Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2009 2553 - PDF

VIEWS: 133 PAGES: 32

									                          PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2553       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Miercuri, 13 mai 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         ALBERTA - S.R.L.                      VLAD ET COMPANY - S.N.C.
            Brăila                        comuna Plopu, județul Brăila

          HOTĂRÂREA NR. 1                           HOTĂRÂRE

          din 10 aprilie 2009                          a A.G.A.
                                  Subsemnații Vlad Costică, cetățean român, CNP
  Subsemnații Sava Lucian și Malacu Lăcrămioara
                                 1540813093940, domiciliat în satul Plopu, oraș Ianca,
Elena, în calitate de asociați la S.C. ALBERTA - S.R.L. au
                                 jud. Brăila, identificat cu C.I. seria XR nr. 106146 eliberată
hotărât astăzi, 10.04.2009, suspendarea activității
                                 de Poliția Ianca la data de 13.11.2002 și Vlad Victoria,
societății începând cu 10.04.2009 pe o perioadă de        cetățean român, CNP 2550723104978, domiciliată în
3 (trei) ani.                          satul Plopu, oraș Ianca, jud. Brăila, identificată cu C.I.
   (1/1.071.048)                        seria XR nr. 106145 eliberată de Poliția Ianca la data de
                                 13.11.2002, în calitate de asociați la societatea sus-
        Societatea Comercială              menționată, de comun acord hotărâm;
         DEDAL COM - S.R.L.                 - suspendarea activității pe o perioadă de trei ani
            Brăila                  începând cu data de 15.04.2009.
                                  S-a încheiat prezenta în 4 exemplare, astăzi,
          HOTĂRÂREA NR. 1                13.04.2009.
           din 1.04.2009                  (3/1.071.050)

  Subsemnații Dicu Afrodita Lili și Dicu Mihai Coriolan,            Societatea Comercială
asociații firmei S.C. DEDAL COM - S.R.L., cu sediul în              REAL GOLD - S.R.L.
Brăila, Str. Plantelor nr. 11, județul Brăila, înregistrată la              Brăila
ORC Brăila cu J 09/468/16.05.1995 am hotărât de comun
acord, dizolvarea societății, nemaiavând condiții de plată             HOTĂRÂREA NR. 1
pentru desfășurarea activității.                         din 21.04.2009, a AGA
  Lichidarea societății se va face de către asociați,       Popa Cătălin și Popa Adrian, în calitate de asociați la
neexistând active.                        S.C. REAL GOLD - S.R.L., în baza art. 191, 192 din
  (2/1.071.049)                        Legea nr. 31/1990, republicată cu modificări, în
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

unanimitate, reprezentând 100 % capitalul social, am            Societatea Comercială
hotărât dizolvarea societății, în baza hotărârii adunării      MAGNUS MAGIC 2004 - S.R.L., Constanța
generale, cf. art. 227 alin. 1, lit. d) din Legea nr. 31/1990,        județul Constanța
rep. cu modificări.
  În conformitate cu art. 235, asociații, odată cu                HOTĂRÂREA NR. 1
dizolvarea, hotărăsc ca activele rezultate ca urmare a
stingerii pasivului să fie împărțite acestora conform cotei              din 20.04.2009
de participare la capitalul social. Operațiunile în acest
                                  Subsemnatul Marin Gheorghe, asociat unic în cadrul
sens vor fi efectuate de către asociați.
  Executarea dizolvării se va face la data expirării      societății sus-menționate, am hotărât suspendarea
termenului de opoziție de 30 zile, conform art. 234 din     activității SC MAGNUS MAGIC 2004 – S.R.L., începând
Legea nr. 31/1990, republicată.                 cu data de 20.04.2009, pentru o perioadă de 3 ani.
   (4/1.071.051)                         Redactat și semnat sub semnătură privată în patru
                                 exemplare astăzi, 20.04.2009.
        Societatea Comercială
      IULIFLORA GARDEN - S.R.L.                (8/1.071.661)
            Brăila
                                       Societatea Comercială
          HOTĂRÂREA NR. 1                   CLOVER GROUP - S.R.L., Constanța
           din 21.04.2009,                      județul Constanța
          a adunării generale
  Subsemnații Ghiga Dumitru Georgel Iulian și Ghiga               HOTĂRÂREA NR. 19
Florica, în calitate de asociați, am hotărât suspendarea          din 28.04.2009 a asociatului unic
activității S.C. IULIFLORA GARDEN - S.R.L. pe o
perioadă de maximum 3 ani, începând cu data de 22          Asociatul unic al SC CLOVER GROUP - S.R.L., cod
aprilie 2009 până la 22 aprilie 2012.              fiscal 16900319, cu sediul în loc. Constanța, Bd. Tomis
   (5/1.071.052)                        nr. 283, bl. T10, sc. B, et. 9, ap. 84, județul Constanța,
                                 întrunită la data de 28.04.2009 a aprobat:
       Societatea Comercială
      TRANSBALCAN AUTO - S.R.L.                 1. Închiderea punctului de lucru de la adresa din
           Brăila                   localitatea Lumina, Str. Narciselor nr. 76, județul
                                 Constanța.
            HOTĂRÂRE                   2. Suspendarea temporară a activității pe o perioadă
  Subsemnatul Balcan Ionel, legitimat cu C.I. seria XR     de maxim 3 (trei) ani de la data de 29.04.2009.
nr. 056698, respectiv Balcan Eliza Magdalena, legitimată
                                   (9/1.071.662)
cu C.I. seria XR 054666, asociați ai S.C. TRANSBALCAN
AUTO - S.R.L., suspendăm activitatea societății pe o
                                       Societatea Comercială
perioadă de 3 (trei) ani începând din data de 1.05.2009.
   (6/1.071.053)                           MARYCOM-STAR - S.R.L., Constanța
                                        județul Constanța
        Societatea Comercială
         ANGEDUZA - S.R.L.                         HOTĂRÂREA NR. 1
            Brăila
                                           din 29.04.2009
          HOTĂRÂREA NR. 1                 Subsemnata Popovici Ana-Maria, asociat unic în
           din 23.04.2009               societate, am hotărât:
  Subsemnatele Anghel Marcela și Tăbăcaru Angela, în        Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
calitate de asociate la S.C. ANGEDUZA - S.R.L., am        de 3 (trei) ani, începând cu data semnării prezentei
hotărât suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
                                 hotărâri.
începând cu data de 23.04.2009.
  Redactată astăzi, 23.04.2009 în 4 exemplare.           Redactată astăzi, 20.04.2009 în 3 exemplare originale,
  S-au eliberat părții 3 exemplare.               sub semnătură privată.
   (7/1.071.054)                          (10/1.071.663)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009               3

      Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    ANCORA IMPEX - S.R.L., Constanța             ART STYLE PROJECT - S.R.L., Constanța
       județul Constanța                      județul Constanța

         HOTĂRÂREA NR. 1                        HOTĂRÂREA NR. 1
           din 29.04.2009                     din 27.04.2009 a asociaților
  Subsemnata Bălan Victor și Codin Ion, asociați în       La această ședință au participat asociații Cârstocea
societate, am hotărât:                    Florin, Pavel Cornelius, Andreiaș Cristian-Marius, ce
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă  dețin împreună 100 % capitalul social și care au hotărât,
de 3 (trei) ani, începând cu data semnării prezentei     în unanimitate, suspendarea activității societății S.C. ART
hotărâri.                           STYLE PROJECT – S.R.L. pentru o perioadă de 36 de
  Redactată astăzi, 29.04.2009 în 3 exemplare originale,   luni calendaristice socotite de la data înregistrării
sub semnătură privată.                    respectivului act adițional la Oficiul Registrului Comerțului
  (11/1.071.664)                      Constanța.
                                 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
       Societatea Comercială              neschimbate.
   IMCO - S.R.L., Ovidiu, județul Constanța           (15/1.071.668)

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                    Societatea Comercială
                                     MARKANT - S.R.L., Constanța
  Subsemnații Mociu Ion și Onica Marius, asociați în
                                       județul Constanța
cadrul Societății Comerciale IMCO – S.R.L., am hotărât
suspendarea activității societății pentru 3 ani, începând            HOTĂRÂREA NR. 1
cu 1.05.2009.
  Act redactat astăzi, 30.04.2009, sub semnătură        din 27.04.2009 a adunării generale a asociaților
privată, în 4 exemplare originale.                La această ședință au participat asociații Cârstocea
  (12/1.071.665)                      Florin, Pavel Cornelius, Petrescu Dan și Toma Viorel, ce
                               dețin împreună 100 % capitalul social și care au hotărât,
       Societatea Comercială              în unanimitate, suspendarea activității societății S.C.
     IMCO GIR 2000 - S.R.L., Ovidiu           MARKANT – S.R.L. pentru o perioadă de 36 de luni
        județul Constanța               calendaristice socotite de la data înregistrării
                               respectivului act adițional la Oficiul Registrului Comerțului
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              Constanța.
  Subsemnații Mociu Ion și Constantinescu Victoria,       Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
asociați în cadrul Societății Comerciale IMCO GIR 2000 –   neschimbate.
S.R.L., am hotărât suspendarea activității societății       (16/1.071.669)
pentru 3 ani, începând cu 1.05.2009.
  Act redactat astăzi, 30.04.2009, sub semnătură             Societatea Comercială
privată, în 4 exemplare originale.                   LUCDRAGO - S.R.L., Constanța
                                       județul Constanța
  (13/1.071.666)

       Societatea Comercială                         HOTĂRÂRE
    ERDI - NAR COM - S.R.L., Constanța                    a adunării generale
        județul Constanța                Subsemnații:
                                 Beșe Dragoș, Cristian Lucian și Cristian Ramona-
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                               Georgiana, în calitate de asociați ai S.C. LUCDRAGO –
  Subsemnata Suliman Narciza, asociat unic în cadrul     S.R.L., am hotărât suspendarea activității firmei
Societății Comerciale ERDI – NAR COM – S.R.L., am       începând cu data de 30.04.2009 până la data de
hotărât suspendarea activității societății pentru 3 ani,   29.04.2012.
începând cu 29.04.2009.                     Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 (cinci)
  Redactat și semnat azi, 29.04.2009 în patru exemplare   exemplare originale, sub semnătură privată la data de
originale, sub semnătură privată.               30.04.2009.
   (14/1.071.667)                        (17/1.071.670)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

      Societatea Comercială                SOCIETATEA PROFESIONALA DE CONSILIERI
    MARLO BEAUTY - S.R.L., Constanța              JURIDICI DRANICEANU VALERIA - S.R.L.
       județul Constanța                    Constanța, județul Constanța

                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                 Subsemnata Draniceanu Valerica, asociat unic în
 din 29.04.2009 a adunării generale a asociaților       Societatea Profesională de Consilieri Juridici Draniceanu
  Subsemnații Miron Cătălina-Veronica și Ionescu Ana-     Valeria – S.R.L., am hotărât;
Simona, asociați la Societatea Comercială MARLO          1. Se suspendă activitatea Societății Profesionale De
BEAUTY – S.R.L., am hotărât:                  Consilieri Juridici Draniceanu Valeria – S.R.L., pentru o
                                perioadă de trei ani începând cu data de 30.04.2009.
  Art. 1. Suspendarea activității începând cu data de
                                 Prezenta hotărâre s-a constituit sub semnătură privată
29.04.2009 până la 28.04.2012.                 azi, 30.04.2009, într-un număr de 3 (trei) exemplare.
  Act sub semnătură privată, redactat și listat în 3 (trei)    (21/1.071.674)
exemplare originale.
  (18/1.071.671)                              Societatea Comercială
                                      HC LENI & IZA – S.R.L.
        Societatea Comercială                   Constanța, județul Constanța
       ADDSIN - S.R.L., Constanța
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
         județul Constanța
                                 Subsemnata Hira Eleonora, asociat în cadrul societății
         HOTĂRÂREA NR. 1               comerciale sus-menționate, am hotărât:
                                 1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
    din 2009 la actul constitutiv al societății       începând cu data de 30.04.2009.
  Subsemnata Sindrilaru Adriana, asociat unic în cadrul     Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
                                ORCT Constanța astăzi, 30.04.2009, sub semnătură
societății comerciale mai sus menționate, am hotărât:
                                privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
  Suspendarea activității societății pentru o perioadă de
                                și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
trei ani începând cu 30 aprilie 2009.             răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
   (19/1.071.672)                      467/23.04.2009.
                                  (22/1.071.675)
       Societatea Comercială
     DANA-STEL - S.R.L., Constanța                   Societatea Comercială
        județul Constanța                    GLOBAL SYSTEMS GROUP - S.R.L.
                                     Constanța, județul Constanța
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Subsemnații Nurciu Marioara și Nurciu Stelian,
                                 Subsemnații Ionescu Sebastian și Coman Gabriela
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,    Tincuța, asociați în cadrul societății comerciale
am hotărât:                          sus-menționate, am hotărât:
  1. Se închide punctul de lucru din Constanța, str.       Se suspendă temporar activitatea societății, începând
Bogdan Vodă nr. 16, județul Constanța.             cu data de 1.05.2009 până la data de 31.12.2010.
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,       (23/1.071.676)
începând cu data de 30.04.2009.                      Societatea Comercială
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul      AMUZAMENT INTERNATIONAL - S.R.L.
ORCT Constanța astăzi, 30.04.2009, sub semnătură            Mangalia, județul Constanța
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe                HOTĂRÂREA NR. 1/2009
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.               a AGA
466/23.04.2009.                         Subsemnații Luca Gabriela-Camelia și Luca Lucian,
  (20/1.071.673)                       asociați, am hotărât:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                5

  1. Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă de trei   Turcia, având reședința în Constanța, Aleea Egretei nr. 1,
ani, începând cu data semnării, Încheierii judecătorului    bl. C1, ap. 30, jud. Constanța, posesor al pașaportului
delegat.                            seria Tr-L nr. 260293, eliberată de autoritățile din Turcia,
  2. Se închide punctul de lucru în Mangalia, Str.       în nume propriu, în calitate de asociat la SC FIRST OIL
Frumoasei, Rest Cazinou (cofetărie), nr. 13, jud.        COMPANY – S.R.L., am hotărât:
Constanța.                             1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 (trei) ani.
  (24/1.071.677)                         Încheiat astăzi, 30.04.2009 în 4 exemplare sub
                                semnătură privată.
       Societatea Comercială
                                   (27/1.071.680)
       SIBERIAN TRANS - S.R.L.
      Mangalia, județul Constanța                    Societatea Comercială
                                       MICRO CONNECT - S.R.L.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                      Constanța, județul Constanța
          a asociatului unic
  Subsemnatul Tecuci Ion, asociat unic, am hotărât:               HOTĂRÂREA NR. 1
  Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă de trei      din 24.04.2009 la actul constitutiv al Societății
ani, începând cu data pronunțării, Încheierii judecătorului      Comerciale MICRO CONNECT – S.R.L.
delegat.
                                  Subsemnatul Crețu Marian, în calitate de asociat unic
  Întocmită azi, 29.04.2009, în 4 ex. originale, sub
                                al S.C. MICRO CONNECT – S.R.L., am hotărât
semnătură privată.
   (25/1.071.678)                       următoarele:
                                  Art. 1. Suspendarea activității începând cu data
       Societatea Comercială               semnării prezentului act pe o perioadă de trei ani.
        SUNNY-VET - S.R.L.                 S-a solicitat prezentul înscris sub semnătură privată.
      Mangalia, județul Constanța              Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân în
                                continuare valabile.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                 (28/1.071.681)
          a asociatului unic                     Societatea Comercială
  Subsemnatul Savescu Mihai, asociat unic, am hotărât:           SWEET - S.R.L., Constanța
  1. Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă de trei           județul Constanța
ani, începând cu data semnării, Încheierii judecătorului
delegat.                                     HOTĂRÂREA NR. 1
  Întocmită azi, 29.04.2009, în 4 ex. originale, sub
semnătură privată.                              din 2009 la actul constitutiv
  (26/1.071.679)                                  al societății
                                  Subsemnații Giuroiu Teodora și Gheorghe Bogdan
       Societatea Comercială               Constantin, asociați ai societății comerciale sus-
      FIRST OIL COMPANY - S.R.L.              menționate, am hotărât:
   Lazu, comuna Agigea, județul Constanța            Se suspendă activitatea pentru o perioadă de trei ani
                                începând cu 29 aprilie 2009.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                  (29/1.071.682)
  Subsemnații:
  Uysal Zeki, cetățean turc, cunoscător al limbii române,          Societatea Comercială
fiul lui Ahmet și Aysel, născut la data de 20.07.1974 în         EUROFOND CONSULTING - S.R.L.
localitatea Konya, Turcia, domiciliat în Turcia și cu           Constanța, județul Constanța
reședința în loc. Lumina, Strada Mare nr. 2A, jud.
Constanța, identificat cu permis de ședere temporară              HOTĂRÂREA NR. 1/2009
pentru cetățeni străini seria ROU 0144151 eliberată de
autoritățile mun. Constanța/19.12.2007, CNP                a adunării generale a asociaților
7740720130011 în nume propriu în calitate de asociat la      Subsemnații Săvescu Jeni și Dinu Ilie, asociați în
SC FIRST OIL COMPANY – S.R.L.                  cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
  Sen Serkan, cetățean turc, cunoscător al limbii        Se suspendă activitatea pentru o perioadă de 3 (trei)
române, fiul lui Ali Riza și Turkan, născut la data de     ani începând cu 29 aprilie 2009.
13.06.1977 în Elazig, Turcia, cu domiciliul stabil în Elazig,    (30/1.071.683)
 6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       ATRACTIV PLUS - S.R.L.                 DANI CONSTRUCT HOLDING - S.R.L.
      Constanța, județul Constanța                Constanța, județul Constanța

       HOTĂRÂREA NR. 1/2009                       HOTĂRÂREA NR. 1
  Subsemnta Mihu Irina, asociat unic în cadrul societății   din 29.04.2009 a adunării generale a asociaților
comerciale sus-menționate, am hotărât suspendarea
                                Subsemnatul Cristu Dan, asociat unic al societății
activității, respectiv începând de la data de 30.04.2009
                               comerciale sus-menționate, am hotărât:
până la data de 30.04.2012.
                                Art. 1. Suspendarea activității începând cu data de
  Prezentul înscris a fost redactat și semnat astăzi,
                               29.04.2009 până la 28.04.2012.
30.04.2009, sub semnătură privată, 4 exemplare.
                                Act sub semnătură privată redactat și listat în 3 (trei)
  (31/ 1.071.684)
                               exemplare originale.
                                 (35/1.071.688)
       Societatea Comercială
      ALTI 2007 - S.R.L., Constanța
                                      Societatea Comercială
         județul Constanța
                                     DIMENSION SERV - S.R.L.
                                    Constanța, județul Constanța
       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Subsemnatul Alecu Albert-Constantin, asociat unic în           HOTĂRÂREA NR. 1/2009
cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
                                Subsemnatul Pavel Daniel, asociat în cadrul societății
  Suspendarea activității pentru o durată de 3 ani
                               comerciale sus-menționate, am hotărât:
începând cu 1 mai 2009.
                                1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
  (32/1.071.685)
                               începând cu data de 30.04.2009.
                                Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
       Societatea Comercială
                               ORCT Constanța astăzi, 30.04.2009, sub semnătură
    LEO & ALEXIA CONSTRUCT - S.R.L.
                               privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
   Mihai Kogălniceanu, județul Constanța
                               și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
      HOTĂRÂREA NR. 1/29.04.2009            răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
                               622/28.04.2009.
      a adunării generale a acționarilor          (36/1.071.689)
  Subsemnații Dumitrescu Cristina Marilena și Ciobanu
Gabriel, asociați în cadrul S.C. LEO & ALEXIA               Societatea Comercială
CONSTRUCT – S.R.L., am hotărât:                     COM ALEXIS TRADE - S.R.L.
  Art. 1. Începând cu data de 1.05.2009 se suspendă          Constanța, județul Constanța
activitatea SC LEO & ALEXIA CONSTRUCT – S.R.L. pe
o perioadă de 3 ani.                            HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Prezentul înscris a fost redactat la data de 29.04.2009        la actul constitutiv al societății
sub semnătură privată, într-un număr de 3 exemplare.
                                Subsemnatul Alexe Ștefan, asociat unic în cadrul
  (33/1.071.686)
                               societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
                                Suspendarea activității pentru o durată de trei ani
       Societatea Comercială
                               începând cu 30 aprilie 2009.
      SUD-EST TRADING - S.R.L.
                                 (37/1.071.690)
      Moșneni, județul Constanța
                                      Societatea Comercială
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                     GAMES FOR ALL - S.R.L.
       din 2009 a asociatului unic                Constanța, județul Constanța
  Subsemnatul Chirtibusi Gheorghe, în calitate de
asociat unic, am hotărât:                          HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Se suspendă activitatea societății pentru o perioadă de   Subsemnata Tulea Oana, asociat în cadrul societății
3 (trei) ani, începând cu data pronunțării Încheierii    comerciale sus-menționate, am hotărât:
judecătorului delegat.                     1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
  Întocmită azi, 7.04.2009, în 4 ex. originale, sub     începând cu data de 30.04.2009.
semnătură privată.                       Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
  (34/1.071.687)                      ORCT Constanța astăzi, 30.04.2009, sub semnătură
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009               7

privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți    Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată sub
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        semnătură privată astăzi, 29.04.2009.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.   (41/1.071.695)
631/28.04.2009.
  (38/1.071.691)                             Societatea Comercială
                                    EUROSTAR SERVICE S&2T - S.R.L.
        Societatea Comercială
       TUANI - S.R.L., Constanța                  Hârșova, județul Constanța
         județul Constanța
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                     din 29.04.2009 a asociatului unic
  Subsemnata Tulea Anișoara Elena, asociat în cadrul
                                 Subsemnatul Potlog Tudor, asociat unic al S.C.
societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
  1. Se închid punctele de lucru din:            EUROSTAR SERVICE S&2T – S.R.L., am hotărât:
  - Constanța, str. Ion Roată nr. 1, județul Constanța;     Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
  - Constanța, str. Theodor Burada nr. 7;          de 3 ani, începând cu data de 1.05.2009.
  - Constanța, str. Theodor Burada nr. 30;           Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată sub
  - Constanța, str. Theodor Burada nr. 30;          semnătură privată astăzi, 29.04.2009.
  - Constanța, Șos. Mangaliei nr, 82, Allpin Center, mag.    (42/1.071.696)
nr. 16.
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,          Societatea Comercială
începând cu data de 30.04.2009.
                                   COMPLEX VISCEA - S.R.L., Constanța
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
                                      județul Constanța
ORCT Constanța astăzi, 30.04.2009, sub semnătură
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe                HOTĂRÂREA NR. 1/2009
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.        la actul constitutiv al societății
630/28.04.2009.
   (39/1.071.693)                       Subsemnatul Vascea Apostol, asociat unic în cadrul
                                societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
       Societatea Comercială                Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de trei
   LIAGO AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.            ani, începând cu 29 aprilie 2009.
     Constanța, județul Constanța               (43/1.071.697)
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                       Societatea Comercială
  Subsemnații Golea Aurel și Golea Corina Mihaela,            NICA JUNIOR - S.R.L., Săcele
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
                                        județul Constanța
am hotărât dizolvarea și radierea societății începând cu
data de 1.04.2009.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Declarăm că nu există datorii către stat și terțe
persoane, cf. art. 22. alineat 1, litera d din Legea nr.     Adunarea generală a asociaților S.C. NICA JUNIOR –
31/1990 republicată și modificată.               S.R.L., prin asociatul unic Nica Iosiv, întrunită în ședința
  (40/1.071.694)                       din data de 29.04.2009 a hotărât următoarele:
                                 1. Suspendarea activității pe o perioadă de trei ani.
       Societatea Comercială
  ATIS - S.R.L., Hârșova, județul Constanța           Restul clauzelor actelor constitutive rămân
                                neschimbate.
         HOTĂRÂREA NR. 1                 Prezentul act constitutiv a fost adoptat cu respectarea
     din 29.04.2009 a asociatului unic          dispozițiilor legale de fond și de formă prevăzute de
                                Legea nr. 31/1990 republicată, este înscris sub
  Subsemnatul Ali Tair, asociat unic al S.C. ATIS –
S.R.L., am hotărât:                      semnătură privată și a fost încheiat astăzi, 29.04.2008 în
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă  4 (patru) exemplare originale.
de 3 ani, începând cu data de 1.05.2009.              (44/1.071.698)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

       Societatea Comercială                Art. 1. Începând cu data de 1.05.2009 se suspendă
       VEGA HOLLIDAY - S.R.L.              activitatea firmei S.C. ACL DISTRIBUTION – S.R.L.
      Constanța, județul Constanța            pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 30.04.2012.
                                  (48/1.071.702)
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                       Societatea Comercială
      la actul constitutiv al societății                 CABYDEN - S.R.L.
  Subsemnatul Ciobota Florica, asociat unic în cadrul          Constanța, județul Constanța
societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de trei          HOTĂRÂREA NR. 1/2009
ani, începând cu 30 aprilie 2009.                 Subsemnatul Buracai Ismet, asociat în cadrul societății
   (45/1.071.699)                      comerciale sus-menționate, am hotărât:
                                 1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
       Societatea Comercială              începând cu data de 30.04.2009.
        UNIK TRADE - S.R.L.                Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
      Năvodari, județul Constanța            ORCT Constanța astăzi, 30.04.2009, sub semnătură
                                privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
  Subsemnata Petcu Georgiana Ioana, asociat în cadrul     răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
societății comerciale sus-menționate, am hotărât:       636/28.04.2009.
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,       (49/1.071.703)
începând cu data de 30.04.2009.
                                       Societatea Comercială
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
                                    LEIN SERVIMEX - S.R.L., Constanța
ORCT Constanța astăzi, 30.04.2009, sub semnătură
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți          HOTĂRÂREA NR. 1/2009
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.        a adunării generale a asociaților
635/28.04.2009.                               S.C. LEIN SERVIMEX - S.R.L.
  (46/1.071.700)                        Subsemnații, Rusen Gheorghe și Rotlein Mircea Dan,
                                în calitate de asociați ai S.C. LEIN SERVIMEX - S.R.L. în
       Societatea Comercială              ședința adunării generale a asociaților din data de
        SEA STONE - S.R.L.               27.04.2009, am hotărât următoarele:
      Constanța, județul Constanța              Art. 1. Suspendarea activității S.C. LEIN SERVIMEX -
                                S.R.L., conform Legii nr. 31/1990 a societăților
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              comerciale cu modificările și completările ulterioare, pe o
                                perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.05.2009.
  Subsemnații Dumitrescu Alexandru Bogdan și
                                 Redactarea documentului s-a făcut în data de
Dumitrescu Carmen, asociați în cadrul societății
                                27.04.2009 în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată.
comerciale sus-menționate, am hotărât:
                                  (50/1.071.704)
  - se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
începând cu 1.05.2009.                           Societatea Comercială
  Act redactat astăzi, 29.04.2009, sub semnătură            DINCER PLAST - S.R.L., Cobadin
privată, în 4 exemplare originale.                      județul Constanța
  (47/1.071.701)
                                          DECIZIA NR. 3
       Societatea Comercială
      ACL DISTRIBUTION - S.R.L.                  din 22.04.2009, a asociatului unic
      Constanța, județul Constanța              Subsemnatul Ali Dincer, în calitate de administrator în
                                cadrul S.C. DINCER PLAST - S.R.L., am hotărât:
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                1. se suspendă temporar activitatea societății, pe o
                                perioadă de trei ani, respectiv de la data de 24.04.2009
           din 30.04.2009              până la data de 23.04.2012.
  Subsemnații Galatan Alexandru și Galatan Cristina, în     Redactat astăzi, 22.04.2009, sub semnătură privată,
calitate de asociați în cadrul societății comerciale sus-   în două exemplare originale.
menționate, am hotărât:                      (51/1.071.705)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009              9

        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
        TERAFARM - S.R.L.                 BALSIKA - S.R.L., comuna Mihai Viteazu
           Constanța                       județul Constanța

           HOTĂRÂRE                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009

          din 29.04.2009                          a AGA
  Subsemnații Zdru Costin și Zdru Nicoleta, asociați în    Subsemnații Geama Maria și Babalic Gabriela,
cadrul societății comerciale mai sus-menționate am      asociați, am hotărât suspendarea activității societății pe o
hotărât:                           perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.05.2009.
                                Încheiat sub semnătură privată în două exemplare,
  1. se suspendă activitatea societății comerciale pentru
                               azi, 29.04.2009.
3 ani începând cu data de 29.04.2009.
                                 (56/1.071.710)
  Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei)
exemplare sub semnătură privată.                    Societatea Comercială
  (52/1.071.706)                       TRANS ANDREI GROUP - S.R.L., Constanța

       Societatea Comercială                     HOTĂRÂREA NR. 1/2009
     REMESIANA - S.R.L., Constanța
                                         a asociatului unic
       HOTĂRÂREA NR. 1/2009               Subsemnata Huianu Alina, în calitate de asociat unic
                               al S.C. TRANS ANDREI GROUP - S.R.L., având în
  Subsemnata Simionu Camelia, asociat în cadrul
                               vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și
societății sus-menționate, am hotărât: se suspendă
                               modificată, am decis următoarele:
activitatea societății pentru 3 ani, începând cu data de    Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
1.05.2009.                          de 3 ani, începând cu data de 1.05.2009.
  Act redactat astăzi, 30.04.2009, sub semnătură        Întocmit azi, 29.04.2009, în două exemplare originale.
privată, în 4 exemplare.                     (57/1.071.711)
  (53/1.071.707)
                                    Societatea Comercială
      Societatea Comercială               AVEMAR - S.R.L., Năvodari, județul Constanța
  SHINE STAR CLEANING - S.R.L., Constanța
                                          HOTĂRÂRE
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                 din data de 27.04.2009, a adunării generale
          din 29.04.2009                      extraordinare a asociaților
  Subsemnatul    Chiriac    Constantin,    CNP    Subsemnatul, Cacioianu Virgil, asociat unic al S.C.
1861208360317, asociat unic al SHINE STAR          AVEMAR - S.R.L., am hotărât divizarea societății. În urma
CLEANING - S.R.L., am hotărât:                divizării iau ființă societățile CACIOIANU INDUSTRIE -
  - suspendarea activității societății pe o perioadă de 3  S.R.L. și AVEMAR CONTAINER TERMINAL - S.R.L. care
ani începând cu data de 30.04.2009.             vor prelua o parte din patrimoniul S.C. AVEMAR - S.R.L.
  Redactat sub semnătură privată, în trei exemplare, azi,   Se numește expert contabil Adetu Daniela, CNP
                               2660219131226, CUI 20259051, cu carnet 35174L.
data de 29.04.2009.
                                 (58/1.071.712)
   (54/1.071.708)
                                     Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                    DALEA ART - S.R.L., Constanța
      ANDEXIM - S.R.L., Constanța
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/2009
       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                     a adunării generale a asociaților
          a asociatului unic
                                 Subsemnatele Apostol Daniela Mirela, Zaharia Elena
  Subsemnatul Agapie Petrea, asociat unic în cadrul    și Popovici Florentina, asociate în cadrul societății sus-
societății sus-menționate, am hotărât:            menționate, am hotărât:
  se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3    se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
(trei) ani începând cu data de 29.04.2009.          (trei) ani, începând cu data de 27.04.2009.
   (55/1.071.709)                        (59/1.071.713)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

       Societatea Comercială                Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 28.04.2009
    ALEXMARY 2004 - S.R.L., Constanța           în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub semnătură
                               privată.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                (63/1.071.717)

          a asociatului unic                  Societatea Comercială
  Subsemnata Bărbulescu Aurora Gabriela, în calitate      CENTRUL DE INFORMATICĂ ȘI COMUNICAȚII
de asociat unic al S.C. ALEXMARY 2004 - S.R.L., având       ANDREI ȘAGUNA - S.R.L., Constanța
în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și
                                        HOTĂRÂREA NR. 1
modificată, am decis următoarele:
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă             din 24.04.2009
de 3 ani, începând cu 1.05.2009.                 Subscrisa Fundația Cultural Științifică Aromână
  Întocmit azi, 27.04.2009, în două exemplare originale.   „Andrei Șaguna”, cu sediul în Constanța, Strada 1907 nr.
  (60/1.071.714)                      25, cod fiscal 2749560, asociat unic al S.C. CENTRUL DE
                               INFORMATICĂ ȘI COMUNICAȚII ANDREI ȘAGUNA -
       Societatea Comercială              S.R.L., reprezentată de domnul prof. univ. dr. Aurel
    UNIC STAR PROD - S.R.L., Constanța          Papari, în calitate de administrator unic, am hotărât:
                                 Art. 1. Suspendarea activității Societății Comerciale
         HOTĂRÂREA NR. 1               CENTRUL DE INFORMATICĂ ȘI COMUNICAȚII
                               ANDREI ȘAGUNA - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani,
           din 29.04.2009              începând cu data de 24 aprilie 2009.
  Staicu Loredana, în calitate de asociat unic         Art. 2. Prezenta hotărâre este încheiată astăzi,
al S.C. UNIC STAR PROD - S.R.L., am hotărât:         24.04.2009 în 4 exemplare originale și este valabilă sub
  1. suspendarea activității societății pe o perioadă de 3  semnătură privată.
ani de la data 30.04.2009-30.04.2012.               (64/1.071.718)
  Prezenta hotărâre este valabilă ca înscris sub
                                      Societatea Comercială
semnătură privată.
                                   FOUR AS TEAM - S.R.L., Constanța
  (61/1.071.715)
                                        HOTĂRÂREA NR. 1
       Societatea Comercială
    AS IMOBILIARE - S.R.L., Constanța                      din 24.04.2009
                                 Subscrisa Fundația Cultural Științifică Aromână
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              „Andrei Șaguna”, cu sediul în Constanța, Strada 1907 nr.
  Subsemnații Stoianof Sebastian Florin și Onita Aurel,   25, cod fiscal 2749560, asociat unic al S.C. FOUR AS
asociați în cadrul societății mai sus-menționate, am     TEAM - S.R.L., reprezentată de domnul prof. univ. dr.
                               Aurel Papari, în calitate de administrator unic, am hotărât:
hotărât:
                                 Art. 1. Suspendarea activității Societății Comerciale
  se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3
                               FOUR AS TEAM - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani,
ani, începând cu data de 27.04.2009.             începând cu data de 24 aprilie 2009.
  Întocmit azi, 27.04.2009 în 4 exemplare originale, sub    Art. 2. Prezenta hotărâre este încheiată astăzi,
semnătură privată.                      24.04.2009 în 4 exemplare originale și este valabilă sub
   (62/1.071.716)                      semnătură privată.
                                 (65/1.071.719)
      Societatea Comercială
 ANA IMPERIAL TRADING - S.R.L., Constanța                Societatea Comercială
                                  ROSANA MEDICAL - S.R.L., București
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                          NOTIFICARE
 din 28.04.2009, a adunării generale a asociaților
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnatul Vasilescu Silviu-Florian, în calitate de    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
asociat unic al S.C. ANA IMPERIAL TRADING - S.R.L.,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
am hotărât următoarele:                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 1. Începând cu data de 1.05.2009 se suspendă     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
activitatea societății pe o perioadă de 3 (trei) ani.     ROSANA MEDICAL - S.R.L., cu sediul în București, Str.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                 11

Estacadei, nr. 15, bloc P41, scara 2, etaj 2, ap. 25, sector   de 17.07.1980 în mun. București, sector 6, domiciliată în
6, înregistrată sub nr. J 40/8363/2003, cod unic de        București, Str. Estacadei nr. 15, bl. P41, sc. 2, ap. 25,
înregistrare 15530854, care a fost înregistrat sub nr.      sector 6, posesoare a C.I. seria RT nr. 419003, eliberată
34750 din 27.01.2009.                       de SPCEP S1 biroul nr. 3 la data de 12.07.2006, CNP
  (66/950.447)                         2800717460066, pe perioadă nelimitată.
                                   4. Se înființează punct de lucru la adresa: București,
                                 sector 6, str. Valea Oltului nr. 77-79, spațiul în suprafață
      Societatea Comercială                 de 198 mp, în imobilul compus din S+P+4, conform
    ROSANA MEDICAL - S.R.L., București             contractului de închiriere nr. 2/1.11.2008.
                                   Luată la 23.01.2009 și semnată în 3 exemplare
            HOTĂRÂRE                 originale.
       a adunării generale a asociaților             (67/950.448)
  Subsemnații
  Roșca Gheorghe-Dorin, cetățean român, născut la              Societatea Comercială
data de 10.11.1948 în com. Sercaita, jud. Brașov,             ROSE ROYAL CONSULTING - S.R.L.
domiciliat în București, Str. Estacadei nr. 15, bl. P41, sc.             București
2, et. 2, ap. 25, sector 6, identificat cu C.I. seria RR nr.
405940, CNP 1481110400407, eliberată la data de                 DECIZIA NR. 1/21.01.2009
4.08.2006 de către SPCEP S1 biroul nr. 3, asociat cu 18
părți sociale,                              a asociatului unic al S.C. ROSE ROYAL
  Roșca Dorin, cetățean român, născut la data de                 CONSULTING - S.R.L.
24.12.1976 în București, sector 7, domiciliat în București,     Azi, 21.01.2009, la sediul S.C. ROSE ROYAL
Str. Dezrobirii nr. 50, bl. P3, sc. B, et. 3, ap. 26, sector 6,  CONSULTING - S.R.L. din București, sector 6, Str.
posesor al C.I. seria DP nr. 087174, eliberată de DGEIP-     Dreptății nr. 20, bl. E5, sc. 4, ap. 58, et. 2, înmatriculată la
DEP la data de 27.08.2002, CNP 1761224461544,           ORC sub nr. J 40/4999/2004, CUI RO 16285524, asociații
asociat cu 1 parte socială, și                  societății, Dragomir Cătălina-Florentina, cetățean român,
  Roșca Ioana-Ruxandra, cetățean român, născută la       posesoare a C.I. seria RT nr. 411858, eliberată la data de
data de 17.07.1980 în mun. București, sector 6,          29.05.2006 de SPCEP S6 biroul nr. 2, CNP
domiciliată în București, Str. Estacadei nr. 15, bl. P41, sc.   2741114461540, domiciliată în București, sector 6, Str.
2, ap. 25, sector 6, posesoare a C.I. seria RT nr. 419003,    Dreptății nr. 20, bl. E5, sc. 4, ap. 58, et. 2, și Dragomir
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 3 la data de 12.07.2006,     Florina, cetățean român, posesoare a C.I. seria RD nr.
CNP 2800717460066, asociat cu 18 părți sociale,          405720, eliberată de Secția 21 Poliție la data de
  în calitate de asociați, deținători a 100 % capitalul     7.09.2004, CNP 2491001400152, fiica lui Dumitru și a
social al S.C. ROSANA MEDICAL - S.R.L., persoană         Emiliei, născută la data de 1.10.1949 în satul Tecuci, jud.
juridică română, cu sediul în București, Str. Estacadei nr.    Teleorman, domiciliată în București, sector 6, Bd.
15, bl. P41, sc. 2, et. 2, ap. 25, sector 6, înregistrată la   Uverturii nr. 75, bl. M8, sc. 2, ap. 28, au hotărât
registrul comerțului sub nr. J 40/8363/2003, CUI         următoarele:
15530854,                              Art. 1. Subsemnata Dragomir Cătălina-Florentina am
  reuniți în adunarea generală a asociaților, am decis cu    hotărât cesionarea către Dragomir Florina a tuturor
unanimitate de voturi:                      părților sociale deținute de mine în cadrul societății ROSE
  1. În urma contractului de cesiune din 23.01.2009, se     ROYAL CONSULTING - S.R.L., respectiv 20 părți sociale
modifică numărul de părți sociale ale asociaților, astfel:    cu o valoare nominală de 10 RON fiecare parte socială și
capitalul social total al societății va rămâne neschimbat,    cu o valoare totală de 200 RON, reprezentând 100 %
anume de 200 RON, dl Roșca Gheorghe-Dorin deține 6        capitalul societății. În urma cesionării acestor părți sociale
părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare,       declar că am primit contravaloarea părților sociale
însumând 60 RON, reprezentând 30 %, dl Roșca Dorin        cedate, mă retrag din societate și nu mai am nicio
deține 7 părți sociale, în valoare nominală de 10 RON       pretenție față de noul asociat unic al societății.
fiecare, însumând 70 RON reprezentând 35 %, dna           Subsemnata Dragomir Florina, în calitate de cesionar,
Roșca Ioana-Ruxandra deține 7 părți sociale, în valoare      declar că am achitat contravaloarea părților sociale către
nominală de 10 RON fiecare, însumând 70 RON;           cedent și că îmi asum toate drepturile și obligațiile care
reprezentând 35 % din capitalul social.              îmi revin din deținerea părților sociale cedate, respectiv
  2. Se revocă din funcția de administrator Roșca        din calitatea de asociat unic al societății.
Gheorghe-Dorin și se numește un nou administrator,          Art. 2. În urma contractului de cesiune, structura
Roșca Ioana-Ruxandra, cetățean român, născută la data       capitalului social arată astfel:
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

  - Dragomir Florina, care deține 20 părți sociale, în            Societatea Comercială
valoare nominală de 10 RON fiecare parte socială și cu o         VOLUM INVEST-CONSTRUCT - S.R.L.
valoare totală de 200 RON, reprezentând 100 % capitalul               București
social.
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
  Art. 3. Se revocă din funcția de administrator Dragomir
Cătălina-Florentina și se numește în funcția de                  din data de 22.12.2008
administrator, cu puteri depline pe o perioadă nelimitată,          a adunării generale a asociaților
Dragomir Florina.                          S.C. EDOMUS - S.R.L., persoană juridică italiană, cu
  Redactată în 2 exemplare, la sediul societății, azi,      sediul social în Italia - Roma (RM) Viale Guglielmo
21.01.2009.                            Marconi 156 cap 00146, Reg. Com. Roma (RM-
  (68/950.449)                         1167352), cod fiscal 09500571006, C.S. 100.000 Euro,
                                 reprezentată prin dl De Angelis Filippo, cetățean italian,
                                 născut la data de 26.05.1967 în Terni, Italia, domiciliat în
       Societatea Comercială                Albano Laziale (RM) Via Falesi 121, posesor al
    ROSE ROYAL CONSULTING - S.R.L.              pașaportului A794470, emis de autoritățile italiene, și
                                   Mancini Fabio, cetățean italian, domiciliat în Italia,
          București
                                 Roma, Via Della Cipriana, nr. 58, 00046 Grottaferrata,
                                 identificat   cu  cartea   de   identitate    nr.
            NOTIFICARE
                                 0953769AA/11.10.2006, eliberată de autoritățile italiene,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       în calitate de asociați ai S.C. VOLUM INVEST-
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    CONSTRUCT - S.R.L., deținând 100 % capitalul social,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         renunțând la formalitățile de convocare, au hotărât după
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    cum urmează:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale      Schimbarea sediului social al S.C. VOLUM INVEST-
                                 CONSTRUCT - S.R.L. din București, str. Voineasa nr. 71,
ROSE ROYAL CONSULTING - S.R.L., cu sediul în
                                 camera 1, sector 3, în București, sector 1, bd. Lascăr
București, Str. Dreptății nr. 20, bloc E5, scara 4, etaj 2, ap.  Catargiu nr. 16, etaj 2, apartament 7.
58, sector 6, înregistrată sub nr. J 40/4999/2004, cod unic     Se vor modifica corespunzător prevederile actului
de înregistrare 16285524, care a fost înregistrat sub nr.     constitutiv și se va depune actul constitutiv actualizat.
34767 din 27.01.2009.                        Celelalte prevederi rămân neschimbate.
  (69/950.450)                           Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 22.12.2008,
                                 în 3 (trei) exemplare.
                                   (71/950.452)
       Societatea Comercială
    VOLUM INVEST-CONSTRUCT - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
          București
                                     ADORRI MANUFACTURING - S.R.L.
                                          București
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                NOTIFICARE
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
VOLUM INVEST-CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
                                 ADORRI MANUFACTURING - S.R.L., cu sediul în
București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 16, etaj 2, ap. 7, sector
                                 București, bd. Timișoara, nr. 35, bloc OD6, scara D, etaj
1, înregistrată sub nr. J 40/19001/2007, cod unic de       8, ap. 141, sector 6, înregistrată sub nr. J 40/14590/2006,
înregistrare 22550412, care a fost înregistrat sub nr.      cod unic de înregistrare 19013508, care a fost înregistrat
34817 din 27.01.2009.                       sub nr. 34828 din 27.01.2009.
  (70/950.451)                           (72/950.453)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                 13

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    ADORRI MANUFACTURING - S.R.L.                   R.B.R. AUTO - S.R.L., București
         București
                                            HOTĂRÂRE
      HOTĂRÂREA NR. 1/23.01.2009              a adunării generale a asociaților S.C. RBR AUTO -
     a adunării generale a asociaților             S.R.L., J 40/10571/2004, CUI 16558241
     S.C. TROIAN COMPANY - S.R.L.               Astăzi, 23.01.2009, asociații S.C. RBR AUTO - S.R.L.,
                                o societate organizată și funcționând în baza legilor din
  Subsemnații
                                România, cu sediul în București, sector 3, bd. Camil
  1. Almaghe Tiberiu-Octavian, cetățean român,         Ressu, nr. 40, bl. C13, sc. 2, parter, ap. 18, înregistrată la
domiciliat în mun. București, str. Berveni nr. 86A, sector 1,  Registrul Comerțului București sub nr. J 40/10571/2004,
posesor al cărții de identitate seria DP nr. 114813,      cod unic de înregistrare 16558241, au hotărât în
eliberată de către I.N.E.P. la data de 9.09.2005, CNP      unanimitate după cum urmează:
1700617131263,                           1. Mutarea sediului social al Societății, pentru o
  2. Almaghe Carmen, cetățean român, domiciliată în      perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26.01.2009
mun. București, str. Berveni nr. 86A, sector 1, posesoare    și până la data de 25.03.2009, la adresa: București,
a cărții de identitate seria DP nr. 114815, eliberată de    sector 1, str. Constantin Daniel, nr. 4, ap. 2.
către I.N.E.P. la data de 9.09.2005, CNP 2691101463078,      2. Actualizarea activităților societății conform CAEN
                                Rev. 2.
  ambii în calitate de asociați deținători a 100 % capitalul
                                  3. Revocarea din funcție a administratorilor Gheorghe
social al S.C. TROIAN COMPANY - S.R.L., ne-am întrunit
                                Marian-Bogdan, Mutu Robert-Andrei și Mutu Răzvan-
astăzi, 23.01.2009, în adunare generală și am hotărât în
                                Mihai, și numirea în funcția de administrator unic al
unanimitate următoarele modificări la actul constitutiv al   Societății, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data
societății:                           de 23.01.2009, a lui Vlad Stan, cetățean român, născut la
  Art. 1. Se schimbă activitatea principală a societății.   data de 6.11.1984 în Ploiești, jud. Prahova, fiul lui Petre și
Noua activitate principală va fi fabricarea bijuteriilor și   Cornelia, domiciliat în jud. Prahova, Ploiești, str. Ștefan
articolelor similare din metale și pietre prețioase - cod    Greceanu, nr. 12, bl. J5, et. 3, ap. 2, posesor al C.I. seria
CAEN 3212.                           PH nr. 342688, emisă de Poliția Municipiului Ploiești la
  Art. 2. Se schimbă denumirea societății. Noua        data de 5.11.2002, CNP 1841106297266.
denumire a societății va fi S.C.          ADORRI     4. Cesionarea tuturor părților sociale deținute de către
MANUFACTURING - S.R.L.                     asociatul Gheorghe Marian-Bogdan către Niculae
                                Ionescu, cetățean român, născut la data de 8.05.1945 în
  Cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor
                                București, fiul lui Petre și Filofteia, domiciliat în București,
menționate în acest act, celelalte prevederi din actul
                                sector 6, Aleea Valea Viilor nr. 9, bl. D50, sc. A, et. 1, ap.
constitutiv rămân valabile.                   6, posesor al C.I. seria RX nr. 184220, emisă de Secția 22
   (73/950.454)                        Poliție la data de 13.06.2003, CNP 1450508400121.
                                  5. Cesionarea tuturor părților sociale deținute de către
                                asociatul Mutu Robert-Andrei către Vlad Stan, cetățean
       Societatea Comercială               român, născut la data de 6.11.1984 în Ploiești, jud.
     R.B.R. AUTO - S.R.L., București            Prahova, fiul lui Petre și Cornelia, domiciliat în jud.
                                Prahova, Ploiești, str. Ștefan Greceanu, nr. 12, bl. J5, et.
           NOTIFICARE                3, ap. 2, posesor al C.I. seria PH nr. 342688, emisă de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Poliția Municipiului Ploiești la data de 5.11.2002, CNP
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   1841106297266.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          6. Cesionarea tuturor părților sociale deținute de către
                                asociatul Mutu Răzvan-Mihai către Vlad Stan, cetățean
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                român, născut la data de 6.11.1984 în Ploiești, jud.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                Prahova, fiul lui Petre și Cornelia, domiciliat în jud.
R.B.R. AUTO - S.R.L., cu sediul în București, str.       Prahova, Ploiești, str. Ștefan Greceanu, nr. 12, bl. J5, et.
Constantin Daniel, nr. 4, ap. 2, sector 1, înregistrată sub   3, ap. 2, posesor al C.I. seria PH nr. 342688, emisă de
nr. J 40/10571/2004, cod unic de înregistrare 16558241,     Poliția municipiului Ploiești la data de 5.11.2002, CNP
care a fost înregistrat sub nr. 34833 din 27.01.2009.      1841106297266.
   (74/950.455)                          (75/950.456)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

       Societatea Comercială               13.07.1972, domiciliat în com. Bărcănești, sat Tatarani,
    DOGAN IMPEX CO - S.R.L., București           nr. 774, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
                                331265, eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de
           NOTIFICARE                12.09.2002, CNP 1720713293192, și Enescu George-
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Daniel, cetățean român, căsătorit, născut în com. Aluniș,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   jud. Prahova, la data de 16.10.1972, domiciliat în mun.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Câmpina, str. M. Kogălniceanu, nr. 5, bloc 13C, sc. A, et.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   3, ap. 9, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                719468, eliberată de SPCLEP Câmpina la data de
DOGAN IMPEX CO - S.R.L., cu sediul în București, Șos.
                                30.10.2007, CNP 1721016290078, în calitate de asociați
Alexandriei nr. 146, sector 5, înregistrată sub nr.
J 40/4129/2001, cod unic de înregistrare 13845880, care     ai S.C. ROMGRUP INSTAL CONSTRUCT - S.R.L., cu
a fost înregistrat sub nr. 34835 din 27.01.2009.        sediul în București, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 10, bl. B7,
  (76/950.457)                        sc. 1, ap. 39, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului
                                Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J
                                40/21424/21 dec. 2004, CIF 17063283, am hotărât
       Societatea Comercială               modificarea și completarea statutului societății, astfel:
    DOGAN IMPEX CO - S.R.L., București             1. Se înființează (deschide) punct de lucru în orașul
                                Plopeni, Str. Primăverii nr. 1, Construcția C1, jud.
       DECIZIA NR. 1/26.01.2009
                                Prahova, în baza contractului de vânzare-cumpărare
      a asociatului unic al S.C. DOGAN          autentificat sub nr. 2150 din 15 sept. 2008 la Biroul
           IMPEX CO - S.R.L.             notarului public Laslo Cristina Carmen.
  Subsemnatul Dogan Ismail, cetățean turc, domiciliat în     2. Se înființează (deschide) punct de lucru în
Turcia, posesor al pașaportului seria TR-N nr. 981447,     municipiul Ploiești, Str. Rahovei, nr. 5, parter, jud.
eliberat de către autoritățile turce la data de 3.07.2003,   Prahova, în baza contractului de vânzare-cumpărare
  în calitate de asociat unic al S.C. DOGAN IMPEX CO     autentificat sub nr. 2368/8.10.2008 la Biroul notarului
- S.R.L., am decis următoarele modificări la actul       public - Laslo Cristina Carmen.
constitutiv al societății:
                                  3. Se desființează (închide) punctul de lucru din
  Art. 1. Se înființează un punct de lucru la adresa din
                                municipiul Ploiești, str. Domnisori, nr. 13, bloc 12C, sc. B,
București, Șos. Alexandriei nr. 107, sector 5.
  Art. 2. Se desființează punctul de lucru situat la adresa  et. 1, ap. 23, jud. Prahova.
din București, str. Lacul Mare nr. 2, sector 5.           4. Se desființează (închide) punctul de lucru din oraș
  Art. 3. Se completează obiectul secundar de activitate   Sinaia, Calea Moroieni, nr. 22A, bloc 9, parter, jud.
cu următoarele:                         Prahova.
  4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în    Restul prevederilor prevăzute în actul constitutiv
magazine specializate;                     rămân aceleași.
  4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în         (78/950.459)
magazine specializate;
  5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.
  Cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor              Societatea Comercială
menționate în acest act, celelalte prevederi din actul         A1A STAR GLAM - S.R.L., București
constitutiv rămân valabile.
   (77/950.458)                                   NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      Societatea Comercială                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   ROMGRUP INSTAL CONSTRUCT - S.R.L.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         București                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009               A1A STAR GLAM - S.R.L., cu sediul în București, str.
     a adunării generale a asociaților           Constantin Daniel, nr. 4, ap. 2, sector 1, înregistrată sub
 S.C. ROMGRUP INSTAL CONSTRUCT - S.R.L.            nr. J 40/13575/2008, cod unic de înregistrare 24325441,
 Subsemnații Drăgușoiu Bogdan-Constantin, cetățean       care a fost înregistrat sub nr. 34839 din 27.01.2009.
român, căsătorit, născut în mun. Ploiești la data de         (79/950.460)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                 15

       Societatea Comercială                 semnată în cinci exemplare în limba română și atestată
    A1A STAR GLAM - S.R.L., București              de avocat Oana-Alexandra Ijdelea sub nr. 178 din data de
                                  22.01.2009.
            HOTĂRÂRE                    (80/950.461)
    a A.G.A. S.C. A1A STAR GLAM - S.R.L.,                  Societatea Comercială
      J 40/13575/2008, C.U.I. 24325441                ELEKTRA INVEST - S.R.L., București
  Astăzi, 22.01.2008, subsemnații Moraru Maria,
cetățean român, domiciliată în București, str. Bibescu                   NOTIFICARE
Vodă nr. 2, bl. P5, sc. 3, et. 4, ap. 38, sectorul 4,
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
identificată cu C.I. seria RR nr. 512481, eliberată la data
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 29.02.2008 de către SPCEP S4 biroul nr. 1, CNP
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
2720811151232, și Moraru Antoniu-Cosmin, cetățean
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
român, domiciliat în București, str. Bibescu Vodă nr. 2, bl.
                                  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
P5, sc. 3, et. 4, ap. 38, sectorul 4, identificat cu C.I. seria
                                  ELEKTRA INVEST - S.R.L., cu sediul în București, Str.
RT nr. 394858, eliberată la data de 15.03.1999 de SPCEP
                                  Colței nr. 42, etaj 2, ap. 16, sectorul 3, înregistrată sub nr.
S4 biroul nr. 1, CNP 1680927461571, în calitate de
                                  J 40/8256/2005, cod unic de înregistrare 17554302, care
asociați ai S.C. A1A STAR GLAM - S.R.L., „Societatea”, o
                                  a fost înregistrat sub nr. 34840 din 27.01.2009.
societate organizată și funcționând în baza legilor din
                                    (81/950.462)
România, cu sediul în București, str. Bibescu Vodă nr. 2,
bl. P5, sc. 3, et. 3, apt. 36, sectorul 4, înregistrată la           Societatea Comercială
Registrul Comerțului București sub nr. J 40/13575/2008,          ELEKTRA INVEST - S.R.L., București
cod unic de înregistrare 24325441, am decis
următoarele:                                    DECIZIA NR. 1/13.01.2009
  1. Schimbarea sediului social al societății, pentru o
perioadă de 60 zile, de la 22.01.2009 la 21.03.2009, de la          a asociatului unic al S.C. ELEKTRA
adresa actuală la adresa: București, str. Constantin                   INVEST - S.R.L.
Daniel nr. 4, apt. 2, sectorul 1.                   Subsemnatul Oproescu Dan-George, cetățean român,
  2. Cesionarea la valoarea nominală a tuturor părților      cu domiciliul în orașul Cernavodă, str. Seimeni nr. 2, bl.
sociale deținute de către asociatul Moraru Maria către       H6, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Constanța, posesor al C.I.
Vlad Stan, cetățean român, născut la data de 6.11.1984       seria KT nr. 743413, eliberată de către SPCLEP
în Ploiești, jud. Prahova, fiul lui Petre și Cornelia,       Cernavodă la data de 13.10.2008, CNP 1751103130584,
domiciliat în Ploiești, str. Ștefan Greceanu nr. 12, bl. J 5,     în calitate de asociat unic al S.C. ELEKTRA INVEST -
et. 3, apt. 2, jud. Prahova, posesor al C.I. seria PH nr.      S.R.L. am decis următoarele modificări la actul constitutiv
342688, emisă de Poliția Mun. Ploiești la data de          al societății:
5.11.2002, CNP 1841106297266.                     Art. 1. Se majorează capitalul social al societății de la
  3. Cesionarea la valoarea nominală a tuturor părților      suma de 200 lei cu suma de 200.000 lei, până la suma
sociale deținute de către asociatul Moraru Antoniu-         totală de 200.200 lei.
Cosmin către Tatiana-Adina Antonache, cetățean român,         Art. 2. Se modifică numărul părților sociale de la 10 la
născută la data de 3.06.1985 în mun. Râmnicu Sărat, jud.      20020.
Buzău, fiica lui Moise și Mirela, domiciliată în mun.         Art. 3. Ca urmare a modificărilor intervenite, structura
Râmnicu Sărat, Str. Lalelelor, bl. A6, et. 1, apt. 5, jud.     capitalului social, în valoare totală de 200.200
Buzău, posesoare a C.I. seria XZ nr. 017820, emisă de        (douăsutemiidouăsute), împărțit în 20020 părți sociale a
Poliția Mun. Râmnicu Sărat la data de 27.05.1999, CNP        câte 10 lei fiecare, va fi deținută în totalitate de către dl
2850603105034.                           Oproescu Dan-George, care va avea o cotă de
  4. Revocarea din funcția de administrator a lui Moraru      participare la beneficii și pierderi de 100 %.
Antoniu-Cosmin și numirea în funcția de administrator         Art. 4. Se prelungește mandatul de administrator al
pentru o perioadă de 4 ani a lui Vlad Stan, cetățean        d-lui Oproescu Dan-George pentru o perioadă nelimitată.
român, născut la data de 6.11.1984 în Ploiești, jud.          Art. 5. Se completează obiectul secundar de activitate
Prahova, fiul lui Petre și Cornelia, domiciliat în Ploiești, str.  al societății cu următoarele:
Ștefan Greceanu nr. 12, bl. J 5, et. 3, ap. 2, jud. Prahova,      3313 - repararea echipamentelor electronice și optice;
posesor al C.I. seria PH nr. 342688, emisă de Poliția Mun.       3314 - repararea echipamentelor electrice;
Ploiești la data de 5.11.2002, CNP 1841106297266.           3319 - repararea altor echipamente;
  Drept pentru care, Moraru Maria și Moraru Antoniu-         3511 - producția de energie electrică;
Cosmin au determinat ca prezenta hotărâre A.G.A. să fie        3512 - transportul energiei electrice;
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

  3513 - distribuția energiei electrice;                  Societatea Comercială
  3514 - comercializarea energiei electrice;             V’SISTEM SOFT MANAGEMENT - S.R.L.
  4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare               București
(sub 3,5 tone);
                                             DECIZIE
  4519 - comerț cu alte autovehicule;
  6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare            a asociatului unic al S.C. VʼSISTEM
proprii;                              SOFT MANAGEMENT - S.R.L., J 40/17060/2006,
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare               CUI 19136420
proprii sau închiriate;                       Subsemnatul, Frumușanu Virgiliu, domiciliat în
  7022 - activități de consultanță pentru afaceri și      București, str. Drumul Taberei nr. 96, bl. 521, sc. 1, et. 10,
management;                           ap. 38, sectorul 6, în calitate de asociat unic în cadrul S.C.
  7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică     VʼSISTEM SOFT MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul în
                                 București, str. Drumul Taberei nr. 96, bl. 521, sc. 1, et. 10,
legate de acestea;
                                 ap. 38, sectorul 6, înmatriculată la Registrul Comerțului
  7120 - activități de testări și analize tehnice;
                                 sub nr. J 40/17060/2006, am hotărât următoarele:
  8121 - activități generale de curățenie a clădirilor;      Schimbarea domeniului de activitate din cod CAEN
  8122 - activități specializate de curățenie;         601 - activități de difuzare a programelor de radio în 802
  8129 - alte activități de curățenie.             - activități de protecție și gardă.
  Cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor         Schimbarea obiectului principal de activitate din cod
menționate în acest act, celelalte prevederi din actul      CAEN 6110 - activități de telecomunicații prin rețele cu
constitutiv rămân valabile.                   cablu în 8020 - activități de servicii privind sistemele de
  (82/950.463)                         securizare.
                                  Redactată și editată în patru exemplare azi, data de
        Societatea Comercială               13.01.2009.
       LOTEX - S.R.L., București               (84/950.465)

      HOTĂRÂREA NR. 1/19.01.2009                    Societatea Comercială
                                   VʼSISTEM SOFT MANAGEMENT - S.R.L.
      a adunării generale a asociaților                    București
        S.C. LOTEX - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
  Subsemnații:
  1. Ozdemir Ahmet, cetățean turc, născut la data de       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1.01.1945 în Turcia, loc. Diyarbakir, cu domiciliul în      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Turcia, posesor al pașaportului seria TR-J nr. 703963,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
eliberat de către autoritățile turce la data de 21.02.2000,
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  2. Ozdemir Abide, cetățean turc, născut la data de      VʼSISTEM SOFT MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul în
10.05.1969 în Turcia, loc. Silvan, cu domiciliul în Turcia,   București, Str. Drumul Taberii nr. 96, bloc 521, scara 1,
posesor al pașaportului seria TR-M nr. 454761, eliberat     etaj 10, ap. 38, sectorul 6, înregistrată sub nr.
de către autoritățile turce la data de 21.06.2001.        J 40/17060/2006, cod unic de înregistrare 19136420,
  Ambii în calitate de asociați deținători a 100 % capitalul  care a fost înregistrat sub nr. 34857 din 27.01.2009.
social al S.C. LOTEX - S.R.L., ne-am întrunit astăzi,        (85/950.466)
19.01.2009, în adunare generală și am hotărât în
                                       Societatea Comercială
unanimitate următoarele modificări la actul constitutiv al
                                     DENIS 83 COM - S.R.L., București
societății:
  Art. 1. Se înființează un punct de lucru al societății la      HOTĂRÂREA AGA NR. 2/15.01.2009
adresa din București, str. Vasile Predescu nr. 79-87, stand
                                  Subsemnații: Leibovici Ernest Werner, domiciliat în
225, sectorul 2 (în cadrul Complexului Comercial
                                 București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29B, bl. PM79, sc. A,
Dragonul Roșu Corp 1).                      ap. 9, sect. 2, și Caramet Gabriela, domiciliată în
  Cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor       București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29B, bl. PM79, sc. A,
menționate în acest act, celelalte prevederi din actul      ap. 8, sect. 3, asociați ai S.C. DENIS 83 COM - S.R.L., cu
constitutiv rămân valabile.                   sediul în București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29, bl.
   (83/950.464)                        PM79, sc. A, ap. 8, sect. 3, înmatriculată la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                  17

registrului comerțului sub nr. J 40/3514/1997, am hotărât       2. Se desființează punctul de lucru situat în București,
radierea sediului secundar din Complexul „Piața          Splaiul Unirii nr. 160, sectorul 4, Corp Clădire Filatură,
Delfinului” din Bd. Chișinău nr. 1, sect. 2, București.      parter, depozit.
  (86/950.467)                           Actul constitutiv rămâne nemodificat.
                                    (88/950.469)
      Societatea Comercială
   RENTAL HOUSE NICE - S.R.L., București                    Societatea Comercială
                                       TEO TREND - S.R.L., București
            HOTĂRÂRE
                                        HOTĂRÂREA NR. 2/22.01.2009
      a adunării generale a asociaților
                                            a asociatului unic
     S.C. RENTAL HOUSE NICE - S.R.L.,
                                   Subsemnata Vornicu Daniela-Gabriela, cetățean
      J 40/23907/2007, CUI 22956713
                                  român, domiciliată în București, Aleea Vlăsiei nr. 6, bl.
  Subsemnații,                          M3, sc. B, et. 8, ap. 77, sectorul 6, identificată cu C.I. seria
  Dragan Leon, domiciliat în sat Alexeni (comuna         RR nr. 415536, emisă de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de
Alexeni), județul Ialomița, și Veloiu Anișoara, domiciliată    24.10.2006, CNP 2711211290913, în calitate de asociat
în București, Int. Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 2, et. 6,   unic al S.C. TEO TREND - S.R.L., am hotărât
ap. 72, sectorul 3, ambii în calitate de asociați în cadrul    următoarele:
S.C. RENTAL HOUSE NICE - S.R.L., cu sediul în             Art. 1. Se închide punctul de lucru din incinta
București, Intr. Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 2, et. 6, ap.  magazinului Grant Shopping Center București din
72, sectorul 3, înregistrată la Oficiul registrului comerțului   București, Șos. Virtuții nr. 148, parter, spațiu P23, sectorul 6.
                                   Art. 2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
sub nr. J 40/23907/2007, CUI 22956713, am hotărât
                                  de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.02.2009 până la
următoarele:
                                  data de 1.02.2012, datorită incapacității temporare a
  Deschiderea unui punct de lucru la adresa din
                                  realizării obiectului de activitate al societății.
București, Str. Baicului nr. 82, corp Strungărie, et. 3,       Actul constitutiv rămâne nemodificat.
sectorul 2, în incinta Întreprinderii Electronica.           (89/950.470)
  Redactată și editată în trei exemplare azi, data de
17.12.2008.                                  Societatea Comercială
  (87/950.468)                            DEVCELL SOFTWARE - S.R.L., București

       Societatea Comercială                            HOTĂRÂRE
    FABI TOTAL GRUP - S.R.L., București                   a adunării generale a asociaților
                                   S.C. DEVCELL SOFTWARE - S.R.L., cu sediul
          HOTĂRÂREA NR. 8                  social în mun. București, Bld. Basarabia nr. 118,
         din data de 26.01.2009                 bl. L13D, sc. A, et. 10, ap. 60, sectorul 2,
                                      J 40/9512/2007, cod fiscal R 21745688
      a adunării generale a asociaților             - Udrea Eugen Sorin, cetățean român, născut la data
  Subsemnații:                          de 26.02.1977 în orș. Baia de Arieș, jud. Alba, identificat
  Bichir Adrian Paul, cetățean român, domiciliat în        cu C.I. seria RT nr. 478298, CNP 1770226160031,
București, Str. Cap. Ivan Anghelache nr. 3, bl. M30, sc. 1,    domiciliat în mun. București, Str. Tomis nr. 2, bl. B6, sc. 1,
et. 7, ap. 48, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RD nr.    apt. 45, sect. 3, și
231755/25.02.2002, emisă de Secția 19 de Poliție, CNP         - Mircea Cristian, cetățean român, născut la data de
1670910461579, și                         22.12.1979 în orș Băilești, jud. Dolj, identificat cu C.I.
  Bichir Valencia, cetățean român, domiciliată în         seria RD nr. 520134, CNP 1791222160011, domiciliat în
                                  mun. București, Bld. Basarabia nr. 118, bl. L13D, sc. A, et.
București, Str. Cap. Ivan Anghelache nr. 3, bl. M30, sc. 1,
                                  10, apt. 60, sect. 2,
et. 7, ap. 48, sectorul 5, identificată cu C.I. seria RT nr.
                                   asociați în cadrul DEVCELL SOFTWARE - S.R.L.
024743/29.06.1999, emisă de Secția 19 de Poliție, CNP       decid următoarele:
2680416293143, ambii în calitate de asociați ai S.C. FABI       Art. 1. Radierea punctului de lucru din București, str.
TOTAL GRUP - S.R.L., întruniți la sediul societății, cu      Theodor Speranția nr. 89, apt. 5, sect. 3.
unanimitate de voturi am hotărât următoarele:             Se împuternicește Luana Stanciu, identificată cu C.I.
  1. Se deschide un punct de lucru situat în București,      seria RR nr. 297453, CNP 2691115030028, pentru
Splaiul Unirii nr. 160, sectorul 4, corp Clădire C3, etaj 1.    efectuarea formalităților de înregistrare a prezentei
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

mențiuni la ORC București și pentru ridicarea          București, Str. Munții Tatra nr. 4-10, etaj 5, ap. camera 11,
documentului doveditor al mențiunii efectuate.          sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/5650/2008, cod unic
 Prezenta hotărâre s-a luat astăzi, 27.01.2009, la sediul    de înregistrare 23595056, care a fost înregistrat sub nr.
societății.                           34963 din 27.01.2009.
  (90/950.471)                           (92/950.473)

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      NOUVELLES FRONTIERES                  PROMOCIONES FUTURO - S.R.L., București
     SIMPA TURISM - S.R.L., București
                                            DECIZIA NR. 1
         HOTĂRÂREA NR. 48
                                           din 19.01.2009
         din data de 21.01.2009                a asociatului unic al S.C. PROMOCIONES
      a adunării generale a asociaților             FUTURO - S.R.L., cu sediul în București,
  Asociații: dl Craina Cornel Ilie, domiciliat în București,    str. Munții Tatra nr. 4-10, etaj 5, camera 11,
Str. Fluierului nr. 36, sect. 2, posesor al B.I. seria RD nr.        J40/5650/2008, CUI 23595056
499388, eliberat de SPCEP S2 biroul 3 la data de             (denumită în continuare „Societatea”)
23.10.2006, având cod numeric personal                Dl Pachiu Laurențiu-Victor, cetățean român, născut în
1521008400036,                          București la data de 6.10.1961, cu domiciliul în București,
  Dl Guță Constantin Dan, domiciliat în București, str.    str. Aurel Vlaicu nr. 35, identificat cu C.I. seria RT, numărul
Romulus nr. 53, sect. 3, posesor al C.I. seria RT nr.      528965, CNP 1691006431513, în calitate de asociat unic,
382122, eliberată de SPCEP S3 la data de 21.09.2005,       deținător al 20 (douăzeci) părți sociale, fiecare având o
având cod numeric personal 1510624400161, prin          valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 200
împuternicit Guta Georgeta, cu procura nr. 405 din        RON, reprezentând 100 % capitalul social al Societății,
17.02.2000,                           acționând în calitate de asociat cedent,
  Dna Guta Georgeta, domiciliată în București, str. I.L.      în prezența dlui Lefter Alexandru, cetățean român,
Caragiale nr. 22, ap. 1, sect. 2, posesoare a C.I. seria RR   născut în București la data de 11.09.1981, cu domiciliul în
nr. 129859, emisă de Secția 8 Poliție la data de         București, str. Sachelarie Visarion nr. 18, sectorul 2,
1.11.2000, având cod numeric personal 2480904400015,       identificat cu C.I. seria RT, numărul 420428, emisă de
și                                SPCEP sectorul 2 la data de 19 iulie 2006, valabil până la
  Dl Ovesea Gheorghe, domiciliat în București, Calea      data de 11 septembrie 2016, CNP 1810911420031, în
Moșilor nr. 262, bl. 8, scara B, et. 5, ap. 45, sectorul 2,
                                 calitate de asociat cesionar, invitat,
posesor al C.I. seria RT nr. 450651, eliberată de SPCEP
                                   cu respectarea tuturor dispozițiilor Legii nr. 31/1990, a
S2 biroul 3 la data de 3.01.2007, având cod numeric
                                 societăților comerciale, astfel cum a fost modificată și
personal 1391106400178,
                                 republicată și ale actului constitutiv al societății, decide
  au hotărât înființarea și înregistrarea la Registrul
                                 după cum urmează:
Comerțului a următoarelor puncte de schimb valutar:
                                   1. Aprobă transferul a 20 (douăzeci) părți sociale,
  1. România, mun. Iași, bdul T. Vladimirescu, complex
Iulius Mall, magazinul A6, jud. Iași.              proprietatea sa, având o valoare nominală de 10 (zece)
  2. România, mun. Iași, str. Sf. Lazăr nr. 3, bl. Ghica-   RON fiecare și o valoare totală de 200 RON,
Vodă, 1A+1B, parter, jud. Iași.                 reprezentând 100 % capitalul social al societății, către dl
  3. România, mun. Iași, str. Sf. Lazăr nr. 2-4, bl. Peneș   Lefter Alexandru, în schimbul unui preț total de 200 (două
Curcanu, sc. (tr.) D, jud. Iași.                 sute) RON, respectiv un preț de 10 (zece) RON pentru
   (91/950.472)                        fiecare parte socială, reprezentând valoarea nominală a
                                 părților sociale transferate.
      Societatea Comercială                   Ca urmare a transferului de mai sus, dl Pachiu
  PROMOCIONES FUTURO - S.R.L., București            Laurențiu-Victor încetează să mai fie asociat al societății,
                                 iar dl Lefter Alexandru devine asociat unic al societății.
            NOTIFICARE                Transferul de părți sociale va fi înregistrat la Registrul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Comerțului București.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Începând cu data prezentei decizii, dl Pachiu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Laurențiu-Victor nu mai are nicio pretenție cu privire la
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   transferul de mai sus. Oricare și toate dividendele până la
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    data transferului menționat mai sus vor fi în beneficiul unic
PROMOCIONES FUTURO - S.R.L., cu sediul în            și exclusiv al dlui Lefter Alexandru.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                 19

  2. Drept urmare, structura capitalului social al societății     4. Iliescu Ion, cetățean român, domiciliat în București,
va fi următoarea:                         str. Liveni nr. 4, ap. 1, sectorul 4, născut la data de
  Capitalul social subscris și achitat în sumă de 200       9.10.1954 în mun. București, posesor al C.I. seria RT nr.
RON, reprezentat de 20 părți sociale, fiecare având o       249758 eliberată de Secția 14 la data de 19.12.2002,
valoare nominală de 10 RON, reprezentând 100 %           CNP 1541009400141,
capitalul social al Societății, va fi deținut de dl Lefter       2. Iliescu Brândușa-Marsilieza, cetățean român,
Alexandru.                             domiciliată în București, str. Liveni nr. 4, ap. 1, sectorul 4,
  Prevederile corespunzătoare ale actului constitutiv al     născută la data de 14.07.1975 în mun. București,
societății vor fi modificate după cum se menționează mai      posesoare a C.I. seria RX nr. 300262 eliberată de Secția
sus. Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân    17 la data de 4.05.2005, CNP 2750714450030,
neschimbate.                              au hotărâre cu unanimitate de voturi: - revocarea din
  Cabinetul Individual de Avocatură „Pachiu Laurențiu       funcția de administrator a dlui Erhan Eduard și numirea în
Victor”, prin oricare din avocații săi, cu sediul în str. Munții  funcția de administrator a dlui Iliescu Daphnis, cetățean
Tatra nr. 4 - 10, et. 5, București, sectorul 1, România, este   român, domiciliat în București, str. Dr. Ernest Djuvara nr.
împuternicit să reprezinte societatea și asociatul         1, ap. 3, sectorul 6, născut la data de 19.09.1976 în
acesteia, inclusiv asociatul cesionar, în fața notarului      București, posesor al C.I. seria RR nr. 554114 eliberată
public, a Registrului comerțului competent, a Monitorului     de SPCEP S6 bir. 1 la data de 9.01.2009, CNP
Oficial al României și în fața oricărei alte entități sau     1760919423031.
persoane publice sau private, să întocmească, să            Celelalte prevederi ale actului constitutiv, așa cum au
semneze, să depună și să primească orice acte, înscrisuri     fost modificate până în prezent, rămân neschimbate.
sau documente, incluzând dar fără a se limita la actul         (95/950.476)
constitutiv al societății, să plătească orice onorarii sau
taxe cu privire la înregistrarea modificărilor prevăzute în          Societatea Comercială
prezenta decizie la autoritățile competente.              CONTRICOM DURAS - S.R.L., București
  Decizia a fost întocmită în 4 exemplare originale azi,
19.01.2009.                                       DECIZIA NR. 1
   (93/950.474)                             din data de 27.01.2009 a asociatului unic
     Societatea Comercială                    Tomescu Florica-Verginia, de cetățenie română,
  AS COMERT & SERVICII - S.R.L., București            domiciliată în mun București, str. Petre Ispirescu nr. 4, bl.
                                  49, sc. A, et. 3, ap. 15, sectorul 5, CNP 2540915400586,
            NOTIFICARE                 identificată cu C.I. seria RT nr. 605920 emisă de SPCEP
                                  S5 bir. nr. 2 la data de 6.10.2008, asociat unic în cadrul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  S.C. CONTRICOM DURAS - S.R.L., a decis:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                   1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  3 ani, începând cu data de 27.01.2009 până la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  26.01.2012.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AS
                                    (96/950.477)
COMERT & SERVICII - S.R.L., cu sediul în București, str.
Poet Panait Cerna, nr. 10, bloc M43, scara 3, etaj 8, ap.          Societatea Comercială
90, sectorul 3, înregistrată sub nr. J40/9418/2003, cod       BDO CONTI TAX ADVISORS - SOCIETATE DE
unic de înregistrare 15584684, care a fost înregistrat sub      CONSULTANȚĂ FISCALĂ - S.R.L., București
nr. 34969 din 27.01.2009.
   (94/950.475)                                     NOTIFICARE
     Societatea Comercială                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  AS COMERT & SERVICII - S.R.L., București            București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            HOTĂRÂREA                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  adunării generale extraordinare a asociaților         BDO CONTI TAX ADVISORS - SOCIETATE DE
     S.C. AS COMERT&SERVICII - S.R.L.,             CONSULTANȚĂ FISCALĂ - S.R.L., cu sediul în
    CUI RO 15584684, Registrul Comerțului           București, str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, et. 7, sectorul
 J 40/9418/2003, București, str. Poet Panait Cerna         3, înregistrată sub nr. J 40/17893/2007, cod unic de
  nr. 10, bl. M43, sc. 3, et. 8, ap. 90, sectorul 3       înregistrare 22460115, care a fost înregistrat sub nr.
  Asociații Societății Comerciale AS COMERT&SERVICII -      34978 din 27.01.2009.
S.R.L.:                                (97/950.478)
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

     Societatea Comercială                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
 BDO CONTI TAX ADVISORS - SOCIETATE DE             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
 CONSULTANȚĂ FISCALĂ - S.R.L., București            TILCO - TRADING INDUSTRY LIMITED COMPANY -
                                 S.R.L., cu sediul în București, Calea 13 Septembrie nr.
          HOTĂRÂREA NR. 3                90, et. 7, ap. cam. 7.16, sectorul 5, înregistrată sub nr.
                                 J 40/14706/2003, cod unic de înregistrare 15868830,
 din 23.01.2009 a adunării generale extraordinare a
                                 care a fost înregistrat sub nr. 34984 din 27.01.2009.
  asociaților S.C. BDO CONTI TAX ADVISORS -
                                   (99/950.480)
 SOCIETATE DE CONSULTANȚĂ FISCALĂ - S.R.L.
  Subsemnații                                Societatea Comercială
  Duca Emilian-Vasile, cetățean român, născut în           TILCO-TRADING INDUSTRY LIMITED
Luduș, județul Mureș, la data de 1.01.1969, CNP              COMPANY - S.R.L., București
1690101284486, domiciliat în București, Str. Vigoniei nr.
8, bl. 10, sc. 6, et. 5, ap. 182, sectorul 5, identificat prin           HOTĂRÂREA NR. 2
carte de identitate seria RX nr. 149084 eliberată de Secția
24 Poliția la data de 28.02.2003,                          din data de 9.01.2009,
  și                                   a asociaților Societății Comerciale
  Societatea Comercială BDO CONTI AUDIT - S.R.L.,            TILCO-TRADING INDUSTRY LIMITED
persoană juridică română, cu sediul în București, Calea                COMPANY - S.R.L.
Șerban Vodă, nr. 90-92, et. 2, sectorul 4, cod poștal        Asociații Societății Comerciale TILCO-TRADING
040213, telefon 021-335 33 64, fax 021-335 33 65, număr     INDUSTRY LIMITED COMPANY - S.R.L., persoană
de ordine în registrul comerțului J 40/22485/1994, cod      juridică română cu sediul în București, Calea 13
unic de înregistrare 6546223, reprezentată de Manolescu     Septembrie nr. 90, et. 7, cam. 7.05, sectorul 5,
Silviu Florin, cetățean român, născut în București la data    înregistrată în Registrul comerțului sub nr.
de 9.10.1962, CNP 1621009400094, domiciliat în          J 40/14706/4.11.2003, cod unic de înregistrare
București, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 133 A,     15868830, în continuare „Societatea”, respectiv
sectorul 1, identificat prin carte de identitate seria DP nr.    - dl Abdullah Mohammed A. Alothman, cetățean
103500 eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de         saudit, sex bărbătesc, căsătorit, născut la data de
12.02.2004, în calitate de împuternicit prin hotărârea      11.08.1972 în Al Khobar, Arabia Saudită, având domiciliul
adunării generale a asociaților nr. 4 din 30.08.2007,      în Arabia Saudită, Al Khobar 31952, P.O. box 402,
  asociați ai S.C. BDO CONTI TAX ADVISORS -          identificat cu pașaport seria G nr. 888555 eliberat de
SOCIETATE DE CONSULTANȚĂ FISCALĂ - S.R.L.,            autoritățile din Arabia Saudită la data de 27.03.2007, cu
convocați în mod legal la adunarea generală a asociaților    valabilitate până la data de 31.01.2012, prin mandatar dl
S.C. BDO CONTI TAX ADVISORS - SOCIETATE DE            Gebrael Milad, cetățean libanez, sex bărbătesc,
CONSULTANȚĂ FISCALĂ - S.R.L., am hotărât             necăsătorit, născut la data de 25.12.1951 în Kferzeina,
următoarele:                           Liban, domiciliat în Liban, Zalca, Imaret, Chalhoub
  Articol unic                         Avenue Center Bourj El Maten, et. 10, Beyrouth, cu
  Se modifică sediul social al S.C. BDO CONTI TAX       reședința în București, str. Londra nr. 18, ap. 16, sectorul
ADVISORS - SOCIETATE DE CONSULTANȚĂ FISCALĂ           1, identificat cu pașaportul seria RL nr. 0960656 eliberat
- S.R.L. din București, calea Șerban Vodă, nr. 90-92, et.    de autoritățile libaneze la data de 6.02.2007, valabil până
3, camera E23, sectorul 4, cod poștal 040213 în         la data de 6.02.2012, CNP 7511225400012, conform
București, str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, et. 7, sectorul  procurii autentificate de B.N.P. Kablan Hanna El Khouri
3, imobilul City Business Center.                din Jdaidet El Matn sub nr. 3084/26.05.2007, tradusă în
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      limba română de către Al Ghazali Shaaban, traducător
neschimbate.                           autorizat în baza autorizației 8805/2003 emisă de
   (98/950.479)                        Ministerul Justiției, a cărui semnătură a fost legalizată de
                                 către B.N.P. Stirbu Aurel sub nr. 8719/1.09.2007;
        Societatea Comercială                 - dl Abdul Mohsen M. Alothman, cetățean saudit, sex
    TILCO - TRADING INDUSTRY LIMITED             bărbătesc, căsătorit, născut la data de 11.10.1974 în Al
      COMPANY - S.R.L., București             Khobar, Arabia Saudită, având domiciliul în Arabia
                                 Saudită, Al Khobar 31952, P.O. box 402, identificat cu
            NOTIFICARE                pașaport seria G nr. 888666 eliberat de către autoritățile
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     din Arabia Saudită la data de 27.03.2007 cu valabilitate
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   până la data de 31.01.2012, prin mandatar dl Gebrael
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Milad, cu datele de identificare mai sus menționate,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                21

conform procurii autentificate de B.N.P. Mihai Cristiana-    actul constitutiv actualizat, și să facă demersurile în
Maria sub nr. 154/31.01.2007, deținând împreună 100 %      vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri
capitalul social al Societății, au decis, în conformitate cu   adoptate de societate. În executarea mandatului său, dl
prevederile legale și cu cele ale actului constitutiv al     Gebrael Milad va putea submandata și terțe persoane.
societății, următoarele:                      Prezentul înscris a fost redactat și semnat în 3 (trei)
  I. schimbarea sediului social al Societății Comerciale    exemplare originale astăzi, 9.01.2009.
TILCO-TRADING INDUSTRY LIMITED COMPANY -               (100/950.481)
S.R.L. din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 7,
cam. 7.05, sectorul 5, la următoarea adresă: București,            Societatea Comercială
Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 7, cam. 7.16, sectorul 5;          CLUB KING - S.R.L., București
  II. radierea sediului social al Societății Comerciale
TILCO-TRADING INDUSTRY LIMITED COMPANY -                      HOTĂRÂREA NR. 2
S.R.L. din București, Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 7,              din data de 27.01.2009,
cam. 7.05, sectorul 5;                            a adunării generale a asociaților
  III. modificarea obiectului de activitate al Societății      Adunarea generală a asociaților, întrunită statutar la
Comerciale TILCO-TRADING INDUSTRY LIMITED            sediul societății, alcătuită din subsemnații:
COMPANY - S.R.L., implicit și a domeniului de activitate.      Ghetu Sandu, cetățean român, necăsătorit, fiul lui
  Astfel, activitatea principală se va schimba din       Marin și Elena, domiciliat în București, Calea Călărașilor
producția de metale feroase sub forme primare și cea de     nr. 173, bl. 42, sc. 4, et. 7, ap. 128, sectorul 3, identificat
feroaliaje - cod CAEN 2710 (producția de metale feroase     cu C.I. seria RT nr. 069820 eliberată de Secția 10 Poliție
sub forme primare și cea de feroaliaje - cod CAEN rev. 2     la data de 16.02.2000, CNP 1610723400220, și
- 2410) în cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare        Ghetu Marin, cetățean român, căsătorit, fiul lui Petre și
proprii - cod CAEN 7012 (cumpărarea și vânzarea de        Stoiana, domiciliat în București, str. Bucovina nr. 7, bl. G2,
bunuri imobiliare proprii - cod CAEN rev. 2 - 6810).       sc. 3, parter, ap. 43, sectorul 3, identificat cu B.I. seria GT
  Activitățile secundare vor fi următoarele:          nr. 072412, eliberat de Secția 12 Poliție la data de
  - hoteluri - cod CAEN 5510 (hoteluri și alte facilități de  26.10.1995, CNP 1350802400355,
cazare similare - cod CAEN rev. 2 - 5510);              în calitate de asociați ai S.C. CLUB KING - S.R.L., cu
  - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare     unanimitate de voturi hotărăște:
proprii sau închiriate - cod CAEN 7020 (închirierea și        Art. 2. Se deschid puncte de lucru în mun. Târgoviște,
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate -   Str. Gării nr. 4, corp Clădire C2, jud. Dâmbovița, și Lehliu
cod CAEN rev. 2 - 6820);                     Gară, str. Nicolae Titulescu nr. 23, camera Sud (13 m2),
  IV. radierea celorlalte activități secundare ale Societății  jud. Călărași.
Comerciale TILCO-TRADING INDUSTRY LIMITED              Art. 3. Actul constitutiv al societății se va completa în
COMPANY - S.R.L., cu excepția celor menționate la        mod corespunzător, celelalte dispoziții ale acestuia
punctul II din prezenta hotărâre, respectiv hoteluri - cod    rămânând nemodificate.
CAEN 5510 (hoteluri și alte facilități de cazare similare -     Prezenta hotărâre a fost redactată și dactilografiată
cod CAEN rev. 2 - 5510), închirierea și subînchirierea      astăzi, 27.01.2009, în 3 (trei) exemplare, toate cu valoare
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - cod CAEN      de original.
7020 (închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare       (101/950.482)
proprii sau închiriate - cod CAEN rev. 2 - 6820).
  V. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân           Societatea Comercială
nemodificate.                              PRODEV EXPERT - S.R.L., București
  VI. Se decide ca dl Gebrael Milad, cetățean libanez,
sex bărbătesc, necăsătorit, născut la data de 25.12.1951                NOTIFICARE
în Kferzeina, Liban, domiciliat în Liban, Zalca, Imaret,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Chalhoub Avenue Center Bourj El Maten, et. 10,          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Beyrouth, cu reședința în București, str. Londra nr. 18, ap.   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
16, sectorul 1, identificat cu pașaportul seria RL nr.      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
0960656 eliberat de autoritățile libaneze la data de       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
6.02.2007, valabil până la data de 6.02.2012, CNP        PRODEV EXPERT - S.R.L., cu sediul în București, Bd. 1
7511225400012, în calitate de mandatar al celor doi       Mai nr. 31, bl. C11, sc. A, et. 6, ap. 25, sectorul 6,
asociați, în baza procurilor mai sus menționate, să       înregistrată sub nr. J 40/14661/2004, cod unic de
semneze, în numele și pe seama societății TILCO-         înregistrare 16758479, care a fost înregistrat sub nr.
TRADING INDUSTRY LIMITED COMPANY - S.R.L.,            34999 din 27.01.2009.
toate și orice documente se va dovedi necesar, inclusiv       (102/950.483)
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

       Societatea Comercială                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    PRODEV EXPERT - S.R.L., București             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
           DECIZIA NR. 1                ROMRAZ CONSULTING - S.R.L., cu sediul în București,
   din data de 27.01.2009, a asociatului unic         str. Floare de Ghiață nr. 77, sectorul 5, înregistrată sub nr.
                                 J 40/17092/2007, cod unic de înregistrare 22402807,
 Gaman Florian, cetățean român, domiciliat în mun.
                                 care a fost înregistrat sub nr. 35007 din 27.01.2009.
București, Bd. 1 Mai nr. 31, bl. C11, sc. A, et. 6, ap. 25,
                                    (106/950.487)
sectorul 6, CNP 1680620511676, identificat cu C.I. seria
RX nr. 246287 emisă de Secția 22 Poliție la data de
                                       Societatea Comercială
23.12.2003, asociat unic în cadrul S.C. PRODEV
                                   ROMRAZ CONSULTING - S.R.L., București
EXPERT - S.R.L., a decis:
 1. Prelungirea mandatului de administrator al domnului
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
Gaman Florian pe o perioadă nelimitată, având puteri
depline.                                     din data de 26.01.2009,
  (103/950.484)                              a adunării generale a asociaților
                                   Subsemnații Boian Gheorghe, domiciliat în București,
     Societatea Comercială
                                 str. Obcina Mare nr. 4, bl. OS2, sc. A, et. 7, ap. 29,
 SPECTRUM CONSULTING - S.R.L., București
                                 sectorul 6, posesor al C.I. seria DP nr. 077601, eliberată
           DECIZIA NR. 1                de Secția 22 Poliție la data de 14.03.2002, cod numeric
                                 personal 1680901033113, și Marin Florin, domiciliat în
    din data de 27.01.2009, a asociatului unic         mun. București, Șos. Olteniței nr. 220, bl. 8, sc. 2, ap. 101,
  Luca Oana, cetățean român, domiciliată în București,     posesor al C.I. seria RD nr. 194209, eliberată de secția 15
str. Otesani nr. 16, bl. T24B, sc. 1, et. 3, ap. 17, sectorul   Poliție la data de 7.09.2001, CNP 1821204420028, la
2, CNP 2680528035050, identificată cu C.I. seria RT nr.      sediul social al societății, cu unanimitate de voturi și în
343973, emisă de Secția 7 Poliție la data de 14.07.2004,     conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv, am
asociat unic în cadrul S.C. SPECTRUM CONSULTING -         hotărât:
S.R.L., a decis:                           Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate
  1. Prelungirea mandatului de administrator al doamnei     cu următorul cod CAEN: 7120 - activități de testări și
Luca Oana pe o perioadă nelimitată, având puteri         analize tehnice.
depline.                               Art. 2. Se deschide punct de lucru la adresa: București,
   (104/950.485)                        Splaiul Unirii nr. 160, clădirea Corp Administrativ, et. 1,
                                 camera 3, sectorul 4, cu suprafața de 46 m2.
     Societatea Comercială
                                   Art. 3. Actul constitutiv al societății se completează în
 SPECTRUM CONSULTING - S.R.L., București
                                 mod corespunzător, celelalte dispoziții ale acestuia
            NOTIFICARE                 rămânând nemodificate.
                                   Redactată în 4 (patru) exemplare astăzi, 26.01.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                    (107/950.488)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        ELCOS SERVICE - S.R.L., București
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
SPECTRUM CONSULTING - S.R.L., cu sediul în                        NOTIFICARE
București, str. Otesani nr. 16, bl. T24B, sc. 1, et. 3, ap. 17,
sectorul 2, înregistrată sub nr. J 40/14629/2004, cod unic      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de înregistrare 16757945, care a fost înregistrat sub nr.     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
35002 din 27.01.2009.                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (105/950.486)                         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
      Societatea Comercială                 ELCOS SERVICE - S.R.L., cu sediul în București, bd.
  ROMRAZ CONSULTING - S.R.L., București             Timișoara nr. 27, bl. E, sc. A, ap. 2, sectorul 6, înregistrată
                                 sub nr. J 40/1209/1998, cod unic de înregistrare
            NOTIFICARE                 10185240, care a fost înregistrat sub nr. 35012 din
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      27.01.2009.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (108/950.489)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                23

       Societatea Comercială                 conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
    ELCOS SERVICE - S.R.L., București             societățile comerciale, republicată, și conform legislației
                                  în vigoare, am hotărât completarea și modificarea
         HOTĂRÂREA NR. 548                prevederilor actului constitutiv referitor la punctele de
                                  lucru, după cum urmează:
      din 22.01.2009, a asociatului unic
                                   1. Se declară punct de lucru în mun. București, șos.
  Subsemnatul Dutescu Costel, cetățean român, născut       Pipera nr. 46F, Pavilion Administrativ, parter, sectorul 2.
la data de 9.07.1970 în com. Ciolănești, jud. Teleorman,       În acest sens, se va modifica corespunzător actul
domiciliat în mun. București, aleea Valea Boteni nr. 4, bl.    constitutiv al S.C. LARAMI SERVICES - S.R.L.
M51, sc. A, ap. 4, parter, sectorul 6, identificat cu C.I.      Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
seria DP nr. 111758 eliberată de I.N.E.P. la data de        rămân nemodificate.
1.04.2007, CNP 1700709341693, în calitate de asociat         Redactată în 3 exemplare astăzi, 22.01.2009.
unic, având atribuțiile adunării generale, am hotărât         (110/950.491)
următoarele:
  1. Ca urmare a uzurii avansate și a depășirii duratei de           Societatea Comercială
amortizare a mijlocului fix, am hotărât vânzarea           HALMAJEAN FLORIN CONSTRUCT - S.R.L.
autoutilitarei Dacia, tip 1305 Pick-up, serie șasiu          satul Șicula, comuna Șicula, județul Arad
UU1D16119W2708839, an de fabricație 1997.
  2. Depunerea sumei de 2.380 lei în numerar,
reprezentând 238 părți sociale ca aport în numerar.                     ROMÂNIA
  3. Majorarea capitalului social subscris și vărsat
integral în numerar, de la 2.580 lei, cu suma de 7.420 lei,              TRIBUNALUL ARAD
reprezentând 742 părți sociale indivizibile, în valoare de
10 lei fiecare.                               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2130
  4. Modificarea cap. IV - Capitalul social și părțile
                                          din 23 martie 2009
sociale, art. 8 din actul constitutiv, astfel:
  Capitalul social este subscris și vărsat integral în        Judecător delegat
numerar, în valoare de 10.000 lei, divizat în 1.000 părți       la Oficiul Registrului
sociale indivizibile, fiecare în valoare de 10 lei.          Comerțului de pe lângă
  Redactată și editată la sediul societății astăzi,         Tribunalul Arad        - Daniela Muntean
22.01.2009, în 2 exemplare.                      Referent la Oficiul
  (109/950.490)                           Registrului Comerțului
                                   de pe lângă
       Societatea Comercială                  Tribunalul Arad        - Rodica Faca
    LARAMI SERVICES - S.R.L., București
                                   În baza cererii nr. 20120 din data de 20.03.2009 și a
          HOTĂRÂREA NR. 1                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
 din 22.01.2009, a adunării generale a asociaților        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Subsemnații Ilies Laura, cetățean român, căsătorită,      cu următoarele date:
născută la data de 10.03.1977 în mun. Dorohoi, jud.          - fondator: Hălmăjean Florin, asociat unic, cod numeric
Botoșani, domiciliată în mun. București, str. Jean Steriadi    personal 1850416022981, aport la capital 200,00 RON,
nr. 48, bl. M14, sc. 6, et. 1, ap. 64, sectorul 3, identificată  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
cu C.I. seria RR nr. 379339/SPCEP S3 biroul nr.          capitalul social total, cota de participare la
4/6.03.2006, CNP 2770310073535, Ilies Mircea-Sandu,        beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Arad, localitatea
cetățean român, căsătorit, născut la data de 30.10.1963      Șicula, nr. 260A;
în mun. București, domiciliat în mun. București, str. Jean      - administrator persoană fizică: Hălmăjean Florin, cod
Steriadi nr. 48, bl. M14, sc. 6, et. 1, ap. 64, sectorul 3,    numeric personal 1850416022981, data numirii
identificat cu C.I. seria RD nr. 557935/SPCEP S3 biroul      14.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
nr. 4/12.02.2008, CNP 1631030400078, și Dima Nicolae-       act constitutiv;
Răzvan, cetățean român, necăsătorit, născut la data de        - denumire: HALMAJEAN FLORIN CONSTRUCT -
27.08.1977 în mun. București, domiciliat în mun.          S.R.L.;
București, Bd. Tineretului nr. 47, bl. 57, sc. 2, et. 1, ap. 40,   - sediul social: sat Șicula, comuna Șicula, nr. 260/A;
sectorul 4, identificat cu C.I. seria RT nr. 236982/Secția      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
14 Poliție/8.08.2002, CNP 1770827440019, în calitate de      lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
asociați ai S.C. LARAMI SERVICES - S.R.L., în           nerezidențiale;
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  RON fiecare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - durata de funcționare: nelimitată;
RON fiecare;                           - cod unic de înregistrare: 25333434;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 25333485;            J 02/350/23.03.2009.
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Definitivă la 23 martie 2009.
J 02/351/23.03.2009.                        (112/1.026.640)
  Definitivă la 23 martie 2009.
   (111/1.026.639)
                                     Societatea Comercială
                                  GENESYS MEDICAL CLINIC - S.R.L., Arad
       Societatea Comercială
     ARIOLA AUTO TAD - S.R.L., Arad
                                            ROMÂNIA


             ROMÂNIA
                                          TRIBUNALUL ARAD


          TRIBUNALUL ARAD                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2175
                                        din 25 martie 2009
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2129
                                 Judecător delegat
         din 23 martie 2009
                                 la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                       Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Arad        - Ioan Foltean
  Comerțului de pe lângă                     Referent la Oficiul
  Tribunalul Arad        - Daniela Muntean        Registrului Comerțului
  Referent la Oficiul                      de pe lângă
  Registrului Comerțului                     Tribunalul Arad        - Rodica Faca
  de pe lângă
                                 În baza cererii nr. 20313 din data de 23.03.2009 și a
  Tribunalul Arad        - Rodica Faca
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 20130 din data de 20.03.2009 și a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a      cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     - fondatori:
cu următoarele date:                       1. Miclea Iulius-Ioan, asociat, cod numeric personal
  - fondator: Țica Anton-Dorel, asociat unic, cod numeric   1541016020047, aport la capital 590,00 RON, echivalând
personal 1620704020016, aport la capital 200,00 RON,      cu 59 părți sociale, reprezentând 14,750000 % din
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       capitalul social total, cota de participare la
capitalul social total, cota de participare la         beneficii/pierderi de 14,750000 %, domiciliat în Arad,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Arad, localitatea  localitatea Arad, Str. Vrancei, nr. 29A;
Arad, str. Achile, nr. 13;                    2. Păiușan Lucian, asociat, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică: Țica Anton-Dorel, cod   1660310020035, aport la capital 790,00 RON, echivalând
numeric personal 1620704020016, data numirii          cu 79 părți sociale, reprezentând 19,750000 % din
6.02.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.   capitalul social total, cota de participare la
act constitutiv;                        beneficii/pierderi de 19,750000 %, domiciliat în Arad,
  - denumire: ARIOLA AUTO TAD - S.R.L.;            localitatea Arad, str. Marcel Olinescu, bl. 301, sc. D;
  - sediul social: municipiul Arad, Str. Feleacului, nr. 1,   3. Jivan Adrian-Marcel, asociat, cod numeric personal
ap. 1;                             1640522020010, aport la capital 1.080,00 RON,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 712 -    echivalând cu 108 părți sociale, reprezentând 27 % din
activități de testări și analize tehnice;           capitalul social total, cota de participare la
  - activitatea principală: cod CAEN 7120 - activități de   beneficii/pierderi de 27 %, domiciliat în Arad, localitatea
testări și analize tehnice;                  Arad, Str. Ardealului, nr. 27A;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                25

  4. Gușet Grigorie-Constantin, asociat, cod numeric        - fondatori:
personal 1470522020039, aport la capital 1.540,00 RON,        1. Martin Dan, asociat, cod numeric personal
echivalând cu 154 părți sociale, reprezentând 38,500000     1790205020014, aport la capital 100,00 RON, echivalând
% din capitalul social total, cota de participare la       cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
beneficii/pierderi de 38,500000 %, domiciliat în Arad,      total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
localitatea Arad, bd. Iuliu Maniu, nr. 21, ap. 3;        domiciliat în Arad, localitatea Arad, str. Dumitru Bagdasar,
  - administratori persoane fizice:              nr. 53;
  1. Miclea Iulius-Ioan, cod numeric personal           2. Cășuțiu Petru, asociat, cod numeric personal
1541016020047, data numirii 21.03.2009, durata          1800815020145, aport la capital 100,00 RON, echivalând
mandatului nelimitată, având puteri cf. act constitutiv;     cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  2. Păiușan Lucian, cod numeric personal           total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
1660310020035, data numirii 21.03.2009, durata          domiciliat în Arad, localitatea Arad, Str. Molidului, nr. 40B;
mandatului nelimitată, având puteri cf. act constitutiv;       - administratori persoane fizice:
  - denumire: GENESYS MEDICAL CLINIC - S.R.L.;           1. Martin Dan, cod numeric personal 1790205020014,
  - sediul social: municipiul Arad, str. Dr. Cornel Radu,
                                 data numirii 23.03.2009, durata mandatului nelimitată,
nr. 3;
                                 având puteri cf. act constitutiv;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 861 -
                                   2. Cășuțiu Petru, cod numeric personal
activități de asistență spitalicească;
                                 1800815020145, data numirii 23.03.2009, durata
  - activitatea principală: cod CAEN 8160 - activități de
                                 mandatului nelimitată, având puteri cf. act constitutiv;
asistență spitalicească;
                                   - denumire: CONTINGENT SERVICES - S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 4.000,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 400 părți sociale a    - sediul social: municipiul Arad, Str. Molidului, nr. 40/B;
10,00 RON fiecare;                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 474 -
  - durata de funcționare: nelimitată;             comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de
  - cod unic de înregistrare: 25349589;            telecomunicații în magazine specializate;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - activitatea principală: cod CAEN 4741 - comerț cu
J 02/355/25.03.2009.                       amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și
  Definitivă la 25 martie 2009.                software-lui în magazine specializate;
   (113/1.026.641)                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
      Societatea Comercială                  - durata de funcționare: nelimitată;
   CONTINGENT SERVICES - S.R.L., Arad               - cod unic de înregistrare: 25349597;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
             ROMÂNIA                J 02/362/25.03.2009.
                                   Definitivă la 25 martie 2009.
                                    (114/1.026.642)
           TRIBUNALUL ARAD

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2188                  Societatea Comercială
         din 25 martie 2009                ADCORADAN FARM - S.R.L., satul Fântânele
                                    comuna Fântânele, județul Arad
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                                 ROMÂNIA
  Tribunalul Arad         - Ioan Foltean
  Referent la Oficiul
                                           TRIBUNALUL ARAD
  Registrului Comerțului
  de pe lângă
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2190
  Tribunalul Arad         - Rodica Faca
                                          din 25 martie 2009
  În baza cererii nr. 20359 din data de 23.03.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Judecător delegat
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a        la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:                        Tribunalul Arad         - Ioan Foltean
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul Arad        - Rodica Faca          Tribunalul Arad         - Rodica Faca
  În baza cererii nr. 20424 din data de 23.03.2009 și a      În baza cererii nr. 20429 din data de 23.03.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
                                cu următoarele date:
  - fondator: Vîrtaci Adrian-Florin, asociat unic, cod
numeric personal 1670814020024, aport la capital          - fondator: Oneț Miron-Marcel, asociat unic, cod
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          numeric personal 1681014023636, aport la capital
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în   reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
Arad, localitatea Fântânele, nr. 427;             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  - administrator persoană fizică: Vîrtaci Adrian-Florin,   Arad, localitatea Lipova, str. Mihai Viteazu, nr. 75;
cod numeric personal 1670814020024, data numirii          - administrator persoană fizică: Oneț Miron-Marcel,
20.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.   cod numeric personal 1681014023636, data numirii
act constitutiv;                        20.09.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
  - denumire: ADCORADAN FARM - S.R.L.;            act constitutiv;
  - sediul social: sat Fântânele, comuna Fântânele, nr.      - denumire: AUTOMATIC PERFECT WASH - S.R.L.;
427;                                - sediul social: oraș Lipova, str. Mihai Eminescu, nr. 75;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
                                întreținerea și repararea autovehiculelor;
specializate;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și
  - activitatea principală: cod CAEN 4773 - comerț cu
amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine       repararea autovehiculelor;
specializate;                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   RON fiecare;
RON fiecare;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - cod unic de înregistrare: 25349708;
  - cod unic de înregistrare: 25349600;              - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:         J 02/363/25.03.2009.
J 02/364/25.03.2009.                        Definitivă la 25 martie 2009.
  Definitivă la 25 martie 2009.                   (116/1.026.644)
   (115/1.026.643)

                                      Societatea Comercială
       Societatea Comercială                 LUMI & EDI PROD - S.R.L., satul Bocsig
    AUTOMATIC PERFECT WASH - S.R.L.
                                    comuna Bocsig, județul Arad
       Lipova, județul Arad

                                             ROMÂNIA
             ROMÂNIA


                                          TRIBUNALUL ARAD
          TRIBUNALUL ARAD

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2189                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2191

         din 25 martie 2009                       din 25 martie 2009

  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Arad        - Ioan Foltean         Tribunalul Arad         - Ioan Foltean
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009              27

  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul Arad        - Rodica Faca          Tribunalul Arad        - Rodica Faca
  În baza cererii nr. 20467 din data de 23.03.2009 și a     În baza cererii nr. 20543 din data de 23.03.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondator: Crîsta Daniel-Cosmin, asociat unic, cod      - fondator: Baciș Carmen-Cristina, asociat unic, cod
numeric personal 1800119022996, aport la capital 200,00    numeric personal 2750209020030, aport la capital
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %    200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
capitalul social total, cota de participare la         reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Arad, localitatea  participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
Bocsig, nr. 96;                        Arad, localitatea Arad, Str. Rândunicii, nr. 65/A;
  - administrator persoană fizică: Crîsta Daniel-Cosmin,     - administrator persoană fizică: Baciș Carmen-
cod numeric personal 1800119022996, data numirii        Cristina, cod numeric personal 2750209020030, data
20.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.   numirii 30.01.2009, durata mandatului nelimitată, având
act constitutiv;
                                puteri cf. act constitutiv;
  - denumire: LUMI & EDI PROD - S.R.L.;
                                 - denumire: NEW EURODOM F & B - S.R.L.;
  - sediul social: sat Bocsig, comuna Bocsig, nr. 131;
                                 - sediul social: oraș Lipova, Str. Făgetului nr. 39;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
cultivarea plantelor nepermanente;
                                lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - activitatea principală: cod CAEN 0111 - cultivarea
                                nerezidențiale;
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
                                construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 25349694;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - cod unic de înregistrare: 25349716;
J 02/365/25.03.2009.                       - număr de ordine în registrul comerțului:
  Definitivă la 25 martie 2009.                J 02/356/25.03.2009.
   (117/1.026.645)                       Definitivă la 25 martie 2009.
                                  (118/1.026.646)

       Societatea Comercială
      NEW EURODOM F & B - S.R.L.                    Societatea Comercială
        Lipova, județul Arad                    IAKOTA GROUP - S.R.L., Arad


             ROMÂNIA                            ROMÂNIA          TRIBUNALUL ARAD                        TRIBUNALUL ARAD


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2177                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2183
         din 25 martie 2009                       din 25 martie 2009
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Arad        - Ioan Foltean         Tribunalul Arad        - Ioan Foltean
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul Arad        - Rodica Faca          Tribunalul Arad         - Rodica Faca

  În baza cererii nr. 20796 din data de 24.03.2009 și a     În baza cererii nr. 20841 din data de 24.03.2009 și a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   cu următoarele date:
cu următoarele date:                       - fondatori:
  - fondator: Mihuți Paul-Florin, asociat unic, cod       1. Millo Maurizio, asociat, aport la capital 190,00 RON,
numeric personal 1770202020052, aport la capital        echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          capitalul social total, cota de participare la
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în Italia, localitatea
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în   Montecchio Maggiore, Str. Da Vinci Leonardo, nr. 25;
Arad, localitatea Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 124, bl.     2. Zamuner Claudio, asociat, aport la capital 10,00
Z17, ap. 7;                          RON, echivalând cu 1 parte socială, reprezentând 5 % din
  - administrator persoană fizică: Mihuți Paul-Florin, cod  capitalul social total, cota de participare la
                                beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în Italia, localitatea
numeric personal 1770202020052, data numirii
                                Chiampo, str. Bruno Dal Maso, nr. 25/A;
23.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.    - administrator persoană fizică: Millo Maurizio, data
act constitutiv;                        numirii 5.03.2009, durata mandatului nelimitată, având
  - denumire: IAKOTA GROUP - S.R.L.;             puteri cf. act constitutiv;
  - sediul social: municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl.   - denumire: MAURIZIO CORPUS CRISTI - S.R.L.;
Z15, ap. 88;                           - sediul social: municipiul Arad, Str. Constituției, nr. 35,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -    ap. 2;
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri   comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
în comerțul cu produse diverse;                specializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - activitatea principală: cod CAEN 4778 - comerț cu
                                amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 25349619;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - cod unic de înregistrare: 25349627;
J 02/357/25.03.2009.                       - număr de ordine în registrul comerțului:
  Definitivă la 25 martie 2009.                J 02/358/25.03.2009.
   (119/1.026.647)                       Definitivă la 25 martie 2009.
                                  (120/1.026.648)

      Societatea Comercială
  MAURIZIO CORPUS CRISTI - S.R.L., Arad                 Societatea Comercială
                                  FAVORABILIS M & H GROUP - S.R.L., Arad

             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA

          TRIBUNALUL ARAD
                                          TRIBUNALUL ARAD

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2184                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2187
         din 25 martie 2009                       din 25 martie 2009
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Arad        - Ioan Foltean         Tribunalul Arad         - Ioan Foltean
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                29

  Referent la Oficiul                        Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă                            de pe lângă
  Tribunalul Arad         - Rodica Faca          Tribunalul Arad         - Rodica Faca
  În baza cererii nr. 20843 din data de 24.03.2009 și a       În baza cererii nr. 20989 din data de 24.03.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
                                 cu următoarele date:
  - fondator: Corchiș Ana, asociat unic, cod numeric
personal 2320325020026, aport la capital 200,00 RON,         - fondator: Bud Onorica, asociat unic, cod numeric
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        personal 2621130020012, aport la capital 200,00 RON,
capitalul social total, cota de participare la          echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Arad,         capitalul social total, cota de participare la
localitatea Arad, Str. Marnei, nr. 37;              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Maramureș,
  - administratori persoane fizice:               localitatea Suciu de Sus, nr. 755A;
  1. Igna Traian, cod numeric personal 1541122054693,        - administrator persoană fizică: Ilieș Viorel-Vălean, cod
domiciliat în județul Bihor, localitatea Oradea, bd.       numeric personal 1650824020031, domiciliat în județul
Decebal, nr. 4, bl. B52, ap. 32, durata mandatului        Arad, localitatea Arad, str. Banu Mărăcine, nr. 22, bl. 1, sc.
nelimitată, având puteri cf. act constitutiv;           D, ap. 30, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
  2. Igna Ana, cod numeric personal 2571121054662,       act constitutiv;
domiciliată în județul Bihor, localitatea Oradea, bd.         - denumire: ONORICA VILLA REAL - S.R.L.;
Decebal, nr. 4, bl. B52, ap. 32, durata mandatului          - sediul social: municipiul Arad, str. Banu Mărăcine, bl.
nelimitată, având puteri cf. act constitutiv;
                                 1/a, sc. D, et. 8, ap. 30;
  - denumire: FAVORABILIS M & H GROUP - S.R.L.;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -
  - sediul social: municipiul Arad, Piața Sporturilor, nr. 9,
                                 comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
bl. 24, ap. 81;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -       - activitatea principală: cod CAEN 4531 - comerț cu
restaurante;                           ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
  - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     RON fiecare;
RON fiecare;                             - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 25349660;
  - cod unic de înregistrare: 25349635;               - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:          J 02/359/25.03.2009.
J 02/361/25.03.2009.                         Definitivă la 25 martie 2009.
  Definitivă la 25 martie 2009.                    (122/1.026.650)
   (121/1.026.649)

                                       Societatea Comercială
      Societatea Comercială
                                    C&C SVILUPPO EOLIANA - S.R.L., Arad
    ONORICA VILLA REAL - S.R.L., Arad

                                              ROMÂNIA
             ROMÂNIA


                                            TRIBUNALUL ARAD
           TRIBUNALUL ARAD

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2185                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2186

         din 25 martie 2009                        din 25 martie 2009

  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Arad         - Ioan Foltean          Tribunalul Arad         - Ioan Foltean
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

  Referent la Oficiul                        Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                       Registrului Comerțului
  de pe lângă                            de pe lângă
  Tribunalul Arad          - Rodica Faca          Tribunalul Arad          - Rodica Faca

  În baza cererii nr. 21030 din data de 24.03.2009 și a       În baza cererii nr. 21089 din data de 25.03.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                        cu următoarele date:
                                   - fondator: Bute Sorin, asociat unic, cod numeric
  - fondator: C&C ENERGY - S.R.L., aport la capital
                                  personal 1781108170338, aport la capital 200,00 RON,
1.000,00 RON, echivalând cu 100 părți sociale,
                                  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                  capitalul social total, cota de participare la
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
                                  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Arad, localitatea
  - administrator persoană fizică: Formicola Maurizio,
                                  Arad, bd. Nicolae Titulescu, bl. 339, et. 3, ap. 12;
domiciliat în Italia, localitatea Bari, str. Giulio Petroni, nr.   - administrator persoană fizică: Bute Sorin, cod
118, durata mandatului nelimitată, având puteri cf. act      numeric personal 1781108170338, data numirii
constitutiv;                            24.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
  - denumire: C&C SVILUPPO EOLIANA - S.R.L.;           act constitutiv;
  - sediul social: municipiul Arad, Bd. Revoluției, nr. 65,     - denumire: MONTE - FLAVIO - S.R.L.;
corp B, ap. 10;                            - sediul social: municipiul Arad, str. Dr. Ioan Suciu, nr. 6;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
producția, transportul și distribuția energiei electrice;     activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
  - activitatea principală: cod CAEN 3511 - producția de       - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri
energie electrică;                         în comerțul cu produse diverse;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
10,00 RON fiecare;                         RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 25349678;               - cod unic de înregistrare: 25365452;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - număr de ordine în registrul comerțului:
                                  J 02/376/27.03.2009.
J 02/360/2009.
                                   Definitivă la 27 martie 2009.
  Definitivă la 25 martie 2009.
                                    (124/1.026.652)
   (123/1.026.651)


                                        Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                   LUCIO & CRISS PLACE - S.R.L., satul Zăbrani
      MONTE - FLAVIO - S.R.L., Arad                  comuna Zăbrani, județul Arad

             ROMÂNIA
                                               ROMÂNIA


           TRIBUNALUL ARAD                          TRIBUNALUL ARAD

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2287                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2308
          din 27 martie 2009                         din 27 martie 2009
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Arad          - Carmen Băilă          Tribunalul Arad          - Carmen Băilă
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009                31

  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă                          de pe lângă
  Tribunalul Arad        - Rodica Faca          Tribunalul Arad         - Rodica Faca

  În baza cererii nr. 21260 din data de 25.03.2009 și a     În baza cererii nr. 21283 din data de 25.03.2009 și a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   cu următoarele date:
cu următoarele date:                       - fondator: Munteanu Maricica, asociat unic, cod
  - fondator: Toader Lucian-Cristian, asociat unic, cod    numeric personal 2670809390037, aport la capital 200,00
numeric personal 1801212350029, aport la capital        RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          capitalul social total, cota de participare la
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Arad, localitatea
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în   Arad, Str. Clujului, bl. 82, sc. A, et. 2, ap. 6;
Arad, localitatea Zăbrani, nr. 62;                - administrator persoană fizică: Munteanu Maricica,
  - administrator persoană fizică: Toader Cristina-Elena,   cod numeric personal 2670809390037, data numirii
                                12.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
cod numeric personal 2830911350043, domiciliată în
                                act constitutiv;
județul Arad, localitatea Zăbrani, nr. 62, durata
                                 - denumire: CONSTRUCT FLOORS LOGISTIC - S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri cf. act constitutiv;     - sediul social: municipiul Arad, Str. Clujului, bl. 82, sc.
  - denumire: LUCIO & CRISS PLACE - S.R.L.;          A, et. 2, ap. 6;
  - sediul social: sat Zăbrani, comuna Zăbrani, nr. 222;     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -    lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
baruri și alte activități de servire a băuturilor;       nerezidențiale;
  - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte    - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
activități de servire a băuturilor;              construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                RON fiecare;
RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 25365460;
  - cod unic de înregistrare: 25365606;             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:         J 02/379/27.03.2009.
J 02/380/27.03.2009.                       Definitivă la 27 martie 2009.
  Definitivă la 27 martie 2009.                  (126/1.026.654)
   (125/1.026.653)

                                      Societatea Comercială
     Societatea Comercială                  SUMMA RISK AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
 CONSTRUCT FLOORS LOGISTIC - S.R.L., Arad              satul Șofronea, comuna Șofronea
                                        județul Arad

             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA

          TRIBUNALUL ARAD
                                          TRIBUNALUL ARAD

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2307
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 2278
         din 27 martie 2009                       din 27 martie 2009
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Arad        - Carmen Băilă         Tribunalul Arad         - Carmen Băilă
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2553/13.V.2009

  Referent la Oficiul                              - administrator persoană fizică: Nica Nicolae, cod
  Registrului Comerțului                           numeric personal 1400620024901, data numirii
  de pe lângă                                24.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri cf.
  Tribunalul Arad             - Rodica Faca           act constitutiv;
                                         - denumire: SUMMA RISK AGENT DE ASIGURARE -
  În baza cererii nr. 21483 din data de 25.03.2009 și a
                                       S.R.L.;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                         - sediul social: sat Șofronea, comuna Șofronea, Zona
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a
                                       Industrială, nr. 2;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -
cu următoarele date:
                                       activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
  - fondatori:                                 - activitatea principală: cod CAEN 6622 - activități ale
  1. Nica Nicolae, asociat, cod numeric personal               agenților și broker-ilor de asigurări;
1400620024901, aport la capital 100,00 RON, echivalând              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
cu 0 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social          capitalul social este divizat în 0 părți sociale a 0,00 RON
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,           fiecare;
domiciliat în Arad, localitatea Sebiș, Intr. Mimozei, nr. 4;           - durata de funcționare: nelimitată;
  2. Nica Raul-Daniel, asociat, cod numeric personal              - cod unic de înregistrare: 25365584;
1670409024906, aport la capital 100,00 RON, echivalând              - număr de ordine în registrul comerțului:
cu 0 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social          J 02/375/27.03.2009.
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,            Definitivă la 27 martie 2009.
domiciliat în Arad, localitatea Sebiș, Intr. Mimozei, nr. 4;            (127/1.026.655)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|364523|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2553/13.V.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

								
To top