2009 1028 - PDF by tradetrek

VIEWS: 188 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 1028      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Luni, 16 februarie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  QUALITY WORKERS RECRUTARE - S.R.L.                QUALITY WORKERS RECRUTARE - S.R.L.
         București                            București

           HOTĂRÂRE                            NOTIFICARE
      a adunării generale a asociaților           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  NOAH B.V., cu sediul în Olanda, Handelsweg 3, 3899     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
AA Zeewolde, înregistrată la Camera de Comerț din Gooi     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- En Eemland sub nr. H 32095738, reprezentată de către     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Ghevrec Andra, domiciliată în București, str. Fabrica de    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Gheață nr. 10, bl. 91, sc. B, ap. 44, sector 2, identificată  QUALITY WORKERS RECRUTARE - S.R.L., cu
cu C.I. seria RX nr. 238627, eliberată de Secția 7 la data   sediul în București, str. Fabrica de Ghiață nr. 10, bloc 91,
de 21.11.2003, CNP 2800104460108;               scara B, etaj P, ap. 44, sector 2, î nregistrată sub nr.
  Johan Hendrik Koppenol, cetățean olandez, născut la     J 40/13506/2006, cod unic de înregistrare 18954820,
data de 21.10.1961 în Weesp și domiciliul în Holland      care a fost înregistrat sub nr. 1987690 din 24.04.2008.
Langestraat 36, 1274 RB Huizen, identificat cu passport      (2/860.641)
number NF6557740, issued on February 4th 2004,
  în calitate de asociați ai S.C. QUALITY WORKERS              Societatea Comercială
RECRUTARE - S.R.L., am hotărât următoarele:               SPRINT CURIER - S.R.L., București
  1. NOAH B.V. cesionează o parte socială în valoare
nominală de 10 RON și o participare la beneficii/pierderi         HOTĂRÂREA NR. 7/23.06.2008
de 5 %, către Johan Hendrik Koppenol.                    a adunării generale a asociaților
  Ca urmare a acestei cesiuni, structura capitalului            S.C. SPRINT CURIER - S.R.L.,
social este următoarea:                       cu sediul în București, calea Crângași nr. 14,
  NOAH B.V. deține 19 părți sociale, în valoare de        bloc 40, sc. 1, ap. 33, sector 6, număr de ordine
190 lei și o participare la beneficii/pierderi de 95 %;         în registrul comerțului J 40/695/2002,
  Johan Hendrik Koppenol deține 1 parte socială în             CIF 14429186, atribut fiscal RO,
valoare de 10 lei și o participare la beneficii/pierderi           capital social 100.000,00 ron
de 5 %.                              În baza prevederilor Legea nr. 31/1990, republicată, și
  Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân  ale actului constitutiv al S.C. SPRINT CURIER - S.R.L.,
neschimbate.                          adunarea generală a asociaților întrunită legal și statutar
  (1/860.640)                        la sediul societății în prezența celor trei asociați:
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

  1. dl. Golumbeanu George, cetățean român, născut la            Societatea Comercială
data de 28.09.1977 în București, cu domiciliul actual în        ERINACEOUS GROUP - S.R.L., București
București, calea Crângași nr. 14, bloc 40, sc. 1, ap. 33,
sector 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 106864 eliberată         DECIZIA NR. 3/30 APRILIE 2008
de DGEIP DEP la data de 9.07.2004, CNP                   a asociatului unic al ERINACEOUS
1770928400104, deținător a 58 părți sociale, cu o valoare        GROUP - S.R.L., înregistrată la Registrul
nominală de 1000 ron, în valoare totală de 58.000 ron,          comerțului sub numărul J 40/3212/2007
reprezentând 58 % din capitalul social al societății;         Astăzi, 30 aprilie 2008
  2. dl. Stanciu Marcel, cetățean român, născut la data       MARPLACE (NUMBER 731) LIMITED, societate
de 23.03.1952 în localitatea Naipu, jud. Giurgiu, cu       înregistrată potrivit legilor din Marea Britanie, cu sediul în
domiciliul actual în București, calea Crângași nr. 14, bloc    Fourth Flour Brook House, 77 Fountain Street,
40, sc. 1, ap. 33, sector 6, identificat cu C.I. seria RR nr.   Manchester, M2 2EE, număr de înregistrare 6548787,
415209 eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1 la data de       reprezentată în baza art. 12.1 din actul constitutiv de
23.10.2006, CNP 1520323400340, deținător a 25 părți        Peter Kenneth Roberts, domiciliat în 16 Alcester Road,
sociale, în valoare totală de 25.000 ron, reprezentând 25     Sale, Cheshire M33 3QP, Marea Britanie, deținător al
% din capitalul social al societății;               pașaportului no. 107544365, emis de Oficiul de
  3. dl. Pasol Cristian, cetățean român, născut la data de    Pașapoarte din Marea Britanie, la data de 21 aprilie 2006,
6.06.1974 în București, cu domiciliul actual în București,    în calitate de asociat unic al ERINACEOUS GROUP -
Str. Istriei nr. 4, bloc 21E, sc. 1, etj. 6. ap. 41, sector 3,  S.R.L., („Societatea”).
identificat cu C.I. seria RD nr. 549777 eliberată de SPCEP      Ordinea de zi:
S3 biroul nr. 2 la data de 19.11.2007, CNP              1. înregistrarea unui punct de lucru al societății în
1740606431528, deținător a 17 părți sociale, în valoare      București, str. Virgil Madgearu nr. 15-17, parter,
totală de 17.000 ron, reprezentând 17 % din capitalul       apartament 2 și apartament 2’, sector 1;
                                   2. completarea obiectului de activitate al societății cu
social al societății,
                                 activitatea „închirierea și subînchirierea bunurilor
  a adoptat în unanimitate de voturi următoarea
                                 imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820;
hotărâre:
                                   3. modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al
  1. Începând cu data de 1.06.2008 se deschide un
                                 societății potrivit cu deciziile care vor fi luate privind
punct de lucru în municipiul Alba Iulia, str. Tudor        punctele menționate mai sus pe ordinea de zi;
Vladimirescu nr. 77, județul Alba.                  4. numirea persoanelor autorizate să semneze actul
  La punctul de lucru declarat se va desfășura          constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de
activitatea de transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN     înregistrare la Registrul comerțului.
4941.                                 După considerarea punctelor de pe ordinea zi:
  Toate celelalte clauze ale actului constitutiv al societății    1. Completarea obiectului de activitate.
rămân neschimbate.                          S-a decis completarea obiectului de activitate al
  Redactată și procesată azi, 23.06.2008.            societății cu o nouă activitate respectiv: CAEN 6820 -
                                 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
   (3/860.642)                         sau închiriate.
                                   2. Actualizarea actului constitutiv.
       Societatea Comercială                  S-a decis actualizarea corespunzătoare a actului
      LEACH RHODES WALKER                  constitutiv al societății.
    INTERNATIONAL - S.R.L., București               3. Persoanele autorizate în legătură cu formalitățile de
                                 înregistrare.
            NOTIFICARE                   Mihaela Grama Popovici, domiciliată în București, Str.
                                 Italiană nr. 26, posesoare a cărții de identitate RX056034
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 emisă de Secția 8 Poliție, în calitate de avocat, este
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    autorizată să semneze actul constitutiv actualizat în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         numele și pentru MARPLACE (NUMBER 731) LIMITED.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Georgiana Florentina Iosif, domiciliată în București,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    aleea Botorani nr. 8, sector 5, deținătoare a cărții de
LEACH RHODES WALKER INTERNATIONAL - S.R.L.,            identitate RX 319151, emisă de Secția de Poliție 17, în
cu sediul în București, str. Henri Coandă nr. 27, bloc      calitate de avocat, este autorizată să reprezinte
clădirea A, etaj P, ap. camera 7, sector 1, înregistrată sub   societatea în fața autorităților române, inclusiv Registrul
nr. J 40/3212/2007, cod unic de înregistrare 21107434,      comerțului și al judecătorului delegat, în legătură cu
care a fost înregistrat sub nr. 470821 din 18.09.2008.      redactarea și înregistrarea modificărilor actului constitutiv.
   (4/860.643)                            (5/860.644)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                3

       Societatea Comercială                UKPA la data de 20.08.2002 este de asemenea autorizat
      LEACH RHODES WALKER                 să reprezinte asociatul unic LEACH RHODES WALKER
    INTERNATIONAL - S.R.L., București            LIMITED în scopul îndeplinirii drepturilor și obligațiilor
                                 adunării generale și să reprezinte asociatul unic în scopul
       DECIZIA NR. 4/21.07.2008              luării și semnării deciziilor, proceselor-verbale și a oricăror
                                 alte documente care sunt semnate de asociatul unic.
      a asociatului unic al ERINACEOUS             Peter Kenneth Roberts, cetățean englez, domiciliat la
    GROUP - S.R.L., înregistrată la Registrul        16 Alcester Road, Brooklands, Sale, Cheshire M33 3QP,
    Comerțului sub numărul J 40/3212/2007,
                                 Marea Britanie, deținător al pașaportului nr. 107544365,
           astăzi 21.07.2008
                                 emis de Oficiul de Pașapoarte al Marii Britanii la data de
  LEACH RHODES WALKER LIMITED (denumită            21 Aprilie 2006, numit deja reprezentant rămâne în
anterior MARPLACE (NUMBER 731) LIMITED societate         continuare reprezentant al LEACH RHODES WALKER
înregistrată potrivit legilor din Marea Britanie, cu sediul în  LIMITED.
Fourth Flour Brook House, 77 Fountain Street,            Fiecare, în mod separat, va reprezenta asociatul unic
Manchester, M2 2EE, număr de înregistrare 6548787,        în orice problemă care intră în competența asociatului
reprezentată în baza art. 12.1 din actul constitutiv de     unic. Pentru evitarea oricăror interpretări cei doi
Peter Kenneth Roberts, domiciliat în 16 Alcester Road,      reprezentanți numiți mai sus vor semna deciziile
Sale, Cheshire M33 3QP, Marea Britanie, deținător al       asociatului și orice alt document care trebuie semnat de
pașaportului no. 107544365, emis de Oficiul de          asociatul unic separat, fiecare reprezentant având drept
Pașapoarte din Marea Britanie la data de 21 aprilie 2006,    de semnătură separat.
în calitate de asociat unic al ERINACEOUS GROUP -          3. Modificarea actului constitutiv
S.R.L. („Societatea”)                        S-a decis ca actul constitutiv al LEACH RHODES
  Ordinea de zi:                        WALKER INTERNATIONAL - S.R.L. (numită anterior
  1. schimbarea numelui societății din „ERINACEOUS       ERINACEOUS GROUP - S.R.L.) este modificat în mod
GROUP - S.R.L.” în „LEACH RHODES WALKER             corespunzător să reflecte deciziile de mai sus.
INTERNATIONAL - S.R.L.”;                       4. Persoanele autorizate în legătură cu formalitățile de
  2. numirea unui al doilea reprezentant permanent al     înregistrare
LEACH RHODES WALKER LIMITED (în calitate de             Mihaela Grama Popovici, domiciliată în Bucharest, str.
asociat unic) în LEACH RHODES WALKER               Italian 26, posesoare a cărții de identitate RX056034,
INTERNATIONAL - S.R.L.;                     emisă de Secția 8 Poliție, în calitate de avocat, este
  3. modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al   autorizată să semneze actul constitutiv actualizat în
societății potrivit cu deciziile care vor fi luate privind    numele și pentru LEACH RHODES WALKER LIMITED.
punctele menționate mai sus pe ordinea de zi;            Georgiana Florentina Iosif, domiciliată în București,
  4. numirea unei persoane autorizate să semneze actul     Aleea Botorani 8, sectorul 5, deținătoare a cărții de
constitutiv actualizat și să îndeplinească formalitățile de   identitate RX 319151, emisă de Secția de Poliție 17, în
înregistrare la Registrul Comerțului.              calitate de avocat, este autorizată să reprezinte
  După considerarea punctelor de pe ordinea de zi:       societatea în fața autorităților române, inclusiv registrul
  1. Schimbarea numelui societății din „ERINACEOUS       comerțului și al judecătorului delegat, în legătură cu
GROUP - S.R.L.” în „LEACH RHODES WALKER             redactarea și înregistrarea modificărilor actului constitutiv
INTERNATIONAL - S.R.L.”                     al LEACH RHODES.
  S-a decis schimbarea numelui societății din           S-a decis că pentru a asigura disponibilitatea
„ERINACEOUS GROUP - S.R.L.” în „LEACH RHODES           permanentă a unui reprezentant al LEACH RHODES
WALKER INTERNATIONAL - S.R.L.” în baza dovezii          WALKER LIMITED care să semneze deciziile LEACH
privind verificarea disponibilității și rezervarea denumirii   RHODES WALKER INTERNATIONAL - S.R.L. din partea
firmei nr. 445324 emisă de Registrul Comerțului pe data     asociatului unic LEACH RHODES WALKER LIMITED,
de 2 septembrie 2008.                        Christian Jonathan Gilham, cetățean englez, domiciliat
  2. Numirea unui al doilea reprezentant permanent al     în 9 Alton Road, Wilmslow, Cheshire, SK9 5DY, Marea
LEACH RHODES WALKER LIMITED în calitate de            Britanie, deținător al pașaportului nr. 040466609, emis de
asociat unic.                          UKPA la data de 20.08.2002 este de asemenea autorizat
  S-a decis ca pentru a asigura disponibilitatea        să reprezinte asociatul unic LEACH RHODES WALKER
permanentă a unui reprezentant al LEACH RHODES          LIMITED în scopul îndeplinirii drepturilor și obligațiilor
WALKER LIMITED care să semneze deciziile LEACH          adunării generale și să reprezinte asociatul unic în scopul
RHODES WALKER INTERNATIONAL - S.R.L. din partea         luării și semnării deciziilor, proceselor-verbale și a oricăror
asociatului unic LEACH RHODES WALKER LIMITED,          alte documente care sunt semnate de asociatul unic.
  Christian Jonathan Gilham, cetățean englez, domiciliat      Peter Kenneth Roberts, cetățean englez, domiciliat la
în 9 Alton Road, Wilmslow, Cheshire, SK9 5DY, Marea       16 Alcester Road, Brooklands, Sale, Cheshire M33 3QP,
Britanie, deținător al pașaportului nr. 040466609, emis de    Marea Britanie, deținător al pașaportului nr. 107544365,
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

emis de Oficiul de Pașapoarte al Marii Britanii la data de          Societatea Comercială
21 Aprilie 2006, numit deja reprezentant rămâne în          MYRA MAX MARKETING - S.R.L., București
continuare reprezentant al LEACH RHODES WALKER
LIMITED.                                         NOTIFICARE
  Fiecare, în mod separat, va reprezenta asociatul unic       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în orice problemă care intră în competența asociatului       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
unic. Pentru evitarea oricăror interpretări cei doi        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
reprezentanți numiți mai sus vor semna deciziile          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
asociatului și orice alt document care trebuie semnat de      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
asociatul unic separat, fiecare reprezentant având drept      MYRA MAX MARKETING - S.R.L., cu sediul în București,
de semnătură separat.                       Calea Victoriei nr. 101, scara B, etaj 3, ap. 19, sectorul 1,
  3. Modificarea actului constitutiv               înregistrată sub nr. J 40/14151/2007, cod unic de
  S-a decis ca actul constitutiv al LEACH RHODES         înregistrare 22163483, care a fost înregistrat sub nr.
WALKER INTERNATIONAL - S.R.L. (numită anterior           474061 din 19.09.2008.
ERINACEOUS GROUP - S.R.L.) este modificat în mod            (8/860.647)
corespunzător să reflecte deciziile de mai sus.
  4. Persoanele autorizate în legătură cu formalitățile de          Societatea Comercială
înregistrare                               ANDREW ESTATE - S.R.L., București
  Mihaela Grama Popovici, domiciliată în Bucharest, str.
Italian 26, posesoare a cărții de identitate RX056034,                  NOTIFICARE
emisă de Secția 8 Poliție, în calitate de avocat, este        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
autorizată să semneze actul constitutiv actualizat în       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
numele și pentru LEACH RHODES WALKER LIMITED.           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Georgiana Florentina Iosif, domiciliată în București,     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Aleea Botorani 8, sectorul 5, deținătoare a cărții de       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
identitate RX 319151, emisă de Secția de Poliție 17, în      ANDREW ESTATE - S.R.L., cu sediul în București, B-dul
calitate de avocat, este autorizată să reprezinte         Decebal nr. 16, bloc S16, scara 4, etaj 3, ap. 76, sectorul
societatea în fața autorităților române, inclusiv registrul    3, înregistrată sub nr. J 40/11619/2006, cod unic de
comerțului și al judecătorului delegat, în legătură cu       înregistrare 18858881, care a fost înregistrat sub nr.
redactarea și înregistrarea modificărilor actului constitutiv   493561 din 1.10.2008.
al LEACH RHODES WALKER INTERNATIONAL - S.R.L.             (9/860.648)
(denumită anterior ERINACEOUS GROUP - S.R.L.).
Dânsa este de asemenea autorizată să înregistreze la              Societatea Comercială
registrul comerțului din România schimbarea numelui            ANDREW ESTATE - S.R.L., București
asociatului unic din „MARPLACE (NUMBER 731)
LIMITED” în „LEACH RHODES WALKER LIMITED”.                    DECIZIA NR. 1/30.09.2008
   (6/860.645)                                     a asociatului unic
                                        al S.C. ANDREW ESTATE - S.R.L.
      Societatea Comercială                    Subsemnatul Andrew Robert Tayler, cetățean englez,
  MYRA MAX MARKETING - S.R.L., București             născut la data de 3.10.1961 în Middlesborough, Anglia,
                                  domiciliat în The Cottage, Cuttmorpe, Chesterfield,
           DECIZIA NR. 1                Derbyshire, S42, 7AX, Anglia, identificat prin pașaport
                                  GBR nr. 761041798, eliberat de autoritățile engleze la
      din 11.09.2009 a asociatului unic
                                  data de 20.01.2005, în calitate de asociat unic și
  Ștefan Mihăiță, domiciliat în București, Bdul 1 Mai nr.     administrator al S.C. ANDREW ESTATE - S.R.L., cu
29, bl. C9, sc. C, et. 10, ap. 131, sect. 6, identificat cu C.I.  sediul social în București, str. Dumbrăveni nr. 4B, camera
seria DP nr. 097066, eliberată de D.G.E.I.P.-D.E.P. la       I, II, III, sectorul 4, având număr de ordine în registrul
26.05.2003, CNP 1730624470020, administrator al S.C.        comerțului J 40/11619/2006 și CUI RO 18858881, am
MYRA MAX MARKETING - S.R.L., cu sediul în București,        decis următoarele:
Str. Cernăuți nr. 31, bl. X2, et. 1, ap. 7, sectorul 2,        Art. 1. Schimbarea sediului social al S.C. ANDREW
înregistrată la ONRC București sub nr. J 40/14151/2007,      ESTATE - S.R.L. din București, str. Dumbrăveni nr. 4B,
CUI 22163483, am hotărât următoarele:               camera I, II, III, sectorul 4, în București, Bld. Decebal nr.
  1. schimbarea sediului social la adresa: București,       16, bl. S16, et. 3, ap. 76, sectorul 3.
Calea Victoriei nr. 101, sc. B, et. 3, ap. 19, sect. 1.        Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Restul dispozițiilor din statut rămâne neschimbat.       nemodificate.
  (7/860.646)                             (10/860.649)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                5

      Societatea Comercială                   Asociatul Bobocea N. Emil-Cezar cedează cele 14
   QDT SOFTWARE CONSULTING - S.R.L.              părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, și în
         București                    valoare totală de 140 lei domnului Moldovan V. Andrei.
                                   Domnul Bobocea N. Emil-Cezar a primit suma de 140
            NOTIFICARE                 lei reprezentând c/val. celor 14 părți sociale de la domnul
                                 Moldovan V. Andrei și cedează toate drepturile și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     obligațiile față de societate fără a mai avea pretenții
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    ulterioare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Domnul Moldovan V. Andrei primește cele 14 părți
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    sociale de la domnul Bobocea N. Emil-Cezar pentru care
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    a plătit suma de 140 lei. De asemenea, domnul Moldovan
QDT SOFTWARE CONSULTING - S.R.L., cu sediul în          Andrei primește toate drepturile și obligațiile cedentului
București, B-dul Decebal nr. 8, bloc S9, scara 1, etaj 3,     față de societate.
ap. 7, sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/14168/2008,       Asociata Moldovan C. Dana este de acord cu cesiunea
cod unic de înregistrare 11879933, care a fost înregistrat    celor 14 părți sociale de la domnul Bobocea N. Emil-
sub nr. 495680 din 2.10.2008.                   Cezar la domnul Moldovan V. Andrei.
  (11/860.650)                           Se reduce numărul total al părților sociale de la 50 la
                                 25.
      Societatea Comercială                   Se majorează valoarea nominală a fiecărei părți
                                 sociale de la 10 la 20 lei.
   QDT SOFTWARE CONSULTING - S.R.L.
                                   Se menține valoarea totală a capitalului social în sumă
         București                    de 500 lei.
                                   Configurația capitalului social în urma cesionării va fi
          HOTĂRÂREA NR. 4                următoarea:
      a adunării generale a asociaților             Moldovan C. Dana deține 18 părți sociale cu o valoare
     Societății Comerciale QDT SOFTWARE            nominală de 20 lei fiecare, total valoare 360 lei,
          CONSULTING - S.R.L.              numerotate de la 1 la 18 inclusiv, reprezentând 72 % din
  Astăzi, 25 septembrie 2008, are loc adunarea         capitalul social al societății;
generală a asociaților care va hotărî cu privire la cesiunea     Moldovan V. Andrei deține 7 părți sociale cu o valoare
părților sociale aparținând asociatului Bobocea N. Emil-     nominală de 20 lei fiecare, total valoare 140 lei,
                                 numerotate de la 19 la 25 inclusiv, reprezentând 28 % din
Cezar.
                                 capitalul social al societății.
  Participă ambii asociați și anume doamna Moldovan
                                   Cota de participare la beneficii și pierderi este de 72 %
C. Dana, cetățean român, domiciliată în București, Bdul
                                 pentru asociata Moldovan C. Dana și de 28 % pentru
Decebal nr. 8, bl. S9, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 3, născută  asociatul Moldovan V. Andrei.
la data de 13.08.1964 în mun. Drobeta-Turnu Severin,         Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv al
jud. Mehedinți, căsătorită, sex feminin, legitimată cu C.I.    societății comerciale QDT SOFTWARE CONSULTING -
seria RT nr. 398681, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3      S.R.L. rămân neschimbate.
la data de 27.02.2006, având CNP 2640813400305 cu           (12/860.651)
72 % din capitalul social și domnul Bobocea N. Emil-
Cezar, domiciliat în București, Șos. Mihai Bravu nr. 188,          Societatea Comercială
bl. 211, sc. A, et. 4, ap. 20, sectorul 2, cetățean român,      STOCK MODE TEXTILE - S.R.L., București
născut la data de 3.12.1961 în mun. Buzău, jud. Buzău,
necăsătorit, sex masculin, legitimat cu C.I. seria RR nr.          HOTĂRÂREA NR. 11/3.09.2008
335089, eliberată de Secția 8 Poliție la data de               a adunării generale a asociaților
12.10.2004 având CNP 1611203400310 cu 28 % din
                                   Subscrisele:
capitalul social.
                                   S.C. MARUTA - S.R.L., persoană juridică română,
  Participă și viitorul asociat domnul Moldovan V. Andrei,   înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/1268/2003,
cetățean român, domiciliat în București, Bdul Decebal nr.     cod unic de identificare nr. 15806373, cu sediul social în
8, bl. S9, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 3, născut la data de   Bacău, Comănești, Strada Ștefan cel Mare, bloc G4, sc.
11.02.1963 în mun. București, sectorul 1, căsătorit, sex     A, et. 2, ap. 5, prin reprezentant Barbălată Maria,
masculin, legitimat cu C.I. seria RT nr. 540144, eliberată    cetățean român, născută la data de 20.08.1952 în
de SPCLEP S3 biroul nr. 3 la data de 8.02.2008 având       Comănești, domiciliat în Comănești, Strada Ștefan cel
CNP 1630211400148.                        Mare, bl. G4, et. 2, ap. 5, jud. Bacău, identificat cu C.I.
  În temeiul dispozițiilor din actul constitutiv și din Legea  seria XC nr. 113570, eliberată de Poliția Comănești la
nr. 31/1990 republicată, modificată și completată,        data de 23.04.2001, CNP 2520720043767, în calitate de
adunarea generală hotărăște:                   administrator,
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

  S.C. DISCOUNT SERVICE EXPORT - SARL,             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Comerțului sub nr. 423 378 462 RCS Roubaix - Tourcoing      STOCK MODE TEXTILE - S.R.L., cu sediul în București,
cu sediul în Franța, 298 Boulevard Clemanceau, 5970       Str. Petre Ispirescu nr. 27, bloc M-199, scara 1, etaj 8, ap.
Marcq en Barouel, prin reprezentant Cretu Cornelia,       28, sectorul 5, înregistrată sub nr. J 40/4962/2004, cod
cetățean român, născută la data de 22 iunie 1954 în       unic de înregistrare 16281700, care a fost înregistrat sub
București, domiciliată în București, Șos. Pantelimon nr.     nr. 496254 din 3.10.2008.
111, bl. 400C, sc. 1, et. 8, ap. 103, sectorul 2, identificată    (14/860.653)
cu C.I. seria RX nr. 238121, eliberată de S.E.P. la data de
20 noiembrie 2003, CNP 2540622400144 conform                 Societatea Comercială
procurii speciale.                            ROMPETROL GAS - S.R.L., București
  În calitate de asociați, reprezentând 100 % din
capitalul social al societății S.C. STOCK MODE TEXTILE                 NOTIFICARE
- S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului București      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sub nr. J 40/4962/2004, cod unic de înregistrare nr.       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
16281700, am hotărât:                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 1. Schimbarea sediului social al societății STOCK    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
MODE TEXTILE - S.R.L. la următoarea adresă:           actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
București, Strada Petre Ispirescu nr. 27, bl. M-199, sc. 1,   ROMPETROL GAS - S.R.L., cu sediul în București, Str.
et. 8, apartament 27, sectorul 5.                Puțul lui Zamfir nr. 18-18A, sectorul 1, înregistrată sub nr.
  Art. 2. Numirea în calitate de administrator a d-nei     J 40/11389/2006, cod unic de înregistrare 18846690, care
Cretu Cornelia, cetățean român, născută la data de 22      a fost înregistrat sub nr. 502691 din 7.10.2008.
iunie 1954 în București, domiciliată în București, Șos.       (15/860.654)
Pantelimon nr. 111, bl. 400C, sc. 1, et. 8, ap. 103, sectorul
2, identificată cu C.I. seria RX nr. 238121, eliberată de           Societatea Comercială
S.E.P. la data de 20 noiembrie 2003, CNP                 ROMPETROL GAS - S.R.L., București
2540622400144.
  Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân               DECIZIE
nemodificate.
                                         din data de 30.09.2008
  Art. 4. Împuternicim prin prezenta pe Chetu Cornelia,
domiciliată în București, Șos. Pantelimon nr. 111, bl.                a asociatului unic
400C, sc. 1, et. 8, ap. 103, sectorul 2, identificată cu C.I.        al S.C. ROMPETROL GAS - S.R.L.
seria RX nr. 238121, eliberată de S.E.P. la data de 20       S.C. ROMPETROL LOGISTICS - S.R.L., cu sediul în
noiembrie 2003, CNP 2540622400144, să semneze          Ploiești, Str. Basarabilor nr. 7, jud. Prahova, înregistrată la
documentele necesare în vederea înregistrării la Oficiul     Registrul Comerțului sub nr. J 29/2556/2008, având cod
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    de identificare fiscală RO 14156698, reprezentată prin dl
hotărârii asociaților S.C. STOCK MODE TEXTILE - S.R.L.      Chiș Radu Adrian, director general,
  Art. 5. Se împuternicește Cabinetul de avocatură „Lăța     în calitate de asociat unic al S.C. ROMPETROL GAS -
Ariana-Dana” cu sediul în București, Strada Pictor        S.R.L., cu sediul în București, Str. Sevastopol nr. 24,
Iscovescu nr. 26, apt. 1, sectorul 1, precum și pe oricare    etaj 1, cam. 101, sectorul 1, înregistrată la Registrul
dintre membrii cabinetului, să întreprindă toate         Comerțului sub nr. J 40/11389/2006, având cod de
demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii       identificare fiscală RO 18846690, denumită în cele ce
adunării generale a asociaților, precum și să          urmează „Societatea”, adoptă următoarea decizie:
îndeplinească toate procedurile necesare pentru           Articolul 1
înregistrare în fața autorităților relevante (registrul       Se aprobă mutarea sediului social al societății din
comerțului, administrația financiară, notar public etc.).    București, Str. Sevastopol nr. 24, etaj 1, cam. 101,
  Prezenta hotărâre este redactată în trei (3) exemplare    sectorul 1 în București, Str. Puțul lui Zamfir nr. 18-18A,
la București, azi 3.09.2008.                   sectorul 1.
   (13/860.652)                          Articolul 2
                                  Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății
       Societatea Comercială               după cum urmează:
    STOCK MODE TEXTILE - S.R.L., București            I. Punctul 3.1. din art. 3, intitulat „Sediul” se modifică și
                                 va avea următorul conținut:
            NOTIFICARE                  „Art. 3. Sediul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      3.1. Sediul societății este în București, Str. Puțul lui
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Zamfir nr. 18-18A, sectorul 1.”
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Articolul 3
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                 7

 Asociatul unic îl împuternicește pe dl Toma Veron,           Art. 3. Ca urmare a modificărilor mai sus menționate,
administrator unic al societății, să semneze, în numele și      se vor actualiza prevederile actului constitutiv al S.C.
pe seama societății, toate documentele aprobate în          BERLINER BAU COMPANY - S.R.L., dându-se textului o
cadrul ședinței, inclusiv, dar nelimitându-se la actul        nouă numerotare, restul prevederilor actului constitutiv
constitutiv actualizat al societății, și să le depună la       rămâne neschimbat.
autoritățile române competente, acesta putând              Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 (trei) exemplare
împuternici terțe persoane pentru depunere.              originale, astăzi 17.06.2008, la sediul social al societății.
  (16/860.655)                              (17/860.656)

       Societatea Comercială                        Societatea Comercială
                                        BERLINER BAU COMPANY - S.R.L.
     BERLINER BAU COMPANY - S.R.L.
                                             București
          București
                                              NOTIFICARE
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            din 17.06.2008                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       a adunării generale a asociaților            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    S.C. BERLINER BAU COMPANY - S.R.L.,              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      J 40/21961/2007, CUI RO 22792661              actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Asociații                             BERLINER BAU COMPANY - S.R.L., cu sediul în
  Yildiz Mustafa, cetățean turc, sex masculin, căsătorit,      București, Str. Verigei nr. 3, bl. 1, sc. 1, etaj P, ap. 1,
născut la data de 15.05.1965 în Turcia, Hekimhan,           sectorul 5, înregistrată sub nr. J 40/21961/2007, cod unic
domiciliat în Germania, Berlin, Fortunaalle nr. 74,          de înregistrare 22792661, care a fost înregistrat sub nr.
identificat cu pașaportul seria nr. TR-U nr. 147700,         511970 din 13.10.2008.
eliberat de Consulatul General al Turciei la Berlin la data        (18/860.657)
de 8.10.2007, și
                                         Societatea Comercială
  Cechina Viorel, cetățean român, sex masculin,
                                       PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L.
căsătorit, născut la data de 15.05.1966 în Republica
                                            București
Moldova, loc. Cobani, domiciliat în Mun. București, Str.
Verigei nr. 3, bl. 1, sc. 1, ap. 1, sectorul 5, identificat cu C.I.             NOTIFICARE
seria RD nr. 374511, eliberată de Secția 24 Poliție la data
de 30.04.2004, CNP 1660515410029,                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  în temeiul prevederilor actului constitutiv al S.C.        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
BERLINER BAU COMPANY - S.R.L. și al Legii nr.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
31/1990 republicată, privind societățile comerciale,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
hotărăsc:                               actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                   PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L., cu sediul în
  Art. 1. Aprobarea cesionării de către asociatul Yildiz
                                   București, Calea Victoriei nr. 12A, bloc B, etaj 1, ap. 3,
Mustafa a celor 105 părți sociale în valoare nominală de
                                   sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/13222/2006, cod unic
10 lei fiecare parte, în valoare totală de 1.050 lei,
                                   de înregistrare 18939285, care a fost înregistrat sub nr.
reprezentând 75 % din capitalul social al S.C. BERLINER
                                   511988 din 13.10.2008.
BAU COMPANY - S.R.L. către asociatul Cechina Viorel
                                     (19/860.658)
care astfel, devine asociat unic.
  Urmare a cesionării părților sociale de către dl Yildiz            Societatea Comercială
Mustafa către dl Cechina Viorel, societatea va avea un            PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L.
singur asociat și un capital social de 1.500 lei, împărțit în              București
150 de părți sociale individuale și nominative, în valoare
de 10 lei pentru o parte socială, subscris și vărsat integral              HOTĂRÂREA NR. 1
de către asociatul unic dl Cechina Viorel, reprezentând
100 % din capitalul social al S.C. BERLINER BAU                       din 1.09.2008
COMPANY - S.R.L. cu o participare la beneficii și pierderi            a adunării generale a asociaților
de 100 %.                                 S.C. PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L.,
  Art. 2. Aprobarea revocării din funcția de administrator           J 40/13222/2006, CUI 18939285
al S.C. BERLINER BAU COMPANY - S.R.L. a dlui Yildiz           Asociații
Mustafa, începând cu data prezentei hotărâri,              Manole Mihai-Marian, cetățean român, sex masculin,
administrarea societății revenind asociatului unic dl         născut la data de 11.03.1983 în Mun. București, domiciliat
Cechina Viorel.                            în Mun. București, Bdul Ghica Tei nr. 98 D, sectorul 2,
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

identificat cu C.I. seria GX nr. 151199, eliberată de Secția     Art. 2. Aprobă în unanimitate emiterea unei prime de
7 Poliție la data de 27.03.1997, CNP 1830311420026,       emisiune în valoare de 147.000 lei, ce va fi achitată de
  Gavrila Bogdan-Andrei, cetățean român, născut la       noul asociat, S.C. BENEFICA - S.A.
data de 21.08.1982 în Mun. Tulcea, domiciliat în Mun.        Art. 3. Actualizarea și recodificarea activităților ce
Tulcea, Str. Babadag nr. 16, bl. 10, sc. A, ap. 5, județul    formează obiectul de activitate al S.C. PERFORM
Tulcea, identificat cu C.I. seria GV nr. 294658, eliberată    RESURSE UMANE - S.R.L., așa cum sunt menționate în
de Poliția Mun. Tulcea la data de 26.08.1996, CNP        actul constitutiv, actualizat și anexat prezentei hotărâri,
1820821360018, și                        având în vedere dispozițiile Ordinului Președintele
  Stoian Andrei, cetățean român, sex masculin, născut      Institutului Național de Statistică nr. 337 din 20.04.2007
la data de 2.08.1985 în Ploiești, domiciliat în Mun.       publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din
Ploiești, Str. Crișan nr. 16A, bl. 132B, sc. B, ap. 28,     3.05.2007, privind actualizarea Clasificării activităților din
identificat cu C.I. seria PH nr. 673697, eliberată de      economia națională - CAEN, potrivit prevederilor
SPCLEP Ploiești la data de 23.03.2007, CNP            Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de
1850802297251,                          modificare a Regulamentului Consiliului Comunității
  în temeiul prevederilor actului constitutiv al S.C.      Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul
PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L. și al Legii nr.          Activităților din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2,
31/1990 republicată, privind societățile comerciale, în     unde activitatea principală va fi: „Activități ale agențiilor de
unanimitate, hotărăsc:                      plasare a forței de muncă” - cod CAEN 7810.
  Art. 1. Aprobarea, în unanimitate, majorării capitalului     Art. 4. Modificarea și completarea prevederilor art. 10
social de la valoarea totală de 200 lei, la valoarea totală   din actul constitutiv al S.C. PERFORM RESURSE
de 610 lei, prin crearea unui număr de 41 părți sociale, la   UMANE - S.R.L. privitoare la cesionarea părților sociale
valoarea nominală de 10 lei pentru o acțiune, cooptarea     cu următoarele prevederi:
unui nou asociat, respectiv a S.C. BENEFICA - S.A.,         „În situația în care acționarul majoritar al S.C.
persoană juridică cu sediul social în Mun. București, Str.    PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L. va negocia și va
Maior Gheorghe Sontu nr. 8, parter, sectorul 1,         dori să cesioneze părțile sociale deținute de acesta în
înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. de     societate, către o terță persoană, va negocia cesionarea
ordine J 40/27540/1994, având cod unic de înregistrare      și părților sociale deținute de asociații minoritari, în
6812252, ca nou asociat al S.C. PERFORM RESURSE         aceleași condiții și drepturi ca și pentru sine, obligându-se
UMANE - S.R.L. care va subscrie și varsa în numerar       să determine terța parte să cumpere 100 % din capitalul
suma de 410 lei, pentru părțile sociale nou create.       social al S.C. PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L. și
  Ca urmare a majorării capitalului social, S.C.        părțile sociale deținute de toți asociații, în caz contrar
PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L. va avea un            cesiunea nefiind valabilă, lipsind acordul total al tuturor
capital social de 610 lei, împărțit în 61 de părți sociale, în  asociaților societății S.C. PERFORM RESURSE UMANE
valoare nominală de 10 lei pentru o parte socială,        - S.R.L.
subscris și vărsat integral în numerar de către asociați       Art. 5. Schimbarea sediului social al societății din
astfel:                             București, șos. Vergului nr. 14A, corpul C, etaj 1, sectorul
  • S.C. BENEFICA - S.A. având o participare la capitalul    2, în noul sediu din București, Calea Victoriei nr. 12A, bloc
social subscris și vărsat în sumă de 410 lei, reprezentând    B, etaj 1, apt. 3, sectorul 3.
41 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei pentru o       Art. 6. Restul prevederilor actului constitutiv rămâne
                                 neschimbat. Ca urmare a modificărilor mai sus
parte socială, reprezentând o participare la capitalul
                                 menționate, se vor actualiza prevederile actului
social și la cota de profit și pierdere de 67,21 %;
                                 constitutiv al S.C. PERFORM RESURSE UMANE -
  • Manole Mihai-Marian, având o participare la capitalul
                                 S.R.L.
social subscris și vărsat în sumă de 90 lei, reprezentând
                                   Prezenta hotărâre a fost întocmită în 4 (patru)
9 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei pentru o
                                 exemplare originale, astăzi 1.09.2008, la sediul social al
parte socială, reprezentând o participare la capitalul
                                 societății.
social și la cota de profit și pierdere de 14,75 %;
  • Gavrila Bogdan-Andrei, având o participare la          (20/860.659)
capitalul social subscris și vărsat în sumă de 60 lei,
reprezentând 6 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei          Societatea Comercială
pentru o parte socială, reprezentând o participare la          PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L.
capitalul social și la cota de profit și pierdere de 9,83 %;            București
  • Stoian Andrei, având o participare la capitalul social
subscris și vărsat în sumă de 50 lei, reprezentând 5 părți        HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 28.08.2008
sociale, în valoare nominală de 10 lei pentru o parte           a adunării generale a asociaților
socială, reprezentând o participare la capitalul social și la    S.C. PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L.,
cota de profit și pierdere de 8,19 %.                   J40/13222/2006 - CUI 18939285
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                9

  Asociații,                            Prezenta hotărâre a fost întocmită în 4 (patru)
  Achim Andreea-Niculina, cetățean român, născută la       exemplare originale, astăzi 28.08.2008, la sediul social al
data de 17.10.1979 în mun. Baia Mare, domiciliată în        societății.
București, str. Cobadin nr. 12, bl. M202, sc. 1, et. 1, ap. 6,     (21/860.660)
sector 5, identificată cu CI seria RX nr. 295017, eliberată
de Secția 19 Poliție la data de 19.04.2005, CNP                 Societatea Comercială
2791017240014,                               SIRILIB IMPEX - S.R.L., București
  Manole Mihai-Marian, cetățean român, născut la data
de 11.03.1983 în mun. București, domiciliat în mun.                   NOTIFICARE
București, bd. Ghica Tei nr. 98 D, identificat cu C.I. seria
GX nr. 151199 eliberată de Secția 7 Poliție la data de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
27.03.1997, CNP 1830311420026, și                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Gavrila Bogdan-Andrei, cetățean român, născut la        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
data de 21.08.1982 în mun. Tulcea, domiciliat în mun.       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Tulcea, str. Babadag nr. 16, bl. 10, sc. A, ap. 5, județul     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Tulcea, identificat cu C.I. seria GV nr. 294658 eliberată de    SIRILIB IMPEX - S.R.L., cu sediul în București, bd. Camil
Poliția mun. Tulcea la data de 26.08.1996, CNP           Ressu, nr. 2, bloc R2, scara 2, etaj 7, ap. 64, sector 3,
1820821360018,                           înregistrată sub nr. J 40/18767/1993, cod unic de
  în temeiul prevederilor actului constitutiv al S.C.      înregistrare 4681177, care a fost înregistrat sub nr.
PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L., și al Legii nr.          518056 din 16.10.2008.
31/1990 - republicată, privind societățile comerciale, în       (22/860.661)
unanimitate hotărăsc:
  Art. 1. - Aprobarea cesionării de către asociatul Achim           Societatea Comercială
Andreea-Niculina a celor 5 (cinci) părți sociale în valoare         SIRILIB IMPEX - S.R.L., București
nominală de 10 lei fiecare parte, în valoare totală de 50
lei, reprezentând 25 % din capitalul social al S.C.               DECIZIA NR. 1/10.10.2008
PERFORM RESURSE UMANE - S.R.L. către dl Stoian
Andrei, cetățean român, născut la data de 2.08.1985 în                 a asociatului unic
Ploiești, domiciliat în mun. Ploiești, str. Crișan nr. 16A, bl.    Subsemnatul Osman Mahmoud, cetățean sirian, cu
132B, sc. B, ap. 28, identificat cu C.I. seria PH nr. 673697    domiciliul în București, bd. Camil Ressu nr. 2, bl. R2, sc.
eliberată de SPCLEP Ploiești la data de 23.03.2007, CNP      2, et. 7, ap. 64, sector 3, identificat cu carte de rezidență
1850802297251.                           permanentă serie RRR nr. 14351 emisă de ORI-București
  Urmare a cesionării părților sociale de către dna Achim    la data de 13.05.2008, CNP 7580718400011 și pașaport
Andreea-Niculina către dl Stoian Andrei, dna Achim         seria N nr. 000442829 emis de autoritățile siriene la data
Andreea-Niculina iese din societate, pierzând calitatea de     de 28.03.2004, asociat unic al Societății Comerciale
asociat, iar societatea va avea următoarea structură:       SIRILIB IMPEX - S.R.L., cu sediul social în București, bd.
  • Stoian Andrei, asociat, deține 5 părți sociale, în      Basarabia nr. 116, bl. L13B, sc. B, etaj 10, ap. 59, sector
valoare nominală de 10 lei pentru o parte socială și în      2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
cuantum de 50 de lei, reprezentând o participare la        J40/18767/1993, CUI 4681177 am decis următoarele:
capitalul social și la cota de profit și pierdere de 25 %;      1. Schimbarea sediului social la adresa: București, bd.
  • Manole Mihai-Marian, asociat, deține 9 părți sociale,
                                  Camil Ressu nr. 2, bl. R2, sc. 2, et. 7, ap. 64, sector 3,
în valoare nominală de 10 lei pentru o parte socială și în
                                  conform contractului de comodat nr. 3716 din 2.10.2008.
cuantum de 90 de lei, reprezentând o participare la
                                   2. Modificarea activității principale și anume: comerț cu
capitalul social și la cota de profit și pierdere de 45 %;
                                  amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în
  • Gavrila Bogdan-Andrei, asociat, deține 6 părți
                                  magazine specializate - CAEN 4772.
sociale, în valoare nominală de 10 lei pentru o parte
                                   3. Introducerea la activități secundare a activității:
socială și în cuantum de 60 de lei, reprezentând o
participare la capitalul social și la cota de profit și pierdere  comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine
de 30 %;                              specializate - CAEN 4771.
  Art. 2. - Restul prevederilor actului constitutiv rămân      4. Declararea punctului de lucru la adresa: București,
neschimbate. Ca urmare a modificărilor mai sus           bd. Camil Ressu nr. 4, bl. 5, parter, sector 3, conform
menționate, se vor actualiza prevederile actului          contractului de închiriere nr. 232642 din 23.07.2007.
constitutiv al S.C. PERFORM RESURSE UMANE -              5. Transformarea statutului în act constitutiv actualizat.
S.R.L.                                 (23/860.662)
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

       Societatea Comercială                înregistrată sub nr. J 40/17510/2004, cod unic de
     PROREST SERV - S.R.L., București            înregistrare 16894314, care a fost înregistrat sub nr.
                                 518119 din 16.10.2008.
          HOTĂRÂREA NR. 1                  (25/860.664)
           din 26.09.2008
                                        Societatea Comercială
  a adunării generale extraordinare a asociaților             TINA STEF - S.R.L., București
  În ședința adunării generale a asociaților din data de
26.09.2008, ținută la sediul societății, legal convocată                DECIZIA NR. 1
conform Legii nr. 31/1990, legal și statutar constituită,
asociații:                                    din data de 15.10.2008
  Uzunca Huriye, cetățean turc, căsătorită, născută la               a asociatului unic
data de 4.04.1962 în Turcia, oraș Antalya, domiciliată în      Teodorescu Constantina, cetățean român, domiciliată
Turcia, oraș Antalya, str. Ozgurluk nr. 2659, bl. 57, et. 2,
                                 în mun. București, Șos. Olteniței, nr. 140, bl. 5, sc. 2, et.
ap. 4, cu reședința în București, Str. Colței nr. 11, sector
                                 5, ap. 60, sector 4, CNP 2490121400711, identificată cu
3, identificată cu permisul de ședere temporară sria ROU
nr. 0129644 emis la data de 4.10.2007 de autoritățile      C.I. seria RT nr. 268735 emisă de Secția 15 Poliție la
române, cu valabilitate până la 3.10.2008, CNP          5.06.2003, asociat unic în S.C. TINA STEF - S.R.L., am
8620404400011, având un număr de 10 părți sociale, în      decis:
valoare nominală de 10 lei și totală de 100 lei,          1. Declararea punctului de lucru situat în București,
reprezentând 50 % din capitalul social și            Șos. Olteniței nr. 83 B, Complex Comercial Aleea
  Dokmetas Serpil, cetățean român, căsătorită, născută     Castanilor, taraba D 134, 136, sector 4.
la data de 12.10.1961 în Turica, oraș Istanbu, domiciliată     2. Declararea punctului de lucru situat în București,
în Turcia, oraș Istanbul, Sariyer, Tarabya Ustu, Araboglu    Șos. Olteniței nr. 83 B, Complex Comercial Aleea
Cad., cu reședința în București, bd. Mareșal Alexandru      Castanilor, taraba E 31, 33, sector 4.
Averescu nr. 12, bl. 80 A, ap. 42, sector 1, identificată cu    3. Radierea punctului de lucru situat în București, Șos.
permisul de ședere temporară seria RO nr. 0149094 emis      Olteniței nr. 83 B, Complex Comercial Aleea Castanilor,
la data de 3.03.2008 de autoritățile române, cu         taraba 31, modulul 33, sector 4.
valabilitate până la 11.11.2010, CNP 8611012400011,         Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
având un număr de 10 părți sociale în valoare nominală
                                 neschimbate.
de 10 lei și totală de 100 lei, reprezentând 50 % din
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 15.10.2008, la
capitalul social,
  reprezentând împreună 100 % capitalul social au       Compartimentul de asistență din cadrul ORCTB, la
hotărât în unanimitate următoarele:               cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
  Modificarea actului constitutiv al societății după cum    servicii nr. 3792/15.10.2008, într-un număr de 5 (cinci)
urmează:                             exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
  1. Schimbarea sediului social al societății din       exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
București, Str. Colței nr. 11, parter, sector 3, în București,  Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
str. C.A. Rosetti nr. 43, sc. 1, et. 5, ap. 15, sector 2.    București.
  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân       (26/860.665)
neschimbate.
  Redactată astăzi 26.09.2008 la sediul societății în 4
(patru) exemplare originale.                         Societatea Comercială
   (24/860.663)                             PROTEC IMPEX - S.R.L., București

       Societatea Comercială                           HOTĂRÂRE
     PROREST SERV - S.R.L., București
                                         din data de 14.10.2008
            NOTIFICARE                      a adunării generale a asociaților
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           S.C. PROTEC IMPEX - S.R.L.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Subsemnații:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Padurariu Mihai, cetățean român, căsătorit, născut la
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   data de 26.05.1966 în com. Tupilați, jud. Neamț,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    domiciliat în București, Str. Raditei nr. 11, ap. 3, sector 5,
PROREST SERV - S.R.L., cu sediul în București, str. C.A.     identificat cu C.I. seria RX nr. 177117 eliberată de Secția
Rosetti, nr. 43, scara 1, etaj 5, ap. 15, sector 2,       17 Poliție la data de 30.10.1998, CNP 1660526274803, și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                11

  Padurariu Ileana, cetățean român, căsătorită, născută      4. Barzoaga Mihai - domiciliul: București, Calea 13
la data de 7.07.1957 în București, domiciliată în        Septembrie nr. 63, bl. 63, ap. 12, sect. 5, cetățenie:
București, Str. Raditei nr. 11, ap. 3, sector 5, identificată  română, data și locul nașterii: 22.11.1943/Cernavodă/
cu C.I. seria RD nr. 051309 eliberată de Secția 17 Poliție   Constanța, căsătorit, CNP 14311224004666; carte de
la data de 23.10.1998, CNP 2570707400786,            identitate seria RX număr 312433 emitent S 18 la data de
  în calitate de asociați ai S.C. PROTEC IMPEX - S.R.L.,    26.05.2005,
societate înregistrată la ORCTB sub nr. J40/9504/2002,       în cadrul S.C. ARLINA PROD COM IMPEX - S.R.L.,
CUI 14903092, am hotărât următoarele:              care se identifică conform înregistrării la O.R.C. cu codul
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru al societății la   unic de înregistrare 3577543 atribut fiscal RO și număr de
adresa: București, Calea Rahovei nr. 224-226, Complexul     ordine în Reg. Comerțului J 40/1577/1993 din
Comercial Chirigii, stand nr. 75, sector 5.           15.01.1993, am decis:
  (27/860.666)                          1. Schimbarea adresei sediului social al S.C. ARLINA
                                PROD COM IMPEX - S.R.L. din București, Calea 13
       Societatea Comercială               Septembrie nr. 63, bl. 63, scara A, et. 4, ap. 12, sector 5,
     ARLINA PROD COM IMPEX - S.R.L.             la următoarea adresă: București, bd. Timișoara nr. 52
          București                  (corp clădire A), sectorul 6.
                                  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
           NOTIFICARE                neschimbate.
                                  (29/860.668)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204        Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           ANGORA CHARMANT - S.R.L., București
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale           DECIZIA NR. 1/15.10.2008
ARLINA PROD COM IMPEX - S.R.L., cu sediul în
București, bd. Timișoara, nr. 52, sector 6, înregistrată sub             a asociatului unic
                                    al S.C. ANGORA CHARMANT - S.R.L.
nr. J 40/1577/1993, cod unic de înregistrare 3577543,
care a fost înregistrat sub nr. 518572 din 16.10.2008.       Subsemnata dna Paun Daniela, cetățean român,
  (28/860.667)                        născută la data de 15.03.1986 în oraș Drăgănești-Olt,
                                jud. Olt, cu domiciliul în sat Malaia, com. Malaia, județ
       Societatea Comercială               V  lcea, identificată cu C.I. seria VX nr. 281348 eliberată
                                de SPCLEP Brezoi la data de 20.04.2007, CNP
     ARLINA PROD COM IMPEX - S.R.L.
                                2860315283551, în calitate de asociat unic și
          București                  administrator al S.C. ANGORA CHARMANT - S.R.L., cu
                                sediul social în București, str. Virtuții, nr. 15, bl. R6A, sc.
      HOTĂRÂREA NR. 8/15.10.2008
                                4, et. 7, ap. 130, sector 6, înregistrată la Registrul
      a adunării generale a asociaților          Comerțului sub nr. J40/7233/2008, CUI 23764864, a
   S.C. ARLINA PROD COM IMPEX - S.R.L.            decis astăzi 15.10.2008:
  Subsemnații asociați:                      1. Mutarea sediului social în București, str. Benjamin
  1. Puiu Saruleanu Alina Mihaiela - domiciliul:        Franklin, nr. 9, et. 3, ap. 6, sector 1.
București, Calea 13 Septembrie nr. 63, bl. 63, ap. 12,       2. Lărgirea obiectului secundar de activitate cu
sect. 5, cetățenie: română, data și locul nașterii:       următoarele coduri:
9.09.1968/Timișoara, Timiș, stare civilă: căsătorită, CNP     4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
2680909035006; carte de identitate seria RT număr        nerezidențiale;
049179 emitent SP 17 la data: 20.10.1999.             4321 - lucrări de instalații electrice;
  2. Birzoaga Aristița - domiciliul: București, Calea 13     4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
Septembrie nr. 63, bl. 63, ap. 12, sect. 5, cetățenie:     aer condiționat;
română, data și locul nașterii: 15.11.1946/Petrești,        4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
Dâmbovița, stare civilă: căsătorită, CNP 2461115400414;      4331 - lucrări de ipsoserie;
carte de identitate seria RX număr 312432 emitent S 18       4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
la data: 26.05.2005.                        4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
  3. Puiu Saruleanu Daniel - domiciliul: București, Calea     4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
13 Septembrie nr. 63, bl. 63, ap. 12, sect. 5, cetățenie:    geamuri;
română, data și locul nașterii: 4.11.1968/Timișoara, Timiș,    4339 - alte lucrări de finisare;
căsătorit, CNP 1681104423026; carte de identitate seria      4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
RT număr 049178 emitent SP 17 la data 20.10.1999.         4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

  4942 - servicii de mutare;                    Preda Rodica, cetățean român, născută la data de
  7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme   8.03.1945 în com. Halchiu, jud. Brașov, domiciliată în
și autovehicule rutiere ușoare (închirieri);           București, Piața Alba Iulia, nr. 6, bl. I5, sc. B, et. 8, ap. 58,
  7712 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule  sector 3, posesoare a C.I. seria RT nr. 465465 emisă la
rutiere grele (închirieri).                    data de 5.02.2007 de SPCEP S3 biroul nr. 3, CNP
   (30/860.669)                         2450308400263, în calitate de cesionar, care au hotărât
                                 în unanimitate efectuarea următoarelor modificări ale
      Societatea Comercială                 actului constitutiv:
   ANGORA CHARMANT - S.R.L., București               1. Cesionarea părților sociale după cum urmează:
                                   Marcu George-Cristian cedează 50 părți sociale a 100
            NOTIFICARE                 lei fiecare, în valoare nominală totală de 5000 lei, deținute
                                 de noi în capitalul social al sus numitei societăți împreună
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 cu toate drepturile și obligațiile aferente acestora, dnei
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 Preda Rodica, care va prelua aceste părți sociale plătind
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 contravaloarea lor.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      În urma cesiunii capitalul social al societății este de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    5000 lei având un număr de 50 părți sociale a 100 lei și
ANGORA CHARMANT - S.R.L., cu sediul în București,         aparține în proporție de 100 % unicului asociat Preda
str. Benjamin Franklin, nr. 9, etaj 3, ap. 6, sector 1,      Rodica.
înregistrată sub nr. J 40/7233/2008, cod unic de           2. Se revocă din funcția de administrator dl Marcu
înregistrare 23764864, care a fost înregistrat sub nr.      George-Cristian și se numește în această funcție dl.
518654 din 16.10.2008.                      Marcu Alexandru-Florin, cetățean român, născut la data
   (31/860.670)                         de 11.11.1976 în București, domiciliat în București, Aleea
                                 Ornamentului nr. 2, bl. E7, sc. 2, et. 2, ap. 30, sector 4,
      Societatea Comercială                 posesor al C.I. seria RD nr. 162440 emisă la data de
  BUILDING MANAGEMENT TURISM - S.R.L.              14.05.2001 de Secția 15, CNP 1761111441542, care va
         București                    avea puteri depline și un mandat pentru o perioadă
                                 nelimitată.
            NOTIFICARE                   Urmează a se redacta contractului de cesiune.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        (33/860.672)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          T.M. WORLD - S.R.L., București
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
BUILDING MANAGEMENT TURISM - S.R.L., cu sediul în                     NOTIFICARE
București, str. Ostrov, nr. 3, sector 5, înregistrată sub nr. J   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
40/9701/2005, cod unic de înregistrare 17636100, care a      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
fost înregistrat sub nr. 518736 din 16.10.2008.          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   (32/860.671)                         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
      Societatea Comercială                 T.M. WORLD - S.R.L., cu sediul în București, șos.
  BUILDING MANAGEMENT TURISM - S.R.L.              Berceni, nr. 25, bloc 38, parter, sector 4, înregistrată sub
         București                    nr. J 40/9938/1999, cod unic de înregistrare 12390918,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 518780 din 16.10.2008.
        DECIZIA NR. 1/2.10.2008                 (34/860.673)
    a unicului asociat al S.C. BUILDING
                                         Societatea Comercială
 MANAGEMENT TURISM - S.R.L., înmatriculată
     la ORCTB sub nr. J 40/9701/2005,                   T.M. WORLD - S.R.L., București
   CUI RO17636100, cu sediul în București,
       str. Ostrov nr. 3, sector 5                   HOTĂRÂREA NR. 4/1.10.2008
 Au fost prezenți:                             a adunării generale a asociaților
 Marcu George-Cristian, domiciliat în București, str.          a S.C. T.M. WORLD - S.R.L., cu sediul în
Cetatea Histria, nr. 9, bl. B14, sc. 3, ap. 32, sector 6,       București, șos. Berceni nr. 25, bl. 38, parter,
posesor al C.I. seria RX nr. 343038 emisă la data de        sector 4, având CUI 12390918 și J40/9938/1999
29.07.2005 de SPCEP S6 biroul nr. 3, CNP               Asadollahi Mohammad-Taghi domiciliat în București,
1750907441535, în calitate de cedent, și             str. Laborator nr. 125-127, bl. S1, sc. 2, ap. 56, sector 3,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                13

identificat cu C.I. seria RD nr. 288697/2003 emisă de       înregistrată sub nr. J 40/2780/2004, cod unic de
Secția 11 Poliție la data de 10.01.2003, CNP           înregistrare 16169619, care a fost înregistrat sub nr.
1720324431526, Mohammad Ali Asadollahi domiciliat în       519119 din 16.10.2008.
Iran-Ghazvin cu reședința în București, Șos. Olteniței nr.      (36/860.675)
135, bl. 56, sc. 2, et. 6, ap. 45, sector 4, identificat cu
pașaport seria E nr. 2850458 eliberat de autoritățile             Societatea Comercială
iraniene la data de 16.08.1997, și Mahammad Hasan            SERVICII INTERNET - S.R.L., București
Vafadari domiciliat în București, Spl. Independenței nr. 45,
bl. M 15, ap. 26, sector 3, identificat cu pașaport seria                  DECIZIE
ROU nr. 0003090 emis de aut. române la data de
19.07.2004, CNP 7640523400018, prin mandatar                      a asociatului unic
Asadollahi Mohammad-Taghi în baza procurii nr.            Subsemnatul Poroineanu Florin, cetățean român,
363/23.02.2006 autentificată de notar public Metiade       domiciliat în București, str. Elena Cuza nr. 42, ap. 1,
Riba, în calitate de asociați ai S.C. T.M. WORLD - S.R.L.,    sectorul 4, legitimat cu C.I. seria RX nr. 131944 eliberată
cu sediul în București, șos. Berceni nr. 25, bl. 38, parter,   de Secția 14 Poliție la data de 30.06.1999, în calitate de
sector 4, am hotărât următoarele modificări la actul       asociat unic al S.C. SERVICII INTERNET - S.R.L. cu
constitutiv al societății:                    sediul în București, str. Elena Cuza nr. 42, bl. CORP B,
  I. Subsemnatul Mahammad Hasan Vafadari cedez lui       parter, ap. 1, sectorul 4, înmatriculată la Oficiul Registrului
Mohammad Ali Asadollahi 1.255 părți sociale a câte 10 lei     Comerțului sub nr. J 40/2780/2004, C.U.I. 16169619,
fiecare parte socială, în valoare totală de 12.550 lei,      astăzi, 6.10.2008, am decis următoarele:
reprezentând 25 % din capitalul social.               Art. unic. Se extinde obiectul de activitate al Societății
  Eu, Mahammad Hasan Vafadari, am primit de la         cu următoarea activitate: Comerț cu amănuntul în
Mohammad Ali Asadollahi contravaloarea părților sociale      magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
cedate înțelegând să mă retrag din calitatea mea de        produse nealimentare - CAEN 4719.
asociat.                               În sensul acestui amendament se modifică dispozițiile
  Subsemnatul Mohammad Ali Asadollahi preiau de la       corespunzătoare din actul constitutiv al Societății,
Mahammad Hasan Vafadari 1.255 părți sociale a câte 10       celelalte prevederi completându-se cu prezenta decizie.
lei fiecare parte socială, în valoare totală de 12.550 lei,      (37/860.676)
reprezentând 25 % din capitalul social.
  În urma prezentei hotărâri, capitalul social al societății         Societatea Comercială
de 50.200 lei se prezintă astfel:                    STYLE ECO DESIGN - S.R.L., București
  1. Asadollahi Mohammad-Taghi deține 2.510 părți
sociale a câte 10 lei fiecare parte, în valoare totală de                NOTIFICARE
25.100 lei, reprezentând aportul său de 50 % din capitalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
social subscris și vărsat al societății, cota de participare la
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
beneficii și pierderi;
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  2. Mohammad Ali Asadollahi deține 2.510 părți sociale
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
a câte 10 lei fiecare parte, în valoare totală de 25.100 lei,
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
reprezentând aportul său de 50 % din capitalul social
                                 STYLE ECO DESIGN - S.R.L., cu sediul în București,
subscris și vărsat al societății, cota de participare la
                                 șos. Berceni nr. 11, bloc 4, scara 2, ap. 66, sectorul 4,
beneficii și pierderi.
                                 înregistrată sub nr. J 40/13341/2006, cod unic de
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                 înregistrare 18946878, care a fost înregistrat cu nr.
neschimbate.
                                 519123 din 16.10.2008.
   (35/860.674)
                                   (38/860.677)
      Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
   SERVICII INTERNET - S.R.L., București
                                        STYLE ECO DESIGN - S.R.L.
            NOTIFICARE
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/14.10.2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          a adunării generale a asociaților
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Subsemnații Petrea Georgel, cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    domiciliat în sat Puieștii de Jos (com. Puiești), jud. Buzău,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    legitimat cu C.I. seria XZ nr. 018545 eliberată de Poliția
SERVICII INTERNET - S.R.L., cu sediul în București, str.     Rm. Sărat la data de 8.06.1999, CNP 1770423104966,
Elena Cuza, nr. 42, bloc Corp B, parter, ap. 1, sector 4,     Staicu Florin, cetățean român, domiciliat în București,
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

șos. Berceni nr. 11, bl. 4, sc. 2, ap. 66, sectorul 4, legitimat  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cu C.I. seria RT nr. 348658 eliberată de Secția 15 Poliție     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
la data de 3.08.2004, CNP 1810531430076, Lecu Ionuț,        D.R.D. IMPEX 2002 - S.R.L., cu sediul în București, str.
cetățean român, domiciliat în București, bd. Iuliu Maniu nr.    Tulnici nr. 10, bloc 40, parter, ap. 2, sectorul 4, înregistrată
116-126, bl. 21, sc. 2, et. 6, ap. 65, sectorul 6, legitimat cu  sub nr. J 40/1053/2002, cod unic de înregistrare
C.I. seria RD nr. 409600 eliberată de către Secția 21       14450358, care a fost înregistrat cu nr. 519291 din
Poliție la data de 23.09.2004, CNP 1810830410071,         16.10.2008.
Ștefan Liviu, cetățean român, domiciliat în sat Bucu, com.       (40/860.679)
Bucu jud. Ialomița, legitimat cu C.I. seria SZ nr. 151912
eliberată de către Poliția București la data de 18.05.2005,           Societatea Comercială
CNP 1810428211201, în calitate de asociați ai S.C.            D.R.D. IMPEX 2002 - S.R.L., București
STYLE ECO DESIGN - S.R.L., cu sediul în București,
șos. Berceni nr. 11, bl. 4, sc. 2, ap. 66, sectorul 4,              DECIZIA NR. 25/10.10.2008
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                            a asociatului unic
Tribunalul București sub nr. J 40/13341/2006, C.U.I.
18946878, astăzi, 14.10.2008, am hotărât, în              Subsemnata Dinulica Daniela cu domiciliul în
unanimitate, modificarea actului constitutiv al Societății     București, str. Tulnici nr. 10, bl. 40, sc. 1, ap. 2, sectorul 4,
după cum urmează:                         posesoare a C.I. seria RR nr. 301594/30.04.2002/Secția
  Art. 1. Începând cu data de 15.10.2008, se reia        15 Poliție, CNP 2590405400428, în calitate de asociat
activitatea Societății suspendată prin Hotărârea adunării     unic al S.C. D.R.D. IMPEX 2002 - S.R.L., cu sediul în
generale a Societății nr. 9/19.11.2007.              București, str. Tulnici nr. 10, bl. 40, parter, ap. 2, sectorul
  Art. 2. Se cesionează de către asociații Petrea        4, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr. J
Georgel, Staicu Florin și Ștefan Liviu totalitatea părților    40/1053/2002, CUI 14450358, am decis următoarele:
sociale pe care le dețin în Societate, respectiv câte 5 părți     1. Declararea punctului de lucru din. București, șos.
sociale în valoare nominală de 10 lei, în total câte 50 lei,    Berceni nr. 35-37, taraba cu nr. 101, 102, sectorul 4,
                                  situate în Piața Berceni-Oltenița.
reprezentând câte 25 % din capitalul social al Societății
                                    2. Prelungirea mandatului administratorului Dinulica
precum și același procent de participare la beneficii și
                                  Daniela, pe termen nelimitat.
pierderi (în total 75 %) către dl Lecu Ionuț, acesta
devenind asociat unic al Societății iar Societatea își         (41/860.680)
continuă activitatea cu asociat unic.
                                         Societatea Comercială
  În urma acestui amendament, capitalul social al
Societății va fi deținut în totalitate de către asociatul unic         BLINDSNET - S.R.L., București
Lecu Ionuț, respectiv 20 părți sociale în valoare nominală
                                               DECIZIE
de 10 lei, în total 200 lei, acesta deținând totodată și cota
de 100 % participare la beneficii și pierderi.              a asociatului unic al Societății Comerciale
  Art. 3. Se revocă din funcția de administratori ai          BLINDSNET - S.R.L., J 40/15343/2007,
Societății următoarele persoane: Petrea Georgel, Staicu            CUI 22254603, atribut fiscal RO,
Florin și Ștefan Liviu.                               capital social 200 RON
  Art. 4. Se prelungește mandatul de administrator al        Subsemnata Nistor Carmen Ani, cetățean român,
dlui Lecu Ionuț pe o perioadă de 2 ani începând cu data      căsătorită, născută la data de 23.05.1969, fiica lui
expirării vechiului mandat, respectiv data de 8.08.2008      Gheorghe și Livia, domiciliată în București, str. Șerban
până la data de 8.08.2010.                     Gheorghe nr. 55, sectorul 2, posesoare a C.I. seria RT nr.
  În sensul acestor amendamente se modifică           216549, eliberată de Secția 7 Poliție la data de
dispozițiile corespunzătoare din actul constitutiv al       14.02.2002, CNP 2690523434510.
Societății, celelalte prevederi completându-se cu           Asociat unic al Societății Comerciale BLINDSNET -
prezenta hotărâre.                         S.R.L., cu sediul în București, Str. Patrioților nr. 9, bl.
   (39/860.678)                         PM7, sc. B, ap. 65, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul
                                  Registrului Comerțului sub nr. J 40/15343/13.08.2007,
        Societatea Comercială                având codul unic de înregistrare 22254603, atribut fiscal
    D.R.D. IMPEX 2002 - S.R.L., București           RO, capital social subscris de 200 RON, integral vărsat,
                                  am decis prin propria mea voință înființarea unui punct de
            NOTIFICARE                 lucru, la adresa București, Calea Vitan nr. 216-218,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      sectorul 3, în baza contractului de închiriere nr. 234522
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    din 8.10.2008. Suprafața închiriată conține parter.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            (42/860.681)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                 15

      Societatea Comercială                Logiealmond, Logiehouse, PH1 3TG, posesor al
   CLIMA GROUP 2003 - S.R.L., București            Pașaportului nr. 401098521/28.10.2003, emis de
                                 autoritățile britanice, valabil până la 28.10.2013
          HOTĂRÂREA NR. 1                  - Forbes-Leith John Charles, cetățean britanic,
          din 13 octombrie 2008            domiciliat în Marea Britanie, Scotland, Invemesshire,
    a adunării generale a S.C. CLIMA GROUP          Kingussie, Dunachton Lodge, PH21 1LY, posesor al
  2003 - S.R.L. cu sediul în București, bd. Theodor       Pașaportului nr. 740105787/29.09.1998, emis de
    Pallady, nr. 18, bl. M5A, sc. A, et. 8, ap. 34,      autoritățile britanice,
    sectorul 3, J40/1150/2003, CUI 15163189           - Gray-Cheape Hugh James, cetățean britanic,
  - Barcian Iulian-Robert, cetățean român, născut la data   domiciliat în Marea Britanie, Scotland, Carse Gray, Forfar,
de 14.06.1980 în București, domiciliat în București, str.    Angus, DD8 3 RW, posesor al Pașaportului nr.
Sold. Niculae Sebe, nr. 13, bl. S20, ap. 8, sectorul 3,     761044162, emis de autoritățile britanice,
identificat cu C.I. seria RX nr. 115054, eliberată de Secția     - Niță Gabriela, cetățean român, domiciliată în
12 Poliție la data de 14.04.1999, CNP 1800614410197, și     București, Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 4, et. 4, ap.
  - Oprea Răzvan-Agop, cetățean român, născut la data     447, sectorul 3, având CNP 2680103431521, posesoare
de 2.05.1977 în București, domiciliat în București, bd.     a C.I. seria RD nr. 225742/30.01.2002, emisă de SP12 ȘI
Theodor Pallady nr. 18, bl. M5A, sc. a, et. 8, ap. 34,        - Subscrisa FRONTLINE ADVISORS LIMITED,
sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 192423,       societate organizată și funcționând în conformitate cu
eliberată de Secția 13 Poliție la data de 10.09.2001, CNP
                                 legislația aplicabila în Insulele Virgine, având sediul în
1770502434574, în calitate de asociați, am hotărât:
                                 Insulele Virgine, Akara Building, 24 De Castro Street,
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în București, str.
Ilioara nr. 14H, sectorul 3.                   Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, înregistrată sub nr.
  Art. 2. Se împuternicește dna Marusia Iane, legitimată    361080, prin administrator Charles Crocker, cetățean
cu C.I. seria RR nr. 092207, eliberată de SEP la data de     britanic, domiciliat în Marea Britanie, Anglia, Plas-Cae,
9.02.2000, CNP 2501213400014, să efectueze toate         Bwsan Clongg Fanr Caenarvon, Gweyned, posesor al
formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de   Pașaportului nr. 704724452/8.10.2002, emis de
pe lângă Tribunalul București, semnând pentru noi și în     autoritățile britanice, toți cinci în calitate de asociați ai S.C.
numele nostru oriunde este necesar pentru            IMMACULATE CLEANERS - S.R.L., întrunind 100 % din
depunerea/înregistrarea/ridicarea documentației         capitalul social, am hotărât următoarele:
necesare societății.                         1. Deschiderea unui punct de lucru la următoarea
   (43/860.682)                        adresă:
                                   Chioșc comercial situat în municipiul Ploiești, strada
        Societatea Comercială              Gh. G. Cantacuzino nr. 129 cu spațiul de 18 m2.
       DINOCOM - S.R.L., București               (45/860.684)
           DECIZIA NR. 1
                                         Societatea Comercială
       din data de 16 octombrie 2008                     CAMELOT - S.R.L.
           a asociatului unic
                                         Maglavit, județul Dolj
  Dinu Ilie, cetățean român, domiciliat în Mun. București,
șos. Fundeni nr. 98, sectorul 2, CNP 1501009400462,                  ACT ADIȚIONAL
identificat cu C.I. seria RT nr. 336747 emisă de Secția 9
de Poliție, la data de 4.06.2004, asociat unic în cadrul       la actul constitutiv al S.C. CAMELOT - S.R.L.,
S.C. DINOCOM - S.R.L., am decis:                  cu sediul în Maglavit, jud. Dolj, înmatriculată la
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,     O.R.C. - Dolj cu nr. J 16/439/24.08.2000 și având
Intr. Colții Morarului nr. 7, sectorul 2.                        CUI 13319908
  Celelalte prevederi din statut rămân neschimbate.        Asociații, Stanciu Iulian-Cosmin, cetățean român,
   (44/860.683)                        domiciliat în Craiova, Str. Revoluției nr. 12, bl. 23, sc. 5, et.
                                 1, ap. 7, posesorul C.I, seria D.X. nr. 244675, CNP
       Societatea Comercială                1740721163256, eliberată de Pol. Craiova/26.03.2003,
     IMMACULATE CLEANERS - S.R.L.              Săndoiu Norbert-Sorin, cetățean român, domiciliat în
          București                   Craiova, str. George Vîlsan nr. 3A, bl. 126, sc. 1, ap. 16,
                                 posesorul CI seria DX nr. 518875, CNP 1860222160071,
         HOTĂRÂREA NR. 454
                                 eliberată de SPCLEP Cv./29.05.2007, au hotărât:
        din 12 octombrie 2008                 Retragerea din societate a d-lui Stanciu Iulian-Cosmin
     a adunării generale a asociaților           și cesionarea întregului aport la capitalul social 2 părți
 Subsemnații:                          sociale (20 lei), d-lui Birtu Emil, cetățean român, născut la
 - Bullough Of Culcreuch John Louis, cetățean britanic,     data de 6.03.1960 în Craiova, jud. Doj, domiciliat în
domiciliat în Marea Britanie, Scotland, Perth,          Craiova, ale. Arh. Duiliu Marcu nr. 2, bl. 4, sc. 1, et. 2, ap.
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

12, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 584533, CNP             Societatea Comercială
1600306163191, eliberată de SPCLEP Cv./1.07.2008;                 INA-CRIS - S.R.L.
  D-L Săndoiu Norbert-Sorin cesionează 16 părți sociale             Craiova, județul Dolj
(160 lei) d-lui Birtu Emil.
  În urme retragerii și cesionării, aportul fiecărui asociat            ACT ADIȚIONAL
la capitalul social va fi următorul:
                                  la actul constitutiv al S.C. INA-CRIS - S.R.L., cu
  - Birtu Emil, 18 părți sociale, nominative și indivizibile,   sediul în Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, bl. H1,
în valoare totală de 180 lei, ce reprezintă 90 % cota de     et. 8, ap. 33, județul Dolj, fiind înscrisă la Camera
participare la beneficii și pierderi;                    de Comerț și Industrie Dolj sub nr.
  - Săndoiu Norbert-Sorin, 2 părți sociale, nominative și       J 16/1105/14.06.2006, cod unic 18763269
indivizibile, în valoare totală de 20 lei, ce reprezintă 10 %    Subsemnata Apreotesei Valentina-Georgeta, în
cota de participare la beneficii și pierderi.          calitate de asociat unic, am decis următoarele:
  Se revocă din funcția de administrator d-l Voinea         1. Cesionarea de către Apreotesei Valentina-Georgeta
George-Dorin, asociații fiind de acord cu descărcarea de     a 19 părți sociale ale sale, în valoare de 190 lei, d-lui
gestiune a acestuia, administrarea societății fiind       Ioanăș Loțică, cetățean român, domiciliat în sat Chizățău,
realizată de către d-l Birtu Emil, cu drepturi depline în    com. Belint, jud. Timiș, posesor al C.I. seria TM nr.
reprezentarea și angajarea societății în relațiile cu terții.  315525, eliberată de Pol. mun. Lugoj, născut la data de
  Noii asociați, Birtu Emil și Săndoiu Norbert-Sorin      9.08.1971 în com. Lespezi, jud. Iași, fiul lui Nicoară și
preiau activul și pasivul societății; Stanciu Iulian-Cosmin,   Ioana, CNP 1710809352627, care devine asociat al
de la data semnării prezentului act nu va mai avea nicio     societății.
obligație privind societatea.                    2. În calitate de asociați au decis ca:
  Sediul societății va fi la următoarea adresă:           - obiectul principal de activitate să fie schimbat din
  Craiova, Ale. Arh. Duiliu Marcu nr. 2, bl. 4, sc. 1, et. 2,  6831 - agenții imobiliare în 4120 - lucrări de construcție a
ap. 12, jud. Dolj.                        clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
  Recodificarea obiectului de activitate al societății       - dl Ioanăș Loțică să dețină funcția de administrator.
conform CAEN Rev. 2, astfel că obiectul de activitate este      3. Capitalul social al societății rămâne neschimbat,
cel precizat în actul constitutiv actualizat, iar domeniul    valoarea totală a acestuia este de 200 lei, se compune din
principal de activitate și activitatea principală vor fi     20 părți sociale nominative și indivizibile, cu o valoare
recodificate astfel: 473, și activitatea principală 4730 -    nominală a câte 10 lei fiecare și va fi deținut de către cei
comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule     doi asociați astfel:
în magazine specializate.                      - d-lui Ioanăș Loțică - 19 părți sociale cu o valoare
  Precizăm că obiectul de activitate prevăzut în actul     totală de 190 lei
constitutiv actualizat este recodificat după cel înregistrat     - d-na Apreotesei Valentina-Georgeta 1 parte socială
la O.R.C. Dolj.                         în valoare de 10 lei.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din         Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
contractul și statutul societății.                constitutiv al societății și se supune prevederilor acestuia
  Încheiat în 7 exemplare, considerate a fi originale.     și Lg. 31/1990, așa cum a fost republicată prin O.U.G. nr.
   (46/832.479)                        32/1997.
                                    (48/832.481)
        Societatea Comercială
         CAMELOT - S.R.L.                        Societatea Comercială
         Craiova, județul Dolj                       INA-CRIS - S.R.L.
                                         Craiova, județul Dolj
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                NOTIFICARE
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
actului constitutiv al Societății Comerciale CAMELOT -      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu    actului constitutiv al Societății Comerciale INA-CRIS -
Marcu nr. 2, bl. 4, sc. 1, et. 2, ap. 12, județul Dolj,     S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, b-dul N. Titulescu,
înregistrată sub nr. J 16/439/2000, cod unic de         bl. H1, et. 8, ap. 33, județul Dolj, înregistrată sub nr.
înregistrare 13319908, care a fost înregistrat sub nr.      J 16/1105/2006, cod unic de înregistrare 18763269, care
47818 din 3.10.2008.                       a fost înregistrat sub nr. 47843 din 3.10.2008.
  (47/832.480)                           (49/832.482)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                 17

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         SILVHUNTING - S.R.L.                        DANYCRYS - S.R.L.
         Craiova, județul Dolj                       Craiova, județul Dolj

           ACT ADIȚIONAL                           ACT ADIȚIONAL
  Asociații Rădiță Iulian-Arcadie, domiciliat în Craiova,      la actul constitutiv al S.C. DANYCRYS - S.R.L.,
str. Nicolae Iorga nr. 114, bl. A62, sc. 1, et. 3, ap. 9, jud.    cu sediul în mun. Craiova, str. Împăratul Traian
Dolj, CNP 1700201163270, posesor CI seria DX nr.          nr. 202, bl. K9, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj, înregistrată la
343855, emisă de mun. Craiova la data de 1.07.2004,         Registrul Comerțului sub nr. J 16/223/11.02.2008,
Ștefan Ion-Giani, domiciliat în Craiova, Str. Pandurilor, bl.              CUI 23235057
16, sc. 1, et. 1, ap. 6, jud. Dolj, CNP 1740809163242,         Stănculescu Mariana, domiciliată în mun. Craiova, str.
posesor CI seria DX nr. 047589, emisă de Poliția Craiova     Împăratul Traian nr. 202, bl. K9, sc. 1, ap.7, jud. Dolj,
la data de 22.10.1999, și Ungureanu Bogdan-Constantin,      identificată cu CI seria DX nr. 543308, eliberată de
domiciliat în Craiova, Calea București nr. 12, bl. M8, sc. A,   SPCLEP Craiova la data de 19.10.2007, CNP
et. 1, ap. 1, jud. Dolj, CNP 1730620163235, posesor CI      2860203166885, în calitate de asociat unic, a hotărât:
seria DX nr. 412807, emisă de SPCLEP Craiova la data          Retragerea din societate și cesionarea la valoarea
de 17.08.2005, au hotărât:                    nominală a părților sociale, a întregului aport la capitalul
  Se retrage din societate Ungureanu Bogdan-          social al societății pe care îl dețin, constituit din 20 părți
Constantin, care cesionează 33 părți sociale, în valoare     sociale, în valoare de 200 lei, către dl Badea Mihai-Liviu,
totală de 330 lei, astfel: 17 părți sociale, în valoare totală  cetățean român, fiul lui Virgil și Mariana, născut la data de
de 170 lei, lui Rădiță Iulian-Arcadie și, respectiv, 16 părți   30.03.1983 în mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în mun.
sociale în valoare totală de 160 lei, lui Ștefan Ion-Giani.    Craiova, bld. Oltenia nr. 75, bl. 35, sc. 1, et. 6, ap. 34, jud.
Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor nominală.    Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 289863, eliberată de
Ungureanu Bogdan-Constantin declară că a încasat         Pol. Craiova, la data de 23.10.2003, CNP
contravaloarea părților sociale și nu mai are niciun fel de    1830330160101, și dna Barbu Nicoleta-Janina, cetățean
pretenții asupra societății, iar Rădiță Iulian-Arcadie și     român, fiica lui Marin și Emilia, născută la 19.05.1986 în
Ștefan Ion-Giani declară că preiau întregul activ și pasiv    mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliată în mun. Craiova, str.
al societății. După cesiune, structura capitalului social,    Constantin Brâncoveanu nr. 71, bl. 48A, sc. 2, ap. 17, jud.
constituit din 100 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,  Dolj, identificată cu C.I. seria DX nr. 242136, eliberată de
respectiv în valoare totală de 1.000 lei, este următoarea:    Pol. Craiova la data de 17.03.2003, CNP
  - Rădiță Iulian-Arcadie deține 51 părți sociale, în
                                 2860519160061, astfel:
valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 510 lei, aport la
                                    - dl Badea Mihai-Liviu primește 10 părți sociale în
capitalul social, cu o cotă de 51 % din beneficii și pierderi.
                                 valoare totală de 100 lei;
  - Ștefan Ion-Giani deține 49 părți sociale, în valoare de
                                    - dna Barbu Nicoleta-Janina primește 10 părți sociale
10 lei fiecare, reprezentând 490 lei, aport la capitalul
                                 în valoare totală de 100 lei, aceștia preluând întregul activ
social, cu o cotă de 49 % din beneficii și pierderi.
                                 și pasiv al societății, societatea transformându-se în
  Actul adițional a fost încheiat azi, 24.09.2008, în 6
                                 societate cu doi asociați.
exemplare originale.
                                    Asociatul cedent declară că a încasat contravaloarea
   (50/832.483)                        părților sociale și că nu mai are nicio pretenție față de
                                 societate și față de noii asociați și nici societatea față de
         Societatea Comercială
                                 el.
         SILVHUNTING - S.R.L.                 După cesiune, structura capitalului social devine
         Craiova, județul Dolj              următoarea:
                                    - Badea Mihai-Liviu, 10 părți sociale nominative și
            NOTIFICARE                 indivizibile, în valoare totală de 100 lei, ce reprezintă 50 %
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cotă de participare la profit și pierderi;
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.      - Barbu Nicoleta-Janina, 10 părți sociale nominative și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    indivizibile, în valoare totală de 100 lei, ce reprezintă 50 %
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     cotă de participare la profit și pierderi.
actului constitutiv al Societății Comerciale SILVHUNTING        Se revocă din funcția de administrator dna
- S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Nicolae Iorga   Stănculescu Mariana și se numește în această funcție dl
nr. 114, bl. A62, sc. 1, ap. 9, județul Dolj, înregistrată sub  Badea Mihai-Liviu și dna Barbu Nicoleta-Janina, aceștia
nr. J 16/1257/2007, cod unic de înregistrare 22052027,      având drepturi depline în relațiile cu terții, pe perioadă
care a fost înregistrat sub nr. 47845 din 3.10.2008.       nedeterminată de la data înregistrării la registrul
   (51/832.484)                         comerțului.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

  Noii asociați hotărăsc completarea obiectului de        mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în mun. Craiova, str.
activitate al societății astfel:                  Nicolae Romanescu nr. 11, jud. Dolj, identificat cu C.I.
  493 - alte transporturi terestre de călători (4931, 4932,    seria DX nr. 463061, eliberată de SPCLEP Craiova la
4939);                               data de 14.07.2006, CNP 1691112163273, care devine
  522 - activități anexe pentru transporturi (5221, 5222,     asociat și administrator unic al societății, preluând
5223, 5224, 5229);                         atribuțiile adunării generale.
  561 - restaurante (5610);                      Eu, Ene Claudia, declar că am încasat contravaloarea
  562 - activități de alimentație (catering) pentru        părților sociale și nu mai am niciun fel de pretenții cu
evenimente și alte servicii de alimentație (5621, 5629);      privire la această societate și noii asociați, și mă consider
  563 - baruri și alte activități de servire a băuturilor     eliberată de toate obligațiile ce au decurs din calitatea
(5630).                              mea de asociat al societății, înțelegând să nu mai răspund
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul     de nicio sarcină sau datorie invocată de vreun terț față de
constitutiv al societății, pe care îl modifică în mod       societate.
corespunzător.                             Eu, Moadă Constantin, declar că înțeleg să preiau
  Societatea va redacta un nou act constitutiv          întregul activ și pasiv al societății și că fostul asociat să fie
corespunzător formei juridice cu doi asociați.           descărcat și eliberat de toate sarcinile și datoriile pe care
  Redactat în 5 (cinci) exemplare.                le avea.
  (52/832.485)                            Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                  constitutiv al societății, pe care îl modifică în mod
         Societatea Comercială               corespunzător.
         DANYCRYS - S.R.L.                  Redactat în 5 (cinci) exemplare.
         Craiova, județul Dolj                 (54/832.487)

            NOTIFICARE                      Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      GROUP DAV OLT - S.R.L., satul Valea Stanciului
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.     comuna Valea Stanciului, județul Dolj
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al                 NOTIFICARE
actului constitutiv al Societății Comerciale DANYCRYS -        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Împăratul      Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Traian nr. 202, bl. K9, sc. 1, ap. 7, județul Dolj, înregistrată  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
sub nr. J 16/223/2008, cod unic de înregistrare 23235057,     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
care a fost înregistrat sub nr. 47849 din 3.10.2008.        actului constitutiv al Societății Comerciale GROUP DAV
  (53/832.486)                          OLT - S.R.L., cu sediul în Valea Stanciului, com. Valea
                                  Stanciului, județul Dolj, înregistrată sub nr. J 16/484/2001,
     Societatea Comercială                  cod unic de înregistrare 14092446, care a fost înregistrat
GROUP DAV OLT - S.R.L., satul Valea Stanciului           sub nr. 47875 din 3.10.2008.
  comuna Valea Stanciului, județul Dolj                (55/832.488)

         ACT ADIȚIONAL NR. 5                        Societatea Comercială
                                           CRISGLASS - S.R.L.
  din 2.10.2008 la actul constitutiv al S.C. GROUP
DAV OLT - S.R.L., cu sediul în sat Valea Stanciului,                 Craiova, județul Dolj
   com. Valea Stanciului, Str. Boboceilor nr. 13,
  jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub                ACT ADIȚIONAL NR. 1
    nr. J 16/484/5.07.2001, CUI RO 14092446                din 2.10.2008 la actul constitutiv al
  Ene Claudia, cetățean român, domiciliată în mun.         S.C. CRISGLASS - S.R.L., cu sediul în Craiova,
Craiova, str. Nerva nr. 12, jud. Dolj, identificată cu C.I.     str. Desnatui nr. 30, bl. A25, sc. A1, et. 2, ap. 10,
seria DX nr. 204309, eliberată de Pol. Craiova la data de      jud. Dolj, înmatriculată la registrul comerțului sub
6.09.2002, CNP 2740529163340, în calitate de asociat           nr. J 16/1235/30.06.2006, CUI 18815090
unic, am hotărât retragerea mea din societate prin          Subsemnații Marcu Maria Cristina, domiciliată în mun.
cesionarea la valoarea nominală a părților sociale, a       Craiova, str. Calea București, bl. U8, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj,
întregului aport la capitalul social al societății, constituit   posesor al C.I., seria DX nr. 167101 și CNP
din 18.020 părți sociale, a câte 10 lei, în valoare totală de   2871206160013, eliberată de Poliția Craiova la data de
180.200 lei, către dl Moadă Constantin, cetățean român,      23.01.2002, și Grigore Cristian, domiciliat în mun.
fiul lui Florea și Verginia, născut la data de 12.11.1969 în    Craiova, str. Desnatui nr. 30, bl. A25, sc. A1, et. 2, ap. 10,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                 19

jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 249993 și CNP        3. Se schimbă sediul social în Craiova, str. D. Stoica nr.
1820122160016, eliberată de Poliția Craiova la data de      3, bl. H1, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj.
11.04.2003, în calitate de asociați, am hotărât:           4. Se extinde obiectul de activitate cu:
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Craiova, str.      5610 - restaurante;
Aleea 1 Mierlei nr. 3, jud. Dolj.                  5621 - activități de alimentație (catering) pentru
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    evenimente și alte servicii de alimentație;
constitutiv al S.C. CRISGLASS - S.R.L., pe care îl          5629 - alte servicii de alimentație n.c.a.;
modifică implicit.                          5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.
  Redactat azi, 2.10.2008, în 5 exemplare.             5. Se schimbă obiectul principal de activitate, astfel
  (56/832.489)                         domeniul principal de activitate corespunde grupei CAEN
                                 563 având activitatea principală codificată la clasa CAEN
        Societatea Comercială               5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.
       MIFAR PRODCOM - S.R.L.                 6. Se deschide un punct de lucru în Craiova, str.
        Craiova, județul Dolj               Rovine, bl. H12, jud. Dolj.
                                   Prezentul act adițional s-a încheiat în 6 exemplare
           ACT ADIȚIONAL
                                 originale la compartimentul de asistență din cadrul ORCT
  Asociatul unic Mihai Florin, domiciliat în Craiova, str.   Dolj, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
Filip Lazăr nr. 8, bl. F3, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj, CNP      cererii de servicii nr. 1687/24.09.2008.
1390401163241, act de identitate CI seria DX nr. 272136,        (57/832.490)
emisă de mun. Craiova la data de 1.08.2003, a hotărât:
  1. Se retrage din societate Mihai Florin, care                Societatea Comercială
cesionează 20 părți sociale, în valoare totală de 200 RON            MIFAR PRODCOM - S.R.L.
astfel: 14 părți sociale, în valoare totală de 140 RON, lui            Craiova, județul Dolj
Stoica Ion, cetățean român, născut la data de 19.06.1956
în com. Sadova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. D.                 NOTIFICARE
Stoica, bl. H1, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj, CNP
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1560619163279, act de identitate CI seria DX nr. 161275,
                                 Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
emisă de Poliția Craiova la data de 12.12.2001 și,
respectiv, 6 părți sociale în valoare totală de 60 RON, lui    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Stoica Rozica, cetățean român, născută la data de         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
21.05.1957 în com. Călărași, jud. Dolj, domiciliată în      actului constitutiv al Societății Comerciale MIFAR
Craiova, str. D. Stoica, bl. H1, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj, CNP   PRODCOM - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str.
2570521163279, act de identitate CI seria DX nr. 161274,     D. Stoica nr. 3, bl. H1, sc. 1, ap. 2, județul Dolj, înregistrată
emisă de Poliția Craiova la data de 12.12.2001, care       sub nr. J 16/3526/1994, cod unic de înregistrare 6662643,
devin astfel asociați. Cesiunea părților sociale se face la    care a fost înregistrat sub nr. 47896 din 3.10.2008.
valoarea lor nominală. Societatea se transformă din SRL        (58/832.491)
cu asociat unic în SRL cu doi asociați, urmând să se
încheie un act constitutiv care se va referi la cei doi             Societatea Comercială
asociați. Mihai Florin declară că a încasat contravaloarea           SYNLAB-CRAIOVA - S.R.L.
părților sociale și nu mai are niciun fel de pretenții asupra           Craiova, județul Dolj
societății, iar Stoica Ion și Stoica Rozica declară că preiau
întregul activ și pasiv al societății. După cesiune, structura             ACT ADIȚIONAL
capitalului social, constituit din 20 părți sociale, în valoare    la actul constitutiv al societății comerciale cu
de 10 RON fiecare, respectiv în valoare totală de 200        răspundere limitată SYNLAB-CRAIOVA S.R.L.
RON, este următoarea:
  - Stoica Ion deține 14 părți sociale, în valoare de 10      Asociații societății
RON fiecare, reprezentând 140 RON aport la capitalul         Societatea Comercială SYNLAB WEST SRL,
social, având o cotă de 70 % din beneficii și pierderi.      persoană juridică română, cu sediul în Timișoara, str.
  - Stoica Rozica deține 6 părți sociale, în valoare de 10   Ciprian Porumbescu nr. 2, cam. 1, înregistrată la Registrul
RON fiecare, reprezentând 60 RON aport la capitalul        Comerțului Timiș sub nr. J 35/3225/2004, CUI 16914802,
social, având o cotă de 30 % din beneficii și pierderi.      reprezentată legal prin administrator Baila Ilarie Dorel,
  2. Se revocă din funcția de administrator Mihai Florin și   cetățean român, născut la data de 8.03.1965, domiciliat
se numește pe durată nelimitată în funcția de           în București, posesor al C.I. seria RR nr. 193457 eliberată
administrator Stoica Ion, cu drepturi depline în angajarea    de Poliția București Secția 3 la data de 26.02.2002, având
și reprezentarea societății în relațiile cu terții.        CNP 1650308400248, și
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

  Societatea Civilă Medicală Helios Medica, cu sediul în      Redactat și tehnoredacat azi, data autentificării, în
Craiova, str. Păltiniș nr. 1, înregistrată în Registrul unic al  șapte exemplare la Biroul notarului public - Găgeatu Ilie,
cabinetelor medicale sub nr. 580198/2002, cod fiscal       str. Brestei nr. 16, Craiova.
12428591, reprezentată legal prin medic titular asociat dr.      (60/832.493)
Camenita Angelica Oana, cetățean român, născută la
data de 9.11.1958 în localitatea Drăgășani, domiciliată în          Societatea Comercială
Craiova, str. Al. Macedonski nr. 30, posesoare a C.I. seria
DE nr. 353200, având CNP 2581109163207, și medic          RANCH IORIO - S.R.L., satul Amărăștii de Jos
titular asociat dr. Alexandru Camenita, cetățean român,        comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj
născut la data de 1.04.1942 în comuna Cujmir, domiciliat
în Craiova, str. Al. Macedonski nr. 30, posesor al B.I. seria              NOTIFICARE
BE nr. 977199, având CNP 1420401163195,                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  au hotărât în adunarea generală din data de          Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
2.10.2008, următoarele:                      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  1. Deschiderea unui punct de lucru în satul Țânțăreni,    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Str. Principală, com. Țânțăreni, jud. Gorj.
                                 actului constitutiv al Societății Comerciale RANCH IORIO
  Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi,
                                 SRL, cu sediul în Amărăștii de Jos, com. Amărăștii de
2.10.2008, în cinci exemplare originale și face parte
                                 Jos, județul Dolj, înregistrată sub nr. J 16/1463/2004, cod
integrantă din actul constitutiv al societății.
                                 unic de înregistrare 16668333, care a fost înregistrat sub
   (59/832.492)
                                 nr. 47923 din 3.10.2008.
     Societatea Comercială                    (61/832.494)
 RANCH IORIO- S.R.L, satul Amărăștii de Jos
  comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj                    Societatea Comercială
                                      AB MICROLOGIC GROUP - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL                        Craiova, județul Dolj
   la contractul și statutul Societății Comerciale
 RANCH IORIO SRL, cu sediul în satul Amărăștii de                   ACT ADIȚIONAL
 Jos, com. Amărăștii de Jos, jud. Dolj, cod unic de         la statutul SC AB MICROLOGIC GROUP SRL,
 înregistrare 16668333, înmatriculată la Registrul         cu sediul în Craiova, str. Madona Dudu nr. 13,
    Comerțului sub nr. J 16/1463/10.08.2004
                                    jud. Dolj, înregistrată la ORC de pe lângă
  Subsemnații Iorio Tommaso, cetățean italian,            Tribunalul Dolj cu nr. J 16/153/29.01.2007,
domiciliat în Italia, Volturino (ITA-FG), Calabrese Elio,             având CUI 20828327
cetățean italian, născut la data de 22.03.1968 în Lucera,
                                   Asociații firmei, Stăncălie Mariana, cetățean român,
Italia, domiciliat în Italia, Motta Montecorvino (FG), Padre
                                 domiciliată în Craiova, str. Gen. N. Magereanu, bl. D27,
Pio nr. 5, și Popa Dan-Adrian, CNP 1820608160108,
domiciliat în satul Amărăștii de Jos, nr. 554, com.        sc. 1, ap. 20, jud. Dolj, identificată cu C.I. seria DX nr.
Amărăștii de Jos, jud. Dolj, asociați ai S.C. RANCH IORIO     057638 emisă de P. Craiova la 25.01.2000, având CNP
SRL, în adunarea generală, am hotărât următoarele:        2641008163255, și Stăncălie Nicolae-Doru, cetățean
  - cesionara de către dl Popa Dan-Adrian a unui număr     român, domiciliat în Craiova, str. Gen. N. Magereanu nr.
de 2 părți sociale a 10 RON fiecare, în total 40 RON, în     13, bl. D27, sc. 1, ap. 20, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria
favoarea dlui Iorio Tommaso.                   DX nr. 396802 elib. de Pol. Craiova la 21.04.2005, CNP
  Asociații au hotărât:                     1610205163257, Lungu Adriean, cetățean român,
  - capitalul social în sumă de 200 RON se divide astfel:    domiciliat în Craiova, str. Făgăraș nr. 28, bl. D17, sc. 1, et.
Iorio Tommaso 16 părți sociale a 10 RON fiecare, în total     3, ap. 13, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 186540
160 RON, reprezentând 80 % din capitalul social, și        emisă de P. Craiova la 22.05.2002, având CNP
Calabrese Elio 4 părți sociale a 10 RON fiecare, în total     1580101163296, au hotărât:
40 RON, reprezentând 20 % din capitalul social;
                                   schimbara sediului social la următoarea adresă:
  - societatea va fi administrată numai de dl Iorio
                                 Craiova, str. Traian Demetrescu nr. 7, et. 2, jud. Dolj.
Tommaso.
                                   Act redactat în 6 exemplare originale la
  Celelalte prevederi ale contractului și statutului
societății comerciale rămân neschimbate.             Compartimentul de asistență din cadrul ORC Dolj, la
  Prezentul act adițional modifică contractul și statutul    cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
societății, în sensul celor de mai sus și face parte       servicii nr. 1696 din 25.09.2008.
integrantă din acestea.                        (62/832.495)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009               21

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
     AB MICROLOGIC GROUP - S.R.L.              DOMAR IMPEX - S.R.L., Craiova, județul Dolj
       Craiova, județul Dolj
                                           NOTIFICARE
           NOTIFICARE                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                actului constitutiv al Societății Comerciale DOMAR
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   IMPEX SRL, cu sediul în municipiul Craiova, str. Brazda
actului constitutiv al Societății Comerciale AB        lui Novac nr. 107, județul Dolj, înregistrată sub nr.
MICROLOGIC GROUP SRL, cu sediul în Craiova, str.        J 16/1336/2007, cod unic de înregistrare 22117002, care
Traian Demetrescu nr. 7, et. 2, județul Dolj, înregistrată   a fost înregistrat sub nr. 47930 din 3.10.2008.
sub nr. J 16/153/2007, cod unic de înregistrare 20828327,     (65/832.498)
care a fost înregistrat sub nr. 47925 din 3.10.2008.
  (63/832.496)                             Societatea Comercială
                                   RAMDAC - S.R.L., Craiova, județul Dolj
        Societatea Comercială
        DOMAR IMPEX - S.R.L.                         ACT ADIȚIONAL
        Craiova, județul Dolj                la statutul și contractul S.C. RAMDAC S.R.L.,
                                 cu sediul în Mun. Craiova, str. Dr. Victor Papillian
          ACT ADIȚIONAL                  nr. 11, bl. B3, sc. 1, ap. 11, județul Dolj, fiind
                                   înregistrată la ORC cu J 16/66/21.01.2008,
la statutul și contracul S.C. DOMAR IMPEX S.R.L.,                   CUI 23077305
 cu sediul în Mun. Craiova, str. Brazda lui Novac
                                  Subsemnații Vaduva Dacian-Cornel, cetățean român,
  nr. 107, județul Dolj, îmatriculată la Registrul
                                născut la data de 7.07.1979, în Mun. Craiova, jud. Dolj,
  Comerțului J 16/1336/16.07.2007, cod unic de
                                fiul lui Ion și Aura, domiciliat în Craiova, str. Dr. Victor
        înregistrare 22117002
                                Papillian nr. 11, bl. B3, sc. 1, ap. 11, județul Dolj, posesor
  Subsemnatul Torcea Ștefan Marius, cetățean român,     al C.I. seria DX nr. 378301 eliberată de Mun. Craiova la
născut la data de 8.12.1962 în mun. Caracal, jud. Olt, fiul  data de 14.01.2005, CNP 1790707163252, și Ileana
lui Ion și Elena, domiciliat în mun. Craiova, calea      Ramona-Georgiana, cetățean român, născută la data de
București nr. 58, bl. D2, sc. 6, ap. 2, județul Dolj,     24.10.1987 în Mun. Craiova, județul Dolj, fiica lui
posesorul C.I. seria D.X. nr. 405791 eliberată de Mun.     Gheorghe și Ioana, domiciliată în Craiova, str. Dr. M.
Craiova la data de 29.06.2005, CNP 1621208163221, în      Cănciulescu nr. 11, bl. I103, sc. 1, ap. 13, județul Dolj,
calitate de asociat unic, am hotărât:             posesoare a C.I. seria DX nr. 265425 eliberată de Mun.
  1. Cesionarea a 10 părți sociale, în valoare totală de   Craiova la data de 1.07.2003, CNP 2871024160101, în
100 lei, reprezentând 50 % din beneficii și pierderi, dlui   calitate de asociați, am hotărât:
Torcea Doru, cetățean român, născut la data de           - închiderea punctului de lucru din Mun. Craiova, Str. 1
                                Decembrie 1918, nr. 33B, jud. Dolj.
4.03.1959 în mun. Caracal, jud. Olt, fiul lui Ion și Elena,
domiciliat în mun. Craiova, bd. Decebal nr. 65, bl. 70, sc.     (66/832.499)
1, et. 3, ap. 13, posesor al C.I. seria DX nr. 250772
                                      Societatea Comercială
eliberată de Mun. Craiova la data de 16.04.2003, CNP
                                 I.D. COMPANY - S.R.L., Craiova, județul Dolj
1590304163273, părțile sociale fiind plătite la valoarea
nominală.                                      ACT ADIȚIONAL
  2. După cesiune, structura capitalului social va arăta
astfel:                             al societății comerciale cu răspundere limitată I.D.
                                COMPANY, cu sediul în Mun. Craiova, bd. Oltenia
  - dl Torcea Ștefan Marius, 10 părți sociale, în valoare
                                   nr. 6, bl. 164C, sc. 1, ap. 4, județul Dolj,
totală de 100 lei, reprezentând 50 % din beneficii și     înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
pierderi;                            lângă Tribunalul Dolj cu nr. J 16/1334/7.07.2008,
  - dl Torcea Doru, 10 părți sociale, în valoare totală de            CUI 24152537
100 lei, reprezentând 50 % din beneficii și pierderi.      Asociatul unic Dorobanțu Ionel, cetățean român,
  3. Reconfirmarea în funcția de administrator a dlui    născut la data de 21.11.1976 în mun. Craiova, jud. Dolj,
Torcea Ștefan Marius.                     domiciliat în satul Dăbuleni, str. Liviu Rebreanu nr. 38,
   (64/832.497)                       com. Dăbuleni, jud. Dolj, posesorul C.I. seria DX nr.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

223193, CNP 1761121161055, eliberată de com. Bechet        fiecare, în valoare totală de 89.800 RON, reprezentând
la data de 13.12.2002, în conformitate cu prevederile       99,777 % din capitalul social total.
Legii nr. 31/1990 R, cu modificările ulterioare și ale actului    IV. În conformitate cu legislația în vigoare se va întocmi
constitutiv, în data de 16.07.2008, la sediul societății, a    un nou act constitutiv al S.C. I.D. COMPANY S.R.L.
hotărât următoarele:                         Prezentul act adițional face parte din actul constitutiv al
  I. Majorarea capitalului social de la 200 RON la 90.000    societății, pe care îl modifică și îl completează
RON, prin participarea S.C. HIDROTEHNICA S.R.L., cu        corespunzător.
sediul în Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 3A (biroul 9),     Celelalte prevederi rămân neschimbate.
et. 2, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului       Întocmit într-un număr de 7 (șapte) exemplare.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr.             (67/832.500)
J 16/2164/23.11.2006, CUI 19226000, prin reprezentant
legal Șerban Alina-Mariana, domiciliată în Craiova, str.              Societatea Comercială
Nicolae Iorga nr. 130, bl. A41, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj,              I.D. COMPANY - S.R.L.
identificată cu C.I. seria DX nr. 464634, CNP                    Craiova, județul Dolj
2801221350082, eliberată de SPCLEP Craiova la data
de 25.07.2006, la capitalul social al S.C. I.D. COMPANY                  NOTIFICARE
S.R.L., cu suma de 89.800 RON, reprezentând aport în
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
natură constituit din:
  imobil situat în Mun. Craiova, Str. Putnei nr. 33A (fost    Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
nr. 33, fost nr. 23), jud. Dolj, format din:            (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  • garajul 1 (lotul nr. 1), situat la parterul imobilului,   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
având numărul cadastral provizoriu 6535/2/1 și este        actului constitutiv al Societății Comerciale I.D. COMPANY
întabulat la CF nr. 59335 a loc. Craiova, are o suprafață     SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, bd. Oltenia nr. 6, bl.
utilă de 17,54 m2 și se compune din încăpera 1, în valoare     164c, sc. 1, ap. 4, județul Dolj, înregistrată sub nr.
de 29.900 RON;                           J 16/1334/2008, cod unic de înregistrare 24152537, care
  • garajul 2 (lotul nr. 2), situat la parterul imobilului,   a fost înregistrat sub nr. 47936 din 3.10.2008.
având numărul cadastral provizoriu 6535/2/2 și este          (68/832.501)
întabulat în CF 59336 a loc. Craiova, are o suprafață utilă
de 19,24 m2 și se compune din încăperea 2, în valoare de              Societatea Comercială
30.000 RON;                                      VEL AGRO - S.R.L.
  • garajul 3 (lotul nr. 3), situat la parterul imobilului,            Craiova, județul Dolj
având numărul cadastral provizoriu 6535/2/3 și este
întabulat în CF nr. 59336 a loc. Craiova, are o suprafață                ACT ADIȚIONAL
utilă de 17,54 m2 și se compune din încăperea 3, în        la actul constitutiv al S.C. VEL AGRO - S.R.L. cu
valoare de 29.900 RON.                       sediul în Craiova, str. Păltiniș nr. 49, bl. K4, sc. 1,
  II. În urma majorării, capitalul social este în valoare de     ap. 14, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul
90.000 RON, fiind format din 9.000 părți sociale,         Registrului Comerțului Dolj cu nr. J 16/170/2003 și
nominative și indivizibile, în valoare de 10 RON fiecare,          având codul fiscal RO 15203364
capital format din:
                                    Asociații:
  • aport în natură în valoare de 89.800 RON,
                                    1. Achim Niculae, domiciliat în Craiova, str. Păltiniș nr.
reprezentând 8.980 părți sociale, nominative și
                                  49, bl. K4, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria
indivizibile, în valoare de 10 RON fiecare;
                                  DX nr. 228367, eliberată de Poliția Craiova, născut la data
  • aport în numerar în valoare de 200 RON,
                                  de 7.05.1968, CNP 1680507343220.
reprezentând 20 părți sociale, nominative și indivizibile, în
valoare de 10 RON fiecare.                       2. Achim Cornelia-Luminița, domiciliat în Craiova, str.
  III. În urma modificărilor survenite, capitalul social total  Păltiniș nr. 49, bl. K4, sc. 1, ap. 14, județul Dolj,
al S.C. I.D. COMPANY S.R.L. va fi constituit din următorii     identificată cu C.I. seria DX nr. 228370, eliberată de
asociați, iar aportul fiec   rui asociat la capitalul social  Poliția Craiova, născută la data de 20.10.1967, CNP
total este următorul:                       2671020167336.
  1. Dorobanțu Ionel deține 20 părți sociale, nominative       Asociații la S.C. VEL AGRO - S.R.L. s-au întrunit în
și indivizibile, în valoare de 10 RON fiecare, în valoare     adunarea generală a asociaților din data de 1.09.2008, și
totală de 200 RON, reprezentând 0,223 % din capitalul       au hotărât:
social total;                             1. Deschiderea unui punct de lucru - standul nr. 1615
  2. S.C. HIDROTEHNICA S.R.L. deține 8.980 părți         și 1616, situat în Complexul Comercial Oltenia SUCPI din
sociale, nominative și indivizibile, în valoare de 10 RON     Craiova str. Calea București nr. 129 A.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                23

 Prezentul act adițional face parte integrantă din actul     magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
constitutiv al societății. Încheiat în 4 exemplare        produse alimentare, băuturi și tutun.
considerate a fi originale.                     Menționăm că obiectul de activitate secundar este cel
  (69/832.502)                          precizat în actul constitutiv actualizat.
                                   Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
         Societatea Comercială
                                 constitutiv. Încheiat în 7 exemplare considerate a fi
         MILETI COM - S.R.L.
                                 originale.
         Craiova, județul Dolj
                                    (70/832.503)
           ACT ADIȚIONAL
                                         Societatea Comercială
 la actul constitutiv al S.C. MILETI COM - S.R.L.                 MILETI COM - S.R.L.
  societate cu sediul în Mun. Craiova, Str. Frații                Craiova, județul Dolj
 Golești nr. 109, bl. K28, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj,
  înmatriculată la Registrul Comerțului Dolj cu
                                             NOTIFICARE
   nr. J 16/568/2001 și având codul unic de
       înregistrare RO 14143272                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Asociatul, Mihai Narcis-Paul, cetățean român, născut     Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
la data de 24.08.1984 în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Mun. Craiova, Str. Frații Golești nr. 109, bl. K28, sc. 1, ap.  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
14, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 595462, CNP      actului constitutiv al Societății Comerciale MILETI COM -
1840824160031 eliberată de SPCLEP Craiova, la data        S.R.L., cu sediul în Craiova, Str. Frații Golești nr. 109, bl.
de 10.09.2008, a hotărât:                     K28, sc. 1, ap. 14, județul Dolj, înregistrată cu nr.
  1) Cesionarea a 20 părți sociale (200 lei RON),        J16/568/2001, cod unic de înregistrare 14143272, care a
nominative și indivizibile, în valoare de 10 lei RON fiecare,   fost înregistrat sub nr. 47947 din 3.10.2008.
reprezentând 100 % capitalul social, următorilor: 10 părți       (71/832.504)
sociale, în valoare de 100 RON, dlui Mihai Titu, cetățean
român, născut la data de 3.08.1952, în com. Murgasi, jud.            Societatea Comercială
Dolj, domiciliat în Mun. Craiova, Str. Frații Golești nr. 109,            LWK - S.R.L.
bl. K28, sc. 1, ap. 14, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX nr.    satul Goicea, comuna Goicea, județul Dolj
306659, CNP 1520803163247 eliberată de Mun. Craiova
la data de 30.01.2004, și 10 părți sociale, în valoare de               ACT ADIȚIONAL
100 RON, dnei Ghiță Daciana-Mihaela, cetățean român,
născută la data de 12.05.1977, în Mun. Craiova,          la actul constitutiv al S.C. LWK - S.R.L., cu sediul
domiciliat   în Mun. Craiova, Bd. Dacia nr. 52, bl. B, sc.   în sat Goicea, com. Goicea, jud. Dolj, înmatriculată
1, ap. 16, jud. Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 307902,    la O.R.C. Dolj cu nr. J 16/1476/14.08.2006 și având
CNP 2770512163260, eliberată de Mun. Craiova, la data               C.U.I. RO 18932040
de 4.02.2004.                            Asociații,
  În urma cesiunii, aportul fiecărui asociat la capitalul     Popa Ștefania, cetățean român, domiciliată în sat
social este:                           Goicea (Com. Goicea), nr. 537, jud. Dolj, posesoare a C.I.
  - Mihai Titu 10 părți sociale, nominative și indivizibile,  seria DX nr. 559337, C.N.P. 2620511163244, eliberată de
în valoare totală de 100 lei RON, ce reprezintă 50 % cota     SPCLEP Băilești/5.02.2008,
de participare la beneficii și pierderi.               Popa Maria, cetățean român, domiciliată în com.
  - Ghiță Daciana-Mihaela 10 părți sociale, nominative și    Goicea, jud. Dolj, posesoare a B.I. seria BE nr. 446728,
indivizibile, în valoare totală de 100 lei RON, ce reprezintă
                                 C.N.P.   2440527160025,      eliberat  de  Pol.
50 % cota de participare la beneficii și pierderi.
                                 Băilești/16.01.1991, au hotărât:
  Se revocă din funcția de administrator dl Mihai Narcis-
                                   Se revocă din funcția de administrator dna Popa
Paul, administrarea la S.C. MILETI COM - S.R.L. se va
                                 Ștefania, administrarea societății fiind realizată de către
face de către Mihai Titu și Ghiță Daciana-Mihaela, cu
drepturi depline în angajarea și reprezentarea societății în   dna Popa Maria, cu drepturi depline în reprezentarea și
relațiile cu terții.                       angajarea societății în relațiile cu terții.
  2) Se reactualizează obiectul de activitate conform       Prezentul act adițional face parte integrantă din
CAEN rev. 2, în urma recodificării, domeniul principal este    statutul societății.
471 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,        Încheiat în 7 exemplare considerate a fi originale.
activitatea principală este 4711 - comerț cu amănuntul în       (72/832.505)
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

       Societatea Comercială                 Roșu Georgeta, identificată cu C.I. seria DX nr.
         LWK - S.R.L.                  511914, eliberată de SPCLEP. Craiova la data de
      comuna Goicea, județul Dolj             25.04.2007, CNP 2540420163315, în calitate de asociați
                                 întruniți în adunarea generală, au hotărât modificarea
            NOTIFICARE                actului constitutiv al societății, după cum urmează:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Retragerea noastră din societate și cesionarea la
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   valoarea nominală a părților sociale, a întregului aport la
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    capitalul social al societății, constituit din 20 părți sociale,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    în valoare de 200 lei, către dl Cernătoiu Marius-Aurel,
actului constitutiv al Societății Comerciale LWK - S.R.L.,    cetățean român, fiul lui Aurelian și Elena, născut la data
cu sediul în com. Goicea, județul Dolj, înregistrată cu nr.   de 2.06.1975 în Mun. Tg. Jiu, jud. Gorj, domiciliat în com.
J 16/1476/2006, cod unic de înregistrare 18932040 care      Turcinești, sat Turcinești, jud. Gorj, identificat cu C.I.P.
a fost înregistrat sub nr. 47955 din 3.10.2008.         seria PC nr. 141583, eliberată de SPCLEP Bumbești-Jiu,
  (73/832.506)                         la data de 29.02.2008, CNP 1750602182765, și dl
                                 Pandele Nicușor, cetățean român, fiul lui Neculai și Silvia,
        Societatea Comercială              născut la data de 11.11.1989 în Mun. Tg. Jiu, jud. Gorj,
          CARMI - S.R.L.                domiciliat în Mun. Târgu Jiu, Ale. Teilor, bl. 7, sc. 2, et. 4,
         Craiova, județul Dolj              jud. Gorj, identificat cu C.I. seria GZ nr. 277954, eliberată
                                 de SPCLEP Tg. Jiu la data de 11.06.2007, CNP
           ACT ADIȚIONAL                1891111180045, astfel:
   la statutul S.C. CARMI - S.R.L. cu sediul în          Roșu Claudiu-Cătălin cesionează 10 părți sociale, în
  Craiova, bd. Dacia nr. 113, bl. 7, sc. 1, ap. 2,       valoare totală de 100 lei, către dl Cernătoiu Marius-Aurel
    jud. Dolj, înregistrată la ORC de pe lângă        și 6 părți sociale în valoare totală de 60 lei către dl
   Tribunalul Dolj cu numărul de înmatriculare         Pandele Nicușor, iar
     J16/1032/2008, având CUI 23938251              Roșu Georgeta cesionează 4 părți sociale, în valoare
  Asociatul unic Cocora Mihai-Cătălin, cetățean român,     totală de 100 lei, către dl Pandele Nicușor.
domiciliat în Craiova, str. Brazda lui Novac, bl. 36IVA1, sc.    După cesiune, structura capitalului devine următoarea:
1, ap. 19, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 074863,    - Cernătoiu Marius-Aurel, 10 părți sociale nominative și
elib. de Pol. Craiova la data de 23.05.2000, CNP         indivizibile în valoare totală de 100 lei, ce reprezintă 50 %
1860601160072, a hotărât:                    cotă de participare la profit și pierderi;
  - Deschiderea punctului de lucru din Craiova, str.        - Pandele Nicușor, 10 părți sociale nominative și
Calea București, nr. 129A, Complexul Comercial Oltenia      indivizibile în valoare totală de 100 lei ce reprezintă 50 %
Sucpi, spațiul nr. 156, jud. Dolj.                cotă de participare la profit și pierderi;
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul      Noi, Roșu Claudiu-Cătălin și Roșu Georgeta, declarăm
ORCT Dolj, în 6 exemplare originale, la cererea și pe      că am încasat contravaloarea părților sociale și nu mai
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.   avem niciun fel de pretenții cu privire la această societate
1737/6.10.2008.                         și noii asociați, și ne considerăm eliberați de toate
  (74/832.507)                         obligațiile ce au decurs din calitatea noastră de asociați ai
                                 societății, înțelegând să nu mai răspundem de nicio
        Societatea Comercială              sarcină sau datorie invocată de vreun terț față de
          ERIRAD - S.R.L.                societate.
         Craiova, județul Dolj                Noi, Cernătoiu Marius-Aurel și Pandele Nicușor,
                                 declarăm că înțelegem să preluăm întregul activ și pasiv,
     ACT ADIȚIONAL NR. 5/29.09.2008             inclusiv arhiva și ștampila societății, și ca foștii asociați să
  la actul constitutiv al S.C. ERIRAD - S.R.L., cu       fie descărcați și eliberați de toate sarcinile și datoriile pe
  sediul în Mun. Craiova, str. Aleea Ghețișoarei,        care le aveau.
 nr. 10, bl. 165B, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj, înregistrată       Noii asociați hotărăsc:
       la Registrul Comerțului sub              Se revocă din funcția de administrator dl Roșu
   nr. J 16/451/10.03.2006, C.U.I. 18467891          Claudiu-Cătălin și se numește în această funcție dl
 Roșu Claudiu-Cătălin, identificat cu C.I. seria DX nr.     Cernătoiu Marius-Aurel, acesta având drepturi depline în
076794, eliberată de Pol. Craiova la data de 2.06.2000,     relațiile cu terții, pe perioadă nedeterminată de la data
CNP 1760614163227, și                      înregistrării la Registrul Comerțului.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                25

  Se schimbă sediul social al societății din Mun. Craiova,    - 2 părți sociale dlui Lin Lei, cetățean chinez, născut la
Aleea Ghețișoarei nr. 10, bl. 165B, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj,  data de 13.07.1989, în Fujian, Republica Populară
la următoarea adresă: Com. Turcinești, sat Turcinești nr.   Chineză, identificat cu pașaport număr GI5890032,
328, jud. Gorj.                        eliberat la data de 31.12.2005, cu valabilitate până la
  Se închide punctul de lucru al societății din Craiova,   30.12.2010, domiciliat în Budapesta, str. Maria, nr. 32, et.
cartier Craiovița Nouă, magazin 1, corpul 2, jud. Dolj.    3, ap. 1, cod poștal 1085, Ungaria.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    - 8 părți sociale dnei Gao Shan, cetățean chinez,
constitutiv al societății, pe care îl modifică în mod     născută la data de 27.04.1983, în Tianjin, Republica
corespunzător.                         Populară Chineză, identificată cu pașaport număr
  Societatea va redacta un nou act constitutiv        G15123663, eliberat la data de 8.01.2007, cu valabilitate
corespunzător formei juridice cu doi asociați.         până la 7.01.2017, domiciliat în Ungaria, Budapesta, str.
                                Calvaria, nr. 4, parter, camera 2, cod poștal 1080.
  Redactat în 5 (cinci) exemplare.
                                 - 2 părți sociale dlui Guo Huazhong, cetățean chinez,
   (75/832.508)
                                născut la data de 10.07.1971, în Fujian, Republica
        Societatea Comercială             Populară Chineză, identificat cu pașaport GI2523104,
          ERIRAD - S.R.L.               eliberat la data 28.02.2005, cu valabilitate până la
         Craiova, județul Dolj             27.02.2010, cu domiciliul în Ungaria, Budapesta, str.
                                Maria nr. 32, et. 3, ap. 1, cod poștal 1085.
           NOTIFICARE                 Capitalul social al Societății Comerciale THIS
                                FASHION - S.R.L. va fi deținut după cum urmează:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 - Lu Mingyu - 8 părți sociale, în valoare de 10 lei
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                fiecare, în valoare totală de 80 lei, reprezentând 40 % din
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                capitalul social.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 - Lin Lei - 2 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, în
actului constitutiv al Societății Comerciale ERIRAD -     valoare totală de 20 lei, reprezentând 10 % din capitalul
S.R.L., cu sediul în Craiova, Aleea Ghețișoarei nr. 10, bl.  social.
165b, sc. 1, ap. 7, județul Dolj, înregistrată cu nr.       - Gao Shan - 8 părți sociale, în valoare de 10 lei
J16/451/2006, cod unic de înregistrare 18467891, care a    fiecare, în valoare totală de 80 lei, reprezentând 40 % din
fost înregistrat sub nr. 48257 din 6.10.2008.         capitalul social.
   (76/832.509)                         - Guo Huazhong - 2 părți sociale, în valoare de 10 lei
                                fiecare, în valoare totală de 20 lei, reprezentând 10 % din
        Societatea Comercială             capitalul social.
        THIS FASHION - S.R.L.               2. Se va întocmi un nou act constitutiv care va cuprinde
         Craiova, județul Dolj             toate modificările operate.
                                  (77/832.510)
          ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al S.C. THIS FASHION - S.R.L.,               Societatea Comercială
    Craiova, bd. Carol nr. 4, bl. M6A-M6B,                  THIS FASHION - S.R.L.
  Spațiul comercial, județul Dolj J16/1139/2008,                Craiova, județul Dolj
          CUI 24026571
  Asociatul unic:                                  NOTIFICARE
  Lu Mingyu, cetățean chinez, născută la data de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
20.07.1981, în Liaoning, Republica Populară Chineză,      Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
identificată cu pașaport număr G15778928, eliberat la     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
data de 8.12.2005, cu valabilitate până la 7.12.2010, cu    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
domiciliul în Ungaria, Budapesta, str. Korut Muzeum, nr.    actului constitutiv al Societății Comerciale THIS
41, et. 1, ap. 5,                       FASHION - S.R.L., cu sediul în Craiova, bd. Carol nr. 4,
  deținând 100 % capitalul social al S.C. THIS FASHION    bl. M6a-m6b, județul Dolj, înregistrată cu nr.
- S.R.L., decide:                       J16/1139/2008, cod unic de înregistrare 24026571, care
  1. Subsemnata, Lu Mingyu, cesionez 12 părți sociale     a fost înregistrat sub nr. 48293 din 6.10.2008.
din cele 20 pe care le dețin, după cum urmează:          (78/832.511)
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
        SAMARTRADE - S.R.L.                          BEKONY - S.R.L.
         Craiova, județul Dolj                satul Mischii, comuna Mischii, județul Dolj
           ACT ADIȚIONAL
                                            ACT ADIȚIONAL
 la statutul societății S.C. SAMARTRADE - S.R.L.,
    cu sediul în Craiova, Str. Râului nr. 320,         la statutul S.C. BEKONY - S.R.L., cu sediul în satul
 județul Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului        Mischii, com. Mischii, județul Dolj, înregistrată la
   sub nr. J 16/170/1998, CUI RO 10226340             ORC de pe lângă Tribunalul Dolj cu numărul de
  Subscrisa SAMAR SPA, persoană juridică italiană, cu      înmatriculare J 16/770/2005, având CUI 17445046
sediul în Italia, Via Martiri Liberta nr. 68, Mottalciata,      Asociatul unic Bechețeanu Mihai, cetățean român,
înregistrată la Registrul Comerțului din Biella sub nr.      domiciliat în Craiova, str. Constantin Brâncoveanu, bl.
5124/1996, Plătitor de TVA 00164580029, reprezentată
                                 201H, sc. 1, ap. 7, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr.
prin doamna Rădună Ileana-Mădălina, cetățean român,
                                 046483, elib. de Pol. Craiova la data de 12.10.1999, CNP
născută în Craiova, județul Dolj la data de 25.04.1978
domiciliată în Craiova, str. Gogu Constantinescu nr. 13,     1650101163220, a hotărât:
bl. F21, sc. 1, ap. 7, județul Dolj, identificată cu C.I. seria   - Deschiderea punctului de lucru din Craiova, str.
DX nr. 529661, eliberată de Pol. Craiova la data de        Constantin Brâncoveanu nr. 46, bl. 37ABC, jud. Dolj.
6.08.2007, CNP 2780425163242, conform deciziei            - Închiderea punctului de lucru din Craiova, cart.
adunării generale a asociaților S.C. SAMARTRADE -         Brazda lui Novac, bl. A35, sc. 1, ap. 2, jud. Dolj.
S.R.L. din 27.06.2008, conform încheierii de legalizare a
                                   Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
semnăturii traducătorului nr. 6118 din 9.07.2008 de BNP
                                 ORCT Dolj, în 6 exemplare originale, la cererea și pe
Florian Tone, cu sediul în Craiova, a hotărât următoarele:
  1. Deschiderea unui punct de lucru cu destinație de      răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
depozit de mărfuri în Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr.     1740/6.10.2008.
150, jud. Olt.                            (81/832.514)
  2. Redactarea unui act constitutiv actualizat care să
conțină toate modificările aduse până în prezent, inclusiv             Societatea Comercială
deschiderea punctului de lucru menționat mai sus.
                                   YNGFARM - S.R.L., satul Amărăștii de Jos
  3. Prezentul act adițional face parte integrantă din
actul constitutiv al societății, pe care-l modifică în mod        comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj
corespunzător.
  Tehnoredactat în 7 exemplare astăzi, 3.10.2008, la                 ACT ADIȚIONAL
Birou Notar Public Asociat Ștefănescu Floriana, cu sediul      Asociații Olteanu Gabriel, domiciliat în Craiova, str.
în Craiova, Str. Unirii, bl. 2, ap. 3, județul Dolj.       Gheorghe Doja nr. 58, jud. Dolj, CNP 1610903163257,
   (79/832.512)                         act identitate CI seria DX nr. 423382 emisă de SPCLEP
                                 CRAIOVA la data de 25/10/2005, și Olteanu Elena,
        Societatea Comercială
                                 domiciliată în Craiova, str. Gheorghe Doja nr. 58, jud. Dolj,
        SAMARTRADE - S.R.L.
                                 CNP 2630902166733, act identitate CI seria DX nr.
         Craiova, județul Dolj
                                 423385 emisă de SPCLEP CRAIOVA la data de
            NOTIFICARE                 25/10/2005, au hotărât în AG din 6.10.2008:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Se închid două puncte de lucru în:
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.     - Craiova, Str. Dezrobirii nr. 92, jud. Dolj.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      - Com. Plenita, Str. Traian nr. 15, bl. A6, parter, jud.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Dolj.
actului constitutiv al Societății Comerciale
                                   Prezentul act adițional s-a încheiat în 6 exemplare
SAMARTRADE - S.R.L., cu sediul în Craiova, Str. Râului
                                 originale, la compartimentul de asistență din cadrul
nr. 320, județul Dolj, înregistrată cu nr. J16/170/1998, cod
unic de înregistrare 10226340, care a fost înregistrat sub    ORCT Dolj, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
nr. 48305 din 6.10.2008.                     potrivit cererii de servicii nr. 1739/6.10.2008.
   (80/832.513)                           (82/832.515)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                27

        Societatea Comercială               Redactat și tehnoredactat azi, data autentificării,
          RADU-VET - S.R.L.              actului în șapte exemplare la Biroul notarului public -
         Calafat, județul Dolj             Găgeatu Ilie - Craiova, str. Brestei nr. 16.
                                  (84/832.517)
          ACT ADIȚIONAL
                                         Societatea Comercială
 la statutul S.C. RADU-VET - S.R.L. cu sediul în
                                          RUK TOUR - S.R.L.
Calafat, str. A.I. Cuza nr. 24, jud. Dolj, înregistrată
   la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj cu                    Craiova, județul Dolj
   nr. J 16/1655/2005 având CUI 17865090
                                           ACT ADIȚIONAL
  Asociații firmei: Ciobanu Radu, cetățean român,
domiciliat în Calafat, str. A. I. Cuza nr. 24, jud. Dolj,     la statutul S.C. RUK TOUR - S.R.L. cu sediul în
identificat cu C.I. seria DX nr. 284515 elib. de Pol. Calafat   Craiova, str. A. I. Cuza, bl. M19C, sc. 1, ap. 3,
                                   jud. Dolj, înregistrată la O.R.C. Dolj sub
la 2.10.2003, CNP 1700503162152, și Ciobanu Mircea-
                                    nr. J16/1962/2003, CUI RO 16023779
Constantin, cetățean român, domiciliat în sat Maglavit,
com. Maglavit, Str. Poștei nr. 16, jud. Dolj, identificat cu    Asociații Deaconu Livia, cetățean român, domiciliată în
C.I. seria DX nr. 542076, emisă de SPCLEP Calafat la      Craiova, str. A. I. Cuza, bl. M19C, sc. 1, et. 1, ap. 3, jud.
12.10.2007, având CNP 1471120162141, au hotărât:        Dolj, C.I. seria DX nr. 364126, eliberată de Poliția Craiova
                                la data de 26.10.2004, CNP 2581203163212,
  - Deschiderea punctului de lucru din Calafat, str. A. I.
                                  Deaconu Ion, cetățean român, domiciliat în Craiova,
Cuza nr. 1, județul Dolj.
                                str. A. I. Cuza, bl. M19C, sc. 1, et. 1, ap. 3, jud. Dolj, C.I.
  - Menționăm că s-au modificat datele de identificare
                                seria DX nr. 364129, eliberată de Poliția Craiova la data
ale asociatului Ciobanu Mircea-Constantin.
                                de 26.10.2004, CNP 1510414163218, am hotărât:
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
                                  1. Societatea închide punctul de lucru deschis la
ORCT Dolj, în 6 exemplare originale, la cererea și pe
                                adresa mun. Craiova, str. Rovine, bl. A62 parter, jud. Dolj.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
                                  2. Societatea deschide punct de lucru la adresa mun.
1621/11.09.2008.
                                Craiova, str. Dealul Spirei, nr. 29, jud. Dolj.
  (83/832.516)                          Modificările la statutul societății cuprinse în prezentul
                                act adițional, se fac cu aprobarea adunării generale a
        Societatea Comercială
                                asociaților.
         CASA ETHOS - S.R.L.                Prezentul act adițional s-a încheiat azi, 1.10.2008, în 3
         Craiova, județul Dolj             exemplare originale, și modifică în mod corespunzător
                                actul constitutiv al societății.
          ACT ADIȚIONAL
                                   (85/832.518)
 la actul constitutiv al Societății Comerciale CASA
   ETHOS - S.R.L., cu sediul în mun. Craiova,               Societatea Comercială
str. Păltiniș nr. 57, jud. Dolj, înregistrată în registrul       4 POWER - S.A., Craiova, județul Dolj
 comerțului sub nr. J 16/334/1997, CUI 9385733
  Subsemnații Vieru Levi, cnp 1570101163570,                    ACT ADIȚIONAL
domiciliat în mun. Craiova, str. Eliza Opran nr. 195A, jud.         din data de 3 octombrie 2008
Dolj, și Năstasie Cătălin-Marian, cnp 1790104163228,        La adunarea generală extraordinară a acționarilor,
domiciliat în mun. Craiova, str. Bucura nr. 69, jud. Dolj, în  întrunită la sediul societății în data de 3.10.2008, se
calitate de împuterniciți ai S.C. CASA ETHOS - S.R.L., în    constată depunerea de către acționari a acțiunilor la
baza procurii speciale autentificate sub nr. 3281/2005 de    purtător, la sediul societății, în termenul și în condițiile
Biroul notarului public Găgeatu Ilie, Craiova, am hotărât    prevăzute de Legea nr. 31/1990 modificată, într-un
următoarele:                          procent ce reprezintă 100 % capitalul social, fiind întrunite
  - deschiderea unui punct de lucru în mun. Craiova, str.   condițiile de constituire și prezență, am hotărât:
Nicolae Bălcescu nr. 18, jud. Dolj.                1. Se schimbă denumirea societății în 4 POWER -
  Prezentul act adițional modifică actul constitutiv al    S.A., în conformitate cu Dovada disponibilității denumirii
societății, în sensul celor de mai sus și face parte      nr. 47918 emisă de ORC de pe lângă Tribunalul Dolj la
integrantă din acesta.                     3.10.2008.
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

  2. Redactarea unui nou act constitutiv actualizat.        Act redactat în 6 exemplare originale la
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    compartimentul de asistență din cadrul ORC Dolj, la
constituitv, pe care îl modifică și îl completează        cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
                                 servicii nr. 1711 - din 29.09.2008.
corespunzător.
                                   (88/832.521)
  Încheiat în 5 (cinci) exemplare.
  (86/832.519)                               Societatea Comercială
                                  MARIPET IMPEX - S.R.L. Craiova, județul Dolj
         Societatea Comercială
    4 POWER - S.A., Craiova, județul Dolj                      NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            NOTIFICARE                 Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    actului constitutiv al Societății Comerciale MARIPET
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     IMPEX - S.R.L., cu sediul în Craiova, Str. Putnei nr. 15, bl.
                                 Cămin 2, sc. 1, et. 4, ap. Camera 404, județul Dolj,
actului constitutiv al Societății Comerciale 4 POWER -
                                 înregistrată cu nr. J 16/3049/1993, cod unic de
S.A., cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 3a, et. 2, județul
                                 înregistrare 4940735, care a fost înregistrat sub nr. 48393
Dolj, înregistrată cu nr. J16/484/2003, cod unic de
                                 din 6.10.2008.
înregistrare 15336018, care a fost înregistrat sub nr.        (89/832.522)
48389 din 6.10.2008.
  (87/832.520)                                 Societatea Comercială
                                        ANC CONSTRUCT - S.R.L.
         Societatea Comercială                      Craiova, județul Dolj
        MARIPET IMPEX - S.R.L.
                                          ACT ADIȚIONAL NR. 1
         Craiova, județul Dolj
                                   din 3 octombrie 2008 la actul constitutiv al
           ACT ADIȚIONAL                S.C. ANC CONSTRUCT - S.R.L., înmatriculată sub
                                   nr. J 16/1691/28.08.2008, C.U.I. 24389909,
la statutul S.C. MARIPET IMPEX - S.R.L., cu sediul          munc. Craiova, str. Gen. Dragalina, nr. 129,
în Craiova, str. General Dragalina nr. 55A, jud. Dolj,                 jud. Dolj
 înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj cu
                                   Asociatul unic Nedelea Cornelia, cetățean român,
  nr. J 16/3049/3.11.1993 având CUI 4940735
                                 domiciliată în mun. Craiova, str. Gen. Dragalina nr. 129,
  Asociații firmei: Badea Mioara (fostă Stan), cetățean     jud. Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 576842 eliberată
român, domiciliată în Craiova, str. Gen. N. Magereanu nr.     de Poliția Craiova la data de 21.05.2008, CNP
1, bl. H3, sc. A, ap. 1, jud. Dolj, identificată cu C.I. seria  2681106163264, a hotărât modificarea actului constitutiv
DX nr. 587085, elib. de SPCLEP Craiova la 18.07.2008,       al societății după cum urmează:
CNP 2711130284387, și Bucaleț Minel, cetățean român,         Art. 1. Intrarea în societate a dlui Tinca Nicolae,
domiciliat în com. Orlea, jud. Olt, identificat cu C.I. seria   domiciliat în mun. Craiova, str. Madona Dudu, nr. 1, bl. 1-
OT nr. 207528, emisă de P Corabia la 27.11.2003, având      3-5, sc. 1, ap. 10, județul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr.
CNP 1590805282204, au hotărât:                  483349/2006, eliberată de SPCLEP Craiova, CNP
                                 1711020163221, prin cesionarea a 10 părți sociale în
  - Schimbarea sediului social la următoarea adresă
                                 valoare totală de 100 lei din capitalul social deținut de dna
Craiova, Str. Putnei nr. 15, Cămin 2, sc. 1, et. 4, camera
                                 Nedelea Cornelia. În urma acestei cesiuni, structura
404, jud. Dolj.
                                 capitalului social, în valoare totală de 200 lei, format din
  - Menționăm că asociatul/administratorul Badea         20 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, devine
Mioara și-a schimbat numele ca urmare a căsătoriei, din      următoarea:
Stan Badea, conform certificatului de căsătorie nr.         - Nedelea Cornelia - 10 părți sociale, în valoare totală
758588/24.06.2006 emis de Primăria Craiova.            de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social
  - Întocmirea și depunerea actului constitutiv actualizat     - Tinca Nicolae - 10 părți sociale, în valoare totală de
cu modificările cuprinse în actul adițional.           100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009                29

  Prezentul act adițional face parte din actul constitutiv al   Prezentul act adițional face parte integrantă din
societății și a fost întocmit în 5 exemplare considerate a fi  statutul societății. Încheiat în 7 exemplare considerate a fi
toate originale și semnate ca atare.               originale.
  (90/832.523)                           (92/832.525)

                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                         MOB CONFORT - S.R.L.
       ANC CONSTRUCT - S.R.L.                       Craiova, județul Dolj
        Craiova, județul Dolj
                                           ACT ADIȚIONAL
            NOTIFICARE
                                  Asociații Bloju Cristina-Stela, domiciliată în Craiova,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Str. Bariera Vâlcii nr. 18, jud. Dolj, CNP 2670730163195,
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   act identitate C.I. seria DX nr. 493523 eliberată de
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    SPCLEP Craiova la data de 2.02.2007, și Ștefănescu
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    Eugen-Cornel, domiciliat în Craiova, bd. Știrbei Vodă, bl.
                                 A1, sc. 1, ap. 13, jud. Dolj, CNP 1711021163257, act
actului constitutiv al Societății Comerciale ANC
                                 identitate C.I. seria DX nr. 089696 eliberată de Poliția
CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Gen.       Craiova la data de 29.09.2000, au hotărât în AG din
Dragalina nr. 129, județul Dolj, înregistrată cu nr.       6.10.2008:
J16/1691/2008, cod unic de înregistrare 24389909, care       1. Se deschid două puncte de lucru în:
a fost înregistrat sub nr. 48395 din 6.10.2008.           - Craiova, str. Caracal nr. 105, jud. Dolj (Menționăm că
  (91/832.524)                         spațiul este închiriat de la S.C. CRISTALMAR - S.R.L.)
                                  - Com. Pielești, str. Calea București nr. 123/1, jud. Dolj
        Societatea Comercială                Prezentul act adițional s-a încheiat în 6 exemplare
       ROBERT&CORA - S.R.L.                originale la compartimentul de asistență din cadrul ORCT
       satul Cioroiasi, județul Dolj            Dolj, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
                                 cererii de servicii nr. 1742/6.10.2008.
           ACT ADIȚIONAL                  (93/832.526)

la actul constitutiv al S.C. ROBERT&CORA - S.R.L.               Societatea Comercială
     cu sediul în satul Cioroiași nr. 577,                 CAPRI-LACT - S.R.L.
  comuna Cioroiași, județul Dolj, înregistrată la         satul Motoci, comuna Mischii, județul Dolj
 Registrul Comerțului Dolj cu nr. J 16/1833/2008 și
                                           ACT ADIȚIONAL
   având codul unic de înregistrare 24488287
                                  Asociatul unic Bărbulescu Frederica Alma, domiciliată
  Asociații Roman Robert-Ioan, cetățean român, născut
                                 în Craiova, Str. Dezrobirii, nr. 92, CNP 2780810163248,
la data de 18.02.1984 în Mun. București, sectorul 2,
                                 posesoare a C.I. seria DX nr. 226005, eliberată de Poliția
domiciliat în sat Cioroiași, com. Cioroiași, jud. Dolj,     Craiova la data de 15.01.2003, a hotărât:
posesor al C.I. seria DX nr. 531942, CNP              1. Se retrage din societate Bărbulescu Frederica Alma,
1840218420062, eliberată de SPCLEP Băilești, la data       care cesionează 20 părți sociale în valoare totală de 200
de 17.08.2007, și Roman Elena-Cora, cetățean român,       RON lui Popa Bogdana Camelia, cetățean român,
născută la data de 21.10.1981 în Mun. Băilești, jud. Dolj,    născută la data de 24.08.1976 în Mun. Caracal, județul
domiciliată în Mun. Craiova, Str. 22 Decembrie 1989, nr.     Olt, domiciliată în Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 8, bl.
12, bl. 12, sc. 2, ap. 11, jud. Dolj, posesoare a C.I. seria   D6, sc. 1, ap. 5, CNP 2760824340044, posesoare a C.I.
DX nr. 594758, CNP 2811021161691, eliberată de          seria DX nr. 420598, eliberată de SPCLEP Craiova la
                                 data de 6.10.2005, care devine astfel asociatul unic al
SPCLEP Craiova, la data de 5.09.2008, au hotărât:
                                 societății, cu o cotă de 100 % beneficii și pierderi.
  1) Deschiderea unui punct de lucru, acesta fiind
                                 Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor nominală,
destinat activităților prevăzute la clasa 9602 - coafură și   Bărbulescu Frederica Alma declară că a încasat
alte activități de înfrumusețare, punct de lucru situat la    contravaloarea părților sociale și nu mai are niciun fel de
următoarea adresă: Mun. Craiova, str. Aries nr. 8, jud.     pretenții asupra societății, iar Popa Bogdan Camelia
Dolj, conform contractului de închiriere nr.           declară că preia întregul activ și pasiv al societății. După
885132/29.09.2008.                        cesiune, întregul capital social, constituit din 20 părți
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

sociale, în valoare de 10 RON fiecare, respectiv în         Restul actului constitutiv rămâne nemodificat.
valoare totală de 200 RON, aparține asociatului unic         2. Autorizarea desfășurării următoarelor activități
Popa Bogdana Camelia.                       clasificate conform CAEN Rev. 2 la clasa:
  2. Se revocă din funcția de administrator Bărbulescu       4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
Frederica Alma și se numește pe durată nelimitată în       nerezidențiale;
funcția de administrator Popa Bogdana Camelia, cu          4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
drepturi depline în angajarea și reprezentarea societății în     4312 - lucrări de pregătire a terenului;
relațiile cu terții.                         4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  Prezentul act s-a încheiat în 6 exemplare originale la      4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
data de 1.04.2008.                          4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
  (94/832.527)                         geamuri;
                                   4339 - alte lucrări de finisare;
        Societatea Comercială
                                   4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
        CAPRI-LACT - S.R.L.
                                 construcții;
    Motoci, comuna Mischii, județul Dolj
                                   4399 - alte lucrări speciale de construcții, n.c.a.
            NOTIFICARE                  Redactat și editat în 5 exemplare, la 29.09.2008.
                                   (96/832.529)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.           Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și             CASA NITA - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al             Craiova, județul Dolj
actului constitutiv al Societății Comerciale CAPRI-LACT -
S.R.L., cu sediul în Motoci, comuna Mischii, județul Dolj,               NOTIFICARE
înregistrată cu nr. J 16/1250/2007, cod unic de
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 22042732, care a fost înregistrat cu nr. 48409
                                 Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
din 6.10.2008.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  (95/832.528)
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
         Societatea Comercială              actului constitutiv al Societății Comerciale CASA NITA -
         CASA NIȚĂ - S.R.L.               S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Mihail Bârca,
         Craiova, județul Dolj              bl. D 31, sc. 1, ap. 18, județul Dolj, înregistrată cu nr.
                                 J 16/471/1999, cod unic de înregistrare 11965520, care a
           ACT ADIȚIONAL                fost înregistrat cu nr. 48419 din data de 6.10.2008.
  la actul constitutiv al S.C. CASA NIȚĂ - S.R.L.,          (97/832.530)
 înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj
                                        Societatea Comercială
sub nr. J 16/471/1999, C.F. RO 11965520, cu sediul
 în Craiova, str. Mihail Bârcă nr. 6, bl. D 31, sc. 1,            EMASOR SERVICE - S.R.L.
          ap. 18, jud. Dolj                      Craiova, județul Dolj
  Niță Gheorghe, cetățean român, născut la data de
                                           ACT ADIȚIONAL
1.02.1959 în comuna Bârza, jud. Olt, domiciliat în
Craiova, str. Mihail Bârcă nr. 6, bl. D 31, sc. 1, ap. 18, jud.   la statutul S.C. EMASOR SERVICE - S.R.L., cu
Dolj, în calitate de unic asociat al S.C. CASA NIȚĂ -       sediul în Craiova, Str. Căprioarei mr. 9, jud. Dolj,
S.R.L., înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj    înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, cu
sub nr. J 16/471/1999, C.F. RO 11965520, cu sediul în          numărul de înmatriculare J 16/451/2004,
Craiova, str. Mihail Bârcă nr. 6, bl. D 31, sc. 1, ap. 18, jud.          având CUI 16219776
Dolj, decide:                             Asociatul unic Bunget Ema-Felicia, cetățean român,
  1. Modificarea obiectului principal de activitate al      domiciliată în Craiova, Str. Căprioarei nr. 9, jud. Dolj,
societății codificat conform clasificării CAEN Rev. 2:      identificată cu C.I. seria DX nr. 295251, elib. de Pol.
  - din clasa 4399 - alte lucrări speciale de construcții,    Craiova la data de 24.11.2003, CNP 2701120163200, a
n.c.a.;                              hotărât:
  - în clasa 4120 - lucrări de construcție a clădirilor       - închiderea unui punct de lucru în Motru, Zona Mijloc,
rezidențiale și nerezidențiale.                  bl. 41, jud. Gorj;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009               31

  - deschiderea punctului de lucru din Craiova, calea      - denumire: MURANO GROUP - S.R.L.;
București nr. 129 A, Complexul Comercial Oltenia Sucpi,      - sediul social: Râmnicu Vâlcea, Str. Depozitelor nr. 2,
spațiul cu nr. 1422, jud. Dolj.                clădirea C1, județul Vâlcea;
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 829 -
ORCT Dolj, în 6 exemplare originale, la cererea și pe     activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.   - activitate principală: cod CAEN 8292 - activități de
                                ambalare;
1745/7.10.2008.
                                 - capital social subscris: 25.000,00 RON, vărsat
  (98/832.531)
                                integral; capitalul social este divizat în 2.500 părți sociale
       Societatea Comercială               a 10,00 RON fiecare;
      MURANO GROUP - S.R.L.                 - durata de funcționare: nelimitată;
     Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea             - cod unic de înregistrare: 24889505;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 38/1245/18.12.2008.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  (99/913.089)

          TRIBUNALUL VÂLCEA                     Societatea Comercială
                                       COMBUS TERM - S.R.L.
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 51491                   Drăgășani, județul Vâlcea
        din 18 decembrie 2008
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                             TRIBUNALUL VÂLCEA
  Tribunalul Vâlcea       - Petria Sorinel
  Referent                               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 51489
  la Oficiul Registrului                           din 18 decembrie 2008
  Comerțului de pe lângă
                                 Judecător delegat
  Tribunalul Vâlcea       - Onea Georgiana
                                 la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 30356 din data de 17.12.2008 și a     Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul     Tribunalul Vâlcea        - Petria Sorinel
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a      Referent
                                 la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:
                                 Tribunalul Vâlcea        - Mihai Marian Ionuț
  - fondatori:
  1. Lovin Cosmin Ionuț, asociat, cod numeric personal      În baza cererii nr. 30375 din data de 17.12.2008 și a
1771015384193, aport la capital 12.500,00 RON, data      actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
vărsării aportului 16.12.2008, echivalând cu 1.250 părți    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                cu următoarele date:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
                                 - fondatori:
Râmnicu Vâlcea, Aleea Primăverii nr. 6, bl. B2, sc. B, ap.
                                 1. Popa Luminița, asociat, cod numeric personal
11, județul Vâlcea;
                                2640420290072, aport la capital 20,00 RON, data vărsării
  2. Udrescu Marian, asociat, cod numeric personal
                                aportului 17.12.2008, echivalând cu 2 părți sociale,
1810817385567, aport la capital 12.500,00 RON, data      reprezentând 10 % din capitalul social total, cota de
vărsării aportului 16.12.2008, echivalând cu 1.250 părți    participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliată în
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota   localitatea Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu nr. 72,
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în  județul Vâlcea;
Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 21, bl. C12, sc. A,     2. Nedeluț Constantin Alin, asociat, cod numeric
ap. 10, județul Vâlcea;                    personal 1870607385571, aport la capital 180,00 RON,
  - administrator persoană fizică: Lovin Cosmin Ionuț,    data vărsării aportului 17.12.2008, echivalând cu 18 părți
cod numeric personal 1771015384193, data numirii        sociale reprezentând 90 % din capitalul social total, cota
16.12.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri     de participare la beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat în
conform act constitutiv societate;               localitatea Glăvile, comuna Glavile, județul Vâlcea;
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1028/16.II.2009

  - administrator persoană fizică: Nedeluț Constantin             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a
Alin, cod numeric personal 1870607385571, data numirii             dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
17.12.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri             cu următoarele date:
conform act constitutiv;
                                         - fondatori:
  - denumire: COMBUS TERM - S.R.L.;
                                         1. Cornea Bogdan, asociat, cod numeric personal
  - sediul social: municipiul Drăgășani, str. Decebal nr.
25, județul Vâlcea;                              1770804380882, aport la capital 100,00 RON, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -            vărsării aportului 17.12.2008, echivalând cu 10 părți
comerț cu ridicata specializat al altor produse;                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - activitate principală: cod CAEN 4671 - comerț cu             de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al          localitatea Păscoaia, Brezoi, județul Vâlcea;
produselor derivate;                               2. Cornea Ioana Viviana, asociat, cod numeric
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                        personal 2800111385569, aport la capital 100,00 RON,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                        data vărsării aportului 17.12.2008, echivalând cu 10 părți
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                    sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - cod unic de înregistrare: 24889521;                    de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
  - număr de ordine în registrul comerțului:                 localitatea Păscoaia nr. 54, Brezoi, județul Vâlcea;
J 38/1246/18.12.2008.                               - administrator persoană fizică: Cornea Ioana Viviana,
   (100/913.090)                               cod numeric personal 2800111385569, data numirii
                                        17.12.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
        Societatea Comercială
                                        conform act constitutiv;
         VB DECOR - S.R.L.
    satul Păscoaia, Brezoi, județul Vâlcea                  - denumire: VB DECOR - S.R.L.;
                                         - sediul social: satul Păscoaia nr. 54, oraș Brezoi,
            MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        județul Vâlcea;
            TRIBUNALUL VÂLCEA                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
                                        comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 51492                     - activitate principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
         din 18 decembrie 2008                    amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  Judecător delegat                              predominantă de produse nealimentare;
  la Oficiul Registrului                             - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Comerțului de pe lângă                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  Tribunalul Vâlcea            - Petria Sorinel
                                        RON fiecare;
  Referent
  la Oficiul Registrului                             - durata de funcționare: nelimitată;
  Comerțului de pe lângă                             - cod unic de înregistrare: 24889530;
  Tribunalul Vâlcea            - Mihai Marian Ionuț          - număr de ordine în registrul comerțului:
  În baza cererii nr. 30414 din data de 17.12.2008 și a            J 38/1247/18.12.2008.
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul              (101/913.091)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|349278|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1028/16.II.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

								
To top