Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2009_0322

VIEWS: 697 PAGES: 32

									                        PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 322      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              Vineri, 16 ianuarie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                - sediul social: satul Toflea nr. 897, comuna
     METRO VIP - S.R.L., satul Toflea          Brăhășești, județul Galați;
    comuna Brăhășești, județul Galați            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 466 -
                               comerț cu ridicata cu alte mașini, echipamente și furnituri;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4662 - comerț cu
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               ridicata cu mașini-unelte;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
          TRIBUNALUL GALAȚI             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                               10,00 RON fiecare;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11664             - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 24761203;
     din data de 18 noiembrie 2008
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  Judecător delegat                     J 17/2134/2008.
  la Oficiul Registrului                     (1/867.979)
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Galați       - Păcurariu Veronica            Societatea Comercială
                  Constanța                AUTO NYS - S.R.L., Galați
  Referent
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Tribunalul Galați       - Oana Atanasiu
  În baza cererii nr. 48285 din data de 14.11.2008 și a            TRIBUNALUL GALAȚI
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11668
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       din data de 18 noiembrie 2008
cu următoarele date:
                                 Judecător delegat
  - fondator: Spiridon Valeria, asociat unic, cod numeric    la Oficiul Registrului
personal 2700603173202, aport la capital 200,00 RON,       Comerțului de pe lângă
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din      Tribunalul Galați       - Păcurariu Veronica
capitalul social total, cota de participare la                          Constanța
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în satul        Referent
Brăhășești, comuna Brăhășești, județul Galați;          la Oficiul Registrului
  - administrator persoană fizică:               Comerțului de pe lângă
  Spiridon Valeria, cod numeric personal            Tribunalul Galați       - Liliana Nica
2700603173202, data numirii 11.11.2008, durata         În baza cererii nr. 48317 din data de 17.11.2008 și a
mandatului nelimitată, având puteri depline;         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - denumire: METRO VIP - S.R.L.;              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
cu următoarele date:                        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                          cu următoarele date:
  1. Nistor Costel-Adrian, asociat, cod numeric personal       - fondatori:
1760406433010, aport la capital 100,00 RON, echivalând         1. Oneț Sorin, asociat, cod numeric personal
cu 5 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     1730222170334, aport la capital 190,00 RON, echivalând
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social
domiciliat în localitatea Galați, Str. Brăilei nr. 200, bl. B5,  total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %,
ap. 33, județul Galați;                      domiciliat în localitatea Galați, str. Ion Creangă nr. 15, bl.
  2. Nistor Aurora-Constanța, asociat, cod numeric        COCOR1, ap. 8, județul Galați;
personal 2780928173203, aport la capital 100,00 RON,          2. Grosu Evanghelina-Iuliana, asociat, cod numeric
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 50 % din        personal 2730702170333, aport la capital 10,00 RON,
capitalul social total, cota de participare la           echivalând cu 1 părți sociale, reprezentând 5 % din
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Galați,   capitalul social total, cota de participare la
Str. Brăilei nr. 200, bl. B5, ap. 33, județul Galați;       beneficii/pierderi de 5 %, domiciliată în localitatea Galați,
  - administrator persoană fizică:                Str. Constructorilor nr. 8, bl. H2, ap. 49, județul Galați;
  Nistor Costel-Adrian, cod numeric personal             - administrator persoană fizică:
1760406433010, data numirii 17.11.2008, durata             Oneț Sorin, cod numeric personal 1730222170334,
mandatului nelimitată, având puteri depline;            data numirii 17.11.2008, durata mandatului nelimitată,
  - denumire: AUTO NYS - S.R.L.;                 având puteri depline;
  - sediul social: municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 200, bl.    - denumire: DALLIMET - S.R.L.;
B5, ap. 33, județul Galați;                      - sediul social: municipiul Galați, str. Ion Creangă nr.
  - sedii secundare: 1. Punct de lucru, cu sediul în       15, bl. COCOR1, sc. 1, et. 3, ap. 8, camera 1, județul
Galați/Tecuci, Str. Prundului nr. 27; 2. Punct de lucru, cu    Galați;
sediul în Galați/Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 107; 3.
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -
Punct de lucru, cu sediul în Galați/Corod;
                                  comerț cu ridicata nespecializat;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
                                    - activitatea principală: cod CAEN 4690 - comerț cu
activități de consultanță în management;
                                  ridicata nespecializat;
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
                                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
consultanță pentru afaceri și management;
                                  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 10 părți sociale a 20,00     RON fiecare;
RON fiecare;                              - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - cod unic de înregistrare: 24761149;
  - cod unic de înregistrare: 24761130;                - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:           J 17/2132/2008.
J 17/2147/2008.                             (3/867.981)
   (2/867.980)
                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială                      SOVALMET - S.R.L., Galați
        DALLIMET - S.R.L., Galați
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                            TRIBUNALUL GALAȚI
          TRIBUNALUL GALAȚI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11660
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11659                   din data de 18 noiembrie 2008
     din data de 18 noiembrie 2008                Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica
  Tribunalul Galați         - Păcurariu Veronica                        Constanța
                    Constanța           Referent
  Referent                              la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Galați        - Liliana Nica
  Tribunalul Galați         - Liliana Nica          În baza cererii nr. 48323 din data de 17.11.2008 și a
  În baza cererii nr. 48322 din data de 17.11.2008 și a      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                  3

dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      - fondator: Tocilă Cătălina, asociat unic, cod numeric
cu următoarele date:                       personal 2740131173187, aport la capital 200,00 RON,
  - fondatori:                         echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
  1. Oneț Sorin, asociat, cod numeric personal         capitalul social total, cota de participare la
1730222170334, aport la capital 190,00 RON, echivalând      beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea
cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social   Brăhășești, județul Galați;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %,      - administrator persoană fizică:
domiciliat în localitatea Galați, str. Ion Creangă nr. 15, bl.    Tocilă Cătălina, cod numeric personal
COCOR1, ap. 8, județul Galați;                  2740131173187, data numirii 17.11.2008, durata
  2. Grosu Evanghelina-Iuliana, asociat, cod numeric      mandatului nelimitată, având puteri depline;
personal 2730702170333, aport la capital 10,00 RON,         - denumire: PAL METRO - S.R.L.;
echivalând cu 1 părți sociale, reprezentând 5 % din         - sediul social: satul Toflea nr. 455, comuna
capitalul social total, cota de participare la          Brăhășești, județul Galați;
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliată în localitatea Galați,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 466 -
Str. Constructorilor nr. 8, bl. H2, ap. 49, județul Galați;   comerț cu ridicata cu alte mașini, echipamente și furnituri;
  - administrator persoană fizică:                 - activitatea principală: cod CAEN 4662 - comerț cu
  Oneț Sorin, cod numeric personal 1730222170334,        ridicata cu mașini-unelte;
data numirii 17.11.2008, durata mandatului nelimitată,        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
având puteri depline;                      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - denumire: SOVALMET - S.R.L.;                RON fiecare;
  - sediul social: municipiul Galați, str. Ion Creangă nr.     - durata de funcționare: nelimitată;
15, bl. COCOR1, ap. 8, camera 3, județul Galați;           - cod unic de înregistrare: 24761220;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -       - număr de ordine în registrul comerțului:
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;       J 17/2146/2008.
  - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri       (5/867.983)
în comerțul cu produse diverse;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;          Societatea Comercială
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00         ZEPPELIN TRANS - S.R.L., Galați
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - cod unic de înregistrare: 24761157;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2138/2008.                                    TRIBUNALUL GALAȚI
   (4/867.982)
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11674
       Societatea Comercială                    din data de 18 noiembrie 2008
     PAL METRO - S.R.L., satul Toflea
     comuna Brăhășești, județul Galați             Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               Tribunalul Galați         - Păcurariu Veronica
                                                    Constanța
                                  Referent
          TRIBUNALUL GALAȚI                la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11669               Tribunalul Galați         - Oana Atanasiu
     din data de 18 noiembrie 2008               În baza cererii nr. 48331 din data de 17.11.2008 și a
  Judecător delegat                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
  Comerțului de pe lângă                    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica     cu următoarele date:
                   Constanța           - fondatori:
  Referent                             1. Ciulei Ciprian, asociat, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului                    1760605170357, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  Comerțului de pe lângă                    cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  Tribunalul Galați        - Liliana Nica
                                 total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  În baza cererii nr. 48327 din data de 17.11.2008 și a     domiciliat în localitatea Galați, Str. Oțelarilor nr. 20, bl. P3,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    ap. 60, județul Galați;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a       2. Ciulei Mirela-Gabriela, asociat, cod numeric
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    personal 2781228170369, aport la capital 100,00 RON,
cu următoarele date:                       echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

capitalul social total, cota de participare la           total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Galați,   domiciliată în localitatea Galați, Str. Furnaliștilor nr. 18, bl.
Str. Stadionului nr. 4A, bl. D19, ap. 62, județul Galați;     G6, ap. 36, județul Galați;
  - administratori persoane fizice:                 - administratori persoane fizice:
  1. Ciulei Ciprian, cod numeric personal              1. Golianu Marius, cod numeric personal
1760605170357, data numirii 17.11.2008, durata           1810216170022, data numirii 17.11.2008, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  2. Ciulei Mirela-Gabriela, cod numeric personal          2. Golianu Liliana, cod numeric personal
2781228170369, data numirii 17.11.2008, durata           2800822170014, data numirii 17.11.2008, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumire: ZEPPELIN TRANS - S.R.L.;               - denumire: MLG BUSINESS CONSULT - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Galați, Str. Stadionului nr.     - sediul social: municipiul Galați, bd. Galați nr. 5, bl.
4A, bl. D19, sc. 2, et. 9, ap. 62, județul Galați;         PR3B, sc. 2, et. 3, ap. 50, județul Galați;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 829 -
transporturi rutiere de mărfuri și servirii de mutare;       activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi      - activitatea principală: cod CAEN 8291 - activități ale
rutiere de mărfuri;                        agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   raportare a creditului;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;              RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 24761165;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - cod unic de înregistrare: 24761173;
J 17/2139/2008.                            - număr de ordine în registrul comerțului:
   (6/867.984)                         J 17/2131/2008.
                                    (7/867.985)
       Societatea Comercială
    MLG BUSINESS CONSULT - S.R.L., Galați
                                       Societatea Comercială
                                   OPTIM SOLUTIONS - S.R.L., satul Schineni
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                  comuna Săucești, județul Bacău

          TRIBUNALUL GALAȚI                         MINISTERUL JUSTIȚIEI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11658
                                            TRIBUNALUL BACĂU
      din data de 18 noiembrie 2008
  Judecător delegat                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI
  la Oficiul Registrului                            DELEGAT NR. 7683
  Comerțului de pe lângă                             din 12 noiembrie 2008
  Tribunalul Galați         - Păcurariu Veronica
                    Constanța           Judecător delegat
  Referent                              la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Bacău         - Elena Petraru
  Tribunalul Galați         - Oana Atanasiu         Referent
                                   la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 48350 din data de 17.11.2008 și a       Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Tribunalul Bacău         - Daniel Ana
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       În baza cererii nr. 35234 din 14.10.2008 și a actelor
cu următoarele date:                        doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  1. Golianu Marius, asociat, cod numeric personal        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1810216170022, aport la capital 100,00 RON, echivalând       cu următoarele date:
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social      - fondator: Bărbulescu-Mihăilescu R. Robert, asociat
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     unic, cod numeric personal 1720824040070, aport la
domiciliat în localitatea Galați, Str. Furnaliștilor nr. 18, bl.  capital 200,00 RON, data vărsării aportului 14.10.2008,
G6, ap. 36, județul Galați;                    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  2. Golianu Liliana, asociat, cod numeric personal        capitalul social total, cota de participare la
2800822170014, aport la capital 100,00 RON, echivalând       beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Bacău, str. Letea
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    nr. 2, sc. A, ap. 8, județul Bacău;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                 5

  - administrator persoană fizică: Bărbulescu-Mihăilescu    - denumire: PETGUR - S.R.L.;
R. Robert, cod numeric personal 1720824040070, data        - sediul social: Bacău, str. Milcov nr. 118, bl. 118, sc.
numirii 14.10.2008, durata mandatului nelimitată, având    D, ap. 19, județul Bacău;
puteri depline;                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -
  - denumire: OPTIM SOLUTIONS - S.R.L.;           comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în
  - sediul social: satul Schineni, comuna Săucești,     magazine specializate;
județul Bacău;                          - activitatea principală: cod CAEN 4751 - comerț cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -    amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
comerț cu ridicata nespecializat;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 4690 - comerț cu
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
ridicata nespecializat;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  RON fiecare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - durata de funcționare: nelimitată;
RON fiecare;                           - cod unic de înregistrare: 24742651;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 24735514;           J 04/2001/2008.
  - număr de ordine în registrul comerțului:           (9/868.447)
J 04/1993/2008.
   (8/868.446)                             Societatea Comercială
                                  ZATA CORP - S.R.L., Onești, județul Bacău
        Societatea Comercială
        PETGUR - S.R.L., Bacău
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL BACĂU

          TRIBUNALUL BACĂU                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI
                                       DELEGAT NR. 7607
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI
       DELEGAT NR. 7730                         din 10 noiembrie 2008
        din 13 noiembrie 2008               Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                       Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Bacău         - Elena Petraru
  Comerțului de pe lângă                     Referent
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru         la Oficiul Registrului
  Referent
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Bacău         - Mariana Ciocoi
  Tribunalul Bacău        - Marusia Mîrza         În baza cererii nr. 37732 din 31.10.2008 și a actelor
  În baza cererii nr. 37177 din 29.10.2008 și a actelor    doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   cu următoarele date:
cu următoarele date:                        - fondator: Ghioane F. Gino-Cristian, asociat unic, cod
  - fondatori:                        numeric personal 1850502045356, aport la capital
  1. Gurlui C. Petronela, asociat, cod numeric personal    200,00 RON, data vărsării aportului 30.10.2008,
2690624040076, aport la capital 100,00 RON, data        echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
vărsării aportului 21.10.2008, echivalând cu 10 părți     capitalul social total, cota de participare la
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Onești, Str.
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în  Poștei nr. 7, sc. A, et. 3, ap. 6, județul Bacău;
Bacău, Str. Aviatorilor nr. 11, sc. B, ap. 5, județul Bacău;
                                  - administrator persoană fizică: Ghioane F. Gino-
  2. Gurlui I. Maria, asociat, cod numeric personal
                                Cristian, cod numeric personal 1850502045356, data
2380619040026, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 21.10.2008, echivalând cu 10 părți     numirii 14.10.2008, durata mandatului nelimitată, având
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota  puteri depline;
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în    - denumire: ZATA CORP - S.R.L.;
Bacău, str. Milcov nr. 118, sc. C, ap. 19, județul Bacău;     - sediul social: Onești, Str. Poștei nr. 7, sc. A, et. 3, ap.
  - administrator persoană fizică: Gurlui C. Petronela,    6, județul Bacău;
cod numeric personal 2690624040076, data numirii          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
21.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri     comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
depline;                            magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

  - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu      - durata de funcționare: nelimitată;
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin      - cod unic de înregistrare: 24742660;
Internet;                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  J 04/1995/2008.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     (11/868.449)
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                 Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 24725804;           CLEAN & CLEVER - S.R.L., satul Luizi-Călugăra
  - număr de ordine în registrul comerțului:          comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău
J 04/1986/2008.
   (10/868.448)
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

        Societatea Comercială
    BIZANT CONSTRUCT - S.R.L., Bac       u              TRIBUNALUL BACĂU

                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      DELEGAT NR. 7576
                                       din 10 noiembrie 2008
          TRIBUNALUL BACĂU
                                Judecător delegat
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI            la Oficiul Registrului
        DELEGAT NR. 7731                Comerțului de pe lângă
                                Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
        din 13 noiembrie 2008              Referent
  Judecător delegat                      la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                    Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                    Tribunalul Bacău        - Daniel Ana
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
  Referent                           În baza cererii nr. 38532 din 7.11.2008 și a actelor
  la Oficiul Registrului                   doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  Tribunalul Bacău        - Marusia Mîrza       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                               cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 38274 din 5.11.2008 și a actelor
                                 - fondator: Butnaru N. Gabriela, asociat unic, cod
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                               numeric personal 2710302040088, aport la capital
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
                               200,00 RON, data vărsării aportului 5.11.2008,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                               echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
cu următoarele date:
  - fondator: Tătărășanu Gh. Ioan, asociat unic, cod     capitalul social total, cota de participare la
numeric personal 1550607040064, aport la capital       beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea
200,00 RON, data vărsării aportului 4.11.2008,        Luizi-Călugăra, județul Bacău;
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        - administrator persoană fizică: Butnaru N. Gabriela,
capitalul social total, cota de participare la        cod numeric personal 2710302040088, data numirii
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Bacău, Str.    5.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
Orizontului nr. 29, județul Bacău;              depline;
  - administrator persoană fizică: Tătărășanu Gh. Ioan,     - denumire: CLEAN & CLEVER - S.R.L.;
cod numeric personal 1550607040064, data numirii         - sediul social: satul Luizi-Călugăra, comuna Luizi-
5.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri     Călugăra, județul Bacău;
depline;                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 812 -
  - denumire: BIZANT CONSTRUCT - S.R.L.;           activități de curățenie;
  - sediul social: Bacău, Str. Orizontului nr. 29, județul   - activitatea principală: cod CAEN 8121 - activități
Bacău;                            generale de curățenie a clădirilor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
nerezidențiale;                        RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de     - durata de funcționare: nelimitată;
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     - cod unic de înregistrare: 24725820;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   J 04/1982/2008.
RON fiecare;                            (12/868.450)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                  7

       Societatea Comercială                 Referent
      MONDO SPEED - S.R.L., Bacău                la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Bacău         - Daniel Ana
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          TRIBUNALUL BACĂU                 În baza cererii nr. 38599 din 7.11.2008 și a actelor
                                 doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
       DELEGAT NR. 7579
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
        din 10 noiembrie 2008               cu următoarele date:
  Judecător delegat                         - fondatori:
  la Oficiul Registrului                      1. Hulea E. Ovidiu Gelu, asociat, cod numeric personal
  Comerțului de pe lângă                     1790902044435, aport la capital 100,00 RON, data
  Tribunalul Bacău     - Elena Petraru           vărsării aportului 7.11.2008, echivalând cu 10 părți
  Referent                            sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  la Oficiul Registrului                     de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău     - Diana Moșneagu           Onești, str. Mărășești nr. 10, sc. F, ap. 18, județul Bacău;
                                   2. Hulea E. Lucian, asociat, cod numeric personal
  În baza cererii nr. 38536 din 7.11.2008 și a actelor     1821212045373, aport la capital 100,00 RON, data
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul        vărsării aportului 7.11.2008, echivalând cu 10 părți
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a       sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
cu următoarele date:                       Onești, str. Mărășești nr. 10, sc. F, ap. 128, județul Bacău;
  - fondator: Mastacan A. Florentina, asociat unic, cod
                                   - administratori persoane fizice:
numeric personal 2780505040056, aport la capital
200,00 RON, data vărsării aportului 7.11.2008,            1. Hulea E. Ovidiu Gelu, cod numeric personal
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        1790902044435, data numirii 6.11.2008, durata
capitalul social total, cota de participare la          mandatului nelimitată, având puteri depline;
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Bacău, Aleea       2. Hulea E. Lucian, cod numeric personal
Vișinului nr. 6, sc. B, ap. 5, județul Bacău;           1821212045373, data numirii 6.11.2008, durata
  - administrator persoană fizică: Mastacan A.         mandatului nelimitată, având puteri depline;
Florentina, cod numeric personal 2780505040056, data         - denumire: FAST IMPEX - S.R.L.;
numirii 6.11.2008, durata mandatului nelimitată, având        - sediul social: Onești, str. Mărășești nr. 10, sc. F, et. 3,
puteri depline;                          ap. 128, județul Bacău;
  - denumire: MONDO SPEED - S.R.L.;                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
  - sediul social: Bacău, str. Miron Costin nr. 1, sc. D, ap.  activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
7, județul Bacău;                          - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -     în comerțul cu produse diverse;
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
rutiere de mărfuri;                        RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - cod unic de înregistrare: 24725812;
RON fiecare;                             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 J 04/1984/2008.
  - cod unic de înregistrare: 24725774;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             (14/868.452)
J 04/1985/2008.
   (13/868.451)                               Societatea Comercială
                                     DAMI-CARTONGESSO - S.R.L., Bacău
      Societatea Comercială
  FAST IMPEX - S.R.L., Onești, județul Bacău                    MINISTERUL JUSTIȚIEI

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          TRIBUNALUL BACĂU                         TRIBUNALUL BACĂU


  EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI
       DELEGAT NR. 7578                          DELEGAT NR. 7577
        din 10 noiembrie 2008                       din 10 noiembrie 2008
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău     - Elena Petraru             Tribunalul Bacău         - Elena Petraru
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

  Referent                            - fondator: Secăreanu Gh. Daniela, asociat unic, cod
  la Oficiul Registrului                   numeric personal 2700406040092, aport la capital
  Comerțului de pe lângă                   200,00 RON, data vărsării aportului 7.11.2008,
  Tribunalul Bacău        - Mariana Ciocoiu      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  În baza cererii nr. 38600 din 7.11.2008 și a actelor    capitalul social total, cota de participare la
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Bacău, str. Iosif
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a     Cocea nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 17, județul Bacău;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     - administrator persoană fizică: Secăreanu Gh.
cu următoarele date:                     Daniela, cod numeric personal 2700406040092, data
  - fondator: Frâncu Daniel, asociat unic, cod numeric    numirii 7.11.2008, durata mandatului nelimitată, având
personal 1750518040109, aport la capital 200,00 RON,     puteri depline;
data vărsării aportului 7.11.2008, echivalând cu 20 părți     - denumire: ALFA LUX - S.R.L.;
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de    - sediul social: Bacău, str. Războieni nr. 25, bl. 25, sc.
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în   B, et. 1, ap. 6, județul Bacău;
Bacău, str. Hatman Berescu nr. 12, sc. A, ap. 6, județul     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
Bacău;                            comerț cu ridicata specializat al altor produse;
  - administrator persoană fizică: Boboc Aurica, cod       - activitatea principală: cod CAEN 4674 - comerț cu
numeric personal 2490821040013, domiciliată în        ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru
localitatea Blăgești, Str. Energiei nr. 27, sc. A, ap. 4,   instalații sanitare și de încălzire;
județul Bacău, durata mandatului nelimitată;           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - denumire: DAMI-CARTONGESSO - S.R.L.;           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - sediul social: Bacău, str. Hatman Berescu nr. 12, sc.  RON fiecare;
A, et. 2, ap. 6, județul Bacău;                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -      - cod unic de înregistrare: 24725790;
lucrări de finisare;                       - număr de ordine în registrul comerțului:
  - activitatea principală: cod CAEN 4332 - lucrări de    J 04/1981/2008.
tâmplărie și dulgherie;                       (16/868.454)
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00        Societatea Comercială
RON fiecare;                           FULL CLEANING SERVICES - S.R.L., Bacău
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24725782;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
J 04/1983/2008.
   (15/868.453)                                 TRIBUNALUL BACĂU

        Societatea Comercială               EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI
       ALFA LUX - S.R.L., Bacău                   DELEGAT NR. 7625
                                       d i n 11 n o i e m b r i e 2 0 0 8
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
          TRIBUNALUL BACĂU               Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Bacău          - Elena Petraru
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI            Referent
        DELEGAT NR. 7575                 la Oficiul Registrului
        din 10 noiembrie 2008               Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Bacău          - Marusia Mîrza
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    În baza cererii nr. 38669 din 10.11.2008 și a actelor
  Comerțului de pe lângă                   doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  Referent                          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  la Oficiul Registrului                   cu următoarele date:
  Comerțului de pe lângă                    - fondator: Mardare N. Marian, asociat unic, cod
  Tribunalul Bacău        - Mariana Ciocoiu      numeric personal 1671021372262, aport la capital
  În baza cererii nr. 38618 din 7.11.2008 și a actelor    200,00 RON, data vărsării aportului 3.11.2008,
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a     capitalul social total, cota de participare la
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Bacău, Str.
cu următoarele date:                     Narciselor nr. 14 A, sc. A, ap. 28, județul Bacău;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                 9

  - administrator persoană fizică: Mardare P. Corina, cod      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
numeric personal 2820916375202, domiciliată în Bacău,       comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
Str. Narciselor nr. 14 A, sc. A, ap. 28, județul Bacău,        - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
durata mandatului nelimitată;                   amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - denumire: FULL CLEANING SERVICES - S.R.L.;          predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - sediul social: Bacău, str. Martir Horia nr. 11, bl. 11, sc.   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
B, et. 3, ap. 7, județul Bacău;                  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 812 -      RON fiecare;
activități de curățenie;                       - durata de funcționare: nelimitată;
  - activitatea principală: cod CAEN 8121 - activități        - cod unic de înregistrare: 24730231;
generale de curățenie a clădirilor;                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     J 04/1991/2008.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00        (18/868.456)
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                    Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 24730142;                RICH-ADY - S.R.L., Bacău, județul Bacău
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 04/1989/2008.                                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
   (17/868.455)
                                            TRIBUNALUL BACĂU
        Societatea Comercială
     LIFE GOOD - S.R.L., satul Șesuri                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7628
     comuna Măgirești, județul Bacău
                                          d i n 11 n o i e m b r i e 2 0 0 8
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
          TRIBUNALUL BACĂU                 Tribunalul Bacău          - Elena Petraru
                                   Referent
   EXTRAS AL ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI                la Oficiul Registrului
       DELEGAT NR. 7626                    Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Bacău          - Daniel Ana
        d i n 11 n o i e m b r i e 2 0 0 8
                                   În baza cererii nr. 38768 din data de 10.11.2008 și a
  Judecător delegat                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău          - Elena Petraru       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Referent                            cu următoarele date:
  la Oficiul Registrului                       - fondatori:
  Comerțului de pe lângă                       1. Bordeianu A. Adrian, asociat, cod numeric personal
  Tribunalul Bacău          - Daniel Ana         1810508046220, aport la capital 100,00 RON, data
                                  vărsării aportului 10.11.2008, echivalând cu 10 părți
  În baza cererii nr. 38749 din 10.11.2008 și a actelor      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul         de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a       Bacău, bd. Alexandru Cel Bun nr. 8, sc. B, ap. 10, județul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     Bacău;
cu următoarele date:                         2. Croitoru C. Richard-Robert, asociat, cod numeric
  - fondator: Mireanu N. Bogdan-Nicolae, asociat unic,      personal 1841118046278, aport la capital 100,00 RON,
cod numeric personal 1880419044886, aport la capital        data vărsării aportului 10.11.2008, echivalând cu 10 părți
200,00 RON, data vărsării aportului 14.10.2008,          sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
capitalul social total, cota de participare la           Bacău, Bd. Alexandru cel Bun nr. 5, sc. B, ap. 1, județul
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea       Bacău;
Șesuri, județul Bacău;                        - administratori persoane fizice:
  - administrator persoană fizică: Mireanu N. Bogdan-        1. Bordeianu A. Adrian, cod numeric personal
Nicolae, cod numeric personal 1880419044886, data         1810508046220, data numirii 10.11.2008, durata
numirii 10.11.2008, durata mandatului nelimitată, având      mandatului nelimitată, având puteri depline;
puteri depline;                            2. Croitoru C. Richard-Robert, asociat, cod numeric
  - denumire: LIFE GOOD - S.R.L.;                 personal 1841118046278, data numirii 10.11.2008,
  - sediul social: satul Șesuri, comuna Măgirești nr. 94,     durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
județul Bacău;                            - denumire: RICH-ADY CONSTRUCT - S.R.L.;
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

  - sediul social: Bacău, bd. Alexandru Cel Bun nr. 8, sc.     - sediul social: Bacău, Str. Energiei nr. 35, bl. 35, sc. A,
B, ap. 10, județul Bacău;                    ap. 1, județul Bacău;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 –       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 –
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și       comerț cu ridicata nespecializat;
nerezidențiale;                           - activitatea principală: cod CAEN 4690 – comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 – lucrări de     ridicata nespecializat;
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    RON fiecare;
RON fiecare;                             - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 24730177;
  - cod unic de înregistrare: 24730169;               - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:          J 04/1988/2008.
J 04/1990/2008.                            (20/868.458)
   (19/868.457)

     Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  ASPROTECT - S.R.L., Bacău, județul Bacău            AROMA COFFEE- S.R.L., Bacău, județul Bacău

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

          TRIBUNALUL BACĂU                         TRIBUNALUL BACĂU

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7624                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7623
        d i n 11 n o i e m b r i e 2 0 0 8             d i n d a t a d e 11 n o i e m b r i e 2 0 0 8
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău          - Elena Petraru
                                  Tribunalul Bacău          - Elena Petraru
  Referent
  la Oficiul Registrului                      Referent
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Bacău          - Marusia Mîrza        Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Bacău          - Mariana Ciocoiu
  În baza cererii nr. 38791 din data de 10.11.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      În baza cererii nr. 38812 din data de 10.11.2008 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
cu următoarele date:                       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:                         cu următoarele date:
  1. Mare T. Simona-Vasilica, asociat, cod numeric         - fondator: Cazacu M. Cătălin-Marian, asociat unic,
personal 2720101043794, aport la capital 100,00 RON,       cod numeric personal 1870908046232, aport la capital
data vărsării aportului 10.11.2008, echivalând cu 10 părți    200,00 RON, data vărsării aportului 10.11.2008,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în  capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
Bacău, str. Călugăreni nr. 10, sc. B, ap. 6, județul Bacău;   pierderi de 100 %, domiciliat în Bacău, str. Ștefan cel
  2. Mare I. Sorinel, asociat, cod numeric personal       Mare nr. 40, bl. 40, sc. B, et. 3, ap. 14, județul Bacău;
1700730191326, aport la capital 100,00 RON, data           - administrator persoană fizică: Cazacu M. Cătălin-
vărsării aportului 10.11.2008, echivalând cu 10 părți      Marian, cod numeric personal 1870908046232, data
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   numirii 7.11.2008, durata mandatului nelimitată, având
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în  puteri depline;
Bacău, str. Călugăreni nr. 10, sc. B, ap. 6, județul Bacău;     - denumire: AROMA COFFEE - S.R.L.;
  - administratori persoane fizice:                 - sediul social: municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare
  1. Mare T. Simona-Vasilica, cod numeric personal       nr. 40, bl. 40, sc. B, et. 3, ap. 14, județul Bacău;
2720101043794, data numirii 10.11.2008, durata            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
mandatului nelimitată, având puteri depline;           comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
  2. Mare I. Sorinel, asociat, cod numeric personal       piețe;
1700730191326, data numirii 10.11.2008, durata            - activitatea principală: cod CAEN 4799 - comerț cu
mandatului nelimitată, având puteri depline;           amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
  - denumire: ASPROTECT - S.R.L.;                chioșcurilor și piețelor;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009               11

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;       Societatea Comercială
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    ELENA PRINT - S.R.L., Bacău, județul Bacău
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - cod unic de înregistrare: 24730185;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 04/1987/2008.                                  TRIBUNALUL BACĂU
   (21/868.459)
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7692
      Societatea Comercială                     din data de 13 noiembrie 2008
   ROOFCOON - S.R.L., satul Letea Veche
   comuna Letea Veche, județul Bacău              Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
                                 Referent
                                 la Oficiul Registrului
          TRIBUNALUL BACĂU                Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Bacău        - Marusia Mîrza
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7652
                                  În baza cererii nr. 39111 din data de 12.11.2008 și a
     din data de 12 noiembrie 2008            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Judecător delegat                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  la Oficiul Registrului                   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Comerțului de pe lângă                   cu următoarele date:
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru         - fondatori:
  Referent                            1. Marchiș Gh. Cătălina, asociat, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului                   2740926040078, aport la capital 100,00 RON, data
  Comerțului de pe lângă                   vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți
  Tribunalul Bacău        - Marusia Mârzan
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
  În baza cererii nr. 38852 din data de 11.11.2008 și a    de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 12, sc. A, ap. 10,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a     județul Bacău;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     2. Marchiș I. Ovidiu, asociat, cod numeric personal
cu următoarele date:                      1730528040108, aport la capital 100,00 RON, data
  - fondator: Tamaș Gh. Gabriel, asociat unic, cod      vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți
numeric personal 1790930040033, aport la capital        sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
200,00 RON, data vărsării aportului 10.11.2008,        de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 12, sc. A, ap. 10, județul
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și  Bacău;
pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Letea Veche,     - administratori persoane fizice:
județul Bacău;                           1. Marchiș Gh. Cătălina, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică: Tamaș Gh. Gabriel,     2740926040078, data numirii 12.11.2008, durata
cod numeric personal 1790930040033, data numirii        mandatului nelimitată, având puteri depline;
6.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       2. Marchiș I. Ovidiu, cod numeric personal
depline;                            1730528040108, data numirii 12.11.2008, durata
  - denumire: ROOFCOON - S.R.L.;               mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: satul Letea Veche, Str. Florilor nr. 8,    - denumire: ELENA PRINT - S.R.L.;
comuna Letea Veche, județul Bacău;                 - sediul social: municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -    nr. 12, sc. A, ap. 10, județul Bacău;
comerț cu ridicata specializat al altor produse;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 181 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4673 - comerț cu     tipărire și activități de servicii conexe tipăririi;
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de       - activitatea principală: cod CAEN 1812 - alte activități
construcții și echipamentelor sanitare;            de tipărire n.c.a.;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24735522;              - cod unic de înregistrare: 24742678;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 04/1994/2008.                        J 04/1997/2008.
   (22/868.460)                          (23/868.461)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     HD SAT MILENIUM - S.R.L., Bacău               DOFTRANS IMPEX - S.R.L., satul Dofteana
         județul Bacău                     comuna Dofteana, județul Bacău

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL BACĂU                         TRIBUNALUL BACĂU

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7694                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7691
     din data de 13 noiembrie 2008
                                      din data de 13 noiembrie 2008
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru         Comerțului de pe lângă
  Referent                             Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
  la Oficiul Registrului                      Referent
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Bacău        - Daniel Ana           Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 39131 din data de 12.11.2008 și a      Tribunalul Bacău        - Marusia Mîrza
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      În baza cererii nr. 39135 din data de 12.11.2008 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
cu următoarele date:                       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondatori:
                                 cu următoarele date:
  1. Șoiman V. Mircea-Vlad, asociat, cod numeric
personal 1840310226701, aport la capital 100,00 RON,         - fondator:
data vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți      1. Diaconu D. Dănuț, asociat, cod numeric personal
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   1761120047396, aport la capital 100,00 RON, data
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în  vărsării aportului 22.09.2008, echivalând cu 10 părți
Bacău, str. Ion Luca Caragiale nr. 3, sc. A, ap. 3, județul   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
Bacău;                              de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
  2. Strâmbei S. Carmen-Maria, asociat, cod numeric      localitatea Ștefan Vodă, județul Bacău;
personal 2730713040060, aport la capital 100,00 RON,         2. Diaconu N. Maricica, asociat, cod numeric personal
data vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți    2800204044421, aport la capital 100,00 RON, data
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   vărsării aportului 22.09.2008, echivalând cu 10 părți
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
în Bacău, str. Ana Ipătescu nr. 13, sc. A, ap. 7, județul    de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată
Bacău;
                                 în localitatea Ștefan Vodă, județul Bacău;
  - administrator persoană fizică: Strâmbei S. Carmen-
Maria, cod numeric personal 2730713040060, data           - administrator persoană fizică: Diaconu N. Maricica,
numirii 12.11.2008, durata mandatului nelimitată, având     cod numeric personal 2800204044421, data numirii
puteri depline;                         11.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: HD SAT MILENIUM- S.R.L.;             depline;
  - sediul social: municipiul Bacău, calea Moinești nr. 34,    - denumire: DOFTRANS IMPEX- S.R.L.;
județul Bacău;                            - sediul social: satul Dofteana, nr. 238, comuna
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 4652 -    Dofteana, județul Bacău;
comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
telecomunicații;                         transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4652 - comerț cu       - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
ridicata de componente și echipamente electronice și de     rutiere de mărfuri;
telecomunicații;
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24742686;              - cod unic de înregistrare: 24742724;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 04/1999/2008.                         J 04/1996/2008.
   (24/868.462)                           (25/868.463)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009              13

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    LAB TEOART - S.R.L., satul Lapoș              R.O.B.Y. TRANSPORT - S.R.L., Comănești
     oraș Dărmănești, județul Bacău                     județul Bacău

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                         TRIBUNALUL BACĂU
          TRIBUNALUL BACĂU
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7696
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7695
                                     din data de 13 noiembrie 2008
     din data de 13 noiembrie 2008              Judecător delegat
  Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului
                                 Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
  Comerțului de pe lângă                     Referent
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru         la Oficiul Registrului
  Referent                            Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Bacău        - Daniela Holcă
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 39180 din data de 12.11.2008 și a
  Tribunalul Bacău        - Daniel Ana         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  În baza cererii nr. 39165 din data de 12.11.2008 și a    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a       - fondatori:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     1. Fila Patrizia, asociat, aport la capital 100,00 RON,
cu următoarele date:                      din care 27,00 euro, data vărsării aportului 11.11.2008,
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - fondator: Ardeleanu C. Paraschiva, asociat unic, cod
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
numeric personal 2500206044364, aport la capital        pierderi de 50 %, domiciliată în Italia, localitatea Sona
200,00 RON, data vărsării aportului 11.11.2008,        (VR), Via Finco nr. 6, și cu reședința în localitatea
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       Comănești, Sr. Runcului nr. 41, județul Bacău;
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    2. Mazzetto Luisa Cesarina, asociat, aport la capital
pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea Lapoș nr. 67,  100,00 RON, din care 27,00 euro, data vărsării aportului
                                11.11.2008, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
județul Bacău;
                                50 % din capitalul social total, cotă de participare la
  - administrator persoană fizică: Ardeleanu C.        beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în Italia,
paraschiva, cod numeric personal 2500206044364, data      localitatea Sona (VR), Via Finco nr. 6, și cu reședința în
numirii 7.11.2008, durata mandatului nelimitată, având     localitatea Comănești, Sr. Runcului nr. 41, județul Bacău;
puteri depline;                          - administratori persoane fizice:
  - denumire: LAB TEOART - S.R.L.;                1. Fila Patrizia, data numirii 11.11.2008, durata
                                mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: satul Lapoș, nr. 67, oraș Dărmănești,     2. Mazzetto Luisa Cesarina, data numirii 11.11.2008,
județul Bacău;                         durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -      - denumire: R.O.B.Y. TRANSPORT - S.R.L.;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;          - sediul social: oraș Comănești, Str. Runcului nr. 41,
  - activitatea principală: cod CAEN 4719 - comerț cu     județul Bacău;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 -
                                alte transporturi terestre de călători;
predominantă de produse nealimentare;               - activitatea principală: cod CAEN 4939 - alte
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  transporturi terestre de călători n.c.a.;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24742716;
                                 - cod unic de înregistrare: 24742708;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 04/2000/2008.                        J 04/2002/2008.
   (26/868.464)                          (27/868.465)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      TOPOBAN - S.R.L., satul Cașin               FARCEMA - S.R.L., satul Nicolae Bălcescu
      comuna Cașin, județul Bacău                comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL BACĂU                         TRIBUNALUL BACĂU

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7740                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7739
     din data de 14 noiembrie 2008                   din data de 14 noiembrie 2008
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău         - Elena Petraru         Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
  Referent                             Referent
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău         - Marusia Mîrza         Tribunalul Bacău        - Daniel Ana
  În baza cererii nr. 39283 din data de 13.11.2008 și a       În baza cererii nr. 39321 din data de 13.11.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
                                 cu următoarele date:
  - fondator: Băncilă I. Dragoș, asociat unic, cod numeric
                                   - fondator: Farcaș M. Mihai, asociat unic, cod numeric
personal 1840929045379, aport la capital 200,00 RON,
                                 personal 1810304046230, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 7.11.2008, echivalând cu 20 părți
                                 data vărsării aportului 10.11.2008, echivalând cu 20 părți
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
                                 sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în
                                 participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în
localitatea Cașin, județul Bacău;
                                 localitatea Nicolae Bălcescu, județul Bacău;
  - administrator persoană fizică: Băncilă I. Dragoș, cod
                                   - administrator persoană fizică: Farcaș M. Mihai, cod
numeric personal 1840929045379, data numirii
                                 numeric personal 1810304046230, data numirii
13.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
depline;                             13.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: TOPOBAN - S.R.L.;                 depline;
  - sediul social: satul Cașin, nr. 657, comuna Cașin,       - denumire: FARCEMA - S.R.L.;
județul Bacău;                            - sediul social: satul Nicolae Bălcescu, nr. 85, comuna
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -      Nicolae Bălcescu, județul Bacău;
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -
tehnică legate de acestea;                    alte activități de servicii;
  - activitatea principală: cod CAEN 7112 - activități de      - activitatea principală: cod CAEN 9602 - coafură și
inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;        alte activități de înfrumusețare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24748972;               - cod unic de înregistrare: 24748999;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 04/2004/2008.                          J 04/2003/2008.
   (28/868.466)                           (29/868.467)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                15

     Societatea Comercială                   - cod unic de înregistrare: 24755589;
 BIDĂMANUL - S.R.L., Moinești, județul Bacău            - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 04/2006/2008.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   (30/868.468)

                                       Societatea Comercială
          TRIBUNALUL BACĂU                   TRUST RUSS CAB - S.R.L., Buhuș
                                         județul Bacău
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7762
     din data de 17 noiembrie 2008                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                           TRIBUNALUL BACĂU
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7767
  Referent
  la Oficiul Registrului                            din 17 noiembrie 2008
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău        - Daniel Ana           Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 39434 din data de 14.11.2008 și a      Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a        Referent
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  la Oficiul Registrului
cu următoarele date:
                                  Comerțului de pe lângă
  - fondatori:
  1. Crețu M. Lucica, asociat, cod numeric personal        Tribunalul Bacău        - Daniela Holcă
2850723046262, aport la capital 100,00 RON, data           În baza cererii nr. 39465 din data de 14.11.2008 și a
vărsării aportului 10.11.2008, echivalând cu 10 părți      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
în Moinești, str. Tudor Vladimirescu, bl. A3, ap. 12, județul  cu următoarele date:
Bacău;
                                   - fondator: Rusu V. Constantin, asociat unic, cod
  2. Crețu V. Sebastian-Viorel, asociat, cod numeric
                                 numeric personal 1721110272672, aport la capital 200,00
personal 1760202045875, aport la capital 100,00 RON,
data vărsării aportului 10.11.2008, echivalând cu 10 părți    RON, data vărsării aportului 11.11.2008, echivalând cu 20
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota de
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în  participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat
Moinești, str. Tudor Vladimirescu, bl. A3, ap. 12, județul    în județul Neamț, localitatea Siliștea;
Bacău;                                - administrator persoană fizică: Rusu V. Constantin,
  - administratori persoane fizice:               cod numeric personal 1721110272672, data numirii
  1. Crețu M. Lucica, cod numeric personal           12.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
2850723046262, data numirii 10.11.2008, durata          depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - denumire: TRUST RUSS CAB - S.R.L.;
  2. Crețu V. Sebastian-Viorel, cod numeric personal        - sediul social: oraș Buhuși, str. Ion Ionescu de la Brad,
1760202045875, data numirii 10.11.2008, durata          nr. 25, județul Bacău;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 439 -
  - denumire: BIDĂMANUL - S.R.L.;                alte lucrări speciale de construcții;
  - sediul social: municipiul Moinești, str. Căpitan        - activitatea principală: cod CAEN 4399 - alte lucrări
Zăgănescu nr. 31, județul Bacău;
                                 speciale de construcții n.c.a.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - activitatea principală: cod CAEN 4719 - comerț cu      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare         RON fiecare;
predominantă de produse nealimentare;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - cod unic de înregistrare: 24755562;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                           J 04/2011/2008.
  - durata de funcționare: nelimitată;                (31/868.469)
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

       Societatea Comercială                        Societatea Comercială
     EURO ATLANTIS - S.R.L., Bacău                     NOLINA - S.R.L., Bacău

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                           TRIBUNALUL BACĂU
          TRIBUNALUL BACĂU
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7765
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7763
                                         din 17 noiembrie 2008
        din 17 noiembrie 2008
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Bacău         - Elena Petraru
  Comerțului de pe lângă                      Referent
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru         la Oficiul Registrului
  Referent                             Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul Bacău         - Daniela Holcă
  Comerțului de pe lângă                      În baza cererii nr. 39579 din data de 14.11.2008 și a
  Tribunalul Bacău        - Marusia Mîrza        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  În baza cererii nr. 39540 din data de 14.11.2008 și a
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a        - fondatori:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      1. Hanga V. Ion, asociat, cod numeric personal
cu următoarele date:                       1671209040042, aport la capital 100,00 RON, data
  - fondator: Balan C. Paustin, asociat unic, cod numeric   vărsării aportului 13.11.2008, echivalând cu 10 părți
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
personal 1570620040011, aport la capital 200,00 RON,
                                 participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în
data vărsării aportului 14.11.2008, echivalând cu 20 părți    județul Bacău, localitatea Bacău, Aleea Vișinului nr. 1, sc.
sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota de      A, ap. 4;
participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat     2. Iojă I. Tatiana, asociat, cod numeric personal
în județul Bacău, localitatea Bacău, Str. Mioriței nr. 10, sc.  2700927044438, aport la capital 100,00 RON, data
                                 vărsării aportului 13.11.2008, echivalând cu 10 părți
A, ap. 1;
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
  - administrator persoană fizică: Balan C. Paustin, cod    participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliată
numeric personal 1570620040011, data numirii           în județul Bacău, localitatea Onești, Str. 8 Martie, nr. 1, sc.
14.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri      B, ap. 8;
depline;                               - administratori persoane fizice:
  - denumire: EURO ATLANTIS - S.R.L.;               1. Hanga V. Ion, cod numeric personal
                                 1671209040042, data numirii 14.11.2008, durata
  - sediul social: municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare,
                                 mandatului nelimitată, având puteri depline;
nr. 11-15, județul Bacău;                      2. Iojă I. Tatiana, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -     2700927044438, data numirii 14.11.2008, durata
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și       mandatului nelimitată, având puteri depline;
nerezidențiale;                           - denumire: NOLINA - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de       - sediul social: municipiul Bacău, Str. 22 Decembrie, bl.
                                 4, sc. A, ap. 2, județul Bacău;
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    specializate;
RON fiecare;                             - activitatea principală: cod CAEN 4776 - comerț cu
  - durata de funcționare: nelimitată;             amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
                                 amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru
  - cod unic de înregistrare: 24755511;
                                 acestea, în magazine specializate;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 04/2007/2008.                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
   (32/868.470)                        RON fiecare;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                17

  - durata de funcționare: nelimitată;               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 24755520;             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - număr de ordine în registrul comerțului:          RON fiecare;
J 04/2009/2008.                           - durata de funcționare: nelimitată;
   (33/868.471)                          - cod unic de înregistrare: 24755643;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 04/2008/2008.
       Societatea Comercială                  (34/868.472)
     LA STALA - S.R.L., satul Cucova
    comuna Valea Seacă, județul Bacău
                                        Societatea Comercială
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      AMA & ALB COMPANY - S.R.L.
                                       Moinești, județul Bacău

          TRIBUNALUL BACĂU
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7764
        din 17 noiembrie 2008                        TRIBUNALUL BACĂU

  Judecător delegat                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7761
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                            din 17 noiembrie 2008
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru         Judecător delegat
  Referent                             la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Bacău        - Elena Petraru
  Tribunalul Bacău        - Daniela Holcă         Referent
  În baza cererii nr. 39582 din data de 14.11.2008 și a      la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Bacău        - Marusia Mîrza
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      În baza cererii nr. 39588 din data de 14.11.2008 și a
cu următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
  1. Patriche Gh. Florin, asociat, cod numeric personal     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1750711040035, aport la capital 100,00 RON, data         cu următoarele date:
vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți        - fondatori:
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de      1. Albu C. Mioara, asociat, cod numeric personal
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în  2661024045862, aport la capital 100,00 RON, data
județul Bacău, localitatea Cucova;                vărsării aportului 7.11.2008, echivalând cu 10 părți
  2. Patriche Gh. Alin, asociat, cod numeric personal      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
1781005047789, aport la capital 100,00 RON, data         participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliată
vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți      în județul Bacău, localitatea Moinești, str. Tudor
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de     Vladimirescu, bl. A2, ap. 2;
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în   2. Albu I. Ștefan, asociat, cod numeric personal
județul Bacău, localitatea Cucova;                1690209045864, aport la capital 100,00 RON, data
  - administratori persoane fizice:               vărsării aportului 7.11.2008, echivalând cu 10 părți
  1. Patriche Gh. Florin, cod numeric personal         sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
1750711040035, data numirii 12.11.2008, durata          participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în
mandatului nelimitată, având puteri depline;           județul Bacău, localitatea Moinești, str. Tudor
  2. Patriche Gh. Alin, cod numeric personal          Vladimirescu, bl. A2, ap. 2;
1781005047789, data numirii 12.11.2008, durata           - administrator persoană fizică: Albu C. Mioara, cod
mandatului nelimitată, având puteri depline;           numeric personal 2661024045862, data numirii
  - denumire: LA STALA - S.R.L.;                7.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - sediul social: satul Cucova, comuna Valea Seacă, nr.    depline;
212, județul Bacău;                         - denumire: AMA & ALB COMPANY - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -       - sediul social: municipiul Moinești, str. Tudor
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         Vladimirescu, bloc SELECT 2, et. 3, ap. 34, județul
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu      Bacău;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 -
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      alte forme de învățământ;
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

  - activitatea principală: cod CAEN 8553 - școli de        1. Bolocan P. Andrei, cod numeric personal
conducere (pilotaj);                       1750606400012, data numirii 14.11.2008, durata
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   mandatului nelimitată, având puteri depline;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      2. Caracuian P. Veaceslav, cod numeric personal
RON fiecare;                           1760220460022, data numirii 14.11.2008, durata
  - durata de funcționare: nelimitată;             mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - cod unic de înregistrare: 24755597;              3. Morari I. Sergiu, data numirii 14.11.2008, durata
  - număr de ordine în registrul comerțului:          mandatului nelimitată, având puteri depline;
J 04/2005/2008.                           - denumire: TRILUX - S.R.L.;
   (35/868.473)                          - sediul social: municipiul Bacău, Str. Proiectantului nr.
                                 8, sc. B, ap. 7, județul Bacău;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 243 -
        Societatea Comercială              fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a
        TRILUX - S.R.L., Bacău              oțelului;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 2433 - producție de
                                 profile obținute la rece;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  - capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,00
          TRIBUNALUL BACĂU               RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7766               - cod unic de înregistrare: 24755546;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
        din 17 noiembrie 2008
                                 J 04/2010/2008.
  Judecător delegat                         (36/868.474)
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru             Societatea Comercială
  Referent                              MSC MEDIA SOFT CONSULTING - S.R.L.
  la Oficiul Registrului
                                          Bacău
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău        - Daniel Ana
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  În baza cererii nr. 39637 din data de 14.11.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a                TRIBUNALUL BACĂU
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7627
  - fondatori:                                d i n 11 7 n o i e m b r i e 2 0 0 8
  1. Bolocan P. Andrei, asociat, cod numeric personal
                                  Judecător delegat
1750606400012, aport la capital 100,00 RON, data          la Oficiul Registrului
vărsării aportului 14.11.2008, echivalând cu 10 părți        Comerțului de pe lângă
sociale, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de     Tribunalul Bacău          - Elena Petraru
33,340000 %, domiciliat în municipiul București,          Referent
localitatea București, sectorul 3, str. Trandafirul Roșu      la Oficiul Registrului
nr. 7;                               Comerțului de pe lângă
  2. Caracuian P. Veaceslav, asociat, cod numeric         Tribunalul Bacău          - Mariana Ciocoiu
personal 1760220460022, aport la capital 100,00 RON,         În baza cererii nr. 38761 din data de 10.11.2008 și a
data vărsării aportului 14.11.2008, echivalând cu 10 părți    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
sociale, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a
33,330000 %, domiciliat în municipiul București,         dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
localitatea București, sectorul 6, Bd. Constructorilor nr.    cu următoarele date:
27, sc. B, et. 3, ap. 36;                      - fondator: Pichiu V. Daniela-Gabriela, asociat unic,
  3. Morari I. Sergiu, asociat, aport la capital 100,00    cod numeric personal 2860216046230, aport la capital
RON, data vărsării aportului 14.11.2008, echivalând cu 10    200,00 RON, data vărsării aportului 3.11.2008,
părți sociale, cota de participare la beneficii/pierderi fiind  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
de 33,330000 %, domiciliat în Moldova, localitatea        capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
Ialoveni, str. George Coșbuc, nr. 29, ap. 3, și cu reședința   fiind de 100 %, domiciliată în județul Bacău, localitatea
în județul Bacău, localitatea Bacău, Letea nr. 46A, sc. A,    Bacău, str. Bicaz, nr. 136, bl. 136, sc. D, et. 2, ap. 12;
ap. 12;                               - administrator persoană fizică: Pichiu V. Daniela-
  - administratori persoane fizice:              Gabriela, cod numeric personal 2860216046230, data
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009               19

numirii 10.11.2008, durata mandatului nelimitată, având       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
puteri depline;                         lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
  - denumire: MSC MEDIA SOFT CONSULTING -            lucrări de instalații pentru construcții;
S.R.L.;                               - activitatea principală: cod CAEN 4322 - lucrări de
  - sediul social: municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 136, bl.  instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
136, sc. D, et. 2, ap. 12, județul Bacău;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 474 -     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de      RON fiecare;
telecomunicații, în magazine specializate;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - activitatea principală: cod CAEN 4741 - comerț cu       - cod unic de înregistrare: 24742694;
amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și       - număr de ordine în registrul comerțului:
software-ului, în magazine specializate;             J 04/1998/2008.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     (38/868.476)
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                    Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 24730150;                 SILCAR TRANS - S.R.L., Târgoviște
  - număr de ordine în registrul comerțului:                  județul Dâmbovița
J 04/1992/2008.
   (37/868.475)                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI


                                         TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
       Societatea Comercială
     GEOROM INSTAL - S.R.L., Bacău                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5352
                                        d i n 11 n o i e m b r i e 2 0 0 8
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
          TRIBUNALUL BACĂU                Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Dâmbovița       - Banu Laura/
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 7693                                 Niculescu Cristina/
                                                    Balasa Gabriel
        din 13 noiembrie 2008                Referent             - Ioana Mitroi
  Judecător delegat                         În baza cererii nr. 23781 din data de 27.10.2008 și a
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Bacău        - Elena Petraru        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
  Referent                           a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
  la Oficiul Registrului                    datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
  Comerțului de pe lângă                    societatea comercială, cu următoarele date:
  Tribunalul Bacău        - Daniela Holcă          - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 15/1477/2008;
  În baza cererii nr. 39134 din data de 12.11.2008 și a      - cod unic de înregistrare: 24731091;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      - denumire și formă juridică: SILCAR TRANS - S.R.L.;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a        - sediul social: Târgoviște, str. Gen. Ion Emanoil
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Florescu, bl. B1, sc. B, ap. 19, județul Dâmbovița,
cu următoarele date:                       conform contractului de comodat cu nr. 1 din data de
  - fondator: Mustață R. Romeo Răzvan, asociat unic,      20.09.2008, valabil până la data de 19.09.2008;
cod numeric personal 1830615046244, aport la capital         - durata de funcționare: nelimitată;
200,00 RON, data vărsării aportului 10.11.2008,           - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, din care
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        vărsat: 2.000,00; capitalul social este divizat în 20 părți
capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi   sociale a 100,00 RON fiecare;
fiind de 100 %, domiciliat în județul Bacău, localitatea       - date de identificare fondator: Păun Silviu, în calitate
Bacău, str. Călugăreni, nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 5;       de asociat unic, născut la data de 5.04.1988 în localitatea
  - administrator persoană fizică: Mustață R. Romeo      Târgoviște, județul Dâmbovița, cetățean român, domiciliat
Răzvan, cod numeric personal 1830615046244, data         în județul Dâmbovița localitatea Târgoviște, str. Gen. Ion
numirii 11.11.2008, durata mandatului nelimitată, având     Emanoil Florescu, bl. B1, ap. 19, identificat cu C.I. seria
puteri depline;                         DD nr. 106852, eliberată de Pol. Târgoviște la data de
  - denumire: GEOROM INSTAL - S.R.L.;             3.04.2002, cod numeric personal 1880405152503;
  - sediul social: municipiul Bacău, str. Ion Luca, nr. 56,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
bl. 56, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Bacău;           transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi         Societatea Comercială
rutiere de mărfuri;                           MURSA-MUNGO - S.R.L., Fierbinți
  - administrator persoană fizică: Păun Silviu, durată           județul Dâmbovița
mandat 99 ani, având puteri depline.
   (39/870.655)                                MINISTERUL JUSTIȚIEI


                                        TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
      Societatea Comercială
 GIUVELEA - S.R.L., Olteni, județul Dâmbovița
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5474
                                       din 18 noiembrie 2008
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
        TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA               Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Dâmbovița       - Banu Laura/
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5299                                Niculescu Cristina/
        din 7 noiembrie 2008                                 Balasa Gabriel
                                 Referent             - Ioana Mitroi
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     În baza cererii nr. 24161 din data de 3.11.2008 și a
  Comerțului de pe lângă                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Dâmbovița      - Banu Laura/        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
                  Niculescu Cristina/    a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
                  Balasa Gabriel      datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
  Referent            - Ioana Mitroi       societatea comercială, cu următoarele date:
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  În baza cererii nr. 23898 din data de 29.10.2008 și a   J 15/1501/2008;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    - cod unic de înregistrare: 24762608;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița      - denumire și formă juridică: MURSA-MUNGO -
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea     S.R.L.;
datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru      - sediul social: Fierbinți, județul Dâmbovița, conform
societatea comercială, cu următoarele date:          contractului de comodat, valabil până la data de
  - număr de ordine în registrul comerțului:         31.10.2009;
J 15/1467/2008;                          - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24717631;             - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - denumire și formă juridică: GIUVELEA - S.R.L.;      vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
  - sediul social: Olteni nr. 117, județul Dâmbovița,    sociale a 10,00 RON fiecare;
conform contractului de comodat cu nr. 1 din data de       - date de identificare fondatori:
27.10.2008, valabil până la data de 27.10.2013;          1. Mungo Salvatore, în calitate de asociat, născut la
  - durata de funcționare: nelimitată;            data de 22.10.1956 în localitatea Isola Di Capo Rizzut,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care     Italia, cetățean italian, domiciliat în Italia, localitatea Isola
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți   Di Capo Rizzuto (ITA-KR), Str. Anastasi, FN, identificat cu
sociale a 10,00 RON fiecare;                 PA nr. E386353, eliberat de aut. din Italia la data de
  - date de identificare fondator: Giuvelea Argus Adrian,  26.05.2005;
                                 2. Mursa Svetlana, în calitate de asociat, născută la
în calitate de asociat unic, născut la data de 4.02.1979 în
                               data de 15.09.1977 în localitatea Strășeni, Rep. Moldova,
localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița, cetățean
                               cetățean moldovean, domiciliată în Moldova, localitatea
român, domiciliat în județul Dâmbovița, localitatea
                               Strășeni, Căpriana, identificată cu PA nr. A3269076,
Târgoviște, Str. Tineretului nr. 6, bl. 29, sc. C, ap. 52,  eliberat de aut. din Rep. Moldova la data de 5.10.2007;
telefon 0761367776, identificat cu C.I. seria DD nr.       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 421 -
397577, eliberată de SPCLEP Târgoviște la data de       lucrări de construcție a drumurilor și a căilor ferate;
30.04.2008, cod numeric personal 1790204151802;          - activitatea principală: cod CAEN 4211 - lucrări de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 -    construcție a drumurilor și autostrăzilor;
alte forme de învățământ;                     - administratori persoane fizice:
  - activitatea principală: cod CAEN 8553 - școli de       1. Mungo Salvatore, durată mandat 99 ani, având
conducere (pilotaj);                     puteri depline;
  - administrator persoană fizică: Giuvelea Argus Adrian,    2. Mursa Svetlana, durată mandat 99 ani, având puteri
durată mandat 99 ani, având puteri depline.          depline.
   (40/870.656)                          (41/870.657)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009              21

      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    DEKALEX STIL - S.R.L., Tărtășești             ELPET CONSTRUCT - S.R.L., Târgoviște
       județul Dâmbovița                       județul Dâmbovița

                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                       TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
        TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5473
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5249
                                       din 18 noiembrie 2008
        din 5 noiembrie 2008
                                 Judecător delegat
  Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                    Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Dâmbovița      - Banu Laura/
  Comerțului de pe lângă
                                                 Niculescu Cristina/
  Tribunalul Dâmbovița      - Banu Laura/                          Balasa Gabriel
                  Niculescu Cristina/     Referent            - Ioana Mitroi
                  Balasa Gabriel
                                 În baza cererii nr. 24342 din data de 5.11.2008 și a
  Referent            - Ioana Mitroi       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 24318 din data de 4.11.2008 și a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
                               datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
                               societatea comercială, cu următoarele date:
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea       - număr de ordine în registrul comerțului:
datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru    J 15/1502/2008;
societatea comercială, cu următoarele date:            - cod unic de înregistrare: 24762594;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - denumire și formă juridică: ELPET CONSTRUCT -
J 15/1452/2008;                        S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 24706632;             - sediul social: Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu,
                               bl. 18, sc. C, et. 4, ap. 13, județul Dâmbovița, conform
  - denumire și formă juridică: DEKALEX STIL - S.R.L.;
                               contractului de comodat, valabil până la data de
  - sediul social: Tărtășești nr. 376A, județul Dâmbovița,  3.11.2011;
conform contractului de comodat cu nr. 1 din data de       - durata de funcționare: nelimitată;
4.11.2008, valabil până la data de 4.11.2013;           - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - durata de funcționare: nelimitată;            vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care     sociale a 10,00 RON fiecare;
                                 - date de identificare fondatori:
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
                                 1. Marin Elena Liliana, în calitate de asociat, născută
sociale a 10,00 RON fiecare;                 la data de 25.02.1967 în localitatea Voinești, județul
  - date de identificare fondator: Trașcă Cristian, în    Dâmbovița, cetățean român, domiciliată în județul
calitate de asociat unic, născut la data de 24.06.1967 în   Dâmbovița, localitatea Târgoviște, str. Preot Toma
localitatea București, cetățean român, domiciliat în     Georgescu, bl. 18, sc. C, ap. 13, telefon 0726258008,
municipiul București, sectorul 6, str. Olănești nr. 4, bl.  identificată cu C.I. seria DD nr. 150610, eliberată de Pol.
                               Târgoviște la data de 20.02.2003, cod numeric personal
43A, sc. 1, ap. 30, telefon 0767772468, identificat cu C.I.
                               2670225151776;
seria RD nr. 225427, eliberată de Secția 20 la data de      2. Teodorescu Elena Daniela, în calitate de asociat,
30.01.2002, cod numeric personal 1670624416032;        născută la data de 9.04.1975 în localitatea Târgoviște,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -    județul Dâmbovița, cetățean român, domiciliată în județul
comerț cu ridicata specializat al altor produse;       Dâmbovița, localitatea Târgoviște, str. Lt. Maj. L.
  - activitatea principală: cod CAEN 4673 - comerț cu    Dragomirescu, bl. C10, ap. 1, telefon 0726258008,
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de     identificată cu C.I. seria DD nr. 010505, eliberată de Pol.
                               Târgoviște la data de 3.08.1999, cod numeric personal
construcție și echipamentelor sanitare;
                               2750409151802;
  - administrator persoană fizică: Trașcă Cristian, durată    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
mandat 99 ani, având puteri depline.             lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
   (42/870.658)                       nerezidențiale;
 22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

 - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de          Societatea Comercială
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;       TOP MASTER - S.R.L., Târgoviște
 - administrator persoană fizică: Teodorescu Elena             județul Dâmbovița
Daniela, durată mandat 99 ani, având puteri depline.
  (43/870.659)
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

      Societatea Comercială
    LUCRION COM - S.R.L., Hulubești                    TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA
       județul Dâmbovița
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5301
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     din 7 noiembrie 2008
                                Judecător delegat
        TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA              la Oficiul Registrului
                                Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5281             Tribunalul Dâmbovița       - Banu Laura/
        din 6 noiembrie 2008                                Niculescu Cristina/
 Judecător delegat                                        Balasa Gabriel
 la Oficiul Registrului                    Referent             - Ioana Mitroi
 Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 24427 din data de 6.11.2008 și a
 Tribunalul Dâmbovița      - Banu Laura/
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                  Niculescu Cristina/
                  Balasa Gabriel      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
 Referent            - Ioana Mitroi       a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea
                               datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru
  În baza cererii nr. 24350 din data de 5.11.2008 și a
                               societatea comercială, cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița     - număr de ordine în registrul comerțului:
a dispus autorizarea, înmatricularea și înregistrarea    J 15/1469/2008;
datelor din declarația tip pe proprie răspundere pentru     - cod unic de înregistrare: 24717518;
societatea comercială, cu următoarele date:           - denumire și formă juridică: TOP MASTER - S.R.L.;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - sediul social: Târgoviște, Bd. Unirii, bl. 71, sc. A, ap.
J 15/1460/2008;                       4, județul Dâmbovița, conform contractului de comodat cu
  - cod unic de înregistrare: 24711590;
                               nr. 1 din data de 4.11.2008, valabil până la data de
  - denumire și formă juridică: LUCRION COM - S.R.L.;
                               4.11.2013;
  - sediul social: Hulubești nr. 78, județul Dâmbovița,
conform contractului de comodat cu nr. 1 din data de       - durata de funcționare: nelimitată;
5.11.2008, valabil până la data de 5.11.2013;          - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care
  - durata de funcționare: nelimitată;           vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, din care     sociale a 10,00 RON fiecare;
vărsat: 200,00; capitalul social este divizat în 20 părți    - date de identificare fondator: Aanei Angela, în calitate
sociale a 10,00 RON fiecare;                 de asociat unic, născută la data de 23.06.1966 în
  - date de identificare fondator: Ghinea Florin, în
                               localitatea Bivolari, județul Iași, cetățean român,
calitate de asociat unic, născut la data de 30.03.1974 în
localitatea Găești, județul Dâmbovița, cetățean român,    domiciliată în județul Dâmbovița, localitatea Târgoviște,
domiciliat în județul Dâmbovița, localitatea Hulubești nr.  Bd. Unirii, bl. 71, sc. A, ap. 4, telefon 0724236784,
78, telefon 0723320257, identificat cu C.I. seria DD nr.   identificată cu C.I. seria DD nr. 350056, eliberată de
290148, eliberată de SPCLEP Găești la data de        SPCLEP Târgoviște la data de 28.03.2007, cod numeric
24.10.2005, cod numeric personal 1740330150374;       personal 2660623221139;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;       alte activități de servicii;
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
                                 - activitatea principală: cod CAEN 9602 - coafură și
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;    alte activități de înfrumusețare;
  - administrator persoană fizică: Ghinea Florin, durată    - administrator persoană fizică: Aanei Angela, durată
mandat 99 ani, având puteri depline.             mandat 99 ani, având puteri depline.
   (44/870.660)                         (45/870.661)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009               23

       ocietatea Comercială                    Societatea Comercială
    AGROSALG - S.R.L., satul Urdinița           BASIC CONSTRUCTION & HR EUROPA - S.R.L.
     comuna Brabova, județul Dolj                  Dăbuleni, județul Dolj

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                          TRIBUNALUL DOLJ
          TRIBUNALUL DOLJ
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 11185
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 11187
                                       din 14 noiembrie 2008
        din 14 noiembrie 2008
                                 Judecător delegat
  Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                    Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                    Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
                                 Referent la Oficiul
  Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu       Registrului Comerțului
  Referent la Oficiul                      de pe lângă
  Registrului Comerțului                    Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
  de pe lângă
                                 În baza cererii nr. 55518 din data de 12.11.2008 și a
  Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 55495 din data de 12.11.2008 și a   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                               cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
                                 - fondatori:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     1. Ecea Cristian-Ionuț, asociat, cod numeric personal
cu următoarele date:                     1831005160035, aport la capital 100,00 RON, data
  - fondator: Salan Claudiu-Mario, asociat unic, cod     vărsării aportului 11.11.2008, echivalând cu 10 părți
numeric personal 1780812163196, aport la capital       sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
200,00 RON, data vărsării aportului 7.11.2008,        de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %      Craiova, bd. Dacia nr. 20, bl. 134A1, sc. 1, ap. 18, județul
                               Dolj;
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                 2. Ciuraru Cornel-Andrei, asociat, cod numeric
pierderi de 100 %, domiciliat în Craiova, str. Vasile     personal 1850626460056, aport la capital 100,00 RON,
Alecsandri nr. 26, județul Dolj;               data vărsării aportului 11.11.2008, echivalând cu 10 părți
  - administrator persoană fizică: Salan Claudiu-Mario,   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
cod numeric personal 1780812163196, data numirii       de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
12.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri    București, calea Crângași nr. 19, bl. 11B, sc. 1, et. 3, ap.
depline;                           11, sector 6;
                                 - administratori persoane fiziceă:
  - denumire: AGROSALG S.R.L.;
                                 1. Ecea Cristian-Ionuț, cod numeric personal
  - sediul social: satul Urdinița, Str. Raicanilor nr. 76,  1831005160035, data numirii 11.11.2008, durata
comuna Brabova, județul Dolj;                 mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -      2. Ciuraru Cornel-Andrei, cod numeric personal
cultivarea plantelor nepermanente;              1850626460056, data numirii 11.11.2008, durata
  - activitate principală: cod CAEN 0111 - cultivarea    mandatului nelimitată, având puteri depline;
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a      - denumire: BASIC CONSTRUCTION & HR EUROPA
                               S.R.L.;
plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
                                 - sediul social: orașul Dăbuleni, str. Vasile Alecsandri
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  nr. 65, județul Dolj;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
RON fiecare;                         lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - durata de funcționare: nelimitată;            nerezidențiale;
  - cod unic de înregistrare: 24745844;             - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  - număr de ordine în registrul comerțului:         construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 16/2207/2008.
                               capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs   RON fiecare;
de la data de 14.11.2008.                     - durata de funcționare: nelimitată;
   (46/863.673)                         - cod unic de înregistrare: 24745860;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

  - număr de ordine în registrul comerțului:            - durata de funcționare: nelimitată;
J 16/2211/2008.                           - cod unic de înregistrare: 24745801;
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs      - număr de ordine în registrul comerțului:
de la data de 14.11.2008.                    J 16/2212/2008.
  (47/863.674)                          Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                 de la data de 14.11.2008.
       Societatea Comercială                  (48/863.675)
    SMARTEL - S.R.L., Craiova, județul Dolj
                                       Societatea Comercială
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    ERDECA CONSULT - S.R.L., Craiova
                                         județul Dolj

           TRIBUNALUL DOLJ
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 11182
        din 14 noiembrie 2008                        TRIBUNALUL DOLJ

  Judecător delegat                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 11183
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                            din 14 noiembrie 2008
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu        Judecător delegat
  Referent la Oficiul                       la Oficiul Registrului
  Registrului Comerțului                      Comerțului de pe lângă
  de pe lângă                           Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
  Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina       Referent la Oficiul
  În baza cererii nr. 55530 din data de 12.11.2008 și a      Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     de pe lângă
                                  Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      În baza cererii nr. 55537 din data de 12.11.2008 și a
cu următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
  1. Vigaru Dragoș-Gabriel, asociat, cod numeric        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
personal 1830419160035, aport la capital 100,00 RON,       cu următoarele date:
data vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți     - fondator: Decă Remus-Adrian, asociat unic, cod
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   numeric personal 1790223163203, aport la capital
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în  200,00 RON, data vărsării aportului 12.11.2008,
Craiova, str. Amaradia nr. 57, bl. D1, sc. 1, et. 2, ap. 6,   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
județul Dolj;                          capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  2. Diugan Alina-Mihaela, asociat, cod numeric         pierderi de 100 %, domiciliat în Craiova, str. George
personal 2840220160039, aport la capital 100,00 RON,       Enescu nr. 96, bl. 40B, sc. 3, ap. 19, județul Dolj;
data vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți     - administrator persoană fizică: Decă Remus-Adrian,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   cod numeric personal 1790223163203, data numirii
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată   12.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
în Craiova, Piața Gării, bl. 5, sc. 1, et. 4, ap. 10, județul  depline;
Dolj;                                - denumire: ERDECA CONSULT S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Vigaru Dragoș-Gabriel,     - sediul social: Craiova, str. George Enescu nr. 96, bl.
cod numeric personal 1830419160035, data numirii         40B, sc. 3, ap. 19, județul Dolj;
12.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -
depline;                             activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
  - denumire: SMARTEL S.R.L.;                   - activitate principală: cod CAEN 4617 - intermedieri în
  - sediul social: Craiova, str. George Enescu, bl. D1,     comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
sc. 1, ap. 6, județul Dolj;                     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 474 -     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
comerț cu amănuntul cu echipament informatic și de        RON fiecare;
telecomunicații, în magazine specializate;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - activitate principală: cod CAEN 4742 - comerț cu        - cod unic de înregistrare: 24745810;
amănuntul cu echipament pentru telecomunicații, în         - număr de ordine în registrul comerțului:
magazine specializate;                      J 16/2210/2008.
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    de la data de 14.11.2008.
RON fiecare;                             (49/863.676)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                25

       Societatea Comercială                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
    BAM STYLE IMPEX - S.R.L., Craiova            J 16/2209/2008.
         județul Dolj                   Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                 de la data de 14 noiembrie 2008.
                                   (50/863.677)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       Societatea Comercială
           TRIBUNALUL DOLJ                 LA FEMME - S.R.L., Craiova, județul Dolj

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 11184                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
        din 14 noiembrie 2008
  Judecător delegat                                 TRIBUNALUL DOLJ
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 10737
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu              din 5 noiembrie 2008
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Judecător delegat
  de pe lângă                           la Oficiul Registrului
  Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina       Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
  În baza cererii nr. 55616 din data de 13.11.2008 și a      Referent la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Registrului Comerțului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a        de pe lângă
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
cu următoarele date:                         În baza cererii nr. 53522 din data de 3.11.2008 și a
  - fondatori:                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  1. Bocșaru Mirela-Alina, asociat, cod numeric personal    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
2860110160044, aport la capital 100,00 RON, data         dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți      cu următoarele date:
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă     - fondatori:
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată     1. Stîrcu Eugen-Ștefăniță, asociat, cod numeric
în localitatea Craiova, aleea George Coșbuc nr. 8, județul    personal 1850529160073, aport la capital 150,00 RON,
Dolj;                              data vărsării aportului 27.10.2008, echivalând cu 15 părți
  2. Bocșaru Alexandru-Mădălin, asociat, cod numeric      sociale, reprezentând 75 % din capitalul social total, cotă
personal 1810926160050, aport la capital 100,00 RON,       de participare la beneficii și pierderi de 75 %, domiciliat în
data vărsării aportului 12.11.2008, echivalând cu 10 părți    localitatea Craiova, str. Constantin Argetoianu, bl. 75,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   sc. 1, ap. 1, județul Dolj;
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în    2. Bădescu Raluca-Alexandra, asociat, cod numeric
localitatea Craiova, aleea George Coșbuc nr. 8, județul     personal 2881031385597, aport la capital 50,00 RON,
Dolj;                              data vărsării aportului 27.10.2008, echivalând cu 5 părți
  - administratori persoane fizice:              sociale, reprezentând 25 % din capitalul social total, cotă
  1. Bocșaru Mirela-Alina, cod numeric personal        de participare la beneficii și pierderi de 25 %, domiciliată
2860110160044, data numirii 12.11.2008, durata          în localitatea Craiova, bd. Dacia nr. 132, bl. K2, sc. 1,
                                 ap. 2, județul Dolj;
mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                   - administrator persoană fizică: Stîrcu Eugen-
  2. Bocșaru Alexandru-Mădălin, cod numeric personal
                                 Ștefăniță, cod numeric personal 1850529160073, data
1810926160050, data numirii 12.11.2008, durata
                                 numirii 3.11.2008, durata mandatului nelimitată, având
mandatului nelimitată, având puteri depline;           puteri depline;
  - denumire: BAM STYLE IMPEX - S.R.L.;              - denumire: LA FEMME - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Craiova, str. Dobrogea        - sediul social: municipiul Craiova, str. Constantin
nr. 18C, județul Dolj;                      Argetoianu, bl. 75, sc. 1, ap. 1, județul Dolj;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -
alte activități de servicii;                   fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția
  - activitatea principală: cod CAEN 9602 - coafură și     articolelor din blană;
alte activități de înfrumusețare;                  - activitatea principală: cod CAEN 1413 - fabricarea
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;             RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 24745836;              - durata de funcționare: nelimitată;
  26            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

  - cod unic de înregistrare: 24701848;                    Societatea Comercială
  - numărul de ordine în registrul comerțului:              BEST ENSURANCE - S.R.L., Galați
J 16/2150/2008.
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
de la data de 5 noiembrie 2008.
   (51/863.678)
                                           TRIBUNALUL GALAȚI
     Societatea Comercială
 SOFT MECANICS - S.R.L., Craiova, județul Dolj              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11670
                                         din 18 noiembrie 2008
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
           TRIBUNALUL DOLJ                Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 11058                               Constanța
                                  Referent la Oficiul
        d i n 11 n o i e m b r i e 2 0 0 8         Registrului Comerțului
  Judecător delegat                        de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul Galați        - Liliana Nica
  Comerțului de pe lângă                      În baza cererii nr. 48071 din data de 12.11.2008 și a
  Tribunalul Dolj          - Cumpănașu Onoriu     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
  de pe lângă                          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Dolj          - Corlățeanu Marina    cu următoarele date:
                                   - fondatori:
  În baza cererii nr. 54552 din data de 7.11.2008 și a       1. Poșircă Ionuț-Ciprian, asociat, cod numeric
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    personal 1830617105024, aport la capital 160,00 RON,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a       echivalând cu 16 părți sociale, reprezentând 80 % din
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 capitalul social total, cota de participare la
cu următoarele date:
                                 beneficii/pierderi fiind de 80 %, domiciliat în localitatea
  - fondator: Nicolescu Sergiu-Andrei, asociat unic, cod
                                 Galați, Str. Frunzei nr. 101, bl. 4E, ap. 32, județul Galați;
numeric personal 1870713160032, aport la capital
                                   2. Chirică Paul, asociat, cod numeric personal
200,00 RON, data vărsării aportului 7.11.2008,
                                 1840923170021, aport la capital 40,00 RON, echivalând
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                 cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                 total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 20 %,
pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Craiova, str. I.
Gh. Duca nr. 8, bl. J29, sc. 1, ap. 4, județul Dolj;       domiciliat în localitatea Galați, bd. Traian Vuia nr. 19, bl.
  - administrator persoană fizică: Nicolescu Petrică-     Z1, ap. 20, județul Galați;
Gabriel, cod numeric personal 1610710163214,             - administrator persoană fizică: Poșircă Ionuț-Ciprian,
domiciliat în localitatea Craiova, str. I. Gh. Duca nr. 8, bl.  cod numeric personal 1830617105024, data numirii
J29, sc. 1, ap. 4, județul Dolj, durata mandatului        12.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
nelimitată, având puteri depline;                depline;
  - denumire: SOFT MECANICS - S.R.L.;               - denumire: BEST ENSURANCE - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Craiova, str. I. Gh. Duca nr.    - sediul social: municipiul Galați, bd. Traian Vuia nr. 19,
8, bl. J29, sc. 1, ap. 1, județul Dolj;             bl. Z1, ap. 20, județul Galați;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -
întreținerea și repararea autovehiculelor;            activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
  - activitatea principală: cod CAEN 4520 -întreținerea și     - activitatea principală: cod CAEN 6622 - activități ale
repararea autovehiculelor;                    agenților și broker-ilor de asigurări conform prevederilor
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  art. 2 lit. c p. 58 din Legea nr. 32/2000 (cu modificările
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    ulterioare);
RON fiecare;                             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - durata de funcționare: nelimitată;             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - cod unic de înregistrare: 24727465;            RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - durata de funcționare: nelimitată;
J 16/2190/2008.                           - cod unic de înregistrare: 24761025;
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs      - număr de ordine în registrul comerțului:
de la data de 14 noiembrie 2008.                 J 17/2145/2008.
   (52/863.679)                           (53/867.967)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                27

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     DIROM V - S.R.L., satul Vânători                  MARIO TOUR - S.R.L., Galați
     comuna Vânători, județul Galați
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                           TRIBUNALUL GALAȚI
          TRIBUNALUL GALAȚI
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11666
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11665
                                         din 18 noiembrie 2008
        din 18 noiembrie 2008
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica
  Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica                        Constanța
                   Constanța           Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                       Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                      de pe lângă
  de pe lângă                           Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu
  Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu
                                  În baza cererii nr. 48137 din data de 13.11.2008 și a
  În baza cererii nr. 48118 din data de 13.11.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
  - fondatori:                          - fondatori:
  1. Verdeș Radu, asociat, cod numeric personal          1. Gherman Marcel, asociat, cod numeric personal
1721124170347, aport la capital 1.980,00 RON,          1680301170355, aport la capital 100,00 RON, echivalând
echivalând cu 198 părți sociale, reprezentând 99 % din      cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
capitalul social total, cota de participare la          total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
beneficii/pierderi fiind de 99 %, domiciliat în localitatea   domiciliat în localitatea Galați, bd. Dunărea nr. 16, bl. D6,
Galați, str. Traian nr. 79, bl. B2, ap. 8, județul Galați;    ap. 50, județul Galați;
  2. Tiron Bogdan-Cristinel, asociat, cod numeric         2. Gherman Lidia, asociat, cod numeric personal
personal 1780715170395, aport la capital 20,00 RON,       2690704170390, aport la capital 100,00 RON, echivalând
echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 1 % din       cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
capitalul social total, cota de participare la          total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
beneficii/pierderi fiind de 1 %, domiciliat în localitatea    domiciliată în localitatea Galați, bd. Dunărea nr. 16, bl.
Galați, Str. Brăilei nr. 202, bl. B9, ap. 8, județul Galați;   D6, ap. 50, județul Galați;
  - administratori persoane fizice:                - administratori persoane fizice:
  1. Verdeș Radu, cod numeric personal              1. Gherman Marcel, cod numeric personal
1721124170347, data numirii 13.11.2008, durata          1680301170355, data numirii 13.11.2008, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;           mandatului nelimitată, având puteri depline;
  2. Tiron Bogdan-Cristinel, cod numeric personal         2. Gherman Lidia, cod numeric personal
1780715170395, data numirii 13.11.2008, durata          2690704170390, data numirii 13.11.2008, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;           mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumire: DIROM V - S.R.L.;
                                  - denumire: MARIO TOUR - S.R.L.;
  - sediul social: satul Vânători nr. 27, hala 5, comuna
                                  - sediul social: municipiul Galați, bd. Dunărea nr. 16, bl.
Vânători, județul Galați;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -     D6, ap. 50, județul Galați;
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 -
și al tutunului;                         alte transporturi terestre de călători;
  - activitatea principală: cod CAEN 4634 - comerț cu       - activitatea principală: cod CAEN 4939 - alte
ridicata al băuturilor;                     transporturi terestre de călători n.c.a.;
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 200 părți sociale a  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
10,00 RON fiecare;                        RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24761033;              - cod unic de înregistrare: 24761041;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2144/2008.                         J 17/2149/2008.
   (54/867.968)                          (55/867.969)
  28            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        ABOYDAL - S.R.L., Galați                    OVIBESTSTIL - S.R.L., Galați


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                        MINISTERUL JUSTIȚIEI


                                            TRIBUNALUL GALAȚI
          TRIBUNALUL GALAȚI

                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11663
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11661
                                          din 18 noiembrie 2008
        din 18 noiembrie 2008
                                   Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica
  Tribunalul Galați         - Păcurariu Veronica                        Constanța
                    Constanța           Referent la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
  Referent la Oficiul                        de pe lângă
  Registrului Comerțului                       Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu
  de pe lângă
  Tribunalul Galați         - Oana Atanasiu          În baza cererii nr. 48160 din data de 13.11.2008 și a
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 48153 din data de 13.11.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a       cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       - fondatori:
                                    1. Manole Cezar-Ovidiu, asociat, cod numeric
cu următoarele date:
                                  personal 1811221170084, aport la capital 190,00 RON,
  - fondator: Iacomi Săndica, asociat unic, cod numeric     echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din
personal 2750428174915, aport la capital 200,00 RON,        capitalul social total, cota de participare la
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         beneficii/pierderi fiind de 95 %, domiciliat în localitatea
capitalul social total, cota de participare la           Galați, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 2, bl. N3, ap. 40,
beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliată în localitatea   județul Galați;
Galați, Str. Feroviarilor nr. 7, bl. B4, ap. 18, județul Galați;    2. Manole Georgeta, asociat, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică: Iacomi Săndica, cod      2540620170373, aport la capital 10,00 RON, echivalând
                                  cu o parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
numeric personal 2750428174915, data numirii
                                  total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 5 %,
13.11.2008, durata mandatului 50 ani până la data de        domiciliată în localitatea Galați, str. Av. Mircea Zorileanu
13.11.2058, având puteri depline;                 nr. 2, bl. N3, ap. 40, județul Galați;
  - denumire: ABOYDAL - S.R.L.;                   - administrator persoană fizică: Manole Cezar-Ovidiu,
  - sediul social: municipiul Galați, Str. Feroviarilor nr. 7,  cod numeric personal 1811221170084, data numirii
bl. B4, sc. 1, et. 4, ap. 18, județul Galați;           13.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -      depline;
                                    - denumire: OVIBESTSTIL - S.R.L.;
comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
                                    - sediul social: municipiul Galați, str. Av. Mircea
piețe;
                                  Zorileanu nr. 2, bl. N3, ap. 40, județul Galați;
  - activitatea principală: cod CAEN 4782 - comerț cu        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei,      activită   i de design specializat;
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;              - activitatea principală: cod CAEN 7410 - activități de
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   design specializat;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                  RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                    - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24761050;               - cod unic de înregistrare: 24761068;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2137/2008.                          J 17/2135/2008.
   (56/867.970)                            (57/867.971)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009                 29

      Societatea Comercială                         Societatea Comercială
  MARIAM COM & CO - S.R.L., satul Băneasa                   VALENTTINI - S.R.L., Galați
    comuna Băneasa, județul Galați
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                           TRIBUNALUL GALAȚI
          TRIBUNALUL GALAȚI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11657
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11671                      din 18 noiembrie 2008
        din 18 noiembrie 2008                Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica
                                                    Constanța
  Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica
                                   Referent la Oficiul
                   Constanța           Registrului Comerțului
  Referent la Oficiul                        de pe lângă
  Registrului Comerțului                      Tribunalul Galați        - Liliana Nica
  de pe lângă
  Tribunalul Galați        - Liliana Nica          În baza cererii nr. 48177 din data de 13.11.2008 și a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 48163 din data de 13.11.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a      cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       - fondatori:
cu următoarele date:                         1. Lazăr Valentina, asociat, cod numeric personal
  - fondatori:                          2870328170036, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  1. Samaan Mohib Roshdy Zaki, asociat, aport la         cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,        total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de       domiciliată în localitatea Galați, Str. Frunzei nr. 109, bl.
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în  9G, ap. 75, județul Galați;
Egipt, localitatea Alexandria Sidi Gaber, str. Abdel Latif El     2. Moisin Ovidiu-Tinel, asociat, cod numeric personal
Sou Fani nr. 42;                         1780707080152, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  2. Filip Mitică-Petrișor, asociat, cod numeric personal    cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
1770510174916, aport la capital 100,00 RON, echivalând      total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    domiciliat în localitatea Brașov, Str. Vulturului nr. 14,
total, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,  bl. E1, ap. 1, județul Brașov;
domiciliat în localitatea Băneasa, județul Galați;          - administratori persoane fizice:
  - administrator persoană fizică: Filip Mitică-Petrișor,      1. Lazăr Valentina, cod numeric personal
cod numeric personal 1770510174916, data numirii         2870328170036, data numirii 13.11.2008, durata
12.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri      mandatului nelimitată, având puteri depline;
depline;                               2. Moisin Ovidiu-Tinel, cod numeric personal
  - denumire: MARIAM COM & CO - S.R.L.;             1780707080152, data numirii 13.11.2008, durata
                                 mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: satul Băneasa nr. 85, comuna Băneasa,
                                   - denumire: VALENTTINI - S.R.L.;
județul Galați;
                                   - sediul social: municipiul Galați, Str. Frunzei nr. 109,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
                                 bl. 9G, ap. 75, județul Galați;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 900 -
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu      activități de creație și interpretare artistică;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare           - activitatea principală: cod CAEN 9003 - activități de
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       creație artistică;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24761238;               - cod unic de înregistrare: 24761076;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - număr de ordine în registrul comerțului:
J 17/2143/2008.                          J 17/2133/2008.
   (58/867.972)                            (59/867.973)
  30            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      RENOV EXPERT - S.R.L., Galați                  BRATESLEG GRUP - S.R.L., Galați


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


                                           TRIBUNALUL GALAȚI
          TRIBUNALUL GALAȚI

                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11673
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11672
                                         din 18 noiembrie 2008
        din 18 noiembrie 2008
                                   Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                       Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                       Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica
  Tribunalul Galați         - Păcurariu Veronica                        Constanța
                    Constanța           Referent la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
  Referent la Oficiul                        de pe lângă
  Registrului Comerțului                       Tribunalul Galați        - Oana Atanasiu
  de pe lângă
  Tribunalul Galați         - Liliana Nica          În baza cererii nr. 48221 din data de 14.11.2008 și a
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 48181 din data de 13.11.2008 și a      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a       cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       - fondatori:
                                   1. ORESTAGRO - S.R.L., aport la capital 400,00 RON,
cu următoarele date:
                                  echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând 40 % din
  - fondator: Toderașcu Ionuț-Sorin, asociat unic, cod      capitalul social total, cota de participare la
numeric personal 1860918170200, aport la capital          beneficii/pierderi fiind de 40 %, cu sediul în Galați, Str.
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,            Traian nr. 142, bl. A 10, ap. 2, județul Galați, înregistrată
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de         cu nr. J 17/116/2004, reprezentată prin Mîndru Oreste;
participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat     2. AGROFIN INVEST - S.R.L., aport la capital 350,00
în Galați, Str. Strungarilor nr. 8, bl. V1, ap. 101, județul    RON, echivalând cu 35 părți sociale, reprezentând 35 %
Galați;                              din capitalul social total, cota de participare la
                                  beneficii/pierderi fiind de 35 %, cu sediul în Galați, str.
  - administrator persoană fizică:
                                  Petru Rareș nr. 18, bl. C 7, ap. 8, județul Galați,
  Toderașcu Ionuț-Sorin, cod numeric personal           înregistrată cu nr. J 17/250/2003, reprezentată prin
1860918170200, data numirii 13.11.2008, durata           Ciuhureanu Daniel;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             3. ECOAGRA - S.R.L., aport la capital 50,00 RON,
  - denumire: RENOV EXPERT - S.R.L.;               echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 5 % din
  - sediul social: Galați, Str. Strungarilor nr. 8, bl. V1, ap.  capitalul social total, cota de participare la
101, județul Galați;                        beneficii/pierderi fiind de 5 %, cu sediul în Galați, str.
                                  Petru Rareș nr. 18, bl. C 7, ap. 8, județul Galați,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -
                                  înregistrată cu nr. J 17/199/2004, reprezentată prin
lucrări de finisare;
                                  Ciuhureanu Daniel;
  - activitatea principală: cod CAEN 4333 - lucrări de        4. SOLANUM - S.R.L., aport la capital 40,00 RON,
pardosire și placare a pereților;                 echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 4 % din
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    capitalul social total, cota de participare la
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     beneficii/pierderi fiind de 4 %, cu sediul în Galați, Str.
RON fiecare;                            Siderurgiștilor, bl. SD4A, ap. 44, județul Galați,
  - durata de funcționare: nelimitată;              înregistrată cu nr. J 17/255/2002, reprezentată prin
                                  Preda Marian;
  - cod unic de înregistrare: 24761084;
                                   5. MINDAVA - S.R.L., aport la capital 40,00 RON,
  - număr de ordine în registrul comerțului:           echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 4 % din
J 17/2142/2008.                          capitalul social total, cota de participare la
   (60/867.974)                         beneficii/pierderi fiind de 4 %, cu sediul în Galați, Str.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009               31

Siderurgiștilor nr. 22, bl. SD8B, ap. 48, județul Galați,      Referent la Oficiul
înregistrată cu nr. J 17/1279/2004, reprezentată prin Nițu     Registrului Comerțului
Nicușor;                              de pe lângă
  6. PROSEMAC - S.R.L., aport la capital 40,00 RON,        Tribunalul Galați        - Liliana Nica
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 4 % din         În baza cererii nr. 48224 din data de 14.11.2008 și a
capitalul social total, cota de participare la          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
beneficii/pierderi fiind de 4 %, cu sediul în Galați, str.    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
Poșta Veche nr. 41, județul Galați, înregistrată cu nr.     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
J 17/1758/2008, reprezentată prin Ionescu Andrei-Sorin;     cu următoarele date:
  7. ALTRO - S.R.L., aport la capital 40,00 RON,         - fondator: Condrea Vasile, asociat unic, cod numeric
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 4 % din       personal 1631023170350, aport la capital 400,00 RON,
capitalul social total, cota de participare la          echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând 100 %
beneficii/pierderi fiind de 4 %, cu sediul în Galați, Str.    capitalul social total, cota de participare la
Eroilor nr. 43, județul Galați, înregistrată cu nr.
                                 beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat în Galați, str.
J 17/477/2005, reprezentată prin Tiron Atena;
                                 Dr. N. Alexandrescu nr. 6, bl. B4A, ap. 38, județul Galați;
  8. TUNSU VASILE ÎI, aport la capital 40,00 RON,
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 4 % din         - administrator persoană fizică:
capitalul social total, cota de participare la           Condrea Vasile, cod numeric personal
beneficii/pierderi fiind de 4 %, cu sediul în satul Costi,    1631023170350, data numirii 12.11.2008, durata
comuna Vânători, județul Galați, înregistrată cu nr. F      mandatului nelimitată, având puteri depline;
17/125/2006, reprezentată prin Tunsu Vasile;            - denumire: CENTRO METAL - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică:                - sediul social: municipiul Galați, Str. Gen. Alexandru
  1. Ciuhureanu Daniel, cod numeric personal          Cernat nr. 97, hala I, județul Galați;
1740301174890, domiciliat în Galați, str. Petru Rareș nr.      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 251 -
18, bl. C 7, ap. 8, județul Galați, durata mandatului      fabricarea de construcții metalice;
nelimitată;                             - activitatea principală: cod CAEN 2511 - fabricarea de
  2. Mîndru Oreste,       cod numeric personal      construcții metalice și părți componente ale structurilor
1710704173176, domiciliat în Galați, str. Traian nr. 142,    metalice;
bl. A 10, ap. 2, județul Galați, durata mandatului         - capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;
nelimitată;                           capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,00
  - denumire: BRATESLEG GRUP - S.R.L.;             RON fiecare;
  - sediul social: Galați, Str. Războieni nr. 77 A, județul    - durata de funcționare: nelimitată;
Galați;                               - cod unic de înregistrare: 24761106;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -      - număr de ordine în registrul comerțului:
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor    J 17/2141/2008.
și al tutunului;                           (62/867.976)
  - activitatea principală: cod CAEN 4631 - comerț cu
ridicata al fructelor și legumelor;                       Societatea Comercială
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat              SYLAD - S.R.L., Galați
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - cod unic de înregistrare: 24761092;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                   TRIBUNALUL GALAȚI
J 17/2140/2008.
   (61/867.975)                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11667
       Societatea Comercială                       din 18 noiembrie 2008
      CENTRO METAL - S.R.L., Galați              Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica
                                                   Constanța
          TRIBUNALUL GALAȚI                Referent la Oficiul
                                  Registrului Comerțului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11675               de pe lângă
                                  Tribunalul Galați        - Liliana Nica
        din 18 noiembrie 2008
                                  În baza cererii nr. 48263 din data de 14.11.2008 și a
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
  Tribunalul Galați        - Păcurariu Veronica     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                   Constanța          cu următoarele date:
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 322/16.I.2009

  - fondator: Vautrin Adrien Jean, asociat unic, aport la            Referent la Oficiul
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                Registrului Comerțului
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de                 de pe lângă
participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat            Tribunalul Galați           - Oana Atanasiu
în Franța, localitatea Auffargis, str. Perray nr. 3;
  - administrator persoană fizică: Cepoi Virgil, cod               În baza cererii nr. 48284 din data de 14.11.2008 și a
numeric personal 1580424170361, domiciliat în Galați,             actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Str. Frunzei nr. 108, bl. 3 D, ap. 6, județul Galați, durata          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați a
mandatului nelimitată;
                                        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - denumire: SYLAD - S.R.L.;
  - sediul social: Galați, Str. Frunzei nr. 108, bl. 3 D, ap.        cu următoarele date:
6, județul Galați;                                 - fondator: Dobre Radu-Cătălin, asociat unic, cod
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 -            numeric personal 1721203173166, aport la capital
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;              500,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
  - activitatea principală: cod CAEN 6810 - cumpărarea            reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
                                        participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00           în Tecuci, str. Gheorghe Pătrașcu nr. 19, bl. P1, ap. 75,
RON fiecare;                                  județul Galați;
  - durata de funcționare: nelimitată;                      - administrator persoană fizică:
  - cod unic de înregistrare: 24761114;                     Dobre Radu-Cătălin, cod numeric personal
  - număr de ordine în registrul comerțului:                 1721203173166, data numirii 12.11.2008, durata
J 17/2148/2008.
   (63/867.977)                               mandatului 4 ani, având puteri depline;
                                          - denumire: ANCATAD PAVIMENTE - S.R.L.;
       Societatea Comercială                        - sediul social: Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 19,
     ANCATAD PAVIMENTE - S.R.L., Tecuci                  bl. P 1, ap. 75, județul Galați;
         județul Galați                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -
                                        lucrări de finisare;
            MINISTERUL JUSTIȚIEI                    - activitatea principală: cod CAEN 4333 - lucrări de
                                        pardosire și placare a pereților;
            TRIBUNALUL GALAȚI                     - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
                                        capitalul social este divizat în 10 părți sociale a 50,00
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11662
                                        RON fiecare;
          din 18 noiembrie 2008                      - durata de funcționare: nelimitată;
  Judecător delegat                                - cod unic de înregistrare: 24761190;
  la Oficiul Registrului                             - număr de ordine în registrul comerțului:
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Galați            - Păcurariu Veronica        J 17/2136/2008.
                       Constanța                (64/867.978)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|333208|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 322/16.I.2009 conține 32 de pagini.        Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

								
To top