2009 2065 - PDF

Document Sample
2009 2065 - PDF Powered By Docstoc
					                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 2065                                       Vineri, 10 aprilie 2009
                   PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         STIMAT-COM - S.R.L.                     STIMAT-COM - S.R.L.

                                          NOTIFICARE
      HOTĂRÂREA NR. 1/ 20.03.2009
        A ASOCIATULUI UNIC AL              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                              Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
                              art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        S.C. STIMAT-COM S.R.L.
                              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Asociatul   unic   al  societății  comerciale  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
“STIMAT-COM” S.R.L., cu sediul în județ Dâmbovița,     STIMAT-COM S.R.L., cu sediul în SAT BREZOAELE,
                              COMUNA BREZOAELE, județ Dâmbovița, nr. 357,
com. Brezoaele, sat Brezoaele, societate înmatriculată la  înregistrată sub nr. J15/481/2004, cod unic de
Oficiul  Registrului    Comerțului  Dâmbovița  cu  înregistrare 16496637, care a fost înregistrat sub
nr. J15/481/ 07.06.2004, având CUI 16496637, prezent    nr. 12796, din 24.03.2009.
la data de 20.03.2009, ora 10, la sediul societății, ce     (2/1.033.119)
deține 20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul
social - 200 lei, d-nul STĂNICĂ CONSTANTIN                  Societatea Comercială
ADRIAN - cetățean român, născut la data de 20.06.1972,            EXPRESS TOUR - S.R.L.
în județul Dâmbovița, com. Brezoaele, domiciliat în
                                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
com. Brezoaele, sat Brezoaele, județ Dâmbovița,               ASOCIAȚILOR
identificat cu C.I. seria DD, nr. 006924, eliberată de
Poliția com. Răcari, la data de 16.06.1999, având             S.C. EXPRESS TOUR S.R.L.
                                        NR. 1/ 18.03.2009
CNP 1720620154207, în baza Actului Constitutiv și a
                                Subsemnații
Legii nr. 31/1990 - republicată
                                - ENE ION, cetățean român, născut în Com.
            HOTĂRĂȘTE              Grădiștea, jud. Călărași, la data de 27.10.1962, domiciliat
                              în București, Str. Cupolei, nr. 5, bl. 2B, sc. B, et. 5, ap. 84,
  ART. 1. Se aprobă schimbarea sediului social al     sector 6, identificat cu CI, seria DP, nr. 085809, eliberată
societății, societatea va avea sediul în România, județ   de D.G.E.I.P. - D.E.P., la data de 05.08.2002, cu
Dâmbovița, comuna Brezoaele, sat Brezoaele nr. 357.     CNP 1621027400188
                                - ENE ELENA-MERCELA, cetățean român, născută
  (1/1.033.118)                      în Mun. București, sector 6, la data de 18.06.1989,
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
domiciliată în București, Str. Cupolei, nr. 5, bl. 2B, sc. 2,    În calitate de asociați ai S.C. IMPRESS
et. 5, ap. 84, sector 6, identificat cu CI, seria DP,      TOUR 08 S.R.L. cu sediul social în Com. Runcu, Sat.
nr. 097667, eliberată de D.G.E.I.P. - D.E.P., la data      Piatra,   jud.  Dâmbovița,   înregistrată    sub
de 18.06.2003, cu CNP 2890618460077               nr. J15/1598/2008 și având CUI 24896057.
  În calitate de asociați ai S.C. EXPRESS TOUR S.R.L.       Am decis următoarele:
cu sediul social în Com. Runcu, Sat. Piatra,            - se vor cesiona de către asociatul Stoian Gheorghe,
jud. Dâmbovița, înregistrată sub nr J15/1595/2008 și      cele 9 părți sociale a 10 lei fiecare, în total 90 de lei
având CUI 24896049,                       reprezentând 45% din capitalul social către asociatul
  Am decis următoarele:                    Stoian Iulia-Alexandra, care în acest mod va deveni
  - se vor cesiona de către asociatul Ene Ion, cele      asociat unic deținând 20 de părți sociale a 10 lei fiecare,
9 părți sociale a 10 lei fiecare, în total 90 de lei      în total 200 lei reprezentând 100% din capitalul social.
reprezentând 45% din capitalul social către asociatul Ene
                                  (5/1.033.122)
Elena Marcela, care în acest mod va deveni asociat unic
deținând 20 de părți sociale a 10 lei fiecare, în total
200 lei reprezentând 100% din capitalul social.                 Societatea Comercială
                                       IMPRESS TOUR 08 - S.R.L.
  (3/1.033.120)
                                           NOTIFICARE
         Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        EXPRESS TOUR - S.R.L.              Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
                                art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            NOTIFICARE
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile       IMPRESS TOUR 08 S.R.L., cu sediul în SAT PIATRA,
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   COMUNA RUNCU, județ Dâmbovița, înregistrată sub
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   nr. J15/1598/2008, cod unic de înregistrare 24896057,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   care a fost înregistrat sub nr. 12954, din 24.03.2009.
EXPRESS TOUR S.R.L., cu sediul în SAT PIATRA,
                                  (6/1.033.123)
COMUNA RUNCU, județ Dâmbovița, înregistrată sub
nr. J15/1595/2008, cod unic de înregistrare 24896049,
care a fost înregistrat sub nr. 12951, din 24.03.2009.              Societatea Comercială
  (4/1.033.121)                                HELVI PHARM - S.R.L.

                                           HOTĂRÂREA
        Societatea Comercială
       IMPRESS TOUR 08 - S.R.L.                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A               SOCIETĂȚII COMERCIALE HELVI PHARM S.R.L.
        ASOCIAȚILOR                     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
       S.C. IMPRESS TOUR 08 S.R.L.
                                ulterioare și ale actului constitutiv al societății,
          NR. 1/ 18.03.2009.
                                  FLOREA DAN-ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul
  Subsemnații                         București, sec. 1, Str. Ioan Slavici, nr. 3, et. 2, ap. 1,
  - STOIAN IULIA-ALEXANDRA, cetățean român,          identificat cu CI seria RR nr. 428042, eliberată de SPCEP
născut în Mun. București, sector 4, la data de 11.07.1985,   S1, biroul nr. 3, la data de 23.01.2007, GHERMAN
domiciliată în București, Int. Vagonetului, nr. 2, bl. 101,   MIHAI-SILVIU, cu domiciliul în județul Dâmbovița,
sc. 1, ap. 4, sector 6, identificat cu CI, seria RT,      municipiul Moreni, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 4,
nr. 156290, eliberată de Secția 21 Poliție, la data       identificat cu CI seria DD nr. 235509, eliberată de Poliția
de 18.04.2001, cu CNP 2850711440041               Moreni, la data de 23.08.2004,
  - STOIAN GHEORGHE, cetățean român, născut în
                                           AU HOTĂRÂT:
Mun. București, la data de 14.12.1960 domiciliat în
București, Int. Vagonetului, nr. 2, bl. 101, sc. 1, ap. 4,    * Se înființează un punct de lucru în județul
sector 6, identificat cu CI, seria RT, nr. 154539, eliberată  Dâmbovița, comuna Vârfuri, sat Șuvița, nr. 136.
de Secția 21 Poliție, la data de 11.04.2001, cu          * Se înființează un punct de lucru în județul
CNP 1601214400142                        Dâmbovița, Vișinești, Complex Com. Vișinești.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009               3

  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul           Societatea Comercială
ORCT Dâmbovița, la data de 23.03.2009, în                    DEFTINVEST - S.R.L.
4 exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 2074/ 18.03.2009.                  HOTĂRÂREA

  (7/1.033.124)                                NR. 1 DIN 02.02.2009
                                  Adunarea    Generală    a  Asociaților   a
         Societatea Comercială             S.C. DEFTINVEST S.R.L. Fieni, întrunită astăzi
         FORTE COM - S.R.L.              02.02.2009, în ședința extraordinară la sediul social din
                                com. Vulcana Pândele, sat Vulcana Pândele, str. Linie,
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL             nr. 37,
                                  Având în vedere:
  SOCIETĂȚII COMERCIALE FORTE COM S.R.L.             - prevederile art. 8 din Actul constitutiv al
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     S.C. DEFTINVEST S.R.L. Fieni;
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările    - prevederile art. 191 și urm. din Legea nr. 31/1990,
ulterioare și ale actului constitutiv al societății,      privind societățile comerciale,
  NECULA ION, cu domiciliul în județul Dâmbovița, oraș              HOTĂRĂȘTE:
Găești, Str. Unirii, bl. 16, sc. A, ap. 4, identificat cu CI
                                 ART. 1 Se aprobă deschiderea unui punct de lucru în
seria DD nr. 228482, eliberată de Poliția Găești la data
                                comuna Brănești, str. Gelesti, jud. Dâmbovița, pentru
de 01.07.2004,
                                desfășurarea activității de tăiere și rindeluire a lemnului
           A HOTĂRÂT:                (cod CAEN - 1610) și fabricarea altor elemente de
                                dulgherie pentru construcții (cod CAEN- 1623).
  * Se înființează un punct de lucru în județul
Dâmbovița, orașul Găești, Str. 13 Decembrie, bl. 30,        (10/1.033.127)
parter.
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
                                        Societatea Comercială
ORCT Dâmbovița, la data de 23.03.2009, în                    ȘTEFTRANS - S.R.L.
4 exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 2088/ 20.03.2009.            HOTĂRÂRE AGA NR. 1/ 24.03.2009
  (8/1.033.125)                         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                privind societățile comerciale, modificată prin OUG
                                nr. 32/1997 și aprobată prin Legea nr. 195/1997, ale
         Societatea Comercială             actului constitutiv al societății și având în vedere
         ADRIA LUX - S.R.L.              modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, publicat în
                                M.O. nr. 955/ 28.11.2006,
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL              ȘTEFAN STELIAN ADRIAN, născut la data
                                de 02.07.1962, în municipiul Târgoviște, județul
  SOCIETĂȚII COMERCIALE ADRIA LUX S.R.L.           Dâmbovița, cu domiciliul în sat Văcărești, nr. 67, comuna
                                Văcărești, județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     nr. 240082, eliberată de Mun. Târgoviște la data
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările  de 20.09.2004, CNP 1620702151844;
ulterioare și ale actului constitutiv al societății,       ȘTEFAN MARIUS OCTAVIAN, născut la data
                                de 02.05.1985, în municipiul Târgoviște, județul
  FLORESCU ION-ADRIAN, cu domiciliul în județul
                                Dâmbovița, cu domiciliul în sat Văcărești, comuna
Dâmbovița, comuna Răzvad, sat Valea Voievozilor,        Văcărești, județul Dâmbovița, identificat cu CI seria DD
identificat cu CI seria DD nr. 039078, eliberată de Poliția  nr. 010895, eliberată de Mun. Târgoviște la data
Târgoviște la data de 24.08.2000,               de 12.08.1999, CNP 1850502152475;
                                 ȘTEFAN MĂRIA MIRELA, născută la data
           A HOTĂRÂT:                de 14.10.1967, în municipiul Târgoviște, județul
  * Se înființează un punct de lucru în județul       Dâmbovița, cu domiciliul în sat Văcărești, nr. 67, comuna
                                Văcărești, județul Dâmbovița, identificată cu CI seria DD
Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Bld. I.C. Brătianu,
                                nr. 240085, eliberată de Mun. Târgoviște la data
bl. 23C parter.                        de 20.09.2004, CNP 2671014151798; în calitate de
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul   asociați
ORCT Dâmbovița, la data de 23.03.2009, în             AM HOTĂRÂT:
4 exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     ART. 1. - Înființarea unui punct de lucru în județul
potrivit cererii de servicii nr. 2076/ 18.03.2009.       Dâmbovița, municipiul Târgoviște, B-dul Tudor
                                Vladimirescu, nr. 13. Activitatea prestată la punctul de
  (9/1.033.126)                       lucru este definită de următoarele coduri CAEN:
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a              Societatea Comercială
produselor proaspete de patiserie, 1082 - Fabricarea                 PROCOR - S.A.
produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor
zaharoase, 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii,                    HOTĂRÂREA
produselor de patiserie și produselor zaharoase, în
magazine specializate,                       NR. 2 DIN 10.03.2009 A ADUNĂRII GENERALE A
  ART. 2. - Prelungirea valabilității contractului pentru
                                      ACȚIONARILOR S.A. PROCOR
punct de lucru din Târgoviște, șoseaua Găești, conform
contractului de închiriere.                     În exercițiul atribuțiunilor stabilite de, și conferite prin
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       actul constitutiv al societății, precum și în conformitate cu
neschimbate.
                                dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 31/1990, a
  Încheiat în 5 exemplare, azi 24.03.2009, sub
semnătură privată.                       societăților comerciale, cu modificările și completările
                                ulterioare;
  (11/1.033.128)                         Astăzi, 10.03.2009, la sediul social, la prima
                                convocare, adunarea generală a acționarilor
         Societatea Comercială             S.A. PROCOR - TÂRGOVIȘTE, în prezența majorității
          PROLIBRIS - S.A.               acționarilor:    DRAGOMIR       ADRIAN-FLORIN,
                                reprezentând 82,7182% din capitalul social, STATE ION,
            HOTĂRÂRE                 reprezentând 11,2208% din capitalul social,
  Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății    GOGESCU GHEORGHE, reprezentând 5,7412% din
Comerciale PROLIBRIS S.A. Târgoviște întrunită în data     capitalul social, lipsă fiind DĂNILĂ PETRU, reprezentând
de 21.03.2009, în conformitate cu prevederile art. 117,     0,3198 % din capitalul social.
din Legea nr. 31/1990, republicată, la care a participat un     A adoptat, cu majoritate de voturi și cu cvorumul și
număr de 22 acționari reprezentând 79,839 % din
                                majoritatea cerută de lege și de actele constitutive de
capitalul social, deliberând în conformitate cu prevederile
art. 112, din Legea nr. 31/1990 și ale art. 29, din actul    societate, următoarea
constitutiv, adoptă:                                  HOTĂRÂRE
  Hotărârea nr. 25/ 21.03.2009
  Art. 1. - Se aprobă situațiile financiare anuale        Art. 1. Se aprobă completarea obiectului secundar al
întocmite la 31.12.2008.                    societății cu activitățile corespunzătoare următoarelor
  Art. 2. - Se aprobă repartizarea profitului net aferent   clasificării din C.A.E.N. rev. 2:
anului 2008, în suma de 378.050 lei, astfel:            - 8010 Activități de protecție și gardă;
  a) - distribuire de dividende 318.240 lei (adică un
dividend de 32 lei/ acțiune).                   - 8020 Activități de servicii privind sistemele de
  b) - constituirea de rezerve 59.810 lei (surse proprii de  securizare.
finanțare).                            Art. 2. În baza acestor decizii se va redacta un nou act
  Art. 3. - Se aprobă descărcarea de gestiune a        constitutiv al societății în care se vor cuprinde modificările
administratorului pentru exercițiul financiar 2008.       menționate.
  Art. 4. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
pentru 2009.                            (13/1.033.130)
  Art. 5. - Se aprobă semnarea unui contract pentru
îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de mandatul de cenzor
la societățile comerciale conform Legii 31/1990,                 Societatea Comercială
republicată cu S.C. AFINACOM S.R.L. Târgoviște                    PROCOR - S.A.
str. Calea Câmpulung, nr. 24, având număr de
înmatriculare la Registrul Comerțului Dâmbovița                     NOTIFICARE
J15/1781/ 28.12.1994; C.U.I. 6681386, membră a
Camerei Auditorilor Financiari din România, reprezentată      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de domnul Bucurescu Valeriu; durata contractului va fi de    Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
3 ani respectiv 23.03.2009 - 23.03.2012.            art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 6. - Se împuternicește domnul Nita Tiberiu       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Constantin, în calitate de administrator unic, posesor al    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
C.I. seria DD nr. 149909, eliberată de Poliția Târgoviște,   PROCOR S.A., cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE,
pentru semnarea Hotărârii adunării generale ordinare a
                                județ Dâmbovița, Str. CONSTRUCTORILOR, nr. 10,
acționarilor precum și a documentelor necesare privind
înregistrarea și publicarea Hotărârii adunării generale     înregistrată sub nr. J15/695/1991, cod unic de
ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de  înregistrare 917616, care a fost înregistrat sub
pe lângă Tribunalul Dâmbovița.                 nr. 13365, din 26.03.2009.
  (12/1.033.129)                         (14/1.033.131)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                  5

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         EURO MEGA - S.R.L.                       AMADEUS - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                            HOTĂRÂREA

                                 NR. 201 DIN 25.03.2009 A ADUNĂRII GENERALE A
        ADUNĂRII GENERALE A
                                   ASOCIAȚILOR S.C. AMADESUS S.R.L.
  SOCIETĂȚII COMERCIALE EURO MEGA S.R.L.             În exercițiul atribuțiunilor stabilite de, și conferite prin
                                actul constitutiv al societății, precum și în conformitate cu
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     dispozițiile corespunzătoare din Legea nr. 31/1990, a
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările  societăților comerciale, cu modificările și completările
ulterioare și ale actului constitutiv al societății,      ulterioare;
                                  Astăzi, 25.03.209, la sediul social, la prima
  COSKUN MUSTAFA, cetățean turc născut la data
                                convocare, adunarea generală a asociaților
de 10.11.1959, în Kuscu, domiciliat în Turcia, Kayseri,    S.C. AMADEUS S.R.L., în prezența tuturor asociaților:
identificat cu pașaport seria TR-J, nr. 377600, eliberat de    MATEI CRISTIAN NICOLAE, reprezentând 52,381 %
autoritățile turce la data de 22.03.2005,           din capitalul social, și
                                  SIMIONESCU NICULINA, reprezentând 47,619 % din
  COSKUN TANER, cetățean turc născut la data de
                                capitalul social.
22.01.1984, în Kocasinan, domiciliat în Turcia,          A adoptat, cu unanimitate de voturi și cu cvorumul și
Kocasinan, identificat cu pașaport, seria TR-M         majoritatea cerută de lege și de actele constitutive de
nr. 991136, eliberat de autoritățile turce la data de     societate, următoarea
29.05.2002.                                      HOTĂRÂRE
           AU HOTĂRÂT:                 Art. 1. Se aprobă schimbarea domeniului și obiectului
                                principal de activitate din “561 - Restaurante”, respectiv
  * Schimbarea sediului societății din județul Dâmbovița,  “5610 - Restaurante” conform CAEN rev. 2 (ordin
Târgoviște, B-dul Independenței, bl. 8, sc. A, et. 2, ap. 5,  337/2007), în “702 - Activități de consultanță în
în județul Dâmbovița, Târgoviște, str. Tineretului, nr. 6,   management”, respectiv “7022 - Activități de consultanță
                                pentru afaceri și management” conform CAEN rev. 2
bl. 29, sc. A, ap. 11.
                                (ordin 337/2007).
  Act redactat la compartimentul de asistență, din cadrul    Art. 2. În baza acestor decizii se va redacta un nou act
ORCT Dâmbovița, din data de 24.03.2009, în           constitutiv al societății în care se vor cuprinde modificările
4 exemplare la cererea și pe răspunderea solicitantului,    menționate, dar și împrejurarea că actele de identitate ale
potrivit cererii de servicii nr. 2104/ 24.03.2009       unora dintre asociați s-au modificat, actualele date fiind
                                următoarele:
  (15/1.033.132)                         - MATEI CRISTIAN NICOLAE, cetățean român,
                                născut la 15.10.1968, în Târgoviște, județul Dâmbovița,
                                domiciliat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul Libertății,
         Societatea Comercială             bl. A3B, et. 7, ap. 20, județul Dâmbovița, legitimat cu CI
         EURO MEGA - S.R.L.              seria DD nr. 345685, eliberată de SPCLEP Târgoviște, la
                                data de 27.02.07, având CNP 16810151818;
           NOTIFICARE                  - SIMIONESCU NICULINA, cetățean român, născută
                                la 09 februarie 1948, în comuna Lucieni, județul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Dâmbovița, cu domiciliul în Municipiul Târgoviște,
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile       Bulevardul Independenței, nr. 6, sc. B, et. 2, ap. 65,
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   județul Dâmbovița, legitimată cu BI seria DK nr. 280062,
                                eliberat de Poliția Târgoviște la data de 16 martie 1999,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                având CNP 2480209151798.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Art. 3. Formalitățile de publicitate a prezentei hotărâri
EURO MEGA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           în Registrul Comerțului Dâmbovița și reprezentarea în
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. TINERETULUI,         fața tuturor autorităților și entităților interesate, pentru
nr. 6, bloc 29, scara A, ap. 11, înregistrată sub       aducerea la îndeplinire a dispozițiilor sale, vor fi realizate
                                de “Gabriel Cioacă - Cabinet de Avocat și Mediator”, care
nr. J15/77/2002, cod unic de înregistrare 14465227, care    a redactat și hotărârea de față, ce conține 2 (două)
a fost înregistrat sub nr. 13380, din 26.03.2009.       pagini, în 5 (cinci) exemplare originale.
  (16/1.033.133)                         (17/1.033.134)
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
         Societatea Comercială              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
          AMADEUS - S.R.L.                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  INTRACONSTRUCT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
            NOTIFICARE                 TÂRGOVIȘTE,      județ    Dâmbovița,    B-dul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     INDEPENDENȚEI, BAIA COMUNALĂ, nr. 6, etaj 2,
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile         înregistrată sub nr. J15/1309/2006, cod unic de
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     înregistrare 19493503, care a fost înregistrat sub
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    nr. 13465, din 26.03.2009.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       (20/1.033.137)
AMADEUS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Calea DOMNEASCA,
nr. 287, înregistrată sub nr. J15/2178/1992, cod unic de             Societatea Comercială
înregistrare 2650700, care a fost înregistrat sub               POWERMAN CONSTRUCT - S.R.L.
nr. 13384, din 26.03.2009.
                                              HOTĂRÂREA
  (18/1.033.135)
                                      ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         Societatea Comercială
                                      SOCIETĂȚII COMERCIALE POWERMAN
        INTRACONSTRUCT - S.R.L.
                                          CONSTRUCT S.R.L.
            HOTĂRÂREA                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                  republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              ulterioare și ale actului constitutiv al societății,
      SOCIETĂȚII COMERCIALE                   BANU IULIUS-DORU, cu domiciliul în județul
      INTRACONSTRUCT S.R.L.                 Dâmbovița, municipiul Târgoviște bld. Ion C. Brătianu
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,       bl. P8, sc. A, ap. 2, identificat cu CI seria DD, nr. 189472,
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările    eliberată de Poliția Târgoviște, la data de 30.10.2003,
ulterioare și ale actului constitutiv al societății,        BANU ADINA, cu domiciliul în municipiul București,
  BANU IULIUS-DORU, cu domiciliul în județul           sectorul 1, str. Puțul lui Zamfir, nr. 7, ap. 1, identificată cu
Dâmbovița, municipiul Târgoviște bld. Ion C. Brătianu,       CI seria RX, nr. 244616, eliberată de Secția 1, la data
bl. P8, sc. A, ap. 2, identificat cu CI seria DD, nr. 189472,   de 16.12.2003,
eliberată de Poliția Târgoviște, la data de 30.10.2003,                  AU HOTĂRÂT:
BANU ADINA, cu domiciliul în municipiul București,
sectorul 1, str. Puțul lui Zamfir, nr. 7, ap. 1, identificată cu    * Schimbarea sediului social din județul Dâmbovița,
CI seria RX, nr. 244616, eliberată de Secția 1, la data      municipiul Târgoviște bld. Independenței, nr. 17 bis, et. 2.
de 16.12.2003,                           în județul Dâmbovița municipiul Târgoviște
                                  bld. Independenței, Baia Comunală, nr. 6, et. 2, spațiul
            AU HOTĂRÂT:                 nr. 1.
  * Schimbarea sediului social din județul Dâmbovița,        Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
municipiul Târgoviște bld. Independenței, nr. 17 bis, et. 2.    ORCT Dâmbovița, la data de 11.03.2009, în 4 exemplare
în județul Dâmbovița municipiul Târgoviște bld.          la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
Independenței, Baia Comunală, nr. 6, et. 2, spațiul nr. 2     de servicii nr. 1677/ 06.03.2009.
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul       (21/1.033.138)
ORCT Dâmbovița, la data de 11.03.2009, în 4 exemplare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
de servicii nr. 1676/ 06.03.2009.                         Societatea Comercială
                                       POWERMAN CONSTRUCT - S.R.L.
  (19/1.033.136)
                                              NOTIFICARE
         Societatea Comercială                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        INTRACONSTRUCT - S.R.L.               Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
                                  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            NOTIFICARE
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile         POWERMAN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009               7

B-dul INDEPENDENȚEI, BAIA COMUNALĂ, nr. 6, etaj 2,       construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
înregistrată sub nr. J15/647/1994, cod unic de         4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări
înregistrare 6473695, care a fost înregistrat sub       de pregătire a terenului; 4322 - Lucrări de instalații
nr. 13467, din 26.03.2009.                   sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 - Alte
  (22/1.033.139)                       lucrări de instalații pentru construcții; 4331 - Lucrări de
                                ipsoserie; 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
                                4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
       Societatea Comercială              4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
      SAMISAM PROD COM - S.R.L.             geamuri; 4339 - Alte lucrări de finisare; 4391 - Lucrări de
                                învelitori, șarpante și terase la construcții; 4399 - Alte
           HOTARÂRE NR.1
                                lucrări speciale de construcții n.c.a.
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,       Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
republicată, privind societățile comerciale cu modificările  neschimbate.
ulterioare și ale actului constitutiv al societății:       Încheiat în 3 exemplare, azi 26.03.2009, sub
  Voicu Nicolae, domiciliat în comuna Văcărești, Sat     semnătură privată.
Văcărești, identificat cu CI seria DD nr. 175804, eliberată
de Pol. Târgoviște la data de 06.08.2003,             (24/1.033.141)
CNP 1740525151814,
  Voicu Victorița Cătălina, cu domiciliul în comuna             Societatea Comercială
Văcărești, sat Văcărești nr. 172, județul Dâmbovița,             FLOR-ART-COM - S.R.L.
identificata cu CI seria DD nr. 288499, emisă de SPCLEP
Târgoviște la 08.10.2005, CNP 2800701152569, asociați                NOTIFICARE
ai S.C. SAMISAM PROD COM S.R.L. cu sediul în
Comuna Văcărești, sat Văcărești, str. Principala, nr. 172,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județul Dâmbovița, am hotărât:                 Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
  1. Înființare punct de lucru în Târgoviște,        art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
str. I.C.Bratianu, nr. 80, județul Dâmbovița.         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Prezenta hotărâre a fost redactată de părți sub      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
semnătură privată, azi, 26 martie 2009.            FLOR-ART-COM S.R.L., cu sediul în SAT UNGURENI,
                                COMUNA DRAGOMIREȘTI, județ Dâmbovița,
  (23/1.033.140)
                                înregistrată sub nr. J15/180/2008, cod unic de
                                înregistrare 23266673, care a fost înregistrat sub
         Societatea Comercială             nr. 13526, din 26.03.2009.
        FLOR-ART-COM - S.R.L.
                                  (25/1.033.142)
      HOTĂRÂREA NR. 1/ 26.03.2009
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,             Societatea Comercială
privind societățile comerciale, modificată prin OUG              EMIDOMCONT - S.R.L.
nr. 32/1997 și aprobată prin Legea nr. 195/1997, ale
actului constitutiv al societății și având în vedere                 HOTĂRÂRE
modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, publicat în     Urmare expirării mandatului de administrator
M.O. nr. 955/ 28.11.2006,                   al D-lui Neagu Dumitru, asociat unic la
  ANTON FLORICA, cetățean român, născută la data       S.C. EMIDOMCONT S.R.L., cu sediul în Târgoviște
de 02.04.1952, în Com. Dobrotești, Jud. Teleorman, cu     str. G-ral LE.Florescu, bloc D12, Sc. B, etj. 1, ap. 6, se
domiciliul în Jud. Dâmbovița, Com. Dragomirești, Sat      emite următoarea:
Ungureni, identificată cu CI seria DD, nr. 164156,
eliberată de Mun. Târgoviște, la data de 27.05.2003,                 HOTĂRÂRE
CNP 2520402345389, asociat unic al S.C. FLOR-ART-         ART. 1. Se prelungește mandatul de administrator
COM - S.R.L.                          al D-lui Neagu Dumitru, asociat unic la
           A HOTĂRÂT:                S.C. EMIDOMCONT S.R.L., CF. 16080340, J15/47/2004
                                pe durată nederminată, până la radierea firmei.
 ART. 1. - Se extinde obiectul de activitate al societății
                                  ART. 2. Se prelungește Contractul de comodat pe
cu următoarele coduri CAEN: 4120 - Lucrări de
                                perioadă nedeterminată, încheiat între d-l Neagu Dumitru
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
                                și S.C. EMIDOMCONT S.R.L.
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
4213 - Construcția de poduri și tuneluri; 4221 - Lucrări de    (26/1.033.143)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
        Societatea Comercială               ART. 4. - Se numește în funcția de administrator
        EMIDOMCONT - S.R.L.              TREICĂ VASILE. Societatea va fi administrată de
                               TREICĂ VASILE și de SCÎRTOAJE EMIL EDUARD.
           NOTIFICARE                 ART. 5. - Se extinde activitatea societății cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   următoarele coduri CAEN: 3831 - Demontarea
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile      (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu  uz pentru recuperarea materialelor; 3832 - Recuperarea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  materialelor reciclabile sortate; 4677 - Comerț cu ridicata
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  al deșeurilor și resturilor.
EMIDOMCONT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL            ART. 6. - Se actualizează actul constitutiv al societății
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. G-RALI. E.         cu toate modificările adoptate conform art. 204, din
FLORESCU, bloc D12, scara B, etaj 1, ap. 6, înregistrată   Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
sub nr. J15/47/2004, cod unic de înregistrare 16080340,    completările ulterioare.
care a fost înregistrat sub nr. 13529, din 26.03.2009.      Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                               neschimbate.
  (27/1.033.144)
                                 Încheiată în 3 exemplare, azi 24.03.2009, sub
                               semnătură privată.
        Societatea Comercială
                                 (28/1.033.145)
        ARBOREX PROD - S.R.L.

       HOTĂRÂRE NR. 1/ 24.03.2009                    Societatea Comercială
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,             ARBOREX PROD - S.R.L.
privind societățile comerciale, modificată prin OUG
nr. 32/1997 și aprobată prin Legea nr. 195/1997, ale                 NOTIFICARE
actului constitutiv al societății și având în vedere       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, publicat în   Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
M.O. nr. 955/ 28.11.2006,                   art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. SCÎRTOAJE EMIL EDUARD, cetățean român,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
născut la data de 26.03.1976, în oraș Pucioasa, județul    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Dâmbovița, domiciliat în sat Vulcana Pândele, strada Ion   ARBOREX PROD S.R.L., cu sediul în SAT VULCANA-
Cirease nr. 1, comuna Vulcana Pândele, județul        PANDELE, COMUNA VULCANA-PANDELE, județ
Dâmbovița, identificat cu CI seria DD nr. 250016,       Dâmbovița, Com. VULCANA PÂNDELE, STR. ION
eliberată   de  Poliția   Pucioasa   la  data   CIREASE, înregistrată sub nr. J15/505/2004, cod unic de
de 24.11.2004, CNP 1760326151234, asociat unic,        înregistrare 16514652, care a fost înregistrat sub
           A HOTĂRÂT:               nr. 13550, din 27.03.2009.
  ART. 1. - Atragerea în societate a domnului TREICĂ       (29/1.033.146)
VASILE, cetățean român, născut la data de 09.10.1974,
în județul Dâmbovița, comuna Sotinga, cu domiciliul în
                                       Societatea Comercială
județul Dâmbovița, sat Sotinga, comuna Sotinga,
                                    ALI CENTRAL CONSTRUCT - S.R.L.
identificat cu CI seria DD nr. 264841, eliberată de Politia
Târgoviște la data de 17.03.2005, CNP 1741009151825,
                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC AL
în calitate de asociat;
  ART. 2. - Asociatul SCÎRTOAJE EMIL EDUARD,            SOCIETĂȚII COMERCIALE ALI CENTRAL
cesionează asociatului atras TREICĂ VASILE, 10 (zece)            CONSTRUCT S.R.L.
părți sociale a 10,00 lei în valoare totală de 100,00 lei.
  TREICĂ VASILE, primește 10 (zece) părți sociale a       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
10,00 lei în valoare totală de 100,00 lei în condițiile    republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
stipulate mai sus și consimte să continue activitatea     ulterioare și ale actului constitutiv al societății,
societății în calitate de asociat și administrator.        STAN ALEXANDRU-ALIN, cu domiciliul în județul
  ART. 3. - Capitalul social în valoare de 200 lei și    Dâmbovița, comuna Dragodana sat Picior de Munte,
împărțit în 20 de părți sociale a 10,00 lei fiecare va fi   nr. 742, identificat cu CI seria DD nr. 263847, eliberată de
deținut de asociați astfel:                  Poliția Găiești, la data de 10.03.2005,
  • SCÎRTOAJE EMIL EDUARD - 100 lei
                                           A HOTĂRÂT:
reprezentând 10 (zece) părți sociale a 10,00 lei = 50%;
  • TREICĂ VASILE - 100 lei reprezentând 10 (zece)       * Se atrage ca asociat în societate TRIFU NICOLAE,
părți sociale a 10,00 lei fiecare = 50%.           cetățean român, născut la data de 08.09.1967, în județul
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                 9

Dâmbovița comuna Mătăsaru, cu domiciliul în județul                Societatea Comercială
Dâmbovița comuna Mătăsaru, sat Mătăsaru, identificat              RAFEBA SECURITY - S.R.L.
cu CI seria DD nr. 028894, eliberată de Poliția Găești la
data de 02.05.2000, CNP 1670908150388.                         HOTĂRÂREA
  * Se atrage ca asociat în societate DINCĂ MARIN,
                                  ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
cetățean român, născut la data de 03.03.1968, în județul
                                      RAFEBA SECURITY S.R.L.
Dâmbovița comuna Mătăsaru, cu domiciliul în județul
Dâmbovița comuna Mătăsaru, sat Mătăsaru, nr. 215,           În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
identificat cu CI seria DD nr. 371198, eliberată de        republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
SPCLEP Găești, la data de 07.09.2007,               ulterioare și ale actului constitutiv al societății,
CNP 1680303150411.                          NUȚĂ LUCIAN-CORNELIU, cu domiciliul în județul
                                 Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Ale. Trandafirilor, nr. 6,
  * Se retrage din societate asociatul STAN
                                 bl. P6, et. 1, ap. 6, identificat cu CI seria DD nr. 115770,
ALEXANDRU-ALIN care cesionează asociatului atras
                                 eliberată de Poliția Târgoviște la data de 18.06.2002,
TRIFU NICOLAE - 19 părți sociale, respectiv asociatului
atras DINCĂ MARIN - 1 (una) parte socială, în valoare                  A HOTĂRÂT:
de 10 lei fiecare, pe care le deține ca aport la capitalul      * Schimbarea sediului social al societății din județul
social al societății. Cesiunea se face liberă de sarcini și    Dâmbovița, municipiul Târgoviște, B-dul Independenței,
procese, cu despăgubirea valorii nominale a părților       bl. 2A, sc. A, et. P, ap. 3, în județul Dâmbovița, comuna
sociale. Cesionarii primesc părțile sociale în condițiile     Șotânga, sat Teiș, Str. Teiul Doamnei, nr. 95.
stipulate mai sus și consimt continuarea activității         Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
societății în calitate de asociați. Capitalul social în valoare  ORCT Dâmbovița, la data de 27.03.2009, în
totală de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei   4 exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
fiecare, va fi deținut de asociații:               potrivit cererii de servicii nr. 2126/ 25.03.2009.
  TRIFU NICOLAE - 190 lei reprezentând 19 părți           (32/1.033.149)
sociale;
  DINCĂ MARIN - 10 lei reprezentând 1 (una) parte
socială;                                     Societatea Comercială
                                        RAFEBA SECURITY - S.R.L.
  * Încetează calitatea de administrator al societății a
asociatului retras STAN ALEXANDRU-ALIN.                         NOTIFICARE
  * Se numește administrator al societății asociatul atras
TRIFU NICOLAE.                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
ORCT Dâmbovița, la data de 27.03.2009, în 4 exemplare       art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de servicii nr. 2114/ 25.03.2009.
                                 RAFEBA SECURITY S.R.L., cu sediul în SAT TEIȘ,
  (30/1.033.147)                        COMUNA ȘOTÂNGA, județ Dâmbovița, Str. TEIUL
                                 DOAMNEI, nr. 95, înregistrată sub nr. J15/390/2006, cod
                                 unic de înregistrare 18561227, care a fost înregistrat sub
        Societatea Comercială               nr. 13651, din 27.03.2009.
     ALI CENTRAL CONSTRUCT - S.R.L.
                                   (33/1.033.150)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile                  ALFREDO - S.R.L.
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului               HOTĂRÂREA
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale ALI
                                   NR. 5 DIN 17 FEBRUARIE 2009, A ADUNĂRII
CENTRAL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în SAT              GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
PICIOR DE MUNTE, COMUNA DRAGODANA, județ
Dâmbovița, COM. DRAGODANA, înregistrată sub              SOCIETĂȚII COMERCIALE ALFREDO S.R.L.
nr. J15/132/2007, cod unic de înregistrare 20827160,
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
care a fost înregistrat sub nr. 13597, din 27.03.2009.
                                 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
  (31/1.033.148)                        ulterioare și ale actului constitutiv al societății,
  10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
  Gimbuta Alfredo, domiciliat în județ Dâmbovița, oraș            Societatea Comercială
Pucioasa, strada Republicii, bloc A1, scara B, etaj 3,           NEW EURODINCOM - S.R.L.
ap. 13, posesor al C.I. seria DD nr. 360705, eliberată de
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
SPCLEP Pucioasa la data de 19.06.2007,                 EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
           A HOTĂRÂT:
                                       S.C. EURODINCOM S.R.L.
 * Se înființează punctul de lucru la adresa oraș               NR. 2 DIN 26.03.2009
Pucioasa, Strada Bulevardul Trandafirilor, Numărul 53,      Asociații
Județul Dâmbovița conform contractului de închiriere       S.C. “COMVEST CONSTRUCT INVEST” S.R.L., cu
numărul 12969, din data de 16.02.2009.            sediul în București, str. Paris, nr. 32, et. 1, ap. 2, sect. 1,
                               înmatriculată la ORCTB cu nr. J40/17941/2007, având
  (34/1.033.151)                      CUI nr. 22465600, reprezentată în mod legal prin
                               administrator Dinu Bogdan Florin Și
        Societatea Comercială               DINU BOGDAN FLORIN, cetățean român, domiciliat
         EUROSORT - S.R.L.              în București, str. Pomârla, nr. 2, bl. B20, sc. 1, et. 8,
                               ap. 25, sect. 4, CI seria RR nr. 191323, eliberată de
                               secția 15, la data de 13.02.2002, CNP 1790412151770
  ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR DIN
                                 Ne-am întrunit astăzi 26.03.2009, la sediul societății,
                               am supus dezbaterii și am aprobat cu unanimitate de
        S.C. EUROSORT S.R.L.
                               voturi, următoarele:
  Întrunită azi, 25.03.2009, la prima convocare în        1. Mutarea sediului social al societății, din Târgoviște,
conformitate cu prevederile Legii 31/1990** coroborate    Jud. Dâmbovița, str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 3, în
                               București, Calea Dorobanților nr. 220, apartament 1,
cu cele ale Actului Constitutiv al societății, emite
                               sector 1;
următoarea
                                 2. Schimbarea denumirii societății, din S.C. EURODIN
      HOTĂRÂREA NR. 1/ 25.03.2009            COM S.R.L. în S.C. NEW EURODINCOM S.R.L.,
                               conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea
  1. Se aprobă modificarea CAP.V. art. 15, din Actul    firmei nr. 151468, din 26.03.2009, a Oficiului Registrului
Constitutiv al societății care va avea următorul enunț:    Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
  “Transmiterea totală sau parțială a părților sociale     3. Reactualizarea Actului constitutiv al societății și
între asociați sau către terții care îndeplinesc condițiile  înscrierea mențiunilor la Registrul Comerțului vor fi aduse
                               la îndeplinire prin grija administratorului societății.
legale, se poate face fără a exista vre-un drept de
                                 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv, cu
preemțiune pentru asociați.”
                               modificările sale, sunt și rămân în vigoare.
  (35/1.033.152)                        Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 26.03.2009,
                               la sediul societății, într-un număr de 4 exemplare.
                                 (37/1.033.154)
        Societatea Comercială
         EUROSORT - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
           NOTIFICARE                      NEW EURODINCOM - S.R.L.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              NOTIFICARE
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu  Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
EUROSORT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. IENACHITA          NEW EURODINCOM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                               TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. IENACHITA
VACARESCU, nr. 33, înregistrată sub nr. J15/281/2004,
                               VACARESCU, nr. 3, înregistrată sub nr. J15/864/1994,
cod unic de înregistrare 16303264, care a fost înregistrat  cod unic de înregistrare 5924312, care a fost înregistrat
sub nr. 13757, din 30.03.2009.                sub nr. 13862, din 31.03.2009.
  (36/1.033.153)                        (38/1.033.155)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                 11

        Societatea Comercială               VĂCĂREȘTI, COMUNA VĂCĂREȘTI, județ Dâmbovița,
        GABRIEL` O SERV - S.R.L.              Str. PRINCIPALĂ, nr. 877, înregistrată sub
                                 nr. J15/5/2008, cod unic de înregistrare 23006681, care a
            HOTĂRÂREA                 fost înregistrat sub nr. 13886, din 30.03.2009.

   ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE                (40/1.033.157)
      GABRIEL` O SERV S.R.L.
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,             Societatea Comercială
republicată, privind societățile comerciale, cu modificările      ASOCIAȚIA INVESTITORILOR TRANSPORT
ulterioare și ale actului constitutiv al societății,              TARGOVISTE - S.R.L.
  NEAGA VIOREL-GABRIEL, cu domiciliul în județul
Dâmbovița, comuna Văcărești, sat Văcărești,                  HOTĂRÂREA NR. 5/ 31.03.2009,
Str. Principală, nr. 877, identificat cu CI seria DD
                                     A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
nr. 400608, eliberată de SPCLEP Târgoviște, la data de
23.05.2008,
                                   S.C. ASOCIAȚIA INVESTITORILOR TRANSPORT
            A HOTĂRÂT:                        TÂRGOVIȘTE S.R.L.
  * Se atrage ca asociat în societate RADU             În ședința ordinară din data de 31.03.2009, în
LAURENȚIU, cetățean român, născut la data             conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
de 18.02.1975, în județul Dâmbovița, municipiul          republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
Târgoviște, cu domiciliul în județul Dâmbovița, com. Gura     ulterioare și ale actului constitutiv al societății, subscrisa
Șuții, sat Speriețeni, nr. 118, identificat cu CI seria DD    S.C. TEOMAR ELECTRONIC S.R.L., persoană juridică
nr. 406320, eliberată de SPCLEP Titu la data           română, cu sediul social în jud. Dâmbovița,
de 04.07.2008, CNP 1750218154221.                 mun. Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 178,
  * Se retrage din societate asociatul NEAGA VIOREL-      înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
GABRIEL, care cesionează asociatului atras RADU          cu nr. J15/301/1995, reprezentată de asociatul MARTIN
LAURENȚIU, cele 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare,      EUGEN, cu domiciliul în jud. Dâmbovița,
pe care le deține ca aport la capitalul social al societății.   mun. Târgoviște, Str. Constantin Brâncoveanu, bl. 18A,
Cesiunea se face liberă de sarcini și procese, cu         sc. O, ap. 15, posesor al C.I. seria DD
despăgubirea valorii nominale a părților sociale.         nr. 011484/ 20.08.1999, eliberată de Poliția Târgoviște,
Cesionarul primește părțile sociale în condițiile stipulate    C.N.P. 1720711151771, în calitate de asociat unic al
mai sus și consimte continuarea activității societății în     S.C. Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L.
calitate de asociat unic. Capitalul social în valoare totală   cu sediul în mun. Târgoviște, str. Unirii, nr. 6,
de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale a câte 10 iei fiecare,  jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului
va fi deținut de asociatul unic RADU LAURENȚIU.          Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița cu
  * Încetează calitatea de administrator a asociatului     nr. J15/504/2005, C.U.I. 17526787, a hotărât să aducă
retras NEAGA VIOREL-GABRIEL.                   următoarele modificări actului constitutiv al societății:
  * Se numește administrator asociatul unic RADU          1. S.C. TEOMAR ELECTRONIC S.R.L., începând cu
LAURENȚIU.                            data de 31.03.2009, se retrage din calitatea de asociat
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    unic al S.C. Asociația Investitorilor Transport
ORCT Dâmbovița, la data de 20.03.2009, în 4 exemplare       Târgoviște S.R.L. și cesionează întregul aport în valoare
la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii   de 3000 lei, în numerar, divizat în 300 părți sociale a
de servicii nr. 2039/ 17.03.2009.                 câte 10 lei fiecare, reprezentând 100% cota de
  (39/1.033.156)                        participare la beneficii și pierderi, către:
                                   - dl. MARTIN EUGEN, cetățean român, născut la data
                                 de 11.07.1972, în București, sector 7, domiciliat în
        Societatea Comercială               municipiul Târgoviște, Str. Constantin Brâncoveanu,
        GABRIEL` O SERV - S.R.L.              bloc 18A, sc. O, ap. 15, județul Dâmbovița, identificat cu
                                 C.I. seria DD nr. 011484, din data de 20.08.1999,
            NOTIFICARE                 eliberată de Poliția municipiului Târgoviște,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     C.N.P. 1720711151771 Și
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile          - dl. ANA GEORGE BOGDAN, cetățean român,
art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    născut la data de 25.11.1975, în Târgoviște, județul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Dâmbovița, domiciliat în municipiul Târgoviște, Str. Poet
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Grigore Alexandrescu, bl. E3, ap. 1, județul Dâmbovița,
GABRIEL` O SERV S.R.L., cu sediul în SAT             identificat cu C.I. seria DD nr. 092914, din data
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
de 18.12.2001, eliberată de Politia municipiului        art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Târgoviște, C.N.P. 1751125151781.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  S.C. TEOMAR ELECTRONIC S.R.L. declară că a         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
primit contravaloarea părților sociale cesionate la data    ASOCIAȚIA INVESTITORILOR          TRANSPORT
semnării prezentei hotărâri, nemaiavând niciun fel de     TÂRGOVIȘTE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
pretenții de la firmă.                     TÂRGOVIȘTE, județ Dâmbovița, Str. UNIRII, nr. 6,
  2. Noi, MARTIN EUGEN și ANA GEORGE BOGDAN,         înregistrată sub nr. J15/504/2005, cod unic de
declarăm că acceptăm cesiunea ce ni s-a făcut de către     înregistrare 17526787, care a fost înregistrat sub
S.C. TEOMAR ELECTRONIC S.R.L., am achitat           nr. 14116, din 31.03.2009.
reprezentatului societății contravaloarea părților sociale,
am luat cunoștință de situația financiar - contabilă a       (42/1.033.159)
acesteia și consimțim continuarea activității societății în
calitate de noi asociați.                           Societatea Comercială
  3. Urmare a cesionării, capitalul social de 3000 lei, în          CHIC ANGEL - S.R.L.
numerar, divizat în 300 părți sociale a 10 lei fiecare al
S.C. Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L.              HOTĂRÂRE
aparține asociaților și va fi împărțit astfel:
  - MARTIN EUGEN -1500 lei, reprezentând 150 părți             DIN DATA 26.08.2008
sociale a 10 lei fiecare = 50%;                   SOCIETATEA COMERCIALĂ CHIC ANGEL,
  - ANA GEORGE BOGDAN - 1500 lei, reprezentând           SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
150 părți sociale a 10 lei fiecare = 50%.
  4. Se descarcă de gestiune administratorul COMAN       Noi: MANOLE LAURENȚIU-MARIUS,
EUGENIA și se aprobă retragerea din calitatea de         MANOLE MIHAELA,
administrator începând cu data de 31.03.2009.           asociați ai societății CHIC ANGEL SOCIETATE CU
  5. Se aprobă numirea în calitatea de administratori pe   RĂSPUNDERE LIMITATĂ cu sediul în Galați, STRADA
durată nelimitată a d-lor:                   CLOȘCA, NUMĂR 9, BLOC PS10B, SCARA 2,
  - POROJAN HORIA, domiciliat în loc. Târgoviște,      APARTAMENT 30 și înregistrată la Registrul Comerțului
Bld. Libertății, bl. B1, et. 2, ap. 1, jud. Dâmbovița,     sub numărul J17/475/2004, am hotărât de comun acord
legitimat cu CI seria DD nr. 026081, eliberata de Pol.     închiderea punctului de lucru din Galați, strada Ada
Târgoviște la data de 23.03.2000, având            Marinescu, Micro 18, bloc G3, parter.
CNP 1461001151820;                        Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  - RĂDULESCU CĂTĂLIN, domiciliat în              Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului
loc. Târgoviște, Bld. Independenței, bl. H13, sc. A, et.7,   Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi
ap. 19, jud. Dâmbovița, legitimat cu CI seria DD        26.08.2008, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea
nr. 179656, eliberată de Pol. Târgoviște la data        solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul 5015/
de 02.09.2003, având CNP 1690907151789.            26.08.2008, din care un exemplar pentru părți și un
  Administratorii vor avea limite de competență egale.
                                exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
  6. Se aprobă schimbarea obiectului principal de
                                Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
activitate din 4939 - Alte transporturi terestre de călători
                                Galați.
n.c.a. în: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și
metropolitane de călători (conform CAEN- Rev.2).          (43/1.033.225)
  Restul clauzelor din actul constitutiv al societății
rămân neschimbate, prezenta hotărâre A.G.A. făcând
parte integrantă din acesta.                          Societatea Comercială
  Redactată și semnată de părți astăzi 31.03.2009,               IAKOCOM - S.R.L.
într-un număr de 5 exemplare a câte 1 (una) pagină
                                           HOTĂRÂRE
fiecare.
  (41/1.033.158)                               DIN DATA 24.03.2009
                                        S.C. IAKOCOM S.R.L.
       Societatea Comercială                Eu, CHISAR IOAN, asociat unic al S.C. IAKOCOM
   ASOCIAȚIA INVESTITORILOR TRANSPORT            S.R.L. cu sediul în Galați, STR. LEBEDEI, NR. 5,
       TARGOVISTE - S.R.L.               BL. A21, SC. 2, AP. 30 și înregistrată la Registrul
                                Comerțului sub nr. J17/2277/2005, am hotărât închiderea
           NOTIFICARE                punctului de lucru din Galați, str. Gheorghe Asachi,
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    aferent Stadion Oțelul.
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile        Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                13

  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului           Societatea Comercială
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi                 ZAHARUL LIESTI - S.A.
24.03.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea
solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul         HOTĂRÂREA NR. 1/ 25.02.2009 A ADUNĂRII
1372/ 24.03.2009, din care un exemplar pentru părți și un       GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul           S.C. ZAHARUL LIESTI S.A.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Adunarea Generala Ordinara a S.C. “ZAHARUL
Galați.                             LIESTI” S.A., întrunită legal în baza legii 31/1990,
  (44/1.033.226)                       republicată, cu toate modificările ulterioare,
                                  HOTĂRĂȘTE
                                  Art. 1 Aprobarea bilanțului și a contului de profit și
         Societatea Comercială
        BLANDEEASTIL - S.R.L.              pierdere pe anul 2008;
                                  Art. 2 Aprobarea raportului auditorului financiar extern
      HOTĂRÂRE DIN DATA 31.03.2009             pe anul 2008;
       S.C. BLANDEEASTIL S.R.L.               Art. 3 Aprobarea raportului administratorilor pe anul
                                2008;
  Eu, MARINESCU DANIELA, asociat unic al societății
                                  Art. 4 Aprobarea bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
BLANDEEASTIL S.R.L. cu sediul în GALAȚI,
                                anul 2009;
B-DUL GEORGE COSBUC, NR. 9, BL. C14, AP. 18 și
                                  Art. 5 Diverse;
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/353/2009
                                  Art. 6 Împuternicirea d-nei Culache Ofelia - consilier
am hotărât deschiderea unui punct de lucru în : GALAȚI,
                                juridic ( C.I. seria GL Nr. 078541 ) să reprezinte
STR. ZORILOR, HALA DE PRODUSE INDUSTRIALE,
                                societatea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
PIAȚA CENTRALĂ, STAND G11, cu destinația:
                                Galați pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine
                                prezentei hotărâri.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare                            (47/1.033.229)
  4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor,
îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri,
                                         Societatea Comercială
chioșcuri și piețe.
                                         PLASTDAN - S.R.L.
  (45/1.033.227)
                                            HOTĂRÂRE
         Societatea Comercială                      DIN DATA 30.03.2009
          STARMAX - S.R.L.
                                         S.C. PLASTDAN S.R.L.
          HOTĂRÂRE NR. 01                 Eu, VASILACHE TUDOSE, asociat unic al societății
          DIN 27.03.2009               PLASTDAN S.R.L. cu sediul în SAT. MATCA,
  Eu, Koçak Kemal, în calitate de asociat unic al       COM. MATCA, NR. 1274, JUD. GALAȚI și înregistrată la
S.C. “STARMAX” S.R.L cu sediul în Mun. Galați,         Registrul Comerțului sub nr. J17/1973/2007, am hotărât
str. T. VIadimirescu, nr. 16, cam. 4, înregistrata în      deschiderea unui punct de lucru în COM. MATCA,
Registrul Comerțului Galați sub nr. J17/818/2008,        LOTUL 10, CVARTAL 44/18, PARCELA 411/609,
C.U.I.: 23742718, am hotărât deschiderea unui punct de     JUD. GALAȚI, unde voi desfășura activități conform
lucru situat în mun. Brăila, str. Calea Călărașilor colț cu   actului constitutiv.
str. Țepeș Vodă. (St = 40 mp.) cu destinația :           Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al    Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial
articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine  Tecuci al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
specializate.                          Tribunalul Galați, astăzi 30.03.2009, în 2 exemplare, la
  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de   cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine   servicii nr. 10160/ 30.03.2009, din care un exemplar
specializate.                          pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în      asistență din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului
magazine specializate.                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.      BL/FE.
  (46/1.033.228)                         (48/1.033.230)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
         Societatea Comercială             nr. J17/2215/2007, am hotărât deschiderea unui punct de
         PROVESTEST - S.R.L.              lucru în Galați, STR. GHEORGHE ASACHI AFERENT
                                STADION OTELUL unde se vor desfășura activitățile
            HOTĂRÂRE                 prevăzute în actul constitutiv al societății, și închiderea
                                unui punct de lucru situat în COM. INDEPENDENȚA,
         DIN DATA 31.03.2009              STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 63, JUD. GALAȚI.
        S.C. PROVESTEST S.R.L.                Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  Noi: CALIN MARIAN                        (51/1.033.233)
  VALEA CARMEN
  asociați ai societății PROVESTEST S.R.L. cu sediul în
Galați, B-dul SIDERURGIȘTILOR, NR. 7, BL. PS1B,                 Societatea Comercială
TRONSON 1, ETAJ 7-8, AP. 20 și înregistrată la Registrul            T.O. PIETRICICA - S.R.L.
Comerțului sub numărul J17/82/2009, am hotărât de
comun acord deschiderea unui punct de lucru în Galați,                 HOTĂRÂRE
Piața Centrală, Str. Tecuci colț cu Str. Traian, Unitatea 26,
                                        DIN DATA DE 05.02.2009
unde se va desfășura activitatea prevăzuta în actul
constitutiv al societății.                     Subsemnatul OLARU GICU, în calitate de asociat
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.      unic al S.C. T.O. PIETRICICA S.R.L. am hotărât
                                aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008.
  (49/1.033.231)
                                  Menționez că cifra de afaceri aferentă acestui
                                exercițiu financiar a depășit suma de 10 milioane lei.
        Societatea Comercială
                                  (52/1.033.234)
       GLORIETTE FLEURS - S.R.L.

      HOTĂRÂRE DIN DATA 30.03.2009                    Societatea Comercială
      S.C. GLORIETTE FLEURS S.R.L.                    PORT BAZINUL NOU - S.A.
  Eu, NICOLA ANETA-IULIANA, asociat unic al
                                            HOTĂRÂRE
S.C. GLORIETTE FLEURS S.R.L. cu sediul în SAT
MOVILENI, NR. 66, COM. ȘENDRENI, JUD. GALAȚI și           Consiliul de administrație al S.C. Port Bazinul Nou
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/979/2008,   S.A., cu sediul în Galați, str. Basarabiei, nr. 1, legal
am hotărât deschiderea unui punct de lucru în Galați,      întrunit în data de 01.04.2009, în baza prerogativelor
str. Henri Coandă, c/c str. Traian Vuia, aferent bl. J10,    Actului Constitutiv, art. 18, pct. 3,
Micro 39B, unde se vor desfășura activitățile prevăzute în     Hotărăște:
actul constitutiv al societății.                  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în județul
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.      Călărași, Municipiul Oltenița, Șoseaua Portului, lotul 2, T.
  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului  87/1, nr. cadastral 1402/1/2, în baza contractului de
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi        închiriere nr. 13/ 01.04.2009.
30.03.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea      Art. 2. Pentru îndeplinirea tuturor formalităților la
solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul      Oficiul Registrului Comerțului Galați, se împuternicește
1473/ 30.03.2009, din care un exemplar pentru părți și un    d.ra Nistor Carmen Violeta, care se legitimează cu CI
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul     seria GL nr. 161988, eliberată de Poliția Mun. Galați la
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     data de 18.07.2001.
Galați.
                                  (53/1.033.235)
  (50/1.033.232)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      RADIOTEL 95 - S.R.L.
          VIRSIM - S.R.L.
                                            HOTĂRÂRE
           HOTĂRÂRE
                                  Subsemnații PISICA VALI și PISICA BOGDAN PAUL
         DIN DATA 31.03.2009
                                asociați ai S.C. RADIOTEL 95 S.R.L., cu sediul în Galați,
          S.C. VIRSIM S.R.L.
                                strada Nae Leonard, nr. 8, bloc R1, parter, înregistrată la
 Eu, BULUC SIMONA-GEORGIANA , asociat unic al         Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/2081/2004,
societății VIRSIM S.R.L. cu sediul în Galați, STR.       CUI RO 17079166, am hotărât următoarele modificări la
NEAJLOV NR. 5 BL. PS1C, SC. 6, AP. 100 , JUD GALAȚI       actul constitutiv al societății:
și înregistrată la Registrul Comerțului sub            Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                15

de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.04.2009, până la    a liniei de credit în valoare de 1.000.000 lei la BCR
31.03.2012.                           sucursala Brăila conform Contractului nr. 85/ 2003/
  Art. 2 Actul constitutiv al societății se modifică, urmând  01.04.2003, pentru perioada 17.04.2009 - 17.04.2010 și
a conține toate modificările de mai sus.            garantarea acestui credit cu o ipotecă de rang II asupra
                                imobilului din Brăila, str. Plevnei, nr. 173, compus din
  (54/1.033.236)
                                teren în suprafața de 7551 m.p. și clădirile C1 - C8,
                                intabulate în C.F. nr. 463/ N a loc. Brăila
        Societatea Comercială                În baza art. 130 (1) din Legea nr. 31/1990, privind
      CON MET PROSPERITY - S.R.L.             societățile comerciale.
                                  HOTĂRĂȘTE
            HOTĂRÂRE                   Art. 1 Se aprobă prelungirea liniei de credit în valoare
                                de 1.000.000 lei contractat cu BCR sucursala Brăila,
         DIN DATA 30.03.2009              conform Contractului nr. 85/ 2003/ 01.04.2003, pentru o
     S.C. CON MET PROSPERITY S.R.L.            perioadă de un an, respectiv 17.04.2009 - 17.14.2010.
  Noi: POSTOLACHE NICU,                      Art. 2 Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută
  DRĂGAN GABI,                        la art. 1 cu o ipotecă de rang II asupra imobilului din
  asociați ai S.C. CON MET PROSPERITY S.R.L. cu        Brăila, str. Plevnei, nr. 175, compus din teren în suprafața
                                de 7751 m.p., clădirile C1 - C8, intabulate în Cartea
sediul în Galați, STR. IONEL FERNIC, NR. 15, BL. Z15,
                                Funciara 463/ N aloc. Brăila.
AP. 11 și înregistrată la Registrul Comerțului sub
                                  Art. 3. Domnul Brailescu Corneliu, se împuternicește
nr. J17/282/2007, am hotărât de comun acord:
                                cu înreg. la ORC Galați și publicitate la Monitorul Oficial
  Art. 1 Închiderea punctului de lucru din Galați,
                                Partea a-IV-a, a prezentei hotărâri.
str. Cetățianu Ioan, nr. 7.
  Art. 2 Deschiderea unui punct de lucru în loc.         (56/1.033.238)
Tulucești, Ferma Zootehnică Tulucești, Hala nr. 2, 631B,
jud. Galați, unde se vor desfășura activitățile prevăzute în
                                         Societatea Comercială
actul constitutiv al societății.                          DEMOPAN - S.A.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului            HOTĂRÂREA NR. 2
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi
30.03.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea               DIN 10.03.2009
solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul 1465/
30.03.2009, din care un exemplar pentru părți și un        PRIVIND: PRELUNGIREA LINIEI DE CREDIT ȘI
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul      GARANTAREA ACESTUI CREDIT CU BUNURI DIN
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           PATRIMONIUL SOCIETĂȚII
Galați.                              Adunarea generală extraordinară a acționarilor din
  (55/1.033.237)                       S.C. DEMOPAN S.A. Galați care a avut loc azi
                                10.03.2009, la sediul societății unde au participat
                                acționarii care dețin 71,85 % din capitalul social, fiind
         Societatea Comercială             îndeplinite condițiile de validitate prevăzute de art. 115,
          GLUBEDEX - S.A.               din Legea nr. 31/1990, pentru validitatea hotărârilor
                                adoptate la prima convocare;
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                  Acționarii au luat în discuție propunerea de prelungire
                                a liniei de credit în valoare de 1.000.000 lei la BCR
           DIN 10.03.2009
                                sucursala Brăila conform Contractului nr. 29/ 4669/
  PRIVIND: PRELUNGIREA LINIEI DE CREDIT ȘI           07.02.2006, pentru perioada 18.04.2009 - 18.04.2010 și
 GARANTAREA ACESTUI CREDIT CU BUNURI DIN            garantarea acestui credit cu o ipoteca de rang II asupra
      PATRIMONIUL SOCIETĂȚII               Secției de biscuiți, din Brăila str. Mecanizatorilor, nr. 3;
                                  În baza art. 130 (1) din Legea nr. 31/1990, privind
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor din      societățile comerciale.
S.C. GLUBEDEX S.A. Galați care a avut loc azi           HOTĂRĂȘTE
12.03.2009, la sediul societății unde au participat        Art. 1 se aproba prelungirea liniei de credit în valoare
acționarii care dețin 89,88 % din capitalul social, fiind    de 1.000.000 lei contractat cu BCR sucursala Brăila,
îndeplinite condițiile de validitate prevăzute de art. 115   conform Contractului nr. 29/ 4669/ 07.02.2006, pentru o
din Legea nr. 31/1990, pentru validitatea hotărârilor      perioada de un an, respectiv 18.04.2009 - 18.04.2010.
adoptate la prima convocare;                    Art. 2. Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută
  Acționarii au luat în discuție propunerea de prelungire   la art. 1 cu o ipoteca de rang II asupra imobilului din
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
Brăila, str. Mecanizatorilor, nr. 3, Secția de biscuiți,     sediul în GALAȚI, COMPLEX COMERCIAL TIGLINA 1 și
compus din teren în suprafața de 8046 m.p., clădirile       înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J17/2708/1992
C1 - C6 și utilajele tehnologice și de producție a fabricii de  am hotărât de comun acord deschiderea unui punct de
biscuiți, intabulate în Cartea Funciara 5951/ N a loc.
                                 lucru în: FOCȘANI, STR. MOLDOVA, NR. 13 cu
Brăila.
  Art. 3. Domnul Brailescu Corneliu, se împuternicește      destinația: 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
cu înreg. la ORC Galați și publicate la Monitorul Oficial       (60/1.033.242)
Partea a-IV-a, a prezentei hotărâri.
  (57/1.033.239)
                                          Societatea Comercială
                                           GABYSTA - S.R.L.
        Societatea Comercială
       WORK PROTECTION - S.R.L.                    HOTĂRÂRE DIN DATA 01.04.2009
                                         S.C. GABYSTA S.R.L.
            HOTĂRÂRE
                                   Eu, STOIAN MIRELA, asociat unic al S.C. GABYSTA
  Noi Borcan Adriana Laura și Docan Daniel, asociați ai
S.C. WORK PROTECTION S.R.L. cu sediul în Galați,         S.R.L. cu sediul în Galați, STR. VIZANTEA, NR. 7 și
str. Roșiori, nr. 27, Bl. B1, Ap. 9, înmatriculată la registrul  înregistrată   la   Registrul   Comerțului   sub
comerțului sub nr. J17/1214/2005, CUI RO 17695204,        nr. J17/1830/2008, am hotărât deschiderea unui punct de
am hotărât de comun acord deschiderea unui punct de        lucru în Galați, str. Macedonă, nr. 16, unde se vor
lucru în Galați, Str. Dimineții, Piața Centrală unde se vor    desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al     societății.
societății.
                                   Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  (58/1.033.240)                          Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi
         Societatea Comercială              01.04.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea
          TOSCANI - S.R.L.               solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul 1505/
                                 01.04.2009, din care un exemplar pentru părți și un
      HOTĂRÂRE DIN DATA 01.04.2009
        S.C. TOSCANI S.R.L.                exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
                                 Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Eu, COTEȚ MIRCEA, asociat unic al S.C. TOSCANI
                                 Galați.
S.R.L. cu sediul în Galați, STR. CLUJ, NR. 20, BL. D6A,
AP. 23 și înregistrată la Registrul Comerțului sub          (61/1.033.243)
nr. J17/1124/2006, am hotărât deschiderea unui punct de
lucru în mun. Constanța, B-dul Tomis, nr. 314 A,
jud. Constanța, unde se vor desfășura activitățile                 Societatea Comercială
prevăzute în actul constitutiv al societății.                    WEST-PORT - S.R.L.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului               HOTĂRÂRE
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi
01.04.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea                5/ 01.04.2009
solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul 1509/
01.04.2009, din care un exemplar pentru părți și un          Subsemnații IONESCU CRISTIAN și IONESCU
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul      MARIANA, membri asociați la S.C. WEST-PORT S.R.L.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 cu sediul în Galați, str. Domnească, nr. 15, bl. D, Parter
Galați.
                                 înmatriculată la Registrul Comerțului sub
  (59/1.033.241)                        nr. J17/418/1992, am hotărât:
                                   Deschiderea unui punct de lucru în Galați,
         Societatea Comercială              str. Șoimului, nr. 1, cu destinația de:
          DINCOROM - S.R.L.                 - facilitați de cazare pentru vacanțe și perioade de
                                 scurtă durată - cod CAEN 5520.
      HOTĂRÂRE DIN DATA 31.03.2009
       S.C. DINCOROM S.R.L.                  - alte servicii de cazare;
                                   - cod CAEN 5590 - restaurante -cod CAEN 5610.
 Noi: COJOCARU CONSTANTIN, COJOCARU
JENICA, asociați ai societății DINCOROM S.R.L. cu           (62/1.033.244)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                17

       Societatea Comercială                exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
    EUROPHARM HOLDING - S.A. BRASOV              Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       SUCURSALA GALATI                   Galați.

            HOTĂRÂREA                   (64/1.033.246)

     CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL                     Societatea Comercială
     S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.                      GEOMUN STYLE - S.R.L.
        DIN 19 MARTIE 2009
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
  Consiliul de Administrație al S.C. Europharm Holding
S.A. împuternicit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990,
                                         DIN DATA DE 01.04.2009
prin actul constitutiv al societății (art. 18.1 lit. 1) atestat
sub nr. 37/2005, întrunit în data de 19 martie 2009, ca       Noi, MUNTEANU OANA și MUNTEANU GEORGE,
urmare a convocării primite din partea Președintelui       asociații S.C. GEOMUN STYLE S.R.L., cu sediul în
Consiliului de Administrație, în conformitate cu         mun. Galați, str. Poșta Veche, nr. 84, jud. Galați,
prevederile legale și statutare,                 înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. Jl7/704/2004,
  DECIDE:                            CUI RO 16416743, în temeiul Legii 31/1990, republicată,
  Rezoluția nr. 1                          HOTĂRÂM:
  Închiderea Depozitului organizat ca sucursală din         Art. unic: Deschiderea unui punct de lucru în mun.
Galați, str. Macedona Complex Comercial (Micro 16),        Galați, cartier Micro 16, str. Prelungirea Brăilei, aferent
jud. Galați și deschiderea unui nou Depozit organizat ca     blocului A5, județul Galați, în vederea desfășurării de
sucursală în Galați, str. Brăilei, nr. 346, corp B1,       activități comerciale prevăzute în actul constitutiv.
jud. Galați.                             (65/1.033.247)
  Rezoluția nr. 2
  Se împuternicește D-na. Margareta Petre, șef depozit
                                      Societatea Comercială
S.C. Europharm Holding S.A. - Sucursala Galați,          CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION - S.R.L.
identificată cu CI seria GL nr. 373112, eliberată de Poliția
Municipiului Galați la 17.11.2004, CNP 2531019170402             HOTĂRÂREA NR. 3/ 01.04.2009
domiciliată în Galați, Micro 17, bl. E2, ap. 29, jud. Galați,
să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru            A ADMINISTRATORULUI
aducerea la îndeplinire a acestei rezoluții, putând delega         S.C. CHORUS M&D S.R.L. GALAȚI
total sau parțial aceste atribuții către orice altă persoană.
                                   Ing. Cisleanu Cătălin, Administrator al societarii
  (63/1.033.245)                        S.C. CHORUS M&D S.R.L. GALAȚI, cu sediul în Galați,
                                 str. Țimisului, nr. 1, Înregistrată la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub
        Societatea Comercială
                                 nr. J17/215/2001, C.U.I. 13808750 și atribut fiscal “RO”;
        NEC PLUS ULTRA - S.R.L.
                                   Având în vedere Hotărârea asociaților societarii
                                 nr. 1, din 07.01.2004,
      HOTĂRÂRE DIN DATA 01.04.2009
                                   HOTĂRĂSC:
      S.C. NEC PLUS ULTRA S.R.L.
                                   Începând cu 01.04.09, societatea își deschide punct
  Eu, STAN MIRCEA, asociat unic al S.C. NEC PLUS        de lucru cu destinația “BIROURI”, situat în BUCUREȘTI,
ULTRA S.R.L. cu sediul în Galați, STR. TUDOR           Sector 2, Șoseaua Pipera nr. 41, Corp A, etaj 6.
VLADIMIRESCU, NR. 98 și înregistrată la Registrul
                                   (66/1.033.248)
Comerțului sub nr. J17/3151/1994, am hotărât
deschiderea unui punct de lucru în Galați,
str. Siderurgiștilor, bl. SD6C, ap. 70-71, unde se vor              Societatea Comercială
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al              ANA SOFT - S.R.L.
societății.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.            HOTĂRÂRE DIN DATA 24.03.2009
  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului           S.C. ANA SOFT S.R.L.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi           Eu, GÂSCĂ ANA-MARIA, asociat unic al S.C. ANA
01.04.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea     SOFT S.R.L. cu sediul în Galați, STR. SATURN, NR. 10,
solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul 1508/    BL. B2, AP. 52 și înregistrată la Registrul Comerțului sub
01.04.2009, din care un exemplar pentru părți și un        nr. J17/1374/2008, am hotărât:
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
  Art. 1 Deschiderea a două puncte de lucru în:          societății din strada Navelor, nr. 3, în baza convocării
  - Galați, str. Armata Poporului, bl. CL3, ap. 20, unde se    președintelui Consiliului de Administrație, luând
vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al    cunoștință de rezultatele votului acționarilor consemnat
societății.                             în procesul verbal încheiat la data de 18 martie 2009, de
  - Galați, str. Brăilei, nr. 68, bl. BR3, ap. 162, unde se    către secretarii Adunării Generale a Acționarilor:
vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al      HOTĂRĂȘTE:
societății.                              1. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de
  Art. 2 închiderea punctului de lucru din Galați, str. Anul    Administrație pe anul 2008;
Revoluției 1848, nr. 96.                        2. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi,
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.        repartizarea profitului net la fondul de dezvoltare și
  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului     dividende acționari;
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi            3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul
24.03.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea      2008;
solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul 1384/
                                    4. Aprobarea investițiilor realizate pe anul 2008;
24.03.2009, din care un exemplar pentru părți și un
                                    5. Aprobarea activității Consiliului de Administrație cu
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
                                  privire la gestionarea societății pe exercițiul financiar
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați.                               2008, precum și a activității Comisiei de Cenzori;
                                    6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
  (67/1.033.249)                         2009;
                                    7. Aprobarea programului de investiții al societății pe
      Societatea Comercială                  anul 2009;
 TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY - S.R.L.               Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,
                                  S.C. “PROIECT” S.A. GALAȚI, va fi reprezentată de
       HOTĂRÂRE NR. 7/ 18.03.2009              președintele Adunării Generale a Acționarilor.
  Dl. Radu Sorin Marian, în calitate de administrator al       (69/1.033.251)
S.C. TANGO SCRAPS RECYCLING COMPANY S.R.L.,
cu sediul în Galați, str. Stelei, nr. 44, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub              Societatea Comercială
nr. J17/2527/1994, având CUI: R 6379958, în                    AURACHIS IMPEX - S.R.L.
conformitate cu prevederile art. 9, alin. (5) 1 din Actul
Constitutivi Unic al societății hotărăște:
  deschiderea unui punct de lucru pe amplasamentul                    HOTĂRÂRE
situat în jud, Galați, com. Piscu, identificat în tarlaua 37,     Noi Dodan Daniel și Dodan Aurelia, asociați ai
parcela 912.
                                  S.C. AURACHIS IMPEX S.R.L. cu sediul în Galați,
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în
3 (trei) exemplare, dintre care două exemplare urmează       Micro 38, Bl. Z7, ap. 14 înmatriculată la Registrul
a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă      Comerțului sub numărul J17/690/1997, am hotărât de
Tribunalul Galați pentru înscrierea mențiunilor           comun acord închiderea punctului de lucru în Galați,
corespunzătoare.                          Str. Melodiei, Nr. 2, Bl. Paltin 1, sc. 2, parter și
  ( 1Art. 9 alin. 5 din Actul constitutiv unic al S.C. TANGO   deschiderea unui punct de lucru în Galați, Piața Micro 39,
SCRAPS      RECYCLING      COMPANY      S.R.L.:
“Administratorul, având în vedere specificul activității, are    Aleea Comerțului, unde se vor desfășura activitățile
delegarea Adunării generale de a decide singur           prevăzute în actul constitutive al societății.
deschiderea sau închiderea de puncte de lucru (centre
de colectare) în municipiul Galați și localitățile învecinate,     (70/1.033.252)
fără a mai fi necesar votul Adunării generale a
asociaților.”)
                                        Societatea Comercială
  (68/1.033.250)                           EAST DANUBE FREE PORT TERMINAL - S.A.

                                   HOTĂRÂREA A.G.E.A. DIN DATA DE 01.04.2009, A
         Societatea Comercială
                                   S.C. EAST DANUBE FREE PORT TERMINAL S.A.
           PROIECT - S.A.
                                    Noi: ȘOTRI SORIN-FLORIN, născut la data de
          HOTĂRÂREA NR. 19                17.05.1967 , în MUN. GALAȚI, JUD. GALAȚI,
                                  CNP 1670517170356, domiciliat în Galați, STR. PETRU
    A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR             RAREȘ, NR. 7, BL. B3, SC. 7, AP. 64, de cetățenie
       DIN DATA DE 18 MARTIE 2009               română.
  Adunarea Generală a Acționarilor din S.C. “PROIECT”         ȘOTRI PAULA-AURA, născută la data de 07.10.1937,
S.A. Galați întrunită în ziua de 18 martie 2009, la sediul     în CIORANI, JUD. PRAHOVA, CNP 2371007170401,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009               19

domiciliat în Galați, STR. PETRU RARES, NR. 7,              Societatea Comercială
BL. B3, SC. 7, AP. 64, de cetățenie română.           EAST DANUBE FREE PORT TERMINAL - S.A.
  ENERGOCONSTRUCTIA S.A., cu sediul în
STR. DORABANȚILOR, NR. 103-105, BUCUREȘTI,                     NOTIFICARE
SECTOR 1, având nr. de înregistrare la Registrul         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Comerțului de pe lângă Tribunalul București         Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
J40/550/1991.                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  SPECTRA ENERGY S.R.L., cu sediul în           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
STR. ROMANA, BL. E1, AP. 26, GALAȚI , având nr. de      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă       EAST DANUBE FREE PORT TERMINAL S.A., cu sediul
Tribunalul Galați J17/100/1998.               în MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Str. ROMÂNĂ,
  ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI RA, cu         nr. 10, bloc E1, scara 1, ap. 26, înregistrată sub
sediul in GALAȚI, STR. PORTULUI ȘI ȘOSEAUA          nr. Jl7/393/1998, cod unic de înregistrare 10478402, care
BASARABIEI, având nr. de înregistrare la Registrul      a fost înregistrat sub nr. 13624, din 02.04.2009.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați             (72/1.033.254)
J17/10001/1994.
  acționarii societății comerciale EAST DANUBE FREE
                                       Societatea Comercială
PORT TERMINAL S.A. , cu sediul în Galați, STR. PETRU
                                        COREFERO - S.A.
RAREȘ, NR. 7, BL. B3, SC. 7, AP. 64 și înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J17/393/1998 , în ședința     HOTĂRÂREA A.G.E.A. DIN DATA DE 02.04.2009
extraordinară din data data de 01.04.2009, am hotărât:          S.C. COREFERO S.A.
  Art. 1 începând cu data de 01.04.2009, se retrage din
societate ȘOTRI PAULA-AURA, care cesionează           Noi, ZAHARIA MARIUS-SORIN, născut la data de
                               19.08.1961, în Rediu, jud. Galați, CNP 1610819170371,
5 acțiuni în valoare nominală totală de 500 lei,
                               domiciliat în Galați, STR. TECUCI, NR. 32 BIS,
acționarului ȘOTRI SORIN - FLORIN.
                               BL. CARPAȚI, SC. 2, AP. 13, de cetățenie română.
  Art. 2 Societatea își schimba sediul în GALAȚI,
                                ZAIM RADU, născut la data de 26.10.1950, în
STR. ROMANA, BL. E1, AP. 26.
                               Timișoara, jud. Timiș, CNP 1501026170446, domiciliat în
  Art. 3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
                               Galați, STR. NAE LEONARD, NR. 26, BL. S5, SC. 2,
1000500 lei, din care și este divizat în 10005 acțiuni    ET. 1, AP. 24, de cetățenie română.
nominative în valoare de 100 lei fiecare.            SUCIU MIHAELA-ELISABETA, născută la data de
  Aportul acționarilor la constituirea capitalului fiind  31.05.1972, în Tulcea, CNP 2720531170382, domiciliată
următorul: ȘOTRI SORIN - FLORIN - 98700 lei         în Galați, STR. EGALITĂȚII, NR. 5, BL. COCOR 3,
  987 acțiuni                       SC. 3, ET. 4, AP. 34, de cetățenie română.
  ENERGOCONSTRUCTIA S.A. - 2900 lei              BÂTICA MIRCEA, născut la data de 29.10.1948, în
  29 acțiuni SPECTRA ENERGY S.R.L. -896100 lei       mun. Gala, jud. Galați, CNP 1481029170339, domiciliat
  8961 acțiuni                       în Galați, STR. REGIMENTUL 11 ȘIRET, NR. 25, BL. D6,
  ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI RA - 2800       SC. 1, AP. 15 de cetățenie română.
lei                               DASCĂLU GIGI, născut la data de 13.06.1966, în
  28 acțiuni                        Niculițel, jud. Tulcea, CNP 1660613361696, domiciliat în
  Art. 4 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân  Galați, STR. DOMNEASCA, NR. 75, BL. D, SC. 3, ET. 1,
neschimbate.                         AP. 46, de cetățenie română.
  Art. 5 înaintarea cererii autorităților/instituțiilor    acționarii societății COREFERO S.A., cu sediul în
competente (Tribunalul Galați, secția comerciala) pentru   Galați, CALEA PRUTULUI, NR. 9 și înregistrată la
acceptarea unui plan de restructurare /reorganizare     Registrul Comerțului sub nr. J17/650/1993, în ședința
conform prevederilor generale a legii 85/ 2006.       extraordinară din data de 02.04.2009, am hotărât:
  Pentru ducerea la îndeplinire a celor de mai sus să     Art. 1 Societatea își completează obiectul de activitate
împuternicească pe ȘOTRI SORIN - FLORIN, în calitate     cu următoarele activități:
de administrator să ducă la îndeplinirea acestui mandat.    4321 - Lucrări de instalații electrice;
                                4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
  Art. 6 Se împuternicește d-ul ȘOTRI SORIN - FLORIN
                               aer condiționat;
să semneze actul constitutiv actualizat și celelalte
                                4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
documente pentru înregistrarea prezentelor modificări
                                4331 - Lucrări de ipsoserie;
ale actului constitutiv.
                                4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  (71/1.033.253)                       4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
  4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de               Societatea Comercială
geamuri;                                        PROTESCO - S.R.L.
  4339 - Alte lucrări de finisare;
  4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la                  ACT ADIȚIONAL
construcții;
  4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
                                          ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.03.2009
  4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
  4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
  4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;          LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  4291 - Construcții hidrotehnice;                           PROTESCO S.R.L.
  4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
n.c.a;                                Eu, DEDIU MIHAITA - MARIAN, domiciliat în GALAȚI,
  7111 - Activități de arhitectură;                STR. DR. C-TIN LEVADITTI, NR. 11, BL. BUJOR 4,
  7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică      AP. 4, asociat unic al societății PROTESCO S.R.L. cu
legate de acestea;                         sediul în GALAȚI, STR. DR. C-TIN LEVADITTI, NR. 11,
  2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor
din material plastic;                       BL. BUJOR 4, AP. 4 și înregistrată la Registrul Comerțului
  2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material      sub numărul J17/1116/2003, am hotărât modificarea
plastic;                              actului constitutiv de societate astfel:
  2223 - Fabricarea articolelor din material plastic
                                   Art. 1 Societatea își completează obiectul de activitate
pentru construcții;
  2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;      cu: 5210 - Depozitări;
  2311 - Fabricarea sticlei plate;                  5224 - Manipulări.
  2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;           Art. 2 Societatea își deschide punct de lucru în
  2313 - Fabricarea articolelor din sticlă;
                                  GALAȚI, STR. SMARDAN, nr. 1, cu destinația:
  2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă;
  2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică;              5210 - Depozitări;
  9311 - Activități ale bazelor sportive;              5224 - Manipulări.
  9312 - Activități ale cluburilor sportive;             Art. 3 Se anulează vechiul act constitutiv al societății
  9313 - Activități ale centrelor de fitness;
                                  și se întocmește un nou act constitutiv.
  9319 - Alte activități sportive;
  9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții;             Prezentul act face parte integrantă din actul constitutiv
  9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.     al societății.
  Art. 2 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
valabile.                                (75/1.033.258)
  Art. 3 Se împuternicește d-l Dascălu Gigi, să semneze
actul constitutiv actualizat și celelalte documente pentru
                                           Societatea Comercială
înregistrarea prezentelor modificări ale actului constitutiv.
                                            PROTESCO - S.R.L.
  (73/1.033.255)
                                              NOTIFICARE
         Societatea Comercială
          COREFERO - S.A.                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
            NOTIFICARE                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    PROTESCO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     județ Galați, Str. DR. CONSTANTIN LEVADITTI, nr. 11,
COREFERO S.A., cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,           bloc BUJOR 4, ap. 4, înregistrată sub nr. J17/1116/2003,
județ Galați, Str. CALEA PRUTULUI, nr. 9, înregistrată
                                  cod unic de înregistrare 15668173, care a fost înregistrat
sub nr. J17/650/1993 , cod unic de înregistrare 3552760,
care a fost înregistrat sub nr.13718, din 02.04.2009.       sub nr. 12928, din 30.03.2009.

  (74/1.033.256)                           (76/1.033.259)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                21

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        DUNARAF TRANS - S.R.L.                      DISTRO COM - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                         ACT ADIȚIONAL

       ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.03.2009                   ÎNCHEIAT ASTĂZI 17.03.2009

    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                      S.C. DISTRO COM S.R.L.
      S.C. DUNARAF TRANS S.R.L.
                                  Noi: - IANCU SCUMPA, domiciliat în SAT. TOFLEA,
  Eu
                                (com. BRĂHĂȘEȘTI), JUD. GALAȚI
  DECIANU CĂTĂLIN GHIOCEL, cetățean român,             - IANCU COSTICĂ, domiciliat în com. CHIAJNA,
domiciliat în Galați, str. Anghel Saligny, nr. 155, bl. I 2,  STR. M-ȘAL ION ANTONESCU, nr. 8, JUD. ILFOV
ap. 1, județul Galați, identificat prin C.I. nr. 140452,      asociați ai societății comerciale DISTRO COM S.R.L.,
eliberată de Poliția Galați la data de 15.03.2001, sin     cu sediul în com. BRĂHĂȘEȘTI, SAT. TOFLEA, nr. 176A,
CNP 1690218170370, asociat unic al societății         JUD. GALAȚI, și înmatriculată la Registrul Comerțului cu
comerciale DUNARAF TRANS S.R.L., cu sediul în satul      nr. J17/1337/2008, am hotărât modificarea actului
Movileni, nr. 160, comuna Sendreni, înmatriculată la      constitutiv astfel:
Registrul comerțului sub nr. J17/800/2001, având cod        Art. 1 Eu, IANCU COSTICĂ, declar că m-am retras din
                                societate începând cu data de 17.03.2009.
unic de înregistrare fiscala R 14362485,
                                  Am primit echivalentul capitalului social în sumă de
  am hotărât:
                                180 lei de la asociatul IANCU SCUMPA, căruia i-am
  Art. 1. Societatea își suplimentează obiectul de      cesionat părțile mele sociale, conform contractului de
activitate cu următoarele:                   cesiune.
  - 4781 comerț cu amănuntul al produselor alimentare,       În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,   înțeleg să nu mai am niciun fel de pretenții față de IANCU
chioșcuri și piețe;                      SCUMPA și de societate indiferent de situațiile ce se vor
  - 4799 comerț cu amănuntul efectuat în afara        ivi.
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.         Art. 2 Eu, IANCU SCUMPA, declar că sunt de acord
  - 4791 comerț cu amănuntul prin intermediul caselor     cu retragerea din societate a asociatului IANCU
                                COSTICĂ, căruia i-am restituit echivalentul capitalului
de comenzi sau prin Internet.
                                social în sumă de 180 lei.
  - 8553 școli de conducere (pilotaj).
                                  Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă
  - 8559 alte forme de învățământ n.c.a.           societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
constitutiv al societății DUNARAF TRANS S.R.L.           Art. 3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
  (77/1.033.260)                       200 lei, divizat în părți sociale egale a 10 lei fiecare.
                                  Aportul asociatului unic la capitalul social:
                                  IANCU SCUMPA - 200 lei - 20 părți sociale
        Societatea Comercială                Art. 4 Societatea va funcționa cu asociat unic, în baza
        DUNARAF TRANS - S.R.L.             statutului, conform art. 14, alin. (1) și art. 229, din Legea
                                nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările
           NOTIFICARE                ulterioare.
                                  Art. 5 Atribuțiile adunării generale a asociaților vor fi
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                preluate de asociatul unic. Se eliberează din funcția de
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   administrator IANCU COSTICĂ și se numește în funcția
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        de administrator pe termen nelimitat IANCU SCUMPA,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  de cetățenie română, născută la data de 15.01.1966, în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   com. GHIOROC, JUD. ARAD, CNP 2660115173179,
DUNARAF TRANS S.R.L., cu sediul în SAT MOVILENI,        domiciliată în SAT. TOFLEA, (com. BRĂHĂȘEȘTI),
COMUNA ȘENDRENI, județ Galați, Com. SENDRENI,         JUD. GALAȚI.
înregistrată sub nr. J17/800/2001, cod unic de           Art. 6 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
înregistrare 14362485, care a fost înregistrat sub       valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
                                modificările la zi.
nr. 13122, din 31.03.2009.
                                  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  (78/1.033.261)                       constitutiv ale societății DISTRO COM S.R.L.
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
  Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial    plătit contravaloarea părților cesionate: Ilas Marius
Tecuci al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă     100 lei
Tribunalul Galați, astăzi 17.03.2009, în 2 exemplare, la      Art. 3 Capitalul social rămâne neschimbat de 200 lei
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de  numerar, împărțit în 20 părți sociale în valoare de 10 lei
servicii nr. 10137/ 17.03.2009, din care un exemplar      fiecare și este structurat astfel:
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de        Ilas Marius - 200 lei - 20 părți sociale
asistență din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului    Art. 4 Participarea asociatului unic la beneficii și
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.      pierderi este de 100%.
                                  Art. 5 Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al
  (79/1.033.262)
                                S.C. PRINTGAL S.R.L. rămân neschimbate.
                                  (81/1.033.264)
         Societatea Comercială
         DISTRO COM - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                         PRINTGAL - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                           NOTIFICARE
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
DISTRO COM S.R.L., cu sediul în SAT TOFLEA,           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
COMUNA BRĂHĂȘEȘTI, județ Galați, nr. 176A,           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
înregistrată sub nr. J17/1337/2008, cod unic de         PRINTGAL S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,
înregistrare 24157607, care a fost înregistrat sub       județ Galați, B-dul SIDERURGIȘTILOR, nr. 35,
nr. 13200, din 31.03.2009.                   bloc SD3B, ap. 15, înregistrată sub nr. J17/1701/2007,
  (80/1.033.263)                       cod unic de înregistrare 22510949, care a fost înregistrat
                                sub nr. 13205, din 31.03.2009.
                                  (82/1.033.265)
         Societatea Comercială
         PRINTGAL - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
  ACT ADIȚIONAL ÎNCHEIAT ASTĂZI 25.03.2009                   ROCOCRIED - S.R.L.

    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII                      ACT ADIȚIONAL
         PRINTGAL S.R.L.
  Subscrisa S.C. PRINTGAL S.R.L. cu sediul în Galați,           ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.03.2009
str. Siderurgiștilor, nr. 35, bl. SD3B, ap. 15 înmatriculată
                                LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. ROCOCRIED S.R.L.
la Oficiul Registrului Comerțului Galați sub
nr. J17/1701/2007, reprezentata prin Ilas Marius născut       Eu, ROTARU CORNEL, născut la data de 10.11.1978,
la data de 04.05.1980, în localitatea Galați, domiciliat în   în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal
Galați, Str. Siderurgiștilor, nr. 35, Bl. SD3B, Sc. 1, Et. 3,  1781110170358, domiciliat în Galați, STR. SLĂNIC, nr. 3,
Ap. 15, posesor al CI seria GL, nr. 356619, eliberată de    BL. 5B, SC. 5, AP. 94, asociat unic al societății comerciale
Poliția Galați, CNP 1800504170032, de cetățenie român      ROCOCRIED S.R.L. cu sediul în Galați,
și HAMITCHI ANATOLIE LUCIAN cu domiciliul în Galați,      STR. GHEORGHE DOJA, nr. 5, BL. 7A, AP. 14 și
str. Ghe. Doja, nr. 7, Bl. 6A, ap. 46, posesor al CI. seria   înregistrată    la Registrul   Comerțului    sub
GL, nr. 560409 eliberată de Poliția Galați,           nr. J17/1908/2007, am hotărât:
CNP-1830217245023, cetățean român în calitate de          Art. 1 Societatea își schimbă domeniul și activitatea
asociați, în baza Hotărârii Adunării Generale și a       principală: Domeniul principal de activitate: 493 - Alte
contractului de cesiune de părți sociale, actul constitutiv   transporturi terestre de călători Activitatea principală
al S.C. PRINTGAL S.R.L. se modifică astfel:           este: 4932 - Transporturi cu taxiuri.
  Art. 1 Se modifică forma de organizare a            Art. 2 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
S.C. PRINTGAL S.R.L. din societate cu răspundere        valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
limitată cu doi asociați în societate cu răspundere limitată  modificările la zi.
cu asociat unic.                          Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  Art. 2 Hamitchi Anatolie Lucian, se retrage din       constitutiv al S.C. ROCOCRIED S.R.L. Prezentul înscris
societate începând cu data de 25.03.2009 și căruia i s-a    a fost redactat la Oficiul Registrului Comerțului de pe
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                23

lângă Tribunalul Galați, astăzi 30.03.2009, în            48. Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru
2 exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     măsură, verificare, control, navigație - cod 2651;
potrivit cererii de servicii nr. 1472/ 30.03.2009, din care     49. Producția altor componente electrice n.c.a. - cod
un exemplar pentru părți și un exemplar pentru          2790;
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului           50. Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine -
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.       cod 3101;
                                   51. Repararea articolelor fabricate din metal - cod
  (83/1.033.266)
                                 3311;
                                   52. Repararea mașinilor - cod 3312;
         Societatea Comercială               53. Repararea echipamentelor electronice și optice -
          ROCOCRIED - S.R.L.               cod 3313;
                                   54. Repararea altor echipamente - cod 3319;
            NOTIFICARE                  55. Transportul energiei electrice - cod 3512;
                                   56. Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte -
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 cod 3522;
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                   57. Comercializarea combustibililor gazoși prin
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 conducte - cod 3523;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   58. Lucrări de ipsoserie - cod 4331;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      59. Lucrări de tâmplărie și dulgherie - cod 4332;
ROCOCRIED S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,          60. Lucrări de pardosire și placare a pereților - cod
județ Galați, Str. GHEORGHE DOJA, nr. 5, bloc 7A,         4333;
ap. 14, înregistrată sub nr. J17/1908/2007, cod unic de       61. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
înregistrare 22671864, care a fost înregistrat sub        geamuri - cod 4334;
nr. 13227, din 31.03.2009.                      62. Alte lucrări de finisare - cod 4339;
  (84/1.033.267)                          63. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
                                 construcții - cod 4391;
                                   64. întreținerea și repararea autovehiculelor - cod
        Societatea Comercială               4520;
     ELECTROCENTRALE GALATI - S.A.               65. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru
                                 autovehicule - cod 4532;
           ACT ADIȚIONAL                 66. Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,
                                 animale vii, materii prime textile și cu semifabricate - cod
          LA STATUTUL
                                 4611;
    S.C. ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A.
                                   67. Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri,
  În temeiul Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a    metale și produse chimice pentru industrie - cod 4613;
S.C. Electrocentrale Galați S.A., nr. 1/ 21.01.2009, care      68. Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
aprobă modificarea art. 3 (cu introducerea alin. 31); art. 6   industriale, nave și avioane - cod 4614;
(CAP. 2 cu introducerea pct. 39 - 76); art. 7 alin. (2);       69. Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
  Art. 3¹ S.C. Electrocentrale Galați are organizat în     menaj și fierărie - cod 4615;
componența sa un sediu secundar cu statut de sucursală        70. Intermedieri în comerțul cu produse diverse - cod
fără personalitate juridică. Denumirea Sucursalei este:      4619;
Sucursala TERMOSERV Galați, cu sediul în municipiul         71. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
Galați, Șos. Smârdan, nr. 3, Județul Galați.           materialelor de construcții și a echipamentelor sanitare -
  Art. 6 pct.                          cod 4673;
  39. Repararea echipamentelor electrice - cod 3314;        72. Comerț cu ridicata nespecializat - cod 4690;
  40. Acvacultura în ape dulci - cod 0322;             73. Transporturi cu taxiuri - cod 4932;
  41. Activități de servicii anexe extracției petrolului brut   74. Activități de arhitectură - cod 7111;
și gazelor naturale, exclusiv prospecțiunile - cod 0910;       75. Activități generale de curățenie a clădirilor - cod
  42. Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie     8121;
pentru construcții - cod 1623;                    76. Activități combinate de secretariat - cod 8211;
  43. Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea        Art. 7 alin. (2) Capitalul social al Electrocentrale este
articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale    de 123.450.550,00 RON fiind împărțit în 12.345.055
împletite - cod 1629;                       acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de
  44. Fabricarea altor produse din cauciuc - cod 2219;     10,00 RON.
  45. Prelucrarea și fasonarea sticlei plate - cod 2312;
                                   Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  46. Fabricarea de construcții metalice și părți
                                 constitutiv al S.C. Electrocentrale Galați S.A.
componente ale structurilor metalice - cod 2511;
  47. Tratarea și acoperirea metalelor - cod 2561;         (85/1.033.268)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
       Societatea Comercială                Art. 5 Atribuțiile adunării generale a asociaților vor fi
     ELECTROCENTRALE GALATI - S.A.             preluate de asociatul unic. Se eliberează din funcția de
                                administrator ABUTNĂRIȚEI NICUȘOR.
            NOTIFICARE                 Art. 6 Societatea își deschide un punct de lucru în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    com. MATCA, nr. 51, JUD. GALAȚI, unde se vor
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    desfășura activități conform actului constitutiv.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Art. 7 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   modificările la zi.
ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A., cu sediul în             Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
MUNICIPIUL GALAȚI, județ Galați, Șos. SMARDAN,         constitutiv ale societății POMATEX S.R.L.
nr. 3, înregistrată sub nr. J17/27/2004, cod unic de        Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial
înregistrare 16044852, care a fost înregistrat sub       Tecuci al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
nr. 13249, din 31.03.2009.                   Tribunalul Galați, astăzi 18.03.2009, în 2 exemplare, la
                                cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
  (86/1.033.269)                       servicii nr. 10138/ 18.03.2009, din care un exemplar
                                pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
         Societatea Comercială             asistență din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului
          POMATEX - S.R.L.               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
                                  (87/1.033.270)
           ACT ADIȚIONAL

       ÎNCHEIAT ASTĂZI 18.03.2009                     Societatea Comercială
                                          POMATEX - S.R.L.
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
        S.C. POMATEX S.R.L.                           NOTIFICARE
  Noi: - POHRIB DĂNUȚ, domiciliat în BOLINTIN -         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
VALE, JUD. GIURGIU                       Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  - ABUTNĂRIȚEI NICUȘOR, domiciliat în            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
com. MATCA, JUD. GALAȚI asociați ai societății         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
comerciale POMATEX S.R.L., cu sediul în SAT. MATCA,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
com. MATCA, nr. 2226, JUD. GALAȚI, și înmatriculată la     POMATEX S.R.L., cu sediul în SAT MATCA, COMUNA
Registrul Comerțului cu nr. J17/1911/1995, am hotărât      MATCA, județ Galați, nr. 2226, înregistrată sub
modificarea actului constitutiv astfel:             nr. J17/1911/1995, cod unic de înregistrare 7977194,
  Art. 1 Eu, ABUTNĂRIȚEI NICUȘOR, declar că m-am       care a fost înregistrat sub nr. 13281, din 31.03.2009.
retras din societate începând cu data de 18.03.2009.
                                  (88/1.033.271)
Am primit echivalentul capitalului social în sumă de 100
lei de la asociatul POHRIB DĂNUȚ, căruia i-am cesionat
părțile mele sociale, conform contractului de cesiune, în            Societatea Comercială
acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și înțeleg         CRIDEN CONSTRUCT - S.R.L.
să nu mai am niciun fel de pretenții față de POHRIB
DĂNUȚ și de societate indiferent de situațiile ce se vor ivi.            ACT ADIȚIONAL
  Art. 2 Eu, POHRIB DĂNUȚ, declar că sunt de acord cu
retragerea din societate a asociatului ABUTNĂRIȚEI              ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.03.2009
NICUȘOR, căruia i-am restituit echivalentul capitalului
social în sumă de 100 lei.                       LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă          CRIDEN CONSTRUCT S.R.L.
societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în     Privind: transformarea S.C. CRIDEN CONSTRUCT
această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.    S.R.L. din societatea cu unic asociat în societate cu mai
  Art. 3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv    mulți asociați.
200 lei, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei fiecare.    Eu, ARAMA IULIAN-NICUSOR, domiciliat în GALAȚI,
  Aportul asociatului unic la capitalul social:        STR. CARDAS AGRICOLA, nr. 35, asociat unic al
  POHRIB DĂNUȚ - 200 lei 20 părți sociale           societății CRIDEN CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în
  Art. 4 Societatea va funcționa cu asociat unic, în baza   GALAȚI, STR. CARDAS AGRICOLA, nr. 35, BIROUL
statutului, conform art. 14, alin. (1) și art. 229, din Legea  nr. 1, PARTER și înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările    numărul J17/264/2009 am hotărât modificarea formei de
ulterioare.                           organizare a S.C. CRIDEN CONSTRUCT S.R.L. din
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                25

societate cu răspundere limitată cu asociat unic în               Societatea Comercială
societate cu răspundere limitată cu mai mulți asociați            CRIDEN CONSTRUCT - S.R.L.
prin:
  Art. 1 Începând cu data: 31.03.2009, în societatea                 NOTIFICARE
CRIDEN CONSTRUCT S.R.L. adera ca asociat MIRICA           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
VIOREL, născut la data: 20.11.1979, în Brăila, jud. Brăila,   Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
domiciliat în BRĂILA, STR. SIMION BARNUTIU, nr. 1,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
BL. A3, SC. 1, ET. 3, AP. 32, JUD. BRĂILA, de cetățenie     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
român, CNP 1791120090060.                    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  MIRICA VIOREL, primește prin cesiune 12 părți        CRIDEN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
sociale în valoare de 120 lei conform contractului de      GALAȚI, județ Galați, Str. CARDAS AGRICOLA, nr. 35,
cesiune.                             etaj part., ap. biroul 1, înregistrată sub nr. J17/264/2009,
  MIRICA VIOREL, va avea aceleași drepturi, obligații,     cod unic de înregistrare 25198460, care a fost înregistrat
ca și ceilalți asociați.                     sub nr. 13286, din 31.03.2009.
  Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său
la capitalul social creanțele active și pasive ale societății.    (90/1.033.273)
  Art. 2 Începând cu data: 31.03.2009, în societatea
CRIDEN CONSTRUCT S.R.L. aderă ca asociat IGNAT                  Societatea Comercială
VERONICA-DANIELA, născut la data: 03.06.1976, în                  NOOR S S T - S.R.L.
Tg. Bujor, jud. Galați, domiciliat în GALAȚI, STR. CLUJ,
nr. 14, BL. C5C, SC. 2, ET. 3, AP. 32, de cetățenie român,              ACT ADIȚIONAL
CNP 2760603174908
  IGNAT VERONICA-DANIELA, primește prin cesiune               ÎNCHEIAT ASTĂZI 19.03.2009
8 părți sociale în valoare de 80 lei conform contractului de
cesiune.                             LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. NOOR S S T S.R.L.
  IGNAT VERONICA-DANIELA, va avea aceleași            Noi:
drepturi, obligații, ca și ceilalți asociați. Asociatul nou     - STRATULAT LUCIAN-DANIEL, domiciliat în Galați,
intrat preia proporțional cu aportul său la capitalul social   STR. BRĂILEI, nr. 58, BL. BR2, SC. 3, AP. 108, născut la
creanțele active și pasive ale societății.
                                 data de 11.01.1970, în mun. Galați, jud. Galați, cod
  Art. 3 Eu, ARAMA IULIAN - NICUSOR, declar că
                                 numeric personal 1700111170311,
m-am retras din societate începând cu data 31.03.2009.
                                  - STRATULAT LULU, domiciliat în Galați,
Am primit echivalentul capitalului social în suma de 200
                                 STR. REGIMENT 11 SIRET, nr. 27, BL. E7, AP. 9, născut
lei de la asociatul MIRICA VIOREL 120 lei și de la IGNAT
                                 la data de 08.06.1962, în mun. Bârlad, jud. Vaslui, cod
VERONICA-DANIELA 80 lei, cărora le-am cesionat
                                 numeric personal 1620608170356, asociați ai
părțile mele social. În acest fel m-am desocotit definitiv cu
                                 S.C. NOOR S S T S.R.L., cu sediul în Galați, STR.
societatea.
                                 BRĂILEI, nr. 58, BL. BR2, SC. 3, AP. 108, și înmatriculată
  Art. 4 Capitalul social al societății rămâne neschimbat
                                 la Registrul Comerțului sub nr. J17/2923/1993, am
respectiv 200 lei numerar, divizat în 20 părți sociale egale
                                 hotărât modificarea actului constitutiv astfel:
a 10 lei fiecare.
                                  Art. 1 Eu, STRATULAT LULU, declar că m-am retras
  Participarea asociaților la constituirea capitalului
                                 din societate începând cu data de 19.03.2009.
social este următoarea:
                                 Am primit echivalentul capitalului social în sumă de
  - MIRICA VIOREL 120 lei
                                 1.420 lei de la asociatul STRATULAT LUCIAN-DANIEL,
  12 părți sociale
                                 căruia i-am cesionat părțile mele sociale, conform
  - IGNAT VERONICA-DANIELA 80 lei
                                 contractului de cesiune.
  8 părți sociale
                                  În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și
  Art. 5 Participarea asociaților la beneficii și pierderi
                                 înțeleg să nu mai am niciun fel de pretenții față de
este direct proporțională cu aportul la constituirea
                                 STRATULAT LUCIAN-DANIEL și de societate indiferent
capitalului social.
                                 de situațiile ce se vor ivi.
  Art. 6 Se eliberează din funcția de administrator
                                  Art. 2 Eu, STRATULAT LUCIAN-DANIEL, declar că
ARAMA IULIAN - NICUSOR și se numesc în funcția de
                                 sunt de acord cu retragerea din societate a asociatului
administrator MIRICA VIOREL.
                                 STRATULAT LULU, căruia i-am restituit toate drepturile
  Art. 7 Se anulează vechiul act constitutiv al societății
                                 ce i se cuvin, respectiv echivalentul capitalului social în
și se întocmește un nou act constitutiv.
                                 sumă de 1.420 lei.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actele
                                  Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă
constitutive ale societății.
                                 societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în
  (89/1.033.272)                        această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
  Art. 3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv     1760326173179, asociat unic al S.C. CISOLB S.R.L., cu
5.290 lei, divizat în 529 părți sociale egale a 10 lei fiecare,  sediul în MUN. TECUCI, STR. ECATERINA
din care 5.280,39 lei c/v bunuri.                 TEODOROIU, nr. 3, BL. M1, AP. 9, JUD. GALAȚI și
  Aportul asociatului unic la capitalul social:         înmatriculată    la  Registrul   Comerțului    cu
  STRATULAT LUCIAN-DANIEL - 5.290 lei, din care         nr. J17/174/2003, am hotărât:
5.280,39 lei c/v bunuri.                       Art. 1 Începând cu data de 31.03.2009, în societatea
  529 părți sociale                       CISOLB S.R.L. aderă ca asociat HOTNOGU TUDORIȚA,
  Art. 4 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în   născută la data de 11.03.1951, în com. Bălășești, jud.
conformitate cu prevederile articolul 14 alineat (1) și      Galați, cod numeric personal 2510311170332,
articolul 229 din Legea numărul 31/1990 republicată, cu      domiciliată în Galați, STR. IONEL FERNIC, nr. 1, BL. Y6,
modificările și completările ulterioare.             AP. 14, de cetățenie română.
  Art. 5 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân       HOTNOGU TUDORIȚA, primește prin cesiune de la
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate      MANEA CIPRIAN 20 părți sociale în valoare de 200 lei
modificările la zi.                        conform contractului de cesiune.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul      Eu, HOTNOGU TUDORIȚA, înțeleg să continui
constitutiv al S.C. NOOR S S T S.R.L.               activitatea prin preluarea activului și pasivului societății.
  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului     Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi         societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în
19.03.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea     această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
solicitantului,    potrivit  cererii   de   servicii    Art. 2 Eu, MANEA CIPRIAN, declar că m-am retras din
numărul 1315/ 19.03.2009, din care un exemplar pentru       societate începând cu data de 31.03.2009. Am primit
părți și un exemplar pentru compartimentul de asistență      echivalentul capitalului social în sumă de 200 lei de la
din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă      asociata HOTNOGU TUDORIȚA, căreia i-am cesionat
Tribunalul Galați.                        părțile mele sociale.
  (91/1.033.274)                          În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și
                                 înțeleg să nu mai am niciun fel de pretenții față de
                                 HOTNOGU TUDORIȚA și de societate indiferent de
         Societatea Comercială
                                 situațiile ce se vor ivi.
          NOOR S S T - S.R.L.
                                   Art. 3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
            NOTIFICARE                 200 lei numerar, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei
                                 fiecare.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Aportul asociatului unic la capitalul social:
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,       HOTNOGU TUDORIȚA - 200 lei
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           20 părți sociale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Art. 4 MANEA CIPRIAN, se eliberează din funcția de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    administrator și se alege în funcția de administrator pe o
NOOR S S T S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,        perioadă de 99 ani HOTNOGU TUDORIȚA.
județ Galați, Str. BRĂILEI, nr. 52, bloc BR2, scara 3,        Art. 5 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
ap. 108, înregistrată sub nr. J17/2923/1993, cod unic de     conformitate cu prevederile articolului 14 aliniatul (1) și
înregistrare 4931435, care a fost înregistrat sub         articolul 229, din Legea numărul 31/1990, republicată, cu
nr. 13401, din 01.04.2009.                    modificările și completările ulterioare.
  (92/1.033.275)                          Art. 6 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
                                 valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
                                 modificările la zi.
         Societatea Comercială
                                   Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
           CISOLB - S.R.L.
                                 constitutiv al societății CISOLB S.R.L..
           ACT ADIȚIONAL                  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi
       ÎNCHEIAT ASTĂZI 31.03.2009             31.03.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea
                                 solicitantului,    potrivit  cererii   de   servicii
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. CISOLB S.R.L.           numărul 1494/31.03.2009, din care un exemplar pentru
                                 părți și un exemplar pentru compartimentul de asistență
 Eu, MANEA CIPRIAN, domiciliat în MUN. TECUCI,
                                 din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
STR. ECATERINA TEODOROIU, nr. 3, BL. M1, AP. 9,
                                 Tribunalul Galați.
JUD. GALAȚI, născut la data de 26.03.1976, în
mun. Tecuci, jud. Galați, cod numeric personal            (93/1.033.276)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009                27

         Societatea Comercială                Art. 6 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
          CISOLB - S.R.L.               210 lei, divizat în 2 părți sociale egale a 105 lei fiecare.
                                   Art. 7 Structura capitalului social și participarea la
            NOTIFICARE                beneficii și pierderi este următoarea:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      LUPU VASILICA, 2 părți sociale x 105 lei = 210 lei cota
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    de participare la beneficii și pierderi este de 100%
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Art. 8. Se anulează vechiul act constitutiv al societății
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   și se întocmește un nou act constitutiv.
                                   Prezentul act adițional, încheiat în 6 (șase)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 exemplare, face parte integrantă din actul constitutiv al
CISOLB S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL TECUCI, județ
                                 societății.
Galați, Str. ECATERTNA TEODOROIU, nr. 3, bloc M1,
                                   Redactat și tehnoeditat de parte.
ap. 9, înregistrată sub nr. J17/174/2003, cod unic de
                                   30.03.2009
înregistrare 15187951, care a fost înregistrat sub
nr. 13411, din 01.04.2009.                      (95/1.033.278)
  (94/1.033.277)
                                        Societatea Comercială
                                      GENEL PROD COM IMPEX - S.R.L.
       Societatea Comercială
     GENEL PROD COM IMPEX - S.R.L.                         NOTIFICARE
           ACT ADIȚIONAL                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    S.C. GENEL PROD COM IMPEX S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Asociații:
                                 GENEL PROD COM IMPEX S.R.L., cu sediul în
  LUPU GELU născut în com. Matca, Jud. Galați, la
                                 MUNICIPIUL TECUCI, județ Galați, Str. CĂPITAN VLAD,
data de 14.06.1956, domiciliat în Tecuci, str. Căpitan
                                 nr. 7, înregistrată sub nr. J17/449/1994, cod unic de
Vlad, nr. 7, jud. Galați identificat cu CI. seria GL,
                                 înregistrare 5251542, care a fost înregistrat sub
nr. 189566, eliberat de Poliția Mun. Tecuci, la data de
                                 nr. 13418, din 01.04.2009.
07.02.2002, C.N.P. 1560614173176, cetățean român
  LUPU VASILICA, născută în com. Matca, Jud. Galați,        (96/1.033.279)
la data de 12.04.1962, domiciliat în Tecuci, str. Căpitan
Vlad, nr. 7, jud. Galați. identificată cu CI. seria GL,              Societatea Comercială
nr. 101330, eliberată de Mun. Tecuci, la data de                  RACMAR - S.R.L.
14.06.2000, CNP 2620412173179, cetățean român
  În calitate de asociați ai S.C. GENEL PROD COM                  ACT ADIȚIONAL
IMPEX S.R.L., de comun acord prin prezentul act
adițional am hotărât următoarele:                       ÎNCHEIAT ASTĂZI 30.03.2009
  Art. 1. Potrivit Contractului de Cesiune părți sociale nr.
1 încheiat în data de 30.03.2009, LUPU GELU, asociat în      LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. RACMAR S.R.L.
cadrul S.C. GENEL PROD COM IMPEX S.R.L.               Noi:
cesionează d-nei LUPU VASILICA, un număr de o parte         - ȘTEFAN DESPINA, născută la data de 19.07.1950,
sociala x 105 lei = 105 lei reprezentând 50% din cota de     în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal
capital pe care aceștia o dețin în societate.          2500719170391, domiciliată în Galați, STR. NAE
  Art. 2 LUPU VASILICA, primește prin cesiune,         LEONARD, nr. 45, BL. Z6A, AP. 19,
conform contractului de cesiune de la LUPU GELU, o          - CĂMÂRZAN MARINICA, născută la data de
parte socială în valoare de 105 lei,               09.08.1970, în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric
  Art. 3 Eu LUPU GELU, declar ca m-am retras din        personal 2700809170382, domiciliată în Galați,
societate, ca asociat, începând cu data prezentului act     STR. IONEL FERNIC, nr. 2, BL. N16, SC. 3, AP. 56,
adițional și nu mai am niciun fel de pretenții față de LUPU     asociați ai S.C. RACMAR S.R.L. cu sediul în Galați,
VASILICA, căruia i-am cesionat partea mea socială.        STR. BRĂILEI, nr. 163, BL. A4, AP. 106 și înregistrată la
  Art. 4.Eu, LUPU VASILICA, înțeleg să continui        Registrul Comerțului sub numărul J17/880/2005, am
activitatea societății.                     hotărât:
  Art. 5 Se eliberează din funcția de administrator d-nul     Art. 1 Se anulează vechiul act constitutiv al societății
LUPU GELU.                            și se întocmește un nou act constitutiv.
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    Art. 4 COTEȚ NINA, nu mai deține calitatea de asociat
constitutiv al S.C. RACMAR S.R.L.                unic la o alta societate cu răspundere limitată.
  Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului
                                  (99/1.033.282)
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi
30.03.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea
solicitantului,   potrivit  cererii   de   servicii           Societatea Comercială
nr. 1475/ 30.03.2009, din care un exemplar pentru părți și            NAF NAF 2006 - S.R.L.
un exemplar pentru compartimentul de asistență din
cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă                  NOTIFICARE
Tribunalul Galați.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (97/1.033.280)                       Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială
          RACMAR - S.R.L.               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                NAF NAF 2006 S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
            NOTIFICARE                GALAȚI, județ Galați, Str. POȘTA VECHE, nr. 60,
                                înregistrată sub nr. J17/1747/2006, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    înregistrare 19150068, care a fost înregistrat sub
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    nr. 13504, din 01.04.2009.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (100/1.033.283)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
RACMAR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,                  Societatea Comercială
județ Galați, Str. BRĂILEI, nr. 163, bloc A4, scara 1,              WEST-PORT - S.R.L.
ap. 106, înregistrată sub nr. J17/880/2005, cod unic de
înregistrare 17512358, care a fost înregistrat sub                  ACT ADIȚIONAL
nr. 13484, din 01.04.2009.
  (98/1.033.281)                              ÎNCHEIAT ASTĂZI 27.03.2009

                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
         Societatea Comercială                  COMERCIALE WEST-PORT S.R.L.
         NAF NAF 2006 - S.R.L.
                                  Noi:
           ACT ADIȚIONAL                 IONESCU CRISTIAN, domiciliat în Galați,
                                str. DOMNEASCA, nr. 16, bl. N6, ap. 46,
    LA ACTUL CONSTITUTIV DE SOCIETATE              IONESCU MARIANA, domiciliat în Galați,
         NAF NAF 2006 S.R.L.              str. PASAJUL BERZEI, nr. 3,
      J17/1747/2006, C.U.I. 19150068             membrii societății comerciale WEST-PORT S.R.L., cu
         NR. 02/ 31.03.2009              sediul în Galați, str. DOMNEASCA, nr. 15, bl. D, PARTER
  Noi, Cotet Nina și Barca Ștefan, asociați ai societății   și înmatriculată la Registrul Comerțului cu
NAF NAF 2006 S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului    nr. J17/418/1992, am hotărât modificarea actelor
Comerțului sub nr. J17/1747/2006, CUI 19150068, am       constitutive astfel:
hotărât modificarea Actului constitutiv al societății astfel:    Art. 1. Se suplimentează obiectul de activitate cu:
  Art. 1 Se retrage din societate începând cu data        5520 - Facilitați de cazare pentru vacante și perioade
prezentului act adițional, BÂRCĂ ȘTEFAN, domiciliat în     de scurta durata;
Galați, str. Posta Veche, nr. 60, identificat cu CI seria GL,    5590 - Alte servicii de cazare;
nr. 362555, care cesionează 10 părți sociale în valoare       5621 - Activități de alimentație (catering) pentru
de 100 lei RON asociatei sale COTEȚ NINA, căreia i-a      evenimente;
restituit echivalentul acestora, respectiv suma totală de      5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.;
100 lei nemaiavând alte pretenții de la societate.         8292 - Activități de ambalare;
  Art. 2 Ca urmare a cesiunii, încetează calitatea de       5210 - Depozitari;
administrator a d-lui BARCA ȘTEFAN, societatea           5224 - Manipulări.
funcționând cu administrator unic în persoana d-nei         Art. 2. IONESCU MARIANA, primește 10 părți sociale
COTEȚ NINA.                           respectiv 100 lei de la IONESCU CRISTIAN, conform
  Art. 3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv    contractului de cesiune.
200 lei RON fiind împărțit în 20 părți sociale a câte 10 lei    Art. 3. Se anulează vechiul act constitutiv al societății
RON fiecare fiind deținut de COTEȚ NINA.            și se întocmește un nou act constitutiv.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009               29

 Prezentul act adițional încheiat astăzi 27.03.2009, sub   Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
semnătură privată, dobândește dată certă prin         completările ulterioare, urmează a admite cererea.
depunerea la Oficiul Registrului Comerțului Galați.        PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII
                               DISPUNE
  (101/1.033.284)                        Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
                               înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei OMIA
                               S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate.
        Societatea Comercială               Motivul radierii este lichidare.
         WEST-PORT - S.R.L.                Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
                               Oficial al României, Partea a IV-a.
           NOTIFICARE                 Executorie.
                                 Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   și completările ulterioare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Pronunțată, în ședință, publică, astăzi 02 APR.2009
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 (103/1.033.286)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
WEST-PORT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,
județ Galați, Str. DOMNEASCA, nr. 15, bloc D,                 Societatea Comercială
ap. PARTER, înregistrată sub nr. J17/418/1992, cod unic             CRISANDA - S.R.L.
de înregistrare 1639844, care a fost înregistrat sub
nr. 13536, din 01.04.2009.                             ACT ADIȚIONAL
  (102/1.033.285)                            ÎNCHEIAT ASTĂZI 01.04.2009

        Societatea Comercială                LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
          OMIA - S.R.L.                      S.C. CRISANDA S.R.L.
                                 Eu, ANTONOVICI VALENTIN, domiciliat în Galați,
            ROMÂNIA                STR. GHEORGHE DOJA, nr. 1, BL. 9 A, SC. 3, ET. 3,
                               AP. 53, născut la data 17.09.1963, în LOC. SCUTELNICI,
         TRIBUNALUL GALAȚI              JUD. BUZĂU, CNP 1630917170331, asociat unic al
        DOSAR NR: 13556/ 2009             societății comerciale CRISANDA S.R.L., cu sediul în
                               Galați. STR. GHEORGHE DOJA, nr. 1, BL. 9 A, SC. 3,
         ÎNCHEIEREA NR. 3247
                               ET. 3, AP. 53 și înmatriculată la Registrul Comerțului cu
     PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ            nr. J17/3106/1993, am hotărât:
      DIN DATA DE 02 APR. 2009               Art. 1 Începând cu data de 01.04.2009, în societatea
                               CRISANDA S.R.L. aderă ca asociat BURUIANĂ DORIN,
  Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de  născut la data de 27.09.1967, în com. PECHEA,
pe lângă Tribunalul Galați - MARCU ALIS GABRIELA.
                               JUD. GALAȚI, CNP 1670927170516, domiciliat în Galați,
  Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Galați - LIVIA CHIOSA.          BLD. SIDERURGISTILOR, nr. 5, BL. PS1A, SC. 2, AP. 7,
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de    de cetățenie română.
petenta OMIA S.R.L., cu sediul ales în Galați,          BURUIANĂ DORIN, primește prin cesiune de la
Str. CONSTRUCTORILOR, nr. 24, bloc G4, ap. 8, prin      ANTONOVICI VALENTIN, părți sociale în valoare de
care se solicită înscrierea în registrul comerțului a     100 lei conform contractului de cesiune.
mențiunii privind radierea OMIA S.R.L., cod unic de        Eu, BURUIANĂ DORIN, înțeleg să continui activitatea
înregistrare: 2481687, număr de ordine în registrul      prin preluarea activului și pasivului societății.
comerțului: J17/2642/1992.
  Procedura legal îndeplinită.                 Art. 2 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform    200 lei numerar, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei
art. 242, alin. 2 din Cod Procedură Civilă.          fiecare.
  JUDECĂTORUL DELEGAT                      Aportul asociatului unic la capitalul social:
  Asupra cererii de față:                    BURUIANA DORIN - 100 lei
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub        10 părți sociale
nr. 13556, din 01.04.2009, s-a solicitat, înregistrarea în    ANTONOVICI VALENTIN- 100 lei
registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea      10 părți sociale
OMIA S.R.L.
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile       Art. 3 Se alege în funcția de administrator pe o
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza   perioadă de 99 ani BURUIANĂ DORIN.
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite    Art. 4 Se anulează vechiul act constitutiv al societății
cerințele legale, în conformitate cu prevederile       și se întocmește un nou act constitutiv.
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul     Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă
constitutiv al societății CRISANDA S.R.L.           societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în
                                această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
  (104/1.033.287)                        Art. 3 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
                                200 lei, divizat în 20 părți sociale egale a 10 lei fiecare.
                                  Aportul asociatului unic la capitalul social:
         Societatea Comercială               CONSTANTIN MARIANA - 200 lei
         CRISANDA - S.R.L.                20 părți sociale
                                  Art. 4 Se eliberează din funcția de administrator
           NOTIFICARE                CONSTANTIN GHEORGHE și se alege în funcția de
                                administrator pe o perioadă de 99 ani CONSTANTIN
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   MARIANA.
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     Art. 5 Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        conformitate cu prevederile articolul 4 alineat (1) și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  articolul 229 din Legea numărul 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   modificările și completările ulterioare.
                                  Art. 6 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
CRISANDA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL GALAȚI,        valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
județ Galați, Str. GHEORGHE DOJA, nr. 1, bloc 9A,       modificările la zi.
scara 3, ap. 53, înregistrată sub nr. J17/3106/1993, cod      Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
unic de înregistrare 5012006, care a fost înregistrat sub   constitutiv al S.C. MARCON BEER S.R.L.
nr. 13557, din 01.04.2009.                     Prezentul înscris a fost redactat la Oficiul Registrului
                                Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, astăzi
  (105/1.033.288)                      01.04.2009, în 2 exemplare, la cererea și pe răspunderea
                                solicitantului, potrivit cererii de servicii numărul
                                1503/ 01.04.2009, din care un exemplar pentru părți și un
        Societatea Comercială             exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
        MARCON BEER - S.R.L.              Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Galați.
           ACT ADIȚIONAL
                                  (106/1.033.289)
       ÎNCHEIAT ASTĂZI 01.04.2009
                                        Societatea Comercială
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL                     MARCON BEER - S.R.L.
       S.C. MARCON BEER S.R.L.
  Noi:                                       NOTIFICARE
  - CONSTANTIN MARIANA, domiciliată în Galați,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
STR. NICOLAE DELEANU, nr. 22, născută la data de        Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
03.01.1968, în sat Benești, com. Stănișești, jud. Bacău,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cod numeric personal 2680103040017,
  - CONSTANTIN GHEORGHE, domiciliat în Galați,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
STR. NICOLAE DELEANU, nr. 22, născut la data de        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
28.12.1966, în Adjud, jud. Vrancea, cod numeric personal    MARCON BEER S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
1661228040069,                         GALAȚI, județ Galați, Str. NICOLAE DELEANU, nr. 22,
  asociați ai S.C. MARCON BEER S.R.L., cu sediul în     înregistrată sub nr. J17/2084/2008, cod unic de
Galați, STR. NICOLAE DELEANU, nr. 22, și înmatriculată     înregistrare 24709183, care a fost înregistrat sub
la Registrul Comerțului sub nr. J17/2084/2008, am       nr. 13580, din 01.04.2009.
hotărât modificarea actului constitutiv astfel:
  Art. 1 Eu, CONSTANTIN GHEORGHE, declar că           (107/1.033.290)
m-am retras din societate începând cu data de
01.04.2009. Am primit echivalentul capitalului social în
sumă de 100 lei de la asociata CONSTANTIN MARIANA,               Societatea Comercială
căreia i-am cesionat părțile mele sociale, conform               PHARMAKON - S.R.L.
contractului de cesiune.
  În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea și             ACT ADIȚIONAL
înțeleg să nu mai am niciun fel de pretenții față de
CONSTANTIN MARIANA și de societate indiferent de               LA ACTUL CONSTITUTIV AL
situațiile ce se vor ivi.                           S.C. PHARMAKON S.R.L.
  Art. 2 Eu, CONSTANTIN MARIANA, declar că sunt de
acord cu retragerea din societate a asociatului          Noi, asociații S.C. PHARMAKON S.R.L., cu sediul în
CONSTANTIN GHEORGHE, căruia i-am restituit toate        GALAȚI, STR. FEROVIARILOR, nr. 2, BL. C1, SC. 1,
drepturile ce i se cuvin, respectiv echivalentul capitalului  PARTER, TRONSON 2, CARTIER MICRO 13 B,
social în sumă de 100 lei.                   înregistrată la ORC Galați sub nr. J17/217/2006,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009               31

  1. S.C. PHARMA PLUS S.R.L., în calitate de asociat,              Societatea Comercială
având număr de ordine în Oficiul Registrului Comerțului              TOPEXIM - S.R.L.
J17/350/2004, CUI 16214540, cu sediul în
LOCALITATEA GALAȚI, STR. GEORGE ENESCU,                         NOTIFICARE
nr. 25, BL. BISTRIȚA 1C, AP. 105, reprezentată de
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
administratori Hudecz Ghoerhiu, Anca Nicoleta și
                                 Vrancea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Hudecz Gheorghiu Adrian am hotărât astfel:
  Art. 1 Înființare punct de lucru al S.C. PHARMAKON      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S. R. L, în LOC. GALAȚI, STR. BRĂILEI, nr. 14, unde       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
societatea va desfășura activități prevăzute în obiectul de   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
activitate al societății.                    TOPEXIM S.R.L., cu sediul în SAT SURAIA, COMUNA
  Art. 2 Prezentul act adițional a fost redactat în 5 (cinci)  SURAIA, județ Vrancea, înregistrată sub
exemplare și face parte integrantă din actele constitutive    nr. J39/285/2003, cod unic de înregistrare 15376772,
ale S.C. PHARMAKON S.R.L. Galați.                care a fost înregistrat sub nr. 14759, din 25.03.2009.
  (108/1.033.291)                         (110/1.033.296)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          TOPEXIM - S.R.L.                        DALIN TALIN - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL                           ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul TOADER PETRICĂ-MIHAI, în calitate
de asociat unic al S.C. TOPEXIM S.R.L. cu sediul în sat        Subsemnata POIANA DANIELA, în calitate de
Suraia, com. Suraia, jud. Vrancea, înregistrată la        asociat unic a S.C. DALIN TALIN S.R.L. cu sediul în sat.
Registrul Comerțului sub nr. J39/285/ 16.04.2003, având     Suraia, com. Suraia, jud. Vrancea, înregistrată la
C.U.I.: 15376772/ 17.04.2003, în temeiul art. 204, al. 1 și   Registrul Comerțului sub nr. J39/691/08.07.2008, având
4 din Legea nr. 31/ 1990, republicată cu modificările și
                                 C.U.I.: 17732590/28.06.2005, în temeiul art. 204, al. 1 și
completările ulterioare și a hotărârii din data de
24.03.2009, am hotărât:                     4 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și
  1/ Modificarea obiectului de activitate prin schimbarea   completările ulterioare și a hotărârii din data de
domeniului și activității principale; revocarea din funcția   18.03.2009, am hotărât:
de administrator a dlui TOADER PETRICĂ-MIHAI și           1/ Modificarea obiectului de activitate prin completare
numirea în această funcție a d-nei NEGREA RODICA-
DANIELA.                             cu noi activități.
  2/ Obiectul de activitate se modifică prin schimbarea      2/ Obiectul de activitate se completează cu noi
domeniului și activității principale, după cum urmează:     activități, cu menținerea domeniului și activității
domeniul principat: 231 Fabricarea sticlei și a articolelor   principale, după cum urmează:
din sticlă activitatea principală: 2312 - Prelucrarea și
                                   4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
fasonarea sticlei plate.
  3/ Art. 14 din actul constitutiv se modifică și va avea     5210 Depozitări;
următorul conținut “Societatea este administrată de dna       5610 Restaurante;
NEGREA RODICA DANIELA, născută la data de              5621 Activități de alimentație (catering) pentru
24.07.1973, în Mărășești, jud. Vrancea, domiciliată în sat.   evenimente;
Suraia, com. Surata, jud. Vrancea, posesoare a CI
seria VN nr. 317574, CNP2730724390683, emisă de           5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
SPCLEP Focșani la data de 14.06.2008, de cetățenie          5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
română, având puteri depline de administrare și           3/ Conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu
reprezentare.”                          modificările și completările ulterioare, se va întocmi un
  4/ Conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu        nou act constitutiv de unic asociat care să reflecte toate
modificările și completările ulterioare, se va întocmi un
nou act constitutiv de unic asociat care să reflecte toate    modificările.
modificările.                            Prezentul înscris a fost redactat astăzi 20.03.2009,
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 24.03.2009,     într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)
într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)     exemplare pentru părți și un exemplar pentru colectivul
exemplare pentru părți și un exemplar pentru colectivul
                                 juridic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
juridic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Vrancea. Înscrisul s-a citit și semnat de    lângă Tribunalul Vrancea. Înscrisul sa citit și semnat de
asociatul unic care a fost de acord cu cele înscrise.      asociatul unic care a fost de acord cu cele înscrise.
  (109/1.033.295)                         (111/1.033.297)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2065/10.IV.2009
          Societatea Comercială                     4/ Subsemnatul GURIȚ0IU ȘTEFAN-GABRIEL,
           DALIN TALIN - S.R.L.                   cesionez părțile sociale menționate mai sus și declar că
                                        am primit contravaloarea acestora și că nu mai am niciun
              NOTIFICARE                     drept și nicio obligație față de societate.
                                          5/ Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           5.000 lei, în numerar, divizat în 500 părți sociale a 10 lei
Vrancea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,           fiecare, aparținând în întregime asociatului unic -
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                GIURGEA ROBERT.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului            6/ Art. 14 din actul constitutiv va avea următorul
                                        conținut: “Societatea este administrată de dl GIURGEA
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           ROBERT, având puteri depline de administrare și
DALIN TALIN S.R.L., cu sediul în SAT SURAIA,                  reprezentare.”
COMUNA SURAIA, județ Vrancea, înregistrată sub                   7/ Se schimbă sediul social din Odobești, str. Cazaclii,
nr. J39/691/2008, cod unic de înregistrare 17732590,              nr. 103, jud. Vrancea, în sat. Jariștea, com. Jariștea,
care a fost înregistrat sub nr. 14848, din 26.03.2009.             jud. Vrancea.
                                          8/ Se radiază din obiectul de activitate următoarele
   (112/1.033.298)                              activități: 2051 și 7810.
                                          9/ Conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu
                                        modificările și completările ulterioare, se va întocmi un
          Societatea Comercială                   nou act constitutiv de unic asociat care să reflecte toate
          ROXY TEXTIL - S.R.L.                    modificările.
                                          Prezentul înscris a fost redactat astăzi 18.03.2009,
            ACT ADIȚIONAL                     într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)
                                        exemplare pentru părți și un exemplar pentru colectivul
  Subsemnații GIURGEA ROBERT și GURIJOIU                   juridic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
ȘTEFAN GABRIEL, în calitate de asociați ai S.C. ROXY              lângă Tribunalul Vrancea. Înscrisul sa citit și semnat de
TEXTIL S.R.L. cu sediul în Odobești, str. Cazaclii, nr. 103,          asociați care au fost de acord cu cele înscrise.
jud. Vrancea, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J39/623/ 19.07.2007, C.U.I.: 22142936/20.07.2007, în               (113/1.033.301)
temeiul art. 204, al. 1 și 4 din Legea nr. 31/1990,
republicată cu modificările și completările ulterioare și a
hotărârii din data de 14.04.2009, am hotărât:                             Societatea Comercială
  1/ Retragerea unui asociat; cesiune de părți sociale;                       ROXY TEXTIL - S.R.L.
revocarea din funcția de administrator a d-lui GURIJOIU
ȘTEFAN GABRIEL și menținerea în această funcție a                              NOTIFICARE
d-lui GIURGEA ROBERT, schimbarea sediului social;
                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
radierea activităților: 2051 și 7810.
  2/ Retragerea din societate a d-lui GURIJOIU                Vrancea notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
ȘTEFAN-GABRIEL, în calitate de asociat, și cesionarea             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
celor 250 părți sociale a 10 lei fiecare, pe care le deține,          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
în sumă totală de 2.500 lei, reprezentând capital social,           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
către dl GIURGEA ROBERT, care acceptă oferta făcută              ROXY TEXTIL S.R.L., cu sediul în SAT JARISTEA,
și se obligă să achite contravaloarea părților sociale             COMUNA JARISTEA, județ Vrancea, nr. 103, înregistrată
primite la data semnării prezentului act.                   sub nr. J39/623/2007, cod unic de înregistrare 22142936,
  3/ Subsemnatul GIURGEA ROBERT, primesc părțile               care a fost înregistrat sub nr. 14976, din 27.03.2009.
sociale cesionate de GURIȚOIU ȘTEFAN-GABRIEL și
declar că am achitat contravaloarea acestor părți sociale.              (114/1.033.302)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|359642|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2065/10.IV.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO