Taxprep 2004 by fkx75474

VIEWS: 43 PAGES: 50

More Info
									เศรษฐกิจอิเล็กทรอนิกส์
        รวยด้วย E-Commerce

• การทาธุรกิจ E-Commerce
• การสร้างความร่ารวยด้วย E-Commerce
 สองหนุ่ม Sergey Brin และ Larry Page วัย 34 ปี
 ด้วยกันทั้งคู่ ผู้ก่อตั้งเว็บค้นหา Google สามารถสร้างความ
 ร่ารวยจากธุรกิจ E-Commerce ในเว็บได้อย่างมหาศาล จน
 นิตยสารฟอร์บสฉบับล่าสุด จัดอันดับให้เป็น 1ใน 10มหาเศรษฐีที่
 รวยที่สุดในอเมริกา โดยมีทรัพย์สินสองคนรวมกัน 37,000 ล้าน
 ดอลลาร์ ราว 1.3ล้านล้านบาท เป็นรองแค่ บิลเกตส์ และ
 วาร์เรน บัฟเฟทท์ เท่านั้น
•  ใครจะเชื่อว่าเว็บค้นหาทางอินเตอร์เน็ตที่ชื่อ Google
•  ซึ่งก่อตั้งโดยสองเด็กหนุ่ม นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
•  ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินกู้จากกองทุนเงินบริจาคของมหาวิทยาลัย
•  และใช้โรงรถของเพื่อนเป็นสานักงานเมื่อปี 1998
•  แค่ 9 ปีผ่านไป วันนี้สองหนุ่มจะมีทรัพย์สินมากมาย
•  ซึ่งทั้งหมดล้วนมาจากธุรกิจ E-Commerce เพียงอย่างเดียว
• ราคาหุ้นของ Google ตอนที่เสนอขายประชาชนทั่วไปจานวน
 19.6 ล้านหุ้น ก่อนจะเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ราคาเสนอ
 ขายหุ้นละ 85 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าตลาดพุ่งขึ้นไปถึง 23,000
 ล้านดอลลาร์ในเวลาช่วงข้ามคืน วันนี้ราคาหุ้นในตลาดหุ้น
 สหรัฐฯ ของ Google สูงกว่าราคาขายครั้งแรกเกือบ 8 เท่า ราคา
 ปิดของหุ้น Google ณ วันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่หุ้นละ
 615.18 ดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์ทานายว่าราคาหุ้น
 ของ Google น่าจะขึ้นไปถึงหุ้นละ 714 ดอลลาร์
• Google ถูกจัดให้เป็นเว็บค้นหาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก มีผู้คลิก
 เข้าไปดูกว่า 37,000 ล้านครั้งในเวลาเพียงเดือนเดียว จะเห็นว่า
 ความร่ารวยของสองหนุ่ม Google ล้วนมาจากธุรกิจ E-
 Commerce ในเว็บค้นหา Google ทั้งสิ้น ซึ่งในโลกไซ
 เบอร์วันนี้มีธุรกิจให้ทานับไม่ถ้วนโดยเฉพาะโฆษณา การเข้าไปดูวีดีโอ
 ฟังวิทยุ ซื้อสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
เศรษฐกิจอิเล็กทรอนิกส์
 หัวข้อที่จะกล่าวถึงในวันนี้
 ทาไมต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับ ICT และแนวโน้ม
 แนวโน้มการ online กับการสร้างธุรกิจ
 กรอบความคิดใหม่กับไอซีทีที่ใช้ในธุรกิจ
 การเตรียมความพร้อมเป็นเถ้าแก่ไฮเทครุ่นใหม่
 แนวโน้มของการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 กระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 การนาเอา ICT มาประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อสร้าง
โอกาสและความได้เปรียบ
 อนาคตที่เป็นไปได้
อนาคตที่กาลังเปลี่ยนไป

         “เรากาลังเริ่มที่จะเข้าไป
     ควบคุมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
          บนดาวเคราะห์ดวงนี้
         โดยตรงและอย่างจงใจ
          ้
       รวมทังควบคุมตัวเราเองด้วย “


          Juan Enriquez
วงจรชีวิตการพัฒนาเทคโนโลยีไอซีทีหลัก
                        SFA, CRM& PC & Client
                          ERP    Server
                   Groupware application       WWW
                              Technology
             e-Service
                        PDA’ s       Mobile  email
         Web TV        Mobile        IP
                   Data             Voice
             WAP                         Faxโทรสาร
  Computing
      ่
  ที่มีอยูทุกแห่ง                                  Analogue
        GPRS                                  Cellular
  Secure
 e-payment
                                           X.25 &
                                            F/R
ผลลัพธ์จากการเติบโตของอินเทอร์เน็ต

                    ก้าวสู่การออนไลน์
ผลกระทบ

                     ยุคการใช้ e

                  สื่อสารสองทาง


             การนาเสนอ

        การเชื่อมโยง
                                     เวลา
     1969   1990        1992   1995   1999
     ArpaNet  Internet-Hypertex  Browser  Portals  Storefronts
ผลลัพธ์จากการเติบโตของอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

ผลกระทบ     การสร้างธุรกิจใหม่
        การเพิ่มคุณค่าสายใย
          การเชื่อมโยง


           อีเซอร์วิส          การเข้าถึงและ
          การบริการร่วมกัน

        ระบบอินเทอร์เน็ตแบบอยู่กับที่
      กับการเคลื่อนที่กาลังรวมตัวเข้าหากัน

                                เวลา
                          2000-2004
         ระบบอินเทอร์เน็ตแบบอยู่กับที่กับ
        แบบเคลื่อนที่กาลังรวมตัวเข้าหากัน
 EDGE (เอดจ์) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
"Universal Mobile Telecommunication System" เป็นเครือข่ายในยุค 3G

    ระบบการเข้าถึงแบบโมบาย                                  ระบบเซลลูลาร์กาลัง
                                                 รวมเป็นเครือข่าย IP
       การเชื่อมต่อแบบ
           GSM
                            GPRS
                                        EDGE

                    IP                                  UMTS
                                          Voice
                   backbone                   Over IP
                                                      W-LAN
                         Broadband
        การต่ออินเทอร์เน็ต
          แบบอยู่กับที่                                    แลนไร้สายกับบลูทูธ
    ระบบการเข้าถึงแบบอยู่กบที่
               ั                                      กาลังรวมตัวกัน
              1995                  2000                2002
                                                                 เวลา
      รวมบริการ ประสานภารกิจ
                       Multi-media
      TV + Set-top box         Pay-phone


             cable                   Car Unit
                               (GPRS+Bluetooth + GPS)

                  Communication
                   Information
         Lan / dial-in
                  Entertainment
                   Transactions
                 Storage & Process
                                  Telemetrics & Mobile
                                    Transactions
              cellular

Wireless
Head set                        bluetooth  การเข้าถึงทาได้ง่าย อุปกรณ์เดียวสามารถเข้ามาใช้บริการ
       ได้หลากหลาย ทุกเวลา ทุกสถานที่
  ระบบบริการแบบ eService
• ตัวอย่างการให้บริการนักท่องเที่ยวแบบ eService
      เว็บไซด์              อีเซอร์วิส
     บริการรถเช่า             การจอง
                        โรงแรม     อีเซอร์วิส
              อีเซอร์วิส            การสารองที่นั่ง
     เว็บไซด์    บริการรถเช่า             ภัตตาคาร
    การจองโรงแรม

      เว็บไซด์
    การสารองที่นั่ง                     อีเซอร์วิส
     ภัตตาคาร             ตัวแทน      การจองตั๋วรถไฟ
                     การท่องเที่ยว     รถโดยสาร
      เว็บไซด์
    การจองตั๋วรถไฟ,
     รถโดยสาร            e-Broker
                                อีเซอร์วิส
      เว็บไซด์                      ตรวจสภาพ
    ตรวจสภาพอากาศ   อีเซอร์วิส               อากาศ
             การจองตั๋ว
     เว็บไซด์    เครื่องบิน
    วางแผนเส้นทาง
     การเดินทาง               อีเซอร์วิส
                       วางแผนเส้นทาง
      เว็บไซด์              การเดินทาง
     การจองตั๋ว
     เครื่องบิน
การสร้างธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
  ทาให้โอกาสรายใหม่เป็นไปได้
• ตัวอย่างการเปลี่ยนรูปอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

การขายและ              ร้านค้าปลีก              ตัวแทน       สั่งซื้อ
                          ห้างสรรพสินค้า
การกระจายสินค้า                              จาหน่าย     ทางจดหมาย


โปรแกรมประยุกต์                            Lotus          Corel
                    MS Office
                                   SmartSuite        Office

                                                 UNIX
ระบบปฏิบัติการ             DOS/Windows         OS/2     MAC
                                                 Linux


                            Packard
คอมพิวเตอร์            Compaq     IBM         HP      Dell     Etc.
                             Bell


อุปกรณ์              Intel Architecture   AMD Motorola       Philips    Etc.
อิเล็คทรอนิกส์
         จุดผันแปรเมื่อมีการนา PC ออกสู่ตลาด
จุดเด่นของการเป็นเถ้าแก่บนฐาน
  ของไอซีทีและอินเทอร์เน็ต
• มีผู้ใช้งานเป็นพันล้าน
• มีเว็บไซต์หลายร้อยล้าน
• มีเว็บเพ็จหลายพันล้านหน้า
• มีอีเมล์หลายหมื่นล้านฉบับต่อวัน
• มีมูลค่าการค้าขายทางอีคอมเมิร์ชมากกว่า
 หมื่นล้านเหรียญต่อปี
• อุตสาหรรมซอฟต์แวร์มีมูลค่ามหาศาล
• สามารถเพิ่มคุณค่า และการให้บริการที่ดีได้
ตัวอย่างความสาเร็จของกรอบความคิดใหม่
     New Entrepreneurs
 •  PC         PC software develop.   Basic
 •  Apple II      Spreadsheet        Visicalc
 •  IBM PC       Integrated Productivity  Lotus 1-2-3
 •  IBM PC       PC tax software      TaxPrep
 •  Mac        Desktop publishing    PageMaker
 •  SGI Workstations  Sensual 3D design     Alias Research
 •  Networks      Groupware         Lotus Notes
 •  The Internet    Global comm+inform.    Netscape
 •  Hand-held...    Pen-centric software   Palm Pilot apps
 •  Wireless      Wireless software     Cell phone apps
 •  The Internet    Virtual stores      Amazon.com
 •  DVR        On-demand TV       Tivo
ยุทธศาสตร์เข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจ
       ใหม่
Digital Economy (New Economy)
  ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาข้อมูลข่าวสาร เอกสาร
และ สิ่ง พิมพ์ แบบดิจิตอล(electronics
document) ทุกอณูของสิ่งที่เป็นข่าวสารกาลัง
แปรเปลี่ยนเป็นดิจิตอล เศรษฐกิจดิจิตอลจึงเกี่ยว
โยงกับ ยุคของ e
การดาเนินการเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจใหม่
e-Business
    - การทาธุรกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI)
e-Commerce
  - การค้าขายผ่านเครือข่าย(virture shopping)
e-Thailand
   - e-Wisdom e-Planing e-Meeting etc.
e-Cash
   - การใช้เงินตราอิเล็กทรอนิกส์ e-Money,
e-Banking, e-Book, e-Library, e-Classroom,
e-Learning, e-Magazine, e-Journal, etc.
ความจาเป็นที่ธุรกิจต้องเปลี่ยนเข้าสู่
    New Economy
• การแทนข้อมูลข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ทาให้ลดที่เก็บ เพิ่มความรวดเร็ว
 เคลื่อนย้ายด้วยความเร็วแสง
• ลดข้อจากัดเรื่องระยะทาง สภาพภูมิศาสตร์
 ขอบเขตอาณาจักร
• การดาเนินการตลอดเวลา 24x7
• จัดการกับข้อมูลข่าวสารได้มาก เร็ว แม่นยา
 และลดกาลังคนในการดาเนินการหลายอย่างได้
  โลกใหม่ของการดาเนินการภายใต้
      e-Society
 แรงกดดันที่สาคัญ
    Customer service pressures
    Technological pressures
    Social pressures

 การปรับเปลี่ยนขององค์กร
    Strategic Systems
    Continuous improvement effort
    Reengineering
    Business alliances
    EC - e-Commerce e-Business

 ผลของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
    What is IS and IT
    What is IT
       แรงกดดันต่อองค์กร
             Technology
             EC + EB
             Innovation
            องค์กร    แรงกดดันจากสภาพการตลาดที่เปลี่ยนไป
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สังคมและการเมืองเปลี่ยนไป
        กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงไปมาก
   ไอทีสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่
   เนื่องจากแรงกดดันจึงต้องมีแรงต้าน IT ช่วย
สร้างฐานการต่อต้านการกดดันได้ดี เพิ่มขีดความ
สามารถในเรื่องการแข่งขัน             แรงกดดัน

              องค์กร
               และ
             การตอบสนอง


        โต้ตอบ        สนับสนุน

              IT
ธุรกิจใหม่ในยุค e
        เศรษฐกิจดิจิตอล

 digital economy เป็นระบบ
 เศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี
 ดิจิตอล การสื่อสาร เครือข่าย
 คอมพิวเตอร์และ ซอฟต์แวร์.


 digital economy บางที
 เรียกว่า Internet
 economy, New economy,
 หรือ Web economy.
   เปรียบเทียบ Old vs. New Economy
        : การถ่ายภาพ
Old Economy           New Economy

 ซือฟิลมจากร้าน ใส่กล้อง
  ้  ์             ใช้กล้องดิจิตอล สามารถ
 ถ่ายภาพ                   ิ   ้
                  ถ่ายเป็นวิดโอ ไม่ตองใช้ฟิล์ม ไม่
 เมื่อหมดม้วน บางทีตองรอ
           ้      ต้องล้างฟิล์ม เห็นผลทันที พิมพ์
                  ตกแต่ง ขยาย พิมพ์ซ้าได้ทนทีั
 เป็นเดือน นาฟิล์มออก ส่งไป
 ร้านล้างอัดรูป
                  ถ้าใช้กล้องต่อกับระบบสื่อสารไร้
          ้
 รอเวลา กลับไปที่ราน จ่ายเงิน   สายก็สามารถส่งภาพได้ทันที
            ่
 อาจต้องกลับไปร้านเพือขยาย
 รูป หรืออัดซ้า
 ส่งรูปถ่ายไปให้ญาติ
     การเกิดธุรกิจใหม่บน
 Digital Economy Business Models

 Name-Your-Own-Price. ตัวอย่างเช่น
 Priceline.com, เป็นตัวอย่างที่ลูกค้าสามารถเสนอความ
 ต้องการ และ การกาหนดราคาที่จะใช้บริการ

 Dynamic Brokering. ในยุคสมัยดิจิตอล ลูกค้าสามารถ
 ประมูลผ่านทางเครือข่ายแบบออนไลน์
 ในลักษณะ automatic invitation to submit bids

 Reverse Auctions. Electronic reverse auctions
 เป็นระบบที่ทาได้รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ
 และดาเนินการจัดซื้อสามารถซื้อของได้ถูกลงถึง5 - 20
 % และยังมีความโปร่งใสในการจัดซื้อ
     การเกิดธุรกิจใหม่บน
 Digital Economy Business Models

 Affiliate marketing เป็นวิธีการที่ให้พันธมิตรได้ร่วมมี
       ่
 ตราและเครืองหมายการค้าร่วมด้วย โดยทาการติดแบน
 เนอร์ร่วมในเว็บ ดังตัวอย่างเช่น Amazon.com และอีก
 หลายบริษัทก็ใช้วิธีสร้างพันธมิตรร่วม

 Group Purchasing เป็นการรวมการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้
 ปริมาณมากขึ้นเป็นผลให้ถูกลง

 E-marketplaces and Exchanges ตั้งแต่ปี 1999, มี
 การสร้างรูปแบบการค้าแบบ electronic
 marketplaces, จานวนมากและหลากหลายบน
 เครือข่าย
การสร้างร้านค้าบนเครือข่าย
  แนวโน้ม “คนกลางหายไป”

 นิตยสาร time ฉบับ May 22, 2000
 กล่าวเน้นถึง 10 อาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้อง
 กับ e และเป็นอาชีพที่มีอนาคต
 ระบบ Digital และ Technology IT ทา
 ให้ส่วนบริการเข้าถึงแบบ end to end
 การบริการแบบตัวแทนจะหายไป
 การเป็นผู้ทางานที่อยู่บริเวณกลาง
 ระหว่าง end จะมีปัญหา
 การกระจายเข้าสู่ระบบ Mobile และ
 “ไร้สาย”
     End to end e-Service
   การบริการลูกค้าจะถึงตัวมากขึ้น และ
เรียกใช้บริการได้ทุกที่         เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                       ร้านค้า  ผู้ใช้บริการ     ผู้ใช้บริการเข้าถึงปลายทางได้
             โดยไม่ต้องการตัวแทน ดังนัน ้
             ร้านค้าที่อยู่บริเวณกลางทางจะ
             หายไป
         ตัวอย่าง
     องค์กรบนเครือข่ายเสมือนจริง

                        การรักษา
      การชาระเงิน           ความปลอดภัย
ลูกค้า   อินเทอร์เน็ต  เว็บเซิร์ฟเวอร์  ฐานข้อมูล      ระบบตะกร้า
       ซื้อสินค้า           ระบบสนับสนุน
                        การจัดส่ง
สังคมไทยกาลังก้าวสู่สังคมใหม่ที่ใช้
    ภูมิปัญญามากขึ้น
 สิ่งที่น่าสนใจที่ทุกธุรกิจควรต้องให้ความสนใจ


• การรวมกันของ computing and telecom ทาให้
 เกิดโอกาสในเรื่อง groupware
• Globalization ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
 ตลาดที่กว้างขวางมากขึ้น
• การพัฒนาทางด้านช่องกว้างสื่อสารทาให้เกิดการ
 ขนส่งข้อมูลได้มาก เช่น ทาให้เกิดเกมส์ และ
 multimedia entertainment and education
• การพัฒนารูปแบบ New publishing, distribution,
 และโอกาสทางการศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตทา
 ได้ง่ายขึ้นและเป็นความจริง
    ยุทธศาสตร์ใหม่เน้นเชื่อมโยงระบบ
         สารสนเทศ
        องค์กรสมัยใหม่ต้องทางานร่วมกัน
         เป็นสายใยเชื่อมโยงมากขึ้น
                 องค์กร

      ระบบสารสนเทศ      ระบบ     เชื่อมโยงกับ
     เชื่อมโยงกับผู้ผลิต  สารสนเทศ      ลูกค้า
        ผู้ขายสินค้า   ภายในองค์กร

  ผู้ผลิต
ซัพพลายเออร์                          ลูกค้า     (Supply chain)            (Demand chain)
ยุทธศาสตร์ใหม่แห่งการทาธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงกัน
          มากขึ้น
         การใช้งานบนเครือข่ายจะมากขึ้นSuppliers   Back Office     Front Office    Customers
   EDI over Internet           EDI over Internet

        Manufacturing
                   Sales
         Finance
                 Support/Service
        Engineering


   Supply Chain  Internal Integration   Demand Chain
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ
      e-Business

 มีขบวนการหลายอย่างที่อยู่ในองค์กรที่ทาได้
 กรรมวิธีการทางานด้วย transaction และใช้
 e-Document
 สร้างคุณค่าเพิ่ม เช่น ใช้เครือข่ายเพื่อการสื่อสาร email,
 e-Schedule
 ขบวนการรื้อปรับระบบโดยใช้ไอทีนา (BPR)
 การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า
 สร้างความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์
ทาไมต้องให้ความสาคัญเรื่องการเชื่อมโยง
        ข้อมูล
  เสริมความต้องการลูกค้า

  สร้างอานาจการแข่งขัน

  เปลี่ยนแปลงสภาพการทางาน
  ให้ได้ประสิทธิภาพ

  ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

  การร่วมกันทางานในองค์กรและประสานการทางาน
การสร้างความรอบรู้เพื่อการแข่งขัน

 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นถนนข้อมูลข่าวสาร
 เชื่อมทุกหนแห่ง

 สร้างความรู้ความสามารถในการดาเนินการ
 โดยใช้ไอที

 แหล่งข่าวสารมีอยู่ทั่วไปที่ต้องรับรู้เร็ว
 รับรู้ได้มาก และทันการ
เป้าหมายการสร้างสายสัมพันธ์ (chain)

 สร้างสายใย Supply Chain

 สร้างสายใยเรื่อง CRM ความสัมพันธ์กับลูกค้า

 สนับสนุนการดาเนินการและกิจกรรม ภายในองค์กร
 (Business Flow)

 ขยายความร่วมพันธมิตร (Alliance)
  ธุรกิจใหม่ต้องเน้น C หรือความ
    ร่วมมือ(Collaboration)
     ไม่ใช่ความคิดใหม่ !!!
    รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย
การทางานร่วมกัน สร้างพันธมิตร สร้างความเข้มแข็ง
  เป็นรากฐานของธุรกิจมาแต่โบราณ
 โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจกาลังก้าวเข้าสู่
  ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)

  ระบบเศรษฐกิจเก่า                ระบบเศรษฐกิจใหม่
                          Knowledge in
  Productivity Across
                          Specific Function
   Many Functions
                   คน
ระบบเศรษฐกิจใหม่                   ระบบเศรษฐกิจเก่า
  (เน้นลูกค้า)                   (ประสิทธิภาพ ความเร็ว )
             ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ


ระบบเศรษฐกิจเก่า               ระบบเศรษฐกิจใหม่
(เน้นสินค้าหรือบริการ)                    ่
                       (ความคล่องตัว ตืนตัว ว่องไว)
การสร้างธุรกิจบนพื้นของ
เศรษฐกิจใหม่
  มูลค่าตลาดของ
                ชื่อยี่ห้อ ชื่อเสียง
    กิจการ
               ทรัพย์สินทางปัญญา
              สินค้า ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า
       ั
ทรัพย์สินที่จบต้องไม่ได้
                 และคู่แข่งขัน
      +
                  ขุมความรู้
       ั
 ทรัพย์สินที่จบต้องได้   ความรู้ของพนักงานและ
      +            บุคลากร
 ทรัพย์สินในรูปตัวเงิน
              คุณค่า = การนาความรู้มาประยุกต์
              ให้เกิดมูลค่า
  ธุรกิจใหม่บนระบบเศรษฐกิจใหม่ และ
      การใช้ High Tech

                      ขีดความสามารถเชิง
เน้นเข้าหาลูกค้า              ความรอบรู้
                      การเข้าถึงเนื้อหา
              คน       สาระความรู้          ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ


                ความว่องไว รวดเร็ว
                ไดนามิกส์ และสร้างกิจกรรม
                ร่วมกันระหว่างองค์กร
High Tech กับคน
การสร้าง New Entrepreneurs
                         ลูกค้า
         คน                            เครือข่าย
                   พันธมิตร

       กระบวนการ   ซัพพลายเออร์         เว็บ และ อินเทอร์เน็ต
     ผลิตภัณฑ์                    การประยุกต์เฉพาะ
   บริการ
 สินค้า                             ข้อมูลข่าวสาร             การจัดการ
             ความรอบรู้

ระบบ   คน
ทาไมต้องใช้ High Tech
 แรงผลักดันจากเทคโนโลยีใหม่+อินเทอร์เน็ต
 กระบวนการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน
  หลายองค์กรที่ทาร่วมกัน
 ใช้แนวคิดของการจัดการสายใย (chain)
  การไหลของงาน (work flow) บนพื้นฐาน
            ี
  ของข้อมูลข่าวสารที่มมากขึ้น
     ่
กล่าวได้งาย...
High Tech
ข้อมูลข่าวสารสนเทศ, กระบวนการ/กาไร และ
 ทรัพย์สินที่นามาใช้งานร่วมกันระหว่างพันธมิตรใน
 องค์กรและระหว่างองค์กร
ในระดับซัพพลายเชน และดีมานต์เชน
     ุ
เพื่อให้ทกคนทาธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 (win-win) โดยประหยัดเวลาและต้นทุน
     จบแล้วครับ

•  คาถาม
•  ข้อเสนอแนะ
•  ความคิดเห็น
•  คาติชม เสียงบ่น
•  รอยยิ้มเล็กๆ
•  และอื่น ๆ
สวัสดี
 สวัสดี
       งาน กลุ่มละ 10 คน
      Present 29 Nov 07
•   บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร
  และการนาระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์อย่างไร ?
1. ฝ่ายบริหาร         2. ฝ่ายธุรการ
3. ฝ่ายการตลาด        4. ฝ่ายขาย
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน    6. ฝ่ายจัดซื้อ
7. ฝ่ายสินค้าคงคลังและจัดส่ง 8.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
9. ฝ่ายฝึกอบรม     10.ฝ่ายบุคคล

								
To top