Docstoc

2009_1780

Document Sample
2009_1780 Powered By Docstoc
					                          PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 1780                                           Joi, 26 martie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                HOTĂRĂȘTE
          MAR GA - S.R.L.                  1. Adunarea generală aprobă completarea obiectului
                                 de activitate al societății după cum urmează:
            HOTĂRÂRE                   - se completează obiectul de activitate cu o nouă
                                 activitate, respectiv CAEN 7739 - Activități de închiriere și
  Subsemnații Trăsnea Gabriela și Trăsnea Marin, în
                                 leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;
calitate de asociați ai S.C. MAR GA S.R.L., cu sediul în
                                   Drept urmare, art. 3.2 din Actul constitutiv se modifică
Giurgiu, strada Vlad Tepes, bloc C4, ap. 5, număr de
                                 în consecință.
înregistrare Registrul Comerțului J52/335/1996, cod unic       Această hotărâre este aprobată cu unanimitate de
de înregistrare RO8812070 am hotărât deschiderea unui      voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social
sediu secundar în comuna Frățești, sat Remus,          reprezentat.
județul Giurgiu.                           2. Se aprobă acordarea de deplină împuternicire
  (1/1.004.574)                        D-lui Mincu Nicolae, identificat cu C.I. seria AS,
                                 nr. 384980, emisă de Poliția Pitești la data de 09.11.2004,
                                 CNP 1530415034992 și a Dnei Irina Coleșică, identificată
        Societatea Comercială              cu C.I. seria RR, nr. 318614, eliberată de Secția 11,
        MATRITE DACIA - S.R.L.              București, la data de 05.08.2004, CNP 2740408034998,
                                 pentru ca să acționeze în numele și pentru asociații
            HOTĂRÂRE                 societății redactând și/sau semnând orice document
                                 și/sau instrument juridic necesar, incluzând, fără a se
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             limita la acesta, Actul Adițional de modificare a Actului
     SOCIETĂȚII MATRITE DACIA S.R.L.             constitutiv al societății, Act constitutiv al societății în formă
       DIN DATA DE 13.10.2008               actualizată, care se vor redacta ca urmare și conform
                                 modificărilor aprobate prin rezoluțiile de mai sus.
  În data de 13.10.2008, orele 09:30, toți asociații
                                 împuterniciții vor putea să delege alte persoane pentru
societății MATRITE DACIA S.R.L., reprezentând
                                 îndeplinirea mandatului lor și vor putea să îndeplinească
100% din capitalul social, s-au întrunit în Adunarea
                                 oricare și/sau toate formalitățile cerute de lege și/sau
Generală la sediul S.C. Automobile Dacia din Mioveni,      necesare, în fața Notarului Public, a Registrului
str. Uzinei nr. 1, jud. Argeș, în conformitate cu dispozițiile  Comerțului și/sau a oricărei altei autorități publice sau
art. 191 și următoarele din Legea nr. 31/1990 a         private competente, în scopul îndeplinirii condițiilor legale
societăților comerciale, modificată și ale art. 9 din Actul   privind publicitatea și înregistrarea modificărilor aduse
constitutiv al Societății.                    Actului constitutiv al societății ca urmare și conform
  Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la   modificărilor aprobate prin rezoluțiile de mai sus, precum
punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în       și să plătească și/sau să încaseze orice sume de bani
procesul verbal de ședință,                   legate de aceste operațiuni.
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
  Această hotărâre este aprobată cu unanimitate de                Societatea Comercială
voturi pentru, reprezentând 100% din capitalul social             SIMIRAD PRESTACOM - S.R.L.
reprezentat.
  În conformitate cu cele prezentate mai sus s-a                  HOTĂRÂREA NR. 1
redactat în 3 (trei) exemplare prezenta hotărâre la data
                                    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de 13.10.2008.
                                   Subsemnații OGARU ANDREI CĂTĂLIN și OGARU
  (2/823.242)                          MARIUS RAZVAN, asociați în cadrul S.C. SIMIRAD
                                 PRESTACOM S.R.L., persoană juridică româna, cu
        Societatea Comercială               datele de identificare din antet, astăzi 29.09.2008, în
        MATRITE DACIA - S.R.L.              unanimitate, cu participarea d-lui MINCA FLOREA, viitor
                                 asociat, am hotărât următoarele:
            NOTIFICARE                   1. Cedarea părțiilor sociale deținute de asociații
                                 susmenționați către MINCA FLOREA, cetățean român,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     născut în Oarja, jud. Argeș la 13.11.1961, domiciliat în
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Pitești, Alea Ion Nistor, nr. 2, bl. P5, sc. A, et. 1, ap. 7,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         jud. Argeș, identificat cu CI seria AS, nr. 421009, eliberată
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    la data de 25.07.2005 de SPCLEP Pitești,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    CNP 1611113034989, cesiune care se va face la
MATRITE DACIA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           valoarea nominală.
                                   Ca urmare a cesiunii susmenționate, cedenții se
PITEȘTI, județ Argeș, Str. DEPOZITELOR, nr. 59,
                                 retrag din societate.
înregistrată sub nr. J3/716/1997, cod unic de
                                   Asociatul unic declară că nu mai deține această
înregistrare 9813260, care a fost înregistrat sub nr. 63858    calitate în altă societate comercială cu răspundere
din 15.10.2008.                          limitată organizată în baza legilor române.
  (3/823.243)                            2. Revocarea din funcția de administratori și
                                 descărcarea de gestiune a administratorilor OGARU
                                 ANDREI CĂTĂLIN și OGARU MARIUS RAZVAN și
         Societatea Comercială              numirea în funcția de administrator, pe o perioadă de
        P.S.V. MULTILINE - S.R.L.             10 (zece)ani a lui MINCA FLOREA.
                                   3. Schimbarea sediului social de la adresa menționată
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               în preambul la următoarea adresa: Pitești, str. Tudor
                                 Vladimirescu, bl. P5, sc. A, et. 2, ap. 8, camera 2,
  A ASOCIAȚILOR S.C. P.S.V. MULTILINE S.R.L.           jud. Argeș.
CÂMPULUNG MUSCEL, STR. G-RAL GR. GRECESCU               Ca urmare a celor hotărâte, Actul constitutiv se
 NR. 12, BL. D9, SC. A, ET. 4, AP. 17, JUD. ARGEȘ        modifică după cum urmează:
     J03/358/1998, C.U.I. RO 10693729,              1. Se elimină din preambul datele de identificare ale
                                 asociaților care se retrag și se introduc datele de
         Nr. 1/30.09.2008
                                 identificare ale asociatului care intră în societate.
  Subsemnații DOBRE EUGENIU-PAUL, cetățean              2. Se elimină prevederile Contractului de societate.
român, domiciliat în oraș Buftea, Str. Stejarului nr. 25,       3. Art. 3 alin.1 va avea următorul conținut:
jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF, nr. 154353, eliberată  “Art.3: Sediul social al societății este în România, Pitești,
de SPCLEP - Buftea, la data de 13.07.2007,            str. Tudor Vladimirescu, bl. P5, sc. A, et. 2, ap. 8,
CNP 1730322030043 și DOBRE SERBAN, cetățean            camera 2, jud. Argeș.”
                                   4. Art. 6 va avea următorul conținut: ”Art. 6: Capitalul
român, domiciliat în București, str. Pașcani, bl. D6, sc. E,
                                 social subscris și vărsat este de 200 RON în numerar,
et. 3, ap. 47, sector 6, identificat cu CI seria RR,
                                 fiind divizat în 20 părți sociale egale, fiecare având o
nr. 258384, eliberată de Secția 22 Poliție, la data de      valoare nominală de 10 RON, numerotate de la 1 la 20,
22.01.2003, CNP 1690313030019, în calitate de asociați      fiind deținut integral de asociatul unic.
ai S.C. P.S.V. MULTILINE S.R.L.                    5. Art. 15 alin. 3 va avea următorul conținut:
  HOTĂRÂM                            “Societatea este administrată de MINCA FLOREA,
  ARTICOL UNIC: Deschiderea unui punct de lucru în        cetățean român, născut în Oarja, jud. Argeș la
oraș Băicoi, str. Republicii nr. 99, spațiul C, parter,      13.11.1961, domiciliat în Pitești, Alea Ion Nistor, nr. 2,
jud. Prahova, în baza contractului de închiriere din data     bl. P5, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Argeș, identificat cu
de 27.08.2008.                          CI seria AS, nr. 421009, eliberată la data de 25.07.2005
  Celelalte clauze din actul constitutiv, rămân         de SPCLEP Pitești, CNP 1611113034989.
                                   Prezenta Hotărâre a fost întocmită astăzi, 29.09.2008
neschimbate.
                                 și reprezintă act modificator al Actului Constitutiv conform
  (4/823.244)                          art. 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 și în baza acesteia
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                 3

se va reactualiza Actul Constitutiv, conform           Redactată la sediul profesional al S.C. “CATANICIU &
art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990.            ASOCIAȚII”, din Pitești, str. Doaga, nr. 2, etaj IV,
  Prezenta Hotărâre se face parte integrantă din Actul    jud. Argeș pe baza documentelor puse la dispoziție și a
Constitutiv, a fost redactată într/un număr de 4 (patru)    voinței exprimate a asociaților.
exemplare de S.C.A. “CATANICIU & ASOCIAȚII” din
Pitești, str. Doaga, nr. 2, etaj IV, jud. Argeș, pe baza      (7/823.247)
documentelor puse la dispoziție de părți, reprezintă
voința acestora și a fost semnat după ce li s-a adus la            Societatea Comercială
cunoștință ce li s-a adus la cuoștiință conținutul actului       P.V. MARKETING & SERVICE - S.R.L.
semnatarilor.
  (5/823.245)                                    NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială             Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      SIMIRAD PRESTACOM - S.R.L.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           NOTIFICARE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale P.V.
                                MARKETING & SERVICE S.R.L., cu sediul în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. ARMAND
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    CĂLINESCU, nr. 9A, înregistrată sub nr. J3/741/2006,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        cod unic de înregistrare 18641202, care a fost înregistrat
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  sub nr. 61631 din 30.09.2008.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SIMIRAD PRESTACOM S.R.L., cu sediul în               (8/823.248)
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. TUDOR
VLADIMIRESCU, bloc P5, scara A, etaj 2, ap. 8,                 Societatea Comercială
înregistrată sub nr. J3/1631/2004 , cod unic de               ROCADA CONCEPT - S.R.L.
înregistrare 16801900, care a fost înregistrat sub
nr. 63728 din 14.10.2008.                               HOTĂRÂRE
  (6/823.246)                          Subsemnatele Dragan Daniela Claudia, domiciliată
                                în Oradea, str. Făcliei, nr. 54D, jud. Bihor, Covacescu
        Societatea Comercială             Elena Anca Rahica, domiciliată în Oradea, str. Cometei,
     P.V. MARKETING & SERVICE - S.R.L.           nr. 2, jud. Bihor, Rosca Florina Olivia, domiciliată
                                în Beius, str. Aurel Vlaicu, nr. 4, bl. A3, ap. 8, jud. Bihor,
         HOTĂRÂREA NR. 1               în calitate de asociați ai S.C. Rocada Concept S.R.L., în
                                baza Procesului Verbal al Adunării Generale a Asociaților
         A ASOCIATULUI UNIC              din 04.02.2009, hotărâm:
                                  Art. 1 Asociatele Dragan Daniela Claudia și Rosca
  Subsemnatul PANAITESCU VLAD, asociat unic în
                                Florina Olivia cesionează cele 9, respectiv 2 părți sociale
cadrul S.C. P.V. MARKETING & SERVICE S.R.L.,
                                pe care le dețin, în valoare de 10 lei fiecare, asociatei
persoană juridică română, cu datele de identificare
                                Covacescu Elena Anca Raluca. În urma cesiunii, Dragan
susmenționate, astăzi, 30.09.2008 am hotărât
                                Daniela Claudia și Rosca Florina Olivia se retrag
următoarele:
                                din calitatea de asociat, iar Covacescu Elena Anca
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Pitești,
                                Raluca devine asociat unic a S.C. ROCADA CONCEPT
str. Sf. Vineri, bl. D26, parter, jud. Argeș.
                                S.R.L., deținând 20 părți sociale cu o valoare de 10 lei
  Ca o consecință a schimbărilor intervenite, Actul
                                fiecare.
constitutiv se modifică după cum urmează: Se introduce
                                  Art. 2. Se revocă din calitatea de administrator Dragan
alin. 4 al art. 3: Societatea are punct de lucru în Pitești,
                                Daniela Claudia și Rosca Florina Olivia.
str. Sf. Vineri, bl. D26, parter, jud. Argeș.”
                                  Art. 3. Se schimbă sediul social al societății, noul sediu
  Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 4 (patru)
                                fiind în Oradea, str. George Enescu, nr. 9, apartament 1,
exemplare, astăzi, 30.09.2008 reprezintă voința
                                jud. Bihor.
asociatului și a fost semnată după ce i s-a adus la
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
cunoștință conținutul actului semnatarului.
                                valabile și neschimbate.
  Prezenta Hotărâre reprezintă act modificator al Actului
                                  Prezentul act a fost încheiat azi, 04.02.09, în
Constitutiv conform art. 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990
                                4 exemplare, toate cu valoare de original.
și în baza acesteia se va reactualiza Actul Constitutiv,
conform art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990.          (9/993.287)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
        Societatea Comercială             din capitalul social total, care devine astfel asociat al
       ROCADA CONCEPT - S.R.L.             societății. Odată cu cesionarea părții sociale, domnul
                               INVERARDI FULVIO cesionează numitei NOVENTA
           NOTIFICARE               ELEONORA și toate creditele și debitele pe care le are
                               față de societate (dividende, creditări și restituiri firmă,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               etc.).
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Asociatul care se retrage declară că nu mai are
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       niciun fel de drepturi, obligații sau pretenții față de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  ROȘU GHEORGHE și NOVENTA ELEONORA și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  față de societate, începând cu data semnării prezentului
ROCADA CONCEPT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL        act.
ORADEA, județ Bihor, Str. George Enescu, nr. 9, ap. 1,      Subsemnata NOVENTA ELEONORA, preiau de
înregistrată sub nr. J5/1829/2008, cod unic de        la INVERARDI FULVIO cele 7 părți sociale în valoare
înregistrare 24200073, care a fost înregistrat sub      nominală de 14 lei fiecare, în valoare totală de 98 lei,
nr. 13361 din 18.02.2009.                   devenind astfel asociat al societății.
  (10/993.288)                         Ca urmare a cesiunii, capitalul social al
                               S.C. “ITACROM “ S.R.L. este de 210 lei, divizat astfel:
                                 - NOVENTA ELEONORA, deține 7 părți sociale, în
        Societatea Comercială             valoare nominală de 14 lei fiecare, în valoare totală de
         ITACROM - S.R.L.              98 lei, reprezentând o participare de 46,66 % din capitalul
                               social total.
       HOTĂRÂRE NR. 1/18.12.2008              - ROȘU GHEORGHE, deține 8 părți sociale, în
                               valoare nominală de 14 lei fiecare, în valoare totală de
  Încheiată azi, 18.12.2008, prin care INVERARDI
                               112 lei, reprezentând o participare de 53,34 % din
FULVIO, cetățean italian, născut la data de 16.01.1953,
                               capitalul social total.
în Italia, Lumezzane (BS), domiciliat în Italia, Flero
                                 Subsemnata NOVENTA ELEONORA, declar că
(BS), via Paolo VI, nr. 5, posesor al pașaportului tip P,
                               îndeplinesc toate condițiile legale pentru a fi asociat al
cod ITA, nr. Y 195373, eliberat de autoritățile italiene la
                               societății comerciale “ITACROM” S.R.L.
data de 09.10.2000 și ROȘU GHEORGHE, cetățean
                                 Celelalte prevederi ale statutului rămân neschimbate.
român, CNP 1560303054719, născut la data
                               Redactat în 6 exemplare.
de 03.03.1956, în comuna Brusturi, județ Bihor, domiciliat
în Oradea, str. Progresului, nr. 46, bl. P17, et. 1, ap. 4,    (11/993.289)
județ Bihor, posesor al CI seria XH, nr. 151655, eliberată
de Poliția Oradea la data de 18.04.2001, asociați ai
societății au hotărât următoarele modificări ale actului            Societatea Comercială
constitutiv:                                   ITACROM - S.R.L.
  - Redefinirea obiectelor de activitate conform
Ordinului INS 337/2007, obiecte care se regăsesc în                 NOTIFICARE
actul constitutiv depus la ORC.                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - Stabilirea obiectului principal de activitate:     Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
2561 Tratarea și acoperirea metalelor - Stabilirea      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
domeniului principal de activitate: 256 Tratarea și      cu modificările și completările ulterioare, depunerea
acoperirea metalelor, operațiuni de mecanică generală     textului actualizat al actului constitutiv al societății
pe bază de plată sau contract.                comerciale ITACROM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  - Completarea obiectelor de activitate cu activitatea   ORADEA, județ Bihor, Str. BORȘULUI, nr. 37,
CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor       înregistrată sub nr. J5/410/2003, cod unic de
imobiliare proprii sau în leasing.              înregistrare 15339839, care a fost înregistrat sub
  - deschiderea unui punct de lucru la adresa:       nr. 13857 din 19.02.2009.
localitatea Corabia, str. Bibescu Vodă, nr. 9, județ Olt.
La acest punct de lucru se va desfășura activitatea CAEN     (12/993.290)
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau în leasing.
                                       Societatea Comercială
  - Retragerea din societate a asociatului INVERARDI
                                      FEROVIARUL COM - S.R.L.
FULVIO, prin cesionarea către NOVENTA ELEONORA,
cetățean italian, născută la data de 11.01.1983 în
                                    HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE
Italia, Brescia (BS), domiciliată în Italia, Sarezzo (BS),
str. 1850 41, identificată cu CI seria AK, 0115190,
eliberată de autoritățile italiene din Sarezzo (BS) la              A ASOCIAȚILOR
data de 09.06.2004 a unui număr de 7 părți sociale        Subsemnații JURCA IOAN, domiciliat în Oradea,
în valoare nominală de 14 lei fiecare, în valoare totală   str. Bartok Bela, nr. 8/A, jud. Bihor, posesor al
de 98 lei, reprezentând o participare de 46,66%        CI seria XH, nr. 418099, CNP 1480529054676, eliberată
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                  5

de SPCLEP Oradea la 02.02.06;                    - 2640 - Fabricarea produselor electronice de larg
  JURCA FLORICA domiciliată în Oradea, str. Bartok       consum
Bela, Jud. Bihor, posesoare a CI seria XH, nr. 391941,        - 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de
CNP 2530330054685, eliberată de SPCLEP Oradea          birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a
la 18.07.05 și JURCA LAZAR-IOAN, domiciliat în          echipamentelor periferice)
Sat. Paleu (Com. Paleu), str. Orizont, nr. 84, jud. Bihor,      - 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pt.
posesor    al  CI  seria   XH,    nr.  583003,  autovehicule și pt. motoare de autovehicule
CNP 1740602054764, eliberată de SPCLEP Oradea            - 3101 - Fabricarea de mobilă pt. Birouri și magazine
la 14.10.08.                             - 3102 - Fabricarea de mobilă pt. bucătării
  Cu ocazia Adunării Gederale a Asociaților            - 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a
din data de 30.01.09, am hotărât următoarele:            - 3212 - Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din
  - se radiază punct de lucru din Oradea, p-ța București,   metale și pietre prețioase
nr. 3, din incinta Stației CFR Oradea                - 3213 - Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole
  - se radiază punct de lucru din Oradea, p-ța București,
                                 similare
nr. 3, din stația CFR Oradea - grup sanitar
                                   - 3230 - Fabricarea articolelor pt. sport
  - se prelungește punctul de lucru din Oradea,
                                   - 3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor
str. Olimpiadei, nr. 32, pană la 31.12.2015
  - se completează ob. activitate cu:               - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
  - 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a       și nerezidențiale
rădăcinoaselor și tuberculilor                    - 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de
  - 0115 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructierei,     suprafață și subterane
căpșunilor, nuciferelor și altor pomi fructiferi           - 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
  - 0119 - Cultivarea altor plante din culturi           - 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pt.
nepermanente                           fluide
  - 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor           - 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pt.
aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic      electricitate și telecomunicații
  - 0129 - Cultivarea altor plante permanente           - 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte
  - 0130 - Cultivarea plantelor pt. înmulțire         inginerești n.c.a
  - 0141 - Creșterea bovinelor de lapte              - 4321 - Lucrări de inst. electrice
  - 0142 - Creșterea altor bovine                 - 4322 - Lucrări de inst. sanitare, de încălzire și de aer
  - 0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline        condiționat
  - 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor            - 4329 - Alte lucrări de inst. pt. construcții
  - 0146 - Creșterea porcinelor                  - 4331 - Lucrări de ipsoserie
  - 0147 - Creșterea păsărilor                   - 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  - 0149 - Creșterea altor animale                 - 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
  - 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală       - 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
combinată cu creșterea animalelor)                geamuri
  - 0161 - Activități auxiliare pt. producția vegetală       - 4339 - Alte lucrări de finisare
  - 0163 - Activități după recoltare                - 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase în
  - 0164 - Pregătirea semințelor                construcții
  - 0210 - Silvicultura și alte activități forestiere       - 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a
  - 0220 - Exploatarea forestieră                 - 4665 - Comerț cu ridicata a mobilei de birou
  - 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase       - 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și
din flora spontană
                                 echipamente de birou
  - 0322 - Acvacultura în ape dulci
                                   - 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și
  - 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pt.
                                 echipamente
construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei
și ardeziei                             - 5520 - Facilități de cazare pt. vacanță și perioade de
  - 0990 - Activități de servicii anexe pt. extracția     scurtă durată
mineralelor                             - 5530 - Parcuri pt. rulote, campinguri și tabere
  - 1061 - Fabricarea produselor de morărit            - 5590 - Alte servicii de cazare
  - 1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus       - 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
ului și altor produse făinoase similare             proprii
  - 1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei             - 7111 - Activități de arhitectură
  - 1091 - Fabricarea preparatelor pt. hrana animalelor      - 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
de fermă                             echipamentelor pt. construcții
  - 1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn     - 8020 - Activități de servicii privind sistemele de
  - 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri     securitate
  - 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și        - 8130 - Activități de întreținere peisagistică
tâmplărie pt. construcții                      - 9313 - Activități ale centrelor de fitness
  - 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn             - 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
  - 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare    MARGHITA, județ Bihor, Str. JOSEF SEIBEL, nr. 4,
  - 9604 - Activități de întreținere corporală.        înregistrată sub nr. J5/3962/1993, cod unic de
  Redactat și întocmit în 3 exemplare originale        înregistrare 5058275, care a fost înregistrat sub nr. 14160
azi, 28.01.09.                         din 20.02.2009.
  (13/993.291)                          (16/993.294)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       FEROVIARUL COM - S.R.L.                      DALMARSI - S.R.L.

           NOTIFICARE                     HOTĂRÂREA NR. 01/16.02.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                       AL S.C. DALMARSI S.R.L.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Asociatul unic al S.C. DALMARSI S.R.L. - d-na PETÖ
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  DALMA-CSILLA, cetățean român, CNP 2810717055051,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   născută la data de 17.07.1981 în Oradea,
FEROVIARUL COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         județ Bihor, domiciliată în Oradea, str. Constantin
ORADEA, județ Bihor, STR. BARTOK BELA, nr. 8/A,        Brâncuși, nr. 12, bl. AN33, ap. 3, județ Bihor, posesoare a
înregistrată sub nr. J5/2746/1994, cod unic de         CI seria XH, nr. 313019, eliberată de Poliția Oradea la
înregistrare 5965126, care a fost înregistrat sub nr. 14099  data de 18.02.2004, a hotărât următoarele:
din 20.02.2009.                          1. Închiderea a următoarelor puncte de lucru:
                                 - Oradea, str. Republicii, nr. 6, cam. 4, jud. Bihor.
  (14/993.292)                         - Oradea, P-ța Rogerius, spațiul numărul 8, jud. Bihor.
                                Redactat în 4 exemplare.
         Societatea Comercială               (17/993.295)
        VALENTI IMPEX - S.R.L.

        HOTĂRÂRE 1/19.02.2009                    Societatea Comercială
                                    DONGYANG E & P ROMANIA - S.R.L.
  Subsemnatul NEMEȘ ANTAL, posesor al CI XH,
nr. 493505/27.04.2007, în calitate de asociat unic la          HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
S.C. VALENTI IMPEX S.R.L., am decis următoarele:
Se completează obiectul de activitate cu:              AL S.C. DONGYANG E & P ROMANIA S.R.L.
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie         J05/2424/2006, C.U.I. RO 18915774
și a articolelor de harnașament; 2223 - Fabricarea           NR. 090209 DIN 09 FEBRUARIE 2009
articolelor din material plastic pentru construcții;
                                 Subsemnata DONGYANG E&P Inc., companie
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți
                                organizată corespunzător și care există în conformitate
componente ale structurilor metalice; 2512 - Fabricarea
                                cu legile din Corea de Sud, cu sediul social la:
de uși și ferestre din metal.
                                660-1 Banwol-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
  Asociatul unic adoptă un act constitutiv actualizat.
                                Corea de Sud, nr. de înregistrare 001077, nr. de înscriere
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al societății
                                134811-0004870, reprezentată corespunzător de
rămân neschimbate.
                                Dl YONG MUN, LEE, cetățean corean, născut la data
  Redactat și întocmit în 4 exemplare originale, azi, data
                                de 24 august 1946, număr naștere 460824-1904616,
de 19.02.2009.
                                cu domiciliul permanent la: 504-203, LG 5th
  (15/993.293)                        Village, Shinbong-Maeul, 871, Shinbong-dong,
                                Yongin-si, Gyeonggi-do, Corea de Sud,
                                 în calitatea sa de asociat unic al S.C. DONGYANG E
         Societatea Comercială             & P ROMANIA S.R.L. (“Societatea Comercială”),
        VALENTI IMPEX - S.R.L.
                                societate comercială organizată corespunzător și
                                care există în conformitate cu legile din România,
           NOTIFICARE
                                cu sediul în Oradea, str. Borșului nr. 24/B, jud. Bihor,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nr. de înregistrare la Registrul Comerțului:
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    J05/2424/2006 și CUI: R 218915774,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         A HOTĂRÂT
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    1. Obiectele de activitate din cuprinsul Actului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Constitutiv se vor redefini conform Ordinului
VALENTI IMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         I.N.S. nr. 337/2007.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                 7

  2. Cod CAEN 3313 - Repararea echipamentelor                  Societatea Comercială
electronice și optice se va adăuga la obiectul de activitate           MEMORIAL EXIM - S.R.L.
al societății comerciale.
                                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  3. Cei menționați mai jos:
  - D-șoara Claudia Silaghi, domiciliată în Oradea,             NR. 1 DIN DATA DE 09.01.2009
str. Oașului, nr. 13 A, jud. Bihor, identificată cu C.I. Seria
                                   Subsemnatul asociat unic, am hotărât următoarele
XH, nr. 169271, eliberată de Departamentul de Poliție
                                 modificări la actul constitutiv al societății:
Oradea, la data de 23 august, 2001, CNP               Completarea obiectului de activitate cu următoarele:
2770525054661,                          4110   Dezvoltare     (promovare)    imobiliară;
  vor fi autorizați, împreună sau individual,         6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri
ca reprezentanți ai Societății Comerciale, cu puteri       imobiliare proprii; 6820 Închirierea și subînchirierea
depline să întocmească orice fel de documente          bunurilor imobiliare proprii sau în leasing; 6831 Agenții
în numele societății comerciale în fața oricărei autorități   imobiliare; 6832 Administrarea imobilelor pe bază de
                                 comision sau contract; 7711 Activități de închiriere și
din Romania (inclusiv, dar fără a se limita la Registrul
                                 leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
Comerțului și notar public) fiind autorizați           7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
să îndeplinească toate procedurile necesare în          rutiere grele.
vederea întocmirii și înregistrării hotărârilor           Declararea unui punct de lucru la următoarea adresă:
sus-menționate și a Actului Adițional la Actul Constitutiv,   mun. Oradea, str. Ion Vidu, nr. 26, jud. Bihor.
dacă este nevoie pentru ducerea la îndeplinire a           Societatea adoptă un act constitutiv actualizat.
prezentei hotărâri.                       Celelalte prevederi rămân nemodificate.
  Reprezentanții sunt de asemenea împuterniciți          (20/993.298)
să își delege unele dintre puterile cu care au fost
investiți ale oricărei terțe părți, după cum vor considera            Societatea Comercială
potrivit.                                    MEMORIAL EXIM - S.R.L.
  În conformitate cu și în limitele prezentului mandat,
reprezentanții vor semna în numele și pentru societatea                 NOTIFICARE
comercială, oricând va fi nevoie, pentru ducerea la         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
îndeplinire a acestui mandat, semnătura lor fiind        Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
opozabilă societății comerciale și reprezentanților săi     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
legali.                             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Întocmită în trei exemplare.                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 MEMORIAL EXIM S.R.L., cu sediul în SAT BIHARIA,
  (18/993.296)                         COMUNA BIHARIA, județ Bihor, Str. MUREȘULUI,
                                 nr. 73A, înregistrată sub nr. J5/288/1994, cod unic de
                                 înregistrare 5198953, care a fost înregistrat sub nr. 14385
       Societatea Comercială               din 20.02.2009.
     DONGYANG E & P ROMANIA - S.R.L.
                                   (21/993.299)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              Societatea Comercială
                                          CASA GRUP - S.R.L.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,               HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
cu modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al              A ASOCIAȚILOR S.C. CASA GRUP S.R.L.
societății comerciale DONGYANG E & P ROMANIA            Subsemnații STOIAN DANIEL - cetățean român,
S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,             născut la data de 11.08.1986 în Ieud, jud. Maramureș,
județ Bihor, Șos. BORȘULUI, nr. 24/B, înregistrată sub      domiciliat în Oradea, str. Eftimie Murgu, nr. 8, jud. Bihor,
nr. J5/2424/2006, cod unic de înregistrare            posesor al C.I. seria XH, nr. 396339, eliberată de
18915774, care a fost înregistrat sub nr. 14243         SPCLEP Oradea, la data de 16.08.2005, CNP
                                 1860811241781 și JURCA LAVINIA-SILVIA - cetățean
din 20.02.2009.
                                 român, născută la data de 02.08.1986 în Oradea, jud.
  (19/993.297)                         Bihor, domiciliată în Oradea, str. Fagului, nr. 6, bl. D67, et.
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
4, ap. 16, jud. Bihor, posesoare a C.I. seria XH, nr.     ne-am întrunit azi, 03.02.2009, în cadrul Adunării
116084, eliberată de Pol. Oradea la data de 10.08.2000,    generale extraordinare a asociaților, prin care decidem în
CNP 2860802055119, ambii în calitate de asociați ai      unanimitate următoarele:
S.C. CASA GRUP S.R.L., în temeiul prevederilor          - Mutarea sediul social, de la adresa de mai sus, la
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,       adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 72, jud. Bihor;
republicată, cu modificările și completările ulterioare, am   - Reactualizarea actului constitutiv al societății în
hotărât:                           conformitate cu modificarea intervenită.
  - radierea punctului de lucru de la adresa:
                                 (24/993.302)
com. Cetariu, sat Cetariu, str. Mare, nr. 58A, jud. Bihor.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.                                 Societatea Comercială
  Prezentul înscris a fost redactat, azi, 20.02.2009,          SZULCSIK & MULLER - S.R.L.
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de                NOTIFICARE
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lângă Tribunalul Bihor, de către consilier juridic Lebovici
                               Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Cristina, conform prevederilor art. 33, 34, 35 din
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Legea nr. 359/2004, modificată, la cererea și pe
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. 14384 din data de 20.02.2009.
                               SZULCSIK & MULLER S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  (22/993.300)                       ORADEA, județ Bihor, Str. PRIMĂRIEI, nr. 72,
                               înregistrată sub nr. J5/2767/2008, cod unic de
                               înregistrare 24717020, care a fost înregistrat sub
      Societatea Comercială
  PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ - S.R.L.           nr. 14509 din 20.02.2009.
                                 (25/993.303)
     HOTĂRÂRE NR. 2 DIN 02.02.2009

 A S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT MONTAJ S.R.L.                  Societatea Comercială
                                       AMBO IMPEX - S.R.L.
  Încheiată în data de 02.02.2009, asociatul unic în
exercitarea atribuțiilor de Adunare Generală                    HOTĂRÂRE
Extraordinară, am hotărât următoarele modificări la Actul
constitutiv al societății:                            NR. 1/12.02.2009
  Declararea unui punct de lucru cu destinația
de excavare și prelucrare produse de balastieră,         Subsemnații Sârb Laura Vasilica și Sârb Sorin
situat în Ioc. Ineu, înscris în CF 2678, nr. cadastral 424,  Octavian, în calitate de asociați ai S.C. AMBO IMPEX
jud. Bihor.                          S.R.L., am hotărât următoarele:
  Radierea punctului de lucru situat în loc. Ineu, CF66,    - se redefinește obiectul de activitate al societății
nr. cadastral 174, jud. Bihor, ca urmare a rezilierii     conform Ordinului I.N.S. nr. 337/2007.
contractului de concesiune.                    - se modifică sediul social al societății în Oradea,
  Restul dispozițiilor rămân neschimbate.          str. Sf. Apostol Andrei, nr. 69, bl. C 85, etaj 5, ap. 17.
                                 Se modifică activitatea principală - 6820 Închirierea
  (23/993.301)
                               și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
                               închiriate;
        Societatea Comercială               Restul prevederilor actului constitutiv al societății
      SZULCSIK & MULLER - S.R.L.            rămân neschimbate.
                                 (26/993.304)
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
        EXTRAORDINARE
                                       Societatea Comercială
         A ASOCIAȚILOR DIN                      AMBO IMPEX - S.R.L.
      S.C. SZULCSIK & MULLER S.R.L
                                          NOTIFICARE
  Subsemnații SZULCSIK ROBERT VALENTIN
și MULLER HANNES, asociații S.C. SZULCSIK &           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MULLER S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Calea Clujului,   Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. 153, jud. Bihor, având număr de ordine în         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Reg. Comerțului J05/2767/2008, C.U.I. 24717020,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                9

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale          Societatea Comercială
AMBO IMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL                 BIAROM PROD COM - S.R.L.
ORADEA, județ Bihor, Str. SFÂNTUL APOSTOL
ANDREI, nr. 69, bloc C 85, etaj 5, ap. 17, înregistrată               NOTIFICARE
sub nr. J5/4880/1994, cod unic de înregistrare         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
6649393, care a fost înregistrat sub nr. 14570        Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
din 23.02.2009.                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (27/993.305)                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               BIAROM PROD COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
        Societatea Comercială            BEIUȘ, județ Bihor, Str. NICOLAE GRIGORESCU, nr. 6,
         CONFALINA - S.R.L.             înregistrată sub nr. J5/534/1994, cod unic de
                               înregistrare 5231936, care a fost înregistrat sub nr. 14686
          HOTĂRÂRE NR. 1              din 23.02.2009.
  Subsemnata CHEREGI ALINA-OANA, domiciliat în         (30/993.308)
sat Sacalasău, nr. 157A, jud. Bihor, posesor al
C.I. seria XH, nr. 117443, CNP 2860428054769, eliberată
de Orș. Marghita la data de 22.08.00, în calitate de unic           Societatea Comercială
asociat și administrator, am hotărât următoarele:               GERARDANI - S.R.L.
Declarare punct de lucru la adresa: Com. Brusturi,
nr. 374, jud. Bihor.                             HOTĂRÂRE 1/11.02.2009
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 19.02.2009,    Subsemnații COPOS PETRU, posesor al CI seria
într-un număr de 4 exemplare.                XH, nr. 170302/30.08.2001 și COPOS ANA, posesoare a
                               CI seria XH, nr. 170297/30.08.2001, în calitate de
  (28/993.306)
                               asociați la S.C. GERARDANI S.R.L., am decis
                               următoarele:
        Societatea Comercială              - radierea punctului de lucru din Municipiul Oradea,
       BIAROM PROD COM - S.R.L.            B-dul Dacia, nr. 2-4, bl. A2, parter, jud. Bihor
                                 - radierea punctului de lucru din Municipiul Oradea,
           HOTĂRÂRE                str. Independentei, nr. 51, bl. A1, jud. Bihor.
  Încheiată azi, 16 februarie 2009, asociatul unic       Celelalte prevederi ale statutului societății rămân
SALA RODICA-FLORENTINA, CNP 2691107051112,          neschimbate.
domiciliată în Beiuș, strada Pictor Nicolae Grigorescu,     Redactat și întocmit în 4 exemplare originale, azi, data
nr. 6, județul Bihor, hotărăște și decide următoarele    de 11.02.2009.
modificări la actele constitutive ale societății:        (31/993.309)
  Se radiază obiectul de activitate urmând ca
noul obiect de activitate să cuprindă următoarele coduri
                                       Societatea Comercială
care se redefinesc în baza Ordonanței 337/2007, care va
                                        RONO AQUA - S.R.L.
fi cuprins în actul actualizat depus la Registrul
Comerțului:                                 HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse              DIN DATA DE 12.02.2009
nealimentare
  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara          Subsemnata S.C. Rono Aqua S.R.L., având
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor      nr. de înreg. la ORC J05/2418/2004, CUI RO 17073600,
  5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor  reprezentată prin Balogh Soos Eva Andrea, domiciliată
  9603 Activități de pompe funebre și similare Obiectul   în Oradea, str. Aluminei, nr. 1, Bl. C31, ap. 26, identificată
                               prin CI, seria XH, nr. 553271, CNP 2720411054693
principal al societății va fi:
                               și Balogh Soos Csaba, domiciliat în Oradea,
  4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor.
                               str. Aluminei, nr. 1, Bl. C31, ap. 26, identificat prin
  Celelalte prevederi rămân neschimbate.
                               CI, seria XH, nr. 571457, CNP 1670825054654,
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 16 februarie
                               în calitate de asociați, am hotărât azi, în Hotărârea
2009, într-un număr de 2 exemplare, sub semnătură
                               Generală a Asociaților următoarele:
privată.
                                 1. Stabilirea punctului de lucru pe str. Sinaia, nr. 12/A,
  (29/993.307)                       Oradea, jud. Bihor;
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
  2. Prelungirea mandatului Administratorului Balogh      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Soos Csaba pe termen nelimitat;                 AIM POPA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
  3. Modificarea obiectului principal de activitate din    județ Bihor, Str. REPUBLICII, nr. 16, bloc R16,
7111 în 7112 conform CAEN rev. 2.;               ap. 3, înregistrată sub nr. J5/448/1992, cod unic de
  4. Adoptarea actului constitutiv reactualizat;        înregistrare 64730, care a fost înregistrat sub nr. 14954
  5. Radierea obiectelor de activitate 9700 și 9810.      din 23.02.2009.
  (32/993.310)                          (35/993.313)

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         RONO AQUA - S.R.L.                       TERMOLINE - S.R.L.

            NOTIFICARE                           HOTĂRÂRE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204                2/12.02.2009
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnații Ban Gratiela Mariana, CNP
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   2690121054699, posesoare a C.I., seria XH,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   nr. 517904, eliberată de SPCLEP Oradea la data de
RONO AQUA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL            20.09.2007 și Ban Horia Florin, CNP 1670324051092,
ORADEA, județ Bihor, Str. ALUMINEI, nr. 1, bloc C 31,      posesoare a CI, seria XH, nr. 517905, eliberată de
etaj 7, ap. 26, înregistrată sub nr. J5/2418/2004, cod unic   SPCLEP Oradea la data de 20.09.2007, în calitate de
de înregistrare 17073600, care a fost înregistrat sub      asociați ai S.C. TERMOLINE S.R.L., am hotărât
nr. 14948 din 23.02.2009.                    următoarele:
  (33/993.311)                          1. Se declară punct de lucru în: Oradea, str. Ogorului,
                                nr. 28B.
                                  Celelalte prevederi ale statutului și contractului
         Societatea Comercială             societății rămân neschimbate. Redactat și întocmit în
          AIM POPA - S.R.L.
                                3 exemplare originale, azi data de 12.02.2009.
            HOTĂRÂRE                   (36/993.314)

          NR. 1 DIN 19.02.2009
                                        Societatea Comercială
  Subsemnații BAN GRATIELA-MARIANA, posesoare                 SIALCO IMPEX - S.R.L.
a CI seria XH, nr. 517904/20.09.2007 și BAN
HORIA-FLORIN, posesor al CI seria XH,                         HOTĂRÂRE
nr. 517905/20.09.2007, în calitate de asociați ai
societății comerciale AIM POPA S.R.L., am hotărât                   1/19.02.2009
următoarele:
                                  Subsemnatul LUCUTA SORIN-GABRIEL, în calitate
  - se redefinește obiectul de activitate conform
                                de asociat unic al societății comerciale SIALCO IMPEX
Ordinului 337/2007, care se regăsește și în actul
                                S.R.L., am hotărât următoarele:
constitutiv actualizat; - activitatea principală va fi:
                                  - se redefinește obiectul de activitate conform
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer
                                Ordinului 337/2007, care se regăsește și în actul
condiționat;
  Redactat și întocmit în 3 exemplare originale, azi data   constitutiv actualizat; activitatea principală va fi:
de 19.02.2009.                         4321 - Lucrări de instalații electrice (inclusiv instalare
                                sisteme de alarmă la efracție și incendii, lucrări de
  (34/993.312)                        montare a instalațiilor de semnalizare a incendiilor
                                și a utilajelor contra incendiilor, montarea instalațiilor
         Societatea Comercială             de alarmă);
          AIM POPA - S.R.L.                -     Completarea      obiectului     de
                                activitate al societății cu 7120 - Activități de testări și
            NOTIFICARE                analize tehnice
                                  - se adoptă un act constitutiv actualizat.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Redactat și întocmit în 3 exemplare originale, azi data
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                de 19.02.2009.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (37/993.315)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                11

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         SIALCO IMPEX - S.R.L.                    RANDAL PRODCOM - S.R.L.

            NOTIFICARE                           HOTĂRÂRE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204              NR. 2 DIN 01.12.2008
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnații BUZILA SORIN PETRU, cetățean
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   român, născut la data de 05.06.1966 în com. Valea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   Vinului, jud. Satu Mare, domiciliat în jud. Bihor,
SIALCO IMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL          loc. Marghita, str. Ierului, nr. 4, ap. 4, legitimat cu
ORADEA, județ Bihor, Str. OLTEȚULUI, nr. 9/A,
                                CI seria XH, nr. 055173, eliberată de Poliția Marghita la
înregistrată sub nr. J5/1077/1996, cod unic de
                                data de 18.03.1999, CNP 1660605302002 și BUZILA
înregistrare 8728205, care a fost înregistrat sub nr. 15048
                                FLORENTINA, cetățean român, născută la data
din 23.02.2009.
                                de 12.06.1969 în loc. Marghita, jud. Bihor, domiciliată
  (38/993.316)                        în Marghita, str. Ierului, nr. 4, ap. 4, legitimată cu
                                CI seria XH, nr. 055174, eliberată de Poliția Marghita
        Societatea Comercială              la data de 18.03.1999, CNP 2690612052885, în
        LEASING ZONE IFN - S.A.             calitate   de   asociați    ai  S.C.    RANDAL
                                PRODCOM S.R.L., în data de 01.12.2008, am hotărât
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                următoarele:
        EXTRAORDINARE
                                  Art. 1. Se radiază punctul de lucru de la adresa:
         A ACȚIONARILOR A               jud. Bihor, loc. Marghita, str. Calea Republicii, nr. 28/C,
       S.C. LEASING ZONE IFN S.A.             bl. RB20/1, parter.
                                  Art. 2. Se declară punctul de lucru la adresa:
  În baza Contractelor de cesiune nr. 28/03.04.2008
                                jud. Bihor, loc. Marghita, str. Calea Republicii, nr. 28/C,
și 29/03.04.2008, se aprobă cesionarea cu titlu gratuit
de către Derban Anca Loredana a 320 de acțiuni, și       bl. RB 20/1, parter, CF 4942 Marghita, nr. topo 47/5/1.
de către Uta Vasile Gheorghe a 80 de acțiuni,            Drept pentru care s-au luat aceste hotărâri care se vor
aceștia pierzând astfel calitatea de acționari ai societății,  comunica oriunde va fi nevoie, prezentul act fiind redactat
în favoarea lui Chiver Calin Mihai, care însumează       de către părți, la sediul social al societății, sub semnătură
astfel un total de 640 de acțiuni în valoare totală       privată, în 6 exemplare originale.
de 640.000 lei, reprezentând 80% din capitalul
                                  (41/993.319)
societății. Aprobată în unanimitate, azi 16.02.2009.
  (39/993.317)
                                        Societatea Comercială
                                        REIFEN TRADE - S.R.L.
        Societatea Comercială
        LEASING ZONE IFN - S.A.                         HOTĂRÂRE

            NOTIFICARE                          NR. 1/20.02.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Subsemnații Bursașiu Cosmin Traian și Durigon
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Wolfgang Emil, în calitate de asociați ai S.C. REIFEN
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
                                TRADE S.R.L., am hotărât următoarele: Completarea
cu modificările și completările ulterioare, depunerea
                                obiectului de activitate cu:
textului actualizat al actului constitutiv al
                                  - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase -
societății comerciale LEASING ZONE IFN S.A., cu
sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor,            3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Str. TRAIAN LALESCU, nr. 27, bloc D 29, ap. 26,          - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor
înregistrată sub nr. J5/1018/2004, cod unic de         imobiliare proprii sau închiriate.
înregistrare 16483530, care a fost înregistrat sub         Restul prevederilor actului constitutiv al societății
nr. 15086 din 24.02.2009.                    rămân neschimbate.
  (40/993.318)                          (42/993.320)
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        REIFEN TRADE - S.R.L.                   CSEPI CONSTRUCT - S.R.L.

           NOTIFICARE                      HOTĂRÂRE NR. 1/28.11.2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  A ASOCIATULUI CSEPI CONSTRUCT S.R.L.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         CSEPREGY EVA domiciliat în loc. Salonta,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  str. Miklos Radnoti, nr. 18, jud. Bihor, posesor al CI,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  XH, nr. 530348/10.12.2007, eliberată de SPCLEP
REIFEN TRADE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         Salonta, CNP. 2731028057057, în calitate de asociați
ORADEA, județ Bihor, Str. CLUJULUI, nr. 304,         ai Csepi Construct S.R.L., Salonta, str. Miklos
înregistrată sub nr. J5/4877/1994, cod unic de        Radnoti, nr. 18, jud. Bihor, J05/2862/2008,
înregistrare 6733035, care a fost înregistrat sub nr. 15243  CUI RO24765841, am hotărât cesionarea unui
din 24.02.2009.                        nr. de 10 părți sociale în valoare de 100 RON,
  (43/993.321)                       deținute în favoarea CSEPREGHY CSABA-MIHALY,
                               domiciliat în loc. Salonta, str. P-ța Democrației, bl. D2,
                               sc. E, et. 1, ap. 6, jud. Bihor, posesor al CI XH,
        Societatea Comercială
                               nr. 574066/26.08.08, eliberată de SPCLEP Salonta,
      MILGROCONSTRUCT - S.R.L.
                               CNP 1770809057058, în urma cesiunii, capitalul
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE             social în valoare de 200 RON, împărțit în 20 părți
                               sociale cu valoare nominală fiecare de 10 RON,
  A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 12.02.2009         va aparține asociaților Csepreghy Eva și Csepreghy
                               Csaba-Mihaly, în raport de 50-50%.
  Subsemnații asociați, am hotărât următoarele         Se numește administrator, alături de Csepreghy Eva,
modificări la actul constitutiv al societății:        pe perioadă nelimitată și cu puteri depline, Csepreghy
  Completarea obiectului de activitate cu următoarele:
                               Csaba-Mihaly.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 Repararea mașinilor; 3314 Repararea             (46/993.324)
echipamentelor electrice; 3317 Repararea și întreținerea
altor echipamentelor de transport n.c.a.; 3319 Repararea
altor echipamente; 3320 Instalarea mașinilor și               Societatea Comercială
echipamentelor industriale.                        CSEPI CONSTRUCT - S.R.L.
  Schimbarea activității principale din 4120 Lucrări de
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în             NOTIFICARE
3317 repararea și întreținerea altor echipamente de       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
transport n.c.a.                       Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Societatea adoptă un act constitutiv actualizat.     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
  Celelalte prevederi rămân nemodificate.          cu modificările și completările ulterioare, depunerea
  (44/993.322)                       textului actualizat al actului constitutiv al
                               societății comerciale CSEPI CONSTRUCT S.R.L.,
                               cu sediul în MUNICIPIUL SALONTA, județ Bihor,
        Societatea Comercială             Str. MIKLOS RADNOTI, nr. 18, înregistrată
      MILGROCONSTRUCT - S.R.L.             sub nr. J5/2862/2008, cod unic de înregistrare
                               24765841, care a fost înregistrat sub nr. 15441 din
           NOTIFICARE
                               24.02.2009.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 (47/993.325)
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,                  Societatea Comercială
depunerea textului actualizat al actului constitutiv             HEVICO PROD - S.R.L.
al societății comerciale MILGROCONSTRUCT S.R.L.,
 cu sediul în SAT ȘUNCUIUȘ, COMUNA ȘUNCUIUȘ,              HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 12.05.2008.
județ Bihor, Str. EMIL RACOVITA, nr. 54, înregistrată       Subsemnații HEVESI ATTDLA, posesor al C.I.
sub nr. J5/446/2008, cod unic de înregistrare
                               XH, 426570 și HEVESI IRÉN-EVA, posesoare a C.I. XH,
23322080, care a fost înregistrat sub nr. 15344 din
                               nr. 412866, ambii cu domiciliul în mun. Salonta,
24.02.2009.
                               str. Gheorghe Barițiu, nr. 18A, în calitate de asociați am
  (45/993.323)                       hotărât următoarele:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009             13

  Art. 1. Se actualizează conform CAEN Rev. 2 obiectul           Societatea Comercială
de activitate cuprins în art. 5 al Actului Constitutiv,         VERDE SPECIAL TRANS - S.R.L.
activitatea principală este: - 1071 Fabricarea pâinii;
fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de                 HOTĂRÂRE
patiserie.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân                NR. 1/25.02.2009
valabile și neschimbate.                     Subsemnata BUDURA LIANA LEONTINA (fosta
  Actul s-a redactat în 4 exemplare originale.        TURCAS), în calitate de asociat unic al
  (48/993.326)                       S.C. VERDE SPECIAL TRANS S.R.L., am hotărât
                               redefinirea obiectului de activitate conform CAEN REV 2,
                               activitatea principală fiind 4619 Intermedieri în comerțul
        Societatea Comercială             cu produse diverse, iar activitatea secundară se
        HEVICO PROD - S.R.L.             regăsește la art. 5 din actul constitutiv actualizat.
           NOTIFICARE                 (51/993.329)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             VERDE SPECIAL TRANS - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale             NOTIFICARE
HEVICO PROD S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SALONTA, județ Bihor, Str. I. C. BRATIANU, nr. 32/A,     Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
înregistrată sub nr. J5/89/1996, cod unic de înregistrare   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
8060377, care a fost înregistrat sub nr. 15443 din      cu modificările și completările ulterioare, depunerea
24.02.2009.                          textului actualizat al actului constitutiv al
  (49/993.327)                       societății comerciale VERDE SPECIAL TRANS S.R.L.,
                               cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor,
                               STR.    PALTINULUI,    nr.  19,  înregistrată
        Societatea Comercială
                               sub nr. J5/2896/1994, cod unic de înregistrare
         LEONARDO - S.R.L.
                               6095964, care a fost înregistrat sub nr. 15518 din
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE             25.02.2009.
                                 (52/993.330)
          NR. 3565/23.02.2009
  Procesul-verbal a fost încheiat azi, 23.02.2009,              Societatea Comercială
cu ocazia Adunării Generale a Asociaților,                 1'ST ELECTRONICS - S.R.L.
având pe ordinea de zi hotărârea radierii unor puncte de
lucru.                                        HOTĂRÂRE
  La apelul nominal sunt prezenți toți asociații (100%
capital social).                                 NR. 1 DIN 20.02.2009
  În urma discuțiilor purtate asupra ordinii de zi,
                                 Subsemnații HOLBEA CARMEN-TEODORA,
Adunarea Generală a Asociaților S.C. LEONARDO
                               posesoare a CI seria XH, nr. 198599/15.03.2002
S.R.L., având C.U.I. 6618524, C.I.F. RO6618524 și
                               și CRĂCIUN GEORGE GHEORGHE, posesor al
număr de ordine în Registrul Comerțului J05/4362/1994,
                               PA nr. 710838346/07.05.2005, în calitate de asociați ai
în unanimitate,
                               societății comerciale 1'ST ELECTRONICS S.R.L., am
  HOTĂRĂȘTE:
                               hotărât următoarele:
  Radierea punctelor de lucru situate în:
                                 - se redefinește obiectul de activitate conform
  - Mun. București, Șos. Dudești-Pantelimon, NR. 44, în
                               Ordinului 337/2007, care se regăsește și în actul
incinta S.C. ANTILOPA S.A., sector 3,
                               constitutiv actualizat;
  - Mun. Deva, str. Minai Eminescu, nr. 93, în incinta
                                 - activitatea principală va fi - urmare redefinirii:
Centrului Comercial MAXXA SHOPPING CENTER,
                               7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
Jud. Hunedoara.
                                 - se actualizează datele privind actul de identitate al
  (50/993.328)                       unui din asociații-administratori;
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
  - se actualizează Actul Constitutiv al societății cu    4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și
luarea în considerare a tuturor actelor adiționale aferente  de aer condiționat, 4329 Alte lucrări de instalații
deja înregistrate în Registrul Comerțului Bihor.       pentru construcții, 4331 Lucrări de ipsoserie,
  Redactat și întocmit în 3 exemplare originale, azi data  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie, 4333 Lucrări
de 20.02.2009.                        de pardosire și placare a pereților, 4334 Lucrări
                               de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri,
  (53/993.331)
                               4339 Alte lucrări de finisare, 4391 Lucrări de
                               învelitori, șarpante și terase la construcții, 4399 Alte
        Societatea Comercială             lucrări speciale de construcții n.c.a.
       1'ST ELECTRONICS - S.R.L.              Activitatea principală va fi: 5629 Alte servicii de
                               alimentație n.c.a.
           NOTIFICARE                 Prezentul înscris a fost redactat azi 24.02.2009,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   într-un număr de 2 exemplare.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (55/993.333)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, depunerea
textului actualizat al actului constitutiv al                 Societatea Comercială
societății comerciale 1'ST ELECTRONICS S.R.L.,                  COSTDUL - S.R.L.
cu   sediul   în  MUNICIPIUL     ORADEA,
județ Bihor, Str. PRIMĂRIEI, nr. 50, ap. 1, înregistrată               NOTIFICARE
sub nr. J5/757/1997, cod unic de înregistrare           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
9590819, care a fost înregistrat sub nr. 15577 din      Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
24.02.2009.                          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (54/993.332)                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               COSTDUL S.R.L., cu sediul în SAT TINCA,
        Societatea Comercială             COMUNA TINCA, județ Bihor, Str. DUMBRAVEI, nr. 24/A,
         COSTDUL - S.R.L.              înregistrată sub nr. J5/2296/2004, cod unic de
                               înregistrare 17023530, care a fost înregistrat sub
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                               nr. 15607 din 24.02.2009.
          NR. 1 DIN 24.02.2009              (56/993.334)
  Subsemnatul DULĂU ȘTEFAN EMANUEL, în calitate
de asociat unic, hotărăsc următoarele:                     Societatea Comercială
  Se modifică denumirea firmei în COSTDUL S.R.L.               ISROM IMPEX - S.R.L.
  Se schimbă sediul la adresa: Tinca, Str. Dumbravei,
nr. 24/A, biroul 1, cod poștal 417595.                        HOTĂRÂRE
  Se redefinește obiectul de activitate conform
Ord. 327/2008.                                   1351/19.02.2009
  Se completează obiectul de activitate cu           Subsemnații BINSELAN MIHAIL, posesor al
5621 Activități de alimentație (catering) pentru       CI XH, nr. 182639/03.12.2001 și BINSELAN DANIELA,
evenimente, 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.,     posesoare a CI XH, nr. 129994/15.11.2000, în calitate de
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor,    asociați la S.C. ISROM IMPEX S.R.L., am hotărât
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4120 Lucrări     următoarele:
de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,    - se radiază punctul de lucru din Baia Mare,
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor,
                               str. Victoriei, nr. 146, jud. Maramureș
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață
                                 - se radiază punctul de lucru din Sibiu, str. Theodor
și subterane, 4213 Construcția de poduri și tuneluri,
                               Mihali, nr. 9/A, jud. Sibiu - BIROU
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
                                 - se radiază punctul de lucru din Sibiu, str. Theodor
pentru fluide, 4222 Lucrări de construcții a proiectelor
                               Mihali, nr. 9/A, jud. Sibiu - DEPOZIT.
utilitare pentru electricitate și telecomunicații,
                                 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al societății
4291 Construcții hidrotehnice, 4299 Lucrări de construcții
                               rămân neschimbate.
a altor proiecte inginerești n.c.a., 4311 Lucrări
                                 Redactat și întocmit în 6 exemplare originale, azi
de demolare a construcțiilor, 4312 Lucrări de pregătire
                               data 19.02.2009.
a terenului, 4313 Lucrări de foraj și sondaj
pentru construcții, 4321 Lucrări de instalații electrice,     (57/993.335)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                 15

         Societatea Comercială               valoare de 160 lei (osutășaizecilei), reprezentând 3,34%
          EDIL NOROC - S.R.L.               din capitalul social al S.C. EDIL NOROC S.R.L., la
                                  valoarea lor nominală, preț achitat anterior semnării
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                prezentului act.
                                    4. Acționarul RIZZI GIAN-LUCA cesionează către d-
 A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE EDIL             nul LOMBARDO VITO, un număr de 16 acțiuni, în
   NOROC S.R.L., CU SEDIUL ÎN ORADEA,
                                  valoare de 160 lei (osutășaizecilei), reprezentând 3,34 %
       P-ȚA LIBERTĂȚII NR. 18,
                                  din capitalul social al S.C. EDIL NOROC S.R.L., la
    AP. 3, JUD. BIHOR, C.U.I.: 22222377,
                                  valoarea lor nominală, preț achitat anterior semnării
         J05/1410/2008
                                  prezentului act.
  1. LIBERTINI GIUSEPPE, născut la data de              5. Acționarul RIZZI GIAN-LUCA cesionează către d-
22 noiembrie 1968, în Morrone Del Sannio CB,            nul MASCALI GIUSEPPE, un număr de 16 acțiuni, în
Italia, dom. în Italia, Rivoli, str. Via Malta, nr. 16,       valoare de 160 lei (osutășaizecilei), reprezentând 3,34%
posesor al CI nr. AN, 0750716, elib. De               din capitalul social al S.C. EDIL NOROC S.R.L., la
Autoritățile Italiene, la data de 15.01.2008, cetățean
                                  valoarea lor nominală, preț achitat anterior semnării
italian,
                                  prezentului act.
  2. LOMBARDO VITO, născut la data de 03 iulie 1959,
în Torino, Italia, dom. în Italia, Torino, Traves, str. Bio,      6. Acționarul RIZZI GIAN-LUCA cesionează către d-
nr. 27, posesor al CI nr. Am 9470795, elib. de           nul FORNELLI PASQUALE, un număr de 16 acțiuni, în
Autoritățile Italiene, la data de 31.01.2007,            valoare de 160 lei (osutășaizecilei), reprezentând 3,34%
cetățean italian,                          din capitalul social al S.C. EDIL NOROC S.R.L., la
  3. MASCALI GIUSEPPE, născut la data de 24            valoarea lor nominală, preț achitat anterior semnării
ianuarie 1961, în Regalbuto (EN), Italia, dom. în Italia,      prezentului act.
Torino, str. Via C.B. Bruonone, nr. 8, posesor al CI nr. AJ      7. Acționarul RIZZI GIAN-LUCA cesionează către
7719451, elib. de Autoritățile Italiene, la data de         d-nul ARMILLOTTA MARIO, un număr de 16 acțiuni, în
14.07.2004, cetățean italian,                    valoare de 160 lei (osutășaizecilei), reprezentând 3,34%
  4. FORNELLI PASQUALE, dom. în Italia, Torino, Via        din capitalul social al S.C. EDIL NOROC S.R.L., la
Serrano, nr. 15, posesor al CI nr. AM 1349356, elib. de       valoarea lor nominală, preț achitat anterior semnării
Autoritățile Italiene, la data de 28.03.2006, cetățean
                                  prezentului act
italian, și
                                    - Repartizarea capitalului social între asociați se
  5. ARMILLOTTA MARIO, dom. în Italia, Torino, Via
Pannunzio Mariuo 21, scala B, posesor al CI nr. AN         prezintă astfel:
5269134, elib. de Autoritățile Italiene, la data            1. LIBERTINI GIUSEPPE deține 96 părți sociale, în
de 09.01.2008, cetățean italian,                  valoare de 10 lei RON fiecare, reprezentând 20% din
  6. RIZZI GIAN-LUCA, născut la data de 02.02.1968 în       capitalul social, astfel aportul la capital este de
Genova, Italia, dom. în Italia, Genova, Via Lorenzo         960 lei RON.
Dufour nr. 4/9, posesor al CI nr. AN 4761988, elib. de         2. LOMBARDO VITO, deține 96 părți sociale, în
Autoritățile Italiene, la data de 20.10.2006, cetățean       valoare de 10 lei RON fiecare, reprezentând 20% din
italian,                              capitalul social, astfel aportul la capital este de
  au hotărât următoarele:                     960 lei RON.
  1. Revocarea administratorului RIZZI GIAN-LUCA,          3. MASCALI GIUSEPPE, deține 96 părți sociale, în
născut la data de 02.02.1968 în Genova, Italia,           valoare de 10 lei RON fiecare, reprezentând 20% din
dom. în Italia, Genova, Via Lorenzo Dufour,             capitalul social, astfel aportul la capital este de
nr. 4/9, posesor al CI nr. AN 4761988, elib. de Autoritățile
                                  960 lei RON.
Italiene, la data de 20.10.2006, începând cu
data înregistrării prezentului act la Registrul Comerțului       4. FORNELLI PASQUALE deține 96 părți sociale, în
Bihor                                valoare de 10 lei RON fiecare, reprezentând 20% din
  2. Numirea d-lui LOMBARDO VITO, născut la data de        capitalul social, astfel aportul la capital este de
03 iulie 1959, în Torino, Italia, dom. în Italia, Torino,      960 lei RON.
Traves, str. Bio, nr. 27, posesor al CI nr. Am             5. ARMILLOTTA MARIO deține 96 părți sociale, în
9470795, elib. de Autoritățile Italiene, la data de         valoare de 10 lei RON fiecare, reprezentând 20% din
31.01.2007, cetățean italian, cetățean italian, în funcția     capitalul social, astfel aportul la capital este de
de administrator, pe durată nedeterminată, având puteri       960 lei RON.
depline în relațiile cu terții, în gestionarea societății și în a   - Părțile convin ca participarea la profit și pierderi să se
angaja și salariza personal necesar societății, începând      facă proporțional cu participarea la capitalul social.
cu data înregistrării prezentului act la Registrul           Restul prevederilor actului constitutiv rămân
Comerțului Bihor                          neschimbate.
  3. Acționarul RIZZI GIAN-LUCA cesionează către
d-nul LIBERTINI GIUSEPPE, un număr de 16 acțiuni, în          (58/993.336)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
         Societatea Comercială              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         EDIL NOROC - S.R.L.              BIROUL DE ARHITECTURA DAN COSTA S.R.L.,
                                 cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor,
            NOTIFICARE
                                 Str. GHEORGHE DIMA, nr. 6, ap. 1/ A, înregistrată
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    sub nr. J5/1964/2007, cod unic de înregistrare
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     22189289, care a fost înregistrat sub nr. 15735
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 din 24.02.2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (61/993.339)
EDIL NOROC S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
ORADEA, județ Bihor, P-ța LIBERTĂȚII, nr. 18, ap. 3,
înregistrată sub nr. J5/1410/2008, cod unic de                 Societatea Comercială
înregistrare 23958976, care a fost înregistrat sub              ATELIER DAN COSTA - S.R.L.
nr. 15725 din 24.02.2009.
                                            HOTĂRÂRE
  (59/993.337)
                                        DIN DATA DE 12.02.2009
      Societatea Comercială
 BIROUL DE ARHITECTURA DAN COSTA - S.R.L.              Subsemnatul        COSTA      IOAN-DAN,
                                 CNP 1560218054669, cu domiciliul în Oradea
            HOTĂRÂRE                 str. Gheorghe Dima, nr. 6, județul Bihor, identificat
                                 prin carte de identitate seria X.H., nr. 226921,
        DIN DATA DE 12.02.2009              eliberată de poliția Oradea la data de 02.10.2002,
  Subsemnații       COSTA       IOAN-DAN,    cetățean român, în calitate de asociat unic al
CNP 1560218054669, cu domiciliul în Oradea,           S.C. ATELIER DAN COSTA S.R.L. la data de
str. Gheorghe Dima, nr. 6, județul Bihor, identificat prin    19.07.2007, am hotărât:
carte de identitate seria X.H., nr. 226921, eliberată
                                   Art. 1. Se schimbă sediul firmei la adresa Oradea,
de poliția Oradea la data de 02.10.2002, cetățean
român și COSTA JUDITH, CNP 2690508054720,            str. Gheorghe Dima, nr. 6, ap. 1/A, județul Bihor.
cu domiciliul în Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 6,         Art. 2. Se precizează conform Codului CAEN, Rev. 2
județul Bihor, identificată prin carte de identitate       obiectul de activitate al societății prevăzut în Actul
seria X.H., nr. 226987, eliberată de poliția Oradea la      Constitutiv, iar activitatea principală va fi:
data de 02.10.2002, cetățean român, în                7111 Activități de arhitectură.
calitate de asociați ai S.C BIROUL DE ARHITECTURA          Art. 4. Se adoptă un nou act constitutiv pentru
DAN COSTA S.R.L. la data de 01.04.2008,
                                 societate.
am hotărât:
  Art. 1. Schimbarea sediului societății la            (62/993.340)
adresa Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 6, ap. 1/A,
județul Bihor.
  Art. 2. Se precizează conform Codului CAEN, Rev. 2             Societatea Comercială
obiectul de activitate al societății prevăzut în Actul            ATELIER DAN COSTA - S.R.L.
Constitutiv, iar activitatea principală va fi: 7111 Activități
de arhitectură.                                    NOTIFICARE
  Art. 3. Se adoptă un nou act constitutiv pentru
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societate.
                                 Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (60/993.338)                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      Societatea Comercială                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 BIROUL DE ARHITECTURA DAN COSTA - S.R.L.            ATELIER DAN COSTA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                 ORADEA, județ Bihor, Str. GHEORGHE DIMA, nr. 6,
            NOTIFICARE
                                 ap. 1/A, înregistrată sub nr. J5/679/2002, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     înregistrare 14760715, care a fost înregistrat sub
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     nr. 15739 din 24.02.2009.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (63/993.341)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009             17

        Societatea Comercială              UCURIȘ, Str. PRINCIPALĂ, NR. 250;
         REVLANDA - S.R.L.               TINCA, Str. REPUBLICII, NR. 62;
                                ORADEA, P-cul TRAIAN, NR. 5;
          HOTĂRÂREA NR. 1               ORADEA, Str. CODRILOR, NR. 9;
                                ORADEA, P-ța INDEPENDENȚEI, NR. 51, bl. Al;
        DIN DATA DE 11.12.2008              ORADEA, P-cul TRAIAN, NR. 18;
  REVLANDA KFT S.R.L. cu sediul în Ungaria,          ORADEA, Calea ARADULUI, NR. 6;
Loc. 1119 Budapesta, Str. Banat, Nr. 4-6, reprezentat      ORADEA, Str. ROMAN CIOROGARIU, NR. 9, AP. 9.
de GRESCHIK GABOR LASZLO cetățean                Prezentul înscris a fost redactat azi, 24.02.2009,
maghiar, domiciliat în Ungaria, Loc. 2016 Leanyfalu,    într-un număr de 3 exemplare.
Akacos Ut Nr. 19, identificat cu pașaport, seria ZH       (66/993.344)
nr. 576469, eliberat de Autoritățile Ungare la data de
06.02.2004, în calitate de asociat unic, a hotărât
următoarele:                                 Societatea Comercială
  1. Redefinirea obiectului de activitate conform               JAGUAR - S.R.L.
ordinului INS 337/2007, obiect care se regăsește
                                     HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
în actul constitutiv reactualizat depus la ORC Bihor-
Oradea.                                    NR. 1 DIN 20.02.2009
  2. Retragerea domnului FARKAS ZSOLT din
funcția de administrator. 3. Schimbarea sediului        Subsemnații DANCIU MARINEL DĂNUȚ, BOTICI
societății în Oradea, str. Ady Endre, nr. 21, ap. 1,    ANGELA GABRIELA și BOTICIHORIA MARCEL, în
Jud. Bihor.                         calitate de asociați, hotărăsc următoarele:
                                Se completează obiectul de activitate cu:
  (64/993.342)                        4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                              nerezidențiale
                                4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
        Societatea Comercială
                                4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
         REVLANDA - S.R.L.
                                4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
                              geamuri
           NOTIFICARE
                                4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul  comenzi sau prin Internet
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,          7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
cu modificările și completările ulterioare, depunerea    inginerie
textului actualizat al actului constitutiv al societății    9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor
comerciale REVLANDA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL     periferice
ORADEA, județ Bihor, Str. ADY ENDRE, nr. 21, ap. 1,       9529 Repararea articolelor de uz personal și
                              gospodăresc n.c.a.
înregistrată sub nr. J5/1701/2007, cod unic de
                                Prezentul înscris a fost redactat azi 20.02.2009,
înregistrare 22037620, care a fost înregistrat sub
                              într-un număr de 2 exemplare.
nr. 15742 din 24.02.2009.
                                (67/993.345)
  (65/993.343)

                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                      JAGUAR - S.R.L.
      COSTDUL AGROPROD - S.R.L.
                                         NOTIFICARE
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          NR. 1 DIN 24.02.2009           Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnatul DULĂU IOSIF ȘTEFAN, în calitate de      modificările și completările ulterioare, depunerea
asociat unic, hotărăsc următoarele:             textului actualizat al actului constitutiv al societății
  Se radiază următoarele puncte de lucru:         comerciale JAGUAR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  OLCEA, nr. 113;                     ORADEA, județ Bihor, Str. MIHAIVITEAZU, nr. 2,
  TINCA, ZONA MOARĂ lângă BĂILE TINCA;           ap. 8+11, înregistrată sub nr. J5/751/1999, cod unic de
  LUGOJ, Str. TIMIȘORII, NR. 122;             înregistrare 12268350, care a fost înregistrat sub
                              nr. 15784 din 25.02.2009.
  TINCA, Str. ȘTRFAN CEL MARE, NR. 16;
  HUSASĂU DE TINCA, NR. 387;                  (68/993.346)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
        Societatea Comercială           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       INSERT-IMPREST - S.R.L.           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC            NICONELA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL SALONTA,
                              județ Bihor, Str. CĂLUGĂRENI, nr. 3, înregistrată sub
          NR. 1 DIN 24.02.2009          nr. J5/2699/2007, cod unic de înregistrare
  Subsemnatul BODIUT DĂNUT TEODOR, în calitate      22641804, care a fost înregistrat sub nr. 15849 din
de asociat unic, hotărăsc următoarele:           25.02.2009.
  Se radiază următoarele puncte de lucru:          (72/993.350)
  ORADEA, Str. Cantacuzino, nr. 17;
  ORADEA, Str. Berzei, nr. 5;
                                      Societatea Comercială
  ALEȘD, Str. Bobâlna, nr. 8;
                                      TACOMAR - S.R.L.
  ORADEA, str. Lacu Roșu, nr. 4, bl. R119.
  Prezentul înscris a fost redactat azi, 24.02.2009,              HOTĂRÂRE
într-un număr de 2 exemplare.
  (69/993.347)                               NR. 1 DIN 24.02.2009
                               Subsemnații ERDEI AUREL și ERDEI AVRAM, în
        Societatea Comercială           calitate de asociați ai societății comerciale TACOMAR
        ALI & MIRUNA - S.R.L.           S.R.L., am hotărât următoarele:
                               - se redefinește obiectul de activitate conform
       HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC             Ordinului 337/2007, care se regăsește și în actul
                              constitutiv actualizat;
  Subsemnatul HANEȘ FLAVIUS DANIEL, în calitate       - activitatea principală va fi: 4772 Comerț cu
de asociat unic fondator și administrator am hotărât    amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în
deschiderea unui punct de lucru al acestei societăți în  magazine specializate;
localitatea ȘTEI, str. A. MUREȘANU, bl. nr. 19 D/20,     - se radiază punctul de lucru din Oradea, str. Corneliu
ap. 20.                          Coposu, nr. 6, bl. D3, ap. 4;
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta azi,        Redactat și întocmit în 3 exemplare originale, azi data
06.02.2009, în localitatea BRIHENI.            de 24.02.2009.
  (70/993.348)                        (73/993.351)

        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
         NICONELA - S.R.L.                     TACOMAR - S.R.L.

     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 16.02.2009                     NOTIFICARE
  MORAR NICOLAE-MIRCEA, posesor al C.I. seria XH,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 139977 și MORAR MARINELA, posesoare a C.I. seria    Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
XH, nr. 203794, în calitate de asociați fondatori ai    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.C. NICONELA S.R.L., am hotărât următoarele:       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1. Radierea din funcția de administrator a asociatei
                              TACOMAR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,
MORAR MARINELA.                      județ Bihor, Str. CORNELIU COPOSU, nr. 15, bloc AN 25,
  2. Înființarea și declararea unui punct de lucru în  scara C, etaj P, ap. 1, înregistrată sub nr. J5/2319/1993,
mun. Salonta, str. Călugăreni, nr. 6.           cod unic de înregistrare 5908058, care a fost înregistrat
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân   sub nr. 16140 din 25.02.2009.
valabile și neschimbate.
                                (74/993.352)
  Actul a fost redactat într-un număr de 5 exemplare.
  (71/993.349)
                                      Societatea Comercială
                                       ADRIMEX - S.R.L.
        Societatea Comercială
         NICONELA - S.R.L.                   HOTĂRÂRE NR. 9/16.02.2009
                               Subsemnatul TIRTEA IOAN, în calitate de asociat
           NOTIFICARE
                              unic, hotărăște următoarele:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Art. 1. Se desființează punctul de lucru din localitatea
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  Borș, nr. 155/A, jud. Bihor.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009              19

  Art. 2. Se desființează punctul de lucru din localitatea  bloc X 15, ap. 14, județul Bihor, posesor al C.I. seria XH,
Beiuș, str. Patareasca Mare, nr. 24, jud. Bihor.        nr. 089153, CNP 2680215050027, eliberată de Pol. Aleșd
  Art. 3. Se reziliază următoarele contracte de comodat:   la data de 23.12.1999, în calitate de asociat unic al
  Ctr. nr. 1/01.02.2004, încheiat între S.C. ADRIMEX     S.C. GOLDFISCH SERV S.R.L., am hotărât următoarele:
S.R.L. și TOIA ELISABETA, pentru punctul de lucru din       Radierea punctului de lucru de la adresa:
localitatea Borș, nr. 155/A, jud. Bihor;              1) MAGAZIN ABC SAT VADU CRIȘULUI, COMUNA
  Ctr. nr. 2/01.01.2005, încheiat între S.C. ADRIMEX     VADU CRIȘULUI, nr. 178, județul Bihor.
S.R.L. și LAZAU NICOLAE, pentru punctul de lucru          Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
din localitatea Beius, str. Patareasca Mare, nr. 24,      neschimbate.
 jud. Bihor.
                                  (78/993.356)
  (75/993.353)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      RULHAUS - S.R.L.
          SICORO - S.R.L.
                                     HOTĂRÂREA NR. 01/03.02.2009
       HOTĂRÂRE NR. 1/24.02.2009
                                  Adunarea Generală a Asociaților societății compusă
  Subsemnatul CRET MIHAI, posesor al CI seria XH,       din: ROȘU ALIN-DORIN cetățean român,
nr. 110895, eliberată de Pol. Oradea la data          CNP 1750818054665, născut la data de 18.08.1975
de 30.06.2000, în calitate de asociat unic al         în Oradea, județ Bihor, domiciliat în sat. Sânmartin
societății comerciale SICORO S.R.L., am hotărât        (com. Sânmartin), nr. 140, județ Bihor, posesor al
următoarele:                          CI, seria XH, nr. 079834, eliberată de Poliția Mun. Oradea
  - se redefinește obiectul de activitate conform       la data de 04.10.1999, ORBAN ZSOLT, cetățean
Ordinului 337/2007, care se regăsește și în          român, CNP 1791102054733, născut la data
actul constitutiv actualizat; activitatea principală      de 02.11.1979 în Oradea, județ Bihor, domiciliat
va fi: 4719 Comerț cu amănuntul în magazine          în Oradea, str. Ștefan Simion, nr. 48, ap. 3,
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       județ Bihor, posesor al CI seria XH, nr. 297225,
nealimentare;                         eliberată de Poliția Oradea la data de 12.11.2003 și
  Redactat și întocmit în 3 exemplare originale, azi data   ORBAN ALEXANDRU-IOSIF, cetățean român,
de 24.02.2009.                         CNP 1561121054701, născut la data de 21.11.1956
  (76/993.354)                        în com. Tileagd, județ Bihor, domiciliat în Oradea,
                                str. Ștefan Simion, nr. 48, ap. 3, județ Bihor,
                                posesor al CI seria XH, nr. 137102, eliberată de
         Societatea Comercială             Poliția Oradea la data de 15.01.2001, a hotărât
          SICORO - S.R.L.               adoptarea următoarelor modificări în societate:
                                  1. Schimbarea sediului social de la adresa Oradea,
           NOTIFICARE                Calea Aradului, nr. 27, bl. P61, ap. 1, spațiu comercial,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    județ Bihor - la adresa - Oradea, Aleea Rogerius, nr. 2,
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    bl. L1, sc. E, et 3, ap. 142, jud. Bihor.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          2. Ieșirea din societate și deci pierderea calității
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  de asociat a d-lui ROȘU ALIN-DORIN, prin cesionarea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   a 25 p.s. a 10 RON fiecare către dl ORBAN ZSOLT,
SICORO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL ORADEA,         CNP 1791102054733 - asociat existent care declară
județ Bihor, P-ța. 1 DECEMBRIE, nr. 5, înregistrată      că acceptă cesiunea, și prin cesionarea a 25 p.s. a
sub nr. J5/2081/1991, cod unic de înregistrare         10 RON fiecare, către dl ORBAN ALEXANDRU-IOSIF,
2722670, care a fost înregistrat sub nr. 16346         CNP 1561121054701 - asociat existent care declară că
din 25.02.2009.                        acceptă cesiunea.
                                  3. Revocarea din funcția de administrator a
  (77/993.355)                        d-lui ROȘU ALIN-DORIN, și numirea în funcția
                                de administrator a d-lor ORBAN ZSOLT, cetățean
                                român, CNP 1791102054733, născut la data
        Societatea Comercială
                                de 02.11.1979 în Oradea, județ Bihor, domiciliat în
       GOLDFISCH SERV - S.R.L.
                                Oradea, str. Ștefan Simion, nr. 48, ap. 3,
       HOTĂRÂRE ASOCIAT UNIC              județ Bihor, posesor al CI seria XH, nr. 297225, eliberată
                                de Poliția Oradea la data de 12.11.2003 și
  Subsemnata MAGADA ILDI-ILU, cetățean            ORBAN ALEXANDRU-IOSIF, cetățean român,
român, născută la data de 15.02.1968 în Vadu Crișului,     CNP 1561121054701, născut la data de 21.11.1956
jud. Bihor., domiciliată în Aleșd , Str. Str. CIOCÎRLIEI,   în com. Tileagd, județ Bihor, domiciliat în Oradea,
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
str. Ștefan Simion, nr. 48, ap. 3, județ Bihor, posesor             Societatea Comercială
al CI seria XH, nr. 137102, eliberată de                     RULHAUS - S.R.L.
Poliția Oradea la data de 15.01.2001, care declară că
acceptă funcția.                                   NOTIFICARE
  5. Se reactualizează conform CAEN REV. 2 - obiectul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de activitate al societății prevăzut în Actul Constitutiv al  Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Societății, domeniul principal de activitate va fi:       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,
  469 Comerț cu ridicata nespecializat Obiectul        cu modificările și completările ulterioare, depunerea
principal de activitate va fi:                 textului actualizat al actului constitutiv al
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat (inclusiv cu     societății comerciale RULHAUS S.R.L., cu sediul
materiale, componente, piese și accesorii tehnice pt.      în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Aleea
industrie).                           ROGERIUS, nr. 2, bloc L 1, scara E, etaj 3, ap. 142,
  În urma modificărilor intervenite în societate, capitalul  înregistrată sub nr. J5/1485/2007, cod unic de
social total de 1000 RON, divizat în 100 p.s. a 10 RON     înregistrare 21895812, care a fost înregistrat sub
fiecare este repartizat între asociați după cum urmează:    nr. 16618 din 26.02.2009.
  - ORBAN ZSOLT deține 50 părți sociale în valoare
                                  (81/993.359)
totală de 500 RON, reprezentând o participare de
50% din capitalul social total
  - ORBAN ALEXANDRU-IOSIF deține 50 părți sociale               Societatea Comercială
în valoare totală de 500 RON, reprezentând o participare             CRETANIA - S.R.L.
de 50% din capitalul social total.
  În continuare, fostul administrator și asociat                  HOTĂRÂRE
- dl ROȘU ALIN-DORIN, declară că nu mai are
pretenții de nicio natură de la noii administratori             NR. 1 DIN DATA DE 25.02.2009
și asociați, ori față de societatea RULHAUS S.R.L. -        Asociații:
ce ar decurge din fosta calitate a acestuia             1. CREȚ FLORIN, domiciliat în loc. Peștiș, oraș Aleșd,
de administrator ori asociat. Totodată noii administratori   nr. 421, județ Bihor, posesor al cărții de identitate
declară că nu au nici ei pretenții de nicio natură de la    seria XH, nr. 168910/22.08.2001, emisă de oraș Aleșd,
fostul administrator și asociat                 CNP1770127050039 și
  - dl ROȘU ALIN-DORIN ce ar decurge din fosta          2. CREȚ OLIVIA, domiciliată în loc. Tinăud,
calitate a acestuia de administrator ori asociat.        oraș Aleșd, nr. 114, posesor al cărții de identitate seria
  Redactat în 4 exemplare originale.             XH, nr. 297207/12.11.2003, emisă de oraș Aleșd,
                                CNP2830102055098, am
  (79/993.357)
                                  HOTĂRÂT
                                  1. Declarare punct de lucru în localitatea Aleșd,
         Societatea Comercială             str. Tudor Vladimirescu, nr. 41, județ Bihor.
          RULHAUS - S.R.L.                 Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății
                                rămân neschimbate.
      HOTĂRÂREA NR. 02/23.02.2009               Redactat și semnat de către părți în 3 (trei) exemplare
                                originale azi data de 25.02.2009.
  Adunarea Generală a Asociaților societății
compusă din: ORBAN ZSOLT, cetățean român,              (82/993.360)
CNP 1791102054733, născut la data de 02.11.1979
în Oradea, județ Bihor, domiciliat în Oradea,                  Societatea Comercială
str. Ștefan Simion, nr. 48, ap. 3, județ Bihor, posesor al            DEMIRAL - S.R.L.
CI seria XH, nr. 297225, eliberată de Poliția Oradea
la data de 12.11.2003 și ORBAN ALEXANDRU-IOSIF,             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
cetățean român, CNP 1561121054701, născut la data
de 21.11.1956 în com. Tileagd, județ Bihor, domiciliat         A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN 26.02.2009
în Oradea, str. Ștefan Simion, nr. 48, ap. 3,            Subsemnații LUPOU ALEXANDRU și LUPOU
județ Bihor, posesor al CI seria XH, nr. 137102, eliberată   RODICA COSTINA în calitate de asociați, hotărăsc
de Poliția Oradea la data de 15.01.2001, a hotărât       următoarele:
adoptarea următoarelor modificări în societate:           Se radiază punctul de lucru ORADEA, Str. Bihorului,
  1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa Oradea,    nr. 94C.
str. Lapusului, nr. 27, bl. R87, ap. 2, județ Bihor.        Prezentul înscris a fost redactat azi 26.02.2009,
  Redactat în 4 exemplare originale.             într-un număr de 3 exemplare.
  (80/993.358)                          (83/993.361)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                21

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         STEVENSON - S.R.L.                      STEBALI TRANS - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 01/19.02.2009                   HOTĂRÂREA NR. 1/25.02.2009
  Asociatul unic a firmei S.C. STEVENSON S.R.L.,
compusă din: dl CUJMA ȘTEFAN, cetățean român,          A ASOCIATULUI UNIC AL STEBALI TRANS S.R.L.
CNP 1740616054656, născut la data de 16.06.1974          Orsos Sandor, Salonta, Olimpiadei, nr. 19, posesor
în Oradea, județ Bihor, domiciliat în Oradea,         al BI BX, 358674/14.05.94, CNP 1440722057060,
str. Henri Coandă, nr. 2, Bl. PB 45, et.3, ap. 15,
                                în calitate de asociat unic Stebali Trans S.R.L.,
județ Bihor, posesor al CI seria XH, nr. 560838,
eliberată de SPCLEP Oradea la data de 12.06.2008        Olimpiadei, nr. 19, J05/1707/1997, CUI 10094495,
- a hotărât adoptarea următoarelor modificări în        am hotărât declararea unui sediu secundar la
societate:                           adresa Tinca, Republicii, nr. 50, Bihor.
  1. Se reactualizează conform CAEN REV. 2 - obiectul      (86/993.364)
de activitate al societății prevăzut în Actul Constitutiv al
Societății, domeniul principal de activitate va fi:
  731 Publicitate                               Societatea Comercială
  Obiectul principal de activitate va fi:                     TAMI - S.R.L.
  7311 Activități ale agențiilor de publicitate
  2. Extinderea obiectului de activitate cu următoarele:             HOTĂRÂREA NR. 1
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
  1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
n.c.a. 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.            S.C. TAMI S.R.L. ÎNCHEIATĂ AZI 26.02.2009
  4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
gospodăresc                            În conformitate cu art. 8 litera e) din Actul Constitutiv al
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat           societății, subsemnatul Tareq Ahmad Talab Al-Ezzeh, în
  4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de    calitate de asociat unic al S.C. TAMI S.R.L.,
comenzi sau prin Internet                     Hotărăsc
  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara          1. Înființarea unui punct de lucru pentru activitatea de
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor       fast-food în Oradea, str. Ady Endre, nr. 54, înscris în CF.
  5911 Activități de producție cinematografică, video și   2593 Oradea, SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER,
de programe de televiziune                   conform CF nr. Topo 699/5 la A7 și B32.
  5912 Activități post-producție cinematografică, video
                                 2. Înregistrarea punctului de lucru la Oficiul Registrului
și de programe de televiziune
                                Comerțului Bihor.
  7420 Activități fotografice.
  Redactat în 4 exemplare originale.               (87/993.365)
  (84/993.362)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                       LIVMARIS - S.R.L.
         STEVENSON - S.R.L.
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/25.02.2009
           NOTIFICARE
                                   A ASOCIATULUI UNIC AL LIVMARIS S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      POPA LIVIU-MARIUS, domiciliat în localitatea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,         Salonta, str. Oradiei, nr. 16 posesor al CI XH,
cu modificările și completările ulterioare, depunerea     nr. 395975, eliberată la data de 12.08.05 de
textului actualizat al actului constitutiv al         SPCLEP Salonta, CNP 1760318057054, în
societății comerciale STEVENSON S.R.L., cu sediul
                                calitate de asociat unic Livmaris S.R.L., Salonta,
în MUNICIPIUL ORADEA, județ Bihor, Str. HENRI
                                Al. P. Paulescu, nr. 4, bl. Q3, ap. 16, et. 3,
COANDA, nr. 2, bloc PB 45, ap. 15, înregistrată
sub    nr.  J5/944/2002,    cod   unic   de    J05/280/2009, CUI RO25164149, am hotărât
înregistrare 14903947, care a fost înregistrat sub       declararea unui sediu secundar la adresa Ghiorac,
nr. 16759 din 26.02.2009.                   nr. 485/B.
  (85/993.363)                          (88/993.366)
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          LUVRIN - S.R.L.                       ANCA FARM - S.R.L.

       HOTĂRÂRE NR. 6/05.02.2009                       NOTIFICARE
  Subsemnata LOKOS IRINA, în calitate de asociat        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
unic, hotărăște următoarele:                 Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 1. Se redefinește obiectul secundar de activitate   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
conform Ordinului nr. 337/2007;                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 2. Se modifică obiectul principal de         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
activitate în:                        ANCA FARM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine    SALONTA, județ Bihor, Str. IULIU MANIU, nr. 13,
specializate.                         înregistrată sub nr. J5/263/2007, cod unic de înregistrare
  Art. 4. Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân   20942924, care a fost înregistrat sub nr. 17109 din
neschimbate.                         26.02.2009.
  (89/993.367)                         (92/993.370)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          LUVRIN - S.R.L.                       UNIGRAND - S.R.L.

           NOTIFICARE                        HOTĂRÂRE 1/23.02.09
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Subsemnatul    Buz    Calin   Dorel,   având
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    CNP 1810111051175, posesor al CI seria XH, nr. 582759,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       în calitate de asociat unic la S.C. Unigrand S.R.L., am
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  decis următoarele:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    - Se radiază punct de lucru în municipiul Hunedoara,
LUVRIN S.R.L., cu sediul în SAT UILEACU DE CRIȘ,       B-dul Dacia, nr. 25, bl. U3, ap. 3, jud. Hunedoara,
COMUNA TILEAGD, județ Bihor, nr. 177, înregistrată sub      - Se radiază punct de lucru în municipiul Deva,
nr. J5/376/1999, cod unic de înregistrare 11792577, care   B-ul Decebal, bl. A, parter, jud. Hunedoara,
a fost înregistrat sub nr. 17103 din 26.02.2009.         - Se radiază punct de lucru în orașul Câmpeni,
  (90/993.368)                       str. Revoluției 1848, nr. 5, bl. 2A, ap. 7, jud. Alba,
                                 - Se radiază punct de lucru în municipiul Orastie,
                               str. N. Bălcescu, nr. 17, jud. Hunedoara.
        Societatea Comercială               Redactat și întocmit în 6 exemplare originale, azi data
         ANCA FARM - S.R.L.              de 23.02.09.
       HOTĂRÂRE NR. 1/25.02.2009              (93/993.371)

     A ASOCIATULUI ANCA FARM S.R.L.
                                        Societatea Comercială
  Cadar Anca-Aurelia (nume anterior Boeriu                   RU EUROPE - S.R.L.
Anca Aurelia) având cetățenie - romană, născută la
data de 19.03.84, în localitatea Salonta,                     ACT ADIȚIONAL
jud. Bihor, domiciliată în loc. Salonta, str. Republicii,    Subsemnații DUMITRASCU PUIU ALEXANDRU și
nr. 9, bl. D4, et. 4, ap. 16, jud. Bihor, posesoare a     ALCARAZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO asociați de
CI XH, nr. 565236/08.07.08, eliberată de           comun acord am hotărât următoarele:
SPCLEP Salonta, CNP. 2840319057649, în calitate         Admiterea în societate ca asociat a domnului MARIN
de asociat unic al Anca Farm S.R.L., Salonta,         LORCA MIGUEL, cetățean spaniol, născut la data de
str. Iuliu Maniu, nr. 13, jud. Bihor, J05/263/2007,      05.03.1963 în localitatea MURCIA - SPANIA, domiciliat în
CUI 20942924, am hotărât redefinirea obiectului        localitatea LOS RAMOS MURCIA, vrda. Del Chocalate
de activitate conform Rev. 2 prev. la art. 5 al        68 - SPANIA, identificat cu cartea de Identitate seria
actului constitutiv actualizat. Activitatea principală    77500750L emisa de Autoritățile Spaniole, cu număr de
va   fi  4773   Comerț   cu  amănuntul    al
                               identificare 603057M1804098ESP. Admiterea în
produselor farmaceutice în magazine specializate.
                               societate ca asociat a domnului MARIN LORCA MIGUEL
Modificare date personale în urma schimbării
                               se face concomitent cu retragerea din societate a
numelui.
                               asociatului DUMITRASCU PUIU ALEXANDRU, care
  (91/993.369)                       cesionează întreg aportul sau la capital social în valoarea
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                 23

de 20 lei/Ron reprezentând 2 părți sociale noului asociat,            Societatea Comercială
cesiune acceptată.                                STINION IMPEX - S.R.L.
  De asemenea asociatul ALCARAZ HERNANDEZ
JOSE ANTONIO cesionează către noul asociat un număr                  ACT ADIȚIONAL
de 8 părți sociale din totalul de 18 părți sociale, cesiune     În conformitate cu prevederile actelor constitutive ale
acceptată.                            societății, se ia act de decesul asociatului GHEORGHITA
  La data retragerii din societate eu, DUMITRASCU        ION. Având baza certificatului de moștenitor nr. 609/2008
PUIU ALEXANDRU declar că am primit toate drepturile       dat în dosar nr. 678/2008, emis de BIROUL NOTARIAL -
ce mi se cuvin de la societate și nu mai am nicio pretenție   SOCIETATEA CIVILA “VARGA & ASOCIAȚII” cele
de revendicat atât de la societate cât și de la actualii     10 părți sociale deținute de defunctul GHEORGHIȚĂ ION
asociați ai societății.                     în cadrul societarii, în valoare totală de 100,00 lei au fost
  În urma acestui fapt asociații societății RU         preluate de moștenitorii acestuia respectiv de:
EUROPE S.R.L. sunt:                       GHEORGHIȚĂ MARIN - care are calitatea de asociat în
  ALCARAZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO și MARIN            cadrul societății și de GHEORGHIȚĂ CRISTINA,
LORCA MIGUEL care de comun acord au hotărât:           GHEORGHIȚĂ VIOREL și GHEORGHIȚĂ GIGI.
  - capitalul social al societății de 200 lei divizat în      Noi GHEORGHIȚĂ VIOREL și GHEORGHIȚĂ GIGI
20 părți sociale a câte 10 lei fiecare se repartizează      am hotărât cesionarea cotelor noastre indivize de 2/4 din
conform înțelegerii între asociați astfel:            părțile sociale moștenite de la GHEORGHIȚĂ ION către
  MARIN LORCA MIGUEL 100 lei - 10 ps              asociatul GHEORGHIȚĂ MARIN și către GHEORGHIȚĂ
  ALCARAZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO 100 lei -           CRISTINA cesiuni acceptate.
10 ps                                De asemenea noi GHEORGHIȚĂ VIOREL și
  Participarea la beneficii și pierderi se face proporțional  GHEORGHIȚĂ GIGI declarăm că am primit toate
cu numărul părților sociale deținute.              drepturile ce ni se cuvin pentru cesiunea de mai sus și nu
                                 mai emitem astfel niciun fel de pretenții de nicio natura
  - numirea în funcția de reprezentant și administrator al
                                 pentru trecut și viitor.
societății al noului asociat MARIN LORCA MIGUEL,
                                   În urma acestui fapt societatea comerciala STINION
astfel încât pe viitor societatea va fi administrată de către
                                 IMPEX S.R.L. are ca asociați pe
ambii asociați,
                                   GHEORGHIȚĂ MARIN cetățean roman născut la data
  - hotărârile în cadrul societății vor putea fi luate și de  de 21.07.1955 în com. TICHILESTI, jud. BRĂILA, fiul lui
către un singur administrator,                  NIȚĂ și RAHILA, domiciliat în sat TICHILESTI, com.
  - sediul societății rămâne în Mun. Brăila,          TICHILESTI, jud. BRĂILA, identificat cu CI seria XR,
b-dul Dorobanților nr. 48, bl. A55, ap. 35, jud. BRĂILA.     nr.     013188/16.09.1999/Pol.         BRĂILA,
  Eu, MARIN LORCA MIGUEL declar că ader             CNP 1550721090093 și
necondiționat la prevederile actelor constitutive ale        GHEORGHIȚĂ CRISTINA cetățean roman născută la
societarii și am cunoștința de situația financiar contabilă   data de 10.09.1956 în com. TUDOR VLADIMIRESCU,
a acesteia.                           jud. BRĂILA, fiica lui NEAGU și MARI OARA, domiciliată
  Prezentul act adițional produce efecte după          în sat TICHILESTI, com. TICHILESTI, jud. BRĂILA,
îndeplinirea formelor de publicitate prevăzute de        identificata    cu    CI    seria    XR,    nr.
Legea nr. 31/ 1990.                       232719/06.10.2006/SPCLEP         BRĂILA,     CNP
  (94/993.417)                         2560910090084, care de comun acord hotărăsc:
                                   - capitalul social de 200,00 lei, divizat în 20 părți
                                 sociale a 10,00 lei fiecare repartizate conform înțelegerii
         Societatea Comercială              între asociați astfel:
         RU EUROPE - S.R.L.                 GHEORGHIȚĂ MARIN 100,00 lei - 10 ps
                                   GHEORGHIȚĂ CRISTINA 100,00 lei - 10 ps
            NOTIFICARE                  Participarea la beneficii pierderi se face proporțional
                                 cu numărul de părți sociale deținute de fiecare asociat.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   - funcția de reprezentant și administrator al societății
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 va fi îndeplinită de către asociatul GHEORGIȚĂ MARIN
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                   - sediul societății rămâne în com. TICHILESTI,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 jud. BRĂILA
actului constitutiv al societății comerciale RU EUROPE
                                   - definirea obiectului principal de activitate al societății
S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila,
                                 ca fiind:
B-dul DOROBANȚILOR, nr. 48, bloc A55, scara 2, etaj P,
                                   4941- Transporturi rutiere de mărfuri, activitatea
ap. 35, înregistrată sub nr. J9/1119/2008, cod unic de
                                   2361- fabricarea produselor din beton pentru
înregistrare 24843893, care a fost înregistrat sub nr. 2676
                                 construcții devenind activitate secundara,
din 26.01.2009.
                                   - completarea obiectului de activitate secundar al
  (95/993.418)                         societarii cu:
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
  4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,        3. întocmirea unui act constitutiv sub semnătură
furajelor și tutunului neprelucrat,               privată respectând prevederile Legii nr. 31/1990
  - redactarea unui act constitutiv și recodificarea      republicată.
obiectului de activitate al societății.               Prezentul act adițional produce efecte după
  Prezentul act adițional produce efecte după          îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
îndeplinirea formelor de publicitate prevăzute de        republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
Legea nr. 31/1990.                        completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
  (96/993.419)                           (98/993.421)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         STINION IMPEX - S.R.L.                       TRIDENT - S.R.L.

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale STINION       actului constitutiv al societății comerciale TRIDENT
IMPEX S.R.L., cu sediul în SAT TICHILEȘTI, COMUNA        S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila,
                                 Calea Galați, nr. 345 E, înregistrată sub nr. J9/473/2004,
TICHILEȘTI, județ Brăila, Com. TICHILESTI, înregistrată
                                 cod unic de înregistrare 16484241, care a fost înregistrat
sub nr. J9/505/2004, cod unic de înregistrare 16507175,
                                 sub nr. 4903 din 11.02.2009.
care a fost înregistrat sub nr. 3500 din 30.01.2009.
                                   (99/993.422)
  (97/993.420)

                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                       PRODCHIM - S.R.L.
          TRIDENT - S.R.L.
                                           ACT ADIȚIONAL
           ACT ADIȚIONAL
                                  Subsemnatul CRISTIAN RAZVAN NICOLAE, asociat
  Subsemnații BELICIU GHEORGHE și MANGIUREA          unic la societatea mai sus-menționată, am hotărât:
SILVIU, asociați, de comun acord am hotărât retragerea       - Majorarea capitalului social în valoare de 150.000 lei
din societate a d-lui Mangiurea Silviu, care cesionează     RON, cu suma de 350.000 lei RON din contul 1068 - Alte
aportul sau la capitalul social în valoare de 100 lei RON    rezerve, 117 - Rezultatul reportat; 121 - Profit și pierdere;
d-nei ISTRATE MARIOARA, CNP 2590313090050,            conform Balanței de verificare din luna decembrie 2008,
domiciliată în Mun. BRĂILA, Str. MIRCEA MALAERUL         anexata;
nr. 43, posesoarea C.I. Seria X.R., Nr. 021407, eliberată      - În urma acestui fapt capitalul social devine
de Poliția Brăila la data de 13.01.2000, cetățean român,     500.000 lei RON, indivizibil și aparține asociatului unic;
care aderă la societate. Ca urmare a cesiunii făcute dl       - întocmirea unui act constitutiv sub semnătură privată
Mangiurea Silviu se retrage din societate, renunță la      respectând prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.
calitatea de asociat, reprezentant, administrator și        Prezentul act adițional produce efecte după
declară că nu mai are nicio pretenție de revendicat.       îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
  În urma acestui fapt, S.C. “TRIDENT” S.R.L. are ca      republicata și Legea nr. 359/2004 modificată și
asociați pe BELICIU GHEORGHE și ISTRATE             completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
MARIOARA, care de comun acord hotărăsc următoarele:         (100/993.423)
  1. Capitalul social în valoare de 200 lei RON rămâne
divizat în 20 p.s. a câte 10 lei RON fiecare parte socială
și este repartizat pe asociați astfel:                      Societatea Comercială
  BELICIU GHEORGHE - 10 p.s. = 100 lei RON                    PRODCHIM - S.R.L.
  ISTRATE MARIOARA - 10 p.s. = 100 lei RON
  Participarea la beneficii și pierderi se face în mod                NOTIFICARE
proporțional cu numărul de părți sociale deținute de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
fiecare asociat;                         Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  2. Funcția de reprezentant și administrator este       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
îndeplinită de ambii asociați;                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009              25

actului constitutiv al societății comerciale PRODCHIM     5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA, județ Brăila,     5590 - Alte servicii de cazare;
B-dul DOROBANȚI, nr. 620, înregistrată sub           5610 - Restaurante.
nr. J9/813/2004, cod unic de înregistrare 16838063, care    - schimbarea obiectului principal de activitate din 4634
a fost înregistrat sub nr. 5138 din 12.02.2009.       în 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
                              nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  (101/993.424)
                              alimentare, băuturi și tutun.
                                Activitatea corespunzătoare clasei CAEN 4634 va
        Societatea Comercială            trece la obiectul secundar de activitate.
        AGROTRADING - S.R.L.              Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
                              condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și
          ACT ADIȚIONAL              republicată.
  Subsemnații ZANFIRACHE GHEORGHE și              (104/993.427)
ZANFIRACHE AURELIA, în calitate de asociați la
societatea sus-menționată, de comun acord hotărâm:             Societatea Comercială
  - Declararea unui punct de lucru situat în               BUN VENIT IMPEX - S.R.L.
Com. VADENI, tarla 262, parcela 1811- “Ferma 6”,
construcția C2, Jud. BRĂILA, conform actelor                    NOTIFICARE
doveditoare anexate;
  Prezentul act adițional produce efecte după         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                              Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
                              (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
                              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
                              actului constitutiv al societății comerciale BUN VENIT
  (102/993.425)                      IMPEX S.R.L., cu sediul în SAT ALBINA, COMUNA
                              TICHILEȘTI, județ Brăila, Com. TICHILESTI, înregistrată
                              sub nr. J9/271/1997, cod unic de înregistrare 9498678,
        Societatea Comercială
                              care a fost înregistrat sub nr. 5866 din 18.02.2009.
         NEW CAFFE - S.R.L.
                                (105/993.428)
          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații    VARTOLOMEI     AUREL   și           Societatea Comercială
MAVRODINESCU FLORIN RAZVAN, în calitate de             EDITURA SFANTUL NICOLAE - S.R.L.
asociați la societatea sus-menționată, de comun acord
hotărâm:                                     ACT ADIȚIONAL
  - Declararea unui punct de lucru situat în         Subsemnații VOINEA DANIEL și VOINEA MIRELA,
Mun. GALAȚI, Str. STIINTEI nr. 115, spațiul aferent     asociați la societatea mai sus menționată, de comun
barului “Casa Veche”, conform actelor doveditoare      acord, am hotărât:
anexate;                            - schimbarea denumirii societății din S.C. “CADOURI
  Prezentul act adițional produce efecte după       UNICAT” S.R.L. în S.C” EDITURA SFANTUL NICOLAE”
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990     S.R.L., conform dovezii de disponibilitate nr.
republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și       3.480/30.01.2009, acordată de OFICIUL REGISTRULUI
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.              COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA.
  (103/993.426)                       - actualizarea obiectului de activitate conform cod
                              CAEN rev.2 și întocmirea unui nou act constitutiv
                              actualizat
        Societatea Comercială              - renunțarea la următorul cod din obiectul secundar de
       BUN VENIT IMPEX - S.R.L.           activitate: 2051
                                - schimbarea obiectului principal de activitate din 3663
          ACT ADIȚIONAL              în 5811 - Activități de editare a cărților.
  Subsemnata LAZAR NELUTA, asociat unic la          Activitatea corespunzătoare clasei CAEN 3663 va
societatea mai sus-menționată, am hotărât:         trece la obiectul secundar de activitate.
  - completarea obiectului secundar de activitate cu     Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
  5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;  condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și
                              modificată.
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de
scurtă durată;                         (106/993.429)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
        Societatea Comercială               producerea efectelor juridice pe viitor, prin libera voința a
     EDITURA SFANTUL NICOLAE - S.R.L.             asociatului unic, societatea urmând a funcționa în
                                 continuare în baza noului act constitutiv ce se redactează
            NOTIFICARE                 și se semnează o data cu prezentul înscris.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  condițiilor prevăzute Legea 31/1990 republicată și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    modificată.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al       (108/993.431)
actului constitutiv al societății comerciale EDITURA
SFANTUL NICOLAE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
BRĂILA, județ Brăila, Str. HIPODROM, nr. 9, bloc T2,                Societatea Comercială
scara 1, etaj 1, ap. 8, înregistrată sub nr. J9/1040/2006,             KAROVI CONS - S.R.L.
cod unic de înregistrare 20285379, care a fost înregistrat
                                             NOTIFICARE
sub nr. 5873 din 18.02.2009.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (107/993.430)
                                 Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
         Societatea Comercială              completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
         KAROVI CONS - S.R.L.               actului constitutiv al societății comerciale KAROVI
                                 CONS S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
           ACT ADIȚIONAL                județ Brăila, Str. VERDUN, nr. 9, înregistrată sub
  Subsemnații CHIOJDOIU VIVI-EDUARD și              nr. J9/152/2006, cod unic de înregistrare 18419924, care
CHIOJDOIU RODICA-SERAFIMIA, în calitate de asociați        a fost înregistrat sub nr. 6034 din 19.02.2009.
la societatea mai sus menționată, de comun acord, am         (109/993.432)
hotărât retragerea din societate a d-nei CHIOJDOIU
RODICA-SERAFIMIA, care cesionează aportul său la
capitalul social în valoare de 100 lei = 10 p.s.                  Societatea Comercială
d-lui CHIOJDOIU VIVI-EDUARD, acesta din urmă                    PHOENIX IND - S.R.L.
devenind unic asociat în societate.
                                            ACT ADIȚIONAL
  Ca urmare a cesiunii făcute, dna CHIOJDOIU
RODICA-SERAFIMIA se retrage din societate, renunță la         Subsemnatul CIBU CRISTIAN SEVER, în calitate de
calitățile de asociat, administrator și reprezentant,       asociat unic la societatea comerciala mai
declarând că nu mai are nicio pretenție de revendicat față    sus-menționată, am hotărât:
de aceasta.                              1 - Schimbarea obiectului principal de activitate din
  De asemenea, cedenta declară că societatea nu are       2511 în 1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor;
niciun fel de datorii la stat sau persoane fizice și juridice   fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de
private și rămâne răspunzătoare de activitatea societății     patiserie, activitatea corespunzătoare codului CAEN
până la data retragerii.                     2511 va trece la obiectul secundar de activitate al
  În urma acestui fapt, S.C. “KAROVI CONS” S.R.L are       societății;
ca unic asociat pe dl CHIOJDOIU VIVI-EDUARD, care           2 - Completarea obiectului secundar cu:
hotărăște:                              7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme
  - capitalul social în valoare de 200 lei este împărțit în   și autovehicule rutiere ușoare;
20 p.s. a 10 lei p.s. și aparține în întregime            7712 - Activități de închiriere și leasing cu
asociatului unic.                         autovehicule rutiere grele.
  - funcția de administrator și reprezentant va fi          7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri
îndeplinită în continuare de asociatul unic CHIOJDOIU       recreaționale și echipament sportiv;
VIVI-EDUARD.                             7722 - închirierea de casete video și discuri (CD-uri,
  - actualizarea obiectului de activitate conform cod      DVD-uri);
CAEN rev.2 și întocmirea unui nou act constitutiv           7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
actualizat.                            personale și gospodărești n.c.a.;
  - radierea următoarelor puncte de lucru:              7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
  1. din com. Chiscani, tarla 6, parcela 459, jud. Brăila;    echipamente agricole;
2. din mun. Brăila, str. Sebesului nr. 5, bl. C, sc. 2, ap. 22,    7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
jud. Brăila.                           echipamente pentru construcții;
  Față de hotărârea intervenită de retragere a unui         7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
asociat, actul constitutiv existent își încetează         echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009              27

  7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și     - Radierea a doua puncte de lucru situate în:
echipamente de transport pe apă;                  Mun. BRĂILA, Str. OBOR, BI. AG6, parter și în
  7735 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și   Mun. BRĂILA, Str. SCOLILOR, Bl. AC 1, parter;
echipamente de transport aerian;                  Prezentul act adițional produce efecte după
  7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,  îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
echipamente și bunuri tangibile;                 republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
  8299 - Alte activități de servicii suport pentru       completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
întreprinderi n.c.a.;                        (112/993.435)
  8292 - Activități de ambalare;
  4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
produselor zaharoase;                              Societatea Comercială
  4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de             NIBODA COM - S.R.L.
patiserie și produselor zaharoase, în magazine
specializate;                                    ACT ADIȚIONAL
  3 - Majorarea capitalului social în valoare de 10.000 lei    Subsemnații PIRVU NINEL și PIRVU DUMITRA,
RON, cu suma de 90.000 lei RON din contul 121 - Profit      asociați la societatea mai sus-menționată, de comun
și pierdere, conform Balanței de verificare din luna       acord, am hotărât:
decembrie 2008, anexată.                      - radierea punctului de lucru situat în mun.Brăila,
  În urma acestui fapt capitalul social devine 100.000 lei   str. Unirii nr. 99 c/c str. M. Eminescu nr. 63-65,
RON, împărțit în 1.000 p.s., a cate 100 lei partea socială    stand nr. E 33, jud. Brăila.
și aparține asociatului unic;                    Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
  4 - întocmirea unui act constitutiv sub semnătură      condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 modificată și
privată respectând prevederile Legii nr. 31/1990         republicată.
republicată.                             (113/993.436)
  Prezentul act adițional produce efecte după
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
republicată și Legea nr. 359/2004 modificata și                Societatea Comercială
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.                     URGENT IMPORT EXPORT - S.R.L.

  (110/993.433)                                  ACT ADIȚIONAL
                                  Subsemnații DIMA COSTICA și DIMA PROFIRA, în
         Societatea Comercială              calitate de asociați la societatea comerciala mai
         PHOENIX IND - S.R.L.              sus-menționată, de comun acord hotărâm:
                                  - Completarea obiectului de activitate al societății cu
            NOTIFICARE                4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nerezidențiale, care se declara obiect principal de
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  activitate în locul activității corespunzătoare codului
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    CAEN 4669, care va trece la obiectul secundar de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    activitate al societății;
                                  - Completarea obiectului secundar de activitate al
actului constitutiv al societății comerciale PHOENIX IND
                                 societății cu:
S.R.L., cu sediul în Județul Brăila, Municipiul Brăila,
                                  1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și
Str. Mercur Nr. 56, înregistrată sub nr. J09/795/2007,
                                 tâmplărie, pentru construcții;
cod unic de înregistrare 22370772, care a fost înregistrat
                                  2223 - Fabricarea articolelor din material plastic
 sub nr. 6642 din 24.02.2009.
                                 pentru construcții;
  (111/993.434)                          2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
                                  2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți
                                 componente ale structurilor metalice;
        Societatea Comercială
                                  2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
        ARAOLA IMPEX - S.R.L.
                                  4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
                                  4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și
           ACT ADIȚIONAL
                                 autostrăzilor;
  Subsemnații MĂRGEAN GETA și MĂRGEAN IONEL,            4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de
reprezentați de dl VOICILA ALEXANDRU DANUT            suprafață și subterane;
conform Procura autentificata la B.N.P. Iancu Cristinela      4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
sub nr. 1025/03.07.2008, în calitate de asociați la         4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
societatea sus-menționată, de comun acord hotărâm:        pentru fluide;
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
  4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare           Societatea Comercială
pentru electricitate și telecomunicații;                  URGENT IMPORT EXPORT - S.R.L.
  4291 - Construcții hidrotehnice;
  4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești             NOTIFICARE
n.c.a;                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;         Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
  4312 - Lucrări de pregătire a terenului;           (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  4321 - Lucrări de instalații electrice;           actului constitutiv al societății comerciale URGENT
  4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de  IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în Județul Brăila,
aer condiționat;                         Municipiul Brăila, Str. Danubiului Nr. 3, înregistrată sub
  4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;    nr. J09/1310/1993, cod unic de înregistrare 5062667,
  4331 - Lucrări de ipsoserie;                 care a fost înregistrat sub nr. 7102 din 26.02.2009.
  4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
                                   (115/993.438)
  4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
  4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
geamuri;                                     Societatea Comercială
  4339 - Alte lucrări de finisare;                       ICEBERG IMPEX - S.R.L.
  4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
construcții;                                      ACT ADIȚIONAL
  4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;       Subsemnata BURCUS GABRIELA, în calitate de
  4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și    asociat unic la societatea mai sus-menționată, am
materiale de construcții;                    hotărât:
  4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al      - schimbarea sediului societății din Mun. Brăila,
materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;     str. Roșiori, nr. 300, jud. Brăila în Mun. Brăila, str. Zidari,
  4752-Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al   nr. 12 - LOT 2, jud. Brăila, conform actului doveditor
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine   anexat actualizarea obiectului de activitate conform
specializate;                          CAEN Rev. 2
  5210 - Depozitări:                        - întocmirea unui act constitutiv actualizat conform cu
  7111 - Activități de arhitectură;              modificările prezentate.
  7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică      Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
legate de acestea;                        condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată și
  7120 - Activități de testare și analize tehnice;       modificată.
  7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și
                                   (116/993.439)
echipamente pentru construcții;
  8110 - Activități de servicii suport combinate;
  8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie           Societatea Comercială
interioară a clădirilor;                             ICEBERG IMPEX - S.R.L.
  8122 - Activități specializate de curățenie a clădirilor,
                                            NOTIFICARE
mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale;
  8129 - Alte activități de curățenie n.c.a.;           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - Radierea unui punct de lucru, (sediu secundar),      Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
situat în Mun. BRĂILA, Str. DANUBIU nr. 3;            (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  - Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură privată   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
respectând prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.      actului constitutiv al societății comerciale
  Prezentul act adițional produce efecte după         ICEBERGIMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990       BRĂILA, județ Brăila, Str. Zidari, nr. 12, înregistrată sub
republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și         nr. J9/1519/1994, cod unic de înregistrare 6393731, care
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.                a fost înregistrat sub nr. 7259 din 27.02.2009.
  (114/993.437)                          (117/993.440)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009                29

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        LEMI STAR COM - S.R.L.                   GLOW BEAUTY CENTER - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL
                                  Subsemnatul PARASCHIV ELENY, reprezentata de
     LA STATUTUL DE ORGANIZARE
                                 d-na Paraschiv Geta conform Procurii autentificată la
 ȘI FUNCȚIONARE AL S.C. LEMI STAR COM S.R.L.
                                 B.N.P. Chiscanu Viorel sub nr. 2983/15.09.2005, în
  Asociații S.C. LEMI STAR COM S.R.L., cu sediul în      calitate de asociat unic la societatea mai sus-menționată,
Brăila, Șos. Baldovinești nr. 38-58, Gligore Aurel-Leonard    am hotărât:
și Petrea Mihai, legal întruniți în Adunarea Generală din      -Schimbarea denumirii din S.C. “GLOW BEAUTY
data de 23.02.2009, de comun acord au convenit,         SALON” S.R.L. în S.C. “GLOW BEAUTY
conform Hotărârii Adunării Generale din data de         CENTER” S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea
23.02.2009, încheierea prezentului ACT ADIȚIONAL la       firmei nr. 4227 din data de 06.02.2009, eliberată de
Statutul de organizare și funcționare al S.C. Lemi Star     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
S.R.L. Brăila, referitor la dispozițiile art. 7-9 care      Brăila;
reglementează “Capitalul Social“.                  - Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură privată
  Art. 1. Conform prezentului act adițional, art. 7 din    respectând prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.
Statutul de organizare și funcționare al S.C. Lemi Star       Prezentul act adițional produce efecte după
Com S.R.L., denumit “Capitalul Social”, va avea         îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
următorul cuprins:                        republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
  “Capitalul social subscris este de 1.100.510 lei, divizat  completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
în 10 părți sociale, fiecare în valoare de 110.051 lei”;
                                   (120/993.443)
  Completarea capitalului social subscris inițial de
100.510 lei, se face cu suma totală de 1.000.000 lei
reprezentând, conform contractelor de împrumut nr. 1 și            Societatea Comercială
2 din data de 29.06.2007, sumă împrumutată S.C. LEMI            GLOW BEAUTY CENTER - S.R.L.
STAR COM S.R.L. de către asociați, devenită la
scadența din 01.02.2009 creanță certă și exigibilă adusă                NOTIFICARE
ca aport la capitalul firmei conform art. 210 din
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Legea nr. 31/ 1990, actualizată. Structura pe asociați va
                                 Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
fi următoarea:
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  - Gligore Aurel Leonard 550.255 lei = 5 p.s. = 50%
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  - Petrea Mihai 550.255 lei = 5 p.s. = 50%.
                                 actului constitutiv al societății comerciale GLOW
  Art. 2 . Prin majorarea de capital operată în baza
                                 BEAUTY CENTER S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
hotărârii AGA din 23.02.2009, capitalul social total al
                                 BRĂILA, județ Brăila, Aleea POLICLINICII, nr. 2,
S.C. Lemi Star Com S.R.L. este de 1.100.510 lei.”
                                 înregistrată sub nr. J9/998/2005, cod unic de
  Prezentul act adițional face parte integrantă din
                                 înregistrare 17854563, care a fost înregistrat sub nr. 7321
Statutul de organizare și funcționare al S.C. Lemi Star
                                 din 27.02.2009.
Com S.R.L.
                                   (121/993.444)
  (118/993.441)

                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      COSPET COM - S.R.L.
        LEMI STAR COM - S.R.L.
                                           ACT ADIȚIONAL
            NOTIFICARE
                                   Subsemnata ROLEA CLARA asociat unic la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 societatea mai sus-menționată, am hotărât: cesionarea
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 societății și a capitalului social în valoare de 200 lei
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 numerar d-lui ALEXANDRU MATEI, cesiune acceptată.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                   Concomitent, mă retrag din societate, din funcția de
actului constitutiv al societății comerciale LEMI STAR
                                 asociat, declar că mi-am încheiat toate socotelile cu
COM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
                                 societatea și nu mai am alte revendicări.
județ Brăila, Șos. BALDOVINESTI, nr. 38-58, înregistrată
                                   În urma acestui fapt, S.C. “COSPET COM” S.R.L. are
sub nr. J9/1582/1994, cod unic de înregistrare 6464328,
                                 ca asociat unic pe dl ALEXANDRU MATEI,
care a fost înregistrat sub nr. 7265 din 27.02.2009.
                                 CNP 1460710090011, domiciliat în mun. Brăila,
  (119/993.442)                        str. Progresului nr. 136, identificat cu B.I. seria GA,
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
Nr. 275497, eliberat de Pol. Mun. Brăila la data de       calitate de asociat unic, reprezentant și administrator,
10.01.1991 care își însușește prevederile actelor        acesta hotărăște:
constitutive, declară că îndeplinește prevederile Legii       - schimbarea sediului societății în com. Viziru,
nr. 31/1990 republicată și modificată.              sat Viziru, șos. Brăilei, nr. 1, jud. Brăila, conform actelor
  În calitate de asociat unic, aceasta hotărăște:
                                 anexate,
  a) capitalul social în valoare de 200 lei, divizat în
20 p.s. cu valoarea nominală de 10 lei fiecare și aparține     - capitalul social este în suma de 200 lei, se divide în
asociatului unic.                        20 părți sociale în valoarea de 10 lei fiecare și aparține
  b) funcția de administrator și reprezentant va fi      asociatului unic,
îndeplinită în continuare de către d-l TUDOR ADRIAN.        - funcția de administrator și reprezentant va fi
  c) sediul societății rămâne neschimbat.           îndeplinită de către asociatul unic,
  d) întocmirea unui act constitutiv actualizat conform cu    - întocmirea unui Act Constitutiv actualizat conform cu
modificările aduse.
                                 modificările prezentate.
  Prezentul act produce efecte după îndeplinirea
                                  Prezentul act adițional produce efecte după
condițiilor prevăzute de Legea 31/1990 republicată și
modificată.                           îndeplinirea formalităților prevăzute de Legea nr. 31/1990
                                 republicată și modificată.
  (122/993.445)
                                   (124/993.447)
         Societatea Comercială
         COSPET COM - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                          MAXTEX - S.R.L.
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                NOTIFICARE
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale COSPET COM     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
S.R.L., cu sediul în Județul Brăila, Municipiul Brăila,     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
B-dul Independentei, Bl. D2, Sc. 2, Et. 7, Ap. 32,        actului constitutiv al societății comerciale
înregistrată sub nr. J09/97/1996, cod unic de          MAXTEX S.R.L., cu sediul în Județul Brăila, Viziru, Com.
înregistrare 8765343, care a fost înregistrat sub nr. 7400    Viziru, înregistrată sub nr. J09/403/2003, cod unic de
din 27.02.2009.                         înregistrare 15489585, care a fost înregistrat sub nr. 7401
  (123/993.446)                        din 27.02.2009.
                                   (125/993.448)
         Societatea Comercială
          MAXTEX - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                         RALMADIN - S.R.L.
  Subsemnatul VASILE CRISTIAN-CONSTANTIN,
                                           ACT ADIȚIONAL
asociat unic la societatea mai sus-menționată, am
hotărât cesionarea firmei și a capitalului social în valoare    Subsemnații CIOARA RALUCA IULIANA și
de 200 lei, domnului PAȘALĂU CONSTANTIN, cesiune         DINCULESCU MARIUS GEORGEL, în calitate de
acceptată. Concomitent, mă retrag din societate, din       asociați la societatea sus-menționata, de comun acord
funcția de administrator și reprezentant, declar că mi-am
                                 hotărâm:
încheiat toate socotelile cu societatea și nu mai am alte
revendicări.                            - Declararea unui punct de lucru situat în
  În urma acestui fapt, S.C. “MAXTEX” S.R.L. are ca      Mun. BRĂILA, Str. P-ța POPORULUI nr. 24, Lot. 2,
asociat unic pe domnul PAȘALĂU CONSTANTIN,            conform actelor doveditoare anexate;
CNP 1750911370062, domiciliat în Mun.Bîrlad,            Prezentul act adițional produce efecte după
b-dul Republicii, nr. 12, bl. 11, sc. C, ap. 43, jud. Vaslui,  îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
posesor C.I. seria VS, nr. 019853, eliberată de         republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și
Pol. Bîrlad, la data de 10.12.1999, cetățean român, care
                                 completată cu O.U.G. nr. 75/2004.
își însușește prevederile actului constitutiv, declară că
îndeplinește prevederile Legii nr. 31/1990 republicată. În      (126/993.449)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009               31

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        PRETIOS METAL - S.R.L.                       GIGA PROD - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul KORKUT HASAN, în calitate de asociat         Subsemnații TERZEA GHEORGHE și TOADER ION
unic la societatea sus-menționata, am hotărât:          asociați, de comun acord am hotărât:
  - Declararea unui punct de lucru situat în            Retragerea din societate a asociatului TOADER ION
Mun. BRĂILA, Str. MIHAI EMINESCU nr. 90, parter,         la cererea sa, întemeiată, începând cu data de
                                 23 februarie 2009, care cesionează aportul sau la
Centrul Comercial “Dunărea”, conform actelor
                                 capitalul social de 60.000,001ei (șasezecimiilei)
doveditoare anexate;
                                 reprezentând 1 parte sociala, respectiv 50% din capitalul
  Prezentul act adițional produce efecte după          social al societății, asociatului TERZEA GHEORGHE
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990,       cesiune acceptată.
republicată și Legea nr. 359/2004 modificată și           Eu, TERZEA GHEORGHE sunt de acord ca TOADER
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.                ION odată cu retragerea sa din societate, să primească
  (127/993.450)                        în schimbul contribuției sale la capitalul social și la
                                 formarea patrimoniului societății, următoarele bunuri
                                 mobile în prezent proprietatea S.C. GIGA PROD S.R.L.:
         Societatea Comercială                - suma de 150.000,00 lei (unasutacincizecimiilei)
         GIGA PROD - S.R.L.                 - garajul auto situat în mun. BRĂILA, cu o valoare
                                 contabila de 664,48 lei
           ACT ADIȚIONAL                  - toate bunurile și dotările ale rețelei de cablu tv din
                                 localitățile BERTESTII DE JOS, BERTESTII DE SUS,
  Subsemnatul TERZEA GHEORGHE asociat unic am
                                 GURA CALMATUI, POLIZESTI, STANCA, STANCUTA,
hotărât:                             SPIRU HARET și CUZA VODA cu o valoare contabilă de
  - capitalul social de 120.000 lei se va divide începând   30.000 lei, împreună cu toate avizele și autorizațiile de
cu data de 27.02.2009 în 10 părți sociale a 12.000 lei      funcționare ale punctelor de lucru ale societarii din
fiecare                             localitățile mai sus-menționate.
  - primirea în societate începând cu data de           - autoturismul marca RANAULT, tip BGRG/LAGUNA
27.02.2009 a domnului TERZEA MARIUS cetățean           cu număr de identificare VF1BGRGCD32143090, an
român, născut la data de 05.11.1979 în mun. BRĂILA, fiul     fabricație 2004, serie motor C025538, culoare verde,
lui GHEORGHE și DOINITA, domiciliat în mun. BRĂILA        înscris în circulație cu nr. BR-16-GIG, având o valoare
b-dul DOROBANȚILOR nr. 68, bl. B23, sc. 2, et. 3, ap. 27,    contabilă de 1.221,00 lei
jud. BRĂILA identificat cu CI seria XR, nr.             - autoturismul marca DACIA, tip D1F717/DOUBLE
068287/17.09.2001/Pol. BRĂILA, CNP 1791105090039.        CAB    1,9D   cu  număr    de   identificare
  Primirea în societate a domnului TERZEA MARIUS se      UU1D1F7175A483604, an fabricație 2005, serie motor
face prin cesionare de capital social din partea         UA64369, culoare alb, înscris în circulație cu nr. BR-05-
                                 GIG, având o valoare contabilă de 3.680,00 lei
asociatului TERZEA GHEORGHE, cesiune acceptata de
                                   - autoturismul marca HONDA, tip RE6/1/CR-V cu
către TERZEA MARIUS.
                                 număr de identificare SHSRE67707U038065, an
  Subsemnații TERZEA GHEORGHE și TERZEA            fabricație 2007, serie motor 6538103, culoare negru,
MARIUS, de comun acord am hotărât:                înscris în circulație cu nr. B-72-CEP, având o valoare
  - capitalul social al societății de 120.000 lei divizat în  contabilă de 87.342,00 lei, dobândit de societate în baza
10 părți sociale a câte 12.000,00 lei fiecare se         contractului de leasing nr. SGL013189, încheiat cu
repartizează conform înțelegerii intre asociați astfel:     BRD SOGELEASE IFN S.A.
  TERZEA GHEORGHE 108.000,00 lei 9 ps               Eu TERZEA GHEORGHE mă oblig ca până la data de
  TERZEA MARIUS 12.000,00 lei 1 ps               31 decembrie 2009 să achit pentru și în numele
  Subsemnatul TERZEA MARIUS declar că ader la         S.C. GIGA PROD S.R.L. toate ratele și obligațiile
societatea comercială GIGA PROD S.R.L. în condițiile       rezultate din contractul de leasing pentru autoturismul
arătate mai sus, însușindu-mi prevederile actelor        marca HONDA menționat mai sus, iar la achitarea
constitutive ale societății și am cunoștința de situația     integrala a acestora, după ce S.C. GIGA PROD S.R.L. va
financiar contabilă a societății.                deveni proprietara autoturismului, să închei cu domnul
  Restul prevederilor actelor constitutive ale societății   TOADER ION contractul de vânzare cumpărare privind
rămân nemodificate.                       acest autoturism.
                                   La data retragerii din societate eu TOADER ION,
  Prezentul act adițional produce efecte după
                                 declar că sunt de acord să primesc în schimbul
îndeplinirea formelor de publicitate prevăzute de
                                 contribuției mele la capitalul social și la formarea
Legea nr. 31 /1990.
                                 patrimoniului societății, bunurile mele menționate mai
  (128/993.451)                        sus.
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1780/26.III.2009
  În urma acestui fapt capitalul social al societari de           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
120.000,00 lei (unasutadouazcirniilei), se va divide în            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
2 părți sociale a câte 60.000,00 lei fiecare, aparținând în          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
totalitate asociatului unic TERZEA GHEORGHE.                  GIGA PROD S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL BRĂILA,
  Eu TERZEA GHEORGHE în calitate de asociat unic               județ Brăila, Str. 1 DECEMBRIE 1918, bloc F3, etaj P,
al S.C. GIGA PROD S.R.L. hotărăsc:                       înregistrată sub nr. J9/648/1991, cod unic de
  - funcția de reprezentant și administrator al societății          înregistrare 2263305, care a fost înregistrat sub nr. 7583
va fi îndeplinită de către, asociatul unic.                  din 02.03.2009.
  - sediul societății rămâne în mun. Brăila,
str. 1 Decembrie 1918, bl. F3, parter. Restul prevederilor              (130/993.453)
actelor constitutive ale societarii rămân nemodificate.
  Noi părțile hotărâm că prezentul act adițional să-și                       Societatea Comercială
producă efectele în termen de 30 zile începând cu data                       SEMURICA COM - S.R.L.
de 22 februarie 2009 și apoi după îndeplinirea formelor
de publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990.                               ACT ADIȚIONAL
  Redactat, editat și autentificat la BIROUL NOTARIAL -
                                         Subsemnata SUBȚIRICĂ MARICICA, în calitate de
SOCIETATEA CIVILA “VARGA & ASOCIAȚII” în șase
                                        asociat unic la societatea comercială mai
exemplare din care un exemplar a fost depus la arhiva
                                        sus-menționata, am hotărât:
biroului.
                                         - radierea punctului de lucru din mun. Brăila,
   (129/993.452)                               cart. Viziru I, Complex Comercial, stand nr. D7
                                         - declararea unui punct de lucru situat în Mun. Brăila,
          Societatea Comercială                   Complex Comercial Pistruiații Viziru I, spațiul comercial
           GIGA PROD - S.R.L.                    A 7, jud. Brăila, conform actelor doveditoare anexate.
                                         Prezentul act adițional produce efecte după
              NOTIFICARE                     îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 31/1990
                                        republicată și modificată.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204               (131/993.454)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|356795|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1780/26.III.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889