2005_2812 by tradetrek

VIEWS: 6 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 2812                                                         Mar˛i, 30 august 2005
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„               - codul unic de Ónregistrare: 17866533/         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
     COREL MEDIA GROUP - S.R.L.             12.08.2005;                       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
      Ploie∫ti, jude˛ul Prahova              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:     sociale a 10,00 RON fiecare;
                              J 29/1727/12.08.2005.                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                (1/532.796)                       - codul unic de Ónregistrare: 17866657/
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                           *               12.08.2005;
                                                            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
        OFICIUL NAfiIONAL                   Societatea Comercial„              J 29/1728/12.08.2005.
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI              GRIGOP COM - S.R.L., satul F„getu             (2/532.797)
                               comuna Gura Vitioarei, jude˛ul Prahova                     *
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                             Societatea Comercial„
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA                                          DOLETI TRANS - S.R.L., satul G„geni
                                                             comuna P„ule∫ti, jude˛ul Prahova
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1692                   OFICIUL NAfiIONAL
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        din 12 august 2005                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI

  Judec„tor delegat
  la Oficiul registrului                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                  OFICIUL NAfiIONAL
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
  comer˛ului de pe l‚ng„                                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1698
  Referent la Oficiul
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  registrului comer˛ului                         din 12 august 2005
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
  de pe l‚ng„                        Judec„tor delegat
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena          la Oficiul registrului                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1694
  Œn baza cererii nr. 81825 din data de 11.08.2005      comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                  din 12 august 2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Referent la Oficiul                   Judec„tor delegat
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i          registrului comer˛ului                  la Oficiul registrului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      de pe l‚ng„                       comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena         Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail
date:
                                                            Referent la Oficiul
  - fondator:                         Œn baza cererii nr. 81931 din data de 11.08.2005
                                                            registrului comer˛ului
  1. Enescu Bogdan-Florin, Ón calitate de asociat     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            de pe l‚ng„
unic, cod numeric personal 1750429293104, aport       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului       Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
3.08.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Œn baza cererii nr. 81941 din data de 12.08.2005
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota    date:                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
de participare la beneficii/pierderi de 95 %,         - fondator:                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Podul Œnalt nr. 3A, bl. 138    1. Oprea Grigore, Ón calitate de asociat unic, cod  Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
B1, sc. A, ap. 17, jude˛ul Prahova;             numeric personal 1630501297310, aport la capital     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - administrator persoan„ fizic„:             200,00 RON, data v„rs„rii aportului 11.08.2005,     date:
  1. Enescu Bogdan-Florin, cod numeric personal      echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     - fondator:
                              capitalul social total, av‚nd cota de participare la    1. Dolete Ion, Ón calitate de asociat unic, cod
1750429293104, data numirii 11.08.2005, cu durata
                              beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat Ón satul F„getu  numeric personal 1440728293156, aport la capital
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                              nr. 392, jude˛ul Prahova;                200,00 RON, data v„rs„rii aportului 11.08.2005,
  - denumirea ∫i forma juridic„: COREL MEDIA
                                - administrator persoan„ fizic„:           echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
GROUP - S.R.L.;
                                1. Oprea Grigore, cod numeric personal        capitalul social total, av‚nd cota de participare la
  - sediul social: Ploie∫ti, str. Podul Œnalt nr. 3, bl.
                              1630501297310, data numirii 11.08.2005, cu durata    beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat Ón satul
138, sc. A, et. 4, ap. 17, jude˛ul Hunedoara, valabil                                G„geni nr. 300, comuna P„ule∫ti, jude˛ul Prahova;
                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
p‚n„ de 2.08.2008, conform contractului de           - denumirea ∫i forma juridic„: GRIGOP COM -       - administrator persoan„ fizic„:
comodat nr. 5010 din data de 3.08.2005;           S.R.L.;                           1. Dolete Ion, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - sediul social: satul F„getu nr. 392, comuna Gura  1440728293156, data numirii 12.08.2005, cu durata
744 - publicitate;                     Vitioarei, jude˛ul Prahova, conform adeverin˛ei de    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -        prim„rie nr. 3040/1.08.2005, valabil pe durat„       - denumirea ∫i forma juridic„: DOLETI TRANS -
publicitate;                        nelimitat„;                       S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - sediul social: satul G„geni nr. 564, comuna
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     602 - alte transporturi terestre;            P„ule∫ti, jude˛ul Prahova, conform adeverin˛ei
sociale a 10,00 RON fiecare;                  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -       prim„rie nr. 4622/14.07.2005, valabil pe durat„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           transporturi rutiere de m„rfuri;             nelimitat„;
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2812/30.VIII.2005
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
602 - alte transporturi terestre;             Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i           DANCO D & C GROUP - S.R.L., Ploie∫ti
  - activitatea principal„: cod CAEN 6021 - alte     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
transporturi terestre de c„l„tori, pe baz„ de grafic;   date:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                           TRIBUNALUL PRAHOVA
                               - fondator:
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       Ene Elena, Ón calitate de asociat unic, cod
sociale a 10,00 RON fiecare;                numeric personal ,2491205293101 aport la capital          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1683
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              500,00 RON, data v„rs„rii aportului 10.08.2005,               din 10 august 2005
  - codul unic de Ónregistrare: 17866690/
                              echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
12.08.2005;                                                        Judec„tor delegat
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      capitalul social total, cu o cot„ de participare la
                                                             la Oficiul Registrului
J 29/1725/12.08.2005.                   beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
   (3/532.798)                      str. Milcov, nr. 14, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 24, jude˛ul
                                                             Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
              *                Prahova;
                                                             Referent
                               - administrator persoan„ fizic„: Ene Elena, cod       la Oficiul Registrului
      Societatea Comercial„             numeric personal 2491205293101, data numirii          Comer˛ului de pe l‚ng„
     RAJBI ANCA - S.R.L., Ploie∫ti          10.08.2005, cu durata mandatului nelimitat„,          Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
        jude˛ul Prahova               av‚nd puteri depline;
                               - denumirea ∫i forma juridic„: RAZELM COM -         Œn baza cererii nr. 81404 din data de 9.08.2005 ∫i
                              S.R.L.;                           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - sediul social: satul Strejnicu, nr. 24, comuna
                              T‚rgu∫oru Vechi, jude˛ul Prahova, conform          Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
                              adeverin˛ei nr. 4517/3.08.2005 eliberat„ de         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        OFICIUL NAfiIONAL
                              prim„rie, valabil pe durat„ nelimitat„;           date:
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - fondator:
                              521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             PÓrvulescu Mircea Daniel, Ón calitate de asociat
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           nespecializate;                       unic, cod numeric personal 1771117296738, aport
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛     la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
                                                            9.08.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                              cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1702                                          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cu o cot„
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                                                            de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
        din 12 august 2005             b„uturi ∫i tutun;
                                                            domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Costache Negri,
                               - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat
  Judec„tor delegat                                                  nr. 17 B, sectorul 5;
  la Oficiul registrului                 integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
                                                             - administratori persoane fizice:
  comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                             1. PÓrvulescu Mircea Daniel, cod numeric
  Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihail          - durata de func˛ionare: nelimitat„;           personal 1771117296738, data numirii 9.08.2005, cu
  Referent la Oficiul                    -   codul   unic    de    Ónregistrare:   durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri egale;
  registrului comer˛ului                 17866665/12.08.2005;                      2. Coman C„t„lin ™tefan, cod numeric personal
  de pe l‚ng„                        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       1781002384198, domiciliat Ón Ploie∫ti, str. Gh. Gr.
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena        J 29/1734/12.08.2005.                    Cantacuzino, nr. 275, bl. B4, sc. B, ap. 34, jude˛ul
                                (5/532.800)                      Prahova, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  Œn baza cererii nr. 81694 din data de 10.08.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                puteri egale;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       - denumirea ∫i forma juridic„: DANCO & C
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i              Societatea Comercial„              GROUP - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        IASAGRO SISTEM - S.R.L., Ploie∫ti            - sediul social: Ploie∫ti, str. M„r„∫e∫ti, nr. 179,
date:                                                         jude˛ul Prahova, valabil pe durat„ nelimitat„,
  - fondator:                                                     conform contractului de comodat din data de
                                     TRIBUNALUL PRAHOVA
  1. Gheorghe Daniela, Ón calitate de asociat unic,                                  9.08.2005;
cod numeric personal 2710709293146, aport la                                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1708
                                                            515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
10.08.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                din 12 august 2005              neagricole ∫i cu de∫euri;
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd cota                                   - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛
de participare la beneficii/pierderi de 95 %,         Judec„tor delegat
                                                            cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;
domiciliat„ Ón Ploie∫ti, Str. G‚rlei nr. 8, jude˛ul      la Oficiul Registrului                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Prahova;                           Comer˛ului de pe l‚ng„                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - administrator persoan„ fizic„:              Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihai         sociale a 10,00 RON fiecare;
  1. Gheorghe Daniela, cod numeric personal         Referent                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
27107092093146, data numirii 10.08.2005, cu          la Oficiul Registrului                   -   codul   unic    de   Ónregistrare:
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri          Comer˛ului de pe l‚ng„                  17858174/10.08.2005;
depline;                           Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
  - denumirea ∫i forma juridic„: RAJBI ANCA -                                      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
S.R.L.;                            Œn baza cererii nr. 81737 din data de 10.08.2005     J 29/1713/10.08.2005.
  - sediul social: Ploie∫ti, Str. G‚rlei nr. 8, jude˛ul  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (7/532.802)
Prahova, conform contractului de comodat din data     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                      *
de 27.07.2005, valabil pe durat„ nelimitat„;        Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          Societatea Comercial„
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           date:                             MIMALICOM - S.R.L., satul Dumbr„ve∫ti
nespecializate;                        - fondator:                              jude˛ul Prahova
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      Ceapchie Nicolae, Ón calitate de asociat unic, cod
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        numeric personal 1691222293131, aport la capital
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                              TRIBUNALUL PRAHOVA
                              200,00 RON, data v„rs„rii aportului 10.08.2005,
b„uturi ∫i tutun;
                              echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1688
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              capitalul social total, cu o cot„ de participare la
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                          din 10 august 2005
sociale a 10,00 RON fiecare;                beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón satul
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Strejnicu, nr. 623, comuna T‚rgu∫oru Vechi, jude˛ul      Judec„tor delegat
  - codul unic de Ónregistrare: 17866495/         Prahova;                            la Oficiul Registrului
12.08.2005;                          - administrator persoan„ fizic„: Ceapchie          Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Nicolae, cod numeric personal 1691222293131, data       Tribunalul Prahova   - Liliana Androne
J 29/1732/12.08.2005.                   numirii 10.08.2005, cu durata mandatului            Referent
   (4/532.799)                      nelimitat„, av‚nd puteri legale;                la Oficiul Registrului
              *                 - denumirea ∫i forma juridic„: IASAGRO SISTEM        Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - S.R.L.;                           Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena
     Societatea Comercial„                - sediul social: Ploie∫ti, str. Elena Doamna nr. 38,
  RAZELM COM - S.R.L., satul Strejnicu                                          Œn baza cererii nr. 81327 din data de 9.08.2005 ∫i
                              jude˛ul Prahova, valabil p‚n„ la data de 31.07.2010,
 comuna T‚rgu∫oru Vechi, jude˛ul Prahova                                        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              conform contractului de comodat nr. 231 din data
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              de 1.08.2005;                        Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
        TRIBUNALUL PRAHOVA               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           date:
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1704            nespecializate;                        - fondatori:
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛      1. Itigan Maria, Ón calitate de asociat, cod
        din 12 august 2005             cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         numeric personal 2521001295886, aport la capital
  Judec„tor delegat                    v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;        100,00 RON, data v„rs„rii aportului 5.08.2005,
  la Oficiul Registrului                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     din capitalul social total, cu o cot„ de participare la
  Tribunalul Prahova   - M„d„lina Mihai         sociale a 10,00 RON fiecare;                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Plopeni,
  Referent                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Aleea Zorilor, nr. 3, bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 28, jude˛ul
  la Oficiul Registrului                   - codul unic de Ónregistrare: 1786650/12.08.2005;    Prahova;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        2. Itigan Irina Simona, Ón calitate de asociat, cod
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena        J 29/1738/12.08.2005.                    numeric personal 2800629295911, aport la capital
  Œn baza cererii nr. 81567 din data de 10.08.2005       (6/532.801)                      100,00 RON, data v„rs„rii aportului 5.08.2005,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2812/30.VIII.2005                  3
din capitalul social total, cu o cot„ de participare la     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          Societatea Comercial„
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Plopeni,      012 - cre∫terea animalelor;                  KRUK - VAMERA - S.R.L., Baia Mare
Aleea Zorilor, nr. 3, bl. C4, sc. B, et. 1, ap. 28, jude˛ul   - activitatea principal„: cod CAEN 0125 - cre∫terea        jude˛ul Maramure∫
Prahova;
                               altor animale; (cre∫terea melcilor);
  - administratori persoane fizice:
  1. Itigan Maria, cod numeric personal             - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat            MINISTERUL JUSTIfiIEI
2521001295886, data numirii 9.08.2005, cu durata       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                                    OFICIUL NAfiIONAL
  2. Itigan Irina Simona, cod numeric personal         - durata de func˛ionare: nelimitat„;               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
2800629295911, data numirii 9.08.2005, cu durata         -   codul    unic    de  Ónregistrare:
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               17858190/10.08.2005;
  - denumirea ∫i forma juridic„: MIMALICOM -                                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
S.R.L.;                             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  - sediul social: satul Dumbr„ve∫ti, nr. 257,        J 29/1720/10.08.2005.
camera 2, jude˛ul Prahova, conform contractului de         (9/532.804)
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4249
comodat nr. 8/8.08.2005, valabil pe durat„                       *
nedeterminat„;                                                             din 3 august 2005
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            Societatea Comercial„               Judec„tor delegat
521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            TRIO™IR - S.R.L., satul ™irna, comuna ™irna         la Oficiul Registrului
nespecializate;
                                      jude˛ul Prahova                Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu                                       Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                        Referent
                                      TRIBUNALUL PRAHOVA
b„uturi ∫i tutun;                                                     la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1649            Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                         din 5 august 2005                          - Cristian
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          Œn baza cererii nr. 37513 din data de 2.08.2005 ∫i
  -   codul    unic    de    Ónregistrare:    Judec„tor delegat
                                                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
17858239/10.08.2005;                      la Oficiul Registrului
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
J 29/1717/10.08.2005.                      Tribunalul Prahova   - Mariana T„n„sescu
   (8/532.803)                                                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                Referent                        date:
              *
                                la Oficiul Registrului                   - fondator:
     Societatea Comercial„                 Comer˛ului de pe l‚ng„                   Kruk ™tefan, Ón calitate de asociat unic, cod
  REGENT HELIX AS - S.R.L., satul Urleta            Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena        numeric personal 1460808240022, aport la capital
   comuna B„ne∫ti, jude˛ul Prahova                                          200,00 RON, data v„rs„rii aportului 1.08.2005,
                                 Œn baza cererii nr. 78427 din data de 19.07.2005    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   din capitalul social total, av‚nd cota de participare
        TRIBUNALUL PRAHOVA              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Baia
                               Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i        Mare, str. Ion Luca Caragiale, nr. 11, ap. 15, jude˛ul
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1690             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    Maramure∫;
                               date:                            - administrator persoan„ fizic„:
        din 10 august 2005
                                 - fondatori:                       Kruk   ™tefan,   cod  numeric   personal
  Judec„tor delegat                                                  1460808240022, data numirii 26.07.2005, cu durata
                                 1. Bucur Maria, Ón calitate de asociat, cod
  la Oficiul Registrului                                                mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               numeric personal 2550707293116, aport la capital
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 - denumirea ∫i forma juridic„: KRUK - VAMERA -
  Tribunalul Prahova   - Liliana Androne          100,00 RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2005,
                                                            S.R.L.;
  Referent                          echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,34 %     - sediul social: Baia Mare, Str. Pandurilor nr. 25A,
  la Oficiul Registrului                   din capitalul social total, cu o cot„ de participare la  jude˛ul Maramure∫;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   beneficii/pierderi de 33,34 %, domiciliat„ Ón Ploie∫ti,   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Tribunalul Prahova   - R„dulescu Elena          str. M„r„∫e∫ti, nr. 243, bl. 5D, sc. A, et. 3, ap. 9,   451 - organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea terenului;
                               jude˛ul Prahova;                       - activitatea principal„: cod CAEN 4511 -
  Œn baza cererii nr. 79978 din data de 29.07.2005
                                 2. Precup Constantin, Ón calitate de asociat, cod   demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i organizare
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               numeric personal 1691201293111, aport la capital     de ∫antiere;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               100,00 RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2005,       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Tribunalul Prahova a dispus autorizarea ∫i
                                                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 %
                                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
date:                             din capitalul social total, cu o cot„ de participare la
                                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - fondatori:                        beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat Ón satul      - codul unic de Ónregistrare: 17839890;
  1. Baicu Radu, Ón calitate de asociat, cod numeric     ™irna nr. 84, comuna ™irna, jude˛ul Prahova;         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
personal 1560807290073, aport la capital 100,00         3. Sandu Cristian, Ón calitate de asociat, cod     J 24/1314/2005.
RON, data v„rs„rii aportului 21.07.2005, echival‚nd
                               numeric personal 1700524293170, aport la capital       R„mas„ irevocabil„ la data de 3.08.2005 prin
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                               100,00 RON, data v„rs„rii aportului 18.07.2005,      renun˛are la recurs.
social total, cu o cot„ de participare la
                               echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 %      (11/532.806)
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón B„icoi, str.
                               din capitalul social total, cu o cot„ de participare la               *
Progresul, nr. 41, bl. 41, ap. 27, jude˛ul Prahova;
  2. Neagoe Stelu˛a, Ón calitate de asociat, cod       beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat Ón satul
                                                                 Societatea Comercial„
numeric personal 2600511290919 aport la capital        Varni˛a nr.72, comuna ™irna, jude˛ul Prahova;
                                                              EUROHOLZ - S.R.L., Sighetu Marma˛iei
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 21.08.2005,         - administrator persoan„ fizic„: Precup             jude˛ul Maramure∫
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Constantin, cod numeric personal 1691201293111,
din capitalul social total, cu o cot„ de participare la    data numirii 19.07.2005, cu durata mandatului
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón satul Urleta,                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               nelimitat„, av‚nd puteri depline;
str. Once∫ti, nr. 692A, comuna B„ne∫ti, jude˛ul         - denumirea ∫i forma juridic„: TRIO™IR - S.R.L.;
Prahova;                             - sediul social: satul ™irna, nr. 83, comuna ™irna,          OFICIUL NAfiIONAL
  - administratori persoane fizice:                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               jude˛ul Prahova, conform adeverin˛ei nr.
  1. Baicu Radu, cod numeric personal
                               2674/15.07.2005 eliberat„ de prim„rie, valabil pe
1560807290073, data numirii 29.07.2005, cu durata
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri legale;          durat„ nelimitat„;                       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  2. Neagoe Stelu˛a, cod numeric personal            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
2600511290919, data numirii 29.07.2005, cu durata       011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri legale;          pie˛ei; horticultura;                      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4256
  - denumirea ∫i forma juridic„: REGENT HELIX          - activitatea principal„: cod CAEN 0111 -               din 4 august 2005
AS - S.R.L.;                         cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor plante
  - sediul social: satul Urleta, str. Once∫ti, nr. 692A,                                 Judec„tor delegat
                               neclasificate Ón alt„ parte;
comuna B„ne∫ti, jude˛ul Prahova, conform                                         la Oficiul Registrului
                                 - capitalul social subscris: 300,00 RON, v„rsat
contractului de comodat valabil pe durat„                                         Comer˛ului de pe l‚ng„
                               integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i     Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
nelimitat„;
                               sociale a 10,00 RON fiecare;                Referent
  - sedii secundare:
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;           la Oficiul Registrului
  2. cu sediul Ón satul Urleta, Str. Nou„, conform
                                 - codul unic de Ónregistrare: 17848073/5.08.2005;    Comer˛ului de pe l‚ng„
contractului de comodat, valabil pe durat„
                                 - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
nelimitat„;
                               J 29/1685/5.08.2005.                                - Cristian
  3. cu sediul Ón comuna Flore∫ti, nr. 607, jude˛ul
Prahova, conform contractului de comodat, pe            (10/532.805)                      Œn baza cererii nr. 37514 din data de 2.08.2005 ∫i
durat„ nelimitat„;                                   *                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2812/30.VIII.2005
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Societatea Comercial„
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       266 - fabricarea elementelor din beton, ciment ∫i     SFUNDAU - S.R.L., satul Dragomire∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    ipsos;                          comuna Dragomire∫ti, jude˛ul Maramure∫
date:                            - activitatea principal„: cod CAEN 2661 -
  - fondatori:
                             fabricarea elementelor din beton pentru                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  1. Garcia Plaza Marcelino, Ón calitate de asociat,
                             construc˛ii;
aport la capital 110,00 RON, data v„rs„rii aportului
1.08.2005, echival‚nd cu 11 p„r˛i sociale,         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat           OFICIUL NAfiIONAL
reprezent‚nd 55 % din capitalul social total, av‚nd   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
cota de participare la beneficii/pierderi de 55 %,    sociale a 10,00 RON fiecare;
domiciliat Ón Spania, localitatea Abengibre,        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                            OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Albacete, C. Alcala, nr. 23;                - codul unic de Ónregistrare: 17829594;
                                                           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  2. Plaza Jimenez Emiliano, Ón calitate de asociat,    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
aport la capital 90,00 RON, data v„rs„rii aportului
                             J 24/1286/2005.                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4225
1.08.2005, echival‚nd cu 9 p„r˛i sociale,
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 29.07.2005 prin
reprezent‚nd 45 % din capitalul social total, av‚nd                                       din 3 august 2005
cota de participare la beneficii/pierderi de 45 %,    renun˛are la recurs.
                               (13/532.808)                     Judec„tor delegat
domiciliat Ón Spania, localitatea Villajoyosa,
                                                          la Oficiul Registrului
Alicante, C. Polop, nr. 81 C;                           *
                                                          Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„:
                                                          Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
  Garcia Plaza Marcelino, data numirii 12.04.2005,        Societatea Comercial„
                                                          Referent
cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         ROLANDGABRI - S.R.L., Baia Mare           la Oficiul Registrului
depline;                              jude˛ul Maramure∫               Comer˛ului de pe l‚ng„
  - denumirea ∫i forma juridic„: EUROHOLZ -                                    Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
S.R.L.;                                                                  - Cristian
  - sediul social: Sighietu Marma˛iei, str. Iapa, nr.         MINISTERUL JUSTIfiIEI
7A, jude˛ul Maramure∫;                                               Œn baza cererii nr. 37393 din data de 1.08.2005 ∫i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                     OFICIUL NAfiIONAL            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI           Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
neagricole ∫i de∫euri;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;                                date:
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                 - fondator:
                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™           Florea Maria, Ón calitate de asociat unic, cod
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                                           numeric personal 2760125244239, aport la capital
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4208         200,00 RON, data v„rs„rii aportului 1.08.2005,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - codul unic de Ónregistrare: 17843670;                                    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                    din 2 august 2005
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                 din capitalul social total, av‚nd cota de participare
J 24/1318/2005.                      Judec„tor delegat                   la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón
  R„mas„ irevocabil„ la data de 4.08.2005 prin      la Oficiul Registrului                localitatea Dragomire∫ti, nr. 612, jude˛ul
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                Maramure∫;
renun˛are la recurs.
                                                          - administrator persoan„ fizic„:
   (12/532.807)                     Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
                                                          Florea Maria, cod numeric personal
             *                Referent                       2760125244239, data numirii 29.07.2005, cu durata
                              la Oficiul Registrului                mandatului nedeterminat„, av‚nd puteri depline;
    Societatea Comercial„
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  - denumirea ∫i forma juridic„: SFUNDAU - S.R.L.;
 CONSTRUCT ULTRA - S.R.L., satul Cerne∫ti
  comuna Cerne∫ti, jude˛ul Maramure∫           Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu           - sediul social: satul Dragomire∫ti, comuna
                                         - Cristian           Dragomire∫ti, nr. 612, jude˛ul Maramure∫;
                                                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Œn baza cererii nr. 37244 din data de 29.07.2005   521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  nespecializate;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
        OFICIUL NAfiIONAL
                             Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i      cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele   v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                             date:                          b„uturi ∫i tutun;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              - fondator:
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™                                      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Szekely Angela Gabriela, Ón calitate de asociat   sociale a 10,00 RON fiecare;
                             unic, cod numeric personal 2670113242535, aport      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4159
                             la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului       - codul unic de Ónregistrare: 17839938;
        din 29 iulie 2005            29.07.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Judec„tor delegat                   reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd  J 24/1308/2005.
 la Oficiul Registrului                 cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,    R„mas„ irevocabil„ la data de 3.08.2005 prin
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                             renun˛are la recurs.
                             domiciliat„ Ón localitatea Berchez, nr. 165, jude˛ul
 Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta                                      (15/532.810)
                             Maramure∫;
 Referent                                                                *
                              - administrator persoan„ fizic„:
 la Oficiul Registrului
                              Szekely Angela Gabriela, cod numeric personal          Societatea Comercial„
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu          2670113242535, data numirii 27.07.2005, cu durata        PORAN GAM - S.R.L., Baia Mare
             - Cristian           mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;            jude˛ul Maramure∫
                              - denumirea ∫i forma juridic„: ROLANDGABRI -
  Œn baza cererii nr. 37211 din data de 28.07.2005
                             S.R.L.;                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - sediul social: Baia Mare, Bd. Independen˛ei, nr.
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       28, ap. 46, jude˛ul Maramure∫;
                                                                OFICIUL NAfiIONAL
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
date:                          521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  - fondator:                      nespecializate;
  Ropan Claudiu Cornel Ioan, Ón calitate de asociat                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
unic, cod numeric personal 1651214240020, aport                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                             cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
                             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4251
27.07.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd   b„uturi ∫i tutun;
                                                                din 3 august 2005
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
domiciliat Ón Baia Mare, Str. Moldovei, nr. 16, ap. 2,  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Judec„tor delegat
jude˛ul Maramure∫;                    sociale a 10,00 RON fiecare;               la Oficiul Registrului
  - administrator persoan„ fizic„:                                        Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Ropan Claudiu Cornel Ioan, cod numeric                                     Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
                              - codul unic de Ónregistrare: 17835421;
personal 1651214240020, data numirii 27.07.2005,                                  Referent
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      la Oficiul Registrului
cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                             J 24/1301/2005.                      Comer˛ului de pe l‚ng„
depline;
                              R„mas„ irevocabil„ la data de 2.08.2005 prin      Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
  - denumirea ∫i forma juridic„: CONSTRUCT
                             renun˛are la recurs.                               - Cristian
ULTRA - S.R.L.;
  - sediul social: satul Cerne∫ti, comuna Cerne∫ti,     (14/532.809)                     Œn baza cererii nr. 37517 din data de 2.08.2005 ∫i
nr. 10, jude˛ul Maramure∫;                            *               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2812/30.VIII.2005                   5
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - denumirea ∫i forma juridic„: GILEDA               Societatea Comercial„
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i        CONSTRUCT - S.R.L.;                         KOV & AL - S.R.L., Baia Mare
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - sediul social: Baia Mare, str. Drago∫ Vod„, nr. 6,         jude˛ul Maramure∫
date:                           ap. 8, jude˛ul Maramure∫;
  - fondator:                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Poran Florica, Ón calitate de asociat unic, cod     452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
numeric personal 2600110240018, aport la capital      geniu civil;
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 2.08.2005,        - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -               OFICIUL NAfiIONAL
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu; capitalul        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   social subscris: 200,00 RON, v„rsat integral;
la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Baia    capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i sociale a
Mare, Str. Gr„nicerilor nr. 88, ap. 23, jude˛ul      10,00 RON fiecare;                       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Maramure∫;                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  - administratori persoane fizice:             - codul unic de Ónregistrare: 17843637;
  1. Poran Florica, cod numeric personal           - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4201
2600110240018, data numirii 12.07.2005, pe durat„     J 24/1320/2005.                              din 2 august 2005
nelimitat„, av‚nd puteri depline;               R„mas„ irevocabil„ la data de 4.08.2005 prin
  2. Horje Poran Lenu˛a, pe durat„ nelimitat„, cod    renun˛are la recurs.                     Judec„tor delegat
numeric personal 2820929245023, domiciliat„ Ón         (17/532.812)                      la Oficiul Registrului
Baia Mare, Str. Gr„nicerilor nr. 88, sc. B, ap. 23,                 *                 Comer˛ului de pe l‚ng„
jude˛ul Maramure∫;                                                   Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
  - denumirea ∫i forma juridic„: PORAN GAM -            Societatea Comercial„               Referent
S.R.L.;                           CONSAF - S.R.L., Bor∫a, jude˛ul Maramure∫          la Oficiul Registrului
  - sediul social: Baia Mare, Str. Gr„nicerilor nr. 88,                                Comer˛ului de pe l‚ng„
ap. 23, jude˛ul Maramure∫;                                               Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI                         - Cristian
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
012 - cre∫terea animalelor;                                               Œn baza cererii nr. 37220 din data de 29.07.2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 0125 -               OFICIUL NAfiIONAL              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
cre∫terea altor animale;                       AL REGISTRULUI COMERfiULUI            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             date:
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         - fondator:
  - codul unic de Ónregistrare: 17839903;                                       Kovacs R„zvan Ioan Ón calitate de asociat unic,
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4219
                                                           cod numeric personal 1780119240055, aport la
J 24/1316/2005.                              din 2 august 2005             capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
  R„mas„ irevocabil„ la data de 3.08.2005 prin                                   28.07.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                               Judec„tor delegat
renun˛are la recurs.                                                 reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, av‚nd
                               la Oficiul Registrului
   (16/532.811)                                                  cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                                             domiciliat Ón Baia Mare, Str. G„rii nr. 8, ap. 33,
                               Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
                                                           jude˛ul Maramure∫;
     Societatea Comercial„               Referent
                                                            - administrator persoan„ fizic„:
  GILEDA CONSTRUCT - S.R.L., Baia Mare           la Oficiul Registrului
                                                            Kovacs R„zvan Ioan, cod numeric personal
      jude˛ul Maramure∫                Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           1780119240055, data numirii 28.07.2005, pe durat„
                               Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
                                                           nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                          - Cristian
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: KOV & AL - S.R.L.;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Œn baza cererii nr. 37347 din data de 1.08.2005 ∫i    - sediul social: Baia Mare, Str. G„rii, nr. 8, ap. 33,
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   jude˛ul Maramure∫;
        OFICIUL NAfiIONAL              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    geniu civil;
                              date:                            - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - fondatori:                      construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                               1. Timi∫ Gavril„, Ón calitate de asociat, cod       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              numeric personal 1630914240037, aport la capital     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4262           100,00 RON, data v„rs„rii aportului 1.08.2005,      sociale a 10,00 RON fiecare;
        din 4 august 2005             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              din capitalul social total, av‚nd cota de participare    - codul unic de Ónregistrare: 17835413;
  Judec„tor delegat
                              la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bor∫a,     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  la Oficiul Registrului
                              Str. ™trandului nr. 28, bl. B1, sc. A, ap. 1, jude˛ul   J 24/1295/2005.
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Maramure∫;                          R„mas„ irevocabil„ la data de 2.08.2005 prin
  Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
                               2. Timi∫ Lucia, Ón calitate de asociat, cod numeric  renun˛are la recurs.
  Referent
                              personal 2680319240023, aport la capital 100,00        (19/532.814)
  la Oficiul Registrului
                              RON, data v„rs„rii aportului 1.08.2005, echival‚nd                  *
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
                              social total, av‚nd cota de participare la            Societatea Comercial„
             - Cristian
                              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bor∫a, Str.   COMPLEX POP - S.R.L., Sighetu Marma˛iei
  Œn baza cererii nr. 37581 din data de 3.08.2005 ∫i   ™trandului nr. 28, bl. B1, sc. A, ap. 1, jude˛ul          jude˛ul Maramure∫
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Maramure∫;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - administrator persoan„ fizic„:
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i         Timi∫ Gavril„, cod numeric personal
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     1630914240037, data numirii 1.08.2005, pe
date:                           perioad„ nedeterminat„, av‚nd puteri depline;               OFICIUL NAfiIONAL
  - fondatori:                        - denumirea ∫i forma juridic„: CONSAF - S.R.L.;          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  1. Ilea Gheorghe, Ón calitate de asociat, cod       - sediul social: Bor∫a, ™tr. ™trandului nr. 9, bl.
numeric personal 1780503241631, aport la capital      A12/50, sc. A, ap. 2, jude˛ul Maramure∫;
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2005,        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia     de studiu se pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4285
Mare, str. Drago∫ Vod„, nr. 6, ap. 8, jude˛ul       afaceri ∫i management;                          din 5 august 2005
Maramure∫;                          - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
                              de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;         Judec„tor delegat
  2. Ilea Leoni˛a, Ón calitate de asociat, cod
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      la Oficiul Registrului
numeric personal 2771113243112, aport la capital
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Comer˛ului de pe l‚ng„
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 20.07.2005,
                              sociale a 10,00 RON fiecare;                 Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Referent
din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                               - codul unic de Ónregistrare: 17835529;          la Oficiul Registrului
la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Baia
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Comer˛ului de pe l‚ng„
Mare, str. Drago∫ Vod„, nr. 6, ap. 8, jude˛ul
                              J 24/1305/2005.                       Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
Maramure∫;
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 2.08.2005 prin                   - Cristian
  - administrator persoan„ fizic„:
  Ilea Gheorghe, cod numeric personal           renun˛are la recurs.                     Œn baza cererii nr. 37689 din data de 4.08.2005 ∫i
1780503241631, data numirii 19.07.2005, pe           (18/532.813)                     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
perioad„ nelimitat„, av‚nd puteri depline;                      *                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2812/30.VIII.2005
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         Societatea Comercial„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    193 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;              WATER HIGH SYSTEM - S.R.L., Baia Mare
date:                            - activitatea principal„: cod CAEN 1930 -            jude˛ul Maramure∫
  - fondatori:                      fabricarea Ónc„l˛„mintei;
  1. Pop Ioan, Ón calitate de asociat, cod numeric     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat           MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 1530221241659, aport la capital 100,00      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
RON, data v„rs„rii aportului 3.08.2005, echival‚nd    sociale a 10,00 RON fiecare;
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul                                       OFICIUL NAfiIONAL
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
social total, av‚nd cota de participare la                                          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - codul unic de Ónregistrare: 17850286;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Sighetu
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
Marma˛iei, Str. Pietrosului nr. 16, jude˛ul
                             J 24/1331/2005.                        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Maramure∫;
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 8.08.2005 prin        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  2. Pop Sergiu Marius, Ón calitate de asociat, cod
numeric personal 1810614244494, aport la capital     renun˛are la recurs.
                                (21/532.816)                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4248
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 3.08.2005,
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                  *                       din 3 august 2005
din capitalul social total, cota de participare la
                                                           Judec„tor delegat
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Sighetu          Societatea Comercial„
                                                           la Oficiul Registrului
Marma˛iei, str. George Co∫buc nr. 5, ap. 22, jude˛ul       VIVENDA-CONSTRUCT - S.R.L.
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
Maramure∫;                          Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫          Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
  - administrator persoan„ fizic„:                                         Referent
  Pop Ioan, cod numeric personal 1530221241659,                                   la Oficiul Registrului
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
data numirii 27.07.2005, pe termen nelimitat,                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
av‚nd puteri depline;                                                Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
  - denumirea ∫i forma juridic„: COMPLEX POP -              OFICIUL NAfiIONAL                         - Cristian
S.R.L.;                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - sediul social: Sighetu Marma˛iei, Str. Pietrosului                                Œn baza cererii nr. 37474 din data de 2.08.2005 ∫i
nr. 16, jude˛ul Maramure∫;                                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
642 - telecomunica˛ii;                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™          Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
  - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -                                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
telecomunica˛ii;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4283          date:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  - fondator:
                                     din 5 august 2005              1. Hatos Mihaela Natalia, Ón calitate de asociat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                Judec„tor delegat                   unic, cod numeric personal 2760301243101, aport
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
                              la Oficiul Registrului
                                                          1.08.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  - codul unic de Ónregistrare: 17847787;         Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela         cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
J 24/1327/2005.                       Referent                        domiciliat„ Ón Baia Mare, Str. Moldovei nr. 21A, ap.
  R„mas„ irevocabil„ la data de 5.08.2005 prin       la Oficiul Registrului                 26, jude˛ul Maramure∫;
renun˛are la recurs.                    Comer˛ului de pe l‚ng„                  - administrator persoan„ fizic„:
   (20/532.815)
                              Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu            Hatos Mihaela Natalia, cod numeric personal
             *
                                          - Cristian           2760301243101, data numirii 1.08.2005, pe
                                                          perioad„ nedeterminat„, av‚nd puteri depline;
      Societatea Comercial„               Œn baza cererii nr. 37683 din data de 4.08.2005 ∫i
                                                           - denumirea ∫i forma juridic„: WATER HIGH
    OMA MILANO - S.R.L., Baia Mare           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                          SYSTEM - S.R.L.;
      jude˛ul Maramure∫               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - sediul social: Baia Mare, Str. Moldovei nr. 21A,
                             Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       ap. 26, jude˛ul Maramure∫;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             date:                          502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                               - fondatori:                       - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
        OFICIUL NAfiIONAL
                               1. V‚rsta Gheorghe, Ón calitate de asociat, cod    Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             numeric personal 1730106241634, aport la capital      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             100,00 RON, data v„rs„rii aportului 4.08.2005,      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    sociale a 10,00 RON fiecare;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™          din capitalul social total, av‚nd cota de participare    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           - codul unic de Ónregistrare: 17839881;
                             la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Sighetu
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4296                                        - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Marma˛iei, str. ™ug„u nr. 165, jude˛ul Maramure∫;
                                                          J 24/1313/2005.
        din 8 august 2005               2. V‚rsta Marioara Ramona, Ón calitate de asociat,
                                                           R„mas„ irevocabil„ la data de 3.08.2005 prin
                             cod numeric personal 2790603241635, aport la       renun˛are la recurs.
 Judec„tor delegat
                             capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului          (23/532.818)
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 4.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,                    *
 Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela          reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
 Referent                        participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„       Societatea Comercial„
 la Oficiul Registrului                 Ón Sighetu Marma˛iei, str. ™ug„u nr. 165, jude˛ul        GOLDEN SPA - S.R.L., Baia Mare
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 Maramure∫;                              jude˛ul Maramure∫
 Tribunalul Maramure∫ - fi‚n˛„ Maria             - administrator persoan„ fizic„:
             - Minodora             V‚rsta Gheorghe, cod numeric personal                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Œn baza cererii nr. 37767 din data de 5.08.2005 ∫i   1730106241634, data numirii 3.08.2005, pe
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   perioad„ nedeterminat„, av‚nd puteri depline;
                                                                 OFICIUL NAfiIONAL
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - denumirea ∫i forma juridic„: VIVENDA-
                                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       CONSTRUCT - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - sediul social: Sighetu Marma˛iei, str. Tudor
date:                           Vladimirescu nr. 1, ap. 36, jude˛ul Maramure∫;         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - fondator:                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  1. Drago∫ Simona Florica, Ón calitate de asociat    452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
unic, cod numeric personal 2731226240015, aport      geniu civil;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4284
la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului        - activitatea principal„: cod CAEN 4522 - lucr„ri          din 5 august 2005
4.08.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la construc˛ii;
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd                                   Judec„tor delegat
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     la Oficiul Registrului
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 % ,   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
domiciliat„ Ón Baia Mare, Str. Barajului nr. 55B,                                  Comer˛ului de pe l‚ng„
                             sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela
ap. 1, jude˛ul Maramure∫;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Referent
  - administrator persoan„ fizic„:
                               - codul unic de Ónregistrare: 17847779;         la Oficiul Registrului
  Drago∫ Simona Florica, cod numeric personal
2731226240015, data numirii 3.08.2005, pe durat„       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Comer˛ului de pe l‚ng„
                             J 24/1325/2005.                      Tribunalul Maramure∫ - fi‚n˛„ Maria
nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               R„mas„ irevocabil„ la data de 5.08.2005 prin                  - Minodora
  - denumirea ∫i forma juridic„: OMA MILANO -
S.R.L.;                          renun˛are la recurs.                    Œn baza cererii nr. 37199 din data de 28.07.2005
  - sediul social: Baia Mare, Str. Barajului nr. 55B,     (22/532.817)                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
ap. 1, jude˛ul Maramure∫;                              *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2812/30.VIII.2005                   7
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i        2. Zelina Ioana Otilia, Ón calitate de asociat, cod   - sediul social: Baia Mare, bd. Traian nr. 11, ap.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele   numeric personal 2681018240039, aport la capital     36, jude˛ul Maramure∫;
date:                          500,00 RON, data v„rs„rii aportului 26.07.2005,       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - fondatori:                     echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
  1. Ra˛ Rodica Maria, Ón calitate de asociat, cod   din capitalul social total, cota de participare la    Óntreprinderilor;
numeric personal 2800226245066, aport la capital    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Baia Mare,    - activitatea principal„: cod CAEN 7485 - activi„˛i
500,00 RON, data v„rs„rii aportului 28.07.2005,     str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2, ap. 27,     de secretariat ∫i traducere;
echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    jude˛ul Maramure∫;                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
din capitalul social total, av‚nd cota de participare   - administrator persoan„ fizic„:
                                                         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Baia     Zelina Remus, cod numeric personal
                                                         sociale a 10,00 RON fiecare;
Mare, str. Giuseppe Garibaldi nr. 12, jude˛ul      1681217054715, data numirii 26.07.2005, pe durat„
Maramure∫;                                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                            nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  2. Ra˛ Cristian, Ón calitate de asociat, cod                                   - codul unic de Ónregistrare: 17843645;
                              - denumirea ∫i forma juridic„: SOFT PRENCO -
numeric personal 1800502245100, aport la capital                                  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                            S.R.L.;
500,00 RON, data v„rs„rii aportului 28.07.2005,      - sediul social: Baia Mare, str. George Co∫buc nr.  J 24/1322/2005.
echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    5, ap. 10, jude˛ul Maramure∫;                R„mas„ irevocabil„ la data de 4.08.2005 prin
din capitalul social total, cota de participare la     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    renun˛are la recurs.
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia Mare,  722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe          (26/532.821)
str. Giuseppe Garibaldi nr. 12, jude˛ul Maramure∫;   informatice (software);                               *
  - administrator persoan„ fizic„:            - activitatea principal„: cod CAEN 7221 - editare
  1. Ra˛ Rodica Maria, cod numeric personal      de programe;                             Societatea Comercial„
2800226245066, data numirii 26.07.2005, pe         - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat        BIMEX - S.R.L., Baia Mare
perioad„ nedeterminat„, av‚nd puteri depline;      integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i          jude˛ul Maramure∫
  2. Ra˛ Cristian, cod numeric personal        sociale a 10,00 RON fiecare;
1800502245100, data numirii 26.07.2005, pe         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
perioad„ nedeterminat„, av‚nd puteri depline;                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - codul unic de Ónregistrare: 17832620;
  - denumirea ∫i forma juridic„: GOLDEN SPA -       - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
S.R.L.;                         J 24/1290/2005.                              OFICIUL NAfiIONAL
  - sediul social: Baia Mare, Bd. Independen˛ei nr.    R„mas„ irevocabil„ la data de 1.08.2005 prin          AL REGISTRULUI COMERfiULUI
4A, jude˛ul Maramure∫;                 renun˛are la recurs.
  - emblema este verbal„; descriere: caractere       (25/532.820)
majuscule de culoare galben„ îGolden” caractere                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                         *
majuscule de culoare ro∫ie îSPA” scrise singur                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
cuv‚nt; codificarea emblemei: 27.5.2 (litere cu          Societatea Comercial„
contur dublu);                         MINDWORK - S.R.L., Baia Mare              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4324
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          jude˛ul Maramure∫
930 - alte activit„˛i de servicii;                                                din 9 august 2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 9302 - coafur„                                Judec„tor delegat
∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI             la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat                                Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i                                Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
                                    OFICIUL NAfiIONAL
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Referent
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                          la Oficiul Registrului
  - codul unic de Ónregistrare: 178477852;
                                                          Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
J 24/1326/2005.                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  R„mas„ irevocabil„ la data de 5.08.2005 prin                                              - Cristian
renun˛are la recurs.                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4266           Œn baza cererii nr. 37669 din data de 4.08.2005 ∫i
   (24/532.819)                                                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                    din 4 august 2005
             *                                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Judec„tor delegat
                                                         Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
     Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului
                                                         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
   SOFT PRENCO - S.R.L., Baia Mare           Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                         date:
      jude˛ul Maramure∫               Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
                                                          - fondatori:
                             Referent
                             la Oficiul Registrului                  1. Bota Rare∫ Cr„ciun, Ón calitate de asociat, cod
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                        numeric personal 1801101240033, aport la capital
                             Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu          100,00 RON, data v„rs„rii aportului 4.08.2005,
        OFICIUL NAfiIONAL                         - Cristian           echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                              Œn baza cererii nr. 37626 din data de 3.08.2005 ∫i
                                                         la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia
                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                         Mare, Str. Olteniei nr. 2B, ap. 9, jude˛ul Maramure∫;
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          2. Boers Arie, Ón calitate de asociat, aport la
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™          Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4177         date:                          4.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                              - fondatori:                     reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
        din 1 august 2005                                         participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                              1. Novosivschei Claudia Teodora, Ón calitate de
 Judec„tor delegat                   asociat, cod numeric personal 2810821245062,       Ón Olanda, localitatea S-Gravenzande, Eikenlaan
 la Oficiul Registrului                aport la capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului   nr. 36;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                3.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,         - administrator persoan„ fizic„:
 Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta       reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, av‚nd     Bota Rare∫ Cr„ciun, cod numeric personal
 Referent                       cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    1801101240033, data numirii 3.08.2005, cu durata
 la Oficiul Registrului                domiciliat„ Ón Baia Mare, bd. Traian nr. 11, sc. D,   mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                et. 2, ap. 36, jude˛ul Maramure∫;              - denumirea ∫i forma juridic„: BIMEX - S.R.L..;
 Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu            2. Ghiman George Lorin, Ón calitate de asociat,     - sediul social: Baia Mare, Str. P„ltini∫ului nr. 65,
             - Cristian           cod numeric personal 1770608240057, aport la       ap. 30, jude˛ul Maramure∫;
  Œn baza cererii nr. 37142 din data de 28.07.2005   capital 100,00 RON, data v„rs„rii aportului         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  3.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,        551 - hoteluri;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                                                          - activitatea principal„: cod CAEN 5510 - hoteluri;
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i      participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                                                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele   Ón Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 8, ap. 7, jude˛ul
                                                         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
date:                          Maramure∫;
                                                         sociale a 10,00 RON fiecare;
  - fondatori:                       - administratori persoane fizice:
                                                          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  1. Zelina Remus, Ón calitate de asociat, cod       1. Novosivschei Claudia Teodora, cod numeric
                            personal 2810821245062, data numirii 3.08.2005, pe     - codul unic de Ónregistrare: 17856092;
numeric personal 1681217054715, aport la capital
500,00 RON, data v„rs„rii aportului 26.07.2005,     perioad„ nelimitat„, av‚nd puteri depline;         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      2. Ghiman George Lorin, cod numeric personal     J 24/1338/2005.
din capitalul social total, av‚nd cota de participare  1770608240057, data numirii 3.08.2005 pe perioad„      R„mas„ irevocabil„ la data de 9.08.2005 prin
la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia    nelimitat„, av‚nd puteri depline;            renun˛are la recurs.
Mare, str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2,       - denumirea ∫i forma juridic„: MINDWORK -         (27/532.822)
ap. 27, jude˛ul Maramure∫;               S.R.L.;                                       *
 8             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2812/30.VIII.2005
     Societatea Comercial„             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 ÖCSI BARNA Jr. - S.R.L., Sighetu Marma˛iei       Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau
      jude˛ul Maramure∫              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    contract;
                            date:
                                                          - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             - fondator:
                                                         imobiliare;
                              Lung Traian, Ón calitate de asociat unic, cod
                                                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                            numeric personal 1520126240042, aport la capital
        OFICIUL NAfiIONAL                                         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                            200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       sociale a 10,00 RON fiecare;
                            reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd
                            cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          domiciliat Ón Baia Mare, str. Vlad fiepe∫ nr. 14, ap.    - codul unic de Ónregistrare: 17816071;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™         76, jude˛ul Maramure∫;                   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              - administrator persoan„ fizic„:           J 24/1250/2005.
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4203
                              Lung   Traian,  cod   numeric   personal    R„mas„ irevocabil„ la data de 25.07.2005 prin
        din 2 august 2005            1520126240042, data numirii 12.07.2005, cu durata    renun˛are la recurs.
 Judec„tor delegat                   mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         (30/532.825)
 la Oficiul Registrului                  - denumirea ∫i forma juridic„: CONINSPREST -                  *
 Comer˛ului de pe l‚ng„                S.R.L.;
 Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta         - sediul social: Baia Mare, str. Vlad fiepe∫ nr. 14,      Societatea Comercial„
 Referent                       ap. 76, jude˛ul Maramure∫;                ANNESOFIA - S.R.L., satul Valea Chioarului
 la Oficiul Registrului                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        comuna Valea Chioarului
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                            453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;             jude˛ul Maramure∫
 Tribunalul Maramure∫ - Neagot„ Elena
                              - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri
  Œn baza cererii nr. 37238 din data de 29.07.2005   de instala˛ii tehnico-sanitare;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat           MINISTERUL JUSTIfiIEI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
                            sociale a 10,00 RON fiecare;                       OFICIUL NAfiIONAL
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;              AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - fondator:                       - codul unic de Ónregistrare: 17805528;
  Barna Ioan Iosif, Ón calitate de asociat unic, cod   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
numeric personal 1701229241641, aport la capital    J 24/1242/2005.                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 27.07.2005,      R„mas„ irevocabil„ la data de 21.07.2005 prin       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %   renun˛are la recurs.
capitalul social total, av‚nd cota de participare la     (29/532.824)                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4293
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Sighetu                *
Marma˛iei, Str. Unirii, bl. 23, sc. 1, et. 2, ap. 43,                                      din 8 august 2005
jude˛ul Maramure∫;                                                 Judec„tor delegat
                                  Societatea Comercial„
  - administrator persoan„ fizic„:
                                ORIENT IMOBILIARE - S.R.L.             la Oficiul Registrului
  Barna Ioan Iosif, cod numeric personal
1701229241641, data numirii 27.07.2005, cu durata     Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫          Comer˛ului de pe l‚ng„
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                    Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela
  - denumirea ∫i forma juridic„: ÖCSI BARNA Jr. -          MINISTERUL JUSTIfiIEI             Referent
S.R.L.;                                                      la Oficiul Registrului
  - sediul social: Sighetu Marma˛iei, str. Drago∫
                                                          Comer˛ului de pe l‚ng„
Vod„ nr. 8, jude˛ul Maramure∫;                     OFICIUL NAfiIONAL
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                 Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
                                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                                   - Cristian
nespecializate;
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Œn baza cererii nr. 37738 din data de 5.08.2005 ∫i
  - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;                                  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4047          Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                    din 25 iulie 2005
sociale a 10,00 RON fiecare;                                           date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Judec„tor delegat
                                                          - fondator:
  - codul unic de Ónregistrare: 17835499;        la Oficiul Registrului
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   Butean Lucian, Ón calitate de asociat unic, cod
                             Comer˛ului de pe l‚ng„
J 24/1296/2005.                                                 numeric personal 1740125242536, aport la capital
                             Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
  R„mas„ irevocabil„ la data de 2.08.2005 prin                                 200,00 RON, data v„rs„rii aportului 4.08.2005,
                             Referent
renun˛are la recurs.                                               echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
   (28/532.823)                     la Oficiul Registrului
                             Comer˛ului de pe l‚ng„                 capitalul social total, av‚nd cota de participare la
             *
                             Tribunalul Maramure∫ - Neagot„ Elena          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea
      Societatea Comercial„                                         Valea Chioarului nr. 130, jude˛ul Maramure∫;
                              Œn baza cererii nr. 36495 din data de 22.07.2005
    CONINSPREST - S.R.L., Baia Mare                                       - administrator persoan„ fizic„:
                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
       jude˛ul Maramure∫                                           Butean Lucian, cod numeric personal
                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                         1740125242536, data numirii 4.08.2005, pe
                            Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    perioad„ nedeterminat„, av‚nd puteri depline;
                            date:                            - denumirea ∫i forma juridic„: ANNESOFIA -
        OFICIUL NAfiIONAL              - fondator:                      S.R.L.;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            Orient Alexandru Sebastian, Ón calitate de asociat    - sediul social: satul Valea Chioarului, comuna
                            unic, cod numeric personal 1761129241655, aport     Valea Chioarului nr. 130, jude˛ul Maramure∫;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™         18.07.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       454 - lucr„ri de finisare;
                            reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd      - activitatea principal„: cod CAEN 4544 - lucr„ri
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4013         cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,   de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri;
        din 21 iulie 2005            domiciliat Ón Sighetu Marma˛iei, Pia˛a 1 Decembrie     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                            1918, bl. 33, sc. 1, ap. 3, jude˛ul Maramure∫;      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Judec„tor delegat
                              - administrator persoan„ fizic„:
 la Oficiul Registrului                                             sociale a 10,00 RON fiecare;
                              Orient Alexandru Sebastian, cod numeric
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta       personal 1761129241655, data numirii 18.07.2005,
                                                          - codul unic de Ónregistrare: 17850340;
 Referent                       cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                                          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 la Oficiul Registrului                depline;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - denumirea ∫i forma juridic„: ORIENT         J 24/1330/2005.
 Tribunalul Maramure∫ - fi‚n˛„ Maria          IMOBILIARE - S.R.L.;                    R„mas„ irevocabil„ la data de 8.08.2005 prin
             - Minodora            - sediul social: Sighetu Marma˛iei, Pia˛a       renun˛are la recurs.
  Œn baza cererii nr. 36335 din data de 20.07.2005   1 Decembrie 1918, bl. 33, sc. 1, ap. 3, jude˛ul        (31/532.826)
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  Maramure∫;                                     *
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2812/30.VIII.2005                  9
      Societatea Comercial„            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        domiciliat Ón Baia Mare, Bd. Republicii nr. 12, ap.
     BRAVIU - S.R.L., Baia Mare           Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       29, jude˛ul Maramure∫;
       jude˛ul Maramure∫              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - administrator persoan„ fizic„:
                             date:                            Cioca∫ Liviu Gavril, cod numeric personal
                              - fondatori:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         1730112240063, data numirii 13.07.2005, cu durata
        OFICIUL NAfiIONAL               1. Cosma Alin, Ón calitate de asociat, cod numeric
                                                          mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           personal 1700306241637, aport la capital 40,00
                                                           - denumirea ∫i forma juridic„: CLASS
                             RON, data v„rs„rii aportului 5.08.2005, echival‚nd
                                                          AUTOMOBILE ALEX - S.R.L.;
                             cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 % din capitalul
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             social total, av‚nd cota de participare la          - sediul social: Baia Mare, str. Petru Rare∫ nr. 12,
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™                                       ap. 20, jude˛ul Maramure∫;
                             beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat Ón T‚rgu
                             L„pu∫, str. Petru Rare∫ nr. 2, jude˛ul Maramure∫;      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4280
                              2. Cozma Ionel Cosmin, Ón calitate de asociat, cod   501 - comer˛ cu autovehicule;
        din 5 august 2005             numeric personal 1681022241644, aport la capital       - activitatea principal„: cod CAEN 5010 - comer˛
 Judec„tor delegat                   160,00 RON, data v„rs„rii aportului 5.08.2005,      cu autovehicule;
 la Oficiul Registrului                 echival‚nd cu 16 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 %      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 din capitalul social total, cota de participare la    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela         beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat Ón Cluj-      sociale a 10,00 RON fiecare;
 Referent                        Napoca, Str. D‚mbovi˛ei nr. 81, bl. D16, et. 2, ap. 27,   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 la Oficiul Registrului
                             jude˛ul Cluj;                        - codul unic de Ónregistrare: 17856149;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - administratori persoane fizice:             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
             - Cristian             1. Cosma Alin, cod numeric personal          J 24/1333/2005.
                             1700306241637, data numirii 5.08.2005, pe durat„       R„mas„ irevocabil„ la data de 9.08.2005 prin
  Œn baza cererii nr. 37668 din data de 4.08.2005 ∫i
                             nedeterminat„, av‚nd puteri depline;           renun˛are la recurs.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              2. Cozma Ionel Cosmin, cod numeric personal
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       (34/532.829)
                             1681022241644, data numirii 5.08.2005, pe durat„
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i                                                 *
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    nedeterminat„, av‚nd puteri depline;
date:                            - denumirea ∫i forma juridic„: VIVI & MINU -           Societatea Comercial„
  - fondatori:                     S.R.L.;
                                                              AUTOSPEED - S.R.L., Baia Mare
  1. Podin„ Hodor Viorel, Ón calitate de asociat, cod   - sediul social: T‚rgu L„pu∫, str. Petru Rare∫ nr.
numeric personal 1610125243676, aport la capital     2, jude˛ul Maramure∫;
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 3.08.2005,       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            MINISTERUL JUSTIfiIEI
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
din capitalul social total, av‚nd cota de participare
                             nespecializate;
la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón                                          TRIBUNALUL MARAMURE™
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
localitatea B„i˛a de sub Codru nr. 676, jude˛ul
Maramure∫;                        cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  2. Andreica Viorel, Ón calitate de asociat, cod    v‚nzare predominant„ de produse alimentare,           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
numeric personal 1651105240016, aport la capital     b„uturi ∫i tutun;                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 3.08.2005,       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4286
din capitalul social total, cota de participare la    sociale a 10,00 RON fiecare;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Baia Mare,                                       din 8 august 2005
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Str. P„∫unii nr. 5, ap. 22, jude˛ul Maramure∫;                                    Judec„tor delegat
                              - codul unic de Ónregistrare: 17850316;
  - administrator persoan„ fizic„:
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       la Oficiul Registrului
  Podin„ Hodor Viorel, cod numeric personal
1610125243676, data numirii 3.08.2005, cu durata     J 24/1329/2005.                       Comer˛ului de pe l‚ng„
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        R„mas„ irevocabil„ la data de 8.08.2005 prin       Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela
  - denumirea ∫i forma juridic„: BRAVIU - S.R.L.;    renun˛are la recurs.                    Referent
  - sediul social: Baia Mare, Str. Gr„nicerilor nr.     (33/532.828)                      la Oficiul Registrului
99A, ap. 9, jude˛ul Maramure∫;                           *                 Comer˛ului de pe l‚ng„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                           Tribunalul Maramure∫ - fi‚n˛„ Maria
524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate          Societatea Comercial„
cu alte produse neclasificate Ón alt„ parte;                                                - Minodora
                                CLASS AUTOMOBILE ALEX - S.R.L.
  - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛       Baia Mare, jude˛ul Maramure∫             Œn baza cererii nr. 37749 din data de 5.08.2005 ∫i
cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                                           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i           MINISTERUL JUSTIfiIEI
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - codul unic de Ónregistrare: 17847760;                OFICIUL NAfiIONAL             date:
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          AL REGISTRULUI COMERfiULUI             - fondator: Filip Ancu˛a Lenu˛a, asociat unic, cod
J 24/1324/2005.                                                  numeric personal 2810313245021, aport la capital
  R„mas„ irevocabil„ la data de 5.08.2005 prin
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           200,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.07.2005,
renun˛are la recurs.
   (32/532.827)                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™           echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %
             *                                            capitalul social total, cota de participare la
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4309          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Baia
      Societatea Comercial„                                         Mare, str. Oituz nr. 2, ap. 39, jude˛ul Maramure∫;
                                    din 9 august 2005
   VIVI & MINU - S.R.L., T‚rgu L„pu∫                                        - administrator persoan„ fizic„: Filip Ancu˛a
       jude˛ul Maramure∫               Judec„tor delegat
                                                          Lenu˛a, cod numeric personal 2810313245021, data
                              la Oficiul Registrului
                                                          numirii 22.06.2005 p‚n„ la data de 21.06.2104,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          av‚nd puteri depline;
        OFICIUL NAfiIONAL              Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela
                                                           - denumirea: AUTOSPEED - S.R.L.;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            Referent
                                                           - sediul social: Baia Mare, Str. Barajului nr. 109,
                              la Oficiul Registrului
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 jude˛ul Maramure∫;
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™                                       502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                         - Cristian
                                                           - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4287           Œn baza cererii nr. 37818 din data de 8.08.2005 ∫i
                                                          Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
        din 8 august 2005             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Judec„tor delegat                                                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
 la Oficiul Registrului                                              sociale a 10,00 lei RON fiecare;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela         date:
                              - fondator:                        - codul unic de Ónregistrare: 17850278;
 Referent
 la Oficiul Registrului                  Cioca∫ Liviu Gavril, Ón calitate de asociat unic,     - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 cod numeric personal 1730112240063, aport la       J 24/1328/2005.
 Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu          capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului         R„mas„ irevocabil„ la data de 8.08.2005 prin
             - Cristian           4.08.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,        renun˛are la recurs.
  Œn baza cererii nr. 37751 din data de 5.08.2005 ∫i  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, av‚nd        (35/532.830)
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,                 *
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2812/30.VIII.2005
     Societatea Comercial„              echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %          Societatea Comercial„
  PAS√REA PHOENIX - S.R.L., Baia Mare          capitalul social total, cota de participare la          MICROMAP - S.R.L., Baia Mare
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Baia Mare,
                             str. Bogdan Vod„ nr. 5, ap. 35, jude˛ul Maramure∫;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - administrator persoan„ fizic„: Ardelean
                             Dumitru, cod numeric personal 1640708240017,
       TRIBUNALUL MARAMURE™             data numirii 8.08.2005 pe o perioad„ nelimitat„,           TRIBUNALUL MARAMURE™
                             av‚nd puteri depline;
                               - denumirea: ADC ALLES KRAFT - S.R.L.;
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - sediul social: Baia Mare, str. Bogdan Vod„ nr. 5,    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
                             ap. 35, jude˛ul Maramure∫;
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4334
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4316
                             521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
        din 9 august 2005             nespecializate;                            din 10 august 2005
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat
                             cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului
                             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             b„uturi ∫i tutun;                     Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
 Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Referent
 Referent
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului
                             sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
 Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
                               - codul unic de Ónregistrare: 17856114;                    - Cristian
             - Cristian
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       Œn baza cererii nr. 37918 din data de 9.08.2005 ∫i
  Œn baza cererii nr. 37807 din data de 8.08.2005 ∫i   J 24/1332/2005.                     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     R„mas„ irevocabil„ la data de 9.08.2005 prin     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        renun˛are la recurs.                   Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i          (37/532.832)                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                 *               date:
date:                                                         - fondatori:
  - fondator: Popa Petru, asociat unic, cod numeric         Societatea Comercial„              1. Stenczel ™tefan Gabriel, asociat, cod numeric
personal 1760617054681, aport la capital 200,00           FILOVEL - S.R.L., Baia Mare          personal 1770909240069, aport la capital 100,00
RON, data v„rs„rii aportului 8.08.2005, echival‚nd                                 RON, data v„rs„rii aportului 9.08.2005, echival‚nd
cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 % capitalul                                  cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 33,333300 %
social total, cota de participare la beneficii/pierderi         MINISTERUL JUSTIfiIEI            capitalul social total, cota de participare la
de 100 %, domiciliat Ón Baia Mare, str. Barbu                                   beneficii/pierderi de 33,333300 %, domiciliat Ón Baia
™tef„nescu Delavrancea nr. 3, ap. 1, jude˛ul                                    Mare, str. Oituz nr. 4, ap. 11, jude˛ul Maramure∫;
                                   TRIBUNALUL MARAMURE™
Maramure∫;                                                      2. Loipersberger Alfred Karl, aport la capital
  - administrator persoan„ fizic„: Popa Petru, cod                                200,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.08.2005,
numeric personal 1760617054681, data numirii          OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd
8.08.2005, pe durat„ nedeterminat„, av‚nd puteri        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™          66,666700 % capitalul social total, cota de
depline;                                                      participare la beneficii/pierderi de 66,666700 %,
  - denumirea: PAS√REA PHOENIX - S.R.L.;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4315          domiciliat Ón Germania, localitatea München,
  - sediul social: Baia Mare, str. Barbu ™tef„nescu                                Hubertusstr. nr. 3;
                                     din 9 august 2005              - administratori persoane fizice:
Delavrancea nr. 3, ap. 1, jude˛ul Maramure∫;
                              Judec„tor delegat                     1. Stenczel ™tefan Gabriel, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                          1770909240069, data numirii 9.08.2005, pe durat„
930 - alte activit„˛i de servicii;             la Oficiul Registrului
                                                          nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - activitatea principal„: cod CAEN 9304 - activit„˛i   Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           2. Loipersberger Alfred Karl, data numirii
de Óntre˛inere corporal„;                  Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela
                                                          9.08.2005, pe durat„ nelimitat„, av‚nd puteri
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Referent                        depline;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     la Oficiul Registrului                  - denumirea: MICROMAP - S.R.L.;
sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„                  - sediul social: Baia Mare, Str. Cerbului nr. 11,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu          jude˛ul Maramure∫;
  - codul unic de Ónregistrare: 17856122;                     - Cristian             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                  744 - publicitate;
                               Œn baza cererii nr. 37793 din data de 8.08.2005 ∫i
J 24/1336/2005.                                                    - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  R„mas„ irevocabil„ la data de 9.08.2005 prin                                  publicitate;
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
renun˛are la recurs.                                                 - capitalul social subscris: 300,00 RON, v„rsat
                             Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
   (36/532.831)                                                 integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
             *                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
                             date:
                                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     Societatea Comercial„               - fondator: Vele Filotina, asociat unic, cod       - codul unic de Ónregistrare: 17859846;
  ADC ALLES KRAFT - S.R.L., Baia Mare          numeric personal 2690728243112, aport la capital      - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             200,00 RON, data v„rs„rii aportului 11.07.2005,     J 24/1341/2005.
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %      R„mas„ irevocabil„ la data de 10.08.2005 prin
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            capitalul social total, cota de participare la      renun˛are la recurs.
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Baia       (39/532.834)
       TRIBUNALUL MARAMURE™
                             Mare, str. M„r„∫e∫ti nr. 14, ap. 30, jude˛ul                   *
                             Maramure∫;
                               - administrator persoan„ fizic„: Vele Filotina, cod       Societatea Comercial„
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           numeric personal 2690728243112, data numirii          PERLA AZZURA - S.R.L., Baia Mare
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™           11.07.2005 pe termen nelimitat, av‚nd puteri
                             depline;
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4307            - denumirea: FILOVEL - S.R.L.;
        din 9 august 2005               - sediul social: Baia Mare, str. M„r„∫e∫ti nr. 14,
                             ap. 30, jude˛ul Maramure∫;                      TRIBUNALUL MARAMURE™
 Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 la Oficiul Registrului                 521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 nespecializate;                        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
 Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela           - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
 Referent                        cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4311
 la Oficiul Registrului                 v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 b„uturi ∫i tutun;                            din 9 august 2005
 Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu            - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Judec„tor delegat
             - Cristian            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    la Oficiul Registrului
  Œn baza cererii nr. 37800 din data de 8.08.2005 ∫i   sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - codul unic de Ónregistrare: 17856106;         Referent
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      la Oficiul Registrului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    J 24/1335/2005.                      Comer˛ului de pe l‚ng„
date:                            R„mas„ irevocabil„ la data de 9.08.2005 prin      Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
  - fondator: Ardelean Dumitru, asociat unic, cod    renun˛are la recurs.                               - Cristian
numeric personal 1640708240017, aport la capital        (38/532.833)                      Œn baza cererii nr. 37813 din data de 8.08.2005 ∫i
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 8.08.2005,                   *               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2812/30.VIII.2005                 11
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat         Societatea Comercial„
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       YOUR IMAGE - S.R.L., Baia Mare
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     sociale a 10,00 RON fiecare;
date:
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - fondator: Andreica Adrian Vasile, asociat unic,
                               - codul unic de Ónregistrare: 17859862;
cod numeric personal 1810308245044, aport la
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:            TRIBUNALUL MARAMURE™
capital 20.000,00 RON, data v„rs„rii aportului
28.07.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale         J 24/1342/2005.
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de      R„mas„ irevocabil„ la data de 10.08.2005 prin
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat   renun˛are la recurs.                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
Ón localitatea Chelin˛a nr. 76, jude˛ul Maramure∫;       (41/532.836)
  - administratori persoane fizice:                         *                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4209
  1. Andreica Adrian Vasile, cod numeric personal                                         din 2 august 2005
1810308245044, data numirii 25.07.2005 p‚n„ la            Societatea Comercial„
data de 24.07.2007, av‚nd puteri depline;             TOM ALFA - S.R.L., satul Moisei           Judec„tor delegat
                                                            la Oficiul Registrului
  2. Andreica Vasile, p‚n„ la data de 24.07.2007,       comuna Moisei, jude˛ul Maramure∫
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
cod numeric personal 1561211243679, domiciliat Ón                                   Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
localitatea Chelin˛a nr. 76, jude˛ul Maramure∫;                                    Referent
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - denumirea: PERLA AZZURA - S.R.L.;                                         la Oficiul Registrului
  - sediul social: Baia Mare, str. George Co∫buc nr.                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
37, ap. 3, jude˛ul Maramure∫;                      TRIBUNALUL MARAMURE™              Tribunalul Maramure∫ - fi‚n˛„ Maria
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                               - Minodora
156 - fabricarea produselor de mor„rit, a                                        Œn baza cererii nr. 37251 din data de 29.07.2005
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
amidonului ∫i a produselor din amidon;                                        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
  - activitatea principal„: cod CAEN 1561 -                                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
fabricarea produselor de mor„rit;                                          Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4332          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - capitalul social subscris: 20.000,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i            din 10 august 2005             date:
                                                            - fondatori:
sociale a 1.000,00 RON fiecare;
                               Judec„tor delegat                     1. Banco∫ Ioana Adriana, asociat, cod numeric
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               la Oficiul Registrului                 personal 2760713240056, aport la capital 100,00
  - codul unic de Ónregistrare: 17856130;                                      RON, data v„rs„rii aportului 28.07.2005, echival‚nd
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
J 24/1334/2005.                       Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
                                                           social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  R„mas„ irevocabil„ la data de 9.08.2005 prin       Referent                        de 50 %, domiciliat„ Ón Baia Mare, Str. Moldovei nr.
renun˛are la recurs.                     la Oficiul Registrului                 18, ap. 23, jude˛ul Maramure∫;
   (40/532.835)                      Comer˛ului de pe l‚ng„                   2. Roth Anne Marie Monika, asociat, cod numeric
              *                 Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu           personal 2790504240130, aport la capital 100,00
                                          - Cristian            RON, data v„rs„rii aportului 28.07.2005, echival‚nd
      Societatea Comercial„                                           cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                               Œn baza cererii nr. 37926 din data de 9.08.2005 ∫i   social total, cota de participare la beneficii/pierderi
    METALINOX - S.R.L., Baia Sprie
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   de 50 %, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Surorile
        -jude˛ul Maramure∫
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Martir Caceu nr. 16, ap. 2;
                              Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i         - administrator persoan„ fizic„: Banco∫ Ioana
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         Adriana, cod numeric personal 2760713240056,
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                           data numirii 28.07.2005 p‚n„ la data de 28.07.2009,
                              date:                           av‚nd puteri depline;
       TRIBUNALUL MARAMURE™               - fondatori:                       - denumirea: YOUR IMAGE - S.R.L.;
                               1. Tomoiag„ Nicu Valer, asociat, cod numeric       - sediul social: Baia Mare, Str. Moldovei nr. 18,
                              personal 1650508244250, aport la capital 100,00      ap. 23, jude˛ul Maramure∫;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              RON, data v„rs„rii aportului 9.08.2005, echival‚nd
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™                                        521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                              cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                           nespecializate;
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi   - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4336
                              de 50 %, domiciliat Ón localitatea Moisei nr. 959B,    cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
        din 10 august 2005             jude˛ul Maramure∫;                    v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
  Judec„tor delegat                     2. Tomoiag„ Veronica, asociat, cod numeric        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  la Oficiul Registrului                 personal 2710129244239, aport la capital 100,00      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 RON, data v„rs„rii aportului 9.08.2005, echival‚nd    sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta        cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                            - codul unic de Ónregistrare: 17835430;
  Referent                        social total, cota de participare la beneficii/pierderi   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  la Oficiul Registrului                 de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea Moisei nr. 959B,   J 24/1302/2005.
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 jude˛ul Maramure∫;                      R„mas„ irevocabil„ la data de 2.08.2005 prin
  Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu            - administratori persoane fizice:           renun˛are la recurs.
             - Cristian             1. Tomoiag„ Nicu Valer, cod numeric personal        (43/532.838)
                              1650508244250, data numirii 9.08.2005, pe durat„
                                                                        *
  Œn baza cererii nr. 37907 din data de 9.08.2005 ∫i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    nelimitat„, av‚nd puteri depline;                  Societatea Comercial„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          2. Tomoiag„ Veronica, cod numeric personal         MODIOR - S.R.L., satul Bogdan Vod„
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i        2710129244239, data numirii 9.08.2005, pe durat„      comuna Bogdan Vod„, jude˛ul Maramure∫
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     nelimitat„, av‚nd puteri depline;
date:                             - denumirea: TOM ALFA - S.R.L.;                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - fondator: Ciurte Viorel, asociat unic, cod        - sediul social: satul Moisei nr. 959B, comuna
numeric personal 1720122310768, aport la capital      Moisei, jude˛ul Maramure∫;
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 4.08.2005,                                          TRIBUNALUL MARAMURE™
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %     011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
capitalul social total, cota de participare la       pie˛ei; horticultur„;                      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea    - activitatea principal„: cod CAEN 0112 -          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™
Baia Sprie, str. Microraion Vest nr. 6, ap. 12, jude˛ul
                              cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a
Maramure∫;                                                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4338
                              produselor de ser„;
  - administrator persoan„ fizic„: Ciurte Viorel, cod                                       din 10 august 2005
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
numeric personal 1720122310768, data numirii
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Judec„tor delegat
4.08.2005, pe termen nelimitat, av‚nd puteri
                              sociale a 10,00 lei fiecare;                la Oficiul Registrului
depline;                                                        Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumirea: METALINOX - S.R.L.;                                          Tribunalul Maramure∫ - Valdman Margareta
  - sediul social: Baia Sprie, str. Microraion Vest nr.   - codul unic de Ónregistrare: 17859900;
                                                            Referent
6, ap. 12, jude˛ul Maramure∫;                 - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:       la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     J 24/1340/2005.                       Comer˛ului de pe l‚ng„
281 - fabricare de construc˛ii metalice;           R„mas„ irevocabil„ la data de 10.08.2005 prin      Tribunalul Maramure∫ - Banco∫ Liviu
  - activitatea principal„: cod CAEN 2811 - fabricare   renun˛are la recurs.                                - Cristian
de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale         (42/532.837)                      Œn baza cererii nr. 37901 din data de 9.08.2005 ∫i
structurilor metalice;                                *                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2812/30.VIII.2005
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - activitate principal„: cod CAEN 5153 - comer˛ cu  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i       ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;      Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   date:
  - fondatori:                      sociale a 10,00 RON fiecare;                - fondatori:
  1. Mari∫ Ioan, asociat, cod numeric personal       - durata de func˛ionare: nelimitat„;           1. Baciu Gabriel, asociat, cod numeric personal:
1440630244215, aport la capital 100,00 RON, data       - cod unic de Ónregistrare: 17856165;         1800323391848, aport la capital 100,00 lei, data
v„rs„rii aportului 9.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      v„rs„rii aportului 4.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i
sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,   J 24/1337/2005;                     sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      R„mas„ irevocabil„ la data de 9 august 2005 prin
                                                          cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
domiciliat Ón localitatea Bogdan Vod„ nr. 113,      renun˛are la recurs.
                                                          domiciliat Ón Foc∫ani, str. Ion Basgan nr. 2, bl. 2, ap.
jude˛ul Maramure∫;                       (45/532.840)
                                                          13, jude˛ul Vrancea;
  2. Mari∫ Vasile Aurelian, asociat, cod numeric                  *
personal 1720119244231, aport la capital 100,00                                    2. Predoi Iulian, asociat, cod numeric personal:
RON, data v„rs„rii aportului 9.08.2005, echival‚nd          Societatea Comercial„             1720220394278, aport la capital 100,00 lei, data
cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul       ICSAM IMPORT EXPORT - S.R.L.           v„rs„rii aportului 4.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i
social total, cota de participare la beneficii/pierderi      satul Gole∫ti, comuna Gole∫ti          sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
de 50 %, domiciliat Ón localitatea Bogdan Vod„ nr.            jude˛ul Vrancea              cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
114, jude˛ul Maramure∫;                                              domiciliat Ón localitatea Vetre∫ti-Her„str„u, jude˛ul
  - administrator persoan„ fizic„: Mari∫ Vasile                                  Vrancea;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
Aurelian, cod numeric personal 1720119244231,                                     - administratori persoane fizice:
data numirii 20.07.2005, pe termen nelimitat,                                     1. Baciu Gabriel, cod numeric personal:
av‚nd puteri depline;                          TRIBUNALUL VRANCEA             1800323391848, data numirii 3.08.2005, durata
  - denumirea: MODIOR - S.R.L.;                                          mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform
  - sediul social: satul Bogdan Vod„ nr. 201,          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 666           hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor;
comuna Bogdan Vod„, jude˛ul Maramure∫;                                        2. Predoi Iulian, cod numeric personal:
                                     din 8 august 2005
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                          1720220394278, data numirii 3.08.2005, durata
521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Judec„tor delegat
                              la Oficiul Registrului                 mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform
nespecializate;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        Tribunalul Vrancea   - Du˛„ Silvia           - denumire: G & I PREBA - S.R.L.;
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         Referent la Oficiul                    - sediul social: Foc∫ani, str. Ion Basgan nr. 2, bl.
b„uturi ∫i tutun;                      Registrului Comer˛ului                 2, et. 3, ap. 13;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     al Jude˛ului Vrancea - Baciu Niculina           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 32137 din data de 5.08.2005 ∫i  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
sociale a 10,00 RON fiecare;               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   geniu civil;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - activitate principal„: cod CAEN 4521 -
  - codul unic de Ónregistrare: 17859927;        Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i        construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - capitalul social subscris: 200,00 lei, v„rsat
J 24/1343/2005.                      date:                          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  R„mas„ irevocabil„ la data de 10.08.2005 prin       - fondator:                      sociale a 10,00 lei fiecare;
renun˛are la recurs.                     1. N„st„sache Clement Nelu, asociat unic, cod      - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   (44/532.839)                     numeric personal: 1580923400747, aport la capital      - cod unic de Ónregistrare: 17850537;
             *                1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 5.08.2005,      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %    J 39/672/2005.
      Societatea Comercial„             capitalul social total, cota de participare la        (47/532.842)
     GILDO - COM - S.R.L., Bor∫a           beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
       jude˛ul Maramure∫                                                        *
                             bd. Camil Ressu nr. 15, bl. 57, sc. 3, et. 3, ap. 104,
                             sectorul 3;
                                                               Societatea Comercial„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - administrator persoan„ fizic„:
                                                              VIOPRION - S.R.L., satul Vidra
                               1. N„st„sache Clement Nelu, cod numeric
                                                              comuna Vidra, jude˛ul Vrancea
                             personal: 1580923400747, data numirii 27.07.2005,
       TRIBUNALUL MARAMURE™             durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                             depline;                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - denumire: ICSAM IMPORT EXPORT - S.R.L.;
   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - sediul social: satul Gole∫ti, str. Mugur nr. 23B,
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL MARAMURE™                                               TRIBUNALUL VRANCEA
                             comuna Gole∫ti;
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IJ 4318          511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 668
        din 9 august 2005             ridicata;
                                                                  din 8 august 2005
                               - activitate principal„: cod CAEN 5112 -
 Judec„tor delegat                    intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili, minerale     Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 ∫i produse chimice pentru industrie;            la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capitalul social subscris: 1.000,00 lei, v„rsat    Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Maramure∫ - Borcutean Nela          integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i    Tribunalul Vrancea   - Du˛„ Silvia
 Referent la Oficiul                   sociale a 10,00 lei fiecare;                Referent la Oficiul
 registrului comer˛ului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Registrului Comer˛ului
 de pe l‚ng„                        - cod unic de Ónregistrare: 17850553;
 Tribunalul Maramure∫ - fi‚n˛„ Maria                                         al Jude˛ului Vrancea - Baciu Niculina
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
             - Minodora            J 39/671/2005.                       Œn baza cererii nr. 32138 din data de 5.08.2005 ∫i
  Œn baza cererii nr. 37812 din 8.08.2005 ∫i a        (46/532.841)                    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                 *               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Maramure∫ a dispus autorizarea ∫i             Societatea Comercial„            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         G & I PREBA - S.R.L., Foc∫ani          date:
date:                                                         - fondatori:
  - fondator:                             MINISTERUL JUSTIfiIEI             1. Prez„ret Violeta, asociat, cod numeric
  1. ™te˛co Gigi Gildo, asociat unic, cod numeric                                 personal: 2710208394272, aport la capital 100,00
personal: 1750629241339, aport la capital 200,00                                  RON, data v„rs„rii aportului 4.08.2005, echival‚nd
RON, data v„rs„rii aportului 8.08.2005, echival‚nd           TRIBUNALUL VRANCEA
                                                          cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 % capitalul                                  social total, cota de participare la beneficii/pierderi
social total, cota de participare la beneficii/pierderi      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 667
                                                          de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea Vidra, jude˛ul
de 100 %, domiciliat Ón Bor∫a, Str. 22 Decembrie nr.           din 8 august 2005             Vrancea;
60, jude˛ul Maramure∫;
                              Judec„tor delegat                     2. Prez„ret Ion, asociat, cod numeric personal:
  - administrator persoan„ fizic„:
                              la Oficiul Registrului                 1681026394270, aport la capital 100,00 RON, data
  1. ™te˛co Gigi Gildo, cod numeric personal:
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 v„rs„rii aportului 4.08.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i
1750629241339, data numirii 8.08.2005, pe
                              Tribunalul Vrancea   - Du˛„ Silvia          sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
perioad„ nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                              Referent la Oficiul                  cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  - denumire: GILDO - COM - S.R.L.;
                              Registrului Comer˛ului                 domiciliat Ón localitatea Vidra, jude˛ul Vrancea;
  - sediul social: Bor∫a, Str. 22 Decembrie nr. 19;
                              al Jude˛ului Vrancea - Baciu Niculina           - administrator persoan„ fizic„:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare       Œn baza cererii nr. 32139 din data de 5.08.2005 ∫i    1. Prez„ret Violeta, cod numeric personal:
neagricole ∫i de∫euri;                  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   2710208394272, data numirii 4.08.2005, durata
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2812/30.VIII.2005                 13
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform               Societatea Comercial„               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor;              CAM 93 - S.R.L., Vatra Dornei          datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.
  - denumire: VIOPRION - S.R.L.;                     jude˛ul Suceava                Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  - sediul social: satul Vidra, bl. V3, sc. 1, et. 3, ap.                               Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
                                                             Executorie.
16, comuna Vidra;                         NUM√R DE ORDINE ŒN R. C. J 33/1062/2005
                                                             Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864826        cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
241 - fabricarea produselor chimice de baz„;                                      republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  - activitate principal„: cod CAEN 2414 - fabricarea           TRIBUNALUL SUCEAVA             ulterioare.
altor produse chimice organice de baz„;                                          (50/532.845)
  - capitalul social subscris: 200,00 lei, v„rsat                                                *
                                      JUDEC√TOR DELEGAT
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 lei fiecare;                                                   Societatea Comercial„
                                    DOSAR NR. 58428/8.08.2005               FELICIA & DONNCHADH - S.R.L.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                                comuna Dorna Candrenilor
  - cod unic de Ónregistrare: 17850561;                  ŒNCHEIEREA NR. 3805
                                                                   jude˛ul Suceava
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                din 11 august 2005
J 39/673/2005.
                                  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
   (48/532.843)
                                   din data de 11 august 2005                      J 33/1061/2005
              *
                                Judec„tor delegat
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864842
     Societatea Comercial„                la Oficiul Registrului
                                Comer˛ului de pe l‚ng„                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
   COMPUTER SHOP - S.R.L., Foc∫ani
                                Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu
                                Referent la Oficiul
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              registrului comer˛ului                         TRIBUNALUL SUCEAVA
                                de pe l‚ng„
                                Tribunalul Suceava   - Cristina                 DOSAR NR. 58432/8.08.2005
        TRIBUNALUL VRANCEA                           - Pastramagiu
                                                                   ŒNCHEIEREA NR. 3804
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 669              Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                                                               Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
                               privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                                                                  din 11 august 2005
        din 8 august 2005              Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                               r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii       Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                                                   la Oficiul Registrului
                               Comerciale CAM 93 - S.R.L.
  la Oficiul Registrului                    Procedura legal Óndeplinit„. Cererea a fost       Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform art. 242, alin. 2    Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu
  Tribunalul Vrancea   - Du˛„ Silvia           din Codul de procedur„ civil„.               Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                                                  registrului comer˛ului
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT:
  Registrului Comer˛ului                                                de pe l‚ng„
  al Jude˛ului Vrancea - Baciu Niculina             Asupra cererii de fa˛„:                 Tribunalul Suceava   - Cristina
                                 Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 58428 din data               - Pastramagiu
  Œn baza cererii nr. 32162 din data de 5.08.2005 ∫i    de 8.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
                                                             Pe rol solu˛ionarea cererii de Ónregistrare privind
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     constituirii ∫i Ónmatricularea Ón registrul
                                                            autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale CAM 93 - S.R.L.
                                                            Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
Tribunalul Vrancea a dispus autorizarea ∫i            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                                                            r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         Comerciale FELICIA & DONNCHADH - S.R.L.
                               Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,       Procedura legal Óndeplinit„.
date:
                               constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  - fondatori: 1. Statache Titi Nicu∫or, asociat, cod
                               privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
numeric personal: 1670819390698, aport la capital      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarele
900,00 lei, data v„rs„rii aportului 5.08.2005,        din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990          JUDEC√TORUL DELEGAT
echival‚nd cu 90 p„r˛i sociale reprezent‚nd 90 %       republicat„, ale Legii nr. 26/1990 republicat„ cu      Asupra cererii de fa˛„:
din capitalul social total, cota de participare la      modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i      Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 58432 din data
beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat Ón Foc∫ani, str.   ale Legii nr. 359/2004 cu modific„rile ∫i         de 8.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
Alexandru Vlahu˛„ nr. 13, bl. 13, et. 3, ap. 13,       complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta    constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
jude˛ul Vrancea; 2. Statache Monica Elena, asociat,     cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale   FELICIA & DONNCHADH - S.R.L.
                               CAM 93 - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
cod numeric personal: 2691016390710, aport la
                               ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie  men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
capital 100,00 lei, data v„rs„rii aportului 5.08.2005,
                               r„spundere Ón registrul comer˛ului.            Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 10 %
                                                            constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
din capitalul social total, cota de participare la       Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                            privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat„ Ón Foc∫ani,       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarele
str. Alexandru Vlahu˛„ nr. 13, bl. 13, ap. 13, jude˛ul    formulat„ ∫i, Ón consecin˛„:               din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
Vrancea;                            Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„, cu
  - administratori persoane fizice: 1. Statache       Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
Monica    Elena,  cod   numeric    personal:    Comerciale CAM 93 - S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:   cele ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
                                Sediul social este Ón Vatra Dornei, str. Negre∫ti   complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta
2691016390710, data numirii 29.07.2005, durata
                               nr. 2 A, ap. 2.                      cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform
                                Domeniul principal de activitate: 552 -        FELICIA & DONNCHADH - S.R.L., a dispune
hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor; 2. Statache    campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de scurt„   Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
Titi Nicu∫or, cod numeric personal: 1670819390698,      durat„.                          declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul
data numirii 29.07.2005, durata mandatului           Activitate principal„: 5523 - alte mijloace de     comer˛ului.
nelimitat„, av‚nd puteri conform hot„r‚rii adun„rii     cazare - pensiuni, cabane, ferme agroturistice.
generale a asocia˛ilor;                     Capitalul social: capitalul social subscris este de   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  - denumire: COMPUTER SHOP - S.R.L.;            200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i     Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  - sediul social: Foc∫ani, str. Cezar Bolliac nr. 7;    sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.   formulat„, ∫i, Ón consecin˛„:
                                Fondatori: 1. T„rniceru Camelia, asociat, cod       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               numeric personal: 2650115336045, aport la capital     Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului al Societ„˛ii
725 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,
                               100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale        Comerciale FELICIA & DONNCHADH - S.R.L., Ón
de contabilizat ∫i a calculatoarelor;            reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de   urm„toarele condi˛ii:
  - activitate principal„: cod CAEN 7250 -         participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„    Sediul social este Ón comuna Dorna Candrenilor,
Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de       Ón Vatra Dornei, str. Negre∫ti nr. 1, jude˛ul Suceava;  Str. G„rii nr. 154.
contabilizat ∫i a calculatoarelor;              2. T„rniceru Petru, asociat, cod numeric personal:      Domeniul principal de activitate: 552 -
  - capitalul social subscris: 1.000,00 lei, v„rsat     1590623336048, aport la capital 100,00 RON,        campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de scurt„
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i     echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %     durat„.
sociale a 10,00 lei fiecare;                 din capitalul social total, cota de participare la      Activitatea principal„: 5523 - alte mijloace de
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Vatra      cazare (pensiuni, ferme agroturistice, cabane).
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Dornei, str. Negre∫ti nr. 1, jude˛ul Suceava.        Capitalul social: capitalul social subscris este de
  - cod unic de Ónregistrare: 17850545;
                                Administrator:                     200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          1. T„rniceru Camelia, cod numeric personal:      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
J 39/674/2005.                        2650115336045, data numirii 8.08.2005, durata        Fondatori:
   (49/532.844)                      mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.         1. Rusu Rodica, asociat, cod numeric personal
              *                  Durata societ„˛ii: nelimitat„.             2581016330018, aport la capital 100,00 RON,
 14             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2812/30.VIII.2005
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
din capitalul social total, cota de participare la   Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii   r„spundere Ón registrul comer˛ului.
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón comuna    Comerciale ROKA - S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:
                              Sediul social este Ón satul Neagra ™arului nr. 187   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
Dorna Candrenilor, jude˛ul Suceava;
  2. Gill Felicia, asociat, cod numeric personal    A, comuna ™aru Dornei.                   Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
2800526330807, aport la capital 100,00 RON,        Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu   formulat„, ∫i, Ón consecin˛„:
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %    am„nuntul Ón magazine nespecializate.            Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
din capitalul social total, cota de participare la     Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu       Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón comuna    am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare    Comerciale MONER - S.R.L., Ón urm„toarele
Dorna Candrenilor, Str. G„rii nr. 154, jude˛ul     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      condi˛ii:
Suceava.                        tutun.                           Sediul social este Ón Gura Humorului, str. Livada
  Administratori:                     Capitalul social: capitalul social subscris este de  Po∫tei nr. 8.
  1. Rusu Rodica, cod numeric personal         200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i     Domeniul principal de activitate: 182 - fabricarea
2581016330018, data numirii 8.08.2005, durata      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.   altor articole de Ómbr„c„minte ∫i accesorii.
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline ∫i       Fondator:                        Activitatea principal„: 1823 - fabricare de articole
independente;                       Dumbrav„ Liliana, asociat unic, cod numeric      de lenjerie de corp.
  2. Gill Felicia, cod numeric personal        personal 2790925336049, aport la capital 200,00       Capitalul social: capitalul social subscris este de
2800526330807, data numirii 8.08.2005, durata      RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd    500,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.      100 % capitalul social total, cota de participare la   sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.            beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón satul      Fondatori:
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a   Neagra ™arului, comuna ™aru Dornei, jude˛ul         1. Tamba Liliana, asociat, cod numeric personal
datelor din declara˛ia-tip pe propria r„spundere.    Suceava.                         2711209332172, aport la capital 250,00 RON,
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       Administrator:                    echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      Dumbrav„ Liliana, cod numeric personal        din capitalul social total, cota de participare la
  Executorie.                     2790925336049, data numirii 8.08.2005, durata      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Gura
  Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.       Humorului, str. Livada Po∫tei nr. 9, jude˛ul
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        Durata societ„˛ii: nelimitat„.            Suceava;
                              Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a     2. Tamba Lucian-Dumitru, asociat, cod numeric
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                            datelor din declara˛ia-tip pe propria r„spundere.    personal 1710202332170, aport la capital 250,00
ulterioare.
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      RON, echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  (51/532.846)
                            Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     50 % din capitalul social total, cota de participare la
             *
                              Executorie.                      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Gura
                              Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    Humorului, str. Livada Po∫tei nr. 9, jude˛ul
     Societatea Comercial„
                            cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       Suceava.
   ROKA - S.R.L., satul Neagra ™arului
                            republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        Administrator:
  comuna ™aru Dornei, jude˛ul Suceava
                            ulterioare.                         Tamba Liliana, cod numeric personal
                              (52/532.847)                     2711209332172, data numirii 8.08.2005, durata
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                    *               mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.
          J 33/1060/2005                                          Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                                 Societatea Comercial„               Sedii secundare: 1. Atelier de confec˛ii textile Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864834           MONER - S.R.L., Gura Humorului          Gura Humorului, str. Livada Po∫tei nr. 8.
                                   jude˛ul Suceava                Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                        datelor din declara˛ia-tip pe propria r„spundere.
                                                          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
       TRIBUNALUL SUCEAVA                                         Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
                                      J 33/1070/2005
                                                          Executorie.
     DOSAR NR. 58429/8.08.2005               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864818         Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                                         cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
       ŒNCHEIEREA NR. 3803                   MINISTERUL JUSTIfiIEI            republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                         ulterioare.
    Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„                                         (53/532.848)
      din 11 august 2005                    TRIBUNALUL SUCEAVA                          *
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                     DOSAR NR. 58594/9.08.2005                Societatea Comercial„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                MEMENTO MORI - S.R.L., Suceava
                                   ŒNCHEIEREA NR. 3813
 Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu
 Referent la Oficiul                     Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
                                                          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 registrului comer˛ului                      din 11 august 2005
                                                                   J 33/1065/2005
 de pe l‚ng„                       Judec„tor delegat
 Tribunalul Suceava   - Cristina            la Oficiul Registrului                     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864702
             - Pastramagiu          Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i    Referent la Oficiul
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie    registrului comer˛ului                        TRIBUNALUL SUCEAVA
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii      de pe l‚ng„
Comerciale ROKA - S.R.L.                 Tribunalul Suceava   - Cristina                DOSAR NR. 58622/10.08.2005
  Procedura legal Óndeplinit„.                         - Pastramagiu
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform   Pe rol solu˛ionarea cererii de Ónregistrare privind         ŒNCHEIEREA NR. 3808
art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.     autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i           Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
      JUDEC√TORUL DELEGAT             Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie         din 11 august 2005
                            r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
  Asupra cererii de fa˛„:                                             Judec„tor delegat
                            Comerciale MONER - S.R.L.
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 58429 din                                  la Oficiul Registrului
                              Procedura legal Óndeplinit„.
data de 8.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat                                  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu
                            art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
Comerciale ROKA - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor                                 Referent la Oficiul
din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul        JUDEC√TORUL DELEGAT              registrului comer˛ului
comer˛ului.                        Asupra cererii de fa˛„:                 de pe l‚ng„
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 58594 din      Tribunalul Suceava   - Cristina
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de        data de 9.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat                 - Pastramagiu
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,    autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii     Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale     Comerciale MONER - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor    privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón     din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul  Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarele  comer˛ului.                       r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,   Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   Comerciale MEMENTO MORI - S.R.L.
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„, cu   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          Procedura legal Óndeplinit„.
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i   Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i   constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale     art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
                            conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarele
ROKA - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i   din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,    Asupra cererii de fa˛„:
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie   republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„, cu     Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 58622 din
r„spundere Ón registrul comer˛ului.           modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i    data de 10.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                            cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i    autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:    complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta    Comerciale MEMENTO MORI - S.R.L. ∫i
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost    cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale  Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
formulat„, ∫i, Ón consecin˛„:              MONER - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia    r„spundere Ón registrul comer˛ului.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2812/30.VIII.2005                 15
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile          JUDEC√TORUL DELEGAT               Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                      art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                               Asupra cererii de fa˛„:
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                               Prin cererea de Ónregistrare nr. 58629 din data           JUDEC√TORUL DELEGAT
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                             de 10.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                     Asupra cererii de fa˛„:
                             autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarele                                  Prin cererea de Ónregistrare nr. 58633 din data
                             Comerciale MACROFERM - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,                                de 10.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                             datelor din declara˛ia tip pe proprie Ón registrul
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„, cu                                 autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
                             comer˛ului.
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu                                Comerciale HAPCIUC IMPEX - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   datelor din declara˛ia tip pe proprie Ón registrul
cele ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         comer˛ului.
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta
                             Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
                             constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
MEMENTO MORI - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
                             privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.
                             din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu   din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             cele ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i      republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu
formulat„, ∫i, Ón consecin˛„:
                             complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                             cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale   cele ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului al Societ„˛ii
                             MACROFERM - S.R.L. ∫i a dispune Ónmatricularea      complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta
Comerciale MEMENTO MORI - S.R.L., Ón
                             acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe  cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
urm„toarele condi˛ii:
                             proprie r„spundere la Oficiul registrului         HAPCIUC IMPEX - S.R.L. ∫i a dispune
  Sediul social este Ón Suceava, Str. Dornelor nr. 1,
                             comer˛ului.                        Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
bl. 5, sc. B, ap. 2.
  Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:     declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
am„nuntul Ón magazine nespecializate.                                        registrului comer˛ului.
  Activitatea principal„: 5212 - comer˛ cu         Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             formulat„ ∫i, Ón consecin˛„:                Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
predominant„ de produse nealimentare.            Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune     Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    formulat„ ∫i, Ón consecin˛„:
200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i    Societ„˛ii Comerciale MACROFERM - S.R.L., Ón         Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.   urm„toarele condi˛ii:                   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Fondatori:                        Sediul social este Ón R„d„u˛i, Str. Oborului nr. 4,  Societ„˛ii Comerciale HAPCIUC IMPEX - S.R.L., Ón
  1. PÓnzariu Iuliana, asociat, cod numeric       bl. 10, sc. B, ap. 29, jude˛ul Suceava.          urm„toarele condi˛ii:
personal 2700721334991, aport la capital 100,00       Domeniul principal de activitate: 012 - cre∫terea     Sediul social este Ón comuna Marginea nr. 1902,
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     animalelor.                        jude˛ul Suceava.
50 % din capitalul social total, cota de participare la   Activitatea principal„: 0123 - cre∫terea         Domeniul principal de activitate: 503 - comer˛ cu
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón satul     porcinelor.                        piese ∫i accesorii pentru autovehicule;
Ude∫ti, comuna Ude∫ti, jude˛ul Suceava;           Capitalul social: capitalul social subscris este de    Activitatea principal„: 5030 - comer˛ cu piese ∫i
  2. Petre Daniela-Loredana, asociat, cod numeric    200.00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i    accesorii pentru autovehicule.
personal 2681123330808, aport la capital 100,00      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.     Capitalul social: capitalul social subscris este de
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      Fondator:                       200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
50 % din capitalul social total, cota de participare la   Nicoar„ Mircea, asociat unic, cod numeric       sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Suceava,    personal 1811207330557, aport la capital 200,00       Fondator: Hapciuc Angela, asociat unic, cod
str. Luceaf„rul nr. 8, bl. T 57, sc. A, et. 5, ap. 24,  RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     numeric personal 2841126333828, aport la capital
jude˛ul Suceava.                     100 % capitalul social total, cot„ de participare la   200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  Administratori:                    beneficii ∫i pierderi de 100 %, domiciliat Ón R„d„u˛i,  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cot„ de
  1. PÓnzariu Iuliana, cod numeric personal       Str. Oborului nr. 4, sc. B, et. 2, ap. 28, jude˛ul    participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,
2700721334991, data numirii 8.08.2005, durata       Suceava.                         domiciliat„ Ón satul Marginea, comuna Marginea nr.
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         Administrator:                     1053, jude˛ul Suceava.
  2. Petre Daniela-Loredana, cod numeric personal      Nicoar„ Mircea, cod numeric personal           Administrator: Hapciuc Angela, acod numeric
2681123330808, data numirii 8.08.2005, durata       1811207330557, numit la data de 8.08.2005, cu o      personal 2841126333828, numit la data de
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.       durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri       8.08.2005, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.             depline.                         av‚nd puteri depline.
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a      Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
datelor din declara˛ia-tip pe propria r„spundere.      Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului       Sedii secundare: 1. magazin piese auto Ón
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie    comuna Marginea nr. 1902, jude˛ul Suceava; 2.
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      r„spundere.                        service auto Ón comuna Marginea nr. 1902, jude˛ul
  Executorie.                        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       Suceava.
  Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Executorie.                      comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    r„spundere.
ulterioare.                        cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
   (54/532.849)                     republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
             *                ulterioare.                         Executorie.
                                (55/532.850)                      Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
      Societatea Comercial„                          *                cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
     MACROFERM - S.R.L., R„d„u˛i                                        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
        jude˛ul Suceava                    Societatea Comercial„             ulterioare.
                                  HAPCIUC IMPEX - S.R.L.               (56/532.851)
                                comuna Marginea, jude˛ul Suceava                       *
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
        J 33/1058/2005                                                Societatea Comercial„
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         SUM MARI - S.R.L., comuna Dumbr„veni
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864800                J 33/1059/2005                     jude˛ul Suceava
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864877
        TRIBUNALUL SUCEAVA                                           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI                    J 33/1055/2005
     DOSAR NR. 58629/10.08.2005                   TRIBUNALUL SUCEAVA
                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864710
    ŒNCHEIEREA NR. 3801/11.08.2005                DOSAR NR. 58633/10.08.2005
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
    pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„               ŒNCHEIEREA NR. 3802/11.08.2005                  TRIBUNALUL SUCEAVA
      din 11 august 2005
                                 pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
 Judec„tor delegat                          din 11 august 2005                   DOSAR NR. 58638/10.08.2005
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Judec„tor delegat                       ŒNCHEIEREA NR. 3798/11.08.2005
 Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu           la Oficiul Registrului                     pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
 Referent la Oficiul                    Comer˛ului de pe l‚ng„                       din 11 august 2005
 registrului comer˛ului                  Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu
 de pe l‚ng„                        Referent la Oficiul                    Judec„tor delegat
 Tribunalul Suceava   - Cristina             registrului comer˛ului                  la Oficiul Registrului
             - Pastramagiu           de pe l‚ng„                        Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Suceava   - Cristina             Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                                    Referent la Oficiul
                                          - Pastramagiu
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i                                  registrului comer˛ului
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare       de pe l‚ng„
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a      privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i     Tribunalul Suceava   - Cristina
Societ„˛ii Comerciale MACROFERM - S.R.L.         Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie                - Pastramagiu
  Procedura legal Óndeplinit„.              r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform  Societ„˛ii Comerciale HAPCIUC IMPEX - S.R.L.         Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Procedura legal Óndeplinit„.              privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2812/30.VIII.2005
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie      Sedii secundare: 1. salon de frizerie-coafur„ Ón   cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a       comuna Dumbr„veni nr. 185 A, jude˛ul Suceava.      LUMEA COPIILOR - S.R.L. ∫i a dispune
Societ„˛ii Comerciale SUM MARI - S.R.L.            Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului     Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
  Procedura legal Óndeplinit„.               comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie    declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform   r„spundere.                       registrului comer˛ului.
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.        Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                              Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                                Executorie.                       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  Asupra cererii de fa˛„:                   Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    formulat„ ∫i, Ón consecin˛„:
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 58638 din data     cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
de 10.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii     ulterioare.                       Societ„˛ii Comerciale LUMEA COPIILOR - S.R.L., Ón
Comerciale SUM MARI - S.R.L. ∫i Ónregistrarea          (57/532.852)                     urm„toarele condi˛ii:
datelor din declara˛ia tip pe proprie Ón registrul                  *                 Sediul social este Ón F„lticeni, bd. 2 Gr„niceri, bl.
comer˛ului.                                                     4, parter, jude˛ul Suceava.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile           Societatea Comercial„             Domeniul principal de activitate: 524 - comer˛ cu
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de               LUMEA COPIILOR - S.R.L.            am„nuntul Ón magazine specializate cu alte produse
Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,           F„lticeni, jude˛ul Suceava          neclasificate Ón alt„ parte.
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                                     Activitatea principal„: 5242 - comer˛ cu
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                           am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor              J 33/1056/2005
                                                            Capitalul social: capitalul social subscris este de
din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,                                210.00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17864761        sociale: 21; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i                                   Fondatori:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI             1. Mih„il„ Margareta, asociat, cod numeric
cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta                                  personal 2510314330779, aport la capital 70,00
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale                                RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                     TRIBUNALUL SUCEAVA
SUM MARI - S.R.L. ∫i a dispune Ónmatricularea                                    33,333300 % din capitalul social total, cot„ de
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe        DOSAR NR. 58642/10.08.2005           participare la beneficii ∫i pierderi de 33,333300 %,
proprie r„spundere la Oficiul registrului                                      domiciliat„ Ón F„lticeni, Str. Sucevei, bl. 83, sc. B,
                                  ŒNCHEIEREA NR. 3799/11.08.2005          ap. 9, jude˛ul Suceava;
comer˛ului.
                                                            2. Mih„il„ D„nu˛, asociat, cod numeric personal
                                  pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                   1721010330769, aport la capital 70,00 RON,
                                    din 11 august 2005
                                                           echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                               Judec„tor delegat                   33,333300 % din capitalul social total, cot„ de
formulat„ ∫i, Ón consecin˛„:
                               la Oficiul Registrului                 participare la beneficii ∫i pierderi de 33,333300 %,
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 domiciliat Ón F„lticeni, Str. Sucevei, bl. 83, sc. B,
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                               Tribunalul Suceava   - Dorin Neagu          ap. 9, jude˛ul Suceava;
Societ„˛ii Comerciale SUM MARI - S.R.L., Ón
                               Referent la Oficiul                    3. Mih„il„ Elena-Gabriela, asociat, cod numeric
urm„toarele condi˛ii:
                               registrului comer˛ului                 personal 2750927330809, aport la capital 70,00
  Sediul social este Ón comuna Dumbr„veni nr. 185      de pe l‚ng„                      RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
A, jude˛ul Suceava.                      Tribunalul Suceava   - Cristina           33,333300 % din capitalul social total, cot„ de
  Domeniul principal de activitate: 930 - alte                   - Pastramagiu          participare la beneficii ∫i pierderi de 33,333300 %,
activit„˛i de servicii.
                                Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare     domiciliat„ Ón F„lticeni, Str. Victoriei, bl. 30, sc. A,
  Activitatea principal„: 9302 - coafur„ ∫i alte
                              privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i   ap. 9, jude˛ul Suceava;
activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
                              Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     Administratori:
  Capitalul social: capitalul social subscris este de                                 1. Mih„il„ Margareta, asociat, cod numeric
200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i     r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
                              Societ„˛ii Comerciale LUMEA COPIILOR - S.R.L.      personal 2510314330779, numit„ la data de
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.                                 5.08.2005, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,
                                Procedura legal Óndeplinit„.
  Fondatori:                                                    av‚nd puteri depline ∫i independent;
                                Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
  1. Sumanariu D„nu˛, asociat, cod numeric                                       2. Mih„il„ D„nu˛, cod numeric personal
                              art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
personal 1650910335055, aport la capital 100,00                                   1721010330769, numit la data de 5.08.2005, cu o
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd            JUDEC√TORUL DELEGAT             durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
50 % din capitalul social total, cot„ de participare la                               depline ∫i independent;
                                Asupra cererii de fa˛„:
beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat Ón satul       Prin cererea de Ónregistrare nr. 58642 din data     3. Mih„il„ Elena-Gabriela, cod numeric personal
Dumbr„veni, comuna Dumbr„veni nr. 185 A,          de 10.08.2005, legal timbrat„, s-a solicitat       2750927330809, numit la data de 5.08.2005, cu o
jude˛ul Suceava;                      autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii   durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
  2. Sumanariu Maria, asociat, cod numeric         Comerciale LUMEA COPIILOR - S.R.L. ∫i          depline ∫i independent.
personal 2670413335010, aport la capital 100.00       Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie Ón   Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      registrul comer˛ului.                  nelimitat„.
50 % din capitalul social total, cot„ de participare la    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
beneficii ∫i pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Suceava,   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de        comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie
str. C„limani nr. 4, bl. 25, sc. E, et. 2, ap. 6, jude˛ul  Ónregistrare pe baza c„rora, judec„torul delegat,    r„spundere.
Suceava;                          constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Administrator:                      privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  Sumanariu D„nu˛, cod numeric personal          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    Executorie.
1650910335055, numit la data de 5.08.2005, cu o       din Codul de procedur„ civil„, ale Legii nr. 31/1990,    Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri        republicat„, ale Legii nr. 26/1990, republicat„ cu    cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
depline.                          modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i    republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este         cu cele ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i    ulterioare.
nelimitat„.                         complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta      (58/532.853)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                          &JUYDGY|041370]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2812/30.VIII.2005 con˛ine 16 pagini.          Pre˛ul: 1,20 lei noi/12.000 lei vechi    ISSN  1220 — 4889

								
To top