2009 3321 - PDF by tradetrek

VIEWS: 130 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 3321                                         Marți, 23 iunie 2009
                  PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI


         PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială              Brașov, str. Bisericii Române, nr. 88, născut la data de
    DACIA RESTAURANT SERVICE - S.R.L.            06.05.1965, în localitatea Brașov, județul Brașov, fiul lui
                                Costică și Neonila, posesor al actului de identitate
           ACT ADIȚIONAL               C.I. seria BV, nr. 102284, eliberată de Poliția Brașov la
                                data de 02.08.2000, și
  Referitor la contractul de societate autentificat la
                                  - PREDA CĂTĂLINA, cetățean român, cod numeric
Biroul Notarului Public Comșa Dumitru prin încheierea de
                                personal 2680227080054, cu domiciliu în Brașov,
autentificare nr. 720/08.07.1997, statutul societății
                                str. Cercelușului, nr. 8-10, jud. Brașov, născută la data de
autentificat la Biroul Notarului Public Comșa Dumitru prin
                                27.02.1968, în localitatea Brașov, județul Brașov, fiica lui
încheierea de autentificare nr.721/08.07.1997,         Costică și Neonila, posesoare al actului de identitate
actualizate sub forma unui act constitutiv unic sub      C.I. seria BV, nr. 615805, eliberată de Poliția Brașov la
semnătură privată înregistrat în registratura societății sub  data de 03.02.2009,
nr. 3574/2009, așa cum au fost ele modificate și          În calitate de asociați am hotărât următoarele:
completate privind constituirea și funcționarea          1. Desființarea următorului punct de lucru:
S.C. DACIA RESTAURANT SERVICE S.R.L. cu sediul în         - începând cu data de 31.03.2009 se desființează
Brașov, str. Bisericii Român,e nr. 88, județul Brașov și    punctul de lucru Punct de preparare a produselor, situat
punctele de lucru: Cafe - Bar - Terasă KATALINA CLUB,     în Brașov, str. Jupiter, nr.1 - COMPLEX COMERCIAL
situat în Brașov, str. Jupiter, nr.1 - COMPLEX         “ORIZONT 3000”
COMERCIAL “ORIZONT 3000”, Bar-terasă BABILON,           2. Înființarea următorului punct de lucru:
situat în Brașov, Bd Saturn în cadrul stației de călători     - începând cu data de 01.04.2009 se înființează
Adrian 1, Punct de preparare a produselor, situat în      punctul de lucru Punct de preparare a produselor
Brașov, str. Jupiter, nr.1 - COMPLEX COMERCIAL         - laborator de cofetărie - patiserie, situat în Brașov,
“ORIZONT 3000”, Cofetărie Babilon situat în Brașov, la     str. Carpaților, nr.14 - spațiile comerciale 2 A, 3 A, 4 A și
intersecția str. Carpaților cu B-dul Muncii în cadrul     8 A din cadrul Complexului Agro - Comercial „Decebal”, în
COMPLEXULUI AGRO-COMERCIAL „DECEBAL”,             cadrul căruia se desfășoară următoarele activități:
ORIZONT 3000 MALL, situat în Brașov, str. Uranus          - 1061 Fabricarea produselor de morărit
intersecție cu str. Jupiter, CRAMELE LUI DECEBAL II        - 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
- VINOTECĂ, RESTAURANT și COFETĂRIE situat în         produselor proaspete de patiserie
Brașov, la intersecția str. Traian cu B-dul Uranus, în       - 1082 Fabricarea produselor de cacao, a ciocolatei și
cadrul COMPLEXULUI COMERCIAL „ORIZONT 3000           a produselor zaharoase
MALL”, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de     - 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J 08/849/13.07.1998,      - 1089 Fabricarea altor produse alimentare n. c. a.
cod de înregistrare fiscală RO 11440643, intervin         Celelalte mențiuni ale actelor constitutive ale societății
următoarele modificări:                    rămân nemodificate.
  Subsemnații:                          Subsemnații PANDELE LIVIU și PREDA CĂTĂLINA
  - PANDELE LIVIU, căsătorit, cetățean român,        ne obligăm să procedăm la notarea schimbărilor
cod numeric personal 1650506080039, cu domiciliu în      intervenite în structura actelor constitutive al
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
S.C. DACIA RESTAURANT SERVICE S.R.L., prin                   Societatea Comercială
prezentul act adițional la Oficiul Registrului Comerțului,           MUTTENZ COM - S.R.L.
dată de la care acesta are opozabilitate față de terți.
  Actul a fost redactat la cererea noastră de către                 NOTIFICARE
consilier juridic DAMIAN ADRIANA SIMONA și înregistrat       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în registratura societății sub nr.3599/28.04.2009,       Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în 4(patru) exemplare cu aceeași valoare și interpretare    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
juridică și semnat, după o prealabilă citire, pe fiecare    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
exemplar în parte.                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                MUTTENZ     COM    S.R.L.,   cu  sediul  în
  (1/1.110.187)                        COMUNA BUNEȘTI, județ Brașov, Sat MESENDORF,
                                nr. 40, înregistrată sub nr. J8/400/1997, cod unic de
        Societatea Comercială              înregistrare 9348760, care a fost înregistrat sub
        MUTTENZ COM - S.R.L.              nr. 47486 din 06.05.2009.
                                  (3/1.110.189)
          ACT ADIȚIONAL 1

    AL S.C. MUTTENZ COM S.R.L. J/08/400/1997,                 Societatea Comercială
    C.U.I. 9348760 SEDIUL SOCIAL - BUNEȘTI,                 AUTO RARISIMA - S.R.L.
    SAT MESENDORF, NR. 40, JUD. BRAȘOV
                                  ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
  Stoian Adrian, cnp 1600909083706, domiciliat în
Mesendorf (Com. Bunești), nr.106, identificat cu           LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. AUTO
CI BV nr. 539868,                         RARISIMA S.R.L., J08/1965/2003, C.U.I. 15806462
                                   SEDIUL BRAȘOV, STR. DACIA, NR. 59,
  Stoian Mariana, cnp 2660626083717, domiciliată în
                                         JUD. BRAȘOV
Mesendorf (Com. Bunești), nr. 106, identificată cu
CI BV 053003/28.07.1999, cedenți, și                Subsemnații STROIE LAURA-CORINA, cetățean
  Stoian Călin Gheorghe, cetățean român, născut la      român, născută la data de 09.04.1973 în
                                mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău, domiciliată în
data de 23.04.1987 în Rupea, jud. Brașov, domiciliat în
                                mun. Brașov, str. Dacia, nr. 59, județul Brașov, identificată
Mesendorf, nr.106, jud. Brașov identificat cu          cu CI seria BV nr. 165253/21.08.2001 eliberată de
CI BV 159048/ Rupea /13.07.2001, cesionar,           mun. Brașov, CNP 2730409080051, și STROIE
am hotărât:                           ION-MARIUS, cetățean român, născut la data de
  Art. 1. Subsemnații Stoian Adrian și Stoian Mariana,    18.11.1974 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
cedăm toate cele 20 de părți sociale în valoare de       mun. Brașov, str. Dacia, nr. 59, județul Brașov, identificat
200 lei cesionarului Stoian Călin Gheorghe, care devine     cu CI seria BV nr. 102714/03.08.2000 eliberată de
asociat unic.                          Mun. Brașov, CNP 1741118080042, ambii în calitate de
                                CEDENTI, și BALEA MARIA, cetățean român, născută la
  Subsemnatul Stoian Călin Gheorghe, cesionar,
                                data de 01.02.1934 în com. Cergau, jud. Alba, domiciliată
primesc cele 20 de părți sociale, în valoare totală       în mun. Brașov, str. 1 Mai, nr.12, ap. 1, jud. Brașov,
de 200 lei                           identificată prin Bl seria BE nr. 099617/03.10.1981,
  Cesiunea se face la valoarea nominală a părții sociale   eliberată de Brașov, CNP 2340201080012, și BALEA
respectiv 10 lei.                        JAN-OVIDIU, cetățean român, născut la data de
  Capitalul social în valoare de 200 lei aparține în     29.12.1971 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
întregime asociatului unic.                   mun. Brașov, str. 1 Mai, nr. 12, ap. 1, jud. Brașov,
  Art. 2. Completarea obiectului de activitate astfel:    identificat prin CI seria BV nr. 392683/15.02.2005
                                eliberată de Mun. Brașov, CNP 1711229080023, ambii în
  5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade
                                calitate de CESIONARI, am hotărât încheierea
de scurtă durată;                        prezentului act adițional și contract de cesiune în
  5590 - Alte servicii de cazare;               următoarele condiții:
  7790 - Alte servicii de asistență și rezervare turistică.    Art. 1 Subsemnatul STROIE LAURA-CORINA, în
  Art. 3 Se revocă din administrare Stoian Mariana și se   calitate   de   cedent,    cedez   toate   cele
numește pe acestă funcție asociatul unic,            15 (cincisprezece) părți sociale în valoare de
Stoian Călin Gheorghe, care va administra societatea cu     150 (unasutăcincizeci) lei, pe care le deținem în calitate
puteri depline împreună cu Stoian Adrian, separat.       de asociat la S.C. AUTO RARISIMA S.R.L., cesionarului
                                BALEA JAN-OVIDIU, subsemnatul cesionar, primesc de
  (2/1.110.188)                        la cedentă părțile sociale în condițiile de mai sus.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009                 3

  Subsemnatul STROIE ION-MARIUS, în calitate de                Societatea Comercială
cedent, cedez toate cele 15 (cincisprezece) părți sociale           MUNICH RESIDENCE - S.R.L.
în valoare de 150 (unasutăcincizeci) lei, pe care le dețin
în calitate de asociat la S.C. AUTO RARISIMA S.R.L.          ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
astfel:
  -   Cesionarului    BALEA     JAN-OVIDIU:      S.C. MUNICH IMMOBILIEN S.R.L., J08/97/2007,
14 (patrusprezece) părți sociale a câte 10 lei fiecare, în     C.U.I. 20567337, SEDIU CRISTIAN, STR. RÂULUI,
valoare de 140 (unasutăpatruzeci) lei, și                 NR. 30, BIROU NR. 1, JUD. BRAȘOV
  - Cesionarului BALEA MARIA: 1 (una) parte socială, în      Subsemnații BUDUROI DANIEL, cetățean român,
valoare de 10 (zece) lei. Subsemnații cesionari, primim     născut la data de 08.10.1970, în mun. Brașov,
de la cedent părțile sociale în condițiile de mai sus.      jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, str. Gloriei, nr. 13,
  Cesiunea s-a făcut la valoarea părților sociale, între    bl. 318, sc. B, ap. 9, jud. Brașov, identificat prin
părți s-au făcut toate desocotirile bănești cu privire la    CI seria BV nr. 350807/18.06.2004 eliberată de
această cesiune.                         Mun. Brașov, CNP 1701008080016, și IVANCESCU
  Urmare a cesiunii, calitatea de asociat a lui STROIE     GHEORGHE-VIOREL, cetățean român, născut la data
LAURA-CORINA și STROIE ION-MARIUS încetează, iar         de 25.11.1976 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
capitalul social în valoare de 300 (treisute) lei, împărțit în  mun. Săcele, Car. Ștefan cel Mare, bl. 37, sc. B, et. 2,
30 (treizeci) părți sociale, cu valoare nominală de       ap. 12, jud. Brașov, identificat prin CI seria BV nr.
10 (zece) lei fiecare, va fi deținut de asociați astfel:     029639/05.02.1999 eliberată de Mun. Săcele, CNP
BALEA JAN-OVIDIU - 29 (douăzecișinouă) părți sociale       1761125084457, în calitate de CEDENTI, și BALCU-
a câte 10 lei fiecare în valoare de 290             VASU LAURA MIHAELA, cetățean german, născută la
(douăsutenouăzeci) lei, reprezentând 96,67 din capitalul     data de 15.03.1976 în mun. Brașov, jud. Brașov,
social și BALEA MARIA - 1 (una) parte socială în valoare     domiciliată în Germania, Leonberg, Eltinger Strasse, 61,
de 10 (zece) lei, reprezentând 3,33% din capitalul social.    identificată prin CI nr. 602970850/19.07.2005 eliberată
  Art. 2 Se revocă din funcția de administrator STROIE     de Autoritățile germane, în calitate de CESIONAR, am
ION-MARIUS, și se numește în funcția de administrator,      hotărât încheierea prezentului act adițional și contract de
cu puteri depline, asociatul BALEA JAN-OVIDIU, până la      cesiune în următoarele condiții:
revocare.                              Art. 1 Se schimbă denumirea societății în
  Art. 3 Se schimbă sediul social în: Brașov, str. 1 Mai,   S.C. MUNICH RESIDENCE S.R.L.
nr. 12, parter, ap. 14, jud. Brașov.                Art. 2 Subsemnatul BUDUROI DANIEL, în calitate de
  Art. 4 Se schimbă obiectul principal de activitate în:    cedent, cedez toate cele 75 (șaptezecișicinci) părți
4932 Transporturi cu taxiuri.                  sociale a câte 10 (zece) lei fiecare în valoare de
  Art. 5 Se exclud următoarele obiecte de activitate:     750 (șaptesutecincizeci) lei, pe care le dețin în calitate de
4950 și 8020.                          asociat în susnumita societate cesionarei
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății,  BALCU-VASU LAURA MIHAELA, subsemnata cesionară
rămân neschimbate.                        primesc de la cedent părțile sociale în condițiile de mai
  (4/1.110.190)                        sus.
                                  Subsemnatul IVANCESCU GHEORGHE-VIOREL, în
                                 calitate de cedent, cedez toate cele 25 (douăzecișicinci)
         Societatea Comercială              părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare în valoare de 250
        AUTO RARISIMA - S.R.L.              (douăsutecincizeci) lei, pe care Ie dețin în calitate de
                                 asociat în susnumita societate cesionarei BALCU-VASU
            NOTIFICARE                LAURA MIHAELA, subsemnata cesionară primesc de la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    cedent părțile sociale în condițiile de mai sus.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Cesiunea s-a făcut la valoarea părților sociale, între
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         părți s-au făcut toate desocotirile bănești cu privire la
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   această cesiune.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Urmare a cesiunii, calitatea de asociați a lui
AUTO    RARISIMA     S.R.L.,   cu  sediul   în   BUDUROI DANIEL și IVANCESCU GHEORGHE-
MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. 1 MAI, nr. 12,       VIOREL încetează, contractul de societate se anulează
                                 iar societatea își continuă activitatea ca societate cu
ap. 1, parter, înregistrată sub nr. J8/1965/2003 , cod unic
                                 asociat unic, întreg capitalul social în valoare de 1000
de înregistrare 15806462, care a fost înregistrat sub
                                 (unamie) lei, împărțit în 100 (unasută) părți sociale, cu
nr. 47487 din 06.05.2009.
                                 valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare, fiind deținut de
  (5/1.110.191)                        asociatul unic BALCU-VASU LAURA MIHAELA.
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
  Art. 3 Se revocă din funcția de administratori        CI seria BV nr. 249987/14.01.2003, eliberată de
BUDUROI DANIEL și IVANCESCU GHEORGHE-              Mun. Brașov, CNP 2671113151246, în calitate de
VIOREL și se numește administrator al societății, cu      CESIONAR, am hotărât
puteri depline, asociatul unic BALCU-VASU LAURA           Art. 1 Subsemnata DUMITRAȘCU LUCIANA-ELENA
MIHAELA, până la revocare.                   în calitate de cedent, cedez 10 (zece) părți sociale a câte
  Art. 4 Se schimbă sediul social al societății în       10 lei fiecare în sumă de 100 (unasută) lei, cesionarei
Localitatea Cristian, str. Morii, nr. 11, județul Brașov.    DUMITRAȘCU ELLA, subsemnata cesionară preiau de
  Art. 5 Se schimbă obiectul de activitate principal în:    la cedenta părțile sociale în condițiile de mai sus.
  5520 - Facilitați de cazare pentru vacanțe și perioade    Cesiunea s-a făcut la valoarea părților sociale, între părți
de scurtă durată, obiectul 6831 - Agenții imobiliare      s-au făcut toate desocotirile bănești cu privire la această
rămâne secundar.
                                cesiune.
  Art. 6 Se exclud următoarele obiecte de activitate:
                                  Urmare a cesiunii, calitatea de asociat a lui
0990, 2051, 2660, 3250, 3700, 3812, 3821, 3822, 3900,
6010, 6020, 6110, 6120, 6130, 6190, 6621, 6622, 6629,      DUMITRAȘCU LUCIANA-ELENA încetează, contractul
7111, 7740, 8020, 8110, 8291, 8299, 8532, 8551, 8552,      de societate se anulează iar societatea își continuă
8560, 9200, 9499.                        activitatea ca societate cu asociat unic, întreg capitalul
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății,  social în valoare de 200 (douăsute) lei, împărțit în
rămân neschimbate.                       20 (douăzeci) părți sociale, fiecare cu o valoare nominală
                                de 10 (zece) lei, va fi deținut de asociatul unic
  (6/1.110.192)                        DUMITRAȘCU ELLA.
                                  Art. 2 Se revocă din funcția de administrator
        Societatea Comercială              DUMITRAȘCU LUCIANA-ELENA, administrarea
       MUNICH RESIDENCE - S.R.L.             societății realizându-se de asociatul unic
                                DUMITRAȘCU ELLA.
            NOTIFICARE                  Art. 3 Se schimbă denumirea societății în
                                S.C. WOOD DUMITECH S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Art. 4 Se schimbă sediul social în mun. Brașov,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                str. Carpaților, nr. 59, bl. D20, sc. B, ap. 24,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                județul Brașov.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                neschimbate.
MUNICH RESIDENCE S.R.L., cu sediul în
SAT CRISTIAN, COMUNA CRISTIAN, județ Brașov,            (8/1.110.194)
Str. MORII, nr. 11, înregistrată sub nr. J8/97/2007, cod
unic de înregistrare 20567337, care a fost înregistrat sub
                                        Societatea Comercială
nr. 47493 din 06.05.2009.
                                       WOOD DUMITECH - S.R.L.
  (7/1.110.193)
                                           NOTIFICARE
        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        WOOD DUMITECH - S.R.L.              Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
    SYNTHETIC GROUP S.R.L., J08/195/2002,          WOOD DUMITECH S.R.L., cu sediul în
     C.U.I. 14474187, SEDIU MUN. BRAȘOV,          MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. Carpaților,
     B-DUL 15 NOIEMBRIE, NR. 34, AP. 5,          nr. 59, bloc D20, scara B, ap.24, înregistrată sub
          JUDEȚUL BRAȘOV                nr. J08/195/2002 , cod unic de înregistrare 14474187,
  Subsemnații DUMITRAȘCU LUCIANA-ELENA,            care a fost înregistrat sub nr. 47513 din 06.05.2009.
cetățean român, născută la data de 20.07.1971 în          (9/1.110.195)
orașul Cimpeni, jud. Alba, domiciliată în mun. Brașov,
Bld 15 Noiembrie, nr. 34, ap. 4, jud. Brașov, identificată
prin CI seria BV nr. 118860/09.11.2000, eliberată de              Societatea Comercială
Pol. Brașov, CNP 2710720080036, în calitate de                 ART MUSICUM - S.R.L.
CEDENT și DUMITRASCU ELLA, cetățean român,
născută la data de 13.11.1967 în orș. Pucioasa,           ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
jud. Dâmbovița, domiciliată în mun. Brașov, str. Vulturului,    Subsemnatul RUSU IULIAN cetățean român, născut
nr. 17, bl. 8, ap. 14, jud. Brașov, identificată prin      la data de 02.08.1967 în Com. Slatina, jud. Suceava,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009                 5

domiciliat în mun. Brașov, str. Vârful cu Dor, nr. 9, bl. D8,  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ap. 17, jud. Brașov, identificat cu CI, seria BV,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr.   504164/    SPCLEP    Brașov/07.03.2007,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CNP 1670802330809, în calitate de asociat unic cedent      ART MUSICUM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
al S.C. ART MUSICUM S.R.L. cu sediul în             BRAȘOV, județ Brașov, Str. VÂRFUL CU DOR, nr. 9, bloc
mun. Brașov, str. Carpenului, nr. 14, bl. A15C, sc. C,     D8, ap. 17, înregistrată sub nr. J8/833/2005, cod unic de
ap. 25, jud. Brașov înmatriculată la Registrul Comerțului    înregistrare 17425170, care a fost înregistrat sub nr.
Brașov sub nr. J08/833/2005, C.U.I. 17425170,          47524 din 06.05.2009.
am hotărât modificarea actelor constitutive ale societății
astfel și actualizarea lor:                     (11/1.110.197)
  ASMARANDEI MIOARA cetățean român, născută la
data de 20.01.1970 în mun. Arad, jud. Arad, domiciliată în            Societatea Comercială
mun. Brașov, str. Livada Vulturului, nr. 4, bl. D24, sc. A,           DA & DA SPORT - S.R.L.
ap. 4, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV,
nr.   445431/    SPCLEP    Brașov/24.02.2006,             ACT ADIȚIONAL NR. 1
CNP 2700120080044, în calitate de cesionar
  Art. 1. Subsemnatul cedent RUSU IULIAN cesionez               LA ACTUL CONSTITUTIV
10 părți sociale, în valoare de 10 lei, fiecare,               AL S.C. DA & DA SPORT S.R.L.
reprezentând suma de 100 lei, cesionarului
ASMARANDEI MIOARA, cesiunea se va face la prețul          GHERASIM ADINA LILIANA, cetățean român,
nominal al părții sociale, respectiv 100 lei.          născută la data 11.05.1969, în Com Valea Lungă,
  Urmare a acestei cesiuni, subsemnații            jud. Dâmbovița, domiciliată în Brașov, str. Lungă, nr. 22,
ASMARANDEI MIOARA și RUSU IULIAN, capitalul           posesoare a CI seria BV 161565, eliberată de
social în valoare de 200 lei, este deținut de către asociați  Mun. Brașov 2001, CNP 2690511080051 și
după cum umează:                        GHERASIM MARIUS GHEORGHE, cetățean român,
  ASMARANDEI MIOARA, va deține 10 părți sociale, în      născut la data de 16.04.1973, în Brașov, domiciliat în
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală      Brașov, str. Drumul Cernatului, nr. 10, bl. 10, sc. F, ap. 3,
de 100 lei,                           posesor al CI seria BV 317991, eliberată de
  RUSU IULIAN, va deține 10 parti sociale, în valoare     Mun Brașov 2004, CNP 1730416080014, ambii în
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei.    calitate de asociați la S.C. « DA & DA SPORT » S.R.L.,
  Subsemnatul cedent declar că nu am mai cesionat       cu sediul în Brașov, str. Lungă, nr. 22, ap. 5, jud. Brașov,
altor persoane părțile sociale menționate în prezentul     având J08/ 2580/2007, C.U.I. 22453037, în conformitate
contract de cesiune. Subsemnații cesionari declarăm că
                                cu prevederile Legii 31/1990, am hotărât
preluam părțile sociale și societatea cu întreg patrimoniu,
                                  1) Deschiderea unui punct de lucru al societății în
atât cu pasivul cât și activul societății.
                                Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 88, sc. B, ap. 1.
  Art. 2. Se schimbă sediul social de la adresa de mai
sus la adresa mun. Brașov, str. Vârful cu Dor, nr. 9, bl. D8,   Celelalte prevederi ale statutului rămân nemodificate.
ap. 17, jud. Brașov                        Redactat    și  semnat   în   4  exemplare,
  Art. 3. Societatea va fi administrată pe viitor de     azi, 28 aprilie 2009.
d-l RUSU IULIAN și d-na ASMARANDEI MIOARA, cu            (12/1.110.198)
drepturi depline pe o perioadă nedeterminată, separat.
  Art. 4. Se dechide un punct de lucru în mun. Brașov,
Str. Nicolae Titulescu, nr. 2, birou 2, jud. Brașov.              Societatea Comercială
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din           DANADA GRUP - S.R.L.
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
compartimentul      de  asistență   din  cadrul        ACT ADIȚIONAL NR. 1/30.04.2009
Registrul Comerțului Brașov de pe lângă Tribunalul
Brașov, la cererea și pe răspunderea solicitantului,             LA ACTUL CONSTITUTIV AL
potrivit cererii nr. 139/24.04.2009.                     S.C. DANADA GRUP S.R.L.,
                                      J/08/1781/2002, C.U.I. 15101216
  (10/1.110.196)
                                  Noi, SIMION FLORINA GABRIELA, cetățean român,
                                născută la data de 22.04.1962 în municipiul Brașov,
         Societatea Comercială             domiciliată în municipiul Brașov, b-dul Saturn, nr. 31B,
         ART MUSICUM - S.R.L.              bl. 77B, ap. 4, jud. Brașov, identificată cu
                                C.I. seria BV nr. 219262/ 2002 - Poliția Brașov,
            NOTIFICARE
                                CNP 2620422080075, SIMION ADRIAN, cetățean
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    român, născut la data de 03.08.1957 în mun. Pitești,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    jud. Arges, domiciliat în municipiul Brașov, str. Saturn,
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
nr. 39, bl. 27, sc. C, ap. 17, jud. Brașov, identificat cu     2511 Fabricarea de construcții metalice și părți
C.I. seria BV nr. 038640/1999, CNP 1570803080074,        componente ale structurilor metalice.
asociați ai S.C. DANADA GRUP S.R.L.,cu sediul în          Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
Brașov, b-dul Saturn, nr. 31B, bl. 77B, ap. 4, înregistrată   rămân nemodificate.
la Registrul Comerțului sub nr. J08/1781/2002,           Subsemnatul unic societar cunosc obligațiile
C.U.I. 15101216 cedenți, și TRIFESCU ION cetățean        ce-mi revin cu privire la îndeplinirea formalităților de
român, născut în mun. Câmpulung, jud. Argeș la data de      publicitate a prezentului act.
05.01.1969, domiciliat în sat Harman (Com. Harman),         (13/1.110.199)
str. Aleea 12, nr. 88, jud. Brașov, identificat cu
CI seria BV nr. 180866 eliberată la data de 23.11.2001
Poliția mun. Brașov, CNP 1690105030011 cesionar,                 Societatea Comercială
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990,                DANADA GRUP - S.R.L.
republicată și cu respectarea prevederilor actului
constitutiv al societății, am hotărât următoarele:                   NOTIFICARE
  1. Eu, Simion Florina Gabriela în calitate de cedent       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cesionez cele 10 părți sociale, a câte 10 lei pe care le     Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
dețin în S.C. DANADA GRUP S.R.L., reprezentând          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
50% din întregul capital social cesionarului Trifescu Ion.    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Eu, Simion Adrian, în calitate de cedent cesionez cele    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
10 părți sociale, a câte 10 lei pe care le dețin în       DANADA GRUP S.R.L., cu sediul în SAT HĂRMAN,
S.C. DANADA GRUP S.R.L. S.R.L. reprezentând           COMUNA HARMAN, județ Brașov, Str. ALEEA 12, nr. 88,
50% din întregul capital social cesionarului Trifescu Ion,    înregistrată sub nr. J8/1781/2002, cod unic de
concomitent cu retragerea noastră din societate;         înregistrare 15101216, care a fost înregistrat sub
am încasat contravaloarea părților sociale, ceea ce       nr. 47543 din 06.05.2009.
recunoaștem prin semnarea prezentului act și nu
                                   (14/1.110.200)
formulăm niciun fel de pretenție față de societate și față
de cesionar. În continuare societatea va funcționa ca
societate cu răspundere limitată cu asociat unic și               Societatea Comercială
administrator Trifescu Ion.                          FERMA HONIGBERG - S.R.L.
  2. Subsemnatul Trifescu Ion asociat unic și
administrator, am hotărât următoarele:                 ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
  2. 1. Schimbarea sediului social al societății în sat
Harman (Com. Harman), str. AIeea 12, nr. 88,              AL S.C. FERMA HONIGBERG S.R.L.,
jud. Brașov.                            ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRULUI COMERȚULUI
  2. 2. Societatea va fi administrată și reprezentată de         CU NR. J08/633/07.04.2009
d-l Trifescu Ion.                          Subsemnații
  2. 3. Închiderea punctului de lucru din Brașov,         JINGA MIRCEA, cetățean român, născut la data de
str. Al. Vlahuță, nr. 53, bl. 143, sc. C, ap. 3.         01.01.1950 în Satul Peștera (Comuna Moieciu),
  2. 4. Completarea obiectului de activitate cu        domiciliat în Râșnov, Str. Caraiman, nr. 24, Jud. Brașov,
următoarele:                           identificat cu CI seria Bv nr. 433693, eliberată de
  2511 Fabricarea de construcții metalice și părți       SPCLEP Râșnov la data de 18.11.2005,
componente ale structurilor metalice; 2512 Fabricarea de     CNP 1500101080092, și
uși și ferestre din metal; 2550 Fabricarea produselor        JINGA FLOAREA, cetățean român, născută la data de
metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia      12.12.1951 în Satul Ciocești (Comuna Birla), domiciliată
pulberilor; 2591 Fabricarea de recipienți, containere și     în Râșnov, Str. Caraiman, nr. 24, jud. Brașov, identificată
alte produse similare din oțel; 2592 Fabricarea         cu CI seria BV nr. 433691, eliberată de SPCLEP Râșnov
                                 la data 18.11.2005, CNP 2511225083465,
ambalajelor ușoare din metal; 2593 Fabricarea articolelor
                                   În calitate de asociați, deținând împreună 100% din
din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri;
                                 capitalul social al S.C. FERMA HONIGBERG S.R.L.
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole      (denumită în continuare “Societatea”), o societate
filetate; fabricarea de nituri și șaibe; 2599 Fabricarea altor  comercială română cu răspundere limitată, cu sediul în
articole din metal n.c.a.; 3299 Fabricarea altor produse     Brașov, str. Nicolae Titulescu, nr. 2, etaj 1, jud. Brașov,
manufacturiere n.c.a.; 4332 Lucrări de tâmplarie și       înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub
dulgherie; 4333 Lucrări de pardosire și placare a        nr. J08/633/2009, având cod de identificare fiscală
pereților; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări   RO 25416114,
de geamuri; 4339 Alte lucrări de finisare; 4391 Lucrări de      AVÂND ÎN VEDERE
învelitori, șarpante și terase la construcții.            (i) Hotărârea Asociaților S.C. FERMA HONIGBERG
  2. 5. Precizare obiect principal de activitate:       S.R.L, din data de 29.04.2009, prin care
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009                  7

s-a decis înființarea unui punct de lucru al Societății în     Brașov - Bran, Sat Simon, Nr. 28, în calitate de asociat,
Stupini, str. Târgului, nr. 4, jud. Brașov;             am hotărât următoarele:
  (ii) Dispozițiile art. 3 „Sediul Social” din            Art. unic Suspendarea activității pe o perioadă
Actul Constitutiv al Societății;                  de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009.
  (iii) Prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind     Actul adițional s-a redactat, procesat de către asociat
societățile comerciale,
                                  unic și s-a semnat conform prevederilor art. 199 alin 1 din
  Am hotărât încheierea prezentului act adițional la
Actul Constitutiv al S.C. FERMA HONIGBERG S.R.L. în         L31/1990 modificată prin L161/2003, astăzi 30.04.2009.
termenii de mai jos:                          (17/1.110.203)
  Ca urmare a înființării unui punct de lucru al Societății,
actul constitutiv al S.C. FERMA HONIGBERG S.R.L. se
va modifica după cum urmează:                            Societatea Comercială
  a. După art. 3. 1. va fi introdus un nou articol, art. 3. 2.,         NITON CONSTRUCT - S.R.L.
cu următorul conținut:
  “3. 2. Societatea are punct de lucru în Stupini,           ACT ADIȚIONAL ȘI CONTRACT DE CESIUNE
str. Târgului, nr. 4, jud. Brașov.”
  În urma modificărilor intervenite, articolelor din         NITON CONSTRUCT S.R.L, J08/605/1996,
Actul Constitutiv vor fi renumerotate.                   C.U.I. 8522956, SEDIU BRAȘOV,
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății    STR. BRÂNDUȘELOR, NR. 86, BL. 1, SC. A, AP. 23,
vor rămâne neschimbate.                              JUDEȚUL BRAȘOV
  Ca urmare a acestor modificări, părțile vor redacta și
semna Actul Constitutiv actualizat al Societății.            Subsemnații JINGOI ALEODOR, cetățean român,
  Părțile declară că au cunoștință despre obligația de a     născut la data de 27.04.1965 în sat Rucăr (com. Rucăr),
înregistra      aceste      documente       la  jud. Argeș, domiciliat în Brașov, str. Zorelelor, nr. 7A,
Oficiul Registrului Comerțului.                   jud. Brașov, identificat prin CI seria BV,
  Prezentul act adițional a fost redactat și semnat        nr.   274599/15.05.2003-Pol.       Brașov,   CNP
în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 05.05.2009.        1650427030040, în calitate de CEDENT și
  (15/1.110.201)                         PĂUN ION-MIRCEA, cetățean român, născut la data de
                                  29.04.1972 în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
                                  com. Cristian, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Brașov,
        Societatea Comercială
       FERMA HONIGBERG - S.R.L.               identificat prin CI seria BV, nr. 440903/19.01.2006-
                                  SPCLEP Brașov, CNP 1720429080036, în calitate de
            NOTIFICARE                 CESIONAR, am hotărât
                                    Art. 1 Subsemnatul JINGOI ALEODOR în calitate de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  cedent, cedez cele 500 (cincisute) părți sociale a câte
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          10 (zece) lei fiecare, în valoare totală de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     5000 (cincimii) lei pe care le dețin în calitate de asociat la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     susnumita societate, cesionarului PĂUN ION-MIRCEA;
FERMA HONIGBERG S.R.L., cu sediul în                subsemnatul cesionar preiau de la cedent părțile sociale
MUNICIPIUL      BRAȘOV,     județ   Brașov,      în condițiile de mai sus.
Str. NICOLAE TITULESCU, nr. 2, etaj 1, înregistrată sub         Între părți s-au făcut toate desocotirile bănești cu
nr. J8/633/2009, cod unic de înregistrare 25416114, care      privire la această cesiune. Cesiunea s-a făcut la valoarea
a fost înregistrat sub nr. 47552 din 06.05.2009.          părților sociale.
  (16/1.110.202)                           Urmare a cesiunii, calitatea de asociat a lui
                                  JINGOI ALEODOR încetează, contractul de societate se
                                  anulează iar societatea își continuă activitatea ca
         Societatea Comercială               societate cu asociat unic, întreg capitalul social în valoare
          ANDREVOX - S.R.L.                de 10000 (zecemii) lei împărțit în 1000 (unamie) părți
                                  sociale cu valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare, fiind
          ACT ADIȚIONAL NR. 1
                                  deținut de asociatul unic PĂUN ION-MIRCEA.
 LA STATUTUL SOCIETĂȚII S.C. ANDREVOX S.R.L.              Art. 2 Se schimbă sediul social în Mun. Brașov,
  J08/141/1999 C.U.I. 11419269, SEDIUL SOCIAL           str. luliu Maniu, nr. 43, biroul nr. 217A, județul Brașov.
    BRAȘOV - BRAN, SAT SINTON, NR. 28                Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                  neschimbate.
  Subsemnatul CORAIU MARIA identificată cu
C.I./BV 430505/28.10.05 cu domiciliul în                (18/1.110.204)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
         Societatea Comercială               În sensul celor de mai sus se modifică
       NITON CONSTRUCT - S.R.L.             Actul Constitutiv, celelalte prevederi ale acestuia
                                rămânând neschimbate.
            NOTIFICARE                 Întocmit în 4 exemplare și semnat după citire,
                                azi 30.04.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (21/1.110.207)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            BASS TRANS - S.R.L.
NITON CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. IULIU MANIU,                ACT ADIȚIONAL NR. 1
nr. 43, ap. birou 217A, înregistrată sub nr. J8/605/1996,
cod unic de înregistrare 8522956, care a fost înregistrat      AL S.C. BASS TRANS S.R.L., J/08/951/2001,
sub nr. 47575 din 06.05.2009.                    C.U.I. 14189890, SEDIUL SOCIAL - GHIMBAV,
                                  STR. FĂGĂRAȘULUI, NR. 6, BL. 6, SC. B, AP. 4,
  (19/1.110.205)                                 JUD. BRAȘOV
                                  Subsemnații Bănică Adrian, cetățean român, născut la
       Societatea Comercială               data de 20.08.1969, în Brașov, domiciliat în Ghimbav,
      CRUCERU CONSULTING - S.R.L.             str. Făgărașului, nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 4, jud. Brașov,
                                identificat   cu   CI   BV304059/15.10.2003,
           ACT ADIȚIONAL               cnp 1690820080061,
                                  Bănică Sergiu Vasile, cetățean român, născut la data
    NUMĂRUL 1 DIN 27.04.2009 LA STATUTUL           de 08.10.1975, în Brașov, domiciliat în Ghimbav,
     S.C. CRUCERU CONSULTING S.R.L.,            str. Făgărașului, nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 4, jud. Brașov,
      J08/2477/2006, C.U.I. 19123438           identificat   cu   CI   BV076534/26.01.2000,
  Subsemnații CRUCERU MIHAI, CNP 1811108080091         cnp 1751008080017, și
și CRUCERU GHEORGHE, CNP 1500418080047, în             Barthos Claudiu Florian cetățean român, născut la
calitate   de  asociați  la  S.C.   CRUCERU      data de 06.02.1973, în Brașov, domiciliat în Brașov,
CONSULTING S.R.L. cu sediul social în              b-dul Grivitei, nr. 41, bl.2 9, sc. A, ap. 25, jud. Brașov,
localitatea Predeal, Str. Șos. Timișul de Jos, nr. 20,     identificat cu CI BV 141451/27.03.2001, în calitate de
                                asociați am hotărât următoarele:
Jud. Brașov, am hotărât
                                  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru în Brașov,
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pentru o
                                b-dul Saturn, nr. 32, magazine 324.
perioadă de 3 ani, începând cu data 27.04.2009 până la
                                  Actul adițional s-a redactat de către asociați
data de 27.04.2012.
                                astăzi 07.04.2009.
  Toate celalalte prevederi ale statutului și contractului
societății rămân neschimbate.                    (22/1.110.208)
  Întocmit azi 27.04.2009.
  (20/1.110.206)                               Societatea Comercială
                                        DANONA GRUP - S.R.L.

         Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
          ASOCOM - S.R.L.
                                  Subsemnații IABOB CĂTĂLINA-MARIA, cetățean
                                român, născută la data de 02.11.1968 în mun. Codlea,
      ACT ADIȚIONAL NR. 1/30.04.2009
                                jud. Brașov , domiciliată în mun. Brașov, Str. Mestecăniș,
  Subsemnatul Biea Mihai, cetățean român, născut la      nr. 1, bl. A35, sc. A, ap. 13, jud. Brașov, identificată cu
data de 14.10.1958, în Com. Farcasa, județul Neamț, cu     CI seria BV nr. 344262/ 24.05.2004 eliberată de
CNP 1581014080031, identificat cu C.I. seria BV,        mun. Brașov, CNP 2681102080110 și BURNIC
nr. 369946, eliberată de Brașov, cu domiciliul în Brașov,    EMIL-DANIEL, cetățean român, născut la data de
                                28.12.1970, în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
str. Nicopole, nr. 56, bl. 14, sc. B, apt. 2, jud. Brașov, în
                                mun. Brașov, Str. Mestecăniș, nr. 1, bl. A35, sc. A, ap. 13,
calitate de asociat unic al S.C. ASOCOM S.R.L.,         identificat cu CI seria BV nr. 344260/ 24.05.2004,
am hotărât următoarele:                     eliberată de mun. Brașov, CNP 1701228080022, asociați
  Art. 1. Începând cu data de 30.04.2009, se suspendă     la S.C. DANONA GRUP S.R.L., cu sediul în mun. Brașov,
activitatea societății pe o perioadă de 3 ani, până la data   Str. Mestecăniș, nr. 1, bl. A35, sc. A, ap. 13, jud. Brașov,
de 29.04.2012.                         înmatriculată ia Registrul Comerțului Brașov sub
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009                9

nr. J08/1999/2006, C.U.I. 18963534, am hotărât să aduc       Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale
următoarele modificări la actele constitutive ale societății:  societății rămân nemodificate.
  Art. 1. Se dechide un punct de lucru în mun. Brașov,      Subsemnații asociații cunoaștem obligațiile ce ne
COMPLEXUL ORIZONT 3000,TRONSON A,                revin cu privire la formalitățiilor de publicitate ale
STAND A18, jud. Brașov și se închide un punct de lucru     prezentului act adițional.
situat mun. Brașov , Str. Bazaltului, nr. 2,            Actul a fost redactat , atestat cu dată certă,
Centrul Comercial Eliana Mall, stand A2, jud. Brașov      în 5 (cinci,) exemplare originale.
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru         (24/1.110.210)
compartimentul de asistență din cadrul Registrul
Comerțului Brașov de pe lângă Tribunalul Brașov, la               Societatea Comercială
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de          BUSTAN AMIN - S.R.L.
servicii nr. 265/06.05.2009.
  (23/1.110.209)                                ACT ADIȚIONAL NR. 1

                                LA STATUTUL SOCIETĂȚII S.C. BUSTAN AMIN S.R.L.,
         Societatea Comercială               J08/710/2008, C.U.I. 23494310, SEDIUL SOCIAL
         TISSOT FOOD - S.R.L.              BRAȘOV, PASAJ PIETONAL TUNELE CENTRU CIVIC
         ACT ADIȚIONAL NR. 1                Subsemnatul HASOUN AMIN, cetățean israelian,
                                identificat cu pașaport cu nr. 9736649 eliberat de
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL               autoritățile israeliene la 24.04.2003 domicliul în Israel,
 S. C. TISSOT FOOD S.R.L., ÎNMATRICULATĂ LA          Loc. Shfaram, Str. Principală, Nr.17/500, în calitate de
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           asociat unic am hotărât
 TRIBUNALUL BRAȘOV, SUB NR. J08/2106/2008             Art unic Suspendarea activității pe o perioadă de
  Subsemnații                         3 ani, începând cu data de 30.04.2009.
  BÎGIU ALEXANDRU, cetățean român, născut la data        Actul adițional s-a redactat, procesat de către asociat
de 12.10.1968, în sat Prejmer, com. Prejmer, jud. Brașov,    unic și s-a semnat conform prevederilor art. 199 alin.(1)
cu domiciliul în sat Prejmer, com. Prejmer, nr. 960,      din L31/1990 modificată prin L161/2003,
jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV, nr. 070952, eliberată  astăzi 30.04.2009.
de Poliția Mun. Brașov, la data de 07.12.1999,           (25/1.110.211)
CNP 1681012080102,
  BULARCA CRISTIN-VICTOR, cetățean român,
născut la data de 24.10.1965, în mun. Brașov, cu                Societatea Comercială
domiciliul în sat Sânpetru, com. Sânpetru,                    FERIA GRUP - S.R.L.
str. Traian Vuia, nr. 681 bis, jud. Brașov, posesor al
C.I. seria BV, nr. 560933, eliberată de SPCLEP Brașov, la              ACT ADIȚIONAL
data de 01.02.2008, CNP 1651024080045, și
  MUSCALU LIVIU-GHEORGHE, cetățean român,              LA STATUTUL S.C. FERIA GRUP S.R.L.,
născut la data de 31.03.1968, în orș. Întorsura Buzăului,         J08/1091/2003, C.U.I. 15489852,
jud. Covasna, cu domiciliul în mun. Brașov,                  NUMĂRUL 1 DIN 01.05.09
str. Bisericii Române, nr. 115, ap. 406, jud. Brașov,
posesor al C.I. seria BV, nr. 293592, eliberată de         Subsemnatul Elekes Ștefan , cetățean român, născut
Poliția mun. Brașov, la data de 21.08.2003,           la data de 02.10.1952 în Mun. Brașov, jud. Brașov,
CNP 1680331080704,                       domiciliat în Brașov, str. Codrul Cosminului, nr. 66,
  în calitate de asociați la S.C. “TISSOT FOOD” S.R.L.,    bl. 410, sc. A, ap. 14, jud. Brașov, identificat cu
cu sediul în com. Prejmer, str. Brașovului, nr. 162 A,     C.I. seria BV, nr. 422026/2006/Pol. Brașov,
jud.    Brașov,    înmatriculată    la  Oficiul   CNP 1521002080056 în calitate de asociat unic și
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub    administrator la S.C. FERIA GRUP S.R.L. cu sediul în
nr. J08/2106/2008, C.U.I. 24300021,               Brașov, str. Codrul Cosminului, nr. 66, bl. 410A, sc. A,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,      ap. 14, jud. Brașov, am hotărât
republicată și cu modificările și completările la zi, cu      Art. 1 Suspendarea temporară a activității societății pe
respectarea prevederilor actelor constitutive ale        o perioadă de 3(trei) ani începând cu data de
societății, încheiem prezentul act adițional, prin care am   01.05.2009 urmând a se relua activitatea la data de
hotărât de comun acord, prin exprimarea liberă și        01.05.2012, perioadă în care nu se vor desfășura la sediu
neviciată a consimțământului, modificarea actelor        niciuna din activitățile declarate.
constitutive ale societății în sensul:
                                  Redactat și editat în 3 exemplare, la 01.05.2009.
  1. Deschiderii unui punct de lucru în mun. Brașov,
str. Ghe. Baritiu, nr. 11, jud. Brașov.               (26/1.110.212)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
         Societatea Comercială               cu sediul în mun. Brașov, str. Spartacus, nr. 39,
          RO-GAMMA - S.R.L.                jud. Brașov, înmatriculată la Oficiului Registrului
                                  Comerțului Brașov sub nr. J08/1291/2004 C.U.I.
           ACT ADIȚIONAL                 16492392, am hotărât următoarele:
                                    Art. 1 Se suspendă activitatea societății începând cu
    LA STATUTUL S.C. RO - GAMMA S.R.L.,             data 01.05.2009, pe o perioadă de 3 (trei) ani.
      J08/1067/2001, C.U.I. 14245680,               Prezentul act s-a redactat astăzi 07.05.2009, într-un
        NUMĂRUL 1 DIN 25.04.09                număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare pentru părți
  Subsemnata Lica Ileana Carmen, cetățean român,         și un exemplar pentru Compartimentul de asistență din
născută la data de 12.10.1969 în Mun. Pitești, jud. Argeș,     cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
domiciliată în Brașov, str. Oltului, nr. 3, bl. 1, sc. A, ap. 20,  Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea
jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV,             solicitantului,   potrivit  cererii  de   servicii
nr. 152965/2001/Pol. Brașov, CNP2691012034963,           nr. 273/07.05.2009.
în calitate de asociat unic și administrator la
                                    (29/1.110.215)
S.C. RO - GAMMA S.R.L. cu sediul în Brașov, str. Oltului,
nr. 3, bl. 11, sc. A, ap. 20, jud. Brașov, am hotărât
  Art. 1 Suspendarea temporară a activității societății pe            Societatea Comercială
o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de                RIFFPOP INTERNATIONAL - S.R.L.
01.05.2009 urmând a se relua activitatea la data de
01.05.2012, perioadă în care nu se vor desfășura la sediu                ACT ADIȚIONAL
niciuna din activitățile declarate.
  Redactat și editat în 3 exemplare, la 25.04.2009.         LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE S.C. RIFFPOP
                                   INTERNAȚIONAL S.R.L., NR. 01/01.05.2009 CU
  (27/1.110.213)                         SEDIUL ÎN ZĂRNEȘTI, STRADA 1 DECEMBRIE 1918,
                                   NR. 11, JUD. BRAȘOV, ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL
         Societatea Comercială                    REGISTRUL COMERȚULUI SUB
           CRINA - S.R.L.                      NR. J08/1075/1995, C.U.I. 7776573
                                    Subsemnatul POPESCU SORIN, cetățean român, fiul
      ACT ADIȚIONAL S.C. CRINA S.R.L.
                                  lui PAUL și MARIA, născut la data de 02.10.1967, în
  Subsemnata l.DAN MARIANA, cetățean român,            RUPEA, județul Brașov, domiciliat în ZĂRNEȘTI,
născută la data de 08.11.1960, în Mun. Făgăraș,           str. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 11, județul Brașov,
Jud. Brașov, domiciliată în Mun. Brașov, str. Aluminiului,     CNP 1671002085036, CI nr. 329721/05.03.2004/
nr. 27, Jud. Brașov, identificată cu CI seria BV          ORȘ. ZĂRNEȘTI, în calitate de asociat unic la
nr. 499580/20.02.2007 eliberată de SPCLEP Brașov,          S.C. RIFFPOP INTERNAȚIONAL S.R.L., am hotărât
CNP 2601108080058, în calitate de asociat unic la          conform art. 199 din Legea 31/1990 republicată,
S.C. CRINA S.R.L. cu sediul în Mun. Brașov, str. Freziei,      modificarea actului costitutiv societății după cum
nr. 11, bl. 11, ap. 12, Jud. Brașov, înmatriculată în        urmează:
Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/3135/1992,           Art. 1. Se completează obiectul de activitate al
C.U.I. 3582485, am hotărât                     societății cu următoarele coduri:
  Art. 1 În conformitate cu Hotărîrea asociatului unic din       4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
data de 29.04.2009, am decis să suspend activitatea         autovehicule
firmei pe o perioadă de 3 ani începînd cu data             4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii
de 01.05.2009.                           pentru autovehicule
                                    4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
  (28/1.110.214)                         articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
                                  specializate
         Societatea Comercială                 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
         R. ROMHAUS - S.R.L.                sportive, în magazine specializate
                                    4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
           ACT ADIȚIONAL                 magazine specializate
                                    4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
  Subsemnatul BICA GHEORGHE, cetățean român,           semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
născut la data de 18.02.1952 în Com. Voila, jud. Brașov,      companie și a hranei pentru acestea, în magazine
domiciliat în mun. Brașov, str. Spartacus, nr. 39,         specializate
jud. Brașov, identificat cu CI, seria BV, nr. 390465 la data      5621 Activități de alimentație (catering) pentru
01.02.2005/ mun. Brașov, CNP 1520218080038,             evenimente
în calitate de asociat unic la S.C. “R. ROMHAUS” S.R.L.,        5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009                 11

  7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme   RIFFPOP INTERNAȚIONAL S.R.L., cu sediul în
și autovehicule rutiere ușoare                  ORAȘ ZĂRNEȘTI, județ Brașov, Str. 1 DECEMBRIE
  7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule   1918, nr. 11, înregistrată sub nr. J8/1075/1995, cod unic
rutiere grele                          de înregistrare 7776573, care a fost înregistrat sub nr.
  7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri      47899 din 07.05.2009.
recreaționale și echipament sportiv
  7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și      (31/1.110.217)
echipamente pentru construcții
  7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și             Societatea Comercială
echipamente de birou (inclusiv calculatoare)                    UNITRON - S.R.L.
  7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
echipamente și bunuri tangibile n.c.a.                        ACT ADIȚIONAL
  7911 Activități ale agențiilor turistice
  7912 Activități ale tur-operatorilor                   LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
  7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică            S.C. UNITRON S.R.L.
  8121 Activități generale de curățenie a clădirlor
  8122 Activități specializate de curățenie            Subsemnata
  8129 Alte activități de curățenie n.c.a.             1. TUDOR CLAUDIA , cetățean român, născută la
  8130 Activități de întreținere peisagistică         data de 25.04.1958, în Com. Voinești, jud. Dâmbovița,
  9311 Activități ale bazelor sportive             domiciliată în mun. Brașov, B -dul Ștefan Cel Mare, nr. 20,
  9312 Activități ale cluburilor sportive           Sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
  9313 Activități ale centrelor de fitness           nr.   080651/18.02.2000/Pol.      Brașov,    CNP
  9319 Alte activități sportive                2580425080105, în calitate de asociat unic al
  9321 Bâlciuri și parcuri de distracții            S.C. “ UNITRON “ S.R.L., cu sediul în mun. Brașov,
  9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile   B -dul Ștefan Cel Mare, nr. 20, Sc. A, ap. 7, jud. Brașov,
și a produselor din blană                    înregistrată    la   O.R.C.   Brașov    sub   nr.
  9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare       J08/2379/16.07.1992, având C.U.I 2738170, am hotărât
  9603 Activități de pompe funebre și similare         următoarele:
  9604 Activități de întreținere corporală             Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
  Art. 2. Se modifică obiectul principal de activitate.    de 3 (trei) ani începând cu data de 01.05.2009.
Acesta va fi:
                                   Toate celelalte prevederi ale Actelor Constitutive ale
  682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
                                 S.C. “ UNITRON “ S.R.L. rămân neschimbate.
proprii sau închiriate
  6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare     (32/1.110.218)
proprii sau închiriate.
  Codul 4711 devine obiect secundar de activitate.
  Art. 3. Se deschide un punct de lucru în ZĂRNEȘTI,              Societatea Comercială
STRADA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 11D,                          DADE OIL - S.R.L.
JUDEȚUL BRAȘOV.
  Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân             ACT ADIȚIONAL
neschimbate. Încheierea actului constitutiv actualizat la
data de 01.05.2009, în condițiile Legii 31/1990,              LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
republicată cu modificările și completările ulterioare.     S.C. DADE OIL S.R.L., NR. 01/01.05.2009 CU SEDIUL
  Actul   s-a   redactat    de   către   parte,   ÎN ZĂRNEȘTI, STRADA POȘTA VARULUI, NR. 9,
în 5 (cinci) exemplare originale, de egală valoare juridică,   BL. 9, SC. B, AP. 8, JUD BRAȘOV, ÎNREGISTRATĂ LA
astăzi, 01.05.2009.                        O.R.C. SUB NR. J08/3029/2005, C.U.I. 18215525

  (30/1.110.216)                          Subsemnatul LUPU CLAUDIU, cetățean român, fiica
                                 lui Gheorghe și Viorica, născută la data de 06.03.1977, în
                                 Fagaras, județul Brașov, domiciliat în Zărnești,
        Societatea Comercială               strada Postăvarului, bl. 9, sc. b, ap. 8, județul Brașov,
     RIFFPOP INTERNATIONAL - S.R.L.             posesor al C.I. seria BV 062140/05.10.199/ SPCLEP
                                 ZĂRNEȘTI, C.N.P. 1770306085033, în calitate de
            NOTIFICARE
                                 asociat unic la S.C. DADE OIL S.R.L., am hotărât,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     conform art. 199 din Legea 31/1990 republicată,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     modificarea actului costitutiv societății după cum
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         urmează:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 1. Suspendarea activității societății începând cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    data de 01.05.2009 pe 3 ani.
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
  Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân  art. 199 din Legea 31/1990 republicată, modificarea
neschimbate.                          actului costitutiv al societății după cum urmează:
  Actul s-a redactat de către parte, în             Art. 1. Suspendarea activității societății începând cu
5 (cinci) exemplare originale, de egală valoare juridică,   data de 01.05.2009 pe 3 ani.
astăzi, 01.05.2009.                        Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                neschimbate .
  (33/1.110.219)
                                 Actul s-a redactat de către parte, în
                                5 (cinci) exemplare originale, de egală valoare juridică,
         Societatea Comercială             astăzi, 01.05.2009.
         IMCA TRAVEL - S.R.L.               (35/1.110.221)
           ACT ADIȚIONAL
                                        Societatea Comercială
      LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE                    CONSULT-SMARCO - S.R.L.
       S.C. IMCA TRAVEL S.R.L.
                                          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații
  1. GONDOS IMOLA cetățean român, născută la data        LA STATULUL S.C. CONSULT-SMARCO S.R.L.,
de 19.03.1979 în Mun. Târgu Mureș, jud. Mureș cu        CU SEDIUL ÎN BRAȘOV, STR. MEMORANDUMULUI,
domiciliul în Brașov, Str. Rozelor, nr. 57, bl. 103, ap. 40,       NR. 8A, AP. 1, JUD. BRAȘOV,
jud. Brașov identificată prin CI seria BV nr. 553952/          C.U.I. 13735489 J08/237/2001
07.12.2007/ SPCLEP, Brașov, CNP 2790319264388,
  2. DUMITRACHE ROXANA-CATRINEL , cetățean            Subsemnații
                                  PREDA ION, cetățean român, născut la 22-09-1928,
român, născută la data de 17.09.1984 în mun. Roman,      în Loc. Breaza, jud. Buzău, posesor Bl seria BN,
jud. Neamț cu domiciliul în mun. Brașov, str. Spicului,    nr. 647412, CNP 1280922080040, emis de
nr. 8, bl. 42A, sc. A, ap. 19, jud. Brașov, având       Pol. Brașov/28-05-1980, cu domiciliul în Brașov,
CNP 2840917270830, identificată prin C.I. seria BV       Bdl Gării, nr. 8, bl. 14, sc. D, ap. 17, jud. Brașov.
nr. 604011 / 28.10.2008/ SPCLEP Brașov, în calitate de       ALDICA CORINA-ANAMARIA, cetățean român,
asociat al S.C. IMCA TRAVEL S.R.L, cu sediul în        născută la 18.11.1964, în Mun. Brașov, jud. Brașov,
mun. Brașov, B -dul Griviței, nr. 43, bl. 33, ap. 41,     posesor CI seria BV, nr. 452844, CNP 2641118080013,
                                emisă de Pol. Brașov/12.04.2006, cu domiciliul în Brașov,
jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov   str. Memorandumului, nr. 8A, ap. 1, jud. Brașov în calitate
sub număr J/08/575/01.04.2009, C.U.I. 25380967,        de asociați al S.C. CONSULT-SMARCO S.R.L.,
am hotărât                           am hotărât următoarele:
  Art. 1. Deschidere punct de lucru mun. Brașov,         Art. 1 SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII
str. Crinului, nr. 74, bl. 9, et. 2, ap. 8, jud. Brașov.      Se suspendă activitatea societății începând cu data
  Celelalte prevederi ale actelor constututive ale      de 01.05.2009 pe o perioadă de 3 ani.
                                  Art. 2 Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
S.C.” IMCA TRAVEL “S.R.L. rămân neschimbate.          neschimbate.
  Actul s-a redactat în 5(cinci) exemplare.           Prezentul act adițional a fost redactat în
  (34/1.110.220)                       3(trei) exemplare.
                                  (36/1.110.222)
        Societatea Comercială
       KURT CONSTRUCT - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                    M.R.L. & CONS PROFESIONAL - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL
                                     DECIZIE A ADUNĂRII GENERALE
     LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
S.C. KURT CONSTRUCT S.R.L., NR.01/01.05.2009 CU          A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 15.04.2009 A
SEDIUL ÎN ZĂRNEȘTI, STRADA ȘTEFAN CEL MARE ,            S.C. M.R.L & CONS PROFESIONAL S.R.L.
NR. 11, JUD BRAȘOV, ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. SUB         ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
     NR. J08/L250/2006, C.U.I. 18704866           NR. J08/2531/2008 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
                                 RO 24506766 CU SEDIUL SOCIAL ÎN BRAȘOV,
  Subsemnatul CURT EUGEN-IOAN , cetățean român,
                                STR. INDEPENDENTEI, NR. 9, BL. 341, SC. A, AP. 10,
fiul lui loan și Georgina, născut la data de 04.06.1961, în
                                         JUD. BRAȘOV
ORADEA, județul BIHOR, domiciliat în Zărnești,
Ștefan Cel Mare, nr. 11, județul Brașov, posesor al        Subsemnații
C.I. seria BV 372721/22,10,2004/ ZĂRNEȘTI,            COMAN CARMEN, cetățean român, născută la data
C.N.P. 1610604054662, în calitate de asociat unic la      de 12.01.1977, în mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna,
S.C. KURT CONSTRUCT S.R.L., am hotărât, conform        domiciliată în Brașov, str. Carpaților, nr. 33, bl. R2, sc. A,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009               13

et. 4, ap. 10, jud. Brașov, identificat cu CI Seria BV             Societatea Comercială
nr.   411248/22.06.2005       Poliția   Brașov,            UBRAB COM - S.R.L.
CNP 2770112030017, ROTARU MIRELA, cetățean
român, născută la data de 06.07.1974, în                       DECIZIE NR. 1
mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, domiciliat în
Brașov, str. Independentei, nr. 9, bl. 341, sc. A, ap. 10,           DIN DATA DE 30.04.2009
jud. Brașov, identificat cu CI Seria BV
nr.   579813/20.05.2008       Poliția   Brașov,    Subscrisa S.C. UBRAB COM S.R.L., cu sediul în
CNP 2740706080036, în conformitate cu dispozițiile       BRAȘOV, STR. BERZEI, NR. 16, Brașov identificată la
Legii 31/1990 republicată și cu respectarea prevederilor    Registrul Comerțului Brașov C.U.I. 7074277 ȘI
actelor constitutive ale societății, a hotărât următoarele:  J08/196/1995 reprezentată de PISALITA GHEORGHE
  1. Suspendarea activității societății începând cu data   cetățean român CNP 1510306080075, asociat unic, am
de 15.04.2009 pe o perioadă de 3 ani până la data       hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă
de 14.04.2012.                         de 3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data
  Subsemnații asociați am luat cunoștință de obligația
                                de 30.04.2012.
ce o am de a prezenta un exemplar din prezentul înscris
la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, în vederea        (39/1.117.432)
efectuării cuvenitelor mențiuni.
  Actul s-a tehnoredactat azi 15.04.2009 în 3 exemplare
originale.                                  Societatea Comercială
                                     ROXDAN IMPORT EXPORT - S.R.L.
  (37/1.117.430)
                                           HOTĂRÂRE
         Societatea Comercială              Subsemnatul Pelin Puiu Claudiu posesor al
         UNDERSTYLE - S.R.L.
                                C.I. seria B.V. nr. 399583, CNP 1691029080068,
           DECIZIE A A.G.A.             domiciliat în Brașov, Str. Cocorului, nr. 15, bl. 219, sc. C,
                                ap. 39, în calitate de asociat unic al S.C. ROXDAN
 DIN DATA DE 15.04.2009, S.C. UNDERSTYLE S.R.L.,        IMPORT-EXPORT S.R.L., cu sediul în Brașov,
ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB           Str. Tâmpei, Nr. 6, bl. A1A, sc. A, Ap. 7, hotărăsc prin
   NR. J08/1512/22.06.2006, COD UNIC DE           prezenta suspendarea activității societății pe termen
 ÎNREGISTRARE 18790603, CU SEDIUL SOCIAL ÎN          de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.05.2009.
  BRAȘOV, STR. ARMONIEI, NR. 2, BL. 61, SC. A,
        AP. 17, JUD. BRAȘOV                 (40/1.117.433)
  Subsemnații CIOCÂNTĂ VASILICĂ, cetățean român,
născut la data de 20.06.1986, în Brașov, domiciliat în             Societatea Comercială
Brașov, Str. Armoniei, Nr. 2, Bl. 61, Sc. A, identificat cu          BOEMIA TRADING - S.R.L.
CI seria BV Nr. 095166, CNP 1860620080101, eliberată
de Poliția Brașov și MOLDOVAN ANA-MARIA cetățean                   HOTĂRÂRE
român, născută la data de 22.09.1985, în Brașov,
domiciliată în Brașov, Bld Grivitei, Nr. 64, identificată cu   A fost convocată A.G.A. societății pt. data de
CI seria BV, Nr. 060796, CNP 2850922080046, eliberată     25.04.2009 la ora 16,00 la sediul social cu un punct pe
de Poliția Brașov, în conformitate cu dispozițiile       ordinea de zi:
Legii 31/1990 republicată și cu respectarea prevederilor     - Suspendarea temporară a activității societății.
actelor constitutive ale societății, au hotărât următoarele:   La ora și data stabilite s-au prezentat cei doi asociați
  1. Suspendarea activității societății începând cu data   care împreună dețin 100% din capitalul social, și anume:
de 15.04.2009 pe o perioadă de 3 ani până la data       Lungu Simona și Ivan Mihai.
de 14.04.2012.                          După analiza punctului de pe ordinea de zi s-a emis
  Subsemnatul asociat unic am luat cunoștință de
                                 HOTĂRÂREA     ADUNĂRII     GENERALE     A
obligația ce o am de a prezenta un exemplar din
                                ASOCIAȚILOR SOC. COM. BOEMIA TRADING S.R.L.
prezentul înscris la Oficiul Registrului Comerțului Brașov,
în vederea efectuării cuvenitelor mențiuni.            Asociații votează în unanimitate “SUSPENDAREA
  Actul s-a tehnoredactat azi 15.04.2009 în          ACTIVITĂȚII SOC. COMERCIALE începând cu data
3 exemplare originale.                     de 01.05.2009 și până la data de 31.12.2010.”
  (38/1.117.431)                         (41/1.117.434)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     DANI & CLAUDIU IMPACT - S.R.L.                     GICON - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                         DECIZIE

       A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII                   NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
  COMERCIALE DANI & CLAUDIU IMPACT S.R.L.,
  NR. 1/25 APRILIE 2009,CU SEDIUL ÎN RÂȘNOV,          Subscrisa S.C. GICON S.R.L., cu sediul în BRAȘOV,
    STR. TOAMNEI, NR. 5, JUD. BRAȘOV,           STR. NUCULUI, NR. 12, Brașov identificată la
 ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI CU           Registrul Comerțului Brașov, C.U.I. 6701190 ȘI
   NR. JO8/1639/2006, AVÂND COD UNIC DE          J08/2935/1994 reprezentată de SIRBU VERGILIA
ÎNREGISTRARE NR. 18832687, ATRIBUT FISCAL RO.         cetățean român, CNP 2440404080091, asociat unic am
  Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în      hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată.    de 3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data
  La adunarea generală participă următorii asociați:    de 30.04.2012.
  Stanica Emanuel, legitimat cu CI seria BV nr. 226724,     (44/1.117.437)
eliberată de Poliția Râșnov, la data de 20.08,2002,
CNP - 1730211205891, cu domiciliul în Râșnov,
str. Toamnei, nr. 5,                             Societatea Comercială
  Stanica Mariana, legitimată cu CI seria BV                UNIVEX TRANS - S.R.L.
nr. 067880, eliberată de Poliția Râșnov, la data de
15.11.1999 CNP - 2680604G83469, cu domiciliul în              HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
Râșnov, str. Toamnei, nr. 5
                                 Subsemnații Campeanu Gheorghe Aron Emil,
  Adunarea este statutar constituită fiind prezenți
                               CNP 1430405080033, Cimpeanu Aron Florin
asociați ce reprezintă 100% din capitalul social al
societății.                          CNP 1690919080064, Cobilici Ioana Laura
  Cu prilejul acestei Adunări Generale, noi, asociații am  CNP 2740908080100, în calitate de asociați ai
hotărât                            S.C. UNIVEX TRANS S.R.L., am hotărât ca începând cu
  SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII pentru o        data de 01.05.2009 să suspendăm activitatea firmei
perioadă de 3(trei) ani începând cu data de          pentru o perioadă de trei ani.
30 aprilie 2009 până la data de 30 aprilie 2012.
                                 (45/1.117.438)
  (42/1.117.435)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    EURO CONTAINER - S.R.L.
         PACO N.C. - S.R.L.
                                       DECIZIE NR. 1/28.4.2009
          HOTĂRÂRE A.G.A.
                                 Subsemnații POPA AUREL EMIL, cetățean român,
           NR. 1/29.04.2009.            domiciliat în Brașov, str. De Mijloc, nr. 97, ap. 3,
                               Mun. Brașov, identificat cu C.I., seria BV, nr. 507440
  COTOI MIHAELA-NADIA cetățean român, născută în
                               emisă de Poliția Brașov la data de 22.03.2007,
Com. Dumbravita, Jud. Brașov domiciliată Mun. Brașov,
                               BONETTI ANTONIO, cetățean italian, domiciliat în
B-dul Gării, nr. 38, bl. 227, sc. C, ap. 2, identificată cu
                               San Bonifacio (Verona-Italia) Loc. C. Cavour, nr. 20,
C.I. seria BV nr. 139386/2001 Pol. Brașov
                               identificat cu pașaport seria P nr. AA2314197, emisă de
  PĂCURAR CRISTINA-GLORIA cetățean român,
născută în Mun. Brașov, Jud. Brașov domiciliată        Questra di Verona, la data de 21.02.2008,
Mun. Brașov, str. Brândușelor, nr. 39, bl. 113, ap. 32,    BREABAN EUSEBIU VIOREL, cetățean român,
identificată cu C.I. seria BV nr. 169971/2001 Pol. Brașov   domiciliat în Loc. Saltara (Italia), str. G. Verga, nr. 7,
CNP 2710528080073, în calitate de asociați ai         identificat cu pașaport seria P nr. 10805738 emis de
S.C. “PACO N.C.” S.R.L. înmatriculată la           Suceava la data de 31.08.2005, în calitate de asociați la
O.R.C. - Trib. Brașov sub nr. J08/1315/2001 având       S.C. EURO CONTAINER S.R.L., J08/3180/2008,
C.U.I. 14351443 cu sediul în Mun. Brașov, B-dul Gării,    C.U.I. 24859628, cu sediul în Brașov, str. Fanionului,
nr. 38, bl. 227, sc. C, ap. 2, Jud. Brașov.          nr. 9, jud. Brașov, am hotărât suspendarea activității
  Am hotărât să suspendăm activitatea societății pe o    societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 01.05.2009.   de 30.04.2009.
  (43/1.117.436)                        (46/1.117.439)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009               15

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        MAROANDA COM - S.R.L.                       IZCON-EST - S.R.L.

    DECIZIE NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009               HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

  Subscrisa S.C. MAROANDA COM S.R.L., cu sediul în          A ASOCIAȚILOR S.C. IZCON-EST S.R.L.,
BRAȘOV, RANDUNICI, NR. 5, BL. 11, SC. A, AP. 14,         (PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ ÎNMATRICULATĂ
Brașov identificată la Registrul Comerțului Brașov          CU NR. J08/1326/03.10.2002, COD UNIC DE
C.U.I. 9068883 ȘI J08/1654/1996, reprezentată de          ÎNREGISTRARE 14924575, CU SEDIUL SOCIAL
BERBERI ANGHELA-ELENA cetățean român,              BRAȘOV, STR. ROMANITEI, NR. 17, JUD. BRAȘOV)
CNP 2371107080045, asociat unic am hotărât            NR. 01/29.04.2009 (ÎNTRUNITĂ AD-HOC LA SEDIUL
suspendare activității societății pe o perioadă de              SOCIAL AL SOCIETĂȚII)
3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data           Noi, asociații - GALU ALEXANDRU-ULISE, având
de 30.04.2012.                         CNP 1750217080040, domiciliat în BRAȘOV,
                                STR. NUCULUI, NR. 39, BL. 3A, SC. C, AP. 14,
  (47/1.117.440)                       JUD. BRAȘOV, posesor al C.I. seria BV
                                nr. 596791/2008,
         Societatea Comercială               - GALU OCTAV, având CNP 1640326080034,
                                domiciliat în BRAȘOV, STR ROMANITEI, NR. 17A,
          UNIVEX - S.R.L.
                                JUD. BRAȘOV, posesor al C.I. seria BV nr. 161479/2001,
                                  - GALU FLORIN, având CNP 1390707080059,
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
                                domiciliat în BRAȘOV, STR. ROMANITEI, NR. 17,
  Subsemnații Campeanu Gheorghe Aron Emil,           JUD. BRAȘOV, posesor al C.I. seria BV nr. 075772/2007,
CNP 1430405080033, Cimpeanu Aron Florin,            în temeiul prevederilor actelor constitutive și ale
CNP 1690919080064, Cobilici Ioana Laura,            Legii 31/1990, întruniți în adunarea generală la sediul și
CNP 2740908080100, în calitate de asociați ai          data de mai sus, cu unanimitate de voturi,
S.C. UNIVEX S.R.L., am hotărât ca începând cu data de        HOTĂRÂM
01.05.2009 să suspendăm activitatea firmei pentru o         Suspendarea activității S.C. IZCON-EST S.R.L.,
                                potrivit art. 237, alin. (2) din Legea nr. 31.1990,
perioadă de trei ani.
                                republicată, pe o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv de la
  (48/1.117.441)                       data de 01.05.2009 - 30.04.2012, activitate ce va fi
                                reluată începând cu data de 01.05.2012.

         Societatea Comercială               (50/1.117.443)
          RONAV - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
        DECIZIE NR. 1/28.042009                    OLANO ROMANIA - S.R.L.
  Subsemnații CILOF VIOLETA, cetățean român,
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
domiciliată în Brașov, Calea București, nr. 106, bl. 211A,
sc. A, ap. 9, Mun. Brașov, identificată cu C.I. seria BV,     A ASOCIAȚILOR A S.C. GLANO ROMÂNIA S.R.L.
nr. 229434 emisă de Poliția Brașov la data de
                                  Subscrisele TRANSECU FRIO S.L., persoană juridică
04.09.2002, RADIN WALTER, cetățean italian, domiciliat
                                spaniolă, cu sediul social în San Sebastian,
în Trieste (Italia), Loc. Padriciano, nr. 406, identificat cu
                                str. P. Txingurri, nr. 28-30, biroul 7, Spania, având
C.I. nr. AN4691316, emisă de autoritățile din Trieste la    Cod Fiscal B-31637804, reprezentată legal, în baza
data de 24.07.2007, BREABAN EUSEBIU VIOREL,           Procesului-verbal nr. 1/15.04.2009, de către
cetățean român, domiciliat în Loc. Saltara (Italia), str. G.  dl IMAZ RUIZ LUIS-MARIA, cetățean spaniol, născut la
Verga, nr. 7, identificat cu PAS nr. 10805738 emisă de     data de 30.06.1961, domiciliat în loc. Ciprdia,
Suceava la data de 31.08.2005, în calitate de asociați la    str. Santa Marra, nr. 80, Spania, posesor al pașaportului
S.C. RONAV S.R.L., J08/2635/2007, C.U.I. 22488876, cu      nr. AB740412 eliberat de autoritățile spaniole la data de
sediul în Brașov, Calea București, nr. 106, bl. 211A, sc. A,  04.10.2004, și OLANO LOGISTICS INTERNACIONAL
ap. 9, jud. Brașov, am hotărât suspendarea activității     S.L. persoană juridică spaniolă, cu sediul în Irun, Plaza
societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu data       de Euskadi, biroul nr. 31, având Cod Fiscal B-20784203,
                                reprezentată legal, în baza procesul verbal nr.
de 30.05.2009.
                                1/15.09.2009, de către dl ORTHOUS MARCEL-JEAN,
  (49/1.117.442)                       cetățean francez născut la data de 20.10.1942, domiciliat
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
în loc. Hendaye, str. Impasse Labarraque, nr. 7, Anglet,    str. Cocorului, nr. 8, bl. 214, ap. 39, carte de identitate
Franța, posesor al pașaportului nr. 03XV44142 eliberat     seria BV nr. 488990 eliberată de Poliția Municipiului
de autoritățile franceze/2003, în calitate de asociați la    Brașov, în calitate de asociați ai S.C. TREVA 21 S.R.L., în
S.C. OLANO ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Mun. Brașov,      conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
str. Al Vlahuță, nr. 10. biroul 3, I.T.C., jud. Brașov,     (republicată și modificată) și cu actele constitutive ale
înregistrată în Registrul Comerțului din Brașov sub       societății, astăzi 21.04.2009
nr. J08/2120/2004, având Cod Unic de                DECIDEM
înregistrare 16749845, am hotărât sa aducem             1.  Se   aprobă   suspendarea     activității
următoarele modificării actului constitutiv al societății mai  S.C. TREVA 21 S.R.L.
sus-menționate:                           2. Termenul de suspendare este de trei ani, începând
  ART. 1. Se suspendă activitatea societății mai sus     cu data de 01.05.2009.
menționate pe o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data      3. Se împuternicește Istrate Eva să facă demersurile
de 1 mai 2009 până la data de 30 aprilie 2012.         necesare pe lângă ORC Brașov în vederea înregistrării și
  Restul articolelor din actul constitutiv rămân
                                publicării în Monitorul Oficial al prezentei decizii.
neschimbate.
  Prezentul act s-a redactat în 3 (trei) exemplare și s-a     (53/1.117.446)
semnat după citire, azi, 21.04.2009.
  (51/1.117.444)                                Societatea Comercială
                                          LIV TAX - S.R.L.
        Societatea Comercială
                                             DECIZIE
     CO-DE VILLE CONSTRUCT - S.R.L.
                                  Subsemnatul LIVADARIU DUMITRU domiciliat în
            HOTĂRÂRE                 Brașov, Str. Fundătura Harmanului, nr. 18, bl. B3, sc. A,
                                et. 3, ap. 15, posesor al CI seria BV nr. 338785,
           NR. 1/15.04.2009              CNP 1690516080037, în calitate de ASOCIAT UNIC al
  Încheiat   astăzi   15.04.2009     de   către  S.C. LIV TAX S.R.L., J08/568/26.02.2007,
SZIKSZAI ANNAMARIA, cetățean român, născută la         C.U.I. 21216202, am hotărât suspendarea activității
data de 31.12.1987 în mun. Brașov, jud. Brașov,         societății pe o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data
domiciliată în mun. Brașov, str. Calea București, nr. 50,    de 6.04.2009.
bl. S23, ap. 7, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
                                  (54/1.117.447)
nr. 310866, eliberată la data de 22.11.2003 de
Poliția Brașov, cod numeric personal 2871231080040, în
calitate de asociat unic al societății CO-DE VILLE               Societatea Comercială
CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în mun. Brașov,                  ADILAU COMPANY - S.R.L.
str. Calea București, nr. 50, bl. S23, ap. 7, jud. Brașov, cu
număr de ordine în Registrul Comerțului Brașov                     HOTĂRÂRE
J08/1318/1994, Cod Unic de înregistrare 5780004.
  Prezentul proces-verbal se încheie ca urmare a                  NR. 1/29.04.2009
hotărârii asociatului unic - Szikszai Annamaria de         Încheiat    astăzi   29.04.2009    de   către
suspendare a activității S.C. CO-DE VILLE            OLTEANU ADRIAN, cetățean român, născut la data de
CONSTRUCT S.R.L. începând cu data de              19.04.1973 în loc. Moeciu, jud. Brașov, domiciliat în
15.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
                                loc. Moeciu de Jos, nr. 532, jud. Brașov, identificat cu
  (52/1.117.445)                       CI seria BV nr. 508632, eliberată la data de
                                29.03.2007 de Pol. Râșnov, cod numeric
                                personal 1730419083464, în calitate de asociat unic al
         Societatea Comercială
          TREVA 21 - S.R.L.              societății ADILAU COMPANY S.R.L., cu sediul în
                                loc. Moeciu de Jos, str. Principala, nr. 532, jud. Brașov, cu
        DECIZIA NR. 1/21.04.2009             număr de ordine în Registrul Comerțului Brașov
                                J08/782/1997, Cod Unic de înregistrare 9494480.
  Subsemnații Trofin Eva Maria, născută la data de
                                  Prezentul proces verbal se încheie ca urmare a
21.12.1954, CNP 2541221080076, domiciliat în Brașov,
                                hotărârii asociatului unic - Olteanu Adrian de suspendare
str. Cocorului, nr. 8, b.l 214, ap. 39, carte de identitate
                                a activității S.C. ADILAU COMPANY S.R.L. începând cu
seria BV nr. 237326, eliberată de Poliția Municipiului
                                data de 30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
Brașov și Trofin Raul Emeric, născut la data de
19.10.1982, CNP 1821019080105, domiciliat în Brașov         (55/1.117.448)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009               17

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      LNT INTERNATIONAL - S.R.L.                     CAPITAL AUTO - S.R.L.

            DECIZIE                            HOTĂRÂRE
  Subsemnata LEONTE ELENA-STELA, cetățean
român, născută la data de 05.06.1955 în Mun. Sibiu,                NR. 1/28.04.2009
jud. Sibiu, domiciliată în sat. Halchiu (com. Halchiu),
str. Tudor Vladimirescu, nr. 702, jud. Brașov, identificată   Încheiat astăzi 28.04.2009 de către ILIESCU
cu CI seria BV nr. 346785/02.06.2004/Poliția Codlea,     IZABELLA-KATALIN, cetățean român, născută la data de
CNP 2550605080107, în calitate de asociat unic al       24.09.1975 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în
S.C. LNT INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul în Halchiu,      mun. Brașov, str. Carpaților, nr. 53, bl. D19, sc. A, ap. 3,
str. Tudor Vladimirescu, nr. 702, jud. Brașov, înregistrată  jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
la ORC Brașov sub nr. J08/3866/1993, C.U.I. 6033325,
                               nr. 309305 eliberată la data de 14.11.2003 de
am hotărât suspendarea activității pe o perioadă de
3 ani începând cu data de 30.04.2009.             Pol. Brașov, CNP 2750924080071, în calitate de
                               administrator al societății CAPITAL AUTO S.R.L., cu
  (56/1.117.449)
                               sediul în mun. Brașov, str. 15 Noiembrie, nr. 35, biroul 2,
                               jud. Brașov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului
        Societatea Comercială             Brașov J08/136/2001, Cod Unic de înregistrare
         CANDLE - S.R.L.
                               13689137.
            HOTĂRÂRE                 Prezentul proces verbal se încheie ca urmare a
                               hotărârii asociatului unic - Iliescu Izabella-Katalin de
           NR. 1/29.04.2009             suspendare a activității S.C. CAPITAL AUTO S.R.L.
  Încheiat   astăzi   29.04.2009   de  către    începând cu data de 30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
PĂDURARIU FLORIN, cetățean român, născut la data
de 16.03.1987 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în     (59/1.117.452)
mun. Brașov, str. Salviei, nr. 3, bl. 10, sc. B, ap. 15,
jud. Brașov, identificat cu CI seria BV nr. 432642,
eliberată la data de 11.11.2005 de SPCLEP Brașov,               Societatea Comercială
cod numeric personal 1870316080060, în calitate de               LONGINES - S.R.L.
asociat unic al societății CANDLE S.R.L., cu sediul în
mun. Brașov, str. Salviei, nr. 3, bl. 10, sc. B, ap. 15,             HOTĂRÂREA NR. 1
jud. Brașov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului
Brașov J08/2638/2008, Cod Unic de înregistrare
24556969.                              A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Prezentul proces verbal se încheie ca urmare a             S.C. LONGINES S.R.L
hotărârii asociatului unic - Pădurariu Florin de             DIN DATA DE 15.04.2009
suspendare a activității S.C. CANDLE S.R.L. începând
cu data de 30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.          Subscrisa S.C. EDIFICIA SERV S.R.L., persoană
  (57/1.117.450)                      juridică, cu sediul în Predeal, str. M. Saulescu, nr. 18,
                               ap. 2, jud. Brașov înregistrată la O.R.C. Brașov, sub
                               nr. J08/1455/1995, RO 9395532, prin asociat unic
        Societatea Comercială
                               GOIDESCU IONEL, dom. în Predeal, str. M. Eminescu,
         LETYHERT - S.R.L.
                               nr. 37, bl. 1, ap. 9, jud. Brașov, și
            DECIZIE                  Subsemnata GOIDESCU CARMEN-RODICA,
                               persoană fizică, cetățean român dom în Predeal,
      NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009           str. M. Eminescu, nr. 37, bl. 1, ap. 9, jud. Brașov, ident. cu
  Subscrisa S.C. LETYHERT S.R.L., cu sediul în        CI Seria BV nr. 100187/18.07.2000/Pol. Predeal,
BRAȘOV, B-DUL GRIVITEI, NR. 51, BL. 35, SC. B,        CNP 2671222083403, în calitate de asociați al
Brașov, identificată la Registrul Comerțului Brașov
C.U.I. 25195854 ȘI J08/333/2009 reprezentată de        S.C. LONGINES S.R.L. înmat. la O.R.C Brașov sub
RENTEA   LETITIA   cetățean  român,   CNP      nr. J08/2119/1994 RO6207758, cu sediul în Predeal,
2311103080053, asociat unic am hotărât suspendare       str. M. Saulescu, nr. 18, jud. Brașov, am hotărât
activității societății  pe   o perioadă   de
3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data        întreruperea activității începând cu data de
de 30.04.2012.                        15.04.2009 pe o perioadă de 3 ani.
  (58/1.117.451)                        (60/1.117.453)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         COBRATELI - S.R.L.                       INFRASCOPE - S.R.L.

    DECIZIE DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚII                  HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2009

                                    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
        S.C. COBRATELI S.R.L.
                                    S.C. INFRASCOPE S.R.L., CU SEDIUL ÎN
       J08/2925/1993, C.U.I. 4645921
                                   LOC. RÂȘNOV, STR. I.L. CARAGIALE, NR. 74,
  Subsemnata BRATU LILIANA născută la data de           JUD. BRAȘOV, ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL
14/07/1967 în loc. VICTORIA, jud. BRASOV,                COMERȚULUI SUB NR. J08/1754/2002,
                                    COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15092037
posesoare a CI seria BV număr 213222,
CNP 2670714084752, în calitate de asociat ai             Adunarea    Generală   a Asociaților     S.C.
S.C. COBRATELI S.R.L. cu sediul în Brașov,            “INFRASCOPE” S.R.L., în următoarea componență:
                                   • DRÎMBOCEANU MATEI, născut la data de
Str. VALEA TEI, Nr. 12, jud. Brașov, am hotărât să        18.03.1973, în com. Cochirleanca, Jud. Buzău, domiciliat
suspend activitatea societății pe o perioadă de         în mun. București, bld Bucureștii Noi, nr. 78, bl. C1, sc. 1,
36 (treizecișișase) luni începând cu data de 30.04.09.      et. 1, ap. 5, sector 1, identificat cu CI seria RD
  Toate celelalte prevederi ale statutului rămân        nr. 117289, eliberată la data de 01.08.2000 de Secția 5,
neschimbate.                           CNP 1730318104984, în calitate de asociat, și
                                   • ALEXE VALENTINA, cetățean român, născută la
  Prezentul act adițional a fost redactat în
                                 data de 08.11.1957 în sat Smirna (com. Grivița),
3 (trei) exemplare.                       jud. Ialomița, domiciliată în mun. București,
  (61/1.117.454)                        str. Caraiman, nr. 93, Sector 1, posesoare a CI seria RT
                                 nr. 799870 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4, la data de
                                 27.07.2007, CNP 2571108400235, în calitate de asociat,
         Societatea Comercială                întrunită azi, 28.04.2009, în temeiul disp. art. 16 din
        HOUSE PROIECT - S.R.L.              Actul Constitutiv al S.C. “INFRASCOPE” S.R.L., în
                                 unanimitate, hotărăște
                                   1.  Se   suspendă   temporar    activitatea
          HOTĂRÂRE NR. 1
                                 S.C. INFRASCOPE S.R.L. pe o durată de 3 ani,
                                 începând cu data de 28.04.2009 și până la data
 DIN DATA DE 27.04.2009 A ADUNĂRII GENERALE A          de 27.04.2012.
 ASOCIAȚILOR S.C. HOUSE PROIECT S.R.L., CU
                                   (63/1.117.456)
 SEDIUL ÎN STR. DRUMUL CERNATULUI, NR. 34,
  BL. 11, AP. 12, BRAȘOV, ÎNREGISTRATĂ LA
 REGISTRUL COMERȚULUI SUB NR. R19224440,                    Societatea Comercială
       C.I.F J08/2787/22.11.2006,                    IMPULS COMPANY - S.R.L.
     (ÎN CONTINUARE “SOCIETATEA”)                          HOTĂRÂRE
  Subsemnații
                                           NR. 1/29.04.2009
  BALMUS VASILE-STEFAN,
  TIURTIUCA IONUT,                         Încheiată astăzi 29.04.2009 de către LOW IONEL,
  GHIOCI CĂTĂLIN,                        cetățean german, născut la data de 05.11.1956 în
                                 mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în Germania,
  în calitate de Asociați ai Societății, întruniți în ședința
                                 Stuttgart, Stadtbezirk West, Hasenbergsteige nr. 10,
din data de 27.04.2009 la sediul firmei din
                                 identificat cu CI nr. 601024076, eliberată la data de
Str. Drumul Cernatului, Nr. 34, Bl. 11, Ap. 12, Brașov,     14.12.2005 de Autoritățile din Germania, în calitate de
  HOTĂRĂSC ÎN UNANIMITATE URMĂTOARELE:             asociat unic al societății IMPULS COMPANY S.R.L., cu
  1. Suspendarea temporară a activității societății       sediul în mun. Brașov, str. Poarta Schei, nr. 19,
S.C. HOUSE PROIECT S.R.L. începând cu data de          jud. Brașov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului
30.04.2009 până la data de 30.04.2012.              Brașov J08/866/2002, Cod Unic de înregistrare
                                 14747937.
  Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința se
                                  Prezentul proces-verbal se încheie ca urmare a
declară închisă.
                                 hotărârii asociatului unic - Low Ionel de suspendare a
  Redactată    în   4  exemplare      originale,  activității S.C. IMPULS COMPANY S.R.L. începând cu
astăzi 27.04.2009.                        data de 30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
  (62/1.117.455)                          (64/1.117.457)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009                19

         Societatea Comercială              26.11.2008 de SPCLEP Brașov, cod numeric
         FATORIA DOC - S.R.L.              personal 1670817080018, în calitate de asociat unic al
                                 societății LITUDCO IMPEX S.R.L., cu sediul în
  HOTĂRÂRE A.G.A. A S.C. FATORIA DOC S.R.L.
                                 mun. Brașov, str. Morii, nr. 24, jud. Brașov, cu număr de
  LUPOI VASILE, cetățean român, născut la data de
                                 ordine în Registrul Comerțului Brașov J08/4278/1994,
17.07.1980 în Orș. Întorsura Buzăului, Jud. Covasna, fiul
numiților Gheorghe și Maria, domiciliat în            Cod Unic de înregistrare 6816432.
Sat Brădet (orș. Întorsura Buzăului), Jud. Covasna,         Prezentul proces-verbal se încheie ca urmare a
nr. 107, identificat cu CI seria KV nr. 110996, emisă de     hotărârii asociatului unic - Dragomir Liviu de suspendare
Pol. Orș. Întorsura Buzăului, la data de 13.01.2004,       a activității S.C. LITUDCO IMPEX S.R.L. începând cu
CNP 1800717142190, în calitate de asociat unic al
                                 data de 30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
S.C. FATORIA DOC S.R.L., cu sediul social în Brașov,
str. Spicului, nr. 22, bl. 58, et. 1, ap. 19, înmatriculată la    (67/1.117.460)
R C Brașov sub nr. J08/2227/2008, C.U.I. 24352772, prin
prezenta am hotărât
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății, pe o               Societatea Comercială
perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.04.2009.                  LIMO - S.R.L.
  Redactat în 3 exemplare, sub semnătură privată,
azi 15.04.2009.                                     HOTĂRÂRE
  (65/1.117.458)
                                           NR. 1/28.04.2009
         Societatea Comercială                Încheiată   astăzi   28.04.2009   de   către
        GERALANA MIXT - S.R.L.              DRAGOMIR MONA, cetățean român, născută la data de
             DECIZIE                23.06.1965 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în
                                 mun. Brașov, str. Avram Iancu, nr. 75, jud. Brașov,
           NR. 1/29.04.2009              identificată cu CI seria BV nr. 616267, eliberată la data de
  Încheiată    astăzi   29.04.2009     de   către  05.02.2009 de SPCLEP Brașov, cod numeric
POPESCU ELENA, cetățean român, născută la data de        personal 2650623080071, în calitate de asociat unic al
15.03.1966 în sat Ozun, com. Ozun, jud. Covasna,         societății LIMO S.R.L., cu sediul în mun. Brașov,
domiciliată în sat Lunca Calnicului, str. I.C. Frimu, nr. 361,  str. Avram Iancu, nr. 75, jud. Brașov, cu număr de ordine
jud. Brașov, identificată cu CI seria BV nr. 171279,
                                 în Registrul Comerțului Brașov J08/669/11.04.2003,
eliberată la data de 27.09.2001 de Pol. Brașov,
cod numeric personal 2660315141031, în calitate de        Cod Unic de înregistrare 15363217.
asociat unic al societății GERALANA MIXT S.R.L., cu         Prezentul proces verbal se încheie ca urmare a
sediul în loc. Prejmer, sat Lunca Calnicului, nr. 361,      hotărârii asociatului unic - Dragomir Mona de suspendare
jud. Brașov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului     a activității S.C. LIMO S.R.L. începând cu data de
Brașov J08/711/1996, Cod Unic de înregistrare 8455733.      30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
  Prezentul proces-verbal se încheie ca urmare a
hotărârii asociatului unic - Popescu Elena de suspendare       (68/1.117.461)
a activității S.C. GERALANA MIXT S.R.L. începând cu
data de 30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
                                         Societatea Comercială
  (66/1.117.459)                                 EURO VITAL - S.R.L.

         Societatea Comercială                    HOTĂRÂREA NR. 2/24.04.2009
        LITUDCO IMPEX - S.R.L.
                                  Subsemnatul CSKI MIHAI în calitate de asociat al
            HOTĂRÂRE                 societății mai sus-menționate, având în vedere
                                 dispozițiile Legii 31/1990 republicată și modificată, am
           NR. 1/28.04.2009              decis următoarele
  Încheiată    astăzi   28.04.2009    de  către     Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă
DRAGOMIR LIVIU, cetățean român, născut la data de        de 3 ani începând cu data de 27.04.2009.
17.08.1967 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în        Întocmită astăzi 24.04.2009, în 2 exemplare originale.
mun. Brașov, str. De Mijloc, nr. 110, jud. Brașov,
identificat cu CI seria BV nr. 608134, eliberată la data de     (69/1.117.462)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
           DAGI - S.R.L.                      DEVOTION FAMILY - S.R.L.

            HOTĂRÂRE                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

           NR. 1/29.04.2009                   AL S.C. DEVOTION FAMILY S.R.L.
  Încheiată   astăzi   29.04.2009    de  către    Subsemnatul Gartu Neculae Vasile, domiciliat în
OLTEANU ADRIAN, cetățean român, născut la data de       Brașov, Str. Ion Creanga, nr. 17, bl. 16, sc. A, ap. 1,
19.04.1973 în loc. Moeciu, jud. Brașov, domiciliat în     cod 500413, jud. Brașov, posesor al CI seria BV
loc. Moeciu de Jos, nr. 532, jud. Brașov, identificat cu    număr 146314 eliberată de Poliția Brașov la data de
CI seria BV nr. 508632, eliberată la data de          25.04.2001, în calitate de asociat unic al
29.03.2007 de Pol. Râșnov, cod numeric             S.C. DEVOTION FAMILY S.R.L., cu sediul social în
personal      1730419083464,        OLTEANU    Brașov, Str. Ion Creanga, nr. 17, bl. 16, sc. A, ap. 1,
GEORGIAN-NICOLAE, cetățean român, născut la data        cod 500413, jud. Brașov, J08/959/1997, RO 10290831,
de 08.06.1966 în loc. Moeciu, jud. Brașov, domiciliat în    am hotărât suspendarea activității societății, pe o
sat Cheia, nr. 83, jud. Brașov, identificat cu CI seria BV   perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data
nr. 088190, eliberată la data de 14.04.2000 de         de 30.04.2009 și până la data de 01.05.2012.
Pol. Râșnov, cod numeric personal 1660608083461, și        Prezenta hotărâre s-a încheiat, azi 30.04.2009, la
OLTEANU IOAN, cetățean român, născut la data de        sediul societății, în 2(două) exemplare.
28.12.1964 în loc. Moeciu, jud. Brașov, domiciliat în       (72/1.117.465)
sat Cheia nr. 62A, jud. Brașov, identificat cu CI seria BV
nr. 028836, eliberată la data de 01.02.1999 de
Pol. Râșnov, cod numeric personal 1641228083462,               Societatea Comercială
în calitate de asociați ai societății DAGI S.R.L., cu sediul        CLAUNIK ORIGINAL - S.R.L.
în loc. Moeciu, sat Cheia, nr. 83, jud. Brașov, cu număr de
ordine în Registrul Comerțului Brașov J08/3058/1992,               HOTĂRÂREA NR. 1
Cod Unic de înregistrare 3624513.
  Prezentul proces verbal se încheie ca urmare a        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATULUI UNIC
hotărârii asociaților - Olteanu Adrian, Olteanu            AL S.C. CLAUNIK ORIGINAL S.R.L.
Georgian-Nicolae și Olteanu Ioan de suspendare a              DIN DATA DE 15.04.2009
activității S.C. DAGI S.R.L. începând cu data
                                  Subsemnatul ANASIA CLAUDIU-MARIAN cetățean
de 30.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
                                român, născut la data de 08.06.1979, în
  (70/1.117.463)                       Municipiul Brașov, județul Brașov domiciliat în Brașov,
                                str. Alexandru cel Bun, nr. 11, bl, E27, sc. B, ap. 2,
                                jud. Brașov identificat cu CI Seria BV
         Societatea Comercială             nr. 282744/25.06.2003, eliberată de Poliția Brașov,
          ANOMIS - S.R.L.               CNP 1790608080071, asociat unic al S.C. CLAUNIK
                                ORIGINAL S.R.L înmatriculată la ORC Brașov sub
          HOTĂRÂREA NR. 1               nr. J08/1269/2007, C.U.I. 21698772 cu sediul în
                                Mun. Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 11, bl. E27, sc. B.
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           ap. 2, camera 2, jud. Brașov, am hotărât întreruperea
        S.C. ANOMIS S.R.L               activității începând cu data de 15.04.2009 pe o perioadă
       DIN DATA DE 15.04.2009              de 3 ani.
  Subsemnații GOIDESCU CARMEN-RODICA,              (73/1.117.466)
cetățean   român    dom.   în   Orș.  Predeal,
str. Mihai Eminescu, nr. 37, bl. 1, ap. 9, jud. Brașov,
ident. cu CI Seria BV nr. 100187/18.07.2000/                  Societatea Comercială
Pol.   Predeal,    CNP    2671222083403     și           LIGNEUM - S.R.L.
GOIDESCU VIOLETA, cetățean român dom în
Orș. Predeal, B-dul Mihail Saulescu, nr. 18, jud. Brașov,
ident. cu CI Seria BV nr. 201892/22.03.2002/                      DECIZIE
Pol. Predeal, CNP 2760509093407, în calitate de          Subsemnatul    Cursaru    Gheorghe     cu
asociați al S.C. ANOMIS S.R.L. înmatriculată la        CNP 1660520084450, în calitate de asociat unic la
O.R.C Brașov sub nr. J08/3936/03.03.2003            S.C. LIGNEUM S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Zizinului,
RO 15256261 cu sediul în Orș. Predeal,             nr. 20, bl. 35, sc. C, ap. 15, cu J08/2450/2003,
str. Mihail Saulescu, nr. 18, ap. 2, jud. Brașov, am hotărât  C.U.I. RO 15993301, am hotărât suspendarea activității
întreruperea activității începând cu data de          firmei pe o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data
15.04.2009 pe o perioadă de 3 ani.               de 30.04.2009.
  (71/1.117.464)                         (74/1.117.467)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009               21

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         FORMULA 4 - S.R.L.                        METCONS - S.R.L.

         DECIZIE ASOCIAT UNIC                 DECIZIE DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚII

  Subsemnata GAVRIL MARIA domiciliată în Brașov,                S.C. METCONS S.R.L
str. 13 Decembrie, nr. 65, bl. 31, Sc. A, et. 4, ap. 18,           J08/293/1999, C.U.I. 11635670
legitimată cu carte de identitate seria BV nr. 420965,        Subsemnatul Dirlea Iustin născut la data de
CNP 2541016080093, în calitate de asociat unic și        06/03/1975 în loc ROMAN, jud. NEAMT, posesor al
administrator al S.C. FORMULA 4 S.R.L. cu sediul în       CI seria BV număr 380435, CNP 1750306440010, în
Brașov, str. Frasinului, nr. 5, bl. d1, sc. A, ap. 2, cu număr  calitate de asociat ai S.C. METCONS S.R.L. cu sediul în
de înregistrare în registrul comerțului J08/2381/2005,      Halchiu, Str. Noului, Nr. 178, jud. Brașov, am hotărât să
C.U.I. 17994044, decide                     suspend activitatea societății pe o perioadă de
  Se suspendă activitatea firmei mai sus-menționate pe     36 (treizecișișase) luni începând cu data de 30.04.09.
                                   Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
o perioadă de 3 ani începând cu data de
                                 neschimbate.
23.04.2009 până în data de 23.04.2012.                Prezentul act adițional a fost redactat în
  (75/1.117.468)                        3 (trei) exemplare.
                                   (78/1.117.472)
        Societatea Comercială
      MAKTUB CONSTRUCT - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                         REKORD 91 - S.R.L.
        DECIZIE NR. 1/28.04.2009
                                     HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE
  Subsemnatul POPA GHEORGHE cetățean român,
domiciliat în Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 88, sc. B,       A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE
ap. 2, Mun. Brașov, identificat cu PA nr. 12932820 emis           NR. 1 DIN DATA 15.04.2009
Poliția Brașov la data de 14.03.2007, în calitate de        Asociații societății
asociat unic al S.C. MAKTUB CONSTRUCT S.R.L.,            1. VILCU GABRIEL-ALEODOR
J08/2634/2005, C.U.I. 18079563, cu sediul în Brașov,        A hotărât în data 15.04.2009 la sediul societății,
str. Varistei, nr. 7, jud. Brașov, am hotărât suspendarea    următoarele:
activității societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu     ■ Suspendarea activității firmei S.C. REKORD
data de 01.05.2009.                       91 S.R.L. pe durata de doi ani începând cu data
                                 de 01.05.2009 până în 01.05.2011.
  (76/1.117.469)
                                   (79/1.117.474)

         Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
         ANDRESTRAD - S.R.L.
                                         DRAGOSLAND - S.R.L.
    DECIZIE NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009                 HOTĂRÂRE NR. 1/28.04.2009
  Subscrisa S.C. ANDRESTAD S.R.L., cu sediul în          Subsemnații Dimancea Alina Diana, domiciliată în
BRAȘOV, FUNDATURA HARMANULUI, NR. 11, BL. B2,          Brașov, str. Calea București, nr. 10, etaj 3, ap. 6,
SC. B, AP. 1, Brașov, identificată la Registrul Comerțului    posesoare a CI seria BV nr. 287317-Mun. Brașov 2003,
Brașov C.U.I. 11139811 ȘI J08/1275/1998 reprezentată       CNP 2790804080078 și Dimancea Iulian Ionut, cu
de VIERU CONSTANTIN cetățean român, IDENTIFICAT         același domiciliu, posesor al CI seria Bv 278318
CU CI seria BV NR. 133772/2001/P. BRASOV ȘI           -Mun Brașov 2003, CNP 1780715343224, ambii în
                                 calitate de asociați la S.C. DRAGOSLAND S.R.L., cu
VIERU MIHAELA, CETĂȚEAN ROMÂN, identificată cu
                                 sediul în Brașov, str. 1 Decembrie 1918, nr. 5, bl. 312,
CI seria BV NR. 040717/1999/P. BRASOV, asociații, am
                                 etaj 1, ap. 4, jud. Brașov, înmatriculată sub
hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă     J08/1967/2006, C.U.I. 18955914, decidem
de 3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data          suspendarea activității societății pentru o perioadă de
de 30.04.2012.                          3 ani, începând cu data de 01 mai 2009.
  (77/1.117.470)                          (80/1.117.475)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
         Societatea Comercială             sediul în Brașov, str. Prunului, nr. 20, Bloc 80G, ap. 33,
         VALCONECT - S.R.L.              pentru o perioadă de trei ani începând cu data
                                de 01.05.2009.
             DECIZIE
                                  (84/1.117.480)
  În conformitate cu prevederile Statului
S.C. VALCONECT S.R.L., subsemnatul Ștefan Valeriu,
în calitate de administrator și asociat unic al societății,          Societatea Comercială
hotărăsc suspendarea temporară a activității                   TECOR - S.R.L.
S.C. VALCONECT S.R.L., suspendare care va începe la
data de 01.05.2009 și se va termina la data               HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
de 30.04.2012.
                                    A ASOCIAȚILOR S.C. TECOR S.R.L.,
  (81/1.117.477)                       PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ ÎNMATRICULATĂ
                                    CU NR. J2488/2003, COD UNIC DE
         Societatea Comercială             ÎNREGISTRARE 16003054, CU SEDIUL SOCIAL ÎN
         APUSENI COM - S.R.L.              SAT CRISTIAN (COM. CRISTIAN) JUD. BRAȘOV,
                                  STR. NISIPULUI, NR. 10, NR. 01/30.04.2009
             DECIZIE                  (ÎNTRUNITĂ AD-HOC LA SEDIUL SOCIAL AL
                                         SOCIETĂȚII)
      NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
                                 Noi, asociații Roman Ovidiu cu domiciliu în Brașov,
  Subscrisa S.C. APUSENI COM S.R.L., cu sediul în
                                Sat. Cristian (Com. Cristian), str. Nisipului, nr. 10,
VICTORIA, STR OLTULUI, BL. 29, SC. A, AP 10,
                                legitimat cu CI seria BV nr. 306852 și Roman
JUD. BRAȘOV, identificata la Registrul Comerțului
Brașov C.U.I. 9761579 ȘI J08/1261/1997, reprezentată      Claudia Elena cu domiciliu în Brașov, Sat Cristian
de VASU RAMONA, CNP 2791106084754, ÎN CALITATE         (Com. Cristian), str. Nisipului, nr. 10, legitimată cu
DE ASOCIAT UNIC am hotărât suspendarea activității pe     CI seria BV nr. 306853, în temeiul prevederilor actelor
o perioadă de 3 ani începând cu data 30.04.2009 până în    constitutive și ale Legii 31/1990, întruniți în adunarea
data de 30.04.2012.                      generală la sediul și data de mai sus, cu unanimitate de
                                voturi,
  (82/1.117.478)
                                 HOTĂRÂM
                                 1. suspendarea activității pe termen de 3 ani,
        Societatea Comercială              începând cu data de 30.04.2009.
       ROMANIA ON LINE - S.R.L.
                                  (85/1.117.481)
       HOTĂRÂRE NR. 1/28.04.2009
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. ROMANIA                Societatea Comercială
ON LINE S.R.L., compusă din asociații Câmpean Dorin                SPEAR - S.R.L.
născut la data de 08.09.1957, CNP 1570908080020,
Berdan Mihai născut la data de 24.03.56, pașaport USA          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1
Nr. 083888173, Muresan Dumitru născut la data de
22.03.1951, CNP 1510322080059, conform procesului       S.C. SPEAR S.R.L., J/08/2644/2006/, C.U.I. 19179102
verbal de ședința din data de 28.04.2009, HOTĂRĂȘTE       SEDIUL SOCIAL - BRAȘOV, STR. JEPILOR, NR. 2,
  - se suspendă activitatea societății pe o perioadă de       BL. A8, SC. E, AP. 5, JUD. BRAȘOV
trei ani începând cu data de 28.04.2009.             Subsemnata Ilie Liana Angelica, cetățean român,
  (83/1.117.479)                       născută la data de 23.08.1969 în Brașov, jud. Brașov,
                                domiciliată în Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 76B,
                                et. 2, ap. 2, Jud. Brașov, identificată cu
         Societatea Comercială
                                CI seria BV 461211/15.06.2006, cnp 2690823080053,
         AGHER COM - S.R.L.
                                în calitate de asociat unic, am hotărât următoarele:
        HOTĂRÂRE NR. 1/2009                Art. unic Suspendarea activității pe o perioadă
                                de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009.
  Subsemnatul AGHERGHELOAIE IULIAN, posesor al          Actul adițional s-a redactat, procesat și s-a semnat
CI seria BV nr. 396409, cu domiciliu în Brașov,
                                conform prevederilor art. 199 alin.(1) din
Str. PRUNULUI, nr. 20, bl. 80G, et. 2, ap. 33, asociat unic,
                                L31/1990 modificată prin L161/2003, astăzi 29.04.2009.
am   hotărât  suspendarea     activității  firmei
AGHER COM S.R.L., C.U.I. 14198332, J08/258/1997, cu        (86/1.117.482)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009               23

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        S.K.S. COMPANY - S.R.L.                     NEERLAND COM - S.R.L.

       HOTĂRÂRE NR. 1/27.04.2009                     DECIZIE NR. 1/27.04.2009

      S.C. S.K.S. COMPANY S.R.L.                   S.C. NEERLAND COM S.R.L
  J08/800/2006, C.U.I. 18553003, MUN. BRAȘOV,            J08/430/1996, C.U.I. 8361043, SACELE,
 BLD VALEA CETĂȚII, NR. 30, BL. B27, ET. 7, AP. 30,         STR. NICOLAE IORGA, NR. 3, JUD. BRAȘOV
          JUD. BRAȘOV
                                  Subsemnatul PETER ATTILA, cetățean român
  Subsemnații     FLORICA    SORIN-MIREL,       CNP 1770725084472 identificat cu CI sena BV
CNP     1720924463013,     CI  seria    BV    nr. 162762/06.08.2001, în calitate de asociat unic
nr. 412961/05.07.2005 și NEGREA SIMONA-KARINA,         am hotărât suspendarea activității pe o perioadă de
CNP 2710505080041, CI seria BV, nr. 409951/14.06.05,      3 ani începând cu data de 01.05.2009.
în calitate de asociați am hotărât suspendarea activității
                                  (90/1.117.486)
pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 01.05.2009.
  (87/1.117.483)
                                        Societatea Comercială
                                        TAXODIUM IMEX - S.R.L.
        Societatea Comercială
       PRO TEAM POWER - S.R.L.                     DECIZIE NR. 1/27.04.2009

       HOTĂRÂRE NR. 1/27.04.2009                  S.C. TAXODIUM IMEX S.R.L.,
                                   J08/1151/1997, C.U.I. 9761358, BRAȘOV,
      S.C. PRO TEAM POWER S.R.L.               STR. BRÂNDUȘELOR, NR. 5, BL. 2, SC. B, AP. 2,
  J08/2730/2008, C.U.I. 24602852, MUN. CODLEA,                 JUD. BRAȘOV
     STR. 9 MAI, NR. 49, JUD. BRAȘOV
                                  Subsemnatul TIMAR ALEXANDRU, cetățean român,
  Subsemnații PROCA NICOLAE-CLAUDIU, cetățean         CNP 1670115140709, identificat cu CI seria KV
român, CNP 1720728080042, identificat cu CI seria BV      nr. 121480/28.04.2004, în calitate de asociat unic am
nr. 275359/19.05.2003 și DAN ANA, cetățean român,        hotărât suspendarea activității pe o perioadă de
CNP 2500710080013, identificată cu CI seria BV,         3 ani începând cu data de 01.05.2009.
nr. 292266/14.08.03, în calitate de asociați am hotărât
suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani începând       (91/1.117.487)
cu data de 01.05.2009.
  (88/1.117.484)                             Societatea Comercială
                                  LUNTECH INGINERIE INDUSTRIALA - S.R.L.

         Societatea Comercială                  HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 30.04.2009
         TOSCA TRANS - S.R.L.
                                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                  Asociații Lungu Ion domiciliat în com. Bertea, nr. 678,
  A ASOCIAȚILOR ÎNCHEIATĂ ASTĂZI 29.04.2009          jud. Prahova, posesor a C.I. Seria PH nr. 532400 și
                                Lungu Anca-Maria domiciliată în or. Victoria,
  Subsemnații      STANIMIR    GHEORGHE     și  str. Libertății, nr. 5, ap. 5, posesoare a CI seria BV
STANIMIR TRAIAN, în calitate de asociați ai
S.C. TOSCA TRANS S.R.L., decid                 nr. 415182, ai firmei S.C. Luntech Inginerie
  În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind      Industriala S.R.L. având numărul de ordine în
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin    Registrul Comerțului J08/887/12.04.2006, cod unic de
actul constitutiv al societății, asociații decid suspendarea  înregistrare 18581488 cu activitatea principală:
(întreruperea temporară) a activității societății, ca urmare  Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de
a următoarelor motive:                     acestea - cod CAEN -7112, cu sediul în orașul Victoria,
  - climatul economic actual,                 str. Libertății, nr. 5, ap. 5, jud. Brașov, au hotărât
  - ultimele modificări legislative,
  - lipsa activității până în acest moment.            1. Suspendarea activității firmei pe o perioadă
  Suspendarea se realizează pentru o perioadă de       de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, începând cu data
3 ani, de la data de 01.05.2009 până la data          de 30.04.2009, datorita lipsei comenzilor și a activității
de 01.05.2012.                         economice.
  (89/1.117.485)                         (92/1.117.488)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        NOEL TRADING - S.R.L.                       MADMI LINE - S.R.L.

        DECIZIA NR. 01/01.04.2009                    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Subsemnații BUCUROAIA CORNEL în calitate de
                                         DIN DATA DE 30.04.2009
asociat unic al S.C. TRADING S.R.L., cu sediul în Brașov,
str. Branduselor, nr. 94, bl. 41, sc. C, ap. 38, prin        Subsemnata MADUSSI MIRELA FLORINA, cetățean
prezenta, am decis ca începând cu data de            român, CNP 2550410080080, născută la data de
30.04.2009 societatea să-și suspende activitatea pe o      10.04.1955, domiciliată în Brașov, str. 15 Noiembrie,
perioadă de trei ani.                      Nr. 23, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
  (93/1.117.489)                        nr. 363433/31.08.2004/SPCLEP Brașov, în calitate de
                                 asociat unic al S.C. MADMI LINE S.R.L., cu sediu social
                                 în Brașov, str. 15 Noiembrie, nr. 23, jud. Brașov,
        Societatea Comercială
                                 C.U.I.    19144309,    cu  nr.  de   ordine  în
       OCTOGON SYSTEMS - S.R.L.
                                 R.C. Brașov J08/2537/2006, am hotărât suspendarea
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              activității societății pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând
                                 cu data de 01.05.2009.
        DIN DATA DE 30.04.2009
                                   (96/1.117.492)
  Subsemnata PUMNEA DANIELA TEODORA,
cetățean român, CNP 2620926080066 născută la data
                                         Societatea Comercială
de   26.09    1962,   domiciliată    în   Brașov,
                                           SIMDEX - S.R.L.
str. G-ral L. Mociulschi, Nr. 18, BL. 21, Sc. E, Ap. 7,
jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
                                             HOTĂRÂRE
nr. 461440/16.06.2006/SPCLEP Brașov, în calitate de
asociat unic al S.C. OCTOGON SYSTEMS S.R.L., cu           Subsemnata MIHAI DELIA,asociat unic al
sediu social în Brașov, str. G-ral L. Mociulschi, Nr. 18,    S.C. SIMDEX S.R.L. cu sediul în Brașov, str. Lotrului,
Bl. 21, Sc. E, Ap. 7, jud. Brașov, cu nr. ordine în       nr. 20, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
R.C. Brașov J08/3211/2007, am hotărât suspendarea        Brașov sub nr. J08/513/1994, am hotărât următoarele:
activității societății pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând   Încetarea activității S.C. SIMDEX S.R.L. pe o perioadă
cu data de 01.05.2009.                      de 3 (trei) ani începând cu 01.05.2009.
  (94/1.117.490)                          (97/1.117.493)

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        MADMI CENTER - S.R.L.                      RUBY CONSULT - S.R.L.
  DECIZIA ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 29.04.2009
                                             HOTĂRÂRE
  Subsemnații MADUSSI MIRELA -FLORINA, cetățean
român, CNP 2550410080080, născută la data de                      DIN 29.04.2009
10.04.1955 în Campina, jud. Prahova, domiciliat în         Subsemnatul FRANCISCO DOMINIQUE ROSSI,
Brașov, Str. 15 Noiembrie, Nr. 23, județul Brașov,
                                 cetățean român, născut la data de 05.09.1980 în Brașov,
identificată cu CI seria BV nr. 363433/31.08.2004/Brașov
                                 jud. Brașov, domiciliat în Sacele, str. Viitorului, bl. 39,
și MADUSSI CRISTINA-FLORINA, cetățean român,
                                 sc. A, ap. 14, județul Brașov, CNP 1800905080147,
născută la data de 29.07.1985 în Cimpina, jud. Prahova,
                                 identificat cu C.I. seria BV 373171/25.10.2004/Sacele,
domiciliată în Brașov, str. 15 Noiembrie, Nr. 23,
identificată cu CI seria BV nr. 056637/25.08.1999, în      în calitate de asociat unic al S.C. RUBY
calitate de asociații ai S.C. MADMI CENTER S.R.L., cu      CONSULT S.R.L., cu sediul în Sacele, str. Smardan,
sediul în mun. Brașov, str. 15 Noiembrie, Nr. 23,        nr. 10, camera 2, jud. Brașov, înmatriculată la
Jud. Brașov, înmatriculată la O.R.C. Brașov sub         O.R.C. Brașov sub nr. J08/1644/2004, având
nr. J08/2651/2007, având C.U.I. 22490116, am hotărât       C.U.I. 16595339, am hotărât în unanimitate suspendarea
suspendarea activității societății pe o perioadă de       activității societății pe o perioadă de 3 (trei) ani începând
3 (trei) ani, începând cu data de 01.05.2009.          cu data de 29.04.2009.
  (95/1.117.491)                          (98/1.117.494)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009                25

         Societatea Comercială              Art. 2. A.G.A. împuternicește pe d-na consilier juridic
        GEMIMAR PROD - S.R.L.               Arghire Virginia să reprezinte societatea la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.
       HOTĂRÂRE NR. 1/15.04.2009
                                   (101/1.117.497)
  Subsemnata Cringus Claudia, cetățean român,
născut în 02.10.1967, în Brașov, CNP 2761002080039,
identificată cu C.I. seria BV nr. 268449, eliberată de               Societatea Comercială
Pol. Brașov, domiciliată în Brașov, str. Cometei, nr. 9,              ZOLOBIT QA - S.R.L.
bl. 141, sc. A, et. 2, jud. Brașov, în calitate de asociat unic
a S.C. GENIMAR PROD S.R.L., am hotărât următoarele:              HOTĂRÂREA ASOCIAT UNIC
  Art. 1. Începând cu data de 15.04.2009, se suspendă
activitatea societății pe o perioadă de 3 ani, până la data            S.C. ZOLOBIT QA S.R.L.
de 14.04.2012.                                    NR. 1/30.04.2009
  Întocmit în 4 exemplare și semnat după citire, azi
15.04.2009.                             Subsemnata
  (99/1.117.495)                          Ersenie Laura Maria, cetățean român, născută în data
                                 de 24.08.1977 în Jud. Brașov, Mun. Brașov, domiciliată în
                                 Brașov, Str. Calea București, Nr. 100, Bl. 208, Sc. B,
        Societatea Comercială
                                 Ap. 10, identificată CI seria BV Nr. 207487, eliberată de
       MGM BUSINESS COM - S.R.L.
                                 Mun. Brașov la data de 20.04.02, CNP 2770824080056,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              în calitate de asociat unic, reprezentând 100% din
                                 capitalul social al S.C. ZOLOBIT QA S.R.L. cu sediul în
  Subsemnata TUDOSESCU GEORGIANA, în calitate
de asociat unic al societății mai sus-menționate, având în    Jud. Brașov, Oraș Brașov, Str. Marte, Nr. 7, Bl. 7, Sc. A,
vedere dispozițiile Legii 31/1990 republicată și         Ap. 8, având numărul de ordine în Registrul Comerțului
modificată, am decis următoarele:                 J08/2189/2006 și C.U.I. 19029768, am hotărât astăzi
  Art. 1 Suspendarea activității societății pe o perioadă    30.04.2009 următoarele:
de 3 ani începând cu data de 30.04.2009.               I. Suspendarea activității societății pe o perioadă
  Întocmit astăzi 28.04.2009, în 2 exemplare originale.     de 3 ani, începând din data de 30.04.2009.
  (100/1.117.496)                         Redactată și semnată, azi 30.04.2009 în 3 exemplare
                                 originale.
        Societatea Comercială                 (102/1.117.498)
        RADIO NATIONAL - S.R.L.

     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 28.04.2009                     Societatea Comercială
                                        FRANCISCO INVEST - S.R.L.
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
      RADIO NATIONAL S.R.L.,                            HOTĂRÂRE
   ÎNMATRICULATĂ SUB NR. J08/1702/1992,
  COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 3051769                      DIN DATA DE 29.04.2009
  Adunarea Generală a Asociaților societății             Subsemnatul FRANCISCO RICARDA IOANA,
RADIO NATIONAL S.R.L., înmatriculată la              cetățean român, născută la data de 16.03.1982, în
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Brașov, Jud. Brașov, domiciliată în Sacele, Str. Viitorului,
Brașov, sub nr. J08/1702/1992, Cod de înregistrare
                                 bl. 39, sc. A, ap. 14, Jud. Brașov, identificată cu
fiscală RO 3051769, întrunită statutar la a doua
convocare la sediul din Brașov, str. Traian Grozavescu,      CI seria BV nr. 469856/15.08.2006/Sacele,
nr. 7, astăzi 28 aprilie 2009, în conformitate cu         CNP 2820316082356, în calitate de asociat unic al
prevederile art. 237, alin. 2 din Legea nr. 31/1990        S.C. FRANCISCO INVEST S.R.L., cu sediul în Sacele,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,     Str. SMARDAN - Loc. TURCHES, nr. 10, Jud. Brașov,
coroborate cu prevederile art. 11 din Contractul de        înmatriculată la ORC. Brașov sub nr. J08/875/2007,
societate,                            având C.U.I. 21444057, am hotărât în unanimitate
  HOTĂRĂȘTE                           suspendarea activității societății pe o perioadă de
  Art. 1 Se suspendă activitatea S.C. RADIO
                                 3 (trei) ani începând cu data de 29.04.2009.
NATIONAL S.R.L., pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând
cu data de 29 aprilie 2009 până la data de 29 aprilie 2012.      (103/1.117.499)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
         Societatea Comercială              CNP 1680703080040, în calitate de asociat unic al
         KRONSERV - S.R.L.               S.C. ISDERA S.R.L., cu sediul în Brașov,
                                 Str. Harmanului, nr. 25, bl. 32, sc. A, ap. 2, Jud. Brașov,
            HOTĂRÂRE                 înmatriculată la O.R.C. Brașov sub nr. J08/659/2003,
                                 având C.U.I. 15358610, am hotărât în unanimitate
        DIN DATA DE 20.04.2009,
                                 suspendarea activității societății pe o perioadă de
  Subsemnatul CARNEALA SERGIU DAN, cetățean          3 (trei) ani începând cu data de 29.04.2009.
român, născut la data de 09.08.1986 în Brașov,
                                   (106/1.117.502)
Jud. Brașov, domiciliat în Brașov, Str. Rosmarinului,
nr. 14, bl. 15, sc. A, ap. 10, Jud. Brașov, identificat cu
CI seria BV nr. 100784/20.07.2000/Brașov,                     Societatea Comercială
CNP 1860809080100, în calitate de asociat unic al                 VIVAT AGRO - S.R.L.
S.C. KRONSERV S.R.L., cu sediul în Brașov,
Str. Rosmarinului 14, bl. 15, sc. A, ap. 10, Jud. Brașov,         HOTĂRÂREA NR. 1/DIN 30.04.2009
înmatriculată la O.R.C. Brașov sub nr. J08/2084/2008,
având C.U.I. 24287747, am hotărât în unanimitate            A ASOCIATULUI UNIC TOADER VIOREL
suspendarea activității societății pe o perioadă de
                                  Asociatul unic al S.C. VIVAT AGRO S.R.L.,
3 (trei) ani începând cu data de 20.04.2009.
                                 Dr. ing. Toader Viorel, administrator al Societății, cu
  (104/1.117.500)                       sediul social în Brașov, B-dul Grivitei 107, bl. 14, sc. A,
                                 ap. 2, J08/2301/3.10.2006, RO 19068104, având ca
        Societatea Comercială              domeniu de activitate principal 7022 Consultanță în
       SERBAN & KOVACS - S.R.L.              domeniul afacerilor și management
                                  Hotărăște
            HOTĂRÂRE                  Articol Unic: “Se suspendă activitatea societății până
                                 la o dată ulterioară care depinde de restabilirea situației
        DIN DATA DE 20.04.2009,             economice a țării și crearea de către guvernul de coaliție
  Subsemnații KOVACS MONICA, cetățean român,          PSD PD-L a unui mediu de afaceri mai prietenos cu
născută la data de 09.10.1977, în Brașov, Jud. Brașov,      IMM.”
domiciliată în Brașov, Str. 13 Decembrie, nr. 9, bl. 8, et. 4,    (107/1.117.503)
ap. 17, Jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
nr. 420522/19.08.2005/Brașov, CNP 2771009080149 și
SERBAN LUCILIUS cetățean român, născut la data de                Societatea Comercială
22.01.1973, în Fetești, Jud. Ialomița, domiciliat în Brașov,           ARAGO INVEST - S.R.L.
Str. Nicolae Teclu, nr. 9, bl. 62, sc. D, ap. 16, Jud. Brașov,
identificat al CI seria BV 165384/22.08.2001/Brașov, în                 HOTĂRÂRE
calitate de asociații ai S.C. SERBAN & KOVACS S.R.L.,
cu sediul în Brașov, Str. Nicolae Teclu, nr. 9, bl. 62, sc. D,          DIN DATA DE 20.04.2009
ap. 16, Jud. Brașov, înmatriculată la O.R.C. Brașov sub       Subsemnații DAMIAN ADRIAN NICOLAE, cetățean
nr. J08/23 78/2005, având C.U.I. 17991501, am hotărât      român, născut la data de 01.12.1945, în loc. Brașov,
în unanimitate suspendarea activității societății pe o      Jud. Brașov, domiciliat în Brașov, Str. Mircea cel Bătrân,
perioadă de 3 (trei) ani începând cu data de 20.04.2009.     nr. 19, ap. 1, Jud. Brașov, identificat cu CI seria BV
  (105/1.117.501)                       nr. 225547/09.08.2002/Brașov, CNP 1451201080032 și
                                 DAMIAN DANIEL ADRIAN cetățean român, născut la
                                 data de 01.12.1976, în Brașov, Jud. Brașov, domiciliat în
         Societatea Comercială              Brașov, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 19, ap. 1, Jud. Brașov,
          ISDERA - S.R.L.
                                 identificat cu CI seria BV 157867//05.07.01/Brașov,
            HOTĂRÂRE                 CNP 1761201080099, în calitate de asociații ai
                                 S.C. ARAGO INVEST S.R.L., cu sediul în Sacele,
        DIN DATA DE 29.04.2009,             Str. Viitorului, nr. 34, bl. 206, sc. A, ap. 6, Jud. Brașov,
                                 înmatriculată la O.R.C. Brașov sub nr. J08/1083/2001,
  Subsemnații DRAGOMAN VICTOR GEORGE,
                                 având C.U.I. 14259006, am hotărât în unanimitate
cetățean român, născut la data de 03.07.1968, în
                                 suspendarea activității societății pe o perioadă de
Fălticeni, Jud. Suceava, domiciliat în Str. Harmanului,
                                 3 (trei) ani începând cu data de 20.04.2009.
nr. 25, bl. 32, sc. A, ap. 2, Jud. Brașov, identificat cu
CI seria BV nr. 589321/29.07.2008/Brașov,              (108/1.117.504)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009               27

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        ELIX SOFTWARE - S.R.L.                      STEF & ANI - S.R.L.

            HOTĂRÂRE                       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR

        DIN DATA DE 30.04.2009,               Subsemnații
                                  VLAD ȘTEFAN cetățean român, născut la data de
  Subsemnații GROS ELENA, cetățean român, născută      23.12.1955 în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în Brașov,
la data de 07.04.1976, în Brașov, Jud. Brașov, domiciliată   str. Molidului, nr. 37, bl. B45, ap. 27, jud. Brașov,
în Brașov, Str. Carpaților, nr. 1, bl. S3, sc. A, ap. 9,    identificat cu CI seria BV nr. 141914/28.03.2001,
Jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
                                Mun.    Brașov,    CNP     1551223080043,
nr. 541220/20.09.2007/Brașov, CNP 2760407080034, și
                                MUNTEANU ANISOARA cetățean român, născută la
GROS ALEXANDRU cetățean român, născut la data de
                                data de 10.09.1960 în sat. Poiana, com. Poiana,
25.01.1974, în Alba Iulia, Jud. Alba, domiciliat în Brașov,
                                jud. Galați, domiciliată în Brașov, str. Molidului, nr. 37,
Str. Harmanului, nr. 70A, bl. 136, sc. A, ap. 44,
Jud. Brașov, identificat cu CI seria BV            bl. B45, ap. 27, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV
nr. 423227/08.09.2005/Brașov, CNP 1740125080049,        nr. 584781/26.06.2008 Poliția Brașov, ambii în calitate de
în calitate de asociații ai S.C. ELIX SOFTWARE S.R.L.,     asociați ai S.C. STEF & ANI S.R.L. cu sediul în Brașov,
cu sediul în Brașov, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 49, bl. 36,  str. Molidului, nr. 37, bl. B45, ap. 27, jud. Brașov,
sc. C, ap. 44, Jud. Brașov, înmatriculată la O.R.C. Brașov   înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/l021/1998
sub nr. J08/764/2003, având C.U.I. 17991501, am        C.U.I. 10955242, am hotărât suspendarea activității pe o
hotărât în unanimitate suspendarea activității societății   perioadă de 3 ani începând cu data de 30.04.2009.
pe o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data           (112/1.117.508)
de 30.04.2009.
  (109/1.117.505)
                                        Societatea Comercială
                                      LINTON PROD COM - S.R.L.
         Societatea Comercială
         MISUMATY - S.R.L.                  DECIZIE NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
                                 Subscrisa S.C. LINTON PROD COM S.R.L., cu sediul
    DECIZIE NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
                                în BRAȘOV, STR VALENTIN WAGNER, NR. 4, AP. 1,
  Subscrisa S.C. MISUMATY S.R.L., cu sediul în        JUD. BRAȘOV, identificată la Registrul Comerțului
BRAȘOV, STR. CERNEI, NR. 16, BL. E8, SC. B, AP. 19,      Brașov C.U.I. 6340192 ȘI J08/2396/1994 reprezentată
Brașov, identificată la Registrul Comerțului Brașov      de GRASSL RAUL, CNP 1710228080054, ÎN CALITATE
C.U.I. 1106590 ȘI J08/1143/1992 reprezentată de        DE ASOCIAT UNIC am hotărât suspendare activității pe
NEGULICI DUMITRU IOAN cetățean român,             o perioadă de 3 ani începând cu data 30.04.2009 până în
CNP 1380130080099, în calitate de asociat UNIC         data de 30.04.2012.
am hotărât suspendarea activității societății pe o
perioadă de 3 ani începând cu data 30.04.2009 pană în       (113/1.117.509)
data de 30.04.2012.
  (110/1.117.506)                              Societatea Comercială
                                      LAURA SELECTION - S.R.L.
         Societatea Comercială                         DECIZIE
          ALMIVEX - S.R.L.
                                 SUBSEMNAȚII CIOBANU LAURA ELENA
    DECIZIE NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009          IDENTIFICATĂ CU C.I. SERIA BV NR. 425826 EMISĂ
  Subscrisa S.C. ALMIVEX S.R.L., cu sediul în         DE POL. BRAȘOV LA DATA DE 27.09.05,
BRAȘOV, STR. FUNDATURA HARMANULUI, NR. 18,           CNP 2750702080017 ȘI VLAD LAURA FLORINA CU
BL. 18A, SC. F, AP. 3, Brașov, identificată la         C.I. SERIA BV NR. 376277 EMISĂ DE POL. BRAȘOV LA
Registrul Comerțului Brașov C.U.I. 22443858 ȘI         DATA DE 10.11.04, CNP 2730902081968, ÎN CALITATE
J08/2567/2007, reprezentată de SAVULECU MIHAELA        DE ASOCIAȚI AL FIRMEI       S.C.  LAURA
cetățean român, CNP 2730117080018, asociat unic am       SELECTION S.R.L., DE COMUN ACORD AM HOTĂRÂT
hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă    SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII PE O PERIOADĂ
de 3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data       DE 3 ANI ÎNCEPÂND CU DATA DE 1.05.2009 PÂNĂ
de 30.04.2012.                         LA 1.05.2012.
  (111/1.117.507)                        (114/1.117.510)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        CHRISPO VIT 2008 - S.R.L.                     DAMONA - S.R.L.

    DECIZIE NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009              DECIZIE NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
  Subscrisa S.C. CHRISPO VIT 2008 S.R.L., cu sediul        Subscrisa S.C. DAMONA S.R.L., cu sediul în
în BRAȘOV, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 17, BL. 504,       BRAȘOV, dr. Victor Babeș, nr. 3 ap. 1, JUD. Brașov
SC. A, AP. 20 Brașov, identificată la Registrul Comerțului   identificată la Registrul Comerțului Brașov
Brașov C.U.I. 24775489 ȘI J08/3047/2008, reprezentată      C.U.I. 7626606 J08/1784/1992, reprezentată de
de  POTOSCHI     ION     cetățean   român,    OPRICESU MONICA DANA ANA cetățean român,
                                CNP 2771229080112, în calitate de ASOCIAT UNIC am
CNP 1560927080119, asociat unic am hotărât
                                hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă de
suspendare activității societății pe o perioadă de 3 ani
                                3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data
începând cu data 30.04.2009 pa în data de 30.04.2012.      de 30.04.2012.
  (115/1.117.511)                         (118/1.117.514)

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         TERANO COM - S.R.L.                      AUTO LEADER - S.R.L.
     HOTĂRÂREA NR. 1/DIN 15.04.2009              HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC NR. 2/28.04.2009
  Subsemnații                          Subsemnatul Dumbrava Ciprian George, legitimat cu
  - RADULESCU VALENTIN ȘTEFAN - domiciliat în         CI seria BV nr. 235832, având CNP 1750103080016, în
Brașov, str. Harmanului, nr. 31, bl. 2, Sc. B, et. 6, ap. 26,  calitate de asociat unic al S.C. AUTO LEADER S.R.L.,
posesor al CI seria BV nr. 106718, eliberată la
                                având C.I.F. R0 13375495, nr. Reg. Com. J08/812/2000,
30.08.2000, CNP 1860820297296 și
  - MARELA ST. IULIAN - domiciliat în Brașov,         hotărăsc suspendarea activității societății începând cu
str. Harmanului, nr. 29, bl. 2, Sc. A, ap. 28, posesor al    data de 01.05.2009, pentru o perioadă de 3 ani, de la
CI seria BV nr. 050728, eliberată la 08.07.1999,        data de 01.05.2009, până la data de 30.04.2012.
CNP 1850713080044,                         (119/1.117.515)
  ambii asociați ai firmei S.C. TERANO COM S.R.L., cu
sediul în Brașov, str. Fagurului, nr. 22E, înregistrată la
Of. Reg. Com. Brașov sub nr. J08/553/2007,                  Societatea Comercială
C.U.I. RO 21201694, în A.G.A. din 14.04.2009, am            BUGRI DISTRIBUTION GRUP - S.R.L.
hotărât următoarele:
  1. Se suspendă activitatea firmei S.C. TERANO                   HOTĂRÂRE
COM S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data
de 20.04.2009.                               NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
  2. Pentru îndeplinirea formalităților ce se impun la
ORC Brașov și la Administrația Finanțelor Publice Brașov      Subscrisa S.C. BUGRI DISTRIBUTION GRUP S.R.L.,
se împuternicește Dl Radulescu Valentin Ștefan         cu sediul în BRAȘOV, STR. BUJORULUI, NR. 34A,
- administrator al societății.                 SC. B, AP. 12, JUD. BRAȘOV, identificată la
  (116/1.117.512)                       Registrul Comerțului Brașov C.U.I. 14635690 ȘI
                                J08/628/2002 reprezentată de PATAKFALVI HILDA,
                                CNP 2770720080094 ȘI PATAKFALVI LEVENTE,
         Societatea Comercială             CNP 1760228080047, ÎN CALITATE DE ASOCIAȚI am
         GIMOSI CLIM - S.R.L.              hotărât suspendarea activității pe o perioadă de
                                3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data
             DECIZIE                de 30.04.2012.
                                  (120/1.117.516)
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
  Subscrisa S.C. GIMOSI CLIM S.R.L., cu sediul în
BRAȘOV, STR. MOLNAR IANOS, NR. 17, BL. 25, AP. 7,                Societatea Comercială
Brașov, identificată la Registrul Comerțului Brașov              ASISCONTEXPERT - S.R.L.
C.U.I. 10290882 ȘI J08/151/1998, reprezentată de
VOINEA    GHEORGHE     cetățean   român,             DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
CNP 1561022080113, asociat UNIC am hotărât                  DIN DATA DE 29.04.2009
suspendarea activității societății pe o perioadă de        D-na   SISEA   ANCA,  asociat  unic  la
3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data
                                S.C. ASISCONT EXPERT S.R.L., cu sediul în Brașov,
de 30.04.2012.
                                Str. Jepilor, Nr. 6, Bloc A6A, Sc. D, Ap. 16, Cam. 2,
  (117/1.117.513)                       Jud. Brașov, C.U.I. 18009193,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009                29

  DECIDE                                    Societatea Comercială
  1. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 și a              CARPOST-SERVICE - S.R.L.
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății,
asociatul unic decide suspendarea (întreruperea                      DECIZIE
temporară) a activității societății, ca urmare a          În baza Sentinței Civile nr. 406, la dosarul
următoarelor motive:                       nr. 385/C/1995 din 27.03.1995, Tribunalul Brașov
  - lipsa activității din anul 2006;              autorizează funcționarea societății comerciale
  - climatul economic actual;                  CARPOST SERVICE S.R.L., constituită prin statutul
  - ultimele modificări legislative;              autentificat sub nr. 8365/1995, cu nr. de înmatriculare
  2. Suspendarea se realizează pe o perioadă de 3 ani,     J08/456/21.04.1995, Cod unic de înregistrare 7768856,
începând cu data de 29.04.2009.                 cu activitatea principală, 5021 - Întreținerea și repararea
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează     autovehiculelor, asociatul unic, emite următoarea:
d-na Sisea Anca.                          DECIZIE
  (121/1.117.517)                         Art. 1. Se suspendă activitatea societății comerciale
                                 CARPOST SERVICE S.R.L. Sanpetru, pe un termen
                                 de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009.
         Societatea Comercială
         TALINO TRANS - S.R.L.                (124/1.117.520)

             DECIZIE
                                         Societatea Comercială
                                          MOVETER - S.R.L.
       NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
  Subscrisa S.C. TALINO TRANS S.R.L., cu sediul în                   HOTĂRÂRE
BRAȘOV, METALURGISTILOR, NR. 4, SC. B, AP. 5,            Subsemnata Punkosti Lidia asociata la firma
Brașov identificată la Registrul Comerțului Brașov        S.C. Moveter S.R.L., cu sediul în Brașov,
C.U.I. 21435210 ȘI J08/858/2007 reprezentată de         Str. Miron Costin, Nr. 8, înmatriculat sub numărul
OANCEA CĂTĂLIN cetățean român, CNP                J08/2776/1992, cod unic de înregistrare 2571933,
1710306084753, asociat unic am hotărât suspendarea        am hotărât suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
activității societății pe o perioadă de 3 ani începând cu    începând cu data de 16.04.2009.
data 30.04.2009 până în data de 30.04.2012.
                                   (125/1.117.521)
  (122/1.117.518)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                       CASA-TUA - S.R.L.
         QUANTUM - S.R.L.
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                      EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
     AL QUANTUM S.R.L., RO 248390771,                    NR. 18/16.04/2009
       J08/3217/2008 30.04.2009               Încheiat azi 16.04.2009, cu ocazia ședinței
  BALOGH EUGENIA, cetățean român, domiciliată în        EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Asociaților
                                 S.C. CASA-TUA S.R.L., cu următoarea Ordine de zi:
mun. Brașov, str. Galaxiei, nr. 6, bl. 27, sc. C, ap. 11,
                                  - Aprobarea deciziei de suspendare a activității firmei
născută la data de 07.04.1952 în mun. Brașov,          pe o perioadă de 3 ani.
CNP 2520407080020, identificată cu CI seria BV           La ședință au participat toți cei patru asociați din
nr. 546851, în calitate de asociat unic al Quantum S.R.L.,    Actul Constitutiv, conform listei de prezență, ședința fiind
în conformitate cu prevederile art.191 și urm. din        legală și statutară.
Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată,      În urma dezbaterilor s-a hotărât:
și în condițiile art. 8, alin. 2 și art. 10, alin. ultim din    I. Se aprobă suspendarea activității firmei începând cu
Actul Constitutiv al Quantum S.R.L., decide următoarele:     data de 01.05.2009, pentru o perioadă de 3 ani, drept
                                 pentru care se dispune publicitatea legală și depunerea
  Articol unic
                                 acestora la ONRC și organele financiare competente.
  Începând din data de 01.05.2009 QUANTUM S.R.L.         II. Se împuternicește TOMASI ENZO, în calitate de
intră în inactivitate temporară pe o perioadă de 3 ani, în    administrator cu aducerea la îndeplinire a
condițiile art. 237, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 a       Hotărârilor luate și investirea lor cu putere executorie prin
societăților comerciale, republicată.              depunerea unui extras al prezentului la ORC.
  (123/1.117.519)                         (126/1.117.522)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         TRI-SAN - S.R.L.                       PARAS PRESS - S.R.L.

      HOTĂRÂRE S.C. TRI-SAN S.R.L.                HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/ 27.04.2009

            30.04.2009                 Subsemnații
                                 NEAGU LEONARD-CĂTĂLIN, cetățean român,
  Subsemnatul 1. DEDIU AUREL, cetățean român,        născut la data de 04.04.1975, în Brașov, domiciliat în
născut la data de 28.12.11928, în Loc. Drănicu, Jud. Dolj,  Brașov, str. Cemei, nr. 7, bl. E6, ap. 12, jud. Brașov,
domiciliat în Mun. Brașov, str. Piatra Mare, nr. 13,     posesor al CI seria BV nr. 479658, elib. Pol. Mun. Brașov
Jud. Brașov, identificat cu BI seria A            la data de 18.10.2006, CNP 1750404080036,
nr. 566671/05.11.1973 eliberat de Mun. Brașov,          TESLĂRAȘU LENUȚA, cetățean român, născută la
CNP 1281228080018, în calitate de asociat unic la       data de 17.10.1977, în Brașov, domiciliată în Brașov,
S.C. TRI-SAN S.R.L. cu sediul în Mun. Brașov,
                               str. Vișinului, nr. 28, bl. C3, ap. 18, jud. Brașov,
str. Piatra Mare, nr. 13, Jud. Brașov, înmatriculată în
                               posesoare a CI seria BV nr. 139503, elib. de
Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1341/1992,
                               PoL. Mun. Brașov la data de 14.03.2001,
C.U.I. 3391213, am hotărât
                               CNP 2771017080149,
  Art. 1 Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă de
                                 în calitate de asociați ai S.C. PARAS PRESS S.R.L.
3 ani începând cu data de 29.04.2009.
                               cu sediul în Brașov, str. Cernei, nr. 7, bl. E6, sc. A, ap. 12,
  Prezentul a fost redactat, în 3 exemplare de către
                               jud. Brașov, înmatriculată la Reg Comerț Bv sub
asociatul unic astăzi 30.04.2009.
                               nr. J08/2828/2008, Cod înregistrare Fiscală 24655644,
  (127/1.117.523)                        Hotărăsc suspendarea temporară a activității pe o
                               perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009 până
        Societatea Comercială             la data de 30.04.2012.
       TOP NET GENERAL - S.R.L.               Actul s-a întocmit la sediul societății în 3 exemplare,
                               azi 27.04.2009, data autentificării.
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                 (130/1.117.526)
         NR. 1 DIN 28.04.2009
  Subsemnatul Voaideș Ioan, domiciliat în Brașov,              Societatea Comercială
strada Ștefan Octavian Iosif, nr. 14, ap. 2, asociatul unic        DOORGA PRODIMPEX - S.R.L.
al S.C. Top Net General S.R.L., înmatriculată cu
                                           HOTĂRÂRE
nr. J08/1087/ 29.11.2000, având codul unic de
înregistrare 13592826/14.12.2000 și sediul în Brașov,      Subsemnatul STEFANICA GHEORGHE, posesor al
strada Ștefan Octavian Iosif, nr. 14, ap. 2, am hotărât    C.I. seria BV, nr. 607667, eliberată de SPCLEP Risnov la
suspendarea activității firmei pe o perioadă de trei ani,   data de 20.11.2008, CNP 1510624080055, în calitate de
începând cu data de 30.04.2009.                ASOCIAT UNIC al S.C. DOORGA PRODIMPEX S.R.L.,
  (128/1.117.524)                       DECID
                                 Suspendarea pe o perioadă de 3 ani a activității
                               societății începând cu data de 01.05.2009.
        Societatea Comercială
          SEGAL - S.R.L.                 (131/1.117.527)

            DECIZIE                         Societatea Comercială
                                         TECNOELIT - S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009
  Subscrisa S.C. SEGAL S.R.L., cu sediul în BRAȘOV,                 HOTĂRÂREA
STR. BUJORULUI, NR. 21, BL. 131, SC. A, AP. 11,
JUD. BRAȘOV, identificată la Registrul Comerțului         ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
Brașov C.U.I. 13467467 ȘI J08/951/2000, reprezentată             ASOCIAȚILOR
de BARBU MARIEANA, CNP 2590821080027, ÎN             Încheiat azi 20.04.2009, cu ocazia ședinței
CALITATE DE ASOCIAT UNIC am hotărât suspendarea        EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Asociaților
activității pe o perioadă de 3 ani începând cu data      S.C. TECNOELIT S.R.L., cu următoarea Ordine de zi:
30.04.2009 până în data de 30.04.2012.
                                 1. Aprobarea deciziei de suspendare a activității firmei
  (129/1.117.525)                      pe o perioadă de 3 ani
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009               31

  La ședință au participat ambii asociați prevăzuți în            Societatea Comercială
Actul Constitutiv, conform listei de prezență, ședința fiind           NET STEEL - S.R.L.
legală și statutară, în urma dezbaterilor s-a hotărât:
  I. Se aprobă suspendarea activității firmei începând cu       HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/27.04.2009
data de 01.05.2009, drept pentru care se dispune          Subsemnații
publicitatea legală și depunerea acestora la            Neacșu Nicolae, cetățean român, născut la data de
Oficiul Registrul Comerțului Brașov și la organele       27.11.1961, în Brașov, CNP 1611127080028, domiciliat
financiare competente.                     în Brașov, str. Valea Cetății, nr. 22, bl. B24, sc. B, ap. 2,
  II. Se împuternicește TOMASI ENZO, în calitate de     Județ Brașov, posesor al CI seria BV nr. 518465/2007,
administrator cu aducerea la îndeplinire a Hotărârii luate   eliberată de Pol. Brașov, și
și investirea ei cu putere executorie prin depunerea unui     Netcu Puiu, cetățean român, născut la data de
extras al prezentului la Oficiul Registrului Comerțului.    18.08.1959, în Brașov, CNP 1590818080053, domiciliat
  (132/1.117.528)                      în Brașov, str. Popa Sapca, nr. 7, bl. 44, sc. D, ap. 12,
                                județ Brașov, posesor al CI seria BV nr. 183685/2001,
                                elib. de PoL. Brașov,
         Societatea Comercială               în calitate de asociați ai S.C. NET STEEL S.R.L. cu
         SAVIN COM - S.R.L.              sediul în Brașov, str. Valea Cetății, nr. 22, bl. B24, sc. B,
                                ap. 2, județ Brașov, înmatriculată la Of. Registrului
             DECIZIE
                                Comerțului Brașov, sub nr. J08/2566/2008,
      NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2009            Cod de înregistrare Fiscală 24520272,
                                  Hotărăsc suspendarea temporară a activității pe o
  Subscrisa S.C. SAVIN COM S.R.L., cu sediul în        perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009 până
BRAȘOV, STR. CODRUL COSMINULUI, NR. 30,            la data de 30.04.2012.
BL. 405, SC. A, AP. 10, JUD. BRAȘOV, identificată la        Actul s-a întocmit la sediul societății în 3 exemplare,
Registrul Comerțului Brașov C.U.I. 17353180 ȘI         azi 27.04.09 data autentificării.
J08/627/2005, reprezentată de SAVIN VALERICA,
CNP 1680314080028, ÎN CALITATE DE ASOCIAT UNIC           (135/1.117.531)
am hotărât suspendarea activității pe o perioadă de
3 ani începând cu data 30.04.2009 până în data                 Societatea Comercială
de 30.04.2012.                                 KALIDOR IMPEX - S.R.L.
  (133/1.117.529)
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/01.04.2009
                                 Încheiat astăzi 01.04.2009 de către Peter Laszlo,
         Societatea Comercială
                                domiciliat în Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, CI seria Bv
         PROMISMA - S.R.L.
                                nr. 349842, Cnp 1620423080084, asociat unic al
             DECIZIE                S.C. Kalidor Impex S.R.L., înregistrată la
                                Registrul comerțului sub nr. J08/677/30.03.2004.
      DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚII              Prezentul proces verbal se încheie ca urmare a
        S.C. PROMISMA S.R.L.              hotărârii asociatului de suspendare a activității
       J08/734/1995 C.U.I. 7575596            S.C. Kalidor Impex S.R.L., începând cu data de
                                01.04.2009, pe o perioadă de 3 ani.
  Subsemnatul PRODAN MIHAELA-SMARANDA
născută la data de 25/10/1960 în Mun. Reghin,           (136/1.117.532)
jud. Mureș, posesoare a CI seria BV număr 485218,
CNP 2601025080091, în calitate de asociat a                   Societatea Comercială
S.C. PROMISMA S.R.L. cu sediul în Brașov, Str. Padina,             FANTIN IMPEX - S.R.L.
Nr. 5 Bl. D9, Sc. F, Ap. 8, jud. Brașov, am hotărât să
suspend activitatea societății pe o perioadă de                   HOTĂRÂREA
36 (treizecișișase) luni începând cu data de 30.04.09.
  Toate celelalte prevederi ale statutului rămân           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
neschimbate.                                ÎNTOCMIT AZI 27.04.2009.
  Prezentul act adițional a fost redactat în
                                 1. Ordinea de zi:
3 (trei) exemplare.
                                 Suspendarea temporară a activității firmei pe o durată
  (134/1.117.530)                      de 3 ani începând cu data de 01.05.2009.
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3321/23.VI.2009
  2. Decizii:                                  II. Se împuternicește TOMASI ENZO, în calitate de
  În cadrul adunării Generale s-a hotărât de comun              administrator cu aducerea la îndeplinire a Hotărârilor
acord între asociați ca activitatea firmei S.C. FANTIN             luate și investirea lor cu putere executorie prin depunerea
IMPEX S.R.L să fie suspendată temporar pe o perioadă              unui extras al prezentului la ORC.
de 3 ani.
  3. Membrii Adunării Generale:                           (138/1.117.534)
  Ene Constantin - administrator unic și asociat
  Pora Liviu-Dumitru - asociat                                   Societatea Comercială
  Nicula Tiberiu-Constantin - asociat                             DI STEFANI BUILDING - S.R.L.
   (137/1.117.533)
                                              HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/27.04.2009

          Societatea Comercială                     Subsemnatul
           ESFIN IMOB - S.R.L.                      Ștefan Ion, cetățean român, născut la data de
                                        23.04.1953, în localit. sat Mihăilești, județ Argeș,
      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                     domiciliat în Brașov, str. Vasile Alecsandri, nr. 8, bl. 2,
                                        sc. A, ap. 11, județ Brașov, posesor al CI seria BV
      EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR                    nr. 381197, eliberată de Poliția Brașov la data de
         NR. 23/17.04.2009                      28.11.2004, CNP 1530423080115, în calitate de asociat
  Încheiat azi 19.04.2009, cu ocazia ședinței                 unic al S.C. DI STEFANI BUILDING S.R.L. cu sediul în
EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Asociaților                Brașov, str. Vasile Alecsandri, nr. 8, bl. 2, sc. A, ap. 11,
S.C. ESFIN S.R.L., cu următoarea Ordine de zi:                 județ Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului
  - Aprobarea deciziei de suspendare a activității firmei           Comerțului Brașov, sub nr. J08/809/2007, Cod de
pe o perioadă de 3 ani.                            înregistrare Fiscală RO 21393760,
  La ședința au participat toți cei patru asociați din              Hotărăsc suspendarea temporară a activității pe o
Actul Constitutiv, conform listei de prezență, ședință fiind          perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.05.2009 până
legală și statutară. În urma dezbaterilor s-a hotărât             la data de 30.04.2012.
  I. Se aprobă suspendarea activității firmei începând cu
                                          Actul s-a întocmit la sediul societății în 3 exemplare,
data de 01.05.2009, pentru o perioadă de 3 ani, drept
                                        azi 27.04.09 data autentificării.
pentru care se dispune publicitatea legală și depunerea
acestora la ONRC și organele financiare competente.                 (139/1.117.535)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                &JUYDGY|372207|
        şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, os. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3321/23.VI.2009 conţine 32 de pagini.          Preţul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top