Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2009_5620

VIEWS: 581 PAGES: 32

									                          PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5620                                        Joi, 29 octombrie 2009
                   PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială               Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
         BYXAN TRANS - S.R.L.               neschimbate.
                                   (1/1.370.410)
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

   A ASOCIAȚILOR S.C. BYXAN TRANS S.R.L.                    Societatea Comercială
  Adunarea generală a asociaților în prezența:                 BYXAN TRANS - S.R.L.
  D-nei CHIVU LILEA, cetățean român, domiciliată în
Breaza, str. Bucegi, nr. 40, jud. Prahova, identificată cu               NOTIFICARE
CI, seria PH, nr. 534122, eliberată de Pol. Breaza la data
de 16.03.2005, CNP 2690717224496, deținând un             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul     Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
social al societății și a                     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  d-lui CHIVU VALERIU, cetățean român, domiciliat în      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Breaza, str. Bucegi, nr. 40, jud. Prahova, identificat cu CI,   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
seria PH, nr. 812763, eliberată de SPCLEP Breaza la        BYXAN TRANS S.R.L., cu sediul în LOC. BREAZA DE
data de 16.01.2009, CNP 1570308290578, deținând un        JOS, ORAȘ BREAZA, județ Prahova, Str. BUCEGI,
număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul     nr. 40, înregistrată sub nr. J29/1318/1998, cod unic de
social al societății, întrunită la sediul social al societății,  înregistrare 11307370, care a fost înregistrat sub
conform Procesului-verbal din data de 13.10.2009,         nr. 90564 din 15.10.2009.
             HOTĂRĂȘTE:
  Art. 1. Cesionarea unui număr de 9 părți sociale, cu       (2/1.370.411)
valoare nominală de 10 lei/parte socială, în valoare totală
de 90 lei, la prețul de 90 lei, de asociatul Chivu Valeriu,
către doamna Chivu Lilea, asociat existent.                    Societatea Comercială
  Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social total al              LAVITEX PROD - S.R.L.
societății este de 200 lei, fiind împărțit într-un număr de
20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte                 HOTĂRÂREA
socială și deținut de către asociați astfel:
  a. Chivu Lilea, aport la capitalul social 95%,            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
reprezentând un număr de 19 părți sociale, cu o valoare           S.C. LAVITEX PROD S.R.L.
nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de
190 lei, participare la profit 95% și participare la pierderi    Adunarea generală a asociaților în prezența:
95%;                                 D-nei CHIVU LILEA, cetățean român, domiciliată în
  b. Chivu Valeriu, aport la capitalul social 5%,        Breaza, str. Bucegi, nr. 40, jud. Prahova, identificată cu
reprezentând o parte socială, cu o valoare nominală de      CI, seria PH, nr. 534122, eliberată de Pol. Breaza la data
10 lei, participare la profit 5% și participare la pierderi 5%.  de 16.03.2005, CNP 2690717224496, deținând un
  Art. 3. Înființarea unui punct de lucru situat în Breaza,   număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul
str. 30 Decembrie, nr. 27 A, jud. Prahova.            social al societății și a
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  d-lui CHIVU VALERIU, cetățean român, domiciliat în                   HOTĂRĂȘTE:
Breaza, str. Bucegi, nr. 40, jud. Prahova, identificat cu CI,    Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
seria PH, nr. 812763, eliberată de SPCLEP Breaza la        de 3 (trei) ani, începând cu data de 15.10.2009.
data de 16.01.2009, CNP 1570308290578, deținând un          Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul     neschimbate.
social al societății, întrunită la sediul social al societății,
conform Procesului-verbal din data de 13.10.2009,           (5/1.370.414)
             HOTĂRĂȘTE:
  Art. 1. Cesionarea unui număr de 9 părți sociale, cu
valoare nominală de 10 lei/parte socială, în valoare totală            Societatea Comercială
de 90 lei, la prețul de 90 lei, de asociatul Chivu Valeriu,          ARHIVE CLEAN EXPERT - S.R.L.
către doamna Chivu Lilea, asociat existent.
  Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social total al                  HOTĂRÂREA
societății este de 200 lei, fiind împărțit într-un număr de
20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte          ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
socială și deținut de către asociați astfel:                  DIN DATA DE 01.09.2009
  a. Chivu Lilea, aport la capitalul social 95%,
                                   DI./D-na. NAE EUGENIA, asociat unic la
reprezentând un număr de 19 părți sociale, cu o valoare
                                 S.C. ARHIVE CLEAN EXPERT S.R.L., cu sediul în
nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de     PLOIESTI, Str. THEODOR AMAN, nr. 41, Bloc 30A,
190 lei, participare la profit 95% și participare la pierderi   Etaj 2, Ap. 30, Jud. Prahova CUI 2160168,
95%;                               J29/1023/20.04.2007 având în același timp și calitatea
  b. Chivu Valeriu, aport la capitalul social 5%,        de administrator la S.C. ARHIVE CLEAN EXPERT S.R.L.
reprezentând o parte socială, cu o valoare nominală de      (în baza actului constitutiv al societății comerciale);
10 lei, participare la profit 5% și participare la pierderi 5%.    DECIDE:
  Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân      - în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind
neschimbate.                           societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
  (3/1.370.412)                         actul constitutiv al societății, asociatul unic
                                 (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
                                 temporară) a activității societății, ca urmare a
         Societatea Comercială              următoarelor motive:
                                   - climatul economic actual,
         LAVITEX PROD - S.R.L.
                                   - ultimele modificări legislative,
                                   - lipsa activității până în acest moment.
            NOTIFICARE                   - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     3 ani (începând cu data de 01.10.2009).
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         dl. NAE EUGENIA administratorul societății, care va avea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la Oficiul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ploiești.
LAVITEX PROD S.R.L., cu sediul în ORAȘ BREAZA,            (6/1.370.415)
județ Prahova, Str. BUCEGI, nr. 40, înregistrată sub
nr. J29/365/1995, cod unic de înregistrare 7152561, care
a fost înregistrat sub nr. 90565 din 15.10.2009.                  Societatea Comercială
                                         PROPAN GAS LNG - S.R.L.
  (4/1.370.413)
                                        HOTĂRÂRE NR. 78/14.10.2009.
         Societatea Comercială                Subsemnații Sarbu Eugen, identificat cu PA,
       RIBRAVA SERV COM - S.R.L.              nr. 302042612, eliberat de autoritățile americane la data
                                 de 25.06.2002, CNP 1790207463081, cu domiciliul în
             DECIZIA                 București B-dul Iuliu Maniu nr. 51 Bl. 22B, Sc. C, Et. 5,
                                 Ap. 121, și Sârbu A Eugen identificat cu pașaport
         ASOCIATULUI UNIC AL               nr. 13715090, eliberat de autoritățile române la data de
      S.C. RIBRAVA SERV COM S.R.L.             03.12.2007, cu domiciliul în București B-dul Iuliu Maniu,
                                 nr. 51, Bl. 22B, Sc. C, Et. 5, Ap. 121, asociați ai firmei
       NR. 1 DIN DATA DE 15.10.2009             PROPAN GAS LNG - S.R.L. cu sediul în Vălenii de Munte
  Subsemnata STAN CRISTINA, de cetățenie română,         jud. Prahova, str. Drajnei, nr. 2 în baza prerogativelor
domiciliată în Ploiești, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 3,    funcției deținute, hotărâm:
                                   Art. 1. Se înființează un punct de lucru pe terenul
bl. 11C, sc. A, et. 7, ap. 29, județ Prahova,
                                 situat în intravilanul satului și comunei Cislau, jud. Buzău
CNP 2680420293193, identificată cu CI, seria PH,         teren închiriat de la proprietarul Lacatus Neculai.
nr. 833738, emisă de SPCLEP Ploiești, la data de           Art. 2. Obiectul de activitate al punctului de lucru nou
04.05.2009, deținând un număr de 20 părți sociale,        înființat va fi: Comerțul cu ridicata al combustibililor solizi,
reprezentând 100% din capitalul social al societății       lichizi și gazoși și al produselor derivate, cod CAEN 4671.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                 3

  Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei va fi făcută      - MANOLACHE MARIUS-FLORIN - 10 lei, o parte
de Dl. Vacarelu Traian salariat al firmei care va face      socială, respectiv 5% din capitalul social.
demersurile necesare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul        Se retrage din funcția de administrator domnul
Prahova.                             TOADER CRISTINEL.
                                   Conducerea, administrarea și reprezentarea societății
  (7/1.370.416)                         se va face în continuare de către asociatul TUDOR
                                 ANDREI, cu drepturi și puteri depline, cu mandat pe
                                 termen nelimitat.
         Societatea Comercială               Restul clauzelor actului constitutiv al societății, rămân
           HISTON - S.R.L.               neschimbate. Tehnoredactat și întocmit de părți pe două
                                 pagini, prezentat în patru exemplare.
            HOTĂRÂREA                   15.10.2009.
                                   (8/1.370.417)
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         NR. 01/15.10.2009
  Subsemnații TOADER CRISTINEL, cetățean român,                 Societatea Comercială
născut la data de 06.11.1974 în Orș. Băicoi,                     HISTON - S.R.L.
Jud. Prahova, domiciliat în Orș. Băicoi, Str. Republicii,
Nr. 173, Jud. Prahova, CNP 1741106293166, identificat                  NOTIFICARE
cu CI, - PH, 658868/24.01.2007, eliberată de SPCLEP          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Băicoi, și MANOLACHE MARIUS-FLORIN, cetățean           Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
român, născut la data de 02.04.1975 în Mun. Ploiești,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Jud. Prahova, domiciliat în Mun. Ploiești, Ale. Iezerului,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Nr. 9, Bl. 151B, Sc. B, Et. 6, Ap. 28, Jud. Prahova,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 1750402293104, identificat cu CI, - PH, 084653/        HISTON S.R.L., cu sediul în SAT TĂTĂRANI,
10.03.1999, eliberată de Pol. Mun. Ploiești, în calitate de    COMUNA BĂRCĂNEȘTI, județ Prahova, nr. 139,
asociați ai S.C. HISTON S.R.L. cu sediul în            înregistrată sub nr. J29/106/2009, cod unic de
Com. Bărcănești, Sat Tătărani, Nr. 139, Jud. Prahova, cu     înregistrare 24975010, care a fost înregistrat sub
număr de ordine la Registrul Comerțului Prahova          nr. 90613 din 15.10.2009.
J29/106/2009, CUI 24975010, am hotărât:
  Eu, TOADER CRISTINEL, declar că mă retrag din           (9/1.370.418)
societate și cesionez întreg aportul meu la capitalul
social, respectiv 15 părți sociale a 10 lei fiecare, în
valoare totală de 150 lei, domnului TUDOR ANDREI,                Societatea Comercială
cetățean român, născut la data de 16.08.1967 în              PĂTIRLĂGEANU CONSTRUCT - S.R.L.
Com. Dor Mărunt, Jud. Călărași, domiciliat în
Mun. Ploiești, Str. Neagoe Basarab, Nr. 6, Jud. Prahova,                HOTĂRÂREA
CNP 1670816212965, identificat cu CI, - PH,
697501/19.07.2007, eliberată de SPCLEP Ploiești.             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Declar că am primit de la cesionar contravaloarea părților             NR. 1/14.10. 2009
sociale cesionate, astăzi, data semnării prezentului act, și
nu mai am nicio pretenție de nicio natură față de societate      Subsemnații PĂTÎRLĂGEANU ȘTEFAN, cetățean
sau față de asociații rămași.                   român, născut la data de 04.10.1981, în
  Eu, MANOLACHE MARIUS-FLORIN, declar că            Com. STARCHIOJD, jud. Prahova, domiciliat în
cesionez o parte din aportul meu la capitalul social,       com. STARCHIOJD, sat STARCHIOJD, nr. 619,
respectiv 4 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală   jud. Prahova, identificat prin CI, seria PH, nr. 437854,
de 40 lei, domnului TUDOR ANDREI. Declar că am primit       eliberată de Pol. Vălenii de Munte, la data de 15.01.2004,
de la cesionar contravaloarea părților sociale cesionate,     CNP 1811004290913 și PATARLAGEANU DUMITRU,
astăzi, data semnării prezentului act.
                                 cetățean român, născut la data de 07.01.1987, în
  Eu, TUDOR ANDREI, declar că primesc cesiunea
făcută prin prezentul act de către domnii TOADER         Com. STARCHIOJD, jud. Prahova, domiciliat în
CRISTINEL și MANOLACHE MARIUS-FLORIN, am             com. STARCHIOJD, sat STARCHIOJD, nr. 605,
achitat acestora contravaloarea părților sociale cesionate    jud. Prahova, identificat prin CI, seria PH, nr. 220095,
astăzi, data semnării prezentului act și am luat cunoștință    eliberată de Pol. Vălenii de Munte, la data de 02.03.2001,
de situația financiar-contabilă a societății, respectiv      CNP 1870107290913, în calitate de asociați, la
bilanțul societății.                       S.C. PATARLAGEANU CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
  Ca urmare a încheierii prezentului act, societatea va     Com. STARCHIOJD, sat STARCHIOJD, nr. 619,
funcționa cu doi asociați, TUDOR ANDREI și            jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
MANOLACHE MARIUS-FLORIN.
                                 Comerțului cu nr. J29/2731/2008, C.U.I. 24567178, am
  În urma cesiunii, capitalul social de 200 lei, este divizat
în 20 de părți sociale a 10 lei fiecare și aparține celor doi   hotărât următoarele:
asociați astfel:                           - Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
  - TUDOR ANDREI - 190 lei, 19 părți sociale a 10 lei      3 ani, începând cu data de 15.10.2009, din motive
fiecare, respectiv 95% din capitalul social, și          financiare.
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  Restul clauzelor din contract rămân neschimbate           - ȘTEFAN ADRIAN -IULIAN - 90 lei - 9 părți sociale -
prezenta hotărâre făcând parte integrantă din acesta.       45%.
  14.10.2009.                             Participarea la beneficiile și pierderile societății se
                                  face de asociați, proporțional cu aportul la capitalul
  (10/1.370.419)
                                  social.
                                    Administrarea și reprezentarea societății în relațiile cu
        Societatea Comercială                terții se face de asociatul ION VERONEL, cu drepturi și
      LOREMIN CONSTRUCT - S.R.L.               puteri depline.
                                    Restul clauzelor rămân neschimbate. Prezentul act
            HOTĂRÂRE                  adițional face parte integrantă din actele constitutive ale
  Subsemnatul CORCODEL VASILE, domiciliat în           societății. Redactat, dactilografiat și autentificat la Biroul
mun. Ploiești, str. Bărcănești, nr. 3, bl. 13, sc. A, et. 2, ap.  Notarului Public Tudose Maria, astăzi, data autentificării,
11, jud. Prahova, identificat cu C.I., seria PH, nr. 540376,    în cinci exemplare, din care patru s-au înmânat părții.
eliberată în     18.04.2005 de Poliția Ploiești,          (11/1.370.420)
CNP 1660731293098, în calitate de asociat unic al
S.C. LOREMIN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
municipiul Ploiești, strada Barcanesti, nr. 3, bl. 13, sc. A,           Societatea Comercială
et. 2, ap. 11, jud. Prahova, județul Prahova, cu număr de           LOREMIN CONSTRUCT - S.R.L.
ordine în Registrul Comerțului J29/764/14.03.2008, cu
cod unic de înregistrare 23510718, prin prezență, am                   NOTIFICARE
hotărât să mă retrag din societate și din funcția de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
administrator și să cesionez întreg capitalul social,       Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
compus din 20 părți sociale, în valoare de 10 (zece) lei      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
fiecare, deținut de mine în cadrul societății, lui ION       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
VERONEL, cetățean român, născut la data de             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
18.01.1975, în municipiul Ploiești, județul Prahova, cu      LOREMIN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
domiciliul în comuna Bucov, sat Bucov, nr. 125, județul      MUNICIPIUL      PLOIEȘTI,     județ   Prahova,
Prahova, CNP 1750118293121-11 părți sociale, în          Str. BĂRCĂNEȘTI, nr. 3, bloc 13, scara A, etaj 2, ap. 11,
valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 110 lei, și lui      înregistrată sub nr. J29/764/2008, cod unic de
ȘTEFAN ADRIAN-IULIAN, cetățean român, născut la          înregistrare 23510718, care a fost înregistrat sub
data de 24.07.1984, în municipiul Ploiești,            nr. 90679 din 15.10.2009.
județul Prahova, cu domiciliul în municipiul Ploiești,
str. Bahluiului, nr. 10A, bl. 148, sc. A, et. 7, ap. 30, județul    (12/1.370.421)
Prahova, CNP 1840724297262 - 9 părți sociale, în
valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 90 lei, care sunt              Societatea Comercială
de acord să devină asociați ai societății și au achitat               FIF 69 DISCO - S.R.L.
cedentului, contravaloarea capitalului social cesionat și
preiau societatea cu datorii către bugetul de stat,          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/14.10.2009
evidențiate în bilanțul contabil al societății, pe care se
                                    Subsemnatul SANDU IONUT-OCTAVIAN, cetățean
obligă se le achite.
                                  român, născut la data de 13.03.1981 în Ploiești,
  Eu, Corcodel Vasile, declar că la retragerea din
                                  jud. Prahova, domiciliat în Boldești-Scăeni,
societate, am primit contravaloarea capitalului social
                                  str. Petroliștilor, nr. 18, bl. 59, sc. A, et. 3, ap 10,
cesionat, toate drepturile ce mi se cuvin și nu mai am
                                  jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 528335 de
nicio pretenție de nicio natură față de societate și asociații
                                  Pol. Boldesti-Scaeni CNP 1810313297291, în baza
săi.
                                  Deciziei asociatului unic nr. 1/14.10.2009, în calitate de
  Eu, Corcodel Vasile, declar că societatea nu are
                                  unic asociat la S.C. FIF 69 DISCO S.R.L., cu sediul social
patrimoniu, nu a realizat beneficii, are datorii, care sunt
                                  în Boldesti-Scaeni, str. Petroliștilor, nr. 18, bl. 59, sc. A,
evidențiate în bilanțul contabil al societății și care vor fi
                                  et. 3, ap. 10, jud. Prahova, având nr. de ordine în registrul
preluate de cesionari, așa cum s-a menționat mai sus,
                                  comerțului: J29/887/2005, CUI 17492250, am hotărât să
împreună cu toate actele societății.
                                  aduc următoarele modificări actului constitutive al
  Noi, ION VERONEL și ȘTEFAN ADRIAN-IULIAN, în
                                  societății:
calitate   de    asociați   ai  S.C.   LOREMIN
                                    Suspendarea activității societății pe o perioadă de
CONSTRUCT S.R.L. am hotărât:
                                  3 (trei) ani începând cu data de 14.10.2009.
  Capitalul social al societății în valoare de 200 lei, este
                                    Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății
împărțit în 20 părți sociale, a 10 lei fiecare și este
                                  rămân neschimbate.
repartizat pe asociați, astfel:
  - ION VERONEL - 110 lei - 10 părți sociale - 55%;         (13/1.370.422)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                  5

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         ARDIS OFFICE - S.R.L.                      ARDIS OFFICE - S.R.L.

    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 01/31.08.2009                       NOTIFICARE

  Subsemnații IONITA DANIEL, cetățean român, născut        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
la data de 17.01.1965 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184, bl. 1E, sc. A,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ap. 16, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH,        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 257603, eliberată de pol. Ploiești la data de        ARDIS OFFICE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                 PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. BOGDAN PETRICEICU
10.09.2001, CNP 1650117293122 și IONITA ARISTITA-
                                 HAȘDEU, nr. 17, înregistrată sub nr. J29/2599/2006, cod
ADINA, cetățean român, născută la data de 13.08.1967       unic de înregistrare 19240675, care a fost înregistrat sub
în Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în com. Blejoi,      nr. 90696 din 15.10.2009.
sat Ploiestiori, nr. 761, jud. Prahova, identificată cu CI,
                                   (15/1.370.424)
seria PH, nr. 762467, eliberată de SPCLEP Ploiești la
data de 27.05.2008, CNP 2670813293117, în calitate de
asociați ai S.C. ARDIS OFFICE S.R.L., cu sediul în                Societatea Comercială
Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, camera 1, bl. 1E, sc. A,           DETPRIV MATEI - S.R.L.
et. 5, ap. 16, jud. Prahova, înmatriculată la Registrul
                                            HOTĂRÂREA
Comerțului Prahova sub nr. J29/2599/2006, pe de o parte
a intervenit următoarea convenție de cesiune părți            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
interese prin prezenta hotărâre, după cum urmează:                NR. 2/01.10.2009
  Eu, IONITA ARISTITA-ADINA, declar că cesionez
                                   Subsemnații
întreg aportul meu la capitalul social de 100 lei cu valoare
                                   - Matei Gheorghe, domiciliată în loc. Cornești, nr. 391,
nominală de 10 lei (zeceiei) fiecare d-lui IONITA DANIEL     jud. Dâmbovița, posesor al C.I., seria DD, nr. 457497
și am primit contravaloarea părților sociale cesionate      eliberată de SPCLEP Cornești la data de 111.09.2009,
astăzi, data semnării prezentei hotărâri.            CNP 1530201293113,
  Eu, IONITA DANIEL declar că primesc cesiunea           - Stoian Ion, domiciliat în Munc. București, B-dul Unirii,
făcută prin prezentul act de către d-na IONITA ARISTITA-     nr. 47, bl. E3a, sc. 1, et. 7 ap. 14, sect. 3 posesorul CI,
ADINA și că am achitat acesteia contravaloarea părților     seria DP, nr. 130195, eliberată de INEP la data de
sociale cesionate astăzi, data prezentului act precizând     17.07.2008, CNP 1580513296736, în calitate de asociați
că am luat cunoștință de clauzele actului constitutiv al     ai S.C. DETPRIV MATEI S.R.L., cu sediul în Ploiești,
societății și de toate actele adiționale modificatoare. Între  str. Mărășești, nr. 241, bl. 5E, ap. 7, jud. Prahova,
noi, părțile, prezenta convenție de cesionare de părți      înregistrată la ORC Prahova sub nr. J29/362/2006,
sociale, își produce efectele începând de astăzi, data      CUI 18412420, am HOTARAT:
                                   Suspendarea activității S.C. DETPRIV MATEI S.R.L.
semnării prezentului act.
                                 cu sediul Ploiești, str. Mărășești, nr. 241, bl. 5E, ap. 7,
  Ca urmare a încheierii prezentului act, societatea
                                 jud. Prahova în perioada 01.10.2009 - 01.10.2011.
comercială va funcționa cu asociatul unic IONITA           Se împuternicește dl. Matei Gheorghe în calitate de
DANIEL, în baza Actului Constitutiv cunoscut de noi și pe    asociat în cadrul firmei pentru îndeplinirea formalităților
care ni-l însușim întocmai, cu următoarele modificări:      legale la ORC Prahova.
  1. Capitalul social este de 200 (douăsutelei) lei, divizat    01.10.2009.
în 20 (douăzeci) părți sociale cu valoare nominală de
                                   (16/1.370.425)
10 lei (zeceiei) fiecare și aparține asociatului unic.
  2. Se radiază următoarele obiecte de activitate:
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare,           Societatea Comercială
2051 Fabricarea explozibililor.                           LA VIE - S.R.L.
  3. Societatea va fi administrată în continuare de către
                                            HOTĂRÂREA
d-nul IONITA DANIEL cu puteri depline.
  4. Se schimbă sediul societății în Ploiești,             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
str. B.P. Hașdeu, nr. 17, camera 6, jud. Prahova.                 S.C. LA VIE S.R.L.
  Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății          NR. 1 DIN DATA DE 24.08.2009
rămân neschimbate.
                                  Adunarea generală a asociaților în prezența:
  (14/1.370.423)                         D-nei Basilescu Nicolle Catherine Marie Lydia, de
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
cetățenie română, domiciliată în București, str. Nicolae            Societatea Comercială
Racota, nr. 2, Bl. 67, sc. A, et. 1, ap. 10, sector 4,               PIRITEX - S.A.
identificată cu CI, seria RX, nr. 346795, eliberată de
                                           HOTĂRÂREA
S.P.C.E.P S1, biroul nr. 2, la data de 09.08.2004,
deținând un număr de 50 părți sociale, reprezentând       ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
50% din capitalul societății, și                    NR. 14 DIN DATA DE 12.10.2009
  D-l Buican Ilie, de cetățenie română, domiciliat în       Astăzi, 12.10.2009 ora 10.00, la sediul societății s-a
București, str. Trestiana, nr. 2, Bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 9,  întrunit conform prevederilor Legii 31/1990, republicată,
sector 4, identificat cu CI, seria RR, nr. 520887, eliberată  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PIRITEX
de S.P.C.E.P S1, biroul nr. 2, la data de 16.04.2008,      S.A. cu sediul în Ploiești, Piramidei nr. 2, jud. Prahova,
deținând un număr de 50 părți sociale, reprezentând       înmatriculată la     Registrul Comerțului sub
                                nr. J29/3647/1994, cod unic de înregistrare 7134646,
50% din capitalul societății
                                atribut fiscal RO.
             HOTĂRĂȘTE:                 Adunarea este declarată legală și statutară,
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în jud. Buzău,    constatându-se îndeplinirea condițiilor de convocare a
comuna Pietroasele, cu destinația “plantație vie”.       Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, în
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   conformitate cu actul constitutiv și Legea 31/1990,
neschimbate.                          republicată, fiind prezenți acționari reprezentând 100%
                                din capitalul social, după cum urmează:
  (17/1.370.426)                         - USURELU MARIN, posesor al B.I., seria B.G.,
                                nr. 222769, C.N.P. 1421202293104, care deține un
                                număr de 346608 acțiuni, reprezentând 0,9628% din
         Societatea Comercială
                                capitalul social;
        DANCIU INFNET - S.R.L.               - USURELU PETRICA LUCIAN, posesor al C.I.,
                                seria P.H., nr. 864029, eliberat Ia 08.09.2009,
             DECIZIA                C.N.P. 1740905293137, care deține un număr de
                                35653392 acțiuni reprezentând 99,0372% din capitalul
        ASOCIATULUI UNIC                 social.
   NR. 02 DIN DATA 15 OCTOMBRIE 2009               În vederea adoptării următoarelor decizii, de comun
      S.C. DANCIU INFNET S.R.L.,              acord și cu unanimitate de voturi, fiind întrunit cvorumul
 CU SEDIUL ÎN PLOIEȘTI, STRADA SOLDAT EROU           prevăzut de actul constitutiv și Legea 31/1990
  ARHIP NICOLAE, NR. 5, BLOC 96, SCARA E,           republicată, am
                                             HOTĂRÂT
 APARTAMENT 100, ETAJ 4, JUDEȚ PRAHOVA, COD
                                  1. Înființarea unui sediu secundar în următoarea
   100225, ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL             locație:
        COMERȚULUI SUB                   -  Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 151,
   NR. J29/1959, 14.09.2005, C.U.I. 17953710.         Jud. Constanța.
  Subsemnatul DANCIU FLORIN-ALEXANDRU,               (19/1.370.428)
cetățean român, născut la data de 13.11.1989 în Ploiești,
jud. Prahova, domiciliat în Ploiești, str. Soldat Erou Arhip          Societatea Comercială
Nicolae nr. 9, bl. 96, sc. E., ap. 100, jud. Prahova,              DAMASY ART - S.R.L.
identificat prin C.I., seria PH, nr. 424044/2003, eliberată
                                           HOTĂRÂREA
de Pol. Ploiești, cod numeric personal 1891113297280,
declar ca sunt asociat unic și administrator în cadrul         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. “DANCIU INFNET” S.R.L.
                                  Subsemnații
  Cu prilejul acestei Decizii, am hotărât următoarele:      1. ȘTEFAN MARILENA, născută la data de
  Deschiderea unui punct de lucru în Ploiești, pe       17.04.1961 în Câmpina, Jud. Prahova, domiciliată în
Bulevardul București (lângă bloc 8B), în baza contractului   Breaza, ldt. Liliacului, nr. 1, bl. 23, et. 4, ap. 19,
de închiriere anexat dosarului.                 Jud. Prahova, identificată cu C.I., seria PH,
  Întocmit astăzi, 15/octombrie/2009, la sediul societății   nr. 319277/16.07.2002 eliberată de SPCLEP Breaza,
S.C. DANCIU INFNET S.R.L. în 3 exemplare originale.       CNP 2610417290581, și
                                  2. ȘTEFAN PAUL, născut la data de 13.06.1959 în
  (18/1.370.427)                       com. Căzănești, Jud. Ialomița, domiciliat în Breaza,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                 7

fdt. Liliacului, nr. 1, bl. 23, et. 4, ap. 19, Jud. Prahova,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
identificat cu CI, seria PH, nr. 391509/11.06.2003,        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
eliberată de SPCLEP Breaza, CNP 1590613290577 în          GERTOR S.R.L., cu sediul în SAT ARVA, COMUNA
calitate de asociați ai firmei S.C. DAMASY ART S.R.L., cu     VALEA CĂLUGĂREASCĂ, județ Prahova, nr. 5A,
sediul în Breaza, fdt. Liliacului, nr. 1, bl. 23, et. 4, ap. 19,  înregistrată sub nr. J29/1056/1998, cod unic de
Jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub       înregistrare 11033682, care a fost înregistrat sub
numărul J29/470/2008 și având cod de identificare         nr. 90763 din 16.10.2009.
fiscala RO 23326236:
                                    (22/1.370.431)
  HOTĂRÂM:
  1. Închiderea punctului de lucru al societății din:
Oraș Breaza str. Republicii, nr. 84 bis, jud. Prahova.               Societatea Comercială
  2. Suspendarea (întreruperea temporară) a activității               CRISCO - S.R.L.
societății, ca urmare a următoarelor motive:
  - climatul economic actual,                             HOTĂRÂREA
  - ultimele modificări legislative,
  - lipsa activității până în acest moment.               ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de               S.C. CRISCO S.R.L.
3 ani (începând cu data de 05.10.2009).                     NR. 17 DATA 15.10.2009

  (20/1.370.429)                           Subsemnații
                                    - ONOFREI CORNELIA - asociat - domiciliată în
                                  Mun. Ploiești, str. Albinei, nr. 28, Jud. Prahova,
         Societatea Comercială              posesoarea C.I., seria PH, nr. 299502, eliberată de
          GERTOR - S.R.L.                Pol. Mun. Ploiești la data de 28.03.2002, cod numeric
                                  personal 2660705293158,
            HOTĂRÂREA                    - VLĂSCEANU GABRIEL - asociat - domiciliat în
                                  Mun. Ploiești, str. Spitalului, nr. 3, Jud. Prahova, posesor
      ASOCIATULUI UNIC AL                  C.I., seria PH, nr. 717243, eliberată de SPCLEP Ploiești
       S.C. GERTOR S.R.L.                  la data de 17.10.2007, cod numeric personal
 PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ ÎNMATRICULATĂ              1701222293140,
  SUB NR. J29/1056/1998, C.U.I. RO 11033682,              - VLĂSCEANU DANIEL - asociat - domiciliat în
CU SEDIUL SOCIAL ÎN PLOIEȘTI, B-DUL REPUBLICII           Mun. Ploiești, str. Petre Negulescu, nr. 7, Jud. Prahova,
    NR. 1 18, BL. 15B2, SC. A, AP. 34             posesor C.I., seria PH, nr. 725211, eliberată de SPCLEP
        NR. 2/05.10.2009                  Ploiești la data de 29.11.2007, cod numeric personal
 Subsemnatul                           1671027293156,
 Apetrei Adrian Aurel, cetățean român, născut la data                    HOTĂRÂM:
de 21.12.1956 în București, domiciliat în com. Valea          1. Completarea obiectului de activitate, conform
Călugărească, sat Arva, nr. 5A, jud. Prahova, cod         Clasificării activităților din economia națională CAEN
numeric personal 1561221293099, identificat cu CI,         Rev. 2, cu următoarele activități:
seria PH, nr. 839508 eliberată de SPCLEP Valea             √ 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor
Călugărească.                           imobiliare.
 În temeiul prevederilor actelor constitutive și ale          2. Înființarea unui punct de lucru în județul Prahova,
Legii 31/1990, republicată,                    comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 35, Proces - verbal de
 HOTĂRĂSC:                            licitație nr. 500/14.07.06 și Factură fiscală de executare
 1. Se schimbă sediul social al societății la adresa:       silită emise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Com. Valea Călugărească, sat Prahova, conform           Statului.
Autorizației de Construire nr. 3, din 03.03.2005.           (23/1.370.432)
  (21/1.370.430)
                                          Societatea Comercială
         Societatea Comercială                        CRISCO - S.R.L.
          GERTOR - S.R.L.
                                             NOTIFICARE
            NOTIFICARE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Restul clauzelor din actul constitutiv rămân
CRISCO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI,        neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă din
județ Prahova, Str. PLĂIESILOR, nr. 9, înregistrată sub    acesta.
nr. J29/201/2001, cod unic de înregistrare 5841667, care     Tehnoredactat la Compartimentul de Asistență din
a fost înregistrat sub nr. 90765 din 16.10.2009.        cadrul Camerei de Comerț și Industrie Prahova în cinci
                                exemplare.
  (24/1.370.433)
                                 14.10.2009.
                                  (26/1.370.435)
        Societatea Comercială
        CASA SPAȚIU VIP - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           HOTĂRÂREA                        ALIMAT INVEST - S.R.L.

        ADUNĂRII GENERALE A                        HOTĂRÂRE A.G.A
       S.C. CASA SPAȚIU VIP S.R.L.
         NR. 2 DIN 07.10.2009                   NR. 1 DIN DATA DE 15.10.2009
  Subsemnații STOICA NICOLAE, cetățean român,          Subsemnații DITU ALEXANDRA LUIZA, posesor al
născut la data de 20.01.1972 în Câmpina, jud. Prahova,     C.I., seria PH, 604343, CNP 2880322295917, cu
domiciliat în com. Brebu, sat Brebu Mănăstirei, nr. 133,    domiciliul în loc. Câmpina, str. BEIUȘ, nr. 7 și
jud. Prahova, CNP 1720120290934, identificat cu CI,      MANOLE MADALINA ELENA posesoare a C.I., seria PH,
seria PH, nr. 644625, eliberată la data de 08.11.2006 de    535417, CNP2910301297254, cu domiciliul în
Poliția Câmpina și TOMA OLGA-BEATRICE, cetățean        loc. PLOIEȘTI, str. ALEEA CIUCULUI, nr. 4,
român, născută în Câmpina la 24.11.1980, domiciliată în    jud. PRAHOVA, în calitate de asociați ai S.C. ALIMAT
Câmpina, str. Bobâlna, nr. 99C, jud. Prahova, identificată   INVEST S.R.L., cu sediul în mun. Câmpina, str. BEIUȘ
cu CI, seria PH, nr. 287094, eliberată de Poliția       nr. 7, bl. 4, Sc. B, et. 3, ap. 15, jud. PRAHOVA
Mun. Câmpina la 31.01.2002, CNP 1801124295910 în        înmatriculat    la   ORC    PRAHOVA     sub
calitate de asociați ai S.C. CASA SPAȚIU VIP S.R.L., cu    nr. J29/1386/29.09.2009, Cod unic de înregistrare
sediul com. Brebu, sat Brebu Mănăstiri, nr. 133,        26038173 din 29.09.2009 suntem de acord să
jud. Prahova, înregistrată la registrul Comerțului sub     deschidem un punct de lucru la adresa loc COCORĂȘTII
nr. J29/2739/2007, CUI 22627141, AM HOTĂRÂT:          MISLII, sat GORUNA, jud. PRAHOVA, conform
  Articol unic: Se înființează un punct de lucru în     contractului de închiriere nr. 3 din 15 octombrie 2009.
com. Brebu, str. Megieșesc, nr. 241, jud. Prahova.
                                  (27/1.370.436)
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat de avocat
TEODORESCU în 3 (trei) exemplare din care 2 (două)
s-au înmânat asociaților.                           Societatea Comercială
                                        LUMAKO TOUR - S.R.L.
  (25/1.370.434)
                                           HOTĂRÂREA
        Societatea Comercială
      AXENRIEL COM IMPEX - S.R.L.                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                     S.C. LUMAKO TOUR S.R.L.
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                     NR. 01/01.10.2009
                                 Subsemnații DAVID CORNEL, CNP 1630826296189,
         NR. 1 DIN 14.10.2009
                                cetățean român, născut la data de 26.08.1963, în Sinaia,
  Subsemnatul RADU AXENTE GABRIEL, domiciliat în       județul Prahova, domiciliat în Sinaia, strada Theodor
Ploiești, Str. Tismana, Nr. 22, Jud. Prahova, identificat cu  Aman, nr. 13A. județul Prahova, identificat cu CI,
C.I., seria PH, nr. 869979, eliberată de Pol. Ploiești la   seria PH, nr. 693897, eliberată la data 03.07.2007 de
data de 28.09.2009 în calitate de asociat unic la       Poliția   Sinaia   și  DAVID    MAGDALENA,
S.C. AXENRIEL COM IMPEX S.R.L., cu sediul în          CNP 2650115296183, cetățean român, născută la data
Com. Bărcănești, Sat Tătărani, Nr. 810, Jud. Prahova,     de15.01.1965, în Sinaia, județul Prahova, domiciliată în
înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub        Sinaia, strada Theodor Aman, nr. 13A, județul Prahova,
nr. J29/1210/1997, constituită în baza actului constitutiv   identificată cu CI, seria PH, nr. 626106, eliberată la data
am hotărât:                          de 08.08.2006 de Poliția Sinaia în calitate de asociați ai
  Se înființează punct de lucru în Ploiești,         S.C. LUMAKO TOUR S.R.L., cu sediul în Sinaia, strada
B-dul Petrolului, Nr. 1, Corp C9, Jud. Prahova.        Theodor Aman, nr. 13A, județul Prahova înmatriculată la
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                  9

Registrul     Comerțului      Prahova     sub        Societatea Comercială
nr. J29/1102/02.07.2009, CUI 25737068, prin prezență       WEATHERFORD EAST EUROPE SERVICE GMBH
                                  GERMANIA SUCURSALA PLOIESTI - S.R.L.
am hotărât următoarele:
  Începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării                   HOTĂRÂREA
Generale se deschide punct de lucru în comuna Ostrov,
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
strada 1 Mai, nr. 4, județul Constanța.             WEATHERFORD EAST EUROPE SERVICE G.M.B.H.
  De asemenea se mențin neschimbate celelalte                 GERMANY
prevederi ale actelor constitutive ale societății.             NR. 2 DIN 01.10.2009
  Prezenta Hotărâre face parte integrantă din acestea       Adunarea generală a asociaților din WEATHERFORD
pe care le modifica și completează în sensul celor de mai    EAST EUROPE SERVICE G.m.b.H. GERMANIA,
                                persoană juridică înregistrată conform legislației din
sus.                              Germania, având sediul în Hainhauser Weg 150, 30855
  Redactată și dactilografiată de părți în patru        Langenhagen, Germania, înregistrată în Registrul
exemplare azi, data 01.10.2009.                 Comerțului de pe lângă Tribunalul din Hanovra, sub
                                numărul B 52387;
  (28/1.370.437)                         Asociatul unic WEATHERFORD HOLDING GmbH,
                                prin reprezentant legal declară prin prezenta că
                                îndeplinește toate condițiile legale și ale Statutului
        Societatea Comercială              WEATHERFORD EAST EUROPE SERVICE GmbH
      MOBICONS PRODCOM - S.R.L.              GERMANY, astfel încât aceasta hotărâre să fie legal
                                adoptată.
           HOTĂRÂREA                   În scopul sporirii eficientei și rentabilizării activității
                                precum și pentru asigurarea desfășurării cu operativitate
                                a relațiilor comerciale ale WEATHERFORD EAST
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             EUROPE SERVICE GmbH GERMANY-sucursala
     S.C. MOBICONS PRODCOM S.R.L.             Ploiești, județul Prahova, România
      NR. 01 DIN DATA DE 15.10.2009              HOTĂRĂȘTE
                                  Art. 1. Începând cu data de 01.10.2009
  Adunarea generală a asociaților, în prezența:        WEATHERFORD EAST EUROPE SERVICE G.m.b.H.
  d-lor FILIP ALINA, de cetățenie română, născută la     GERMANY - Sucursala Ploiești, România își schimbă
                                sediul din Ploiești, Bdul Republicii, nr. 219 la noul sediul
data de 30.05.1982 în Ploiești, Jud. Prahova, domiciliată    aflat la adresa Ploiești, str. Clopoței, nr. 2A, clădirea C20,
în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 175, bl. 3D, sc. A, et. 3,  etaj 2, jud. Prahova în spațiu închiriat de la
 ap. 14, Județul Prahova, CNP 2820530297249,          S.C. ATLAS S.A.
                                  Art. 2. Ca urmare a acestei schimbări, Actul Constitutiv
identificată cu CI, seria PH, nr. 307945, emisă de       al Sucursalei va fi modificat în consecință de către
Pol. Ploiești, la data de 16.05.2002, deținând un număr     reprezentantul sucursalei care va fi însărcinat cu
de 19 părți sociale, reprezentând 95% din capitalul social   îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea
                                înregistrării acestei hotărâri la Oficiul Registrului
al societății, și
                                Comerțului Prahova.
  FILIP CONSTANTIN, de cetățenie română, născut la        Art. 3. Dl. Simon Robert Peach, cetățean britanic,
data de 16.09.1981 în Ploiești, Jud. Prahova, domiciliat în   născut la 21.10.1958, în Birmingham, Anglia, domiciliat în
                                The Stables, Dalmuinzie Road, Bieldside, Aberdeen AB,
Ploiești, str. Înfrățirii, nr. 7B, bl. 21BIS, sc. A, ap. 3,
                                15 9EB, UK, titular al pașaportului nr. 093174008, emis
Județul, Prahova, CNP 1810916297273, identificat cu CI,     de autoritățile britanice la 3.02.2005, în calitate de
seria PH, nr. 645512, emisă de SPCLEP Ploiești, la data     reprezentant al WEATHERFORD EAST EUROPE
de 13.11.2006, deținând un număr de 1 părți sociale,      SERVICE G.m.b.H. GERMANY - Sucursala Ploiești, este
                                împuternicit prin prezenta să reprezinte Compania în față
reprezentând 5% din capitalul social al societății       autorităților române, publice sau private, persoane fizice
             HOTĂRĂȘTE:              sau juridice, incluzând fără limitare la Registrul
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în: Bușteni,    Comerțului, să întocmească, după cum considera de
                                cuviință, să modifice și să semneze Actul Constitutiv
str. Matei Basarab, nr. 33, Jud. Prahova.            actualizat al Sucursalei și să facă demersurile necesare
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   în vederea înregistrării prezentei Hotărâri a Adunării
neschimbate.                          Generale asociaților Companiei WEATHERFORD EAST
                                EUROPE SERVICE G.m.b.H. GERMANY - Sucursala
  (29/1.370.438)                       Ploiești.
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  Art. 4. Se mandatează Domnul Simon Robert Peach       10.10.1957 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în
cu competenta de a împuternici alte persoane fizice sau     mun. Ploiești, str. Cristianul, nr. 19, bl. 1528, ap. 4,
juridice care să reprezinte compania, respectiv sucursala    jud. Prahova, CNP 2671010293102 să semneze, să
în vederea îndeplinirii procedurilor legale de înregistrare   depună și sa ridice în ramele și pentru
a prezentei.                           S.C. PROTECTOR TOTALSERVICE S.R.L.
  Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale     documentele pentru înregistrarea la Oficiul Registrului
                                 Comerțului Prahova a modificării Actului Constitutiv al
astăzi, 01.09.2009.                       societății, conform prezentei decizii.
  (30/1.370.439)                          (31/1.370.440)

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    PROTECTOR TOTALSERVICE - S.R.L.                 PROTECTOR TOTALSERVICE - S.R.L.
  DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 70 DIN O8.10.2009                     NOTIFICARE
  Subsemnatul DUMITRU CONSTANTIN, cetățean
român, născut la data de 24.03.1951 în Comuna Valea         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Mare, jud. Olt, domiciliat în Mun. Ploiești, str. Văleni,    Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
nr. 43A, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 589433, eliberată la data de 18.01.2006 de SPCLEP      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Ploiești, CNP 1510324293111;                   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  În calitate de asociat unge ai S.C. PROTECTOR        PROTECTOR TOTALSERVICE S.R.L., cu sediul în
TOTALSERVICE S.R.L. înregistrată în Reg. Com.          MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. MIHAI
Prahova sub nr. 329/755/13.04.2004, CUI 16329671 și       BRAVU, nr. 235, înregistrată sub nr. J29/755/2004, cod
ca sediul în Ploiești, șos. Mefoai Bravu nr. 235,        unic de înregistrare 16329671, care a fost înregistrat sub
jud. Prahova:                          nr. 90857 din 16.10.2009.
  În temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile
comerciale, așa cum a fost modificată și republicată și a      (32/1.370.441)
Actului     Constitutiv al S.C. PROTECTOR
TOTALSERVICE S.R.L.;
  Am hotărât modificarea Actului Constitutiv al societății          Societatea Comercială
începând cu data de 08.10.2009, astfel:                   SWISSPOR CONSULT - S.R.L.
  Art. 1. Începând cu data de 08.10.2009 se revocă
mandatul Administratorului Fedorinov Igor Alexandrovici,                 DECIZIA
posesor al pașaportului seria 51, nr. 3949606, eliberat la
data de 23.10.2003 de autoritățile MAE din Federația               ASOCIATULUI UNIC
Rusa, CNP 7590822290017, numit la data de                  S.C. SWISSPOR CONSULT S.R.L.
01.01.2007.
  Art. 2. Începând cu data de 08.10.2009 se numește                 NR. 1/2009
Administrator Domnul POTEMIN ANDREY, posesor al           Subsemnatul SERBAN MARIAN, domiciliat în
pașaportului seria 51, nr. 3949606, eliberat la data de     Municipiul București, B-dul Gheorghe Șincai, nr. 2, sc. 1,
15.12.2008 de Autoritățile MAE din Federația Rusă,        bl. 4, et. 8, ap. 31, Sector 4, posesor al C.I., seria RD,
posesor al permisului de ședere temporară RO 0188474,
eliberat la data de 09.04.2009 de către Autoritățile din     nr. 143602, eliberată la data de 15.11.2000 de Secția
București, valabil până la date de 08.04.2010, având       nr. 14, având cod numeric personal: 1630325100021, în
CNP 7590822290017.                        calitate de unic asociat și administrator al
  Art. 3. Art. 10.3. din Actul Constitutiv va avea următorul  S.C. SWISSPOR CONSULT S.R.L., cu sediul în comuna
conținut:                            Berceni, sat Berceni, Șoseaua Centura Ploiești-Est, FN,
  “10.3. Societatea este administrată de un          Hala EPS Swisspor, anexa birori, etaj 1, birou E05,
administrator unic, în persoana domnului POTEMIN         județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului
ANDREY, cetățean al Federației Ruse, născut la data de
22.08.1959 în Moscova, Federația Rusă, cu domiciliul în     Comerțului sub nr. J29/3375/2008, cod unic de
Federația Rusă, Regiunea Moscova, orașul Koroliov,        înregistrare 16903412, hotărăsc prin prezenta, în temeiul
microraionul Boisevo, str. Pușkin, nr. 13, ap. 276, posesor   dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și conform prevederilor
al pașaportului seria 51, nr. 3949606, eliberat la data de    actului constitutiv:
15.12.2008 de Autoritățile MAE din Federația Rusă,          1. Cesiunea tuturor părților sociale pe care
valabil până la data de 15.12.2013, având permis de       subsemnatul Marian Serban le dețin în cadrul
ședere temporară nr. RO 0188474, eliberat la data de       S.C. SWISSPOR CONSULT S.R.L., respectiv 50 părți
09.04.2009 de către Autoritățile din București, valabil     sociale în valoare de 10 lei fiecare, cu vioare totală de
până la data de 08.04.2010 și CNP 7590822290017.
  Art. 4. Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân    500 lei reprezentând 100% din capitalul social către
neschimbate.                           Hasler Jurg domiciliat în Elveția, Lindenbergstrasse 18,
  Art. 5. Se mandatează prin prezenta dna DOBRE        CH-5610 Wohlen, ce se legitimează cu pașaport,
MANUELA cetățean român, născută la data de            nr. F0281287
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                11

  2. Încetarea mandatului administratorului Marian     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Serban și numirea, în calitate de administrator al      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
S.C. SWISSPOR CONSULT S.R.L., a dlui Hasler Jurg,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
domiciliat în Elveția, Lindenbergstrasse 18, CH-5610     SWISSPOR CONSULT S.R.L., cu sediul în
Wohlen, ce se legitimează cu pașaport, nr. F0281287.     COMUNA BERCENI, județ Prahova, Șos. DE CENTURA
Mandatul administratorului este de 1 an începând cu data   PLOIEȘTI-EST, nr. FN, etaj 1, ap. birou E05, înregistrată
de 16.06.2009 și până la data de 15.06.2010.         sub nr. J29/3375/2008, cod unic de înregistrare
  întocmit și semnat astăzi, 15.06.2009 în 5 (cinci)    16903412, care a fost înregistrat sub nr. 90866 din
exemplare originale.                     16.10.2009.
  (33/1.370.442)                        (35/1.370.444)


       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      SWISSPOR CONSULT - S.R.L.                     VASIMO SERV - S.R.L.

            DECIZIA                           HOTĂRÂRE
                                 Adunarea Generală a asociaților Societății
        ASOCIATULUI UNIC
                               Comerciale VASIMO SERV S.R.L., cu sediul în comuna
     S.C. SWISSPOR CONSULT S.R.L.            Măgureni, sat Cocorăștii Caplii nr. 147, Județul Prahova,
          NR. 2/2009                înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului
  Subsemnatul HASLER JURG, cetățean elvețian,        - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
născut la data de 08.01.1946 în Thun, Elveția, domiciliat  Prahova sub nr. J29/54/20.01.2000, Cod Unic de
în Elveția, Lindembergstrasse 18, CH-5610 Wolhen,      înregistrare 12589938 din data de 24.01.2000 constituită
pașaport nr. F0281287, eliberat la 01.07.2003 având în    conform Actului Constitutiv al Societății autentificat sub
vedere contractul de cesiune din 15.06.2009, decizia     nr. 47/2000 Notar Public Mușat Mărgărit, Câmpina, astfel
administratorului unic al S.C. SWISSPOR           cum a fost modificat prin actele adiționale autentice
CONSULT S.R.L., nr. 1/2009, constat următoarele:       ulterioare, cu un capital social de 200 (douăsute) lei,
                               compusă din asociați SECĂREANU St. MARIA-EMILIA,
  În conformitate cu cesiunea de părți sociale din
                               cetățean român, CNP 2610509290921, fiica lui Stelian și
15.06.2009 structura capitalului S.C. SWISSPOR
                               Elena, născută la data de 09.05.1961 în Municipiul
CONSULT S.R.L. Hasler Jurg deține 50 de părți sociale
                               Câmpina, Județul Prahova, domiciliată în comuna
din totalul de 50.                      Măgureni, sat Cocorăștii Caplii, nr. 147 Județul Prahova,
  În conformitate cu Decizia asociatului unic 1/2009 iau  identificată cu CI, seria PH, nr. 481192 eliberată la data
act de încetarea mandatului administratorului        de 15.07.2004 de Poliția Câmpina și SECĂREANU
S.C. SWISSPOR CONSULT S.R.L., Marian Serban.         Gh.    VASILE-PAVEL,       cetățean     român,
  În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și conform   CNP 1600628290923, fiul lui Gheorghe și Maria, născut
prevederilor actului constitutiv:              la data de 28.06.1960 în comuna Măgureni, sat
            HOTĂRĂSC               Cocorăștii Capiii, Județul Prahova, domiciliat în comuna
  1. Numirea în calitate de administrator unic al      Măgureni, sat Cocorăștii Caplii, nr. 147, Județul Prahova,
S.C. SWISSPOR CONSULT S.R.L. a domnului HASLER        identificată cu CI, seria PH, nr. 552373, eliberată la data
JURG, cetățean elvețian, născut la data de 08.01.1946 în   de 24.06.2005 de Pol. Câmpina, ca urmare a cesiunii
Thun, Elveția, domiciliat în Elveția, Lindembergstrasse   intervenită la data de 06 iulie 2009, hotărăște:
18, CH-5610 Wolhen, pașaport nr. F0281287, eliberat la      ART. 1 - Eu, SECĂREANU Gh. VASILE-PAVEL,
01.07.2003.                         declar că am cesionat cu titlu oneros doamnei
  2. Actualizarea actului constitutiv al S.C. SWISSPOR   SECĂREANU St. MARIA-EMILIA un număr de 10 părți
CONSULT S.R.L. ca urmare a prezentei decizii.        sociale, cu o valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare, în
  Întocmit și semnat astăzi, 01.09.2009, în 4 (patru)    total 100 (unasută) lei, cu prețul de 100 (unasută) lei, pe
exemplare originale.                     care l-am primit în întregime de la cesionara, astăzi, la
                               data autentificării.
  (34/1.370.443)                        ART. 2 - Domnul SECĂREANU Gh. VASILE-PAVEL
                               se retrage din societate, față de care nu mai are niciun fel
                               de pretenții, bănești sau de orice alta natură, pierzându-și
       Societatea Comercială
                               și calitatea de administrator.
      SWISSPOR CONSULT - S.R.L.
                                 ART. 3 - Doamna SECĂREANU St. MARIA-EMILIA
                               deține calitatea de unic asociat al societății, deținând
           NOTIFICARE
                               întreg capitalul social al societății, împărțit într-un număr
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 (zece) lei
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  fiecare, în total 200 (douăsute) lei.
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  ART. 4 - Societatea va fi administrată de doamna      înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova
SECĂREANU St. MARIA-EMILIA cu puteri depline.         sub nr. J29/790/1999, având cod unic de înregistrare
  Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător       12241088, am hotărât următoarele:
actul constitutiv al Societății Comerciale VASIMO         Eu, POLAT ȘUKRU, prin mandatarul meu,
SERV S.R.L.
                                POLAT MURAT, declar că cesionez asociatului
  Tehnoredactat și autentificat de Notarul Public ANA
MARIA SĂVULESCU, astăzi, 06 IULIE 2009, în cinci        POLAT AHMET prin mandatar, 1 (una) parte socială a
exemplare, din care mi s-au înmânat patru exemplare.      10 lei, reprezentând 5% din capitalul social și ca am
                                primit de la acesta contravaloarea părții sociale cesionate
  (36/1.370.445)
                                de mine.
                                  POLAT AHMET, prin mandatarul meu POLAT MURAT,
         Societatea Comercială             declar că sunt de acord cu cesiunea făcută de asociatul
         VASIMO SERV - S.R.L.             POLAT ȘUKRU prin mandatar, și că am plătit acestuia
                                10 lei - contravaloarea părții sociale cesionate mie.
           NOTIFICARE
                                  Noi, ceilalți asociați, POLAT MURAT și POLAT
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   HASAN, suntem de acord cu cesiunea făcută de
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   asociatul nostru POLAT ȘUKRU- prin mandatar către
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        celalalt asociat, POLAT AHMET prin mandatar.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    În urma cesiunii făcute, structura capitalului social va
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   fi următoarea:
VASIMO SERV S.R.L., cu sediul în COMUNA
                                  - POLAT MURAT - deține 40 lei, reprezentând 4 părți
MĂGURENI, județ Prahova, Sat COCORĂȘTII CAPLII,
                                sociale a 10 lei fiecare, respectiv 20% din capitalul social
nr.147, înregistrată sub nr. 129/54/2000, cod unic de
                                al societății;
înregistrare 12589938, care a fost înregistrat sub
nr. 90867 din 16.10.2009.                     - POLAT AHMET - deține 70 lei, reprezentând 7 părți
                                sociale a 10 lei fiecare, respectiv 35% din capitalul social
  (37/1.370.446)                       al societății;
                                  - POLAT HASAN- deține 20 lei, reprezentând 2 părți
        Societatea Comercială              sociale a 10 lei fiecare, respectiv 10% din capitalul social
       MEGAN CONSTRUCT - S.R.L.             al societății;
                                  - POLAT ȘUKRU- deține 70 lei, reprezentând 7 părți
  HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 15 OCTOMBRIE 2009           sociale a 10 lei fiecare, respectiv 35% din capitalul social
  Subsemnații POLAT MURAT, cetățean turc, născut la      al societății;
01.06.1979 în Turcia, Niksar, cu domiciliul stabil în Turcia    Restul clauzelor din actul constitutiv al S.C. MEGAN
și cu reședința în com. Gorgota, nr. 293, jud. Prahova,    CONSTRUCT S.R.L. rămân nemodificate.
identificat cu permisul de șerede nr. ROU 0116212/2007,      Redactată și dactilografiată astăzi, 15 OCTOMBRIE
eliberat de Serviciul Pașapoarte Prahova,           2009 în cinci exemplare.
CNP 7790601290019, personal și ca mandatar pentru
POLAT AHMET, cetățean turc, născut la 05.04.1983 în        (38/1.370.447)
Turcia, Uskudar, domiciliat în Turcia, Istanbul, Uskudar,
Ferah Cad Polat, identificat cu pașaport seria TR-M,             Societatea Comercială
nr. 423420/2001, eliberat de Autoritățile din Turcia,            MEGAN CONSTRUCT - S.R.L.
conform procurii autentificate sub nr. 6009/2003 de Biroul
Notarial EQUITAS din Ploiești și pentru POLAT ȘUKRU,                 NOTIFICARE
cetățean turc, născut la data de 16.10.1989 în Uskudar,
Turcia, domiciliat în Turcia, Istanbul, Uskudar, Kisikli,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
identificat cu pașaport seria TR-N, nr. 723482/2003,      Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
eliberat de Autoritățile din Turcia, conform procurii     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
autentificate sub nr. 6461/2007 de Biroul Notarial       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
EQUITAS din Ploiești și POLAT HASAN, cetățean turc,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
născut la 20.09.1961 în Turcia, Niksar, domiciliat în     MEGAN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în COMUNA
Turcia, Istanbul, Uskudar, Feram 33, Kisikli, posesor al    CEPTURA, județ Prahova, înregistrată sub
pașaportului seria TR-M, nr. 247269/2007, eliberat de     nr. J29/790/1999, cod unic de înregistrare 12241088,
Autoritățile din Turcia, în calitate de asociați și
                                care a fost înregistrat sub nr. 90904 din 16.10.2009.
administratori ai S.C. MEGAN CONSTRUCT S.R.L., cu
sediul în com. Ceptura, sat Ceptura, jud. Prahova,         (39/1.370.448)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                 13

        Societatea Comercială              cu o valoare nominală de 10 lei, cu valoare totală de
      OANA WINDOWS STYL - S.R.L.             100 RON, reprezentând 50% din capitalul social și din
                                dreptul la beneficii și pierderi,
           HOTĂRÂREA                  2. Se revocă administratorul BRODNER ADELA
                                MIHAELA și se numește administrator S.C. RIESMEYER
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            GROUP LTD., reprezentată de BRODNER ADELA
       NR. 2 DIN 16.10.2009               MIHAELA, cu mandat nelimitat și puteri depline.
                                 Nr. 1 - 07 octombrie 2009.
  Subsemnata PANAIT IOANA, cetățean român,
                                  (41/1.370.450)
născută la data de 11.09.1980 în Orș. Mizil, jud. Prahova,
CNP 2800911295595, domiciliată în com. Baba Ana,
sat. Cireșanu, nr. 120, jud. Prahova, identificată prin CI,           Societatea Comercială
seria PH, nr. 073935/18.01.1999, eliberată de Pol. Orș.               TEMPO - S.R.L.
Mizil, în calitate de asociat unic la S.C. OANA
WINDOWS STYL S.R.L., cu sediul în com. Baba Ana,                   NOTIFICARE
sat. Cireșanu, nr. 117. jud. Prahova. Nr. Reg. Com        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
J29/883/2008, CUI 23594204, am hotărât următoarele:      Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Se radiază punctul de lucru din Mun. Ploiești,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. Rudului, nr. 174, jud. Prahova.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Tehnoredactată și întocmită de parte pe o pagină în
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
patru exemplare.
                                TEMPO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI,
  (40/1.370.449)                       județ Prahova, Str. GHEORGHE GRIGORE
                                CANTACUZINO, nr. 115-117, înregistrată sub
                                nr. J29/1397/1994, cod unic de înregistrare 5724659,
         Societatea Comercială
                                care a fost înregistrat sub nr. 90912 din 16.10.2009.
          TEMPO - S.R.L.
                                  (42/1.370.451)
             DECIZIA

       ASOCIATULUI UNIC                         Societatea Comercială
       S.C. TEMPO S.R.L.                       KAMIS CONSTRUCT - S.R.L.
  STR. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
         NR. 115-117                             HOTĂRÂREA
     JUDEȚUL PRAHOVA PLOIEȘTI
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  BRODNER ADELA MIHAELA, cetățean român,                S.C. KAMIS CONSTRUCT S.R.L.
sex feminin, fiica lui Cornel și a Paulei, domiciliul în
Craiova, jud. Dolj, str. Amilcar Săndulescu, nr. 6, bl. A27,    Subsemnații ALBEA (fostă MUSTEATĂ) KATI,
SC. 1, ap. 13, născută la 18-02-1980 în Mun. Craiova,     domiciliată în municipiul Câmpina, str. Independenței,
Jud. Dolj, posesoare a C.I., Seria DX nr. 423327, emisă    nr. 6, Et. 1, Ap. 29, județul Prahova, identificată cu C.I.,
de SPCLEP Craiova /25.10.2005, CNP 2800218160198,       seria PH, nr. 823044, eliberată de SPCLEP Câmpina la
  În calitate de asociat unic, în temeiul Lg 31/1990,     data de 05.03.2009, CNP 2720915292080 și
republicate și a actului constitutiv, am decis, legal și    MIHĂIESCU ION-MIRCEA-CAIUS, domiciliat în
statutar, modificarea actului constitutiv după cum       municipiul Câmpina, Bld. Carol I, nr. 229,
urmează:                            județul Prahova, identificat cu C.I., seria PH, nr. 406594
  1. Se transmit toate 10 părți sociale cu o valoare     eliberată de Poliția Câmpina la data de 20.08.2003,
nominală de 10 lei, cu valoare totală de 100 lei,       CNP 1690423290918, în calitate de asociați ai
reprezentând 50% din capitalul social către          S.C. KAMIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social în
S.C. RIESMEYER GROUP LTD., (societate cu sediul în       Câmpina, B-dul Carol I, nr. 94, Bl. R148, parter, ap. 3,
Statele Unite ale Americii, 113 Barksdale Professional     județul Prahova, având nr. de ordine în Registrul
Centre, orașul Newark, ținutul New Castle,           Comerțului Prahova J29/3523/2007 și CUI 22980150 și
statul Delaware, cod 19711, înmatriculată la Registrul     MIHĂIESCU MIRCEA, domiciliat în municipiul Câmpina,
Companiilor din Delaware sub nr. 4716094 din          Bld. Carol I, nr. 175, județul Prahova, identificat cu C.I.,
03-08-2009), reprezentată de BRODNER ADELA           seria PH, nr. 785870, eliberată de SPCLEP Câmpina la
MIHAELA.                            data de 03.09.2008, CNP 1300925290900, în calitate de
  În urma cesiunii,                      nou asociat, am hotărât:
  - RIESMEYER GROUP LTD. deține 10 părți sociale cu        Subsemnata ALDEA (fostă MUSTEATĂ) KATI declar
o valoare nominală de 10 lei, cu valoare totală de       că transmit prin cesiune d-lui MIHĂIESCU MIRCEA un
100 RON, reprezentând 50% din capitalul social și din     număr de 8 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
dreptul la beneficii și pierderi,               fiecare, cu prețul de 80 lei, preț care s-a plătit în întregime
  - BRODNER ADELA MIHAELA deține 10 părți sociale       de către cesionar azi, data semnării prezentului înscris.
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  Ca urmare a acestei convenții de cesiune, capitalul      Ploiești, CNP 1700831292089, asociat unic al
social subscris și vărsat în numerar în valoare de 200 lei,    S.C. LUCRIS PROD COM S.R.L., cu sediul în Ploiești,
divizat în 20 părți sociale egale, cu o valoare nominală de    str. Bahluiului, nr. 17, bloc 161, scara A, etaj 4, ap. 19,
10 lei fiecare, revine asociaților, astfel:            jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului
  - d-na ALDEA (fostă MUSTEATĂ) KATI pentru aportul       Prahova sub nr. 129/357/1995, CUI 7089944, în
său în valoare de 60 lei, primește un număr de 6 părți
                                  conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, având o
cotă de participare la profit/pierderi de 30%;           și republicată, adoptă următoarea
  - d-l MIHĂIESCU ION MIRCEA CAIUS pentru aportul                     HOTĂRÂRE:
său în valoare de 60 lei, primește un număr de 6 părți         Art. 1. Se aprobă suspendarea activității societății pe
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, având o      o perioadă de trei ani, începând cu data de 01.10.2009,
cotă de participare la profit/pierderi de 30%;           până la data de 01.10.2012.
  - d-l MIHĂIESCU MIRCEA pentru aportul său în            Art. 2. Se împuternicește domnul Manolache Cristian
valoare de 80 lei, primește un număr de 8 părți sociale, în    cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și cu
valoare nominală de 10 lei fiecare, având o cotă de        înregistrarea ei la Registrul Comerțului.
participare la profit/pierderi de 40%.
  Noi, asociații am hotărât:                     (45/1.370.454)
  1. Numirea în calitatea de administrator și a d-lui
MIHĂIESCU MIRCEA, pe o durată nelimitată, care va
exercita puterile alături de ALDEA (fostă MUSTEAȚĂ)                Societatea Comercială
KATI.                                      PARTY VALEY L & J - S.R.L.
  2. Prelungirea duratei de valabilitate a sediului social
situat în Câmpina, B-dul Carol I, nr. 94, Bl. R148, parter,
                                              HOTĂRÂRE
ap. 3, județul Prahova.
  3. Înființarea unui punct de lucru în comuna Ciorani,       Subsemnata Tocitu Camelia Daniela, domiciliată în
sat Cioranii de Sus, nr. 732, județul Prahova.           Câmpina, str. Democrației, nr. 9, bl. 2, sc. B, ap. 23,
  4. Desființarea punctului de lucru din comuna Ciorani,     posesor   al  CI,  seria   PH,   nr.  732074,
sat Cioranii de Sus, județul Prahova.               CNP 2720106291896, în calitate de asociat unic la
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                  societatea PARTY VALEY L&J S.R.L., J29/2110/2006,
neschimbate.
                                  RO 19060224, cu sediul social în Câmpina,
  (43/1.370.452)                         str. Democrației, nr. 9B, scara B, ap. 23, Prahova,
                                  hotărăsc înființarea unui punct de lucru în comuna Valea
                                  Doftanei, sat Traisteni, str. Principală, nr. 398, Prahova,
        Societatea Comercială               spațiu deținut prin contract de comodat de la numita
       KAMIS CONSTRUCT - S.R.L.               Zamfirescu Elena Luminița.
            NOTIFICARE                   (46/1.370.455)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                  Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului             KATARG COM - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
KAMIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL                HOTĂRÂREA NR. 1 /14.10.2009
CÂMPINA, județ Prahova, B-dul CAROLI, nr. 94,
bloc R148, etaj P, ap. 3, înregistrată sub                A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
nr. J29/3523/2007, cod unic de înregistrare 22980150,
care a fost înregistrat sub nr. 90913 din 16.10.2009.         Adunarea generală a Asociaților din cadrul
                                  S.C. KATARG COM S.R.L., întrunită în ședința din data
  (44/1.370.453)
                                  de 14.10.2009, ce a avut loc la sediul societății, prin
                                  asociat și administrator CATARGIU MIHAELA, cetățean
         Societatea Comercială               român, născut la data de 09.05.1969 în Galați,
        LUCRIS PROD COM - S.R.L.              județul Galați, sat Cioranii de Jos nr. 952. com. Ciorani,
                                  județul Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 864758
            HOTĂRÂREA
                                  din 10.09.2009 eliberată de Poliția Ploiești,
                                  CNP 2690509293172 și asociat și administrator
       S.C. LUCRIS PROD COM S.R.L.
          NR. 5/01.10.2009                CATARGIU GHEORGHE, cetățean român, născut la
                                  data de 29.10.1964 în Com. Ciorani, județul Prahova,
  Subsemnatul MANOLACHE CRISTIAN, cetățean            domiciliat în Ploiești, B-dul București, nr. 5, bl. 7D, et. 2,
român, născut la data de 31.08.1970 în oraș Mizil,
jud. Prahova, domiciliat în Ploiești, str. Ale. Vărbilău, nr. 2,  ap. 15, județul Prahova, identificat cu CI, seria PH,
bl. 152, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Prahova, identificată cu CI,  nr. 712660 din 25.09.2007 eliberată de Poliția Ploiești,
seria PH, nr. 497698/28.09.2004, eliberată de pol.         CNP 1641029293093
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                15

            HOTĂRĂȘTE               jud. Prahova, conform cărții de rezidență permanentă
  Art. 1. Înființare punct lucru în Sat Cioranii De Sus,   pentru cetățenii Uniunii Europene, seria RPU, nr. 00445,
Nr. 660, Comuna Ciorani Județul Prahova cu data de       CNP 7700715290015, eliberat de APS - Prahova, la data
15.10.2009.                          de 12.04.2007;
  (47/1.370.456)                         3. S.C. Sarels International Limited, asociat persoană
                                juridică cipriotă, cu sediul în Cipru, Nicosia, 33 Queen
                                Frederika Street, ap. 301, reprezentată legal în România
         Societatea Comercială             prin dl. Youssef Laoun, având datele de identificare
          VABIDAN - S.R.L.              prezentate mai sus, de comun acord, am decis:
                                  1. Se înființează un punct de lucru în Complexul “Alba
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 16-10-2009            Iulia”, Com. 1 Decembrie, str. Prunilor, nr. 2, județul Ilfov.
  Subsemnatul Protopopescu Dan, cetățean român,         Prezenta hotărâre s-a redactat azi, 15.10.2009, în
domiciliat în Bușteni, str. Cezar Petrescu, nr. 10, Bloc 3,  3 (trei) exemplare originale.
Etj. 4, Ap. 19, Județul Prahova, posesor al CI, seria PH,     (49/1.370.458)
nr. 333354, eliberată de Poliția oraș Bușteni la data de
23.09.2002, CNP 1530110400225, în calitate de asociat
                                        Societatea Comercială
unic al S.C. VABIDAN S.R.L. cu sediul în Bușteni,
                                       RITONI MIA IMPEX - S.R.L.
str. Cezar Petrescu, nr. 10, Bloc 3, Ap. 19, județul
Prahova înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului                HOTĂRÂREA
Prahova sub nr. J29/1852/31.08.2005, CUI 17916275,
am hotărât:                                   ASOCIATULUI UNIC
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de           DIN DATA DE 16.10.2009
trei ani din 19.10.2009 până la 19.10.2012.
                                 Subsemnatul OLTEANU FLORIN, cetățean român,
  (48/1.370.457)                       născut la data de 27.09.1978, Mun. Ploiești, jud. PH,
                                domiciliat în comuna Valea Călugărească, nr. 41A, bl. 2,
       Societatea Comercială               ap. 4, jud. Prahova, identificat cu C.I., seria PH,
    AGRISOL INTERNATIONAL R.O. - S.R.L.           nr. 357884, C.N.P. 1780927293128, eliberată de
                                mun. Ploiești, la data de 23.01.03, în calitate de asociat
           HOTĂRÂREA                unic la S.C. RITONI MIA IMPEX S.R.L. având
                                J29/1430/2009, CUI     26062376, cu sediul în
       ADUNĂRII GENERALE A                sat. Loloiasca, com. Tomșani, nr. 236, jud. PH, am
   AGRISOL INTERNATIONAL R.O. - S.R.L.           hotărât înființarea unui punctului de lucru în localitatea
       NR. 21 DIN 15.10.2009              Loloiasca, com. Tomșani, jud. PH.
  ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI-             16.10.2009.
     PRAHOVA SUB NR. J29/986/1999               (50/1.370.459)
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 11323902,
    ATRIBUT FISCAL RO CU SEDIUL ÎN
   BOLDEȘTI-SCAENI, STR. MORII, NR. 38,                   Societatea Comercială
        JUD. PRAHOVA                          KOMONA IMPEX - S.R.L.
    CAPITAL SOCIAL: 43.433.500.00 RON
                                         HOTĂRÂREA A.G.A.
  În ședința Adunării Generale a Asociaților din
15.10.2009, noi, asociații:                         NR. 1 DIN DATA DE 14.10.2009
  1. Youssef Laoun, asociat persoană fizică, cetățean      Subsemnații COMANESCU GHEORGHE cetățean
libanez, identificat cu pașaportul nr. 0473429, eliberat de  român, născută la data de 21.04.1955 în Moreni,
autoritățile din Liban, la data de 23.05.2005, valabil până  jud. Dâmbovița, domiciliat în Ploiești, Bld. Republicii,
la data de 23.05.2010, având reședință permanentă în      nr. 177, bl. 10E, et. 10, ap. 25, Jud. Prahova, identificată
Romania, com. Blejoi, Nr. 999, jud. Prahova, conform      cu CI, seria PH, nr. 154333, eliberată de Pol. Ploiești la
cărții de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii    data de 23.03.2000, CNP 1550421293097 și
Europene, seria RPU, nr. 00444, CNP 7740315290013,       COMANESCU MONICA ELENA, cetățean român,
                                născută la data de 24.07.1958 în Ploiești jud. Prahova,
eliberat de APS - Prahova, la data de 12.04.2007;
                                domiciliată în Ploiești, Bld. Republicii, nr. 177, bl. 10E,
  2. Charbel Laoun, asociat persoană fizică, cetățean    et. 10, ap. 25, Jud. Prahova identificată cu CI, seria PH,
libanez, identificat cu pașaportul RL, nr. 1131076, eliberat  nr. 169203, eliberată de Pol. Ploiești la data de
de autoritățile din Liban la data de 30.08.2007, valabil    26.06.2000, CNP 2580724293092, în calitate de asociați
până la data de 29.08.2012, având reședință          la S.C. KOMONA IMPEX S.R.L., cu sediul în Ploiești,
permanentă în România, com. Blejoi, Nr. 999,          Bld. Republicii, nr. 177, bl. 10E, et. 10, ap. 25,
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului             Societatea Comercială
Prahova, sub J29/321/2006, CUI 18387067 prin               ROMCAP CONDENSATORI - S.R.L.
prezenta, am hotărât:
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de          HOTĂRÂREA NR. 3/12.10.2009
3 ani începând cu data de 15.10.2009.
                                  Astăzi, 12.10.2009 la sediul S.C. ROMCAP
  (51/1.370.462)                       CONDENSATORI S.R.L., asociatul unic ICAR S.p.A
                                societate italiană înregistrată la Camera di Commercio,
                                Industria Artigianato Milano, Corso Magenta nr. 65,
         Societatea Comercială             reprezentată prin dl. Francesco Folli, cetățean italian,
         ATUR EXIM - S.R.L.              născut la 04.10.1956 în Montreal, Canada, domiciliat în
                                Milano, Via Canova nr. 13, identificat cu pașaport P, nr. G,
           HOTĂRÂREA                321719, eliberat de Republica Italiană la data de
                                05.09.2006, a luat următoarea:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                          DECIZIE
         NR. 1/16.10.2009                 1. Sediul societății ROMCAP CONDENSATORI se
                                mută la o nouă adresă. Noul sediu al societății va fi în
  Subsemnații CONSTANTIN DRAGOS, cetățean          comuna Brazi, sat Negoiești, strada Piatra Craiului, nr. 7,
român, născut la data de 11.07.1960 în Breaza,         zona industrială Dibo, Hala, nr. 9, județ Prahova.
jud. Prahova, domiciliat în Com. Adunați, sat Adunați,       2. Se numește pe o perioadă de 4 ani începând cu
nr. 96, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH,       data de 12.10.2009 un administrator în persoana
nr. 522935, eliberată de Pol. Breaza la data de 24.01.05,   dnei PESCARU GEORGINA, sex feminin, cetățean
CNP 1600711290578, și CONSTANTIN IONUT-ADELIN,         român, născută la data de 03.09.1968 în orașul Sinaia,
cetățean român, născut la data de 26.12.1983 în        județul Prahova, CNP 2680903296194, domiciliată în
Câmpina, jud. Prahova, domiciliat în Com. Adunați,       Oraș Sinaia, Bld Ferdinand nr. 38, Județul Prahova,
sat Adunați, nr. 96, jud. Prahova, identificat cu CI,     identificată cu pașaport seria P, nr. 14827724, emis de
seria PH, nr. 009282, eliberată de Pol. Breaza la data de   autoritățile române.
22.12.97, CNP 1831226295912, în baza Hotărârii AGA,        3. Puterile noului administrator sunt următoarele ele
nr 1/16.10.2009, în calitate de asociați la S.C. ATUR     fiind limitativ enumerate în cele ce urmează:
                                  - Să negocieze și să încheie contracte individuale de
EXIM S.R.L., cu sediul social în Com. Adunați, sat Ocina
                                muncă în numele societății, să stabilească drepturile și
de Jos, nr. 122A, jud. Prahova, nr. de ordine în registrul   obligațiile acestora, precum și remunerațiile acestora sau
comerțului: J29/582/2005, CUI 17348094, am hotărât sa     alte indemnizații în limita totală a sumei de 6000 lei
aducem următoarele modificări actului constitutiv al      brut/lună de persoană;
societății:                            - Să elibereze din funcție personal, în conformitate cu
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de    prevederile legale;
3 (trei) ani, începând cu data de 16.10.2009.           - Angajează și reprezintă societatea în tranzacții
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății   privind vânzarea/cumpărarea de bunuri (cu excepția
rămân neschimbate.                       autoturismelor, imobilelor de orice fel - terenuri sau
                                clădiri), leasinguri (cu excepția leasingurilor auto), materii
  (52/1.370.463)                       prime, produse negociind condițiile comerciale în limita
                                sumei de 10.000 Euro/tranzacție. Valoarea însumată a
         Societatea Comercială             tranzacțiilor lunare nu poate depăși suma de
                                50.000 Euro.
         PAPBRANDS - S.R.L.
                                  - Reprezintă societatea în relațiile cu autoritățile
                                publice române indiferent de specificul acestor relații și
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             de gradul de jurisidictie al acestora, precum și în relațiile
                                cu instanțele judecătorești.
         NR. 1 DIN 03.08.2009               - Reprezintă societatea în relațiile cu băncile și alte
  Subsemnatul POPESCU DRAGOS-CONSTANTIN,           organisme financiare putând în acest sens să facă și să
domiciliat în Ploiești, Str. Ion Maiorescu, Nr. 8, Bl. 33T1,  semneze valabil orice fel de retrageri bani (numerar),
Sc. A, Ap. 13, Jud. Prahova identificat cu C.I., seria PH,   dispoziții de plata, plați salarii, orice alte instrumente de
nr. 314402, eliberată de Pol. Ploiești la data de       plata și financiare. Limita stabilită pentru aceste
                                operațiuni este de 10.000 Euro/tranzacție fără ca totalul
21.06.2002 în calitate de asociat unic la
                                însumat al acestor tranzacții să poată depăși valoarea de
S.C. PAPBRANDS S.R.L., cu sediul în Ploiești,         50.000 Euro/lună.
Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, Nr. 47,             - Reprezintă societatea în relațiile cu societățile de
Jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului       asigurare și poate încheia și semna valabil contracte,
Prahova sub nr. J29/720/2001 prin prezenta, am hotărât     polițe și orice fel de documente de asigurare care sunt în
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 (trei)  legătură cu activitatea desfășurata de societate.
ani, începând cu data 15.08.2009, din motive financiare.      Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  03.08.2009.                         neschimbate.
  (53/1.370.464)                         (54/1.370.465)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                 17

       Societatea Comercială               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     ROMCAP CONDENSATORI - S.R.L.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 GENERAL ME.EL ELECTIC S.R.L., cu sediul în
            NOTIFICARE                ORAȘ BĂICOI, județ Prahova, Str. C.D. GHEREA, nr. 2
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     BIS, înregistrată sub nr. 129/970/1993, cod unic de
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    înregistrare 3755713, care a fost înregistrat sub nr. 91114
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         din 19.10.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (57/1.370.468)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ROMCAP CONDENSATORI S.R.L., cu sediul în
SAT NEGOIEȘTI, COMUNA BRAZI, județ Prahova,                  Societatea Comercială
Str. Piatra Craiului, nr. 7, înregistrată sub             SOTROPA - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
nr. J29/148/2009, cod unic de înregistrare 25011226,
                                 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1 /16.10.2009
care a fost înregistrat sub nr. 91082 din 19.10.2009.
                                   Subsemnatul SOTROPA EMIL-PARASCHIV, cetățean
  (55/1.370.466)
                                 român, născut la data de 29.09.1946, în
                                 Mun. Piatra-Neamț, județul Neamț, domiciliat în
       Societatea Comercială               Mun. Ploiești, Pța Mihai Viteazu, nr. 1, bloc 26 A, sc. A,
     GENERAL ME.EL ELECTIC - S.R.L.             et. 5, ap. 14, județul Prahova, identificat cu C.I., seria PH,
                                 nr. 404287, eliberată de Poliția Ploiești, la data de
          HOTĂRÂREA NR. 1                11.09.2003, CNP 1460929293101, în calitate de asociat
  Subsemnații ANTONESCU DUMITRU, domiciliat în         unic al S.C. SOTROPA-AGENT DE ASIGURARE S.R.L.,
or. Băicoi str. Brândușei, nr. 9, Jud. Prahova, identificat cu  cu sediul în Ploiești, P-ta Mihai Viteazu, nr. 1, bloc 26A,
C I seria PH, nr. 148657, eliberată de Poliția Băicoi la     scara A, etaj 5, ap. 14, jud. Prahova, înregistrată la
18.02.00, având CNP 1720507290080 și STOICESCU          ORC Prahova sub nr. J29/554/2004, CUI 16250500, am
VALERIU, domiciliat în Băicoi str. Oltului, nr. 126 A,      hotărât următoarele:
jud. Prahova, identificat cu C.I., seria PH, nr. 628856,
                                   Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
eliberată de Poliția Băicoi la 24.08.06, având
CNP 1680318290076 și STOICESCU DANIEL, domiciliat        trei ani începând cu data de 21.10.2009.
în Băicoi, str. Nuferilor, nr. 21, CI, seria PH, nr. 435832     Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății, cu
eliberată de Poliția Băicoi la 08.01.04,             modificările ulterioare, adaptat corespunzător prezentei
CNP 1690430290079. asociați la S.C. GENERAL ME.EL        hotărâri a societății rămân neschimbate, prezentul act
ELECTIC S.R.L., cu sediul în Băicoi str. C. D. Gherea,      făcând parte integrantă din acesta. Prezentul înscris a
nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată la Registrul       fost redactat într-un număr de patru exemplare astăzi,
Comerțului sub nr. J29/970/1993, având C.U.I. 3755713,
                                 16.10.2009.
am hotărât următoarele:
  1. Completarea obiectului de activitate cu: 3511 -        (58/1.370.469)
Producția de energie electrică, 3512 - Transportul
energiei electrice, 3513 - Distribuția energiei electrice și
3514 - Comercializarea energiei electrice.                    Societatea Comercială
  2. Radierea punctului de lucru din Sinaia Calea                MEMOTECH - S.R.L.
București nr. 14.
  3. Înființarea unui punct de lucru în Sinaia              HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
B-dul Republicii nr. 46.
  Restul clauzelor Actului constitutiv rămân                NR. 1 DIN DATA DE 01.10.2009
neschimbate, prezentul act adițional făcând parte
integrantă din acesta.                        Subsemnatul NITA ERVIN, cetățean român, născut la
  Tehnoredactat de părți în 2 exemplare, câte unul       21.01.1964 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în Ploiești,
pentru fiecare parte, azi, 15 octombrie 2009.          str. Bahluiului, nr. 14, bl. 150, sc. B, et. 1, ap. 46,
  (56/1.370.467)                        jud. Prahova, identificat prin CI, seria PH, nr. 286890
                                 eliberată de Pol. Ploiești, la data de 30.01.2002,
                                 CNP 1640121293141, în calitate de asociat unic la
       Societatea Comercială               S.C. MEMOTECH S.R.L. (cu sediul în Ploiești,
     GENERAL ME.EL ELECTIC - S.R.L.             Aleea Bahluiului, nr. 14, bl. 150, sc. B, ap. 46,
                                 jud. Prahova înmatriculată la Registrul Comerțului
            NOTIFICARE
                                 Prahova, sub J29/178/2004, CUI 16087870, prin
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     prezenta, am hotărât:
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      1. se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         3 ani începând cu data de 01.10.2009
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  Restul clauzelor din contract rămân neschimbate        CNP 1601228290081, deținând un număr de 30 părți
prezenta hotărâre făcând parte integrantă din acesta.      sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
                                 societății
  (59/1.370.470)
                                              DECID:
                                  Art. 1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani
         Societatea Comercială              începând cu data de 14.10.2009 până la data de
         MAGDA FARM - S.R.L.               13.10.2012.
                                  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
            HOTĂRÂREA                 neschimbate.

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               (61/1.370.473)
         NR. 1/14.10.2009
  Subsemnații                                  Societatea Comercială
  1) MITITELU MAGDALENA, cetățean român, născut                 PASSIFLORA - S.R.L.
la data de 27.01.1972 în Babadag, jud. Tulcea,
domiciliată în Constanța, str. Tractorului, nr. 42,             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
jud. Constanța, identificată cu CI, seria KT, nr. 588978,
                                         S.C. PASSIFLORA S.R.L.
eliberată la data de 03.10.06 de SPCLEP Constanța,
CNP 2720127131242, 2) NEACSU SORINEL-MARIUS,             Eu, Iorga Maria-Magdalena (fosta Roșu), cetățean
cetățean român, născut la data de 23.12.1975 în         român, născută la data de 25.03.1983 în municipiul
Urziceni, jud. Ialomița, domiciliat în Urziceni,         Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în Ploiești, str. Tamave,
str. Maramureș, nr. 2, bl. U5, sc. C, et. 2, ap. 11,       bl. A2, sc. C, ap. 45, identificată cu CI, seria PH,
jud. Ialomița, identificat cu SZ, nr. 021724, eliberat la data  nr. 625566 și CNP 2830325297248, eliberată de
de 31.07.00 de Pol. Urziceni, CNP 1751223214607, în       SPCLEP Ploiești, în calitate de asociat unic al
baza Hotărârii AGA nr. 1/14.10.2009, în calitate de       S.C. PASSIFLORA S.R.L., cu sediul în com. Bărcănești,
asociați la S.C. MAGDA FARM S.R.L., cu sediul social în     sat Tătărani, nr. 792A, jud. Prahova, înregistrată la
Com. Bănești, sat Bănești, str. Drumul Mare, nr. 586,      Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/861/2002,
camera nr. 20, jud. Prahova, având nr. de ordine în       având Codul Unic de înregistrare 14816700, am hotărât:
registrul comerțului J29/1224/2008, CUI 23783742, am         1. Închidere punct de lucru din Ploiești, bd. Republicii
hotărât să aducem următoarele modificări actului         lângă bl. 28B.
constitutiv al societății:                      2. Suspendarea activități societății pe o perioadă de
  1) Înființarea unui punct de lucru la adresa:        3 (trei) ani începând cu 01 noiembrie 2009.
Com. Fulga, nr. 204, camera nr. 1 în incinta Căminului        Încheiat astăzi, 19.10.2009 în 3 exemplare.
Cultural Fulga de Sus, jud. Prahova.
                                   (62/1.370.474)
  2) Radierea punctului de lucru de la adresa:
Com. Scorțeni, sat Scorțeni, str. Unirii, nr. 7, spațiul C4,
jud. Prahova.                                   Societatea Comercială
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății             DEDUS COM - S.R.L.
rămân neschimbate.
                                             DECIZIA
  (60/1.370.471)
                                         ASOCIATULUI UNIC AL
         Societatea Comercială                     S.C. DEDUS COM S.R.L.
        TANSIL COM SERV - S.R.L.                   NR. 01 DIN DATA DE 19.10.2009
                                   Subsemnatul
             DECIZIE                  ION ADRIAN, cetățean român, născut la data de
                                 30.10.1982 în Ploiești, domiciliat în Com. Valea
        ASOCIATULUI UNIC AL
                                 Călugăreasca, Sat. Rachieri nr. 156, Jud. Prahova,
       TANSIL COM SERV - S.R.L.
                                 CNP 1821030297266, identificat cu CI, seria PH,
      NR. 01 DIN DATA DE 14.10.2009
                                 nr. 516427, emisă de Pol. Ploiești la data de 14.12.2004,
  Subsemnatul                         deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
  CURAVALEA CONSTANTIN, cetățean român, născut         100% din capitalul social al societății
la data de 28.12.1960 în Băicoi, Jud. Prahova, domiciliat                  DECID:
în Băicoi, str. Progresul, nr. 34, bl. 34, sc. A, ap. 5,       Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu:
Jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 300087,        4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
emisă de Pol. Băicoi, la data de 01.04.2002,             5610 Restaurante;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                19

  5621 Activități de alimentație (catering) pentru             Societatea Comercială
evenimente;                               CONGELATE PESVINA IMPEX - S.R.L.
  5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;
  5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor.              HOTĂRÂREA
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                                 ASOCIATULUI UNIC AL
                                   S.C. CONGELATE PESVINA IMPEX S.R.L.
  (63/1.370.475)
                                  Subsemnatul Tomas Gilabert-Antoli, cetățean spaniol,
                                născut la data de 31.01.1967 în Spania, domiciliat în
         Societatea Comercială             Spania, str. Santa Magdalena, nr. 17, localitatea Vinaros,
         DEDUS COM - S.R.L.              provincia Castello, posesor al pașaportului, tip P ESP;
                                N213229, nr. A7338367200, eliberat de Autoritățile
            NOTIFICARE                spaniole, la data de 07.07.2000, deținând un număr de
                                20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    societății
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,                HOTĂRĂȘTE:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Art. 1. Revocarea din funcția de administrator a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   domnului Szabo Arpad și numirea în funcția de
                                administrator a domnului Tomas Gilabert-Antoli, cetățean
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   spaniol, născut la data de 31.01.1967 în Spania,
DEDUS COM S.R.L., cu sediul în SAT VALEA            domiciliat în Spania, str. Santa Magdalena, nr. 17,
CĂLUGĂREASCĂ, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ,            localitatea Vinaros, provincia Castello, posesor al
județ Prahova, Sat RACHIERI, nr. 136.A, înregistrată sub    pașaportului, tip P ESP, N213229, nr. A7338367200,
nr. J29/2028/2004, cod unic de înregistrare 16806460,      eliberat de Autoritățile spaniole, la data de 07.07.2000, pe
care a fost înregistrat sub nr. 91186 din 19.10.2009.      o perioadă nelimitată.
                                  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  (64/1.370.476)                       neschimbate.
                                  (66/1.370.478)
       Societatea Comercială
      ROMPETROL LOGISTICS - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
             DECIZIA                    CONGELATE PESVINA IMPEX - S.R.L.

      ADMINISTRATORULUI UNIC AL                         NOTIFICARE
     S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      NR. 1 DIN DATA DE 22.09.2009            Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Administratorul unic al S.C. ROMPETROL           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
LOGISTICS S.R.L. (în continuare Societatea), cu sediul     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
în Ploiești, Str. Basarabilor nr. 7, jud. Prahova,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
înregistrată   la  Registrul    Comerțului     sub  CONGELATE PESVINA IMPEX S.R.L., cu sediul în
nr. J29/2556/2008, având cod de identificare fiscală      ORAȘ URLAȚI, județ Prahova, Str. 1 MAI, nr. 13,
RO 14156698, emite în data de 22.09.2009 ,următoarea      înregistrată sub nr. J29/1348/2009, cod unic de
decizie, cu respectarea cerințelor legale și statutare:
                                înregistrare 25935898, care a fost înregistrat sub
  Art. 1. Se constată încetarea prin acordul părților a
Contractului de muncă nr. 1067508/10.10.2008, încheiat     nr. 91196 din 19.10.2009.
între Societate și domnul Chiș Adrian Radu și prin urmare      (67/1.370.479)
încetarea ocupării funcției de Director General de către
domnul Chiș Adrian Radu începând cu data de
01.10.2009.                                  Societatea Comercială
  Art. 2. Se numește în funcția de Director General al           CODRUTZ COMPANY - S.R.L.
Societății pentru un mandat de 3 luni
(01.10.2009-01.01.2010) dl. CIUCĂ GABRIEL-                        DECIZIA
VALENTIN, cetățean român, născut la data de
16.04.1956 în Municipiul București, Sector 4, domiciliat în
                                        ASOCIATULUI UNIC AL
Municipiul București, Sector 2, Str. Ion Maiorescu, nr. 11,
bl. 44, sc. A, et. 5, ap. 22, identificat cu CI, seria RR,         S.C. CODRUTZ COMPANY S.R.L.
nr. 582216, emisă de SPCEP S2 biroul nr. 3 la data de            NR. 1 DIN DATA DE 19.10.2009
06.04.2009, CNP 1560416400067, având atribuțiile          Subsemnatul STAN LAURENTIU-IONUT, de
prevăzute în art. 10 din actul constitutiv al Societății.
                                cetățenie română, domiciliat în Breaza, str. Plopilor,
  (65/1.370.477)                       nr. 11, județ Prahova, CNP 1760123290572, identificat cu
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
CI, seria PH, nr. 160196, emisă de pol. Breaza data de     MIRCEA LABĂ, născut în Comuna Viișoara la
28.04.2000, deținând un număr de 20 părți sociale,       30.11.1931, cetățean român, domiciliat în
reprezentând 100% din capitalul social al societății      comuna Păulești, sat Păulești, nr. 624, județul Prahova,
              DECIDE:               identificat cu C.I., seria PH, nr. 795750, eliberată de
                                Poliția Municipiului Ploiești la data de 16.10.2008, având
  Art. 1. Se înființează punct de lucru în Breaza, Cartier  CNP 1311130293131 și ELENA LABA, născută la
Nistorești, jud. Prahova.                   Galați în 05.07.1932, domiciliat în comuna Păulești,
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   sat Păulești, nr. 624, județul Prahova, identificată cu C.I.,
neschimbate.                          seria PH, nr. 795753, eliberată de Poliția Municipiului
                                Ploiești   la  data  de   16.10.2008,   având
  (68/1.370.480)                       CNP 2320705293092;
                                  II. Se aprobă cesiunea de părți sociale intervenită în
                                baza contractului de cesiune de părți sociale din
         Societatea Comercială             16 octombrie 2009, atestat sub nr. 21/16.10.2009 de
         REDIHOUSE - S.R.L.              avocat Mihai Popa din Baroul Prahova, dintre asociatul
                                ANDREEA SILVIA STANCIU, născută în Ploiești la
           HOTĂRÂREA                28.06.1972, cetățean român, cu domiciliul în Ploiești,
                                Str. Luceafărului, nr. 6, județul Prahova, identificat cu
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            C.I., seria PH, nr. 583571, eliberat de Poliția Ploiești,
      NUMĂRUL 1 DIN 01.10.2009              având CNP 2720628293191 și ELENA LABĂ, născută la
                                Galați în 05.07.1932, domiciliat în comuna Păulești,
  Subsemnații                        sat Păulești, nr. 624, județul Prahova, identificată cu C.I.,
  Dinu Gheorghe, cetățean român născut la data de      seria PH, nr. 795753, eliberată de Poliția Municipiului
21.04.1961 în comuna Bănești, domiciliat în          Ploiești   la  data  de   16.10.2008,   având
comuna Bănești, sat Bănești, nr. 383, Jud. Prahova,      CNP 2320705293092;
legitimat C.I., seria PH, nr. 542787, eliberată de Poliția     III. Se aprobă noua structură de participare la capitalul
Câmpina la data de 05.05.2005, CNP 1610421290925 și      social subsecventa cesiunilor aprobate conform pct. I și II
Chivu Aurelian-Remo, cetățean român, născut la data de     de mai sus, în care asociatul unic ELENA LABĂ deține
13.03.1966 în Mun. Ploiești, domiciliat în Mun. Ploiești,   100% din capitalul social;
strada Albisor, nr. 32, Jud. Prahova legitimat cu C.I.,      IV. Se aprobă schimbarea sediului social la imobilul
seria PH, nr. 769298, eliberată de SPCLEP Ploiești la     situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii
data de 25.06.2008, CNP 1660313293098, asociați la       Rahtivani, nr. 61, județul Prahova.
S.C. REDIHOUSE S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploiești,      V. Se aprobă modificarea în consecință a Actului
str. Albișor, nr. 32, camera 2, județul Prahova, cod unic de  Constitutiv al S.C. WEST GATE MANAGEMENT S.R.L.
înregistrare 22262525, număr de ordine în Registrul      în forma actului constitutiv actualizat anexat la prezenta
Comerțului J29/2071/14.08.2007, am hotărât           hotărâre.
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani     Se Împuternicește dl. Dan Dascăl, identificat cu C.I.,
începând cu data de 01.10.2009 până la data de         seria PH, nr. 657184, eliberată de Poliția Ploiești, având
30.09.2012.                          CNP 1750620293238, să reprezinte Societatea în față
                                Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (69/1.370.481)                       Prahova și să îndeplinească toate și oricare dintre
                                formalitățile și demersurile legale necesare pentru
                                înregistrarea mențiunilor cuvenite în registrul comerțului
       Societatea Comercială              și efectuarea formalitățile de publicitate prevăzute de
     WEST GATE MANAGEMENT - S.R.L.             lege în baza prezentei.
           HOTĂRÂREA                  (70/1.370.482)

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       Societatea Comercială
    S.C. WEST GATE MANAGEMENT S.R.L.
                                    WEST GATE MANAGEMENT - S.R.L.
       DIN 19 OCTOMBRIE 2009
  Adunarea generală a Asociaților S.C. WEST GATE                  NOTIFICARE
MANAGEMENT S.R.L., societate comerciala de
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
naționalitate română, cu sediul social în Ploiești, str.    Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Diligentei, nr. 18, județul Prahova, România, număr de     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
înmatriculare în Registrul Comerțului J29/605/2009 și     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cod de înregistrare fiscală R025378711, întrunită la      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
sediul social astăzi, 19 octombrie 2009, a adoptat în     WEST GATE MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în
conformitate cu legea și actul constitutiv următoarea,     SAT ARICEȘTII RAHTIVANI, COMUNA ARICEȘTII
             HOTĂRÂRE:               RAHTIVANI, județ Prahova, nr. 61, înregistrată sub
  I. Se aprobă cesiunea de părți sociale intervenită în   nr. J29/605/2009, cod unic de înregistrare 25378711,
baza contractului de cesiune de părți sociale din       care a fost înregistrat sub nr. 91217 din 19.10.2009.
16 octombrie 2009, atestat sub nr. 20/16.10.2009 de
avocat Mihai Popa din Baroul Prahova, dintre asociatul       (71/1.370.483)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                 21

        Societatea Comercială             jud. Prahova, identificată cu BI/DB, nr. 461866, eliberat
        FORIDOX IMPEX - S.R.L.             de Pol. Ploiești la 06.08.1986 și POPA GEORGE-
                                DANIEL, CNP 1711208293099, domiciliat în Ploiești,
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             Str. Sold. Erou Nicolae Arhip, nr. 7, bl. 97, sc. E, ap. 85,
                                jud. Prahova, identificat cu CI/ PH, nr. 582540 eliberată
  Subsemnata CURCEAM ANDREEA, domiciliată în         de SPCLEP Ploiești la 30.11.2005, în calitate de asociați
com. Biertan, sat Richis, nr. 134, jud. Sibiu, CI, seria PH,  la S.C. BOBIANA COM S.R.L., cu sediul social în
nr. 223919, eliberată de Pol. Dumbrăveni la data de      Ploiești, Str. Soldat Erou Nicolae Arhip, nr. 7, bl. 97, sc. E,
13.05.2004, CNP 2900913322771, prin mandatar          ap. 85, jud. Prahova, înmatriculată la ORC sub
FALCA TRAIAN, CNP 1820521170031, în baza procurii       nr. 129/716/2006, având CUI 18543468, prin prezenta
autentificate sub nr. 3050 din 14.10.2009 de către       hotărâre, am hotărât:
BNP Minea Octavian, în calitate de asociat unic la        1. Se înființează un punct de lucru în: Ploiești, STAȚIA
S.C. FORIDOX IMPEX S.R.L., cu sediul în Băicoi,        CF PLOIEȘTI SUD, jud. Prahova.
str. Republicii, nr. 301, jud. Prahova, înmatriculată la     Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv al
Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/1424/2009,      societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând
prin prezenta, am hotărât următoarele:             parte integrantă din acesta. Redactată și multiplicată în
  Se înființează un punct de lucru în: Târgu-Jiu,      trei exemplare în data de 19.10.2009, reprezentând
str. Ciocârlău, nr. 38, în incinta proprietarului, în cadrul  voința părților.
depozitului de carburant, jud. Gorj.
  Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv al       (74/1.370.486)
societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând
parte integrantă din acesta. Redactată și multiplicată de
către Avocat CRISTACHE GEORGIANA MONICA, în                   Societatea Comercială
patru exemplare din care trei s-au înmânat părților.               JERAS PROD - S.R.L.
  (72/1.370.484)                                   HOTĂRÂREA

         Societatea Comercială                      ASOCIATULUI UNIC AL
          TINO MOB - S.R.L.                      S.C. JERAS PROD S.R.L.
                                          NR. 9/19.10.2009
           HOTĂRÂREA                  Asociatul unic al S.C. JERAS PROD S.R.L., cu sediul
                                în Câmpina, str. Erou Bogdan Vasile, nr. 10B,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            județul Prahova, înregistrată la R.C. sub
  Subsemnații RADU ADRIAN, domiciliat în Ploiești,      nr. J29/1720/1994, CUI 5966997, d-na CUȚURUBA
str. Ciprian Porumbescu, nr. 4, bl. 15, sc. D, ap. 62,     CORINA, CNP 2750630290901, domiciliată în Câmpina,
jud. Prahova, CI, seria PH, nr. 759882, eliberată de      Aleea Rozelor, nr. 3A, bl. 4, sc. A, et. 2, ap. 11,
SPCLEP Ploiești/20.05.2008, CNP 1800328410061 și        județul Prahova, identificată cu CI, seria PH, nr. 601549,
RADU ILIE-MARIAN, domiciliat în Ploiești, str. Bicazului,   eliberată de Poliția Câmpina la data de 22.03.2006,
nr. 6A, jud. Prahova, CNP 1761114293121, CI, seria PH,     hotărăște înființarea a două puncte de lucru: în Câmpina,
nr. 724570, eliberată de SPCLEP Ploiești/26.11.2007, în    str. 1 Mai, nr. 27, județul Prahova și Bușteni, str. Libertății,
calitate de asociați la S.C. TINO MOB S.R.L., cu sediul în   nr. 112A, județul Prahova.
mun. Ploiești, str. Bicazului, nr. 27, jud. Prahova,        Celelalte dispoziții ale Actului constitutiv rămân
înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub       neschimbate.
nr. J29/1753/2004, prin prezenta, am hotărât            Prezenta hotărâre a fost întocmită astăzi, 19.10.2009
următoarele:                          în două exemplare originale.
  Se înființează un punct de lucru în: com. Bucov,        (75/1.370.487)
sat Pleasa, T 38, Parcela A1588/13, 1588/14,
jud. Prahova.
  Se radiază punctul de lucru din: Bucov, Clădirea               Societatea Comercială
Fabrica de Sucuri, jud. Prahova (Atelier producție).              ALGALIV IMPEX - S.R.L.
  Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății
rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte                   HOTĂRÂREA
integrantă din acesta.
  (73/1.370.485)                           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                      S.C. ALGALIV IMPEX S.R.L.
                                     NR. 01 DIN DATA DE 19.10.2009
        Societatea Comercială
        BOBIANA COM - S.R.L.                Adunarea generală a asociaților prin prezența d-lor:
                                  1. RADUTA ROZICA, cetățean român, născută la data
                                de 16.02.1954 în Sat. Puchenii Moșneni, Jud. Prahova,
     HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/19.10.2009
                                domiciliată în Ploiești, str. Mitropolit Veniamin Costache,
 Subsemnații POPA ELENA, CNP 2440309293120,          nr. 3, bl. 28A, ap. 2, Jud. Prahova, CNP 2540216293147,
domiciliată în Ploiești, str. Privighetori, nr. 18,      identificată cu CI, seria PH, nr. 849281, eliberată de
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
SPCLEP Ploiești, la data de 13.07.2009, deținând un         - suspendarea (întreruperea temporară) a activității
număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul     societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
social al societății, și                     01.10.2009.
  2. RADUTA VIORICA, cetățean român, născută la
data de 22.11.1957 în Com. Pietroșani, Jud. Prahova,         (78/1.370.492)
domiciliată în Com. Puchenii Mari, Sat. Pietroșani,
nr. 726, Jud. Prahova, CNP 2571122400619, identificată
                                         Societatea Comercială
cu CI, seria PH, nr. 209514, eliberată de Pol. Ploiești, la
data de 18.01.2001, deținând un număr de 10 părți                   ELIO - S.R.L.
sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
societății                                  HOTĂRÂRE NR. 01/19.10.2009
             HOTĂRĂȘTE:                 Subsemnații FÂCIU DORELIAN, cetățean român,
  Art. 1. Modificarea obiectului principal de activitate cu:  născut la data de 29.11.1952 în Com. Teișani,
  3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate.     Jud. Prahova, domiciliat în Orș. Vălenii de Munte,
  Art. 2. Completare text “în condițiile legii” la codurile:  Str. Brazilor, Nr. 2A, Jud. Prahova, CNP 1521129297307,
  2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse       identificat cu CI, - PH, 146324/08.02.2000, eliberată de
agrochimice - în condițiile legii;                Pol. Orș. Vălenii de Munte, și FÂCIU IOANA, cetățean
  4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice - în     român, născută la data de 14.07.1958 în Com. Izvoarele,
condițiile legii;                         Sat Homorîciu, Jud. Prahova, domiciliată în Orș. Vălenii
  5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi    de Munte, Str. Brazilor, Nr. 2A, Jud. Prahova,
terestre - în condițiile legii.                  CNP 2580714297297, identificată cu CI, - PH,
  Art. 3. Excluderea activităților secundare: 2051 și      359312/28.01.2003, eliberată de Pol. Orș. Vălenii de
8020.                               Munte, în calitate de asociați ai S.C. ELIO S.R.L., cu
  Art. 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    sediul în Orș. Vălenii de Munte, Str. G. Enescu, Nr. 7,
neschimbate.                           Jud. Prahova, cu număr de ordine la Oficiul Registrului
                                 Comerțului Prahova J29/1493/1991, CUI 1335756, am
  (76/1.370.488)                        hotărât radierea următoarelor puncte de lucru ale
                                 societății:
         Societatea Comercială                - Vălenii de Munte, Str. G. Enescu, Nr. 7,
                                 Jud. Prahova;
        ALGALIV IMPEX - S.R.L.                - Vălenii de Munte, Str. N. Iorga, (Pod Veleanca),
                                 Jud. Prahova;
            NOTIFICARE                  - Blejoi, Complex Comercial En Gross FICU IMPEX -
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Containerul 13, Jud. Prahova Vălenii de Munte,
                                 Str. Caraiman, Bl. D3, Jud. Prahova;
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                   - Vălenii de Munte, Str. Barbu Delavrancea, Nr. 1,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         (DEPOZIT), Jud. Prahova;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     - Vălenii de Munte, Str. Barbu Delavrancea, Nr. 1,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    (DEPOZIT + MAGAZIN), Jud. Prahova;
ALGALIV IMPEX S.R.L., cu sediul în SAT BUCOV,            - Blejoi, Fostă Fermă Zootehnică Blejoi, (MAGAZIN),
COMUNA BUCOV, județ Prahova, înregistrată sub           Jud. Prahova;
nr. J29/1913/2005, cod unic de înregistrare 17936566,        - Vălenii de Munte, Str. I. L. Caragiale, Nr. 2,
                                 Jud. Prahova.
care a fost înregistrat sub nr. 91252 din 19.10.2009.        Restul clauzelor actului constitutiv al societății rămân
  (77/1.370.489)                        neschimbate.
                                   Tehnoredactat și întocmit de părți pe o pagină,
                                 prezentat în patru exemplare.
         Societatea Comercială               19.10.2009.
          ARKSYS - S.R.L.
                                   (79/1.370.493)
            HOTĂRÂREA
                                        Societatea Comercială
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                  EXPERT CONSTRUCT GRUP - S.R.L.
       DIN DATA DE 01.10.2009
  În  prezență   Ghiveciu    Marian   George,          HOTĂRÂREA NR. 1/22.06.2009
CNP 1790829293136, legitimat cu CI, seria PH,            Subsemnații Trausan Radu, Trausan Elena, Trausan
nr. 496940, cu domiciliul în Ploiești, str. D. Bolintineanu,   Paula, Hasegan Mihai, asociați la S.C. EXPERT
nr. 3, deținând 50% din capitalul social și Costea Aurelian
                                 CONSTRUCT GRUP S.R.L. Sibiu, cu datele de
Daniel, CNP 1720924293171, legitimat cu CI, seria PH,
nr. 416892, cu domiciliul în Ploiești, str. Anotimpului, nr. 2,  identificare menționate în antetul prezentei, hotărăsc:
bl. 43, SC. C, Ap. 45, deținând 50% din capitalul social, în     Art.1. Se suspendă activitatea S.C. EXPERT
calitate de asociați la S.C. ARKSYS S.R.L., am hotărât      CONSTRUCT GRUP S.R.L. Sibiu pe o perioadă de 3 ani.
următoarele:                           începând cu data de 1 iulie 2009.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009               23

  Art.2. Prezenta hotărâre se va depune spre                 Societatea Comercială
înregistrare la Of. Reg. Comerțului Sibiu.                  A.M.F. COMPANY - S.R.L.
  (80/1.370.797)
                                          HOTĂRÂREA

        Societatea Comercială                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
        TRANS RADU - S.R.L.                Subsemnatul Bertini Mirto în calitate de asociat al
                               S.C. A.M.F. COMPANY S.R.L., cu sediul în Sibiu,
      HOTĂRÂREA NR. 1/22.06.2009
                               str. Progresului nr 24, Înmatriculată la reg. Com. Sub
  Subsemnatul Țrausan Radu, asociat unic la         nr. 332/900/2003, cod fiscal RO15598957,
S.C. TRANS RADU S.R.L. Sibiu, cu datele de identificare      În ședința Adunării Generale a Asociaților din data de
menționate în antetul prezentei, hotărăsc:          01.06.09, am decis următoarele:
  Art.1. Se suspendă activitatea S.C. TRANS           - suspendare activității comerciale pe o perioadă de
RADU S.R.L. Sibiu pe o perioadă de 3 ani, începând cu     maxim 3 ani de zile.
data de 1 iulie 2009:
  Art.2. Prezenta hotărâre se va depune spre           (84/1.370.801)
înregistrare la Of. Reg. Comerțului Sibiu.
  (81/1.370.798)                              Societatea Comercială
                                     ANDRES CONSTRUCT - S.R.L.

        Societatea Comercială                   HOTĂRÂREA NR. 04/08.06.2009
       RADU & DAN-PLAST - S.R.L.
                                        A ASOCIAȚILOR
           HOTĂRÂREA                     S.C. ANDRES CONSTRUCT S.R.L.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              Subsemnatul Andreescu Ilie, născut la data de
      DIN DATA DE 01.06.2009              28.10.1960, în Sibiu, Jud. Sibiu, cetățenie română,
                               domiciliat în Sibiu, str. Sacel, nr. 30A, legitimat cu carte
  Subsemnații RADU DUMITRU HORIA, domiciliat în
SIBIU, str. ȚIGLARILOR nr. 84 jud. Sibiu, posesor al CI,   de identitate Seria SB, Nr. 251206, eliberată la data de
seria SB, nr. 263484, eliberată de POLIȚIA SIBIU, în data   25.11.2004    de   Poliția  Municipiului   Sibiu,
de 25.03.2005 și RADU CARMEN ALINA, domiciliată în      CNP 1601028323913, în calitate de asociat unic la
SEBIU, str. ȚIGLARILOR nr. 84, jud. Sibiu, posesoare a    S.C. ANDRES CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Sibiu,
CI, seria SB, nr. 215589, eliberată de POLIȚIA SIBIU în    str. Sacel, nr. 30A, jud. Sibiu, înregistrata Ia Registrul
data de 11.03.2004, în calitate de asociați în cadrul     Comerțului sub numărul J32/441/2006, având cod unic
S.C. RADU&DAN-PLAST S.R.L., înregistrată în Registrul
Comerțului sub nr. J32/345/30.4.2002, cu sediul social în   de înregistrare 18521052, am hotărât :
SIBIU Str. ȚIGLARILOR, nr. 84, am hotărât suspendarea       1. Suspendarea activității începând cu data de
activității pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de    08.06.2009 pentru o perioadă de 3 ani.
11.06.2009.
                                 (85/1.370.802)
  (82/1.370.799)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     ANTARAS SAL - S.R.L.
         TECH SIB - S.R.L.
                                          HOTĂRÂREA
           HOTĂRÂREA
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                   DIN DATA DE 19-06-2009
  Subsemnatul SABAU ANDREEA, în calitate de             PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII
asociat al S.C. TECH SIB S.R.L., cu sediul în Sibiu,            S.C. ANTARAS SAL S.R.L.
Str Șos. Alba Iulia, nr. 23, înmatriculată la reg. Com. sub       ÎNMATRICULATĂ ÎN R.C. SUB
nr J32/1166/2004, cod fiscal 16659688,                  NR. J/32/394/95, C.U.I. 7450924
  În ședința Adunării Generale a Asociaților din data de    Subsemnații Miclaus Stefan, cetățean român,
01.06.09, am decis următoarele:                domiciliat în loc. Saliste str O. Goga nr 1047,
  - suspendarea activității comerciale pe o perioadă de   CNP 1510226323676 și Dancu Ion Sorin, cetățean
maxim 3 ani de zile.
                               român, domiciliat în loc. Sibiu str. Păcii, nr. 6,
  (83/1.370.800)                      CNP 1710906323673,
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  În calitate de asociați în cadrul societății comerciale   str. Intrarea Aviației, nr. 10, identificată cu CI, seria SB,
sus-menționate, cu sediul în Ioc. Saliste, str. O. Goga,     NR. 336259, eliberată de SPCLEP Medias la data de
nr. 1050, jud. Sibiu, am hotărât cu unanimitate de voturi:    07.03.2007,
  - suspendarea activității societății pe o perioadă de      FISCHER VALERIU, domiciliat în Germania
3 ani.                              Friedrich-Naumannnstr. 40,74321, Bietigheim-Bissingen,
                                 posesor al pașaportului, nr. 91-63038415, emis de
  (86/1.370.803)
                                 autoritățile Germane la data de 05.06.1997,
                                 CNP 6108045M0706047,
         Societatea Comercială                În calitate de asociați ai societății sus-menționate, cu
          ACADIS - S.R.L.               unanimitatea voturilor asociaților prezenți, am hotărât
                                 următoarele:
             DECIZIA                  Începând cu data de 11.06.2009 se suspendă
                                 activitatea S.C. FIDEL EXPERT S.R.L. Medias cu sediul
        ASOCIATULUI UNIC AL               în Medias str. Intrarea Aviației nr. 10 pe o perioadă de
        SOCIETĂȚII ACADIS S.R.L.             3 ani.
  Subsemnatul COMAN ADRIAN, domiciliat în              (89/1.370.806)
mun. Sibiu, str. Râului, nr. 36, bl. 2, et. 3, ap. 40,
jud. Sibiu, identificat cu CI, seria SB, nr. 076326, eliberată          Societatea Comercială
de Pol. Sibiu la data de 16.11.2000, în calitate de asociat            S SI C TRANS - S.R.L.
unic al societății “ACADIS” S.R.L., înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/1076/2004,            HOTĂRÂREA A.G.A. DIN 25.06.2009
CUI 16618700, cu sediul social în mun. Sibiu, str. Râului,
nr. 36, bl. 2, et. 3, ap. 40, jud. Sibiu, am hotărât        Subsemnații TRISTIU CIORTEA SORIN și TRISTIU
următoarele:                           CIORTEA CAMELIA MARIA, în calitate de asociați la
                                 S.C. S SI C TRANS S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Livezii
  Suspendarea activității societății începând cu data de
                                 nr. 83, J32/554/2005, CUI RO 17477625, am hotărât
10.06.2009 pe o perioadă de 3 ani până la data de
                                 suspendarea activității societății, pe timp de 3 ani,
09.06.2012.
                                 începând cu data de 01.07.2009.
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
actele de constituire ale societății, anexându-se la         (90/1.370.807)
acestea. Restul clauzelor rămân nemodificate.
  (87/1.370.804)                                Societatea Comercială
                                          CRIS TRANS - S.R.L.
         Societatea Comercială                         HOTĂRÂREA
           NEWS - S.R.L.
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
            HOTĂRÂRE                       S.C. CRIS TRANS S.R.L.
  Subsemnații Gherman Nicolae Marian și Gherman               DIN DATA DE 25.06.2009
Natalija, în calitate de asociați la societatea comercială     Subsemnații BĂRA-BRÎNCOVEANU SIMION,
S.C. NEWS S.R.L., C.U.I. 5579060, cu sediul în Sibiu,      cetățean român, domiciliat în mun. Sibiu, str. Ștefan cel
str. Negoi nr. 76, Jud. Sibiu, în urma ședinței desfășurate   Mare, nr. 147, bl. 4, et. 4, ap. 514, jud. Sibiu,
în data de 24.06.2009, am hotărât de comun acord,        CNP 1690507323910 și BĂRA-BRÎNCOVEANU ELENA,
suspendarea activității societății sus-menționate.        cetățean român, domiciliată în mun. Sibiu, str. Ștefan cel
  Sibiu, 24.06.2009.                      Mare, nr. 147, bl. 4, et. 4, ap. 514, jud. Sibiu,
                                 CNP 2680920272670, în calitate de asociați în cadrul
  (88/1.370.805)
                                 societății “CRIS TRANS” S.R.L., societate înmatriculată
                                 la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/1682/1994, cu
         Societatea Comercială              sediul în mun. Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 147,
         FIDEL EXPERT - S.R.L.              jud. Sibiu, am hotărât cu unanimitate de voturi
                                 următoarele:
      HOTĂRÂREA NR. 1/15.04.2009.               -Suspendarea temporară a activității societății
                                 începând cu data de 25.06.2009, pe o perioadă de 3 ani.
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
       S.C. FIDEL EXPERT S.R.L.              actele de constituire ale societății, anexându-se la
                                 acestea.
  Subsemnații
  DEAC DANIELA LORENA, domiciliată în Medias,            (91/1.370.808)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009               25

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      BACILA BAU PROIECT - S.N.C.                      STRIPE - S.R.L.

           HOTĂRÂRE                           HOTĂRÂREA

                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                      S.C. STRIPE S.R.L.
  Asociații societății BACILA BAU PROIECT S.N.C., cu     (PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ ÎNMATRICULATĂ
sediul în Sibiu, str. Măgura, nr. 23, nr. de ordine în          CU NR. J32/1762/2006,
                                 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROI9232052,
registrul comerțului: J32/1517/1994, Cod fiscal 6442133,
                                    CU SEDIUL SOCIAL ÎN SIBIU,
Bacila Florin Silviu și Bacila Ioan, cu votul reprezentând        STR. FELINARULUI NR. 7)
100% din capitalul social, au hotărât suspendarea              NR. 1/29.06.2009
temporara a activității societății, pe o perioadă de 3 ani,
                                 Noi, asociații:
începând cu 01.07.2009.                      Urdea George, cu domiciliul în Sibiu, str. Felinarului
                               nr. 7, CI, Seria SB, nr. 055599;
  (92/1.370.809)
                                 Voina Tudor, cu domiciliul în Sibiu, str. G-ral Magheru
                               nr. 56 ap. 14, CI, Seria SB nr. 065433,
        Societatea Comercială               În temeiul prevederilor actelor constitutive și ale
          MIADO - S.R.L.               Legii 31/1990, întruniți în adunare generala la sediul și
                               data de mai sus, cu unanimitate de voturi,
                                            HOTĂRÂM:
    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/2009            1. Suspendarea activității S.C. Stripe S.R.L., pe o
  Asociat unic - persoană fizică - Mihai Ioan Adrian -    durată de trei ani, începând de la data 01.07.2009 până
                               la data 01.07.2012.
100% din capitalul social, în calitate de asociat unic al
S.C. MIADO S.R.L., în data de:                  (95/1.370.812)
            26 Iunie 2009
            AM HOTĂRÂT                       Societatea Comercială
  1. suspendarea activității societății pe o perioadă de             TUDCO - S.R.L.
3 ani începând cu data de 26 IUNIE 2009.
                                          HOTĂRÂREA
  2. asociatul unic decide ca domnul Mihai Ioan Adrian,
este împuternicit cu toate prerogativele, pe care le va             ASOCIATULUI UNIC
putea exercita în mod direct, sa reprezinte interesele           NR. 1 DIN DATA DE 29.06.2009
S.C. Miado S.R.L., să semneze toate documentele, să       Subsemnatul Tudor Codrin, cetățean român, posesor
asume drepturi și obligații care sunt legate de buna     al cărții de identitate seria SB, nr. 099800, domiciliat în
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.    Sibiu, Strada Slavici Ioan, Nr. 4, asociat unic al
                               S.C. TUDCO S.R.L., cu sediul în Sibiu, Str. Slavici loan,
  (93/1.370.810)                      nr. 4, CUI 24849241 (“Societatea”), având, în baza
                               actului constitutiv al Societății, calitatea de administrator
                               al Societății,
        Societatea Comercială
                                 DECIDE:
         ANNIE’S - S.R.L.
                                 În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind
                               societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             actul constitutiv al Societății, suspendarea temporară a
  Subsemnata Anamaria Cojocaru, domiciliată în Sibiu,    activității Societății pentru o perioadă de 3 ani, începând
                               cu data de 29.06.2009.
str. Alba Iulia, nr. 79, bl. 23, ap. 20, CNP 2851122324790,
în calitate de asociat unic al S.C. ANNIE’S S.R.L., cu      (96/1.370.813)
sediul în Sibiu, str. Semănătoarelor, nr. 12, J32/110/2007,
CUI 20714462, am hotărât următoarele:                     Societatea Comercială
  ■ suspendarea activității societății pe timp de 3 ani           FOREST OVIAN - S.R.L.
începând cu data de 15.06.2009.
                                  DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 1/29.06.2009
  Data 29.06.2009.
                                 Subsemnatul Teculeț Ovidiu, având CI, seria SB,
  (94/1.370.811)                      nr. 365320, în calitate de asociat unic al firmei
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
S.C. FOREST OVIAN S.R.L., am hotărât în prezenta        domiciliat în Germania, localitatea 83416, Surheim -
ședință suspendarea activității firmei pe o perioadă de     Salldorf, Muhlstr, nr. 10, ambii în calitate de asociați la
3 ani de la 01.07.2009 până la data de 30.06.2012.
  Data 29.06.2009.                       S.C. ERA 2000 S.R.L., în urma adunării asociaților s-a
                                hotărât ca începând cu data de 01.07.2009,
  (97/1.370.814)
                                S.C. ERA 2000 S.R.L. înregistrată la Oficiul Registrului
                                Comerțului cu J/32/584/1999 sa își suspende
         Societatea Comercială             (activitatea) funcționarea deoarece nu mai desfășoară
        CONSTRUCTTAT - S.R.L.              nicio activitate fapt ce rezultă și din bilanțul contabil.
     HOTĂRÂREA A.G.A. DIN 26.06.2009             Sibiu la 29.04.2009.

  Subsemnații TATU IOAN și TATU ALEXANDRA, în           (101/1.370.818)
calitate de asociați la S.C. CONSTRUCTTAT S.R.L., cu
sediul în Vestem, nr. 271, jud. Sibiu, J32/537/2007,             Societatea Comercială
CUI 21431863, am hotărât suspendarea activității
                                     INSTAL TRANS PROIECT - S.R.L.
societății, pe timp de 3 ani, începând cu data de
01.07.2009.
                                           HOTĂRÂRE
  (98/1.370.815)
                                  Subsemnații LĂZĂROAIE GHEORGHE, posesorul
                                CI, SB, 122504 și CNP 14704233239 și LĂZĂROAIE
         Societatea Comercială             GHEORGHE DANIEL, posesorul CI, SB, 425963 și
          SIRAFO - S.R.L.
                                CNP 1740222323981, asociați ai S.C. INSTAL TRANS
  HOTĂRÂRE DE SUSPENDARE DIN 25.06.2009            PROIECT S.R.L. Sibiu, cu NR. J32/1172 /14.08.2006 și
  Subsemnatul Olariu Simion, domiciliat în localitatea     C.U.I. 18935488, am hotărât suspendarea societății
Racovița, nr. 160, Jud. Sibiu, în calitate de asociat unic la  începând cu data de 01.07.2009 pe o durată de 3 (trei)
S.C. SIRAFO S.R.L., cu sediul în com. Racovița, nr. 160,    ani.
Jud. Sibiu-cod unic de înregistrare 6802348 din          Sibiu, 29.06.2009.
11.01.1995 cu nr. de ordine la registrul comerțului
J32/2292/1994 din data de 23.12.1994;                (102/1.370.819)
  Am hotărât suspendarea activității - 4939 alte
transporturi terestre de călători n.c.a. începând cu data
de 1 iulie 2009 pe o perioadă de 3 ani.                     Societatea Comercială
  25.iunie.2009.
                                         RAOULTEX - S.R.L.
  (99/1.370.816)
                                           HOTĂRÂREA
         Societatea Comercială
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         PROD FAST - S.R.L.
                                      DIN DATA DE 29.06.2009
             DECIZIE                  Dl./D-na Savu Ileana, asociat unic/asociat la
  Subsemnatul Carabulea Ioan, în calitate de asociat      S.C. RAOULTEX S.R.L., cu sediul în Sibiu,
unic și administrator la S.C. Prod Fast S.R.L., cu sediul    Str. B-dul Victoriei, nr. 3IA, CUI: 15091538, având în
social în Sibiu, str. H. Coandă 75, înmatriculată la      același timp și calitatea de administrator la
Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/765/1991 și având
                                S.C. RAOULTEX S.R.L. (în baza actului constitutiv al
cod unic de înregistrare RO 788147, am hotărât
suspendarea activității societății din lipsa de comenzi.    societății comerciale);
  Sibiu, 26.06.2009.                       DECIDE:
                                  - în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind
  (100/1.370.817)
                                societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
                                actul constitutiv al societății, asociatul unic
         Societatea Comercială             (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
          ERA 2000 - S.R.L.
                                temporara) a activității societății,
          HOTĂRÂREA A.G.A.                - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
                                3 ani (începând cu data de 01.07.2009).
  Subsemnatul Popa Ovidiu Stelian, domiciliat în Sibiu,
str. Podului,nr. 51 și subsemnatul Opreapopa Constantin,      (103/1.370.820)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                 27

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         ANKE IMPEX - S.R.L.                    MV CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.

                                            HOTĂRÂREA
           HOTĂRÂREA
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
        ADUNĂRII ASOCIAȚILOR                   S.C. MV CONSTRUCT IMPEX S.R.L.
         S.C. ANKE IMPEX S.R.L.                    DIN DATA DE 01.07.2009
         DIN DATA DE 15.06.2009               Subsemnații STĂNULEȚ VASILE-IULIAN, cetățean
  Subsemnatele BRANA ANCA cetățean român,           român, domiciliat în mun. Sibiu, str. Dragoș Vodă, nr. 33,
                                jud. Sibiu, CNP 1801230324881 și STĂNULEȚ
domiciliata în municipiul Sibiu, municipiul Sibiu,
                                MARIUS-IOAN, cetățean român, domiciliat în mun. Sibiu,
str. C. Noica, bl. 5, ap. 52, județul Sibiu,          str. Nicolae Iorga, nr. 49B, sc. A, et. 4, ap. 14, jud. Sibiu,
CNP 2721027323931 în calitate de asociat unic și        CNP 1780517323949, în calitate de asociați în cadrul
BRANA ANA, cetățean român, domiciliată în municipiul      societății “MV CONSTRUCT IMPEX” S.R.L., societate
                                înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub
Sibiu, str. C. Noica, bl. 5, ap. 52, județul Sibiu,
                                nr. J32/1076/2006, cu sediul în mun. Sibiu, str. Dragoș
CNP 2490223323927, în calitate de administrator în       Vodă, nr. 33, jud. Sibiu, am hotărât cu unanimitate de
cadrul societății “ANKE IMPEX” S.R.L., societate        voturi, următoarele:
înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub           Suspendarea temporară a activității societății
nr. J32/1827/2007 cu sediul în municipiul Sibiu,        începând cu data de 01.07.2009, pe o perioadă de 3 ani.
                                  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
str. C. Noica, bl. 5, ap. 52, județul Sibiu, am hotărât cu   actele de constituire ale societății anexându-se la
unanimitate de voturi următoarele:               acestea.
  - Suspendare activității începând cu 01.07.2009 pe o       (106/1.370.824)
perioadă de 3 ani.
  15.06.2009.
                                         Societatea Comercială
  (104/1.370.822)                                INSTALPLUS - S.R.L.

                                            HOTĂRÂRE
         Societatea Comercială
                                        A ASOCIATULUI UNIC AL
          M PROD - S.R.L.
                                        S.C. INSTALPLUS S.R.L.
                                        DIN DATA DE 01.07.2009
             DECIZIA
                                  Subsemnatul SCHWARZ ALEXANDRU, domiciliat în
         ASOCIATULUI UNIC AL              București str. Aleea Poiana Sibiului nr. 6, Bl. E25, ap.28,
                                sect. 6 CNP:1711215323921, în calitate de asociat unic
          S.C. M PROD S.R.L.
                                al S.C. INSTALPLUS S.R.L. înmatriculată la registrul
         DIN DATA DE 01 D7.2009             comerțului din Sibiu, sub nr. J32/161/2001, având
  Subsemnatul MIRON MIRCEA, cetățean român,          CUI 13783664, am hotărât următoarele:
                                  - Suspendarea temporară a activității societății
domiciliat în mun. Sibiu, str. Bucegi, nr. 21, județul Sibiu,
                                începând cu data de 01.07.2009 până la 30.06.2012.
CNP 1470805323933, în calitate de asociat unic în cadrul
                                  (107/1.370.825)
S.C. M PROD S.R.L., societate înmatriculată la Registrul
Comerțului Sibiu sub nr. J32/1499/1994, cu sediul în
                                        Societatea Comercială
mun. Sibiu, str. Bucegi, nr. 21, județul Sibiu, am hotărât:
                                        NEL CONSTRUCT - S.A.
  - Suspendarea temporară a activității societății
începând cu data de 01.07.2009, pe o perioadă de 3 ani.         HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 2 IULIE 2009
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător        Subsemnații Moțica Ionel și Moțica Viorica, în calitate
actele de constituire ale societății anexându-se la       de asociați ai S.C. NEL CONSTRUCT S.A., cu sediul în
acestea.                            mun. Sibiu str. Costache Negri nr. 6, înmatriculată la
                                Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/111/2003
  (105/1.370.823)                       având CUI 15167776,
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  Având în vedere faptul că societatea nu mai       str. Șoimului, bl. 74A, jud. Sibiu, J32/400/2007, am
desfășoară activități economice productive,         hotărât suspendarea activității societății, pe o perioadă
            HOTĂRĂȘTE:             de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009.
  Art. 1 Se suspendă activitatea societății pentru o
                                (111/1.370.831)
perioadă de 3 ani începând cu data prezentei hotărâri.
  (108/1.370.826)
                                       Societatea Comercială
                                       CIS ASSET - S.R.L.
        Societatea Comercială
         NEL CON - S.R.L.              HOTĂRÂRE A.G.A NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2009

    HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 2 IULIE 2009            Subsemnații HENSELMANN MARTIN ALFRED,
                              cetățean german, născută la data de 25.01.1962 în
 PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII         Sigmaringen, Germania, domiciliat în D - 72514
                              Inzigkofen, Burgstrasse 16, Germania, identificat cu
  Subsemnatul Moțica Ionel, în calitate de asociat al
                              C.I., nr. 719104980, emisă de Autoritățile Germane și
S.C. NEL CON S.R.L., cu sediul în mun. Sibiu,
                              S.C. “SEE ASSET” S.R.L., persoană juridică română, cu
str. Costache Negri, nr. 6, înmatriculată la Oficiul
                              sediul social în mun. Sibiu, str. Mirăslău, nr. 29, bl. T 17,
Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/115/2003 având
                              sc. C, parter, ap. 52, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul
CUI 15167784;
  Având în vedere faptul că societatea nu mai       Comerțului sub nr. J32/787/2007, C.I.F. 21673840,
desfășoară activități economice productive,         reprezentată de HANREICH GUNTER FRANZ, prin
            HOTĂRĂȘTE:             împuternicit BLAJIU ADINA-MARIA, cetățean român,
  Art. 1 Se suspendă activitatea societății pentru o    domiciliată în mun. Sibiu, str. Mirăslău, nr. 29, bl. T 17,
perioadă de 3 ani începând cu data prezentei hotărâri.   sc. C, parter, ap. 52, jud. Sibiu, conform procurii speciale
                              autentificată sub nr. 2476 din data de 05.09.2008, în
  (109/1.370.827)                     calitate de asociați ai S.C. “CIS ASSET “ S.R.L.,
                              persoană juridică română, cu sediul în mun. Sibiu,
        Societatea Comercială            str. Mirăslău, nr. 29, bl. T 17, sc. C, ap. 52, jud. Sibiu,
      M & D VIVA TRADING - S.R.L.           înregistrată   în   Registrul   Comerțului    sub
                              nr. J32/1852/2008, C.I.F. 24746610, am hotărât
           HOTĂRÂREA               suspendarea activității societății pe o perioadă de un an,
                              începând cu data de 01.05.2009 până la data de
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           01.05.2010.
  Subsemnații Grunca Marian, posesor al CI, seria SB,     Redactată în 3 (trei) exemplare, azi, 28.04.2009.
431043, eliberată de Poliția Sibiu la data de 26-06-2009,    (112/1.370.832)
CNP 1790303323951, domiciliat în Șelimbăr,
str. A. Mirăslău 8/6 și Grunca Dorin, posesor al C.I.,
seria SB, 374893, eliberată de Poliția Sibiu la data de           Societatea Comercială
01-02-2008, CNP 1721123323975, domiciliat în              TIBICONSTRUCT IMPEX - S.R.L.
Șelimbăr str. A Mirăslău 1, în calitate de asociați la
societatea M&D VIVA TRADING S.R.L., am hotărât               DECIZIE NR. 1/29.04.2009
suspendarea activității societății M&D VIVA TRADING      Subsemnatul Soaita Olimpiu Tiberiu, domiciliat în
S.R.L. pe o perioadă de 3 ani începând cu data de      Sibiu, str. Lunga, Nr. 63, Bl. 12, Ap. 22, CNP
01-07-2009.                         1810728324785, C.I., seria SB, nr. 252370, eliberată de
  DATA 01-07-2009.                    Municipiul Sibiu la data de 08.12.2004,
  (110/1.370.828)                      În calitate de asociat unic la S.C. TIBICONSTRUCT
                              IMPEX S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Lunga, Nr. 63,
                              Bl. 12, Ap. 22, înregistrată la Registrul Comerțului sub
        Societatea Comercială
         IOANA KIP - S.R.L.             numărul J32/1852/2007, Cod Unic de Înregistrare
                              RO22727477, cu activitatea principală cu codul
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC            CAEN nr. 4120, decid ca începând cu data de azi,
                              29.04.2009, să se suspende activitatea societății mai
           DIN 01.05.2009            sus-menționate pe o perioadă de 3 ani.
                                SIBIU, 29.04.2009.
  Subsemnata BABA CHIRUTA, în calitate de asociat
unic al S.C. IOANA KIP S.R.L., cu sediul în Sibiu,       (113/1.370.833)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                 29

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     ANNAMARIA CONSULTING - S.R.L.                    D.G. OUTLET SHOP - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                            HOTĂRÂREA

                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
       ASOCIATULUI UNIC AL
                                       DIN DATA DE 21.05.2009
  S.C. ANNAMARIA CONSULTING S.R.L. MEDIAȘ
                                  Subsemnata Vatasoiu Daria și subsemnatul Gusbeth
      DIN DATA DE 29.04.2009               Andreas Eugen, în calitate de asociați la
                                S.C. D.G. OUTLET SHOP S.R.L., cu sediul în Sibiu,
  Subsemnata ROSENBERG ANNAMARIA, domiciliată         str. Aleea Buia, nr. 3, sc. A, ap. 3, CUI 22742558,
în municipiul Mediaș, str. Baznei, nr. 19, ap. 2, jud. Sibiu,  J32/1870/2007,
posesoare a cărții de identitate cu seria S.B., nr. 340781,     DECID
                                  1. suspendarea (întreruperea temporară) a activității
eliberată de SPCLEP Mediaș la data de 11.04.2007,        societății, ca urmare a următoarelor motive obiective:
având codul numeric personal nr. 2800120323978, în       lipsa activității în acest moment.
calitate de asociat unic al S.C. ANNAMARIA             2. suspendarea activității societății se realizează
                                pentru o perioadă de 3 ani (începând cu data de
CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul Mediaș,       25.05.2009).
str. Baznei, nr. 19, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul      SIBIU, 25.05.2009.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub       (116/1.370.836)
nr. J32/2063/2007, având cod unic de înregistrare
nr. 22986609 și atribut fiscal RO, cu votul reprezentând
                                        Societatea Comercială
100% din capitalul social, în condițiile și cu respectarea         RECORD CONSTRUCT - S.R.L.
Legii nr. 31/1990 - republicată, cu modificările ulterioare,
hotărăsc următoarele:                            HOTĂRÂREA NR. 1/29.06.2009
  > Suspendarea activității societății pentru o perioadă      A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de 3 ani.                                S.C. RECORD CONSTRUCT S.R.L.
  (114/1.370.834)                         Subsemnatul RADULESCU NISTOR, domiciliat în
                                Sibiu, str. Principatele Unite, nr. 32, jud. Sibiu, posesor al
                                CI, seria SB, nr. 181945, emisă de Pol. Sibiu,
        Societatea Comercială              CNP 1610624382753, în calitate de asociat unic la
       CORS CONSTRUCT - S.R.L.              S.C. RECORD CONSTRUCT S.R.L., cu sediul Sibiu,
                                str. Principatele Unite, nr. 32, jud. Sibiu, înregistrată în
             DECIZIA                Registrul Comerțului Sibiu, sub nr. J32/823/2008 în urma
                                Adunării Generale a Asociaților, din data de 29.06.2009,
        ASOCIATULUI UNIC AL               am hotărât:
      S.C. CORS CONSTRUCT S.R.L.               Suspendarea     activității   S.C.   RECORD
        DIN DATA DE 19.05.2009              CONSTRUCT S.R.L., cu sediul Sibiu, str. General
                                Magheru, nr. 2, jud. Sibiu începând cu data de
  Subsemnatul OPREAN COSMIN-VASILE, cetățean         01.07.2009 pe o perioadă de 3 ani.
român, domiciliat în localitatea Amnaș, nr. 413,          (117/1.370.837)
județul Sibiu, CNP 1850412324814, în calitate de asociat
unic în cadrul S.C. “CORS CONSTRUCT” S.R.L.,                   Societatea Comercială
societate înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub            DALED TRADE - S.R.L.
nr. J32/1890/2007, cu sediul în localitatea Amnaș,
nr. 413, județul Sibiu, am hotărât:                    HORĂRÂREA A.G.A. DIN 25.06.2009
  - Suspendarea temporară a activității societății        Subsemnații DANCU ELENA și DANCU LUCIAN
începând cu data de 31.05.2009, pe o perioadă de 3 ani.     ADRIAN, în calitate de asociați la S.C. DALED
                                TRADE S.R.L., cu sediul în ROȘIA, str. Nouă, nr. 267,
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător
                                J32/1934/2007, CUI 22825092, am hotărât suspendarea
actele de constituire ale societății anexându-se la       activității societății, pe timp de 3 ani, începând cu data de
acestea.                            01.07.2009.
  (115/1.370.835)                         (118/1.370.838)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         AUTOTEILE - S.R.L.                        ANACOR 28 - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                      HOTĂRÂREA ADMINISTRATORILOR

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                       NR. 1/31.07.2009
       S.C. AUTOTEILE S.R.L.
                                  CUCU CONSTANTIN, de cetățenie român, născut la
       DIN DATA DE 29.06.2009
                                data de 14.08.1965 în localitatea Bacău, domiciliat în
  Subsemnații CHIOARIU ANA, cetățean român,          localitatea Bacău, str. Nufărului, nr. 9, bl. 9, sc. E, parter,
domiciliată în localitatea Cristian, str. X, nr. 21A,      ap. 1, posesor al C.I., seria XC, nr. 000918, eliberată de
jud. Sibiu, CNP 2550313323910 și CHIOARIU IOAN,
                                Poliția Bacău la 26.05.1999, CNP 1650814040014.
cetățean român, domiciliat în localitatea Cristian, str. X,
nr. 21A, jud. Sibiu, CNP 1530129323933, în calitate de       CUCU MARIANA, de cetățenie română, născut la
asociați în cadrul societății “AUTOTEILE” S.R.L.,        data de 19.04.1966, în localitatea Tg. Ocna, domiciliată
societate înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub    în localitatea Bacău, str. Nufărului, nr. 9, bl. 9, sc. E,
nr. J32/283/2008, cu sediul în localitatea Cristian, str. X,  parter, ap. 1, posesoare a C.I., seria XC, nr. 414607,
nr. 21A, jud. Sibiu, am hotărât cu unanimitate de voturi    eliberată    de  Poliția   Bacău     23.05.2005,
următoarele:                          CNP 2660419047331.
  - Suspendarea temporară a activității societății
                                  În calitate de asociați ai S.C. ANACOR 28 S.R.L., cu
începând cu data de 29.06.2009, pe o perioadă de 3 ani.
  Prezenta hotărâre, modifică în mod corespunzător      sediul în Bacău, str. Nufărului, nr. 9, bl. 9, sc. E, parter,
actele de constituire ale societății, anexându-se la      ap. 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu
acestea.                            nr. J04/2176/29.11.2004, cu un capital social de 200 ron,
                                am hotărât:
  (119/1.370.839)
                                  Art. 1: Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                                de 3 ani începând cu data de 31.07.2009.
         Societatea Comercială
                                  (121/1.370.870)
           TREND - S.A.

            HOTĂRÂRE                          Societatea Comercială
  Acționarii societății “TREND” S.A., cu sediul în Bacău             A & D PLUS - S.R.L.
str. Nicolae Balcesu, nr. 5, J04/1475/1995, CUI 7984957,
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/10.08.2009
întruniți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor legal
constituită, la sediul societății pe data de 27.04.2009,
                                         A ASOCIATULUI UNIC AL
având asigurat un cvorum de 89,668% au hotărât cu
                                          A & D PLUS S.R.L.
unanimitate de voturi:
  1. Se prelungește pentru o nouă perioadă de 4 ani,       LOSPA ALIN-LUCIAN, de cetățenie română, născut
începând cu data de 04.07.2009, mandatul            la data de 18.09.1979 în Târgu Ocna, jud. Bacău,
administratorilor societății.                  domiciliat în Târgu Ocna, str. Costache Negri, bl. G3,
  2. Se prelungește mandatul auditorului financiar      sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Bacău, posesor al CI, seria XC,
GAETAN ADRIAN ROMEO P.F., cu sediu în Iași,           nr. 293418, eliberată de pol. Târgu Ocna, la data de
str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, et. 2, ap. 14, pentru o  13.10.2003, CNP 1790918040739 asociat unic al
nouă perioadă de 3 ani, începând cu 01.01.2009.         S.C. A & D PLUS S.R.L., cu sediul în Târgu Ocna,
  3. Prelungirea liniei de credit în suma de 200.000 lei   str. Costache Negri, bl. G3, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Bacău,
contractată de la banca Transilvania S.A. sucursala       înmatriculată la ORC cu nr. J04/1478/2006, capital social
Bacău pe termen de 12 luni, pentru activitate curentă.     de 500 Ron, am hotărât:
  4. Garantarea liniei de credit cu ipotecă asupra        Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
imobilului reprezentând spațiu comercial situat în Bacău,    de 3 ani începând cu data de 10.08.2009.
str. Mioriței, nr. 23, sc. C, parter, proprietatea
                                  (122/1.370.871)
S.C. “TREND” S.A. și garanție reală mobiliară asupra
încasărilor prezente și viitoare și soldul contului curent al
S.C. TREND S.A.                                  Societatea Comercială
  5. Contractele de credit și de garanție mobiliară și              PUSCONIC - S.R.L.
imobiliară vor fi semnate din partea firmei de către
Președintele Consiliului de Administrație, Dl. Bogdan                  HOTĂRÂRE
Eugen.                               Subsemnații Puscasu Nicoleta Elena, născută în
  Bacău, 27.04.2009.
                                Bacău, la data de 3 martie 1980, domiciliată în Bacău,
  (120/1.370.869)                       str. Bicaz, nr. 162, sc. A, apt. 11, CI- XC, nr. 305300,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009                  31

eliberată de Poliția Bacău la data de 19. 12. 2003,      înmatriculată    în   registrul   comerțului     cu
CNP 2800303046241, Ciuche Gh. Marius Gabriel,         nr. J04/2172/2004, CUI 16988524, cu un capital social de
născut în Bacău, la data de 9 noiembrie 1978, domiciliat    200 lei, am hotărât:
în Bacău, str. Bicaz, nr. 130, sc. B, apt. 16, CI- XC,       Art. 1. Se asociază în societate dna Burghelea Maria,
                                de cetățenie română, născută la data de 25.07.1949, în
nr. 203611, eliberată de Poliția Bacău la data de 19. 08.   comuna Vorona, județul Botoșani, cu domiciliul în orașul
2002, CNP 1781109040078 și Mocanu (fosta Valeu)        Bacău, str. 9 Mai, nr. 46, ap. 6, et. 2, legitimată cu CI,
S. Simona Elena, născută în Bacău, la data de         seria XC, nr.287048, eliberată de pol. Bacău, la
21 mai 1978, domiciliată în Bacău, str. Bucegi, nr. 111,    12.09.2003, CNP 2490725040029.
sc. C, apt. 44, CI- XC, nr. 523846, eliberată de Poliția      Burghelea Marius Radu, cesionează 1 parte socială în
Bacău, la data de 29.03.2007, CNP 2780521040080,        valoare de 10 lei noii asociate Burghelea Maria.
având calitatea de asociați am hotărât suspendarea         Participarea asociaților la capital, profit și pierderi va fi
                                următoarea:
activității Societății Comerciale Pusconic S.R.L., cu
                                  BURGHELEA MARIUS-RADU, aport la capital 190 lei,
sediul în Bacău, str. Bucegi, nr. 113, sc. C, apt. 12,     echivalând cu 19 părți sociale reprezentând 95% din
persoană juridică română, înmatriculată la ORC Bacău      capitalul social total, având cota de participare la beneficii
sub nr. J04/576/2003, CIF 15463968, începând cu data      și pierderi 95%.
de 21 august 2009 pe o perioadă de 3 (trei) ani.          BURGHELEA MARIA, aport la capital 10 lei,
                                echivalând cu 1 părți sociale reprezentând 5% din
  (123/1.370.872)                      capitalul social total, având cota de participare la beneficii
                                și pierderi 5%.
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
         Societatea Comercială             neschimbate.
          OPEMA - S.R.L.
                                  (125/1.370.874)
             DECIZIA
                                         Societatea Comercială
         ASOCIATULUI UNIC AL
                                         ALIA CONS - S.R.L.
         S.C. OPEMA S.R.L.
          NR. 1/1.IX.2009                          NOTIFICARE
  Subsemnatul JINGA PETOIL, cetățean român, născut        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în comuna Moeciu, sat Peștera, jud. Brașov, fiul lui      Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Gheorghe și Eugenia, domiciliat în oraș Dărmănești,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. Energiei, nr. 58, jud. Bacău, identificat cu CI,     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
seria XC, nr. 083309, eliberată de Poliția Dărmănești, în   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
18.XI.2009, CNP 1500523044366, în calitate de asociat     ALIA CONS S.R.L., cu sediul în Județul Bacău,
unic și administrator al S.C. OPEMA S.R.L., cu sediul în    Municipiul Bacău,Str. Miron Costin, Nr. 1, Bl. 1, Sc. D,
oraș Dărmănești, str. Energiei, nr. 58, jud. Bacău, număr   Et. 3, Ap. 10, înregistrată sub nr. J04/2172/2004, cod unic
de ordine în Registrul Comerțului J04/1124/2008,        de înregistrare 16988524, care a fost înregistrat sub
CUI 24043696, am luat următoarea decizie:           nr. 52783 din 12.10.2009.
  Art. 1 Se suspendă temporar activitatea S.C. OPEMA
S.R.L., cu sediul în oraș Dărmănești, str. Energiei, nr. 58,    (126/1.370.875)
jud. Bacău, pentru perioada 1.IX.2009 - 1.VIII.2011.
  (124/1.370.873)                               Societatea Comercială
                                         CATALDO MIXT - S.R.L.

         Societatea Comercială                  HOTĂRÂREA NR. 1 A ASOCIAȚILOR
         ALIA CONS - S.R.L.
                                        S.C. CATALDO MIXT S.R.L.
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.10.2009                       DIN 12.10.2009
  Eu, Burghelea Marius Radu, domiciliat în municipiul      BULAI CĂTĂLIN, de cetățenie română, născut la data
Bacău, str. 9 Mai, nr. 46, Jud. Bacău de cetățenie       de 22.02.1981 în Bacău, domiciliat în sat Nicolae
română, născută la data de 20.03.1975, în mun. Bacău,     Balcescu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, posesor al
județul Bacău, fiul lui Vasile și al Mariei,          CI, seria XC, nr. 471519, eliberată de Poliția Bacău la
CNP - 1750320040105, posesor a CI, seria XC,          data de 31.05.2006, cod numeric personal
nr.640591, eliberată de pol. Bacău, la data de         1810222046216, în calitate de asociat al S.C. CATALDO
26.03.2009,                          MIXT S.R.L., cu sediul în sat Nicolae Balcescu,
  În calitate de asociat și administrator unic al       com. Nicolae Balcescu, jud. Bacău, înmatriculată la
S.C. ALIA CONS S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Miron     ORC Bacău sub nr. J04/1127/2006, capital social 200 lei,
Costin, nr. 1, bl. 1, sc. D, et. III, ap. 10, jud. Bacău,   am hotărât:
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5620/29.X.2009
  BULAI ANA ALINA, de cetățenie română, născută la                1. Completarea actului constitutiv al S.C. GIRONAP
data de 23.11.1981 în Bacău domiciliat în sat Nicolae             PROD S.A., după cum urmează:
Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, posesoare               1.1 La art. 10 din actul constitutiv se introduce
a CI, seria XC, nr. 481402, eliberată de Poliția Bacău la           alin. 10.19.5 având următorul conținut:
data de 28.07.2006,cod numeric personal                      Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor
2811123047789, în calitate de asociat al S.C. CATALDO
MIXT S.R.L., cu sediul în sat Nicolae Bălcescu,                putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o
com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, înmatriculată la              adunare generală și să ia orice hotărâre de competența
ORC Bacău sub nr. J04/1127/2006, capital social 200 lei,            adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru
am hotărât:                                  convocarea ei.
  Art.1 Se suspendă activitatea societății pe 3 (trei) ani            1.2 La art. 12 din actul constitutiv se introduce
începând cu data de 12.10.2009.                        alin. 12.16 având următorul conținut:
                                          Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va
   (127/1.370.876)
                                        putea să încheie acte juridice în numele și în contul
                                        societății, prin care să dobândească bunuri pentru
          Societatea Comercială                   aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori
          GIRONAP PROD - S.A.                    să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul
                                        societății, a căror valoare depășește jumătate din
              HOTĂRÂREA                      valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii
                                        actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a
    ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE                    acționarilor, dată în condițiile art. 115 din Legea
       DIN DATA DE 05.10.2009                      Nr. 31/1990.
                                          2. Se rescrie actul constitutiv al societății în
  Astăzi, 05.10.2009,                            conformitate cu ultimele modificări aduse. Ordinea de zi
  S-a întrunit Adunarea generală extraordinară a
acționarilor S.C. GIRONAP PROD S.A. J4/290/2000,                este supusă la vot și se aprobă în unanimitate.
CUI 13100419, cu sediul în Mun. Onești, Bld. Anghel                Se împuternicește pentru înregistrarea Ia O.N.R.C. de
Saligny, Nr. 6, Jud. Bacău, capital social 460.500 lei             pe lângă TRIBUNALUL BACĂU, a prezentei hotărâri,
(din care 236.510 aport în natură și 223.990 lei) împărțit           dl. consilier juridic MARCU P. FLORIN-VALENTIN,
în 100 de acțiuni la purtător în valoare de 4.605 lei fiecare         domiciliat în Mun. Onești, Str. Tineretului, Nr. 12, Ap. 9,
la care au participat acționarii IORDACHE P. AUREL,              Jud. Bacău, identificat cu CI, Seria XC, Nr. 118484, emisă
cetățean român, născut la data de 04.01.1959 în                de Pol. Onești la data de 22.04.2001,
Mun. Mediaș, Jud. Sibiu, domiciliat în Mun. Onești,              CNP 1770526044452.
Str. George Bacovia, Nr. 1, Sc. B, Ap. 117, Jud. Bacău,
posesor al CI, Seria XC, Nr. 631900, emisă de SPCLEP                 (128/1.370.877)
Onești la 26.01.2009, CNP 1590104151777, deținând
90 de acțiuni la purtător a câte 4.605 lei fiecare și în
valoare totală de 414.450 lei (din care 236.510 aport în                       Societatea Comercială
natură și 177.940 lei) și având o cotă de participare la                       GIRONAP PROD - S.A.
capital, beneficii și pierderi de 90% și TĂRÎȚĂ I. OVIDIU,
cetățean român, născut la data de 14.01.1969 în
Orș. Zărnești, Jud. Brașov, domiciliat în Mun. Onești,                            NOTIFICARE
Str. Mihai Bravu, Nr. 2, Sc. A, Ap. 8, Jud. Bacău, posesor            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
al CI, Seria XC, Nr. 217919, emisă de Pol. Onești la
                                        Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
19.11.2002, CNP 1690114085028, deținând 10 acțiuni la
purtător a câte 4.605 lei fiecare în valoare totală de             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
46.050 lei, având o cotă de participare la capital, beneficii         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și pierderi de 10%;                              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Întrucât acționarii au o cotă de participare la capital,          GIRONAP PROD S.A., cu sediul în Județul Bacău,
beneficii și pierderi de 100%, adunarea este statutară.            Municipiul Onești, Str. Anghel Saligny, Nr. 6, înregistrată
Adunarea Generală Extraordinară este condusă de                sub nr. J04/290/2000, cod unic de înregistrare 13100419,
IORDACHE P. AUREL.                               care a fost înregistrat sub nr. 52859 din 13.10.2009.
  Ordinea de zi a adunării generale este după cum
urmează:                                       (129/1.370.878)

                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|395190|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5620/29.X.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top