; 2009_5751
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

2009_5751

VIEWS: 87 PAGES: 32

 • pg 1
									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5751                                        Luni, 9 noiembrie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială               Art. 1. Se schimbă sediul social al S.C. ARC
         ARC BRASOV - S.R.L.              BRASOV S.R.L. din Brașov, str. Grădinarilor, nr. 22,
                                jud. Brașov, în Brașov, str. Fântânii, nr. 17, jud. Brașov.
           ACT ADIȚIONAL                 Art. 2. Se completează obiectul de activitate al
                                societății cu următoarele activități: 6820, 6832.
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                  Art. 3. Se renunță la următoarele obiecte de activitate:
       S.C. ARC BRASOV S.R.L.
                                4631, 4632, 4638, 4645, 4647, 4648, 4753, 4765, 4775,
  CU SEDIUL ÎN BRAȘOV, STR. GRĂDINARILOR,
                                4776, 4777, 4778, 4779.
 NR. 22, JUD. BRAȘOV, ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C.
                                  Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv al
 BRAȘOV SUB NR. J08/429/1991, C.U.I. RO 1112975
                                societății rămân neschimbate.
  Subsemnații                           Prezentul act adițional modifică și completează actul
  GEORGIA DAN, cetățean român, născut la data de       constitutiv al societății, care în conformitate cu dispozițiile
02.05.1965, în mun. Arad, jud. Arad, domiciliat în Brașov,   art. 204, alin. (4) din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost
b-dul Gării, nr. 32, bl. 20, sc. B, ap. 30, jud. Brașov,
                                modificată, va fi actualizat și depus la O.R.C. Brașov.
identificat cu CI seria BV, nr. 471852/2006, eliberată de
SPCLEP Brașov, CNP 1650502080054,                  (1/1.385.695)
  GEORGIA SORANA, cetățean român, născută la data
de 23.06.1963, în municipiul Oradea, jud. Bihor, cu
domiciliul în Brașov, b-dul Gării, nr. 32, bl. 20, sc. B,             Societatea Comercială
ap. 30, jud. Brașov, legitimată cu CI, seria BV,                 ARC BRASOV - S.R.L.
nr. 359070/2004, eliberată de Pol. Mun. Brașov,
CNP 2630623080049,                                   NOTIFICARE
  GEORGIA DAGMAR STEFANIA, cetățean român,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
născută la data de 24.10.1966, în Brașov, domiciliată în
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Brașov, b-dul Gării, nr. 32, bl. 20, sc. B, ap. 30,
jud. Brașov, legitimată cu CI seria BV, nr. 471853/2006,    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
eliberată de SPCLEP Brașov, CNP 2661024080045,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  POPESCU CATALIN, cetățean român, născut la data       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de 23.10.1961, în municipiul Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în  ARC BRASOV S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
Brașov, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 50, legitimat cu    BRAȘOV, județ Brașov, Str. FÂNTÂNII, nr. 17,
CI seria BV, nr. 606544/2008, eliberată de SPCLEP        înregistrată sub nr. J8/429/1991, cod unic de înregistrare
Brașov, CNP 1611023080066.                   1112975, care a fost înregistrat sub nr. 97702 din
  Toți în calitate de asociați ai S.C. ARC
                                20.10.2009.
BRASOV S.R.L., am hotărât modificarea actului
constitutiv al societății după cum urmează:             (2/1.385.696)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
        Societatea Comercială                 Prețul cesiunii este 200 RON și a fost achitat integral
     BRASOV READY MIXED CONCRETE               azi, data semnării prezentului act, fapt pe care
        SOLUTIONS - S.R.L.                subsemnații cedenți îl recunosc prin însăși semnarea
                                 actului.
    ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE              Subsemnații cesionari, declarăm că am luat la
                                 cunoștință de starea economico-financiară a societății
  Subsemnații
                                 precum și de faptul că prin preluarea părților sociale,
  POP LAURIAN-CLAUDIU, cetățean român, născut la
                                 conform celor de mai sus, preluăm proporțional atât
data de 26.12.1969, în Sighișoara, jud. Mureș, domiciliat     activul cât și pasivul societății.
în Brașov, str. G-ral L. Mociulschi, nr. 10, bl. 10, sc. A,      Urmare a acestei cesiuni capitalul social va fi deținut
ap. 2, posesor al cărții de identitate seria BV,         astfel:
nr. 425576/23.09.2005, eliberată de SPCLEP Brașov,          GURAN FLORIN-DANIEL deține 10 părți sociale a
cod numeric personal 1691226080083;                câte 10 RON fiecare, în valoare totală de 100 RON,
  AVRAM ANDREI-NORI, cetățean român, născut la         reprezentând 50 % din capitalul social.
data de 29.02.1980, în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în       ZAHARIA IULIAN-CONSTANTIN deține 10 părți
Brașov, str. Calea București, nr. 50, bl. S23, ap. 24,      sociale a câte 10 RON fiecare, în valoare totală de
jud. Brașov, posesor al cărții de identitate seria BV,      100 RON, reprezentând 50 % din capitalul social.
nr. 549152/06.11.2007, eliberată de SPCLEP Brașov,          Art. 2. Se revocă din funcția de administrator numitul
cod numeric personal 1800229080055, în calitate de        POP LAURIAN-CLAUDIU, iar funcția de administrator va
asociați cedenți al S.C. BRASOV READY MIXED            fi deținută de GURAN FLOREN-DANIEL și ZAHARIA
CONCRETE SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Prejmer,         IULIAN-CONSTANTIN.
str. Brașovului, nr. 162, hala 1, depozit 2,             Redactat azi, 07.10.2009.
jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov
sub nr. J08/811/2008, CUI 23558899 și                 (3/1.385.697)
  GURAN FLORIN-DANIEL, cetățean român, născut la
data de 30.04.1971, în Orș. Hațeg, jud. Hunedoara,               Societatea Comercială
domiciliat în Brașov, str. Molidului, nr. 11, bl. B15, sc. B,       BRASOV READY MIXED CONCRETE
ap. 11, posesor al cărții de identitate seria BV,                SOLUTIONS - S.R.L.
nr. 512676/23.04.2007, eliberată de SPCLEP Brașov,
cod numeric personal 1710430080039 și                          NOTIFICARE
  ZAHARIA IULIAN-CONSTANTIN, cetățean român,
născut la data de 20.05.1977, în Orș. Nehoiu, jud. Buzău,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în Orș. Nehoiu, str. Ion Pillat, nr. 11, jud. Buzău,  Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
posesor al cărții de identitate seria XZ,             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 150933/13.02.2003, eliberată de Poliția Nehoiu, cod      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
numeric personal 1770520106623, ambii în calitate de       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
cesionari, înțelegem să încheiem prezentul act în         BRASOV READY MIXED CONCRETE SOLUTIONS
următoarele condițiuni:                      S.R.L., cu sediul în SAT PREJMER, COMUNA
  Art. 1. Subsemnatul POP LAURIAN-CLAUDIU,           PREJMER, județ Brașov, Str. Brașovului,
cesionez 19 părți sociale a câte 10 RON fiecare, în        nr. 162, înregistrată sub nr. J8/811/2008, cod unic de
valoare totală de 190 RON, după cum urmează:           înregistrare 23558899, care a fost înregistrat sub
  - numitului GURAN FLORIN-DANIEL, cesionez           nr. 97704 din 20.10.2009.
10 părți sociale a câte 10 RON fiecare, în valoare totală       (4/1.385.698)
de 100 RON;
  - numitului ZAHARIA IULIAN-CONSTANTIN,
cesionez 9 părți sociale a câte 10 RON fiecare, în valoare            Societatea Comercială
totală de 90 RON.                                CIP COMP DISTRIB - S.R.L.
  Subsemnatul AVRAM ANDREI-NORI, cesionez 1 părți
sociale a câte 10 RON fiecare, în valoare totală de          ACT ADIȚIONAL ȘI CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
10 RON, numitului ZAHARIA IULIAN-CONSTANTIN.
  Subsemnatul GURAN FLORIN-DANIEL, declar că am          LA STATUTUL S.C. CIP COMP DISTRIB S.R.L.,
preluat cele 10 a câte 10 RON fiecare, în valoare totală       CU SEDIUL ÎN BRAȘOV, STR. MATEI CORVIN,
de 100 lei și am luat la cunoștință de prevederile Actelor       NR. 10, ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL
constitutive ale societății, cu care sunt de acord.         COMERȚULUI BRAȘOV SUB NR. J08/458/2004,
  Subsemnatul ZAHARIA IULIAN-CONSTANTIN,                 AVÂND COD FISCAL R16210572
declar că am preluat cele 10 a câte 10 RON fiecare, în        Subsemnatul NEGULICI PETRU-CIPRIAN, cetățean
valoare totală de 100 lei și am luat la cunoștință de       român, născut la data de 19.06.1977, în
prevederile Actelor constitutive ale societății, cu care sunt   Mun. BRAȘOV, domiciliat în Brașov, str. Matei Corvin,
de acord.                             nr. 17, având CI seria BV 218072, eliberată de
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                 3

Pol. Mun. Brașov, la data de 26.06.2002 și                   Societatea Comercială
CNP 1770619080047, în calitate de asociat unic al              CIP COMP DISTRIB - S.R.L.
S.C. CIP COMP DISTRIB S.R.L., cu sediul în BRAȘOV,
str. Matei Corvin, nr. 10, înmatriculată la Registrul                 NOTIFICARE
Comerțului Brașov sub nr. J08/458/2004, având cod
fiscal R 16210572 și                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații d/lui BUTUM GHEORGHE-CRISTI,          Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
domiciliat în Mun. Brașov, str. Matei Corvin, nr. 10,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
identificat cu C.I. seria B.V., nr. 522928, eliberată de    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
SPLCEP Brașov, la data de 14.06.2007, având          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 1721209080063 și, BUTUM DANIEL-MARIUS,           CIP COMP DISTRIB S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
domiciliat în Mun. Brașov, str. Matei Corvin, nr. 10,     BRAȘOV, județ Brașov, Str. Matei Corvin, nr. 10,
identificat cu C.I. seria B.V. 294380, eliberată de      înregistrată sub nr. J8/458/2004, cod unic de înregistrare
Pol. Mun. Brașov, la data de 26.08.2003, având
                                16210572, care a fost înregistrat sub nr. 97751 din
CNP 1750916080035, am hotărât modificarea actului
constitutiv al societății astfel:               21.10.2009.
  Art. 1. Subsemnatul NEGULICI PETRU-CIPRIAN,          (6/1.385.700)
cesionez părțile sociale deținute în societate astfel:
  • Cesionarului BUTUM GHEORGHE-CRISTI,
cesionez un număr de 19 părți sociale, în valoare                Societatea Comercială
nominală de 10 lei fiecare, pe care le dețin la                  ARHISEC - S.R.L.
S.C. CIP COMP DISTRIB S.R.L.
  • Cesionarului BUTUM DANIEL-MARIUS, cesionez          ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
un număr de 1 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei.
  Cesiunea se efectuează prin vânzare, la valoarea       LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. ARHISEC S.R.L.
nominală a părților sociale, adică 200 lei, prețul fiind       ÎNMATRICULAT LA O.R.C. BRAȘOV SUB
achitat la data semnării prezentului act adițional.           NR. J08/428/2008 DIN 18.02.2008
  Urmare acestei cesiuni, subsemnatul NEGULICI
PETRU-CIPRIAN, pierd calitatea de asociat al            Subsemnatul NICIU CORNEL, cetățean român,
S.C. CIP COMP DISTRIB S.R.L. și declar că toate        născut la data de 23.05.1958, în Cuciulata, jud. Brașov,
drepturile și obligațiile patrimoniale față de cesionari și  domiciliat în Rupea, str. Sergent Boieriu Nicolae, bl. 6A,
societate s-au stins la data semnării prezentului act     ap. 6, jud. Brașov, identificat cu C.I. seria B.V.,
adițional, iar subsemnații BUTUM GHEORGHE-CRISTI        nr. 633454, eliberată la data de 03.06.2009,
și BUTUM DANIEL-MARIUS, devenim asociați ai          pașaport 14048505, CNP 1580523083705, în calitate de
societății.                          asociat unic în procent de 100% și administrator al
  Urmare acestei cesiuni, capitalul social este deținut de  societății S.C. ARHISEC S.R.L., cu sediul în Rupea,
asociați astfel:                        str. Sergent Boieriu Nicolae, bl. 6A, ap. 6, jud. Brașov,
  - Asociatul BUTUM GHEORGHE-CRISTI deține un        înmatriculată la O.R.C. Brașov, sub nr. J08/428/2008,
număr de 19 părți sociale, în valoare de 190 lei,
                                CUI 23311189, din data de 14.02.2008, în calitate de
reprezentând 95% din capitalul social al societății și
                                cedent și, NICIU ȘTEFANIA-MARIA, cetățean român,
  - Asociatul BUTUM DANIEL-MARIUS deține un
număr de 1 părți sociale, reprezentând 5% din capitalul    născută la data de 06.10.1988, în Rupea, jud. Brașov,
social al societății.                     domiciliată în Rupea, str. Sergent Boieriu Nicolae, bl. 6A,
  Subsemnații cesionari, declarăm că avem cunoștință     ap. 6, jud. Brașov, identificat cu C.I. seria BV, nr. 237899,
de situația financiară a societății și de activul și pasivul  CNP 2881006082202, în calitate de cesionar, încheiem
existent la data semnării prezentului act și suntem de     prezentul act adițional și contract de cesiune părți
acord să-l preluăm așa cum reiese din ultima balanță      sociale, în condițiile ce urmează:
contabilă a societății.                      Art. 1. Subsemnatul cedent, cu datele de identificare
  Art. 2. Se revocă din funcția de administrator al     menționate la al. 1 din prezentul act, cesionez, prin
S.C. CIP COMP DISTRIB S.R.L. D/nul Negulici Petru-       prezentul act, cesionarului, cu datele de identificare la
Ciprian și se numește în aceasta funcție asociatul Butum    al. 2, întreg capital social de 200 lei RON, un număr total
Gheorghe-Cristi, care va administra societatea cu puteri    de părți sociale 20, valoarea unei părți sociale fiind de
depline.                            10 lei RON.
  Se modifică și se actualizează în mod corespunzător      Art. 2. Subsemnatul cesionar, declar că am primit
prevederile actului constitutiv al societății.         astăzi, data încheierii prezentului act, contravaloarea
  Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la    părților sociale, și nu mai am niciun fel de pretenții bănești
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     sau de altă natură față de acesta, declar că cesiunea se
Brașov.                            face liberă de orice sarcini, firma fiind fără datorii către
  Actul a fost redactat de către subsemnații, la sediul
                                terți.
societății, astăzi, 07.10.2009, în 4 exemplare, și s-a
                                  Subsemnatul cesionar preiau de la sus-numitul
semnat după citire.
                                cedent întreg capital social de 200 lei RON, număr total
  (5/1.385.699)                       de părți sociale 20 cesionate; valoarea unei părți sociale
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
fiind de 10 lei RON fiecare, declar că am achitat         Registrul Comerțului din Brașov sub nr. J08/136/1992,
contravaloarea părților sociale și, ca urmare, între noi     având Cod Unic de înregistrare 1095190, am hotărât să
sunt stinse orice pretenții care decurg din cesiunea de      aducem următoarele modificării actului constitutiv al
față, declar că preiau părțile sociale ale firmei de la data   societății mai sus-menționate:
prezentei, eu personal nerăspunzând decât pentru           ART. 1. Se închide următorul punct de lucru, situat în
acțiunile proprii și pentru viitor.                 - mun. Brașov, bld Gării, FN, Mall “UNIREA SHOPING
  Art. 3 Se revocă din funcția de administrator NICIU      CENTER” - et. 2, magazin “ACTIV”.
CORNEL și se numește în funcția de administrator NICIU        Restul articolelor din actul constitutiv rămân
ȘTEFANIA-MARIA.                          neschimbate.
  Urmare a cesiunii, capitalul social este de 200 RON       Prezentul act s-a redactat în 5 (cinci) exemplare și s-a
împărțit în 20 părți sociale cu valoare 10 RON fiecare.      semnat după citire, astăzi, 27.09.2009.
  Prezentul act adițional și contract de cesiune modifică
actul constitutiv al societății prin prevederile sale exprese,    (9/1.385.703)
celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.
                                          Societatea Comercială
  Actul adițional a fost elaborat la sediul societății în
                                           OMNIA - S.R.L.
5 exemplare, astăzi, 21.10.2009.
  (7/1.385.701)                                   ACT ADIȚIONAL

                                          LA S.C. OMNIA S.R.L.
         Societatea Comercială                        NR. 1/21.10.2009
          ARHISEC - S.R.L.
                                   Subsemnații GRASSL TAMARA-MARICELA,
            NOTIFICARE                 cetățean român, născută la data de 23.07.1968, în
                                 municipiul Constanța, județul Constanța, domiciliată în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     municipiul Brașov, strada Warthe, nr. 2A, județul Brașov,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     identificată cu C.I. seria BV, nr. 642072/24.07.2009/
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         SPCLEP Brașov, CNP 2680723131318 și, LARION
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    24.10.1952, în comuna Băcești, județul Vaslui, domiciliat
ARHISEC S.R.L., cu sediul în ORAȘ RUPEA,             în municipiul Brașov, strada Stejerișului, nr. 9,
județ Brașov, Str. Sergent Boieriu Nicolae, bloc 6 A, ap. 6,   județul Brașov, identificat cu C.I. seria BV, nr. 650903/
înregistrată sub nr. J8/428/2008, cod unic de înregistrare    04.09.2009/SPCLEP Brașov, CNP 1521024272656, prin
23311189, care a fost înregistrat sub nr. 97800 din        reprezentant GRASSL TAMARA-MARICELA, cu procură
21.10.2009.                            notarială autentificată la BNPA Nicolae Bălan, Mirela
                                 Apirea și Radu-Cătălin Burlan, nr. 925/26.05.2009, în
  (8/1.385.702)                         calitate de asociați la S.C. OMNIA S.R.L., cu sediul în
                                 municipiul Brașov, strada Valentin Vagner, nr. 4,
         Societatea Comercială              județul Brașov, cu număr de ordine în Registrul
           GECO - S.R.L.                Comerțului Brașov J08/169/1991, Cod Unic de
                                 înregistrare 1094267, am hotărât să aducem următoarele
           ACT ADIȚIONAL                modificări la actele constitutive ale societății:
                                   Art. unic. Se extinde activitatea societății cu clasele:
        LA ACTUL CONSTITUTIV               4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
         AL S.C. GECO S.R.L.               nerezidențiale; 4321 - Lucrări de instalații electrice;
                                 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
  Subsemnați TULUCA GHEORGHE, cetățean român,          condiționat; 4329 - Alte lucrări de instalații pentru
născut la data de 20 iulie 1946, în Mun. Ploiești,        construcții; 4331 - Lucrări de ipsoserie; 4332 Lucrări de
jud. Prahova, domiciliat în Mun. Brașov, str. V. Alecsandri,   tâmplărie și dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și
nr. 33, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV, nr. 264975,    placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli
C.N.P. 1460720080124, eliberată de Poliția Mun. Brașov,      și montări de geamuri; 4339 - Alte lucrări de finisare;
la data de 19.03.2003 și, TULUCA ION-CORNEL,           4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
cetățean român, născut la data de 29 ianuarie 1968, în      construcții; 4399 - Alte lucrări speciale de construcții
Mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în Mun. Brașov,       n.c.a.
str. Iezer, nr. 8, jud. Brașov, identificat prin C.I. seria BV,   Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive
nr. 268752, C.N.P. 1680129080101, eliberată de Poliția      rămân neschimbate.
Mun. Brașov, la data de 05.04.2003, în calitate de          Prezentul act adițional s-a redactat astăzi,
                                 21.10.2009.
asociați la S.C. GECO S.R.L., cu sediul în Mun. Brașov,
str. V. Alecsandri, nr. 33, jud. Brașov, înregistrat în        (10/1.385.704)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                  5

         Societatea Comercială               Art. 5. Se actualizează obiectul de activitate al
           OMNIA - S.R.L.                societății conform CAEN Rev. 2, iar activitățile astfel cum
                                 au fost recodificate, se regăsesc în actul constitutive
            NOTIFICARE                 actualizat depus la O.R.C.
                                   Art. 6. Se schimbă sediul social în Brașov, str. Iuliu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Maniu, nr. 68, bl. 3, sc. D, ap. 3, jud. Brașov.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         rămân neschimbate.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (12/1.385.706)
OMNIA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
județ Brașov, Str. VALENTIN VAGNER, nr. 4, înregistrată              Societatea Comercială
sub nr. J8/169/1991, cod unic de înregistrare 1094267,                 DEIA - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 97839 din 21.10.2009.
                                             NOTIFICARE
  (11/1.385.705)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           DEIA - S.R.L.                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
   ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
                                 DEIA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
                                 județ Brașov, Str. IULIU MANIU, nr. 68, bloc 3, scara D,
  S.C. DEIA S.R.L. J08/912/1991, C.U.I. 1095580
                                 ap. 3, înregistrată sub nr. J8/912/1991, cod unic de
 SEDIU MUNICIPIUL BRAȘOV, STR. PADINA, NR. 2,
                                 înregistrare 1095580, care a fost înregistrat sub nr. 97856
      BL. D6, AP. 8, JUD. BRAȘOV
                                 din 21.10.2009.
  Subsemnatul RUSU FLORIN-NICOLAE, cetățean
                                   (13/1.385.707)
român, născut la data de 22.11.1961, în satul Hirja,
comuna Oituz, județul Bacău domiciliat în Brașov,
str. Padina, nr. 2, bl. D6, ap. 8, jud. Brașov, identificată cu          Societatea Comercială
CI seria Bv, nr. 049452/29.06.1999, eliberată de                 GSM BEST TEL - S.R.L.
Pol. Mun. Brașov, CNP 1611122080032, în calitate de
CEDENT și, RUSU ANDREEA CRISTINA, cetățean                       ACT ADIȚIONAL
român, născută la data de 17.05.1989, în localitatea
Brașov, județul Brașov, domiciliată în Brașov, str. Padina,         LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
nr. 2, bl. D6, ap. 8, jud. Brașov, identificată cu CI seria Bv,        S.C. GSM BEST TEL S.R.L.,
nr. 274454/13.05.2003, eliberată de Pol. Mun. Brașov,            J08/1389/2009, C.U.I. RO 26070034
CNP 2890517080069, în calitate de CESIONAR, am            Subsemnații      ȚULUCA     DANIEL,    CNP
hotărât încheierea prezentului act adițional și contract de    1790220080074, cetățean român, domiciliat în mun.
cesiune, în următoarele condiții:                 Brașov, Str. Lunii, nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 11,
  Art. 1. Subsemnatul RUSU FLORIN-NICOLAE, în          jud. Brașov, identificat cu CI seria BV 478453/
calitate de cedent, cedez 20 (douăzeci) părți sociale a      10.10.2006/Pol. Brașov și, ȚULUCA LAURA,
câte 10 (zece)lei fiecare, în valoare de             CNP 2781012080071, cetățean român, domiciliată în
200 (două sute) lei, pe care le dețin în calitate de asociat   mun. Brașov, Str. Lunii, nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 11,
unic în sus-numita societate, cesionarului RUSU
                                 jud. Brașov, identificată cu CI seria BV 478451/
ANDREEA CRISTINA; subsemnatul cesionar, primesc
                                 10.10.2006/Pol. Brașov, în calitate de asociați la
de la cedent părțile sociale, în condițiile de mai sus.
                                 S.C. GSM BEST TEL S.R.L., cu sediul în Mun. Brașov,
  Cesiunea s-a făcut la valoarea părților sociale, între
                                 Str. Lunii, nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 11, cam. 2, jud. Brașov,
părți s-au făcut toate decontările bănești cu privire la
                                 am hotărât următoarele:
această cesiune.
                                   Art. 1 Se deschid următoarele puncte de lucru în:
  Art. 2. Administrarea societății va fi făcută cu puteri
                                 Mun. Brașov, Str. Independenței, nr. 42, jud. Brașov și
depline, de către asociatul unic RUSU ANDREEA
                                 Mun. Brașov, Str. Jupiter, Complex Comercial Orizont
CRISTINA, până la revocare.
                                 3000, Mag. A03- A04, jud. Brașov.
  Art. 3. Se schimbă obiectul principal de activitate în
                                   Actul a fost redactat la sediul societății, azi,
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri.
                                 20.10.2009, în 3 ex., de asociați.
  Art. 4. Se reia activitatea societății începând cu
01.11.2009.                              (14/1.385.708)
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        MOREFONE GSM - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                SORIVET S.R.L., cu sediul în SAT PREJMER,
           ACT ADIȚIONAL               COMUNA PREJMER, județ Brașov, Str. Mare, nr. 22,
                                înregistrată sub nr. J8/2777/2006, cod unic de
      LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE             înregistrare 19219045, care a fost înregistrat sub
      S.C. MOREFONE GSM S.R.L.              nr. 97962 din 21.10.2009.
      J08/468/2007, C.U.I. 21121110
                                  (17/1.385.711)
  Subsemnata     ȚULUCA     FLORICA,    CNP
2500515080052, cetățean român, domiciliată în mun.
Brașov, Str. Vasile Alecsandri, nr. 33, jud. Brașov, asociat          Societatea Comercială
unic al S.C. MOREFONE GSM S.R.L., cu sediul în mun.              ATELIER PLUS - S.R.L.
Brașov, Str. Lunii, nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 11, am hotărât
                                  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
următoarele:
  Art. 1. Se deschid următoarele puncte de lucru în:
                                      LA S.C. ATELIER PLUS S.R.L.
Mun. Brașov, Str. Independenței, nr. 42, jud. Brașov și
                                         NR. 1/20.10.2009
Mun. Brașov, Str. Jupiter, Complex Comercial Orizont
3000, Mag. A03- A04, jud. Brașov.                 Subsemnații POPEEA PAULA, cetățean român,
  Actul a fost redactat la sediul societății, azi,      născut la data de 19.09.1981, în municipiul Brașov,
20.10.2009, în 3 ex., de asociatul unic.            județul Brașov, domiciliată în municipiul Brașov,
                                strada Petru Rareș, nr. 11, scara B, ap. 12, jud. Brașov,
  (15/1.385.709)                       identificată cu CI seria BV, nr. 655596/
                                01.10.2009/SPCLEP Brașov, CNP 2810919080100 și,
                                LAMBESCU DANIEL, cetățean român, născut la data de
         Societatea Comercială
                                02.04.1982, în municipiul Făgăraș, județul Brașov,
          SORIVET - S.R.L.
                                domiciliat în municipiul Brașov, strada Padina, nr. 2,
           ACT ADIȚIONAL               bloc D6, etaj 3, apartament 5, jud. Brașov, identificat cu
                                CI seria BV, nr. 466537/25.07.2006/SPCLEP Brașov,
         S.C. SORIVET S.R.L.              CNP 1820402081819, în calitate de asociați ai societății
                                ATELIER PLUS S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov,
      J08/2777/2006, C.U.I. 19219045
                                strada Petru Rareș, nr. 11, bloc B, ap. 12, jud. Brașov,
  Subsemnatul                         înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub
  1. OPREA SORIN-ALEXANDRU, cetățean român,          nr. J08/2140/2007, CUI 22221797, în calitate de
născut la data de 30.06.1977 în com. Prejmer,         cesionar, am hotărât modificarea actului constitutiv,
jud. Brașov, domiciliat în com. Prejmer, str. Mare, nr. 22,  conform Legii nr. 31/1990, republicată, astfel:
jud. Brașov, identificat cu CI seria BV, nr. 168274/       Art. 1. Subsemnata POPEEA PAULA, cesionez
10.09.2001, mun. Brașov, CNP 1770630080123, în         10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,
calitate de asociat unic la S.C. SORIVET S.R.L., cu      reprezentând suma de 100 lei, pe care le dețin la
sediul în com. Prejmer, str. Mare, nr. 22, jud. Brașov,    societatea ATELIER PLUS S.R.L., cesionarului
înmatriculată la ORC Brașov, sub nr. J 08/2777/2006, am    LAMBESCU DANIEL, concomitent cu retragerea din
hotărât:                            societate și din funcția de administrator.
                                 Cesiunea se efectuează prin vânzare, la valoarea
  Art. 1. Se modifică domeniul și activitatea principală,
                                nominală, respectiv 100 lei, prețul fiind achitat anterior
după cum urmează:
                                semnării prezentului act adițional.
  Domeniul principal de activitate este 750 - Activități     Subsemnatul LAMBESCU DANIEL, declar, pe propria
veterinare;                          răspundere, că preiau activul și pasivul societății
  Activități principale conform CAEN: (CAEN Rev.2)      comerciale.
7500 - Activități veterinare.                   Urmare celor de mai sus, capitalul social al societății,
  (16/1.385.710)                       în suma de 200 lei, divizat în 20 părți sociale, a câte
                                10 lei fiecare, este deținut în întregime de asociatul unic.
                                 Art. 2. Societatea va fi administrată de către asociatul
         Societatea Comercială             unic, pe perioadă nedeterminată, cu puteri depline,
          SORIVET - S.R.L.              revocându-se din calitatea de administrator
                                d-na POPEEA PAULA.
           NOTIFICARE                 Celelalte prevederi al actului constitutiv rămân
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nemodificate.
                                 Prezentul înscris s-a redactat astăzi, 20.10.2009.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          (18/1.385.712)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                 7

        Societatea Comercială             Brașov, Str. Timpei Nr. 13, Bl. D 1, Sc. e, Ap. 14,
        ATELIER PLUS - S.R.L.             înregistrată sub nr. J08/2077/2004, cod unic de
                                înregistrare 16743877, care a fost înregistrat sub
           NOTIFICARE                nr. 97997 din 21.10.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (21/1.385.715)
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului         Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       RENAISSANCE CONSULTING - S.R.L.
ATELIER PLUS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
BRAȘOV, județ Brașov, Str. PETRU RAREȘ, nr. 11,                   ACT ADIȚIONAL
bloc B, ap. 12, înregistrată sub nr. J8/2140/2007, cod unic
de înregistrare 22221797, care a fost înregistrat sub           LA ACTUL CONSTITUTIV AL
nr. 97990 din 21.10.2009.                      S.C. RENAISSANCE CONSULTING S.R.L.
                                    CU SEDIUL ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV,
  (19/1.385.713)                        PIAȚA TEATRULUI, NR. 9, AP. 10, CAMERA NR. 2,
                                 JUDEȚUL BRAȘOV, ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL
         Societatea Comercială               REGISTRUL COMERȚULUI BRAȘOV SUB
          DATA VID - S.R.L.               NR. J08/2847/19.10.2007, AVÂND COD UNIC DE
                                      ÎNREGISTRARE 22605690
           ACT ADIȚIONAL                 Subsemnații DRĂGHICI ION-CONSTANTIN,
                                cetățean român, născut la data de 11.12.1959, în
        LA S.C. DATA VID S.R.L.            municipiul Sibiu, județul Sibiu, având codul numeric
  Subsemnatul RUS DAN FLORIN, domiciliat în Brașov,     personal 1591211080045, domiciliat în municipiul
Str. Tampei, Nr. 13, Bl. D1, Sc. E, Ap. 14, cod 500271,    Brașov, str. Matei Basarab, nr. 36A, ap. 2, județul Brașov
legitimat cu CI seria BV, nr. 601107, eliberată de       și, BALA MARIAN-EUGEN, născut la data de
SPCLEP Brașov, la data de 8.10.2008, în calitate de      19.06.1959, în municipiul Brașov, județul Brașov, având
asociat unic la S.C. DATA VID S.R.L., cu sediul în Brașov,   codul numeric personal 1590619085041, domiciliat în
Str. Tampei, Nr. 13, Bl. D1, Sc. E, Ap. 14, jud. Brașov,    Franța, 5 Rue de L’Hôpital Saint Louis, 75010, Paris, în
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, sub   calitate de asociați ai S.C. “RENAISSANCE
nr. J08/2077/2004, cod fiscal RO 167443877, în baza      CONSULTING” S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov,
contractului de cesiune din data de 21.10.2009, număr     Piața Teatrului, nr. 9, ap. 10, camera nr. 2, județul Brașov,
înregistrare 5/21.10.2009, am hotărât:             înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub
  1. Capitalul social al societății în valoare de 200 lei,  nr. J08/2847/19.10.2007, având cod unic de înregistrare
împărțit în 20 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, este   22605690 și
deținut în totalitate de asociatul unic Rus Dan Florin.      Subsemnatul BALA MIRCEA, născut la data de
  2. Se revocă din funcție administratorul Gabriel      17.06.1953, în municipiul Brașov, județul Brașov,
Hanganu și societatea este administrată în continuare de    domiciliat în Canada, 8 Olympus Drive, Richmond Hill,
către dl Rus Dan Florin, cu puteri depline, pe perioadă    Ontario, L4S 2J2, am hotărât modificarea actului
nedeterminată.                         constitutiv al societății astfel:
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân       Art. 1. Având în vedere Hotărârea din data de
                                18.09.2009, a Adunării generale a asociaților
neschimbate.
                                S.C. “RENAISSANCE CONSULTING” S.R.L.,
  Data, 21.10.2009.
                                subsemnații DRĂGHICI ION-CONSTANTIN și BALA
  (20/1.385.714)                       MARIAN-EUGEN, cesionăm 17 părți sociale, domnului
                                BALA MIRCEA, astfel:
                                  - Subsemnatul DRĂGHICI ION-CONSTANTIN,
         Societatea Comercială
                                cesionez domnului BALA MIRCEA, 5 părți sociale, în
          DATA VID - S.R.L.
                                valoare nominală de 10 lei fiecare, pe care le dețin la
                                S.C. “RENAISSANCE CONSULTING” S.R.L.
           NOTIFICARE
                                  - Subsemnatul BALA MARIAN-EUGEN, cesionez
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   domnului BALA MIRCEA, 12 părți sociale, în valoare
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   nominală de 10 lei fiecare, pe care le dețin la
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările  S.C. “RENAISSANCE CONSULTING” S.R.L.
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Cesiunea se efectuează prin vânzare la valoarea
actului constitutiv al societății comerciale          nominală a părților sociale, adică 170 lei, prețul fiind
DATA VID S.R.L., cu sediul în Județul Brașov, Municipiul    achitat anterior semnării prezentului act adițional.
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
  Urmare acestei cesiuni, subsemnatul BALA MIRCEA,               Societatea Comercială
devin asociat al societății și declar că sunt de acord cu              INDSOL - S.R.L.
prevederile actului constitutiv al acestei societății.
  De asemenea, declar că am cunoștință de situația         CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL
financiară a societății și de activul și pasivul existent la
data semnării prezentului act și sunt de acord să le              NR. 1/20.05.2009
preiau, așa cum reies din ultima balanță contabilă a        LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. INDSOL S.R.L.
societății.                              ALDEA CRISTIAN, cetățean român, născut la
  Art. 2. Capitalul social al S.C. “RENAISSANCE        17.02.1977, în Sighișoara, jud. Mureș, domiciliat în
CONSULTING” S.R.L., în valoare de 500 lei, divizat în      Brașov, str. Calea București, nr. 34, bl. S15, sc. D, ap. 7,
50 de părți sociale, nominative și indivizibile, în valoare   având CNP 1770217081997, identificat cu CI
nominală de 10 lei fiecare, este deținut de asociați astfel:   seria BV, nr. 413824/08.07.2005, eliberată de
  - DRĂGHICI ION-CONSTANTIN - 150 lei, echivalentul      SPCLEP Brașov, în calitate de asociat unic al
a 15 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei,       S.C. INDSOL S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Rozelor,
reprezentând 30 % din capitalul social;             nr. 57, bl. 103, ap. 16, înmatriculată la O.R.C. sub
  - BALA MARIAN-EUGEN - 180 lei, echivalentul a        nr. J08/413/2009, având C.U.I. 25235193, în calitate de
18 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei,        cedent și,
reprezentând 36 % din capitalul social;                VOICU IOANA RALUCA, cetățean român, născută la
  - BALA MIRCEA - 170 lei, echivalentul a 17 părți       29.09.1973, în București, sector 2, domiciliată în Brașov,
sociale, cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând      str. Rozelor, nr. 57, bl. 103, ap. 16, jud. Brașov, având
34 % din capitalul social.                    CNP    2730929290903,     posesoare    a   C.I.
  Art. 3. Administrarea societății comerciale         seria BV, nr. 53570/18.04.2006, eliberată de
“RENAISSANCE CONSULTING” S.R.L. este asigurată          mun. Brașov, în calitate de cesionar, am hotărât
în   continuare    de   asociatul    DRĂGHICI    încheierea prezentului contract de cesiune și act
ION-CONSTANTIN, cu puteri depline.                adițional, în următoarele condiții:
  Odată cu semnarea prezentului act adițional de          Cedentul Aldea Cristian, cedez cesionarei, toate cele
cesiune, asociații vor adopta actul constitutiv în formă     20 părți sociale, în valoare de 200 lei, pe care le dețin din
actualizată, conform prevederilor legale.            capitalul social al S.C. INDSOL S.R.L.
  Se modifică și se actualizează în mod corespunzător        Cesiunea se face liberă de sarcini sau procese, fără a
prevederile actului constitutiv al societății.          fi fraudați creditorii mei personali. Odată cu transmiterea
  Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la     părților sociale, transmit cesionarei toate drepturile și
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      obligațiile care izvorăsc din calitatea de deținător al
Brașov.                             acestora.
  Actul a fost redactat și dactilografiat la sediul Biroului    Cesiunea se face la valoarea nominală a părților
Notarilor Publici Asociați Cristolovean Dan-Ioan și       sociale.
Cristolovean Liliana-Silvia, în municipiul Brașov,          Subsemnatul cedent, declar că am primit de la
                                 cesionară contravaloarea părților sociale cesionate și nu
B-dul Griviței, nr. 84, bl. 12, sc. D, ap. 2, județul Brașov,
                                 mai am niciun fel de pretenție bănească sau de altă
în 6 exemplare, la cererea noastră și s-au semnat după
                                 natură decurgând din această cesiune, atât față de
citire.
                                 cesionară cât și față de societate. Consecutiv acestei
  (22/1.385.716)                        cesiuni, calitatea mea de asociat al S.C. INDSOL S.R.L.
                                 încetează, nemaifiind răspunzător față de societate și
                                 terți.
       Societatea Comercială                  Subsemnata cesionară, sunt de acord cu cesiunea și
    RENAISSANCE CONSULTING - S.R.L.             preiau toate cele 20 părți sociale.
                                   În  urma    cesiunii,  capitalul   social   al
            NOTIFICARE                S.C. INDSOL S.R.L., în valoare de 200 lei, reprezentând
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    20 părți sociale, fiecare a câte 10 lei, va fi deținut de
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    VOICU IOANA RALUCA, în calitate de asociat unic.
                                   Subsemnata asociat unic, am hotărât să modific actul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 constitutiv al societății după cum urmează:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Se revocă din funcția de administrator dl Aldea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Cristian, societatea va fi administrată și reprezentată de
RENAISSANCE CONSULTING S.R.L., cu sediul în           asociatul unic VOICU IOANA RALUCA.
MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, P-ța Teatrului, nr. 9,        Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
ap. 10, cam. 2, înregistrată sub nr. J8/2847/2007, cod      neschimbate.
unic de înregistrare 22605690, care a fost înregistrat sub      Prezentul act s-a încheiat azi, 20.05.2009, în
nr. 98011 din 21.10.2009.                    5 (cinci) exemplare.
  (23/1.385.717)                          (24/1.385.718)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                  9

         Societatea Comercială                Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
           INDSOL - S.R.L.               neschimbate. În sensul celor menționate va opera
                                 modificarea actului constitutiv al societății cu respectarea
            NOTIFICARE                 dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,       Prezentul act adițional a fost încheiat azi, 06.10.2009,
                                 în trei exemplare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (26/1.385.720)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
INDSOL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
                                         Societatea Comercială
județ Brașov, Str. ROZELOR, nr. 57, bloc 103, ap. 16,              SALON ANGELICA - S.R.L.
înregistrată sub nr. J8/413/2009, cod unic de înregistrare
25235193, care a fost înregistrat sub nr. 98017 din                   NOTIFICARE
21.10.2009.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (25/1.385.719)                        Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        SALON ANGELICA - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 SALON ANGELICA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
           ACT ADIȚIONAL                BRAȘOV, județ Brașov, Str. Cocorului, nr. 3, bloc 218,
                                 scara A, ap. 19, biroul 2, înregistrată sub
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL               nr. J8/2723/2004, cod unic de înregistrare 16970756,
       S.C. SALON ANGELICA S.R.L.              care a fost înregistrat sub nr. 98019 din 21.10.2009.

  Subsemnații VRÂNCEANU ANGELICA GABRIELA,             (27/1.385.721)
cetățean român, născută la data de 4.04.1972, în
mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în Brașov,                Societatea Comercială
str. Sitarului, nr. 29, sc. B, ap. 8, jud. Brașov, identificată      SANPETRU DEVELOPMENT - S.R.L.
cu CI seria BV, nr. 202175, eliberată la data de
22.03.2002/Poliția Brașov, CNP 2720414080071 și,            CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL
CECCOLINI GIOVANNI, cetățean italian, născut la data
de 19.02.1955, în ITALIA, TAVULLIA (ITA - PS), domiciliat       LA ACTUL DE CONSTITUIRE AL SOCIETĂȚII
în ITALIA, localitatea PESARO, VIA LUCIO ACCIO,            COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
NR. 45/3, identificat prin pașaport nr. E 954740, eliberat       S.C. SANPETRU DEVELOPMENT S.R.L.,
la data de 13.01.2006, în calitate de asociați ai          CU SEDIUL ÎN MUN. BRAȘOV, STR. CONSTANTIN
S.C. SALON ANGELICA S.R.L., cu sediul social în            DOBROGEANU GHEREA, NR. 33, CAM. 1,
mun. Brașov, str. Cocorului, nr. 3, bl. 218, sc. A, ap. 19,    ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
Biroul 2, jud. Brașov, având nr. de ordine în Registrul          NR. J08/1290/2009, C.U.I. 25990000
Comerțului J08/2723/2004, CIF 16970756, am hotărât          Subsemnații
modificarea actului constitutiv al societății, după cum       1/ PELTEA REMUS-NICOLAE, cetățean român,
urmează:                             având CNP 1711109080029, născut la data de
  Art. 1 Se majorează capitalul social al societății cu     09.11.1971, în mun. Brașov, domiciliat în mun. Brașov,
suma de 27.100 lei, ce reprezintă creditare asociați din     str. Lânii, nr. 15, bl. I 33, ap. 19, posesor al CI
contul 4551, conform balanței de verificare și a         seria BV, nr. 433436/SPCLEP Brașov/2005, în calitate de
înscrisurilor contabile atașate. Ca urmare a acestui aport,    asociat cedent;
capitalul social va fi de 27.300 lei, divizat în 2.730 părți     2/ YEHEZKEL MOSHE, cetățean israelian, născut la
                                 data de 30.04.1966, în Israel/Tel Aviv, domiciliat în Israel,
sociale, în valoare de 10 lei fiecare. Participarea
                                 Moshav Hagor House, nr. 263, posesor al Pașaportului
asociaților la capitalului social este următoarea:
                                 seria 10909121/Autoritățile din Israel/2005, reprezentat
  - VRÂNCEANU ANGELICA GABRIELA, 1.638 părți          prin mandatarul PELTEA REMUS-NICOLAE, având
sociale, în valoare totală de 16.380 lei, reprezentând      datele de identificare sus menționate, împuternicit în
60 % din capitalul social, fiecare parte socială fiind de     baza procurii autentifică sub nr. 2660/19.10.2009, la
10 lei;                              acest birou notarial, în calitate de asociat cedent;
  - CECCOLINI GIOVANNI, 1.092 părți sociale, în          3/ RAZ ASSAF SHLOMO, cetățean israelian, născut
valoare totală de 10.920 lei, reprezentând 40 % din        la data de 14.10.1970, în Tel Aviv, domiciliat în Israel,
capitalul social, fiecare parte socială fiind de 10 lei.     Tel Aviv, 1 Meri dor Street, posesor al Pașaportului
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
seria 10941818/Autoritățile din Tel Aviv -Yafo/24.06.2009,      - Asociatul SHAYAH GUY MOSHE va deține un număr
reprezentat prin mandatarul Peltea Remus-Nicolae,        de 5 părți sociale a câte 10 lei/fiecare și cu valoarea totală
având datele de identificare sus menționate, împuternicit    de 50 lei, având o contribuție la capital de 25 %;
în baza procurii autentifică sub nr. 2524/08.10.2009, la       - Asociatul SHAYAH ZIV va deține un număr de 5 părți
                                 sociale a câte 10 lei/fiecare și cu valoarea totală de 50 lei,
acest birou notarial;
                                 având o contribuție la capital de 25 %;
  4/ SHAYAH GUY MOSHE, cetățean britanic, născut la
                                   - Asociatul RAZ ASSAF SHLOMO va deține un număr
data de 09 aprilie 1970, în Tel Aviv-Jaffa, domiciliat în    de 5 părți sociale, a câte 10 lei/fiecare și cu valoarea
Israel, Tel Aviv, 8 Burla st, posesor al Pașaportului      totală de 50 lei, având o contribuție la capital de 25 %.
seria 703039901/Autoritățile din Marea Britanie/           Prețul cuvenit este de 10 lei pentru o parte socială.
12.07.2001, reprezentat prin mandatarul Peltea Remus-      Prețul stabilit mai sus s-a achitat de subsemnații
Nicolae, având datele de identificare sus menționate,      cesionari, prin mandatar, către cedenți, până azi, data
împuternicit în baza procurii autentifică sub          instrumentării prezentului act de cesiune, încasarea fiind
nr. 2283/16.10.2009, la acest birou notarial;          confirmată de aceștia, personal și prin mandatar, prin
                                 semnarea înscrisului de față care echivalează cu o
  5/ SHAYAH ZIV, cetățean britanic, născut la data de
                                 chitanță descărcătoare.
10 august 1976, în Tel Aviv-Jaffa, domiciliat în Israel,
                                   Subsemnații cedenți, personal și prin mandatar,
Tel Aviv, 8 Burla st, posesor al Pașaportului seria       cesionăm părțile sociale libere de sarcini sau procese și
706451544/Autoritățile din Marea Britanie/21.12.2007,      garantăm cesionarii de evicțiune. Totodată declarăm că
reprezentat prin mandatarul Peltea Remus-Nicolae,        ne asumăm răspunderea pentru întreaga activitate
având datele de identificare sus menționate, împuternicit    desfășurată de societate, până la data cesiunii.
în baza procurii autentifică sub nr. 2283/16.10.2009, la       Referitor la patrimoniul societății, compus din activ și
acest birou notarial, în calitate de cesionari, în        pasiv, subsemnații cesionari, prin mandatar, declarăm că
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată,   am luat cunoștință despre conținutul ultimului bilanț,
                                 balanța periodică și fișa sintetică a societății, pe care ni le
hotărâm adoptarea prezentului act adițional și contract
                                 însușim ca atare. De asemenea cunoaștem conținutul
de cesiune, având următorul conținut:              certificatului fiscal referitor la situația financiară a
  Subsemnatul PELTEA REMUS-NICOLAE, în calitate        societății.
de cedent, cesionez, către cesionarul RAZ ASSAF           Administrarea societății se va realiza de asociatul
SHLOMO, una parte socială, în valoare de 10 lei, pe care     YEHEZKEL MOSHE, cu drepturi depline și pe durată
o dețin în cadrul societății comerciale menționată în      nedeterminată.
preambul.                              Subsemnații asociați, prin mandatar, ne obligăm să
  Urmare prezentului act de cesiune, eu, cedentul       înregistrăm prezentul înscris la Registrul Comerțului
PELTEA REMUS-NICOLAE, mă retrag din societate și         Brașov.
                                   Subsemnatele părți contractante, personal și prin
încetează calitatea mea de asociat.
                                 mandatar, declarăm că, înainte de semnarea actului, am
  Subsemnatul YEHEZKEL MOSHE, în calitate de          citit personal și prin mandatar cuprinsul acestuia,
cedent, cesionez un număr total de 14 părți sociale, către    constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite
cesionarii mai jos numiți, după cum urmează:           de noi părțile, de comun acord, drept pentru care
  - către cesionarul RAZ ASSAF SHLOMO, cesionez un       semnăm mai jos.
număr de 4 părți sociale a câte 10 lei/fiecare și cu         Actul a fost tehnoredactat la biroul NOTARULUI
valoarea totală de 40 lei;                    PUBLIC BOGDAN VIORICA, având sediul în
  - către cesionarul SHAYAH GUY MOSHE, cesionez        mun. Brașov, str. Zizinului, nr. 17, bl. 8, sc. B, ap. 1, în
un număr de 5 părți sociale a câte 10 lei/fiecare și cu     șase exemplare, din care cinci exemplare se eliberează
                                 părților, cu dată certă.
valoarea totală de 50 lei;
  - către cesionarul SHAYAH ZIV, cesionez un număr de       (28/1.385.722)
5 părți sociale a câte 10 lei/fiecare și cu valoarea totală de
50 lei.                                    Societatea Comercială
  Ca o consecință a prezentei cesiuni, cesionarii            SANPETRU DEVELOPMENT - S.R.L.
SHAYAH ZIV, RAZ ASSAF SHLOMO și SHAYAH GUY
MOSHE, sunt cooptați în societate în calitate de asociați.               NOTIFICARE
Capitalul social al societății, în valoare totală de 200 lei,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
compus din 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, se      Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
distribuie asociaților astfel:                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  - Asociatul YEHEZKEL MOSHE va deține un număr        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de 5 părți sociale a câte 10 lei/fiecare și cu valoarea totală  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de 50 lei, având o contribuție la capital de 25 %;        SÂNPETRU DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                 11

MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, CONSTANTIN                   Societatea Comercială
DOBROGEANU GHEREA, nr. 33, ap. cam. 1,                      AGROFRUCT - S.R.L.
înregistrată sub nr. J8/1290/2009, cod unic de
înregistrare 25990000, care a fost înregistrat sub         ACT ADIȚIONAL ȘI CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
nr. 98045 din 21.10.2009.
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  (29/1.385.723)                        S.C. AGROFRUCT S.R.L., CU SEDIUL ÎN BRAȘOV,
                                 STR. ALUNULUI, ZONA VAMA BRAȘOV - CET NR. 6,
                                  CORP A, ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. BRAȘOV
        Societatea Comercială
                                  NR. J/08/2523/2006, AVÂND C.U.I. RO 19139337
       ART PRODUCTION - S.R.L.
                                  Subsemnații Popoiu Ciprian Alexandru, domiciliat în
           ACT ADIȚIONAL               Mun. Brașov, str. Codrul Cosminului, nr. 76, bl. 14, sc. B,
                                ap. 14, jud. Brașov, CNP 1770807080061, identificat cu
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL               C.I. seria B.V., nr. 547458/2007 SPCLEP Brașov și
      S.C. ART PRODUCTION S.R.L.                Ovesia Nicolae, domiciliat în mun. Brașov,
                                str. Harmanului, nr. 21D, bloc 218, ap. 2, Sc. B, identificat
 SEDIUL BRAȘOV, STR. TUDOR VLADIMIRESCU,            cu CI seria BV, nr. 493576, având CNP 1641204080035,
 NR. 36, BL. 3, AP. 32, J08/1008/2003, RO15464084       în calitate de asociați ai S.C. AGROFRUCT S.R.L., am
      NR. 10/20 OCTOMBRIE 2009              hotărât modificarea Actului constitutiv al societății, astfel:
                                  Art. 1. Subsemnatul cedent Popoiu Ciprian Alexandru,
  LUNGU DAN FLORIN, CNP 17906020080087,
                                cesionez d/nului Butum Gheorghe-Cristi, domiciliat în
domiciliat în mun. Brașov, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36,   Mun. Brașov, str. Matei Corvin, nr. 10, identificat cu
bl. 3, ap. 32, posesor CI seria BV, nr. 299257, eliberată de  C.I. seria B.V., nr. 522928, eliberată de SPCLEP Brașov,
Mun. Brașov, la data de 18.09.2003, în calitate de asociat   la data de 14.06.2007, având CNP 1721209080063, la
unic,                              valoarea lor nominală, 198 părți sociale, în valoare de
  Am hotărât următoarele:                   1980 lei, reprezentând întreaga mea participare la
  1 Se deschide punct de lucru în Brașov, bd Mihail      capitalul societății, concomitent cu retragerea
                                subsemnatului din societate și din funcția de
Kogălniceanu, nr. 19, bl.C5, et. IX, ap. 1 (spațiul 37),
                                administrator.
cam. 1.                               Art. 2. Subsemnatul cedent Ovesia Nicolae, cesionez
  2. Se extinde obiectul de activitate al societății cu    d/nului Butum Daniel-Marius, domiciliat în Mun. Brașov,
următoarea activitate: 8559 - Alte forme de învățământ     str. Matei Corvin, nr. 10, identificat cu C.I.
n.c.a.                             seria B.V. 294380, eliberată de Pol. Mun. Brașov, la data
  Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul   de 26.08.2003, având CNP 1750916080035, la valoarea
Constitutiv al societății, pe care îl modifică și completează  lor nominală, un număr de 2 părți sociale, în valoare de
în mod corespunzător, celelalte dispoziții ale actului     20 lei, reprezentând întreaga mea participare la capitalul
                                social al societății, concomitent cu retragerea
constitutiv rămân neschimbate.                 subsemnatului din societate.
  Actul Adițional s-a redactat în 4 (patru) exemplare, azi,    Cesiunea se efectuează prin vânzare la valoarea
20 Octombrie 2009.                       nominală a părților sociale, adică 2000 lei, prețul fiind
                                achitat la data semnării prezentului act adițional.
  (30/1.385.724)
                                  Urmare acestei cesiuni, capitalul social al societății, în
                                valoare totală de 2000 lei, este deținut de către asociați
        Societatea Comercială              astfel:
       ART PRODUCTION - S.R.L.                • Asociatul Butum Gheorghe-Cristi deține un număr de
                                198 părți sociale, în valoare de 1980 lei, reprezentând
                                99% din capitalul social al societății.
            NOTIFICARE
                                  • Asociatul Butum Daniel-Marius deține un număr de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    2 părți sociale, în valoare de 20 lei, reprezentând 1% din
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    capitalul social al societății.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnații cesionari, declarăm că avem cunoștință
                                de situația financiară a societății și de activul și pasivul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                existent la data semnării prezentului act și suntem de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   acord să-l preluăm așa cum reiese din ultima balanță
ART PRODUCTION S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         contabilă a societății, preluăm părțile sociale cesionate,
BRAȘOV, județ Brașov, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 36,     am achitat c/valoarea acestora și suntem de acord să ne
bloc 3, ap. 32, înregistrată sub nr. J8/1008/2003, cod unic   desfășurăm activitatea ca asociați ai S.C. “Agrofruct
de înregistrare 15464084, care a fost înregistrat sub      “S.R.L.
nr. 98065 din 21.10.2009.                      Art. 3. Se numește în funcția de administrator
                                asociatul Butum Gheorghe-Cristi, domiciliat în
  (31/1.385.725)                       Mun. Brașov, str. Matei Corvin, nr. 10, identificat cu
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
C.I. seria B.V., nr. 522928, eliberată de SPCLEP Brașov,      Costan Calin Filimon, cetățean român, născut la data de
la data de 14.06.2007, având CNP 1721209080063, cu         15.04.1966, în Brașov, fiul lui Filimon și Mona-Elena,
puteri depline.                          domiciliat în Brașov, str. Lupeni, nr. 6, posesor al CI
  Se modifică și se actualizează în mod corespunzător      seria BV, nr. 401596/13.04.2005/Poliția Brașov,
prevederile actului constitutiv al societății.           CNP 1660415080011, deținătoare a 30% din capitalul
  Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la      social al societății,
O.R.C. Brașov. Actul a fost redactat de către asociați         S.C. DELCAR INVEST S.R.L., cu sediul social în
astăzi, 12.10.2009, în 5 exemplare și s-a semnat după       Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 66, înregistrată la Oficiul
citire.                              Registrului Comerțului sub nr. J08/168/2003,
                                  CUI RO 15168941, reprezentată legal prin Administrator
  (32/1.385.726)                         Costan Simina Mariana, cetățean român, născută la data
                                  de 06.06.1964, în Brașov, fiica lui Mircea și Mariana,
                                  domiciliată în Brașov, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu,
         Societatea Comercială
                                  nr. 1, ap. 2, posesor al CI seria BV, nr. 516857/Spclep
         AGROFRUCT - S.R.L.                Brașov/15.05.2007, CNP 2640606080095, deținătoare a
                                  20% din capitalul social al societății,
            NOTIFICARE                   Am hotărât modificarea actelor constitutive ale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      societății, după cum urmează:
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,       1. Majorarea capitalului social al societății de la
                                  valoarea de 2.000 lei la valoarea de 4.074.000 lei, prin
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  aport în numerar, aport în natură și conversie a creanțelor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    cu părți sociale, după cum urmează:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       a. Asociatul Costan Simina Mariana participă la
AGROFRUCT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL             majorarea capitalului social al societății cu suma de
BRAȘOV, județ Brașov, Str. Alunului, Zona “Vama          636.600 lei, reprezentând 3.180 părți sociale a câte
Brașov-CET”, nr. 6, corp A, înregistrată sub            200 lei fiecare, prin conversia creanței pe care o are
nr. J8/2523/2006, cod unic de înregistrare 19139337,        societatea provenită din Contractul de împrumut nr. 1, din
care a fost înregistrat sub nr. 98068 din 21.10.2009.       data de 09.09.2009.
                                    b. Asociatul S.C. Delcar Invest S.R.L., prin
  (33/1.385.727)                         reprezentant, participă la majorarea capitalului social al
                                  societății cu aport în numerar, vărsat, în cuantum de
                                  1.400.000 lei, reprezentând 7.000 părți sociale a câte
        Societatea Comercială                200 lei fiecare.
      ICCO ENERGY SUPPLY - S.R.L.                c. Asociatul S.C. ICCO S.R.L., prin reprezentant,
                                  participă la majorarea capitalului social al societății cu
      ACT ADIȚIONAL NR. 1/16.10.2009             suma de 236.400 lei, respectiv 1.180 părți sociale a câte
                                  200 lei fiecare, prin conversia creanței pe care o are
     LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE                societatea.
     S.C. ICCO ENERGY SUPPLY S.R.L.                d. Asociatul S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L., prin
   CU SEDIUL ÎN BRAȘOV, STR. SCOLII, NR. 8,           reprezentant, participă la majorarea capitalului social al
    BIROU 16, ÎNREGISTRATĂ O.R.C. SUB              societății cu suma de 1.800.000 lei, reprezentând
    NR. J08/1232/2009, C.U.I. RO 25914305            9.000 părți sociale, a câte 200 lei fiecare. Asociatul aduce
                                  ca aport în natură la capitalul social al societății un
  Subsemnații asociați:                     ansamblu de bunuri mobile ce alcătuiesc “rețeaua de
  Costan Simina-Mariana, cetățean român, născută la       distribuție Parc Industrial Prejmer, 20/04KV, cu 3 posturi
data de 06.06.1964, în Brașov, fiica lui Mircea și Mariana,    de transformare 20/0.4 kv alimentare prin cablu electric
domiciliată în Brașov, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu,     subteran (LES) de medie tensiune (20kv) în bucla cu
nr. 1, ap. 2, posesor al CI seria BV, nr. 516857/Spclep      funcționare radial”, amplasată în Parc Industrial Prejmer.
Brașov/15.05.2007, CNP 2640606080095, deținătoare a        Valoarea aportată la capitalul social este de
30% din capitalul social al societății,              1.800.000 lei, conform Raportului de evaluare
  S.C. ICCO S.R.L., cu sediul social în Brașov,         nr. 909091/09.09.2009, întocmit de S.C. C&I CONSULT
str. Scolii, nr. 8, înregistrată ORC sub nr. J08/964/1991,     MANAGER S.R.L.
CUI RO 1104921, reprezentată prin asociat unic Costan         Aportul în natură al asociatului S.C. ICCO
Calin Filimon, cetățean român, născut la data de          ELECTRIC S.R.L. este doar o parte din evaluarea
15.04.1966, în Brașov, fiul lui Filimon și Mona-Elena,       ansamblului de bunuri. Valoarea totală a acesteia este în
domiciliat în Brașov, str. Lupeni, nr. 6, posesor al CI      cuantum de 2.225.100 lei, conform raportului.
seria BV, nr. 401596/13.04.2005/Poliția Brașov,            Urmare a majorării, capitalul social majorat la
CNP 1660415080011, deținătoare a 20% din capitalul         valoarea de 4.074.000 lei este împărțit pe asociați după
social al societății,                       cum urmează:
  S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L., cu sediul social în           1. Asociatul Costan Simina-Mariana deține un număr
Brașov, str. Scolii, nr. 8, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul  total de 3.183 părți sociale, a câte 200 lei fiecare,
Registrului Comerțului sub nr. J08/4359/1994,           respectiv 636.600 lei, reprezentând 15,6 % din capitalul
C.U.I. RO 7283630, legal reprezentată prin Administrator      social.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                13

  2. Asociatul S.C. DELCAR INVEST S.R.L. deține un      4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
număr total de 7.002 părți sociale a câte 200 lei fiecare,   magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
respectiv 1.400.400 lei, reprezentând 34.4% din capitalul   magazine specializate și, 9329 Alte activități recreative și
social.                            distractive n.c.a.
  3. Asociatul S.C. ICCO S.R.L. deține un număr total de     Art. 2. Se deschide sediul secundar în Mun. Brașov,
1.182 părți sociale a câte 200 lei fiecare, respectiv
                                str. Lungă, nr. 11, jud. Brașov.
236.400 lei, reprezentând 5,8% din capitalul social.
  4. Asociatul S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L. deține un        Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat
număr total de 9.003 părți sociale a câte 200 lei fiecare,   în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990
respectiv 1.800.600 lei, reprezentând 44.2% din capitalul   privind societățile comerciale (republicată) și s-a semnat
social.                            în 3 (trei) exemplare originale, în data de 05.10.2009.
  Societatea va fi în continuare administrată de         (36/1.385.730)
administratorul unic Costan Calin Filimon. Directorul
executiv al societății este în continuare dl Acsinte Doru.
Toate celelalte prevederi contractuale rămân                 Societatea Comercială
neschimbate și în vigoare.                        VADEMECUM-COMSERV - S.R.L.
  Prezentul act adițional s-a semnat astăzi, 16.10.2009,
în 5 exemplare.                                   NOTIFICARE
  (34/1.385.728)                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      ICCO ENERGY SUPPLY - S.R.L.            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           NOTIFICARE                VADEMECUM-COMSERV S.R.L., cu sediul în
                                MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. BISERICII
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                ROMANE, nr. 78, înregistrată sub nr. J8/255/1996, cod
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                unic de înregistrare 8243960, care a fost înregistrat sub
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                nr. 98084 din 22.10.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (37/1.385.731)
ICCO ENERGY SUPPLY S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. ȘCOLII, nr. 8,
                                       Societatea Comercială
ap. birou 16, înregistrată sub nr. J8/1232/2009, cod unic
                                      CARMEUSE HOLDING - S.R.L.
de înregistrare 25914305, care a fost înregistrat sub
 nr. 98071 din 21.10.2009.                             ACT ADIȚIONAL
  (35/1.385.729)
                                     LA ACTELE DE CONSTITUIRE ALE
                                     S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L.
        Societatea Comercială                    J/08/2938/2004, C.U.I. 15379680
      VADEMECUM-COMSERV - S.R.L.
                                 Subsemnatul Stinghe Neculae, domiciliat în Brașov,
      ACT ADIȚIONAL NR. 7/05.10.2009           str. Printre Grădini, nr. 8B, CNP 1561120080121,
                                Președinte al Consiliului de Administrație al
 LA STATUTUL S.C. VADEMECUM-COMSERV S.R.L.           S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L., cu sediul în Brașov,
                                str. Carierei, nr. 127A, mandatat în baza Deciziei
  Subsemnatul NECHIFOR-DASCALESCU SERGIU,          Asociatului Unic din data de 01.10.2009, în conformitate
cetățean român, CNP 1580927080035, născut în          cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și în
Com. Gorbanesti, jud. Botoșani, domiciliat în         conformitate cu prevederile actelor constitutive ale
mun. Brașov, str. Salviei, nr. 6, bl. 9A, sc. A, ap. 2,    societății, închei prezentul act adițional în următoarele
jud. Brașov, identificat cu CI seria BV,            condiții:
nr. 275311/19.05.2003/Pol. Mun. Brașov, în calitate de      Art. 1. Se revocă din funcția de membru al Consiliului
asociat al S.C. VADEMECUM-COMSERV S.R.L., cu          de Administrație domnul Drapai Stanislav.
                                 Art. 2. Se numește, pe o perioadă de 4 ani, în funcția
sediul social în Mun. Brașov, str. Bisericii Romane, nr. 78,
                                de membru al Consiliului de Administrație. doamna Istoc
jud. Brașov, CUI 8243960, înregistrată la Registrul      Alina Cristina, cetățean român, născută la data de
Comerțului cu nr. J08/255/1996, am hotărât să aduc       01.07.1969. în municipiul Roșiorii de Vede,
următoarele modificări la Statutul societății:         județul Teleorman, domiciliată în Brașov, Bld Gării, nr. 38,
  Art. 1. Se extinde obiectul de activitate cu:       bl. 227, sc. A, ap. 24, identificată cu CI seria BV,
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților    nr. 265236, eliberată de Poliția Brașov. la data de
periferice și software-ului în magazine specializate;     20.03.2003, având CNP 2690701080029.
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
  Art. 3 Se adoptă prevederile noului Act Constitutiv.     Art. 2. Se deschide un punctul de lucru în Localitatea
  Art. 4 Se împuternicește doamna Banescu Ionela      Rupea, str. Republicii, 149, Jud. Brașov.
Iolanda, identificată cu BI seria BV, nr. 094379, eliberată   Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
de Poliția Brașov, la data de 02.06.2000,           neschimbate.
CNP 2721113080028, cu efectuarea tuturor demersurilor      Act adițional întocmit sub semnătură privată
necesare în vederea îndeplinirii, pe lângă Registrul     conf. Prevederilor art. 204 din Legea nr. 31/1990,
Comerțului Brașov, a formalităților de publicitate și     înregistrat cu nr. 1/21.10.2009.
opozabilitate față de terți a prezentei hotărâri.
                                 (40/1.385.734)
  Actul s-a redactat în 3 exemplare, sub semnătură
privată, de către subsemnatul Stinghe Neculae, azi,
01.10.2009.                                  Societatea Comercială
  (38/1.385.732)                               GOIL-EXCOM - S.R.L.

                                  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
        Societatea Comercială
      CARMEUSE HOLDING - S.R.L.                 LA STATUTUL S.C. GOIL-EXCOM S.R.L.
                                        NR. 1/19.10.2009
           NOTIFICARE                 Subsemnatul GOCSMAN ELENA, cetățean român,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   CNP 2560328084450, născută la data de 28.03.1956, în
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   oraș Săcele, jud. Brașov, domiciliată în oraș Săcele,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       bld George Moroianu, nr. 280, Jud. Brașov, identificată cu
                               CI seria BV, nr. 095337/12.06.2000/Pol. Săcele, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               calitate de asociat unic al S.C. GOIL-EXCOM S.R.L., cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  sediul în Săcele, bld George Moroianu, nr. 280,
CARMEUSE HOLDING S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL       Jud. Brașov, înmatriculată la R.C. Brașov sub
BRAȘOV, județ Brașov, Str. CARIEREI, nr. 127 A,        nr. J08/431/1999, CUI 11834141, în calitate de cedent și
înregistrată sub nr. J8/2938/2004, cod unic de          Subsemnatul GOCSMAN JANOS-ARPAD, cetățean
înregistrare 15379680, care a fost înregistrat sub      român, născut la data de 10.07.1987, în
nr. 98109 din 22.10.2009.                   municipiul Brașov, jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov,
                               strada Bogdan Ion, nr. 21, ap. 2, jud. Brașov, identificat cu
  (39/1.385.733)                      CI seria BV, nr. 177151/01.11.2001/mun. Brașov,
                               CNP 1870710080093 și, COX TUNDE-BOGLARKA,
        Societatea Comercială             cetățean român, născută la data de 14.03.1982, în
                               mun. Brașov, Jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov,
        BIELEN IMPEX - S.R.L.
                               strada Bogdan Ion, nr. 21, jud. Brașov, identificată cu
                               CI seria BV, nr. 522406/12.06.2007/SPCLEP Brașov,
           ACT ADIȚIONAL              CNP 2820314080041, în calitate de cesionari, am hotărât
                               să încheiem prezentul contract de cesiune în
     LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE              următoarele condiții:
       S.C. BIELEN IMPEX S.R.L.               Art. 1 Subsemnata GOCSMAN ELENA, cesionez
     SOCIETATE ÎNMATRICULATĂ LA             10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,
  O.R.C. - TRIB. BRAȘOV SUB NR. J08/670/1994         reprezentând 100 lei, pe care le dețin la capitalul social al
   AVÂND C.U.I. RO 5553460, CU SEDIUL ÎN          S.C. GOIL-EXCOM S.R.L., d-lui GOCSMAN JANOS-
 ORAȘ PREDEAL, ȘOS. TIMIȘUL DE JOS, NR. 37,         ARPAD și cesionez 10 părți sociale d-nei COX
          JUD. BRAȘOV                TUNDE-BOGLARKA.
                                 Urmare și a cesiuni, subsemnații GOCSMAN JANOS-
  Subsemnații VLAD DANIELA, cetățean român,         ARPAD și COX TUNDE-BOGLARKA, devenim asociați
născută la data de 22.09.1971, în Mun. Brașov,        ai S.C. GOIL-EXCOM S.R.L., iar capitalul social în
Jud. Brașov, domiciliată în Mun. Brașov, str. Zizinului,   valoare de 200 lei, divizat în 20 părți sociale, nominative
nr. 93, bl. 53, sc. C, ap. 41, Jud. Brașov, identificată cu  și indivizibile, în valoare nominală de 10 lei fiecare, este
C.I. seria BV, nr. 411183, eliberată la data de 24.06.2005,  deținut de asociați astfel:
de Pol. Mun. Brașov, CNP 2710922080039 și, VLAD          - COX TUNDE-BOGLARKA deține un număr de
IOAN, cetățean român, născut la data de 22.02.1968, în    10 părți sociale, în valoare de 10 de lei fiecare.
Mun. Reghin, Jud. Mureș, domiciliat în Oraș Predeal,       - GOCSMAN JANOS-ARPAD deține un număr de
str. Timișul de Jos, Jud. Brașov, identificat cu C.I.     10 părți sociale, în valoare de 10 de lei fiecare.
seria BV, nr. 191577, eliberată la data de 01.02. 2002, de    Subsemnata GOCSMAN ELENA, declar pe propria
Pol. Mun. Predeal, CNP 1680222083409, în calitate de     răspundere că nu am mai cesionat altor persoane părțile
asociați și administratori, am hotărât să aducem       sociale menționate în prezentul contract de cesiune.
următoarele modificări la actul constitutiv:           Subsemnații GOCSMAN JANOS-ARPAD și COX
  Art. 1. Se închide punctul de lucru din Localitatea    TUNDE-BOGLARKA, declarăm că preluam activul și
Rupea, str. Republicii, nr. 104, Jud. Brașov.         pasivul societății.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                15

  Art. 2. Se revocă d-na GOCSMAN ELENA din          CNP 2690821083467, în calitate de asociat unic al
calitatea de administrator, societatea fiind administrată    S.C. COMPLEXUL TURISTIC CHEILE RISNOAVEI
de către ambii asociați, separat, cu puteri depline, pe o    S.R.L., cu sediul în oraș Râșnov, Extravilan Cheia, jud.
perioadă nedeterminată.                     Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub
  Art. 3. Se extinde activitatea societății cu clasele:    nr. J08/543/1999, în calitate de cedent, și
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru      Subsemnata COJOCARIU MARIA, cetățean român,
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei  născută la data de 14.03.1944, în loc. Băița, Jud. Cluj,
și a ardeziei; 0812 - Extracția pietrișului și nisipului;    domiciliată în oraș Râșnov, str. Republicii, nr. 16,
extracția argilei și caolinului; 2370 - Tăierea, fasonarea și  Jud. Brașov, posesoare a BI seria GN, nr.
finisarea pietrei; 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor  745353/02.02.1995, oraș Râșnov, CNP 2440314083468,
și autostrăzilor; 4213 - Construcția de poduri și tuneluri.   în calitate de cesionar, am hotărât modificarea actelor
  Art. 4. Se deschide un sediu secundar în Tărlungeni,    constitutive ale societății astfel:
județul Brașov.
                                  Art. 1. Subsemnata PRAJA AMALIA-MIHAELA,
  Art. 5. Se schimbă activitatea principală, devenind
                                cesionez toate părțile sociale pe care le dețin la capitalul
0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru
                                social al S.C. COMPLEXUL TURISTIC CHEILE
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei
și a ardeziei.                         RISNOAVEI S.R.L., d-nei COJOCARIU MARIA,
  Se modifică în mod corespunzător prevederile        concomitent cu retragerea subsemnatei din calitatea de
Statutului societății.                     asociat unic și administrator.
  Prezentul înscris s-a redactat astăzi, 19.10.2009,       Urmare a acestei cesiuni, subsemnata COJOCARIU
într-un număr de 4 exemplare, sub semnătură privată,      MARIA, devin asociat unic și administrator al
conform Legii 31/1990 cu modificările și republicările     S.C. COMPLEXUL TURISTIC CHEILE RISNOAVEI
ulterioare, pe răspunderea părților.              S.R.L., iar capitalul social în valoare de
                                800 lei, divizat în 80 de părți sociale, nominative și
  (41/1.385.735)                       indivizibile, în valoare nominală de 10 lei fiecare, este
                                deținut în totalitate de către asociatul unic.
         Societatea Comercială               Subsemnata cedent, declar că rămân răspunzătoare
         GOIL-EXCOM - S.R.L.              în continuare față de terți pentru obligațiile contractate de
                                firmă până la data semnării prezentului act de cesiune
            NOTIFICARE                părți sociale și, totodată, declar pe proprie răspundere că
                                nu am mai cesionat altor persoane părțile sociale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    menționate în prezentul contract de cesiune părți sociale.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Cesiunea se face liberă de sarcini și procese, prin
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        vânzare la valoarea nominală a părților sociale, prețul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   fiind achitat anterior, ceea ce părțile recunosc prin însăși
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   semnarea prezentului act.
GOIL-EXCOM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL             Art. 2. Se revocă din calitatea de administrator PRAJA
SĂCELE, județ Brașov, B-dul George Moroianu, nr. 280,      AMALIA-MIHAELA, urmând ca societatea să fie
înregistrată sub nr. J8/431/1999, cod unic de înregistrare   administrată de către COJOCARIU MARIA, pe o
11834141, care a fost înregistrat sub nr. 98234 din       perioadă nedeterminată, reprezentând societatea cu
22.10.2009.                           puteri depline.
                                  Art. 3. Se extinde obiectul de activitate cu următoarele
  (42/1.385.736)                       coduri:
                                  0322 Acvacultura în ape dulci;
      Societatea Comercială                  1020 Prelucrarea și conservarea peștelui,
COMPLEXUL TURISTIC CHEILE RISNOAVEI - S.R.L.          crustaceelor și moluștelor;
                                  7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri
   ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE            recreaționale și echipament sportiv;
                                  9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale
     LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE              rezervațiilor naturale;
      S.C. COMPLEXUL TURISTIC                 9311 Activități ale bazelor sportive;
       CHEILE RIȘNOAVEI S.R.L.                9312 Activități ale cluburilor sportive;
                                  9319 Alte activități sportive;
    ÎNMATRICULATĂ SUB NR. J08/543/1999
                                  9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
         C.U.I. 11877339
                                  Art. 4. Se modifică domeniul și activitatea principală:
  Subsemnata PRAJA AMALIA-MIHAELA, cetățean            Domeniul principal de activitate este 553 - Parcuri
român, născută la data de 21.08.1969, în mun. Gherla,      pentru rulote, campinguri și tabere.
jud. Cluj, domiciliată în mun. Brașov, str. Bronzului, nr. 1,    Redefinire obiect de activitate principal conform
bl. 501, sc. B, ap. 9, Jud. Brașov, posesoare a CI       codificării (ordin nr. 337/2007),
seria BV, nr. 367146/17.09.2004, Mun. Brașov,            5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere.
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
  Art. 5. Asociatul unic hotărăște reluarea activității    seria KS, nr. 003519, eliberată de orș. Otelu-Rosu, la
societății începând cu data de 01.11.2009.           data de 29.12.1999, CNP 2841227350073, în calitate de
                                asociat unic și administrator al S.C. TESA DE
  (43/1.385.737)
                                FLIKA S.R.L., cu sediul social în ORAȘ RUPEA,
                                STR. FISER, NR. 187, BIROU NR. 2, JUD. BRAȘOV,
      Societatea Comercială                CUI 25833847, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului
COMPLEXUL TURISTIC CHEILE RISNOAVEI - S.R.L.          Brașov J08/1139/29.07.2009, am hotărât să aduc
                                următoarea modificare la Statutul societății:
           NOTIFICARE                 Art. 1
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Societatea își deschide un punct de lucru:
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     - În localitatea Caransebeș, str. Avram Iancu, nr. 4,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        jud. Caraș - Severin.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Toate celelalte prevederi ale Statutului societății
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   rămân neschimbate.
COMPLEXUL TURISTIC CHEILE RISNOAVEI S.R.L., cu           (46/1.385.740)
sediul în ORAȘ RÂȘNOV, județ Brașov,
Str. EXTRAVILAN CHEIA, înregistrată sub
                                        Societatea Comercială
nr. J8/543/1999, cod unic de înregistrare 11877339, care
                                       EUROVOX TRADING - S.R.L.
a fost înregistrat sub nr. 98274 din 22.10.2009.
  (44/1.385.738)                                  ACT ADIȚIONAL

                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
        Societatea Comercială                    EUROVOX TRADING S.R.L.
      FASHION REVOLUTION - S.R.L.
                                  Având în vedere că, prin Contractul de cesiune de
         ACT ADIȚIONAL NR. 2              părți sociale, încheiat la data de 14.09.2009, asociata
                                Petcu Carmen-Luminița a cedat toate părțile sale sociale
       LA STATUTUL SOCIETĂȚII              către asociații Hoffmann Simona-Christa și Brînzilă Ioan,
      FASHION REVOLUTION S.R.L.                Societatea EUROVOX TRADING S.R.L.,
 J/08/947/2007, C.U.I. 21493211, SEDIUL SOCIAL -       înmatriculată    în  registrul   comerțului    sub
SĂCELE, STR. BRAȘOVULUI, NR. 131, JUD. BRAȘOV         nr. J08/1704/1997, cod fiscal 10075191, cu sediul în
                                com. Cristian, str. Lunga, nr. 123, jud. Brașov, va
  Subsemnata Pașca Ana Maria, cetățean român,
                                funcționa în continuare ca societate cu răspundere
născută la data de 29.08.1981, în Brașov, jud. Brașov,
                                limitată, cu doi asociați, în persoana d-nei Hoffmann
domiciliată în Săcele, b-dul Brașovului, nr. 127,
                                Simona-Christa și Brînzilă Ioan.
identificată cu CI/BV/579460/29.05.08/SPCLEP Săcele,        Urmare celor de mai sus, cele 20 părți sociale în care
CNP 2810529080101, în calitate de asociat unic, am       este împărțit capitalul social în valoare de 200 lei, sunt
hotărât următoarele:                      deținute de cei doi asociați, astfel:
  Articol 1 Reluarea activității începând cu data de       - Hoffmann Simona-Christa deține 11 părți sociale, în
21.10.2009.                          valoare de 110 lei și
  Actul adițional s-a redactat și procesat de către        - Brînzilă Ioan deține 9 părți sociale, în valoare de
asociatul unic, conform prevederilor art. 199, alin. (1) din  90 lei, sens în care se modifică art. 7 din Contractul de
L 31/1990, modificată prin L 161/2003, astăzi,         societate și art. 6 din Statut.
21.10.2009.                            Obiectul de activitate al societății, prevăzut la art. 6 din
  (45/1.385.739)                       Contractul de societate și art. 3 din Statut se completează
                                astfel: 3109 - fabricarea de mobilă n.c.a.
                                  Art. 11, alin. 5 și 6 din Statutul societății se
        Societatea Comercială             reformulează astfel: “În cazul în care în termenul
        TESA DE FLIKA - S.R.L.             susmenționat, niciunul dintre asociați nu își manifestă
                                dorința de a prelua părțile sociale ale asociatului care
           ACT ADIȚIONAL               dorește să le cedeze, și nici nu se aprobă, cu unanimitate
                                de voturi, cesiunea către terți, asociatul se poate retrage
    LA STATUTUL S.C. TESA DE FLIKA S.R.L.
                                din societate.
  Subsemnata JOMPAN AURELIA-ADRIANA, cetățean           În acest din urmă caz, asociatul are dreptul la cotă-
român, născută la 27.12.1984, în mun. Timișoara,        parte din activul net, proporțional cu aportul său la
jud. Timiș, domiciliată în sat. Marga (com. Marga),      capitalul social, după reevaluarea imobilelor/mijloacelor
nr. 131, jud. Caras-Severin, posesoare a C.I.         fixe, la prețul pieței.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                17

  Dacă - din orice motiv - numărul asociaților se va     republicată, astfel:
reduce la unul singur, acesta va putea continua           Art. unic. Subsemnatul NEGULICI MIHAI-LUCIAN,
activitatea societății, în cazul în care hotărăște astfel.”   cesionez 9 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
  În conformitate cu dispozițiile art. 204, alin. (4) din   fiecare, reprezentând suma de 90 lei, pe care le dețin la
Legea nr. 31/1990, se adoptă actul constitutiv actualizat,   societatea METROPOL S.R.L., cesionarului
în temeiul căruia societatea urmează a funcționa odată     NĂMĂESCU CĂTĂLIN-COSMIN și cesionez 1 parte
cu înregistrarea în registrul comerțului.            socială cesionarei HORJEA CORINA.
                                  Cesiunea se efectuează prin vânzare la valoarea
  (47/1.385.741)
                                nominală, respectiv 100 lei, prețul fiind achitat anterior
                                semnării prezentului act adițional.
        Societatea Comercială                Urmare celor de mai sus, capitalul social al societății
       EUROVOX TRADING - S.R.L.              în suma de 200 lei, divizat în 20 părți sociale, a câte 10 lei
                                fiecare este împărțit astfel:
            NOTIFICARE                  - NĂMĂESCU CĂTĂLIN-COSMIN deține 19 părți
                                sociale în valoare de 190 lei.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  - HORJEA CORINA deține 1 parte socială în valoare
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                de 10 lei.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  Ca urmare a prevederilor prezentului înscris, se
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                adoptă un nou act constitutiv actualizat.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
EUROVOX TRADING S.R.L., cu sediul în
                                nemodificate.
SAT CRISTIAN, COMUNA CRISTIAN, județ Brașov,
                                  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi,
Str. Lunga, nr. 123, înregistrată sub nr. J8/1704/1997, cod
                                22.10.2009.
unic de înregistrare 10075191, care a fost înregistrat sub
nr. 98319 din 22.10.2009.                      (49/1.385.743)
  (48/1.385.742)
                                         Societatea Comercială
                                         METROPOL - S.R.L.
         Societatea Comercială
         METROPOL - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
   ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
      LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        S.C. METROPOL S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         NR. 1/22.10.2009               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Subsemnații NEGULICI MIHAI-LUCIAN, cetățean         METROPOL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
român, născut la data de 15.07.1977, în mun. Brașov,      județ Brașov, Str. Mirăslău, nr. 5, înregistrată sub
jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, bld Griviței, nr. 69,  nr. J8/385/2007, cod unic de înregistrare 21031883, care
bl. 49, scara C, ap. 17, jud. Brașov, posesor al CI       a fost înregistrat sub nr. 98322 din 22.10.2009.
seria BV, nr. 215161/11.06.2002/Pol. Brașov,
                                  (50/1.385.744)
CNP 1770715080074 și NĂMĂESCU CĂTĂLIN-
COSMIN, cetățean român, născut la data de 10.08.1969,
în municipiul Brașov, jud. Brașov, domiciliat în                 Societatea Comercială
b-dul Saturn, nr. 50, bloc 6, scara B, et. 1, ap. 7,                KAPSCH - S.R.L.
jud.   Brașov,    posesor   al  CI  seria   BV,
nr. 313468/05.12.2003, eliberată de Pol. Brașov,              ACT ADIȚIONAL ȘI HOTĂRÂRE
CNP 1690810080031, în calitate de asociați ai societății
METROPOL S.R.L., cu sediul în municipiul Brașov,           A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII CU
str. Mirăslău, nr. 5, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul        RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Comerțului Brașov sub nr. J 08/385/2007, CUI 21031883              KAPSCH S.R.L.
și, HORJEA CORINA, cetățean român, născută la data
de 10.12.1970, în comuna Smeeni, jud. Buzău,            Subscrisa Kapsch BusinessCom AG, fondată în anul
domiciliată în municipiul Brașov, str. Arinului, nr. 4,     1999, cu sediul în Austria, str. Wienerbergerstrasse
bloc B30, ap. 27, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV,   nr. 53, 1120 Viena, înmatriculată la Registrul Comerțului
nr.   410551/Pol.     Brașov/17.06.2005,     CNP   de pe lângă Judecătoria din Viena sub nr. FN 178368 g,
2701210080035, am hotărât modificarea actelor            În calitate de asociat unic al S.C. KAPSCH S.R.L., cu
constitutive ale societății, conform Legii nr. 31/1990,     sediul în Brașov, str. Nicolae Titulescu, nr. 4, et. 3,
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului             Societatea Comercială
Brașov sub nr. J8/629/2009, având cod unic de                 NATURAL HIGH - S.R.L.
înregistrare 25416050,
  Am hotărât mutarea sediului societății din          ACT ADIȚIONAL SI CONTRACT DE CESIUNE
mun. Brașov, str. Nicolae Titulescu, nr. 4, et. 3,
jud. Brașov, în mun. București, str. Grigore Cobalcescu             NR. 1/2009
nr. 46, mansarda, biroul 1, sector 1.                LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                      NATURAL HIGH S.R.L.
  (51/1.385.745)
                                 Subsemnatul CRISTOLOVEAN DAN-CRISTIAN,
                               cetățean român, născut la data de 17.06.1978, în
        Societatea Comercială             mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov,
         KAPSCH - S.R.L.               str. Fragilor, nr. 4, bl. A29, sc. D, ap. 7, jud. Brașov,
                               identificat cu CI seria BV, nr. 251357/
           NOTIFICARE               Mun. Brașov/20.01.2003, CNP 1780617080066, în
                               calitate de cedent al S.C. NATURAL HIGH S.R.L., cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   sediul în mun. Brașov, str. Fragilor, nr. 4, bl. A29, sc. D,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   ap. 7, jud. Brașov, cu număr de ordine în Registrul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Comerțului Brașov J08/1430/2008 și C.U.I. 23922107 și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    MICU BOGDAN-MARIAN, cetățean român, născut la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  data de 14.03.1984, în mun. Brașov, jud. Brașov,
                               domiciliat în sat Sînpetru, (com. Sînpetru), str. Morii,
KAPSCH S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
                               nr. 217, jud. Brașov, identificat cu CI
județ Brașov, Str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4, etaj 3,     seria BV, nr. 436807/SPCLEP Brașov/12.12.2005,
înregistrată sub nr. J8/629/2009, cod unic de înregistrare  CNP 1840314080079 și
25416050, care a fost înregistrat sub nr. 98366 din        SIMA MIHAI-OVIDIU, cetățean român, născut la data
22.10.2009.                          de 17.11.1973, în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
                               mun. Brașov, str. Molidului, nr. 7, bl. B13, sc. B, ap. 20,
  (52/1.385.746)                      jud.   Brașov,   identificată   cu   CI  seria
                               BV, nr. 600957/SPCLEP Brașov/07.10.2008,
        Societatea Comercială             CNP 1731117083401, în calitate de cesionari, încheiem
         ZOLIRMA - S.R.L.              prezentul act, în următoarele condiții:
                                 Art. 1. Subsemnatul CRISTOLOVEAN DAN-
                               CRISTIAN, cesionez dlui MICU BOGDAN-MARIAN, un
           ACT ADIȚIONAL
                               număr de 19 părți sociale a 10 RON fiecare, în valoare
                               totală de 190 RON și cesionez dlui SIMA MIHAI-OVIDIU,
         S.C. ZOLIRMA S.R.L.             1 parte socială a 10 RON, în valoare totală de 10 RON,
       J08/456/1998, C.U.I. 10472973          reprezentând totalul părților sociale pe care le dețin
  Subsemnații                        conform Actului Constitutiv al societății NATURAL
  1. GERGELY MIHALY, cetățean român, născut la data     HIGH S.R.L.
                                 Cesiunea se face liberă de sarcini și procese, prin
de 14.03.1944, în Com. Ciucsîngiorgiu Bancu,
                               vânzare la valoarea nominală a părților sociale, prețul
Jud. Harghita, domiciliat în Mun. Brașov, str. Aleea     fiind achitat anterior semnării prezentului contract de
Minerva, nr. 2, bl. 46, sc. B, ap. 16, identificat cu BI   cesiune, ceea ce părțile recunosc prin însăși semnarea
seria DH, nr. 906996/14.02.1989 Pol. Brașov,         prezentului contract de cesiune.
CNP 1440314080065 și                       Urmare a acestei cesiuni, capitalul social al societății
  2. GERGELY IRMA, cetățean român, născută la data     NATURAL HIGH S.R.L., în valoare de 200 RON, divizat
de 22.02.1952, în Com. Vîrghiș, Jud. Covasna,         în 20 părți sociale, nominative și indivizibile, cu valoare
domiciliată în Mun. Brașov, str. Aleea Minerva, nr. 2,    nominală de 10 RON fiecare, este deținut de asociați
bl. 46, sc. B, ap. 16, identificată cu CI           astfel:
                                 MICU BOGDAN-MARIAN deține 190 ROM, adică
seria BV, nr. 090935/11.05.2000 Pol. Brașov,
                               19 părți sociale a 10 RON fiecare.
CNP 2520222080063, ambii în calitate de asociați la        SIMA MIHAI-OVIDIU deține 10 RON, adică 1 parte
S.C. ZOLIRMA S.R.L., cu sediul în Mun. Brașov,        socială a 10 RON.
str. Zorilor, nr. 5, parter, Jud. Brașov, înmatriculată la    Subsemnatul CRISTOLOVEAN DAN-CRISTIAN,
Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/456/1998, am     pierd calitatea de asociat unic și administrator și declar
hotărât sa aducem următoarele modificări la actele      pe propria răspundere că rămân răspunzător în
constitutive ale societății:                 continuare față de terți pentru obligațiile contractate de
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru la adresa din    firmă până la data semnării prezentului contract de
Mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 40, Jud. Brașov.      cesiune părți sociale și, totodată, declar pe propria
                               răspundere că nu am mai cesionat altor persoane părțile
  (53/1.385.747)                      sociale menționate în prezentul contract de cesiune,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009               19

garantând pe cesionar de evicțiune.              sc. A, et. 2, ap. 7, sector 6, identificat a CIP
  Subsemnatul MICU BOGDAN-MARIAN și SIMA           seria P.C., nr. 404832/07.06.2009/DLEP 6 B3,
MXHAI-OVIDIU, în calitate de cesionari, declarăm pe      CNP 1831222410200, în calitate de asociat cedent, la
proprie răspundere că preluam activul și pasivul       S.C. MEDIAPAN S.R.L., cu sediul în mun. Brașov,
societății, arhiva și stampila societății, începând de azi  bld Victoriei, nr. 3, bl. 39, sc. C, et. 8, ap. 106,
data semnării.                        jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov
  Art. 2. Subsemnatul MICU BOGDAN-MARIAN și         sub nr. J08/723/2009, CUI 25516270, am hotărât
SIMA MIHAI-OVIDIU, în calitate de asociați, hotărâm      modificarea actelor constitutive ale societății astfel și
următoarele:                         actualizarea lor:
  1. Se revocă din funcția de administrator           Art. 1. Subsemnatul cedent SORA STEPHAN-
dl CRISTOLOVEAN DAN-CRISTIAN, administrarea          ROBERT, cesionez 4 părți sociale, în valoare de 10 lei
societății făcându-se de azi, data semnării, de către SIMA  fiecare, reprezentând suma de 40 lei, cesionarului
MIHAI-OVIDIU, cu puteri depline, pe o perioadă        CUȘMEREANU FLORIN și cesionez 3 părți sociale, în
nedeterminată.                        valoare de 10 lei fiecare, reprezentând suma de 30 lei,
  2. Se adoptă actul constitutiv actualizat.
                               cesionarului COMAN CĂTĂLIN-IOAN, cesiunea se va
  Conform prevederilor art. 204, alin. (4) din
                               face la prețul nominal al părții sociale, respectiv 70 lei,
Legea 31/1990, modificată și completată ulterior,
prezentul contract de cesiune s-a redactat și procesat de   concomitent cu retragerea mea din societate.
părți și s-a semnat în 5 (cinci) exemplare, toate fiind     Urmare a acestei cesiuni, subsemnații
originale, astăzi, 15.07.2009.                CUȘMEREANU FLORIN și COMAN CĂTĂLIN-IOAN,
                               capitalul social în valoare de 210 lei este deținut de către
  (54/1.385.748)                      asociați după cum urmează:
                                 COMAN CĂTĂLIN-IOAN va deține 10 părți sociale, în
                               valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
        Societatea Comercială
                               100 lei,
        NATURAL HIGH - S.R.L.              CUȘMEREANU FLORIN va deține 11 părți sociale, în
                               valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
           NOTIFICARE
                               110 lei.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Subsemnatul cedent, declar pe proprie răspundere că
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   rămân răspunzător în continuare față de terți pentru
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       obligațiile contractate de firmă până la data semnării
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  prezentului act de cesiune de părți sociale și, totodată,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  declar că nu am mai cesionat altor persoane părțile
NATURAL HIGH S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         sociale menționate în prezentul contract de cesiune.
BRAȘOV, județ Brașov, Str. FRAGILOR, nr. 4, bloc A29,      Art. 2. Societatea va fi administrată pe viitor de
scara D, ap. 7, înregistrată sub nr. J8/1430/2008, cod    d-l CUȘMEREANU FLORIN și d-l COMAN CĂTĂLIN-
                               IOAN, cu drepturi depline, pe o perioadă nedeterminată,
unic de înregistrare 23922107, care a fost înregistrat sub
                               cu puteri depline, separat, și se revocă din funcția de
nr. 98373 din 22.10.2009.
                               administrator d-l SORA STEPHAN-ROBERT.
  (55/1.385.749)                        Art. 3. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                               de 3 (trei) ani, începând cu data de 15.10.2009.
        Societatea Comercială               (56/1.385.750)
         MEDIAPAN - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
                                        MEDIAPAN - S.R.L.
  Subsemnații COMAN CĂTĂLIN-IOAN, cetățean
român, născut la data de 16.12.1983, în mun. Brașov,                NOTIFICARE
jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, bld Muncii, nr. 3,
bl. 1, sc. B, et. 1, ap. 7 jud. Brașov, identificat cu CI,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
seria BV, nr. 316494/mun. Brașov/23.12.2003,         Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
CNP 1831216080030, în calitate de asociat cesionar;      alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
  CUȘMEREANU FLORIN, cetățean român, născut la       și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
data de 11.07.1981, în mun. Brașov, jud. Brașov,       actului constitutiv al societății comerciale
domiciliat în mun. Brașov, bld Griviței, nr. 68, bl. 5,    MEDIAPAN S.R.L., cu sediul în Județul Brașov,
ap. 26, județul Brașov, identificat a CI seria BV,      Municipiul Brașov, B-dul Victoriei, Nr. 3, Bl. 39, Sc. C,
nr.     382830/09.12.2004/mun.        Brașov,   Et. 8, Ap. 106, înregistrată sub nr. J08/723/2009, cod unic
CNP 1810711080054, în calitate de cesionar și         de înregistrare 25516270, care a fost înregistrat sub
  SORA STEPHAN-ROBERT, cetățean român, născut        nr. 98375 din 22.06.2009.
la data de 22.12.1983, în Toronto, Canada, domiciliat în
mun. București, intr. Av. Gheorghe Carada, nr. 1, bl. J,     (57/1.385.751)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
       Societatea Comercială                Toate celelalte clauze ale actului constitutiv al
      ENGINEERING PROBET - S.R.L.             societății rămân neschimbate.
                                 Actul s-a tehnoredactat în 6 (șase) exemplare, azi,
           ACT ADIȚIONAL               data de 16.04.2009.

      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                (58/1.385.752)
     S.C. ENGINEERING PROBET S.R.L.
  Subsemnații MITROI MARIA ANA, cetățean român,              Societatea Comercială
născută la data de 17.09.1944, în Mun. Odorheiu              ENGINEERING PROBET - S.R.L.
Secuiesc, Jud. Harghita, având CNP 2440917080040,
                                           NOTIFICARE
domiciliată în MUN. BRAȘOV, STR. CLOȘCA, NR. 25,
BL. B4, AP. 15, JUD. BRAȘOV, posesoarea cărții de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
identitate seria BV, nr. 272400/2003, eliberată de Poliția   Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Mun. Brașov și, MITROI ALEXANDRU, cetățean român,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
născut la data de 07.12.1980, în Mun. Brașov,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Jud. Brașov, având CNP 1801207080025, domiciliat în      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MUN. BRAȘOV, STR. CLOȘCA, NR. 25, BL. B4, AP. 15,       ENGINEERING PROBET S.R.L., cu sediul în
JUD. BRAȘOV, posesorul cărții de identitate          MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Calea București,
seria BV, nr. 319343/2004, eliberată de Poliția        nr. 48, bloc S 22, ap. 20, înregistrată sub nr. J8/397/2007,
Mun. Brașov, ambii în calitate de moștenitori legali ai    cod unic de înregistrare 21049562, care a fost înregistrat
defunctului MITROI VASILE, decedat la data de         sub nr. 98387 din 22.10.2009.
02.09.2008, fost cu ultimul domiciliu în MUN. BRAȘOV,       (59/1.385.753)
STR. CLOȘCA, NR. 25, BL. B4, AP. 15, JUD. BRAȘOV,
care a avut calitatea de asociat al S.C. ENGINEERING
PROBET S.R.L., cu sediul în MUN. BRAȘOV,                   Societatea Comercială
CALEA BUCUREȘTI, NR. 48, BL. S22, AP. 20,                  AKOS CONSULTING - S.R.L.
JUD. BRAȘOV, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului Brașov sub nr. J08/397/2007, CUI 21049562,                ACT ADIȚIONAL
cu un număr de 15 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
valoare totală de 150 lei, conform certificatului de
                                      S.C. AKOS CONSULTING S.R.L.
moștenitor nr. 23/02.04.2009 și actului de partaj
                                      J08/2970/2005, C.U.I. 18193354
succesoral eliberat în dosarul nr. 142/2008 de notarul
public Lucica Marin din Circumscripția Brașov, convenim      Subsemnata CRUDU INA-ANA, domiciliată în
să aducem următoarele modificări actului constitutiv al    mun. Brașov, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 41, bl. 50, sc. D,
                                ap. 9, cetățean român, născută la data de 12.01.1974, în
societății, încheiat sub semnătură privată la data de     mun.    Râmnicu    Vâlcea,    județul  Vâlcea,
25.01.2007, așa cum a fost el modificat prin acte       CNP 2740112080055, posesoare a C.I. seria BV,
adiționale până în prezent:                  nr. 368849, reprezentată prin mandatar, de Leonte
  - Împărțirea celor 15 părți sociale ce au aparținut    Sebastian-Viorel, în baza procurii autentificate sub
defunctului nostru soț, respectiv tată, Mitroi Vasile, între  nr. 1711 din 13.10.2009, la biroul notarului public Bojan
cei 2 asociați, moștenitorii susnumitului defunct, conform   Elena-Luminița, în calitate de asociat unic la S.C. AKOS
                                CONSULTING S.R.L., cu sediul în mun. Brașov,
celor de mai sus, după cum urmează:
                                Str. Mircea cel Bătrân, nr. 41, bl. 50, sc. D, ap. 9,
  - MITROI MARIA ANA - 4 părți sociale, a câte 10 RON    județul Brașov, înregistrată în Registrul Comerțului sub
fiecare, în valoare totală de 40 RON.             numărul J08/2970/2005, CUI 18193354, am hotărât
  - MITROI ALEXANDRU - 11 părți sociale, a câte       modificarea actului constitutiv al societății, conform
10 RON fiecare, în valoare totală de 110 RON.         articolului nr. 204 privind societățile comerciale, după
  Ca urmare a celor de mai sus de mai sus, capitalul     cum urmează:
social al S.C. “ENGINEERING PROBET” S.R.L., în           Art. 1. Subsemnata CRUDU INA-ANA, am hotărât
                                cedarea a 9 părți sociale a câte 10 lei fiecare, din aportul
valoare de 300 RON, împărțit în 30 părți sociale a câte    meu la capitalul social al societății, cesionarului
10 RON fiecare, este distribuit între cei 2 asociați după   SCHUMANN HEINZ-FRANK, cetățean german, cu
cum urmează:                          domiciliul în Germania, Groß Pankow (Prignitz), OT Baek
  - MITROI MARIA ANA - 19 părți sociale, a câte       și reședință în România, sat Finisel, nr. 187, județul Cluj,
10 RON fiecare, în valoare totală de 190 RON.         CNP 7610906120016, născut la data de 06.09.1961, în
  - MITROI ALEXANDRU - 11 părți sociale, a câte       Germania, posesor al Certificatului de înregistrare
                                Nr. 8897, reprezentat prin mandatar de Leonte
10 RON fiecare, în valoare totală de 110 RON.         Sebastian-Viorel, în baza procurii autentificate sub
  Subsemnații MITROI MARIA ANA și MITROI           nr. 1714 din 13.10.2009, la biroul notarului public Bojan
ALEXANDRU, am hotărât ca administrarea societății să      Elena-Luminița. Prețul cesiunii este de 90 lei și a fost
se facă de către asociata MITROI MARIA ANA.          achitat integral anterior perfectării actului.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                 21

  Subsemnata CRUDU INA-ANA, am hotărât cedarea a              Societatea Comercială
2 părți sociale a câte 10 lei fiecare, din aportul meu la         EURORAV CONSTRUCT - S.R.L.
capitalul social al societății, cesionarului
PANTILIMONESCU CĂTĂLIN, domiciliat în Brașov,            ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
Str. Mircea cel Bătrân nr. 41, bl. 50, sc. D, ap. 9,        Subsemnatul ADAM OCTAVIAN, cetățean român,
jud. Brașov, cetățean român, născut la data de         născut la data de 11.10.1957, în com. Poiana Mărului,
13.10.1967, în mun. București, Sector 4,            jud. Brașov, domiciliat în orș. Zarnesti, str. Birsei, nr. 172,
CNP 1671013120730, posesor al C.I. seria BV,          jud. Brașov, identificat prin CI seria BV,
nr. 462291. Prețul cesiunii este de 20 lei și a fost achitat  nr. 242660/19.11.2002, eliberată de Orș. Zarnesti,
integral anterior perfectării actului.             CNP 1571011085024, în calitate de asociat unic al
  CRUDU INA-ANA, în calitate de cedentă, declar că      S.C. CIMBRISORUL PRODCOM S.R.L., am hotărât
cesiunea se face liberă de sarcini sau procese,        încheierea prezentului act adițional și contract de
garantând pe cesionari de evicțiune. Subsemnații        cesiune:
SCHUMANN HEINZ-FRANK și PANTILIMONESCU               Art. 1. Subsemnatul ADAM OCTAVIAN, în calitate de
CĂTĂLIN, în calitate de cesionari, declarăm că am luat la   cedent, cedez toate cele 20 (douăzeci) părți sociale, pe
cunoștință faptul că cesiunea se face liberă de sarcini sau  care le dețin în calitate de asociat unic în susnumita
procese și am luat cunoștință de obligațiile de a înscrie   societate, astfel:
prezentul act la Registrul Comerțului, dată la care        - Cesionarului DANCIU ADRIAN, cetățean român,
operațiunea va fi opozabilă terților. Subsemnata cedentă    născut la data de 02.10.1972, în mun. Brașov,
și subsemnații cesionari, declarăm că între noi a avut loc   jud. Brașov, domiciliat în orș. Predeal,
desocotirea, pe viitor nemaiexistând nicio pretenție cu    str. Șos. Risnoavei, nr. 8, jud. Brașov, identificat prin CI
                                seria BV, nr. 395463/03.03.2005, eliberată de
privire la operațiunea descrisă mai sus.
                                Orș. Predeal, CNP 1721002083409, 18 (optsprezece)
  Art. 2. Ca urmare a cesiunii, S.C. AKOS
                                părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 180
CONSULTING S.R.L., se transformă din societate cu       (una sută optzeci) lei;
asociat unic în societate cu trei asociați, iar capitalul     - Cesionarului DANCIU ROXANA-ELENA, cetățean
social în valoare de 200 lei este împărțit după cum      român, născută la data de 06.06.1974, în Sinaia,
urmează:                            județul Prahova, domiciliată în Predeal, str. Eroilor, nr. 40,
  CRUDU INA-ANA, 9 părți sociale a câte 10 lei fiecare,   bl. 31, et. 4, ap. 16, județul Brașov, identificată prin CI
valoare totală 90 lei;                     seria BV, nr. 206981/19.04.2002, eliberată de
  SCHUMANN HEINZ-FRANK, 9 părți sociale a câte        orș. Predeal, CNP 2740606290012: 2 (două) părți sociale
10 lei fiecare, valoare totală 90 lei;             a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 20 (douăzeci) lei,
  PANTILIMONESCU CĂTĂLIN, 2 părți sociale a câte         Subsemnații DANCIU ADRIAN și DANCIU ROXANA-
10 lei fiecare, valoare totală 20 lei.             ELENA, în calitate de cesionari, primim de la cedent
  Art. 3. Se revocă din funcția de administrator doamna   părțile sociale, în condițiile mai sus. Cesiunea s-a făcut la
CRUDU INA-ANA și se numește domnul SCHUMANN          valoarea părților sociale, între părți s-au făcut toate
HEINZ-FRANK, administrator cu puteri depline.         desocotirile bănești cu privire la această cesiune.
  Actul s-a redactat sub semnătură privată la sediul       Urmare a cesiunii, calitatea de asociat unic a numitului
firmei, cu Nr. 3 din 15.10.2009.                ADAM OCTAVIAN încetează, iar capitalul social în
                                valoare de 200 (două sute) lei, împărțit în
  (60/1.385.754)                       20 (douăzeci) părți sociale, cu valoare nominală de
                                10 (zece) lei fiecare, va fi deținut de către asociați astfel:
                                DANCIU ADRIAN - 18 (optsprezece) părți sociale a câte
        Societatea Comercială              10 lei fiecare, în valoare totală de 180 (una sută
       AKOS CONSULTING - S.R.L.             optzeci) lei, reprezentând 90% din capitalul social și,
                                DANCIU ROXANA-ELENA - 2 (două) părți sociale a câte
           NOTIFICARE                10 lei fiecare, în valoare totală de 20 (douăzeci) lei,
                                reprezentând 10% din capitalul social.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 2. Se revocă din funcția de administrator ADAM
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   OCTAVIAN și se numește administrator cu puteri depline,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        asociatul DANCIU ADRIAN, până la revocare.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Art. 3. Se schimbă denumirea societății în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   S.C. EURORAV CONSTRUCT S.R.L.
                                  Art. 4. Se schimbă obiectul principal în 4120 Lucrări de
AKOS CONSULTING S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL        construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
BRAȘOV, județ Brașov, Str. Mircea Cel Bătrân, nr. 41,     activitatea 4711 Comerț cu amănuntul în magazine
bloc 50, scara D, ap. 9, înregistrată sub nr. J8/2970/2005,  nespecializate, rămâne secundară.
cod unic de înregistrare 18193354, care a fost înregistrat     Art. 5. Se extinde obiectul de activitate cu 4212 Lucrări
sub nr. 98394 din 22.10.2009.                 de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
                                4213 Construcția de poduri și tuneluri; 4221 Lucrări de
  (61/1.385.755)                       construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru     Art. 2. Se exclud din obiectul de activitate următoarele
electricitate și telecomunicații; 4299 Lucrări de construcții  activități: 6612; 6619; 6621; 6622; 6629; 7740; 8020;
a altor proiecte inginerești n.c.a.; 4311Lucrări de       8532; 9499.
demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a       Redactat azi, 21.10.2009.
terenului; 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru
construcții; 4321 Lucrări de instalații electrice;         (64/1.385.758)
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
condiționat; 4329 Alte lucrări de instalații pentru
construcții; 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.          Societatea Comercială
  Art. 6. Se schimbă sediul social în orș. Predeal,             PREMUS CONSULT - S.R.L.
str. Eroilor, nr. 40B, bl. 31, ap. 16, județul Brașov.
  Art. 7. Se reia activitatea societății începând cu data               NOTIFICARE
de 15.10.2009.                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 8. Se exclud următoarele obiecte de activitate:
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
3030, 5030, 5040, 5911, 5912, 5913, 6010, 6020, 6420,
6920, 7010, 8110, 8299, 8560, 9700.               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (62/1.385.756)                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                PREMUS CONSULT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
       Societatea Comercială               BRAȘOV, județ Brașov, Str. Lânii, nr. 15, bloc I 33, ap. 19,
      EURORAV CONSTRUCT - S.R.L.              înregistrată sub nr. J8/2579/2003, cod unic de
                                înregistrare 16023388, care a fost înregistrat sub
            NOTIFICARE                nr. 98405 din 22.10.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (65/1.385.759)
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                        YUN CHENG IMPEX - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EURORAV CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în ORAȘ                      ACT ADIȚIONAL
PREDEAL, județ Brașov, Str. EROILOR, nr. 40B, bloc 31,
ap. 16, înregistrată sub nr. J8/3342/1994, cod unic de             NR. 6/12.10.2009
înregistrare 7063596, care a fost înregistrat sub nr. 98397      CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
din 22.10.2009.
                                  Subsemnatul YAO KAI, cetățean chinez, născut la
  (63/1.385.757)                       data de 26.01.1986, în loc. Zhejiang, Republica Populară
                                Chineză, domiciliat în Republica Populară Chineză,
        Societatea Comercială              loc. Zhejiang-Qingtian Hecheng, str. Xi Lu Yi Xiang, nr. 7,
       PREMUS CONSULT - S.R.L.              cu reședința în Brașov, str. Calea București, nr. 34,
                                bl. S 15, ap. 9, jud. Brașov, posesor al Pas.
           ACT ADIȚIONAL               Nr. 150929877/2003/București și al Permisului de
                                Ședere     Permanentă      în   România,     nr.
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL              0023072/2005/București, în calitate de asociat unic și
      S.C. PREMUS CONSULT S.R.L.             administrator al S.C. YUN CHENG IMPEX S.R.L., am
  Subsemnatul PELTEA REMUS-NICOLAE, cetățean         hotărât cedarea (vânzarea), la valoarea nominală a
român, născut la data de 09.11.1971, în mun. Brașov,      10 părți sociale ale societății, a câte 10 lei fiecare,
jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, str. Lânii, nr. 15,   (reprezentând 50 % din capitalul social) după cum
bl. I 33, ap. 19, jud. Brașov, identificat cu CI        urmează:
seria    BV,    nr.    433436/2005/Brașov,        - 5 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în cuantum total
CNP 1711109080029, asociat unic al S.C. PREMUS         de 50 lei, (reprezentând 25 % din capitalul social), către
CONSULT S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Lânii, nr. 15,    Yang Baozhu, cetățean chinez, cu reședința în Brașov,
bl. I 33, ap. 19, jud. Brașov, înmatriculată la O.N.R.C.    str. Lămâiței, nr. 135, bl. 3, ap. 20, jud. Brașov, identificată
Brașov sub nr. J08/2579/2003, C.U.I. 16023388, am        cu Pas. nr. G30907/30, emis de Ministerul Securității
hotărât:                            Publice al Republicii Populare Chineze, la data de
  Art. 1. Se revocă PELTEA REMUS-NICOLAE din         26.08.2008, posesoare a Permisului de ședere
funcția de administrator și se numește PELTEA MARIA,      RO    0197544,      din    07.09.2009/Brașov,
administrator cu puteri depline, pe o durată          CNP 8631113400012
nedeterminată.                           Și
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                  23

  - 5 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în cuantum total   domiciliată în mun. Brașov, str. Hărman, nr. 461,
de 50 lei, (reprezentând 25 % din capitalul social) către     jud. Brașov, identificată cu CI seria BV,
Yao Yonghai, cetățean chinez, cu reședința în Brașov,       nr. 543954/05.10.2007, CNP 2690119080104, în calitate
str. Lămâiței, nr. 135, bl. 3, ap. 20, jud. Brașov, identificat  de asociat cedent,
cu Pas. nr. G/3974863, emis de Ministerul Securității         SIMAN MIHAELA-VIORICA, cetățean român, născută
Publice al Republicii Populare Chineze, la data de        la data de 17.12.1691, în mun. Făgăraș, jud. Brașov,
01.09.2005, posesor al Permisului de ședere            domiciliată în mun. Brașov, str. Lămâiței, nr. 143, bl. 7,
Ro 0197541 din 07.09.2009/Brașov, CNP               ap. 10, jud. Brașov, posesor al CI seria BV,
7600114400026.                          nr. 368662/28.09.2004, CNP 2611217080044, în calitate
  Subsemnații Yang Baozhu și Yao Yonghai, în calitate      de asociat cedent, ambele în calitate de asociați la
de cesionari, declarăm prin semnarea prezentului         S.C. NEOSORT DESIGN S.R.L., cu sediul în
contract că am primit câte 5 părți sociale, pentru care am    mun. Brașov, bld Gării, nr. 24, sc. A, ap. 3, jud. Brașov,
achitat suma de 50 lei fiecare, dobândind astfel calitatea    înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub
de asociat în cadrul S.C. YUN CHENG IMPEX S.R.L.         nr. J08/2831/2004 și
  Subsemnatul Yao Kai, declar prin semnarea             POPESCU CRISTIAN-IOAN, cetățean român, născut
prezentului contract că am primit de la cesionarii        la data de 13.03.1969, în mun. Codlea, jud. Brașov,
menționați anterior, prețul celor 10 părți sociale        domiciliat în mun. Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza,
înstrăinate, astfel că sunt de acord cu dobândirea de       nr. 50A, jud. Brașov, posesor al CI seria BV,
către ei a calității de asociat în S.C. YUN CHENG         nr.   507122/21.03.2007       SPCLEP     Brașov,
IMPEX S.R.L.                           CNP 1690313080031, asociat cesionar,
  Prezentul Act Adițional - Contract de cesiune de părți      BRÎNZARU ELENA, cetățean român, născută la data
sociale - produce efecte de la data înregistrării la       de 31.12.1961, în mun. Săcele, jud. Brașov, domiciliată în
Registrul Comerțului Brașov, modificând corespunzător       mun. Brașov, str. Rosmarinului, nr. 13, bl. 16, sc. B, ap. 1,
Statutul societății.                       jud. Brașov, identificată cu CI seria BV,
  Celelalte prevederi ale Statutului rămân neschimbate.     nr. 355043/15.07.2004, mun. Brașov, CNP
  Întocmit în 5 exemplare și semnat după citire, azi,      2611231080022, asociat cesionar, am hotărât să
12.10.2009.                            încheiem prezentul contract de cesiune în următoarele
                                 condiții:
  (66/1.385.760)                          Art. 1. Subsemnata POPA BIANCA-SALVINA, asociat
                                 cedent, cesionez 12 părți sociale în valoare nominală de
        Societatea Comercială               10 lei, pe care le dețin la capitalul social al
       YUN CHENG IMPEX - S.R.L.              S.C NEOSORT DESIGN S.R.L., cesionarului POPESCU
                                 CRISTIAN-IOAN, concomitent cu retragerea cedentei din
            NOTIFICARE                 societate.
                                   Subsemnata SIMAN MIHAELA-VIORICA, asociat
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cedent, cesionez 6 părți sociale, în valoare nominală de
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     10 lei, pe care le dețin la capitalul social al
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         S.C. NEOSORT DESIGN S.R.L., cesionarului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    POPESCU CRISTIAN-IOAN.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Subsemnata SIMAN MIHAELA-VIORICA, asociat
YUN CHENG IMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          cedent, cesionez 2 părți sociale în valoare nominală de
BRAȘOV, județ Brașov, Str. URANUS, nr. 14, ap. LOT 7,       10 lei, pe care le dețin la capitalul social al
înregistrată sub nr. J8/1174/2007, cod unic de          S.C. NEOSORT DESIGN S.R.L., cesionarei BRÎNZARU
înregistrare 21644489, care a fost înregistrat sub        ELENA, concomitent cu retragerea cedentei din
nr. 98429 din 23.10.2009.                     societate.
  (67/1.385.761)                          Urmare a acestei cesiuni, subsemnații BRÎNZARU
                                 ELENA și POPESCU CRISTIAN-IOAN devin asociați la
                                 S.C. NEOSORT DESIGN S.R.L., iar capitalul social în
        Societatea Comercială               valoare de 200 lei, divizat în 20 de părți sociale,
        NEOSORT DESIGN - S.R.L.              nominative și indivizibile, în valoare nominală de 10 lei
                                 fiecare, este deținut de asociați după cum urmează:
   ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE               - POPESCU CRISTIAN-IOAN deține un număr de
                                 18 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte,
      LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE              echivalentul sumei de 180 lei, reprezentând 90%.
       S.C. NEOSORT DESIGN S.R.L.                - BRÎNZARU ELENA deține un număr de 2 părți
       J08/2831/2004, C.U.I. 17000501            sociale în valoare de 10 lei fiecare parte, echivalentul
 Subsemnații                           sumei de sumei de 20 lei, reprezentând 10%.
 POPA BIANCA-SALVINA, cetățean român, născută la           Cesiunea se face prin vânzare la valoarea nominală a
data de 19.01.1969, în mun. Brașov, jud. Brașov,         părților sociale, prețul fiind achitat anterior, ceea ce părțile
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
recunosc prin însăși semnarea prezentului act adițional și   CNP 1551112080041, în calitate de asociat cedent, toți
contract de cesiune.                      trei   în  calitate  de   asociați  cedenți   la
  Totodată, cesionarii declară că preiau întreg activul și  S.C. TERMOSERV S.R.L., cu sediul în Mun. Brașov,
pasivul societății, inclusiv contractele în derulare la data  str. Toamnei, nr. 3, sc. B, ap. 2, Jud. Brașov, înmatriculată
prezentă.                           la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/984/2000 și
  Art. 2. Se revocă din calitatea de administrator SIMAN     IANCSO ANDREI-ION, cetățean român, născut la
MIHAELA-VIORICA, urmând ca societatea să fie          data de 06.07.1978, în Mun. Brașov, Jud. Brașov,
administrată de către Dl POPESCU CRISTIAN-IOAN, pe       domiciliat în Mun. Săcele, str. Rodnei, nr. 18, Jud. Brașov,
o perioadă nedeterminată, cu puteri depline de         identificat cu CI seria BV, nr. 397440/17.03.2005,
administrare și reprezentare.                 Mun. Săcele, CNP 1780706+084456, în calitate de
  Art. 3. Se închide punctul de lucru situat la adresa din  cesionar, am hotărât să încheiem prezentul contract de
mun. Brașov, str. Cuza Vodă, nr. 39A, jud. Brașov.       cesiune în următoarele condiții:
                                  Art. 1. Subsemnata SĂCELEAN SELENIU,
  (68/1.385.762)
                                cesionează 10 părți sociale în valoare nominală de 10 lei,
                                pe care le dețin la capitalul social al
        Societatea Comercială              S.C. TERMOSERV S.R.L., cesionarului IANCSO
       NEOSORT DESIGN - S.R.L.             ANDREI-ION, concomitent cu retragerea cedentului din
                                societate.
           NOTIFICARE                  Subsemnatul SECELEAN ADELA, cesionează 4 părți
                                sociale în valoare nominală de 10 lei, pe care le dețin la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   capitalul social al S.C. TERMOSERV S.R.L., cesionarului
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   IANCSO ANDREI-ION, concomitent cu retragerea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        cedentei din societate.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Subsemnatul     DRĂGAN     VICTOR-VIOREL,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   cesionează 6 părți sociale în valoare nominală de 10 lei,
NEOSORT DESIGN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         pe care le dețin la capitalul social al
BRAȘOV, județ Brașov, B-dul GĂRII, nr. 24, scara A,      S.C. TERMOSERV S.R.L., cesionarului IANCSO
ap. 3, înregistrată sub nr. J8/2831/2004, cod unic de     ANDREI-ION, concomitent cu retragerea cedentului din
înregistrare 17000501, care a fost înregistrat sub       societate.
nr. 98445 din 23.10.2009.                     Urmare a acestei cesiuni, subsemnatul IANCSO
                                ANDREI-ION       devin    asociat   unic   la
  (69/1.385.763)
                                S.C. TERMOSERV S.R.L., iar capitalul social în valoare
                                de 200 lei, divizat în 20 de părți sociale, nominative și
         Societatea Comercială             indivizibile, în valoare nominală de 10 lei fiecare, este
          PIRALEDI - S.R.L.              deținut în totalitate de asociatul unic.
                                  Subsemnații cedenți, declarăm pe proprie răspundere
  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE            că rămânem răspunzători în continuare față de terți
                                pentru obligațiile contractate de firmă până la data
      LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE             semnării prezentului act de cesiune părți sociale și,
       S.C. TERMOSERV S.R.L.              totodată, declarăm pe proprie răspundere că nu am mai
      J08/984/2000, C.U.I. 13497344           cesionat altor persoane părțile sociale menționate în
                                prezentul contract de cesiune.
  Subsemnații                          Cesiunea se face liberă de sarcini și de procese, prin
  SĂCELEAN SELENIU, cetățean român, născut la        vânzare la valoarea nominală a părților sociale, prețul
data de 26.07.1969, în Mun. Brașov, Jud. Brașov,        fiind achitat anterior, ceea ce părțile recunosc prin însăși
domiciliat în sat Prejmer, str. Șt. Ludwig Roth, nr. 559,   semnarea prezentului act adițional și contract de
Jud. Brașov, identificat cu CI seria BV,            cesiune.
nr.   578799/27.05.2008      SPCLEP    Brașov,     Art. 2. Societatea urmează să fie administrată cu
CNP 1690726080013, în calitate de asociat cedent și      puteri depline de administrare și reprezentare, de către
  SECELEAN ADELA, cetățean român, născută la data      IANCSO ANDREI-ION, iar fostul administrator urmează
de 06.10.1957, în Com. Valea Lungă, Jud. Alba,         să fie revocat din funcție, începând cu data înscrierii
domiciliată în Mun. Brașov, str. Carpaților, nr. 13, bl. 6,  prezentului act.
sc. B, ap. 32, Jud. Brașov, identificată cu CI           Art. 3. Se modifică sediul social al societății la adresa
seria BV, nr. 344972/26.05.2004, Mun. Brașov,         din Com. Tărlungeni, str. Cloșca, nr. 883, Jud. Brașov.
CNP 2571006080156, în calitate de asociat cedent,         Art. 4. Se modifică denumirea societății în
  DRĂGAN VICTOR-VIOREL, cetățean român, născut
                                conformitate cu Dovada nr. 74786/22.07.2009, eliberată
la data de 12.11.1955, în Mun. Arad, Jud. Arad, domiciliat
                                de O.R.C. Brașov, societatea urmând să se numească
în Mun. Brașov, str. Griviței, nr. 73, sc. E, ap. 7,
                                PIRALEDI S.R.L.
Jud.    Brașov,    identificat    cu    CI
seria BV, nr. 312924/03.12.2003, Mun. Brașov,           (70/1.385.764)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                25

         Societatea Comercială             Brașov, loc Codlea, str. Lunga, nr. 91, înregistrată sub
          PIRALEDI - S.R.L.              nr. J08/3375/1993, CUI RO 4872924, reprezentată prin
                                Administrator Acsinte Sorin Adrian, deținătoare a 10% din
           NOTIFICARE                capitalul social al societății,
                                  Am hotărât, cu unanimitate de voturi, următoarele:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     1. Majorarea capitalului social al societății prin
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   emiterea de noi părți sociale, atât în numerar cât și prin
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        aport în natură.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    2. Asociatul S.C. CONTACS S.R.L. participă cu un
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   aport în numerar în suma de 216.533 lei, integral vărsat.
PIRALEDI S.R.L., cu sediul în SAT TĂRLUNGENI,           3. Asociatul S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L. aduce ca
COMUNA TĂRLUNGENI, județ Brașov, Str. CLOȘCA,         aport în natură la capitalul social al societății un ansamblu
nr. 883, înregistrată sub nr. J8/984/2000, cod unic de     de bunuri mobile ce alcătuiesc stația electrică 110/20kv,
înregistrare 13497344, care a fost înregistrat sub       amplasată în Parcul Industrial Ghimbav, DJ 103C
nr. 98455 din 23.10.2009.                   km 2 + 115 FN, Conform Raportului de evaluare
                                nr. 907301/30.07.2009, întocmit de S.C. C&I CONSULT
  (71/1.385.765)                       MANAGER S.R.L.
                                  4. Aportul în natură al asociatului S.C. ICCO
                                ELECTRIC S.R.L. este doar o parte din evaluarea
         Societatea Comercială             ansamblului de bunuri ce formează stația electrică.
         ORZAR EXIM - S.R.L.             Valoarea totală a acesteia este în cuantum de
                                11.242.600 lei, conform raportului. La prima majorare a
           ACT ADIȚIONAL               capitalului social s-a aportat valoarea de 9.293.800 lei,
                                urmând ca prin prezenta să se aporteze restul de
        S.C. ORZAR EXIM S.R.L.             1.948.800 lei.
       J08/971/1999, C.U.I. 8627200             5. Capitalul social al societății se majorează astfel de
                                la valoarea de 11.400.000 lei, la valoarea de
  Subsemnatul HACISALIHOGLU OMER FARUK,
                                13.565.333 lei.
cetățean turc, născut la data de 01.05.1967, în Turcia,      6. Valoarea unei părți sociale este de 10 lei, capitalul
loc. Of, domiciliat în mun. Brașov, str. Toporașului,     social astfel majorat fiind împărțit în 1.356.533 părți
nr. 46, jud. Brașov, identificat cu Carte de Rezidență     sociale, împărțite pe asociați după cum urmează:
permanentă, seria RPR, nr. 17977/21.11.2008, ORI        S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L. deține 1.220.880 părți
Brașov, CNP 7670501080016, în calitate de asociat unic     sociale a câte 10 lei fiecare, totalizând 12.208.800 lei,
la S.C. ORZAR EXIM S.R.L., cu sediul în mun. Brașov,      reprezentând 90 % din capitalul social și,
str. Toporașului, nr. 46, jud. Brașov, înmatriculată la    S.C. CONTACS S.R.L. deține 135.653 părți sociale, a
Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/971/1999, am      câte 10 lei fiecare, totalizând 1.356.533 lei, reprezentând
hotărât să aduc următoarele modificări la actele        10 % din capitalul social.
constitutive ale societății:                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân în
                                vigoare.
  Art. 1. Se închide punctul de lucru situat la adresa din
                                  Prezentul act a fost redactat și semnat astăzi,
mun. Brașov, str. Ioan Bogdan, nr. 2, Piața          20.10.2009, în 4 exemplare originale.
Agroalimentară Bartolomeu, Jud. Brașov.
                                  (73/1.385.767)
  (72/1.385.766)

                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                     ICCO ENERG - S.R.L.
         ICCO ENERG - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
      ACT ADIȚIONAL NR 4/20.10.2009
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL               Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       S.C. ICCO ENERG S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   CU SEDIUL ÎN BRAȘOV, STR. ȘCOLII, NR. 8,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
    CAMERA 10, O.R.C. NR. J08/2664/2007           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        C.U.I. RO 22500279               ICCO ENERG S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                BRAȘOV, județ Brașov, Str. Școlii, nr. 8, ap. camera 10,
  Asociații S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L., cu sediul în     înregistrată sub nr. J8/2664/2007, cod unic de
Brașov, str. Școlii, nr. 8, înregistrată ORC sub        înregistrare 22500279, care a fost înregistrat sub
nr. J08/4359/1994, CUI RO 7283030, reprezentată prin
                                nr. 98502 din 23.10.2009.
Administrator Costan Calin Filimon, detonator a 90% din
capitalul social și S.C. CONTACS S.R.L., cu sediul în       (74/1.385.768)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       DEPOZITUL DE USI - S.R.L.                    DEPOZITUL DE USI - S.R.L.

   ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE                       NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    LA ACTELE DE CONSTITUIRE ALE               Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
     S.C. DEPOZITUL DE USI S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   SOCIETATE ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
   REGISTRULUI COMERȚULUI BRAȘOV SUB              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
    NR. J08/1628/2006, C.U.I. R018829177           DEPOZITUL DE USI S.R.L., cu sediul în
  Subsemnații BACANU IONUT, cetățean român,          ORAȘ ZĂRNEȘTI, județ Brașov, Str. DR. IOAN
născut la data de 13.06.1983, în Brăila, jud. Brăila,      SENCHEA, nr. 93, înregistrată sub nr. J8/1628/2006, cod
                                 unic de înregistrare 18829177, care a fost înregistrat sub
domiciliat în mun. Brașov, str. G-ral Dumitrache, nr. 29,
                                 nr. 98512 din 23.10.2009.
bl. 281, sc. B, ap. 18, jud. Brașov, posesor al CI seria BV,
nr. 501905/2007, eliberată de SPCLEP Brașov,             (76/1.385.770)
CNP 1830613090051, în calitate de asociat unic și
administrator al S.C. “ DEPOZITUL DE USI” S.R.L.,                 Societatea Comercială
societate înregistrată la Registrul Comerțului sub                 VIRC TOUR - S.R.L.
nr. J08/1628/2006, CUI RO18829177, cu sediul în
Zărnești, str. Dr. Ioan Senchea, nr. 93, jud. Brașov și,        ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
MALLER VALENTIN-MARIAN, cetățean român, născut
la data de 20.08.1976, în Mun. Sfântu Gheorghe,              AL S.C. VIRC TOUR S.R.L.
jud. Covasna, CNP 1760820141044, domiciliat în          ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
Mun. Sfântu Gheorghe, str. Daliei, nr. 1, bl. 12, sc. D,          NR. J08/1321/23.05.2005
et. 4, ap. 18, jud. Covasna, posesor al CI seria KV,         Între subsemnații
nr. 025559/2000, eliberată de Poliția Mun. Sfântu          - DUMITROV CRISTINEL VIOREL, cetățean român,
Gheorghe, am hotărât să aducem următoarele modificări      născut la data de 5.11.1969, în mun. Galați, domiciliat în
la actele de constituire ale societății:             mun. Brașov, str. Horia, nr. 55, jud. Brașov, având
  Art. 1. Subsemnatul BACANU IONUT, cesionez          CNP 1691105080043, în calitate de cesionar;
întregul meu aport la capitalul social în valoare          - NEICA VIOREL, cetățean român, născut la data de
totală de 200 RON, reprezentând 20 părți sociale a        17.02.1964, în mun. Brașov, domiciliat în mun. Brașov,
10 RON fiecare, noului asociat MALLER VALENTIN-         B-dul Griviței, nr. 42, bl. 20, et. 4, ap. 14, având
MARIAN.                             CNP 1640217080054, în calitate de cedent;
  Art. 2. De la data semnării prezentului act adițional,      - TARAS RODICA OTILIA, cetățean român, născută la
                                 data de 9 ianuarie 1940, în com. Bod, jud. Brașov,
subsemnatul BACANU IONUT își pierde calitatea de
                                 domiciliată în mun. Brașov, str. C. Brâncoveanu,
asociat unic și administrator, iar răspunzător față de terți
                                 nr. 34, sc. A, ap. 5, CNP 2400109080065, în calitate de
pentru obligațiile contractate de societate până la       asociat;
această dată rămâne MALLER VALENTIN-MARIAN,             - GURGU ION, cetățean român, născut la data de
acesta preluând societatea cu activ și pasiv. Totodată,     14.11.1966, în mun. Codlea, domiciliat în Neerhofstraat
desocotirea părților fiind efectuată, susnumitul declar că    16 8560 Wevelgem, Belgia, CNP 1661114080041, în
nu mai am nicio pretenție și nicio îndatorire față de      calitate de cedent, a intervenit următoarea cesiune;
societate.                              Art. 1. I. Capitalul S.C. “VIRC TOUR” S.R.L. este
  Art. 3. Societatea va fi administrată de noul asociat    format din suma de 2000 lei, subscris și vărsat în
unic MALLER VALENTIN-MARIAN, cu drepturi și           numerar și este împărțit în 200 părți sociale, divizibile și
împuterniciri depline.                      nominative, cu o valoare de 10 lei fiecare și aparține
  Art. 4. Capitalul social în suma de 200 RON este       asociaților astfel:
împărțit în 20 părți sociale a 10 RON fiecare și este        - NEICA VIOREL deține un capital format din 50 părți
deținut integral de noul asociat.                sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 25%
  Art. 5. Celelalte prevederi ale actelor de constituire ale  din întregul capital;
societății rămân neschimbate.                    - DUMITROV CRISTINEL VIOREL deține un capital
  Odată cu redactarea prezentului act adițional se va     format din 50 părți sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare,
                                 reprezentând 25% din întregul capital;
redacta un nou act constitutiv.
                                   - GURGU ION deține un capital format din 50 părți
  Actul s-a redactat în 5 exemplare, astăzi, 08.09.2009.
                                 sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare, reprezentând
  (75/1.385.769)                        25% din întregul capital;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                27

  - TARAS RODICA OTILIA deține un capital format din     județ Brașov, Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr. 4,
50 părți sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare,        scara B, ap. 4, înregistrată sub nr. J8/1321/2005, cod
reprezentând 25% din întregul capital.             unic de înregistrare 17614498, care a fost înregistrat sub
  Art. 2. I. Subsemnatul NEICA VIOREL, cesionez        nr. 98520 din 23.10.2009.
întregul meu capital ce-l dețin în S.C. “VIRC
                                  (78/1.385.772)
TOUR” S.R.L., către, domnul DUMITROV CRISTINEL
VIOREL.
  II. Subsemnatul GURGU ION, cesionez întregul meu               Societatea Comercială
capital ce-l dețin în S.C. “VIRC TOUR” S.R.L., către               PRIMAFLOR - S.R.L.
DUMITROV CRISTINEL VIOREL.
  III. Subsemnatul cesionar, primesc cele 100 părți           ACT ADIȚIONAL NR. 1/14.10.2009
sociale a 10 lei fiecare, declar că am achitat anterior
perfectării prezentului act atât părțile sociale cedate,         LA ACTUL CONSTITUTIV AL
dividendele aferente, cat și orice alte pretenții bănești ale        S.C. PRIMAFLOR S.R.L.
cedenților, în prezent nemaiexistând niciun fel de datorii,     SEDIUL ÎN ZĂRNEȘTI, STR. UNIRII, NR. 46,
pretenții între cedenți și cesionari. Cesionarii au       JUD. BRAȘOV, ÎNMATRICULATĂ SUB J08/950/2007,
cunoștință de întreaga situație patrimonială - activ și              C.U.I. 2193245
pasiv - a societății, își asumă toate riscurile și primesc     Art. 1 Subsemnații STANCIU ANA-MARIA, n. în
părțile sociale în aceste condiții.               26.01.1983, CNP 2830126082563 și, STANCIU IOAN
  IV. Ca urmare, capitalul social al S.C. “VIRC        DANUT, n. în 11.09.1978, CNP 178091105035,
TOUR” S.R.L. rămâne neschimbat la suma de 2000 lei,       domiciliați în Zărnești, str. Unirii, nr. 46, jud. Brașov, în
divizată în 200 părți sociale, cu o valoare nominală de     calitate de ASOCIAȚI, în conformitate cu dispozițiile
10 lei fiecare și este deținut de asociați astfel:       Lg. 31/1990 republicată, închei prezentul act adițional în
  - DUMITROV CRISTINEL VIOREL deține un capital        următoarele condiții:
format din 151 părți sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare,   Art. 2. Se suspendă activitatea firmei din data de
reprezentând 75% din întregul capital;             15.10.2009, pe o perioadă de 3 ani.
  - TARAS RODICA OTILIA, deține un capital format din      Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv, rămân
50 părți sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare,        neschimbate.
reprezentând 25% din întregul capital.               Actul s-a tehnoredactat în 5 exemplare, azi,
  Ca urmare, pentru viitor, societatea își continuă      14.10.2009.
activitatea cu asociat DUMITROV CRISTINEL VIOREL,
și TARAS RODICA OTILIA. Administrarea societății fiind       (79/1.385.773)
asigurată de DUMITROV CRISTINEL VIOREL și TARAS
RODICA OTILIA.                                  Societatea Comercială
  Art. 3. Se schimbă sediul societății din mun. Brașov,             MEGACON - S.R.L.
Str. Toamnei, nr. 2, bl. 1, sc. A, ap. 1, în mun. Brașov,
Str. M. Kogălniceanu, nr. 4, Sc. B, ap. 4.              CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL
  Celelalte clauze care nu contravin prezentului act
adițional, cuprinse în actele constitutive și cele             LA ACTUL CONSTITUTIV AL
modificatoare ale societății, statutul S.C. “VIRC TOUR”            S.C. MEGACON S.R.L.
S.R.L. rămân în vigoare.                      SEDIUL BRAN-SOHODOL, NR. 390A, BRAȘOV,
  Actul a fost redactat în 6 exemplare, de IOAN POPA -        J08/2603/2003, C.U.I. RO16023620
notar public, azi, 30.01.2009.                   ILIE FLORIN ACHIM, CNP 1750518081961,
  (77/1.385.771)                       domiciliat în Codlea, str. Cetății, nr. 6, jud. Brașov,
                                posesor CI, seria BV/nr. 049272/28.06.1999/eliberată de
                                Pol. Codlea, cesionar,
         Societatea Comercială               ZDROB CONSTANTIN, CNP 1620424081962,
         VIRC TOUR - S.R.L.              domiciliat în Codlea, str. Barsei, nr. 1A, Brașov, posesor
                                CI, seria BV/nr. 099381/01.07.2000/eliberată de
            NOTIFICARE
                                Pol. Codlea, cedent,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      De comun acord, am hotărât:
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     I. Cu privire la cesiunea de părți sociale:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Cedentul ZDROB CONSTANTIN, cesionez totalul de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   4893 părți sociale, în valoare de 48930 lei, ce îl dețin în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   societate, cesionarului ILIE FLORIN ACHIM, declar că
VIRC TOUR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,        am primit de la cesionar întreaga valoare ce reprezintă
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
părțile sociale ce se transmit prin acest act, ceea ce        GRIGOROSCUTA MARIAN, CNP 1830906080128,
recunosc prin însăși semnarea acestuia.             cetățean român, născut la data de 06.09.1983, în Brașov,
  Subsemnatul cesionar ILIE FLORIN ACHIM, am          Jud. Brașov, domiciliat în Franța, Nimes, Bvd Talabot,
preluat prin cesiune de la cedent părțile sociale        Nr. 25A, identificat cu PAS 13963771/04.07.2008,
sus-menționate, devenind azi, data semnării prezentului     eliberat de SPCEEPS Botoșani, prin mandatar ROTARU
înscris, asociat unic al S.C. “MEGACON” S.R.L., declar      LUCIAN, CNP 1820419080117, cetățean român, născut
că am cunoștință de faptul că prin preluarea părților      la data de 19.04.1982, în Brașov, jud. Brașov, domiciliat
sociale, conform celor de mai sus, am preluat din        în Brașov, Str. Tampei, nr. 14, bl. C1B,
patrimoniul societății, respectiv, atât activul cât și pasivul  sc. A, ap. 17, cod 500271, jud. Brașov, posesor al CI
acesteia.                            seria BV, nr. 626081, eliberată la data de 14.04.2009, de
  Administrarea va fi asigurată de ILIE VALENTIN,        SPCLEP Brașov, împuternicit prin procură specială
CNP 1821124081663, cu puteri depline.              nr. 1463/16.06.2009;
  II. Urmare cesiunii de mai sus, structura capitalului       BOUREL NASTASE PETRU, CNP 1761024205699,
social pe asociați este următoarea:               cetățean român, născut la data de 24.10.1976, în
  ILIE FLORIN ACHIM, cu 5757 părți sociale a câte        București, domiciliat în Franța, Nimes, Bvd Talabot,
10 RON fiecare, în valoare totală de 57570 RON,         Nr. 25A, identificat cu PAS 14305226/14.08.2008,
reprezentând 100% din capitalul social al societății.      eliberat de SPCEEPS Hunedoara, prin mandatar
  Prezentul act face parte integrantă din Actul         ROTARU LUCIAN, CNP 1820419080117, cetățean
Constitutiv, pe care îl modifică și completează, în rest     român, născut la data de 19.04.1982, în Brașov,
prevederile acestuia ramânând neschimbate.            jud. Brașov, domiciliat în Brașov, Str. Tampei, nr. 14,
  Actul nr. 03/08.10.2009, redactat în 3 ex., azi,       bl. C1B, sc. A, ap. 17, cod 500271, jud. Brașov, posesor
08 Octombrie 2009.                        al CI seria BV, nr. 626081, eliberată la data de
  (80/1.385.774)                        14.04.2009, de SPCLEP Brașov, împuternicit prin
                                 procura specială nr. 1480/17.06.2009, în calitate de
                                 asociați, am hotărât următoarele:
         Societatea Comercială                • Majorarea capitalului social de la 200 lei la
         MEGACON - S.R.L.                300.000 lei, din împrumut firmă, cu suma de 299.800 lei,
                                 precum și majorarea unei părți sociale de la 10 (zece) lei
            NOTIFICARE                la 100 (una sută) lei, astfel:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       1. ROTARU LUCIAN, de la 80 lei la 120.000,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    dobândind astfel 1200 părți sociale a câte 100 (una sută)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         lei fiecare, reprezentând 40% din capitalul social;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     2. GRIGOROSCUTA MARIAN, de la 60 lei la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    90.000 lei, dobândind astfel 900 părți sociale a câte
MEGACON S.R.L., cu sediul în SAT SOHODOL,            100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 30% din capitalul
COMUNA BRAN, județ Brașov, nr. 390A, înregistrată sub      social;
nr. J8/2603/2003, cod unic de înregistrare              3. BOUREL NASTASE PETRU, de la 60 lei la
16023620, care a fost înregistrat sub nr. 98529 din       90.000 lei, dobândind astfel 900 părți sociale a câte
23.10.2009.                           100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 30% din capitalul
                                 social.
  (81/1.385.775)                          • Deschiderea unui punct de lucru în Brașov,
                                 Str. Lunga, Nr. 8, Jud. Brașov.
         Societatea Comercială                Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
         DECOROTARU - S.R.L.               neschimbate.
                                   Prezentul act a fost încheiat la sediul societății, în
   ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE            3 (trei) exemplare, azi, 21.10.2009.
                                   (82/1.385.776)
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
       S.C. DECOROTARU S.R.L.
   J08/2142/2006, C.U.I. RO19015363, BRAȘOV,                  Societatea Comercială
   STR. TAMPEI, NR. 14, BL. C1B, SC. A, AP. 17,                DECOROTARU - S.R.L.
       COD 500271, JUD. BRAȘOV
                                            NOTIFICARE
  Părțile
  ROTARU LUCIAN, CNP 1820419080117, domiciliat           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în Brașov, Str. Tampei, nr. 14, bl. C1B, sc. A, ap. 17,     Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
cod 500271, jud. Brașov, posesor al CI              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
BV 626081/14.04.2009/ SPCLEP Brașov;               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009                29

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Având în vedere că s-a decis revocarea din funcția de
DECOROTARU S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           administrator a doamnei MUNTEANU MIOARA și
BRAȘOV, județ Brașov, Str. Tâmpei, nr. 14, bloc C 1 B,     numirea în această funcție a domnului MUNTEANU
scara A, ap. 17, înregistrată sub nr. J8/2142/2006, cod    VICTOR;
unic de înregistrare 19015363, care a fost înregistrat sub     Pentru toate aceste motive, am hotărât să aducem
nr. 98600 din 23.10.2009.                   următoarele modificări actului constitutiv al societății:
  (83/1.385.777)                         I. În toate actele societății se vor insera numele și
                                datele personale ale cesionarilor;
                                  II. Statutul societății comerciale se va modifica potrivit
         Societatea Comercială
                                unei societăți comerciale cu răspundere limitată cu mai
          MIOREVI - S.R.L.
                                mulți asociați;
  ACT ADIȚIONAL ȘI CESIUNE PĂRȚI SOCIALE             III. Actul constitutiv al societății comerciale se va
                                modifica în sensul că întreg capitalul social al societății în
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. MIOREVI S.R.L.,         cuantum de 200 lei, reprezentând 20 părți sociale, a câte
 CU SEDIUL ÎN MUN. BRAȘOV, STR. ALEXANDRU           10 lei fiecare, este vărsat în întregime după cum
   CEL BUN, NR. 19, AP. 6, JUD. BRAȘOV,           urmează:
  ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI              - MUNTEANU VICTOR - 10 părți sociale a câte 10 lei
COMERȚULUI SUB NR. J08/1717/2002, AVÂND COD          fiecare, în valoare totală de 100 lei;
   UNIC DE ÎNREGISTRARE 15076775                - MUNTEANU REMUS-PETRU - 5 părți sociale a câte
  Subsemnații      MUNTEANU        MIOARA,    10 lei fiecare, în valoare totală de 50 lei și
CNP 2680723370058, cetățean român, născută la data         - MUNTEANU MIOARA - 5 părți sociale a câte 10 lei
de 23 07.1968, în com. Pochidia, sat Pochidia,         fiecare, în valoare totală de 50 lei.
jud. Vaslui, domiciliată în mun. Brașov, str. Zizinului,      IV. Actul constitutiv al societății comerciale se va
nr. 20, bl. 35, sc. C, ap. 1, jud. Brașov, posesoarea CI    modifica în sensul că societatea va fi administrată de
seria BV, nr. 590014/2008, eliberată de SPCLEP Brașov,     domnul MUNTEANU VICTOR, care va reprezenta
în calitate de cedentă și, MUNTEANU VICTOR,          societatea în relațiile cu terții, având toate atributele
CNP 1650312080052, cetățean român, născut la data de      prevăzute de lege în acest sens.
12.03.1965, în mun. Bârlad, jud. Vaslui, domiciliat în       V. Actul constitutiv al societății comerciale se va
mun. Brașov, str. Zizinului, nr. 20, bl. 35, sc. C, ap. 1,   modifica conform H.G. nr. 322/2008.
jud. Brașov, posesorul CI seria BV, nr. 625010/2009,        Restul articolelor actului constitutiv al societății
eliberată de SPCLEP Brașov și, MUNTEANU REMUS-         comerciale rămân neschimbate.
PETRU, CNP 1900430080017, cetățean român, născut          Actul s-a redactat și înregistrat la Biroul Notarului
la data de 30.04.1990, în mun. Brașov, jud. Brașov,      Public GHIMBASAN MARIA, cu sediul în mun. Brașov,
domiciliat în mun. Brașov, str. Zizinului, nr. 20, bl. 35,   str. Carpaților, nr. 1, bl. S3, sc. A, ap. 2, jud. Brașov, în
sc. C, ap. 1, jud. Brașov, posesorul CI seria BV,
                                patru exemplare, din care trei se eliberează părților, azi,
nr. 338666/2004, eliberată de Poliția Brașov, ambii în
                                data înregistrării.
calitate de cesionari;
  Având în vedere hotărârea asociatului unic cu privire     (84/1.385.778)
la cesiunea unor părți sociale către persoane din afara
societății;
  Având în vedere că cedenta MUNTEANU MIOARA                 Societatea Comercială
cesionează 10 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în              MIOREVI - S.R.L.
valoare totală de 100 lei, cesionarului MUNTEANU
                                           NOTIFICARE
VICTOR, care este de acord cu această cesiune și 5 părți
sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 50 lei,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cesionarului MUNTEANU REMUS-PETRU, care este de        Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
acord cu această cesiune;                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Având în vedere că cesiunea s-a făcut la valoarea     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nominală a părților sociale prin act sub semnătura privată   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
anterior semnării prezentului act și că cedenta declară că   MIOREVI S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
nu are niciun fel de pretenții față de societate sau față de  județ Brașov, Str. Alexandru cel Bun, nr. 19, ap. 6,
cesionari;                           înregistrată sub nr. J8/1717/2002, cod unic de
  Subsemnata cedentă, declar, pe proprie răspundere,
                                înregistrare 15076775, care a fost înregistrat sub
că sunt responsabilă pentru toată activitatea societății
                                nr. 98606 din 23.10.2009.
comerciale desfășurată până la data prezentului act de
cesiune;                              (85/1.385.779)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         AVI BUILDING - S.R.L.                      BILKA STEEL - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL

           NR. 1/26.08.2009                   LA ACT CONSTITUTIV AL
                                      S.C. BILKA STEEL S.R.L.
  Subsemnatul
                                  ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
  DAVID GABOR, cetățean român, născut la data de
                                 COMERȚULUI BRAȘOV SUB NR. J08/989/05.04.2007
21.10.1962, în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în Săcele,
str. Petofi Sandor, nr. 34, jud. Brașov, identificat cu CI     Subsemnatul TEPES HORATIU MIHAI, cetățean
seria BV, nr. 421439/26.08.2005/SPCLEP Săcele,          român, născut la data de 09.10.1980, în Orș. Făgăraș,
CNP 1621021080034, în calitate de asociat unic al        Jud. Brașov, având CNP 1801009081826, domiciliat în
                                 Mun. Făgăgraș, Str. Vasile Alecsandri, bl. 10, Sc. A,
S.C. PAMM & DAVID SERV S.R.L., cu sediul în Săcele,
                                 Ap. 2, Jud. Brașov, identificat cu cartea de identitate
str. Petrofi Sandor, nr. 34, jud. Brașov, înregistrată la    seria BV, nr. 376102/10.11.2004, eliberată de Poliția
ORC Brașov sub nr. J08/1255/2002, având             Făgăgraș, în calitate de asociat unic și administrator în
CUI 14904179, am hotărât să aduc următoarele           S.C. BILKA STEEL S.R.L., cu sediul în MUN. BRAȘOV,
modificări actului constitutiv al societății:          Str. Turnului, Nr. 5, Brașov, înmatriculată la
  Art. 1. Se completează obiectul de activitate al       Oficiul   Registrului    Comerțului    sub   Nr.
societății cu următoarele activității: 4120 - Lucrări de     J08/989/05.04.2007, având CIF RO21520278, prin
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     prezentul act adițional, am hotărât să aduc următoarele
                                 modificări actului constitutiv:
4291 - Construcții hidrotehnice; 4299 - Lucrări de
                                  1. Majorarea capitalului social inițial al
construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.;         S.C. BILKA STEEL S.R.L., cu suma de
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări   200.000 (două sute mii) lei, de la 200 (două sute) lei la
de pregătire a terenului; 4313 - Lucrări de foraj și sondaj   200.200 (două sute mii două sute) lei, prin repartizarea
pentru construcții; 4331 - Lucrări de ipsoserie; 4339 - Alte   profitului din anii precedenți. Ca urmare, capitalul social
lucrări de finisare; 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și  va avea 20.020 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, toate
terase la construcții; 4399 - Alte lucrări speciale de      revenind asociatului unic.
construcții n.c.a.; 7111 - Activități arhitectură;         2. Schimbarea obiectului principal de activitate al
                                 societății din - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate   al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare -
de acestea.                           4673, în - Fabricarea produselor metalice obținute prin
  Art. 2. Se schimbă obiectul principal de activitate din   deformare plastică; metalurgia pulberilor - 2550.
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții, în      Celelalte mențiuni din actul constitutiv, așa cum au
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și    fost ele modificate prin acte adiționale până la această
nerezidențiale.                         dată, se mențin.
  Art. 3. Se schimbă denumirea societății din           Prezentul înscris face parte integrantă din statutul
S.C. PAMM & DAVID & SERV S.R.L. - în S.C. AVI          societății pe care îl modifică și completează în mod
                                 corespunzător, celelalte prevederi rămânând
BUILDING S.R.L.                         neschimbate.
  Redactat azi, 26.08.2009.                    Actul s-a tehnoredactat de către părți în
  (86/1.385.780)                        4 (patru) exemplare, azi, 20.10.2009.
                                   (88/1.385.782)
         Societatea Comercială
         AVI BUILDING - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                         BILKA STEEL - S.R.L.
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                NOTIFICARE
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
AVI BUILDING S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                 BILKA STEEL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
SĂCELE, județ Brașov, Str. Petofi Sandor, nr. 34,        BRAȘOV, județ Brașov, Str. TURNULUI, nr. 5,
înregistrată sub nr. J8/1255/2002, cod unic de          înregistrată sub nr. J8/989/2007, cod unic de înregistrare
înregistrare 14904179, care a fost înregistrat sub        21520278, care a fost înregistrat sub nr. 98626 din
nr. 98615 din 23.10.2009.                    23.10.2009.
  (87/1.385.781)                          (89/1.385.783)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009               31

       Societatea Comercială                Având în vedere că cesiunea s-a efectuat la valoarea
   DGL INVESTMENT & CONSULTING - S.R.L.           nominală a părților sociale, adică 10 lei/parte socială, nu
                               se datorează impozitul aferent tranzacției conform
  ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV ȘI           art. 67, pct. 3, lit. B din Codul Fiscal.
   CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE
                                 Prețul cesiunii este achitat integral de cumpărător, la
 S.C. DGL INVESTMENT & CONSULTING S.R.L.           data semnării prezentului contract.
 CU SEDIUL ÎN BRAȘOV, BD. M. KOGĂLNICEANU,            Subscrisa DGL LAND INC, prin mandatar, declar că
NR. 23, BL. C7, AP. 20, ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL       am primit suma de 2750 (două mii șapte sute cincizeci)
     REGISTRULUI COMERȚULUI SUB              lei, fapt pe care îl recunosc prin semnarea prezentului
   NR. J08/188/03.02.2009, C.U.I. 1755423         contract.
                                 Având în vedere că cesiunea s-a efectuat la valoarea
  Încheiat între:
  Societatea Comercială DGL LAND HOLDINGS INC,        nominală a părții sociale de 10 lei, nu se datorează
persoană juridică de naționalitate SUA, înregistrată     impozitul aferent tranzacției conform art. 67, pct. 3, lit. B
sub nr. C 2274075, de către Secretariatul Statului      din Codul Fiscal.
California, având sediul social situat în 708, Blossom Hill    Ca urmare a încheierii prezentului act, asociat unic al
Rd. suite 110, Los Gatos, CA 95032, reprezentată prin     S.C. DGL INVESTMENT & CONSULTING S.R.L. este
administrator Rekitar Daniel, cetățean american,       Societatea comercială LOUPE TRADING LIMITED, ce
domiciliat în SUA, 708, Blossom Hill Rd. suite 110,      deține 275 părți sociale, în valoare de 10 lei/parte socială,
Los Gatos, CA 95032 și prin mandatar ANATOLI
                               în total un capital social de 2750 lei.
NUZBROH, CNP 0971303893876, cetățean moldovean,
cu domiciliul în Germania, 30655, Hanover, Grethe-        În urma modificărilor aduse de prezentul act adițional
Jurgensstr, 42, posesor al pașaportului A 3638629, emis    și contract de cesiune, administrator al societății este
de autoritățile din Chișinău, Republica Moldova, la      dl Rekitar Daniel, cetățean american, născut la data de
16.07.2008, conform procurii speciale întocmită la      25.03.1960, în Ucraina, domiciliat în SUA, 708, Blossom
notarul public Regina Kautskaya. autorizat de SUA, statul   Hill Rd. suite 110, Los Gatos, CA 95032, identificat cu
California, titulară a 275 părți sociale la această      pașaport seria nr. 057286342, eliberat de autoritățile din
societate, a câte 10 lei fiecare, cu o valoare totală de   San Francisco, SUA, la data de 16.10.2003.
2750 (două mii șapte sute cincizeci) lei, în calitate de     Dl Anatoli Nuzbroh, în calitate de mandatar al ambelor
cedent și
                               părți, împuternicit prin procuri speciale să semneze
  Societatea comercială TOUPE TRADING LIMITED,
persoană juridică, de naționalitate cipriotă, cu sediul în  prezentul act, atât pentru cesionar cât și pentru cedent,
Cipru, Gr. Xenopoulou, nr. 17, Totalserve House,       declară pe proprie răspundere că mandatul primit este
P.C. 3106, Limassol, înregistrată sub nr. 109312 din     valabil la data semnării, în sensul că, în conformitate cu
23.02.2000, aflată în Registrul 1 al societăților       legea română, acesta nu a fost revocat.
comerciale, în conformitate cu Legea Cipriotă a          Redactat la Cabinet de avocat Valentin Bodea, astăzi,
Societăților, Capitolul 113, reprezentată prin împuternicit  22.10.2009, în patru exemplare originale.
ANATOLI NUZBROH, CNP 0971303893876,
cetățean moldovean, cu domiciliul în Germania, 30655,       (90/1.385.784)
Hanover, Grethe-Jurgensstr, 42, posesor al pașaportului
A 3638629, emis de autoritățile din Chișinău, Republica
                                      Societatea Comercială
Moldova, la 16.07.2008, conform procurii speciale
întocmită la data de 17.09.2009, în fața              DGL INVESTMENT & CONSULTING - S.R.L.
dnei CHRYSTALLA AGAPIOU, funcționar cipriot,
însărcinat cu legalizarea semnăturii, în calitate de                 NOTIFICARE
cesionar;                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subscrisa LAND HOLDINGS INC., prin mandatar,
                               Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
cesionez către TOUPE TRADING LIMITED,
275 (două sute șaptezeci și cinci) părți sociale ale     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.C. DGL INVESTMENT & CONSULTING S.R.L., în          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
valoare nominală de 10 (zece) lei/parte socială, cu prețul  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de 10 (zece) lei/parte socială, în valoare totală de     DGL INVESTMENT & CONSULTING S.R.L., cu sediul în
2750 (două mii șapte sute cincizeci) lei.           MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. M.
  Părțile semnatare confirmă, spre uzul contabil al     Kogălniceanu, nr. 23, bloc C7, ap. 20, înregistrată sub nr.
cesionarului, faptul că valoarea capitalului social,     J8/188/2009, cod unic de înregistrare 17554230, care a
cesionat integral prin prezentul act, reprezintă       fost înregistrat sub nr. 98629 din 23.10.2009.
echivalentul a 1000 USD, calculat la cursul de schimb din
data vărsării.                          (91/1.385.785)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5751/9.XI.2009
          Societatea Comercială                   vacante și perioade de scurtă durată; 5530 - Parcuri
           BINEL COM - S.R.L.                    pentru rulote, campinguri, tabere; 5590 - Alte servicii de
                                        cazare.
       ACT ADIȚIONAL NR. 1/13.10.2009                    Prezentul act adițional face parte integrantă din actele
                                        constitutive ale societății așa cum au cuprinsul până la
       LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE                    această dată, în rest prevederile acestora rămânând
         S.C. BINEL COM S.R.L.                     neschimbate.
        J08/978/1993, C.U.I. 4164073                    Actul s-a redactat și dactilografiat la sediul social al
  Subsemnatul                                 societății, din orș. Predeal, str. Mihail Saulescu, nr. 50,
  GOIDEA CRISTIAN, cetățean român, născut la data               jud. Brașov, în 5 exemplare, azi ,13.10.2009.
de 26.09.1977, în mun. Constanța, județul Constanța, cu
                                           (92/1.385.786)
domiciliul în orașul Predeal, str. Eroilor, nr. 50, bl. 22,
sc. A, et. 3, ap. 16, jud. Brașov, posesor al cărții de
identitate seria BV, nr. 195034, eliberată de Orș. Predeal,                      Societatea Comercială
la data de 19.02.2002, CNP 1770926083403, în calitate                         BINEL COM - S.R.L.
de asociat la S.C. BINEL COM S.R.L., cu sediul social în
orș. Predeal, str. Mihail Saulescu, nr. 50, jud. Brașov,                           NOTIFICARE
înregistrată la O.R.C. Brașov sub nr. J08/978/1993, am
hotărât următoarele:                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru al societății în           Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
orș. Predeal, str. Mihail Saulescu, nr. 3, jud. Brașov.            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 2. Se extinde obiectul de activitate al societății cu         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
următoarele activități: 4511 - Comerț cu autoturisme și            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
autovehicule ușoare (sub 3,5tone); 4519 - Comerț cu alte            BINEL COM S.R.L., cu sediul în ORAȘ PREDEAL,
autovehicule; 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri,            județ Brașov, Str. MIHAIL SAULESCU, nr. 50, înregistrată
chioșcuri și piețe al altor produse; 4799 - Comerț cu             sub nr. J8/978/1993, cod unic de înregistrare 4164073,
amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
                                        care a fost înregistrat sub nr. 98651 din 23.10.2009.
chioșcurilor și piețelor; 5510 - Hoteluri și alte facilitați de
cazare similare; 5520 - Facilități de cazare pentru                 (93/1.385.787)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|396500|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5751/9.XI.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top