Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2005_1914

VIEWS: 87 PAGES: 16

									                                  PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 1914                                                        Luni, 13 iunie 2005
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„              - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524  Must„˛oiu Dan Gheorghe, asociat, cod numeric
    EDA & MEGA - S.R.L., Bucure∫ti          - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu   personal 1620412400123, aport la capital 1.000.000
                            alte produse neclasificate Ón alt„ parte; 5242 -    lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare
                            comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.          la beneficii ∫i la pierderi de 33,33 %, ∫i Popescu
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI
                               (1/509.947)                    Liviu,   asociat,  cod   numeric   personal
          J 40/9311/2005
                                         *               1630707400294, aport la capital 1.000.000 lei,
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617826                                   reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
                                 Societatea Comercial„            beneficii ∫i la pierderi de 33,33 %;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             ID SOLUTIONS CO - S.R.L., Bucure∫ti          - administrator: Must„˛oiu Dan Gheorghe, cod
                                                        numeric personal 1620412400123, cu o durat„ a
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI       mandatului de un an;
                                      J 40/9312/2005             - domeniul principal de activitate: cod CAEN 723
                                                        - prelucrarea informatic„ a datelor;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617796
                                                          - activitatea principal„: cod CAEN 7230 -
          COMERfiULUI                                         prelucrarea informatic„ a datelor.
                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           (2/509.948)
    JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                                  *
                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            Societatea Comercial„
                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          ARTECKA SOFTWARE - S.R.L., Bucure∫ti
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                   COMERfiULUI
      DELEGAT NR. 9317/SC                                           NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI

                                JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                   J 40/9313/2005
        din 24 mai 2005
                              REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
 Judec„tor delegat                                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617737
                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
 la O.R.C. de pe l‚ng„
                                                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„    EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
 Referent           - B„jan Geanina          DELEGT NR. 9285/SC
                                                              TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Œn baza cererii nr. 230236 din data de 18.05.2005         din 24 mai 2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             Judec„tor delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             la O.R.C. de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                           COMERfiULUI
                             Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             Referent           - B„jan Geanina
date:                                                         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  - denumirea ∫i forma juridic„: EDA & MEGA -      Œn baza cererii nr. 224711 din data de 16.05.2005
                                                          REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
S.R.L.;                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                              TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea Baia de Arie∫   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
nr. 2, bl. 7, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 6;     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         DELEGAT NR. 9276/SC
                            date:
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
                              - denumirea ∫i forma juridic„: ID SOLUTIONS            din 24 mai 2005
v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                            CO - S.R.L.;                       Judec„tor delegat
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Lt. Col. C.
  - fondatori: Marcu Carmen Elena, asociat, cod                                la O.R.C. de pe l‚ng„
                            Marinescu nr. 9, bl. V 68, sc. 2, et. 2, ap. 29,
numeric personal 2810403460016, aport la capital                                 Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„
                            sectorul 5;
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o                                Referent           - B„jan Geanina
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i    - capitalul social total subscris: 3.000.000 lei,   Œn baza cererii nr. 193263 din data de 29.04.2005
BrÓncoveanu Alecu Daniel, asociat, cod numeric     v„rsat integral; participarea str„in„ este de     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
personal 1700826451511, aport la capital 1.000.000   1.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 30;   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
la beneficii ∫i la pierderi de 50 %;            - fondatori: Dobrescu Florin, asociat, cod     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - administrator: Marcu Carmen Elena, cod      numeric personal 1620524400056 aport la capital    date:
numeric personal 2810403460016, cu puteri        1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o    - denumirea ∫i forma juridic„: ARTECKA
depline, cu o durat„ a mandatului de 5 ani;       participare la beneficii ∫i la pierderi de 33,33 %,  SOFTWARE - S.R.L.;
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Mirea Mioara Luiza,  Ramadan Nicoleta, asociat, cod numeric personal           Societatea Comercial„
nr. 5, bl. 6, sc. 1, et. 9, ap. 78, sectorul 4;      2770223463042, aport la capital 3.000.000 lei,        IVANCU COM E & V - S.R.L., Bucure∫ti
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          reprezent‚nd 3 p„r˛i sociale, cu o participare la
  - capitalul social total subscris: 5.000.000 lei,    beneficii ∫i la pierderi de 30 %;               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI
v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 50;     - administrator: Ramadan Asaad, cod numeric                J 40/9316/2005
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                              personal 1710110431516, cu puteri depline, cu o          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617761
  - fondatori: Stoica Petrescu Iulian, asociat, cod
                              durat„ a mandatului de 4 ani;
numeric personal 1751215035022, aport la capital                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o                                        TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
participare la beneficii ∫i la pierderi de 20 %, Irimia
Laura Angela, asociat, cod numeric personal        dec‚t cele alimentare;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5147 - comer˛       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
2790129270626 aport la capital 1.000.000 lei,
                                                                    COMERfiULUI
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la     cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
beneficii ∫i la pierderi de 20 %, Mocanu Nicolae      neclasificate Ón alt„ parte.
                                                              JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
C„t„lin, asociat, cod numeric personal             (4/509.950)
                                                             REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
1800228294742 aport la capital 1.000.000 lei,                     *
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
beneficii ∫i la pierderi de 20 %, Pru∫u C„t„lin,             Societatea Comercial„
                                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
asociat, cod numeric personal 1760912040025,         R.T. PROIECT ACTIV - S.R.L., Bucure∫ti              DELEGAT NR. 9293/SC
aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
                                                                   din 24 mai 2005
sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI
20 %, ∫i Constantinescu Cristinel, asociat, cod                                    Judec„tor delegat
                                        J 40/9315/2005
numeric personal 1770928214628 aport la capital                                    la O.R.C. de pe l‚ng„
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o                                   Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617656
participare la beneficii ∫i la pierderi de 20 %;                                    Referent           - B„jan Geanina
  - administrator: Stoica Petrescu Iulian, cod              MINISTERUL JUSTIfiIEI             Œn baza cererii nr. 239555 din data de 23.05.2005
numeric personal 1751215035022;                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 722                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
- consultan˛„ ∫i furnizare de programe informatice                                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
(software);                                                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          date:
  - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: IVANCU COM
consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software.               COMERfiULUI
                                                           E & V - S.R.L.;
   (3/509.949)
                                                            - sediul social: Bucure∫ti, aleea Izvorul Cri∫ului
              *                    JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL          nr. 4, bl. A 15, sc. B, et. 4, ap. 30, sectorul 4;
                                REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      Societatea Comercial„
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
    TOP LAND EXIM - S.R.L., Bucure∫ti                                       integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 10; valoarea
                                                           unei p„r˛i sociale: 200.000 lei;
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI                                       - fondator: Ivancu Ecaterina, asociat, cod
                                     DELEGAT NR. 9281/SC
          J 40/9314/2005                                          numeric personal 2500705400249, aport la capital
                                       din 24 mai 2005             2.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617621                                     participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
                               Judec„tor delegat                     - administrator: Ivancu Ecaterina, cod numeric
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              la O.R.C. de pe l‚ng„                 personal 2500705400249, cu o durat„ a mandatului
                               Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„   de 4 ani;
                               Referent           - B„jan Geanina       - domeniul principal de activitate: cod CAEN 522
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                           - comer˛ cu am„nuntul cu produsele alimentare,
                               Œn baza cererii nr. 205691 din data de 9.05.2005    b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   specializate;
          COMERfiULUI               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - activitatea principal„: cod CAEN 5221 - comer˛
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       cu am„nuntul cu fructe ∫i legume proaspete.
                                                             (6/509.952)
    JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                                        *
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           date:
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - denumirea ∫i forma juridic„: R.T. PROIECT           Societatea Comercial„
                              ACTIV - S.R.L.;                        ELECTRIC+LIGHT COMPANY - S.R.L.
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI                                                Bucure∫ti
                               - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 17,
      DELEGAT NR. 9287/SC
                              bl. 106C, sc. A, et. 5, ap. 21, sectorul 2;
         din 24 mai 2005               - durata de func˛ionare: nelimitat„;            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI

                               - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,             J 40/9317/2005
  JJudec„tor delegat
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617818
  Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„    valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  Referent           - B„jan Geanina       - fondatori: Pascu Roxana, asociat, cod numeric            MINISTERUL JUSTIfiIE
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Œn baza cererii nr. 238435 din data de 23.05.2005    personal 2440428400331, aport la capital 1.000.000
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare
                              la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Pascu Tudor,       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                    COMERfiULUI
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        asociat, cod numeric personal 1460713400207,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     aport la capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
date:                                                            JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de
  - denumirea ∫i forma juridic„: TOP LAND EXIM                                     REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              50 %;
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
- S.R.L.;                           - administrator: Pascu Roxana, cod numeric
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Piatra Morii nr. 18,  personal 244048400331, cu puteri depline;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
sectorul 1;
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 742         DELEGAT NR. 9277/SC
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de           din 24 mai 2005
  - capitalul social total subscris: 10.000.000 lei,
                              consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 10;                                  Judec„tor delegat
                               - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i   la O.R.C. de pe l‚ng„
valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei;
  - fondatori: Ramadan Asaad, asociat, cod        de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„    Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„
numeric personal 1710110431516, aport la capital      tehnic„ legate de acestea.                 Referent           - B„jan Geanina
7.000.000 lei, reprezent‚nd 7 p„r˛i sociale, cu o       (5/509.951)                       Œn baza cererii nr. 138537 din data de 4.04.2005
participare la beneficii ∫i la pierderi de 70 %, ∫i                  *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005                   3
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Societatea Comercial„              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        GOLDSTEL IMPEX 2005 - S.R.L., Bucure∫ti         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                 date:
date:                                                          - denumirea ∫i forma juridic„: FUN & ENERGY -
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI
  - denumirea ∫i forma juridic„: ELECTRIC+LIGHT                                  S.R.L.;
                                        J 40/9319/2005
COMPANY - S.R.L.;                                                    - sediul social: Bucure∫ti, Str. Piticului nr. 8,
  - sediul social: Bucure∫ti, Drumul Taberei nr.         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617702        Lotul II, sectorul 5;
122, bl. OD2, sc. A, et. 6, ap. 26, sectorul 6;                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI              - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                TRIBUNALUL BUCURE™TI            participarea str„in„ este de 1.000.000 lei; num„rul
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
                                                          total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale:
v„rsat integral; participarea str„in„ este de
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          100.000 lei;
1.800.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale: 10;
                                      COMERfiULUI                 - fondatori: Bieringer Alexandrina, asociat, cod
valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei;                                      numeric personal 2700316034967, aport la capital
  - fondatori: Matiz Albert, asociat, aport la capital
                                                          1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
1.800.000 lei, reprezent‚nd 9 p„r˛i sociale, cu o        JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                                          participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i
participare la beneficii ∫i la pierderi de 90 %, ∫i      REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                                          Agafite Marcel-Costel, asociat, cod numeric personal
Ghilea R„zvan Adrian, asociat, cod numeric              TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                          1810622460060, aport la capital 1.000.000 lei,
personal 1720307441512, aport la capital 200.000
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la
                                   DELEGAT NR. 9275/SC              beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
beneficii ∫i la pierderi de 10 %;
                                                            - administrator: Agafite Marcel-Costel, cod
  - administrator: Matiz Albert, cu o durat„ a              din 24 mai 2005             numeric personal 1810622460060;
mandatului de 4 ani;
                               Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 930
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 524
                               la O.R.C. de pe l‚ng„                 - alte activit„˛i de servicii;
- comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate, cu
                               Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„     - activitatea principal„: cod CAEN 9302 - coafur„
alte produse neclasificate Ón alt„ parte;
                               Referent           - B„jan Geanina     ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are.
  - activitatea principal„: cod CAEN 5244 - comer˛
cu am„nuntul cu mobil„, articole de iluminat ∫i cu      Œn baza cererii nr. 169064 din data de 18.04.2005      (10/509.956)
alte articole de uz casnic.                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                *
   (7/509.953)                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            Societatea Comercial„
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      STHATUS CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti
     Societatea Comercial„              date:
 ALITEL INTERNATIONAL - S.R.L., Bucure∫ti           - denumirea ∫i forma juridic„: GOLDSTEL IMPEX       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI
                              2005 - S.R.L.;                                J 40/9321/2005
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Lotrioara nr. 11,
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI
                              bl. V 34, sc. A, et. 4, ap. 18, sectorul 3;            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617753
          J 40/9318/2005
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617745          - capitalul social subscris: 3.000.000 lei, v„rsat          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 30; valoarea
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                                                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - fondatori: C„praru Paraschiva, asociat, cod
                              numeric personal 2770218374096, aport la capital
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              1.500.000 lei, reprezent‚nd 15 p„r˛i sociale, cu o       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i             COMERfiULUI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           C„praru Daniel, asociat, cod numeric personal
         COMERfiULUI                1750806376041 aport la capital 1.500.000 lei,
                              reprezent‚nd 15 p„r˛i sociale, cu o participare la       JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              beneficii ∫i la pierderi de 50 %;              REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL             - administrator: C„praru Paraschiva, cod numeric          TRIBUNALUL BUCURE™TI
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           personal 2770218374096;
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514     EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
                              - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele          DELEGAT NR. 9304/SC
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           dec‚t cele alimentare;                          din 24 mai 2005
      DELEGAT NR. 9280/SC                - activitatea principal„: cod CAEN 5141 - comer˛
                              cu ridicata cu produse textile (import-export).       Judec„tor delegat
         din 24 mai 2005
                                (9/509.955)                      la O.R.C. de pe l‚ng„
  Judec„tor delegat                                 *                 Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                Referent           - B„jan Geanina
  Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„         Societatea Comercial„
  Referent           - B„jan Geanina                                    Œn baza cererii nr. 237977 din data de 23.05.2005
                                 FUN & ENERGY - S.R.L., Bucure∫ti
                                                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Œn baza cererii nr. 196901 din data de 4.05.2005                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                 J 40/9320/2005            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                          date:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617788
                                                            - denumirea ∫i forma juridic„: STHATUS
date:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            CONSULT - S.R.L.;
  - denumirea ∫i forma juridic„: ALITEL
                                                            - sediul social: Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 10,
INTERNATIONAL - S.R.L.;
                                                          bl. B5, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 4;
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Garni˛ei nr. 8,          TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
bl. 36, sc. A, parter, ap. 5, sectorul 4;
                                                            - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          v„rsat integral; participarea str„in„ este de 200.000
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
                                      COMERfiULUI               lei, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                          p„r˛i sociale: 100.000 lei;
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  - fondator: Sandu Mihai, asociat, cod numeric                                    - fondatori: Weiss Corneliu, asociat, cod numeric
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
personal 1410531400095, aport la capital 2.000.000       REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√          personal 1500126400767 aport la capital 1.800.000
lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o participare         TRIBUNALUL BUCURE™TI             lei, reprezent‚nd 18 p„r˛i sociale, cu o participare
la beneficii ∫i la pierderi de 100 %;                                        la beneficii ∫i la pierderi de 90 %, ∫i Sutovsky de
  - administrator: Sandu Mihai, cod numeric         EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI          Weiss Silvia Beatriz, asociat, aport la capital 200.000
personal 1410531400095, cu puteri depline ∫i             DELEGAT NR. 9335/SC              lei, reprezent‚nd dou„ p„r˛i sociale, cu o
nelimitate;                                                     participare la beneficii ∫i la pierderi de 10 %;
                                      din 24 mai 2005
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 742                                  - administrator: Weiss Corneliu, cod numeric
- activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de    Judec„tor delegat                   personal 1500126400767, cu puteri depline;
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;            la O.R.C. de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: cod CAEN 930
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i   Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„   - alte activit„˛i de servicii;
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„     Referent           - B„jan Geanina       - activitatea principal„: cod CAEN 9304 - activit„˛i
tehnic„ legate de acestea.                  Œn baza cererii nr. 214502 din data de 11.05.2005   de Óntre˛inere corporal„.
   (8/509.954)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      (11/509.957)
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                    *
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1914/13.VI.2005
     Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
K & M TADEUS TRADING - S.R.L., Bucure∫ti          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           HOUSE CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI         date:
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI
          J 40/9322/2005              - denumirea ∫i forma juridic„: HERMANOS                   J 40/9325/2005
                              GROUP - S.R.L.;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617648                                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617974
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. T‚rgu Neam˛ nr. 18,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              bl. D3, sc. A, et. 1, ap. 3, sectorul 6;
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei;
                              v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI
                               - fondator: fiurlea Liviu-Constantin, asociat, cod              COMERfiULUI

                              numeric personal 1771105464546, aport la capital
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o        JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                              participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %;       REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - administrator: fiurlea Liviu-Constantin, cod             TRIBUNALUL BUCURE™TI

  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           numeric personal 1771105464546, cu puteri
                              depline;                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI
      DELEGAT NR. 9309/SC
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452          DELEGAT NR. 9359/SC
         din 24 mai 2005
                              - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora: geniu           din 24 mai 2005
  Judec„tor delegat                    civil;
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                                 Judec„tor delegat
                               - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         la O.R.C. de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„
                              construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.          Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„
  Referent           - B„jan Geanina
                                (13/509.959)                       Referent           - B„jan Geanina
  Œn baza cererii nr. 27582 din data de 27.01.2005                 *
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                   Œn baza cererii nr. 238951 din data de 23.05.2005
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                BR REAL FRIENDS - S.R.L., Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
date:                                                         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - denumirea ∫i forma juridic„: K & M TADEUS        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI         date:
TRADING - S.R.L.;                               J 40/9324/2005               - denumirea ∫i forma juridic„: HOUSE CONSULT
  - sediul social: Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 134-                               - S.R.L.;
136, sc. B, et. 1, ap. 26, sectorul 1;                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617613
                                                             - sediul social: Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           nr. 150, bl. 7, sc. C, ap. 73, sectorul 1;
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
v„rsat integral; participarea str„in„ este de              TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                             - capitalul social total subscris: 3.000.000 lei,
1.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                           v„rsat integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 30;
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  - fondatori: Zavu Veronica, asociat, cod numeric
personal 2610505400107, aport la capital 1.000.000               COMERfiULUI                 - fondatori: Briban Radu, asociat, cod numeric
lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare                                 personal 1660414434526, aport la capital 2.000.000
la beneficii ∫i la pierderi de 50 %, ∫i Kuzmanovic                                  lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o participare
                                 JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           la beneficii ∫i la pierderi de 66.67 %, ∫i Briban
Tatjana, asociat, aport la capital 1.000.000 lei,
                                REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           Gabriela Maria, asociat, cod numeric personal
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
beneficii ∫i la pierderi de 50 %;                    TRIBUNALUL BUCURE™TI             2650425400123, aport la capital 1.000.000 lei,
  - administrator: Zavu Veronica, cod numeric                                    reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
personal 2610505400107, cu o durat„ a mandatului       EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           beneficii ∫i la pierderi de 33,33 %;
de 4 ani, ∫i Kuzmanovic Tatjana, cu o durat„ a            DELEGAT NR. 9286/SC                 - administrator: Briban Radu, cod numeric
mandatului de 4 ani;                                                 personal 1660414434526, cu puteri depline;
                                      din 24 mai 2005
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511                                   - domeniul principal de activitate: cod CAEN 742
- activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;     Judec„tor delegat                    - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
  - activitatea principal„: cod CAEN 5111 -         la O.R.C. de pe l‚ng„                  consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime agricole,      Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„      - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i
animale vii, materii prime textile ∫i cu                                       de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
                               Referent           - B„jan Geanina
semiproduse.
                                                           tehnic„ legate de acestea.
   (12/509.958)                      Œn baza cererii nr. 238063 din data de 23.05.2005
                                                              (15/509.961)
              *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
     Societatea Comercial„
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             Societatea Comercial„
  HERMANOS GROUP - S.R.L., Bucure∫ti
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         CATA DELUX - S.R.L., Bucure∫ti
                              date:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISRUL COMERfiULUI                                           COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618090
                               - denumirea ∫i forma juridic„: BR REAL
          J 40/9323/2005
                              FRIENDS - S.R.L.;                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617834          - sediul social: Bucure∫ti, str. Atena nr. 9, parter,         TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              ap. 3, sectorul 1;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
                                                                     COMERfiULUI
                              v„rsat integral; participarea str„in„ este de
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           2.000.000 lei; num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
         COMERfiULUI                valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                JUDEC√TORUL DELEGAT

                               - fondatori: Makarewicz Katarzyna, asociat, aport      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL            la capital 1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de
                                                                    EXTRAS
      TRIBUNALUL BUCURE™TI              95 %, ∫i O' Reilly Thomas Carl, asociat, aport la
                                                            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                              capital 100.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu           NR. 9358/SC
  EXTRAS AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI           o participare la beneficii ∫i la pierderi de 5 %;
      DELEGAT NR. 930/SC                                                     din 24 mai 2005
                               - administrator: Makarewicz Katarzyna, cu puteri
         din 24 mai 2005              depline;                           Judec„tor delegat
  Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 701      la Oficiul Registrului
  la O.R.C. de pe l‚ng„                  - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;          Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„     - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -         Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
  Referent           - B„jan Geanina      cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii.      Referent        - B„jan Geanina
  Œn baza cererii nr. 240480 din data de 23.05.2005      (14/509.960)                       Œn baza cererii nr. 238944 din data de 23.05.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                 *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005                   5
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     (17/509.963)                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                       *               date:
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/9326/2005;                         Societatea Comercial„              J 40/9329/2005;
  - denumirea ∫i forma juridic„: CATA DELUX -      HOMAT INTERNATIONAL COMPANY - S.R.L.            - denumirea ∫i forma juridic„: GRIXCO
S.R.L.;                                Bucure∫ti                 CONSULT - S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, Aleea Fizicienilor                                  - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Fabrica de Glucoz„
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618180
nr. 10, bl. 2 G, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 3;                                nr. 21, et. 1, birou 20, sectorul 2;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                MINISTERUL JUSTIfiIEI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat         TRIBUNALUL BUCURE™TI              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea                              integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                                         unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - fondator: Marocescu Florian C„t„lin, asociat,                                  - fondatori: Grigore Georgian, asociat, cod
                                      COMERfiULUI
cod numeric personal 1810524450145, aport la                                   numeric personal 1710701030013, aport la capitalul
capitalul social 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i                               social 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale,
sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de         JUDEC√TORUL DELEGAT            cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i
100 %;                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Grigore Cristina, asociat, cod numeric personal
  - administrator: Marocescu Florian C„t„lin, cod       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          2701229030020, aport la capitalul social
numeric personal 1810524450145, cu puteri                                     1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
depline;                                 EXTRAS                 participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            - administrator: Grigore Georgian, cod numeric
- comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;            NR. 9327/SC                personal 1710701030013, cu puteri depline, cu o
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛           din 24 mai 2005             durat„ a mandatului de 4 ani;
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu                                     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
                              Judec„tor delegat                   - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                              la Oficiul Registrului                 contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
b„uturi ∫i tutun.
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
   (16/509.962)
                              Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„        afaceri ∫i management;
             *
                              Referent        - B„jan Geanina          - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
     Societatea Comercial„               Œn baza cererii nr. 239085 din data de 23.05.2005   de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
  DANEX CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     (19/509.965)
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                   *
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617990
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele         Societatea Comercial„
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             date:                           LUIZA FLOR COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618120
                             J 40/9328/2005;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           - denumirea ∫i forma juridic„: HOMAT                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
          COMERfiULUI              INTERNATIONAL COMPANY - S.R.L.;
                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Ana Davila nr. 37,
                             et.1, birou nr. 2, sectorul 5;                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea            COMERfiULUI
                             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
         EXTRAS
                              - fondator: Societatea Comercial„ INDUSTRIAL
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                              JUDEC√TORUL DELEGAT
                             EQUIPMENTS SERVICES - S.R.L. 2.000.000 lei
        NR. 9333/SC                                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o participare la
        din 24 mai 2005             beneficii ∫i pierderi de 100 %;                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              - administrator: Kuhn Uwe Gunter;
 Judec„tor delegat                                                        EXTRAS
                              - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452
 la Oficiul Registrului                                              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                             - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                     NR. 9357/SC
                             civil;
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
                              - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -               din 24 mai 2005
 Referent        - B„jan Geanina
                             construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.
  Œn baza cererii nr. 238211 din data de 23.05.2005     (18/509.964)                     Judec„tor delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                *                la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i            Societatea Comercial„              Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      GRIXCO CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti          Referent        - B„jan Geanina
date:                                                        Œn baza cererii nr. 239136 din data de 23.05.2005
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618023
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
J 40/9327/2005;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - denumirea ∫i forma juridic„: DANEX                TRIBUNALUL BUCURE™TI            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
CONSTRUCT - S.R.L.;                                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - sediul social: Bucure∫ti, Bd. G„rii Obor nr. 8B,                               date:
                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
parter, birou 2, sectorul 2;                                             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                      COMERfiULUI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      J 40/9330/2005;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                - denumirea ∫i forma juridic„: LUIZA FLOR
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea         JUDEC√TORUL DELEGAT            COMPANY - S.R.L.;
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           - sediul social: Bucure∫ti, str. Arge∫elu nr. 23-25,
  - fondatori: Dumitrescu Petre-Dan, asociat, cod       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          bl. 39, sc. 4, et. 2, ap. 71, sectorul 4;
numeric personal 1501205400100, aport la capitalul                                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
social 1.500.000 lei, reprezent‚nd 15 p„r˛i sociale,           EXTRAS                   - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 75 %, ∫i   AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
Andrei Florica, asociat, cod numeric personal              NR. 9331/SC                unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
2540925400397, aport la capitalul social 500.000 lei,          din 24 mai 2005               - fondator: Mitric„ Florin, asociat, cod numeric
reprezent‚nd 5 p„r˛i sociale, cu o participare la                                 personal 1681024443060, aport la capitalul social
beneficii ∫i pierderi de 25 %;               Judec„tor delegat                   2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o
  - administrator: Dumitrescu Petre-Dan, cod       la Oficiul Registrului                 participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
numeric personal 1501205400100, cu puteri         Comer˛ului de pe l‚ng„                  - administrator: Mitric„ Florin, cod numeric
depline;                          Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
                                                         personal 1681024443060, cu o durat„ a mandatului
                              Referent        - B„jan Geanina
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 452                                de 4 ani;
- construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu   Œn baza cererii nr. 238736 din data de 23.05.2005    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 522
civil;                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1914/13.VI.2005
b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - activitatea principal„: cod CAEN 1533 -
specializate;                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i legumelor.
  - activitatea principal„: cod CAEN 5227 - comer˛   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      (23/509.969)
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu produse    date:                                        *
alimentare.                         - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
   (20/509.966)                    J 40/9332/2005;                          Societatea Comercial„
             *                 - denumirea ∫i forma juridic„: RESIN           BROTHERS INVEST - S.R.L., Bucure∫ti
                             COMPOSITES CONSTRUCT - S.R.L.;
      Societatea Comercial„                                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618155
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Mihai Eminescu
     HIGHNET - S.R.L., Bucure∫ti
                             nr. 19-21, et. 4, birou 410, sectorul 1;                MINISTERUL JUSTIfiIEI
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618031          - durata de func˛ionare: nelimitat„;                TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 100,
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                                                  COMERfiULUI
                               - fondatori: Georgescu Petre Dan, asociat, cod
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          numeric personal 1420525400363, aport la capitalul
         COMERfiULUI               social 3.400.000 lei, reprezent‚nd 34 p„r˛i sociale,         JUDEC√TORUL DELEGAT
                             cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 34 %,       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             Aurelian Florian, asociat, cod numeric personal        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
       JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         1580402400075, aport la capitalul social
                             3.300.000 lei, reprezent‚nd 33 p„r˛i sociale, cu o             EXTRAS
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             participare la beneficii ∫i pierderi de 33 %, ∫i      AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                                 NR. 9351/SC
         EXTRAS                 Constantinescu Radu ™erban, asociat, cod numeric
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          personal 1470214400031, aport la capitalul social             din 24 mai 2005
        NR. 9356/SC                3.300.000 lei, reprezent‚nd 33 p„r˛i sociale, cu o
                                                           Judec„tor delegat
        din 24 mai 2005             participare la beneficii ∫i pierderi de 33 %;        la Oficiul Registrului
                               - administrator: Constantinescu Radu ™erban,      Comer˛ului de pe l‚ng„
 Judec„tor delegat
                             cod numeric personal 1470214400031, cu puteri        Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
 la Oficiul Registrului
                             depline, cu o durat„ a mandatului de 4 ani;         Referent        - B„jan Geanina
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 252
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„                                      Œn baza cererii nr. 239469 din data de 23.05.2005
 Referent        - B„jan Geanina         - fabricarea articolelor din material plastic;
                                                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - activitatea principal„: cod CAEN 2521 -
  Œn baza cererii nr. 239095 din data de 23.05.2005                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             fabricarea p„cilor, foliilor, tuburilor ∫i profilelor   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             din material plastic.                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                (22/509.968)                    date:
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                 *                 - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
date:                                                       J 40/9336/2005;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:          Societatea Comercial„               - denumirea ∫i forma juridic„: BROTHERS
J 40/9331/2005;                        KEOS BUSINESS - S.R.L., Bucure∫ti          INVEST - S.R.L.;
  - denumirea ∫i forma juridic„: HIGHNET - S.R.L.;                                 - sediul social: Bucure∫ti, aleea Lamote∫ti nr. 4,
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618007
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Doamna Ghica                                 bl. 11B, sc. 2, et. 5, ap. 100, sectorul 4;
nr. 1, bl. 1, sc. 2, et. 9, ap. 76, sectorul 2;                                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                               integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea        TRIBUNALUL BUCURE™TI             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                                           - fondatori: S„ndoi Marian, asociat, cod numeric
  - fondatori: Nicolae Mircea-Cristian, asociat, cod                               personal 1761001511685, aport la capitalul social
numeric personal 1870424460068, aport la capitalul       OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
social 1.100.000 lei, reprezent‚nd 11 p„r˛i sociale,             COMERfiULUI              participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i S„ndoi
cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 55 %, ∫i                               Mih„i˛„, asociat, cod numeric personal
Minc„ Andrei-Valentin, asociat, cod numeric                                    1830625511612, aport la capitalul social
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
personal 1800201420081, aport la capitalul social                                 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
900.000 lei, reprezent‚nd 9 p„r˛i sociale, cu o        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
participare la beneficii ∫i pierderi de 45 %;         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                           - administrator: S„ndoi Mih„i˛„, cod numeric
  - administrator: Nicolae Mircea-Cristian, cod                                 personal 1830625511612, cu puteri depline;
numeric personal 1870424460068;                      EXTRAS
                                                           - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 642    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT           - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
- telecomunica˛ii;                           NR. 9352/SC                  - activitatea principal„: cod CAEN 5113 -
  - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -                                   intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i
telecomunica˛ii.                             din 24 mai 2005
                                                          materiale de construc˛ii.
   (21/509.967)                     Judec„tor delegat                      (24/509.970)
             *                la Oficiul Registrului                              *
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
     Societatea Comercial„
                              Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„             Societatea Comercial„
 RESIN COMPOSITES CONSTRUCT - S.R.L.
                              Referent        - B„jan Geanina           VARIX CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti
        Bucure∫ti
                              Œn baza cererii nr. 238296 din data de 23.05.2005        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618139
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617966
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„              MINISTERUL JUSTIfiIEI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              TRIBUNALUL BUCURE™TI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             date:                              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:              COMERfiULUI
         COMERfiULUI
                             J 40/9335/2005;
                              - denumirea ∫i forma juridic„: KEOS BUSINESS -
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                                JUDEC√TORUL DELEGAT
                             S.R.L.;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Biserica M„rcu˛a
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             nr. 3, bl. 35 bis, sc. 2, parter, ap. 51, sectorul 2;
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  EXTRAS
         EXTRAS
                              - capitalul social subscris: 20.000.000 lei, v„rsat   AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                             integral, participarea str„in„ 20.000.000 lei,              NR. 9350/SC
        NR. 9355/SC
                             num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea unei
        din 24 mai 2005                                                  din 24 mai 2005
                             p„r˛i sociale: 1.000.000 lei;
 Judec„tor delegat                     - fondator: Yuan Shaoping, asociat, aport la       Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 capitalul social 20.000.000 lei, reprezent‚nd        la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 20 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i     Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„        pierderi de 100 %;                     Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
 Referent        - B„jan Geanina          - administrator: Yuan Shaoping;             Referent        - B„jan Geanina
  Œn baza cererii nr. 238086 din data de 23.05.2005    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 153     Œn baza cererii nr. 239190 din data de 23.05.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   - prelucrarea ∫i conservarea fructelor ∫i legumelor;   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005                    7
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - fondator: Timnea Florin-Emilian, asociat, cod      - domeniul principal de activitate: cod CAEN 522
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        numeric personal 1660526451521, aport la capitalul    - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              social 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale,   b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine
date:
                              cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;    specializate;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               - administrator: Timnea Florin-Emilian, cod        - activitatea principal„: cod CAEN 5224 - comer˛
J 40/9337/2005;
                              numeric personal 1660526451521, cu puteri         cu am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i
  -  denumirea   ∫i  forma   juridic„:  VARIX
                              depline, director general cu o durat„ a mandatului    produse zaharoase.
CONSULTING - S.R.L.;
                              de 4 ani;                           (27/509.973)
  - sediul social: Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 201,
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514                  *
bl. 87, sc. A, et. 3, ap. 11, sectorul 4;
                              - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              dec‚t cele alimentare;                          Societatea Comercial„
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5147 - comer˛        W-A UTIL IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
                              cu ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare,
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618040
                              neclasificate Ón alt„ parte.
  - fondatori: Khalil Carmen-Vanda, asociat, cod
                                (26/509.972)                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
numeric personal 2640415400082, aport la capitalul
                                            *
social 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale,
cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i           Societatea Comercial„                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
Ruscu Victorela, asociat, cod numeric personal           FAYR ATRACTIV - S.R.L., Bucure∫ti
2670509343238,     aport  la  capitalul  social                                   OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618228
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o                                            COMERfiULUI
participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - administrator: Khalil Carmen-Vanda, cod
                                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
numeric personal 2640415400082, cu o durat„ a
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI                LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
mandatului de 4 ani;
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
- activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                                                       EXTRAS
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i              COMERfiULUI
                                                            AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                            NR. 9347/SC
afaceri ∫i management;                           JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                                    din 24 mai 2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           Judec„tor delegat
    (25/509.971)                                                   la Oficiul Registrului
              *                           EXTRAS                Comer˛ului de pe l‚ng„
                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„
        Societatea Comercial„                      NR. 9348/SC               Referent           - B„jan Geanina
    GAMA CONCEPT DFT - S.R.L., Bucure∫ti
                                       din 24 mai 2005              Œn baza cererii nr. 239431 din data de 23.05.2005
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618198                                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               Judec„tor delegat
                               la Oficiul Registrului                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        TRIBUNALUL BUCURE™TI                                         date:
                               Referent           - B„jan Geanina
                                                            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               Œn baza cererii nr. 239462 din data de 23.05.2005
     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                       J 40/9340/2005;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
           COMERfiULUI                                            - denumirea ∫i forma juridic„: W-A UTIL IMPEX
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           - S.R.L.;
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
        JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            - sediul social: Bucure∫ti, str. Teiul Doamnei
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           nr. 108, bl. 15, sc. 2, et. 6, ap. 138, sectorul 2;
                              date:
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            - capitalul social subscris: 4.100.000.000 lei,
                              J 40/9339/2005;
            EXTRAS                                            v„rsat integral, participarea str„in„ fiind de
                               - denumirea ∫i forma juridic„: FAYR ATRACTIV -
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                        4.100.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale:
                              S.R.L.;
           NR. 9349/SC                                          4.100, valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei;
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Ol„ne∫ti nr. 2,
                                                            - fondatori: Nasser Ali Kadham, asociat, aport la
         din 24 mai 2005             bl. 43, sc. 1, et. 7, ap. 45, sectorul 6;
                                                           capitalul social 1.640.000.000 lei, reprezent‚nd
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Judec„tor delegat                                                 1.640 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  la Oficiul Registrului                                              pierderi de 40 %, Fatin A. Kadhim, asociat, aport la
                              integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                              capitalul social 1.230.000.000 lei, reprezent‚nd
                              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„                                 1.230 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i
                               - fondatori: Rauch Ludmila, asociat, cod numeric
  Referent           - B„jan Geanina                                   pierderi de 30 %, ∫i Molok Abed. Hassan, asociat,
                              personal 2551121400265, aport la capitalul social
  Œn baza cererii nr. 239174 din data de 23.05.2005    800.000 lei, reprezent‚nd 8 p„r˛i sociale, cu o      aport la capitalul social 1.230.000.000 lei,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    participare la beneficii ∫i pierderi de 40 %, Paico    reprezent‚nd 1.230 p„r˛i sociale, cu o participare la
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Flaviu,   asociat,  cod   numeric   personal   beneficii ∫i pierderi de 30 %;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        1750810352639, aport la capitalul social 600.000 lei,    - administratori: Nasser Ali Kadham, cu puteri
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     reprezent‚nd 6 p„r˛i sociale, cu o participare la     depline, Fatin A. Kadhim, cu puteri depline, ∫i
date:                           beneficii ∫i pierderi de 30 %, ∫i Ionescu         Molok Abed. Hassan, cu puteri depline;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      Alexandru-Daian, asociat, cod numeric personal        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 323
J 40/9338/2005;                      1780507461513, aport la capitalul social 600.000 lei,   - produc˛ie de receptoare de radio ∫i televiziune;
  - denumirea ∫i forma juridic„: GAMA CONCEPT       reprezent‚nd 6 p„r˛i sociale, cu o participare la     aparate de Ónregistrare ∫i reproducere audio sau
DFT - S.R.L.;                       beneficii ∫i pierderi de 30 %;              video;
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Litografiei nr. 24,    - administratori: Rauch Ludmila, cod numeric       - activitatea principal„: cod CAEN 3230 -
sectorul 5;                        personal 2551121400265, cu puteri depline, Paico     produc˛ie de receptoare de radio ∫i televiziune;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Flaviu, cod numeric personal 1750810352639, cu      aparate de Ónregistrare ∫i reproducere audio sau
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   puteri depline, ∫i Ionescu Alexandru-Daian, cod      video.
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea   numeric personal 1780507461513, cu puteri           (28/509.974)
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;              depline;                                       *
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1914/13.VI.2005
     Societatea Comercial„             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Societatea Comercial„
 4TEL SOFT & SERVICE - S.R.L., Bucure∫ti        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         MARI-FLOR UTIL - S.R.L., Bucure∫ti
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618147                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618082
                             date:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:            MINISTERUL JUSTIfiIEI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI            J 40/9342/2005;                            TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              - denumirea ∫i forma juridic„: MARIUS-NICOLAS
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          IMPEX - S.R.L.;                         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI                 - sediul social: Bucure∫ti, Str. Lavandei nr. 9,            COMERfiULUI
                             bl. P28, sc. 4, et. 4, ap. 58, sectorul 6;
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                               JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                                            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
         EXTRAS                   - fondator: SpÓnu Gheorghe, asociat, cod numeric            EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          personal 1670530341330, aport la capitalul social     AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
        NR. 9346/SC                2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o           NR. 9343/SC
        din 24 mai 2005             participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;              din 24 mai 2005
                              - administrator: SpÓnu Gheorghe, cod numeric
 Judec„tor delegat                                                 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 personal 1670530341330, cu puteri depline;
                                                          la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 503
                                                          Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„        - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;    Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
 Referent        - B„jan Geanina          - activitatea principal„: cod CAEN 5030 - comer˛    Referent        - B„jan Geanina
  Œn baza cererii nr. 239411 din data de 23.05.2005   cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.
                                                           Œn baza cererii nr. 238932 din data de 23.05.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     (30/509.976)
                                                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                   *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        Societatea Comercial„              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                           ELECTROMETAL GRUP - S.R.L., Bucure∫ti          date:
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/9341/2005;                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618015
                                                         J 40/9344/2005;
  - denumirea ∫i forma juridic„: 4TEL SOFT &                                    - denumirea ∫i forma juridic„: MARI-FLOR UTIL
SERVICE - S.R.L.;                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                         - S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea Trestiana nr. 2,
                                                           - sediul social: Bucure∫ti, str. R‚mnicu S„rat
bl. 17, sc. A, et. 7, ap. 30, sectorul 4;
                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI            nr. 6, bl. 21B, sc. 1, et. 5, ap. 35, sectorul 3;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                                           - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                      COMERfiULUI              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  - fondatori: Pavel Gabriel Lauren˛iu Sorin,
                                                           - fondatori: Costescu Florian Marius, asociat, cod
asociat, cod numeric personal 1820104440028,
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                         numeric personal 1700425431534, aport la capitalul
aport la capitalul social 1.000.000 lei, reprezent‚nd
                                                         social 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale,
10 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                         cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i
pierderi de 50 %, ∫i Pavel Andra Oana Anita, asociat,     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                         MÓrzan Marian, asociat, cod numeric personal
cod numeric personal 2840616440051, aport la
                                                         1700708463011, aport la capitalul social
capitalul social 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i           EXTRAS                 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de   AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %;
50 %;
                                    NR. 9344/SC                 - administratori: Costescu Florian Marius, cod
  - administrator: Pavel Gabriel Lauren˛iu Sorin,
                                                         numeric personal 1700425431534, cu puteri
cod numeric personal 1820104440028, cu puteri              din 24 mai 2005
                                                         depline, ∫i MÓrzan Marian, cod numeric personal
depline;
                              Judec„tor delegat                   1700708463011, cu puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 725
- Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de     la Oficiul Registrului                  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521
contabilizat ∫i a calculatoarelor;             Comer˛ului de pe l‚ng„                 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7250 -        Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„         - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de      Referent        - B„jan Geanina         cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
contabilizat ∫i a calculatoarelor.                                        v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                               Œn baza cererii nr. 238553 din data de 23.05.2005  b„uturi ∫i tutun.
   (29/509.975)
             *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     (32/509.978)
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                   *
      Societatea Comercial„             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
    MARIUS-NICOLAS IMPEX - S.R.L.           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        Societatea Comercial„
         Bucure∫ti                                            TOTAL FREE TRANSPORT - S.R.L., Bucure∫ti
                             date:
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618210
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618171
                             J 40/9343/2005;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI              - denumirea ∫i forma juridic„: ELECTROMETAL            MINISTERUL JUSTIfiIEI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                               TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             GRUP - S.R.L.;
                               - sediul social: Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 102,
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          sectorul 2;                           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
         COMERfiULUI                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 COMERfiULUI
                               - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
       JUDEC√TORUL DELEGAT             integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea        JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI            - fondator: Iancu Vergil-Vasile, asociat, cod       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             numeric personal 1590719284411, aport la capitalul
         EXTRAS                 social 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale,           EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
        NR. 9345/SC                                                    NR. 9342/SC
                               - administrator: Iancu Vergil-Vasile, cod numeric
        din 24 mai 2005             personal 1590719284411, cu puteri depline;                din 24 mai 2005
 Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 281    Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 - fabricare de construc˛ii metalice;            la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 2811 -       Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„        fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i         Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
 Referent        - B„jan Geanina         componente ale structurilor metalice.           Referent        - B„jan Geanina
  Œn baza cererii nr. 238362 din data de 23.05.2005      (31/509.977)                     Œn baza cererii nr. 240766 din data de 23.05.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005                     9
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       - fondator: Macovei Toader, asociat, cod numeric             Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       personal 1600524400498, aport la capitalul social      URBAN DEVELOPMENT SOLUTIONS - S.R.L.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o                Bucure∫ti
date:
                             participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618058
                              - administrator: Macovei Toader, cod numeric
J 40/9345/2005;
                             personal 1600524400498;
  - denumirea ∫i forma juridic„: TOTAL FREE                                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - domeniul principal de activitate: cod CAEN 553
TRANSPORT - S.R.L.;
                             - restaurante;
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea C„l˛una∫i nr. 4,
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -                TRIBUNALUL BUCURE™TI
bl. 175, sc. 2, parter, ap. 21, sectorul 4;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         restaurante.
  - capitalul social subscris: 2.100.000 lei, v„rsat    (34/509.980)                           OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 21, valoarea               *                           COMERfiULUI
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                    Societatea Comercial„
  - fondatori: Teodorescu-Antipov Teodora, asociat,
                                 GALYAM INTERNATIONAL - S.R.L.                   JUDEC√TORUL DELEGAT
cod numeric personal 2551114400225, aport la
                                        Bucure∫ti                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
capitalul social 700.000 lei, reprezent‚nd 7 p„r˛i
sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618112
33,33 %, Agafi˛ei Adrian-Costin, asociat, cod numeric
personal 1720502441575, aport la capitalul social             MINISTERUL JUSTIfiIEI                         EXTRAS
700.000 lei, reprezent‚nd 7 p„r˛i sociale, cu o                                    AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
participare la beneficii ∫i pierderi de 33,33 %, ∫i                                            NR. 9339/SC
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
Tepordei Dumitru-Sorin, asociat, cod numeric
                                                                    din 24 mai 2005
personal 1761026424514, aport la capitalul social
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
700.000 lei, reprezent‚nd 7 p„r˛i sociale, cu o                                     Judec„tor delegat
participare la beneficii ∫i pierderi de 33,33 %;               COMERfiULUI
                                                            la Oficiul Registrului
  - administrator: Teodorescu-Antipov Teodora, cod
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 2551114400225, cu o durat„ a               JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                            Tribunalul Bucure∫ti       - Virginia Duminec„
mandatului de 4 ani;                       LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 602                                   Referent             - B„jan Geanina
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
- alte transporturi terestre;                                              Œn baza cererii nr. 239625 din data de 23.05.2005
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -                  EXTRAS                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
transporturi rutiere de m„rfuri.              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  (33/509.979)                               NR. 9340/SC
                                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
              *
                                      din 24 mai 2005              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
        Societatea Comercial„            Judec„tor delegat                     date:
     ANTONIA PLUS - S.R.L., Bucure∫ti         la Oficiul Registrului                    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:

      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618201
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  J 40/9348/2005;
                              Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„       -  denumirea   ∫i  forma    juridic„:  URBAN
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Referent           - B„jan Geanina
                                                           DEVELOPMENT SOLUTIONS - S.R.L.;
                              Œn baza cererii nr. 240728 din data de 23.05.2005      - sediul social: Bucure∫ti, str. Dimitrie Marinescu
        TRIBUNALUL BUCURE™TI           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    nr. 1 A, bl. C2, sc. A, et. 1, ap. 8, sectorul 2;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                            - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
           COMERfiULUI             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                           integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea
                             date:
                                                           unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
        JUDEC√TORUL DELEGAT            - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            - fondatori: Albulescu Lucian-Nicolae, asociat, cod
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI        J 40/9347/2005;
                              - denumirea ∫i forma juridic„: GALYAM           numeric personal 1811209081813, aport la capitalul
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             INTERNATIONAL - S.R.L.;                   social 700.000 lei, reprezent‚nd 7 p„r˛i sociale, cu o
            EXTRAS               - sediul social: Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 39,    participare la beneficii ∫i pierderi de 35 %, Dumitru
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          bl. M12, sc. B, parter, ap. 34, sectorul 3;         Dan-Alexandru, asociat, cod numeric personal
           NR. 9341/SC              - durata de func˛ionare: nelimitat„;           1810419410060, aport la capitalul social 700.000 lei,
         din 24 mai 2005             - capitalul social subscris: 3.600.000 lei,        reprezent‚nd 7 p„r˛i sociale, cu o participare la
                             echivalentul a 100 euro, v„rsat integral, participarea   beneficii ∫i pierderi de 35 %, ∫i Conea Andrei-Raul,
  Judec„tor delegat
                             str„in„ fiind de 3.600.000 lei, echivalentul a 100
  la Oficiul Registrului                                              asociat, cod numeric personal 1820510080079,
                             euro, num„rul total de p„r˛i sociale: 36, valoarea
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                              aport la capitalul social 600.000 lei, reprezent‚nd
                             unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  Tribunalul Bucure∫ti     - Virginia Duminec„                                 6 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i
  Referent           - B„jan Geanina      - fondatori: Perchick Avi, asociat, aport la
                                                           pierderi de 30 %;
                             capitalul social 1.800.000 lei, echivalentul a 50 euro,
  Œn baza cererii nr. 240745 din data de 23.05.2005                                  - administratori: Albulescu Lucian-Nicolae, cod
                             reprezent‚nd 18 p„r˛i sociale, cu o participare la
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 numeric personal 1811209081813, cu puteri
                             beneficii ∫i pierderi de 50 %, Fischer Yigal, asociat,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             aport la capitalul social 900.000 lei, echivalentul a    depline, cu durata mandatului de 4 ani, Dumitru
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             25 euro, reprezent‚nd 9 p„r˛i sociale, cu o         Dan-Alexandru,       cod    numeric    personal
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %, ∫i Miller   1810419410060, cu puteri depline, cu durata
date:
                             Yoram, asociat, aport la capitalul social 900.000 lei,   mandatului de 4 ani, ∫i Conea Andrei-Raul, cod
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             echivalentul a 25 euro, reprezent‚nd 9 p„r˛i sociale,
J 40/9346/2005;                                                   numeric personal 1820510080079, cu puteri
                             cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 25 %;
  - denumirea ∫i forma juridic„: ANTONIA PLUS -                                   depline, cu durata mandatului de 4 ani;
S.R.L.;                          - administrator: Perchick Avi, director general;
                                                            - domeniul principal de activitate: cod CAEN 703
  - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Bascov nr. 44,     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 519
                                                           - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau contract;
sectorul 5;                       - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5190 - comer˛       - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             cu ridicata cu alte produse.                imobiliare.
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20, valoarea    (35/509.981)                          (36/509.982)
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                          *                                 *
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1914/13.VI.2005
      Societatea Comercial„            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
    CRILAMI GRUP - S.R.L., Bucure∫ti         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         NH MANAGEMENT BLACK SEA - S.R.L.
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele            Bucure∫ti
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618104
                             date:
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             J 40/9350/2005;
                                                                    J 40/9352/2005
                               - denumirea ∫i forma juridic„: WINTERM ACTIV
                             - S.R.L.;                             COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17619932
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            - sediul social: Bucure∫ti, Str. Elocin˛ei nr. 1,
         COMERfiULUI               sectorul 1;                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;                TRIBUNALUL BUCURE™TI

      JUDEC√TORUL DELEGAT               - capitalul social total subscris: 100.000.000 lei,
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          v„rsat integral, participarea str„in„ este de          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          100.000.000 lei, num„rul total de p„r˛i sociale: 100;           COMERfiULUI
                             valoarea unei p„r˛i sociale: 1.000.000 lei;
         EXTRAS                   - fondatori: Unuvar Osman ™evki, asociat, aport
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          la capital 90.000.000 lei, reprezent‚nd 90 p„r˛i           JUDEC√TORUL DELEGAT
        NR. 9338/SC                sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             90 %, ∫i Guzle Ismail, asociat, aport la capital        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
        din 24 mai 2005
                             100.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
 Judec„tor delegat                   participare la beneficii ∫i la pierderi de 10 %;              EXTRAS
 la Oficiul Registrului                   - administrator: Unuvar Osman ™evki, cu puteri     AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 depline;                                 NR. 9332/SC
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„          - domeniul principal de activitate: cod CAEN 252           din 24 mai 2005
 Referent        - B„jan Geanina         - fabricarea articolelor din material plastic;
                                                           Judec„tor delegat
  Œn baza cererii nr. 239588 din data de 23.05.2005     - activitatea principal„: cod CAEN 2523 -
                                                           la O.R.C. de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   fabricarea articolelor din material plastic pentru
                                                           Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      construc˛ii.
                                                           Referent       - B„jan Geanina
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          (38/509.984)
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                 *                  Œn baza cererii nr. 240454 din data de 23.05.2005
date:                                                       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:           Societatea Comercial„             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
J 40/9349/2005;                         REGAL DENT - S.R.L., Bucure∫ti          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - denumirea ∫i forma juridic„: CRILAMI GRUP -                                  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
S.R.L.;                                                      date:
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Chilioara nr. 19,    NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
sectorul 3;                                 J 40/9351/2005            J 40/9352/2005;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - denumirea ∫i forma juridic„: NH
  - capitalul social subscris: 20.000.000 lei, v„rsat      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17618163
                                                          MANAGEMENT BLACK SEA - S.R.L.;
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 100,                                     - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Aviatorilor nr. 43,
valoarea unei p„r˛i sociale: 200.000 lei;               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          camera 5, et. 4, sectorul 1;
  - fondatori: Chiriac Lauren˛iu-Mihail, asociat, cod        TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
numeric personal 1741104421511, aport la capitalul                                   - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
social 6.800.000 lei, reprezent‚nd 34 p„r˛i sociale,      OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          v„rsat integral, participarea str„in„ este de 100.000
cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 34 %,                                 lei, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
                                     COMERfiULUI
Misici Cristian, asociat, cod numeric personal                                   p„r˛i sociale: 100.000 lei;
1750509421531, aport la capitalul social                                        - fondatori: NT HOTELES RUMANIA - S.R.L.,
6.600.000 lei, reprezent‚nd 33 p„r˛i sociale, cu o          JUDEC√TORUL DELEGAT              aport la capital 1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i
participare la beneficii ∫i pierderi de 33 %, ∫i Uzun     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de
Mihai,   asociat,  cod  numeric   personal     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           95 %, ∫i NH HOTEL RALLYE - S.A., aport la capital
1770618421542, aport la capitalul social                                      100.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o
6.600.000 lei, reprezent‚nd 33 p„r˛i sociale, cu o            EXTRAS                  participare la beneficii ∫i la pierderi de 5 %;
participare la beneficii ∫i pierderi de 33 %;       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             - administratori: Roberto Chollet Ibarra, cu
  - administrator: Chiriac Lauren˛iu-Mihail, cod
                                    NR. 9336/SC                durata mandatului de 4 ani, Julio Krebs Munoz, cu
numeric personal 1741104421511;
                                                          durata mandatului de 4 ani, Raul Palomo Marugan,
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 522           din 24 mai 2005
                                                          cu durata mandatului de 4 ani, ∫i Angelika Ponecz,
- comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
                              Judec„tor delegat                    cu durata mandatului de 4 ani;
b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine
                              la O.R.C. de pe l‚ng„                    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 551
specializate;
                              Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„        - hoteluri;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5224 - comer˛
                              Referent       - B„jan Geanina            - activitatea principal„: cod CAEN 5510 - hoteluri.
cu am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i
                                                             (40/509.986)
produse zaharoase.                     Œn baza cererii nr. 239508 din data de 23.05.2005
   (37/509.983)
                                                                       *
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
             *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          CHRIS TOTAL CONSULTING - S.R.L.
     Societatea Comercial„             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
   WINTERM ACTIV - S.R.L., Bucure∫ti                                               Bucure∫ti
                             date:
                              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             J 40/9351/2005;                       NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              - denumirea ∫i forma juridic„: REGAL DENT -                J 40/9353/2005
          40/9350/2005
                             S.R.L.;                              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620040
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17617982
                              - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Berceni nr. 8 bis,
                             sc. A, et. 1, ap. 115, sectorul 4;                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;                TRIBUNALUL BUCURE™TI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
                             v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                                          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
         COMERfiULUI                                                     COMERfiULUI
                              - fondatori: Vi∫inoiu Mihaela-Radiana, asociat,
                             cod numeric personal 2770220441548, aport la
      JUDEC√TORUL DELEGAT             capital 1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale,         JUDEC√TORUL DELEGAT
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          cu o participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          Nalini Noori, asociat, cod numeric personal          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             1690921410014, aport la capital 1.000.000 lei,
         EXTRAS                 reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la             EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          beneficii ∫i la pierderi de 50 %;              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
        NR. 9337/SC                 - administrator: Vi∫inoiu Mihaela-Radiana, cod            NR. 9363/SC
                             numeric personal: 2770220441548, cu puteri                din 25 mai 2005
        din 24 mai 2005
                             depline;
 Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: cod CAEN 851     Judec„tor delegat
 la O.R.C. de pe l‚ng„                 - activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„;        la O.R.C. de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„         - activitatea principal„: cod CAEN 8513 - activit„˛i   Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
 Referent       - B„jan Geanina         de asisten˛„ stomatologic„.                 Referent       - B„jan Geanina
  Œn baza cererii nr. 239535 din data de 23.05.2005     (39/509.985)                      Œn baza cererii nr. 241980 din data de 24.05.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005                11
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       100.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o             Societatea Comercial„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       participare la beneficii ∫i pierderi de 5 %, ∫i Marin        CORINDON - S.R.L., Bucure∫ti
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             T. Marian-Silviu, asociat, cod numeric personal
date:
                             1740831470015, aport la capital 1.900.000 lei,         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o participare la               J 40/9356/2005
J 40/9353/2005;
  - denumirea ∫i forma juridic„: CHRIS TOTAL       beneficii ∫i la pierderi de 95 %;                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620015
CONSULTING - S.R.L.;                     - administrator: Marin T. Marian-Silviu, cod
  - sediul social: Bucure∫ti, calea ™erban Vod„     numeric personal 1740831470015, cu puteri                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
nr. 286, bl. 3A, sc. C, et. 2, ap. 73, sectorul 4;    depline, cu durata mandatului de 4 ani;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,   - activit„˛i juridice, de contabilitate, revizie          OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                          COMERfiULUI
                             contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;         de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - fondatori: Matei Cristina, asociat, cod numeric   afaceri ∫i management;                         JUDEC√TORUL DELEGAT
personal 2801226020072, aport la capital           - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
1.900.000 lei, reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
participare la beneficii ∫i pierderi de 95 %, ∫i
                               (42/509.988)                               EXTRAS
Jug„reanu Dan Costin, asociat, cod numeric
                                           *                 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
personal 1771209464516, aport la capital
                                                                   NR. 9360/SC
100.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu
                                     Societatea Comercial„
participarea la beneficii ∫i la pierderi de 5 %;                                           din 25 mai 2005
                                  SIFER DENT - S.R.L., Bucure∫ti
  - administrator: Matei Cristina, cod numeric                                     Judec„tor delegat
personal 2801226020072, cu durata mandatului de                                     la O.R.C. de pe l‚ng„
4 ani;                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI          Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741              J 40/9355/2005              Referent       - B„jan Geanina
- activit„˛i juridice, de contabilitate, revizie                                     Œn baza cererii nr. 241732 din data de 24.05.2005
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17619967
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i                                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                  la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
afaceri ∫i management;                                                Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.               TRIBUNALUL BUCURE™TI             date:
   (41/509.987)                                                    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
             *                                              J 40/9356/2005;
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI           - denumirea ∫i forma juridic„: CORINDON -
                                       COMERfiULUI               S.R.L.;
      Societatea Comercial„
                                                             - sediul social: Bucure∫ti, aleea Giurgeni nr. 11,
   MASI TRAINING - S.R.L., Bucure∫ti
                                                           bl. F8, sc. 2, et. 2, ap. 23, sectorul 3;
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
                                                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
          J 40/9354/2005                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                                           valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620139                    EXTRAS                 - fondator: Cornescu Marius-Marian, asociat, cod
                              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            numeric personal 1620807400038, aport la capital
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o
                                       NR. 9361/SC
                                                           participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                      din 25 mai 2005               - administrator: Cornescu Marius-Marian, cod
                                                           numeric personal 1620807400038, cu puteri
                               Judec„tor delegat
                                                           depline;
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            la O.R.C. de pe l‚ng„                    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 511
          COMERfiULUI                Tribunalul Bucure∫ti    - Virginia Duminec„     - activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu ridicata;
                               Referent          - B„jan Geanina         - activitatea principal„: cod CAEN 5113 -
                                                           intermedieri Ón comer˛ul cu material lemnos ∫i de
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Œn baza cererii nr. 242419 din data de 24.05.2005
                                                           construc˛ii.
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (44/509.990)
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                    *
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
         EXTRAS                                                     Societatea Comercial„
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                           DIAMANT INSTALCONSTRUCT - S.R.L.
                             date:                                    Bucure∫ti
        NR. 9362/SC
                               - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
        din 25 mai 2005              J 40/9355/2005;
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 Judec„tor delegat                     - denumirea ∫i forma juridic„: SIFER DENT -                 J 40/9357/2005
 la O.R.C. de pe l‚ng„                  S.R.L.;
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17619940
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„          - sediul social: Bucure∫ti, Calea Doroban˛ilor
 Referent       - B„jan Geanina          nr. 135-145, bl. 10, sc. D1, et. 4, ap. 199, sectorul 1;         MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Œn baza cererii nr. 243395 din data de 24.05.2005     - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                  COMERfiULUI
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - fondator: Sisak Ferenc, asociat, cod numeric
date:                           personal   1751005080019,     aport  la  capital        JUDEC√TORUL DELEGAT
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:      2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
J 40/9354/2005;                      participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - denumirea ∫i forma juridic„: MASI TRAINING -      - administrator: Sisak Ferenc, cod numeric
S.R.L.;                                                                EXTRAS
                             personal 1751005080019, cu durata mandatului de        AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  - sediul social: Bucure∫ti, drumul S„b„reni
                             4 ani;                                   NR. 9385/SC
nr. 24-26, cl„dire Facturare, parter, birou cod
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 713             din 25 mai 2005
1D002/A, sectorul 6;
                             - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         Judec„tor delegat
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,     - activitatea principal„: cod CAEN 7134 -
                                                            la O.R.C. de pe l‚ng„
v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;   Ónchirierea   altor  ma∫ini    ∫i  echipamente    Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;         neclasificate Ón alt„ parte.                 Referent       - B„jan Geanina
  - fondatori: Marin D. Cornelia, asociat, cod        (43/509.989)                        Œn baza cererii nr. 241336 din data de 24.05.2005
numeric personal 2750407416018, aport la capital                   *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             MASWALD - S.R.L., Bucure∫ti          date:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                   - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
date:                                                        J 40/9360/2005;
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    - denumirea ∫i forma juridic„: VIRTUAL
                                        J 40/9359/2005
J 40/9357/2005;                                                   PROFESSIONAL TERAPY FARM - S.R.L.;
  - denumirea ∫i forma juridic„: DIAMANT              COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620007         - sediul social: Bucure∫ti, str. Pade∫ nr. 8, bl. 5,
INSTALCONSTRUCT - S.R.L.;                                              sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 4;
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Mare∫al Alexandru           MINISTERUL JUSTIfiIEI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Averescu nr. 7, bl. 4, sc. B, et. 5, ap. 23, sectorul 1;                                - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - capitalul social total subscris: 20.000.000 lei,                               valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 200;                                 - fondatori: Toma Petronela Cezara, asociat, cod
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI         numeric personal 2620213400091, aport la capital
  - fondatori: Iliovici Florin, asociat, cod numeric            COMERfiULUI               1.600.000 lei, reprezent‚nd 16 p„r˛i sociale, cu o
personal 1530329400118, aport la capital                                      participare la beneficii ∫i pierderi de 80 %, ∫i
19.600.000 lei, reprezent‚nd 196 p„r˛i sociale, cu o                                N„cioiu Nicolae, asociat, cod numeric personal
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             1540725400971, aport la capital 400.000 lei,
participare la beneficii ∫i pierderi de 98 %, ∫i Iliovici
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         reprezent‚nd 4 p„r˛i sociale, cu o participare la
Adriana, asociat, cod numeric personal              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
2581013400784, aport la capital 400.000 lei,                                    beneficii ∫i la pierderi de 20 %;
reprezent‚nd 4 p„r˛i sociale, cu o participare la                                   - administrator: N„cioiu Nicolae, cod numeric
                                       EXTRAS                 personal 1540725400971, cu puteri depline, cu
beneficii ∫i la pierderi de 2 %;               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          durata mandatului de 4 ani;
  - administrator: Iliovici Florin, cod numeric             NR. 9381/SC                 - domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
personal 1530329400118, cu puteri depline;
                                      din 25 mai 2005             - activit„˛i juridice, de contabilitate, revizie
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 453
                                                          contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
- lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;            Judec„tor delegat                   de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri     la O.R.C. de pe l‚ng„                 afaceri ∫i management;
de instala˛ii electrice.                   Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
   (45/509.991)                      Referent       - B„jan Geanina
                                                          de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
              *                                               (48/509.994)
                                Œn baza cererii nr. 243837 din data de 24.05.2005
      Societatea Comercial„
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat               *
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   11 AM MEDIA NET - S.R.L., Bucure∫ti
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i           Societatea Comercial„
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     MIHCOM MARKET - S.R.L., Bucure∫ti
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         date:
           J 40/9358/2005              - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              J 40/9359/2005;
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17619991                                               J 40/9361/2005
                                - denumirea ∫i forma juridic„: MASWALD - S.R.L.;
                                - sediul social: Bucure∫ti, str. Gen. Dimitrie        COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17619975
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Salmen nr. 10, sectorul 2;
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
                              p„r˛i sociale: 100.000 lei;                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            - fondator: Ciolacov Wassi Matheus, asociat, aport
         COMERfiULUI                la capital 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i        OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              sociale, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de          COMERfiULUI
                              100 %;
      JUDEC√TORUL DELEGAT                - administrator: Ciolacov Wassi Matheus, cu
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           puteri depline;                           JUDEC√TORUL DELEGAT
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI             - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
         EXTRAS                    - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu                EXTRAS
        NR. 9382/SC                 v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
         din 25 mai 2005              b„uturi ∫i tutun.                           NR. 9379/SC
                                 (47/509.993)
  Judec„tor delegat                                                        din 25 mai 2005
                                           *
  la O.R.C. de pe l‚ng„                                               Judec„tor delegat
  Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„              Societatea Comercial„              la O.R.C. de pe l‚ng„
  Referent       - B„jan Geanina               VIRTUAL PROFESSIONAL               Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
                                 TERAPY FARM - S.R.L., Bucure∫ti           Referent       - B„jan Geanina
  Œn baza cererii nr. 243816 din data de 24.05.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  Œn baza cererii nr. 243268 din data de 24.05.2005
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                  J 40/9360/2005            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
date:                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620031
                                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   date:
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
J 40/9358/2005;                                                    - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - denumirea ∫i forma juridic„: 11 AM MEDIA                                    J 40/9361/2005;
NET - S.R.L.;                              TRIBUNALUL BUCURE™TI             - denumirea ∫i forma juridic„: MIHCOM
  - sediul social: Bucure∫ti, str. C„lm„˛ui nr. 17,                                MARKET - S.R.L.;
sectorul 2;                                                      - sediul social: Bucure∫ti, Str. Pie˛ii nr. 69A,
                                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI         sectorul 1;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                       COMERfiULUI                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,
v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;                                  - capitalul social total subscris: 100.000.000 lei,
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                JUDEC√TORUL DELEGAT             v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale:
  - fondator: Iancu Mihai, asociat, cod numeric         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         1.000; valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
personal 1770221421536, aport la capital             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           - fondator: Boboc Diana-Monica, asociat, cod
2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o                                 numeric personal 2840623410020, aport la capital
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;                EXTRAS                 100.000.000 lei, reprezent‚nd 1.000 p„r˛i sociale, cu
  - administrator: Iancu Mihai, cod numeric         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT          o participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
personal 1770221421536, cu durata mandatului de              NR. 9380/SC                 - administrator: Curea Georgeta-Mihaela, cod
4 ani;                                                       numeric personal 2670715416051, cu puteri
                                      din 25 mai 2005             depline, cu durata mandatului de 4 ani;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 721
- consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul      Judec„tor delegat                    - domeniul principal de activitate: cod CAEN 521
(hardware), exclusiv consultan˛„ ∫i furnizare de       la O.R.C. de pe l‚ng„                 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate;
programe;                           Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„         - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
  - activitatea principal„: cod CAEN 7210 -         Referent       - B„jan Geanina         cu am„nuntul Ón magazine nespecializate cu
consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor de calcul        Œn baza cererii nr. 241302 din data de 24.05.2005  v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
(hardware).                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  b„uturi ∫i tutun.
   (46/509.992)                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        (49/509.995)
              *                Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                   *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005                   13
     Societatea Comercial„               - denumirea ∫i forma juridic„: SWISS PHARMA             Societatea Comercial„
 VOX MEDIA PRODUCTION STUDIO - S.R.L.          ROM - S.R.L.;                         VABER INVEST GROUP - S.R.L., Bucure∫ti
        Bucure∫ti                  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Tolbei nr. 4, bl. C54,
                             sc. 1, et. 5, ap. 34, sectorul 6;
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                                      J 40/9365/2005
          J 40/9362/2005
                              - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620023
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620058        unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                              - fondatori:                       MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             1. Ioni˛„ Maria, asociat, cod numeric personal
       TRIBUNALUL BUCURE™TI            2620129400022, aport la capital 1.800.000 lei,                EXTRAS
                             reprezent‚nd 18 p„r˛i sociale, cu o participare la       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          beneficii ∫i la pierderi de 90 %;
                                                                   NR. 9372/SC
         COMERfiULUI                 2. Gherase Maria-Alexandra, asociat, cod numeric
                             personal 2840829450015, aport la capital                   din 25 mai 2005
                             200.000 lei, reprezent‚nd dou„ p„r˛i sociale, cu o
      JUDEC√TORUL DELEGAT                                             Judec„tor delegat
                             participare la beneficii ∫i la pierderi de 10 %;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          la Oficiul Registrului
                              - administrator: Ioni˛„ Maria, cod numeric
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI                                          Comer˛ului de pe l‚ng„
                             personal 2620129400022, cu puteri depline, cu
                                                             Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
                             durata mandatului de 4 ani;
         EXTRAS                                                 Referent
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                          la Oficiul Registrului
        NR. 9376/SC                514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
                             dec‚t cele alimentare;                     Comer˛ului de pe l‚ng„
        din 25 mai 2005               - activitatea principal„: cod CAEN 5147 - comer˛       Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina
 Judec„tor delegat                   cu ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,       Œn baza cererii nr. 241766 din data de 24.05.2005
 la O.R.C. de pe l‚ng„                 neclasificate Ón alt„ parte.
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„          (51/509.997)
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Referent       - B„jan Geanina                       *
                                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  Œn baza cererii nr. 243000 din data de 24.05.2005                                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                  Societatea Comercial„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 date:
                               ALBA ALBERT 2005 - S.R.L., Bucure∫ti
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      - denumirea ∫i forma juridic„: VABER INVEST
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                           GROUP - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                             - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 57, bl. E4,
date:                                     J 40/9364/2005
  - num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    sc. 6, et. 6, ap. 169, sectorul 3;
J 40/9362/2004;                          COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17619959           - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumirea ∫i forma juridic„: VOX MEDIA                                       - capital social subscris: 36.000.000 lei, v„rsat
PRODUCTION STUDIO - S.R.L.;               MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI         integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 360;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. George Bacovia                                  valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
nr. 51, sectorul 4;                            EXTRAS                     - fondatori:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                             1. Berceanu Victor, asociat, cod numeric personal
  - capitalul social total subscris: 2.000.000 lei,          NR. 9374/SC
                                                           1810326385596, aport la capital 18.000.000 lei,
v„rsat integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20;           din 25 mai 2005               reprezent‚nd 180 p„r˛i sociale, cu o participare la
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                              Judec„tor delegat                     beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
  - fondatori: H‚rsu Gheorghe-Eugen, asociat, cod
numeric personal 1521207011111, aport la capital      la Oficiul Registrului                    2. Berceanu Andrei, asociat, cod numeric
1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o     Comer˛ului de pe l‚ng„                  personal 1841212160038, aport la capital
participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Mu∫oi   Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„         18.000.000 lei, reprezent‚nd 180 p„r˛i sociale, cu o
Roxana-Georgiana, asociat, cod numeric personal       Referent                         participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
2790801162161, aport la capital 1.000.000 lei,       la Oficiul Registrului                    - administratori:
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la     Comer˛ului de pe l‚ng„                    1. Berceanu Victor, cod numeric personal
beneficii ∫i la pierderi de 50 %;              Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina           1810326385596, cu puteri depline;
  - administrator: H‚rsu Gheorghe-Eugen, cod                                      2. Berceanu Andrei, cod numeric personal
numeric personal 1521207011111;               Œn baza cererii nr. 241761 din data de 24.05.2005
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     1841212160038, cu puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 221
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
- activitatea editurilor;
  - activitatea principal„: cod CAEN 2214 - editarea  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         263 - fabricarea pl„cilor ∫i dalelor din ceramic„;
Ónregistr„rilor sonore.                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - activitatea principal„: cod CAEN 2630 -
   (50/509.996)                    date:                            fabricarea pl„cilor ∫i dalelor din ceramic„.
             *                 - denumirea ∫i forma juridic„: ALBA ALBERT           (53/509.999)
                             2005 - S.R.L.;                                     *
     Societatea Comercial„               - sediul social: Bucure∫ti, Str. G„rii de Nord
  SWISS PHARMA ROM - S.R.L., Bucure∫ti         nr. 6-8, bl. A, sc. 4, et. 8, ap. 80, sectorul 1;           Societatea Comercial„
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;             KURTULUSLAR INT. - S.R.L., Bucure∫ti
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         - capital social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat
          J 40/9363/2005            integral; participarea str„in„ este de 9.000.000 lei,
                                                             NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                             num„rul total de p„r˛i sociale: 10; valoarea unei
                                                                      J 40/9366/2005
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620112        p„r˛i sociale: 1.000.000 lei;
                              - fondatori:                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620082
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              1. Garuz Porte Luis, asociat, cod numeric
                             personal 4089959700, aport la capital 9.000.000 lei,     MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
         EXTRAS
                             reprezent‚nd 9 p„r˛i sociale, cu o participare la
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                             beneficii ∫i la pierderi de 90 %;                       EXTRAS
        NR. 9375/SC
                              2. Grigore Alexandru-Gheorghe, asociat, cod         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
        din 25 mai 2005             numeric personal 1760423280816, aport la capital              NR. 9371/SC
 Judec„tor delegat                   1.000.000 lei, reprezent‚nd o parte social„, cu o
                                                                    din 25 mai 2005
 la Oficiul Registrului                 participare la beneficii ∫i la pierderi de 10 %;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - administratori:                      Judec„tor delegat
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„         1. Garuz Porte Luis, cod numeric personal          la Oficiul Registrului
 Referent                        4089959700, cu puteri depline;                 Comer˛ului de pe l‚ng„
 la Oficiul Registrului                  2. Grigore Alexandru-Gheorghe, cod numeric          Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 personal 1760423280816, cu puteri depline;           Referent
 Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        la Oficiul Registrului
  Œn baza cererii nr. 241753 din data de 24.05.2005   701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;         Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -          Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri imobiliare
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       proprii.                            Œn baza cererii nr. 147099 din data de 7.04.2005
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      (52/509.998)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
date:                                        *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1914/13.VI.2005
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             Societatea Comercial„               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        MONTEGO GRUP - S.R.L., Bucure∫ti           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                                          date:
  - denumirea ∫i forma juridic„: KURTULUSLAR                                       - denumirea ∫i forma juridic„: M.V.P.M.
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                            COMSERVICE - S.R.L.;
INT. - S.R.L.;                                  J 40/9369/2005
                                                              - sediul social: Bucure∫ti, Str. N„valnicului nr. 20,
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. 9 Mai nr. 6, bl. 23A,
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17619983         sectorul 5;
sc. 2, et. 1, ap. 61, sectorul 6;
                                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI          - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                                            integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
integral; participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;            EXTRAS
                                                            unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei       AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                              - fondatori:
p„r˛i sociale: 100.000 lei;                        NR. 9368/SC
                                                              1. P‚rvu Florea, asociat, cod numeric personal
  - fondatori:                               din 25 mai 2005              1570805400440, aport la capital 1.900.000 lei,
  1. Kurtulus Ercan, asociat, aport la capital                                     reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale, cu o participare la
                                Judec„tor delegat
1.100.000 lei, reprezent‚nd 11 p„r˛i sociale, cu o                                   beneficii ∫i la pierderi de 95 %;
                                la Oficiul Registrului
participare la beneficii ∫i la pierderi de 55 %;                                      2. Pan˛uru Marian, asociat, cod numeric personal
                                Comer˛ului de pe l‚ng„
  2. Kurtulus Erhan, asociat, aport la capital                                     1740828434519, aport la capital 100.000 lei,
                                Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
900.000 lei, reprezent‚nd 9 p„r˛i sociale, cu o                                     reprezent‚nd o parte social„, cu o participare la
                                Referent
participare la beneficii ∫i la pierderi de 45 %;                                    beneficii ∫i la pierderi de 5 %;
                                la Oficiul Registrului
                                                              - administrator: P‚rvu Florea, cod numeric
  - administrator: Kurtulus Ercan;              Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            personal 1570805400440, cu puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina
                                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
511 - activit„˛i de intermedieri Ón comer˛ul cu         Œn baza cererii nr. 185948 din data de 26.04.2005    521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
ridicata;                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    nespecializate;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5119 -        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
intermedieri Ón comer˛ul cu produse diverse.        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  (54/510.000)                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.
               *               date:                              (57/510.003)
                                - denumirea ∫i forma juridic„: MONTEGO GRUP                    *
         Societatea Comercial„           - S.R.L.;
     LIGHT OF ART - S.R.L., Bucure∫ti           - sediul social: Bucure∫ti, str. Negustori nr. 23-25,       Societatea Comercial„
                              et. 4, birou 1, sectorul 2;                   DGE AUSTRALIAN - S.R.L., Bucure∫ti
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
            J 40/9368/2005
                              integral; participarea str„in„ este de 2.000.000 lei;              J 40/9371/2005
      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620120        num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea unei
                              p„r˛i sociale: 100.000 lei;                      COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620090
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI           - fondatori:
                                                            MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                1. Reuven Kornberg, asociat, aport la capital
             EXTRAS               1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
                                                                     EXTRAS
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
                                                             AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
            NR. 9369/SC               2. Eli Kornberg, asociat, aport la capital
                                                                    NR. 9366/SC
                              1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
          din 25 mai 2005
                              participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %;               din 25 mai 2005
  Judec„tor delegat                      - administratori:                     Judec„tor delegat
  la Oficiul Registrului                    1. Reuven Kornberg, cu puteri depline, cu durata      la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  mandatului de 4 ani;                      Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti      - Virginia Duminec„      2. Eli Kornberg, cu puteri depline, cu durata       Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
  Referent                         mandatului de 4 ani;                      Referent
  la Oficiul Registrului                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;           Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5190 - comer˛      Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina
  Tribunalul Bucure∫ti      - B„jan Geanina
                              cu ridicata cu alte produse.
  Œn baza cererii nr. 242612 din data de 24.05.2005       (56/510.002)                       Œn baza cererii nr. 186633 din data de 27.04.2005
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                  *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                    Societatea Comercial„              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               M.V.P.M. COMSERVICE - S.R.L., Bucure∫ti          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                            date:
date:
                                                              - denumirea ∫i forma juridic„: DGE AUSTRALIAN
  - denumirea ∫i forma juridic„: LIGHT OF ART -        NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                            - S.R.L.;
S.R.L.;                                     J 40/9370/2005
                                                              - sediul social: Bucure∫ti, Drmul Taberei nr. 89,
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Cupolei nr. 1,                                   bl. R1, sc. B, et. 10, ap. 88, sectorul 6;
                                   COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620066
bl. 106, sc. F, et. 4, ap. 213, sectorul 6;                                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI          - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat                                   integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea            EXTRAS                   unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             - fondator: Dicu Gabriel-Eugen, asociat unic, cod
                                      NR. 9367/SC                 numeric personal 1730703463029, aport la capital
  - fondator: Popescu Eugen Gabriel, asociat unic,
cod numeric personal 1540724400221, aport la                 din 25 mai 2005              2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o
capital 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale,                                  participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %;
                                Judec„tor delegat
                                                              - administrator: Dicu Gabriel-Eugen, cod
cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %;     la Oficiul Registrului
                                                            numeric personal 1730703463029, cu puteri
  - administrator: Popescu Eugen Gabriel, cod         Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            depline;
numeric personal 1540724400221, cu puteri           Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
                                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
depline;                            Referent
                                                            725 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       la Oficiul Registrului
                                                            de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
926 - activit„˛i sportive;                   Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                              - activitatea principal„: cod CAEN 7250 -
  - activitatea principal„: cod CAEN 9262 - alte       Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina
                                                            Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
activit„˛i sportive.                      Œn baza cererii nr. 190559 din data de 28.04.2005    contabilizat ∫i a calculatoarelor.
  (55/510.001)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat       (58/510.004)
               *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1914/13.VI.2005                   15
      Societatea Comercial„                - durata de func˛ionare: nelimitat„;               Societatea Comercial„
   NEDION 24 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti            - capital social subscris: 5.000.000 lei, v„rsat      MONDI PACKAGING CUSHION - S.R.L.
                              integral; participarea str„in„ este de 5.000.000 lei;           Bucure∫ti

  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         num„rul total de p„r˛i sociale: 50; valoarea unei
           J 40/9372/2005             p„r˛i sociale: 100.000 lei;                  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                - fondatori:                                 J 40/9375/2005
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620104
                                1. Ospina Baraya Francisco Javier, asociat, aport
                                                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620449
                              la capital 2.500.000 lei, reprezent‚nd 25 p„r˛i
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              sociale, cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de         MINISTERUL JUSTIfiIEI
         EXTRAS                   50 %;                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             2. Moreno Gutierrez John Cley, asociat, aport la               COMERfiULUI
        NR. 9365/SC                 capital 2.500.000 lei, reprezent‚nd 25 p„r˛i sociale,
                              cu o participare la beneficii ∫i la pierderi de 50 %;
         din 25 mai 2005                                                   JUDEC√TORUL DELEGAT
                                - administrator: Ospina Baraya Francisco Javier,
                                                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Judec„tor delegat                    cu puteri depline, cu durata mandatului de 3 ani;
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  la Oficiul Registrului                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;               EXTRAS
  Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„          - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -         AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
  Referent
                              cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri imobiliare                NR. 9394/SC
  la Oficiul Registrului
                              proprii.
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                        din 25 mai 2005
                                 (60/510.006)
  Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina                                          Judec„tor delegat
                                            *
  Œn baza cererii nr. 194850 din data de 3.05.2005                                    la Oficiul Registrului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat          Societatea Comercial„               Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           IBERIA INVEST - S.R.L., Bucure∫ti            Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                       Referent        - B„jan Geanina
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                    Œn baza cererii nr. 241681 din data de 24.05.2005
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
date:                                                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                        J 40/9374/2005
  - denumirea ∫i forma juridic„: NEDION 24                                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
IMPEX - S.R.L.;                            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620341        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Ale∫d nr. 3, bl. N23,                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
sc. 5, et. 1, ap. 63, sectorul 6;                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            - denumirea ∫i forma juridic„: MONDI
  - capital social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat               COMERfiULUI               PACKAGING CUSHION - S.R.L.;
integral; num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea                                  - sediul social: Bucure∫ti, str. Carol Davila, nr. 32,
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;                                            semisol ∫i parter, sectorul 5;
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
  - fondator: Nedelcu Ion, asociat, cod numeric                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                 LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
personal 1540624400682, aport la capital                                         - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o                                   integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %;                                   unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                                       EXTRAS
  - administrator: Nedelcu Ion, cod numeric                                       - fondator: Sp„tariu Mihaela, asociat, cod
                               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
personal 1540624400682, cu durata mandatului de                                    numeric personal 2771021133686, aport la capital
4 ani;                                   NR. 9393/SC                 2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN              din 25 mai 2005              participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;
502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;                                     - administrator: Dru˛u Marius, cod numeric
                                Judec„tor delegat
  - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -                                      personal 1641122400205, cu puteri depline;
                                la Oficiul Registrului                   - domeniul principal de activitate: cod CAEN 515
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.
   (59/510.005)                       Comer˛ului de pe l‚ng„                 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
              *                  Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„        neagricole ∫i cu de∫euri;
                                Referent        - B„jan Geanina           - activitatea principal„: cod CAEN 5156 - comer˛
      Societatea Comercial„                                            cu ridicata cu alte produse intermediare
                                Œn baza cererii nr. 242795 din data de 24.05.2005
  BEST INVERSIONES - S.R.L., Bucure∫ti                                        (import-export ∫i comer˛ cu ridicata).
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                              (62/540.008)
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                                         *
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
           J 40/9373/2005             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele          Societatea Comercial„
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620333
                              date:                               PROXIMOVE - S.R.L., Bucure∫ti
                                - denumirea ∫i forma juridic„: IBERIA INVEST -
MINISTERUL JUSTIfiIEI - TRIBUNALUL BUCURE™TI         S.R.L.;
                                                              NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                - sediul social: Bucure∫ti, str. Theodor Aman,
                                                                      J 40/9376/2005
         EXTRAS                   nr. 11, parter, camera 14, sectorul 1;
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT             - durata de func˛ionare: nelimitat„;               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620384
        NR. 9392/SC                   - capitalul social subscris: 5.000.000 lei, v„rsat
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
         din 25 mai 2005              integral, participarea str„in„ este de 5.000.000 lei,
                                                               OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              num„rul total de p„r˛i sociale: 50; valoarea unei
  Judec„tor delegat                                                            COMERfiULUI
                              p„r˛i sociale: 100.000 lei;
  la Oficiul Registrului
                                - fondatori: Ospina Baraya Francisco Javier,
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              asociat, aport la capital 2.500.000 lei, reprezent‚nd          JUDEC√TORUL DELEGAT
  Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
                              25 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i        LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Referent
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
  la Oficiul Registrului                  pierderi de 50 %, ∫i Moreno Gutierrez John Cley,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  asociat, aport la capital 2.500.000 lei, reprezent‚nd
                                                                    EXTRAS
  Tribunalul Bucure∫ti - B„jan Geanina           25 p„r˛i sociale, cu o participare la beneficii ∫i la
                                                             AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                              pierderi de 50 %;
  Œn baza cererii nr. 242781 din data de 24.05.2005                                         NR. 9396/SC
                                - administrator: Ospina Baraya Francisco Javier,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                          din 25 mai 2005
                              cu puteri depline, cu o durat„ a mandatului de
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        3 ani;                            Judec„tor delegat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - domeniul principal de activitate: cod CAEN 701      la Oficiul Registrului
                              - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;          Comer˛ului de pe l‚ng„
date:
                                - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -         Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
  - denumirea ∫i forma juridic„: BEST
                              cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii.      Referent        - B„jan Geanina
INVERSIONES - S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Theodor Aman         (61/510.007)                       Œn baza cererii nr. 243572 din data de 24.05.2005
nr. 11, demisol, camera 9, sectorul 1;                         *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1914/13.VI.2005
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       5.000.000 lei, reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale, cu o    personal 1670103434517, cu o durat„ a mandatului
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Alecu  de 4 ani;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    Eleonora, asociat, cod numeric personal           - domeniul principal de activitate: cod CAEN 701
date:                           2520212400770, aport la capital 5.000.000 lei,      - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
  - denumirea ∫i forma juridic„: PROXIMOVE -      reprezent‚nd 50 p„r˛i sociale, cu o participare la      - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -
S.R.L.;                          beneficii ∫i la pierderi de 50 %;             dezvoltare (promovare) imobiliar„.
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Ion Movil„, nr. 4,    - administrator: Alecu Tudor, cod numeric         (65/540.011)
                             personal 1630503400499, cu puteri depline ∫i cu                   *
ap. 1, sectorul 2;
                             durata mandatului de 4 ani;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - domeniul principal de activitate: cod CAEN 502         Societatea Comercial„
  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             - Óntre˛inerea ∫i repararea autiovehiculelor;          EXTREME MK - S.R.L., Bucure∫ti
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;             Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.
  - fondator: Marinel Lucian, asociat, cod numeric                                  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                (64/540.010)
personal 1760122420017, aport la capital                                                J 40/9379/2005
                                          *
2.000.000 lei, reprezent‚nd 20 p„r˛i sociale, cu o
                                                               COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620350
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %;           Societatea Comercial„
  - administrator: Marinel Lucian , cod numeric      M&C DEVELOPMENT COMPANY - S.R.L.                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 1760122420017, cu puteri depline;                Bucure∫ti                     OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  - domeniul principal de activitate: cod CAEN 602                                          COMERfiULUI
- alte transporturi terestre;
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
                                       J 40/9378/2005                   JUDEC√TORUL DELEGAT
transporturi rutiere de m„rfuri.
   (63/540.009)                                                    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620376
             *                                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
     Societatea Comercial„                  OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI                   EXTRAS
  PREMIER ECOLOGIC - S.R.L., Bucure∫ti                    COMERfiULUI               AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT
                                                                  NR. 9400/SC

  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI               JUDEC√TORUL DELEGAT                     din 25 mai 2005
          J 40/9377/2005               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Judec„tor delegat
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           la Oficiul Registrului
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 17620414
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                      EXTRAS                   Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                              AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT            Referent        - B„jan Geanina
                                     NR. 9399/SC
          COMERfiULUI
                                                            Œn baza cererii nr. 243419 din data de 24.05.2005
                                     din 25 mai 2005              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
       JUDEC√TORUL DELEGAT              Judec„tor delegat                    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           la Oficiul Registrului                 Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL BUCURE™TI           Comer˛ului de pe l‚ng„                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                              Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„        date:
         EXTRAS                   Referent        - B„jan Geanina           - denumirea ∫i forma juridic„: EXTREME MK -
 AL ŒNCHEIERII JUDEC√TORULUI DELEGAT                                        S.R.L.;
                               Œn baza cererii nr. 243546 din data de 24.05.2005
        NR. 9397/SC                                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Dionisie Lupu,
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                          nr. 53, et. 5, ap. 23, sectorul 1;
        din 25 mai 2005              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
 Judec„tor delegat                                                  - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
 la Oficiul Registrului                                              integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea
                             date:
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;
                               - denumirea ∫i forma juridic„: M&C
 Tribunalul Bucure∫ti - Virginia Duminec„                                       - fondatori: Mahu Eugen C„t„lin, asociat, cod
                             DEVELOPMENT COMPANY - S.R.L.;
 Referent        - B„jan Geanina                                      numeric personal 1700118044442, aport la capital
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Arh. Dumitru
  Œn baza cererii nr. 243575 din data de 24.05.2005   Harjeu, nr. 59D, sectorul 2;               1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - durata de func˛ionare: nelimitat„;          participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Kari
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - capitalul social subscris: 2.000.000 lei, v„rsat   Laszlo,   asociat,  cod  numeric   personal
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 20; valoarea  1720128080016, aport la capital 1.000.000 lei
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;             reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la
date:                            - fondatori: Negru Mihail, asociat, cod numeric    beneficii/pierderi de 50 %;
  - denumirea ∫i forma juridic„: PREMIER         personal 1680112434542, aport la capital           - administratori: Mahu Eugen C„t„lin, cod
ECOLOGIC - S.R.L.;                    1.000.000 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o    numeric personal 1700118044442, cu puteri
  - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Energeticienilor    participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, ∫i Pintea  depline, ∫i Kari Laszlo, cod numeric personal
nr. 90, sectorul 3;                    C„t„lin Ion, asociat, cod numeric personal        1720128080016, cu puteri deplie;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          1670103434517, aport la capital 1.000.000 lei,        - domeniul principal de activitate: cod CAEN 514
  - capitalul social subscris: 10.000.000 lei, v„rsat  repreznet‚nd 10 p„r˛i sociale, cu o participare la    - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
integral, num„rul total de p„r˛i sociale: 100;      beneficii ∫i la pierderi de 50 %;             dec‚t cele alimentare;
valoarea unei p„r˛i sociale: 100.000 lei;          - administratori: Negru Mihail, cod numeric        - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛
  - fondatori: Alecu Tudor, asociat, cod numeric     personal 1680112434542, cvu odurat„ a mandatului     cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte.
personal 1630503400499, aport la capital         de 4 ani, ∫i Pintea C„t„lin Ion, cod numeric          (66/540.012)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|026674]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1914/13.VI.2005 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 12.000 lei vechi/1,20 lei noi             ISSN  1220 — 4889

								
To top