Docstoc

2009_5360

Document Sample
2009_5360 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5360      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Vineri, 16 octombrie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială               Persoanele juridice vor fi reprezentate prin reprezentanții
     EUROINS ROMANIA ASIGURARE               legali, pe bază de împuternicire scrisă.
     REASIGURARE - S.A., București               Persoanele fizice care nu au posibilitatea să participe
                                sunt rugate să desemneze prin procură persoana care să
           CONVOCARE                 le reprezinte, persoana respectivă neputând fi dintre
                                administratorii sau funcționarii societății.
 a adunării generale extraordinare a acționarilor
    S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE               În situația neîndeplinirii cvorumului necesar pentru
  REASIGURARE - S.A., cu sediul în București,         prima convocare, adunarea generală extraordinară se
 str. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, et. 2, sectorul 2,      reprogramează pentru data de 26.11.2009, ora 15.00, la
      J40/2241/1994, CUI 53218123             aceeași adresă.
                                  Informații suplimentare se pot obține la secretariatul
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale
                                societății sau la tel. 021-317.07.11 sau 021-317.07.12,
EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE -
                                între orele 8.30-17.00.
S.A., cu sediul în București, str. Dimitrie Pompeiu nr. 10A,
                                  (1/1.350.098)
et. 2, sectorul 2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/2241/1994, în conformitate cu prevederile Legii nr.          Societatea Comercială
31/1990, republicată, convoacă acționarii societății             MOBILUX - S.A., București
pentru a participa în ziua de 25.11.2009, ora 15.00, la
adunarea generală extraordinară a acționarilor.                   CONVOCARE
  Lucrările adunării generale extraordinare vor avea loc     Președintele consiliului de administrație al S.C.
la sediul S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE            MOBILUX - S.A., Jean Charles Marcel Parisot, convoacă
REASIGURARE - S.A. din București, str. Dimitrie        adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. MOBILUX
Pompeiu nr. 10A, et. 2, sectorul 2, cu următoarea ordine    - S.A., înregistrată la Registrul Comerțului București sub
de zi:                             nr. J40/172/1991, având C.U.I. 710, cu sediul social în
  Ordinea de zi a adunării generale extraordinare      București, șos. Pantelimon nr. 161, sectorul 2, pentru
  1. Majorarea capitalului social al societății cu suma de  18.11.2009, ora 10.00, la sediul social al societății, pentru
12.500.000 lei, de la suma de 61.300.000 lei la suma de    toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de
73.800.000 prin aport în numerar al acționarilor, precum    S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referință
și mărirea corespunzătoare a numărului de acțiuni ale     9.11.2009.
societății.                            Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea
  Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, și  următoarea ordine de zi:
ale statutului societății, participă la adunarea generală     - revocarea auditorului Alexandru Lupea;
extraordinară acționarii persoane fizice și juridice.       - numirea unui nou auditor;
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  - constituirea unei ipoteci asupra terenului, proprietate  persoanelor propuse pentru funcția de administrator se
a S.C. MOBILUX - S.A., în suprafață de 47.946,07 mp și     află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și
asupra celor 55 construcții ce ocupă o suprafață de      completată de aceștia.
22.328 mp în favoarea PARISOT GROUPE, cu sediul în        La adunările generale ordinară și extraordinară,
Avenue Jacques Parisot, 70800 - St. Loup/Semouse,       acționarii pot fi reprezentați, dacă aceștia doresc, de alți
înmatriculată la Registrul Comerțului din Vesoul, sub     acționari sau de terțe persoane, în baza unei procuri
numărul 343.828.695, ipotecă constituită în baza        speciale care trebuie depusă în original în 48 de ore
contractului de împrumut încheiat la data de 27 martie     înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului
2008 între PARISOT GROUPE și S.C. MOBILUX - S.A.;       dreptului de vot în adunare.
  - desemnarea unor împuterniciți care să se ocupe de      Data de referință stabilită în condițiile legii este
toate formalitățile impuse de instituirea ipotecii și să    10.11.2009.
reprezinte societatea în fața tuturor instituțiilor și       (3/1.350.100)
autorităților publice;
  - diverse.                                Societatea Comercială
  La aceeași dată, în aceeași locație, ora 11.00,             UNIVERSAL - S.A., București
președintele consiliului de administrație convoacă și
adunarea generală extraordinară a acționarilor cu                  CONVOCARE
următoarea ordine de zi:                     Consiliul de administrație al S.C. UNIVERSAL - S.A.,
  - completarea obiectului secundar de activitate al     înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr.
societății cu noi coduri CAEN.                 J40/10/1991, CIF RO361390, cu sediul în București, str.
  Începând cu 9.11.2009, documentele supuse spre       Pasajul Nicolae Selari nr. 3-5, sectorul 3, în temeiul art.
aprobare adunării generale pot fi consultate de către
                                117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată,
acționari, conform legii.
                                convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
   (2/1.350.099)
                                pentru data de 23.11.2009, ora 14, și adunarea generală
        Societatea Comercială              extraordinară a acționarilor S.C. UNIVERSAL - S.A., ora
       METEOR - S.A., București             15, la sala de ședințe din Str. Franceză nr. 2-4, sectorul 3.
                                 În cazul în care la această dată nu se va întruni
           CONVOCARE                 cvorumul legal, adunările se vor întruni la a doua
                                convocare, în condițiile legii, la data de 24.11.2009, ora
  Consiliul de administrație al S.C. METEOR - S.A.,
                                14, pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora 15
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub
                                pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, în
nr. J40/32/1990, CIF RO361340, cu sediul în București,
                                aceeași locație și cu aceeași ordine de zi.
Str. Franceză nr. 2-4, sectorul 3, în temeiul art. 117 din
                                 Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea
Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, convoacă
adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de    următoarea ordine de zi:
23.11.2009, ora 12, și adunarea generală extraordinară a     1. revocarea unui număr de doi administratori, membri
acționarilor S.C. METEOR - S.A., ora 13, la sediul       ai consiliului de administrație din cadrul societății;
societății din Str. Franceză nr. 2-4, sectorul 3.         2. alegerea unor noi doi administratori pe locurile
  În cazul în care la această dată nu se va întruni      rămase vacante;
cvorumul legal, adunările se vor întruni la a doua        3. numirea noului președinte al consiliului de
convocare, în condițiile legii, la data de 24.11.2009, ora   administrație care a fi și directorul general al societății;
12, pentru adunarea generală ordinară, respectiv ora 13      4. aprobarea contractului de management și fixarea
pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, în   retribuției directorului general.
aceeași locație și cu aceeași ordine de zi.            Adunarea generală extraordinară a acționarilor va
  Adunarea generală ordinară a acționarilor          avea următoarea ordine de zi:
S.C. METEOR - S.A. va avea următoarea ordine de zi:        - desființarea unor puncte de lucru ale societății.
  1. revocarea unui administrator, membru al consiliului     Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
de administrație din cadrul societății;            localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale
  2. alegerea unui nou administrator, pe locul rămas     persoanelor propuse pentru funcția de administrator se
vacant.                            află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor       completată de aceștia.
S.C. METEOR - S.A. va avea următoarea ordine de zi:        La adunările generale ordinară și extraordinară,
  - desființarea unor puncte de lucru ale societății.     acționarii pot fi reprezentați, dacă aceștia doresc, de alți
  Lista cuprinzând informații cu privire la numele,      acționari sau de terțe persoane, în baza unei procuri
localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale    speciale care trebuie depusă în original în 48 de ore
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                3

înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului    Voivod nr. 2, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr.
dreptului de vot în adunare.                   J 12/70/1991, C.I.F. RO 199141, convoacă adunarea
  Data de referință, stabilită în condițiile legii, este    generală extraordinară a acționarilor pentru data de
10.11.2009.                           3.12.2009, respectiv 4.12.2009, în cazul neîntrunirii
  (4/1.350.101)                        cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 15, la
                                 sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în
      Societatea Comercială
                                 registrul acționarilor la data de referință 6.11.2009, și care
    PRODAS - S.A., Zalău, județul Sălaj
                                 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării
           CONVOCARE                 generale cu următoarea ordine de zi:
                                   1. aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a
  Administratorul unic al S.C. PRODAS - S.A., cu sediul    valorilor mobiliare emise de S.C. TCI CONTRACTOR
în Zalău, Str. Turturelelor nr. 18, înregistrată la O.R.C. sub  GENERAL - S.A. și radierea acestora de la Comisia
nr. J31/560/1991, C.I.F. RO675822, în conformitate cu      Națională a Valorilor Mobiliare, cu consecința dobândirii
legea și cu statutul societății, convoacă adunarea        caracterului de societate pe acțiuni de tip închis;
generală extraordinară a acționarilor pentru data de         2. prezentarea raportului întocmit de un evaluator
19.11.2009, la ora 12, la sediul societății, pentru toți     independent și aprobarea prețului pe acțiune care
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de   urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din
referință 6.11.2009, cu următoarea ordine de zi:         cadrul societății;
  1. aprobarea ca evidența acțiunilor și structura         3. aprobarea modalității de retragere din societate a
acționarilor să fie de tip listă și ținută de societatea de   acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de
registru independent REGISTRUL MIORIȚA - S.A., Cluj-       retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise
Napoca;                             de societate, cu respectarea prevederilor dispunerii de
                                 măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.
  2. aprobarea măririi valorii nominale a unei acțiuni de
                                   Acționarii care dețin cel puțin 5 % din capitalul social
la 2,5 lei la 132,5 lei, fără ca această modificare să aibă
                                 au dreptul în cel mult 15 zile de la data publicării
ca efect majorarea capitalului social și modificarea în mod
                                 convocării să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării
corespunzător a statutului;
                                 generale și să prezinte cel târziu cu o zi lucrătoare înainte
  3. aprobarea alocării acțiunilor rezultate în urma      de data adunării proiectele de hotărâre aferente noilor
retragerii acționarilor și a acțiunilor ce reprezintă suma    puncte. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în
unor fracții de acțiuni ca urmare a procedurii de mărire a    scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace
valorii nominale;                        electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze
  4. aprobarea transformării societății din societate pe    societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a
acțiuni în societate cu răspundere limitată și modificarea    adunării generale.
în mod corespunzător a statutului societății;            Documentele referitoare la problemele incluse pe
  5. aprobarea revocării cenzorilor.              ordinea de zi, formularele care se vor folosi pentru votul
  Începând cu data de 30.10.2009, documentele cu        prin corespondență, formularele de procuri speciale,
privire la procedura de consolidare a valorii nominale,     buletinele de vot, proiectele de hotărâri pot fi consultate și
procurile speciale și informațiile referitoare la problemele   solicitate/procurate de la sediul societății sau accesând
incluse pe ordinea de zi a AGEA se pot consulta la sediul    adresa www.tcicgcluj.ro, începând cu data de 2.11.2009.
societății. Procurile se depun la sediul societății până la     Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea
data de 17.11.2009. Daca nu sunt întrunite condițiile      generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor
                                 putea vota prin corespondență. Reprezentarea
cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de
                                 acționarilor se poate face și prin alte persoane decât
20.11.2009, ora 12, în același loc și cu aceeași ordine de
                                 acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de
zi.
                                 procuri speciale, care se vor depune în original la sediul
   (5/1.350.102)                        societății până la data de 1.12.2009 inclusiv. În același
                                 termen buletinele de vot prin corespondență completate
       Societatea Comercială
                                 și semnate de acționar se vor depune la sediul societății
    TCI CONTRACTOR GENERAL - S.A.
                                 personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de
       Cluj-Napoca, județul Cluj              primire pe care să fie trecută adresa expeditorului
                                 (acționarului).
           CONVOCARE
                                   Consiliul de administrație propune ca data de
 Consiliul de administrație al S.C. TCI CONTRACTOR       înregistrare să fie 8.03.2010.
GENERAL - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida       (6/1.350.103)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

       Societatea Comercială               noiembrie 2009, la ora 12.00, cu aceeași ordine de zi.
     STX RO OFFSHORE TULCEA - S.A.              Data de referință indicată în preambulul prezentei
       Tulcea, județul Tulcea               convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua
                                 adunări generale ordinare a acționarilor convocată din
           CONVOCARE                 cauza nerespectării dispozițiilor Legii societăților
    a adunării generale ordinare a acționarilor        comerciale și/sau ale Actului Constitutiv al Societății.
    Societății Comerciale STX RO OFFSHORE            Prezenta convocare a adunării generale ordinare a
           TULCEA - S.A.                acționarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României,
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale STX   Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire din
RO OFFSHORE TULCEA - S.A. („Societatea”), societate       Tulcea, conform legii. De asemenea, prezenta convocare
înființată și funcționând conform legilor române, cu sediul   va fi publicată pe pagina de internet a Societății,
în Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, jud. Tulcea,     www.stxeurope.com.
înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă          (7/1.350.104)
Tribunalul Tulcea sub nr. J 36/53/1991, cod unic de
înregistrare RO 2364318,                          Societatea Comercială
  în conformitate cu art. 117 din Legea societăților         KONTAKT TURISM - S.A., Băile Tușnad
comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată           județul Harghita
(„Legea societăților comerciale”) și cu art. 12 din actul
constitutiv al Societății, convoacă acționarii înregistrați în             CONVOCARE
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26 octombrie          a adunării generale a acționarilor
2009 („Data de Referință”), să participe la adunarea        Consiliul de administrație convoacă în ședință
generală ordinară a acționarilor (Adunarea) ce va avea      extraordinară adunarea generală a acționarilor S.C.
loc în data de 26 noiembrie 2009, ora 12.00, la sediul      KONTAKT TURISM - S.A. la sediul societății pentru data
Societății din Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, jud.
                                 de 19.11.2009, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:
Tulcea, cu următoarea ordine de zi:
                                  1. raport privind stadiul investițiilor pe termen scurt,
  1. aprobarea numirii unui nou membru în consiliul de
                                 mediu și lung aprobate de adunarea generală a
administrație al societății;
                                 acționarilor, precum și necesarul de surse proprii
  2. împuternicirea persoanelor care vor îndeplini
                                 condiționate de finanțator;
formalitățile pentru înregistrarea, raportarea și publicarea
                                  2. hotărâre privind modificarea structurii garanțiilor
hotărârilor luate în cadrul Adunării.
                                 pentru accesarea finanțării investiției în urma ajustării lor
  Informații referitoare la nume, adrese și calificarea
                                 în baza reevaluărilor realizate;
profesională ale persoanelor propuse ca membri ai
                                  3. hotărâre privind majorarea de capital social;
consiliului de administrație sunt disponibile pentru
acționari cu posibilitatea de a fi văzute și completate       4. hotărâre privind aprobarea tranzacționării
începând cu 26.10.2009 la sediul societății.           Complexului de Agrement Lacul Ciucaș;
  La ședința adunării generale ordinare, acționarii        5. aprobarea strategiei politicii investiționale pe termen
Societății pot participa după cum urmează:            scurt, mediu și lung având la bază situația actuală
  • acționarii persoane fizice pot participa personal (în   economico-financiară.
baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor, după     (8/1.350.105)
cum poate fi cazul) sau prin reprezentant, în baza unei
                                       Societatea Comercială
procuri speciale,
  • acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin       DORNA TURISM - S.A., Vatra Dornei
reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură          județul Suceava
specială altor persoane.
                                            CONVOCARE
  Un exemplar original al procurii speciale se va depune
sau se va expedia la sediul Societății până la data de 24      Consiliul de administrație al S.C. DORNA TURISM -
noiembrie 2009, în atenția consiliului de administrație, și   S.A., cu sediul în Vatra Dornei, Str. Republicii nr. 5, județul
vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune     Suceava, înregistrată la O.R.C. sub nr, J 33/159/1991,
despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.       având codul de înregistrare fiscală RO742395, în
  În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum necesare    conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată
pentru luarea hotărârilor, o a doua adunare generală       (cu completările și modificările ulterioare), ale Legii nr.
ordinară a acționarilor se va ține la sediul Societății     297/2004 (cu completările și modificările ulterioare),
Comerciale STX RO OFFSHORE TULCEA - S.A. din           Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale actului constitutiv
Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, în data de 27      al societății, convoacă adunarea generală ordinară a
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                 5

acționarilor, pentru data de 23.11.2009, ora 10.00, la        În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a
sediul societății.                        desfășurării ședinței la prima convocare, A.G.O.A. este
  La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să   convocată pentru data de 24.11.2009, cu menținerea
participe și să voteze numai acționarii înregistrați în      ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 5.11.2009,      acesteia.
stabilită ca dată de referință.                   Informații suplimentare referitoare la problematica
  Adunarea generală a acționarilor va avea următoarea      inclusă pe ordinea de zi, conform Regulamentului
ordine de zi:                           C.N.V.M. nr. 6/2009, sunt disponibile la sediul societății,
  1. alegerea consiliului de administrație, ca urmare a     începând cu data de 19.10.2009, între orele 9.00-14.00.
expirării mandatului.                         (9/1.350.106)
  Acționarii înregistrați la data de referință pot participa
și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați          Societatea Comercială
și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția            NIRO DISTRIBUTION GROUP - S.A.
administratorilor, pe bază de procură specială.                 Voluntari, județul Ilfov
  Formularele de procuri speciale sunt disponibile la
sediul societății începând cu data de 11.11.2009 și pot fi               CONVOCARE
completate și depuse la sediul societății până la data de       a adunării generale ordinare a acționarilor
20.11.2009, ora 16.00.                         S.C. NIRO DISTRIBUTION GROUP - S.A.
  În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009,
                                   În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.
unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau
                                 31/1990, republicată privind societățile comerciale,
împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul
                                 administratorul S.C. NIRO DISTRIBUTION GROUP -
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării
                                 S.A. (Societatea), înregistrată la Oficiul Registrului
generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o
                                 Comerțului sub nr. J 40/12351/1998, convoacă adunarea
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre
                                 generală ordinar   a acționarilor în data de 23.11.2009,
adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al   ora 10.00, la sediul societății din Voluntari, șos. Afumați
României și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru      nr. 13, jud. Ilfov.
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea       Adunarea va avea următoarea ordine de zi:
de zi a adunării generale, până cel târziu cu o zi          • aprobarea bilanțului de lichidare al Societății la data
lucrătoare înainte de data adunării.               de 9.10.2009, ca urmare a lichidării voluntare a Societății,
  Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări      conform art. 235 din Legea nr. 31/1991 și normelor de
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.     procedură aflate în vigoare;
  Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris         • diverse.
(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace        Dacă cvorumul și/sau majoritatea necesară adunării
electronice).                           pentru a delibera valabil și pentru a lua decizii nu va fi
  Lista cuprinzând informații cu privire la numele,       îndeplinită, o a doua adunare generală ordinară a
localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale     acționarilor va avea loc în data de 23.12.2009, ora 10.00,
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se      la sediul Societății.
află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi     (10/1.350.107)
consultată și completată de aceștia, conform procedurii
de alegere a administratorilor.                       Societatea Comercială
  În conformitate cu art. 137-1 (2) din Legea nr. 31/1990      SORSTE - S.A., Focșani, județul Vrancea
cu modificările și completările ulterioare, candidații pentru
                                            CONVOCARE
posturile de administrator vor fi nominalizați de către
membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către     Președintele consiliului de administrație al SC
acționari, cu respectarea condițiilor pe care trebuie să le    SORSTE - S.A., Focșani, în conformitate cu prevederile
îndeplinească persoanele nominalizate.              Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, și prevederile
  Dosarele de candidatură ale candidaților nominalizați     actului constitutiv, convoacă adunarea generală
se vor înainta consiliului de administrație la sediul       extraordinară a acționarilor, în data de 20.11.2009, la
societății, în două exemplare (original plus o copie), în     sediul societății din Focșani, bd. București nr. 12, ora 10,
zilele lucrătoare, între orele 9.00-14.00, până cel mai      cu următoarea ordine de zi:
târziu la data de 10.11.2009 și se vor înregistra la         1. să se discute aprobarea proiectului de fuziune cu
secretariatul societății. Pe buletinele de vot vor fi înscriși  SC MILCOFIL - S.A. Focșani;
candidații, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor.    2. diverse.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  În cazul în care la data convocării adunării generale     DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la S.C. TAR 02
extraordinare a acționarilor, nu se îndeplinesc condițiile    SPECIAL - S.A.
statutare, următoarea convocare va avea loc la data de        În caz de neîntrunire a cvorumului necesar adunarea
23.11.2009, în același loc și la aceleași dată și oră.      generală ordinară a acționarilor se va ține în același loc,
  (11/1.350.108)                        la aceeași oră la data de 21 noiembrie 2009.
                                   Documentele și materialele informative referitoare la
        Societatea Comercială
                                 problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. se găsesc
    MILCOFIL - S.A., Focșani, județul Vrancea
                                 conform legii la sediul societății pentru acționarii
           CONVOCARE                  societății.
                                   Relații suplimentare la telefon: 0241/602372(3),
  Președintele consiliului de administrație al SC
                                 742341.
MILCOFIL - S.A. Focșani, în conformitate cu prevederile
                                   (13/1.350.110)
Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, și prevederile
actului constitutiv, convoacă adunarea generală                 Societatea Comercială
extraordinară a acționarilor, în data de 20.11.2009, la           AVICOLA SMIRNA - S.A., Smirna
sediul societății din Focșani, bd. București nr. 12, ora 18,
                                          județul Ialomița
cu următoarea ordine de zi:
  1. să se discute aprobarea proiectului de fuziune cu                CONVOCARE
SC SORSTE - S.A. Focșani;
                                   S.C. AVICOLA SMIRNA - S.A., cu sediul în localitatea
  2. diverse.
                                 Smirna, jud. Ialomița, înregistrată la ORC Ialomița sub nr.
  În condițiile în care adunarea nu se întrunește statutar
                                 J 21/506/1991, CUI RO 2653251, prin administrator unic
la data de mai sus, următoarea adunare generală va avea
                                 Ungureanu Constantin, în baza actului constitutiv și a
loc în data de 23.11.2009, la aceeași oră și în același loc.
                                 Legii nr. 31/1990 , convoacă adunarea generală ordinară
   (12/1.350.109)
                                 a acționarilor Societății, în data de 21 noiembrie 2009, ora
        Societatea Comercială               16.00, cu următoarea ordine de zi:
      TAR 02 SPECIAL - S.A., Agigea              1. analiza situației economice la 30 septembrie 2009;
         județul Constanța                 2. analiza stadiului de realizare a planului de investiții
                                 pe anul 2009;
           CONVOCARE                   3. numirea în funcția de administrator unic a dlui
  Administratorul unic al S.C. TAR 02 SPECIAL - S.A.,      Ungureanu Lorel-Dorin, domiciliat în Slobozia, de
Agigea, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990,        profesie consilier juridic;
republicată cu modificările și completările ulterioare și      4. analiza și aprobarea programului de producție și de
actul constitutiv al societății, convoacă la sediul societății  investiții pentru anul 2010;
din Agigea, Incinta Port Agigea Sud, județul Constanța:       5. împuternicirea reprezentantului legal al societății în
  I. Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de    vederea semnării contractelor de credit și a contractelor
20 noiembrie 2009, ora 11, pentru toți acționarii         de garanție imobiliară și mobiliară asupra patrimoniului
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10  societății;
noiembrie 2009 care este și data de referință, cu          6. împuternicirea reprezentantului legal pentru a
următoarea ordine de zi:                     contracta credite pe termen scurt în limita maximă a
  1. aprobarea rectificării B.V.C. 2009;             1.500.000 lei pe serie de pui populată, pentru finanțarea
  2. aprobarea actului adițional privind modificarea art. 7   activității curente;
„Remunerația administratorului” alin. 1 din contractul de      7. aprobarea contractării unui credit pentru investiții, în
mandat ca urmare a rectificării B.V.C. 2009;           vederea promovării unor proiecte finanțate din fonduri
  3. desemnarea și împuternicirea unei persoane din       structurale până la limita a 400.000 euro.
partea societății pentru semnarea actului adițional la        Lucrările adunării generale se vor desfășura la sediul
contractul de mandat;                       societății din loc. Smirna, jud. Ialomița.
  4. aprobarea privind sursele de finanțare în vederea       În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar adunarea
continuării activității societății:                generală se va ține în același loc la data de 22 noiembrie
  5. aprobarea transferului evidenței registrului        2009.
acționarilor S.C. TAR 02 SPECIAL - S.A., de la            (14/1.350.111)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                 7

      Societatea Comercială                 înregistrare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului
   DELTA AURORA - S.A., stațiunea Jupiter            de vot, în aceste adunări, dacă nu se respectă această
     Mangalia, județul Constanța               reglementare prevăzută în Legea nr. 31/1990, completată
                                  și modificată prin Legea nr. 441/2006 și prin O.U.G.
            CONVOCARE                  nr. 82/2007.
  Consiliul de administrație al S.C. DELTA AURORA -         Candidații pentru posturile de administrator vor fi
S.A., cu sediul în Jupiter-Mangalia, jud. Constanța, Hotel     nominalizați de către acționarii S.C. DELTA AURORA -
Delta, str. Gala Galaction nr. 11, înregistrată la Oficiul     S.A., înregistrați la data de referință menționată pentru
Registrului Comerțului cu nr. J 13/2200/1995, CUI RO        întrunirea A.G.O.A. din data de 23 noiembrie 2009.
7616238, CAEN 5510, întrunit în data de 15 oct. 2009, în        Data limită până la care se pot depune candidaturile
baza prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990,         pentru administratori va fi 19 noiembrie 2009.
modificată și completată prin Legea nr. 441/2006 și          În condițiile în care adunarea generală ordinară a
O.U.G. nr. 82/2007, a prevederilor Legii nr. 297/2004, a      acționarilor de la S.C. DELTA AURORA - S.A. nu se poate
prevederilor actului constitutiv al societății, în baza      ține la prima convocare, aceasta se va ține la a II-a
prevederilor art. 119, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și a    convocare în ziua de 24 noiembrie 2009, ora 10, cu
solicitării acționarului SIF TRANSILVANIA - S.A. nr.        aceeași ordine de zi, în aceleași condiții și în același loc,
6754/2.10.2009, convoacă adunarea generală ordinară a       menționate pentru prima convocare.
acționarilor, la prima convocare, pentru data de 23           (15/1.350.112)
noiembrie 2009, ora 10, la sediul societății din stațiunea
Jupiter-Mangalia, Hotel Delta/Jupiter, cu următoarea              Societatea Comercială
ordine de zi:                               ELECTROPROIECT - S.A., București
  1. revocarea membrilor consiliului de administrație al
                                             CONVOCARE
S.C. DELTA AURORA - S.A.;
  2. alegerea unui nou consiliu de administrație pentru       Subsemnatul Cindea Petruș-Adrian, în calitate de
un mandat de 4 ani la S.C. DELTA AURORA - S.A.;          președinte al consiliului de administrație al S.C.
  3. aprobarea înființării funcției de director al societății,  ELECTROPROIECT - S.A., persoană juridică română, cu
în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu     sediul în București, str. Cernăuți nr. 27C, parter, camerele
modificările și completările ulterioare și aprobarea        2, 3, 13, 14 și 16, sectorul 2, înregistrată la Oficiul
modelului contractului de mandat care va fi încheiat între     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
societate, reprezentată de consiliul de administrație și      sub nr. J 40/1400/1991, cod de înregistrare RO531,
persoana care va fi numită în funcția de director,         („Societatea”), în conformitate cu prevederile actului
persoană care nu face parte din consiliul de administrație     constitutiv al Societății, modificat și actualizat și cu
al societății;                           prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
  4. împuternicirea persoanei desemnate pentru          comerciale, republicată și modificată, convoc adunarea
efectuarea tuturor formalităților de publicare și         generală extraordinară a acționarilor, în data de
înregistrare a hotărârilor adoptate de adunarea generală      17.11.2009, ora 12.00, la adresa punctului de lucru din
ordinară a acționarilor de la S.C. DELTA AURORA - S.A.       București, Șos. Olteniței nr. 107A, bl. Corp C6, et. 1, cam.
  Data de referință pentru acționarii care participă la     E1 și cam. T4, sectorul 4.
adunarea generală ordinară la I-a convocare din            Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie
23 noiembrie 2009, ora 10, se fixează pentru ziua de        înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale
19 noiembrie 2009.                         extraordinare a acționarilor este 4.11.2009.
  Documentele și informațiile referitoare la problemele       În cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor
incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. de la această         se va discuta și se vor lua decizii asupra punctelor trecute
societate, pot fi procurate sau obținute începând cu data     pe ordinea de zi:
de 23 octombrie 2009 de la sediul societății. Accesul         1. aprobarea repartizării dividendelor aferente
acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. de la S.C.   situațiilor financiare ale anului 2008.
DELTA AURORA - S.A., este permis prin simpla probă a          Acționarii pot participa la adunarea generală
identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane    extraordinară a acționarilor personal sau prin
fizice, cu actul de identitate, iar pentru persoanele juridice   reprezentanții mandatați în baza unei procuri speciale,
prin procură sau împuternicire. Procura specială trebuie      conforme cu prevederile legislației în vigoare și cu cele
să conțină elementele înscrise în art. 15 din           ale actului constitutiv al societății. Procura se va depune
Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, procurile speciale vor fi      în original la sediul societății, până cel târziu la data
depuse în original cu 48 de ore înainte de adunarea        4.11.2009.
generală ordinară a acționarilor din data de 23 noiembrie       În cazul în care la data stabilită pentru adunarea
2009 la sediul S.C. DELTA AURORA - S.A., cu număr de        generală extraordinară a acționarilor nu se întrunește
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

cvorumul prevăzut de lege și de actul constitutiv,         - Sutu T. Neculai, cu un număr de 80.690 acțiuni în
adunarea se va ține în data de 18.11.2009, ora 12.00, în    valoare totală de 2.017.250 lei la valoarea nominală de 25
același loc și având aceeași ordine de zi, cu cvorumul     lei pentru fiecare acțiune, reprezentând 23,66 % din
prevăzut de legislația în vigoare și de actul constitutiv    capitalul social - participare la beneficii și pierderi;
pentru a doua convocare.                      - listă acționari persoane fizice, cu un număr de 11.054
  Prezenta convocare va fi adusă la cunoștința         acțiuni în valoare totală de 276.350 lei la valoarea
acționarilor prin modurile prevăzute de Legea nr. 31/1990    nominală de 25 lei pentru fiecare acțiune, reprezentând
privind societățile comerciale, republicată și de actul     3,24 % din capitalul social - participare la beneficii și
constitutiv al Societății ELECTROPROIECT - S.A.         pierderi.”
  (16/1.350.113)                         3. Art. 10, alin. 6 se abrogă.
                                  4. Majorarea capitalului social, conform art. 210 din
       Societatea Comercială               Legea nr. 31/1990, modificată, pentru compensarea unor
     TRANSPORT PUBLIC - S.A., Bacău             creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu
                                acțiuni ale acesteia, prin emiterea unui număr de 387.090
           CONVOCARE                 acțiuni în valoare totală de 9.677.250 lei, la valoarea
            (completare)              nominală de 25 lei pentru fiecare acțiune.
  Consiliul de administrație al S.C. TRANSPORT           Ridicarea dreptului de preferință în subscrierea
PUBLIC - S.A. Bacău, cu sediul în Bacău, Str. Chimiei nr.    acțiunilor astfel emise deținut de acționarii existenți în
12, înmatriculată la O.R.C. Bacău sub nr. J 04/79/1998,     favoarea creditorilor menționați în raportul consiliului de
C.U.I. 10158084, în conformitate cu art. 117, ind. 1 din    administrație, mai jos stipulați.
Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, având în       Repartizarea creditorului Agripina Sechelariu a unui
vedere hotărârea consiliului de administrație nr.        număr de 30.400 de acțiuni în valoare de 760.000 lei la
1/21.09.2009 - prima convocare, adresele acționarului      valoarea nominală a acțiunii de 25 lei pentru
Agripina Sechelariu prin care se solicită completarea      compensarea creanței în sumă de 760.000 lei rezultată
convocării și cele ale creditorilor mai jos menționați,     din contractul de cesiune de creanță nr. 302/23.09.2009.
raportul consiliului de administrație referitor la propunerea    Repartizarea în proprietate comună pentru persoanele
de ridicare a dreptului de preferință, suplimentează      fizice creditoare Sechelariu Laudieta și Sechelariu
convocarea inițială apărută în M. Of. din data de        Dumitru a unui număr de 356.690 acțiuni în valoare de
25.09.2009 pentru ședința AGEA din data de 28.10.2009      8.917.250 lei la valoarea nominală a acțiunii de 25 lei
- prima convocare, ora 12.00, la sediul societății,       pentru compensarea creanței în sumă de 8.917.249 lei
respectiv pentru data de 29.10.2009 - a doua convocare,     rezultată din contractul de vânzare-cumpărare imobil
în același loc și la aceeași oră, în cazul neîndeplinirii    autentificat sub nr. 311/2009 la BNP Vasilache Ștefana
cvorumului de prezență la data primei convocări, având     Mihaela.
următoarea ordine de zi completată după cum urmează:        5. Modificarea corespunzătoare a actului constitutiv,
  1. Aprobarea majorării capitalului social prin        după cum urmează:
încorporarea rezervelor proprii și a beneficiilor, prin       - articolul 7 - „Capitalul social” va avea următoarea
emiterea unui număr de 247.337 de acțiuni în valoare      formulare:
totală de 6.183.425 lei, la valoarea nominală a unei        „Capitalul social al societății este de 18.203.300 lei
acțiuni de 25 lei.                       împărțit în 728.132 acțiuni nominale cu o valoare
  Acțiunile nou emise vor fi repartizate gratuit,       nominală de 25 lei fiecare acțiune.
proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la     Capitalul societății este deținut în proporție de 100 %
capitalul social.                        de către următorii acționari:
  2. Modificarea corespunzătoare a actului constitutiv,      - Agripina Sechelariu, cu un număr de 279.698 acțiuni
după cum urmează:                        în valoare totală de 6.992.450 lei la valoarea nominală de
  - articolul 7 - „Capitalul social” va avea următoarea    25 lei pentru fiecare acțiune, reprezentând 38,41 % din
formulare:                           capitalul social - participare la beneficii și pierderi;
  „Capitalul social al societății este de 8.526.050 lei      - Sechelariu Dumitru și Sechelariu Laudieta
împărțit în 341.042 acțiuni nominale cu o valoare        (proprietate comună), cu un număr de 356.690 acțiuni în
nominală de 25 lei fiecare acțiune.               valoare totală de 8.917.250 lei la valoarea nominală de 25
  Capitalul societății este deținut în proporție de 100 %   lei pentru fiecare acțiune, reprezentând 48,99 % din
de către următorii acționari:                  capitalul social - cota de participare la beneficii și pierderi;
  - Agripina Sechelariu, cu un număr de 249.298 acțiuni      - Sutu T. Neculai, cu un număr de 80.690 acțiuni în
în valoare totală de 6.232.450 lei la valoarea nominală de   valoare totală de 2.017.250 lei la valoarea nominală de 25
25 lei pentru fiecare acțiune, reprezentând 73,10 % din     lei pentru fiecare acțiune, reprezentând 11.08 % din
capitalul social - participare la beneficii și pierderi;    capitalul social - participare la beneficii și pierderi;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009               9

  - listă acționari persoane fizice, cu un număr de 11.054    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 951 -
acțiuni în valoare totală de 276.350 lei la valoarea      repararea calculatoarelor și a echipamentelor de
nominală de 25 lei pentru fiecare acțiune, reprezentând    comunicații;
1,52 % din capitalul social - participare la beneficii și     - activitatea principală: cod CAEN 9511 - repararea
pierderi.”                           calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
  6. Aprobarea indemnizației administratorilor Capusa      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Marius și Ruseanu Ionela Daniela la un cuantum de 1.000    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON net.                            RON fiecare;
  La adunarea generală extraordinară pot participa toți     - durata de funcționare: nelimitată;
acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de     - cod unic de înregistrare: 25999670/16.09.2009;
referință 17.10.2009.                       - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Acționarii pot fi reprezentați pe baza unei împuterniciri  J 13/2045/15.09.2009.
acordate în acest sens. Acestea vor fi depuse în original      (18/1.323.654)
cel mai târziu la data ședinței adunării generale sub
sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.             Societatea Comercială
   (17/1.350.114)                           ASTOR MAR - S.R.L., Constanța

       Societatea Comercială                           ROMÂNIA
    CRISANDA ELECTRONICS - S.R.L.
          Constanța
                                        TRIBUNALUL CONSTANȚA

             ROMÂNIA                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 33009
                                    din data de 15 septembrie 2009
        TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                 Judecător delegat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 33001              la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
     din data de 15 septembrie 2009              Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
  Judecător delegat                       Șef Serviciu
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian         Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  Șef Serviciu                          În baza cererii nr. 60724 din data de 14.09.2009 și a
  la Oficiul Registrului                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
                                a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  În baza cererii nr. 60702 din data de 14.09.2009 și a    cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    - fondatori: Ziadin Hertechin, asociat, cod numeric
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    personal 1600721131294, aport la capital 100,00 RON,
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
cu următoarele date:                      capitalul social total, cota de participare la beneficii și
  - fondator: Crișan Iulian Gelu, asociat unic, cod      pierderi de 50 %, domiciliat în Constanța, Bd. Mamaia nr.
numeric personal 1640708131228, aport la capital        264, bl. PS5, sc. B, ap. 12, județul Constanța, și Ziadin
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          Leila, asociat, cod numeric personal 2610829131273,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       aport la capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
Constanța, Bd. Tomis nr. 221, bl. TS11, sc. A, ap. 4,     de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată
județul Constanța;                       în Constanța, Bd. Mamaia nr. 264, bl. PS5, sc. B, ap. 12,
  - administrator persoană fizică: Crișan Iulian Gelu, cod  județul Constanța;
numeric personal 1640708131228, data numirii           - administratori persoane fizice: Ziadin Hertechin, cod
15.09.2009, durata mandatului nelimitată;           numeric personal 1600721131294, data numirii
  - denumire: CRISANDA ELECTRONICS - S.R.L.;         15.09.2009, durata mandatului nelimitată, și Ziadin Leila,
  - sediul social: Municipiul Constanța, Str. Poporului nr.  cod numeric personal 2610829131273, data numirii
199, et. 3, mansardă, cam. 2, bl. C1, ap. 5, județul      15.09.2009, durata mandatului nelimitată;
Constanța;                            - denumire: ASTOR MAR - S.R.L.;
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  - sediul social: Municipiul Constanța, Str. Zorelelor     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
nr. 35, județul Constanța;                   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -    RON fiecare;
restaurante;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;     - cod unic de înregistrare: 25999700/16.09.2009;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - numărul de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000   J 13/2044/15.09.2009.
RON fiecare;                             (20/1.323.656)
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25999697/16.09.2009;             Societatea Comercială
  - numărul de ordine în registrul comerțului:            FLOMIR BRAND - S.R.L., Constanța
J 13/2038/15.09.2009.
   (19/1.323.655)                                   ROMÂNIA

      Societatea Comercială
                                         TRIBUNALUL CONSTANȚA
  SOCIAL DESIGN MEDIA - S.R.L., Constanța
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 33007
             ROMÂNIA
                                     din data de 15 septembrie 2009
                                  Judecător delegat
         TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                  la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 33003
                                  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
     din data de 15 septembrie 2009              Șef Serviciu
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian         În baza cererii nr. 60743 din data de 14.09.2009 și a
  Șef Serviciu                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  Comerțului de pe lângă                    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
                                cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 60741 din data de 14.09.2009 și a     - fondator: Necula Florin Mircea, asociat unic, cod
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   numeric personal 1871214134121, aport la capital
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța     200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
cu următoarele date:                      participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în
  - fondator: Boldeanu Paul Gabriel, asociat unic, cod    Constanța, Bd. Tomis nr. 99, bl. SO, sc. C, et. 1, ap. 33,
numeric personal 1890605134145, aport la capital        județul Constanța;
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,            - administrator persoană fizică: Necula Florin Mircea,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       cod numeric personal 1871214134121, data numirii
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  15.09.2009, durata mandatului nelimitată;
Constanța, str. Soveja nr. 112, bl. DR31, sc. B, ap. 20,      - denumire: FLOMIR BRAND - S.R.L.;
județul Constanța;                         - sediul social: Municipiul Constanța, str. Petre Liciu nr.
  - administrator persoană fizică: Boldeanu Paul Gabriel,   11, Lot A, construcția C1, județul Constanța;
cod numeric personal 1890605134145, data numirii          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 619 -
15.09.2009, durata mandatului nelimitată;            alte activități de telecomunicații;
  - denumire: SOCIAL DESIGN MEDIA - S.R.L.;           - activitatea principală: cod CAEN 6190 - alte activități
  - sediul social: Municipiul Constanța, str. Soveja     de telecomunicații;
nr. 112, bl. DR31, sc. B, parter, ap. 20, județul Constanța;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
publicitate;                          RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 7311 - activități ale    - durata de funcționare: nelimitată;
agențiilor de publicitate;                     - cod unic de înregistrare: 25999719/16.09.2009;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                11

  - numărul de ordine în registrul comerțului:                Societatea Comercială
J 13/2036/15.09.2009.                           BYB KYS - S.R.L., satul Cogealac
  (21/1.323.657)                            comuna Cogealac, județul Constanța

        Societatea Comercială                            ROMÂNIA
       LANAPEL - S.R.L., Medgidia
         județul Constanța
                                          TRIBUNALUL CONSTANȚA

             ROMÂNIA                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 33010
                                      din data de 15 septembrie 2009
         TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                   Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 33008               Comerțului de pe lângă
     din data de 15 septembrie 2009               Tribunalul Constanța      - Oprea Adrian
                                   Șef Serviciu
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Constanța      - Nădrag Silvia
  Tribunalul Constanța       - Oprea Adrian
  Șef Serviciu                            În baza cererii nr. 60759 din data de 14.09.2009 și a
  la Oficiul Registrului                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
  Tribunalul Constanța       - Nădrag Silvia        a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 60751 din data de 14.09.2009 și a       - fondatori: Dori Cristiana Andreea, asociat, cod
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    numeric personal 2880929134192, aport la capital
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța      190,00 RON, echivalând cu 19 părți sociale,
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    reprezentând 95 % din capitalul social total, cota de
cu următoarele date:                       participare la beneficii și pierderi de 95 %, domiciliată în
  - fondator: Paris Dimciu, asociat unic, cod numeric      localitatea Cogealac, Str. Poștei nr. 23, bl. GO2, sc. A, et.
personal 1720601131276, aport la capital 200,00 RON,       3, ap. 12, județul Constanța, și Dori Dumitru, asociat, cod
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        numeric personal 1800323132054, aport la capital 10,00
capitalul social total, cota de participare la beneficii și    RON, echivalând cu o parte socială, reprezentând 5 % din
pierderi de 100 %, domiciliat în Constanța, Str.         capitalul social total, cota de participare la beneficii și
Luminișului nr. 26, județul Constanța;              pierderi de 5 %, domiciliat în localitatea Cogealac, Str.
  - administrator persoană fizică: Paris Dimciu, cod      Poștei nr. 23, bl. GO2, sc. A, et. 3, ap. 12, județul
numeric personal 1720601131276, data numirii           Constanța;
15.09.2009, durata mandatului nelimitată;               - administrator persoană fizică: Dori Dumitru, cod
  - denumire: LANAPEL - S.R.L.;                 numeric personal 1800323132054, data numirii
                                 15.09.2009, durata mandatului nelimitată;
  - sediul social: Municipiul Medgidia, Str. Independenței
                                   - denumire: BYB KYS - S.R.L.;
nr. 73, cam. 2, județul Constanța;
                                   - sediul social: satul Cogealac, Str. Gării nr. 40, corp
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 462 -
                                 C2, comuna Cogealac, județul Constanța;
comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
animalelor vii;                          întreținerea și repararea autovehiculelor;
  - activitatea principală: cod CAEN 4624 - comerț cu        - activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și
ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate;  repararea autovehiculelor;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25999735/16.09.2009;         - cod unic de înregistrare: 25999786/16.09.2009;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 13/2037/15.09.2009.                       J 13/2039/15.09.2009.
   (22/1.323.658)                          (23/1.323.659)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    CAPEBA MARKET - S.R.L., Constanța               GMC AVANTAJE AMANET - S.R.L., Deva
                                        județul Hunedoara
             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA
         TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                          TRIBUNALUL HUNEDOARA
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 33011
     din data de 15 septembrie 2009                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6445

  Judecător delegat                              din data de 23 iulie 2009
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Constanța       - Oprea Adrian          Comerțului de pe lângă
  Șef Serviciu                           Tribunalul Hunedoara       - Șchiopu Florica
  la Oficiul Registrului                      Referent             - Șovarschi Valeriu
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Constanța       - Nădrag Silvia          În baza cererii nr. 39980 din data de 21.07.2009 și a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 60762 din data de 14.09.2009 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța      datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    societatea comercială cu următoarele date:
cu următoarele date:                         - număr de ordine în registrul comerțului:
  - fondatori: Bantaș Laurențiu Constantin, asociat, cod     J 20/759/2009;
numeric personal1910520134174, aport la capital 100,00        - cod unic de înregistrare: 25810126;
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %        - denumire și formă juridică: GMC AVANTAJE
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și  AMANET - S.R.L.;
pierderi de 50 %, domiciliat în Constanța, str. Theodor        - sediul social: Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 10,
Burada nr. 20, județul Constanța, și Bantaș Iulia Claudia,    județul Hunedoara, conform contract de comodat cu nr. 1
asociat, cod numeric personal 2870102134216, aport la       din data de 16.07.2009, valabil până la data de
capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,        15.07.2019;
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de         - durata de funcționare: nelimitată;
participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în     - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
Constanța, str. Theodor Burada nr. 20, județul Constanța;     200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți
  - administrator persoană fizică: Bantaș Iulia Claudia,     sociale a 10,0000 RON fiecare;
cod numeric personal 2870102134216, data numirii           - date de identificare fondatori: Glodean Monica, în
15.09.2009, durata mandatului nelimitată;             calitate de asociat, născută la data de 21.06.1980 în
  - denumire: CAPEBA MARKET - S.R.L.;              Deva, județul Hunedoara, de cetățenie română,
  - sediul social: Municipiul Constanța, str. Theodor      domiciliată în Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 10, județul
Burada nr. 20, corp C2, județul Constanța;            Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr. 412604,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -      eliberată de SPCLEP Deva la data de 28.02.2008, cod
comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;         numeric personal 2800621205607, și Glodean Mircea
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu      Cristian, în calitate de asociat, născut la data de
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare         26.08.1977 în Tulcea, județul Tulcea, de cetățenie
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       română, domiciliat în Deva, Str. Progresului, bl. A, sc. 2,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   ap. 20, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    116138, eliberată de Poliția Deva la data de 28.03.2002,
RON fiecare;                           cod numeric personal 1770826201011;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 649 -
  - cod unic de înregistrare: 25999727/16.09.2009;        alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          de asigurări și fonduri de pensii;
J 13/2040/15.09.2009.                         - activitatea principală: cod CAEN 6492 - alte activități
   (24/1.323.660)                        de creditare;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                 13

  - administrator persoană fizică: Glodean Monica,        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 563 -
durata mandatului - nelimitată, având puteri depline de     baruri și alte activități de servire a băuturilor;
administrare.                            - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
  Executorie.                         activități de servire a băuturilor;
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea       - administratori persoane fizice: Poanta Dan, durata
nr. 26/1990 republicată.                    mandatului - nelimitată, având puteri depline, Poanta
   (25/1.323.752)                       Viorica, durata mandatului - nelimitată, având puteri
                                depline;
      Societatea Comercială                  Executorie.
  PONTI ROVI SELECT - S.R.L., Hunedoara              Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
                                nr. 26/1990, republicată.
             ROMÂNIA                   (26/1.323.753)

                                       Societatea Comercială
        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                     NOU ȘI VECHI UTIL - S.R.L., Petrila
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8449                     județul Hunedoara

     din data de 14 septembrie 2009
                                              ROMÂNIA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Duca Corina
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8456
  Referent            - Șovarschi Valeriu
                                     din data de 14 septembrie 2009
  În baza cererii nr. 44875 din data de 25.08.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Judecător delegat
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      la Oficiul Registrului
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea       Comerțului de pe lângă
datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru      Tribunalul Hunedoara       - Duca Corina
                                  Referent             - Șovarschi Valeriu
societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:           În baza cererii nr. 45689 din data de 28.08.2009 și a
J 20/896/2009;                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - cod unic de înregistrare: 25994312;            Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  - denumire și formă juridică: PONTI ROVI SELECT -      a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
S.R.L.;                             datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru
  - sediul social: Hunedoara, Bd. Corvin nr. 7, bl. 7, sc.  societatea comercială cu următoarele date:
A, parter, ap. 1, județul Hunedoara, conform contract de      - număr de ordine în registrul comerțului:
comodat, valabil până la data de 12.08.2014;          J 20/903/2009;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - cod unic de înregistrare: 25994363;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat    - denumire și formă juridică: NOU ȘI VECHI UTIL -
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți      S.R.L.;
sociale a 10,0000 RON fiecare;                   - sediul social: Petrila, Str. 8 Martie, bl. 12, sc. 1, et. 3,
  - date de identificare fondatori: Poanta Dan, în calitate  ap. 13, județul Hunedoara, conform contract de comodat,
de asociat, născut la data de 17.10.1968 în Hunedoara,     valabil până la data de 17.08.2014;
județul Hunedoara, de cetățenie română, domiciliat în       - durata de funcționare: nelimitată;
Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 19, județul          - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 275099,       200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți
eliberată de Poliția Hunedoara la data de 1.04.2005, cod    sociale a 10,0000 RON fiecare;
numeric personal 1681017203137, și Poanta Viorica, în       - date de identificare fondator: Vlad Ana Mariana, în
calitate de asociat, născută la data de 10.06.1967 în      calitate de asociat unic, născută la data de 22.03.1965 în
localitatea Lelese, județul Hunedoara, de cetățenie       localitatea Ponor, județul Alba, de cetățenie română,
română, domiciliată în Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu     domiciliată în Petrila, Str. 8 Martie, bl. 12, sc. 1, ap. 13,
nr. 19, județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.  județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.
401635, eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de        460093, eliberată de SPCLEP Petrila la data de
30.11.2007, cod numeric personal 2670610203183;         6.05.2009, cod numeric personal 2650322205914;
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 478 -    Hunedoara, de cetățenie română, domiciliat în
comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și    Hunedoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 5, bl. 5, sc. A, ap. 6,
piețe;                             județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 413574,
  - activitatea principală: cod CAEN 4789 - comerț cu     eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de 5.03.2008,
amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor      cod numeric personal 1490521203139;
produse;                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 742 -
  - administrator persoană fizică: Vlad Ana Mariana,     activități fotografice;
durata mandatului - nelimitată, având puteri depline.       - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități
  Executorie.                         fotografice;
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.     - administratori persoane fizice: Popa Mirela Ramona,
26/1990 republicată.                      durata mandatului - nelimitată, având puteri depline, și
   (27/1.323.754)                      Găină-Creanganeș Constantin Ioan, durata mandatului -
                                nelimitată, având puteri depline.
       Societatea Comercială                Executorie.
    CORVINII DIGITAL - S.R.L., Hunedoara            Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
                                nr. 26/1990, republicată.
             ROMÂNIA                   (28/1.323.755)

                                       Societatea Comercială
        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                      ABERMETAL - S.R.L., Deva
                                        județul Hunedoara
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8202
     din data de 8 septembrie 2009
                                            ROMÂNIA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                        TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8203
  Referent            - Șovarschi Valeriu
                                    din data de 8 septembrie 2009
  În baza cererii nr. 46250 din data de 2.09.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Judecător delegat
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      la Oficiul Registrului
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea       Comerțului de pe lângă
datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru      Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
                                 Referent            - Șovarschi Valeriu
societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:           În baza cererii nr. 46261 din data de 2.09.2009 și a
J 20/875/2009;                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - cod unic de înregistrare: 25980074;            Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  - denumire și formă juridică: CORVINII DIGITAL -      a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
S.R.L.;                            datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru
  - sediul social: Hunedoara, Bd. Corvin nr. 1 bis, bl. 1   societatea comercială cu următoarele date:
bis, sc. A, et. 3, ap. 22, județul Hunedoara, conform       - număr de ordine în registrul comerțului:
contract de comodat;                      J 20/876/2009;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - cod unic de înregistrare: 25980015;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat    - denumire și formă juridică: ABERMETAL - S.R.L.;
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți       - sediul social: Deva, Bd. Nicolae Bălcescu, bl. 15A,
sociale a 10,0000 RON fiecare;                 sc. B, ap. 17, județul Hunedoara, conform contract de
  - date de identificare fondator: Popa Mirela Ramona, în   închiriere nr. 10 din data de 27.08.2009, valabil până la
calitate de asociat unic, născută la data de 18.04.1968 în   data de 31.08.2011;
Hunedoara, județul Hunedoara, de cetățenie română,        - durata de funcționare: nelimitată;
domiciliată în Hunedoara, Bd. Corvin nr. 1 bis, bl. 1 bis,    - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
sc. A, ap. 22, județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria  200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți
HD nr. 049390, eliberată de Poliția Hunedoara la data de    sociale a 10,0000 RON fiecare;
16.11.2000, cod numeric personal 2680418203135, și        - date de identificare fondator: Santandrea Massimo,
Găină-Creanganeș Constantin Ioan, în calitate de        în calitate de asociat unic, născut la data de 7.03.1958 în
asociat, născut la data de 21.05.1949 în Simeria, județul   localitatea Riolo Termen, Italia, de cetățenie italiană,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                15

domiciliat în Deva, Bd. Nicolae Bălcescu, bl. 15A, sc. B,     HD nr. 179527, eliberată de Poliția Lupeni la data de
ap. 17, județul Hunedoara, identificat cu PA nr. 556823V,     8.07.2003, cod numeric personal 1860301204520, și
eliberat de aut. Italia la data de 28.07.2000, cod numeric    Breazu Răzvan Vasile, în calitate de asociat, născut la
personal 7580307200018;                      data de 17.09.1987 în Sibiu, județul Sibiu, de cetățenie
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 711 -     română, domiciliat în Deva, str. Mărăști, bl. 6A, sc. B,
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță  ap. 19, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr.
tehnică legate de acestea;                    087501, eliberată de Poliția Deva la data de 6.09.2001,
  - activitatea principală: cod CAEN 7112 - activități de    cod numeric personal 1870917324804;
inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 105 -
  - administrator persoană fizică: Santandrea Massimo,     fabricarea produselor lactate;
durata mandatului - nelimitată, având puteri depline.         - activitatea principală: cod CAEN 1051 - fabricarea
  Executorie.                          produselor lactate și a brânzeturilor;
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea        - administrator persoană fizică: Enache Ion, de
nr. 26/1990 republicată.                     cetățenie română, născut la data de 2.08.1961 în
   (29/1.323.756)                       localitatea C.A. Rosetti, județul Buzău, cod numeric
                                 personal 1610802205028, identificat cu C.I. seria HD nr.
       Societatea Comercială                384745, eliberată de SPCLEP Petroșani la data de
      BRENALACT - S.R.L., Peșteana              8.08.2007, domiciliat în Petroșani, Aleea Florilor, bl. 3, sc.
        județul Hunedoara                 2, ap. 9, durata mandatului - nelimitată, având puteri
                                 depline.
             ROMÂNIA                   Executorie.
                                   Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
                                 nr. 26/1990 republicată.
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                    (30/1.323.757)
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8204
                                         Societatea Comercială
     din data de 8 septembrie 2009                    ANA ADU INI - S.R.L., Deva
  Judecător delegat                               județul Hunedoara
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                                  ROMÂNIA
  Tribunalul Hunedoara       - Drăgan Ioan
  Referent             - Șovarschi Valeriu
                                          TRIBUNALUL HUNEDOARA
  În baza cererii nr. 46307 din data de 2.09.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8205
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
                                      din data de 8 septembrie 2009
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru       Judecător delegat
societatea comercială cu următoarele date:              la Oficiul Registrului
  - număr de ordine în registrul comerțului:            Comerțului de pe lângă
J 20/877/2009;                            Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
                                   Referent            - Șovarschi Valeriu
  - cod unic de înregistrare: 25980120;
  - denumire și formă juridică: BRENALACT - S.R.L.;         În baza cererii nr. 46314 din data de 2.09.2009 și a
  - sediul social: Peșteana, Centrul de Asistență Socială    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Peșteana, județul Hunedoara, conform contract de         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
închiriere nr. 1781 din data de 17.07.2009, valabil până la    a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
data de 16.07.2010;                        datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru
  - durata de funcționare: nelimitată;              societatea comercială cu următoarele date:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat     - număr de ordine în registrul comerțului:
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți       J 20/878/2009;
sociale a 10,0000 RON fiecare;                    - cod unic de înregistrare: 25980023;
  - date de identificare fondatori: Enache Ioan           - denumire și formă juridică: ANA ADU INI - S.R.L.;
Alexandru, în calitate de asociat, născut la data de         - sediul social: Deva, str. Mihail Eminescu, bl. B, sc. A,
1.03.1986 în Petroșani, județul Hunedoara, de cetățenie      et. 3, ap. 10, județul Hunedoara, conform contract de
română, domiciliat în Lupeni, Aleea Liliacului nr. 4, bl. 4,   comodat, valabil până la data de 27.08.2019;
sc. 3, ap. 25, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria     - durata de funcționare: nelimitată;
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat    - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți     200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți
sociale a 10,0000 RON fiecare;                 sociale a 10,0000 RON fiecare;
  - date de identificare fondator: Gruber Claudia Ionela,    - date de identificare fondator: Donțu Claudia Flavia, în
în calitate de asociat unic, născută la data de 6.01.1981   calitate de asociat unic, născută la data de 14.01.1988 în
în Deva, județul Hunedoara, de cetățenie română,        Deva, județul Hunedoara, de cetățenie română,
domiciliată în Deva, str. Mihail Eminescu, bl. B, sc. A, ap.  domiciliată în Simeria, Str. Atelierului, bl. 8, sc. B, ap. 16,
10, județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.    județul Hunedoara, și cu reședința în Simeria, str. Cloșca,
441457, eliberată de SPCLEP Deva la data de          bl. 17, sc. A, et. 4, ap. 19, identificată cu C.I. seria HD nr.
10.10.2008, cod numeric personal 2810106205589;        441798, eliberată de SPCLEP Simeria la data de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -   13.10.2008, cod numeric personal 2880114205578;
comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu    comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare       specializate;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       - activitatea principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
  - administrator persoană fizică: Gruber Claudia Ionela,  amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
durata mandatului - nelimitată, având puteri depline.       - administrator persoană fizică: Donțu Claudia Flavia,
  Executorie.                        durata mandatului - nelimitată, având puteri depline.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea      Executorie.
nr. 26/1990 republicată.                      Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
   (31/1.323.758)                      nr. 26/1990, republicată.
                                   (32/1.323.759)
       Societatea Comercială
    CLAUSOR DOLORES - S.R.L., Simeria                  Societatea Comercială
        județul Hunedoara                   FELIGAB CLAS - S.R.L., satul Mihăileni
                                   comuna Buzceș, județul Hunedoara
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA
        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                        TRIBUNALUL HUNEDOARA
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8224
     din data de 8 septembrie 2009                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8216

  Judecător delegat                           din data de 8 septembrie 2009
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan          Comerțului de pe lângă
  Referent            - Șovarschi Valeriu       Tribunalul Hunedoara       - Drăgan Ioan
                                 Referent             - Șovarschi Valeriu
  În baza cererii nr. 46357 din data de 3.09.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    În baza cererii nr. 46362 din data de 3.09.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru    a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
societatea comercială cu următoarele date:           datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru
  - număr de ordine în registrul comerțului:         societatea comercială cu următoarele date:
J 20/891/2009;                          - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 25980163;            J 20/889/2009;
  - denumire și formă juridică: CLAUSOR DOLORES -        - cod unic de înregistrare: 25980007;
S.R.L.;                              - denumire și formă juridică: FELIGAB CLAS - S.R.L.;
  - sediul social: Simeria, Str. Atelierului, bl. 8, sc. B,   - sediul social: satul Mihăileni nr. 162, comuna Buzceș,
et. 2, ap. 16, județul Hunedoara, conform contract de     județul Hunedoara, conform contract de comodat, valabil
comodat, valabil până la data de 1.09.2019;          până la data de 26.08.2029;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009               17

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat     - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți      200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți
sociale a 10,0000 RON fiecare;                  sociale a 10,0000 RON fiecare;
  - date de identificare fondator: Roșca Felicia Elena, în     - date de identificare fondator: Moldovai Iosif, în
calitate de asociat unic, născută la data de 21.12.1977 în    calitate de asociat unic, născut la data de 6.07.1972 în
Brad, județul Hunedoara, de cetățenie română,          Vulcan, județul Hunedoara, de cetățenie română,
domiciliată în Brad, str. Marcel Olinescu nr. 4, județul     domiciliat în Petroșani, str. Gen. Ion Dragalina, bl. 7, sc.
Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr. 252866,       2, et. 1, ap. 5, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria
eliberată de Poliția Brad la data de 19.10.2004, cod       HD nr. 090112, eliberată de Poliția Petroșani la data de
numeric personal 2771221200023;                 24.09.2001, cod numeric personal 1720706205021;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -
comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;         comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu       - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare        amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - administrator persoană fizică: Roșca Felicia Elena,      - administrator persoană fizică: Moldovai Iosif, durata
durata mandatului - nelimitată, având puteri depline.      mandatului - nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                           Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea       Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
nr. 26/1990, republicată.                    nr. 26/1990, republicată.
   (33/1.323.760)                          (34/1.323.761)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      BOOM BOOM ALIMENT - S.R.L.                   VINTAGE EVENTS - S.R.L., Vulcan
      Petroșani, județul Hunedoara                    județul Hunedoara

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         TRIBUNALUL HUNEDOARA                      TRIBUNALUL HUNEDOARA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8212                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8223
     din data de 8 septembrie 2009                  din data de 8 septembrie 2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan          Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
  Referent            - Șovarschi Valeriu       Referent            - Șovarschi Valeriu
  În baza cererii nr. 46364 din data de 3.09.2009 și a       În baza cererii nr. 46377 din data de 3.09.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea      a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru     datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
societatea comercială cu următoarele date:            societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/885/2009;                          J 20/890/2009;
  - cod unic de înregistrare: 25980104;              - cod unic de înregistrare: 25980180;
  - denumire și formă juridică: BOOM BOOM ALIMENT         - denumire și formă juridică: VINTAGE EVENTS -
- S.R.L.;                            S.R.L.;
  - sediul social: Petroșani, str. Gen. Ion Dragalina, bl. 7,   - sediul social: Vulcan, str. Nicolae Titulescu nr. 18,
sc. 2, et. 1, ap. 5, județul Hunedoara, conform contract de   bl. B53, sc. 3, ap. 23, județul Hunedoara, conform
comodat cu nr. 1 din data de 1.09.2009, valabil până la     contract de comodat cu nr. 1 din data de 27.08.2009,
data de 1.09.2029;                        valabil până la data de 26.08.2029;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat     - date de identificare fondatori: Meszaros Iuliana, în
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți      calitate de asociat, născută la data de 27.08.1968 în
sociale a 10,0000 RON fiecare;                  localitatea Ghelari, județul Hunedoara, de cetățenie
  - date de identificare fondator: Napa Andreea, în      română, domiciliată în Vulcan, Bd. Mihai Viteazu nr. 55,
calitate de asociat unic, născută la data de 12.05.1983 în    bl. 96, sc. 3, ap. 45, județul Hunedoara, identificată cu C.I.
Petroșani, județul Hunedoara, de cetățenie română,        seria HD nr. 467113, eliberată de SPCLEP Vulcan la data
domiciliată în Vulcan, str. Nicolae Titulescu nr. 18, bl. B53,  de 16.07.2009, cod numeric personal 2680827203132, și
sc. 3, ap. 23, județul Hunedoara, identificat[ cu C.I. seria   Lăban Maria, în calitate de asociat, născută la data de
HD nr., 349185, eliberată de SPCLEP Vulcan la data de      5.09.1980 în Petroșani, județul Hunedoara, de cetățenie
13.12.2006, cod numeric personal 2830512204486;         română, domiciliată în Petrila, str. Jieț nr. 66, județul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 932 -    Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr. 047185,
alte activități recreative și distractive;            eliberată de Poliția Petrila la data de 3.11.2000, cod
  - activitatea principală: cod CAEN 9329 - alte activități  numeric personal 2800905204497;
recreative și distractive, n.c.a.;                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
  - administrator persoană fizică: Napa Andreea, durata    comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
mandatului - nelimitată, având puteri depline.          specializate;
  Executorie.                           - activitatea principală: cod CAEN 4779 - comerț cu
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea     amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
nr. 26/1990, republicată.                      - administrator persoană fizică: Lăban Maria, durata
   (35/1.323.762)                       mandatului - nelimitată, având puteri depline.
                                   Executorie.
       Societatea Comercială                 Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
     PROFITABIL CLAS - S.R.L., Vulcan            nr. 26/1990, republicată.
        județul Hunedoara                    (36/1.323.763)

             ROMÂNIA
                                       Societatea Comercială
                                          J&P GROUP
                                    INDUSTRIAL MAINTENANCE - S.R.L.
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                       Deva, județul Hunedoara
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8214
                                              ROMÂNIA
     din data de 8 septembrie 2009
  Judecător delegat                               TRIBUNALUL HUNEDOARA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8213
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
  Referent            - Șovarschi Valeriu           din data de 8 septembrie 2009
  În baza cererii nr. 46407 din data de 3.09.2009 și a       Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara       Comerțului de pe lângă
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea        Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
                                  Referent            - Șovarschi Valeriu
datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru
societatea comercială cu următoarele date:             În baza cererii nr. 46412 din data de 3.09.2009 și a
  - număr de ordine în registrul comerțului:          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
J 20/887/2009;                          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  - cod unic de înregistrare: 25980198;             a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
  - denumire și formă juridică: PROFITABIL CLAS -        datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru
S.R.L.;                             societatea comercială cu următoarele date:
  - sediul social: Vulcan, Bd. Mihai Viteazu nr. 55, bl. 96,    - număr de ordine în registrul comerțului:
sc. 3, ap. 45, județul Hunedoara, conform contract de      J 20/886/2009;
comodat nr. 1 din data de 1.09.2009, valabil până la data      - cod unic de înregistrare: 25980031;
de 1.09.2019;                            - denumire și formă juridică: J&P GROUP
  - durata de funcționare: nelimitată;             INDUSTRIAL MAINTENANCE - S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat     - sediul social: Deva, Str. Orizontului nr. 1, județul
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți      Hunedoara, conform contract de închiriere, valabil până
sociale a 10,0000 RON fiecare;                  la data de 1.09.2010;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                19

  - durata de funcționare: nelimitată;              Referent            - Șovarschi Valeriu
  - capitalul social subscris: 490,00 RON, din care vărsat
                                  În baza cererii nr. 46415 din data de 3.09.2009 și a
490,00 RON; capitalul social este divizat în 49 părți
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
sociale a 10,0000 RON fiecare;
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  - date de identificare fondatori:
                                a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
  1. Jurca Laurențiu Traian, în calitate de asociat, născut
                                datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru
la data de 14.03.1971 în Timișoara, județul Timiș, de
                                societatea comercială cu următoarele date:
cetățenie română, domiciliat în Germania, localitatea
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
Ingolstadt, Etting Ostenbrunnerstr., nr. 9, identificat cu
                                J 20/888/2009;
C.I. nr. 800198654, elib. de aut. germane la data de
                                  - cod unic de înregistrare: 25980201;
24.10.2007;
                                  - denumire și formă juridică: NUOVI SAPORI - S.R.L.;
  2. Vintilescu Dan Claudiu, în calitate de asociat, născut
                                  - sediul social: Aninoasa, Str. Libertății, bl. G, ap. 92,
la data de 26.10.1967 în Luduș, județul Mureș, de
                                județul Hunedoara, conform acord proprietar cu nr. 2511
cetățenie română, domiciliat în Deva, Aleea Crinilor,
                                din data de 2.09.2009, durată nedeterminată;
bl. E10, sc. 1, ap. 6, județul Hunedoara, identificat cu C.I.
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
seria HD nr. 287242, eliberată de SPCLEP Deva la data
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
de 13.07.2005, cod numeric personal 1671026201041, și
                                200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți
  3. Oltean Cornel Mihai, în calitate de asociat, născut la
                                sociale a 10,0000 RON fiecare;
data de 27.03.1960 în Hunedoara, județul Hunedoara, de
                                  - date de identificare fondator: Giura Manuela, în
cetățenie română, domiciliat în Hunedoara, Str.
                                calitate de asociat unic, născută la data de 29.06.1986 în
Transilvaniei nr. 8, bl. C5, sc. A, ap. 7, județul Hunedoara,
                                Petroșani, județul Hunedoara, de cetățenie română,
identificat cu C.I. seria HD nr. 253549, eliberată de Pol.
                                domiciliată în Aninoasa, Str. Libertății, bl. 100C. sc. 1,
Hunedoara, la data de 21.10.2004, cod numeric personal
                                ap. 9, județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.
1600327203137;
                                032058, eliberată de Poliția Aninoasa la data de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 251 -
                                4.07.2000, cod numeric personal 2860629204489;
fabricarea de construcții metalice;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -
  - activitatea principală: cod CAEN 2511 - fabricarea de
                                comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;
construcții metalice și părți componente ale structurilor
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
metalice;
                                amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
  - administratori persoane fizice:
                                predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  1. Jurca Laurențiu Traian, durata mandatului -
                                  - administrator persoană fizică: Giura Manuela, durata
nelimitată, având puteri depline;
                                mandatului - nelimitată, având puteri depline.
  2. Vintilescu Dan Claudiu, durata mandatului -
                                  Executorie.
nelimitată, având puteri depline;
                                  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
  3. Oltean Cornel Mihai, durata mandatului - nelimitată,
                                nr. 26/1990, republicată.
având puteri depline;
  Executorie.                            (38/1.323.765)
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
                                       Societatea Comercială
nr. 26/1990, republicată.
                                      LUCI & REMUS STYLE - S.R.L.
   (37/1.323.764)
                                          Hunedoara
       Societatea Comercială
     NUOVI SAPORI - S.R.L., Aninoasa                         ROMÂNIA
        județul Hunedoara
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
             ROMÂNIA
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8211
        TRIBUNALUL HUNEDOARA                   din data de 8 septembrie 2009
                                  Judecător delegat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8215              la Oficiul Registrului
     din data de 8 septembrie 2009              Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
  Judecător delegat                        Referent            - Șovarschi Valeriu
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 46465 din data de 3.09.2009 și a
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara       a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea        datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru
datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru       societatea comercială cu următoarele date:
societatea comercială cu următoarele date:               - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:           J 20/881/2009;
J 20/884/2009;                             - cod unic de înregistrare: 25980040;
  - cod unic de înregistrare: 25980082;                - denumire și formă juridică: CONFORT COLECTION
  - denumire și formă juridică: LUCI & REMUS STYLE -       - S.R.L.;
S.R.L.;                                 - sediul social: Deva, Aleea Crinilor, bl. TC2, sc. B, et.
  - sediul social: Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 11,     4, ap. 27, județul Hunedoara, conform contract de
bl. 21, sc. A, et. 1, ap. 6, județul Hunedoara, conform       comodat, valabil până la data de 2.09.2014;
contract de comodat, valabil până la data de 1.09.2014;         - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat    200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți        sociale a 10,0000 RON fiecare;
sociale a 10,0000 RON fiecare;                     - date de identificare fondator: Sîngurelu Loredana, în
  - date de identificare fondator: Cica Lucica, în calitate    calitate de asociat unic, născută la data de 10.02.1978 în
de asociat unic, născută la data de 28.04.1971 în          localitatea Trușești, județul Botoșani, de cetățenie
Hunedoara, județul Hunedoara, de cetățenie română,         română, domiciliată în Deva, str. Bejan nr. 6, bl. 76, sc. 1,
domiciliată în localitatea Ghelari, Str. Eroilor nr. 2,bl. 2, sc.  ap. 8, județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.
A, ap. 17, județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD
                                  038986, eliberată de Poliția Deva la data de 5.09.2000,
nr. 351880, eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de
                                  cod numeric personal 2780210201008;
12.01.2007, cod numeric personal 2710428014308;
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
                                  comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
                                  specializate;
specializate;
                                    - activitatea principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 4779 - comerț cu
                                  amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
amănuntul al bunurilor de ocazie, vândute prin în
                                    - administrator persoană fizică: Sîngurelu Loredana,
magazine;
                                  durata mandatului - nelimitată, având puteri depline.
  - administrator persoană fizică: Cica Lucica, durata
mandatului - nelimitată, având puteri depline.             Executorie.
  Executorie.                             Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea       nr. 26/1990, republicată.
nr. 26/1990, republicată.                         (40/1.323.767)
   (39/1.323.766)
                                          Societatea Comercială
       Societatea Comercială                      TITI TOTAL ELECTRO - S.R.L.
    CONFORT COLECTION - S.R.L., Deva                  localitatea Dobra, județul Hunedoara
       județul Hunedoara
                                               ROMÂNIA
              ROMÂNIA
                                           TRIBUNALUL HUNEDOARA
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8222
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8208                    din data de 8 septembrie 2009
     din data de 8 septembrie 2009                Judecător delegat
  Judecător delegat                          la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
  Tribunalul Hunedoara       - Drăgan Ioan           Referent            - Șovarschi Valeriu
  Referent             - Șovarschi Valeriu        În baza cererii nr. 46468 din data de 3.09.2009 și a
  În baza cererii nr. 46466 din data de 3.09.2009 și a       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara       a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                21

datelor din declarația tip pe propria răspundere pentru       - număr de ordine în registrul comerțului:
societatea comercială cu următoarele date:            J 20/882/2009;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - cod unic de înregistrare: 25980139;
J 20/892/2009;                            - denumirea și forma juridică: KATO FAMILY - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 25980228;              - sediul social: Lupeni, B-dul Păcii nr. 7, bl. A1, sc. 1,
  - denumire și formă juridică: TITI TOTAL ELECTRO -      et. 1, ap. 9, conform contract de comodat;
S.R.L.;                               - durata de funcționare: nelimitată;
  - sediul social: localitatea Dobra, Str. Lugojului nr. 16,    - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
județul Hunedoara, conform contract de comodat, valabil     200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
până la data de 27.08.2029;                   10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - date de identificare fondatori:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care vărsat     1. Kato Lavinia Anisia, în calitate de asociat, născută
200,00 RON; capitalul social este divizat în 20 părți      la data de 7.05.1989 în localitatea Lupeni, Hunedoara,
sociale a 10,0000 RON fiecare;                  cetățean român, domiciliată în localitatea Lupeni, B-dul
  - date de identificare fondator: Suba Nadia, în calitate   Păcii nr. 7, bl. A1, sc. 1, ap. 9, județul Hunedoara, telefon
de asociat unic, născută la data de 18.04.1940 în        0729641522, identificată cu C.I. seria HD nr. 469524,
București, sectorul 3, de cetățenie română, domiciliată în    eliberată de SPCEP Lupeni la data de 10.08.2009, cod
localitatea Dobra, Str. Lugojului nr. 16, județul        numeric personal 2890507204096;
Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr. 094520,         2. Kato Cristian, în calitate de asociat, născut la data
eliberată de Poliția Deva la data de 25.10.2001, cod       de 28.11.1979 în localitatea Lupeni, Hunedoara, cetățean
numeric personal 2400418120668;                 român, domiciliat în localitatea Lupeni, B-dul Păcii nr. 7,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 432 -    bl. A1, sc. 1, ap. 9, județul Hunedoara, identificat cu C.I.
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte   seria HD nr. 459272, eliberată de SPCLEP Lupeni la data
lucrări de instalații pentru construcții;            de 27.04.2009, cod numeric personal 1791128204100;
  - activitatea principală: cod CAEN 4321 - lucrări de       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
instalații electrice;                      fabricarea produselor de brutărie și a produselor
  - administrator persoană fizică: Suba Nadia, durata     făinoase;
mandatului - nelimitată, având puteri depline.            - activitatea principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
  Executorie.                         pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea     patiserie;
nr. 26/1990, republicată.                      - administratori persoane fizice:
   (41/1.323.768)                         1. Kato Lavinia Anisia, durata mandatului nelimitată,
                                 având puteri depline;
        Societatea Comercială                 2. Kato Cristian, durata mandatului nelimitată, având
      KATO FAMILY - S.R.L., Lupeni             puteri depline.
        județul Hunedoara                  Executorie.
                                   Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
             ROMÂNIA                nr. 26/1990, republicată.
                                    (42/1.323.769)
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                       Societatea Comercială
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8209                ADALDO SMART CONT - S.R.L., Vulcan
                                        județul Hunedoara
           din 8.09.2009
  Judecător delegat
                                              ROMÂNIA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan                 TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Referent            - Șovarschi Valeriu
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8210
  În baza cererii nr. 46507 din data 4.09.2009 și a actelor
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul                  din 8.09.2009
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara       Judecător delegat
a dispus autorizarea,i înmatricularea și înregistrarea       la Oficiul Registrului
datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru       Comerțului de pe lângă
societatea comercială cu următoarele date:             Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  Referent            - Șovarschi Valeriu        Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
                                 nr. 26/1990, republicată.
  În baza cererii nr. 46539 din data 4.09.2009 și a actelor
                                   (43/1.323.770)
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara            Societatea Comercială
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea          SARA CATERING - S.R.L., Sântandrei
datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru          oraş Simeria, județul Hunedoara
societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                             ROMÂNIA
J 20/883/2009;
  - cod unic de înregistrare: 25980210;
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
  - denumirea și forma juridică: ADALDO SMART CONT
- S.R.L.;                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8206
  - sediul social: Vulcan, str. Decebal nr. 11, conform
                                           din 8.09.2009
contract de închiriere cu nr. 256 din data 1.09.2009 valabil
până la data de 31.08.2014;                     Judecător delegat
  - durata de funcționare: nelimitată;              la Oficiul Registrului
  - capital social subscris: 410,00 RON, din care vărsat:     Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
410,00; capitalul social este divizat în 41 părți sociale a
                                  Referent            - Șovarschi Valeriu
10,0000 RON fiecare;
  - date de identificare fondatori:                În baza cererii nr. 46562 din data 4.09.2009 și a actelor
  1. Cîrstoiu Alina Anamaria, în calitate de asociat,     doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
născută la data de 15.05.1964 în localitatea Petroșani,     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
                                 a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
Hunedoara, cetățean român, domiciliată în localitatea
                                 datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru
Vulcan, b-dul Mihai Viteazu nr. 36, bl. 82, sc. 1, ap. 4,
                                 societatea comercială cu următoarele date:
județul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
183680, eliberată de Pol. Vulcan la data de 5.08.2003,      J 20/879/2009;
cod numeric personal 2640515205756;                 - cod unic de înregistrare: 25980171;
  2. Ciortea Doina, în calitate de asociat, născută la data    - denumirea și forma juridică: SARA CATERING -
de 16.12.1962 în localitatea Lupeni, Hunedoara, cetățean     S.R.L.;
român, domiciliată în localitatea Vulcan, b-dul Mihai        - sediul social: Sântandrei, oraş Simeria nr. 148,
Viteazu nr. 26, bl. 18, sc. C, ap. 22, județul Hunedoara,    conform contract de comodat, valabil până la data de
identificată cu C.I. seria HD nr. 069501, eliberată de Pol.   3.09.2019;
Vulcan la data de 24.04.2001, cod numeric personal         - durata de funcționare: nelimitată;
2621216205744;                           - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
  3. Berchi Floarea Adriana, în calitate de asociat,      200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
născută la data de 1.06.1979 în localitatea Alba Iulia,     10,0000 RON fiecare;
Alba, cetățean român, domiciliată în localitatea Vulcan,      - date de identificare fondatori:
str. Nicolae Titulescu nr. 69, bl. D8, sc. 2, ap. 59, județul    1. Vârvoni Ciprian Sorin, în calitate de asociat, născut
Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr. 074005,       la data de 25.09.1979 în localitatea Deva, Hunedoara,
eliberată de Pol. Vulcan la data de 28.05.2001, cod       cetățean român, domiciliat în localitatea Sântandrei nr.
                                 148, județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr.
numeric personal 2790601205742;
                                 456283, eliberată de SPCLEP Simeria în data de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 692 -
                                 20.03.2009, cod numeric personal 1790925201017;
activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
                                  2. Vârvoni Carmen Ana, în calitate de asociat, născută
domeniul fiscal;                         la data de 21.07.1968 în localitatea Cluj-Napoca, Cluj,
  - activitatea principală: cod CAEN 6920 - activități de   cetățean român, domiciliată în în localitatea Sântandrei
contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul    nr. 148, judeţul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD
fiscal;                             nr. 456284, eliberată de SPCLEP Simeria la data de
  - administrator persoană fizică: Cîrstoiu Alina       20.03.2009, cod numeric personal 2680721201024;
Anamaria, durata mandatului nelimitată, având puteri        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 562 -
depline.                             activități de alimentație (catering) pentru evenimente și
  Executorie.                         alte servicii de alimentație;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009              23

  - activitatea principală: cod CAEN 5621 - activități de    2. Gobbo Giacomo, în calitate de asociați, născut la
alimentație (catering) pentru evenimente;           data de 30.11.1983 în localitatea Cavarzere, Italia,
  - administratori persoane fizice:             cetățean italian, domiciliat în Italia, localitatea Adria
  1. Vârvoni Ciprian Sorin, durata mandatului nelimitată,  (Rovigo), Via Unberto Maddalesa nr. 58, cod poștal
având puteri depline;                     45011, identificat cu PA nr. AA0310759, eliberat de aut.
  2. Vârvoni Carmen Ana, durata mandatului nelimitată,    Italia la data de 2.11.2007;
având puteri depline.                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 771 -
  Executorie.                        activități de închiriere și leasing cu autovehicule;
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea      - activitatea principală: cod CAEN 7711 - activități de
nr. 26/1990, republicată.                   închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere
   (44/1.323.771)                      ușoare;
                                  - administratori persoane fizice:
       Societatea Comercială                1. Niţă Laura Iuliana, durata mandatului nelimitată,
    LG NIGO PROJECT - S.R.L., Ghelari           având puteri depline;
        județul Hunedoara                  2. Gobbo Giacomo, durata mandatului nelimitată,
                                având puteri depline.
             ROMÂNIA                  Executorie.
                                  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
                                nr. 26/1990, republicată.
        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                   (45/1.323.772)
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8207
                                      Societatea Comercială
           din 8.09.2009                   MARMURA & TRAVERTIN - S.R.L.
  Judecător delegat                           Simeria, județul Hunedoara
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                                ROMÂNIA
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
  Referent            - Șovarschi Valeriu
                                        TRIBUNALUL HUNEDOARA
  În baza cererii nr. 46677 din data 4.09.2009 și a actelor
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8463
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
                                          din 14.09.2009
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru      Judecător delegat
societatea comercială cu următoarele date:            la Oficiul Registrului
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Comerțului de pe lângă
J 20/880/2009;                          Tribunalul Hunedoara      - Duca Corina
                                 Referent            - Ispas Stela
  - cod unic de înregistrare: 25980090;
  - denumirea și forma juridică: LG NIGO PROJECT -        În baza cererii nr. 46769 din data 7.09.2009 și a actelor
S.R.L.;                            doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - sediul social: Ghelari, str. Poiana nr. 12, conform    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
contract de comodat cu nr. 1 din data 1.09.2009 valabil    a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
până la data de 1.09.2019;                   datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru
  - durata de funcționare: nelimitată;            societatea comercială cu următoarele date:
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:    - număr de ordine în registrul comerțului:
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  J 20/905/2009;
10,0000 RON fiecare;                       - cod unic de înregistrare: 25994371;
  - date de identificare fondatori:               - denumirea și forma juridică: MARMURA &
  1. Niţă Laura Iuliana, în calitate de asociat, născută la  TRAVERTIN - S.R.L.;
data de 20.07.1982 în localitatea Hunedoara, jud.         - sediul social: Simeria, str. Grivița nr. 17, conform
Hunedoara, cetățean român, domiciliată în localitatea     contract de comodat cu nr. 1 din data 10.08.2009 valabil
Ghelari, str. Poiana nr. 12, judeţul Hunedoara, cetățean    până la data de 10.08.2019;
român, domiciliată în localitatea Ghelari, str. Poiana nr.    - durata de funcționare: nelimitată;
12, judeţul Hunedoara, identificată cu C.I. seria HD nr.     - capital social subscris: 15.000,00 RON, din care
420450, eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de        vărsat: 15.000,00; capitalul social este divizat în 1.500
16.04.2008, cod numeric personal 2820720204979;        părți sociale a 10,0000 RON fiecare;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  - date de identificare fondator: Suciu Sabin, în calitate  localitatea Constanța, Constanța, cetățean român,
de asociat unic, născut la data de 5.05.1967 în localitatea   domiciliată în localitatea Uricani, Aleea Brazilor, bl. 64, sc.
Simeria, jud. Hunedoara, cetățean român, domiciliat în      2, ap. 21, județul Hunedoara, telefon 0762696815,
localitatea Deva, b-dul Iuli Maniu, bl. L4, sc. A, ap. 11,    identificată cu C.I. seria HD nr. 028831, eliberată de Pol.
județul Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 346273,   Uricani la data de 5.06.2000, cod numeric personal
eliberată de SPCLEP Deva la data de 17.11.2006, cod       2720806221161;
numeric personal 1670505205501;                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 237 -     comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;             specializate;
  - activitatea principală: cod CAEN 2370 - tăierea,        - activitatea principală: cod CAEN 4779 - comerț cu
fasonarea și finisarea pietrei;                 amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
  - administrator persoană fizică: Suciu Sabin, durata       - administrator persoană fizică: Pilat Ionica, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline.           mandatului nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                           Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea       Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
nr. 26/1990, republicată.                    nr. 26/1990, republicată.
   (46/1.323.773)                         (47/1.323.774)

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     DUMI NEXT NELY - S.R.L., Uricani                  MAB & MAB INTERCOM - S.R.L.
        județul Hunedoara                       Petroșani, județul Hunedoara

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         TRIBUNALUL HUNEDOARA                       TRIBUNALUL HUNEDOARA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8455                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8450
           din 14.09.2009                          din 14.09.2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Duca Corina          Tribunalul Hunedoara       - Duca Corina
  Referent            - Ispas Stela          Referent             - Ispas Stela
  În baza cererii nr. 46820 din data 7.09.2009 și a actelor    În baza cererii nr. 46928 din data 7.09.2009 și a actelor
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul        doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea      a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru     datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru
societatea comercială cu următoarele date:            societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/902/2009;                          J 20/897/2009;
  - cod unic de înregistrare: 25994355;              - cod unic de înregistrare: 25994320;
  - denumirea și forma juridică: DUMI NEXT NELY -         - denumirea și forma juridică: MAB & MAB INTERCOM
S.R.L.;                             - S.R.L.;
  - sediul social: Uricani, Aleea Brazilor, bl. 64, sc. 2,     - sediul social: Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918,
et. 2, ap. 21, conform acrodului coproprietarului pentru     bl. 96, sc. 3, et. 2, ap. 32, conform contract de comodat cu
sediu cu nr. 3323 din data 4.09.2009, durată           nr. 1 din data 1.09.2009, valabil până la data de 1.09.2019;
nedeterminată;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:   200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   10,0000 RON fiecare;
10,0000 RON fiecare;                         - date de identificare fondator: Bănățan Anca Maria, în
  - date de identificare fondator: Pilat Ionica, în calitate  calitate de asociat unic, născută la data de 8.02.1987 în
de asociat unic, născută la data de 6.08.1972 în         localitatea Petroșani, Hunedoara, cetățean român,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                25

domiciliată în localitatea Petroșani, Str. 1 Decembrie     Florilor, bl. 13, sc. A, ap. 4, județul Hunedoara, identificat
1918, bl. 96, sc. 3, ap. 32, județul Hunedoara, identificată  cu C.I. seria HD nr. 403768, eliberată de SPCLEP Deva
cu C.I. seria HD nr. 071350, eliberată de Pol. Petroșani la   la data de 21.12.2007, cod numeric personal
data de 9.05.2001, cod numeric personal             1710806205033;
2870208204489;                           2. Moldovan Lucian, în calitate de asociat, născut la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -    data de 11.09.1962 în localitatea Deva, Hunedoara,
comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;        cetățean român, domiciliat în localitatea Deva, str. Ion
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu     Luca Caragiale nr. 1, bl. 8, ap. 1, telefon 0254232135,
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare        identificat cu C.I. seria HD nr. 240852, eliberat de Pol.
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      Deva la data de 27.07.2004, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică: Bănățan Anca Maria,
                                1620911201017;
durata mandatului nelimitată, având puteri depline.
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -
  Executorie.
                                activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
                                tehnică legate de acestea;
nr. 26/1990, republicată.
                                  - activitatea principală: cod CAEN 7112 - activități de
   (48/1.323.775)
                                inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
     Societatea Comercială                   - administratori persoane fizice:
  CONCEPTUAL CONSTRUCT STUDY - S.R.L.               1. Suciu Cristian, durata mandatului nelimitată, având
     Deva, județul Hunedoara                puteri depline;
                                  2. Moldovan Lucian, durata mandatului nelimitată,
             ROMÂNIA                având puteri depline.
                                  Executorie.
                                  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                nr. 26/1990, republicată.
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8448                (49/1.323.776)

          din 14.09.2009                     Societatea Comercială
  Judecător delegat                         COSTRUZIONI SCAVI ONESTO - S.R.L.
  la Oficiul Registrului                         Călan, județul Hunedoara
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Duca Corina
                                             ROMÂNIA
  Referent            - Ispas Stela
  În baza cererii nr. 47030 din data 8.09.2009 și a actelor
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8453
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru               din 14.09.2009
societatea comercială cu următoarele date:             Judecător delegat
  - număr de ordine în registrul comerțului:           la Oficiul Registrului
J 20/895/2009;                           Comerțului de pe lângă
  - cod unic de înregistrare: 25994282;             Tribunalul Hunedoara       - Duca Corina
  - denumirea și forma juridică: CONCEPTUAL           Referent             - Ispas Stela
CONSTRUCT STUDY - S.R.L.;
                                  În baza cererii nr. 47228 din data 8.09.2009 și a actelor
  - sediul social: Deva, b-dul Mihail Kogălniceanu nr. 4,
et. 1, ap. 18-19, conform contract de închiriere cu nr. 164   doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
din data 1.09.2009 valabil până la data de 30.09.2010;     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  - durata de funcționare: nelimitată;            a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:   datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   societatea comercială cu următoarele date:
10,0000 RON fiecare;                        - număr de ordine în registrul comerțului:
  - date de identificare fondatori:              J 20/900/2009;
  1. Suciu Cristian, în calitate de asociat, născut la data   - cod unic de înregistrare: 25994339;
de 6.08.1971, în localitatea Petroșani, Hunedoara,         - denumirea și forma juridică: COSTRUZIONI SCAVI
cetățean român, domiciliat în localitatea Deva, Aleea      ONESTO - S.R.L.;
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  - sediul social: Călan, str. Mihail Eminescu, bl. 7, sc. A,    - număr de ordine în registrul comerțului:
et. P, ap. 1, conform contract de comodat cu nr. 1 din data    J 20/899/2009;
20.08.2009 valabil până la data de 19.08.2019;            - cod unic de înregistrare: 25994347;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - denumirea și forma juridică: CARELIA COMPACT -
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:    S.R.L.;
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a      - sediul social: Hațeg, Str. Progresului nr. 64A, conform
10,0000 RON fiecare;                       contract de comodat cu nr. 1 din data 4.09.2009 valabil
  - date de identificare fondator: Musanni Moreno, în      până la data de 3.09.2019;
calitate de asociat unic, născut la data de 7.09.1961 în       - durata de funcționare: nelimitată;
localitatea Belluno, Italia, cetățean italian, domiciliat în     - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
Italia, localitatea Sedico, str. Via Belluno nr. 58, telefon   200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
0769427515, identificat cu C.I. seria AN nr. 2800388,       10,0000 RON fiecare;
eliberată de aut. italiene la data de 29.12.2006;           - date de identificare fondator: Giuroni Larisa Oana, în
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -     calitate de asociat unic, născută la data de 21.02.1982 în
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și        localitatea Hațeg, Hunedoara, cetățean român,
nerezidențiale;                          domiciliată în localitatea Hațeg, Str. Progresului nr. 64A,
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de     județul Hunedoara, telefon 0723813097, identificată cu
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     C.I. seria HD nr. 403101, eliberată de SPCLEP Hațeg la
  - administratori persoane fizice:               data de 17.12.2007, cod numeric personal
  1. Musanni Moreno, durata mandatului nelimitată,       2820221203402;
având puteri depline;                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  2. Secco Giampietro, cetățean italian, născut la data     lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
de 9.09.1946 în localitatea Meolo, act de identitate C.I.     nerezidențiale;
seria AM nr. 8464222, emitent aut. italiene, data emiterii      - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
9.05.2006, domiciliat în Italia, localitatea Motta di Livenza,  construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
str. Via G. Toniolo nr. 5, ap. 4, durata mandatului          - administrator persoană fizică: Giuroni Larisa Oana,
nelimitată, având puteri depline.                 durata mandatului nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                            Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea        Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
nr. 26/1990, republicată.                     nr. 26/1990, republicată.
   (50/1.323.777)                          (51/1.323.778)

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
    CARELIA COMPACT - S.R.L., Hațeg                    SOUTHAGRAM - S.R.L., Deva
       județul Hunedoara                          județul Hunedoara

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         TRIBUNALUL HUNEDOARA                       TRIBUNALUL HUNEDOARA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8452                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8454
           din 14.09.2009                          din 14.09.2009
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara       - Duca Corina          Tribunalul Hunedoara      - Duca Corina
  Referent             - Ispas Stela          Referent            - Ispas Stela
  În baza cererii nr. 47231 din data 8.09.2009 și a actelor     În baza cererii nr. 47354 din data 9.09.2009 și a actelor
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul        doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea       a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru      datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru
societatea comercială cu următoarele date:            societatea comercială cu următoarele date:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                27

  - număr de ordine în registrul comerțului:           - cod unic de înregistrare: 25994304;
J 20/901/2009;                           - denumirea și forma juridică: AMAERDA - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 25994290;             - sediul social: Deva, Str. Dorobanților nr. 20, conform
  - denumirea și forma juridică: SOUTHAGRAM - S.R.L.;    contract de comodat, valabil până la data de 8.09.2019;
  - sediul social: Deva, str. Vulcan nr. 126, conform      - durata de funcționare: nelimitată;
contract de închiriere cu nr. 47948 din data 9.09.2009       - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
valabil până la data de 6.09.2017;               200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - durata de funcționare: nelimitată;            10,0000 RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:    - date de identificare fondatori:
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    1. Baci Darius Liviu, în calitate de asociat, născut la
10,0000 RON fiecare;                      data de 24.11.1967 în localitatea Lechința, Bistrița-
  - date de identificare fondator: 1. Cucu Răzvan      Năsăud, cetățean român, domiciliat în localitatea Deva,
Grigore, în calitate de asociat unic, născut la data de    Str. Dorobanților nr. 22, județul Hunedoara, identificat cu
26.11.1977 în localitatea Deva, Hunedoara, cetățean      C.I. seria HD nr. 392705, eliberată de SPCLEP Deva la
român, domiciliat în localitatea Deva, Calea Zarandului,    data de 27.09.2007, cod numeric personal
bl. K3, ap. 20, județul Hunedoara, telefon 0728560550,
                                1671124201056;
identificat cu C.I. seria HD nr. 448590, eliberată de
                                  2. Peter Ervin, în calitate de asociat, născut la data de
SPCLEP Deva la data de 30.12.2008, cod numeric
                                22.07.1969 în localitatea Deva, Hunedoara, cetățean
personal 1771126201015;
                                român, domiciliat în localitatea Deva, Aleea Jupiter,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
                                bl. 19C, sc. B, ap. 17, județul Hunedoara, identificat cu
fabricarea produselor de brutărie și a produselor
                                C.I. seria HD nr. 455521, eliberată de SPCLEP Deva la
făinoase;
                                data de 18.03.2009, cod numeric personal
  - activitatea principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de  1690722201015;
patiserie;                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 649 -
  - administrator persoană fizică: Cucu Răzvan Grigore,   alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități
durata mandatului nelimitată, având puteri depline.      de asigurări și fonduri de pensii;
  Executorie.                          - activitatea principală: cod CAEN 6492 - alte activități
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea    de creditare;
nr. 26/1990, republicată.                     - administratori persoane fizice:
   (52/1.323.779)                        1. Baci Darius Liviu, durata mandatului nelimitată,
                                având puteri depline;
     Societatea Comercială                  2. Peter Ervin, durata mandatului nelimitată, având
 AMAERDA - S.R.L., Deva, județul Hunedoara          puteri depline.
                                  Executorie.
             ROMÂNIA                  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
                                nr. 26/1990, republicată.
                                   (53/1.323.780)
        TRIBUNALUL HUNEDOARA

                                       Societatea Comercială
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8457
                                     MIRGIANA MONDOCONS - S.R.L.
          din 14.09.2009                   satul Vălișoara, comuna Vălișoara
  Judecător delegat                              județul Hunedoara
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                             ROMÂNIA
  Tribunalul Hunedoara      - Duca Corina
  Referent            - Ispas Stela
                                        TRIBUNALUL HUNEDOARA
  În baza cererii nr. 47457 din data 10.09.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8451
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea                din 10.09.2009
datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru      Judecător delegat
societatea comercială cu următoarele date:            la Oficiul Registrului
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Comerțului de pe lângă
J 20/904/2009;                          Tribunalul Hunedoara       - Duca Corina
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  Referent            - Ispas Stela                Societatea Comercială
                                      DAIA SELECT - S.R.L., Deva
  În baza cererii nr. 47501 din data 10.09.2009 și a
                                        județul Hunedoara
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
                                             ROMÂNIA
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru
                                        TRIBUNALUL HUNEDOARA
societatea comercială cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8447
J 20/898/2009;
                                          d i n 11 . 0 9 . 2 0 0 9
  - cod unic de înregistrare: 25994274;
  - denumirea și forma juridică: MIRGIANA            Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
MONDOCONS - S.R.L.;
                                 Comerțului de pe lângă
  - sediul social: Vălișoara nr. 289, comuna Vălișoara,     Tribunalul Hunedoara        - Dragan Ioan
conform contract de comodat valabil până la data de        Referent              - Ispas Stela
9.09.2019;
                                  În baza cererii nr. 47651 din data 10.09.2009 și a
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
10,0000 RON fiecare;                      datelor din declarația-tip pe propria răspundere pentru
  - date de identificare fondatori:             societatea comercială cu următoarele date:
  1. Resiga Mircea Ioan, în calitate de asociat, născut la    - număr de ordine în registrul comerțului:
data de 6.01.1967 în localitatea Brad, Hunedoara,       J 20/894/2009;
cetățean român, domiciliat în localitatea Vălișoara nr.      - cod unic de înregistrare: 25990868;
289, județul Hunedoara, telefon 0721271515, identificat      - denumirea și forma juridică: DAIA SELECT - S.R.L.;
cu C.I. seria HD nr. 057211, eliberată de Pol. Brad la data    - sediul social: Deva, Str. Cetății nr. 5, conform contract
de 24.01.2001, cod numeric personal 1670106200015;       de comodat valabil până la data de 9.09.2019;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  2. Resiga Gianina Marinela, în calitate de asociat,
                                  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
născută la data de 9.12.1976 în localitatea Brad,
                                200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Hunedoara, cetățean român, domiciliată în localitatea
                                10,0000 RON fiecare;
Vălișoara nr. 289, județul Hunedoara, telefon           - date de identificare fondator: Anghel Daiana Maria, în
0723807088, identificată cu C.I. seria HD nr. 214292,     calitate de asociat unic, născută la data de 15.08.1984 în
eliberată de Pol. Brad la data de 12.02.2004, cod numeric   localitatea Hunedoara, Hunedoara, cetățean român,
personal 2761209200026;                    domiciliată în municipiul Bucureşti, localitatea Bucureşti,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -    sectorul 4, str. G-ral Candiano Popescu nr. 63C, ap. 20,
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și      sect. 4, identificată cu C.I. seria RR nr. 611667, eliberată
nerezidențiale;                        de mun. Bucureşti la data de 2.06.2009, cod numeric
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de    personal 2840815204969;
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
  - administratori persoane fizice:             comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
                                specializate;
  1. Resiga Mircea Ioan, durata mandatului nelimitată,
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
având puteri depline;
                                amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
  2. Resiga Gianina Marinela, durata mandatului
                                  - administrator persoană fizică: Anghel Daiana Maria,
nelimitată, având puteri depline.               durata mandatului nelimitată, având puteri depline.
  Executorie.                          Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea      Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea
nr. 26/1990, republicată.                   nr. 26/1990, republicată.
   (54/1.323.781)                         (55/1.323.782)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009               29

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    VIT PROJECT - S.R.L., satul Lilieci             DORIN ILIE TRADING - S.R.L., Bacău
     comuna Hemeiuș, județul Bacău                     județul Bacău

            ROMÂNIA                            ROMÂNIA


          TRIBUNALUL BACĂU                       TRIBUNALUL BACĂU

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9223                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9230
          din 15.09.2009                        din 15.09.2009
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău        - Geanina Dorneanu       Tribunalul Bacău        - Geanina Dorneanu
  Referent                           Referent
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău        - Marusia Mîrza        Tribunalul Bacău        - Diana Mosneagu
  În baza cererii nr. 39611 din data 10.07.2009 și a       În baza cererii nr. 47865 din data 4.09.2009 și a actelor
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                     cu următoarele date:
  - fondator: Vittner Henry, asociat unic, cod numeric      - fondator: Dorin I. Ilie, asociat unic, cod numeric
personal 1240809400448, aport la capital 200,00 RON,     personal 1861029041210, aport la capital 200,00 RON,
din care 48,00 euro, data vărsării aportului 8.07.2009,    data vărsării aportului 4.09.2009, echivalând cu 20 părți
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %      sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
capitalul social total, cota de participare la        participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în Israel,     localitatea Bacău, Str. Gării nr. 54, sc. A, ap. 52, județul
localitatea KTAR SABA, str. Rotsild nr. 65 și cu reședința  Bacău;
în România, localitatea Lilieci, Calea Moldovei nr. 148A,     - administrator persoană fizică: Dorin I. Ilie, cod
comuna Hemeiuș, județul Bacău;                numeric personal 1861029041210, data numirii
  - administrator persoană fizică: Vittner Henry, cod    4.09.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
numeric personal 1240809400448, data numirii         depline;
8.07.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       - denumirea: DORIN ILIE TRADING - S.R.L.;
depline;                             - sediul social: municipiul Bacău, str. Cornișa Bistriței
  - denumirea: VIT PROJECT - S.R.L.;             nr. 31, sc. A, ap. 20;
  - sediul social: satul Lilieci, Calea Moldovei nr. 148A,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
comuna Hemeiuș;                        comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 411 -    magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
dezvoltare (promovare) imobiliară;                - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 4110 - dezvoltare    amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
(promovare) imobiliară;                    Internet;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                         RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25998640;             - cod unic de înregistrare: 25998330;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 04/881/2009.                        J 04/890/2009.
   (56/1.324.478)                         (57/1.324.479)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

       Societatea Comercială                - cod unic de înregistrare: 85998349;
      TQM CREDIT - S.R.L., Bacău               - număr de ordine în registrul comerțului:
         județul Bacău                 J 04/905/2009.
                                   (58/1.324.480)
             ROMÂNIA
                                      Societatea Comercială
                                   LA-BAZĂ - S.R.L., Bacău, județul Bacău
          TRIBUNALUL BACĂU

                                             ROMÂNIA
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9224
          din 15.09.2009
                                          TRIBUNALUL BACĂU
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9226
  Comerțului de pe lângă                              din 15.09.2009
  Tribunalul Bacău        - Geanina Dorneanu
  Referent                            Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău        - Diana Mosneagu        Tribunalul Bacău        - Geanina Dorneanu
                                  Referent
  În baza cererii nr. 48721 din data 4.09.2009 și a actelor    la Oficiul Registrului
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul         Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a       Tribunalul Bacău        - Daniel Ana
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     În baza cererii nr. 48738 din data 4.09.2009 și a actelor
cu următoarele date:                      doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  1. Popa N. Lucian-Nicușor, asociat, cod numeric       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
personal 1741206040021, aport la capital 10,00 RON,       cu următoarele date:
data vărsării aportului 1.09.2009, echivalând cu o parte      - fondator: Tofan L. Cristian Adrian, asociat unic, cod
socială, reprezentând 5 % din capitalul social total, cota   numeric personal 1830826046231, aport la capital
de participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat(ă) în  200,00 RON, data vărsării aportului 3.08.2009,
Bacău, str. Avram Iancu nr. 14, județul Bacău;         echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  2. TQM GROUP - S.R.L., aport la capital 190,00 RON,     capitalul social total, cota de participare la
data vărsării aportului 1.09.2009, echivalând cu 19 părți    beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în localitatea
sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total, cota   Bacău, Str. 9 Mai nr. 1, sc. A, ap. 18, județul Bacău;
de participare la beneficii/pierderi de 95 %;           - administrator persoană fizică: Tofan L. Cristian
  - administrator persoană fizică: Popa N. Lucian-       Adrian, cod numeric personal 1830826046231, data
Nicușor, cod numeric personal 1741206040021, data        numirii 1.09.2009, durata mandatului nelimitată, având
                                puteri depline;
numirii 1.09.2009, durata mandatului nelimitată, având
                                  - denumirea: LA-BAZĂ - S.R.L.;
puteri depline;
                                  - sediul social: municipiul Bacău, Str. 9 Mai nr. 1, bl. 1,
  - denumirea: TQM CREDIT - S.R.L.;
                                sc. A, et. 4, ap. 18;
  - sediul social: municipiul Bacău, str. Războieni nr. 11,
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
sc. C, ap. 3;
                                baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 661 -      - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția  activități de servire a băuturilor;
activităților de asigurări și fonduri de pensii;          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 6619 - activități     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de  RON fiecare;
asigurări și fonduri de pensii;                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - cod unic de înregistrare: 25998357;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                          J 04/896/2009.
  - durata de funcționare: nelimitată;               (59/1.324.481)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009                31

      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    COMPLET-SERV-LIFT - S.R.L., Onești              ALCOGI ACTIVITATI SI SERVICII - S.R.L.
        județul Bacău                       Onești, județul Bacău


             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


                                          TRIBUNALUL BACĂU
          TRIBUNALUL BACĂU

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9228
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9227
                                          din 15.09.2009
          din 15.09.2009
                                 Judecător delegat
  Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Bacău         - Geanina Dorneanu
  Tribunalul Bacău        - Geanina Dorneanu       Referent
  Referent                            la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Bacău         - Marusia Mîrza
  Tribunalul Bacău        - Marusia Mîrza         În baza cererii nr. 48741 din data 4.09.2009 și a actelor
  În baza cererii nr. 48739 din data 4.09.2009 și a actelor  doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
                                cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  - fondatori:
cu următoarele date:                        1. Cazan I.O. Ștefan Octavian, asociat, cod numeric
  - fondator: Moraru H. Iordache, asociat unic, cod      personal 1800302045411, aport la capital 100,00 RON,
numeric personal 1571001044431, aport la capital        data vărsării aportului 3.09.2009, echivalând cu 10 părți
200,00 RON, data vărsării aportului 1.09.2009,         sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în
capitalul social total, cota de participare la         localitatea Onești, str. Cireșoaia nr. 2, sc. A, ap. 7, județul
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în localitatea   Bacău;
Onești, Str. Pinului nr. 2, sc. B, ap. 3, județul Bacău;      2. Ghimici C. Gica, asociat, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică: Moraru H. Iordache,    2620928044422, aport la capital 100,00 RON, data
                                vărsării aportului 3.09.2009, echivalând cu 10 părți
cod numeric personal 1571001044431, data numirii
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
4.09.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în
depline;                            localitatea Onești, Str. Republicii nr. 58, ap. 219, județul
  - denumirea: COMPLET-SERV-LIFT - S.R.L.;          Bacău;
  - sediul social: municipiul Onești, Str. Pinului, camera    - administrator persoană fizică: Ghimici C. Gica, cod
1, bl. 2, sc. B, et. P, ap. 3;                 numeric personal 2620928044422, data numirii
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -    4.09.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte  depline;
lucrări de instalații pentru construcții;             - denumirea: ALCOGI ACTIVITATI SI SERVICII -
  - activitatea principală: cod CAEN 4329 - alte lucrări de  S.R.L.;
instalații pentru construcții;                   - sediul social: municipiul Onești, B-dul Republicii
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   nr. 58, ap. 219;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
                                lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
RON fiecare;
                                nerezidențiale;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  - cod unic de înregistrare: 25998519;            construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 04/884/2009.                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
   (60/1.324.482)                      RON fiecare;
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/16.X.2009

  - durata de funcționare: nelimitată;                    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - cod unic de înregistrare: 25998527;                   de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în
  - număr de ordine în registrul comerțului:                 localitatea Onești, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, sc. A,
J 04/876/2009.                                ap. 6, județul Bacău;
   (61/1.324.483)                                2. Cotrobaș I. Vasile Eduard, asociat, cod numeric
                                       personal 1720417044447, aport la capital 100,00 RON,
         Societatea Comercială                    data vărsării aportului 31.08.2009, echivalând cu 10 părți
      E & P TRANSPORT IMPEX - S.R.L.                   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
         Onești, județul Bacău                    de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în
                                       localitatea Onești, Str. Buciumului nr. 13, sc. C, ap. 7,
                ROMÂNIA                    județul Bacău;
                                         - administratori persoane fizice:
            TRIBUNALUL BACĂU                     1. Volmer I. Paul, cod numeric personal
                                       1800517045354, data numirii 4.09.2009, durata
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9229                   mandatului nelimitată, având puteri depline;
             din 15.09.2009                      2. Cotrobaș I. Vasile Eduard, cod numeric personal
                                       1720417044447, data numirii 4.09.2009, durata
  Judecător delegat
                                       mandatului nelimitată, având puteri depline;
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                             - denumirea: E & P TRANSPORT IMPEX - S.R.L.;
  Tribunalul Bacău            - Geanina Dorneanu           - sediul social: municipiul Onești, Str. Buciumului,
  Referent                                  bl. 13, sc. C, ap. 7;
  la Oficiul Registrului                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
  Comerțului de pe lângă                           transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  Tribunalul Bacău            - Daniel Ana              - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
  În baza cererii nr. 48742 din data 4.09.2009 și a actelor         rutiere de mărfuri;
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul                - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale           RON fiecare;
cu următoarele date:                               - durata de funcționare: nelimitată;
  - fondatori:                                  - cod unic de înregistrare: 25998535;
  1. Volmer I. Paul, asociat, cod numeric personal                - număr de ordine în registrul comerțului:
1800517045354, aport la capital 100,00 RON, data               J 04/892/2009.
vărsării aportului 31.08.2009, echivalând cu 10 părți                (62/1.324.484)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|392595|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5360/16.X.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO