Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2005_3128

VIEWS: 36 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 3128                                                       Mar˛i, 27 septembrie 2005
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              construc˛iilor ∫i instala˛iilor electrice, Ónc„lzire etc.  Bacovia nr. 25, jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026,
   DECOR BELDOR - S.R.L., ™elimb„r           la cl„diri ∫i aparatur„ electrocasnic„ ∫i industrial„;   identificat cu C.I. seria SB nr. 262226, eliberat„ de
       jude˛ul Sibiu                5248 - specifice construc˛iilor ∫i repara˛iilor Ón     Poli˛ia Sibiu la data de 15.03.2005, cod numeric
                              construc˛ii, instala˛ii; 7487 - decora˛iuni interioare,   personal 1820812324865;
                              exterioare, amenaj„ri gr„dini.                 - activitatea principal„: cod CAEN 8042 - alte
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                (1/536.997)                       forme de Ónv„˛„m‚nt;
                                           *                  - alte obiecte de activitate: 7413; 7414; 7440; 7450.
        OFICIUL NAfiIONAL                                               (2/536.998)
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                 Societatea Comercial„                            *
                               PRACTIC GRUP TRANSILVANIA - S.R.L.
                                       Sibiu                        Societatea Comercial„
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                                COM DOR STYLE - S.R.L., Sibiu
       DE TRIBUNALUL SIBIU
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                   OFICIUL NAfiIONAL
       NR. IJ 3867                       AL REGISTRULUI COMERfiULUI                    OFICIUL NAfiIONAL
         din 5 iulie 2005                                                AL REGISTRULUI COMERfiULUI

  Judec„tor delegat     - Toda Ioan                JUDEC√TORUL DELEGAT
  Referent          - Iva∫cu Mihaela              DE TRIBUNALUL SIBIU                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Œn baza cererii nr. 27609 din data de 30.06.2005       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                 DE TRIBUNALUL SIBIU
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i                 NR. IJ 3869                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                          NR. IJ 3868
                                       din 5 iulie 2005
date:                                                                  din 5 iulie 2005
                               Judec„tor delegat      - Toda Ioan
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               Referent          - Iva∫cu Mihaela        Judec„tor delegat      - Toda Ioan
J 32/977/2005;
                                                             Referent          - Iva∫cu Mihaela
  - cod unic de Ónregistrare: 17751738;           Œn baza cererii nr.45149 din data de 4.07.2005 ∫i
  - denumirea ∫i forma juridic„: DECOR BELDOR -      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      Œn baza cererii nr. 45109 din data de 4.07.2005 ∫i
S.R.L.;                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - sediul social: ™elimb„r nr. 349;           Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
  - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat   date:                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
200 lei;                           - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       date:
  - date de identificare fondatori: 1. S„c„rea      J 32/978/2005;                         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Teodor, Ón calitate de asociat, n„scut la data de       - cod unic de Ónregistrare: 17751800;          J 32/979/2005;
1.12.1977 Ón Cisn„die, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie      - denumirea ∫i forma juridic„: PRACTIC GRUP         - cod unic de Ónregistrare: 17751754;
rom‚n„, domiciliat Ón Cisn„die, Str. Stejarului, bl.    TRANSILVANIA - S.R.L.;                     - denumirea ∫i forma juridic„: COM DOR STYLE
18, sc. A, ap. 15, jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026,    - sediul social: Sibiu, str. George Bacovia nr. 25;   - S.R.L.;
identificat cu C.I. seria SB nr. 115811, eliberat„ de     - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - sediul social: Sibiu, Str. Olte˛ului nr. 2;
Poli˛ia Cisn„die la data de 11.12.2001, cod numeric      - capital social subscris: 1.000 lei, din care v„rsat    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
personal 1771201321099; 2. Iona∫ Bela-Iulian, Ón      1.000 lei;                           - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
calitate de asociat, n„scut la data de 10.04.1978 Ón     - date de identificare fondatori: 1. Bratu Ilie, Ón   200 lei;
Bra∫ov, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Cisn„die,    calitate de asociat, n„scut la data de 24.07.1954 Ón      - date de identificare fondator: Dordea Mihaela-
Str. Stejarului, bl. 17, sc. B, ap. 22, jude˛ul Sibiu   Mag-S„li∫te, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„,      Maria, Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
telefon 026, fax 026, identificat„ cu C.I. seria SB nr.  domiciliat Ón Sibiu, str. George Bacovia nr. 25,      3.08.1981 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie
162760, eliberat„ de Poli˛ia Cisn„die la data de      jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026, identificat cu C.I.  rom‚n„, domiciliat„ Ón Sibiu, Str. Olte˛ului nr. 2,
4.02.2003, cod numeric personal 1780410321096;       seria SB nr. 011367, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la     jude˛ul Sibiu telefon 026, fax 026, identificat„ cu
  - activitatea principal„: cod CAEN 4542 - lucr„ri    data de 27.11.1998, cod numeric personal          C.I. seria SB nr. 142987, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la
de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;                 1540724323964; 2. Is„il„ Ion, Ón calitate de asociat,    data de 14.08.2002, cod numeric personal
  - alte obiecte de activitate: 2010; 2020; 2030; 2040;  n„scut la data de 22.04.1949 Ón localitatea Lupu,      2810803324794;
2051; 2052; 2513; 2521; 2522; 2523; 2524; 2611;      jude˛ul Alba, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón        - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
2612; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 2682;      Sibiu, str. Negovanu nr. 11, ap. 87, jude˛ul Sibiu,     cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
2811; 2812; 2872; 2873; 2874; 2875; 3611; 3612;      telefon 026, fax 026, identificat cu B.I. seria B.T. nr.  v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
3613; 3614; 4511; 4512; 4521; 4522; 4523; 4525;      440478, eliberat de Poli˛ia Sibiu la data de          - alte obiecte de activitate: 5211; 5221; 5222; 5223;
5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5262; 5263; 5272;      10.06.1996, cod numeric personal 1490422323921;       5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243;
5274; 5530; 5540; 6021; 6022; 6023; 6024; 6311;      3. Bratu Octavian, Ón calitate de asociat, n„scut la    5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5262; 5263.
6312; 6340; 7012; 7020; 7032; 7110; 7121; 7132;      data de 12.08.1982 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de          (3/536.999)
7133; 7134; 7450; 7470; 7482; 7487; 5190 - specifice    cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, str. George                   *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3128/27.IX.2005
       Societatea Comercial„            25.01.1980 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
        DAMI - S.R.L., Sibiu            rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, str. Muncel nr. 3, sc. E,   Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
                              ap. 25, jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026, identificat  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              cu C.I. seria SB nr. 223756, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu  date:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              la data de 11.05.2004, cod numeric personal          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
        OFICIUL NAfiIONAL
                              1800125324824;                       J 32/983/2005;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii     - cod unic de Ónregistrare: 17756794;
                              imobiliare;                          - denumirea ∫i forma juridic„: MEDICAL
       JUDEC√TORUL DELEGAT               - alte obiecte de activitate: 0501; 0502; 2521; 2522;  EXPLORER - S.R.L.;
        DE TRIBUNALUL SIBIU             2523; 2524; 5010; 5030; 5190; 5211; 5212; 5221;        - sediul social: Sibiu str. M. Lomonosov, bl. 1,
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          5222; 5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241;      sc. A, ap. 9;
                              5242; 5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250;        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 3870          5261; 5262; 5263; 5540; 6022; 6023; 6024; 6330;        - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
                              7110; 7440; 7450; 7470; 7485; 7487; 9272; 9305;      200 lei;
         din 5 iulie 2005             5227, 5248 - suplimente nutritive; import-export de      - date de identificare fondator: Boicean Adrian-
  Judec„tor delegat      - Toda Ioan         m„rfuri ∫i servicii precizate Ón obiectul de activitate.  Gheorghe, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data
  Referent          - Iva∫cu Mihaela         (5/537.001)                      de 25.03.1968 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie
  Œn baza cererii nr. 27662 din data de 4.07.2005 ∫i                 *                rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, str. M. Lomonosov, bl.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 1, sc. A, ap, 9, jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026,
                                     Societatea Comercial„            identificat cu C.I. seria SB nr. 235438, eliberat„ de
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                     ECOFIN - S.R.L., Sibiu            Poli˛ia Sibiu la data de 28.07.2004, cod numeric
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  personal 1680325323910;
date:                                                          - activitatea principal„: cod CAEN 8512 - activit„˛i
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    de asisten˛„ medical„ ambulatorie;
                                     OFICIUL NAfiIONAL
J 32/980/2005;                                                      - alte obiecte de activitate: 8511; 8513; 8514.
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - cod unic de Ónregistrare: 17751746;                                          (7/537.003)
  - denumirea ∫i forma juridic„: DAMI - S.R.L.;                                                 *
  - sediul social: Sibiu, str. Petru Maior nr. 1,           JUDEC√TORUL DELEGAT
                                    DE TRIBUNALUL SIBIU                  Societatea Comercial„
parter;
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            CONCARD - S.R.L., Cristian, jude˛ul Sibiu
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
200 lei;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - date de identificare fondatori: 1. Dragomir             NR. IJ 3908
                                                                   OFICIUL NAfiIONAL
Dumitru, Ón calitate de asociat, n„scut la data de              din 6 iulie 2005                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
23.10.1981 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie
                               Judec„tor delegat      - Toda Ioan
rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, str. Petru Maior nr. 1,
                               Referent          - Iva∫cu Mihaela            JUDEC√TORUL DELEGAT
jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026, identificat cu B.I.
seria G.T. nr. 022487, eliberat de Poli˛ia Sibiu la      Œn baza cererii nr. 45266 din data de 5.07.2005 ∫i          DE TRIBUNALUL SIBIU
data de 14.12.1995, cod numeric personal          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
1811023324787; 2. Dragomir Daniela, Ón calitate de     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
asociat, n„scut„ la data de 22.10.1982 Ón Sibiu,      Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            NR. IJ 3906
Sibiu, str. Petru Maior nr. 1, jude˛ul Sibiu telefon    date:                                    din 6 iulie 2005
026, fax 026, identificat„ cu C.I. seria SB nr. 266845,    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                             Judec„tor delegat      - Toda Ioan
eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de 4.05.2005, cod    J 32/982/2005;
                                                             Referent          - Iva∫cu Mihaela
numeric personal 2821022324784;                - cod unic de Ónregistrare: 17756786;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5241 - comer˛      - denumirea ∫i forma juridic„: ECOFIN - S.R.L.;      Œn baza cererii nr. 45264 din data de 5.07.2005 ∫i
cu am„nuntul cu textile;                   - sediul social: Sibiu, bd. Mihai Viteazu nr. 14, ap.  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - alte obiecte de activitate: 5030; 5116; 5118; 5119;  27;                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
5131; 5132; 5133; 5134; 5135; 5136; 5137; 5138;        - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
5139; 5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5146; 5147;        - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
5153; 5154; 5155; 5156; 5157; 5181; 5182; 5183;      200 lei;                          date:
5184; 5185; 5186; 5188; 5190; 5224; 5225; 5226;        - date de identificare fondatori: 1. P‚rvu Corina-     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
5227; 5242; 5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248;      Maria, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de     J 32/984/2005;
5262; 5263; 6022; 6023; 6024; 6311; 6312; 7110;      1.10.1973 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie        - cod unic de Ónregistrare: 17756760;
7121; 7133; 7134; 7221; 7222; 7250.            rom‚n„, domiciliat„ Ón Sibiu, Aleea Biruin˛ei nr. 1,     - denumirea ∫i forma juridic„: CONCARD - S.R.L.;
   (4/537.000)                      sc. D, ap. 72, jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026,      - sediul social: Cristian, Str. XIII nr. 41;
              *                identificat„ cu C.I. seria SB nr. 097241, eliberat„ de    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Poli˛ia Sibiu la data de 5.06.2001, cod numeric        - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
       Societatea Comercial„            personal 2731001323924; 2. Vlad Mirela, Ón calitate    200 lei;
        KEOPS - S.R.L., Sibiu            de asociat, n„scut„ la data de 10.06.1974 Ón Sibiu,      - date de identificare fondator: B„lan C„t„lin, Ón
                              jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón     calitate de asociat unic, n„scut la data de 23.01.1965
                              Sibiu, str. I. Chendi nr. 9, jude˛ul Sibiu, telefon 026,  Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              fax 026, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr. 862157,    domiciliat Ón localitatea Cristian, Str. XIII nr. 41,
        OFICIUL NAfiIONAL
                              eliberat de Poli˛ia Sibiu la data de 28.09.1995, cod    jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026, identificat cu C.I.
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              numeric personal 2740610323942;              seria SB nr. 030465, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i  data de 13.07.1999, cod numeric personal
       JUDEC√TORUL DELEGAT             de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;        1650123323931;
        DE TRIBUNALUL SIBIU              - alte obiecte de activitate: 5111; 5112; 5113; 5114;   - activitatea principal„: cod CAEN 8512 - activit„˛i
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 7210; 7222; 7413;      de asisten˛„ medical„ ambulatorie;
                              7440; 7485; 7487; 0141.                    - alte obiecte de activitate: 8511; 8513; 8514.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              (6/537.002)                        (8/537.004)
       NR. IJ 3903                               *                             *
         din 6 iulie 2005                  Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
  Judec„tor delegat      - Toda Ioan            MEDICAL EXPLORER - S.R.L., Sibiu                  MITRAS - S.R.L., Sibiu
  Referent          - Iva∫cu Mihaela
  Œn baza cererii nr. 45216 din data de 4.07.2005 ∫i          MINISTERUL JUSTIfiIEI                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           OFICIUL NAfiIONAL                      OFICIUL NAfiIONAL
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„              AL REGISTRULUI COMERfiULUI                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                 JUDEC√TORUL DELEGAT                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:             DE TRIBUNALUL SIBIU                    DE TRIBUNALUL SIBIU
J 32/981/2005;                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - cod unic de Ónregistrare: 17756735;
  - denumirea ∫i forma juridic„: KEOPS - S.R.L.;     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 3905
  - sediul social: Sibiu, str. Muncel nr. 3, sc. E, ap.         NR. IJ 3907
                                                                    din 6 iulie 2005
25;                                     din 6 iulie 2005              Judec„tor delegat      - Toda Ioan
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Judec„tor delegat      - Toda Ioan          Referent          - Iva∫cu Mihaela
  - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
                               Referent          - Iva∫cu Mihaela
200 lei;                                                         Œn baza cererii nr. 45260 din data de 5.07.2005 ∫i
  - date de identificare fondator: Gabor Sorin-Ioan,     Œn baza cererii nr. 45267 din data de 5.07.2005 ∫i   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3128/27.IX.2005                   3
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i               Societatea Comercial„                - cod unic de Ónregistrare: 17756727;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       MAR-PEL - S.R.L., Agnita, jude˛ul Sibiu          - denumirea ∫i forma juridic„: ADVISER - S.R.L.;
date:                                                           - sediul social: Sibiu, Str. Livezii nr. 77, et. 1;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
J 32/985/2005;                                                      - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
  - cod unic de Ónregistrare: 17756751;                                        200 lei;
  - denumirea ∫i forma juridic„: MITRAS - S.R.L.;             OFICIUL NAfiIONAL
                                                             - date de identificare fondator: Marton Francisc-
  - sediul social: Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 39;         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                            Daniel, Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            6.07.1964 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie
  - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, Str. Livezii nr. 77,
200 lei;
                                     DE TRIBUNALUL SIBIU              jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026, identificat cu C.I.
  - date de identificare fondator: Cheran Dumitru,
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           seria SB nr. 143721, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la
Ón calitate de asociat unic, n„scut la data de
15.12.1957 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie                                    data de 20.08.2002, cod numeric personal
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
rom‚n„, domiciliat Ón Sibiu, Str. Dealului nr. 31,                                   1640706323922;
                                     NR. IJ 3902
jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026, identificat cu B.I.                                 - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
seria D.B. nr. 856101, eliberat de Poli˛ia Sibiu la              din 6 iulie 2005             de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
data de 5.02.1997, cod numeric personal            Judec„tor delegat      - Toda Ioan          - alte obiecte de activitate: 5111; 5112; 5113; 5114;
1571215323926;                         Referent          - Iva∫cu Mihaela      5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5151; 5152; 5153;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte                                   5154; 5155; 5156; 5157; 5190; 5233; 5241; 5242;
                                Œn baza cererii nr. 45211 din data de 5.07.2005 ∫i
activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                      5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5261; 5262;
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Óntreprinderilor;                                                   5263; 6023; 6024; 6311; 6312; 6321; 6330; 6340;
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - alte obiecte de activitate: 5119; 5147; 5190; 5248;                                7011; 7012; 7020; 7031; 7032; 7210; 7220; 7221;
                              Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
5263; 7414; 7415; 7420; 7430.
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     7222; 7230; 7240; 7250; 7260; 7413; 7415; 7440;
   (9/537.005)
                              date:                           7450; 7485; 7486; 7487; import-export cu m„rfuri ∫i
              *                  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      servicii precizate Ón obiectul de activitate.
                              J 32/987/2005;                         (12/537.008)
      Societatea Comercial„
                                - cod unic de Ónregistrare: 17756808;                       *
    HOINACU STRUCT - S.R.L., Sibiu
                                - denumirea ∫i forma juridic„: MAR-PEL - S.R.L.;
                                - sediul social: Agnita, Str. Dealului nr. 4;           Societatea Comercial„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                                PIRO PREST SERV - S.R.L.
                                - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
                                                              comuna Axente Sever, jude˛ul Sibiu
                              200 lei;
        OFICIUL NAfiIONAL                - date de identificare fondator: Cioca Ioan, Ón
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            calitate de asociat unic, n„scut la data de 16.10.1967          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Ón Agnita, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie rom‚n„,
                              domiciliat Ón Agnita, Str. Dealului nr. 4, jude˛ul
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Sibiu, telefon 026, fax 026, identificat cu C.I. seria           OFICIUL NAfiIONAL
       DE TRIBUNALUL SIBIU
                              SB nr. 013463, eliberat„ de Poli˛ia Agnita la data de        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              6.01.1999, cod numeric personal 1671016320033;
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5124 - comer˛
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
                              cu ridicata cu piei brute ∫i piei prelucrate;
       NR. IJ 3904                                                       DE TRIBUNALUL SIBIU
                                - alte obiecte de activitate: 0111; 0112; 0113; 0121;
         din 6 iulie 2005             0122; 0123; 0124; 0125; 0130; 0141; 0142; 0201;         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI

  Judec„tor delegat      - Toda Ioan         0202; 1531; 1532; 1533; 1551; 1552; 1561; 1571;
                              1572; 1581; 1582; 1584; 1588; 1589; 1591; 1592;      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  Referent          - Iva∫cu Mihaela
                              1594; 1595; 1598; 1910; 1920; 2010; 2030; 4511;             NR. IJ 3911
  Œn baza cererii nr. 45265 din data de 5.07.2005 ∫i   4512; 4521; 4522; 4523; 4524; 4525; 4531; 4532;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                           din 6 iulie 2005
                              4533; 4534; 4541; 4542; 4543; 4544; 4545; 4550;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         5010; 5020; 5030; 5040; 5050; 5111; 5112; 5113;        Judec„tor delegat      - Toda Ioan
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i          5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122;        Referent          - Iva∫cu Mihaela
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     5123; 5131; 5132; 5133; 5134; 5136; 5138; 5139;
                                                             Œn baza cererii nr. 24981 din data de 15.06.2005
date:                            5141; 5142; 5143; 5144; 5145; 5147; 5151; 5152;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      5153; 5154; 5156; 5157; 5181; 5182; 5183; 5184;      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
J 32/986/2005;                       5185; 5186; 5187; 5188; 5190; 5211; 5212; 5221;      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 17756778;          5222; 5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5233; 5241;      Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
  - denumirea ∫i forma juridic„: HOINACU         5242; 5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5250;      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
STRUCT - S.R.L.;                      5261; 5262; 5263; 5523; 5530; 5540; 6023; 6024;      date:
  - sediul social: Sibiu, Calea Cisn„diei nr 27, sc. A,  6311; 6312; 7012; 7020; 7032; 7110; 7121; 7131;        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
et. 1, ap. 8;                        7132; 7133; 7134; 7260; 7414; 7415; 7482; 7485;      J 32/989/2005;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          7487; 9234; 9272; 9302; 9304; import-export cu        - cod unic de Ónregistrare: 17757277;
  - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat   m„rfurile ∫i serviciile cuprinse Ón obiectul de        - denumirea ∫i forma juridic„: PIRO PREST SERV
200 lei;                          activitate.
                                                            - S.R.L.;
  - date de identificare fondatori: 1. Popescu Laura-     (11/537.007)
                                                             - sediul social: Axente Sever nr. 63;
Mihaela, Ón calitate de asociat, n„scut„ la data de                  *
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
28.01.1979 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, de cet„˛enie
                                     Societatea Comercial„              - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat
rom‚n„, domiciliat„ Ón Sibiu, Calea Cisn„diei nr. 27,
                                     ADVISER - S.R.L., Sibiu            200 lei;
sc. A, ap. 8, jude˛ul Sibiu, telefon 026, fax 026,
                                                             - date de identificare fondator: Iura∫ Ion, Ón
identificat„ cu C.I. seria SB nr. 200054, eliberat„ de
                                                            calitate de asociat unic, n„scut la data de 4.10.1951
Poli˛ia Sibiu la data de 5.11.2003, cod numeric              MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 2790128323969; 2. Popescu Mihai, Ón                                      Ón localitatea Roseti, jude˛ul C„l„ra∫i, de cet„˛enie
calitate de asociat, n„scut la data de 16.01.1980 Ón                                  rom‚n„, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg. Iriceanu
Peri∫ani, jude˛ul V‚lcea, de cet„˛enie rom‚n„,               OFICIUL NAfiIONAL              Ion nr. 4, bl. 153, ap. 14, sectorul 4, cod po∫tal
domiciliat Ón Sibiu, str. Nicolae Teclu nr. 11, jude˛ul        AL REGISTRULUI COMERfiULUI            70000, identificat cu C.I. seria RD nr. 279473,
Sibiu, telefon 026, fax 026, identificat cu C.I. seria                                 eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 12.11.2002,
SB nr. 126781, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de          JUDEC√TORUL DELEGAT              cod numeric personal 1511004400280;
20.03.2002, cod numeric personal 1800116381694;             DE TRIBUNALUL SIBIU               - activitatea principal„: cod CAEN 3710 -
  - activitatea principal„: cod CAEN 4543 - lucr„ri      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice
de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;                                          reciclabile;
  - alte obiecte de activitate: 4511; 4512; 4521; 4522;  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             - alte obiecte de activitate: 2010; 2020; 2030; 2040;
4525; 4531; 4532; 4533; 4534; 4541; 4542; 4544;              NR. IJ 3901                 2051; 2521; 2522; 2523; 2524; 2661; 2662; 2663;
4545; 5020; 5030; 5040; 5050; 5111; 5112; 5113;                                    2664; 2665; 2666; 2670; 2741; 2742; 2743; 2744;
5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5121; 5122;                din 6 iulie 2005
                                                            2745; 2811; 2812; 3611; 3612; 3613; 3614; 3615;
5123; 5124; 5125; 5131; 5132; 5133; 5134; 5135;        Judec„tor delegat      - Toda Ioan
                                Referent          - Iva∫cu Mihaela      3720; 4511; 4512; 4521; 4522; 4523; 4524; 4525;
5136; 5137; 5138; 5139; 5141; 5142; 5143; 5144;
                                                            4531; 4532; 4533; 4534; 4541; 4542; 4543; 4544;
5145; 5147; 5151; 5152; 5153; 5154; 5155; 5156;        Œn baza cererii nr. 45169 din data de 4.07.2005 ∫i
5157; 5181; 5182; 5183; 5184; 5185; 5186; 5187;                                    4545; 4550; 5113; 5118; 5119; 5152; 5153; 5154;
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
5188; 5190; 5211; 5212; 5221; 5222; 5223; 5224;                                    5155; 5156; 5157; 6021; 6022; 6023; 6024; 6311;
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
5225; 5226; 5227; 5233; 5241; 5242; 5243; 5244;                                    6312; 6321; 7011; 7012; 7020; 7031; 7032; 7121;
                              Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
5245; 5246; 5247; 5248; 5250; 5261; 5262; 5263;       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     7132; 7133; 7134; 7420; 7430; 7485; 7487; import-
5523; 5530; 5540; 6024.                   date:                           export.
   (10/537.006)                       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         (13/537.009)
              *                J 32/988/2005;                                    *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3128/27.IX.2005
      Societatea Comercial„             5156, 5157, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186,      Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
    PRACTIC CONSULTING - S.R.L., Sibiu         5187, 5188, 5190, 5211, 5212, 5221, 5222, 5223,      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              5224, 5225, 5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243,      date:
                              5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5250, 5261, 5262,        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              5263, 5530, 9262; 9272, import-export de m„rfuri ∫i    J 32/993/2005;
                              servicii.                           - denumirea ∫i forma juridic„: AMADEUS - S.R.L.;
        OFICIUL NAfiIONAL               Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea
                                                             - sediul social: Agnita, Str. Gr„dinarilor nr. 15;
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            este irevocabil„ de la data de 7 iulie 2005.
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                (15/537.011)
                                                             - capitalul social subscris: 90.345 lei, din care
                                           *
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                           v„rsat 90.345;
        DE TRIBUNALUL SIBIU                                            - date de identificare fondator: 1. Societatea
                                   Societatea Comercial„
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       Comercial„ VAMOS - S.A., Ón calitate de asociat unic,
                                  RAMUNCO - S.R.L., Axente Sever
                                     jude˛ul Sibiu                cu sediul Ón Luxemburg, localitatea Luxembourg,
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                                                           str. Allee Marconi nr. 16L, bl. 2120, actul de
       NR. IJ 3909
                                                           Ónfiin˛are B 46461, eliberat de RC Luxembourg;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
         din 6 iulie 2005                                            - activitatea principal„: cod CAEN 3611 -
  Judec„tor delegat      - Toda Ioan                                      produc˛ia de scaune;
  Referent          - Iva∫cu Mihaela            JUDEC√TORUL DELEGAT                - alte obiecte de activitate: 3612, 3613, 3614, 3615,
                                    DE TRIBUNALUL SIBIU              5111, 5113, 5115, 5116, 5118, 5119, 5141, 5147,
  Œn baza cererii nr. 45248 din data de 5.07.2005 ∫i
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           5153, 5156, 5181, 5183, 5190, 5212, 5241, 5248,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      5261, 5262, 5263, 5271, 5272, 5273, 5274, 6024,
                               EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i                                       6110, 6120, 6210, 6220, 6311, 6312, 6321, 6322,
                                      IJ 3954
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  6323, 6330, 6340, 6521, 6522, 6523, 6711, 6712,
date:                                    din 7 iulie 2005             6713, 7011, 7012, 7020, 7031, 7032, 7110, 7121,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    7122, 7123, 7134, 7140, 7210, 7221, 7222, 7230,
                               Judec„tor delegat      - Toda Ioan
J 32/990/2005;                                                    7240, 7250, 7260, 7413, 7414, 9301, 6521- leasing
                               Referent          - Iva∫cu Mihaela
  - cod unic de Ónregistrare: 17756743;                                       financiar; 6712 - agen˛i financiari.
  - denumirea ∫i forma juridic„: PRACTIC           Œn baza cererii nr. 45396, din data de 6.07.2005,
                                                             Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea
CONSULTING - S.R.L.;                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                           este irevocabil„ de la data de 7 iulie 2005.
  - sediul social: Sibiu, Str. Putnei nr. 31;       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                              (17/537.013)
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
  - capital social subscris: 200 lei, din care v„rsat   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                  *
200 lei;                          date:
  - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:              Societatea Comercial„
de contabilitate, revizii contabile, consultan˛„ Ón    J 32/992/2005;                              CLICK - S.R.L., Sibiu
domeniul fiscal;                       - cod unic de Ónregistrare: 17760078;
  - alte obiecte de activitate: import-export cu       - denumirea ∫i forma juridic„: RAMUNCO -                MINISTERUL JUSTIfiIEI
m„rfurile ∫i serviciile precizate Ón obiectul de      S.R.L.;
activitate.                          - sediul social: Axente Sever nr. 505 ;
   (14/537.010)                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 JUDEC√TORUL DELEGAT
              *                 - capitalul social subscris: 210 lei, din care v„rsat         DE TRIBUNALUL SIBIU
                              210;                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
       Societatea Comercial„              - date de identificare fondatori: 1. Rampa Marius,
      NEW STEP - S.R.L., Sibiu            Ón calitate de asociat, n„scut la data de 15.08.1969     EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
                              Ón Media∫, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat            IJ 3956
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Ón localitatea Axente Sever nr. 338, jude˛ul Sibiu,
                              identificat cu C.I. seria SB nr. 191950, eliberat„ de            din 7 iulie 2005
                              Poli˛ia Cop∫a Mic„ la data de 4.09.2003, cod         Judec„tor delegat      - Toda Ioan
       JUDEC√TORUL DELEGAT             numeric personal 1690815321395; 2. Muntean          Referent          - Iva∫cu Mihaela
        DE TRIBUNALUL SIBIU             Drago∫-Mihai, Ón calitate de asociat, n„scut la data
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          de 23.05.1973 Ón localitatea Cop∫a Mic„, jude˛ul       Œn baza cererii nr. 45511, din data de 6.07.2005,
                              Sibiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE            Axente Sever nr. 344, jude˛ul Sibiu, identificat cu    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
         IJ 3953                  B.I. seria D.E. nr. 207564, eliberat„ de Poli˛ia Cop∫a   Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
         din 7 iulie 2005             Mic„ la data de 2.06.1997, cod numeric personal      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              1730523321404; 3. Coman Sebastian-Alin, Ón calitate    date:
  Judec„tor delegat      - Toda Ioan
                              de asociat, n„scut la data de 20.11.1980 Ón          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Referent          - Iva∫cu Mihaela
                              localitatea Cop∫a Mic„, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean      J 32/994/2005;
  Œn baza cererii nr. 45405, din data de 6.07.2005,    rom‚n, domiciliat Ón localitatea Axente Sever nr.       - cod unic de Ónregistrare: 17760043;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    505, jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr.     - denumirea ∫i forma juridic„: CLICK - S.R.L.;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       250960, eliberat„ de Poli˛ia Cop∫a Mic„ la data de
                                                             - sediul social: Sibiu, str. General Gheorghe
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i          25.11.2004, cod numeric personal 1801120323379;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  Magheru nr. 18;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 1581 -
date:                                                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              fabricarea p‚inii; fabricarea produselor proaspete
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       de patiserie;                         - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat
J 32/991/2005;                        - alte obiecte de activitate: 1582, 5211, 5222, 5224,  200;
  - cod unic de Ónregistrare: 17760027;          5530.                             - date de identificare fondator: 1. Negrea Mircea
  - denumirea ∫i forma juridic„: NEW STEP - S.R.L.;     Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea    Constantin, Ón calitate de asociat unic, n„scut la
  - sediul social: Sibiu, str. Calea Dumbr„vii nr.    este irevocabil„ de la data de 7 iulie 2005.        data de 17.05.1985 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean
145, sc. A, et. 2, ap. 12;                   (16/537.012)                     rom‚n, domiciliat Ón Sibiu, str. General Gheorghe
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                        *                Magheru nr. 18, jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I.
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat
                                                           seria SB nr. 026647, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la
200;                                Societatea Comercial„               data de 27.05.1999, cod numeric personal
  - date de identificare fondatori: 1. B„cil„ Adrian-    AMADEUS - S.R.L., Agnita, jude˛ul Sibiu
Andrei, Ón calitate de asociat, n„scut la data de                                   1850517324854;
1.05.1956 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n,                                    - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛
domiciliat Ón Sibiu, str. Calea Dumbr„vii nr. 145, sc.          MINISTERUL JUSTIfiIEI            cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
A, ap. 12, jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB                                produse neclasificate Ón alt„ parte;
nr. 091165, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de                                    - alte obiecte de activitate: 3002, 5118, 5184, 5185,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
5.04.2001, cod numeric personal 1560501323931; 2.                                   5186, 5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225,
                                    DE TRIBUNALUL SIBIU
B„cil„ Andrei-Marius, Ón calitate de asociat, n„scut                                 5226, 5227, 5233, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245,
                                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
la data de 18.09.1982 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu,                                    5246, 5247, 5250, 5261, 5262, 5263, 5530, 5540,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Sibiu, str. Calea                                    6021, 6022, 6023, 6024, 6311, 6312, 6321, 6330,
                               EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
Dumbr„vii nr. 145, ap. 12, jude˛ul Sibiu, identificat                                 6340, 6420, 6522, 7011, 7012, 7020, 7031, 7032,
                                      IJ 3955
cu B.I. seria G.T. nr. 754539, eliberat„ de Poli˛ia
                                                           7133, 7210, 7221, 7222, 7230, 7240, 7250, 7260,
Sibiu la data de 27.06.1996, cod numeric personal              din 7 iulie 2005
                                                           7485, 7487, 9272; import-export cu m„rfuri ∫i
1820918324822;
                               Judec„tor delegat      - Toda Ioan         servicii precizate Ón obiectul de activitate.
  - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri;
                               Referent          - Iva∫cu Mihaela        Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea
  - alte obiecte de activitate: 5010, 5020, 5030, 5121,
5122, 5123, 5124, 5125, 5131, 5132, 5133, 5134,        Œn baza cererii nr. 45406, din data de 6.07.2005,    este irevocabil„ de la data de 7 iulie 2005.
5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 5143,      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      (18/537.014)
5144, 5145, 5147, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155,      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3128/27.IX.2005                   5
    Societatea Comercial„                  - capitalul social subscris: 400 lei, din care v„rsat        Societatea Comercial„
 EUROATTA WORK CONSTRUCTION - S.R.L.             400;                                 NELCONSTRUCT - S.R.L., Sibiu
        Sibiu                      - date de identificare fondatori: 1. Nicoar„
                               Dumitru-Pavel, Ón calitate de asociat, n„scut la data
                                                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               de 27.06.1976 Ón Jina, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               rom‚n, domiciliat Ón Sibiu, Str. Gorjului nr. 2, sc. A,
                               ap. 7, jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr.         JUDEC√TORUL DELEGAT
       JUDEC√TORUL DELEGAT               193408, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de              DE TRIBUNALUL SIBIU
       DE TRIBUNALUL SIBIU              17.09.2003, cod numeric personal 1760627323677;         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           2. Nicoar„ Elena, Ón calitate de asociat, n„scut„ la
                               data de 11.10.1974 Ón Jina, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean      EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea Jina nr. 646,               IJ 3984
         IJ 3957                   jude˛ul Sibiu, identificat„ cu B.I. seria D.G.nr.              din 8 iulie 2005
         din 7 iulie 2005              523382, eliberat de Poli˛ia S„li∫te la data de
                               13.11.1998, cod numeric personal 2741011323671;        Judec„tor delegat      - Toda Ioan
  Judec„tor delegat      - Toda Ioan           - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛      Referent          - Iva∫cu Mihaela
  Referent           - Iva∫cu Mihaela       cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu          Œn baza cererii nr. 45599, din data de 7.07.2005,
  Œn baza cererii nr. 45517, din data de 6.07.2005,     v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      - alte obiecte de activitate: 0122, 0123, 0124,     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        0125, 0130, 0141, 0201, 1511, 1512, 1513, 1551,       Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i           1571, 1572, 1582, 1592, 2010, 2030, 2040, 2051,       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      2214, 2215, 2231, 2232, 2233, 2640, 3612, 3613,       date:
date:                            3614, 4511, 4512, 4521, 4522, 4525, 4531, 4532,        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        4533, 5272, 5273, 5274, 5510, 5522, 5523, 5530,       J 32/998/2005;
J 32/995/2005;                        5540, 5551, 5552, 6021, 6022, 6023, 6024, 6311,        - cod unic de Ónregistrare: 17764002;
  - cod unic de Ónregistrare: 17760051;           6312, 6330, 6340, 6412, 7011, 7020, 7031, 7110,        - denumirea ∫i forma juridic„: NELCONSTRUCT
  - denumirea ∫i forma juridic„: EUROATTA          7121, 7131, 7132, 7133, 7134, 7140, 7240, 7440,       - S.R.L.;
WORK CONSTRUCTION - S.R.L.;                 7470, 7482, 9212, 9261, 9262, 9272, 9301, 9303,        - sediul social: Sibiu, Str. D‚rstelor nr. 20;
  - sediul social: Sibiu, str. Stefle∫ti nr. 9, ap. 26;   9304, 9305, 9700; import-export.                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea      - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat   este irevocabil„ de la data de 7 iulie 2005.        200;
200;                               (20/537.016)                       - date de identificare fondatori: 1. Muntean Ion,
  - date de identificare fondatori: 1. Pl„pcianu                    *                Ón calitate de asociat, n„scut la data de 5.09.1967 Ón
Mircea, Ón calitate de asociat, n„scut la data de                                    localitatea G‚rbova, jude˛ul Alba, cet„˛ean rom‚n,
14.01.1960 Ón Bucure∫ti, cet„˛ean rom‚n, domiciliat           Societatea Comercial„              domiciliat Ón localitatea G‚rbova de Sus nr. 528,
Ón Bucure∫ti, str. Barajul Arge∫ nr. 21, sectorul 1,        CAMELEON IMPEX - S.R.L., Sibiu            jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 229525,
identificat cu C.I. seria RX nr. 213204, eliberat„ de                                  eliberat„ de Poli˛ia Sebe∫ la data de 12.05.2005, cod
Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 3.09.2003, cod numeric                                    numeric personal 1670905014308; 2. Muntean
personal 1600114400260; 2. Popa Sebastian-Sorin,              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             Mircea, Ón calitate de asociat, n„scut la data de
Ón calitate de asociat, n„scut la data de 29.08.1967
                                                             15.06.1976 Ón localitatea G‚rbova, jude˛ul Alba,
Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT               cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea G‚rbova
Ón Sibiu, str. ™tefle∫ti nr. 9, sc. B, ap. 26, jude˛ul
                                     DE TRIBUNALUL SIBIU              de Sus nr. 302, jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria
Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 080415,
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           AX nr. 032962, eliberat„ de Poli˛ia Sebe∫ la data de
eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de 11.01.2001, cod
                                                             25.02.2000, cod numeric personal 1760615014300;
numeric personal 1670829323970;
                                EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE              - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
                                       IJ 3983                  construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                                                              - alte obiecte de activitate: 4511, 4512, 4522,
  - alte obiecte de activitate: 2211, 2212, 2213,              din 8 iulie 2005              4523, 4525, 4531, 4532, 4533, 4534, 4541, 4542,
2214, 2215, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2231,
                                Judec„tor delegat      - Toda Ioan         4543, 4544, 4545, 4550, 5113, 5153, 5154, 5246;
2232, 2233, 3002, 3230, 3330, 4522, 4523, 4524,
                                Referent          - Iva∫cu Mihaela       import-export cu bunuri ∫i produse de natura celor
4525, 4531, 4532, 4533, 4534, 4541, 4542, 4543,
                                                             cuprinse Ón obiectul de activitate.
4544, 4545, 4550, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115,         Œn baza cererii nr. 45589, din data de 7.07.2005,     Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea
5116, 5117, 5118, 5119, 5131, 5132, 5133, 5134,       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    este irevocabil„ de la data de 8 iulie 2005.
5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5141, 5142, 6420,       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          (22/537.018)
7011, 7012, 7020, 7031, 7032, 7110, 7121, 7132,       Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
7133, 7134, 7140, 7210, 7221, 7222, 7230, 7240,                                                   *
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
7250, 7260, 7413, 7414, 7420, 7430, 7470, 7486,       date:                                   Societatea Comercial„
7487, 8042, 9234, 9272; import-export cu m„rfurile
                                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:               ERA - S.R.L., Sibiu
∫i serviciile precizate Ón obiectul de activitate.
                               J 32/997/2005;
  Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea
                                 - cod unic de Ónregistrare: 17763988;
este irevocabil„ de la data de 7 iulie 2005.                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                 - denumirea ∫i forma juridic„: CAMELEON
   (19/537.015)
                               IMPEX - S.R.L.;
              *
                                 - sediul social: Sibiu, Aleea F‚nt‚nele nr. 2, sc. D,        JUDEC√TORUL DELEGAT
       Societatea Comercial„             et. 2, ap. 46;                              DE TRIBUNALUL SIBIU
      NICORY SIB - S.R.L., Sibiu              - durata de func˛ionare: nelimitat„;             LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat
                               200;                              EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               - date de identificare fondatori: 1. Horvat               IJ 3985
                               Leonard, Ón calitate de asociat, n„scut la data de
                                                                     din 8 iulie 2005
       JUDEC√TORUL DELEGAT               23.09.1954 Ón localitatea Richi∫, jude˛ul Sibiu,
       DE TRIBUNALUL SIBIU              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Sibiu, Aleea           Judec„tor delegat      - Toda Ioan
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           F‚nt‚nele nr. 2, sc. D, ap. 46, jude˛ul Sibiu,         Referent          - Iva∫cu Mihaela
                               identificat cu C.I. seria SB nr. 002190, eliberat„ de
                                                              Œn baza cererii nr. 45598, din data de 7.07.2005,
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE             Poli˛ia Sibiu la data de 29.06.1998, cod numeric      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
         IJ 3958                   personal 1540923323918; 2. Horvat Camelia, Ón        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               calitate de asociat, n„scut„ la data de 28.03.1957 Ón    Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i
         din 7 iulie 2005              Strehaia, jude˛ul Mehedin˛i, cet„˛ean rom‚n,        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  Judec„tor delegat      - Toda Ioan         domiciliat„ Ón Sibiu, Aleea F‚nt‚nele nr. 2, sc. D, ap.   date:
  Referent           - Iva∫cu Mihaela       46, jude˛ul Sibiu, identificat„ cu C.I. seria SB nr.      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               162145, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de        J 32/999/2005;
  Œn baza cererii nr. 45510, din data de 6.07.2005,
                               31.01.2003, cod numeric personal 257032832932;         - cod unic de Ónregistrare: 17763996;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛      - denumirea ∫i forma juridic„: ERA - S.R.L.;
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i           cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu          - sediul social: Sibiu, Str. Ogorului nr. 24;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
date:                              - alte obiecte de activitate: 1822, 1824, 5113,      - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        5116, 5117, 5118, 5119, 5211, 5225, 5226, 5233,       200;
J 32/996/2005;                        5241, 5242, 5243, 5245, 5247, 5248, 5262, 5263,        - date de identificare fondator: 1. VÓlcu Mihaela,
  - cod unic de Ónregistrare: 17760035;           6022, 6023, 6024, 7487; import-export de m„rfuri ∫i     Ón calitate de asociat unic, n„scut„ la data de
  - denumirea ∫i forma juridic„: NICORY SIB -        servicii.                          15.09.1974 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean rom‚n,
S.R.L.;                             Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea    domiciliat„ Ón Sibiu, str. Fund„tura Brazilor nr. 19,
  - sediul social: Sibiu, Str. Gorjului nr. 2, sc. A, et.  este irevocabil„ de la data de 8 iulie 2005.        sc. B, ap. 3, jude˛ul Sibiu, identificat„ cu C.I. seria
2, ap. 7;                             (21/537.017)                     SB nr. 198005, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                         *                17.10.2003, cod numeric personal 2740915323920;
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 3128/27.IX.2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 7020 -        numirii: 23.08.2005, durata mandatului este       Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i
Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare     nelimitat„, av‚nd puteri depline;            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
proprii sau Ónchiriate;                    - denumirea: ANDRU IMPEX - S.R.L.;          date:
  - alte obiecte de activitate: 7131, 7132, 7133, 7134,   - sediul social: Alexandria, str. Gh. Doja nr. 26;   - fondatori: 1. B„l„nescu Teodor M„rgelu∫,
7140.                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    asociat, cod numeric personal 1410802340011,
  Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea    521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          aport la capital 100 lei, data v„rs„rii aportului este
este irevocabil„ de la data de 8 iulie 2005.        nespecializate;                     19.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
   (23/537.019)                       - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛   reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
              *                cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu      participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                                                          Ón Alexandria, str. Bucure∫ti nr. 73, bl. D, sc. A, et.
       Societatea Comercial„             b„uturi ∫i tutun;
                                                          1, ap. 7, jude˛ul Teleorman; 2. B„l„nescu Gabriela,
     MG IMOBILIARE - S.R.L., Sibiu            - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   asociat, cod numeric personal 2440907340015,
                              sociale a 10,00 RON fiecare;              aport la capital 100 lei, data v„rs„rii aportului este
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - durata de func˛ionare: nelimitat„;         19.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                               - cod unic de Ónregistrare: 17898390;        reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              J34/535/2005.                      Ón Alexandria, str. Bucure∫ti nr. 73, bl. D, sc. A, et.
        DE TRIBUNALUL SIBIU
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                (25/537.021)                    1, ap. 6, jude˛ul Teleorman;
                                          *                 - administrator, persoan„ fizic„: 1. B„l„nescu
  EXTRAS ŒNCHEIERE DE ŒNMATRICULARE                                        Teodor M„rgelu∫, cod numeric personal
                                  Societatea Comercial„             1410802340011, data numirii: 19.08.2005, durata
         IJ 3986
                               VL√DUfi COM - S.R.L., Turnu M„gurele         mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline
         din 8 iulie 2005                   jude˛ul Teleorman              exercitate separat;
  Judec„tor delegat      - Toda Ioan                                      - denumirea: CICLON - S.R.L.;
  Referent          - Iva∫cu Mihaela             MINISTERUL JUSTIfiIEI             - sediul social: Alexandria, str. Bucure∫ti nr. 73,
  Œn baza cererii nr. 45615, din data de 7.07.2005,                                bl. D, sc. A, et. 1, ap. 7;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                    TRIBUNALUL TELEORMAN            515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Sibiu a dispus autorizarea ∫i                                      neagricole ∫i cu de∫euri;
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 499            - activitatea principal„: cod CAEN 5157 - comer˛
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                  din 16 august 2005            cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     - capitalul social subscris: 200 lei, v„rsat integral;
                               Judec„tor delegat
J 32/1000/2005;                                                  capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
                               la Oficiul Registrului
  - cod unic de Ónregistrare: 17764010;                                      10,00 lei fiecare;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
  - denumirea ∫i forma juridic„: MG IMOBILIARE                                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina
- S.R.L.;                                                       - cod unic de Ónregistrare: 17894703;
                               Referent
  - sediul social: Sibiu, Str. Pomicultorilor nr. 13;                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               la Oficiul Registrului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                J34/531/2005.
  - capitalul social subscris: 200 lei, din care v„rsat
                               Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana           (27/537.023)
200;
  - date de identificare fondatori: 1. Manea Mihail,     Œn baza cererii nr. 31707 din data de 15.08.2005
                                                                       *
Ón calitate de asociat, n„scut la data de 17.04.1948    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Ón localitatea C‚ineni, jude˛ul V‚lcea, cet„˛ean      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Societatea Comercial„
rom‚n, domiciliat Ón Sibiu, aleea Valea Frumoasei     Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i          MOBIL SERV - S.R.L., Alexandria
nr. 2, ap. 16, jude˛ul Sibiu, identificat cu B.I. seria  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         jude˛ul Teleorman
B.K. nr. 379005, eliberat de Poli˛ia Sibiu la data de   date:
20.08.1992, cod numeric personal 1480417323954;        - fondator: 1. Besciu Carmen Maria, asociat unic,
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
2. C„toiu Iulian, Ón calitate de asociat, n„scut la data  cod numeric personal 2750308343246, aport la
de 14.07.1975 Ón Sibiu, jude˛ul Sibiu, cet„˛ean      capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
rom‚n, domiciliat Ón Sibiu, Str. Turn„toriei nr. 7, sc.  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de          TRIBUNALUL TELEORMAN
B, ap. 17, jude˛ul Sibiu, identificat cu C.I. seria SB   participare la beneficii/pierderi de 100 %,
nr. 036436, eliberat„ de Poli˛ia Sibiu la data de     domiciliat„ Ón Turnu M„gurele, str. 1 Mai, bl. PO3,
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 505
21.09.1999, cod numeric personal 1750714323943;      sc. K, ap. 2, jude˛ul Teleorman;
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         - administrator, persoan„ fizic„: 1. Besciu             din 17 august 2005
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;        Carmen    Maria,  cod  numeric  personal
  - alte obiecte de activitate: 4511, 4522, 4525, 4531,  2750308343246, data numirii: 9.08.2005, durata       Judec„tor delegat
4532, 4533, 4534, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545,      mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;     la Oficiul Registrului
7011, 7012, 7020, 7031, 7032; import-export cu cele      - denumirea: VL√DUfi COM - S.R.L.;            Comer˛ului de pe l‚ng„
cuprinse Ón obiectul de activitate.              - sediul social: Turnu M„gurele, str. 1 Mai, bl.    Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina
  Se legalizeaz„ de noi cu men˛iunea c„ Óncheierea    PO3, sc. K, ap. 2;                     Referent
este irevocabil„ de la data de 8 iulie 2005.         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     la Oficiul Registrului
   (24/537.020)                     524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana
                              parte;
      Societatea Comercial„               - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛    Œn baza cererii nr. 31820 din data de 17.08.2005
    ANDRU IMPEX - S.R.L., Alexandria          cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
       jude˛ul Teleorman                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i
                              sociale a 10,00 RON fiecare;              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - durata de func˛ionare: nelimitat„;         date:
                               - cod unic de Ónregistrare: 17876014;          - fondator: 1. Stan Doina, asociat unic, cod
       TRIBUNALUL TELEORMAN
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      numeric personal 2680520340018, aport la capital
                              J34/513/2005.                      200,00 RON, data v„rs„rii aportului este 16.08.2005,
                                (26/537.022)                    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII IJ 518
                                          *               capitalul social total, cota de participare la
        din 24 august 2005                                         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
                                    Societatea Comercial„
  Judec„tor delegat                                                Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 146, jude˛ul
                                   CICLON - S.R.L., Alexandria
  la Oficiul Registrului                                             Teleorman;
                                     jude˛ul Teleorman
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               - administrator, persoan„ fizic„: 1. Stan Doina,
  Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina                                    cod numeric personal 2680520340018, data
  Referent                               MINISTERUL JUSTIfiIEI           numirii: 16.08.2005, durata mandatului este
  la Oficiul Registrului                                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               - denumirea: MOBIL SERV - S.R.L.;
  Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana                TRIBUNALUL TELEORMAN
                                                           - sediul social: Alexandria, Alexandru Ghica nr.
  Œn baza cererii nr. 32166 din data de 24.08.2005                                146;
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 517
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„              din 23 august 2005            502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i                                     - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
                               Judec„tor delegat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                 Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                               la Oficiul Registrului
date:                                                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
  - fondator: 1. Neac∫u D„nu˛, asociat unic, cod
                               Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
numeric personal 1680806340047, aport la capital
                               Referent                       sociale a 10,00 RON fiecare;
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                               la Oficiul Registrului                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  - cod unic de Ónregistrare: 17879100;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                               Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Ón Alexandria, str. Bucure∫ti nr. 75, bl. 711C, sc. B,
et. 2, ap. 24, jude˛ul Teleorman;               Œn baza cererii nr. 32105 din data de 23.08.2005   J34/519/2005.
  - administrator, persoan„ fizic„: 1. Neac∫u D„nu˛,   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     (28/537.024)
cod numeric personal 1680806340047, data          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                   *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3128/27.IX.2005                    7
      Societatea Comercial„              - sediul social: Turnu M„gurele, str. Nicolae Iorga   Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i
    VIOS - S.R.L., satul Br‚ncoveanca         nr. 1B;                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      comuna Plopii-Sl„vite∫ti             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      date:
        jude˛ul Teleorman             742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de   - fondatori: 1. Dragne Adriana, asociat, cod
                             consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;           numeric personal 2690126340018, aport la capital
                              - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i   100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                             de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
                             tehnic„ legate de acestea;                 participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„
                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Ón localitatea Frumoasa, jude˛ul Teleorman; 2.
       TRIBUNALUL TELEORMAN
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Iv„nescu Mihaela, asociat, cod numeric personal
                                                           2660308232631, aport la capital 100,00 RON,
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 521          sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                           echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       din 24 august 2005                                           din capitalul social total, cota de participare la
                              - cod unic de Ónregistrare: 17890132;
                                                           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea
 Judec„tor delegat                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Frumoasa, jude˛ul Teleorman;
 la Oficiul Registrului                 J34/528/2005.                         - administratori, persoane fizice: 1. Dragne
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   (30/537.026)                      Adriana, cod numeric personal 2690126340018,
 Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina                     *                data numirii: 25.08.2005, durata mandatului este
 Referent                                                      nelimitat„, av‚nd puteri depline exercitate separat;
 la Oficiul Registrului                      Societatea Comercial„              2. Iv„nescu Mihaela, cod numeric personal
 Comer˛ului de pe l‚ng„                    CRIS TERAPIA - S.R.L., Alexandria           2660308232631, data numirii: 25.08.2005, durata
 Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana                jude˛ul Teleorman               mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline
                                                           exercitate separat;
  Œn baza cererii nr. 32199 din data de 24.08.2005
                                                            - denumirea: MIADRI - S.R.L.;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            - sediul social: satul Frumoasa, comuna
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    Frumoasa;
Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i                                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                   TRIBUNALUL TELEORMAN
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
date:                                                        nespecializate;
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 519
  - fondator: 1. Lincan Viorel, asociat unic, cod                                   - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
numeric personal 1620712400378, aport la capital            din 24 august 2005              cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                     v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                              Judec„tor delegat
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                  b„uturi ∫i tutun;
                              la Oficiul Registrului                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Ón localitatea Br‚ncoveanca, Plopii Sl„vite∫ti,
                              Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina         sociale a 10,00 RON fiecare;
jude˛ul Teleorman;
                              Referent                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - administrator, persoan„ fizic„: 1. Lincan Viorel,
                              la Oficiul Registrului                   - cod unic de Ónregistrare: 17905123;
cod numeric personal 1620712400378, data
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
numirii: 24.08.2005, durata mandatului este
                              Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana          J34/541/2005.
nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                             (32/537.028)
  - denumirea: VIOS - S.R.L.;               Œn baza cererii nr. 32172 din data de 24.08.2005
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                                        *
  - sediul social: satul Br‚ncoveanca, comuna
Plopii-Sl„vite∫ti, Plopii Sl„vite∫ti;          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                               Societatea Comercial„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i         REBY SERVCOM - S.R.L., Ro∫iori de Vede
512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          jude˛ul Teleorman
∫i cu animale vii;                    date:
  - activitatea principal„: cod CAEN 5121 - comer˛     - fondator: 1. Dragne Iulian, asociat unic, cod
cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje;        numeric personal 1710517340019, aport la capital              MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de            TRIBUNALUL TELEORMAN
sociale a 10,00 RON fiecare;               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Ón localitatea Poroschia, jude˛ul Teleorman;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 529
  - cod unic de Ónregistrare: 17898420;          - administrator, persoan„ fizic„: 1.Dragne Iulian,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      cod numeric personal 1710517340019, data                  din 26 august 2005
J34/536/2005.                      numirii: 22.08.2005, durata mandatului este          Judec„tor delegat
   (29/537.025)                    nelimitat„, av‚nd puteri depline;               la Oficiul Registrului
             *                 - denumirea: CRIS TERAPIA - S.R.L.;             Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - sediul social: Alexandria, Str. Dun„rii, bl. 1621,    Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina
      Societatea Comercial„             sc. B, parter, ap. 22;                     Referent
   ENCARTA - S.R.L., Turnu M„gurele           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       la Oficiul Registrului
      jude˛ul Teleorman              851 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;        Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - activitatea principal„: cod CAEN 8514 - alte       Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana
                             activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;           Œn baza cererii nr. 32311 din data de 26.08.2005
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
       TRIBUNALUL TELEORMAN            sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 514            - cod unic de Ónregistrare: 17898411;          date:
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          - fondator: 1. Nedelcu Sabina, asociat unic, cod
       din 22 august 2005                                           numeric personal 2710421341720, aport la capital
                             J34/532/2005.
 Judec„tor delegat                      (31/537.027)                      200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
 la Oficiul Registrului                              *                reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                                  Societatea Comercial„               domiciliat„ Ón Ro∫iori de Vede, Str. Gra˛iilor, bl. R4,
 Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina
                                MIADRI - S.R.L., satul Frumoasa            et. 4, ap. 18, jude˛ul Teleorman;
 Referent
                               comuna Frumoasa, jude˛ul Teleorman             - administrator, persoan„ fizic„: 1. Nedelcu
 la Oficiul Registrului
                                                           Sabina, cod numeric personal 2710421341720, data
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               numirii: 25.08.2005, durata mandatului este
 Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana                                       nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Œn baza cererii nr. 32027 din data de 22.08.2005                                   - denumirea: REBY SERVCOM - S.R.L.;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   - sediul social: Ro∫iori de Vede, Str. Gra˛iilor, bl.
                                   TRIBUNALUL TELEORMAN              R4, sc. A, et. 4, ap. 18;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i                                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 527           521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                           nespecializate;
date:                                  din 26 august 2005
                                                             - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
  - fondator: 1. Porojan Aurelian Mihai, asociat
                              Judec„tor delegat                    cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
unic, cod numeric personal 1820115410024, aport
                              la Oficiul Registrului                  v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i                                    b„uturi ∫i tutun;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,                                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Referent
domiciliat Ón Turnu M„gurele, Str. Independen˛ei,                                  sociale a 10,00 RON fiecare;
                              la Oficiul Registrului
bl. D13, ap. 32, jude˛ul Teleorman;                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administrator, persoan„ fizic„: 1. Porojan                                     - cod unic de Ónregistrare: 17905110;
                              Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana
Aurelian Mihai, cod numeric personal                                           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
1820115410024, data numirii: 18.08.2005 p‚n„ la       Œn baza cererii nr. 32314 din data de 26.08.2005     J34/543/2005.
data de 18.08.2009, av‚nd puteri depline;        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (33/537.029)
  - denumirea: ENCARTA - S.R.L.;            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     *
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 3128/27.IX.2005
      Societatea Comercial„              Alexandria, Str. Dun„rii, bl. I25, sc. A, et. 3, ap. 15,       Societatea Comercial„
    VIVE IMPEX - S.R.L., Alexandria           jude˛ul Teleorman;                      MARION PROD COM - S.R.L., satul Chiajna
       jude˛ul Teleorman                - administratori, persoane fizice: 1. Medelean A.       comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov
                              Marian Gabriel, cod numeric personal
                              1740512340028, data numirii: 30.08.2005, durata         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri nelimitate            J 23/1344/13.07.2005
                              exercitate separat; 2. Medelean N. Laura, cod
       TRIBUNALUL TELEORMAN              numeric personal 2751001340049, data numirii:             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17776929
                              30.08.2005, durata mandatului este nelimitat„,
                                                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 471            av‚nd puteri nelimitate, exercitate separat;
                                - denumirea: MEDALEX COM - S.R.L.;
        din 28 iulie 2005
                                - sediul social: Alexandria, Str. Dun„rii, bl. I25, sc.         TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Judec„tor delegat                    A, et. 3, ap. 15;
  la Oficiul Registrului                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                 DELEGAT NR. IJ 1061
  Tribunalul Teleorman - Mortu Marin            specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„             din 13 iulie 2005
  Referent                         parte;
  la Oficiul Registrului                                                  Judec„tor delegat
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛       la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                  Comer˛ului Ilfov
  Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana            - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 30775 din data de 28.07.2005     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       Tribunalul Bucure∫ti - Roventa Elena
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    sociale a 10,00 RON fiecare;                  Referent
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - durata de func˛ionare: nelimitat„;             la Oficiul Registrului
                                - cod unic de Ónregistrare: 1789921;             Comer˛ului Ilfov
Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i
                                                              de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                              Tribunalul Bucure∫ti - Alina Burcea
date:                            J34/549/2005.
  - fondatori: 1. Soare Florin Hora˛iu, asociat unic,      (35/537.031)                        Œn baza cererii nr. 27013, din data de 24.06.2005,
cod numeric personal 1820405420115, aport la                      *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                             la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„
capital 200 lei, data v„rs„rii aportului este
                                                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
27.07.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,              Societatea Comercial„
                                                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de       A & C EURO DESIGN - S.R.L., Alexandria          date:
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat         jude˛ul Teleorman                  - fondatori:
Ón Alexandria, str. Bucure∫ti, bl. J 131, sc. C, et. 3,                                   1. Stan Gheorghe ™tefan, asociat, cod numeric
ap. 15, jude˛ul Teleorman;                                                personal 1800106410068, aport la capital 100,00
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI             RON, data v„rs„rii aportului este 28.06.2005,
  - administrator, persoan„ fizic„: 1. Soare Florin
Hora˛iu, cod numeric personal 1820405420115, data                                    echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
numirii: 26.07.2005, durata mandatului este                                       din capitalul social total, cota de participare la
                                     TRIBUNALUL TELEORMAN
                                                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                             str. Petre Ispirescu nr. 14, bl. P22C, et. 6, ap. 26,
  - denumirea: VIVE IMPEX - S.R.L.;                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 525            sectorul 5;
  - sediul social: Alexandria, str. Bucure∫ti, bl. J                                    2. Ghi˛„ Ionel, asociat, cod numeric personal
131, sc. C, et. 3, ap. 15;                         din 25 august 2005
                                                             1671101461527, aport la capital 100,00 RON, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Judec„tor delegat                     v„rs„rii aportului este 28.06.2005, echival‚nd cu 10
744 - publicitate;                       la Oficiul Registrului                  p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
  - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -          Comer˛ului de pe l‚ng„                  total, cota de participare la beneficii/pierderi de
publicitate;                          Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina         50 %, domiciliat Ón localitatea Chiajna, str. ™tefan cel
  - capitalul social subscris: 200 lei, v„rsat integral;                                Mare nr. 63, jude˛ul Ilfov;
                                Referent
                                                              - administratori, persoane fizice:
capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a      la Oficiul Registrului                    1. Stan Gheorghe ™tefan, cod numeric personal
10,00 lei fiecare;                       Comer˛ului de pe l‚ng„                  18001064100068, data numirii: 13.07.2005 p‚n„ la
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Tribunalul Teleorman - Enescu Mariana           data de 13.07.2009, av‚nd puteri depline ∫i egale;
  - cod unic de Ónregistrare: 17826563;                                          2. Ghi˛„ Ionel, cod numeric personal
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          Œn baza cererii nr. 32248 din data de 25.08.2005
                                                             1671101461527, data numirii: 13.07.2005 p‚n„ la
J34/486/2005.                        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     data de 13.07.2009, av‚nd puteri depline ∫i egale;
   (34/537.030)                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - denumirea: MARION PROD COM - S.R.L.;
              *                Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i          - sediul social: satul Chiajna, str. ™tefan cel Mare
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      nr. 63, comuna Chiajna, jude˛ul Ilfov;
      Societatea Comercial„              date:                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
    MEDALEX COM - S.R.L., Alexandria             - fondatori: 1. T„nase Adrian, asociat, cod       602 - alte transporturi terestre;
                              numeric personal 1801210340431, aport la capital        - activitatea principal„: cod CAEN 6023 -
       jude˛ul Teleorman
                                                             transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale;
                              100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                                                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat    sociale a 10,00 RON fiecare;
                              Ón Alexandria, str. Cuza Vod„ nr. 69, jude˛ul          - durata de func˛ionare: nelimitat„.
       TRIBUNALUL TELEORMAN              Teleorman; 2. P„unic„ Claudiu Alexandru, asociat,         (37/537.033)
                              cod numeric personal 1810222340446, aport la                      *
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 534           capital 100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                              reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de          Societatea Comercial„
        din 30 august 2005                                                 ALYCAN COMPANY - S.R.L.
                              participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                                                              satul Moara Domneasc„, comuna G„neasa
  Judec„tor delegat                    Ón Alexandria, str. Bucure∫ti nr. 94, bl. 713D, sc. A,            jude˛ul Ilfov
  la Oficiul Registrului                  et. 2, ap. 6, jude˛ul Teleorman;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    - administratori, persoane fizice: 1. T„nase
  Tribunalul Teleorman - Dumitru Ecaterina         Adrian, cod numeric personal 1801210340431, data        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Referent                                                              J 23/1343/13.07.2005
                              numirii: 24.08.2005, durata mandatului este
  la Oficiul Registrului                  nelimitat„, av‚nd puteri depline luate separat; 2.           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17776880
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  P„unic„ Claudiu Alexandru, cod numeric personal
  Tribunalul Teleorman - N„stase Stelu˛a          1810222340446, data numirii: 24.08.2005, durata               MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Œn baza cererii nr. 32530 din data de 30.08.2005     mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    luate separat;
                                                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - denumirea: A & C EURO DESIGN - S.R.L.;
Tribunalul Teleorman a dispus autorizarea ∫i          - sediul social: Alexandria, str. Alexandru Ghica      EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     nr. 72;                                 DELEGAT NR. IJ 1065
date:                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                                     din 13 iulie 2005
  - fondatori: 1. Medelean A. Marian Gabriel,       726 - alte activit„˛i legate de informatic„;
asociat, cod numeric personal 1740512340028,          - activitatea principal„: cod CAEN 7260 - alte       Judec„tor delegat
                              activit„˛i legate de informatic„;                la Oficiul Registrului
aport la capital 100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Comer˛ului Ilfov
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,                                   de pe l‚ng„
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                              Tribunalul Bucure∫ti - Roventa Elena
domiciliat Ón Alexandria, Str. Dun„rii, bl. I25, sc. A,   sociale a 10,00 RON fiecare;                  Referent
et. 3, ap. 15, jude˛ul Teleorman; 2. Medelean N.        - durata de func˛ionare: nelimitat„;            la Oficiul Registrului
Laura,   asociat,  cod  numeric    personal      - cod unic de Ónregistrare: 17901975;            Comer˛ului Ilfov
2751001340049, aport la capital 100,00 RON,           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         de pe l‚ng„
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      J34/539/2005.                          Tribunalul Bucure∫ti - Elena Zrini
din capitalul social total, cota de participare la        (36/537.032)                       Œn baza cererii nr. 40481, din data de 7.07.2005,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón                       *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 3128/27.IX.2005                    9
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN             Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;            MIRAMAX COM - S.R.L.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     geniu civil;                                Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i
date:                             - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
  - fondatori:                      construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;                   ACT ADIfiIONAL
  1. Ionescu Florentina Adriana, asociat unic, cod      - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat
numeric personal 2790926472031, aport la capital                                         la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
1.000 RON, data v„rs„rii aportului este 29.06.2005,                                          MIRAMAX COM - S.R.L.
                              sociale a 100,00 RON fiecare;
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %      - durata de func˛ionare: nelimitat„.             Subsemnata Asofiei-Munteanu Maria, cet„˛ean
capitalul social total, cota de participare la         (39/537.035)                      rom‚n, domiciliat„ Ón Pa∫cani, Str. Ceferi∫tilor nr. 2,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón                      *                bl. 29, sc. E, et. 5, ap. 17, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu
localitatea Moara Domneasc„, jude˛ul Ilfov;                                       C.I. seria MX nr. 325799/2002, eliberat„ de Poli˛ia
  - administrator, persoan„ fizic„:                  Societatea Comercial„              Pa∫cani, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
  1. Ionescu Florentina Adriana, cod numeric             KAPI SFERA - S.R.L., Ia∫i            Comerciale MIRAMAX COM - S.R.L., cu sediul Ón
personal 2790926472031, data numirii: 13.07.2005,                                    Pa∫cani, Str. Ceferi∫tilor nr. 2, bl. B29, sc. E, et. 5,
durata mandatului nelimitat„;                         ACT ADIfiIONAL               ap. 17, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
  - denumirea: ALYCAN COMPANY - S.R.L.;                                        comer˛ului cu nr. J 22/2129/2003, cod unic de
  - sediul social: satul Moara Domneasc„, Str.       la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       Ónregistrare 15916775, Ón conformitate cu
Nucilor nr. 2, comuna G„neasa, jude˛ul Ilfov;               KAPI SFERA - S.R.L.              dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Subsemnatele Sfera C„t„lina, domiciliat„ Ón Ia∫i,     republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           ™os. Na˛ional„ nr. 192, sc. B, et. 1, ap. 6, jude˛ul Ia∫i,  societ„˛ii astfel:
nespecializate;                      identificat„ cu C.I. seria MX nr. 201001/25.04.2001,      Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón str.
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i Vornicu Elina,         Nicolae Iorga, bl. V5, sc. A, parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i.
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 20, bl.     Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        N1, sc. B, et. 4, ap. 20, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu   adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
b„uturi ∫i tutun;                     B.I. seria D.E. nr. 870215/24.09.1997, eliberat de      din statutul Societ„˛ii Comerciale MIRAMAX COM -
  - capitalul social subscris: 1.000 RON, v„rsat     Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii     S.R.L.
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Comerciale KAPI SFERA - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,       Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i redactat
sociale a 50 RON fiecare;                 ™os. Na˛ional„ nr. 192, sc. B, et. 1, ap. 6, jude˛ul Ia∫i,  Ón 4 exemplare la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
  - durata de func˛ionare: nelimitat„.          Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.    Jude˛ului Ia∫i, Reprezentan˛a Pa∫cani.
   (38/537.034)                     J 22/802/2003, cod unic de Ónregistrare 15437764,         (42/723.411)
              *                atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.                  *
                              204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
      Societatea Comercial„             modificarea statutului ∫i contractului de societate            Societatea Comercial„
    CONSTEEL CONSTRUCT - S.R.L.             astfel:                                   OSBUC - S.R.L., Ia∫i
   satul Domne∫ti, comuna Domne∫ti             1. Retragerea din calitatea de asociat a dnei
         jude˛ul Ilfov               Vornicu Elina, prin cesionarea total„ cu titlu gratuit             ACT ADIfiIONAL
                              a p„r˛ii sociale de˛inute (o parte social„ - 10 lei      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              RON) c„tre dna Sfera C„t„lina, dup„ care declar„ c„              OSBUC - S.R.L.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              renun˛„ la orice drept, de orice natur„, asupra
         J 23/1342/13.07.2005                                           Subsemna˛ii Pascariu Paraschiva, domiciliat„ Ón
                              societ„˛ii. Societatea continu„ s„ func˛ioneze cu
                                                            Ia∫i, Bd. Chimiei nr. 59, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 6,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17776970        asociat unic ∫i administrator Ón persoana dnei Sfera
                                                            jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal 2730404226345,
                              C„t„lina, ce va de˛ine (100 %) Óntreg capitalul social
                                                            identificat„ cu C.I. seria MX nr. 478973/2004,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            al societ„˛ii Ón valoare de 210 lei RON (capitalul
                                                            eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i Pascariu Iulian,
                              social fiind Ómp„r˛it Ón 21 p„r˛i sociale a 10 lei RON
                                                            domiciliat„ Ón Ia∫i, Bd. Chimiei nr. 59, bl. 1, sc. A,
                              fiecare).
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                           et. 1, ap. 6, jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal
                               2. Œnchiderea punctului de lucru al societ„˛ii din
                                                            1730221221219, identificat cu C.I. seria MX nr.
                              Ia∫i, str. Mihail Sturza nr. 10, jude˛ul Ia∫i.
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                          478972/2004, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de
                               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
      DELEGAT NR. IJ 1070                                             asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale OSBUC - S.R.L., cu
                              23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care
                                                            sediul Ón Ia∫i, bd. Nicolae Iorga nr. 27, bl. N2, sc. A,
        din 13 iulie 2005             3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                                            et. 1, ap. 4, jdue˛ul Ia∫i, Ónregiatrat„ la Oficiul
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       registrului comer˛ului cu nr. J 22/843/2005, cod
  Judec„tor delegat
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     unic de Ónregistrare R17399853, de comun acord ∫i
  la Oficiul Registrului
                                (40/723.409)                      Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
  Comer˛ului Ilfov
  de pe l‚ng„
                                            *                31/1990, republicat„, am hot„r‚t Ónfiin˛area unui
  Tribunalul Bucure∫ti - Roventa Elena                                         punct de lucru al societ„˛ii Ón Rond tramvai -
                                    Societatea Comercial„
  Referent                                                       Dancu, jude˛ul Ia∫i, unde se vor desf„∫ura
                                  MARMA TRADING - S.R.L., Ia∫i
  la Oficiul Registrului                                                activit„˛ile prev„zute Ón obiectul de activitate al
  Comer˛ului Ilfov                                                   societ„˛ii.
                                       ACT ADIfiIONAL                Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
  de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti - Alina Burcea           la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
                                   MARMA TRADING - S.R.L.              din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale OSBUC
  Œn baza cererii nr. 40649, din data de 11.07.2005,
                                                            - S.R.L.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Subsemna˛ii Gavril Valeria, domiciliat„ Ón Ia∫i,
                                                               (43/723.412)
la Oficiul Registrului Comer˛ului Ilfov de pe l‚ng„    Pia˛a Voievozilor nr. 5, bl. A10, et. 5, ap. 18, jude˛ul
                              Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 369033/2003,
                                                                          *
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
                                                                  Societatea Comercial„
date:                           2550803221191, Moisuc Alin-Robert, domiciliat Ón
                                                                PROXIMITY EUROPE - S.R.L., Ia∫i
  - fondatori:                      Ia∫i, bd. fiu˛ora nr. 7B, bl. E3, sc. B, et. 2, ap. 9,
  1. Societatea Comercial„ GEOVA INVEST - S.R.L.,     jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
                                                                      ACT ADIfiIONAL
cu sediul Ón satul Domne∫ti nr. 18, Cl„dire        325261/2002, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric
Administrativ„, et. 1, biroul OS 5, comuna         personal 1740824333212, ∫i Muri∫anu Adrian-          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Domne∫ti, aport la capital 1.000,00 RON, data       Neculai, domiciliat Ón Ia∫i, Str. Caprelor nr. 4,         PROXIMITY EUROPE - S.R.L., persoan„
v„rs„rii aportului este 7.07.2005, echival‚nd cu 10    identificat cu C.I. seria MX nr. 540891/2005,           juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Ia∫i, str.
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social   eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal        Anastasie Panu nr. 56, bl. B1, sc. A, et. 6, ap.
total, cota de participare la beneficii/pierderi de    1661201335005, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii       21, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
50 %;                           Comerciale MARMA TRADING - S.R.L., cu sediul             registrului comer˛ului cu nr. J
  2. Societatea Comercial„ PHOENIX REAL          Ia∫i, Pia˛a Voievozilor nr. 5, bl. A10, et. 5, ap. 18,     22/583/24.03.2004, cod unic de Ónregistrare
ESTATES - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea    jude˛ul Ia∫i, la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.          16274045, atribut fiscal R
Oltului nr. 12, bl. C9, parter, sectorul 6, aport la    J 22/797/2005, cod unic de Ónregistrare 17381953, Ón      Subsemnata Butuc Beatrice, cet„˛ean rom‚n,
capital 1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului este     conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.     domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Anastasie Panu nr. 56, bl. B1,
7.07.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,         31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea         sc. A, et. 6, ap. 21, jude˛ul Ia∫i, n„scut„ la data de
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd    statutului ∫i contractului de societate astfel:       14.06.1970 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I.
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;      1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii     seria MX nr. 240433, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data
  - administrator, persoan„ fizic„:            Ón Ia∫i, str. Izvor nr. 18, bl. 629, parter, jude˛ul Ia∫i,  de   13.11.2001,    cod  numeric   personal
  1. Myrianthous Myrinthis, p‚n„ la data de        unde se vor desf„∫ura activit„˛i prev„zute Ón actul     2700614221184, Ón calitate de unic asociat al
13.07.2009, domiciliat Ón Cipru, localitatea Nicosia,   constitutiv, precum ∫i Ón actele modificatoare        Societ„˛ii Comerciale PROXIMITY EUROPE - S.R.L.,
str. Irinikou nr. 6, identificat cu pa∫aport seria C nr.  ulterioare.                         persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Ia∫i, str.
394316, din data de 21.08.2002, eliberat de          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         Anastasie Panu nr. 56, bl. B1, sc. A, et. 6, ap. 21,
autorit„˛ile din Republica Cipru, av‚nd puteri       23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,      jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
depline;                          din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       comer˛ului cu nr. J 22/583/24.03.2004, cod unic de
  - denumirea: CONSTEEL CONSTRUCT - S.R.L.;        pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       Ónregistrare 16274045, atribut fiscal R, am hot„r‚t
  - sediul social: satul Domne∫ti nr. 18, Cl„direa    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     urm„toarele:
Administrativ„, et. 1, biroul OS 6, comuna           (41/723.410)                        1. Œn baza contractului de cesiune de p„r˛i sociale
Domne∫ti;                                       *                autentificat cu nr. 1005 din 25.07.2005 de notarul
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3128/27.IX.2005
public Vi∫u Corneliu, Butuc Petronel a cedat lui       pa∫aportul seria KM nr. 263876/2004, eliberat de      domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Ciric nr. 6, bl. Z1, sc. B, et.
Butuc Beatrice toate cele 10 p„r˛i sociale pe care le    SAI Primorsk, reg. Odesa, Ukraina, prin aport        1, ap. 4, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
de˛ine Ón calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale    propriu la capital 2.860 RON, dnei Hrozova Liliya,     336045, cod numeric personal 2691216221167, Ón
PROXIMITY EUROPE - S.R.L., cu o valoare nominal„       cet„˛ean ukrainian, n„scut„ la data de 12.09.1964 Ón    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale RELON
de 10 RON (echivalentul a 100.000 ROL) fiecare, Ón      Dnipropetrovska, Ukraina, identificat„ cu          TRADE - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Ciric nr. 6, bl.
valoare total„ de 100 RON (echivalentul a 1.000.000     pa∫aportul seria AM nr. 052561/2000, eliberat de      Z1, sc. B, et. 1, ap. 4, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la
ROL), reprezent‚nd 50 % din capitalul social al       autorit„˛ile din Ukraina, prin aport propriu la       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
societ„˛ii.                         capital 2.180 RON, ∫i a dlui Svartmacler Leonid,      22/1936/2005, cod unic de Ónregistrare 17812070,
  Ca urmare a acestor modific„ri, capitalul social     cet„˛ean moldovean, n„scut la data de 20.02.1958 Ón     atribut fisal R, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,
al Societ„˛ii Comerciale PROXIMITY EUROPE -         Rezina, Republica Moldova, identificat cu          republicat„ ∫i modificat„, ∫i a Ordonan˛ei de
S.R.L., Ón cuantum de 200 RON (echivalentul a        pa∫aportul seria AO nr. 200368/7.05.1997, eliberat     urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, am hot„r‚t
2.000.000 ROL), divizat Ón 20 p„r˛i sociale, cu o      de autorit„˛ile din Chi∫in„u, Republica Moldova,      urm„toarele:
valoare nominal„ de 10 RON (echivalentul a          prin aport propriu de capital 280 RON.             - deschiderea unui punct de lucru situat Ón Ia∫i,
100.000 ROL) fiecare, v„rsat integral Ón numerar, va      2. Majorarea capitalului social cu suma de 5.320     Str. S„r„riei nr. 22, parter, jude˛ul Ia∫i, unde se vor
fi de˛inut de asociatul unic Butuc Beatrice, care va     RON, depu∫i Ón contul societ„˛ii, conform          desf„∫ura activit„˛ile de birouri;
de˛ine 20 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 10     chitan˛elor anexate.                      - extinderea obiectului de activitate cu
RON (echivalentul a 100.000 ROL) fiecare, Ón          3. Ca urmare a major„rii ∫i a coopt„rii noilor      urm„toarele activit„˛i:
valoare total„ de 200 RON (echivalentul a 2.000.000     asocia˛i, capitalul social este de 5.600 RON ∫i va fi     4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
ROL), cu o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi   atribuit asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:           construc˛ii;
de 100 %.                            Cosofret Margareta Dana - 140 RON - 14 p„r˛i        4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
  2. Se revoc„ din func˛ia de administrator Butuc      sociale - 2,5 %;                        4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
Petronel ∫i se men˛ine Ón func˛ia de administrator       Rotariu Neculai - 140 RON - 14 p„r˛i sociale - 2,5     4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
cu puteri depline, pe o perioad„ nelimitat„, Butuc      %;                               4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de
Beatrice.                            Bogatova Iulia Mihailovna - 2.860 RON - 286 p„r˛i    mont„ri de geamuri;
  Celelalte articole ale actului constitutiv al       sociale - 51 %;                        6311 - manipul„ri;
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                  Hrozova Liliya - 2.180 RON - 218 p„r˛i sociale - 39     7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
  Redactat ∫i editat la Biroul notarului public Vi∫u    %;                             cl„dirilor.
Corneliu Ón 5 (cinci) exemplare azi, data            Svartmacler Leonid - 280 RON - 28 p„r˛i sociale -      Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat ast„zi,
autentific„rii, eliber‚ndu-se p„r˛ii 4 (patru)        5 %.                            17.08.2005, Ón 5 exemplare, la Cabinetul de
exemplare.                           Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       avocatur„ Ionu˛ Pohrib, ∫i face parte integrant„ din
  (44/723.413)                       adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„    statutul Societ„˛ii Comerciale RELON TRADE -
              *                din statutul Societ„˛ii Comerciale R.C.N. COMPLEX      S.R.L.
                               - S.R.L.                             (48/723.417)
       Societatea Comercial„               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                       *
     R.C. CONSTRUCT - S.R.L., Ia∫i           19.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care
                               3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru               Societatea Comercial„
          ACT ADIfiIONAL               Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului              RESEL - S.R.L., Ia∫i
                               Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                                 ACT ADIfiIONAL
                                 (46/723.415)
       R.C. CONSTRUCT - S.R.L.
                                            *                 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnatul R„bei Dumitru, domiciliat Ón Ia∫i,
str. Buzescu nr. 7, bl. E19, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul                                        R.E.S. - EL - S.R.L.
                                     Societatea Comercial„
Ia∫i, identificat cu B.I. seria D.G. nr. 244900/1988,           R.D. COMP - S.R.L., Ia∫i              Subsemna˛ii Bejan Elena, domiciliat„ Ón Ia∫i, Str.
eliberat de Mili˛ia Ia∫i, cod numeric personal                                      G„rii nr. 9, bl. L15, sc. A, et. 8, ap. 30, jude˛ul Ia∫i,
1380930227790, Ón calitate de unic asociat al                 ACT ADIfiIONAL               identificat„ cu C.I. seria MX nr. 250479, eliberat„ de
Societ„˛ii Comerciale R.C. CONSTRUCT - S.R.L., cu                                    Poli˛ia Ia∫i la data de 11.01.2002, cod numeric
sediul Ón Ia∫i, str. Buzescu nr. 7, bl. E19, sc. A, et. 1,   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       personal 2621002221131, ∫i Bejan Alexandru,
ap. 7, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului          R.D. COMP - S.R.L.              domiciliat Ón Ia∫i, Str. G„rii nr. 9, bl. L15, sc. A, et.
comer˛ului cu nr. J 22/732/1997, cod unic de           Subsemna˛ii Z„nescu Radu, fiul lui Alexandru ∫i     8, ap. 30, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
Ónregistrare 9520457, atribut fiscal R, Ón          Iliana, n„scut la data de 9.03.1968 Ón Bicaz, jude˛ul    246821, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.     Neam˛, domiciliat Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 111, bl. F3,  12.12.2001, cod numeric personal 1590417227783,
31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea         sc. A, et. 4, ap. 2, jude˛ul Ia∫i, ∫i Holicov Dan, fiul   Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale R.E.S.
statutului societ„˛ii astfel:                lui Petru ∫i Cecilia, n„scut la data de 13.08.1951 Ón    - EL - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Str. G„rii nr. 9, bl. L15,
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii Ón    comuna Sine∫ti, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, ∫os.   sc. A, et. 8, ap. 30, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la
Ia∫i, bd. Nicolae Iorga nr 26A, jude˛ul Ia∫i, conform    P„curari nr. 4, bl. 590A, sc. B, et.4, ap. 14, jude˛ul   Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i cu
actelor anexate, unde va func˛iona un birou.         Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale   nr. J 22/3226/1994, cod unic de Ónregistrare
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       R.D. COMP - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Aurel      R6788170, conform art. 199 din Legea nr. 31/1990,
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„     Vlaicu nr. 78, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul    modificat„, am hot„r‚t:
din statutul Societ„˛ii Comerciale R.C. CONSTRUCT      Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i cu nr. J        1. Schimbarea obiectului principal de activitate
- S.R.L.                           22/55/24.01.2001, de comun acord, am hot„r‚t        care va fi: 3230 - produc˛ie de receptoare de radio
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         urm„toarele:                        ∫i televizoare; aparate de Ónregistrare ∫i reproducere
22.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,        1. Se retrage din societate nemaiav‚nd nici o      audio sau video (inclusiv interfoane), urm‚nd ca
din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       preten˛ie de la aceasta, asociatul Holicov Dan,       obiectul 7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       domiciliat Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 4, bl. 590A, sc. B,  servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea, s„
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     et.4, ap. 14, jude˛ul Ia∫i, care cesioneaz„ 10 p„r˛i    treac„ la obiectul secundar.
   (45/723.414)                      sociale Ón valoare nominal„ de 10 lei c„tre asociatul      2. Extinderea obiectului de activitate cu:
              *                Z„nescu Radu care devine asociat unic ∫i Ói este        2924 - fabricarea altor echipamente de utilizare
                               atribuit Óntreg capitalul social. Cesiunea p„r˛ilor     general„ (inclusiv a echipamentelor antiefrac˛ie ∫i
       Societatea Comercial„              sociale s-a f„cut la valoarea nominal„.           antiincendiu);
     R.C.N. COMPLEX - S.R.L., Ia∫i             2. Structura capitalului social ∫i participarea la     3162 - produc˛ia altor componente electrice
                               pierderi ∫i beneficii va fi urm„toarea:           neclasificate Ón alt„ parte;
          ACT ADIfiIONAL                 - Z„nescu Radu - 200 lei 20 p„r˛i sociale.         3210 - produc˛ia tuburilor electronice ∫i a altor
                                 3. Societatea va fi administrat„ de unicul asociat   componente electronice;
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                       4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
                               Z„nescu Radu, cu puteri decizionale depline.
      R.C.N. COMPLEX - S.R.L.                                             5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón
                                 Celelalte capitole ale actului constitutiv al
  Subsemna˛ii Cosofret Margareta Dana,           societ„˛ii r„m‚n neschimbate, drept pentru care s-a     v‚nzarea produselor cu caracter specific,
domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Decebal nr. 16, bl. X5, sc.    Óncheiat prezentul act adi˛ional, autentificat la      neclasificate Ón alt„ parte;
A, et. 2, ap. 10, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu B.I. seria  Biroul notarului public Mirsu Maria, cu sediul Ón        5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
D.G. nr. 418301/1998, eliberat de Poli˛ia Ia∫i, ∫i      Bicaz, str. P. Corbului, bl. 5, parter, jude˛ul Neam˛,   echipamente periferice ∫i software;
Rotariu Neculai, domiciliat Ón Ia∫i, fund„tura        ast„zi 4.08.2005, Ón 4 exemplare, din care s-au         5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
Bacinschi nr. 9, bl. CL4, sc. C, et. 1, ap. 1, jude˛ul    eliberat 3 exemplare p„r˛ii.                echipamente de birou;
Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 034969/1999,        (47/723.416)                       5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai                  *                echipamente electronice (inclusiv a echipamentelor
Societ„˛ii Comerciale R.C.N. COMPLEX - S.R.L., cu                                    antiefrac˛ie ∫i antiincendiu);
sediul Ón Ia∫i, aleea Decebal nr. 16, bl. X5, sc. A, et.         Societatea Comercial„               5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
2, ap. 10, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul            RELON TRADE - S.R.L., Ia∫i            utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
registrului comer˛ului cu nr. J 22/1431/1996, Ón                                       5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.              ACT ADIfiIONAL                 7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea                                       software;
statutului ∫i contractului de societate astfel:            la statutul Societ„˛ii Comerciale           7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
  1. Asocierea-cooptarea Ón calitatea de asocia˛i ai           RELON TRADE - S.R.L.             birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
societ„˛ii a dnei Bogatova Iulia Mihailovna, cet„˛ean      Subsemna˛ii Bors Gioni, domiciliat Ón Ia∫i, str.       7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
ukrainian, n„scut„ la data de 9.05.1982 Ón Zlataust,     Ciric nr. 6, bl. Z1, sc. B, et. 1, ap. 4, jude˛ul Ia∫i,   principal Óntreprinderilor (inclusiv instalarea ∫i
reg. Celeabinsk, Rusia, domiciliat„ Ón Ukraina,       identificat cu C.I. seria MX nr. 336043, cod numeric    Óntre˛inerea echipamentelor antiefrac˛ie ∫i
Odesa, str. Transportnaia 9, ap. 108, identificat„ cu    personal 1720524221164, ∫i Bors Ana-Daniela,        antiincendiu)
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 3128/27.IX.2005                   11
  3. Declararea deschiderii unui punct de lucru Ón     calitatea de administrator, pe o perioad„ nelimitat„,           Societatea Comercial„
Ia∫i, str. Aurel Vlaicu nr. 87, corp 2, jude˛ul Ia∫i, Ón  cu puteri depline de administrare ∫i reprezentare,             ALY-GEO COM - S.R.L.
vederea desf„∫ur„rii activit„˛ilor societ„˛ii.       al„turi de dl Topciu Gheorghe. Hot„r‚rile                  Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i
  4. Modificarea denumirii societ„˛ii care va fi      administratorilor se iau Ón unanimitate.
Societatea Comercial„ RESEL - S.R.L.              4. Actualizarea datelor de identificare a                  ACT ADIfiIONAL
  Œntocmit ∫i redactat de c„tre avocat Horga        asociatului ∫i administratorului Topciu Gheorghe,           la statutul Societ„˛ii Comerciale
Roxana-Alice, Ón temeiul contractului de asisten˛„     ca urmare a schimb„rii actului de identitate.                ALY-GEO COM - S.R.L.
juridic„ nr. 90/2005.                     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
   (49/723.418)                                                      Subsemnata Maftei Viorica, domiciliat„ Ón
                              22.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,
              *                                               Pa∫cani, str. Mihail Eminescu nr. 7, bl B10, sc. C, ap.
                              din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
                                                             19, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
                              pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
       Societatea Comercial„                                           294003/2002, eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani, cod
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
       RŒNDUNICA - S.R.L., Ia∫i                                          numeric personal 2670328274801, Ón calitate de
                                 (51/723.420)
                                                             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ALY-GEO COM
                                            *                - S.R.L., cu sediul Ón Pa∫cani, str. Mihai Eminescu
         ACT ADIfiIONAL
                                                             nr. 7, bl. B10, sc. C, et. 4, ap. 19, jude˛ul Ia∫i,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale               Societatea Comercial„
                                                             Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
        RŒNDUNICA - S.R.L.                VENUS L.G - S.R.L., satul Miroslove∫ti
                                                             J 22/2106/2004, cod unic de Ónregistrare 15903538,
  Subsemnatul Sale Florin Dan, domiciliat Ón Ia∫i,        comuna Miroslove∫ti, jude˛ul Ia∫i
                                                             Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
str. fiu˛ea Petre nr. 10, sc. 838, sc. A, et. 1, ap. 5,                                  31/1990, republicat„, am hot„r‚t urm„toarele
jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.                 ACT ADIfiIONAL               modific„ri la statutul societ„˛ii:
156310/2000, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric         la statutul Societ„˛ii Comerciale           1. Se deschide un punct de lucru Ón Pa∫cani, Str.
personal 1720401221196, Ón calitate de unic asociat                                   Ceferi∫tilor nr. 4, jude˛ul Ia∫i (5241, 5242, 5243)
                                      VENUS L.G - S.R.L.
al Societ„˛ii Comerciale RŒNDUNICA - S.R.L., cu                                       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
sediul Ón Ia∫i, str. fiu˛ea Petre (fost„ Œmp„c„rii) nr.     Subsemnatul Leleu Lucian, cet„˛ean rom‚n,
                                                             17.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,
10, sc. 838, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul Ia∫i,       domiciliat Ón satul Miroslove∫ti, comuna
                                                             din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.    Miroslove∫ti, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria
                                                             pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
J 22/1758/1992, cod unic de Ónregistrare 1967337,      MX nr. 359380/2003, eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani, Ón
                                                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.   calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                                                               (54/723.423)
204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t     VENUS L.G - S.R.L., cu sediul Ón satul Miroslove∫ti,
                                                                          *
modificarea statutului societ„˛ii astfel:          comuna Miroslove∫ti, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la
  Capitalul social al societ„˛ii este Ómp„r˛it Ón     Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J                  Societatea Comercial„
17.350 p„r˛i sociale (o parte social„ av‚nd o valoare    22/1099/1996, cod unic de Ónregistrare R8651713,             BARBEX IMPEX - S.R.L.
nominal„ de 10 lei RON) cu o valoare total„ de       Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.               Ia∫i
173.500 lei RON, ca urmare a major„rii capitalului     31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea
social de la valoarea de 100.000 lei RON          statutului societ„˛ii astfel:                         ACT ADIfiIONAL
(reprezent‚nd 10.000 p„r˛i sociale) cu suma de         Art. 1. Societatea Ó∫i extinde obiectul de activitate
73.500 lei RON, aport Ón numerar, de c„tre asociatul    cu:                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
unic. Capitalul social Ón valoare total„ de 173.500 lei    702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor              BARBEX IMPEX - S.R.L.
RON, Ómp„r˛it Ón 17.350 p„r˛i sociale, revine Ón      imobiliare proprii sau Ónchiriate;               Subsemna˛ii B„rbulescu George Cristian,
Óntregime asociatului unic.                  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i, str. Silvestru
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        imobiliare proprii sau Ónchiriate;              Str„pungere nr. 42, bl. CL10, et. 7, ap. 27, jude˛ul
23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,       712 - Ónchirierea altor mijloace de transport;      Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 487790/2004,
din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar        7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport      eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       terestru.                          175080922121, ∫i Rosin Roxana Andreea, cet„˛ean
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.                                   rom‚n, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Neculae Tudor nr.
                                Art. 2. Se recodific„ activit„˛ile potrivit
   (50/723.419)                                                    61, bl. 974, sc. B, et. 3, ap. 14, jude˛ul Ia∫i,
                              Ordonan˛ei nr. 601/2002.
              *                                               identificat„ cu C.I. seria MX nr. 369994/2003,
                                Art. 3. Se schimb„ date asociat unic ∫i
                              administrator.                        eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
       Societatea Comercial„                                           279101322118, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
       SEMPEROPIMUS - S.R.L.               Art. 4. Se prelunge∫te sediul social din satul
                                                             Comerciale BARBEX IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón
            Ia∫i                 Miroslove∫ti, comuna Miroslove∫ti, jude˛ul Ia∫i.
                                                             Ia∫i, str. Th. Burada nr. 8, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„
                                Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
                                                             la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
         ACT ADIfiIONAL               adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
                                                             22/745/2005, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 199
                              din statutul Societ„˛ii Comerciale VENUS L.G -
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale                                     din Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i a Ordonan˛ei
                              S.R.L.
      SEMPEROPIMUS - S.R.L.                                            de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001, am hot„r‚t
                                Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i redactat
                                                             modificarea statutului societ„˛ii dup„ cum
  Subsemna˛ii Topciu Viorica, domiciliat„ Ón Ia∫i,    Ón 4 exemplare la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a
                                                             urmeaz„:
Str. Amurgului nr. 2, bl. SA1, ap. 3, jude˛ul Ia∫i,     Jude˛ului Ia∫i, Reprezentan˛a Pa∫cani.
                                                              1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ia∫i, str.
identificat„ cu C.I. seria MX nr. 546310/2005,         (52/723.421)                       Th. Burada nr. 8, jude˛ul Ia∫i, unde se va desf„∫ura
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal                     *                activitatea de bar.
2670308221147, ∫i Topciu Gheorghe, domiciliat Ón
                                                              Redactat Ón 4 exemplare la Cabinet de avocatur„
Ia∫i, Str. Amurgului nr. 2, bl. SA1, ap. 3, jude˛ul Ia∫i,        Societatea Comercial„
                                                             îOliviu Cupet” din Ia∫i, Bd. Independen˛ei nr. 33,
identificat„ cu C.I. seria MX nr. 536207/2005,             VOG INVESTMENT - S.R.L.
                                                             bl. C1-5, mezanin, jude˛ul Ia∫i.
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal                  Ia∫i                    (55/723.424)
1610607221160, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
Comerciale SEMPEROPIMUS - S.R.L., cu sediul Ón
                                                                          *
                                        ACT ADIfiIONAL
Ia∫i, Str. Amurgului nr. 2, bl. SA1, ap. 3, jude˛ul Ia∫i,
                                   la statutul Societ„˛ii Comerciale               Societatea Comercial„
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                                    VOG INVESTMENT - S.R.L.                CONSULTING COMATEO - S.R.L., Ia∫i
J 22/1159/1997, cod unic de Ónregistrare 9794134,
atribut fiscal R, de comun acord ∫i Ón conformitate       Subsemnatul Gafi˛a Virgil Octavian, domiciliat Ón
                                                                      ACT ADIfiIONAL
cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,       Ia∫i, str. Han T„tar nr. 6, bl. 361, sc. B, et. 6, ap. 16,
republicat„, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la      jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.              Óncheiat ast„zi, 19.08.2005
statutul societ„˛ii:                    026565/1998, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  1. Asocierea-cooptarea Ón calitatea de asociat a    personal 1691007270645, Ón calitate de asociat unic         CONSULTING COMATEO - S.R.L.
dnei Pavel Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      al Societ„˛ii Comerciale VOG INVESTMENT - S.R.L.,
de 12.09.1966 Ón comuna T‚rgu Frumos, jude˛ul                                        Subsemna˛ii Costin Cristina, domiciliat„ Ón Ia∫i,
                              cu sediul Ón Ia∫i, bd. Poitiers nr. 14, dep. 1, jude˛ul
Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Roman-Vod„ nr. 31,                                    str. Petre fiu˛ea nr. 17, bl. 913, sc. T1, et. 6, ap. 21,
                              Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.                                     jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
                              nr. J 22/83/2003, cod unic de Ónregistrare 15146420,
416310/2003, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric                                   030013/1998, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i Costin
                              atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
personal 2660912226325, prin cesionarea cu titlu                                     Gabriel, domiciliat Ón Ia∫i, str. Petre fiu˛ea nr. 17, bl.
                              203 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t      913, sc. T1, et. 6, ap. 21, jude˛ul Ia∫i, identificat cu
gratuit a 15 p„r˛i sociale Ón valoare de 1.500.000 lei
                              modificarea statutului societ„˛ii astfel:          C.I. seria MX nr. 030010/1998, eliberat„ de Poli˛ia
(fiecare parte social„ cu o valoare de 100.000 lei) de
                                1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii     Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
c„tre dna Topciu Viorica.
                              Ón Ia∫i, bd. Carol I, col˛ cu fostul cinematograf      CONSULTING COMATEO - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,
  2. Dna Topciu Viorica se retrage din calitatea de
asociat ∫i declar„ c„ renun˛„ la toate drepturile ∫i    Copou, jude˛ul Ia∫i, unde se vor desf„∫ura activit„˛i    str. Petre fiu˛ea nr. 17, bl. 913, tr.1, et. 6, ap. 21,
obliga˛iile de orice natur„ asupra societ„˛ii.       prev„zute Ón actul constitutiv al societ„˛ii, precum     jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
Capitalul social al societ„˛ii r„m‚ne neschimbat Ón     ∫i Ón actele modificatoare ulterioare.            comer˛ului cu nr. J 22/119/2005, cod unic de
valoare de 3.000.000 lei ∫i este repartizat asocia˛ilor     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 3.08.2005,   Ónregistrare 17134651, atribut fiscal R, de comun
dup„ cum urmeaz„: Pavel Maria - 1.500.000 lei - 15     Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare, din care 3       acord ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din
p„r˛i sociale - 50 % ∫i Topciu Gheorghe - 1.500.000     exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru         Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
lei - 15 p„r˛i sociale - 50 %. Hot„r‚rile adun„rii     Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului     urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
generale a asocia˛ilor se iau Ón unanimitate.        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.           societ„˛ii:
  3. Retragerea din calitatea de administrator a        (53/723.422)                        1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii
dnei Topciu Viorica ∫i numirea dnei Pavel Maria, Ón                   *                situat Ón Ia∫i, str. Gr„dinari nr. 1, jude˛ul Ia∫i,
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3128/27.IX.2005
conform actelor anexate unde se vor desf„∫ura       numeric personal 1890413226704, Ón calitate de       identificat„ cu C.I. seria MX nr. 533106/2005,
activit„˛i prev„zute Ón obiectul de activitate al     mo∫tenitor potrivit aceluia∫i certificat de        eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
societ„˛ii.                        mo∫tenitor, minor, f„r„ capacitate de exerci˛iu;      2710917221191, Ón calitate de asociat unic al
  2. Declarare emblem„.                   - Stoian Ilincu˛a-Sorina, n„scut„ la data de      Societ„˛ii Comerciale DIA-RAL - S.R.L., cu sediul Ón
  3. Schimbarea obiectului principal de activitate    12.07.1992 Ón Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Mihail   Ia∫i, bd. Nicolae Iorga nr. 49, bl. G1, sc. A, parter,
din 7031 - agen˛ii imobiliare Ón 5244 - comer˛ cu     Sadoveanu nr. 14A, sc.A, et. 2, ap. 6, jude˛ul Ia∫i, cod  ap. 3, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
am„nuntul cu mobil„, articole de iluminat ∫i cu alte    numeric personal 2920712226801, Ón calitate de       comer˛ului cu nr. J 22/1193/2002, cod unic de
articole de uz casnic.                   mo∫tenitor potrivit aceluia∫i certificat de        Ónregistrare 15560863, Ón conformitate cu
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act      mo∫tenitor, minor, f„r„ capacitate de exerci˛iu;      dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, am
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„     - Stoian Elena-Irina, n„scut„ la data de        hot„r‚t urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:
din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       21.05.1995 Ón Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Mihail     1. Asocierea-cooptarea Ón calitatea de asociat al
CONSULTING COMATEO - S.R.L.                Sadoveanu nr. 14A, sc.A, et. 2, ap. 6, jude˛ul Ia∫i, cod  societ„˛ii a dlui Ursache Dan-Teodor, n„scut la data
  Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit de p„r˛i ∫i   numeric personal 2950521226754, Ón calitate de       de 16.03.1970 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i,
redactat Ón 4 exemplare.                  mo∫tenitor potrivit aceluia∫i certificat de        str. Cronicar Ion Neculce nr. 33A, jude˛ul Ia∫i,
  (56/723.425)                      mo∫tenitor, minor, f„r„ capacitate de exerci˛iu;      identificat cu C.I. seria MX nr. 533105/2005,
              *                 - Stoian Vlad-Andrei, n„scut la data de 1.10.1999    eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
                              Ón Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Mihail Sadoveanu    1700316221179, prin cesionarea cu titlu gratuit a 10
       Societatea Comercial„             nr. 14A, sc.A, et. 2, ap. 6, jude˛ul Ia∫i, cod numeric   p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, reprezent‚nd 100
      DANA POINT - S.R.L., Ia∫i           personal 1991001226757, Ón calitate de mo∫tenitor     RON, de c„tre dna Ursache Lumini˛a.
                              potrivit aceluia∫i certificat de mo∫tenitor, minor,      Societatea va func˛iona Ón continuare cu 2
         ACT ADIfiIONAL              f„r„ capacitate de exerci˛iu,               asocia˛i, iar caitalul social total r„m‚ne neschimbat
                               reprezenta˛i prin curator Stoian Petru, n„scut la    Ón valoare de 200 RON, repartizat Ón 20 p„r˛i sociale
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              data de 15.07.1972 Ón Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, bd.    a 10 RON fiecare ∫i va fi atribuit asocia˛ilor astfel:
  DANA POINT - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,
                              fiu˛ora nr. 3, sc. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul Ia∫i,       Ursache Lumini˛a - 10 p„r˛i sociale - 100 RON -
   Calea Chi∫in„ului nr. 32, jude˛ul Ia∫i,
                              identificat cu C.I. seria MX nr. 494692/2004,       50 %;
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
                              eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal        Ursache Dan-Teodor - 10 p„r˛i sociale - 100 RON
  cu nr. J 22/905/27.11.2000, cod unic de
                              1720715221193, Ón baza dispozi˛iei de curator nr.     - 50 %.
   Ónregistrare 13582245, atribut fiscal R
                              2629/27.07.2005, eliberat„ de Prim„ria Ia∫i, de        Asocia˛ii vor lua decizii cu unanimitate de voturi.
  Subsemnatul Calugi Luigi, cet„˛ean itlaian,       comun acord ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile art.      2. Retragerea din calitatea de administrator a
n„scut la data de 27.07.1956 Ón Fucecchio, Italia, cu   204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, Ónregistr„m    dnei Ursache Lumini˛a ∫i numirea Ón aceast„
re∫edin˛a Ón Ia∫i, str. Aurora nr. 21B, jude˛ul Ia∫i,   urm„toarele modific„ri la statutul ∫i contractul de    calitate a dlui Ursache Dan-Teodor, cu puteri
posesor al permisului de ∫edere seria ROU nr.       societate:                         depline de reprezentare ∫i administrare.
0040117, eliberat de autorit„˛ile din Ia∫i la data de     1. Capitalul social total este de 200 RON,         3. Schimbarea sediului social al societ„˛ii Ón Ia∫i,
16.08.2005, cod numeric personal 7560727220011,      reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare ∫i va    str. Cronicar Ion Neculce nr. 33A, jude˛ul Ia∫i.
Ón calitate de mandatar al asociatului unic DIRT AG,    fi repartizat asocia˛ilor conform listei prezentate      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
cu sediul Ón Elve˛ia, Zuro, Ón baza procurii cu      mai jos, ca urmare a cesiunii cu titlu gratuit a celor   19.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,
apostila nr. 00075 aplicat„ la data de 5.01.2005, am    2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 RON, dob‚ndite de     din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
hot„r‚t azi, 22.08.2005, Ón conformitate cu        c„tre dl Stoian Ilie-Sorinel, Ón baza certificatului de  pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, ale      mo∫tenitor nr. 12/28.07.2005, de pe urma defunctei     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2001,      Stoian Daniela, fost„ asociat„, c„tre ceilal˛i         (59/723.428)
republicat„, ∫i ale actului constitutiv al societ„˛ii,   mo∫tenitori:                                      *
modificarea acestuia, dup„ cum urmeaz„:            Stoian Ilie-Sorinel - 100 RON - 10 p„r˛i sociale -
  Art. 1. Œnchiderea punctului de lucru al societ„˛ii   50 %;                                  Societatea Comercial„
din Ia∫i, bd. D. Mangeron nr. 71A, jude˛ul Ia∫i.       Stoian Petru-Daniel - 20 RON - 2 p„r˛i sociale - 10        DIDAY-FASHION - S.R.L., Ia∫i
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n   %,
neschimbate.                         precum ∫i 8 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON,              ACT ADIfiIONAL
  Actele constitutive ale societ„˛ii se modific„     echivalentul a 80 RON, dob‚ndite prin mo∫tenire Ón
corespunz„tor celor de mai sus.              baza certificatului de mo∫tenitor nr. 12/28.07.2005,        la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act      din dosarul nr. 12/2005, eliberat de Biroul               DIDAY-FASHION - S.R.L.
adi˛ional Ón 5 (cinci) exemplare, act care face parte   notarului public Edoardo Levinos Frost, cu sediul Ón     Subsemnata Gherm„nescu Aurelia, domiciliat„
integrant„ din actul constitutiv al Societ„˛ii       Ia∫i, bd. Nicolae Iorga nr. 36, jude˛ul Ia∫i, de c„tre:  Ón Ia∫i, str. Butnari nr. 4, bl. B2-2, sc. B, et. 2, ap. 11,
Comerciale DANA POINT - S.R.L., Ia∫i.           Stoian Radu-Gabriel (2 p„r˛i sociale), Stoian Elena-    jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
  Tehnoredactat Ón 5 (cinci) exemplare azi, data     Irina (2 p„r˛i sociale), Stoian Ilincu˛a-Sorina (2 p„r˛i  394560/18.08.2003, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod
autentific„rii, la sediul Biroului notarului public    sociale), Stoian Vlad-Andrei (2 p„r˛i sociale),      numeric personal 2670818221271, Ón calitate de
din Ia∫i, str. P„curari nr. 158, parter, jude˛ul Ia∫i,   reprezenta˛i prin curator Stoian Petru,          asociat unic al Societ„˛ii Comerciale DIDAY-
din care 4 (patru) exemplare s-au eliberat p„r˛ilor.    reprezent‚nd 40 % din cota de participare la        FASHION - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Prof. I.
  (57/723.426)                      capitalul social.                     Simionescu nr. 20, bl. I1, et. 4, ap. 4, jude˛ul Ia∫i,
              *                 2. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de la   Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                              suma de 200 RON la 1.000 RON, reprezent‚nd 100       J 22/1681/2005, cod unic de Ónregistrare 17724725,
       Societatea Comercial„            p„r˛i sociale, echivalentul a 10 RON fiecare, cu      atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
       DANIELA - S.R.L., Ia∫i            suma de 800 RON, aport Ón numerar, depu∫i Ón        204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
                              contul societ„˛ii prin foaie de v„rs„m‚nt, anexat„.    modificarea statutului societ„˛ii astfel:
         ACT ADIfiIONAL              Capitalul social total Ón valoare de 1.000 RON,        1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Ia∫i, ∫os.
                              reprezent‚nd 100 p„r˛i sociale, echivalentul a 10     Bucium nr. 33, jude˛ul Ia∫i, conform contractului
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                              RON fiecare, va fi repartizat asocia˛ilor dup„ cum     de Ónchiriere nr 181174 din data de 15.07.2005,
         DANIELA - S.R.L.
                              urmeaz„:                          unde se vor desf„∫ura activit„˛i prev„zute Ón
  Subsemna˛ii Stoian Ilie-Sorinel, domiciliat Ón       Stoian Ilie-Sorinel - 500 RON - 50 p„r˛i sociale;    obiectul autorizat al societ„˛ii.
Ia∫i, aleea Mihail Sadoveanu nr. 14A, sc. A, et. 2,      Stoian Petru-Daniel - 100 RON - 10 p„r˛i sociale,     Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
ap. 6, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.     precum ∫i 40 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON,    adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
160386/2000, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric    echivalentul a 400 RON, dob‚ndite prin mo∫tenire      din statutul Societ„˛ii Comerciale DIDAY-FASHION -
personal 1650719227812, Ón calitate de asociat ∫i     Ón baza certificatului de mo∫tenitor nr.          S.R.L.
mo∫tenitor al defunctei Stoian Daniela, decedat„ la    12/28.07.2005, din dosarul nr. 12/2005, eliberat de      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
data de 26.05.2005, cu ultimul domiciliu Ón Ia∫i,     Biroul notarului public Edoardo Levinos Frost, cu     23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care
aleea Mihail Sadoveanu nr. 14A, sc. A, et. 2, ap. 6,    sediul Ón Ia∫i, bd. Nicolae Iorga nr. 36, jude˛ul Ia∫i,  3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal 2650717221180,     de c„tre: Stoian Radu-Gabriel (10 p„r˛i sociale),     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
fost asociat al Societ„˛ii Comerciale DANIELA -      Stoian Elena-Irina (10 p„r˛i sociale), Stoian Ilincu˛a-  Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, aleea Mihail Sadoveanu     Sorina (10 p„r˛i sociale), Stoian Vlad-Andrei (10       (60/723.429)
nr. 14A, sc. A, et. 2, ap. 6, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„  p„r˛i sociale), reprezenta˛i prin curator Stoian                    *
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.          Petru.
J 22/1113/1991,                        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act            Societatea Comercial„
  cod unic de Ónregistrare R5683656, Ón baza       adi˛ional Ón 6 exemplare, act care face parte          EAR TOURS & TRAVEL - S.R.L., Ia∫i
certificatului de mo∫tenitor nr. 12/28.07.2005, din    integrant„ din statutul ∫i contractul Societ„˛ii
dosarul nr. 12/2005, eliberat de Biroul notarului     Comerciale DANIELA - S.R.L.                          ACT ADIfiIONAL
public Edoardo Levinos Frost, cu sediul Ón Ia∫i,        (58/723.427)
bd. Nicolae Iorga nr. 36, jude˛ul Ia∫i, precum ∫i                                    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                           *                    EAR TOURS & TRAVEL - S.R.L.
  - Stoian Petru-Daniel, n„scut la data de
24.06.1987 Ón Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, aleea Mihail           Societatea Comercial„              Subsemnatul Gribincea Paul, cet„˛ean rom‚n,
Sadoveanu nr. 14A, sc. A, et. 2, ap. 6, jude˛ul Ia∫i,          DIA-RAL - S.R.L., Ia∫i            n„scut la data de 24.08.1975 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,
identificat cu C.I. seria MX nr. 264813/2002,                                     domiciliat Ón satul Le˛cani, bl. 4, et. 1, ap. 2, comuna
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal               ACT ADIfiIONAL              Le˛cani, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
1870624226762, Ón calitate de mo∫tenitor Ón baza                                   247435/2001, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric
certificatului de mo∫tenitor men˛ionat mai sus;           la statutul Societ„˛ii Comerciale         personal 1750824221282, Ón calitate de mandatar,
  - Stoian Radu-Gabriel, n„scut la data de                 DIA-RAL - S.R.L.             Ón baza procurii speciale autentificate cu nr.
13.04.1989 Ón Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, aleea Mihail     Subsemnata Ursache Lumini˛a, domiciliat„ Ón       1190/15.08.2005 la Biroul notarului public Lungu
Sadoveanu nr. 14A, sc.A, et. 2, ap. 6, jude˛ul Ia∫i, cod  Ia∫i, str. Cronicar Ion Neculce nr. 33A, jude˛ul Ia∫i,   Gabriela, pentru Œnsur„˛elu Gianina-Gabriela,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3128/27.IX.2005                   13
domiciliat„ Ón satul Le˛cani, comuna Le˛cani,          5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;      5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.         5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din   v‚ndute prin magazine;
294269/2002, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de    carne;                            5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale EAR TOURS &        5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,    5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
TRAVEL - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel     uleiuri ∫i gr„simi comestibile;              pie˛e;
Bun nr. 15, bl. E3, sc. A, parter, ap. 4, jude˛ul Ia∫i,     5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;           5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.      5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;    efectueaz„ prin magazine.
J 22/601/2005, cod unic de Ónregistrare 17305344,        5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.    produse zaharoase;                    actul constitutiv al societ„˛ii.
204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, duc la          5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i    Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón cadrul
Óndeplinire urm„toarele modific„ri actului          condimente;                        Societ„˛ii civile profesionale de avoca˛i îBoti, Pintea
constitutiv la societ„˛ii:                    5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte    ∫i Asocia˛ii” din Ia∫i, str. Anastasie Panu nr. 13-15,
  1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat a dlui    alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;      mezanin, jude˛ul Ia∫i.
Gribincea Paul, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de        5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu        (62/723.431)
24.08.1975 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón satul     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;                        *
Le˛cani, bl. 4, et. 1, ap. 2, comuna Le˛cani, jude˛ul      5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 247435/2001,       5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i            Societatea Comercial„
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal        Ónc„l˛„minte;                            ERA COMIMPEX - S.R.L., Ia∫i
1750824221282, prin cesionarea cu titlu gratuit a 8       5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
p„r˛i sociale a 10 RON fiecare din aportul total la      de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i                  ACT ADIfiIONAL
capitalul social al drei Œnsur„˛elu Gianina-Gabriela.     televizoare;                         Subsemna˛ii Ciobanu Paula-Gabriela, domiciliat„
Capitalul social total r„m‚ne neschimbat, Ón valoare       5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din        Ón Ia∫i, ∫os. Bucium nr. 102, jude˛ul Ia∫i, Crusos
de 200 RON, repartizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 RON      ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;  Elena-Cristina, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Ion Luca
fiecare ∫i va fi repartizat asocia˛ilor astfel:         5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i   Caragiale nr. 4, jude˛ul Ia∫i, ∫i Crusos Cristian,
  Œnsur„˛elu Gianina-Gabriela - 12 p„r˛i sociale -      de parfumerie;                      domiciliat Ón Ia∫i, str. Ion Luca Caragiale nr. 4,
120 RON - 60 %;                         5146 - comer˛ cu ridicata cu produse          jude˛ul Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  Gribincea Paul - 8 p„r˛i sociale - 80 RON - 40 %.     farmaceutice;                       Comerciale ERA COMIMPEX - S.R.L., cu sediul Ón
  2. Schimbarea sediului social Ón Ia∫i, str.          5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      Ia∫i, str. P„curari nr. 153, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„
Str„pungerea Silvestru nr. 58, bl. T3-A, sc. A, et. 4,    consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
ap. 18, jdue˛ul Ia∫i, Ón baza actelor anexate, unde se      5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,   Tribunalul Ia∫i cu nr. J 22/494/2000, cod unic de
vor desf„∫ura activit„˛i prev„zute Ón obiectul de       lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;        Ónregistrare R13176727, Ón conformitate cu
activitate al societ„˛ii f„r„ acces public.           5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri    prevederile Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         metalice;                         republicat„, ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a
23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,        5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    Guvernului nr. 32/1997 ∫i ale Codului comercial cu
din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       de construc˛ii;                      modific„rile ulterioare, am hot„r‚t urm„toarele
pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului         5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i      modific„ri la statutul societ„˛ii:
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.      furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de    Art. 1. Modificarea articolului cu privire la
   (61/723.430)                       Ónc„lzire;                        asocia˛i, din statutul societ„˛ii care va avea
              *                  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;     urm„torul con˛inut: îSocietatea va func˛iona ca
                                 5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse       societate cu r„spundere limitat„ cu doi membri
      Societatea Comercial„               intermediare;                       asocia˛i Crusos Cristian ∫i Crusos Elena-Cristina”, ca
   EASTERN COMMERCE - S.R.L., Ia∫i              5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;    urmare a retragerii din calitatea de membru asociat
                                 5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;      a dnei Ciobanu Paula-Gabriela, Ón urma cesiunii
          ACT ADIfiIONAL                 5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru       totale din art. 2.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;   Art. 2. Modificare articolului - Capitalul social -
     EASTERN COMMERCE - S.R.L.                5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,       din statutul societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
  Subsemna˛ii Palade R„zvan, domiciliat Ón Ia∫i,       echipamente periferice ∫i software;            îCapitalul social al societ„˛ii este Ón sum„ de 210
str. Zugravi nr. 11, bl. F7-2, sc. C, ap. 17, jude˛ul Ia∫i,   5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i      RON, repartizat Ón 21 p„r˛i sociale Ón valoare de 10
identificat cu C.I. seria MX nr. 228730, eliberat„ de     echipamente de birou;                   RON fiecare parte. Aportul asocia˛ilor la capitalul
Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal 1770501221211,        5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i    social, beneficii ∫i pierderi este:
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale EASTERN         echipamente electronice;                   • Crusos Cristian - 110 RON = 11 p„r˛i sociale x
COMMERCE - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Zugravi        5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi      10 RON - 52,38 % din beneficii ∫i pierderi;
nr. 11, bl. F7-2, sc. C, ap. 17, jude˛ul Ia∫i,        utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;       • Crusos Elena-Cristina - 100 RON = 10 p„r˛i
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu        5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i   sociale x 10 RON - 47,62 % din beneficii ∫i pierderi,
nr. J 22/955/2002, cod unic de Ónregistrare          unelte agricole, inclusiv cu tractoare;           ca urmare a cesiunii cu valoarea nominal„ de
14877171, Ón baza Legii nr. 31/1990, a∫a cum a fost       5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse       c„tre dna Ciobanu Paula-Gabriela a Óntregii sale
republicat„, am hot„r‚t urm„toarele:             neclasificate Ón alt„ parte;               cote din capitalul social, respectiv suma de 70 RON
  1. Completarea obiectului de activitate al          5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        (reprezent‚nd 7 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare),
societ„˛ii cu urm„toarele:                  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        astfel: c„tre dl Crusos Cristian suma de 40 RON
  5010 - comer˛ cu autovehicule;               produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           (echivalentul a 4 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare) ∫i
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;       5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        c„tre dna Crusos Elena-Cristina suma de 30 RON
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru         nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        (echivalentul a 3 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare),
autovehicule;                         produse nealimentare;                   conform contractului de cesiune p„r˛i sociale
  5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii       5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume     autentificat la data de 22.08.2005 la Birourile
aferente, ∫i repara˛ii;                    proaspete;                        asociate la Biroul notarului public Daniel B„d„r„u
  5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i           5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse     ∫i la Biroul notarului public B„lan Mariana-Otilia
pentru autovehicule;                     din carne;                        din Ia∫i, bd. ™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 3, parter,
  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime       5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee     jude˛ul Ia∫i, precum ∫i a retragerii acesteia din
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu      ∫i molu∫te;                        calitatea de asociat.”
semiproduse;                           5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       Art. 3. Se modific„ articolul din statutul societ„˛ii
  5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,      de patiserie ∫i produse zaharoase;            privitor la administrarea societ„˛ii Ón sensul c„
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;          5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;         îSocietatea va fi administrat„ de dl Crusos Cristian
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material          5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din       care va avea puteri depline de administrare, ca
lemnos ∫i de construc˛ii;                   tutun;                          urmare a retragerii din calitatea de administrator a
  5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,          5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        dnei Ciobanu Paula-Gabriela ∫i a numirii Ón
echipamente industriale, nave ∫i avioane;           specializate, cu produse alimentare;           calitatea de administrator a dlui Crusos Cristian, pe
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,          5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale    durat„ nedeterminat„, domiciliat Ón Ia∫i, str. Ion
articole de menaj ∫i de fier„rie;               ∫i ortopedice;                      Luca Caragiale nr. 4, jude˛ul Ia∫i, cod numeric
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,          5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse         personal 1620621221139, identificat cu C.I. seria
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;             cosmetice ∫i de parfumerie;                MX nr. 426885/2003, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i”.
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse          5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;          Eu, Ciobanu Paula-Gabriela, declar c„ Ón˛eleg s„
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;      cesionez cu valoarea nominal„ cele 7 p„r˛i sociale,
  5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón        5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i     renun˛ la orice drept de a reveni asupra acestei
v‚nzarea produselor cu caracter specific,           articole din piele;                    decizii ∫i declar c„ nu mai am nici un drept ∫i nici
neclasificate Ón alt„ parte;                   5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole     o preten˛ie asupra societ„˛ii, capitalului social,
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse         de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;       patrimoniului sau mijloacelor fixe, propor˛ional cu
diverse;                             5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i       p„r˛ile sociale cesionate.
  5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i      aparate electromenajere, cu aparate de radio ∫i       Ni, Crusos Cristian ∫i Crusos Elena-Cristina,
furaje;                            televizoare;                       declar„m c„ am luat cuno∫tin˛„ de situa˛ia
  5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;         5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i     financiar-contabil„ a societ„˛ii, de debitele ∫i
  5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;         articole de papet„rie;                  creditele societ„˛ii, de contractele societ„˛ii aflate Ón
  5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei      5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        curs de derulare.
prelucrate;                          specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     Noi, Ciobanu Paula-Gabriela, Crusos Cristian ∫i
  5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;      parte;                          Crusos Elena-Cristina, declar„m c„ aceast„ societate
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 3128/27.IX.2005
nu se afl„ Ón faliment, lichidare, dizolvare,            Societatea Comercial„              nr. J 22/2385/2003, cod unic de Ónregistrare R
reorganizare ∫i nici Ón stadiul de administrare sau     INTERMEDIA JOBS - S.R.L., satul Pope∫ti         16019140, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204
supraveghere special„. De asemenea, declar„m c„          comuna Pope∫ti, jude˛ul Ia∫i            din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t:
societatea pe care o reprezent„m nu se afl„ sub                                     1. Œnfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii Ón
inciden˛a art. 243 din Codul fiscal ∫i am luat                ACT ADIfiIONAL              Ia∫i, str. Mihail Sturza nr. 22, C„minul de
cuno∫tin˛„ de modific„rile Codului fiscal privind      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      nefamili∫ti nr. 3, parter, camera 17, unde se vor
cesiunea de p„r˛i sociale.                      INTERMEDIA JOBS - S.R.L.            desf„∫ura activit„˛ile prev„zute Ón obiectul de
  Corespunz„tor se modific„ ∫i articolele din                                    activitate al societ„˛ii.
                               Subsemna˛ii Bujor Neculai, domiciliat Ón satul
contractul de societate.                                                 2. Extindere obiect de activitate cu:
                              Pope∫ti, comuna Pope∫ti, jude˛ul Ia∫i, identificat cu
  Celelalte prevederi din statut cu modific„rile                                    9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;
                              C.I. seria M.X. nr. 374943/2003 eliberat„ de Poli˛ia
ulterioare r„m‚n neschimbate.                                              5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
                              Ora∫ului T‚rgu Frumos, ∫i Bujor Mihaela,
  Tehnoredactat ∫i autentificat la Birourile asociate                                cosmetice ∫i de parfumerie.
                              domiciliat„ Ón Bra∫ov, bd. Saturn nr. 50, sc. C, ap.
Biroul notarului public Daniela B„d„r„u ∫i la Biroul                                   Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
                              36, identificat„ cu C.I. seria B.V. nr. 179829/2001
notarului public B„lan Mariana-Otilia din Ia∫i, bd.    eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov, Ón calitate de asocia˛i ai  adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 3, parter, jude˛ul Ia∫i.   Societ„˛ii Comerciale INTERMEDIA JOBS - S.R.L., cu     din statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  (63/723.432)                      sediul Ón Pope∫ti, comuna Pope∫ti, jude˛ul Ia∫i,      LORYLEN - S.R.L.
              *                Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     (68/723.437)
                              J 22/432/2004, cod unic de Ónregistrare 16211802,                   *
     Societatea Comercial„              atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
  GEO AGAP MAG - S.R.L., satul Ciohorani         204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t           Societatea Comercial„
   comuna Ciohorani, jude˛ul Ia∫i            modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii           LUCA MAR IMPEX - S.R.L.
                              astfel:                                Podu Iloaiei, jude˛ul Ia∫i
         ACT ADIfiIONAL                1. Œnchiderea celor dou„ puncte de lucru ale
                              societ„˛ii din Ia∫i, str. Socola nr. 16, depozit               ACT ADIfiIONAL
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      frigorific P+4E, jude˛ul Ia∫i, ∫i, respectiv, a celui
      GEO AGAP MAG - S.R.L.                                               la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              situat Ón Ia∫i, str. Socola nr. 16, cl„dire corp
                                                                 LUCA MAR IMPEX - S.R.L.
  Subsemna˛ii Agavriloaie Gheorghi˛„, cet„˛ean      principal, birou, jude˛ul Ia∫i.
rom‚n, domiciliat Ón satul Ciohorani, comuna         Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         Subsemnatul Marin Lucian, domiciliat Ón
Miroslove∫ti, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria   23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care     comuna Podu Iloaiei, ™os. Na˛ional„, bl. 13, sc. C, et.
MX nr. 074911/1999, eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani, ∫i    3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       1, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria M.X. nr.
Agavriloaie Elena, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      326816/2002 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Frumos, cod
satul Ciohorani, comuna Miroslove∫ti, jude˛ul Ia∫i,    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.    numeric personal 1790209374098, Ón calitate de
identificat„ cu C.I. seria MX nr. 411265/2003,         (66/723.435)                     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale LUCA MAR
eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani, Ón calitate de asocia˛i ai               *                IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Podu Iloaiei, ™os.
Societ„˛ii Comerciale GEO AGAP MAG - S.R.L.,                                     Na˛ional„, bl. 13, sc. C, et. 1, ap. 1, jude˛ul Ia∫i,
                                    Societatea Comercial„             Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                                    LES INVEST - S.R.L., Ia∫i           J 22/187/2005, cod unic de Ónregistrare 17159443, Ón
nr. J 22/1518/2005, cod unic de Ónregistrare
                                                           conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
17659481, cu sediul Ón satul Ciohorani, comuna
                                       ACT ADIfiIONAL              31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea
Ciohorani, jude˛ul Ia∫i, Ón conformitate cu
                                                           statutului societ„˛ii astfel:
dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,        la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                     LES INVEST - S.R.L.              1. Extinderea obiectelor de activitate ale
republicat„, a∫a cum a fost modificat„, am hot„r‚t
                                                           societ„˛ii cu: 5118 - intermedieri Ón comer˛ul
modificarea actului constitutiv astfel:            Subsemnatul Salloum Cojocariu Waad,
                                                           specializat Ón v‚nzarea produselor cu caracter
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón comuna     domiciliat Ón Ia∫i, str. Decebal nr. 12, sc. A, ap. 4,
                                                           specific, neclasificate Ón alt„ parte.
Ciohorani, jude˛ul Ia∫i.                  identificat cu C.I. seria MX nr. 124199/2000
                                                             Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act      eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón nume propriu ∫i Ón
                                                           adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„    calitate de mandatar pentru Salloum Majed,
                                                           din statutul Societ„˛ii Comerciale LUCA MAR
din statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale GEO    domiciliat Ón Siria, Artus-Jadet Al Wahda, Nizar
                              Hana Damasc, Damasuce Jdeda, identificat cu        IMPEX - S.R.L.
AGAP MAG - S.R.L.
                              pa∫aport nr. N 0002373987/2003 eliberat de          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i redactat
                              autorit„˛ile siriene, Ón baza procurii speciale      24.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,
la Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului Ia∫i,
                              autentificate cu nr. 1301/22.03.2004 la Biroul       din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
Reprezentan˛a Pa∫cani.
                              notarului public Andriescu Raluca, Ón calitate de     pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  (64/723.433)
                              asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LES INVEST -       Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
              *                                               (69/723.438)
                              S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr. 2, bl. 7
                              Noiembrie, parter, Ónregistrat„ la Oficiul registrului                 *
      Societatea Comercial„
    GIRASOLE - S.R.L., satul Dancu           comer˛ului cu nr. J 22/408/1999, cod unic de
                              Ónregistrare 11850015, atribut fiscal R, Ón               Societatea Comercial„
     comuna Holboca, jude˛ul Ia∫i
                              conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 31/1990,            MATT PROD IMPEX - S.R.L.
                              republicat„, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la            Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i
         ACT ADIfiIONAL
                              statutul ∫i contractul de societate:
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       1. Œnchiderea punctelor de lucru deschise Ón                ACT ADIfiIONAL
        GIRASOLE - S.R.L.             jude˛ul Ia∫i, ∫os. Bucium nr. 19, bd. Poitiers nr. 14,
                                                                la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              sp. 10, respectiv str. P„curari nr. 22, bl. B2, sc. C,
  Subsemna˛ii Vrabie Florin, domiciliat Ón satul                                         MATT PROD IMPEX - S.R.L.
                              parter, ap. 1, ∫i Ón Bac„u, str. Tolstoi nr. 10, jude˛ul
Dancu, bl. A7, sc. C, ap. 11, comuna Holboca,                                      Subsemnatul Nit„ Dermidie, cet„˛ean rom‚n,
                              Bac„u.
jude˛ul Ia∫i, identificat cu B.I. seria D.K. nr.                                   domiciliat Ón Pa∫cani, Calea Ia∫ului nr. 1, bl. P1, sc.
                               2. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii
419772/1997 eliberat de Poli˛ia Ia∫i, ∫i Vrabie                                    A, ap. 9, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
                              Ón Ia∫i, Bd. Chimiei nr. 12, Ón baza actelor anexate,
Sorina Marinela, domiciliat„ Ón satul Dancu, bl. A7,                                 527418 eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani Ón anul 2005, Ón
                              unde vor func˛iona birouri ale societ„˛ii ∫i se vor
sc. C, et. 3, ap. 11, comuna Holboca, jude˛ul Ia∫i,    desf„∫ura activit„˛i prev„zute Ón obiectul de       calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
identificat„ cu C.I. seria M.X. nr. 287744/10.06.2002   activitate.                        MATT PROD IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Pa∫cani,
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai     3. Extinderea obiectului de activitate cu 6312 -    Calea Ia∫ului, bl. P1, sc. A, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i,
Societ„˛ii Comerciale GIRASOLE - S.R.L., cu sediul     depozit„ri.                        Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
Ón satul Dancu, bl. A7, sc. C, et. 3, ap. 7, comuna      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        J 22/170/2001, cod unic de Ónregistrare R 13786237,
Holboca, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul       18.08.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,     Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
registrului comer˛ului cu nr. J 22/1837/2004, cod     din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar      31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea
unic de Ónregistrare 16736543, atribut fiscal R, Ón    pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      statutului societ„˛ii astfel:
conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.      Art. 1. Se deschide punct de lucru Ón comuna
31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea          (67/723.436)                      Gemenele, jude˛ul Br„ila.
statutului ∫i contractului societ„˛ii astfel:                     *                 Art. 2. Se extinde obiectul de activitate cu 512 -
  1. Œnchiderea punctului de lucru al societ„˛ii din                                 comer˛ cu ridicata cu produse agricole brute ∫i cu
Ia∫i, bd. Poitiers nr. 14, jude˛ul Ia∫i.                 Societatea Comercial„            animale vii; 5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale,
  2. Deschiderea unui punct de lucru Ón satul              LORYLEN - S.R.L., Ia∫i            semin˛e ∫i furaje.
Le˛cani, comuna Le˛cani, amplasat Ón tarlaua 11,                                     Art. 3. Se schimb„ datele asociatului unic ∫i ale
parcela 685, jude˛ul Ia∫i, unde se vor desf„∫ura               ACT ADIfiIONAL
                                                           administratorului.
activit„˛i prev„zute Ón obiectul de activitate al      la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
societ„˛ii.                                LORYLEN - S.R.L.              adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi          Subsemnata Panaite Elena, domiciliat„ Ón Ia∫i,     din statutul Societ„˛ii Comerciale MATT PROD
24.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care     bd. Poitiers nr. 2, bl. INCOM, et. 1, ap. 103,       IMPEX - S.R.L.
3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       identificat„ cu C.I. seria M.X. nr. 297989/2002        Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i redactat
compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asociat unic   Ón patru exemplare la Camera de Comer˛ ∫i
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.    al Societ„˛ii Comerciale LORYLEN - S.R.L., cu sediul    Industrie Ia∫i, Reprezentan˛a Pa∫cani.
   (65/723.434)                     Ón Ia∫i, bd. Poitiers nr. 2, bl. INCOM, parter, camera     (70/723.439)
              *                11, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                 *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 3128/27.IX.2005                   15
      Societatea Comercial„               T4, et. 4, ap.17, Ónregistrat„ la Oficiul registrului   dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,
     MEDIA ROM GRUP - S.R.L., Ia∫i            comer˛ului cu nr. J 22/731/2005, cod unic de       republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului ∫i
                               Ónregistrare 17356690, atribut fiscal R, Ón        contractului societ„˛ii astfel:
          ACT ADIfiIONAL               conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.     1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii
                               31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea       Ón Ia∫i, bd. Poitiers, nr. 14, ap. 41, conform actelor
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:        anexate, unde se vor desf„∫ura obiectele de
      MEDIA ROM GRUP - S.R.L.                                           activitate prev„zute Ón statutul ∫i contractul
                                 1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale MEDIA ROM         Ón Piatra Neam˛, str. D. Leonida nr. 157, jude˛ul     societ„˛ii.
GRUP - S.R.L., Ia∫i, Stoica Ionel, cet„˛ean rom‚n,      Neam˛, conform actelor anexate, unde se vor         Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
domiciliat Ón municipiul Ia∫i, Str. Pictorului nr. 3,     desf„∫ura obiectele de activitate prev„zute Ón actul   adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
bl. U1, et. 1, sc. A, ap. 8, jude˛ul Ia∫i, identificat cu   constitutiv al societ„˛ii.                din statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
C.I. seria MX nr. 495261/2004 eliberat„ de Poli˛ia        2. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii  REMTEL - S.R.L.
Municipiului Ia∫i, cod numeric personal            cu:                             Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
1641013227805, Melinte Ioan, domiciliat Ón comuna        5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i    24.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care
Podu Iloaiei, str. Trandafir, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 9,   de construc˛ii;                      3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.          5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
372000/2003 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Frumos, cod      furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de  Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
numeric personal 1570829226326, Cozma Viorel,         Ónc„lzire;                          (74/723.443)
domiciliat Ón municipiul Ia∫i, str. Anton Crihan nr.       5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;                  *
22, bl. E1C, sc. B, et. 2, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, identificat   5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
cu C.I. seria MX nr. 074731/1999 eliberat„ de Poli˛ia     fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru           Societatea Comercial„
Municipiului Ia∫i, cod numeric personal            vopsit;                                ROMKNITT - S.R.L., Ia∫i
1670816330792, ∫i Nastas„ Constantin, domiciliat Ón       5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 34, bl. 555, sc. C, et. 3, ap. 9,   specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„             ACT ADIfiIONAL
jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.        parte;                               la statutul Societ„˛ii Comerciale
467078/2004 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Ia∫i,       6312 - depozit„ri;                           ROMKNITT - S.R.L.
cod numeric personal 1730623330761, av‚nd Ón           6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.
vedere prevederile statutului societ„˛ii ∫i ale art.                                    Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale ROMKNITT -
                                 Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act      S.R.L., Giosanu Sorina Marilena, domiciliat„ Ón
199 din Legea nr. 31/1990, republicat„, au hot„r‚t      adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„   municipiul Ia∫i, bd. Nicolae Iorga nr. 45, bl. P6, sc.
urm„toarele:                         din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale METAL   C, et. 2, ap. 11, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria
  Art. 1. Asociatul Nastas„ Constantin cesioneaz„,      PARTENER IMPEX - S.R.L.                  MX nr. 36579/2003 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului
cu titlu gratuit, numitului Stoica Ionel un num„r de       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       Ia∫i, cod numeric personal 2671126322249 ∫i
2.000 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei (RON) fiecare, Ón      22.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care    Bacaoanu Elena-Daciana, domiciliat„ Ón municipiul
valoare total„ de 20.000 lei (RON).              3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru      Bac„u, str. Cornisa Bistri˛a, nr. 8, sc. A, ap. 22,
  Art. 2. Se retrage din societate persoana fizic„      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     jude˛ul Bac„u, identificat„ cu C.I. seria XC nr.
Nastas„ Constantin, care Ó∫i prime∫te toate          Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.    221520/2002 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului
drepturile ce i se cuvin Ón calitate de asociat al        (72/723.441)                     Bac„u, cod numeric personal 2671013040142,
societ„˛ii numite mai sus, ∫i nu mai are nici o                     *                av‚nd Ón vedere prevederile statutului societ„˛ii ∫i
preten˛ie fa˛„ de societate.
                                                            ale art. 199 din Legea nr. 31/1990, republicat„, au
  Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator            Societatea Comercial„              hot„r‚t urm„toarele:
Nastas„ Constantin.                        MIVADO-SERCOM - S.R.L., Boureni             Art. 1. Se atrage un nou asociat, Societatea
  Art. 4. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl        comuna T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i          Comercial„ DENTIS MED - S.R.L., cu sediul Ón
Stoica Ionel, cu puteri depline ∫i nelimitate de                                    municipiul Ia∫i, ∫os. Nicolina nr. 7, bl. A3, sc. A,
reprezentare, pentru o perioad„ nedeterminat„.                 ACT ADIfiIONAL              parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul
  Art. 5. Œn urma retragerii asociatului Nastas„                                    Registrului Comer˛ului cu nr. J 22/518/2004, cod
Constantin prin cesiune ∫i a cesiunii capitalului           la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                            unic de Ónregistrare 16232783, reprezentat„ prin
social, capitalul social total este de 400.000 lei (RON)         MIVADO-SERCOM - S.R.L.
                                                            asociatul unic ∫i administrator Bacaoanu Elena-
divizat Ón 40.000 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei       Subsemnata Amarandei Doina-Mihaela,          Daciana, domiciliat„ Ón municipiul Bac„u, str.
(RON) fiecare, iar repartizarea p„r˛ilor sociale ∫i      domiciliat„ Ón T‚rgu Frumos, str. Petru Rare∫ nr.     Corni∫a-Bistri˛a, nr. 8, sc. A, ap. 22, jude˛ul Bac„u,
participarea la profit ∫i pierderi a celor trei asocia˛i   92A, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria M.X. nr.  identificat„ cu C.I. seria XC nr. 221520/2002
sunt urm„toarele:                       391418/2003 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Frumos, Ón     eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Bac„u, cod
  - Stoica Ionel particip„ la capitalul social cu suma    calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     numeric personal 2671013040142.
de 80.000 lei (RON), reprezent‚nd 8.000 p„r˛i         MIVADO-SERCOM - S.R.L., cu sediul Ón Boureni,        Art. 2. Asociatul (persoan„ fizic„) Giosanu Sorina
sociale a c‚te 10 lei (RON), ∫i particip„ la profit ∫i    comuna T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la    Marilena cesioneaz„, cu titlu gratuit, persoanei
pierderi Ón procent de 20%;                  Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i, cu   juridice Societatea Comercial„ DENTIS MED - S.R.L.
  - Melinte Ioan particip„ la capitalul social cu      nr. J 22/1008/1994, Ón conformitate cu dispozi˛iile    un num„r de 8 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei (RON)
suma de 160.000 lei (RON), reprezent‚nd 16.000        art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am      fiecare, Ón valoare total„ de 80 lei (RON).
p„r˛i sociale a c‚te 10 lei (RON), ∫i particip„ la profit   hot„r‚t modificarea statutului societ„˛ii astfel:      Art. 3. Se retrage din societate persoana fizic„
∫i pierderi Ón procent de 40 %;                 1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii    Giosanu Sorina Marilena, care Ó∫i prime∫te toate
  - Cozma Viorel particip„ la capitalul social cu      Ón T‚rgu Frumos, jude˛ul Ia∫i, str. Bogdan Vod„ nr.    drepturile ce i se cuvin Ón calitate de asociat al
suma de 160.000 lei (RON), reprezent‚nd 16.000        2B.                            societ„˛ii numite mai sus ∫i nu mai are nici o
p„r˛i sociale a c‚te 10 lei (RON), ∫i particip„ la profit    2. Œnchiderea punctelor de lucru ale societ„˛ii din  preten˛ie fa˛„ de societate.
∫i pierderi Ón procent de 40 %.                T‚rgu Frumos, str. Tudor Vladimirescu nr. 1 ∫i str.     Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator
  Art. 6. Prezentul act adi˛ional modific„,         Cuza-Vod„ nr. 43A.                    Giosanu Sorina Marilena.
completeaz„ ∫i devine parte integrant„ la statutul        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       Art. 5. Societatea va func˛iona Ón continuare cu
societ„˛ii ∫i intr„ Ón vigoare la data Ónregistr„rii la    adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„   un singur administrator, Ón persoana dnei
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          din statutul Societ„˛ii Comerciale MIVADO-        Bacaoanu Elena-Daciana, cu puteri depline ∫i
Tribunalul Ia∫i.                       SERCOM - S.R.L.                      nelimitate de reprezentare, pentru o perioad„
  Redactat la Biroul notarilor publici asocia˛i Coste      Prezentul Ónscris a fost redactat azi, 23.08.2005,   nedeterminat„.
™tefan & Arma∫u Mihai Ionu˛, ast„zi, data           Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3           Art. 6. Œn urma atragerii noului asociat prin
autentific„rii, Ón patru exemplare, la sediul din       exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       cesiune ∫i a cesiunii capitalului social, capitalul
municipiul Ia∫i, str. T‚rgu Cucului nr. 1, mezanin,      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     social total este de 200 lei (RON) divizat Ón 20 p„r˛i
jude˛ul Ia∫i.                         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.    sociale Ón valoare de 10 lei (RON) fiecare, iar
   (71/723.440)                         (73/723.442)                     repartizarea p„r˛ilor sociale ∫i participarea la profit
              *                              *                ∫i pierderi a celor doi asocia˛i sunt urm„toarele:
                                                              - Bacaoanu Elena-Daciana particip„ la capitalul
     Societatea Comercial„                      Societatea Comercial„            social cu suma de 120 lei (RON), reprezent‚nd 12
  METAL PARTENER IMPEX - S.R.L., Ia∫i                    REMTEL - S.R.L.              p„r˛i sociale a c‚te 10 lei (RON), ∫i particip„ la profit
                                          Ia∫i                ∫i pierderi Ón procent de 60 %.
          ACT ADIfiIONAL                                              - Societatea Comercial„ DENTIS MED - S.R.L.
                                        ACT ADIfiIONAL              particip„ la capitalul social cu suma de 80 lei (RON),
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     reprezent‚nd 8 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei (RON), ∫i
    METAL PARTENER IMPEX - S.R.L.                 la statutul Societ„˛ii Comerciale         particip„ la profit ∫i pierderi Ón procent de 40 %.
  Subsemna˛ii Sandu Constantin, domiciliat Ón                 REMTEL - S.R.L.               Art. 7. Prezentul act adi˛ional modific„,
Ia∫i, str. Ion Creang„ nr. 51, bl. T4, et. 4, ap. 17,      Subsemna˛ii Popa ™tefan, domiciliat Ón satul      completeaz„ ∫i devine parte integrant„ la statutul
identificat cu C.I. seria M.X. nr. 308033/2002        Valea Lupului, comuna Valea Lupului, jude˛ul Ia∫i,    societ„˛ii ∫i intr„ Ón vigoare la data Ónregistr„rii la
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Bursuc Florin, domiciliat Ón    identificat cu C.I. seria M.X. nr. 507997 eliberat„ de  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
satul Lunca Cet„˛uii, comuna Ciurea, jude˛ul Ia∫i,      Poli˛ia Ia∫i Ón anul 2004, ∫i Melinte Dan, domiciliat   Tribunalul Ia∫i.
identificat cu C.I. seria M.X. nr. 261525/Poli˛ia       Ón Ia∫i, Str. Zorilor nr. 20, identificat cu C.I. seria   Redactat la Biroul notarilor publici asocia˛i Coste
Ia∫i/2002 ∫i StrÓmbeschi Toni-Constantin, domiciliat     M.X. nr. 272123 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i Ón anul     ™tefan & Arma∫u Mihai Ionu˛, ast„zi, data
Ón Ia∫i, str. Ion Creang„, nr. 51, bl. T4, et. 4, ap. 17,   2002, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale  autentific„rii, Ón patru exemplare, la sediul din
identificat cu C.I. seria M.X. nr. 073091/1999        REMTEL - S.R.L. cu sediul Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr.   municipiul Ia∫i, str. T‚rgu Cucului nr. 1, mezanin,
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai     53, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu   jude˛ul Ia∫i.
Societ„˛ii Comerciale METAL PARTENER IMPEX -         nr. J 22/2088/1993, cod unic de Ónregistrare          (75/723.444)
S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Ion Creang„ nr. 51, bl.    4413352, atribut fiscal R, Ón conformitate cu                     *
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 3128/27.IX.2005
      Societatea Comercial„             5540 - baruri;                       4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
     STIL BIJU - S.R.L., R„d„u˛i           6022 - transporturi cu taxiuri;              4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                              6023 - transporturi terestre de c„l„tori,        de geamuri;
         ACT ADIfiIONAL             ocazionale (interne ∫i interna˛ionale);            5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
                              8041 – ∫coli de conducere (pilotaj, pentru ∫oferi    de construc˛ii (inclusiv materiale de orice fel
        la statutul societ„˛ii
                            amatori ∫i profesioni∫ti).                 provenite din demol„ri);
  Subsemnata Andronic Mihaela-Rodica (fost„        2. Se deschid Ón localitatea Poiana Bobului nr. 83,    7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
Chiril„), Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii   comuna Crucea, jude˛ul Suceava, un magazin mixt      imobiliare proprii;
Comerciale STIL BIJU - S.R.L., am hot„r‚t        ∫i un bar cu teras„ sezonier„.                7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
urm„toarele:                        Hot„r‚rea de mai sus a fost luat„ de asociatul     imobiliare proprii sau Ónchiriate;
  1. Schimbarea numelui Ón urma c„s„toriei, din    unic, drept pentru care semnez.                7031 - agen˛ii imobiliare;
Chiril„ Mihaela-Rodica Ón Andronic Mihaela-Rodica.     (77/723.447)                       7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
  2. Cesionarea a 20 RON, echivalentul a 2 p„r˛i                 *                sau contract.
sociale a 10 RON, noului asociat, Ón persoana dnei                                  Administrarea societ„˛ii va fi asigurat„ Ón
Chiril„ Natalia, n„scut„ Ón comuna Marginea,             Societatea Comercial„            continuare de cei cinci asocia˛i, ace∫tia put‚nd lua
jude˛ul Suceava, domiciliat„ Ón municipiul R„d„u˛i,         ERSTE - S.R.L., Suceava            deciziile at‚t de comun acord, c‚t ∫i independent.
str. Petru Rare∫, nr. 14, sc. A, ap. 20, jude˛ul                                    (79/723.448)
Suceava, legitimat„ cu C.I. seria SV nr. 034210              ACT ADIfiIONAL                            *
eliberat„ de Poli˛ia Municipiului R„d„u˛i la data de
8.10.1999, cod numeric personal 241022533322. Œn            la statutul societ„˛ii                Societatea Comercial„
urma cesion„rii, aportul asocia˛ilor se prezint„      Subsemnatul Sofronie Liviu-Vicentiu, Ón calitate        INTERWOODS - S.R.L., Suceava
astfel: Andronic Mihaela-Rodica (fost„ Chiril„), 180  de asociat unic al S.C. ERSTE - S.R.L., am hot„r‚t
RON, 18 p„r˛i sociale a 10 RON; Chiril„ Natalia, 20   urm„toarele:                                 ACT ADIfiIONAL
RON, 2 p„r˛i sociale a 10 RON. Participarea la       - Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Suceava, str.
beneficii ∫i pierderi este propor˛ional„ cu aportul   Gheorghe Doja nr. 190A, camera 1.              la actul constitutiv al societ„˛ii comerciale
asocia˛ilor. Administrarea societ„˛ii va fi asigurat„   Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,          Subsemnata Palii Maria, Ón calitate de asociat
Ón continuare de Andronic Mihaela-Rodica (fost„     23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care     unic al Societ„˛ii Comerciale INTERWOODS - S.R.L.,
Chiril„) ∫i Andronic Ioan, care vor putea lucra ∫i   3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       am hot„r‚t urm„toarele:
independent.                      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        1. Retragerea din societate, at‚t din calitatea de
  Prezentul act adi˛ional ˛ine loc de contract de   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       asociat, c‚t ∫i din cea de administrator, a dnei Palii
cesiune ∫i face parte integrant„ din statutul      Suceava.                          Maria ∫i cesiunea integral„ a p„r˛ilor sale sociale (20
societ„˛ii.                         (78/723.445)                      p„r˛i sociale, de c‚te 10 lei RON, total 200 lei RON)
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al                 *                unor noi asocia˛i: Luhan Ionu˛-Drago∫, cet„˛ean
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                           rom‚n, domiciliat Ón Suceava, str. Samoil Isopescu
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,            Societatea Comercial„              nr. 18, n„scut la data de 3.04.1980 Ón Suceava, cod
23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care       LAMODA EXIMP - S.R.L., Suceava           numeric personal 1800403330212, ∫i Iacob Ioana,
3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                   cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 19.11.1982 Ón
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului             ACT ADIfiIONAL              Suceava, domiciliat„ Ón Suceava, str. M„r„∫e∫ti nr.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                   32, bl. A5, sc. A, et. 4, ap. 15, cod numeric personal
                                 la statutul societ„˛ii comerciale         2821119330212.
Suceava.
  (76/723.446)                      Subsemna˛ii Stanciu Dan, Stanciu Camelia,          Fiecare din cei doi asocia˛i va avea un aport la
             *               Stana Liviu, Stana Mihaela-Georgeta ∫i Stana Maria,    capitalul social de c‚te 10 p„r˛i sociale, total 100 lei
                            Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      RON.
     Societatea Comercial„             LAMODA EXIMP - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:         Beneficiile ∫i pierderile se vor Ómp„r˛i
  CADESO IMPEX - S.R.L., Vatra Dornei          Se completeaz„ obiectul secundar de activitate     propor˛ional cu aportul la capitalul social.
       jude˛ul Suceava              cu:                              Administrarea societ„˛ii va fi asigurat„ de cei doi
                              4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i     asocia˛i, ei put‚nd lua deciziile at‚t Ómpreun„, c‚t
         ACT ADIfiIONAL             organizare de ∫antiere;                  ∫i independent.
                              4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;     Se modific„ obiectul principal de activitate al
    la statutul societ„˛ii comerciale         4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   societ„˛ii, acesta devenind: 5020 - Óntre˛inerea ∫i
  Subsemnata Boanches Elena, identificat„ cu C.I.   construc˛ii;                        repararea autovehiculelor (inclusiv sp„l„torie auto).
seria SV nr. 206573 eliberat„ de Poli˛ia Vatra Dornei   4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         Prezentul act ˛ine loc de contract de cesiune.
la data de 16.01.2003, Ón calitate de asociat unic al  aerodromuri ∫i baze sportive;                 Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Societ„˛ii Comerciale CADESO IMPEX - S.R.L., am      4524 - construc˛ii hidrotehnice;            23.08.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care
hot„r‚t:                          4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exmplar pentru
  1. Completarea obiectului secundar de activitate    4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
al societ„˛ii cu:                     4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  5523 - alte mijloace de cazare;             4541 - lucr„ri de ipsoserie;              Suceava.
  5530 - restaurante;                   4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;          (80/723.449)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|052383]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 3128/27.IX.2005 con˛ine 16 pagini.          Pre˛ul: 1,20 lei noi/12.000 lei vechi ISSN 1220 — 4889

								
To top