Docstoc

2009_2440 - PDF

Document Sample
2009_2440 - PDF Powered By Docstoc
					                           PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2440                                            Joi, 7 mai 2009
                   PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI


          PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
          GALUDIS - S.R.L.                          GALUDIS - S.R.L.

    ACT ADIȚIONAL NR. 57/22.12.2008                         NOTIFICARE
 LA ACTUL CONSTITUTIV - STATUTUL SOCIETĂȚII              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   COMERCIALE GALUDIS S.R.L, CU SEDIUL              Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
 ÎN CRAIOVA, STR. MITROPOLIT NIFON CRIVEANU,            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   NR. 32, JUDEȚ DOLJ, ÎNMATRICULATĂ LA             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      O.R.C. SUB NR. J16/623/2004               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       ȘI AVÂND C.U.I.:16284294               GALUDIS S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul
  Asociații                           Craiova, Str. Mitropolit Nifon Criveanu, Nr. 32,
  TOADER LUDMILA, născută la data de 01.05.1963,         înregistrată sub nr. J16/623/2004, cod unic de
                                  înregistrare 16284294, care a fost înregistrat sub
în Craiova, domiciliată în Craiova, str. Mitropolit Nifon
                                  nr. 62588 din 22.12.2008.
Criveanu, nr. 32, jud. Dolj, posesoare a C.I. seria DX,
nr. 419698, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de          (2/920.019)
28.09.2005, având CNP 2630501163300 și
  TOADER GABRIEL, născut la data de 17.03.1957, în                 Societatea Comercială
Craiova, domiciliat în Craiova, str. Oltet, nr. 2, bl. 2, sc. 1,           POLICROM - S.R.L.
et. 5, ap. 10, județ Dolj, posesor al C.I. seria DX,
nr. 316609, eliberată de Poliția Craiova la data de                   ACT ADIȚIONAL
11.03.2000, având CNP 1690527161037, au hotărât
                                   Asociații DUMITRESCU SORIN, domiciliat în Craiova,
următoarele:                            Str. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 13, sc. 1, et. 3, ap. 15,
  Art. nr. 1 Revocarea din funcția de Administrator al      jud. Dolj, CNP1590518163218, Act identitate CI,
societății a domnului Toader Gabriel începând cu data de      seria DX, nr. 263587, emisă de Mun. CRAIOVA la data
01.01.2009                             19/06/2003, si BEGU MARIUS, Act identitate
  Art. nr. 2 Numirea d-nei TOADER DIANA-CORNELIA         PAȘAPORT seria SWE, nr. 53569758, emis de
ca administator al societății S.C. GALUDIS S.R.L.         Autoritățile din Suedia la data 29/05/2007, reprezentat de
  Art. nr. 3 Durata mandatului de administrator a        GLĂVAN PETRE, domiciliat în Craiova, Cal. București,
d-nei TOADER DIANA- CORNELIA este nelimitată.           nr. 131, bl. N3, sc. 1, et. 2, ap. 4, jud. Dolj,
  Art. nr. 4 Remunerația administratorului este de        CNP 1560714400687, Act identitate CI, seria DX,
4% din veniturile realizate de societate pe parcursul unui     nr. 587241, emisă de SPCLEP CRAIOVA la data
                                  21.07.2008, conform procurii speciale autentificată sub
exercițiu financiar. S.C. GALUDIS S.R.L.
                                  nr. 508/13.03.2008 de BNP Neagoe Monica,
  (1/920.018)                          Camera Craiova, jud. Dolj, am hotărât:
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
  1. Se anulează art. 4 din actul adițional autentificat sub  CNP 178121734400 eliberată de Poliția Craiova, și
nr. 4792/23.08.1996. Astfel, se prevede continuarea        DRAGOMIRESCU fosta POPA BOGDANA CAMELIA,
activității societății cu un singur asociat.          domiciliată în Craiova, str. Lalelelor, nr. 3 , bl. D6, sc. 1,
  2. Se retrage din societate BEGU MARIUS, care        ap. 5, jud. Dolj, posesoare a C.I. seria DX, nr. 604367,
cesionează 10 părți sociale, în valoare totala de        CNP 2760824340044, în calitate de asociați, am hotărât:
100 RON, lui DUMITRESCU SORIN, care devine astfel         Art. 1 Se retrage din societate Dragomirescu fosta
asociatul unic al societății, având o cotă de 100%       Popa Bogdana Camelia și cesionează întregul aport
participare la beneficii și pierderi. Cesiunea părților     la capitalul social în valoare de 100 RON
sociale se face la valoarea lor nominală. Societatea se     d-nei DRAGOMIRESCU ALINA ELENA, cetățean român,
transforma din srl cu doi asociați în srl cu asociat unic,   domiciliată în Craiova, b-dul 1 Mai, nr. 8, bl. D10, sc. 1,
urmând să se încheie un act constitutiv care se va referi    ap. 7, jud. Dolj, posesoare a CI, seria DX, nr. 222696,
la asociatul unic. GLĂVAN PETRE, în calitate de         CNP 2761004280031, care devine asociat în societate.
reprezentant al lui BEGU MARIUS, declară că a încasat       Art. 2 Societatea este administrată numai de
contravaloarea părților sociale și nu mai există niciun fel   DRAGOMIRESCU CATALIN MARIAN.
de pretenții asupra societății, iar DUMITRESCU SORIN        Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul
declară că preia întregul activ și pasiv al societății. După  Constitutiv al S.C. BRASIS S.R.L. pe care îl modifică
cesiune, întregul capital social, constituit din 20 părți    implicit.
sociale, în valoare de 10 RON fiecare, respectiv în        Redactat azi 12.12.2008 in 5 exemplare.
valoare totală de 200 RON, aparține asociatului unic        (5/920.022)
DUMITRESCU SORIN.
  Prezentul act adițional s-a încheiat în 6 exemplare
originale la compartimentul de asistență din cadrul                Societatea Comercială
O.R.C.T. Dolj, la cererea și pe răspunderea solicitantului,             BRASIS - S.R.L.
potrivit cererii de servicii nr. 2183/22.12.2008.
                                            NOTIFICARE
  (3/920.020)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         Societatea Comercială             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
          POLICROM - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            NOTIFICARE                BRASIS S.R.L., Dolj, Municipiul Craiova, Str. Dr. Dimitrie
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Gerota, Nr. 8, Bl. D6, Et. 1, Ap. 5, înregistrată sub
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     nr. J16/146/2004, cod unic de înregistrare 16095791,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        care a fost înregistrat sub nr. 62716 din 23.12.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (6/920.023)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
POLICROM S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul
Craiova, Str. Bucovăț, Nr. 189, înregistrată sub                Societatea Comercială
nr. J16/703/1991, cod unic de înregistrare 2313136, care           TERRA CONSULTING - S.R.L.
a fost înregistrat sub nr. 62597 din 22.12.2008.
                                       ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL
  (4/920.021)
                                 S.C. TERRA CONSULTING S.R.L., CU SEDIUL ÎN
         Societatea Comercială             CRAIOVA, STR. C-TIN ARGETOIANU, NR. 9, BL. 70,
           BRASIS - S.R.L.                SC. 2, AP. 11, JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA
                                      REGISTRUL COMERȚULUI SUB
     ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 12.12.2008             NR. J16/1882/2006, AVÂND C.U.I. 19109450
       LA ACTUL CONSTITUTIV                 Asociații SIMINICĂ MARIAN-ILIE, cetățean român,
                                născut la 13.08.1972 în Com. Cernătești, jud. Dolj
 AL S.C. BRASIS S.R.L. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
                                domiciliat în Craiova, str. Basarabia, nr. 21, bl. C8, sc. 1,
 STR. DIMITRIE GEROTA, NR. 8, BL. D6, SC. 1, AP.5,
                                ap. 2, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX, nr. 406506,
  JUD. DOLJ, ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL            emisă de P. Craiova la 05.07.2005, având
    COMERȚULUI SUB NR. J16/146/2004             CNP 1720813165961 și VLAD ELENA-ADRIANA,
         C.U.I. 16095791                cetățean român, născută la 25.10.1972 în Craiova,
  Subsemnații                         jud. Dolj, domiciliată în Craiova, str. Peneș Curcanul,
  DRAGOMIRESCU CATALIN MARIAN, domiciliat în          nr. 3, bl. B26, sc. 1, ap. 5, jud. Dolj, identificată cu CI,
mun. Craiova, b-dul 1 Mai, nr. 8, bl. D10, sc. 1, ap. 7,    seria DX, nr. 419922, elib. de SPCLEP Craiova la
jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX, nr. 235244, și       29.09.2005, CNP 2721025163258, am hotărât:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                   3

  • Retragerea din societate a d-lui SIMINICĂ                  Societatea Comercială
MARIAN-ILIE care cesionează 80 părți sociale în valoare             TERRA CONSULTING - S.R.L.
totală de 800 lei, astfel: d-lui DODENCIU CRISTIAN,
cetățean român, născut la 14.03.1969 în Tîrgu Jiu,                    NOTIFICARE
jud. Gorj, domiciliat în Deva, Aleea Armatei, nr. 2, bl. 21,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sc. 1, ap. 3, identificat cu CI, seria HD, nr. 005496, emisă   Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
de P. Deva la 29.10.1999, având CNP 1690314182817, îi       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cesionează 45 părți sociale în valoare totală de 450 lei     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
care devine asociat al S.C. TERRA CONSULTING S.R.L.        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
D-nei VLAD ELENA-ADRIANA îi cesionează 35 părți          TERRA CONSULTING S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
sociale în valoare totală de 350 lei.               Municipiul Craiova, Str. Constantin Argetoianu, Nr. 9,
  Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor       Bl. 70, Sc. 2, Ap. 11, înregistrată sub nr. J16/1882/2006,
nominală.                             cod unic de înregistrare 19109450, care a fost înregistrat
  Dl SIMINICĂ MARIAN-ILIE, declară că a încasat
                                 sub nr. 62728 din 23.12.2008.
contravaloarea părților sociale, nemaiavând pretenții
societății sau a asociaților acesteia, noul asociat          (8/920.025)
preluând activul și pasivul societății, proporțional cu cota
de participare la beneficii și pierderi.
                                          Societatea Comercială
  În urma cesiunii capitalul social total de 1000 lei,               DOMAREX - S.R.L.
format din 100 părți sociale a 10 lei fiecare parte socială
este structurat astfel pe asociați:                   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
  DODENCIU CRISTIAN - 45 părți sociale în valoare
totală de 450 lei, reprezentând o cotă de participare la      AL S.C. DOMAREX S.R.L., CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
beneficii și pierderi de 45%;                    B-DUL OLTENIA, NR. 18, BL. 151D, SC. 1, AP. 15,
  VLAD ELENA-ADRIANA- 55 părți sociale în valoare         JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C.-T.B. DOLJ
totală de 550 lei, reprezentând o cotă de participare la        SUB NR. J16/1046/2008, C.U.I. 23958380,
beneficii și pierderi de 55% ;
  • Întocmirea și depunerea actului constitutiv actualizat     Subsemnatul MICU DOREL-IONUT, cetățean român,
cu modificările cuprinse în actul adițional.           născut la data de 16.07.1982 în Mun. Craiova, jud. Dolj,
  • Se renunță la toate obiectele de activitate din       domiciliat în Craiova, Bld Oltenia, nr. 18, bl. 151C, sc. 1,
                                 et. 1,ap. 5, jud. Dolj, posesor al C.I. seria D.X. nr.420407,
obiectul secundar, cu excepția:
                                 eliberată de SPCLEP Craiova la data de 04.10.2005,
  - 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia
                                 C.NJP. 1820716160021, în calitate de asociat unic, am
informației
                                 hotărât următoarele:
  - 6420 Activități ale holdingurilor                -retragerea din societate a asociatului unic Micu
  - 6831 Agenții imobiliare                   Dorel-Ionuț, prin cesionarea întregului capital social
  - 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și      deținut in sumă totală de 200 lei, către domnul
management (cu respect. Lg. 227/2007)               CĂLINESCU ALIN-MARIAN, - intrarea în societate a
  - 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a    domnului CĂLINESCU ALIN-MARIAN, cetățean român,
opiniei publice                          născut la data de 08.03.1987 în Mun. Craiova, jud. Dolj,
  - 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice  domiciliat în Craiova, str. Frații Golești, nr. 53, jud. Dolj,
n.c.a.(cu respect. Lg. 227/2007, Lg.329/2003,           posesor al C.I. seria D.X., nr. 154798, eliberată de
Lg. 333/2003)                           Mun.    Craiova    la  data   de   06.11.2001,
  - 8299 Alte activități de servicii suport pentru       CN.P. 1870308160036, prin preluarea întregului capital
întreprinderi n.c.a.(cu respect. Lg. 227/2007)          social în sumă de 200 lei de la asociatul unic retras MICU
  Se extinde obiectul secundar de activitate cu         DOREL-IONUT,
următoarele activități:                        -capitalul social după retragere, cesionare și intrare
  - 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare,    este de 200 iei, în numerar, constituit din 20 părți sociale,
exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii (cu     nominative și indivizibile, în valoare de 10 lei fiecare, și
respect. Lg. 227/2007 și a Normei BNR nr. 13/2007)        aparține în totalitate asociatului unic Călinescu
  - 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și   Alin-Marian, căruia îi aparțin în totalitate beneficiile și
a pagubelor (cu respect Lg. 32/2000, a Normei nr. 1/2006     pierderile societății.
a CSSPP)                               -schimbarea sediului social la adresa: Craiova,
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    str. Dr. Ion Augustin, nr. 26, bl. S18, sc. 1, ap. 9, jud. Dolj.
O.R.C.T. Dolj, în 6 exemplare originale, la cererea și pe       -modificarea domeniului și activității principale în
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii     grupa CAEN rev2 :920 respectiv 9200 - extinderea
                                 obiectului de activitate cu următoarele activități din
nr. 2155/17.12.2008
                                 economia națională conform CAEN Rev. 2: 1820, 5911,
  (7/920.024)                          5912, 5913, 5914, 5920.
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
  - în conformitate cu dispozițiile L 441/2006 se va             Societatea Comercială
încheia un nou act constitutiv cu toate modificările la zi.        FINANCIAL CONSULTING - S.R.L.
  Prezentul act adițional face parte din actul constitutiv
al societății, încheiat astăzi 23.12.2008 în 7(șapte)                  NOTIFICARE
exemplare originale la Craiova.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (9/920.026)                         Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          DOMAREX - S.R.L.               FINANCIAL CONSULTING S.R.L, cu sediul în Județul
                                Dolj, Municipiul Craiova, B-dul 1 Mai, Nr. 14a, înregistrată
            NOTIFICARE
                                sub nr. J16/1923/2008, cod unic de înregistrare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    24539291, care a fost înregistrat sub nr. 62777 din
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     23.12.2008.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  (12/920.029)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
DOMAREX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul              Societatea Comercială
Craiova, Str. Dr. Ion Augustin, Nr. 26, Bl. S18, Sc. 1,            DESDEMONA IMPEX - S.R.L.
Ap. 9, înregistrată sub nr. J16/1046/2008, cod unic de
înregistrare 23958380, care a fost înregistrat sub           ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
nr. 62737 din 23.12.2008.
  (10/920.027)                          AL S.C. DESDEMONA IMPEX S.R.L. CU SEDIUL
                                 ÎN MUN. CRAIOVA, CALEA BUCUREȘTI, NR. 151,
                                  BL. N22, SC. 1, AP. 10, JUD. DOLJ, NUMĂR DE
        Societatea Comercială                 ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI DOLJ
      FINANCIAL CONSULTING - S.R.L.                 J16/253/27.02.1996, COD UNIC DE
                                       ÎNREGISTRARE 8232448
     ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN 12.12.2008
                                  Asociatul     unic     Cioc     Dan-Eugen,
       LA ACTUL CONSTITUTIV
                                CNP 1730605163254, domiciliat în mun. Craiova,
                                Cal. București, nr. 151, bl. N22, sc. 1, ap. 10, jud. Dolj, am
AL S.C. FINANCIAL CONSULTING S.R.L. CU SEDIUL          hotărât următoarele:
 ÎN CRAIOVA, B-DUL 1 MAI, NR. 14 A, JUD. DOLJ,           1. Transformarea societății din S.R.L. cu asociat unic
 ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI             în S.R.L. cu trei asociați prin cooptarea ca noi asociați a
   SUB NR. J16/1923/2008 C.U.I. 24539291           numiților:
  Subsemnații                           - Niță Cătălin-George, CNP 1681016163221,
  DRAGOMIRESCU CATALIN MARIAN, domiciliat în          cetățean român, născut la data de 16.10.1968 în
mun. Craiova, b-dul 1 Mai, nr. 8, bl. D10, sc. 1, ap. 7,    mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în mun. Craiova,
jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX, nr. 235244, și       str. Spania, bl. P6, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, posesor C.I.
CNP 178121734400, eliberată de Poliția Craiova, și       seria DX, nr. 163251, eliberată de Pol. Craiova la data de
  DRAGOMIRESCU fosta POPA BOGDANA CAMELIA,           08.01.2002, care primește prin cesiune 5 părți sociale a
domiciliată în Craiova, str. Lalelelor, nr. 3, bl. D6, sc. 1,  10 lei fiecare, în valoare totală de 50 lei.
ap. 5, jud. Dolj, posesoare a C.I. seria DX, nr. 604367,      - Dudu Ștefan-Cristian, CNP 1771213163261,
CNP 2760824340044, în calitate de asociați, am hotărât:     cetățean român, născut la data de 13.12.1977
  Art. 1 Se retrage din societate Dragomirescu fosta      în mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în mun. Craiova,
Popa Bogdana Camelia și cesionează întregul aport la      str. Mihail Bîrca, nr. 5, bl. F9, sc. 2, et. 1, ap. 6, jud. Dolj,
capitalul social în valoare de 90 RON              posesor C.I. seria DX, nr. 412932, eliberată de
d-nei DRAGOMIRESCU ALINA ELENA, cetățean român,         SPCLEP Craiova la data de 18.08.2005, care primește
domiciliată în Craiova, b-dul 1 Mai, nr. 8, bl. D10, sc. 1,   prin cesiune 5 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare
ap. 7, jud. Dolj, posesoare a CI, seria DX, nr. 222696,     totală de 50 lei.
CNP 2761004280031, care devine asociat in societate.        Ca urmare a cesionării aportul celor trei asociați la
  Art. 2 Societatea este administrată numai de         capitalul social total în valoare de 200 lei constituit din
DRAGOMIRESCU CATALIN MARIAN.                  20 părți sociale a 10 lei fiecare, este următorul:
  Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul     - Cioc Dan-Eugen -10 părți sociale a 10 lei fiecare, în
Constitutiv al S.C. FINANCIAL CONSULTING S.R.L. pe       total 100 lei;
                                  - Niță Cătălin-George - 5 părți sociale a 10 lei fiecare,
care îl modifică implicit.
                                în total 50 lei;
  Redactat azi 12.12.2008 în 5 exemplare.
                                  - Dudu Ștefan-Cristian - 5 părți sociale a 10 lei fiecare,
  (11/920.028)                        în total 50 lei.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                  5

  Cesionarea se face la valoarea nominală a părților      care cesionează 10 părți sociale, în valoare totală
sociale.                            de 100 RON, lui DUMITRU ANDRA, cetățean român,
  Ca urmare a transformării se întocmește un act        născută la data 11.04.1984, în Craiova, jud. Dolj,
constitutiv actualizat.                     domiciliată în Craiova, str. Dezrobirii, nr. 9, bl. E13, sc. 1,
  2. Administrarea societății se va face în exclusivitate   et. 3, ap. 12, jud. Dolj, CNP 2840411160017, act
de către asociatul Cioc Dan-Eugen, cu drepturi depline în    identitate CI, seria DX, nr. 225016, emisă de
angajarea și reprezentarea societății în relațiile cu terții.  Mun. Craiova la data 09.01.2003, care devine astfel
  3. Închiderea punctului de lucru al societății situat în   asociat.
mun. Craiova, cart. Craiovița Nouă, ZONA PTTR,           Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor
jud. Dolj, România.                       nominală.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul     HORĂSCU IOAN-LAURENȚIU și PREDA
constitutiv al societății, modificându-le corespunzător.    RADU-COSMIN, declară că au încasat contravaloarea
  Tehnoredactat și multiplicat în 5 exemplare, astăzi     părților sociale și nu mai au niciun fel de pretenții asupra
data autentificării actului de Biroul Notarului Public     societății, iar DUȚESCU LAURA-ALINA și DUMITRU
Adriana Dincă - Craiova.                    ANDRA, declară că preiau întregul activ și pasiv al
                                societății.
  (13/920.030)
                                  După cesiune, structura capitalului social, constituit
                                din 20 părți sociale, în valoare de 10 RON fiecare,
        Societatea Comercială              respectiv în valoare totală de 200 RON, este următoarea:
       DESDEMONA IMPEX - S.R.L.                - DUȚESCU LAURA-ALINA deține 10 părți sociale, în
                                valoare de 10 RON fiecare, reprezentând 100 RON aport
            NOTIFICARE                la capitalul social, având o cotă de 50% din beneficii și
                                pierderi.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  - DUMITRU ANDRA deține 10 părți sociale, în valoare
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                de 10 RON fiecare, reprezentând 100 RON aport la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                capitalul social, având o cota de 50% din beneficii și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                pierderi.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  2. Se revocă din funcțiile de administratori HORĂSCU
DESDEMONA IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
                                IOAN-LAURENȚIU și PREDA RADU-COSMIN și se
Municipiul Craiova, Calea București, Nr. 151, Bl. N22,
                                numesc pe durata nelimitată în funcțiile de administratori
Sc. 1, Ap. 10, înregistrată sub nr. J16/253/1996, cod unic
                                DUȚESCU LAURA-ALINA și DUMITRU ANDRA, cu
de înregistrare 8232448, care a fost înregistrat sub
                                drepturi depline în angajarea și reprezentarea societății
nr. 62790 din 23.12.2008.
                                în relațiile cu terții.
  (14/920.031)                          3. Se schimbă obiectul principal de activitate, astfel
                                domeniul principal de activitate corespunde grupei
                                CAEN 702 având activitatea principală codificată la clasa
         Societatea Comercială
                                CAEN 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
         TOP IN TOP - S.R.L.
                                management (cu respectarea O.U.G. 99/2006 aprobată
                                prin L 227/2007)
           ACT ADIȚIONAL
                                  Prezentul act adițional s-a încheiat în 6 exemplare
  Asociații HORĂSCU IOAN-LAURENȚIU, domiciliat în       originale la compartimentul de asistență din cadrul
Craiova, B-dul OLTENIA, nr. 16, bl. 152A, sc. 1, et. 2,     O.R.C.T. Dolj, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
ap. 11, jud. Dolj, CNP 1800808160045, Act identitate CI,    potrivit cererii de servicii nr. 2184/23.12.2008.
seria DX, nr. 452064, emisă de SPCLEP CRAIOVA la
                                  (15/920.032)
data 05/05/2006, și PREDA RADU-COSMIN, domiciliat
în Craiova, Str. ION IONESCU ARGETOAIA, nr. 1, bl. B9,
sc. 1, et. 4, ap. 12, jud. Dolj, CNP 1800618324817, Act             Societatea Comercială
identitate CI, seria DX, nr. 214495, emisă                    TOP IN TOP - S.R.L.
de Poliția CRAIOVA la data 31/10/2002, am hotărât:
  1. Se retrage din societate HORĂSCU                        NOTIFICARE
IOAN-LAURENȚIU, care cesionează 10 părți sociale,
în valoare totală de 100 RON, lui DUȚESCU             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
LAURA-ALINA, cetățean român, născută la data          Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
11.08.1980, în Craiova, jud. Dolj, domiciliată în Craiova,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. M-șal Alexandru Averescu, nr. 9, bl. N4, sc. 1,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
et. 4, ap. 16, jud. Dolj, CNP 2800811160043, act        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
identitate CI, seria DX, nr. 522859, emisă de SPCLEP      TOP IN TOP S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul
Craiova la data 22.06.2007, care devine astfel asociat.     Craiova, B-dul Oltenia, Nr. 16, Bl. 152a, Sc. 1, Ap. 11,
  Se retrage din societate PREDA RADU-COSMIN,         înregistrată sub nr. J16/2142/2007, cod unic de
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
înregistrare 22702294, care a fost înregistrat sub                Societatea Comercială
nr. 62818 din 23.12.2008.                            MAD COMPANY - S.R.L.

  (16/920.033)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        MAD COMPANY - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           ACT ADIȚIONAL               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                MAD COMPANY S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
  Asociații ANUȚA MĂDĂLINA-ELENA, domiciliată în       Municipiul Craiova, Calea București, Nr. 66, Bl. R1, Sc. 2,
Craiova, Calea BUCUREȘTI, nr. 66, bl. R1, sc. 2, et. 1,     Et. 1, Ap. 7, înregistrată sub nr. J16/1725/2006,
ap. 7, jud. Dolj, CNP 2701027163222, Act identitate CI,     cod unic de înregistrare 19045011, care a fost înregistrat
seria DX, nr. 281469, emisă de Poliția CRAIOVA la data     sub nr. 62832 din 23.12.2008.
17/09/2003, și ANUȚA NICUȘOR-LEONTIN, domiciliat în         (18/920.035)
Craiova, Calea BUCUREȘTI, bl. R1, sc. 2, et. 1, ap. 7,
jud. Dolj, CNP 1670213163213, Act identitate CI,
                                       Societatea Comercială
seria DX, nr. 126773, emisă de Poliția CRAIOVA la data          KLASSE JOBS CONSULTING - S.R.L.
14/05/2001, am hotărât:
  1.   Se   retrage    din  societate   ANUȚA          ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL
MĂDĂLINA-ELENA, care cesionează 10 părți sociale, în
                                   S.C. KLASSE JOBS CONSULTING S.R.L.,
valoare totală de 100 RON, lui ANUȚA
                                CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, B-DUL DECEBAL, NR. 73A,
NICUȘOR-LEONTIN, care devine astfel asociatul unic al      BL. 71B, SC. 1, AP. 14, JUD. DOLJ ÎNREGISTRATĂ
societății, având o cotă de 100% participare la beneficii și   LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ CU
pierderi. Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor     NR. J16/1095/2007 AVÂND C.U.I. 21905665.
nominală. Societatea se transformă din srl cu doi asociați
                                  Asociații firmei: ANDREA MARI-ADINA, cetățean
în srl cu asociat unic, urmând să se încheie un act       român, domiciliat în Craiova, B-dul Decebal, nr. 73A,
constitutiv care se va referi la asociatul unic. ANUȚA     bl. 71B, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,
MĂDĂLINA-ELENA, declară că a încasat contravaloarea       nr. 432571, elib. de SPCLEP Craiova la 10.01.2006,
părților sociale și nu mai are niciun fel de pretenții asupra  CNP 2740421163257 și ANDREA RAZVAN, cetățean
societății, iar ANUȚA NICUȘOR-LEONTIN, declară că        român, domiciliat în Craiova, B-dul Decebal, nr. 73A,
preia întregul activ și pasiv al societății. După cesiune,   bl. 71B, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,
                                nr. 432574, emisă de SPCLEP Craiova la 10.01.2006,
întregul capital social, constituit din 20 părți sociale, în
                                având CNP 1750606163261, am hotărât:
valoare de 10 RON fiecare, respectiv în valoare totală de      • Se deschide punct de lucru la adresa: Craiova,
200 RON, aparține asociatului unic ANUȚA            str. Sfinții Apostoli, nr.18, jud. Dolj.
NICUȘOR-LEONTIN.                          Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
  2. Se revocă din funcția de administrator ANUȚA       O.R.C.T. Dolj, în 6 exemplare originale, la cererea și pe
MĂDĂLINA-ELENA și se numește pe durată nelimitată în      răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
funcția de administrator ANUȚA NICUȘOR-LEONTIN, cu       nr. 2163/18.12.2008.
drepturi depline în angajarea și reprezentarea societății      (19/920.036)
în relațiile cu terții.
  3. Se menționează ca s-a modificat actul care                 Societatea Comercială
constituie dovada punctului de lucru din Craiova,                 ASK TRADING - S.R.L.
Cart. 1 MAI, bl. 7, PARTER, jud. Dolj, respectiv contractul
de închiriere nr. 2100 din data 08/11/2006, prin actul                 NOTIFICARE
adițional nr. 2461/11.11.2008.                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Prezentul act adițional s-a încheiat în 6 exemplare     Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
originale la compartimentul de asistență din cadrul       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
O.R.C.T. Dolj, la cererea și pe răspunderea solicitantului,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
potrivit cererii de servicii nr. 2188/23.12.2008.
                                ASK TRADING S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
  (17/920.034)                        Municipiul Craiova, Cart. Lăpuș-argeș, Bl. 71b, Sc. 1,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                   7

Ap. 14, înregistrată sub nr. J16/112/2000, cod unic de        Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
înregistrare 12813139, care a fost înregistrat sub        O.R.C.T. Dolj, în 6 exemplare originale, la cererea și pe
nr. 62838 din 23.12.2008.                     răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
                                 nr. 2187/23.12.2008
  (20/920.037)
                                   (22/920.039)
         Societatea Comercială
         ASK TRADING - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                        PROD MARY & CRIS - S.R.L.
       ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL
                                        ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL
S.C. ASK TRADING S.R.L., CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
  CART. LĂPUȘ-ARGEȘ, BL. 71B, SC. 1, AP.14,               S.C. PROD MARY & CRIS S.R.L.
JUD. DOLJ ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ               CU SEDIUL ÎN COM. BRALOSTITA,
   TRIBUNALUL DOLJ CU NR. J16/112/ 2000             SAT BRALOSTITA, STR. T. VLADIMIRESCU, NR. 35A,
       AVÂND C.U.I. 12813139                 JUD. DOLJ ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. - DOLJ
                                    SUB NR. J16/2285/2008, C.U.I. 24799747
  Asociații firmei: ANDREA MARI-ADINA, cetățean
român, domiciliat în Craiova, B-dul Decebal, nr. 73A,         Subsemnații SIRBU Marioara-identificata cu CI,
bl. 71B, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,  seria DX, nr. 523845/SPCLEP, Filiasi/03.07.2007,
nr. 432571, elib. de SPCLEP Craiova la 10.01.2006,        CNP 2760912165957, domiciliată în com. Bralostita,
CNP 2740421163257 și ANDREA RAZVAN, cetățean           sat Bralostita, str. T. Vladimirescu, nr. 35A, jud. Dolj și
român, domiciliat în Craiova, B-dul Decebal, nr. 73A,       SÂRBU MARIN- identificat cu CI, seria TC,
bl. 71B, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,  nr.    157392/SPCLEP        Tulcea/06.04.2006,
nr. 432574, emisă de SPCLEP Craiova la 10.01.2006,        CNP 1550126131290, domiciliat în mun. Tulcea,
având CNP 1750606163261, am hotărât:               Ale. Metalurgiștilor, nr. 1, bl. Z9, sc. E, ap. 20, jud. Tulcea,
  • Se deschide punct de lucru la adresa: Craiova,       în calitate de asociați la S.C. PROD MARY
str. Dezrobirii, nr. 42, jud. Dolj.                & CRIS S.R.L., am hotărât următoarele:
  • Se completează obiectul secundar de activitate cu        1. Deschiderea unui punct de lucru în com. Bralostita,
următoarea activitate:                      sat Bralostita, str. Stadionului, nr. 1A, jud. Dolj.
  - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor          Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
imobiliare proprii sau închiriate                 constitutiv al S.C. PROD MARY & CRIS S.R.L. ale cărui
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    dispoziții le modifică în mod corespunzător, restul
O.R.C.T. Dolj, în 6 exemplare originale, la cererea și pe     dispozițiilor acestuia rămânând neschimbate.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii       Tehnoredactat și multiplicat în 4(patru) exemplare, azi
nr. 2185/23.12.2008                        23.12.2008 la sediul S.C. PROD MARY&CRIS S.R.L.

  (21/920.038)                           (23/920.040)


        Societatea Comercială                        Societatea Comercială
      INDUSTRY ASK TRADING - S.R.L.                     AEDILIA PROIECT - S.R.L.

       ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL                         ACT ADIȚIONAL
                                   Asociații ȘTEFÂRȚĂ MIHAELA-DOINA, domiciliată în
   S.C. INDUSTRY ASK TRADING S.R.L.,              Craiova, Cal. Unirii, nr. 196, jud. Dolj,
CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, B-DUL DECEBAL, NR. 73A,           CNP 2561016163255, posesoarea CI, seria DX,
   BL. 71B, SC. 1, ET. 4, AP. 14, JUD. DOLJ           nr. 569335, eliberată de SPCLEP Craiova la data
  ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ              28.03.2008, și ȘTEFÂRȚĂ ALEXANDRU, domiciliat în
  TRIBUNALUL DOLJ CU NR. J16/418/2006              Craiova, Calea Unirii, nr. 206, jud. Dolj,
       AVÂND C.U.I. 18450970.                CNP 1840103160057, posesorul CI, seria PC,
                                 nr. 332886, eliberată de Poliția Craiova la data
  Asociatul ANDREA RĂZVAN, cetățean român,           02.09.2008, am hotărât:
domiciliat în Craiova, B-dul Decebal, nr. 73A, bl. 71B,       1. Se retrage din societate ȘTEFÂRȚĂ ALEXANDRU,
sc. 1, ap. 14, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,      care cesionează 2 părți sociale, în valoare totală de
nr.432574, emisă de SPCLEP Craiova la 10.01.2006,         20 RON, lui ȘTEFÂRȚĂ EMILIAN, cetățean român,
având CNP 1750606163261, am hotărât:               născut la data 22.01.1956, în Com. Robănești, domiciliat
  • Se deschide punct de lucru la adresa: Craiova,       în Craiova, Cal. Unirii, nr. 196, jud. Dolj,
str. Dezrobirii, nr. 178, jud. Dolj.               CNP 1560122163226, posesorul CI, seria DX,
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
nr. 200736, eliberată de Mun. Craiova la data          identificat cu CI, seria DX, nr. 213648,
13.08.2002, care devine astfel asociat ȘTEFÂRȚĂ         CNP 1701029282215, și
MIHAELA-DOINA cesionează 8 părți sociale, în valoare         MITRITA DUMITRU, dom. în București, sector 5,
totală de 80 RON, lui ȘTEFÂRȚĂ EMILIAN. Cesiunea         Calea 13 Septembrie, nr. 126A, bl. P43, sc. 1,
părților sociale se face la valoarea lor nominală.        ap. 5, identificat cu CI, seria RX, nr. 214546,
ȘTEFÂRȚĂ ALEXANDRU declară că a încasat             CNP 1710623163271, prin STOICA DORU-MARINEL,
contravaloarea părților sociale și nu mai are niciun       identificat cu CI, seria DX, nr. 073661,
fel de pretenții asupra societății, iar ȘTEFÂRȚĂ         CNP 1760105163197 conform procura specială nr. 1525
MIHAELA-DOINA și ȘTEFÂRȚĂ EMILIAN declară că           din 18.12.2008, în calitate de asociat al societății
preiau întregul activ și pasiv al societății. După cesiune,   comerciale S.C. BIDASILV COM S.R.L., am hotărât:
structura capitalului social, constituit din 20 părți sociale,    1. Se retrage din societate dl MITRITA
în valoare de 10 RON fiecare, respectiv în valoare totală    DORU-MARINEL și cesionează întregul aport la capital
de 200 RON, este următoarea:                   domnului CRISTESCU SILVIAN care devine asociat unic
  - ȘTEFÂRȚĂ MIHAELA-DOINA deține 10 părți           și unic administrator.
sociale, în valoare de 10 RON fiecare, reprezentând         2. Deschiderea unui punct de lucru în
100 RON aport la capitalul social, având o cota de 50%      Com. Grojdibodu, jud. Olt,
din beneficii și pierderi.                      Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul
  - ȘTEFÂRȚĂ EMILIAN deține 10 părți sociale, în        Constitutiv al S.C. BIDASILV COM S.R.L. pe care îl
valoare de 10 RON fiecare, reprezentând 100 RON aport      modifică implicit.
la capitalul social, având o cota de 50% din beneficii și      Redactat azi 22.12.2008 în 5 exemplare.
pierderi.
  2. Se modifică datele de identificare ale asociatului și     (26/920.043)
administratorului ȘTEFÂRȚĂ MIHAELA-DOINA.
  Prezentul act adițional s-a încheiat în 6 exemplare
                                         Societatea Comercială
originale la compartimentul de asistență din cadrul
O.R.C.T. Dolj, la cererea și pe răspunderea solicitantului,           BIDASILV COM - S.R.L.
potrivit cererii de servicii nr. 2154/17.12.2008.
                                            NOTIFICARE
  (24/920.041)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        AEDILIA PROIECT - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            NOTIFICARE                BIDASILV COM S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Municipiul Craiova, Calea București, Bl. R1, Sc. 2, Ap. 9,
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     înregistrată sub nr. J16/302/1997, cod unic de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         înregistrare 9694968, care a fost înregistrat sub nr. 62905
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   din 24.12.2008.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (27/920.044)
AEDILIA PROIECT S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
Municipiul Craiova, Str. Unirii, Nr. 206, înregistrată sub
nr. J16/664/2001, cod unic de înregistrare 14202867,               Societatea Comercială
care a fost înregistrat sub nr. 62882 din 24.12.2008.               LEMNSTIL - S.R.L.

  (25/920.042)                               ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL

         Societatea Comercială               S.C. LEMN STIL S.R.L. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
         BIDASILV COM - S.R.L.                   STR. EROILOR, NR. 82-90, DOLJ
                                     C.U.I. RO 15043131, J16/1099/2002
    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV              Subsemnații
                                  1. MICHITELE DUMITRU CRISTIAN, cetățean
     AL S.C. BEDASILV COM S.R.L.              român, domiciliat în CRAIOVA, str. EROILOR, nr. 90,
  CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, CALEA BUCUREȘTI,            jud. DOLJ, posesor CI, seria DX, nr. 467178,
     BL. R1, SC. 2, AP. 9, JUD. DOLJ,            CNP 1610501163273, eliberată de SPCLEP CRAIOVA la
  ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI             data de 10.08.2006, în calitate de administrator
   SUB NR. J16/302/12.03.1997 C.U.I. 9694968           2. MICHITELE ELENA, cetățean român, domiciliat în
 CRISTESCU SILVIAN, dom. în Craiova, Calea           CRAIOVA, str. EROILOR, nr. 89, jud. DOLJ, posesoare
București, nr. 45, bl. 27C, sc. 1, ap. 24, jud. Dolj,      CI, seria DX, nr. 046391, CNP 2601201163250, eliberată
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                  9

de POL. CRAIOVA la data de 12.10.1999, în calitate de        • Retragerea din funcția de administrator și
asociat al S.C. LEMN STIL S.R.L., în conformitate cu       descărcarea de gestiune a d-nei KOSTICI ROXANA
prevederile Lg nr. 31/1990 republicată, am hotărât        și înlocuirea acesteia cu dl. TEODORESCU
următoarele modificări:                     MARIUS-GABRIEL, pe durată nelimitată, cu drepturi
  Se deschide punct de lucru în Craiova, GHEORGHE        depline în angajarea și reprezentarea societății în relațiile
CHITU,Nr. 76.                          cu terții.
  Prezentul act adițional face parte din statutul         • Întocmirea și depunerea actului constitutiv actualizat
societății, pe care îl modifică corespunzător, întocmit azi   cu modificările cuprinse în actul adițional.
24.12.2008, în Craiova, jud. Dolj, în 7 exemplare          Act redactat în 6 exemplare originale la
originale.                            compartimentul de asistență din cadrul O.R.C. Dolj, la
  (28/920.045)                         cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
                                 servicii nr. 2186 din 23.12.2008.

        Societatea Comercială                (29/920.046)
       FARMACIA CORDIS - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
       ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL                     FARMACIA CORDIS - S.R.L.
  S.C. FARMACIA CORDIS S.R.L., CU SEDIUL                       NOTIFICARE
 ÎN DIOȘTI, STR. ȘANTIERULUI, NR. 10, JUD. DOLJ
   ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 TRIBUNALUL DOLJ CU NR. J16/2340/24.11.2005           Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
       AVÂND C.U.I. 18158179               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Asociații TEODORESCU RODICA-MIHAELA,             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
cetățean român, domiciliată în com. Dioști, jud. Dolj,      FARMACIA CORDIS S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
identificată cu CI, seria DX, nr. 068427, emisă de P. LEU    Diosti, Com. Diosti, înregistrată sub nr. J16/2340/2005,
la data 04/04/2000, CNP 2780601166737 și KOSTICI
                                 cod unic de înregistrare 18158179, care a fost înregistrat
ROXANA, cetățean român, domiciliată în Craiova,
                                 sub nr. 62920 din 24.12.2008.
str. Revoluției, nr. 12, bl. 23, sc. 1, ap. 19, jud. Dolj,
identificată cu CI, seria DX, nr. 417209, emisă de          (30/920.047)
SPCLEP     CRAIOVA     la  data   12/09/2005,
CNP 2810202160012, am hotărât:
                                          Societatea Comercială
  • Retragerea din societate a d-nei KOSTICI ROXANA
                                          TIM CONSULT - S.R.L.
care cesionează aportul la capitalul social în valoare
de 110 lei, echivalentul a 11 părți sociale,              ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
d-lui TEODORESCU MARIUS-GABRIEL, cetățean
român, născut la 25.03.1988 în Craiova, jud. Dolj,         AL S.C. TIM CONSULT S.R.L. CU SEDIUL ÎN
domiciliat în Craiova, Cal. București, nr. 135A, bl. N5b,     COMUNA ROBANESTI, SAT ROBANCSTII DE SUS,
sc. 1, et. 3, ap. 7, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,     STRADA GARII, NR. 104, JUDEȚUL DOLJ
nr. 392733, elib. de Pol. Craiova la 25.03.2005,           NR. O.R.C. DOLJ J 16/1945/22.12.2003,
CNP 1880325160061.                               C.U.I. RO 16020462
  Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor
nominală.                              Subscrisele
  D-na KOSTICI ROXANA, declară că a încasat            S.C. FELVIO DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în
contravaloarea părților sociale, nemaiavând pretenții      Craiova, str. Sarari, nr. 28, jud. Dolj, înmatriculată sub
împotriva societății sau a asociaților acesteia, noul      nr. J 16/533/2000, reprezentată prin asociat NINULESCU
asociat preluând activul și pasivul societății, proporțional   VIOREL. domiciliat în Craiova, str. Brestei, nr. 84A,
cu cota de participare la beneficii și pierderi.         jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX, nr. 593322, eliberată
  În urma cesiunii capitalul social total de 200 lei, format  de Municipiul Craiova, CNP 1700414160014.
din 20 părți sociale a 10 lei fiecare parte socială este       S.C. NOVARTIS IMPEX S.R.L. cu sediul în
structurat astfel pe asociați:                  com. Circea, str. Plaiului, nr. 7, jud. Dolj, înmatriculată sub
  TEODORESCU RODICA-MIHAELA- 9 părți sociale în        nr. J 16/690/1996, reprezentată prin Pirvu Valentin
valoare totală de 90 lei, reprezentând o cotă de         domiciliat în Craiova, str. Henri Coanda, nr. 49, n1. M 0,
participare la beneficii și pierderi de 45%;           sc. 1, ap. 4, jud. Dolj. identificat cu CI, seria DX,
  TEODORESCU MARIUS-GABRIEL- 11 părți sociale         nr. 310872, CNP 1700219163235
în valoare totală de 110 lei, reprezentând o cotă de         ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI, cu sediul în Craiova,
participare la beneficii și pierderi de 55% ;          str. Mitropolit Firmilian, nr. 3, jud. Dolj, reprezentată prin
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
GLAVAN MARCEL, cetățean român, domiciliat în                    Societatea Comercială
Craiova, str. Nicolae Iorga, nr. 114, bl. A 62, sc. 1, ap. 7,            ADANAMI - S.R.L.
jud. Dolj. identificat cu CI, seria DX, nr. 297861,             ACT ADIȚIONAL NR. 1/15.12.2908
CNP 1690625163282,                               LA ACTUL CONSTITUTIV
  Toți membrii asociați, am hotărât următoarele:
                                 AL S.C. ADANAMI S.R.L., CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
  Art. 1 Majorarea capitalului social de la 7.470.000 lei
                                 CARTIER ROVINE, BL H6A, SC. 1, AP. 18, JUD. DOLJ,
la 11.870.000 lei și se constituie din 1.187.000 părți        ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
sociale în valoare unitară de 10 lei.               COMERȚULUI DOLJ SUB NR. J16/1186/02.06.2005,
  Art. 2 Participarea asociaților la majorare și implicit la         C.U.I. RO 17648784
întregul capital social este următoarea:               Subsemnata POPA ANA, domiciliată în Craiova,
                                 Bld. Decebal, nr. 64, bl. 24, sc. 1, ap. 1, jud. Dolj,
  - S.C. FELVIO DISTRIBUTION S.R.L. contribuie la
                                 identificată prin CI, seria DX, nr. 434132,
majorare cu 4.004.200 lei și deține din capital suma de     CNP 2740526163246, eliberată de SPCLEP Craiova la
8.934.200 lei, adică 893.420 părți sociale, reprezentând     data de 19.01.2006, asociat unic
75,27 % din întregul capital social                           AM HOTĂRÂT:
                                   1. Retragerea subsemnatei din societate prin
  - S.C. NOVARTIS IMPEX S.R.L. nu contribuie la
                                 cesionarea celor 16520 p.s. ale mele a câte 10 lei
majorarea capitalului social și deține din capitalul suma    fiecare în valoare totală de 165200 lei, către
de 1.867.500 lei, adică 186.750 părți sociale,          dl DUMITRU ANDREI, cetățean român, născut la data de
reprezentând 15,73 % din întregul capital social.        26.12.1986 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova,
                                 str. Grigore Plesoianu, nr. 3, bl. 77, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj,
  - ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI contribuie la majorare
                                 identificat prin CI, seria DX, nr. 434952,
cu suma de 395.800 lei și deține din capital suma de       CNP 1861226160014, eliberată de SPCLEP Craiova la
1.068.300 lei, adică 106.830 părți sociale, reprezentând     data de 24.01.2006, care intră în societate ca asociat cu
9% din întregul capital social.                 drepturi și obligații depline. Cesiunea părților sociale se
                                 face la valoarea lor nominală.
  Art. 3 Se împuternicește cu semnarea actului
                                   Pe cale de consecință, întregul capital social în suma
constitutiv reactualizat, d-I Ninulescu Viorel, în calitate de  de 165200 lei, constituit din 16520 părți sociale a câte
administrator.                          10 lei fiecare va aparține asociatului unic, Dumitru Andrei.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul      2. Se revocă din funcția de administrator d-na Popa
                                 Ana și se descarcă de gestiune, societatea fiind
constitutiv al societății.
                                 administrată în continuare de dl. Dumitru Andrei.
  (31/920.048)                           Prezentul act adițional s-a întocmit în 5(cinci)
                                 exemplare originale.
                                   (33/920.050)
         Societatea Comercială
         TIM CONSULT - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
            NOTIFICARE                          ADANAMI - S.R.L.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                NOTIFICARE
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TIM CONSULT S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,          ADANAMI S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul
Robăneștii De Sus, Com. Robănești, înregistrată sub       Craiova, Cart. Rovine, Bl. H6a, Sc. 1, Ap. 18, înregistrată
                                 sub nr. J16/1186/2005, cod unic de înregistrare
nr. J16/1945/2003, cod unic de înregistrare 16020462,
                                 17648784, care a fost înregistrat sub nr. 62936 din
care a fost înregistrat sub nr. 62925 din 24.12.2008.      29.12.2008.
  (32/920.049)                           (34/920.051)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                 11

         Societatea Comercială              CNP 2541005163250, posesoare a CI, seria DX,
         GROSBI IMPEX - S.R.L.              nr. 189984, emisă la data de 12.06.2002.
                                   În calitate de asociat unic la S.C. VISTORAL
   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV             COM S.R.L., hotărăsc:
                                   Majorarea capitalului social al societății din creditarea
     AL S.C. GROSBI IMPEX S.R.L.              societății, de la 300 lei, la 75.000 lei
CU SEDIUL ÎN COM. CARCEA, STR. PROGRESULUI,           (șaptezecisicincimiilei), prin subscrierea unui număr de
NR. 24, JUD. DOLJ ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. SUB          2.490 (douămiipatrusutenouăzeci) părți sociale în
  NR. J16/2781/29.09.1994, C.U.I. R 6258980          valoare de 30 (treizeci) lei fiecare, cu o valoare totală de
                                 74.700 (șaptezecișipatrumiișaptesute) lei.
  Subsemnatul LAPADUS COSMIN, cetățean român,           În urma majorării, capitalul social al S.C. VISTORAL
domiciliat în Craiova, str. George Fotino, nr. 4, bloc B7,    COM S.R.L. va fi repartizat astfel:
sc. 1, ap. 1, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria DX,        • STOICA VICA deține un număr de 2.500 părți
nr. 259718, CNP 1700410163190, în calitate de asociat      sociale, cu o valoare nominală de 30 lei fiecare, cu o
unic al S.C. GROSBI IMPEX S.R.L.,                valoare totală de 75.000 (șaptezecisicincimii) lei,
             AM HOTĂRÂT:              reprezentând 100% din capitalul social;
  Art. 1. Majorarea capitalului social de 20.000 lei la      Desființarea punctului de lucru de la adresa Craiova,
220.000 lei, din rezervele provenind din profitul net,      b-dul Decebal, Bacriz, Stand 5 S12, nr. 44, jud. Dolj.
înregistrate în contabilitate în contul 1068 “alte rezerve“     Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul
conform raportului de expertiză contabilă întocmit în      constitutiv al societății pe care îl modifică și completează,
acest sens de către S.C. EXPERT ACCOUNTING S.R.L.        celelalte prevederi ale acestuia rămânând neschimbat.
  Art. 2 Pe cale de consecință capitalul social de         Încheiat în 5 exemplare considerate a fi originale.
220.000 lei se constituie din 22.000 părți sociale a 10 lei     (37/920.054)
fiecare parte socială și aparține asociatului unic Lapadus
Cosmin.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul            Societatea Comercială
constitutiv al societății                             VISTORAL COM - S.R.L.

  (35/920.052)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială              Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         GROSBI IMPEX - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            NOTIFICARE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    VISTORAL COM S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     Municipiul Craiova, Str. George Fotino, Nr. 2, Bl. B8,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Sc. 4, Ap. 7, înregistrată sub nr. J16/1244/1997, cod unic
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   de înregistrare 10025029, care a fost înregistrat
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    sub nr. 62950 din 29.12.2008.
GROSBI IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,           (38/920.055)
Com. Cârcea, înregistrată sub nr. J16/2781/1994, cod
unic de înregistrare 6258980, care a fost înregistrat sub
nr. 62947 din 29.12.2008.                             Societatea Comercială
                                         MOB CONFORT - S.R.L.
  (36/920.053)
                                    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
         Societatea Comercială
        VISTORAL COM - S.R.L.                AL S.C. MOB CONFORT S.R.L., CU SEDIUL
                                  ÎN CRAIOVA, STR. BARIERA VALCII, NR. 18,
   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV             JUD. DOLJ ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ
                                  TRIBUNALUL DOLJ CU NR. J16/361/26.05.1999
  AL S.C. VISTORAL COM S.R.L., ÎNREGISTRATĂ                 AVÂND C.U.I. 11842373
     ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                  Asociații BLOJU CRISTINA-STELA, cetățean român,
   NR. J16/1244/24.11.1997. C.U.I. 10025029,
                                 domiciliată în Craiova, str. Bariera Valcii, nr. 18, jud. Dolj,
 CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. GEORGE POTINO,           posesoarea CI, seria DX, nr. 493523, emisă de SPCLEP
   NR. 2, BL. B8, SC. 4, AP. 7, JUDEȚUL DOLJ          Craiova la 02.02.2007, CNP 2670730163195 și
  Stoica Vica, cetățean român, cu domiciliul în Craiova,    ȘTEFĂNESCU EUGEN-CORNEL, cetățean român,
str. George Potino, nr. 2, bl. b8, sc. 4, ap. 7, județul Dolj,  domiciliat în Craiova, Bld. Știrbei Vodă, bl. A1, sc. 1,
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
et. 2, ap. 13, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,      CNP 2581202221246 și Dumitru Razvan domiciliat în
nr. 089696, CNP 171102163257, elib. de Pol. Craiova la      Craiova, bd-ul Nicolae Titulescu, nr. 37, bl. A4, sc. 3,
29.09.2000, am hotărât:                     ap. 6, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX, nr. 190293,
  • Închiderea punctului de lucru din Craiova,         CNP 1840301071969, calitate de asociați, am hotărât:
Str. Caracal, nr. 105, jud. Dolj, dobândit prin contractul de    Art. 1 Se retrage din societate Dumitru Razvan și
închiriere nr. 2/1050 din data 03/05/2007.
                                 cesionează întregul aport la capitalul social in valoare de
  Act redactat în 6 exemplare originale la
compartimentul de asistență din cadrul O.R.C. Dolj, la      100 lei doamnei Dumitru Lilia.
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de    Art. 2 După cesiune aportul la capitalul social este :
servicii nr. 2195 din 29.12.2008.                Dumitru Lilia deține 200 lei reprezentând 100% din
                                 capitalul social total.
  (39/920.056)
                                   Art. 3 Administrarea societății se face de către Dumitru
                                 Lilia.
         Societatea Comercială                Prezentul act adițional face parte integrantă din Actul
         LUCKY AGRO - S.R.L.               Constitutiv al S.C. DALBERTO S.R.L. pe care îl modifică
                                 implicit.
       ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL                Redactat azi 29.12.2008 în 5 exemplare.
S.C. LUCKY AGRO S.R.L., CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,            (41/920.058)
 STR. NANTERRE, NR. 71, BL. 15, SC. 1, AP. 10,
JUD. DOLJ ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ
                                         Societatea Comercială
 TRIBUNALUL DOLJ CU NR. J16/1931/02.10.2008
                                          DALBERTO - S.R.L.
       AVÂND C.U.I. 24546191
  Asociații firmei VELCEA MARIA, cetățean român,                   NOTIFICARE
domiciliată în Craiova, str. Potelu, nr. 180, bl. R16, sc. 1,
ap. 3, jud. Dolj, identificată cu CI, seria DX, nr. 604378,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
elib. de SPCLEP Craiova la 04.11.2008,              Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
CNP 2731022163223 și VELCEA EUGEN-VALENTIN,           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cetățean român, domiciliat în Craiova, str. Potelu, nr. 180,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
bl. R16, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 604375, emisă de SPCLEP Craiova la 04.11.2008,        DALBERTO S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul
având CNP 1740827161033, am hotărât:
                                 Craiova, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 37, Bl. A4, Sc. 3,
  • Deschiderea unui punct de lucru în Dăbuleni,
str. Victoriei, nr. 35A, jud. Dolj.               Ap. 6, înregistrată sub nr. J16/1936/2005, cod unic de
  • Menționăm că s-au modificat datele de identificare     fost înregistrat sub nr. 63000 din 29.12.2008.
ale asociaților/administratorilor VELCEA MARIA și          (42/920.059)
VELCEA EUGEN-VALENTIN.
  Act redactat în 6 exemplare originale la
compartimentul de asistență din cadrul O.R.C. Dolj, la              Societatea Comercială
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de          EUROCAR IMPEX - S.R.L.
servicii nr. 2196 din 29.12.2008.
  (40/920.057)                            ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV

                                   AL S.C. EUROCAR IMPEX S.R.L., CU SEDIUL
         Societatea Comercială              ÎN CRAIOVA, STR. HENRI COANDA, NR. 54, BL. P1,
         DALBERTO - S.R.L.                  ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
                                  COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ
         ACT ADIȚIONAL NR. 2
                                    CU NR. J16/621/1999, C.U.I. RO 12239878
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                  Subsemnatul
 S.C DALBERTO S.R.L. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,             Roșu Marius-Ovidiu, cetățean român, născut la data
BD-UL. NICOLAE TITULESCU, NR. 37, BL. A4, SC. 3,         de 19.09.1971, în mun. Calafat, jud. Dolj, domiciliat în
AP. 6, JUD. DOLJ, ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL           mun. Craiova, str. Anul 1848, nr. 40, jud. Dolj, posesorul
  COMERȚULUI SUB NR. J16/1936/27.09.2005            CI, seria DX, nr. 370765, eliberată de Poliția Craiova, la
         C.U.I. 17987187                 data de 25.11.2004, CNP 1710919163220, asociat unic
 Subsemnații Dumitru Lilia domiciliată în Craiova,       al S.C. EUROCAR IMPEX S.R.L., am hotărât:
bd-ul. Nicolae Titulescu, nr. 37, bl. A4, sc. 3, ap. 6,       I. Se majorează capitalul social al societății cu aport în
Jud. Dolj, identificată cu C.I. seria DX, nr. 428017, și     numerar 730.500 lei de la 80.200 lei la 810.700 lei.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                13

  Capitalul social se împarte în 81.070 părți sociale în           Societatea Comercială
valoare de 10 lei partea socială și aparține în întregime           M M TERMINUS - S.R.L.
asociatului unic Roșu Marius-Ovidiu.
                                        ACT ADIȚIONAL,
  Prezentul act adițional s-a încheiat în 5 exemplare
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
originale.
  (43/920.060)                          S.C. MM TERMINUS S.R.L., CU SEDIUL ÎN
                               MUN. CRAIOVA, STR. CONSTANTIN LECCA, NR. 25,
                                JUDEȚUL DOLJ, FIIND ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL
        Societatea Comercială                 REGISTRULUI COMERȚULUI SUB
        EUROCAR IMPEX - S.R.L.             NR. J16/1295/09.07.2007, AVÂND C.U.I. RO 22078752
                                 Subsemnata WETHERALL MARIA, cetățean român,
           NOTIFICARE
                               născută la data de 21.03.1976, în Com. Maglavit,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Jud. Dolj, domiciliată în Sat Hunia (Com. Maglavit),
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Jud. Dolj, Str. Popa Șapcă, nr. 4, posesoare C.I.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       seria D.X., nr. 314900, eliberat de Mun. Calafat, la data
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  de 04.03.2004, CNP 2760321162161, în calitate de
                               asociat unic, am hotărât:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 1. Majorarea capitalului social al societății de către
EUROCAR IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,       asociatul unic de la 200 lei la 10.200 lei, prin încorporarea
Municipiul Craiova, Str. Henri Coandă, Nr. 54, Bl. P1,    sumelor datorate asociaților, respectiv profitul, evidențiat
înregistrată sub nr. J16/621/1999, cod unic de        în contul 455 ,a creditat societatea în cuantum
înregistrare 12239878, care a fost înregistrat sub      de 10.000 lei conform “Raportului de expertiză contabilă
nr. 63012 din 29.12.2008.                   extrajudiciară privind majorarea capitalului social”, cu
                               respectarea dispozițiilor art. 210 și 228 din Legea
  (44/920.061)                       Nr. 31/1990.
                                 Valoarea nominală a părții sociale rămâne
        Societatea Comercială             neschimbată, iar numărul părților sociale se va majora de
                               la 20 la 1.020.
         ALCRIST - S.R.L.
                                 Astfel în urma modificărilor survenite, capitalul total al
                               societății este de 10.200 lei, constituit din 1.020 părți
   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
                               sociale, nominative și indivizibile, în valoare de 10 lei
                               fiecare.
 AL S.C. ALCRIST S.R.L., CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
                                 După majorare, întregul capital social al societății va
 CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL. V4, SC. 1, AP. 6,
                               aparține integral asociatului unic.
   JUD. DOLJ ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL
    REGISTRULUI COMERȚULUI DOLJ CU               (46/920.063)
        NR. J16/721/2001,
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 14248392.                    Societatea Comercială
                                        M M TERMINUS - S.R.L.
  Subsemnatul Cremeneanu Catalin Cristinel, cetățean
român, născut la data de 19.05.1970 în mun. Caracal,                 NOTIFICARE
jud. Olt, domiciliat în com. Deveselu, jud. Olt, posesorul
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
C.I. seria OT, nr. 227768, eliberată de Poliția Caracal
                               Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
la    CNP 1700519280803, asociat unic al
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.C. ALCRIST S.R.L., am hotărât:
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  I. Se înființează puncte de lucru în:           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Mun. Drobeta Turnu-Severin, str. Numa Pompiliu,      MM TERMINUS S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
nr. 4, jud. Mehedinți.                    Municipiul Craiova, Str. Constantin Lecca, Nr. 25,
  Mun. Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 32, jud. Olt     înregistrată sub nr. J16/1295/2007, cod unic de
  Mun. Bailesti, str. Victoriei, nr. 132-178, jud. Dolj,  înregistrare 22078752, care a fost înregistrat sub
  Com. Deveselu, T51, P1519, jud. Olt.           nr. 63028 din 29.12.2008.
  (45/920.062)                         (47/920.064)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
        Societatea Comercială                Act redactat în 6 exemplare originale la
       DANCO SERVICES - S.R.L.              compartimentul de asistență din cadrul O.R.C. Dolj, la
                                cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
       ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL             servicii nr. 2173 din 19.12.2008.

  S.C. DANCO SERVICES S.R.L., CU SEDIUL              (48/920.065)
ÎN CRAIOVA, STR. POPOVENI, NR. 2, BL. 145, SC. 1,
 ET 1, AP. 7, JUD. DOLJ ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C.                 Societatea Comercială
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ CU                     DANCO SERVICES - S.R.L.
 NR. J16/2328/23.11.2005, AVÂND C.U.I. 18155059
  Asociații GUGU DANIELA, cetățean român,                       NOTIFICARE
domiciliată în Craiova, str. Drumul Muntenilor,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 46, jud. Dolj, identificată cu CI, seria DX, nr. 531045,  Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
emisă de SPCLEP Craiova la 13.08.2007,             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CNP     2830514160037       și    LICSANDRU    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
DRAGOȘ-MARIAN, cetățean român, domiciliat Craiova,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
str. Drumul Muntenilor, nr. 46, jud. Dolj, identificat cu CI,  DANCO SERVICES S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
seria DX, nr. 528564, emisă de SPCLEP Craiova la        Municipiul Craiova, Str. Popoveni, Nr. 2, Bl. 145, Sc. 1,
30.07.2007, CNP 1840520160062, am hotărât:           Et. 1, Ap. 7, înregistrată sub nr. J16/2328/2005, cod unic
  • Retragerea din societate a d-nei GUGU DANIELA       de înregistrare 18155059, care a fost înregistrat sub
prin cesionarea celor 1950 părți sociale, deținute la      nr. 63049 din 29.12.2008.
S.C. DANCO SERVICES S.R.L. reprezentând 19500 lei,
asociatului    LICSANDRU      DRAGOȘ-MARIAN,        (49/920.066)
CNP 1840520160062, care devine asociat unic, cu o cotă
de participare la beneficii și pierderi de 100%, preluând          Societatea Comercială
toate prerogativele adunării generale si ale             NEW AGE ADVERTISING AGENCY - S.R.L.
administratorului.
  Societatea se transformă din S.R.L. cu doi asociați în         ACT ADIȚIONAL NR. 2/29.12.2008
S.R.L. cu asociat unic, urmând să se redacteze actul              LA ACTUL CONSTITUTIV
constitutiv actualizat.
  Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor      AL S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L.,
nominală.                            CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. JEAN NEGULESCU,
  D-na GUGU DANIELA, declară că a încasat           NR. 4(FOSTA STR. BORZESTI, NR. 6), JUD. DOLJ,
contravaloarea părților sociale, nemaiavând pretenții        ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
împotriva societății sau a asociatului unic, iar         COMERȚULUI DOLJ SUB NR. J16/3315/16.12.1993,
dl LICSANDRU DRAGOȘ-MARIAN, declară că preia                  C.U.I. RO 5046149
întregul activ și pasiv al societății.
  • Retragerea din funcția de administrator și          Subsemnații VATAVU DANIEL, domiciliat în Craiova,
                                str. Mihail Strajan, bl. H4, sc. B, et. 3, ap. 16, jud. Dolj,
descărcarea de gestiune a d-nei GUGU DANIELA și
                                identificat prin CI, seria DX, nr. 152061,
numirea ca administrator unic, pe perioadă
                                CNP 1671119163251, eliberată de Pol. Craiova la data
nedeterminată, a d-lui LICSANDRU DRAGOȘ-MARIAN,
                                de 18.10.2001, POPESCU LAURENTIU-OVIDIU,
CNP 1840520160062, cu puteri depline în angajarea și
                                domiciliat în Craiova, str. Iancu Jianu, nr. 16, bl. 10, sc. 1,
reprezentarea societății în relațiile cu terții.        ap. 13, jud. Dolj, identificat prin CI, seria DX, nr. 478023,
  • Completarea obiectului secundar de activitate cu     CNP 1750322163236, GHESEA ADRIAN-DORU,
următoarele activități: 4645 Comerț cu ridicata al       domiciliat în București, str. Vidin, nr. 2, bl. 50, sc. 1, et. 1,
produselor cosmetice și de parfumerie 4649 Comerț cu      ap.6, identificat prin CI, seria RD, nr. 350401,
ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc           CNP 1750210163290, eliberată de Secția 1 la data de
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat            27.11.2003 și DINCA ISABELLA-LILIANA, domiciliată în
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine            Craiova, str. Mihail Strajan, bl. H4, sc. B, et. 3, ap. 16,
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       identificată prin CI, seria DX, nr. 152060,
nealimentare                          CNP 2700811166734, eliberată de Pol. Craiova la data
  4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și     de 18.10.2001, asociați
de parfumerie, în magazine specializate                         AM HOTĂRÂT:
  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara           1. Majorarea capitalului social cu suma de 130.000 lei,
magazinelor standurilor, chioșcurilor              capitalul social majorându-se de la 10.000 lei la
  • Menționăm că s-au modificat datele de identificare    140.000 lei.
ale asociatului LICSANDRU DRAGOȘ-MARIAN.              Pe cale de consecință, întregul capital social în suma
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                15

de 140.000 lei, constituit din 280 părți sociale a câte     de Pol. Mun. Craiova, CNP 1640902163208,
500 lei fiecare va aparține asociaților astfel:           BADEA REMUS-NICOLAE,          domiciliat   în
  - dl VATAVU DANIEL deține 98 p.s. a câte 500 lei       mun. Craiova, str. Porumbului, nr. 4, jud. Dolj,
fiecare, în valoare totală de 49.000 lei, având o cotă      identificat cu CI, seria DX, nr. 044392, eliberată de
de 35%;                             Pol. Mun. Craiova, CNP 1651206163191,
  - dl POPESCU LAURENTIU-OVIDIU deține 42 p.s. a          În urma A.G.A. din data de 08.12.2008, am hotărât
câte 500 lei fiecare în valoare totală de 21.000 lei, având   următoarele modificări la actul constitutiv al societății:
o cotă de 15%;                            1.1. Se retrage din societate domnul BADEA
  - GHESEA ADRIAN-DORU deține 42 p.s. a câte          REMUS-NICOLAE, care pierde calitatea de asociat cu
500 lei fiecare în valoare totală de 21.000 lei, având o     drepturile și obligațiile aferente și, care cedează aportul
cotă de 15%;                           propriu la capitalul social de 10.000 lei, adică 100 părți
  - d-na DINCA ISABELLA-LILIANA deține 98 p.s. a        sociale a 100 lei fiecare, reprezentând 10 % din capitalul
câte 500 lei fiecare în valoare totală de 49.000 lei, având   social, în favoarea domnului CATANA DĂNUȚ, care îi
o cotă de 35%.                          achită, la data încheierii actului adițional contravaloarea
  Prezentul act adițional s-a întocmit în 5 (cinci)       părților sociale primite.
exemplare originale.                         2. La data retragerii, asociatului cedent, i-au fost
                                 satisfăcute toate pretențiile, indiferent de natura lor, de
  (50/920.067)
                                 către asociatul cesionar, așa încât ulterior semnării
                                 prezentului act, în mod definitiv și irevocabil, domnul
       Societatea Comercială                BADEA REMUS- NICOLAE nu mai poate emite niciun fel
   NEW AGE ADVERTISING AGENCY - S.R.L.            de pretenții asupra domnului CATANA DĂNUȚ sau
                                 asupra societății.
            NOTIFICARE                  3. În urma retragerii asociatului, capitalul social de
                                 100.000 lei RON, constituit din 1.000 părți sociale,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 nominative și indivizibile, în valoare de 100 lei RON
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     fiecare se structurează pe asociați astfel:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           - POPESCU DANIEL CONSTANTIN va deține
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   310 părți sociale în valoare de 100 lei RON fiecare, adică
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    31.000 lei RON, având o cotă de 31% din beneficii și
NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L., cu sediul în         pierderi;
Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Jean Negulescu,        - VÎLCU LIVIU va deține 250 părți sociale în valoare de
Fostă Borzești, Nr. 6, Nr. 4, înregistrată sub          100 lei fiecare, adică 25.000 lei RON, având o cotă de
nr. J16/3315/1993, cod unic de înregistrare 5046149,       25% din beneficii și pierderi;
care a fost înregistrat sub nr. 63051 din 29.12.2008.        - CATANA DĂNUȚ va deține 440 părți sociale în
  (51/920.068)                         valoare de 100 lei fiecare, adică 44.000 lei RON, având o
                                 cotă de 44% din beneficii și pierderi;
                                   Acest act adițional face parte integrantă din actul
        Societatea Comercială              constitutiv al societății pe care îl modifică cu clauzele
     DIGITERRA ACTIVE VISION - S.R.L.            prezente.
                                   (52/920.069)
        ACT ADIȚIONAL
   DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV
                                         Societatea Comercială
   AL S.C. DIGITERRA ACTIVE VISION S.R.L.                DIGITERRA ACTIVE VISION - S.R.L.
     ÎNMATRICULATĂ LA O.R.C. DOLJ
   SUB J16/160/11.02.2003, C.U.I. RO 15196313                     NOTIFICARE
  Subsemnații                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  POPESCU DANIEL CONSTANTIN, domiciliat în           Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
mun. Craiova, strada Aleea Voinicului, nr. 8, jud. Dolj,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
identificat cu Bl, seria GN, nr. 558353, eliberat de       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Pol. Mun. Craiova, CNP 1700515163219;              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  VÎLCU LIVIU, domiciliat în mun. Craiova, strada        DIGITERRA ACTIVE VISION S.R.L., cu sediul în Județul
Cîmpia Islaz, nr. 114, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,  Dolj, Municipiul Craiova, Str. Constantin Brâncoveanu,
nr. 312209, eliberată de Pol. Mun. Craiova,           Nr. 91, Bl. 6b, Sc. 1 Ap. 2, înregistrată sub
CNP 1691006163232,
                                 nr. J16/160/2003, cod unic de înregistrare 15196313,
  CATANA DĂNUȚ, domiciliat în mun. Craiova,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 63061 din 29.12.2008.
str. Constantin Brâncoveanu, bl. 6 b, sc. 1, ap. 2,
jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX, nr. 122210, eliberată    (53/920.070)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
       Societatea Comercială                 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din
     ANGELOSOFT COMPUTERS - S.R.L.             metale și pietre prețioase
                                  4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
           ACT ADIȚIONAL                 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                nerezidențiale
  AL S.C. ANGELO SOFT COMPUTERS S.R.L.              4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
  CU SEDIUL ÎN CRAIOVA B-DUL. CAROL, NR. 28,            4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață
     JUDEȚUL DOLJ ÎNREGISTRATĂ               și subterane
  LA REG. COMERȚULUI SUB NR. J16/1229/2002             4213 Construcția de poduri și tuneluri
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE R 15110168              4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
  Subsemnații                         pentru fluide
  - DOROBANTU ANGELO, cetățean român, domiciliat         4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
în Craiova, b-dul Oltenia, bl.164E , sc. 1 , et. 2, ap. 9,   pentru electricitate și telecomunicații
județul Dolj , identificat prin CI, seria DX, nr. 105622,      4291 Construcții hidrotehnice
eliberată la data de 18.01.2001, de Poliția Mun. Craiova,      4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
CNP 1750730163273                        n.c.a.
  - DOROBANTU CLAUDIA MIRELA, cetățean român,           4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
domiciliată în Craiova , b-dul. Oltenia, bl. 164E, sc. 1,      4312 Lucrări de pregătire a terenului
et. 2, ap. 9, județul Dolj, identificată prin C.I. seria DX,    4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
nr. 092160, eliberată la data de 17.10.2000, de           4321 Lucrări de instalații electrice
Poliția Mun. Craiova, CNP 2750209163240 ;              4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
  În ședința Adunării Generale a asociaților, am hotărât:   aer condiționat
  Art. 1. -deschiderea unui punct de lucru în           4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
BUCUREȘTI, str. GHEORGHE MISSAIL, NR 100,              4331 Lucrări de ipsoserie
CORP A, SECTOR 1.                          4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  Art. 2. - închiderea punctului de lucru situat în        4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
BUCUREȘTI, STR MAGURICEA, NR. 13, BL. 3G, SC. 1,          4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
ETJ. 2, AP. 8, SECTOR 1                     geamuri
                                  4339 Alte lucrări de finisare
  (54/920.071)                          4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
                                construcții
         Societatea Comercială               4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
         ANASORI IFN - S.R.L.                •Întocmirea și depunerea actului constitutiv actualizat
                                cu modificările cuprinse în actul adițional.
       ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL               Act redactat în 6 exemplare originale la
                                compartimentul de asistență din cadrul O.R.C. Dolj, la
 S.C. ANASORI IFN S.R.L., CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,         cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
CALEA BUCUREȘTI, BL. E7, SC. 3, AP. 18, JUD. DOLJ        servicii nr. 2198 din 29.12.2008.
   ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. DE PE LÂNGĂ
                                  (55/920.072)
 TRIBUNALUL DOLJ CU NR. DE ÎNMATRICULARE
  J16/1824/06.10.2006, AVÂND C.U.I. 19078353
  Asociatul unic PICIU VIRGIL-SORINEL, cetățean                Societatea Comercială
                                         ANASORI IFN - S.R.L.
român, domiciliat în Craiova, str. Desnățui, nr. 19, bl. A9,
sc. 1, et. 4, ap. 18, jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX,
                                            NOTIFICARE
nr. 436703, elib. de SPCLEP Craiova la 02.02.2006,
CNP 1671016163223, am hotărât                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  • Modificarea domeniului principal de activitate și a    Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
activității principale astfel: domeniul principal va fi:    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
477, iar activitatea principală: 4777-Comerț cu amănuntul    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate.    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  • Radierea din obiectul de activitate a următoarelor    ANASORI IFN S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
coduri CAEN:                          Municipiul Craiova, Calea București, Bl. E7, Sc. 3, Ap. 18,
  6492-Alte activități de creditare              înregistrată sub nr. J16/1824/2006, cod unic de
                                înregistrare 19078353, care a fost înregistrat sub
  6499- Alte intermedieri financiare n.c.a.
                                nr. 63077 din 29.12.2008.
  • Completarea obiectului de activitate cu următoarele
activități:                             (56/920.073)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009               17

        Societatea Comercială               Societatea închide punctele de lucru situate în:
       SAHIN TRANSPORT - S.R.L.               Drobeta Turnu Severin, Str. Horia nr. 22,
                               jud. Mehedinți
      ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL
                                 Balş, Str. Petre Pandrea, nr. 9, Jud. Olt
   S.C. SAHIN TRANSPORT S.R.L., CU SEDIUL            Obiectul de activitate se extinde cu:
ÎN ISALNITA, STRADA NICOLAE BĂLCESCU, NR. 59,           - 2320 - Fabricarea de produse refractare
   JUDEȚ DOLJ, ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL             Cooptarea in societate a domnului TREANTA
 REGISTRULUI COMERȚULUI J16/701/25.10.1999,         MARIUS-SORIN,       cod    numeric    personal
   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 12571825
                               1761207161038, născut la data de 07.12.1976, în
         NR. 01/15.12.2008
                               Com. Dabuleni, Jud. Dolj, domiciliat în Com. Dăbuleni,
  Subsemnatul                        Jud. Dolj, cetățean roman, posesor al C.I. seria DX,
  SAHIN NADI, cetățean german, cunoscător al limbii
                               nr. 098469, eliberată de Pol. Bechet, la data de
române, domiciliat în Germania, localitatea
                               21.11.2000 care intră în societate ca asociat cu drepturi
Goppingen-Holzheim, născut la data de 01.01.1955 în
                               depline și primește de la asociatul VASILESCU
Turcia în localitatea Ishakli, legitimat cu pașaport
nr. 611756557, eliberat de Autoritățile din Germania la    MIHAI-GABRIEL un număr de 6 părți sociale, în valoare
data de 17.01.2007, în calitate de asociat unic        totală de 60 lei, respectiv 30% din capitalul social.
  Am hotărât:                        VASILESCU MIHAI-GABRIEL cesionează 7 părți sociale,
  Deschiderea unui punct de lucru în Craiova, strada    în valoare totală de 70 lei, respectiv 35%, domnului
Toporasi, nr. 13, județ Dolj                 CIOCIOC DUMITRU. Cesiunea părților sociale se
  Deschiderea unei sucursale în Goppingen/Holzheim,     realizează la valoarea lor nominală.
Rigistrasse, nr. 14, Germania, cu denumirea de          În urma cesiunii, aportul fiecărui asociat la capitalul
S.C. SAHIN TRANSPORT S.R.L. - SUCURSALA            social total de 200 lei se prezintă în felul următor:
GOFPINGEN.
                                 - CIOCIOC DUMITRU, 8 părți sociale, fiecare în
  Reprezentantul sucursalei este dl NADI SAHIN, în
                               valoare de 10 lei, în total 80 lei, adică 40%;
limita mandatului acordat.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    - VASILESCU MIHAI-GABRIEL, 6 părți sociale,
constitutiv pe care îl modifică în mod implicit.       fiecare în valoare de 10 lei, în total 60 lei, adică 30%;
  Tehnoredactat în 5 exemplare azi 15.12.2008          - TREANTA MARIUS-SORIN 6 părți sociale, fiecare în
                               valoare de 10 lei, în total 60 lei, adică 30%;
  (57/920.074)
                                 Prezenta hotărâre face parte integrantă din statutul
                               societății.
        Societatea Comercială
        M.G.V. MALIVIO - S.R.L.              (58/920.075)

      HOTĂRÂREA NR. 1/15.10.2008
                                       Societatea Comercială
  Asociații CIOCIOC DUMITRU, cod numeric personal              M.G.V. MALIVIO - S.R.L.
1710514165955, născut la data de 14.05.1971, în
Com. Melinesti, Jud. Dolj, domiciliat în Filiasi,                  NOTIFICARE
Str. Stadionului, Bl. I1, Sc. 1, Ap. 3, Jud. Dolj, cetățean
român, posesor al C.I. seria DX, nr. 399507, eliberată de     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Pol. Filiaşi, la data de 16.05.2005 și VASILESCU       Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
MIHAI-GABRIEL,        cod   numeric  personal   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
1751108185989, născut la data de 08.11.1975, în Filiaşi,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Jud. Dolj, domiciliat în Sat Tintareni (Com. Tintareni),   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Jud. Gorj, cetățean roman, posesor al C.I. seria GZ,     M.G.V. MALIVIO S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Oraș
nr. 030279, eliberată de Pol. Turceni, la data de       Filiaşi, Str. Nicolae Bălcescu, Bl. A7, Sc. 2, Ap. 5,
07.04.2000, în adunarea generală din 15.10.2000, am      înregistrată sub nr. J16/1208/2005, cod unic de
hotărât
                               înregistrare 17657928, care a fost înregistrat sub nr.
  Societatea deschide puncte de lucru situate în:
                               52245 din 24.10.2008.
  Craiova, Bld. Carol I, nr. 88, Jud. Dolj
  Filiaşi, Str. Morii, nr. 7, jud. Dolj             (59/920.076)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     CONTINENTAL LEASING IFN - S.A.                 CONTINENTAL LEASING IFN - S.A.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                          NOTIFICARE
     EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
    S.C. CONTINENTAL LEASING IFN S.A.,           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
 SUB NR. J16/613/11.09: 2001, C.U.I. RO 14172146,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, CALEA BUCUREȘTI,           CONTINENTAL LEASING IFN S.A., cu sediul în Județul
  BL. 14B, PARTER, JUD. DOLJ, CAPITAL SOCIAL          Dolj, Municipiul Craiova, Str. Constantin Brâncuși, Nr. 5a,
     SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 4.473.000 LEI            înregistrată sub nr. J16/613/2001, cod unic de
       NR. 15 DIN DATA: 03.12.2008            înregistrare 14172146, care a fost înregistrat sub
  Acționarii                         nr. 61041 din 12.12.2008.
  1. PANAIT SORIN-DELIAN, cetățean român,             (61/920.078)
CNP 1680824163254, domiciliat în Craiova,
str. A.I. Cuza, nr. 42, bloc 6 A, scara 1, etaj 2,
                                         Societatea Comercială
apartament 6, județul Dolj, identificat cu CI, seria DX,
                                         GLAB ROMED - S.R.L.
nr. 389389/2005/Poliția Craiova;
  2. S.C. RALCOREX S.R.L., persoană juridică română,          HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
cu sediul în Craiova, str. Constantin Brâncuși, nr. 5A,
județul Dolj, înregistrată la O.R.C. Dolj sub            A S.C. GLAB ROMED S.R.L., CU SEDIUL ÎN
nr. J16/1307/07.05.1992, CUI RO2303132, reprezentată        COM. CÂRCEA, SAT CÂRCEA, STR. TUDOR
de dl Panait Sorin-Delian, în calitate de reprezentant;     VLADIMIRESCU, NR. 14, JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ
  3. PANAIT RALUCA-MARIA, cetățean român,               ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
născută în Craiova, la data de 09.09.1972, fiica lui Marin      NR. J 16/89/23.01.2008, C.U.I. 23097531
și a Rodicăi, domiciliată în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 42,    BUBITSCH JOHANN-EDUARD, cetățean german
bloc 6 A, scara 1, etaj 2, apartament 6, județul Dolj,     vorbitor de limbă română, născut la 28.06.1958 în
posesoare CI. seria D.X. nr. 389390/2005/Poliția        Lugosch, domiciliat în Waldkraiburg, Germania,
Craiova, C.N.P. 2720909163217;                 identificat prin pașaport nr. 8255221627, eliberat de
  4. SC. AUTOMONZA S.R.L, persoană juridică          Autoritățile Germane la data de 03.02.2000 valabil până
română, cu sediul în Craiova, str. Calea București,       la 02.02.2010
nr. 152 A, județul Dolj, înregistrată la O.R.C. Dolj sub      S.C. CHEMSTAR TRADING S.R.L., cu sediul în
nr. J16/1376/20.07.2004, CUI RO 16613540,            comuna Cârcea, sat Cârcea, str. Tudor Vladimirescu,
reprezentată prin Panait Raluca-Maria, în calitate de      nr. 14, jud. Dolj, înregistrată în Registrul Comerțului sub
administrator,                         nr. J16/967/2005, CUI 17549624, reprezentată (conform
  Au hotărât, în unanimitate, următoarele:          Hotărârii Adunării Generale, nr. 2 din 08.12.2008) de
  1. Schimbarea sediului social de la adresa Craiova,     GIOANCĂ MĂRIA, cetățean român, fiica lui Petre și
Calea București, bl. 14B, parter, jud. Dolj,          Verginia, născută la 03.05.1966 în Cîmpeni,
la adresa punctului de lucru din Craiova, str. Constantin    jud. Dolj, domiciliată în Craiova, str. Petre Ispirescu, bl. 1,
Brâncuși, nr. 5A, județul Dolj.                 sc. 2, et. 1, ap. 8, jud. Dolj, identificat prin C.I. seria D.X.
  2. Pe cale de consecință, se desființează punctul de    nr. 010004, eliberată de Poliția Craiova la 15.01.1999,
lucru situat în Craiova, str. Constantin Brâncuși, nr. 5A,   CNP 2660503163191
județul Dolj.                            În calitate de asociați, întruniți în Adunare Generală,
  3. Restul dispozițiilor actului constitutiv rămân      am hotărât:
neschimbate.                            Ieșirea din societate a D-lui BUBITSCH
  4. Se va întocmi un act adițional la actul constitutiv al  JOHANN-EDUARD și intrarea în societate a
societății   și  un   nou   act   constitutiv   al  D-lui GIOANCĂ CONSTANTIN, cetățean român, fiul lui
S.C. CONTINENTAL LEASING IFN S.A. cuprinzând          Sevastian și Leana, născut la 15.08.1959 în Craiova,
toate modificările aduse actului constitutiv al societății,   jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. Petre Ispirescu, bl. 1,
                                sc. 2, et. 1, ap. 8, jud. Dolj, identificat prin C.I. seria D.X.
până la data de 03.12.2008, în baza prevederilor art. 204,
                                nr. 010005, eliberată de Poliția Craiova la data de
alin. 4 din Legea nr. 31/1990, legea societăților
                                15.01.1999, CNP 1590815163210 prin cesionarea, la
comerciale, cu modificările și completările ulterioare.
                                valoarea nominală a părților sociale, a celor 10 părți
  (60/920.077)                        sociale deținute a câte 10 lei fiecare în valoare totală de
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                19

100 lei. Asociatul cedent declară că a încasat                 Societatea Comercială
contravaloarea părților sociale și că nu mai are nicio              LUNA PARK - S.R.L.
pretenție față de societate sau față de asociatul cesionar.
  După cesiune, structura capitalului social este           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
următoarea:                                  DIN 15.12.2008
  - GIOANCĂ CONSTANTIN, 10 părți sociale,             Asociații STANCIU NIKI, cetățean român, domiciliat în
nominative și indivizibile, în valoare totală de 100 lei, ce  Craiova, Aleea 2 Castanilor, bl. S7, sc. 1, et. 2, ap. 11,
reprezintă 50% cotă de participare la beneficii și pierderi  jud. Dolj, posesorul CI, seria DX, nr. 111420,
  - S.C. CHEMSTAR TRADING S.R.L., 10 părți sociale,      CNP 1710705163315, emisă de Pol. Craiova, la
nominative și indivizibile, în valoare totală de 100 lei, ce  19.02.2001 și STANCIU FLOREA, cetățean român,
reprezintă 50% cotă de participare la beneficii și pierderi.  domiciliat în Sat Plosca, Com. Bistret, jud. Dolj, identificat
  Se va redacta un act constitutiv actualizat care va     cu CI, seria DX, nr. 250522, CNP 1470410163244,
cuprinde toate modificările efectuate până în prezent.     elib. la 15.04.2003, am hotărât:
  Redactat în 7 exemplare.                    Deschiderea unui punct de lucru în Craiova,
                                B-dul George Enescu, nr. 79, jud. Dolj.
  (62/920.079)
                                  Redactată în A.G. din 15.12.2008, într-un număr de
                                4 exemplare.
         Societatea Comercială
                                  (65/920.082)
         GLAB ROMED - S.R.L.

           NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           DIGITAL SYSTEMS - S.R.L.
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       AL S.C. DIGITAL SYSTEMS S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    CU SEDIUL ÎN CRAIOVA, STR. MATEI BASARAB,
GLAB ROMED S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Cârcea,      NR. 15, ETAJ II, JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA
Com. Cârcea, înregistrată sub nr. J16/89/2008, cod unic       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI SUB
de înregistrare 23097531, care a fost înregistrat sub          NR. J16/833/2002, COD UNIC DE
nr. 61086 din 15.12.2008.                         ÎNREGISTRARE NR. 14897608
  (63/920.080)                               DIN DATA DE 10.12.2008
                                  ASOCIATUL UNIC
         Societatea Comercială               1. ILIESCU EUGEN-IONEL, cetățean român,
                                născut la data de 07.07.1967 în Craiova, jud. Dolj, fiul lui
            TMD - S.A.
                                Ion și al Nicolița, domiciliat în Craiova, str. Recunoștinței,
                                nr. 1, jud. Dolj, posesor C.I. seria D.X. nr. 314071,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                eliberată de Poliția Craiova, la data de 02.03.2004,
     EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
                                C.N.P. 1670707163268,
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor         A hotărât următoarele:
S.C. TMD S.A. FILIA I, întrunită în data de 19.11.2008,      1. Se revocă din funcția de administrator dl Iliescu
ora 10,00 la sediul societății, în conformitate cu       Eugen-Ionel și se dă descărcare de gestiune pentru
prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile        activitatea acestuia.
comerciale,cu modificările și completările ulterioare       2. Administrarea societății se va realiza de către dna
            HOTĂRĂȘTE:               IONASCU DANIELA, cetățean român, născută la data de
  1. Urmare organizării de către AFPCM Dolj,         14.05.1974, la Craiova, jud. Dolj, domiciliată în Craiova,
                                str. Desnatui, nr. 28, bl. A24, sc. 1, ap. 12, identificată cu
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2 a, licitațiilor publice, în
                                C.I., seria DX, nr. 597009, eliberată de SPCLEP Craiova,
vederea vânzării bunurilor mobile-imobile sechestrate,
                                la data de 22.09.2008, CNP 2740514163202, cu drepturi
proprietate a debitorului TMD, se aprobă raporturi       depline în angajarea și reprezentarea societății în relațiile
contractuale între S.C. BRACO INDUSTRIAL S.R.L. și       cu terții.
S.C. TMD S.A.                           3. Se va întocmi un nou act constitutiv care să
  2. Data de înregistrare: 05.12.2008.            cuprindă modificările intervenite în baza prezentei
  3. Pentru depunere documente la O.R.C. se         hotărâri.
împuternicește d-na c.j Măciuca Maria posesoare a CI,       4. Se împuternicește dl Iliescu Eugen-Ionel să
seria DX, nr. 292509, CNP 2540817165958.            semneze noul act constitutiv al societății.
  (64/920.081)                          (66/920.083)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       DIGITAL SYSTEMS - S.R.L.                      SMARTEL - S.R.L.

           NOTIFICARE                         HOTĂRÂREA
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,       S.C. SMARTEL S.R.L. CU SEDIUL SOCIAL
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        ÎN CRAIOVA, STR. GEORGE ENESCU, BL. DL, SC. 1,
                                AP. 6, JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. DOLJ
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                SUB NUMĂRUL J16/2212/14.11.2008, C.U.I. 24745801
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale        NR. 1 DIN DATA DE 11.10.2008
DIGITAL SYSTEMS S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
                                  Asociații
Municipiul Craiova, Str. Matei Basarab, Nr. 15, Et. II,
                                  1. VIGARU DRAGOS-GABRIEL, cetățean român, fiul
înregistrată sub nr. J16/833/2002, cod unic de         lui Ioan și al Dorinei, născut la data de 19.04.1983, în
înregistrare 14897608, care a fost înregistrat sub       Craiova, jud. Dolj, cu domiciliul în Craiova, str. Amaradia,
nr. 61274 din 15.12.2008.                   nr. 57, bl. Dl, sc. 1, et. 2, ap. 6, jud. Dolj, posesor al
                                C.I. seria DX, nr. 369904, eliberată de Pol. Craiova la
  (67/920.084)
                                data de 23.11.2004, CNP 1830419160035;
                                  2. DIUGAN ALINA-MIHAELA, cetățean român, fiica lui
         Societatea Comercială             Doru și a Veronicai, născută la data de 20.02.1984, în
          ILEX COM - S.R.L.              Craiova, jud. Dolj, cu domiciliul în Craiova, P-ţa Gării,
                                bl. 5, sc. 1, et. 4, ap. 10, jud. Dolj, posesoare a C.I.
          HOTĂRÂREA                  seria DX, nr. 095841, eliberată de Poliția Craiova la data
                                de 09.11.2000, CNP 2840220160039
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  Au hotărât, în unanimitate, următoarele:
                                  Înființarea unui punct de lucru al societății la
   S.C. ILEX COM S.R.L. CU SEDIUL SOCIAL
                                următoarea adresa:
 ÎN CRAIOVA, CALEA BUCUREȘTI, BLOC E 9, SC. 1,           - Băileşti, str. Victoriei, bl. A3, parter, județul Dolj,
AP. 2, JUDEȚUL DOLJ C.U.I. 4941102, ÎNREGISTRATĂ        România.
LA O.R.C. DOLJ SUB NUMĂRUL J16/2861/22.11.1993
                                  (69/920.086)
      NR. 10 DIN DATA DE 15.12.2008
  Asociații                                  Societatea Comercială
  1. IONESCU COSMIN, cetățean român, domiciliat în              ADRIELEN IMPEX - S.R.L.
Craiova, str. C-tin Argetoianu, bl. A 10, sc. 2, ap. 10,
județul Dolj, posesor al C.I. seria DX, nr. 089064/2000,          HOTĂRÂREA NR. 16/10.12.2008
CNP 1760107163311, eliberată de Poliția Craiova.          Asociatul unic CIOBANU IONICA, cod numeric
  2. CHERCIU STEFAN, cetățean român, domiciliat în      personal 2711219161048, născută la data de
                                19.12.1971, în Com. Mirsani, jud. Dolj, domiciliată în
Craiova, str. Dimitrie Radovici, nr. 13, județul Dolj,
                                Calafat, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 107, jud. Dolj,
identificat cu C.I., seria DX, nr. 404780/2005,
                                cetățean român, posesor al C.I. seria DX, nr. 260458,
CNP 1670122166736, eliberată de Poliția Craiova.        eliberată de Pol. Calafat, la data de 05.06.2003, am
  3. TUPANGIU MIRCEA DANIEL, cetățean român,         hotărât
domiciliat în Craiova, str. Elena Farago, nr. 14, bl. 131 B,    Obiectul de activitate al societății se extinde cu:
sc. 3, ap. 12, județul Dolj, identificat prin C.I. seria DX,    462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și
nr. 405883/2005, CNP 1730510160011, eliberată de        al animalelor vii (4621-4624)
                                  467 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse
Poliția Craiova.
                                (4671 -4677)
  Au hotărât, în unanimitate, următoarele:            475 - Comerț cu amănuntul al altor produse casnice,
  Înființarea unui punct de lucru al societății la      în magazine specializate (4751 -4759)
următoarea adresa:                         477 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri, in
  - Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 127, parter, în  magazine specializate (4771 -4779)
incinta Centrului Comercial “Winmarkt Cozia”, județul       6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
Vâlcea.                            proprii
                                  6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor
  (68/920.085)                        imobiliare proprii sau închiriate
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                21

  683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau       Activitatea principală: - 4778 - Comerț cu amănuntul al
contract (6831 -6832)                     altor bunuri noi, în magazine specializate
  (70/920.087)                          (72/920.089)


        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        ADRIELEN IMPEX - S.R.L.                     ARTARTIFICII - S.R.L.

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ADRIELEN IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,       ARTARTIFICII S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
Municipiul Calafat, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 107,      Municipiul Craiova, Calea Severinului, Nr. 54, înregistrată
înregistrată sub nr. J16/548/1995, cod unic de         sub nr. J16/1810/2005, cod unic de înregistrare
înregistrare 7340255, care a fost înregistrat sub nr. 61305  17928601, care a fost înregistrat sub nr. 61311 din
din 15.12.2008.                        15.12.2008.
  (71/920.088)                          (73/920.090)


         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         ARTARTIFICII - S.R.L.                     GYK COMPANY - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 1/27.11.2008                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Asociații Dinca Costel și Dinca Iulia-Cesarela, am
                                  A S.C. GYK COMBANY S.R.L.,CU SEDIUL
hotărât:
                                ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. BRAZDA LUI NOVAC,
  Retragerea noastră din societate și cesionarea
                                  NR. 97, BLOC M10, SC. 1, AP. 9, JUD. DOLJ
întregului capital social în valoarea de 200 lei, format din
                                ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI CU
20 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei d-nei BLOJ     NR. J16/382/2002,COD FISCAL C.U.I. 14605223
LORENA, cod numeric personal 2860319100181,
născută la data de 19.03.1986, în Mun. Buzău,           Subsemnatul
jud. Buzău, domiciliată în Craiova, Str. Brazda lui Novac,     MANOLEA BARBU, cetățean român, fiul lui Ion și
nr. 75, jud. Dolj, cetățean român, posesor al C.I. seria DX,  Maria, CNP 1690103165961, domiciliat în Craiova,
nr. 508016, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de      str. Brazda lui Novac, nr. 97, bloc M10, sc. 1, ap. 9,
02.04.2007, care intră în societate cu drepturi depline    jud. Dolj, identificat prin CI, seria DX, nr. 263032,
preluând atât activul cât și pasivul societății precum și   eliberată de Pol. Craiova. la data de 17.06.2003
calitatea de administrator                     Asociat unic la S.C. Gyk Company S.R.L., am hotărât
  Cesiunea se face la valoarea nominală a părților      următoarele:
sociale 10 lei/1 parte socială Dinca Costel care se retrage    1. Deschidere punct de lucru al firmei situat în Filiaşi,
din societate pierde și calitatea de administrator.      str. Militari, nr. 1, jud. Dolj.
  Ca urmare a cesiunii aportul asociatului unic la        Redactat în șapte exemplare
capitalul social total de 200 lei va fi:              (74/920.091)
  BLOJ LORENA, 20 părți sociale, fiecare în valoare de
10 lei, în total 200 lei, adică 100%
  Asociatul unic, a hotărât:                         Societatea Comercială
  Se schimbă sediul social al societății la următoarea            MEFIM AGRO - S.R.L.
adresa:
  Craiova, Calea Severinului, nr. 54, depozit exterior,            HOTĂRÂREA
nr. 1, jud. Dolj                           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Societatea deschide punct de lucru la următoarea
                                  S.C. MEFIM AGRO S.R.L. NR. 998/15.12.2008
adresă:
  Craiova, Str. Brazda lui Novac, nr. 68 A, jud. Dolj      Adunarea generală a asociaților S.C. MEFIM
  Se schimbă obiectul principal de activitate astfel     AGRO S.R.L., cu sediul în mun. Craiova, str. Viilor, nr. 35,
  Domeniul principal: 477                  J16/2107/1992, CUI 2320486, întrunită în conformitate
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
cu dispozițiile Lg. 31/1990 și ale actului constitutiv al    după legile române, înscrisă la Registrul Comerțului sub
societății, în ședința din 15.12.2008, în prezența       nr. J21/764/2007, Cod Unic de înregistrare 20974640, cu
asociaților:                          sediul social în România, municipiul Slobozia, str. Matei
  DUMITRU ILIE, domiciliat în mun. Craiova,          Basarab, scara A, bloc D4, etaj 1, apartament 2,
str. I. G. Duca, bl. J33, sc. 1, et. 2, ap. 10, jud. Dolj,
                                județ Ialomița, reprezentată de Dl FRANCISCO
posesor   al  CI,  seria   DX,   nr.   027619,
CNP 1590528163221                        ESTEBAN BELTRAN, în calitate de Administrator,
  Și                             cetățean spaniol, cu domiciliul în Spania, Madrid,
  CIOBĂNIŢĂ ȘTEFAN, domiciliat în mun. Craiova,        provincia Madrid, str. Cea Bermudez, 6-12 dreap., născut
str. Zmeurei, nr. 9, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX,    în Santa Maria del Campo Sur, Cuenca, la data de
nr. 330403, CNP 1670803163287,                 25.09.0948, având CI, emisă de IDESP - Ministerul de
  A hotărât, cu majoritate legală: deschiderea unui      Interior al Spaniei, la data de 03.06.2003,
punct de lucru al societății, în mun. Alba Iulia, str. George  DNI: 04527154-H, în calitate de asociat al
Coșbuc, nr. 1B, jud. Alba.                   S.C. AGRICOLE S.R.L.,
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
                                              DECID:
constitutiv al societății, pe care îl modifică în mod
corespunzător.                           1. Schimbarea sediului social al numitei
                                S.C. AGRISOLE S.R.L., societate comercială cu
  (75/920.092)
                                răspundere limitată română, cu sediul social actual în
                                România, Craiova, str. Marasesti, nr. 36, Județ Dolj
         Societatea Comercială             înscrisă la Registrul Comerțului Dolj, cu
         AGRISOLE - S.R.L.               nr. J16/1408/2003, CUI: 15765150, la următoarea
                                adresă: Negoi. nr. 231. Județ Dolj.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
     A ASOCIAȚILOR NR. 35/01.09.2008              2. Se împuternicește Dna DRAGOI DANIELA
                                MARIANA, cetățean român, născută la data de
  Numitele                           01.06.1973 în Reviga, județul Ialomița, cu domiciliul în
  GRUPO HEFRISA SL, societate spaniolă, cu sediul în
                                Saveni, județ Ialomița, identificată de CI, seria SZ,
Spania, Madrid, strada Castellana, 86 - 4°,
CIF: B82492935, înscrisă la Registrul Comerțului, din      numărul 224570, CNP 2730601212964, emisă la data de
Madrid, în volumul 14.869, fila 139, pagina M-247405,      25.03.2008 de SPCLEP Tandarei, pentru a face toate
constituită pe perioadă nedeterminată, prin Documentul     formalitățile necesare pentru înregistrarea prezentei
realizat în fața Notarului din Madrid Dl Ignacio Solis Villa,  decizii la registrul Comerțului, având drept de semnătură
la data de 10 Decembrie 1.999 și sub numărul 1.660,       pentru orice document va fi necesar, pentru înregistrarea
reprezentată de Dna EVA MARIA ESTEBAN RUIZ,           modificărilor Actului Constitutiv Actualizat, și Actele
cetățean spaniol, identificată cu DNI nr. 04588890- E,     Adiționale la Actul Constitutiv al S.C. AGRISOLE S.R.L.,
emis de Ministerul de Interior al Madridului la data de
                                în conformitate cu prezenta decizie.
21.07.2005, născută la data de 05.07.1973 în Cuenca,
                                  Redactat astăzi, 01/09/ 2008 în 4(patru) exemplare.
Spania, cu domiciliul în Madrid, str. Cea Bermudez,
6 -12 D, Spania, în calitate de asociat al             (76/920.093)
S.C. AGRICOLE S.R.L.,
  S.C. CADISA S.R.L., societate comercială cu
răspundere limitată română, constituită și organizată              Societatea Comercială
după legile române, cu sediul social în România,                 AGRISOLE - S.R.L.
municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, sc. A, bl. D4,
etaj 1, apartament 2, județ Ialomița, Cod Unic de                   NOTIFICARE
înregistrare: 23102247, înscrisă la Registrul Comerțului
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sub nr. J21/32/2008, reprezentată de Dl FRANCISCO
ESTEBAN BELTRAN, în calitate de Administrator,         Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
cetățean spaniol, cu domiciliul în Spania, Madrid,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
provincia Madrid, str. Cea Bermudez, 6-12 dreap., născut    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
în Santa Maria del Campo Sur, Cuenca, la data de        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
25.09.0948, având CI, emisă de IDESP - Ministerul de      AGRISOLE S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Com. Negoi,
Interior al Spaniei, la data de 03.06.2003,           înregistrată sub nr. J16/1408/2003, cod unic de
DNI: 04527154-H, în calitate de asociat al           înregistrare 15765150, care a fost înregistrat sub
S.C. AGRICOLE S.R.L.,
                                nr. 61528 din 16.12.2008.
  S.C. AGRISEGOVIA S.R.L., societate comercială cu
răspundere limitată română, constituită și organizată        (77/920.094)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                23

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    COSTANTINO IMMOBILIARE - S.R.L.                COSTANTINO IMMOBILIARE - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                        NOTIFICARE
     A ASOCIAȚILOR NR. 4/17.11.2008
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Numitele                         Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  1. S.C. CADISA S.R.L., societate comercială cu      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
răspundere limitată română, constituită și organizată    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
după legile române, cu sediul social în România,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
municipiul Slobozia, str. Matei Basarab, sc. A, bl. D4,   COSTANTINO IMMOBILIARE S.R.L., cu sediul în
etaj 1, apartament 2, județ Ialomița, Cod Unic de      Județul Dolj, Com. Negoi, înregistrată sub
înregistrare: 23102247, înscrisă la Registrul Comerțului   nr. J16/247/2004, cod unic de înregistrare 16125361,
sub nr. J21/32/2008, reprezentată de Dl FRANCISCO      care a fost înregistrat sub nr. 61530 din 16.12.2008.
ESTEBAN BELTRAN, în calitate de Administrator,
cetățean spaniol, cu domiciliul în Spania, Madrid,        (79/920.096)
provincia Madrid, str. Cea Bermudez, 6-12 dreap., născut
în Santa Maria del Campo Sur, Cuenca, la data de
                                        Societatea Comercială
25.09.0948, având CI, emisă de IDESP - Ministerul
                                        COMFILAP - S.R.L.
de Interior al Spaniei, la data de 03.06.2003,
DNI : 04527154-H, în calitate de asociat al
                                     HOTĂRÂREA NR. 1/08.12.2008
S.C. COSTANTINO IMMOBILIARE S.R.L.,
  2. S.C. AGRISEGOVIA S.R.L., societate comercială      DRAGHICI GHEORGHE, cod numeric personal
cu răspundere limitată română, constituită și organizată   1590613165967 născut la data de 13.06.1959, în
după legile române, înscrisă la Registrul Comerțului sub   Oraș Balcesti, jud. Vilcea, domiciliat în Filiaşi,
nr. J21/764/2007, Cod Unic de înregistrare 20974640, cu   B-dul Racoteanu, bl. F3, sc. 2, ap. 8, jud. Dolj, cetățean
sediul social în România, municipiul Slobozia, str. Matei  român, posesor al C.I. seria DX, nr. 310786, eliberată de
Basarab, scara A, bloc D4, etaj 1, apartament 2, județ    Pol. Oraș Filiaşi, la data de 17.02.2004,
Ialomița reprezentată de Dl FRANCISCO ESTEBAN          DRAGHICI ELENA cod numeric personal
BELTRAN, în calitate de Administrator, cetățean spaniol,   2620706165956, născută la data de 06.07.1962, în
cu domiciliul în Spania, Madrid, provincia Madrid,      Com. Ionesti, jud. Gorj, domiciliată în Oraș Filiaşi,
str. Cea Bermudez, 6-12 dreap., născut în Santa Maria    B-dul Racoteanu, bl. F3, sc. 2, ap. 8, Jud. Dolj, cetățean
del Campo Sur, Cuenca, la data de 25.09.0948, având
                               român, posesor al C.I. seria DX, nr. 217888, eliberată de
CI, emisă de IDESP - Ministerul de Interior al Spaniei, la
                               Pol. Filiasi, la data de 21.11.2002, am hotărât:
data de 03.06.2003, DNI : 04527154-H, în calitate de
                                Societatea deschide punct de lucru în Oraș Filiaşi,
asociat al S.C. COSTANTINO IMMOBILIARE S.R.L.,
              DECID:              Str. Unirii, nr. 5, jud. Dolj
  1. Schimbarea sediului social al numitei           (80/920.097)
COSTANTINO IMMOBILIARE S.R.L., societate
comercială cu răspundere limitată română, cu sediul
social actual bdul Oltenia, bloc 406 a, scara A, etaj 2,           Societatea Comercială
apartament 8, județul Dolj, cu nr. J16/247/2004,               BATM SYSTEMS - S.R.L.
CUI: 16125361, la următoarea adresa: Negoi, nr. 231,
Județ Dolj.                                   HOTĂRÂREA
  2. Se împuternicește Dna DRAGOI DANIELA             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
MARIANA, cetățean român, născută la data de
01.06.1973 în Reviga, județul Ialomița, cu domiciliul în   SC. BATM SYSTEMS S.R.L. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
Saveni, județ Ialomița, identificată de CI, seria SZ,       STR. MATEI BASARAB, NR. 15, ETAJ II,
numărul 224570, CNP 2730601212964, emisă la data de       JUDEȚUL DOLJ, ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL
25.03.2008 de SPCLEP Tandarei, pentru a face toate          REGISTRULUI COMERȚULUI SUB
formalitățile necesare pentru înregistrarea prezentei       NR. J16/407/22.05.2005, COD UNIC DE
decizii la registrul Comerțului, având drept de semnătură        ÎNREGISTRARE 17270475
pentru orice document va fi necesar, pentru înregistrarea       NR. 1 DIN DATA DE 10.12.2008
modificărilor Actului Constitutiv Actualizat, și Actele
                                 ASOCIAȚII
Adiționale la Actul Constitutiv al COSTANTINO
                                 1. ILIESCU EUGEN-IONEL, cetățean român, născut
IMMOBILIARE S.R.L., în conformitate cu prezenta
                               la data de 07.07.1967 în Craiova, jud. Dolj, fiul lui Ion și al
decizie.
                               Nicolița, domiciliat în Craiova, str. Recunoștinței,
  Redactat astăzi, 17/11/2008 în 3(trei) exemplare.
                               nr. 1, jud. Dolj, posesor C.I. seria D.X. nr. 314071,
  (78/920.095)                       eliberată de Poliția Craiova, la data de 02.03.2004,
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
C.N.P. 1670707163268;                      Jud. Dolj, domiciliată în Craiova, str. Buzias, nr. 6,
  2. ILIESCU RODICA-CAMELIA, cetățean român,          Bl. M32, Sc. 1, Ap. 14, Jud. Dolj, posesoare al CI,
născută la data de 12.06.1970 în Arad, jud. Arad, fiica lui   seria DX, nr. 314656, eliberată de Poliția Craiova la data
Gheorghe și al Doina-Carmen, domiciliată în Craiova,       de 03.03.2004, CNP 2671021163307
str. Recunoștinței, nr. 1, jud. Dolj, posesoare C.I.                   HOTĂRĂȘTE:
seria D.X. nr. 314289, eliberată de Poliția Craiova, la data    Art. Unic. Înființarea unui punct de lucru al societății la
de 02.03.2004, C.N.P. 2700612280801,               următoarea adresă: Comuna Malu Mare, T9, P 3,4,5,
  Au hotărât, în unanimitate, următoarele:           Corpurile 49, 50, 51 și 52, județul Dolj.
  1. Se revocă din funcția de administrator dl Iliescu
Eugen-Ionel și se dă descărcare de gestiune pentru          (83/920.100)
activitatea acestuia.
  2. Administrarea societății se va realiza de către dna
                                         Societatea Comercială
IONASCU DANIELA, cetățean român, născută la data de
                                          ACOPLAST - S.R.L.
14.05.1974, la Craiova, jud. Dolj, domiciliată în Craiova,
str. Desnatui, nr. 28, bl. A24, sc. 1, ap. 12, identificată cu           HOTĂRÂREA
C.I., seria DX, nr. 597009, eliberată de SPCLEP Craiova,
                                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
la data de 22.09.2008, CNP 2740514163202, cu drepturi
depline în angajarea și reprezentarea societății în relațiile
                                 S.C. ACOPLAST S.R.L. NR.04/02.12.2008 CU SEDIUL
cu terții.
                                  ÎN CRAIOVA, CALEA SEVERINULUI, NR. 38C,
  3. Se va întocmi un nou act constitutiv care să
                                   JUD. DOLJ, ROMÂNIA CLĂDIRE ATELIER C2
cuprindă modificările intervenite în baza prezentei
hotărâri.                               ÎNREGISTRATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
  4. Se împuternicește dl Iliescu Eugen-Ionel să          COMERȚULUI DOLJ SUB NR. J16/1883/2005
semneze noul act constitutiv al societății.             COD FISCAL 17964574 ATRIBUT FISCAL RO,
                                       DIN DATA DE 02.12.2008
  (81/920.098)
                                   Asociații
                                   1. Curcaneanu Bogdan-Mihai, cetățean român cu
         Societatea Comercială              domiciliul în Rîmnicu-Vâlcea, str. Carol I, nr. 4, Bl. M,
        BATM SYSTEMS - S.R.L.              Sc. A, ap. 11 jud. Vîlcea, identificat cu C.I. seria VX,
                                 nr. 228374, eliberată de SPCLEP Rîmnicu-Vâlcea, la
            NOTIFICARE                data de 22.11.2005, CN.P. 1700614384215.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      2. Stanciu Monica-Camelia cetățean român, cu
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     domiciliul în Rîmnicu-Vâlcea, str. G-ral Magheru, nr. 4,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         BI. V3, Sc. A, ap. 24, jud. Vâlcea, identificată cu C.I.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   seria VX, nr. 062556, eliberată de Poliția Rîmnicu Vâlcea,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    la data de 11.10.2001, CN.P. 2720831131212.
BATM SYSTEMS S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,           3. Petcu Marian, cetățean român, cu domiciliul în
Municipiul Craiova, Str. Matei Basarab, Nr. 15, Et. II,     Craiova, str. Viitorului, nr. 24 A, județul Dolj, identificat
înregistrată sub nr. J16/407/2005, cod unic de          prin CI, seria DX nr. 569267, emisă de Poliția Craiova la
înregistrare 17270475, care a fost înregistrat sub        data de 28 03.2008, CNP 1540512163261;
nr. 61615 din 16.12.2008.                      4. Petcu George, cetățean român cu domiciliul în
  (82/920.099)                         Craiova, str. Viitorului, nr. 24, județul DOLJ Craiova,
                                 identificat prin CI, seria DX, nr. 569260, emisă de Poliția
                                 Craiova la data de 28.03.2008, CNP 1610310166741;
         Societatea Comercială                5. Enescu Aurelian cetățean român cu domiciliul în
         NIALDORIS - S.R.L.               Craiova, str. Viitorului, nr. 24 B, județul Dolj, identificat
                                 prin CI, seria DX, nr. 567311, emisă de Poliția Craiova la
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              data de 18.03.2008, CNP 1600510163235.
                                   6. Macavei Alina(fosta Tiripa), cetățean român cu
  AL S.C. NIALDORIS S.R.L. CU SEDIUL ÎN
                                 domiciliul în Rîmnicu-Vâlcea, str. Dacia, nr. 13, bl. C,
 COM. COȘOVENI, STR. ZUGRAVULUI, NR. 39,
                                 sc. B, ap. 4, jud. Vâlcea, identificată cu C.I. seria VX,
 CAM. 1, JUD. DOLJ, ROMÂNIA, ÎNREGISTRATĂ LA
                                 nr. 338264, emisă de SPCLEP Rîmnicu-Vâlcea la data
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DOLJ SUB
                                 de 03.11.2008, CNP 2780326131254.
    NR. J16/1964/2008, C.U.I. 24573358
                                   1. Se aprobă recodificarea obiectului principal de
     NR. 1 DIN DATA DE 16.12.2008
                                 activitate conform CAEN Rev. 2 aprobat prin Ordinul
 Asociatul unic                         Institutului National de Statistică nr. 337/20.04.2007
 CRĂCIUN - MIRESCU ALINA, cetățean român,            privind actualizarea Clasificării activităților din economia
născut la data de 21.10.1967 în localitatea Grecești,      națională - CAEN, astfel:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                 25

  - domeniul principal îl constituie grupa 461 Activități de   instituțiile creditoare, precum și cu organismele statului.
intermediere în comerțul cu ridicata                 2. Deasemenea este împuternicit pentru întocmirea
  - activitatea principală o constituie subgrupa         actului adițional la Oficiul Registrului Comerțului
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și        Doli-Specimenul de semnătură al persoanei
materiale de construcții                      împuternicite este următorul.
  2. Pentru domnii PETCU MARIAN, PETCU GEORGE,
                                    (86/920.103)
ENESCU AURELIAN, CURCANEANU BOGDAN-MIHAI
ȘI TIRIPA ALINA se vor modifica datele personale în
conformitate cu datele din cărțile de identitate.                 Societatea Comercială
  3. Se va întocmi un nou act constitutiv al societății              CELEBRE - S.R.L.
cuprinzând modificările aprobate prin prezenta hotărâre.
  4. Se va prelungi contractul de închiriere pentru sediu             HOTĂRÂREA
conform Adițional nr. 1/01.09.2008                    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  (84/920.101)                           S.C. CELEBRE S.R.L. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
                                  STR. ION ȚUCULESCU, NR. 19, BL. 016, SC. 1, AP. 3,
         Societatea Comercială                JUD. DOLJ, ROMÂNIA ÎNMATRICULATĂ LA
          ACOPLAST - S.R.L.                    REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                   NR. J16/1078/23.07.2003 C.U.I. RO 15613291
            NOTIFICARE                      NR. 2 DIN DATA DE 17.12.2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Asociații
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,        1. CIUCĂ ION-IULIAN, cetățean român, fiul lui
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Constantin și Ioana, născut la data de 29.09.1978, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    com. Zătreni, jud. Vâlcea, cu domiciliul în Craiova,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     str. Calea București, nr. 114, bl. U6b, sc. 1, ap. 3,
ACOPLAST S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul       jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX, nr. 576411, eliberată
Craiova, Calea Severinului-în Clădirea Atelier, C2,        de Poliția Craiova la data de 19.05.2008,
Nr. 38c, înregistrată sub nr. J16/1883/2005,            CNP 1780929163223;
cod unic de înregistrare 17964574, care a fost înregistrat       2. TIȚĂ NICOLIȚA, cetățean român, fiica lui
sub nr. 61730 din 17.12.2008.                   Constantin și Ioana, născută la data de 25.09.1972 în
                                  com. Zătreni, jud. Vâlcea, cu domiciliul în Craiova,
  (85/920.102)
                                  str. Calea București, nr. 114, bl. U6b, sc. 1, ap. 3,
                                  jud. Dolj, posesoare a C.I. seria DX, nr. 450666, eliberată
        Societatea Comercială               de Poliția Craiova, la data de 20.04.2006,
       AGROSERVICE BISTRET - S.A.              CNP 2720925163284,
                                    Au hotărât, în unanimitate, următoarele:
          HOTĂRÂREA                     Se înființează un punct de lucru al societății la
      ADUNĂRII GENERALE ORDINARE               următoarea adresă:
       A ACȚIONARILOR NR. 2                   - Craiova, str. Caracal, nr. 160, Complex Comercial
                                  Bănie, standul 544, jud. Dolj, România.
     A S.C. AGROSERVICE BISTRET S.A.
  DIN COM. BISTRET, J16/571/1996, RO 8171979             (87/920.104)
       DIN DATA DE 25 IULIE 2008
  În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor              Societatea Comercială
din data de 25 iulie 2008, ținută la sediul societății, legal            MIA IMPEX - S.R.L.
și statutar convocată conform prevederilor din Actul
constitutiv și Legii nr. 31/1990, legal și statutar constituită,          HOTĂRÂREA
acționarii din Asociația Salariaților si persoane fizice,         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
reprezentând 96 % din capitalul social, au hotărât în
                                   S.C. MIA IMPEX S.R.L. NR. 160/DATA 17.12.2008
unanimitate următoarele:
  1. Prelungirea mandatului de administrator al            Asociații societății
societății pentru d-nul Giubegeanu Gicu-Laurentiu pe o         - dl VORNICESCU PETRE-SILVIU, identificat cu CI,
perioadă de patru ani, începând cu 28 iulie 2008,         seria. DX, nr. 105209, cu domiciliul în CRAIOVA,
respectiv 28 iulie 2008-28 iulie 2012-în această perioadă,     str. CALEA BUCURE TI, NR. 20, BL. M17A, AP. 5,
d-nul Giubegeanu Gicu-Laurentiu va reprezenta           acționar în procent de 50 % din acțiuni/părți sociale și
societatea în raport cu persoane fizice și juridice, cu        - dna VORNICESCU IRINA -MIHAELA identificată cu
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
CI, seria DX, nr. 584531, cu domiciliul în CRAIOVA,              Societatea Comercială
str. CALEA BUCUREȘTI, NR. 20, BL. M17A, AP. 5,                MICRO CREATIS - S.R.L.
acționar în procent de 50% din acțiuni/părți sociale.
  Reuniți astăzi, 17.12.2008 la sediul societății, au               NOTIFICARE
hotărât următoarele: deschiderea unui punct de lucru în     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Craiova, Str. Severinului, Nr. 2G.              Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (88/920.105)
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
      Societatea Comercială               MICRO CREATIS S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
ILLUSTRATED PROPERTIES REAL ESTATE - S.R.L.          Municipiul Calafat, Str. Nicolae Bălcescu Nr. 4,
                               înregistrată sub nr. J16/541/1997, cod unic de
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             înregistrare 9485937, care a fost înregistrat sub nr. 62244
       NR. 02/19 DECEMBRIE 2008             din 19.12.2008.
  Subsemnatul MASSLER IULIAN-EUGEN, cetățean          (91/920.108)
român, cu domiciliul în București, str. Banului, nr. 3A,
et. 2, ap. 7, sector 1, identificat cu A.I. seria PC,             Societatea Comercială
nr. 176778, eliberată de BEP 3/S1 la data de 12.02. 2008,          A.P. CONSULTING - S.R.L.
valabilă până la 12.02.2009.CNP 1510704400250, în
calitate de asociat unic, am decis:                 HOTĂRÂREA NR. 3 A ASOCIATULUI UNIC
  Se deschide un punct de lucru în Comuna Baia de
Fier, zona Ranca, Cornesul Mare, parcela 128 și 128 bis,         AL S.C. A.P. CONSULTING S.R.L.
trupul B, jud. Gorj unde societatea va desfășura            J 16/186/03.02.2006, RO 18344961
activitatea : 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și    Subsemnatul
perioade de scurtă durată (pensiune turistică).         1. Poggio Aristide, cetățean italian, născut la data de
  (89/920.106)                       28.10.1969, în Cairo Montenotte, domiciliat în Cairo
                               Montenotte (SV), posesor al pașaportului nr. 378938 V,
                               eliberat de Poliția Italiană la data de 02.01.2001 și
        Societatea Comercială             prelungit la data de 01.06.2006 ;
        MICRO CREATIS - S.R.L.              Asociat unic al S.C. AP CONSULTING S.R.L. cu
                               sediul în Craiova, strada Calea București, nr. 9, bloc U1,
      HOTĂRÂREA NR. 11/12.12.2008            etaj 1, Municipiul Craiova, județul Dolj în data de
  Asociații BORA ANGELA, cod numeric personal        18.12.2008, am hotărât:
2631117160012, domiciliată în Calafat, Str. N. Bălcescu,     1) Schimbarea sediului social din Craiova, strada
nr. 4, jud. Dolj, cetățean român, posesor al C.I. seria DX,  Calea București, nr. 9, bloc U1, etaj 1, Municipiul Craiova,
                               județul Dolj în Craiova, str. Șerban Vodă, nr. 28,
nr. 247601, eliberată de Pol. Calafat la data de
                               județul Dolj.
03.04.2003 si BORA MARIN, cod numeric personal
1370619162141, domiciliat în Calafat, Str. N. Bălcescu,      (92/920.109)
nr.4, jud. Dolj, cetățean român, posesor al B.I. seria D.G.
nr. 978904, eliberat de Pol. Calafat la data de                Societatea Comercială
03.05.1988, în adunarea generală din 12.12.2008, am             A.P. CONSULTING - S.R.L.
hotărât:
  Retragerea asociatului BORA MARIN din societate și               NOTIFICARE
cesionarea întregului aport deținut la capitalul social al
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societății, 100 lei, doamnei BORA ANGELA care rămâne     Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
asociatul unic al societății. Cesiunea părților sociale se  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
realizează la valoarea lor nominală.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  BORA MARIN care se retrage din societate pierde și    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
calitatea de administrator.                  A.P. CONSULTING S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul     Municipiul Craiova, Str. Șerban Vodă, Nr. 28, înregistrată
constitutiv al societății.                  sub nr. J16/186/2006, cod unic de înregistrare 18344961,
  Încheiată în 7 exemplare considerate a fi originale.   care a fost înregistrat sub nr. 62258 din 19.12.2008.
  (90/920.107)                         (93/920.110)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                 27

         Societatea Comercială                2. PANAIT RALUCA-MARIA, cetățean român,
          ISRAD COM - S.R.L.               domiciliată în Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 42, bloc 6 A,
                                  scara 1, etaj 2, apartament 6, județul Dolj, identificat cu
       HOTĂRÂREA NR. 1/8.12.2008              CI, seria DX, nr. 544455/2007/Poliția Craiova,
  Asociații ISPAS IOANA, cod numeric personal          CNP 2720909163217;
2410106163239, născută la data de 06.01.1941, în            3. PANAIT CORNEL EUGEN, cetățean român,
Mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în Craiova,         domiciliat în Craiova, str. Ulmului, nr. 30, județul Dolj,
Bld. Nicolae Titulescu, nr. 92, bl. 28, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj,  identificat cu CI, seria DX, nr. 523813, eliberată de Poliția
cetățean român, posesor al C.I. seria DX, nr. 484908,       Craiova la data de 02.07.2007, CNP 1611021163250.
eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 12.12.2006           Au hotărât, în unanimitate, următoarele:
  ISPAS RADU-VIOREL, cod numeric personal              1. Se înființează un punct de lucru al societății la
1650913163212, născut la data de 13.09.1965, în          următoarea adresă: Craiova, str. Calea București,
Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Craiova, bld. Nicolae      nr. 152 A, jud. Dolj, România.
Titulescu, nr. 92, bl. 28, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, cetățean      (96/920.113)
român, posesor al C.I. seria DX, nr. 484916, eliberată de
SPCLEP Craiova, la data de 12.12.2006, am hotărât:
                                          Societatea Comercială
  Se schimbă sediul social la următoarea adresă:
                                          ENERGOTERM - S.R.L.
  Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 92, bl. 28,
sc. 1, ap. 3, jud. Dolj                           HOTĂRÂREA A.G.A. 59 / 05.12.2008
  (94/920.111)
                                     A S.C. ENERGOTERM S.R.L. CU SEDIUL
                                    ÎN CRAIOVA, STR. GEORGE ENESCU, NR. 60,
         Societatea Comercială                  JUD. DOLJ, J16/19/2002, C.U.I. 14395806
          ISRAD COM - S.R.L.
                                    Subsemnații
            NOTIFICARE                   ALEXANDRESCU STANCIU, născut la data de
                                  17.11.1963 în com. Negomir, sat Raci, jud. Gorj,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      domiciliat în Craiova, str. George Enescu, nr. 60,
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      jud. Dolj, identificat cu CI, seria DX, nr. 556130, eliberată
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          de SPCLEP Craiova, la data de 21.01.2008,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    C.N.P: 1631117163294 și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       AMARIUTI DANIEL, născut la data de 02.03.1968 în
ISRAD COM S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Municipiul      București, Sector 2, domiciliat în București, str. Bilciului,
Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, Nr. 92, Bl. 28, Sc. 1,      nr. 5, Sector 2, identificat cu CI, seria RT, nr. 139269,
Ap. 3, înregistrată sub nr. J16/462/1997, cod unic de       eliberată de Secția 8 Poliție, la data de 20.02.2001,
înregistrare 9385989, care a fost înregistrat sub nr. 62264    CNP: 1680302441511 și
din 19.12.2008.                            ZAMFIRESCU ADRIAN-GABRIEL, născut la data de
  (95/920.112)                          02.07.1966 în com. Nanesti, jud. Vrancea, domiciliat în
                                  București, str. Calea Văcărești, nr. 342, bl. 17, sc. 2,
                                  ap. 297, Sector 4, identificat cu CI, seria RR, nr. 336092,
         Societatea Comercială              eliberată de Secția 15, Poliție la data de 19.10.2004,
          RALCOREX - S.R.L.                C.N.P: 1660702443011,in calitate de asociați, am hotărât
                                  următoarele:
          HOTĂRÂREA
                                    1. Ieșirea din societate a domului Amariuti Daniel și
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  cesionarea aportului sau la căpitanii social constând din
                                  5 părți sociale a 10 lei fiecare, domnului Alexandrescu
 S.C. RALCOREX S.R.L. CU SEDIUL ÎN CRAIOVA,
                                  Stanciu. Dl Amariuti Daniel a primit toate drepturile care i
    STR. CONSTANTIN BRÂNCUȘI, NR. 5A,
                                  se cuvin de la societate.
  JUDEȚUL DOLJ, ROMÂNIA ÎNMATRICULATĂ LA
                                    2. Ieșirea din societate a domnului Zamfirescu
   O.R.C. DOLJ SUB NR. J16/1307/07.05.1992,
                                  Adrian-Gabriel și cesionarea aportului său la capitalul
 C.U.I. RO 2303132, NR. 3 DIN DATA DE 15.12.2008
                                  social constând din 5 părți sociale a 10 lei fiecare,
  Asociații                            domnului Alexandrescu Stanciu. Dl Zamfirescu
  1. PANAIT SORIN DELIAN, cetățean român,             Adrian - Gabriel a primit toate drepturile care i se cuvin de
domiciliat în Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 42, bloc 6 A,      la societate.
scara 1, etaj 2, apartament 6, județul Dolj, identificat cu      Pe cale de consecință, societatea devine S.R.L. cu
CI, seria DX, nr. 389389/2005/Poliția Craiova,           asociat unic, în persoana domnului Alexandrescu
CNP 1680824163254;                         Stanciu, care va deține întregul capital social în sumă de
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
200 lei împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare.     nr. 074168, emisă de Poliția Craiova la 18.05.2000,
Cesiunea se face la valoarea nominală a părților sociale.    CNP 1690219163259,
  3. Revocarea din funcția de administrator a domnului       În calitate de asociați, întruniți în Adunare Generală,
Nedelcu Alexandru, administrarea societății, uimind a se    am hotărât:
face de către asociatul unic Alexandrescu Stanciu.         Deschiderea unui punct de lucru situat în Tg. Jiu,
  4. Actualizarea obiectului de activitate prevăzut în     str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 99, jud. Gorj, cu același
actul constitutiv în conformitate cu, prevederile Ordinului   obiect de activitate ca al societății.
INS nr. 337/2007, obiect ce se va regăsi în actul          Redactat în 7 exemplare.
constitutiv actualizat.
  5. Stabilirea domeniului principal de activitate ca fiind:    (99/920.116)
332 Instalarea mașinilor și echipamențelor industriale, iar
obiectul principal: 3320 Instalarea mașinilor și
                                         Societatea Comercială
echipamentelor industriale
                                         STEVAS IMPEX - S.R.L.
  6. Actualizarea datelor de identificare ale asociatului
unic, ca urmare a obținerii unei noi cărți de identitate.           HOTĂRÂREA NR. 1/10.11.2008
  (97/920.114)
                                  Asociatul unic, SARBU IOAN domiciliat în
                                Com. Bralostita, Sat. Bralostita, Str. Tudor Vladimirescu,
         Societatea Comercială             nr. 8, Jud. Dolj, cetățean român, posesor al C.I. seria DX,
         ENERGOTERM - S.R.L.              nr. 189568, eliberată de Pol. Filiaşi, la data de
                                07. 06. 2002, am hotărât retragerea mea din societate și
            NOTIFICARE                cesionarea întregului aport la capitalul în valoare de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    200 lei, format din 20 părți sociale, fiecare în valoare de
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     10 lei d-lui SARBU GHEORGHITA-SORIN,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        CNP 1841110162024, născut la data de 10.11.1984, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Filiasi, Jud. Dolj, domiciliat în Filiaşi, Str. Egalității, nr. 4A,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   jud. Dolj, posesor al C.I., seria DX, nr. 454977, eliberată
ENERGOTERM S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,          de SPCLEP Filiaşi la data de 24.05.2006, care intră în
Municipiul Craiova, Str. George Enescu, Nr. 60,         societate cu drepturi depline preluând atât activul cât și
înregistrată sub nr. J16/19/2002, cod unic de înregistrare   pasivul societății precum și calitatea de administrator.
14395806, care a fost înregistrat sub nr. 62373 din         Cesiunea se face la valoarea nominală a părților
22.12.2008.
                                sociale 10 lei/l parte socială.
  (98/920.115)                          SARBU IOAN care se retrage din societate pierde și
                                calitatea de administrator
        Societatea Comercială                Se schimbă obiectul principal de activitate astfel:
       NORDSERVICE AUTO - S.R.L.               4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
                                nerezidențiale.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 (100/920.117)
  A S.C. NORDSERVICE AUTO S.R.L., CU SEDIUL
 ÎN CRAIOVA, STR. INDEPENDENȚEI, BL. 12, SC. C,                  Societatea Comercială
 AP. 6, JUD. DOLJ, ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL                   STEVAS IMPEX - S.R.L.
  COMERȚULUI SUB NR. J16/1771/15.06.1994,
          C.U.I. 5862422                            NOTIFICARE
  MATEICĂ MARIA-MAGDALENA, cetățean român,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
fiica lui Vasile și Ana, născută la data de 13.04.1969 în    Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova,           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. Independenței, nr. 18, bl. 12, sc. C, et. 2, ap. 6,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
jud. Dolj, identificat prin C.I. seria D.X. nr. 230707.     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
eliberată de Poliția Craiova la data de 04.02.2003,       STEVAS IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
CNP 2690413163243                        Braloștița, Com. Braloștița, înregistrată sub
  MATEICĂ PAUL- RELU, cetățean român, fiul lui Marin
                                nr. J16/2948/1993, cod unic de înregistrare 4830082,
și Maria, născut la 19.02.1969 în Craiova, jud. Dolj,
                                care a fost înregistrat sub nr. 62636 din 22.12.2008.
domiciliat în Craiova, str. Independenței, bl. 12, sc. C,
et. 2, ap. 6, jud. Dolj, identificat prin C.I. seria D.X.      (101/920.118)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                29

        Societatea Comercială               3. Activitatea principală: 9604- Activități de întreținere
       MPD AURORA-IMPEX - S.R.L.             corporală
                                 Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul
      HOTĂRÂREA NR. 1 /18.12.2008            constitutiv al societății, încheiată în 7 exemplare
  Asociații BURILEANU HORIA-ALIN, cod numeric        considerate a fi originale.
personal 1821219160057, născut la data de 19.12.1982,       (102/920.119)
în Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. Amilcar
Sandulescu, nr. 2, Bl. A12, Sc. 1, Ap. 8, Jud. Dolj,
cetățean roman, posesor al C.I. seria DX, nr. 342184,             Societatea Comercială
eliberată de Pol. Craiova, la data de 22.06.2004 și             MPD AURORA-IMPEX - S.R.L.
BURILEANU STEFANITA-DAN, cod numeric personal
1810324160096, născut la data de 24.03.1981, în                    NOTIFICARE
Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. Amilcar      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sandulescu, nr.2, Bl. A12, Sc. 1, Ap. 8, Jud. Dolj,      Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
cetățean român, posesor al C.I. seria DX, nr. 570279,     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 03.04.2008 în     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
adunarea generală din 18.12.2008, am hotărât:         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1. Obiectul de activitate al societății se extinde cu:   MPD AURORA-IMPEX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
  4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor      Municipiul Craiova, Str. Doljului, Nr. 14, Bl. C8c,
  4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii      înregistrată sub nr. J16/1701/1992, cod unic de
aferente; întreținerea și repararea motocicletelor       înregistrare 2323687, care a fost înregistrat sub
  461 - Activități de intermediere în comerțul cu ridicata  nr. 62637 din 22.12.2008.
(4611 -4618)
  462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și    (103/920.120)
al animalelor vii (4621-4624)
  463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al            Societatea Comercială
băuturilor și al tutunului (4631 -4639)                      MATIS - S.R.L.
  464 - Comerț cu ridicata al bunurilor de consum
(4641 -4649)                                HOTĂRÂREA NR. 16/22.12.2008
  465 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic
                                 Asociații TRAISTARU IONUT-CLAUDIU, cod numeric
și de telecomunicații (4651-4652)
                                personal 1850122161872, născut la data de 22.01.1985,
  466 - Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente
                                în Calafat, Jud. Dolj, domiciliat în Calafat, Str. Decebal,
și furnituri (4661-4669)
  467 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse   nr. 65, Jud. Dolj, cetățean român, posesor al C.I.
(4671 -4677)                          seria DX, nr. 060902, eliberată de Pol. Calafat, la data de
  4711 - Comerț cu amănuntul în magazine           14.02.2000 și MANU ANDREEA-CRISTINA, cod numeric
nespecializate, cu vânzare predominanta de produse       personal 2810323340014, născută la data de
alimentare, băuturi și tutun                  23.03.1981, în Turnu Măgurele, Jud. Teleorman,
  472 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,    domiciliată în Ploiești, Str. Saturn, nr. 32, Jud. Prahova,
băuturilor și al produselor din tutun, în magazine       cetățean român, posesor al C.I. seria PH, nr. 106285,
specializate (4721-4729)                    eliberată de Pol. Ploiești, la data de 23.06.1999, în
  4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru     adunarea generală din data de 22.12.2008, am hotărât
autovehicule în magazine specializate               Societatea deschide punct de lucru în:
  474 - Comerț cu amănuntul al echipamentului          Calafat, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Jud. Dolj.
informatic și de telecomunicații în magazine specializate     (104/920.121)
(4741-4743)
  475 - Comerț cu amănuntul al altor produse casnice,
în magazine specializate (4751-4759)                      Societatea Comercială
  476 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și               MIA IMPEX - S.R.L.
recreative, în magazine specializate (4761-4765)
  477 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în                HOTĂRÂRE
magazine specializate (4771 -4778)                  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  479- Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
                                 S.C. MIA IMPEX S.R.L. NR. 161/DATA 17.12.2008
magazine, standuri, chioșcuri și piețe (4791-4799)
  960 - Alte activități de servicii (9601 -9609)        Asociații societății,
  2. Domeniul principal: grupa 960 Alte activități de     - dl VORNICESCU PETRE-SILVIU, identificat cu CI,
servicii                            seria. DX, nr. 105209, cu domiciliul în CRAIOVA,
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
str. CALEA BUCURE TI, NR. 20, BL. M17A, AP. 5,                Societatea Comercială
acționar în procent de 50 % din acțiuni/părți sociale și            DINCORD - S.R.L.
  - dna VORNICESCU IRINA -MIHAELA identificată cu
CI, seria DX, nr. 584531, cu domiciliul în CRAIOVA,           HOTĂRÂREA NR. 16/17.12.2008
str. CALEA BUCUREȘTI, NR. 20, BL. M17A, AP. 5,         Asociatul unic DINESCU IULICA, cod numeric
acționar în procent de 50% din acțiuni/părți sociale,    personal 2670527161729, născută la data de
  Reuniți astăzi, 17.12.2008 la sediul societății, au   27.05.1967, în Craiova, jud. Dolj, domiciliată în Craiova,
hotărât următoarele:                    Str. G. Enescu, nr. 41, Bl. B3, Sc. 1, Ap. 5, Jud. Dolj,
  Închiderea a 2 puncte de lucru în Ploiești, Piața 1   cetățean român, posesor al C.I. seria DX, nr. 338165,
Decembrie 1918, nr. 4, COMP BIG și în Craiova,       eliberată de Pol. Craiova, la data de 03.06.2004, prin
Calea Unirii, nr. 14, Magazin Mercur, tronson nou-parter,  CORUCI DRAGOS-VTRGILIU, conf. Proc. Speciale
jud. Dolj.                         nr. 4424/25.09.2008, am hotărât
  (105/920.122)                        Societatea deschide puncte de lucru situate:
                                Craiova, Cart. Craioviţa Nouă, Str. George Enescu
                              (Zona Complex Racheta), Jud. Dolj
       SOCIETATEA COMERCIALA               Craiova, Aleea Hortensiei, nr. 4, BIG 2500, parter
       DE REPARATII SI SERVICII            (Intrarea principală hala Agro-Alimentară)
      TERMOSERV CRAIOVA - S.A.
                                (107/920.124)
      HOTĂRÂREA NR. 8/15.10.2008
                                      Societatea Comercială
   ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
                                      DIGITAL GRAFIX - S.R.L.
S.C. R.S. TERMOSERV CRAIOVA S.A. ÎNTRUNITĂ ÎN
                                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
 ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 8/15.10.2008
  Având în vedere anexa nr. 1 a Președintelui         A S.C. DIGITAL GRAFIX S.R.L.,CU SEDIUL ÎN
Consiliului de Administrație al S.C.R.S. Termoserv      CRAIOVA, STR. PANAIT MOSOIU, NR. 1, JUD. DOLJ
Craiova S.A. și mandatul emis special de           ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI CU
S.C. TERMOELECTRICA S.A prin H.A.G.A.            NR. J16/152/16.03.2000, COD FISCAL C.U.I. 12837847
nr. 33/13.10.2008, anexa nr. 2;                 Subsemnata
  În temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată      Neacsu Sorina Mihaela, cu domiciliul în Craiova,
privind societățile comerciale, ale HGR 273/2003 privind  str. Sadu, nr. 61, jud. Dolj, posesor C.I. seria DX,
înființarea unor filiale ale S.C. TERMOELECTRICA S.A.,   nr. 454815, eliberată de către SPCLEP Craiova la data
societăți comerciale pentru reparații și servicii      de 22.05.2006, cetățean român, fiica lui Ioan și
prin reorganizarea unor activități din cadrul        Gheorghita, născută la data de 10.11.1976 în Craiova,
S.C. TERMOELECTRICA S.A., Ordinul Ministrului        jud. Dolj, CNP 2761110163204
Industriei și Resurselor nr. 3053/03.04.2003, cu        Asociat unic al S.C. DIGITAL GRAFIX S.R.L., am
modificările ulterioare privind numirea reprezentanților  hotărât următoarele :
statului în A.G.A. a S.C.R.S. Termoserv Craiova S.A. și     1. Se modifică obiectul principal de activitate al
Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor         societății cu “ Alte activități recreative și distractive”,
nr. 3074/03.04.2007, cu modificările ulterioare, privind  activitate ce corespunde diviziunii CAEN 932 și având
numirea Președintelui Consiliului de Administrație,     activitatea principală, 9329 - Alte activități recreative și
             HOTĂRĂȘTE:            distractive n.c.a.
  1. Ia act de modificarea contractului de mandat al     Societatea va redacta un act constitutiv actualizat
Directorului General al S.C.R.S. Termoserv Craiova S.A.   care va cuprinde toate modificările aduse până în prezent
în baza art. 9 din OUG 79/2008, conform notei          Redactat în șapte exemplare.
nr. 17466702.102008 și anexei nr. 1. și se împuternicește
d-l Consilier Juridic Principal, Gh. Condei să efectueze    (108/920.126)
modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului Dolj.
  2. Ia act de prezentarea situației financiare a             Societatea Comercială
S.C.R.S. Termoserv Craiova S.A. în perioada                DIGITAL GRAFIX - S.R.L.
01.01.-30.09.2008 în sensul îmbunătățirii acesteia și se
solicită detalierea situației economico-financiare, în              NOTIFICARE
special a rezultatelor societății și a modalităților de
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
obținere a profitului, până la următoarea ședință A.G.A.
                              Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  (106/920.123)                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009                31

modificările și completările ulterioare, depunerea textului            Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            TRAVEL SHOP - S.R.L.
DIGITAL GRAFIX S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
Municipiul Craiova, Str. Panait Moșoiu Nr. 1, înregistrată               NOTIFICARE
sub nr. J16/152/2000, cod unic de înregistrare 12837847,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
care a fost înregistrat sub nr. 62833 din 23.12.2008.      Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (109/920.127)
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         Societatea Comercială              TRAVEL SHOP S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
         TRAVEL SHOP - S.R.L.              Municipiul Craiova, Calea București, Bl. C4, Sc. 1, Ap. 18,
                                 înregistrată sub nr. J16/33/2003, cod unic de înregistrare
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               15145999, care a fost înregistrat sub nr. 62834 din
                                 23.12.2008.
  A S.C. TRAVEL SHOP S.R.L., CU SEDIUL ÎN             (111/920.129)
 MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. CALEA BUCUREȘTI,
BLOC C4, SC. 1, AP. 18, JUD. DOLJ ÎNMATRICULATĂ
ÎN REGISTRUL COMERȚULUI CU NR. J 16/33/2003,                   Societatea Comercială
      COD FISCAL C.U.I. 15145999                     LIFE CONSTRUCTION - S.R.L.

  Subsemnații                                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  BADITA MARCEL PETRISOR, cetățean român, fiul lui
Filea și al Elena, CNP 1710629163196, domiciliat în        AL S.C. LIFE CONSTRUCTION S.R.L. CU SEDIUL
București, str. Patrioților, nr. 8, bl. PM 12, sc. 1, ap. 23,  ÎN CRAIOVA, STR. NICOLAE BĂLCESCU, BL. M15C,
sector 3, identificat prin CI, seria DP, nr. 047223, eliberată     ET. 1, AP. 7, JUD. DOLJ, C.U.I. 17931844
                                      J 16/1818/2005 NR. 01/01.12.2008
de Pol. I.G.P.-D.E.P. la data de 12.09.2000
  BADITA DANIELA, cetățean român, fiica lui Filea și        Subsemnatul OMUR ISMAIL, cetățean turc, sex
Elena, CNP 2670710163346, domiciliată în București,       masculin, născut la data de 20.04.1954 în Turcia-Hereke,
b-dul Tineretului, nr. 19, bl. 5A, sc. 1, et. 7, ap. 29,     domiciliat în Istanbul, Kadikoy, Kozyatagi, Stfa nr. 53/8,
sector 4, identificat prin CI, seria R.T, nr. 407579,      identificat cu pașaport seria TR-K, nr. 501804, eliberat de
eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 1, la data de 28.04.2006    către Autoritățile Turce-Istanbul la data de 26.04.1999,
  Asociați ai S.C. Travel Shop S.R.L., au hotărât       în calitate de asociat unic al S.C. LIFE
                                 CONSTRUCTION S.R.L., am decis:
următoarele.
                                   Art. 1. Numirea în funcția de administrator al societății
  1. Închiderea punctului de lucru al firmei situat în
                                 pe Dl RECEPALI SIMSEK, cetățean turc, născut la data
Craiova, str. Theodor Aman, nr. 7, bl. 97apt, sc. C, apt. 2,   de 01.04.1959, în Turcia - Carsamba, cu domiciliul în
jud. Dolj                            Turcia, Istanbul, Kadikoy, S. Cedid, posesor al
  2. Prelungirea punctului de lucru al firmei situat în    pașaportului seria TR-V, nr. 242032, eliberat de către
București, str. Nicolae Bălcescu, nr. 33, sc. B, apt. 1     Autoritățile Turce la data de 12.09.2008.
(parter), sector 1                          Art. 2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv
  3. Introducerea în obiectul de activitate și a altor     rămân neschimbate. Prezentul act a fost redactat în
activități secundare și anume                  3 (trei) exemplare.
  - 0312 Pescuitul în ape dulci;- 0321 Acvacultură         (112/920.130)
maritimă; - 0322 Acvacultură în ape dulci; - 781 - Activități
ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de            Societatea Comercială
muncă; -782- Activități de contractare, pe baze                LIFE CONSTRUCTION - S.R.L.
temporare, a personalului; -7820 Activități de contractare,
                                            NOTIFICARE
pe baze temporare,a personalului; -7830 Servicii de
furnizare și management a forței de muncă              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Societatea va redacta un act constitutiv actualizat     Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
care va cuprinde toate modificările aduse până în        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
prezent.
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Redactat în șapte exemplare.
                                 LIFE CONSTRUCTION S.R.L., cu sediul în Județul Dolj,
  (110/920.128)                        Municipiul Craiova, Str. Nicolae Bălcescu, Bl. M15c, Et. 1,
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2440/7.V.2009
Ap. 7, înregistrată sub nr. J16/1818/2005, cod unic de             100,00 (una sută) lei fiecare, în valoare nominală totală
înregistrare 17931844, care a fost înregistrat sub               de 4000 (patru mii) lei;
nr. 62886 din 24.12.2008.                             Articolul 3
                                          Administrarea societății va fi făcută începând de la
   (113/920.131)
                                        data semnării prezentei hotărâri, cu depline puteri,
                                        exercitate separat și pe timp nelimitat, de către ambii
          Societatea Comercială                   asociați BĂLĂȘOIU FLORIAN-ADALBERTO și BURTAN
           ALMATIN - S.R.L.                     GETA.
                                          Articolul 4
           HOTĂRÂREA NR. 49                       Asociatul   și   administratorul    BĂLĂȘOIU
          DIN DATA DE 22.12.2008                   FLORIAN-ADALBERTO este împuternicit să efectueze
  Noi, BĂLĂȘOIU TACHE, BURTAN GETA,                      demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a
                                        prezentei hotărâri, prin înregistrarea la Oficiul Registrului
asociați ai S.C. ALMATIN S.R.L. și BĂLĂȘOIU
                                        Comerțului a contractului de cesiune și a prezentei
FLORIAN-ADALBERTO, în calitate de nou asociat,
                                        hotărâri, încheiate în formă autentică și îndeplinirea, în
hotărâm prin prezenta, de comun acord, următoarele:
                                        numele societății, a tuturor formalităților și obligațiilor
  Articolul 1.
                                        prevăzute de lege.
  • - retragerea din societate a asociatului BĂLĂȘOIU
                                          Redactat astăzi, data autentificării, la Biroul Notarului
TACHE prin cesionarea de către acesta a numărului total
                                        Public RADU MARIAN, cu sediul în Turnu Măgurele,
de 160 părți sociale, în valoare nominală de 16000 lei, pe
                                        str. G-ral D.Praporgescu, nr. 57, județul Teleorman, în
care le deține din capitalul social al societății,
                                        5 (cinci) exemplare, din care au fost eliberate părților
reprezentând 80% din capitalul social, către cesionarul
                                        4 (patru) exemplare.
BĂLĂȘOIU FLORIAN-ADALBERTO, cetățean român,
născut la data de 20.10.1975 în comuna Șimnicu de Sus,                (114/920.132)
județul Dolj, domiciliat în sat Românești, comuna Șimnicu
de Sus, județul Dolj, CNP 1751020163222, posesor al                          Societatea Comercială
C.I. seria DX, nr. 013151, eliberată de Poliția                             ALMATIN - S.R.L.
mun. Craiova la data de 10.02.1999, care se atrage astfel
în societate.                                                NOTIFICARE
  Articolul 2.
  Ca urmare a acestei cesiuni, S.C. ALMATIN S.R.L. va               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
deveni societate cu răspundere limitată, cu doi asociați,           Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
capitalul social în valoare totală de 20.000 lei fiind deținut         (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
astfel:                                    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  • BĂLĂȘOIU FLORIAN-ADALBERTO va deține 80 %                 actului constitutiv al societății comerciale ALMATIN
din capitalul social, cu un număr de 160 părți sociale, cu           S.R.L., cu sediul în Județul Dolj, Românești, Com.
valoare nominală de 100,00 (una sută) lei fiecare, în             Simnicu De Sus, înregistrată sub nr. J16/1938/2007, cod
                                        unic de înregistrare 22508930, care a fost înregistrat sub
valoare nominală totală de 16000 (șaisprezece mii) lei;
                                        nr. 62951 din 29.12.2008.
  • BURTAN GETA va deține 20% din capitalul social, cu
un număr de 40 părți sociale, cu valoare nominală de                 (115/920.133)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAŢILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti                                                                &JUYDGY|363397|
        şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, os. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 şi 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 şi 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2440/7.V.2009 conţine 32 de pagini.           Preţul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889