Docstoc

2009_5745

Document Sample
2009_5745 Powered By Docstoc
					                        PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5745                                      Luni, 9 octombrie 2009
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială              2. Se retrage din societate CALATOIU MARIUS, care
         MARIO STAR - S.R.L.             își cesionează părțile sociale (50 P.S. = 500 RON) către
                               MARIN GEORGETA. Cesiunea părților sociale se face la
      HOTĂRÂREA NR. 22/26.10.2009            valoarea nominală.
  Subsemnații TAPANGEA IOAN și TAPANGEA             3. Capitalul social total (1000 RON = 100 P.S.) va fi
CHIRATA, asociați în cadrul societății comerciale       împărțit egal între asociați, câte 50 P.S. = 500 RON
sus-menționate, am hotărât:                  fiecare. Participarea la beneficii și pierderi este
  Art. 1. Se deschide următorul punct de lucru:       50 % pentru fiecare asociat.
  • Loc. Techirghiol, str. V. Climescu, nr. 26, spațiul B,    Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
jud. Constanța.                        ORCT Constanța astăzi, 26.10.2009, în 4 exemplare, din
  (1/1.383.945)                       care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                               emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                               potrivit cererii de servicii nr. 3335/12.10.2009.
        Societatea Comercială
        PRO LAND EEC - S.R.L.               (2/1.383.946)

          HOTĂRÂREA 1/2009                      Societatea Comercială
  Subsemnații BOLOCAN TEODOR - născut(ă) la                 PRO LAND EEC - S.R.L.
28.12.1968 în Brăila, domiciliat(ă) în Constanța,
str. Adamclisi, nr. 1A, bl. CA4, ap. 8, cu CI seria KT,               NOTIFICARE
nr.   334514/18.03.2003/Poliția     Constanța,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CNP 1681228090096 și CALATOIU MARIUS - născut(ă)       Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
la 20.06.1967 în Constanța, domiciliat(ă) în Constanța,    204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. Pescarilor, nr. 39, bl. FZ10, ap. 10, cu CI       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
seria KT, nr. 388766/07.11.2003/Poliția Constanța,
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 1670620131260, asociați în cadrul societății
                               PRO LAND EEC S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
comerciale sus-menționată, am hotărât:
                               CONSTANȚA, județ Constanța, Str. ION ANDREESCU,
  1. Se cooptează în societate MARIN GEORGETA,
                               nr. 46A, înregistrată sub nr. J13/1618/2006, cod unic de
născută la 04.10.1981 în Starchiojd, jud. Prahova,
                               înregistrare 18704416, care a fost înregistrat sub
domiciliată în Constanța, bd. Mamaia, nr. 264, bl. PS5,
                               nr. 68000 din 27.10.2009.
ap. 28, cu CI seria KT, nr. 441706/09.07.2004/Poliția
Constanța, CNP 2811004290915.                   (3/1.383.947)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    SARGEANT MARINE ROMANIA - S.R.L.                  ARGOS INDUSTRIAL - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 1/08.10.2009                   HOTĂRÂREA NR. 6/22.10.2009

    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
    S.C. SARGEANT MARINE ROMANIA S.R.L.
                                 S.C. ARGOS S.A., înmatriculată la registrul comerțului
  Subscrisa S.C. SARGEANT TRADING LTD, persoană       sub J13/1562/1991, cu sediul în Cernavoda, Str. Canalului,
juridică din Bahamas, înmatriculată la Camera de Comerț    nr. 11, Județul Constanța și C.U.I.-RO-2421812,
din Bahamas sub numărul 51181B în data             reprezentată prin Dl LAZIA LUCIAN - Director General și
de 30.12.1996, cu sediul în Bahamas Nassau, Coral       Dl GIRLEANU OCTAVIAN - asociați în cadrul societății
Harbour Road, New Province, legal reprezentată prin
                                S.C. ARGOS INDUSTRIAL S.R.L., am hotărât
dl Anthony Myers, identificat cu pașaport nr. FT008871,
                                adăugarea unui nou domeniu de activitate secundar:
prin împuternicire generală, în calitate de asociat unic al
                                 Art. 1. Se adaugă:
S.C. SARGEANT MARINE ROMANIA S.R.L., având
                                 - “lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” -
sediul în Constanța, Incinta Port Constanța Sud,
Dana 102-103, județul Constanța, înregistrată la        4211.
ORC Constanța sub nr.J13/2028/1997, având             (6/1.383.950)
C.U.I. RO 9898801, în conformitate cu Actul Constitutiv al
societății, cat și cu Legea 31/1990,
             AM HOTĂRÂT:                     Societatea Comercială
  ART. 1. Începând cu data de 01.11.2009, se               ARGOS INDUSTRIAL - S.R.L.
prelungește mandatul administratorului S.C. SARGEANT
                                           NOTIFICARE
MARINE ROMANIA S.R.L., respectiv Doamna
BALABAN MIOARA, cetățean român, fiica lui Petre și         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Pena, domiciliată în Constanța, Str. Pescarilor, nr. 20,    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
bl. BM8, ap. 4, județul Constanța, identificată cu CI     art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
seria KT, nr. 048716, CNP 2561208131222, pe o         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
perioadă de 2 (doi) ani, până la data de 01.11.2011.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  ART. 2. Consiliul de Administrație al societății va avea  ARGOS INDUSTRIAL S.R.L., cu sediul în ORAȘ
în continuare aceeași componență, respectiv:          CERNAVODĂ, județ Constanța, Str. CANALULUI, nr. 11,
  ANTHONY MYERS - Președinte                 înregistrată sub nr. J13/1268/2001, cod unic de
  BALABAN MIOARA - Membru                  înregistrare 13934929, care a fost înregistrat sub
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta Hotărâre la
                                nr. 68010 din 27.10.2009.
Actul Constitutiv al societății, în 3 (trei) exemplare
originale azi, 08.10.2009.                     (7/1.383.951)
  (4/1.383.948)
                                       Societatea Comercială
                                      MONA CRIS UNIVERS - S.R.L.
       Societatea Comercială
    SARGEANT MARINE ROMANIA - S.R.L.
                                        HOTĂRÂRE NR. 2/2009
           NOTIFICARE
                                     LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         S.C. MONA CRIS UNIVERS S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art.
204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Subsemnații PURCEL CRISTIAN ȘI PURCEL
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  MONICA, asociați la S.C. MONA CRIS UNIVERS S.R.L.,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   am hotărât:
SARGEANT MARINE ROMANIA S.R.L., cu sediul în            1. Închiderea punctului de lucru al societății
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, INCINTA         din Municipiul Constanța, str. I. L. Caragiale, nr. 46,
PORT C-TA SUD, DANA 102-103, înregistrată sub         CAMERA 1, Județul Constanța.
nr. J13/2028/1997, cod unic de înregistrare 9898801,        Prezenta hotărâre s-a semnat azi, 27.10.2009, în
care a fost înregistrat sub nr. 68009 din 27.10.2009.     3 (trei) exemplare originale, sub semnătură privată.
  (5/1.383.949)                         (8/1.383.952)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                3

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        LAUR SI BOGDAN - S.R.L.                      CRAFT TECH - S.R.L.

          HOTĂRÂREA 1/2009                          NOTIFICARE
  Subsemnatul/a PACURARU LAURENTIU - născut(ă)           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
la 12.08.1973 în Constanța, domiciliat(ă) în           Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
Bd. 23 August, nr. 20, et. P, ap. 21, Eforie Nord,        art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
jud. Constanța, cu CI seria KT nr. 693700/            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
22.02.2008/SPCLEP Eforie, CNP 1730812131237,           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
asociat în cadrul societății comerciale sus-menționată,     CRAFT TECH S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
am hotărât:                           CONSTANȚA, județ Constanța, Str. SGT. NICOLAE
  1. Se închide punctul de lucru din sat Schitu,        GRINDEANU, nr. 6, înregistrată sub nr. J13/533/2008,
com. Costinesti, jud. Constanța, str. Schitului, nr. 2, spațiu  cod unic de înregistrare 23291553, care a fost înregistrat
comercial.                            sub nr. 68024 din 27.10.2009.
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,        (11/1.383.955)
începând cu data de 20.10.2009.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
ORCT Constanța astăzi, 27.10.2009, în 4 exemplare, din              Societatea Comercială
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru               ARBOFLORA - S.R.L.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 3425/20.10.2009.                   HOTĂRÂREA

  (9/1.383.953)                            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                         NR. 4/26.10.2009
         Societatea Comercială               Subsemnații DACHE MARIAN și DAVID MIHAIL, în
         CRAFT TECH - S.R.L.               calitate de asociați, am hotărât:
                                  Art. 1. Retragerea din societate din calitatea de
            HOTĂRÂREA                 asociat a domnului David Mihail, care cesionează la
                                 valoarea nominală cele 10 părți sociale pe care le deține
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              către asociatul DACHE MARIAN, care devine asociat
    S.C. CRAFT TECH S.R.L. NR. 1/2.10.2009          unic, astfel capitalul social în valoare de 35.200 Ron,
  Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în       împărțit în 20 de părți sociale a câte 1.760 Ron fiecare,
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale      aparține în întregime asociatului unic DACHE MARIAN.
Legii 31/1990, republicată, azi, 2.10.2009, la sediul social    Participarea la profit și pierderi va fi în proporție de
al Societății.                          100 % pentru asociatul unic.
  La Adunarea generală a asociaților, statutar și legal      Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 26.10.2009,
convocată, participă asociații reprezentând 100 % din      în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub semnătură
capitalul social, astfel:                    privată.
  1. Feodor Adrian, deținător a 10 P.S., reprezentând       (12/1.383.956)
50 % din cap. soc.
  2. Ghita Alexandru-Bogdan, deținător a 10 P.S.,
reprezentând 50 % din cap. soc.                         Societatea Comercială
  Adunarea Generală a Asociaților, statutar și legal              ARBOFLORA - S.R.L.
întrunită, cu unanimitate de voturi, a hotărât următoarele:
  1. Ghita Alexandru-Bogdan, cesionează părțile                   NOTIFICARE
sociale la valoarea nominală, deținute în cadrul           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
S.C. Craft Tech S.R.L. în favoarea lui Feodor Adrian, fără    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
nicio altă pretenție prezentă sau ulterioară.          art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  2. Procentul de 50 % al lui Ghita Alexandru-Bogdan,     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
reprezentând 10 părți sociale a câte 10 lei, va reveni      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
integral lui Feodor Adrian.                   ARBOFLORA S.R.L., cu sediul în ORAȘ OVIDIU,
  3. Feodor Adrian va deține integral capitalul social de   județ Constanța, Str. NAȚIONALĂ, nr. 197, bloc CD4,
200 lei, reprezentând 20 părți sociale a câte 10 lei,      scara A, etaj 3, ap. 15, înregistrată sub
participarea la profit și pierdere în procent de 100 %.     nr. J13/1195/2006, cod unic de înregistrare 18599353,
  Redactat azi, 2.10.2009, în Constanșa, în 3 exemplare.    care a fost înregistrat sub nr. 68032 din 27.10.2009.
  (10/1.383.954)                          (13/1.383.957)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
        Societatea Comercială             7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
        ANGELO STAR - S.R.L.            management (*excepție reorganizare și lichidare
                              judiciară).
         HOTĂRÂREA 1/2009
                                (17/1.383.961)
  Subsemnatul/a ISTRATE MARIAN-DANIEL -
născut(ă) la 08.09.1979 în Constanța, domiciliat(ă) în
Constanța, bd. Tomis, nr. 232, bl. TD14, ap. 21, cu           Societatea Comercială
                                  BEAUTY & LAW CONSULTING - S.R.L.
CI seria KT, nr. 717406/09.06.2008/SPCLEP Constanța,
CNP 1790908131249, asociat în cadrul societății
                                         NOTIFICARE
comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
începând cu data de 01.10.2009.               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ORCT Constanța astăzi, 07.10.2009, în 4 exemplare, din   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,    BEAUTY & LAW CONSULTING S.R.L., cu sediul în
potrivit cererii de servicii nr. 3208/30.09.2009.      MUNICIPIUL     MEDGIDIA,    județ  Constanța,
                              Str. POPORULUI, nr. 17, bloc P12, scara A, etaj 1, ap. 5,
  (14/1.383.958)                     înregistrată sub nr. J13/381/2008, cod unic de
                              înregistrare 23218633, care a fost înregistrat sub
        Societatea Comercială            nr. 68050 din 27.10.2009.
       K-REUL SPORTIV - S.R.L.              (18/1.383.962)
         HOTĂRÂREA 1/2009
                                      Societatea Comercială
  Subsemnații SOARE VIRGINIA și SOARE IONUT -               SILRALBIA - S.R.L.
VIRGIL, asociați în cadrul societății comerciale
sus-menționată, am hotărât deschiderea unui punct de               HOTĂRÂREA
lucru începând cu 01.11.2009, în Constanța, B-dul Tomis,
nr. 69, Jud. Constanța.                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009
  Prezentul înscris a fost redactat și semnat astăzi,
                                Subsemnații BONDOC Pia, CNP 2691206135057,
27.10.2009, sub semnătură privată, în 4 exemplare.
                              născută în oraș Năvodari, jud. Constanța, și BONDOC
  (15/1.383.959)                     Silviu, CNP 1690504135068, născut în com. Girov,
                              jud. Neamț, ambii domiciliați în jud. Constanța,
        Societatea Comercială            com. Lumina, str. Decebal, nr. 52, cetățeni români,
         IMADOR - S.R.L.              asociați deținând 100 % din capitalul S.R.L. SILRALBIA,
                              am hotărât închiderea punctului de lucru din
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009             jud. Constanța, com. Lumina, str. Mare, nr. 175 și
                              deschiderea unui punct de lucru în jud. CONSTANȚA,
  Subsemnatul IVAN ION, asociat unic, am hotărât:     oraș NĂVODARI, str. Viilor, nr. 121.
  1. Suspendarea temporară a activității societății pe o   Redactată și semnată azi, 23.10.2009, în 4 exemplare
perioadă de trei ani, începând cu data de 01.10.2009.    originale, sub semnătură privată.
  Încheiat și redactat astăzi, 01.10.2009, în cinci
exemplare originale sub semnătură privată.           (19/1.383.963)

  (16/1.383.960)
                                      Societatea Comercială
                                    ALBASTORE TRADING - S.R.L.
      Societatea Comercială
    BEAUTY & LAW CONSULTING - S.R.L.                  HOTĂRÂREA NR. 1/2009

HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/26.10.2009            LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnatul GROSU MANUELA, în calitate de         Subsemnatul RAVONIKU ADRIAN - asociat unic în
asociat unic la societatea sus-menționată, am hotărât:   cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Schimbarea obiectului principal de activitate din    Cooptarea ca asociat a doamnei RAVONIKU
  8299 - Alte activități de servicii suport pentru    ANDREEA GABRIELA - cetățean român, fiica lui Bogdan
întreprinderi n.c.a., în                  și Cecilia-Camelia, născută la 5.12.1984 în București
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                 5

sector 6, domiciliată în Călărași, str. Borcea, nr. 12,     8 părți sociale a câte 10 lei fiecare reprezentând 40 % din
bl. L25, sc. 3, et. 1, ap. 45, CNP 2841205460132,        capitalul social, au hotărât următoarele:
posesoare a CI seria KL/242722/11.02.2008/Poliția          Art. 1. Schimbarea sediului social al societății din
Călărași, căreia îi cesionez 100 lei din capitalul social -   Mangalia, Str. Rozelor, nr. 19, bl. C15, sc. B, et. 4, ap. 37,
10 părți sociale a 10 lei fiecare, la valoarea nominală,    jud. Constanța, în Mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918,
adică 50 % la profit și pierderi, aceasta devenind asociat   bl. H3, sc. A, ap. 3, parter, jud. Giurgiu.
cu drepturi depline.                        Redactat în 5 exemplare, azi, 21.10.2009.
  În urma cesionarii de capital, domnul Ravoniku         (22/1.383.966)
Adrian, rămâne cu un aport la capital de 100 lei - 10 părți
sociale a 10 lei fiecare și 50 % la profit și pierderi.
  Administrarea societății se va face de către cei doi             Societatea Comercială
asociați, împreună sau separat, pe perioadă                    BULMAG RO - S.R.L.
nedeterminată.
  Se schimbă obiectul principal de activitate cu                   NOTIFICARE
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Se schimbă sediul societății în Constanța,         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
str. Mihai Eminescu, nr. 10 - C1.                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (20/1.383.964)                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                BULMAG RO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
        Societatea Comercială              MANGALIA, județ Constanța, Str. ROZELOR, nr. 19,
      ALBASTORE TRADING - S.R.L.             bloc C15, scara B, etaj 4, ap. 37, înregistrată sub
                                nr. J13/198/2008, cod unic de înregistrare 23119532,
            NOTIFICARE                care a fost înregistrat sub nr. 68066 din 27.10.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (23/1.383.967)
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          ADRIA CONST INSTAL - S.R.L.
ALBASTORE TRADING S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Str. MIHAIL                 HOTĂRÂREA 1/2009
EMINESCU, nr. 10, înregistrată sub nr. J13/615/2009,        Subsemnatul/ă NISTOR CONSTANTIN - născut(ă) la
cod unic de înregistrare 25242093, care a fost înregistrat   13.05.1964 în Medgidia, jud. Constanța, domiciliat(ă) în
sub nr. 68059 din 27.10.2009.                  Medgidia, jud. Constanța, str. Industriei, nr. 3, bl. MS1,
  (21/1.383.965)                       ap. 10, cu CI seria KT, nr. 647912/04.07.2007/Poliția
                                Medgidia, CNP 1640513134009, asociat în cadrul
                                societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
         Societatea Comercială               1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
         BULMAG RO - S.R.L.              începând cu data de 20.10.2009.
                                  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
   HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 21.10.2009           ORCT Constanța astăzi, 27.10.2009, în 4 exemplare, din
  Adunarea Generală a asociaților din cadrul         care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
S.C. BULMAG RO S.R.L.,                     emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
  Întruniți în ședința extraordinară astăzi, 21.10.2009,   potrivit cererii de servicii nr. 3418/20.10.2009.
prezenți fiind KOSTADINOV STOYAN ILIEV, cetățean          (24/1.383.968)
bulgar, domiciliat în Bulgaria, localitatea Varna,
str. Lioliak, nr. 13, identificat cu CI nr. 109311541,
eliberată de autoritățile bulgare MBP - VARNA, la data              Societatea Comercială
de 27.07.2000, număr personal 5509081063, asociat ce              EXPO BELLEZZA - S.R.L.
deține 12 părți sociale a câte 10 lei fiecare reprezentând
                                          HOTĂRÂREA 1/2009
60 % din capitalul social și GHEORGHIEVA KATIA,
cetățean român, domiciliată în Mun. Brăila, Str. George       Subsemnatul/a LAPTUCA MIHAELA - născută la
Topirceanu, nr. 52, jud. Brăila, identificată cu CI seria KT,  15.04.1988 în Constanța, domiciliată în Constanța,
nr. 006737, eliberată de Poliția Mun. Brăila, la data      str. Soveja, nr. 108, bl. 38A, ap. 32, cu CI seria KT,
de 26.05.1999, CNP 2671204090119, asociat ce deține       nr.   262007/29.03.2002/Poliția     Constanța,
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
CNP 2880415134139, asociat în cadrul societății                Societatea Comercială
comerciale sus-menționată, am hotărât:                      LIANA - S.R.L.
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                                         HOTĂRÂREA 1/2009
începând cu data de 20.10.2009.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul    Subsemnatul RATIU IOAN - născut(ă) la 03.10.1953
ORCT Constanța astăzi, 27.10.2009, în 4 exemplare, din    în Vladeni, jud. Ialomița, domiciliat(ă) în Constanța,
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      str. Sirenei, nr. 6, cu CI seria KT, nr. 282934/
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     10.07.2002/Poliția Constanța, CNP 1531003131276,
potrivit cererii de servicii nr. 3424/20.10.2009.       asociat în cadrul societății comerciale sus-menționată,
                               am hotărât:
  (25/1.383.969)                        1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                               începând cu data de 20.10.2009.
        Societatea Comercială              Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
       IMOB CONSTRUCT - S.R.L.             ORCT Constanța astăzi, 27.10.2009, în 4 exemplare, din
                               care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
         HOTĂRÂREA 1/2009              emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                               potrivit cererii de servicii nr. 3423/20.10.2009.
  Subsemnații DAVOOD SALEH ABADI - născut(ă) la
                                 (28/1.383.972)
22.12.1970 în Iran, domiciliat(ă) în Constanța,
str. Primăverii, nr. 4, bl. ST9, ap. 21, cu Carte de
Rezidență Permanentă pentru Membrii de Familie                Societatea Comercială
seria RPR, nr. 01308/09.05.2007/A.P.S. Constanțta,             MARY-DEEA TRANS - S.R.L.
CNP 7701222130017 și SALEH ABADI ANDREEA
                                         HOTĂRÂREA 1/2009
CODRINA - născut(ă) la 06.10.1971 în București,
sector 4, domiciliat(ă) în Constanța, șos. Ion C. Bratianu,    Subsemnatul/ă BLIOJU AURELIA - născut(ă) la
nr. 66, bl. A1, ap. 22, cu CI seria KT, nr. 392997/      09.03.1968 în Brăila, domiciliat(ă) în Năvodari,
25.11.2003/Poliția Constanța, CNP 2711006131231,       str. Constanței, bl. H7, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Constanța,
                               cu CI seria KT, nr. 348197/20.05.2003/Poliția Năvodari,
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționată,
                               CNP 2680309090076, asociat în cadrul societății
am hotărât:
                               comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                                 1. Se deschide punct de lucru în sat Nisipari,
începând cu data de 01.11.2009.                loc. Castelu, str. Speranței, jud. Constanța.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul     Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
ORCT Constanța astăzi, 26.10.2009, în 4 exemplare, din    ORCT Constanța astăzi, 13.10.2009, în 4 exemplare, din
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 3475/23.10.2009.       potrivit cererii de servicii nr. 3263/06.10.2009.
  (26/1.383.970)                        (29/1.383.973)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        TALIN PEST COM - S.R.L.                   LILICENTER DREAM - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 612009                      HOTĂRÂREA NR. 1/2009

  Subsemnații TALAPAN DORINA MIRELA și GIUCAL            LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
RADA, asociați, am hotărât:                    Subsemnații LAZAR FLORENTINA CATALINA și
  Suspendarea activității pe o perioadă de 3 (trei) ani,   LAZAR ANDREI SORIN, asociați în cadrul societății
începând cu data de 19.10.2009.                comerciale sus-menționată, am hotărât:
  Redactat și semnat sub semnătură privată în patru       Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
exemplare originale, azi, 19 octombrie 2009.         3 (trei) ani de zile începând cu data de 17.10.2009.
  (27/1.383.971)                        (30/1.383.974)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                7

         Societatea Comercială             ECOTERM S.A., a domnului VASILE FLORIN, solicitată
         LORIONELIS - S.R.L.              în scris, prin cererea înregistrată sub nr. 7808/16.09.2009.
                                  Art. 2. Departamentele funcționale ale societății se
           HOTĂRÂREA                 însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               (33/1.383.977)
        NR. 1/15.10.2009
  Subsemnații BORHA IOAN și BORHA ELENA,                    Societatea Comercială
asociați în cadrul S.C. LORIONELIS S.R.L.                    SUN PARADISE - S.R.L.
(C.U.I. 10487605; J13/1105/1998), am hotărât:
  1. Lichidarea și radierea societății cu respectarea          HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 2/20.10.2009
prevederilor Legii 31/1990;                    Subsemnații SKORYK SVITLANA, SKORYK ANDRII,
  2. Numirea în calitate de lichidator a dnei Sărac Aldea   KHOKHLOVA YEVGENIYA și KHOKHLOVA OKSANA, în
Laura, membru UNPIR nr. 1B1043.                 calitate de asociați ai S.C. SUN PARADISE S.R.L., am
  Prezentul înscris a fost încheiat astăzi, 15.10.2009, în   hotărât:
patru exemplare originale, de valoare egală, sub          - Suspendarea temporară a activității societății
semnătură privată.                       comerciale pe durată de 3 ani, începând cu data
  (31/1.383.975)                       de 20.10.2009.
                                  Întocmit în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată,
                                astăzi, 20.10.2009.
      Societatea Comercială
 CONSULTING ACTIVITY & MANAGEMENT - S.R.L.             (34/1.383.978)

       HOTĂRÂRE NR. 1/26.10.2009
                                        Societatea Comercială
  Încheiată astăzi, 26.10.2009, în ședința AGA               MATRIX SECURITY - S.R.L.
convocată de GIURCULET VIOREL, asociat și
administrator și GIURCULET VETUTA, asociat la                  HOTĂRÂREA NR. 1/2009
S.C. CONSULTING ACTIVITY & MANAGEMENT S.R.L.
                                  Subsemnata PAPADOPOL ADRIANA, asociat unic în
MEDGIDIA.
                                cadrul societății mai sus-menționate, am hotărât:
  În temeiul Legii 31/1990 actualizată, hotărăște:
                                  Suspendarea activității societății pe o perioadă de
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în: Medgidia,
                                3 ani, începând cu data de 01.11.2009.
str. Independentei, nr. 77 (Zona Judecătoriei),
jud. Constanța.                          Redactat și semnat azi, 27.10.2009, în patru
  Art. 2. Se închide punctul de lucru din Cernavoda,     exemplare originale, sub semnătură privată.
str. George Coșbuc, nr. 4, jud. Constanța.             (35/1.383.979)
  Art. 3. Prezenta hotărâre face parte integrantă din
actul constitutiv al S.C. CONSULTING ACTIVITY &
MANAGEMENT S.R.L. și va fi dusă la îndeplinire de              Societatea Comercială
asociatul GIURCULET VIOREL.                     IMMOBILIARE ARCHETIPO ROMENA - S.R.L.

  (32/1.383.976)                             HOTĂRÂREA NR. 2/01.10.2009

                                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         Societatea Comercială
                                 S.C. IMMOBILIARE ARCHETIPO ROMENA S.R.L.
         T.S.P. ECOTERM - S.A.
                                  Subsemnații
   DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE             DAL BO’PAOLO, cetățean Italian, domiciliat în
                                Treviso, Italia, în calitate de asociat al S.C.
          NR. 59/16.09.2009              IMMOBILIARE ARCHETIPO ROMENA S.R.L.
  Consiliul de Administrație al S.C. TSP ECOTERM S.A.      DAL BO’RENATO, cetățean Italian, domiciliat în
Năvodari, numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/28.06.2007,     Treviso, Italia, în calitate de asociat și administrator al
întrunit la sediul societății din Năvodari, Str. Tineretului,  S.C. IMMOBILIARE ARCHETIPO ROMENA S.R.L.
nr. 3, Jud. Constanța, în ședința din data de 16.09.2009,     Întruniți în ședința Adunării generale din data
ora 17:00, adoptă prezenta:                   de 28.09.2009, am hotărât:
              DECIZIE                1. Suspendarea (întreruperea temporară) a activității
  Art. 1. Se aprobă încetarea funcției de administrator în  S.C. IMMOBILIARE ARCHETIPO ROMENA S.R.L., ca
cadrul Consiliului de Administrație al S.C. TSP         urmare a lipsei activității acesteia.
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
  2. Suspendarea activității societății se realizează            Societatea Comercială
pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data              UNIMASTERS P.M.L. - S.R.L.
de 01.10.2009.
                                   HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 01/08.10.2009
  (36/1.383.980)
                                 Subsemnații Bozhilov Nikolai Tsvetanov și
                               S.C. UNIMASTERS PML S.R.L. (reprezentată de
        Societatea Comercială             Ognyan Vasilev Kostov), asociați în cadrul societății, am
        MACAO GAMES - S.R.L.              hotărât:
                                 Art. 1. Se deschide punct de lucru al societății în:
           HOTĂRÂREA
                               LOCALITATEA AGIGEA, TERMINALUL FERRY-BOAT
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            AGIGEA SUD, CLĂDIREA MULTIMINISTERE, ETAJ III,
        NR. 2/27.10.2009               CAMERELE 90-91-98, JUD. CONSTANȚA.
                                 Art. 2. Se închid punctele de lucru ale societății din:
  Subsemnatul ANTEMIR ADRIAN, în calitate de          - SAT AGIGEA, COMUNA AGIGEA, TERMINALUL
asociat unic, am hotărât următoarele:             FERRY-BOAT AGIGEA, PORT CONSTANȚA SUD
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Constanța,      AGIGEA, CLĂDIREA MINIHOTEL, CĂMIN ȘOFERI,
Strada Suceava, nr. 2.                    CAMERA 2A, PARTER, JUDEȚUL CONSTANȚA.
  Art. 2. Se închide punctul de lucru din județ Constanța,   - CONSTANȚA, BDUL MAMAIA, NR. 135-137,
Localitatea Constanța, Cartier Palazu Mare,          MILLENNIUM BUSINESS CENTRE, CAMERA 2.5,
Strada Tineretului, nr. 10 C, Complex Palazu Mare,      JUD. CONSTANȚA.
fosta Librărie.                         Redactată astăzi, 08.10.2009, în 3 exemplare
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 27.10.2009,   originale, sub semnătură privată.
în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub semnătură
privată.                             (40/1.383.984)

  (37/1.383.981)
                                        Societatea Comercială
                                       PERFECTA INVEST - S.R.L.
        Societatea Comercială
       ADMOTION AGENCY - S.R.L.                      HOTĂRÂREA 1/2009

        HOTĂRÂREA NR. 2/2009                Subsemnații DINESCU EUGEN - născut(ă) la
                               14.09.1970 în Constanța, domiciliat(ă) în Constanța,
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII           str. Eliberării, nr. 30, bl. DR12, sc. A, et. 2, ap. 8, cu
                               CI seria KT, nr. 399053/23.12.2003/Poliția Constanța,
  Subsemnații GHEORGHIU MANOLE și ITU ADRIAN -        CNP 1700914131258 și LARION MANUELA - născut(ă)
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționată,   la 22.11.1978 în Constanța, domiciliat(ă) în Constanța,
am hotărât:                          str. Traian, nr. 67, bl. K1A, ap. 13, cu CI seria KT,
  Se închide punctul de lucru din: Mamaia, Recepție     nr.   577850/04.08.2006/SPCLEP       Constanța,
Tabăra Nord, cam. 3, jud. Constanța.             CNP 2781122131310, asociați în cadrul societății
  (38/1.383.982)                      comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                 1. Se deschide punct de lucru în Constanța,
                               str. Eliberării, nr. 10.
        Societatea Comercială               Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
       GAUFRE DE LIEGE - S.R.L.            ORCT Constanța astăzi, 27.10.2009, în 4 exemplare, din
                               care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
        HOTĂRÂREA NR. 2/2009
                               emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                               potrivit cererii de servicii nr. 3468/23.10.2009.
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                 (41/1.383.985)
  Subsemnata GHEORGHIU JENICA - asociat unic în
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  1. Se deschide punct de lucru în:                      Societatea Comercială
  Constanța - incinta Centrului Comercial Tom, chioșcul             ARAFURA - S.R.L.
mobil B85 C - Bdul Tomis, nr. 391, jud. Constanța.
  2. Se închide punctul de lucru din:                      HOTĂRÂREA 1/2009
  Constanța - City Park Mall Constanța - Târgul de Vara,
                                 Subsemnatul/ă DINESCU LIVIA - născut(ă) la
jud. Constanța.
                               01.09.1973 în Constanța, domiciliat(ă) în Constanța,
  (39/1.383.983)                      str. Eliberării, nr. 30, bl. DR12, sc. A, ap. 8, cu CI seria KT,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                9

nr.    399054/23.12.2003/Poliția      Constanța,     1. Retragerea noastră din societate și cesionarea la
CNP 2730901131218, asociat în cadrul societății        valoarea nominală a capitalului social în suma de 200 lei -
comerciale sus-menționată, am hotărât:            20 părți sociale d-lui TRIFU VASILE, cetățean român, fiul
  1. Se deschide punct de lucru în Constanța,        lui Cornel și Marioara, născut la data de 26.03.1980 în
str. Eliberării, nr. 10.                   Constanța, domiciliat în Valu lui Traian, str. Alexandru cel
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  Bun, nr. 1, jud. Constanța, posesor al CI seria KT,
ORCT Constanța astăzi, 27.10.2009, în 4 exemplare, din    nr. 670774/SPCLEP Basarabi/2007, CNP 1800326134152,
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      acesta devenind asociat unic și administrator pe o
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     perioadă nedeterminată deținând întreg capitalul social.
potrivit cererii de servicii nr. 3467/23.10.2009.         Se retrage din funcția de administrator
  (42/1.383.986)                      d-na POPESCU DANIELA.
                                 2. Se schimbă sediul societății în:
                                 Constanța, B-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 71,
        Societatea Comercială             bl. LV1, sc. A, ap. 8, biroul 2, jud. Constanța
         MENNA RAM - S.R.L.
                                 O dată cu cesiunea societății noul asociat preia atât
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              activul cât și pasivul societății.
                                 (45/1.383.989)
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnatele DATCU CARMEN MARIA și BUCUR                  Societatea Comercială
CONSTANTA, asociate în cadrul societății comerciale               DAIODRA - S.R.L.
sus-menționate, am hotărât:
  Retragerea din funcția de administrator a doamnei                NOTIFICARE
Datcu Carmen Maria. Societatea va fi administrată, pe
perioadă nedeterminată de doamna BUCUR              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CONSTANTA.                          Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (43/1.383.987)                      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        Societatea Comercială             DAIODRA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
         MENNA RAM - S.R.L.              CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul ALEXANDRU
                               LĂPUȘNEANU, nr. 71, bloc LV1, scara A, ap. 8,
           NOTIFICARE               înregistrată sub nr. J13/1291/1998, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   înregistrare 10505787, care a fost înregistrat sub
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile      nr. 68159 din 27.10.2009.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    (46/1.383.990)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MENNA RAM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL                   Societatea Comercială
CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul TOMIS, nr. 307,              ZARA INTERMED - S.R.L.
bloc 9B, scara A, etaj 5, ap. 22, înregistrată sub
                                       HOTĂRÂREA NR. 2/2009
nr. J13/3837/2008, cod unic de înregistrare 24660381,
care a fost înregistrat sub nr. 68152 din 27.10.2009.
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  (44/1.383.988)
                                 Subsemnata ISOP CARMEN - asociat unic în cadrul
                               societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
        Societatea Comercială              Retragerea mea din societate și din funcția de
         DAIODRA - S.R.L.              administrator și cesionarea la valoarea nominală a
                               capitalului social în suma de 200 lei - 20 părți sociale
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              d-lui CRISTEA ION VICTOR, cetățean român, fiul lui Ion
                               și Elena, născut la data de 22.09.1958 în Constanța,
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                               domiciliat în Constanța, str. Cristea Georgescu, nr. 1,
  Subsemnații POPESCU DANIELA și POPESCU ION,        jud. Constanța, posesor al CI seria KT,
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,   nr. 412980/Constanța/2004, CNP 1580922131226,
am hotărât:                          acesta devenind asociat unic cu drepturi depline și
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
administrator pe o perioadă nedeterminată, deținând              Societatea Comercială
întreg capitalul social al societății                      SAMCOS - S.R.L.
  (47/1.383.991)
                                        HOTĂRÂREA 1/2009

        Societatea Comercială              Subsemnații CIORABAI NAMISER și ISMAIL A
        ZARA INTERMED - S.R.L.             SAMEDIN, asociați în cadrul societății comerciale
                               sus-menționată, am hotărât:
           NOTIFICARE                 1. Suspendarea activității societății pentru 3 ani,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   începând cu data de 15.10.2009 și închiderea punctului
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  de lucru din Constanța, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 101, Bl. AV1,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       AV2, Jud. Constanța.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  15.10.2009, în 4 exemplare originale, valabil sub
ZARA INTERMED S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         semnătură privată.
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. THEODOR
SPERANȚIA, nr. 23, bloc 40, scara D, etaj M, ap. M3,       (51/1.383.995)
înregistrată sub nr. J13/2828/2003, cod unic de
înregistrare 15779295, care a fost înregistrat sub
                                       Societatea Comercială
nr. 68165 din 27.10.2009.
                                         IFN ADI - S.R.L.
  (48/1.383.992)
                                        HOTĂRÂREA 1/2009
        Societatea Comercială               Subsemnatul/a STEFANIAN ADRIAN - născut(ă) la
         MONAKOL - S.R.L.               09.09.1986 în Constanța, domiciliat(ă) în Constanța,
                               str. Mircea, nr. 144, bl. MD7A, ap. 28, cu C.I. seria KT,
        HOTĂRÂREA NR. 14/2009
                               nr.    145823/04.09.2000/Poliția      Constanța,
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII          CNP 1860909134193, asociat în cadrul societății
  Subsemnata IGNAT MONICA - asociat unic în cadrul      comerciale sus-menționată, am hotărât:
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:         1. Se deschide punct de lucru în Constanța, Piața
  Se deschid puncte de lucru în:               Tomis III, mag. nr. 6.
  - Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 152, bl. 2A,    Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
parter, jud. Cluj                       ORCT Constanța astăzi, 13.10.2009, în 4 exemplare, din
  - Turda, str. Racului, nr. 2, jud. Cluj          care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
  - com. Topraisar, jud. Constanța
                               emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
  - Borsa, str. Victoriei, nr. 4, jud. Maramureș
                               potrivit cererii de servicii nr. 3351/13.10.2009.
  - Cernavoda, str. Independentei, nr. 1A,
jud. Constanța                          (52/1.383.996)
  (49/1.383.993)
                                      Societatea Comercială
        Societatea Comercială                  GLOBAL INVEST GROUP - S.R.L.
          KOLKIV - S.R.L.
                                          HOTĂRÂREA
        HOTĂRÂREA NR. 10/2009
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂȚII                   NR. 1/06.10.2009
  Subsemnatul IGNAT COLEA - asociat unic în cadrul
                                 Timofte Alexandru-Marius și Boia Bogdan Alexandru,
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  Se deschid puncte de lucru în: Cernavoda, str. Dacia,   asociați ai S.C. Global Invest Group S.R.L., hotărăsc:
nr. 2, jud. Constanța                      - Suspendarea activității firmei pe o perioadă de 3 ani
  Loc. Aiud, str. Cuza Voda, nr. 18, jud. Alba       începând 06.10.2009.
  (50/1.383.994)                        (53/1.383.997)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                  11

       Societatea Comercială                        Societatea Comercială
     GREENLAND INVESTMENT - S.R.L.                     CLABOO WORLD - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                         HOTĂRÂREA NR. 2/2009

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
    S.C. GREENLAND INVESTMENT S.R.L.               Subsemnatele DINULESCU CLAUDIA-LARISA și
         NR. 2/25.10.2009                 GHERASIM SILVIANA-IONELA - asociate în cadrul
                                 societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  Subsemnata VINTILA VASILICA VERONICA în
                                   1. Se închide punctul de lucru din:
calitate de asociat unic la S.C. GREENLAND              Năvodari, Piața Centru Năvodari, Tabăra,
INVESTMENT S.R.L., am hotărât următoarele:            jud. Constanța
  Art. 1 Retragerea din funcția de administrator a          2. Se deschide punct de lucru în:
d-nei VINTILA VASILICA VERONICA.                   Năvodari, Piața Centrala Năvodari, spațiul comercial
  Art. 2 Numirea în funcția de Administrator a          nr. 22, jud. Constanța
d-nei MIHALCEA MIRELA-CAMELIA, domiciliată în             (56/1.384.000)
Constanța, Str. Soveja, Nr. 21, Bl. X6, Et. I, Ap. 4, fiica lui
Gheorghe și a lui Mironica, posesoare a CI Seria KT,
Nr. 527093, emisă de Poliția Constanța la data                  Societatea Comercială
                                        ELLA FLORIS A.M. '93 - S.R.L.
de 06.10.2005, având CNP 2700708131258.
  Mandatul este pe perioadă de 4 ani.                      HOTĂRÂREA NR. 4/2009
  Art. 3 Se extinde obiectul secundar de activitate cu
următoarele activități:                             A ADUNĂRII ASOCIAȚILOR
  0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a
                                   Adunarea asociaților S.C. ELLA FLORIS A.M.
rădăcinoaselor și tuberculilor                  ‘93 S.R.L., întrunită în ședința extraordinară din data
  0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase       de 19.10.2009,
  0125 Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor,                     Hotărăște:
nuciferilor și altor pomi fructiferi                 Art. 1 - Se înființează un punct de lucru al societății în
  0126 Cultivarea fructelor oleaginoase             municipiul Constanța, str. Soveja, nr. 83, bl. DR-30,
  0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturi      parter, ca urmare a încheierii contractului de locațiune
  0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,      nr. 482-19.10.2009, pentru o durată de 12 luni.
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic              Art. 2 - Activitățile pe care urmează să le desfășoare
                                 S.C. ELLA FLORIS A.M. ‘93 S.R.L. la punctul de lucru
  0129 Cultivarea altor plante permanente
                                 sus-menționat constau în:
  Această hotărâre a fost redactată în 3 (trei exemplare       Cod CAEN 4711 “Comerț cu amănuntul în magazine
originale).                            nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse
  (54/1.383.998)                        alimentare, băuturi și tutun”
                                   Întocmit în trei exemplare originale, astăzi, 19.10.2009.
                                   (57/1.384.001)
       Societatea Comercială
     GREENLAND INVESTMENT - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
            NOTIFICARE                          MIR SPEED - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                 HOTĂRÂREA
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
modificările și completările ulterioare, depunerea textului            NR. 1/27.10.2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                   Subsemnații PARIS STERICA și PARIS MARONCA în
GREENLAND INVESTMENT S.R.L., cu sediul în             calitate de asociați, am hotărât următoarele:
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,                Art. 1. Începând cu data de 29.10.2009 se suspendă
B-dul AL. LAPUSNEANU, nr. 112, bloc L8, scara C,         activitatea societății pe o perioadă de 3 (trei) ani.
etaj P, ap. 42, înregistrată sub nr. J13/4252/2008,         Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 27.10.2009,
cod unic de înregistrare 24827707, care a fost înregistrat    în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub semnătură
sub nr. 68207 din 27.10.2009.                   privată.
  (55/1.383.999)                          (58/1.384.003)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
        Societatea Comercială             nr. 95/06.10.2009, aducem următoarele modificări
       KARISMA GROUP - S.R.L.             actelor constitutive ale societății:
                                 Art. 1. Se modifică valoarea nominală a unei părți
           HOTĂRÂREA                sociale de la 100 lei/fiecare la valoarea nominală de
                               10 lei/fiecare.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Art. 2. Se modifică numărul total de părți sociale de la
         NR. 1/27.10.2009              100 părți sociale la 1000 părți sociale.
  Subsemnații PARIS STERICA și MARINESCU            Art. 3. Capitalul social al S.C. TIM CARDENAS S.R.L.
PETRE în calitate de asociați, am hotărât următoarele:    rămâne neschimbat la suma de 10.000 lei (din care
  Art. 1. Începând cu data de 29.10.2009 se suspendă    3249,70 LEI reprezintă aport în natura și 6750,30 LEI
activitatea societății pe o perioadă de 3 (trei) ani.    reprezintă aport în numerar), respectiv un număr de
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 27.10.2009,  1000 părți sociale, în valoare de 10 lei/fiecare.
în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub semnătură     Art. 4. Asociatul ROTARESCU VASILE, cesionează
privată.                           un număr de 78 de părți sociale în valoare de 780 lei, din
                               totalul de 240 părți sociale pe care le deține în cadrul
  (59/1.384.004)                      societății TIM CARDENAS S.R.L., către asociatul
                               TORRESI GIUSEPPE LUIGI, cetățean italian, cu
        Societatea Comercială             domiciliul în Italia, Porto S. Elipidio via Fonteserpe,
       MANTZ INDUSTRIES - S.R.L.            conform Contractului de cesiune de părți sociale încheiat
                               la data de 06.10.2009.
        HOTĂRÂRE NR. 1/2009               Art. 5 Structura capitalului social total al S.C. TIM
                               CARDENAS S.R.L., în valoare de 10.000 lei (din care
  Subsemnații BALAN PETRICA ADRIAN și MANTZ        3249,70 lei reprezintă aport în natura și 6750,30 lei
PAUL asociați în cadrul societății mai sus-menționate, am  reprezintă aport în numerar), împărțit în 1000 părți
hotărât următoarele:                     sociale în valoare de 10 lei/ fiecare, este următoarea:
  1 Se deschide un punct de lucru în Cumpăna,         - asociatul TORRESI GIUSEPPE LUIGI, deține
str. Eternității, nr. 10, jud. Constanța.          un număr de 798 părți sociale, în valoare de 7.980 lei
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 27.10.2009,  (din care 3249,70 lei reprezintă aport în natură și
în 4 exemplare sub semnătură privată.            4730,30 lei reprezintă aport în numerar), reprezentând
  (60/1.384.005)                      79,8% din capitalul social, având cota de participare la
                               beneficii/pierderi de 79,8%;
                                 - asociatul ROTARESCU VASILE, deține un număr de
        Societatea Comercială            162 părți sociale, în valoare de 1.620 lei (suma ce
        TIM-CARDENAS - S.R.L.             reprezintă aport în numerar), reprezentând 16,2% din
                               capitalul social, având cota de participare la
  ACT ADIȚIONAL LA ACTELE CONSTITUTIVE
                               beneficii/pierderi de 16,2%;
                                 - asociatul S.C. IMOBILIARE SI CONSTRUCTII
      ALE S.C. TIM CARDENAS S.R.L.
                               S.R.L., deține un număr de 40 părți sociale, în valoare de
  Noi,                           40 lei (suma ce reprezintă aport în numerar),
  - TORRESI GIUSEPPE LUIGI, cetățean italian, cu      reprezentând 4% din capitalul social, având cota de
domiciliul în Italia, Porto S. Elipidio via Fonteserpe,   participare la beneficii/pierderi de 4%;
nr. 7,                              Art. 6 Asociații convin modificarea art. 12.6 din actul
  - ROTARESCU VASILE, cetățean român, cu domiciliul    constitutiv, după cum urmează:
în Localitatea Timișoara, str. Cornel Grofsoreanu, bl. 11,    “Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale
sc. C, ap. 3, posesor al C.I. seria TM, nr. 383068,     extraordinare sunt necesare:
eliberată de către Poliția Timișoara la data           c) la prima convocare, prezența asociaților
de 16.02.2004, CNP 1530102354857, și             reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile
  - S.C. IMOBILIARE SI CONSTRUCTII S.R.L.,         vor fi luate cu votul unui număr de asociați care să
persoană juridică română, cu sediul social în        reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
localitatea Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr. 1,       d) la convocările următoare, prezenta asociaților
înmatriculată la Registrul Comerțului Timișoara de pe    reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile
lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/19/2005,         vor fi luate cu votul unui număr de asociați care să
C.U.I. nr. RO17093632, reprezentată legal de OFFIDANI    reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.”
LUCA - administrator                       Art. 7 Asociații convin modificarea art. 12.7. din actul
  În calitate de asociați ai S.C. TIM CARDENAS S.R.L.   constitutiv, după cum urmează:
Timișoara, în conformitate cu prerogativele conferite de     “Un asociat, respectiv numărul de asociați ce
actele constitutive ale societății, în baza Hotărârii AGA  reprezintă 10% din capitalul social total, va putea cere
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009               13

convocarea Adunării Generale, arătând scopul                  Societatea Comercială
convocării.”                                 LA ROSA BIANCA - S.R.L.
  Prezentul act adițional constituie parte integrantă din
actele constitutive ale societății și le modifică în         ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
consecința, celelalte prevederi rămânând neschimbate.           AL S.C. LA ROSA BIANCA S.R.L.
  Prezentul înscris a fost conceput și redactat în
4 (patru) exemplare originale, azi, 06.10.2009,          Încheiat între
la Timișoara.                           - IORDACHE MARIA-GABRIELA, cetățean român,
                                născută la data de 11.12.1982 în Loc. Bals, Jud. Olt,
  (61/1.384.689)                       domiciliată în Loc. Bals, Str. Măceșului, nr. 4, Jud. Olt,
                                identificată cu C.I. seria OT, nr. 298495, eliberată de
         Societatea Comercială             către SPCLEP Bals, la data de 09.02.2006,
        TIM-CARDENAS - S.R.L.              CNP 2821211280021;
                                  - REQUALE GAETANO, cetățean Italian, născut la
            NOTIFICARE                data de 11.10.1941, în Loc. Zero Branco (VT),
                                Italia, domiciliat în Italia, Loc. Zero Branco, Via. IV
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Novembre, nr. 21, identificat cu C.I. seria AN 9614919,
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     eliberată de către autoritățile italiene la data
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        de 01.10.2007.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    au hotărât astăzi, 27.10.2009, modificarea Actului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Constitutiv al societății după cum urmează:
TIM-CARDENAS S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,          Art. 1. Reluarea activității suspendate a societății
Municipiul Timișoara, Str. Ardealului - centrul Comercial    începând cu data de 01.11.2009.
Alfa, Nr. 70, înregistrată sub nr. J35/254/1994, cod unic     Art. 2. Schimbarea sediului social al societății de la
de înregistrare 5237114, care a fost înregistrat sub      adresa, Timișoara, Str. Matasarilor, nr. 19, Ap. 1,
nr. 65579 din 28.10.2009.                    jud. Timiș, la următoarea adresa: Loc. Bals,
                                Str. Măceșului, nr. 4, Jud. Olt.
  (62/1.384.690)                         Art. 3. Completarea obiectului de activitate
                                cu următoarele activități prevăzută în codul
         Societatea Comercială             CAEN: 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
         GEROLOG - S.R.L.               echipamente pentru construcții.
                                  Art. 4. Se schimbă activitatea principală a societății,
   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV            aceasta fiind pentru viitor, următoarea conform codului
                                CAEN: 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
        AL S.C. GEROLOG S.R.L.             echipamente pentru construcții
                                  Prezentul ACT ADIȚIONAL a fost semnat astăzi,
  Asociatul unic al S.C. GEROLOG S.R.L., respectiv
                                27.10.2009, în 3 (trei) exemplare originale și în același
WENIGER STEFANIE - cetățean german,
                                timp modifică și completează articolele corespunzătoare
născută la data de 01.10.1972 în loc. Reutlingen -
                                din Actul Constitutiv al societății. Celelalte clauze rămân
Germania, domiciliată în Germania, Loc. Reutlingen,       neschimbate.
Str. Heilbronner, nr. 69, identificată cu carte de identitate
nr. 694779737, eliberată la data de 18.03.2005, de către      (64/1.384.692)
autoritățile germane, a hotărât astăzi, 12.05.2009,
următoarele:                                  Societatea Comercială
  Art. 1. Se deschide un prim punct de lucru al societății         LA ROSA BIANCA - S.R.L.
la următoarea adresa: Loc. Periam, nr. 737, Jud. Timiș,
unde se vor desfășura activități cuprinse în obiectul de               NOTIFICARE
activitate al societății.                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 2. Prezentul ACT ADIȚIONAL a fost semnat        Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
astăzi 23.10.2009 în 3 (trei) exemplare originale și în     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
același timp modifică și completează articolele         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
corespunzătoare din Actul Constitutiv al societății.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                LA ROSA BIANCA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
Celelalte clauze rămân neschimbate.
                                Municipiul Timișoara, Str. Matasarilor, Nr. 19, Ap. 1,
  (63/1.384.691)                       înregistrată sub nr. J35/2867/2006, cod unic de
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
înregistrare 19021101, care a fost înregistrat sub              Societatea Comercială
nr. 65667 din 28.10.2009.                          RARIS DISTRISUD - S.R.L.

  (65/1.384.693)                         ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV

                                     AL S.C. RARIS DISTRISUD S.R.L.
        Societatea Comercială
         MIMOZA - S.R.L.                 Subsemnații BECA MANUELA VIOLETA,
                               cetățean român, născută la data de 13.07.1964 în
           ACT ADIȚIONAL              Simeria, jud. Hunedoara, domiciliată în Timișoara,
                               str. Horia, nr. 47, jud. Timiș, identificată cu CI seria TM
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII          535430/20.06.2006, eliberată de SPCLEP Timișoara,
                               NEAGOE DOREL, cetățean român, născut la data
  Asociatul unic al societății respectiv:          de 07.10.1962 în Gubaucea, jud. Dolj, domiciliat în
  • ROMAGNOLI EMANUELE LORIS - cetățean italian,       Craiova, str. Putnei, bl. D5, sc. 3, et. 4, ap. 10,
născut la data de 26.05.1954 în loc. Montefelcino - Italia,  identificat cu CI seria DX 616968/30.12.2008,
domiciliat în Italia loc. Montefelcino, Via G.B. Pergolesi,  eliberată de SPCLEP Craiova, în calitate de asociați
                               ai S.C. RARIS DISTRISUD S.R.L. și FLOREA ADRIANA
nr. 5, identificat cu carte de identitate seria AK,
                               LUCIA, cetățean român, născută la data de 31.07.1962
nr. 0306459, eliberată de autoritățile italiene la data    în Timișoara, jud. Timiș, domiciliată în Timișoara,
de 12.08.2004;                        str. Ion Barac, nr. 30, jud. Timiș, identificată cu CI
  emite prezentul act ptr a modifica actul constitutiv    seria TM, nr. 414935/05.07.2004, eliberată de
după cum urmează:                       SPCLEP Timișoara, CNP 2620731354756, am hotărât
  Art. 1 Schimbarea sediului social al societății de la   următoarele:
                                 Art. 1. Retragerea din cadrul societății a asociatului
adresa: Timișoara, str. Franz Liszt, nr. 4, Corp B, ap 6,
                               NEAGOE DOREL prin cesionarea tuturor celor 9 părți
cam 1, la următoarea adresa: Timișoara, str. Anton
                               sociale în valoare totală de 90 lei către numita FLOREA
Pavlovici Cehov, nr. 13, cam B, jud. Timiș.          ADRIANA LUCIA.
  Prezentul Act Adițional modifică articolele          Urmare a cesiunii asociații societății sunt FLOREA
corespunzătoare din Actul Constitutiv al societății.     ADRIANA LUCIA și BECA MANUELA-VIOLETA.
Celelalte clauze rămân neschimbate.                Capitalul social rămâne neschimbat la suma de
  Prezentul act adițional a fost semnat și redactat     200 lei, fiind împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei
                               fiecare, iar aportul asociaților la constituirea lui este
în 4 (patru) astăzi, 23.10.2009, în Timișoara la sediul
                               următorul:
societății.                            - FLOREA ADRIANA LUCIA deține 9 părți sociale în
  (66/1.384.694)                      valoare totală de 90 lei,
                                 - BECA MANUELA-VIOLETA deține 11 părți sociale în
                               valoare totală de 110 lei, aport exclusiv în numerar depus
        Societatea Comercială             la bancă.
         MIMOZA - S.R.L.                 Art. 2. Schimbarea activității principale din
                               4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
           NOTIFICARE               metalice în 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse
                               diverse.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Art. 3. De comun acord, asociații vor prelua întreg
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    activul și pasivul societății.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Prezentul act adițional modifică și completează
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  corespunzător actul constitutiv al societății, celelalte
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  clauze rămânând neschimbate. Prezentul act adițional a
MIMOZA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul     fost procesat, listat și semnat la cererea părților
                               în 4 exemplare la Timișoara, astăzi, 17.08.2009.
Timișoara, Str. Anton Pavlovici Cehov, Nr. 13,
                                 Art. 4. Revocarea din funcția de administrator
Ap. Camera B, înregistrată sub nr. J35/3547/2008, cod
                               al numitului NEAGOE DOREL și numirea în calitate
unic de înregistrare 24565673, care a fost înregistrat sub  de administrator a numitei FLOREA ADRIANA LUCIA
nr. 65690 din 28.10.2009.                   pe o perioadă nelimitată, cu puteri depline și nelimitate.
  (67/1.384.695)                        (68/1.384.696)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                15

        Societatea Comercială               Art. 3 În urma cesiunii, capitalul social al societății
        RARIS DISTRISUD - S.R.L.             comerciale INTERBIO S.R.L. rămâne neschimbat,
                                în valoare totală de 3.580 lei, împărțit în 358 de părți
            NOTIFICARE                egale, fiecare în valoare de 10 lei, repartizat în societate
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    după cum urmează:
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      - asociatul Franco Bozzola are un număr de 358 părți
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        sociale, egale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   în valoare totală de 3.580 lei - ceea ce reprezintă 100 %
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   din capitalul social.
RARIS DISTRISUD S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,        Astfel societatea comercială INTERBIO S.R.L.
Municipiul Timișoara, Str. Horea, Nr. 48, Ap. Camera 4,     va avea un singur asociat.
înregistrată sub nr. J35/1220/2004, cod unic de          Prezentul act adițional modifica și completează
înregistrare 16368166, care a fost înregistrat sub       în mod corespunzător prevederile actului constitutiv
nr. 65748 din 28.10.2009.                    al societății (capitolul 2, art. 6) și face parte integrantă
                                din acesta. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
  (69/1.384.697)
                                rămân neschimbate.
                                  Încheiat de părți la Timișoara astăzi, 01-10-2009,
         Societatea Comercială             în 3 (trei) exemplare originale.
          INTERBIO - S.R.L.                (70/1.384.698)
   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
                                         Societatea Comercială
        AL S.C. INTERBIO S.R.L.                      INTERBIO - S.R.L.
  Încheiat la Timișoara astăzi, 01-10-2009, de către și
                                           NOTIFICARE
între;
  - “SUNNY LAND” SPA, cu sediul în Bovolone (VR),         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Via Duomo 16,cod fiscal și număr de înscriere la        Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiul Registrului Firmelor din Verona - 03226790230 și    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înscrisă la nr. 319263 în Registrul Economic
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Administrativ, având pe asociat Marinucci Luigi,
                                INTERBIO S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
cetățean italian, domiciliat în Italia, str. Cason, nr. 1002,  Municipiul Timișoara, P-ța Unirii, Nr. 8, Ap. 18,
reprezentat prin mandatar Scapini Davide,            înregistrată sub nr. J35/3306/2005, cod unic de
cetățean Italian, născut la Verona la data de 25-05-1968    înregistrare 18046531, care a fost înregistrat sub
domiciliat în Sona(VR), str. Groia, nr. 7 Italia,        nr. 65787 din 28.10.2009.
cod fiscal SCP DVD 68E 29 L781U, asociat deținător a
                                  (71/1.384.699)
50% din capitalul social;
  - BOZZOLA FRANCO, cetățean italian, născut la data
de 18.09.1957 în Italia, Casaleone(VR), domiciliat în              Societatea Comercială
Italia, str. Piazza Don Minzoni, nr. 1, posesor al CI               FRESH & FIX - S.R.L.
seria AN, nr. 6417934/08-06-2007, eliberată de
                                            HOTĂRÂRE
autoritățile italiene, asociat deținător a 50% din capitalul
social;                                     A ASOCIATULUI UNIC
  Ca urmare a hotărârii A.G.A din data de 01-10-2009
prin prezentul act adițional se modifică actul constitutiv al    Subsemnata Olivia Sedlatsek, născută la data
societății după cum urmează:                  de  26.12.1977,    în  localitatea  Timișoara,
                                domiciliată în Timișoara, str. Apateu, nr. 20, de
  Art. 1 Asociatul Sunny Land spa reprezenta prin
                                cetățenie română, identificată cu CI, seria TM,
mandatar Scapini Davide se retrage din societatea
                                nr. 237647/07.01.2002, CNP 2771226354738; în calitate
comercială INTERBIO S.R.L. și cesionează
                                de unic asociat și administrator al “FRESH & FIX“ S.R.L.,
către asociatul Bozzola Franco toate părțile sociale în     cu sediul în Timișoara, str. Apateu, nr. 20, camera 7,
număr de 179 părți sociale, cu o valoare nominală de      înregistrată la ORC J35/1369/2009, cod unic de
10 lei și în valoare totala de 1.790 lei.            înregistrare RO25745575, decid următoarele: se
  Art. 2 Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor  cesionează 9 părți sociale în valoare totală de 180 lei,
nominală, iar cedenții au încasat integral contravaloarea    către  KALB    Thorsten,    cetățean  german,
părților sociale cedate.                    născut la Fulda, domiciliat în Germania, loc. Hunfeld,
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
Kirchhasel, Rinnrain, nr. 8, identificat cu                 Societatea Comercială
CI nr. 4361249210, eliberată de autoritățile germane           BLACK & NOIR SHOES - S.R.L.
la data de 11.09.2003, Cod de identificare fiscală
                                          NOTIFICARE
4361249210D<<7412132<1309102<<<<<<<6.
  Timișoara, 20 septembrie 2009                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (72/1.384.700)                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        Societatea Comercială             BLACK & NOIR SHOES S.R.L., cu sediul în Județul
         FRESH & FIX - S.R.L.             Timiș, Oraș Buziaș, Str. 6 Martie, Nr. 4b, înregistrată sub
                               nr. J35/531/2009, cod unic de înregistrare 25245685,
           NOTIFICARE               care a fost înregistrat sub nr. 62884 din 14.10.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (75/1.384.703)
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          DANEROM - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
FRESH & FIX S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,              HOTĂRÂRE NR. 1/14.10.2009
Municipiul Timișoara, Str. Apateu, Nr. 20, înregistrată sub   Azi, 14.10.2009, subsemnatul HANSEN JORGEN
nr. J35/1369/2009, cod unic de înregistrare 25745575,     PETER MOLANGER, cetățean danez, născut la data
                               de 25.06.2009, în Snostup, Frederikksund, domiciliat în
care a fost înregistrat sub nr. 60575 din 01.10.2009.
                               România, jud. Timiș, Mun. Timișoara, str. Grigore
  (73/1.384.701)                      Alexandrescu, nr. 73, identificat cu PAȘAPORT,
                               numărul 102166893, eliberat la data de 22.08.2003
                               de POLITIREKTOREN I KOBENHAVN, în calitate de
        Societatea Comercială             asociat unic al S.C. DANEROM S.R.L., am hotărât
      BLACK & NOIR SHOES - S.R.L.            următoarele:
                                 Art. unic: Referitor la sediul secundar: Se deschide un
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             pune de lucru în Timișoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 17,
                               localitatea Timișoara, jud. Timiș, imobil înscris CF 403060
     S.C. BLACK & NOIR SHOES S.R.L.           TOPO 26071/2/2.
        NR. 01 DIN 10.10.2009              Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei)
                               exemplare originale la sediu societății, azi, 14.10.2009.
  Subsemnatul
                                 (76/1.384.704)
  BISCUOLA ADELMO, Cetățean italian, născut la
06.12.1954 în Villanova Del Ghebbo Ro, Italia cu
domiciliul în Bulgaria, Sofia, str. A. Kancev 20/A,             Societatea Comercială
                                    INTERLINER TRANSPORT - S.R.L.
identificat cu certificat de înregistrare nr. 28709,
eliberat ORI Timiș la data de 12.08.2009,                    HOTĂRÂRE A.G.A.
CNP 7541206350010, asociat unic și administrator
al S.C. “BLACK & NOIR SHOES“ S.R.L., înregistrată            INTERLINER TRANSPORT S.R.L.
la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul               NUMĂRUL 1 DIN 01.10.2009
J35/531/2009, având C.U.I. 25245685, cu îndeplinirea       Subscrisa S.C. INTERLINER LUX A.G. S.A.
formalităților cerute de lege, am hotărât:          (deținătoarea unui număr de 10806 părți sociale a câte
  Art. 1 Schimbarea sediului societății “BLACK & NOIR    10 lei fiecare, în valoare totală de 108060 lei), persoană
                               juridică luxemburgheză, cu sediul în Luxemburg, 126,
SHOES“ S.R.L. de la vechea adresa din Buziaș,         route de Stavelot, L-9991, Weiswampach (fostul sediu:
str. Ion Vidu, nr 7, Birou 1, jud. Timiș, la o nouă      Luxemburg, Waiswampach 40 Moute de Clervaux)
adresă situată în Buziaș, str. 6 Martie, nr. 4B, birou 1,   înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din
jud. Timiș.                          Dierkirch sub nr. B 92358 (fostul număr RCS: D B 2478)
  Încheiat la Timișoara, 10.10.2009, în 2 exemplare.     în 24.07.1992, reprezentată de RUMPLMAYR THOMAS,
                               domiciliat în 92, Grossendorf, A-4551 Ried am Taunkreis
  (74/1.384.702)                      și RUMPLMAYR RAINER, domiciliat în 20, Hauptstrase,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                17

A-4863 Seewalchen am Attersee, în calitate de asociat al    născută la data de 27.07.1978, în Hunedoara, legitimată
societății,cu un capital social total de 108060 lei,      cu carte de identitate seria TM, nr 347610, eliberată de
reprezentând 10806 de părți sociale, a câte 10 lei fiecare,  Pol. Mun. Timișoara, CNP 2780727203151.
aport la constituirea capitalului social exclusiv în numerar   Hotărăsc modificarea actelor constitutive ale societății
depus la bancă                         în sensul cesionării în totalitate a părților sociale pe
  și GURAGATA - BALASA LEONARD - FERNANDO,          către le dețin în cadrul societății către domnii
cetățean român, născut la data de 09.04.1967, în        CIOCOIU CRISTIAN MIREL și MOISE SILVIA
Mun. Reșița, Jud. Caraș - Severin, domiciliat în        GEORGIANA după cum urmează:
Sat. Ghiroda ( Com. Ghiroda ), Jud. Timiș, Str. Romaniței,    Subsemnata PETER ANA MARIA-LUCIANA cesionez
Nr. 5, identificat cu CI seria TM, nr. 743984, eliberată de  d-lui CIOCOIU CRISTIAN MIREL 10 părți sociale pe care
SPCLEP Timișoara, având CNP 1670409113671 în          le dețin în cadrul societății, numerotate de la 1 la 10, în
calitate de asociat și administrator al societății, cu un   valoare de 100 lei, reprezentând 50% din Capitalul social
capital social total de 27040 lei, reprezentând 2704 părți   și cesionez dnei MOISE SILVIA GEORGIANA cele
sociale, a câte 10 lei fiecare, aport exclusive în numerar   10 părți sociale pe care le dețin în cadrul societății,
depus la bancă, am hotărât următoarele:            numerotate de la 11 la 20, în valoare de 100 lei,
  Art. 1. Cesiunea părților sociale după cum urmează:     reprezentând 50% din capitalul social.
  Retragerea din societate a persoanei juridice         În urma cesiunii, subsemnata PETER ANA MARIA
S.C. INTERLINER LUX A.G. S.A. prin transmiterea totală     LUCIANA pierd calitatea de asociat și administrator al
a celor 10806 părți sociale, în valoare de 108060 RON
                                societății, noii asociați cu cotele de participare
către asociatul Guragata - Balasa Leonard - Fernando.
                                menționate mai sus urmând sa fie domnii CIOCOIU
  Art. 2. Asociat unic al societății va fi dl. Guragata -
                                CRISTIAN MIREL ȘI MOISE SILVIA GEORGIANA.
Balasa Leonard - Fernando.
                                 În sensul celor de moi sus se modifică actele
  Art. 3. Capitalul social rămâne neschimbat în suma
                                constitutive ale societății, noii asociați urmând să decidă
de 135100 RON, împărțit în 13510 părți sociale,
a câte 10 RON valoarea unei părți sociale, care aparțin    asupra sediului social, administratorului, obiectului de
asociatului unic.                       activitate, recodificării acestuia și efectuării demersurilor
  Prezenta hotărâre completează și modifica          necesare în vederea înregistrării mențiunilor la ORC
corespunzător actul constitutiv al societății și s-a semnat  Timiș.
astăzi, 01.10.2009.                        (79/1.384.708)
  (77/1.384.705)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                      GRAND-TRESO - S.R.L.
     INTERLINER TRANSPORT - S.R.L.
                                           HOTĂRÂREA
           NOTIFICARE
                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    S.C. GRAND-TRESO S.R.L. NR. 1 DIN 15.10.2009
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Subsemnații
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    - Dl CIOCOIU CRISTIAN MIREL, cetățean român,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   născut în București Sector 4, la data de 25.08.1987
INTERLINER TRANSPORT S.R.L., cu sediul în Județul       domiciliat în București, sector 5, str. Mitropolit Dosoftei,
Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Demetriade, Nr. 13,     nr. 73, identificat cu CI seria RR, nr 178908,
Bl. Cam. 407, înregistrată sub nr. J35/180/1998, cod unic   eliberată de Secția 18 poliție la data de 19.10.2001,
de înregistrare 10234025, care a fost înregistrat sub     CNP 1870825440044, către deține un număr de 10 părți
nr. 63540 din 19.10.2009.                   sociale, numerotate de la 1 la 10, în valoare de 100 lei,
                                reprezentând 50% din capitalul social și
  (78/1.384.706)
                                 - Dna MOISE SILVIA GEORGIANA, cetățean român,
                                cetățean român, născută în București, Sector 6 la data
        Societatea Comercială             de 19.05.189, domiciliată în sat Tunari, com. Botoroaga,
        GRAND-TRESO - S.R.L.              jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR, nr. 208887,
                                eliberată de SPCLEP Drag. Vlașca, la 20.01.2006,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             CNP 2890519460025, care deține un număr de 10 părți
                                sociale, numerotate de Ia 11 la 20, în valoare de 100 lei,
AL S.C. GRAND-TRESO S.R.L. NR. 1 DIN 14.10.2009        reprezentând 50% din capitalul social, reprezentată de
 Subsemnata asociat unic și administrator al societății:   dl Ciocoiu Cristian Mirel în baza procurii speciale
 - PETER ANA MARIA LUCIANA, cetățean român,          autentificată sub nr. 3043/15.10.2009 de către
domiciliat în Timișoara, str. Calea Sever Bocu, nr. 11,    BNP Gramada Claudiu-Gabriel,
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
  Art. 1 Se numește în funcția de administrator al                Societatea Comercială
societății, pe o perioadă nelimitată de timp Dna MOISE              GRAND-TRESO - S.R.L.
SILVIA GEORGIANA, cetățean român, cetățean român,
născută în București, Sector 6 la data de 19.05.189,                  NOTIFICARE
domiciliată în sat Tunari, com. Botoroaga,              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR, nr. 208887,     Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
eliberată de SPCLEP Drag. Vlașca, la 20.01.2006,         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CNP 2890519460025.                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 2 Se schimbă sediul societății din Timișoara,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
calea Ghirodei, str. a IV a, jud. Timiș în loc. Tunari,      GRAND-TRESO S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
comuna Botoroaga, (CF nr. 4/N, nr. Cadastral. 276,        Municipiul Timișoara, Calea Ghirodei - Str. A Iv-a,
situate în T1, P40,41), jud. Teleorman, conform          înregistrată sub nr. J35/2989/2005, cod unic de
contractului de comodat încheiat de societate.          înregistrare 17971148, care a fost înregistrat sub
  Art. 3 Se radiază toate activitățile secundare cuprinse    nr. 63861 din 20.10.2009.
în Actul Constitutiv nr. 2869/15.09.2005, și activitatea
principală este, conform Codului CAEN rev. 2:             (82/1.384.711)
8121 Activități generale de curățenie ă clădirilor
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre,               Societatea Comercială
urmând să fie încheiată variantă actualizata a actului              L.P. CONSTRUCT - S.R.L.
constitutiv, cuprinzând toate modificările efectuate în
cadrul societății.                                   HOTĂRÂREA
  Încheiat în 3 exemplare, la Timișoara în data
de 15.10.2009.                             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
  (80/1.384.709)                         S.C. L.P. CONSTRUCT S.R.L. NR. 1 DIN 14.10.2009
                                   Subsemnații asociații și administratorii societății:
                                   - PETER LIVIU, cetățean român, domiciliat în Austria,
         Societatea Comercială
         GRAND-TRESO - S.R.L.               birlgasse, nr. 33 11-10 Viena, născut la data
                                 de 04.06.1970, în loc Caseiu, jud. Cluj, legitimat cu
            RECTIFICARE                PASS nr. 09709122, eliberat de Pol. Cluj,
                                 CNP 1700604123135 și
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A                 - PETER ANA MARIA LUCIANA, cetățean român,
   ASOCIAȚILOR A S.C. GRAND-TRESO S.P.L.            domiciliată în Timișoara, str. Calea Sever Bocu, nr. 11,
                                 născută la data de 27.07.1978, în Hunedoara, legitimată
  Subsemnații                          cu carte de identitate seria TM, nr. 347610, eliberată de
  - Dl CIOCOIU CRISTIAN MIREL, cetățean român,         Pol. Mun. Timișoara, CNP 2780727203151
născut în București Sector 4, la data de 25.08.1987         Hotărâm modificarea actelor constitutive ale societății
domiciliat în București, sector 5, str. Mitropolit Dosoftei,   în sensul cesionarii în totalitate a părților sociale pe
nr. 73, identificat cu CI seria RR, nr. 178908,          care le deținem fiecare în cadrul societății către
eliberată de Secția 18 poliție la data de 19.10.2001,       domnii CIOCOIU CRISTIAN MIREL și MOISE SILVIA
CNP 1870825440044, și                       GEORGIANA după cum urmează:
  - Dna MOISE SILVIA GEORGIANA, cetățean român,          Subsemnatul PETER LIVIU cesionez d-lui CIOCOIU
cetățean român, născută în București, Sector 6 la data      CRISTIAN MIREL cele 11 părți sociale pe care le dețin în
de 19.05.189, domiciliată în sat Tunari, com. Botoroaga,     cadrul societății, numerotate de la 1 la 11, în valoare de
jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR, nr. 208887,     110 lei, reprezentând 55% din capitalul social și
eliberata de SPCLEP Drag. Vlasca, la 20.01.2006,
                                   Subsemnata PETER ANA MARIA LUCIANA cesionez
CNP 2890519460025, reprezentată de dl Ciocoiu
                                 dnei MOISE SILVIA GEORGIANA cele 9 părți sociale pe
Cristian Mirel în bază procurii speciale autentificată
                                 care le dețin în cadrul societății, numerotate de la 12 la
sub nr. 3043/15.10.2009, de către BNP Gramada
                                 20, în valoare de 90 lei, reprezentând 45% din capitalul
Claudiu-Gabriel,
                                 social.
  Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut: Se
                                   În urma cesiunii, subsemnații PETER LIVIU ȘI
schimbă sediul societății din Timișoara, calea Ghirodei,
                                 PETER ANA MARIA LUCIANA pierdem calitatea de
str. a IV a, jud. Timiș în loc București ,Sector 3, str. Vulcan
                                 asociați și respectiv subsemnatul Peter Liviu pierd
Județul, nr. 31-35, bl. B3A, sc. A, et. 4, ap. 28 (conform
                                 calitatea de administrator al societății, noii asociați cu
CF nr. 33469, nr. cadastral 1592/28), conform
                                 cotele de participare menționate mai sus urmând sa fie
contractului de comodat încheiat de societate.
                                 domnii CIOCOIU CRISTIAN MIREL ȘI MOISE SILVIA
  (81/1.384.710)                        GEORGIANA.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                19

  În sensul celor de mai sus se modifică actele          Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre,
constitutive ale societății, noii asociați urmând sa decidă   urmând să fie încheiată varianta actualizată a actului
asupra sediului social, administratorului, obiectului de    constitutiv, cuprinzând toate modificările efectuate în
activitate, recodificării acestuia și efectuării demersurilor  cadrul societății.
necesare în vederea înregistrării mențiunilor la ORC        Încheiat în 3 exemplare, la Timișoara în data de
Timiș.                             15.10.2009.
  (83/1.384.712)                         (84/1.384.713)


        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        L.P. CONSTRUCT - S.R.L.                     L.P. CONSTRUCT - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           RECTIFICARE

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A                HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
 S.C. LP. CONSTRUCT S.R.L. NR. 1 DIN 15.10.2009          ASOCIAȚILOR A S.C. L.P. CONSTRUCT S.R.L.
  Subsemnații                           Subsemnații
  - Dl CIOCOIU CRISTIAN MIREL, cetățean român,          - Dl CIOCOIU CRISTIAN MIREL, cetățean român,
născut în București, Sector 4, la data de 25.08.1987      născut în București Sector 4, la data de 25.08.1987
domiciliat în București, sector 5, str. Mitropolit Dosoftei,  domiciliat în București, sector 5, str. Mitropolit Dosoftei,
nr. 73, identificat cu CI seria RR, nr 178908,         nr. 73, identificat cu CI seria RR, nr. 178908,
eliberată de Secția 18 poliție la data de 19.10.2001,      eliberată de Secția 18 poliție la data de 19.10.2001,
CNP 1870825440044, care deține un număr de 11 părți       CNP 1870825440044, și
sociale, numerotate de la 1 la 11, în valoare de 110 lei,      - Dna MOISE SILVIA GEORGIANA, cetățean român,
reprezentând 55% din capitalul social și            cetățean român, născută în București Sector 6 la data
  - Dna MOISE SILVIA GEORGIANA, cetățean român,        de 19.05.189, domiciliată în sat Tunari, com. Botoroaga,
cetățean român, născută în București, Sector 6 la data     jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR, nr. 208887,
de 19.05.189, domiciliată în sat Tunari, com. Botoroaga,    eliberată de SPCLEP Drag. Vlasca, la 20.01.2006,
jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR, nr. 208887,    CNP 2890519460025, reprezentată de dl Ciocoiu
eliberată de SPCLEP Drag. Vlasca, la 20.01.2006,        Cristian Mirel în baza procurii speciale autentificată
CNP 2890519460025, care deține un număr de 9 părți       sub nr. 3043/15.10.2009, de către BNP Gramada
sociale, numerotate de la 12 la 20, în valoare de 90 lei,    Claudiu-Gabriel,
reprezentând 45% din capitalul social, reprezentată         Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:
                                  Se schimbă sediul societății din Timișoara, calea
de dl Ciocoiu Cristian Mirel în bază procurii
                                Ghirodei, str. a IV a, jud. Timiș în loc București Sector 3,
speciale autentificată sub nr. 3043/15.10.2009,
                                str. Vulcan Județul, nr. 31-35, bl. B3A, sc. A, et. 4,
de către BNP Gramada Claudiu-Gabriel,
                                ap. 28 (conform CF nr. 33469, nr. cadastral 1592/28),
  Art. 1 Se numește în funcția de administrator al
                                conform contractului de comodat încheiat de societate.
societății, pe o perioadă nelimitată de timp Dl CIOCOIU
CRISTIAN MIREL, cetățean român, născut în București,        (85/1.384.714)
Sector 4, la data de 25.08.1987 domiciliat în București,
sector 5, str. Mitropolit Dosoftei, nr 73, identificat cu CI
                                        Societatea Comercială
seria RR, nr. 178908, eliberată de Secția 18 poliție la data          L.P. CONSTRUCT - S.R.L.
de 19.10.2001, CNP 1870825440044.
  Art. 2 Se schimbă sediul societății din Timișoara,                NOTIFICARE
str. Dr. T. Grigore Popa, nr. 81, jud. Timiș în
jud. Teleorman, comuna Botoroaga, loc. Tunari FN          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
situate în T1, P40, 41 (conform CF 4/N, nr. cadastral      Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
276), conform contractului de comodat încheiat de        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societate,                           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 3 Se desființează punctul de lucru din         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
loc. Timișoara, str. Miresei, nr. 4, jud. Timiș.        L.P. CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
  Art. 4 Se radiază toate activitățile secundare cuprinse   Municipiul Timișoara, Str. Dr. T. Grigore Popa, Nr. 81,
în Actul Constitutiv al societății nr. 1352/19.04.2006, și   înregistrată sub nr. J35/1408/2006, cod unic de
                                înregistrare 18628505, care a fost înregistrat sub
obiectul principal de activitate al societății,
                                nr. 63863 din 20.10.2009.
conform Codului CAEN rev. 2 este 4520 - Întreținerea și
repararea autovehiculelor.                     (86/1.384.715)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
         Societatea Comercială                Art. 4: Prezenta hotărâre s-a/redactat și semnat de
          EVEMAN - S.R.L.                 către asociați în 3 (trei) exemplare cu valoare de original,
                                  azi, 20.10.2009.
     HOTĂRÂREA A.G.A. DIN 20.10.2009
                                    (87/1.384.716)
  Adunarea Generală a Asociaților la S.C. EVEMAN
S.R.L.;
  Întrunită în ședința extraordinară din data                    Societatea Comercială
de 20.10.2009;                                     EVEMAN - S.R.L.
  Constatând îndeplinirea prevederilor Legii
nr. 31/1990, republicată, referitoare la cvorum                      NOTIFICARE
  Având în vedere discuțiile purtate pe baza ordinii de zi;
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
             HOTĂRĂȘTE:
  Art. 1: AGA aprobă în unanimitate, ca efect al         Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
redobândirii     părților   sociale   deținute    de  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. la S.C. EVEMAN             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
S.R.L., cooptarea în societate a S.C. AUTOGLOBUS          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
2000 S.R.L., cu sediul în Timișoara, Calea Sagului,         EVEMAN S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
nr. 201, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului      Timișoara, Calea Sagului, Nr. 201, înregistrată sub
Comerțului Timiș cu nr. J35/530/2002, având             nr. J35/892/2000, cod unic de înregistrare 13410860,
C.I.F. 14572649, atribut fiscal RO, capital social subscris     care a fost înregistrat sub nr. 65291 din 27.10.2009.
și vărsat integral de 110.000 RON, reprezentată legal de
administrator S.C. AVVA S.R.L. prin reprezentant            (88/1.384.717)
permanent d-nul Suciu Radu Axente.
  Art. 2: Ca efect al cooptării în societate a asociatului             Societatea Comercială
identificat la Art. 1, capitalul social al societății, în valoare           C & O TOURS - S.R.L.
totală de 600.000 RON, divizat în 6.000 părți sociale,
fiecare în valoare de 100 RON, rămâne neschimbat și va                   HOTĂRÂREA
fi repartizat între asociați, după cum urmează:
  • asociatul S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. deține             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
5.500 părți sociale, în valoare totală de 550.000 RON,              S.C. C & O TOURS S.R.L.
reprezentând 91,66 % din capitalul social total;
  • asociatul MIHAIESCU VASILE deține 400 părți            Asociații
sociale în valoare totala de 40.000 RON, reprezentând          JUDE OVIDIU-CRISTIAN, cetățean român, născut la
6,66% din capitalul social total;                  data de 23.04.1976, în loc. Deva, jud. Hunedoara,
  • asociatul SUCIU RADU ACXENTE deține 100 părți         domiciliat în Sat. Dumbravita (com. Dumbravita),
sociale în valoare totala de 10.000 RON, reprezentând        str. Traian Vuia, nr. 3A, jud. Timiș identificat cu CI
1,66% din capitalul social total.                  seria TM, nr. 288590, CNP 1760423201019,
  Art. 3: AGA aprobă în unanimitate completarea          eliberată Pol. Timișoara la data de 15.10.2002 și
obiectului de activitate al societății cu următoarele          BALICI CONSTANTIN, cetățean român, născut la
activități:
                                  data de 01.02.1959, în Orș. Vicovu de Sus, jud. Suceava,
  4110 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
                                  domiciliat în Jud. Timiș, Timișoara, str. M-tir Al. Ferkel
  4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale;                           Suteu, nr. 3, bl. 25, sc. A, ap. 5, identificat cu CI seria TM,
  4211 - lucrări de construcție a drumurilor și          nr. 409147, CNP 1590201354742, eliberată
autostrăzilor;                           Pol. Timișoara la data de 04.06.04, am stabilit
  4299 - lucrări de construcție a altor proiecte inginerești   următoarele:
n.c.a.;                                 Art. 1. BALICI CONSTANTIN, în calitate de asociat al
  4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;          S.C. C & O TOURS S.R.L., deținător a 10 părți sociale a
  4312 - lucrări de pregătire a terenului             câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei. cesionez
  4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții      părțile sociale, exclusiv numerar, către cesionarul
  4321 - lucrări de instalații electrice             JUDE OVIDIU-CRISTIAN, de la care am încasat
  4331 - lucrări de ipsoserie                   contravaloarea lor.
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților         Art. 2. Prelungirea mandatului de administrator al lui
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de      JUDE OVIDIU-CRISTIAN, pe o perioadă nelimitată.
geamuri
                                    Încheiat astăzi, 15.09.2009, în trei exemplare.
  4339 - alte lucrări de finisare
  4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.         (89/1.384.718)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                21

         Societatea Comercială             a Adunării Generale luate ca urmare a unei oferte de
         C & O TOURS - S.R.L.             investiții din partea unui terț.
                                  Art. 8, al. 8.6 va avea următorul conținut
           NOTIFICARE                  8.6 Adunarea generală a acționarilor va avea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   posibilitatea de a delega administratorului unic respectiv
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    consiliului de administrație, după caz, autoritatea de a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        majora capitalul societății.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Art. 10, alin. 2 va avea următorul conținut
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     10.2 Acționarii pot cesiona acțiunile printr-un contract
C & O TOURS S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,        de cesiune, ceilalți acționari având un drept de
Municipiul Timișoara, Str. Constantin Cel Mare, Nr. 97,    preemțiune față de terți, la prețul solicitat de către
Et. 1, Ap. 5, înregistrată sub nr. J35/1284/2005, cod unic   acționarul care cesionează, drept pe care trebuie să și-l
                                manifeste în termen de 10 zile lucrătoare de la data
de înregistrare 17485270, care a fost înregistrat sub
                                primirii notificării intenției de cesionare.
nr. 65516 din 27.10.2009.
                                  Dacă prețul oferit de acționari este mai mic decât cel
  (90/1.384.719)                       solicitat de cesionar sau decât prețul pe care îl oferă un
                                terț, proprietarul va putea să cesioneze acțiunile către
                                orice terț care oferă preț mai mare.
        Societatea Comercială
        HELICON BANAT - S.A.                Art. 10 după alin. 2 se introduc alin. 10.3 - 10.5
                                cu următorul conținut
   HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 14.10.2009            10.3 Acționarii care doresc să-și cesioneze acțiunile,
                                vor trebui să notifice în scris societatea aceasta având
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE             obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare să anunțe
  A ACȚIONARILOR S.C. HELICON BANAT S.A.           despre aceasta ceilalți acționari, prin orice metodă care
    GHIRODA, CALEA LUGOJULUI, NR. 4,            permite stabilirea faptului recepționării informației de
   ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ            către acționari.
TRIBUNALUL TIMIȘ CU NR. J35/476/1991, COD UNIC           10.4 Dacă mai mulți acționari își manifestă interesul,
 DE ÎNREGISTRARE 1820173, ATRIBUT FISCAL RO          acțiunile vor putea fi cesionate către oricare dintre aceștia
                                indiferent de prețul oferit.
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor         10.5 La preț egal oferit de un acționar și un terț, are
din data de 14.10.2009, cu participarea unui număr       preferință acționarul.
de un acționare, deținând 2767 acțiuni, reprezentând        Art. 11 se abrogă
95,35% din totalitatea drepturile de vot, fiind îndeplinite    Art. 12 - 30 se renumerotează devenind art. 11 - 29
condițiile legale și statutare prevăzute de art. 115 din      Art. 11, al. 11.2 literele a), b), c) și d) vor avea
Legea 31/1990, a hotărât cu unanimitate de voturi       următorul conținut
modificarea și completarea Actului constitutiv           a. să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul
conform convocării publicate în M.Of., Partea a IV-a      contabil, după ascultarea raportului administratorului
nr. 4798/09.09.2009 și ziarul “Renașterea Bănățeană”      unic/administratorilor și auditorului financiar și să fixeze
din data de 11.09.2009.                    dividendul;
  În cuprinsul actului constitutiv, acolo unde este cazul,    b. să aleagă și să revoce administratorul unic sau
sintagmele administratori și Consiliu de administrație vor   membrii Consiliului de administrație și auditorul intern și
fi înlocuite cu administratorul unic/administratorii      financiar;
respectiv administratorul unic/Consiliul de administrație.     c. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în
  Art. 7, alin. 7.2 teza finală va avea următorul conținut  curs administratorului/administratorilor și auditorului
  Prin grija societății, la sediul acesteia va fi ținut un  intern și financiar, dacă nu au fost stabilite prin actul
registru al acționarilor.                   constitutiv; să fixeze durata minimă a contractului de
  Art. 8, al. 8.2 va avea următorul conținut         audit financiar;
  8.2 În cazul majorării de capital prin emisiune de noi     d. să se pronunțe asupra gestiunii administratorului
acțiuni au drept prioritar de subscriere, proporțional cu   unic sau a consiliului de administrație;
numărul de acțiuni deținute, acționarii societății. Aceștia    Art. 11, al. 11.2, litera c1 se abrogă
trebuie să își manifeste opțiunea privind subscrierea în      Art. 11, al. 11.2 de introduce litera g) cu următorul
termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în   conținut
Monitorul Oficial a hotărârii Adunării Generale.          g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea
  După această dată, acțiunile noi emise vor putea fi    uneia sau a mai multor unități ale societății.
subscrise de orice terț.                      Art. 11, al. 11.4 va avea următorul conținut
  Cele de mai sus nu se aplică în cazul în care         Conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată,
majorarea capitalului social are loc pe baza unei hotărâri   atribuțiile menționate la literele b), c) și f) se deleagă
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
administratorului unic sau Consiliului de Administrație.     vot, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor
Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit. c) nu privește      exprimate.
domeniul și activitatea principală a societății.           Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii
  Art. 12, al. 12.1 - 12.3 vor avea următorul conținut:     condițiilor de la aliniatul (1), adunarea ce se va întruni,
  12.1 Adunarea generală a acționarilor trebuie să fie     la a doua convocare, poate să delibereze asupra
convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data întrunirii     problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări,
și convocarea va cuprinde: data și locul adunării,        indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu
precum și ordinea de zi. Convocarea poate să includă și      majoritatea voturilor exprimată.
ziua și ora întrunirii celei de a doua convocări,           14.2 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale
în cazul în care prima convocare nu s-a întrunit,         extraordinare este necesar prezența acționarilor care să
cu semnătura administratorului unic sau a președintelui      dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de
Consiliului de Administrație după caz. Dacă            vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor
administratorul unic se află în imposibilitatea de a semna,    deținute de acționarii prezenți.
convocarea se va face de către directorul general           Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii
al societății, în baza împuternicirii celui dintâi. În cazul în  condițiilor de la aliniatul (1), la convocarea următoare,
care societatea este administrată de un Consiliu de        este necesar prezența acționarilor care să dețină cel
administrație și președintele Consiliului de Administrație    puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar
se află în imposibilitate de a semna, convocarea         hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de
se va face de către vicepreședinte, ori printr-un alt       acționarii prezenți.
membru al Consiliului de Administrație desemnat de          Decizia de modificare a obiectului principal de
Consiliu.                             activitate al societății, de reducere sau majorare a
  12.2 Adunarea generală ordinară se întrunește cel       capitalului social, de schimbare a formei juridice, de
puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni după încheierea    fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o
exercițiului financiar. Adunarea generală extraordinară se    majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot
                                 deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
întrunește ori de câte ori este necesar.
                                   14.3 Dacă la prima convocare adunarea generală nu
  12.3 Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial
                                 s-a putut ține deoarece nu s-au îndeplinit condițiile de
al României, Partea a IV-a, și într-unui dintre ziarele
                                 cvorum, și în convocarea inițială nu e prevăzut un al
de largă răspândire din Timișoara. Convocarea
                                 doilea termen pentru întrunirea acesteia, termenul pentru
acționarilor se poate face și numai prin scrisoare
                                 a doua convocare poate fi redus la 8 zile.
recomandată sau prin scrisoare transmisă pe
                                   Art. 14, al. 14.7 va avea următorul conținut
cale electronică, având încorporată, atașată sau
                                   14.7 Votul secret este obligatoriu în următoarele
logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată
                                 situații:
cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la
                                   a) pentru alegerea și revocarea administratorului unic
adresa acționarului ce figurează în Registrul acționarilor.    respectiv a membrilor Consiliului de administrație, după
  Modul de convocare va fi stabilit la modul concret de     caz;
către administratorul unic, respectiv de Consiliul de         b) pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea
administrație după caz în ședința în care se întocmește      administratorului unic/administratorilor și a auditorului
convocarea necesară ținerii adunării generale.          financiar
  Art. 13, al. 13.1 va avea următorul conținut           c) pentru alegerea și revocarea cenzorilor sau
  13.1 Adunarea generală este prezidată             auditorilor financiari.
de administratorul unic respectiv de președintele           Art. 15 va avea următorul titlu
Consiliului de Administrație după caz. În lipsa            Articolul 15 Administrarea societății
administratorului unic, ședința va fi prezidată de          Art. 15, alin. 15.1 - 15.4 vor avea următorul conținut
directorul general, iar în caz de lipsă a președintelui        15.1 Societatea este administrată de către un
Consiliului de administrație de către vicepreședinte.       Administrator unic, ales de adunarea generală ordinară a
Dacă președintele sau vicepreședintele se află în         acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a
imposibilitate, atunci un alt membru al Consiliului de      fi reales.
Administrație va prezida ședința adunării generale,          Adunarea generală poate opta pentru alegerea unui
conform alegerii acționarilor. Art. 13 se va completa cu     Consiliu de administrație căruia să i se aplice prevederile
al. 13.5 cu următorul conținut                  de mai sus.
  13.5 Adunarea generală se poate ține și prin           Administratorul unic respectiv, după caz, membrii
corespondență.                          Consiliului de administrație nu pot exercita, fără
  Art. 14, al. 14.1 -14.3 vor avea următorul conținut      aprobarea adunării generale a acționarilor, mandatul de
  14.1 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale    administrator în alte societăți care desfășoară în principal
ordinare este necesară prezența acționarilor care să       activități similare celor ale societății. Administratorul unic
dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de    este:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                 23

  Dl Balog Miklós Géza - administrator unic; -         Consiliului de Administrație sau, în lipsa lui, de către
cetățean maghiar, născut la data de 07.03.1942,          vicepreședinte sau de alți membri ai Consiliului de
locul nașterii Bekescsaba, Ungaria, cu domiciliul în       Administrație desemnați de către președinte, după caz.
Bekescsaba, 5600, str. Damianich, nr. 10, Ungaria,        Cel ce reprezintă societatea semnează actele
legitimat cu pașaport, seria ZB, nr. 380919,           care o angajează față de terți. Dacă se deleagă atribuțiile
elib. de Ministerul de interne la data de 27.06.2000,       de conducere ale societății către directorul general,
cod numeric personal 4203072M1006272               puterea de a reprezenta societatea aparține acestuia.
  Remunerația se va fixa anual de către Adunarea          15.14 Administratorul unic respectiv membrii
Generală Ordinară.                        Consiliului de Administrație, după caz, vor putea exercita
  15.2 Administratorul unic, respectiv membrii         orice act care este legat de administrarea societății în
Consiliului de administrație, după caz, pot avea orice      interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
cetățenie.                              15.15 Administratorul unic respectiv președintele
  15.3 Administratorul unic, respectiv Președintele       Consiliului de Administrație, după caz, este obligat să
Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de    pună la dispoziția acționarilor, comisiei de cenzori
director general. În cazul în care are loc delegarea       respectiv auditului financiar și intern, la cererea acestora,
atribuțiilor de conducere către directori, iar societatea     toate documentele societății.
este administrată de Consiliu de administrație,            15.16 Administratorul unic respectiv președintele,
majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi     vicepreședinții, membrii Consiliului de Administrație,
formată din administratori neexecutivi.              directorul general și alte categorii de personal, răspund
  15.4 În cazul în care se creează un loc în Consiliul de    individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru
Administrație, membrii săi împreună cu auditorul         prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la
financiar sau cenzorii, după caz, desemnează temporar       prevederile actului constitutiv sau pentru greșeli în
un nou administrator, până la întrunirea adunării generale    administrarea societății.
a acționarilor.                            Art. 15 se introduce al. 15.17 cu următorul conținut
  Art. 15, al 15.8 va avea următorul conținut            15.17 Administratorul unic respectiv membrii
  15.8 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin    Consiliului de administrație după caz, trebuie să încheie
odată la trei luni respectiv ori de câte ori este necesar, la   asigurare de răspundere profesională.
convocarea președintelui sau a cererii motivate a cel         Art. 16 va avea următorul conținut
puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. El       Administratorul unic respectiv Consiliul de
este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia        Administrație, după caz, are competența de a administra
de vicepreședinte. Președintele ședinței numește un        societatea conform prevederilor legii și ale actului
secretar fie dintre membrii Consiliului, fie din afara      constitutiv al societății, și va avea, în mod special,
acestuia.                             următoarele atribuții:
  Art. 15, al. 15.9 se completează după cum urmează         a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de
  Președintele Consiliului de administrație are vot       dezvoltare ale societății;
decisiv.                               b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de
  Participarea la reuniunile Consiliului de administrație    control financiar, precum și aprobarea planificării
poate avea loc și prin intermediul oricărui mijloc        financiare;
de comunicare la distanță care permite stabilirea           c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea
identității celui cu care se vorbește. Aceste mijloace sunt,   remunerației lor;
fără ca enumerarea să fie considerată limitativă: telefon,      d) stabilește remunerația suplimentară a
internet etc.                           administratorului unic/Consiliului de administrație;
  În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației    e) supravegherea activității directorilor;
și prin interesul societății, deciziile Consiliului          f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării
de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în    generale a acționarilor și implementarea hotărârilor
scris al membrilor, fără a mai fi necesară întrunirea       acesteia;
acestuia. Nu sunt aplicabile aceste prevederi hotărârilor       g) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de
privind situațiile financiare anuale sau capitalul autorizat.   bunuri;
  Art. 15, al. 15.10 va avea următorul conținut           h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii
  15.10 Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii     insolvenței;
interni ai societății pot fi convocați să ia parte la ședințele    i) hotărăște mutarea sediului societății, schimbarea
Consiliului de Administrație, fără a avea drept de vot, dar    obiectului de activitate a societății, majorarea capitalului
putând fi consultați în problemele dezbătute. Ei sunt       social - atribuții delegate în baza art. 114 din Legea
obligați să ia parte la aceste întruniri.             nr. 31/1990 din atribuțiile Adunării Generale
  Art. 15, alin. 15.13 - 15.16 vor avea următorul conținut   Extraordinare;
  15.13 în relațiile cu terții, societatea este reprezentată    j) rezolvă orice alte probleme ridicate de adunarea
de către administratorul unic respectiv de președintele      generală a acționarilor;
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
  k) angajează și concediază personalul și stabilește       Art. 18 va avea următorul titlu:
drepturile și obligațiile acestuia;                 Art. 18 - Controlul societății
  l) aprobă operațiunile de încasări și plăți;           Art. 18, al. 18.1 va avea următorul conținut
  m) solicită registrului comerțului înregistrarea numirii     18.1 Societatea poate opta ca gestiunea să fie
directorilor, precum și orice schimbări             controlată de o comisie de cenzori sau de auditor
  în persoana administratorilor respectiv a cenzorilor     financiar.
sau a auditorilor financiari;                    Art. 18, al. 18.2 și 18.3 devin alin. 18.4 și 18.5
  n) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor;        18.2 Dacă gestiunea este controlată de o comisie de
  o) decide:                          trei (3) cenzori, unul trebuie să fie contabil autorizat sau
  (i) asupra încheierii de acte juridice în numele și contul  expert contabil și cenzor extern independent. Cenzorii se
societății, prin care să dobândească bunuri pentru        aleg de adunarea generală a acționarilor, care le
aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe      stabilește și remunerația. Cenzorul extern independent
ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul    poate să fie persoană fizică sau persoană juridică.
societății, a căror valoare nu să constituie în garanție       Teza finală a art. 18, al. 18.1 va deveni al. 18.3
bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu     Art. 18, al. 18.5, lit. e) va avea următorul conținut
depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor        e) constată încheierea asigurării pentru răspundere
societății la data încheierii actului juridic;          profesională de către administratorul unic/administratorilor;
  (ii) asupra încheierii în nume propriu respectiv         Art. 23, al. 23.5, teza întâi va avea următorul conținut
cu o persoană care este soțul, ruda sau afinul până la        23.5 În cazul în care dividendele sunt distribuite,
gradul al patrulea inclusiv al unuia dintre administratori,   acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sunt cei
sau cu o societate civilă sau comercială la care una din     înscriși în evidențele furnizate de registrul acționarilor,
persoanele menționate anterior este administrator        corespunzător datei de referință stabilită de Adunarea
sau director sau deține singură sau împreună o cotă       Generală Ordinară care fixează plata dividendelor,
de cel puțin 20% din valoarea capitalului subscris,       termenul de plata al acestora trebuind a fi stabilit într-un
de acte de înstrăinare, de dobândire, de închiriere sau     interval de cel mult șase luni de la aprobarea bilanțului de
leasing de bunuri de la sau către societate, a căror       către adunarea generală a acționarilor.
valoare nu depășește 10% din valoarea activelor nete ale       Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre,
societății.                           dra Vesiti Elena fiind împuternicită să reprezinte
  Restricțiile din (ii) privind societățile comerciale nu se  societatea în vederea aducerii la îndeplinire a procedurii
aplică dacă una dintre acestea este filiala celeilalte.     de publicare în Monitorul oficial și a înregistrării la O.R.C.
  În situația în care se preconizează depășirea sumei     de pe lângă Tribunalul Timiș a prezentei hotărâri.
prevăzute la punctul (i) și (ii) administratorul           (91/1.384.720)
unic/Consiliul de Administrație, pentru a se putea angaja
va avea nevoie de acordul adunării generale
extraordinare a acționarilor;                           Societatea Comercială
  Administratorul unic/consiliul de administrație, poate            HELICON BANAT - S.A.
delega atribuțiile sale către directori, cu excepția celor
prevăzute la literele a) - j) și litera o). Dacă intervine o     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 14.10.2009
asemenea delegare, administratorul unic/Consiliul de
administrație trebuie să înregistreze la registrul           A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
comerțului numele persoanelor împuternicite să            ACȚIONARILOR S.C. HELICON BANAT S.A.
reprezinte societatea.                         GHIRODA, CALEA LUGOJULUI, NR. 4,
  După art. 16 se introduce art. 17 cu următoarea          ÎNMATRICULATĂ IA O.R.C. DE PE LÂNGĂ
titulatură respectiv conținut                  TRIBUNALUL TIMIȘ CU NR. J35/476/1991, COD UNIC
  Articolul 17 - Directorii                   DE ÎNREGISTRARE 1820173, ATRIBUT FISCAL RO
  17.1 Administratorul unic respectiv Consiliul de        Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data
administrație, după caz, poate delega conducerea         de 14.10.2009, cu participarea unui număr de
societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul    un acționare, deținând 2767 acțiuni, reprezentând
dintre ei director general.                   95,35% din totalitatea drepturile de vot, fiind îndeplinite
  17.2 În cazul în care are loc delegarea conducerii      condițiile legale și statutare prevăzute de art. 115
societății către directorul general principalele atribuții    din Legea 31/1990, a hotărât asupra punctelor de pe
sunt cele enumerate la art. 17, alin. 1, lit. i) - m). De    ordinea de zi din convocarea publicată în M. Of,
asemenea va putea îndeplini orice act în vederea         Partea a IV-a, nr. 4798/09.09.2009 și ziarul “Renașterea
realizării obiectului de activitate a societății cu       Bănățeană” din data de 11.09.2009, după cum urmează:
respectarea limitărilor stabilite de Actul constitutiv și      Art. 1 - Acționarul prezent prin împuternicit, deținând
legislația în vigoare.                      un nr. de 2767 acțiuni care conferă 95,35% din totalul
  Art. 17 - 29 vor deveni art. 18 - 30             drepturilor de vot și unanimitatea din voturile prezente
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                25

în adunare a aprobat, prin vot secret, descărcarea      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de gestiune a membrilor Consiliului de administrație     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
pe perioada 01.01.2009 - 14.10.2009              HELICON BANAT S.A., cu sediul în Județul Timiș,
  Art. 2 - Acționarul prezent prin împuternicit, deținând  Com. Ghiroda, înregistrată sub nr. J35/476/1991, cod
un nr. de 2767 acțiuni care conferă 95,35% din        unic de înregistrare 1820173, care a fost înregistrat sub
totalul drepturilor de vot și unanimitatea din voturile    nr. 65525 din 28.10.2009.
prezente în adunare a aprobat demisia dnei Roșca
Monica Gabriela din funcția de membru și vicepreședinte      (93/1.384.722)
a Consiliului de administrație.
  Art. 3 - Acționarul prezent prin împuternicit, deținând           Societatea Comercială
un nr. de 2767 acțiuni care conferă 95,35% din totalul              TIMFIN - S.R.L.
drepturilor de vot și unanimitatea din voturile prezente în
adunare, a aprobat cu vot secret revocarea Consiliului de       HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
administrație.
  Art. 4 - Acționarul prezent prin împuternicit, deținând        A S.C. TIMFIN S.R.L./20.04.2009
un nr. de 2767 acțiuni care conferă 95,35% din totalul
                                 Subscrisa S.C. TIESSE IMMOBILIARE S.R.L., cu
drepturilor de vot și unanimitatea din voturile prezente în
                               sediul în Crocetta del Montello, Via Feltrina, nr. 24, Italia,
adunare, a aprobat cu vot secret, alegerea dlui Balog
Miklos Geza, cetățean maghiar, născut la data         prin SCHIPPA ELEUTERIO, în calitate președinte al
de 07.03.1942, locul nașterii Bekescsaba, Ungaria, cu     consiliului de administrație, în calitate de asociat unic al
domiciliul în Bekescsaba, 5600, str. Damianich, nr. 10,    S.C. TIMFIN S.R.L.
Ungaria, legitimat cu pașaport, seria ZB, nr. 380919,       În exercitarea atribuțiunilor prevăzute de Actul
elib. de Ministerul de interne la data de 27.06.2000,     constitutiv al societății și de Legea 31/90 republicată,
cod numeric personal 4203072M1006272, ca           adoptă prezenta hotărâre:
administrator unic al societății pentru o perioadă de 4 ani    Art. 1. Se prelungește mandatul de administrator al
conform prevederilor actului constitutiv, respectiv a     domnului CATTAPAN MARIO, născut în data
aprobat cuantumul remunerației acestuia la suma de      de 15.11.1949 în localitatea Castelfranco Veneto,
1.000 RON pe lună, remunerație brută.             domiciliat în localitatea Castelfranco Veneto, Via delle
  Art. 5 - Acționarul prezent prin împuternicit, deținând  Rose, nr. 13, identificat cu pașaport seria Y, nr. 278105,
un nr. de 2767 acțiuni care conferă 95,35 % din totalul    eliberat de Autoritățile italiene la data de 07.08.2003, cu
drepturilor de vot și unanimitatea din voturile prezente în  o perioadă de 4 ani, începând cu data expirării, adică
adunare a aprobat cu vot secret, menținerea contractului   04.11.2007 până în data de 04.11.2011.
de audit cu S.C. Pro Date Legis S.R.L., contract care mai     Art. 2. DRAGAN DANUT IOAN, cetățean român,
este valid până în luna mai 2010, cu modificarea       născut în data de 07.01.1955, în Timișoara, domiciliat în
remunerației la 300 EURO + TVA pe lună începând din      Timișoara, str. Memorandului, nr. 62, identificat prin CI
data de 01.11.2009 și încheierea unui act adițional în    seria TM, nr. 730122, având CNP 1550107354742 este
acest sens.                          mandatat să efectueze toate procedurile necesare
  Art. 6 - Acționarul prezent prin împuternicit, deținând  înregistrării mențiunii la Registrului Comerțului și să
un nr. de 2767 acțiuni care conferă 95,35 % din totalul    semneze toate documentele necesare.
drepturilor de vot și unanimitatea din voturile prezente în
adunare a aprobat, mandatarea administratorului unic în      (94/1.384.723)
vederea semnării în numele societății a oricăror
documente aferente acestor hotărâri și aplicabile în față           Societatea Comercială
oricăror autorități și organisme publice, respectiv                TIMFIN - S.R.L.
mandatarea consilierului juridic al societății în vederea
efectuării tuturor formalităților necesare pentru a asigura             NOTIFICARE
opozabilitatea hotărârilor prezentei AGA.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (92/1.384.721)                      Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        HELICON BANAT - S.A.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               TIMFIN S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Oraș Buziaș,
           NOTIFICARE               Str. Principala, Nr. 200, înregistrată sub nr. J35/1211/1997,
                               cod unic de înregistrare 10194923, care a fost înregistrat
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               sub nr. 65542 din 28.10.2009.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         (95/1.384.724)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      ELECTRO-SIND-SERVICE - S.R.L.                     BALAURISS - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

                                   AL S.C. BALAURISS S.R.L. NR. 6/01.10.2009
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC
    S.C. ELECTRO-SIND-SERVICE S.R.L.               Subsemnatul
                                   SABOU MARCEL, cetățean român, născut la data
  Astăzi, 29.04.2009, la sediul societății a avut loc     de 18.06.1969 în Zalău, județul Sălaj, domiciliat în
Adunarea Generală a Asociatului unic S.C. ELECTRO-        Cenad, nr. 1579, județul Timiș, identificat cu BI seria BT,
SIND-SERVICE S.R.L. A fost prezent asociatul unic        nr. 985336, eliberat de poliția Sânnicolau Mare la data
SINDICATUL LIBER SI INDEPENDENT FRE               de 17.06.1983, CNP 1690618353957, asociat unic
TIMISOARA cu sediul în Timișoara, str. Pestalozzi,        al S.C. “BALAURISS“ S.R.L.,
nr. 3-5, cod înregistrare fiscală nr. 4269100, reprezentat               HOTĂRĂSC:
                                   Art. 1. Se suspendă activitatea societății, conform
prin Bucheru Florin.
                                 Legii 31/1990, de la data de 01.10.2009 până la data
  Se constată că adunarea este statutară și legal       de 01.10.2012.
constituită, ordinea de zi fiind prezentată și dezbătută, iar
                                   (98/1.384.727)
hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi, după
cum urmează:
  Art. 1 Se hotărăște revocarea din funcție începând cu           Societatea Comercială
                                      GENERAL CONSULTING - S.R.L.
data de 29.04.2009 a administratorului societății d-nul
Carnu Vasile.                               HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Art. 2. Se hotărăște numirea în funcția de
administrator cu mandat pe o perioadă nelimitată            AL S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L.
începând cu data de 15 mai 2009, a dl BUCHERU                   NR. 1/28.10.2009
FLORIN, de cetățenie română, domiciliat în Timișoara,        Subsemnata BELEUTA CHRISTINE, cetățean român,
str. Martir Silviu Motohon (Irlanda), nr. 7A, jud. Timiș,    născuta la 01.11.1982 în orașul Timișoara, județul Timiș,
născut în Timișoara, jud. Timiș, la data de 28.01.1963,     domiciliată în municipiul Timișoara, Calea Urseni, nr. 41,
fiul lui Alexandru și Alexandrina, legitimat cu C.I. seria TM,  fără antecedente penale, posesoare a CI seria TM,
                                 nr. 612779, emisă de SPCLEP Timișoara la data
nr. 637513, eliberată de Poliția Mun. Timișoara la data
                                 de 30.07.2007, CNP 2821101350017, în calitate de
de 25.11.2007, CNP 1630128354738.                asociat unic al S.C. GENERAL CONSULTING S.R.L.,
  Prezenta hotărâre modifica corespunzător actele       din Timișoara str. Calea Buziașului, nr. 100,
societății, restul rămânând nemodificate.            C.I.F. 18345363, J35/303/2006, decid eliminarea tuturor
                                 activităților secundare stipulate în actul constitutiv al
  (96/1.384.725)
                                 societății.
                                   (99/1.384.728)
        Societatea Comercială
      ELECTRO-SIND-SERVICE - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
            NOTIFICARE                      GENERAL CONSULTING - S.R.L.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul               NOTIFICARE
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ELECTRO-SIND-SERVICE S.R.L., cu sediul în Județul        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 GENERAL CONSULTING S.R.L., cu sediul în Județul
Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Pestalozzi, Nr. 3-5,
                                 Timiș, Municipiul Timișoara, Calea Buziașului, Nr. 100,
înregistrată sub nr. J35/162/2002, cod unic de
                                 înregistrată sub nr. J35/303/2006, cod unic de
înregistrare 14448030, care a fost înregistrat sub        înregistrare 18345363, care a fost înregistrat sub
nr. 65554 din 28.10.2009.                    nr. 65566 din 28.10.2009.
  (97/1.384.726)                          (100/1.384.729)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                27

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       V - MARINESCU CONS - S.R.L.                    NIKO & DANIADOR - S.R.L.

          HOTĂRÂRE A.G.A.                           NOTIFICARE

        ÎNCHEIATĂ AZI 29/09/2009               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnații MARINESCU VASILE, cetățean român,         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
născut la data de 13/10/1938 în comuna STUDINA,          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
jud. OLT, domiciliat în TIMIȘOARA, Calea Urseni,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 20 C, jud. TIMIȘ, identificat cu CI seria TM,
                                 NIKO & DANIADOR S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
nr. 198241/11/05/2001, eliberată de Poliția Timișoara,
                                 Bacova, Oraș Buziaș, Nr. 78, înregistrată sub
având CNP 1381013354746 și MARINESCU MARIA,
cetățean român, născută la data de 14/02/1939 în         nr. J35/785/2009, cod unic de înregistrare 25392562,
localitatea CĂLĂRAȘI, jud. CĂLĂRAȘI, domiciliată în        care a fost înregistrat sub nr. 65585 din 28.10.2009.
TIMIȘOARA, Calea URSENI, nr. 20 C, Jud. TIMIȘ,            (103/1.384.732)
identificata cu C.I. seria TM, nr. 198240, eliberată de
Poliția Timișoara, având CNP 2390214354809,
asociați în părți egale ai SOCIETĂȚII COMERCIALE                 Societatea Comercială
V-MARINESCU CONS S.R.L., având cod fiscal                     RIEGEL TGA - S.R.L.
19795048, am hotărât suspendarea activității
societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de             HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
01 noiembrie 2009.
                                  S.C. T.G.A. CONTROLLING S.R.L. NR. 1/12.10.2009
  (101/1.384.730)
                                   Domnul RIEGEL FRANZ XAVER, cetățean german,
                                 născut la data de 21.11.1955 în localitatea Bonsal Jetz
         Societatea Comercială              Ehekirchen, Germania, cu domiciliul în Germania,
        NIKO & DANIADOR - S.R.L.              loc. Ehekirchen, Landstrasse, nr. 2, identificat prin
                                 pass. Tip P, seria D, număr 8287020078, eliberat de
      HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 08.10.2009
                                 autoritățile germane la data de 23.05.200 și doamna
  Subsemnații Mihai Dorin și Mihai Domnica-Pastita,       RIEGEL ROSWITHA MARIA, cetățean german, născută
ambii cu domiciliul în Timișoara, str. Arinului, nr. 13A,     la data de 09.08.1957 în localitatea Neuburg A D Donau,
jud. Timiș, Burciu Ionel Adrian și Burchi Nicoleta-Cosmina    Germania, cu domiciliul în Germania loc. Ehekirchen,
ambii cu domiciliul în Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 19,      Landstrasse, nr. 2, identificată prin pass. Tip P, seria D,
bl. 30 bis, sc. A, ap. 2, jud. Timiș, în calitate de coasociați  număr 8287017179, eliberat de autoritățile germane la
la S.C. “NIKO & DANIADOR” S.R.L., cu sediul social în
                                 data de 22.05.2000 în calitate de asociați ai S.C. T.G.A.
Timișoara, str. Arinului, nr. 13 A, jud. Timiș,
                                 CONTROLLING S.R.L., înregistrată la Registrul
J/35/785/2009, C.U.I. 25392562, am hotărât:
                                 Comerțului sub nr. J35/1761/2007, Cod fiscal 21704319,
  Art. 1 - Se aprobă cesiunea a 10 părți sociale a 10 lei
în total 100 lei, de către asociații Mihai Dorin și        în ședința din data de 12.10.2009, desfășurată la sediul
Mihai Domnica-Pastita astfel; Mihai Dorin 5 părți sociale     societății din Remetea Mare, nr. 121, jud. Timiș, am
a 10 lei în total 50 lei numitului Burciu Ionel Adrian      hotărât următoarele:
domiciliat în Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 19, bl. 30 bis,       Articolul 1: Schimbarea denumirii societății din T.G.A.
sc. A, ap. 2, jud. Timiș, și Mihai Domnica-Pastita 5 părți    CONTROLLING S.R.L. în RIEGEL TGA S.R.L.
sociale a 10 lei,în total 50 lei numitei Burciu Nicoleta-       Articolul 2: Se introduc la Obiectul de activitate, din
Cosmina, domiciliată în Lugoj,str. Ceahlăului, nr. 19,      Actul Constitutiv al societății următoarele activități
bl. 30 bis, sc. A, ap. 2, jud. Timiș.               secundare:
  Art. 2. - Societatea are ca asociați pe Burciu Ionel       4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
Adrian, Lugoj,str. Ceahlăului, nr. 19, bl. 30 bis, sc. A,       4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
ap. 2, jud. Timiș, CNP 1740802352622 și Burciu Nicoleta-     gospodăresc;
Cosmina, domiciliată în Lugoj, str. Ceahlăului, nr. 19,        4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și
bl. 30 bis, sc. A, ap. 2, jud. Timiș, CNP 2800729032298.     echipamente;
  Art. 3 - Se schimbă sediul societății în sat Bacova,       4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în
nr. 78, oraș Buziaș, jud. Timiș, imobil înscris în        magazine specializate;
CF 400251 Bacova.                           Articolul 3: Schimbarea obiectului de activitate
  Întocmit la Timișoara în 3 exemplare.
                                 principal al societății din cod CAEN 7112 - Activități de
  (102/1.384.731)                        inginerie și consultanță tehnica legate de acestea în cod
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
CAEN 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și                Societatea Comercială
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de           F & S TECHNOLOGIE - S.R.L.
încălzire.
                                            NOTIFICARE
  Prezenta hotărâre se încheie azi, 12.10.2009,
în 4 (patru) exemplare originale.                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (104/1.384.733)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         Societatea Comercială              F & S TECHNOLOGIE S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
          RIEGEL TGA - S.R.L.              Municipiul Timișoara, Str. Mareșal Alexandru Averescu,
                                 Nr. 44, înregistrată sub nr. J35/328/2002, cod unic de
            NOTIFICARE                 înregistrare 14508026, care a fost înregistrat sub
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nr. 65594 din 28.10.2009.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204        (107/1.384.736)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale        MHS TIMISOARA TRUCK & BUS - S.R.L.
RIEGEL TGA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Remetea
Mare, Com. Remetea Mare, înregistrată sub                        HOTĂRÂREA
nr. J35/1761/2007, cod unic de înregistrare 21704319,
                                    ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
care a fost înregistrat sub nr. 65587 din 28.10.2009.            ASOCIAȚILOR 15.10.2009
  (105/1.384.734)                          Subsemnații
                                   • MICHAEL HORST SCHMIDT, cetățean german,
                                 născut la 20.07.1960 în Crit, jud. Brașov, domiciliat în
        Societatea Comercială
                                 București, sector 1, Bld. Primăverii, nr. 33, apartament 1,
       F & S TECHNOLOGIE - S.R.L.              conform Carte de rezidență permanentă seria RPU,
                                 nr. 21163, emisă la data de 15.04.2009, legitimat
            HOTĂRÂREA                 cu pașaport D C4W3JFWXY, emis la 30.04.2009
                                 de către autoritățile germane, valabil până la data
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              de 29.04.2009, CNP 7600720400014;
        NR. 001/28.10.2009                  • WERNER SCHMIDT, cetățean german, născut la
                                 data de 19.11.1967 în Crit, jud. Brașov, rezident în
  Subsemnatul FISCHER EWALD, cetățean german,
                                 Brașov, str. Enuparului, nr. 27, conform permis
născut la 04.05.1955 în Bakova, jud. Timiș,            de ședere ROU 0064354, emis la 21.01.2006 de Brașov,
domiciliat în Germania, Kassel Wendelstadtstrasse,        legitimat cu pașaport seria D, nr. 808330277,
nr. 2, identificat cu pas. C5YTXT9KY/26.06.2008,         eliberat de autoritățile germane la data de 20.04.2005,
eliberat de autoritățile germane asociat unic al societății,   CNP 7671119080011, cu domiciliul în Geretsried,
am hotărât următoarele:                      Germania;
  1. - Reînceperea activității societății începând cu data     în calitate de asociați ai S.C. MHS TIMISOARA
                                 TRUCK & BUS S.R.L., am hotărât:
de 01.11.2009.
                                   Art. 1. Schimbarea obiectului principal de activitate al
  2. - Modificarea obiectului principal de activitate astfel:  societății din cod CAEN
ACTIVITATE PRINCIPALĂ: 7022 Activități de consultanță         4519 - Comerț cu autovehicule, în cod CAEN
pentru afaceri și management.                   4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor și
  3. - Închiderea punctului de lucru din Timișoara,       menținerea codului 4519 ca obiect secundar al societății.
str. Surorile Martir Caceu, nr. 45, jud. Timiș.            Art. 2. Introducerea în obiectul secundar de activitate
  4. - Retragerea calității de administrator a lui       al societății al codului CAEN 7120 Activități de testări și
                                 analize tehnice.
STEGAROIU STEFANIA.
                                   Prezenta hotărâre a fost încheiată într-un număr
  Numirea ca administrator unic al societății a
                                 de 4 (patru) exemplare originale, astăzi, 15.10.2009, și va
asociatului unic FISCHER EWALD cu puteri depline și        sta la baza redactării actului constitutiv actualizat al
nelimitate pe o perioadă nelimitată.               societății.
  (106/1.384.735)                          (108/1.384.737)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                 29

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    MHS TIMISOARA TRUCK & BUS - S.R.L.                     PROKAGIF - S.R.L.

           NOTIFICARE                           HOTĂRÂREA

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204             NR. 3/28.10.2009
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Subsemnatul KISS TIBERIU-MIHAI, domiciliat în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Timișoara str. P-ța Traian, nr. 2, ap. 1, în calitate de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   asociat unic-administrator la S.C. PROKAGIF S.R.L., am
MHS TIMISOARA TRUCK & BUS S.R.L., cu sediul în         hotărât suspendarea activității societății începând cu
                                data de 01.11.2009 pe o perioadă de 3 ani.
Județul Timiș, Ghiroda, Com. Ghiroda, înregistrată sub
nr. J35/4707/2007, cod unic de înregistrare 22980908,       (111/1.384.740)
care a fost înregistrat sub nr. 65598 din 28.10.2009.
                                         Societatea Comercială
  (109/1.384.738)
                                         SALDYTERM - S.R.L.

       Societatea Comercială                        HOTĂRÂRE A.G.A.
    STOICANESCU CONSULTING - S.R.L.
                                           NR. 4/27.10.09
           HOTĂRÂREA                  Asociații S.C. SALDYTERM S.R.L. SZILAGYI, ALINA-
                                MARIA, cetățean român, născută în loc. Timișoara,
   EXTRAORDINARĂ A ASOCIATULUI UNIC             Jud. Timiș la data de 18.09.1971, cu domiciliul în
   S.C. STOICANESCU CONSULTING S.R.L.            loc. Timișoara, str. Bucovinei, bl. A26, sc. A, ap. 10,
                                jud. Timiș, identificată cu CI seria TM, nr. 160514,
        NR. 1 DIN 27.10.2009
                                eliberată de Pol. Timiș, la data de 10.10.2000,
  Subsemnatul                        CNP 2710918354741 și SZILAGYI LUCIAN-LIVIU,
  1. STOICANESCU CIPRIAN, cetățean român,          cetățean român, născut în loc. Timișoara, jud. Timiș la
născut la 26.02.1977 în Lugoj, județul Timiș,         data de 01.02.1972, cu domiciliul în loc. Timișoara,
                                str. Bucovinei, bl. A26, sc. A, ap. 10, jud. Timiș, identificat
domiciliat în localitatea Timișoara str. Matei Basarab,
                                cu CI seria TM, nr. 160515, eliberată de Pol. Timiș la data
bl. A6, ap. 8, județ Timiș, identificat cu CI seria TM,    de 10.10.2000, CNP 1720201354772, de comun acord,
nr. 561034, emisă de SPCLEP Timișoara la data         au hotărât următoarele:
de 16.11.2006, CNP 1770226354743;                 Art. 1: S.C. SALDYTERM S.R.L., înregistrată la
  Asociatul unic, astăzi, 27 Octombrie 2009,         ORC TIMIȘ sub nr. J35/3778/2006, C.I.F. RO 19240934,
reprezentând întregul capital social al societății,      cu sediul în loc. Orțișoara, nr. 635, punctul de lucru în
în ședința extraordinară [AGA] constituită în conformitate   loc. Orțișoara, nr. 265, jud. Timiș, își v-a suspendă
                                activitatea pe o perioadă de 3 ani, începând
cu prevederile ART. 113 din Legea 31/1990 - legea
                                cu 01.11.2009.
societăților comerciale, republicată, cu modificările și
                                  (112/1.384.741)
completările ulterioare.
            AM HOTĂRÂT
     ȘI VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI                    Societatea Comercială
           URMĂTOARELE                          ASTRUM - S.R.L.
  ART. UNIC. Se suspendă temporar activitatea                    HOTĂRÂREA
societății, respectiv începând de la data de 01.11.2009
pentru o perioadă de 3 [trei] ani de zile conform           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
prevederilor ART. 237, alin. [2] din legea 31/1990 - legea           NR. 02/28.10.2009
societăților comerciale.                      Subsemnatul NEACȘU EMIL, cetățean român,
  Prezenta Hotărâre a fost redactata și dactilografiata în  născut la 06.03.1956 în Nedeia, jud. Dolj, domiciliat în
3 [trei] exemplare toate cu caracter de original, de astăzi  Lugoj, str. Ion Creanga, nr. 3, sc. B, et. 3, ap. 11,
data semnării ei de către asociați, la sediul societății.   identificat cu CI seria TM, nr. 671168/19.05.2008,
                                eliberată de SPCLEP Lugoj, CNP 1560306352645, al
  (110/1.384.739)                      societății, am hotărât următoarele:
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
 1. - Modificarea obiectului principal de activități astfel:  născut la data de 29.01.1973, în mun. Râmnicu Vâlcea,
ACTIVITATE PRINCIPALĂ: 7120 Activități de testări și      jud. Vâlcea, identificat prin C.I. seria TM, nr. 571915,
analize tehnice * testări periodice ale autovehiculelor.    eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 23.01.2007,
                                având CNP 2730129384191, ambii în calitate de asociați
  (113/1.384.742)                       al Societății Comerciale “AMA AGRO SERVICE” S.R.L.,
                                cu sediul în loc. Sânmartinu Sârbesc, nr. 431, jud. Timiș,
         Societatea Comercială             cod unic de înregistrare 26134073, nr. O.R.C. Timiș
          ASTRUM - S.R.L.               J35/1968/2009, întruniți în adunarea generală
                                extraordinară din data de 27.10.2009, reprezentând
            NOTIFICARE                100% din capitalul social, în conformitate cu prevederile
                                statutare și unanimitate de voturi adoptă prezenta:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                HOTĂRÂRE:
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       Art. 1. Începând cu data semnării prezentei hotărâri,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        asociatul S.C. “HS-TEHNOSILVEG“ S.R.L., societate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   comercială de naționalitate română, cu sediul în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   loc. Sânmartinu Sârbesc, nr. 431, județul Timiș,
ASTRUM S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul      număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului Timiș
Timișoara, Calea Martirilor, Nr. 35, Sc. B, Ap. 14,       J35/971/1996, cod unic de înregistrare 8628257,
înregistrată sub nr. J35/3184/2006, cod unic de         capitalul social în valoare de 200 lei, reprezentată
înregistrare 19089565, care a fost înregistrat sub       prin asociat unic HODOSAN MIRCEA CODRUT,
nr. 65634 din 28.10.2009.                    cetățean român, domiciliat în mun. Timișoara,
                                str. Alexandru Odobescu, bl. 4B, et. 3, ap. 11, jud. Timiș,
  (114/1.384.743)
                                născut la data de 26.12.1973, în mun. Timișoara,
                                jud. Timiș, identificat prin C.I. seria TM, nr. 571918,
        Societatea Comercială              eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 23.01.2007,
        MOARA ANTICA - S.R.L.              având CNP 1731226354733, se retrage din societate
                                cesionând partea sa socială cu toate drepturile aferente,
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/23.10.2009            în valoare totală de 10 LEI, către HODOSAN ALINA-
                                ISABELA, cetățean român, domiciliată mun. Timișoara,
  Cu ocazia Adunării Generale a Asociaților ai
                                str. Alexandru Odobescu, Bl. 4B, et. 3, Ap. 11, jud. Timiș,
S.C. MOARA ANTICA S.R.L., asociații BRESCIANI          născută la data de 29.01.1973, în mun. Râmnicu Vâlcea,
LORIS, BRESCIANI RAFFAELE și BRESCIANI RUDI,          jud. Vâlcea, identificată prin C.I. seria TM, nr. 571915,
au hotărât suspendarea activității societății mai        eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 23.01.2007,
sus-menționată, începând cu data de 23.10.2009 pe o       având CNP 2730129384191, care devine asociatul unic
perioadă de 3 ani.                       al S.C. AMA AGRO SERVICE S.R.L.
  Timișoara 23.10.2009                       HODOSAN ALINA-ISABELA, preia prin cesiune, de la
  (115/1.384.744)                       asociatul S.C. “HS-TEHNOSILVEG“ S.R.L., partea
                                socială a acesteia în număr de 1 (una), în valoare totala
                                de 10 (zece) LEI, cu toate drepturile aferente, devenind
        Societatea Comercială              astfel asociatul unic al S.C. AMA AGRO SERVICE S.R.L.
       AMA AGRO SERVICE - S.R.L.             Cesiunea părții sociale se face la valoarea nominală
                                de 10 LEI/parte socială.
       HOTĂRÂRE NR. 1/27.10.2009               Față de cele de mai sus, capitalul social al societății
  Societatea comercială “HS-TEHNOSILVEG“ S.R.L.,       este în suma de 200 (douăsute) lei, reprezentând aport în
societate comercială de naționalitate română,          numerar, divizat în 20 (douăzeci) părți sociale a câte
cu sediul în loc. Sânmartinu Sârbesc, nr. 431,         10 LEI, și aparțin în totalitate exclusiv asociatului unic
județul Timiș, număr de ordine la Oficiul Registrului      HODOSAN ALINA-ISABELA.
Comerțului Timiș J35/971/1996, cod unic de înregistrare       Art. 2. Începând cu data semnării prezentei hotărâri,
8628257, capitalul social în valoare de 200 lei,        se completează obiectul de activitate al societății cu
reprezentată prin asociat unic HODOSAN MIRCEA          următoarele activități: 1629 Fabricarea altor produse
CODRUT, cetățean român, domiciliat în mun. Timișoara,      din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte
str. Alexandru Odobescu, bl. 4B, et. 3, ap. 11, jud. Timiș,   materiale vegetale împletite; și 7731 Activități de
născut la data de 26.12.1973, în mun. Timișoara,        închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
                                  Art. 3. Se va actualiza și rescrie actul constitutiv al
jud. Timiș, identificat prin C.I. seria TM, nr. 571918,
                                societății cu toate modificările intervenite.
eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 23.01.2007,
                                  Art. 4. Prezenta hotărâre a fost redactată în patru
având CNP 1731226354733 și HODOSAN ALINA-
                                exemplare originale, prin grija asociaților.
ISABELA, cetățean român, domiciliat mun. Timișoara,
str. Alexandru Odobescu, Bl. 4B, et. 3, Ap. 11, jud. Timiș,     (116/1.384.745)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009                 31

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       AMA AGRO SERVICE - S.R.L.                     NICOLE - TRADE - S.R.L.

           NOTIFICARE                          HOTĂRÂRE A.G.A.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             NR. 29/28.10.2009
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  Subsemnata CAZACU FLORICA, cetățean român,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                născută la 16.11.1971, în Timișoara, județul Timiș,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  domiciliată în Timișoara, str. Holdelor, nr. 25, bl. A7, sc. B,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   et. 3, ap. 16, județul Timiș, identificată cu CI seria TM,
AMA AGRO SERVICE S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,      nr. 443752/24.11.2004, eliberată de Poliția Timișoara,
Sânmartinu Sârbesc, Com. Peciu Nou, înregistrată sub      CNP 2711116354764, asociat unic al societății, am
nr. J35/1968/2009, cod unic de înregistrare 26134073,     hotărât deschiderea unui punct de lucru în Timișoara,
care a fost înregistrat sub nr. 65639 din 28.10.2009.     str. Calea Sever Bocu, nr. 2, în cadrul Centrului
                                Comercial Galeria 1, standul EC 1 + EC 10, județul Timiș,
  (117/1.384.746)
                                conform extras CF nr. 135659, Timișoara și contract de
                                închiriere nr. G307/08.10.2009.
         Societatea Comercială               (119/1.384.748)
           VOG - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                         Societatea Comercială
                                        N.E. CONSULT - S.R.L.
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. VOG S.R.L., ÎNMATRICULATĂ LA ORC TIMIȘ CU                    HOTĂRÂREA
 NR. J35/1484/1991, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE                   NR. 01/26.OCT.2009
  RO 1805548, SEDIUL SOCIAL GIROC-TIMIS,
      CALEA TIMIȘOAREI, NR. 6              A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. N.E. CONSULT S.R.L.
         NR. 24/25.09.2009
                                 Asociatul unic al S.C. NE CONSULT S.R.L., EREMIE
  Noi, asociații                       NICOLETA, am hotărât astăzi, 26.oct.2009, următoarele:
  S.C. VOG Grup S.R.L., posesoare a 10 P.S.           1. Suspendarea activității societății din data de
corespunzător a 50%, cu sediul social în Timișoara,      31.oct.2009 pe o perioadă de 3 ani.
str. Nicolae Leonard, nr. 2, înmatriculată la ORC Timiș      (120/1.384.749)
sub nr. J35/445/1995, C.I.F. RO 7267839, reprezentată
de Asociatul unic Octavian Gabriel Vlad
                                         Societatea Comercială
  Lorena Nicoleta Vlad, posesoare a 5 P.S.                    KARMA - S.R.L.
corespunzător a 25%, domiciliata în Timișoara,
str. Nicolae Leonard, nr. 1, legitimată cu CI seria TM,              HOTĂRÂREA A.G.A.
nr. 290840, eliberată de Pol. Mun. Timișoara la data
de 28.10.2002                                   NR. 122/15.10.2009
  Octavian Gabriel Vlad, posesor a 5 P.S.            Subsemnații Gaita Ioan și Gornic Dorel - Ioan, în
corespunzător a 25%, domiciliat în Timișoara, str. Nicolae   calitate de asociați ai S.C. KARMA S.R.L., au hotărât:
Leonard, nr. 2, ap. 1, legitimat cu CI seria TM, nr. 133386,   Adăugarea unui nou cod CAEN 2511- Fabricarea de
eliberată de Pol. Mun. Timișoara la data de 12.05.2000.    construcții metalice și părți componente ale structurilor
  în temeiul prevederilor actelor constitutive și ale    metalice, la cele existente.
Legii 31/1990, întruniți în adunare generala la sediul și     (121/1.384.750)
data de mai sus, cu unanimitate de voturi,
             HOTĂRÂM:
                                         Societatea Comercială
  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru pentru
                                          KARMA - S.R.L.
desfășurarea activităților societății în Timișoara,
str. Nicolae Leonard, nr. 2, ap. 1.                          NOTIFICARE
  Prezentul act a fost redactat și semnat în 4 (patru)
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
exemplare originale.
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (118/1.384.747)                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5745/9.XI.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului            2.1. CHEIVAN PAUL-ROBERT - deține un număr de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           40 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare și
KARMA S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,                   valoare totală de 400 lei, aport depus integral în numerar
Municipiul Timișoara, Str. Turda, Nr. 27, înregistrată sub           în contul și la dispoziția societății, reprezentând un
nr. J35/3853/1991, cod unic de înregistrare 3487661,              procent de 4% din capitalul social total al societății;
care a fost înregistrat sub nr. 65700 din 28.10.2009.               2.2. OGARCIN MIHAIELA MARIA - deține un număr
   (122/1.384.751)                              de 960 părți sociale în valoare nominală de 10 lei flecare
                                        și valoare totală de 9.600 lei, aport depus integral în
                                        numerar în contul și la dispoziția societății, reprezentând
        Societatea Comercială                     un procent de 96% din capitalul social total al societății.
      LOGIMAETICS ELECTRIC - S.R.L.                     3. Asociatul care se retrage din societate, respectiv
                                        Leica Ioan Samson declară prin prezenta, că nu are
       HOTĂRÂREA NR.01/19.10.2009
                                        pretenții asupra dividendelor aferente anului 2008 și nicio
                                        altă pretenție de la societate sau de la asociați.
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                          4. Se împuternicește av. Daniela Toma să depună la
     S.C. LOGIMAETICS ELECTRIC S.R.L.
                                        ORC Timiș documentația necesară aducerii la îndeplinire
  Asociații S.C. LOGIMAETICS ELECTRIC S.R.L.                 a prezentei și să ridice mențiunile la termen.
respectiv: Cheivan Paul Robert, Leica Ioan Samson și
Ogarcin Mihaieia Maria, întruniți în adunarea generală a               (123/1.384.752)
asociaților de astăzi, 19.10.2009, am hotărât în
unanimitate următoarele:                                     Societatea Comercială
  1. Retragerea din societate a asociatului Leica Ioan                    LOGIMAETICS ELECTRIC - S.R.L.
Samson prin cesionarea totală a celor 30 părți sociale
deținute, în valoare nominală de 10 lei flecare și valoare                          NOTIFICARE
totală de 300 lei, asociaților rămași în societate, după
                                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cum urmează:
                                        Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  1.1. asociatului Cheivan Paul Robert - ii cesionează
                                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
un număr de 10 părți sociale în valoare nominală de
                                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
10 lei fiecare și valoare totală de 100 lei;
                                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1.2. asociatei Ogarcin Mihaieia Maria - îi cesionează
                                        LOGIMAETICS ELECTRIC S.R.L., cu sediul în Județul
un număr de 20 părți sociale în valoare nominală de
                                        Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Ciprian Porumbescu,
10 lei fiecare și valoare totală de 200 lei.
                                        Nr. 86, înregistrată sub nr. J35/2576/2003, cod unic de
  2. Capitalul social al societății rămâne neschimbat
                                        înregistrare 15871312, care a fost înregistrat sub
urmare cesiunii, respectiv 10.000 lei împărțit în
                                        nr. 65703 din 28.10.2009.
1.000 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare și
este deținut de asociați după cum urmează:                      (124/1.384.753)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|396449|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5745/9.XI.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO