Docstoc

2009 2709 - PDF

Document Sample
2009 2709 - PDF Powered By Docstoc
					                          PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2709                                         Marți, 19 mai 2009
                  PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI


         PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        INEL OCTAVIAN - S.R.L.                    VAS CONSTRUCT 2005 - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                          NOTIFICARE
         NR. 1/2009
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnatul INEL MARIANA, asociat unic, am
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
hotărât:
  Se declară punct de lucru în Constanța, Zona Piața      art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Cet, Magazin, nr. 30, Jud. Constanța.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Redactat și semnat în 4 exemplare originale sub        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
semnătură privată, astăzi 29.04.2009.              VAS CONSTRUCT 2005 S.R.L., cu sediul în ORAȘ
  (1/1.069.814)                        CERNAVODĂ, județ Constanța, Str. LILIACULUI,
                                 bloc 14, scara A, ap. 11, înregistrată sub
                                 nr. J13/1143/2005, cod unic de înregistrare 17454109,
        Societatea Comercială               care a fost înregistrat sub nr. 31470 din 29.04.2009.
      VAS CONSTRUCT 2005 - S.R.L.
                                   (3/1.069.817)
          HOTĂRÂREA NR 1
           DIN 27.04.2009
                                         Societatea Comercială
  Nechifor Vasile, în calitate de asociat unic și               MAYASHANTI - S.R.L.
administrator al S.C. VAS CONSTRUCT S.R.L., a hotărât
următoarele:
                                        HOTĂRÂREA NR.1 / 2009
  Art. 1. Se schimbă obiectul de activitate principal
astfel:
                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale.                           Subsemnatele PETRESCU TULIM JULIDE și
  Art. 2. Actului Constitutiv i se va da o nouă numerotare   DOBRIN MIHAELA - asociate în cadrul societății
ținându-se cont de toate modificările făcute de-a lungul     comerciale sus menționată, am hotărât:
timpului până în prezent, în vederea depunerii acestuia la
                                   Se deschide un punct de lucru în Constanța,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța.                            str. Razboieni, nr. 64.
  Încheiat astăzi, 27.04.2009 în patru exemplare          Redactat și semnat sub semnătură privată în patru
originale, valabile sub semnătură privată.            exemplare astăzi 28 aprilie 2008.
  (2/1.069.816)                          (4/1.069.818)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     MEAT & BEEF PRODIMPEX - S.R.L.                 MADALG NEW SERVICE M.C. - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                           HOTĂRÂREA 1/2009
        ADUNĂRII ASOCIAȚILOR                Subsemnatul/a, LORENZINI RENATA, asociat în
         NR. 01 DIN 29.04.2009              cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                  1. Se schimbă sediul în Ovidiu, str. Gării, nr. 1,
  PRISECARU DAN și SEMENESCU SORIN, asociați          birourile 6 și 7, jud. Constanța.
ai S.C. “MEAT & BEEF PRODIMPEX” S.R.L., am hotărât         Act redactat la Compartimentul de Asistenta din cadrul
următoarele:                           O.R.C.T. Constanța astăzi, 23.04.2009, în 4 exemplare,
  1. Retragerea din funcția de asociat a domnului        din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
PRISECARU DAN și cesionarea de către acesta a celor       emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                                 potrivit cererii de servicii nr. 398/22.04.2009.
19 părți sociale deținute (1 parte socială = 10 lei ) către
doamna GAIER ROXANA-CAMELIA. Cesiunea a fost             (7/1.069.821)
făcută la valoarea nominală a părților sociale. În urma
cesiunii, structura capitalului social de 200 lei, împărțit în        Societatea Comercială
20 părți sociale, una parte socială = 10 lei, va             MADALG NEW SERVICE M.C. - S.R.L.
fi  următoarea:    GAIER    ROXANA-CAMELIA
                                            NOTIFICARE
- 19 (nouăsprezece) părți sociale în valoare de
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
190 lei=95% din capital; SEMENESCU SORIN - 1 (una)
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
părți sociale în valoare de 10 lei=5% din capitalul social.   art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Asociații participă la beneficii și pierderi proporțional cu   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
părțile sociale pe care aceștia le dețin.            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  2. Revocarea din funcția de administrator a domnului     MADALG NEW SERVICE M.C. S.R.L., cu sediul în
PRISECARU DAN și numirea în funcția de administrator       ORAȘ OVIDIU, județ Constanța, Str. GĂRII, nr. 1,
                                 înregistrată sub nr. J13/4233/2008, cod unic de
a doamnei GAIER ROXANA-CAMELIA, care acceptă
                                 înregistrare 24815222, care a fost înregistrat sub
numirea pe termen nelimitat și cu puteri depline.        nr. 31500 din 29.04.2009.
  Restul clauzelor din Actul Constitutiv rămân
                                   (8/1.069.822)
neschimbate în măsura în care nu sunt modificate prin
prezenta Hotărâre Nr. 01/29.04.2009.
  Încheiat azi 29.2009 în 4 (patru) exemplare originale             Societatea Comercială
                                          BOGDAN - S.R.L.
sub semnătură privată.
  (5/1.069.819)                                HOTĂRÂREA NR. 1 / 2009

                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
        Societatea Comercială
                                   Subsemnații CARCIUMARU CORNELIU și
     MEAT & BEEF PRODIMPEX - S.R.L.             CARCIUMARU EMIL BOGDAN - asociați în cadrul
                                 societății comerciale sus menționată, am hotărât:
            NOTIFICARE                  Cooptarea ca asociat a doamnei CARCIUMARU
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    LIMONA NICOLETA - cetățean român, fiica lui Neculai și
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile        Elena, născută la 21.04.1977 în Bacău, județul Bacău,
                                 domiciliată în Constanța, str. Rodica, nr. 46,
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 CNP. 2770421131231, posesoare a CI, seria
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   KT / 267148 /20.04.2002 / Poliția Constanța, căreia
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    domnul Carciumaru Emil Bogdan îi cesionează 10 lei -
MEAT & BEEF PRODIMPEX S.R.L., cu sediul în            1 parte socială, la valoarea nominală = 5% la profit și
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța,              pierderi, aceasta devenind asociat cu drepturi depline.
Str. ȘTEFAN O. IOSIF, nr. 9A, înregistrată sub            Urmare cooptării de noi asociați, capitalul social de
nr. J13/2055/2006, cod unic de înregistrare 18820496,      500 lei, divizat în 50 părți sociale a 10 lei fiecare, este
                                 repartizat astfel:
care a fost înregistrat sub nr. 31494 din 29.04.2009.
                                   - Carciumaru Corneliu - 300 lei - 30 părți sociale =60%
  (6/1.069.820)                        la profit și pierderi;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                 3

  - Carciumaru Emil Bogdan - 190 lei - 19 părți sociale   capitalul social total de 200 lei pe care acesta le deține
= 35% la profit și pierderi;                 către d-nul BAISAN BOGDAN - IONEL, cetățean român,
  - Carciumaru Limona Nicoleta - 10 lei - 1 parte socială  cu domiciliul în Orș. Basarabi, Cal. București, nr. 15,
= 5% la profit și pierderi.                  bl. BA2, sc. B, et. 2, ap. 19,jud. Constanța, identificată cu
  Completarea obiectului de activitate cu:         C.I. seria KT, nr. 376240, eliberată de Pol. Basarabi, la
  7022 Activități de consultanță pentru afaceri și     data de 17.09.2003, având CNP 1850622134161, născut
management. Excepție societăți de reorganizare și       în Mun. Constanța la data de 22.06.1985, cu părinții
lichidare.                          Gheorghe și Victoria și PETCU HARALAMBE, cetățean
  (9/1.069.823)                       român, cu domiciliul în Mun. Constanța, Ale. Portului
                               Nou, nr. 2, bl. P1, et. 1, ap. 11, jud. Constanța, identificată
                               cu C.I. seria KT, nr. 641719, eliberată de
        Societatea Comercială
                               SPCLEP Constanța, la data de 05.06.2007, având
         BOGDAN - S.R.L.
                               CNP 1580909135926, născut în Com. Cobadin la data
           NOTIFICARE               de 09.09.1958, cu părinții Ștefan și Gheorghita.
                                  După cesionare structura capitalului va fi următoarea:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     BAISAN BOGDAN - IONEL - 19 părți sociale a câte 10
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile      lei fiecare, reprezentând 95% din capitalul social de 200
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu  lei.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  PETCU HARALAMBE - 1 parte sociale a 10 lei,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               reprezentând 5% din capitalul social de 200 lei.
BOGDAN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                  Art. 2. Retragerea din funcția de administrator a
CONSTANȚA, județ Constanța, Str. RODICA, nr. 46,
                               d-nului GREAVU ARISTICA-EUGEN și numirea în funcția
înregistrată sub nr. J13/5555/1992, cod unic de
înregistrare 1909069, care a fost înregistrat sub nr. 31508  de administrator a d-nului BAISAN BOGDAN- IONEL pe
din 29.04.2009.                        termen nelimitat.
                                  Art. 3. Schimbarea sediului social în: Orș. Năvodari,
  (10/1.069.824)                      aleea Panselutelor, nr. 3, bl. 15 SUD, sc. D, ap. M1,
                               județ Constanța.
        Societatea Comercială                Art. 4. Schimbarea obiectului principal de activitate cu:
      TEHNIC GRUP CONSULT - S.R.L.            4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
                               gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor.
         HOTĂRÂREA 1/2009                 Art. 5. Închiderea punctului de lucru din: 2 Mai,
  Subsemnatul/a DUMITRACHE MARIAN, asociat în        SECTOR PLAJA 2 MAI, Jud. Constanța.
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:      Art. 6. Reînceperea activității începând cu data de
  1. Se închide punctul de lucru din București, sector 5,  29.04.2009.
bd Pieptănari, nr. 66A.                      Act sub semnătură privată, redactat și listat în
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   4 (patru) exemplare originale.
O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.04.2009, în 4 exemplare,      (12/1.069.826)
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 288/16.04.2009.                Societatea Comercială
                                        GENIS NAV 98 - S.R.L.
  (11/1.069.825)
                                           NOTIFICARE
        Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        GENIS NAV 98 - S.R.L.
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
                               art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               GENIS NAV 98 S.R.L., cu sediul în ORAȘ NĂVODARI,
  Subsemnatul GREAVU ARISTICA-EUGEN, asociat         județ Constanța, Aleea PANSELUȚELOR, nr. 3, bloc
unic la societatea comercială mai sus-menționată,
                               15SUD, scara D, ap. M1, înregistrată sub
am hotărât:
                               nr. J13/750/1998, cod unic de înregistrare 10203460,
  Art. 1. Retragerea din societate ca asociat unic a
                               care a fost înregistrat sub nr. 31635 din 29.04.2009.
d-nului GREAVU ARISTICA-EUGEN prin cesionarea a
celor 20 de părți sociale la valoarea nominală din        (13/1.069.827)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
         Societatea Comercială             art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         MONGO SIS - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         HOTĂRÂREA 1/2009
                                MONGO SIS S.R.L., cu sediul în SAT MOVILITA,
  Subsemnații    OANCEA    ROMEO,     CIRLIG   COMUNA TOPRAISAR, județ Constanța, înregistrată
GHEORGHE, ZLOTEA BOGDAN ALEXANDRU și              sub nr. J13/1137/2006, cod unic de înregistrare
CHIVU GHEORGHE, asociați în cadrul societății          18585676, care a fost înregistrat sub nr. 31663 din
comerciale sus-menționată, am hotărât:             29.04.2009.
  1. Se cooptează în societate CIRLIG MERDANE,
născută la 24.01.1964 în Cotu Vaii, jud. Constanța,         (15/1.069.829)
domiciliată în Movilița, jud. Constanța, str. Eroilor nr. 51,
cu C.I. seria KT, nr. 693664/21.02.2008/SPCLEP
                                        Societatea Comercială
Techirghiol, CNP 2640124131252 și OSMAN
                                         AQUA PLAN - S.R.L.
DENIS-ANELIS, născută la 08.04.1986 în Constanța,
domiciliată în Constanța, str. Amurgului, nr. 39, cu C.I.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
seria KT, nr. 330889/04.03.2003/Poliția Constanța,
CNP 2860408134215.                          A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Se retrag din societate OANCEA ROMEO, CIRLIG
GHEORGHE, ZLOTEA BOGDAN ALEXANDRU și                Subsemnații IUGA ALEC MARIUS și CANEA VASILE,
CHIVU GHEORGHE, care își cesionează (la valoarea        în calitate de asociați ai S.C. AQUA PLAN S.R.L.,
nominală) părțile sociale astfel: OANCEA ROMEO         am hotărât:
cesionează 5 p.s. = 50 RON către CIRLIG MERDANE;          Prelungirea, pe o perioadă nelimitată, a duratei
CIRLIG GHEORGHE cesionează 5 p.s. = 50 RON către        mandatului de administrator al d-lui CANEA VASILE,
CIRLIG MERDANE; ZLOTEA BOGDAN ALEXANDRU             CNP 1691026131211, născut la data de 26.10.1969, în
cesionează 5 p.s. = 50 RON către OSMAN             Constanța, jud. Constanța, identificat cu C.I. seria KT,
DENIS-ANELIS; CHIVU GHEORGHE cesionează 5 p.s.
                                nr 318432, emisă de Poliția Municipiului Constanța, la
= 50 RON către OSMAN DENIS-ANELIS.
                                data de 16.01.2003, domiciliat în Municipiul Constanța,
  2. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) va fi
împărțit egal între asociați, câte 10 p.s. = 100 RON      str. Dionisie cel Mic nr. 60, bl. 48, sc. B, ap. 28,
fiecare. Participarea la beneficii și pierderi este       jud. Constanța, având cetățenia română.
50% pentru fiecare asociat.                    Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
  3. Se retrage din funcția de administrator OANCEA      nemodificate.
ROMEO. Se numesc administratori, pe perioadă            Hotărârea a fost întocmită și semnată azi, 06.03.2009,
nelimitată, începând cu data prezentei hotărâri, OSMAN     la sediul social, în 5 exemplare originale, sub forma
DENIS-ANELIS și CIRLIG MERDANE.                 înscrisului sub semnătură privată.
  4. Se declară obiectul principal de activitate:
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a       (16/1.069.830)
produselor proaspete de patiserie,
  5. Se schimbă denumirea societății în MONGO                 Societatea Comercială
SIS S.R.L.                                    AQUA PLAN - S.R.L.
  Act redactat la Compartimentul de Asistenta din cadrul
O.R.C.T. Constanța astăzi, 24.04.2009, sub semnătură                 NOTIFICARE
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
nr. 345/17.04.2009.                       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (14/1.069.828)
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                AQUA PLAN S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
         Societatea Comercială             CONSTANȚA, județ Constanța, Str. SOVEJA, nr. 83,
         MONGO SIS - S.R.L.
                                bloc DR30, etaj P, înregistrată sub nr. J13/953/2007, cod
            NOTIFICARE                unic de înregistrare 21412489, care a fost înregistrat sub
                                nr. 31681 din 29.04.2009.
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile         (17/1.069.831)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                5

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      CDML-CONSTRUCȚII DIN METAL                   M & S GENERAL TRADING - S.R.L.
         SI LEMN - S.C.S.
                                        PROCES VERBAL
           HOTĂRÂREA                    AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       ÎNCHEIAT AZI 06.04.2009
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A              Subsemnații DUMITRESCU Dorin Corneliu și
      S.C. KENNGOTT S.C.S.                DUMITRESCU Alina Ioana Roxana, asociați la S.C. M&S
     ÎNCHEIATĂ ASTĂZI, 23.03.2009              GENERAL TRADING S.R.L., hotărăsc următoarele:
  Subscrisa Kenngott Sibiu S.R.L., persoană juridică       1. Reactualizarea obiectului de activitate al societății;
română, cu sediul în localitatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu,    2. Schimbarea activității principale din Producția de
nr. 41, județul Sibiu/România, înmatriculată în Registrul    caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remo.r.c.i și
Comerțului Sibiu sub numărul J32/48/2005, având codul      semiremo.r.c.i (cod CAEN 2920) în Fabricarea de
de înregistrare fiscală RO17126209, reprezentată legal     construcții metalice și părți componente ale structurilor
                                metalice (cod CAEN 2511).
prin domnul Jörg Wilhelm Kenngott
  Și                               (20/1.069.957)
  Jörg Wilhelm Kenngott, cetățean german,
născut la data de 29.04.1966 în Heilbronn, domiciliat în            Societatea Comercială
Germania, Heilbronn, str. Armsündersteige, nr. 95,            M & S GENERAL TRADING - S.R.L.
posesor al actului de identitate german nr. 621971035,
eliberat la data de 05.01.2005 de către autoritățile                 NOTIFICARE
germane din Heilbronn,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În calitate de asociați ai societății comerciale      Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Kenngott S.C.S., persoană juridică română, cu sediul în     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
localitatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 41, et. 4, județul  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Sibiu/România, înmatriculată în Registrul Comerțului      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Sibiu sub numărul J32/321/2005, având codul de         M & S GENERAL TRADING S.R.L., cu sediul în
înregistrare fiscală RO17295992, am hotărât în cadrul      MUNICIPIUL SIBIU, județ Sibiu, Str. ȚESĂTORILOR,
Adunării Generale a Asociaților din data de 23.03.2009,     nr. 1, ap. 4, înregistrată sub nr. J32/1548/1994, cod unic
cu unanimitate de voturi, următoarele:             de înregistrare 6442052, care a fost înregistrat sub
  1. Schimbarea denumirii societății; noua denumire va    nr. 28047 din 13.04.2009.
fi CDML - construcții din metal și lemn S.C.S. sau o        (21/1.069.958)
denumire asemănătoare ținând cont de pretențiile
autorităților competente;
                                        Societatea Comercială
  (18/1.069.955)                              NATURAL AMBIENT - S.R.L.

                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
       Societatea Comercială
      CDML-CONSTRUCȚII DIN METAL                       DIN 12 MARTIE 2009
         SI LEMN - S.C.S.
                                  CIOLAN MĂRIA ANDALUZA, cu domiciliul în
                                municipiul Sibiu, str. Bucegi, nr. 34 A, cod numeric
            NOTIFICARE
                                personal 2681114323993, în calitate de asociat unic,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    am hotărât:
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      I. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        activități:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   minereuri, metale și produse chimice pentru
                                  4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
CDML-CONSTRUCȚII DIN METAL ȘI LEMN
                                materiale de construcții
SOCIETATE ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ, cu sediul în            4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
MUNICIPIUL MEDIAȘ, județ Sibiu, Str. AUREL VLAICU,       metalice
nr. 41, înregistrată sub nr. J32/321/2005, cod unic de       4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
înregistrare 17295992, care a fost înregistrat sub       materialelor de construcție și echipamentelor.
nr. 27436 din 09.04.2009.                     Redactată în 3 exemplare azi 12.03.2009.
  (19/1.069.956)                         (22/1.069.959)
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
        Societatea Comercială              Județul Sibiu, Șura Mare, Com. Șura Mare, înregistrată
       NATURAL AMBIENT - S.R.L.              sub nr. J32/829/2008, cod unic de înregistrare 23890498,
            NOTIFICARE                care a fost înregistrat sub nr. 29844 din 22.04.2009.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (25/1.069.962)
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                          KING EIS - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
NATURAL AMBIENT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
SIBIU, județ Sibiu, șos. ALBA IULIA, nr.100, înregistrată           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
sub nr. J32/253/2004, cod unic de înregistrare 16158695,
care a fost înregistrat sub nr. 28550 din 14.04.2009.              AL S.C. KING EIS S.R.L.

  (23/1.069.960)                          - FRAT ANTONIO SALVATORE născut în Italia,
                                 loc. Rosolini (SR), la data de 29.03.1959, cu domiciliul în
       Societatea Comercială               Germania, Kirchheimerstrasse 49, 70619 Stuttgart,
     EURO TRADE CONSULTING - S.R.L.             identificat cu pașaport seria ITA AA3252909, eliberat la
                                 data de 02.09.2008, de către autoritățile italiene,
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 cetățean italian, rezident în România, având
       A ASOCIATULUI UNIC AL               CNP 7590329320011, la adresa din Sibiu, str. James
    S.C. EURO TRADE CONSULTING S.R.L.             Watt, nr. 2, jud. Sibiu,
       J32/829/2008; RO 23890498
                                   În calitate de asociat unic al S.C. KING EIS S.R.L., cu
  Subsemnatul                         sediul în mun. Sibiu, str. Regele Ferdinand, nr. 28, județul
  TOTH TIBERIU, persoană fizică română, cu domiciliul     Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă
în România, loc. Șura Mare, str. Primăverii, nr. 9, născut
                                 Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1799/2008, având
la data de 25.06.1974 în România, loc. Sibiu, jud. Sibiu,
fiul lui Ștefan și Felicia, căsătorit, având           CIF 24708943, în data de 10.04.2009, am hotărât
CNP 1740625324001, identificat cu act de identitate       următoarele:
nr. SB 399795, eliberat de autoritățile române la          1.Schimbarea sediului social din mun. Sibiu,
29.08.2008,                           str. Regele Ferdinand, nr. 28, județul Sibiu, în imobilul
  În calitate de asociatul unic al S.C. EURO TRADE
                                 situat administrativ în mun. Sibiu, str. James Watt, nr. 2,
CONSULTING S.R.L., înmatriculată la O.R.C. Sibiu sub
nr. J32/829/2008; având CUI RO23890498, prin prezenta      jud. Sibiu.
hotărăsc următoarele:                        (26/1.069.963)
  Mutarea sediului social al societății, astfel încât noul
sediu social se stabilește în jud. Sibiu, loc. Șura Mare,
str. Primăverii, nr. 9.                              Societatea Comercială
  Prezenta dispoziție modifică în mod corespunzător                KING EIS - S.R.L.
actele constitutive ale societății. Toate celelalte dispoziții
rămân nemodificate.                                  NOTIFICARE
  (24/1.069.961)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     EURO TRADE CONSULTING - S.R.L.
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            NOTIFICARE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     KING EIS S.R.L., cu sediul în Județul Sibiu, Municipiul
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     Sibiu, Str. James Watt Nr. 2, înregistrată sub
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         nr. J32/1799/2008, cod unic de înregistrare 24708943,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   care a fost înregistrat sub nr. 30221 din 23.04.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EURO TRADE CONSULTING S.R.L., cu sediul în              (27/1.069.964)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                    7

         Societatea Comercială              deliberat în mod valabil, asociații prezenți reprezentând
        SCANDIA-CONS - S.R.L.               100% din capitalul social.

    HOTĂRÂREA DIN DATA DE 17.04.2009               (28/1.069.965)
      A ADUNĂRII GENERALE
                                          Societatea Comercială
  A ASOCIAȚILOR S.C. SCANDIA - CONS S.R.L.                    SCANDIA-CONS - S.R.L.
  Azi, 17.04.2009, la sediul societății din Sibiu,
str. Morilor, nr. 45, s-a întrunit Adunarea Generală a                  NOTIFICARE
Asociaților S.C. Scandia - Cons S.R.L., înregistrată la        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Registrul Comerțului sub nr. J32/84/21.01.2004,          Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
C.I.F. RO16070576, care hotărăște în unanimitate de        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
voturi următoarele:                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Adunarea Generală a Asociaților aprobă cu         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
unanimitate cesionarea (vânzarea) de către Dl Ioan Sorin     SCANDIA-CONS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
Bozdog a întregii participații pe care o deține în cadrul     SIBIU, județ Sibiu, Str. MORILOR, nr. 45, înregistrată sub
Societății, respectiv 2 părți sociale, în valoare de 50 Lei,   nr. J32/84/2004, cod unic de înregistrare 16070576, care
către S.C. ELSACO 2005 S.R.L..                  a fost înregistrat sub nr. 30379 din 23.04.2009.
  Structura asociaților va fi următoarea:
  - ELSACO 2005 S.R.L. - 275.950 părți sociale,           (29/1.069.966)
valoare nominală 25 ron reprezentând 99,9974% din
capitalul social                                  Societatea Comercială
  - DAIM IMOBILIARA S.R.L. - 7 părți sociale, valoare             SISTEM CONSTRUCT - S.R.L.
nominală 25 ron reprezentând 0,0025% din capitalul
social                                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  - Se împuternicește consilier juridic Buduleci Mirabella
Celina să semneze în numele și pentru societate actul              A ASOCIAȚILOR NR. 1/2009
constitutiv reactualizat al societății ca urmare a
modificărilor adoptate prin prezenta și să facă toate         Prezenta Adunare Generală a Asociaților a avut loc la
demersurile necesare la Oficiul National al Registrului      sediul societății din Sibiu, str. Înfrățirii, nr. 22, jud. Sibiu,
Contentului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru          astăzi, data de 8 aprilie 2009.
înregistrarea acestora.                        Au participat asociații SAS MIHAI-ACHIM și
  - D-na Buduleci Mirabella Celina domiciliază în Sibiu,    SAS VALERIA.
str. Paris, nr. 15, și se legitimează cu CI, seria SB,        Asociații, cu unanimitate de voturi, au hotărât
nr. 248992, eliberată de Poliția Sibiu la data de         următoarele:
15.11.2004, CNP 2781004323966.                    1. Retragerea din societate a d-lui Sas Mihai-Achim și
  Sunt prezenți:                        cesionarea de către acesta a tuturor celor 19 părți sociale
  - S.C. ELSACO 2005 S.R.L., în calitate de asociat,      deținute în societate la valoarea nominală precizată în
persoană juridică română, cu sediul în Sibiu, str. Morilor,    actele de constituire de 10 lei fiecare, în valoare totală de
nr. 45, înregistrată la Oficiul National al Registrului      190 lei către dl Fekete Mihaly-Levente, precum și
Comerțului Sibiu sub nr. de ordine, J32/1562/27.10.2005,     retragerea din societate a d-nei Sas Valeria și cesionarea
CUI 18079040 reprezentată de Dl Rares Emil            de către aceasta a 1 parte socială pe care o deține în
Popescu - administrator;                     societate către Fekete Mihaly-Levente în valoare de
  - S.C. DAIM IMOBILIARA S.R.L., persoană juridică       10 lei. Acesta devine astfel asociat unic al societății
română, cu sediul în București, str. Iohanes K. Kepler,      însușindu-și actele constitutive ale acesteia.
nr. 20, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Oficiul National     Cesiunea se va realiza la valoarea nominală a părții
al Registrului Comerțului București sub nr. de ordine,      sociale.
J40/6146/2001, CUI 13994033, reprezentată de             2. Transformarea societății din societate comercială
D-nul Niculae Cristian Andrei - administrator.          cu răspundere limitată cu doi asociați în societate
  - Dl BOZDOG IOAN SORIN, în calitate de asociat, de      comercială cu răspundere limitată cu un asociat.
cetățenie română, domiciliat în Sibiu, str. C. Noica, bl. 2,     3. Revocarea din funcția de administrator a d-lui Sas
sc. A, et. 3, ap. 10, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB,  Mihai-Achim și numirea în funcția de administrator a
nr. 242961, eliberată de Poliția Sibiu la data de         d-lui Fekete Mihaly-Levente.
29.09.2004, CNP 1660925323916                     3. Completarea obiectului de activitate al societății cu
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. Scandia-Cons       următoarele activități: 0161 - activități auxiliare pentru
S.R.L. a avut loc cu respectarea art. 121 din Legea Nr.      producția vegetală; 8130 - activități de întreținere
31/1990 cu modificările și completările ulterioare, a       peisagistică.
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
  4. Schimbarea domeniului principal de activitate în             Societatea Comercială
813 - activități de întreținere peisagistică, precum și a             MADECOM - S.R.L.
obiectului principal de activitate în 8130 - activități de
întreținere peisagistică.                        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Se vor face demersurile necesare pentru înregistrarea
acestor modificări la Oficiul Registrului Comerțului.         A ASOCIAȚILOR S.C. MADECOM S.R.L.
  Prezenta s-a întocmit în 5 exemplare originale.
                                 Subsemnații DEAC DUMITRU LUCIAN, domiciliat în
  (30/1.069.967)                       mun. Sibiu, str. Târgu Peștelui, nr. 9, jud. Sibiu,
                                MIHUȚONI ȘTEFAN ANDREI, domiciliat în mun. Deva,
        Societatea Comercială             str. Mihai Eminescu, bl. CI, sc. C, et. 3, ap. 40,
       SISTEM CONSTRUCT - S.R.L.             jud. Hunedoara și VASILE VALENTIN, domiciliat în
                                orașul Cisnădie, str. Florilor, nr. 37, jud. Sibiu, în calitate
           NOTIFICARE
                                de asociați ai S.C. MADECOM S.R.L., cu sediul în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    mun. Sibiu, str. Tg. Peștelui, nr. 9, jud. Sibiu, societate
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/661/2005,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                CIF RO 17541477, am hotărât următoarele:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 1. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SISTEM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Județul Sibiu,      coduri CAEN: 2512 Fabricarea de uși și ferestre din
Municipiul Sibiu, Str. înfrățirii, Nr. 22, înregistrată sub  metal, 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și
nr. J32/726/2006, cod unic de înregistrare 18682890,      magazine, 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării,
care a fost înregistrat sub nr. 30382 din 23.04.2009.     3109 Fabricarea de mobilă n.c.a., 7490 Alte activități
  (31/1.069.968)                       profesionale, științifice și tehnice n.c.a., 7732 Activități de
                                închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru
                                construcții, 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
        Societatea Comercială
      RESIDENZ-CONSTRUCT - S.R.L.             financiare), 8230 Activități de organizare a expozițiilor,
                                târgurilor și congreselor, 8299 Alte activități de servicii
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 3 / 24.04.2009          suport pentru întreprinderi n.c.a.
                                 2. Modificare date identificare asociat și administrator
    S.C. RESIDENZ - CONSTRUCT S.R.L.
                                MIHUȚONI ȘTEFAN ANDREI
     ÎNMATRICULATĂ ÎN R.C. SUB NR.
  J32/1197/2005,C.U.I. R17885160 CU SEDIUL ÎN          Redactată în 3 (trei) exemplare.
  LOCALITATEA SIBIU, STR. CALEA ȘURII MICI,            (33/1.069.970)
       NR. 68, JUDEȚUL SIBIU
  Subsemnatul CHIRILĂ MARIN, cetățean român,                  Societatea Comercială
domiciliat în localitatea Sibiu, strada Tohan, numărul 1,             MADECOM - S.R.L.
județul Sibiu și MELENCOVICI ALEXANDRU, cetățean
român, domiciliat în București, str. Gherghiței, nr. 1,                NOTIFICARE
bl. 94B, sc. A, et. 10, ap. 38, sect. 2, ambii asociați în
cadrul societății sus-menționate, am hotărât:           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Înființarea unei sucursale la adresa din loc. 61118   Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Bad Vilbel Heilsberg, Bohmerwaldweg nr. 2, Germania,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
unde se vor desfășura următoarele activități:         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nerezidențiale;
                                MADECOM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SIBIU,
  2. Administratorul sucursalei va fi domnul CHIRILĂ
                                județ Sibiu, Str. TG. PESTELUI, nr. 9, înregistrată sub
MARIN.
  3. Durata sucursalei va fi nelimitată pe toată durata de  nr. J32/661/2005, cod unic de înregistrare 17541477,
funcționare a societății mame.                 care a fost înregistrat sub nr. 32669 din 29.04.2009.

  (32/1.069.969)                         (34/1.069.971)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                9

        Societatea Comercială              Art. 1. Se suspendă activitatea societății pentru o
       VIDEO NIC SERVICE - S.R.L.            perioadă de 3 ani începând cu 21.04.2009
                                 Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
           ACT ADIŢIONAL
                                 (37/1.070.492)
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
      S.C. VIDEO NIC SERVICE S.R.L.                    Societatea Comercială
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,              CALZONE - S.R.L.
actul constitutiv al S.C. VIDEO NIC SERVICE S.R.L.,
                                          ACT ADIŢIONAL
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub numărul de
ordine J18/496/14.07.2003, CUI 15588996, având sediul       În baza legii 31/1990, republicată, și a hotărârii
în TÂRGU JIU, B-dul REPUBLICII, bloc 26, scara 2,       asociatului unic Deaconu Maria-Cristine, cetățean
etaj 7, apartament 62, Jud. Gorj, se modifică după cum    român, domiciliată în Tg-Jiu, str. Ana Ipatescu, nr. 103A,
urmează:                           jud. Gorj, CNP 2840208180050, actul constitutiv al
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă  Societății Comerciale CALZONE S.R.L., cu sediul în
de trei ani cu începere de la data de 21.04.2009.       Tg-Jiu, str. Ana Ipătescu, nr. l03A, jud. Gorj, înregistrată
                               sub nr. J18/728/17.10.2005 la Oficiul Registrului
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
                               Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj,
  (35/1.070.490)                      CUI RO18048125, se modifică astfel:
                                 Asociatul unic Deaconu Maria-Cristine, cesionează lui
        Societatea Comercială             Deaconu Toma-Dan, cetățean român, născut la data de
         MARGICONS - S.R.L.              16.04.1954, în Tg-Jiu, jud. Gorj, domiciliat în
                               Tg-Jiu, str. Ana Ipatescu, nr. 103A, jud. Gorj,
           ACT ADIŢIONAL              CNP 1540516182771, identificat prin CI, seria GZ,
                               nr. 108484/2002, eliberată de Poliția Tg-Jiu, un număr de
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL             20 (douăzeci) părți sociale în valoare nominală de
        S.C. MARGICONS S.R.L.             10 (zece) lei, în valoare totală de 200 (două sute) lei,
                               reprezentând 100% din capitalul social subscris al
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
                               societății și se retrage Deaconu Maria-Cristine, din
actul constitutiv al S.C. MARGICONS S.R.L.,
                               societate, pierzând orice calitate.
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub numărul de
                                 În urma cesionarii, societatea își va continua
ordine J18/602/25.06.2008, CUI 24104599, având sediul
                               activitatea ca societate comercială cu asociat unic
în TÂRGU JIU, Str. LOTRULUI, bloc 8, scara 2, etaj 1,     Deaconu Toma-Dan, care va deține 100% din capitalul
apartament 12, Jud. Gorj, se modifică după cum        social, respectiv un număr de 20 (două zeci) părți sociale
urmează:                           în valoare nominală de 10 (zece) lei, în valoare totală de
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă  200 (două sute) lei;
de trei ani cu începere de la data de 21.04.2009.         Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.   cu capitalul deținut, respectiv 100%.
  (36/1.070.491)                        Societatea va fi administrată de Deaconu Toma-Dan,
                               cu puteri depline.
                                 Celelalte dispoziții ale actelor constitutive și actelor
        Societatea Comercială             adiționale, în baza cărora funcționează societatea,
      HIGHTOP CONSULTING - S.R.L.            rămân nemodificate.
                                 Asociații reprezentați prin Deaconu Toma-Dan.
           ACT ADIŢIONAL
                                 Redactat în patru exemplare originale.
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                (38/1.070.493)
     S.C. HIGHTOP CONSULTING S.R.L.
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se           Societatea Comercială
modifică actul constitutiv al S.C. HIGHTOP                    CALZONE - S.R.L.
CONSULTING S.R.L., înmatriculată la Registrul
Comerțului Gorj sub nr. J18/374/2007 atribuit în data de               NOTIFICARE
25.04.2007, CUI 21631993, având sediul în TÎRGU JIU,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
STR. 9 MAI, BLOC 56, SC. 4, ET. 8, AP. 112, Jud. Gorj,    Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
astfel:                            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           DEVASCAT - S.R.L.
CALZONE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU,
                                          ACT ADIŢIONAL
județ Gorj, Str. ANA IPĂTESCU, nr. 103A, înregistrată
sub nr. J18/728/2005, cod unic de înregistrare 18048125,        LA STATUTUL S.C. DEVASCAT S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 16796 din 21.04.2009.
                                 În baza art. 204 din legea 31/1990 republicată și a
  (39/1.070.494)                      hotărârii Adunării Generale, se modifică statutul Societății
                               Comerciale DEVASCAT S.R.L., cu sediul în mun. Tg-Jiu,
                               str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, bl. 10, sc. 2, et. 2, ap. 9,
        Societatea Comercială
                               jud. Gorj, înmatriculată în Registrul Comerțului Gorj, sub
        LAVIOP IMPEX - S.R.L.             nr. 118/498/28.07.2004, Cod Unic de înregistrare
                               16636161, după cum urmează:
           ACT ADIŢIONAL
                                 Art. 1. Se deschide punct de lucru în com. Padeș,
                               sat Călugăreni, jud. Gorj.
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
       S.C. LAVIOP IMPEX S.R.L.            neschimbate.
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se     Redactat în trei exemplare originale.
modifică actul constitutiv al S.C. LAVIOP IMPEX S.R.L.,      (42/1.070.498)
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub
nr. J18/76/1997, atribuit în data de 12.02.1997,
                                        Societatea Comercială
CUI 9580734, având sediul în TÎRGU JIU,
                                        ADAL INVEST - S.R.L.
Str. VICTORIEI, bloc 5, scara 1, etaj 5, apartament 20,
Jud. Gorj, astfel:                                 ACT ADIŢIONAL
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pentru o
perioadă de 3 ani începând cu 22.04.2009                  LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  Art. 2 Se desființează punctul de lucru din TÂRGU             S.C. ADAL INVEST S.R.L.
JIU, Str. VICTORIA SUD, bloc 54, etaj P, jud. GORJ.       În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.   modifică actul constitutiv al S.C. ADAL INVEST S.R.L.,
                               înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub
  (40/1.070.496)
                               nr. J18/284/2008 atribuit în data de 14.03.2008,
                               CUI 23510246, având sediul în NOVACI, Str. DIMITRIE
        Societatea Comercială             BREZULESCU, NR. 56, Jud. Gorj, astfel:
         ELDRUAN - S.R.L.                Art. 1 Se desființează punctul de lucru din NOVACI,
                               STR. PARÂNGULUI, NR. 116, DEMISOL, jud. GORJ.
           ACT ADIŢIONAL                Art. 2 Se înființează următoarele puncte de lucru:
                               1) NOVACI, STR. PARÂNGULUI, NR. 116, DEMISOL,
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL             jud. GORJ; 2) NOVACI, str. Parângului, CASA DE
        S.C. ELDRUAN S.R.L.              CULTURĂ, județul Gorj
                                 Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se
modifică actul constitutiv al S.C. ELDRUAN S.R.L.,        (43/1.070.499)
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub
nr. J18/659/2006 atribuit în data de 27.09.2006,                Societatea Comercială
CUI 19052159, având sediul în TÎRGU JIU,                    CRISTMAN - S.R.L.
Str. HIDROCENTRALEI, bloc 1, scara 3, etaj 4,
apartament 45, Jud. Gorj, astfel:                         ACT ADIŢIONAL
  Art. 1. Se declară punct de lucru în Târgu Jiu,
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 8, jud. Gorj.               S.C. CRISTMAN S.R.L.
  Art. 2 Se desființează punctul de lucru din TÂRGU
JIU, P-ța. CENTRALĂ, COMPLEX COMERCIAL              În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se
RODNA, magazinul nr. 76, jud. GORJ.              modifică actul constitutiv al S.C. CRISTMAN S.R.L.,
                               înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
                               nr. J18/969/2008 atribuit în data de 31.10.2008,
  (41/1.070.497)                      CUI 24687425, având sediul în TÎRGU JIU,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009               11

Str. SLT. ION FOTA, bloc 1, scara 1, etaj 4,         județ Gorj, Calea SEVERINULUI, nr. 2, înregistrată sub
apartament 17, Jud. Gorj, astfel:               nr. J18/353/2006, cod unic de înregistrare 18696798,
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pentru o    care a fost înregistrat sub nr. 17002 din 22.04.2009.
perioadă de 3 ani începând cu 22.04.2009
  Art. 2 Se desființează punctul de lucru din TÂRGU       (46/1.070.502)
JIU, Str. 23 AUGUST, NR. 59A, jud. GORJ.
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
                                        Societatea Comercială
  (44/1.070.500)
                                        NINBOG COM - S.R.L.

        Societatea Comercială                       ACT ADIŢIONAL
         NERIORA - S.R.L.
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
           ACT ADIŢIONAL
                                       S.C. NINBOG COM S.R.L.
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL               În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 și a hotărârii
        S.C. NERIORA S.R.L.              asociatului unic, se modifică actul constitutiv al
  În baza art.204 din legea 31/1990 republicată și a     S.C. NINBOG COM S.R.L., cu sediul în mun. Tg-Jiu,
hotărârii celor doi asociați, PANĂ AURORA, domiciliată    str. G-ral Cristian Tell, bl. 2, sc. 1, ap. 13, jud. Gorj,
în municipiul Motru, Str. Motrului, nr. 12, bl. Ml3, sc. 4,
                               J18/462/07.05.2008, CUI 23833948, după cum urmează:
apt. 2, județul Gorj, identificată prin CI, seria GZ,
nr. 313075/2008, eliberată de SPCLEP Motru,            Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
CNP 2700112182771 și IONETE MARIEA, domiciliată în      trei ani, începând cu data de 01.05.2009 până la data de
comuna Turcinești, sat Turcinești, numărul 3,         01.05.2012.
județul Gorj, identificată prin CI, seria GZ,           Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
nr. 216064/2005, eliberată de SPCLEP Bumbești Jiu,
                               neschimbate
CNP 2501123182794, se modifică actul constitutiv al
Societății Comerciale NERIORA S.R.L., cu sediul social      Redactat în patru exemplare.
în municipiul Motru, strada Aleea Muncii, bl. B2G, sc. 3,     (47/1.070.503)
etaj 1, apt. 13, județul Gorj, având CUI 18696798 din data
de 24.05.2006 și nr. de ordine în Registrul Comerțului
J18/353/23.05.2006, după cum urmează:                     Societatea Comercială
  ART. 1 Societatea își schimbă sediul social din              SAYURIDUBREU - S.R.L.
municipiul Motru, strada Aleea Muncii, bl. B2G, sc. 3,
etaj 1, apt. 13, județul Gorj, în municipiul Motru, Calea             ACT ADIŢIONAL
Severinului, nr. 2, Piața Veche, județul Gorj, conform
Contractului de închiriere nr. 41/31.03.2009, încheiat cu
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
Mobiltex S.C.M. Motru, județul Gorj, pe o perioadă de
1 an, cu începere de la data de 01.04.2009, până la data          S.C. SAYURIDUBREU S.R.L.
de 01.04.2010                          În baza legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                               hotărârii AGA se modifică actul constitutiv al
neschimbate.
  Redactat în cinci exemplare originale.           S.C. SAYURIDUBREU S.R.L., cu sediul în municipiul
                               Tg-Jiu, Aleea Castanilor, bloc 2, scara 3, etajul 4,
  (45/1.070.501)
                               apartament 58, județul Gorj, înmatriculată de Oficiul
                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub
        Societatea Comercială
                               nr. J18/170/2009, având codul unic de înregistrare
         NERIORA - S.R.L.
                               25271633, după cum urmează: ART. 1. Societatea
           NOTIFICARE               comercială își deschide un punct de lucru situat în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   municipiul Tg-Jiu, Piața 9 Mai-Complex Favorit,
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    magazinul nr. 5, județul Gorj. Restul prevederilor din actul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       constitutiv rămân neschimbate. Redactat în cinci
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  exemplare originale.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
NERIORA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL MOTRU,          (48/1.070.504)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          AXIFARM - S.R.L.                     GHIOCELA PROD COM - S.R.L.

                                           ACT ADIŢIONAL
           ACT ADIŢIONAL
                                       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL                   S.C. GHIOCELA PROD COM S.R.L.
         S.C. AXIFARM S.R.L.
                                  În baza art. 204 din legea 31/1990 republicată și a
  În baza legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a     hotărârii celor doi asociați, RĂMESCU V. MIHAIL,
hotărârii asociaților actul constitutiv al societății      domiciliat în Motru, loc. Roșiuța, județul Gorj, identificat
                                 prin CI, seria GZ, nr. 288951/2007, eliberată de
comerciale AXIFARM S.R.L. cu sediul în municipiul
                                 SPCLEP Motru, CNP 1680109180015 și RĂMESCU
Târgu-Jiu, str. Unirii, numărul 34, județul Gorj, înregistrată
                                 S. MARIA, domiciliată în sat Știucani, comuna Slivilești,
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     județul Gorj, identificată prin CI, seria GZ,
Gorj cu numărul de înregistrare J18/769/24.06.1993        nr. 261241/2006, eliberată de SPCLEP Motru,
având Cod Unic de înregistrare 4243177, după cum         CNP 2680706180010, se modifică actul constitutiv al
urmează: ART. 1. Societatea comercială își închide        Societății Comerciale GHIOCELA PROD COM S.R.L., cu
                                 sediul social în municipiul Motru, Aleea Teilor, nr. 33,
punctul de lucru din comuna Telești, situat în incinta
                                 județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă
Dispensarului Comunal Telești, județul Gorj.           Tribunalul Gorj sub nr. J18/1410/19.11.1992, având
ART. 2. Societatea comercială își deschide un punct de      Codul Unic de înregistrare 2575285 din data de
lucru în comuna Telești, sat Telești, județul Gorj. Restul    22.12.1992, după cum urmează:
prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.        ART. 1 Societatea își închide punctul de lucru situat în
Redactat în cinci exemplare originale              sat ROȘIUȚA, municipiul MOTRU, Str. DN 67, județul
                                 Gorj.
  Redactat în cinci exemplare originale
                                  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
  (49/1.070.505)                        neschimbate.
                                  Redactat în cinci exemplare originale.
                                   (51/1.070.507)
         Societatea Comercială
        AROCLA PREST - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
           ACT ADIŢIONAL                         TRICOTEXT - S.R.L.

                                           ACT ADIŢIONAL
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
       S.C. AROCLA PREST S.R.L.                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                         S.C. TRICOTEXT S.R.L
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se
modifică actul constitutiv al S.C. AROCLA PREST S.R.L.,       În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
                                 actul constitutiv al S.C. TRICOTEXT S.R.L., înmatriculată
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub
                                 la Registrul Comerțului Gorj sub numărul de ordine
nr. J18/871/2005 atribuit în data de 19.12.2005,
                                 J18/364/03.06.1991, CUI 2178242, având sediul în
CUI 18232470 având sediul în TÎRGU JIU,             SAT VALEA MARE, COMUNA RUNCU, Jud. Gorj, se
Str. A. I. CUZA, bloc 7, scara 1, etaj 2, apartament 10,     modifică după cum urmează:
Jud. Gorj, astfel:                         Art. 1. Societatea desființează următoarele puncte
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pentru o      de lucru 1. MAGAZIN MIXT, TÂRGU JIU,
                                 Str. 1 DECEMBRIE 1918, Jud. Gorj; 2. PUNCT DE
perioadă de 3 ani începând cu 23.04.2009
                                 LUCRU, TÂRGU JIU, Str. 1 DECEMBRIE 1918,
  Art. 2 Se desființează punctele de lucru din 1) sat      Jud. Gorj.
Roșia Jiu, com. Fărcășești, jud. Gorj; 2) sat Roșia Jiu,      Art. 2. Societatea stabilește un punct de lucru în
com. Fărcășești, jud. Gorj; 3) COMUNA NEGOMIR,          Tg-Jiu, Str. 1 DECEMBRIE 1918, FN, Jud. Gorj.
jud. GORJ.                             Art. 3. Se completează obiectul de activitate cu
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.     1052 - Fabricarea înghețatei; 4642 - Comerț cu ridicata al
                                 îmbrăcămintei și încălțămintei; 4782 - Comerț cu
  (50/1.070.506)                        amănuntul a textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                13

efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; 4789 - Comerț cu          Societatea Comercială
amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor               EL-NEGRO - S.R.L.
produse; 5610 - Restaurante.                            ACT ADIŢIONAL
  Art. 4. Se prelungește durata de funcționare a
societății pe o perioadă nelimitată                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                        S.C. EL-NEGRO S.R.L.
  Art. 5. Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform
                                 În baza legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a
Legii 31/1990 modificată și republicată.
                                hotărârii 21.04.2009, se modifică actul constitutiv al
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.    societății comerciale EL-NEGRO S.R.L., mun. Tg-Jiu,
  (52/1.070.508)                       strada Slt. Valentin Merișescu, nr. 4B, județul Gorj,
                                înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                Tribunalul Gorj cu numărul de înregistrare
         Societatea Comercială            J18/495/14.07.2003, având Cod Unic de înregistrare
          TRICOTEXT - S.R.L.             15588945 după cum urmează: ART. 1. Se cooptează în
                                societate ca nou asociat și administrator, domnul
           NOTIFICARE                GOLYNSKYY ROMAN, cetățean ucrainean, având și
                                cetățenie germană, născut la data de 31.05.1970 în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Kadijewka-Ucraina, domiciliat în Lipperweg 3b, 59590
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Geseke ST Störmede- Germania, căruia asociatul unic
                                CIUHU NICOLETA, i-a cesionat 10 părți sociale în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 100 lei, societatea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  comercială transformându-se în societate cu doi asociați.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Capitalul social în valoare de 200 lei aport numerar,
TRICOTEXT S.R.L., cu sediul în SAT VALEA MARE,         împărțit în 20 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, va
COMUNA RUNCU, județ Gorj, Com. RUNCU,             fi deținut de asociați după cum urmează: CIUHU
                                NICOLETA - 10 părți sociale cu o valoare totală de
înregistrată sub nr. J18/364/1991, cod unic de         100 lei, reprezentând 50% din capitalul social, și
înregistrare 2178242, care a fost înregistrat sub nr. 17148  GOLYNSKYY ROMAN - 10 părți sociale cu o valoare
din 23.04.2009.                        totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social,
                                asociații participând la profit și pierderi proporțional cu
  (53/1.070.509)                       capitalul social deținut. ART. 2. Societatea comercială va
                                fi administrată de asociații CIUHU NICOLETA și
                                GOLYNSKYY ROMAN, ambii cu puteri depline.
         Societatea Comercială
                                ART. 3. Se schimbă activitatea principală din
          LIVROMAR - S.R.L.
                                4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
                                cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
           ACT ADIŢIONAL               și tutun; în 4120 Lucrări de construcții a clădirilor
                                rezidențiale și nerezidențiale. Restul prevederilor din
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL             actul constitutiv rămân neschimbate.
        S.C. LIVROMAR S.R.L.               Redactat în cinci exemplare originale.
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, se     (55/1.070.514)
modifică actul constitutiv al S.C. LIVROMAR S.R.L.,
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub                 Societatea Comercială
                                         EL-NEGRO - S.R.L.
nr. J18/720/2004 atribuit în data de 12.11.2004,
CUI 16937318 având sediul în TÂRGU JIU,                        NOTIFICARE
STR. AGRICULTURII, BLOC 1, SC. B, ET. 2, AP. 8,
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Jud. Gorj, astfel:                       Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pentru o     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
perioadă de 3 ani începând cu 23.04.2009            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                EL-NEGRO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  (54/1.070.510)                       TÂRGU JIU, județ Gorj, Str. SLT. VALENTIN
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
MERIȘESCU, nr. 4B, înregistrată sub nr. J18/495/2003,              Societatea Comercială
cod unic de înregistrare 15588945, care a fost înregistrat              LIDER - S.R.L.
sub nr. 17389 din 24.04.2009.
                                            NOTIFICARE
  (56/1.070.515)
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         Societatea Comercială             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           LIDER - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           ACT ADIŢIONAL               LIDER S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU,
                                județ Gorj, Str. EROILOR, NR. 11, ETAJ, înregistrată sub
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII           nr. J18/1484/1994, cod unic de înregistrare 6431207,
       COMERCIALE LIDER S.R.L.              care a fost înregistrat sub nr. 17422 din 24.04.2009.
  În conformitate cu dispozițiile art. 204 din legea       (58/1.070.517)
nr. 31/1990 republicată și a hotărârii asociaților și actul
constitutiv al Societății Comerciale LIDER S.R.L., cu
                                         Societatea Comercială
sediul social în municipiul Târgu-Jiu, str. Eroilor, nr. 11,           NEDARACOM - S.R.L.
etaj, județul Gorj, se modifică după cum urmează:
  Asociata, Gîlmă Reasilvia, cu domiciliul în municipiul              ACT ADIŢIONAL
Tîrgu-Jiu, str. Victoriei, bl. 1, ap. 11, județul Gorj,
posesoare a BI, seria DS, nr. 655280/1989, eliberată de            LA ACTUL CONSTITUTIV AL
Poliția Tg-Jiu, CNP 2410102182812, se retrage din               S.C. NEDARACOM S.R.L.
societate, pierzând orice calitate și cesionează lui        În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
Comănescu-Gîlmă Răzvan, cu domiciliul în municipiul      actul constitutiv al S.C. NEDARACOM S.R.L.,
Tîrgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 11, județul Gorj, posesor al   înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub numărul de
CI, seria GZ, nr. 255955/2006, eliberată de SPCLEP       ordine J18/864/22.10.2007, CUI 22610409, având sediul
Tg-Jiu, CNP 1880616180013, un număr de 12 părți        în Tg-Jiu, Str. Griviței, bl. 41, sc. 4, et. 2, ap. 10, Jud. Gorj,
sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare  se modifică după cum urmează:
totală de 120 lei, reprezentând 10% din capitalul social al    Art. 1. Societatea desființează punctul de lucru din
societății.                          Rovinari, Str. Tineretului, bl. II, parter, Jud. Gorj.
  În urma cesionării, societatea va avea următorii        Art. 2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
asociați: Comănescu-Gîlmă Răzvan, cu domiciliul în       de trei ani cu începere de la data de 24.04.2009.
municipiul Tîrgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 11, județul Gorj,     Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
posesor al CI, seria GZ, nr. 255955/2006, eliberată de       (59/1.070.518)
SPCLEP Tg-Jiu, CNP 1880616180013, un număr de
12 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în
valoare totală de 120 lei, reprezentând 10% din capitalul            Societatea Comercială
                                         GHILA IMPEX - S.R.L.
social al societății, având participarea la beneficii și
pierderi de 10% și Gâlmă Cristian, cu domiciliul în                  ACT ADIŢIONAL
municipiul Tîrgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 11, județul Gorj,
posesor al CI, seria GZ, nr. 255959/2006, eliberată de            LA ACTUL CONSTITUTIV AL
SPCLEP Tg-Jiu, CNP 1590803182829, un număr de                 S.C. GHILA IMPEX S.R.L.
108 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
                                 În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
în valoare totală de 1080 lei, reprezentând 90% din
                                actul constitutiv al S.C. GHILA IMPEX S.R.L.,
capitalul social al societății, având participarea la
                                înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub numărul de
beneficii și pierderi de 90%.                 ordine J18/1967/06.07.2007, CUI 6935646, având sediul
  Cunoaștem dispozițiile legale cu privire la regimul    în MOTRU, Str. MĂRULUI, nr. 17, Jud. Gorj, se modifică
juridic ce vizează cesionarea sau înstrăinarea sub orice    după cum urmează:
formă a părților sociale și a activelor fixe.           Art. 1. Societatea desființează punctul de lucru din
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv, cu      MOTRU, P-ta. MIORIȚA, nr. 8, Jud. Gorj.
modificările ulteriore în baza cărora funcționează        Art. 2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
societatea, rămân neschimbate.                 de trei ani cu începere de la data de 30.04.2009.
  Redactat în patru exemplare originale.            Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
  (57/1.070.516)                         (60/1.070.519)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009               15

       SOCIETATEA COMERCIALĂ                      Societatea Comercială
      UZINA MECANICĂ SADU - S.A.                   COSILI CONSTRUCT - S.R.L.
     FILIALĂ A COMPANIEI NAŢIONALE
                                          ACT ADIŢIONAL
         ROMARM - S.A.
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
           ACT ADIŢIONAL                    S.C. COSILI CONSTRUCT S.R.L.
                                 În baza legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII
                               hotărârii A.G.A. din data de 23.04.2009, se modifică actul
   COMERCIALE UZINA MECANICĂ SADU S.A.           constitutiv al societății comerciale COSILI
    FILIALĂ A COMPANIEI NAŢIONALE             CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în comuna Mușetești,
         ROMARM S.A.                 sat Mușetești, județul Gorj, înregistrată la Oficiul
                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub
  În baza legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a
                               nr. J18/497/23.06.2005 având cod unic de înregistrare
hotărârilor Adunării generale a Acționarilor nr. 1 din    17721150, după cum urmează: ART. 1. Societatea
13.03.2009 se modifică actul constitutiv al SOCIETĂȚII    comercială își suspendă activitatea pe o perioadă de trei
COMERCIALE „UZINA MECANICĂ SADU” S.A. FILIALĂ         ani începând cu data de 23.04.2009. Restul prevederilor
A COMPANIEI NAȚIONALE „ROMARM” S.A. cu sediul în       din actul constitutiv rămân neschimbate.
                                 Redactat în cinci exemplare originale.
Bumbești-Jiu, strada Parângului, numărul 1, județul Gorj,
înmatriculată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul    (62/1.070.521)
Gorj cu nr. J 18/330/28.12.2001 având cod unic de
înregistrare 1437383, după cum urmează: ART. 1. Se               Societatea Comercială
                                        PUIUCONS - S.R.L.
revocă Consiliul de Administrație compus din
PÎRVULESCU GH. DUMITRU-președinte, MOREGA                     ACT ADIŢIONAL
DAN-ILIE - membru și PĂSĂRIN I. OVIDIU-DRAGOȘ
                                      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
-membru și se numește un nou Consiliu de Administrație            S.C. PUIUCONS S.R.L.
compus din PĂNESCU OANA-FLORINA, cetățean
                                 În baza art. 204 din legea 31/1990 republicată și a
român, născută la data de 27.07.1976, în municipiul
                               hotărârii celor doi asociați, VLADU PUIU-MIHAI,
Motru, județul Gorj, domiciliată în municipiul Tîrgu-Jiu,   domiciliat în sat Bălăcești, comuna Bolboși, județul Gorj,
strada Griviței, bloc 41, scara 4, etajul 3, apartament 13,  identificat prin CI, seria GZ, nr. 260669/2006, eliberată de
județul Gorj, identificată prin CI, seria GZ,         SPCLEP Motru, CNP 1750823180025 și DĂNCĂU
nr. 286842/2007, eliberată de SPCLEP Tg-Jiu,         ADRIANA, domiciliată în municipiul Motru, Aleea
                               Independenței, nr. 2, bl. C4, sc. 2, etaj 1, apt. 6, județul
CNP 2760727180014 - președinte, VIȘAN
                               Gorj, identificată prin CI, seria GZ, nr. 209930/2005,
NICUȘOR-GABRIEL, cetățean român, născut la data de      eliberată de Pol. Mun. Motru, CNP 2680414180036, se
10.10.1953, în municipiul București, Sector 3, domiciliat   modifică actul constitutiv al Societății Comerciale
în municipiul București, strada Căminului, nr. 22-24,     PUIUCONS S.R.L., cu sediul social în sat Bălăcești,
scara A, etajul 2, apartament 6, Sector 2, identificat prin  nr. 241, comuna Bolboși, județul Gorj, înmatriculată la
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj
CI, seria RT, nr. 185978/2001, eliberată de Secția 9,
                               sub nr. J18/156/14.02.2008, având codul unic de
CNP 1531010400492 - membru și IACOBESCU            înregistrare 23260263 din data de 13.02.2008, după cum
MARCEL-PETRICĂ, cetățean român, născut la data de       urmează:
12.09.1965, în municipiul Tîrgu-Jiu, județul Gorj,        ART. 1 Se retrage din societate și din funcția de
domiciliat în municipiul Tîrgu-Jiu, strada Nicolae      administrator asociata DĂNCĂU ADRIANA, care a
                               cesionat anterior, asociatului VLADU PUIU-MIHAI, cele
Bălcescu, bloc 3, scara 1, etajul 4, apartament 17,      10 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de
județul Gorj, identificat prin CI, seria GZ,         100 lei. Societatea va funcționa în continuare ca
nr. 039184/2000, eliberată de pol. mun. Tg-Jiu,        societate cu asociat unic în persoana numitului, VLADU
CNP 1650912205054 - membru. Restul prevedilor rămân      PUIU-MIHAI, care deține capitalul social de 200 lei, tip de
                               participare privat autohton, împărțit în 20 părți sociale a
neschimbate. Redactat în cinci exemplare originale.
                               10 lei fiecare, participarea la profit și pierderi este de
  (61/1.070.520)                      100%.
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       ordine J18/456/2007, CUI 21808034, având sediul în
neschimbate.                         Tg-Jiu, Str. George Enescu, nr. 2, Jud. Gorj, se modifică
 Redactat în cinci exemplare originale.           după cum urmează:
  (63/1.070.522)                        Art. 1. Societatea desființează punctul de lucru din
                               Tg-Jiu, Str. Castanilor, Complex Comercial Diana, parter,
                               Magazin 14 parțial, Jud. Gorj.
        Societatea Comercială               Art. 2. Societatea stabilește un punct de lucru în
         PUIUCONS - S.R.L.              Tg-Jiu, Str. Castanilor, Magazin 14 Diana parter (parțial),
                               Jud. Gorj.
           NOTIFICARE
                                 Art. 3. Se majorează capitalul social de la 200 lei la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   10.000 lei cu aport în numerar de 9.800 lei, capital depus
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    în contul și la dispoziția societății cu chitanțe din data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       22.04.2009 și 22.04.2009, la CREDIT EUROPE BANK
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  (ROMÂNIA) S.A. SUC. TG-JIU. În urma modificărilor,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  capitalul social subscris și vărsat în numerar în valoare
PUIUCONS S.R.L., cu sediul în SAT BĂLĂCEȘTI,         de 10.000 lei, se împarte în 1.000 de părți sociale a 10 lei
COMUNA BOLBOSI, județ Gorj, nr. 241, înregistrată sub     fiecare și se distribuie pe asociați astfel:
nr. J18/156/2008, cod unic de înregistrare 23260263,       1. ANUȚU L. - C. MIRELA deține 7.500 lei împărțit în
care a fost înregistrat sub nr. 17588 din 24.04.2009.     750 de părți sociale a 10 lei fiecare;
  (64/1.070.523)                        2. ANUȚU V. EUGEN deține 2.500 lei, împărțit în
                               250 de părți sociale a 10 lei fiecare.
                                 Art. 4. Participarea la beneficii și pierderi se face
        Societatea Comercială
         CRASDOM - S.R.L.               proporțional cu aportul la capital.
                                 Art. 5. Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform
           ACT ADIŢIONAL              Legii 31/1990 modificată și republicată.
                                 Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
  În baza art. 204 din Legea 31/1990, republicată, și a
hotărârii asociaților FILIP ELENA-RODICA și            (66/1.070.525)
FILIP CONSTANTIN, actul constitutiv al Societății
Comerciale CRASDOM S.R.L., cu sediul în Târgu-Jiu,               Societatea Comercială
str. Vasile Alecsandri, nr. 24, județul Gorj, CUI 9115640,          FARMACIA ANA - S.R.L.
înmatriculată    la  registrul   comerțului  sub
nr. J18/38/17.01.1997, se modifică astfel:                      NOTIFICARE
  Asociații, au hotărât revocarea din funcția de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
administrator a lui FILIP CONSTANTIN, urmând ca        Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
societatea să fie administrată numai de FILIP         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ELENA-RODICA, cu puteri depline                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv și actelor  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
adiționale, în baza cărora funcționează societatea rămân   FARMACIA ANA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
nemodificate.                         TÂRGU JIU, județ Gorj, Str. GEORGE ENESCU, nr. 2,
  Asociații reprezentați prin Filip Elena-Rodica.      înregistrată sub nr. J18/456/2007, cod unic de
  Redactat în patru exemplare.               înregistrare 21808034, care a fost înregistrat sub
                               nr. 17606 din 24.04.2009.
  (65/1.070.524)
                                 (67/1.070.526)
         Societatea Comercială
        FARMACIA ANA - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                      RUAN DISTRIBUŢIE - S.R.L.
           ACT ADIŢIONAL
                                          ACT ADIŢIONAL
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
       S.C. FARMACIA ANA S.R.L.                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                     S.C. RUAN DISTRIBUŢIE S.R.L.
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
actul constitutiv al S.C. FARMACIA ANA S.R.L.,          În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată,
înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub numărul de   actul constitutiv al S.C. RUAN DISTRIBUȚIE S.R.L.,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                 17

înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub numărul de    TR-M, nr. 639725, eliberat de autoritățile din Turcia la
ordine J18/570/17.08.2006, CUI 18945090, având sediul      data de 01.11.2001, CNP: 7710102400011, de profesie
în TÂRGU JIU, B-dul ECATERINA TEODOROIU, nr. 527,        comerciant, în calitate de asociat unic al
Jud. Gorj, se modifică după cum urmează:            S.C. MARTE S.R.L., cu sediul în Oraș Voluntari,
  Art. 1. Societatea stabilește un punct de lucru în     str. Brăndușelor, nr. 4, etaj 1, camera 3 Jud. Ilfov,
Tg-Jiu, Str. George Enescu, nr. 2, Jud. Gorj.          J23/653/05.03.2007; CUI: 21273542, Atribut fiscal RO,
  Art. 2. Se completează obiectul de activitate cu:      decid prin prezenta următoarele:
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;       Art. 1 Se completează obiectul secundar de activitate
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine,     cu următorul Cod CAEN 6820 Închirierea și
muzică, teatru, dans, arte plastice, și alte domenii);     subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
8553 - Școli de conducere pilotaj); 8559 - Alte forme de      Art. 2 Actul constitutiv se modifică în mod
învățământ n.c.a.;                       corespunzător.
  Art. 3. Se majorează capitalul social de la 2.500 lei la
                                  (70/1.070.534)
42.500 lei cu aport în numerar de 40.000 lei, depus în
contul și la dispoziția societății cu chitanțe din data de
15.04.2009, 22.04.2009 și 24.04.2009 la BCR S.A.                 Societatea Comercială
SUC GORJ. În urma modificărilor, capitalul social                  MARTE - S.R.L.
subscris și vărsat în numerar în valoare de 42.500 lei se
împarte în 4.250 de părți sociale a 10 lei fiecare și                 NOTIFICARE
aparține asociatului unic ANUȚU L.C. MIRELA care are o       Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
participare la beneficii și pierderi de 100%.          Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  Art. 4. Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform   prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
Legii 31/1990 modificată și republicată.            republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  (68/1.070.527)                       societății comerciale MARTE S.R.L., cu sediul în ORAȘ
                                VOLUNTARI, județ Ilfov, Str. BRANDUSELOR, nr. 4,
                                etaj 1, ap. CAMERA 3, înregistrată sub, nr. J23/653/2007,
        Societatea Comercială              cod unic de înregistrare 21273542, care a fost înregistrat
       RUAN DISTRIBUŢIE - S.R.L.             sub, nr. 12253 din 06.03.2009.
            NOTIFICARE                  (71/1.070.535)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.         Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și         VEGETAL NATUR PROD - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale                      HOTĂRÂREA
RUAN DISTRIBUȚIE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
TÂRGU JIU, județ Gorj, B-dul ECATERINA
                                    S.C. VEGETAL NATUR PROD S.R.L.,
TEODOROIU, nr. 527, înregistrată sub nr. J18/570/2006,
                                 NR. 01/04.03.2009 ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL
cod unic de înregistrare 18945090, care a fost înregistrat
                                    COMERŢULUI SUB. NR. J23/673/2004,
sub nr. 17615 din 24.04.2009.                     C.U.I.: 16424991 SEDIUL ÎN VOLUNTARI,
  (69/1.070.528)                          STR. VÂRTEJULUI, NR. 28, JUD. ILFOV,
                                  Subsemnații
         Societatea Comercială               STOIAN IULIANA, cetățean român, născută la data de
          MARTE - S.R.L.               23.08.1971, în com. Ulmi, Jud. Giurgiu, domiciliată în
                                București, str. Dumitru Cariadgi, nr. 1, Sector 2 identificat
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              cu CI, serie DP, nr. 048374, eliberată de I.G.P. - D.E.P., la
                                data de 29.09.2000, CNP: 2710823451538;
          S.C. MARTE S.R.L.                LAZAR GILDA cetățean român, născută la data de
          NR. 1/04.03.2009
                                24.01.1964, în Mun. București, sector 5, domiciliată în
  Subsemnatul YUKSEK ALADAG, cetățean turc,          Sat. Snagov, Com. Snagov, Str. Narciselor, nr. 17,
necăsătorit, născut la data de 02.01.1971, Turcia,       Jud. Ilfov, identificată cu CI, serie IF, nr. 178057, eliberată
Samandag, fiul lui Cernii și Sefika, domiciliat în       de SPCLEP Snagov la data de 19.02.2008,
Turcia-Hatay, Samandag, posesor al Pașaportului seria      CNP: 2640124400148, în calitate de asociați ai
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
S.C. “VEGETAL NATUR PROD” S.R.L., toți prin BALEA          - Constantin-Virgil Scripcariu, domiciliat în sat. Piscu,
CRISTINEL, domiciliat în Mun. București, Sector 3,        com. Ciolpani, str. Câmpului, nr 39, jud. Ilfov, posesor CI,
Str. Baba Novac, nr. 13 A, bl. 2, sc. 1, ap. 6, legitimat cu   seria IF, nr. 108659, emisă de SPCLEP Snagov la data de
CI, seria RX, nr. 041194, eliberată de Secția 12 la data de   22.03.2006, CNP 1740518424523;
07.05.1998, CNP: 1600701400058, conform Hotărârea          - Ionut-Emil Artene, domiciliat în București,
A.G.A. 20.01.2009, am hotărât:                  bld Iuliu Maniu, nr. 158, bl. 37, sc. 1, apt 3, posesor CI,
  1. Mutarea sediului social la următoarea adresa:       seria: RD, nr.: 517637 emisă de SPCEP sector 6,
  Oraș Racari, sat Ghergani, Tarla 38/1 Parcele 8/1 - 9,    CNP 1791102372260;
jud. Dâmbovița.                           În calitate de asociați și deținători a 100% din capitalul
  2. Se schimbă domeniul și obiectul principal de        social al “CASA PISCU” S.R.L., cu sediul în
activitate în: 014 Creșterea animalelor /// 0146 Creșterea    str. Câmpului, nr. 39, sat Piscu, com. Ciolpani, jud. Ilfov,
porcinelor                            înmatriculată la Registrul Comerțului sub,
  Fostul obiect principal de activitate trece în secundar.   nr. J23/1554/2008; CIF: RO 23899535
  3. Se schimbă datele de identificare ale asociatei        Precum și
GILDA LAZAR.                             - Mihai Scemtovici, domiciliat în București,
  4. Restul dispozițiilor din Actul Constitutiv nu se      Ale. Cetățuia, nr 12, bl. 25/2, sc. A, et. 2, ap. 13, Sector 6,
modifică.                            posesor CI, Seria: RR, nr. 285366, emisă de Secția 20 la
  Aceasta Hotărâre reprezintă voința liberă a asociaților    20.02.2004, CNP 1750124292079, în calitate de invitat
S.C. “ VEGETAL NATUR PROD” S.R.L., ea a fost             Am hotărât de comun acord următoarele:
redactată și semnată de părți în 3 exemplare.            1. cesionarea de către asociatul Ciurea Bogdan
  (72/1.070.536)                        Marius a tuturor părților sociale pe care le deține astfel:
                                 5 părți sociale către Mihai Scemtovici, care dobândește
                                 astfel calitatea de asociat, cate o parte socială către
        Societatea Comercială               Constantin-Sebastian Iliescu, Constantin-Virgil
      VEGETAL NATUR PROD - S.R.L.             Scripcariu și Ionut-Emil Artene
                                   2. structura capitalului social în urma cesiunii va fi
            NOTIFICARE
                                 următoarea:
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă         - Ionut-Emil Artene deține 50 lei împărțit în 5 părți
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        sociale, respectiv 25% din capitalul social
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,       - Constantin-Sebastian lliescu, deține 50 lei împărțit în
republicată, cu modificările și completările ulterioare,     5 părți sociale, respectiv 25% din capitalul social
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al       - Constantin - Virgil Scripcariu deține 50 lei împărțit în
societății comerciale VEGETAL NATUR PROD S.R.L., cu       5 părți sociale, respectiv 25% din capitalul social
sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, PIPERA,            - Mihai Scemtovici deține 50 lei împărțit în 5 părți
STR. VARTEJULUI, nr. 28, înregistrată sub,            sociale, respectiv 25% din capitalul social
nr. J23/673/2004, cod unic de înregistrare 16424991,         3. participarea la beneficii și la pierderi va fi
care a fost înregistrat sub, nr. 13121 din 11.03.2009.      următoarea:
                                   - Constantin-Virgil Scripcariu, 25% din beneficii și
  (73/1.070.537)
                                 pierderi
                                   - Constantin-Sebastian Iliescu 25% din beneficii și
         Societatea Comercială              pierderi
         CASA PISCU - S.R.L.                - Ionut-Emil, 25% din beneficii și pierderi
                                   - Mihai Scemotivici, 25% din beneficii și pierderi
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 4. încetează mandatul administratorului Ciurea
        NR. 1/23.02.2009
                                 Bogdan Marius căruia i se dă descărcare de gestiune.
  Subsemnații                          Alături de celalalt administrator statutar, va îndeplini
  - Ciurea Bogdan Marius, domiciliat în București,       funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani
șos. Mihai Bravu, nr. 388, bl. B2B, sc. 2, et. 2, apt. 21,    asociatul Constantin-Virgil Scripcariu. Administratorii își
sector 3, posesor CI, seria RD, nr. 260237, eliberată la     vor exercita mandatul singuri sau împreună, conform
data de 12. 08. 2002 de Secția 11 Poliție,            art. 22 din actul constitutiv.
CNP 1750715282230;                          5. Împuternicirea noului asociat Mihai Scemotivici să
  - Constantin-Sebastian Iliescu, domiciliat în București,   îndeplinească toate formalitățile necesare aducerii la
sector 6, Str. Porumbacu, nr. 11, bl 30, sc. 1, et. 6, ap. 37,  îndeplinire a prezentului mandat, care poate fi încredințat
posesor CI, seria: RD, nr. 398948 emis de Secția 20       și altei persoane. Asociatul este mandatat să semneze și
București la data de 23.07.2004, CNP 1790607180020;       actul constitutiv actualizat.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                19

  Încheiată astăzi, 23.02.2009, în trei exemplare       nr. 169685, eliberată de SPCLEP Sf. Gheorghe la data
originale, două la dispoziția societății și unul la dispoziția  de 29.11.2006, CNP: 1680609120722 asociat deținător a
lui CIUREA BOGDAN MARIUS.                    unui număr de 10 părți sociale în valoare nominală de
                                 50 lei, reprezentând 50% din capitalul social, cu un
  (74/1.070.538)
                                 număr de 10 voturi.
                                        Cu unanimitate, asociații, hotărăsc:
         Societatea Comercială                1. Se aprobă cedarea de către asociatul
         CASA PISCU - S.R.L.              SZABO JENO a întregului pachet de părți sociale pe care
                                 il deține în societate astfel: a) un număr de 9 (nouă) părți
            NOTIFICARE                sociale în valoare nominală de 50 de lei, reprezentând
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă       45% din capitalul social al societății vor fi cedate
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        asociatului BURCEA ILEANA MIHAELA; o parte socială
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,     în valoare nominală de 50 de lei, reprezentând 5% din
republicată, cu modificările și completările ulterioare,     capitalul social ai societății va fi cedată
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     dlui DUMITRESCU SEBASTIAN-ANDREI născut la
                                 26.01.1985, la București, fiul lui George și al lui Aurelia,
societății comerciale CASA PISCU S.R.L., cu sediul în
                                 domiciliat în București, str. Floare Roșie, nr. 18, bl. 65,
SAT PISCU, COMUNA CIOLPANI, județ Ilfov,
                                 sc. 2, apt. 21, posesor al CI, seria RR, nr. 559004, emisă
Str. CÂMPULUI, nr. 39, înregistrată sub,
                                 de SPCEP la data de 17.02.2009, CNP 1850126410043.
nr. J23/1554/2008, cod unic de înregistrare 23899535,
                                 De la data efectuării cesiunii, dl SZABO JENO încetează
care a fost înregistrat sub, nr. 13502 din 13.03.2009.
                                 să mai dețină calitatea de asociat al societății.
  (75/1.070.539)                          Urmare a cesiunii, capitalul social al societății va fi
                                 deținut după cum urmează:
                                   • Asociatul BURCEA ILEANA MIHAELA va deține
      Societatea Comercială
                                 19 părți sociale în valoare nominală de 50 lei, în valoare
   PROFESSIONAL DIVING SYSTEMS - S.R.L.
                                 totală de 950 lei, reprezentând 95% din capitalul social;
            HOTĂRÂREA                   • Asociatul DUMITRESCU SEBASTIAN-ANDREI va
                                 deține o parte socială în valoare nominală de 50 lei,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR              reprezentând 5% din capitalul social;
  S.C. PROFESSIONAL DIVING SYSTEMS S.R.L.              2. Se revocă din funcția de administrator al societății
  SEDIU: SAT OSTRATU, COMUNA CORBEANCA,             dl SZABO JENO, începând cu data adoptării prezentei
  STR. PESCĂRU ULUI, NR. 30 F, CAMERA 1,            hotărâri.
   JUDEŢUL ILFOV C.U.I.: 17474203 NR. DE             3. Se numește în funcția de administrator al societății,
  ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL COMERŢULUI:             pentru un mandat cu durata nelimitată, începând cu data
 J23/2099/03.07.2008 CAPITAL SOCIAL: 1. 000 LEI         adoptării prezentei hotărâri, asociatul BURCEA ILEANA
      NR. 1/25 FEBRUARIE 2009               MIHAELA, cetățean român, născută la data de
                                 08.02.1977 în Oraș Bolinitin Vale, jud. Giurgiu, fiica lui
  La ședința adunării generale a asociaților
                                 Sorica și Doina, necăsătorită, domiciliată în Oraș Bolinitin
S.C. PROFESSIONAL DIVING SYSTEMS S.R.L. ce a
                                 Vale, bdul Republicii, bl. B 4, sc. B, et. 1, ap. 18,
avut loc la data de 25 Februarie 2009 la sediul social al    jud. Giurgiu, posesoare a CI, serie GG, nr. 021178,
societății, și pentru ținerea căreia asociații au renunțat la  eliberată de Poliția Oraș Bolintin Vale la data de
efectuarea formalităților de convocare, au participat:      14.03.2000, CNP: 2770208521591.
  1. BURCEA ILEANA MIHAELA, cetățean român,             4. Se completează obiectul de activitate al societății
născută la data de 08.02.1977 în Oraș Bolinitin Vale,      cu următoarele activități:
jud. Giurgiu, fiica lui Sorica și Doina, necăsătorită,        4519 Comerț cu alte autovehicule
domiciliată în Oraș Bolinitin Vale, bdul Republicii, bl. B 4,    4520 întreținerea și repararea autovehiculelor
sc. B, et. 1, ap. 18, jud. Giurgiu, posesoare a CI,         4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
serie GG, nr. 021178, eliberată de Poliția Oraș Bolintin     autovehicule
Vale la data de 14.03.2000, CNP: 2770208521591,           4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii
asociat deținător a unui număr de 10 părți sociale în      pentru autovehicule
valoare nominală de 50 lei, reprezentând 50% din           4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii
capitalul social, cu un număr de 10 voturi;           aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
  2. SZABO JENO, cetățean român, născut la data de         4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
09.06.1968 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, fiul lui       produselor cu caracter specific, n.c.a.
Beniamin și Eva, căsătorit, domiciliat în Sat Valea         4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
Crisului, nr. 457, jud. Covasna, posesor CI, serie KV,      echipamentelor și furniturilor
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine            calitate de asociat unic și administrator al S.C. FIRST
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       CONSTRUCT S.R.L.,
nealimentare                                         și
  7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme    - HAIDAR HASSAN, cetățean libanez, născut la data
și autovehicule rutiere ușoare (exclusiv servicii de      de 10.11.1966 în Liban, Aitaroun, având reședința în
leasing)                            România, București, șos. Nicolae Titulescu, nr. 1,
  7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule  bloc A7, apartament 2, sector 1, posesor al pașaportului
rutiere grele (exclusiv servicii de leasing)          numărul RL 0021109, eliberat de D. G. S. G. la data de
  Activitatea principală a societății rămâne aceeași,    07. 02. 2003, ce are valabilitate până la data de
“Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea       20.01.2013 și al permisului de ședere RO 0179189,
produselor cu caracter specific, n.c.a. “- grupa        eliberat la București, la data de 01.01.2009 cu termen de
CAEN 4618.                           valabilitate 31.12.2009, având Cod Numeric Personal
  Actul constitutiv al societății se modifică        7661110400025, în calitate de invitat,
corespunzător; forma actualizată a acestuia va fi         Ședința se ține la sediul societății din comuna Glina,
semnată de către asociați și va fi depusă la Registrul     sat Glina, intrarea Abatorului, nr. 5, Cămin de Nefamiliști,
Comerțului o dată cu cererea de menționare în Registru     parter, camera 3, județul Ilfov și se emite următoarea
a prezentei Hotărâri a Adunării generale.                        HOTĂRÂRE
                                  Art. 1. Cesionarea de către domnul STOIAN
  (76/1.070.540)                       CONSTANTIN-CLAUDIU, cetățean român, fiul lui
                                Alecsandru și Rodica, născută la data de 27. 09. 1979 în
      Societatea Comercială               Romania. București, sector 5, domiciliat în România,
   PROFESSIONAL DIVING SYSTEMS - S.R.L.           București, str. Barbu Văcărescu, nr. 149, scara D, etaj 2,
                                apartament 40, sector 2, care se legitimează cu carte de
           NOTIFICARE                identitate seria RD, numărul 539201, eliberată de
                                SPCEP S2 biroul, nr. 1 la data de 25. 09. 2007, valabilă
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                până la data de 27.09.2017, având Cod Numeric
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                Personal    1790927441512      către   domnul
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
                                HAIDAR HASSAN, cetățean libanez, născut la datele
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                10.11.1966 în Liban, Aitaroun, având reședința în
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                România, București, șos. Nicolae Titulescu, nr. 1,
societății comerciale PROFESSIONAL DIVING
                                bloc A7, apartament 2, sector 1, posesor al pașaportului
SYSTEMS S.R.L., cu sediul în SAT OSTRATU,
                                numărul RL 0021109 eliberat de D.G.S.G. la data de
COMUNA      CORBEANCA,      județ    Ilfov,   07.02.2003, ce are valabilitate până la data de
Str. PESCĂRUȘULUI, nr. 30 F, ap. camera 1, înregistrată    20.01.2013 și al permisului de ședere RO 0179189,
sub, nr. J23/2099/2008, cod unic de înregistrare        eliberat la București, la data de 01.01.2009 cu termen de
17474203, care a fost înregistrat sub, nr. 15151 din      valabilitate 31.12.2009, având Cod Numeric Personal
20.03.2009.                          7661110400025, a 20 (douăzeci) de părți sociale cu o
  (77/1.070.541)                       valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare și o valoare
                                totală de 200 (douăsute) lei, reprezentând 100% din
                                valoarea capitalului social.
        Societatea Comercială
                                  Art. 2. Drept urmare, capitalul social total rămâne
       FIRST CONSTRUCT - S.R.L.
                                nemodificat, respectiv 200 lei și va fi deținut astfel:
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                - HAIDAR HASSAN deține 200 lei divizat în 20 părți
      NR. 1 DIN DATA DE 16.03.2009            sociale a 10 lei fiecare, reprezentând 100% din totalul
                                capitalului social.
  La ședința participă:                      Art. 3. Începând cu data prezentei hotărâri,
  STOIAN CONSTANTIN - CLAUDIU, cetățean român,        administrarea societății va fi asigurată de domnul
fiul lui Alecsandru și Rodica, născută la data de       HAIDAR HASSAN, cetățean libanez, născut la data de
27.09.1979 în România, București, sector 5, domiciliat în   10.11.1966 în Liban, Aitaroun, având reședința în
România, București, str. Barbu Văcărescu, nr. 149,       România, București, șos. Nicolae Titulescu, nr. 1,
scara D, etaj 2, apartament 40, sector 2, care se       bloc A7, apartament 2, sector 1, posesor al pașaportului
legitimează cu carte de identitate seria RD numărul      numărul RL 0021109 eliberat de D.G.S.G. la data de
539201 eliberată de SPCEP S2 biroul, nr. 1 la data de     07.02.2003, ce are valabilitate până la data de
25.09.2007, valabilă până la data de 27. 09. 2017,       20.01.2013 și al permisului de ședere RO 0179189,
având Cod Numeric Personal 1790927441512, în          eliberat la București, la data de 01.01.2009 cu termen de
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009               21

valabilitate 31.12.2009, având Cod Numeric         sediul înregistrat la Södertälje, Suedia, înregistrată
Personal 7661110400025, durata mandatului acestuia     la Registrul Comerțului din Södertälje sub,
fiind pe perioada nelimitată.                nr. 556084 - 0976, având în vedere decizia consiliului de
  Art. 4. începând cu data de 16.03.2009 se revocă din  administrație din data de 20.08.2008, anexată prezentei,
funcția de administrator domnul STOIAN           reprezentată legal de dl IUSTINIAN DUMITRU
CONSTANTIN-CLAUDIU domiciliat în localitatea        DRAGOMIR, și AKTIEBOLAGET SCANIA-VABIS,
București, str. Barbu Văcărescu, nr. 149, sc. D, ap. 40,  societate organizată și funcționând conform legilor
sector 2, legitimat cu cartea de identitate seria RD,    Suediei, cu sediul înregistrat la SE-151 87 Sodertajle,
numărul 539201 eliberată de SPCEP S2 biroul, nr. 1 la    Suedia, înregistrată la Registrul Comerțului din
data de 25.09.2007, valabilă până la data de 27.09.2017,  Södertälje sub, nr. 556121 - 26;39, având în vedere
având Cod Numeric Personal 1790927441512.          decizia consiliului de administrație din data de
  Art. 5. Se numește în funcția de administrator domnul  20.08.2008, anexată prezentei, reprezentată legal de
                              dna IOANA ALINA BOANTA, în calitate de asociați,
HAIDAR HASSAN, cu puteri depline de reprezentare și
                              reprezentând 100% din capitalul social al S.C. SCANIA
administrare.
                              ROMANIA S.R.L., cu sediul în Comuna Ciorogarla,
  Art. 6. împuternicește pe domnul STOIAN
                              șos. București, nr. 261, județ Ilfov, înmatriculată la
CONSTANTIN-CLAUDIU, care se legitimează cu carte
                              Registrul Comerțului Ilfov sub, nr. J23/588/2004,
de identitate seria RD, numărul 539201, eliberată de
                              CUI RO 12480794,
SPCEP S2 biroul, nr. 1 la data de 25.09.2007, valabilă     Am decis cu unanimitate de voturi după cum urmează:
până la data de 27.09.2017, având Cod Numeric          Art. 1 Se extinde obiectul de activitate al Societății cu
Personal 1790927441512, pentru a face toate         următoarele activități: Cod 5229- Alte activități anexe
demersurile necesare în vederea înregistrării celor mai   transporturilor (tractări auto, activități de omologare);
sus-menționate la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov.   5829-Activități de editare a altor produs software;
  (78/1.070.542)                     6201-Activități de realizare a soft-ului la
                              comandă(software orientat client); 6202-Activități de
                              consultanță în tehnologia informației; 6203- Activități de
        Societatea Comercială            management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de
       FIRST CONSTRUCT - S.R.L.            calcul; 6209-Alte activități de servicii privind tehnologia
                              informației; 6211-Prelucrarea datelor, administrarea
           NOTIFICARE
                              paginilor web și activități conexe; 6399- Alte activități de
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă    servicii informaționale, n.c.a.; 6492 Alte activități de
Tribunalul București notifică, în conformitate cu      creditare (numai consultanță);7820-Activități de
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,   contractare pe baze temporare, a personalului;
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  7830-Servicii de furnizare și management a forței de
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al   muncă; 8559- Activități de învățământ, n.c.a. (training și
societății comerciale FIRST CONSTRUCT S.R.L., cu      cursuri pentru adulți).
sediul în SAT GLINA, COMUNA GLINA, județ Ilfov,         Art. 2. Se. va redacta un nou Act Constitutiv care va
Intr. ABATORULUI, nr. 5, înregistrată sub,         conține prezentele modificări.
nr. J23/1662/2008, cod unic de înregistrare 23960011,      Art. 3. Se împuternicește dl IUSTINIAN-DUMITRU
care a fost înregistrat sub, nr. 15353 din 23.03.2009.   DRAGOMIR, avocat în cadrul S.C. A NEAGOIE
                              & GORAN, - cetățean român, domiciliat în București,
  (79/1.070.543)                     str. Vlahita, nr. 1, bl. PM 18bis, sc. 2, et. 9, ap. 123,
                              sector 3, deținător al cărții de identitate seria RT,
        Societatea Comercială            nr. 437478, emisă de către SPCEP S3,. Biroul, nr. 2, la
       SCANIA ROMANIA - S.R.L.            data de 13.10.2006, să semneze Actul Constitutiv
                              actualizat precum și orice document necesar pentru
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE             înregistrarea amendamentelor menționate mai sus și să
                              reprezinte societatea în fata oricărei autorități.
     A S.C. SCANIA ROMÂNIA S.R.L.             Noi, SCANIA ROMANIA S.R.L., prin prezentul
   CU SEDIUL ÎN COMUNA CIOROGARLA,            recunoaștem și acceptăm toate actele realizate sau
   OS. BUCURE TI, NR. 261, JUDEŢ ILFOV,         semnate de mandatarul nostru în limitele garantate în
  ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERŢULUI          prezentul ca fiind realizate/semnate de noi, semnătura sa
 ILFOV SUB, NR. J23/588/2004, C.U.I. RO 12480794      fiindu-ne opozabila nouă.
     NR. 1 DIN DATA DE 09.02.2009             Redactată, aprobată și semnată azi, 09.02.2009, la
                              București, în 4 exemplare.
  Subscrisele SCANIA CV AB (PUBL), societate
organizată și funcționând conform legilor Suediei, cu      (80/1.070.544)
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
        Societatea Comercială                            DECID:
       SCANIA ROMANIA - S.R.L.               Art. 1 Se retrag din societate asociatele - cedente
                                  1.1 • GUNES NURDAN, care deține în prezent
           NOTIFICARE                17148 părți sociale a 10 RON fiecare, în valoare totală de
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă      171480 RON. format din 114450 Ron și 17100 USD,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       echivalentul a 57030 lei, adică 30% din capitalul social
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,    total
republicată, cu modificările și completările ulterioare,      • BATGI PINAR, ce deține în prezent 17148 părți
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    sociale a 10 RON fiecare, în valoare totală de
societății comerciale SCANIA ROMANIA S.R.L., cu        171480 RON format din 114450 Ron și 17100 USD,
sediul în SAT CIOROGÂRLA, COMUNA CIOROGÂRLA,          echivalentul a 57030 lei, adica 30% din capitalul social
județ Ilfov, șos. BUCUREȘTI, nr. 261, înregistrată sub,    total cesionând ferm și irevocabil cota integrală de 60%
nr. J23/588/2004, cod unic de înregistrare 12480794,      din capitalul social total pe care o dețin la S.C. MAGIC
care a fost înregistrat sub, nr. 15603 din 24.03.2009.     LIFE IMPEX S.R.L., în favoarea asociatului-cesionar
                                GUNES ABDURRAHIM, acesta devenind în urma
  (81/1.070.545)
                                cesiunii asociat unic
                                  Ca urmare a prezentei cesiuni, capitalul social total al
        Societatea Comercială              societății va rămâne neschimbat.
       MAGIC LIFE IMPEX - S.R.L.              1.2. Majorarea sau reducerea capitalului social se va
                                face pe baza hotărârii adunării generale a asociaților, cu
          HOTĂRÂRE A.G.A.               respectarea dispozițiilor legale.
                                  1.3 Drepturile și obligațiile legate de partea socială
      S.C. MAGIC LIFE IMPEX S.R.L.            urmează părțile sociale în cazul trecerii lor în proprietatea
         NR. 25/24.03.2009
                                altor persoane.
  Încheiat astăzi la sediul social al S.C. MAGIC LIFE      1.4. Deținerea părții sociale echivalează cu adeziunea
IMPEX S.R.L. în cadrul Adunării Generale a Asociaților     tacită la actul constitutiv cu eventualele modificări
convocata în temeiul legii 31/1990 modificată.         ulterioare.
  Se constată că sunt îndeplinite condițiile legale       1.5 Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul
prevăzute le legea 31/1990 în sensul că cei prezenți      social, iar asociații sunt obligați numai la plata părților
asigură cvorumul legal al Adunării Generale a Asociaților   sociale.
în condiții statutare.                       1.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii
  La ședința au participat următorii asociați:        sau de alte obligații personale ale asociaților.
  1. GUNES ABDURRAHIM, cetățean turc născut la          1.7. Un creditor al unui asociat poate formula pretenții
data de 5.10.1971 domiciliat în Turcia, posesor al       numai asupra părții din profitul societății ce i se va
pașaportului seria TR-I, nr. 958927 eliberat de autoritățile  repartiza de către adunarea generală a asociaților sau a
turce la data de 12.09.1996, și permis de ședere        cotei de părți sociale cuvenite
permanentă în România seria RO 0145862 eliberat la         Art. 2 Urmare a cesiunii, capitalul social al societății va
data de 07.01.2008 valabil până la 06.01.2013 și        fi de 571600 ROW. din care 381500 RON și 57000 USD
reședința în București Str. Doamna Ghica, nr. 7, bl 4,     echivalentul a 190. 100 lei, format din 57160 părți sociale,
sc. 2, ap. 83, sector 2, în calitate de asociat        fiecare a câte 10 RON numerotate de la 1 la 57160, părți
  2. GUNES NURDAN cetățean turc, născută la         sociale ce vor fi repartizate lui GUNES ABDURRAHIM ca
10.04.1981 identificat cu pașaport seria TR-K, nr 417846    asociat unic.
eliberat de autoritățile turce la data de 2.07.1998 și       Art. 3 Asociatele cedente înțeleg sa renunțe și la
permis de ședere permanentă seria RO 0151471 eliberat     funcțiile deținute în cadrul societății începând cu data
la data de 17.03.2008, valabil până la data de 16.03.2013   încheierii prezentei.
și reședința în București, Str. Doamna Ghica, nr. 7, bl 4,     (82/1.070.546)
sc 2, ap. 83, sector 2, în calitate de asociat
  3. BATGI PINAR, cetățean turc, născută la data de
01.04.1975, identificată cu pașaport seria TR-H,                Societatea Comercială
nr. 591400, eliberat de autoritățile turce la data de             MAGIC LIFE IMPEX - S.R.L.
3.05.1994, permis de ședere temporară seria
                                           NOTIFICARE
RO 0148839 eliberat la data de 31.01.2008, valabil până
la data de 30. 01. 2013 și reședința în București,        Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Calea Vitan, nr. 199, bl. 52 ap. 49 sector 3, în calitate de  Tribunalul București notifică, în conformitate cu
asociat                            prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                23

republicată, cu modificările și completările ulterioare,    valoare totală de 100 RON, vărsată în numerar,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    reprezentând 50% din capitalul social și tot atâtea
societății comerciale MAGIC LIFE IMPEX S.R.L., cu       procente la beneficii și pierderi ale societății, către
sediul în ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov,             asociatul VIRGOLICI CORNELIA -MARINELA, cetățean
șos. BUCUREȘTI-AFUMAȚI, C.C. VOL. STAN. 612,
                                român, născut în Mun. Slatina, Jud. Olt la data de
nr. 11A, ap. HALA II, înregistrată sub, nr. J23/156/2001,
cod unic de înregistrare 13746623, care a fost înregistrat   28.05.1974, cu domiciliul în Sat Petresti
sub, nr. 16364 din 26.03.2009.                 (Com. Corbeanca) Jud. Ilfov, Str. Radarului, nr. 5,
                                posesor CI, Seria IF, nr. 211942, eliberată de SPCLEP
  (83/1.070.547)
                                Buftea în data de 12.01.2009, CNP 2740528440026.
                                  Art. 5. În urma cesiunii, structura capitalului social al
       Societatea Comercială
                                societății CENTRUL MEDICAL ECVIN 2 S.R.L. este
     CENTRUL MEDICAL ECVIN 2 - S.R.L.
                                următoarea:
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               - VIRGOLICI ALEXANDRU VLADIMIR, deține
         NR. 01/25.03.2009              10 (zece) părți sociale a câte 10 (zece) RON fiecare, în
                                valoare totală de 100 (o suta) RON, respectiv
   AL S.C. CENTRUL MEDICAL ECVIN 2 S.R.L.
                                50%(cincizeci la suta) din capital social, participând la
  Asociatul Unic al societății CENTRUL MEDICAL        beneficii și pierderi în această proporție și
ECVIN 2 S.R.L., cu sediul social în Sat Petresti, Comuna      - VIRGOLICI CORNELIA -MARINELA, deține
Corbeanca, Nr. Cadastral 356/2, PARCELA 232/1,
                                10 (zece) părți sociale a câte 10 (zece) RON fiecare, în
Județul Ilfov identificata cu J23/881/2000 și
CUI 13577800, dl VIRGOLICI, ALEXANDRU VLADIMIR,        valoare totală de 100 (o suta) RON, respectiv
cetățean român, născut în București, la data de        50%(cincizeci la sută) din capital social, participând la
28.07.1976, cu domiciliul în București, B-dul Mihail      beneficii și pierderi în această proporție.
Kogălniceanu, nr. 51, ap. 3, sector 5, posesor CI,         Art. 6. Se completează obiectul secundar de activitate
Seria R.T., nr. 275295, eliberată de Secția 17 de Poliție în  cu următoarele:
data de 10.02.2003, CNP 1760728450017, în baza           COD CAEN 7490 - Alte activități profesionale,
atribuțiilor conferite de Actul Constitutiv al societății și
                                științifice și tehnice nca.
Legea 31/1990 republicată cu modificările ulterioare,
                                  COD CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport
               DECIDE:
  Art. 1. Se modifică datele de Identificare ale       pentru întreprinderi n.c.a.
asociatului cat și ale administratorului unic VIRGOLICI      Art. 7. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv
ALEXANDRU VLADIMIR din cetățean român, născut în        rămân neschimbate.
București, la data de 28.07.1976, cu domiciliul în
                                  (84/1.070.548)
București, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 51, ap. 3,
sector 5, posesor CI, Seria RT, nr. 275295, eliberată de
Secția 17 de Poliție în data de 10.02.2003,                 Societatea Comercială
CNP 1760728450017 în cetățean român, născut în             CENTRUL MEDICAL ECVIN 2 - S.R.L.
București, Sectorul 1 la data de 28.07.1976, cu domiciliul
în București, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 51, ap. 3,                NOTIFICARE
sector 5, posesor CI, Seria R.T., nr. 307471, eliberată de
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Secția 17 de Poliție în data de 29.01.2004,
CNP 1760728450017.                       Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  Art. 2. Se numește sediul social al societății       prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
CENTRUL MEDICAL ECVIN 2 S.R.L. la adresa din:         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Comuna Corbeanca, Satul Petresti, Strada Radarului,      depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
nr. 5, camerele 1-6, Județul Ilfov.              societății  comerciale   CENTRUL    MEDICAL
  Art. 3. Durata mandatului administratorului este      ECVIN 2 S.R.L., cu sediul în SAT PETREȘTI, COMUNA
nelimitată. Administratorul are puteri depline și are     CORBEANCA, județ Ilfov, Str. RADARULUI, nr. 5,
drepturile și obligațiile care îi revin potrivit legii.    înregistrată sub, nr. J23/881/2000, cod unic de
  Art. 4. Se aproba ca dl VIRGOLICI ALEXANDRU        înregistrare 13577800, care a fost înregistrat sub,
VLADIMIR să cesioneze 10 (zece) părți sociale pe care
                                nr. 16924 din 30.03.2009.
le deține la societatea CENTRUL MEDICAL
ECVIN 2 S.R.L. în valoare nominală de 10 RON, în          (85/1.070.549)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       B & A CONSTRUCTII - S.R.L.                      DAVID TERM - S.R.L.

      DECIZIE A ASOCIATULUI UNIC                         NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  AL S.C. B&A CONSTRUCŢII S.R.L. J23/151/2001
                                 Tribunalul București notifică, în conformitate cu
    C.U.I. 13746640 NR. 326 DIN 10.03.2009          prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
  Subsemnatul Ozarslan Ferda, cetățean turc, născut în     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Turcia, Corlu, la data de 04.07.1966, fiul lui Mustafa și    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Ulviye, necăsătorit, domiciliat în Turcia, Istanbul, Kadikoy   societății comerciale DAVID TERM S.R.L., cu sediul în
Erenkoy, General Necmi Oktem Ok Cakir Apt. având         ORAȘ VOLUNTARI, județ Ilfov, Intr. POPASULUI, nr. 6B,
reședința în România, oraș Voluntari, str. Floarea        înregistrată sub, nr. J23/3591/2008, cod unic de
Soarelui, nr. 45, bl. 16, județul Ilfov, legitimat cu pașaport  înregistrare 24751811, care a fost înregistrat sub
seria TR-0, nr. 835494 eliberat de Autoritățile Turce la     nr. 17567 din 01.04.2009.
data de 04.07.2006 și având legitimația de ședere seria       (88/1.070.554)
ROU 0082567 eliberată de Poliția Ilfov la data de
11.04.2006, având CNP 7660704470014, ASOCIAT
                                        Societatea Comercială
UNIC al S.C. B&A CONSTRUCȚII S.R.L., cu sediul în
                                       ALHAMBRA TOURING - S.R.L.
comuna Afumați, sos de Centura, DN 3, KM. 26,
nr. 1698A, etj. 1, biroul 5, județul Ilfov, înmatriculată la        HOTARÂREA ASOCIATULUI UNIC
Registrul Comerțului sub, nr. J23/151/2001, având
CUI 13746640, am hotărât închiderea punctului de lucru        AL S.C. AMBRA CONF S.R.L. CU SEDIUL ÎN
din București, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 87, sector 1     COMUNA DOBROESTI, SAT FUNDENI, STRADA
începând din data de 15.02.2009.                 ZORILOR, NR. 3, ETAJ 1, CORP A, JUDEŢUL ILFOV
                                      J23/3953/2008 C.U.I. 15022988
  (86/1.070.550)
                                  Subsemnată BRAN IOANA, cetățean român, născută
                                 la data de 18.03.1990 în București, fiica lui Alexandru și
         Societatea Comercială              Măria, de sex feminin, posesoare al CI, seria RD,
         DAVID TERM - S.R.L.              numărul 570700, emisă de SPCEP S2 biroul, nr. 4, la
                                 data de 22.04.2008, domiciliată în București, strada
  DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 3/23.03.2009
                                 Aleea Pantelimon, nr. 20, bl. 9, sc. B, et. 4, ap. 96,
  Subsemnatul DEIU CONSTANTIN-RADU cu             sector 2, CNP 2900318420053, în calitate de asociat
domiciliul în oraș Voluntari, Intr. Popasului, nr. 6B,      unic, am
jud. Ilfov, identificat cu CI, seria IF, nr. 091710, eliberată   HOTĂRÂT
de SPCLEP Voluntari la data de 16.08.2005,             următoarele:
CNP 1810929420125, asociat unic al S.C. DAVID            1. Se schimbă sediul social al societății din comuna
TERM S.R.L., am decis următoarele:                Dobroesti, Sat Fundeni, strada Zorilor, nr. 3, județul Ilfov,
  Completarea actului constitutiv cu următoarele coduri    în comuna Stanilesti, sat Stanilesti, județul Vaslui, cod
CAEN:                              poștal 6577, etaj 1.
  4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din    2. Datorită indisponibilității denumirii actuale,
blană, încălțăminte și articole din piele;            denumirea societății va fi S.C. ALHAMBRA
  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine            TOURING S.R.L.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         3. Se va modifică Actul constitutiv al societății coform
nealimentare;                          prezentei Hotărâri.
  4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în         (89/1.070.555)
magazine specializate;
  4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și               Societatea Comercială
articolelor din piele, în magazine specializate;               ALHAMBRA TOURING - S.R.L.
  4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
în magazine specializate;                                NOTIFICARE
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
                                  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
neschimbate.
                                 Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  (87/1.070.553)                        prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                25

republicată, cu modificările și completările ulterioare,      Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     toate cu caracter original, și urmează a se depune la
societății comerciale ALHAMBRA TOURING S.R.L., cu        Of. Reg. Com. Ilfov de pe lângă Tribunalul București
sediul în SAT FUNDENI, COMUNA DOBROEȘTI, județ          pentru a se efectua cuvenitele mențiuni.
Ilfov, Str. ZORILOR, nr. 3, etaj 1, înregistrată sub,        (91/1.070.557)
nr. J23/3953/2008, cod unic de înregistrare 15022988,
care a fost înregistrat sub, nr. 18080 din 02.04.2009.
                                        Societatea Comercială
  (90/1.070.556)                             GEORGIA CONSULTING - S.R.L.

       Societatea Comercială                           HOTĂRÂREA
    ARTDESIGN INTERNATIONAL - S.R.L.
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                   S.C. GEORGIA CONSULTING S.R.L.
     EXTRAORDINARE NR. 1/01.04. 2009                  DIN DATA DE NR.1 06.04.2009
                                   Giba Georgiana Mirela, cetățean român, stare civilă
   A S.C. ARTDESIGN INTERNATIONAL S.R.L.            necăsătorit, de sex feminin, născut la data de
   CU SEDIUL ÎN COM. CHIAJNA, SAT RO U,            03 septembrie 1981, în București, domiciliat în
  STR. CONCORDIA, NR. 12, PARTER, CAM. 1,
                                 Popești-Leordeni, Str. Posada, nr. 18, Jud. Ilfov, posesor
  JUDEŢ ILFOV, NR. DE ORDINE ÎN REG. COM.
                                 al Bl, seria GT, nr. 160818, eliberat de Poliția Jilava, SAI,
      J23/208/2009, C.U.I. 25035420
                                 la data de 12 Septembrie 1995, CNP 2810903440011
  Subsemnații COLINDEATA LILIANA, cetățean român,         Și
necăsătorită, domiciliată în București, Str. Constantin       Giba Lina, cetățean român, stare civilă căsătorit de
Dobrogeanu Gherea, nr. 12, sector 1, fiica lui Dumitru și    sex feminin, născut la data de 01 august 1955,
Constantina, născută la data de 27.11.1967 în          com. Mihail Kogalniceanu, Jud. Ialomița, domiciliat în
Mun. București, sector 1, posesoare a CI, seria RX,       Popești-Leordeni, Str. Posada, nr. 18, jud. Ilfov, posesor
nr. 099298, emisă de Secția 2 Poliție la data de         al Bl, serit BR, NR. 721287, eliberat de SAI, la data de
10.02.1999, cod numeric personal 2671127411511,         11 iulie 1985, CNP 2550801400605
COMAN OPRICA-SIMONA, cetățean român, căsătorita,           Adunarea este legal constituită, fiind prezenți toți
domiciliată în București, Str. Constantin Dobrogeanu       asociații societății.
Gherea, nr. 12, sector 6, fiica lui Ștefan și Liliana, născută    Asociații decid în unanimitate prelungirea mandatului
la data de 11.07.1985 în Mun. București, sector 1,        administratorului Giba Georgiana Mirela, cetățean
posesoare a CI, seria RD, nr. 438379, emisă de Secția 2     român, stare civila necăsătorit, de sex feminin, născut la
la data de 28.06.2005, CNP 2850711410013,            data de 03 septembrie 1981, în București, domiciliat în
COLINDEATA MIRELA-CLAUDIA, cetățean român,            Popești-Leordeni, Str. Posada, nr. 18, Jud. Ilfov, posesor
căsătorita, domiciliată în București, Str. Constantin      al Bl, seria GT, nr. 160818, eliberat de Poliția Jilava, SAI,
Dobrogeanu Gherea, nr. 12, sector 1, fiica lui Ștefan și     la data de 12 Septembrie 1995, CNP 2810903440011;
Liliana, născută la data de 12.09.1986 în Mun. București,    4 ani.
sector 1, posesoare a CI, seria RX, nr. 235741, emisă de       Administratorul are atribuția gestiunii curente și a
Secția 2 la data de 06.11.2003, CNP 2860912410038 și       administrării societății putând efectua orice operațiune
COLINDEATA IONUT-OVIDIU, cetățean român,             legata de obiectul social.
necăsătorit, domiciliat în București, Str. Constantin        El este răspunzător pentru realitatea vărsămintelor
Dobrogeanu Gherea, nr. 12, sector 1, fiul lui Ștefan și     efectuate, de existența reală a dividendelor plătite, de
Liliana, născut la data de 13.10.1989 în Mun. București,     existența registrelor cerute de lege și de corecta lor
sector 1, posesor al CI, seria RX, nr. 235740, emisă de     tinere, precum și de stricta îndeplinire a îndatoririlor pe
Secția 2 la data de 06. 11. 2003, CNP 1891013410058,       care legea și actul constitutiv al societății le impun.
asociați ai S.C. ARTDESIGN INTERNATIONAL S.R.L.,           (92/1.070.558)
asociați ai S.C. ARTDESIGN INTERNATIONAL S.R.L.,
astăzi, 01.04.2009, la sediul din Com. Chiajna, Sat Roșu,
Str. Concordia, nr. 12, parter, cam. 1, județ Ilfov, am            Societatea Comercială
hotărât:                                  GEORGIA CONSULTING - S.R.L.
  - Înființarea unui punct de lucru la adresa din
                                            NOTIFICARE
Mun. București, Piața Gorjului, B-dul Iuliu Maniu, nr. 140,
taraba 435, sector 6 - conform contractului de închiriere,     Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
nr. 49/13.03.2009.                        Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,      Dl Jean Claude Mota Lao va beneficia, în calitate de
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    administrator al Societății, de puteri depline în vederea
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de Actul Constitutiv al
societății comerciale Georgia Consulting S.R.L., cu
                                Societății.
sediul în ORAȘ POPEȘTI LEORDENI, județ Ilfov,
Str. POSADA, nr. 18, înregistrată sub, nr. J23/567/2005,     3. Actul Constitutiv al Societății se va actualiza
cod unic de înregistrare 17366317, care a fost înregistrat   corespunzător prezentei hotărâri.
sub nr. 18757 din 07.04.2009.                   4. Împuterniciri
  (93/1.070.559)                        Acordarea de împuterniciri:
                                 Dnei Andreea Mirică, cetățean român, domiciliată în
      Societatea Comercială               București, str. Av. Nicolae Velescu, nr. 6, apt. 1, sector 1,
   NOU QUALITY SYSTEM CONTROL - S.R.L.            legitimată cu CI, seria RR, nr. 186784, eliberată la data
                                de 18. 01. 2002 de Secția 1 Poliție, CNP 2770816410029,
           HOTĂRÂREA
                                 Și
     ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂŢII             Dnei Simona-Elena Herțescu, cetățean român,
    NOU QUALITY SYSTEM CONTROL S.R.L.           domiciliată în Str. Drumul Timonierului, nr. 2A, bl. 41S14,
     NR. 1 DIN DATA DE 30 MARTIE 2009           sc. 1, ap. 132, Sector 6, București, România, identificată
  Subscrisa Artima A.A., o societate pe acțiuni, cu sediul  cu CI, seria RT, nr. 430996, eliberată de SPCEP S6
în Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj 1, biroul A,   biroul, nr. 2 la data de 14. 09. 2006, CNP 2790202270013,
comuna Chiajna, sat Chiajna, Autostrada
                                 În vederea semnării versiunii consolidate a Actului
București-Pitești, km. 11-12, județul Ilfov, România,
                                Constitutiv al Societății.
înregistrată la oficiul registrului comerțului Ilfov de pe
lângă Tribunalul București sub, nr. J23/1293/2008, având     Pentru îndeplinirea prezentului mandat, fiecare dintre
codul unic de înregistrare 11735628, reprezentată de      mandatari va putea acționa personal și separat și va
dl Patrice Lespagnol, în calitate de președinte al       putea delega executarea mandatului acordat uneia sau
Consiliului de Administrație,                 mai multor persoane, la alegerea sa, semnăturile
  În calitate de asociat unic al S.C. Nou Quality System   acestora fiind opozabile Societății și fiecăruia dintre
Control S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu
                                asociați.
sediul în Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj 1,
                                 Prezenta hotărâre a fost semnată în trei exemplare
biroul C, comuna Chiajna, sat Chiajna, Autostrada
București-Pitești, km. 11-12, județul Ilfov, înregistrată la  originale, în limba română.
registrul comerțului sub, nr. J23/2261/2008,            (94/1.070.560)
C.U.I. 16780778 („Societatea”), având un capital social
de 200 ron, împărțit în 20 de părți sociale, fiecare având
o valoare nominală de 10 ron,                       Societatea Comercială
  Renunțând la formalitățile stabilite de prevederile       NOU QUALITY SYSTEM CONTROL - S.R.L.
legale aplicabile pentru convocarea asociatului unic,
aprobă prin prezenta hotărâre următoarele:                      NOTIFICARE
  1. Constatarea demisiei domnului Pawel Piotr          Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
Burzynski din funcția de administrator al Societății,
                                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
începând cu data de 30 martie 2009, și descărcarea de
                                prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
gestiune a acestuia, în totalitate și fără rezerve, pentru
exercițiul financiar 2008 și pentru exercițiul financiar în  republicată, cu modificările și completările ulterioare,
curs.                             depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  2. Numirea domnului Jean Claude Mota Lao, cetățean     societății comerciale NOU QUALITY SYSTEM
francez, născut la data de 19.06.1964, la Thionville,     CONTROL S.R.L., cu sediul în SAT CHIAJNA,
domiciliat în Apt Golf Pondok Indah 1 Noii 15, Jakarta,    COMUNA CHIAJNA, județ Ilfov, AUTOSTRADA
Indonezia, identificat cu pașaport, nr. 07CK32065,       BUCUREȘTI-PITEȘTI,         înregistrată   sub,
eliberat de Ambasada Franței în Indonezia în data de      nr. J23/2261/2008, cod unic de înregistrare 16780778,
26.11.2007, în funcția de administrator al Societății
                                care a fost înregistrat sub, nr. 18830 din 07.04.2009.
pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de
30 martie 2009.                          (95/1.070.561)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                 27

         Societatea Comercială              administrator pentru o perioadă nelimitată, este asociatul
         VALMAR TUR - S.R.L.               unic CĂLIN FLOREA.
                                   Celelalte prevederi ale actului constitutiv vor rămâne
            HOTĂRÂREA                 nemodificate.

    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR                (97/1.070.563)
       S.C. VALMAR TUR S.R.L.
         NR. 03/2.04.2009                        Societatea Comercială
                                       GENERAL TEHNIC LINE - S.R.L.
  Subsemnații
  DIBLA VALENTIN, cetățean român, născut la data de                  NOTIFICARE
04. 04. 1982, în București, sector 6, domiciliat în
com. Chiajna, sat Roșu, str. Sergent Tudor Gheorghe,         Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
nr. 22, județ Ilfov, identificat prin CI, seria IF, nr. 056162,  Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                 prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
eliberată la data de 19.06.2004 de Poliția Buftea, valabilă
                                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
până la 04.04.2014, CNP: 1820404460031
                                 depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Și
                                 societății comerciale GENERAL TEHNIC LINE S.R.L., cu
  COJOCARU RARES-IONUT, cetățean român, născut
                                 sediul în ORAȘ BUFTEA, județ Ilfov, Str. LALELELOR,
la data de 17.06.1981, în București, sector 6, domiciliat în   nr. 4, înregistrată sub, nr. J23/971/2002, cod unic de
București, Calea 13 Septembrie, nr. 239, bl. V5, sc. 3,      înregistrare 8057320, care a fost înregistrat sub nr. 18959
ap. 121, sector 5, identificat prin CI, seria RD, nr. 255581,   din 07.04.2009.
eliberată la data de 17.07.2002 de Secția 19 Poliție,
                                   (98/1.070.564)
valabilă până la 17.06.2012, CNP: 1810617460069, în
calitate de asociați la S.C. VALMAR TUR S.R.L. cu sediul
în Chiajna - Roșu, str. Mihai Eminescu, nr. 5, județul Ilfov,           Societatea Comercială
având CUI: 165889019, am hotărât înființarea unui punct               CORNELIA - S.R.L.
de lucru la adresa: comuna Chiajna, sat Roșu,
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1
str. 1 Decembrie 1918, tarlaua 15, parcela, nr. 5521,
județul Ilfov, având ca obiect de activitate: întreținerea și           A S.C. CORNELIA S.R.L.
repararea autovehiculelor, cod CAEN 4520.
                                   Subsemnată Sandu Cornelia Elena, cetățean român,
  (96/1.070.562)                        cu domiciliul în oraș Chitila, str Aurel Vlaicu, nr.52,
                                 județ Ilfov, posesoare a CI, seria IF, nr.170846, eliberată
        Societatea Comercială               de SPCEP Buftea, CNP 2730903471013, în calitate de
      GENERAL TEHNIC LINE - S.R.L.             asociat unic, am hotărât următoarele:
                                   Art.1. Deschiderea unui punct de lucru, începând cu
   DECIZIE ASOCIAT UNIC NR. 1/01.04.2009.           data de 02.04.2009, în spațiul commercial numărul 4,
                                 situate în Piata Agroalimentara Chitila din
  Asociatul unic al S.C. GENERAL TEHNIC             str. Șos Banatului, oraș Chitila, localitatea Chitila, nr. 14,
LINE S.R.L.:                           județ Ilfov., conform contractului de subînchiriere, nr. 77
  CĂLIN FLOREA, cetățean român, domiciliat în oraș        din data de 01.04.2009.
Buftea, str. Lalelelor, nr. 4, județ Ilfov, născut la data de     Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
26. 04. 1959 în com. Grădinari, jud. Olt, fiul lui Gheorghe    valabile
și Minodora, posesor al actului de identitate CI, seria IF,      Încheiat în trei exemplare astăzi 03.04.2009 nr. 1.
nr. 211050, eliberată de SPCLEP Buftea la data de           (99/1.070.565)
18.12.2008, cod numeric personal 1590426400851,
  În baza actelor constitutive și a prevederilor Legii              Societatea Comercială
31/1990 modificată și republicată, decide următoarele:              WASI ROMANIA - S.R.L.
  Art. 1. începând din data de 01.04.2009 societatea își
schimbă sediu social la următoarea adresa: oraș Buftea,                 HOTĂRÂREA
Strada Lalelelor, nr. 4, județ Ilfov.
  Art. 2. începând cu aceeași data se completează           ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
obiectul secundar de activitate al societății cu: Activități       A ASOCIAŢILOR WASI ROMANIA S.R.L.
de testări și analize tehnice cod Caen -7120.                   NR. 1/27.02.2009
  Art. 3. Administratorul societății, având puteri depline      Azi, 27.02.2009, orele 14, 30 la adresa din județul
și declarând că acceptă expres mandatul de            Ilfov, orașul Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni, nr. 25-35,
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
hala 2, intrarea A, are loc Adunarea Generală         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov a
Extraordinara a Asociaților WASI ROMANIA S.R.L.,       mențiunilor respective, conform mandatelor acordate prin
persoană juridică română, având Număr de ordine în      decizia asociatului unic WURTH INTERNATIONAL AG.
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București       Deliberând asupra ordinii de zi asociații o votează,
J23/2/2008, CUI 16706518, atribut fiscal RO.         aprobând-o astfel cum a fost descrisă.
  Sunt prezenți asociații:                    Nemaifiind altceva de discutat, ședința se încheie la
  - WURTH ROMANIA S.R.L., persoană juridică         orele 15.
română, cu sediul social în România, județul Ilfov, orașul    Luată azi 27.02.2009, la adresa din România,
Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni, nr. 25-35, hala 2,    jud. Ilfov, Orașul Otopeni, str. Drumul Gării Otopeni,
intrarea A, numărul de înmatriculare în Registrul       nr. 25-35, hala 2, intrarea A, Camera 1, în trei exemplare,
Comerțului J23/1427/2005, CUI 5175127 și atribut fiscal    toate cu valoare de original.
RO, prin mandatar special dl Daniel Olteanu, în baza
                                 (100/1.070.566)
Deciziei din data de 30.01.2009
  - WÜRTH INTERNATIONAL AG, persoană juridică
elvețiană, cu sediul în Aspermontstrasse 1, 7000, Chur,            Societatea Comercială
Elveția, inregistrata la Registrul Comerțului din cantonul          WASI ROMANIA - S.R.L.
Graubünden cu numărul CH- 350.4.000.066-1, Elveția,
prin mandatar special dl Daniel Olteanu. în baza Deciziei              NOTIFICARE
din data de 31.01.2009.                     Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
  Adunarea Generala a Asociaților este convocată în     Tribunalul București notifică, în conformitate cu
mod legal, toți asociații fiind de acord cu data, locul    prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
convocării și ordinea de zi.                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Este reprezentat 100% din capitalul social și din     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
asociați.                           societății comerciale WASI ROMANIA S.R.L., cu sediul în
  Își asumă președinția adunării d-nul Daniel Olteanu.    ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. DRUMUL GARII
  Adunarea Generală fiind legal și statutar constituită în  OTOPENI, nr. 37A, etaj 2, ap. CAM. A, B, C, înregistrată
prima convocare, se trece la discutarea ordinii de zi, care  sub nr. J23/2/2008, cod unic de înregistrare 16706518,
este următoarea:                       care a fost înregistrat sub nr. 19387 din 09.04.2009.
  1. Numerotarea celor 4.000 de părți sociale, cu o
                                 (101/1.070.567)
valoare nominală de 154 lei fiecare, ce compun capitalul
social al societății comerciale WASI ROMANIA S.R.L. de
616.000 lei, de la 1 la 4.000, ce sunt deținute de cei doi          Societatea Comercială
de cei asociați, după cum urmează:                     WURTH ROMANIA - S.R.L.
  - WÜRTH INTERNATIONAL AG deține 3.000 părți
sociale, numerotate de 1 la 3.000, cu o valoare nominală         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
de 154 lei fiecare, în valoare totală de 462.000 lei,
                                    S.C. WURTH INTERNATIONAL AG
reprezentând 75% din capitalul social.
                                          NR. 1
  - WÜRTH ROMANIA S.R.L. deține 1.000 părți sociale,
numerotate de 3.001 la 4.000, cu o valoare nominală de      Azi, 30.01.2009 la sediul din Aspermontstrasse 1,
154 lei fiecare, în valoare totală de 154.000 lei,      CH- 7000 Chur, Elvetia, la orele _, societatea WÜRTH
reprezentând 25% din capitalul social.            INTERNATIONAL AG, persoană juridică elvețiană, cu
  2. Emiterea de către societatea comercială WASI      sediul în 1 Aspermontstrasse, 7000, Chur, Elveția,
ROMANIA S.R.L. sub semnătura administratorului și a      înregistrată la Registrul Comerțului Graubunden sub
reprezentantului legal, dl Daniel Olteanu, a două       nr. CH-350.4.000.066-1, Elveția și legal reprezentată de
certificate care să ateste pentru fiecare asociat în parte,  către d-nul Jurg Michel și d-nul Michel Kern,
deținerea părților sociale în structura descrisă la punctul    În calitate de asociat unic al WÜRTH
1 de mai sus.                         ROMANIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în
  3. Împuternicirea d-lui Olteanu Daniel, identificat cu   România, Jud. Ilfov, Otopeni, Str. Drumul Gării Otopeni,
CI, seria RD, nr. 193875, eliberată de Secția 11 Poliție la  nr. 25-35, Hala 2, sc. A, înregistrată la Registrul
data de 14.09.2001, CNP 1670517293158, domiciliat în     Comerțului sub, nr. J23/1427/2005, CUI: 5175127, atribut
România, București, str. Caloian Județu, nr. 2, bl. D21B,   fiscal RO
sc. 1, ap. 13, sector 3 să semneze actul constitutiv       Având competența și atribuțiile Adunării Generale a
actualizat al societății, semnătura sa fiind pe deplin    Asociaților conform dispozițiilor Legii, nr. 31/1990
opozabilă asociaților și să îndeplinească, personal sau    republicată cu modificările ulterioare.
prin mandatar, toate formalitățile de înscriere la Oficiul    DECIDE
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                29

  1. Numerotarea celor 1.000 de părți sociale, cu o      autoritățile turce, ambii în calitate de asociați și
valoare nominală de 13 lei fiecare, ce compun capitalul    administratori ai S.C. NEW ELLY GRUP S.R.L., am
social al societății comerciale WURTH ROMANIA S.R.L.      hotărât următoarele:
de 13.000 lei, de la 1 la 13, ce sunt deținute în totalitate   1. Se deschide un punct de lucru în spațiul comercial,
de WÜRTH INTERNATIONAL AG, în calitate de asociat       nr. 21 din “Complexul Comercial Dragonul Roșu” din
unic.                             București, str. Vasile Predescu, nr. 79-87, sector 2.
  2. Emiterea de către societatea comercială WURTH
                                  (104/1.070.570)
ROMANIA S.R.L. sub semnătura administratorului și a
reprezentantului legal, dl Daniel Olteanu, a unui certificat
care să ateste deținerea tuturor părților sociale de către           Societatea Comercială
asociatul unic.                               FLORI, ALINA SI ALEX - S.R.L.
  3. Împuternicirea d-lui Daniel Olteanu, identificat cu
CI, seria RD, nr. 193875, eliberată de Secția 11 Poliție la        HOTĂRÂREA NR. 21/18.03.2009
data de 14.09.2001, CNP 1670517293158, domiciliat în
                                 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR DIN
Romania, București, str. Caloian Județu, nr. 2, bl. D21B,
                                S.C. FLORI, ALINA I ALEX, CU SEDIUL ÎN ORA UL
se. 1, ap. 13, sector 3, să semneze Actul Constitutiv
                                OTOPENI, STRADA FLOARE DE CAIS, NUMĂRUL 11,
actualizat al societății și să îndeplinească personal sau
                                BLOC B3-1, SCARA A, ET. P, AP. 2, JUDEŢUL ILFOV,
prin avocat toate formalitățile necesare pentru             J23/2086/2008, C.U.I. 24139988,
înregistrarea mențiunii aferente la Registrul Comerțului.         CAPITAL SOCIAL 200.00 LEI
  Nemaifiind niciun alt punct de discutat, ședința a luat
sfârșit la orele 12.                        Noi, asociații societății:
  Luată azi 30.01.09 la Chur, Elveția, în trei exemplare,     - IORDACHE FLORENTINA, cetățean român,
toate având valoare de original.                domiciliată în com. Ciolpani, județul Ilfov, născută la data
                                de 12.04.1972, identificată cu CI, seria IF, nr. 051334,
  (102/1.070.568)
                                eliberată la data de 12.05.2004 de Poliția orașului
                                Otopeni, CNP 2720412470077, care deține 10 părți
        Societatea Comercială             sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,
        WURTH ROMANIA - S.R.L.             aport în numerar, pe care le dețin în cadrul societății,
                                reprezentând 50% din capitalul social, al S.C. FLORI
           NOTIFICARE                ALINA ȘI ALEX S.R.L.;
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă        - BUDULUSI MIRELA-ALINA, cetățean român, sex
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       feminin, născută la data de 22.05.1976 în comuna Peris,
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,    jud. Ilfov, domiciliată în București, șos Colentina, nr. 58,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    bl 101, se A, et. 3, ap. 15, identificată cu CI, seria RR,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    numărul 511743, eliberată la data de 26.02.2008 de
societății comerciale WURTH ROMANIA S.R.L., cu         SPCEP S2, biroul, nr. 2, CNP 2760522471011, în calitate
sediul în ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. DRUMUL        de asociat în cadrul societății comerciale cu răspundere
GARII OTOPENI, nr. 25-35, înregistrată sub           limitata FLORI ALINA ȘI ALEX S.R.L., care deține
nr. J23/1427/2005, cod unic de înregistrare 5175127,      10 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 50%
care a fost înregistrat sub nr. 19390 din 09.04.2009.     din capitalul social și
                                  - ZDARCA BOGDAN-ALEXANDRU, cetățean român,
  (103/1.070.569)
                                domiciliat în Ors Otopeni, str. Floare de Cais, nr. 11,
                                bl B3-1, se. 1, ap. 2 județul Ilfov, născut la data de
        Societatea Comercială             17. 10. 1989, în Buftea, identificat cu CI, seria IF,
        NEW ELLY GRUP - S.R.L.             nr.032984, eliberată la data de 13.10.2003 de Poliția
                                Otopeni, CNP 1891017471345
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                Am hotărât cu unanimitate de voturi să convocăm
        NR. 1/20.03.2009                Adunarea Generală a asociaților, renunțând la
  Subsemnații ACAR ALI, domiciliat în Turcia, Istanbul,    formalitățile de convocare prevăzute de lege, adunarea
Uskudar, Necip Fazii cad, Sahubek no. 34, posesor al      fiind legal constituită cu prezența asociaților deținători ai
pașaportului seria TR-L, nr. 792391, eliberat la data de    întregului capital social.
18.09.2000, emis de autoritățile turce și AYDIN ERKAN,       Potrivit Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările
domiciliat în Turcia, Istanbul, Gaziosmanpasa,         ulterioare, adunarea generală a asociaților, a adoptat
Cumhuriyet mah, posesor al pașaportului seria TR-V,      următoarea
nr. 160527, eliberat la data de 28.10.2008, emis de        HOTĂRÂRE:
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
  1. - BUDULUSI MIRELA-ALINA, cetățean român, sex         5. Participarea la beneficii și pierderi se face
feminin, născută la data de 22.05.1976 în comuna Peris,     proporțional cu capitalul social vărsat.
jud. Ilfov, domiciliată în București, șos Colentina, nr. 58,    6. Se împuternicește d-ra Miroiu Mihaela Camelia, cu
bl 101, se A, et. 3, ap. 15, identificată cu CI, seria RR,   domiciliul în orașul Otopeni, strada Drumul Gării Odai,
numărul 511743, eliberată la data de 26.02.2008 de
                                nr.4, județul Ilfov, CNP 2711203470010, CI, seria IF,
SPCEP S2, biroul, nr. 2, CNP 2760522471011, în calitate
de asociat în cadrul societății comerciale cu răspundere    nr. 094792, eliberată de SPCLEP Otopeni, la data de
limitată FLORI ALINA ȘI ALEX S.R.L., care deține        19.09.2005, să depună la REGISTRUL COMERȚULUI
10 părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând 50%    prezenta hotărâre și actul constitutiv actualizat.
din capitalul social, aport în numerar, cesionez dnei        Redactat astăzi, 18.03.2009, la Otopeni în 5 (cinci)
IORDACHE FLORENTINA, cetățenie română,             exemplare.
domiciliată în com. Ciolpani, județul Ilfov, născută la data
de 12.04.1972, identificată cu CI, seria lF, nr. 051334,      (105/1.070.571)
eliberată la data de 12.05.2004 de Poliția orașului
Otopeni, CNP 2720412470077, 8 părți sociale a câte               Societatea Comercială
10 lei fiecare reprezentând 40% din capitalul social al           FLORI, ALINA SI ALEX - S.R.L.
societății și care deține 10 părți sociale a câte 10 lei
fiecare, în valoare totală de 100 lei, aport în numerar, pe              NOTIFICARE
care le dețin în cadrul societății, reprezentând 50% din
capitalul social, al S.C. FLORI ALINA ȘI ALEX S.R.L. și      Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
2 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de   Tribunalul București notifică, în conformitate cu
20 lei, reprezentând 10% din capitalul social d-lui       prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
ZDARCA BOGDAN-ALEXANDRU, cetățean român,            republicată, cu modificările și completările ulterioare,
domiciliat în Orș Otopeni, str. Floare de Cais, nr. 11,     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
bl B3-1, sc. 1, ap. 2 județul Ilfov, născut la data de     societății comerciale FLORI, ALINA ȘI ALEX S.R.L., cu
17.10.1989, în Buftea, identificat cu CI, seria IF,       sediul în ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Str. FLOARE DE
nr. 032984 eliberată la data de 13.10.2003 de Poliția
                                CAIS, nr. 11, bloc B3-1, scara A, etaj P, ap. 2, înregistrată
Otopeni, CNP 1891017471345
                                sub, nr. J23/2086/2008, cod unic de înregistrare
  2. În urma cesiunii de părți sociale asociații societății
                                24139988, care a fost înregistrat sub, nr. 19527 din
vor fi:
  IORDACHE FLORENTINA, cetățean român,            10.04.2009.
domiciliată în com. Ciolpani, județul Ilfov, născută la data    (106/1.070.572)
de 12.04.1972, identificată cu CI, seria IF, nr. 051334,
eliberată la data de 12.05.2004 de Poliția orașului
Otopeni, CNP 2720412470077- 90% din capitalul social              Societatea Comercială
al S.C. FLORI ALINA ȘI ALEX S.R.L. respectiv 18 părți            MEDAL BADOR IMPEX - S.R.L.
sociale a cate 10 lei fiecare, în valoare totală de 180 lei,
aport în numerar și                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC, NR. 01/09.04.2009
  ZDARCA BOGDAN-ALEXANDRU, cetățean român,            Subsemnatul DAL MEHMET cetățean turc, sex
domiciliat în Ors Otopeni, str. Floare de Cais, nr. 11,     masculin, născut la data de 01.01.1964 în Turcia,
bl B3-1, sc. 1, ap. 2 județul Ilfov, născut la data de
                                domiciliat în Turcia Loc. Istanbul, Zeitin sumer 65/3
17.10.1989, în Buftea, identificat cu CI, seria IF,
                                posesor al pașaportului nr. TR-U, nr.: 337122, în calitate
nr. 032984, eliberată la data de 13.10.2003 de Poliția
Otopeni, CNP 1891017471345 - 10% din capitalul social      de asociat unic al S.C. MEDAL BADOR IMPEX S.R.L.,
al S.C. FLORI ALINA ȘI ALEX S.R.L. respectiv 2 părți      J23/426/2009, CUI 25164440 sediu social în Oraș
sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 20 lei,   Voluntari, șos. Afumați, nr. 86, Complex Smart Expo
aport în numerar                        Construct, Stand B8, Jud. Ilfov, am decis următoarele:
  3. se numește în funcția de Administrator, pe o        Art 1 Se declară punctul de lucru al societății în
perioadă nelimitată IORDACHE FLORENTINA, cetățean        Complexul Comercial Dragonul Roșu 5, spațiul
român, domiciliată în com. Ciolpani, Județul Ilfov, născută   comercial, nr. 218 din str. Dragonul Roșu, nr. 1-10,
la data de 12.04.1972, identificată cu CI, seria IF,      Com. Dobroiesti, Sat Fundeni, Jud. Ilfov
nr. 051334, eliberată la data de 12.05.2004 de Poliția       Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății
orașului Otopeni, CNP 2720412470077
                                rămân neschimbate.
  4. Se revocă din funcția de Administrator dna
BUDULUSI MIRELA-ALINA                        (107/1.070.573)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009                 31

         Societatea Comercială               6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor
         DIAS-MOTORS - S.R.L.              imobiliare proprii sau închiriate.;
                                  7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
       HOTĂRÂREA NR. 1/06.03.2009
                                și autovehicule rutiere ușoare.
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR DIN              Se împuternicește Miroiu Mihaela Camelia,
   S.C. DIAS MOTORS S.R.L., CU SEDIUL ÎN           domiciliată în orașul Otopeni, strada Drumul Gării Odai,
 COM. BALOTESTI, CALEA BUCURE TILOR, NR.29,           nr. 4, identificată cu CI, seria IF, nr. 094792, eliberată de
 JUD. ILFOV, INREGISTRAT LA O.R.C. ILFOV SUB          SPCLEP Otopeni, la data de 19.09.2005.
   NR. J23/1516/14.05.2008, C.U.I. 23315164,           Redactat și procesat de Consilier Juridic Miroiu
       CAPITAL SOCIAL 200 LEI               Mihaela Camelia, în 8(opt) exemplare, astăzi
  Noi, asociații societății:                 06.03.2009, data semnării din care (șapte) s-au înmânat
  - KALOGERIDIS GEORGIOS, cetățean grec, născut        părților.
la data de 20.07.1966 în Thesaloniki, Grecia, domiciliat în     (108/1.070.574)
Grecia, Polikastro - Kilkis, str. M. Alexandrou, nr. 125,
61200, identificat cu PA, nr. AB3523533, eliberat de
                                         Societatea Comercială
Autoritățile grecești la data de 20.12.2006, care deține
                                         DIAS-MOTORS - S.R.L.
5 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de
50 lei, aport în numerar, reprezentând 25% din capitalul                NOTIFICARE
social al S.C. DIAS MOTORS S.R.L.;
  - KOTSARIS DIMITRIOS, cetățean grec, născut la         Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
data de 11.08.1961 în kilkis, Grecia, domiciliat în Grecia,   Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Kilkis, str. Papatheofiloy, nr. 3, 61100, identificat cu PA,  prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
nr. AB3189921, eliberat de Autoritățile grecești la data de   republicată, cu modificările și completările ulterioare,
12.12.2006, care deține 5 părți sociale a câte 10 lei      depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
fiecare, în valoare totală de 50 lei, aport în numerar,     societății comerciale DIAS-MOTORS S.R.L., cu sediul în
reprezentând 25% din capitalul social al S.C. DIAS       ORAȘ OTOPENI, județ Ilfov, Calea BUCUREȘTILOR,
MOTORS S.R.L.;                         nr. 248, înregistrată sub, nr. J23/1516/2008, cod unic de
  - PAPADOPOULOS ALEXIOS, cetățean grec, născut        înregistrare 23315164, care a fost înregistrat sub
la data de 20.02.1959, în Kozani, Grecia, domiciliat în     nr. 19591 din 10.04.2009.
Grecia, Thesaloniki, str Notara, nr. 66, identificat cu PA,     (109/1.070.575)
nr. AB 5809036, eliberat de Autoritățile grecești la data de
20.12.2006, care deține 10 părți sociale a câte 10 lei
                                        Societatea Comercială
fiecare, în valoare totală de 100 lei, aport în numerar,
                                      EXIMCOM VALENTINO 94 - S.R.L.
reprezentând 50% din capitalul social al S.C. DIAS
MOTORS S.R.L.;                                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Am hotărât cu unanimitate de voturi să convocăm                NR. 21/09.04.2009
Adunarea Generală a asociaților, renunțând la
                                  Subsemnatul BACIU PAUL DAN, cu domiciliul în Oraș
formalitățile de convocare prevăzute de lege, adunarea
                                Chitila, localitatea Chitila, str. Nuferilor, nr. 4, Jud. Ilfov,
fiind legal constituită cu prezența asociaților deținători ai
                                legitimat cu CI, seria IF, nr. 211927, eliberată de
întregului capital social.
                                S.P.C.E.P biroul Buftea la data de 12.01.2009,
  Potrivit Legii, nr. 31/1990 cu modificările și
                                CNP 1680326434521, azi 09.04.2009 la sediul societății,
completările ulterioare, adunarea generală a asociaților a
                                în calitate de asociat unic, AM HOTĂRÂT:
adoptat următoarea
                                  1. Deschiderea unul nou Punct de Lucru la adresa din
  HOTĂRÂRE:
                                Oraș Chitila, Localitatea Chitila în Piața Agroalimentară
  Art. 1 Se schimbă sediul social al societății comerciale
                                Chitila, Str. Banatului, nr. 14, Spațiul, nr. 7, având la baza
Dias Motors S.R.L. în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor,
                                Contractului de Subînchiriere cu nr. 85/05.04.2009 cu
nr. 248, județul Ilfov,.
                                Primăria Orașului Chitila.
  Art. 2 Se suplimentează obiectul de activitate cu
                                  Redactat și dactilografiat în patru exemplare originale,
următoarele activități secundare.
                                la sediul societății.
  6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
proprii;                              (110/1.070.578)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2709/19.V.2009
          Societatea Comercială                   cu vânzare predominant de produse alimentare, băuturi
            AYLIN - S.R.L.                     și tutun, în domeniu principal de activitate Cod CAEN
                                        494 - Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare,
          HOTĂRÂREA                          activitate principal Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR                     de mărfuri;
    S.C. AYLIN S.R.L. NR. 1/06.03.2009                     2. Activitatea principal care se schimbă va fi activitate
  POPE TI - LEORDENI, STR. OLTENIŢEI, NR. 19,                 secundară.
   BL. T1-1, SC. 1, ET. 1, AP. 5, JUD. ILFOV                  Celelalte clauze din actul constitutiv, rămân
      J23/338/2004; C.U.I. 16220550                    neschimbate.
  Subsemnații                                    (111/1.070.581)
  POPESCU GHEORGHE, cetățean român, născut la
data de 03. 12. 1974, în București, sector 5, domiciliat în
oraș Popești - Leordeni, str. Olteniței, nr. 19, bl. T1-1,                      Societatea Comercială
sc. 1, et. 1, ap. 4, jud. Ilfov, identificat cu CI, seria IF,                       AYLIN - S.R.L.
nr. 038994, eliberată de Poliția Jilava, la data de
12.01.2004, CNP 1741203472519, POPESCU MONICA                                NOTIFICARE
MIHAELA, cetățean român, născută la data de                    Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
17.09.1978, în București, sector 5, domiciliată în oraș            Tribunalul București notifică, în conformitate cu
Popești - Leordeni, str. Olteniței, nr. 19, bl. T1-1, sc. 1,          prevederile art. 204, alin. (5) din Legea, nr. 31/1990,
et. 1, ap. 4, jud. Ilfov, identificata cu CI, seria IF,            republicată, cu modificările și completările ulterioare,
nr. 038995, eliberată de Poliția Jilava, la data de              depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
12.01.2004, CNP 2780917472514, în calitate de asociați
                                        societății comerciale AYLIN S.R.L., cu sediul în ORAȘ
ai S.C. AYLIN S.R.L.
                                        POPEȘTI LEORDENI, județ Ilfov, Str. OLTENIȚEI, nr. 19,
  HOTĂRÂM
                                        bloc T1-1, scara 1, etaj 1, ap. 5, înregistrată sub
  1. Schimbarea domeniului principal Cod CAEN
                                        nr. J23/338/2004, cod unic de înregistrare 16220550,
471 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate și
                                        care a fost înregistrat sub nr. 19637 din 10.04.2009.
a activității principale de activitate Cod CAEN
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,                (112/1.070.582)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                &JUYDGY|366084|
        şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, os. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2709/19.V.2009 conţine 32 de pagini.           Preţul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO