2009_5611 by tradetrek

VIEWS: 323 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5611                                    Miercuri, 28 octombrie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială               4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
       AXELL DISTRIBUTION - S.R.L.            construcții
                                  4399 - Alte lucrări speciale de construcții
       HOTĂRÂREA NR. 2/16.09.2009              Se împuternicește D-na Virnav Rodica Cristina,
                                pentru a efectua direct toate formalitățile de publicare în
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Monitorul Oficial al României și înregistrarea la Registrul
 S.C. AXELL DISTRIBUTION S.R.L., ÎNREGISTRAT          Comerțului.
     LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
 NR. J09/528/17.05.2005, COD FISCAL RO 17592608           (1/1.375.376)

  Subsemnații Virnav Cristina și Vasilescu Georgeta, în
calitate de asociați, reprezentând 100% din capitalul             Societatea Comercială
social, în unanimitate, am hotărât:                     AXELL DISTRIBUTION - S.R.L.
  Art. 1. Actualizare act constitutiv cu următoarele
                                           NOTIFICARE
activități:
  4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nerezidențiale                         Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
autostrăzilor                          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
                                AXELL DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Județul
pentru fluide
                                Brăila, Municipiul Brăila, Calea Călărașilor, Nr. 323,
  4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
                                Bl. D2, Sc. 2, Ap. 75, înregistrată sub nr. J09/528/2005,
  4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor         cod unic de înregistrare 17592608, care a fost înregistrat
  4312 - Lucrări de pregătire a terenului           sub nr. 30679 din 21.10.2009.
  4321 - Lucrări de instalații electrice
  4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de    (2/1.375.377)
aer condiționat
  4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții             Societatea Comercială
  4331 - Lucrări de ipsoserie                         STABILAGRO - S.R.L.
  4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților            HOTĂRÂRE NR. 1/21.10.2009
  4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de      În conformitate cu prevederile actului constitutiv al
geamuri                             societății și ale Legii 31/1990, rep. subsemnatul Pascale
  4339 - Alte lucrări de finisare               Virgil Marius, în calitate de asociat unic al
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
S.C. STABILAGRO S.R.L., am hotărât retragerea din               Societatea Comercială
societate, din calitatea de asociat și administrator și            ELY TRANS - S.R.L.
cesionarea capitalului social în valoare de 40200 lei
reprezentând 4020 P.S. către d-nul POPA EUGEN,             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
CNP 1850604090109, născut la data 04.06.1985 în
mun. Brăila, domiciliat în mun. Brăila, str. Pomilor,               NR. 1/14.10.2009
nr. 1-3, cetățean român, conform contractului de cesiune     Adunarea generala a S.C. ELY TRANS S.R.L. în
încheiat, care devine astfel asociat unic și administrator.  ședința din 14.10.2009 în prezența asociaților PLESA
  Sediul social al societății se modifică în mun. Brăila,  MARIA GABRIELA și PETRUSAN ELVIRA, a hotărât în
str. Belvedere, nr. 8.
                               condițiile Legii nr. 31/1990 următoarele:
  Având în vedere modificarea actului constitutiv,
                                 1. Retragerea din societate a asociatei: PLESA
acesta va fi actualizat conform art. 204, alin. 4 din
                               MARIA GABRIELA.
Legea 31/1990 r.
                                 2. Cesionarea de către asociata retrasa: PLESA
  Prezenta hotărâre va fi înregistrată în registrul
                               MARIA GABRIELA, a întregului sau capital social în
comerțului, conform Legii 31/1990 republicată.
                               valoare de 100 lei, adică 10 părți sociale a 10 lei, în
  (3/1.375.380)
                               favoarea asociatei PETRUSAN ELVIRA
                                 3. În urma cesionării PETRUSAN ELVIRA va deține
        Societatea Comercială             100% din capitalul social de 20 părți sociale a câte
        STABILAGRO - S.R.L.              10 lei=200 lei.
                                 Cesiunea de capital se face la valoarea nominală a
           NOTIFICARE
                               părților sociale.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Toate drepturile și obligațiile care decurg din Statutul
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               societății vor fi preluate în urma acestei cesiuni de către
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               asociatul cesionar PETRUSAN ELVIRA.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Se împuternicește d-l jurist consult Lorincz Mihai
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               Victor Cosmin, posesorul CI seria A.X., nr. 175310/2003,
STABILAGRO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
județ Brăila, Str. BELVEDERE, nr. 8, înregistrată sub     pentru a depune actele necesare la ORC Alba.
nr. J9/577/2008, cod unic de înregistrare 24097050, care     Tehnoredactat la sediul societății în 4 exemplare, azi,
a fost înregistrat sub nr. 30710 din 21.10.2009.       data 14.10.2009.

  (4/1.375.381)                         (6/1.375.400)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         PAGODA - S.R.L.                       ELY TRANS - S.R.L.

        DECIZIE ASOCIAT UNIC                        NOTIFICARE

       ÎNCHEIAT ASTĂZI, 20.10.2009             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnata NEGRU MARIA ILEANA, reprezentantă
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
a S.C. PAGODA S.R.L. BRĂILA, cu sediul în Brăila,
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
str. Hepites, nr. 12, am hotărât următoarele:
  1. Înființare punct de lucru și declarare, în       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
mun. ALEXANDRIA, str. LIBERTATII, nr. 242,          ELY TRANS S.R.L., cu sediul în SAT BISTRA, COMUNA
jud. TELEORMAN, CENTRUL COMERCIAL “CRINUL           BISTRA, județ Alba, Str. 1 MAI, nr. 12, înregistrată sub
NOU”, începând cu data de 01.11.2009, până la data      nr. J1/1476/2007, cod unic de înregistrare 22787274,
de 30.10.2010.                        care a fost înregistrat sub nr. 38902 din 16.10.2009.

  (5/1.375.382)                         (7/1.375.401)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                  3

       Societatea Comercială                unic de înregistrare 24141740, care a fost înregistrat sub
    PENSIUNEA FLOARE DE COLȚ - S.R.L.             nr. 38918 din 16.10.2009.

            HOTĂRÂREA                   (9/1.375.403)

   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A                      Societatea Comercială
   S.C. PENSIUNEA FLOARE DE COLȚ S.R.L.                    BONA EVENTUS - S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 16.10.2009
  Adunarea generală a asociaților în prezența;                    HOTĂRÂREA
  D-nei ȚĂRAN ELENA, de cetățenie română,
                                           NR. 1/29.09.2009.
domiciliată în Municipiul Alba Iulia, Str. Poligonului,
nr. 5A, bl. D12, ap. 54, județ Alba, CNP 2590218011118,       În baza prevederilor legale și ale actului constitutiv,
identificată cu CI, seria AX, nr. 255009, eliberată de      asociatul unic al societății, dl Chira Flaviu, hotărăște
Spclep Alba lulia, la data de 21/03/2006,            renunțarea la calitatea de asociat și administrator și
  D-lui ȚĂRAN CRUCIAN, de cetățenie română,          cesiunea, la valoarea nominală a unui număr de 20 părți
                                 sociale, cu valoare de 10 lei fiecare, în total 200 lei, adică
domiciliat în Municipiul Alba Iulia, Str. Poligonului, nr. 5A,
                                 100% din capitalul social al sus-numitei societăți,
bl. D12, ap. 54, județ Alba, CNP 1590702011112,
                                 efectuată în favoarea cesionarei Chira Cătălina, fiica lui
identificat cu CI, seria AX, nr. 255008, eliberată de Spclep
                                 Ironim și Paula, născuta la 24.08.1987. în Ocna Mureș,
Alba Iulia, la data de 21/03/2006,                domiciliată în Ocna Mureș, str. Mălinului, bl. 56, et. 1,
             HOTĂRĂȘTE:               ap. 4, jud. Alba, care dobândește calitatea de asociat unic
  Art. 1 Reluarea activității societății începând cu data   și administrator.
de 16.10.2009.                            Drept pentru care s-a întocmit prezenta în cinci
  Art. 2 Retragerea din calitatea de asociat și        exemplare originale.
administrator a d-lui Țăran Crucian.
                                   (10/1.375.404)
  Art. 3 Cesionarea la valoarea nominală din partea
asociatului retras Țăran Crucian a celor 10 părți sociale
în valoare de 100 RON în favoarea asociatului Țăran                Societatea Comercială
Elena care înțelege să preia drepturile și obligațiile              BONA EVENTUS - S.R.L.
aferente cotei de participare la capitalul social.
  Părțile declară stinse toate obligațiile dintre ele.                NOTIFICARE
  În urma acestor operațiuni, capitalul social total        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de 200 RON aport numerar va fi deținut de asociatul unic     Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Țăran Elena.                           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Asociatul Țăran Elena declară pe propria răspundere     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
că nu mai deține calitatea de asociat unic în altă societate   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
comercială fiind îndeplinite prevederile art. 14, alin 1 din   BONA EVENTUS S.R.L., cu sediul în ORAȘ OCNA
Legea 31/1990.                          MUREȘ, județ Alba, Str. MĂLINULUI, bloc 56, etaj 1,
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       ap. 4, înregistrată sub nr. J1/644/2005, cod unic de
                                 înregistrare 17636305, care a fost înregistrat sub
neschimbate.
                                 nr. 38919 din 16.10.2009.
  (8/1.375.402)
                                   (11/1.375.405)

       Societatea Comercială
    PENSIUNEA FLOARE DE COLȚ - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                       CORELIS CONSTRUCT - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                             HOTĂRÂRE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art 204                 NR. 1/14.10.2009
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnatul Craciun Bogdan Cornel Florin, asociat
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   unic al S.C. CORELIS CONSTRUCT S.R.L., în temeiul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    actului constitutiv, precum și în condițiile Legii 31/1990
PENSIUNEA FLOARE DE COLȚ S.R.L., cu sediul în          privind societățile comerciale-modificată, am hotărât:
SAT POIANA GĂLZII, COMUNA GALDA DE JOS,               Art. 1 Completarea obiectului secundar de activitate
județ Alba, nr. 74, înregistrată sub nr. J1/834/2008, cod    cu codurile CAEN: 4673, 4674, 4752, 4759, 4941.
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
  Art. 2 Deschiderea unui punct de lucru la adresa:               Societatea Comercială
Mun. Alba Iulia, str,. Calea Moților, nr. 107, jud. Alba.           CRINTEA CONSTRUCT - S.R.L.
  Tehnoredactat în limba română, în 3 exemplare,
astăzi, 14.10.2009, la sediul societății.                  HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 16.10.2009
  (12/1.375.406)                          Adunarea Generală a Asociaților formata din Popa
                                 Valentina 100% cu respectarea dispozițiilor actului
                                 constitutive și ale Legii 31/1990 modificată și republicată,
        Societatea Comercială               a hotărât următoarele:
      CORELIS CONSTRUCT - S.R.L.
                                   1 - Suspendarea activității societății pentru o perioadă
                                 de trei ani de la momentul înregistrării cererii de înscriere
            NOTIFICARE
                                 de mențiuni la ORC Alba.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   (16/1.375.410)
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER - S.R.L.
CORELIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL ALBA IULIA, județ Alba, P-ta IULIU MANIU,                  HOTĂRÂREA
nr. 20, înregistrată sub nr. J1/1201/2004, cod unic de
înregistrare 16943166, care a fost înregistrat sub          S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L.
nr. 38926 din 16.10.2009.                             NR. 2/07.07.2009
  (13/1.375.407)                          S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L., cu
                                 sediul în Sebeș, Str. Industriilor, nr. 1, Jud. Alba, prin
                                 asociat unic S.C. SPB INDUSTRIEHOLDING GMBH
        Societatea Comercială
       DANY DIVERS TRANS - S.R.L.              reprezentată legal prin dl Gerald Schweighofer, astăzi
                                 07.07.2009 cu respectarea prevederilor legale și ale
      HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 14.10.2009             Actului Constitutiv,
                                   Hotărăște azi, 07.07.2009, următoarele:
  Adunarea Generală a Acționarilor S.C. DANY
                                   Art. 1.) Prelungirea următoarelor mandate pentru o
DIVERS TRANS S.R.L., prin prezenta hotărâre și în
                                 perioadă nelimitată:
conformitate cu legislația în vigoare, aduce următoarele
                                   - Dl SCHWEIGHOFER GERALD, cetățean austriac,
modificări la actele societății:
  Art. 1. Se suspendă activitatea S.C. DANY DIVERS        născut la data de 16.06.1958 în loc. Viena/Austria,
TRANS S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, începând cu data      posesor al pass. Seria S, nr. 0011622, emis de autoritățile
de 16.10.09.                           austriece la data de 03.12.2001, domiciliat în Viena,
  Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,    Str. Friedrich, nr. 10/2, Austria;
se însărcinează administrator BALEA RAMONA.              - Dl MITERMULLER OTMAR, cetățean austriac,
Prezenta hotărâre se comunică Oficiului Registrului        născut la data de 07.10.1956 în loc. Murzzuschlag/
Comerțului de pe lângă tribunalul Alba Iulia.           Austria, posesor al pass. Seria H, nr. 0283124 2, emis de
                                 autoritățile austriece la data de 02.01.2001, domiciliat în
  (14/1.375.408)
                                 Ybbs, Str. Bahnhof, nr. 29, Austria;
                                   - Dl RUHDORFER BRUNO, cetățean austriac, născut
         Societatea Comercială              la data de 16.03.1959 în loc. Klagenfurt/Austria, posesor
           T E A - S.R.L.               al pass. Seria E, nr. 0854400 3, emis de autoritățile
                                 austriece la data de 28.12.1999, domiciliat în
       HOTĂRÂREA NR. 1/16.10.2009
                                 loc. Gundersdorf, nr. 3, Austria;
  Subsemnatul Cibu Gavrilă, asociat unic, am hotărât:        - Dl CAPRA DUMITRU COSMIN, cetățean român,
  Art. 1 închiderea punctelor de lucru de la: Cugir,      născut la data de 22.08.1967 în loc. Sebeș, jud. Alba,
str. Griviței, nr. 2, jud. Alba. - Cugir, str.Victoriei, nr. 9,  România, posesor al CI Seria AX, nr. 087319, emisă
jud. Alba.                            de pol. Sebeș la data de 11.10.2001, domiciliat în
  Art. 2 Deschiderea unui punct de lucru la: Orăștie,      Loc. Lancram, nr. 58, jud. Alba, România,
str. Nicolae Titulescu, nr. 60, jud. Hunedoara.            - D-nul TOFAN NICHIFOR, cetățean român, născut la
  Redactată azi, data de 16.10.2009, în 2 exemplare la     data de 20.06.1971 în loc. Cajvana, jud. Suceava,
sediul societății.                        România, posesor al CI Seria SV, nr. 371274, emisă de
  (15/1.375.409)                        Mun. Suceava la data de 28.04.2005, domiciliat în
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                  5

Mun. Suceava, str. Teilor, nr. 1, sc. A, et. 4, ap. 19,      necesară aprobarea consiliului administratorilor. Aceasta
jud. Suceava, România,                       aprobare poate fi dată și ulterior. - pentru o perioadă
  Art. 2.) Radierea/închiderea următoarelor puncte de      nelimitată în timp.
lucru:                                 c) D-nul Ruhdorfer Bruno, cetățean austriac, născut la
  - HALMEU, comuna Halmeu, stația CFR, fn.,           data de 16.03.1959 în loc. Klagenfurt/Austria, posesor al
Jud. Satu Mare;                          pass. Seria E, nr. 0854400 3, emis de autoritățile
  - CÂMPULUNG, stația CFR, fn., jud Argeș;            austriece la data de 28.12.1999, domiciliat în
  - COVASNA, stația CFR, jud Covasna; DITRAU,          loc. Gundersdorf, nr. 3, Austria cu puteri depline, mai
comuna Ditrau, stația CFR, jud. Harghita;             puțin în situațiile menționate la Art. 17.1., lit. a-s, unde
  - RADAUTI, str. Ion Nistor, nr. 16, jud. Suceava;       este necesara aprobarea consiliului
  Art. 3.) S-au modificat datele administratorului Cosmin      d) D-nul Capra Dumitru Cosmin, cetățean român,
Capra în sensul modificării domiciliului de la adresa din     născut la data de 22.08.1967 în loc. Sebeș, jud. Alba,
Jud. Alba, loc. Lancram, Nr. 58, noul domiciliu al         România, posesor al CI Seria AX, nr. 087319, emisă de
Administratorului Cosmin Capra fiind: Str. Balea, Nr. 7,      pol. Sebeș la data de 11.10.2001, domiciliat în loc.
Sibiu, Jud. Sibiu.                         Lancram, nr. 58, jud. Alba, România, cu puteri depline cu
  Art. 4.) Drept urmare Art. 3 din Actul Constitutiv va     excepția activităților prevăzute la art. 17.1. unde este
avea următorul cuprins: Sediul principal al societății este    necesară aprobarea consiliului administratorilor, activități
în România, localitatea Sebeș, str. Industriilor, nr. 1,      la care se adaugă și următoarele, care deasemenea nu
jud. Alba. Sediul societății poate fi mutat la altă adresă în   intră în competențele sale:
baza hotărârii Adunării Generale a asociaților, care poate       I. luarea și/sau acordarea de împrumuturi cu excepția
decide și asupra înființării de filiale, sucursale sau puncte   avansurilor la salariu de valoare redusă;
de lucru, precum și alte sedii secundare: în prezent          II. încheierea de contracte cu o durata mai mare de un
societatea desfășoară activități la următoarele puncte de
                                  an sau cu o valoare de peste 1.000.000,00 EUR;
lucru:
                                    III. cumpărarea și/sau vânzarea de instalații/clădiri cu
  a) Punct de lucru: Oraș Otopeni, Str. Ardealului, nr. 9B,
                                  o valoare de peste 200.000,00 EUR;
Jud. Ilfov, conform contract de închiriere nr. 7
                                    IV. vânzarea de terenuri.
din 21.06.2005, dobândit la data de 27.06.2005 cu
                                    - pentru o perioadă nelimitată în timp.
perioadă de valabilitate nelimitată;
                                    e) D-nul Tofan Nichifor, cetățean român, născut la data
  b) Punct de lucru: Loc. Sacel, Gara CFR, nr. FN,
                                  de 20.06.1971 în loc. Cajvana, jud. Suceava, România,
Jud. Maramureș, conform contract de închiriere nr. 2595
                                  posesor al CI Seria SV, nr. 371274, emisă de
din data 11.08.2006, cu perioadă de valabilitate până la
                                  Mun. Suceava la data de 28.04.2005, domiciliat în
data de 16.09.2009;
                                  Mun. Suceava, str. Teilor, nr. 1, sc. A, et. 4, ap. 19,
  c) Punct de lucru: Loc. Bistrița Bargaului,
str. Principala, nr. 176, Jud. Bistrița-Năsăud, conform      jud. Suceava, România, cu puteri depline cu excepția
contract de închiriere nr. 115 din data 05.05.2009,        activităților prevăzute la art. 17.1. unde este necesară
dobândit pana la data de 05.05.2010 cu valabilitate de       aprobarea consiliului administratorilor, activități la care se
2 ani și posibilitate de prelungire;                adaugă și următoarele, care deasemenea nu intră în
  d) Punct de lucru: Loc. Sebeș, Str. Industriilor, Nr. 1,    competențele sale:
515800, Jud. Alba conform act de proprietate CF 70531         I. luarea și/sau acordarea de împrumuturi cu excepția
Sebeș, Nr. Top. 7686/2, dobândit prin achiziționare în       avansurilor la salariu de valoare redusă;
anul 2002                               II. încheierea de contracte cu o durata mai mare de un
  Art. 4.1.) Art.16. al Actului constitutiv va avea       an sau cu o valoare de peste 1.000.000,00 EUR;
următorul cuprins: Societatea va fi administrată de:          III. cumpărarea și/sau vânzarea de instalații/clădiri cu
  a) D-nul Schweighofer Gerald, cetățean austriac,        o valoare de peste 200.000,00 EUR;
născut la data de 16.06.1958 în loc. Viena/Austria,          IV. vânzarea de terenuri.
posesor al pass. Seria S, nr. 0011622, emis de autoritățile      - pentru o perioadă nelimitată în timp.
austriece la data de 03.12.2001, domiciliat în Viena,         Administratorii vor răspunde pentru: Realizarea și
Str. Friedrich, nr. 10/2, Austria - cu puteri depline pentru o   realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
perioadă nelimitată în timp.                      Evidența reală a dividentelor plătite;
  b) D-nul Mittermuller Otmar, cetățean austriac, născut       Existența registrelor cerute de lege și corecta lor
la data de 07.10.1956 în loc. Murzzuschlag/Austria,        completare;
posesor al pass. Seria H, nr. 0283124 2, emis de            îÎdeplinirea cu exactitate a hotărârilor adunării
autoritățile austriece la data de 02.01.2001, domiciliat în    generale;
Ybbs, Str. Bahnhof, nr. 29, Austria cu puteri depline, mai       Stricta îndeplinire a obligațiilor pe care legea și
puțin în situațiile menționate la Art. 17.1., lit. a-s unde este  prezentul act constitutiv le prevăd;
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
  În termen de 15 zile de la înscrierea societății,               Societatea Comercială
administratorul desemnat va depune semnătură la                PERSPECTIVE IME - S.R.L.
Registrul Comerțului.
  Administratorul poate avea calitatea de angajat cu            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
contract individual de muncă la societate.             Subscrisa S.C. Perspective Ime S.R.L., cu sediul în
  Art. 5) Se împuternicește Dl Stefan Nartea, cetățean     București, sect. 3, reprezentată prin asociat unic Alupei
român, identificat prin CI seria SB, nr. 422630,        Ilie Răzvan, domiciliat în București, sect. 3, b-dul Unirii,
CNP 1790424323940, să reprezinte societatea pentru       Nr. 67, bl. G2A, sc. 1, et. 1, ap. 4, legitimat cu CI,
efectuarea cuvenitelor mențiuni la ORC Alba, să         seria RR, nr. 222862, CNP 1730529170377, decide
semneze toate actele și documentele necesare, conform      înființarea punctului de lucru, în localitatea Bacău,
celor hotărâte prin prezenta în fața avocatului și la Oficiul  str. Republicii, nr. 157, jud. Bacău, în incinta “Hala
Registrului Comerțului, precum și sa acorde împuterniciri    standuri”, la standul nr. 19.
unei alte persoane pentru a efectua și semna actele
necesare la ORC.                          (20/1.361.084)

  (17/1.375.411)
                                        Societatea Comercială
                                       VANTAGE GRAPHIX - S.R.L.
        Societatea Comercială
    HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER - S.R.L.                       NOTIFICARE

            NOTIFICARE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                VANTAGE GRAPHIX S.R.L., cu sediul în București,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                Str. VESPASIAN, nr. 43, etaj 1, sector 1, înregistrată sub
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL SEBEȘ, Județ Alba, Str. INDUSTRIILOR,        nr. J40/11202/1993, cod unic de înregistrare 3883054,
nr. 1, înregistrată sub nr. J1/141/2002, cod unic de      care a fost înregistrat sub nr. 470358 din 28.09.2009.
înregistrare 14554103, care a fost înregistrat sub         (21/1.361.085)
nr. 38991 din 19.10.2009.
  (18/1.375.412)                               Societatea Comercială
                                       VANTAGE GRAPHIX - S.R.L.
         Societatea Comercială
         ENID IMPEX - S.R.L.                    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

           HOTĂRÂREA                           NR. 8/22.09.2009
                                  Subsemnatul ROȘU ADRIAN-FLORIN, cetățean
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             român, sex masculin, necăsătorit, născut la data
      NR. 1 DIN DATA DE 26.09.2009             de 23.02.1977, în Mun. București, Sector 1, părinții: Ion și
  STEFANESCU MIHLAELA CARMEN, de cetățenie           Viorica, domiciliat în Mun. București, Bld. Banul Manta,
română, domiciliată în Mun. București, șos. Nicolae       Nr. 22, Bl. 29, Sc. 3, Et. 3, Ap. 99, Sector 1, identificat cu
Titulescu, nr. 163, bl. 20, sc. 1, ap. 22, sector 1,      C.I. seria RD, nr. 328673/Secția 4 Poliție/24.07.2003,
CNP 2521108400613, identificată cu CI seria RR,         CNP 1770223410014, care deține 52 de părți sociale a
nr. 073144, emisă de secția 4 de poliție, la data        10 lei fiecare, cu o valoare totală de 520 lei, reprezentând
de 19.11.1999, și STANCA VASS GEZA, de cetățenie        100% din capitalul social al S.C. VANTAGE GRAPHIX
română, domiciliat în Mun. București, șos. Nicolae       S.R.L., cu o participare la beneficii și pierderi de 100%, în
Titulescu, nr. 163, bl. 20, sc. 1, ap. 22, sector 1,      calitate de asociat unic, în baza prevederilor Legii
CNP 1600513120685, identificat cu CI seria RD,         nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și
nr. 360758, emisă de secția 4 de poliție, la data        conform legislației în vigoare, am decis modificarea și
de 08.03.2004, asociați în cadrul S.C. ENID           completarea prevederilor Actului Constitutiv al societății
IMPEX S.R.L., am hotărât:                    astfel:
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,      1. Se completează obiectul secundar de activitate cu
șos. Chitilei, nr. 230, sector 1.                următoarele: Cod CAEN 9602 - Coafură și alte activități
  (19/1.361.083)                       de înfrumusețare.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                 7

  2. În urma modificărilor făcute se va redacta un Act    cu CI, seria RD, nr. 631181, eliberată de SPCEP S4,
constitutiv actualizat.                    biroul Nr. 1, la data de 21/07/2009, deținând un număr de
  Redactat și procesat de părți, în 3 exemplare, astăzi,   8 părți sociale, reprezentând 8% din capitalul social al
22.09.2009.                          societății, prin împuternicit MOȘU DUCU, cetățean
                                român, născut la data de 24/05/1969, în Mun. Onești,
  (22/1.361.086)
                                Jud. Bacău, domiciliat în B-dul Oituz, nr. 6, sc. A, ap. 3,
                                județ Bacău, posesor al CI, seria XC, nr. 646508,
       Societatea Comercială              eliberată de SPCLEP Onești, la data de 12/05/2009,
     VALD HOUSE CONSULTING - S.R.L.            CNP 1690524044430, conform procurii speciale nr. 3184
                                din 20/08/2009 autentificată de BNP, Daniela Pieleanu
           HOTĂRÂREA                notar public,
                                  D-lui AMBRONO RAZVAN CONSTANTIN, de
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             cetățenie română, domiciliat în Oraș Târgu Ocna,
        NR. 3/22.09.2009                Str. Cpt. Busila, nr. 3, județ Bacău, CNP 1780503044443,
  Subsemnații CARBUNARU ADRIAN-CRISTINEL,           identificat cu CI, seria XC, nr. 630570, eliberată de
cetățean român, sex masculin, necăsătorit, născut la      SPCLEP Târgu Ocna, la data de 16/01/2009, deținând un
data de 17.09.1985, în Mun. București, Sector 3, părinții:   număr de 18 părți sociale, reprezentând 18% din capitalul
Ion și Florica, domiciliat în Mun. București, Sector 1,    social al societății
Str. Ivanovici D. Mendeleev, Nr. 22, identificat cu CI       D-lui CRETU CONSTANTIN, de cetățenie română,
seria RX, nr. 330111/Secția 1 Poliție/06.07.2005,       domiciliat în București, Str. Arh. Ionescu Grigore, nr. 100,
CNP 1850917430095 și NEFEROIU VALENTIN,            bl. 34, ap. 29, sector 2, CNP 1640429400263, identificat
cetățean român, sex masculin, necăsătorit, născut în      cu CI, seria RR, nr. 397615, eliberată de SPCEP S2,
                                biroul Nr. 2, la data de 21/06/2006, deținând un număr de
Mun. București, Sector 1, la data de 16.09.1976, părinții:
                                28 părți sociale, reprezentând 28% din capitalul social al
Aurelian și Lidia, domiciliat în Mun. București, Sector 1,
                                societății
Str. Pictor Mirea G. Demetrescu, Nr. 3, Sc. 1, Et. 1, Ap. 2,
                                  D-lui FRANGU ALEXANDRU, de cetățenie română,
identificat cu C.I. Seria DP, nr. 043880/I.G.P.-
                                domiciliat în Oraș Târgu Ocna, Str. Ion Creangă, nr. 6,
D.E.P./17.07.2000, CNP 1760916400017, asociați,
                                județ Bacău, CNP 1710826293159, identificat cu CI,
deținând împreună 20 de părți sociale a 10 lei fiecare, cu
                                seria XC, nr. 367276, eliberată de Pol. Tg. Ocna, la data
o valoare totală de 200 lei, reprezentând 100% din
                                de 09/09/2004, deținând un număr de 18 părți sociale,
capitalul social al S.C. VALD HOUSE CONSULTING S.R.L.,
                                reprezentând 18% din capitalul social al societății
în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile
                                  D-nei POPA GEORGETA, de cetățenie română,
comerciale, republicată, și a legislației în vigoare, am
                                domiciliată în Municipiul Onești, B-Dul Oituz, nr. 6, sc. A,
hotărât următoarele:
                                ap. 3, județ Bacău, CNP 2520321044425, identificată cu
  1. Se declară punct de lucru în Mun. București,
                                CI, seria XC, nr. 200464, eliberată de Pol. Onești, la data
Sector 1, Calea Victoriei, Nr. 124, Parter, Prăvălia nr. 1.
                                de 31/07/2002, deținând un număr de 28 părți sociale,
  2. Se radiază punctul de lucru din Mun. București,     reprezentând 28% din capitalul social al societății, prin
Sector 1, Bd. Magheru, Nr. 24.                 împuternicit MOȘU DUCU, cetățean român, născut la
  Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân       data de 24/05/1969, în Mun. Onești, Jud. Bacău,
nemodificate.                         domiciliat în B-dul Oituz, nr. 6, sc. A, ap. 3, județ Bacău,
  Redactat și procesat de părți, în 3 exemplare, astăzi,   posesor al CI, seria XC, nr. 646508, eliberată de SPCLEP
22.09.2009.                          Onești, la data de 12/05/2009, CNP 1690524044430,
  (23/1.361.087)                       conform procurii speciale nr. 2195 din 18/08/2009
                                autentificată de BNP, Lidia-Cristina Ignat notar public,
                                  legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al
        Societatea Comercială             societății/localul stabilit în convocare, conform
        SULCUP PROD - S.R.L.              Procesului-verbal numărul 1 din data de 22.09.2009
                                             HOTĂRĂȘTE:
           HOTĂRÂREA
                                  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
                                următoarele activități: 3822 - Tratarea și eliminarea
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
                                deșeurilor periculoase
      S.C. SULCUP PROD S.R.L.
                                  Art. 2. Restrângerea obiectului de activitate prin
     NR. 1 DIN DATA DE 28.09.2009
                                eliminarea următoarelor activități economice:
  Adunarea generală a asociaților în prezența:          5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi
  D-lui MOȘU ALEXANDRU, de cetățenie română,         terestre
domiciliat în București, Str. Cuza Vodă, nr. 130, bl. 1A,     8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a
sc. 3, ap. 74, sector 4, CNP 1380703400260, identificat    birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
  Art. 3. Se precizează text suplimentar - numai                     DECIDE:
închiriere - pentru COD CAEN: 7739- Activități de         În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri  societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
tangibile n.c.a. (numai închiriere).             actul constitutiv al societății, asociatul unic
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
                               (administratorul) decide:
nou act constitutiv.
                                 1) Se modifică sediul social al societății comerciale,
  (24/1.361.088)                      din strada Amiral Constantin Bălescu, nr. 16, parter,
                               ap. 1, cam. 4, sector 1, București în str. Ion Câmpineanu,
        Societatea Comercială             nr. 11, etaj 4, camera 422, modul J, sector 1, București,
        SULCUP PROD - S.R.L.             din cadrul spațiului având codul 4.06, în baza contractului
                               de prestări servicii nr. 50/17.09.2009 încheiat cu
           NOTIFICARE               S.C. Euroteam Internațional Network S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     2) Se adaugă la obiectul de activitate al societății
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  următoarele:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Cod CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  paginilor web și activități conexe
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 Cod CAEN 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
SULCUP PROD S.R.L., cu sediul în București,
                                 3) Se revizuiește în acest sens actul constitutiv al
Calea GRIVITEI, nr. 347, etaj 1, ap. biroul 1, sector 1,
înregistrată sub nr. J40/4977/1992, cod unic de        societății și se republică.
înregistrare 1562023, care a fost înregistrat sub         Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
nr. 470373 din 28.09.2009.                  dl BANU CRISTIAN FLORIN, administratorul societății,
                               care va avea ca sarcină și efectuarea tuturor,
  (25/1.361.089)
                               formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                               Tribunalul București.
       Societatea Comercială
    CONISO CONSULTANTA SI AUDIT - S.R.L.            (27/1.361.091)

           NOTIFICARE
                                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           LIRA STAR'92 - S.R.L.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             HOTĂRÂREA NR. 5/08.07.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Subsemnatul CHIORESCU GEORGE, în calitate de
CONISO CONSULTANTA SI AUDIT S.R.L., cu sediul în       asociat unic, am hotărât declararea punctului de lucru în
București, Str. ION CÂMPINEANU, nr. 11, bloc MODUL J,     com. LEORDENI, sat. CIULNITA, jud. ARGEȘ.
etaj 4, ap. CAMERA 422, sector 1, înregistrată sub        Prezenta hotărâre face parte din actul constitutiv al
nr. J40/5453/2008, cod unic de înregistrare 23575598,     societății și va urma procedura legală privind publicitatea,
care a fost înregistrat sub nr. 470385 din 28.09.2009.    autorizarea și înregistrarea.
  (26/1.361.090)                        (28/1.227.177)

       Societatea Comercială
                                        Societatea Comercială
    CONISO CONSULTANTA SI AUDIT - S.R.L.
                                         CODYS - S.N.C.
      DECIZIA ACȚIONARULUI UNIC
                                      HOTĂRÂRE NR. 1/25.06.2009
      NR. 7, DIN DATA DE 25.09.2009            Subsemnații DIN MARIOARA și DIN ANIȘOARA în
  Dl BANU CRISTIAN FLORIN, asociat unic la          calitate de asociați la S.C. CODYS S.N.C., am hotărât
S.C. CONISO CONSULTANTA SI AUDIT S.R.L., cu          suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani
sediul în BUCUREȘTI, sector 1, Str. Amiral Constantin     începând cu data de 25.06.2009. Prezenta hotărâre va fi
Bălescu, numărul 16, parter, ap. 1, camera 4, C.U.I.     înregistrată la ORC Ag și publicată în Mon. Of. Redactată
RO 23575598, J40/5458/2008, având în același timp și
                               sub semnătură privată în 4 exemplare.
calitatea de administrator al societății (în baza actului
constitutiv);                           (29/1.227.178)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                    9

         Societatea Comercială              înregistrată sub nr. J3/2090/1992, cod unic de
          HIMERA - S.R.L.                înregistrare 3547984, care a fost înregistrat sub nr. 40562
                                  din 09.07.2009.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                    (31/1.227.180)
        AL S.C. HIMERA S.R.L.
       NR. 1 DIN DATA DE 09.07.2009
                                           Societatea Comercială
  Subsemnatul                                   AS CONSTRUCT - S.R.L.
  SURUBARIU V. IOAN, de cetățenie română,
domiciliat în Oraș Costești, Sat Brosteni, nr. 27,
                                         HOTĂRÂRE NR. 1/25.06.2009
județ Argeș, CNP 1771030077304, identificat cu CI,
seria AS, nr. 584216, eliberată de spclep Costesti, la data      Subsemnatul ALBU STEFAN, în calitate de asociat
de 27/05/2008, deținând un număr de 20 părți sociale,       unic la S.C. AS CONSTRUCT S.R.L., am hotărât
reprezentând 100% din capitalul social al societății        suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani
               DECIDE:                începând cu data de 25.06.2009. Prezenta hotărâre va fi
  Art. 1 Cooptarea în societate ca asociat unic a d-nei
                                  înregistrată la ORC Ag și publicată în Mon. Of. Redactată
Niță Cristina-Anamaria, urmare a cesionării către
aceasta a 20 părți sociale în valoare de 200 lei de către     sub semnătură privată în 4 exemplare.
Surubariu V. Ioan. Retragerea din societate a cedentului;       (32/1.227.181)
  În urma cesiunii, capitalul social total al societății este
de 200 lei, fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale,
cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și deținut de            Societatea Comercială
către asociatul unic NITA CRISTINA-ANAMARIA.                  DUET PLUS COMPANY - S.R.L.
  Art. 2 Revocarea din funcția de administrator a
domnului SURUBARIU IOAN.                                  HOTĂRÂREA
  Numirea în funcția de administrator a doamnei NIȚĂ
CRISTINA-ANAMARIA, cetățean român, născută la data            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
de 19/12/1989, în Orș. Costești - Argeș, domiciliată în           S.C. DUET PLUS COMPANY S.R.L.
Pitești, Str. Ef. Antonescu, nr. 2, bl. A30, sc. D, ap. 6, județ       NR. 1 DIN DATA DE 09.07.2009
Argeș, posesoare a CI, seria AS, nr. 315560, eliberată de
Pol. Pitești, la data de 08/12/2003, CNP 2891219032002,        Adunarea generală a asociaților în prezența:
pe o perioadă nelimitată.                       D-lui STANESCU ILIE, de cetățenie română,
  Ca urmare a modificărilor intervenite, administratorul     domiciliat în Pitești, Psj. Scărilor, nr. 3, bl. 89, sc. A, et. 5,
societății este:                          ap. 23, județ Argeș, CNP 1500327035049, identificat cu
  - d-na NIȚĂ CRISTINA-ANAMARIA, cetățean român,
                                  CI, seria AS, nr. 503265, eliberată de SPCLEP Pitești, la
născută la data de 19/12/1989, în Orș. Costești - Argeș,
                                  data de 14/02/2007, deținând un număr de 11 părți
domiciliată în Pitești, Str. Ef. Antonescu, nr. 2, bl. A30,
sc. D, ap. 6, județ Argeș, posesoare a CI, seria AS,        sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
nr. 315560, eliberată de Pol. Pitești, la data de         societății
08/12/2003, CNP 2891219032002;                     D-lui DUMITRU BARBU, de cetățenie română,
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân     domiciliat în Pitești, Str. Trivale, bl. 11, sc. E, ap. 1, județ
neschimbate.                            Argeș, CNP 1501105034992, identificat cu BI, seria GR,
  (30/1.227.179)                         nr. 182404, eliberat de Pol. Pitești, la data de 07/11/1994,
                                  deținând un număr de 11 părți sociale, reprezentând 50%
         Societatea Comercială              din capitalul social al societății
          HIMERA - S.R.L.                  legal și statutar convocată,
                                              HOTĂRĂȘTE:
            NOTIFICARE                   Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      de 3 ani începând cu data de 09.07.2009;
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204        Art. 2 Completarea datelor personale ale asociatului și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          administratorului Stănescu Ilie
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  neschimbate.
HIMERA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
județ Argeș, Str. I.C. BRĂTIANU, nr. 24, etaj 5,            (33/1.227.182)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
        Societatea Comercială             dictată din motive personale și financiare; Urmare celor
         ALPIN MIXT - S.R.L.             hotărâte, activitatea societății se suspendă pentru o
                               perioadă de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 până
       HOTĂRÂRE NR. 1/12.06.2009            în data de 01.07.2012; Prezentul act reprezintă voința
  Subsemnatul LANGA NICOLAE în calitate de asociat      asociaților fiind citite și semnate personal de către
unic la S.C. ALPIN MIXT S.R.L., am hotărât suspendarea    acestea și îndeplinește procedura legală privind
activității societății pe o perioadă de 3 ani începând cu   înregistrarea, autorizarea și publicarea. Red. în 6 ex.
data de 12.06.2009. Prezenta hotărâre va fi înregistrată   astăzi, 01.07.2009.
la ORC Ag și publicată în Mon. Of. Redactată sub         (36/1.227.185)
semnătură privată în 4 exemplare.
  (34/1.227.183)                            Societatea Comercială
                                  CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 - S.R.L.
        Societatea Comercială
     TRENIS PROMOTIONAL-94 - S.R.L.                       HOTĂRÂREA

           HOTĂRÂREA                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
                                 S.C. CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 S.R.L.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A                NR. 1 DIN DATA DE 07.07.2009
     S.C. TRENIS PROMOTIONAL-94 S.R.L.            Adunarea generală a asociaților în prezența:
       NR. 1 DIN DATA DE 09.07.2009            D-lui ENE CONSTANTIN, de cetățenie română,
  Adunarea generală a asociaților în prezența:        domiciliat în Pitești, Str. Stadionului, nr. 7, județ Argeș,
  D-nei TRANDAFIRESCU MAGDALENA, de cetățenie        CNP 1601209034969, identificat cu CI, seria AS,
română, domiciliată în București, Str. Margeanului,      nr. 105280, eliberată de Pol. Pitești, la data de
nr. 10, bl. M57, sc. 1, et. P, ap. 1, sector 5,        23/11/2000, deținând un număr de 12500 părți sociale,
CNP 2690708034985, identificată cu CI, seria RD,       reprezentând 50% din capitalul social al societății
nr. 052491, eliberată de Pol. Buc. Sec. 19, la data       D-nei ENE VALERICA, de cetățenie română,
de 29/10/1998, deținând un număr de 9 părți sociale,     domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Stadionului, nr. 35,
reprezentând 45% din capitalul social al societății      județ Argeș, CNP 2680331035025, identificată cu CI,
  D-nei MLADIN DANIELA MARIETA, de cetățenie         seria AS, nr. 155125, eliberată de Pol. Pitești, la data de
română, domiciliată în Municipiul Pitești, Str. I.C.     04/10/2001, deținând un număr de 12500 părți sociale,
Bratianu, nr. 42, bl. 42, sc. A, et. 2, ap. 5, județ Argeș,  reprezentând 50 % din capitalul social al societății
CNP 2700820035001, identificată cu CI, seria AS,         legal și statutar convocată,
nr. 266664, eliberată de Pol. Pitești, la data                     HOTĂRĂȘTE:
de 04/06/2003, deținând un număr de 11 părți sociale,      Art. 1 Extinderea obiectului de activitate cu
reprezentând 55% din capitalul social al societății      următoarele activități:
  legal și statutar convocată,                 3511: Producția de energie electrică.
            HOTĂRĂȘTE:                3514: Comercializarea energiei electrice.
  Art. 1 Desființarea punctului de lucru situat în       Art. 2 Înființarea unui punct de lucru în Pitești, str. Frații
PITEȘTI, Calea București, bl. 1, sc. A, ap. 1, județ Argeș.  Golești, nr. 114, jud. Argeș;
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                         neschimbate.
  (35/1.227.184)                        (37/1.227.186)


        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
       STUDIO SERV-IMPEX - S.R.L.               CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 - S.R.L.

       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR                          NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       DIN DATA DE 01 IULIE 2009
                               Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnații EFTIME ION și EFTIME IONUT-ADRIAN,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
în calitate de asociat astăzi, 01.07.2009, am hotărât:    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  - Suspendarea activității societății pentru o perioadă   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 până în data     CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 S.R.L., cu sediul în
de 01.07.2012; - Suspendarea activității societății este   MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. STADIONULUI,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                11

nr. 35, înregistrată sub nr. J3/2800/1994, cod unic de      de 14/06/1962, în Com. Domnești - Argeș, domiciliat în
înregistrare 6796319, care a fost înregistrat sub nr.40530    Capu Piscului, com. Godeni, județ Argeș, posesor al CI,
din 09.07.2009.                          seria AS, nr. 159668, eliberată de Pol. Cîmpulung, la data
  (38/1.227.187)                        de 06/11/2001, CNP 1620614038634, pe o perioadă
                                 nelimitată.
                                   Ca urmare a modificărilor intervenite, administratorul
         Societatea Comercială
         COLD-RAVEL - S.R.L.               societății este:
                                   - d-nul NICOLAE GHEORGHE, cetățean român,
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 07.07.2009             născut la data de 14/06/1962, în Com. Domnești - Argeș,
  Subsemnatul OLTEANU VASILE unic asociat la           domiciliat în sat Capu Piscului, com. Godeni, județ Argeș,
S.C. “COLD RAVEL” S.R.L., am hotărât:               posesor al CI, seria AS, nr. 159668, eliberată de Pol.
  1. Deschiderea unui punct de lucru situat în          Cîmpulung, la data de 06/11/2001, CNP 1620614038634;
com. Domnesti, nr. 13 A, în baza actului adițional la        Art. 4 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
contractul de închiriere nr. 117/28.02.2008, valabil       neschimbate.
28.01.2010.
  Cele hotărâte se vor modifica și va parcurge            (40/1.227.189)
procedurile cerute de lege pentru înregistrare și
publicitate.                                   Societatea Comercială
  (39/1.227.188)                               GMT TERAMET 2002 - S.R.L.

                                            NOTIFICARE
        Societatea Comercială
       GMT TERAMET 2002 - S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     AL S.C. GMT TERAMET 2002 S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 08.07.2009             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 GMT TERAMET 2002 S.R.L., cu sediul în SAT CAPU
  Subsemnatul                          PISCULUI, COMUNA GODENI, județ Argeș, înregistrată
  DRAGOI NICOLAE, de cetățenie română, domiciliat
                                 sub nr. J3/78/2002, cod unic de înregistrare 14421409,
în Comuna Godeni, Sat Capu Piscului, județ Argeș,
CNP 1380707030021, identificat cu Bl, seria DH,          care a fost înregistrat sub nr. 40553 din 09.07.2009.
nr. 758133, eliberat de Pol. Clung, la data de 26/12/1988,      (41/1.227.190)
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
100% din capitalul social al societății
               DECIDE:                      Societatea Comercială
  Art. 1 Cooptarea în societate ca asociat unic a             ROVIANA FOREST 2002 - S.R.L.
d-lui Nicolae Gheorghe, urmare a cesionării către acesta
a 20 părți sociale în valoare a 200 lei de către Drăgoi                 HOTĂRÂREA
Nicolae; Retragerea din societate a cedentului;
  În urma cesiunii, capitalul social total al societății este          NR. 3 DIN 08.07.2009
de 200 lei, fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale,    Subsemnatul LUNGEANU DANIL ROBERT, asociat
cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și deținut de
                                 unic la S.C. “ROVIANA FOREST 2002” S.R.L., am
către asociatul unic NICOLAE GHEORGHE, participare
la profit 100% și participare la pierderi 100%;          hotărât:
  Art. 2 Extinderea obiectului de activitate cu          1. Schimbarea sediului social situat în
următoarele activități:                      com. Dragoslavele, nr. 451, jud. Argeș.
  4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al     2. Extinderea obiectului de activitate al societății cu
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine   6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor, imobiliare
specializate.                           proprii sau în leasing;
  4619: Intermedieri în comerțul cu produse diverse.        Cele hotărâte se vor modifica și va parcurge
  Art. 3 Revocarea din funcția de administrator a        procedurile cerute de lege pentru înregistrare și
domnului DRAGOI NICOLAE.
                                 publicitate.
  Numirea în funcția de administrator a domnului
NICOLAE GHEORGHE, cetățean român, născut la data           (42/1.227.191)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      ROVIANA FOREST 2002 - S.R.L.                   L.G. STEFALEX ARON - S.R.L.

            NOTIFICARE                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         AL S.C. L.G. STEFALEX ARON S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           NR. 1 DIN DATA DE 25.06.2009
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Subsemnatul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     SURUGIU DUMITRU LEONID, de cetățenie română,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    domiciliat în Sat Borlești, Comuna Merișani, județ Argeș,
ROVIANA FOREST 2002 S.R.L., cu sediul în SAT           CNP 1790610035033, identificat cu CI, seria AS,
DRAGOSLAVELE, COMUNA DRAGOSLAVELE,                nr. 273504, eliberată de Pol. Pitești, la data
județ Argeș, nr. 451, înregistrată sub nr. J3/719/2002, cod   de 07.07.2003, deținând un număr de 20 părți sociale,
unic de înregistrare 14917586, care a fost înregistrat sub    reprezentând 100% din capitalul social al societății
nr. 40514 din 09.07.2009.                                   DECIDE:
                                   Art. 1 Desființarea punctului de lucru situat în Pitești,
  (43/1.227.192)                        str. Eroilor, nr. 41, jud. Argeș
                                   Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 neschimbate.
       Societatea Comercială
    TOPMEDO GLOBAL BUSINESS - S.R.L.               (46/1.227.195)

       HOTĂRÂRE NR. 1/25.06.2009                     Societatea Comercială
  Subsemnatul DOBRE ION în calitate de asociat unic             ROM CAMES IZVORU - S.R.L.
la S.C. TOPMEDO GLOBAL BUSINESS S.R.L., am
                                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de
3 ani începând cu data de 25.06.2009. Prezenta hotărâre            DIN DATA DE 08 IULIE 2009
va fi înregistrata la ORC Ag și publicată în Mon. Of.
                                   Subsemnatul COPOERU GHEORGHE, în calitate de
Redactată sub semnătură privată în 4 exemplare.
                                 asociat unic, astăzi, 08.07.2009, am hotărât:
  (44/1.227.193)                          - Începerea activității societății;
                                   Urmare celor hotărâte, activitatea societății se începe
                                 cu data de astăzi, 08.07.2009, pentru o perioadă
        Societatea Comercială              nelimitată;
       GIANNA YARIS DIVA - S.R.L.               Prezentul act reprezintă voința asociatului unic fiind
                                 citit și semnat personal de către acesta și îndeplinește
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              procedura legală privind înregistrarea, autorizarea și
                                 publicarea. Red. în 6 ex. Astăzi, 08.07.2009.
     AL S.C. GIANNA YARIS DIVA S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 09.07.2009               (47/1.227.196)

  Subsemnata
                                        Societatea Comercială
  MURĂREȚU MELANIA GIANINA, de cetățenie
                                       AGREMENT VIDRARU - S.R.L.
română, domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Teilor, nr. 5,
bl. 5, sc. A, ap. 1, județ Argeș, CNP 2701231163253,              HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
identificată cu CI, seria AS, nr. 311621, eliberată de
Pol. Pitești, la data de 21/11/2003, deținând un număr de           DIN DATA DE 01 IULIE 2009
25 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al     Subsemnații EFTIME ION și EFTIME IONUT-
societății                            ADRIAN, în calitate de asociați, astăzi, 01.07.2009, am
              DECIDE:               hotărât:
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă     - Suspendarea activității societății pentru o perioadă
de 3 ani începând cu data de 09.07.2009;             de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 până în data
  Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    de 01.07.2012; - Suspendarea activității societății este
                                 dictată din motive personale și financiare; Urmare celor
neschimbate.
                                 hotărâte, activitatea societății se suspendă pentru o
  (45/1.227.194)                        perioada de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 până
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009               13

în data de 01.07.2012; Prezentul act reprezintă voința     Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
asociaților fiind citite și semnate personal de către    neschimbate.
acestea și îndeplinește procedura legală privind
                                 (50/1.227.199)
înregistrarea, autorizarea și publicarea. Red. în 6 ex.
astăzi, 01.07.2009.
                                      Societatea Comercială
  (48/1.227.197)
                                      AMO ALEXIA 2006 - S.R.L.

        Societatea Comercială                        HOTĂRÂRE
        SULINA TURISM - S.R.L.
                                         NR. 1/25.06.2009
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
                                Subsemnata AVRAMESCU OANA-SORINA, în
       DIN DATA DE 01 IULIE 2009           calitate de asociat unic la S.C. AMO ALEXIA 2006 S.R.L.,
                               am hotărât suspendarea activității societății pe o
  Subsemnații EFTIME ION și EFTIME IONUT-          perioada de 3 ani începând cu data de 25.06.2009.
ADRIAN, în calitate de asociați, astăzi, 01.07.2009, am   Prezenta hotărâre va fi înregistrată la ORC Ag și
hotărât:                           publicată în Mon. Of. Redactată sub semnătură privată în
  - Suspendarea activității societății pentru o perioadă  4 exemplare.
de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 până în data
de 01.07.2012; - Suspendarea activității societății este     (51/1.227.200)
dictată din motive personale și financiare; Urmare celor
hotărâte, activitatea societății se suspendă pentru o            Societatea Comercială
perioada de 3 ani începând cu data de 01.07.2009 până          STEFANIA PATYSERV - S.R.L.
în data de 01.07.2012; Prezentul act reprezintă voința
asociaților fiind citite și semnate personal de către           HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
acestea și îndeplinește procedura legală privind
înregistrarea, autorizarea și publicarea. Red. în 6 ex.          DIN DATA DE 08 IULIE 2009
astăzi, 01.07.2009.
                                Subsemnații DAVID ANGHELUTA și DAVID PAULA,
  (49/1.227.198)                      în calitate de asociați, astăzi, 08.07.2009, am hotărât:
                                - Deschiderea a două puncte de lucru situate în: - 1.
       Societatea Comercială              Jud. Argeș, Mun. Pitești, Piața Trivale; - 2. jud. Argeș,
    SERVER CONSULTING NEXT - S.R.L.           Mun. Pitești, Complex Comercial “John”, str. Nicolae
                               Bălcescu, nr. 112, stand nr. 46;
           HOTĂRÂREA                 Urmare celor hotărâte, societatea deschide 2 puncte
                               de lucru situate în: - 1. Jud. Argeș, Mun. Pitești, Piața
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A           Trivale; - 2. jud. Argeș, Mun. Pitești, Complex Comercial
   S.C. SERVER CONSULTING NEXT S.R.L.           “John”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 112, stand nr. 46;
      NR. 1 DIN DATA DE 09.07.2009             Prezentul act reprezintă voința părților și îndeplinește
  Adunarea generală a asociaților în prezența:       procedura legală privind înregistrarea, autorizarea și
  D-lui DINUȚĂ GHIORGHE, de cetățenie română,        publicarea. Red. în 6 ex. astăzi, 08.07.2009.
domiciliat în Oraș Mioveni, Str. Muntenia, nr. 2,        (52/1.227.201)
județ Argeș, CNP 1620608038621, identificat cu CI,
seria AS, nr. 419137, eliberată de Spclep Mioveni, la data
de 12/07/2005, deținând un număr de 10 părți sociale,            Societatea Comercială
reprezentând 50% din capitalul social al societății            ALY STEFANO PRO - S.R.L.
  D-nei DINUȚĂ ARGENTINA STELUȚA, de cetățenie
                                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
română, domiciliată în Oraș Mioveni, Str. Muntenia, nr. 2,
județ Argeș, CNP 2641115370011, identificată cu CI,
                                    AL S.C. ALY STEFANO PRO S.R.L.
seria AS, nr. 027959, eliberată de Pol. Mioveni, la data
                                    NR. 1 DIN DATA DE 09.07.2009
de 04/05/1999, deținând un număr de 10 părți sociale,
reprezentând 50 % din capitalul social al societății      Subsemnatul
  legal și statutar convocată,                 ȘTEFAN ION MARIUS, de cetățenie română,
            HOTĂRĂȘTE:              domiciliat în corn. Albota, sat Albota, județ Argeș,
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă  CNP 1781016035014, identificat cu CI, seria AS,
de 3 ani începând cu data de 09.07.2009;           nr. 530922, eliberată de SPCLEP Pitești, la data
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
de 14/08/2007, deținând un număr de 20 părți sociale,            Societatea Comercială
reprezentând 100% din capitalul social al societății           LD TRANS WORK 2008 - S.R.L.
              DECIDE:
  Art. 1 Înființarea unui punct de lucru în Roșiori de          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Vede, str. Sf. Teodor, nr. 26A, jud. Teleorman;
  Art. 2 Completarea datelor personale ale asociatului și      AL S.C. LD TRANS WORK 2008 S.R.L.
administratorului;                           NR. 1 DIN DATA DE 09.07.2009
  Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    Subsemnatul
neschimbate.                          DRĂGOI LUIGI, de cetățenie română, domiciliat în
  (53/1.227.202)                      Oraș Mioveni, Str. Log Stanciu Mihoveanu, bl. A2, sc. B,
                               ap. 18, județ Argeș, CNP 1680916035036, identificat cu
                               CI, seria AS, nr. 138277, eliberată de Pol. Mioveni, la data
        Societatea Comercială             de 22/06/2001, deținând un număr de 20 părți sociale,
      MEDIFARM INTERMED - S.R.L.            reprezentând 100% din capitalul social al societății
                                            DECIDE:
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 06.07.2009            Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
  Subsemnații BAGHIU VERONICA-CORNELIA și          de 3 ani începând cu data de 09.07.2009;
BUCUROIU VASILE, în calitate de asociați ai           Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
S.C. MEDIFARM INTERMED S.R.L., am hotărât          neschimbate.
următoarele:
                                 (57/1.227.206)
  1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani
începând cu data de 06.07.2009.
  2. Prezenta hotărâre va fi înregistrată la Oficiul            Societatea Comercială
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș și         ROXIFLOR DISTRIBUTION - S.R.L.
publicată în Monitorul Oficial.
  Prezenta hotărâre a fost redactată sub semnătură           HOTĂRÂREA NR. 01/03.07.2009
privată în patru exemplare.                   Subsemnații DOMȘA CĂTĂLIN - FLORIN și DOMȘA
  (54/1.227.203)                      LARISA - ROXANA - MARIA, în calitate de asociați,
                               astăzi, 03.07.2009, am hotărât deschiderea unui punct
                               de lucru în Orș. Mioveni, bd. Dacia, bl. S2, jud. Argeș;
        Societatea Comercială              Prezenta Hotărâre va fi înregistrată la ORC Argeș și
       ORIENTAL LIFE KY - S.R.L.           publicată în Monitorul Oficial.
       HOTĂRÂRE NR. 1/20.06.2009              (58/1.227.207)
  Subsemnații ITO ELENA NICULINA și ITO JUN, în
calitate de asociați la S.C. ORIENTAL LIFE KY S.R.L.,             Societatea Comercială
am hotărât suspendarea activității societății pe o               FIV LINE '86 - S.R.L.
perioadă de 3 ani începând cu data de 20.06.2009.
Prezenta hotărâre va fi înregistrată la ORC Ag și             DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
publicată în Mon. Of. Redactată sub semnătură privată în
4 exemplare.                               AL S.C. FIV LINE ‘86 S.R.L.
                                     NR. 1 DIN DATA DE 29.06.2009
  (55/1.227.204)
                                Subsemnata
                                SAFTA FELICIA ELENA, de cetățenie română,
       Societatea Comercială              domiciliată în Municipiul Pitești, Str. Tudor Vladimirescu,
    DANIEL EUROSERVICE 2008 - S.R.L.           bl. U5, sc. A, et. 7, ap. 30, județ Argeș,
                               CNP 2860602035272, identificată cu CI, seria AS,
  HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 08.07.2009
                               nr. 081923, eliberată de Pol. Pitești, la data
  Subsemnatul DUCU CONSTANTIN-DANIEL, unic         de 26/06/2000, deținând un număr de 20 părți sociale,
asociat a S.C. “DANIEL EUROSERVICE 2008” S.R.L.,       reprezentând 100% din capitalul social al societății
am hotărât:                                      DECIDE:
  1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă   Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
de 3 ani, începând cu data de 08.07.2009           de 3 ani începând cu data de 30.06.2009
  Cele hotărâte vor modifica și va parcurge procedurile    Art. 2 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
cerute de lege pentru înregistrare și publicitate.      neschimbate.
  (56/1.227.205)                        (59/1.227.208)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009               15

       Societatea Comercială              pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma
     ALEXANDRA MARINELI AG - S.R.L.            S.C. CELLYRO S.R.L. având nr. de înregistrare în
                               Registrul Comerțului J03/2716/1993 și codul unic de
            HOTĂRÂRE
                               înregistrare RO 4993500 cu cererea înregistrată sub
           NR. 1/25.06.2009             nr. 40925/13.07.2009, a depus copie de pe situația
                               financiară pentru anul 2008 însoțită de raportul
  Subsemnatul VIGU MARIN-GABRIEL în calitate de
asociat unic la S.C. ALEXANDRA MARINELI AG S.R.L.,      administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
am hotărât suspendarea activității societății pe o      auditori financiari, procesul verbal al adunării generale a
perioadă de 3 ani începând cu data de 25.06.2009.       asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri de peste
Prezenta hotărâre va fi înregistrată la ORC Ag și       10 milioane lei.
publicată în Mon. Of. Redactată sub semnătură privată în
4 exemplare.                           (63/1.227.212)
  (60/1.227.209)
                                      Societatea Comercială
        Societatea Comercială                  GENERAL TRUST ARGES - S.R.L.
       RTA MEGA PROIECT - S.R.L.
                                      ANUNȚ NR. 40924/13.07.2009
           HOTĂRÂREA
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
      NR. 1 DIN DATA DE 07.07.2009           societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                               pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma
  Subsemnatul ROSU TRAIAN-AUREL, unic asociat a
S.C. “RTA MEGA PROIECT” S.R.L., am hotărât:          S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. având nr. de
  1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă  înregistrare în Registrul Comerțului J03/623/2003 și
de 3 ani, începând cu data de 07.07.2009           codul unic de înregistrare RO 15428170 cu cererea
  Cele hotărâte vor modifica și va parcurge procedurile   înregistrată sub nr. 40923/13.07.2009, a depus copie de
cerute de lege pentru înregistrare și publicitate.
                               pe situația financiară pentru anul 2008 însoțită de raportul
  (61/1.227.210)                      administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
                               auditori financiari, procesul verbal al adunării generale a
        Societatea Comercială             asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri de peste
        GENERAL PREST - S.A.             10 milioane lei.
       ANUNȚ NR. 40930/13.07.2009              (64/1.227.213)
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de         Societatea Comercială
pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma            NEO CONSTRUCT INDUSTRIAL AG - S.R.L.
S.C. GENERAL PREST S.A. având nr. de înregistrare în
Registrul Comerțului J03/2971/1992 și codul unic de            ANUNȚ NR. 40869/13.07.2009
înregistrare RO 3244050 cu cererea înregistrată sub
nr.40929/13.07.2009, a depus copie de pe situația        În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
financiară pentru anul 2008 însoțită de raportul       societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/    pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că firma S.C. NEO
auditori financiari, procesul verbal al adunării generale a
                               CONSTRUCT INDUSTRIAL AG S.R.L. având nr. de
asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri de peste
10 milioane lei.                       înregistrare în Registrul Comerțului J03/1224/2006 și
                               codul unic de înregistrare RO 18870338 cu cererea
  (62/1.227.211)
                               înregistrată sub nr. 40868/13.07.2009, a depus copie de
                               pe situația financiară pentru anul 2008 însoțită de raportul
        Societatea Comercială             administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
         CELLYRO - S.R.L.
                               auditori financiari, procesul verbal al adunării generale a
       ANUNȚ NR. 40926/13.07.2009            asociaților/acționarilor și are o cifră de afaceri de peste
                               10 milioane lei.
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de     (65/1.227.214)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
        Societatea Comercială               Art. 2. Se numește în funcția de administrator CALIN
       ALFMAR '96 IMPEX - S.R.L.             CRISTINA, cetățean român, născută la data
                                de 10.09.1983, în București, fiica lui Maria și Niculae,
            NOTIFICARE                domiciliată în București, str. Codrii Neamțului, nr. 13A,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Bl. NB1, sc. 4, etj. 8, apt. 245, Sector 3, pos. a CI:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  seria RT, nr. 610993, emisă de SPC SECT. 3, la data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        27.10.2008, CNP 2830910430059 având puteri, depline
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   și mandate nelimitat și se retrage D-na STEFAN ELENA.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Art. 3. Se schimbă sediul social din BUCUREȘTI,
ALFMAR ‘96 IMPEX S.R.L., cu sediul în București,        Str. Papiu Ilarian, nr. 4, BL. 43, sc. 1, apt. 13, Sector 3, în
Str. PREVEDERII, nr. 2, bloc D13, scara 1, etaj 2, ap. 15,   București, Str. Prevederii, nr. 2, Bl. D13, sc. 1, etj. 2,
sector 3, înregistrată sub nr. J40/5440/1996, cod unic de    apt. 15, Sector 3
înregistrare 8582559, care a fost înregistrat sub         Art. 4. Formarea capitalului social:
nr. 307078 din 12.06.2009.                     - CALIN CRISTINA - asociat- deține 14 părți sociale în
                                valoare nominală de 10 lei, reprezentând 70 % aport în
  (66/1.372.524)                       numerar de 140 lei, cat și participarea la beneficii și
                                pierderi.
        Societatea Comercială               - CIOROBEA MARIA - asociat, deține 6 părți sociale în
       ALFMAR '96 IMPEX - S.R.L.             valoare nominală de 10 lei, reprezentând 30 % aport în
                                numerar de 60 lei, cât și participarea la beneficii și
           HOTĂRÂREA                 pierderi.
                                  (67/1.372.525)
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         NR. 3/10.06.2009
                                       Societatea Comercială
  Subsemnații                            ALG BEST CLEAN DISTRIBUTION - S.R.L.
  STEFAN SICA - cetățean român, născut în Sat
Micsunestii - Moara (Com. Nuci), Jud. Ilfov, la data de            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
21.11.1955, fiul lui Balea și Ioana, domiciliat în București,
Str. Complexului, nr. 1, Bl. 62, sc. 3, etj. 5, apt. 111,             NR. 1 DIN 21.07.2009
Sector 3, CNP 1551121400415, posesor al CI: seria RR,
                                  Subsemnata Sandu Alexandra Maria, cetățean
nr. 342844, emisă de Secția 12 Pol, la 18.11.2004,
                                român, necăsătorită, sex feminin, născută la data
  Și
                                de 02.09.1980, în București, sector 5, fiica lui Florian, cu
  STEFAN ELENA - cetățean român, născută în Sat
                                domiciliul în București, str. Cavafii Vechi, nr. 3, sc. B,
Beleti (Com. Beleti-Negresti), Jud. Argeș, la data
                                ap. 1, etaj parter, sector 3, posesoare a CI seria RD,
de 02.03.1963, fiica lui Gheorghe și Viorica, domiciliată în
                                nr. 415830, eliberată de Secția 10 Poliție la data de
Str. Alex. Papiu Ilarian, nr. 4, BL. 43, sc. 1, apt. 13,
                                18.10.2004, CNP 2800902450040, în calitate de asociat
Sector 3, posesoare a CI: seria RT, nr. 569926, emisă la
                                unic al S.C. ALG BEST CLEAN DISTRIBUTION S.R.L.,
data de 18.06.08 de SPCEP, CNP 2630302400204
                                cu sediul social în București, str. Cpt. Nicolae Licaret,
  și
                                nr. 8, bloc PM82, scara B, etaj 9, ap. 100, înregistrată la
  CIOROBEA MARIA, cetățean român, născută la data
                                Registrul Comerțului sub nr. J40/7608/07.07.2009, Cod
de 17.04.1961, în Com. Beleti- Negresti), Jud. Argeș, fiica
                                Unic de înregistrare 25749160, decid deschiderea
lui Gheorghe, domiciliată în București, str. Codrii
                                punctului de lucru din Calea 13 Septembrie nr. 221-225,
Neamțului, nr. 13, Bl. NB1, sc. 4, etj. 8, apt. 245,
                                sector 5, Complex Comercial Prosper, etaj 1, spațiul
Sector 3, pos. a CI: seria RD, nr. 311298, emisă de secția
                                comercial E 16.
13 Pol. la data de 18.04.2003, CNP 2610417400323
  CALIN CRISTINA, cetățean român, născută la data         (68/1.372.532)
de 10.09.1983, în București, fiica lui Maria și Niculae,
domiciliată în București, str. Codrii Neamțului, nr. 13A,
                                       Societatea Comercială
Bl. NB1, sc 4, etj. 8, apt. 245, Sector 3, pos. a CI:
                                     TGD VALUATION SERVICES - S.R.L.
seria RT, nr. 610993, emisă de SPC SECT. 3, la data
de 27.10.2008, CNP 2830910430059, asociați în                     NOTIFICARE
prezenta societate, având în vedere contractul de
cesiune intervenit prin care STEFAN ELENA ȘI STEFAN        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SICA se retrag din societate, am hotărât:            București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Art. 1. Se retrag din calitatea de asociați STEFAN     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ELENA ȘI STEFAN SICA                      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                 17

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Botev, nr. 14, etaj 1, ap. 3, sector 3, înregistrată sub
TGD VALUATION SERVICES S.R.L., cu sediul în          nr. J40/8197/2005, cod unic de înregistrare 17550467,
București, Str. C. A. ROSETTI, nr. 17, etaj 5, ap. birou    care a fost înregistrat sub nr. 394825 din 29.07.2009.
504, sector 2, înregistrată sub nr. J40/12900/2008, cod
                                  (71/1.372.535)
unic de înregistrare 24238388, care a fost înregistrat sub
nr. 388299 din 24.07.2009.
                                         Societatea Comercială
  (69/1.372.533)
                                         EUROVERDE - S.R.L.

       Societatea Comercială                     HOTĂRÂREA NR. 6/28.07.2009
     TGD VALUATION SERVICES - S.R.L.
                                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             S.C. EUROVERDE S.R.L., CU NUMĂR DE ORDINE ÎN
                                 REGISTRUL COMERȚULUI J40/8197/04.05.2005,
   S.C. TGD VALUATION SERVICES S.R.L.             C.U.I. 17550467/04.05.2005, ATRIBUT FISCAL R
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, BD. LACUL TEI, NR. 29,            DIN DATA DE 06.05.2005, CU SEDIUL ÎN
   ETAJ 3, AP. 5, SECTOR 2, C.U.I. 24238388,         MUN. BUCUREȘTI, BDUL H. BOTEV, NR. 14, ET. 1,
   J40/12900/2008 DIN DATA DE 31.08.2009           AP. 3, SECTORUL 3, LOCUL ADUNĂRII GENERALE:
                                 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII, PARTICIPAREA:
  TURYAP GAYRIMENKUL DEĞERLEME A.Ș. (TGD
                                 100% DIN CAPITALUL SOCIAL, DATA 28.07.2009
A.Ș.), persoană juridică turcă, cu sediul social în
Büyükdere Cad. 171 - Metrocity A Block Kat 3 - 34330        Adunarea generală a asociaților a fost convocată
Istanbul Turcia, înregistrată la Registrul Comerțului din   conform prevederilor Actului Constitutiv. Dl Serban Ion -
Istanbul sub nr. 283808_231390, unic asociat al        Președintele CDA menționează că AGA a fost convocată,
S.C. TGD Valuation Services S.R.L., prin reprezentant     pentru o situație specială, asociatul și administratorul
Mehmet Onul Saribay, cetățean turc, născut la data       S.C. Euroverde S.R.L., Cipriani Antonio a decedat la
de 01.01.1978, în Istanbul, Turcia, domiciliat în       19.11.2008 și deși au trecut peste 8 luni, moștenitorii săi
Büyükdere Cad. 171 - Metrocity B Block Kat 22 - Daire 83    nu au întreprins nimic pentru legalizarea dreptului lor.
- 34330 Istanbul Turcia, identificat prin pașaport       Informează adunarea că sau trimis numeroase adrese,
                                două memorandum de colaborare, Notificare și chiar un
31-1543845-2002, emis de Guvernatorul din Istanbul la
                                Ultimatum la 26.05.2009, că în termen de 3 zile să-și
data de 15.01.2002, în calitate de Administrator
                                clarifice situația și poziția de moștenitori ai părților
  am decis după cum urmează:
                                sociale, dar toate fără niciun rezultat. În contextul crizei
  1. Schimbarea sediului societății “TGD Valuation
                                economice, când se administrează din ce în ce mai greu
Services S.R.L.” de la adresa din București, Bd. Lacul Tei,
                                societatea și nu se pot lua credite, participă la licitații, iar
nr. 29, etaj 3, ap. 5, sector 2, la adresa din Str. C. A.
                                cei peste 100 salariați vor trebui trimiși în șomaj propune,
Rosetti, nr. 17, etaj 5, birou 504, sector 2, București;
                                în temeiul art. 9.2, coroborat cu art.8.7. al Actului
  2. Înființarea unui punct de lucru (sediu secundar) al
                                Constitutivul art. 202 (1) al Legii nr. 31/1990, părțile
societății “TGD Valuation Services S.R.L.” în Str. Popa
                                sociale să fie distribuite 10% lui Monteleone Aldo și
Rusu, nr. 16 A, etaj 1, camera 8, sector 2, București.
                                23,4% dlui Serban Ion, iar contravaloarea părților sociale
  Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân  deținute de asociatul decedat să fie dispuse în cont
neschimbate.                          bancar la dispoziția moștenitorilor. Adunarea generală a
  (70/1.372.534)                       aprobat în unanimitate de voturi aceasta masură. La
                                adunare participa Monteleone Aldo, asociat, cetățean
                                italian, născut la data de 31.05.1953, în Erba Co Italia,
         Societatea Comercială
                                sex masculin, căsătorit, domiciliat în localitatea Arosio Co,
         EUROVERDE - S.R.L.
                                str. Madonina, nr. 2, Italia, identificat cu pașaport
                                seria ITA, nr. 951030, elib. autoritățile italiene la data
           NOTIFICARE
                                de 03.08.1999, asociat cu 43,3 % din capitalul social al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    societății, și dl Serban Ion, cetățean român, născut
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  la 1.01.1958 în comuna Mihai Bravu, Jud. Giurgiu, fiul lui
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Constantin și al Stana, sex masculin, căsătorit, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  domiciliul în București, str. Smaranda Braiescu, nr. 28-30,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   bl. 12I, sc. 1, et. 2, ap. 11, Sect. 1, identificat cu CI
EUROVERDE S.R.L., cu sediul în București, B-dul Hristo     seria RD, nr. 115427, CNP 1580101400784, eliberată de
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
SEP la data de 25.07.2000, asociat care deține 56,7%         II. Aprobă în unanimitate că modificările aprobate de
din capitalul social.                       adunarea generală, să fie înregistrate la Oficiul
  a hotărât în unanimitate de voturi următoarele:        Registrului Comerțului.
  I. - Modificarea Actului Constitutiv, referitor asociați, a    III. Împuternicește pe dl Serban Ion, Președinte CDA
art. 6, al. 1, art. 9.1 și art. 10.3, care vor avea următorul   și avocatul Istrate Stelian să îndeplinească procedurile
conținut:                             prevăzute de lege.
  1. Asociații
  - Serban Ion, cetățean român, născut la 01.01.1958 în       (72/1.372.536)
comuna Mihai Bravu, jud. Giurgiu, sex masculin,
căsătorit, cu domiciliul în mun. București, str. Smaranda            Societatea Comercială
Braescu, nr. 28-30, bl. 12I, sc. 1, et. 2, ap. 11, Sect. 1,        DAMAX SERVICE CONSTRUCT - S.R.L.
având CI seria RD, nr. 115427, CNP 1580101400784,
eliberată de SEP la data de 25.07.2000                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  - Monteleone Aldo, cetățean italian, născut la data
de 31.05.1953 în Erba Co Italia, sex masculine, căsătorit,             NR. 1/28.07.2009
domiciliat în localitatea Arosio Co, str. Madonnina, nr. 2,       A S.C. DAMAX SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
Italia, pașaport seria ITA, nr. 951030 T, eliberat de         Subsemnatul Docze Marius, cetățean român, născut
autoritățile italiene la data de 03.08.1999.
                                  la data de 09.10.1957 în București, căsătorit, fiul lui
  2. Art. 6.1. Societatea are capitalul social integral
                                  Emeric și al Eugeniei, domiciliat în str. Srg. Latea Gh,
subscris și vărsat în numerar de către asociați. La data
                                  nr. 13, bl. C70, sc. 1, et. 2, ap. 17, sector 6, posesor al CI
constituirii, capitalul social este de 5000 euro,
                                  seria RT, nr. 394615, eliberată de Secția SPCEP mun.
echivalentul sumei de 6451,61 USD, reprezentând
18.000 RON la cursul de schimb valutar de 1 euro =         București la data de 02.02.2006, CNP 1571009400101 în
3, 60 ron și 1 usd-2, 79 ron și este împărțit în 1.000 de     calitate de asociat unic al S.C. DAMAX SERVICE
părți sociale fiecare având o valoare nominală de 18 ron,     CONSTRUCT S.R.L.
deținute astfel:                            Am hotărât modificarea actului constitutiv al societății
  - Monteleone Aldo - deține 434 părți sociale a 18 ron     astfel
fiecare în valoare de 7812 ron, echivalentul a 2165 euro,       Art. 1 - Se modifică activitatea principala în 7490 -
numerotate de la 1 la 100 și de la 401 la 733           ”Alte activități profesionale, științifice, tehnice n.c.a.” și
reprezentând 43,3% din capitalul social.              anume: Evaluarea stării tehnice a autovehiculelor,
  - Serban Ion deține 567 părți sociale a 18 ron fiecare     inspecție tehnică auto, reparații autovehicule
în valoare de 10.206 ron, echivalentul a 2835 euro,          ART. 2 - Se prelungește mandatul administratorului
numerotate de la 101 la 400 și de la 734 la 1000          societății cu 4 ani, începând cu data de 24.01.2009 până
reprezentând 56,7% din capital.                  la data de 24.01.2013.
  3. Art. 9.1.Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi
este proporțională cu contribuția acestora la capitalul        (73/1.372.537)
social, astfel:
  Monteleone Aldo-43,3 %,                           Societatea Comercială
  Serban Ion-56,7 %                           DAMAX SERVICE CONSTRUCT - S.R.L.
  4. Adunarea a luat act că prin decesul
administratorului Cipriani Antonio la data de 19.11.2008,                 NOTIFICARE
postul de administrator rămâne vacant. La fel, dl
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Monteleone Aldo, urmând prezintă demisia care este
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
acceptată, urmând că în cel mai scurt termen să fie numiți
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
doi noi administratori. Cei doi administratori își
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
prezentaseră demisiile încă din 30.09.2008 și adunarea
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
generală le acceptase. Aceste modificări vor fi reliefate în
                                  DAMAX SERVICE CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
prevederile art. 10.3. al Actului Constitutiv actualizat.
                                  București, Str. Lățea Gheorghe, nr. 13, bloc C70, scara 1,
  S-au hotărât aceste modificări în temeiul legii, întrucât
                                  etaj 2, ap. 17, sector 6, înregistrată sub nr. J40/961/2005,
societatea comerciala nu poate să funcționeze și
                                  cod unic de înregistrare 17135967, care a fost înregistrat
administreze, cu problemele curente în aceasta perioadă
                                  sub nr. 399554 din 31.07.2009.
de criza, mai ales să participe la licitații, să angajeze
credite și linii de credit pentru dezvoltarea sa.           (74/1.372.538)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                 19

       Societatea Comercială                București, Calea Floreasca, nr. 141-143, sector 1, în
    WND TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L.             baza contractului de COMODAT încheiat între
                                  S.C. WND TELECOM DISTRIBUTION S.R.L. și
            HOTĂRÂREA                 S.C. Agrirom S.R.L.
                                   4. Se schimbă administratorul societății. Se revocă din
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                funcția de administrator domnul Purcarea Mihail Teodor.
   WND TELECOM DISTRIBUTION S.R.L.               Noul administrator se numește domnul EL HUSSEINI
   CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 1,              HASSAN ADNAN, cetatea libanez, domiciliat în
 CALEA BUZESTI, NR. 72, ETAJ 3, ÎNREGISTRATĂ
                                  București, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 13, bloc 11, ap. 13,
    LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                  sector 4, identificat cu Carte de Rezidență Pentru
   NR. J40/20489/2005; C.U.I. RO 18191922
                                  Membrii de Familie Seria RTR, nr. 14812, emisă de
  1. PURCAREA MIHAIL TEODOR, cetățean român,           ORI - București, la data de 09.06.2008,
născut la 21.08.1981 în mun. București, sector 1,         CNP 7720618400028., fără antecedente penale, cu
identificat cu CI seria RX, nr. 200149, emisă de secția 8 la    puteri depline, pe durată nelimitată.
25.07.2003, stare civilă: căsătorit, CNP 1810821410018,        5. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
domiciliat în București, bld. Națiunile Unite, nr. 5, bl. 110,   neschimbate.
sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 5, fără antecedente penale,
  2. FINANCE PRO INVEST S.R.L., persoană juridică          (75/1.372.539)
română, cu sediul în București, Bd. Națiunile Unite, nr. 5,
bl. 110, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 5, J40/15960/2005,             Societatea Comercială
C.U.I. 17968770, reprezentată prin WEHBE MOHAMAD-             WND TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L.
BILAL, născut la 06.04.1973, în Liban, Beirut, domiciliat
în Orș. Lehliu-Gara, str. Mihail Sadoveanu, nr. 21,                   NOTIFICARE
jud. Calarasi, identificat cu CI seria KL, nr. 161226,
emisă de poliția Orș. Lehliu-Gara, la 04.03.2005,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CNP 1730406451527, și                       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  3. MANEA OVIDIU ANDREI, cetățean român, născut         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la 21.10.1978 în mun. București, sect.7, domiciliat în       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
București, str. Postăvarul, nr. 5, bl. C5, sc. 6, et. 4, ap. 74,  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
sector 3, identificat cu CI seria RR, nr. 231794, emisă de     WND TELECOM DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în
secția 13 poliție la 13.09.2002, CNP 1781021434522,        București, Calea FLOREASCA, nr. 141-143, etaj 4,
fără antecedente penale,                      ap. camera 6, sector 1, înregistrată sub nr. J40/20489/2005,
  În calitate de asociați ai S.C. WND TELECOM          cod unic de înregistrare 18191922, care a fost înregistrat
DISTRIBUTION S.R.L., am hotărât următoarele:            sub nr. 399601 din 31.07.2009.
  1. FINANCE PRO INVEST S.R.L., în calitate de            (76/1.372.540)
cedent, declar că cedez 70 [șaptezeci] părți sociale în
suma de 10 lei fiecare, în total 700 lei către EL HUSSEINI
HASSAN ADNAN care se subrogă în toate drepturile și                Societatea Comercială
obligațiile mele de orice natură ce decurg din deținerea              GABI'S QUEEN - S.R.L.
părților sociale cesionate.
  2. În urma cesiunii, capitalul social rămâne                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
neschimbat, iar cotele de participare la beneficii și
pierderi ale asociaților vor fi:                    S.C. GABI’S QUEEN S.R.L., J40/12350/2005,
  - EL HUSSEINI HASSAN ADNAN deține 70 părți            C.U.I. 17779232, STR. IANI BUZOIANU, NR. 1,
sociale a 10 lei fiecare parte socială, în suma de 700 lei,    BL. 16A, SC. A, ET4, AP. 17, SECTOR 1, BUCUREȘTI
reprezentând 70% din capitalul social și cota de beneficii              NR. 1/29.07.2009
și pierderi;                              Subsemnata
  - PURCAREA MIHAIL TEODOR deține 10 părți              MARIN GABRIELA, domiciliată în str. Iani Buzoianu,
sociale a 10 lei fiecare parte socială, în suma de 100 lei,    nr. 1, bl. 16A, sc. A, ap. 17, sector 1, București,
reprezentând 10% din capitalul social și cota de beneficii     identificată cu CI seria RT, nr. 332496, eliberată la data
și pierderi.                            de 21.05.04 de către Secția 4, CNP 2580812400173
  - MANEA OVIDIU ANDREI deține 20 părți sociale a
                                    În calitate de asociat unic al S.C. GABI’S QUEEN
10 lei fiecare parte socială, în suma de 200 lei,
                                  S.R.L., am hotărât următoarele:
reprezentând 20% din capitalul social și cota de beneficii
                                    Art. 1 Suspendarea activității societății pe o durată de
și pierderi.
                                  3 (trei) ani, începând cu data de 29.07.2009.
  3. Se schimbă sediul social al societății. Noul sediu
social va fi în camera nr. 6, etaj 4 din imobilul situat în      (77/1.372.541)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
       Societatea Comercială                Pe cale de consecință art. 6.2 al Actului Constitutiv al
    ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA - S.A.            Societății se modifică și va avea următorul conținut:
                                  “Obiect secundar de activitate
           NOTIFICARE                  - 3530 - Furnizarea de abur și aer condițional
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     - 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        și nerezidențiale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    - 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   pentru electricitate și telecomunicații
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A., cu sediul în            - 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte
București, B-dul Ion Mihalache, nr. 41-43, sector 1,      inginerești n.c.a.
înregistrată sub nr. J40/1859/2002, cod unic de          - 4321 - Lucrări de instalații electrice
înregistrare 14507322, care a fost înregistrat sub         - 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
nr. 409815 din 07.08.2009.                     - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
                                  - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
  (78/1.372.544)                         - 5829 - Activități de editare a altor produse software
                                  - 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu
       Societatea Comercială              cablu
    ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA - S.A.              - 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără
                                cablu (exclusiv prin satelit)
      HOTĂRÂREA NR. 7/30.06.2009               - 6190 - Alte activități de telecomunicații
  ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A                - 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă
ACȚIONARILOR S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA          (software orientat client)
S.A. societate înființată în România și care urmând        - 6203 - Activități de management (gestiune și
desfășoară activitatea în conformitate cu legile române,    exploatare) a mijloacelor de calcul
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu    - 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia
nr. de ordine J40/1859/2002, cu sediul în Bd. Ion       informației
Mihalache, nr. 41-43, Sector 1, România, cod unic de        - 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor
înregistrare 14507322, denumită în cele ce urmează       web și activități conexe
“Societatea”, întrunită în ședința extraordinară, în        - 6420 - Activități ale holdingurilor
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind       - 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare
societățile comerciale, republicată, cu participarea      similare
reprezentanților acționarilor ENEL S.p.A deținând         - 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.
64.4251% din capitalul social al Societății și           - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
S.C. Electrica S.A. deținând 23,5749% din capitalul      proprii
social al Societății, acționarii prezenți deținând 88% din     - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor
capitalul social al Societății, întrunită în mod legal și   imobiliare proprii sau închiriate
statutar,                             - 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor
             HOTĂRĂȘTE:              administrative centralizate
             Articolul nr. 1             7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
  Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor       management
aprobă modificarea obiectului de activitate al Societății,     - 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică
ca urmare a completării obiectului secundar de activitate   legate de acestea
cu următoarele activități:                     - 7120 - Activități de testări și analize tehnice
  Cod CAEN 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor),     - 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
birourilor administrative centralizate;            inginerie
  Cod CAEN 7022 Activități de consultanță pentru         - 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a
afaceri și management:                     opiniei publice
  Cod CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe       - 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
naturale și inginerie                     n.c.a.
  Cod CAEN 7320 Activități de studiere a pieței și de       - 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a
sondare a opiniei publice                   personalului
  Cod CAEN 7820 Activități de contractare, pe baze        - 7830 Servicii de furnizare și management a forței de
temporare, a personalului                   muncă
  Cod CAEN 7830 Servicii de furnizare și management        - 8020 - Activități de servicii privind sistemele de
a forței de muncă                       securizare
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                 21

  - 8220 - Activități ale centrelor de intermediere                  HOTĂRĂȘTE
telefonică (call center)                                 Articolul nr. 1
  - 8299 - Alte activități de servicii suport pentru       Consiliul de Administrație aprobă noua organigramă a
întreprinderi n.c.a.                      Societății în forma atașată că anexa 4.2 la Procesul
  - 8412 - Reglementarea activităților organismelor care   verbal al ședinței.
prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății,                   Articolul nr. 2
învățământului, culturii și al altor activități sociale,      Consiliul de Administrație aprobă completarea
exclusiv protecția socială                   puterilor delegate Directorului de Achiziții al Societății
  - 8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților   exclusiv cu puterea de a încheia contracte de vânzare de
economice                           bunuri mobile, cu o valoare de până la 200.000
  - 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional    Euro/contract sau echivalent în lei. Contractele de
  - 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.          vânzare de bunuri mobile, cu o valoare de peste 200.000
                                Euro/contract sau echivalent în lei vor fi aprobate de
  - 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
                                Consiliul de Administrație.
  - 9411 - Activități ale organizațiilor economice și
                                  Astfel, puterile delegate de Consiliul de Administrație
patronale
                                către directorii Societății, în conformitate cu prevederile
  - 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații”
                                legii și ale Actului Constitutiv, sunt următoarele:
              Articolul nr. 2
                                  1. Directorul General va avea următoarele puteri și
  Se împuternicesc următoarele persoane:           atribuții:
  1. Dl Cosmin-Gabriel Predoiu, domiciliat în București,     a) Reprezentarea Societății în relațiile cu terții.
Str. Arh. Dumitru Harjeu, nr. 68A, sector 2, posesor al CI     b) Conducerea și coordonarea activității zilnice a
seria RT, nr. 399640, eliberată de SPCEP la data        Societății și a departamentelor acesteia, în vederea
de 03.03.2006, CNP 1740706100102                aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al
  2. Dl Paul-Adrian Farca, domiciliat în București,     Societății, precum și organizarea și administrarea
Sector 4, Str. Resița, nr. 18, bl. A-18, sc. A, ap 1,     personalului, inclusiv toate atribuțiile și responsabilitățile
identificat cu CI seria RR, nr. 190900, eliberată de Secția  care sunt în sarcina “angajatorului”, astfel cum este
16 la data de 11.02.2002, CNP 1810807440023 și         acesta definit în legislația relevantă în domeniul
  3. Dl Ionut Bohalteanu, cetățean român, cu domiciliul   securității și sănătății în muncă, cu excepția acelor
în București, Str. Elena Clucereasa, nr. 37, născut în     atribuții care revin Adunării Generale a Acționarilor și
Adjud, jud. Vrancea la data de 21 octombrie 1980,       Consiliului de Administrație conform legii, Actului
posesor al CI seria RD, nr. 339013, emisă de Secția 4     Constitutiv, hotărârilor și deciziilor Adunării Generale a
Poliție la data de 24.09.2003                 Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și
  pentru ca împreună sau separat, să reprezinte       cu excepția atribuțiilor și puterilor care au fost delegate de
Societatea în calitate de mandatari ai acesteia, în scopul   către Consiliul de Administrație celorlalți directori,
aducerii la îndeplinire a oricăror operațiuni privind     conform hotărârilor acestuia.
înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri în         c) Implementarea strategiei și politicii de dezvoltare
conformitate cu prevederile legale în vigoare.         astfel cum vor fi acestea aprobate de Consiliul de
Reprezentanții menționați mai sus sunt liberi să delege    Administrație.
atribuțiile oricăror persoane pe care le considera potrivite    d) Negocierea Contractului Colectiv de Muncă și a
în acest sens.                         Regulamentului Intern al Societății în limitele stabilite prin
  Adoptată astăzi, 30 iunie 2009.              deciziile Consiliului de Administrație.
                                  e) Negociază și semnează pentru și în numele
  (79/1.372.545)                       Societății contracte și/sau orice alte documente în
                                legătura cu acorduri și/sau licențe pentru sub-distribuția
                                de energie electrică și stabilirea responsabilităților
       Societatea Comercială
                                derivate din condițiile licenței de distribuție și contractului
    ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA - S.A.
                                de concesiune a serviciului de distribuție a energiei
            HOTĂRÂRE                electrice.
                                  j) Negocierea și semnarea pentru și în numele
     A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE            Societății de contracte sau acte juridice aferente
     NR. 8 DIN DATA DE 30 IULIE 2009           activităților Societății pentru care acesta a fost
                                împuternicit conform celor prevăzute la literele a), b) și e)
  Consiliul de Administrație (denumit în continuare     de mai sus, inclusiv: (i) contractele de achiziție de bunuri
“Consiliul”) al S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.      și servicii privind securitatea muncii și apărarea civilă, în
(denumită în continuare “Societatea”), numit prin       limita prevăzută la litera h); (ii) contractele inter-company
Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor          încheiate cu Părți Afiliate astfel cum sunt definite acestea
nr. 7/04.06.2008, nr. 8/29.07.2008 și nr. 5/04.05.2009     în Actul Constitutiv al Societății, cu respectarea materiilor
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
rezervate pentru Consiliul de Administrație și Adunarea     astfel de contracte vor fi peste limita de 3 milioane
Generală a Acționarilor; (iii) contracte de achiziție de    EURO/contract sau echivalent în lei Directorul General
servicii juridice și (iv) contracte de achiziție de servicii  este obligat a aduce la cunoștința Consiliului de
pentru lucrări de conectare la rețea, în cazul în care     Administrație astfel de cazuri în ședința următoare.
clientul a cărui conectare la rețea va fi executată         k) Negocierea și semnarea pentru și în numele
solicită/indică un anume executant al lucrării, cu excepția   Societății de contracte de transport de energie electrică,
contractelor de achiziție a altor bunuri și servicii, până la  reglementate de ANRE, până la concurenta sumei de
limita sumei de 5 milioane de Euro/contract sau         25 milioane EUR/contract sau echivalent în lei, cu
echivalent în lei cu posibilitatea subdelegării acestor     posibilitatea de a subdelega o parte din puterile și
atribuții oricărui alt Director și cu posibilitatea de a    atribuțiile sale personalului de conducere din cadrul
subdelega o parte din puterile și atribuțiile sale       Societății, Directorul General fiind răspunzător față de
personalului de conducere din cadrul Societății,        Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu
Directorul General fiind responsabili în mod solidar cu     mandatarul sau. În cazul în care astfel de contracte vor fi
mandatarul acestuia pentru prejudiciile provocate        peste limita de 3 milioane de EUR/contract sau
Societății.                           echivalent în lei, Directorul General este obligat de a
  g) Negocierea și semnarea pentru și în numele        aduce la cunoștința Consiliului de Administrație astfel de
Societății de contracte de achiziții de bunuri și servicii   cazuri, în ședința imediat următoare.
până la limita sumei de 10.000 EUR/contract sau           2. Directorul Departamentului de Achiziții va avea
echivalent în lei cu posibilitatea de a subdelega        următoarele puteri și atribuții:
încheierea acestuia oricăruia dintre ceilalți directori sau     a) Reprezintă Societatea în relațiile cu terțe părți în
personalului de conducere din cadrul Societății,        legătură cu încheierea contractelor de achiziție de bunuri
Directorul General fiind răspunzător față de Societate     și servicii și a contractelor de vânzare de bunuri mobile,
pentru eventualele prejudicii, în solidar cu mandatarul     în conformitate cu puterile delegate;
său.
                                  b) Conduce și coordonează activitatea curentă a
  h) Numai în cazuri excepționale și urgente privind
                                Departamentului de Achiziții asigurând îndeplinirea
securitatea muncii și apărarea civilă, negocierea și
                                funcțiilor acestui departament, cu excepția atribuțiilor și
semnarea pentru și în numele Societății de contracte sau
                                puterilor delegate celorlalți Directori ai Societății de către
acte juridice aferente activităților Societății și
                                Consiliul de Administrație conform hotărârilor acestuia.
departamentelor acesteia pentru care a fost împuternicit
                                  c) Negociază și semnează în numele și pe seama
în conformitate cu literele a), b) și e) de mai sus (cu
                                Societății acte juridice și documente legate de activitatea
excepția contractelor de consultanță) cu o valoare mai
                                de achiziții și de activitatea de vânzare de bunuri mobile,
mare de 5 milioane Euro/contract sau echivalent în lei,
                                pentru care a fost împuternicit conform literelor a) și b) de
dar nu mai mult de 10 milioane de Euro/contract sau
echivalent în lei, cu obligația de a aduce la cunoștința    mai sus, inclusiv contracte de achiziții de bunuri sau
imediată a Consiliului de Administrație astfel de cazuri în   servicii, până la valoarea de 5.000.000 Euro/contract sau
vederea ratificării de către acesta a măsurilor luate,     echivalent în lei, precum și contracte de vânzare de
Directorul General fiind ținut răspunzător pentru        bunuri mobile, până la valoarea de 200.000
eventualele prejudicii aduse Societății.            Euro/contract sau echivalent în lei, cu posibilitatea de a
  i) Negocierea și semnarea pentru și în numele        subdelega încheierea acestuia oricăruia dintre ceilalți
Societății de contracte de achiziție de energie electrică,   directori sau personalului de conducere din cadrul
reglementate de ANRE, pentru Consumul Tehnologic        Societății, Directorul Departamentului de Achiziții fiind
Propriu până la concurenta sumei de 25 de milioane       răspunzător față de Societate pentru eventualele
EURO/contract sau echivalent în lei cu posibilitatea de a    prejudicii, în solidar cu mandatarul său. În cazul în care
subdelega o parte din puterile și atribuțiile sale       valoarea actului juridic respectiv depășește 5.000.000
personalului de conducere din cadrul Societății,        Euro/contract de achiziție sau echivalent în lei, respectiv
Directorul General fiind răspunzător față de Societate     200.000 Euro/contract de vânzare de bunuri mobile sau
pentru eventualele prejudicii, în solidar cu mandatarul     echivalent în lei, acesta trebuie aprobat de către Consiliul
său.                              de Administrație.
  j) Negocierea și semnarea pentru și în numele          3. Directorul Financiar va avea următoarele puteri și
Societății de contracte de furnizare de servicii de       atribuții:
distribuție de energie electrică, reglementate de ANRE,       a) Reprezentarea Societății în relațiile cu toate
până la concurenta sumei de 50 milioane EURO/contract      instituțiile financiare, fiscal/contabile și de audit,
sau echivalent în lei cu posibilitatea de a subdelega o     consultanți financiari și în general cu toate entitățile
parte din puterile și atribuțiile sale personalului de     publice sau private, în legătura cu activitățile financiar-
conducere din cadrul Societății, Directorul General fiind    contabile menționate mai jos inclusiv în vederea
răspunzător față de Societate pentru eventualele        deschiderii sau includerii conturilor bancare ale
prejudicii în solidar cu mandatarul său. În cazul în care    Societății;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                 23

   b) Coordonarea și conducerea tuturor activităților      aprobate de Directorul General și Directorul Financiar,
financiar-contabile, planificare și control de gestiune ale    Directorul    Financiar   neavând    posibilitatea
Societății;                            de a subdelega încheierea lor. Operațiunile mai
   c) Negocierea și semnarea pentru și în numele        sus-menționate având o valoare de peste 30 milioane
Societății de contracte sau acte juridice aferente        Euro trebuie aprobate de Directorul Financiar și
activităților financiar-contabile ale Societății, pentru care   Președintele Consiliului de Administrație, Directorul
acesta a fost împuternicit conform celor prevăzute la       Financiar neavând posibilitatea de a subdelega
lit. a) și b) de mai sus și cu respectarea prevederilor      încheierea lor. Directorul Financiar are obligația de a
literelor f), g), h) și i) de mai jos, inclusiv contracte de   aduce la cunoștință Consiliului de Administrație
servicii financiare și de audit, până la limita sumei de     încheierea acestor operațiuni având o valoare mai mare
3 milioane EUR/contract sau echivalent în lei, cu         de 10 milioane Euro sau echivalent în lei, în ședința
posibilitatea de a subdelega aceasta putere Directorului     imediat următoare;.
General sau oricăruia dintre ceilalți directori sau cu         g) Ordonarea efectuării de plăți, astfel:
posibilitatea să poată subdelega o parte din puterile și        - În privința plăților aferente contractelor
atribuțiile sale personalului de conducere din cadrul       nereglementate de către ANRE, Directorul Financiar este
Societății, Directorul Financiar fiind răspunzător față de    împuternicit pentru efectuarea plaților în valoare maximă
Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu      de 250.000 Euro/plată sau echivalent în lei, cu
mandatarul sau. În cazul în care aceste contracte vor fi     posibilitatea de a subdelega aceasta putere (i) unei
peste limita prevăzuta mai sus este necesară           singure persoane din cadrul personalului din subordinea
contrasemnarea unor astfel de contracte de către         sa directă, în cazul în care plata este în valoare maximț
Directorul General sau, în lipsa acestuia, de către un alt    de 50.000 Euro și (ii) către două persoane din subordinea
director desemnat de Directorul General în acest sens.      sa directă, semnătura ambelor persoane fiind obligatorie
   d) Coordonează și elaborarea situațiilor financiare și a   pe instrumentul de plată, în cazul în care valoarea plății
bugetului de venituri și cheltuieli al Societății și urmărirea  este între 50.001 Euro și 250.000 Euro sau echivalent în
respectării bugetului de venituri și cheltuieli;         lei, Directorul Financiar fiind răspunzător față de
   e) Negocierea și semnarea pentru și în numele        Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu
Societății a oricărui contract de vânzare - cumpărare de     mandatarii săi. În cazul în care valoarea plații este între
valută în scop de hedging al riscului de fluctuație a       250.000 Euro și 3 milioane Euro sau echivalent în lei,
cursului de schimb valutar, până la limita sumei de        plată trebuie aprobată de Directorul General sau de
10 milioane de EUR/contract sau echivalent în lei, cu       Președintele Consiliului de Administrație și instrumentul
posibilitatea de a subdelega aceasta putere Directorului     de plată trebuie semnat de către Directorul Financiar și
General, Directorul Financiar și mandarul acestuia fiind     de către Directorul General sau de Președintele
ținuți răspunzători în mod solidar pentru eventualele       Consiliului de Administrație al Societății, Directorul
prejudicii aduse Societății. În cazul în care astfel de      Financiar neavând posibilitatea de a subdelega
contracte vor fi peste limita de 3 milioane de          efectuarea acestor plați. Plățile având o valoare de peste
EUR/contract sau echivalent în lei, este necesară         3 milioane Euro trebuie aprobate de Consiliul de
contrasemnarea unor astfel de contracte de către         Administrație al Societății;
Directorul General sau în lipsa acestuia - de către un alt       - În privința plăților aferente contractelor a căror
director, desemnat de către Directorul General în acest      termeni, preț și condiții sunt reglementate de către ANRE
sens și cu obligația de a aduce la cunoștința Consiliului     (contracte reglementate de către ANRE), cum ar fi, cu
de Administrație astfel de cazuri, în ședința imediat       titlu exemplificativ, contracte de furnizare de servicii de
următoare.                            distribuție, contracte reglementate de achiziție de energie
   f) Negocierea și semnarea pentru și în numele        pentru CPT, Directorul Financiar este împuternicit pentru
Societății a (i) contractelor de împrumut, (ii) constituirii de  efectuarea plăților în valoare de maxim 1 milion
depozite bancare și (iii) constituirii de garanții asupra     Euro/plată sau echivalent în lei, cu posibilitatea de a
conturilor bancare ale Societății, până la limita sumei de    subdelega aceasta putere personalului din subordinea sa
10 milioane EUR/contract sau echivalent în lei, Directorul    directă, Directorul Financiar fiind răspunzător față de
Financiar fiind răspunzător față de Societate pentru       Societate pentru eventualele prejudicii, în solidar cu
eventualele prejudicii. În cazuri urgente sau în cazul      mandatarul său. În cazul în care valoarea plății este între
imposibilității exercitării acestei atribuții de către      1 milion Euro și 5 milioane Euro sau echivalent în lei,
Directorul Financiar, operațiunile mai sus-menționate, în     plata trebuie aprobată de către Directorul General sau de
valoare de maxim 10 milioane euro sau echivalent în lei,     către Președintele Consiliului de Administrație și
vor fi aprobate de Directorul General și o altă persoană     instrumentul de plată trebuie semnat de către Directorul
împuternicită special de către Directorul Financiar în      Financiar și de către Directorul General sau Președintele
acest sens. În cazul în care valoarea actelor juridice mai    Consiliului de Administrație al Societății, Directorul
sus-menționate este între 10 milioane Euro și 30 milioane     Financiar neavând posibilitatea de a subdelega
Euro/contract sau echivalent în lei, acestea trebuie       efectuarea acestor plăți. Plățile având o valoare de peste
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
5 milioane Euro trebuie aprobate de Consiliul de        nr. B 842275, emis de autoritățile italiene la data de
Administrație al Societății;                  20 octombrie 2003, cu reședința în județul Timiș,
  h) Retragerea de numerar din conturile Societății în    Municipiul Timișoara, Str. Heinrich Iohann Pestalozzi,
valoare maxim 5.000 Euro/operațiune sau echivalent în      nr. 1, CNP 7500918350013.
lei. Efectuarea de transferuri a oricărei sume între        Dl Rosario Vollaro, în calitate de Director General, va
conturile bancare ale Societății, cu posibilitatea de a     exercita toate atribuțiile și puterile prevăzute în articolul
subdelega această ultima putere, personalului din        2 al prezentei Hotărâri.
subordinea sa directă, Directorul Financiar fiind                     Articolul nr. 4
răspunzător față de Societate pentru eventualele          Consiliul de Administrație aprobă inițierea procedurii
prejudicii, în solidar cu mandatarul său;            de achiziție publică pentru atribuirea unor contracte către
  i) Ordonarea efectuării de plăți către Societăți din    Enel Distribuzione S.p.A. cu respectarea prevederilor
cadrul Grupului Enel aferente contractelor inter-company    Ordionanței de Urgență a Guvernului nr. 34/200, astfel:
încheiate de Societate cu societăți din cadrul grupului       1. Suport, asistență și consultanță pentru proiectarea
Enel, în valoare de maxim Euro 3 milioane/plată sau       Cabinelor Primare - având o valoare maxima de
echivalent în lei, cu posibilitatea de a subdelega această   366.360 euro;
putere personalului din subordinea sa directă, Directorul      2. Suport, asistență și consultanță pentru proiectarea
Financiar fiind răspunzător față de Societate pentru      stații secundare, PTP, și rețea - având o valoare maximă
eventualele prejudicii, în solidar cu mandatarul său. În    de 506.600 euro;
cazul în care valoarea plații este între 3 milioane Euro și     3. Consultanță pentru echipamente cu automatizări -
5 milioane Euro sau echivalent în lei, Plata trebuie      având o valoare maximă de 244.240 euro;
aprobată de către Directorul general sau de către          4. mentenanță evolutivă pentru SIRED - având o
președintele Consiliului de Administrație și instrumentul    valoare maxima de 84.000 euro;
de plată trebuie semnat de către Directorul Financiar și      5. Consultanță pentru activitatea de telemetrie a
de către Directorul General sau președintele Consiliului    marilor clienți și costurilor anuale de operare - având o
de Administrație, Directorul Financiar neavând         valoare maximă de 270.000 euro;
posibilitatea de a subdelega efectuarea acestor plăți.       6. Consultanță pentru proiectarea softului rețelei de
Plățile având o valoare de peste 5 milioane Euro trebuie    comunicații pentru Telecontrol - relele de comunicații
aprobate de Directorul Financiar, Directorul General și     pentru conectarea stațiilor primare cu sistemul B de
Președintele Consiliului de Administrație, instrumentul de   telecontrol - având o valoare maxima de 68.000 euro.
plată trebuind semnat de către Directorul Financiar,        Termenul maxim la contractelor mai sus-menționate
Directorul General și Președintele Consiliului de        va fi de maxim 1 an de la data semnării.
Administrație.                                      Articolul nr. 5
  Președintele Consiliului de Administrație, în afară de     Consiliul de Administrație aproba convocarea Adunării
atribuțiile și competențele acordate prin lege și prin actul  generale Ordinare a Acționarilor societății în vederea:
constitutiv, va fi împuternicit să semneze orice document      - aprobării modificării contractelor inter-company
oficial sau corespondență având legătură cu organismele     încheiate cu Enel Energie Muntenia S.A. în vederea
de reglementare și autoritățile publice care activează în    participării Societății pe Piața Zilei Următoare și Piața de
domeniul energiei, organizații guvernamentale și        Echilibrare;
nonguvernamentale, organisme naționale și              - aprobării modificării contractului inter-company
internaționale, asociații, fundații și în general să      încheiat cu Enel Energie Muntenia S.A. privind serviciile
reprezinte Societatea în relația cu orice astfel de entități  nereglementate (inclusiv SLA-uri legate de
publice sau private.                      deconectări/reconectări ale utilizatorilor la rețea,
  Aceste puteri de reprezentare pe care le are        verificări, servicii legate de taxa de conectare, citiri,
Președintele Consiliului de Administrație nu vor fi atribuite  măsurări și alte servicii solicitate de consumatori)
în mod exclusiv acestuia. Directorul General fiind de                   Articolul nr. 6
asemeni în măsură să exercite atribuții de reprezentare a      Se împuternicesc următoarele persoane:
Societății și pentru astfel de situații, în afara celor deja    1. Dl Cosmin-Gabriel Predoiu, domiciliat în București,
acordate conform legii și actului constitutiv sau în baza    Str. Arh. Dumitru Harjeu, nr. 68A, sector 2, posesor al CI
deciziilor Consiliului de Administrație, în lipsa        seria RT, nr. 399640, eliberată de SPCEP la data
Președintelui sau în oricare altă situație în care o astfel   de 03.03.2006, CNP 1740706100102
de măsura se va impune.                       2. Dl Paul-Adrian Farca, domiciliat în București,
             Articolul nr. 3            Sector 4, Str. Reșița, nr. 18, bl. A-18, sc. A, ap 1,
  Consiliul de Administrație aprobă înlocuirea        identificat cu CI seria RR, nr. 190900, eliberată de
Directorului General al Societății, dl Luigi Giliotli cu    Secția 16 la data de 11.02.2002, CNP 1810807440023
dl Rosario Vollaro, cetățean italian, domiciliat în Roma,      3. Dl Ionut Bohalteanu, cetățean român, cu domiciliul
27 Via Alessandro VII, Italia, născut în Napoli, Italia la   în București, Str. Elena Clucereasa, nr. 37, născut în
data de 18 septembrie 1950, posesor al pașaportului       Adjud, jud. Vrancea la data de 21 octombrie 1980,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                25

posesor al CI seria RD, nr. 339013, emisă de Secția 4      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Poliție la data de 24.09.2003                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  pentru ca, împreună sau separat, să reprezinte        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Societatea în calitate de mandatari ai acesteia, în scopul    MATACHE IMPEX FARM S.R.L., cu sediul în București,
aducerii la îndeplinire a oricăror operațiuni privind      Aleea TERASEI, nr. 6, bloc R2, scara 1, etaj P, ap. 1,
înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri în        sector 4, înregistrată sub nr. J40/13472/1993, cod unic de
conformitate cu prevederile legale în vigoare.          înregistrare 4417583, care a fost înregistrat sub
Reprezentanții menționați mai sus sunt liberi să delege     nr. 412565 din 10.08.2009.
atribuțiile oricăror persoane pe care le consideră potrivite
                                   (82/1.372.548)
în acest sens.
  (80/1.372.546)
                                         Societatea Comercială
                                          SERMAC INT - S.R.L.
        Societatea Comercială
      MATACHE IMPEX FARM - S.R.L.                        HOTĂRÂREA

            HOTĂRÂREA                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  S.C. SERMAC INT. S.R.L. DIN DATA DE 4.05.2009
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                Noi, subsemnații,
     S.C. MATACHE IMPEX FARM S.R.L.               Winiger Daniel, necăsătorit, cetățean elvețian,
        NR. 11 DIN 07.08.2009               domiciliat în Elveția, Wollerstrasse, nr. 29, 5619,
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,      Buettikon, Elveția, masculine, posesor al pașaport
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările   nr. 9440200, eliberat la 03.10.1997 de autoritățile
ulterioare și ale actului constitutiv al societății, asociații  Elvețiene, cantonul Aargau, născut în Beinwil ( Freiamt)
  - Dima Nicusor Sorin, cetățean român, născut la data     AG., Elveția la data 30.06.1969, fiul lui Donat și al Mariei;
de 12.12.1975, în comuna Răcari, jud. Dâmbovița, cu         Hansjurg Salathe, necăsătorit, cetățean elvețian,
domiciliul în București, sectorul 4, str. Secuilor, nr. 2,    domiciliat în Elveția, Pratteln 2, Mutteenzerstrasse,
                                 nr. 75, 4133 Elveția, masculin, posesor al pașaport
bl. 21, sc. 4, ap. 71, identificat cu C.I. seria DP,
                                 nr. F 0216913, eliberat la 03.06.2003 de autoritățile
nr. 132072, eliberată de I.N.E.P. la data de 12.12.2008,
                                 Elvețiene, EDA Bern, născut în Arisdorf, Elveția, la data
CNP 1751212154216
                                 de 01.06.1962, fiul lui Hans și al Rozaliei;
  - Dima Ana-Iuliana, cetățean român, născută la data       În calitate de asociați ai S.C. SERMAC INT. S.R.L.
de 03.07.1975, în București, cu domiciliul în București,     ne-am reunit la sediul social al societății și am hotărât
sectorul 4, str. Secuilor, nr. 2, bl. 21, sc. 4, ap. 71,     următoarele:
identificat cu C.I. seria RT, nr. 574561, eliberată de        - radierea sediului secundar din com. 1 Decembrie,
SPCEP S4 la data de 07.07.2008, CNP 2750703343220        ȘOS. București- Giurgiu, KM. 18, nr. 264, în incinta
             HOTĂRĂSC:               S.C. COMAICO S.A., Jud. Ilfov.
  1. Completarea obiectului secundar de activitate cu       - înregistrarea sediului secundar situate în incinta
activitatea de comerț cu ridicata al produselor         S.C. AGAM Development S.R.L., B-dul Energeticienilor,
farmaceutice, conform cod CAEN 4646.               nr. 13-15, sect. 3, București.
  2. Deschiderea unui punct de lucru în localitatea        Prezenta hotărâre are 1 pag. Și a fost încheiată azi,
Târgoviște, str. Calafat, nr. 9, județul Dâmbovița, unde se   04.05.2009, în trei exemplare originale.
vor desfășura activități de comerț cu amănuntul al
                                   (83/1.372.549)
produselor farmaceutice, în magazine specializate (cod
CAEN 4773) și comerț cu ridicata al produselor
farmaceutice (cod CAEN 4646). Spațiul este deținut în               Societatea Comercială
baza contractului de comodat nr. 66 din 01.06.2009                FACTOR MEDIA - S.R.L.
încheiat cu S.C. GENESIS MED FARM S.R.L.
                                            HOTĂRÂREA
  (81/1.372.547)
                                   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
        Societatea Comercială                 ASOCIAȚILOR S.C. FACTOR MEDIA S.R.L.
      MATACHE IMPEX FARM - S.R.L.                    NR. 3 DIN 03.08.2009
                                  Ca urmare a convocării din data de 06.07.2009,
            NOTIFICARE                Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     S.C. FACTOR MEDIA S.R.L., s-a întrunit astăzi,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   27.07.2009, ora 11:00, la sediul societății din
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
Str. Icoanei, Nr.44, Sector 2, București, în condiții, de    CLEAN SERV CONSTRUCT IMPEX S.R.L., cu sediul în
validitate, cu participarea D-nei Furtună Isabela, cetățean   București, Str. Aldeni, nr. 55, bloc lotul nr. 1, scara
român, născută la data de 11.05.1957 în Câmpina,        (Cc, sector 1, înregistrată sub nr. J40/21120/2008, cod
jud. Prahova, fiica lui Vasile, și Elena, domiciliată în    unic de înregistrare 24886509, care a fost înregistrat sub
București, Sector 2, Str. Viitorului, Nr.87, posesoare a CI   nr. 423071 din 18.08.2009.
Seria RD, Nr. 433989, emisă de Secția 6 Poliție la data
                                  (86/1.372.552)
de 12.01.2005, CNP 2570511400948, deținătoare a
52,39 % din capitalul social și a D-lui Furtună Octav-
Antoniu, cetățean român, născut la data de 06.06.1955 în          Societatea Comercială
București, Sector 4, fiul lui Iacob și Florica, domiciliat în    CLEAN SERV CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.
București, Sector 2, Str. Viitorului, Nr. 87, legitimat cu CI
Seria RD, Nr. 433991, emisă de Secția 6 Poliție la data                HOTĂRÂREA
de 12.01.2005, CNP 1550606400167, deținător a
47.61 % din capitalul social al societății, unde s-a hotărât:     ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
suspendarea activității S.C. FACTOR MEDIA S.R.L.           CLEAN SERV CONSTRUCT IMPEX S.R.L.
începând cu data de 01.08.2009 pe o perioadă de 3ani.            NR. 1 DIN DATA DE 10.08.2009
  Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 03.08.2009,       ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRUL
în două exemplare originale.                       COMERȚULUI BUCUREȘTI, SUB
                                 NR. J40/21120/18.12.2008, CAPITAL SOCIAL 200 LEI
  (84/1.372.550)                           CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 1,
                                    STR. ALDENI, NR. 55, LOTUL NR. 1 (CE)
         Societatea Comercială                 C.U.I. 24886509 DIN DATA DE 18.12.2008
         EDAN KIDS - S.R.L.                Subsemnații
                                  Ciuca Dumitru, cetățean român, domiciliat în
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/13.08.2009
                                București, B-dul Petrila, nr. 2A, sector 1, posesor a C.I.
  Subsemnații                         Seria RT, Nr. 281834, eliberată la data de 11.09.2003 de
  PARVAN NELU GABRIEL, născut la data             Secția de Poliție nr. 5, CNP 1671005340048, născut la
de 29.01.1978 în Mun. București, fiul lui Nelu și al      data de 05.10.1967 în Comuna Izvoarele, jud. Giurgiu,
Iulianei, domiciliat în Mun. București, Str. Liviu Rebreanu,  căsătorit și,
nr. 35A, Bl. M36A, Sc. A, Et. 7, Ap. 30, sector 3, posesor     Ciuca Ștefania-Luminita, cetățean român, domiciliată
al C.I. seria R.R., nr. 474539, eliberată de SPCEP S3,     în București, B-dul Petrila, nr. 2A, sector 1, posesoare a
biroul nr. 5 la data de 26.07.2007, CNP 1780129433023      C.I. Seria RT, Nr. 281833, eliberată la data de 11.09.2003
și NEGRESCU SIMONA MARIA, născută la data            de Secția de Poliție nr. 5, CNP 2730705416017, născută
de 25.09.1976 în Mun. București, fiica lui Gheorghe și a    la data de 05.07.1973 în București, sector 1, căsătorită.
Etelcai, domiciliată în Mun. București, Str. Lt. Nicolae      În calitate de asociați cu drepturi depline, am hotărât
Pascu, nr. 1A, Bl. 8, Sc. C, Ap. 115, sector 3, posesoare    următoarele:
a C.I. seria R.T., nr. 192122, eliberată de Secția 11 Poliție    1. Retragerea din societate a asociatului Ciuca
la data de 19.09.2001, CNP 2760925431525, deținători      Dumitru și cesiunea în favoarea celuilalt asociat, Ciuca
ai întregului capital social al societății, am decis      Stefania Luminita, a tuturor părților sociale, respectiv
suspendarea activității societății pentru o perioadă de     10 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de
3 ani, începând cu data de 14.08.2009 și până la data      100 lei, numerotate de la 1 la 10, conform contractului de
de 14.08.2012.                         cesiune.
  (85/1.372.551)                         2. Se revocă din funcția de administrator Ciuca
                                Dumitru, cetățean român, domiciliat în București,
                                B-dul Petrila, nr 2A, sector 1, posesor a C.I. Seria RT,
      Societatea Comercială                Nr. 281834, eliberată la data de 11.09.2003 de Secția de
   CLEAN SERV CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.            Poliție nr. 5, CNP 1671005340048, născut la data
                                de 05.10.1967 în Comuna Izvoarele, jud. Giurgiu,
            NOTIFICARE
                                căsătorit
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      3. Se menține în funcția de administrator Ciuca
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  Stefania-Luminita, cetățean român, domiciliată în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        București, B-dul Petrila, nr 2A, sector 1, posesoare a C.I.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Seria RT, Nr. 281833, eliberată la data de 11.09.2003 de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Secția de Poliție nr. 5, CNP 2730705416017, născută la
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                 27

data de 05.07.1973 în București, sector 1, pe o perioadă    israeliene din Ierusalim, la data de 01.05.2005, valabil
de 4 ani conform Actului Constitutiv.              până la data de 05.02.2010.
  În urma acestor modificări capitalul social total al       6. BERNSTEIN RACHEL, cetățean israelian, născută
societății rămâne neschimbat, în valoare de 200 lei și     la data de 08.01.1941, în Bulgaria, căsătorita, domiciliată
este structurat astfel:                     în Israel, Ierusalim, Str. Yocheved Bat-Miriam, nr. 17,
  Asociatul unic Ciuca Stefania Luminita deține 20 părți    posesoare a pașaportului nr. 11522187, eliberat
sociale a câte 10 lei fiecare, având o contribuție la      de Ambasada israeliană din Cehoslovacia, la data
beneficii și pierderi de 100%;                 de 22.03.2007, valabil până la data de 21.05.2015.
                                  7. BRACHA ELIYAHU, cetățean israelian, născut la
  (87/1.372.553)                       data de 02.06.1957, în Israel, căsătorit, domiciliat în
                                Israel, Rehovot, Str. Har Hazofim, nr. 5, posesor al
        Societatea Comercială              pașaportului nr. 9676792, eliberat de autoritățile
       TULIP INVESTMENTS - S.R.L.             israeliene din Ramla la data de 13.04.2003, valabil până
                                la data de 12.04.2013.
           HOTĂRÂREA                   8. FARASH AHARON, cetățean israelian, căsătorit,
                                născut în Israel, la data de 30.10.1958, având domiciliul
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              în Israel, Maale Adomim, Str. Tzemach Hasade, nr. 23/1,
NR. 1/19.08.2009 A S.C. TULIP INVESTMENTS S.R.L.        posesor al pașaportului nr. 11644510, eliberat de către
  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, ȘOS. GIURGIULUI,           Autoritățile israeliene din Ierusalim, la data
  NR. 129, BL. 2A, SC. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR 4,       de 27.06.2006, valabil până la data de 26.06.2016.
 J40/14082/2006, C.U.I. 18988229, CAPITAL SOCIAL          9. JONATHAN JOSEPH, cetățean israelian, născut la
  400 RON - SUBSCRIS ȘI VĂRSAT INTEGRAL            data de 15.08.1948, în Israel, căsătorit, domiciliat în
  (DENUMITĂ ÎN CONTINUARE SOCIETATEA)             Israel, Mevaseret Zion, Str. Aarazim, nr. 7, posesor al
                                pașaportului nr. 12808651, eliberat de autoritățile din
  La Adunarea Generală a Asociaților Societății, ținută
                                B.G. Airport, la data de 23.06.2008, valabil până la data
azi, 19.08.2009, sunt prezenți toți asociații, care dețin
                                de 22.06.2018.
întregul capital social al Societății, deținând în consecință
                                  10. LOBEL (LEE) GABRIEL, cetățean israelian,
100% din drepturile de vot, respectiv:             necăsătorit, născut în Uruguay, la data de 16.05.1960,
  1. BAR-ASHER ARIEL, cetățean israelian, căsătorit,     având domiciliul în Israel, Kadima, Str. Eucalyptus, nr. 01,
născut în Israel, la data de 04.04.1972, având domiciliul    posesor al pașaportului nr. 9620686, eliberat de către
în Israel, Ierusalim, Hdaf-Hyumi, nr. 614/10, posesor al    Autoritățile israeliene din Tel-Aviv-Yafo, la data
pașaportului nr. 10831085, eliberat de către Autoritățile    de 01.10.2002, valabil până la data de 30.09.2012.
israeliene din Ierusalim, la data de 05.05.2005, valabil      11. MOYAL SUZANNE, cetățean israelian, născută la
până la data de 04.05.2015.                   data de 03.02.1932, în Egipt, căsătorită, domiciliată în
  2. BARAK ODED, cetățean israelian, născut la data      Israel, Ranana, Str. Hachehafim, nr. 64, posesoare a
de 23.07.1955, în Israel, necăsătorit, domiciliat în Israel,  pașaportului nr. 8195333, eliberat de autoritățile
Ramat Gan, Str. Shderot Hayeled, nr. 22, posesor al       israeliene din Kfar-Saba, la data de 15.04.2004, valabil
pașaportului nr. 8337682, eliberat de autoritățile       până la data de 20.09.2009.
israeliene din Herzliya la data de 04.07.2006, valabil       12. RAFAELI YOVAV, cetățean israelian, necăsătorit,
până la data de 12.11.2010.                   născut în Israel, la data de 09.10.1958, având domiciliul
  3. BAR ASHER ELI, cetățean israelian, născut la data    în Israel, Hod Hasharon, Str. Hamadregot, nr. 6, posesor
de 16.02.1950 în Maroc, necăsătorit, având domiciliul în    al pașaportului nr. 9488266, eliberat de către Autoritățile
Israel, Shilo, DN Efriem, Str. Hacohen, nr. 165, posesorul   israeliene din Tel Aviv Nord, la data de 29.05.2002, valabil
pașaportului nr. 9674488, eliberat de către Autoritățile    până la data de 28.05.2012.
israeliene din Ierusalim, la data de 16.10.2002, valabil      13. SARIG YARON SHMUEL, cetățean israelian,
până la data de 15.10.2012.                   născut la data de 30.05.1960, în Israel, necăsătorit,
  4. BAR ASHER RIVKA, cetățean israelian,           domiciliat în Israel, Tel Aviv, Str. Brazil, nr. 3, posesor al
necăsătorită, născută în Israel, la data de 29.12.1951,     pașaportului nr. 12564800, eliberat de autoritățile
având domiciliul în Israel, Ierusalim, Str. Frankfurter     israeliene din Tel-Aviv-Yafo la data de 08.10.2007, valabil
Rammot, nr. 5, posesoare a pașaportului nr. 12588261,      până la data de 07.10.2017.
eliberat de către Autoritățile israeliene din Ierusalim, la     14. WASSERMAN YAACOV, cetățean israelian,
data de 11.10.2007, valabil până la data de 10.10.2017.     căsătorit, născut în Israel, la data de 14.08.1962, având
  5. BARAZANI YOSEF, cetățean israelian, născut la      domiciliul în Israel, Shiloh, DN Effraim, 44830, posesor al
data de 05.02.1965, în Israel, căsătorit, domiciliat în     pașaportului nr. 12500630, eliberat de către Autoritățile
Israel, Ierusalim, Str. Agassi, nr. 24/8, posesor al      israeliene din Ierusalim, la data de 08.10.2007, valabil
pașaportului nr. 8365662, eliberat de autoritățile       până la data de 07.10.2017.
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
  15. ZILBER MORDECHAI, cetățean israelian,                   Societatea Comercială
căsătorit, născut în Israel, la data de 15.09.1937, având            IRUS INVESTMENTS - S.R.L.
domiciliul în Israel, Tel Aviv, Str. Shim’on Hatarsi, nr. 27,
posesor al pașaportului nr. 9022787, eliberat de către                 HOTĂRÂREA
Autoritățile israeliene din Tel Aviv - North, la data
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de 06.08.2000, valabil până la data de 05.08.2010.
                                  NR. 1/19.08.2009 A S.C. IRUS INVESTMENTS S.R.L.
  Toți asociații prin împuternicit Gram Anamaria Alina, în
                                   CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, ȘOS. GIURGIULUI,
baza Procurii apostolate sub nr. 16800/28.07.2009 în
                                   NR. 129, BL. 2A, SC. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR 4,
Israel.
                                  J40/2962/2006, C.U.I. 18410607, CAPITAL SOCIAL
              HOTĂRÂRE:
                                   400 RON - SUBSCRIS ȘI VĂRSAT INTEGRAL
  S-A HOTĂRÂT schimbarea sediului social al Societății
                                   (DENUMITĂ ÎN CONTINUARE SOCIETATEA)
de la vechea adresa: România, București, Șos. Giurgiului,
nr. 129, bl. 2A, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4, la noua adresă:    La Adunarea Generală a Asociaților Societății, ținută
  România, București, sector 3, Str. Andrei Birseanu,      azi, 19.08.2009, sunt prezenți toți asociații, care dețin
nr. 4, et. 1, Ap. 4, cam. 1.                   întregul capital social al Societății, deținând în consecință
  Încheiată în trei exemplare originale, astăzi,        100% din drepturile de vot, respectiv:
19.08.2009.                              1. BAR ASHER ELI, cetățean israelian, născut la data
                                 de 16.02.1950 în Maroc, necăsătorit, având domiciliul în
  (88/1.372.554)
                                 Israel, Shilo, DN Efriem, Str. Hacohen, nr. 165, posesor al
                                 pașaportului nr. 9674488, eliberat de către Autoritățile
        Societatea Comercială               israeliene din Ierusalim, la data de 16.10.2002, valabil
       TULIP INVESTMENTS - S.R.L.              până la data de 15.10.2012.
                                   2. BAR ASHER RIVKA, cetățean israelian,
            NOTIFICARE
                                 necăsătorita, născută în Israel, la data de 29.12.1951,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     având domiciliul în Israel, Ierusalim, Str. Frankfurter
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Rammot, nr. 5, posesoare a pașaportului nr. 12588261,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         eliberat de către Autoritățile israeliene din Ierusalim, la
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    data de 11.10.2007, valabil până la data de 10.10.2017.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      3. BARAZANI YOSEF, cetățean israelian, născut la
TULIP INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în București,         data de 05.02.1965, în Israel, căsătorit, domiciliat în
Str. ANDREI BÎRSEANU, nr. 4, etaj 1, ap. 4, sector 3,       Israel, Ierusalim, Str. Agassi, nr. 24/8, posesor al
înregistrată sub nr. J40/14082/2006, cod unic de         pașaportului nr. 8365662, eliberat de autoritățile
înregistrare 18988229, care a fost înregistrat sub        israeliene din Ierusalim, la data de 01.05.2005, valabil
nr. 426757 din 20.08.2009.                    până la data de 05.02.2010.
  (89/1.372.555)                          4. BERNSTEIN RACHEL, cetățean israelian, născută
                                 la data de 08.01.1941, în Bulgaria, căsătorită, domiciliată
                                 în Israel, Ierusalim, Str. Yocheved Bat-Miriam, nr. 17,
         Societatea Comercială
                                 posesoare a pașaportului nr. 11522187, eliberat de
       IRUS INVESTMENTS - S.R.L.
                                 Ambasada israeliana din Cehoslovacia, la data
            NOTIFICARE                 de 22.03.2007, valabil până la data de 21.05.2015.
                                   5. BRACHA ELIYAHU, cetățean israelian, născut la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     data de 02.06.1957, în Israel, căsătorit, domiciliat în
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Israel, Rehovot, Str. Har Hazofim, nr. 5, posesor al
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         pașaportului nr. 9676792, eliberat de autoritățile
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    israeliene din Ramla la data de 13.04.2003, valabil până
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    la data de 12.04.2013.
IRUS INVESTMENTS S.R.L., cu sediul în București,           6. FARASH AHARON, cetățean israelian, căsătorit,
Str. ANDREI BÎRSEANU, nr. 4, etaj 1, ap. 4, sector 3,       născut în Israel, la data de 30.10.1958, având domiciliul
înregistrată sub nr. J40/2962/2006, cod unic de          în Israel, Maale Adomim, Str. Tzemach Hasade, nr. 23/1,
înregistrare 18410607, care a fost înregistrat sub        posesor al pașaportului nr. 11644510, eliberat de către
nr. 426763 din 20.08.2009.
                                 Autoritățile israeliene din Ierusalim, la data
  (90/1.372.556)                        de 27.06.2006, valabil până la data de 26.06.2016.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                 29

  7. JONATHAN JOSEPH, cetățean israelian, născut la        În concordanță cu ordinea de zi a prezentei Adunări
data de 15.08.1948, în Israel, căsătorit, domiciliat în     Generale a Asociaților Societății, s-a discutat despre
Israel, Mevaseret Zion, Str. Aarazim, nr. 7, posesor al     schimbarea sediului Societății. Cu ocazia prezentei
pașaportului nr. 12808651, eliberat de autoritățile din     Adunări Generale a Asociaților Societății, noi, toți
B.G. Airport, la data de 23.06.2008, valabil până la data    asociații Societății, am luat în unanimitate următoarea:
de 22.06.2018.                                       HOTĂRÂRE:
  8. LOBEL (LEE) GABRIEL, cetățean israelian,           S-A HOTĂRÂT schimbarea sediului social al Societății
necăsătorit, născut în Uruguay, la data de 16.05.1960,      de la vechea adresa: România, București, Șos. Giurgiului,
având domiciliul în Israel, Kadima, Str. Eucalyptus, nr. 01,   nr. 129, bl. 2A, sc. 1, et. 1, ap. 3, sector 4, la noua adresă:
posesor al pașaportului nr. 9620686, eliberat de către        România, București, sector 3, Str. Andrei Birseanu,
Autoritățile israeliene din Tel-Aviv-Yafo, la data        nr. 4, et. 1, Ap. 4.
de 01.10.2002, valabil până la data de 30.09.2012.          Încheiată în trei exemplare originale, astăzi,
  9. MOYAL SUZANNE, cetățean israelian, născută la       19.08.2009.
data de 03.02.1932, în Egipt, căsătorită, domiciliată în       (91/1.372.557)
Israel, Ranana, Str. Hachehafim, nr. 64, posesoare a
pașaportului nr. 8195333, eliberat de autoritățile
                                         Societatea Comercială
israeliene din Kfar-Saba, la data de 15.04.2004, valabil             IVET LOGISTIC - S.R.L.
până la data de 20.09.2009.
  10. BARAK ODED, cetățean israelian, născut la data                 HOTĂRÂREA
de 23.07.1955, în Israel, necăsătorit, domiciliat în Israel,
Ramat Gan, Str. Shderot Hayeled, nr. 22, posesor al           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
pașaportului nr. 8337682, eliberat de autoritățile             NR. 6 DIN DATA DE 17.08.2009
israeliene din Herzliya la data de 04.07.2006, valabil        SOLOMAN ION, de cetățenie română, domiciliat în
până la data de 12.11.2010.                   Mun. București, str. TINCANI, nr. 3, bl. OS3, sc. 3, et. 9,
  11. RAFAELI YOVAV, cetățean israelian, necăsătorit,     ap. 117, sector 6, CNP 1680922414526, identificat cu CI
născut în Israel, la data de 09.10.1958, având domiciliul    seria RX, nr. 154164, eliberată de Secția 22 de Poliție, la
în Israel, Hod Hasharon, Str. Hamadregot, nr. 6, posesor     data de 14.03.2003 și SOLOMAN ELENA, de cetățenie
al pașaportului nr. 9488266, eliberat de către Autoritățile   română, domiciliată în Mun. București, str. TINCANI,
israeliene din Tel Aviv Nord, la data de 29.05.2002, valabil   nr. 3, bl. OS3, sc. 3, et. 9, ap. 117, sector 6,
până la data de 28.05.2012.                   CNP 2700403621609, identificată cu CI seria RR,
  12. SARIG YARON SHMUEL, cetățean israelian,         nr. 454406, eliberată de SPCEP S6, biroul nr. 3, la
născut la data de 30.05.1960, în Israel, necăsătorit,      data de 17.05.2007, asociați în cadrul S.C. IVET
                                 LOGISTIC S.R.L., am hotărât:
domiciliat în Israel, Tel Aviv, Str. Brazil, nr. 3, posesor al
                                   1. Declararea punctului de lucru situat în București,
pașaportului nr. 12564800, eliberat de autoritățile
                                 B-dul Theodor Pallady, nr. 73A, sector 3.
israeliene din Tel-Aviv-Yafo la data de 08.10.2007, valabil
                                   2. Declararea punctului de lucru situat în București,
până la data de 07.10.2017.
                                 B-dul Ceahlău (fost str. Ceahlău), nr. 20, bl. 103 (fost 103-
  13. WASSERMAN YAACOV, cetățean israelian,          104), sectorul 6.
căsătorit, născut în Israel, la data de 14.08.1962, având      3. Declararea punctului de lucru situat în București,
domiciliul în Israel, Shiloh, DN Effraim, 44830, posesor al   Șos. Olteniței, nr. 232, bl. 23, sectorul 4.
pașaportului nr. 12500630, eliberat de către Autoritățile      4. Declararea punctului de lucru situat în București,
israeliene din Ierusalim, la data de 08.10.2007, valabil     str. Râmnicu Vâlcea, nr. 16, sector 3.
până la data de 07.10.2017.                     5. Declararea punctului de lucru situat în localitatea
  14. ZILBER MORDECHAI, cetățean israelian,          Câmpulung, str. I.C. Brătianu, nr. 39 bis, bl. A2a, parter,
căsătorit, născut în Israel, la data de 15.09.1937, având    județul Argeș.
domiciliul în Israel, Tel Aviv, Str. Shim’on Hatarsi, nr. 27,    6. Declararea punctului de lucru situat în localitatea
posesor al pașaportului nr. 9022787, eliberat de către      Pucioasa, str. Fructelor, nr. 1, Construcția C1, 2, 3, 4, 5,
Autoritățile israeliene din Tel Aviv - North, la data      7, județul Dâmbovița,
de 06.08.2000, valabil până la data de 05.08.2010.          7. Declararea punctului de lucru situat în localitatea
  Toți asociații prin împuternicit Gram Anamaria Alina, în   Târgoviște, str. Calea București, nr. 2, spațiul nr. 1,
baza Procurii apostolate sub nr. 16707/28.07.2009 în       magazin Chindia, județul Dâmbovița.
Israel.                               (92/1.372.561)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       HIGH Q. PROMOTION - S.R.L.                    LAVABO SERVICE - S.R.L.

           NOTIFICARE                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  AL S.C. LINDO CONSULTING S.R.L., BUCUREȘTI,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        STR. TURDA, NR. 114, BL. 35, SC. A, PARTER, AP. 2,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    SECTOR 1, J40/5866/2004, C.U.I. 16324283
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                        NR. 1/24.08.2009
HIGH Q. PROMOTION S.R.L., cu sediul în București,
Str. ROSIA MONTANA, nr. 4, bloc O5, scara C, etaj 3,        BONGIOVANNI LUIGI, cetățean italian, născut la
ap. 130, sector 6, înregistrată sub nr. J40/4561/1996, cod   13.06.1956 în Rosolini (Siracusa) Italia, domiciliat în
unic de înregistrare 8501864, care a fost înregistrat sub   Italia, Via Zuara 5 Rosolini (SR) cu reședința în Str. Dr.
nr. 432566 din 25.08.2009.
                                Felix, nr. 41, BI. B1, Sc. a, Ap. 11, sector 1, identificat cu
  (93/1.372.562)                       Pa seria Y, nr. 462589, eliberat de Autoritățile Italiene la
                                data de 25.08.2005, am hotărât
        Societatea Comercială               • Schimbare denumiri societății în S.C. LAVABO
       HIGH Q. PROMOTION - S.R.L.            SERVICE S.R.L., conform rezervării nr. 426546/
                                20.08.2009, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                București.
     S.C. HIGH Q. PROMOTION S.R.L.               • completarea obiectului de activitate cu 5510 hoteluri
BUCUREȘTI, STR. ROSIA MONTANA, NR. 4, BL. O5,         și alte activități de cazare similare; 5520 facilități de
 SC. C, ET. 3, AP. 130, SECTOR 6, J40/4561/1996,        cazare pentru vacanțe și perioade scurte de durată;
 C.U.I. 8501864, CAPITAL SOCIAL 10.000 RON          5590 Alte servicii de cazare; 5610 Restaurante;
       NR. 1/21 AUGUST 2009
                                5621 Activități de alimentație (catering) pentru
  NECULA IULIANA-NICOLETA, cetățean român,          evenimente; 5629 Alte activități de alimentație n.c.a.;
născută la data de 12 martie 1973 în Com. Peris,
                                5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Sectorul Agricol Ilfov, domiciliată în București, str. Rosia
Montana, nr. 4, bl. O5, sc. C, etaj 3, ap. 130, sector 6,     • Schimbarea obiectului principal în 8121 Activități
identificată prin CI seria RR, nr. 454320, eliberată      generale de curățenie a clădirilor, domeniu principal
de SPCEP S 6, biroul nr. 2 la data de 17.05.2007,       812 Activități de curățenie, 7022 Activități de consultanță
CNP 2730312471014,                       pentru afaceri și management rămâne obiect secundar
  în calitate de asociat unic al S.C. HIGH Q.        de activitate.
PROMOTION S.R.L., am hotărât următoarele:
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Centrul         (95/1.372.564)
Comercial Cotroceni Park, București, Bdul Vasile Milea,
nr. 4, sector 6, Unitatea nr. C147b.
                                        Societatea Comercială
  2. Se completează obiectul de activitate cu
următoarele activități:                            LAVABO SERVICE - S.R.L.
  4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
produselor cu caracter specific, n.c.a.                        NOTIFICARE
  4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
în magazine specializate                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și    LAVABO SERVICE S.R.L., cu sediul în București,
piețe al altor produse                     Str. TURDA, nr. 114, bloc 35, scara A, etaj P, ap. 2,
  Societatea poate îndeplini activități de import-export
                                sector 1, înregistrată sub nr. J40/5866/2004, cod unic de
cu toata gama de produse și servicii descrise mai sus.
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân     înregistrare 16324283, care a fost înregistrat sub
neschimbate.                          nr. 432792 din 26.08.2009.
  (94/1.372.563)                         (96/1.372.565)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009                31

        Societatea Comercială               de 18/02/2008 - 1 parte socială, în valoare nominală de
       PROCOTRANS IMPEX - S.R.L.              10 lei, în valoare totală de 10 lei, reprezentând 2,5%;
                                  2.2. Efectele cesiunii sunt următoarele:
            NOTIFICARE                  - dl VOICULESCU MIHAIL se retrage din Societate;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - AHG Vermögensverwaltungs GmbH și STACHE
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   LUTZ devin asociați ai Societății;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          2.3. Repartizarea pe asociați a capitalului social al
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Societății în valoare totală de 400 lei, din care 20 lei și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    2267 USD (1 USD = 0, 1677 RON), divizat în 40 părți
PROCOTRANS IMPEX S.R.L., cu sediul în București,         sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, este
B-dul POLIGRAFIEI, nr. 1C, etaj 1, ap. bir. nr. 34,       următoarea:
sector 1, înregistrată sub nr. J40/9855/1994, cod unic de      - AHG Vermögensverwaltungs GmbH - 390 Iei, pentru
înregistrare 5721466, care a fost înregistrat sub        care deține 39 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
nr. 432935 din 26.08.2009.                    fiecare, în valoare totală de 390 lei, participând la
                                 beneficii și suportând pierderile în proporție de 97,5%;
  (97/1.372.566)                         - STACHE LUTZ - 10 lei pentru care deține 1 parte
                                 socială, în valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de
        Societatea Comercială               10 lei, participând la beneficii și suportând pierderile în
       PROCOTRANS IMPEX - S.R.L.              proporție de 2,5%;
                                  III. Schimbare sediu
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                Se schimbă sediul Societății din București,
                                 str. Sarafinesti, nr. 28, sector 2 în București,
     AL S.C. PROCOTRANS IMPEX S.R.L.             B-dul Poligrafiei, nr. 1C, etaj 1, Biroul nr. 34, sector 1.
         NR. 1/10.08.2009                 IV. Modificare administratori
  Subsemnatul VOICULESCU MIHAIL, cetățean             4.1. Se prelungește mandatul administratorului
român, născut în București la data de 04/08/1958,        VOICULESCU MIHAIL, cetățean român, născut în
domiciliat în 03044 Cottbus, str. Walther-Rathenau 45,      București la data de 04/08/1958, domiciliat în 03044
Germania, identificat prin pașaport nr. 14948462,        Cottbus, str. Walther-Rathenau 45, Germania, identificat
eliberat de autoritățile române la data de 17/03/2009,      prin pașaport, nr. 14948462, eliberat de autoritățile
CNP 1580804400219,                        române la data de 17/03/2009, CNP 1580804400219,
  în calitate de asociat unic al S.C. PROCOTRANS        pentru o perioadă nelimitată.
IMPEX S.R.L., denumită în continuare “Societatea”,         4.2. Se numește în funcția de administrator al
persoană juridică română cu sediul în București,         Societății, cu puteri depline de reprezentare, pentru un
Str. Sarafinesti, nr. 28, sector 2, având numărul de ordine   mandat nelimitat, STACHE LUTZ, cetățean german,
în Registrul comerțului J40/9855/1994 și C.U.I. 5721466,     născut în Kahla, Germania la data de 28/06/1961,
am decis următoarele:                      domiciliat în Cottbus, str. Markt, nr. 14, Germania,
  I. Reluarea activității Societății              identificat prin pașaport nr. C3PRRN89G, eliberat de
  Se reia activitatea Societății, începând cu data       autoritățile germane la data de 18/02/2008.
de 10/08/2009.                           4.3. Ca urmare a acestor modificări, administratorii
  II. Cesiunea de părți sociale                Societății, cu puteri depline de reprezentare, pentru un
  2.1. Asociatul VOICULESCU MIHAIL își cesionează,       mandat nelimitat, sunt:
la valoarea nominală, toate cele 40 părți sociale, în        - VOICULESCU MIHAIL
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de      - STACHE LUTZ
400 lei, din care 20 lei și 2267 USD (1 USD = 0,1677 lei),     V. Modificare obiect de activitate
reprezentând 100 % din capitalul Societății către:         5.1. Se renunță la obiectul de activitate declarat la
  - AHG Vermögensverwaltungs GmbH - persoană          constituire.
juridică germană, cu sediul în 03046 Cottbus, str. Markt,      5.2. Se stabilește următorul obiect de activitate:
nr. 14, Germania, înregistrată în Registrul comerțului sub     Domeniul principal de activitate îl constituie:
nr. HRB 8402 CB;                         702 Activități de consultanță în management
  - 39 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,   Activitatea principală o constituie: 7022 Activități de
în valoare totală de 390 lei, reprezentând 97,5 %;        consultanță pentru afaceri și management -
  - STACHE LUTZ, cetățean german, născut în Kahla,        Activități secundare:
Germania la data de 28/06/1961, domiciliat în Cottbus,       6420 Activități ale holdingurilor
str. Markt, nr. 14, Germania, identificat prin pașaport       7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor
nr. C3PRRN89G, eliberat de autoritățile germane la data     administrative centralizate
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5611/28.X.2009
  7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor                       Societatea Comercială
publice și al comunicării                                      LIBAROM AGRI - S.R.L.
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
n.c.a.                                                    HOTĂRÂREA
  9319 Alte activități sportive
                                            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  VI. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                         S.C. LIBAROM AGRI S.R.L. NR. 10/160/21.08.2009
nemodificate.
  VII. Noii asociați ai Societății vor redacta un act               ELIE BAKHAZI, născut la 17.02.1960 în Dakar,
constitutiv actualizat, cuprinzând toate modificabile sus           Senegal, domiciliat în Liban, oraș Beirut, Fanar Imobil
menționate.                                  Challita, str. Principala, nr. 145, posesor pașaport
                                        seria RL, nr. 0589824, eliberat de Autoritățile libaneze la
  Redactată și semnată în 3 exemplare originale.
                                        data de 29.11.2005,
   (98/1.372.567)                                BAAKLINI SAID, născut la data de 09.06.1962, cu
                                        domiciliul în București, str. Grigore Gafencu, nr. 22-24,
                                        sc. B, ap. 25, sector 1, ce se legitimează cu C.I. seria RD,
        Societatea Comercială
                                        nr. 551170, eliberată de către S.P.CE.P. S1, biroul nr. 1, la
     HERO HERERA SERV TRANS - S.R.L.                    data de 25.11.2007, C.N.P. 1620619400551,
                                          am hotărât următoarele:
             HOTĂRÂREA
                                          1. introducerea în obiectul de activitate al societății, la
                                        capitolul activități secundare, “Fabricarea altor produse
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A
                                        alimentare n.c.a. Cod. CAEN 1089”;
    S.C. HERO HERERA SERV TRANS S.R.L.                     2. autorizarea desfășurării activității identificate în
       NR. 1 DIN DATA DE 26.08.2009                   nomenclatorul CAEN 1089, la sediul secundar al
  Adunarea generală a asociaților în prezența:                societății situat în jud. Ilfov, sat Petrăchioaia, comuna
  D-lui HERA ION, de cetățenie română, domiciliat în             Petrăchioaia, CP. 077155.
București, Aleea Moinesti, nr. 7, bl. 22, sc. 3, et. 3, ap. 41,           (100/1.372.569)
sector 6, CNP 1500618400829, identificat cu CI,
seria RR, nr. 517560, eliberată de SPCEP S6, biroul
                                                   Societatea Comercială
nr. 2, la data de 27/03/2008, deținând un număr de
                                                   LIBAROM AGRI - S.R.L.
10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al
societății                                                  NOTIFICARE
  D-nei HERA VIRGINIA, de cetățenie română,
                                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliată în București, Aleea Moinesti, nr. 7, bl. 22,
                                        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
sc. 3, et. 3, ap. 41, sector 6, CNP 2591129400702,
                                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
identificată cu CI, seria RT, nr. 529487, eliberată de
                                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
SPCEP S6, biroul nr. 2, la data de 30.11.2007, deținând            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din               LIBAROM AGRI S.R.L., cu sediul în București,
capitalul social al societății                         Str. GENERAL CONSTANTIN BUDISTEANU, nr. 24,
  legal și statutar convocată, am hotărât:                  sector 1, înregistrată sub nr. J40/12430/1998, cod unic de
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de             înregistrare 11301637, care a fost înregistrat sub
3 ani de la 31.08.2009 până la 30.08.2012.                   nr. 433733 din 26.08.2009.
   (99/1.372.568)                                 (101/1.372.570)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|395107|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5611/28.X.2009 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top