Docstoc

2009_5690

Document Sample
2009_5690 Powered By Docstoc
					                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5690                                      Miercuri, 4 noiembrie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              fiecare, respectiv 100 lei, domnului GHERGHE
      DORAZ CORPORATION - S.R.L.             I. RĂZVAN-CONSTANTIN, în calitate de cesionar.
                                  Domnul GHERGHE I. RĂZVAN-CONSTANTIN, în
           ACT ADIȚIONAL               calitate de cesionar, primește de la cedentul FILIPOIU
                                D. ANDREEA-LARISA, 10 părți sociale egale a câte
                                10 lei fiecare, respectiv 100 lei.
 LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE SEMNAT             Doamna GHERGHE I. ELENA, în calitate de cedent,
SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ ÎN DATA DE 30.10.2008.          cedează 10 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE            respectiv 100 lei, domnului GHERGHE I. RĂZVAN-
  I. Adunarea generală a asociaților din cadrul societății  CONSTANTIN, în calitate de cesionar.
“DORAZ CORPORATION” S.R.L., cu sediul în Buzău,          Domnul GHERGHE I. RĂZVAN-CONSTANTIN, în
Cart. Dorobanți II, bl. 8C, et. 5, ap. 20, județul Buzău,   calitate de cesionar, primește de la cedentul GHERGHE
înmatriculată în Registrul Comerțului sub           I. ELENA, 10 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
nr. J10/1489/2008, CUI 24684020, formată din următorii     respectiv 100 lei.
asociați:                             Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
  Domnul GHERGHE I. RĂZVAN-CONSTANTIN, de          sociale.
naționalitate română, născut la data de 07.11.1977 în       La data cedării părților sociale și a ieșirii din societate
                                a doamnei FILIPOIU D. ANDREEA-LARISA și a doamnei
Brașov, județul Brașov, cu domiciliul în Sat Lopătari
                                GHERGHE I. ELENA, părțile declară că nu mai au nicio
(Comuna Lopătari), județul Buzău, cu cetățenie română,
                                pretenție una față de cealaltă.
posedând CI, seria XZ, nr. 182550 cod numeric
                                  II. Societatea își continuă activitatea cu asociat unic
1771107100029, eliberată de Poliția Buzău la data de
                                conform Legii nr. 31/1990 republicată.
17.09.2003 - în calitate de cesionar;               1. Asociat unic: GHERGHEI RĂZVAN-CONSTANTIN;
  Doamna FILIPOIU D. ANDREEA-LARISA, de             2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
naționalitate română, născută la data de 13.03.1987 în     valoarea de 300 lei, aport în numerar, capital ce se divide
Buzău, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău, Str. Mioriței,  în 30 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, aportul
nr. 1, județul Buzău, cu cetățenie română, posedând      asociatului unic.
CI, seria XZ, nr. 275823 cod numeric 2870313100183,        3. Societatea va fi administrată și reprezentată de
eliberată de SPCLEP Buzău la data de 06.10.2005 - în      asociatul unic.
calitate de cedent;                        Mandatul administratorului este pe o perioadă
  Doamna GHERGHE I. ELENA, de naționalitate         nelimitată.
română, născută la data de 24.06.1986 în Brașov,          4. Beneficiile și pierderile aparțin în totalitate
județul Brașov, cu domiciliul în Com. Lopătari, județul    asociatului unic.
Buzău, cu cetățenie română, posedând CI, seria XZ,         Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
nr. 050804, cod numeric 2860624080091, eliberată de        Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
Poliția Buzău la data de 21.08.2000 - în calitate de      C.C.I.A. Buzău și semnat de toți asociații în conformitate
cedent;                            cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990, republicată în
  Au hotărât încheierea prezentului contract de cesiune   Monitorul Oficial 1.066/17.11.2004.
părți sociale sub forma și conținutul care urmează:        Data 23.OCT.2009.
  Doamna FILIPOIU D. ANDREEA-LARISA, în calitate
de cedent, cedează 10 părți sociale egale a câte 10 lei      (1/1.380.998)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
        Societatea Comercială                  Domnul ȘTEFĂNESCU I. THEODOR-CĂTĂLIN, în
      DORAZ CORPORATION - S.R.L.               calitate de cedent, cedează 16 părți sociale egale a câte
                                  10 lei fiecare, respectiv 160 lei, domnului ȘANDOR
            NOTIFICARE                 A. CRISTINEL, în calitate de cesionar.
                                    Domnul ȘANDOR A. CRISTINEL, în calitate de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  cesionar, primește de la cedentul ȘTEFĂNESCU
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                  I. THEODOR-CĂTĂLIN, 16 părți sociale egale a câte
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  10 lei fiecare, respectiv 160 lei.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                    Domnul MORĂRAȘ I. GRIGORE-NARCIS, în calitate
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  de cedent, cedează 3 părți sociale egale a câte 10 lei
DORAZ CORPORATION S.R.L., cu sediul în               fiecare, respectiv 30 lei, domnului ȘANDOR
MUNICIPIUL BUZĂU, județ Buzău, Cart. DOROBANȚI 2,         A. CRISTINEL, în calitate de cesionar.
bloc 8C, etaj 5, ap. 20, înregistrată sub               Domnul ȘANDOR A. CRISTINEL, în calitate de
nr. J10/1489/2008, cod unic de înregistrare 24684020,       cesionar, primește de la cedentul MORĂRAȘ
care a fost înregistrat sub nr. 21699 din 23.10.2009.       I. GRIGORE-NARCIS, 3 părți sociale egale a câte 10 lei
  (2/1.380.999)                         fiecare, respectiv 30 lei.
                                    Domnul MORĂRAȘ I. GRIGORE-NARCIS, în calitate
                                  de cedent, cedează 1 parte socială a 10 lei, respectiv
        Societatea Comercială               10 lei, domnului ZAHARIA GHE. ION-DANIEL, în calitate
      INTERSTAFF AGROCOMP - S.R.L.              de cesionar.
                                    Domnul ZAHARIA GHE. ION-DANIEL, în calitate de
           ACT ADIȚIONAL                cesionar, primește de la cedentul MORĂRAȘ
                                  I. GRIGORE-NARCIS, 1 parte socială a 10 lei, respectiv
LA ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT SEMNAT SUB             10 lei. Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
  SEMNĂTURĂ PRIVATĂ ÎN DATA DE 21.08.2009             sociale.
  ȘI CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE                La data cedării părților sociale și a ieșirii domnului
  I. Asociații ȘTEFĂNESCU I. THEODOR-CĂTĂLIN, de         ȘTEFĂNESCU I. THEODOR-CĂTĂLIN și a domnului
naționalitate română, născut la data de 28.03.1972 în       MORĂRAȘ I. GRIGORE-NARCIS, din cadrul societății,
Ploiești, județul Prahova, cu domiciliul în Ploiești,       părțile declară că nu mai au nicio pretenție una față de
Str. Sg. Erou Mateescu Gheorghe, nr. 4, bl. 3, sc. C,       cealaltă.
et. 2, ap. 51, județul Prahova, cu cetățenie română,          II. Asociații au hotărât modificarea și completarea
posedând CI, seria PH, nr. 495707, cod numeric           actelor societății după cum urmează:
1720328293146, eliberată de Poliția Ploiești la data de
17.09.2004 - în calitate de cedent și MORĂRAȘ I.            1 Asociați: ȘANDOR A. CRISTINEL și ZAHARIA
GRIGORE-NARCIS, de naționalitate română, născut la         GHE. ION-DANIEL
data de 29.05.1976 în Ploiești, județul Prahova, cu          2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
domiciliul în Ploiești, Str. Sg. Erou Mateescu Gheorghe,      valoarea de 200 lei, aport în numerar, capital ce se divide
nr. 3, bl. 19, sc. B, ap. 30, județul Prahova, cu cetățenie    în 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, cu
română, posedând CI, seria PH, nr. 288604, cod numeric       următoarea participare din partea celor doi asociați:
1760529293149, eliberată de Poliția Ploiești la data de        ȘANDOR A. CRISTINEL - deține 19 părți sociale
06.02.2002 - în calitate de cedent, din cadrul societății     egale a câte 10 lei fiecare, respectiv 190 lei (95%).
“INTERSTAFF AGROCOMP” S.R.L., cu sediul în
                                    ZAHARIA GHE. ION - DANIEL - deține 1 parte socială
Sat Băile, Com. Balta Albă, nr. 192, județul Buzău,
înmatriculată în Registrul Comerțului sub             a 10 lei, respectiv 10 lei (5%).
nr. J10/517/2009, CUI 25745737, pe de o parte și domnul        3. Retragerea dreptului de administrare și
ȘANDOR A. CRISTINEL, de naționalitate română,           reprezentare domnului ȘTEFĂNESCU I. THEODOR -
născut la data de 26.01.1964 în Ploiești, județul Prahova,     CĂTĂLIN. Societatea va fi administrată și reprezentată
cu domiciliul în Ploiești, Str. Cameliei, nr. 10, bl. 38, sc. D,  de domnul ȘANDOR A. CRISTINEL.
ap. 46, județul Prahova, cu cetățenie română, posedând         Mandatul administratorului este pe o perioadă
CI, seria PH, nr. 680465, cod numeric 1640126293100,        nelimitată.
eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 30.04.2007 - în        4. Participarea la beneficii și pierderi va fi conform
calitate de cesionar și domnul ZAHARIA GHE.
ION-DANIEL, de naționalitate română, născut la data de       participării la capitalul social.
13.06.1967 în Ploiești, județul Prahova, cu domiciliul în       Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
Ploiești, Str. Cameliei, nr.9, bl.55, et.4, ap.46,           Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
județul Prahova, cu cetățenie română, posedând CI,         C.C.I.A. Buzău și semnat de toți asociații în conformitate
seria PH, nr. 697560, cod numeric 1670613293169,          cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990, republicată în
eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 19.07.2007- în       Monitorul Oficial 1.066/17.11.2004.
calitate de cesionar, pe de altă parte, au hotărât           Data 23.OCT.2009.
încheierea prezentului contract de cesiune părți sociale
sub forma și conținutul care urmează:                 (3/1.381.000)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                3

        Societatea Comercială              STAN & COMP GENERAL FLAMINGO SOCIETATE ÎN
     INTERSTAFF AGROCOMP - S.R.L.             NUME COLECTIV, cu datele de identificare mai sus
                                menționate.
           NOTIFICARE                  Motivul radierii este lichidare.
                                  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Oficial al României, Partea a IV-a.
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Executorie.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
INTERSTAFF AGROCOMP S.R.L., cu sediul în            și completările ulterioare.
SAT BĂILE, COMUNA BALTA ALBĂ, județ Buzău,             Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26.10.2009.
nr. 192, înregistrată sub nr. J10/517/2009, cod unic de      (5/1.381.002)
înregistrare 25745737, care a fost înregistrat sub
nr. 21706 din 23.10.2009.
  (4/1.381.001)                              Societatea Comercială
                                    ENESCU GURAU DANIMAR - S.N.C.

       Societatea Comercială                           ROMÂNIA
  STAN & COMP GENERAL FLAMINGO - S.N.C.
                                       TRIBUNALUL BUZĂU
            ROMÂNIA                       DOSAR NR. 21745/2009
                                       ÎNCHEIEREA NR. 6953
        TRIBUNALUL BUZĂU                     PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ
       DOSAR NR. 21742/2009                      DIN DATA DE 26-10-2009
       ÎNCHEIEREA NR. 6951
     PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ             JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI
       DIN DATA DE 26-10-2009
                                COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU -
                                       IOANA GHIURU
JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU -            REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI
        IOANA GHIURU                  COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU -
 REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI                  PĂTRAȘCU ELENA
COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU -             Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
       FLORENTINA POPA                  petenta ENESCU GURAU DANIMAR SOCIETATE ÎN
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de    NUME COLECTIV, cu sediul ales în Nișcov, Sat NISCOV,
petenta STAN & COMP GENERAL FLAMINGO              prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, cu sediul ales în         mențiunii privind radierea ENESCU GURAU DANIMAR
Buzău, Str. TRANSILVANIEI, nr. 193, prin care se solicită   SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, cod unic de
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind     înregistrare: 1176081, număr de ordine în registrul
radierea STAN & COMP GENERAL FLAMINGO             comerțului: J10/2065/1992.
SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV, cod unic de              Procedura legal îndeplinită.
înregistrare: 1145212, număr de ordine în registrul        Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
comerțului: J10/308/1991.                   art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.
  Procedura legal îndeplinită.                         JUDECĂTORUL DELEGAT
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform      Asupra cererii de față:
art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.             Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 21745
         JUDECĂTORUL DELEGAT             din 23.10.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul
  Asupra cererii de față:                  comerțului a mențiunii cu privire la radierea ENESCU
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 21742  GURAU DANIMAR SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV.
din 23.10.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul      În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
comerțului a mențiunii cu privire la radierea         menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
STAN & COMP GENERAL FLAMINGO SOCIETATE ÎN           cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
NUME COLECTIV.                         cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza   nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite   ulterioare, urmează a admite cererea.
cerințele legale, în conformitate cu prevederile                 PENTRU ACESTE MOTIVE
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și                  ÎN NUMELE LEGII
completările ulterioare, urmează a admite cererea.                     DISPUNE
         PENTRU ACESTE MOTIVE               Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
           ÎN NUMELE LEGII             înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
              DISPUNE               ENESCU GURAU DANIMAR SOCIETATE ÎN NUME
  Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune   COLECTIV, cu datele de identificare mai sus menționate.
înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei      Motivul radierii este lichidare.
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul    înregistrare 12456320, care a fost înregistrat sub
Oficial al României, Partea a IV-a.              nr. 21746 din 23.10.2009.
  Executorie.
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu      (8/1.381.005)
art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
  Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26.10.2009.             Societatea Comercială
                                        DALY DISTRIB - S.R.L.
  (6/1.381.003)
                                           HOTĂRÂREA
        Societatea Comercială                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
       OPTIMED MEDICAL - S.R.L.               S.C. DALY DISTRIB S.R.L. NR. 1 DIN DATA DE
                                         16.10.2009
           ACT ADIȚIONAL
                                  Asociații
  LA CONTRACTUL ȘI STATUTUL DE SOCIETATE             DELCEA LUCIA-CRISTINA, de naționalitate română,
   NR. 3770,3771/26.11.1999 AUTENTIFICAT          cu cetățenie română, născută la data de 12.12.1970 în
       DE B.N.I. VIȘINOIU ELENA             municipiul Buzău, județul Buzău, fiica lui Marin și
                                Constantina, domiciliată în municipiul Buzău, str. Obor,
  Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
                                bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 12, județul Buzău, posesoare a Cărții
societății “OPTIMED MEDICAL” S.R.L., cu sediul în
                                de identitate seria XZ, nr. 193634, CNP 2701212100061,
Buzău, Bld. Unirii, bl. 1C, parter, județul Buzău, cu un
                                emisă de Poliția Buzău Ia data de 18.12.2003;
capital social în valoare de 8.000 lei, înmatriculată în
Registrul Comerțului sub nr. J10/503/1999,             DUTĂ DRAGOȘ-ANDREI, de naționalitate română,
CUI 12456320, reprezentată de domnul DUMITRU          cu cetățenie română, născut la data de 06.11.1978 în
T. VALENTIN, de naționalitate română, născut la data de    municipiul Buzău, județul Buzău, fiul lui Cătălin și
13.02.1961 în Comuna Mînzălești, județul Buzău, cu       Cornelia, domiciliat în municipiul Buzău, Bld. Unirii,
domiciliul în Buzău, Str. Spini Haret, bl. 13C, ap. 2,     bl. 13 A, et. 1, ap. 6, județul Buzău, posesor al Cărții de
județul Buzău, cu cetățenie română, posedând CI,        identitate seria XZ, nr. 221576, CNP 1781106100083,
seria XZ, nr. 142765, cod numeric 1610213100039,        emisă de Poliția Buzău la data de 11.06.2004:
eliberată de Poliția Buzău la data de 02.12.2002-         NEDELCU-BORCAN AURELIAN, de naționalitate
reprezentant al asociatului optimed societate         română, cu cetățenie română, născut la data de
cooperativă, a hotărât următoarele modificări:         08.07.1981 în municipiul Buzău, județul Buzău, fiul lui
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Buzău,        Iorgu și Elena, domiciliat în municipiul Buzău,
Str. Stadionului, Complex Comercial Micro XIV,         car. Dorobanți 1, bl. 16/3, et. 4, ap. 9, județul Buzău,
județul Buzău, în profilul de activitate al societății.    posesor al Cărții de identitate seria XZ, nr. 075100,
  2. Schimbare date identificare asociat VLĂDUȚ       CNP 1810708100169, emisă de Poliția Buzău la data de
N. CARMEN (fosta STAN) și asociat TACHE C. DELIA        19.04.2001;
ZINA, ca urmare a noilor acte de identitate.            IORDACHE LUCIAN-MIHAI, de naționalitate română,
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.      cu cetățenie română, născut la data de 01.05.1978 în
  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al      municipiul Buzău, județul Buzău, fiul lui Valeriu și
C.C.I.A. Buzău și autentificat de Biroul Notarial Individual  Eugenia, domiciliat în municipiul Buzău, str. Obor, bl. 4,
“VIȘINOIU ELENA”, azi, 23.10.09, în 6 exemplare, din      sc. B, et. 3, ap. 15, județul Buzău, posesor al Cărții de
care 5 exemplare s-au dat părții.               identitate seria XZ, nr. 104172, CNP 1780501100016,
                                emisă de Poliția Buzău la data de 23.01.2002, din cadrul
  (7/1.381.004)
                                Societății Comerciale DALY DISTRIB S.R.L., cu sediul în
                                municipiul Buzău, str. Obor, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 12,
        Societatea Comercială             județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului
       OPTIMED MEDICAL - S.R.L.             Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub
                                nr. 310/13/2004, având Cod Unic de Înregistrare
           NOTIFICARE                16043962, am hotărât de comun acord suspendarea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    activității pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data semnării
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    prezentei hotărâri.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Actul a fost redactat și autentificat la Biroul Notarilor
                                Publici Asociați LEFTER SINICA și VASILE DANIELA, în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                cinic exemplare, din care patru exemplare se vor elibera
OPTIMED MEDICAL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                părților azi, 16 octombrie 2009, data autentificării.
BUZĂU, județ Buzău, B-dul UNIRII, bloc 1 C, ap. PART.,
înregistrată sub nr. J10/503/1999, cod unic de           (9/1.381.007)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                5

        Societatea Comercială             hotărât suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani de
         GIAMBI COM - S.R.L.             la data semnării prezentei decizii.
                                 Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
            DECIZIA                  Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
                               C.C.I.A. Buzău și semnat de asociatul unic în
        ASOCIATULUI UNIC AL              conformitate cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990,
                               republicată îh Monitorul Oficial 1.066/17.11.2004
        S.C. GIAMBI COM S.R.L.
  Subsemnata                           (12/1.381.010)
  NICOLAE I CONSTANȚA, de cetățenie română,
domiciliată în Municipiul Buzău, Str. Ion Heliade              Societatea Comercială
Rădulescu, nr. 50, județ Buzău, CNP 2580321100019,             SANSA CONSTRUCT - S.R.L.
identificată cu CI, seria XZ, nr. 057140, eliberată de Pol.
Mun. Buzău, la data de 01/11/2000, deținând un număr
de 20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul                  DECIZIA
social al societății DECIDE:
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă          ASOCIATULUI UNIC AL
de trei ani.                               S.C. SANSA CONSTRUCT S.R.L.
  Art. 2. Stabilirea mandatului administratorului        Subsemnatul
NICOLAE I CONSTANȚA pe durată nelimitată.
                                 ROȘU C. STELIAN, de cetățenie română, domiciliat
  Art. 3. Schimbarea datelor de identificare ale
asociatului unic urmare a schimbării actului de identitate.  în Municipiul Buzău, Cart. Dorobanți 1, bl. 8D, et. 1,
  Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân  ap. 5, județ Buzău, CNP 1600221100030, identificat cu
neschimbate.                         CI, seria XZ, nr. 172043, eliberată de Pol. Buzău, la data
                               de 03/07/2003, deținând un număr de 20 părți sociale,
  (10/1.381.008)
                               reprezentând 100% din capitalul social al societății
                                 DECIDE:
        Societatea Comercială              Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
         GIAMBI COM - S.R.L.             de trei ani.
                                 Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
           NOTIFICARE               neschimbate.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (13/1.381.011)
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                       Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                       MUNTENIA BUS - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
GIAMBI COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,                   DECIZIE
județ Buzău, Str. ION HELIADE RĂDULESCU, nr.50,
înregistrată sub nr. J10/106/1995, cod unic de          Asociatul unic DRAGOMIR C VASILE, de naționalitate
înregistrare 7026679, care a fost înregistrat sub nr. 21009  română, născut la data de 31.03.1976 în Buzău,
din 19.10.2009.                        județul Brăila, cu domiciliul în Com. Galbinasi, Sat
                               Tăbărăști, jud. Buzău, cu cetățenie română, posedând
  (11/1.381.009)                      CI, seria XZ, nr. 405386, cod numeric personal
                               1760331100019, eliberată de SPCLEP Buzău la data de
        Societatea Comercială             06.02.2009, al S.C. DAVELECTRIC GSM S.R.L., cu
       RADU & MIHAI 2005 - S.R.L.            sediul în Buzău, str. Bucegi, nr. 21, jud. Buzău, cu un
                               capital social în valoare de 1000 lei, înregistrată în
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             Registrul Comerțului sub nr. J10/459/2007,
                               CUI RO 21491261, am hotărât:
  Asociatul unic IACOB N. MIHAI-ADRIAN, de
naționalitate română, născut la data de 07.06.1979 în       1. Se completează obiectul de activitate cu cod
Buzău, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău, Bd. Unirii,   CAEN: 7120 - Activități de testare și analize tehnice;
bl. 132, sc. B, et. 3, ap. 33, județul Buzău, cu cetățenie    2. Se deschide un punct de lucru în Buzău, str. Bazalt,
română, posedând CI, seria XZ, nr. 172352 cod numeric     nr. 15, jud. Buzău, în obiectul de activitate al societății.
1790607100022, eliberată de Poliția Buzău la data de       3. Se schimbă denumirea societății în
04.07.2003, din cadrul societății S.C. RADU & MIHAI      S.C. MUNTENIA BUS S.R.L.
2005 S.R.L. cu sediul în Sat Poșta Câlnău,            Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
Comuna Poșta Câlnău, județul Buzău, cu un capital         Data 19.10.2009.
social în valoare de 200 lei, înmatriculată în Registrul
Comerțului sub nr. J10/316/2004, CUI 16303124, a         (14/1.381.012)
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
        Societatea Comercială             nr. 368703, eliberată de Spcep S3 Biroul 2, la data de
        MUNTENIA BUS - S.R.L.             04/11/2005, deținând un număr de 50 părți sociale,
                                reprezentând 50 % din capitalul social al societății, legal
           NOTIFICARE                și statutar convocată,
                                            HOTĂRĂȘTE:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 1. Radierea punctului de lucru situat în Buzău,
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Piața Teatrului, incinta Complexului Bazar, stand 33,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr. 1, jud. Buzău.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Art. 2. Prelungirea valabilității sediului social conform
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Contractului de comodat nr. 1/24.09.2007.
                                  Art. 3. Prelungirea valabilității punctului de lucru situat
MUNTENIA BUS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          în Buzău, cart. Episcopiei, Școala Generală nr. 11,
BUZĂU, județ Buzău, Str. BUCEGI, nr. 21, înregistrată     jud. Buzău conform Acordului Primăriei nr. 33738/
sub nr. J10/459/2007, cod unic de înregistrare 21491261,    01.01.2009.
care a fost înregistrat sub nr. 21047 din 20.10.2009.       Art. 4. Schimbarea datelor de identificare ale
                                asociatului DRAGOMIRESCU O. DRAGOȘ, în urma
  (15/1.381.013)                       schimbării actului de identitate și ale asociatului IVAS
                                (DRAGOMIRESCU) O. LAVINIA, ca urmare a schimbării
         Societatea Comercială             numelui în urma căsătoriei.
                                  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
         IRIGRIGDANI - S.R.L.             neschimbate.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               (17/1.381.015)
  Asociatul unic GRIGORE P. GHEORGHE, de
naționalitate română, născut la data de 08.01.1968 în              Societatea Comercială
Com. Costești, județul Buzău, cu domiciliul în Buzău,                VITALIA - S.R.L.
Car. Dorobanți 2, bl. C5, et. 2, ap. 8, județul Buzău, cu
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 101704                  NOTIFICARE
cod numeric 1680108100014, eliberată de Poliția Buzău       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
la data de 08.01.2002, din cadrul societății IRIGRIGDANI    Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
S.R.L. cu sediul în Buzău, Str. Dorobanți, bl. C5, et. 2,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ap. 8, județul Buzău, înmatriculată în Registrul        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Comerțului sub nr. J10/348/2009, CUI 25441002, a        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                VITALIA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,
hotărât suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani de   județ Buzău, Cart. EPISCOPIEI, bloc D2, etaj 2, ap. 5,
la data semnării prezentei decizii.              înregistrată sub nr. J10/640/1992, cod unic de
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.      înregistrare 1144861, care a fost înregistrat sub nr. 21076
                                din 20.10.2009.
  (16/1.381.014)
                                  (18/1.381.016)
         Societatea Comercială
          VITALIA - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                         GIAD PROD - S.R.L.
           HOTĂRÂREA
                                           HOTĂRÂREA
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
        S.C. VITALIA S.R.L.                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR ȘI
       DIN DATA DE 13/10/2009                   CONTRACT DE CESIUNE PĂRȚI
  Adunarea generală a asociaților în prezența:             SOCIALE GIAD PROD S.R.L.
  D-lui DRAGOMIRESCU O. DRAGOȘ, de cetățenie           I. Asociatul unic GHEORGHE I. RACHILA, de
română, domiciliat în Municipiul Buzău, Str. Spiru Haret,   naționalitate română, născută la data de 08.01.1958 în
bl. 13B, ap. 2, județ Buzău, CNP 1760310100082,        com. Pârteștii de Jos, jud. Suceava, cu domiciliul în
identificat cu CI, seria XZ, nr. 383211, eliberată de Spclep  Buzău, bld. Unirii, bl. 40, sc. A, ap. 4 județul Buzău, cu
Buzău, la data de 14/06/2008, deținând un număr de       cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 201816,
50 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al   cod numeric 2580108100044, eliberată de Poliția Buzău
societății;                          la data de 24.02.2004 - în calitate de cedent. din cadrul
  D-nei IVAS (DRAGOMIRESCU) O. LAVINIA, de          societății GIAD PROD S.R.L., cu sediul în Buzău,
cetățenie română, domiciliată în București, Str. Banul     str. Traian Vuia, nr. 51, județul Buzău, înmatriculată în
Udrea, nr. 8, bl. G5, sc. 2, et. 4, ap. 55, sector 3,     Registrul Comerțului sub nr. J10/715/1991,
CNP 2741221100032, identificată cu CI, seria RX,        C.U.I. 1147329, pe deoparte și domnul GHEORGHE
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009               7

DAN, de naționalitate română, născut la data de                 Societatea Comercială
02.08.1955 în Ploiești, jud. Prahova, cu domiciliul în             ALIN TRANSMAR - S.R.L.
Buzău, bld. Unirii, bl. 40, sc. A, ap. 4, județul Buzău, cu
cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 424139 cod                 DECIZIA
numeric 1550802100020, eliberată de SPCLEP Buzău la
data de 07.08.2009 - în calitate de cesionar, pe de altă            ASOCIATULUI UNIC AL
parte, au hotărât încheierea prezentului contract de             S.C. ALIN TRANSMAR S.R.L.
cesiune părți sociale sub forma și conținutul care               DIN DATA DE 21.10.2009
urmează:                              Subsemnatul
  Doamna GHEORGHE I. RACHILA, în calitate de           PANCU C. MARINICĂ, de cetățenie română,
cedent, cedează 10 părți sociale egale a câte 10 lei      domiciliat în Sat Lunca Jariștei, Comuna Siriu,
fiecare, respectiv 100 lei, domnului GHEORGHE DAN, în      județ Buzău, CNP 1620308270018, identificat cu CI,
calitate de cesionar.                      seria XZ, nr. 313075, eliberată de Spclep Nehoiu, la data
  Domnul GHEORGHE DAN, în calitate de cesionar,        de 30/10/2006, deținând un număr de 20 părți sociale,
primește de la cedentul GHEORGHE I. RACHILA, 10         reprezentând 100% din capitalul social al societății
părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, respectiv 100 lei.               DECIDE:
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților       Art. 1. Suspendarea activității societății pentru o
sociale.                            perioadă de trei ani.
  II. Actele societății se modifică și se completează după    Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
cum urmează:                          neschimbate.
  1. Asociați: GHEORGHE I. RACHILA și GHEORGHE
DAN                                 (21/1.381.019)
  2. Capitalul social subscris și vărsat rămâne la
valoarea de 200 lei, aport în numerar, capital ce se divide           Societatea Comercială
în 20 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare, cu              A&G CONTRUST - S.R.L.
participare egală din partea celor doi asociați.
  3. Radierea din obiectul de activitate al societății a        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
următoarelor activități: 6492 - Alte activități de creditare;
  6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;           Asociații BOTEA V. MIRELA-ALINA, de naționalitate
  9200 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;      română, născută la data de 16.02.1977 în Brașov,
  4. Societatea va fi administrată și reprezentată de cei   județul Brașov, cu domiciliul în Sat Izvoru Dulce
doi asociați.                          (Comuna Beceni), județul Buzău, cu cetățenie română,
  Mandatul administratorilor este pe o perioadă        posedând CI, seria XZ, nr. 346452 cod numeric
nelimitată.                           2770216100069 eliberată de SPCLEP Buzău la data de
  5. Participarea la beneficii și pierderi va fi conform   30.07.2007 și BUCUR D. AUREL, de naționalitate
participării la capitalul social.                română, născut la data de 11.01.1938 în
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.      Comuna Cărpiniștea, județul Buzău, cu domiciliul în
                                Sat Izvoru Dulce, Comuna Beceni, județul Buzău, cu
  (19/1.381.017)                       cetățenie română, posedând Bl, seria DV, nr. 759209,
                                cod numeric 1380111100038, eliberat de Poliția Buzău la
                                data de 28.02.1991, din cadrul societății
         Societatea Comercială
                                A&G CONTRUST S.R.L., cu sediul în Sat Izvoru Dulce,
         GIAD PROD - S.R.L.
                                nr. 132, Comuna Beceni, județul Buzău, cu un capital
                                social în valoare de 600 lei, înmatriculată în Registrul
            NOTIFICARE
                                Comerțului sub nr. J10/767/2008, CUI 23968031, am
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    hotărât de comun acord următoarele modificări:
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      • Radierea punctului de lucru situat în Sat Izvoru
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Dulce, Comuna Beceni, județul Buzău.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     • Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani de la
                                data semnării prezentei decizii.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
GIAD PROD S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,          Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
județ Buzău, Str. TRAIAN VUIA, nr. 51, înregistrată sub     C.C.I.A. Buzău și semnat de asociați în exemplare, în
nr. J10/715/1991 , cod unic de înregistrare 1147329, care    conformitate cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990,
a fost înregistrat sub nr. 21114 din 20.10.2009.        republicată în Monitorul Oficial 1066/17.11.2004.
  (20/1.381.018)                         (22/1.381.020)
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
        Societatea Comercială              denumirea de “PHARMASTERA” (obiect de activitate
        ODOBESCU COM - S.R.L.              2120,4773,4774,4775).
                                  Art. 4. Schimbarea datelor de identificare ale celor doi
             DECIZIA                asociați NAZÂRU M IOAN și NAZÂRU I. MIRELA, ca
                                urmare a schimbării actelor de identitate.
        ASOCIATULUI UNIC AL                Art. 5. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
       S.C. ODOBESCU COM S.R.L.              neschimbate.
  Subsemnatul
  UNGUREANU GHEORGHE, de cetățenie română,             (24/1.381.022)
domiciliat în Sat Alexandru Odobescu, Comuna Buda,
județ Buzău, CNP 1641202390698, identificat cu CI,               Societatea Comercială
seria XZ, nr. 228236, eliberată de Pol. Rm. Sărat, la data
de 16/08/2004, deținând un număr de 20 părți sociale,             H C SERV TRAVEL - S.R.L.
reprezentând 100 % din capitalul social al societății
              DECID:                           NOTIFICARE
  Art. 1. Schimbarea datelor de identificare ale          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociatului unic urmare a schimbării actului de identitate.
  Art. 2. Suspendarea activității societății pe o perioadă   Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
de trei ani.                          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
neschimbate.                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                H C SERV TRAVEL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  (23/1.381.021)
                                BUZĂU, județ Buzău, Str. SPIRU HARET, nr. 6,
                                înregistrată sub nr. J10/1394/2007, cod unic de
         Societatea Comercială             înregistrare 22712263, care a fost înregistrat sub
        H C SERV TRAVEL - S.R.L.             nr. 21191 din 21.10.2009.

           HOTĂRÂREA                   (25/1.381.023)

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                     Societatea Comercială
      S.C. HC SERV TRAVEL S.R.L.                      ANTCOM ITAL - S.R.L.
       DIN DATA DE 21/10/2009
  Adunarea generală a asociaților în prezența:                    DECIZIA
  D-lui NAZÂRU M IOAN, de cetățenie română,
domiciliat în Municipiul Buzău, Str. Soarelui, nr. 4,              ASOCIATULUI UNIC AL
județ Buzău, CNP 1551017100031, identificat cu CI,               S.C. ANTCOM ITAL S.R.L.
seria XZ, nr. 421383, eliberată de Spclep Buzău, la data            DIN DATA DE 21.10.2009
de 14/07/2009, deținând un număr de 8 părți sociale,        Subsemnatul
reprezentând 40 % din capitalul social al societății,        VĂTUIU GH ROMICĂ, de cetățenie română,
  D-nei NAZÂRU I. MIRELA, de cetățenie română,        domiciliat în Oraș Nehoiu, Calea Mihai Viteazu, bl. 30,
domiciliată în Municipiul Buzău, Str. Soarelui, nr. 4,     et. 6, ap. 25, județ Buzău, CNP 1750916100090,
județ Buzău, CNP 2850704091296, identificată cu CI,       identificat cu CI, seria XZ, nr. 048791, eliberată de
seria XZ, nr. 421384, eliberată de Spclep Buzău, la data    Poliția Nehoiu, la data de 31/07/2000, reprezentat de
de 14/07/2009, deținând un număr de 12 părți sociale,      domnul UNGUREANUI. GHEORGHE, de cetățenie
reprezentând 60% din capitalul social al societății, legal și  română, domiciliat în Oraș Nehoiu, Calea Mihai Viteazu,
statutar convocată,                       bl. 30, et. 6, ap. 25, județ Buzău, CNP 1501124106612,
            HOTĂRĂȘTE:               identificat cu CI, seria XZ, nr. 386600, eliberată de
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu       SPCLEP Nehoiu, la data de 21/07/2008 conform Procurii
următoarele activități:                     Speciale nr. 1224/30.09.2008 autentificată de
  2120: Fabricarea preparatelor farmaceutice.
                                BNP Stoian Elena, deținând un număr de 20 părți sociale,
  4775: Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
                                reprezentând 100 % din capitalul social al societății
și de parfumerie, în magazine specializate.
                                              DECID:
  Art. 2. Restrângerea obiectului de activitate prin
                                  Art. 1. Suspendarea activității societății pentru o
eliminarea următoarelor activități economice:
                                perioadă de 1 an.
  8020: Activități de servicii privind sistemele de
                                  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
securizare.
                                neschimbate.
  Art. 3. Înființarea unui punct de lucru situat în sat
UDAȚI-MÂNZU, com. Smeeni, nr. 76, județ Buzău, având        (26/1.381.024)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                9

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
  KOMAN KONSTRUCȚII SI AMENAJĂRI - S.R.L.                   JUAN & ALEX - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
 S.C. KOMAN KONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI S.R.L.                S.C. JUAN & ALEX S.R.L.
      DIN DATA DE 21.10.2009                     DIN DATA DE 21.10.2009
  Adunarea generală a asociaților în prezența:          Adunarea generală a asociaților în prezența:
  D-lui COMAN I MIRCEA VALERIU, de cetățenie           D-lui ȘOIGAN V IONUȚ CRISTINEL, de cetățenie
română, domiciliat în Municipiul Buzău, Aleea Parcul      română, domiciliat în Municipiul Buzău, Str. Horticolei,
Tineretului, nr. 12, județ Buzău, CNP1710306100082,      nr. 25, județ Buzău, CNP 1810616100173, identificat cu
identificat cu CI, seria XZ, nr. 311449, eliberată de Spclep  CI, seria XZ, nr. 293980, eliberată de Spclep Buzău, la
Buzău, la data de 11/10/2006, deținând un număr de       data de 14/04/2006, deținând un număr de 10 părți
                                sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
99 părți sociale, reprezentând 99% din capitalul social al
                                societății, reprezentat de dl. MANEA D IONUȚ
societății;                          ALEXANDRU, de cetățenie română, domiciliat în
  D-nei COMAN GHE LUMINIȚA ELENA, de cetățenie        Municipiul Buzău, Cart. Dorobanți 1, bl. 8D, et. 4, ap. 16,
română, domiciliată în Municipiul Buzău, Aleea         județ Buzău, CNP 1881104100172, identificat cu CI,
Parcul Tineretului, nr. 12, județ Buzău,            seria XZ, nr. 426158, eliberată de Spclep Buzău, la data
CNP 2730512103774, identificată cu CI, seria XZ,        de 21/08/2009, în calitate de împuternicit, conform
nr. 311448, eliberată de Spclep Buzău, la data de       Procurii speciale autentificate sub nr. 4120/29.12.2008
11/10/2006, deținând un număr de 1 părți sociale,       de către BNI VIȘINOIU ELENA din Buzău,
reprezentând 1% din capitalul social al societății legal și    D-lui MANEA D IONUȚ ALEXANDRU, de cetățenie
statutar convocată, întrunită la sediul social al societății  română, domiciliat în Municipiul Buzău, Cart. Dorobanți
             HOTĂRĂȘTE:              1, bl. 8D, et. 4, ap. 16, județ Buzău,
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă  CNP 1881104100172, identificat cu CI, seria XZ,
de trei ani.                          nr. 426158, eliberată de Spclep Buzău, la data de
                                21/08/2009, deținând un număr de 10 părți sociale,
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                reprezentând 50% din capitalul social al societății legal și
neschimbate.                          statutar convocată, întrunită la sediul social al societății
  (27/1.381.025)                                   HOTĂRĂȘTE:
                                  Art. 1. Reluarea activității societății.
                                  Art. 2. Schimbarea datelor de identificare ale
        Societatea Comercială              asociatului MANEA D IONUȚ ALEXANDRU ca urmare a
       TRANSPORT CRIS - S.R.L.             schimbării actului de identitate.
                                  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
             DECIZIA                neschimbate.
                                  (29/1.381.027)
        ASOCIATULUI UNIC AL
       S.C. TRANSPORT CRIS S.R.L.
        DIN DATA DE 21.10.2009                     Societatea Comercială
                                        ROXANA DORO - S.R.L.
  Subsemnata
  CRISTEA V. VIOLETA, de cetățenie română,                     HOTĂRÂREA
domiciliată în Municipiul Buzău, B-dul Gării,
bl. BISTRIȚA, et. 8, ap. 32, județ Buzău,                   ADUNĂRII GENERALE
CNP 2660519100020, identificată cu CI, seria XZ,             EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
nr. 417946, eliberată de Spclep Buzău, la data de              S.C. ROXANA DORO S.R.L.
10/06/2009, deținând un număr de 50 părți sociale,             NR. 1 DIN DATA DE 21.10.2009
reprezentând 100% din capitalul social al societății
                                  Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților
             DECID:
                                S.C. ROXANA DORO S.R.L. cu sediul în mun. Buzău,
  Art. 1. Suspendarea activității societății pentru o     str. Dimitrie Cantemir nr. 2, jud. Buzău, înmatriculată la
perioadă de trei ani.                     O.R.C. Buzău sub nr. J10/229/2009, având
  Art. 2. Schimbarea datelor de identificare ale a      C.U.I. 25229620, întrunită astăzi, data de mai sus la
asociatului unic ca urmare a schimbării actului de       sediul societății, în prezența ambilor asociați, am hotărât
identitate.                          cu unanimitate de voturi următoarele:
  Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân     1. Radierea punctului de lucru situat în mun. Slobozia,
neschimbate.                          Bld. Matei Basarab, Ansamblul Peco, bl. A2, Tronson B,
                                sc. B, parter, jud. Ialomița.
  (28/1.381.026)                         2. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani.
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
  Celelalte dispoziții rămân nemodificate.             1. Mutarea sediului societății în Buzău, Str. Patriei,
  Redactat astăzi, data de 21.10.2009, în trei         nr. 38, județul Buzău.
exemplare.                             2. Suspendarea activității pe o perioadă de maxim
                                3 ani de la data semnării prezentei hotărâri.
  (30/1.381.028)                         3. Schimbarea datelor de identificare ale asociatului
                                VALDIVIA URTUBIA JORGE ABRAHAM.
                                  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
         Societatea Comercială               Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
          ENE ANDI - S.N.C.              C.C.I.A. Buzău și semnat de toți asociații în conformitate
                                cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990, republicată în
           HOTĂRÂREA                 Monitorul Oficial 1.066/17.11.2004.

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               (32/1.381.030)
  S.C. ENE ANDI SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV
  Adunarea generală a asociaților în prezența:                 Societatea Comercială
  D-lui ENE GH ION, de cetățenie română, domiciliat în             NOUA CONST - S.R.L.
Municipiul Buzău, Cart. Broșteni, bl. D2, et. 2, ap. 12,
județ Buzău, CNP 1601106100022, identificat cu CI,                   NOTIFICARE
seria XZ, nr. 280628, eliberată de Spclep Buzău, la data
de 29/11/2005, deținând 5 lei, reprezentând 50% din        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capitalul social al societății,                 Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  D-nei ENE C TIȚA, de cetățenie română, domiciliată      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
în Municipiul Buzău, Cart. Broșteni, bl. D2, et. 2, ap. 12,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
județ Buzău, CNP 2650201100040, identificată cu CI,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
seria XZ, nr. 229023, eliberată de Mun. Buzău, la data de    NOUA CONST S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BUZĂU,
23/08/2004, deținând 5 lei, reprezentând 50% din        județ Buzău, Str. PATRIEI, nr. 38, înregistrată sub
capitalul social al societății, legal și statutar convocată,
             HOTĂRĂȘTE:               nr. J10/768/2008, cod unic de înregistrare 23975950,
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă   care a fost înregistrat sub nr. 21660 din 22.10.2009.
de 3 ani.                              (33/1.381.031)
  Art. 2. Stabilirea mandatului administratorilor
ENE GH ION și ENE C TIȚA, pe perioadă nelimitată.
  Art. 3. Schimbarea datelor de identificare ale celor doi           Societatea Comercială
asociați ENE GH ION și ENE C TIȚA, ca urmare a                 ADY PRODCOM - S.R.L.
schimbării actelor de identitate.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
neschimbate.
                                  Asociatul unic AGHIANĂ V. EREMIA, de naționalitate
  (31/1.381.029)
                                română, născut la data de 11.08.1961 în Sat Dedulești,
                                Com. Topliceni, județul Buzău cu domiciliul în Rm. Sărat,
         Societatea Comercială             Str. Toamnei, bl. 21, sc. A, et. 3, ap. 10, județul Buzău, cu
         NOUA CONST - S.R.L.              cetățenie română, posedând CI, seria XZ, nr. 289187,
                                cod numeric 1610811104972, eliberată de SPCLEP
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              Rm. Sărat la data de 01.03.2006, din cadrul societății
  Asociații BARANGĂ N. VIOLETA, de naționalitate       ADY PRODCOM S.R.L., cu sediul în Rm. Sărat,
română, născut la data de 18.05.1971 în Buzău,         Str. Toamnei Dig, bl. 21B, ap. 8, județul Buzău,
județul Buzău, cu domiciliul în Buzău, str. Cătunului, nr. 1,  înmatriculată în Registrul Comerțului sub
județul Buzău, cu cetățenie română, posedând CI,        nr. J10/842/1993, CUI 4595416, cu un capital social de
seria XZ, nr. 186496 cod numeric 2710518100015,         200 lei, a hotărât următoarele modificări:
eliberată de Poliția Buzău la data de 17.10.2003 și         1. Reluarea activității societății de la data semnării
VALDIVIA URTUBIA JORGE ABRAHAM, cetățean            prezentei decizii.
chilian - cunoscător al limbii române, născut la data de
                                  2. Radierea punctului de lucru situat în Sat Rubla,
12.12.1957 în Chile, cu reședința în Buzău,
str. Cătunului, nr. 1, județul Buzău, cu cetățenie română,   Com. Valea Râmnicului,Corp nr.25, lot III, nr. cadast.
posedând cate de rezidență pentru membrii de familie      446/3, județul Buzău.
seria RTR, nr. 15100, cod numeric 7571212100014,          Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
eliberat de ORI Buzău la data de 21.05.2008, din cadrul       Tehnoredactat de Compartimentul de asistență al
societății NOUA CONST S.R.L., cu sediul în Buzău,        C.C.I.A. Buzău și semnat de asociatul unic în
Bld. Gării, nr. 22, județul Buzău, cu un capital social în   conformitate cu prevederile art. 204 din Legea 31/1990,
valoare de 1.000 lei, înmatriculată în Registrul        republicată în Monitorul Oficial 1.066/17.11.2004
Comerțului sub nr. J10/768/2008, CUI 23975950, au
hotărât de comun acord următoarele modificări:           (34/1.381.032)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                11

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        MAGNOLIA COM - S.R.L.                      CASA VIOREL - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           HOTĂRÂREA

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                      S.C. CASA VIOREL S.R.L.
      S.C. MAGNOLIA COM S.R.L.
                                      DIN DATA DE 22.10.2009
  Adunarea generală a asociaților în prezența:          Adunarea generală a asociaților în prezența:
  D-nei BULARCĂ I. ANA-SILVIA, de cetățenie română,       D-lui BOTEZATU V DANIEL, de cetățenie română,
domiciliată în Oraș Nehoiu, Str. Alexandru Ioan Cuza,     domiciliat în Municipiul Buzău, Cart. Episcopiei, bl. E2,
                                sc. A, et. 5, ap. 18, județ Buzău, CNP 1670529100049,
nr. 6, județ Buzău, CNP 2460102106611, identificată cu
                                identificat cu CI, seria XZ, nr. 240447, eliberată de
CI, seria XZ, nr. 348570, eliberată de Spclep Nehoiu, la    Poliția Buzău, la data de 22/11/2004, deținând un număr
data de 16/08/2007, deținând un număr de 10 părți       de 20 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social
sociale, reprezentând 50% din capitalul social al       al societății,
                                  D-lui BOTEZATU D VASILE, de cetățenie română,
societății,                          domiciliat în Municipiul Buzău, Str. Bucegi, nr. 7, bl. ICF,
  D-lui BULARCĂ C. PAUL, de cetățenie română,        sc. B, et. 3, ap. 26, județ Buzău, CNP 1370724100027,
domiciliat în Oraș Nehoiu, Str. Alexandru Ioan Cuza,      identificat cu Bl, seria BN, nr. 301937, eliberat de Poliția
nr. 6, județ Buzău, CNP 1341004106618, identificat cu     Buzău, la data de 10/04/1980, deținând un număr de
                                20 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
CI, seria XZ, nr. 348577, eliberată de Spclep Nehoiu, la    societății legal și statutar convocată, întrunită la sediul
data de 16/08/2007, deținând un număr de 10 părți       social al societății
sociale, reprezentând 50% din capitalul social al                    HOTĂRĂȘTE:
societății legal și statutar convocată, întrunită la sediul    Art. 1. Desființarea punctului de lucru situat în
                                RÂMNICU SĂRAT, Str. Piața Halelor, Hala Industrială
social al societății                      nr. PARCELA 20, județ Buzău.
             HOTĂRĂȘTE:                Art. 2. Desființarea punctului de lucru situat în BUZĂU,
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă  Str. D. Gherea (Alexandru Marghiloman) nr. 25,
                                județ Buzău.
de trei ani.                            Art. 3. Desființarea punctului de lucru situat în BUZĂU,
  Art. 2. Schimbarea datelor de identificare ale       Str. Colonel Buzoianu, nr. 128, județ Buzău.
asociaților BULARCĂ I. ANA-SILVIA și BULARCĂ            Art. 4. Suspendarea activității societății pe o perioadă
C. PAUL urmare a schimbării actelor de identitate.       de trei ani.
                                  Art. 5. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  Art. 3. Stabilirea mandatului administratorilor      neschimbate.
BULARCĂ I. ANA-SILVIA și BULARCĂ C. PAUL pe
                                  (37/1.381.035)
durată nelimitată.
  Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                                  Societatea Comercială
                                        VIOSTAR COM - S.R.L.
  (35/1.381.033)
                                            DECIZIA
        Societatea Comercială                     ASOCIATULUI UNIC AL
        MAGNOLIA COM - S.R.L.                     S.C. VIOSTAR COM S.R.L.
                                        DIN DATA DE 22.10.2009
           NOTIFICARE
                                 Subsemnatul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     BALAN G NICOLAE, de cetățenie română, domiciliat
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    în Municipiul Buzău, Cart. Broșteni, bl. M3, sc. B, et. 3,
                                ap. 26, județ Buzău, CNP 1630110100025, identificat cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        CI, seria XZ, nr. 109473, eliberată de Pol. Buzău, la data
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  de 22/02/2002, deținând un număr de 10000 părți
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
MAGNOLIA COM S.R.L., cu sediul în ORAȘ NEHOIU,         societății
                                             DECID:
județ Buzău, Str. AL. I. CUZA, nr. 6, înregistrată sub      Art. 1. Mutarea sediului societății în Buzău, DN2,
nr. J10/850/1993, cod unic de înregistrare 4232240, care    km. 112 + 625, jud. Buzău.
a fost înregistrat sub nr. 21679 din 22.10.2009.         Art. 2. Radierea punctului de lucru situat pe Centura
                                municipiului Buzău, tarlaua 30, parcela nr. 267,
  (36/1.381.034)                       jud. Buzău.
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
 Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
neschimbate.                         dl. Stanica Adrian, care va avea ca sarcina și efectuarea
  (38/1.381.036)                      tuturor formalităților la Oficiul Registrului Comerțului.

                                 (41/1.381.039)
        Societatea Comercială
        VIOSTAR COM - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           NOTIFICARE
                                      OPTIMED MEDICAL 2004 - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                   HOTĂRÂREA
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
VIOSTAR COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL                    NR. 2/21.09.2009
BUZĂU, județ Buzău, DN 2, KM. 112+625, înregistrată
sub nr. J10/1069/1995, cod unic de înregistrare 7861903,     Adunarea Generală Extraordinară a asociaților
care a fost înregistrat sub nr. 21703 din 23.10.2009.
                               OPTIMED MEDICAL 2004 S.R.L., cu sediul în Buzău,
  (39/1.381.037)
                               str. Unirii, bloc 1 C, parter, jud. Buzău, înregistrată la
                               Registrul Comerțului sub nr. J10/372/2004, având
        Societatea Comercială
        MIRACOL MS - S.R.L.              C.U.I. 16369196, întrunită în data de 21.09.2009, legal
                               constituită în cvorumul prevăzut de lege și actul
            DECIZIE                constitutiv
  Asociatul unic Stana Marius din cadrul S.C. MIRACOL                HOTĂRĂȘTE
MS S.R.L., cu sediul social în Buzău, srt. Episcopiei,      1. Aprobă schimbarea sediului social din strada Unirii,
bl. E3, parter, Jud. Buzău, înregistrată la ORC Buzău sub
numărul J10/258/2008,CUI 23319697, am hotărât         bl. 1C parter în strada Stadionului, Complex comercial
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de  Micro XIV Buzău.
trei ani.                            2. Împuternicește pe domnul Dumitru Valentin,
  Celelalte prevederi nemodificate rămân valabile.
                               administratorul societății, pentru semnarea documentelor
  DATA 22.10.2009.
                               necesare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.
  (40/1.381.038)
                                 (42/1.381.040)
        Societatea Comercială
        ARHI DESIGN 05 - S.R.L.                     Societatea Comercială
      DECIZIA NR. 1 DATA 23.10.2009                  OPTIMED MEDICAL 2004 - S.R.L.

  Dl.    Stanica     Adrian,   administratorul
                                           NOTIFICARE
S.C. ARHI DESIGN 05 S.R.L., cu sediul în Buzău,
Str. Unirii, Bl. 9A, ap. 1, J10/1034/2005,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CUI RO 17945726, având în același timp și calitatea de
asociat unic la S.C. ARHI DESIGN 05 S.R.L.          Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
               DECIDE:             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
actul constitutiv al societății, asociatul unic        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea      OPTIMED MEDICAL 2004 S.R.L., cu sediul în
temporară) a activității societății, ca urmare a       MUNICIPIUL      BUZĂU,      județ    Buzău,
următoarelor motive:
                               B-dul STADIONULUI, înregistrată sub nr. J10/372/2004,
  - climatul economic actual,
  - ultimele modificări legislative,             cod unic de înregistrare 16369196, care a fost înregistrat
  - lipsa activității pana în acest moment.         sub nr. 21744 din 23.10.2009.
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
3 ani.                              (43/1.381.041)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                 13

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          IR & ID - S.R.L.                        IR & ID - S.R.L.

             DECIZIA                           NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        ASOCIATULUI UNIC                Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       DIN DATA DE 02.10.2009              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        S.C. IR & ID S.R.L.
                                IR & ID S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
     ÎNMATRICULATĂ ÎN R.C. SUB              județ Sibiu, Str. MARGARETELOR, nr. 36, înregistrată
    NR. J32/1671/2006, C.U.I. 19192160           sub nr. J32/1671/2006, cod unic de înregistrare
                                19192160, care a fost înregistrat sub nr. 60477 din
  Subsemnatul BOZAN OVIDIU-IOAN, cetățean român,       02.10.2009.
domiciliat în mun. Sibiu, str. Margaretelor, nr. 36, ap. 1,
jud. Sibiu, CNP 1740325323914, în calitate de asociat       (45/1.381.178)
unic în cadrul societății susmenționate, cu sediul în
mun. Sibiu, str. Margaretelor, nr. 36, județul Sibiu, am             Societatea Comercială
hotărât:                                      DENAL - S.R.L.
  1. Retragerea mea din societate și cesionarea celor
700 părți sociale deținute de mine în cadrul societății                 DECIZIA
către HAȘEGAN CRISTIAN-DANIEL urmând a mă
                                        ASOCIATULUI UNIC AL
retrage din societate, renunțând la calitatea de asociat
                                          S.C. DENAL S.R.L.
unic și administrator.
                                        DIN DATA DE 06.10.2009
  Subsemnatul HAȘEGAN CRISTIAN-DANIEL,
cetățean român, născut la data de 25.01.1989 în          Subsemnatul ALDEA LIVIU SORIN, cetățean român,
                                domiciliat în mun. Sibiu, str. Gutuilor, nr. 51, județul Sibiu,
mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în mun. Sibiu,       CNP 1680911320013, în calitate de asociat unic în cadrul
str. Țiglarilor, bloc B6, sc. C, et. 3, ap. 63, jud. Sibiu,  S.C. DENAL S.R.L., societate înmatriculată la Registrul
CNP 1890125324852, declar că primesc cele 700 părți      Comerțului Sibiu sub nr. J32/91/1999, cu sediul în
sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare în valoare    mun. Sibiu, str. Lungă, nr. 69A, județul Sibiu, am hotărât
totală de 7000 lei, de la BOZAN OVIDIU-IOAN,          următoarele:
                                 - Schimbarea sediului social la următoarea adresă:
înțelegând prin aceasta să îmi asum calitatea de asociat    mun. Sibiu, str. Gutuilor, nr. 51, județul Sibiu, imobil
unic și administrator în societatea sus-menționată.      identificat în CF nr. 104482 - Sibiu, nr. top.
  În urma cesionării capitalul social este în valoare de   4994/5002/15/7/2/2/7/2, nr. CAD - 6100.
7000 lei, se divide într-un număr de 700 părți sociale în     - Schimbarea domeniului principal de activitate
                                existent, cu: 561 Restaurante și a activității principale, cu:
valoare de 10 lei fiecare și este repartizat în totalitate
                                5610 Restaurante - (rulotă alimentară mobilă).
asociatului unic HAȘEGAN CRISTIAN-DANIEL.             - Completarea obiectului de activitate cu: 5610,
  Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală   5621,5629.
înscrisă în Registrul Comerțului.                 Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
  2. Revocarea din funcția de administrator a        actele de constituire ale societății,
d-lui: BOZAN OVIDIU-IOAN.                     (46/1.381.179)
  3. Numirea în funcția de administrator a
d-lui: HAȘEGAN CRISTIAN-DANIEL.
                                         Societatea Comercială
  Prezenta decizie, modifică în mod corespunzător
                                          DENAL - S.R.L.
actele de constituire ale societății, anexându-se la
acestea. Asociatul se obligă să încheie un Act Constitutiv              NOTIFICARE
Actualizat ca urmare a acestor modificări și să depună la
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
registrul comerțului în termen de 15 zile actul modificator  Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările. Asociatul unic declară pe propria        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
răspundere că a luat la cunoștință prevederile Actului     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                DENAL S.R.L., cu sediul în Județul Sibiu, Municipiul
Constitutiv Actualizat, conform ultimelor modificări la
                                Sibiu, Str. Gutuilor, Nr. 51, înregistrată sub
Legea 31/1990 și își însușește în totalitate conținutul    nr. J32/91/1999, cod unic de înregistrare 11486225, care
acestora.                           a fost înregistrat sub nr. 60784 din 06.10.2009.
  (44/1.381.177)                         (47/1.381.180)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
        Societatea Comercială                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    AGENȚIA DE DEZVOLTARE SIBIU - S.R.L.            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            HOTĂRÂREA
                                  AGENȚIA DE DEZVOLTARE SIBIU S.R.L., cu sediul în
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str. TEILOR, nr. 15,
SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE SIBIU S.R.L.           înregistrată sub nr. J32/2117/1994, cod unic de
  Subsemnatul IORDANESCU EUGEN, domiciliat în          înregistrare 6861301, care a fost înregistrat sub nr. 60869
mun. Sibiu, str. Măgura, nr. 50, jud. Sibiu, posesor al C.I.,   din 06.10.2009.
seria S.B., nr. 287350, eliberată de Poliția mun. Sibiu la
data    de    16.11.2005,    reprezentant     al    (49/1.381.182)
S.C. I M CONSULTING ROMANIA S.R.L. conform Aga
din data de 29.09.2009, în calitate de asociat unic al
S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE SIBIU S.R.L.,                      Societatea Comercială
înmatriculată în Registrul Comerțului sub
nr. J32/2117/1994, CUI 6861301, cu sediul în mun. Sibiu,                LARSIV - S.R.L.
str. Teilor, nr. 15, jud. Sibiu, în unanimitate, am hotărât:
  1. Cesionarea unui număr de 20 părți sociale, cu o              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
20 lei, deținute de S.C I M CONSULTING ROMANIA
S.R.L. către d-na BALTAG ELENA CRISTINA. Cesiunea                 DIN DATA DE 25.09.2009
se face la valoarea nominală a părților sociale.
  Cooptarea în societate a d-nei BALTAG ELENA            Subsemnatul Ghișe Gheorghe Florin, în calitate de
CRISTINA, cetățean român, CNP 2670831170396,            asociat unic al S.C. LARSIV S.R.L. având RO 15533583
născută la data de 31.0.8.1967, în mun. Galați,          și înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
jud. Galați, cu domiciliul în mun. Galați, str. Morilor, nr. 15,
jud. Galați, posesoare a C.I., seria G.L., nr. 456751,       J32/787/2003 am hotărât completarea obiectului de
eliberată de către SPCLEP Galați la data de 26.06.2006.      activitate al societății cu următoarele activități:
  Subscrisa S.C. I M CONSULTING ROMÂNIA S.R.L.            - 0146 - creșterea porcinelor;
prin reprezentant IORDANESCU EUGEN declar pe
propria răspundere că sunt de acord să cesionez            - 0147 - creșterea pasărilor;
d-nei BALTAG ELENA CRISTINA un nr. de 20 părți             - 0150 - activități în ferme mixe;
sociale, renunțând la calitatea de asociat al societății.       - 8299 - alte activități de servicii suport pentru
Totodată declar că nu mai am nicio pretenție față de
                                  intreprineri;
veniturile viitoare ale societății.
  Subsemnatul BALTAG ELENA CRISTINA, declar că            - 8559 - alte forme de învățământ
sunt de acord să primesc prin cesiune din partea            - 8560 - activități de servicii suport pentru învățământ;
S.C. I M CONSULTING ROMANIA” S.R.L. un număr de
20 părți sociale, în valoare totală de 200 lei,            (50/1.381.183)
asumându-mi calitatea de asociat, administrator și
reprezentant legal al societății începând cu data de
29.09.2009.                                     Societatea Comercială
  Ca urmare a modificărilor capitalul social al societății
este în valoare totală de 20,0 lei, în numerar, împărțit în              LARSIV - S.R.L.
20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
aparținând în întregime asociatului unic.                         NOTIFICARE
  2. Revocarea din funcția de administrator a
d-lui EUGEN IORDANESCU și numirea în funcția de            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
administrator a d-nei BALTAG ELENA CRISTINA.
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător        Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
actele de constituire ale societății, anexându-se la        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
acestea.
  Restul clauzelor rămân nemodificate.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (48/1.381.181)
                                  LARSIV S.R.L., cu sediul în SAT POIANA SIBIULUI,
                                  COMUNA POIANA SIBIULUI, județ Sibiu, nr. 1085,
        Societatea Comercială
    AGENȚIA DE DEZVOLTARE SIBIU - S.R.L.            înregistrată sub nr. J32/787/2003, cod unic de
                                  înregistrare 15533583, care a fost înregistrat sub
            NOTIFICARE
                                  nr. 60955 din 08.10.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,        (51/1.381.184)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                 15

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          JUST 4 MEN - S.R.L.                       JUST 4 MEN - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                             NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       DIN DATA DE 07.10.2009                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       S.C. JUST 4 MEN S.R.L.                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     ÎNMATRICULATĂ ÎN R.C. SUB                JUST 4 MEN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
    NR. J32/1024/2007, C.U.I. 21926889            județ Sibiu, B-dul VASILE MILEA, nr. 1, ap. 1, înregistrată
                                 sub nr. J32/1024/2007 , cod unic de înregistrare
  Subsemnații DAVID ADELA-MARIA, cetățean român,        21926889, care a fost înregistrat sub nr. 61021 din
domiciliată în mun. Sibiu Calea Șurii Mari, nr. 18,        08.10.2009.
jud. Sibiu, CNP 2530408323932 și BĂRBULESCU
IOANA ADELA, cetățean român, domiciliată în              (53/1.381.188)
mun. Sibiu, Calea Șurii Mari, nr. 1, jud. Sibiu,
CNP 2760827323940, ambele asociate în cadrul                    Societatea Comercială
societății susmenționate, cu sediul în mun. Sibiu,
                                          VIRCOMED SIB - S.R.L.
B-dul Vasile Milea, nr. 1, ap. 1, județul Sibiu, am hotărât
cu unanimitate de voturi:
  1. Cesionarea unui număr de 16 părți sociale din             DECIZIA NR. 1 DATA 08.10.2009
totalul celor 18 părți sociale deținute de DAVID           Asociat
ADELA-MARIA în cadrul societății, la valoarea nominală        Stroescu Nicolae Ovidiu identificat cu CI, seria SB,
precizată în actele de constituire de 10 lei fiecare, în     nr. 409972, eliberată de Pol. Sibiu având
valoare totală de 160 lei către BĂRBULESCU IOANA-         CNP 1741204323934,
ADELA.                                DECIDE:
  Subsemnata BĂRBULESCU IOANA-ADELA declar             - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind
că primesc cele 16 părți sociale în valoare nominală de      societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
10 lei fiecare, în valoare totala de 160 lei de la        actul constitutiv al societății, asociatul unic
DAVID ADELA-MARIA.                        (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
  Ca urmare a cesiunii capitalul social total în valoare de   temporară) a activității societății începând cu data de
200 lei, se divide într-un număr de 20 părți sociale în      07.10.2009,
valoare de 10 lei fiecare repartizate între asociați după      - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
cum urmează DAVID ADELA-MARIA are un aport la           3 ani.
capitalul social în valoare de 20 lei și deține 2 părți sociale
                                   (54/1.381.189)
și BĂRBULESCU IOANA-ADELA are un aport la capitalul
social în valoare de 180 lei și deține 18 părți sociale
Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală               Societatea Comercială
înscrisă în Registrul Comerțului.                          PRO-SERV - S.R.L.
  2. Revocarea din funcția de administrator a d-nei
DAVID ADELA-MARIA.
                                          HOTĂRÂRE NR. 1/2009
  3. Numirea în funcția de administrator a
d-nei: BĂRBULESCU IOANA-ADELA.                    Adoptată în data de 08.09.2009 cu ocazia Adunării
  4. Completarea obiectului de activitate cu următoarele    Generale Extraordinare a asociaților S.C. PRO-
activități:                            SERV S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului sub
  4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;      nr. J32/972/2006, având CUI 18823530 și sediul în Sibiu,
  4941 Transporturi rutiere de mărfuri;             str. Iazului, nr. 19, ap. 15, jud. Sibiu.
  4942 Servicii de mutare;                     Cu votul reprezentând 100% din capitalul social
  5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi     asociații hotărăsc:
terestre;                               1. Cooptarea ca asociat a d-lui ȚENEA IOAN
  5229 Alte activități anexe transporturilor;          CRISTIAN, cetățean român, născut la data de
  5320 Alte activități poștale și de curier.          16.05.1972 în Sibiu, jud. Sibiu, CNP 1720516323912,
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător       domiciliat în Sibiu, str. Lungă, nr. 76, ap. 15, jud. Sibiu,
actele de constituire ale societății anexându-se la        identificat cu CI, seria SB, nr. 168100, eliberată de Poliția
acestea. Se va redacta un Act Constitutiv Actualizat ca      Sibiu la data de 10.03.2003.
urmare a acestor modificări. Asociații declară pe propria       2. Retragerea din societate a asociaților BELCEA
răspundere că au luat la cunoștință prevederile Actului      DUMITRU-CĂTĂLIN, ANDER ANA și COSTEA RADU
Constitutiv Actualizat, conform ultimelor modificări la      ADRIAN.
Legea 31/1990 și își însușesc în totalitate conținutul        În urma retragerii și cesiunii capitalul social în valoare
acestora.                             totală de 9000,00 lei, împărțit în 900 părți sociale a
                                 10,00 lei fiecare, este deținut în întregime de către
  (52/1.381.187)                        Dl. ȚENEA IOAN CRISTIAN, care devine astfel asociat
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
unic al societății. Cesiunea se va face la valoarea              Societatea Comercială
nominală a unei părți sociale.                          NATY RO - S.R.L.
  3. Numirea în funcția de administrator a d-lui ȚENEA
IOAN CRISTIAN.                                     DECIZIA
  4. Schimbarea sediului social în: Sibiu, str. Lungă,
nr. 76, ap. 15 Jud. Sibiu.                    ASOCIATULUI UNIC DIN DATA DE 08.10.2009
  5. Radierea punctului de lucru situat în Sibiu,      PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
str. Iazului, nr. 19, ap. 15, jud. Sibiu.                  S.C. NATY RO S.R.L.
  6. Declararea unui punct de lucru situat în Sibiu,         ÎNMATRICULATĂ ÎN R.C. SUB
str. Frigoriferului, nr. 2, jud. Sibiu.                NR. J32/748/2003, C.U.I. 15507932
  7. Completarea obiectului de activitate cu următoarele    Subsemnata     ROMAN    ILEANA     NATALIA
activități codificate CAEN: 7120.               (născută DEAC), cetățean român, domiciliată în
  8. Schimbarea activității principale în: 4520.      mun. Sibiu, str. Fabricii, nr. 2, sc. C, et. 2, ap. 35,
  9. Reluarea activității societății începând cu data de  jud. Sibiu, CNP 2811009204507, în calitate de asociat
01.10.2009.                          unic în cadrul societății susmenționate, cu sediul în
  Dăm prezenta hotărâre spre a servi organelor       mun. Sibiu, str. Fabricii, nr. 2, bloc 9, sc. C, ap. 35,
                               județul Sibiu, am hotărât:
abilitate.
                                 1. Retragerea mea din societate și cesionarea celor
  (55/1.381.190)                      20 părți sociale deținute de mine în cadrul societății către
                               DEAC NATALIA, renunțând la calitatea de asociat și
                               administrator.
        Societatea Comercială               Subsemnata DEAC NATALIA, cetățean român,
                               născută la data de 28.11.1953 în loc. Sinești, jud. Vâlcea,
         PRO-SERV - S.R.L.
                               domiciliată în mun. Sibiu, str. Fabricii, nr. 2, sc. C, et. 3,
                               ap. 35, jud. Sibiu, CNP 2531128323933, declar ca
           NOTIFICARE               primesc cele 20 părți sociale în valoare nominală de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   10 lei fiecare în valoare totală de 200 lei, de la ROMAN
                               ILEANA NATALIA (născută DEAC), înțelegând prin
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               aceasta să îmi asum calitatea de asociat unic și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       administrator în societatea sus-menționată.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    În urma cesionării capitalul social este în valoare de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  200 lei, se divide într-un număr de 20 părți sociale în
PRO-SERV S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,        valoare de 10 lei fiecare și este repartizat în totalitate
județ Sibiu, Str. LUNGĂ, nr.76, ap. 15, înregistrată sub   asociatului unic DEAC NATALIA.
nr. J32/972/2006, cod unic de înregistrare 18823530,       Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală
care a fost înregistrat sub nr.61027 din 08.10.2009.     înscrisă în Registrul Comerțului. 2. Revocarea din funcția
                               de administrator a d-nei: ROMAN ILEANA NATALIA
  (56/1.381.191)                      (născută DEAC).
                                 3. Numirea în funcția de administrator a d-nei:
                               DEAC NATALIA.
        Societatea Comercială               Prezenta decizie, modifică în mod corespunzător
         DOMIR COM - S.R.L.              actele de constituire ale societății, anexându-se la
                               acestea. Asociatul se obligă să încheie un Act Constitutiv
                               Actualizat ca urmare a acestor modificări și să depună la
           HOTĂRÂRE                registrul comerțului în termen de 15 zile actul modificator
  Subsemnata MOHAIU CORINA, domiciliată în Sibiu,      și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate
                               modificările. Asociatul unic declară pe propria
Str. Calea Cisnadiei, Nr. 29, Sc. B, Et. 6, Ap. 71,      răspundere că a luat la cunoștință prevederile Actului
posesoare a cârtii de identitate cu seria SB, nr. 208126,   Constitutiv Actualizat, conform ultimelor modificări la
CNP 2891223324845, mandatara lui MOHAIU MIRCEA        Legea 31/1990 și își însușește în totalitate conținutul
domiciliat în Sibiu, Str. Calea Cisnadiei, Nr. 29, Sc. B,   acestora.
Et. 6, Ap. 71, posesor al cărții de identitate cu seria Sb,    (58/1.381.193)
nr. 046581, CNP 1650612323913, am hotărât
suspendarea activității firmei S.C. DOMIR COM S.R.L.,             Societatea Comercială
cu sediul în Sibiu, Calea Cisnadiei, Nr. 29, Ap. 71,               NATY RO - S.R.L.
Jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub
Nr. J32/546/15.04.1994, cod unic de înregistrare                   NOTIFICARE
5535820 începând cu data de 01.10.2009.             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  01.10.2009.                        Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (57/1.381.192)                      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                17

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Data înființării: 01.02.2008. Perioada de valabilitate:
NATY RO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU, județ      11 luni.
Sibiu, Str. FABRICII, nr. 2, bloc 9, scara C, ap. 35,       7. Punctul de lucru din Municipiul Craiova,
înregistrată sub nr. J32/748/2003, cod unic de         str. Bechetului, nr. 51, U.M. 01456, județul DOLJ.
înregistrare 15507932, care a fost înregistrat sub         Dovada sediu: Contract de asociere, nr.3 /30.01.2008.
nr. 61051 din 08.10.2009.                   Data înființării: 01.02.2008. Perioada de valabilitate:
                                11 luni.
  (59/1.381.194)
                                  8. Punctul de lucru din Municipiul Deva, str. Mihai
                                Eminescu, nr.132, U.M. 01794, județul Hunedoara.
         Societatea Comercială               Dovada sediu: Contract de prestări servicii din
         MUVI PREST - S.R.L.             23.06.2008.
                                  Data înființării: 16.06.2008. Perioada de valabilitate:
                                6 luni.
           HOTĂRÂREA
                                  9. Punctul de lucru din Municipiul Roman, str. Prof.
                                Dumitru Martinaș, nr.2, U.M. 01147, județul Neamț.
        ADUNĂRII GENERALE                 Dovada sediu: Contract de prestări servicii
      DIN 02.09.2009 A ASOCIAȚILOR            nr. A4601/30.05.2007.
        S.C. MUVI PREST S.R.L.               Data înființării: 04.06.2007. Perioada de valabilitate
           J32/412/1999               6 luni.
  Subsemnații MUNTEANU ION și MUNTEANU IOAN           10. Punctul de lucru din Municipiul Caracal,
ALEXANDRU, în calitate de asociați ai             str. Înfrățirii, nr. 7, U.M. 1256, județul Olt.
S.C. MUVI PREST S.R.L., reprezentând 100% din           Dovada sediu: Contract de prestări servicii
capitalul social, precum și MUNTEANU ADRIAN-MIHAI,       nr. 2/05.06.2007. Data înființării: 18.06.2007. Perioada
am hotărât astăzi, 02.09.09, următoarele:           de valabilitate 6 luni.
  I. Autorizarea la sediul societății a următorului obiect    11. Punctul de lucru din Municipiul Zalău, str. Simion
de activitate:                         Bărnuțiu, nr. 91, U.M. 01483, județul Sălaj.
  4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din    Dovada sediu: Contract de prestări servicii din
blana, încălțăminte și articole din piele.           11.07.2008.
  II. Radierea următoarelor puncte de lucru:           Data înființării: 11.07.2008. Perioada de valabilitate:
  1. Punctul de lucru din municipiul Bacău, str. Ștefan   6 luni.
Gusa, U.M. 01602, nr. 6, jud. Bacău.                12. Punctul de lucru din Orașul Simleu Silvaniei,
  Dovada sediu: Contract prestări servicii,         str. Mihail Sadoveanu, nr. 2, U.M. 01468, județul Sălaj.
nr. A9510/20.12.2007.                       Dovada sediu: Contract de prestări servicii
  Data înființării: 01.01.2008. Perioada de valabilitate:  52195/11.07.2008.
12 luni.                              Data înființării: 07.07.2008. Perioada de valabilitate:
  2. Punctul de lucru din municipiul Bacău, str. Ștefan   5 luni.
Gusa, U.M. 01602, nr. 6, jud. Bacău.                III. Cesionarea a 100 părți sociale în valoare de
  Dovada sediu: Contract prestări servicii,         10 RON fiecare deținute de MUNTEANU IOAN
nr. A8568/22.12.2008.                     ALEXANDRU la S.C. MUVI PREST S.R.L., către
  Data înființării: 01.01.2009. Perioada de valabilitate:  MUNTEANU ADRIAN-MIHAI, cetățean român, născut la
1 an.                             data de 15.01.1987 în Sibiu, România, domiciliat în Sibiu,
  3. Punctul de lucru din municipiul Sfântu Gheorghe,    str. Kiev, nr. 2, jud. Sibiu, Romania, CI, seria SB,
str. Armata Română, nr. 33-35, U.M. 01048, nr. 6,       nr. 080126, emisă de SPCLEP Sibiu la data de
jud. Covasna.                         09.01.2001, CNP 1870115324834.
  Dovada sediu: Contract prestări servicii,           IV. MUNTEANU ADRIAN-MIHAI se declară de acord
nr. 1/27.06.2008.                       să primească prin cesiune 100 părți sociale în valoare de
  Data înființării: 15.07.2008. Perioada de valabilitate:  10 RON fiecare de la asociatul MUNTEANU IOAN
6 luni.                            ALEXANDRU.
  4. Punctul de lucru din Municipiul Craiova,          V. Cesiunea se face la valoarea nominală a părților
B-dul Dacia, nr. 56, U.M. 01284, județul DOLJ.         sociale.
  Dovada sediu: Contract prestări servicii,           VI. În urma cesiunii descrise mai sus capitalul social în
nr. A391/30.01.2008.                      suma de 10000 RON împărțit în 1000 părți sociale în
  Data înființării: 01.02.2008. Perioada de valabilitate:  valoare de 10 RON fiecare, vor fi deținute după cum
11 luni.                            urmează:
  5. Punctul de lucru din Municipiul Craiova,          - MUNTEANU ION deține 900 de părți sociale în
str. Amaradia, nr. 48, U.M. 01083, județul DOLJ.        valoare de 10 RON fiecare numerotate de la 1 la 900.
  Dovada sediu: Contract prestări servicii,           - MUNTEANU ADRIAN-MIHAI deține 100 de părți
nr.A391/30.01.2008. Data înființării: 01.02.2008.       sociale în valoare de 10 RON fiecare numerotate de la
Perioada de valabilitate: 11 luni.               901 la 1000.
  6. Punctul de lucru din Municipiul Craiova,          Restul clauzelor actului constitutiv rămân
str. Tancodromului, nr. 10, U.M. 02316, județul DOLJ.     neschimbate.
  Dovada sediu: Contract prestări servicii,
nr. A391/30.01.2008.                        (60/1.381.197)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
         Societatea Comercială              VOICU-TRAIAN 3 părți sociale, renunțând la calitatea de
         MUVI PREST - S.R.L.              asociat și administrator al societății. Totodată declar că
                                 nu am nicio pretenție față de veniturile viitoare ale
            NOTIFICARE                societății.
                                  Subsemnatul IUGA VOICU TRAIAN declar că sunt de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     acord să primesc prin cesiune din partea d-nei POPA
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     MIHAELA VIORICA un număr de 17 părți sociale, în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         valoare totală de 170 lei și din partea asociatului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   TIRA VASILE un număr de 3 părți sociale, în valoare
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    totală de 30 lei, asumându-mi calitatea de asociat,
MUVI PREST S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,        administrator și reprezentant legal al societății.
                                  Ca urmare a modificărilor capitalul social al societății
județ Sibiu, Str. KIEV, nr. 2, înregistrată sub         este în valoare totală de 200 lei, în numerar, împărțit în
nr. J32/412/1999, cod unic de înregistrare 12131409,       20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
care a fost înregistrat sub nr. 61089 din 08.10.2009.      aparținând în întregime asociatului unic IUGA VOICU
  (61/1.381.198)                        TRAIAN.
                                  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
                                 actele de constituire ale societății, anexându-se acestea.
        Societatea Comercială               Restul clauzelor rămân nemodificate.
       MARNA CONSTRUCT - S.R.L.                (62/1.381.199)

            HOTĂRÂREA
                                        Societatea Comercială
     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                   MARNA CONSTRUCT - S.R.L.
    SOCIETĂȚII MARNA CONSTRUCT S.R.L.
                                            NOTIFICARE
  Subsemnații POPA MIHAELA VIORICA, cu domiciliul
în Sibiu, str. Decebal, nr. 21A, jud. Sibiu, identificată cu     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CI, seria SB nr. 222098, eliberată de Poliția Sibiu la data   Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
de 30.04.2004 și TIRA VASILE, cu domiciliul în          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
mun. Sibiu, str. Negoveanu, nr. 5, et. VII, ap. 29,
jud. Sibiu, identificat cu C.I., seria S.B., nr. 290100,     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
eliberată de către SPCLEP Sibiu la data de 19.12.2005,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în calitate de asociați ai S.C. MARNA              MARNA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
CONSTRUCT S.R.L., societate înmatriculată la Oficiul       SIBIU, județ Sibiu, Str. CONSTANTIN NOICA, nr. 10B,
Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/280/2003,        ap. 2, înregistrată sub nr. J32/280/2003, cod unic de
CUI 15253753, cu sediul social în mun. Sibiu,          înregistrare 15253753, care a fost înregistrat sub
str. Constantin Noica, nr. 10B, ap. 2, jud. Sibiu, am      nr. 61091 din 08.10.2009.
hotărât următoarele:
  1. Cesionarea unui număr de 20 părți sociale, cu o        (63/1.381.200)
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
200 lei, deținute de asociata POPA MIHAELA VIORICA
către d-nul IUGA VOICU-TRAIAN un număr de 17 părți               Societatea Comercială
sociale și de asociatul TIRA VASILE către d-nul IUGA              CLAUDIA BEAUTY - S.R.L.
VOICU-TRAIAN un număr de 3 părți sociale. Cesiunea
se face Ia valoarea nominală a părților sociale.                   DECIZIA NR. 2
  Cooptarea în societate a d-lui IUGA VOICU-TRAIAN,
cetățean român, CNP 1720311323919, născut la data de              A ASOCIATULUI UNIC AL
11.03.1972 în mun. Sibiu, mun. Sibiu, domiciliat în
mun. Sibiu, str. Cristian, nr. 3, jud. Sibiu, posesor al C.I.,        S.C. CLAUDIA BEAUTY S.R.L.
seria S.B., nr. 347336, eliberată de SPCLEP Sibiu/                 DIN 23.09.2009
05.06.2007, care primește prin cesiune din partea             SEDIU: SALISTE, STR. VALE NR. 37,
asociatei POPA MIHAELA VIORICA 17 părți sociale cu o            J32/889/2004 C.I.F. RO16499625
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
170 lei și din partea asociatului TIRA VASILE un număr       Subsemnata Mihăilescu Claudia-Maria, asociat unic
de 3 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,   al S.C. CLAUDIA BEAUTY S.R.L., am luat următoarea:
în valoare totală de 30 lei                                DECIZIE
  Subsemnata POPA MIHAELA VIORICA, declar pe           1. Cesiunea părților sociale:
propria răspundere că sunt de acord să cesionez           Subsemnata Mihăilescu Claudia-Maria, am înțeles să
d-lui IUGA VOICU-TRAIAN 17 părți sociale, renunțând la      dau lui Roșu Livia 19 părți sociale din capitalul social al
calitatea de asociat al societății. Totodată declar că nu am   societății în valoare de 190 lei, și lui Roșu Viorel o parte
nicio pretenție față de veniturile viitoare ale societății.   socială în valoare de 10 lei. Valoarea nominală a unei
  Subsemnatul TIRA VASILE, declar pe propria          părți sociale este egală cu cea din Actul Constitutiv al
răspundere că sunt de acord să cesionez d-lui IUGA        societății.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                  19

  Subsemnata Rosu Livia cetățean român, domiciliată               Societatea Comercială
în Mun. Sibiu, str. Ogorului, nr. 3, jud. Sibiu, posesoare a           ALEX COMIMPEX - S.R.L.
CI, seria SB, nr 375204, eliberată de Poliția Mun. Sibiu la
data de 13.02.2008, CNP 2580213323946, înțeleg să                      DECIZIA
preiau 19 părți din capitalul social al S.C. CLAUDIA
BEAUTY S.R.L. în valoare de 190 lei.                  ASOCIATULUI UNIC DIN DATA DE 09.10.2009
  Subsemnatul Rosu Viorel, cetățean român, domiciliat        Subsemnata HILALOGULLARI ANDREEA-MARIA
în Mun. Sibiu, str. Ogorului, nr. 3, jud. Sibiu, identificat cu  cetățean român, domiciliată în mun. Sibiu, str. Țiglarilor,
CI, seria SB, nr. 402962, eliberată de Poliția Sibiu la data   bloc A5, et. 4, ap. 123, județul Sibiu,
de 25.09.2008, CNP 1570923323912, înțeleg să preiau o       CNP 2870209324781, în calitate de asociat unic în cadrul
parte socială din capitalul social al S.C. CLAUDIA        societății comerciale ALEX COMIMPEX S.R.L., având
BEAUTY S.R.L. în valoare de 10 lei.                nr. de ordine în R.C. J32/1370/2008, cu sediul în mun.
  În urma cesiunii capitalul social va avea următoarea     Sibiu, str. E.A. Bieltz, nr. 17, județul Sibiu, am hotărât:
structura:                              1. Suspendarea temporară a activității societății
  ROSU LIVIA are un aport la capitalul social în valoare    începând cu data de 09.10.2009, pe o perioadă de 3 ani.
de 190 lei, și deține 19 părți Sociale;
                                   2. Radierea sediului secundar de la adresa:
  ROSU VIOREL are un aport la capitalul social în
                                 mun. Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 132, jud. Sibiu.
valoare de 10 lei și deține o parte socială.
                                   Prezenta decizie, modifică în mod corespunzător
  2. Retragerea din funcția de administrator a
                                 actele de constituire ale societății, anexându-se la
d-nei Mihăilescu Claudia-Maria.
                                 acestea.
  3. Numirea în funcția de administrator a d-nei Rosu
Livia.                                (66/1.381.203)
  4. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
activități:
                                          Societatea Comercială
  1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și
                                            VALEMI - S.R.L.
a articolelor de harnașament;
  1520 Fabricarea încălțămintei;                        HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1
  2511 Fabricarea de construcții metalice și părți
componente ale structurilor metalice;                       DIN DATA DE 07.10.2009
  2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;
  2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea          Subsemnații POPA VALENTIN-IOAN, cetățean
produselor alimentare, băuturilor și tutunului;          român, domiciliat în mun. Sibiu, str. Tipografilor, nr. 18,
  7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică      ap. 1, județul Sibiu și SEVERIN EMIL, cetățean român,
legate de acestea.                        domiciliat în mun. Sibiu, Aleea Haiducului, nr. 8, sc. A,
  5. Schimbarea sediului societății în: Mun. Sibiu,       ap. 1, județul Sibiu, în calitate de asociați ai
str. Grâului, nr. 27, corp A, cam. 19.              S.C. VALEMI S.R.L., cu sediul în mun. Sibiu, Aleea
  De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va     Haiducului, nr. 8, sc. A, ap. 1, județul Sibiu, înregistrată în
ocupa Bota Traudi.                        Registrul Comerțului sub nr. J32/128/2003,
                                 C.I.F. RO 15174455, am hotărât următoarele:
  (64/1.381.201)                          1. Schimbarea domeniului principal de activitate în
                                 432-Lucări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
        Societatea Comercială               lucrări de instalații pentru construcții și a activității
        CLAUDIA BEAUTY - S.R.L.              principale în
                                   4322-Lucrari de instalații sanitare, de încălzire și de
            NOTIFICARE                 aer condiționat.
                                   (67/1.381.204)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                  Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului              VALEMI - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                             NOTIFICARE
CLAUDIA BEAUTY S.R.L., cu sediul în Județul Sibiu,
Municipiul Sibiu, Str. Grâului Nr. 27, înregistrată sub       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. J32/889/2004, cod unic de înregistrare 16499625,       Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
care a fost înregistrat sub nr. 61188 din 09.10.2009.
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (65/1.381.202)                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
VALEMI S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,          SUTECH S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL MEDIAȘ,
județ Sibiu, Aleea HAIDUCULUI, nr. 8, scara A, ap. 1,      județ Sibiu, P-ța REGELE FERDINAND I, nr. 7,
înregistrată sub nr. J32/128/2003, cod unic de         înregistrată sub nr. J32/1200/1994, cod unic de
înregistrare 15174455, care a fost înregistrat sub       înregistrare 6148775, care a fost înregistrat sub nr. 61224
nr. 61218 din 09.10.2009.                    din 09.10.2009.
  (68/1.381.205)                         (70/1.381.207)

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          SUTECH - S.R.L.                       LACKY-TRANS - S.R.L.
       HOTĂRÂREA NR. 1/07.10.2009                     DECIZIE ASOCIAT UNIC
       A ASOCIATULUI UNIC AL                 Subsemnata Stan Alina Elena domiciliată în Sadu,
        S.C. SUTECH S.R.L.               str. Scurtă nr. 2, posesoare a C.I., seria SB, nr. 404990,
CU SEDIUL ÎN MEDIAȘ, P-ȚA REGELE FERDINAND I,          CNP 2850219323533, asociat unic al S.C. LACKY-
 NR. 7, JUD. SIBIU, ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. SIBIU        TRANS S.R.L., J32/1073/2007, CUI RO 21955116, cu
   SUB NR. J32/1200/1994, C.I.F. RO6148775          sediul în Sadu, str. Scurtă, nr. 2, am hotărât suspendarea
  Subsemnatul Bucur Gabriel, cetățean român, născut      activității pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
la data de 18.08.1972 în loc. Mediaș, jud. Sibiu, domiciliat  1.10.2009.
în localitatea Mediaș, str. Axente Sever, nr. 20, jud. Sibiu,    1.10.2009.
legitimat cu CI, seria SB nr. 405899, eliberată de Pol.
Mediaș la data de 22.10.2008, C.N.P. 1720818322247, în       (71/1.381.208)
calitate de asociat unic la S.C. SUTECH S.R.L., am
hotărât următoarele:
  1. Completarea obiectului de activitate al societății cu          Societatea Comercială
următoarele activități:                               STYX - S.R.L.
  2562 Operațiuni de mecanică generală;
  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și             HOTĂRÂRE
nerezidențiale;
  4211 Lucrări de construcții a drumurilor și          Subsemnatul       Lazăr     Eugen-George,
autostrăzilor;                         C.N.P. 1510523323943, domiciliat în Sibiu, str. Vasile
  4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare     Cârlova, nr. 7, asociat unic: la S.C. STYX S.R.L., situată
pentru electricitate și telecomunicații;
  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești  în Sibiu, str. Vasile Cârlova nr. 7, în prezent suspendată,
n.c.a.;                              Am hotărât redeschiderea ei și începerea activității,
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;         începând cu data de 01.10.2009.
  4312 Lucrări de pregătire a terenului;
  4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;       (72/1.381.209)
  7111 Activități de arhitectură;
  7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
legate de acestea;                               Societatea Comercială
  7120 Activități de testări și analize tehnice.              AGRO FEICHTNER - S.R.L.
  2. Radierea punctelor de lucru ale societății din
localitatea Mediaș, str. Mihai Eminescu, nr. 5, jud. Sibiu.               DECIZIE
  3. Întocmirea unui Act Constitutiv Actualizat al
societății, care să conțină modificările aduse prin             DIN DATA DE 12.10.2009
prezenta hotărâre.                        PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
  (69/1.381.206)                            S.C. AGRO FEICHTNER S.R.L.
                                     ÎNMATRICULATĂ ÎN R.C. SUB
                                    NR. J32/784/1998, C.U.I. 11402461
         Societatea Comercială
          SUTECH - S.R.L.                 Subsemnatul WILHELM ALBERT, cetățean german,
                                domiciliat în loc. Grossaitingen, str. Ober Singoldweg,
            NOTIFICARE                nr. 12, Germania, cu reședința în Sibiu, Calea Dumbrăvii,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 33, CNP 7610305320010, în calitate de împuternicit
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    prin Procura Specială nr. 1042 din data de 24.09.2009 a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        d-lui FEICHTNER JOSEF, asociat unic în cadrul societății
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   comerciale sus-menționate, cu sediul în mun. Sibiu,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   str. Lucian Blaga, nr. 8, județul Sibiu, am hotărât:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                21

  Schimbarea sediului social la adresa: mun. Sibiu,              Societatea Comercială
str. Gheorghe Asachi, nr. 27, jud. Sibiu, imobil, identificat           CEFIMPEX - S.R.L.
în CF nr. 104640, nr. top 359, 360.
  Prezenta decizie, modifică în mod corespunzător                  NOTIFICARE
actele de constituire ale societății, anexându-se la        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
acestea. Se va redacta un Act Constitutiv Actualizat ca     Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
urmare a acestor modificări. Asociatul unic, prin        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
împuternicit, declară că a luat la cunoștință prevederile    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Actului Constitutiv Actualizat, conform ultimelor        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificări la Legea 31/1990 și își însușește în totalitate   CEFIMPEX S.R.L., cu sediul în ORAȘ SĂLIȘTE,
conținutul acestora.                      județ Sibiu, Str. MITROPOLIT ANDREI SAGUNA, nr. 36,
  (73/1.381.210)                       înregistrată sub nr. J32/771/1998, cod unic de
                                înregistrare 11284374, care a fost înregistrat sub
                                nr. 61442 din 12.10.2009.
        Societatea Comercială
                                  (76/1.381.213)
       AGRO FEICHTNER - S.R.L.

            NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             MERIDIANI - S.R.L.
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                            HOTĂRÂREA
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          DIN DATA DE 05.10.2009
AGRO FEICHTNER S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
SIBIU, județ Sibiu, Str. GHEORGHE ASACHI, nr. 27,               S.C. MERIDIANI S.R.L.
înregistrată sub nr. J32/784/1998, cod unic de               ÎNMATRICULATĂ ÎN R.C. SUB
înregistrare 11402461, care a fost înregistrat sub           NR. J32/921/2004, C.U.I. RO 16520174
nr. 61421 din 12.10.2009.
                                  Subsemnatul
  (74/1.381.211)                         ITALO SELLERI, născut la data de 19.03.1961 în
                                loc. Cagliari, Italia, cetățean italian, domiciliat în
         Societatea Comercială             loc. Cagliari, str. Piazza del Carmine, nr. 8, Italia cu
         CEFIMPEX - S.R.L.               reședința în Sibiu, str. N. Iorga, nr. 35, în nume propriu și
                                în calitate de asociat unic și reprezentant al S.C. MAYER
           HOTĂRÂREA                 COM S.R.L., ambii asociați la S.C. MERIDIANI S.R.L.,
                                am hotărât:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               a) În data de 30.09.2009 a fost radiată S.C. MAYER
       S.C. CEFIMPEX S.R.L.               COM S.R.L. din Registrul Comerțului, ca urmare sunt
                                aplicabile art. 229, alin 2. din Legea 31/1990 și art. 12,
  Subsemnații MUNTEAN PETRU, domiciliat în
                                alin. 4 din Actul Constitutiv.
com. Săliște, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 36,
                                  În consecință Italo Selleri asociatul rămas hotărăște
jud. Sibiu și MUNTEAN LILIANA, domiciliată în
                                continuarea existentei societății sub forma societății cu
com. Săliște, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 36,      răspundere limitată cu asociat unic.
jud.   Sibiu,   în  calitate  de   asociați   ai    Actul constitutiv va fi actualizat conform acestei decizii
S.C. CEFIMPEX S.R.L., cu sediul în com. Săliște,        și prevederilor legislației în vigoare.
str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 36, jud. Sibiu, societate
înregistrată la Registrul Comerțului din Sibiu, sub         (77/1.381.214)
nr. J32/771/1998, CIF RO 11284374, am hotărât
următoarele:                                   Societatea Comercială
  1. Completarea obiectului e activitate cu următoarele             MERIDIANI - S.R.L.
coduri CAEN:
  4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4120 Lucrări                NOTIFICARE
de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor,
                                Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Redactată în 3 (trei) exemplare.
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (75/1.381.212)                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    nr. 55/24.08.2006 notar public Miculescu Daniela în cota
MERIDIANI S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,         de 1 / 2 pentru fiecare s-a convenit la modificarea
județ Sibiu, Str. NICOLAE IORGA, nr. 35, înregistrată sub     corespunzătoare a actelor constitutive ale societății în
nr. J32/921/2004, cod unic de înregistrare 16520174,       sensul că:
                                   ART. 1. Asociații societății sunt: STIUBE ANDREI-
care a fost înregistrat sub nr. 61451 din 12.10.2009.       VIOREL și STIUBE VASILE-DANIEL
  (78/1.381.215)                          ART. 2. Capitalul social total rămâne neschimbat la
                                 suma de 200 lei împărțit în 20 părți sociale egale a câte
                                 10 lei fiecare iar aportul asociaților la constituirea lui este
      Societatea Comercială                 în mod egal, respectiv fiecare deține câte 10 părți sociale
TOTAL INTERASIG-AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.            în valoare totală de 100 lei.
                                   ART. 3. Retragerea calității de administrator a lui
             DECIZIA                 STIUBE VIORICA. Numirea ca administrator a
                                 asociatului STIUBE ANDREI-VIOREL pe o perioadă
                                 nelimitată, cu puteri depline și nelimitate.
     ASOCIATULUI UNIC DIN 01.10.2009               Art. 4. Suspendarea activității societății pe o perioadă
  Asociatul unic al S.C. TOTAL INTERASIG-AGENT          de 3 ani începând cu data de 25.05.2009.
DE ASIGURARE S.R.L. în conformitate cu prevederile          (80/1.381.448)
Legii 31/1990, a hotărât:
  Suciu Vasile asociat cu 100% din totalul capitalului
social deținând 20% părți sociale în valoare de 200 RON,              Societatea Comercială
decide suspendarea activității societății pe o perioadă de               ANDRIS - S.R.L.
3 ani începând cu data de 01.10.2009.
                                             NOTIFICARE
  (79/1.381.216)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           ANDRIS - S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           ACT ADIȚIONAL                ANDRIS S.R.L., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
                                 Timișoara, Str. Mehadia Nr. 7, înregistrată sub
        LA ACTUL CONSTITUTIV AL              nr. J35/744/1992, cod unic de înregistrare 2487299, care
          S.C. ANDRIS S.R.L.               a fost înregistrat sub nr. 37200 din 25.05.2009.
  În conformitate cu prevederile Legii 31/1990,
                                   (81/1.381.449)
republicată privind posibilitatea continuării activității
societății cu moștenitorii legali ai acesteia actele
constitutive se modifică astfel:                          Societatea Comercială
  ART. 1. Având în vedere calitatea de moștenitori                IDEAL WOOD - S.R.L.
dobândita de numiții:
  - STIUBE ANDREI-VIOREL, cetățean român, născut
la 16.10.1965 în Sîmbăta jud. Bihor, domiciliat în                   ACT ADIȚIONAL
Timișoara Ale. Poiana Ruscai nr. 3 sc. A et. 1 ap. 8,         Subsemnații MARZANA GIUSEPPE, născut la data
identificat cu CI, seria TM, nr. 060773/23.02.1999,        de 10.10.1939 în Rosolini, Italia și TAMAI LIONELLO,
eliberată de mun. Timișoara CNP 1651016354757;          născut la data de 10.05.1952 în San Dona di Piave, Italia,
  - STIUBE VASILE-DANIEL, cetățean român, născut la       prin mandatarul nostru Ferrarese Dino, născut la data de
04.02.1977 în Beius jud. Bihor, domiciliat în Timișoara      15.08.1943 în San Dona di Piave, Italia, conform procurii
str. Mehadia nr. 7 identificat cu CI, seria TM,          autentificate sub numărul 11092 din 07.10.2009 de
nr. 490842/ 08.09.2005, eliberată de SPCLEP Timișoara       notarul Angelo Sergio Vianello din San Dona di Pave,
CNP 1770204354739 prin mandatar STIUBE              Italia, cesionăm coasociatului nostru FERRARESE DINO
NICOLETA-FELICIA, cetățean român, născută la           cele 40 părți sociale în valoare totală de 400 lei,
27.03.1966 în Salonta jud. Bihor, domiciliată în Timișoara    subsemnații retrăgându-ne din societate și nemaiavând
Ale. Poiana Ruscai, nr. 3, sc. A, et. 1, ap. 8, identificată cu  nicio pretenție față de aceasta. Totodată, subsemnatul
CI, seria TM, nr. 542305/01.08.2006, eliberată de         POP MARCEL IULIU, CNP 1630101352646, născut la
SPCLREP Timișoara, CNP 2660327057052, conform           data de 01.01.1963 în comuna Crasna, județul Sălaj,
procurii speciale autentificată sub nr. 32/12.01.2009,      cesionez numitului FERRARESE DINO, 4 părți sociale în
notar public Miculescu Daniela                  valoare totală de 40 lei. Ca urmare a acestui fapt am
  În urma decesului mamei STIUBE VIORICA, cu          hotărât să aducem următoarele modificări actului
ultimul domiciliu în Timișoara str. Mehadia, nr. 7,        constitutiv al societății:
decedată la data de 09.03.2006, asociat unic al societății,      Art. 1. Societatea este constituită având ca asociați
și dorința acestora de a prelua cele 20 părți sociale în     pe: FERRARESE DINO, cetățean italian, născut la data
valoare totală de 200 lei deținute de defunct în cadrul      de 15.08.1943 în San Dona di Piave, Italia, domiciliat în
societății și repartizat conform certificatului de moștenitor   Italia, San Dona di Piave (VE), str. C. Prampolini 38, INT.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                23

6, posesorul cărții de identitate număr AJ 9546164       Florentin cesionează către Grigore Mariana 20 părți
eliberată de autoritățile italiene la data de 06.07.2004,    sociale din cele 20 de părți sociale pe care le deține în
prelungită la data de 25.06.2008 și POP MARCEL IULIU,      cadrul Societății. Ca urmarea a cesiunii, asociatul unic
cetățean român, CNP 1630101352646, născut la data de      Simcelescu Remus-Florentin se retrage din Societate,
01.01.1963 în comuna Crasna, județul Sălaj, domiciliat în    renunță la calitatea de asociat unic și este revocat din
Lugoj, str. 13 Decembrie numărul 8, jud. Timiș, identificat   funcția de administrator; Grigore Mariana devine asociat
cu Carte de identitate seria TM, număr 506681/         unic a Societății Comerciale REAL IMP EXP Societate cu
14.12.2005, eliberată de SPCLEP Lugoj.             Răspundere Limitată; capitalul social va avea
  Art. 2. Capitalul social subscris și vărsat al societății  următoarea structură: Grigore Mariana deține 20 părți
este de 500 lei, în numerar. Capitalul social se divide în   sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială, cu o
50 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare parte socială  valoare totală de 200 lei; administrator al Societății
și aparțin asociaților astfel: FERRARESE DINO subscrie     Comerciale REAL IMP EXP Societate cu Răspundere
490 lei pentru care i se atribuie 49 părți sociale și      Limitată este numit asociatul unic Grigore Mariana, pe o
reprezintă 98% din capitalul social și POP MARCEL        perioadă nelimitată de timp, cu drepturi depline și
IULIU subscrie 10 lei pentru care i se atribuie 1 parte     nelimitate. Prin preluarea acestor părți sociale, asociatul
socială și reprezintă 2% din capitalul social.         cesionar își exprimă adeziunea fermă și deplină la Actul
  Art. 3. Se revocă din funcția de administrator       Constitutiv, precum și preluarea drepturilor și obligațiilor
POP MARCEL IULIU. Societatea este administrată pe        stabilite de lege în sarcina asociatului unic. Subsemnatul
termen nelimitat de asociatul FERRARESE DINO          Simcelescu Remus Florentin declar că sunt de acord cu
cetățean italian.                        această cesiune, cu retragerea din Societate și
  Rămân nemodificate celelalte prevederi ale actului     revocarea din funcția de administrator.
constitutiv al societății.                     Articolul doi. Sediul social al Societății Comerciale
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional,   REAL IMP EXP, Societate cu Răspundere Limitată este
sub semnătură privată, azi, 21.10.2009 la Lugoj, în       situat în România, Municipiul Timișoara, Strada Iancu
3 exemplare.                          Brezeanu, Număr 5, Camera 5, Județul Timiș, conform
                                extras carte funciara număr 11245, număr cadastral
  (82/1.381.450)                       20737, 20738/1.
                                  Prezentul act adițional modifică și completează
                                corespunzător actul constitutiv al societății. Celelalte
         Societatea Comercială             clauze rămân neschimbate.
         IDEAL WOOD - S.R.L.                Prezentul act a fost redactat și semnat de părți în
                                3 (trei) exemplare la sediul societății astăzi,
            NOTIFICARE                22.OCT.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (84/1.381.452)
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                         REAL IMP-EXP - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
IDEAL WOOD S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,                     NOTIFICARE
Municipiul Lugoj, Str. Zorilor (în Incinta Sc. Agromec Sa)
Nr. 16, înregistrată sub nr. J35/1276/2003, cod unic de      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
înregistrare 15465667, care a fost înregistrat sub
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 64965 din 26.10.2009.                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (83/1.381.451)                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                REAL IMP-EXP S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
                                Municipiul Timișoara, Str. Iancu Brezeanu Nr. 5 Ap.
         Societatea Comercială             Camera 5, înregistrată sub nr. J35/3581/1991, cod unic
         REAL IMP-EXP - S.R.L.             de înregistrare 2490219, care a fost înregistrat sub nr.
                                65020 din 26.10.2009.
           ACT ADIȚIONAL                 (85/1.381.453)

      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
   SOCIETĂȚII COMERCIALE REAL IMP-EXP                    Societatea Comercială
   SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ                    BALEAR CONSTRUCT - S.R.L.
  La Adunarea Generală Extraordinară au participat                 ACT ADIȚIONAL
Simcelescu Remus Florentin și Grigore Mariana, care în
conformitate cu Legea Număr 31/1990, republicată, cu
                                      S.C. BALEAR CONSTRUCT S.R.L.
modificările și completările ulterioare, au hotărât
următoarele:                            Subsemnații VELESCU PETRU, domiciliat în
  Articolul unu. Cesiunea de părți sociale ale Societății,   Timișoara, str. Ulpia Traiana, nr. 63, jud. Timiș, identificat
după cum urmează: asociatul unic Simcelescu Remus        cu CI, seria TM, nr.180144, eliberată de poliția Timișoara
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
la data de 31.01.2001, CNP 1621129110641 și                  Societatea Comercială
VELESCU IULIANA CORINA, domiciliată în Timișoara,              GASUR INDUSTRIES - S.R.L.
str. Ulpia Traiana, nr. 63, jud. Timiș, identificat cu CI,
seria TM, nr. 264646, eliberată de Poliția Timișoara la               ACT ADIȚIONAL
data de 28.05.2002, CNP 2650704354736, în calitate de
asociați la S.C. “BALEAR CONSTRUCT” S.R.L., cu              LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
sediul în Timișoara, str. Nicolae Filimon, nr. 6, cam. 2,
jud. Timiș J35/2262/2008 CUI 24060735.                  S.C. GASUR INDUSTRIES S.R.L.
  Având în vedere Hotărârea AGA, am hotărât                  NR. 1/19.10.2009
încheierea prezentului act adițional care modifică actul      Asociații S.C. GASUR INDUSTRIES S.R.L. au hotărât
constitutiv după cum urmează:                 următoarele:
  Art. 1 Completarea activității secundare a societății cu
                                  1. Cesionarea de către asociatul PODGOREANU
codurile CAEN 0130 Cultivarea plantelor pentru
                                GABRIEL a tuturor părților sociale deținute în cadrul
înmulțire, 0210 Silvicultura și alte activități forestiere,
                                societății, respective 10 părți sociale în valoare fiecare de
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole);
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică     10 RON și valoare totală de 100 RON, către asociata
(spectacole).                         SURULESCU PETRU, care devine asociat unic al
  Prezentul act adițional modifică și completează      societății.
corespunzător actele constitutive ale societății. Celelalte    2. Cesionarea de către asociatul SURULESCU
clauze rămân neschimbate.                   FLORENTINA PAULINA a tuturor părților sociale deținute
                                în cadrul societății, respective 10 părți sociale în valoare
  (86/1.381.454)
                                fiecare de 10 RON și valoare totală de 100 RON, către
                                asociata SURULESCU PETRU, care devine asociat unic
        Societatea Comercială              al societății.
      BALEAR CONSTRUCT - S.R.L.               3. SURULESCU PETRU devine asociat unic cu
                                20 părți sociale în valoare fiecare de 10 RON și valoare
           NOTIFICARE                totală 200 RON.
                                  4. Revocarea asociatului PODGOREANU GABRIEL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                din funcția de administrator al societății.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                  5. Schimbarea domeniului principal de activitate în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        domeniul cod: 477, și activitate principala cod: 4772.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    6. Prezentul Act Adițional modifică și completează
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   articolele corespunzătoare din actele constitutive ale
BALEAR CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Județul         societății.
Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Nicolae Filimon Nr. 6,      7. Prezentul Act Adițional s-a încheiat la Timișoara,
înregistrată sub nr. J35/2262/2008, cod unic de        astăzi, 19.10.2009.
înregistrare 24060735, care a fost înregistrat sub
                                  (89/1.381.457)
nr. 65160 din 26.10.2009.
  (87/1.381.455)
                                       Societatea Comercială
                                      GASUR INDUSTRIES - S.R.L.
         Societatea Comercială
          AUTOTIM - S.A.                          NOTIFICARE

           NOTIFICARE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   GASUR INDUSTRIES S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
AUTOTIM S.A., cu sediul în Județul Timiș, Municipiul      Municipiul Timișoara, Str. Virgil Birou Nr. 5 Sc. B Ap. 13,
Timișoara, Str. Valiug Nr. 5, înregistrată sub         înregistrată sub nr. J35/1439/2006, cod unic de
nr. J35/243/1991, cod unic de înregistrare 1802681, care    înregistrare 18636222, care a fost înregistrat sub
a fost înregistrat sub nr. 65180 din 26.10.2009.        nr. 65195 din 26.10.2009.
  (88/1.381.456)                         (90/1.381.458)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                25

        Societatea Comercială                            DECIDE
      DIVISIONE ZOOTECNICA - S.R.L.              Începând cu data de 01.09. 2009 se suspendă
                                 activitatea societății pentru o durată de trei ani - pana în
            HOTĂRÂREA                 data de 31.08.2012, din motive economico-financiare.
                                  Celelalte prevederi din statut rămân neschimbate,
  ADUNĂRII EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR             drept pentru care am încheiat prezenta hotărâre.
       ÎN DATA DE 01.09.2009                  (93/1.381.463)
  MALLOCCI RAIMONDO, posesor al CI, seria AO,
numărul 3819698, deținător a 70 părți sociale (33% din              Societatea Comercială
capitalul social) în nume propriu,
                                          FARTUD - S.R.L.
  PASCALIS GIOVANNI, posesor al CI, seria AM,
numărul 6687745, deținător a 70 părți sociale (33%
din capitalul social), reprezentat prin mandatar                  HOTĂRÂREA NR. 5 A
MALLOCCI      RAIMONDO     (procura    specială
nr. 912/11.08.2009 autentificată la BNP Vidu Daniela           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Simona),                                    S.C. FARTUD S.R.L.
  MULAS LIVIO, posesor al CI, seria AH, numărul
5919741, deținător a 70 părți sociale (34% din capitalul      Subsemnații Farkas Silviu Ștefan și Codrean Adrian
social), în nume propriu în calitate de asociați ai societății  Petru, în calitate de asociați, în baza prerogativelor
hotărăsc:                            conferite statutar, am hotărât următoarele:
  Art. 1. Asociatul cedent PASCALIS GIOVANNI se          Art. 1. Închiderea punctului de lucru situat în
retrage și cedează toate cele 70 părți sociale (33%       localitatea Ortisoara nr. 1A, jud. Timiș.
cap. soc.) asociatului cesionar MALLOCCI RAIMONDO.
  Art. 2. Se revocă din funcția de administrator          (94/1.381.464)
dl. PASCALIS GIOVANNI.
  Prezenta hotărâre a fost redactată în 2 exemplare
originale și semnată azi, 01.09.2009 la Timișoara.               Societatea Comercială
                                      AUTOJETON INDUSTRY - S.R.L.
  (91/1.381.459)
                                            HOTĂRÂREA
        Societatea Comercială                      ASOCIATULUI UNIC AL
      DIVISIONE ZOOTECNICA - S.R.L.                  S.C. AUTOJETON INDUSTRY S.R.L.
                                       J35/751/2000, CUI 13250947
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Subsemnata Udrea Simona Ecaterina, cetățean
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     român, cu domiciliul în Loc. Sag, str. A. IX, A nr. 13,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         identificată cu CI, seria TM, nr. 747612, eliberată de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   SPCLEP Timișoara la data de 28.05.2009, în calitate de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    asociat unic al S.C. AUTOJETON INDUSTRY S.R.L. cu
DIVISIONE ZOOTECNICA S.R.L., cu sediul în Județul        sediul în loc. SAG, Str. A-IX-A, nr. 13, jud. Timiș și
Timiș, Municipiul Timișoara, Calea Circumvalațiunii       nr. Înregistrare la ORC J35751/2000, CUI 13250947,
Nr. 26, Bl. 78 b, Et. P, înregistrată sub nr. J35/1412/2007,             Hotărâm următoarele
cod unic de înregistrare 21530255, care a fost înregistrat
sub nr. 57115 din 09.09.2009.                    Art. Suspendarea societății pe o perioadă de trei ani
                                 începând cu data de 01.10.2009 până la data de
  (92/1.381.460)                        30.09.2012.
                                   Timișoara, 01.10.2009.
         Societatea Comercială                (95/1.381.465)
         DO & DIOS - S.R.L.

            HOTĂRÂREA                         Societatea Comercială
                                         GREEN CROSS - S.R.L.
        ACȚIONARULUI UNIC AL
       SOCIETĂȚII DO & DIOS S.R.L.                         DECIZIA
        DIN DATA DE 31.08.2009
                                         ASOCIATULUI UNIC AL
  Asociatul unic al societății S.C. DO & DIOS S.R.L.             S.C. GREEN CROSS S.R.L.
TIMIȘOARA, d-na ION IULIANA DORINA, în virtutea
drepturilor și obligațiilor asumate prin actul constitutiv al    Având în vedere dispozițiile actului constitutiv și a
societății și a prevederilor legii nr. 31/1990, privind     actelor adiționale ale societății, precum și dispozițiile
societățile comerciale.                     Legii 31/1990, privind societățile comerciale,
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
  DRĂGAN GABRIELA-IULIA, cetățean român,               Se va cesiona un număr de 12 părți sociale,
născută la data de 07.04.1965 în mun. Reșița, județul        reprezentând 60% din capitalul social al Societății fiecare
Caraș-Severin domiciliată în Timișoara, Bld. Cetății,        parte socială având o valoare de 10 lei, și o valoare totală
nr. 54, Sc. D, et. 1, ap. 6, județul Timiș, identificată prin CI,  de 120 lei, după cum urmează:
seria TM, nr. 737707 de către SPCLEP Timișoara la data         ■ Dragan Gabriela Iulia va cesiona un număr de
de 03.04.2009, CNP 2650407354733,
                                  5 părți sociale, reprezentând 25% din capitalul social al
  În calitate de asociat unic al S.C. “GREEN
CROSS” S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. Felix nr. 4,      Societății fiecare parte socială având o valoare de 10 lei,
Sc. 1, ap. 5, județul Timiș, Nr. ORC J35/3020/2008,         și o valoare totală de 50 lei către S.C.T. Sistemi Controllo
CUI 24351432, denumită în continuare “Societatea,          Traffico S.R.L. care va deveni asociat în cadrul Societății;
  Precum și cu participarea                      ■ Dragan Gabriela Iulia va cesiona un număr de
  S.C. NORD IMMOBILIARE S.R.L., persoană juridică         3 părți sociale, reprezentând 15% din capitalul social al
română, cu sediul în Timișoara, strada Verde n. 37,         Societății fiecare parte socială având o valoare de 10 lei,
bloc A71, sc. C, ap. 13, Județul Timiș Nr. ORC           și  o   valoare    totală  de  30  lei  către
J35/3439/2004, C.U.I. 16959740, reprezentată legal prin       S.C. NORD IMMOBILIARE S.R.L. care va deveni asociat
domnul TEDESCO PAOLO, cetățean italian, născut la          în cadrul Societății;
data de 07.12.1961 în Udine, Italia, domiciliat în Italia,
                                    ■ Dragan Gabriela Iulia va cesiona un număr de
Lignano Sabbiadoro, str. Casa Bianca, nr. 6/151,
identificat prin CI, seria AO, nr. 2321591, autoritățile      3 părți sociale, reprezentând 15% din capitalul social al
italiene la data de 14.09.2007                   Societății fiecare parte socială având o valoare de 10 lei,
  ACU PARK S.R.L. - autoparcheggi città di Udine,         și o valoare totală de 30 lei către ACU PARK S.R.L. -
persoană juridică italiană, cu sediul în Udine (Italia),      autoparcheggi città di Udine care va deveni asociat în
str. Via Tricesimo, nr. 46, având numărul de înregistrare      cadrul Societății;
în registrul de societăți din Udine CF.00560340309,           ■ Dragan Gabriela Iulia va cesiona 1 parte socială,
număr de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie       reprezentând 5% din capitalul social al Societății, și o
din Udine, UD - 145014, reprezentată legal prin           valoare totală de 10 lei către Solari di Udine S.p.A care va
președintele consiliului de administrație - respectiv        deveni asociat în cadrul Societății;
domnul Zampis Adriano, cetățean italian, născut la data
                                    Art. 2 Situația după cesiune.
de 22.02.1945, în Povoletto, (Udine), domiciliat în Udine,
str. via G. Pietra, nr. 4, identificat cu C.I., serie AK,        După cesiune Societatea va avea un capital social de
0889002, eliberată de autoritățile din Udine, la data de      200 lei, împărțit în 20 de părți sociale, fiecare în valoare
08/09/2004;                             de 10 lei, și vor fi deținute după cum urmează:
  S.C. T. Sistemi Controllo Traffico S.R.L., persoană         ■ Dragan Gabriela Iulia va deține un număr de un
juridică italiană, cu sediul în Alassio (SV), str. Via Pasteur   număr de 8 părți sociale, reprezentând 40% din capitalul
nr. 5, având numărul de înregistrare în registrul de        social al Societății fiecare parte socială având o valoare
societăți din Savona CF 01299200095, număr de            de 10 lei, în valoare totală de 80 de lei;
înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din            ■ S.C.T. Sistemi Controllo Traffico S.R.L. va deține un
Savona, SV - 134131, reprezentată legal prin domnul
                                  număr de un număr de 5 părți sociale, reprezentând
Zanatta Paolo, cetățean italian, născut la data de
                                  25% din capitalul social al Societății fiecare parte socială
26.03.1963 în Alassio (SV), domiciliat în Alassio (SV),
Regiunea Valbona, nr. 38, identificat cu C.I., seria AM,      având o valoare de 10 lei, în valoare totală de 50 de lei;
6729186, eliberată de autoritățile din Alassio (SV) la data       ■ S.C. NORD IMMOBLIARE S.R.L. va deține un
de 26/02/2007,                           număr de un număr de 3 părți sociale, reprezentând
  Solari di Udine S.p.A., persoană juridică italiană, cu     15% din capitalul social al Societății fiecare parte socială
sediul în Udine, str. Via Gino Pieri nr. 29, având numărul     având o valoare de 10 lei, în valoare totală de 30 de lei;
de înregistrare în registrul de societăți din Udine           ■ ACU PARK S.R.L. - autoparcheggi città di Udine va
CF 01847860309 număr de înregistrare la Camera de          deține un număr de un număr de 3 părți sociale,
Comerț și Industrie din Udine, nr. UD-199772,            reprezentând 15% din capitalul social al Societății fiecare
reprezentată prin doamna Katia Bredeon, cetățean          parte socială având o valoare de 10 lei, în valoare totală
italian, născută la data de 24.01.1972 în Udine, domiciliat     de 30 de lei;
în Udine, str. Viale Venezia nr. 300, identificată prin C.I.,      ■ Solari di Udine S.p.A va deține un număr de un
AO, 2325217, eliberată de autoritățile din Udine, la data      număr de 1 parte sociale, reprezentând 5%din capitalul
de 08.08.2007, conform procurii speciale din data de        social al Societății, în valoare totală de 10 de lei;
30 septembrie 2009 emisă de notarul Alberto Menazzi,          Art. 3 Numirea altor administratori. Consiliu de
din Udine;                             Administrație.
  În calitate de invitați pentru a lua la cunoștință, adoptă     Începând cu data prezentei mențiuni se vor numi în
următoarea decizie:                         funcția de administratori, pe lângă doamna Drăgan
  Art. 1 Cesiune de părți sociale                 Gabriela - Iulia următorii administratori care vor forma
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                 27

împreună cu doamna Drăgan Gabriela - Iulia un Consiliul      date în competența Adunării Generale ale Asociaților de
de Administrație cu următoarea componență:             către prevederile prezentului act constitutiv sau de
  ■ ORGNANI ANTONIO, cetățean italian, născut la         prevederile legale.
data de 25.09.1950 în Tricesimo, Italia, domiciliat în Italia,    Art. 5 Adunarea Generală a Asociaților. Adoptarea
Tricesimo, str. Via San Gioseppe, nr.53, identificat prin     Hotărârilor.
CI, seria AM, nr. 3753390, autoritățile italiene la data de      Adunarea Generală a Asociaților este formată din
05.01.2006 - în calitate de Președinte al Consiliului de      totalitatea asociaților Societății. Ședințele Adunării
Administrație;                           Generale ale Asociaților vor fi statutare dacă sunt
  ■ ZANATTA PAOLO, cetățean italian, născut la data       prezenți cel puțin 2/3 din capitalul social la prima
de 26.03.1963 în Alassio (SV), domiciliat în Alassio (SV),     convocare și cel puțin jumătate din capitalul social la a
Regiunea Valbona, nr. 38, identificat cu C.I., seria AM,
                                  doua convocare.
6729186, eliberată de autoritățile din Alassio (SV) la data
                                   Convocarea se va efectua cu cel puțin 10 zile
de 26/02/2007- în calitate de Membru;
                                  calendaristice înainte de data stabilită prin scrisoare
  ■ CECOTTI FABIO - cetățean italian, născut la data
                                  recomandată ori e-mail ori telefonic de către Președintele
de 27.10.1967, în Udine, Italia, cu domiciliul în Udine,
                                  Consiliului de Administrație. Convocare ava cuprinde în
Via Brenari 2/06, Italia, identificat prin carte de identitate
                                  mod obligatoriu și ordinea de zi. Dacă la prima convocare
seria și nr. AN8528781, eliberată de către Autoritățile
Italiene la data de 15.03.2007 - în calitate de Membru;      ședință nu este statutară, se va efectua o a doua
  ■ DRĂGAN GABRIELA-IULIA, cetățean român,            convocare cu respectarea unui termen de 3 zile
născută la data de 07.04.1965 în mun. Reșița,           calendaristice înainte de data stabilită pentru ședință.
județul Caraș-Severin domiciliată în Timișoara,            Toate Hotărârile Adunării Generale (cu excepția
Bld. Cetății, nr.54, Sc. D, et. 1, ap. 6, județul Timiș,      cazurilor expres prevăzute în actul constitutiv), inclusiv
identificată prin CI, seria TM, nr. 737707 de către        cele de modificare a actului constitutiv se vor adoptă cu
SPCLEP Timișoara la data de 03.04.2009,              50%+1 din capitalul social, indiferent de numărul
CNP 2650407354733 - în calitate de Membru;             asociaților prezenți.
  ■ DRĂGAN GEORGE-VOICU, cetățean român,              Art. 6 Act constitutiv actualizat.
născut la data de 03.11.1958 în com. Ilia,              În vederea realizării cesiunii și a modificărilor de mai
județul Hunedoara, domiciliat în Timișoara, Bld. Cetății,     sus se va încheia între asociați de mai sus un contract de
nr. 54, Sc. D, et. 1, ap. 6, județul Timiș, identificat prin CI,  cesiune de părți sociale precum și un nou act constitutiv
seria TM nr. 461794 de către Mun. Timișoara la data de       actualizat adaptat la regimul actului constitutiv cu mai
15.03.2005, CNP 11581103354739 - în calitate de          mulți asociați. Toate celelalte clauze ale actului constitutiv
Membru;                              vor rămâne neschimbate.
  Art. 4 Consiliul de Administrație                 Prezenta decizie s-a adoptat și semnat astăzi,
  Societatea va fi reprezentată prin Președintele        01.10.2009, în 3 exemplare originale.
Consiliului de Administrație, respectiv domnul ORGNANI
ANTONIO cu puteri depline în conformitate cu deciziile         (96/1.381.466)
Consiliului de Administrație.
  Societatea va fi reprezentată prin Președintele                 Societatea Comercială
Consiliului de Administrație cu puteri depline în                  GREEN CROSS - S.R.L.
conformitate cu deciziile Consiliului de Administrație.
  Consiliul de Administrație emite decizii care sunt                  NOTIFICARE
adoptate cu majoritatea membrilor prezenți. Ședințele
Consiliului de Administrație vor fi lunare sau atunci când       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
membrii acestuia vor considera necesară întrunirea         Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Consiliului de Administrație. Ședința Consiliului de        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Administrație este statutară doar în prezența a cel puțin     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
3 membrii ai acestuia.                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  În situația în care deciziile nu se pot adoptă datorită    GREEN CROSS S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
parității, în acest caz votul Președintelui Consiliului de     Municipiul Timișoara, Str. Felix Nr. 4 Sc. 1 Ap. 5,
Administrație va fi decisiv.                    înregistrată sub nr. J35/3020/2008, cod unic de
  Consiliul de Administrație are toate competențele de
                                  înregistrare 24351432, care a fost înregistrat sub
reprezentare a Societății și va conduce activitatea
                                  nr. 62881 din 14.10.2009.
curentă a Societății. Consiliul de Administrație decide în
toate problemele curente ale Societății cu excepția celor       (97/1.381.467)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       GODECTO PROTECT - S.R.L.                     ANADOR CONSULT - S.R.L.

           DECIZIA NR. 1                          HOTĂRÂREA

        A ASOCIATULUI UNIC AL                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
      S.C. GODECTO PROTECT S.R.L.                      NR. 18/08.10.2009
          DIN 01.10.2009
                                  Subsemnata NEGOIȚĂ TEODORA, cetățean român,
  S.C. GODECTO PROTECT S.R.L., persoană juridică
                                născută la 06.07.1980 în Strehaia, județul Mehedinți,
română, având sediul social în Târgoviște nr. 162,
camera 2, Jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului   domiciliată în Timișoara P-ța Miorița nr. 8, ap. 11,
sub nr. J/35/1325/2004, CUI 23655727,              județul Timiș, identificată cu CI, seria TM,
  GODEAN CIPRIAN VASILE, cetățean român,           nr. 344433/12.08.2003, eliberată de Mun. Timișoara,
sex masculin, necăsătorit, născut la data de 14.06.1981     CNP 2800706250942, asociat unic al societății am
în Municipiul Lugoj, Jud. Timiș, domiciliat în Germania,    hotărât:
Muhltorstrasse 35 74348, Lauffen, posesor al            1. Retragerea din societate a asociatei NEGOIȚĂ
pașaportului seria ROU, nr. 14752789, eliberat la data de    TEODORA prin transmiterea totală a celor 20 părți
25.05.2009 de Poliția Timiș, CNP 1810614351570,         sociale în valoare totală de 200 lei, ce le deține în cadrul
  În calitate de asociat unic decide următoarele:       societății către MAGNANI GIAN PIETRO, cetățean
  Art. 1. Înființarea și autorizarea unui punct de lucru
                                italian, născut la 11.05.1953 în Italia, Melara (RO),
situat în localitatea Lugoj, str. Cotu Mic, bloc 24, scara A,
                                domiciliat în Italia, Cormons Via I. Maggio nr. 15/Di. 5
etajul 2, ap. 6, județul Timiș, România.
                                identificat cu CI, seria AK, nr. 4130135/27.04.2005,
  (98/1.381.468)                       eliberată de autoritățile italiene conform contractului de
                                cesiune din 08.10.2009.
         Societatea Comercială               2. În urma cesiunii MAGNANI GIAN PIETRO devine
         L & G ALPHA - S.R.L.              asociat unic al societății.
                                  3. Capitalul social total rămâne neschimbat la suma
     HOTĂRÂRE A.G.A. DIN 22.10.2009            de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale egale a câte 10 lei
  Adunarea Generală a Asociaților firmei           fiecare, aport exclusiv în numerar care aparține în
S.C. L&G Alpha S.R.L. reprezentată prin asociatul unic:     întregime asociatului unic MAGNANI GIAN PIETRO.
Tanasescu Leontina, domiciliată în Timișoara,            4. Retragerea calității de administrator a lui NEGOIȚĂ
str. Polonă, nr. 2, bl. C6, ap. 2, județul Timiș, posesoarea  TEODORA. Numirea ca administrator a asociatului unic
CI, seria TM, nr. 520465/13.03.2006, eliberată de        MAGNANI GIAN PIETRO pe o perioadă nelimitată, cu
SPCLEP Timișoara, CNP 2690220012558               puteri depline și nelimitate.
  A hotărât:                           5. Modificarea obiectului principal de activitate al
  Articol unic. Suspendarea activității societății de la
                                societății astfel:
data de 26.10.2009 până la data de 26.10.2012.
                                  ACTIVITATE PRINCIPALĂ: 4613 - Intermedieri în
  (99/1.381.469)                       comerțul cu material lemnos și materiale de construcții.
                                  (101/1.381.471)
        Societatea Comercială
        CAN TERMOKIEL - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
             DECIZIA                       ANADOR CONSULT - S.R.L.

     ASOCIATULUI UNIC NR. 7/15.10.2009                      NOTIFICARE
  Asociatul unic al S.C. Can Termokiel S.R.L., cu sediul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în Jebel, Nr. 649A, Jud. Timiș, CRAINIC MARIUS,         Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
             DECIDE                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Articol unic: Se deschide un punct de lucru în
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
localitatea Mosnita Noua, incinta fermei Avicola, Hala 1,
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
înscris în CF Nr. 400873 (provenită din conversia de pe
hârtie a CF nr. 2116) cu nr. cadastral 887/1/1/1/2/1, unde   ANADOR CONSULT S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,
se va desfășura activitatea cu codul CAEN 2361 -        Gelu, Com. Variaș, înregistrată sub nr. J35/3609/2006,
Fabricarea produselor din beton pentru construcții.       cod unic de înregistrare 19198414, care a fost înregistrat
  DATA 15.10.2009.                       sub nr. 64946 din 26.10.2009.
  (100/1.381.470)                         (102/1.381.472)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                29

        Societatea Comercială              2920 Producția de caroserii pentru autovehicule;
        METALWERK - S.R.L.              fabricarea de remorci și semiremorci;
                                 Cod caen - 310 Fabricarea de mobilă;
           HOTĂRÂREA                 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
                                 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                 3103 Fabricarea de saltele și somiere;
      NR. 227 DIN 15.10.2009
                                 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;
  Asociații societății                     Cod caen - 331 Repararea articolelor fabricate din
  ADRIAN-ILIE TELESCU, cetățean român, născut în      metal, repararea mașinilor și echipamentelor;
Bocșa la data de 20.07.1967, domiciliat în Timișoara,      3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
str. Timiș nr. 3, sc. A, et. 1, ap. 7, CNP 16707110137,     3312 Repararea mașinilor;
posesor al C.I., seria TM, nr. 550777, eliberată de       3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor
SPCLEP Timiș la data de 19.09.2006;              de transport n.c.a.;
  BUJOR GHEORGHE NICOLAE, cetățean român,           3319 Repararea altor echipamente;
născut în Drobeta-Turnu Severin la data de 19.06.1957,      Cod caen - 332 Instalarea mașinilor și echipamentelor
domiciliat în Timișoara, str. Matei Basarab nr. 20, bl. 63,  industriale;
et. 2, ap. 9, CNP 1570619354811, posesoare a C.I.,        3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor
seria TM, nr. 380804, eliberată de SPCLEP Timiș la data    industriale;
de 06.02.2004.                          Cod caen - 412 Lucrări de construcții a clădirilor
  În unanimitate hotărăsc următoarele:           rezidențiale și nerezidențiale;
  1. Modificarea statutului prin adăugarea de noi       4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
activități:                          nerezidențiale;
  Alte activități.                       Cod caen - 431 Lucrări de demolare și de pregătire a
  011 Cultivarea plantelor nepermanente;          terenului;
  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor    4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe        4312 Lucrări de pregătire a terenului;
oleaginoase;                           4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
  0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a         Cod caen - 432 Lucrări de instalații electrice și
rădăcinoaselor și tuberculilor;                tehnico -sanitare și alte lucrări de instalații pentru
  0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;  construcții;
  Cod caen - 012 Cultivarea plantelor din culturi       4321 Lucrări de instalații electrice;
permanente;                           4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
  0121 Cultivarea strugurilor;               aer condiționat;
  Cod caen - 015 Activități în ferme mixte (cultură      4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
vegetală combinată cu creșterea animalelor);           Cod caen - 433 Lucrări de finisare;
  0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală       4331 Lucrări de ipsoserie;
combinată cu creșterea animalelor);               4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  Cod caen - 162 Fabricarea produselor din lemn, plută,    4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
paie și din alte materiale vegetale;               4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
  1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și      geamuri;
tâmplărie, pentru construcții;                  4339 Alte lucrări de finisare;
  1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;            Cod caen - 439 Alte lucrări speciale de construcții;
  251 Fabricarea de construcții metalice;           4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
  2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal;       construcții;
  Cod caen - 252 Producția de rezervoare, cisterne și     Cod caen - 521 Depozitări;
containere metalice; producția de radiatoare și cazane      5210 Depozitări;
pentru încălzire centrală;                    Cod caen - 721 Cercetare - dezvoltare în științe
  2521 Producția de radiatoare și cazane pentru       naturale și inginerie;
încălzire centrală;                       7211 Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;
  Cod caen - 255 Fabricarea produselor metalice        7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și
obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;   inginerie;
  2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin      Cod caen - 749 Alte activități profesionale, științifice și
deformare plastică; metalurgia pulberilor;          tehnice n.c.a.;
  Cod caen - 292 Producția de caroserii pentru         7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci;      n.c.a.;
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
  Cod caen - 771 Activități de închiriere și leasing cu             Societatea Comercială
autovehicule;                                   OBAD GARDEN - S.R.L.
  7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
                                             HOTĂRÂREA
și autovehicule rutiere ușoare;
  Cod caen - 773 Activități de închiriere și leasing cu alte           ASOCIATULUI UNIC AL
mașini, echipamente și bunuri tangibile;                     S.C. OBAD GARDEN S.R.L.
  7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și               NR. 6/12.10.2009
echipamente agricole;
                                   Subsemnatul BOT GAVRIL, cetățean român, născut
  7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și     la data de 11.11.1967 în mun. Oradea, jud. Bihor,
echipamente pentru construcții;                  domiciliat în sat Obad (orș. Ciacova), nr. 42, jud. Timiș,
  Cod caen - 829 Activități de servicii suport pentru      identificat cu CI, seria TM, nr. 474785, eliberată de
întreprinderi n.c.a.;                       Pol. Deta la 03.06. 2005, C.N.P. 1671111350326, în
  8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor  calitate de asociat unic al S.C. “OBAD GARDEN” S.R.L.
(oficiilor) de raportare a creditului;              cu sediul în jud. Timiș, oraș Ciacova, sat Obad nr. 88,
  8292 Activități de ambalare;                 O.R.C. J/35/1395/08, C.U.I. 23678607, am hotărât
  8299 Alte activități de servicii suport pentru        următoarele:
întreprinderi n.c.a.;                        - Art. 1. Se deschide un punct de lucru în localitatea
                                 Peciu Nou, nr. 103/A, unde se vor desfășura activitățile
  Cod caen - 881 Activități de asistență socială, fără
                                 CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în
                                 nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
incapacitate de a se îngriji singure;               alimentare, băuturi și tutun.
  8810 Activități de asistență socială, fără cazare,
                                   (105/1.381.475)
pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate
de a se îngriji singure;
  Cod caen - 889 Alte activități de asistență socială, fără           Societatea Comercială
cazare;                                      BRAND CARN - S.R.L.
  8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii;
                                           HOTĂRÂRE A.G.A.
  8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare,
n.c.a.;                                     A S.C. BRAND CARN S.R.L.
  2. Activarea activității:                         NR. 1 DIN DATA DE 14.10.2009
  Cod caen - 743 Activități de traducere scrisă și orală
                                   Asociații NĂCREALĂ DAN-SORIN, cetățean român,
(interpreți);
                                 născut la data de 11.04.1966, în loc. Cugir jud. Alba,
  7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)   domiciliat în Timișoara, str. Boema, nr.8, jud. Timiș,
ca o activitate secundară.                    identificat cu CI, seria TM, nr.677035, eliberată de
  (103/1.381.473)                        SPCLEP Timișoara la data de 04.06.2008, având
                                 CNP 1660411013531, în calitate de Asociat și
                                 Administrator;
         Societatea Comercială
                                   BUTA SUBU ADRIAN-AUREL cetățean român, născut
         METALWERK - S.R.L.
                                 la data de 04.11.1971, în loc. Timișoara jud. Timiș,
                                 domiciliat în Timișoara, str. Int. Lugojului, nr. 37, bl. B11,
            NOTIFICARE
                                 et. 2, ap. 7 jud. Timiș, identificat cu CI, seria TM,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nr. 173626, eliberată de Mun. Timișoara la data de
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     15.12.2000, având CNP 1711104354745, în calitate de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Asociat, am hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru în loc. Buziaș,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    str. Principala, nr. 200, (conform CF 400781) jud. Timiș.
METALWERK S.R.L., cu sediul în Județul Timiș,             Restul articolelor din Actul Constitutiv rămân
Municipiul Timișoara, Str. Polona Nr. 2, înregistrată sub     neschimbate.
nr. J35/3040/2007, cod unic de înregistrare 22266322,         Prezenta Hotărâre s-a redactat azi, 14.10.2009 în
care a fost înregistrat sub nr. 64950 din 26.10.2009.       3 (trei) exemplare originale.
  (104/1.381.474)                          (106/1.381.476)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009                       31

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      ENKO DANIK GLOBAL - S.R.L.                   COMPACT TECHNOLOGY - S.R.L.

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                         NOTIFICARE

  Subsemnații POPA NICOLAE, născut în Huedin,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Cluj, la data de 24.11.1964, domiciliat în Timișoara,   Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. Cercului nr. 3 a jud. Timiș, CNP 1641124125181, și
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  POPA DANIELA, născută în Calafat jud. Dolj la data
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de 24.09.1969, domiciliată în Timișoara, str. Cercului,    COMPACT TECHNOLOGY S.R.L., cu sediul în
nr. 3 a jud. Timiș, CNP 2690924354729, asociați ai       Județul Timiș, Parța, Com. Parța, înregistrată sub
S.C. ENKO DANIK GLOBAL S.R.L., cu sediul în          nr. J35/2889/2004, cod unic de înregistrare 16836070,
Timișoara, str. Cercului nr. 3 jud. Timiș, CIF 20170921,    care a fost înregistrat sub nr. 64966 din 26.10.2009.
nr. de înregistrare la ORC Timiș J35/4269/21.12.2006,
                                  (109/1.381.479)
hotărâm suspendarea activității S.C. ENKO DANIK
GLOBAL S.R.L., pe perioadă determinată de 3 (trei) ani
începând cu 01.11.2009.                               Societatea Comercială
  TIMIȘOARA, 26.10.2009.                               CONFORT - S.A.

  (107/1.381.477)                                    HOTĂRÂREA

                                         ADUNĂRII GENERALE
       Societatea Comercială                    EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
     COMPACT TECHNOLOGY - S.R.L.                        DIN CADRUL
                                         S.C. CONFORT S.A.
           HOTĂRÂREA                       NR. 1 DIN DATA DE 23.10.2009

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               Acționarii din cadrul societății comerciale
    S.C. COMPACT TECHNOLOGY S.R.L.             CONFORT S.A., întruniți în ședința Adunării
      NR. 2 DIN DATA DE 23.10.2009            Generale Extraordinare a Acționarilor, statutară și
     J35/2889/2004; C.U.I. 168360703           legal întrunită din data de 23.10.2009, cu
                                reprezentare de 97,55% din capitalul social, au
 TIMIȘOARA, STR. HĂRNICIEI, NR. 4, SC. B, AP. 11
                                hotărât:
  Astăzi, 23.10.2009 a avut loc la sediul societății       Art. 1. Societatea își va completa activitatea
Adunarea Generală a Asociaților S.C. COMPACT          secundară cu următoarele obiecte de activitate:
TECHNOLOGY S.R.L. (“Societatea”) la care au fost          5221 - Activități de servicii anexe pentru
prezenți toți asociații, și anume:               transporturi terestre și 4677 - Comerț cu ridicata al
  1) Dl. MADAR IOAN MARIUS,                 deșeurilor și resturilor.
  2) D-na MADAR LUCIA MONICA.                  Art. 2. A.G.E.A. deleagă pe consilier juridic
                                CORNEA OANA - secretar A.G.E.A., CNP
  Au fost luate în discuție, ca puncte pe ordinea de zi:
                                2820510350064, care se legitimează cu C.I., seria
  1. Schimbarea sediului social ai societății din
                                TM, nr.398119, eliberată de Poliția Municipiului
Timișoara, Str. Hărniciei Nr. 4, SC. B, Ap. 11 în loc. Parta  Ti m i ș o a r a l a d a t a d e 0 3 . 0 5 . 2 0 0 4 s ă d e p u n ă
nr. 724, Jud. Timiș.                      diligentele pentru menționarea prezentei hotărâri la
  În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a    O.R.C. Timiș.
adoptat următoarea
                                  (110/1.381.480)
              HOTĂRÂRE
  1. Se schimbă sediul social al societății din Timișoara,
Str. Hărniciei Nr. 4, SC. B, Ap. 11 în loc. Parta nr. 724,              Societatea Comercială
                                            CONFORT - S.A.
Jud. Timiș.
  Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 23.10.2009, în                 NOTIFICARE
trei (3) exemplare originale, unul se va depune la
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Registrul Comerțului.
                                Tr i b u n a l u l Ti m i ș n o t i f i c ă , î n c o n f o r m i t a t e c u
  TIMIȘOARA, 23.10.2009.
                                prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  (108/1.381.478)                      republicată, cu modificările și completările
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5690/4.XI.2009
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                         Societatea Comercială
constitutiv al societății comerciale CONFORT S.A.,                         GORDIANLOGIC - S.R.L.
cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,
S t r. E n r i c B a a d e r N r. 11 , î n r e g i s t r a t ă s u b                     HOTĂRÂREA
n r. J 3 5 / 7 2 9 / 1 9 9 1 , c o d u n i c d e î n r e g i s t r a r e
1833467, care a fost înregistrat sub nr. 64971 din                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
26.10.2009.                                        S.C. GORDIANLOGIC S.R.L.
   (111/1.381.481)                              PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ ÎNMATRICULATĂ LA
                                          REGISTRUL COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
          Societatea Comercială                    TRIBUNALUL TIMIȘOARA CU NR. J35/570/2009,
          CI-DO TRAVEL - S.R.L.                   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 25267284, CU SEDIUL
                                        SOCIAL ÎN TIMIȘOARA, STRADA INTRAREA ROMA
              HOTĂRÂREA
                                            NR. 3, BL. 13, SC. B, ET. 3, AP. 18,
     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                      COD POȘTAL 300560 NR. 06/26.10.2009
         NR. 1/20.10.2009                        ÎNTRUNITĂ LA SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII.
  Ivan Dorel Ioan, asociat unic al societății Hotărăsc
                                          Noi, asociații
  Articol unic. Suspendarea activității societății pe o
perioadă de 3 ani începând cu data de 01.11.2009.                 Mare Septimiu Fabian, CNP 1851206115173,
                                        legitimat prin CI, seria TM, numărul 514488, eliberată de
   (112/1.381.482)
                                        SPCLEP Timișoara la data de 08.02.2006, și
                                          Mezo Patrik Emanuel, CNP 1850331350081, legitimat
          Societatea Comercială
                                        prin CI, seria TM, numărul 283348, eliberată de Poliția
            ALUNIS - S.R.L.
                                        Municipiului Timișoara la data de 17.09.2002.
              HOTĂRÂREA                        În temeiul prevederilor actelor constitutive și ale
                                        Legii 31/1990, republicată, întruniți în adunare generală
           NR. 2 DIN 20.10.2009
                                        la sediul și data de mai sus, cu unanimitate de voturi,
  Subsemnații Timariu Ilie Liviu, Timariu Claudia - Lia                         HOTĂRÂM:
domiciliați în Lugoj, aleea Pinilor nr. 8, sc. A, ap. 2,
                                          1. Deschiderea unui punct de lucru în Timișoara,
jud. Timiș și Doana Loredana-Ramona, domiciliată în
Lugoj, str. I. Huniade, nr. 6, sc. A, et. 3, ap. 20 jud. Timiș,        Bulevardul Dâmbovița numărul 65, bloc D67, etaj 1,
în calitate de coasociați ai S.C. “ALUNIS” S.R.L., Lugoj,           apartament 2;
aleea Pinilor nr. 8, sc. A, ap. 2 jud. Timiș, J/35/3359/1994,           2. Începând cu data de 26.10.2009 societatea își va
CUI 6632472, am hotărât:                            începe activitatea la punctul de lucru menționat anterior
  Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe 3 (trei) ani
începând cu data de 26.10.2009.                        (la punctul 1), respectiv: Timișoara, Bulevardul
  Întocmit la Boldur, în 3 exemplare.                     Dâmbovița numărul 65, bloc D67, etaj 1, apartament 2.

   (113/1.381.483)                                 (114/1.381.486)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|395893|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5690/4.XI.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:659
posted:7/9/2010
language:Romanian
pages:32