2005_1935 by tradetrek

VIEWS: 53 PAGES: 16

									                                     PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 1935                                                          Miercuri, 15 iunie 2005
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„               unic de Ónregistrare 327976, atribut fiscal R, prin     ∫i atribut fiscal R 16812705, cu sediul Ón Bucure∫ti,
 LUIGI CASIEAN IMPORT EXPORT - S.R.L.           prezenta, am decis suspendarea activit„˛ii societ„˛ii    str. Baba Novac nr. 3, bl. S2, sc. B, et. 8, ap. 88,
        Bucure∫ti                  din 12.05.2005 p‚n„ la data de 12.05.2008.         sectorul 3, cod 031621,
                                (2/286.275)                        subsemna˛ii:
         HOT√R¬REA NR. 1                            *                  1. Leonte Constantin, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                                            Baba Novac nr. 3, bl. S2, sc. B, et. 8, ap. 88,
       din data de 12.05.2005                  Societatea Comercial„              sectorul 3, cod 031621, posesor al C.I. seria RR nr.
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale           UTIL SERV IMPEX - S.A., Bucure∫ti           300716 eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
 LUIGI CASIEAN IMPORT EXPORT - S.R.L.                                         28.04.2004, cod numeric personal 1671016292076,
  Subsemnatul Casiean Luigi Dan, domiciliat Ón               HOT√R¬REA NR. 19              de˛in‚nd 50 % din capitalul social al Societ„˛ii
Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 25, et. 2, ap. 7A,                                    Comerciale TERRA NOSTRA CONSULTING - S.R.L.
                                      din data de 5.04.2005            (10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare), ∫i
sectorul 3, identificat cu C.I. seria RX nr. 048626
eliberat„ de Sec˛ia 10 la data de 9.06.1998, Ón           a adun„rii generale a ac˛ionarilor           2. Leonte Marie Jacqeline Cosette, domiciliat„ Ón
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale        Subsemna˛ii                       Bucure∫ti, str. Baba Novac nr. 3, bl. S2, sc. B, et. 8,
                                Stoicu Lucian Viorel, cet„˛ean rom‚n, cu        ap. 88, sectorul 3, cod 031621, posesoare a C.I. seria
CASIEAN IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul Ón
                              domiciliul Ón comuna Vinga nr. 9, identificat cu B.I.    DP nr. 006695 eliberat„ de I.G.P.-D.E.P. la data de
Bucure∫ti, Aleea Platanului nr. 5, bl. A45, sc. 1, et.
                              seria G.T. nr. 392593 eliberat de Poli˛ia Arad la data   3.04.1998, cod numeric personal 2690612433020,
4, ap. 15, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                                            de˛in‚nd 50 % din capitalul social al Societ„˛ii
registrului comer˛ului cu nr. J 40/21679/1992, cod     de 13.09.1996,
                                                            Comerciale TERRA NOSTRA CONSULTING - S.R.L.
unic de Ónregistrare 7900379, atribut fiscal R prin       Tucudean Ioan, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón
                                                            (10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare),
prezenta am decis extinderea obiectului de         Arad, Bd. Revolu˛iei nr. 26, bl. L10, sc. B, ap. 9,
                                                              Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii hot„r‚m
activitate cu urm„toarele activit„˛i, cod CAEN:       jude˛ul Arad, identificat cu C.I. seria AR nr. 021942
                                                            urm„toarele:
  5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón      eliberat„ de Poli˛ia Arad la data de 15.03.2000,
                                                              Œn baza antecontractului de Ónchiriere din data
v‚nzarea produselor cu caracter specific,            Marchis Daniela-Rozina, cet„˛ean rom‚n, cu
                                                            de 5.04.2005 Óncheiat cu dna Mihalcea Alexandra
neclasificate Ón alt„ parte;                domiciliul Ón localitatea Simeria, str. Clo∫ca, bl. 10,
                                                            Emilia ∫i al acordului scris al locatarilor vecini care
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse        ap. 19, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria
                                                            ne va fi pus la dispozi˛ie de c„tre aceasta, care ne
diverse;                          D.A. nr. 697883 eliberat de Poli˛ia Simeria la data
                                                            permit Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de        de 11.07.1987,
                                                            apartamentul care face obiectul Ónchirierii,
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru       Buna Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul
                                                            declar„m c„ de comun acord hot„r‚m deschiderea
vopsit;                           Ón Ro∫iori de Vede, str. Isbiceanu, nr. 28, bl. D4,
                                                            unui sediu secundar (punct de lucru) la adresa din
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         et. 2, ap. 9, jude˛ul Teleorman, identificat cu B.I.    Bucure∫ti, str. Aurel Vlaicu nr. 147, bl. 20, sc. 2, et.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     seria D.H. nr. 684656 eliberat de Poli˛ia Ro∫iori de    1, ap. 50, sectorul 2, Óncep‚nd cu data de 15.04.2005,
parte;                           Vede, la data de 13.03.1989, prelungit Ón 1999, ∫i     care va fi declarat la Oficiul registrului comer˛ului,
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i        Tutunaru Valentina-Laura, cet„˛ean rom‚n, cu      precum ∫i la Administra˛ia Financiar„ a Sectorului
articole din piele;                     domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Vintila Mih„ilescu nr. 8,   3, pe raza c„reia se afl„ sediul social al Societ„˛ii
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i       bl. 78, ap. 54, sectorul 6, identificat„ cu C.I. seria RR  Comerciale TERRA NOSTRA CONSULTING - S.R.L.
Ónc„l˛„minte;                        nr. 264220 eliberat„ de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de      Prevederile prezentei hot„r‚ri vor fi duse la
  8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt (cursuri pentru     12.02.2003, Óntruni˛i la sediul social, Ón calitate de   Óndeplinire de c„tre administratorul societ„˛ii, dl
adul˛i);                          ac˛ionari reprezent‚nd 100 % din capitalul social al    Leonte Constantin. Acesta va depune toate
  9234 - alte activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón  Societ„˛ii Comerciale UTIL SERV IMPEX - S.A., am      diligen˛ele necesare Ón acest sens, la data la care
alt„ parte;                         hot„r‚t urm„toarele:                    Administra˛ia Finan˛elor Publice a Sectorului 2 va
  (1/286.274)                         Art. 4. Mutarea sediului societ„˛ii Ón imobilul din   elibera contractul de Ónchiriere pentru suprafe˛e cu
              *                Bucure∫ti, str. Lucace∫ti nr. 38, sectorul 6, imobil    alt„ destina˛ie dec‚t aceea de locuin˛„, pentru
                              achizi˛ionat Ón baza contractului de v‚nzare-        apartamentul Ónchiriat Ón vederea desf„∫ur„rii
     Societatea Comercial„               cump„rare. Œn acest sens Ómputernicim pe          activit„˛ilor societ„˛ii.
  COST & VAL INTERMED IMPEX - S.R.L.            administratorul societ„˛ii, dl Cicic Marian, pentru       (4/286.277)
        Bucure∫ti                  ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.                      *
                                 (3/286.276)
          DECIZIA NR. 1                            *                       Societatea Comercial„
                                                                   CONSTANT BAU - S.R.L.
       din data de 12.05.2005
                                   Societatea Comercial„                        Bucure∫ti
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale          TERRA NOSTRA CONSULTING - S.R.L.
  COST & VAL INTERMED IMPEX - S.R.L.                    Bucure∫ti                           DECIZIA NR. 1
  Subsemnatul Casiean Marin, domiciliat Ón
                                      HOT√R¬REA NR. 32                     din data de 15.03.2005
Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 25, et. 2, ap. 7A,
sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 184987                                           a asociatului unic
                                      din data de 7.04.2005
eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 8.08.2001 Ón                                   Subsemnatul Dumitra∫cu Constantin, cet„˛ean
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale          a adun„rii generale a asocia˛ilor          rom‚n, rezident francez, n„scut la data de
COST & VAL INTERMED IMPEX - S.R.L., cu sediul         Œn ∫edin˛a constituit„ Ón data de 7.04.2005 la      12.03.1958 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Germania,
Ón Bucure∫ti, Aleea Platanului nr. 5, bl. A45, sc. 1,    sediul Societ„˛ii Comerciale TERRA NOSTRA          Banhsrasse 18 A, 65779 Kelkheim Im Taunus,
et. 4, ap. 15, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul     CONSULTING - S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul        identificat cu carte de reziden˛„ nr. 0002277604,
registrului comer˛ului cu nr. J 40/12754/1992, cod     registrului comer˛ului cu nr. J 40/15883/4.10.2004     valabil„ p‚n„ la data de 30.09.2006, Ón calitate de
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 1935/15.VI.2005
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CONSTANT       general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, cu participarea       sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 241932
BAU - S.R.L., identificat„ prin cod unic de        unui num„r de 6 ac˛ionari, cu un num„r de           la data de 24.10.2002, Ón calitate de asocia˛i ai
Ónregistrare 14159996, Ónmatriculat„ la Oficiul      4.157.693 ac˛iuni din totalul de 7.177.499 ac˛iuni,      Societ„˛ii Comerciale AXI GROUP IMOBILIARE -
registrului comer˛ului cu nr. J 40/7514/2001, av‚nd    reprezent‚nd 57,93 % din capitalul social.          S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Expozi˛iei nr. 1, ISPCAIA,      O dat„ ce cvorumul necesar a fost Óntrunit, fiind     comer˛ului cu nr. J 40/2411/2005, cod unic de
et. 8, sectorul 1, am decis revocarea dlui Adrian     la a doua convocare, adunarea general„ a Societ„˛ii      Ónregistrare 17215446, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.
Dumitra∫cu din func˛ia de administrator al         Comerciale ATHENEE PALACE - S.A. a hot„r‚t:          Nicolae Titulescu nr. 39-49, bl. 12, sc. B, et. 1, ap. 58,
societ„˛ii, Óncep‚nd cu data de 15.03.2005 ∫i         1. aprobarea cu unanimitate de voturi a          sectorul 1, am hot„r‚t schimbarea denumirii
suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„ de 3   raportului de gestiune al administratorilor pentru      societ„˛ii din AXI GROUP IMOBILIARE - S.R.L. Ón
ani Óncep‚nd cu 15.04.2005.                execi˛iul financiar 2004 ∫i desc„rcarea de gestiune      VERTICAL REAL ESTATE - S.R.L., numirea dlui
  (5/286.278)                      a acestora;                          Radu Caragioiu Marian Alin Ón func˛ia de
              *                  2. aprobarea cu unanimitate de voturi a          adminisrator cu puteri depline, pe o perioad„
                              raportului comisiei de cenzori pe anul 2004;         nelimitat„, cu domiciliul Ón Pite∫ti, bd. Nicolae
      Societatea Comercial„               3. aprobarea cu unanimitate de voturi a          B„lcescu, bl. S5, sc. D, et. 4, ap. 13, identificat cu C.I.
     DITRIS CONSTRUCT - S.R.L.            bilan˛ului ∫i a contului de profit ∫i pierdere pe anul    seria AS nr. 162931, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la
         Bucure∫ti                2004, repartizarea profitului;                data de 26.11.2001, n„scut Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
                                4. aprobarea cu unanimitate de voturi a B.V.C.-      la data 16.07.1976 ∫i revocarea dlui Micsa C„t„lin
        HOT√R¬REA NR. 2              ului pe anul 2005;                      din func˛ia de administrator.
                                5. aprobarea cu unanimitate de voturi a            (9/286.282)
       din data de 16.05.2005            modific„rii    componen˛ei    consiliului    de                *
    a adun„rii generale a asocia˛ilor         administra˛ie, conform art. 20 din statutul
  Subsemna˛ii                       societ„˛ii, aprobat Ón adunarea general„ a                 Societatea Comercial„
  Dinca Cristinel-Emilian, cet„˛ean rom‚n,        ac˛ionarilor din 27.02.2001, dup„ cum urmeaz„:             CASA EDIL CONSTRUCT - S.R.L.
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Veseliei nr. 31, sectorul    - Stoian Dumitru - pre∫edintele consiliului de                Bucure∫ti
5, cod numeric personal 1681225451566, identificat     administra˛ie - director general, cu puteri depline,
cu C.I. seria RT nr. 265843 eliberat„ de Sec˛ia 18     pe o perioad„ de 4 ani;                              DECIZIA NR. 1
Poli˛ie la data de 8.05.2003;                 - Ón locul dlui Ganea Liviu Bogdan se nume∫te dl
                              Bobis Emilian Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data        a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  Simion Claudiu-Costinel, cet„˛ean rom‚n,                                           CASA EDIL CONSTRUCT - S.R.L.
                              de 23.01.1964 Ón Cluj-Napoca, cu domiciliul Ón Cluj-
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Veseliei nr. 36, sectorul
                              Napoca, str. Tatra nr. 16, ap. 12, jude˛ul Cluj,               din data de 19.05.2005
5, cod numeric personal 1761022451511, identificat
                              identificat cu B.I. seria H.C. nr. 293680/1998,
cu C.I. seria RD nr. 132121 eliberat„ de Sec˛ia 18                                     Cojocariu Ion, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón
                              eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca, cod numeric
Poli˛ie la data de 26.09.2000,                                              Bucure∫ti, aleea Dorohoi nr. 1, bl. E21, sc. 2, et. 1,
                              personal 1640123120646, administrator cu puteri
  Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t:                                         ap. 26, sectorul 4, cod numeric personal
                              depline pe o perioad„ de 4 ani;
  • declararea punctului de lucru situat Ón                                       1580120400360, identificat cu C.I. seria RX nr.
                                - Ón locul dnei L„z„rescu Florica se nume∫te dl
Bucure∫ti, Prelungirea Ghencea nr. 48, sectorul 6.                                    197793, eliberat„ de S.E.P. la data de 22.07.2003,
                              Ciumacencu Ionu˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                                       asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CASA EDIL
                              de 15.01.1980 Ón localitatea Zimnicea, jude˛ul
16.05.2005 Ón 3 (trei) exemplare, din care 2 (dou„)                                   CONSTRUCT- S.R.L., a decis:
                              Teleorman, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Str.
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                        - se stabile∫te emblema societ„˛ii conform
                              Apusului nr. 29, bl. N19, sc. 3, et. 7, ap. 90, sectorul
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                     dovezii privind disponibilitatea emblemei
                              6, identificat cu C.I. seria RX nr. 134001, eliberat„
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                      Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
                              de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 7.07.1999, cod
Bucure∫ti.                                                        l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr. 70090 din data de
                              numeric personal 1800115341393, administrator cu
  (6/286.279)                                                     28.02.2005;
                              puteri depline pe o perioad„ de 4 ani;
              *                                                - descrierea emblemei este urm„toarea:
                                6. aprobarea cu unanimitate de voturi a comisiei
                                                             Emblema este reprezentat„ de literele îCEDCO”,
                              de cenzori dup„ cum urmeaz„:
      Societatea Comercial„                                            masive, grafiate sub forma unei case, fiecare liter„
                                - Miu Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
     DIMONA 2000 IMPEX - S.R.L.                                           reprezent‚nd o parte a acesteia. Literele sunt de
                              de 1.11.1951 Ón satul Crovu, jude˛ul D‚mbovi˛a, cu
         Bucure∫ti                                               culoare gri pe un fundal bleumarin. Sub acestea se
                              domiciliul Ón Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, bl. P33,
                                                             afl„ scris„ denumirea societ„˛ii, cu litere mai mici,
                              sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 5, identificat cu C.I. seria
          DECIZIA NR. 1                                             de tipar, bolduite, de culoare bleumarin.
                              RT nr. 353906, eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data
                                                              Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi
       din data de 18.05.2005            de   31.08.2004,    cod   numeric    personal
                                                             19.05.2005, Ón 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)
                              1511101400294, cenzor, pe o perioad„ de 3 ani;
         a asociatului unic                                           exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                - Conea Ileana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
  Subsemnatul Oujaghi-Hadigheh Tasica, cet„˛ean                                     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                              de 3.01.1952 Ón Bucure∫ti, sectorul 3, cu domiciliul
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr.                                    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                              Ón Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 182, bl. 23, sc. 4, et.
17 A, bl. 106 A, sc. 1, et. 6, ap. 21, sectorul 6, cod                                  Bucure∫ti.
                              2, ap. 99, sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria RD nr.
numeric personal 2780219393161, identificat„ cu                                       (10/286.283)
                              326315, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de
C.I. seria RD nr. 324945 eliberat„ de Sec˛ia 22      14.07.2003, cod numeric personal 2520103400037,
                                                                           *
Poli˛ie la data de 8.07.2003, asociat unic Ón cadrul    cenzor pe o perioad„ de 3 ani;
Societ„˛ii Comerciale DIMONA 2000 IMPEX - S.R.L.,                                           Societatea Comercial„
                                - Ón locul dlui Cojoc Florea se nume∫te dl Ionescu
am decis:                                                              TILEN COMIMPEX - S.R.L.
                              Ion-Liviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  • declararea punctului de lucru situat Ón                                                Bucure∫ti
                              6.12.1956 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, cu domiciliul Ón
Bucure∫ti, ™os. Orhideelor nr. 31-33, sectorul 1, Ón    Bucure∫ti, str. Rovine nr. 1, bl. 67, sc. A, et. 2, ap.
cadrul Centrului comercial-expozi˛ional IDM                                                 DECIZIA NR. 1
                              5, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 139815,
BASARAB, stand C 27 - unde se vor desf„∫ura        eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de 5.12.2000, cod     a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
activit„˛ile - cod CAEN 5233 - comer˛ cu am„nuntul     numeric personal 1561206400698, cenzor pe o               TILEN COMIMPEX - S.R.L.
cu produse cosmetice ∫i de parfumerie; 5242 -       perioad„ de 3 ani;
comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5243 -          7. stabilirea datei de 16 mai 2005 ca dat„ de              din data de 12.05.2005
comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole      Ónregistrare pentru hot„r‚rile care se r„sfr‚ng         Luat„ ast„zi, 12.05.2005 la sediul societ„˛ii
din piele.                         asupra ac˛ionarilor.                     comerciale din Bucure∫ti, aleea Lunca Florilor nr. 4,
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n        (8/286.281)                       bl. 14, sc. 1, et. 2, ap. 47, sectorul 2, Ón prezen˛a
neschimbate.                                      *                 unicului asociat Jin Wenfeng, cet„˛ean chinez,
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                                       n„scut la data de 29.10.1975 Ón China, cu domiciliul
18.05.2005 Ón 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)         Societatea Comercial„               Ón China, Zhejiang, identificat cu pa∫aport seria
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru            VERTICAL REAL ESTATE - S.R.L.             CHN nr. 149894747, eliberat de autorit„˛ile chineze
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului               Bucure∫ti                  la data de 31.08.2000, reprezent‚nd 100 % capitalul
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                      social al societ„˛ii care Ón baza dispozi˛iilor actului
Bucure∫ti.                                 HOT√R¬REA NR. 1               constitutiv a decis suspendarea pe o perioad„ de
  (7/286.280)                                                     trei ani a activit„˛ii comerciale a Societ„˛ii
              *                 a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        Comerciale TILEN COMIMPEX - S.R.L., Óncep‚nd cu
                              Comerciale AXI GROUP IMOBILIARE - S.R.L.,          data de 12.05.2005 p‚n„ la data de 12.05.2008.
      Societatea Comercial„              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului         Celelalte dispozi˛ii r„m‚n neschimbate.
    ATHENEE PALACE - S.A., Bucure∫ti             cu nr. J 40/2411/2005, cod unic de             (11/286.284)
                                    Ónregistrare 17215446                            *
        HOT√R¬REA NR. 1                     din data de 23.03.2005
                               Subsemna˛ii Radu Caragioiu Marian Alin, cu               Societatea Comercial„
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor                                           EDUCATIONAL CENTER - S.R.L.
Societ„˛ii Comerciale ATHENEE PALACE - S.A.,        domiciliul Ón Pite∫ti, bd. Nicolae B„lcescu, bl. S5, sc.
                              D, et. 4, ap. 13, identificat cu C.I. seria AS nr.               Bucure∫ti
       cu sediul Ón Bucure∫ti,
    str. Grigore Alexandrescu nr. 1,          162931, eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la data de
                              26.11.2001, Micsa C„t„lin Marian, cu domiciliul Ón                DECIZIA NR. 1
    bl. D-7, et. 6, ap. 16, sectorul 1
                              Pite∫ti, str. Sf‚nta Vineri, bl. VG1, sc. A, ap. 1,       a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
      din data de 27 aprilie 2005           identificat cu C.I. seria AS nr. 136209, eliberat„ de         EDUCATIONAL CENTER - S.R.L.
  La data de 27 aprilie 2005 la sediul Societ„˛ii     Poli˛ia Pite∫ti la data de 8.06.2001, Necsulescu
Comerciale ATHENEE PALACE - S.A. din Bucure∫ti,      Ioana, cu domiciliul Ón Pite∫ti, calea Bucure∫ti, bl.            din data de 21.04.2005
str. Grigore Alexandrescu nr. 1, bl. D-7, et. 6, ap. 16,  30, sc. B, ap. 13, identificat„ cu B.I. seria B.R. nr.     Subscrisa Societatea Comercial„ GALVIEW
sectorul 1, sub conducerea dlui Stoian Dumitru,      863710, eliberat de Mili˛ia Pite∫ti la data de        TRADING & INVESTMENTS LIMITED, societate
pre∫edintele consiliului de administra˛ie, director    17.09.1985, ∫i Tudor Cecilia, cu domiciliul Ón        comercial„ cu sediul Ón Cipru, Iemesos, str. Pikioni
general, ∫i pe baza convoc„rii a avut loc adunarea     Bucure∫ti, str. Zizin nr. 11, bl. 40, sc. 1, et. 4, ap. 13,  nr. 4, num„r de Ónregistrare fiscal„ 109912,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1935/15.VI.2005                    3
reprezentat„ prin dna Purdea Geta, cu domiciliul Ón     facilitatea de overdraft mai sus men˛ionat„, dup„           Societatea Comercial„
Bucure∫ti, str. Constantin Br‚ncu∫i nr. 9, bl. D15,     cum se va considera necesar.                  CRF SERVICES & CONSULTING - S.R.L.
ap. 42, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RR nr.        3. Dna Christina Theofilidi ∫i/sau pe dl                 Bucure∫ti
018499, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de      Konstantinos Konstantellos, ac˛ion‚nd Ón mod
7.01.1998, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii     individual sau Ón mod solidar, Ón calitatea acestora            HOT√R¬REA NR. 1
Comerciale EDUCATIONAL CENTER - S.R.L., cu          de membri ai consiliului de administra˛ie al
sediul Ón Bucure∫ti, str. Biserica Amzei nr. 27, ap. 4,   societ„˛ii, sunt autoriza˛i prin prezenta s„                  din 22.03.2005
5, sectorul 1, cod unic de Ónregistrare 4781184,       negocieze, s„ convin„, s„ Óncheie ∫i s„ semneze Ón      a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      numele societ„˛ii contractul de facilitate de          CRF SERVICES & CONSULTING - S.R.L.
nr. J 40/23646/1993, Ón ∫edin˛a de ast„zi 21.04.2005,    overdraft ∫i contractul de schimb valutar la termen,
                                                              Subsemnatul Ioni˛„ Sabin, domiciliat Ón
a hot„r‚t urm„toarele:                    precum ∫i orice alte documente, inclusiv
                                                            Bucure∫ti, bd. Constantin Br‚ncoveanu nr. 97, bl.
  Art. 1. Radierea punctului de lucru din Bra∫ov,      documente de garan˛ie, necesare Ón leg„tur„ cu cele
                                                            M6, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 4, posesor al C.I. seria
str. George Bari˛iu nr. 13, jude˛ul Bra∫ov, ∫i        de mai sus.
                                                            RX nr. 187834, eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data
deschiderea unui punct de lucru Ón Bra∫ov, Str.         4. Dna Christina Theofilidi, cet„˛ean elen,
                                                            de 25.06.2003, Ón calitate de asociat unic al
Mure∫enilor nr. 15, ap. 4 (fost 9), jude˛ul Bra∫ov.     n„scut„ la data de 28.02.1967 Ón Atena, Grecia,
                                                            Societ„˛ii Comerciale CRF SERVICES &
  Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv    posesoare a pa∫aportului nr. T429427, ∫i/sau dl
                                                            CONSULTING - S.R.L., av‚nd codul unic de
r„m‚n neschimbate.                      Konstantinos Konstantellos, n„scut la data de
                                                            Ónregistrare 14793631, ∫i num„r de ordine la Oficiul
  Prezenta decizie va fi Ónregistrat„ la organele Ón    30.08.1956 Ón Atena, Grecia, posesor al pa∫aportului
                               nr. T824777, eliberat de autorit„˛ile din Grecia la    Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti J
drept.
   (12/286.285)                      data de 20.05.2003, ac˛ion‚nd Ón mod individual      40/7038/2002, hot„r„sc:
              *                sau Ón mod solidar, Ón calitatea acestora de membri      Art. 1. Mutarea sediului social de la adresa din
                               ai consiliului de administra˛ie al societ„˛ii, sunt    Bucure∫ti, str. Negru Vod„ nr. 2, bl. C4, ap. 36,
      Societatea Comercial„              autoriza˛i prin prezenta s„ semneze orice alte       sectorul 3, la adresa din Bucure∫ti, str. Liveni nr. 39,
     GDX COMSERV PRES - S.R.L.             documente necesare Ón vederea implement„rii        sectorul 4, proprietatea firmei.
         Bucure∫ti                 hot„r‚rii mai sus men˛ionate, incluz‚nd            Art. 2. Deschiderea de cont bancar la Banca
                               Ónregistrarea la Oficiul registrului comer˛ului, fie Ón  Comercial„ Rom‚n„ - S.A., Sucursala ™erban Vod„ -
         HOT√R¬REA NR. 2               mod direct, fie prin intermediul unui mandatar.      Bucure∫ti.
                                Semnat„ Ón 2 exemplare, ast„zi, 25 aprilie 2005,      Art. 3. Œmputernice∫te pe dl av. ™erban Radu,
        din data de 19.05.2005            la sediul social al societ„˛ii, situat Ón Bucure∫ti, de  colaborator al cabinetului de avocatur„ îdr. Grigore
 a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        c„tre ac˛ionarul reprezentat.               Florescu”, cu ducerea la Óndeplinire a prezentei
  Comerciale GDX COMSERV PRES - S.R.L.             (14/286.287)                      hot„r‚ri.
                                                              (16/286.288)
  Subsemna˛ii Ghighina Drago∫-Ioan, cet„˛ean                HOT√R¬REA NR. 6
rom‚n, n„scut la data de 1.11.1973, cod numeric
                                                                          *
personal 1731101463014, domiciliat Ón Bucure∫ti,        care a avut loc la data de 20 aprilie 2005
                                                                   Societatea Comercial„
aleea Valea Florilor nr. 4, bl. P10, sc. 4, et. 2, ap. 71,     a adun„rii generale extraordinare
                                                                  ANTREN COMPANY - S.R.L.
sectorul 6, identificat cu C.I. seria RD nr. 437462,        a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
                                                                      Bucure∫ti
eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 2.04.2005, ∫i      EUROLINE RETAIL SERVICE - S.A.,
Ghighina Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         Ónmatriculat„ cu nr. J 40/338/2004,
1.10.1946, cod numeric personal 1461001400244,                                              HOT√R¬REA NR. 2
                                  cod unic de Ónregistrare 16036850,
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Pravat nr. 20, bl. P9, sc.   atribut fiscal R, cu sediul social Ón Bucure∫ti,       a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
5, et. 3, ap. 96, sectorul 6, identificat cu B.I. seria    Calea Vitan nr. 6, 6A, (cl„direa PGV Tower),         Comerciale ANTREN COMPANY - S.R.L.,
D.K. nr. 898160, eliberat de Circa 2 Mili˛ie la data       sc. C, sc. B, demisol, parter, et. 1, et. 2        din data de 18.05.2005, cu sediul social
de 17.05.1989, asocia˛i, am hot„r‚t:              sec˛iunea C ∫i et. 2 sec˛iunea B, sectorul 3        Ón Bucure∫ti, str. Popa Nan nr. 152, ap. 1,
  1. Se prelunge∫te mandatul administratorilor         Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,     sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Ghighina Drago∫-Ioan ∫i Ghighina Marian pe o         Óntrunit„ Ón mod legal ast„zi, 20 aprilie 2005, la     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti
perioad„ nelimitat„ cu puteri depline.            sediul social al Societ„˛ii Comerciale EUROLINE         cu nr. J 40/5181/2005, cod unic de
  2. Declararea domeniului principal de activitate     RETAIL SERVICE - S.A. (denumit„ Ón cele ce               Ónregistrare 17375625
al societ„˛ii: cod CAEN 453 - lucr„ri de instala˛ii     urmeaz„ îsocietatea”), Ón conformitate cu
pentru cl„diri; ∫i a activit„˛ii principale: cod CAEN                                   Subsemna˛ii Thomas Anthony James, domiciliat
                               prevederile art. 12.2 din actul constitutiv al       Ón Marea Britanie, Londra SE 59 NZ.6 Vaughan
4534 - alte lucr„ri de instala˛ii.              societ„˛ii ∫i Ón conformitate cu prevederile art. 122
  3. Se radiaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti,                                    Road, Camberwell, posesor al pa∫aportului seria
                               din Legea nr. 31/1990, republicat„, Ón prezen˛a unui    500285863, eliberat de United Kingdom Passport
Drumul Taberei nr. 36, bl. T4, sectorul 6.          ac˛ionar care de˛ine 80 % din capitalul social al
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n                                   Agency la data de 8.01.1999 ∫i Ceau∫u Floarea-
                               societ„˛ii, a decis prin prezenta hot„r‚re dup„ cum
neschimbate.                                                      Tudora, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Popa Nan nr.
                               urmeaz„:
  (13/286.286)                                                    152 ap. 2, sectorul 3, posesoare a C.I. seria DP nr.
                                1. A aprobat contractarea de c„tre societate a
              *                                              080713 emis„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de
                               unei facilit„˛i de overdraft destinate finan˛„rii
                                                            10.05.2002, cod numeric personal 2650704400841,
                               activit„˛ii societ„˛ii, Ón valoare de p‚n„ la 20.000.000
      Societatea Comercial„                                            Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               euro (sau echivalentul acestei sume Ón orice alt„
    EUROLINE RETAIL SERVICE - S.A.                                          ANTREN COMPANY - S.R.L., cu datele men˛ionate
                               moned„), acordat de c„tre EFG Eurobank Ergasias -
         Bucure∫ti                                               mai sus, am hot„r‚t urm„toarele:
                               S.A. ∫i constituirea de c„tre societate a unei garan˛ii
                                                              Deschiderea unui punct de lucru Ón imobilul
                               cu privire la aceast„ facilitate de overdraft, Ón cazul
         HOT√R¬REA NR. 7               Ón care Ói va fi solicitat„ de c„tre banc„.        situat Ón Bucure∫ti, str. Biserica Amzei nr. 30,
                                2. A aprobat Óncheierea de c„tre societate, cu     sectorul 1, unde se vor desf„∫ura urm„toarele
  care a avut loc la data de 25 aprilie 2005                                      activit„˛i cod CAEN: 5530 - restaurante ∫i 5540 -
                               BANCPOST - S.A., a unui contract de schimb valutar
    a adun„rii generale extraordinare          la termen sau a oric„ror alte tranzac˛ii derivate, Ón   baruri.
    a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale         leg„tur„ cu facilitatea de overdraft mai sus         Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
    EUROLINE RETAIL SERVICE - S.A.,            men˛ionat„, dup„ cum se va considera necesar.       societ„˛ii r„m‚n valabile ∫i neschimbate.
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/338/2004,           3. Dna Christina Theofilidi ∫i/sau dl            (17/286.289)
    cod unic de Ónregistrare 16036850,          Konstantinos Konstantellos, ac˛ion‚nd Ón mod                      *
 atribut fiscal R, cu sediul social Ón Bucure∫ti,      individual sau Ón mod solidar, Ón calitatea acestora
 Calea Vitan nr. 6, 6A, (cl„direa PGV Tower),        de membri ai consiliului de administra˛ie al              Societatea Comercial„
   sc. C, sc. B, demisol, parter, et. 1, et. 2       societ„˛ii, sunt autoriza˛i prin prezenta s„             ELECTROUZINPROIECT - S.A.
  sec˛iunea C ∫i et. 2 sec˛iunea B, sectorul 3       negocieze, s„ convin„, s„ Óncheie ∫i s„ semneze Ón              Bucure∫ti
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,      numele societ„˛ii contractul de facilitate de
Óntrunit„ Ón mod legal ast„zi, 25 aprilie 2005, la      overdraft ∫i contractul de schimb valutar la termen,            HOT√R¬REA NR. 58
sediul social al Societ„˛ii Comerciale EUROLINE       precum ∫i orice alte documente, inclusiv
                                                             din data de 27.04.2005 a adun„rii generale
RETAIL SERVICE - S.A. (denumit„ Ón cele ce          documente de garan˛ie, necesare Ón leg„tur„ cu cele
                                                             ordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
urmeaz„ îsocietatea”), Ón conformitate cu          de mai sus.
                                                             ELECTROUZINPROIECT - S.A., Ónregistrat„
prevederile art. 12.2 din actul constitutiv al         4. Dna Christina Theofilidi, cet„˛ean elen,
                                                               la Oficiul registrului comer˛ului cu
societ„˛ii ∫i Ón conformitate cu prevederile Legii nr.    n„scut„ la data de 28.02.1967 Ón Atena, Grecia,
                                                              nr. J 40/1401/1991, av‚nd cod unic de
31/1990, republicat„, Ón prezen˛a unui ac˛ionar care     posesoare a pa∫aportului nr. T429427, ∫i/sau dl
                                                             Ónregistrare 1552658, cu sediul Ón Bucure∫ti,
de˛ine 80 % din capitalul social al societ„˛ii, a decis   Konstantinos Konstantellos, n„scut la data de
                                                                 Str. Baicului nr. 82, sectorul 2,
prin prezenta hot„r‚re dup„ cum urmeaz„:           30.08.1956 Ón Atena, Grecia, posesor al pa∫aportului
                                                               cu capital social de 653.125.000 lei
  1. A aprobat contractarea de c„tre societate a      nr. T824777, eliberat de autorit„˛ile din Grecia la
unei facilit„˛i de overdraft destinate finan˛„rii      data de 20.05.2003, ac˛ion‚nd Ón mod individual        Ac˛ionarii societ„˛ii prezen˛i conform Listei
activit„˛ii societ„˛ii, Ón valoare de p‚n„ la        sau Ón mod solidar, Ón calitatea acestora de membri    ac˛ionarilor la data de referin˛„ 22.04.2005;
905.000.000.000 lei (sau echivalentul acestei sume      ai consiliului de administra˛ie al societ„˛ii, sunt      • Dl Kassas Imad, cu un num„r de 8.499 ac˛iuni,
Ón orice alt„ moned„), acordat de c„tre Piraeus Bank     autoriza˛i prin prezenta s„ semneze orice alte       reprezent‚nd 32,53 % din capitalul social;
Romania ∫i constituirea de c„tre societate a unei      documente necesare Ón vederea implement„rii          • dl Tentean Ironim, cu un num„r de 8.382
garan˛ii cu privire la aceast„ facilitate de overdraft,   hot„r‚rii mai sus men˛ionate, incluz‚nd          ac˛iuni, reprezent‚nd 32,08 % din capitalul social;
Ón cazul Ón care Ói va fi solicitat„ de c„tre banc„.     Ónregistrarea la Oficiul registrului comer˛ului, fie Ón    • dl Robu Victor, cu un num„r de 354 ac˛iuni,
Acest credit va fi garantat prin intermediul unei      mod direct, fie prin intermediul unui mandatar.      reprezent‚nd 13,43 % din capitalul social,
scrisori de garan˛ie emis„ de EFG Eurobank           Semnat„ Ón 2 exemplare, ast„zi, 20 aprilie 2005,    reprezent‚nd 78,04 % din totalul ac˛iunilor ∫i
Ergasias - S.A.                       la sediul social al societ„˛ii, situat Ón Bucure∫ti, de  capitalul social, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a la prima
  2. A aprobat Óncheierea de c„tre societate a       c„tre ac˛ionarul reprezentat.               convocare, legal constituit„, la data de 27.04.2005,
oric„rui contract de schimb valutar la termen sau a       (15/286.287)                      ora 14,00, la sediul social al societ„˛ii din Str.
oric„ror alte tranzac˛ii derivate, Ón leg„tur„ cu                    *                Baicului nr. 82, sectorul 2, Bucure∫ti, au hot„r‚t:
 4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1935/15.VI.2005
  1. Aprobarea situa˛iilor financiare pe anul 2004   10.10.1982 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria RD     Cristea Niculina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
∫i desc„rcarea de gestiune a administratorului unic   nr. 387453, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de    data de 22 mai 1952 Ón comuna Br„ne∫ti, jude˛ul
pentru exerci˛iul financiar precedent.         16.06.2004, cod numeric personal 1821010450051,       Gorj, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu
  2. Alegerea Ón func˛ia de administrator unic a    Cristea Ana-Daniela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     nr. 20, bl. A6, sc. 7, et. 3, ap. 82, sectorul 3, act de
dlui Victor Robu.                    Bucure∫ti, Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. B, et. 7, ap.  identitate B.I. seria DD nr. 815334, cod numeric
  3. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli   89, sectorul 3, n„scut la data de 4.08.1977 Ón       personal 2520522400195, eliberat de Mili˛ia
pe anul 2005.                      Bucure∫ti, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 345612,    municipiului Bucure∫ti, Circa 13 Mili˛ie la data de
  (18/286.290)                    eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 26.11.2004,    25.05.1987.
             *               cod numeric personal 2770804431518 ∫i Ciuculete        Vaida Francisc-Atila, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                            Iulian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,      data de 1 octombrie 1957 Ón municipiul Bucure∫ti,
       Societatea Comercial„           Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, ap. 90, sectorul 3, n„scut   sectorul 1, cu domiciliul Ón municipiul Bucure∫ti,
       IPSC - S.A., Bucure∫ti           la data de 11.04.1982 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I.   str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4, et. 2, ap. 96,
                            seria RD nr. 429018, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la   sectorul 3, act de identitate C.I. seria RD nr. 070918,
        HOT√R¬REA NR. 37             data de 16.12.2004, cod numeric personal          cod numeric personal 1571001400177, eliberat de
                            1820411430029, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    S.E.P. la data de 19.05.1999.
 din 27.04.2005, a adun„rii generale ordinare                                     Abodi Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
                            Comerciale OHA-OHA GROUP - S.R.L., cu sediul
 a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale IPSC -                                    de 21 decembrie 1954 Ón municipiul Reghin,
                            social situat Ón Bucure∫ti, Calea Vitan nr. 229, bl.
  S.A., Ónregistrat„ la Oficiul registrului                                    jude˛ul Mure∫, domiciliat Ón municipiul T‚rgu
                            7C, ap. 90, sectorul 3, Ónregistrat„ la Oficiul
 comer˛ului cu nr. J 40/2457/1991, av‚nd cod                                    Mure∫, Str. Rodniciei nr. 12, ap. 11, act de identitate
                            registrului comer˛ului cu nr. J 40/4486/2005, cod
 unic de Ónregistrare R 379010, cu sediul Ón                                    C.I. seria MS nr. 062922, cod numeric personal
                            unic de Ónregistrare 17330410, am hot„r‚t
  Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 82, sectorul 2,                                   1541221264367, eliberat„ de Poli˛ia Municipiului
                            urm„toarele:
   cu capital social de 1.564.825.000 lei                                     T‚rgu Mure∫, la data de 1.11.2000.
                              Completarea actului constitutiv cu urm„toarele
  Ac˛ionarii societ„˛ii prezen˛i conform Listei    obiecte de activitate:                     Tokay Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
ac˛ionarilor la data de referin˛„ 27.04.2005:       4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         de 27 martie 1939 Ón municipiul Cluj, jude˛ul Cluj-
  • Societatea Comercial„ PROMEC - S.A., cu un      4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  Napoca, cu domiciliul Ón municipiul Arad, Pia˛a
num„r de 33.623 ac˛iuni, reprezent‚nd 53,72 % din     4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;      Arenei, bl. E, sc. A, et. 4, ap. 10, act de identitate B.I.
capitalul social;                     4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;            seria BC nr. 732524, cod numeric personal
  • dl Robu Victor, cu un num„r de 10 ac˛iuni,      4541 - lucr„ri de ipsos„rie;               1390327020019, eliberat de Mili˛ia municipiului
reprezent‚nd 0,01 % din capitalul social,         4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        Arad, la data de 1.12.1980.
  reprezent‚nd 53,73 % din totalul ac˛iunilor ∫i     4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;     Atanasiu Teodor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
capitalul social, Óntruni˛i Ón ∫edin˛„ la prima      4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri    de 18 iunie 1944 Ón municipiul Bucure∫ti, sectorul
convocare, legal constituit„, la data de 27.04.2005,  de geamuri.                         4, cu domiciliul Ón municipiul Bucure∫ti, ∫os.
ora 16,00, la sediul social al societ„˛ii din Str.     (21/286.293)                      Pantelimon nr. 301, bl. C1, sc. A, et. 2, ap. 10,
Baicului nr. 82, sectorul 2, Bucure∫ti, au hot„r‚t:                                 sectorul 2, act de identificare B.I. seria DK nr.
                                          *
  1. Aprobarea situa˛iilor financiare pe anul 2004                                 330149, cod numeric personal 1440618400016,
∫i desc„rcarea de gestiune a administratorului unic        Societatea Comercial„              eliberat de Mili˛ia Municipiului Bucure∫ti, Circa 9
pentru exerci˛iul financiar precedent.              COMPANIA NAfiIONAL√                Mili˛ie la data de 22.03.1989.
  2. Alegerea comisiei de cenzori, Ón aceea∫i        DE INVESTIfiII CNI - S.A., Bucure∫ti             (22/286.294)
componen˛„:                                                                   *
  • dna Melencu Mihaela;
                                    HOT√R¬REA NR. 12
  • dna Arsenie Milica;                                                     Societatea Comercial„
  • dl Mure∫anu Radu.                        din data de 10.03.2005                   COSTAS DISTRIB - S.R.L.
  3. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli    1. Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Porturilor               Bucure∫ti
pe anul 2005.                      Maritime Constan˛a” - S.A. cu sediul Ón Constan˛a,
  (19/286.291)                    str. Incinta Port Gara Maritim„,, jude˛ul Constan˛a,             HOT√R¬REA NR. 1
             *               act de Ónfiin˛are J 13/2308/1998, reprezentat„ de       din data de 24.03.2005 a adun„rii generale
                            Banias Mircea Marius.
      Societatea Comercial„             2. Societatea Na˛ional„ de Transport Feroviar de      Subsemna˛ii Partenie Alexandru, domiciliat Ón
      ASTEL - S.A., Bucure∫ti           Marf„ îC.F.R. - Marf„“ - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,   Bucure∫ti, Str. Panerului nr. 10, sectorul 5 ∫i
                            bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, act de        Partenie Costel, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Petre
        HOT√R¬REA NR 4                                           Antonescu nr. 11, bl. 11, sc. A, et. 2, ap. 17, sectorul
                            Ónfiin˛are J 40/9775/1998, reprezentat„ de
                                                          2, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
 din data de 27.04.2005 a adun„rii generale      Bucureanu Victora∫ Florian.
                                                          COSTAS DISTRIB - S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr.
 ordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale       3. Compania Na˛ional„ îAeroportul Interna˛ional
                                                          J 40/2826/2000, cod unic de Ónregistrare 12823612
ASTEL - S.A., Ónregistrat„ la Oficiul registrului    Bucure∫ti - Otopeni” - S.A., cu sediul Ón Otopeni, ∫os.
                                                          Ón urma adun„rii generale, am hot„r‚t:
    comer˛ului cu nr. J 40/1477/1992,        Bucure∫ti-Ploie∫ti, km 16,5 jude˛ul Ilfov, act de
                                                            Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administratori
 av‚nd cod unic de Ónregistrare R 1574630,       Ónfiin˛are nr. J 40/10089/1998, reprezentat„ de fiar„
                                                          dnii Partenie Alexandru ∫i Partenie Costel, ace∫tia
 cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 82,     Gabriel.
                                                          p„str‚nd Ón continuare calitatea de asocia˛i;
sectorul 2, cu capital social de 383.775.000 lei      4. Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Canalelor
                                                            Art. 2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl
                            Navigabile” S.A., Constan˛a, cu sediul Ón Constan˛a,
  Ac˛ionarii societ„˛ii prezen˛i conform Listei                                  Chirea Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                            str. Ecluzei Agigea nr. 1, jude˛ul Constan˛a, act de
ac˛ionarilor la data de referin˛„ 22.04.2005:                                    22.06.1966, Ón municipiul Olteni˛a, fiul lui Radu ∫i
                            Ónfiin˛are J 13/2361/1998, reprezentat„ de Nicolau
  • Societatea Comercial„ PROMEC - S.A., cu un                                   Elena, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, Intrarea
                            Gheorghe.
num„r de 181.853 ac˛iuni, reprezent‚nd 47,385 %                                   Drumul Mic Œntre Vii nr. 9, sectorul 5, identificat cu
                              5. Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Porturilor
din capitalul social;                                                C.I. seria RD nr. 267361, eliberat„ de Sec˛ia 18
                            Dun„rii Maritime” - S.A. Gala˛i, cu sediul Ón Gala˛i,
  • Societatea Comercial„ ELECTROUZINPROIECT                                    Poli˛ie, la data de 11.09.2002, cod numeric personal
- S.A., cu un num„r de 117.170 ac˛iuni,         Str. Portului nr. 34, jude˛ul Gala˛i, act de Ónfiin˛are
                                                          1660622235470, pe o perioad„ de 4 ani.
reprezent‚nd 30,531 % din capitalul social.       J 17/905/1998, reprezentat„ de Costache Carmen-
                                                            Art. 3. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti,
  • Dl Robu Victor, cu un num„r de 10 ac˛iuni,     Mariana.
                                                          Pia˛a Na˛iunile Unite nr. 3-5, bl. C, parter, sectorul
reprezent‚nd 0,0026 % din capitalul social,        Œn calitate de ac˛ionari ai Companiei Na˛ionale
                                                          4, Ón Bucure∫ti, bd. Constantin Br‚ncoveanu nr.
  reprezent‚nd 77,916 % din totalul ac˛iunilor ∫i   de Investi˛ii îC.N.I. - S.A. cu sediul Ón bd. Dinicu
                                                          120, bl. 8, sc. 4, et. 2, ap. 70, sectorul 4.
capitalul social, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a la prima     Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucure∫ti, nr. de
                                                            Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
convocare, legal constituit„, la data de 27.04.2005,  Ónmatriculare la Oficiul registrului comer˛ului cu
                                                          neschimbate.
ora 15,00, la sediul social al societ„˛ii din Str.   nr. J 40/9235/2001, cod unic de Ónregistrare          (23/286.295)
Baicului nr. 82, sectorul 2, Bucure∫ti, au hot„r‚t:   R 14273221, Óntruni˛i Ón ∫edin˛a din data de                      *
  1. Aprobarea situa˛iilor financiare pe anul 2004   10.03.2005, aceasta fiind legal„ ∫i statutar„,
∫i desc„rcarea de gestiune a administratorului unic    Av‚nd Ón vedere ordinul ministrului                  Societatea Comercial„
pentru exerci˛iul financiar precedent.         transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr.           PIATA BERCENI SUD - S.R.L.
  2. Alegerea comisiei de cenzori, Ón aceea∫i     322/2.03.2005, hot„r„∫te:                           Bucure∫ti
componen˛„:                        Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administratori ai
  • dl Ferecatu Gheorghe                Companiei Na˛ionale de Investi˛ii - S.A.,                    DECIZIA NR. 1
  • dl Arsenie Milica                 urm„toarele persoane:
  • dl Muresanu Radu.                   Mariana Ioni˛„                       a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  3. Aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli    Popescu Eugenia                      PIATA BERCENI SUD - S.R.L., din 12.05.2005
pe anul 2005.                       Gheorghe Roman                        Subsemnatul Constantin Adrian, domiciliat Ón
  (20/286.292)                      Andrei Mih„i˛„ Marian                  Bucure∫ti, str. Turnu M„gurele nr. 19, bl. S1, sc. 1,
             *                 ™erban Adi˛„ Magdalena                  et. 1, ap. 17, sectorul 4, legitimat cu C.I. seria RD nr.
                              Stuparu Nicolae.                     146943/2000, emis„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie, Ón calitate
      Societatea Comercial„             Art. 2. Se numesc Ón func˛ia de administrator al     de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PIATA
      OHA-OHA GROUP - S.R.L.            Companiei Na˛ionale de Investi˛ii - S.A.,          BERCENI SUD - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.
         Bucure∫ti               urm„toarele persoane cu un mandat pe o durat„ de      Str„duin˛ei nr. 1, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
                            4 ani.                           Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
        HOT√R¬REA NR. 2               Neda Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      cu nr. J 40/8865/2002, cod unic de Ónregistrare
                            19 decembrie 1972 Ón municipiul Hunedoara,         R 14872409, am decis:
din data de 18.05.2005 a Societ„˛ii Comerciale     jude˛ul Hunedoara, cu domiciliul Ón municipiul         1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
     OHA-OHA GROUP - S.R.L.            Craiova, jude˛ul Dolj, str. Spania, bl. P1, sc. 1, et. 4,  al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i: cod CAEN
  Subsemna˛ii Banaurs Remus, cet„˛ean rom‚n,      ap. 16, act de identitate C.I. seria DX nr. 098181,     0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Vitan nr. 229, bl. 7C,  cod numeric personal 2721219163218, eliberat„ de      plante neclasificate Ón alt„ parte; 0112 - cultivarea
sc. B, et. 7, ap. 91, sectorul 3, n„scut la data de   Poli˛ia Municipiului Craiova la data de 21.11.2000.     legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a produselor
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1935/15.VI.2005                   5
de ser„; 0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a      primare; 2420 - fabricarea pesticidelor ∫i a altor    receptoare de radio ∫i televiziune, aparate de
plantelor pentru b„uturi ∫i mirodenii; 0121 -        produse agrochimice; 2430 - fabricarea vopselelor,    Ónregistrare ∫i reproducere audio sau video; 3310 -
cre∫terea animalelor, activitatea fermelor pentru      lacurilor, cernelii tipografice ∫i masticurilor; 2441 -  produc˛ia de aparatur„ ∫i instrumente medicale;
ob˛inerea laptelui; 0122 - cre∫terea ovinelor,       fabricarea produselor farmaceutice de baz„; 2442 -    3320 - produc˛ia de aparatur„ ∫i instrumente de
caprinelor, cabalinelor, m„garilor, cat‚rilor ∫i      fabricarea preparatelor farmaceutice; 2451 -       m„sur„, verificare ∫i control (cu excep˛ia
asinilor; 0123 - cre∫terea porcinelor; 0124 - cre∫terea   fabricarea s„punurilor, detergen˛ilor ∫i a        echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control
p„s„rilor; 0125 - cre∫terea altor animale; 0130 -      produselor de Óntre˛inere; 2452 - fabricarea       pentru procesele industriale); 3330 - produc˛ia
activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„         parfumurilor ∫i a produselor cosmetice (de toalet„);   echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control
combinat„ cu cre∫terea animalelor); 0141 - activit„˛i    2462 - fabricarea cleiurilor ∫i gelatinelor; 2463 -    pentru procese industriale; 3340 - produc˛ia de
de servicii anexe agriculturii; gr„din„rit peisagistic   fabricarea uleiurilor esen˛iale; 2464 - fabricarea    aparatur„ ∫i instrumente optice ∫i fotografice; 3350
(arhitectur„ peisager„); 0142 - activit„˛i de servicii   preparatelor chimice de uz fotografic; 2465 -       - produc˛ia de ceasuri; 3410 - produc˛ia de
pentru cre∫terea animalelor, cu excep˛ia          fabricarea supor˛ilor destina˛i Ónregistr„rilor; 2513 -  autovehicule; 3420 - produc˛ia de caroserii, remorci
activit„˛ilor veterinare; 0201 - silvicultur„ ∫i      fabricarea altor produse din cauciuc; 2521 -       ∫i semiremorci; 3430 - produc˛ia de piese ∫i
exploatare forestier„; 0202 - servicii auxiliare      fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor ∫i profilelor  accesorii pentru autovehicule ∫i motoare de
silviculturii ∫i exploat„rii forestiere; 0501 -       din material plastic; 2522 - fabricarea articolelor de  autovehicule; 3511 - construc˛ii ∫i repara˛ii nave;
pescuitul; 0502 - piscicultura; 1585 - fabricarea      ambalaj din material plastic; 2523 - fabricarea      3512 - construc˛ii ∫i repara˛ii de ambarca˛iuni
macaroanelor, t„i˛eilor, cu∫-cu∫-ului ∫i a altor      articolelor din material plastic pentru construc˛ii;   sportive ∫i de agrement; 3541 - produc˛ia de
produse f„inoase similare; 1586 - prelucrarea        2524 - fabricarea altor produse din material plastic;   motociclete; 3542 - produc˛ia de biciclete; 3543 -
ceaiului ∫i a cafelei; 1587 - fabricarea          2611 - fabricarea sticlei plate; 2612 - prelucrarea ∫i  produc˛ia de vehicule pentru invalizi; 3550 -
condimentelor; 1588 - fabricarea preparatelor        fasonarea sticlei plate; 2613 - fabricarea articolelor  produc˛ia altor mijloace de transport neclasificate
alimentare omogenizate ∫i alimentelor dietetice;      din sticl„; 2614 - fabricarea fibrelor din sticl„; 2615  Ón alt„ parte; 3611 - produc˛ia de scaune; 3612 -
1589 - fabricarea altor produse alimentare         - fabricarea de sticl„rie tehnic„; 2621 - fabricarea   produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i magazine;
neclasificate Ón alt„ parte; 1591 - fabricarea       articolelor ceramice pentru uz gospod„resc ∫i       3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
b„uturilor alcoolice distilate; 1592 - fabricarea      ornamental; 2622 - fabricarea de obiecte sanitare     3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere; 3622 -
alcoolului etilic de fermenta˛ie; 1593 - fabricarea     din ceramic„; 2623 - fabricarea izolatorilor ∫i      fabricarea bijuteriilor ∫i articolelor similare din
vinurilor; 1594 - fabricarea cidrului ∫i a altor vinuri   pieselor izolante din ceramic„; 2624 - fabricarea de   metale ∫i pietre; 3630 - fabricarea instrumentelor
din fructe; 1595 - fabricarea altor b„uturi         produse ceramice de uz tehnic; 2625 - fabricarea     muzicale; 3640 - fabricarea articolelor pentru sport;
nedistilate, ob˛inute prin fermentare; 1596 -        altor produse ceramice; 2630 - fabricarea pl„cilor ∫i   3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor; 3662 -
fabricarea berii; 1597 - fabricarea mal˛ului; 1598 -    dalelor din ceramic„; 2640 - fabricarea c„r„mizilor,   confec˛ionarea m„turilor ∫i periilor; 3663 -
produc˛ia de ape minerale ∫i b„uturi r„coritoare      ˛iglelor ∫i altor produse pentru construc˛ii, din     fabricarea altor produse manufacturiere; 3710 -
nealcoolice; 1711 - preg„tirea ∫i filiarea Ón fire de    argil„ ars„; 2651 - fabricarea cimentului; 2652 -     recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor metalice
bumbac ∫i tip bumbac; 1712 - preg„tirea fibrelor ∫i     fabricarea varului; 2653 - fabricarea ipsosului; 2661   reciclabile; 3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i
filarea Ón fire de l‚n„ cardat„; 1713 - preg„tirea     - fabricarea elementelor din beton pentru         resturilor nemetalice reciclabile; 4012 - transportul
fibrelor ∫i filarea Ón fire de l‚n„ piept„nat„ ∫i tip    construc˛ii; 2662 - fabricarea elementelor din ipsos   energiei electrice; 4511 - demolarea construc˛iilor,
l‚n„; 1714 - preg„tirea ∫i filarea Ón fire a fibrelor tip  pentru construc˛ii; 2663 - fabricarea betonului; 2664   terasamente ∫i organizare de ∫antiere; 4512 - lucr„ri
in; 1715 - prelucrarea ∫i r„sucirea m„t„sii naturale    - fabricarea mortarului; 2665 - fabricarea produselor   de foraj ∫i sondaj pentru construc˛ii; 4521 -
∫i artificiale (inclusiv din scame) ∫i a firelor      din azbociment; 2666 - fabricarea altor elemente     construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu; 4522 -
sintetice; 1716 - fabricarea a˛ei de cusut; 1717 -     din beton, ciment ∫i ipsos; 2670 - t„ierea, fasonarea   lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
preg„tirea fibrelor ∫i filarea altor tipuri de fire;    ∫i finisarea pietrei; 2681 - fabricarea de produse    construc˛ii; 4523 - construc˛ii de autostr„zi,
1721 - ˛es„turi din bumbac ∫i din fire tip bumbac;     abrazive; 2682 - fabricarea altor produse din       drumuri, aerodromuri ∫i baze sportive; 4524 -
1722 - ˛es„turi din l‚n„ cardat„ ∫i din fire tip l‚n„    minerale nemetalice neclasificate Ón alt„ parte;     construc˛ii hidrotehnice; 4525 - alte lucr„ri speciale
cardat„; 1723 - ˛es„turi din l‚n„ piept„nat„ ∫i din     2710 - produc˛ia de metale feroase sub forme       de construc˛ii; 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
fire tip l‚n„ piept„nat„; 1724 - ˛es„turi din m„tase    primare ∫i cea de feroaliaje; 2811 - fabricarea de    4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
∫i din fire tip m„tase; 1725 - ˛es„turi din alte textile;  construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale       4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare; 4534 -
1730 - finisarea materialelor textile; 1740 -        structurilor metalice; 2812 - fabricarea de elemente   alte lucr„ri de instala˛ii; 4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
fabricarea de articole confec˛ionate din textile (cu    de dulgherie ∫i t‚mpl„rie din metal; 2821 -        4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 -
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp); 1751 -    produc˛ia de rezervoare, cisterne ∫i containere      lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor; 4544 -
fabricarea de covoare ∫i mochete; 1752 - fabricarea     metalice; 2822 - produc˛ia de radiatoare ∫i cazane    lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de
de fr‚nghii, sfori ∫i plase; 1753 - fabricarea de      pentru Ónc„lzire central„; 2840 - fabricarea       geamuri; 4545 - alte lucr„ri de finisare; 4550 -
textile ne˛esute ∫i de articole din acestea, cu       produselor metalice ob˛inute prin deformare        Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i demolare, cu
excep˛ia confec˛iilor de Ómbr„c„minte; 1754 -        plastic„, metalurgia pulberilor; 2851 - tratarea ∫i    personal de deservire aferente; 5010 - comer˛ cu
fabricarea altor articole textile, neclasificate Ón alt„  acoperirea metalelor; 2852 - opera˛iuni de mecanic„    autovehicule; 5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea
parte; 1760 - fabricarea de metraje prin tricotare     general„; 2861 - fabricarea produselor de t„iat ∫i de   autovehiculelor; 5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii
sau cro∫etare; 1771 - fabricarea de ciorapi, ∫osete ∫i   uz casnic;2862 - fabricarea uneltelor de m‚n„; 2863    pentru autovehicule; 5040 - comer˛ cu motociclete,
ciorapi pantalon, tricota˛i sau cro∫eta˛i; 1772 -      - fabricarea articolelor de feronerie; 2871 -       piese ∫i accesorii aferente, ∫i repara˛ii; 5050 -
fabricarea de pulovere, veste ∫i articole similare     fabricarea de recipien˛i, containere ∫i alte produse   comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru
tricotate sau cro∫etate; 1810 - fabricarea articolelor   similare din o˛el; 2872 - fabricarea ambalajelor din   autovehicule; 5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu
de Ómbr„c„minte din piele; 1821 - fabricarea de       metale u∫oare; 2873 - fabricarea articolelor din fire   materii prime agricole, animale vii, matrerii prime
articole de Ómbr„c„minte pentru lucru; 1822 -        metalice; 2874 - fabricarea de ∫uruburi, buloane,     textile ∫i semiproduse; 5112 - intermedieri Ón
fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv     lan˛uri ∫i arcuri; 2875 - fabricarea altor articole din  comer˛ul cu combustibili, minerale ∫i produse
lenjerie de corp); 1823 - fabricarea de articole de     metal; 2911 - fabricarea de motoare ∫i turbine (cu    chimice pentru industrie; 5113 - intermedieri Ón
lenjerie de corp; 1824 - fabricarea altor articole de    excep˛ia motoarelor penrtu avioane, autovehicule ∫i    comer˛ul cu material lemnos ∫i de construc˛ii; 5114
Ómbr„c„minte ∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte;   motociclete); 2912 - fabricarea de pompe ∫i        - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente
1830 - prepararea ∫i vopsirea bl„nurilor; fabricarea    compresoare; 2913 - fabricarea de articole de       industriale, nave ∫i avioane; 5115 - intermedieri Ón
articolelor din blan„; 1910 - t„b„cirea ∫i finisarea    robinet„rie; 2914 - fabricarea lag„relor,         comer˛ul cu mobil„, articole de menaj ∫i de fier„rie;
pieilor; 1920 - fabricarea de articole de voiaj ∫i     angrenajelor ∫i organelor mecanice de transmisie;     5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile, confec˛ii,
marochin„rie ∫i de articole de harna∫ament; 1930 -     2921 - fabricarea cuptoarelor industriale ∫i       Ónc„l˛„minte ∫i articole; 5117 - intermedieri Ón
fabricarea Ónc„l˛„mintei; 2010 - t„ierea ∫i         arz„toarelor; 2922 - fabricarea echipamentelor de     comer˛ul cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului; 2020      ridicat ∫i manipulat; 2923 - fabricarea          5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializate Ón
- fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj,   echipamentelor industriale de ventila˛ie ∫i        v‚nzarea produselor cu caracter specific,
panel, furnire, pl„ci de a∫chii de lemn, pl„ci       frigorifice (cu excep˛ia celor pentru uz casnic); 2924  neclasificate Ón alt„ parte; 5119 - intermedieri Ón
fibrolemnoase etc.; 2030 - fabricare de elemente de     - fabricarea altor echipamente de utilizare general„;   comer˛ul cu produse diverse; 5121 - comer˛ cu
dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru construc˛ii; 2040 -      2931 - fabricarea tractoarelor; 2932 - fabricarea altor  ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje; 5122 - comer˛
fabricarea ambalajelor din lemn; 2051 - fabricarea     ma∫ini ∫i utilaje agricole ∫i forestiere; 2941 -     cu ridicata cu flori ∫i cu plante; 5123 - comer˛ cu
altor produse din lemn; 2111 - fabricarea celulozei;    fabricarea ma∫inilor-unelte portabile ac˛ionate      ridicata cu animale vii; 5124 - comer˛ cu ridicata cu
2112 - fabricarea h‚rtiei ∫i cartonului; 2122 -       electric; 2951 - fabricarea utilajelor pentru       piei brute ∫i cu piei prelucrate; 5125 - comer˛ cu
fabricarea produselor de uz gospod„resc ∫i sanitar,     metalurgie; 2952 - fabricarea utilajelor pentru      ridicata cu tutun neprelucrat; 5131 - comer˛ cu
din h‚rtie sau carton; 2123 - fabricarea articolelor    extrac˛ie ∫i construc˛ii; 2953 - fabricarea utilajelor  ridicata cu fructe ∫i legume; 5132 - comer˛ cu
de papet„rie; 2124 - fabricarea tapetului; 2125 -      pentru industria textil„; 2954 - fabricarea utilajelor  ridicata cu carne ∫i produse din carne; 5133 -
fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i carton       pentru industria textil„, a Ómbr„c„mintei ∫i a      comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„, uleiuri
neclasificate Ón alt„ parte; 2211 - editarea c„r˛ilor;   piel„riei; 2955 - fabricarea utilajelor pentru      ∫i gr„simi comestibile; 5134 - comer˛ cu ridicata cu
2212 - editarea ziarelor; 2213 - editarea revistelor ∫i   industria h‚rtiei ∫i cartonului; 2956 - fabricarea    b„uturi; 5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din
periodicelor; 2214 - editarea Ónregistr„rilor sonore;    altor ma∫ini ∫i utilaje specifice; 2971 - fabricarea de  tutun; 5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„
2215 - alte activit„˛i de editare; 2221 - tip„rirea     ma∫ini ∫i aparate electrocasnice; 2972 - fabricarea    ∫i produse zaharoase; 5137 - comer˛ cu ridicata cu
ziarelor; 2222 - alte activit„˛i de tip„rire        de aparate neelectrice, de uz casnic; 3001 -       cafea, ceai, cacao ∫i condimente; 5138 - comer˛ cu
neclasificate Ón alt„ parte; 2223 - leg„torie; 2224 -    fabricarea ma∫inilor de birou; 3002 - fabricarea     ridicata, specializat, cu alte alimente, inclusiv pe∫te,
servicii preg„titoare pentru pretip„rire; 2225 - alte    calculatoarelor ∫i a altor echipamente electronice;    crustacee ∫i molu∫te; 5139 - comer˛ cu ridicata,
lucr„ri de tipografie; 2231 - reproducerea         3110 - produc˛ia de motoare, generatoare ∫i        nespecializat, cu produse alimentare, b„uturi ∫i
Ónregistr„rilor audio; 2232 - reproducerea         transformatoare electrice; 3120 - produc˛ia de      tutun; 5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
Ónregistr„rilor video; 2233 - reproducerea         aparate pentru distribu˛ia ∫i comanda electricit„˛ii;   5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
Ónregistr„rilor informatice; 2411 - fabricarea gazelor   3130 - produc˛˛ia de fire ∫i cabluri electrice ∫i     Ónc„l˛„minte; 5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate
industriale; 2412 - fabricarea coloran˛ilor ∫i a      optice; 3150 - produc˛ia de l„mpi electrice ∫i      electrice ∫i de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio
pigmen˛ilor; 2413 - fabricarea altor produse chimice    echipamente de iluminat; 3161 - produc˛ia de       ∫i televizoare; 5144 - comer˛ cu ridicata cu produse
anorganice de baz„; 2414 - fabricarea altor produse     componente electrice pentru motoare ∫i vehicule      din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de
chimice organice de baz„; 2415 - fabricarea         neclasificate Ón alt„ parte; 3162 - produc˛ia altor    Óntre˛inere; 5145 - comer˛ cu ridicata cu produse
Óngr„∫„mintelor ∫i produselor azotoase; 2416 -       componente electrice neclasificate Ón alt„ parte;     cosmetice ∫i de parfumerie; 5146 - comer˛ cu
fabricarea materialelor plastice Ón forme primare;     3210 - produc˛ia tuburilor electronice ∫i a altor     ridicata cu produse farmaceutice; 5147 - comer˛ cu
2417 - fabricarea cauciucului sintetic Ón forme       componente electronice; 3230 - produc˛ia de        ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare,
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1935/15.VI.2005
neclasificate Ón alt„ parte; 5151 - comer˛ cu ridicata   pie˛ei ∫i de sondaj; 7414 - activit„˛i de consultan˛„    Maria, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Costache
cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu       pentru afaceri ∫i management; 7420 - activit„˛i de      Stamate nr. 2, bl. 3C, sc. A, et. 6, ap. 26, sectorul 4,
produsele derivate; 5152 - comer˛ cu ridicata cu      arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„      identificat„ cu C.I. seria RX nr. 237430, cod numeric
metale ∫i minereuri metalice; 5153 - comer˛ cu       tehnic„ legate de acestea; 7430 - activit„˛i de test„ri   personal 2530826400021, eliberat„ de Sec˛ia 14
ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii; 5154 -    ∫i analize tehnice; 7440 - publicitate; 7450 - selec˛ia   Poli˛ie la data de 19.11.2003, asocia˛i ai Societ„˛ii
comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i furnituri de      ∫i plasarea for˛ei de munc„; 7460 - activit„˛i de      Comerciale DOCUMENT & SMARTSOLUTIONS -
fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire;    investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i persoanelor;    S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice; 5156     7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a        comer˛ului cu nr. J 40/7973/2005, cod unic de
- comer˛ cu ridicata cu alte produse intermediare;     cl„dirilor; 7481 - activit„˛i fotografice; 7482 -      Ónregistrare R17535793, cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi; 5181    activit„˛i de ambalare; 7485 - activit„˛i de secretariat   Costache Stamate nr. 1, bl. 3C, sc. A, et. 6, ap. 26,
- comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte; 5182 - comer˛    ∫i de traducere; 7487 - alte activit„˛i de servicii     sectorul 4, s-a hot„r‚t Ónfiin˛area sediului secundar
cu ridicata cu ma∫ini pentru industria minier„ ∫i      prestate Ón principal Óntreprinderilor; 8041 - ∫coli de   la adresa din Bucure∫ti, str. Paleologu nr. 8, et. 1,
construc˛ii; 5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini      conducere (pilotaj); 9002 - colectarea ∫i tratarea      ap. 3, sectorul 2, conform contractului de Ónchiriere
pentru industria textil„, ma∫ini de cusut ∫i tricotat;   altor reziduuri; 9003 - salubritate, depoluare ∫i      nr. A224872 din data de 5.05.2005, conform Legii
5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,         activit„˛i similare; 9211 - produc˛ia de filme        nr. 31/1990, art. 43 alin. 4, privind Ónfiin˛area de
echipamente periferice ∫i software; 5185 - comer˛      cinematografice ∫i video; 9212 - distribu˛ia de filme    sedii secundare.
cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i echipamente de birou;     cinematografice ∫i video; 9213 - proiec˛ia de filme       (26/286.298)
5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i       cinematografice; 9220 - activit„˛i de radio ∫i                     *
echipamente electronice; 5187 - comer˛ cu ridicata     televiziune; 9231 - crea˛ie ∫i interpretare artistic„;
cu alte aparaturi utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i     9232 - activit„˛i de gestionare a s„lilor de spectacol;         Societatea Comercial„
transporturi; 5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,     9233 - b‚lciuri ∫i parcuri de distrac˛ii; 9234 - alte        IOANA TEX 2002 IMPEX - S.R.L.
accesorii ∫i unelte agricole, inclusiv cu tractoare;    activit„˛i de spectacole neclasificate Ón alt„ parte;             Bucure∫ti
5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse; 5211 -      9240 - activit„˛i ale agen˛iilor de pres„; 9261 -
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,      activit„˛i ale bazelor sportive; 9262 - alte activit„˛i              DECIZIE
cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       sportive; 9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri; 9272 - alte
b„uturi ∫i tutun; 5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón      activit„˛i recreative; 9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i      a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„      vopsirea textilelor ∫i bl„nurilor; 9302 - coafur„ ∫i        IOANA TEX 2002 IMPEX - S.R.L.,
de produse nealimentare; 5221 - comer˛ cu          alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are; 9303 - activit„˛i de    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
am„nuntul cu fructe ∫i legume proaspete; 5222 -       pompe funebre ∫i similare; 9304 - activit„˛i de            cu nr. J 40/10714/29.10.2002,
comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse din         Óntre˛inere corporal„.                      cod unic de Ónregistrare R14972157
carne; 5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te,          2. Actul constitutiv al societ„˛ii se completeaz„      Subsemnata Marinescu Maria, identificat„ cu B.I.
crustacee ∫i molu∫te; 5224 - comer˛ cu am„nuntul      cu prezenta decizie.                     seria R.R. nr. 222952, eliberat de Sec˛ia 15 Poli˛ie la
cu p‚ine, produse de patiserie ∫i produse zaharoase;      3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     data de 6.08.2002, asociat unic al Societ„˛ii
5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi; 5226 -        societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                Comerciale IOANA TEX 2002 IMPEX - S.R.L., cu
comer˛ cu am„nuntul cu produse din tutun; 5227 -        (24/286.296)                       sediul Ón Bucure∫ti, bd. Constantin Br‚ncoveanu nr.
comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu                    *                109, bl. VA, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 4, am decis
produse alimentare; 5231 - comer˛ cu am„nuntul cu                                    Ónfiin˛area unui punct de lucru la adresa de pe
produse farmaceutice; 5232 - comer˛ cu am„nuntul            Societatea Comercial„              contract ∫i anume: Bucure∫ti, str. Valea Cascadelor
cu articole medicale ∫i ortopedice; 5233 - comer˛ cu         CLAUDIA MIHAI IMPEX - S.R.L.            nr. 21, sectorul 6, depozit nr. 3, et. 1, activitatea
am„nuntul cu produse cosmetice ∫i de parfumerie;               Bucure∫ti                 desf„∫urat„ fiind de comer˛ cu produse textile.
5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile; 5242 -
                                                               (27/286.299)
comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5243 -                 HOT√R¬REA NR. 4                             *
comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole
din piele; 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„,       a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                               Comerciale CLAUDIA MIHAI IMPEX - S.R.L.                 Societatea Comercial„
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
                                    din data de18.05.2005                     MARGO DIVERS - S.R.L.
5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i parate
                                                                      Bucure∫ti
electromenajere, cu aparate de radio ∫i televizoare;      Marin Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,     20.08.1952 Ón Bucure∫ti, c„s„torit, cod numeric
                                                                     HOT√R¬REA NR. 1
cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit; 5247    personal 1520808400199, domiciliat Ón Bucure∫ti,
- comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de    Str. Prevederii nr. 10, bl. D5, sc. 1, et. 3, ap. 22,          din data de 19.05.2005
papet„rie; 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón          sectorul 3, identificat cu B.I. seria G.V. nr. 051809,        a adun„rii generale a asocia˛ilor
magazine specializate, cu alte produse neclasificate    eliberat de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 21.03.1996,
                                                              B„ran Marinela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
Ón alt„ parte; 5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri     Marin Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                                             Bucure∫ti, str. Re∫i˛a nr. 37, bl. A5, sc. 5, ap. 61,
de ocazie v‚ndute prin magazine; 5261 - comer˛ cu      20.12.1952 Ón comuna Prundu, jude˛ul C„l„ra∫i,
                                                             sectorul 4, cod numeric personal 2760821443011,
am„nuntul prin coresponden˛„; 5262 - comer˛ cu       c„s„torit„, cod numeric personal 2521220400261,
                                                             identificat„ cu C.I. seria RT nr. 131738, eliberat„ de
am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e; 5263 - comer˛ cu     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 10, bl.
                                                             Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 25.01.2001 ∫i B„ran
am„nuntul care nu se efectuez„ prin magazine;        D5, sc. 1, et. 3, ap. 22, sectorul 3, identificat„ cu B.I.
                                                             Adrian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i de alte articole    seria G.N. nr. 409838, eliberat de Sec˛ia 13 Poli˛ie la
                                                             Re∫i˛a nr. 37, bl. A5, sc. 5, ap. 61, sectorul 4, cod
din piele; 5272 - repara˛ii de articole electrice de uz   data de 4.04.1994 ∫i Marin Mihai, cet„˛ean rom‚n,
                                                             numeric personal 1731106443021, identificat cu
gospod„resc; 5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;   n„scut la data de 9.06.1973 Ón Bucure∫ti, c„s„torit,
                                                             C.I. seria RX nr. 270257, eliberat„ de Sec˛ia 16
5274 - alte repara˛ii de articole personale,        cod numeric personal 1730609434531, domiciliat
neclasificate Ón alt„ parte; 5510 - hoteluri; 5521 -                                   Poli˛ie la data de 21.02.2005, asocia˛i ai Societ„˛ii
                              Ón Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 10, bl. D5, sc. 1, et.
tabere de tineret ∫i refugii montane; 5522 -                                       Comerciale MARGO DIVERS - S.R.L., au hot„r‚t:
                              3, ap. 22, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RT nr.
campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote; 5523 -                                     Declararea punctului de lucru situat Ón
                              086018, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de
alte mijloace de cazare; 5530 - restaurante; 5540 -     20.04.2000, Ón calitate de asocia˛i, Óntruni˛i Ón      Bucure∫ti, str. Ni˛u Vasile nr. 1, sectorul 4, pia˛a
baruri; 5551 - cantine; 5552 - alte unit„˛i de       conformitate cu prevederile legale, au hot„r‚t s„      agroalimentar„ Sudului, tarabele nr. 453-454, unde
preparare a hranei; 6010 - transporturi pe calea      aduc„ urm„toarele modific„ri la statutul ∫i         se vor desf„∫ura activit„˛ile:
ferat„; 6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori,   contractul societ„˛ii:                     5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
pe baz„ de grafic; 6024 - transporturi rutiere de       1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,       5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
m„rfuri; 6022 - transporturi cu taxiuri; 6023 -       bd. Nicolae Grigorescu nr. 51A, spa˛iul comercial      pie˛e.
transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale; 6311 -    nr. 34, sectorul 3, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile     Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
manipul„ri; 6312 - depozit„ri; 6321 - alte activit„˛i    codificate CAEN:                       neschimbate.
anexe transporturilor terestre; 6330 - activit„˛i ale     5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
agen˛iilor de voiaj ∫i a turoperatorilor, activit„˛i de   nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          19.05.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„ parte; 6340 -   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
activit„˛i ale altor agen˛ii de transport; 6412 - alte     5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;          exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
activit„˛i de curier (altele dec‚t cele de po∫t„        5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din         cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
na˛ional„); 6420 - telecomunica˛ii; 7011 - dezvoltare    tutun;                            Tribunalul Bucure∫ti.
(promovare) imobiliar„; 7012 - cump„rarea ∫i          5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se             (28/286.300)
v‚nzarea de bunuri imobiliare proprii; 7110 -        efectueaz„ prin magazine.                                *
Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de         Celelalte prevederi din statut ∫i contract r„m‚n
capacitate mic„; 7121 - Ónchirierea altor mijloace de    neschimbate.                                Societatea Comercial„
transport terestru; 7122 - Ónchirierea mijloacelor de      (25/286.297)                              DOT MEDIA - S.R.L.
transport pe ap„; 7131- Ónchirierea ma∫inilor ∫i                    *                          Bucure∫ti
echipamentelor agricole; 7132 - Ónchirierea
ma∫inilor ∫i echipamentelor pentru construc˛ii, f„r„        Societatea Comercial„                        HOT√R¬REA NR. 1
personal de deservire aferent; 7133 - Ónchirierea       DOCUMENT & SMARTSOLUTIONS - S.R.L.
ma∫inilor ∫i echipamentelor de birou, inclusiv a                                         a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                     Bucure∫ti
calculatoarelor; 7140 - Ónchirierea bunurilor                                            din data de 17.05.2005
personale ∫i gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte;           HOT√R¬REA NR. 1                 Asocia˛ii Matache Helena-Flory-Constan˛a, cod
7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de                                     numeric personal 2781030433031, domiciliat„ Ón
calcul (hardware); 7221 - editare de programe; 7222            din data de 15.05.2005            Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 3, bl. 13A, sc. C, et.
- consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;      Prin ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor       1, ap. 93, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RD nr.
7230 - prelucrarea informatic„ a datelor; 7240 -      Angheru Eugenia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea       261997, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
activit„˛i legate de bazele de date; 7250 -         V„c„re∫ti nr. 318, bl. 3C, sc. A, et. 6, ap. 26, sectorul  21.08.2002 ∫i Vlad Adrian-Gabriel, cod numeric
Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de      4, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 075845, cod       personal 1771103433010, domiciliat Ón Bucure∫ti,
contabilizat ∫i a calculatoarelor; 7260 - alte activit„˛i  numeric personal 2740523440022, eliberat„ de         Intrarea Patinoarului nr. 7, bl. PM50, sc. 1, et. 6, ap.
legate de informatic„; 7413 - activit„˛i de studiere a   Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de 23.10.1998 ∫i Angheru      28, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RT nr.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1935/15.VI.2005                    7
200660, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de       sectorul 2, posesor al B.I. seria G.R. nr. 952942,           Societatea Comercial„
12.11.2003, au hot„r‚t urm„toarele:              eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 13.06.1995, cod        NAZLIDANA IMPEX - S.R.L.
  - completarea obiectului secundar de activitate      numeric personal 1510603400246,                        Bucure∫ti
cu urm„torul cod CAEN : 7414 - activit„˛i de           Ón calitate de asocia˛i de˛in„tori ai Óntregului
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;           capital social al Societ„˛ii Comerciale B&C SERV              HOT√R¬REA NR. 1
  - declararea unui sediu secundar Ón Bucure∫ti,       TRADING - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
str. Gheorghe ™incai nr. 13, bl. 5, et. 5, ap. 23,      Ma∫ina de P‚ine nr. 10, bl. R30, sc. 2, et. 6, ap. 69,          din data de 17.05.2005
sectorul 4.                          sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul registrului      a adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale      comer˛ului cu nr. J 40/10128/22.06.2004, av‚nd cod      Ast„zi, 17.05.2005, adunarea general„ a Societ„˛ii
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 unic de Ónregistrare 16535698 ∫i atribut fiscal R,     Comerciale NAZLIDANA IMPEX - S.R.L., Óntrunit„ Ón
   (29/286.301)                       am hot„r‚t urm„toarele:                  ∫edin˛„ extraordinar„ la sediul firmei, la care au
              *                  1. Obiectul de activitate al societ„˛ii se extinde cu  participat dl Mohamed Nour Husein, cet„˛ean
                               activitatea prev„zut„ de clasa CAEN 7031 - agen˛ii     sirian, domiciliat Ón Siria, Alep (care de˛ine 30 % din
       Societatea Comercial„              imobiliare.                        voturi); Nazlie Balo (care de˛ine 60 % din voturi) ∫i
      E.C.T.-MOTOSPORT - S.R.L.               2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
                                                             dna Mare∫ Daniela, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
          Bucure∫ti                 r„m‚n neschimbate.
                                                             Bucure∫ti, Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 85,
                                 Redactat„ ∫i semnat„ ast„zi, 15.05.2005, la sediul
                                                             sectorul 2, posesoare a C.I. seria RR nr. 154999,
         HOT√R¬REA NR. 2               societ„˛ii, Ón trei exemplare.
                                                             eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 9.02.2001
                                 (32/286.304)
  din data de 7.03.2005 a adun„rii generale                                       (care de˛ine 10 % din voturi) a hot„r‚t modificarea
                                             *                actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:
  a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale E.C.T.-
       MOTOSPORT - S.R.L.                                              1. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, ∫os.
                                     Societatea Comercial„
  Feigl Erwin Roman, cet„˛ean german, c„s„torit,                                    Colentina nr. 62A, bl. 113, sc. B, et. 8, ap. 113,
                                    MONA & STEFY TRANS - S.R.L.
n„scut la data de 26.04.1960 Ón Augsburg,                                        sectorul 2, Ón Bucure∫ti, aleea Dobrina nr. 12, bl.
                                        Bucure∫ti
Germania, domiciliat Ón Germania, localitatea                                      49D1, sc. 1, et. 4, ap. 54, sectorul 2.
Augsburg, str. Holzbach nr. 31, identificat cu                                       Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                                       HOT√R¬REA NR. 1
pa∫aport seria D nr. 9269163178, eliberat de                                       societ„˛ii, r„m‚n nemodificate.
autorit„˛ile germane la data de 30.09.2002 ∫i E.C.T.I.          din data de 19.05.2005               (35/286.307)
IMOBILIARA - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu           a adun„rii generale a asocia˛ilor                       *
sediul Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 5, bl. S12A, sc.      Moraru Monica-Claudia, cet„˛ean rom‚n,
2, et. 3, ap. 30, sectorul 3, Ónmatriculat„ cu nr.      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. Victor Manu nr. 81,          Societatea Comercial„
J 40/9335/2002 ∫i cod unic de Ónregistrare          bl. H1, sc. A, ap. 1, sectorul 2, cod numeric personal          FAREX DESIGN - S.R.L.
14893622, prin reprezentant asociat unic, dl Feigl      2780726424576, identificat„ cu C.I. seria RR nr.                Bucure∫ti
Erwin Roman, cet„˛ean german, c„s„torit, n„scut la      095542, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de
data de 26.04.1960 Ón Augsburg, Germania,           23.02.2000, ∫i Moraru ™tefana, cet„˛ean rom‚n,                DECIZIA NR. 1
domiciliat Ón Germania, localitatea Augsburg, str.      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. Victor Manu nr. 81,          din data de 19.05.2005
Holzbach nr. 31, identificat cu pa∫aport seria D nr.     bl. H1, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 2, cod numeric
9269163178, eliberat de autorit„˛ile germane la data     personal 2480224400643, identificat cu B.I. seria       a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
de 30.09.2002, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     B.T. nr. 001837, eliberat de S.E.P. la data de             FAREX DESIGN - S.R.L.
Comerciale E.C.T.-MOTOSPORT - S.R.L., cu sediul Ón      4.07.1984, prelungit de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de      Preda Daniel-Georgel, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 5, bl. S12A, sc. 2, et. 3, ap.   9.08.1994, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MONA &    Aleea Ilioara nr. 1, bl. PM29, sc. C, et. 7, ap. 102,
30, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     STEFY TRANS - S.R.L., au hot„r‚t:             sectorul 3, identificat cu C.I. seria RX nr. 164629,
Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J          Declararea punctului de lucru situat Ón         eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 14.04.2003,
40/9309/2002, av‚nd cod unic de Ónregistrare         Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 28, bl. 31, sc. B, et. 6,   cod numeric personal 1720119381457, Ón calitate de
14893630, au hot„r‚t:                     ap. 73, sectorul 2, unde se va desf„∫ura activitatea:   asociat unic au decis:
  1. Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii     6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport.       1. Se prelunge∫te durata mandatului de
comerciale cu codul CAEN 7414 - activit„˛i de          Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n     administrator al dlui Preda Daniel-Georgel pe
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.           neschimbate.                        durat„ nelimitat„, cu puteri depline.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         2. Se extinde activitatea societ„˛ii cu cod CAEN:
neschimbate.                         19.05.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,       5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
  (30/286.302)                       din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un      de construc˛ii;
              *                 exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ de la       5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         echipamente periferice ∫i software-ului;
       Societatea Comercial„              Tribunalul Bucure∫ti.                     5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
        COMTRACK-SERVICE                  (33/286.305)                      echipamente de birou.
       IMPORT EXPORT - S.R.L.                           *                 Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
          Bucure∫ti                                              neschimbate.
                                      Societatea Comercial„               (36/286.308)
          DECIZIA NR. 8                     AUSTRAL TRADE - S.R.L.                           *
                                         Bucure∫ti
    din 13 mai 2005 a asociatului unic
                                                                    Societatea Comercial„
  Subsemnatul Popescu Gabriel Gheorghe,                      HOT√R¬RE                     R.J. ADVERTISING - S.R.L.
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Floare Ro∫ie nr. 4, bl.                                            Bucure∫ti
55, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 6, posesor al C.I. seria     a adun„rii generale a asocia˛ilor
RT nr. 332899, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data     Societ„˛ii Comerciale AUSTRAL TRADE - S.R.L.
                                                                      DECIZIA NR. 3
de 21 mai 2004, cod numeric personal               Subsemna˛ii Iurov Andrei Dinu, identificat cu
1561001400785, Ón calitate de asociat unic al         C.I. seria RX nr. 095619, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie          din data de 12.05.2005
Societ„˛ii Comerciale COMTRACK-SERVICE            la data de 27.01.1999, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                                                      a asociatului unic
IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        Turda nr. 129, bl. 1, sc. C, et. 8, ap. 130, sectorul 1,
str. Floare Ro∫ie nr. 4, bl. 55, sc. 1, et. 2, ap. 11,    ∫i Anghel Elena, identificat„ cu C.I. seria RR nr.      Subsemnata Olariu Erzsebet, domiciliat„ Ón
sectorul 6, num„r de Ónmatriculare J 40/5536/1991,      124103, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de     comuna Voluntari, ∫os. Erou Nicolae Iancu nr. 69-
am decis completarea obiectului de activitate cu:       17.10.2000, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Maior      71, vila 42B, jude˛ul Ilfov, identificat„ cu C.I. seria
  7222 - consultan˛„ ∫i furnizarea de alte produse      Popescu Eugen nr. 2, sectorul 6, Ón calitate de      IF nr. 020389, eliberat„ de Poli˛ia Voluntari la data
software.                           asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AUSTRAL TRADE -     de 9.05.2003, cod numeric personal 2651114011097,
   (31/286.303)                       S.R.L., Ón ∫edin˛a din data de 1.03.2005, am hot„r‚t    Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
              *                 urm„toarele:                        R.J. ADVERTISING - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                 - Ónregistrarea unui punct de lucru Ón Bra∫ov, str.   str. Avrig nr. 64, bl. O20, sc. 1, et. 3, ap. 46, sectorul
       Societatea Comercial„              Jepilor nr. 6A, parter, jude˛ul Bra∫ov, Óncep‚nd cu    2, av‚nd cod unic de Ónregistrare 15671586,
      B&C SERV TRADING - S.R.L.             data de 1.04.2005;                     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
          Bucure∫ti                   - Ónregistrarea unui punct de lucru Ón T‚rgu      nr. J 40/11213/2003 ∫i atribut fiscal R, am hot„r‚t
                               Mure∫, str. Fr. Juliot Curie nr. 1, jude˛ul Mure∫,     urm„toarele:
           HOT√R¬RE                Óncep‚nd cu data de 1.04.2005;                - Se extinde obiectul de activitate cu urm„toarele
                                 - Ónregistrarea unui punct de lucru Ón Alba Iulia,   activit„˛i:
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          str. Tudor Vladimirescu nr. 77, jude˛ul Alba,         4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
       din data de 15.05.2005              Óncep‚nd cu data de 1.04.2005;               organizare de ∫antiere;
  Subsemna˛ii                          - Ónregistrarea unui punct de lucru Ón Sibiu, Bd.     4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
  Bucsan Georgeta, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      Victoriei nr. 36, jude˛ul Sibiu, Óncep‚nd cu data de    construc˛ii;
Ma∫ina de P‚ine nr. 10, bl. R30, sc. 2, et. 6, ap. 63,    1.04.2005;                          4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
sectorul 2, posesoare a C.I. seria RT nr. 041521,        - Ónregistrarea unui punct de lucru Ón Baia Mare,     4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 14.09.1999,     str. Transilvaniei nr. 4/33, jude˛ul Maramure∫,      construc˛ii;
cod numeric personal 2570708400481;              Óncep‚nd cu data de 15.03.2005;                4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
  Bucsan Constantin domiciliat Ón Bucure∫ti, str.        - se Ómputernice∫te s„ reprezinte societatea la      4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
Ma∫ina de P‚ine nr. 10, bl. R30, sc. 2, et. 6, ap. 63,    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
sectorul 2, posesor al C.I. seria RR nr. 145938,       Tribunalul Bucure∫ti, Rotaru Victorian, legitimat cu     4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 11.01.2001,     C.I. seria RT nr. 325744, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie    4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
cod numeric personal 1550227400027, ∫i            la data de 19.04.2004.                    4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
  Crivineanu Gheorghe, domiciliat Ón Bucure∫ti,          (34/286.306)                       4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
∫os. Colentina nr. 23 B, bl. 1B, sc. A, et. 6, ap. 28,                  *                 4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1935/15.VI.2005
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri    registrului comer˛ului cu nr. J 40/2657/23.02.2004,          Societatea Comercial„
de geamuri;                         cod unic de Ónregistrare 16165773, au hot„r‚t          SEBASTIAN PARK - S.A., Bucure∫ti
  4545 - alte lucr„ri de finisare.             Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, str.
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      Dionisie Lupu nr. 88, subsol, sectorul 1.                 HOT√R¬REA NR. 1
neschimbate.
                                 (40/286.312)                            din data de 4 mai 2005,
  Œncheiat„ ast„zi, 12.05.2005, Ón dou„ exemplare,
                                            *                     a adun„rii generale ordinare
din care unul s-a depus la Oficiul Registrului
                                                                a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti.
                                     Societatea Comercial„                   SEBASTIAN PARK - S.A.
  (37/286.309)
                                    B & B COLLECTION - S.R.L.             Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
              *
                                        Bucure∫ti                Societ„˛ii Comerciale SEBASTIAN PARK - S.A., cu
       Societatea Comercial„                                           sediul Ón Bucure∫ti, Str. Lujerului nr. 42, Pavilion
      BLIZZARD DESIGN - S.R.L.                     HOT√R¬REA NR. 121              administrativ, parter, camera 32, sectorul 6,
          Bucure∫ti                                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                                     din data de 18.05.2005,            nr. J 40/661/2005, av‚nd cod unic de Ónregistrare
                                   a adun„rii generale a asocia˛ilor         17121520, s-a Óntrunit la data de 4.05.2005, fiind
          DECIZIA NR. 3
                                Subsemna˛ii Binda Daniela, domiciliat„ Ón        prezen˛i ac˛ionari ce de˛in 48,51 % din capitalul
        din data de 28.03.2005                                          social al societ„˛ii,
                               Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 76, bl. J3A, et. 3, sc. 2, ap.
                                                              constat‚ndu-se Óndeplinirea condi˛iilor legale ∫i
    a adun„rii generale a asocia˛ilor          42, sectorul 3, cod numeric personal
                                                            statutare pentru desf„∫urarea lucr„rilor adun„rii ∫i
  Subsemna˛ii Raisa Constantinescu, domiciliat„       2641029400069, identificat„ cu C.I. seria RX nr.      pentru adoptarea hot„r‚rilor,
Ón Bucure∫ti, str. Bozieni nr. 6, bl. 832, sc. 2, ap. 86,  029664 eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de       cu unanimitate de voturi, hot„r„∫te:
sectorul 6, Daniela Panin, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     10.03.1998, ∫i Binda Marius Florin, domiciliat Ón       1. Se aprob„ realegerea dlui Tufan Karaca Ón
str. Litovoi Voievod nr. 1, bl. OD7A, sc. 1, ap. 9,     Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 76, bl. J3A, et. 3, sc. 2, ap.  func˛ia de administrator unic pentru o perioad„ de
sectorul 2, Alexandru Balcu, domiciliat Ón          42, sectorul 3, cod numeric personal            4 ani.
Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 126-128, bl. 17-18, sc. G,   1630802400067, identificat cu C.I. seria DP nr.        2. Indemniza˛ia administratorului unic se
ap. 245, sectorul 2, Ón calitate de asocia˛i ai                                     stabile∫te la valoarea de 3.000.000 rol net.
                               102548 eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de
Societ„˛ii Comerciale BLIZZARD DESIGN - S.R.L., cu                                     3. Se Ómputernice∫te dl C„t„lin Teodor Moise,
                               8.01.2004, Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
sediul Ón Bucure∫ti, Aleea Petre Antonescu nr. 2, bl.                                  identificat cu C.I. seria RD nr. 190258 eliberat„ de
                               Comerciale B & B COLLECTION - S.R.L., am hot„r‚t      Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 30.08.2001, s„ efectueze
25, sc. A, et. 2, ap. 13, sectorul 2, Ónmatriculat„ cu
nr. J 40/21681/2004, cod unic de Ónregistrare        declararea urm„toarelor puncte de lucru:          toate formalit„˛ile necesare Ónregistr„rii
17068949, am hot„r‚t Ón unanimitate Ónregistrarea        - Slatina, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 20, jude˛ul   modific„rilor aduse actului constitutiv la Oficiul
unui punct de lucru la adresa Bucure∫ti, str.        Olt, Centrul Comercial Oltul.               registrului comer˛ului.
Bibescu Vod„ nr. 5, bl. P5A, sc. B, et. 1, ap. 14,       Celelalte prevederi din contractul de societate ∫i     (44/286.316)
sectorul 4.                         din statutul societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                      *
   (38/286.310)                         (41/286.313)
              *                                                   Societatea Comercial„
                                            *
                                                               AMERICAN FAST FOOD 2000 - S.R.L.
       Societatea Comercial„                                                   Bucure∫ti
                                      Societatea Comercial„
      PANREUSS IMP-EX - S.R.L.                     DACO 2035 - S.R.L.
          Bucure∫ti                                                        DECIZIA NR. 1
                                         Bucure∫ti
                                                                  din data de 15.05.2005,
         HOT√R¬REA NR. 2                                             a asociatului unic la Societatea Comercial„
                                        DECIZIA NR. 1
        din data de 12.05.2005                                            AMERICAN FAST FOOD 2000 - S.R.L.,
                                din data de 10.05.2005, a asociatului unic       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
 a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        la Societatea Comercial„ DACO 2035 - S.R.L.,             cu nr. J 40/13480/1994,
  Comerciale PANREUSS IMP-EX - S.R.L.               cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Anghel            cod unic de Ónregistrare R5988901
  Panici Zoranca, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      Moldoveanu nr. 41, sectorul 4, Ónmatriculat„         Gheorghe Valentin-Mirel, domiciliat Ón
de 13.02.1950 Ón comuna Belobresca, jude˛ul Cara∫-          la Oficiul registrului comer˛ului         Bucure∫ti, str. Pa∫cani nr. 5, bl. D7, sc. B, et. 3, ap.
Severin, nec„s„torit„, cod numeric personal           cu nr. J 40/12738/15.12.1998, cu cod unic        18, sectorul 6, identificat cu C.I. seria DP nr. 039022
2500213400814, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.                                      eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 11.04.2000,
                                  de Ónregistrare 11344557/30.11.2002
Piscului nr. 15, bl. 49, sc. 2, et. 8, ap. 83, sectorul 4,                               cod numeric personal 1720628463021, asociat unic
identificat„ cu C.I. seria RD nr. 131834, eliberat„ de     Subsemnatul N„stase Dumitru, cet„˛ean rom‚n,      la Societatea Comercial„ AMERICAN FAST FOOD
Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de 26.09.2000, ∫i Reuss      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Anghel Moldoveanu nr.    2000 - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Pa∫cani nr.
Christophe Pierre Robin, cet„˛ean francez, c„s„torit,    41, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RX nr.      5, bl. D7, sc. B, et. 3, ap. 18, sectorul 6, num„r de
n„scut la data de 25.04.1948 Ón Valence (26),        080101/12.11.1998 eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie, cod   ordine la Oficiul registrului comer˛ului J
identificat cu Cartea Na˛ional„ de Identitate nr.      numeric personal 16009144500067, am decis         40/13480/1994, cod unic de Ónregistrare R5988901,
011126301688, eliberat„ la data de 29.11.2001,        urm„toarea modificare la actului constitutiv al      azi, 15.05.2005, a hot„r‚t deschiderea unui punct de
valabil„ p‚n„ la 28.11.2011, domiciliat Ón Fran˛a,                                   lucru la urm„toarea adres„: Bucure∫ti, Str.
                               Societ„˛ii Comerciale DACO 2035 - S.R.L.
1361 Avenue President Salvador Allende, Portes-                                     M„rgeanului nr. 20, hol, sectorul 5.
                                1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
Les-Valence (26), prin Ómputernicit Panici Zoranca,                                    Celelalte norme ∫i capitole din actul constitutiv
                               str. Tudor Gociu nr. 43A, sectorul 4.           al societ„˛ii r„m‚n neschimbate ∫i obligatorii
Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori, Óntruni˛i Ón
                                Decizia asociatului unic a fost luat„ ast„zi, 10    pentru asociatul unic.
conformitate cu prevederile legale, au hot„r‚t s„
aduc„ urm„toarele modific„ri la statutul societ„˛ii:     mai 2005, la sediul societ„˛ii.                Tehnoredactat de parte Ón 3 (trei) exemplare azi,
  1. Completarea obiectului de activitate cu           (42/286.314)                     15 mai 2005.
urm„toarele coduri CAEN:                                *                  (45/286.317)
  3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor                                                   *
metalice reciclabile;                           Societatea Comercial„
                                       KOSAROM - S.R.L.                    Societatea Comercial„
  3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
                                                                 TEMELIA CONFORT - S.R.L.
nemetalice reciclabile.                             Bucure∫ti
                                                                     Bucure∫ti
  2. Radierea punctului de lucru: magazin ∫i
atelier din Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 463-483,             HOT√R¬REA NR. 1                         HOT√R¬RE
sectorul 3.
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n                 din data de 19.05.2005,                  din data de 19.05.2005,
neschimbate.                             a adun„rii generale a asocia˛ilor             a adun„rii generale a asocia˛ilor
  (39/286.311)                        Subsemna˛ii Marin Maria, cet„˛ean rom‚n,          Subsemna˛ii Zaharia Gheorghe, legitimat cu C.I.
              *                domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Pa∫cani nr. 11, bl.     seria RD nr. 079742 eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la
                               TD34, sc. 1, ap. 20, sectorul 6, identificat„ cu B.I.   data de 16.08.1999, cod numeric personal
       Societatea Comercial„                                           1380301400295, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                               seria D.K. nr. 026472 eliberat de Circa 21 Mili˛ie la
        SPIDER BAR - S.R.L.                                           S„ndule∫ti nr. 11, bl. Z15, ap. 33, sectorul 6, ∫i
                               data de 26.12.1985, Marin Irina Elena, cet„˛ean
          Bucure∫ti                                              Zaharia Cristian, legitimat cu C.I. seria RX nr.
                               rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. T‚rgu Neam˛
                                                            246637 eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de
         HOT√R¬REA NR. 2               nr. 16, bl. D4, ap. 37, sectorul 6, identificat„ cu C.I.  6.01.2004, cod numeric personal 1680805463014,
                               seria DP nr. 074657 eliberat de Circa 21 Mili˛ie la    domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Romancierilor nr. 2, bl.
      din data de 14 aprilie 2005           data de 26.12.1985, Ón calitate de asocia˛i la       C4, ap. 66, sectorul 6, asocia˛i la Societatea
  Subsemna˛ii Samoil„ Antoanela-Iuliana, cet„˛ean      Societatea Comercial„ KOSAROM - S.R.L., am         Comercial„ TEMELIA CONFORT - S.R.L., am hot„r‚t
rom‚n, nec„s„torit„, n„scut„ la data de 25 februarie     hot„r‚t extinderea obiectul de activitate cu        majorarea capitalului social cu 200.000.000 lei,
1980 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      urm„toarele activit„˛i, conform C.A.E.N.:         aport Ón numerar, astfel capitalul total va fi de
Vintil„ Mih„ilescu nr. 3, bl. 59, sc. 1, ap. 39, sectorul                                202.000.000 lei, 2.020 p„r˛i sociale, fiecare Ón
                                6420 - telecomunica˛ii (servicii de telefonie);
6, identificat„ cu C.I. seria TR nr. 345207 eliberat„                                  valoare de 100.000 lei, Ómp„r˛it astfel:
                                7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere
de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de 19 iulie 2004, cod                                     - asociatul Zaharia Gheorghe de˛ine 1.010 p„r˛i
                               telefonic„.
numeric personal 208002254600084, ∫i Samoil„                                      sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 %;
Robert-Nicolae, Ón calitate de asocia˛i la Societatea      Celelalte prevederi din contractul de societate ∫i     - asociatul Zaharia Cristian de˛ine 1.010 p„r˛i
Comercial„ SPIDER BAR - S.R.L., cu sediul Ón         din statutul societ„˛ii r„m‚n neschimbate.         sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 %.
Bucure∫ti, str. Vintil„ Mih„ilescu nr. 8, bl. 78, sc. 2,     (43/286.315)                        (46/286.318)
ap. 55, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul                      *                             *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1935/15.VI.2005                  9
     Societatea Comercial„               Administrator: Filipoiu Mirona, cod numeric       Activitatea principal„: 7110 - Ónchirierea
  CONTA SUPERLEX - S.R.L., Timi∫oara          personal 2791205354781, data numirii 4.03.2005      autoturismelor ∫i utilajelor de capacitate mic„;
                             p‚n„ la data de 4.03.2009, av‚nd puteri depline.      Activit„˛i secundare: conform art. 7 din actul
                               Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.  constitutiv f.n./17.03.2005.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a     Capitalul social. Capitalul social subscris este de
          J 35/1254/2005            datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.    2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17473160
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Fondatori:
                               Executorie.                       1. Raca Afrodita, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
  MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL TIMI™
                               Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    rom‚n, cu domiciliul Ón localitatea Timi∫oara, Calea
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       Aradului nr. 12, ap. 9, cod po∫tal 1900, jude˛ul
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       Timi∫, cod numeric personal 2710530250525;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™           ulterioare.                         2. Societatea Comercial„ G.I.O.AS - S.R.L., Ón
                               Pronun˛at„ ast„zi, 12 aprilie 2005, Ón ∫edin˛„    calitate de asociat, num„r de Ónmatriculare
      DOSAR NR. 15608/6.04.2005           public„.                         J 35/89/2004 emis de Oficiul Registrului
                               Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      Comer˛ului Timi∫ la data de 12.01.2004.
       ŒNCHEIEREA NR. 4508             renun˛are la recurs la data de 12 aprilie 2005.       Administrator: Raca Afrodita, cod numeric
        ™edin˛a public„                (47/510.834)                     personal 2710530250525, data numirii 17.03.2005
     din data de 12 aprilie 2005                        *               p‚n„ la data de 17.03.2009, av‚nd puteri conform
                                                          actului constitutiv.
 Judec„torul delegat                        Societatea Comercial„              Durata de func˛ionare a societ„˛ii este nelimitat„.
 la Oficiul Registrului                     STUHL CAR - S.R.L., Timi∫oara            Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.
 Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
 Referent
                                       J 35/1261/2005            Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
 la Oficiul Registrului
                                                           Executorie.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17477790         Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
 Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
                                                          cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare    MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL TIMI™        republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
formulat„ de asociat Filipoiu Dumitru C„lin,                                    ulterioare.
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i                                  Pronun˛at„ ast„zi, 13 aprilie 2005, Ón ∫edin˛„
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie                                public„.
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii                                    Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
Comerciale CONTA SUPERLEX - S.R.L.                                         renun˛are la recurs la data de 13 aprilie 2005.
                                  DOSAR NR. 16741/11.04.2005
  Procedura legal Óndeplinit„.                                            (48/510.835)
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform          ŒNCHEIEREA NR. 4564                         *
art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                     ™edin˛a public„                   Societatea Comercial„
       JUDEC√TORUL DELEGAT                  din data de 13 aprilie 2005             EXPERT GB CONTA - S.R.L., Timi∫oara
  Asupra cererii de fa˛„:                 Judec„torul delegat
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 15608 din data    la Oficiul Registrului
                                                           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
de 6.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat autorizarea   Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                    J 35/1255/2005
constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii Comerciale     Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
CONTA SUPERLEX - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor      Referent                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17477730
din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul    la Oficiul Registrului
comer˛ului.                         Comer˛ului de pe l‚ng„                  MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL TIMI™
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                               Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                             formulat„ de asociat Raca Afrodita prin             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                             Ómputernicit R„du˛ Cristina, privind autorizarea
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                             constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                                    DOSAR NR. 16499/11.04.2005
                             din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
                             comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale STUHL CAR -             ŒNCHEIEREA NR. 4558
nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                             S.R.L.
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu                                        ™edin˛a public„
                               Procedura legal Óndeplinit„.
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i                                     din data de 13 aprilie 2005
                               Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
                             art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.      Judec„torul delegat
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT              la Oficiul Registrului
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
Societ„˛ii Comerciale CONTA SUPERLEX - S.R.L., a       Asupra cererii de fa˛„:                 Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea       Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 16741 din data   Referent
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón    de 11.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat        la Oficiul Registrului
registrul comer˛ului.                   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii    Comer˛ului de pe l‚ng„
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     Comerciale STUHL CAR - S.R.L. ∫i Ónregistrarea       Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
                             datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     registrul comer˛ului.                    Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
formulat„ de asociat Filipoiu Dumitru C„lin ∫i, Ón      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   formulat„ de asociat unic Badalan Gennyfer,
consecin˛„;                        men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de        privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
  autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune  Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale     r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
Societ„˛ii Comerciale CONTA SUPERLEX - S.R.L. Ón     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      Comerciale EXPERT GB CONTA - S.R.L.
urm„toarele condi˛ii:                   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    Procedura legal Óndeplinit„.
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Calea Buzia∫ului   din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea    Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
nr. 1, bl. A1B, et. 4, ap. 12, jude˛ul Timi∫.       nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i       art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Domeniul principal de activitate: 741 - activit„˛i   complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu          JUDEC√TORUL DELEGAT
juridice, de contabilitate, revizie contabil„,      modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i de studiu   ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu   Asupra cererii de fa˛„:
de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a     Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 16499 din data
management;                        admite prezenta cerere, a autoriza constituirea     de 11.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
  Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de      Societ„˛ii Comerciale STUHL CAR - S.R.L., a dispune   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;         Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din   Comerciale EXPERT GB CONTA - S.R.L. ∫i
  Activit„˛i secundare: conform art. 3 din actul     declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul    Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
constitutiv f.n./4.03.2005.                comer˛ului.                       r„spundere Ón registrul comer˛ului.
  Capitalul social. Capitalul social subscris este de                                Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i   Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.    Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Fondatori:                       formulat„ de asociat Raca Afrodita prin         constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  1. Filipoiu Mirona, Ón calitate de asociat, cet„˛ean  Ómputernicit R„du˛ Cristina ∫i, Ón consecin˛„;      privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
rom‚n, cu domiciliul Ón localitatea Timi∫oara, Calea     autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
Buzia∫ului nr. 1, bl. A1B, ap. 12, cod po∫tal 1900,    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
jude˛ul   Timi∫,   cod   numeric    personal  Societ„˛ii Comerciale STUHL CAR - S.R.L. Ón       nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
2791205354781;                      urm„toarele condi˛ii:                  complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
  2. Filipoiu Dumitru-C„lin, Ón calitate de asociat,    Sediul social este Ón Timi∫oara, Calea Aradului    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón localitatea       nr. 12, et. 1, ap. 9, cam. 2, jude˛ul Timi∫.       ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
Timi∫oara, Calea Buzia∫ului nr. 1, bl. A1B, ap. 12,     Domeniul principal de activitate: 711 -        modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod numeric        Ónchirierea autoturismelor ∫i utilajelor de capacitate  admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
personal 1780912354740.                  mic„;                          Societ„˛ii Comerciale EXPERT GB CONTA - S.R.L., a
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1935/15.VI.2005
dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea     din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón    nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i       Comerciale P.K.C. & A. BUSINESS - S.R.L. ∫i
registrul comer˛ului.                   complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu   Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i    r„spundere Ón registrul comer˛ului.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu   Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a    men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
formulat„ de asociat unic Badalan Gennyfer ∫i, Ón     admite prezenta cerere, a autoriza constituirea     Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
consecin˛„;                        Societ„˛ii Comerciale ALCORALL - S.R.L., a dispune    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune   Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
Societ„˛ii Comerciale EXPERT GB CONTA - S.R.L. Ón     comer˛ului.                       din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
urm„toarele condi˛ii:                                               nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Garofi˛ei nr.                               complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
9, jude˛ul Timi∫.                      Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
  Domeniul principal de activitate: 741 - activit„˛i   formulat„ de asociat Alexandrescu Cristinel Ionel ∫i,  ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
juridice, de contabilitate, revizie contabil„,      Ón consecin˛„;                      modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i de studiu     autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Societ„˛ii Comerciale P.K.C. & A. BUSINESS - S.R.L.,
management;                        Societ„˛ii Comerciale ALCORALL - S.R.L. Ón        a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
  Activitatea principal„: 7412 - activit„˛i de      urm„toarele condi˛ii:                  datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón
contabilitate, revizie contabil„, consulta˛ii Ón       Sediul social este Ón Ianova nr. 178, jude˛ul     registrul comer˛ului.
domeniul fiscal; – f„r„ revizie contabil„;        Timi∫.
  Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul      Domeniul principal de activitate: 554 - baruri;     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
constitutiv f.n./7.04.2005.                 Activitatea principal„: 5540 - baruri;          Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  Capitalul social. Capitalul social subscris este de    Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul    formulat„ de asociat unic Pandalau-Klein Cornel ∫i,
2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i  constitutiv din 4.04.2005.                Ón consecin˛„;
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.    Capitalul social. Capitalul social subscris este de   autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Fondator: Badalan Gennyfer, Ón calitate de       5.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i  Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón      sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.  Societ„˛ii Comerciale P.K.C. & A. BUSINESS - S.R.L.
localitatea Timi∫oara, Str. Garofi˛ei nr. 9, cod po∫tal   Fondatori:                      Ón urm„toarele condi˛ii:
1900, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal          1. Alexandrescu Cristinel Ionel, Ón calitate de     Sediul social este Ón Buzia∫, Str. Semenicului
2741003354771.                      asociat, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón localitatea  nr. 4, Ónc„perea 2, jude˛ul Timi∫.
  Administrator unic: Badalan Gennyfer, cod       Ianova, nr. 136, cod po∫tal 1890, jude˛ul Timi∫, cod
numeric personal 2741003354771, data numirii                                     Domeniul principal de activitate: 748 - alte
                             numeric personal 1720421354746;             activit„˛i de servicii, prestate Ón principal
7.04.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd        2. Alexandrescu Petric„, Ón calitate de asociat,
puteri depline ∫i nelimitate.                                           Óntreprinderilor;
                             cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón localitatea        activitatea principal„: 7487 - alte activit„˛i de
  Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        Timi∫oara, str. Simion B„rnu˛iu, bl. 77, ap. 21, cod
nelimitat„.                                                    servicii, prestate Ón principal Óntreprinderilor;
                             po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal      activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                             1760902354749.                      constitutiv f.n./11.04.2005.
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.
                               Administrator: Alexandrescu Cristinel Ionel, cod     Capitalul social. Capitalul social subscris este de
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                             numeric personal 1720421354746, data numirii       2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  Executorie.                      4.04.2005 p‚n„ la data de 4.04.2009, av‚nd puteri    sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    conform actului constitutiv.                Fondator: Pandalau-Klein Cornel, Ón calitate de
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Durata de func˛ionare a societ„˛ii este        asociat unic, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        nelimitat„.                       localitatea Buzia∫, Str. Semenicului nr. 4, cod po∫tal
ulterioare.                         Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    1903, jude˛ul Timi∫, cod numeric personal
  Pronun˛at„ ast„zi, 13 aprilie 2005, Ón ∫edin˛„     datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.    1640916201009.
public„.                           Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Administrator: Pandalau-Klein Cornel, cod
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     numeric personal 1640916201009, data numirii
renun˛are la recurs la data de 13 aprilie 2005.       Executorie.                      11.04.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
   (49/510.836)                      Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    puteri conform actului constitutiv.
             *                cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        Durata de func˛ionare a societ„˛ii este
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       nelimitat„.
     Societatea Comercial„              ulterioare.                         Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
 ALCORALL - S.R.L., Ianova, jude˛ul Timi∫          Pronun˛at„ ast„zi, 12 aprilie 2005, Ón ∫edin˛„    datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.
                             public„.                          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                               Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        renun˛are la recurs la data de 12 aprilie 2005.       Executorie.
        J 35/1243/2005                (50/510.837)                      Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                          *               cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17473178
                                                          republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                   Societatea Comercial„            ulterioare.
  MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL TIMI™
                               P.K.C. & A. BUSINESS - S.R.L., Buzia∫          Pronun˛at„ ast„zi, 13 aprilie 2005, Ón ∫edin˛„
                                     jude˛ul Timi∫              public„.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                                        renun˛are la recurs la data de 13 aprilie 2005.
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                            (51/510.838)
                                     J 35/1259/2005
     DOSAR NR. 16356/12.04.2005                                                     *
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17477889
       ŒNCHEIEREA NR. 4497                                               Societatea Comercial„
        ™edin˛a public„                MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL TIMI™           A.T. COMPANY - S.R.L., Timi∫oara
     din data de 12 aprilie 2005
 Judec„torul delegat                      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 la Oficiul Registrului                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™                   J 35/1258/2005
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin                                       COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17477773
                                  DOSAR NR. 16684/13.04.2005
 Referent
 la Oficiul Registrului                        ŒNCHEIEREA NR. 4562                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela                ™edin˛a public„
                                  din data de 13 aprilie 2005                  OFICIUL NAfiIONAL
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                                    AL REGISTRULUI COMERfiULUI
formulat„ de asociat Alexandrescu Cristinel Ionel,     Judec„torul delegat
privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i     la Oficiul Registrului
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie     Comer˛ului de pe l‚ng„                    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii       Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
Comerciale ALCORALL - S.R.L.                Referent
  Procedura legal Óndeplinit„.               la Oficiul Registrului                      DOSAR NR. 16677/11.04.2005
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform    Comer˛ului de pe l‚ng„
art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela           ŒNCHEIEREA NR. 4.561/13.04.2005
       JUDEC√TORUL DELEGAT               Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare         ™edin˛a public„
  Asupra cererii de fa˛„:                formulat„ de asociat unic Pandalau-Klein Cornel,         din data de 13 aprilie 2005
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 16356 din     privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                                                           Judec„tor delegat
data de 8.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat     Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                                                           la Oficiul Registrului
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii    r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
Comerciale ALCORALL - S.R.L. ∫i Ónregistrarea       Comerciale P.K.C. & A. BUSINESS - S.R.L.
                                                           Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón     Procedura legal Óndeplinit„.
                                                           Referent
registrul comer˛ului.                    Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
                                                           la Oficiul Registrului
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de               JUDEC√TORUL DELEGAT              Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Asupra cererii de fa˛„:                  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 16684 din     formulat„ de asociat Butu∫ina Mihai-Victor-Marius,
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   data de 14.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat    privind autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1935/15.VI.2005                 11
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie         Societatea Comercial„               Administrator: Ursu Ramona-Mirela, cod
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii          HESTING - S.R.L., Timi∫oara           numeric personal 2720713352630, data numirii
Comerciale A.T. COMPANY - S.R.L.                                          14.04.2005, durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri
  Procedura legal Óndeplinit„.                                           conform actului constitutiv;
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                            Durata societ„˛ii: nelimitat„.
art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.               J 35/1423/2005
                                                            Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
       JUDEC√TORUL DELEGAT                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17522807        datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.
                                                            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
  Asupra cererii de fa˛„:
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI            Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 16.677 din
                                                            Executorie.
data de 11.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
                                                            Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii           OFICIUL NAfiIONAL
                                                          cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
Comerciale A.T. COMPANY - S.R.L. ∫i Ónregistrarea         AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón
                                                          ulterioare.
registrul comer˛ului.
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™            din data de 25 aprilie 2005.
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                                                            Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                  DOSAR NR. 21096/19.04.2005            renun˛are la recurs din data de 25 aprilie 2005.
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón                                     (53/510.840)
                                ŒNCHEIEREA NR. 5.101/25.04.2005                        *
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea          ™edin˛a public„
                                                                Societatea Comercial„
nr. 31/1990 republicat„ cu modific„rile ∫i            din data de 25 aprilie 2005
                                                                PH CORPORATE - S.R.L.
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
                              Judec„tor delegat                         Mo∫ni˛a Nou„, jude˛ul Timi∫
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
                              la Oficiul Registrului
ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a                                   NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea                                             J 35/1420/2005
                              Referent
Societ„˛ii Comerciale A.T. COMPANY - S.R.L. a
                              la Oficiul Registrului
dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea                                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17522882
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón
registrul comer˛ului.                    Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                             formulat„ de asociat unic Ursu Ramona-Mirela, prin
                                                                  OFICIUL NAfiIONAL
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     Ómputernicit Nicola Roxana Florina, privind             AL REGISTRULUI COMERfiULUI
formulat„ de asociat Butu∫in„ Mihai-Victor-Marius    autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
prin Ómputernicit Muntean Ionela Simona ∫i, Ón      Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
consecin˛„;                       r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii          OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Comerciale HESTING - S.R.L.                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii     Procedura legal Óndeplinit„.
Comerciale A.T. COMPANY - S.R.L. Ón urm„toarele       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform        DOSAR NR. 22.042/21.04.2005
condi˛ii:                        art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Snagov nr.                                    ŒNCHEIEREA NR. 5098/25.04.2005
1/A, ap. 1.                              JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                                  ™edin˛a public„
  Domeniul principal de activitate: 552 -         Asupra cererii de fa˛„:                     din data de 25 aprilie 2005
campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de scurt„    Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 21.096 din
durat„;                         data de 19.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat      Judec„tor delegat
  Activitate principal„: 5523 - alte mijloace de    autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii     la Oficiul Registrului
cazare.                         Comerciale HESTING - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor     Comer˛ului de pe l‚ng„
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul    din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul    Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
constitutiv din data de 18.03.2005.           comer˛ului.                         Referent
  Capitalul social. Capitalul social subscris este de   Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile     la Oficiul Registrului
2.100.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i  men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          Comer˛ului de pe l‚ng„
sociale: 21; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.  Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,       Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
  Fondatori:                      constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale        Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  1. Butu∫in„ Mihai-Victor-Marius, Ón calitate de    privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       formulat„ de asociat unic Vera Gimenez Manuel
asociat, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Arad, str.    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   prin Ómputernicit Lupan Sorin, privind autorizarea
Zal„u nr. 2, bl. 504, ap. 1, cod po∫tal 2900, cod    din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea    constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
numeric personal 1530908354731;
                             nr. 31/1990 republicat„ cu modific„rile ∫i         din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul
  2. Butu∫in„ Elena, Ón calitate de asociat, cet„˛ean
                             complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu    comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale PH CORPORATE
rom‚n, domiciliat„ Ón Arad, Str. Lipovei nr. 52A,
                             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i     - S.R.L.
cod po∫tal 2900, cod numeric personal
                             ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu    Procedura legal Óndeplinit„.
2500529354752;
                             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  3. Butu∫in„ Marius-Andrei, Ón calitate de asociat,
                             admite prezenta cerere, a autoriza constituirea      art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Arad, Str. Lipovei nr.
                             Societ„˛ii Comerciale HESTING - S.R.L., a dispune
52A, cod po∫tal 2900, cod numeric personal                                            JUDEC√TORUL DELEGAT
                             Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
1790608354722.
                             declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul       Asupra cererii de fa˛„:
  Administratori:
                             comer˛ului.                          Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 22042 din data
  1. Butu∫in„ Mihai-Victor-Marius, cod numeric
                                                          de 21.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
personal 1530908354731, data numirii 18.03.2005,      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                                     autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
conform actului constitutiv;                Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost      Comerciale PH CORPORATE - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  2. Butu∫in„ Elena, cod numeric personal        formulat„ de asociat unic Ursu Ramona-Mirela prin     datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón
2500529354752, data numirii 18.03.2005, durata      Ómputernicit Nicola Roxana Florina ∫i, Ón         registrul comer˛ului.
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform       consecin˛„;                          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
actului constitutiv;                    autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  3. Butu∫in„ Marius-Andrei, cod numeric personal    Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
1790608354722, data numirii 18.03.2005, durata      Comerciale HESTING - S.R.L. Ón urm„toarele         constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform       condi˛ii:                         privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
actului constitutiv.                    Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Eternit„˛ii    conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.            nr. 45/C, et. 4, ap. 69.                  din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a     Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu    nr. 31/1990 republicat„ cu modific„rile ∫i
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.    am„nuntul Ón magazine nespecializate.           complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Activitate principal„: 5211 - comer˛ cu         modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
  Executorie.                      predominant de produse alimentare, b„uturi ∫i       modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   tutun;                           admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul     Societ„˛ii Comerciale PH CORPORATE - S.R.L. a
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       constitutiv din data de 14.04.2005.            dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea
ulterioare.                         Capitalul social. Capitalul social subscris este de   datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón
  Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„         2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i   registrul comer˛ului.
din data de 13 aprilie 2005.               sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin       Fondator: Ursu Ramona-Mirela, Ón calitate de       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
renun˛are la recurs din data de 13 aprilie 2005.     asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón         Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
  (52/510.839)                     Timi∫oara, Str. Eternit„˛ii nr. 45/C, bl. 4, ap. 69, cod  formulat„ de asociat unic Vera Gimenez Manuel
             *               po∫tal 1900, cod numeric personal 2720713352630;      prin Ómputernicit Lupan Sorin ∫i, Ón consecin˛„;
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1935/15.VI.2005
  autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a    autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii   admite prezenta cerere, a autoriza constituirea      Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
Comerciale PH CORPORATE - S.R.L. Ón urm„toarele     Societ„˛ii Comerciale PROLEPSIS - S.R.L., a dispune    r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
condi˛ii:                        Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din   Comerciale GRUPLOTO - S.R.L.
  Sediul social este Ón Mo∫ni˛a Nou„ nr. 328/B.     declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul      Procedura legal Óndeplinit„.
  Domeniul principal de activitate: 193 - fabricarea  comer˛ului.                         Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
Ónc„l˛„mintei;                                                   art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Activitate principal„: 1930 - fabricarea        Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
Ónc„l˛„mintei *inclusiv activitatea de lohn;         Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost           JUDEC√TORUL DELEGAT
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul    formulat„ de asociat Caragea Dorina-Dana ∫i, Ón
                                                           Asupra cererii de fa˛„:
constitutiv din data de 20.04.2005.           consecin˛„;
                               autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune    Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 21461 din
  Capitalul social. Capitalul social subscris este de
10.000.000 lei, integral v„rsat, din care 356 $;     Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    data de 20.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
num„rul total de p„r˛i sociale: 100; valoarea unei    Comerciale PROLEPSIS - S.R.L. Ón urm„toarele       autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
p„r˛i sociale: 100.000 lei.               condi˛ii:                         Comerciale GRUPLOTO - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Fondator:                         Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Transilvania  datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón
  Vera Gimenez Manuel, Ón calitate de asociat unic,   nr. 13, sc. A, et. 4, ap. 10, cam. 2.           registrul comer˛ului.
cet„˛ean spaniol, domiciliat Ón Spania, localitatea     Domeniul principal de activitate: 748 - alte       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
Elda (Alicante), C/Petrel nr. 61.            activit„˛i de servicii, prestate Ón principal       men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  Administrator:                    Óntreprinderilor;                     Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Vera Gimenez Manuel, data numirii 20.04.2005,       Activitate principal„: 7487 - alte activit„˛i de   constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline ∫i     servicii, prestate Ón principal Óntreprinderilor *
                                                          privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
nelimitate.                       exclus: str‚ngerea facturilor, acordarea de credite Ón
                                                          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.            rate ∫i stabilirea dob‚nzilor la credite Ón func˛ie de
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    credibilitatea unei firme sau persoane ∫i experien˛a   din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.    Ón afaceri; activit„˛i de brokerage; activit„˛i de    nr. 31/1990 republicat„ cu modific„rile ∫i
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      evaluare altele dec‚t bunurile imobiliare ∫i       complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     asigur„ri; activit„˛i ale v‚nz„torilor la licita˛ii;   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
  Executorie.                      citirea contoarelor de gaze, ap„ ∫i electricitate.    ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       constitutiv nr. 16/18.04.2005.              admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Capitalul social. Capitalul social subscris este de  Societ„˛ii Comerciale GRUPLOTO - S.R.L., a dispune
ulterioare.                       2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i  Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
  Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„         sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                                                          declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul
din data de 25 aprilie 2005.                 Fondatori:
                                                          comer˛ului.
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin        1. Caragea Dorina-Dana, Ón calitate de asociat,
renun˛are la recurs Ón data de 25 aprilie 2005.     cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Str.       Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
  (54/510.841)                     Transilvania nr. 13, sc.A, ap. 10, cod po∫tal 1900,
             *               cod numeric personal 2660627050018;             Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                               2. Olariu Victor-George, Ón calitate de asociat,   formulat„ de asociat Cuc Mircea Gheorghe ∫i, Ón
      Societatea Comercial„             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, bd. Victor    consecin˛„;
    PROLEPSIS - S.R.L., Timi∫oara          Babe∫ nr. 9, ap. 1, cod po∫tal 1900, cod numeric       autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             personal 1830904350044.                  Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
                               Administrator: Caragea Dorina Dana, cod        Comerciale GRUPLOTO - S.R.L. Ón urm„toarele
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        numeric personal 2660627050018, data numirii
        J 35/1412/2005
                                                          condi˛ii:
                             18.04.2005, durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri
                                                           Sediul social este Ón Timi∫oara, str. fiebea nr.
                             conform actului constitutiv.
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 17522815                                    10/A.
                               Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                               Puncte de lucru: 1. Punct de lucru, cu sediul Ón     Domeniul principal de activitate: 526 - comer˛ cu
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         am„nuntul neefectuat prin magazine.
                             Timi∫oara, str. Transilvania nr. 13, cam. 2, sc. A, et.
                             4, ap. 10.                          Activitate principal„: 5261 - comer˛ cu
        OFICIUL NAfiIONAL               Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    am„nuntul prin coresponden˛„ * inclusiv v‚nz„ri
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.     directe prin intermediul internet-ului a biletelor
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      loto.
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Executorie.                      constitutiv.
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Capitalul social. Capitalul social subscris este de
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
     DOSAR NR. 21793/21.04.2005                                        20.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                          p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
                             ulterioare.
    ŒNCHEIEREA NR. 5090/25.04.2005                                       1.000.000 lei.
                               Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„
        ™edin˛a public„              din data de 25 aprilie 2005.                 Fondatori:
     din data de 25 aprilie 2005             Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin       1. Kifer-Balog ™tefan, Ón calitate de asociat,
                             renun˛are la recurs Ón data de 25 aprilie 2005.      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str. fiebea
 Judec„tor delegat                                                nr. 10/A, cod po∫tal 1900, telefon 473684, cod
                               (55/510.842)
 la Oficiul Registrului
                                          *                numeric personal 1560422354765;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin                                     2. Cuc Mircea Gheorghe, Ón calitate de asociat,
                                  Societatea Comercial„             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.
 Referent
                                 GRUPLOTO - S.R.L., Timi∫oara           Alpini∫tilor nr. 4/A, cod po∫tal 1900, telefon 205315,
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              cod numeric personal 1560723354750.
 Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Administratori:
                                     J 35/1408/2005                1. Kifer-Balog ™tefan, cod numeric personal
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
formulat„ de asociat Caragea Dorina-Dana, privind                                 1560422354765, data numirii 19.04.2005, durata
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17517142
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i                                    mandatului 4 ani, av‚nd puteri conform actului
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie                                constitutiv;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii                                    2. Cuc Mircea Gheorghe, cod numeric personal
Comerciale PROLEPSIS - S.R.L.                                           1560723354750, data numirii 19.04.2005, durata
  Procedura legal Óndeplinit„.                     OFICIUL NAfiIONAL              mandatului 4 ani, av‚nd puteri conform actului
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform       AL REGISTRULUI COMERfiULUI            constitutiv.
art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                    Durata societ„˛ii: nelimitat„.
       JUDEC√TORUL DELEGAT                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Puncte de lucru: 1. Punct de lucru cu sediul Ón
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™           Timi∫oara, Str. Circumvala˛iunii nr. 43, sc. C,
  Asupra cererii de fa˛„:
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 21793 din                                  parter, ap. 3.
data de 21.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat         DOSAR NR. 21461/20.04.2005             Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.
                                ŒNCHEIEREA NR. 5042/22.04.2005            Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
Comerciale PROLEPSIS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón           ™edin˛a public„              Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
registrul comer˛ului.                       din data de 22 aprilie 2005             Executorie.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile                                 Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                              Judec„tor delegat
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                     cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                              la Oficiul Registrului
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,                                  republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale                                  ulterioare.
                              Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                              Referent                          Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                              la Oficiul Registrului                 din data de 22 aprilie 2005.
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
nr. 31/1990 republicat„ cu modific„rile ∫i
                              Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela        renun˛are la recurs Ón data de 22 aprilie 2005.
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i     Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare    (56/510.843)
ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu  formulat„ de asociat Cuc Mircea Gheorghe, privind                  *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1935/15.VI.2005                 13
     Societatea Comercial„             4.04.2005, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       Sediul social este Ón Tomnatic, nr. 500, jude˛ul
   INTERSTEEL - S.R.L., Dumbr„vi˛a          puteri conform actului constitutiv.           Timi∫.
       jude˛ul Timi∫                 Durata societ„˛ii: nelimitat„.              Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu
                              Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    am„nuntul Ón magazine nespecializate;
                             datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.      Activitate principal„: 5211 - comer˛ cu
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
          J 35/1398/2005
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     predominant de produse alimentare, b„uturi ∫i
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17511999         Executorie.                      tutun;
                              Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       constitutiv din data de 12.04.2005.
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Capitalul social. Capitalul social subscris este de
                             ulterioare.                       5.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
        OFICIUL NAfiIONAL               Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„         sociale: 50; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           din data de 21 aprilie 2005.                Fondatori:
                              Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin       1. ™tefan Petru, Ón calitate de asociat unic,
                             renun˛are la recurs Ón data de 21 aprilie 2005.     cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Tomnatic
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               (57/510.844)                     nr. 500, cod po∫tal 1974, telefon 0726440660, cod
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                                          *               numeric personal 1760511353948.
                                                           Administrator:
     DOSAR NR. 21017/19.04.2005                                         ™tefan   Petru,   cod  numeric   personal
                                  Societatea Comercial„
    ŒNCHEIEREA NR. 4989/21.04.2005              DODEF GRUP - S.R.L., Tomnatic           1760511353948, data numirii 12.04.2005, p‚n„ la
                                    jude˛ul Timi∫               data de 11.05.2010, av‚nd puteri depline.
        ™edin˛a public„                                            Durata societ„˛ii: nelimitat„.
     din data de 21 aprilie 2005                                         Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI        datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.
 Judec„tor delegat
                                       J 35/1317/2005             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17496090
 Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛                                     Executorie.
 Referent                                                      Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
 la Oficiul Registrului                                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                                    OFICIUL NAfiIONAL             ulterioare.
 Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI             Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                              din data de 18 aprilie 2005.
formulat„ de asociat unic Cojocaru Silviu-Gheorghe                                  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
prin Ómputernicit Noveanu Florin Adrian, privind        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          renun˛are la recurs Ón data de 18 aprilie 2005.
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             (58/510.845)
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie                                             *
r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii          DOSAR NR. 19470/14.04.2005
Comerciale INTERSTEEL - S.R.L.                                               Societatea Comercial„
                                ŒNCHEIEREA NR. 4764/18.04.2005
  Procedura legal Óndeplinit„.                                            EXPERT CONSTRUCT MARIAN - S.R.L.
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform          ™edin˛a public„                  Or˛i∫oara, jude˛ul Timi∫
art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.          din data de 18 aprilie 2005
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Judec„tor delegat                     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI

  Asupra cererii de fa˛„:                 la Oficiul Registrului                           J 35/1365/2005

  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 21017 din data   Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17506623
de 19.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii    Referent
                                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
Comerciale INTERSTEEL - S.R.L. ∫i Ónregistrarea      la Oficiul Registrului
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón    Comer˛ului de pe l‚ng„
registrul comer˛ului.                   Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela               OFICIUL NAfiIONAL
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare       AL REGISTRULUI COMERfiULUI
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de        formulat„ de asociat unic ™tefan Petru prin
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     Ómputernicit Mihai Dorina, privind autorizarea         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale     constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón registrul
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor  comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale DODEF GRUP -          DOSAR NR. 20738/18.04.2005
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea   S.R.L.
nr. 31/1990 republicat„ cu modific„rile ∫i         Procedura legal Óndeplinit„.                 ŒNCHEIEREA NR. 4913/20.04.2005
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
                                                                 ™edin˛a public„
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i    art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                                              din data de 20 aprilie 2005
ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a                                 Judec„tor delegat
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea       Asupra cererii de fa˛„:                 la Oficiul Registrului
Societ„˛ii Comerciale INTERSTEEL - S.R.L., a        Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 19470 din data   Comer˛ului de pe l‚ng„
dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea     de 14.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat        Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii    Referent
registrul comer˛ului.                  Comerciale DODEF GRUP - S.R.L. ∫i Ónregistrarea      la Oficiul Registrului
                             datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón    Comer˛ului de pe l‚ng„
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:    registrul comer˛ului.                   Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
formulat„ de asociat unic Cojocaru Silviu-Gheorghe    men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de        formulat„ de asociat unic Pop Marian-Sandu prin
prin Ómputernicit Noveanu Florin Adrian ∫i, Ón      Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     Ómputernicit Bancu Aurel Matei, privind
consecin˛„;                       constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale     autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
  autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii   conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor  r„spundere Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii
Comerciale INTERSTEEL - S.R.L. Ón urm„toarele      din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea   Comerciale EXPERT CONSTRUCT MARIAN - S.R.L.
condi˛ii:                        nr. 31/1990 republicat„ cu modific„rile ∫i         Procedura legal Óndeplinit„.
  Sediul social este Ón Dumbr„vi˛a, str. Mara nr. 8,  complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
jude˛ul Timi∫.                      modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i    art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Domeniul principal de activitate: 511 - activit„˛i  ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;         modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a          JUDEC√TORUL DELEGAT
  Activitate principal„: 5119 - intermediere Ón     admite prezenta cerere, a autoriza constituirea       Asupra cererii de fa˛„:
comer˛ul cu produse diverse;               Societ„˛ii Comerciale DODEF GRUP - S.R.L., a         Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 20738 din data
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul    dispune Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea     de 18.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
constitutiv din data de 4.04.2005.            datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere Ón   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
  Capitalul social. Capitalul social subscris este de  registrul comer˛ului.                  Comerciale EXPERT CONSTRUCT MARIAN - S.R.L.
2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i                              ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.   Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
                                                         r„spundere Ón registrul comer˛ului.
  Fondator: Cojocaru Silviu-Gheorghe, Ón calitate     Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
de asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón      formulat„ de asociat unic ™tefan Petru prin       men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
Timi∫oara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 3, ap. 7,   Ómputernicit Mihai Dorina ∫i, Ón consecin˛„;       Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
cod po∫tal 1900, cod numeric personal           autorizeaz„   constituirea   ∫i  dispune    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
1620426354727.                      Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii   privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Administrator: Cojocaru Silviu-Gheorghe, cod     Comerciale DODEF GRUP - S.R.L. Ón urm„toarele      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
numeric personal 1620426354727, data numirii       condi˛ii:                        din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1935/15.VI.2005
nr. 31/1990 republicat„ cu modific„rile ∫i          Procedura legal Óndeplinit„.                   Societatea Comercial„
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform      CONSULTING GSR - S.R.L., S„c„laz
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i     art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.             jude˛ul Timi∫
ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a           JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                              NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 35/1319/2005
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea        Asupra cererii de fa˛„:
Societ„˛ii Comerciale EXPERT CONSTRUCT            Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 20728 din          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17495958
MARIAN - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia
                              data de 18.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
r„spundere Ón registrul comer˛ului.
                              Comerciale DUOSTYP - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la           OFICIUL NAfiIONAL
                                                                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     Oficiul registrului comer˛ului.
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
formulat„ de asociat unic Pop Marian-Sandu prin        Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
Ómputernicit Bancu Aurel Matei ∫i, Ón consecin˛„;     men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de              DOSAR NR. 19550/14.04.2005
  autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
Ónmatricularea Ón registrul comer˛ului a Societ„˛ii    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale             ŒNCHEIEREA NR. 4767
Comerciale EXPERT CONSTRUCT MARIAN - S.R.L.        privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón             din 18 aprilie 2005
Ón urm„toarele condi˛ii:                  conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
  Sediul social este Ón Or˛i∫oara nr. 76, jude˛ul                                  Judec„tor delegat
                              din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea    la Oficiul Registrului
Timi∫.
                              nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i        Comer˛ului de pe l‚ng„
  Domeniul principal de activitate: 452 -
                              complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu     Tribunalul Timi∫    - Popescu Constantin
construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
                              modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i     Referent
civil;
                              cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,       la Oficiul Registrului
  Activitate principal„: 4521 - construc˛ii de cl„diri
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i lucr„ri de geniu;                    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                            Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
  Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul     ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
constitutiv din data de 18.04.2005.            autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale         Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  Capitalul social. Capitalul social subscris este de                               formulat„ de asociatul unic Muhti George Aurel
                              DUOSTYP - S.R.L., a dispune Ónmatricularea
2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i                                prin Ómputernicit Stoica Marioara, privind
                              acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe  autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.   proprie r„spundere la Oficiul registrului         Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
  Fondator: Pop Marian-Sandu, Ón calitate de
                              comer˛ului.                        r„spundre la Oficiul registrului comer˛ului a
asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                                                           Societ„˛ii Comerciale CONSULTING GSR - S.R.L.
localitatea Or˛i∫oara nr. 76, cod po∫tal 1995, cod      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:      Procedura legal Óndeplinit„.
numeric personal 1780726064331.
                               Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
  Administrator:                                                  art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Pop Marian-Sandu, cod numeric personal         formulat„ de asociatul Sipos ™tefan prin
1780726064331, data numirii 18.04.2005, durata       Ómputernicit Bancu Aurel Matei ∫i, Ón consecin˛„;           JUDEC√TORUL DELEGAT
mandatului 4 ani, av‚nd puteri conform actului        Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune     Asupra cererii de fa˛„:
constitutiv.                        Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a      Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 19550 din
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.             Societ„˛ii Comerciale DUOSTYP - S.R.L. Ón         data de 14.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
  Puncte de lucru: 1. Punct de lucru, cu sediul Ón    urm„toarele condi˛ii:                   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
Or˛i∫oara nr. 76, jude˛ul Timi∫.               Sediul social este Ón localitatea Ciacova, str.    Comerciale CONSULTING GSR - S.R.L. ∫i
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a                                 Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                              Tudor Vladimirescu nr. 2, ap. 3, jude˛ul Timi∫.
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.                                  r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
                               Domeniul principal de activitate: 521 - comer˛ cu     Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                              am„nuntul Ón magazine nespecializate.           men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  Executorie.                        Activitatea principal„: 5212 - comer˛ cu        Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,        predominant de produse nealimentare.           privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile          Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                                           din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
ulterioare.                        constitutiv din 11.04.2005.
                                                           nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
  Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„           Capitalul social. Capitalul social subscris este de  complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
din data de 20 aprilie 2005.                2.000.000 lei, integral v„rsat, num„rul total de p„r˛i  modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.  cu cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,
renun˛are la recurs Ón data de 20 aprilie 2005.                                   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                               Fondatori: 1. Sipos ™tefan, Ón calitate de asociat,
   (59/510.846)                                                  ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
                              cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón localitatea Ciacova,
              *                                             autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale
                              str. Avram Iancu nr. 65, cod po∫tal 1931, jude˛ul
                                                           CONSULTING GSR - S.R.L., a dispune
      Societatea Comercial„             Timi∫, cod numeric personal 1671113350331; 2.
                                                           Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din
      DUOSTYP - S.R.L., Ciacova            Albu Sava-Aurel, Ón calitate de asociat, cet„˛ean     declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul
        jude˛ul Timi∫               rom‚n, domiciliat Ón localitatea Ciacova, str. Horia   registrului comer˛ului.
                              nr. 5, cod po∫tal 1931, jude˛ul Timi∫, cod numeric
                              personal 1660615350318.                   Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
   NUM√R DE ŒNMATRICULARE J 35/1364/2005
                               Administratori: 1. Sipos ™tefan, cod numeric       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17506682        personal 1671113350331, data numirii 11.04.2005,     formulat„ de asociatul unic Muthi George Aurel
                                                           prin Ómputernicit Stoica Marioara ∫i, Ón consecin˛„;
                              durata mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                              2. Albu Sava-Aurel, cod numeric personal         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                              1660615350318, data numirii 11.04.2005, durata      Societ„˛ii Comerciale CONSULTING GSR - S.R.L. Ón
        OFICIUL NAfiIONAL              mandatului de 4 ani, av‚nd puteri conform actului     urm„toarele condi˛ii:
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            constitutiv.                         Sediul social este Ón localitatea S„c„laz, Str. a
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             Durata societ„˛ii: nelimitat„.             VIII-a, nr. 736, jude˛ul Timi∫.
                               Puncte de lucru: 1. punct de lucru, cu sediul Ón     Domeniul principal de activitate: 741 - activit„˛i
     DOSAR NR. 20728/18.04.2005                                         juridice, de contabilitate ∫i revizie contabil„,
                              localitatea Ciacova, str. Tudor Vladimirescu nr. 2,
                                                           consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i de studiu
       ŒNCHEIEREA NR. 4912             ap. 3, jude˛ul Timi∫.                   de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                               Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      management.
        din 20 aprilie 2005
                              comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie      Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de
  Judec„tor delegat                    r„spundere.                        consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
  la Oficiul Registrului                   Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Activit„˛i secundare: conform capitolului III din
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      actul constitutiv din 25.03.2005.
  Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛                                      Capitalul social. Capitalul social subscris este de
                               Executorie.
  Referent                                                     2.000.000 lei, integral v„rsat, num„rul total de p„r˛i
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
  la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Fondator: Muthi George Aurel, Ón calitate de
  Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela        republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       asociat unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                              ulterioare.                        localitatea Timi∫oara, bd. General Ion Dragalina nr.
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                                37/A, ap. 14, cod po∫tal 1900, jude˛ul Timi∫, cod
                               Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„ din 20
formulat„ de asociatul Sipos ™tefan prin                                       numeric personal 1680311062977.
                              aprilie 2005.
Ómputernicit Bancu Aurel Matei, privind                                         Administrator: Muthi George Aurel, cod numeric
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i          Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                                                           personal 1680311062977, data numirii 25.03.2005,
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie    renun˛are la recurs azi, 20 aprilie 2005.         durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
r„spundre la Oficiul registrului comer˛ului a          (60/510.847)                     depline.
Societ„˛ii Comerciale DUOSTYP - S.R.L.                        *                 Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1935/15.VI.2005                 15
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului       Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul      Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie    constitutiv nr. 75 din data de 12.04.2005.          Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
r„spundere.                         Capitalul social. Capitalul social subscris este de  formulat„ de asociat unic Martin Elena-Ana prin
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i  Ómputernicit Haidau Claudia-Loredana ∫i, Ón
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.  consecin˛„;
  Executorie.                        Fondator: Druga Iulian, Ón calitate de asociat      autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Timi∫oara, str.    Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       Ion Ionescu de la Brad, bl. B92, sc. B, ap. 3, jude˛ul  Societ„˛ii Comerciale ADELFIA BUSINESS - S.R.L. Ón
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       Timi∫, cod po∫tal 1900, av‚nd codul numeric        urm„toarele condi˛ii:
ulterioare.                        personal 1830210350115.                   Sediul social este Ón Timi∫oara, str. M„r„∫e∫ti nr.
  Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛a public„ din 18       Administrator: Druga Iulian, av‚nd codul        14, ap. 5, jude˛ul Timi∫.
aprilie 2005.                       numeric personal 1830210350115, data numirii         Domeniul principal de activitate: 741 - activit„˛i
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      12.04.2005, durata mandatului de 4 ani, av‚nd       juridice, de contabilitate ∫i revizie contabil„,
renun˛are la recurs azi, 18 aprilie 2005.         puteri depline.                      consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i de studiu
  (61/510.848)                       Durata societ„˛ii este nelimitat„.           de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i
             *                 Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    management.
                             datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.      Activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de
      Societatea Comercial„              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
     RAIPRESS - S.R.L., Timi∫oara           Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activit„˛i secundare: conform cap. II din actul
        jude˛ul Timi∫                Executorie.                      constitutiv nr. 6 din data de 4.04.2005.
                               Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate      Capitalul social. Capitalul social subscris este de
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
          J 35/1362/2005            republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                             ulterioare.                         Fondator: Martin Elena-Ana, Ón calitate de asociat
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17506607          Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛„ public„, 20 aprilie   unic, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón localitatea
                             2005.                           Giarmata nr. 771, jude˛ul Timi∫, cod po∫tal 1981,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      telefon 0788501611, av‚nd codul numeric personal
                             renun˛are la recurs la data de 20 aprilie 2005.      2740619110072.
                               (62/510.849)                       Administrator:
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                          *                 1. Martin Elena-Ana, av‚nd codul numeric
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                                                          personal 2740619110072, data numirii 4.04.2005,
                                  Societatea Comercial„              durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
     DOSAR NR. 20722/18.04.2005                                        depline.
                               ADELFIA BUSINESS - S.R.L., Timi∫oara
    ŒNCHEIEREA NR. 4910/20.04.2005                 jude˛ul Timi∫                  Durata societ„˛ii este nelimitat„.
                                                            Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
        ™edin˛a public„                                           datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.
     din data de 20 aprilie 2005             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                       J 35/1369/2005            Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                                                Executorie.
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17506470
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
 Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛                                     cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Referent                                                     republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
 la Oficiul Registrului                                              ulterioare.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛„ public„, 20 aprilie
 Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™           2005.
                                                            Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare       DOSAR NR. 18787/13.04.2005           renun˛are la recurs la data de 20 aprilie 2005.
formulat„ de asociatul unic Druga Iulian, privind                                    (63/510.850)
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i           ŒNCHEIEREA NR. 4917/20.04.2005                        *
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                                     ™edin˛a public„
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a                                         Societatea Comercial„
                                  din data de 20 aprilie 2005
Societ„˛ii Comerciale RAIPRESS - S.R.L.                                           SILFADOS - S.R.L., Timi∫oara
  Procedura legal Óndeplinit„.               Judec„tor delegat                            jude˛ul Timi∫
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform    la Oficiul Registrului
art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
                                                                    J 35/1381/2005
                              Referent
  Asupra cererii de fa˛„:                 la Oficiul Registrului                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17512064
  Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 20722      Comer˛ului de pe l‚ng„
din data de 18.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat    Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela               MINISTERUL JUSTIfiIEI
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
Comerciale RAIPRESS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea        Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la    formulat„ de asociata unic„ Martin Elena-Ana prin        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Oficiul registrului comer˛ului.              Ómputernicit Haidau Claudia-Loredana, privind           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie         DOSAR NR. 21107/19.04.2005
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      Societ„˛ii Comerciale ADELFIA BUSINESS - S.R.L.         ŒNCHEIEREA NR. 4972/21.04.2005
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Procedura legal Óndeplinit„.
                                                                  ™edin˛a public„
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
                                                               din data de 21 aprilie 2005
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea   art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i                                      Judec„tor delegat
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu                                  la Oficiul Registrului
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i      Asupra cererii de fa˛„:                 Comer˛ului de pe l‚ng„
ale articolelor 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,        Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 18787      Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        din data de 13.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat    Referent
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii     la Oficiul Registrului
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale        Comerciale ADELFIA BUSINESS - S.R.L. ∫i           Comer˛ului de pe l‚ng„
RAIPRESS - S.R.L. ∫i a dispune Ónmatricularea       Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie     Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe  r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.        Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
proprie r„spundere la Oficiul registrului          Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   formulat„ de asociata Socaci L„crimioara-Mirela
comer˛ului.                        men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         prin Ómputernicit Popa Bogdan-Marius, privind
                             Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost     privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
formulat„ de asociat unic Druga Iulian ∫i, Ón       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Societ„˛ii Comerciale SILFADOS - S.R.L.
consecin˛„;                        din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea     Procedura legal Óndeplinit„.
  autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i         Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu    art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
Societ„˛ii Comerciale RAIPRESS - S.R.L. Ón        modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
                             ale articolelor 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,             JUDEC√TORUL DELEGAT
urm„toarele condi˛ii:
  Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Holdelor nr.   republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Asupra cererii de fa˛„:
4, bl. B92, sc. B, ap. 3, camera 1, jude˛ul Timi∫.    ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 21107
  Domeniul principal de activitate: 524 - comer˛ cu   autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale ADELFIA    din data de 19.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte       BUSINESS - S.R.L. ∫i a dispune Ónmatricularea       autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
produse neclasificate Ón alt„ parte.           acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe  Comerciale SILFADOS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Activitatea principal„: 5247 - comer˛ cu        proprie r„spundere la Oficiul registrului         datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la
am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie.    comer˛ului.                        Oficiul registrului comer˛ului.
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1935/15.VI.2005
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile     Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      ulterioare.                       nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón        Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛„ public„, 21 aprilie   complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   2005.                          modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
                               Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      ale articolelor 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
                             renun˛are la recurs la data de 21 aprilie 2005.     republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                               (64/510.851)                     ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu                                autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale ALFA
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i                 *
                                                          KISS - S.R.L. ∫i a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
ale articolelor 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,                                   Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile             Societatea Comercial„
                                                          r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       ALFA KISS - S.R.L., Lugoj, jude˛ul Timi∫
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale                                     Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:
SILFADOS - S.R.L. ∫i a dispune Ónmatricularea        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe            J 35/1394/2005            formulat„ de asociatul Kiss Erno ∫i, Ón consecin˛„;
proprie r„spundere la Oficiul registrului                                       autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
comer˛ului.                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R17512196       Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                                          Societ„˛ii Comerciale ALFA KISS - S.R.L. Ón
 Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:            MINISTERUL JUSTIfiIEI            urm„toarele condi˛ii:
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost                                   Sediul social este Ón Lugoj, str. Andrei Mocioni
                                                          nr. 33 bis, jude˛ul Timi∫.
formulat„ de asociata Socaci L„crimioara-Mirela         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Domeniul principal de activitate: 524 - comer˛ cu
prin Ómputernicit Popa Bogdan-Marius ∫i, Ón            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™           am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
consecin˛„;                                                    produse neclasificate Ón alt„ parte.
  autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune        DOSAR NR. 16160/7.04.2005             Activitatea principal„: 5242 - comer˛ cu
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a                                 am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
Societ„˛ii Comerciale SILFADOS - S.R.L. Ón            ŒNCHEIEREA NR. 4985/21.04.2005            Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul
urm„toarele condi˛ii:                          ™edin˛a public„              constitutiv din data de 4.04.2005.
  Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Carei nr. 24,       din data de 21 aprilie 2005            Capitalul social. Capitalul social subscris este de
sc. B, ap. 8, jude˛ul Timi∫.                                            2.000.000 lei, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
  Domeniul principal de activitate: 722 -         Judec„tor delegat                   sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.
                              la Oficiul Registrului                  Fondatori: Kiss Manuela-Maria, Ón calitate de
consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 asociat, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Deva, str.
(software).
                              Tribunalul Timi∫    - Diaconescu D„nu˛       Iuliu Maniu, bl. D, sc. B, ap. 84, jude˛ul Hunedoara,
  Activitatea principal„: 7222 - consultan˛„ ∫i
                              Referent                        cod po∫tal 2700, av‚nd codul numeric personal
furnizare de alte produse software.
                              la Oficiul Registrului                 2750616201012, ∫i Kiss Erno, Ón calitate de asociat,
  Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Lugoj, str. Andrei
constitutiv nr. 90 din data de 14.04.2005.
                              Tribunalul Timi∫    - Brezoiu Daniela        Mocioni nr. 33, jude˛ul Timi∫, cod po∫tal 1800,
  Capitalul social. Capitalul social subscris este de                               telefon 0722/779.639, av‚nd codul numeric
3.000.000 lei, integral v„rsat, din care 1.500.000 lei,   Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                                                          personal 1720418352631.
54 $; num„rul total de p„r˛i sociale: 30; valoarea    formulat„ de asociatul Kiss Erno, privind
                                                           Administrator: Kiss Erno, av‚nd codul numeric
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei.             autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                                                          personal 1720418352631, data numirii 4.04.2005,
  Fondatori: Piasentin Stefano, Ón calitate de      Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie   durata mandatului de 2 ani, av‚nd puteri depline.
asociat, cet„˛ean italian, domiciliat Ón Italia,     r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a       Durata societ„˛ii este nelimitat„.
localitatea Trevisio, via Monte Cengio nr. 9, ∫i     Societ„˛ii Comerciale ALFA KISS - S.R.L.          Punct de lucru - magazin Bianca - cod CAEN
Socaci L„crimioara-Mirela, Ón calitate de asociat,      Procedura legal Óndeplinit„.             5242, cu sediul Ón Lugoj, str. Andrei Mocioni nr. 28,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Ion      Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii conform  jude˛ul Timi∫.
                             art. 242 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
Ionescu de la Brad, bl. A100, sc. A, ap. 13, jude˛ul
Timi∫, cod po∫tal 1900, av‚nd codul numeric              JUDEC√TORUL DELEGAT             datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.
personal 2770530354825.                                                Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                               Asupra cererii de fa˛„:                Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
  Administrator: Socaci L„crimioara-Mirela, av‚nd      Prin cererea de Ónregistrare cu num„rul 16160      Executorie.
codul numeric personal 2770530354825, data        din data de 7.04.2005, legal timbrat„, s-a solicitat    Cu recurs Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
numirii 14.04.2005, durata mandatului nelimitat„,     autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii   cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
av‚nd puteri conform actului constitutiv.         Comerciale ALFA KISS - S.R.L. ∫i Ónregistrarea      republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  Durata societ„˛ii este nelimitat„.           datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la   ulterioare.
  Dispune Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a    Oficiul registrului comer˛ului.               Pronun˛at„ ast„zi, Ón ∫edin˛„ public„, 21 aprilie
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere.      Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   2005.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,     renun˛are la recurs la data de 21 aprilie 2005.
  Executorie.                      constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       (65/510.852)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                        &JUYDGY|026889]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1935/15.VI.2005 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 12.000 lei vechi/1,20 lei noi             ISSN  1220 — 4889

								
To top