2005_2201 by tradetrek

VIEWS: 7 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 2201                                                          Luni, 11 iulie 2005
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             admite prezenta cerere, a autoriza constituirea           Societatea Comercial„
     EDEN FOREST - S.R.L., Bab∫a           Societ„˛ii Comerciale EDEN FOREST - S.R.L., a           FERGUEMI - S.R.L., Timi∫oara
        jude˛ul Timi∫               dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
                             datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Oficiul registrului comer˛ului.                       J 35/1626/2005
          J 35/1733/2005
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17586444
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17615086
                              Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost            MINISTERUL JUSTIfiIEI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            formulat„ de asociatul unic Latchescu Ion ∫i, Ón
                             consecin˛„:
                                                           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                              Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE                                           L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
      L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                             Societ„˛ii Comerciale EDEN FOREST - S.R.L., Ón           DOSAR NR. 30108/12.05.2005
     DOSAR NR. 33235/18.05.2005           urm„toarele condi˛ii:
                                                                ŒNCHEIEREA NR. 5946
                              Sediul social este Ón Bab∫a, Ón incinta AGROMEC
       ŒNCHEIEREA NR. 6304            BABSA - S.A.                               din 16 mai 2005
        din 24 mai 2005               Domeniul principal de activitate: 511 - activit„˛i
                                                            ™edin˛a public„ din 16 mai 2005
                             de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata.
   ™edin˛a public„ din 24 mai 2005                                        Judec„tor delegat
                              Activitatea principal„: 5113 - intermedieri Ón
 Judec„tor delegat                                                 la O.R.C. de pe l‚ng„
                             comer˛ul cu material lemnos ∫i materiale de
 la O.R.C. de pe l‚ng„                                               Tribunalul Timi∫      - Popescu Constantin
                             construc˛ii.                        Referent la O.R.C.
 Tribunalul Timi∫      - Popescu Constantin
                              Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul     de pe l‚ng„
 Referent la O.R.C.
                             constitutiv F.N./6.05.2005.                Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela
 de pe l‚ng„
                              Capitalul social subscris este de 3.000.000 lei,
 Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela                                   Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                             integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 30;   formulat„ de asociatul Jurj Sorin Vasile, prin
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Ómputernicit Pelea Florentina, privind autorizarea
formulat„ de asociatul unic Latchescu Ion, privind
                              Fondator: Latchescu Ion, Ón calitate de asociat    constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                             unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bogaltin nr.     din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                             136, cod po∫tal 1623, cod numeric personal        registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                             1750905110073, jude˛ul Cara∫-Severin.          FERGUEMI - S.R.L.
Comerciale EDEN FOREST - S.R.L.
                              Administrator: Latchescu Ion, cod numeric        Procedura legal Óndeplinit„.
  Procedura legal Óndeplinit„.
                                                           Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform  personal 1750905110073, data numirii 6.05.2003,
                                                         art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.     durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                             conform actului constitutiv.                     JUDEC√TORUL DELEGAT
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.   Asupra cererii de fa˛„:
  Asupra cererii de fa˛„:
                              Punct de lucru ∫i depozit, cu sediul Ón Bab∫a, Ón    Prin cererea de Ónregistrare nr. 30108 din data
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 33235 din data
                             incinta AGROMEC BABSA - S.A.               de 12.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
de 18.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                              Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
                             datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.    Comerciale FERGUEMI - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
Comerciale EDEN FOREST - S.R.L. ∫i Ónregistrarea                                 datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la     Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                         Oficiul registrului comer˛ului.
Oficiul registrului comer˛ului.             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
                                                           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Executorie.                      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale     republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                             ulterioare.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                 Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.
                              Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 24 mai
Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.                               31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                             2005.
31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                               ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i   Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                                                         complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6  renun˛are la recurs la data de 24 mai 2005.       ∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu       (1/517.410)                     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a                 *               admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
 2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2201/11.VII.2005
Societ„˛ii Comerciale FERGUEMI - S.R.L., a dispune    registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale             Societatea Comercial„
Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din   MAFFEI ENGINEERING - S.R.L.                   ADRIATICA IMMOBILIARE - S.R.L.
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul       Procedura legal Óndeplinit„.                      Timi∫oara
registrului comer˛ului.                   Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                                    J 35/1707/2005
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost           JUDEC√TORUL DELEGAT
formulat„ de asociatul Jurj Sorin Vasile, prin       Asupra cererii de fa˛„:                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17610550
Ómputernicit Pelea Florentina, ∫i, Ón consecin˛„:      Prin cererea de Ónregistrare nr. 33299 din data
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             de 19.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
Societ„˛ii Comerciale FERGUEMI - S.R.L., Ón       Comerciale MAFFEI ENGINEERING - S.R.L. ∫i          OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
urm„toarele condi˛ii:                                                    L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                             Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Pia˛a Sf‚ntu
                             r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
Gheorghe nr. 3, jude˛ul Timi∫.                                                DOSAR NR. 33642/19.05.2005
                              Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Domeniul principal de activitate: 554 - baruri.
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                ŒNCHEIEREA NR. 6243
  Activitatea principal„: 5540 - baruri;
                             Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Activit„˛i secundare: conform art. 7 din actul                                         din 23 mai 2005
constitutiv F.N./1.05.2005.               constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Capitalul social subscris este de 3.000.000 lei,   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón         ™edin˛a public„ din 23 mai 2005
integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 30;   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                                           Judec„tor delegat
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.    la O.R.C. de pe l‚ng„
  Fondatori:                      31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile    Tribunalul Timi∫      - Diaconescu D„nu˛
  1. Jurj Sorin Vasile, Ón calitate de asociat,     ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i   Referent la O.R.C.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, Calea      complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6    de pe l‚ng„
Circumvala˛iunii nr. 24, ap. 1, cod po∫tal 1900, cod   ∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu      Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela
numeric personal 1740113203140;             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
                                                           Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  2. Mure∫an Victor, Ón calitate de asociat, cet„˛ean  admite prezenta cerere, a autoriza constituirea      formulat„ de asociatul Francesco Zaja, prin
rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Emile Zola nr.   Societ„˛ii Comerciale MAFFEI ENGINEERING -        Ómputernicit Chifan Cristinel, privind autorizarea
101, ap. 3, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod     S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i       constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
numeric personal 1710305354840;             Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
  3. Matros Vasile Mihai, Ón calitate de asociat,    r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.       registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, Calea                                   ADRIATICA IMMOBILIARE - S.R.L.
Circumvala˛iunii nr. 24, ap. 1, cod po∫tal 1900, cod    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Procedura legal Óndeplinit„.
numeric personal 1731202123130.               Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Administrator: Jurj Sorin Vasile, cod numeric     formulat„ de asociatul Maffei Fabrizio Enrico, prin    art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
personal 1740113203140, data numirii 1.05.2005,
                             Ómputernicit Dalea Dorina, ∫i, Ón consecin˛„:             JUDEC√TORUL DELEGAT
durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri conform
                              Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
actului constitutiv.                                                 Asupra cererii de fa˛„:
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este                                      Prin cererea de Ónregistrare nr. 33642 din data
                             Societ„˛ii Comerciale MAFFEI ENGINEERING -
nelimitat„.                                                    de 19.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                             S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:             autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                              Sediul social este Ón Chi∫oda, DN 59 Km 8+950 M    Comerciale ADRIATICA IMMOBILIARE - S.R.L. ∫i
datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      DR.- Comp. 1/3, 1/4, jude˛ul Timi∫.            Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Domeniul principal de activitate: 742 - activit„˛i   r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
  Executorie.                      de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   tehnic„ legate de acestea.                men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        Activitatea principal„: 7420 - activit„˛i de      Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
ulterioare.                       tehnic„ legate de acestea *inclusiv elaborarea ∫i     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 16 mai    realizarea de proiecte privind ingineria mecanic„.    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
2005.                            Activit„˛i secundare: conform cap. III din actul    Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin                                   31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                             constitutiv 2009/16.05.2005.
                                                          ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
renun˛are la recurs la data de 16 mai 2005.         Capitalul social subscris este de 6.000.000 lei,
                                                          complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6
  (2/517.411)                     integral v„rsat, din care 216 $.
                                                          ∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
             *                 Fondatori:                       modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
                              1. Maffei Fabrizio Enrico, Ón calitate de asociat,   admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
     Societatea Comercial„
                             cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia, localitatea San  Societ„˛ii Comerciale ADRIATICA IMMOBILIARE -
  MAFFEI ENGINEERING - S.R.L., Chi∫oda
                             Secondo Di Pinerolo (TO), str. Fontana Bertino      S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
       jude˛ul Timi∫
                             nr. 5/E;                         Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                              2. Maffei Stefano, Ón calitate de asociat, cet„˛ean  r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        italian, domiciliat Ón Italia, localitatea San Secondo
          J 35/1692/2005
                                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             Di Pinerolo (To), str. Fontana Bertino nr. 3/A.
                              Administratori:                      Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17610429
                              1. Maffei Fabrizio Enrico, data numirii        formulat„ de asociatul Francesco Zaja, prin
                                                          Ómputernicit Chifan Cristinel, ∫i, Ón consecin˛„:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            16.05.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                                            Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                             puteri conform actului constitutiv;
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                              2. Maffei Stefano, data numirii 16.05.2005,
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE                                      Societ„˛ii Comerciale ADRIATICA IMMOBILIARE -
                             durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri        S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:
     L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                             conform actului constitutiv;                 Sediul social este Ón Timi∫oara, Str.
     DOSAR NR. 33299/19.05.2005            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        Independen˛ei nr. 2, cam. 11 C, ap. 11, jude˛ul
                             nelimitat„.                        Timi∫.
       ŒNCHEIEREA NR. 6228              Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a      Domeniul principal de activitate: 702 -
        din 23 mai 2005             datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.     Ónchirierea ∫i subÓnchirerea bunurilor imobiliare,
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       proprii sau Ónchiriate.
   ™edin˛a public„ din 23 mai 2005          Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.        Activitatea principal„: 7020 - Ónchirierea ∫i
 Judec„tor delegat                     Executorie.                      subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    Ónchiriate.
 Tribunalul Timi∫      - Diaconescu D„nu˛     cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Activit„˛i secundare: conform cap. II din actul
                                                          constitutiv 44/17.05.2005.
 Referent la O.R.C.                   republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                            Capitalul social subscris este de 5.000.000 lei,
 de pe l‚ng„                      ulterioare.
                                                          integral v„rsat, din care 176 $; num„rul total de
 Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela       Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 23 mai
                                                          p„r˛i sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare  2005.                           lei.
formulat„ de asociatul Maffei Fabrizio Enrico, prin     Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin        Fondatori:
Ómputernicit Dalea Dorina, privind autorizarea      renun˛are la recurs la data de 23 mai 2005.          1. Francesco Zaja, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor     (3/517.412)                     italian, domiciliat Ón Italia, localitatea Udine (UD),
din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón                    *                Via Pordenone nr. 75;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005                   3
  2. Umberto Salon, Ón calitate de asociat, cet„˛ean    Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Timi∫ nr. 10,  Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
italian, domiciliat Ón Italia, localitata Udine (UD),  sc. C, et. 3, ap. 12, jude˛ul Timi∫.           declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
Via Antonio Baldissera nr. 21.               Domeniul principal de activitate: 741 - activit„˛i  registrului comer˛ului.
  Administratori:                    juridice, de contabilitate ∫i revizie contabil„,
                             consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i de studii    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  1. Francesco Zaja, data numirii 17.05.2005,
durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;      de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i    Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  2. Umberto Salon, data numirii 17.05.2005,      management.                       formulat„ de asociatul unic Cheng Ming prin
durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline.       Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de     Ómputernicit Gentimir Marian, ∫i, Ón consecin˛„:
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.          Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a     Activit„˛i secundare: conform art. 3 din actul    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.    constitutiv nr. 6/17.05.2005.              Societ„˛ii Comerciale TOP CHEN - S.R.L., Ón
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,   urm„toarele condi˛ii:
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;    Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Dumitru
  Executorie.                      valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        Chiriac nr. 21, bl. A 26, ap. 10, cam. 2, jude˛ul Timi∫.
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Fondator: Borza Florin, Ón calitate de asociat      Domeniul principal de activitate: 553 -
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str.   restaurante.
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       Timi∫ nr. 10, sc. C, ap. 12, cod po∫tal 1900, jude˛ul    Activitatea principal„: 5530 - restaurante.
ulterioare.                       Timi∫, cod numeric personal 1740401354768.         Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 23 mai     Administrator: Borza Florin, cod numeric       constitutiv nr. 28/10.05.2005.
2005.                          personal 1740401354768, data numirii 17.05.2005,      Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline.      integral v„rsat, din care 71 $; num„rul total de p„r˛i
renun˛are la recurs la data de 23 mai 2005.         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
   (4/517.413)                      Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a     Fondator: Cheng Ming, Ón calitate de asociat
             *               datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.    unic, cet„˛ean chinez, domiciliat Ón China, Fujian,
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      ∫i cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Fabrica de Ghea˛„
     Societatea Comercial„             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     nr. 19, bl. 96, ap. 6, cod po∫tal 70000, sectorul 2.
   WESTKONTAKT - S.R.L., Timi∫oara            Executorie.                       Administrator: Chen Ming, data numirii
                              Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   10.05.2005, durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       depline.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
          J 35/1697/2005            ulterioare.                         Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                              Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 23 mai    datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17610461
                             2005.                            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                              Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             renun˛are la recurs la data de 23 mai 2005.         Executorie.
                               (5/517.414)                       Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE                      *               cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
     L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                                         republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                   Societatea Comercial„            ulterioare.
     DOSAR NR. 33483/19.05.2005               TOP CHEN - S.R.L., Timi∫oara            Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 23 mai
                                                         2005.
       ŒNCHEIEREA NR. 6233                                          Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                         renun˛are la recurs la data de 23 mai 2005.
        din 23 mai 2005                       J 35/1716/2005
                                                           (6/517.415)
   ™edin˛a public„ din 23 mai 2005              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17610410                     *
 Judec„tor delegat                                                     Societatea Comercial„
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
 la O.R.C. de pe l‚ng„                                                 ANALIS - ARCHIVES - S.R.L., Par˛a
 Tribunalul Timi∫      - Diaconescu D„nu˛                                         jude˛ul Timi∫
 Referent la O.R.C.                    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
 de pe l‚ng„                           L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
 Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela                                   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                  DOSAR NR. 31732/17.05.2005                     J 35/1695/2005
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
formulat„ de asociatul unic Borza Florin, prin                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17610445
                                    ŒNCHEIEREA NR. 6252
Ómputernicit Ungureanu Cosmin, privind
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i               din 23 mai 2005                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                                ™edin˛a public„ din 23 mai 2005
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
Comerciale WESTKONTAKT - S.R.L.              Judec„tor delegat                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
  Procedura legal Óndeplinit„.              la O.R.C. de pe l‚ng„                      L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform   Tribunalul Timi∫      - Diaconescu D„nu˛
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.      Referent la O.R.C.                        DOSAR NR. 33448/19.05.2005
                              de pe l‚ng„
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                ŒNCHEIEREA NR. 6231
                              Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela
  Asupra cererii de fa˛„:                                                     din 23 mai 2005
                              Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 33483 din data
                             formulat„ de asociatul unic Cheng Ming, prin          ™edin˛a public„ din 23 mai 2005
de 19.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                             Ómputernicit Gentimir Marian, privind autorizarea
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                 Judec„tor delegat
                             constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
Comerciale WESTKONTAKT - S.R.L. ∫i Ónregistrarea                                   la O.R.C. de pe l‚ng„
                             din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la                                 Tribunalul Timi∫      - Diaconescu D„nu˛
                             registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale TOP
Oficiul registrului comer˛ului.                                           Referent la O.R.C.
                             CHEN - S.R.L.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile                                 de pe l‚ng„
                              Procedura legal Óndeplinit„.
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                      Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela
                              Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.      Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                                  formulat„ de asociatul Jorz Aneta, prin Ómputernicit
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                         Bancu Aurel Matei, privind autorizarea constituirii,
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Asupra cererii de fa˛„:                Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.    Prin cererea de Ónregistrare nr. 31732 din data    declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile   de 17.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat       comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale ANALIS -
ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i  autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii   ARCHIVES - S.R.L.
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6  Comerciale TOP CHEN - S.R.L. ∫i Ónregistrarea        Procedura legal Óndeplinit„.
∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu     datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a    Oficiul registrului comer˛ului.             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
Societ„˛ii Comerciale WESTKONTAKT - S.R.L., a                                         JUDEC√TORUL DELEGAT
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea     Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,      Asupra cererii de fa˛„:
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la   constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Prin cererea de Ónregistrare nr. 33448 din data
Oficiul registrului comer˛ului.             privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      de 19.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din    autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                             Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.   Comerciale ANALIS - ARCHIVES - S.R.L. ∫i
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile   Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
formulat„ de asociatul unic Borza Florin, prin      ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i  r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
Ómputernicit Ungureanu Cosmin, ∫i, Ón consecin˛„:    complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Autorizeaz„   constituirea   ∫i dispune     ∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu     men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a    Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
Societ„˛ii Comerciale WESTKONTAKT - S.R.L., Ón      admite prezenta cerere, a autoriza constituirea     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
urm„toarele condi˛ii:                  Societ„˛ii Comerciale TOP CHEN - S.R.L., a dispune    privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2201/11.VII.2005
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     Ómputernicit Costea Camelia, privind autorizarea           Societatea Comercial„
Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.   constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor      TIVIC - PREST - S.R.L., Timi∫oara
31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile   din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
                             registrul comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6
∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu     ADAPTIVE SOFT - S.R.L.                            J 35/1724/2005
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a      Procedura legal Óndeplinit„.
                               Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17615027
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
Societ„˛ii Comerciale ANALIS - ARCHIVES - S.R.L., a    art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la          JUDEC√TORUL DELEGAT
Oficiul registrului comer˛ului.               Asupra cererii de fa˛„:                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Prin cererea de Ónregistrare nr. 33992 din data         L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™

  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     de 20.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                             autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii         DOSAR NR. 33956/20.05.2005
formulat„ de asociatul Jorz Aneta, prin Ómputernicit
Bancu Aurel Matei, ∫i, Ón consecin˛„:           Comerciale ADAPTIVE SOFT - S.R.L. ∫i Ónregistrarea           ŒNCHEIEREA NR. 6295
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Oficiul registrului comer˛ului.                      din 24 mai 2005
Societ„˛ii Comerciale ANALIS - ARCHIVES - S.R.L.,      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile      ™edin˛a public„ din 24 mai 2005
Ón urm„toarele condi˛ii:
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  Sediul social este Ón Par˛a nr. 575, jude˛ul Timi∫.                                Judec„tor delegat
  Domeniul principal de activitate: 222 - tip„rire ∫i  Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                                           la O.R.C. de pe l‚ng„
activit„˛i anexe.                     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Tribunalul Timi∫      - Popescu
  Activitatea principal„: 2223 - leg„torie.       privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       Constantin
  Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Referent la O.R.C.
constitutiv FN/12.05.2005.                Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.    de pe l‚ng„
  Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
                             31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile    Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela
integral v„rsat, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
                                                            Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  Fondatori:                       complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6   formulat„ de asociatul unic Vieriu Victoria, prin
  1. Jorz Aneta, Ón calitate de asociat, cet„˛ean    ∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu     Ómputernicit Catana Elisabeta, privind autorizarea
rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, Pia˛a Victoriei nr.    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a    constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
4, ap. 17, cod po∫tal 1900, tel. 0256/49411, cod     admite prezenta cerere, a autoriza constituirea      din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
numeric personal 2591212354743;              Societ„˛ii Comerciale ADAPTIVE SOFT - S.R.L., a      comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale TIVIC - PREST -
  2. Mihalache Ligia, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
                             dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea     S.R.L.
rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Steaua, bl. 14,
sc. B, ap. 9, cod po∫tal 1900, cod numeric personal    datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la     Procedura legal Óndeplinit„.
2680512040014, jude˛ul Timi∫.               Oficiul registrului comer˛ului.               Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Administratori:                                                 art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  1. Jorz Aneta, cod numeric personal           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                                                                 JUDEC√TORUL DELEGAT
2591212354743, data numirii 12.05.2005, durata        Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline ∫i                                       Asupra cererii de fa˛„:
                             formulat„ de asociatul Zahan Mircea Iulian, prin
nelimitate;                                                      Prin cererea de Ónregistrare nr. 33956 din data
                             Ómputernicit Costea Camelia, ∫i, Ón consecin˛„:
  2. Mihalache Ligia, cod numeric personal                                     de 20.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
2680512040014, data numirii 12.05.2005, durata        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline ∫i         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Comerciale TIVIC - PREST - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
nelimitate.                        Societ„˛ii Comerciale ADAPTIVE SOFT - S.R.L., Ón     datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        urm„toarele condi˛ii:                   Oficiul registrului comer˛ului.
nelimitat„.                         Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Bucovinei, bl.   Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Punct de lucru - 7487, cu sediul Ón Par˛a nr. 575,
                             C 31, et. 2, ap. 7, jude˛ul Timi∫.            men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
jude˛ul Timi∫.
                               Domeniul principal de activitate: 722 -        Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.     consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       (software).                        privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activitatea principal„: 7222 - consultan˛„ ∫i     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Executorie.                      furnizare de alte produse software.            Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate                                 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                               Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,                                    ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
                             constitutiv FN/17.05.2005.
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                     complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6
ulterioare.                         Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,
                                                          ∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 23 mai    integral v„rsat, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
2005.                           valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.         admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin        Fondatori:                       Societ„˛ii Comerciale TIVIC - PREST - S.R.L., a
renun˛are la recurs la data de 23 mai 2005.         1. Zahan Mircea Iulian, Ón calitate de asociat,    dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
  (7/517.416)
                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.       datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
             *
                             Bucovinei, bl. C 31, ap. 7, cod po∫tal 1900, cod     Oficiul registrului comer˛ului.
      Societatea Comercial„             numeric personal 1720323125106;
                                                           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
   ADAPTIVE SOFT - S.R.L., Timi∫oara           2. Zahan Mihaela, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
                             rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str. Bucovinei,       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             bl. C 31, ap. 7, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod   formulat„ de asociatul unic Vieriu Victoria, prin
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                          Ómputernicit Catana Elisabeta, ∫i, Ón consecin˛„:
          J 35/1730/2005            numeric personal 2730502354768.
                                                            Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                               Administrator: Zahan Mircea Iulian, cod
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17615060                                     Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             numeric personal 1720323126206, data numirii
                                                          Societ„˛ii Comerciale TIVIC - PREST - S.R.L., Ón
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            17.05.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      urm„toarele condi˛ii:
                             puteri depline.                       Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Cri∫an nr. 94,
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        jude˛ul Timi∫.
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                             nelimitat„.                         Domeniul principal de activitate: 511 - activit„˛i
     L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata.
     DOSAR NR. 33992/20.05.2005           datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.      Activitatea principal„: 5115 - intermedieri Ón
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       comer˛ul cu mobil„, articole de menaj ∫i de fier„rie.
       ŒNCHEIEREA NR. 6301             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activit„˛i secundare: conform art. 7 din actul
        din 24 mai 2005               Executorie.                      constitutiv FN/19.05.2005.
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Capitalul social subscris este de 5.000.000 lei,
   ™edin˛a public„ din 24 mai 2005                                        integral v„rsat, num„rul total de p„r˛i sociale: 50;
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
 Judec„tor delegat                                                 valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
 la O.R.C. de pe l‚ng„                                                Fondator: Vieriu Victoria, Ón calitate de asociat
 Tribunalul Timi∫      - Popescu          ulterioare.
                                                          unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.
 Constantin                         Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 24 mai
                                                          Cri∫an nr. 94, cod po∫tal 1900, cod numeric
 Referent la O.R.C.                   2005.                           personal 2561028354823.
 de pe l‚ng„                        Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin        Administrator: Vieriu Victoria, cod numeric
 Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela      renun˛are la recurs la data de 24 mai 2005.        personal 2561028354823, data numirii 19.05.2005,
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare    (8/517.417)                      durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri conform
formulat„ de asociatul Zahan Mircea Iulian, prin                  *                actului constitutiv.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005                   5
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        Societ„˛ii Comerciale INMEDA CONSULT - S.R.L., Ón      Prin cererea de Ónregistrare nr. 33763 din data
nelimitat„.                       urm„toarele condi˛ii:                  de 20.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a     Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Avram      autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.    Imbroane nr. 13, bl. 2, sc. A, ap. 5, jude˛ul Timi∫.   Comerciale CINEMA PARK - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Domeniul principal de activitate: 748 - alte     datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     activit„˛i de servicii prestate Ón principal
                                                         registrul comer˛ului.
  Executorie.                      Óntreprinderilor.
                                                           Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Activitatea principal„: 7487 - alte activit„˛i de
                                                         men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor *
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                    Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                             consultan˛„ Ón alte domenii dec‚ tehnic ∫i
ulterioare.                       ingineresc.                       constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 24 mai     Activit„˛i secundare: conform cap. II din actul    privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
2005.                          constitutiv F.N./17.05.2005.               conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin       Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei,   Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
renun˛are la recurs la data de 24 mai 2005.       integral v„rsat, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;   Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
  (9/517.418)                     valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.        complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
             *                 Fondator: Lupa∫cu Vasilic„ D„nu˛, Ón calitate de   359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                             asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
     Societatea Comercial„              Timi∫oara, str. Avram Imbroane nr. 13, bl. 12, sc. A,  26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  INMEDA CONSULT - S.R.L., Timi∫oara          ap. 5, cod po∫tal 1900, tel. 0722697731, cod       ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
                             numeric personal 1670925076525.
                                                         autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale CINEMA
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Administrator: Lupa∫cu Vasilic„ D„nu˛, cod
                                                         PARK - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
          J 35/1705/2005            numeric personal 1670925076525, data numirii
                                                         Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                             17.05.2005, durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17610534                                    r„spundere Ón registrul comer˛ului.
                             depline.
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este         Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             nelimitat„.
                              Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a     Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE         datelor din declara˛ia tip pe propria r„spundere.    formulat„ de administrator Moniga Gianluigi, prin
      L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      Ómputernicit Grigorescu Cristina, ∫i, Ón consecin˛„:
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
     DOSAR NR. 33618/19.05.2005            Executorie.                      Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                              Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   Comerciale CINEMA PARK - S.R.L., Ón urm„toarele
       ŒNCHEIEREA NR. 6241
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       condi˛ii:
        din 23 mai 2005             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Sediul social este Ón Chi∫oda, D.N. 59, km 8 +
                             ulterioare.                       550M st‚nga, et. 1, frac˛iunea 14, jude˛ul Timi∫.
   ™edin˛a public„ din 23 mai 2005
                              Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 23 mai
                                                           Domeniul principal de activitate:
 Judec„tor delegat                   2005.
                                                           452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
 la O.R.C. de pe l‚ng„                   Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
 Tribunalul Timi∫      - Diaconescu D„nu˛                                 geniu civil.
                             renun˛are la recurs la data de 23 mai 2005.
 Referent la O.R.C.                                                 Activitatea principal„:
                               (10/517.419)
 de pe l‚ng„                                    *                4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
 Tribunalul Timi∫      - Brezoiu Daniela                                   Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
                                   Societatea Comercial„            constitutiv nr. 957 din data de 13.05.2005.
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                                 CINEMA PARK - S.R.L., Chi∫oda            Capitalul social: capitalul social subscris este de
formulat„ de asociatul unic Lupascu Vasilic„ D„nu˛,
                                     jude˛ul Timi∫              1.000.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de
prin Ómputernicit Oltean Mihaela, privind
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i                                    p„r˛i sociale: 1.000; valoarea unei p„r˛i sociale:
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        1.000.000 lei;
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii               J 35/1722/2005             Fondatori:
Comerciale INMEDA CONSULT - S.R.L.                                          1. Societatea Comercial„ BRIXIA CAMPI - S.R.L.,
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17615000
  Procedura legal Óndeplinit„.                                          Ón calitate de asociat, num„r de Ónmatriculare
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform                               J 35/399/2003, emis de Oficiul Registrului
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                 Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫, la data de
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                         19.02.2003;
                                     OFICIUL NAfiIONAL
                                                           2. Societatea Comercial„ EFFECI ROM - S.R.L., Ón
  Asupra cererii de fa˛„:                     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 33618 din data                                calitate de asociat, num„r de Ónmatriculare
de 19.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat                                   J 35/1993/2003, emis de Oficiul Registrului
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫, la data de
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
Comerciale INMEDA CONSULT - S.R.L. ∫i                                       28.08.2003
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie                                 Administratori:
                                  DOSAR NR. 33763/20.05.2005
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.                                    1. Moniga Gianluigi, data numirii 13.05.2005
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile          ŒNCHEIEREA NR. 6293            p‚n„ la data de 13.05.2009, av‚nd puteri conform
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                     actului constitutiv;
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,             din 24 mai 2005
                                                           2. Favagrossa Silvio, data numirii 13.05.2005
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale        ™edin˛a public„ din 24 mai 2005          p‚n„ la data de 13.05.2009, av‚nd puteri conform
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                              Judec„tor delegat                   actului constitutiv.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                              la Oficiul Registrului                  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea nr.
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 nelimitat„.
31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                              Tribunalul Timi∫    - Popescu             Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
                              Constantin                       datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele ale art. 6
                              Referent        - Brezoiu Daniela         Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
∫i art. 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a     Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare     Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea     formulat„ de administrator Moniga Gianluigi prin      Executorie.
Societ„˛ii Comerciale INMEDA CONSULT - S.R.L., a     Ómputernicitul Grigorescu Cristina, privind         Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea     autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i       cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la   Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie   republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
Oficiul registrului comer˛ului.             r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii     ulterioare.
                             Comerciale CINEMA PARK - S.R.L.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                   Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 24 mai
                              Procedura legal Óndeplinit„.
                                                         2005.
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
formulat„ de asociatul unic Lupascu Vasilic„ D„nu˛,                                 Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
prin Ómputernicit Oltean Daniela, ∫i, Ón consecin˛„:                               renun˛are la recurs la data de 24 mai 2005.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               (11/517.420)
  Autorizeaz„   constituirea   ∫i  dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Asupra cererii de fa˛„:                             *
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2201/11.VII.2005
      Societatea Comercial„               Administrator: Rusu Ciprian, cod numeric         Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
    BYTE WORLD - S.R.L., Timi∫oara           personal 1850627350073, data numirii 11.05.2005,     Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
        jude˛ul Timi∫               cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri       Comerciale 12SNAP - S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:
                             depline ∫i nelimitate.                    Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Coriolan
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        Brediceanu nr. 8, et. 6, camera 607, jude˛ul Timi∫.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             nelimitat„.                         Domeniul principal de activitate:
          J 35/1721/2005
                               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a      722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17614994        datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.     informatice (software).
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Activitatea principal„:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
                               Executorie.                      software.
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
        OFICIUL NAfiIONAL                                           constitutiv.
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          Capitalul social: capitalul social subscris este de
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                             ulterioare.                        362.000.000 lei, v„rsat integral, din care 12.919 $;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 24 mai      num„rul total de p„r˛i sociale: 3.620; valoarea unei
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™           2005.                           p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                               Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin        Fondator: Societatea Comercial„ 12SNAP AG, Ón
     DOSAR NR. 33762/20.05.2005                                        calitate de asociat unic, actul de Ónfiin˛are HRB
                             renun˛are la recurs la data de 24 mai 2005.
                                                          127322, emis de Registrul Comer˛ului din
                               (12/517.421)
       ŒNCHEIEREA NR. 6292                                          München.
                                          *
                                                            Administrator: Winter Felix Moritz, data numirii
         din 24 mai 2005                                          29.04.2005, cu durata mandatului de 4 ani, av‚nd
                                   Societatea Comercial„
   ™edin˛a public„ din 24 mai 2005                                        puteri conform actului constitutiv.
                              12SNAP - S.R.L., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
                                                            Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
 Judec„tor delegat
                                                          nelimitat„.
 la Oficiul Registrului
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                       J 35/1525/2005            datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
 Tribunalul Timi∫    - Popescu
                                                            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
 Constantin                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17553617        Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
 Referent        - Brezoiu Daniela                                       Executorie.
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                                    Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
formulat„ de asociatul unic Rusu Ciprian, privind                                  cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i               OFICIUL NAfiIONAL              republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie         AL REGISTRULUI COMERfiULUI            ulterioare.
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii                                    Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 5 mai 2005.
Comerciale BYTE WORLD - S.R.L.                                             Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
  Procedura legal Óndeplinit„.                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           renun˛are la recurs la data de 5 mai 2005.
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             (13/517.422)
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                               *
                                   DOSAR NR. 26743/3.05.2005
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                Societatea Comercial„
                                    ŒNCHEIEREA NR. 5514                MALAVIMI GROUP - S.R.L., Lugoj
  Asupra cererii de fa˛„:
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 33762 din data             din 5 mai 2005                     jude˛ul Timi∫
de 20.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii       ™edin˛a public„ din 5 mai 2005
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Comerciale BYTE WORLD - S.R.L. ∫i Ónregistrarea       Judec„tor delegat                              J 35/1536/2005
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón     la Oficiul Registrului
registrul comer˛ului.                    Comer˛ului de pe l‚ng„                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17558452
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Tribunalul Timi∫    - Popescu
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          Constantin                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,                                          OFICIUL NAfiIONAL
                              Referent        - Brezoiu Daniela
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                                        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     formulat„ de Ómputernicitul T„nase Cosmin
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din    Claudiu, privind autorizarea constituirii,
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i     Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.      declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
                                                                DOSAR NR. 27009/4.05.2005
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,   comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale 12SNAP - S.R.L.
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.       Procedura legal Óndeplinit„.                     ŒNCHEIEREA NR. 5542
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.              din 6 mai 2005
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale BYTE            JUDEC√TORUL DELEGAT                ™edin˛a public„ din 6 mai 2005
WORLD - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia                                   Judec„tor delegat
∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    Asupra cererii de fa˛„:
                               Prin cererea de Ónregistrare nr. 26743 din data     la Oficiul Registrului
r„spundere Ón registrul comer˛ului.                                          Comer˛ului de pe l‚ng„
                             de 3.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
                                                           Tribunalul Timi∫    - Popescu
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                                                           Constantin
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     12SNAP - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
                                                           Referent        - Brezoiu Daniela
formulat„ de asociatul unic Rusu Ciprian ∫i, Ón      declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
consecin˛„:                        comer˛ului.                         Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   formulat„ de asociatul Cuzman Viorel-Nicolae prin
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         Ómputernicit Homineti Bogdan, privind autorizarea
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                             Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
Comerciale BYTE WORLD - S.R.L., Ón urm„toarele
                             constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
condi˛ii:
                             privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale MALAVIMI
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. R„scoala din
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     GROUP - S.R.L.
1907 nr. 9, jude˛ul Timi∫.
                             Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din      Procedura legal Óndeplinit„.
  Domeniul principal de activitate:
                             Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
  713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor.
                                                          art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Activitatea principal„:                complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
  7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de   359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,          JUDEC√TORUL DELEGAT
birou, inclusiv a calculatoarelor (activitate de     precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
                                                            Asupra cererii de fa˛„:
internet club).                      26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile     Prin cererea de Ónregistrare nr. 27009 din data
  Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul     ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      de 4.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
constitutiv nr. 1640 din data de 11.05.2005.       autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale 12SNAP    constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i      MALAVIMI GROUP - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor
2.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i  Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;  r„spundere Ón registrul comer˛ului.            comer˛ului.
  Fondator: Rusu Ciprian, Ón calitate de asociat                                   Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara,     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                                          men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
Str. Felix nr.5, sc. B, ap. 4, cod po∫tal 1900, telefon   Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
0724044375, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal      formulat„ de Ómputernicitul T„nase Cosmin         constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
1850627350073.                      Claudiu, ∫i, Ón consecin˛„:                privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005                  7
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din    Ómputernicit Hornea Marius Alin, privind               Societatea Comercial„
Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din    autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i            WINE SERV - S.R.L., Timi∫oara
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i    Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie           jude˛ul Timi∫
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
                             r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                             Comerciale OMROS - S.R.L.                  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile    Procedura legal Óndeplinit„.                        J 35/1548/2005

ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17562283
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale       art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
MALAVIMI GROUP - S.R.L., a dispune                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din         JUDEC√TORUL DELEGAT
declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul      Asupra cererii de fa˛„:
comer˛ului.                                                            OFICIUL NAfiIONAL
                              Prin cererea de Ónregistrare nr. 27520 din data
                                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    de 5.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                                                             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
formulat„ de asociatul Cuzman Viorel-Nicolae prin    OMROS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
Ómputernicit Homineti Bogdan, ∫i, Ón consecin˛„:     declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   comer˛ului.                             DOSAR NR. 27478/5.05.2005
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
Comerciale MALVIMI GROUP - S.R.L., Ón                                              ŒNCHEIEREA NR. 5598
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
urm„toarele condi˛ii:
  Sediul social este Ón Lugoj, Str. Constantin Loga   Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,              din 9 mai 2005
Diaconovici nr. 1, ap. 2, jude˛ul Timi∫.         constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                                                             ™edin˛a public„ din 9 mai 2005
  Domeniul principal de activitate:           privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  264 - fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Judec„tor delegat
produse pentru construc˛ii, din argil„ ars„.       Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din     la Oficiul Registrului
  Activitatea principal„:                                              Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
  2640 - fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i a altor                                Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
                             complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.       Referent        - Brezoiu Daniela
produse pentru construc˛ii, din argil„ ars„.
  Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul    359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                                                           Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
constitutiv FN/21.04.2005.                precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
                                                          formulat„ de asociat C„linescu Marius prin
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                          Ómputernicit Ioanovici Simona Elena, privind
10.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de    ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale:     autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale OMROS     Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
100.000 lei;
                             - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i      r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
  Fondatori:
                             Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    Comerciale WINE SERV - S.R.L.
  1. Cuzman Viorel-Nicolae, Ón calitate de asociat,
                             r„spundere Ón registrul comer˛ului.             Procedura legal Óndeplinit„.
de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Lugoj, Str.
                                                           Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
Constantin Loga Diaconovi nr. 1, ap. 2, cod po∫tal
1800, cod numeric personal 1681124352620, jude˛ul     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
Timi∫;                           Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost            JUDEC√TORUL DELEGAT
  2. Otescu Marius-Ion, Ón calitate de asociat, de   formulat„ de asociatul Suveg Andras prin           Asupra cererii de fa˛„:
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón localitatea Remetea-
                             Ómputernicit Hornea Marius Alin, ∫i, Ón consecin˛„:     Prin cererea de Ónregistrare nr. 27478 din data
Lunc„ nr. 41, cod po∫tal 1857, jude˛ul Timi∫, cod
                              Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   de 5.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
numeric personal 1780817351075.
  Administrator: Cuzman Viorel-Nicolae, cod       Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 1681124352620, data numirii       Comerciale OMROS - S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:    WINE SERV - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
21.04.2005, cu durata mandatului de 2 ani, av‚nd                                  declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
                              Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Letea nr. 11,
puteri conform actului constitutiv.                                        comer˛ului.
                             jude˛ul Timi∫.                        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                              Domeniul principal de activitate:           men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.      521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      nespecializate.                      constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activitatea principal„:                privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Executorie.                       5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate                                Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
                             nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,                                    Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                             produse alimentare, b„uturi ∫i tutun
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                    complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
                              Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul     359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ulterioare.
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 6 mai 2005.   constitutiv FN/04.05.2005.                precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin       Capitalul social: capitalul social subscris este de  26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
renun˛are la recurs la data de 6 mai 2005.        2.000.000 lei, v„rsat integral, din care 400.000 lei,   ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
  (14/517.423)                     57 $; num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea    autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale WINE
             *               unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;             SERV - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
                                                          Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                              Fondatori:
     Societatea Comercial„                                          r„spundere Ón registrul comer˛ului.
 OMROS - S.R.L., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫         1. Suveg Andras, Ón calitate de asociat, de
                             cet„˛enie maghiar„, domiciliat Ón Ungaria,         Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                             localitatea Sandorfalva, Str. Bod A nr. 17;         Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              2. Iovanov Viorel, Ón calitate de asociat, de     formulat„ de asociatul Calinescu Marius prin
          J 35/1551/2005
                             cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.      Ómputernicit Ioanovici Simona Elena, ∫i, Ón
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17562305       Letea nr. 11, cod po∫tal 1900, cod numeric personal    consecin˛„:
                                                           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             1540203354819, jude˛ul Timi∫.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
        OFICIUL NAfiIONAL
                              Administrator: Suveg Andras, data numirii       Comerciale WINE SERV - S.R.L., Ón urm„toarele
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           4.05.2005, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd     condi˛ii:
                             puteri depline ∫i nelimitate.                Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Divizia 9
                              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  Cavalerie nr. 19, depozit, jude˛ul Timi∫.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a      Domeniul principal de activitate:
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                             datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.      513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
                                                          cu b„uturi ∫i cu tutun.
     DOSAR NR. 27520/5.05.2005             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                           Activitatea principal„:
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
       ŒNCHEIEREA NR. 5601                                           5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi.
                              Executorie.                        Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
         din 9 mai 2005              Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    constitutiv FN/25.04.2005.
   ™edin˛a public„ din 9 mai 2005           cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Capitalul social: capitalul social subscris este de
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        10.000.000 lei, v„rsat integral, num„rul total de
 Judec„tor delegat                                                p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale:
 la Oficiul Registrului                 ulterioare.
                              Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 9 mai 2005.    100.000 lei;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               Fondatori:
 Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛         Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                                                           1. Badea Mihaela, Ón calitate de asociat, de
 Referent        - Brezoiu Daniela        renun˛are la recurs la data de 9 mai 2005.        cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.
 Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare        (15/517.424)                     Pastorului nr. 48-50, sector 2, cod numeric personal
formulat„ de asociat Suveg Andras prin                       *                2610108400161;
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005
  2. Calinescu Marius, Ón calitate de asociat, de    Ómputernicit Neagu Steluta Monica, ∫i, Ón        autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.      consecin˛„:                       Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
Martir Spriru Blanaru, bl. 50, ap. 2, cod po∫tal 1900,    Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
telefon 0720444243, jude˛ul Timi∫, cod numeric      Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii   Comerciale N.C.M. CORAL - S.R.L.
personal 1680915110659.                  Comerciale D & C OPTIK - S.R.L., Ón urm„toarele       Procedura legal Óndeplinit„.
  Administrator: Calinescu Marius, cod numeric      condi˛ii:                          Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
personal 1680915110659, data numirii 25.04.2005,       Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Dr. Aurel
                                                          art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri       Paunescu Podeanu nr. 125, sc. C, et. 1, ap. 6, jude˛ul
depline.                         Timi∫.                                JUDEC√TORUL DELEGAT
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este          Domeniul principal de activitate:
nelimitat„.                                                      Asupra cererii de fa˛„:
                               524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a                                  Prin cererea de Ónregistrare nr. 25959 din data
                             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.     parte.                          de 28.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Activitatea principal„:                autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        Comerciale N.C.M. CORAL - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Executorie.                      specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„   datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    parte (activit„˛ile ∫i comer˛ul cu produse de      registrul comer˛ului.
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       optician).                         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul    men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
ulterioare.                        constitutiv FN/26.04.2005.                Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 9 mai 2005.     Capitalul social: capitalul social subscris este de  constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      2.000.000 lei, v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i
renun˛are la recurs la data de 9 mai 2005.                                     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                             sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  (16/517.425)                       Fondatori:
             *                                            Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
                               1. Ladariu Cristian-Florin, Ón calitate de asociat,
                                                          Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                             de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.
      Societatea Comercial„                                         complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
                             Dr. Aurel Paunescu Podeanu nr. 125, sc. C, ap. 6,
    D & C OPTIK - S.R.L., Timi∫oara                                      359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                             cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod numeric
        jude˛ul Timi∫                                           precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
                             personal 1780811354787;
                               2. Ladariu Danita-Daniela, Ón calitate de asociat,  26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.   ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
          J 35/1534/2005            Dr. Aurel Paunescu Podeanu nr. 125, sc. C, ap. 6,    autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale N.C.M.
                             cod po∫tal 1900, cod numeric personal          CORAL - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17558398        2790629354744, jude˛ul Timi∫.              Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                               Administratori:                    r„spundere Ón registrul comer˛ului.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               1. Ladariu Cristian-Florin, cod numeric personal
        OFICIUL NAfiIONAL
                             1780811354787, data numirii 26.04.2005, cu durata     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform         Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             actului constitutiv;
                                                          formulat„ de asociatul Negroiu Cristian-Dan ∫i, Ón
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            2. Ladariu Danita-Daniela, cod numeric personal
                                                          consecin˛„:
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™           2790629354744, data numirii 26.04.2005, cu durata
                                                           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform
                             actului constitutiv.                   Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
      DOSAR NR. 26933/4.05.2005
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        Comerciale N.C.M. CORAL - S.R.L., Ón urm„toarele
       ŒNCHEIEREA NR. 5540             nelimitat„.                       condi˛ii:
                               Puncte de lucru: punct de lucru, cu sediul Ón      Sediul social este Ón Timi∫oara, Aleea Icar nr. 3,
         din 6 mai 2005
                             Timi∫oara, Str. Surorile Martir Caceu nr. 39, jude˛ul  ap. 3, jude˛ul Timi∫.
   ™edin˛a public„ din 6 mai 2005           Timi∫.                           Domeniul principal de activitate:
 Judec„tor delegat                     Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a     452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
 la Oficiul Registrului                 datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.    geniu civil.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Activitatea principal„:
 Tribunalul Timi∫    - Popescu            Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       4523 - construc˛ii autostr„zi, drumuri,
 Constantin                         Executorie.
                                                          aerodroame ∫i baze sportive.
 Referent        - Brezoiu Daniela          Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                                           Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                                  constitutiv 9/11.04.2005.
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
formulat„ de asociatul Ladariu Danita-Daniela prin    ulterioare.                         Capitalul social: capitalul social subscris este de
Ómputernicit Neagu Steluta Monica, privind          Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 6 mai 2005.   10.000.000 lei, v„rsat integral, num„rul total de
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i         Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale:
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    renun˛are la recurs la data de 6 mai 2005.        100.000 lei;
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii        (17/517.426)                      Fondatori:
Comerciale D & C OPTIK - S.R.L.                           *                 1. Negroiu Constantin, Ón calitate de asociat, de
  Procedura legal Óndeplinit„.                                          cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Aleea
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform        Societatea Comercial„            Icar nr. 3, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.         N.C.M. CORAL - S.R.L., Timi∫oara         numeric personal 1540815354803;
       JUDEC√TORUL DELEGAT                     jude˛ul Timi∫
                                                           2. Negroiu Cristian-Dan, Ón calitate de asociat, de
  Asupra cererii de fa˛„:                                             cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Aleea
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 26933 din data      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Icar nr. 3, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod
de 4.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea            J 35/1493/2005            numeric personal 1750820354734;
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale                                  3. Balmez Marius, Ón calitate de asociat, de
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17546504
D & C OPTIK - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din                                 cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.
declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul                                 Bucovina, bl. C34, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
comer˛ului.                                                    cod numeric personal 1750505354816.
                                     OFICIUL NAfiIONAL
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Administrator: Negroiu Constantin, cod numeric
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                                                          personal 1540815354803, data numirii 11.04.2005,
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                                          cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                   conform actului constitutiv.
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                   Durata societ„˛ii: nelimitat„
Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din         DOSAR NR. 25959/28.04.2005            Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i                                 datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.             ŒNCHEIEREA NR. 5416              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,                                Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
                                      din 3 mai 2005
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.                                   Executorie.
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile      ™edin˛a public„ din 3 mai 2005            Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a                                  cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                              Judec„tor delegat
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale D & C
                              la Oficiul Registrului                 republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
OPTIK - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 ulterioare.
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                              Tribunalul Timi∫    - Popescu             Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 3 mai 2005.
r„spundere Ón registrul comer˛ului.
                              Constantin                        Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Referent        - Brezoiu Daniela        renun˛are la recurs la data de 3 mai 2005.
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare       (18/517.427)
formulat„ de asociatul Ladariu Danita-Daniela prin    formulat„ de asociat Negroiu Cristian-Dan, privind                 *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005                  9
      Societatea Comercial„               1. Negroiu Constantin, Ón calitate de asociat, de   26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
    FREE ENERGY - S.R.L., Timi∫oara          cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Aleea     ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
        jude˛ul Timi∫               Icar nr. 3, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod      autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
                             numeric personal 1540815354803;              FRANCESCO DESIGN - S.R.L., a dispune
                               2. Negroiu Cristian-Dan, Ón calitate de asociat, de  Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Aleea     declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
          J 35/1494/2005
                             Icar nr. 3, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod      comer˛ului.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17546512        numeric personal 1750820354734;
                               3. Balmez Marius, Ón calitate de asociat, de       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             Bucovina, bl. C34, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫,    formulat„ de asociatul unic Balaci Florin prin
                             cod numeric personal 175055354816.            Ómputernicit Bancu Aurel Matei, ∫i, Ón consecin˛„:
        OFICIUL NAfiIONAL
                               Administrator: Negroiu Constantin, cod numeric      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             personal 1540815354803, data numirii 11.04.2005,     Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                             cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri       Comerciale FRANCESCO DESIGN - S.R.L., Ón
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           conform actului constitutiv.               urm„toarele condi˛ii:
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             Durata societ„˛ii: nelimitat„               Sediul social este Ón S‚nandrei, nr. 207, jude˛ul
                               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    Timi∫.
     DOSAR NR. 25996/28.04.2005           datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.      Domeniul principal de activitate:
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        454 - lucr„ri de finisare.
       ŒNCHEIEREA NR. 5417             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activitatea principal„:
         din 3 mai 2005               Executorie.                        4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    (incluz„nd amenaj„ri de interioare ca: montare,
   ™edin˛a public„ din 3 mai 2005           cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       acoperire, prindere sau aplicare de pl„ci de
 Judec„tor delegat                    republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        pardoseal„ de ceramic„, piatr„, marmur„ etc.,
 la Oficiul Registrului                 ulterioare.                        repere de teracot„ Ónzidite, ∫eminee, parchet sau
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 3 mai 2005.    du∫umele diferite, mochete, linoleuri, alte acoperiri
 Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin        Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      de pardosele sau pere˛i, tapete etc.)
 Referent        - Brezoiu Daniela        renun˛are la recurs la data de 3 mai 2005.          Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
                               (19/517.428)                     constitutiv FN/18.04.2005.
  Pe rol, se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare               *                 Capitalul social: capitalul social subscris este de
formulat„ de asociat Negroiu Constantin, privind                                  2.000.000 lei, v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i            Societatea Comercial„              sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     FRANCESCO DESIGN - S.R.L., S‚nandrei           Fondator: Balaci Florin, Ón calitate de asociat
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii            jude˛ul Timi∫                unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón localitatea
Comerciale FREE ENERGY - S.R.L.                                           S‚nandrei nr. 248, cod po∫tal 1993, jude˛ul Timi∫,
  Procedura legal Óndeplinit„.                                           telefon 0724440728, cod numeric personal
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform                               1750307020053.
                                       J 35/1515/2005
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                    Administrator: Balaci Florin, cod numeric
       JUDEC√TORUL DELEGAT                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17549292        personal 1750307020053, data numirii 18.04.2005,
                                                          cu durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri
  Asupra cererii de fa˛„:                       MINISTERUL JUSTIfiIEI            conform actului constitutiv.
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 25996 din data           OFICIUL NAfiIONAL               Durata societ„˛ii: nelimitat„.
de 28.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat            AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Puncte de lucru: punct de lucru - 7487, cu sediul
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                 Ón localitatea S‚nandrei nr. 207, jude˛ul Timi∫.
Comerciale FREE ENERGY - S.R.L. ∫i Ónregistrarea                                    Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
registrul comer˛ului.                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                                                            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile                                Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de              DOSAR NR. 26531/29.04.2005
                                                            Executorie.
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,            ŒNCHEIEREA NR. 5487              Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                                   cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón               din 4 mai 2005             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din        ™edin˛a public„ din 4 mai 2005           ulterioare.
Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din                                   Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 4 mai 2005.
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i      Judec„tor delegat
                                                            Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.       la Oficiul Registrului
                                                          renun˛are la recurs la data de 4 mai 2005.
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            (20/517.429)
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.      Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
                                                                       *
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile    Referent        - Brezoiu Daniela
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       Pe rol, se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare       Societatea Comercial„
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale FREE     formulat„ de asociatul unic Balaci Florin prin       TIMIS RESIDENZIALE - S.R.L., Timi∫oara
ENERGY - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia    Ómputernicit Bancu Aurel Matei, privind                 jude˛ul Timi∫
∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie  autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
r„spundere Ón registrul comer˛ului.            Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                            J 35/1527/2005
                             Comerciale FRANCESCO DESIGN - S.R.L.
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Procedura legal Óndeplinit„.                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17553536
formulat„ de asociatul Negroiu Constantin ∫i, Ón       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
consecin˛„:                        art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune                                        OFICIUL NAfiIONAL
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii                                      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
Comerciale FREE ENERGY - S.R.L., Ón urm„toarele       Asupra cererii de fa˛„:
condi˛ii:                          Prin cererea de Ónregistrare nr. 26531 din data
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Aleea Icar nr. 3,   de 29.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
ap. 3, jude˛ul Timi∫.                   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
  Domeniul principal de activitate:           Comerciale FRANCESCO DESIGN - S.R.L. ∫i
                                                               DOSAR NR. 23154/26.04.2005
  515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare    Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
neagricole ∫i cu de∫euri.                 r„spundere Ón registrul comer˛ului.                   ŒNCHEIEREA NR. 5516
  Activitatea principal„:                  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                  din 5 mai 2005
furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de  Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,        ™edin˛a public„ din 5 mai 2005
Ónc„lzire.                        constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                                                           Judec„tor delegat
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                           la Oficiul Registrului
constitutiv FN/11.04.2005.                conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
                                                           Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
10.000.000 lei, v„rsat integral, num„rul total de     Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                                                           Referent        - Brezoiu Daniela
p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale:     complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
100.000 lei;                       359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,     Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  Fondatori:                       precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.     formulat„ de administrator Trigari Luigi prin
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2201/11.VII.2005
Ómputernicit Delcea Alin Valentin, privind             Societatea Comercial„                Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i         AGENT DE ASIGURARE PROFASIG - S.R.L.           constitutiv.
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie        Timi∫oara, jude˛ul Timi∫               Capitalul social: capitalul social subscris este de
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii                                    2.000.000. lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i
                                                           sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
Comerciale TIMIS RESIDENZIALE - S.R.L.            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                             Fondator: Bandu Maria, Ón calitate de asociat
  Procedura legal Óndeplinit„.                        J 35/1522/2005
                                                           unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform                                Constantin cel Mare, bl. A13, sc. C, ap. 5, cod po∫tal
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17553587
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                   1900, telefon 212030, cod numeric personal
       JUDEC√TORUL DELEGAT                     MINISTERUL JUSTIfiIEI             2450819354728.
                                                             Administrator: Bandu Maria, cod numeric
  Asupra cererii de fa˛„:                                              personal 2450819354728, data numirii 29.04.2005,
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 23154 din data             OFICIUL NAfiIONAL              cu durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri
de 26.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat             AL REGISTRULUI COMERfiULUI            conform actului constitutiv.
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                   Durata societ„˛ii: nelimitat„.
Comerciale TIMIS RESIDENZIALE - S.R.L. ∫i                                        Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie                                  datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                                                             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
r„spundere Ón registrul comer˛ului.
                                                           Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile         DOSAR NR. 26649/3.05.2005
                                                             Executorie.
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                        Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                    ŒNCHEIEREA NR. 5511
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,                                   cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale               din 5 mai 2005              republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón          ™edin˛a public„ din 5 mai 2005            ulterioare.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din                                    Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 5 mai 2005.
                               Judec„tor delegat                      Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
                               la Oficiul Registrului                  renun˛are la recurs la data de 5 mai 2005.
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                    (22/517.431)
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
                               Tribunalul Timi∫    - Popescu                          *
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                               Constantin
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.       Referent        - Brezoiu Daniela               Societatea Comercial„
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                    M.S. SOLUTION - S.R.L., Timi∫oara
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                                                                   jude˛ul Timi∫
                             formulat„ de asociatul unic Bandu Maria prin
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale TIMIS
                             Ómputernicit Sburlea Tudor Iulian, privind
RESIDENZIALE - S.R.L., a dispune Ónmatricularea                                     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe                                          J 35/1504/2005
                             Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.
                             r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17546601
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Comerciale AGENT DE ASIGURARE PROFASIG -
                             S.R.L.                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Procedura legal Óndeplinit„.
formulat„ de administrator Trigari Luigi prin        Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
Ómputernicit Delcea Alin Valentin, ∫i, Ón consecin˛„:                                        OFICIUL NAfiIONAL
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune                                      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
Comerciale TIMIS RESIDENZIALE - S.R.L., Ón          Asupra cererii de fa˛„:                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
urm„toarele condi˛ii:                    Prin cererea de Ónregistrare nr. 26649 din data         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Str.         de 3.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
                             constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale          DOSAR NR. 26365/28.04.2005
Independen˛ei nr. 2, ap. 11, camera 11A.
                             AGENT DE ASIGURARE PROFASIG - S.R.L. ∫i
  Domeniul principal de activitate:                                                ŒNCHEIEREA NR. 5427
                             Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
  702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                             r„spundere Ón registrul comer˛ului.                      din 3 mai 2005
imobiliare, proprii sau Ónchiriate.
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Activitatea principal„: 7020 - Ónchirierea ∫i                                      ™edin˛a public„ din 3 mai 2005
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau      Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,       Judec„tor delegat
Ónchiriate.                        constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale        la Oficiul Registrului
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Comer˛ului de pe l‚ng„
constitutiv 36/20.04.2005.                conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       Tribunalul Timi∫    - Popescu
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din      Constantin
2.000.000.000 lei, v„rsat integral, din care: 71.550 $;  Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i       Referent        - Brezoiu Daniela
num„rul total de p„r˛i sociale: 20000; valoarea unei   complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.         Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
p„r˛i sociale: 100.000 lei;                359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    formulat„ de asociatul Dragulin Sorin ™tefan,
  Fondator: Societatea Comercial„ WORLD         precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.      privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
COMPANY S.R.L., Ón calitate de asociat unic, actul    26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile    Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                             ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
de Ónfiin˛are 234711, emis de Registru
                             autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale AGENT      Comerciale M.S. SOLUTION - S.R.L.
INTR.CUNEO, la data de 7.07.2000.
                             DE ASIGURARE PROFASIG - S.R.L., a dispune           Procedura legal Óndeplinit„.
  Administratori:
                             Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
  1. Sarvia Giuseppe, data numirii 20.04.2005, cu                                  art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                             declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri conform     comer˛ului.                               JUDEC√TORUL DELEGAT
actului constitutiv;
  2. Trigari Luigi, data numirii 20.04.2005, cu      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       Asupra cererii de fa˛„:
durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri conform       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost        Prin cererea de Ónregistrare nr. 26365 din data
actului constitutiv.                   formulat„ de asociatul unic Bandu Maria prin        de 28.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                                                           autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.             Ómputernicit Sburlea Tudor Iulian, ∫i, Ón consecin˛„:
                                                           Comerciale M.S. SOLUTION - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a      Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
                                                           datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.     Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                                           registrul comer˛ului.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       Comerciale AGENT DE ASIGURARE PROFASIG -
                                                             Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:
                                                           men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  Executorie.                        Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Constantin
                                                           Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                             cel Mare, bl. A13, sc. C, et. 1, ap. 5, camera 1, jude˛ul  constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                             Timi∫.                           privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                               Domeniul principal de activitate: 672 - activit„˛i    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                             auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii.      Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
ulterioare.
                               Activitatea principal„: 6720 - activit„˛i auxiliare   Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 5 mai 2005.    ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii (agen˛ii de      complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      intermediere care negociaz„ ∫i Óncheie contracte de     359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
renun˛are la recurs la data de 5 mai 2005.        asigurare ∫i reasigurare ori care presteaz„ alte      precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
  (21/517.430)                     servicii privind Óncheierea ∫i executarea unor       26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
             *                asemenea contracte).                    ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005                 11
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale M.S.     r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii           Societatea Comercial„
SOLUTION - S.R.L., a dispune Ónmatricularea        Comerciale MIRANIS - S.R.L.                RAMATI - S.R.L., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe   Procedura legal Óndeplinit„.
proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.         Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                            J 35/1521/2005
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17553573
formulat„ de asociatul Dragulin Sorin ™tefan ∫i, Ón      Asupra cererii de fa˛„:
consecin˛„:                          Prin cererea de Ónregistrare nr. 26585 din data           MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   de 3.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
                                                                  OFICIUL NAfiIONAL
Comerciale M.S. SOLUTION - S.R.L., Ón urm„toarele     MIRANIS - S.R.L., ∫i Ónregistrarea datelor din
                                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
condi˛ii:                         declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Bd. Take Ionescu   comer˛ului.
nr. 35, parter, ap. 1, jude˛ul Timi∫.             Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Domeniul principal de activitate: 741 - activit„˛i   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
juridice, de contabilitate ∫i revizie contabil„,     Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i de studii   constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale           DOSAR NR. 26592/3.05.2005
de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                                 ŒNCHEIEREA NR. 5510
management.                        conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
  Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de      Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din             din 5 mai 2005
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.         Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                                                             ™edin˛a public„ din 5 mai 2005
  Activit„˛i secundare: conform art. 3 din actul     complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
constitutiv din 18.04.2005.                359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    Judec„tor delegat
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.      la Oficiul Registrului
                             26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile    Comer˛ului de pe l‚ng„
5.000.000. lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i
                             ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                             autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale         Referent        - Brezoiu Daniela
  Fondatori:
  1. Mocanu Alexandru Marius, Ón calitate de       MIRANIS - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia     Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón        ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie  formulat„ de asociatul unic Radulescu Marius prin
Bucure∫ti, Str. Maxim Gorki nr. 4, ap. 5, sector 1,    r„spundere Ón registrul comer˛ului.            Ómputernicit Pusa Sorina, privind autorizarea
cod po∫tal 70000, cod numeric personal                                       constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
1670714151846;
  2. Dragulin Sorin ™tefan, Ón calitate de asociat, de   Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale RAMATI - S.R.L.
cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Bd. Take    formulat„ de asociatul Dragomir Nicolae prin         Procedura legal Óndeplinit„.
Ionescu nr. 35, ap. 1, cod po∫tal 1900, cod numeric    Ómputernicit Pusa Sorina Andreea, ∫i, Ón consecin˛„:     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                               Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
personal 1631218354761.
  Administrator: Mocanu Alexandru Marius, cod      Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii          JUDEC√TORUL DELEGAT
numeric personal 1670714151846, data numirii       Comerciale MIRANIS - S.R.L., Ón urm„toarele
                             condi˛ii:                          Asupra cererii de fa˛„:
18.04.2005, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                   Prin cererea de Ónregistrare nr. 26592 din data
puteri conform actului constitutiv.             Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Arcidava
                             nr. 46/A, camera 1, jude˛ul Timi∫.            de 3.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.                                          constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a      Domeniul principal de activitate: 203 - fabricarea
                                                          RAMATI - S.R.L., ∫i Ónregistrarea datelor din
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.     de elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie, pentru
                                                          declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       construc˛ii.
                                                          comer˛ului.
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activitatea principal„: 2030 -fabricarea de
                                                            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Executorie.                      elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru
                                                          men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    construc˛ii.
                                                          Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
                                                          constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        constitutiv 175/26.04.2005.
                                                          privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
ulterioare.
                             2.000.000. lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i  Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 3 mai 2005.
                             sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;  Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                               Fondatori:                       complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
renun˛are la recurs la data de 3 mai 2005.
                               1. Dragomir Nicolae, Ón calitate de asociat, de    359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
  (23/517.432)
                             cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.      precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
             *
                             Teiului nr. 13, bl. 38, sc. B, ap. 17, cod po∫tal 1900,  26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
     Societatea Comercial„              jude˛ul   Timi∫,   cod   numeric   personal   ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
 MIRANIS - S.R.L., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫        1620517150377;                      autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale RAMATI
                               2. Sirbu Ramona, Ón calitate de asociat, de      - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
                             cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.     Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        Arcidava nr. 46/A, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫,    r„spundere Ón registrul comer˛ului.
          J 35/1520/2005            cod numeric personal 2820710350045;
                               3. Doda Ioan Sebastian Miron, Ón calitate de       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17553560
                             asociat, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón         Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             Timi∫oara, Aleea Viilor nr. 25, cod po∫tal 1900,     formulat„ de asociatul unic Radulescu Marius prin
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             jude˛ul   Timi∫,   cod   numeric   personal   Ómputernicit Pusa Sorina, ∫i, Ón consecin˛„:
                             1821018350016.                        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
        OFICIUL NAfiIONAL               Administrator: Dragomir Nicolae, cod numeric      Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            personal 1620517150377, data numirii 26.04.2005,     Comerciale RAMATI - S.R.L., Ón urm„toarele
                             cu durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri        condi˛ii:
                             depline.                           Sediul social este Ón Timi∫oara, Str.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        Memorandului nr. 35, ap. 2, camera 3, jude˛ul
                               Durata societ„˛ii: nelimitat„.
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                                        Timi∫.
                               Puncte de lucru: punct de lucru cod CAEN 2010,
                                                            Domeniul principal de activitate: 452 -
      DOSAR NR. 26585/3.05.2005           2020, 2030, 2040, 2051, 5113, 5115, 5153, 5154,
                                                          construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
                             5190, 5244, 5246, 6312, cu sediul Ón Timi∫oara,
                                                          civil.
       ŒNCHEIEREA NR. 5509             Aleea Viilor nr. 13, jude˛ul Timi∫.
                                                            Activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
                               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
         din 5 mai 2005                                          cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
                             datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
                                                            Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul
   ™edin˛a public„ din 5 mai 2005             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                          constitutiv 168/26.04.2005.
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Capitalul social: capitalul social subscris este de
 Judec„tor delegat
                               Executorie.                      5.000.000. lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i
 la Oficiul Registrului
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Fondator: Radulescu Marius, Ón calitate de
 Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
 Referent        - Brezoiu Daniela
                             ulterioare.                        Timi∫oara, Calea ™agului nr. 68, ap. 9, cod po∫tal
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare    Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 5 mai 2005.    1900, cod numeric personal 1750222354738.
formulat„ de asociatul Dragomir Nicolae prin         Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin        Administrator: Dina Dorel-Liviu, cod numeric
Ómputernicit Pusa Sorina Andreea, privind         renun˛are la recurs la data de 5 mai 2005.        personal 1580202350311, data numirii 26.04.2005,
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i          (24/517.433)                     cu durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie                 *                depline.
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2201/11.VII.2005
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.              Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    constitutiv FN/15.04.2005.                Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.      Capitalul social: capitalul social subscris este de  Comerciale BELRAFF - S.R.L., Ón urm„toarele
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       2.000.000. lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i  condi˛ii:
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;    Sediul social este Ón Lugoj, Str. Nera nr. 1, sc. A,
  Executorie.                        Fondator: Nicorici Romeo Alexandru, Ón calitate    ap. 19, jude˛ul Timi∫.
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    de asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón     Domeniul principal de activitate: 452 -
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       Timi∫oara, Str. Meziad nr. 10, bl. 92, sc. C, ap. 11,   construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, telefon 0744553025,    civil.
ulterioare.                        cod numeric personal 1610308354789.             Activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 5 mai 2005,     Administrator: Nicorici Romeo Alexandru, cod      cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
Ón ∫edin˛„ public„.                    numeric personal 1610308354789, data numirii         Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      15.04.2005, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd    constitutiv 742/6.04.2005.
renun˛are la recurs la data de 5 mai 2005.        puteri depline.                       Capitalul social: capitalul social subscris este de
  (25/517.434)                       Durata societ„˛ii: nelimitat„.             2.000.000. lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i
             *                 Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                             datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.      Fondatori:
      Societatea Comercial„              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        1. Rad Eugen, Ón calitate de asociat, de cet„˛enie
     ROCO ELECTRIC 2000 - S.R.L.           Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      rom‚n„, domiciliat Ón Lugoj, Str. Nera nr. 1, sc. A,
      Timi∫oara, jude˛ul Timi∫             Executorie.                      ap. 19, cod po∫tal 1800, jude˛ul Timi∫, cod numeric
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    personal 1670407354754;
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         2. Rad Carmen-Maria, Ón calitate de asociat, de
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Lugoj, Str. Nera nr.
        J 35/1468/2005              ulterioare.                        1, sc. A, ap. 19, cod po∫tal 1800, jude˛ul Timi∫, cod
                               Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 28 aprilie    numeric personal 2730502352633.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17538188                                      Administrator: Rad Eugen, cod numeric personal
                             2005.
                               Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      1670407354754, data numirii 6.04.2005, cu durata
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         mandatului de 10 ani, av‚nd puteri conform actului
                             renun˛are la recurs la data de 28 aprilie 2005.
                               (26/517.435)                     constitutiv.
                                          *                 Durata societ„˛ii: nelimitat„.
        OFICIUL NAfiIONAL
                                                            Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                  Societatea Comercial„              datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
                               BELRAFF - S.R.L., Lugoj, jude˛ul Timi∫          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                                          Executorie.
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
     DOSAR NR. 23210/26.04.2005
                                     J 35/1555/2005              cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                                                          republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17562321        ulterioare.
       ŒNCHEIEREA NR. 5282
                                                            Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 9 mai 2005.
        din 28 aprilie 2005                   MINISTERUL JUSTIfiIEI             Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                                                          renun˛are la recurs la data de 9 mai 2005.
  ™edin˛a public„ din 28 aprilie 2005
                                     OFICIUL NAfiIONAL
                                                             (27/517.436)
 Judec„tor delegat
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                       *
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                    Societatea Comercial„
 Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI               ALL LIBERTAS - S.R.L., Ghiroda
 Referent        - Brezoiu Daniela            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                   jude˛ul Timi∫
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
formulat„ de asociatul unic Nicorici Romeo             DOSAR NR. 23212/26.04.2005
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
Alexandru prin Ómputernicit Pescarovici Sorin,             ŒNCHEIEREA NR. 5606                     J 35/1562/2005
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie             din 9 mai 2005                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17566781
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                ™edin˛a public„ din 9 mai 2005                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
Comerciale ROCO ELECTRIC 2000 - S.R.L.
  Procedura legal Óndeplinit„.               Judec„tor delegat
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform   la Oficiul Registrului                         OFICIUL NAfiIONAL
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.      Comer˛ului de pe l‚ng„                      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              Referent        - Brezoiu Daniela
  Asupra cererii de fa˛„:                                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  Prin cererea de Ónregistrare nr. 23210 din data                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                             formulat„ de asociatul Rad Eugen         prin
de 26.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                             Ómputernicit Petruescu Petru, privind autorizarea
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                      DOSAR NR. 27870/6.05.2005
                             constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
Comerciale ROCO ELECTRIC 2000 - S.R.L. ∫i
                             din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul          ŒNCHEIEREA NR. 5659
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                             comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale BELRAFF - S.R.L.
r„spundere Ón registrul comer˛ului.             Procedura legal Óndeplinit„.                      din 10 mai 2005
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                         ™edin˛a public„ din 10 mai 2005
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,                                   Judec„tor delegat
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                           la Oficiul Registrului
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Asupra cererii de fa˛„:                 Comer˛ului de pe l‚ng„
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din       Prin cererea de Ónregistrare nr. 23212 din data     Tribunalul Timi∫    - Popescu
Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din    de 26.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat        Constantin
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i     autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii     Referent        - Brezoiu Daniela
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.      Comerciale BELRAFF - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,                                  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                             din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.                                  formulat„ de asociatul unic Iuga Camelia Rodica,
                             comer˛ului.
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale ROCO                                  r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                             Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     Comerciale ALL LIBERTAS - S.R.L.
ELECTRIC 2000 - S.R.L., a dispune Ónmatricularea     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe                                Procedura legal Óndeplinit„.
                             privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.        conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                             Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:                                        JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.        Asupra cererii de fa˛„:
formulat„ de asociatul unic Nicorici Romeo        359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,     Prin cererea de Ónregistrare nr. 27870 din data
Alexandru prin Ómputernicit Pescarovici Sorin, ∫i,    precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.     de 6.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea
Ón consecin˛„:                      26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile   constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune  ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      ALL LIBERTAS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor din
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale        declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
Comerciale ROCO ELECTRIC 2000 - S.R.L., Ón        BELRAFF - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia    comer˛ului.
urm„toarele condi˛ii:                   ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Meziad      r„spundere Ón registrul comer˛ului.            men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
nr. 10, bl. 92, sc. C, et. 3, ap. 11, jude˛ul Timi∫.                                Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Domeniul principal de activitate: 453 - lucr„ri de    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                                          constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
instala˛ii pentru cl„diri.                  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Activitatea principal„: 4531 - lucr„ri de instala˛ii  formulat„ de asociatul Rad Eugen prin Ómputernicit    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
electrice.                        Petruescu Petru, ∫i, Ón consecin˛„:            Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005                 13
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i     autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii          JUDEC√TORUL DELEGAT
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.      Comerciale TEAM SYNED - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
                                                            Asupra cererii de fa˛„:
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,   datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
                                                            Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 27492
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.     registrul comer˛ului.
                                                          din data de 5.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                                                          autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                                                          Comerciale GRANFIS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale ALL      Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                                          din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
LIBERTAS - S.R.L., a dispune Ónmatricularea        constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                                                          comer˛ului.
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe  privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.        conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                                          men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                             Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din    Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.      privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
formulat„ de asociatul unic Iuga Camelia Rodica ∫i,    359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
Ón consecin˛„:                      precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.     Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile   Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
Comerciale ALL LIBERTAS - S.R.L., Ón urm„toarele     autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale TEAM     359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
condi˛ii:                         SYNED - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i   precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
  Sediul social este Ón Ghiroda, Str. Linistei nr. 9,  Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie    26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
jude˛ul Timi∫.                      r„spundere Ón registrul comer˛ului.            ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
  Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu                                autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
am„nuntul, Ón magazine nespecializate.           Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                                          GRANFIS - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia
  Activitatea principal„: 5211 - comer˛ cu          Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     formulat„ de asociatul unic Marian Florin Ciprian     r„spundere Ón registrul comer˛ului.
predominanta de produse alimentare, b„uturi ∫i      ∫i, Ón consecin˛„:
tutun.                            Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul     Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii     Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
constitutiv FN/29.04.2005.                Comerciale TEAM SYNED - S.R.L., Ón urm„toarele      formulat„ de asociatul unic Popa Maria, prin
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  condi˛ii:                         Ómputernicit Nicola Florina, ∫i, Ón consecin˛„:
2.000.000. lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i    Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Anton       Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;  Bacalba∫a nr. 5/A, ap. 2, jude˛ul Timi∫.         Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
  Fondator: Iuga Camelia Rodica, Ón calitate de       Domeniul principal de activitate: 555 - cantine ∫i  Comerciale GRANFIS - S.R.L., Ón urm„toarele
asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón     alte unit„˛i de preparare a hranei.            condi˛ii:
Timi∫oara, Str. Simion B„rnu˛iu, bl. 11, sc. A, ap. 24,    Activitatea principal„: 5552 - alte unit„˛i de      Sediul social este Ón Urseni nr. 403, jude˛ul
cod po∫tal 1900, telefon 0256/207551, cod numeric     preparare a hranei.                    Timi∫.
personal 2671207354784.                    Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul      Domeniul principal de activitate:
  Administrator: Iuga Camelia Rodica, cod        constitutiv FN/26.04.2005.                  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
numeric personal 2671207354784, data numirii         Capitalul social: capitalul social subscris este de  nespecializate.
29.04.2005, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd    10.000.000. lei, v„rsat integral; din care: 357 $;      Activitatea principal„:
puteri conform actului constitutiv.            num„rul total de p„r˛i sociale: 100; valoarea unei      5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                             p„r˛i sociale: 100.000 lei;                nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
  Puncte de lucru: punct de lucru cu sediul Ón
                               Fondator: Marian Florin Ciprian, Ón calitate de    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
Timi∫oara, Str. Iosif Vulcan nr. 2, ap. 1, jude˛ul
                             asociat unic, de cet„˛enie austriac„, domiciliat Ón     Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
Timi∫.
                             Austria, localitatea Viena, JURA-SOYFERGASSE       constitutiv FN/22.02.2005.
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                             10/11/30, cod po∫tal 1900.                  Capitalul social: capitalul social subscris este de
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
                               Administrator: Marian Florin Ciprian, data      2.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                             numirii 26.04.2005, cu durata mandatului         sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline ∫i nelimitate.       Fondator: Popa Maria, Ón calitate de asociat unic,
  Executorie.
                               Durata societ„˛ii: nelimitat„.            cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Bd.
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    D‚mbovi˛a nr. 6A, bl. A2, sc. A, ap. 2, cod po∫tal
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                             datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.     1900, telefon 0726930602, jude˛ul Timi∫, cod
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      numeric personal 2610811354726.
ulterioare.
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Administrator: Popa Maria, cod numeric
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 10 mai 2005
                               Executorie.                      persoanl 2610811354726, data numirii 22.04.2005,
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   cu durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri
renun˛are la recurs la data de 10 mai 2005.
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       depline.
  (28/517.437)
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
             *                                              Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                             ulterioare.
                               Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„ 10 mai 2005   datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
      Societatea Comercial„                                            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
    TEAM SYNED - S.R.L., Timi∫oara             Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                             renun˛are la recurs la data de 10 mai 2005.        Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
        jude˛ul Timi∫                                              Executorie.
                                (29/517.438)
                                          *                 Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                     cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
        J 35/1563/2005                   Societatea Comercial„              republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                               GRANFIS - S.R.L., Urseni, jude˛ul Timi∫        ulterioare.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17566714                                       Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 9 mai
                                                          2005.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
        OFICIUL NAfiIONAL                      J 35/1549/2005              renun˛are la recurs la data de 9 mai 2005.
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                           (30/517.439)
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17562291                     *
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                  MINISTERUL JUSTIfiIEI                  Societatea Comercial„
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                   OFICIUL NAfiIONAL                VAHID COMPANY - S.R.L., Timi∫oara
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
     DOSAR NR. 26067/28.04.2005
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
       ŒNCHEIEREA NR. 5660                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                   J 35/1565/2005
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
         din 10 mai 2005                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17566722

   ™edin˛a public„ din 10 mai 2005                DOSAR NR. 27492/5.05.2005
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Judec„tor delegat                           ŒNCHEIEREA NR. 5599                    OFICIUL NAfiIONAL
 la Oficiul Registrului                                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                          din 9 mai 2005
 Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin          ™edin˛a public„ din 9 mai 2005
 Referent        - Brezoiu Daniela                                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              Judec„tor delegat                        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare   la Oficiul Registrului
formulat„ de asociatul unic Marian Florin Ciprian,     Comer˛ului de pe l‚ng„                      DOSAR NR. 27206/5.05.2005
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i     Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     Referent        - Brezoiu Daniela               ŒNCHEIEREA NR. 5662
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
Comerciale TEAM SYNED - S.R.L.                Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare         ™edin˛a public„ din 10 mai 2005
  Procedura legal Óndeplinit„.              formulat„ de asociatul unic Popa Maria, prin        Judec„tor delegat
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform  Ómputernicitul Nicola Florina, privind autorizarea     la Oficiul Registrului
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.     constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor    Comer˛ului de pe l‚ng„
                             din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul    Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale GRANFIS - S.R.L.     Referent        - Brezoiu Daniela
 Asupra cererii de fa˛„:                  Procedura legal Óndeplinit„.
 Prin cererea de Ónregistrare nr. 26067 din data      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform    Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
de 28.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat       art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.     formulat„ de asociatul unic Sarkeshikian Ionela,
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i         Societatea Comercial„              Fondator: Gr„dinaru Constantin, Ón calitate de
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     LILA COST - S.R.L., Lugoj, jude˛ul Timi∫       asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Lugoj,
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii                                  Str. Nera nr. 45, ap. 10, cod po∫tal 1800, jude˛ul
Comerciale VAHID COMPANY - S.R.L.                                         Timi∫, cod numeric personal 1650206352623.
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Procedura legal Óndeplinit„.                                            Administrator: Gr„dinaru Constantin, cod
                                       J 35/1544/2005
                                                          numeric persoanl 1650206352623, data numirii
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17562330        21.04.2005, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                                          puteri conform articolului constitutiv.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                    MINISTERUL JUSTIfiIEI             Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
                                                          nelimitat„.
  Asupra cererii de fa˛„:
                                     OFICIUL NAfiIONAL
                                                           Puncte de lucru:
  Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 27206
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           1. Punct de lucru cu sediul Ón Lugoj, Str. Nera,
din data de 5.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat                                bl. 35, sc. A, ap. 17C.
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
Comerciale VAHID COMPANY - S.R.L. ∫i               OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
r„spundere Ón registrul comer˛ului.                                        Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile        DOSAR NR. 27129/5.05.2005             Executorie.
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                       Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                    ŒNCHEIEREA NR. 5594
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,                                  cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale            din data de 9 mai 2005           republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                          ulterioare.
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón         ™edin˛a public„ din 9 mai 2005
                                                           Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 9 mai
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                              Judec„tor delegat                   2005.
Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din     la Oficiul Registrului                  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i      Comer˛ului de pe l‚ng„                 renun˛are la recurs la data de 9 mai 2005.
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.       Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛          (32/517.441)
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    Referent        - Brezoiu Daniela                     *
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
                               Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                     Societatea Comercial„
                             formulat„ de asociatul unic Gr„dinaru Constantin
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a                                      K2M LOTUS - S.R.L., Timi∫oara
                             prin Ómputernicit Tarco Irena, privind autorizarea
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale VAHID     constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
COMPANY - S.R.L., a dispune Ónmatricularea        din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe  comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale LILA COST -                J 35/684/2005
proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.        S.R.L.
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17303580
                               Procedura legal Óndeplinit„.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
formulat„ de asociatul unic Sarkeshikian Ionela ∫i,          JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                                  OFICIUL NAfiIONAL
Ón consecin˛„:
                               Asupra cererii de fa˛„:                     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                               Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 27129
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    din data de 5.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
Comerciale VAHID COMPANY - S.R.L., Ón                                           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
urm„toarele condi˛ii:                   Comerciale LILA COST - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Gheorghe     datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
                                                               DOSAR NR. 5505/28.02.2005
Laz„r nr. 36/3, jude˛ul Timi∫.              registrul comer˛ului.
  Domeniul principal de activitate:             Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile          ŒNCHEIEREA NR. 2578
  524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                                                                  din 2 martie 2005
specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„    Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                             constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       ™edin˛a public„ din 2 martie 2005
parte.
  Activitatea principal„:                privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       Judec„tor delegat
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din     la Oficiul Registrului
  5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                             Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din     Comer˛ului de pe l‚ng„
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                             Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i     Tribunalul Timi∫    - Popescu
parte.
                             complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.       Constantin
  Activit„˛i secundare: conform cap. 2 din actul     359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,    Referent        - Brezoiu Daniela
constitutiv FN/28.03.2005.                precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
  Capitalul social: capitalul social subscris este de                                Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                             26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
2.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i                               formulat„ de asociatul unic Iancovici Mireana, prin
                             ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                               Ómputernicitul Costea Camelia, privind autorizarea
                             autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale LILA
                                                          constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
  Fondator: Sarkeshikian Ionela, Ón calitate de     COST - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
                                                          din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                                                          comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale K2M LOTUS -
Bucure∫ti, Calea Cr‚nga∫i nr. 26-28, bl. 48-49, sc. C,  r„spundere Ón registrul comer˛ului.
                                                          S.R.L.
ap. 62, cod po∫tal 70000, sectorul 6, cod numeric      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Procedura legal Óndeplinit„.
personal 2750522460057.                                                Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                               Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  Administrator: Sarkeshikian Ionela, cod numeric                                 art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                             formulat„ de asociatul unic Gr„dinaru Constantin
personal 2750522460057, data numirii 28.03.2005,
                             prin Ómputernicit Tarco Irena, ∫i, Ón consecin˛„:           JUDEC√TORUL DELEGAT
cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
depline.                                                       Asupra cererii de fa˛„:
                             Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este                                      Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 5505 din
                             Comerciale LILA COST - S.R.L., Ón urm„toarele
                                                          data de 28.02.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
nelimitat„.                        condi˛ii:
                                                          autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a      Sediul social este Ón Lugoj, Str. Nera nr. 45, bl.
                                                          Comerciale K2M LOTUS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.     45, ap. 10, jude˛ul Timi∫.
                                                          datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
  Executorie.                        Domeniul principal de activitate:
                                                          registrul comer˛ului.
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       nespecializate.                     men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                               Activitatea principal„:                Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                               5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
ulterioare.
                             nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse    privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 10 mai                                 conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                             alimentare, b„uturi ∫i tutun.
2005.                                                       Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
                               Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin                                   Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                             constitutiv nr. 3883/21.04.2005.             complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
renun˛are la recurs la data de 10 mai 2005.         Capitalul social: capitalul social subscris este de  359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
  (31/517.440)                     2.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i  precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea
             *                sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;  nr. 26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005                 15
complet„rile ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
cerere, a autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
K2M LOTUS - S.R.L., a dispune Ónmatricularea       Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                                          r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe  constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.        privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      Comerciale FREE STYLE - S.R.L.
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din      Procedura legal Óndeplinit„.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i     art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
formulat„ de asociatul unic Iancovici Mireana, prin    complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
Ómputernicit Costea Camelia, ∫i, Ón consecin˛„:      359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,          JUDEC√TORUL DELEGAT
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile     Asupra cererii de fa˛„:
Comerciale K2M LOTUS - S.R.L., Ón urm„toarele       ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 27512
condi˛ii:                         autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale PERPER    din data de 5.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Panselelor    COMPANY - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
                                                          autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
nr. 33, Ónc„pere 2, jude˛ul Timi∫.            acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe
  Domeniul principal de activitate:           proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.        Comerciale FREE STYLE - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;                               datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
geniu civil.                        Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                                          registrul comer˛ului.
  Activitatea principal„:                  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,       formulat„ de asociata Belic Ileana-Carmen, prin
aerodroame ∫i baze sportive.                                            men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                             Ómputernicit Alina Julean, ∫i, Ón consecin˛„:
  Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul      Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
constitutiv FN/24.02.2005.                Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  Comerciale PERPER COMPANY - S.R.L., Ón          privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
2.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i  urm„toarele condi˛ii:
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                               conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                               Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Iuliu Maniu
  Fondator: Iancovici Mireana, Ón calitate de      nr. 21, ap. 3, SP.D, jude˛ul Timi∫.            Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón         Domeniul principal de activitate:           Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
Timi∫oara, Str. Ion Slavici nr. 38, cod po∫tal 1900,     554 - baruri.                     complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
jude˛ul   Timi∫,   cod   numeric   personal    Activitatea principal„:
2610330354726.                                                   359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                               5540 - baruri.
  Administrator: Iancovici Mireana, cod numeric                                  precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
                               Activit„˛i secundare: conform art. 3 din actul
personal 2610330354726, data numirii 24.02.2005,                                  26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                             constitutiv FN/25.04.2005.
cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                                    ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de
depline ∫i nelimitate.
                             10.000.000 lei, v„rsat integral, din care: 5.000.000   autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale FREE
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
                             lei, 182 $; num„rul total de p„r˛i sociale: 10;      STYLE - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                             valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei;
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.                                  Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Fondatori:
                               1. Dzaka Sead, Ón calitate de asociat, de cet„˛enie  r„spundere Ón registrul comer˛ului.
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  Executorie.                      serbia-muntenegru, domiciliat Ón Serbia-
                             Muntenegru, ∫i cu re∫edin˛a Ón Timi∫oara, str. Iuliu    Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       Maniu nr. 21, jude˛ul Timi∫, cod po∫tal 1900;        Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         2. Belic Ileana-Carmen, Ón calitate de asociat, de
                                                          formulat„ de asociata unic„ Marincus Laura ∫i, Ón
ulterioare.                        cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.
                             Bran nr. 4, sc. A, ap. 1, cod po∫tal 1900, jude˛ul    consecin˛„:
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 2 martie
2005.                           Timi∫, cod numeric personal 2730918110662.          Autorizeaz„    constituirea    ∫i dispune
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin        Administrator: Belic Ileana-Carmen, cod numeric    Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
renun˛are la recurs la data de 2 martie 2005.       personal 2730918110662, data numirii 25.04.2005,     Comerciale FREE STYLE - S.R.L., Ón urm„toarele
  (33/517.442)                     cu durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri
                                                          condi˛ii:
             *                conform actului constitutiv.
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.    Sediul social este Ón Periam nr. 751/D, ap. 2,
     Societatea Comercial„               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    camera 1, jude˛ul Timi∫.
  PERPER COMPANY - S.R.L., Timi∫oara          datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.      Domeniul principal de activitate:
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        930 - alte activit„˛i de servicii.
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               Executorie.                        Activitatea principal„:
        J 35/1556/2005                                             9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17562240        cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        constitutiv nr. 182/4.05.2005.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            ulterioare.
                                                            Capitalul social: capitalul social subscris este de
        OFICIUL NAfiIONAL               Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 9 mai
                             2005.                           2.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                             renun˛are la recurs la data de 9 mai 2005.          Fondator: Marincus Laura, Ón calitate de asociat„
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             (34/517.443)                     unic„, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat„ Ón
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                        *
                                                          localitatea Periam nr. 751D, ap. 2, cod po∫tal 1963,
     DOSAR NR. 23159/26.04.2005                Societatea Comercial„              telefon 0256/37519, jude˛ul Timi∫, cod numeric
                              FREE STYLE - S.R.L., Periam, jude˛ul Timi∫        personal 2670811353942.
       ŒNCHEIEREA NR. 5607
                                                            Administrator: Marincus Laura, cod numeric
         din 9 mai 2005                                          personal 2670811353942, data numirii 4.05.2005, cu
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
   ™edin˛a public„ din 9 mai 2005                     J 35/1550/2005            durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline ∫i
 Judec„tor delegat                                                 nelimitate.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17562356
 la Oficiul Registrului                                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Punct de lucru:
 Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛               OFICIUL NAfiIONAL               Punct de lucru cu sediul Ón localitatea Periam nr.
 Referent        - Brezoiu Daniela             AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          606, ap. 1, jude˛ul Timi∫.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                                                            Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
formulat„ de asociatul Belic Ileana-Carmen, prin
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
Ómputernicitul Alina Julean, privind autorizarea
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor                                 Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul                                Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale PERPER              DOSAR NR. 27512/5.05.2005
                                                            Executorie.
COMPANY - S.R.L.                            ŒNCHEIEREA NR. 5600
  Procedura legal Óndeplinit„.                                            Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform           din 9 mai 2005             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                  republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                ™edin˛a public„ din 9 mai 2005
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          ulterioare.
                              Judec„tor delegat
  Asupra cererii de fa˛„:                                               Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 9 mai
                              la Oficiul Registrului
  Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 23159      Comer˛ului de pe l‚ng„                 2005.
din data de 26.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat    Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛         Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii     Referent        - Brezoiu Daniela        renun˛are la recurs la data de 9 mai 2005.
Comerciale PERPER COMPANY - S.R.L. ∫i
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie     Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare        (35/517.444)
r„spundere Ón registrul comer˛ului.            formulat„ de asociata unic„ Marincus Laura,                     *
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 2201/11.VII.2005
       Societatea Comercial„               Domeniul principal de activitate:            Procedura legal Óndeplinit„.
    PRO COMPANY - S.R.L., Timi∫oara            744 - publicitate.                    Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                                Activitatea principal„:                art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                7440 - publicitate.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                            JUDEC√TORUL DELEGAT
                                Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
           J 35/1554/2005
                              constitutiv nr. 10/5.05.2005.                Asupra cererii de fa˛„:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17562313          Capitalul social: capitalul social subscris este de   Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 26953
                              2.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i  din data de 4.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;  autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
                                Fondator: Sasu Hora˛iu Florin, Ón calitate de     Comerciale AUTOPROSPECT - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
                              asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón     datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón
        OFICIUL NAfiIONAL
                              Timi∫oara, Str. Mitropolit Andrei ™aguna, bl. A14,    registrul comer˛ului.
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              ap. 7, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod numeric     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                              personal 1860109115183.                 men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             Administrator: Duica Sebastian, cod numeric      Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™            personal 1820212350104, data numirii 5.05.2005, cu    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                              durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri conform     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
      DOSAR NR. 27803/6.05.2005            actului constitutiv.                   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din
                                Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din
       ŒNCHEIEREA NR. 5605
                              nelimitat„.                       Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
          din 9 mai 2005               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.
                              datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.    359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
    ™edin˛a public„ din 9 mai 2005                                        precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.
                                Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Judec„tor delegat                    Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  la Oficiul Registrului                   Executorie.                      ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
  Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛        cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       AUTOPROSPECT - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
  Referent        - Brezoiu Daniela         republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe
                              ulterioare.                       proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
formulat„ de asociatul unic Sasu Hora˛iu Florin,        Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 9 mai
                                                            Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i     2005.
                                Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                              renun˛are la recurs la data de 9 mai 2005.        formulat„ de asociatul unic Palos Adrian-Alexandru
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                (36/517.445)                     prin Ómputernicit Birgian Ioan, ∫i, Ón consecin˛„:
Comerciale PRO COMPANY - S.R.L.
                                           *                 Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Procedura legal Óndeplinit„.
                                                           Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
                                    Societatea Comercial„             Comerciale AUTOPROSPECT - S.R.L., Ón
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                  AUTOPROSPECT - S.R.L., Lugoj           urm„toarele condi˛ii:
       JUDEC√TORUL DELEGAT                      jude˛ul Timi∫                Sediul social este Ón Lugoj, Str. F„getului nr. 38,
  Asupra cererii de fa˛„:                                              jude˛ul Timi∫.
  Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 27803                                    Domeniul principal de activitate:
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.
din data de 6.05.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                                        J 35/1535/2005             Activitatea principal„:
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
Comerciale PRO COMPANY - S.R.L. ∫i Ónregistrarea                                    5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17558444
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón                                   Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
registrul comer˛ului.                           MINISTERUL JUSTIfiIEI            constitutiv nr. FN/28.04.2005.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile                                  Capitalul social: capitalul social subscris este de
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                      2.000.000 lei, v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i
                                      OFICIUL NAfiIONAL             sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Fondator: Palos Adrian-Alexandru, Ón calitate de
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                    asociat unic, de cet„˛enie rom‚n„, domiciliat Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm. din         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          localitatea Lugoj, Str. F„getului nr. 38, cod po∫tal
Codul de procedur„ civil„, cu cele ale art. 39 din         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™           1800, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal
Legea nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i                                  1790129352628.
complet„rile ulterioare, cu cele ale Legii nr.            DOSAR NR. 26953/4.05.2005             Administrator: Palos Adrian-Alexandru, cod
359/2004 cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,                                 numeric personal 1790129352628, data numirii
precum ∫i cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr.             ŒNCHEIEREA NR. 5541            28.04.2005, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
26/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile                                 puteri conform actului constitutiv.
                                       din 6 mai 2005              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale PRO          ™edin˛a public„ din 6 mai 2005           nelimitat„.
COMPANY - S.R.L., a dispune Ónmatricularea                                       Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                               Judec„tor delegat
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe                               datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere.
                               la Oficiul Registrului
proprie r„spundere Ón registrul comer˛ului.                                       Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:       Tribunalul Timi∫    - Popescu
                                                            Executorie.
                               Constantin
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost                                    Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                               Referent        - Brezoiu Daniela
formulat„ de asociatul unic Sasu Hora˛iu Florin ∫i,                                 cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
Ón consecin˛„:                         Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare     republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   formulat„ de asociatul unic Palos Adrian-Alexandru    ulterioare.
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii     prin Ómputernicit Birgian Ioan, privind autorizarea     Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛a public„ din 6 mai
Comerciale PRO COMPANY - S.R.L., Ón urm„toarele       constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor  2005.
condi˛ii:                          din declara˛ia tip pe proprie r„spundere Ón registrul    Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
  Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Bicaz nr. 25-27,  comer˛ului     a  Societ„˛ii   Comerciale    renun˛are la recurs la data de 6 mai 2005.
bl. U4, sc. C, ap. 7, jude˛ul Timi∫.            AUTOPROSPECT - S.R.L.                    (37/517.446)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                          &JUYDGY|035263]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2201/11.VII.2005 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 1,20 lei noi/12.000 lei vechi              ISSN  1220 — 4889

								
To top