Docstoc

2009_4473

Document Sample
2009_4473 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 4473       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Marți, 25 august 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială               Procedura legal îndeplinită.
      V.P. TARCOMI - S.A., București             Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
                                art. 242, alin. 2 din Codul de procedură civilă.

             ROMÂNIA                       JUDECĂTORUL DELEGAT
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI             Asupra cererii de față:
                                  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr.
        DOSAR NR. 175542/2009
                                175542 din 8.04.2009 s-a solicitat înregistrarea în
        ÎNCHEIEREA NR. 72409               registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea V.P.
                                TARCOMI - S.A
     Pronunțată în ședința publică
                                  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
       din data de 13.08.2009
                                menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
  Judecător delegat                      cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
  la Oficiul Registrului                    cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
  Comerțului de pe lângă                    nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
  Tribunalul                          ulterioare, urmează a admite cererea.
  Municipiului București     - Rodica Popescu
                                   Pentru aceste motive, în numele legii dispune:
  Referent în cadrul
  Oficiului Registrului                      Admite cererea așa cum a fost formulată și dispune
  Comerțului de pe lângă                    înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei V.P.
  Tribunalul                          TARCOMI - S.A, cu datele de identificare mai sus
  Municipiului București     - Topologeanu        menționate.
                   Cristina           Motivul radierii este lichidare.
                                  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de     Oficial al României, Partea a IV-a.
petenta V.P. TARCOMI - S.A, cu sediul ales în București,      Executorie.
Str. Semilunei, nr. 8, et. 1, ap. 2, sectorul 2, prin care se   Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii     prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu
privind radierea V.P. TARCOMI - S.A, cod unic de        modificările și completările ulterioare.
înregistrare 14135032, număr de ordine în registrul        Pronunțată în ședință publică, astăzi, 13.08.2009.
comerțului J 40/7240/2001.                     (1/1.292.129)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
 STRATEGIC ENTERPRISES - S.R.L., București                GRAND HOTEL DU BOULEVARD - S.A.
                                           București
          HOTĂRÂREA NR. 2
   din data de 3 iunie 2009 a adunării generale                    NOTIFICARE
  Timothy Jonathan Harris, cetățean englez, născut la        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
data de 17.04.1964 în Sheffield, Marea Britanie,          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
domiciliat în Marea Btritanie, 197 Pinsent Millsands,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Sheffield, S3, 8NG, posesor al pașaportului nr.          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
706439179 eliberat la data de 8.05.2008 de FCO, și         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Emilian Tudor, cetățean român, născut la data de          GRAND HOTEL DU BOULEVARD - S.A., cu sediul în
28.11.1979 în Arad, județul Arad, domiciliat în București,     București, bd. Regina Elisabeta, Hotel BULEVARD, nr.
Strada Dreptății, nr. 15, bl. P7, sc. 2, et. 2, ap. 18, sectorul  21, sectorul 5, înregistrată sub nr. J 40/19412/2004, cod
6, posesor al C.I. seria RD nr. 387025, CNP            unic de înregistrare 16980202, care a fost înregistrat sub
1791128460093 eliberată la data de 14.06.2004 de
                                  nr. 370354 din 14.07.2009.
Secția 21 Poliție, ambii asociați cu 50 % fiecare din
capitalul social al S.C. STRATEGIC ENTERPRISES -            (3/1.292.131)
S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului București sub
nr. J 40/10425/2008 și CUI 24046773 și sediul în București,          Societatea Comercială
str. Codrii Neamțului, nr. 13, bl. NB1, sc. 2, et. 2, ap. 79,      GRAND HOTEL DU BOULEVARD - S.A.
camera 1, sectorul 3.                                București
  De comun acord, cu unanimitate de voturi, au hotărât
următoarele:                                     HOTĂRÂREA NR. 2
  Art. 1 Dizolvarea, lichidarea și radierea societății S.C.
                                         din data de 7.07.2009
STRATEGIC ENTERPRISES - S.R.L. de la Registrul
                                    a adunării generale ordinare a acționarilor
Comerțului București.
                                   S.C. GRAND HOTEL DU BOULEVARD - S.A.
  Art. 2. Împuternicrea dnei Valentina Radu, cetățean
român, născută la data de 18.03.1983 în București, cu         Astăzi, 7.07.2009, la sediul societății din București,
adresa în București, str. Codrii Neamțului, nr. 13, bl. NB1,    bd. Regina Elisabeta, Hotel Bulevard, nr. 21, sectorul 5,
sc. 2, et. 2, ap. 79, sectorul 3, identificată cu C.I. seria RR  ora 11.00, a avut loc adunarea generală ordinară a
nr. 545247, CNP 2830318410021, eliberată de SPCEP         acționarilor S.C. GRAND HOTEL DU BOULEVARD - S.A.
S3, biroul 4 la data de 22.01.2008 să reprezinte          („Societatea”), la care au fost prezenți toți acționarii,
societatea S.C. STRATEGIC ENTERPRISES - S.R.L. în         reprezentând 100 % capitalul social, și anume:
vederea dizolvării, lichidării și radierii societății de la      - S.C. NIRO INVESTMENT - S.A., cu sediul în satul
Registrul Comerțului București în acest sens putând să       Fundeni, str. Dragonul Roșu, nr. 1-10, comuna Dobroești,
întreprindă toate demersurile necesare și să semneze        Centrul Comercial Dragonul Roșu Megashop, înregistrat
toate documentele, actele, cererile și orice alte înscrisuri.   la Registrul comerțului sub nr. J 23/227/2002, CUI
  Pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat         6951013, prin domnul Suicescu Florin - administrator,
împuternicitul poate să desemneze o terță persoană sau       acționar cu un număr de 16.834.000 acțiuni nominative,
să angajeze un avocat.                       reprezentând 95 % din capitalul social total al Societății,
  Art. 3. Potrivit art. 235 din Legea nr. 31/1990, cu        și
modificările și completările ulterioare, activele societății,
                                   - S.C. CENTRAL RESIDENTIAL PARK - S.A.,
adică bunurile aflate în patrimoniul societății în urma
                                  persoană juridică română, cu sediul în București, șos.
procedurii de dizolvare și lichidare voluntară, respectiv
                                  Ștefan cel Mare, nr. 13A, sectorul 2, înmatriculată la
bunuri materiale în valoare de 1.497 RON vor reveni
asociaților distribuite în mod egal.                Registrul comerțului sub nr. J 40/19413/2004, cod unic de
  Mneționăm că societatea S.C. STRATEGIC             înregistrare RO 16980210, reprezentată legal prin Vanea
ENTERPRISES - S.R.L. nu are alte active și pasive, nu       Aneliz Ecaterina - director general, acționar cu un număr
are creditori și debitori, iar modul de lichidare al societății  de 886.000 acțiuni nominative, reprezentând un procent
și de repartizare a activelor și patrimoniului societății se    de 5 % din capitalul social total al Societății.
va realiza în conformitate cu art. 3 din prezenta hotărâre      Prezența este de 100 % capitalul social, adunarea
a adunării generale a asociaților și în conformitate cu      generală ordinară fiind valabil întrunită, nemaifiind nevoie
dispozițiile legale privind dizolvarea, lichidarea voluntară    de îndeplinirea formalităților de convocare. Președinte de
și radierea societății, respectiv art. 235 din Legea        ședință este numită dna Vanea Aneliz Ecaterina și
nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.      secretar de ședință este numit dl Florin Suicescu.
   (2/1.292.130)                          Ordine de zi supusă aprobării:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009               3

  1. revocarea din funcția de administrator al Societății a    În baza acestui mandat, acesta poate face aduce orice
domnului Octavian Cornăteanu și numirea unui nou        modificări actului constitutiv/A.G.A. și semna orice
administrator al Societății;                  document în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului
  2. adoptarea unui nou act constitutiv actualizat al     mandat, semnătura acestuia fiindu-ne perfect opozabilă
Societății;                           în limitele prezentului mandat.
  3. diverse.                           Hotărârea a fost luată valabil, cu votul unanim al
  Asociații cu unanimitate de voturi hotărăsc         asociaților, în ședința de azi, data de mai sus, și
următoarele:                          modifică/completează prevederile actului constitutiv,
  1. Se revocă din funcția de administrator al Societății,  celelalte prevederi rămânând nemodificate.
domnul Cornăteanu Octavian, cetățean român, născut la        Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință instituțiilor
data de 6.10.1951, domiciliat în București, str. Bărbulescu   interesate, fiindu-le pe deplin opozabilă și se vor opera
Marius, nr. 6, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RR nr.   modificările necesare la registrul comerțului.
488799, emisă de SPCEP S6 biroul nr. 1, la data de          (4/1.292.132)
24.10.2007, CNP 1511006400067 și se numește un nou
administrator al Societății, cu puteri depline, domnul             Societatea Comercială
Iudean Robertino-Marian, cetățean român, născut la data           PANVITAN - S.A., București
de 22.06.1966, în mun. București, domiciliat în satul
Fundeni, Str. Caisului, nr. 11, comuna. Dobroești, județul               HOTĂRÂRE
Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 193041 emisă de             din data de 16.07.2009
SPCLEP Pantelimon, la data de 15.06.2008, CNP
1660622433011, începând cu data adoptării prezentei              a consiliului de administrație
hotărâri.                             al S.C. PANVITAN S.A., sediul social: București,
  Durata mandatului de administrator al dlui Iudean        calea Vitan nr. 242, sector 3, J40/852/1991,
                                           CUI RO 338029
Robertino Marian, este de 4 ani începând cu data de
7.07.2009. Numirea noului administrator a avut loc prin       Locul ședinței: Budapesta
vot secret, conform art. 130 din Legea nr. 31/1990,         Membrii consiliului de administrație:
republicată.                            Kovács Alexander - președinte
  Având în vedere numirea domnului Iudean Robertino-       Koncz Geza - membru
Marian, prin decizia consiliului de administrație din data     Gheorghias Christian - membru
de 7.07.2009, în funcția de președinte al consiliului de      1. Consiliul de administrație al S.C. Panvitan S.A. a
administrație, acționarii aprobă noua componență a       analizat și a aprobat în unanimitate raportul întocmit de
consiliului de administrație, care, începând cu data      evaluatorul independent autorizat Ion Olaru privind
prezentei hotărâri va fi următoarea:              evaluarea acțiunilor Panvitan în vederea retragerii de la
  • Iudean Robertino-Marian - administrator, președinte    tranzacționarea pe piața de capital, în conformitate cu
consiliu de administrație;                   prevederile art. 2, punctul (1) din Dispunerea de Măsuri
  • Petcu Mădălina Teodora - administrator, membru al     nr. 8/2006 al CNVM, raport care urmează să fie prezentat
consiliului de administrație;                  în adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.
  • Irimies Veronica - administrator, membru al        Panvitan S.A. din data de 28 iulie 2009 (prima convocare)
consiliului de administrație.                  sau 29 iulie 2009 (a doua convocare), conform
  2. Se apribă adoptarea unui nou act constitutiv al     convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României -
Societății, care va cuprinde cele hotărâte prin prezenta și   Partea a IV-a nr. 3362 din data de 24 iunie 2009 și în
se împuternicește dl Iudean Robertino-Marian, cetățean     ziarul Bursa nr. 122 din data de 26 iunie 2009.
român, născut la data de 22.06.1966 în mun. București,       La adunarea generală extraordinară a acționarilor pot
domiciliat în satul Fundeni, Str. Caisului nr. 11, comuna    participa toți acționarii care sunt înregistrați în Registrul
Dobroești, județul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr.   Consolidat de la Depozitarul Central S.A. în data de
193041 emisă de SPCLEP Pantelimon, la data de          referință 19 iulie 2009.
15.06.2008, CNP 1660622433011, să semneze în            2. Având în vedere faptul că din motive obiective
numele și pe seama Societății actul constitutiv actualizat   președintele consiliului de administrație - dl Kovacs
al S.C. GRAND HOTEL DU BOULEVARD - S.A., conform        Alexander nu poate participa la adunarea generală
celor stabilite prin prezenta hotărâre și care va cuprinde   extraordinară a acționarilor Panvitan S.A. din data de
toate modificările de la constituire până în prezent.      28/29 iulie 2009, desemnează pe dl Kocz Geza - membru
  3. se împuternicește în vederea efectuării         al C.A., să îl reprezinte și să deschidă lucrările adunării
demersurilor necesare la Registrul comerțului, dl        generale extraordinare a acționarilor, acordându-i
Vladoianu Teau Tiberiu-Theodor, identificat cu C.I. seria    mandat de reprezentare în numele său.
RT nr. 508563 eliberată de SPCEP S5, biroul nr. 4, la data     3. Consiliul de administrație numește Secretariatul
de 15.08.2007.                         Tehnic al AGEA format din: Oncescu Horia - auditor intern
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

și Ruică Veronika - secretar al C.A. pentru a constata       La punctul 3. al ordinii de zi:
legalitatea depunerii mandatelor de reprezentare și        „Aprobarea prețului unei acțiuni, în cazul în care vor fi
întrunirea cvorumului pentru ținerea adunării generale     înregistrate solicitări ale acționarilor de retragere din
extraordinare.                         societate; acționarii putând solicita retragerea în termen
  4. Consiliul de administrație al S.C. PANVITAN S.A., în   de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare,
conformitate cu prevederile art. 32, alin. (2) al actului    contravaloarea acțiunilor urmând a fi achitată în termen
constitutiv al societății, hotărăște în unanimitate mutarea   de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii”.
sediului social din București, calea Vitan nr. 242, sector 3,   Se respinge - cu majoritate de voturi
la punctul de lucru de la adresa: București, str. Jean
                                  La punctul 4 al ordinii de zi:
Steriadi nr. 11, bloc M3, parter, camera 1, sector 3.
                                  „Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de
   (5/1.292.133)
                                drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele adunării
        Societatea Comercială              generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu
       PANVITAN - S.A., București             prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
                                  Se propune ca dată de înregistrare data de 2.11.2009”.
      HOTĂRÂREA NR. 2/28.07.2009               Se aprobă - cu majoritate de voturi
                                  La punctul 5 al ordinii de zi:
  adoptată în adunarea generală extraordinară
                                  „După parcurgerea procedurii de delistare și obținerea
     a acționarilor S.C. PANVITAN S.A.
  din 28 iulie 2009, legal și statutar constituită       Deciziei CNVM, se aprobă modificarea actului constitutiv
 la prima convocare cu prezența acționarilor care        al S.C. PANVITAN S.A. astfel:
dețin 149.848 acțiuni, reprezentând 59,674 % din          Articol unic:
  totalul de 251.113 acțiuni, din care acționari         a) Orice paragraf ce cade sub incidența
cu drept de vot 9 acționari, având 149.848 acțiuni,       reglementărilor legale ale pieței de capital se abrogă.
   reprezentând 59,674 % din capitalul social          b) S.C. PANVITAN S.A. este societate de tip închis.
   al S.C. PANVITAN S.A., cu sediul social           c) Registrul acționarilor va fi gestionat de către S.C.
    în București, calea Vitan 242, sector 3,         Registrul Independent Transilvania S.R.L.”.
     nr. de înmatriculare J40/852/1991
                                  Se respinge - cu majoritate de voturi
         și C.U.I. RO 338029
                                  La punctul 6 al ordinii de zi:
  Acționarii prezenți în adunarea generală extraordinară     „Aprobarea achizițiilor efectuate de societate în baza
a acționarilor PANVITAN S.A. din data de 28 iulie 2009
                                hotărârilor consiliului de administrație în perioada mai
hotărăsc următoarele:
                                2007 - mai 2009”.
  La punctul 1 al ordinii de zi:
                                  Se aprobă - cu majoritate de voturi
  „Retragere de la tranzacționare de pe piața
                                  Redactat și dactilografiat computerizat, în patru
reglementată (piața de capital) a valorilor mobiliare
                                exemplare originale, de către secretariatul AGEA, ca
(acțiunilor) emise de S.C. PANVITAN S.A., cu acordarea
                                extras din procesul-verbal al adunării generale
către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea
                                extraordinare a acționarilor din data de 28 iulie 2009.
adunării generale extraordinare, a dreptului prevăzut de
                                   (6/1.292.134)
art. 242 din Legea nr. 297/2004, referitor la retragerea din
societate, precum și dreptul de a obține contravaloarea
                                        Societatea Comercială
acțiunilor, cu respectarea procedurilor prevăzute în
                                       PANVITAN - S.A., București
dispunerea de măsuri a CNVM București nr.
8/15.06.2006, precum și cu respectarea regulamentelor                 NOTIFICARE
pieței reglementate.”
  Se respinge - cu unanimite de voturi               Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  La punctul 2 al ordinii de zi:                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  „Prezentarea către acționari a raportului întocmit de    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire la prețul pe     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii      PANVITAN S.A., cu sediul în București, str. Jean Steriadi
acționarilor din societate, în cazul în care aceștia nu sunt  nr. 11, bloc M3, etaj P, ap. camera 1, sector 3, înregistrată
de acord cu hotărârea adunării generale extraordinare a     sub nr. J40/852/1991, cod unic de înregistrare 338029,
acționarilor privind retragerea de la tranzacționare”.     care a fost înregistrat sub nr. 388927 din 27.07.2009.
  Se respinge - cu majoritate de voturi               (7/1.292.135)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009                5

     Societatea Comercială                   Referent în cadrul Oficiului
 EVOLUTION MANAGEMENT - S.R.L., București              Registrului Comerțului
                                  de pe lângă
      HOTĂRÂREA NR. 1/1.07.2009
                                  Tribunalul București     - Manea Maria
       a adunării generale a asociaților                           Cristina
  Întruniți în ședința AGA, la sediul societății, fără
convocare prealabilă:                        Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de
  • Mateescu Roxana - care deține 70 % din capitalul      petenta B.G. EUROEST S.R.L., cu sediul ales în
social,                             București, Drumul Taberei nr. 136, bloc 714, sc. A, etaj 9,
  • Rascu Denis-Pavel - care deține 30 % din capitalul     ap. 33, sector 6, prin care se solicită înscrierea în registrul
social,
                                 comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului
  în calitate de asociați ai S.C. EVOLUTION
MANAGEMENT S.R.L., au hotărât:                  constitutiv pentru B.G. EUROEST S.R.L., cod unic de
  1. Dizolvarea voluntară a S.C. EVOLUTION           înregistrare 13699467, număr de ordine în registrul
MANAGEMENT S.R.L. în condițiile art. 227 (1) lit. d) din     comerțului J40/1480/2001.
Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, începând cu      Procedura legal îndeplinită.
data de 1.07.2009.
                                  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
  2. În conformitate cu prevederile art. 235, alin. (1),
odată cu dizolvarea societății asociații hotărăsc modul de    art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.
repartizare și lichidarea patrimoniului societății, prin
                                        JUDECĂTORUL DELEGAT
transferarea activului și pasivului societății către asociați,
care își asumă în totalitate toate drepturile și obligațiile    Asupra cererii de față:
societare, după cum urmează:                    Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub
  - Mateescu Roxana - îi revine 70 % din capitalul social;
  - Rascu Denis-Pavel - îi revine 30 % din capitalul      nr. 390347 din 27.07.2009, s-a solicitat înregistrarea în
social.                             registrul comerțului a mențiunilor referitoare la
  Dizolvarea societății va fi fără lichidare.         modificarea actului constitutiv, cu privire la: radiere firmă.
  Asociații sunt de acord cu modul de repartizare și       În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
lichidare a patrimoniului, modalitatea de repartizare va fi
                                 menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe
cota de participare la capitalul social și asigură stingerea
întregului pasiv.                        baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt
  Precizăm că societatea nu are datorii și nu există      îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile
creditori ai societății.                     art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale
  Prezenta hotărâre se va depune la Oficiul Registrului    Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr. 26/1990,
Comerțului București și se va publica în Monitorul Oficial
                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
al României, Partea a IV-a.
  În conformitate cu cele de mai sus, s-a încheiat       precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și
prezenta, alcătuită din 1 pagină, în 3 exemplare, care a     completările ulterioare, urmează a admite cererea.
fost citită și semnată de către asociați.
   (8/1.292.136)                          Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
                                  Admite cererea de înregistrare așa cum a fost
        Societatea Comercială
                                 formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a
     B.G. EUROEST - S.R.L., București
                                 mențiunilor cu privire la: radiere firmă, cu datele cuprinse
            ROMÂNIA                  în cererea de înregistrare și actul modificator.
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                 Partea a IV-a, a actului modificator - încheiere judecător
        DOSAR NR. 390347/2009
                                 delegat.
        ÎNCHEIEREA NR. 72746                Executorie.
      Pronunțată în ședința publică              Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
       din data de 13.08.2009               art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și
  Judecător delegat                       completările ulterioare.
  la Oficiul Registrului
                                  Pronunțată în ședință publică, astăzi, 13.08.2009.
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Marius Iosif          (9/1.292.137)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

       Societatea Comercială                 Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
    FLORILAND IMPEX - S.R.L., București           prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu
                                 modificările și completările ulterioare.
                                  Pronunțată în ședință publică, astăzi 13.08.2009.
            ROMÂNIA
                                   (10/1.292.138)
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI

                                       Societatea Comercială
        DOSAR NR. 396417/2009
                                     MADAM CLEAN - S.R.L., București
        ÎNCHEIEREA NR. 73106
                                        DECIZIA NR. 1/15.07.2009
      Pronunțată în ședința publică
        din data de 13.08.2009                         a asociatului unic
  Judecător delegat                         Subsemnatul Antim Dan-Milorad, domiciliat în
  la Oficiul Registrului                    București, Prel. Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. B, et. 7, ap. 65,
  Comerțului de pe lângă                    sectorul 6, identificat cu C.I. seria RD numărul 469867
  Tribunalul București     - Marius Iosif          eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 17.04.2006,
  Referent în cadrul Oficiului                 CNP 1820408430014, în calitate de asociat unic al S.C.
  Registrului Comerțului                    MADAM CLEAN - S.R.L., cu sediul social în România,
  de pe lângă                          București, Str. Virtuții nr. 8, bl. R13, sc. 1, et. 2, ap. 26,
  Tribunalul București     - Manea Maria          sectorul 6, înregistrată în Registrul Comerțului București
                 Cristina            sub nr. J 40/14194/2005, Cod Unic de Înregistrare
                                 17872900 (în continuare „Societatea”), am hotărât
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
                                 următoarele:
petenta FLORILAND IMPEX S.R.L., cu sediul ales în
                                   Art. 1. Se aprobă dizolvarea voluntară a Societății în
București, P-ța Sfinții Voievozi nr. 2, ap. 22, sector 1, prin
                                 conformitate cu prevederile art. 227 paragraful 1 litera d)
care se solicită înscrierea în registrul comerțului a      și ale art. 235 al Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990
mențiunii privind radierea FLORILAND IMPEX S.R.L.,        privind dizolvarea prin decizia adunării generale a
cod unic de înregistrare 5298057, număr de ordine în       asociaților. În consecință, se aprobă ca în urma dizolvării,
registrul comerțului J40/3817/1994.               Societatea să fie radiată din Oficiul Registrului Comerțului
  Procedura legal îndeplinită.                 București.
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art.     Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 1 de mai sus,
242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.              se aprobă efectuarea concomitentă a dizolvării și lichidării
                                 Societății, având în vedere că societatea nu are creditori,
        JUDECĂTORUL DELEGAT               iar activele rămase vor fi transmise asociatului unic.
  Asupra cererii de față:                      Art. 3. Societatea o desemnează și o autorizează pe
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr.      Leu Adriana, cetățean român, domiciliată în Brăila,
396417 din 30.07.2009, s-a solicitat înregistrarea în      Șoseaua Buzăului nr. 5, bl. B 12, sc. 1, ap. 19, născută la
registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea     data de 12.06.1986 în Brăila, legitimată cu C.I. seria XR
FLORILAND IMPEX S.R.L.                      nr. 032374 eliberată de Poliția Municipiului Brăila la data
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile       de 12.06.2000, CNP 2860612090037, pentru a acționa în
                                 numele și pe seama Societății în vederea îndeplinirii
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
                                 următoarelor activități:
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
                                   (i) semnarea oricăror documente cerute de legea
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
                                 română în vederea dizolvării, lichidării și radierii Societății
nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările     conform condițiilor de mai sus, incluzând cererea de
ulterioare, urmează a admite cererea.              radiere, precum și îndeplinirea tuturor formalităților
    Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:      necesare pentru realizarea și înregistrarea celor
                                 menționate mai sus, și
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și       (ii) în general, îndeplinirea oricăror demersuri
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii     necesare conform prevederilor legii române pentru
firmei FLORILAND IMPEX S.R.L., cu datele de           îndeplinirea prevederilor prezentei decizii și semnarea
identificare mai sus menționate.                 oricăror documente în fața oricăror autorități, inclusiv, și
  Motivul radierii este dizolvare.               fără limitare, în fața Administrației Financiare și a
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul      Registrului comerțului.
Oficial al României, Partea a IV-a.                 Întocmită astăzi, 15.07.2009, în 2 (două) exemplare.
  Executorie.                             (11/1.292.139)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009                7

       Societatea Comercială                - la ședința AGOA din 24.07.2009 s-a constatat un
     L&L SOCCER - S.R.L., București            număr de 307.325 acțiuni prezente, reprezentând un
                                procent de 23,3 % din capitalul social și un număr de 4
            HOTĂRÂRE                 acționari,
                                  drept urmare, acționariatul prezent a luat următoarea
   a adunării generale a asociaților la statutul
                                hotărâre:
 S.C. L&L SOCCER - S.R.L. cu sediul în București,
str. Serg. Gheorghe Donici nr. 4, bl. 71, sc. B, et. 6,      Art. 1. Aprobarea cu unanimitate de voturi, a amânării
   ap. 69, sectorul 5, înmatriculată la Registrul      discutării punctelor de pe ordinea de zi, pentru o nouă
    comerțului sub nr. J 40/15398/8.09.2005,         ședință a adunării generale ordinare a acționarilor
           CUI 17938303               S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS
                                - S.A., care va fi convocată ulterior.
  Subsemnații Danciu Leonida, domiciliat în București,
                                  (13/1.292.141)
str. Sg. Gheorghe Donici nr. 4, bl. 71, sc. C, ap. 90,
sectorul 5, posesor C.I. seria RT nr. 037686 eliberată de           Societatea de Asigurări
Secția 19 la data de 27 august 1999, C.N.P:                AIG ROMÂNIA - S.A., București
1741129450012; Dragut Adrian, domiciliat în București,
Drm. Sării nr. 20, bl. A42, sc. B, et. 4, ap. 32, sectorul 6,              HOTĂRÂRE
posesor al C.I. seria DP nr. 017802 eliberată de Secția 22
                                         din data de 30 iulie 2009
la data de 10 noiembrie 1998, C.N.P. 1810720460050 și
                                  a adunării generale extraordinare a acționarilor
Visinoiu Laurențiu, domiciliat în România, mun.            Societății de Asigurări AIG ROMÂNIA - S.A.
București, str. Serg. Gheorghe Donici nr. 4, bl. 71, sc. B,
                                  Adunarea generală extraordinară a acționarilor
et. 6, ap. 69, sectorul 5, în mun. București, sect. 8,
                                Societății de Asigurări AIG România S.A., persoană
identificat cu carte de identitate seria RT nr. 085462
                                juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului
emisă de Secția 19 Poliție la data de 18.04.2000, cod
                                Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.
numeric personal 1760331450027, în calitate de asociați
                                J 40/700/1994, având CUI 5110314, având sediul în
la S.C. L&L SOCCER - S.R.L. am hotărât următoarele:       București, piața Montreal nr. 10, WTCB, etaj 1,
dizolvarea și lichidarea simultană a societății S.C. L&L    camerele 1-11, sectorul 1, (denumită în continuare și
SOCCER - S.R.L., în baza articolelor 227 alin. 1 pct. 2 și   „Societatea”),
art. 235 din Legea nr. 31/1990 modificată și actualizată.      la cererea tuturor acționarilor acestei Societăți, anume:
  Dizolvarea se va face fără lichidator judiciar.         AIG EUROPE S.A., societate pe acțiuni înființată în
  Declarăm că nu avem bunuri și active de împărțit.      mod valabil și care funcționează în conformitate cu legile
Capitalul social urmează a se împărți în părți egale      Franței, (denumită în continuare „Acționarul Majoritar”)
conform actului constitutiv. Societatea nu înregistrează    înregistrată la Registratura Tribunalului Comercial din
niciun fel de datorie față de statul român sau față de     Nanterre sub numărul 552 128 795 R.C.S. Nanterre, cu
creditori.                           sediul social în Tour AIG Paris La Dèfense, 92400
  În acest sens vor îndeplini toate formalitățile necesare  Courbevoie, Franța, reprezentată în adunare de către dl
la registrul comerțului.                    Burghelea Daniel conform procurii autentificate de
  Semnată de părți în 3 exemplare, astăzi 17.07.2009.     dl John Abramson - Law Society Reference 144180, în
   (12/1.292.140)                       data de 30 iulie 2009,
                                  care deține un nr. de 49.995 acțiuni reprezentând
      Societatea Comercială                99,99 % din capitalul social al Societății; și
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI               dl Mihnea Tobescu, identificat cu C.I. seria RR nr.
    INCERTRANS - S.A., București               559301 emisă la 19.02.2009 de către SPCEP S1 biroul
                                nr. 1, valabil până la 29.01.2019, CNP 1690129414516 cu
     HOTĂRÂREA NR. 124/24.07.2009             domiciliul în București, Cal. Dorobanților nr. 42, et. 5,
                                ap. 7, sect. 1, care deține 5 acțiuni reprezentând 0,01 %
    a adunării generale ordinare a acționarilor
                                din capitalul social al Societății;
  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.         s-a întrunit astăzi 30.07.2009 ora 18, la sediul
Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.     Societății, fiind prezenți toți acționarii Societății.
întrunită în ședința ordinară la data de 23.07.2009, și       Toți acționarii Societății declară că renunță la drepturile
respectiv la data de 24.07.2009, având în vedere că:      lor legate de formalitățile de convocare, statutare și legale
  - la ședința AGOA din 23.07.2009 s-a constatat un      ale adunării generale extraordinare a acționarilor, precum
număr de 332.894 acțiuni prezente, reprezentând un       și că ordinea de zi a adunării este cunoscută de fiecare
procent de 25,24 % din capitalul social și un număr de 4    dintre acționari și este aprobată.
acționari, motiv pentru care ședința s-a amânat datorită      Acționarii prezenți au hotărât cu unanimitate de voturi,
lipsei constatate de cvorum pentru următoarea dată de      reprezentând 100 % capitalul social al Societății, după
ținere a ședinței, respectiv 24.07.2009;            cum urmează:
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

  1. Se va efectua transferul întregului portofoliu de     înregistrare 14491927, număr de ordine în registrul
asigurări al Societății (denumit în continuare „Transferul”)   comerțului J 40/1628/2002.
către acționarul majoritar, conform dispozițiilor art. 23 alin   Procedura legal îndeplinită.
(1) - (4) din Legea nr. 32/2000 republicată și modificată la    Cererea a fost soluționată în lipsa părții conform
zi.
                                 art. 242, alin. 2 din Codul de procedură civilă.
  2. Societatea va face toate demersurile legale
necesare aprobării Transferului de către autoritățile              JUDECĂTORUL DELEGAT
competente din România, în conformitate cu toate
prevederile legale aplicabile.                   Asupra cererii de față:
  3. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor       Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub
prezentei hotărâri și pentru efectuarea tuturor         nr. 409529 din 7.08.2009 s-a solicitat înregistrarea în
formalităților legale necesare aplicării sale se         registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea
împuternicește conducerea executivă a Societății, pentru:    CAMINANTE - S.R.L.
  • A efectua și a semna toate și oricare din actele       În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
necesare aprobării Transferului de către Comisia de       menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
Supraveghere a Asigurărilor.
                                 cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
  • A reprezenta Societatea în fața Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor precum și în fața oricărei alte   cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
autorități.                           26/1990, republicată, cu modificările și completările
  • A semna și modifica orice documente solicitate de     ulterioare, urmează a admite cererea.
orice autoritate română relevantă.
                                   Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
  • A îndrepta orice eroare materială ce poate apărea.
  • A sub-delega oricare și toate puterile acordate prin     Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
prezenta oricărei persoane pe care o poate alege.        înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 4      CAMINANTE - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
exemplare originale astăzi, 30 iulie 2009.            menționate.
   (14/1.292.142)                        Motivul radierii este dizolvare.
                                  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
       Societatea Comercială
                                 Oficial al României, Partea a IV-a.
      CAMINANTE - S.R.L., București
                                  Executorie.
                                  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
           ROMÂNIA
                                 prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                                 modificările și completările ulterioare.
        DOSAR NR. 409529/2009                Pronunțată în ședință publică, astăzi 11.08.2009.
                                   (15/1.292.143)
        ÎNCHEIEREA NR. 71555
      Pronunțată în ședința publică                     Societatea Comercială
      d i n d a t a d e 11 a u g u s t 2 0 0 9
                                 ACCENT TIME CONSTRUCT - S.R.L., București
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                                  ROMÂNIA
  Tribunalul                               TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Municipiului București      - Liviu Pîrvu
  Referent la Oficiul
                                        DOSAR NR. 409558/2009
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                                  ÎNCHEIEREA NR. 71480
  Tribunalul
  Municipiului București      - Manea Maria                  Pronunțată în ședința
                   Cristina             p u b l i c ă d i n d a t a d e 11 a u g u s t 2 0 0 9
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de      Judecător delegat
petenta CAMINANTE - S.R.L., cu sediul ales în București,      la Oficiul Registrului
str. Glinka nr. 11, etaj 2, ap. 11, sectorul 2, prin care se    Comerțului de pe lângă
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii      Tribunalul
privind radierea CAMINANTE - S.R.L., cod unic de          Municipiului București       - Liviu Pârvu
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009                  9

  Referent în cadrul Oficiului                     Societatea Comercială
  Registrului Comerțului                     RANCOM TRADING 95 - S.R.L., București
  de pe lângă
  Tribunalul                                    ROMÂNIA
  Municipiului București    - Manea Maria              TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
                 Cristina
                                        DOSAR NR. 409673/2009
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
                                        ÎNCHEIEREA NR. 72110
petenta ACCENT TIME CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul
                                          Pronunțată în ședința
ales în București, bd. Timișoara nr. 48, bloc 1, sc. 1, etaj     p u b l i c ă d i n d a t a d e 11 a u g u s t 2 0 0 9
P, ap. 9, camera 1, sectorul 6, prin care se solicită       Judecător delegat
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind      la Oficiul Registrului
radierea ACCENT TIME CONSTRUCT - S.R.L., cod unic         Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul
de înregistrare 24481505, număr de ordine în registrul      Municipiului București    - Liviu Pîrvu
comerțului J 40/15909/2008.                    Referent în cadrul Oficiului
                                 Registrului Comerțului
  Procedura legal îndeplinită.
                                 de pe lângă
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții conform       Tribunalul
art. 242, alin. 2 din Codul de procedură civilă.         Municipiului București    - Manea Maria
                                                 Cristina
        JUDECĂTORUL DELEGAT                Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
  Asupra cererii de față:                   petenta RANCOM TRADING 95 - S.R.L., cu sediul ales în
                                București, str. Emil Gârleanu nr. 9, bloc A4, sc. 3, etaj 4,
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub
                                ap. 83, sectorul 3, prin care se solicită înscrierea în
nr. 409558 din 7.08.2009 s-a solicitat înregistrarea în    registrul comerțului a mențiunii privind radierea RANCOM
registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea    TRADING 95 - S.R.L., cod unic de înregistrare 6356326,
ACCENT TIME CONSTRUCT - S.R.L.                 număr de ordine în registrul comerțului J 40/19493/1994.
                                 Procedura legal îndeplinită.
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
                                 Cererea a fost soluționată în lipsa părții conform
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza   art. 242, alin. 2 din Codul de procedură civilă.
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
                                        JUDECĂTORUL DELEGAT
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările     Asupra cererii de față:
                                 Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr.
ulterioare, urmează a admite cererea.             409673 din 7.08.2009 s-a solicitat înregistrarea în
   Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:      registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea
                                RANCOM TRADING 95 - S.R.L.
  Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune     În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei    menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
                                cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
ACCENT TIME CONSTRUCT - S.R.L., cu datele de
                                cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
identificare mai sus menționate.                26/1990, republicată, cu modificările și completările
  Motivul radierii este dizolvare.              ulterioare, urmează a admite cererea.
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
                                  Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Oficial al României, Partea a IV-a.
                                 Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
  Executorie.                         înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu     RANCOM TRADING 95 - S.R.L., cu datele de identificare
prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu   mai sus menționate.
                                 Motivul radierii este dizolvare.
modificările și completările ulterioare.
                                 Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
  Pronunțată în ședință publică, astăzi 11.08.2009.      Oficial al României, Partea a IV-a.
  (16/1.292.144)                        Executorie.
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu     D IMPEX - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu   menționate.
modificările și completările ulterioare.             Motivul radierii este dizolvare.
  Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11.08.2009.       Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
  (17/1.292.145)                       Oficial al României, Partea a IV-a.
                                 Executorie.
       Societatea Comercială                Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
     LADY D IMPEX - S.R.L., București           prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare.
                                 Pronunțată în ședință publică, astăzi 11.08.2009.
           ROMÂNIA
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI             (18/1.292.146)

        DOSAR NR. 409718/2009                   Societatea Comercială
                                  GENERALI ASIGURARI - S.A., București
        ÎNCHEIEREA NR. 71622
     Pronunțată în ședința publică                        HOTĂRÂRE
      d i n d a t a d e 11 a u g u s t 2 0 0 9         ținută la 10.07.2009 a ședinței directoratului
  Judecător delegat                            S.C. GENERALI ASIGURĂRI - S.A.
  la Oficiul Registrului                     Au fost prezenți:
  Comerțului de pe lângă                     • dna Marie Kovarova - președinte;
  Tribunalul                           • dl Pavel Paidar - membru;
  Municipiului București    - Liviu Pîrvu           • dl Adrian Marin - membru;
  Referent în cadrul Oficiului                  • Racoveanu Ovidiu - membru;
  Registrului Comerțului                     • invitat: dl Vancek Ștefan.
  de pe lângă
                                  Ședința a avut loc la sediul S.C. GENERALI
  Tribunalul
                                ASIGURĂRI - S.A. din București, str. Ghe. Polizu
  Municipiului București    - Manea Maria
                                nr. 58-60, parter, et. 3, sectorul 1, începând cu ora 10.00.
                 Cristina
                                În calitate de președinte, dna Marie Kovarova a constatat
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de     prezența a 4 membri din totalul de 5, astfel încât ședința
petenta LADY D IMPEX - S.R.L., cu sediul ales în        a fost legală și statutară.
București, șos. Mihai Bravu nr. 293, bloc 12, sc. B, etaj 1,    Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
ap. 52, sectorul 3, prin care se solicită înscrierea în      I. Aprobarea repartizării creșterii de capital între
registrul comerțului a mențiunii privind radierea LADY D    acționari și a formulării finale a prevederii
IMPEX - S.R.L., cod unic de înregistrare 3213895, număr    corespunzătoare din actul constitutiv.
de ordine în registrul comerțului J 40/24975/1992.         Președintele a informat că majorarea de capital,
  Procedura legal îndeplinită.                aprobată de adunarea generală extraordinară a
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții conform     acționarilor din 30 aprilie 2009, a fost subscrisă de 2
                                acționari: Generali Holding Vienna AG și Societatea
art. 242, alin. 2 din Codul de procedură civilă.
                                Comercială de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.,
       JUDECĂTORUL DELEGAT               care au decis să facă uz de dreptul lor de preempțiune
                                prin scrisorile lor din 3 iunie 2009, respectiv 17 iunie 2009.
  Asupra cererii de față:
                                  Potrivit prevederilor legale și statutare, noile acțiuni se
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr.
                                vor repartiza întrei cei doi acționari, proporțional cu
409718 din 7.08.2009 s-a solicitat înregistrarea în
                                participarea lor actuală în capitalul societății.
registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea      Ca rezultat, majorarea capitalului cu suma de
LADY D IMPEX - S.R.L.                     9.450.000 lei, se va diviza între cei doi acționari astfel:
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile       1. Generali Holding Vienna AG - 79.326.073 acțiuni,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza   însumând 7.932.607,30 lei,
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite     2. Societatea Comercială de Asigurare-Reasigurare
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii     ASTRA - S.A. - 15.173.927 acțiuni, însumând
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările   1.517.392,70 lei.
ulterioare, urmează a admite cererea.               Ca urmare a informării făcute de către acționari, cu
                                sumele menționate mai sus, aceștia au virat sumele în
   Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
                                contul transmis Generali Holding Vienna AG în data de
  Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune    9.07.2009 și Societatea Comercială de Asigurare-
înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei LADY  Reasigurare ASTRA - S.A. la data de 7.07.2009.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009               11

  Pe această bază, președintele a propus următoarea       nr. J 40/15684/1993, cod unic de înregistrare 4134668,
formulă pentru noul capital, care să înlocuiască pe cea din   care a fost înregistrat cu nr. 409823 din data de
actualul cuprins al actului constitutiv, cap. 3, art. 1, 2, 7.  7.08.2009.
  „Capitalul subscris și vărsat este în sumă de           (20/1.292.148)
129.450.000 lei, din care 129.212.605,5 lei și 897.600
USD și este împărțit în 1.294.500.000 acțiuni, exclusiv            Societatea Comercială
nominative, în valoare de 0,10 lei/acțiune. Aportul în          FAO SERV 2010 - S.R.L., București
natură este de 9.744,7307 lei, din care 6.475,5 lei și
54.945 USD, iar diferența în sumă de 129.440.255,2693                HOTĂRÂREA NR. 1
reprezintă aportul în numerar, din care 129.199.654,5 lei     din 1.07.2009 a adunării generale extraordinare a
și 842.655 USD. Acțiunile sunt emise în formă           asociaților S.C. FAO SERV 2010 - S.R.L., cu sediul
dematerializată, prin înscriere într-un cont care este ținut     în București, str. Voroneț nr. 11, bl. D6, sc. 2,
de societate.“                           parter, ap. 16, sectorul 3, nr. de ordine în registrul
  Structura capitalului social al S.C. Generali Asigurări -   comerțului J 40/2837/1999, cod unic de înregistrare
S.A. este următoarea:                            11606321, capital social 200 RON
  1. Generali Holding Vienna - S.A. - 1.084.756.448         Asociații:
acțiuni, în valoare nominală de 0,10 lei. Valoarea aportului     - Anastasia Gheorghe, cetățean român, domiciliat în
în natură este de 9.744,7307 lei, din care 6.475,5 lei și    București, str. Voroneț nr. 11, bl. D6, sc. 2, parter, ap. 16,
54,945 USD, iar aportul în numerar este în sumă de        sectorul 3, CNP 1600110400374, identificat cu CI seria
108.465.900,0693 lei, din care 108.231.774,8 lei și       RD nr. 394320, eliberată la 12.01.2004 de Secția 16
842,655 USD.                           Poliție București, deținând 50 % din capitalul social;
  Valoarea totală a acțiunilor este de 108.475.644,80 lei,     - Faur Constantin, cetățean român, domiciliat în
reprezentând 83,797331 % din capitalul social.          București, str. Padeșu nr. 10, bl. 9, sc. 3, et. 3, ap. 73,
  2. ASTRA - S.A. - 207.498.174 acțiuni, în valoare       sectorul 4, CNP 1500322400157, identificat cu CI seria
nominală de 0,10 lei, având o valoare totală de         RT nr. 304055, eliberată la 12.07.2004 de Secția 12
20.749.817,40 lei, reprezentând 16,029214 % din         Poliție București, deținând 50 % din capitalul social,
capitalul social.                          întruniți în adunarea generală extraordinară la
  3. CENTROCOOP - Uniunea Națională a Cooperației        București, la data de 1.07.2009, au decis dizolvarea și
                                 lichidarea simultană a societății FAO SERV 2010 - S.R.L.,
de Consum 653.072 acțiuni, în valoare de 0,10 lei, având
                                 în baza art. 227 lit. d și art. 235 din Legea nr. 31/1990
o valoare totală de 65.307,20 lei, reprezentând
                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
0,050450 % din capitalul social;
                                   La data prezentei hotărâri, societatea nu deține niciun
  4. Unități ale Cooperației de Consum cu 1.561.346
                                 activ (bunuri, creanțe sau bani în numerar sau conturi
acțiuni, în valoare de 0,10 lei, având o valoare totală de
                                 bancare), nu are nicio datorie către nicio persoană fizică
156.134,60 lei, reprezentând 0,120614 % din capitalul
                                 sau juridică, de stat sau privată și nu are niciun litigiu în
social;
                                 desfășurare pe rolul instanțelor judecătorești.
  5. Unități Asociate în Sistemul Creditcoop cu 30.960       Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la București
acțiuni, în valoare de 0,10 lei, având o valoare totală de    astăzi, 1 iulie 2009.
3.096 lei, reprezentând 0,002392 % din capitalul social.        (21/1.292.149)
Pe baza prezentărilor făcute, cu privire la punctul de pe
ordinea de zi, directoratul hotărăște în unanimitate noua          Societatea Comercială
formulare care să facă parte din actul constitutiv, în ce       RAVO DISTRIBUTION - S.R.L., București
privește capitalul.
  Ședința s-a încheiat la ora 11.00.                        HOTĂRÂREA NR. 1
  (19/1.292.147)                         din 13.07.2009 a adunării generale extraordinare
                                  a asociaților S.C. RAVO DISTRIBUTION - S.R.L.,
      Societatea Comercială                 cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 16, subsol,
   GENERALI ASIGURARI - S.A., București              sectorul 1, nr. de ordine în registrul comerțului
                                 J 40/6085/2000, cod unic de înregistrare 13156304,
            NOTIFICARE                          capital social 200 RON
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Asociații:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     - Kyriacos Stilianou, cetățean cipriot, domiciliat în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Cipru, Nicosia, Strovolos, str. Cassandras nr. 3 și cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   reședința în București, Str. Compozitorilor nr. 11, bl. C1,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    ap. 3, sect. 6, identificat cu pașaport nr. C309583, emis de
GENERALI ASIGURĂRI - S.A., cu sediul în București,        autoritățile cipriote la data de 13.03.2001 și cu legitimație
str. Polizu nr. 58-60, sectorul 1, înregistrată cu        de ședere temporară nr. ROU 0024157, emisă de
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

autoritățile române la data de 17.02.2005, CNP           S.C. ICR CONSTRUCȚII TERMICE - S.R.L., urmând ca
7420903400012, deținând 50 % din capitalul social;         activul societății să se transmită către asociați.
  - Vornicu Radu, cetățean român, domiciliat în            Totodată, asociații declară că societatea nu are niciun
București, Calea Plevnei nr. 16, et. 4, ap. 12, sectorul 1,     fel de datorii față de furnizori, bugetul de stat și nici către
identificat cu CI seria RT nr. 083834, eliberată la         asociați.
11.04.2000 de Secția 13 Poliție București, CNP             Prezenta hotărâre urmează a fi înregistrată la Oficiul
1690322413010, deținând 50 % din capitalul social,         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
  întruniți în adunarea generală extraordinară la
                                     (23/1.292.151)
București, la data de 13.07.2009, au decis dizolvarea și
lichidarea simultană a societății RAVO DISTRIBUTION -               Societatea Comercială
S.R.L., în baza art. 227 lit. d și art. 235 din Legea nr.            MASAMI - S.R.L., București
31/1990 republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
  La data prezentei hotărâri, societatea nu deține niciun                ROMÂNIA
                                       TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
activ (bunuri, creanțe sau bani în numerar sau conturi
bancare), nu are nicio datorie către nicio persoană fizică
                                          DOSAR NR. 410086/2009
sau juridică, de stat sau privată și nu are niciun litigiu în
desfășurare pe rolul instanțelor judecătorești.                   ÎNCHEIEREA NR. 71751
  Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la București
                                        Pronunțată în ședința publică
astăzi, 13 iulie 2009.
                                        d i n d a t a d e 11 a u g u s t 2 0 0 9
   (22/1.292.150)
                                    Judecător delegat
       Societatea Comercială                  la Oficiul Registrului
    ICR CONSTRUCTII TERMICE - S.R.L.                Comerțului de pe lângă
          București                     Tribunalul București     - Liviu Pîrvu
                                    Referent în cadrul Oficiului
            HOTĂRÂRE                    Registrului Comerțului
      a adunării generale a asociaților             de pe lângă
                                    Tribunalul București     - Manea Maria
  Subscrisa INGINIERIE CONCEPTION REALISATION
                                                   Cristina
(sigla ICR CHAMPAGNE - S.A.), persoană juridică
franceză, cu sediul în Franța, 55 Rue Paul Marchandeau         Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
51100 Reims, înregistrată la Registrul Comerțului și        petenta MASAMI - S.R.L., cu sediul ales în București, str.
Societăților din Reims, Franța cu numărul 343 173 407,       Țepeș Vodă nr. 49, sectorul 2, prin care se solicită
reprezentată prin dna Cublesan Gabriela-Cristiana,         înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
cetățean român, domiciliată în București, șos. Colentina      radierea MASAMI - S.R.L., cod unic de înregistrare
nr. 15, bl. R25, sc. A, et. 7, ap. 29, sectorul 2, legitimată    18896443, număr de ordine în registrul comerțului
cu C.I. seria RR nr. 588196 eliberată de către SPCEP S2       J 40/12373/2006.
Biroul nr. 2 la data de 17.04.2009, CNP 2800516410078,         Procedura legal îndeplinită.
conform Deciziei Consiliului de Administrație nr.           Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
11/27.07.2009 precum și dl Datcu Ștefan, cetățean
                                  art. 242 alin. 2 din Cod procedură civilă.
român, domiciliat în satul Piorești, nr. 56, comuna
Poienarii Burchii, jud. Prahova, legitimat cu C.I. seria P.H.           JUDECĂTORUL DELEGAT
nr. 134191 eliberată de către Poliția Prahova la data de
                                    Asupra cererii de față:
29.11.1999, CNP 1751202293116, în calitate de asociați
                                    Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub
ai S.C. ICR CONSTRUCTII TERMICE - S.R.L., cu sediul
                                  nr. 410086 din 7.08.2009 s-a solicitat înregistrarea în
în București, str. Agricultori nr. 117, bl. 81, sc. 1, et. 1, ap.
                                  registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea
5, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul București cu nr. J 40/11846/2003,      MASAMI - S.R.L.
CUI 15704322, astăzi, 29.07.2009, întruniți în adunarea        În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
generală a asociaților, am hotărât, în unanimitate,         menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
următoarele:                            cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
  Articol unic: În temeiul art. 227 alin. 1 lit. d) și art. 235  cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu       nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările
modificările și completările ulterioare, se dizolvă voluntar    ulterioare, urmează a admite cererea.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009               13

   Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:        În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și    menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii    cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
firmei MASAMI - S.R.L., cu datele de identificare mai sus    cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii
menționate.                           nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările
  Motivul radierii este dizolvare.
                                ulterioare, urmează a admite cererea.
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.                 Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
  Executorie.
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu      Admite cererea așa cum a fost formulată și dispune
art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și  înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
completările ulterioare.                    CAPITAL SERVICII IMOBILIARE - S.R.L., cu datele de
  Pronunțată în ședință publică astăzi, 11 august 2009.    identificare mai sus menționate.
   (24/1.292.152)                        Motivul radierii este dizolvare.
                                  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
      Societatea Comercială
   CAPITAL SERVICII IMOBILIARE - S.R.L.            Oficial al României, Partea a IV-a.
         București                    Executorie.
                                  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
           ROMÂNIA                  art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI           completările ulterioare.
                                  Pronunțată în ședință publică astăzi, 11 august 2009.
        DOSAR NR. 410089/2009
                                   (25/1.292.153)
        ÎNCHEIEREA NR. 71759
     Pronunțată în ședința publică                  Societatea Comercială
      d i n d a t a d e 11 a u g u s t 2 0 0 9            PROFESSIONAL BANK
  Judecător delegat                        SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A.
  la Oficiul Registrului                            București
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București     - Liviu Pîrvu                  PROIECT DE DIVIZARE
  Referent în cadrul Oficiului
  Registrului Comerțului                       a PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &
  de pe lângă                              SOFTWARE - PROBASS - S.A.
  Tribunalul București     - Manea Maria
                                  I. Elementele de identificare ale societății divizate:
                 Cristina
                                  - Denumirea: PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &
  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
                                SOFTWARE - PROBASS - S.A.
petenta CAPITAL SERVICII IMOBILIARE - S.R.L., cu
sediul ales în București, Bd. Unirii nr. 80, bloc J1, sc. 1,    - Sediul social: București, sectorul 3, str. Traian nr. 2,
etaj 5, ap. 28, camera 1, sectorul 3, prin care se solicită   bl. F1, et. 1
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind       - Forma juridică: societate comercială pe acțiuni
radierea CAPITAL SERVICII IMOBILIARE - S.R.L., cod         - Capitalul social subscris și vărsat: 102.500 RON,
unic de înregistrare 16016747, număr de ordine în        împărțit în 5.000 părți sociale, cu o valoare nominală de
registrul comerțului J 40/17607/2003.              20,5 RON fiecare.
  Procedura legal îndeplinită.
                                  - Numărul de ordine în Registrul Comerțului:
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
art. 242 alin. 2 din Cod procedură civilă.           J40/747/1996.
                                  - Cod unic de înregistrare: 8270638.
        JUDECĂTORUL DELEGAT
                                  - Obiectul principal de activitate: Activități servicii în
  Asupra cererii de față:
                                tehnologia informației - cod CAEN Rev. 2. 620/Activitate
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr.
410089 din 7.08.2009 s-a solicitat înregistrarea în       principală: 6201 - activități de realizare a soft-ului la
registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea     comandă (software orientat client).
CAPITAL SERVICII IMOBILIARE - S.R.L.                - Structura capitalului social:
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

       Denumire asociat         Număr de acțiuni         Valoare           Pondere

 1.   Gheorghe Cătălin Liviu                 2.550        52.275 RON             51 %

 2.   Balaș Vasile Olimpiu                   500        10.250 RON             10 %

 3.   Peter Alexandru                      500        10.250 RON             10 %

 4.   Teodorescu Adrian                     500        10.250 RON             10 %

 5.   Gheorghe Alexandrina                   950        19.475 RON             19 %

       Total (rd. 1+2+3)                 5.000        102.500 RON             100 %

  II. Fundamentarea și condițiile divizării           conduceri centralizate datorate în special mărimii
  1. Fundamentarea divizării:                  societății și specificului de activitate.
  1.1. Temeiul legal                         Ținând cont de natura diferită a deciziilor manageriale
  Divizarea PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &             ce trebuie luate, pe de o parte în cazul patrimoniului ce
SOFTWARE - PROBASS - S.A. se efectuează în temeiul        rămâne în structura societății inițiale, iar pe de altă parte
dispozițiilor art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990    în cazul patrimoniului ce se desprinde și se transferă
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările   către societatea nou înființată, se vor putea utiliza
și completările ulterioare, cu respectarea dispozițiilor     resursele pentru investiții destinate celor două societăți în
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1376 din       mod creativ și oportun la nivel managerial pentru fiecare
17.09.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice         în parte. De asemenea, prin divizare crește oportunitatea
privind reflectarea în contabilitate a principalelor       actului decizional.
operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a       În concluzie, există toate premisele pentru ca în urma
societăților comerciale, precum și retragerea sau         procesului de divizare, societățile comerciale rezultate să
excluderea unor asociați din cadrul societăților         obțină o eficiență mărită prin:
comerciale și tratamentul fiscal al acestora, a Legii         - Utilizarea eficientă a activelor conform destinației
contabilității nr. 82/1991, republicată, precum și a       acestora;
dispozițiilor Codului Fiscal.                     - Creșterea cifrei de afaceri;
  Divizarea parțială a PROFESSIONAL BANK               - Creșterea profitabilității;
SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. a fost              - Îmbunătățirea managementului;
decisă prin Hotărârea adunării generale extraordinare a        - Protecția și creșterea eficienței patrimoniului;
acționarilor din data de 28.07.2009.                 - Eliminarea redistribuirii de venituri, costuri și
  1.2. Motivații privind operațiunea de divizare         lichidități;
  A. Din punct de vedere economic:                  - Repartizarea și folosirea distinctă a activului și
  Ca urmare a divizării parțiale prin desprinderea unei     pasivului fiecărei societăți.
părți din patrimoniul PROFESSIONAL BANK SYSTEMS            2. Condițiile divizării
& SOFTWARE - PROBASS - S.A., se va efectua              2.1. Divizarea parțială
transferul către o nouă societate ce se va constitui cu        Divizarea se va realiza prin desprinderea unor active
această ocazie a unor active care nu sunt afectate        în valoare totală de 5.315.901 RON (valoare la cost istoric
desfășurării activității corespunzătoare obiectului        de 5.853.768 RON) plus lichidități în valoare de 13.500
principal de activitate al societății care se divide.       RON din patrimoniul PROFESSIONAL BANK SYSTEMS
  În urma divizării, cele două societăți vor avea piețe     & SOFTWARE - PROBASS - S.A. și transmiterea
specifice după obiectul de activitate, generând          acestora către o nouă societate înființată în acest scop, în
maximizarea eficienței economice și obținerea de profit.     conformitate cu prevederile art. 238 alin. 21 din Legea nr.
  B. Din punct de vedere financiar:               31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
  O consecință directă a divizării este creșterea și       modificările și completările ulterioare.
diversificarea surselor de finanțare, precum și            Astfel, se constituie ca urmare a divizării
administrarea eficientă a activelor și planurilor de       PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
investiții.                            PROBASS - S.A. o societate cu răspundere limitată,
  C. Din punct de vedere managerial:               având:
  După efectuarea transferului de patrimoniu către          - Denumirea: PROBASS ACTIVE - S.R.L. (conform
societatea nou înființată, organele de conducere ale       rezervării de denumire efectuată prin dovada privind
acesteia vor decide cu privire la strategia de urmat pentru    disponibilitatea firmei înregistrată la Oficiul Național al
creșterea eficienței exploatării acestui patrimoniu și      Registrului Comerțului - de pe lângă Tribunalul București
eliminarea greutăților și deficiențelor inerente unei       nr. 408836 din data de 6 august 2009).
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009                15

  - Sediul social: București, str. Traian nr. 2 ansamblul     Data efectivă a situațiilor financiare de divizare va fi
Unirii, Tronson 3, bloc F1, etaj 1, ap. 1, sectorul 3      data ultimului bilanț întocmit înainte de data aprobării
  - Capitalul social: 44.280 RON împărțit în 2.160 de      executării divizării.
părți sociale cu o valoare nominală de 20.50 RON fiecare.      4. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se
  - Obiectul de activitate al PROBASS ACTIVE - S.R.L.      transmit Societății nou înființate
va fi următorul:                          4.1. Patrimoniul transmis prin divizare de la
  Domeniul principal de activitate, cod CAEN 681 -       PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;       PROBASS - S.A.
  Activitatea principală, cod CAEN 6810 - cumpărarea și      Patrimoniul transmis prin divizare către PROBASS
vânzarea de bunuri proprii;                   ACTIVE - S.R.L. este format din:
  Activități secundare, cod CAEN:                 (i) apartament 3 camere, situat în București, str. Traian
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare   nr. 2, Ansamblul Unirii, tronson 3, bl. F1, ap. 1, etaj 1,
proprii sau închiriate;                     sectorul 3, intabulat în cartea funciară 54915, conform
  6831 - agenții imobiliare;                  încheierii de intabulare nr. 33338 din 20.12.2004, cu o
  6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision      valoare contabilă netă de 767.000 RON;
sau contract;                            (ii) apartament 3 camere, situat în București, str. Traian
  - durata: PROBASS ACTIVE - S.R.L. va fi constituită      nr. 2, Ansamblul Unirii, tronson 3, bl. F1, ap. 2, etaj 1,
pentru o durată nelimitată.                   sectorul 3, intabulat în cartea funciară 50289, conform
  - Administratorul PROBASS ACTIVE - S.R.L.,          încheierii de intabulare nr. 33337 din 20.12.2004, cu o
desemnat pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data      valoare contabilă netă de 812.000 RON;
semnării Actului Constitutiv al societății, va fi:         (iii) apartament 4 camere, situat în București, str.
  Dl Gheorghe Cătălin Liviu, cetățean român, domiciliat     Traian nr. 2, Ansamblul Unirii, tronson 3, bl. F1, ap. 3, etaj
în satul Petrești nr. 8, comuna Corbeanca, jud. Ilfov,      1, sectorul 3, intabulat în cartea funciară 54914, conform
                                 încheierii de intabulare nr. 33339 din 20.12.2004, cu o
născut la data de 27.06.1967 în comuna Podu Turcului,
                                 valoare contabilă netă de 847.204 RON;
jud. Bacău, identificat cu C.I. seria IF nr. 049122, emisă
                                  (iv) apartament 3 camere, situat în București, str.
de Poliția Buftea la 22.04.2004, CNP 1670627214601.
                                 Emanoil Porumbaru nr. 32, sectorul 1, intabulat în cartea
  Denumirea, sediul, precum și alte elemente care țin de
                                 funciară 90422-OCPI București, sectorul 1, cu o valoare
constituirea noii societăți vor putea fi modificate de către
                                 contabilă netă de 2.101.704 RON;
adunarea generală a asociaților PROFESSIONAL BANK
                                  (v) autoturisme în valoare contabilă totală netă de
SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. care se va
                                 483.727 RON și valoare la cost istoric de 883.630,00
pronunța asupra executării divizării, odată cu aprobarea     RON;
actului constitutiv al acestei noi societăți.            (vi) mobilier în valoare contabilă totală netă de
  Societatea divizată, PROFESSIONAL BANK            304.266,00 RON;
SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. își va             (vii) numerar în valoare totală de 13.500 RON;
continua existența în urma divizării parțiale și își va       (viii) capital social în valoare totală de 44.280 RON;
menține obiectul principal de activitate.              (ix) rezerve din reevaluare rezultate din reevaluarea
  2.2. Divizarea simetrică                   imobilizărilor corporale de la punctele (i), (ii) și (iii) de mai
  Divizarea PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &             sus, în valoare totală de 1.769.820 RON;
SOFTWARE - PROBASS - S.A. este o divizare simetrică         (x) rezerve în valoare totală de 9.871 RON;
urmând ca distribuirea părților sociale în noua societate      (xi) rezultat reportat în valoare totală de 3.505.430
să se facă proporțional cu participarea la capital în      RON.
societatea divizată.                        Elementele de patrimoniu transmise prin divizare și
  3. Data situațiilor financiare de divizare          cuprinse la punctele (i) - (vi) de mai sus sunt evidențiate
  Situațiile financiare de divizare au fost întocmite astfel:  individual în Anexa nr. IV - Detalierea elementelor de
  - Bilanțul de divizare al PROFESSIONAL BANK          patrimoniu desprinse din PROFESSIONAL BANK
SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. este             SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. și
întocmit la data de 30.06.2009.                 transmise PROBASS ACTIVE - S.R.L.
  - valoarea activului și pasivului transmis către         Drepturile și obligațiile aferente elementelor de
PROBASS ACTIVE - S.R.L. a fost stabilită potrivit        patrimoniu transmise prin divizare se vor transfera
Bilanțului de Divizare , la data de 30.06.2009.         societății nou înființate odată cu acestea.
  - Bilanțul contabil al societății nou înființate PROBASS     4.2. Evaluarea activelor și pasivelor transmise către
ACTIVE - S.R.L. a fost întocmit la data de 30.06.2009.      Societatea nou înființată
  - Bilanțul contabil al PROFESSIONAL BANK             Inventarierea și evaluarea patrimoniului
SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. după             PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
transmiterea elementelor de activ și pasiv către         PROBASS - S.A. cuprinzând elementele de activ
PROBASS ACTIVE - S.R.L. a fost întocmit la data de        (imobilizări corporale, imobilizări necorporale, active
30.06.2009.                           circulante, alte active etc.) și cele de pasiv (capitaluri
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

proprii, respectiv capital social și rezerve, datorii, alte   Extraordinare a Asociaților PROFESSIONAL BANK
pasive etc.) este cuprinsă în situația financiară de divizare  SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. din data de
- Anexa nr. I - Bilanțul de divizare (Situația patrimoniului   28.07.2009 cu unanimitate de voturi.
PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -                4.5. Raportul de schimb
PROBASS - S.A. la data de 30.06.2009.                Raportul de schimb al acțiunilor/părților sociale
  Activul și pasivul societății care se divizează, inclusiv  determinat ca raport între numărul de părți sociale ce vor
cel care se va transmite societății nou înființate, ca efect   fi emise de societatea nou înființată și numărul de acțiuni
al divizării au fost inventariate și evaluate în conformitate  anulate de societatea divizată este 1.
cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată,    5. Distribuirea acțiunilor societății divizate și a părților
cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului   sociale emise de societatea nou înființată
ministrului finanțelor nr. 94/2001, așa cum prevăd          Structura participării acționarilor/asociaților la capitalul
Normele Metodologice aprobate prin Ordinul ministrului      social al celor două societăți (societatea nou înființată și
finanțelor nr. 1376/2004, având în vedere datele         societatea divizată) va fi următoarea:
înregistrate în contabilitate la data de 30.06.2009.         În cazul societății nou înființate:
  Valoarea la data de 30.06.2009 a activului net contabil
ce se transmite prin divizare societății nou înființate,              PROBASS ACTIVE - S.R.L.
potrivit situațiilor financiare de divizare încheiate la data
de 30.06.2009 de 5.329.401 RON.                               Număr de
                                    Denumire asociat             Valoare  Pondere
  Predarea patrimoniului desprins în urma divizării                    părți sociale
parțiale a PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &
SOFTWARE - PROBASS - S.A. se va efectua pe baza         Gheorghe Cătălin
                                                 1102     22.591    51 %
Protocolului de Predare-Primire.                 Liviu
  Situațiile financiare de divizare pot suferi corecții    Balaș Vasile Olimpiu         216    4.428    10 %
pentru operațiunile efectuate de PROFESSIONAL BANK
SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. până la           Peter Alexandru            216    4.428    10 %
data semnării Protocolului de Predare-Primire a
patrimoniului transmis.                     Teodorescu Adrian           216    4.428    10 %
  4.3. Reducerea capitalului social urmată de majorarea
acestuia în cazul Societății divizate              Gheorghe
                                                    410    8.405    19 %
  Ca urmare a transmiterii unei părți din patrimoniul     Alexandrina
PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
PROBASS - S.A. către societatea nou înființată, se        TOTAL              2.160 44.280 RON 100 %
reduce capitalul social al acesteia, ca efect al divizării, de
la 102.500 RON, la valoarea de 58.220 RON, prin           În cazul societății divizate - ulterior transmiterii
anularea unui număr de 2.160 acțiuni.              patrimoniului către societatea nou înființată, dar anterior
  Ca urmare a reducerii capitalului social al
PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -              majorării de capital:
PROBASS - S.A. sub minimul admis de lege pentru
această formă juridică, acționarii acesteia hotărăsc               PROFESSIONAL BANK
majorarea capitalului social cu 64.780, de la 58.220 cât         SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A.
rezultă în urma divizării la 123.000 RON, prin                        Număr
incorporarea în capitalul social a unei părți din rezultatul      Denumire acționar           Valoare   Pondere
                                               acțiuni
reportat.
  4.4. Determinarea capitalului social al societății nou       Gheorghe Cătălin
                                 1.              1.448     29.684 RON    51 %
înființate                               Liviu
  În contrapartidă cu reducerea efectuată de societatea
                                 2. Balaș Vasile Olimpiu    284     5.822 RON    10 %
divizată, societatea nou înființată, PROBASS ACTIVE -
S.R.L. va emite un număr de 2.160 părți sociale cu o
                                 3. Peter Alexandru       284     5.822 RON    10 %
valoare nominală de 20.50 RON fiecare, care vor fi
distribuite către asociații săi proporțional cu deținerile în   4. Teodorescu Adrian      284     5.822 RON    10 %
PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
PROBASS - S.A. prin aplicarea raportului de schimb           Gheorghe
                                 5.               540     11.070 RON    19 %
asupra părților sociale anulate (potrivit procedurii          Alexandrina
prevăzute la punctul V din prezentul Proiect de divizare).
  Distribuirea față de acționari/asociați a acțiunilor     Total            2.840     58.220 RON    100 %
societății divizate și a părților sociale ale societății nou
înființate a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale    În cazul societății divizate - după majorarea de capital:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009             17

        PROFESSIONAL BANK                  Divizarea PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &
     SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A.           SOFTWARE - PROBASS - S.A. se realizează fără primă
                                 de divizare. PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &
    Denumire acționar
               Număr
                     Valoare   Pondere
                                 SOFTWARE - PROBASS - S.A. nu a emis obligațiuni și,
               acțiuni               pe cale de consecință, nu s-a procedat la stabilirea prin
                                 prezentul Proiect de divizare a drepturilor obligatarilor și
    Gheorghe Cătălin
 1.              3.060  62.730 RON    51 %   nici alte drepturi ori avantaje speciale.
    Liviu
                                   8. Modalitatea de predare a părților sociale și data la
 2. Balaș Vasile Olimpiu     600  12.300 RON    10 %   care acestea dau dreptul la dividende
                                   Asociații vor intra în posesia părților sociale ale
 3. Peter Alexandru       600  12.300 RON    10 %   societății nou înființate ca efect al divizării la data
                                 înmatriculării PROBASS ACTIVE - S.R.L. la Oficiul
 4. Teodorescu Adrian      600  12.300 RON    10 %   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și
                                 va avea, de la această dată, drepturile și obligațiile
    Gheorghe                          decurgând din acestea, inclusiv dreptul de a încasa
 5.              1.140  23.370 RON    19 %
    Alexandrina                        dividende.
                                   9. Situația PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &
 Total             6.000 123.000 RON    100 %   SOFTWARE - PROBASS - S.A. după divizare:
                                   - PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
   6. Aspecte contabile și fiscale ale divizării:        PROBASS - S.A., persoană juridică de drept român,
   Societatea nou înființată va prelua activele transmise    funcționează în continuare sub forma unei societăți
prin divizare la valoarea lor fiscală de la data întocmirii    comerciale pe acțiuni.
Protocolului de predare-primire. Astfel, valoarea fiscală a     - Denumirea societății rămâne nemodificată, respectiv
acestor active la societatea nou înființată va fi egală cu    PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
valoarea lor fiscală înregistrată în contabilitatea societății  PROBASS - S.A.
                                   - Obiectul de activitate rămâne același:
divizate.
                                   Domeniul principal de activitate, cod CAEN 620 -
   Rezervele constituite de către Professional Bank
                                 activități de servicii în tehnologia informației;
Systems & Software Probass - S.A. care vor fi transmise
                                   Activitate principală, cod CAEN 6201 - activități de
societății nou-înființate, PROBASS ACTIVE - S.R.L. sunt      realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
următoarele:                             Activitățile secundare, conform ultimului act constitutiv
   (i) rezerve din reevaluare rezultate din reevaluarea     rămân aceleași
imobilizărilor corporale transmise noii societăți, în valoare    - PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
totală de 1.769.820 RON;                     PROBASS - S.A. își păstrează sediul social la adresa din
   (ii) rezerve în valoare totală de 9.871 RON, incluzând    București, str. Traian nr. 2, bloc F1, etaj 1, sectorul 3.
rezerve legale și alte rezerve;                   - Ca urmare a diminuării capitalului social și a majorării
   (iii) rezultat reportat în valoare totală de 3.505.430    ulterioare a acestuia, structura capitalului social al
RON.                               PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
   Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1376  PROBASS - S.A. rezultată în urma divizării parțiale va fi
din 17.09.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice       următoarea:
privind reflectarea în contabilitate a principalelor         Capitalul social este de 123.000 RON. Capitalul social
operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a     este divizat în 6.000 de acțiuni, având o valoare nominală
societăților comerciale, precum și retragerea sau         de 20,5 RON fiecare.
                                   - Structura participării acționarilor la capitalul social
excluderea unor asociați din cadrul societăților
                                 este următoarea (fiecare acționar urmând a participa la
comerciale și tratamentul fiscal al acestora, veniturile
                                 beneficii și pierderi proporțional cu cota de capital social
provenite din transferul activelor sunt venituri
                                 pe care o deține):
neimpozabile în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 4     - Gheorghe Cătălin Liviu deține un număr de 3.060
lit. a) din Codul Fiscal.                     acțiuni, cu o valoare nominală de 20,5 RON fiecare,
   Reflectarea în contabilitatea societății divizate și a    reprezentând o cotă de 51 % din capitalul social,
societății nou înființate, PROBASS ACTIVE - S.R.L. a       respectiv 62.730 RON;
operațiunii de divizare este prezentată în Anexa V la        - Balaș Vasile Olimpiu deține un număr de 600 acțiuni,
prezentul Proiect de divizare - Monografia privind        cu o valoare nominală de 20,5 RON fiecare,
reflectarea în contabilitatea PROFESSIONAL BANK          reprezentând o cotă de 10 % din capitalul social,
SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A. și              respectiv 12.300 RON;
PROBASS ACTIVE - S.R.L. a operațiunii de divizare.          - Peter Alexandru deține un număr de 600 acțiuni, cu
   7. Prima de divizare/drepturi care se acordă         o valoare nominală de 20,5 RON fiecare, reprezentând o
obligatarilor                           cotă de 10 % din capitalul social, respectiv 12.300 RON;
 18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

  - Teodorescu Adrian deține un număr de 600 acțiuni,      Dl Gheorghe Cătălin Liviu, cetățean român, domiciliat
cu o valoare nominală de 20,5 RON fiecare, reprezentând    în satul Petrești nr. 8, comuna Corbeanca, jud. Ilfov,
o cotă de 10 % din capitalul social, respectiv 12.300 RON;   născut la data de 27.06.1967 în comuna Podu Turcului,
  - Gheorghe Alexandrina deține un număr de 1.040       jud. Bacău, identificat cu C.I. seria IF nr. 049122, emisă
                                de Poliția Buftea la 22.04.2004, CNP 1670627214601.
acțiuni, cu o valoare nominală de 20,5 RON fiecare,
                                 Anexele I, II, III, IV și V la prezentul Proiect de divizare
reprezentând o cotă de 19 % din capitalul social,
                                fac parte integrantă din acesta.
respectiv 23.370 RON;                       Prezentul Proiect de Divizare al PROFESSIONAL
  - Administratorul PROFESSIONAL BANK SYSTEMS         BANK SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A., a
& SOFTWARE - PROBASS - S.A., reconfirmat în funcție,      fost semnat la București, astăzi 6 august 2009, în șapte
este:                             (7) exemplare originale în limba română.

                    ANEXA NR. I - BILANȚUL DE DIVIZARE
       Situația patrimoniului PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A.
                         la data de 30.06.2009
 Nr.
                   Înregistrare contabilă                      Sold/RON
 Rd.

  A A. ACTIVE IMOBILIZATE
    I. Imobilizări corporale (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-2803-
  1.                                                      5.392.208
    2805-2807-2808-290-293)
    II. Imobilizări necorporale (ct. 211+212+213+214+231+232-2811 - 2812 - 2813-
  2.
    2814-291-293)
  3. III. Imobilizări financiare (ct. 261+262+263+264+265+267-296)                           10
  4. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE                                          5.392.218
  B ACTIVE CIRCULANTE
   Stocuri   (ct.  301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-
  5. 348+351+354+356+357+358+361+/368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-                       18.422
   394-395-396-397-398+4091-4428)
   Creanțe (ct 4092+411+413+418+425+4282+431+ 437+4382+441
  6. +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-                       1.055.527
   491-495-496)
    Investiții  financiare   pe    termen           scurt     (ct.
  7.                                                      6.675.077
    501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
  8. Casa și conturi la bănci (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)                      46.648
  9. TOTAL ACTIVE CIRCULANTE                                          7.795.674
 10. Cheltuieli în avans (ct. 471)
   Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct.
   161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+408+405+419+421+423+
 11.                                                       851.104
   424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+45
   1+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)
 12. Active circulante nete                                           6.944.570
 13. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                                     12.336.788
   Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (ct.
   161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+408+405+419+421+423+
 14.
   424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+45
   1+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009         19

Nr.
                   Înregistrare contabilă                Sold/RON
Rd.

15. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 151)

16. Venituri în avans (ct. 131+472)

 C. CAPITAL ȘI REZERVE

17. Capital social (ct. 1011+1012+1015)                                102.500

18. Prime de capital (ct. 104)

19. Rezerve din reevaluare (ct. 105)                                1.769.820

20. Rezerve (ct. 106)                                          22.849

21. Rezultat reportat (ct. 117)                                   8.671.123

22. Rezultatul exercițiului financiar (ct. 121)                           1.770.496

23. Repartizarea profitului (ct. 129)

24. TOTAL CAPITALURI PROPRII                                    12.336.788

25. TOTAL CAPITALURI                                        12.336.788

26. TOTAL ACTIVE                                          13.187.892

27. TOTAL PASIVE                                          13.187.892

                             ANEXA NR. II
        Activul și pasivul transmise către PROBASS ACTIVE - S.R.L. la data de 30.06.2009

Nr.
                    Înregistrare contabilă               Sold/RON
Rd.
 A   A. ACTIVE IMOBILIZATE
   I. Imobilizări corporale (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-
 1.                                                 5.315.901
   2803-2805-2807-2808-290-293)
   II. Imobilizări necorporale (ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-
 2.
   2814-291-293)
 3.  III. Imobilizări financiare (ct. 261+262+263+264+265+267-296)
 4.  TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE                                   5.315.901
 B.  ACTIVE CIRCULANTE
   Stocuri (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-
 5.  348+351+354+356+357+358+361+/368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-
   394-395-396-397-398+4091-4428)
   Creanțe (ct. 4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+
 6.
   444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491-495-496)
   Investiții financiare pe termen scurt
 7.
   (ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114+591-595-596-598)
 8.  Casa și conturi la bănci (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)                13.500
 9.  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE                                      13.500
10.  Cheltuieli în avans (ct. 471)
 20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

Nr.
                   Înregistrare contabilă                Sold/RON
Rd.

   Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct.
   161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+408+405+419+421+423+
11.  424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
   451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)
12.  Active circulante nete                                     13.500
13.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                              5.329.401
   Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (ct.
14.  161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+408+405+419+421+423+
   424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
   451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)
15.  Provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 151)
16.  Venituri în avans (ct. 131+472)
 C.  CAPITAL ȘI REZERVE
17.  Capital social (ct. 1011+1012+1015)                                44.280
18.  Prime de capital (ct. 104)
19.  Rezerve din reevaluare (ct. 105)                               1.769.820
20.  Rezerve (ct. 106)                                        9.871
21.  Rezultat reportat (ct. 117)                                 3.505.430
22.  Rezultatul exercițiului financiar (ct. 121)
23.  Repartizarea profitului (ct. 129)
24.  TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   5.329.401
25.  TOTAL CAPITALURI                                       5.329.401
26.  ACTIV NET CONTABIL TRANSMIS                                 5.329.401
   Calculul reducerii de capital social și al numărului de acțiuni anulate la
D.                                                    RON
   PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A.
   Activul net contabil fără pierdere reportată transmis la PROBASS
27.                                                5.329.401
   ACTIVE - S.R.L.
   Valoarea activului net contabil fără pierdere reportată rămas la PROFESSIONAL
28.                                                7.007.387
   BANK SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A.
29.  Ponderea activului net calculat în totalul activului net                     43.20 %
30.  Valoarea capitalului social transmis la PROBASS ACTIVE - S.R.L.                  44.280
   Valoarea capitalului social rămas la PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &
31.                                                   58.220
   SOFTWARE - PROBASS - S.A.
   Numărul de acțiuni anulate la PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &
32.                                                   2.160
   SOFTWARE - PROBASS - S.A.
   Calculul capitalului social și al numărului de părți sociale ale PROBASS
 E.
   ACTIVE - S.R.L.
33.  Valoarea aportului net de divizare la PROBASS ACTIVE - S.R.L.                5.329.401
   Ponderea aportului de divizare în activul net contabil fără pierdere a
34.                                                  43.20 %
   PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A.
35.  Valoarea nominală a unei părți sociale a PROBASS ACTIVE - S.R.L.                  20.50
36.  Valoarea capitalului social al PROBASS ACTIVE - S.R.L.                      44.280
37.  Numărul de părți sociale ale PROBASS ACTIVE - S.R.L.                        2.160
38.  Valoarea rezervei legale transferate                                9.871
39.  Valoarea primei de divizare                                      0
 F  Calculul raportului de schimb
40.  Raportul de schimb                                         1.000
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009         21

                             ANEXA NR. III
          Bilanțul PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE - PROBASS - S.A.
   la data de 30.06.2009 după transmiterea unei părți din patrimoniu către PROBASS ACTIVE - S.R.L.

Nr.
                    Înregistrare contabilă                Sold/RON
Rd.
 A  A. ACTIVE IMOBILIZATE
   I. Imobilizări corporale (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-2075-2801-2803-
 1.                                                   76.307
   2805-2807-2808-290-293)
   II. Imobilizări necorporale (ct. 211+212+213+214+231+232-2811 - 2812 - 2813-
 2.
   2814-291-293)
 3.  III. Imobilizări financiare (ct. 261+262+263+264+265+267-296)                     10
 4.  TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE                                      76.317
 B  ACTIVE CIRCULANTE
   Stocuri (ct. 301+302+303+/308+331+332+341+345+346+/-348+351+
 5.  354+356+357+358+361+/368+371+/378+381+/-388-391-392-393-394-395-                  18.422
   396-397-398+4091-4428)
   Creanțe (ct 4092+411+413+418+425+4282+431+ 437+4382+441
 6.  +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-                1.055.527
   491-495-496)
   Investiții financiare pe termen scurt (ct. 501+502+503+505+
 7.                                                 6.675.077
   506+508+5113+5114-591-595-596-598)
 8.  Casa și conturi la bănci (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)                33.148
 9.  TOTAL ACTIVE CIRCULANTE                                    7.782.174
10.  Cheltuieli în avans (ct. 471)
   Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct.
   161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+408+405+419+421+423+
11.                                                   851.104
   424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
   451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)
12.  Active circulante nete                                    6.931.070
13.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE                              7.007.387
   Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (ct.
   161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+408+405+419+421+423+
14.
   424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+
   451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)
15.  Provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 151)
16.  Venituri în avans (ct. 131+472)
C.  CAPITAL ȘI REZERVE
17.  Capital social (ct. 1011+1012+1015)                                58.220
18.  Prime de capital (ct. 104)
19.  Rezerve din reevaluare (ct. 105)
20.  Rezerve (ct. 106)                                         12.978
21.  Rezultat reportat (ct. 117)                                  5.165.693
22.  Rezultatul exercițiului financiar (ct. 121)                          1.770.496
23.  Repartizarea profitului (ct. 129)
24.  TOTAL CAPITALURI PROPRII                                   7.007.387
25.  TOTAL CAPITALURI                                       7.007.387
26.  TOTAL ACTIVE                                         7.858.491
27.  TOTAL PASIVE                                         7.858.491
 22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

                          ANEXA NR. IV
 Detalierea elementelor de patrimoniu desprinse din PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
PROBASS - S.A. și transmise PROBASS ACTIVE - S.R.L.

Nr. Rd.  ELEMENT DE PATRIMONIU     VALOARE RON               EXPLICAȚII

                             Se transmit:
                             (i) apartament 3 camere, situat în București, str. Traian nr.
                               2, ansamblul Unirii, tronson 3, bl. F1, ap. 1, etaj 1,
     - cont 212             767.000
                               sectorul 3, intabulat în cartea funciară 54915, conform
                               încheierii de intabulare nr. 33338 din 20.12.2004;

                             (ii) apartament 3 camere, situat în București, str. Traian nr.
                               2, Ansamblul Unirii, tronson 3, bl. F1, ap. 2, etaj 1,
     - cont 212             812.000
                               sectorul 3, intabulat în cartea funciară 50289, conform
                               încheierii de intabulare nr. 33337 din 20.12.2004;

                             (iii) apartament 4 camere, situat în București, str. Traian nr.
                                2, Ansamblul Unirii, tronson 3, bl. F1, ap. 3, etaj 1,
     - cont 212             847.204
                                sectorul 3, intabulat în cartea funciară 54914, conform
                                încheierii de intabulare nr. 33339 din 20.12.2004;

                             (iv) apartament 3 camere, situat în București, str. Emanoil
     - cont 212            2.101.704     Porumbaru nr. 32, sectorul 1, intabulat în cartea
                               funciară 90422-OCPI București, sectorul 1
                             (v) autoturism SKODA       FABIA    serie   șasiu
     - cont 2133              5.946
                               TMBMZ46Y854293772
                             (vi) autoturism DACIA      LSDAA    serie   șasiu
     - cont 2133              7.636
                               UU1LSDAAH34993144
  1.                          (vii) autoturism DACIA      LSDAA    serie   șasiu
     - cont 2133              7.636
                                UU1LSDAAH34993143
                             (viii) autoturism FORD  FOCUS        serie   șasiu
     - cont 2133             14.680
                                WFO4XXWPD45D22459

                             (ix) autoturism FORD  FOCUS         serie   șasiu
     - cont 2133             14.680
                               WFO4XXWPD45K06313

                             (x) autoturism MERCEDES       BENZ   serie   șasiu
     - cont 2133             65.877
                               WDC1641221A105297

     - cont 2133             27.524   (xi) autoturism FORD serie sasiu WF04XXGBB46T00037

                             (xii) autoturism MERCEDES BENZ serie șasiu
     - cont 2133            270.351
                                WDDEJ77X58A014292
                             (xiii) autoturism FORD  FOCUS        serie   șasiu
     - cont 2133             40.830
                                WF0HXXWPDH8R71004
                             (xiv) autoturism FORD  FIESTA        serie   șasiu
     - cont 2133             28567
                                WF0HXXGAJH7U48077

                             (xv) Mobilier Carpatia Sercons cf. facturi achiziție
     - cont 214             225.006
                               nr. 105/7.02.2008, 180/14.08.2008 și 98/24.04.2008
                             (xvi) Mobilier   Arredoro   cf.  facturi     achiziție
     - cont 214             79.260
                                nr. 168/30.04.2008 și 232/21.07.2008
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009              23


 Nr. Rd.      ELEMENT DE PATRIMONIU        VALOARE RON            EXPLICAȚII    2.  Conturi la bănci (cont 5121)           13.500
    3.  Mărfuri aflate la terți (cont 357)
    4.  Mărfuri (cont 371)
    5.  Piese de schimb (cont 302)
    6.  Clienți (cont 411)
       Diferențe   de   curs   aferente
    7.
       împrumuturilor (debit cont 117.1)
       Împrumuturi (cont 167) și alte               Se transmit (*) următoarele contracte de credit
    8.
       împrumuturi                         încheiate cu societatea (*):
                                     a) Contractul din data de (*) înscris în
                                      Registrul datoriei private externe sub nr. (*);
                                     b) Parțial contractul din data de (*) înscris în
                                      registrul datoriei private externe sub nr. (*),
                                      respectiv pentru suma de (*).
       Capital social (cont 101) în proporție de
    9.                           44.280
       43.20 %
       Rezerve legale (cont 1061) în proporție
   10.                            9.871
       de 43.20 %
       Rezerve din reevaluare (cont 105) în
   11.                         1.769.820
       proporție de 100 %
       Rezultatul reportat (cont 117) în
   12.                         3.505.430
       proporție de 40.42 %
       ACTIV TRANSMIS
                              5.329.401
 TOTAL    (rd. 1+2+3+4+5+6+7)
       PASIV TRANSMIS (rd. 8+9+10+11+12)       5.329.401

            ANEXA NR. V                3. Închiderea conturilor de cheltuieli și venituri
  Monografie privind reflectarea în contabilitatea       121    =    6583     5.867.268 RON
PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE - S.A.            7.583 =      121     5.867.268 RON
și a PROBASS ACTIVE - S.R.L. a operațiunii de divizare      4. Evidențierea valorii elementelor de pasiv transmise
  Având în vedere proiectul de divizare al          la PROBASS ACTIVE - S.R.L.
PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -              %     =    456     5.867.268 RON
PROBASS - S.A. și balanța de verificare a conturilor       117              3.505.430 RON
contabile întocmită de această societate și bilanțul       101              44.280 RON
contabil la 30.06.2009, prezentăm următoarele           106              9.871 RON
înregistrări contabile:                      2812              137.964 RON
  I. La PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &               2813              399.903 RON
SOFTWARE - PROBASS - S.A. se vor efectua             105              1.769.820 RON
următoarele articole contabile:                  5. Regularizarea conturilor 456 și 461
  1. Evidențierea valorii elementelor de activ transferate   456    =    461     5.867.268 RON
la PROBASS ACTIVE - S.R.L.                    II. La PROBASS ACTIVE - S.R.L. se vor efectua
  461 =    7583 5.867.268 RON               următoarele articole contabile:
  2. Scăderea din evidență a elementelor de activ        1. Înregistrarea valorii elementelor de activ preluate de
transmise către PROBASS ACTIVE - S.R.L.            la PROFESSIONAL BANK SYSTEMS & SOFTWARE -
  6583   =    %      5.867.268 RON         PROBASS - S.A.
           212     4.665.872 RON          456    =    %      5.867.268 RON
           2133    883.630 RON                    117     3.505.430 RON
           214     304.266 RON                    101     44.280 RON
           5121    13.500 RON                     105     1.769.820 RON
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

          106     9.871 RON             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
          2812     137.964 RON          comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
          2813     399.903 RON          magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
  2. Înregistrarea preluării valorii elementelor de pasiv     - activitatea principală: 4791 - comerț cu amănuntul
preluate de la PROFESSIONAL BANK SYSTEMS &           prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
SOFTWARE - PROBASS - S.A.                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  %    =    456     5.867.268 RON         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  212              4.665.872 RON         RON fiecare;
  2133             883.639 RON            - durata de funcționare: nelimitată;
  214              304.266 RON            - cod unic de înregistrare: 25749186;
  5121             13.599 RON            - număr de ordine în registrul comerțului:
  (26/1.292.154)                       J 40/7606/2009.
                                   (27/1.223.190)
      Societatea Comercială
    TURUGA TRADE - S.R.L., București                  Societatea Comercială
                                 LIGHTS & SOUND ARENA - S.R.L., București
            ROMÂNIA
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                          ROMÂNIA
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7232/7.07.2009
  Judecător delegat                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7233/7.07.2009
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul București  - Ionica Bălan              Comerțului de pe lângă
  Grefier la Oficiul                       Tribunalul București  - Ionica Bălan
  Registrului Comerțului                     Grefier la Oficiul
  de pe lângă                           Registrului Comerțului
  Tribunalul București  - Mahmudi Aiten             de pe lângă
                                  Tribunalul București  - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 356199 din data de 6.07.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     În baza cererii nr. 356209 din data de 6.07.2009 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
cu următoarele date:                      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                        cu următoarele date:
  1. Turugă Silviu, asociat, cod numeric personal         - fondator: Apostolescu Vlad-Daniel, asociat unic, cod
1821008115185, aport la capital 100,00 RON, data        numeric personal 1761004440013, aport la capital
vărsării aportului 3.07.2009, echivalând cu 10 părți      200,00 RON, data vărsării aportului 3.07.2009,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,     echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
domiciliat în municipiul București, str. Barbu Nicolae nr. 8,  capitalul social total, domiciliat în municipiul București, str.
bl. 12, sc. A, parter, ap. 1, sector 4;             Ghimpați nr. 15, sector 4;
  2. Turugă Florina, asociat, cod numeric personal        - administrator persoană fizică: Apostolescu Vlad-
2820112410060, aport la capital 100,00 RON, data        Daniel, cod numeric personal 1761004440013, data
vărsării aportului 3.07.2009, echivalând cu 10 părți      numirii 3.07.2009, durata mandatului nelimitată, având
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,     puteri depline;
domiciliată în municipiul București, str. Barbu Nicolae nr.     - denumire: LIGHTS & SOUND ARENA - S.R.L.;
8, bl. 12, sc. A, parter, ap. 1, sector 4;             - sediul social: București, str. Dr. Petre Gîdescu nr. 11,
  - administratori persoane fizice:              sectorul 5;
  1. Turugă Silviu, cod numeric personal             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 932 -
1821008115185, data numirii 3.07.2009, durata          alte activități recreative și distractive;
mandatului nelimitată;                       - activitatea principală: 9329 - alte activități recreative
  2. Turugă Florina, cod numeric personal           și distractive n.c.a.;
2820112410060, data numirii 3.07.2009, durata            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
mandatului nelimitată;                     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - denumire: TURUGA TRADE - S.R.L.;             RON fiecare;
  - sediul social: București, str. Barbu Nicolae nr. 8, bl.    - durata de funcționare: nelimitată;
12, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 4;                - cod unic de înregistrare: 25749240;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009              25

 - număr de ordine în registrul comerțului:                 Societatea Comercială
J 40/7607/2009.                            BEBELEON BUSINESS - S.R.L., București
  (28/1.223.191)
                                             ROMÂNIA
      Societatea Comercială                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  ALG BEST CLEAN DISTRIBUTION - S.R.L.
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7197/7.07.2009
         București
                                   Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
            ROMÂNIA                    Comerțului de pe lângă
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                Tribunalul București      - Ionica Bălan
                                   Grefier la Oficiul
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7234/7.07.2009              Registrului Comerțului
                                   de pe lângă
  Judecător delegat
                                   Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       În baza cererii nr. 355717 din data de 6.07.2009 și a
  Tribunalul București       - Ionica Bălan        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Grefier la Oficiul                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Registrului Comerțului                     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  de pe lângă                           cu următoarele date:
  Tribunalul București       - Mahmudi Aiten         - fondatori:
                                   1. Stan Costel-Mihai, asociat, cod numeric personal
  În baza cererii nr. 356291 din data de 6.07.2009 și a
                                  1790520451559, aport la capital 100,00 RON, data
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  vărsării aportului 6.07.2009, echivalând cu 10 părți
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                  sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     domiciliat în municipiul București, str. Bârcă nr. 12, bl.
cu următoarele date:                        M179A, sc. 1, et. 3, ap. 15, sector 5;
  - fondator: Sandu Alexandra Maria, asociat unic, cod       2. Radu Leon, asociat, cod numeric personal
numeric personal 2800902450040, aport la capital          1790629416012, aport la capital 100,00 RON, data
200,00 RON, data vărsării aportului 2.07.2009,           vărsării aportului 6.07.2009, echivalând cu 10 părți
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,    domiciliat în municipiul București, str. Mezeș nr. 36,
Str. Cavafii Vechi nr. 3, sc. B, parter, ap. 1, sector 3;     sector 1;
  - administrator persoană fizică: Gabor Mirel, în calitate     - administratori persoane fizice:
de administrator, cod numeric personal 1720829433011,         1. Stan Costel-Mihai, cod numeric personal
domiciliat în municipiul București, str. Cpt. Nicolae Licăreț   1790520451559, data numirii 3.07.2009, durata
nr. 8, bl. PM82, sc. B, et. 9, ap. 100, sector 3, durata      mandatului nelimitată, având puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             2. Radu Leon, cod numeric personal 1790629416012,
  - denumire: ALG BEST CLEAN DISTRIBUTION -           data numirii 3.07.2009, durata mandatului nelimitată,
S.R.L.;                              având puteri depline;
  - sediul social: București, str. Cpt. Nicolae Licăreț nr. 8,   - denumire: BEBELEON BUSINESS - S.R.L.;
                                   - sediul social: București, str. Bârca nr. 12, bl. M179A,
bl. PM82, sc. B, et. 9, ap. 100, sectorul 3;
                                  sc. 1, et. 3, ap. 15, sectorul 5;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
comerț cu ridicata nespecializat;
                                  comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
  - activitatea principală: 4690 - comerț cu ridicata        - activitatea principală: 4642 - comerț cu ridicata al
nespecializat;                           îmbrăcămintei și încălțămintei;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                            RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25749160;               - cod unic de înregistrare: 25750830;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/7608/2009.                          J 40/7609/2009.
   (29/1.223.192)                          (30/1.223.193)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    GOLDEN TRACK INTERTRANS - S.R.L.                OPERATIV OMI - S.R.L., București
            București
                                             ROMÂNIA
             ROMÂNIA                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI


                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7226/7.07.2009
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 Judecător delegat
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7221/7.07.2009            la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                       Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul București      - Ionica Bălan
  Comerțului de pe lângă                     Grefier la Oficiul
  Tribunalul București      - Ionica Bălan         Registrului Comerțului
  Grefier la Oficiul                       de pe lângă
  Registrului Comerțului                     Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  de pe lângă
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         În baza cererii nr. 353395 din data de 3.07.2009 și a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 354292 din data de 3.07.2009 și a
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 - fondator: Zarea Mirela, asociat unic, cod numeric
cu următoarele date:
  - fondator: Zamfirescu Ștefan-Alexandru, asociat unic,   personal 2730526441526, aport la capital 200,00 RON,
cod numeric personal 1890510460037, aport la capital      data vărsării aportului 28.05.2009, echivalând cu 20 părți
200,00 RON, data vărsării aportului 19.06.2009,        sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       domiciliat în municipiul București, aleea Cricovul Dulce nr.
capitalul social total, domiciliat în municipiul București,  9, bl. 18, sc. 1, ap. 2, sector 4;
b-dul Timișoara nr. 63, bl. OD8, sc. F, et. 1, ap. 208,      - administrator persoană fizică: Zarea Mirela, cod
sector 6;                           numeric personal 2730526441526, data numirii
  - administrator persoană fizică: Zamfirescu Ștefan-     2.07.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
Alexandru, cod numeric personal 1890510460037, data      depline;
numirii 1.07.2009, durata mandatului nelimitată, având      - denumire: OPERATIV OMI - S.R.L.;
puteri depline;                          - sediul social: București, aleea Cricovul Dulce nr. 9, bl.
  - denumire: GOLDEN TRACK INTERTRANS - S.R.L.;        18, sc. 1, parter, ap. 2, camera 1, sectorul 4;
  - sediul social: București, b-dul Timișoara nr. 63, bl.    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 821 -
OD8, sc. F, et. 1, ap. 208, camera 2, sectorul 6;
                                activități de secretariat și servicii suport;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
                                 - activitatea principală: 8219 - activități de fotocopiere,
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
                                de pregătire a documentelor și alte activități specializate
  - activitatea principală: 4941 - transporturi rutiere de
                                de secretariat;
mărfuri (import-export);
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25750857;             - cod unic de înregistrare: 25750784;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/7610/2009.                        J 40/7611/2009.
  (31/1.223.194)                         (32/1.223.195)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009              27

        Societatea Comercială               - cod unic de înregistrare: 25750725;
     OPTICAL DISC SERVICES - S.R.L.              - număr de ordine în registrul comerțului:
            București                J 40/7612/2009.
                                   (33/1.223.196)

             ROMÂNIA                      Societatea Comercială
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                  AT PROJECT MANAGEMENT EXPERT - S.R.L.
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7222/7.07.2009                    București

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                                ROMÂNIA
  Comerțului de pe lângă                             TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Tribunalul București      - Ionica Bălan
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7223/7.07.2009
  Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Judecător delegat
  de pe lângă                           la Oficiul Registrului
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul București      - Ionica Bălan
  În baza cererii nr. 354041 din data de 3.07.2009 și a      Grefier la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Registrului Comerțului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      de pe lângă
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
cu următoarele date:                        În baza cererii nr. 353706 din data de 3.07.2009 și a
  - fondatori:                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  1. Sorbán Györgyi-Maria, asociat, cod numeric        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
personal 2760909120661, aport la capital 510,00 RON,       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
data vărsării aportului 3.07.2009, echivalând cu 51 părți    cu următoarele date:
sociale, reprezentând 51 % din capitalul social total,       - fondator: Tekin Arsel, asociat unic, aport la capital
domiciliată în localitatea Cluj-Napoca, str. Iacob Bologa    200,00 RON, data vărsării aportului 2.07.2009,
nr. 3, județul Cluj;                       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  2. Olariu Mihai, asociat, cod numeric personal        capitalul social total, domiciliat în Turcia, Levazim Sitesi,
1780825040101, aport la capital 490,00 RON, data         2 Kisim, A2, D. 13, Levent, Istanbul;
vărsării aportului 3.07.2009, echivalând cu 49 părți        - administrator persoană fizică: Tekin Arsel, data
sociale, reprezentând 49 % din capitalul social total,      numirii 2.07.2009, durata mandatului nelimitată, având
domiciliat în municipiul București, b-dul Carol I, nr. 51, ap.  puteri depline;
                                  - denumire: AT PROJECT MANAGEMENT EXPERT -
5, sector 2;
                                 S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Sorbán Győrgyi-Maria,
                                  - sediul social: București, str. Știrbei Vodă nr. 152, bl.
cod numeric personal 2760909120661, data numirii
                                 26B, sc. 1, et. 4, ap. 12, sectorul 1;
30.06.2009, durata mandatului 2 ani până la data de
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
30.06.2011, având puteri depline;
                                 lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - denumire: OPTICAL DISC SERVICES - S.R.L.;         nerezidențiale;
  - sediul social: București, b-dul Carol I, nr. 51, parter,   - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcție a
ap. 5, sectorul 2;                        clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 182 -      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
reproducerea înregistrărilor;                  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - activitatea principală: 1820 - reproducerea        RON fiecare;
înregistrărilor;                          - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat        - cod unic de înregistrare: 25750660;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a   - număr de ordine în registrul comerțului:
10,0000 RON fiecare;                       J 40/7613/2009.
  - durata de funcționare: nelimitată;               (34/1.223.197)
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

       Societatea Comercială                 - durata de funcționare: nelimitată;
     C & S DI GIUSEPPE INGEGNERI                - cod unic de înregistrare: 25750806;
      ASSOCIATI - S.R.L., București              - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 40/7614/2009.
            ROMÂNIA                    (35/1.223.198)
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                      Societatea Comercială
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7169/7.07.2009              NAMGRASS ROMANIA - S.R.L., București
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                                  ROMÂNIA
  Tribunalul București  - Ionica Bălan                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7235/7.07.2009
  de pe lângă
                                   Judecător delegat
  Tribunalul București  - Mahmudi Aiten
                                   la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 353540 din data de 3.07.2009 și a      Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Tribunalul București       - Ionica Bălan
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      Grefier la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Registrului Comerțului
cu următoarele date:                         de pe lângă
  - fondatori:                           Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
  1. Arvanitopol Andreea Oana, asociat, cod numeric
personal 2700414463015, aport la capital 90,00 RON,         În baza cererii nr. 351972 din data de 3.07.2009 și a
data vărsării aportului 28.05.2009, echivalând cu 9 părți     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
sociale, reprezentând 30 % din capitalul social total,      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
domiciliat în Germania, München, Rotkehlchenweg nr.        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
11.81827;                             cu următoarele date:
  2. Gheorghiță Alin-Florentin, asociat, cod numeric        - fondator: S.C. JAKARTA MANAGEMENT INC., aport
personal 1750620451517, aport la capital 30,00 RON,
                                 la capital 200,00 RON, data vărsării aportului 7.02.2009,
data vărsării aportului 28.05.2009, echivalând cu 3 părți
sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total,      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
domiciliat în municipiul București, aleea Ghimeș nr. 8, bl.    capitalul social total, cu sediul în I. Virgine Brit., Morgan &
29, sc. 2, et. 1, ap. 19, sector 5;                Morgan Trust Corporation Limited, Morgan & Morgan
  3. C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI -         Building, Paesea Estate Road Toown, Tortola;
S.R.L., aport la capital 180,00 RON, data vărsării          - administrator persoană fizică: Piet Van Waes J.D.C.,
aportului 28.05.2009, echivalând cu 18 părți sociale,       în calitate de administrator, domiciliat în Belgia,
reprezentând 60 % din capitalul social total, cu sediul în    localitatea Beukendreet nr. 26, B-8020, Hertsberbe,
Italia, comuna Palombaro, (provincia Chieti) via Cavour      durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
45;                                 - denumire: NAMGRASS ROMANIA - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Di Giuseppe Sante, în
                                   - sediul social: București, str. Ștefan Luchian nr. 3, et.
calitate de administrator, domiciliat în Italia, comuna
Palombaro, (provincia Chieti) via Cavour, durata         3, ap. 8, sectorul 2;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 813 -
  - denumire: C & S DI GIUSEPPE INGEGNERI            activități de întreținere peisagistică;
ASSOCIATI - S.R.L.;                         - activitatea principală: 8130 - activități de întreținere
  - sediul social: București, aleea Ghimeș nr. 8, bl. 29,    peisagistică;
sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 5;                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță  RON fiecare;
tehnică legate de acestea;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - activitatea principală: 7112 - activități de inginerie și
                                   - cod unic de înregistrare: 25750695;
consultanță tehnică legate de acestea;
  - capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat integral;    - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,0000    J 40/7615/2009.
RON fiecare;                              (36/1.223.199)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009              29

      Societatea Comercială                 Grefier la Oficiul
  DOLCE VITA FASHION - S.R.L., București            Registrului Comerțului
                                 de pe lângă
                                 Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
            ROMÂNIA
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI               În baza cererii nr. 352744 din data de 3.07.2009 și a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 7224/7.07.2009          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  Judecător delegat                      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  la Oficiul Registrului                   cu următoarele date:
  Comerțului de pe lângă                     - fondator: Cinieri Lucia Daniela, asociat unic, aport la
  Tribunalul București  - Ionica Bălan            capital 800,00 RON, data vărsării aportului 2.07.2009,
  Grefier la Oficiul                     echivalând cu 80 părți sociale, reprezentând 100 % din
  Registrului Comerțului                   capitalul social total, domiciliată în Italia, localitatea
  de pe lângă                         Manduria (TV), Via Erodoto nr. 72;
  Tribunalul București  - Mahmudi Aiten             - administrator persoană fizică: Cinieri Lucia Daniela,
                                data numirii 2.07.2009, durata mandatului nelimitată,
  În baza cererii nr. 353602 din data de 3.07.2009 și a    având puteri depline;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    - denumire: PROFESSIONAL WORLD - S.R.L.;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     - sediul social: București, b-dul Mircea Vodă nr. 12, ap.
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   1, sectorul 3;
cu următoarele date:                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 782 -
  - fondator: Xie Mishu, asociat unic, aport la capital    activități de contractare, pe baze temporare, a
200,00 RON, data vărsării aportului 30.06.2009,        personalului;
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din      - activitatea principală: 7820 - activități de contractare,
capitalul social total, domiciliat în China, provincia     pe baze temporare, a personalului;
Guizhou, și cu reședința în Italia, provincia Florența,      - capitalul social subscris: 800,00 RON, vărsat integral;
orașul Quarra, Via del Cantone nr. 116;            capitalul social este divizat în 80 părți sociale a 10,0000
  - administrator persoană fizică: Xie Mishu, data numirii  RON fiecare;
29.06.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri      - durata de funcționare: nelimitată;
depline;                             - cod unic de înregistrare: 25750741;
  - denumire: DOLCE VITA FASHION - S.R.L.;            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - sediul social: București, șos. Pantelimon nr. 285A, bl.  J 40/7617/2009.
11A, sc. 1, et. 2, ap. 9, camera 3, sectorul 2;           (38/1.223.201)
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
                                     Societatea Comercială
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
                                 EUROCLINOSAL IMPEX - S.R.L., București
  - activitatea principală: 4642 - comerț cu ridicata al
îmbrăcămintei și încălțămintei;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;             ROMÂNIA
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;
                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7225/7.07.2009
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25750717;             Judecător delegat
  - număr de ordine în registrul comerțului:           la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
J 40/7616/2009.                          Tribunalul București  - Ionica Bălan
   (37/1.223.200)                        Grefier la Oficiul
                                 Registrului Comerțului
      Societatea Comercială                 de pe lângă
  PROFESSIONAL WORLD - S.R.L., București             Tribunalul București  - Mahmudi Aiten
                                 În baza cererii nr. 353515 din data de 3.07.2009 și a
            ROMÂNIA                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7227/7.07.2009          cu următoarele date:
  Judecător delegat                       - fondator: Chiriță Emanuel, asociat unic, cod numeric
  la Oficiul Registrului                   personal 1810203420050, aport la capital 1.000,00 RON,
  Comerțului de pe lângă                   data vărsării aportului 23.06.2009, echivalând cu 10 părți
  Tribunalul București  - Ionica Bălan            sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

domiciliat în municipiul București, Str. Viitorului nr. 92,      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -
sector 2;                             comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
  - administrator persoană fizică: Chiriță Emanuel, cod       - activitatea principală: 4531 - comerț cu ridicata de
numeric personal 1810203420050, data numirii            piese și accesorii pentru autovehicule;
15.06.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
depline;                              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - denumire: EUROCLINOSAL IMPEX - S.R.L.;            RON fiecare;
  - sediul social: București, Str. Viitorului nr. 92, corp B,    - durata de funcționare: nelimitată;
parter, sectorul 2;                          - cod unic de înregistrare: 25750750;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 812 -        - număr de ordine în registrul comerțului:
activități de curățenie;                      J 40/7619/2009.
  - activitatea principală: 8129 - alte activități de         (40/1.223.203)
curățenie;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat              Societatea Comercială
integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale a      SOARE SPLENDENTE - S.R.L., București
100,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                              ROMÂNIA
  - cod unic de înregistrare: 25750709;                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/7618/2009.                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7218/7.07.2009
   (39/1.223.202)
                                   Judecător delegat
      Societatea Comercială                   la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
  H & B TRUCKS PARTS SPECIALIST - S.R.L.
                                   Tribunalul București  - Ionica Bălan
         București
                                   Grefier la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
            ROMÂNIA                    de pe lângă
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                Tribunalul București  - Mahmudi Aiten

  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7219/7.07.2009              În baza cererii nr. 354435 din data de 3.07.2009 și a
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Judecător delegat                        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  la Oficiul Registrului
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București  - Ionica Bălan              cu următoarele date:
  Grefier la Oficiul                         - fondator: Mazzariello Enrico, asociat unic, aport la
  Registrului Comerțului                     capital 200,00 RON, data vărsării aportului 3.07.2009,
  de pe lângă                           echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  Tribunalul București  - Mahmudi Aiten             capitalul social total, domiciliat în Italia, Nola, Napoli, str.
  În baza cererii nr. 354378 din data de 3.07.2009 și a     Giacomo Imbroda nr. 84;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       - administrator persoană fizică: Mazzariello Enrico,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     data numirii 3.07.2009, durata mandatului nelimitată,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     având puteri depline, director general;
cu următoarele date:                          - denumire: SOARE SPLENDENTE - S.R.L.;
  - fondator: Bar Tal Yoav, asociat unic, aport la capital      - sediul social: București, Str. Amaradiei nr. 13,
200,00 RON, data vărsării aportului 3.07.2009,           sectorul 5;
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -
capitalul social total, domiciliat în Israel, 8 Havogev St.    comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
Holon 58853;                            și al tutunului;
  - administratori persoane fizice:                 - activitatea principală: 4639 - comerț cu ridicata
  1. Bar Tal Yoav, data numirii 3.07.2009, durata        nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
mandatului nelimitată, având puteri depline;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  2. Sagie Asaf, în calitate de administrator, domiciliat în   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
Israel, Shvil Hazahar 6, Rannana, durata mandatului        RON fiecare;
nelimitată, având puteri depline;                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - denumire: H & B TRUCKS PARTS SPECIALIST -            - cod unic de înregistrare: 25750814;
S.R.L.;                                - număr de ordine în registrul comerțului:
  - sediul social: București, str. Piața Alba Iulia nr. 4, bl.  J 40/7620/2009.
I3, sc. A, et. 11, ap. 52, sectorul 3;                  (41/1.223.204)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009               31

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   ACMI TEX COMPANY - S.R.L., București               ALEX & ALIN CONS - S.R.L., București

                                            ROMÂNIA
            ROMÂNIA                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 7215/7.07.2009
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7217/7.07.2009            Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul București  - Ionica Bălan
  Tribunalul București  - Ionica Bălan              Grefier la Oficiul
  Grefier la Oficiul                       Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                     de pe lângă
  de pe lângă                           Tribunalul București  - Mahmudi Aiten
  Tribunalul București  - Mahmudi Aiten             În baza cererii nr. 355623 din data de 6.07.2009 și a
  În baza cererii nr. 354532 din data de 6.07.2009 și a    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    cu următoarele date:
cu următoarele date:                        - fondator: Stan Nicolae-Răzvan, asociat unic, cod
  - fondatori:                        numeric personal 1820124440045, aport la capital
  1. Dascălu-Gavril Constantin, asociat, cod numeric     200,00 RON, data vărsării aportului 2.07.2009,
personal 1770712270588, aport la capital 100,00 RON,      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
data vărsării aportului 3.07.2009, echivalând cu 10 părți    capitalul social total, domiciliat în localitatea Alunișu, Str.
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,     Crinului nr. 22, com. Măgurele, județul Ilfov;
domiciliat în municipiul București, str. Enăchiță Văcărescu    - administrator persoană fizică: Stan Nicolae-Răzvan,
nr. 24, sector 4;                        cod numeric personal 1820124440045, data numirii
  2. Vlad Ionel, asociat, cod numeric personal        2.07.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
1850816410043, aport la capital 100,00 RON, data        depline;
vărsării aportului 3.07.2009, echivalând cu 10 părți        - denumire: ALEX & ALIN CONS - S.R.L.;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,       - sediul social: București, b-dul George Coșbuc nr.
domiciliat în municipiul București, str. Enăchiță Văcărescu   31-37, sc. A, parter, ap. 7, sectorul 5;
nr. 24, sector 4;                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  - administratori persoane fizice:              lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  1. Dascălu-Gavril Constantin, cod numeric personal     nerezidențiale;
1770712270588, data numirii 3.07.2009, durata           - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcție a
mandatului nelimitată, având puteri depline;          clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  2. Vlad Ionel, cod numeric personal 1850816410043,       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
data numirii 3.07.2009, durata mandatului nelimitată,      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
având puteri depline;                      RON fiecare;
  - denumire: ACMI TEX COMPANY - S.R.L.;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - sediul social: București, str. Ienăchiță Văcărescu nr.    - cod unic de înregistrare: 25750822;
24, camera 1, sectorul 4;                     - număr de ordine în registrul comerțului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -    J 40/7622/2009.
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine           (43/1.223.206)
specializate;
  - activitatea principală: 4771 - comerț cu amănuntul al        Societatea Comercială
îmbrăcămintei, în magazine specializate;               AGGRESSIVE CRAFT - S.R.L., București
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                            ROMÂNIA
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000            TRIBUNALUL BUCUREȘTI
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7252/7.07.2009
  - cod unic de înregistrare: 25750792;             Judecător delegat
  - număr de ordine în registrul comerțului:           la Oficiul Registrului
J 40/7621/2009.                          Comerțului de pe lângă
   (42/1.223.205)                        Tribunalul București       - Ionica Bălan
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4473/25.VIII.2009

  Grefier la Oficiul                               Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                             Registrului Comerțului
  de pe lângă                                   de pe lângă
  Tribunalul București          - Mahmudi Aiten             Tribunalul București          - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 261700 din data de 21.05.2009 și a
                                          În baza cererii nr. 355492 din data de 6.07.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale           Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
cu următoarele date:                              dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondator: Motrescu Andrei, asociat unic, cod numeric           cu următoarele date:
personal 1850310375506, aport la capital 200,00 RON,                - fondatori:
data vărsării aportului 15.05.2009, echivalând cu 20 părți             1. Emanuel Teodoru, asociat, cod numeric personal
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,              1731002131268, aport la capital 10,00 RON, data vărsării
domiciliat în municipiul București, aleea Moldovița nr. 4,
                                        aportului 6.07.2009, echivalând cu o parte socială,
bl. C4, sc. 1, et. 2, ap. 61B, sector 4;
  - administrator persoană fizică: Motrescu Andrei, cod           reprezentând 5 % din capitalul social total, domiciliat în
numeric personal 1850310375506, data numirii                  municipiul București, Str. Foișorului nr. 4, bl. F1C, sc. 1,
15.05.2009, durata mandatului 4 ani până la data de              et. 3, ap. 16, sector 3;
15.05.2013;                                    2. Athienitis Georgios, asociat, aport la capital 190,00
  - denumire: AGGRESSIVE CRAFT - S.R.L.;                   RON, data vărsării aportului 6.07.2009, echivalând cu 19
  - sediul social: București, str. Moreni nr. 6, sectorul 2;         părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -            domiciliat în Cipru, Engomi, Nicosia, str. Vasilis
activități de design specializat;
                                        Michailides nr. 15;
  - activitatea principală: 7410 - activități de design
specializat;                                    - administrator persoană fizică: Athienitis Georgios,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;         data numirii 3.07.2009, durata mandatului 4 ani până la
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000          data de 3.07.2013, având puteri depline;
RON fiecare;                                    - denumire: LIKACI INVESTMENTS - S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;                      - sediul social: București, Str. Foișorului nr. 4, bl. F1C,
  - cod unic de înregistrare: 25750687;                   sc. A, et. 3, ap. 16, sectorul 3;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 -
J 40/7623/2009.
                                        cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
   (44/1.223.207)
                                          - activitatea principală: 6810 - cumpărarea și vânzarea
       Societatea Comercială                      de bunuri imobiliare proprii;
   LIKACI INVESTMENTS - S.R.L., București                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
              ROMÂNIA
           TRIBUNALUL BUCUREȘTI                   RON fiecare;
                                          - durata de funcționare: nelimitată;
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7216/7.07.2009
                                          - cod unic de înregistrare: 25750768;
  Judecător delegat                                - număr de ordine în registrul comerțului:
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                           J 40/7624/2009.
  Tribunalul București  - Ionica Bălan                       (45/1.223.208)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|383722|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4473/25.VIII.2009 conține 32 de pagini.      Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889