Docstoc

2009_4071

Document Sample
2009_4071 Powered By Docstoc
					                           PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 4071                                       Miercuri, 5 august 2009
                     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


           PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
          Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          NILIS COM - S.R.L.                      MADINSTAL CO - S.R.L.

                                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1
                                       AL S.C. MADINSTAL CO S.R.L.
          DIN DATA DE 11.06.2009             DIN DATA DE 09.05.2009 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
                                 STR. DRISTOR, NR. 102, BLOC 10, SCARA 1, ETAJ 7,
  IAMANDI MARIAN, de cetățenie română, domiciliat în
                                  AP. 30, SECTOR 3 ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL
Mun. București, Str. Plut. Gheorghe Radu, nr. 3, bl. 12,     COMERȚULUI SUB NR. J40/5028/2005 COD UNIC DE
sc. B, ap. 85, sector 3, CNP 1571103400213, identificat            ÎNREGISTRARE 17364154
cu CI seria RT nr. 022903 emisă de Secția 13 de Poliție,       Asociatul unic, DINU ADRIAN al S.C. MADINSTAL
la data de 22.06.1999,prin împuternicit IAMANDI          CO S.R.L., cod numeric personal 1680803410025, cu
DOREL,    de   cetățenie    română,  domiciliat  în  puteri depline, HOTĂRĂȘTE
                                   1. Suspendarea activității S.C. MANDINSTAL
Mun. București, Str. Plut. Gheorghe Radu, nr. 3, bl. 12,
                                 CO S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
sc. B, ap. 85, sector 3, identificat cu C.I. seria RR,      01.05.2009 până la data de 01.05.2012.
nr. 342888, eliberată la data de 18.11:2004 de către
                                   (2/1.179.238)
Secția 13 Poliție, CNP 1760705434512, fără
antecedente penale, născut la data de 05.07.1976 în
                                         Societatea Comercială
Mun.   București,     sector  3,  conform  procurii          TOYA ROMANIA - S.A.
nr. 131/01.02.2005 autentificată de BNP, Adina
                                            NOTIFICARE
Georgiana Corsate, notar public, asociat unic în cadrul
S.C. NILIS COM S.R.L., am decis:                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Str. Fântânica, nr. 36, Hala 2 bis, Stand 13, sector 2.      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  2. Radierea punctului de lucru situat în București,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Str.   Piețelor,   nr.   12,   Complex  Comercial,   TOYA ROMÂNIA S.A., cu sediul în București, Șos. ODAI,
                                 nr. 109-123, etaj 1, sector 1, înregistrată sub
cam. 16 Februarie, stand 17,sector 1.
                                 nr. J40/17410/2003, cod unic de înregistrare 16004505,
  Restul prevederilor din statut rămân neschimbate.       care a fost înregistrat sub nr. 303863 din 11.06.2009.
    (1/1.179.237)                         (3/1.179.239)
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
         Societatea Comercială               3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a
         TOYA ROMANIA - S.A.              programului de activitate pentru exercițiul financiar
                                următor al Societății.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                4. Înlocuirea obiectului principal de activitate al
                                societății - cod CAEN 4643 (Comerț cu ridicata al
  A ACȚIONARILOR S.C. TOYA ROMÂNIA S.A.            aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
   DIN 20.05.2009 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,           radio și televizoarelor) cu cod CAEN 4674 (Comerț cu
  ȘOS. ODĂI NR. 109 - 123, ETAJ 1, SECTOR 1          ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru
     CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI              instalații sanitare și de încălzire).
 VĂRSAT 1.735.350 LEI J40/17410/17.12.2003 COD           5. Modificarea art. 42 din actul constitutiv al societății
    UNIC DE ÎNREGISTRARE 16004505              în sensul micșorării numărului de cenzori supleanți de la
  I. PREAMBUL.                        3 la 1. Numirea cenzorului supleant ANNA ADRIANA
  Adunarea     Generala     a   Acționarilor   SEKOWSKA, născută la data de 23.09.1981, cetățean
S.C. TOYA ROMÂNIA S.A. (numita mai jos “Societatea”),      polonez cu domiciliul în 57-360 Oldrzychowice Klodzkie,
societate pe acțiuni înmatriculată la Registrul Comerțului   str. Mlynska 2, Polonia, posesoare a pașaportului
- Oficiul București cu codul unic de înregistrare 16004505   seria AK nr. 1018745 eliberat de Voievodatul Dolnoslaski
și cu sediul în București, Șos. Odai, nr. 109 - 123, etaj 1,  la data de 20.04.2004, cod personal PESEL
sector 1, România, a avut loc la data de 20.05.2009, ora    81092317441.
14:00, la sediul Societății în conformitate cu prevederile     III. Ca urmare a dezbaterilor, acționarii prezenți au
Actului Constitutiv al Societății referitoare la cvorum și   hotărât în unanimitate următoarele:
validitate, precum și în conformitate cu prevederile        DECIZIA NR. 1:
Legii 31/1990, republicată în anul 2004.              Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2008 pe
  La Adunarea Generala a Acționarilor Societății a      baza rapoartelor administratorilor și ale cenzorilor.
participat doar acționarul majoritar, și anume:           DECIZIA NR. 2:
  1. TOYA S.A. persoană juridică de naționalitate         Se aprobă gestiunea administratorilor pentru perioadă
polona, cu sediul în Polonia, orașul Wroclaw,          01.01.2008 - 31.12.2008. DECIZIA NR. 3:
str. Soltysowicka 13-15, 51-168, înscrisă la Registrul       Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul
Judiciar National cu nr. 0000066712, având nr. REGON      de activitate pentru exercițiul financiar următor, conform
(Registrul Economiei Naționale) 932093253,           propunerii din raportul administratorului Grzegorz
NIP (Număr de Identificare Fiscala) 895-16-86-107, cu      Aleksander Pinkosz.
99.996 acțiuni nominative reprezentând 99,99996% din        DECIZIA NR. 4:
capitalul social, prin mandatar SERBAN IOANA,            Se înlocuiește obiectul principal de activitate a
domiciliată în str. Codrului, bloc. B8, scara B, ap. 23,    societății - cod CAEN 4643 (Comerț cu ridicata al
Târgu Neamț, jud. Neamț, cod numeric personal          aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
(CNP) 2850105271718.                      radio și televizoarelor) cu obiectul de activitate cod
  Ceilalți acționari și anume TOMASZ ANDRZEJ         CAEN 4674 (Comerț cu ridicata al echipamentelor și
KOPROWSKI, WOJCIECH KRYSZTOF SIELECKI,             furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
ROMUALD KAZIMIERZ SZALAGAN și PIOTR               încălzire) care figurează în acest moment ca obiect
WOJCIECHOWSKI, au fost convocați în conformitate cu       secundar de activitate a societății în actul constitutiv.
dispozițiile art. 30 din actul constitutiv raportate la       Pe cale de consecința, se modifică domeniul principal
art. 117 din legea 31/1990 a societăților comerciale, prin   de activitate a societății din Cod CAEN 464 - comerț cu
serviciul de curierat TNT, comunicarea convocării        ridicata al bunurilor de consum cu Cod
făcându-se la domiciliul acestora la data de 27.04.2009     CAEN 467 - Comerț cu ridicata specializat al altor
pentru dnei T.A. Koprowski și R.K. Szalagan, respectiv la    produse.
data de 24.04.2009 pentru dl P. Wojciechowski și la data      Vechiul obiect principal de activitate al societății - cod
de 26.04.2009 W.K. Sielecki.                  CAEN 4643 (Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de
  Acționarul prezent a stabilit ca președintele AGA sa fie  uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor)
mandatarul acționarului majoritar prezent și anume       devine obiect secundar de activitate a societății în actul
dna. Serban Ioana, iar secretarul AGA sa fie          constitutiv.
dna Nistor Cristina în calitate de director administrativ al    DECIZIA NR. 5:
Societății.                             Se modifică art. 42 din actul constitutiv al societății în
  II. ORDINEA DE ZI:                     sensul micșorării numărului de cenzori supleanți de la
  1. Prezentarea bilanțului Societății la data de       3 la 1. Se numește ca cenzor supleant, pe o perioadă de
31.12.2008, a raportului cenzorilor Societății la data de    3 ani, ANNA ADRIANA SEKOWSKA, născuta la data de
31.12.2008 și a contului de profit și pierdere al Societății.  23.09.1981, cetățean polonez cu domiciliul în
  2. Prezentarea raportului administratorilor Societății,   57-360 Oldrzychowice Kiodzkie, str. Mlynska 2, Polonia,
pentru perioadă 01.01.2008 - 31.12.2008.            posesoare a pașaportului seria AK nr. 1018745 eliberat
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                3

de Voievodatul Dolnoslaski la data de 20.04.2004, cod        ADUNAREA      GENERALĂ     ORDINARĂ     A
personal PESEL 81092317441.                   ACȚIONARILOR S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC
  DECIZIA NR. 6:                        ANIMAFILM S.A., emite următoarea
  Acționarii împuternicesc pe SERBAN IOANA,            HOTĂRÂRE
domiciliată în str. Codrului bloc. B8, scara B, ap. 23,       Art. 1.- Se aprobă completarea Consiliului de
Târgu Neamț, jud. Neamț, cod numeric personal          Administrație al S.C. Studioul Cinematografic
(CNP) 2850105271718, să semneze forma consolidată a       ANIMAFILM S.A. și prelungirea mandatului acestuia, pe
actului constitutiv al societății cu modificările intervenite  o perioadă de 4 ani, în următoarea componență:
până în prezent, inclusiv cele făcute prin prezenta         1. Hodor Manuela Floricica - Președinte al Consiliului
hotărâre.                            de Administrație-Director general
  DECIZIA NR. 7:                          2. Moisă Constantin - Membru
  Acționarii împuternicesc pe dl. Constantin Florin,        3. Dumitrescu Petrica - Membru
legitimat cu C.I. seria RR nr. 500332 eliberată de SCPEP      Art. 2. - Se stabilește data de 10 iunie 2009 ca dată de
sect. 2, CNP 1770707451574, să aducă la îndeplinire       înregistrare care servește la identificarea deținătorilor de
prevederile prezentei hotărâri.                 acțiuni (acționarilor) asupra cărora se răsfrâng efectele
  Adoptată la sediul Societății din București, astăzi     hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
20.05.2009.                           S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform
  (4/1.179.240)                        art. 238 din Legea nr. 297/2004.
                                  Pentru conformitate cu Procesul verbal al Adunării
                                Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul
        Societatea Comercială              Cinematografic ANIMAFILM S.A., nr. 1/18.05.2009.
      STUDIOUL CINEMATOGRAFIC
         ANIMAFILM - S.A.                  (5/1.179.241)

     ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
                                        Societatea Comercială
                                        CONIS TRADING - S.R.L.
        A ACȚIONARILOR
S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.
                                  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 2 / 10.06.2009
    HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 18.05.2009
                                  NISTOR Constantin, cetățean român, căsătorit,
  Având în vedere:
                                născut la data de 19.02.1946 în Com. Odobești,
  - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
                                Jud. Dâmbovița, domiciliat în București, Sector 6,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
                                Bld Ghencea, nr. 44, Bl. C26, Sc. 1, Etj. 7, Apt. 25,
  - Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea
                                posesor al C.I. seria DP nr. 026408, eliberată de Secția
de regii autonome și societăți comerciale din domeniul
cinematografiei;                        22 Poliție, la 14.05.1999, CNP 1460219400299, în
  - Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și    calitate de asociat unic al S.C. “CONIS
completările ulterioare;                    TRADING” S.R.L., cu sediul în București, Sector 6,
  - Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind         Bld Ghencea, nr. 44, Bl. C26, Sc. 1, Etj. 7, Apt. 25,
cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu      înmatriculată la Registrul Comerțului sub
modificările și completările ulterioare;            nr. J40/10853/14.12.1995, având C.U.I. 8083877, am
  - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008       decis suspendarea activității firmei pe o perioadă de
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor       3 (trei) ani, începând cu data semnării prezentei decizii.
operatori economici, modificată și completată de          Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
Ordonanțele de urgență ale Guvernului nr. 135/2008 și      neschimbate.
nr. 222/2008;                            (6/1.179.242)
  - Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.
nr. 6/17.12.2008 pentru Contractul de mandat din                Societatea Comercială
24.11.2008 al Directorului general al S.C. Studioul             SORIN TRANSPORT - S.R.L.
Cinematografic ANIMAFILM S.A.;
  - Structura sintetică a Registrului consolidat al           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1
acționarilor   S.C.    Studioul   Cinematografic
                                        DIN DATA DE 11.06.2009
ANIMAFILM S.A., conform Procesului verbal
nr. 14646/12.05.2009. eliberat de S.C. Depozitarul         CONSTANTIN SORINEL, de cetățenie română,
Central S.A.;                          domiciliat în Mun. București, Str. ÎNVĂȚĂTORULUI,
  - Mandatul nr. 2967/15.05.2009 pentru reprezentanții    nr. 32B, sector 4, CNP 1610301400422, identificat cu
Ministerului culturii, Cultelor și Patrimoniului Național,   CI seria RD nr. 100787 emisă de Secția 15 de Poliție, la
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
data de 29.01.2000, asociat unic în cadrul             1. Suspendarea activității societarii pe o perioadă de
S.C. SORIN TRANSPORT S.R.L., am decis:             3 ani începând cu 11.06.2009 și până la data de
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de    10.06.2012.
3 ani începând cu data de 11.06.2009 până la data de        Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
10.06.2012.                           neschimbate.
  (7/1.179.243)                          (10/1.179.246)

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         OPTIM FRIG - S.R.L.                   SYNTHESIS STRUCTURES - S.R.L.

     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1                   DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
        DIN DATA DE 11.06.2009                  AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
  POPESCU ELENA, de cetățenie română, domiciliată           SYNTHESIS STRUCTURES S.R.L.
în Mun. București, Str. Srg. Lățea Gheorghe, nr. 14,        CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 3, CALEA
bl. C35, sc. B, et. 7, ap. 97, sector 6,               MOȘILOR NR. 88 SC. C, ETAJ 3, AP. 59,
CNP 2601216400190, identificată cu CI seria               J40/3378/2005, C.U.I. 17267801
DP nr. 093814 emisă de Secția DGEIP - DEP, la data de              DATA 10.04.2009
08.01.2003, asociat unic în cadrul S.C. OPTIM
                                  Asociatul unic al Societății Comerciale Synthesis
FRIG S.R.L., am decis:
                                Structures S.R.L., dl. IRIMIA COSTIN, cetățean român,
  1. Se schimbă domeniul principal de activitate cu Cod
                                necăsătorit, domiciliat în mun. Ploiești, str. Mihail
CAEN 563 Baruri și alte activități de servire a băuturilor și
                                Eminescu, nr. 22, bl. 8, sc. C, ap. 23, jud. Prahova,
activitatea principală cu cod CAEN 5630 - Baruri și alte
                                identificat cu C.I. seria PH nr. 327231, eliberată de Poliția
activități de servire a băuturilor.
                                mun. Ploiești la data de 21.08.2002, fiul lui Pavel și al
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
nou act constitutiv                       Olimpiei, născut la 09.06.1973 în mun. Ploiești,
                                jud. Prahova, cod numeric personal 1730609293104, în
  (8/1.179.244)                        conformitate cu dispozițiile Legii societăților comerciale
                                nr. 31/1990 astfel cum a fost aceasta modificată și
         Societatea Comercială             completată și ale actului constitutiv, decide următoarele:
         OPTIM FRIG - S.R.L.               1. Cesiunea tuturor părților sociale deținute de către
                                asociatul unic, în condițiile contractului de cesiune
            NOTIFICARE                încheiat între părți, către BOBIRCA ROXANA
                                GABRIELA, cetățean român, născut la data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                24.09.1981 domiciliat în București, sector 6,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                str. Mărgelelor, nr. 112-122, bl. N32, sc. 4, ap. 53
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                identificat cu CI seria RX nr. 255362, eliberată la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   21.01.2005     de   Secția   21   de  Poliție,
OPTIM FRIG S.R.L., cu sediul în București,           CNP 2810924460034, care, prin urmare, devine
Str. Sold. Lățea Gheorghe, nr. 14, bloc C35, scara B,      asociatul unic al societății;
etaj 7, ap. 97, sector 6, înregistrată sub             2. Ca urmare, se va modifica în tot cuprinsul actului
nr. J40/1847/1999, cod unic de înregistrare 11553057,      constitutiv, fiind înlocuit asociatul unic IRIMIA COSTIN cu
care a fost înregistrat sub nr. 303894 din 11.06.2009.     BOBIRCA ROXANA GABRIELA, urmând să se
                                redacteze în consecința actul constitutiv actualizat,
  (9/1.179.245)                        celelalte prevederi rămânând neschimbate:
                                  (11/1.179.247)
        Societatea Comercială
        NOBEL INVEST - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/11.06.2009               SYNTHESIS STRUCTURES - S.R.L.
  UNGUREANU REBECCA, cetățean român, născută
                                            NOTIFICARE
la data de 13.08.1986 în Mun. Codlea, jud. Brașov,
domiciliată în jud. Brașov, Mun. Codlea, str. Panselutei      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 7, bl. 26, ap. 19, posesoare a C.I., seria BV,       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. 592604, eliberat de SPCLEP Codlea la data de        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
14.08.2008, CNP 2860813081664, am hotărât:           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                  5

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   împuternicită să ia orice măsura necesara în scopul
SYNTHESIS STRUCTURES S.R.L., cu sediul în            aducerii la îndeplinire a prezentei, inclusiv să
București, Calea Moșilor, nr. 88, scara C, etaj 3, ap. 59,   împuternicească alte persoane în acest scop, și va avea
sector 3, înregistrată sub nr. J40/3378/2005, cod unic de    de asemenea dreptul sa semneze orice alte documente,
înregistrare 17267801, care a fost înregistrat sub       în numele și pe seama Societății și a Asociatului, având
nr. 303941 din 11.06.2009.                   obligația de a informa cu promptitudine despre activitățile
  (12/1.179.248)                       îndeplinite.
                                  (13/1.179.249)
      Societatea Comercială
   NEFROMED DIALYSIS CENTERS - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
                                      COFFEE MANAGEMENT - S.R.L.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                            NOTIFICARE
 AL S.C. NEFROMED DIALYSIS CENTERS S.R.L.
 SEDIUL SOCIAL BUCUREȘTI, BD AVIATORILOR,             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  NR. 41 NR. DE ÎNREGISTRARE J40/698/2009           București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16958329             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    CAPITAL SOCIAL 200 LEI, 01.06.2009            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subscrisa LOKXEN TRADING LIMITED, persoană         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
juridică cipriotă, având sediul social în Akropoleos nr. 61,  COFFEE MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în București,
et. 3, P.C. 2012, Nicosia, Cipru, înregistrată la        Str. ACADEMIEI, nr. 39-41, scara A, etaj P, sector 1,
Registrul Comerțului din Nicosia sub nr. HE 154239, în     înregistrată sub nr. J40/7116/2006, cod unic de
                                înregistrare 18631330, care a fost înregistrat sub
calitate de asociat unic al S.C. NEFROMED DIALYSIS
                                nr. 303963 din 11.06.2009.
CENTERS S.R.L. (“Societatea”), reprezentată la
semnarea       prezentei      Decizii    prin    (14/1.179.250)
Dl JOSEPH FROMOWITZ PRIEL, având prerogativele
prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și de actul
                                        Societatea Comercială
constitutiv al Societății, pentru Asociatul Unic,
                                      COFFEE MANAGEMENT - S.R.L.
  Decide următoarele:
  I. Societatea va deschide un nou punct de lucru la            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Alba Iulia, str. Turnătoriei, nr. 12, jud. Alba, care va avea
ca obiect de activitate Cod CAEN 8622 “Activități de          AL S.C. COFFEE MANAGEMENT S.R.L.
asistență medicală specializată” (consultații și tratamente          DIN DATA DE 18 MAI 2009
medicale specializate în diverse domenii acordate de
                                  Subscrisa AVATOS TRADING LIMITED, persoană
medicii specialiști și chirurgi).
                                juridică de naționalitate cipriotă, cu sediul în Cipru,
  II. Se aprobă împuternicirea D-rei Roxana Teodora
                                Limassol, 23 Olympion Street, Libra Tower, 4ͭ ʰ ,
Coman, de cetățenie română, născută la data de 16
                                reprezentată prin Florin Costea, în calitate de asociat
septembrie 1973 la Alexandria, județul Teleorman,
                                unic al S.C. COFFEE MANAGEMENT S.R.L.., persoană
domiciliată în București, str. Vaselor, nr. 28, Sector 2,
                                juridică română cu sediul în București, str. Mantuleasa
pașaport seria 11248145 eliberat de autoritățile române
                                nr. 33, sector 2, având număr de ordine în Registrul
la 16 decembrie 2005, CNP 2730916340027, să           Comerțului J40/7116/2006, C.U.I. R 18631330,
semneze Actul Constitutiv Actualizat al Societății.       (“Societatea”), decide:
  III. Se aprobă împuternicirea D-nei Luiza Marieta        1. Se schimbă sediul social al Societății în București,
Borjog, de cetățenie română, născută la data de         str. Academiei, nr. 39-41, sc. A, parter, sector 1;
07 august 1980 la Suceava, județul Suceava, domiciliată       2. Societatea își deschide un punct de lucru în
în București, bd Iuliu Maniu, nr. 158A, bloc J, sc. D,     București, bd Carol I, nr. 26, parter, camera 1, sector 3.
ap. 120, sector 6, legitimată cu C.I. seria RR nr. 567731      3. Se împuternicește dl Costea Ioan-Florin, domiciliat
eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 10.03.2009,    în București, str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 5,
CNP 2800807330201 în vederea aducerii la îndeplinire a     bl. C58, sc. 2, et. 5, ap. 89, sector 6, identificat cu CI seria
tuturor formalităților cerute de legislația română pentru    DP nr. 132414, eliberată de INEP la data de 22.01.2009,
înregistrarea prezentei hotărâri. D-ra Luiza Marieta      să semneze Actul constitutiv actualizat al Societății în
Borjog va avea de asemenea dreptul sa reprezinte        forma actualizata și să îndeplinească orice altă
Societatea în fața oricăror autorități, persoane fizice sau   formalitate necesara ducerii la îndeplinire a prezentei
juridice și, în general, oriunde va fi nevoie, fiind      decizii.
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
  Prezenta decizie a fost adoptată și redactată în        domiciliul în București, Aleea Sinaia, nr. 16, bl. 77, sc. 1,
2 (doua) exemplare originale azi, 18 mai 2009.          et. 3, ap. 15, sect. 2, fiul lui Adam-Dan și Caliopia, născut
                                 la data de 24.03.1954 în Adjud Jud. Vrancea, posesor al
  (15/1.179.251)
                                 CI seria RT nr. 151842 eliberată de Secția 7 Poliție la data
                                 de 04.04.2001, CNP 1540324400382. În urma cesiunii,
         Societatea Comercială              capitalul social subscris de părți va fi: BARLA DANUT - 15
          DECADO CO - S.R.L.               părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare,
                                 în valoare totală de 150 RON, numerotate de la 1 la 15,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              reprezentând 75% din capitalul social, PELMUS
                                 FLOAREA - 3 părți sociale, cu o valoare nominală de
      AL S.C. DECADO CO S.R.L.               10 RON fiecare, în valoare totală de 30 RON, numerotate
  J40/10024/1995; C.U.I. 8026383 BUCUREȘTI,           de la 16 la 18, reprezentând 15% din capitalul social,
 B-DUL TIMIȘOARA NR. 69A, BL. C13A, SC. A, ET. 7,         S.C.   AVAN    SECURITY     BATALIONUL     DE
        AP. 31, SECTOR 6                 SECURITATE S.R.L., 2 părți sociale, cu o valoare
                                 nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de
  Subsemnatul DOBRE DOREL, domiciliat în București,       20 RON, numerotate de la 19 la 20, reprezentând 10%
B-dul Timișoara nr. 69A, bl. C13A, sc. A, et. 7, ap. 31,     din capitalul social.
sector 6, identificat cu C.I. seria RD nr. 073565 eliberată
la data de 23.06.1999 de S.E.P., CNP 1650625400348,          (17/1.179.253)
în calitate de asociat unic al societarii, am hotărât
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani,            Societatea Comercială
începând din data prezentei hotărâri.                     CHRISTIAN ASCM EXIM - S.R.L.
  Încheiată sub semnătură privată, astăzi 01.06.2009,
în doua exemplare.                                    NOTIFICARE
  (16/1.179.252)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială
      CHRISTIAN ASCM EXIM - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               CHRISTIAN ASCM EXIM S.R.L., cu sediul în București,
                                 Aleea SINAIA, nr. 16, bloc 77, scara 1, etaj 3, ap. 15,
A ASOCIAȚILOR S.C. CHRISTIAN ASCM EXIM S.R.L.           sector 2, înregistrată sub nr. J40/7312/1996, cod unic de
        NR. 2/04.06.2009                  înregistrare 8764011, care a fost înregistrat sub
                                 nr. 303976 din 11.06.2009.
  Subsemnații asociați BARLA DANUT, cu domiciliul în
București, Aleea Sinaia, nr. 16, bl. 77,sc. 1, et. 3, ap. 15,     (18/1.179.254)
sect. 2, născut la data de 24.03.1954 în Adjud
Jud. Vrancea, posesor al CI seria RT nr. 151842 eliberată
                                          Societatea Comercială
de Secția 7 Poliție la data de 04.04.2001,
                                          ELLA CREATIV - S.R.L.
CNP 1540324400382, și PELMUS FLOAREA, cu
domiciliul în București, Aleea Sinaia, nr. 16, bl. 77,sc. 1,
                                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
et. 3, ap. 15, sect. 2., născută la data de 28.12.1950 în
comuna Mateesti Jud. Vâlcea, posesoare a CI seria RD
                                       AL S.C. ELLA CREATIV S.R.L.
nr. 155001 eliberată de Secția 7 Poliție la data de
                                           J40/6972/2005;
05.11.2001, CNP 2501228400072, întruniți în cadrul
Adunării Generale a Asociaților, la sediul firmei, azi,       C.U.I. 17480655, SEDIU BUCUREȘTI, SPL. UNIRII
04.06.2009, cu unanimitate de voturi am hotărât           NR. 12, BL. B6, SC. 2B, ET. 1, AP. 26, SECTOR 4
următoarele:                             Subsemnata PANDELAS IOANA NELUTA, domiciliat
  - în urma încheierii Contractului de Cesiune de Parți     în București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 13C, bl. D5, sc. 1,
Sociale, asociatul PELMUS FLOAREA cesionează           et. 2, ap. 6, sector 6, identificată cu C.I. seria
2 părți sociale, în valoare totală de 20 RON, reprezentând    DP nr. 111418 eliberată la data de 14.03.2005 de I.N.E.P.,
10% din capitalul social subscris și din beneficiile și      CNP 2730119151781, în calitate de asociat unic al
pierderile        societății,       cesionarului   societarii, am hotărât suspendarea activității societarii pe
S.C.   AVAN    SECURITY      BATALIONUL     DE  o perioadă de 3 ani, începând din data prezentei decizii.
SECURITATE S.R.L., cu sediul în București, Aleea Sinaia
                                   Încheiată sub semnătură privată, astăzi 01.06.2009,
nr. 16, bl. 77, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, C.U.I. 11060075,
                                 în doua exemplare.
J40/10063/1998, reprezentata de administrator BARLA
DANUT, cetățean român, sex masculin, căsătorit, cu          (19/1.179.255)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                   7

         Societatea Comercială               Corneliu, 2 părți sociale din cele 5 deținute la societate,
          GIFRA 2002 - S.R.L.               având valoare nominală de 20 lei, în valoare totală de
                                  40 lei, libere de orice sarcini, reprezentând 20% din
            NOTIFICARE                 capitalul social;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Iordachescu Gheorghe cesionează către Bodea
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Corneliu, toate cele 5 părți sociale deținute la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            societate, având valoare nominală de 20 lei, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     valoare totală de 100 lei, libere de orice sarcini,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     reprezentând 50% din capitalul social. Cesionarul
GIFRA 2002 S.R.L., cu sediul în București,             pierzând calitatea de asociat al S.C. GIFRA 2002 S.R.L.
Str. SMARANDA BRAESCU, nr. 40A, ap. BIROU 1,              Art. 3. Schimbarea sediului social la următoarea
sector 1, înregistrată sub nr. J40/1836/2002, cod unic de      adresa București, str. Smaranda Braescu, nr. 40A,
înregistrare 14501850, care a fost înregistrat sub         mansarda, birou 1, sector 1.
nr. 304004 din 11.06.2009.                       (21/1.179.257)
  (20/1.179.256)
                                           Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      ZLAT-LAVI INVEST - S.R.L.
          GIFRA 2002 - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
       HOTĂRÂREA NR. 1/01.06.2009
                                    A ASOCIAȚILOR S.C. ZLAT-LAVI INVEST S.R.L.
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                       NR. 1/14.04.2009
 S.C. GIFRA 2002 S.R.L. CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,             Adunarea Generală a Asociaților S.C. ZLAT-LAVI
 STR. DR. DRAGHIESCU DIMITRIE, NR. 20, ETAJ 2,           INVEST S.R.L., persoană juridică română cu sediul în
         AP. 5, SECTOR 5,                  București, Str. Viorele, nr. 34, bl. 15, sc. 3, parter, ap. 73,
    J40/1836/08.03.2002, C.U.I. 14501850            Sector 4, având Cod Unic de înregistrare 23404679 și
  Iordachescu Gabriela, domiciliată în București         număr de ordine la Registrul Comerțului
str. Dr. Draghiescu Dimitrie, nr. 20, et. 2, ap. 5, sector 5,    București: J40/3732/2008 (numită în cele ce urmează și
identificată cu BI seria DK nr. 918709, eliberat de         “Societatea “), s-a întrunit în ședința astăzi 14.04.2009 la
Secția nr. 17 Poliție București, la 28.07.1989,           sediul Societății în prezenta Asociaților:
CNP 2350721400175 și Iordachescu Gheorghe,               - UDULI ZLATIBOR, persoană fizica de cetățenie
cetățean român, născut la 22.11.1931 în Brăila, fiul lui      română, născut la data de 16.04.1975 în Orașul Moldova
Ioan și Ana, domiciliat în București, str. Dr. Draghiescu      Noua, jud. Caras Severin, domiciliat în Orașul Moldova
Dimitrie, nr. 20, et. 2, ap. 5, sector 5, identificat cu CI seria  Noua, loc. Moldova Veche, nr. 363A, jud. Caras Severin,
RD nr. 140059, eliberat de secția nr. 17 Poliție București,     identificat cu CI seria KS, nr. 280425,
la 04.11.2000, CNP 1311122400172, întruniți astăzi,         CNP 1750416111139, eliberată de SPCLEP Moldova
12.05.2009 la sediul social al acesteia, au hotărât, cu       Noua la data de 10.01.2008;
unanimitate de voturi, următoarele:                   - TITU LAVLNIA RALUCA, persoană fizica de
  Art. 1. Revocarea din funcția de administrator al        cetățenie română, născută la data de 25.03.1984 în
societății a domnului IORDACHESCU GHEORGHE și            Mun. București, sector 1, domiciliată în București,
numirea în aceasta funcție a domnului BODEA             Șos. Alexandria, nr. 18, bl. L5, sc. B, et. 6, ap. 61,
CORNELIU cetățean român, născut la 21 iunie 1969 în         Sector 5, identificată cu CI seria RX, nr. 334005, eliberată
București, fiul lui Iordache și Vasilica, domiciliat în       de SPCEP S5, biroul 3 la data de 13.07.2005,
                                  CNP 2840325410068, deținători ai unui procent de 100%
București, str. Matei Voievod, nr. 135, bl. D18, sc. A, et. 2,
                                  din capitalul social al Societății.
ap. 8, sector 2, identificat cu DP nr. 102148 eliberată de
                                    Adunarea Generala a Asociaților legal și statutar
DGEIP-DEP la 10.12.2003, CNP 1690621423016, pe o
                                  convocata și constituită, cu unanimitatea voturilor
perioadă nelimitată, cu puteri depline.
                                  asociaților Societății hotărăște următoarele:
  Art. 2. Cesiunea părților sociale deținute de
                                    - stabilirea punctului de lucru în Mun. Mangalia,
Iordachescu Gabriela și Iordachescu Gheorghe către
                                  stațiunea Jupiter, Bar Paradis, Jud. Constanța conform
Bodea Adrian și Bodea Corneliu, astfel aceștia din urma
                                  contractului de închiriere nr. 8 din 19.02.2009 încheiat
devenind asociați ai societății. Iordachescu Gabriela va
                                  între S.C. FN SEA INTERNATION S.R.L. și Societate.
cesiona către Bodea Adrian, 3 părți sociale din cele
                                    Adoptată astăzi 14.04.2009 și redactată în patru
5 deținute la societate, având valoare nominală de 20 lei,
                                  exemplare originale.
în valoare totală de 60 lei, libere de orice sarcini,
reprezentând 30% din capitalul social și către Bodea          (22/1.179.258)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     MR CORDIAL CONSULTING - S.R.L.                 ONY & NIK ACTIV-PERFECT - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                  HOTĂRÂREA AGA NR. 01 / 08.06.2009

 A ACȚIONARILOR NR. 1 DIN DATA DE 10.06.2009           A S.C. ONY & NIK ACTIV- PERFECT S.R.L.
  Subsemnații                        CU SEDIUL: BUCUREȘTI, STR. STANILESTI, NR. 28,
  JITARU PETREA, cetățean român, căsătorit, născut        SECTOR 1, REG. COM CU J40/18150/2007,
la data de 30 martie 1950 în Com. Boroaia,            C.U.I. 22479592, CAPITAL SOCIAL 200,00 RON
județul Suceava, domiciliat în Mun. Fălticeni, str. 1 Mai,     Subsemnații
numărul 18, județul Suceava identificat cu CI seria SV       - MOLDOVEANU C. NICOLAE, cetățean român, cu
număr 543692 eliberată la data de 25.032008 de         domiciliul în București, Str. Stanilesti, nr. 28, sector 1, cu
Mun. Fălticeni, CNP 1500330330760 JITARU            CI seria RR nr. 260501/2003, secția 5 pol.,
RADU-NICOLAE, cetățean român, necăsătorit, născut la      CNP 1670628416041 și
data de 6 decembrie 1982 în Localitatea Fălticeni,         - FILIMON C. IONICA, cetățean român, cu domiciliul
Județul Suceava domiciliat în Mun. București,
                                în București, Str. Valea Oltului, nr. 2, Bl. M9, Sc. B,
str. Calea Văcărești, nr. 242, bl. 72B, sc. 1, et. 1, ap. 1,
                                Apt. 68, Sector 6, CI seria RR nr. 460859 / 2007, SPCEP
sector 4, identificat cu CI seria RT număr 620966
                                S6,   CNP    2800217343435,       asociați   ai
eliberată la data de 28.11.2008 de către SPCEP S4 biroul
nr. 1 CNP 1821206336377, deținători a 55% unul,        S.C. “ONY & NIK ACTIV-PERFECT” S.R.L. prin prezenta
respectiv 45% adică 100% din capitalul social al        am hotărât SUSPENDAREA temporară a activității
S.C. MR Cordial Consulting S.R.L.               societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
  Am hotărât în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990    10.06.2009, deoarece societatea nu desfășoară niciun
privind societățile comerciale cu modificările ulterioare   fel de activitate.
suspendarea activității societății, ca urmare a climatului     Prezenta hotărâre se va publica în M. Oficial și
economic actual și a lipsei activității până în acest     înregistră prin mențiune la Reg. Comerțului.
moment Suspendarea se realizează pentru o perioadă         Editata și semnată de ASOCIAȚI în patru exemplare
de 3 ani de la data de 11.06.2009 până la data de       originale.
10.06.2012
                                  (25/1.179.262)
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
dl Jitaru Radu Nicolae care va avea ca sarcina și
efectuarea tuturor formalităților la Oficiul Registrului            Societatea Comercială
Comerțului și Administrația Financiară.                      CORELCO - S.R.L.
  (23/1.179.259)
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

         Societatea Comercială                 A ASOCIAȚILOR S.C. CORELCO S.R.L.
          SANREP - S.R.L.                       NR. 01/15.05.2009
                                  Noi asociații
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                  - PREDUCHIN VIRGINIA-AURELIA, cetățean român,
                                domiciliata în București, Str. Borsa, nr. 1-3,
  A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 11.06.2009
                                bl. 10E, sc. 2, et. 4, ap. 26, sector 1,
  TUDOR ALEXANDRU, de cetățenie română,           CNP 2600527400594, posesoare a C.I. seria RT
domiciliat în Mun. București, Ale. Oteșani, nr. 1,       nr. 513321, emisă de SPCEP și biroul nr. 2, la data de
bl. OD52-54, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 2,          05.09.2007, participare la beneficii și pierderi 33,33%;
CNP 1330826400318, identificat cu CI seria RR           - BENU AURELIAN DUMITRU, cetățean român,
nr. 452111 emisă de SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de      domiciliat în București, Str. Feleacu, nr. 5, bl. 11F, sc. 1,
14.05.2007 și ȘTEFĂNESCU SILVIU, de cetățenie         et. 4, ap. 13, sector 1, CNP 1530318400566, posesor al
română, domiciliat în Mun. București, Str. Emil Gîrleanu,   CI seria RT nr. 554791, emisă de SPCEP și biroul nr. 2 la
nr. 9, bl. A4, sc. 2, et. 2, ap. 36, sector 3,         data 06.05.2008, participare la beneficii și pierderi
CNP 1600716400233, identificat cu CI seria RD         26,67%;
nr. 136727 emisă de Secția 11 de Poliție, la data de        - BENU SVETLANA-LUCIA, cetățean român,
19.10.2000, asociați în cadrul S.C. SANREP S.R.L., am     domiciliat în București, Str. Feleacu, nr. 5, bl. 11F, sc. 1,
hotărât:                            et. 4, ap. 13, sector 1, CNP 2550406400030, posesoare
                                a C.I. seria RT nr. 554788 emisă de SPCEP și biroul
  Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
                                nr. 2, la data de 06.05.2008 participare Ia beneficii și
3 ani de la 11.06.2009 până la 10.06.2012.
                                pierderi 6,67%;
  (24/1.179.260)                         - BURLACU CONSTANTIN, cetățean român,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                 9

domiciliat în București, Str. Prometeu, nr. 28-32, bl. 14F,    nr. 9, bl. M91, sc. 1, et. 8, ap. 48, sector 5, identificat cu
sc. 1, et. 3, ap. 9, sector 1, CNP 1590721400646,         Carte de Identitate seria RR nr. 556220, eliberată de
posesor al C.I. seria RD nr. 371945, emisă de Secția 2      SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 22.01.2009,
Poliție, la data de 23.04.2004, participare la beneficii și    CNP 1790318510017,
pierderi 33,33% întruniți în data de 15.05.2009 la sediul       BRAȘOVEANU MIRCEA-GABRIEL, cetățean român,
societății HOTĂRÂM                        născut la data de 13.06.1973 în Mun. Călărași, Județul
  1. Suspendarea activității societății CORELCO S.R.L.      Călărași, cu domiciliul în Mun. București,
pe o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv începând de la      Ale. Onisifor Ghibu, nr. 16, bl. 023, sc. 1, et. 1, ap. 3,
data 15.05.2009 până la data 15.05.2012.             sector 3, identificat cu Carte de Identitate seria RD
  (26/1.179.263)                        nr. 551627, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4 la data de
                                 30.11.2007, CNP 1730613510031, și
                                   BRAȘOVEANU PAUL-ȘTEFAN, cetățean român,
         Societatea Comercială
                                 născut la data de 30.06.1985 în Municipiul Călărași,
        LUISVALL CONT - S.R.L.
                                 Județul Călărași, cu domiciliul în Municipiul București,
     HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE               Ale. Dumbrăvița, nr. 2, bl. 28, sc. 1, ap. 4, sector 6,
                                 identificat cu Carte de Identitate seria RD nr. 603597
   A ASOCIAȚILOR S.C. LUISVALL CONT S.R.L.           eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 26.11.2008,
         NR. 1/29.05.2009                 CNP 1850630510037, în calitate de asociați ai
                                 S.C. FRATICOM SERV S.R.L. cu sediul social în
  Subsemnații                          București, Aleea Onisifor Ghibu, nr. 11, bl. 024 bis, sc. 2,
  ZOTTER MARIA-LUISA, cetățean român, căsătorită,        et. 3, ap. 27, Sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului
născută la data de 14.08.1956 în București, cu domiciliul     Comerțului sub nr. J40/5456/2009, C.I.F. RO 25498920,
în București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 53, bl. 22A, sc. A, et. 7,  am hotărât următoarele:
ap. 25, Sector 6, posesoare a Cărții de Identitate seria       1. Deschiderea unui punct de lucru al societății la
EP nr. 001456 eliberată la data de 10.01.2007 de         adresa din București, Str. Fântânica, nr. 36,
I.N.E.P., Cod Numeric Personal 2560814400535 și          Hala A - STAND nr. 01, Sector 2.
  VOICU-VOINEȘTI RALUCA-VALENTINA, cetățean             Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru)
român, născută la data de 24.02.1954 în București, cu       exemplare.
domiciliul în București, B-dul Uverturii, nr. 43, bl. 1, sc. 4,
et. 8, ap. 153, Sector 6, posesoare a Cărții de Identitate      (28/1.179.266)
seria RR nr. 498361 eliberată la data de 13.12.2007 de
SPCEP S6 biroul nr. 2, Cod Numeric                         Societatea Comercială
Personal 2540224400057, în calitate de asociați ai               LIN SHI PRO TRADE - S.R.L.
S.C. “LUISVALL CONT” S.R.L., cu sediul în București,
B-dul Iuliu Maniu, nr. 53, bl. 22A, sc. A, et. 7, ap. 25,                NOTIFICARE
Sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
sub nr. J40/10101/2008, C.I.F. RO 24020854, am hotărât        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
următoarele:                           București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
3 (trei) ani începând cu data de 01.06.2009 până la data     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de 01.06.2012.                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale LIN
  Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru)        SHI PRO TRADE S.R.L., cu sediul în București,
exemplare.                            Str. GEICU ION, nr. 4, bloc LOTUL NR. 1, sector 2,
                                 înregistrată sub nr. J40/9039/2007, cod unic de
  (27/1.179.265)                        înregistrare 21709391, care a fost înregistrat sub
                                 nr. 304246 din 11.06.2009.
         Societatea Comercială                (29/1.179.267)
        FRATICOM SERV - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                       Societatea Comercială
                                        LIN SHI PRO TRADE - S.R.L.
  A ASOCIAȚILOR S.C. FRATICOM SERV S.R.L.
        NR. 1/09.06.2009                    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 01 DIN 10.06.2009
  Subsemnații                           Subsemnații
  BRAȘOVEANU MIHAI, cetățean român, născut la           o FENG MEIMEI, cetățean chinez, de sex femeiesc,
data de 18.03.1979 în Mun. Călărași, Județul Călărași, cu     domiciliata în China, Provincia Zhejiang, posesoare a
domiciliul în Mun. București, str. Sold. Ene Modoran,       pașaportului serie/nr. CHN/G13068423, eliberat de
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
autoritățile chineze la data de 19.07.2005, reprezentată      Decizia Asociatului Unic a fost luată la sediul
de dl LIN JUNHUA, prin Procura nr. 497/19.05.2009,        societății.
tradusă și legalizata sub nr. 2535 din data de 04.06.2009
                                   (31/1.179.269)
de către Not. Pub. Marincas Eugen;
  o LIN JUNHUA, cetățean chinez, născut la data de
05.11.1968 în China, provincia Zhejiang domiciliat în               Societatea Comercială
Oiina Provincia Zhejiang, posesor al pașaportului                  ALVIGO - S.R.L.
serie/nr. CHN/G20484829 eliberat de către Autoritățile
Chineze la data de 17.072008, în calitate de asociați ai         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
S.C. LIN SHI PRO TRADE S.R.L., cu sediul în București,
sector 2, str. Geicu Ion, nr. 4, lotul nr. 1, înmatriculată la       A ASOCIAȚILOR NR. 1/10.06.2009
O.R.C. sub nr. J40/9039/2007, C.U.I. 21709391, am          Subsemnații
efectuat următoarele modificări:                   POPESCU ALEXANDRU-LONGIN, cetățean român,
  ARTICOLUL 1:                         născut la data de 07.04.1976 în localitatea București,
  Majorarea capitalului social al societarii cu suma de    domiciliat în București, Calea Văcărești, nr. 280, Bl. 67,
100.000 EURO, contravaloarea a 420.000 lei, prin         sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 4, identificat cu CI seria RT
virament bancar.                         nr. 155830/17.04.2001 eliberată de secția 14 Poliție,
  ARTICOLUL 2:                         CNP 1760407440170
  În urma majorării, capitalul social al societarii va fi în    RASOVAN MIRCEA-VALERIU, cetățean român,
suma de 425.000 lei, din care 5.000 lei și 100.000 EURO     născut la data de 18.04.1979 în localitatea Craiova,
contravaloarea a 420.000 lei, împărțit în 4250 părți       domiciliat în Reșița, str. Cibinului, nr. 1, sc. C, ap. 6,
sociale a 100 lei urni p.s., și va fi distribuit astfel:     județul Casar Severin, identificat cu CI
  • FENG MEIMEI, deține 2.125 p.s. a 100 lei una p.s.,     seria-KS nr. 098411/12.12.2002 eliberată de
respectiv 212500 lei, din care 2500 iei și 50.000 EURO      Poliția-Reșița, CNP 1790418113675, în calitate de
contravaloarea a 210.000 lei, reprezentând 50% din        asociați ai S.C. ALVIGO S.R.L., am hotărât următoarele:
capitalul social total;                       1. Desființarea punctului de lucru din adresa
  • LIN JUNHUA, deține 2125 p.s. a 100 lei una p.s.      București, sector 1, str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C,
respectiv 212500 lei, din care 2500 lei și 50.000 EURO,     etaj 1, birou 43 în suprafața de 35mp.
contravaloarea a 210.000 lei reprezentând 50% din          2. Înființarea unui punct de lucru la adresa București,
capitalul social total                      str. Piața Alba Iulia, nr. 5, bl. 14, sc. 1, ap. 15, sector 3
  ARTICOLUL 3:
                                   Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Modificarea numărului părților sociale de la 50 p.s. la
                                 neschimbate. Redactat și procesat azi, 10.06.2009 în
4250 p.s.
                                 3 exemplare.
  Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
nemodificate.                            (32/1.179.270)
  Redactată și editată în 2 (doua) exemplare.
  (30/1.179.268)                              Societatea Comercială
                                  CREFO - BROKER DE PENSII PRIVATE - S.R.L.
        Societatea Comercială                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
        VITRALCONCEPT - S.R.L.
                                      A ASOCIAȚILOR NR. 1/10.06.2009
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/01.06.2009 A
                                  Subsemnații
     S.C. VITRALCONCEPT S.R.L.                 POPESCU ALEXANDRU-LONGIN, cetățean român,
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. IONESCU BAICAN           născut la data de 07.04.1976 în localitatea București,
   NR. 15, SECTOR 2, ÎNMATRICULATĂ LA             domiciliat în București, Calea Văcărești, nr. 280, Bl. 67,
     REGISTRUL COMERȚULUI CU                 sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 4, identificat cu CI seria
   C.U.I. NR. 21745700 ȘI J40/9520/2007            RT nr. 155830/17.04.2001 eliberată de secția 14 Poliție,
                                 CNP 1760407440170
  Subsemnatul                           RASOVAN MIRCEA-VALERIU, cetățean român,
  ROTARIU GRUIA DORU, cetățean român, sex            născut la data de 18.04.1979 în localitatea Craiova,
masculin, domiciliat în București, Str. Lt. Ionescu Baican    domiciliat în Reșița, str. Cibinului, nr. 1, sc. C, ap. 6,
Nr. 15, Sector 2, identificat cu CI seria RR           județul Casar Severin, identificat cu CI seria
nr. 221533/31.07.2002 eliberată de Secția 9 Poliție,       KS nr. 098411/12.T2:2002 eliberată de Poliția Reșița,
CNP 1720617463023, în calitate de asociat unic, am        CNP 1790418113675
decis suspendarea activității societății pe o perioadă de 3     BARASCU CATALIN-MIHAI, cetățean român, născut
ani începând cu data de 02.06.2009.               la data de 14.01.1975 în localitatea București, domiciliat
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                 11

în București, str. Pictor Constantin Stahi, nr. 18, sector 1   posesor al C.I. Seria RR, nr. 190209/07.02.2002,
identificat cu CI seria RT nr. 299575/10.12.2003 eliberată    emisă de Secția 11 Poliție, având CNP 1570807400278,
de Secția 3 Poliție, CNP 1750114421547, în calitate de      soți, ambii domiciliați în București, bld Râmnicu Sarat,
asociați ai S.C. CREFO BROKER DE PENSII             nr. 18, bl. 16, sc. 2, et. 2, ap. 68, sector 3, în calitate de
PRIVATE S.R.L. am hotărât următoarele:              asociați ai S.C. JEFIN AUDIT S.R.L., am hotărât:
  1. Desființarea punctului de lucru din București,        1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
sector 1, str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C, etaj 1, în biroul  trei ani începând de la 01.06.2009 până la 31.05.2012
nr. 42 în suprafața de 15mp                   conform art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind
  2. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,      societățile comerciale republicată.
începând cu data de 25.09.2009.
                                   2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                 neschimbate.
neschimbate.
  Redactat și procesat azi 10.06.2009 în 3 exemplare.       3. Onorariile, taxele și alte cheltuieli cu elaborarea și
                                 întocmirea formalităților necesare se suportă de către
  (33/1.179.271)                        societate.
                                   (35/1.179.273)
         Societatea Comercială
         SPORT BET - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                    DAVID’S ACCESSORIES - S.R.L.

          NR. 1/27.05.2009                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
        A S.C. SPORT BET S.R.L.
  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC                 A ASOCIAȚILOR NR. 1/01.05.2009
  NR. 4, BL. R1, SC. 2, ET. 1, AP. 26, SECTOR 3,          DAVID ELENA cetățean român, sex feminin, născută
      ÎNMATRICULATĂ LA ORCTB CU               la data de 15.04.1958, domiciliată în București,
    C.U.I. NR. 16345863 ȘI J40/6296/2004           Str. Ionescu Grigore, nr. 65, bl. T72, sc. B, ap. 38,
  Subsemnații                          sector 2, identificată cu C.I. seria RD nr. 198714/2001
  IONESCU ADRIAN BOGDAN, cetățean român, sex          eliberată de Secția 7 Poliție, CNP 2580415401005 și
masculin, domiciliat în București, Str. Câmpincanca,         DAVID LAURA ALICE cetățean român, sex feminin,
Nr. 3, Bl. P109, Sc. 1, Et. 8, Ap. 34, Sector 3, identificat   născuta la data de 06.08.1982, domiciliată în București,
cu CI seria RX nr. 262244/03.02.2005 eliberată de Secția     Str. Ionescu Grigore, nr. 65, bl. T72, sc. B, ap. 38,
13 Poliție, CNP 1770910420013 și                 sector 2, identificată cu C.I. seria RX nr. 349434/2005
  SLAV IULIAN, cetățean român, sex masculin,          eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 2, CNP 2820806134174
domiciliat în București, Aleea Calatis, Nr. 3, Bl. A14,     și
Sc. C, Ap. 33, Sector 6, identificat cu CI seria           în calitate de asociați S.C. DAVID’S
RT nr. 548953/02.04.2008 eliberată de SPCEP S6, Biroul      ACCESSORIES S.R.L., am hotărât suspendarea
Nr. 3, CNP 1740615463016, în calitate de asociați, am      activității pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
hotărât următoarele:                       11.06.2009.
  1. Radierea punctului de lucru din București,           Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
Str. Știrbei Vodă, Nr. 156, Bl. 23B, Sector 1;          neschimbate.
  2. Suspendarea activității societății pe o perioadă de      Redactat și procesat azi, 01.05.2009 în 3 exemplare.
3 ani, începând eu data de 27.05.2009.                (36/1.179.274)
  Hotărârea Adunării Generale a fost luată la sediul
societății.
                                        Societatea Comercială
  (34/1.179.272)                             KEMROM PROFESSIONAL - S.R.L.

         Societatea Comercială                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
         JEFIN AUDIT - S.R.L.
                                    A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 29.05.2009
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                Dl Oprea Adrian identificat cu CI seria RD număr
                                 418975 CNP 17008177461514, eliberată de secția 18 la
           NR. 1/30.05.2009              data de 29.10.2004 domiciliat în București, Sector 5,
  Subsemnații IORDAN EUGENIA, posesoare a            Str. Dumbrava Noua, nr. 36, bl. P25, sc. 1, et. 4, ap. 13 și
C.I. Seria RD, nr. 329489/28.07.2003, emisă de Secția 11     D-na Găvan Steliana identificată cu CI SERIA rd NUMĂR
Poliție, având CNP 2580216400041, și IORDAN MARIN,        18521, CNP 2751011451515, eliberată de secția 18 la
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
data 09.08.2001, domiciliată în București, sector 5,      pașaportul nr. 8143038036 eliberat la 28.02.2002 de
Int. Nicolae Musca nr. 9, asociați la S.C. KemRom       municipalitatea Wettstetten, toate cele 10 de părți sociale
Professional S.R.L, cu sediul în București, Str. Apostol    deținute de acesta la S.C. EDABIOR S.R.L., fiecare în
Margarit, numărul 3, C.U.I. RO22699806, având în        valoare de 10 lei RON, în valoare totală de 100 lei RON
același timp și calitatea de administratori la         reprezentând 50% din capitalul social al societății.
S.C. KemRom Professional S.R.L. (în baza actului         Art. 3 - În urma cesionării dna PUȘCA IOANA-VRAJA
constitutiv al societății comerciale); DECID:         va deveni asociat unic al S.C. EDABIOR S.R.L.
  1. Suspendarea activității pentru o perioadă de 3 ani     Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
(începând cu data de 29.05.2009) datorita lipsei activității  neschimbate.
și modificarilor legislative.                   Redactat azi, 10.06.2009, la București în 4 exemplare.
  (37/1.179.275)                         (39/1.179.277)


         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          EDABIOR - S.R.L.                     BRABUC BUSINESS - S.R.L.

           NOTIFICARE                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           DIN DATA DE 10.06.2009
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Baboi Mihaela domiciliata în București,
                                Ale. Brașoveni, nr. 3, bl. 18, sc. A, et. 8, ap. 40, sec. 2,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                identificată cu CI seria RX nr. 318721 eliberată la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                08.06.2005 de S7 Pol, CNP 2790501421518 în calitate
EDABIOR S.R.L., cu sediul în București, Aleea Someșul
                                de asociat unic, am decis:
Rece, nr. 14-18, bloc 4, scara 3, etaj 2, ap. 40, sector 1,
                                 - Deschiderea unui punct de lucru în Brașov, Galeriile
înregistrată sub nr. J40/20994/2008, cod unic de
                                Comerciale ‘Orizont 3000’, magazinul nr. 139, tronson B.
înregistrare 24878298, care a fost înregistrat sub
nr. 304307 din 11.06.2009.                     (40/1.179.278)
  (38/1.179.276)
                                        Societatea Comercială
                                        RODAS INVEST - S.R.L.
         Societatea Comercială
          EDABIOR - S.R.L.                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                A ASOCIAȚILOR S.C. RODAS INVEST S.R.L.
                                        NR. 1 /04.06.2009
    A ASOCIAȚILOR NR. 2 DIN 10.06.2009
                                  Subsemnații STANCESU MIHAI, domiciliat în
  Subsemnații PUȘCA IOANA-VRAJA, cu domiciliul în      București, Str. Maior Ion Coravu, Nr. 1-7, Bl. C4, Sc. B,
Germania, Wettstetten, identificată cu pașaportul       Ap. 76, Sector 2, identificat cu CI Seria RT, Nr. 298601,
nr. 8143038036 eliberat la 28.02.2002 de municipalitatea    eliberată de Secția 9 Poliție București, la 29.11.2003,
Wettstetten și BOCANEALA OCTAV-ROMEO, cu            cod numeric personal 1690930423028, ILIN SORIN
domiciliul în București, Aleea Someșul Rece, nr. 14-18,    MARIAN, domiciliat în București, Șos. Iancului, Nr. 6,
bl. 4, sc. 3, etaj 2, ap. 40, sector 1, identificat cu     Bl. 113B, Sc. A, Ap. 34, Sector 2, identificat cu CI Seria
C.I. seria RT nr. 603193, având CNP 1621011400063       RT, Nr. 294170, eliberată de Secția 9 Poliție București, la
eliberată la 26.09.2008 de SPCEP și biroul nr. 2, în      10.11.2003, cod numeric personal 1690815424520 și
calitate de asociați ai societății EDABIOR S.R.L. cu sediul  PAPACOCEA ALEXANDRU VALENTIN domiciliat în
în București, Aleea Someșul Rece, nr. 14-18, bl. 4, sc. 3,   București, Șos. Mihai Bravu, Nr. 90-96, Bl. D17, Sc. 4,
etaj 2, ap. 40, sector 1, J40/20994/2008,           Ap. 128, Sector 2, identificat cu CI, Seria RR, Nr. 341997,
C.U.I. 24878298, am hotărât modificarea actului        eliberată de Secția 8 Poliție București, la data de
constitutiv al societății după cum urmează:          12.11.2004, cod numeric personal 1700818423011,
  Art. 1 - Se revocă mandatul de administrator al dlui    asociați în cadrul S.C. RODAS INVEST S.R.L., hotărăsc
BOCANEALA OCTAV-ROMEO.                     următoarele:
  Art. 2 - Ca urmare a contractului de cesiune intervenit    - înregistrarea sediului secundar din Splaiul
între părți dl BOCANEALA OCTAV-ROMEO va cesiona        Independentei Nr. 294, Sector 6, București, Corpul de
dnei PUȘCA IOANA-VRAJA, cetățean german, cu          clădire E.
domiciliul în Germania, Wettstetten, născută la          - prelungirea sediului secundar al societății, din Splaiul
29.06.1953 în loc. Cluj, România, identificată cu       Independenței nr. 294, sector 6, București, Corp de
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009               13

Clădire E,                            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  - radierea sediului secundar al societății noastre din    GIRMA PROD S.R.L., cu sediul în București,
Calea Călărași, nr. 165, Bl. 38, Sc. 3, Ap. 2-3, sector 3,    Str. SOLD. TINA PETRE, nr. 9, bloc L38, scara A, etaj 6,
București.                            ap. 34, sector 3, înregistrată sub nr. J40/4495/1993, cod
                                 unic de înregistrare 3399110, care a fost înregistrat sub
  (41/1.179.279)
                                 nr. 304349 din 11.06.2009.
                                   (43/1.179.281)
        Societatea Comercială
      GRIZZLY WOOD GRUP - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR. 1/05.06.2009                     GIRMA PROD - S.R.L.

  A AGA A S.C. GRIZZLY WOOD GRUP S.R.L. CU                  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
 SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, ȘOS. GIURGIULUI
 NR. 125, BL. 4A, SC. 4, ET. 8, AP. 142, SECTOR 4,               NR. 1/05.06.2009 AL
    ÎNMATRICULATĂ LA REG. COM. SUB               S.C. GIRMA PROD S.R.L. CU SEDIUL SOCIAL ÎN
    NR. J40/5583/2003, C.U.I. 15386229             BUCUREȘTI, STR. SOLD. TINA PETRE, NR. 9,
       CAPITAL SOCIAL 300 LEI                   BL. L38, SC. A, AP. 34, SECTOR 3,
                                      J40/4495/1993 C.U.I. 3399110
  Întrunită în ședința extraordinară, azi 05.06.2009, la           CAPITAL SOCIAL 200 LEI
sediul social din București, Sos. Giurgiului, nr. 125, bl. 4A,
sc. 4, et. 8, ap. 142, sector 4, în prezenta tuturor        Subsemnata
asociaților:                            PANA MARGARETA, cetățean român, născută la data
  1. UZUN N. GHEORGHE, cetățean român, domiciliat        de 23.02.1954 în București, sector 7, domiciliată în
în București, Șos. Giurgiului, nr. 125, bl. 4A, sc. 4, et. 8,  București, Str. Sold. Petre Tina, nr. 9, bl. L38, sc. A,
ap. 142, sector 4, identificat cu CI seria RR nr. 348732,    ap. 34, sector 3, legitimată cu CI seria RD nr. 281058
emisă de Secția 16 Poliție București, la data de         eliberată de Secția 12 Poliție la data de 19.11.2002,
10.12.2004, CNP 1720504443013 deținător al 15 părți       CNP 2540223400329, deținătoare a 20 părți sociale în
sociale în valoare de 150 lei, aport în numerar,         valoare de 200 lei, reprezentând 100% din capitalul
reprezentând 50% din capitalul social total, participare la   social, în calitate de asociat unic
profit și pierderi;                         Am decis următoarele:
  2. CHIRICA DINU-GABRIEL, cetățean român,             Art. 1. Se radiază obiectul secundar al societății.
domiciliat în București, str. Știrbei Vodă, nr. 56, et. 2,     Noul obiect de activitate secundar este următorul:
ap. 1, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 071249       4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
emisă de SEP la data de 26.05.1999,               proaspete, în magazine specializate
                                  4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
CNP 1740708270605 deținător al 15 părți sociale în
                                 din carne, în magazine specializate
valoare de 150 lei, aport în numerar, reprezentând 50%
                                  4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
din capitalul social total, participare la profit și pierderi;
                                 moluștelor, în magazine specializate
  Cu unanimitate de voturi a celor prezenți, asociații au
                                  4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
hotărât următoarele:
                                 patiserie și produselor zaharoase, în magazine
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o durată
                                 specializate
de 3 ani cu începere de la data de 05.06.2009 și până la
                                  4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
data de 05.06.2012.
                                 specializat
  Prezentul act modifică în mod corespunzător actul
                                  4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
constitutiv al societății.
                                 magazine specializate
  Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare.
                                  4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
  (42/1.179.280)                        alimentare, în magazine Specializate
                                  4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
                                 băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
         Societatea Comercială              chioșcuri și piețe
         GIRMA PROD - S.R.L.
                                  4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
                                 piețe al altor produse
            NOTIFICARE
                                  5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Societatea va desfășura orice alte activități, care au
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   legătură directă sau indirectă cu realizarea obiectului de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         activitate expus mai sus, inclusiv activități de import
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   export.
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
  Art. 2. Se numește în funcția de administrator pe             Societatea Comercială
durată nelimitată, cu puteri depline și                  COMNORD NEW TEHNIC - S.R.L.
  nelimitate d-na până MARGARETA având datele de
identificare de mai sus.                                NOTIFICARE
  Art. 3. Se introduce art. 12. care va avea următorul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cuprins:                            București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  “Asociatul unic are drepturile și obligațiile ce revin   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Adunării Generale a Asociaților potrivit dispozițiilor     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Legii 31/1990 republicată.                   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                COMNORD NEW TEHNIC S.R.L., cu sediul în București,
  Conducerea și administrarea societății se face de
                                Calea Griviței, nr. 136, bloc corp “A”, etaj I, ap. camera
către asociatul unic până MARGARETA. Administratorul
                                21, sector 1, înregistrată sub nr. J40/14317/2005,
va avea puteri depline și nelimitate.              cod unic de înregistrare 17879738, care a fost înregistrat
  Durata mandatului administratorului este nelimitata.    sub nr. 304368 din 11.06.2009.
Administratorul poate delega parțial sau în totalitate
atribuțiunile lui”.                         (46/1.179.284)
  Art. 4. Se introduce art. 18 care va avea următorul
cuprins:                                   Societatea Comercială
  “Societatea poate fi dizolvată și prin decizia             COMNORD NEW TEHNIC - S.R.L.
asociatului unic, adoptată cu respectarea dispozițiilor
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
legale în vigoare.
  Următoarele situații duc la dizolvarea societății: prin      A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 01.06.2009
decizia asociatului unic, atunci când acesta apreciază că
societatea nu-și mai poate continua activitatea, din        Asociații
                                  1. Cambera Paul, cetățean român, căsătorit,
diverse motive; imposibilitatea realizării obiectului de
                                domiciliat în localitatea Buftea, str. Iuliu Maniu, nr. 64,
activitate; reducerea capitalului social sub limita admisă
                                jud. Ilfov, având actul de identitate CI, seria IF, nr. 117238,
de lege, dacă asociatul unic nu ia măsuri de completare     eliberat de SPCLEP Buftea, la 4.07.2006,
a acestuia; falimentul; în alte cazuri prevăzute de lege.    CNP 1520221400608, deținător al unui număr de
  În caz de dizolvare, societatea se lichidează.       120 părți sociale din totalul de 250 părți sociale, și
Lichidarea societății se face în conformitate cu dispozițiile   2. S.C. COMNORD S.A., cu sediul în Calea Grivitei
legale în vigoare”                       nr. 136, sector 1, București, înregistrată la Oficiul
  Redactată și semnată în 2 (două) exemplare.         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
                                sub nr. J40/493/1991, C.U.I. 1590368, reprezentata legal
  (44/1.179.282)
                                de      Președintele      Consiliului       de
                                Administratie - dna Oleana Negoita, deținătoare a
       Societatea Comercială               130 părți sociale din totalul de 250 părți sociale,
    GENERAL ELECTRIC SERVCOM - S.R.L.             Au decis în unanimitate următoarele:
                                  Art. I. Schimbarea denumirii societății
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             S.C. Constructii-Montaj Nord S.R.L. Societatea se va
                                numi S.C. COMNORD NEW TEHNIC S.R.L. Denumirea
        DIN DATA DE 27.05.2009             a fost rezervată sub nr. 274457/28.05.2009.
                                  Art. II. Dl Cambera Paul va exercita mandatul de
  Subsemnatul VELISAR ION cu CNP 1580727400345,        administrator pentru un nou mandat de 6 luni, de la data
domiciliată în București, str. Cupidon, nr. 20, sector 5    prezentului act și până la data de 30.11.2009.
identificată cu C.I. seria RT. nr. 345542, eliberată de      Art. II. Modificarea actului constitutiv al societății după
SECȚIA 19 la data de 20.07.2004- în calitatea de asociat    cum urmează: “Art. 1 din Actul Constitutiv al societății va
și administrator la S.C. GENERAL ELECTRIC            avea următorul cuprins: în conformitate cu prevederile
SERVCOM S.R.L.                         Legii 31/1990 republicată, cât și cu stipulațiile prezentului
  AM DECIS URMĂTOARELE:                    act constitutiv, se constituie, începând cu data
  1. prelungirea mandatului administratorului Velisar Ion   înmatriculării la Registrul Comerțului, Societatea
pe o perioadă de 4 ani.                     ComercialăCU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, ce va purta
  2. suspendarea activității societății sus menționate pe   numele de S.C. COMNORD NEW TEHNIC S.R.L., având
                                dovadă     privind    disponibilitatea      firmei
o perioadă de 3 ani.
                                nr. 274457/28.05.2009 eliberată de Oficiul Registrului
  (45/1.179.283)                       Comerțului de pe lângă Tribunalul București”
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009               15

  “Art. 11. Conducerea și administrarea societății revine   legitimat cu CI seria RT nr. 256007 eliberată de către
Administratorului                        Secția 17 la data de 04.02.2003, posesor a unui număr
  Unic.                            de 2 părți sociale în valoare de 20 lei reprezentând 10%
  “Art. 12. (al.2) Mandatul administratorul unic este de 6   din capitalul social al S.C. Legal Consulting Office S.R.L.
luni începând cu data numirii în funcție”.           București cu sediul în loc. București, Aleea Moreni, nr. 2,
  “ Art. 15. (al.2) Societatea va continua să funcționeze   Bl. 6G1, Sc. 2, Etaj 1, Ap. 19, Sector 3 București,
când numărul asociaților va crește, prin cesionarea       înregistrată la Reg. Com, sub nr. J40/7843/2001,
părților sociale către alte persoane fizice sau juridice care  C.U.I. 14180386, am hotărât suspendarea activității
vor deveni astfel asociați ai S.C. COMNORD NEW         societății pe o perioadă de 3 ani începând cu data de
TEHNIC S.R.L și când numărul asociaților va scădea la      10.06.2009.
un singur asociat, sub forma societății cu răspundere
limitată cu asociat unic.”                     (49/1.179.287)

  (47/1.179.285)
                                         Societatea Comercială
                                        BRENY DREAMS - S.R.L.
         Societatea Comercială
          SOLGEST - S.R.L.                          NOTIFICARE

      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       NR. 1 DIN DATA DE 15.05.2009            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnatul NICULESCU RADU CONSTANTIN,
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
legitimat cu CI seria DP nr. 126481, eliberată de I.N.E.P.
                                BRENY DREAMS S.R.L., cu sediul în București,
la data de 25.09.2007, CNP 1750216421521, domiciliat
                                Str. Aleea Istru, nr. 2B, bloc A14C, scara 6, etaj 1, ap. 79,
în București, str. Alexandru cel Bun, nr. 12, bl. T61, sc. A,
                                sector 6, înregistrată sub nr. J40/5338/2008, cod unic de
et. 3, ap. 12, în calitate de asociat unic la
                                înregistrare 23571740, care a fost înregistrat sub
S.C. SOLGEST S.R.L., identificată prin J40/8047/2005,
                                nr. 304407din 11.06.2009.
C.U.I. 17541728, având sediul social în București,
sector 6, str. Sibiu, nr. 17, bl. Z5, sc. A, et. 10, ap. 62,    (50/1.179.288)
hotărăsc:
  se prelungește mandatul acordat administratorului
                                         Societatea Comercială
societății dl NICULESCU RADU CONSTANTIN, legitimat
                                        BRENY DREAMS - S.R.L.
cu CI seria DP nr. 126481, eliberată de I.N.E.P. la data de
25.09.2007, CNP 1750216421521, domiciliat în
                                   DECIZIA ASOCIATULUI UNIC 01/04 06 2009
București, str. Alexandru cel Bun, nr. 12, bl. T61, sc. A,
et. 3, ap. 12, pe o perioadă de 4 (patru) ani.           Subsemnata DRAGOMIR MIHAELA ELENA - de
                                cetățenie română, născută la 09.05.1982 în Brașov,
  (48/1.179.286)
                                Jud. Brașov, domiciliată în București, str. Aleea Istru
                                nr. 2B, bl. A14C, sc. 6, et. 1, ap. 79, sector 6, posesoare
       Societatea Comercială               a CI seria RR nr. 408822 eliberată de SPCEP S6 biroul
    LEGAL CONSULTING OFFICE - S.R.L.            nr. 3 la data de 01.09.2006, CNP 2820509080096,
                                asociat unic, deținător a 100% din valoarea capitalului
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              social, prin prezenta, DECID
                                  Art. 1. Asociatul unic, Dragomir Mihaela Elena, va
         A ASOCIAȚILOR                 cesiona 20 de părți sociale cu valoare nominală de 10 lei,
    S.C. LEGAL CONSULTING OFFICE S.R.L.           în valoare totală de 200 lei, reprezentând 100% din
     BUCUREȘTI DIN DATA DE 10.06.2009
                                valoarea capitalului social, către D-na Badea Petruta, de
  Subsemnații Musat (fosta Gheorghiu) Geta,          cetățenie română, născută la 08.10.1973 în București,
domiciliată în loc. Brăila, Str. Poet Grigore Alexandrescu,   sec. 1, fiica lui Dumitru și Elisabeta, domiciliată în
nr. 110, CNP 2690816092233, legitimată cu C.I. seria XR     București, str. Giuseppe Garibaldi nr. 24, sc. A, ap. 4,
nr. 306588 eliberată de SPCLEP Brăila la data de        sect. 2, identificată cu CI seria RX nr. 261652 eliberată de
05.02.2009, posesoare a unui număr de 18 părți sociale     Secția 6 la 02.02.2005, CNP 2731008410011 și se
în valoare de 180 lei, reprezentând 90% din capitalul      retrage din societate fără a mai avea vreo pretenție de
social al S.C. Legai Consulting Office S.R.L. București și   orice natură.
domnul Mandrila Nicolai, domiciliat în București,          Art. 2. Revocarea mandatului administratorului
Calea 13 Septembrie, nr. 109, Bl. 105, Sc. 1, Et. 9, Ap. 26,  Dragomir Mihaela Elena și numirea în funcția de
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
administrator pentru un mandat cu o durată nelimitată a             Societatea Comercială
D-nei Badea Petruta cu datele de identificare de mai sus.          FIREDIVE INTERACTIVE - S.R.L.
  Art. 3. În urma cesiunii capitalul social în valoare totală
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
de 200 lei va fi divizat în 20 de părți sociale cu valoare
nominală de 10 lei, acestea urinând sa revină în         A ASOCIAȚILOR S.C. FIREDIVE INTERACTIVE S.R.L.
exclusivitate D-nei Badea Petruta cu datele de                 NR. 02/01.06.2009
identificare de mai sus                       Noi, asociații
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân         FIRAN CORNELIU, născut în București, la data
neschimbate.                           27.10.1985, de cetățenie română, domiciliat în București,
  Semnată în 3 (trei) exemplare la București,          str. Lacul Plopului, nr. 5, bl. P73, sc. A, et. 3, ap. 11,
                                 sectorul 5, posesor al C.I. seria RT nr. 052214, eliberată
azi 04.06.2009.
                                 de   Secția   19   la  data   de  01.11.1999,
  (51/1.179.289)                        CNP 1851027460066
                                   RACOTI DAN ALEXANDRU, născut în Sibiu la data
                                 20.10.1985, de cetățenie română, domiciliat în București,
         Societatea Comercială              str. Moinesti, nr. 12, bl. 204, sc. A, et. 7, ap. 47,
        A&G GRUP IMOB - S.R.L.              sectorul 6, posesor al C.I. seria RD nr. 490427, eliberată
                                 de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 01.09.2006,
         DECIZIE ASOCIAT UNIC              CNP 1851020324781
                                   NECULA MARIANA, născută în Harsova,
  Subsemnatul Mihalache Constantin, domiciliat în
                                 județul Constanța la data de 26.02.1987, de cetățenie
Sector 5, București, Aleea Sg. Maj. Vasile Topliceanu,      română, domiciliată în Harsova, județul Constanța,
Nr. 11, bl. P36, Sc. 1, Et. 5, ap. 18, cetățean român,      str. Revoluției, nr. 50, bl. 12, sc. B, ap. 30, posesoare a
căsătorit, născut la data de 16.10.1963 în București, fiul    C.I. seria KT nr. 181581, eliberată de Ors. Harsova, la
lui Ion și Măria identificat cu C.I. scria RT. Nr. 281284    data de 26.02.2001, CNP 2870226133252
eliberată de secția 19 poliție la data de 09.09.2003         STANCU ALEXANDRU, născut în București la data
                                 16.02.1985, de cetățenie română, domiciliat în București,
CNP 1631016400251, în calitate de asociat unic al
                                 Aleea Lipanesti, nr. 2, bl. J21, sc. A, ap. 1, sectorul 3,
S.C. A&G GRUP IMOB S.R.L., cu sediul în BUCUREȘTI,
                                 posesor al C.I. seria RR nr. 178346, eliberată de Secția
SECTOR 5, Str. Mărgeanului, Nr. 50, Bl. 1,Sc. 1, Et. 1,     13 Poliție la data de 15.10.2001, CNP 1850216460072
Ap. 2, Cod unic de înregistrare fiscală 16452665, Nr. de       HOTĂRÂM
înregistrare Registrul Comerțului J40/8469/2004, am         1. Transmiterea părților sociale astfel; Intre
hotărât suspendarea activității societății pe perioadă      subsemnații:
01.06.2009 - 01.06.2012                       - FIRAN CORNELIU, născut în București, la data
                                 27.10.1985, de cetățenie română, domiciliat în București,
  (52/1.179.290)                        str. Lacul Plopului, nr. 5, bl. P73, sc. A, et. 3, ap. 11,
                                 sectorul 5, posesor al C.I. seria RT nr. 052214, eliberată
                                 de   Secția   19   la  data   de  01.11.1999,
        Societatea Comercială              CNP 1851027460066, în calitate de cedent
      FIREDIVE INTERACTIVE - S.R.L.              - RACOTI DAN ALEXANDRU, născut în Sibiu la data
                                 20.10.1985, de cetățenie română, domiciliat în București,
            NOTIFICARE                str. Moinesti, nr. 12, bl. 204, sc. A, et. 7, ap. 47,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     sectorul 6, posesor al C.I. seria RD nr. 490427, eliberată
                                 de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 01.09.2006,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 CNP 1851020324781, în calitate de cedent
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   Și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     - NECULA MARIANA, născută în Harsova,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    județul Constanța la data de 26.02.1987, de cetățenie
FIREDIVE INTERACTIVE S.R.L., cu sediul în București,       română, domiciliată în Harsova, județul Constanța,
Str. Moinești, nr. 12, bloc 204, scara A, etaj 7, ap. 47,    str. Revoluției, nr. 50, bl. 12, sc. B, ap. 30, posesoare a
cameral, sector 6, înregistrată sub nr. J40/12171/2008,     C.I. seria KT nr. 181581, eliberată de Orș. Harsova, la
cod unic de înregistrare 24196843, care a fost înregistrat    data de 26.02.2001, CNP 2870226133252, în calitate de
                                 cesionar.
sub nr. 304420 din 11.06.2009.
                                   Eu, FIRAN CORNELIU cedez dnei. NECULA
  (53/1.179.291)                        MARIANA 90 părți sociale în valoare nominală de 10 lei
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                 17

fiecare, reprezentând 30% din capitalul social, respectiv    sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 458241,
900 lei, deținute de mine în cadrul S.C. FIREDIVE        CNP 1520208400083 eliberată de SPCEP S1 la data de
INTERACTIVE S.R.L.                       28.05.2007
  Eu, RACOTI DAN ALEXANDRU cedez dnei. NECULA          În calitate de asociat unic al S.C. EVELYNNE STIL
MARIANA 90 părți sociale în valoare nominală de 10 lei     S.R.L. deținând 100% din capitalul social decid:
fiecare, reprezentând 30% din capitalul social, respectiv     I. Suspendarea activității a S.C. EVELYNNE STIL
900 lei, deținute de mine în cadrul S.C. FIREDIVE
                                S.R.L. începând cu data de 01.06.2009 până la data de
INTERACTIVE S.R.L.
                                01.06.2012. în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.
  Eu, NECULA MARIANA, preiau de la
                                  II. Deleg pe D-nul ALBU LAURENTIU MIHAI, cetățean
dl. FIRAN CORNELIU capitalul deținut de acesta la
societatea mai sus menționată, 90 părți sociale în valoare   român, născut în București, la data de 15.02.1981,
nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 30% din        domiciliat în București, Aleea Madarasi, nr. 13, bloc D4,
capitalul social, respectiv 900 lei și de la dl. RACOTI DAN   sc. 1, et. 1, ap. 6, Sect. 3, identificat cu carte de identitate
ALEXANDRU capitalul deținut de acesta la societatea       seria RD, nr. 474163, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4,
mai sus menționata, 90 părți sociale în valoare nominală    la data de 18.05.2006, cod numeric personal
de 10 lei fiecare, reprezentând 30% din capitalul social,    1810215430040 pentru a reprezenta S.C. EVELYNNE
respectiv 900 lei.                       STIL S.R.L. în față Registrului Comerțului București sa
  Totodată, declaram ca înțelegem să ne subrogam în      depună și sa ridice toate documentele necesare pentru
toate drepturile și obligațiile cedentului în limita părților  suspendarea activității în conformitate cu prevederile
sociale cedate, ca asociați al S.C. FIREDIVE          Legii 31/1990.
INTERACTIVE S.R.L.                         Adoptată în București, astăzi 01.06.2009, în limba
  Prețul cesiunii este de 1800 lei, reprezentând
                                Română, în 3 exemplare originale, intr-o ședința legal
180 părți sociale în valoare nominală de 10 lei Fiecare,
                                convocată și constituită.
respectiv 60% din capitalul social, preț plătit de dna
NECULA MARIANA dlui FIRAN CORNELIU și                (55/1.179.293)
dlui RACOTT DAN ALEXANDRU.
  Societatea va funcționa cu doi asociați în persoana
                                         Societatea Comercială
dlui STANCU ALEXANDRU, deținând 30 părți sociale în
                                         PRO MAGNUM - S.R.L.
valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 10% din
capitalul social, respectiv 300 lei și a dnei NECULA
                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
MARIANA, deținând 90 părți sociale în valoare nominală
de 10 lei fiecare, reprezentând 90% din capitalul social,
                                  AL S.C. PRO MAGNUM S.R.L. NR. 1/11.06.2009
respectiv 2700 lei.
  2. Se revocă din funcția de administrator dl. RACOTI      IONITA GABRIELA, cetățean român, domiciliată în
DAN ALEXANDRU și se numește dna. NECULA             București Str. Porumbacului, nr. 1, bl. 24, sc. 3, parter,
MARIANA cetățean român, născut la data de 26.02.1987      ap. 113, sect. 6, necăsătorită, născută la data de
în Harsova, domiciliată în Harsova, județul Constanța,     24.09.1983 în București sect. 6, identificat cu CI seria RT
str. Revoluției, nr. 50, bl. 12, sc. B, ap. 30, posesoare a   nr. 604191, emisă de SPCEP S6, la data de 30.09.2008,
C.I. seria KT nr. 181581, eliberată de Orș. Harsova, la     CNP 2830924460022 în calitate de asociat unic al
data de 26.02.2001, CNP 2870226133252,             S.C. PRO MAGNUM S.R.L., cu sediul în
  3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                B-dul Constantin Brâncoveanu, nr. 65-71, bl. 29, sc. 1,
neschimbate.
                                et. 5, ap. 22, sect. 4, înregistrată la Registrul Comerțului
  (54/1.179.292)                       sub nr. J40/21053/2007, C.U.I. 22716834, DECIDE:
                                  Art. 1 - S.C. PRO MAGNUM S.R.L. își suspendă
         Societatea Comercială             activitatea pe o perioadă de 2 ani, începând cu data
        EVELYNNE STIL - S.R.L.             prezentei decizii.
                                  Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al societății
    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 2             rămân neschimbate.
                                  Asociatul vor lua toate masurile necesare înregistrării
        DIN DATA DE 01.06.2009
                                prezentei decizii la Registrul Comerțului, toate cheltuielile
 Subsemnatul                          urmând a fi suportate de societate.
 DEMETRESCU VULCAN ALEXANDRU, cetățean
                                  Întocmită în 3 exemplare astăzi, 11.06.2009.
român, născut la data de 08.02.1952 în București,
domiciliat în București, Str. Emanoil Porumbarii, nr. 86A,     (56/1.179.295)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
      Societatea Comercială                nr. societății 1525242, cu sediul în Leeds City Office Park,
   ELMEDICA CUANTIC DIAGNOSTIC - S.R.L.            Meadow Lane nr. 3, Leeds LSI 1, 5DB, care deține
                                0,0001% din capitalul social al Societății, reprezentată
       HOTĂRÂRE NR. 2/10.06.2009             legal de David Edward Spencer Broadbent în calitate de
  Subsemnații CĂTĂNESCU LIANA ELENA              Director;
VERONICA, domiciliată în București, str. Câmpineanca        Denumite în continuare “Acționarii”.
nr. 6, bl. 2T, sc. B, et. 3, ap. 25, sector 3, legitimată cu    În urma dezbaterilor, Acționarii au aprobat în
C.I. seria RT nr. 249363, eliberată la 06.12.2002 de      unanimitate următoarele hotărâri:
Secția 13 Poliție, C.N.P. 2690214304000 și             Prima Hotărâre
CĂTĂNESCU PUIU, cetățean român, domiciliat în            Acționarii hotărăsc înființarea următoarelor puncte de
București, str. Câmpineanca, nr. 6, bl. 2T, sc. B, et. 3,    lucru în care se va desfășura activitatea principală a
ap. 25, sector 3, legitimat cu C.I. seria RR nr. 442774,    Societății, și anume cod CAEN 6492 - Alte activități de
eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4 la data de 03.04.2007,    creditare - acordare de credite de consum:
C.N.P. 1530209400068, am hotărât, cu unanimitate de         > Punctul de lucru din Tecuci, Str. Ștefan cel Mare,
voturi, următoarele:                      nr. 108, Jud. Galați, România.
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de     > Punctul de lucru din Slobozia, B-dul Chimiei,
3 ani, începând cu data de 01.07.2009.             bloc D3, sc. C, et. 2, ap. 40, Jud. Ialomița, România.
  2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al        > Punctul de lucru din Târgu Jiu, Str. Victoria, nr. 168,
societății rămân neschimbate.                  Jud. Gotj, România.
  Redactată în 5 exemplare originale.               > Punctul de lucru din Onești, Aleea Crinilor, sc. X,
  (57/1.179.296)                       parter, ap. 74, Jud. Bacău, România.
                                  > Punctul de lucru din Râmnicu Sărat, Str. Focșani
                                nr. 4 (o cameră), Jud. Buzău, România.
      Societatea Comercială
  PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE              > Punctul de lucru din Drobeta Turnu Severin,
    FINANCIARA NEBANCARA - S.A.               Str. Traian nr. 105, et. 2, ap. 3, Jud. Mehedinți, România.
                                  A Doua Hotărâre
  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE               Acționarii împuternicesc pe Dl. Dragoș Marinescu,
                                cetățean român, identificat cu CI seria DP nr. 106128,
   A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PROVIDENT            CNP 1671029463044, personal sau printr-o persoană
  FINANCIAL ROMÂNIA INSTITUȚIE FINANCIARĂ           subsecventă împuternicită să acționeze cu deplină
        NEBANCARĂ S.A.                  putere și autoritate și să reprezinte Societatea și
  La data de 31 martie 2009 acționarii S.C. Provident     Acționarii Societății pentru: (i) a înregistra la orice
Financial România Instituție Financiară Nebancară S.A.,     autoritate competentă, inclusiv dar fără a se limita la
o societate constituită și funcționând în conformitate cu    Registrul Comerțului, modificările Actului Constitutiv al
legile române, cu sediul în Calea Șerban Vodă, nr. 133,     Societății adoptate prin prezenta, (ii) a semna orice act
Central Business Park, et. 1, Corp. D-E, Sectorul 4,      adițional la Actul Constitutiv al Societății și/sau Actul
București, România, înregistrată la Registrul Comerțului    Constitutiv al Societății actualizat cu modificările
cu nr. J40/1682/2006, cod unic de înregistrare 18346091     prevăzute în prezenta, în numele și pe seama Acționarilor
(“Societatea”), a organizat o adunare generală ordinară a    Societății, (iii) a semna în numele și pe seama Societății
acționarilor (“Adunarea”), fără notificare prealabilă, în    toate declarațiile și documentele necesare și pentru a
conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale    îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea
nr. 31/1990, modificată și completată, toți acționarii fiind  modificărilor la Registrul
de acord cu Adunarea și cu ordinea de zi.              Comerțului, (iv) a îndeplini toate formalitățile cerute de
  Toți acționarii au fost prezenți la Adunare, după cum    legea română și să semneze toate documentele
urmează:                            litigioase sau non-litigioase în numele și pe seama
  (1) International Personal Finance Investments       Societății exclusiv în scopul înregistrării modificărilor
Limited, o societate înființată în conformitate cu legile din  menționate mai sus și (v) pentru a reprezenta Acționarii
Anglia, înregistrată cu nr. societății 961088, cu sediul în   Societății în fața oricăror instituții sau autorități
Leeds City Office Park, Meadow Lane nr. 3, Leeds LSI 1,     competente relevante având legătură cu modificările
5DB, care deține 99,9999% din capitalul social al        respective.
Societății, reprezentată legal de Nicholas Illingworth în      Prezenta Hotărâre a fost luată și semnată astăzi,
calitate de Director;                      31 martie 2009, în 2 (două) exemplare originale în
  (2) IPF Holdings Limited, o societate înființată în     română și în engleză.
conformitate cu legile din Anglia, înregistrată cu         (58/1.179.297)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009               19

         Societatea Comercială             str. Vasile Lascar, nr. 129, colt cu str. Mihai Eminescu
         B.D.T. REGIE - S.R.L.            nr. 156, sector 2, în București, str. Radu Voda, nr. 28A,
                                sector 4.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                  La sediul social societatea va desfășura activitatea de
 AL S.C. B.D.T. REGIE S.R.L., NR. 1 DIN 29.05.2009      5610 - restaurante.
  Subsemnata     PAVA    DANIELA-CARMEN,         3. Se radiază sediul social lucrativ al societarii din
CNP 2621213400156, domiciliată în București, Sectorul     București, str. Vasile Lascar, nr. 129, colt cu Mihai
4, Str. Covasna, nr. 14, bl. E16, sc. 2, et. 2, ap. 32,    Eminescu nr. 156, et. Parter, sectorul 2,
identificat cu C.I., seria RD, număr 589726 emisă de        4. Urmare Contractului de Cesiune de părți sociale din
SPCEP biroul nr. 2 la data de 27.08.2008, în calitate de    data de 04.06.2009 încheiat de părți prin care dl MIRON
asociat unic și administrator, am hotărât, în conformitate
                                PINHAS în calitate de cedent, cedează în capitalul social
cu prevederile art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,
                                total în valoare de 200 RON, împărțit în 20 părți sociale a
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
întreruperea temporară a activității pe o perioadă de 3 ani  câte 10 RON fiecare parte socială, reprezentând
începând cu data de 29.05.2009.                100% dnei ZISMAN SARA, 5 părți sociale a 10 RON
  Întocmită în 3 exemplare originale, astăzi 29.05.2009,   fiecare parte socială în valoare totală de 50 RON,
data semnării.                         reprezentând 25% și dlui ZISMAN SIMHA 5 părți sociale
  (59/1.179.298)                       a 10 RON fiecare parte socială în valoare totală de
                                50 RON, reprezentând 25%,
        Societatea Comercială                Capitalul social total, părțile sociale, cota de
     SIMEXIM INTERNATIONAL - S.R.L.            participare a asociaților în cadrul societarii la beneficii și
                                pierderi se împarte astfel:
   HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 04.06.2009            - ZISMAN SIMHA - aport în valoare de 100 RON
         A ASOCIAȚILOR                împărțit în 10 părți sociale, a 10 RON fiecare,
    S.C. SIMEXIM INTERNATIONAL S.R.L.           reprezentând 50%.
     J40/11731/2002, C.U.I. R 15026807            - ZISMAN SARA - aport în valoare de 100 RON
  Subscrișii,                        împărțit în 10 părți sociale, a 10 RON fiecare,
  - ZISMAN SIMHA, cetățean israelian, cu domiciliul în    reprezentând 50%,
Iayne, str. Tiltan nr. 82, Israel, posesor al pașaportului     Prezenta Hotărâre face parte integrantă din Actul
nr. 8763562, emis de autoritățile israeliene la data de    Constitutiv al societății, restul prevederilor rămân
13.02.2001,                          neschimbate. Redactată în 2 exemplare cu valoare de
  - ZISMAN SARA, cetățean israelian, cu domiciliul în    original astăzi 04.06.2009.
Bat-yam, str. Horest nr. 21, Israel, de sex feminin,
născută în București la data de 05.10.1953 - Romania,       (60/1.179.299)
posesoare a pașaportului nr. 11253072, eliberat de
autoritățile de la București, la data de 04.01.2006,             Societatea Comercială
  - MIRON PINHAS, cetățean israelian, cu domiciliul în         SIMEXIM INTERNATIONAL - S.R.L.
Ashdod, str. Almogim, nr. 17, Israel, de sex masculin,
născut în USSR la data de 22.08.1940, posesor al                   NOTIFICARE
pașaportului nr. 11476581, eliberat de autoritățile de la
Ashdod la data de 10.04.2006, prin mandatar, Zisman        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Simha conform procurii speciale, tradusă, legalizată și    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
autentificată sub nr. 0176, de Notar I. Nathansonn, la     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 03.08.2008,                      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  în calitate de asociați ai S.C. SIMEXIM          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul social în București,      SIMEXIM INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
str. Vasile Lascar, nr. 129, colt cu Mihai Eminescu, nr.    București, Str. RADU VODĂ, nr. 28A, sector 4,
156, et. Parter, sectorul 2, în cadrul Adunării generale a   înregistrată sub nr. J40/11731/2002, cod unic de
asociaților am hotărât următoarele:
                                înregistrare 15026807, care a fost înregistrat sub
  1. Se retrage din societate prin cesiune de părți
                                nr. 304513 din 11.06.2009.
sociale Dl Miron Pinhas.
  2. Se schimbă sediul social al societății din București,    (61/1.179.300)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
       Societatea Comercială               50% din capitalul social total, d-lui CONSTANTIN
     NICONI PROD COM IMPEX - S.R.L.            DANIEL cetățean român, sex masculin, necăsătorit,
                                născut la data de 24.10.1984 în Mun. București, sect. 5,
            NOTIFICARE                fiul lui Iulica și Paula, domiciliat în București, Str. Telita,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. 15, bl. 120, sc. 1, et. 3, ap. 12, sect. 5, identificat cu
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   CI seria RT nr. 615519, eliberată de SPCEP S5 biroul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr. 3 la data de 11.11.2008, CNP 1841024450038.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Retragerea din societate se va face în condițiile ce se vor
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   stabili în contractul de cesiune ce urmează a se încheia.
NICO NIPROD COM IMPEX S.R.L., cu sediul în             Art. 3. Urmare a cesiunii de părți sociale stabilita de
București, Calea RAHOVEI, nr. 293, bloc 81 A, scara 1,     asociați, participarea la Capitalului Social va arata astfel:
etaj 9, ap. 26, sector 5, înregistrată sub             - MICLOS MARIAN ANDREI, 10 părți sociale, în
nr. J40/2808/2002, cod unic de înregistrare 14565960,      valoare de 10 lei fiecare, și în valoare totală de 100 lei,
care a fost înregistrat sub nr. 304542 din 11.06.2009.     reprezentând 50% din capitalul social de 200 lei.
  (62/1.179.301)                         - CONSTANTIN DANIEL, 10 părți sociale, în valoare
                                de 10 lei fiecare, și în valoare totală de 100 lei
                                reprezentând 50% din capitalul social de 200 lei
       Societatea Comercială
                                  Art. 4. Se eliberează din funcția de administrator al
     NICONI PROD COM IMPEX - S.R.L.
                                S.C. NICONI PROD COM IMPEX S.R.L.,
     HOTĂRÂREA ADUNARII GENERALE              d-na NICOLAE CLAUDIA și se numește în aceasta
                                funcție pe perioadă nelimitată d-nul MICLOS MARIAN
      A ASOCIAȚILOR NR. 1 /29.05.2009           ANDREI; cetățean român, sex masculin, născut la data
                                de în Mun. București, sect. 4, fiul lui Gheorghe și Florica,
  Subsemnații
                                domiciliat în București, Calea Rahovei, nr. 293, bl. 81 A,
  1. ONICEANU VERONICA, cetățean român,
                                sc. 1, et. 9, ap. 26, sector 5, identificat cu CI seria
căsătorită, născută la data de 09,09.1957 în Sat Ganesti,
                                RR nr. 087680 eliberată de Secția 18 poliție la data de
Jud. Galați, identificat cu C.I. seria RR nr. 156888,
                                29.01.2000, CNP 1860204440062
eliberată de secția 18 pol, la data de 15.02.2001,
                                  Art. 5. Se schimbă sediul social din București,
CNP 2570909400682 domiciliată în București,
                                Str. Vedea, nr. 1, bl. 82, sc. 4, parter, ap. 146, sect. 5, în
Calea Rahovei, nr. 303, bl. 66, sc. D, et. 5, ap. 22,
                                București, Calea Rahovei, nr. 293, bl. 81 A, sc. 1, et. 9,
sect. 5, și
                                ap. 26, sect. 5.
  2. NICOLAE CLAUDIA, cetățean român, căsătorită,
născută la data de 19.05.1970 în Com. Rasuceni,           (63/1.179.302)
Jud. Giurgiu, identificată cu CI seria RT nr. 211014,
eliberată de Secția 18 Pol. la data de 19.01.2002,
                                        Societatea Comercială
CNP 2700519520020, domiciliată în București,                 BURATINO BUSINESS - S.R.L.
str. Vedea nr. 1, bl. 82, sc. 4, et. 1, ap. 146, sector 5, în
calitate de asociați ai S.C. NICONI PROD COM                   DECIZIE ASOCIAT UNIC
IMPEX S.R.L., întruniți în ședința extraordinară, astăzi,
29.05.2009, am hotărât cu unanimitate de voturi              S.C. BURATINO BUSINESS S.R.L.
următoarele:                               J40/16719/01.10.2008, C.U.I. 24541453
  Art. 1. Se retrage din societate asociata ONICEANU              NR. 2 DIN 8.06.2009
VERONICA, cesionând cele 10 părți sociale             Subsemnata Bazavan Elena, cetățean român,
reprezentând 50% din capitalul social total, d-lui MICLOS    domiciliat în București, Șos. Pantelimon, nr. 74, bl. 411,
MARIAN ANDREI cetățean român, sex masculin,           sc. 2, et. 1, ap. 41, sector 2, născută la data de
necăsătorit, născut la data de 14.02.1986 în          20.06.1953, în Orș. Balcesti, Jud. Vâlcea, identificată cu
Mun. București, sect. 4, fiul lui Gheorghe și Florica,     CI seria RR nr. 356704, eliberată la data de 11.10.2005
domiciliat în București, Calea Rahovei, nr. 293, bl. 81A,    de SPCEP S2 Biroul nr. 4, CNP 2530620400351 având
sc. 1, et. 9, ap. 26, sector 5, identificat cu CI seria RR   calitatea de asociat și administrator în cadrul
nr. 087680 eliberată de Secția 18 poliție la data de      S.C. Buratino Business S.R.L. cu sediul în București,
29.01.2000, CNP 1860214440062. Retragerea din          Șos. Pantelimon, nr. 74, bl. 411, sc. 2, et. 1, ap. 41,
societate se va face în condițiile ce se vor stabili în     sector 2 având nr. de ordine în registrul comerțului
contractul de cesiune ce urmează a se încheia.         16719/01.10.2008, C.U.I. 24541453 în conformitate cu
  Art. 2. Se retrage din societate asociata NICOLAE      prevederile legale DECIDE:
CLAUDIA, cesionând cele 10 părți sociale reprezentând       1. Se deschide un punct de lucru în BUCUREȘTI,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                  21

SECTOR 2, ȘOS. PANTELIMON, NR. 10 X               social, din participarea la profit și pierderi și din drepturile
H. RADULESCU, AFLAT LA POZIȚIA IND. 539             de vot.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân         Valoarea capitalului social, de 200 RON, rămâne
neschimbate.                           neschimbată și va fi repartizata astfel: DUDAS
                                 ANA-SIMONA deține 1 parte socială, având o valoare
  (64/1.179.303)
                                 nominală de 10 RON, în valoare totală de 10 RON, suma
                                 ce echivalează cu 5% din capitalul social inițial al
       Societatea Comercială               societății și cu 5% din voturi,
     VENDING ESPRESSO BAR - S.R.L.               SLATARU IONEL deține 19 părți sociale, având o
                                 valoare nominală de 10 RON, în valoare totală de
            NOTIFICARE                190 RON, suma ce echivalează cu 95% din capitalul
                                 social inițial al societății și cu 95% din voturi.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  2. Se revocă din funcția de administrator DUDAS
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 ANA-SIMONA, cetățean român, născută la data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 21.03.1977, în Mun. Timișoara, Jud. Timiș, domiciliată în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Mun. Timișoara, Pța. Virgil Birou, nr. 5, Sc. A, Et. 1, Ap. 5,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 Jud. Timiș, identificată cu C.I. Seria TM nr. 377599,
VENDING ESPRESSO BAR S.R.L., cu sediul în
                                 eliberată de Mun. Timișoara la data de 21.01.2004,
București, B-dul UNIRII, nr. 23, bloc 13, scara 1, etaj 6,
                                 CNP 2770321354761.
ap. 16, Camera 4, sector 4, înregistrată sub            Urmează ca asociații să procedeze la îndeplinirea
nr. J40/6007/2009, cod unic de înregistrare 25570791,      formalităților legale de înregistrare în Registrul
care a fost înregistrat sub nr. 304594 din 11.06.2009.      Comerțului a prezentei hotărâri.
  (65/1.179.304)                          (66/1.179.305)

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     VENDING ESPRESSO BAR - S.R.L.                    EMISE PRODUCTION - S.R.L.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 01/11.06.2009
         A ASOCIAȚILOR                   Subsemnata
    S.C. VENDING ESPRESSO BAR S.R.L.               SPARLAC EMILIA, cetățean român, căsătorită,
         NR. 1/05.06.2009                domiciliată în București, sector 1, Șos. Nicolae Titulescu,
                                 nr. 92, bl. 13, sc. D, et. 5, ap. 141, identificată prin CI seria
  În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al    RT nr. 408857, eliberată de SPCEP și biroul nr. 4, la data
societății și cu dispozițiile actelor normative care       de 08.05.2006, CNP 2780619 414519
reglementează în materie, asociații:                 În calitate de asociat unic al S.C. EMISE
  1. DUDAS ANA-SIMONA, cetățean român, născută la       PRODUCTION S.R.L., persoană juridică română,
data de 21.03.1977, în Mun. Timișoara, Jud. Timiș,        înregistrată la ORCTB sub nr. J40/8572/2003,
domiciliată în Mun. Timișoara, Pța. Virgil Birou, nr. 5,     C.U.I. 15537283, cu sediul în București,
Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Jud. Timiș, identificată cu C.I. Seria TM  B-dul Ion Mihalache, nr. 148, Bl. 8 sc. 1, et. 8, ap. 35,
nr. 377599, eliberată de Mun. Timișoara la data de        sector 1, am hotărât următoarele:
21.01.2004, CNP 2770321354761 și                   Art. 1. Se aprobă suspendarea activității societarii
  2. SLATARU IONEL, cetățean român, născut la data       pentru o perioadă de 3 (trei) ani, de la data de
de 31.07.1967, în Mun. București, Sector 8, domiciliat în    11.06.2009, până la data de 11.06.2012.
Mun. București, Str. Izvorul Trotusului, nr. 2, Bl. A17,
                                   (67/1.179.307)
Sc. B, Et. 2, Ap. 22, Sector 4, identificat cu C.I. Seria RR
nr. 412007, eliberată de SPCEP Mun. București, la data
de 21.09.2006, C.N.P. 1670731443031 am luat                    Societatea Comercială
următoarea HOTĂRÂRE                               A-24 COM C.A.S.P. - S.R.L.
  Prin care înțelegem sa aducem următoarele modificări
Actului Constitutiv:                            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  1. Se aprobă următoarea cesiune, conform
                                  A ASOCIAȚILOR S.C. A - 24 COM C.A.S.P. S.R.L.,
contractului de cesiune nr. 1/05.06.2009:
                                      NR. 2 DIN DATA DE 25.05.2009
  Asociatul DUDAS ANA-SIMONA cedează 9 părți
sociale în valoare nominală de 10 RON fiecare,           Subsemnații RĂDULESCU ANDREI, cetățean român,
echivalentul a 90 RON, reprezentând 45% din capitalul      sex masculin, născut la data de 24.08.1951 în București,
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
necăsătorit, cu domiciliul în București, Bdul Armata       începând de la data de 15.06.2009 până la data de
Poporului, nr. 12A, ap. 11, sector 6, identificat prin buletin  14.06.2012.
de identitate seria GV nr. 441216/27.06.1996 eliberat de       Art. 2. Se împuternicește dra IANCU
secția 21 poliție, CNP 1510824400140 și NUȚĂ EUGEN,       ANDREEA-LUMINITA, domiciliată în București,
cetățean român, sex masculin, născut la data de         Al. Reșița D, nr. 4, bl. A3, sc. 1, ap. 8, sector 4, posesoare
22.12.1951 în București, căsătorit, posesor al CI seria RX    a C.I. seria R.R. nr. 152296, eliberată la data de
nr. 111839/31.03.1999 eliberată de secția 21 poliție,      31.01.2001 de Secția 16 Poliție, C.N.P. 2761227443033,
CNP 1511222400136, cu domiciliul în București, strada
                                 să acționeze în numele și pentru societate, în vederea
Apusului, nr. 48, bloc 47, scara 2, etaj 1, ap. 28, sector 6,
                                 îndeplinirii tuturor formalităților legale necesare pentru
în calitate de asociați ai S.C. A - 24 COM C.A.S.P. SRL,
                                 înregistrarea prezentei mențiuni la ORCTMB, având
cu sediul în București, strada Piscul Crasani, nr. 39,
sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub        dreptul să completeze, modifice și redacteze toate actele
nr. J40/16746/19.10.2004 C.U.I. 16857081, date ce reies     necesare în vederea întocmirii tuturor formalităților
din   Certificatul   de  înregistrare   seria   B  legale, precum și să depună și să ridice documente de la
nr. 0388750/21.10.2004, având în vedere prevederile       Registrul Comerțului, în acest sens având dreptul de a
Legii nr. 31/1990, republicată, am hotărât suspendarea      reprezenta asociații societății și societatea, precum și
activității societății comerciale sus menționate, începând    dreptul de a semna oriunde va fi necesar, această
cu data de 01.06.2009, până la data de 30.04.2012.        semnătură fiindu-ne opozabilă.
  (68/1.179.308)                          (70/1.179.310)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        LORENA TRUST - S.R.L.                       PLANTE ACTIV - S.R.L.

           DECIZIE NR. 1                 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 01/08.06.2009
  Subsemnatul Nasturescu Dan Mugurel, domiciliat în
București, Șos. Pantelimon 245, ap. 174, sector 2,        AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PLANTE ACTIV S.R.L.
CNP 1670804414537, în calitate de administrator și        AVÂND SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 3,
asociat unic la S.C. Lorena Trust S.R.L., am decis        STR. BABA NOVAC, NR. 8, BL. T1, SC. A, ET. 4, AP. 17
suspendarea (întreruperea temporara) a activității        ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI CU
societății, pe o perioadă de 3 (trei) ani începând cu         NR. J40/277/12.01.2006, C.U.I. 18277170
01.05.2009 și până la data de 01.05.2012, datorită              CAPITAL SOCIAL 200 LEI
climatului economic actual.
                                   ASOCIATUL UNIC
  Menționez ca în ultimii 3 (trei) ani firma nu a avut
                                   - PETROV ANATOLI YONCHEV, cetățean bulgar, sex
activitate.
                                 masculin, născut la 05.08.1969 la Vidin, Bulgaria,
  (69/1.179.309)                        domiciliat în Bulgaria, Plovdiv, Str. Gheorghi Komitata,
                                 nr. 11, identificat cu pașaport tip P nr. 340042072, emis la
        Societatea Comercială              data de 30.05.2005 de către autoritățile Bulgare,
        HARDWARE INFO - S.R.L.              CNP - 6908051728
                                   Am decis, cu respectarea prevederilor legale și
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              statutare următoarele: Art. 1
                                   Suspendarea temporara a activității al S.C. PLANTE
      A S.C. HARDWARE INFO S.R.L.
                                 ACTIV S.R.L., începând de la data 10.06.(iunie)2009
  Astăzi, 10.06.2009, la sediul social al societății      până la data 09.06(iunie).2012. Cunoscând legea ca
comerciale HARDWARE INFO S.R.L. din București,          durata suspendării nu poate depăși maxim 3 ani.
Aleea Râul Sadului, nr. 2, bl. A12, sc. A, et. 5, ap. 24,    Reluarea activității va începe de la data de
sector 4, a avut loc Adunarea Generală a Asociaților       10. 06. (iunie). 2012.
societății. S-au prezentat personal asociații CHENEREȘ        Ca urmare a acestei hotărârii Actul constitutiv al
DANA și ANDREI ALEXANDRU, care reprezintă            societății nu se va modifica în sensul ca toate atribuțiile
100% din capitalul social al societății și au hotărât în     Asociatului unic vor reveni Adunării Generale a Asociații.
unanimitate următoarele:
                                   Decizie luată și semnată în 3 (trei) exemplare astăzi.
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății,
                                 08.06.2009. la sediul societății.
în temeiul art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990
republicată, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv          (71/1.179.311)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009               23

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         OLIVER COMP - S.R.L.                  TWIST ALUMINIUM SYSTEM - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

                                      A ASOCIAȚILOR NR. 1./26.05.09.
   A ASOCIAȚILOR S.C. OLIVER COMP S.R.L.
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. NICOLAE ROȘU             Subsemnații
                                  GRUIA MIHAIL FLORIN, domiciliat în Buc.,
 (PIAȚA FAUR) NR. 24, SECTOR 3, ÎNMATRICULATĂ
                                Str. Tiglina, nr. 18, sec. 3, identificat cu CI seria RR
  LA REGISTRUL COMERȚULUI BUCUREȘTI SUB            nr. 57734 eliberată de SPCEP BIROUL NR. 3 la data de
    NR. J40/16034/1991 ȘI C.U.I. 332921           27.03.2009, CNP 1670330431525 și
                                  LISCAN MARIAN-TITU, domiciliat în Olțenita,
  Subsemnații BARBU ION cetățean român, căsătorit,
                                Bld Marasasti, nr. 21B, bl. Z9, sc. A, et. 4, ap. 14,
domiciliat în București, str. Aron Cotrus, nr. 75, sector 1,  Jud. Călărași, identificat cu CI seria KL nr. 200090,
născut la data de 01.08.1962 în București, identificat cu    eliberată de SPCLEP Oltenița la data de 08.09.2006,
CI seria RD nr. 469478 eliberată de SPCEP și biroul nr. 2    CNP 1820904511621, am hotărât:
                                  1. Asociatul GRUIA MIHAIL FLORIN se retrage din
la data de 17.04.2006, CNP 1620801400111 și GAVRIS
                                societate, cedând 51 părți sociale deținute în societate în
AUREL-OLIVER cetățean român, necăsătorit, domiciliat      valoare nominală de 510 lei, reprezentând 51% din
în București, str. Cromului, nr. 44, sector 3, născut la data  capitalul social subscris și vărsat, D-nului LISCAN
de 06.10.1940 în jud. Sălaj, identificat cu CI seria RX     MARIAN TITU.
nr. 069026 eliberată de Secția 23 Poliție la data de        În urma cesiunii părților sociale, structura capitalului
                                social va fi: LISCAN MARIAN TITU, deține 100 părți
03.09.1998, CNP 1401006400126 în calitate de asociați
                                sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare
ai S.C. OLIVER COMP S.R.L., înregistrată la           totală de 1000 lei, reprezentând 100% din capitalul social
Registrul Comerțului București sub nr. J40/16034/1991 și    total, cu o participare de 100% la profitul și pierderile
C.U.I. 332921 cu sediul în București, str. Nicole Roșu     societății.
                                  2. Schimbarea sediului social la adresa din București,
(Piața Faur), nr. 24, sector 3, am hotărât următoarele:
                                str. Cupolei, nr. 5, bl. 2B, sc. 2, et. 3, ap. 73, sec. 6.
  I. Suspendarea temporară a activității societății pe o      Hotărârea a fost adoptată și încheiată în 4 exemplare
perioadă de 3 ani, începând de la 01.06.2009 până la      originale, azi data de 26.05.2009, fiind semnată de
01.06.2012.                           asociați fără niciun fel de obiecții.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății    (74/1.179.314)
rămân valabile și neschimbate.
  (72/1.179.312)                                Societatea Comercială
                                         ABYCRIS ST - S.R.L.

        Societatea Comercială                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
     TWIST ALUMINIUM SYSTEM - S.R.L.
                                    A ASOCIAȚILOR NR. 1, DATA 09.06.2009
            NOTIFICARE                  Asociații
                                  TRUFIN MIHAELA, cetățean român, născută la data
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    de 18.08.1975 în București, sector 7, cu domiciliul în
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   București, sector 6, Intrarea Vulpeni, nr. 16, identificată
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        cu CI seria RX, nr. 046709 eliberată de S21 la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   01.06.1998; CNP 2750818461511- în calitate de Asociat
                                și Administrator
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  Și
TWIST ALUMINIUM SYSTEM S.R.L., cu sediul în             CIRNU MARIOARA, cetățean român, născută la data
București, Str. CUPOLEI, nr. 5, bloc 2B, scara 2, etaj 3,    de 28.08.1961 București, sector 7, cu domiciliul în
ap. 73, sector 6, înregistrată sub nr. J40/7722/2007, cod    București, sector 6, Strada Strămoșilor, nr. 1, Bl. P21,
unic de înregistrare 21588079, care a fost înregistrat sub   Sc. 2, Et. 1, Ap. 17, identificată cu CI seria RD, nr. 404254
nr. 304716 din 11.06.2009.                   eliberată de S 21 la data de 20.08.2004;
                                CNP 2610828400115 - în calitate de Asociat și
  (73/1.179.313)                       Administrator.
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
  Reprezentând 100% din capitalul social, s-au întrunit,      2. Se aprobă descărcarea de gestiune a
legal și statutar în prezenta Adunare Generală și în baza    administratorului în urma audierii raportului acestuia.
Articolului 14 din Actul Constitutiv                3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al
  Hotărăsc în unanimitate următoarele:             societății pentru anul 2009.
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității firmei        Pentru efectuarea tuturor formalităților privind
S.C. ABYCRIS ST S.R.L., pe o perioadă de 3 (trei) ani,     înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul registrului
începând cu data de 01.07.2009.                 comerțului și pentru publicarea în Monitorul Oficial al
  Art. 2. Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân  României, societatea împuternicește pe Beata Adam,
nemodificate.                          legitimată cu C.I. seria HR nr. 223017, domiciliată în
  Redactată în 4 (patru) exemplare, fiecare cu valoare     Miercurea Ciuc, str. Octavian Goga, nr. 2, sc. A., et. 2,
de original.                          ap. 10, județul Harghita.
  (75/1.179.315)                         Împuternicitul menționat poate efectua orice alte acte,
                                operațiuni sau fapte care nu au fost menționate expres,
                                dar care au legătură cu formalitățile precizate și care sunt
         Societatea Comercială             utile aducerii la îndeplinire a hotărârii adunării generale a
         TWEENCALL - S.R.L.              asociaților nr. 1 din data de 26 mai 2009.
                                  În acest scop aceștia va putea semna și aplica
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                ștampila societății Tweencall S.R.L - București pe orice
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII          document sau pentru orice formalitate și va putea
    COMERCIALE TWEENCALL S.R.L.               transmite altor persoane puterile care i-au fost acordate.
      DIN DATA DE 26 MAI 2009                 (76/1.179.320)
  Asociații
  Manolache Bogdan, cetățean român, născut la data              Societatea Comercială
de 09.02.1973 în Brăila, domiciliat în mun. București,            IMEDIA PLUS GROUP - S.A.
Str. Știrbei Voda, nr. 166, Bl. 20C, Et. 2, Ap. 5, sector 1,
identificat prin CI seria RT nr. 259258 eliberată de Secția              NOTIFICARE
3 Poliție la data de 21.02.2003, CNP 1730209463019,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
S.C. Netopia Sistem S.R.L, societate comerciala
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
română, cu sediul social în București, sector 1,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
B-dul Ion Mihalache, nr. 92, bl. 44A2, scara C, etaj 10;
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ap. 119, înmatriculată la registrul comerțului sub
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. J40/9170/2003, având cod unic de înregistrare
15565496, reprezentantă de dl Claudiu-Viorel TUDOSE       IMEDIA PLUS GROUP S.A., cu sediul în București,
potrivit procurii speciale din data de 26 mai 2009, și     B-dul PIERRE DE COUBERTIN, nr. 3-5, etaj 5, sector 2,
S.C. Bil Investiții S.A., cu sediul în București, Pierre de   înregistrată sub nr. J40/11633/2005, cod unic de
Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 4, biroul 8,     înregistrare 17744803, care a fost înregistrat sub
sectorul 2, înmatriculată la registrul comerțului sub      nr. 304754 din 11.06.2009.
nr. J40/433/2006, având cod unic de înregistrare          (77/1.179.321)
18284959, legal reprezentată prin administrator unic
S.C. Extensum Rei S.R.L., prin dl Gabriel Andrei
ȚECKERĂ - reprezentant permanent, ai societății                 Societatea Comercială
comerciale Tweencall S.R.L. cu sediul în București,              IMEDIA PLUS GROUP - S.A.
Bd Iuliu Maniu, nr. 7, etaj 4, corp U, zona 1, sector 6,
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
nr. J40/20091/2005, având cod unic de înregistrare
                                  A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
18173527, întruniți în ședință adunării generale a
                                      SOCIETĂȚII COMERCIALE
asociaților la data de 26 mai 2009, la sediul societății, în
                                IMEDIA PLUS GROUP S.A. DIN DATA DE 13 MAI 2009
prezența asociaților reprezentând întreg capitalul social,
fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind      Acționarii
convocarea, validitatea dezbaterilor și a deliberărilor       - Adrian-Gabriel CERNESCU, cetățean român, născut
adunării, avându-se în vedere și dispozițiile art. 121 din   la data de 14.08.1978 în București, Sector 3, domiciliat în
Legea nr. 31/1990 republicată, cu unanimitate de voturi,    București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 4, bl. 14, sc. A,
reprezentând întreg capitalul social, hotărăsc:         ap. 20, Sector 1, stare civilă căsătorit, identificat cu
  1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru  C.I. seria RR nr. 188005, eliberată la data de 30.01.2002
exercițiul financiar 2008.                   de Secția 1 de Poliție, CNP 1780814410011,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                 25

  - Alexandru-Gabriel IOSEF, cetățean român, născut ia     Poliție, având cod numeric personal 252120.3400410.
data de 25.04.1978 în București, Sector 7, domiciliat în       7. Se aprobă ca durata contractului încheiat cu
București, str. Estacadei, nr. 10, bl. 81, sc. 2, ap. 24,    S.C. Iramtas Expert S.R.L. să fie de un an.
Sector 6, stare civilă căsătorit, identificat cu C.I. seria RR    8. Se aprobă împuternicirea administratorului de a
nr. 318927, eliberată la data de 06.08.2004 de Secția 21     negocia prețul pentru contractul încheiat cu S.C. Iramtas
de Poliție, CNP 1780425463041,                  Expert S.R.L. și de a semna contractul încheiat în numele
  - Daniel CUTE-PETRIC, cetățean român, născut la       și pe seama societății cu aceasta.
data de 21.10.1977 în Mun. Piatra Neamț, Jud. Neamț,         9. Se aprobă modificarea corespunzătoare al
domiciliat în Mun. Piatra Neamț, Bld Decebal, nr. 33,      art. 18 din actul constitutiv care va avea următorul
bl. 13, sc. D, et. 1, ap. 45, Jud. Neamț, stare civilă      conținut și al actualizării actului constitutiv:
necăsătorit, identificat cu C.I. seria NT nr. 076776,        “ARTICOLUL 18 AUDITUL FINANCIAR și AUDITUL
eliberată la data de 15.06.2001 de Poliția Mun. Piatra      INTERN
Neamț, CNP 1771021270594,                      Gestiunea societății este controlată de acționari și de
  - NECTAR HOLDINGS LIMITED, cu sediul în Vyronos       auditor financiar. Auditorul financiar este ales de
28, P.C. 1096, Nicosia, Cipru, înmatriculată în registrul    adunarea generală a acționarilor.
companiilor sub nr. HE 164681, reprezentată prin dra.        Situațiile financiare anuale ale societății vor fi
Beata ADAM potrivit mandatului nr. 6695 din data de 8      verificate și certificate de un auditor financiar, membru al
mai 2009                             Camerei Auditorilor Financiari din România, în
  - S.C. METEX BIG S.A., cu sediul în Galați,         conformitate cu normele naționale privind auditul
str. Domnească, nr. 61, bl. Al, parter, ap. 1, jud. Galați,   financiar.
având cod unic de înregistrare 200718, înmatriculată la       Activitatea de audit intern se va organiza la nivelul
registrul comerțului sub nr. J17/826/2005, reprezentată     societății potrivit reglementărilor specifice.
prin dra. Beata ADAM potrivit mandatului nr. 6696 din        Este numit în funcția de auditor financiar Societatea
data de 8 mai 2009 ai societății Imedia Plus Group S.A,     ComercialăS.C. Iramtas Expert S.R.L., cu sediul în
cu sediul în București, Bd Pierre de Coubertin, nr. 3-5,     București, str. Izvorul Crișului, nr. 6, sector 4, înregistrată
Office Building, et. 5, sector 2, având cod unic de       la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8181/2003,
înregistrare 17744803, înmatriculată la registrul        cod unic de înregistrare 15518192, autorizație
comerțului sub nr. J/40/11633/2005, întrunită în ședință la   nr. 636/2006 reprezentată prin d-na Tudorița SATMARI I.,
data de 13 mai 2009, la sediul societății, în prezența      în calitate de director, născută la data de 3 decembrie
acționarilor reprezentând întreg capitalul social, fiind     1952 în București, sector 5, domiciliată în București,
îndeplinite condițiile legale și statutare privind        Str. Almașu Mare, nr. 14, bl. 58, sc. 10, et. 3, ap. 117,
convocarea, validitatea dezbaterilor și a deliberărilor     sector 4, identificată prin C.I. seria RR nr. 331970
adunării, avându-se în vedere și dispozițiile art. 121 din    eliberată la data de 22 septembrie 2004 de Secția 16
Legea nr. 31/1990 republicată, cu unanimitate de voturi,     Poliție, având cod numeric personal 2521203400410.”
reprezentând întreg capitalul social, hotărăște:           10. Se aprobă împuternicirea d-rei Beata Adam pentru
  1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru   a semna actul constitutiv modificat și actualizat al
exercițiul financiar 2008.                    societății.
  2. Se aprobă descărcarea de gestiune a              Pentru efectuarea tuturor formalităților privind
administratorului, în urma audierii raportului acestuia.     înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul registrului
  3. Se aprobă ca profitul aferent exercițiului financiar   comerțului, și pentru publicarea în Monitorul Oficial al
2008 să rămână la dispoziția societății.             României, societatea împuternicește pe Beata Adam,
  4. Se aprobă revocarea tuturor cenzorilor societății:    legitimată cu C.I. seria HR. nr. 223017, eliberată de
dl Alexandru-Gabriel Iosef, d-na Daniela Călin, și
                                 SPCLEP M. Ciuc la data de 20.03.2006 domiciliată în
d-na Valentina Ionașcu.
                                 Miercurea - Ciuc, str. Octavian Goga nr. 2, sc. A, et. 2,
  5. Se aprobă contractarea auditului financiar pentru
                                 ap. 10, județul Harghita.
societate.
                                   Împuternicitul menționat potrivit prezentei hotărâri
  6. Se aprobă numirea în funcția de auditor financiar al
                                 poate efectua orice alte acte, operațiuni sau fapte care nu
societății al S.C. Iramtas Expert S.R.L., cu sediul în
                                 au fost menționate expres, dar care au legătură cu
București, str. Izvorul Crișului, nr. 6, sector 4,
                                 formalitățile precizate și care sunt utile aducerii la
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub
                                 îndeplinire a hotărârii adunării generale a asociaților nr. 1
nr. J40/8161/2003, având cod unic de înregistrare
                                 din data de 13 mai 2009.
1551819, reprezentată prin dna Tudorița SATMARI I., în
                                   În acest scop, acesta va putea semna și aplica
calitate de director, născută la data de 3 decembrie 1952
                                 ștampila societății Imedia Plus Group S.A. - București pe
în București, sector 5, domiciliată în București,
                                 orice document sau pentru orice formalitate și va putea
Str. Almașu Mare, nr. 14, bl. 58, sc. 10, et. 3, ap. 117,
                                 transmite altor persoane puterile care i-au fost acordate.
sector 4, identificată prin C.I. seria RR nr. 331970
eliberată la data de 22 septembrie 2004 de Secția 16         (78/1.179.322)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       GLOBAL CHEMICALS - S.R.L.                     SALVATI DELTA - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

                                         EXTRAORDINARE
    A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 22.05.2009
                                       A S.C. SALVATI DELTA S.R.L.
  În data de 22.05.2009 a fost convocată Adunarea                NR. 1/29.12.2008
generală extraordinară a asociaților la sediul           În cadrul Adunării Generale a S.C. Salvați Delta S.R.L.
S.C. GLOBAL CHEMICALS S.R.L. din București,           din data de 18.12.2008 au participat membrii asociați:
Str. Complexului, nr. 10, bl. 40, sc. 3, ap. 70, sector 3.     A.   Asociația   “SALVATI    DUNĂREA     și
                                DELTA - ACADEMIA CATAVENCU”, a cărei denumire a
  Convocarea s-a realizat conform prevederilor legale
                                fost modificată prin hotărâre judecătoreasca în Asociația
în vigoare și a Actului constitutiv al societății.       “SALVATI DUNĂREA și DELTA”, persoană juridică
  Adunarea generală a fost statutar constituită, la      non-profit, înregistrată în Registrul Asociațiilor și
ședință participând toți asociații, după cum urmează:      Fundațiilor de la grefa Judecătoriei Sector 1 București,
  1. Dl Băcneanu George, legitimat cu CI seria        sub nr. 44-02.06.2004, dosar 256/PJ/2004,
                                C.I.F. 16500452, cu sediul în București, Calea Grivitei
RR nr. 226843 - deținător a 5 părți sociale;
                                nr. 206, bl. K, Sc. 1, Ap. 1 sector 1, reprezentată de
  2. Dna Iliescu Rodica-Doina, legitimată cu         domnul Liviu Mihaiu Georgica, în calitate de Președinte;
CI seria RX nr. 018181 - deținătoare a 3 părți sociale;       B. LIVIU MIHAIU GEORGICA, cetățean român,
  3. Dna Dobre Elena, legitimată cu CI seria RD        născut la data de 05.06.1963, în Constanța, domiciliat în
nr. 116411 - deținătoare a 3 părți sociale;           București, Calea Victoriei, nr. 153, bl. D4, et. 7, ap. 21,
                                sector 1, identificat cu CI seria RD, nr. 007788, eliberată
  4. Dl Filisan Ionut-George, legitimat cu CI seria KT
                                de Secția 1 Poliție, la data de 08.09.1997,
nr. 183540 - deținător a 3 părți sociale;            CNP 1630605131287;
  5. Dna Filip Daniela, legitimată cu CI seria          C. DRAGOS RADU-BUCURENCI, cetățean român,
SZ nr. 008167 - deținătoare a 3 părți sociale;         născut la data de 30.08.1981, în Mun. București,
  6. Dna Calangea Irina-Alexandra, legitimată cu       domiciliat în București, Str. Oltului, nr. 106, sector 5,
CI seria DP - deținătoare a 3 părți sociale. Singurul punct   identificat cu CI seria RD nr. 287201, eliberata de Secția
                                19 Poliție la data de 19.12.2002, CNP 1810830410117,
pe ordinea de zi l-a constituit suspendarea activității
                                care au votat și aprobat cu unanimitate următoarele:
societății, în conformitate cu prevederile art. 237, alin. 2)    1. Înlocuirea administratorului S.C. Salvați
din Legea nr. 31/1990, republicată.               Delta S.R.L., domnul DRAGOS RADU-BUCURENCI, cu
  Ținând cont de actuala situație economică, precum și    domnul DUTA-BUNESCU GHEORGHE DRAGOȘ,
de faptul că în anul 2009 societatea nu a desfășurat      cetățean român, cu domiciliul în Bascov, Str. Schiau
                                nr. 168, județ Argeș, identificat cu BI/CI, seria AS,
niciun fel de activitate, neavând încheiat niciun contract și
                                nr. 580989, eliberat/ă la data de 14.05.2008 de către
nu are debite la bugetul de stat, asociații hotărăsc în     SPCLEP Pitești, CNP 1750905034978. Acesta va avea
unanimitate suspendarea activității pe o perioadă de      toate drepturile și obligațiile reglementate de dispozițiile
maxim 3 ani, începând cu data de 15.06.2009 până cel      legale și completate de prevederile Actului Constitutiv, va
târziu la data de 15.06.2012, cu posibilitate de reluare    deține toate atribuțiile executive, fiind singurul
                                împuternicit să reprezinte societatea în raporturile cu
înaintea expirării termenului prin hotărârea asociaților și
                                terțe persoane sau cu autoritățile statului, sa o reprezinte
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.         patrimonial și sa semneze în numele acesteia, poate
  Dl Băcneanu George, în calitatea sa de administrator    delega unei terțe persoane, total sau parțial, dreptul de a
al societății, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre,    reprezenta societatea și de a semna pentru aceasta cu
efectuând toate formalitățile necesare prevăzute de       precizarea limitelor, competentelor, perioadei de timp
legislația în vigoare.                     pentru care se face delegarea. Articolul 8 pct. 6) din Actul
                                constitutiv se modifică în mod corespunzător.
  Prezenta Hotărâre a adunării generale a asociaților a      2. cesionarea părților sociale de către asociații
fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale din care un   persoane fizice către asociata persoană juridică, după
exemplar pentru Oficiul Registrul Comerțului, un        cum urmează:
exemplar pentru Monitorul Oficial al României și un         a.) Asociatul LIVIU MIHAIU GEORGICA cedează cele
exemplar pentru S.C. GLOBAL CHEMICALS S.R.L.          7 părți sociale pe care le deține în cadrul S.C. Salvați
                                Delta S.R.L, în valoare totală de 70 (șaptezeci) lei
  (79/1.179.323)                       reprezentând 35% din capitalul social, către asociatul
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009               27

persoană juridică ASOCIAȚIA SALVAȚI DUNĂREA și          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
DELTA, la prețul de 70 lei.                    SALVAȚI DELTA S.R.L., cu sediul în București,
  b.) Asociatul DRAGOȘ RADU-BUCURENCI cedează          Calea GRIVIȚEI, nr. 206, bloc K, scara A, ap. 1, sector 1,
cele 7 părți sociale pe care le deține în cadrul S.C. Salvați   înregistrată sub nr. J40/10744/2007, cod unic de
Delta S.R.L, în valoare totală de 70(șaptezeci) lei        înregistrare 21861348, care a fost înregistrat sub
reprezentând 35% din capitalul social, către           nr. 304775 din 11.06.2009.
  asociatul persană juridică ASOCIAȚIA SALVAȚI
                                   (81/1.179.325)
DUNĂREA și DELTA, la prețul de 70 lei.
  3. Urmare a cesionarilor intervenite, structura
capitalului social și participarea la profit/pierdere în cadrul         Societatea Comercială
S.C. Salvati Delta S.R.L vor fi:                       PARFUMERIE DOUGLAS - S.R.L.
  a. ASOCIAȚIA “SALVATI DUNĂREA și DELTA” deține
20 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, în valoare                NOTIFICARE
totală de 200 (doua sute) lei, reprezentând 100% din
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capitalul social, cu o participare la profit și pierderi de
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
100%.
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  4. schimbarea sediului social al S.C. Salvați
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Delta S.R.L. din București, str. Intrare Dr. Iacob Felix,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 2, BL. M4, sc. B, ap. 141, etaj 6, cam. 1, sector 1, în
                                 PARFUMERIE DOUGLAS S.R.L., cu sediul în București,
București, Calea Grivitei nr. 206, bl. K, sc. 4, ap. 1,
                                 Calea RAHOVEI, nr. 266-268, bloc CORP 60, etaj 1,
sect. 1
  5. Asociații S.C. Salvați Delta S.R.L., împuternicim     sector 5, înregistrată sub nr. J40/15388/2007, cod unic de
prin prezenta pe Dl. DUTA-BUNESCU GHEORGHE            înregistrare 22254794, care a fost înregistrat sub
DRAGOS, cetățean român, cu domiciliul în Bascov,         nr. 304780 din 11.06.2009.
Str. Schiau, nr. 168, județ Argeș, identificat cu BI/CI, seria    (82/1.179.326)
AS, nr. 580989, eliberat/ă la data de 14.05.2008 de către
SPCLEP Pitești, CNP 1750905034978 să reprezinte
societatea în relația cu Oficiul Registrului Comerțului             Societatea Comercială
precum și cu orice alte instituții abilitate pentru a efectua        PARFUMERIE DOUGLAS - S.R.L.
înregistrările de mențiuni adoptate prin prezenta
                                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
hotărâre, pentru a depune toate actele necesare
eliberării certificatului de mențiuni. Mandatarul nostru se
                                     AL S.C. PARFUMERIE DOUGLAS S.R.L.
va prezenta în față referenților și judecătorului delegat de
                                          NR. 01/05.2009
la Registrul Comerțului, și va solicita înregistrarea
prezentelor modificări ale actului constitutiv al           DOUGLAS INVESTMENT BV, persoană juridică
S.C. Salvați Delta S.R.L., va depune și va semna orice      olandeză, cu sediul social în Nijrhegen, St. Annastraat
acte vor fi necesare, va achita taxele aferente, va ridica    265, 6525 GR, Olanda, înregistrată la Registrul
de la Registrul Comerțului certificatul de înscriere de      Comerțului al Judecătoriei Kamer van Koophandel
mențiuni și orice acte doveditoare în acest sens,         Centraal Gelderland sub nr. 09138802, reprezentată prin
semnătura sa fiindu-ne opozabilă.                 domnul Willem Duthler, cetățean olandez, născut în
  Ca urmare a modificărilor intervenite actul constitutiv    Wisch, la data 30.09.1963, domiciliat în Bumierlaan 18,
se modifică corespunzător.                    6891 ED, Rozendaal, Olanda, identificat prin Carte de
  Nemaifiind alte puncte în discuție pe ordinea de zi,     identitate nr. NE6715226, eliberată; de orașul Rozendaal
asociații declara ședința încheiată.               la data de 27.06.2003 și prin domnul Dieter Siegfried
  Aceasta hotărâre a fost redactată în 4 (patru)        Heinrich Bernhard Vennewald, cetățean german, născut
exemplare originale.                       în Holzen, în prezent Dortmuhd, Germania, la data de
  (80/1.179.324)                        20.11.1952, domiciliat în 58239 Schwerte, Gerstenweg
                                 20, Germania identificat prin, carte de identitate
                                 nr. 5748624990, eliberată de Orașul Schwerte la data de
         Societatea Comercială              19.02.1999, în calitate de administratori;
         SALVATI DELTA - S.R.L.                în calitate de asociat unic al S.C. PARFUMERIE
                                 DOUGLAS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul
            NOTIFICARE                 social în București, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 29,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     sector 5, înmatriculată la Registrul Comerțului București
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    sub nr. J40/15388/2007, cod de înregistrare fiscală RO
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         22254794 (denumită în continuare “Societatea”)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      HOTĂREȘTE:
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
  1. Mutarea sediului social al Societății din București,         Societatea Comercială
b-dul Tudor Vladimirescu, nr. 29, sector 5 la următoarea        CONVERSION MARKETING - S.R.L.
adresă: București, Calea Rahovei, nr. 266-268, corp 60,
                                          DECIZIA NR. 02
etaj 1, sector 5.
  2. Împuternicirea:                            A ASOCIATULUI UNIC AL
  • domnului Cătălin Szilaghi, cetățean român, cu          S.C. CONVERSION MARKETING S.R.L.
domiciliul în Mun. București, str. Mașina de Pâine, nr. 41,         DIN DATA DE 10 IUNIE 2009
bl. OD55, sc. B, ap. 52, sector 2, posesor al CI seria RX     RĂDULESCU NELU, cetățean român, domiciliat în
nr. 324214, eliberată de Secția 7, la data de 20.06.2005,   București, str. Șoltuzului, nr. 32A, sector 2, identificat cu
CNP 1750809240026, și a                    CI, seria RD, nr. 404053, eliberată de secția 6 la data de
  • domnului Ion Petre Lungu, cetățean român,        19.08.2004, asociatul unic al societății comerciale
                               Conversion Marketing S.R.L., cu sediul în București,
domiciliat în București, str. Gh. Preoțescu, nr. 33, sector
                               str. Aleea Măgura Vulturului, nr. 7, bl. 434, et. 4, ap. 62,
4, legitimat cu C.I. seria RT nr. 162308, eliberată la data  sector 2, C.U.I. 18350386, înmatriculată în registrul
de 09.05.2001 de către Poliția București, secția nr. 14,   comerțului sub nr. J40/1764/06.02.2006 și PAHOMI
cod numeric personal 1800520410139;              MARIUS-MIHAI, de cetățenie română, domiciliat în
  • Ca, împreună sau singuri, să efectueze următoarele   București, str. Stanjeneilor, nr. 8, bl. 29, sc. 2, et. 5,
acte în numele și pe seama Societății:            ap. 85, sector 4, născut la data de 02.05.1982 în
  a) să reprezinte Societatea în fața Registrului      Mun. Pitești, jud. Arges, posesor al C.I. seria RR
                               nr. 575916/25.03.09, emisă de SPCEP S4 biroul nr. 2,
Comerțului și în fața tuturor autorităților statului în
                               CNP 1820502035274 în calitate de invitat am decis
vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale pentru   următoarele :
înregistrarea prezentei hotărâri;                 1. Se retrage domnul RĂDULESCU NELU și
  b) să dea, respectiv să întocmească, să aprobe, să    cesionează cele 20 părți sociale, în valoare de 200 lei
semneze, și, dacă este necesar, să modifice toate       domnului PAHOMI MARIUS-MIHAI. Structura capitalului
declarațiile și documentele necesare îndeplinirii       social total de 200 lei divizat în 20 părți sociale cu o
                               valoare de 10 lei pe parte socială este următoarea:
prezentei hotărâri;
                                 PAHOMI MARIUS-MIHAI deține 20 părți sociale cu
  c) să solicite și să ia în primire toate documentele   valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 200 lei
necesare îndeplinirii prezentei hotărâri;           reprezentând 100% din capitalul social și 100%
  d) să acorde procuri terților, conform voinței lor, în  participare la beneficii și pierderi.
vederea exercitării puterilor de mai sus.             2. Numirea în funcția de administrator a domnului
  Întocmită și semnată în 2 (două) exemplare, astăzi,    PAHOMI MARIUS-MIHAI pe termen nelimitat.
06.05.2009.                            (85/1.179.330)
  (83/1.179.327)
                                     Societatea Comercială
                                SOCIETATEA DE CONSULTANTA IN RELATII DE
       Societatea Comercială                     MUNCA-C.O. - S.R.L.
     CONVERSION MARKETING - S.R.L.
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
           NOTIFICARE
                                  A ASOCIAȚILOR NR. 01 DIN 01.06.2009 AI
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   S.C. SOCIETATEA DE CONSULTANTA IN RELATII DE
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    MUNCA-C.O. S.R.L. CU SEDIUL SOCIAL ÎN
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     STR. DUMBRAVA ROȘIE, NR. 20, AP. 1
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       J40/7783/2005, C.U.I. 17524778
CONVERSION MARKETING S.R.L., cu sediul în            Asociații CAZAN ILEANA-OANA, domiciliată în
București, Aleea Măgura Vulturului, nr. 7, bloc 434, scara  Municipiul București, sector 2, str. Dumbrava Roșie,
2, etaj 4, ap. 62, sector 2, înregistrată sub         nr. 20, ap. 1, identificată cu CI seria RX nr. 279818,
nr. J40/1764/2006, cod unic de înregistrare 18350386,     eliberată de SEP la data de 16.03.2005, CNP
                               2690521411523 și ARMEANU ILEANA-FELICIA,
care a fost înregistrat sub nr. 304782 din 11.06.2009.
                               domiciliată în Municipiul București, sector 1, str. Dr. Iacob
  (84/1.179.329)                      Felix, nr. 97, bl. 17A, sc. A, ap. 10, identificată cu CI seria
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009                29

RR nr. 174838, eliberată de Secția 4 Poliție la data de     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
14.09.2001, CNP 2770712414523, împreună deținând        JUNGE SCHAAF IZOLARE-TERMICA S.R.L., cu sediul
100% din capitalul social al S.C. SOCIETATEA DE         în București, Calea Rahovei, nr. 214, sector 5,
CONSULTANȚĂ ÎN RELAȚII DE MUNCĂ C.O. S.R.L.,          înregistrată sub nr. J40/4561/2006, cod unic de
întruniți la sediul social și cu unanimitate de voturi     înregistrare 18496889, care a fost înregistrat sub
HOTĂRĂSC:                            nr. 304796 din 11.06.2009.
  Suspendarea activității societății pentru o perioadă de     (88/1.179.333)
3 (trei) ani de zile, începând din data de 01.06.2009 și
până la 01.06.2012 conform legislației în vigoare - Legea
                                      Societatea Comercială
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și
                                  JUNGE SCHAAF IZOLARE-TERMICA - S.R.L.
ulterior modificată.
  S-a emis în 4 (patru) exemplare originale, celelalte        HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
prevederi ale Actului Constitutiv al societății comerciale
rămânând neschimbate.                         CHAMPIGNONS CAMPESTRE S.R.L.
                                 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA RAHOVEI,
  (86/1.179.331)
                                NR. 214, SECTOR 5, ROMÂNIA, ÎNMATRICULATĂ LA
                                   REGISTRUL COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        Societatea Comercială                   TRIBUNALUL BUCUREȘTI SUB
      ELI MINE EXTRACTION - S.R.L.                 NR. J40/4561/2006, COD UNIC
                                      DE ÎNREGISTRARE 18496889
        DECIZIE ASOCIAT UNIC
                                  Subscrisa S.C. CHAMPIGNONS CAMPESTRE
   ELI MINE EXTRACTION S.R.L. BUCUREȘTI,           S.R.L. (denumită în continuare “Societatea”), prin
  STR. SRG. MAJ. VASILE TOPLICEANU, NR. 8,           asociații săi:
BLOC P37, SC. 2 ETAJ 5, AP. 45 CAMERA 2, SECTOR          IONESCU PANAIT, cetățean român, domiciliat în
 5 J40/6254/2007; C.U.I. 21459325 DIN 29.05.2009        București, b-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 26, sc. A,
                                ap. 30, sector 1, născut la data de 25.09.1931 în
  Asociatul     unic    al    ELI    MINE   București, sector 1, necăsătorit, identificat prin CI seria
EXTRACTION S.R.L. - ELIAHU GADOL, cetățean           RT, nr. 318524, emisă la data de 16.03.2004 de Secția 1
israelian, născut la data de 28.05.1948 în Israel,       Poliție, CNP 1310925400152
domiciliat în Hagoren st no. 10, Gedera, identificat cu      și
pașaport seria ISR nr. 9228103, eliberat de autoritățile      BODNAR ANGELICA cetățean român, domiciliată în
din Israel, Rehovot, la data de 30.12.2001 și prelungit     București, str. Sfinții Apostoli, nr. 13, bl. 3B, sc. 1, et. 3,
până la data de 29.12.2011,                   ap. 11, sector 5, născută la data de 31.07.1976, în
  Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului   Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, necăsătorita,
constitutiv                           identificată prin CI, seria RT, nr. 172276, emisă la data de
  DECIDE:                           18.06.2001 de Secția 17 Poliție, CNP 2760731330040
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă  întruniți conform prevederilor statutare în Adunarea
de 3 ani, de la data de 01.06.2009 până la data de       Generală Extraordinară a Asociaților, reprezentând 100%
01.06.2012.                           din capitalul social al Societății, HOTĂRĂSC:
  Art. 2. Pentru îndeplinirea formalităților de înscriere a   I. Cesionarea unui număr de 5 părți sociale (în cuvinte:
prezentei hotărâri la Registrul comerțului se          cinci) ale societății S.C. CHAMPINGNONS
împuternicește d-ra DUMITRESCU LAURA, identificată       CAMPESTRE S.R.L. deținute de către Asociatul
cu C.I. seria PH nr. 672631, eliberată de SPCLEP Ploiești    BODNAR ANGELICA la Societate, și anume 25% din
la data de 21.03.2007.                     capitalul social al Societății, în valoare totală de 50,00 Lei
                                (în cuvinte: cincizeci lei), potrivit prevederilor legale
  (87/1.179.332)
                                române, prin vânzarea către domnul SCHAAF
                                KARSTEN, cetățean german, cu domiciliul în
      Societatea Comercială                Stahnsdorf/OT Guterfelde, Germania, născut în
  JUNGE SCHAAF IZOLARE-TERMICA - S.R.L.            Potsdam-Babelsberg, la data de 08.03.1970, căsătorit,
                                identificat prin pașaport nr. 2615050829, emis de
            NOTIFICARE                Autoritățile din STAHNSDORF, la data de 19.03.2001,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    care devine asociat al S.C. CHAMPIGNONS
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   CAMPESTRE S.R.L.;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          II. Cesionarea unui număr de 5 părți sociale (în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   cuvinte: cinci) ale societății S.C. CHAMPINGNONS
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
CAMPESTRE S.R.L. deținute de către Asociatul           conform rezervării de denumire nr. 290939 din
IONESCU PANAIT la Societate și anume 25% din           04.06.2009, eliberată de ORCTB.
capitalul social al Societății, în valoare totală de 50,00 Lei    VII. Schimbarea obiectului principal de activitate din
(în cuvinte: cincizeci lei), potrivit prevederilor legale    0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a
române, prin vânzarea către domnul SCHAAF            produselor de seră în 4329 - alte lucrări de instalații
KARSTEN, cetățean german, cu domiciliul în            pentru construcții din clasa 432 - lucrări de instalații
Stahnsdorf/OT Guterfelde, Germania, născut în          electrice și tehnico - sanitare și alte lucrări de instalații
Potsdam-Babelsberg, la data de 08.03.1970, căsătorit,      pentru construcții.
identificat prin pașaport nr. 2615050829, emis de          VIII. Renunțarea la următoarele activități din obiectul
Autoritățile din STAHNSDORF, la data de 19.03.2001,       de activitate, după cum urmează:
care devine asociat al S.C. CHAMPIGNONS               Cultivarea altor plante din culturi nepermanente cod
CAMPESTRE S.R.L.                         CAEN 0119 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,
  III. Cesionarea unui număr de 10 părți sociale (în      căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi cod CAEN
cuvinte: zece) ale societății S.C. CHAMPINGNONS         0125
CAMPESTRE S.R.L. deținute de către Asociatul             Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,
IONESCU PANAIT la Societate, și anume 50% din          medicinale și a plantelor de uz farmaceutic cod CAEN
capitalul social al Societății, în valoare totală de       0128
100,00 Lei (în cuvinte: osută lei), potrivit prevederilor      Cultivarea plantelor pentru înmulțire cod CAEN 0130
legale române, prin vânzarea către domnul JUNGE           Pregătirea semințelor cod CAEN 0164
RALF PAUL, cetățean german, cu domiciliul în Dahlewitz,       Silvicultură și alte activități forestiere cod CAEN 0210
str. Bertolt-Brecht, nr. 5, Germania, născut în Zossen, la      Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora
data de 03.08.1961, căsătorit, identificat prin cartea de
                                 spontană cod CAEN 0230
identitate nr. 2701112376, emisă de Autoritățile din
                                   Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor
Rangsdorf, la data de 09.08.2001, care devine asociat al
                                 și tuberculilor cod CAEN 0113
S.C. CHAMPIGNONS CAMPESTRE S.R.L.
                                   Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
  IV. Aprobarea cu privire la retragerea mandatului de
                                 leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
administrator al domnului IONESCU PANAIT, cetățean
                                 oleaginoase - cod CAEN 0111
român, domiciliat în București, b-dul G-ral Gheorghe
                                   Acvacultura maritimă cod CAEN 0321 Acvacultura în
Magheru, nr. 26, sc. A, ap. 30, sector 1, născut la data de
                                 ape dulci cod CAEN 0322
25.09.1931 în București, sector 1, necăsătorit, identificat
                                   Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.ca.
prin CI seria RT, nr. 318524, emisă la data de 16.03.2004
                                 cod CAEN 1039
de Secția 1 Poliție, CNP 1310925400152 și numirea ca
administratori pe o perioadă de 4 ani                Fabricarea de mâncăruri preparate - cod CAEN 1085
(05.06.2009 - 05.06.2013) a domnului SCHAAF             Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
KARSTEN, cetățean german, cu domiciliul în            proaspete, în magazine specializate cod CAEN 4721
Stahnsdorf/OT Guterfelde, Germania, născut în            Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.ca.
Potsdam-Babelsberg, la data de 08.03.1970, căsătorit,      cod CAEN 1039
identificat prin pașaport nr. 2615050829, emis de          Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere cod CAEN
Autoritățile din STAHNSDORF, la data de 19.03.2001 și a     5530
domnului JUNGE RALF PAUL, cetățean german, cu            Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de
domiciliul în Dahlewitz, str. Bertolt-Brecht, nr. 5,       scurtă durată cod CAEN 5520
Germania, născut în Zossen, la data de 03.08.1961,          Alte servicii de cazare cod CAEN 5590
căsătorit, identificat prin cartea de identitate           Alte servicii de rezervare și asistență turistică cod
nr. 2701112376, emisă de Autoritățile din Rangsdorf, la     CAEN 7990 învățământ în domeniul sportiv și
data de 09.08.2001.                       recreațional cod CAEN 8551
  V. Asociații Societății, urmare a cesiunilor, vor fi:      Activități ale cluburilor sportive cod CAEN 9312
  - D-l SCHAAF KARSTEN, care deține 10 părți sociale,       Alte activități sportive cod CAEN 9319
reprezentând 50% din capitalul social, în valoare de         Alte activități recreative și distractive n.ca. cod CAEN
100 lei;                             9329
  - D-l JUNGE RALF PAUL, care deține 10 părți sociale,       IX. Majorarea obiectului de activitate, prin adăugarea
reprezentând 50% din capitalul social, în valoare de       următoarelor activități:
100 lei.                               - 4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și
  VI. Schimbarea denumirii Societății din           de construcții;
S.C. CHAMPIGNONS CAMPESTRE S.R.L. în                 - 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
S.C. JUNGE SCHAAF IZOLARE-TERMICĂ S.R.L.,            materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009              31

  - 4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și       1. se înființează un punct de lucru în Mamaia, Centrul
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de   Comercial SHOPING CENTER - CASSA VERDE, Zona
încălzire;                          Cazino, Spațiu Comercial nr. 2, Jud. Constanta;
  - 7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică    2. se extinde obiectul de activitate cu următoarele
legate de acestea;                      coduri CAEN: 1520 Fabricarea încălțămintei, 4616
                               Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana,
  Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire prin
                               încălțăminte și articole din piele, 4642 Comerț cu ridicata
actualizarea actelor constitutive ale societății și      al îmbrăcămintei și încălțămintei, 4711 Comerț cu
înscrierea mențiunilor în ORCTB.               amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  Întocmită și semnată în 3 (trei) exemplare, azi,      predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun,
05.06.09                           4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor
  (89/1.179.334)                      din piele, în magazine specializate;
                                 (92/1.179.337)
        Societatea Comercială
        COREM TOURS - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       TEMPO INVEST - S.R.L.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                       DECIZIE ASOCIAT UNIC
           NR. 1/05.06.2009
                                     NR. 01 DIN DATA DE 11.06.2009
  Asociatul unic RADOI EMILIA, cetățean român,
domiciliată în Bld Unirii, nr. 47 bl. E3A/II, sc. 2, et. 5,   Dl Cristian-Valentin Mateescu, legitimat cu CI serie
ap. 40, sect. 3, posesoare al CI seria RD nr. 420819,     RR, nr. 425171, asociat unic la S.C. Tempo Invest S.R.L.,
CNP 2510801400987, eliberată de Secția 10 Poliție la     cu sediul în București, Sect. 4, Str. Olteniței numărul 61,
11.11.2004, decid suspendarea temporară a activității,    340/12362/2004 C.I.F. RO16642430, având în același
pentru o perioadă de 3 ani începând cu 01.06.2009.      timp și calitatea de administrator la S.C. Tempo
                               Invest S.R.L.(în baza actului constitutiv al societății
  (90/1.179.335)                      comerciale); DECIDE:
                                 Suspendarea (întreruperea temporara) a activității
                               societății, ca urmare a următoarelor motive:
      Societatea Comercială
                                 - climatul economic actual,
   DIAMOND & PHOENIX TRADING - S.R.L.
                                 - ultimele modificări legislative,
                                 - lipsa activității în acest moment.
           NOTIFICARE
                                 Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3 ani
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   (începând cu data de 11.06.2009).
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 (93/1.179.338)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          Societatea Comercială
DIAMOND & PHOENIX TRADING S.R.L., cu sediul în                CRYSS PERFECT - S.R.L.
București, Aleea BOTORANI, nr. 4, bloc V82, scara 1,
etaj 5, ap. 24, sector 5, înregistrată sub                  DECIZIE ASOCIAT UNIC
nr. J40/17968/2008 , cod unic de înregistrare 24635647,
care a fost înregistrat sub nr. 304815 din 11.06.2009.           S.C. CRYSS PERFECT S.R.L.

  (91/1.179.336)                        Subsemnata
                                 STANCIU CRISTINA, cetățean român, sex feminin,
                               născuta la data de 11.05.1985, domiciliată în București,
      Societatea Comercială               Șos. Andronache, nr. 201A, ap. 6, identificată cu CI, seria
   DIAMOND & PHOENIX TRADING - S.R.L.           RT, nr. 588443, CNP 2850511450111, în calitate de
                               asociat unic și administrator al S.C. CRYSS
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             PERFECT S.R.L., cu sediul în București, str. Amurgului,
                               nr. 18, bl. P1, sc. 1, et. 4, ap. 69, având număr de ordine
           NR. 1/05.06.2009             în registrul comerțului J40/15494/09/09/2005,
  Asociatul unic NEDELEA LUCIAN, cetățean român,       C.U.I. 17943873, am hotărât astăzi 29.05.2009
domiciliat în București, Aleea Botorani, nr. 4, bl. V82,   următoarele:
sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 5, posesor al CI seria RR       1. Suspendarea activității societății S.C. CRYSS
nr. 491254 eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 la       PERFECT S.R.L. pe o perioadă de 3 ani începând cu
05.11.2007, CNP 1761103451574, decide:            data de 29.05.2009.
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4071/5.VIII.2009
  Redactată și atestată astăzi, 29.05.2009 de                 22-24 Lombard Street, Belfast, Northern Ireland,
Av. Marcosanu Andreia, în 2 (două) exemplare, 1(unu)              înregistrată sub nr. NI 065327, reprezentată prin
exemplar se va păstra în arhiva avocatului.                  MICHAEL GEORGE BELL, domiciliat în Belfast, Irlanda
   (94/1.179.339)                              de Nord, Regatul Unit, născut la 01.03.1964 în Belfast,
                                        Regatul Unit, identificat cu pașaport nr.
        Societatea Comercială                     650324319/03.03.2003, valabil până la 13.03.2013,
     PLATINUM DEVELOPMENTS - S.R.L.                    eliberat de autoritățile din Marea Britanie și Irlanda de
                                        Nord, cetățean britanic, în calitate de Director,
              NOTIFICARE                     reprezentând 100 % din capitalul social al PLATINUM
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           DEVELOPMENTS S.R.L. (“Societatea” sau “Platinum”),
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            HOTĂRĂȘTE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                          1) Se instituie funcția de Director al Societății.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                          2) Este numit ca și Director al Societății Alexandru
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PLATINUM DEVELOPMENTS S.R.L., cu sediul în                   Cristian Surcel, cetățean român, născut la 02.12.1974 în
București, Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 7, sector 5,           București, România, domiciliat în București, strada
înregistrată sub nr. J40/10019/2007, cod unic de                Apusului, nr. 33, bloc D4, scara B, etajul 2, apartamentul
înregistrare 21795058, care a fost înregistrat sub               16, sectorul 6, identificat cu CI seria
nr. 304880din 11.06.2009.                           RR nr. 555110/15.01.2009, eliberată de SPCEP Sector 6
   (95/1.179.342)                              biroul nr. 2, CNP 1741202461533.
                                          3) Alexandru Cristian Surcel este împuternicit să
        Societatea Comercială                     efectueze procedurile pentru înscrierea mențiunilor în
     PLATINUM DEVELOPMENTS - S.R.L.                    Registrul Comerțului. El este de asemenea împuternicit
                                        să semneze Actul constitutiv revizuit ca și orice alte
        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                        documente, declarații și cereri necesare.
          DIN DATA DE 05.06.2009                     Semnată în 05.06.2009, în trei (3) exemplare originale
                                        deopotrivă în limbile română și engleză.
  Subscrisa LAURELEAF PROPERTIES LIMITED
(“Laureleaf), persoană juridică britanică cu sediul situat în            (96/1.179.343)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|379701|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4071/5.VIII.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO