2009_4120 by tradetrek

VIEWS: 1,001 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 4120                                          Joi, 6 august 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială             emitent: D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 19.04.2003,
      ENIDRAS CONSULTING - S.R.L.            CNP: 2510416400199.
                                  în calitate de asociați ai S.C. ENIDRAS CONSULTING
            NOTIFICARE               S.R.L, cu sediul social în București, Str. Onisifor Ghibu,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 6, bl. O30, sc. 2, etaj. 4, ap. 20, sect. 3, înregistrată la
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,  Oficiul Registrului Comerțului București sub
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr. J40/19147/1992, având C.U.I. 354407,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Art. 1
ENIDRAS CONSULTING S.R.L., cu sediul în București,         Revocarea din funcția de administrator a D-nului
Str. ONISIFOR GHIBU, nr. 6, bloc O30, scara 2, etaj 4,     OPREA MARIN, cu puteri: depline, având cetățenie
ap. 20, sector 3, înregistrată sub nr. J40/19147/1992,     română, data și locul nașterii: 17.12.1928 Cobia de
cod unic de înregistrare 354407, care a fost înregistrat
                                Jos/Dâmbovița.
sub nr. 321826 din 18.06.2009.
                                  Art. 2
  (1/1.189.151)                         Numirea în funcția de administrator, începând cu data
                                de 15.06.2009, a D-nei OPREA NICOLETA
                                - PETRONELA, domiciliată în București, Aleea Leorda
        Societatea Comercială
                                nr. 3, bl. MPIA, sc. D, et. 3, ap. 38, sector 3, născută
      ENIDRAS CONSULTING - S.R.L.
                                la 16.04.1951 în Sighișoara, Jud. Mureș, identificată cu
                                C.I. seria DP, nr. 096285, eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P.,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                la data de 19.04.2003, CNP: 2510416400199, pe o
                                perioadă nedeterminată, cu puteri depline.
  A ASOCIAȚILOR NR. 212 DIN DATA 15 IUN 2009
  Subsemnații                           (2/1.189.152)
  - OPREA EUGENIU, domiciliat în Romania, loc.
București Aleea Leorda, nr. 3, bl. MPIA, sc. D, etaj 3,           Societatea Comercială
ap. 38, sect. 3. cetățenie: română, data și locul            AZARSHAB IMPORT EXPORT - S.R.L.
nașterii: 22.08.1949/Mogosani, Dâmbovița, stare civilă:
căsătorit, carte de Identitate, seria: DP, număr: 096309,               NOTIFICARE
emitent: D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 21.04.2003,
CNP: 1490822400208                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - OPREA NICOLETA-PETRONELA, domiciliată în         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Romania, loc. București, Aleea Leorda, nr. 3, bl. MP1A,    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sc. D, etaj 3, ap. 38, sect. 3. cetățenie: română, data și   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
locul nașterii: 16.04.1951/Sighișoara, Mureș, stare civila:  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
căsătorită, carte de identitate, seria: DP, număr: 096285,   AZARSHAB IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
București, Str. RAUL DORNA, nr. 8, bloc Z30, etaj 6,      Apt. 14, posesoare a CI seria RT nr. 352723 emis de
ap. 41, sector 6, înregistrată sub nr. J40/23833/1992, cod   Secția 7/26.08.2004, CNP 2660919443015 și VERDES
unic de înregistrare 2777004, care a fost înregistrat sub    CRISTIAN, cetățean român, domiciliat în București,
nr. 321828 din 18.06.2009.                   Sector 3, Str. Plesesti, Nr. 3, Bl. Z12, Sc. 5,
                                et. 4, Apt. 69, posesor al CI seria RR nr. 243669 emis de
  (3/1.189.153)                        Secția 12 Poliție/08.11.2002, CNP 1710714433088,
                                asociați ai S.C. GRILA VA IMPEX S.R.L. cu sediul în
        Societatea Comercială              București, Sector 2, Str. Piatra Mare, Nr. 1, Bl. 11, Sc. 1,
     AZARSHAB IMPORT EXPORT - S.R.L.            et. 4, Apt. 14, J40/2015/2007, CUI 20932521 am hotărât
                                următoarele:
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               Art. 1. Iese din societate, prin cedarea tuturor părților
                                sociale CANTEA LUCIAN-CONSTANTIN și CANTEA
    AL S.C. AZARSHAB IMPORT EXPORT S.R.L.          MIOARA.
        DIN DATA DE 16.06.2009               Art. 2. Ca urmare a cesiunii de părți sociale, capitalul
                                social rămâne neschimbat, respectiv 200 lei aport în
  Subsemnatul AZARSHAB MEHDI, cetățean iranian,        numerar, divizat în 20 de părți sociale cu o valoare de 10
domiciliat în București, str. Raul Dorna, nr. 8, bl. Z30,    lei fiecare și va fi deținut de asociați astfel: VERDES
sc. A, et. 6, ap. 41, sector 6, identificat cu legitimație de  CRISTIAN va deține 10 părți sociale cu o valoare de 10
ședere permanentă în Romania seria ROU             lei fiecare în sumă totală de 100 de lei, respectiv 50% din
număr 0112222, eliberată de Oficiul Român pentru        capitalul social, același procent la beneficii și pierderi;
Imigrări la data de 05.01.2007, valabil până la         SAVU VIOLETA va deține 10 părți sociale cu o valoare
data 04.01.2012, CNP 7620106400022, în calitate de       de 10 lei fiecare în sumă totală de 100 de lei, respectiv
asociat unic, cu un procent de 100% din capitalul social    50% din capitalul social același procent la beneficii
al S.C. AZARSHAB IMPORT EXPORT S.R.L.              și pierderi.
  Astăzi, 16.06.2009 am hotărât:                 Art. 3. Completarea obiectului de activitate cu Cod
  1. Înființarea unui punct de lucru situat în Standul B 81  CAEN 4311 Lucrări de demolare a construct;
din cadrul S.C. Universal Trade Company S.R.L.,           4312 Lucrări de pregătire a terenului;
b-dul Poligrafiei, nr. 52-54, sector 1, București, în baza     4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
                                  4321 Lucrări de instalații electrice;
contractului de închiriere nr. B81/16.06.2009 încheiat cu
                                  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
S.C. UNIVERSAL TRADE COMPANY S.R.L.
                                aer condiționat;
  2. Autorizarea funcționarii punctului de lucru se face
                                  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
pentru obiectele de activitate declarate în actul          4331 Lucrări de ipsoserie;
constitutiv.                            4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  3. Desființarea punctului de lucru situat în Voluntari,     4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
jud. Ilfov, b-dul Voluntari, nr. 86, Standul 72 Pavilion      4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
Flora, situat în incinta complexului Smart Expo Construct.   geamuri;
  Redactată în doua exemplare originale, cu aceeași        4339 Alte lucrări de finisare;
forță juridică.                           4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
  (4/1.189.154)                        construcții
                                  (5/1.189.155)
        Societatea Comercială
        GRILAVA IMPEX - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                        GRILAVA IMPEX - S.R.L.
          HOTĂRÂREA A.G.A.
                                            NOTIFICARE
    S.C. GRILAVA IMPEX S.R.L. NR. 1/12.06.2009
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații CANTEA LUCIAN-CONSTANTIN,            București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
cetățean român, domiciliat în București, Sector 1, Str. Lt.   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Av. Gheorghe Stalpeanu, posesoar al CI             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
seria RD nr. 186956 eliberată de Secția 2            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Poliție/16.08.2001, CNP 1690503030037; CANTEA          GRILAVA IMPEX S.R.L., cu sediul în București,
MIOARA, cetățean român, domiciliată în București,        Str. Piatra Mare, nr. 1, bloc 11, scara 1, etaj 4, ap. 14,
Sector 1, Str. Lt. Av. Gheorghe Stalpeanu, posesoare a CI    sector 2, înregistrată sub nr. J40/2015/2007, cod unic de
seria RD nr. 186957 eliberată de Secția 2
                                înregistrare 20932521, care a fost înregistrat sub
Poliție/16.08.2001, CNP 2710714433039; SAVU
                                nr. 321843 din 18.06.2009.
VIOLETA, cetățean român, domiciliată în București,
Sector2, Str. Piatra Mare, Nr. 1, Bl. 11, Sc. 1, et. 4,       (6/1.189.156)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009                3

         Societatea Comercială                ERDOGAN KENEN, cetățean turc, domiciliat în
         CONESTATE - S.R.L.               TURCIA, AYDIN, MESRUTIYET MAH 32SK, cu
       DECIZIE A ASOCIATULUI UNIC             reședința în BUCUREȘTI, ALE. CETATUIA, nr. 4,
                                 bl. M22, ap. 103, SECTOR 6, identificat cu permis de
          NR. 167/17.06.2009              ședere temporară pentru cetățeni străini seria ROU
  Asociatul   unic    și  administrator:    MIU   nr. 0030827/30.03.2005, CNP 7701015400022
PETRU-CRISTIAN, domiciliat în București, str. Sold.         Și
Barbu Nicolae, nr. 6, bl. 13, sc. 3, ap. 35, sect. 4, posesor
                                   MELIH ALTINKAYA, cetățean turc, născut la data
al CI seria RR nr. 503003 eliberată de SPCEP S4 biroul
nr. 2 la data de 18.01.2008, CNP 1660303441542, al        de 28.05.1975 în Turcia - Aksaray, domiciliat în Turcia,
S.C. CONESTATE S.R.L., cu sediul în București,          Aksaray Merkez, Dagilgan 4261 identificat cu pașaport
str. Sold. Barbu Nicolae, nr. 6, bl. 13, sc. 3, ap. 35,     nr. TR-P 314236/08.01.2007, eliberat de autoritățile din
sect. 4, având codul unic de înregistrare RO 10801863,      Turcia, în calitate de cesionar
înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub
nr. J40/6980/1998, decid:                      1. CEDAREA a 1 (una) parte socială din capitalul
  - deschiderea unui punct de lucru în București,       social deținut de Dl ERDOGAN KENAN, dlui MELIH
str. Samoil Vulcan, nr. 10A, sect. 5, camera 5 și 6 cu      ALTINKAYA, cetățean turc, domiciliat în Turcia, Aksaray
destinație activități specifice de birou.            Merkez, Dagilgan 4261 identificat cu pașaport
  (7/1.189.158)                        nr. TR-P 314236/08.01.2007, eliberat de autoritățile din
                                 Turcia, născut la data de 28.05.1975 în Turcia - Aksaray,
        Societatea Comercială              din capitalul social al S.C. KENOR SERVICE GROUP
        ROBERT'S IMPEX - S.R.L.              S.R.L., predând în același timp și toate drepturile și
         DECIZIA ASOCIAT UNIC              obligațiile ce decurg din această cesiune, structura
                                 capitalului social după cesiune fiind următoarea:
  Subsemnata Parga Constanta domiciliată în București
str. Județului, nr. 17, bl. 20, sc A, ap. 29, posesoare CI      a. GUMUSSOY ORHAN - 10 (ZECE) părți sociale în
serie RR nr. 239706, eliberată de Poliția București       valoare de 100 (UNASUTA) lei reprezentând 50% din
la 17.10.2002 cu CNP 2551111400181, asociat unic la       capitalul social,
S.C. Robert’s Impex S.R.L., cu sediul în București,
                                   b. MELIH ALTINKAYA - 10(ZECE) părți sociale în
str. Județului, nr. 17, bl. 20, sc. A, et. 7, ap. 29, sect. 2,
înregistrată     la   ORC    București    sub   valoare de 100 (UNASUTA) lei, reprezentând 50% din
nr. J40/29265/24.11.1992, având CUI 3144590,           capitalul social.
DECIDE:                               Valoare totală a capitalului este de 200 lei.
  1. SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII
COMERCIALE PE O PERIOADĂ DE TREI ANI                 (9/1.189.160)
ÎNCEPÂND CU DATA DE 18.06.2009.
  (8/1.189.159)                               Societatea Comercială
                                      KENOR SERVICE GROUP - S.R.L.
        Societatea Comercială
      KENOR SERVICE GROUP - S.R.L.                        NOTIFICARE

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
      A ASOCIAȚILOR NR. 2/12.06.2009            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnații                          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  GUMUSSOY ORHAN-, cetățean turc, domiciliat în         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Turcia, Aksaray, Kilicaslan, Baglar Yolu 6 cu reședința în
BUCUREȘTI, str. DRUMUL TABEREI, nr. 39, identificat       KENOR SERVICE GROUP S.R.L., cu sediul în
cu CARTE DE REZIDENTA PENTRU MEMBRII DE             București, Str. Langești, nr. 6, sector 5, înregistrată sub
FAMILIE seria RTR nr. 12662 eliberat de ORI           nr. J40/10990/2005, cod unic de înregistrare 17709695,
BUCUREȘTI la data de 04.03.2008, având cod numeric        care a fost înregistrat sub nr. 321896 din 18.06.2009.
personal 7701015400022
  și                                (10/1.189.161)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
       Societatea Comercială               Poliție, la data de 18 iunie 2002, CNP 1690205430013, în
     TRANCO PRODCOMPREST - S.R.L.             calitate de ASOCIAT retras și
                                  GASPAR MIHAELA, cetățean român, sex feminin,
      HOTĂRÂREA NR. 1/17.06.2009             necăsătorită, născută la data de 26 iulie 1986 în
                                Municipiul Brăila, Județul Brăila, domiciliată în
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR DIN            Mun. Brăila, Str. Plevna, Nr. 12, Bloc A 5, Scara 1, Ap. 1,
   S.C. TRANCO PRODCOMPREST S.R.L.,             Județul Brăila, C.I. seria XR nr. 037170 emisă de Poliția
  J40/18049/1992, C.U.I. 3212946, CU SEDIUL ÎN        Mun. Brăila la data de 13 septembrie 2000,
 BUCUREȘTI, INT. ODOBESTI, NR. 2, BL. V11, SC. A,       CNP 2860726090037, în calitate de ASOCIAT UNIC nou,
        AP. 2, SECTOR 3,                am hotărât următoarele:
  Subscrișii IONESCU NICOLAE, domiciliat în           Art. 1 Iese din societate GEORGESCU
București, Int. Odobesti, nr. 2, bl. V11, sc. A, ap. 2,    FLORIN-ALEXANDRU, în baza contractului de cesiune;
sector   3,  identificat  cu  CI  seria   RR      Art. 2 Intra în societate GASPAR MIHAELA, în baza
nr. 392603/23.05.2006, eliberată de SPCEP S3 Biroul 3,     contractului de cesiune;
CNP 1400417400187 și IONESCU CONSTANTA,              Art. 3 După cesiune, capitalul social total rămâne
domiciliată în București, Int. Odobesti, nr. 2, bl. V11,
sc. A, ap. 2, sector 3, identificată cu CI seria RX      neschimbat, respectiv în suma de 200 lei în numerar,
nr. 178748/02.06.2003, eliberată de Secția 12 Poliție,     împărțit în 20 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei
CNP 2360215400461, în calitate de asociați în         fiecare, deținut în proporție de 100% de asociatul unic
S.C.   TRANCO     PRODCOMPREST      S.R.L.,    GASPAR MIHAELA
deținând 100% din capitalul social, în unanimitate de       Art. 4 Se revocă din funcția de administrator asociatul
voturi HOTĂRÂM:                        retras GEORGESCU FLORIN-ALEXANDRU și se
  1. Societatea își suspendă temporar activitatea pe o    numește administrator cu puteri depline, pe o perioadă
perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2009 până
la 01.06.2012.                         nelimitată, asociatul nou GASPAR MIHAELA.
                                  Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
  (11/1.189.162)                       neschimbate.
                                  (13/1.189.164)
        Societatea Comercială
       SEMINEE AMBIENT - S.R.L.
                                      Societatea Comercială
           NOTIFICARE                   GLOBAL PERSONAL LEASING - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         HOTĂRÂREA NR. 3/.15.06.2009
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 A ASOCIAȚILOR DIN S.C. GLOBAL PERSONAL
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          LEASING S.R.L.
SEMINEE AMBIENT S.R.L., cu sediul în București,          Subsemnații
Str. BARAJ BISTRIȚEI, nr. 11, bloc M 23, scara 3, etaj 3,     - TUDOR RAZVAN-MUGUREL domiciliat în
ap. 53, sector 3, înregistrată sub nr. J40/635/2009, cod
unic de înregistrare 24973184, care a fost înregistrat sub   Mun. București, Str. Baba Novac, nr. 1, Bl. S3, Sc. B,
nr. 321964 din 18.06.2009.                   Et. 7, Ap. 86, Sector 3, posesor al CI seria RR nr. 234277,
                                eliberată de Secția 12 la data de 24.09.2002,
  (12/1.189.163)                       CNP 1680307441574 și
                                  - TUDOR IULIANA-VIORICA domiciliată în
        Societatea Comercială             Mun. București, Str. Baba Novac, nr. 1, Bl. S3, Sc. B,
       SEMINEE AMBIENT - S.R.L.             Et. 7, Ap. 86, Sector 3, posesor al CI seria RD nr. 398297,
                                eliberată de Secția 12 la data de 21.07.2004,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              CNP 2670923443012
                                  asociați ai S.C. “GLOBAL PERSONAL LEASING”
   A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN 15.06.2009 A           S.R.L., cu sediul în București, Str. Intr. Baba Novac,
  S.C. SEMINEE AMBIENT S.R.L, J40/635/2009          nr. 34, Camera 1, Sector 3, J40/4253/2005, CUI
  BUCUREȘTI, STR. BARAJ BISTRIȚEI, NR. 11,          RO 17319510, în conformitate cu Actul Constitutiv al
 BLOC M 23, SCARA 3, ETAJ 3, AP. 53, SECTOR 3         societății și cu legislația în vigoare, am hotărât în
        C.U.I. 24973184                unanimitate următoarele;
                                  1 Suspendarea activității pentru o perioadă de 3 ani,
 Subsemnații
                                respectiv de la data de 01.07.2009 până la data de
 GEORGESCU FLORIN-ALEXANDRU, cetățean
                                30.06.2012.
român, cu domiciliul în București, str. Crivesti, Nr. 6,
Sector 1, C.I. seria RR nr. 213084 emisă de Secția 2        (14/1.189.165)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009                5

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
 CABINET STOMATOLOGIC DR. FRIGIOI - S.R.L.                   BARKLAV - S.R.L.

           HOTĂRÂRE                            NOTIFICARE
  În baza art. 238 alin. 1 din Legea 31 /1990 republicată,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
noi FRIGIOI MIHAELA - CARMEN și FRIGIOI TUDORA        Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
- asociați, am hotărât fuziunea societății sus menționată   art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cu S.C. “ CABINET STOMATOLOGIC 68 MAS” S.R.L.         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
care îl are ca asociat unic pe FRIGIOI MIHAELA
                               BARKLAV S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
- CARMEN care urmează să fie absorbită.
                               CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul MAMAIA,
  (15/1.198.792)                      nr. 251-253, etaj 3, înregistrată sub nr. J13/1084/2000,
                               cod unic de înregistrare 13019269, care a fost înregistrat
                               sub nr. 42313 din 11.06.2009.
        Societatea Comercială
        ENERSIS ROM - S.R.L.               (18/1.198.795)

      HOTĂRÂREA NR. 2/19.05.2009
                                        Societatea Comercială
  Tamer Koskan, Riza Tevfik Morova și Torun Salih,              GIN-TIN COM - S.R.L.
asociați în cadrul S.C. ENERSIS ROM S.R.L. cu sediul în
CONSTANTA, str. LIBERTĂȚII ( CAMERA 1 SI2) nr. 2,                HOTĂRÂREA 1/2009
jud. CONSTANTA, hotărăște: - Se deschide punct de         Subsemnații DRAGUT CORNEL și BADEA MIRCEA,
lucru în loc. BUCUREȘTI, CALEA DOROBANȚI,           asociați în cadrul societății comerciale sus-mentionată,
nr. 172-176, bl. 16, sc. A, et. 6, AP. 46, sector 1.     am hotărât:
  Prezenta Hotărâre s-a redactat și semnat sub         1. Se închid punctele de lucru din: Eforie Sud,
semnătură privată în 4(patru) exemplare originale,      str. Faleza nr. 5, jud. Constanta; Eforie Sud, str. Dezrobirii
astăzi 19.05.2009                       fn, jud. Constanta.
                                 2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
  (16/1.198.793)                      începând cu data de 09.06.2009.
                                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
        Societatea Comercială             ORCT Constanta astăzi, 10.06.2009, sub semnătură
         BARKLAV - S.R.L.              privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
                               și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
           HOTĂRÂREA                răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
                               nr. 1555/09.06.2009.
NR. 1/2009 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII           (19/1.198.796)
  Asociatul unic S.C. BARKLAV (HONG KONG )
LIMITED -conform procesului verbal încheiat la 14               Societatea Comercială
aprilie 2008 în adunarea generala a asociaților a hotărât;          MITEL PACKING - S.R.L.
  1. Se eliberează din funcția de administrator
d-nii: CARL SCHOU și JORN STURLA ANNWEILER.                   HOTĂRÂREA 1/2009
  2. Se numesc în funcția de administrator, pe o        Subsemnații MARTINESCU RINDUNEL TRAIAN și
perioada nedeterminata d-nii:                 BECIU DUMITRU, asociați în cadrul societății comerciale
  - BENT MARTINI cetățean norvegian, născut la data     sus-mentionată, am hotărât:
de 29.06.1967 în Skien Norvegia, domiciliat în          1. Se cooptează în societate ROMAN ȘTEFAN,
Askaasen 35, 1394 Nesbru, Norvegia, posesor al        născut la 31.08.1942 în Pecineaga, jud. Constanta,
pașaportului nr. 26139684 emis de Poliția din Asker și    domiciliat în Constanta, Pța Grivitei, nr. 1, cu CI. seria KT
Baerum Norvegia la data de 20.07.2007 si           nr.   339907/05.04.2003/Poliția       Constanta,
  - TUSHAR MOHILE MORESHWAR cetățean Indian,        CNP 1420831131254.
născut la data de 06.06.1959 în Mumbai India, domiciliat     Se retrag din societate MARTINESCU RINDUNEL
în Statele Unite ale Americii, posesor al pașaportului    TRAIAN și BECIU DUMITRU, care își cesionează (la
                               valoarea nominală) părțile sociale (MARTINESCU
nr. G7630551 eliberat de Comisia Superioară din India,
                               RINDUNEL TRAIAN: 15 p.s. = 150 RON; BECIU
Kuala Lumpur la data de 10.07.2008.
                               DUMITRU: 14 p.s. = 140 RON) către ROMAN ȘTEFAN,
  (17/1.198.794)                      care devine asociat unic.
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
  2. Capitalul social total (290 RON = 29 p.s.) aparține   reprezentând 100% din capitalul social al S.C. STECO
integral asociatului unic, ROMAN ȘTEFAN. Participarea      MUNDIAL S.R.L. întruniți la sediul societății, în baza
la beneficii și pierderi este 100% pentru ROMAN         prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile
ȘTEFAN.                             comerciale, republicată, și conform legislației în vigoare,
  3. Se retrage din funcția de administrator         am hotărât modificarea și completarea prevederilor
MARTINESCU RINDUNEL TRAIAN. Se numește             Actului Constitutiv al societății astfel:
administrator, pe perioadă nelimitată, începând cu data      1. Se radiază punctul de lucru din Mun. București,
prezentei hotărâri, ROMAN ȘTEFAN.                Sector 1, Str. Av. Radu Beller, nr. 6.
  4. Se închide punctul de lucru din Constanta,         Redactat și procesat de părți, în 3 exemplare,
str. Tulcei, nr. 5, bl. S1B, sc. C, ap. 44.           astăzi 12.06.2009.
  5. Se declară obiectul principal de activitate:         (22/1.198.799)
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
chioșcuri și piețe                              Societatea Comercială
  6. Se reia activitatea societății                 INTERNATIONAL COM EUROPA - S.R.L.
  (20/1.198.797)                                HOTĂRÂREA 1/2009
                                  Subsemnații BARNESCU STELIAN, asociat unic în
         Societatea Comercială             cadrul societății comerciale sus-mentionată, am hotărât:
        MITEL PACKING - S.R.L.               1. Se deschide punct de lucru în Mamaia,
                                Amplasament 4, zona A, stațiunea Mamaia,
            NOTIFICARE                jud. Constanta.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       ORCT Constanta astăzi, 18.06.2009, sub semnătură
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
MITEL PACKING S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          nr. 1632/12.06.2009.
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. ION VODA, nr. 10,         (23/1.198.800)
înregistrată sub nr. J13/2375/1997, cod unic de
înregistrare 9872038, care a fost înregistrat sub nr. 43647
din 17.06.2009.                                 Societatea Comercială
                                        LA PETREMIO - S.R.L.
  (21/1.198.798)
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
        Societatea Comercială               Padurariu Petru și Padurariu Mioara, asociați în cadrul
        STECO MUNDIAL - S.R.L.              societății sus menționate am hotărât:
                                  - Se deschide un punct de lucru în Mamaia, sector V,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              subsector 12, jud. Constanta.
                                  - Se închid punctele de lucru din Mamaia, plaja
      A ASOCIAȚILOR NR. 1 /12.06.2009           sector 5 și plaja sector 5, lot 20, jud. Constanta.
                                  Întocmit și semnat azi 19.06.2009 în 4 exemplare
  Subsemnații ECONOMU TUDOREL, cetățean român,        originale, sub semnătură privată.
căsătorit, sex masculin, născut la data de 19.09.1968, în
                                  (24/1.198.801)
Orș. Babadag, jud. Tulcea, părinții: Constantin și Zoita,
domiciliat în Mun. Constanta, jud. Constanta,
Str. Rândunelelor, nr. 48, identificat cu CI. seria KT,            Societatea Comercială
nr.  597962/SPCLEP      Constanta/20.11.2006,             VELCOM MIRAGE - S.R.L.
CNP 1680919360014 și ECONOMU MARIANA,
cetățean român, căsătorită, sex feminin, născută la data            HOTĂRÂREA NR. 1/2009
de 12.02.1975, în Com. Cosmincea, jud. Tulcea, părinții:      Subsemnatul VARLAN IONUT - CIPRIAN asociat unic
Costica și Bocea, domiciliată în Mun. București, Sector 1,   în cadrul societății mai sus menționată, am hotărât:
Str. Tudor Vianu, nr. 25-27, Et 5, ap. 11, identificată cu CI   Deschiderea unui punct de lucru în com. Costinesti,
seria RR, nr. 585548/SPCEP și biroul nr. 1,           Faleza Lac Costinesti, jud. Constanta.
CNP 2750212360021, în calitate de asociați, deținând        Redactat și semnat azi 19.06.2009 în patru exemplare
                                originale sub semnătură privată.
împreună 20 de părți sociale, în valoare nominală de 10
lei fiecare și având valoare totală de 200 lei,           (25/1.198.802)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009                7

        Societatea Comercială                1. Se deschide punct de lucru în Constanta,
       EURO CEREAL GRUP - S.R.L.             str. Dezrobirii, nr. 70.
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 19.iunie.2009,
            HOTĂRÂRE                 sub semnătură privată, într-un număr de 4 exemplare

 NR. 1 LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE S.C. EURO            (28/1.198.805)
       CEREAL GRUP S.R.L.
  Subsemnatul STROIE DRAGOS în calitate de asociat               Societatea Comercială
unic al S.C. “EURO CEREAL GRUP” S.R.L., am hotărât:               BLACK TEAM - S.R.L.
  1. Retragerea mea din societate și din toate funcțiile
                                           HOTĂRÂREA
deținute, prin cesiunea la valoarea nominală a unei părți
sociale, a sumei de 200 lei, către noul asociat CIOBANU           ASOCIAȚILOR NR. 1/22.06.2009
COSMIN-ADRIAN cetățean român, domiciliat în
Constanta, Aleea Topolog, nr. 6, bl. H6, se. B, et. 3,       Subsemnații STRATONE MARIAN și NEAGU
ap. 34, jud. Constanța, posesor al C.I. seria K.T.       MANUELA în calitate de asociați în cadrul S.C. BLACK
nr. 783835 eliberată de SPCLEP Constanta la data        TEAM S.R.L. am hotărât suspendarea activității S.C.
de 28.05.2009, cod numeric personal 1850320134202,       BLACK TEAM S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, începând cu
care devine astfel asociat unic deținând întregul capital    data de 22.06.2009.
social în suma de 200 lei, reprezentând 20 părți sociale      Celelalte prevederi cuprinse în Actul Constitutiv al
cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Cota de        S.C. BLACK TEAM S.R.L., rămân neschimbate spre a-și
participare la pierderi și profit este de 100%.         produce efectele.
  2. Societatea va fi administrată în relațiile cu terții de   Încheiat și redactat astăzi, 22.06.2009, în 4 (patru)
către CIOBANU COSMIN-ADRIAN, pentru un mandat          exemplare originale sub semnătură privată.
nedeterminat.                            (29/1.198.806)
  3. Schimbarea sediului social al societății în
mun. Constanta, Aleea Topolog, nr. 6, bl. H6, sc. B, et. 3,
ap. 34, jud. Constanta.                             Societatea Comercială
                                       MONDO SERV COM - S.R.L.
  Prezenta hotărâre s-a semnat azi 18.06.2009, în 5,
exemplare originale sub semnătură privată.
                                       HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC
  (26/1.198.803)
                                           NR. 1/22.06.2009

        Societatea Comercială                Subsemnata TIRCOMNICU REGINA în calitate de
       EURO CEREAL GRUP - S.R.L.             asociat unic la S.C. “MONDO SERV-COM” S.R.L., am
                                hotărât următoarele:
            NOTIFICARE                  1. Se deschide un punct de lucru situat în Mangalia,
                                str. Teilor, nr. 6, proprietatea Centrului de Afaceri Marea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Neagra President spațiul comercial de lângă barul de la
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       piscină (vedere spre parc), jud. Constanta.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Încheiat și redactat astăzi, 22.06.2009, în 4 (patru)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   exemplare originale sub semnătură privată.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EURO CEREAL GRUP S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          (30/1.198.807)
CONSTANȚA, județ Constanța, Aleea TOPOLOG, nr. 6,
bloc H6, scara B, etaj 3, ap. 34, înregistrată sub                Societatea Comercială
nr. J13/3135/2008, cod unic de înregistrare 24405290,             S.P.S. EVENTS CO - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 44728 din 22.06.2009.
  (27/1.198.804)                            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

                                     A ASOCIATELOR NR. 1/15.06.2009
         Societatea Comercială               Subsemnații MUHSCINA GHEORGHE și MUHSCINA
        ANATOL TOURS - S.R.L.              ALINA LOREDANA, în calitate de asociați ai
                                S.C. S.P.S. EVENTS CO. S.R.L., reprezentând 100 % din
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                capitalul social, am hotărât următoarele:
  Subsemnații CAPATANA ANATOLII și CAPATANA            - Suspendarea activității societății pe o perioadă de
IRINA, asociați în cadrul societății comerciale         trei ani, începând cu data de 15.06.2009 până la data
sus-mentionată, am hotărât:                   de 15.06.2012.
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
  - Se împuternicește reprezentantul administratorului             Societatea Comercială
S.C. SPS Business Management S.R.L., dl Gheorghe                  BENITO - S.R.L.
Muhscina, să îndeplinească formalitățile necesare.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  (31/1.198.808)
                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                  Subsemnații PAVEL MARIAN și PAVEL MONICA
         Societatea Comercială
                                LUCIA - asociați în cadrul societății comerciale sus
          RUNCAN - S.R.L.               menționata, am hotărât:
                                  - Se închide punctul de lucru din Constanta, str. Mihai
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              Viteazu, nr. 17, et. 1.
                                  - Se suspendă activitatea societății pentru o perioadă
           NR. 1/18.06.2009              de trei ani începând cu 1 iulie 2009.
  Subsemnatul RUNCAN DUMITRU, asociat unic și           (34/1.198.811)
administrator la societatea comercială mai sus
menționată am hotărât:                             Societatea Comercială
  Art. 1. Retragerea mea din societate și din funcția de           ALEX STEF COMP - S.R.L.
administrator prin cesiunea celor 20 de părți sociale, a
                                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
câte 10 lei fiecare, la valoarea nominală a părților sociale,
către DOBRE OPREA, cetățean român, cu domiciliul în                 NR. 1/25.05.2009
Năvodari, str. Randunelelor, bl. R4, sc. B, ap. 18,        Subsemnata STEFANESCU ALEXANDRA, asociat
jud. Constanta, legitimat cu CI seria KT nr. 413378,      unic în cadrul societății sus-menționate, am hotărât:
eliberată la data de 02.03.2004 de Pol. Năvodari,         - suspendarea activității societății pe o perioada
CNP 1820927132846, născut la data de 27.09.1982, în       de 3(trei) ani începând cu data de 01.06.2009;
                                  - închiderea punctului de lucru din Mangalia, str. Vasile
Medgidia, jud. Constanta, cu părinții Lucian și Maria.
                                Parvan, nr. 15, jud. Constanta;
  Art. 2. după retragere, cesiune și cooptare,          - închiderea punctului de lucru din Mangalia, str. Vasile
d-l DOBRE OPREA va deveni asociat unic și            Parvan, nr. 12, jud. Constanta.
administrator pe o perioadă nelimitată de timp, deținând      (35/1.198.812)
întreg capitalul social în valoare de 200 lei împărțit în 20
părți sociale a câte 10 lei fiecare.
                                         Societatea Comercială
  Act sub semnătură privată redactat și listat în 4 (patru)           BEBY-SIM - S.R.L.
exemplare originale, lizibile și fără ștersături,
azi, 18.06.2009.                          HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR NR. 1/17.06.2009

  (32/1.198.809)                         Subsemnații CRISTEA CONSTANTIN și CRISTEA
                                SIMONA MIHAELA, asociați în cadrul societății
                                sus-menționate, am hotărât deschiderea unui punct de
         Societatea Comercială             lucru în Vama Veche, str. Falezei, comuna Limanu,
          RUNCAN - S.R.L.               jud. Constanta.
                                  Redactat azi 17.06.2009 în 4(patru) exemplare
            NOTIFICARE                originale, sub semnătură privată.
                                  (36/1.198.813)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            Societatea Comercială
                                         SOLARIS LINE - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale              HOTĂRÂREA
RUNCAN S.R.L., cu sediul în ORAȘ OVIDIU,
județ Constanța, Str. ZORILOR, nr. 1, înregistrată sub           ASOCIAȚILOR NR. 2/22.06.2009
nr. J13/1865/1992, cod unic de înregistrare 2415632,        Subsemnații MERLUSCA GHEORGHE MARIUS și
care a fost înregistrat sub nr. 44838 din 23.06.2009.      MERLUSCA PAULA, asociați în cadrul societății
                                sus-menționate, am hotărât deschiderea a două puncte
  (33/1.198.810)                       de lucru în:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009                9

  1. Jupiter, Complex Comercial Jupiter, Magazin,               Societatea Comercială
nr. 1B, jud. Constanta;                             FELIX MAST - S.R.L.
  2. Jupiter, Complex Jupiter, Alimentara 10, magazinul
                                           HOTĂRÂREA
nr. 2, jud. Constanta;
                                      ASOCIAȚILOR NR. 1/25.05.2009
  (37/1.198.814)
                                 Subsemnații STANCU MAGDALENA și STANCU
                                ALEXANDRU, asociați în cadrul societății
       Societatea Comercială               sus-menționate, am hotărât suspendarea activității
    BRAVO STUDIO PRODUCTION - S.R.L.            societății pe o perioadă de 3(trei) ani începând
                                cu 25.05.2009.
           HOTĂRÂREA
                                  (40/1.198.817)
         AGA NR. 2/22.06.2009
                                        Societatea Comercială
  Încheiată astăzi 22.06.2009 în ședința AGA convocată            MILY-COMPREST - S.R.L.
de ENESCU LUMINITA-IULIANA și ENESCU MARIAN în
calitate de asociați administratori la S.C. BRAVO             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
STUDIO PRODUCTION S.R.L. în temeiul Legii 31/1990
                                          NR. 1/10.06.2009
modificată hotărăsc
                                  Subsemnata MĂRGĂRIT MARIOARA, asociat unic în
  Art. 1 Se deschide punct de lucru în Cernavoda,
                                cadrul societății sus-menționate, am hotărât:
str. N. Titulescu, bl. M4, ap. 12, parter, jud. Constanta.     - completarea obiectului de activitate cu:
  Art. 2 Se completează obiectul de activitate cu:      4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate
4743-Comerț cu amănuntul al echipamentelor           cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
audio/video în mag. specializate; 4763-comert cu        9313 - Activități ale centrelor de fitness; 9602 - Coafuri și
                                alte activități de Înfrumusețare; 9604 - Activități de
amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără
                                întreținere corporală;
înreg. audio/video în mag specializate; 8220-activitati ale    - obiectul principal de activitate va fi 6820- închirierea
centrelor de intermediere telefonică.             și sub închirierea bunurilor imobiliare proprii sau
  Art. 3 Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul  închiriate;
constitutiv al S.C. BRAVO STUDIO PRODUCTION            - schimbarea sediului societății în 2 Mai, str. Mihail
                                Kogălniceanu, nr. 505, comuna Limanu, jud. Constanta;
S.R.L. și va fi dusă la îndeplinire de ENESCU MARIAN
                                  - adresa corectă a punctului de lucru din Mangalia,
  (38/1.198.815)                       str. Ștefan cel Mare, nr. 13 este Mangalia, str. Ștefan cel
                                Mare, nr. 13, bl. M9, sc. B, parter, ap. 20, jud. Constanta;
                                  - închiderea punctului de lucru din 2 Mai, str. Mihail
       Societatea Comercială               Kogălniceanu, nr. 505, jud. Constanta;
    BRAVO STUDIO PRODUCTION - S.R.L.              - închiderea punctului de lucru din 2 Mai,
                                comuna Limanu, jud. Constanta;
           NOTIFICARE                  - retragerea din funcția de administrator a
                                d-lui MĂRGĂRIT OPREA;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     - numirea în funcția de administrator a
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       d-nei MĂRGĂRIT MARIOARA, mandatul fiind pe durată
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   nelimitată.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (41/1.198.818)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BRAVO STUDIO PRODUCTION S.R.L., cu sediul în                  Societatea Comercială
ORAȘ CERNAVODĂ, județ Constanța, Str. NICOLAE                 MILY-COMPREST - S.R.L.
TITULESCU, nr. 2, CAMERA 2, bloc L1, scara A, etaj 1,
                                           NOTIFICARE
ap. 1, înregistrată sub nr. Jl3/1398/2007, cod unic de
înregistrare 21640231, care a fost înregistrat sub         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 44870 din 23.06.2009.                   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (39/1.198.816)                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           Societatea Comercială
MILY-COMPREST S.R.L., cu sediul în SAT 2 MAI,                 SUPER MARKET - S.R.L.
COMUNA LIMANU, județ Constanța, Str. MIHAIL
                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
KOGALNICEANU, nr. 505, înregistrată sub
nr. J13/2067/1994, cod unic de înregistrare 5781301,                  NR. 1/2009
care a fost înregistrat sub nr. 44906 din 23.06.2009.        Subsemnatul PANTEȘ NECULAE - asociat unic în
  (42/1.198.819)                       cadrul societății sus menționate, am hotărât:
                                  Se închide punctul de lucru din: Oraș Băneasa,
                                str. Trandafirilor, nr. 41A, județul Constanța.
         Societatea Comercială               Se închide punctul de lucru din: Oraș Băneasa,
                                str. Florilor, nr. 48, județul Constanta.
          ZOPEDO - S.R.L.                 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
                                (trei) ani începând cu data de 22.06.2009.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                  (45/1.198.824)
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                        Societatea Comercială
  Subsemnata DOBRE ZOITA - asociat unic în cadrul              MONOLIT INVEST - S.R.L.
societății comerciale sus menționată, am hotărât:
  Se închide punctul de lucru din Constanta Zona           HOTĂRÂREA ADUNĂRII ASOCIAȚILOR
ACVARIU.
  Se deschide un punct de lucru în Stațiunea Mamaia              NR. 01 DIN 17.06.2009
zona AURORA, Județul Constanta.                   REZEANU IULIANA și REZEANU GHERGHINA
                                asociați ai S.C.” MONOLIT INVEST “ S.R.L. am hotărât
  (43/1.198.820)                       deschiderea unui punct de lucru în Loc. Eforie Sud,
                                str. Dezrobirii, lot. nr. 3, jud. Constanta.
                                  Restul clauzelor din Actul Constitutiv rămân
        Societatea Comercială              neschimbate în măsura în care nu sunt modificate prin
        DOBROGEA ONIX - S.R.L.              prezenta    Hotărâre     a Adunării Asociaților
                                nr. 01/17.06.2009. Încheiat azi 17.06.2009 în 4 (patru)
                                exemplare originale sub semnătură privată.
            HOTĂRÂRE
                                  (46/1.198.825)
       A.G.A NR. 1 DIN 29.04.2009
  Asociații S.C. DOBROGEA ONIX S.R.L., cu sediul în              Societatea Comercială
                                          RALPH - S.R.L.
Constanța, str. Celulozei, nr. 1, având CIF RO 8091144,
nr. ordine în R.C Constanța J13/2959/1995 și anume:           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
S.C. DOBROGEA GRUP S.A - prin reprezentant
împuternicit TOMA Maria, David Constantin,                  A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009
SarchizianArseni, Cojocaru Radu și Bugheanu Gabriela,       Subsemnatul MICU RALUCA LOREDANA, asociat
întruniți în Adunarea Generală la data de 29.04.2009, în    unic la societatea de mai sus am hotărât:
unanimitate de voturi am hotărât următoarele:           Se suspendă activitatea societății pe o perioada
  1. Aprobarea raportului de gestiune al           de 3 ani începând din 30.04.2009.
administratorilor societății asupra exercițiului financiar al   Redactat și semnat sub semnătură privată
                                în 4 exemplare originale astăzi, 30.04.2009.
anului 2008.
  2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului    (47/1.198.826)
financiar 2008 și a propunerii de evidențiere a profitului
net în suma de 41.137 lei ca profit reportat, nerepartizat.          Societatea Comercială
  3. Descărcarea de gestiune a administratorilor              INSTAL GRUP FRIO - S.R.L.
societății pentru exercițiul financiar al anului 2008.
  5.Aprobarea proiectului bugetului de venituri și              HOTĂRÂREA NR. 1/2009
cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009 și a obiectivelor   Rotariu George și Rotariu Georgeta, asociați ai
strategice pentru susținerea bugetului de venituri și      societății sus menționate am hotărât:
cheltuieli.                            - Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
                                (trei)   ani, începând   cu   data   prezentei
  (44/1.198.823)                       hotarari-22.06.2009.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009               11

  Întocmit și semnat azi 22.06.2009 în 4 exemplare       Redactată azi 23.06.2009 în 3 (trei) exemplare sub
originale, sub semnătură privată.               semnătură privată.
  (48/1.198.827)                        (52/1.198.831)

        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
        FILIP-SERVICE - S.R.L.               BLACK SEA CONSULTING GRUP - S.R.L.

         HOTĂRÂREA 1/2009                          HOTĂRÂREA
  Subsemnatul/a FILIP GABRIEL, asociat în cadrul
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:            ASOCIAȚILOR NR. 02/ 01.06.2009
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,      Subsemnații SERBAN CRISTIAN și RANCA
începând cu data de 11.06.2009.                SAMUEL, în calitate de asociați ai societății comerciale
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  sus menționate, am hotărât schimbarea obiectului
ORCT Constanta astăzi, 18.06.2009, sub semnătură       principal de activitate din CAEN 6810 “Vânzarea și
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți  cumpărarea de bunuri imobiliare proprii” în CAEN 4221 “
                               Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide”.
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
                               Prezentul act a fost redactat astăzi 01.06.2009, sub
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii   semnătură privată, semnat de Serban Cristian, în calitate
nr. 1601111.06.2009.                     de administrator și mandatar conform procurii,
  (49/1.198.828)                      nr. 820/03.04.2009
                                 (53/1.198.832)
        Societatea Comercială
       CRISSTAR SERVICE - S.R.L.                   Societatea Comercială
                                  BLACK SEA CONSULTING GRUP - S.R.L.
        HOTĂRÂREA NR. 3/2009
                                           NOTIFICARE
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnatul RADU PETRICA - asociat unic în cadrul     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
societății comerciale sus menționată, am hotărât:       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Închiderea punctului de lucru din Constanta,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
str. Dumitru Marinescu, Complex MARVIMEX nr. 17.       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               BLACK SEA CONSULTING GRUP S.R.L., cu sediul în
  (50/1.198.829)                      ORAȘ NĂVODARI, județ Constanța, Str. FRUNZELOR,
                               bloc FI, scara A, etaj 2, ap. 10, înregistrată sub
       Societatea Comercială              nr. J13/1957/2005, cod unic de înregistrare 17682875,
                               care a fost înregistrat sub nr. 45017 din 23.06.2009.
     INFOJOB RECRUITMENT - S.R.L.
                                 (54/1.198.833)
       HOTĂRÂREA 1/01.05.2009
  Subsemnații DRUNCEA GABRIEL și STROE                   Societatea Comercială
NICOLAE în calitate de asociați în cadrul societății            GEMONIK GENOVEVA - S.R.L.
comerciale sus-menționate, am hotărât:
  - Suspendarea activității începând cu 01.05.2009, pe               HOTĂRÂREA
o perioadă de 3 ani.
  (51/1.198.830)                                NR. 01/ 22.06.2009
                                 Subsemnata DRAGOMIR GEONVEVA MONICA, în
        Societatea Comercială             calitate de asociat unic la societatea comerciala sus
       GENERAL MAR CO - S.R.L.             menționata, am hotărât deschiderea unui punct de lucru
                               în Năvodari, str. Berzei, nr. 4, jud. Constanta, având ca
      HOTARAREA NR. 1/23.06.2009            obiect de activitate: - CAEN 4719 Comerț cu amănuntul
                               în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de
  Subsemnatul MARIAN CRISTIAN, în calitate de
                               produse nealimentare.
asociat unic al S.C. GENERAL MAR CO S.R.L., am
                                 Prezentul act a fost editat astăzi 22.06.2009, în 3
hotărât:
                               exemplare, sub semnătură privată
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
de 3 ani începând cu data de 23.06.2009.             (55/1.198.834)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        STILMOD STAR - S.R.L.                      VASGIMY COM - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                       HOTĂRÂREA 1/2009

  Subsemnații MOLDOVANU ELENA CRISTINA și             Subsemnatul/a, SAPERA VASILICA, asociat în cadrul
                                societății comerciale sus-mentionată, am hotărât:
DUTU PETRICA asociați,am hotărât retragerea din
                                  1. Se închide punctul de lucru din Constanta,
funcția de asociați, cu cesionarea la valoarea nominală a    str. D. Marinescu, nr. 17, Complex Marvimex, stand 106.
200 lei, 20 p.s. Dnei OSELUS CARMEN CAMELIA, fiica         Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
lui Vergil și Vasilica, născută în Com. Valea Ciorii,      ORCT Constanta astăzi, 28.04.2009, în 4 exemplare, din
jud. Ialomita, domiciliată în Valu lui Traian, Str. Pictor N.  care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
Grigorescu,    nr.   3,  cu   CI/KT/496449/Pol     emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
Basarabi/13.04.05/cnp 2731220216191care devine         potrivit cererii de servicii nr. 388/21.04.2009.
asociat unic.                            (59/1.198.838)
  Se retrage din funcția de administrator MOLDOVANU
ELENA CRISTINA și se numește OSELUS CARMEN                   Societatea Comercială
CAMELIA pe perioadă nelimitată. Se schimbă sediul în             DARAMA ALIMENT - S.R.L.
Loc VALU LUI TRAIAN, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 3,
jud. Constanta.                                 HOTĂRÂREA 2/2009
  Semnat sub semnătură privată în 4 ex.              Subsemnatul/a DUMISTRACEL AURELIA DANIELA,
Azi, 22.06.2009                         asociat în cadrul societății comerciale sus-mentionată,
                                am hotărât:
  (56/1.198.835)
                                  1. Se închide punctul de lucru din Constanta,
                                str. Alba Iulia, nr. 8B.
        Societatea Comercială                Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
        STILMOD STAR - S.R.L.              ORCT Constanta astăzi, 23.06.2009, sub semnătură
                                pavată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
            NOTIFICARE                și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
                                răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 1677/16.06.2009.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile         (60/1.198.839)
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           Societatea Comercială
                                        ALGEPA GRAINS - S.R.L.
STILMOD STAR S.R.L., cu sediul în SAT VALU LUI
TRAIAN, COMUNA VALU LUI TRAIAN, județ Constanța,                HOTĂRÂREA NR. 1/2009
Str. NICOLAE GRIGORESCU, nr. 3, înregistrată sub
nr. J13/1806/2007, cod unic de înregistrare 21841383,         LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
care a fost înregistrat sub nr. 45020 din 23.06.2009.        Subsemnații MORARU DANIEL-CONSTANTIN,
  (57/1.198.836)                       TARANU LAURENTIU, MOCANU AURELIAN și
                                STOENCIU ADRIAN- TANASEL - asociați în cadrul
                                societății comerciale sus menționata, am hotărât:
         Societatea Comercială               1. Retragerea noastră din societate și cesionarea la
         MARINADI'S - S.R.L.              valoarea nominală a aportului nostru la capitalul social
                                suma de 200 lei - 20 părți sociale d-lui SAPUNARU
          HOTĂRÂRE NR. 1               ALEXANDRU cetățean român, născut la data
                                de 26.11.1972 în Constanta, domiciliat în Năvodari,
  Subsemnatul Marin Adrian George în calitate de       str. Mălinului, nr. 41, jud. Constanta, posesor al CI
asociat unic la S.C.” MARINADI’S” S.R.L. am hotărât:      seria KT nr. 787288/ SPCLEP Năvodari/2009,
  1). Deschiderea unui punct de lucru în Constanța,      CNP 1721126131249, acesta devenind asociat unic cu
strada Spătar Nicolae Miiescu nr. 13, județul Constanța.    drepturi depline și administrator pe o perioadă
  2). Închiderea punctului de lucru din Constanta,      nedeterminata, deținând întreg capitalul social al
str. Ion Roată, nr. 66, județul Constanța.           societății.
                                  Se retrage din funcția de administrator dl STOENCIU
  (58/1.198.837)                       ADRIAN-TANASEL
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009                13

  2. Se schimbă denumirea societății în S.C. ALGEPA     asociaților cooptați toate actele societății, actul constitutiv
GRAINS S.R.L.                         și actele adiționale, toate contractele comerciale și civile
  3. Se schimbă sediul social al societății în: Constanta,  în care societatea este parte, de toate faptele de comerț
str. Dezrobirii, nr. 112, bl. PN1, sc. A, ap. 1, cam. 2,    care au existat sau sunt în derulare, de debitele și
jud. Constanta.
                                creditele societății, autorizațiile de funcționare,
  (61/1.198.840)                       corespondența acesteia împreună cu toate registrele
                                comerciale, ștampila societății, arhiva societății precum și
        Societatea Comercială             întregul patrimoniu al societății incluzând toate mijloacele
        ALGEPA GRAINS - S.R.L.             fixe deținute de aceasta, printr-un proces verbal de
                                predare primire fapt pentru care declaram că nu ținem
           NOTIFICARE
                                răspunzător pe d-na Vladescu Marian asociat unic și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   administrator de la constituire și pană la cesionarea
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       părților sociale.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Art. 2 Urmare retragerii și cesionării, capitalul social al
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                societății în suma de 200 lei divizat în 20 părți sociale a
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ALGEPA GRAINS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         câte 10 lei va fi repartizat astfel:
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. DEZROBIRII,            PICIOR BOGDAN COSTEL - deține 15 părți sociale
nr. 112, bloc PN1, scara A, ap. 1, înregistrată sub      însemnând 150 lei în numerar
nr. J13/1403/2005, cod unic de înregistrare 17536136,       ARDELEANU ȘTEFAN BOGDAN - deține 5 părți
care a fost înregistrat sub nr. 45063 din 23.06.2009.     sociale însemnând 50 lei în numerar Cesionarea părților
  (62/1.198.841)                       sociale s-a făcut la valoarea nominală. Participarea la
                                profit și pierdere este proporțională cu aportul la capitalul
                                social.
       Societatea Comercială
    TERRA CAD INVEST CONSULT - S.R.L.              Art. 3 Se schimbă sediul social în Constanta, INCINTA
                                PORT CONSTANTA, ZONA POARTA 5, CONSTRUCȚIE
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             DE LEMN, PARTER, CAMERA 2, jud. Constanta.
                                  Art. 4 Toate celelalte dispoziții înscrise în actul
           NR. 2/22.06.2009             constitutiv al societății, rămân în vigoare, completate cu
  Subsemnatul                         prevederile prezentului act modificator al societății.
  VLADESCU MARIAN, născut la 19.05.1978 în          Încheiat și semnat în trei exemplare, astăzi 22.06.2009,
Constanta, jud. Constanta, domiciliat în Constanta,      sub semnătură privată.
str. Aleea Hortensiei, nr. 1, Bl. E1, Sc. A, ap. 34,
județ Constanta, CNP 1780519131295 asociat unic și         (63/1.198.842)
administrator am hotărât următoarele:
  Art. 1 Retragerea din societate a asociatului unic și
                                       Societatea Comercială
administrator VLADESCU MARIAN care-și cesionează
aportul sau la capitalul social (200lei numerar) lui:         TERRA CAD INVEST CONSULT - S.R.L.
PICIOR BOGDAN COSTEL, cetățean român, fiul lui
Neculai-Costel și Mariana, născut la 20.02.1989, în                  NOTIFICARE
Galați, județ Galați, domiciliat în Sat Galvanesti (com.      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galvanesti) jud. Bacău, CNP 1890220170019 care         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
devine asociat și ARDELEANU ȘTEFAN BOGDAN.
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cetățean român, fiul lui Ion și Maria, născut
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
la 29.12.1979, în Bacău, județ Bacău, domiciliat în
Bacău, str. Oituz, nr. 95, sc. B, ap. 10, jud. Bacău,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 1791229040046 care devine asociat. Administrarea      TERRA CAD INVEST CONSULT S.R.L., cu sediul în
societății se va face de către Picior Bogdan Costel.      MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
Mandatul administratorului numit este pe durata        B-dul INCINTA PORT CONSTANTA, ZONA POARTA,
nelimitată. Desocotirea economică -financiară a societății   etaj P, înregistrată sub nr. J13/153/2008, cod unic de
față de asociatul retras fiind făcută mai înaintea încheieri  înregistrare 23106990, care a fost înregistrat sub
prezentului înscris, acesta renunțând la calitatea de
                                nr. 45071 din 23.06.2009.
asociat și administrator precum și la celelalte funcții
deținute în cadrul societății, ocazie cu care s-au predat     (64/1.198.843)
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
       Societatea Comercială             str. Dumitru Marinescu, nr. 17, în incinta Complex
     STEAUA NORDULUI GRUP - S.R.L.           Marvimex stand 191.
                                Întocmit și semnat azi 22.06.2009 în 4 exemplare
         HOTĂRÂREA 2/2009              originale, sub semnătură privată.
  Subsemnații LUCA MIHAIELA și TESLARU STELICA,        (68/1.198.847)
asociați în cadrul societății comerciale sus-mentionată,
am hotărât:
  1. Se deschid două puncte de lucru în:                Societatea Comercială
                                  INTERMED GRUP INVESTMENT - S.R.L.
  - Mamaia, Zona Select, jud. Constanta;
  - Mamaia, Zona Cazino ( alee între articole plaja și
                                      HOTĂRÂREA 2/20.05.2009
magazin KENVELLO)
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 23.06.2009,    Subsemnații BACIU COSTICA MARIUS și GAROFIL
sub semnătură privată, în 4 exemplare.           STELIAN DAN, asociați în cadrul societății comerciale
                              sus-menționata, am hotărât:
  (65/1.198.844)                       Art. 1. Se retrage din societate și din funcția de
                              administrator GAROFIL STELIAN DAN, care cesionează
        Societatea Comercială            la valoare nominală cele 10 părți sociale a 10 lei/fiecare
        VIVA HOLDING - S.R.L.            parte, respectiv 100 RON, către BACIU COSTICA
                              MARIUS, care devine asociat unic.
         HOTĂRÂREA 1/2009               Art. 2. În urma retragerii, capitalul social total de 200
                              RON (20 părți sociale a 10 lei/fiecare parte) aparține
  Subsemnații OPREA PETRICA CONSTANTIN și         integral asociatului unic, BACIU COSTICA MARIUS.
VIZAN FLORIN asociați în cadrul societății mai sus     Participarea la beneficii și pierderi este 100% pentru
menționată am hotărât:                   BACIU COSTICA MARIUS.
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3    Act redactat astăzi, 20.05.2009, sub semnătură
ani începând cu data de 30.04.2009.             privată, în 4 exemplare originale.
  Întocmit și semnat azi 30.04.2009 în 3 exemplare
originale, sub semnătură privată.                (69/1.198.848)
  (66/1.198.845)
                                     Societatea Comercială
                                  INTERMED GRUP INVESTMENT - S.R.L.
       Societatea Comercială
      NEW CRISTAL VISION - S.R.L.                      NOTIFICARE

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                              Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  Subsemnații POPESCU GABRIELA și MARGHIOL         art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
EMILIA asociați în cadrul societății mai sus menționată,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
am hotărât:                         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3  INTERMED GRUP INVESTMENT S.R.L., cu sediul în
ani, începând cu data de 22.06.2009.            MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
  Închiderea punctului de lucru din Constanta str. Mihai  Aleea ZMEUREI, nr. 18, bloc U7, scara A, ap. 7,
Viteazu, nr. 17, et. 2.                   înregistrată sub nr. J13/3823/2006, cod unic de
  Întocmit și semnat azi 22.06.2009 în 4 exemplare     înregistrare 19635365, care a fost înregistrat sub
originale, sub semnătură privată.              nr. 45085 din 23.06.2009.
  (67/1.198.846)                       (70/1.198.849)

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         BIASHOP - S.R.L.                     MARION JOHN - S.R.L.

         HOTĂRÂREA 1/2009                    HOTĂRÂREA NR. 2/15.06.2009
  Subsemnata MUSAT CLAUDIA IOANA, asociat unic         Subsemnații Marin Marioara și Fotin Ion, asociați ai
în cadrul societății mai sus menționată, am hotărât:    societății comerciale mai sus menționate am hotărât:
  - Închiderea punctului de lucru din Constanta,        Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
str. Ștefan cel Mare, nr. 47A, complex Comercial      (trei) ani începând cu data de 01.07.2009.
GALERIA CIOTE, et. 1.                      Închiderea punctului de lucru din Constanta,
  - Deschiderea unui punct de lucru în Constanta,     Plaja Modern
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009               15

  Prezenta hotărâre este încheiată astăzi 15.06.2009     domiciliată în București, Str. Lt. Av. Fuica Vasile, nr 19,
în 4 exemplare originale și este valabilă sub semnătură    identificată cu CI seria EP nr. 000460 eliberată de
privată.                            D.G.E.I.P.-D.E.P.    la   data  de  07.09.2004,
                                cnp 2690803270687, deținătoare a 25% din capitalul
  (71/1.198.850)
                                social,
                                 În calitate de asociați ai S.C. KINDER MAGIC STORE
        Societatea Comercială              S.R.L.,, hotărâm următoarele:
       BLUE LAGOON SHIP - S.R.L.              Deschiderea unui punct de lucru în Constanta,
                                bdul. Alexandru Lăpușneanu, nr 116C, incinta Centrul
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC             Comercial City Mall Constanta, nivelul Lake Lavei, spațiul
                                comercial 113.
            NR. 1/2009                 Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată sub
  Subsemnații    NITA  SIMION    și  STROE     semnătură privată în 5 (cinci) exemplare originale,
ADRIAN - asociați, am hotărât:                 astăzi, 23.06.2009.
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3      (74/1.198.853)
(trei) ani, începând cu data pronunțării încheierii
judecătorului delegat.
  Întocmită azi, 18.06.2009, în 4 ex. originale, sub              Societatea Comercială
semnătură privată.                               SEAVIEW MEDIA - S.R.L.

  (72/1.198.851)                            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

                                     A ASOCIAȚILOR NR. 2123.06.2009
        Societatea Comercială
        CRYSTAL BY BLU - S.R.L.               Subsemnații
                                  SCHWARTZENBERG EMILIAN, cetățean român,
         HOTĂRÂREA 1/2009               domiciliat în Israel, Rabi Akiva 33/B, Netanya 42447, cu
                                reședința în Romania, București, str. Aviator Fuica, nr. 19,
  Subsemnata COSTEA CRISTIANA ELENA, asociat
                                sectorul 1, identificat cu pașaport P cod ROU
unic în cadrul societății mai sus menționată, am hotărât:
                                seria 12930361, eliberat de autoritățile romane la data
  Deschiderea unui punct de lucru în Eforie Sud,
                                de 23.02.2007, cnp 1670425225659, deținător a 38% din
str. Faleza, jud. Constanta.
                                capitalul social,
  Întocmit și semnat azi 22.06.2009 în 4 exemplare
                                  BARBU SORIN-IONUT, cetățean român, domiciliat în
originale, sub semnătură privată.
                                Constanta, Bld. I. Gh. Duca, nr. 81, bl. I46, sc. A, et. 3,
  (73/1.198.852)                       ap. 16, județul Constanta, identificat cu CI seria KT
                                nr. 059374 eliberată de Poliția mun. Constanta la data
                                de 04.06.1999, cnp 1741106131211, deținător a 55% din
        Societatea Comercială             capitalul social,
      KINDER MAGIC STORE - S.R.L.
                                  SFRIJA ROXANA-ELISABETA, cetățean român,
                                domiciliată în oraș Voluntari, Șos. Erou Nicolae Iancu,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                nr. 103, Vila. A25, județul Ilfov, identificata cu CI seria IF
A ASOCIAȚILOR S.C. KINDER MAGIC STORE S.R.L.          nr. 097604, eliberată de SPCLEP Voluntari la data
       NR. 1/23.06.2009                 de 26.10.2005, cnp 2750430132801, deținătoare a 5%
                                din capitalul social,
  Subsemnații                           STANCESCU CARMEN-ANTOANELA, cetățean
  PASTRAMA LUCIAN, cetățean român, domiciliat în       român, domiciliată în București, Bld. Constantin
Mun. Suceava, Str. Cuza Voda, nr. 61, Județul Suceava,     Brâncoveanu, nr. 116, bl. M2/3, sc. 1, et. 10, ap. 60,
identificat cu CI seria SV nr. 378598, eliberată de      sector 4, identificată cu CI seria RT nr. 239747, eliberată
Pol Mun. Suceava la data de 24.06.2005,            de Secția 16 Poliție la data de 01.10.2002,
cnp 1651204270019, deținător a 50% din capitalul social,    cnp 2710828034964, deținătoare a 1% din capitalul
  SCHWARTZENBERG EMILIAN, cetățean român,           social si
domiciliat în Israel, Rabi Akiva 33/B, Netanya 42447, cu      NEAGOE GERALDINA-ELENA, cetățean român,
reședința în Romania, București, str. Aviator Fuica, nr. 19,  domiciliată în București, Ale. Baiut, nr. 2, bl. A19, sc. F,
sectorul 1, identificat cu pașaport P cod ROU         et. 2, ap. 84, identificata cu CI seria RD nr. 346237,
seria 12930361, eliberat de autoritățile române la data    eliberată de Secția 22 Poliție la data de 07.11.2003,
de 23.02.2007, cnp 1670425225659, deținător a 25% din     cnp 2690119463041, deținătoare a 1% din capitalul
capitalul social,                       social, în calitate de asociați ai S.C. SEAVIEW MEDIA
  SCHWARTZENBERG MIHAELA, cetățean român,           S.R.L.,, hotărâm următoarele:
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
  - Deschiderea unui punct de lucru în Constanta bdul            Societatea Comercială
Alexandru Lăpușneanu, nr. 116C, incinta Centrul               EUROPROD ENERGY - S.R.L.
Comercial City Mail Constanta, nivelul Park, spațiul
comercial K211.                                 HOTĂRÂREA 1/2009
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată sub       Subsemnații OPREA PETRICA CONSTANTIN și
semnătură privată în 5 (cinci) exemplare originale,      VIZAN FLORIN asociați în cadrul societății mai sus
astăzi, 23.06.2009                      menționată, am hotărât:
  (75/1.198.854)                        Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
                               ani începând cu data de 30.04.2009
                                 Întocmit și semnat azi 30.04.2009 în 3 exemplare
        Societatea Comercială             originale, sub semnătură privată.
       ZEUS CONSTRUCT - S.R.L.
                                 (79/1.198.858)
         HOTĂRÂREA 1/2009
  Subsemnații RAICIU TANASEL, OPREA PETRICA                 Societatea Comercială
CONSTANTIN și VIZAN FLORIN asociați în cadrul                HEIDELBERG-GRAF - S.R.L.
societății mai sus menționată, am hotărât:
                                           HOTĂRÂRE
  Suspendarea activității societății pe o periodă de 3 ani
începând cu data de 30.04.2009                           NR. 1/23.06.2009
  Întocmit și semnat azi 30.04.2009 în 3 exemplare
originale, sub semnătură privată.                Subsemnații GRIGORESCU VALERICA și SERBAN
                               CLAUDIU, în calitate de asociați am hotărât:
  (76/1.198.855)                        - Declararea unui punct de lucru în Mun. Constanta,
                               Str. I. C. Brătianu, Nr. 45, Corp 45, jud. Constanta.
       Societatea Comercială               Act semnat de părți în 3 (trei) exemplare originale.
     POWER INSTAL-MOB 2000 - S.R.L.             (80/1.198.859)

         HOTĂRÂREA 1/2009
                                        Societatea Comercială
  Subsemnații ZABOLODNI BOGDAN și BUGU                      GOTIK - S.R.L.
CĂTĂLIN, asociați în cadrul societății comerciale sus-
mentionată, am hotărât:                                HOTĂRÂREA
  Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
începând cu 30.06.2009.                               AGA NR. 1/2009
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 10.06.2009,     Subsemnații TIHENEA MARIAN-VIOREL și
sub semnătură privată, în 4 exemplare.            MIRCIU ION- asociați, am hotărât:
  (77/1.198.856)                        1. Retragerea din calitatea de asociat și administrator
                               a D-Lui MIRCIU ION și cesiunea, la valoarea nominala, a
                               celor 10 părți sociale deținute (100 lei] D-lui TIHENEA
        Societatea Comercială
                               MARIAN-VIOREL, care devine asociat unic și
        PRO-CAPITAL - S.R.L.
                               administrator, pe perioadă nelimitată.
                                 Urmare a retragerii din societate și cesiunii de părți
      HOTĂRÂREA NR. 3/24.06.2009
                               sociale, capitalul social total de 200 lei, împărțit în 20 părți
  Subsemnatul Asman Dumitru, în calitate de asociat     sociale, a 10 lei fiecare, va aparține D-lui TIHENEA
unic la S.C. PRO CAPITAL S.R.L., am hotărât          MARIAN-VIOREL, cu o participare la profit și pierderi
următoarele:                         de 100%.
  1. Închiderea unui punct de lucru situat în          2. Obiectul principal de activitate va fi: 4719 Comerț cu
Municipiul Arad, Zona Libera Curtici, Parcela 7, Lot B,    amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
Județul Arad.                         predominantă de produse nealimentare.
  2. Redactat de parte azi, 24.06.2009 în două         Întocmită azi, 22.06.2009, în 4 ex. originale, sub
exemplare de valoare egală, sub semnătură privată.      semnătură privată.
  (78/1.198.857)                        (81/1.198.860)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009                 17

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          GOTIK - S.R.L.                         BIO-BY - S.R.L.

           NOTIFICARE                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile                   NR. 2/2009
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 Subsemnatul BEGHIM BIULENT, în calitate de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  asociat unic, am hotărât:
GOTIK S.R.L., cu sediul în SAT VAMA VECHE,            Se deschide un punct de lucru în 2 MAI, CENTRUL
COMUNA LIMANU, județ Constanța, Str. ION           DE AGREMENT 2 MAI, jud. CONSTANTA
CREANGA, nr. 15A, înregistrată sub nr. J13/3015/2008,      Întocmită azi, 23.06.2009, în 4 exemplare originale,
cod unic de înregistrare 24370434, care a fost înregistrat  sub semnătură privată.
sub nr. 45151 din 24.06.2009.
                                 (86/1.198.865)
  (82/1.198.861)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      EAST EUROPE TRADE - S.R.L.                   GABRIELA MARKET - S.R.L.

         HOTĂRÂREA 1/2009                       HOTĂRÂREA AGA 1/2009
  Subsemnații RADU VALENTIN și POIANA LIVIU           Subsemnații BUNOIU MARIANA și BUNOIU ELENA,
FLORIAN asociați în cadrul societății mai sus menționată   asociați, am hotărât:
am hotărât:                           Se deschide un punct de lucru în LIMANU,
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3   STR. CASTANULUI, nr. 1, jud. CONSTANTA.
ani începând cu data de 14.05.2009.
                                 Întocmită în 23.06.2009, în 4 ex., sub semnătură
  Întocmit și semnat azi 14.05.2009 în 3 exemplare
originale, sub semnătură privată.               privată.

  (83/1.198.862)                        (87/1.198.866)


        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       BELLA CONSTRUCT - S.R.L.                      RAVIMPEX - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                      HOTĂRÂREA NR. 1/2009

    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII              LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnata MUNTEANU ADRIANA - asociat unic în         Subsemnații     RATA    VIORICA     și   RATA
cadrul societății comerciale sus menționată, am hotărât:
                               VASILE - asociați în cadrul societății comerciale sus
  Suspendarea activității societății pentru o perioadă de
trei ani începând cu 23 iunie 2009.              menționată, am hotărât:
                                 Retragerea noastră din societate și din funcția de
  (84/1.198.863)                      administrator și cesionarea integrală a societății și a
                               capitalului social - 220 lei - 22 părți sociale a 10 lei fiecare,
        Societatea Comercială             la valoarea nominală (fiecare asociat câte 110 lei din care
        HOLIDAY BEACH - S.R.L.             105 în natura ) doamnei SAMARA FLORINA - cetățean
                               român, fiica lui Vasile și Pandelea, născută la 8.01.1975
         HOTĂRÂREA 1/2009
                               în Ploiești județul Prahova, domiciliată în Constanta,
  Subsemnații OPREA PETRICA CONSTANTIN și          str. 8 Martie, nr. 28, CNP. 2750108293187, posesoare a
VIZAN FLORIN asociați în cadrul societății mai sus      CI seria KT/765614/19.02.2009/Poliția Constanta,
menționată, am hotărât:
                               aceasta devenind asociat unic și administrator.
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
ani începând cu data de 30.04.2009                Administrarea se va face pe perioadă nedeterminată.
  Întocmit și semnat azi 30.04.2009 în 3 exemplare        Se schimbă sediul societății în Constanta,
originale, sub semnătură privată.               str. 8 Martie, nr. 28 bis.
  (85/1.198.864)                        (88/1.198.867)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
         Societatea Comercială              domiciliată în Năvodari, str. Constantei, nr. 15, bl. E1,
          RAVIMPEX - S.R.L.                sc. A, et. 4,       ap. 16, județul Constanta,
                                  CNP.    2691216135052,     posesoare    a  CI
            NOTIFICARE                 seria KT/355831/25.06.2003/poliția Năvodari, căreia ii
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cesionez 40 lei - 4 părți sociale a 10 lei fiecare = 20% la
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile         profit și pierderi, la valoarea nominală, aceasta devenind
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     asociat cu drepturi depline.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      În urma cesionarii de capital, domnul Gheorghe Petre
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     rămâne cu un aport de 160 lei - 16 părți sociale a 10 lei
RAVIMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL              fiecare și 80% la profit și pierderi.
                                    Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. 8 MARTIE,
                                  neschimbate.
nr. 28 BIS, înregistrată sub nr. J13/1591/1993, cod unic
de înregistrare 3699427, care a fost înregistrat sub          (91/1.198.870)
nr. 45166 din 24.06.2009.
  (89/1.198.868)                                  Societatea Comercială
                                           REZON GOLD - S.R.L.
         Societatea Comercială                          NOTIFICARE
         SCARABEUS - S.R.L.
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       HOTĂRÂREA ASOCIAT UNIC                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           NR. 3/20.06.2009
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Subsemnata DUMITRESCU FLORIN, în calitate de          REZON GOLD S.R.L., cu sediul în ORAȘ NĂVODARI,
asociat unic al S.C. SCARABEUS S.R.L., am hotărât:         județ Constanța, Str. BERZEI, nr. 6, CLĂDIREA 15,
                                  înregistrată sub nr. J13/566/2009, cod unic de
  1. Începând cu data de 01.07.2009 închiderea pudului
                                  înregistrare 25213365, care a fost înregistrat sub
de lucru din localitatea Costinesti, str. Bazarului, nr. 4,    nr. 45169 din 24.06.2009.
Taraba nr. 11.
  2. Începând cu data de 01.07.2009, se deschide punct        (92/1.198.871)
de lucru situat în localitatea Constanta, str. Grivitei, nr. 33,
jud. Constanta.                                   Societatea Comercială
  3. Începând cu data de 01.07.2009 se deschide punct               GEOCRIS COM - S.R.L.
de lucru situat în localitatea Constanta, Aleea Garofitei,
jud. Constanta.                                   HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  4. Începând cu data de 01.07.2009 se deschide punct
                                    Subsemnata VATAMANU GEORGETA-RALUCA, în
de lucru situat în localitatea Constanta, zona Piața Tomis     calitate de asociat unic am hotărât:
II- Magazin nr. 2, jud. Constanta.                   - Retragerea mea din funcția de unic asociat și
  Celelalte prevederi cuprinse în Actul Constitutiv al      administrator și cesionarea la valoarea nominală a
S.C. “ SCARABEUS “ S.R.L. rămân neschimbate spre          societății și a capitalului social 200 lei - 20 părți sociale, a
a-și produce efectele.                       10 lei fiecare= 100% participare la profit și pierderi, a
  Încheiat și redactat astăzi, 20.06.2009, în patru       doamnei VATAMANU DANIELA, fiica lui Dumitru și
                                  Paraschiva, domiciliată în Constanta, str. Pescarilor,
exemplare originale sub semnătură privată.             nr. 11, bloc MZ5, apt. 19, județul Constanta, legitimata cu
  (90/1.198.869)                         CI seria KT nr. 176950, CNP - 2611005131302, aceasta
                                  devenind unic asociat și administrator.
                                    Administrarea se va face pe perioadă nedeterminată.
         Societatea Comercială
                                    (93/1.198.872)
         REZON GOLD - S.R.L.

         HOTĂRÂREA NR. 1/2009                        Societatea Comercială
                                          GEOCRIS COM - S.R.L.
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnatul GHEORGHE PETRE - asociat unic în                      NOTIFICARE
cadrul societății comerciale sus menționată, am hotărât        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - Cooptarea ca asociat a doamnei JELESCU            Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
CAMELIA - cetățean român, fiica lui Gheorghe și Elena,       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
născuta la 16.12.1969 în Năvodari, județul Constanta,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009             19

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    1. Se închide punctul de lucru din Constanta,
GEOCRIS COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          bd. Tomis, nr. 121.
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. PESCARILOR,           2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
nr. 11, bloc MZ5, etaj 4, ap. 19, înregistrată sub      începând cu data de 16.06.2009.
nr. J13/1837/2005, cod unic de înregistrare 17655307,       Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
care a fost înregistrat sub nr. 45172 din 24.06.2009.     ORCT Constanta astăzi, 23.06.2009, sub semnătură
                               privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
  (94/1.198.873)
                               și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
                               răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
        Societatea Comercială             nr. 1685/16.06.2009.
         PRESIDIO - S.R.L.
                                 (97/1.198.876)
           HOTĂRÂREA
                                       Societatea Comercială
           NR. 1/16.06.2009                    NIMAREV TRANS - S.R.L.
  Asociatul unic Spinoche Mihail Cristian, conform
Legii 31/1990, hotărăsc retragerea mea din societate și         HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
cooptarea d-nei BADEA DANIELA, domiciliată în
Constanta, B-dul Ferdinand, nr. 98, bl. R 24, sc. C,                 NR. 1/2009
ap. 53, posesoare CI. seria KT /177118/2001,           Subsemnatul LAZAR NICOLAE asociat unic al
CNP 2671102134011.                      societății mai sus menționată am hotărât:
  Subsemnatul cesionez către Badea Daniela cele 20       1. Suspendarea temporara a activității pe o perioadă
părți sociale, la valoare nominală, în valoare de 10 RON   de 3 ani începând cu data de 01.06.2009.
fiecare, totalizând 200 RON, reprezentând capitalul       Redactat și semnat astăzi, 01.06.2009, în 3
social.                            exemplare, sub semnătură privată.
  Asociatul unic se descarcă de sarcinile și obligațiile
avute în calitate de administrator iar societatea va fi      (98/1.198.877)
administrată de către asociatul unic Badea Daniela pe
perioadă nedeterminată.
  Întocmit astăzi 16.06.2009 în 3 exemplare, valabile            Societatea Comercială
sub semnătură privată.                              SORLA - S.R.L.

  (95/1.198.874)                           HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                 Subsemnatul GHIURI GEORGE-ORLANDO, asociat
        Societatea Comercială             unic în cadrul societății comerciale sus-mentionată, an
         PRESIDIO - S.R.L.              hotărât:
                                 1. Se închide punctul de lucru din Constanta,
           NOTIFICARE               str. Interioara, nr. 3, Complex PRIMO, stand 16.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Act redactat astăzi, 01.06.2009, sub semnătură
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile      privată, în 4 exemplare.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    (99/1.198.878)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PRESIDIO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL                   Societatea Comercială
CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul TOMIS, nr. 229,              NAVIGATOR 2000 - S.R.L.
bloc TS13, scara B, etaj 4, ap. 38, înregistrată sub
                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
nr. J13/1820/2000, cod unic de înregistrare 13484301,
care a fost înregistrat sub nr. 45173 din 24.06.2009.                NR. 1/2009
  (96/1.198.875)                        Subsemnata STOICA SOFICA, în calitate de asociat
                               unic, am hotărât:
        Societatea Comercială              Se deschide un punct de lucru în STAȚIUNEA
         ROM LIZETA - S.R.L.             SATURN,    GRADINA DE      VARA SATURN,
                               jud. CONSTANTA
         HOTĂRÂREA 1/2009                Întocmită azi, 23.06.2009, în 4 exemplare originale,
                               sub semnătură privată.
  Subsemnații BOTA LOIZIA și BOTA MIHAI, asociați în
cadrul societății comerciale sus-mentionată, am hotărât:     (100/1.198.879)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
         Societatea Comercială                Art. 4 Cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți
          BURC ENDY - S.R.L.               împuternicește pe d-na Șerb Veronica - Președintele
                                  Consiliului de Administrație și Director General al S.C.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               Comcereal S.A. Constanța, pentru semnarea Actului
                                  constitutiv actualizat al societății.
        A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009
                                    (102/1.198.881)
  Subsemnații ABZAIT ENDIS și ABZAIT LALE,
TIRYAKI YAKUP și NURHAN BEDELI asociați ai
societății sus menționată, am hotărât închiderea                  Societatea Comercială
punctului de lucru din Ciocirlia de Jos, str. 1 Decembrie,              COMCEREAL - S.A.
FN, jud. Constanta.
  Redactat și semnat astăzi, 05.06.2009, în 4                      NOTIFICARE
exemplare, sub semnături private                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (101/1.198.880)                        Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          COMCEREAL - S.A.                COMCEREAL S.A., cu sediul în MUNICIPIUL
                                  CONSTANȚA, județ Constanța, Str. ANDREI
            HOTĂRÂREA                 MURESANU, nr. 8, înregistrată sub nr. J13/933/1996,
                                  cod unic de înregistrare 8204170, care a fost înregistrat
 NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A             sub nr. 45221 din 24.06.2009.
ACȚIONARILOR S.C. COMCEREAL S.A. CONSTANȚA
                                    (103/1.198.882)
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.
Comcereal S.A. Constanța, întrunită în ședința din data
de 22.06.2009 - Ia prima convocare, conform                     Societatea Comercială
prevederilor Legii nr. 31/1990 modificată și completată                ARPROEX - S.R.L.
prin Legea nr. 441/2006, prin Ordonanța de Urgență
nr. 82/2007 și prin Ordonanța de Urgență nr. 52/2008,             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
Legii     nr.    297/2004,      reglementărilor
C.N.V.M. - Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 și ale                  NR. 1/15. 05. 2009
Actului Constitutiv al societății,                  Subsemnatul BALAN DINU, în calitate de asociat unic
  HOTĂRĂȘTE:                           al S.C. ARPROEX S.R.L., am hotărât astăzi, 15.05.2009,
  Art. 1 Cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți   următoarele:
aprobă modificarea art. 20, alin. (2) din Actul Constitutiv      ART. 1. Începând cu data de 25. 06. 2009, se
al S.C. COMCEREAL S.A. Constanța după cum             suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3 ani.
urmează: “Societatea este administrată de un Consiliu de       Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare în
Administrație, ales pe o perioadă de 4 ani, conform        original azi, 15.05.2009.
hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, format
                                    (104/1.198.883)
din 5 membri temporari și revocabili, persoane fizice
și/sau juridice, după caz, care trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții: să aibă experiență de              Societatea Comercială
minimum 3 ani în domeniul administrării de societăți           AGROTERRA IMPORT EXPORT - S.R.L.
comerciale cu obiect de activitate comerț cu cereale sau
în domeniul agricol; să aibă studii superioare (minimum           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
licențiat); să nu aibă cazier judiciar.”
  Art.2 Cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți               NR. 1/2009
aprobă modificarea art. 9, alin. (2) din Actul Constitutiv al     Subsemnații OZDEN OZLER și DEMIREL AHMET
S.C. COMCEREAL S.A. Constanța după cum urmează:          HAMDI, asociați în cadrul SC AGROTERRA IMPORT
“Din totalul de 2.360.042 acțiuni, un număr de 85.121       EXPORT S.R.L. am hotărât următoarele:
acțiuni sunt acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără    1. Se închid punctele de lucru situate în Peștera,
drept de vot”.                           jud. Constanța, respectiv N. Bălcescu, str. Gării, nr. 47,
  Art. 3 Cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți   jud. Constanța.
                                   2. Se deschide punct de lucru situat în com. Peștera,
aprobă Actul Constitutiv al S.C. “COMCEREAL” S.A.         parcela A817/5/4/2, jud. Constanta.
Constanța în formă actualizată, ca urmare a modificării        3. Se retrage din funcția de administrator DEMIREL
art. 20, alin. (2) și art. 9, alin. (2) din Actul Constitutiv al  AHMET HAMDI și se confirmă în funcția de administrator
societății.                            pe perioadă nedeterminată dna AYȘE OZLER HEBERT.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009               21

  4. Se desemnează ca persoană împuternicită S.C.              Societatea Comercială
MODERAS CONSULT S.R.L., persoană juridică română,            AGROTERRA IMPORT EXPORT - S.R.L.
cu sediul în Constanța, Bd. Tomis 209, bl. TS6A, sc. B,
et. 1, ap. 13, înmatriculată la ORC sub nr. J13/1184/1999,               NOTIFICARE
CUI 11794373, prin reprezentant legal dl DERVIȘ
NISAN, cetățean român, domiciliat în Bd. Tomis 209,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
bl. TS6A, sc. B, et. 1, ap. 13, identificat cu Bl seria DG    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
nr. 869589/Pol. C-ța/06.05.1988, CNP 1540428131213,        art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
conform procurii autentificate sub nr. 316/17.03.2009 la     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
BNP Mariana Lambrino, și care va avea următoarele
atribuții:                            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  - să pregătească, să semneze, să execute, să livreze     AGROTERRA IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în
și/sau să primească orice tip de document, ordin,         MUNICIPIUL     MEDGIDIA,    județ  Constanța,
informație confidențială, notificare, declarație,         Șos. OLTENIEI, nr. 1, înregistrată sub nr. J13/3116/2006,
comunicare scrisă sau alte documente și să realizeze       cod unic de înregistrare 17724032, care a fost înregistrat
toate formalitățile legale pe care societatea e posibil să    sub nr. 45241 din 24.06.2009.
fie nevoită să le realizeze în fata oricărei autorități locale
din România;                             (106/1.198.885)
  - să reprezinte societatea în fața tuturor autorităților
române cu privire la orice formalitate pe care aceasta ar
fi nevoită s-o întreprindă, în funcție de caz;                  Societatea Comercială
  - să semneze toate documentele necesare și să                 PRODNICO - S.R.L.
realizeze toate formalitățile legale cu scopul de a
înregistra autoturismele, vehiculele, echipamentele               HOTĂRÂREA NR. 1/2009
agricole și mașinile la Serviciul înmatriculări și la
autoritățile fiscale abilitate și să primească toate         Tursan Traian, asociat unic în cadrul societății sus
documentele de înregistrare, inclusiv, dar nu numai cele     menționate am hotărât:
legate de cartea de identitate și plăcuțele de            - Se cooptează în societate Olteanu Gheorghe,
înmatriculare;                          cetățean român, fiul lui Dumitru și Florica, născut
  - să facă toate demersurile și formalitățile necesare     la 16.12.1976 în Constanta, jud. Constanta, domiciliat în
înregistrării tuturor proprietăților imobiliare aferente     Mangalia, str. Rozelor, bl. C18a, sc. A, et. 2, ap. 7,
societății, terenuri și clădiri, conform legislației fiscale în  jud. Constanta, posesor al CI/KT/701239 eliberată
vigoare din România, la instituțiile centrale și locale      la 25.03.2008 de SPCLEP Mangalia, cu
abilitate să primească toate rapoartele și declarațiile, să    CNP 1761216133681, căruia Tursan Traian, prin
redacteze și să semneze în numele firmei formalitățile de     retragerea din funcția de asociat unic, îi cesionează la
înregistrare;                           valoarea nominală, 444 p.s. a 10 RON. Capitalul social
  - să efectueze operațiunile contabile ale societății     total de 4 441 RON ( 4 287.80 RON aport în natură) se
(extrase bancare, copii după ordine de plată, copii în      divide în 444 p.s. a 10 RON fiecare și aparține în
format FX, documente bancare aferente activității         întregime asociatului unic Olteanu Gheorghe.
societății de la alte bănci);                   Participarea la profit și pierderi va fi de 100% pentru
  - poate pregăti și semna, în toate conturile bancare ale   Olteanu Gheorghe.
societății, ordinele de plată înregistrând obligațiile        - Se retrage din funcția de administrator Tursan Traian
societății către bugetul de stat (CAS, CASS, fond șomaj,     JR și se numește în funcția de administrator pe perioadă
comision ITM, FNUASS, impozit salarii și alte obligații      nelimitată Olteanu Gheorghe
bugetare) și bugetul local (impozit terenuri agricole,        Întocmit și semnat azi 22.06.2009 în 4 exemplare
impozit mijloace de transport, alte impozite locale), în     originale, sub semnătură privată.
formatul special al ordinului de plată către Trezoreria
statului;                               (107/1.198.886)
  - redactează și semnează situațiile contabile lunare,
trimestriale și anuale, pe care le prezintă la Administrațiile
fiscale și alte instituții abilitate;                       Societatea Comercială
  - redactarea și semnarea facturilor aferente activității            PRODNICO - S.R.L.
de vânzare marfă către terți și activități de prestări
servicii, activități ce se încadrează în condițiile prevăzute              NOTIFICARE
din actul constitutiv al societății;
  - ne poate reprezenta în fața autorităților din România      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sau pe baza prezentei procuri poate împuternici o terță      Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
persoană, după cum crede de cuviință.               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  5. Relațiile bancare ale societății vor fi asigurate și    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
efectuate de către administratorul AYȘE OZLER           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
HEBERT și împuternicitul S.C. MODERAS CONSULT           PRODNICO S.R.L., cu sediul în SAT SCHITU, COMUNA
S.R.L.                              COSTINEȘTI, județ Constanța, Str. PRINCIPALA,
  6. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
societății rămân nemodificate. Hotărâre redactată în       nr. 12A, înregistrată sub nr. J13/2031/2006, cod unic de
patru exemplare, azi 19.IUN.2009 sub semnătură          înregistrare 7217504, care a fost înregistrat sub nr. 45245
privată.                             din 24.06.2009.
  (105/1.198.884)                          (108/1.198.887)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
       Societatea Comercială                  - să efectueze operațiunile contabile ale societății
     HASAT ROM AGRIBUSINESS - S.R.L.             (extrase bancare, copii după ordine de plată, copii în
                                 format FX, documente bancare aferente activității
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               societății de la alte bănci);
                                   - poate pregăti și semna, în toate conturile bancare ale
             NR. 1/2009                societății, ordinele de plată înregistrând obligațiile
                                 societății către bugetul de stat (CAS, CASS, fond șomaj,
  Subsemnații OZDEN OZLER, HUSNIYE BERKMEN,
                                 comision ITM, FNUASS, impozit salarii și alte obligații
GULSUN CIHAN, UNSAL SENGULEROGLU, HUSEYIN
                                 bugetare) și bugetul local (impozit terenuri agricole,
KARAOSMAN și AHMET HAMDI DEMIREL, asociați în
                                 impozit mijloace de transport, alte impozite locale), în
cadrul S.C. HASAT ROM AGRIBUSINESS S.R.L. am
                                 formatul special al ordinului de plată către Trezoreria
hotărât următoarele:
                                 statului;
  1. Se schimbă sediul social în Medgidia, str. Olteniei
                                   - redactează și semnează situațiile contabile lunare,
nr. 1, Incubatorul de Afaceri Lafarge Ciment
                                 trimestriale și anuale, pe care le prezintă la Administrațiile
Medgidia - modulul 10, jud. Constanța.
                                 fiscale și alte instituții abilitate;
  2. Se închid punctele de lucru situate în Peștera,
                                   - redactarea și semnarea facturilor aferente activității
str. Izvorului, bl. CP1, ap. 3, jud. Constanța; Medgidia,
                                 de vânzare marfa către terți și activități de prestări
str. Olteniței nr. 1, jud. Constanța și Constanța,
                                 servicii, activități ce se încadrează în condițiile prevăzute
str. Interioară III, jud. Constanța.
                                 din actul constitutiv al societății;
  3. Se deschide punct de lucru situat în sat Dorobanțu,
                                   - ne poate reprezenta în fața autorităților din România
com. Nicolae Bălcescu, parcela A281, jud. Constanța.
                                 sau pe baza prezentei procuri poate împuternici o terță
  4. Se retrage din funcția de administrator dl OZDEN
                                 persoană, după cum crede de cuviință.
OZLER și se numești administrator pe o perioadă
                                   6. Relațiile bancare ale societății vor fi asigurate și
nedeterminată, dna AYȘE OZLER HEBERT.
                                 efectuate de către administratorul AYȘE OZLER
  5. Se desemnează ca persoană împuternicită S.C.
                                 HEBERT și împuternicitul S.C. MODERAS CONSULT
MODERAS CONSULT S.R.L., persoană juridică română,         S.R.L.
cu sediul în Constanța, Bd. Tomis 209, bl. TS6A, sc. B,        7. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
et. 1,    ap. 13, înmatriculată la ORC sub          societății rămân nemodificate.
nr. J13/1184/1999, CUI 11794373, prin reprezentant legal       Hotărâre redactată în cinci exemplare, azi
dl DERVIȘ NISAN, cetățean român, domiciliat în          19.IUN.2009, sub semnătură privată.
Bd. Tomis 209, bl. TS6A, sc. B, et. 1, ap. 13, identificat cu
BI seria DG nr. 869589/Pol. C-ța/06.05.1988,             (109/1.198.888)
CNP 1540428131213, conform procurii autentificate sub
nr. 317/17.03.2009 la BNP Mariana Lambrino, și care va
                                        Societatea Comercială
avea următoarele atribuții:
                                      HASAT ROM AGRIBUSINESS - S.R.L.
  - să pregătească, să semneze, să execute, să livreze
și/sau să primească orice tip de document, ordin,
                                             NOTIFICARE
informație confidențială, notificare, declarație,
comunicare scrisă sau alte documente și să realizeze         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
toate formalitățile legale pe care societatea e posibil să    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
fie nevoită să le realizeze în fata oricărei autorități locale  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
din România;                           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  - să reprezinte societatea în fața tuturor autorităților   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
române cu privire la orice formalitate pe care aceasta ar     HASAT ROM AGRIBUSINESS S.R.L., cu sediul în
fi nevoită s-o întreprindă, în funcție de caz;          MUNICIPIUL     MEDGIDIA,    județ  Constanța,
  - să semneze toate documentele necesare și să         Str. OLTENIEI, nr. 1, înregistrată sub nr. J13/3149/2006,
realizeze toate formalitățile legale cu scopul de a        cod unic de înregistrare 15732713, care a fost înregistrat
înregistra autoturismele, vehiculele, echipamentele        sub nr. 45247 din 24.06.2009.
agricole și mașinile la Serviciul înmatriculări și la
autoritățile fiscale abilitate și să primească toate         (110/1.198.889)
documentele de înregistrare, inclusiv, dar nu numai cele
legate de cartea de identitate și plăcuțele de
                                          Societatea Comercială
înmatriculare;
                                          BETA CAPITAL - S.R.L.
  - să facă toate demersurile și formalitățile necesare
înregistrării tuturor proprietăților imobiliare aferente
                                             HOTĂRÂREA
societății, terenuri și clădiri, conform legislației fiscale în
vigoare din România, la instituțiile centrale și locale
                                            NR. 1/19.06.2009
abilitate să primească toate rapoartele și declarațiile, să
redacteze și să semneze în numele firmei formalitățile de      Subsemnatele NANU MONICA și OMER NEBAIET în
înregistrare;                           calitate de asociate, am hotărât:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009              23

  1. Schimbarea sediului social în Constanta,                Societatea Comercială
str. Aprodul Purice, nr. 24 bis, cam. 1, jud. Constanta.            FRONT LINE - S.R.L.
  2. Se aprobă actul constitutiv în noua forma
actualizată.                                    NOTIFICARE
  Redactat și dactilografiat în 4 (patru) exemplare, sub
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
semnătură privată.
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  (111/1.198.890)                      art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        BETA CAPITAL - S.R.L.             FRONT LINE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                               CONSTANȚA, județ Constanța, Str. ION ANDREESCU,
           NOTIFICARE
                               CAMERA 3, nr. 9, înregistrată sub nr. J13/3073/2006, cod
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   unic de înregistrare 19097266, care a fost înregistrat sub
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile      nr. 45272 din 24.06.2009.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (115/1.198.894)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BETA CAPITAL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL                Societatea Comercială
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. APRODUL PURICE,            MARION PRODUCTION 98 - S.R.L.
nr. 24 BIS, CAM. 1, înregistrată sub nr. J13/4696/1994,
cod unic de înregistrare 6603981, care a fost înregistrat           HOTĂRÂRE NR. 2/2009
sub nr. 45255 din 24.06.2009.
                                 Subsemnații LAZAR ION, LAZAR MARIO ARA și
  (112/1.198.891)
                               MOSCU COSTIN DOREL asociați în cadrul societății mai
                               sus menționate am hotărât următoarele:
        Societatea Comercială               1. Se deschide un punct de lucru în Medgidia,
        NATURALIAMED - S.R.L.             str. Pietii, nr. 1, jud. Constanta
                                 2. Se deschide un punct de lucru în Năvodari,
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                               str. Postei, nr. 3, jud. Constanta.
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 24.06.2009
                               în 4 exemplare sub semnătură privată.
  Subsemnata LUDOSANU ALEXANDRINA - asociat
unic în cadrul societății comerciale sus menționată, am      (116/1.198.895)
hotărât:
  Se închide punctul de lucru din Valu lui Traian Calea
Dobrogei, nr. 198, județul Constanta.                     Societatea Comercială
  Se suspendă activitatea societății pentru o perioadă           VOLAS TOURING - S.R.L.
de trei ani începând cu 22 iunie 2009.
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  (113/1.198.892)
                                     A ASOCIAȚILOR NR. 1/23.06.2009
        Societatea Comercială              Subsemnații DUMITRU CONSTANTIN și NITA
         FRONT LINE - S.R.L.             MARIA-GEORGETA la societatea comerciala mai sus
                               menționată am hotărât:
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                 Art. 1. Se schimbă obiectul principal de activitate cu
     A ASOCIAȚILOR NR. 1/15.06.2009           grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute
                               și al animalelor vii, clasa 4621 Comerț cu ridicata al
  Subsemnați Emirali Cetin și Bobaru George în calitate
de asociați ai S.C FRONT LINE S.R.L., am hotărât       cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
următoarele:                           Act sub semnătură privată redactat și listat în 4 (patru)
  Art. 1 Revocarea din funcția de administrator a      exemplare originale, lizibile și fără ștersături,
domnului Bobaru George.                    azi, 23.06.2009.
  (114/1.198.893)                        (117/1.198.896)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        VOLAS TOURING - S.R.L.                   VECTRA CONSULTING - S.R.L.

           NOTIFICARE                        HOTĂRÂREA 1/2009

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Subsemnații ION FLORIN și DOBRIN GEORGIANA,
                               asociați în cadrul societății comerciale sus-mentionată,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile      am hotărât suspendarea activității societății pentru 3 ani,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   începând cu data de 24.06.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 24.06.2009,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  sub semnătură privată, în 4 exemplare originale.
VOLAS TOURING S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           (121/1.198.900)
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. COMARNIC, nr. 72,
înregistrată sub nr. J13/3463/2008, cod unic de                Societatea Comercială
înregistrare 24530950, care a fost înregistrat sub              EXPERT GAZ - S.R.L.
nr. 45289 din 24.06.2009.
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  (118/1.198.897)
                                    A ASOCIAȚILOR NR. 1/24.06.2009
        Societatea Comercială              Subsemnații MUREANU LILIANA-ANI și MUREANU
         MIORIȚA 2001 - S.A.             ADRIAN în calitate de asociați am hotărât:
                                 Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
           HOTĂRÂREA                de trei ani începând cu data de 01.07.2009.
                                 Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 24.06.2009,
                               în 4(patru) exemplare originale și semnată sub
          NR. 2/18.06.2009
                               semnătură privată.
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a       (122/1.198.901)
S.C. “MIORIȚA 2001” S.A., întrunită în data de 18 iunie
2009 în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările
ulterioare, a hotărât:                            Societatea Comercială
                                       DIGITAL STORM - S.R.L.
  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru pe plaja
Mamaia, sectorul V, subsectorul 19;                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Art. 2 Se împuternicește doamna Buiuca Cornelia cu
domiciliul în Constanța, aleea Eliberării, nr. 10, bloc I,          A ASOCIAȚILOR NR. 01
scara D, apartament 52, buletin de identitate seria D.E.     Subsemnatul
numărul 733.129, eliberat de Poliția Constanța,          PETREA VIRGIL-GABRIEL, cetățean român, născut
c.n.p. 2530725131228, să depună și să ridice actele de    în Mun. Constanta, jud. Constanta, la data de
la Oficiul Registrului Comerțului Constanța.         16.03.1974, fiul lui Ion și Ioana, domiciliat în
                               Mun. Constanța, Aleea Albatrosului, nr. 7, et. 2, ap. 18,
  (119/1.198.898)                      jud. Constanța, identificat prin CI seria KT, nr. 174290,
                               eliberată de Pol. Mun. Constanța la data de 29.01.2001,
                               având CNP 1740316131262, în calitate de asociat unic,
       Societatea Comercială              am hotărât:
     ART STYLE CONSTRUCT - S.R.L.              1. Suspendarea activității S.C. DIGITAL STORM
                               S.R.L. începând cu data de 01.07.2009, pentru o
                               perioadă de 3 ani.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               Redactată și semnată sub semnătură privată, în patru
                               exemplare, astăzi 24.06.2009.
     A ASOCIAȚILOR NR. 1/24.06.2009
                                 (123/1.198.902)
  Subsemnații AYDINEL TAMER și BARUS PETRE în
calitate de asociați am hotărât următoarele:
                                       Societatea Comercială
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Constanta,
                                        WINMAN - S.R.L.
Stațiunea Mamaia, Casa Teleorman, stand 13.
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 24.06.2009,            HOTĂRÂRE 2/2009
în 3( trei) exemplare originale și semnată sub semnătură
                                 MANAILA Anca Maria și MANAILA Alexandru Costin,
privată.
                               în calitate de asociați am hotărât:
  (120/1.198.899)                       1. Deschiderea unui punct de lucru situat în
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009                25

strada Crisului, nr. 2, Constanta, începând cu data               Societatea Comercială
de 01.07.2009.                              INSTAL PROFIT GAZ ULERION - S.R.L.
  Prezentul act adițional face parte integranta din actul
constitutiv al societății, celelalte clauze rămânând                  NOTIFICARE
neschimbate,
  Întocmit astăzi, 01.06.2009, în 5 exemplare.           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  (124/1.198.903)
                                 art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         NEW SYSTEM - S.R.L.               INSTAL PROFIT GAZ ULERION S.R.L., cu sediul în
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009               MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,
                                 Str. SOVEJA, nr. 80, bloc FT10, scara D, etaj 3, ap. 54,
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII            înregistrată sub nr. J13/1243/2009, cod unic de
  • Subsemnații BIZINECHE ANCA CARLA și             înregistrare 25565990, care a fost înregistrat sub
TECUSANU ADRIAN -asociați în cadrul societății          nr. 45324 din 24.06.2009.
comerciale sus menționată, am hotărât:                (128/1.198.907)
  Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 (trei) ani
de zile începând cu data de 23.06.2009.
  (125/1.198.904)                               Societatea Comercială
                                         CDL-MARALEX - S.R.L.

        Societatea Comercială                      HOTĂRÂREA NR. 2/2009
       ZOOMZZI NETWORK - S.R.L.
                                    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
            HOTĂRÂRE
                                      DE LA S.C. CDL-MARALEX S.R.L.
     NR. 1 LA ACTELE CONSTITUTIVE                Subsemnații MARIN MONICA și MARIN CORNEL,
     ALE S.C. ZOOMZZI NETWORK S.R.L.             asociați al S.C. CDL-MARALEX S.R.L. următoarele:
  Subsemnații GORBANESCU COSTEL și EGOR              1. D-nul MARIN CORNEL și d-na MARIN MONICA
VALENTIN în calitate de asociați ai S.C. “ZOOMZZI        cesionează fiecare câte 5 părți sociale, a 10 lei fiecare, la
NETWORK” S.R.L., am hotărât:                   valoarea nominală d-nei CÎRJAN CARMEN.
  Suspendarea activității societății pentru o perioadă
                                   2. Se cooptează în societate doamna:
de 3 ani, începând cu data de 18.06.2009.
  Prezenta hotărâre s-a semnat azi 18.06.2009, în 5        - CÎRJAN CARMEN, cetățean român, fiica lui
(cinci), exemplare originale sub semnătură privată        Gheorghe și Paulina, născută la data de 08.02.1974, în
                                 Constanta, domiciliată în Sat Lumina(comuna Lumina),
  (126/1.198.905)
                                 Str. Iasomiei, nr. 4, jud. Constanta, legitimată cu CI
                                 seria KT nr. 720690, eliberată la data de 24.06.2008 de
        Societatea Comercială               S.P.C.L.E.P. Ovidiu, CNP 2740208131236.
    INSTAL PROFIT GAZ ULERION - S.R.L.              3. Se numește administrator pe durata nedeterminată
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009               d-na CÎRJAN CARMEN.
                                   4. Capitalul social (200 lei - 20 părți sociale ) va fi
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              împărțit între asociați astfel:
 DE LA S.C. INSTAL PROFIT GAZ ULERION S.R.L.            MARIN MONICA - 50 lei, respectiv 5 părți sociale a 10
  Subsemnatul ULERU ION unic asociat al S.C. INSTAL       lei fiecare, reprezentând 25% din capitalul social;
PROFIT GAZ ULERION S.R.L. următoarele:                MARIN CORNEL - 50 lei, respectiv 5 părți sociale a 10
  - se înlocuiește obiectul principal de activitate       lei fiecare, reprezentând 25% din capitalul social;
4322 -” Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer    CÎRJAN CARMEN 100 lei, respectiv 10 părți sociale a
condiționat” cu 8121 - “Activități generale de curățenie a    10 lei fiecare - reprezentând 50% din capitalul social.
clădirilor”.                             3. Administrarea societății se va face de MARIN
  Astfel, obiectul principal de activitate va fi
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor.      MONICA și CÎRJAN CARMEN.
  Încheiat azi 23.06.2009 în 5 exemplare, sub            Încheiat azi 16.06.2009 în 5 exemplare, sub
semnătură privată.                        semnătură privată.
  (127/1.198.906)                         (129/1.198.908)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
        Societatea Comercială               2. În urma contractului de cesiune de părți sociale
        CDL-MARALEX - S.R.L.              încheiat, structura capitalului social, cat și participării
                                asociaților la profit și pierderi, se prezintă astfel:
           NOTIFICARE                  În urma cesiunii, capitalul social total de 200 lei,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, va
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       aparține în totalitate asociatului - BILEA MIRELA ce va
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   deține calitatea de Asociat Unic deținând 100% din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  capitalul social total și participare la beneficii și pierderi.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     3. Revocarea din funcția de administrator al domnului
CDL-MARALEX S.R.L., cu sediul în ORAȘ NĂVODARI,        VOINEA BOGDAN NICOLAE și numirea doamnei BILEA
județ Constanța, Str. BROTACEILOR, nr. 7, bloc 29 EST,     MIRELA cetățean român, domiciliat în București,
scara B, ap. 24, înregistrată sub nr. J13/3678/2008, cod    Str. Zabrautiului, nr. 7, bl. P4, sc. 1, Etj. 4, Apt 76, născuta
unic de înregistrare 24601350, care a fost înregistrat sub   la data de 04.03.1988, în București, sector 6, identificat
nr. 45330 din 24.06.2009.                   cu seria CI, seria RR nr. 437248, eliberată de SPCEP S5
                                biroul 1 la data de 06.03.2007, CNP 2880304460063, pe
  (130/1.198.909)                      perioadă nelimitată și cu puteri depline.
                                  4. Se radiază punctul de lucru situat în CONSTANTA
         Societatea Comercială             B-dul TOMIS, nr. 109, jud. Constanta;
         V.B.C. INVEST - S.R.L.              5. Se adoptă noul act constitutiv actualizat specific
                                societăților cu Asociat Unic.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                Redactată în 6 (șase) exemplare, astăzi 24.06.2009,
                                la sediul societății.
 ASOCIAȚILOR S.C. V.B.C. INVEST S.R.L. SEDIUL           (131/1.198.910)
  SOCIAL ÎN CONSTANTA, STR. POPORULUI
CAMERA NR. 3, NR. 136, ETAJ 2, JUD. CONSTANTA,
 ÎNREGISTRATĂ LA ORC SUB NR. J13/358/2006                    Societatea Comercială
    C.U.I. 18366528 NR. 6/24.06.2009                     V.B.C. INVEST - S.R.L.
  În ședința de azi 24.06.2009. întrunită la prima
convocare, la sediul social, efectuată conform                     NOTIFICARE
prevederilor actului constitutiv, la care au participat
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociații:
  1. ASSAF CARMEN IULIANA cetățean român, cu         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
domiciliul în Constanta, str. Poporului, nr. 136,       art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
jud. Constanta, legitimat cu CI seria KT, nr. 719962,     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
eliberată de SPCLEP Constanta la data de 19.06.2008,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 2820727134123, născută la data de 27-07-1982 în      V.B.C. INVEST S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
mun. Constanta;                        CONSTANȚA, județ Constanța, Str. POPORULUI,
  2. ASSAF MAHMUD MARIUS cetățean român, cu         CAMERA nr. 3, nr. 136, etaj 2, înregistrată sub
domiciliul în Constanta, str. Suceava, nr. 1A, bl. SV1,    nr. J13/358/2006, cod unic de înregistrare 18366528,
scara A, et. 4, ap. 17, jud. Constanta, legitimat cu CI    care a fost înregistrat sub nr. 45334 din 24.06.2009.
seria KT, nr. 506251, eliberată de mun. Constanta la data
de 15.06.2005, CNP 1810601134210, născut              (132/1.198.911)
la 01-06-1981 în mun. Constanta deținători a 20 părți
sociale, reprezentând 100% din capitalul social, ședința
desfășurată la sediul societății, în baza prevederilor Legii          Societatea Comercială
nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv, cu participarea             HALEP MIH-NIK - S.R.L.
doamnei B1LEA MERELA cetățean român, domiciliat în
București, Str. Zabrautiului, nr. 7, bl. P4, sc. 1, Etj. 4,
Apt 76, sector 5, născuta la data de 04.03.1988, în           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
București, sector 6, identificat cu seria CI, seria RR
nr. 437248, eliberată de SPCEP S5 biroul 1 la data            A ASOCIAȚILOR NR. 1/24.06.2009
de 06.03.2007, CNP 2880304460063 în calitate de invitat
după dezbateri, în unanimitate de voturi a celor prezenți,    Subsemnatul HALEP MIHAI în calitate de asociat am
au fost luate următoarele hotărâri:              hotărât următoarele:
  1. Retragerea asociaților ASSAF CARMEN IULIANA        Art. 1. Se închide punctul de lucru din Constanta,
și ASSAF MAHMUD MARIUS din calitatea lor de asociați,     Strada Ion Ursu, nr. 13.
prin cesionarea întregului pachet de părți sociale deținut,    Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 24.06.2009
în număr de 20 părți sociale în valoare nominală de 10 lei,  în 5 (cinci) exemplare originale și semnată sub
reprezentând 100% din capitalul social și procentul la     semnătură privată.
beneficii și pierderile societății către invitată BILEA
MIRELA în calitate de cesionar.                  (133/1.198.912)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009               27

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       DIASTAS ANASTASE - S.R.L.                 FELIX BASTET CONSULTING - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                      HOTĂRÂREA NR. 1/2009
      A ASOCIAȚILOR NR. 2/24.06.2009               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnatul FOTEA ANASTASE în calitate de
asociat unic am hotărât următoarele:                Subsemnatul PETRE CONSTANTIN - asociat unic în
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Constanta,       cadrul societății comerciale sus menționată, am hotărât:
Strada B.P. Hasdeu, nr. 101 A, parter-34 mp.            Se suspendă activitate pe o perioadă de 3 (trei) ani de
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 24.06.2009     zile începând cu data de 24.06.2009.
în 3 trei)-exemplare originale și semnată sub semnătură
privată.                              (137/1.198.916)

  (134/1.198.913)
                                       Societatea Comercială
                                     TECNICA Y MANUTENCION - S.R.L.
         Societatea Comercială
          GRIMAR - S.R.L.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
         HOTĂRÂREA 1/2009                 Subscrisa S.C. “TECNICA Y MANUTENCION” S.L. și
  Subsemnatul/a GRIGOROV IULIANA, asociată în         BLASCO GARZARAN ARTURO asociați în cadrul
cadrul societății comerciale sus-mentionată, am hotărât:    societății comerciale sus menționată am hotărât
  1. Se închid punctele de lucru din:             închiderea punctului de lucru din Constanta, Inc. Port
  - Constanta, al. Zmeurei, nr. 1A, bl. FT1, sc. C, ap. 32.  Dana, nr. 53, colț cu Frial, jud. Constanta.
  - Constanta, bd. 1 Mai, nr. 98, bl. O.
  - Constanta, bd. 1 Mai, nr. 98, bl. O.             (138/1.198.917)
  - Constanta, str. T. Burada, nr. 7, bl. O.
  - Constanta, bd. 1 Mai, nr. 57.
  - Constanta, bd. 1 Mai, nr. 47.                       Societatea Comercială
  - Constanta, str. Gavril Muzicescu, nr. 16.                 RAZEGOS 2000 - S.R.L.
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
începând cu data de 17.06.2009.
                                         HOTĂRÂREA 1/2009
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii      Subsemnatul/a LIXANDRU GEORGETA asociată în
nr. 1711/17.06.2009, într-un număr de 3 exemplare, din     cadrul societății comerciale sus-mentionată, am hotărât:
care 2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru         1. Se deschide punct de lucru în Târgul de Vara, Casa
Compartimentul de Asistență, Înscrisul conține 1 pagină
și nu prezintă ștersături, adăugări sau degradări        Dobrogeana, Sat Vacanta, jud. Constanta., Constanta.
materiale.                             Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                                ORCT Constanta astăzi, 19.06.2009, sub semnătură
  (135/1.198.914)                       privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
                                și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
         Societatea Comercială             răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
          MACO - S.R.L.                nr. 1705/17.06.2009.
                                  (139/1.198.918)
         HOTĂRÂREA 1/2009
  Subsemnatul/a GRIGOROV MARIAN-OLIVIU,
asociat în cadrul societății comerciale sus-mentionată,             Societatea Comercială
am hotărât:                                   GELDOMAR - S.R.L.
  1. Se închide punctul de lucru din Constanta,
str. Theodor Burada, nr. 7.                          HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
începând cu data de 17.06.2009.
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe         LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii      Subsemnații PATRASCANU GHEORGHE și
nr. 1709/17.06.2009, într-un număr de 3 exemplare, din     CAZACU GHEORGHE - asociați în cadrul societății
care 2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
Compartimentul de Asistenta, Înscrisul conține 1 pagina     comerciale sus menționată, am hotărât:
și nu prezintă ștersături, adăugări sau degradări         Se reîncepe activitatea societății începând cu data
materiale.                           de 24.06.2009.
  (136/1.198.915)                         (140/1.198.919)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
        Societatea Comercială                Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
      VMB LUX CONSTRUCT - S.R.L.             ORCT Constanta astăzi, 23.06.2009, sub semnătură
                                privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
           HOTĂRÂREA                și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
                                răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
  NR. 2 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           nr. 1681/16.06.2009.
      DIN DATA DE 02 IUNIE 2009
                                  (144/1.198.923)
  În ședința adunării generale din data de 02 iunie 2009,
prin votul majorității asociaților și a părților sociale s-a
hotărât:                                    Societatea Comercială
  - revocarea din funcția de administrator a domnului              ECO HORT - S.R.L.
Grișore Vasile, cetățean român, fiul lui Vasile și Maria,
născut la 15.09.1961” în comuna Bacești, județul Vaslui,               HOTĂRÂREA
domiciliat în Constanta, B-dul Ferdinand, nr. 87, bl. A4,
sc. A, et. 6, ap. 25, CNP 1610915131228, posesor al CI       NR. 1/15.06.2009 A ADUNĂRII GENERALE A
seria KT 577181 eliberată la data de 1.08.2006 de Politia       ASOCIAȚILOR S.C. ECO HORT S.R.L.
Constanta.                            Subsemnații SAMARA STERE și VISOIANU
  (141/1.198.920)                      MIHĂIȚĂ - EMIL, asociați în cadrul societății mai sus
                                menționată, am hotărât:
                                 Art. 1 Retragerea din societate a celor doi asociați și
        Societatea Comercială              cesionarea, la valoarea nominală a părților sociale, a
      VMB LUX CONSTRUCT - S.R.L.             aportului la capitalul social către D-nul VISOIANU
                                VLADIMIR - EMIL, cetățean român, domiciliat în
           NOTIFICARE                București, sector 2, str. Radu de la Afumați, nr. 4A, et. 1,
                                apt. 4, identificat cu CI seria RD nr. 410349,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   CNP 1810323270829, acesta devenind asociat unic cu
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile       drepturi depline.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    Art. 2 - Modificarea obiectului principal de activitate,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  din “0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
                                oleaginoase” în “0113 - Cultivarea legumelor și a
VMB LUX CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
                                pepenilor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor”.
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,              Art. 3 - Completarea obiectelor secundare de
Str. INTERIOARĂ, nr. 3, etaj 1, înregistrată sub        activitate cu următoarele:
nr. J13/62/2008, cod unic de înregistrare 23048407, care     011 - Cultivarea plantelor nepermanente;
a fost înregistrat sub nr. 45360 din 24.06.2009.         0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
  (142/1.198.921)                      leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
                                oleaginoase;
                                 0112 - Cultivarea orezului;
         Societatea Comercială              0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile;
          MIRILEND - S.R.L.               012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente;
                                 0121 - Cultivarea strugurilor;
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009               0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale;
                                 0123 - Cultivarea fructelor citrice;
  Marțian Elena, asociat unic în cadrul societății sus      0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
menționate am hotărât:                      0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,
  - Se deschide un punct de lucru ( spațiu comercial) în   căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
Corbu, str. Principala, nr. 326, jud. Constanta          0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase;
  Întocmit și semnat azi 23.06.2009 în 4 exemplare        0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea
originale, sub semnătură privată.               băuturilor;
  (143/1.198.922)                        0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,
                                medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
                                 0129 - Cultivarea altor plante permanente;
         Societatea Comercială              013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
         DUCU-ALICE - S.R.L.               0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
                                 016 - Activități auxiliare agriculturii și activității după
         HOTĂRÂREA 1/2009               recoltare;
                                 0164 - Pregătirea semințelor;
  Subsemnatul/a VULPE RADU-DANIEL, asociat în          103 - Prelucrarea și conservarea fructelor și
cadrul societății comerciale sus-menționata, am hotărât:    legumelor;
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,      1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor;
începând cu data de 16.06.2009.                  1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009               29

  462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și  comerciale ON BIT SERVICE S.R.L., cu o cotă de 50%
al animalelor vii;                       din totalul părților sociale,
  4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;    Au decis:
                                 1) Retragerea asociatului Tudorii Aurica din cadrul
  (145/1.198.925)                      S.C. ON BIT SERVICE S.R.L. și cedarea tuturor părților
                                sociale deținute către asociatul Tudorii Mihail ,valoarea
                                părților sociale deținute fiind de 100 LEI. Cesiunea s-a
         Societatea Comercială
                                făcut la valoarea nominală.
         ECO HORT - S.R.L.                2) Acceptarea de către asociatul Tudorii Mihail a
                                preluării părților sociale de la asociatul Tudorii Aurica,
           NOTIFICARE                urmând ca dl Tudorii Mihail să devină asociat unic,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   cu 100% din părțile sociale.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile        3) Ambii asociați au decis ca hotărârile luate să fie
                                înscrise ca mențiuni în actul constitutive al societății și la
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Constanta.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ECO HORT S.R.L., cu sediul în SAT TÂRGUȘOR,            (148/1.198.928)
COMUNA TÂRGUȘOR, județ Constanța, înregistrată
sub   nr.   J13/2460/2008,     cod   unic  de
                                        Societatea Comercială
înregistrare 24178790, care a fost înregistrat sub
                                        ON BIT SERVICE - S.R.L.
nr. 45383 din 24.06.2009.
  (146/1.198.926)                                  NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială             Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
           TEIA - S.R.L.               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale ON
         HOTĂRÂREA 1/2009               BIT SERVICE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  Subsemnatul/a MEGA DINCA, asociat în cadrul        CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul AL.
                                LAPUSNEANU, nr. 75, bloc LV4, scara A, ap. 4,
societății comerciale sus-menționata, am hotărât:
                                înregistrată sub nr. J13/2679/2007, cod unic de
  1. Se închide punctul de lucru din Constanta, str. Ion   înregistrare 22250385, care a fost înregistrat sub
Andreescu, nr. 34.                       nr. 45421 din 25.06.2009.
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                                  (149/1.198.929)
începând cu data de 18.06.2009.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
ORCT Constanta astăzi, 22.06.2009, sub semnătură                Societatea Comercială
privata, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți           BRUDERBAU - S.R.L.
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii            HOTĂRÂREA NR. 2/2009
nr. 1736/18.06.2009.
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  (147/1.198.927)
                                  Subsemnatul CABUZ DANUT MARIUS - asociat unic
                                în cadrul societății comerciale sus menționata, am
        Societatea Comercială             hotărât:
        ON BIT SERVICE - S.R.L.               1. Reînceperea activității.
                                  2. Retragerea mea din societate și din funcția de
                                administrator și cesionarea la valoarea nominală a
      HOTĂRÂREA NR. 1/22.06.2009             capitalului social în suma de 200 lei - 20 părți
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. ON BIT         sociale - MUNTIU CAMELIA cetățean român, fiica lui
SERVICE S.R.L Constanta, cu sediul în mun. Constanta,     Nicolae și Maria, născută la data de 22.03.1960 în
bd. Al. Lăpușneanu, nr. 75, bl. LV4, sc. A, ap. 4,       Cumpăna, jud. Constanta, domiciliată în Constanta,
jud. Constanta, având ca asociați pe subsemnații.       str. Ion Luca Caragiale, nr. 3, bl. L27, sc. C, ap. 21,
  1) Tudorii Aurica, domiciliată în Constanta,        jud. Constanta, posesoare a CI seria KT nr. 114242/
bd. Al. Lăpușneanu, nr. 75, bl. LV4, sc. A, ap. 4,       Constanta/2000, CNP 2600322131278 aceasta
jud. Constanta, în calitate de asociat, în cadrul societății  devenind asociat unic cu drepturi depline și administrator
comerciale ON BIT SERVICE S.R.L., cu o cotă de 50%       pe o perioadă nedeterminată, deținând întreg capitalul
din totalul părților sociale și                social al societății.
  2) Tudorii Mihail, domiciliat în Constanta,           3. Se schimbă sediul social al societății în:
bd. Al. Lăpușneanu, nr. 75, bl. LV4, sc. A, ap. 4,         Constanta, str. Frunzelor, nr. 36, C1, cam. 2,
jud. Constanta, în calitate de asociat, în cadrul societății  jud. Constanta
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
  4. Se schimbă obiectul principal: 5590-Alte servicii de   servicii nr. 448/02.02.2009, într-un număr de 4
cazare.                             exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
                                exemplar pentru compartimentul de asistență.
  (150/1.198.930)
                                  (153/1.207.654)

         Societatea Comercială
         BRUDERBAU - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                         CROIFINMAR - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                           HOTĂRÂREA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                                       A.G.A. NR. 01 DIN 28.04.2009
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Subsemnatul ROTAR MIHAI-MARIN, cetățean
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   român, domiciliat în Iernut, str. Gh. Doja, nr. 48/A,
BRUDERBAU S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL            jud. Mures, identificat cu CI. seria M.S. nr.074514,
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. FRUNZELOR,           eliberat de Pol. Iernut, având CNP 1681229260010, în
nr. 36, înregistrată sub nr. J13/1244/2006, cod unic de     calitate de asociat unic în S.C. “CROIFINMAR” S.R.L., cu
înregistrare 18611082, care a fost înregistrat sub       sediul în Iernut, str. Gh. Doja, nr. 48/A, jud. Mures,
nr. 45595 din 25.06.2009.                    înmatriculată la O.R.C. Mureș sub J26/2023/1993, am
                                hotărât următoarele:
  (151/1.198.931)                         1. - suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
                                începând cu data de 01.05.2009, până în 01.05.2012.
                                  Redactat de părți sub semnătură privată în 3
        Societatea Comercială              exemplare, azi 28.04.2009.
       CRISSWYK HOUSE - S.R.L.
                                  (154/1.207.655)
       HOTĂRÂRE NR. 01/25.06-2009
  Subsemnatul ALDEA CATALIN VICTOR în calitate de               Societatea Comercială
asociat unic Ia societatea mai sus menționată am hotărât:           MIRE DUO AUTO - S.R.L.
  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru în
Loc. EFORIE NORD, Str. REPUBLICII, nr. 20.                   HOTĂRÂREA 1/27.04.2009
jud. CONSTANTA.
  Redactat în 4(patru) exemplare și semnat sub           Adunarea Generală a Asociaților: BOTA
semnătură privată astăzi 25.06.2009               MIRELA-MINODORA, cetățean român, născută la
                                25.01.1972 în Reghin, jud. Mures, domiciliată în Reghin,
  (152/1.198.932)                       str. Bucegi, nr. 13, jud. Mures, identificata cu CI seria MS
                                nr. 145471 CNP2720125261454 emis de Politia Reghin
                                la 08.07.2002, AVERESCU MIRELA, cetățean român,
         Societatea Comercială             născută la 24.10.1970, în Reghin, jud. Mures, domiciliata
          ARDISIA - S.R.L.               în Reghin, str. Vasile L.Pop, nr. 10, jud. Mures,
                                identificata cu CI seria MS nr. 122960
            HOTĂRÂRE                 CNP2701024261460 emis de Politia Reghin
                                la 28.01.2002, de la S.C. MIRE DUO AUTO S.R.L.
                                Reghin, str. Bucegi, nr. 13, jud. Mures, J26/2029/2005,
    NR. 1/02.02.2009 A ASOCIATULUI UNIC           conform Legii 31/1990, a Statutului
  Asociatul unic, SUCIU MĂRIA, cetățean român, cu         HOTĂRĂȘTE
domiciliul în Tg. Mureș, str. Rodniciei, nr. 29, ap. 2,       1. În temeiul art. 232, alin. 2 din Legea nr. 31/1990,
jud. Mureș, identificată cu CI seria MS             republicata, societatea își suspendă activitatea atât la
nr. 137377/29.04.2002 având CNP 2720210261475, a        sediul social, cat și la sediul secundar din Reghin,
hotărât următoarele:                      str. Pomilor, nr. 6, jud. Mures, pe o perioadă de 3 ani
  1. Se închid sediile secundare situate în Tg. Mureș,    începând cu data prezentei hotărâri.
str. Înfrățirii, nr. 2-4, jud. Mureș și Tg. Mureș,         (155/1.207.656)
str. Voinicenilor, nr. 92, jud. Mureș.
  2. Se prelungește sediul secundar din Tg. Mureș,
str. Înfrățirii, nr. 8, ap. 3, jud. Mureș.                    Societatea Comercială
  Prezenta hotărâre împreună cu actul constitutiv                 LARES - S.R.L.
actualizat, vor fi depuse de asociatul unic la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, în                HOTĂRÂREA
termen de 15 zile de la data încheierii actului, pentru
îndeplinirea cuvenitelor condiții de publicitate.
                                          NR. 3/05.05.2009
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 02.02.2009, la
compartimentul de asistență din cadrul ORCT Mureș, la       Subsemnații COLCERIU CAROLINA, cetățean
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de  român, domiciliata în Sighișoara, str. Ec. Varga, nr. 23B,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009               31

jud.  Mures,    posesoarea    CI.  seria   MS     HOTĂRĂȘTE
nr.   176530/17.02.2003,       având    CTSP      Art.1. Se suspendă activitatea societății pe perioadă
nr. 2580401263509, eliberat de Pol. Sighisoara și        de 30.04.2009-29.04.2012, conform art. 232, alin. 2 din
COLCERIU IOSIF-DAN, cetățean român, domiciliat în        legea 31/1990.
Sighișoara, str. Ec.Varga, nr. 23/B, jud. Mures, posesor al    Art.2. Se împuternicește BOTOG DOREL, identificat
CI. seria MS nr. 323652/14.06.2005, având CNP          cu CI seria MS 125873, domiciliat în Reghin, str. V.L. Pop,
nr. 1561226263496, eliberat de Pol. Sighisoara, asociați    nr. 18H, CNP 1620305261452 la ORC Mureș pentru
în S.C. “NICOL BURG” S.R.L., cu sediul în Sighișoara,      depunerea prezentei hotărâri.
str. Consiliul Europei, nr. 3, județul Mureș, înregistrat la    Restul articolelor rămân nemodificate.
O.R.C. sub nr. J26/83/2001, CUI 13677817, asociat unic
în S.C.”LARES”S.R.L., azi, 05.05.2009, s-a hotărât:         (158/1.207.659)
  Se    suspenda     activitatea    societății,
S.C.”LARES”S.R.L., începând cu data de 08.05.2009,
până la data de 07.05.2012, respectiv 3 (trei) ani.               Societatea Comercială
  Încheiat în 4 exemplare originale, azi 05.05.2009.              TODY PRO - S.R.L.
  (156/1.207.657)                             HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009
                                  Asociatul unic TODORANIOAN DANIEL, domiciliat în
        Societatea Comercială              Toaca,    nr.   460/A,   jud.  Mureș,    având
        ALCOLA MAIER - S.R.L.              CNP 1840809261987, identificat cu CI seria MS
                                nr. 279492/2004, al S.C. TODY PRO S.R.L., cu sediul în
       HOTĂRÂRE NR. 1 /11.05.2009             Toaca, nr. 460/A, jud. Mureș,înregistrată la O.R.C. sub
                                nr. J26-1937-2007, CUI 22671686, întrunit în ședințe din
         A ASOCIATULUI UNIC              data de 30.04.2009:
                                  HOTĂRĂȘTE
  Asociatul unic, MAIER OVIDIU, cetățean român,          Art.1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
domiciliat în Tg. Mures, str. str. Tisei, nr. 43, jud. Mureș,  de 3 ani începând cu data de 30.04.2009, conform
identificat cu C.I. seria MS nr. 034200 eliberat de       art. 232, alin. 2 din legea 31/1990.
Mun. Tg. Mures la data de 21.02.2000 având             Art.2. Se împuternicește BOTOG DOREL, identificat
CNP 1650814264365, a hotărât următoarele:            cu CI seria MS 125873, domiciliat în Reghin, str. V.L. Pop,
  1. Se suspenda activitatea societății pe o perioadă
                                nr. 18H, CNP 1620305261452 la ORC Mureș pentru
de 3 (trei) ani începând cu data prezentei hotărâri.
                                depunerea prezentei hotărâri.
  Prezenta hotărâre va fi depusa de asociatul unic la
                                  Restul articolelor rămân nemodificate.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Mureș, în termen de 15 zile de la data încheierii actului.     (159/1.207.660)
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 11.05.2009, la
compartimentul de asistență din cadrul ORCT Mureș, la
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de          Societatea Comercială
servicii nr. 2578/11.05.2009 într-un număr de 4                   REDOX - S.R.L.
exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
exemplar pentru compartimentul de asistentă.               HOTĂRÂRE ADUNĂRII GENERALE
  (157/1.207.658)
                                    A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 11.05.2009
                                  Subsemnații DUMA SIMONA SANDA, cetățean
         Societatea Comercială
                                român, domiciliat în Tg. Mures, str. Aurel Filimon, nr. 15,
        IQ CONSULTING - S.R.L.             ap. 12, jud. Mures, identificat cu CI. Seria MS nr. 329943
                                eliberat de Politia Tg. Mureș la data de 02.08.2005 având
           HOTĂRÂREA                 CNP 2601015264379 și DUMA IOAN, cetățean român,
                                domiciliata Tg. Mures, str. Aurel Filimon, nr. 15, ap. 12,
   NR. 1/30.04.2009 A ADUNĂRII GENERALE           jud. Mureș, identificata cu CI. seria MS nr. 172739
  Asociații                          eliberat de Politia Tg. Mureș la data de 27.01.2003 având
  1. CHIRTES FLAVIU NICOLAE, domiciliat în Reghin,      CNP 1580610264373 în calitate de asociați am hotărât
str. Verzei, nr. 7, jud. Mures, posesor al CI seria MS     următoarele:
nr. 117916/2001 eliberat de Pol. Reghin, având           1. Se suspenda activitatea societății pe o perioadă de
CNP 1751113261465 2. CHIRTES MIHAELA              trei ani începând cu data prezentei hotărâri.
GABRIELA, domiciliată în Reghin, str. Verzei, nr. 7,        Prezenta hotărâre, va fi depusa de asociați la Oficiul
jud. Mures, posesoare al CI seria MS              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, în
nr. 230332/2003,eliberat de pol. Reghin, având         termen de 15 zile de la data semnării lor, pentru
CNP 2810426261974, ai S.C. IQ CONSULTING S.R.L.,        îndeplinirea cuvenitelor condiții de publicitate.
cu sediul în Reghin, str. Făgaraș, bl. 2, ap. 25, jud. Mures,    Prezentul înscris a fost redactat astăzi 11.05.2009, la
înregistrata la O.R.C. sub nr. J26-901-2005,          compartimentul de asistenta din cadrul ORCT Mureș, la
CUI 17592004, întrunit în ședința din data de 30.04. 2009    cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4120/6.VIII.2009
servicii nr. 2591/11.05.2009, într-un număr de 5                identificat cu PA nr. ZF403 615/2003 emis de aut.
exemplare, din care 4 exemplare pentru părți și un               maghiare, KONCZ EVA, cetățean maghiar, născută
exemplar pentru compartimentul de asistență.                  la 06.11.1973, domiciliata în Calimanesti, nr. 28,
                                        jud. Mures, identificata cu BI seria DE nr.761136/1997
   (160/1.207.661)                              emis de Politia Tg. Mures, de la S.C. BISPOR
                                        AGROPROD S.R.L. Reghin, str. Baii, nr. 26, jud. Mures,
          Societatea Comercială                   J26/397/2000, conform Legii31/1990, a Statutului
                                         HOTĂRĂȘTE
          FARCOM IMPEX - S.R.L.
                                         1. In temeiul art. 232, alin. 2 din Legea nr. 31/1990,
                                        republicată, societatea își suspenda activitatea pe o
              HOTĂRÂRE                      perioadă de 3 ani începând cu data prezentei hotărâri.
  AGA A SC FARCOM IMPEX S.R.L. DIN 05.05.09                    (162/1.207.663)
  Subsemnatul FĂRCAȘ MIHAIL, cetățean român,
născut la data de 02.11.1939, în Petelea, județul Mureș,                       Societatea Comercială
cu domiciliul în Tg-Mures, str. Bucinului, nr. 1/9,                         MARPETRI COM - S.R.L.
județul Mureș, identificat cu C.I., seria MS, nr. 450916,
eliberat de Poliția Municipiului TG MUREȘ,
CNP 1391102264363, asociat unic al Societății                           HOTĂRÂREA 1/29.04.2009
Comerciale S.C. FARCOM IMPEX S.R.L., cu sediul în                 Adunarea Generală a Asociaților: PETRIȘOR MARIA-
Tg-Mures, str. Bucinului, nr. 1/9, județul Mureș,               GENUȘA, domiciliat în Reghin, str. Cerbului, nr. 21/B,
înmatriculată la O.R.C. Mureș, sub nr. J26/1047/1992,
hotărăsc suspendarea activității societății începând cu            jud. Mures, identificat cu CI seria MS nr.258290
data de 05.05.2009, pe o perioadă de trei ani, precum și            CNP2681103261451 emis de Politia Reghin la
a punctului de lucru din Tg. Mureș, B-dul 1 Decembrie             08.05.2004, PETRIȘOR HORAȚIU-CĂTĂLIN, domiciliat
1918, nr. 80.                                 în Reghin, str. Cerbului, nr. 21/B, jud. Mures, identificat cu
  Tehnoredactat, sub semnătură privată, în 3 (trei)              CI seria MS nr.3566010 CNP1720323261470 emis de
exemplare, azi 05.05.2009.                           Politia Reghin la 16.02.2006, de la S.C. MARPETRI COM
   (161/1.207.662)                              S.R.L. Reghin, str. Pandurilor, nr. 2, jud. Mures,
                                        J26/1046/1994, în baza Legii nr. 31/1990, a statutului
                                        societății,
          Societatea Comercială                     HOTĂRĂȘTE
        BISPOR AGROPROD - S.R.L.
                                         - Art.1. Conform art. 232, alin. 2 din Legea nr. 31/1990,
                                        republicată, cu modificările ulterioare, societatea își
         HOTĂRÂREA 1/29.04.2009
                                        suspendă activitatea pe 3 ani începând cu data prezentei
 Adunarea Generală a Asociaților TOTH ATTILA                 hotărâri.
CSABA, cetățean maghiar, născut la 15.07.1964,
domiciliat în Ungaria, Budapest, str. Jokai Mor, nr. 22,               (163/1.207.664)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|380196|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4120/6.VIII.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top