Docstoc

2005_1494

Document Sample
2005_1494 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A IV-A
Anul 173 (XV) — Nr. 1494                                                             Mar˛i, 10 mai 2005
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„              jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, Str.
       RADSILV - S.R.L., Vslui               SONG - S.R.L., Hu∫i, jude˛ul Vaslui          Rapsodiei nr. 33, bl. H7, sc. A, ap. 14, jude˛ul V‚lcea,
                                                            posesoare a C.I. seria VX nr. 17599/23.06.2004,
         ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL               eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea, cod numeric
                                                            personal 2431103384188, Ón calitate de asociat unic
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           la statutul Societ„˛ii Comerciale          al Societ„˛ii Comerciale PANSELUfiA - S.R.L.,
 RADSILV - S.R.L., autorizat„ prin Óncheierea        SONG - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a civil„       Ónmatriculat„ cu nr. J 38/736/1991, am hot„r‚t
nr. 495 din 24.02.2004 a judec„torului delegat,         nr. 135 din 3.02.1995 pronun˛at„ de          urm„toarele:
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          Tribunalul Vaslui, Ónmatriculat„ la Oficiul         - Obiectul de activitate se completeaz„ cu
 Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Vaslui cu         registrului comer˛ului cu nr. J 37/54/1995,        urm„toarele:
 nr. J 37/105/2004, cod unic de Ónregistrare           cod unic de Ónregistrare 6986011            702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
          16172711                  Subsemnatul Butucea V. Ioan, cet„˛ean rom‚n,       imobiliare proprii sau Ónchiriate;
  Subsemnatul Vrabie Radu-Petronel, asociat unic      domiciliat Ón Hu∫i, Str. 1 Decembrie nr. 36, bl. 26,      7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
al Societ„˛ii Comerciale RADSILV - S.R.L., cu sediul    sc. B, ap. 45, jude˛ul Vaslui, identificat cu C.I. seria  imobiliare proprii sau Ónchiriate.
Ón Vaslui, Str. G„rii nr. 65, jude˛ul Vaslui, Ón baza    VS nr. 131864, eliberat„ de Poli˛ia Hu∫i, asociat unic     Domeniul prinicipal este: 158 - fabricarea altor
Legii nr. 31/1990 ∫i a actului constitutiv al societ„˛ii,  al Societ„˛ii Comerciale SONG - S.R.L., cu sediul Ón    produse alimentare.
am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru situat      Hu∫i, str. Schit nr. 1, jude˛ul Vaslui, Ón baza Legii     Activitatea principal„ este:1581 - fabricarea
Ón T‚rgu Frumos, str. Petru Rare∫ nr. 77, jude˛ul      nr. 31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii am hot„r‚t:     p‚inii; fabricarea produselor proaspete de patiserie.
Ia∫i, conform contractului de Ónchiriere nr. 699 din      1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Hu∫i, str.      Celelalte men˛iuni din actul constitutiv al
28.03.2005, valabil p‚n„ la data de 15.04.2006.       ™tefan cel Mare, jude˛ul Vaslui, bazar, conform       societ„˛ii comerciale r„m‚n neschimbate.
  Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„       contractului de Ónchiriere nr 414 din data de         Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului
corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul act        7.01.2005, perioad„ un an de zile.             public Elena Paraschiv, cu sediul Ón R‚mnicu
adi˛ional se va publica Ón Monitorul Oficial al        2. Se actualizeaz„ obiectul de activitate conform    V‚lcea, str. General Magheru nr. 30, jude˛ul V‚lcea,
Rom‚niei ∫i modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul     conversiei CAEN Ón CAEN rev. 1. Se radiaz„         Ón 3 exemplare ast„zi, data autentific„rii.
registrului comer˛ului.                   codurile:                           Cu prevederile prezentului act adi˛ional se va
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de Asisten˛„ al      5021 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor     face men˛iune la Oficiul registrului comer˛ului.
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        (f„r„ repara˛iile executate Ón Óntreprinderi          (4/177.976)
Tribunalul Vaslui.
                              organizate de tip industrial);                             *
                                5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
   (1/177.973)
                              produse alimentare;                          Societatea Comercial„
              *
                                5170 - comer˛ cu ridicata cu alte produse           TELITRAZ - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
                              neclasificate Ón alt„ parte;
      Societatea Comercial„
                                9233 - alte activit„˛i de spectacole.                   ACT ADIfiIONAL
  OLIVIO - S.R.L., B‚rlad, jude˛ul Vaslui
                                Se adug„ codurile:
                                5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL                                                    TELITRAZ - S.R.L.
                                5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;        Subsemna˛ii Dumitru Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
OLIVIO - S.R.L., autorizat„ prin sentin˛a civil„        5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;        cod numeric personal 1560611384184, n„scut Ón
 nr. 69 din data de 7.02.1992 pronun˛at„ de          9233 - b‚lciuri ∫i parcuri de distrac˛ii;        comuna B‚rla, jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón R‚mnicu
 Judec„toria B‚rlad, Ónmatriculat„ la Oficiul         9234 - alte activit„˛i de spectacole, neclasificate Ón  V‚lcea, str. Gib Mih„escu nr. 5, bl. F2, sc. A, ap. 2,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        alt„ parte.                         jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX nr.
  Vaslui cu nr. J 37/205/1992, cod unic de          3. Actul de identitate al asociatului unic este C.I.   197701/7.01.2005, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu
       Ónregistrare 8967601              seria VS nr. 131864.                    V‚lcea ∫i Gheorghi˛„ Elena, cet„˛ean rom‚n, cod
                                Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor      numeric personal 2640503384190, n„scut„ Ón
  Subsemnatul Arteni Sergiu-Emanuel, asociat
                              celor de mai sus. Prezentul act adi˛ional se va       R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón
unic al Societ„˛ii Comerciale OLIVIO - S.R.L., cu                                    R‚mnicu V‚lcea, calea lui Traian, bl. FILIPIN, sc. B,
                              publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i
sediul Ón B‚rlad, str. Nicolae Tonitza, nr. 24, jude˛ul                                 ap. 8, jude˛ul V‚lcea, posesoare a C.I. seria VX nr.
                              modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului
Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului                                    119322/19.03.2003, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu
                              comer˛ului.
societ„˛ii, am hot„r‚t:                                                 V‚lcea, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                                Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de Asisten˛„ al
  Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti, str.                                   Comerciale TELITRAZ - S.R.L., Ón conformitate cu
                              Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Emil Racovi˛„ nr. 10A, bl. 19, parter, conform                                     prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 2004 ∫i
                              Tribunalul Vaslui.
contractului de Ónchiriere nr. 68 din 22.03.2005,                                    Ón temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, lit. l) din
                                (3/177.975)
valabil p‚n„ la data de 22.03.2008.                                           Legea nr. 359/2004, cu complet„rile ∫i modific„rile
                                            *
  Statutul societ„˛ii se modific„ corespunz„tor                                    ulterioare, am hot„r‚t:
celor de mai sus. Prezentul act adi˛ional se va            Societatea Comercial„                1. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i           PANSELUfiA - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea           societ„˛ii  Gheorghi˛„ Elena, cu datele de
modific„rile se va Ónscrie la Oficiul registrului                                    identificare de mai sus.
comer˛ului.                                  ACT ADIfiIONAL                2. Societatea va fi administrat„ de Dumitru
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de Asisten˛„ al                                  Dumitru ∫i Gheorghi˛„ Elena, care pot lucra at‚t
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Ómpreun„ c‚t ∫i separat. Durata mandatului
Tribunalul Vaslui.                            PANSELUfiA - S.R.L.              administratorului este nelimitat„.
  (2/177.974)                        Subsemnata Rizel Maria, cet„˛ean rom‚n,           Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
              *                n„scut„ la data de 3.11.1943 Ón comuna Domne∫ti,      actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ la
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1494/10.V.2005
Oficiul registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón      Ón temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, lit. l) din     Dreptul de proprietate asupra p„r˛ilor sociale
Monitorul Oficial al Rom‚niei.               Legea nr. 359/2004, cu complet„rile ∫i modific„rile    cesionate ∫i toate drepturile aferente acestora se
  Subsemna˛ii declar„m c„ Ónainte de semnarea       ulterioare, am hot„r‚t:                  transmit numitei Vl„d„∫el Maria ast„zi, 2.03.2005.
prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul        Se compelteaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii    2. Eu, Vl„d„∫el Maria, primesc prin cesiune, Ón
acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului nostru      cu urm„toarele activit„˛i codificate potrivit codului   numele ∫i pentru societatea comercial„, de la
de voin˛„.                         CAEN/2002:                         asociata retras„ Albulescu Victoria, un num„r de 50
  Redactat Ón 4 exemplare la Biroul de Asisten˛„       631 - manipul„ri ∫i depozit„ri;             (cincizeci) p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de
din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe       6312 - depozit„ri;                   100.000 lei, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei ∫i toate
l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.                   702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      drepturile aferente acestor p„r˛i sociale, pe pre˛ul
  (5/177.977)                      imobiliare proprii sau Ónchiriate;             de 2.920.000 lei partea social„, rezult‚nd un pre˛
              *                 7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     total   de  146.000.000   (unasut„patruzeci
                              imobiliare proprii sau Ónchiriate;             ∫i∫asemilioane) lei, pre˛ pe care l-am achitat acesteia
      Societatea Comercial„               711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de   ast„zi, data autentific„rii prezentului Ónscris.
    NELVOI - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea           capacitate mic„;                       3. Eu, Albulescu Victoria, asociat retras, declar c„
                               712 - Ónchirierea altor mijloace de transport;     mi-am primit drepturile materiale cuvenite, nu mai
         ACT ADIfiIONAL                7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport     am nici o preten˛ie fa˛„ de societate, nu mai am nici
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      terestru;                         un fel de drepturi sau obliga˛ii asupra
         NELVOI - S.R.L.               7122 - Ónchirierea mojloacelor de transport pe     patrimoniului societ„˛ii ∫i Óncep‚nd de ast„zi Ómi
                              ap„;                            pierd calitatea de asociat ∫i de administrator.
  Subsemnatul Voinea I. Ion, cet‚˛ean rom‚n, cod
                               7123 - Ónchirierea mijloacelor de transport        4. Œn urma cesiunii intervenite, capitalul social al
numeric personal 1590126394219, n„scut Ón
                              aerian;                          societ„˛ii r„m‚ne acela∫i, de 10.000.000 lei, divizat
comuna Pesceana, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón
R‚mnicu V‚lcea, str. Matei Basarab nr. 23, bl. 132,      713 - nchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;      Ón 100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, ∫i apar˛ine
sc. C, ap. 8, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX    7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor     Ón Óntregime asociatului unic Vl„d„∫el Maria.
nr. 132093/7.07.2003, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu     agricole;                           5. Societatea comercial„ va func˛iona Ón
V‚lcea, Ón calitate de asociat unic a Societ„˛ii       7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor     continuare cu asociatul unic Vl„d„∫el Maria, care va
Comerciale NELVOI - S.R.L., Ón conformitate cu       pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire       conduce ∫i administra societatea comercial„ Ón baza
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, am       aferent;                          noului act constitutiv, ce se va redacta, autentifica
hot„r‚t:                           7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de    ∫i semna o dat„ cu prezentul act adi˛ional.
  Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii   birou, inclusiv a calculatoarelor;              6. Se schimb„ sediul societ„˛ii comerciale din
Ón conformitate cu codul CAEN/2002, cu            7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente     Dr„g„∫ani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 349, bl. A,
urm„toarele activit„˛i:                  neclasificate Ón alt„ parte;                sc. C, et. 1, ap. 5, jude˛ul V‚lcea, Ón Dr„g„∫ani, str.
  451 - organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea         714 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i        Regele Carol (fost„ 1 Mai), bl. 90, parter, jude˛ul
terenului;                         gospod„re∫ti;                       V‚lcea.
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i      7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i         7. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
organizare de ∫antiere;                  gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte.         r„m‚n neschimbate, inclusiv domeniul principal ∫i
  4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru          Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor       activitatea principal„, care sunt: 521 - comer˛ cu
construc˛ii;                        actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ la    am„nuntul Ón magazine nespecializate ∫i 5211 -
  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;  Oficiul registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón      comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,
geniu civil;                        Monitorul Oficial al Rom‚niei.               cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;     Subsemna˛ii declar„m c„ Ónainte de semnarea       b„uturi ∫i tutun.
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul        8. Fa˛„ de aceste modific„ri asociatul unic
construc˛ii;                        acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului nostru      Vl„d„∫el Maria a hot„r‚t redactarea unui nou act
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,       de voin˛„.                         constitutiv, iar actul constitutiv existent Ó∫i
aerodromuri ∫i baze sportive;                 Redactat Ón 4 exemplare la Biroul de asisten˛„     Ónceteaz„ valabilitatea.
  4524 - construc˛ii hidrotehnice;            din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe       9. Cu prevederile prezentului act adi˛ional se vor
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;      l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.                  face men˛iunile corespunz„toare la Oficiul
  453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;         (7/177.979)                      registrului comer˛ului ∫i se va publica Ón Monitorul
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;                      *                Oficial al Rom‚niei.
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;                                 Tehnoredactat, imprimat ∫i autentificat la Biroul
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;           Societatea Comercial„             notarului public PÓrvu Ioana, cu sediul Ón
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;                VOLMAREX - S.R.L., Dr„g„∫ani           Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, Ón 4 exemplare ast„zi,
  454 - lucr„ri de finisare;                       jude˛ul V‚lcea               data autentific„rii.
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;                                              (8/177.980)
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;                 ACT ADIfiIONAL                            *
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i de       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                 Societatea Comercial„
mont„ri de geamuri;                         VOLMAREX - S.R.L., Dr„g„∫ani
                                                               DENIMAR - S.R.L., satul T„t„rani
  4545 - alte lucr„ri de finisare;              Subsemnatele:                          comuna B„beni, jude˛ul V‚lcea
  455 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i       - Albulescu Victoria, cet„˛ean rom‚n, cod
demolare, cu personal de deservire aferent;        numeric personal 2581028381455, domiciliat„ Ón                ACT ADIfiIONAL
  4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i     Dr„g„∫ani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 349, sc. C,
demolare cu personal de deservire aferent.         ap. 5, jude˛ul V‚lcea, n„scut„ Ón comuna Puie∫ti,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor       jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu B.I. seria G.R. nr.            DENIMAR - S.R.L.
actul constitutiv al societ„˛ii, se Ónregistreaz„ la    496522/1995, eliberat de Poli˛ia Dr„g„∫ani, ∫i        Subsemna˛ii Tr„istaru I. Ion, cet„˛ean rom‚n,
Oficiul registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón        - Vl„d„∫el Maria, cet„˛ena rom‚n, cod numeric      cod numeric personal 1610808384199, n„scut Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei.               personal 2570903381454, domiciliat„ Ón Dr„g„∫ani,     comuna B„beni, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón satul
  Subsemnatul declar c„ Ónainte de semnarea        str. Regele Carol, bl. C, sc. C, ap. 10, jude˛ul V‚lcea,  T„t„rani, comuna B„beni, jude˛ul V‚lcea, posesor al
prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul      n„scut„ Ón satul Z„videni, comuna Prundeni,        C.I. seria VX nr. 109457/15.01.2003, eliberat„ de
acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului meu de      jude˛ul V‚lcea, identificat„ cu C.I. seria VX nr.     Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea, Tr„istaru Nicolae-Adrian,
voin˛„.                          166518/2004, eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani,        cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
  Redactat Ón 4 exemplare Ón cadrul Camerei de        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    1851212385581, n„scut Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul
Comer˛ ∫i Industrie a Jude˛ului V‚lcea.          VOLMAREX - S.R.L., cu sediul Ón Dr„g„∫ani, str.      V‚lcea, domiciliat Ón comuna B„beni, jude˛ul
  (6/177.978)                      Tudor Vladimirescu, nr. 349, bl. A, sc. C, et. 1, ap.   V‚lcea, posesor al B.I. seria HC nr.
              *                5, jude˛ul V‚lcea, Ón conformitate cu prevederile     657886/22.07.1999, eliberat de Poli˛ia R‚mnicu
                              Legii nr. 31/1990, republicat„, modificat„ prin      V‚lcea, ∫i Gheorghe Maria, cet„˛ean rom‚n, cod
      Societatea Comercial„
                              Legea nr. 161/2003, privind unele m„suri pentru      numeric personal 266081084187, n„scut„ Ón
     LOT - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
                              asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor    comuna Stoiceni, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón
                              publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri,   comuna B„beni, jude˛ul V‚lcea, posesoare a B.I.
         ACT ADIfiIONAL
                              prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, ale actului     seria HC nr. 445134/12.10.1998, eliberat de Poli˛ia
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      constitutiv ∫i ale hot„r‚rii adun„rii generale a      R‚mnicu V‚lcea, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
          LOT - S.R.L.              asocia˛ilor din cadrul Societ„˛ii Comerciale        Comerciale DENIMAR - S.R.L., Ón conformitate cu
  Subsemna˛ii Laz„r Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,       VOLMAREX - S.R.L., Dr„g„∫ani, consim˛im          prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 2004 ∫i
cod numeric personal 1600306384197, n„scut Ón       modificarea acului constitutiv al societ„˛ii        Ón temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, lit. l) din
comuna Racovi˛„, jude˛ul Vaslui, domiciliat Ón       comerciale dup„ cum urmeaz„:                Legea nr. 359/2004, cu complet„rile ∫i modific„rile
R‚mnicu V‚lcea, calea lui Traian nr. 74, bl. S16, sc.     1. Eu, Albulescu Victoria, m„ retrag din        ulterioare, am hot„r‚t:
C, ap. 17, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX nr.  Societatea Comercial„ VOLMAREX - S.R.L.,           Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii
174039/3.06.2004, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu       Dr„g„∫ani, ∫i cesionez asociatului Vl„d„∫el Maria     cu urm„toarea activitate, codificat„ potrivit codului
V‚lcea, ∫i Laz„r Tudora, cet„˛ean rom‚n, cod        cele 50 (cincizeci) p„r˛i sociale ce le de˛in Ón      CAEN/2002, astfel: 554 - baruri; 5540 - baruri.
numeric personal 2601218384197, n„scut„ Ón         capitalul social al societ„˛ii, p„r˛i sociale cu o      Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
comuna Izbiceni, jude˛ul Olt, domiciliat„ Ón        valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de   actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ la
R‚mnicu V‚lcea, calea lui Traian nr. 74, bl. S16, sc.   5.000.000 lei, ∫i toate drepturile aferente acestor    Oficiul registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón
C, ap. 17, jude˛ul V‚lcea, posesoare a C.I. seria VX    p„r˛i sociale, pe pre˛ul de 2.920.000 lei partea      Monitorul Oficial al Rom‚niei.
nr. 166752/8.04.2004, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu     social„, rezult‚nd un pre˛ total de 146.000.000        Subsemna˛ii declar„m c„ Ónainte de semnarea
V‚lcea, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii       (unasut„patruzeci∫i∫asemilioane) lei, pre˛ pe care l-   prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul
Comerciale LOT - S.R.L., Ón conformitate cu        am primit de la aceasta ast„zi, data autentific„rii    acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului nostru
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 2004 ∫i   prezentului Ónscris.                    de voin˛„.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1494/10.V.2005                   3
  Redactat Ón 5 exemplare la Biroul de Asisten˛„          Societatea Comercial„              n„scut Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón
din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe         MONDOLAINE - S.R.L., Dr„g„∫ani           R‚mnicu V‚lcea, Splaiul Independen˛ei nr. 2, bl. 4,
l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.                         jude˛ul V‚lcea               sc. B, ap. 11, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX
  (9/177.981)                                                   nr. 142792/24.09.2003, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu
              *                         ACT ADIfiIONAL              V‚lcea, prin mandatar (Ón baza procurii
                                                           autentificate cu nr. 3862/22.09.2004 la Biroul
      Societatea Comercial„               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     notarului public Mitroi Maria) S„ndulescu Marin,
   LIMAX COM - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea                  MONDOLAINE - S.R.L.
                                                           cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal
                                Subsemnata Oan˛„ Ioana, cet„˛ean rom‚n, cod      1580919384220, n„scut Ón comuna fiu˛ule∫ti,
         ACT ADIfiIONAL              numeric personal 2680727381453, n„scut„ Ón        jude˛ul Arge∫, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, Splaiul
                              Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón Dr„g„∫ani,   Independen˛ei nr. 2, bl. 4, sc. B, ap. 11, jude˛ul
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      str. Traian, bl. F, sc. D, ap. 4, jude˛ul V‚lcea,     V‚lcea,   posesor   al  C.I.  seria  VX  nr.
       LIMAX COM - S.R.L.              posesoare a C.I. seria VX nr. 172311/24.05.2004,     142788/24.09.2003, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu
  Subsemna˛ii ™erban Leonide, cet„˛ean rom‚n,       eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani, Ón calitate de asociat  V‚lcea, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
cod numeric personal 1740120384222, n„scut Ón       unic al Societ„˛ii Comerciale MONDOLAINE - S.R.L.,    Comerciale PLGB - S.R.L., Ón conformitate cu
R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, domiciliat Ón       Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 2004 ∫i
R‚mnicu V‚lcea, Str. Luceaf„rului nr. 10, bl. A16, sc.   republicat„ Ón 2004, ∫i Ón temeiul prevederilor art.   Ón temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, lit. l) din
C, ap. 40, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria VX nr.  35, alin. 1, lit l) din Legea nr. 359/2004, cu      Legea nr. 359/2004 cu complet„rile ∫i modific„rile
088130/14.06.2002, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu      complet„rile ∫i modific„rile ulterioare, am hot„r‚t:   ulterioare, am hot„r‚t:
V‚lcea, ∫i Szabo Agathon-Dinu, cet„˛ean rom‚n, cod       Se schimb„ sediul social Ón Dr„g„∫ani, str.       Se completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii
numeric personal 1750118384243, n„scut Ón         Rahova nr. 30, jude˛ul V‚lcea.              cu urm„toarele activit„˛i codificate potrivit codului
Slatina, jude˛ul Olt, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea,      Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor      CAEN/2002, astfel:
str. ™tirbei Vod„, nr. 6, bl. U1, sc. A, ap. 12, jude˛ul  actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ la     453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
V‚lcea, posesor al B.I. seria D.H. nr.           Oficiul registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón       4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
721508/27.01.1989, eliberat de Mili˛ia R‚mnicu       Monitorul Oficial al Rom‚niei.                4534 - alte lucr„ri de instala˛ii.
V‚lcea, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LIMAX COM      Subsemnata declar c„ Ónainte de semnarea         Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
- S.R.L., Ón conformitate cu prevederile Legii nr.     prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul      actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ la
31/1990, republicat„, am hot„r‚t:             acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului meu de     Oficiul registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón
  Se codific„ ∫i se completeaz„ obiectul de activitate  voin˛„.                          Monitorul Oficial al Rom‚niei.
al societ„˛ii, Ón conformitate cu Ordinul nr.         Redactat Ón 4 exemplare la Biroul de asisten˛„      Subsemnatul mandatar declar c„ Ónainte de
601/2002 al pre∫edintelui Institutului Na˛ional de     din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe     semnarea prezentului Ónscris am citit personal
Statistic„ privind actualizarea Clasific„rii        l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.                 cuprinsul acestuia ∫i corespunde Óntocmai
activit„˛ilor din economia na˛ional„ - CAEN, o dat„       (12/177.984)                     acordului nostru de voin˛„.
cu schimbarea domeniului ∫i activit„˛ii principale,                 *                 Redactat Ón 4 exemplare la Biroul de Asisten˛„
astfel: domeniul: 452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i                               din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe
ale acestora; geniu civil, iar activitatea principal„:        Societatea Comercial„
                                                           l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.
4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.     MIHALIS - S.R.L., Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea
                                                             (14/177.986)
  Actul constitutiv Ó∫i Ónceteaz„ producerea                                                  *
efectelor juridice pe viitor, prin libera voin˛„ a              ACT ADIfiIONAL
asocia˛ilor, societatea urm‚nd a func˛iona Ón         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           Societatea Comercial„
continuare Ón baza noului act constitutiv ce se            MIHALIS - S.R.L., Dr„g„∫ani             AIR COMPANY CONSTRUCT - S.R.L.
redacteaz„ ∫i se semneaz„ o dat„ cu prezenul Ónscris                                     N„vodari, jude˛ul Constan˛a
                                Subsemnatul R„di˛„ Ilie, cet„˛ean rom‚n,
∫i care cuprinde obiectul de activitate codificat.
                              domiciliat Ón comuna Cre˛eni, jude˛ul V‚lcea,
  Prezentul act se Ónregistreaz„ la Oficiul                                          ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
                              n„scut la data de 5.05.1950 Ón comuna Am„r„∫ti,
registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul
                              jude˛ul V‚lcea, fiul lui Ion ∫i Ioana, identificat cu    Subsemna˛ii Airinei Liliana ∫i Airinei Marian,
Oficial al Rom‚niei.
                              B.I. seria B.X. nr. 625804, eliberat de Mili˛ia      asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale AIR
  Subsemna˛ii declar„m c„ Ónainte de semnarea
                              Dr„g„∫ani la data de 14.07.1984 ∫i prelungit la data   COMPANY CONSTRUCT - S.R.L., am hot„r‚t:
prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul
                              de 25.07.1994 de Poli˛ia Dr„g„∫ani, cod numeric       Se Ónchide punctul de lucru din N„vodari, Str.
acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului nostru
                              personal 1500605381468, f„r„ cazier judiciar, Ón     Albinelor, bl. E2C, sc. B, parter, ap. 22, jude˛ul
de voin˛„.
                              calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     Constan˛a.
  Redactat Ón 4 exemplare Ón cadrul Camerei de
                              MIHALIS - S.R.L., cu sediul Ón Dr„g„∫ani, str. Cpt.     Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
Comer˛ ∫i Industrie V‚lcea.
                              Hoarc„ nr. 73, jude˛ul V‚lcea, Ón conformitate cu     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
   (10/177.982)
                              prevederile din Legea nr. 31/1990, republicat„,      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
              *                modificat„ prin Legea nr. 161/2003, privind unele     Constan˛a ast„zi, 30.03.2005, sub semn„tur„
                              m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón         privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
      Societatea Comercial„
                              exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor      exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
   DIMACOM - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
                              publice ∫i mediul de afaceri, prevenirea ∫i        emitent.
                              sanc˛ionarea corup˛iei ∫i ale actului constitutiv,      (15/177.987)
         ACT ADIfiIONAL              consim˛im modificarea actului constitutiv al                     *
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      societ„˛ii comerciale dup„ cum urmeaz„:
        DIMACOM - S.R.L.                Se schimb„ domeniul principal ∫i activitatea          Societatea Comercial„
                              principal„ ale societ„˛ii comerciale, astfel:        ALUS MARVI CONST - S.R.L., Constan˛a
  Subsemna˛ii Munteanu M. Marin, cet„˛ean
                                Domeniul principal de activitate va fi: 011 -
rom‚n, cod numeric personal 1660512381600,
                              cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat pie˛ei;         ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
n„scut Ón satul R‚me∫ti, comuna Susani, jude˛ul
                              horticultura.
V‚lcea, domicilait Ón R‚mnicu V‚lcea, Str.                                       Subsemna˛ii Mihalcea Marian ∫i Mustafa -
                                Activitatea principal„ va fi: 0111 - cultivarea
Republicii nr. 17, bl. R28, sc. B, ap. 1, jude˛ul                                  Alhallak, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
                              cerealelor, porumbului ∫i a altor plante neclasificate
V‚lcea,   posesor   al  C.I.  seria  VX  nr.                                ALUS MARVI CONST - S.R.L., am hot„r‚t:
                              Ón alt„ parte.
020958/25.07.2000, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu                                     Se deschide punct de lucru Ón Constan˛a, str.
                                Actul constitutiv existent al societ„˛ii comerciale
V‚lcea, ∫i Oprea Carmen-Elena, cet„˛ean rom‚n, cod                                  Gr„niceri nr. 1, jude˛ul Constan˛a.
                              Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea, societatea func˛ion‚nd Ón
numeric personal 2750104384003, n„scut„ Ón                                       Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
                              baza noului act constitutiv ce se redacteaz„, se
R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón                                    Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                              autentific„ ∫i se semneaz„ o dat„ cu prezentul act
R‚mnicu V‚lcea, calea lui Traian nr. 152, bl. 13, sc.                                Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                              adi˛ional ∫i Ón care se reg„se∫te obiectul de
B, ap. 7, jude˛ul V‚lcea, posesoare a C.I. seria VX nr.                               Constan˛a ast„zi, 30.03.2005, sub semn„tur„
                              activitate codificat potrivit Ordinului nr. 601/2002,
038745/31.01.2001, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu                                   privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
                              privind acutalizarea Clasific„rii activit„˛ilor din
V‚lcea, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii                                    exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                              economia na˛ional„.
Comerciale DIMACOM - S.R.L., Ón conformitate cu        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   emitent.
prevederile legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 2004, ∫i   neschimbate.                         (16/177.988)
Ón temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, lit. l) din     Cu prevederile prezenului act adi˛ional se vor                  *
Legea nr. 359/2004 cu complet„rile ∫i modific„rile     face men˛iunile corespunz„toare la Oficiul
ulterioare, am hot„r‚t:                  registrului comer˛ului ∫i se va publica Ón Monitorul         Societatea Comercial„
  Se schimb„ domeniul ∫i activitatea principal„ ale    Oficial al Rom‚niei.                        ANTONY AGRO-COM - S.R.L.
societ„˛ii ∫i se stabilesc astfel: domeniul: 602 - alte    Tehoredactat, imprimat ∫i autentificat la Biroul      comuna Nunta∫i, jude˛ul Constan˛a
transporturi terestre; activitatea principal„: 6024 -   notarului public PÓrvu Ioana, cu sediul Ón
transporturi rutiere de m„rfuri.              Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, Ón 4 exemplare ast„zi,            ACT ADIfiIONAL NR. 1
  Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor       data autentific„rii.
actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ la                                 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                (13/177.985)
Oficiul registrului comer˛ului ∫i se public„ Ón                                        ANTONY AGRO-COM - S.R.L.
                                           *
Monitorul Oficial al Rom‚niei.                                             Subsemna˛ii Jihad Ibrahim El Khalil ∫i Raji
  Subsemna˛ii declar„m c„ Ónainte de semnarea            Societatea Comercial„             Ibrahim El Khalil, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
prezentului Ónscris am citit personal cuprinsul          PLGB - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea           Comerciale ANTONY AGRO-COM - S.R.L., am
acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului nostru                                   hot„r‚t:
de voin˛„.                                  ACT ADIfiIONAL               1. Cooptarea Ón societate ca asocia˛i a dlor Tohme
  Redactat Ón 4 exemplare la Biroul de Asisten˛„                                  Gebran, cet„˛ean cipriot, ns„cut la data de
din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      12.08.1952 Ón Liban, domiciliat Ón Cipru, posesor al
l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.                           PLGB - S.R.L.              pa∫aportului J 000497, eliberat de autorit„˛ile din
  (11/177.983)                       Subsemnatul S„ndulescu Bogdan, cet„˛ean        Lemesos District Officer la data de 28.07.2003, ∫i
              *                rom‚n, cod numeric personal 1830524160014,        Kames-F-Ali, cet„˛ean irakian, n„scut Ón 1965 Ón
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1494/10.V.2005
Irak, Al-Anbar, domiciliat Ón Iordania, posesor al       5. Vasile Dorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de    1. se completeaz„ obiectul de activitate cu: 5139
pa∫aportului 0215432, eliberat la data de          18 aprilie 1955 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, cod       -comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu produse
26.11.2004.                         numeric personal 1550418401082, domiciliat Ón       alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  2. Cesionarea de c„tre asociatul Jihad Ibrahim El    Bucure∫ti, Str. Neamului nr. 47, sectorul 1, posesor     2. se recodific„ obiectul de activitate:
Khalil a 14 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, cu     al C.I. seria RT nr. 324186, eliberat„ de Sec˛ia 5      5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
titlu gratuit, noilor asocia˛i.               Poli˛ie la data de 8.04.2004, Ón calitate de asociat     5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
  3. Œn urma modific„rilor efectuate, capitalul      cesionar,                         pentru autovehicule.
social total de 2.000.000 lei Ón numerar, Ómp„r˛it Ón      av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a       Prezentul Ónscris a fost redactat de
20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, este distribuit   asocia˛ilor nr. 1 din 22 martie 2005, dup„ ce Ón      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
astfel:                           cadrul adun„rii generale fo∫tii asocia˛i ∫i        Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  - Kames-F-Ali - 8 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare  administratori, dl Bongiovanni Luigi ∫i Capecchi      Constan˛a ast„zi, 30 martie 2005, sub semn„tur„
- 800.000 lei (40 %);                    Alberto ∫i dl Purc„rea Nicolae, au prezentat        privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
  - Tohme Gebran - 6 p„r˛i sociale a 100.000 lei     viitorilor asocia˛i situa˛ia financiar„ a firmei ∫i le-  exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
fiecare - 600.000 lei (30 %);                au adus la cuno∫tin˛„ faptul c„ societatea are datorii   emitent.
  - Jihad Ibrahim El Khalil - 5 p„r˛i sociale a      care reprezint„ obliga˛ii neachitate - conform         (21/177.993)
100.000 lei fiecare - 500.000 lei (25 %);          adresei nr. 61 din 1.03.2005 a Ministerului                      *
  - Raji Ibrahim El Khalil - o parte social„ a 100.000  Finan˛elor Publice - Agen˛ia Na˛ional„ de
lei fiecare - 100.000 lei (5 %);              Administra˛ie Fiscal„ - Direc˛ia General„ a              Societatea Comercial„
  4. societata va fi administrat„ ∫i reprezentat„ Ón   Finan˛elor Publice Constan˛a - Administra˛ia             CLAUDIU - S.R.L., Constan˛a
rela˛iile cu ter˛ii de to˛i asocia˛ii, Ómpreun„ sau     Finan˛elor Publice B„neasa, B„neasa, Str.
separat.                                                                 ACT ADIfiIONAL
                              Trandafirilor nr. 100, prin care se comunic„ faptul
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi, 29                                    Subsemnatul Vasilescu ™tefan, asociat unic Ón
                              c„ a data de 31.12.2004 obliga˛iile restante la
martie 2005, Ón 5 (cinci) exemplare originale, sub                                   Societatea Comercial„ CLAUDIU - S.R.L., am
                              bugetul de stat consolidat, Ón valoare de 194.132.152
semn„tur„ privat„.                                                   hot„r‚t:
                              lei, prin votul unanim al celor prezen˛i, s-a hot„r‚t:
   (17/177.98)                                                     1. se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, Str.
                                1. modificarea structurii capitalului social, Ón
              *                                              Tunelului nr. 1;
                              urma cesiunii tuturor p„r˛ilor sociale de˛inute de
                              to˛i asocia˛ii, respectiv: dl Bongiovanni Luigi -       2. se deschide punctul de lucru din Constan˛a,
      Societatea Comercial„
                              retr„g‚ndu-se din societate - cesioneaz„ cele 7 p„r˛i   str. Aurel Vlaicu nr. 123..
    ARTEMIS COMP - S.R.L., Constan˛a
                              sociale, de˛inute Ón cadrul societ„˛ii, c„tre noul      Prezentul Ónscris a fost redactat Óntr-un num„r
                              asociat Anton Lucian; dl Purc„rea Nicolae -        de 5 exemplare, din care 4 exemplare pentru p„r˛i
       ACT ADIfiIONAL NR. 1                                           ∫i un exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„
                              retr„g‚ndu-se din societate - cesioneaz„ cele 6 p„r˛i
          28 martie 2005,             sociale, de˛inute Ón cadrul societ„˛ii c„tre noul     din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe
                              asociat Anton Lucian, ∫i Capecchi Alberto -        l‚ng„ Tribunalul Constan˛a.
    la actele constitutive ale societ„˛ii                                        (22/177.994)
                              retr„g‚ndu-se din societate - cesioneaz„ cele 7 p„r˛i
  Subsemna˛ii Dragomirescu Constantin ∫i Radu
                              sociale, de˛inute Ón cadrul societ„˛ii, c„tre noul                  *
Adrian Marcel, asocia˛i la societatea comercial„
                              asociat Vasile Dorel.
men˛ionat„ mai sus, am hot„r‚t:                                                  Societatea Comercial„
                                Œn urma cesiunii, structura particip„rii
  Art.1. Retragerea dlui Dragomirescu Constantin                                       COM GABIULI - S.R.L., Cump„na
                              asocia˛ilor la capitalul social, care este de 2.000.000
din societate ∫i din func˛ia de administrator, prin                                         jude˛ul Constan˛a
                              lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„
cesionarea cu titlu gratuit a celor 10 p„r˛i sociale pe
                              de 100.000 lei fiecare, va fi urm„toarea:
care le de˛ine c„tre dl Radu Adrian Marcel care,                                         ACT ADIfiIONAL NR. 1/2004
                                - Anton Lucian - 13 p„r˛i sociale, Ón valoare total„
dup„ cesiune, va deveni asociat unic ∫i
                              de 1.300.000 lei, reprezent‚nd 65 % din capitalul       Subsemna˛ii Albu Mirela Paraschiva ∫i Hornea
administrator.
                              social total;                       Cornelia, asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale
  Art. 2. Se schimb„ sediul social Ón Constan˛a,
                                - Vasile Dorel - 7 p„r˛i sociale, Ón valoare total„  men˛ionate mai sus, am hot„r‚t:
Aleea Macilor nr. 4, bl. B'2, sc. C, et. 1, ap. 48,
                              de 700.000 lei, reprezent‚nd 35 % din capitalul        1. se coopteaz„ Ón societate Ciobotariu Iulian, fiul
jude˛ul Constan˛a.
                              social total;                       lui Petru ∫i Cornelia, n„scut la 19.06.1977 Ón
  Act sub semn„tur„ privat„ redactat Ón 4 (patru)
                                2. revocarea din func˛ia de administratori ai     Constan˛a, domiciliat Ón Cump„na, ™os. Constan˛ei
exemplare.
                              societ„˛ii: respecti, de pre∫edinte a dlui         nr. 105 A, bl. D, ap. 2, cu C.I. seria KT nr.
  (18/177.990)
                              Bongiovanni Luigi, de vicepre∫edinte a dlui        411267/20.02.2004/Poli˛ia Constan˛a, cod numeric
              *                                              personal 1770619131258;
                              Capecchi Alberto ∫i de director executiv a dlui
                              Purc„rea Nicolae ∫i numirea Ón func˛ia de           - se retrage din societate Albu Mirela Paraschiva,
      Societatea Comercial„
                              administrator, pe perioad„ nelimitat„, a dlui Anton    cu cesionarea (titlu gratuit) p„r˛ilor sociale (10 p„r˛i
    BO.CA.NI. INTERNATIONAL - S.R.L.
                              Lucian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 25 iunie     sociale = 1.000.000 lei) c„tre Ciobotariu Iulian;
      Ostrov, jude˛ul Constan˛a
                              1952 Ón Bucure∫ti, cod numeric personal            2. capitalul social total (2.000.000 lei = 20 p„r˛i
                              1520625400021, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Fabrica    sociale) va fi Ómp„r˛it egal Óntre asocia˛i, c‚te 10
         ACT ADIfiIONAL
                              de Ghea˛„ nr. 19, bl.96, sc. A, et. 1, ap. 12, sectorul  p„r˛i sociae = 1.000.000 lei fiecare. Participarea la
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale                                   beneficii ∫i pierderi va fi 50 % pentru fiecare asociat;
                              2, f„r„ antecedente penale, c„s„torit, identificat cu
    BO.CA.NI. INTERNATIONAL - S.R.L.                                         3. se retrage din func˛ia de administrator Albu
                              B.I. seria D.B. nr. 415932, eliberat de Circa 1 Mili˛ie
  Subsemna˛ii, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii                                 Mirela Paraschiva. Se nume∫te administrator, pe
                              la data de 24.11.1986 ∫i prelungit„ valabilitatea la
Comerciale BO.CA.NI. INTERNATIONAL - S.R.L., cu                                    perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu data de
                              data de 11.12.1997 de Poli˛ia Ora∫ului Dumbr„veni;
sediul social Ón Ostrov, Str. 1 Mai nr. 35, jude˛ul                                  31.08.2004, Hornea Cornelia;
                                3. modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii
Constan˛a, nr. de ordine Ón registrul comer˛ului                                     4. se schimb„ sediul Ón Cump„na, ™os. Constan˛ei
                              conform hot„r‚rii luate.
J 13/1728/9.03.1993, cod unic de Ónregistrare                                     nr. 105 A, bl. D, parter, ap. 2;
                                Celelalte clauze din actele constitutive ale
3851808:                                                         5. se completeaz„ obiectul de activitate cu:
                              societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
  1. Bongiovanni Luigi, cet„˛ean italian, n„scut la                                   5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
                                Redactat ∫i editat Ón cinci exemplare de avocat
data de 13.06.1956 Ón Italia, localitatea Rosolini                                   articole de papet„rie, rechizite birou;
                              Mihaela Zamora, membru al Baroului Bucure∫ti,         5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
(SR), domiciliat Ón Italia, Rosolini (SR), rezident Ón   Societatea civil„ de avoca˛i ZAMORA & ZAMORA, cu
Bucure∫ti, str. Dr. Felix nr. 41, bl. B 1, sc. A, ap. 11,                               specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              sediul Ón Bucure∫ti, str. Luncu∫oara nr. 4-6, bl. 63,   parte (calculatoare, echipament telecomunica˛ii,
sectorul 1, cod fiscal 900000007171, identificat cu     sc. A, et. 2, ap. 15, sectorul 2, din care s-au eliberat
pa∫aportul nr. Y 363074, eliberat de autorit„˛ile                                   cadouri, bijuterii, articole sport/pescuit, flori;
                              p„r˛ilor patru exemplare.                   5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
italiene la data de 28 septembrie 2004, valabil p‚n„       (19/177.991)
la data de 27 septembrie 2014, Ón calitate de asociat                                 v‚ndute prin magazine (second hand).
                                            *                 Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 6.09.2004,
cedent;
  2. Capecchi Alberto, cet„˛ean italian, cod                                     Óntr-un num„r de 5 exemplare, sub semn„tur„
                                   Societatea Comercial„              privat„, din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
numeric personal 7441211130012, n„scut la data de         BOGDAN FARM - S.R.L., Constan˛a
11.12.1944 Ón Italia, Nova Milanese, domiciliat Ón                                   exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
Italia, Nova Milanese, provincia Milano, via Carlo                                   cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005            Tribunalul Constan˛a.
Pisacane nr. 1, ∫i cu re∫edin˛a Ón comuna Ostrov,
Str. Florilor nr. 25, jude˛ul Constan˛a, identificat cu       la actul constitutiv al societ„˛ii           (23/177.995)
pa∫aportul nr. 285887 U, eliberat de autorit„˛ile                                                 *
                                Subsemna˛ii Budu Iuliana ∫i Budu Neculai,
italiene la data de 22.02.2001, valabil p‚n„ la data    asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate
de 27.04.2005, Ón calitate de asociat cedent;                                            Societatea Comercial„
                              mai sus, am hot„r‚t deschiderea unui punct de              CONEF - S.A., Constan˛a
  3. Purc„rea Nicolae, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      lucru Ón Constan˛a, Str. Eliber„rii nr. 25, bl. IV 28,
data de 12 noiembrie 1955 Ón comuna Ostrov,
                              sc. A, ap. 2.                             ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal
                                Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón
1551112130031, domiciliat Ón comuna Ostrov,                                              din 22 martie 2005
                              patru exemplare ast„zi, 30 martie 2005.
jude˛ul Constan˛a, posesor al B.I. seria G.X. nr.
                                (20/177.992)                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
129788, eliberat de Poli˛ia Ostrov la data de 19
iunie 1997, Ón calitate de asociat cedent;
                                            *                  CONEF - S.A., emis Ón ∫edin˛a adun„rii
  4. Anton Lucian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data                                      generale extraordinare a ac˛ionarilor
                                     Societatea Comercial„
de 25 iunie 1952 Ón Bucure∫ti, cod numeric                                        1. Actul constitutiv al societ„˛ii se modific„ astfel:
                                   C N STELAS - S.R.L., Constan˛a
personal 1520625400021, domiciliat Ón satul Richi∫                                    - Art. 11 se completeaz„ cu alin. 3:
nr. 168, comuna Biertan, jude˛ul Sibiu, posesor al                                   îTranzac˛ionarea ac˛iunilor nominative emise Ón
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005            forma dematerializat„ la societatea de tip Ónchis se
B.I. seria D.B. nr. 415932, eliberat de Circa 1 Mili˛ie
la data de 24.11.1986 ∫i prelungit„ valabilitatea la     Subsemnatul Cutu Stere, asociat unic Ón         face Óntre ac˛ionari, prin semnarea cererii de
data de 11.12.1997 de Poli˛ia Ora∫ului Dumbr„veni,     Societatea Comercial„ C N STELAS - S.R.L., am       cesiune de c„tre ace∫tia, cu viza reprezentan˛ilor
Ón calitate de asociat cesionar, ∫i             hot„r‚t:                          legali ai societ„˛ii."
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1494/10.V.2005                  5
  - Art. 14 alin. 5 se completeaz„: îC‚nd toate       Celelalte prevederi cuprinse Ón actul constitutiv         Societatea Comercial„
ac˛iunile societ„˛ii sunt nominative, convocarea     al Societ„˛ii Comerciale DELIA TRADE              FORTUNA COM 2003 - S.R.L., Constan˛a
poate fi f„cut„ prin scrisoare simpl„."          PROMOTION - S.R.L. r„m‚n neschimbate.
  - Art. 15 alin. 1 se Ónlocuie∫te cu: îAdunarea      Redactat ∫i semnat ast„zi, 29.03.2005, Ón 4 (patru)          ACT ADIfiIONAL NR. 1
general„ ordinar„ este constituit„ valabil dac„ la    exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.              Óncheiat ast„zi, 30 martie 2005
prima convocare ac˛ionarii prezen˛i sau            (27/177.999)
reprezenta˛i de˛in 1/2 din capitalul social, iar                                     Subsemnatul Vlad Gabriel George, cet„˛ean
                                           *
hot„r‚rile sunt luate de ac˛ionarii ce de˛in                                      rom‚n, domiciliat Ón Constan˛a, bd. Mamaia nr. 66,
majoritatea absolut„ din capitalul social reprezentat                                 bl. LD 5 B, sc. A, ap. 7, av‚nd cartea de identitate
                                  Societatea Comercial„
Ón adunare. La a doua convocare, adunarea                                       seria KT nr. 232592, eliberat„ la data de 7.11.2001
                                DOBROGEA GRUP - S.A., Constan˛a
general„ poate s„ delibereze oricare ar fi partea de                                  de Poli˛ia Municipiului Constan˛a, Ón calitate de
capital social reprezentat„ de ac˛ionarii prezen˛i, cu                                 asociat unic la Societatea Comercial„ FORTUNA
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 10              COM 2003 - S.R.L., am hot„r‚t:
majoritate."
  - Se adaug„ alin. 7: îLa societatea Ónchis„, cu              15 martie 2005                - Œncep‚nd cu data de 1.04.2005 se suspend„
ac˛iuni nominative, ˛inerea adun„rilor generale se                                   activitatea Societ„˛ii Comerciale FORTUNA COM
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       2003 - S.R.L. pe o perioad„ de 3 (trei) ani.
poate face prin coresponden˛„."
                                   DOBROGEA GRUP - S.A.                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  - Art. 16 alin. 2 se completeaz„: îAc˛ionarii pot fi
reprezenta˛i Ón adun„rile generale de al˛i ac˛ionari     Societatea Comercial„ DOBROGEA GRUP - S.A.,        neschimbate.
sau de alte persoane desemnate de ace∫tia prin      cu sediul Ón Constan˛a, Str. Celulozei nr. 1, av‚nd       Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 4 (patru)
procur„, care va fi depus„ cu 5 zile Ónainte de data   codul unic de Ónregistrare 1869819, atribut fiscal R,    exemplare.
fixat„ pentru ∫edin˛„."                  nr. de ordine Ón registrul comer˛ului J 13/551/1991,       (32/178.004)
  - Art. 19 alin. 1 se Ónlocuie∫te cu: îSocietatea pe  Ón baza deciziei consiliului de administra˛ie, nr.                  *
ac˛iuni este administrat„ de c„tre un administrator    8/9.03.2005, adoptat„ Ón temeiul actului constitutiv
ales de adunarea general„ a ac˛ionarilor pe o                                           Societatea Comercial„
                             al societ„˛ii, modific„ prin prezentul act adi˛ional
perioad„ de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pe                                       IARN√ - S.R.L., Constan˛a
                             anexa nr. 3 la actul constitutiv al societ„˛ii, privind
perioade de 4 ani, put‚nd avea ∫i calitatea de      lista punctelor de lucru, hot„r„∫te dup„ cum
ac˛ionari".                                                           ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
                             urmeaz„:
   (24/177.996)                      - Se deschide un nou punct de lucru, cu           Subsemna˛ii Iarn„ Adrian ∫i Iarn„ Despa,
             *                destina˛ia de birou, situat Ón Bucure∫ti, Ón Óncinta     asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate
                             Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i a        mai sus, am hot„r‚t:
      Societatea Comercial„             Municipiului Bucure∫ti, bd. Octavian Goga, nr. 2,        1. Se deschide un punct de lucru Ón Eforie Nord,
     CONSEBI - S.R.L., Constan˛a           sectorul 3.                         Aleea Panselelor nr. 6, jude˛ul Constan˛a.
                                                             Prezentul Ónscris a fost redactat de
                               Celelalte dispozi˛ii cuprinse Ón actul constitutiv
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005                                          Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                             al societ„˛ii, cu modific„rilor la zi, r„m‚n
                                                            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  Subsemna˛ii Dragu Otilia ∫i Dragu Florin,       neschimbate.
                                                            Constan˛a ast„zi, 30 martie 2005, sub semn„tur„
asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
mai sus, am hot„r‚t:                   actul constitutiv al societ„˛ii ∫i este valabil ca Ónscris  exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
  1. se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, str.   sub semn„tur„ privat„.                    emitent.
I.G. Duca, nr. 25;                      (28/178.000)                         (33/178.005)
  • se deschide un punct de lucru Ón Constan˛a,                   *
str. Gheorghe Murea, nr. 3.
                                                                        *
  Prezentul Ónscris a fost redactat de               Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        ELIS ACTIV IMPEX - S.R.L., N„vodari             IDEAL UNIVERS - S.R.L., Constan˛a
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul             jude˛ul Constan˛a
Constan˛a ast„zi, 23 martie 2005, sub semn„tur„
                                                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
                                   ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005               Subsemnatele Cadir Ileana ∫i Dumitrache
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
emitent.                         la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale       Denisa, asociate Ón cadrul societ„˛ii comerciale
   (25/177.997)                          ELIS ACTIV IMPEX - S.R.L.             men˛ionate mai sus, am hot„r‚t:
             *                                                1. Se deschide un punct de lucru Ón Constan˛a,
                               Subsemna˛ii Cocirla Marcela ∫i Chiri˛„ Sorin-
                                                            bd. Al. L„pu∫neanu, Complexul Agroalimentar
                             Marius, asocia˛i la Societatea Comercial„ ELIS        TOMIS III.
      Societatea Comercial„
                             ACTIV IMPEX - S.R.L., Ón conformitate cu             2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 7020
     CROMEET - S.R.L., Constan˛a
                             dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i actele    - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
                             constitutive ale societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:     proprii sau Ónchiriate (excep˛ie leasing); 7140 -
       ACT ADIfiIONAL NR. 5
                               1. Se deschide punct de lucru Ón comuna          Ónchirierea bunurilor personale ∫i gospod„re∫ti
         24 martie 2005             Turcoaia, jude˛ul Tulcea.                  neclasificate Ón alt„ parte: biciclete, casete video,
  Teletin Marian ∫i Teletin Luciana, asocia˛i ai      Œntocmit ∫i semnat ast„zi, 24.03.2005, Ón 4        CD etc.
Societ„˛ii Comerciale CROMEET - S.R.L., Constan˛a,    exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.           Prezentul Ónscris a fost redactat de
am hot„r‚t:                          (29/178.001)                       Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  1. schimbarea sediului societ„˛ii din Constan˛a,                  *                Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
str. Ion Lahovari nr. 122, Ón Constan˛a, bd. Tomis                                   Constan˛a ast„zi, 30 martie 2005, sub semn„tur„
nr. 147, bl. A 3, sc. B, ap. 21;                  Societatea Comercial„                privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
  2. retragerea dlui Teletin Marian din func˛ia de    EURO FINANCE GROUP - S.R.L., Constan˛a           exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
administrator al societ„˛ii, Ón func˛ia de                                       emitent.
administrator r„m‚n‚nd dna Teletin Luciana.               ACT ADIfiIONAL NR. 5                (34/178.006)
  Œntocmit Ón 3 (trei) exemplare, sub semn„tur„                                                *
privat„.                         modificator la actele constitutive ale Societ„˛ii
   (26/177.998)                     Comerciale EURO FINANCE GROUP - S.R.L.               Societatea Comercial„
             *                 Adunarea general„ a Societ„˛ii Comerciale EURO         INSURANCE CONSULTING
                             FINANCE GROUP - S.R.L. a hot„r‚t urm„toarele:        BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., Constan˛a
      Societatea Comercial„               - schimbarea sediului social la adresa: Constan˛a,
   DELIA TRADE PROMOTION - S.R.L.           bd. Mamaia nr. 68, camera 4, jude˛ul Constan˛a,            ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005
    Mangalia, jude˛ul Constan˛a            Óncep‚nd cu data de 1.04.2005.                 privind modificarea denumirii Societ„˛ii
                               Prezentul act adi˛iona face parte integrant„ din     Comerciale INSURANCE CONSULTING - S.R.L.
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005            actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte clauze        Subsemnata Burcu∫ Marcela, cu domiciliul Ón
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      r„m‚n‚nd neschimbate.                    Constan˛a, bd. Tomis nr. 115, Ón calitate de asociat
   DELIA TRADE PROMOTION - S.R.L.             Œntocmit ast„zi, 21.03.2005, Ón 5 exemplare.       unic ∫i administrator Ón cadrul Societ„˛ii
                                (30/178.002)                      Comerciale INSURANCE CONSULTING - S.R.L., am
  Subsemna˛ii Doroban˛u Mihai, Ón calitate de
asociat ∫i administrator, Popa Stana, Ón calitate de                 *                hot„r‚t:
asociat, ∫i Doroban˛u Ramona, Ón calitate de asociat,                                   - Se modific„ denumirea Societ„˛ii Comerciale
Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale DELIA TRADE             Societatea Comercial„               INSURANCE CONSULTING - S.R.L. cu denumirea
PROMOTION - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:         EVID-CONT BUSINESS - S.R.L., Constan˛a           Societatea Comercial„ INSURANCE CONSULTING
  1. completarea obiectului de activitate cu:                                     BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  - cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón             ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005               Actul adi˛ional a fost Óncheiat sub semn„tur„
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„                                    privat„ Ón 3 (trei) exemplare ast„zi, 29.03.2005.
                                  la actul constitutiv al societ„˛ii           (35/178.007)
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  2. se deschide un punct de lucru Ón Neptun, Str.     Subsemnatele Oprea Mihaela ∫i Pamuc Maria,                     *
Plopilor, Platforma PRICHINDEL, jude˛ul          asociate Ón cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate
Constan˛a:                        mai sus, am hot„r‚t:                          Societatea Comercial„
  - cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón         - renun˛„m la activitatea men˛ionat„ la codul        IOANA MARKETING - S.R.L., Constan˛a
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„     7414.
de produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón             ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
  - cod CAEN 5530 - restaurante;             patru exemplare ast„zi, 30 martie 2005.             Subsemnatul B„l„ceanu Florentin, asociat unic
  - cod CAEN 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu       (31/178.003)                       Ón cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus,
se efectueaz„ prin magazine.                             *                am hot„r‚t:
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1494/10.V.2005
  • Se Ónchid urm„toarele puncte de lucru:        Tomis nr. 146, bl. TD 3 A, ap. 37, cu C.I. seria KT     administrator al Societ„˛ii Comerciale NEROMAC -
  - Bra∫ov, str. Micu Klein nr. 16;            nr. 410629/18.02.2004/Poli˛ia Constan˛a, cod        S.R.L., am hot„r‚t:
  - Cluj-Napoca, str. Ciprian Porumbescu, nr. 16;     numeric personal 1810207132825, c„ruia ∫i se          Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al
  - Timi∫oara, str. Mare∫al Averescu, nr. 9;       cesioneaz„ (titlu gratuit) 75 p„r˛i sociale = 7.500.000   societ„˛ii cu urm„toarele coduri:
  - Constan˛a, str. R„chita∫i nr. 69;           lei.                              3710 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
  - Constan˛a, aleea Remus nr. 1;               3. Capitalul social total (15.000.000 lei = 150 p„r˛i  metalice reciclabile;
  - Constan˛a, str. ™tef„ni˛„ Vod„, intersec˛ie cu str.  sociale) va fi Ómp„r˛it egal Óntre asocia˛i, c‚te 75      3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
Soveja Bazar Stef„ni˛„ Vod„, standul 167, nr. 80.     p„r˛i sociale = 7.500.000 lei fiecare. Participarea la   nemetalice reciclabile;
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón       beneficii ∫i pierderi va fi 50 % pentru fiecare asociat.    4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
patru exemplare ast„zi, 29 martie 2005.            4. Se nume∫te administrator, pe perioad„        construc˛ii;
   (36/178.008)                     nelimitat„, Óncep‚nd cu 29.03.2005, Radu Daniel.        4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
              *                  5. Hot„r‚rile adun„rii generale ∫i ale consiliului     4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
                              de administra˛ie sunt valabile ∫i dac„ sunt luate       4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
      Societatea Comercial„             numai de unul dintre asocia˛i, respectiv            4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
     LAURETTE - S.R.L., Constan˛a           administratori.                        4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
                                6. Se Ónchide punctul de lucru Ón Megdidia, Str.      4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulghere;
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005            Republicii, bl OH 1, jude˛ul Constan˛a;            4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                                7. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 0111     4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
  Subsemna˛ii Tulea Nicolae Gheorghe, Tulea
                              - cultura cerealelor, porumbului ∫i a altor plante     de geamuri;
Marinela Laura ∫i Tulea Claudiu Teodor, asocia˛i Ón
                              neclasificate Ón alt„ parte; cartofi etc.; 0112 - cultura   4545 - alte lucr„ri de finisare;
cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, am
                              legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a produselor     4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
hot„r‚t:
                              de ser„: ciuperci, flori; 0121 - cre∫terea animalelor,   demolare, cu personal de deservire aferent;
  1. se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, str.
                              activitatea fermelor pentru ob˛inerea laptelui;        5010 - comer˛ cu autovehicule;
™tefan cel Mare nr. 128, bl. F 1;
                              cre∫terea bovinelor; 0122 - cre∫terea ovinelor ∫i       5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  2. se deschide un punct de lucru Ón Constan˛a,
                              caprinelor, cabalinelor, m„garilor, cat‚rilor ∫i        5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
str. ™tefan cel Mare, nr. 128A, bl. F 1, parter.
                              asinilor; 0123 - cre∫terea porcinelor; 0124 - cre∫terea   autovehicule;
  Prezentul Ónscris a fost redactat de
                              p„s„rilor: g„ini; 0125 - cre∫terea altor animale:       5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                              albine; 0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura      aferente, ∫i repara˛ii;
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                              vegetal„ combinat„ cu cre∫terea animalelor); 0141 -      5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
Constan˛a ast„zi, 29 martie 2005, sub semn„tur„
                              activit„˛i de servicii anexe agriculturii; gr„din„rit    pentru autovehicule;
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
                              peisagistic (arhitectur„ peisager„); 1511 - produc˛ia     5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                              ∫i conservarea c„rnii; 1512 - produc˛ia ∫i         minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
emitent.
                              conservarea c„rnii de pas„re; 1513 - prepararea        5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
   (37/178.009)
                              produselor pe baz„ de carne (inclusiv din carne de     lemnos ∫i de construc˛ii;
              *
                              pas„re); 1561 - fabricarea produselor de mor„rit;       5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
                              1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor       lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
       Societatea Comercial„
                              proaspete de patiserie; 1821 - fabricarea articolelor     5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri
      LUCIAN - S.R.L., Constan˛a
                              de Ómbr„c„minte pentru lucru; 1823 - fabricarea       metalice;
                              articolelor de lenjerie de corp; 1824 - fabricarea       5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
                              altor articole de Ómbr„c„minte ∫i accesorii         de construc˛ii;
  Subsemnatul Palaz Mihai Lucian, asociat unic Ón     neclasificate Ón alt„ parte: p„l„rii; 5121 - comer˛ cu     5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
cadrul societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus, am    ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje; 5122 - comer˛    furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
hot„r‚t:                          cu ridicata cu flori ∫i plante; 5123 - comer˛ cu      Ónc„lzire;
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 7413    ridicata cu animale vii; 5124 - comer˛ cu ridicata cu     5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
- activit„˛i de studiere a pie˛ii ∫i de sondaj; 7414 -   piei brute ∫i piei prelucrate; 5132 - comer˛ cu       intermediare;
activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i        ridicata cu carne ∫i produse din carne; 5138 -         5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
management; 7440 - publicitate; 7487 - alte activit„˛i   comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte alimente,       7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
de servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor:    pe∫te, f„in„; 5141 - comer˛ cu ridicata cu produse     sau contract;
decora˛iuni interioare, organizare t‚rguri etc.      textile; 5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte       7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
  Prezentul Ónscris a fost redactat de          ∫i Ónc„l˛„minte; 5221 - comer˛ cu am„nuntul cu       de capacitate mic„ (exclusiv leasing);
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      fructe ∫i legume proaspete; 5222 - comer˛ cu          7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       am„nuntul cu carne ∫i produse din carne; 5248 -       gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte (exclusiv
Constan˛a ast„zi, 30 martie 2005, sub semn„tur„      comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu      leasing).
privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4     alte produse neclasificate Ón alt„ parte: flori;        Asociatul unic Ó∫i Ónsu∫e∫te prevederile actelor
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru          8. se declar„ obiectul principal de activitate:     constitutive. Celelalte prevederi ale actelor societ„˛ii
emitent.                          0111 - cultura cerealelor, porumbului ∫i a altor      r„m‚n neschimbate.
  (38/178.010)                      plante neclasificate Ón alt„ parte; cartofi, sfecl„ de     Redactat ∫i listat Ón 3 (trei) exemplare originale,
              *                zah„r, tutun etc.                      ast„zi, 29.03.2005.
                                Prezentul Ónscris a fost redactat de            Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat sub
     Societatea Comercial„                                            semn„tur„ privat„.
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  LUTIMOB SERVICE - S.R.L., Constan˛a                                          (42/178.014)
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                              Constan˛a ast„zi, 29 martie 2005, sub semn„tur„                    *
       ACT ADIfiIONAL NR. 38
                              privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
                                                                 Societatea Comercial„
          30 martie 2005             exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                                               PATRIAPLAST - S.R.L., Constan˛a
                              emitent.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         (40/178.01)
      LUTIMOB SERVICE - S.R.L.                          *                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/28.03.2005
  Noi, Plopeanu Nicolae, PÓrvu˛ Ion ∫i Lu˛ Petric„,                                     la actele constitutive ale societ„˛ii
asocia˛i, am hot„r‚t:                        Societatea Comercial„
                                                             Subsemnatul Constantin Adrian-Marian, asociat
  1. Œnceteaz„ mandatul de administrator al          METRIMET 2002 - S.R.L., Constan˛a
                                                            unic la Societatea Comercial„ PATRIAPLAST -
domnului PÓrvu˛ Ion.
                                                            S.R.L., am hot„r‚t:
  2. Societatea Ó∫i va continua activitatea cu          ACT ADIfiIONAL NR. 8/24.03.2005             Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón Tulcea,
administratorul unic Plopeanu Nicolae.
                               Teletin Marian ∫i Teletin Luciana, domicilia˛i Ón    Str. Cr„i˛elor nr. 8, jude˛ul Tulcea.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              Constan˛a, Aleea Cameliei nr. 2, bl. L3, ap. 60, ambii     Act sub semn„tur„ privat„, redactat Ón 4 (patru)
actul constitutiv al societ„˛ii, pe care corespunz„tor
                              cet„˛eni rom‚ni, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     exemplare.
Ól modific„.
                              METRIMET 2002 - S.R.L., au hot„r‚t:               (43/178.015)
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                               1. Schimbarea sediului societ„˛ii din Constan˛a,                  *
                              str. Ion Lahovari nr. 122, Ón Constan˛a, bd. Tomis
  Redactat ∫i listat Ón 5 (cinci) exemplare originale,
                              nr. 147, bl. A3, ap. 21.                        Societatea Comercial„
valabil sub semn„tur„ privat„.
                               2. Retragerea dlui Teletin Marian din func˛ia de         PROD T.V.M. - S.R.L., Cump„na
  (39/178.011)
                              administrator al societ„˛ii ∫i numirea Ón func˛ia de           jude˛ul Constan˛a
              *
                              administrator a dnei Teletin Luciana.
                                (41/178.013)                           ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
     Societatea Comercial„
  MEGALLOS & MICRO - S.R.L., Constan˛a
                                           *
                                                                la actul constitutiv al societ„˛ii
                                   Societatea Comercial„                Subsemna˛ii Tapliuc Florentin Adrian ∫i Tapliuc
      ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005                                          Cristian Andrei, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii
                                 NEROMAC - S.R.L., Valu lui Traian
  Subsemnata Radu Elena, asociat unic Ón               jude˛ul Constan˛a                Comerciale PROD T.V.M. - S.R.L., am hot„r‚t
Societatea Comercial„ MEGALLOS & MICRO -                                        completarea obiectului cu:
S.R.L., am hot„r‚t:                           ACT ADIfiIONAL NR. 3               5552 - alte unit„˛i de prepararea a hranei
  1. Majorarea capitalului social cu 11.800.000 lei,                                 (prepararea ∫i livrarea hranei pentru cantine,
reprezent‚nd profit anul 2001. Capitalul social total       la actele constitutive ale societ„˛ii        companii aeriene ∫i similare, la domiciliu ∫i pentru
devine 15.000.000 lei ∫i este divizat Ón 150 p„r˛i      Subsemnatul Ciobanu Gheorghe, domiciliat Ón       diferite ocazii).
sociale a 100.000 lei.                   Valu lui Traian, str. Tudor Vladimirescu nr. 24,        Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón
  2. Se coopteaz„ Ón societate Radu Daniel, fiul lui   jude˛ul Constan˛a, identificat prin B.I. seria G.T. nr.   patru exemplare ast„zi, 29 martie 2005.
Niculae ∫i Elena, n„scut la 7.02.1981 Ón Medgidia,     88673, eliberat de Poli˛ia Basarabi la data de         (44/178.016)
jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, bd.      29.05.1996, Ón calitate de asociat unic ∫i                       *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1494/10.V.2005                   7
     Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
   PRUDENCE INTERNATIONAL - S.R.L.                SERVO 95 - S.R.L., Constan˛a              TEHNODOMUS - S.R.L., Constan˛a
        Constan˛a
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 12                 ACT ADIfiIONAL NR. 1/25.02.2005,
    ACT ADIfiIONAL NR. 1/28.03.2005,
                              la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale         la actele constitutive ale societ„˛ii
    la actele constitutive ale societ„˛ii                SERVO 95 - S.R.L.               Subsemna˛ii Giuffredi Alfredo, Ghiretti Gian
  Subsemna˛ii Constantin Adrian Marian ∫i          Subsemna˛ii Macarie Nicoleta Liliana ∫i Macarie     Paolo ∫i Ghiretti Fausto, asocia˛i la Societatea
Florescu Virgil, asocia˛i la Societatea Comercial„    Ion, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛i Comerciale    Comercial„ TEHNODOMUS - S.R.L., am hot„r‚t:
PRUDENCE INTERNATIONAL - S.R.L., am hot„r‚t:       SERVO 95 - S.R.L., am hot„r‚t deschiderea a trei        Art. 1. Cooptarea Ón societate a dlui Baldassari
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón Tulcea,    puncte de lucru, situate la urm„toarele adrese:       Marco, cet„˛ean italian, cu domiciliul Ón Italia,
Strada 1848 nr. 4, bl. 2, sc. B, ap. 1, jude˛ul Tulcea.   - Constan˛a, str. ™erban Vod„, nr. 13, jude˛ul      Montechiarugolo (PR), legitimat cu pa∫aportul tip P
                             Constan˛a;                         cod ITA nr. 284590 Z, eliberat de autoritatea Per Il
  Act sub semn„tur„ privat„ redactat Ón 4 (patru)
                               - Medgidia, str. Kemal Agi Amet nr. 36, jude˛ul     Ministro la data de 12.12.2001, n„scut la data de
exemplare originale.
                             Constan˛a;                         10.03.1975 Ón Ferrara, prin cesiunea cu titlu gratuit
  (45/178.017)
                               - Medgidia, str. Silozului, Microcomplex 16       a 5 p„r˛i sociale de˛inute de c„tre dl Ghiretti Gian
             *                Februarie, jude˛ul Constan˛a.                Paolo.
                               Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi,
    Societatea Comercial„                                              Art. 2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator dl
                             30.03.2005, Ón 5 exemplare originale, sub
 REDACTOR - S.R.L., comuna Poarta Alb„                                        Baldassari Marco.
                             semn„tur„ privat„.
     jude˛ul Constan˛a                                               Dup„ cesiune ∫i cooptare, structura capitalului
                                (48/178.020)
                                                           socia va fi urm„toarea:
                                           *
       ACT ADIfiIONAL NR. 1                                            Ghiretti Gian Paolo - 5 p„r˛i sociale,
                                   Societatea Comercial„              reprezent‚nd 25 % din capitalul social;
  Subsemnata Simion M„d„lina-Emilia, Ón calitate                                    Giuffredi Alfredo - 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
de asociat al Societ„˛ii Comerciale REDACTOR -          SOL MARITIME SERVICES - S.R.L.
                                      Constan˛a                 25 % din capitalul social;
S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:                                             Ghiretti Fausto - 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25
  1. Retragerea mea din societate ca asociat cu                                   % din capitalul social;
cesiunea cu titlu gratuit a celor 20 p„r˛i sociale,         ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
                                                             Baldassari Marco - 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
reprezent‚nd capital social.                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      25 % din capitalul social.
  2. Retragerea mea din func˛ia de administrator.         SOL MARITIME SERVICES - S.R.L.             (51/178.023)
  3. Cooptarea Ón societate ca asociat unic a lui      Subsemna˛ii F„∫ie ™tefan Florentin, Lungu                     *
Ioni˛„ Ionela, fiica lui Ion ∫i Elena, n„scut„ Ón     Ovidiu-Virgil, Cojocaru Gabriel-Teodor ∫i Irimia
Basarabi, jude˛ul Constan˛a, la data de 3.09.1979,    Narcis-Lucian, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii             Societatea Comercial„
domiciliat„ Ón satul Poarta Alb„, jude˛ul Constan˛a,   Comerciale SOL MARITIME SERVICES - S.R.L., am          VALENTINO INTERNATIONAL - S.R.L.
posesoare a C.I. seria KT nr. 200072, eliberat„ de    hot„r‚t:                                  Constan˛a
Poli˛ia Basarabi la data de 31.05.2001, cod numeric      1. Cesionarea cu titlu gratuit de c„tre asociatul
personal 2790903135711, care va de˛ine 20 p„r˛i      Lungu Ovidiu-Virgil asociatului F„∫ie ™tefan-               ACT ADIfiIONAL NR. 2
sociale.                         Florentin a 3 (trei) p„r˛i sociale Ón valoare de
                                                             Subsemnatul Tache Gheorghe, asociat unic al
  4. Se nume∫te administrator Ioni˛„ Dorel, fiul lui   100.000 lei fiecare ∫i asociatului Cojocaru Gabriel-
                                                           Societ„˛ii     Comerciale     VALENTINO
Dumitru ∫i Viorica, n„scut Ón comuna Cogealac,      Teodor a a 2 (dou„) p„r˛i sociale Ón valoare de
                                                           INTERNATIONAL - S.R.L., am hot„r‚t deschiderea
jude˛ul Constan˛a, la data de 5.04.1976, domiciliat    100.000 lei fiecare.
                                                           unui punct de lucru Ón localitatea Tuzla, Str.
Ón Constan˛a, str. V‚rful cu Dor nr. 11, bl. V6A, sc.     2. Cesionarea cu titlu gratuit de c„tre asociatul
                             Irimia Narcis-Lucian asociatului Cojocaru Gabriel-     Constan˛ei nr. 21, jude˛ul Constan˛a.
A, ap. 1, posesor al C.I. seria KT nr. 309444,
                             Teodor 2 (dou„) p„r˛i sociale Ón valoare de 100.000      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de 21.11.2002,                                 neschimbate.
cod numeric personal 1760405131299.            lei fiecare.
                               3. Ca urmare a cesiunilor de p„r˛i sociale,        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  5. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón comuna Poarta                                  actul constitutiv al societ„˛ii.
Alb„, Str. Ci∫melei, lot. 80, zona B, jude˛ul       capitalul social total de 4.000.000 lei, divizat Ón 40
                             p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, se va repartiza      Œncheiat ast„zi, 29 martie 2005, Ón cinci
Constan˛a.                                                      exemplare valabile sub semn„tur„ privat„.
                             astfel:
  6. Activitatea principal„ este Cod CAEN 7487 -                                     (52/178.024)
                               - F„∫ie ™tefan-Florentin - 1.400.000 lei - 14 p„r˛i
alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                                *
                             sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 35 % din
Óntreprinderilor.
                             valoarea capitalului social;
  7. Se completeaz„ obiectul de activitate cu        - Lungu Ovidiu-Virgil - 600.000 lei - 6 p„r˛i sociale       Societatea Comercial„
codurile CAEN:                      a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 15 % din valoarea       PIGNATTI & CO - S.R.L., Craiova
  6024 - transport rutier de m„rfuri;          capitalului social;
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón       - Cojocaru Gabriel-Teodor - 1.400.000 lei - 14 p„r˛i           ACT ADIfiIONAL
principal Óntreprinderilor.                sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 35 % din
  Prezentul Ónscris s-a redactat ∫i semnat sub                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             valoarea capitalului social;
semn„tur„ privat„ de c„tre p„r˛i ast„zi, 22.03.2005.     - Irimia Narcis-Lucian - 600.000 lei - 6 p„r˛i       ROMWEAR - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
  (46/178.018)                     sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 15 % din       Calea Bucure∫ti nr. 269, jude˛ul Dolj
             *                valoarea capitalului social.                  Subsemnatul Pignatti Roberto, cet„˛ean italian,
                               4. Participarea la profit ∫i pierderi va fi Ón     domiciliat Ón Italia, Roma, Via Odone Beluzzi nr. 63,
    Societatea Comercial„               propor˛ie de 35 % Cojocaru Gabriel-Teodor, iar       n„scut la Modena, Italia, la data de 24 noiembrie
 ROMDEN TRADE & CONSULTANCY - S.R.L.           participarea la profit ∫i pierderi a celorlal˛i trei    1942, identificat cu pa∫aportul seria 049704, emis
       Constan˛a                  asocia˛i pentru restul de 65 % se va Ómp„r˛i Ón mod     de autorit„˛ile italiene la data de 27 septembrie
                             egal.                            1996, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
       ACT ADIfiIONAL NR. 1               5. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al    Comerciale ROMWEAR - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
                             societ„˛ii r„m‚n nemodificate.               Calea Bucure∫ti nr. 269, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Subsemnatul Iorgulescu Lucian, asociat unic al
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón cinci    registrului comer˛ului cu nr. J 16/429/2001, cod
Societ„˛ii Comerciale ROMDEN TRADE &           exemplare originale, azi, 30 martie 2005, sub        unic de Ónregistrare 12737821, atribut fiscal R, am
CONSULTANCY - S.R.L., am hot„r‚t completarea       semn„tur„ privat„.                     hot„r‚t urm„toarele:
obiectului de activitate cu:                  (49/178.021)                       Art. 1. Se va modifica denumirea societ„˛ii, noua
  6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;                 *                denumire fiind PIGNATTI & CO - S.R.L.
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
                                                             Art. 2. Cesiunea celor 10 p„r˛i sociale astfel:
principal Óntreprinderilor.                      Societatea Comercial„               - 9 p„r˛i sociale se cesioneaz„ c„tre Societatea
  Recodificare:                         STIZO NUCLEAR - S.A., Cernavod„           Comercial„ PIGNATTI&CO SRL, cu sediul Ón Italia,
  5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;             jude˛ul Constan˛a               Roma, via Affogalasino nr. 89/A, cod fiscal ∫i num„r
  5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru                                     de Ónscriere 05670511004 al Registrului Societ„˛ilor
industria minier„ ∫i construc˛ii;                ACT ADIfiIONAL NR. 259/28.03.2005,           din Roma, reprezentat„ de Pignatti Deborah, Ón
  5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru                                     calitate de asociat unic ∫i administrator, domiciliat„
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
industria textil„ ∫i ma∫ini de cusut;                                         Ón Italia, Roma, via Bibbona 44, n„scut„ la Roma la
                                     STIZO NUCLEAR - S.A.
  5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,                                     data de 30 aprilie 1970, identificat„ cu act de
echipamente periferice ∫i software;              Œn conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a
                             ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale STIZO NUCLEAR      identitate seria AH nr. 9312145, reprezent‚nd 90 %
  5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i                                    cota de participare la beneficii ∫i pierderi;
echipamente de birou;                   - S.A. din data de 4.03.2005, Óntrunit„ statutar, Ón
                             conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu        - 1 parte social„ se cesioneaz„ c„tre Pignatti
  5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente                                    Deborah, cet„˛ean italian, domiciliat„ Ón Italia,
                             complet„rile ∫i modific„rile ulterioare, Ón sal„ fiind
electronice;                                                     Roma, via Bibbona nr. 44, n„scut„ la Roma la data
                             prezen˛i ac˛ionarii ce de˛in 91,89 % din capitalul
  5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi                                    de 30 aprilie 1970, identificat„ cu act de identitate
                             social,
utilizate Ón industrie;                    1. Noul consiliu de administra˛ie, ales pentru un    seria AH nr. 9312145, reprezent‚nd 10 % cota de
  5188 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi      mandat de 4 ani, este format din Dr„goi Cezar -       participare la beneficii ∫i pierderi.
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;      pre∫edinte, Ene Dan Nicolae - membru, Apostolescu       Pre˛ul cesiunii este Ón valoare de 10.000 euro,
  5540 - baruri;                     Maria - membru ∫i B„d„lu˛„ Neculai - membru.        achitat Ón Óntregime la data Óncheierii prezentului
  5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii      2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu CAEN    act adi˛ional.
aferente.                         6023 - transporturi terestre de c„l„tori, ocazionale.     Art. 3. Administrarea societ„˛ii se va realiza de
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón 4       3. Punctul de lucru din Constan˛a se mut„ pe Str.    c„tre doamna Pignatti Deborah, cet„˛ean italian,
exemplare ast„zi, 30 martie 2005.             Industrial„ nr. 2.                     domiciliat„ Ón Italia, Roma, via Bibbona nr. 44,
   (47/178.019)                       (50/178.022)                      n„scut„ la data de 30 aprilie 1970, identificat„ cu
             *                             *                act de identitate seria AH nr. 9312145.
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1494/10.V.2005
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat Ón 3           Societatea Comercial„               DX nr. 072476/2000, eliberat„ de Poli˛ia Craiova,
exemplare, c‚te unul pentru fiecare parte.           DON PEDRO RALLY - S.R.L., Craiova            cod numeric personal 2570115163272,
  Tehnoredactat azi, 8 noiembrie 2004, cu nr. 12,                                     Lemneanu Mariana, cu domiciliul Ón Craiova, str.
de avocat Dobrin Manuela.                          ACT ADIfiIONAL               Grigore Alexandrescu, nr. 5, jude˛ul Dolj, posesoare
  (53/178.025)                                                    a C.I. seria DX nr. 173364/2002, eliberat„ de Poli˛ia
                               de modificare a contractului ∫i statutului        Craiova, cod numeric personal 2570116163221,
              *                   Societ„˛ii Comerciale DON PEDRO              Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale
                                 RALLY - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,         ANTALIA COM - S.R.L., Óntrunite Ón adunarea
      Societatea Comercial„
                                calea Bucure∫ti, bl. A8B, sc. 3, ap. 11,        general„ din 17.03.2005, am hot„r‚t urm„toarele:
     CONFIS SERV - S.R.L., Craiova             jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul           Ie∫irea din societate a asociatei St„nescu Ionela,
                               Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj         cu domiciliul Ón Craiova, Aleea 1 P„ltini∫ nr. 6,
         ACT ADIfiIONAL                  cu nr. J 16/1907/1991, cod unic de          jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Ónregistrare 2294131, atribut fiscal R         072476/2000, eliberat„ de Poli˛ia Craiova, cod
 CONFIS SERV - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,         Subsemna˛ii:                       numeric personal 2570115163272, care cesioneaz„
 Calea Bucure∫ti, bl. D3, sc. 2, ap. 1, jude˛ul       Cojocaru Petre, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Óntregul aport la capitalul social, format din 27
  Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       Craiova, str. Nicolae Iorga, bl. A64, sc. 1, ap. 14,     (dou„zeci∫i∫apte) p„r˛i sociale, cu o valoare
      Comer˛ului al Jude˛ului Dolj          jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1480616163203;      nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de
  cu nr. J 16/820/2001, av‚nd codul unic de         Cojocaru Silvia-Monica, domiciliat„ Ón Craiova,      2.700.000 lei (dou„milioane∫aptesutemiilei), astfel:
       Ónregistrare 14326270            str. Nicolae Iorga, bl. A 64, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj,    - doamnei St„nescu Irina, cet„˛ean rom‚n, cu
                              cod numeric personal 2780703163247, devenit„         domiciliul Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 94,
  Asociatul unic Zaharia Viorela, cod numeric
                              asociat al firmei cu 6 p„r˛i sociale Ón valoare total„    sectorul 2, posesoare a C.I. seria RR nr.
personal 2610117163301, domiciliat„ Ón Craiova,
                              de 600.000 lei, conform certificatului de mo∫tenitor     350653/2004, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie Bucure∫ti,
str. Al. I. Cuza nr. 46, bl. 10A, sc. 1, et. 2, ap. 6,   nr. 7/1.03.2005 ∫i a particip„rii bunurilor din masa     cod numeric personal 2840907160059, un num„r
jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, posesoare a C.I. seria    succesoral„ dup„ asociata defunct„ Cojocaru Aurica,     de 15 (cincisprezece) p„r˛i sociale, Ón valoare de
DX nr. 389617, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data    mama mea, asocia˛i la Societatea Comercial„ DON       100.000 lei fiecare parte social„, Ón valoare total„ de
de 10.03.2005, a hot„r‚t:                 PEDRO RALLY - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:        1.500.000 lei, care intr„ Ón societate ca asociat cu
  Sediul social se schimb„ la urm„toarea adres„:       Œn urma modific„rii CAEN activitatea principal„      drepturi depline, Ónsu∫indu-∫i drepturile ∫i
  Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 46, bl. 10A, sc. 1, et.  a societ„˛ii 5116 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,      obliga˛iile ce Ói revin Ón calitate de asociat;
2, ap. 6, jude˛ul Dolj.                  accesorii ∫i unelte agricole se recodific„ Ón 5188 -       - doamnei Lemneanu Mariana, cu domiciliul Ón
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i unelte      Craiova, str. Grigore Alexandrescu nr. 5, jude˛ul
statutul societ„˛ii.                    agricole, inclusiv tractoare.                Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 173364/2002,
   (54/178.026)                       Acest act adi˛ional face parte integrant din       eliberat„ de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal
              *                contractul ∫i statutul societ„˛ii.              2570116163221, un num„r de 12 (dou„sprezece)
                                (57/178.029)                      p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare parte
      Societatea Comercial„                            *                social„, Ón valoare total„ de 1.200.000 lei, Ónsu∫indu-
    ANAHATA BIO - S.R.L., Craiova                                          ∫i drepturile ∫i obliga˛iile ce Ói revin Ón calitate de
                                   Societatea Comercial„               asociat.
         ACT ADIfiIONAL                 FLORALIN TRANS - S.R.L., Craiova              Subsemnata St„nescu Ionela declar c„ am
                                                            Óncasat contravaloarea p„r˛ilor sociale ∫i toate
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                   ACT ADIfiIONAL               drepturile ce mi se cuveneau ∫i nu mai am nici un
 ANAHATA BIO - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,                                      fel de preten˛ie Ómpotriva doamnelor St„nescu
 Str. Dezrobirii, bl. A12, sc. 1, ap. 9, jude˛ul      la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                            Irina ∫i Lemneanu Mariana ∫i nici Ómpotriva
  Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului          FLORALIN TRANS - S.R.L., Ónmatriculat„
                                                            Societ„˛ii Comerciale ANTALIA COM - S.R.L.
  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj             cu nr. J 16/428/2004, cod unic de
                                                              Subsemnatele St„nescu Irina ∫i Lemneanu
   cu nr. J 16/2140/1993, cod unic de                Ónregistrare 16208041
                                                            Mariana declar„m c„ primim Óntregul aport la
       Ónregistrare 4332886              Subsemna˛ii Dumitric„ Sorin, domiciliat Ón        capitalul social ce ne-a fost cesionat Ón modul
  Asociatul unic Popescu Ana, domiciliat„ Ón       Craiova, Aleea 2 Cantonului nr. 19, posesor al C.I.     descris mai sus ∫i ne Ónsu∫im toate drepturile ∫i
Craiova, str. George Enescu, nr. 76, bl. 15, sc. 2, et.  seria DX nr. 197291, eliberat„ de Poli˛ia Craiova ∫i     obliga˛iile ce ne revin Ón calitate de asociate ale
9, ap. 36, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr.   Dumitric„ Daniela, domiciliat„ Ón Craiova, str. Dr.     societ„˛ii.
                              ™tefan Berceanu nr. 12A, bl. I 52, sc. 1, ap. 16,        Ca urmare a modific„rilor men˛ionate mai sus,
367891, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
                              jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 201996,     capitalul social al Societ„˛ii Comerciale ANTALIA
12.11.2004, cod numeric personal 2530413163231, a
                              eliberat„ de Poli˛ia Craiova, Ón calitate de asocia˛i ai   COM - S.R.L. va fi de 3.000.000 (treimilioane) lei ∫i
hot„r‚t:
                              Societ„˛ii Comerciale FLORALIN TRANS - S.R.L., am      va fi format din 30 (treizeci) p„r˛i sociale a 100.000
  1. Societatea Ó∫i schimb„ sediul Ón Craiova,
                              hot„r‚t modificarea contractului ∫i statutului        lei fiecare parte social„, care vor fi de˛inute astfel:
cartierul Craiovi˛a Nou„, str. George Enescu, nr. 76,
                              societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                   - doamna St„nescu Irina va de˛ine un num„r de
bl. 15, sc. 2, ap. 36, jude˛ul Dolj.             Art. 1. Retragerea din societate a doamnei        15 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 100.000
  Men˛ionez c„ s-au modificat datele de          Dumitric„ Daniela prin cesionarea celor 10 p„r˛i       lei, Ón valoare total„ de 1.500.000 lei, reprezent‚nd
identificare    referitoare   la   asociatul   sociale Ón valoare total„ de 1.000.000 lei ce Ói       50 % din capitalul social;
unic/administratorul unic Popescu Ana, domiciliat„     apar˛in, domnului Dumitric„ Sorin, care devine          - doamna Lemneanu Mariana va de˛ine un
Ón Craiova, str. George Enescu, nr. 76, bl. 15, sc. 2,   astfel asociat unic al societ„˛ii. Dna Dumitric„       num„r de 15 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de
et. 9, ap. 36, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX   Daniela Ó∫i pierde func˛ia de administrator.         100.000 lei, Ón valoare total„ de 1.500.000 lei,
nr. 367891, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de    Administrarea societ„˛ii se va face Ón continuare de     reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
12.11.2004, cod numeric personal 2530413163231.      c„tre dl Dumitric„ Sorin.                    Administrarea societ„˛ii se va face Ón continuare
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare         Œn urma cesiunii, capitalul social devine         de dna St„nescu Ionela, administrator unic, cu
originale ∫i face parte integrant„ din statutul      urm„torul:                          puteri depline Ón reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile
societ„˛ii.                          - Dumitric„ Sorin, asociat unic, va de˛ine 20 p„r˛i    cu ter˛ii.
   (55/178.027)                     sociale, Ón valoare total„ de 100.000 lei, adic„         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
              *                2.000.000 lei, reprezent‚nd 100 % capitalul social.     contractul ∫i statutul societ„˛ii, pe care le modific„
                               Art. 2. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din    corespunz„tor, celelalte norme r„m‚n‚nd
       Societatea Comercial„             Craiova, str. Dr. ™tefan Berceanu nr. 12A, bl. I 52,     neschimbate.
      CAMELYSA - S.R.L., Craiova           sc. 1, ap. 16, jude˛ul Dolj, Ón Craiova, Aleea 2         Tehnoredactat ∫i multiplicat Ón 7 (∫apte)
                              Cantonului nr. 19, jude˛ul Dolj.               exemplare, azi 17 martie 2005, la Biroul notarului
         ACT ADIfiIONAL                Art. 3. Se Ónchide punctul de lucru din Craiova,     public din Craiova, Calea Bucure∫ti, bl. 27A, parter.
                              str. Dr. Nicolae Ionescu Sise∫ti nr. 21, din T‚rgul        (59/178.031)
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         Comercial (hala 1 ∫i 2), jude˛ul Dolj.                          *
  CAMELYSA - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,          Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
 str. F„g„ra∫ nr. 4, bl. F28, sc. 1, et. 4, ap. 14,    neschimbate.                              Societatea Comercial„
jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului       Prezentul act adi˛ional face parte din actul          ECOCER DEZ - S.R.L. - S.R.L., Craiova
  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj         constitutiv al societ„˛ii ∫i a fost Óntocmit Ón 6
   cu nr. de Ónmatriculare J 16/319/2003,        exemplare considerate a fi toate originale ∫i                 ACT ADIfiIONAL
 av‚nd codul unic de Ónregistrare R15269997        semnate ca atare.
                                (58/178.030)                         la actul constitutiv (statut ∫i contract)
  Asociatul unic Petrovici Camelia-Florentina,
                                            *                 al Societ„˛ii Comerciale ECOCERT - S.R.L.,
domiciliat„ Ón Craiova, str. C„lug„reni nr. 22,                                     cu sediul Ón Craiova, str. Bibescu, bl. 15, sc. 1,
jude˛ul Dolj, cod numeric personal 2780518166746,                                    ap. 11, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
identificat„ cu C.I. seria DX nr. 161537, emis„ de           Societatea Comercial„
                                  ANTALIA COM - S.R.L., Craiova             Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
Poli˛ia Craiova la data de 13.12.2001, a hot„r‚t:                                    cu nr. J 16/786/2004 ∫i av‚nd codul unic de
  - deschiderea unui punct de lucru Ón Craiova,                                           Ónregistrare 16346214
                                       ACT ADIfiIONAL
calea Bucure∫ti nr. 129A, T‚rgul Comercial Oltenia
                                                              Subsemna˛ii:
S.U.C.P.I., standul nr. 1015, jude˛ul Dolj;         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale        1. Vl„du˛ Gabriel C„t„lin, n„scut la data de
  - schimbarea domeniului principal de activitate      ANTALIA COM - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        22.06.1957 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón
cu 521 ∫i a activit„˛ii principale: 5212 - comer˛ cu    str. Grigore Alexandrescu nr. 5, jude˛ul Dolj,       Craiova, str. Nicolae Iorga, nr. 1, bl. J11, sc. 1, ap. 3,
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 297880,
predominant„ de produse nealimentare.             cu nr. J 16/1861/23.06.1994, cod unic de         eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 5.12.2003, cod
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare ∫i face      Ónregistrare 5985395 ∫i atribut fiscal R        numeric personal 1570622163281,
parte integrant„ din statutul societ„˛ii.           Subsemnatele:                        2. Enuic„ Constantin, n„scut la data de
   (56/178.028)                       St„nescu Ionela, cu domiciliul Ón Craiova, Aleea     13.04.1966 Ón comuna Seaca de C‚mp, jude˛ul Dolj,
              *                1 P„ltini∫ nr. 6, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria    domiciliat Ón Craiova, str. Bibescu, bl. 15, sc. 1, ap.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1494/10.V.2005                     9
11, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 128148,   se vor modifica Ón mod corespunz„tor, Ónregistrarea       7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 27.05.2001,     prezentului la Oficiul registrului comer˛ului         birou, inclusiv a calculatoarelor;
cod numeric personal 1660413162165,             urm‚nd    s„   fie  efectuat„    prin   grija    7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente.
  3. Hop‚rtean Corneliu, n„scut la data de         administratorului, pe cheltuiala societ„˛ii.           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
29.03.1960 Ón Victoria, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat Ón     Redactat ∫i Óncheiat de p„r˛i Ón 4 exemplare        contractul ∫i statutul societ„˛ii, pe care le modific„
Craiova, str. Traian Lalescu nr. 27, bl. D8, sc. 1, ap.   originale, ast„zi, data certific„rii, la sediul societ„˛ii.  Ón mod corespunz„tor, celelalte norme r„m‚n‚nd
11, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 261997,     (61/178.033)                       neschimbate.
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 11.06.2003,                   *                  Tehnoredactat ∫i multiplicat Ón 7 (∫apte)
cod numeric personal 1600329163238,                                            exemplare, azi, 17 martie 2005, la Biroul notarului
  4. C„lug„ri˛a Cristea, n„scut la data de             Societatea Comercial„                 public din Craiova, Calea Bucure∫ti, bl. 27A, parter.
11.01.1955 Ón L„custeni, jude˛ul V‚lcea, domiciliat      BORDEAUX - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj            (62/178.034)
Ón satul Contea, comuna Z„treni, jude˛ul V‚lcea,                                                   *
posesor al B.I. seria D.S. nr. 404555, eliberat de               ACT ADIfiIONAL
Poli˛ia Comunei B„lce∫ti la data de 9.09.1999, cod                                          Societatea Comercial„
                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale           LAVANDERIA BORGIANI - S.R.L.
numeric personal 1550111380025,
                                BORDEAUX - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,                Craiova, jude˛ul Dolj
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                 cartierul Rovine, bl. H24, jude˛ul Dolj,
ECOCERT - S.R.L., Craiova, ∫i Ón baza hot„r‚rii
                                 num„r de ordine la Oficiul registrului
adun„rii generale extraordinare din data de                                                 ACT ADIfiIONAL
                               comer˛ului J 16/261/9.05.2000, cod unic de
16.02.2005, am hot„r‚t de comun acord
                                Ónregistrare 13015240 ∫i atribut fiscal R               din data de 9.03.2004,
urm„toarele:
  Modificarea actului constitutiv (statut ∫i contract)     Subsemnatele:                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
al societ„˛ii Ón sensul schimb„rii denumirii acestuia      St„nescu Ionela, domiciliat„ Ón Craiova, aleea 1      LAVANDERIA BORGIANI - S.R.L., cu sediul
din ECOCERT - S.R.L. Ón ECOCER DEZ - S.R.L.,        P„ltini∫ nr. 6, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX    Ón Craiova, Str. Bujorului nr. 20, jude˛ul Dolj,
Craiova, restul prevederilor acestuia r„m‚n‚nd       nr. 072476/2000, eliberat„ de Poli˛ia Craiova, cod         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
nemodificat.                        numeric personal 2570115163272,                     Comer˛ului al Jude˛ului Dolj
  Am Óntocmit prezentul act, care reprezint„ actul       Lemneanu Mariana, domiciliat„ Ón Craiova, str.        cu nr. J 16/518/1999 ∫i av‚nd cod unic de
nostru de voin˛„ ∫i care face parte integrant„ din     Grigore Alexandrescu nr. 5, jude˛ul Dolj, posesoare          Ónregistrare (CUI) R 12083590
actul constitutiv al societ„˛ii, Ón vederea         a C.I. seria DX nr. 173364/2002, eliberat„ de Poli˛ia      Asocia˛ii:
Ónregistr„rii acestuia ∫i a Ónscrierii men˛iunii      Craiova, cod numeric personal 2570116163221,           - Borgiani Giuseppe, cet„˛ean italian, n„scut la
solicitate la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe       Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale     data de 19.03.1947 Ón Italia, Maiolati Spontini (AN),
l‚ng„ Tribunalul Dolj.                   BORDEAUX - S.R.L., Óntrunite Ón adunarea general„       domiciliat Ón Italia, Montagnano (MC) 20 cd. 62032
  (60/178.032)                      din 17.03.2005, am hot„r‚t urm„toarele:            Camerino, posesor al pa∫aportului nr. 416239 T,
              *                  - ie∫irea din societate a asociatei St„nescu Ionela,   eliberat de Questura di Macerata la data de
                              domiciliat„ Ón Craiova, aleea 1 P„ltini∫ nr. 6, jude˛ul    12.07.1999,
     Societatea Comercial„               Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 072476/2000,         - Berceanu Dan Liviu, domiciliat Ón Craiova, bd.
  PERASIL - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj         eliberat„ de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal      Dacia, bl. F2, sc. 1, et. 2, ap. 9, jude˛ul Dolj,
                              2570115163272, care cesioneaz„ Óntregul capital        identificat cu C.I. seria DX nr 155009, cod numeric
         ACT ADIfiIONAL               social format din 19 (nou„sprezece) p„r˛i sociale a      personal 1730528163284, eliberat„ de Poli˛ia
                              100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.900.000 lei    Craiova la data de 8.11.2001,
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      (un milion nou„ sute mii lei), astfel:              Doran Georgiana M„d„lina, domiciliat„ Ón
        PERASIL - S.R.L.                - dnei St„nescu Irina, cet„˛ean rom‚n,          Craiova, str. Petru Rare∫ nr. 25, identificat cu C.I.
  Subsemna˛ii:                      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Lacul Tei nr. 94,        seria DX nr. 081073, cod numeric personal
  Dut Silviu Traian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    sectorul 2, posesoare a C.I. seria RT nr.           2830726160051, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data
Deva, Str. Toamnei nr. 8, jude˛ul Hunedoara,        350653/2004, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie Bucure∫ti,     de 28.07.2000,
c„s„torit, n„scut la data de 29.06.1958 Ón comuna      cod numeric personal 2840907160059, un num„r de         au hot„r‚t:
Ilia, jude˛ul Hunedoara, posesor al C.I. seria HD nr.    10 (zece) p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón        Art. 1. Ie∫irea din societate a dlui Berceanu Dan
023399, eliberat„ de Poli˛ia Deva la data de        valoare total„ de 1.000.000 lei, care intr„ Ón        Liviu, prin cesionarea a 25 p„r˛i sociale a 100.000
27.04.2000, cod numeric personal 1580629201016,       societate ca asociat cu drepturi depline, Ónsu∫indu-     lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.500.000 lei, astfel:
  Pera Petric„ Liviu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón    ∫i drepturile ∫i obliga˛iile ce Ói revin Ón calitate de     - 15 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
Craiova, str. Ion Maiorescu, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 10,  asociat;                           total„ de 1.500.000 lei, sunt cesionate c„tre dra
c„s„torit, n„scut la data de 14.07.1961 Ón Craiova,       - dnei Lemneanu Mariana, domiciliat„ Ón          Doran Georgiana M„d„lina;
jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 078047,     Craiova, str. Grigore Alexandrescu nr. 5, jude˛ul        - 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 14.06.2000,     Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 173364/2002,       total„ de 1.000.000 lei sunt cesionate c„tre dra
cod numeric personal 1610714163231,             eliberat„ de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal      Grigorie Mariana Silvia, domiciliat„ Ón Craiova, str.
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    2570116163221, un num„r de 9 (nou„) p„r˛i sociale       Opanez nr. 11, bl. D5, sc. 2, et. 3, ap. 13, jude˛ul
PERASIL - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, str.        a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 900.000 lei,   Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 204033, eliberat„
Alexandru Macedonski, cl„direa C1, nr. 51, jude˛ul     Ónsu∫indu-∫i ∫i drepturile ∫i obliga˛iile ce Ói revin Ón   de Poli˛ia Craiova la data de 4.09.2002, cod numeric
Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului    calitate de asociat.                     personal 2700426163311, care intr„ astfel Ón
cu nr. J 16/51/2005, cod unic de Ónregistrare          Subsemnata St„nescu Ionela declar c„ am Óncasat      societate ca asociat cu drepturi ∫i obliga˛ii depline.
17111437, atribut fiscal R,                 contravaloarea p„r˛ilor sociale ∫i toate drepturile ce      Œn urma cesiunii, Óntregul capital social constituit
  am convenit, Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale    mi se cuveneau ∫i nu mai am nici un fel de          din 100 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
a asocia˛ilor din data de 7.03.2005, asupra         preten˛ie Ómpotriva doamnelor St„nescu Irina ∫i        total„ de 1.000.000 lei, se Ómparte astfel:
modific„rilor actelor constitutive ale societ„˛ii dup„   Lemneanu Mariana ∫i nici Ómpotriva Societ„˛ii          - dl Borgiani Giuseppe de˛ine 50 p„r˛i sociale a
cum urmeaz„:                        Comerciale BORDEAUX - S.R.L.                 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei,
  Art. 1. Subsemnatul Sut Silviu Traian, Ón calitate     Subsemnatele St„nescu Irina ∫i Lemneanu           - dra Doran Georgiana M„d„lina de˛ine 40 p„r˛i
de asociat al Societ„˛ii Comerciale PERASIL - S.R.L.,    Mariana declar„m c„ primim Óntregul aport la         sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
cesionez toate cele 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei     capitalul social ce ne-a fost cesionat Ón modul        4.000.000 lei,
fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei, ce le de˛in  descris mai sus ∫i ne Ónsu∫im toate drepturile ∫i        - dra Grigorie Mariana Silvia de˛ine 10 p„r˛i
Ón cadrul societ„˛ii, Ómpreun„ cu toate drepturile ∫i    obliga˛iile ce ne revin Ón calitate de asociate ale      sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de
obliga˛iile ce decurg din acestea sau se afl„ Ón      societ„˛ii.                          1.000.000 lei.
leg„tur„ cu acestea, ∫i ies astfel din societate, c„tre     Ca urmare a modific„rilor men˛ionate mai sus,        Administrarea societ„˛ii se va face Ón continuare
cesionarul Pera Petric„ Liviu, care dob‚nde∫te       capitalul social al Societ„˛ii Comerciale BORDEAUX -     de c„tre dra Grigorie Mariana Silvia care Ón urma
calitatea de asociat unic, primind p„r˛ile sociale     S.R.L. va fi de 2.000.000 lei (dou„ milioane lei) ∫i va    cesiunii devine ∫i asociat.
Ómpreun„ cu toate drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg    fi format din 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale a 100.000 lei     Redactat Ón 7 (∫apte) exemplare considerate toate
din acestea sau se afl„ Ón leg„tur„ cu acestea.       fiecare, care va fi de˛inut astfel:              a fi originale.
  Art. 2. Cesiunea se realizeaz„ la un pre˛ de        - dna St„nescu Irina va de˛ine un num„r de 10         (63/178.035)
100.000 lei/parte social„, pl„tit de cesionar ∫i primit   p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„                  *
de cedent ast„zi, data Óncheierii prezentului Ónscris,   de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul
dat„ la care s-au predat ∫i p„r˛ile sociale, valoarea    social;                                  Societatea Comercial„
total„ a cesiunii fiind de 1.000.000 lei.            - dna Lemneanu Mariana va de˛ine un num„r de             LOGIS SOFT IMPEX - S.R.L.
  Art. 3. Œn urma celor de mai sus, capitalul social   10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare
al societ„˛ii este repartizat Ón totalitate asociatului   total„ de 1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din                  ACT ADIfiIONAL
r„mas, respectiv Pera Petrica Liviu, care dob‚nde∫te    capitalul social.
calitatea de asociat unic, de˛in‚nd toate cele 20        Administrarea societ„˛ii se va face Ón continuare        la statutul Societ„˛ii Comerciale
p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„   de dna St„nescu Ionela, administrator unic, cu         LOGIS SOFT IMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„
de 2.000.000 lei, av‚nd astfel o cot„ de participare    puteri depline Ón reprezentarea socit„˛ii Ón rela˛iile       cu nr. J 16/2255/2004, cod unic de
la capitalul social de 100 %, av‚nd aceea∫i cot„ de     cu ter˛ii.                                Ónregistrare 17006733
participare la pierderile ∫i beneficiile societ„˛ii.      Noi, St„nescu Irina ∫i Lemneanu Mariana, Ón         Subsemnatul Vladan Florentin-Cristian,
  Art. 4. Œncep‚nd cu data prezentei, se revoc„ din    calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale        domiciliat Ón Craiova, str. N. Coculescu nr. 19, bl.
func˛ia de administrator ∫i se descarc„ de gestiune,    BORDEAUX - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:          96C, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria
asociatul cedent, dl Dut Silviu Traian, r„m‚n‚nd        • extinderea obiectului de activitate cu         DX nr. 267730, cod numeric personal
administrator asociatul unic Pera Petrica Liviu, cu     urm„toarele activit„˛i:                    180081528050, Ón calitate de asociat unic, am
mandatul acordat prin actul constitutiv, acesta         713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor;      hot„r‚t:
av‚nd puteri depline ∫i drepturi depline de           7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor        Art. 1. Cesionarea a 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei
reprezentare ∫i angajare a societ„˛ii Ón rela˛iile cu    agricole;                           fiecare c„tre dl Chitu Iulian Romeo, cet„˛ean
ter˛ii.                             7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor      rom‚n, n„scut Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova, str.
  Art. 5. Prezentul act adi˛ional face parte       pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire        Mare∫al Al. Averescu, bl. D14, sc. 2, et. 1, ap. 5,
integrant„ din actele constitutive ale societ„˛ii, care   aferent;                           jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 094029,
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1494/10.V.2005
cod numeric personal 1760216163279, ∫i intrarea        7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i   eliberat de Poli˛ia Craiova, av‚nd codul numeric
acestuia Ón societate ca asociat cu drepturi depline.   management;                        personal 1640610163215,
  Pe cale de consecin˛„, Óntregul capital social       7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón       4. ™apcaliu Mioara, domiciliat„ Ón Craiova, bd.
total, subscris ∫i v„rsat de 2.000.000 lei, constituit   principal Óntreprinderilor cu respectarea         Dacia, bl. F10, sc. 1, ap. 21, jude˛ul Dolj, identificat„
din 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, apar˛ine    prevederilor Legii nr. 505/2002 ∫i ale Legii nr.      cu B.I. seria H.C. nr. 021411, eliberat de Poli˛ia
asocia˛ilor astfel:                    82/1991, modificat„;                    Craiova, av‚nd codul numeric personal
  - dl Vladan Cristian Florentin de˛ine 10 p„r˛i       2. recodificarea ∫i redefinirea obiectului de      2660324163219,
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de    activitate deja existent, modificat prin Ordinul nr.     Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a
1.000.000 lei;                       601/2001 INS, privind actualizarea codific„rii       asocia˛ilor din 28.01.2005 ∫i cu prevederile Legii nr.
  - dl Chitu Iulian Romeo de˛ine 10 p„r˛i sociale a    activit„˛ilor din economia na˛ional„, astfel:       31/1990, cu modific„rile ulterioare, Ón calitatea
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.000.000 lei.   722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe       noastr„ de asocia˛i, am hot„r‚t urm„toarele:
  Cesiunea de p„r˛i sociale de face cu titlu gratuit.   informatice (software) (7221, 7222).             1. Retragerea mea, Chidu Sabin Valentin, din
  Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru Ón         Men˛ion„m c„ s-au modificat datele de          societate prin cesionarea celor 5 p„r˛i sociale a
spa˛iul situat Ón Craiova, str. Brazda lui Novac nr.    identificare     referitoare   la  asociatul   100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 500.000 lei din
95, bl. M11, sc. 1, jude˛ul Dolj.             unic/administratorul unic Raducan Anamaria,        capitalul social, adic„ 25 %, dlui ™apcaliu Valeriu
  Societatea va fi administrat„ Ón continuare de     domiciliat„ Ón Craiova, calea Bucure∫ti nr. 89, bl.    care prime∫te prin cesiune 5 p„r˛i sociale a 100.000
dnii Vladan Florentin Cristian ∫i Chitu Iulian       E3, sc. 2, et. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I.  lei fiecare, reprezent‚nd 500.000 lei din capitalul
Romeo.                           seria DX nr. 341359, cod numeric personal         social, adic„ 25 %.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    2830705160031, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data      2. Retregarea mea, Chidu Georgeta Iuliana, din
statutul societ„˛ii pe care Ól modific„ ∫i completeaz„   de 17.06.2004.                       societate, prin cesionarea celor 5 p„r˛i sociale a
corespunz„tor, urm‚nd a se Óntocmi ∫i noul          Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 7        100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 500.000 lei din
contract de societate.                   exemplare originale ∫i face parte integrant„ din      capitalul social, adic„ 25 %, dnei ™apcaliu Mioara
   (64/178.036)                     statutul societ„˛ii.                    care prime∫te prin cesiune 5 p„r˛i sociale a 100.000
              *                  (66/178.038)                      lei fiecare, reprezent‚nd 500.000 lei din capitalul
                                           *                social, adic„ 25 %.
     Societatea Comercial„                                             3. Structura capitalului social va fi urm„toarea:
   PRECARIS ALCOM - S.R.L., Craiova                  Societatea Comercial„              - dna ™apcaliu Valeriu va de˛ine 10 p„r˛i sociale
        jude˛ul Dolj                        ALIANCE - S.R.L.              a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 1.000.000 lei din
                                                           capitalul social, adic„ 50 %;
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL                - dl ™apcaliu Mioara va de˛ine 10 p„r˛i sociale a
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                                       100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 1.000.000 lei din
                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale          capitalul social, adic„ 50 %.
  PRECARIS ALCOM - S.R.L., cu sediul Ón           ALIANCE - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
Craiova, str. Dr. Victor Gomoiu nr. 10, bl. I20,                                     4. De la data semn„rii prezentului act adi˛ional,
                               Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj        dl Chidu Sabin Valentin ∫i dna Chidu Georgeta
 sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj, num„r de ordine          cu nr. J 16/1306/1992, cod unic de
    la Oficiul registrului comer˛ului                                       Iuliana vor fi radia˛i din toate actele societ„˛ii,
                                    Ónregistrare R2305826             activul ∫i pasivul societ„˛ii fiind preluate integral de
    J 16/2998/2.11.1994, cod unic de
       Ónregistrare 6440094              Subsemnata Sandu Ionela-Gabriela, cet„˛ean       dl ™apcaliu Valeriu ∫i dna ™apcaliu Mioara.
                              rom‚n, n„scut„ la data de 14.09.1976 Ón Craiova,       5. Se men˛ine Ón func˛ia de administrator al
  Asociatul unic Radovici Marin, cod numeric       jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón Craiova, str. Nicolae     societ„˛ii dl ™apcaliu Valeriu, domiciliat Ón Craiova,
personal 1530223163260, domiciliat Ón Craiova, str.    Iorga, bl. 21-32, sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj, posesoare  cartierul Brazda lui Novac, bl. F10, sc. 1, ap. 21,
Dr. Victor Gomoiu nr. 10, bl. I20, sc. 1, ap. 19,
                              a C.I. nr. 093716/2000, eliberat„ de Poli˛ia Craiova,   jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria D.A. nr. 893625,
jude˛ul Dolj, a hot„r‚t urm„toarele:
                              cod numeric personal 2760914163246, ∫i           eliberat de Poli˛ia Craiova, av‚nd cod numeric
  1. Completarea obiectului de activitate al
                               Cosoveanu Jane, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     personal 1640610163215.
societ„˛ii cu urm„toarele fapte de comer˛:
                              de 27.07.1967 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón     Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
  455 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
                              Craiova, Str. Eroilor nr. 3, jude˛ul Dolj, posesor al   corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii,
demolare, cu personalul de deservire aferent (4550);
                              C.I. seria DX nr. 328286, eliberat„ de Poli˛ia Craiova   celelalte prevederi r„m‚n‚nd neschimbate.
  502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor
                              la data de 28.04.2004, cod numeric personal          Tehnoredactat Ón 7 exemplare, azi data
(5020);
                              1670727166741,                       autentific„rii actului la Biroul notarului public
  712 - Ónchirierea altor mijloace de transport
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    Dana Tomi˛„, din care p„r˛ile primesc 6 exemplare.
(7121-7123);
                              ALIANCE - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele Óncep‚nd        (68/178.040)
  713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
(7131-7134).
                              cu data de 2.03.2005:                                 *
                               1. Retragerea din cadrul societ„˛ii a dlui
  2. Recodificarea obiectului de activitate existent
                              Cosoveanu Jane care cesioneaz„ toate cele 1.500           Societatea Comercial„
conform normelor CAEN, aprobate prin Ordinul nr.
                              p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 150.000.000 lei,        COMPANIA DE MECANIC√
601/2002, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
                              dnei Sandu Ionela Gabriela care devine astfel        FEROVIAR√ - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
nr. 908 din 13.12.2002, astfel:
                              asociat unic.
  011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
                               Cesiunea se va face la valoarea nominal„ a                ACT ADIfiIONAL
pie˛ei; horticultur„ (0111-0113);
  159 - fabricarea b„uturilor (1598);           p„r˛ilor sociale.
                               Dup„ cesionare, capitalul social total de 2.000     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente                                  COMPANIA DE MECANIC√ FEROVIAR√ - S.R.L.
∫i funituri (5181-5188);                  p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 200.000.000 lei va
                              apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic Sandu Ionela      Subsemna˛ii:
  519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse (5190);
                              Gabriela.                           Ghi˛a Ionel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  554 - baruri (5540);
                               2. Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre     6.10.1954 Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova, str.
  602 - alte transporturi terestre (6021-6024);
                              Sandu Ionela Gabriela, cu drepturi depline Ón       Constantin Lecca, bl. 13, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj,
  748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
                              angajarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu   posesor al C.I. seria DX nr. 046129, cod numeric
principal Óntreprinderilor (7481, 7482, 7485, 7486,
                              ter˛ii.                          personal 1541006163251, eliberat„ de Poli˛ia
7487).
                               Prezentul act adi˛ional anuleaz„ contractul de     Craiova la data de 8.10.1999,
  3. Declararea unui punct de lucru cu acela∫i
                              societate ∫i face parte integrant„ din actul         Girni˛a Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
obiect de activitate ca al societ„˛ii la urm„toarea
                              constitutiv al societ„˛ii.                 21.08.1959 Ón comuna M„rg„rite∫ti, jude˛ul Olt,
adres„: Craiova, Calea Dun„rii nr. 16B, jude˛ul Dolj.
                                (67/178.039)                     domiciliat Ón Craiova, str. I.G. Duca nr. 2, bl. J26,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                           *                sc. 1, et. 2, ap. 10, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria
statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.
  Tehnoredactat ∫i multiplicat Ón 5 exemplare,                                    DX nr. 226033, cod numeric personal
ast„zi, data autentific„rii actului la Biroul notarului        Societatea Comercial„              1590821163231, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data
public Adriana Dinc„ din Craiova.                IULMI - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj         de 15.01.2003,
   (65/178.037)                                                    Popescu Augustin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
              *                         ACT ADIfiIONAL              data de 1.08.1958 Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova,
                                                           str. Constantin Argetoianu nr. 4, bl. 2, sc. 1, ap. 14,
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale         jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 228621, cod
     Societatea Comercial„
                                 IULMI - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        numeric personal 158080111163232, eliberat„ de
  ANACRIS - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
                                bd. Dacia nr. 72, bl. F10, sc. 1, ap. 21,       Poli˛ia Craiova la data de 28.01.2003,
                                jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul          Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori ai
         ACT ADIfiIONAL
                              registrului comer˛ului cu nr. J 16/328/2003,       Societ„˛ii Comerciale COMPANIA DE MECANIC√
    la statutul Societ„˛ii Comerciale           av‚nd cod unic de Ónregistrare 15279974         FEROVIAR√ - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, Str. Unirii
  ANACRIS - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,          Subsemna˛ii:                      nr. 37, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
 cartierul Rovine, bl. E4, sc. 2, ap. 2, jude˛ul       1. Chidu Sabin Valentin, domiciliat Ón Craiova,     registrului comer˛ului cu nr. J 16/903/7.10.2002,
  Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       Str. 1 Decembrie 1918 nr. 51, bl. D24, sc. 3, ap. 10,   cod unic de Ónregistrare R14925015, Ón urma celor
  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj         jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 184034,   discutate prin adunarea general„ a asocia˛ilor din
  cu nr. J 16/652/2002, av‚nd cod unic de         eliberat„ de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal     15.03.2005, am hot„r‚t modificarea actului
       Ónregistrare 14776223             1671219163288,                       constitutiv ∫i a statutului Societ„˛ii Comerciale
  Asociatul unic Raducan Anamaria, domiciliat„ Ón      2. Chidu Georgeta Iuliana, domiciliat„ Ón        COMPANIA DE MECANIC√ FEROVIAR√ - S.R.L.,
Craiova, calea Bucure∫ti nr. 89, bl. E3, sc. 2, et. 1,   Craiova, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 51, bl. D24, sc. 3,   astfel:
ap. 8, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr.     ap. 10, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr.    1. Intrarea Ón societate a dlui Miulescu Mihai
341359, cod numeric personal 2830705160031,        250948, eliberat„ de Poli˛ia Craiova, av‚nd codul     R„zvan, n„scut la data de 31.07.1974 Ón Craiova,
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 17.06.2004, a   numeric personal 2730501163227,              domiciliat Ón Craiova, str. Petre Ispirescu nr. 14, bl.
hot„r‚t:                           3. ™apcaliu Valeriu, domiciliat Ón Craiova,       7, sc. 2, ap. 17, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX
  1. completarea obiectului de activitate cu:       cartierul Brazda lui Novac, bl. F10, sc. 1, ap. 21,    nr. 361643, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la
  7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;  jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria D.A. nr. 893625,  13.10.2004, cod numeric personal 1740731163227,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1494/10.V.2005                   11
∫i cesionarea c„tre acesta a unui num„r de 5 (cinci)      3230 - produc˛ie de receptoare de radio ∫i         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
p„r˛i sociale, astfel:                   televiziune; aparate de Ónregistrare ∫i reproducere    CONTRANSCOM - S.R.L. ∫i mo∫tenitori ai
  - dl Ghi˛„ Ionel cesioneaz„ o parte social„, iar     audio sau video;                      defunctului Ciocea Constantin Daniel, asociat
dnii GÓrni˛„ Ion ∫i Popescu Augustin c„te 2 (dou„)       3320 - produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente de     decedat la data de 29.06.2002, a∫a cum rezult„ din
p„r˛i sociale.                       m„sur„, verificare ∫i control, cu excep˛ia         certificatul de mo∫tenitor nr. 29 din 15.07.2002
  Astfel, noua structur„ a societ„˛ii va fi        echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control        eliberat la Biroul notarului public Doina F„urar din
urm„toarea:                         pentru procesele industriale;               cadrul Camerei Craiova, am hot„r‚t Ón adunarea
  - Ghi˛„ Ionel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      3330 - produc˛ie de echipamente de m„sur„,       general„ din 15.07.2002, urm„toarele:
6.10.1954, Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova, str.     reglare ∫i control pentru procesele industriale;       - ie∫irea din societate a dlui Ciocea Constantin
Constantin Lecca, bl. 13, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj,     3420 - produc˛ie de caroserii, remorci ∫i        Daniel Ón urma decesului, urm‚nd ca partea
posesor al C.I. seria DX nr. 046129, cod numeric      semiremorci;                        acestuia de 84.600.000 lei, ce reprezint„ 846 p„r˛i
personal 1541006163251, eliberat„ de Poli˛ia          3430 - produc˛ie de piese ∫i accesorii pentru      sociale, s„ revin„ Ón cote egale celor doi mo∫tenitori
Craiova la data de 8.10.1999, va avea 9 p„r˛i sociale    autovehicule ∫i motoare de autovehicule;          ∫i asocia˛i Ciocea Constantin ∫i Ciocea Constantina,
a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 30 % din          3520 - construc˛ia ∫i repararea materialului      iar capitalul social Ón valoare de 253.800.000 lei va
capitalul social;                      rulant;                          fi de˛inut de ace∫tia astfel:
  - GÓrni˛a Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      3550 - produc˛ia altor mijloace de transport,       - Ciocea Constantin va de˛ine 1.269 p„r˛i sociale
21.08.1959 Ón comuna M„rg„rite∫ti, jude˛ul Olt,       neclasificate Ón alt„ parte                Ón valoare total„ de 126.900.000 lei, ∫i
domiciliat Ón Craiova, str. I.G. Duca nr. 2, bl. J26,     4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i      - Ciocea Constantina va de˛ine 1.269 p„r˛i sociale
sc. 1, et. 2, ap. 10, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria  organizare de ∫antiere;                  Ón valoare total„ de 126.900.000 lei.
DX nr. 226033, cod numeric personal              4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
1590821163231, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data      4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   contractul ∫i statutul societ„˛ii.
de 15.01.2003, va avea 8 p„r˛i sociale a 100.000 lei    construc˛ii;                         Œntocmit de dna notar public Doina F„urar din
fiecare, reprezent‚nd 26,66 % din capitalul social;      4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,       cadrul Camerei Craiova.
  - Popescu Augustin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      aerodromuri ∫i baze sportive;                 Tehnoredactat Ón 7 (∫apte) exemplare, azi,
data de 1.08.1958 Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova,      4524 - construc˛ii hidrotehnice;            15.07.2002, data autentific„rii actului la Biroul
str. Constantin Argetoianu nr. 4, bl. 2, sc. 1, ap. 14,    4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;      notarului public Doina F„urar din Craiova, str.
jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 228621, cod     4526 - alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;    Theodor Aman nr. 5, bl. 73, sc. 4, ap. 8, jude˛ul Dolj.
numeric personal 158080111163232, eliberat„ de         4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;           (70/178.042)
Poli˛ia Craiova la data de 28.01.2003, va avea 8 p„r˛i     4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;               *
sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 26,66 %      4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnicosanitare;
din capitalul social.                     4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;                Societatea Comercial„
  2. Completarea obiectului de activitate secundar      4541 - lucr„ri de ipsos„rie;                LADY ANA - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
cu urm„toarele activit„˛i:                   4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
  1411 - extrac˛ia pietrei pentru construc˛ii;        4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;            ACT ADIfiIONAL
  1412 - extrac˛ia pietrei calcaroase, a ghipsului ∫i     4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                              de geamuri;                         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
a cretei;                                                         LADY ANA - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
  1413 - extrac˛ia ardeziei;                 4545 - alte lucr„ri de finisare;
                                4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i      Str. Putnei, C„minul nr. 1, nr. 21, parter,
  1421 - extrac˛ia pietri∫ului ∫i nisipului;                                        jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
  1422 - extrac˛ia argilei ∫i caolinului;         demolare cu personal de deservire aferent;
                                5010 - comer˛ cu autovehicule;              registrului comer˛ului cu nr. J 16/668/2004,
  1930 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;                                              cod unic de Ónregistrare 16299198
  2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;           5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
                              autovehicule;                         Iordache Paulica-Gabriela, cet„˛ean rom‚n, fiica
impregnarea lemnului;
                                5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;       lui Constantin ∫i Aurelia, n„scut„ la data de
  2020 - fabricare de produse stratificate din lemn:
                                5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru       19.07.1966 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón
placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii de lemn, pl„ci
                              industria minier„ ∫i construc˛ii;             Craiova, Str. Revolu˛iei nr. 12, bl. 5, sc. A, et. 4, ap.
fibrolemnoase etc.;
                                5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru       19, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr.
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                              industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;  265268, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
                                5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,       27.06.2003, cod numeric personal 2660719163221,
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;
                              echipamente periferice ∫i software;            Ón calitate de asociat unic, a hot„r‚t ie∫irea din
  2051 - fabricarea altor produse din lemn;
                                5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i       societate a dnei Iordache Paulica-Gabriela ∫i
  2651 - fabricarea cimentului;
                              echipamente de birou;                   intrarea Ón societate a dnei Buc„ Aurelia-™tefania,
  2652 - fabricarea varului;
                                5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i     cet„˛ean rom‚n, fiica lui Petre ∫i Domnica, n„scut„
  2653 - fabricarea ipsosului;
                              echipamente electronice;                  la data de 11.02.1936 Ón Turnu Severin, jude˛ul
  2661 - fabricarea elementelor din beton pentru
                                5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi       Mehedin˛i, domiciliat„ Ón Craiova, cartierul Valea
construc˛ii;
                              utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;      Ro∫ie, bl. 5, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul Dolj,
  2662 - fabricarea elementelor din ipsos pentru
                                5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;       identificat„ cu B.I. seria B.R. nr. 987260, eliberat„
construc˛ii;
                                6010 - transporturi pe calea ferat„;          de Poli˛ia Craiova la 9.10.1985, cod numeric
  2663 - fabricarea betonului;
                                6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor      personal 2360211163191, prin cesiunea la valoarea
  2664 - fabricarea mortarului;
                              terestre;                         nominal„ a p„r˛ilor sociale a celor 20 p„r˛i sociale
  2666 - fabricarea altor elemente din beton,
                                7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri          a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000
ciment ∫i ipsos;
                              imobiliare proprii;                    lei, acesta devenind asociat ∫i administrator unic al
  2670 - t„ierea, fasonarea ∫i finisarea pietrei;
                                7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     societ„˛ii, revoc‚ndu-se din aceast„ func˛ie dna
  2681 - fabricare de produse abrazive;
                              imobiliare proprii sau Ónchiriate;             Iordache Paulica-Gabriela. Noul asociat preia Óntreg
  2682 - fabricarea altor produse din minerale
                                7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor     activul ∫i pasivul societ„˛ii.
metalice, neclasificate Ón alt„ parte;
                              pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  2710 - produc˛ie de metale feroase sub forme                                    actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„ Ón
                              aferent;
primare ∫i cea de feroaliaje;                                             mod corespunz„tor.
                                7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
  2721 - produc˛ie de tuburi (˛evi) din font„;                                      Redactat Ón 7 exemplare.
                              de calcul;
  2722 - produc˛ie de tuburi (˛evi) din o˛el;                                       (71/178.043)
                                7220 - realizarea ∫i furnizarea de programe;
  2731 - tragere la rece;                                                            *
                                7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
  2732 - laminare la rece;
                                7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
  2733 - produc˛ia altor profile ob˛inute la rece;                                        Societatea Comercial„
                              birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor.
  2734 - trefilare;                                                    YELIP - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
                                Aceste activit„˛i vor fi desf„∫urate Ón
  2742 - metalurgia aluminiului;              conformitate cu legisla˛iile speciale.
  2745 - produc˛ia altor metale neferoase;          Atest identitatea p„r˛ilor ∫i con˛inutul actului Ón            ACT ADIfiIONAL
  2753 - turnarea metalelor neferoase u∫oare;       baza art. 3 din Legea nr. 51/1995.
  2754 - turnarea altor metale neferoase;                                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                 (69/178.041)
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i                                  YELIP - S.R.L., cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 22,
                                            *
componente ale structurilor metalice;                                           sc. 2, ap. 6, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i                                        la Oficiul registrului comer˛ului
                                    Societatea Comercial„
t‚mpl„rie din metal;                                                     cu nr. J 16/1378/2003, cod unic de
                                  CONTRANSCOM - S.R.L., Craiova
  2852 - opera˛iuni de mecanic„ general„;                                              Ónregistrare 15748701
                                      jude˛ul Dolj
  2862 - fabricarea uneltelor de m‚n„;                                          Popa Aurel-Cristian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui
  2863 - fabricarea articolelor de feronerie;                ACT ADIfiIONAL              Constantin ∫i Lenu˛a, n„scut la data de 10.09.1974
  2871 - fabricare de recipien˛i, containere ∫i alte                                 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Craiova, str.
produse similare din o˛el;                  al Societ„˛ii Comerciale CONTRANSCOM -          Gr„di∫te nr. 33, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria
  2872 - fabricarea ambalajelor din metale u∫oare;      S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       DX nr. 007924, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data
  2873 - fabricarea articolelor din fire metalice;     comer˛ului cu nr. J 16/2110/1992, cod fiscal       de  11.12.1998,   cod   numeric    personal
  3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor        R5275908, cu sediul Ón Craiova, cartietul        1740910161729, Ón calitate de asociat unic, am
echipamente electronice;                       Cernele nr. 644, jude˛ul Dolj          hot„r‚t extinderea obiectului de activitate al
  3161 - produc˛ie de componente electrice pentru       Subsemna˛ii Ciocea Constantin, domiciliat Ón      societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
motoare ∫i vehicule, neclasificate Ón alt„ parte;      Craiova, str. Brazda lui Novac, bl. 45IVA, sc. 1, et. 3,   451 - organizare de ∫antiere ∫i preg„tirea
  3162 - produc˛ia altor componente electrice;       ap. 14, jude˛ul Dolj, av‚nd cod numeric personal      terenului (4511, 4512);
  3210 - produc˛ia tuburilor electronice ∫i a altor    1420404163193, ∫i Ciocea Constantina, domiciliat„       452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
componente electronice;                   Ón Craiova, str. Brazda lui Novac, bl. 45IVA, sc. 1, et.  geniu civil (4521, 4522, 4523, 4524, 4525);
  3220 - produc˛ie de emi˛„toare radio-televiziune,    3, ap. 14, jude˛ul Dolj, av‚nd cod numeric personal      453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri (4531,
echipamente ∫i aparate telefonice ∫i telegrafice;      2470927163214,                       4532, 4533, 4534);
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1494/10.V.2005
  454 - lucr„ri de finisare (4541, 4542, 4543, 4544,     Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Craiova, Str.           Societatea Comercial„
4545);                            Pandurilor, bl. P12, sc. 1, ap. 2, jude˛ul Dolj, posesor       MIHINSTAL - S.R.L., Craiova
  455 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i       al B.I. seria G.V. nr. 639026, cod numeric personal
demolare, cu personalul de deservire aferent (4550);     1730203163203, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data              ACT ADIfiIONAL
  652 - alte intermedieri financiare (6522);         de 17.02.1997, Ón calitate de director economic
  703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau     pentru semnarea actului adi˛ional ∫i Óndeplinirea          la statutul Societ„˛ii Comerciale
contract (7031, 7032);                    formalit„˛ilor de Ónregistrare la Oficiul registrului            MIHINSTAL - S.R.L.,
  741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie   comer˛ului.                         cu sediul Ón Craiova, cartierul 1 Mai, bl. I40,
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i       (74/178.046)                            sc. 2, ap. 11, jude˛ul Dolj,
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                   *                   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
afaceri ∫i management (cu excep˛ia activit„˛ilor                                      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu
notariale ∫i avoca˛iale) (7412, 7413, 7414, 7415);           Societatea Comercial„                        nr. J 16/94/1999,
  748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón         ALDAPAN - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj            cod unic de Ónregistrare R11515916
principal Óntreprinderilor (7481, 7482, 7485, 7486,                                      Asocia˛ii Butnariu Adrian-D„nu˛, domiciliat Ón
7487).                                     ACT ADIfiIONAL               Craiova, str. Olte˛ nr. 2, sc. 1, et. 4, ap. 9, jude˛ul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                   Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 369609,
actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„ Ón     al Societ„˛ii Comerciale ALDAPAN - S.R.L.,
                                                             eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 22.11.2004,
mod corespunz„tor.                        cu sediul Ón Craiova, str. Brestei nr. 536,
                               jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului      cod numeric personal 1600926163215, ∫i Geant„
  Redactat Ón 7 exemplare.                                                Mihnea-Ion, domiciliat Ón Craiova, calea Bucure∫ti
  (72/178.044)                         Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj
                               cu nr. J 16/132/2003, cod unic de Ónregistrare       nr. 30, bl. C9, sc. 2, ap. 8, jude˛ul Dolj, posesor al
              *                                               C.I. seria DX nr. 332131, eliberat„ de Poli˛ia Craiova
                                         R15723256
                                                             la data de 13.05.2004, cod numeric personal
     Societatea Comercial„                 Asociatul unic Mohammad Mujab Atassi,
                                                             1730922163194, au hot„r‚t:
  AVIATECH - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj          cet„˛ean sirian, rezident Ón Craiova, calea Bucure∫ti
                                                               - retragerea din societate a asocia˛ilor Butnariu
                               nr. 137, bl. T6, ap. 9, jude˛ul Dolj, posesor al
                                                             Adrian-D„nu˛, care cesioneaz„ aportul s„u la
          ACT ADIfiIONAL               legitima˛iei de ∫edere seria H nr. 0130810, eliberat„
                                                             capitalul social Ón valoare de 1.000.000 lei,
                               de SEIP Dolj, a hot„r‚t retragerea din societate ∫i
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                        reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale, ∫i a dlui Geant„
                               cesionarea celor 20 p„r˛i sociale de˛inute, astfel:
  AVIATECH - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,                                       Mihnea-Ion care cesioneaz„ aportul s„u la capitalul
                                 - 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd un aport de
  Cartierul Eroilor, Str. 22 Decembrie 1989                                       social Ón valoare de 1.000.000 lei, reprezent‚nd
                               1.000.000 lei la capitalul social, dlui Ciora Remus-
 nr. 21, bl. C6, sc. 1, et. 4, ap. 17, jude˛ul Dolj,                                   10 p„r˛i sociale, dlor Tereujanu Constantin,
                               Sorinel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
 Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului                                      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón comuna Meline∫ti,
                               17.04.1976 Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova, str.
    de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr.                                        jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria G.X. nr. 107222,
                               Constatin Argetoianu, bl. 70, sc. 1, ap. 2, posesor al
    J 16/1747/2004, av‚nd cod unic de                                         eliberat de Consiliul Local Meline∫ti la data de
                               C.I. seria DX nr. 168825, eliberat„ de Poli˛ia Craiova
         Ónregistrare 16785929                                          27.06.1997, cod numeric personal 1830630165652,
                               la data de 30.01.2002, cod numeric personal
  Asocia˛ii Dragomir Maria-Ionelia, domiciliat„ Ón      1760417163295,                       ∫i Ni˛u Adrian-Ionel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Craiova, Cartierul Eroilor, Str. 22 Decembrie 1989        - 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd un aport de       Craiova, str. Lyon nr. 2, bl. G33, sc. 1, et. 3, ap. 12,
nr. 21, bl. C6, sc. 1, et. 4, ap. 17, jude˛ul Dolj,      1.000.000 lei la capitalul social, dlui Khalouf       jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 263559,
posesoare a B.I. seria D.E. nr. 299547 eliberat de      Mohamad-Nedal, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 19.06.2003,
Poli˛ia Craiova la data de 23.05.1997, cod numeric      9.06.1969 Ón Siria, Sarghaya, domiciliat Ón Craiova,    cod numeric personal 1810313160063.
personal 2641109100025, ∫i                  str. Traian Lalescu nr. 14, bl. G16, sc. 1, ap. 7,       Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor
  Dragomir Dumitru, domiciliat Ón Craiova,          posesor al C.I. seria DX nr. 353678, eliberat„ de      nominal„.
Cartierul Eroilor, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 21, bl.     Poli˛ia Craiova la data de 30.08.2004, cod numeric       Asocia˛ii Butnariu Adrian-D„nu˛ ∫i Geant„
C6, sc. 1, et. 4, ap. 17, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I.  personal 1690609166747.                   Mihnea-Ion declar„ c„ au Óncasat contravalorea
seria D.E. nr. 299546, eliberat de Poli˛ia Craiova la                                   p„r˛ilor sociale, nemaiav‚nd preten˛ii asupra
                                 Se revoc„ din func˛ia de administratori
data de 21.05.1997, cod numeric personal                                         societ„˛ii, noii asocia˛i Tereujanu Constantin ∫i Ni˛u
                               persoanele numite anterior, fiind numit ca
1650106100049,
                               administrator unic dl Ciora Remus-Sorinel.         Adrian-Ionel prelu‚nd Óntregul activ ∫i pasiv al
  au hot„r‚t radierea din obiectul de activitate al
                                 Sediul social se mut„ Ón Craiova, bd. Decebal nr.    societ„˛ii.
societ„˛ii a urm„toarei activit„˛i: 7260 - alte
                               18, bl. D5, sc. 1, ap. 13, jude˛ul Dolj.            Œn urma cesiunii capitalul social total de
activit„˛i legate de informatic„.
                                 Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 7       2.000.000 lei, format din 20 p„r˛i sociale a
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 7
                               exemplare originale.                    100.000 lei fiecare parte social„, este structurat
exemplare originale ∫i face parte integrant„ din
                                  (75/178.047)                      astfel:
statutul societ„˛ii.
                                             *                  - Tereujanu Constantin - aport la capitalul social:
  (73/178.045)
              *                                               1.600.000 lei, format din 16 p„r˛i sociale a
                                    Societatea Comercial„               100.000 lei fiecare, cota de participare la beneficii
                                 V&D ELECTROSYSTEM - S.R.L., Craiova           ∫i pierderi: 80 %;
      Societatea Comercial„
     TAYLOR COM - S.R.L., Craiova                                             - Ni˛u Adrian-Ionel - aport la capitalul social:
         jude˛ul Dolj                          ACT ADIfiIONAL               400.000 lei, format din 4 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       fiecare, cota de participare la beneficii ∫i pierderi:
          ACT ADIfiIONAL                   V&D ELECTROSYSTEM - S.R.L.,             20 %.
                                cu sediul Ón Craiova, Str. Par‚ngului nr. 62,         • revocarea vechiului consiliu de administra˛ie ∫i
     la statutul Societ„˛ii Comerciale                                        numirea ca administrator unic, pe perioad„
                                        jude˛ul Dolj,
 TAYLOR COM - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,                                       nedeterminat„, a dlui Tereujanu Constantin;
                                  cod unic de Ónregistrare 16229915,
 cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 85B, sc. 1, ap. 6,                                       • schimbarea sediului social al societ„˛ii la
jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                   Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu           adresa din Craiova, str. Lyon nr. 2, bl. G33, sc. 1,
   Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj
                                      nr. J 16/489/2004               et. 3, ap. 12, jude˛ul Dolj.
  cu nr. J 16/1534/1994, av‚nd cod unic de
                                 Asocia˛ii Istrate C. Drago∫-Daniel, n„scut la data      Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
        Ónregistrare R5763399
                               de 23.07.1973 Ón Craiova, domiciliat Ón Craiova, bd.    originale ∫i face parte integrant„ din statutul
  Asociatul unic Slavulete Costinela-Alina,                                       societ„˛ii.
domiciliat„ Ón Craiova, Str. Pandurilor, bl. P12,       Carol I, nr. 150, bl. C 1, sc. A, et. 1, ap. 3, cet„˛ean
                               rom‚n, identificat cu C.I. seria DX nr. 374394,          (77/178.049)
sc. 1, ap. 2, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX                                                *
nr. 105571, cod numeric personal 2730314163207,        eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 12.12.2004,
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 18.01.2001, a     cod numeric personal 1730723163253, ∫i Sterpu Gh.
                               Valentin, n„scut la data de 7.03.1979 Ón Constan˛a,           Societatea Comercial„
hot„r‚t:
                               jude˛ul Constan˛a, domiciliat Ón N„vodari, Str.             PANAVIR - S.R.L., Craiova
  1. Completarea obiectului de activitate cu:
  522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse            Frunzelor nr. 10, bl. 160, sc. E, et. 3, ap. 93, cet„˛ean
                               rom‚n, identificat cu C.I. seria KT nr. 281076,                ACT ADIfiIONAL
alimentare, b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón
magazine specializate (5221, 5222, 5223, 5224, 5225,     eliberat„ de Poli˛ia N„vodari la data de 2.07.2002,         la statutul Societ„˛ii Comerciale
5226, 5227);                         cod numeric personal 1790307135065, am hot„r‚t
                                                                     PANAVIR - S.R.L.,
  524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           urm„toarele:
                                                              cu sediul Ón Craiova, str. Brazda lui Novac,
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„       1. Retragerea din societate a dlui Sterpu Gh.
                                                                      bl. O 14, sc. 1,
parte (5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247,       Valentin ∫i cesionarea celor 11 p„r˛i sociale, Ón
                                                             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
5248), cu respectarea prevederilor Legii nr.         valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare, c„tre dl
                                                             cu nr. J 16/1316/1998, cod fiscal CUI 11368580
103/1992, modificat„.                     Istrate C. Drago∫-Daniel, care devine asociat unic al
                               Societ„˛ii Comerciale V&D ELECTROSYSTEM -           Asociatul unic Panescu Virgiliu, domiciliat Ón
  2. Recodificarea ∫i redefinirea obiectului de
activitate deja existent, modificat prin Ordinul nr.     S.R.L.                           Craiova, str. Brazada lui Novac, bl. O 14, sc. 1, ap. 2,
601/2001 al INS privind actualizarea codific„rii         2. Societatea Comercial„ V&D ELECTROSYSTEM        jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria B.T. nr. 960065,
activit„˛ilor din economia na˛ional„, astfel:         - S.R.L. Ó∫i va continua activitatea ca societate cu    eliberat de Mili˛ia Craiova la data de 4.04.1985, cod
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i       r„spundere limitat„ cu asociat unic.            numeric personal 14911181632, a hot„r„t:
magazine;                            Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      Recodificarea ∫i reformularea obiectului de
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;     actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale V&D       activitate conform Ordinului nr. 601/2002 privind
  5540 - baruri;                       ELECTROSYSTEM - S.R.L. ∫i modific„ Ón mod          actualizarea CAEN, dup„ cum urmeaz„:
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere.       corespunz„tor capitolele privind asocia˛ii.          5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse; 5540 -
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 7           Redactat azi, 14.03.2005, la Cabinet Individual     baruri; 748 (de la 7485-7487) - activit„˛i de servicii
exemplare originale ∫i face parte integrant„ din       Avocat Caterina fiÓn˛aru ∫i Ónregistrat cu nr. 1 din     prestate Ón principal Óntrepinderilor; 5020 -
statutul societ„˛ii.                     14.03.2005.                         Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.
  Se Ómputernice∫te dl Slavulete Ovidiu Gabriel,         (76/178.048)                        Introducerea activit„˛ii de consultan˛„ ∫i de
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 3.02.1973 Ón                      *                sondaj, a activit„˛ii de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1494/10.V.2005                   13
management ∫i a altor activit„˛i de servicii prestate    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     data de 1.02.2005, ∫i a dispozi˛iilor Legii
Ón principal Óntreprinderilor, codificate dup„      statutul societ„˛ii.                     nr. 31/1991, au hot„r‚t:
codurile CAEN la nr. 7413, 7414, 7487.            (80/178.052)                         Retragerea din societate a dlui Cionoiu Marius
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al                   *                C„t„lin, Ón calitate de asociat care va cesiona cele
societ„˛ii comerciale r„m‚n nemodificate.                                       3 p„r˛i sociale a 200.000 lei fiecare, Ón valoare total„
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din          Societatea Comercial„             de 600.000 lei, astfel: dnei Farago Carmen Rocsana,
statut.                                 SPARD - S.R.L., Craiova            1 parte social„ a 200.000 lei, Ón valoare total„ de
  (78/178.050)                                                    200.000 lei, ∫i dlui Farago Roberto 2 p„r˛i sociale Ón
             *                         ACT ADIfiIONAL               valoare total„ de 400.000 lei, iar func˛ia de
                                                            administrator o exercit„ Ón continuare Farago
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Roberto, care de˛ine 9 p„r˛i sociale ce reprezint„
       Societatea Comercial„
                                      SPARD - S.R.L.,               90 % din ac˛iuni, iar Farago Carmen Rocsana are o
       IRNA - S.R.L., Craiova
                               cu sediul Ón Craiova, Str. Libert„˛ii nr. 10,       parte social„ care reprezint„ 10 % din ac˛iuni.
                                       jude˛ul Dolj,                 Farago Roberto ∫i Farago Carmen Rocsana preia
         ACT ADIfiIONAL                 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          Óntregul activ ∫i pasiv al societ„˛ii, iar de la data
    la statutul Societ„˛ii Comerciale             Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu           semn„rii actului adi˛ional Cionoiu Marius C„t„lin
  CONTRANSIMEX SUD CRAIOVA - S.R.L.,                 nr. J 16/208/5.02.2004,             va fi radiat din toate actele societ„˛ii.
  cu sediul Ón Craiova, str. Motru nr. 1,        cod unic de Ónregistrare 16111870, din data de          Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod
         jude˛ul Dolj,                   6.02.2004, atribut fiscal R            corespunz„tor contractul ∫i statutul societ„˛ii.
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                din data de 6.02.2004             Œntocmit ast„zi, 3.02.2005, de avocat Farago Carmen
 Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu         Asociatul unic Societatea Italian Trading         ∫i Ónregistrat cu nr. 1/3.02.2005.
       nr. J 16/2104/2004,             Financial Spa, cu sediul Ón Italia, Parma, via          (82/178.054)
   cod unic de Ónregistrare R14535110          Venezia nr. 34/b, cod fiscal 02331340345,                        *
  Asociatul unic Societatea Comercial„ de        reprezentat„ prin Carlotti Sandro, cet„˛ean italian,
                             n„scut la data de 17.11.1949 Ón Licciana Nardi,             Societatea Comercial„
Antreprenoriat Ón Construc˛ii, Industrie,
                             domiciliat Ón Monchio Delle Corti (ITA-PR),              COTRANSCOM - S.R.L., Craiova
Transporturi, Comer˛ ∫i Servicii CONTRANSIMEX —
                             identificat     cu   pa∫aport    nr.    Y
S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Dinicu Golescu,
                             236937/2003/autorit„˛ile italiene Il Ministro                 ACT ADIfiIONAL
nr. 38, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
                             Questura di Parma, a hot„r‚t:
Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               1. Completarea obiectului de activitate al
cu nr. J 40/1064/1991, cod unic de Ónregistrare                                           COTRANSCOM - S.R.L.,
                             Societ„˛ii Comerciale SPARD - S.R.L. cu urm„toarele
1568107, a hot„r‚t Ón adunarea general„                                        cu sediul Ón Craiova, cartierul Cernele nr. 644,
                             activit„˛i:
extraordinar„ a asocia˛ilor din 14.03.2005                                          jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
                               011 (0111-0113) - cultivarea plantelor,
schimbarea denumirii firmei din Societatea        gr„din„ritul destinat pie˛ei, horticultur„;          registrului comer˛ului cu nr. J 16/2110/1992,
Comercial„ CONTRANSIMEX SUD CRAIOVA - S.R.L.         012 (0121-0125) - cre∫terea animalelor;             cod unic de Ónregistrare R 5275908
Ón IRNA - S.R.L.                       013 (0130) - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura       Subsemna˛ii Ciocea Constantin, asociat al
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare       vegetal„ combinat„ cu cre∫terea animalelor);         Societ„˛ii Comerciale COTRANSCOM - S.R.L.,
originale ∫i face parte integrant„ din statutul       014 (0141-0142) - activit„˛i de servicii anexe      domiciliat Ón Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 110,
societ„˛ii.                        agriculturii; gr„din„rit peisagistic (arhitectur„      bl. 45 IV A, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj, cod numeric
  (79/178.051)                     peisager„);                         personal 1420404163193, ∫i Ciocea Constantina,
             *                 020 (0201-0202) - silvicutlur„, exploatare        asociat al Societ„˛ii Comerciale COTRANSCOM -
                             forestier„ ∫i servicii anexe;                S.R.L., domiciliat„ Ón Craiova, str. Brazda lui Novac,
     Societatea Comercial„                050 (0501-0502) - pescuitul, piscicultur„ ∫i servicii   bl. 45IV A, sc. 1, et. 3, ap. 14, jude˛ul Dolj,
  EMETROM - S.R.L., Calafat, jude˛ul Dolj        anexe;                            respect‚nd dispozi˛iile Legii nr. 31/1990,
                               151 (1511-1513) - produc˛ia, prelucrarea ∫i        republicat„ cu modific„rile ulterioare, am hot„r‚t
         ACT ADIfiIONAL              conservarea c„rnii ∫i a produselor din carne;        urm„toarele:
                               152 (1520) - prelucrarea ∫i conservarea pe∫telui ∫i     - Ónlocuirea capitalului social Ón valoare de
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             a produselor din pe∫te;                   253.700.000 lei, ce const„ Ón aport Ón natur„,
        EMETROM - S.R.L.,
                               153 (1531-1533) - prelucrarea ∫i conservarea       conform raportului de constatare tehnic„ ∫i
  cu sediul Ón Calafat, str. Decebal, nr. 20,
                             fructelor ∫i legumelor;                   evaluare, din data de 18.05.1998, compus din teren
          jude˛ul Dolj,
                               154 (1541-1543) - fabricarea uleiurilor ∫i a       250 m 2 , cl„dire principal„, magazie metalic„,
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                             gr„similor vegetale ∫i animale;               magazie din c„r„mid„ ∫i alee din beton, Ón valoare
    Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu                                        total„ de 253.717.292 lei, situat Ón Craiova, Str.
                               155 (1551-1552) - fabricarea produselor lactate;
        nr. J 16/660/2004,                                           Brestei nr. 644, jude˛ul Dolj, cu suma de
                               156 (1561-1562) - fabricarea produselor de
    cod unic de Ónregistrare 16299228         mor„rit, a amidonului ∫i produselor din amidon;       254.000.000 lei, depu∫i la B.C.R., Sucursala L„pu∫,
  Asociatul unic Dasc„lu Ionu˛, cod numeric         157 (1571-1572) - fabricarea produselor pentru      cu chitan˛a nr. 0639757, din data de 19.01.2005, Ón
personal 1790226162162, n„scut la data de         hrana animalelor;                      contul 948.1/ROL.
26.02.1979 Ón Calafat, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón      158 (1581-1589) - fabricarea altor produse          Capitalul social va fi de 254.100.000 lei,
Calafat, str. Traian, nr. 27, jude˛ul Dolj, cet„˛ean   alimentare;                         reprezent‚nd 2.541 p„r˛i sociale Ón valoare de
rom‚n, posesor al C.I. seria DX nr. 229489, eliberat„    159 (1591-1597) - fabricarea b„uturilor;         100.000 lei fiecare, de˛inute de asocia˛i dup„ cum
de Poli˛ia Calafat la data de 30.01.2003, a hot„r‚t:     158 (1581-1589) - fabricarea altor produse        urmeaz„:
  Transformarea societ„˛ii din societate cu       alimentare;                           - Ciocea Constantin va de˛ine 1.271 p„r˛i sociale
r„spundere limitat„ cu asociat unic Ón societate cu     159 (1593-1598) -fabricarea b„uturilor.          Ón valoare de 127.100.000 lei;
r„spundere limitat„ cu doi asocia˛i, prin cooptarea     2. Obiectul principal de activitate al Societ„˛ii      - Ciocea Constantin va de˛ine 1.270 p„r˛i sociale
ca asociat cu drepturi depline a dlui Filip Leonard    Comerciale SPARD - S.R.L. este 0111 - cultivarea       Ón valoare de 127.000.000 lei.
C„t„lin, cod numeric personal 1780430162144,       cerealelor, porumbului ∫i a altor plante neclasificate     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
n„scut la data de 30.04.1978 Ón comuna Poiana       Ón alt„ parte.                        neschimbate.
Mare, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Calafat, str. Traian,   Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
bl. E3, sc. 1, ap. 9, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,    actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SPARD -      actul constitutiv pe care Ól modific„ ∫i Ól
posesor al C.I. seria DX nr. 052041, eliberat„ de     S.R.L., pe care Ól modific„ ∫i Ól completeaz„, celelalte   completeaz„.
Poli˛ia Calafat la data de 29.11.1999, care intr„ Ón   dispozi˛ii r„m‚n‚nd neschimbate.                Tehnoredactat Ón 7 (∫apte) exemplare azi,
societate ∫i prime∫te prin cesiune suma de          Œncheiat ast„zi, 23 februarie 2005, Ón 5 exemplare    26.01.2005, data autentific„rii actului la sediul
1.000.000 lei, respectiv 10 p„r˛i sociale cu valoarea   originale.                          Biroului notarului public Doina F„urar din Craiova,
de 100.000 lei fiecare.                    (81/178.053)                       str. Theodor Aman, nr. 5, bl. 73 apt., sc. 4, ap. 8,
  Corespunz„tor noii forme de societate se                      *                jude˛ul Dolj.
reziliaz„ statutul asociatului unic ∫i se Óntocme∫te                                    (83/178.055)
un act constitutiv cu prevederi contractuale Óntre        Societatea Comercial„                              *
                              TEAMWORK CONSTRUCT - S.R.L., Craiova
p„r˛i ∫i un nou statut care s„ cuprind„ urm„toarele
                                                                Societatea Comercial„
modific„ri:
                                       ACT ADIfiIONAL               ROMASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
  Aportul la capitalul social realizat Ón numerar
                                                                    Craiova
este reprezentat de urm„toarea structur„:             la actele Societ„˛ii Comerciale
  - Dasc„lu Ionu˛, 10 p„r˛i sociale, fiecare Ón        TEAMWORK CONSTRUCT - S.R.L.,                       ACT ADIfiIONAL
valoare de 100.000 lei, Ón total 1.000.000 lei, adic„    cu sediul Ón Craiova, str. Basarabia nr. 5,
50 %;                                  bl. C2, sc. A, ap. 7,              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  - Filip Leonard C„t„lin, 10 p„r˛i sociale, Ón     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului             ROMASIG INVEST - S.R.L.,
valoare de 100.000 lei, Ón total 1.000.000 lei, adic„        cu nr. J 16/371/27.02.2004,            cu sediul Ón Craiova, str. Mihail Kog„lniceanu,
50 %.                             cod unic de Ónregistrare 16186180,                  nr. 16, jude˛ul Dolj,
  Societatea este administrat„ de c„tre cei doi           Óncheiat azi, 3.02.2005                Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
asocia˛i, Dasc„lu Ionu˛ ∫i Filip Leonard C„t„lin, cu     Asocia˛ii Farago Roberto, domiciliat Ón Craiova,      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu
drepturi depline Ón angajarea ∫i reprezentarea      str. Basarabia nr. 5, bl. C2, sc. A, ap. 7, identificat cu         nr. J 16/551/1999,
societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii.            C.I. seria DX nr. 102224, eliberat„ de Poli˛ia Craiova       cod unic de Ónregistrare 12110961
  Se renun˛„ la obiectele de activitate cuprinse Ón   Ón 2000, cod numeric personal 1690906163234, ∫i         Asocia˛ii Mehedin˛u Mihai-Ovidiu, domiciliat Ón
clasele CAEN 6720 ∫i 6521.                Cionoiu Marius C„t„lin, domiciliat Ón Craiova, bd.      Craiova, str. Ana Ip„tescu, nr. 49C, jude˛ul Dolj,
  Domeniul principal de activitate se schimb„ ∫i va   Dacia, bl. D13, sc. 2, ap. 7, identificat prin B.I. seria  posesor al C.I. seria DX nr. 026922, cod numeric
fi cuprins Ón grupa CAEN 502 cu activitatea        G.V. nr. 201149, eliberat de Poli˛ia Craiova la data     personal 1701003163191, eliberat„ de Poli˛ia
principal„: 5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea       de 9.04.1996, cod numeric personal 1820418161871,      Craiova la data de 5.05.1999, ∫i Ionescu
autovehiculelor.                     Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor, din    Elio-Cristian, domiciliat Ón Craiova, str. R„∫inari
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1494/10.V.2005
nr. 77, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria D.B.       Dolj, Ón Craiova, str. Nicolae Coculescu, nr. 18,     de 25.06.1952, domiciliat Ón satul Richi∫ nr. 168,
nr. 303123, cod numeric personal 1720918163218,       bl. 102B, sc. 2, ap. 1, jude˛ul Dolj.           comuna Biertan, jude˛ul Sibiu, posesor al B.I. seria
eliberat de Poli˛ia Craiova la data de 18.09.1996, am      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   D.B. nr. 415932, eliberat la data de 11.12.1997 de
hot„r‚t Ón adunarea general„ din 18.03.2005:         actul constitutiv al societ„˛ii, ale c„rui norme     Poli˛ia Dumbr„veni, astfel:
  1. Societatea Ó∫i schimb„ denumirea Ón Societatea     r„m‚n neschimbate.                      - Chiril„ D„nu˛ - 10 p„r˛i sociale Ón valoare de
Comercial„ ROMASIG BROKER DE ASIGURARE -            Tehnoredactat ∫i multiplicat Ón 7 exemplare      100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul
S.R.L.                            ast„zi, 8 ianuarie 2005, la Biroul notarului public    social, ∫i
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare         Bazgu Mariana din Craiova, calea Bucure∫ti,         - Anton Lucian - 10 p„r˛i sociale Ón valoare de
originale ∫i face parte integrant„ din actul         bl. 17C, ap. 3, jude˛ul Dolj.               100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul
constitutiv al societ„˛ii.                    (85/178.057)                     social.
  Se Ómputernice∫te dl Ionescu Elio-Cristian, Ón                   *                 Cesiunea s-a f„cut la valoarea nominal„ a
calitate de administrator, pentru semnarea actului                                   p„r˛ilor sociale.
adi˛ional ∫i Óndeplinirea formalit„˛ilor de               Societatea Comercial„              Art. 2. Asocia˛ii Chiril„ D„nu˛ ∫i Anton Lucian
Ónregistrare la Oficiul registrului comer˛ului.             RAMERAS - S.R.L., Craiova           preiau activul, pasivul ∫i arhiva societ„˛ii,
   (84/178.056)                                                   prerogativele adun„rii generale ∫i de˛in Óntregul
              *                         ACT ADIfiIONAL              capital social de 2.000.000 lei, constituit din 20 p„r˛i
                                                            sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón
      Societatea Comercial„                   la statutul Societ„˛ii Comerciale         propor˛ie de 50 % fiecare.
     MCM TRAVEL - S.R.L., Craiova              RAMERAS - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,          Art. 3. Modificarea denumirii societ„˛ii din
                                 cartierul Rovine, bl. E2, sc. 1, ap. 13,       Societatea Comercial„ PRO PAN - S.R.L. Ón
         ACT ADIfiIONAL                  jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul        Societatea Comercial„ PRO-PAN ECONOMIC GRUP
                               Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       INTERNATIONAL - S.R.L.
    la statutul Societ„˛ii Comerciale                Dolj cu nr. J 16/831/1998,            Art. 4. Schimbarea sediului societ„˛ii Ón
       MCM TRAVEL - S.R.L.,                 cod unic de Ónregistrare R10997698         Bucure∫ti, str. Misca Petre, nr. 2, bl.M83, sc. 2, et. 5,
 cu sediul Ón Craiova, bd. Dacia nr. 50, bl. C,         Asocia˛ii   VÓlceanu   Florentina-Simona,     ap. 88, sectorul 5.
      sc. 1, ap. 2, jude˛ul Dolj,            domiciliat„ Ón Craiova, str. Nicolae Iorga, nr. 29,     Art. 5. Numirea dlui Anton Lucian ca
  Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu         bl. E2, sc. 1, ap. 13, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I.   administrator al societ„˛ii pe o perioad„ de 2 ani,
       nr. J 16/1952/2003,              seria DX nr. 236999, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la   cu puteri depline.
   cod unic de Ónregistrare 16020535           data de 27.02.2003, cod numeric personal           Art. 6. Radierea tuturor activit„˛ilor secundare
  Subsemna˛ii Marin Marian, cet„˛ean rom‚n, fiul      2670311163248, ∫i VÓlceanu Remus, domiciliat Ón      prev„zute Ón contractul ∫i statutul societ„˛ii ∫i
lui Ion ∫i Maria, domiciliat Ón Craiova, bd. Dacia      Craiova, str. Serg. Constantin Popescu, bl. D6, sc. 1,  men˛inerea activit„˛ii principale, ∫i anume 1585 -
nr. 50, bl. C, sc. 1, ap. 2, jude˛ul Dolj, posesor al C.I.  ap. 7, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX       fabricarea macaroanelor, t„i˛eilor, cu∫-cu∫-ului ∫i a
seria DX nr. 331548, eliberat„ la 13.05.2004 de       nr. 001186, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de    altor produse f„inoase, precum ∫i completarea cu
Poli˛ia   Craiova,   cod   numeric   personal   24.08.1998, cod numeric personal 1650927163278,      urm„toarele activit„˛i secundare:
1690907166734, ∫i Vasile-R„dulescu Lili, cet„˛ean      au hot„r‚t:                         5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
rom‚n, fiica lui Octavian ∫i Jeana, domiciliat„ Ón       • Recodificarea ∫i redefinirea obiectului de      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
Craiova, str. Pa∫cani nr. 18, bl. A10, sc. 1, ap. 1,     activitate, deja existent, conform Ordinului I.N.S.    produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
jude˛ul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr. 247778,     nr. 601/2002:                        6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.
eliberat„ la data de 3.04.2003 de Poli˛ia Craiova, cod     502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor      Art. 7. Men˛inerea, p‚n„ la data de 31.05.2005, a
numeric personal 2740224166747, ambii Ón calitate      (5020); 923 - alte activit„˛i de spectacole (9233,    patru locuri de munc„ Ón cadrul societ„˛ii.
de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MCM TRAVEL -      9234); 504 - comer˛ cu motociclete; Óntre˛inerea       Prezentul act adi˛ional modific„ prevederile din
S.R.L., ∫i Domnu Marcel, cet„˛ean rom‚n, fiul lui      motocicletelor (5040); 5190 - comer˛ cu ridicata cu    actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte prevederi din
Ion ∫i Ioana, domiciliat Ón Craiova, str. Nicolae      alte produse; 518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini,     actul constitutiv r„m‚n‚nd nemodificate.
Coculescu, nr. 18, bl. 102B, sc. 2, ap. 1, jude˛ul Dolj,   echipamente ∫i furnituri (5181, 5182, 5183, 5184,       (87/178.059)
posesor al permisului auto nr. D00117472J, eliberat     5185, 5186, 5187, 5188); 551 - hoteluri (5510); 554 -                *
la data de 30.03.2001 de I.P.J. Dolj, cod numeric      baruri (5540); 722 - consultan˛„ ∫i furnizare de
personal 1601107163200, ∫i Domnu Mihai M„d„lin,       programe informatice (7221, 7222); 748 - alte            Societatea Comercial„
cet„˛ean rom‚n, fiul lui Marcel ∫i Maria, domiciliat     activit„˛i de servicii prestate Ón principal         TREBIA CONSTRUCT - S.R.L., Craiova
Ón Craiova, str. Nicolae Coculescu, nr. 18, bl. 102B,    Óntreprinderilor (7485, 7486,7487).
sc. 2, ap. 1, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX      • Schimbarea domeniului principal de activitate             ACT ADIfiIONAL
nr. 004371, eliberat„ la data de 27.10.1998 de Poli˛ia    ∫i a activit„˛ii principale cu 5211 - comer˛ cu
Craiova, cod numeric personal 1840720160115, am       am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare         la statutul Societ„˛ii Comerciale
hot„r‚t urm„toarele:                     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i           TREBIA CONSTRUCT - S.R.L.,
  1. Ie∫irea din societate a dlui Marin Marian, care    tutun.                            cu sediul Ón Craiova, cartierul Rovine,
cesioneaz„ 19 p„r˛i sociale, care au o valoare         • Men˛ion„m c„ s-au modificat datele de           bl. 21-19, sc. 2, ap. 9, jude˛ul Dolj,
nominal„ de 100.000 lei fiecare parte social„ ∫i o      identificare ale asocia˛ilor/administratorilor firmei.     Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
valoare total„ de 1.900.000 lei, precum ∫i a dnei        Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu
Vasile-R„dulescu Lili care cesioneaz„ o parte        originale ∫i face parte integrant„ din statutul         nr. J 16/829/1996, C.F. 8747690
social„, care are o valoare nominal„ de 100.000 lei,     societ„˛ii.                         Asociatul unic Caliciu Mihaela, domiciliat„ Ón
dlor Domnu Marcel ∫i Domnu Mihai M„d„lin care          (86/178.058)                     Craiova, cartierul Rovine, bl. 21-19, sc. 2, ap. 9,
vor prelua astfel Óntregul activ ∫i pasiv, devenind                  *                jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria G.N. nr. 939805,
asocia˛i ai societ„˛ii.                                                cod numeric personal 27507211632212, eliberat de
  Subsemna˛ii Domnu Marcel ∫i Domnu Mihai                Societatea Comercial„             Poli˛ia Craiova la data de 20.12.1994, a hot„r‚t:
M„d„lin declar„m c„ am primit p„r˛ile sociale care           PRO-PAN ECONOMIC GRUP               1. Intrarea Ón societate a dnei Caliciu Ana,
ne-au fost cesionate de dl Marin Marian ∫i de dna            INTERNATIONAL - S.R.L.             cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 17.05.1942 Ón
Vasile-R„dulescu Lili ∫i ne Ónsu∫im toate drepturile              Bucure∫ti                comuna Simnicu de Jos, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón
∫i obliga˛iile ce ne revin, cesionare care se ridic„ la                                Craiova, cartierul Rovine, bl. 21-19, sc. 2, ap. 9,
suma de 300.000.000 lei, din care azi, data                  ACT ADIfiIONAL              jude˛ul Dolj, posesoare a B.I. seria D.E. nr. 345346,
autentific„rii prezentului act adi˛ional, am primit                                  cod numeric personal 2420517163192, eliberat de
suma de 250.000.000 lei, iar restul ne oblig„m s„-l      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Poli˛ia Craiova la data de 30.04.1987, care prime∫te
achit„m p‚n„ la data de 10.03.2005 (zece martie               PRO PAN - S.R.L.,             prin cesiune 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de
dou„ mii cinci). Subsemna˛ii Marin Marian ∫i         cu sediul Ón Filia∫i, Str. 13 Septembrie nr. 40,     100.000 lei fiecare, respectiv Ón valoare total„ de
Vasile-R„dulescu Lili declar„m c„ am Óncasat de la          jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la          1.000.000 lei, de la dna Caliciu Mihaela, care devine
dnii Domnu Marcel ∫i Domnu Mihai M„d„lin              Oficiul registrului comer˛ului cu         astfel asociat.
contravaloarea p„r˛ilor sociale, care se ridic„ la             nr. J 16/556/2001               Societatea se transform„ din S.R.L. cu asociat
suma de 300.000.000 lei, pe care le-am cesionat         Asocia˛ii Paraschiv Petre, cet„˛ean rom‚n, fiul lui  unic Ón S.R.L. cu doi asocia˛i, urm‚nd s„ se
acestora, din care azi, data autentific„rii         Antonie ∫i Gheorghi˛a, n„scut la data de 15.01.1953,   redacteze un contract de societate, iar prevederile
prezentului act adi˛ional, am primit suma de         domiciliat Ón Filia∫i, Str. 13 Septembrie nr. 40,     statutului se vor referi la cei doi asocia˛i.
250.000.000 lei, iar restul Ói oblig„m pe dnii Domnu     jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 127360,      Cesiunea p„r˛ilor sociale se va face la valoarea
Marcel ∫i Domnu Mihai M„d„lin s„ ni-l achite p‚n„      eliberat„ la data de 16.05.2001 de Poli˛ia Filia∫i, cod  lor nominal„.
la data de 10.03.2005 (zece martie dou„ mii cinci).     numeric personal 1530115165965, Paraschiv          Dup„ cesiune, structura capitalului social este
  2. Dup„ cesiune structura capitalului social se      Cornel-Daniel, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Petre ∫i     urm„toarea:
prezint„ astfel:                       Elena, n„scut la data de 20.01.1981, domiciliat Ón      Dna Caliciu Ana de˛ine un num„r de 10 p„r˛i
  a) dl Domnu Marcel de˛ine 10 p„r˛i sociale, care     Filia∫i, Str. 13 Septembrie nr. 40, jude˛ul Dolj,     sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
au o valoare nominal„ de 100.000 lei fiecare parte      posesor al C.I. seria DX nr. 043057, eliberat la data   reprezent‚nd 1.000.000 lei aport la capitalul social,
social„ ∫i o valoare total„ de 1.000.000 lei,        de 11.09.1999 de Poli˛ia Filia∫i, cod numeric       av‚nd o cot„ de 50 % din beneficii ∫i pierderi.
reprezent‚nd 50 % cot„ de participare la beneficii ∫i    personal 11810120162024, au hot„r‚t:             Dna Caliciu Mihaela de˛ine un num„r de 10 p„r˛i
pierderi;                            Art. 1. Retragerea din societate a ambilor asocia˛i  sociale Ón valoare de 100.000 lei fiecare,
  b) dl Domnu Mihai M„d„lin de˛ine 10 p„r˛i         prin cesionarea aportului la capitalul social Ón sum„   reprezent‚nd 1.000.000 lei aport la capitalul social,
sociale, care au o valoare nominal„ de 100.000 lei      de 2.000.000 lei, constituit din 20 p„r˛i sociale a    av‚nd o cot„ de 50 % din beneficii ∫i pierderi.
fiecare parte social„ ∫i o valoare total„ de de       100.000 lei fiecare, reprezent‚nd 100 % capitalul      2. Completarea obiectului de activitate cu:
1.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % cot„ de participare     social total Ón sum„ de 2.000.000 lei, dlor Chiril„     748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
la beneficii ∫i pierderi.                  D„nu˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         principal Óntreprinderilor (7481, 7482, 7485, 7486,
  3. Revocarea din func˛ia de administrator a dnei     22.06.1977, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Neam˛ului    7487);
Vasile-R„dulescu Lili ∫i numirea Ón aceast„ func˛ie     nr. 47, sectorul 1, posesor al C.I. seria RR         923 - alte activit„˛i de spectacole (9231, 9232,
a dlui Domnu Marcel.                     nr. 302873, eliberat„ la data de 7.05.2004 de Sec˛ia   9233, 9234);
  4. Schimbarea sediului social al societ„˛ii din      5 Poli˛ie, cod numeric personal 1770622470011, ∫i      9262 - alte activit„˛i sportive;
Craiova, bd. Dacia nr. 50, bl. C, sc. 1, ap. 2, jude˛ul   dlui Anton Lucian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      9272 - alte activit„˛i recreative;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1494/10.V.2005                  15
  930 - alte activit„˛i de servicii (9301, 9302, 9303,   Eu, Paraschiv Nicoleta Manuela, cesionez dlui          Societatea Comercial„
9304, 9305);                       Vasile Dorel suma de 1.000.000 lei, aport Ón            GRIZUM ICE CAFE - S.R.L.
  702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     numerar, divizat„ Ón 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei    satul C‚mpeni, comuna Piele∫ti, jude˛ul Dolj
imobiliare proprii sau Ónchiriate (7020);         fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul social. Eu,
  703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau   Vasile Dorel, declar c„ primesc cesiunea ce mi-a fost            ACT ADIfiIONAL
contracte (7031, 7032);                  f„cut„ de Paraschiv Nicoleta Manuela, adic„ suma
                             de 1.000.000 lei, aport Ón numerar, divizat„ Ón       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  711 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor de
                             10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd     GRIZUM ICE CAFE - S.R.L. cu sediul Ón
capacitate mic„ (7110);
                             50 % din capitalul social.                  Craiova, str. Spania nr. 23, jude˛ul Dolj,
  712 - Ónchirierea altor mijloace de transport
                               Art. 2. Noi, Paraschiv Cosmin Robert, prin       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
(7121, 7122, 7123);
                             mandatar, ∫i Paraschiv Nicoleta Manuela, declar„m           cu nr. J 16/2006/1993,
  713 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
                             c„ am primit contravaloarea capitalului social pe         cod unic de Ónregistrare 4336349
(7131, 7132, 7133, 7134);
  714 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i        care l-am cesionat ∫i c„ nu mai avem nici o         Subsemna˛ii:
gospod„re∫ti (7140).                   preten˛ie patrimonial„ fa˛„ de cesionari,          - Ciulean Emil, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  3. Domeniul principal de activitate corespunde     retr„g‚ndu-ne astfel din societate.            Craiova, str. Spania nr. 23, jude˛ul Dolj, legitimat cu
grupei CAEN 524 av‚nd activitatea principal„         Art. 3. Ca urmare a cesiunii intervenite, capitalul  C.I. seria DX nr. 273538, cod numeric personal
codificat„ la clasa 5241 - comer˛ cu am„nuntul cu     social Ón sum„ de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i   1660628163243, ∫i
textile.                         sociale a 100.000 lei fiecare, va fi de˛inut de c„tre    - Ciulean Gina Daniela, cet„˛ean rom‚n,
  4. Recodificarea ∫i redefinirea obiectului de     cei doi asocia˛i astfel:                 domiciliat„ Ón Craiova, cartier Rovine, bl. B28, sc. 1,
activitate deja existent, modificat prin Ordinul       - Vasile Dorel de˛ine suma de 1.000.000 lei,      ap. 15, jude˛ul Dolj, legitimat„ cu B.I. seria D.B.
nr. 601/2001 al I.N.S., privind actualizarea       divizat„ Ón 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,    nr. 680721, cod numeric personal 2690311163252,
codific„rii activit„˛ilor din economia na˛ional„     reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„˛ii;    Ón calitate de asocia˛i am hot„r‚t schimbarea
astfel:                           - Chiril„ D„nu˛ de˛ine suma de 1.000.000 lei,     sediului social de la adresa Craiova, str. Spania
  2710 - produc˛ia de metale feroase sub forme      divizat„ Ón 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare,    nr. 23, jude˛ul Dolj, la adresa satul C‚mpeni,
primare ∫i cea de feroaliaje;               reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„˛ii.   comuna Piele∫ti, jude˛ul Dolj.
  361 - produc˛ia de mobilier (3611, 3612);         Art. 4. O dat„ cu semnarea prezentului act        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu   adi˛ional se preiau de c„tre asocia˛ii Vasile Dorel ∫i  actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„
civil;                          Chiril„ D„nu˛ toate datoriile ∫i obliga˛iile societ„˛ii  implicit.
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;   reie∫ite din activitatea acesteia c„tre Administra˛ia     (91/178.063)
  5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii    finan˛elor publice, amenzi, penalit„˛i, prelu‚nd Ón                 *
aferente; Óntre˛inerea ∫i repararea motocicletelor;    cuno∫tin˛„ de cauz„ at‚t activul c‚t ∫i pasivul
                             societ„˛ii exiatente la data semn„rii prezentului          Societatea Comercial„
  518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente
                             contract, asum‚ndu-∫i Óntreaga responsabilitate            SOLUPS COM - S.R.L.
∫i furnituri (5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186,
                             pentru redresarea legal„ a societ„˛ii. Totodat„, se        comuna D„buleni, jude˛ul Dolj
5187, 5188);
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;       preiau de c„tre asocia˛ii Vasile Dorel ∫i Chiril„
                             D„nu˛ arhiva ∫i sigiliile societ„˛ii.                    ACT ADIfiIONAL
  5540 - baruri.
                               Art. 5. Se retrage din func˛ia de administrator
  5. Societatea deschide punct de lucru Ón:                                        la statutul Societ„˛ii Comerciale
                             Paraschiv Nicoleta Manuela ∫i se nume∫te Ón aceast„
  - Corabia, str. Ion Heliade R„dulescu, nr. 2,                                         SOLUPS COM - S.R.L.,
                             func˛ie dl Vasile Dorel, av‚nd puteri depline ∫i pe o
jude˛ul Olt.                                                     cu sediul Ón comuna D„buleni, jude˛ul Dolj,
                             perioad„ de patru ani.
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare                                      num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
                               Art. 6. Se radiaz„ toate obiectele de activitate ale
originale ∫i face parte integrant„ din statutul                                      J 16/1477 din 15 noiembrie 1995,
                             societ„˛ii.
societ„˛ii.                                                        cod unic de Ónregistrare 7991539
                               Se precizeaz„ activitatea principal„:
   (88/178.060)                                                   Asociatul unic Preda George, cod numeric
                               6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.
             *                                             personal 1650918161060, domiciliat Ón ora∫ul
                               Se precizeaz„ urm„toarele activit„˛i secundare:
                               6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori pe    D„buleni, satul D„buleni, Str. Victoriei nr. 95,
      Societatea Comercal„                                           jude˛ul Dolj, a hot„r‚t urm„toarele:
                             baz„ de grafic;
   ZARIA TOP PROD - S.R.L., Bucure∫ti                                        1. Completarea obiectului de activitate al
                               6022 - transporturi cu taxiuri;
                               6023 - transporturi terestre de c„l„tori,       societ„˛ii cu urm„toarele fapte de comer˛:
         ACT ADIfiIONAL                                            521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                             ocazionale.
  al Societ„˛ii Comerciale PUSKIN - S.R.L.,         Art. 7. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii de la  nespecializate (5212);
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        adresa Filia∫i, Str. 13 Septembrie nr. 40, jude˛ul      523 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
    Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu          Dolj, la adresa: Bucure∫ti, Str. Modestiei nr. 62,    specializate cu produse farmaceutice ∫i medicale, cu
 nr. J 16/905/2001, cod unic de Ónregistrare       sectorul 1.                        produse de cosmetic„ ∫i de parfumerie (5233).
    14370240, cu sediul Ón Filia∫i, Str.         Art. 8. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din        2. Recodificarea obiectului de activitate existent
    13 Septembrie nr. 40, jude˛ul Dolj         Societatea Comercial„ PUSKIN - S.R.L. Ón Societatea    conform normelor CAEN aprobate prin Ordinul
                             Comercial„ ZARIA TOP PROD - S.R.L. conform        nr. 601/2002, publicat Ón Monitorul Oficial al
  Œntre:
                             dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 86536     Rom‚niei nr. 908 din 13 decembrie 2002, astfel:
  Paraschiv Cosmin Robert, domiciliat Ón Filia∫i,
                             din data de 8 martie 2005.                  159 - fabricarea b„uturilor (1598);
bd. Racoteanu, bl. K2, sc. 1, ap. 13, jude˛ul Dolj,
                               Restul prevederilor din actele constitutive ale      554 - baruri (5540);
identificat cu C.I. seria DX nr. 142257, eliberat„ de
                             societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.                602 - alte transporturi terestre (6024).
Poli˛ia Craiova la data de 8 august 2001, reprezentat
                               Redactat de av. Enache M„d„lina Gabriela azi,       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
prin mandatar Paraschiv Nicoleta Manuela,
                             data atest„rii Ón patru exemplare din care trei      statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.
domiciliat„ Ón Filia∫i, bd. Racoteanu, bl. K2, sc. 1,
                             exemplare s-au eliberat p„r˛ii.               Tehnoredactat ∫i multiplicat Ón 5 exemplare
ap. 13, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX
                               (89/178.061)                     ast„zi, data autentific„ri actului la Biroul notarului
nr. 244128, eliberat„ la data de 24 martie 2003,
                                          *                public Adriana Dinc„ din Craiova.
conform procurii speciale autentificate cu nr. 2207                                   (92/178.064)
din data de 30 iulie 2004 de Biroul notarului public                                             *
                                   Societatea Comercial„
Filipescu Georgeta Cristina,                    TERABYTES IMPEX - S.R.L.
  Paraschiv Nicoleta Manuela, domiciliat„ Ón Filia∫i        Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a                Societatea Comercial„
bd. Racoteanu, bl. K2, sc. 1, ap. 13, jude˛ul Dolj,                                 SOGNO FLEX - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
identificat„ cu C.I. seria DX nr. 244128, eliberat„ la
                                      ACT ADIfiIONAL
data de 24 martie 2003,                                                        ACT ADIfiIONAL
  Ón calitate de asocia˛i ceden˛i, ∫i               la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Vasile Dorel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón             TERABYTES IMPEX - S.R.L.,           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti, Str. Neamului nr. 47, sectorul 1,         cu sediul Ón Craiova, str. Dimitrie Gerota       SOGNO FLEX - S.R.L. cu sediul Ón Craiova,
identificat cu C.I. seria RT nr. 324186, eliberat„ de     nr. 42, bl. K4, sc. 1, ap. 11, jude˛ul Dolj,       str. Bariera V‚lcii nr. 215, jude˛ul Dolj,
Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 8 aprilie 2004, cod      Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului        Ónmatriculat„ la registrul comer˛ului cu
numeric personal 1550418401082, n„scut la data de          de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu                 nr. J 16/581/2002,
18 aprilie 1955 Ón Tecuci, jude˛ul Gala˛i, ∫i                nr. J 16/218/2003,               cod unic de Ónregistrare 14740793
  Chiril„ D„nu˛, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       av‚nd codul unic de Ónregistrare R15218560         Subsemnatul Massaro Luigi, cet„˛ean italian
Bucure∫ti, Str. Neamului nr. 47, sectorul 1,         Asociatul unic Canache Gheorghe domiciliat Ón     cunosc„tor de limba rom‚n„, cu domiciliul Ón Italia,
identificat cu C.I. seria RR nr. 302873, eliberat„ de   Moreni, Str. Sili∫tei nr. 6, jude˛ul D‚mbovi˛a,      Caivano - Napoli, posesor al pa∫aportului tip P
Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 7 mai 2004, cod numeric    identificat cu C.I. seria DD nr. 192637, emis„ de     nr. 786152 B/1998, eliberat de autorit„˛ile italiene,
personal 1770622470011, n„scut la data de 22 iunie    Poli˛ia Moreni la data de 22 noiembrie 2003, cod     asociat unic Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale SOGNO
1977 Ón Bucure∫ti, fiul lui Tudor ∫i Elena,        numeric personal 1611007163192, a hot„r‚t:        FLEX - S.R.L. cu sediul Ón Craiova, str. Bariera V‚lcii
  Ón calitate de cesionari, hot„r‚m urm„toarele:      • schimbarea adresei sediului social din Craiova,   nr. 215, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la registrul
  Art. 1. Eu, Paraschiv Cosmin Robert, prin       jude˛ul Dolj, Ón Moreni, Str. Sili∫tei nr. 6, jude˛ul   comer˛ului cu nr. J 16/581/2002, cod unic de
mandatar Paraschiv Nicoleta Manuela, cesionez dlui    D‚mbovi˛a;                        Ónregistrare 14740793, am hot„r‚t urm„toarele:
Chiril„ D„nu˛, suma de 1.000.000 lei, aport Ón        • men˛ion„m c„ s-au modificat datele de          Suplimentarea obiectului de activitate cu
numerar, divizat„ Ón 10 p„r˛i sociale a 100.000 lei    identificare ∫i domiciliul asociatului unic, conform   urm„toarele activit„˛i:
fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul social. Eu,   C.I. seria DD nr. 192637, emis„ de Poli˛ia Moreni la     24 - fabricarea substan˛elor ∫i a produselor
Chiril„ D„nu˛ declar c„ primesc cesiunea ce mi-a     data de 22 noiembre 2003.                 chimice;
fost f„cut„ de Paraschiv Cosmin Robert prin         Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare         241 - fabricarea produselor chimice de baz„;
mandatar Paraschiv Nicoleta Manuela, adic„ suma      originale ∫i face parte integrant„ din statutul       2411 - fabricarea gazelor industriale;
de 1.000.000 lei, aport Ón numerar, divizat„ Ón      societ„˛i.                          2412 - fabricarea coloran˛ilor ∫i pigmen˛ilor;
10 p„r˛i sociale a 100.000 lei fiecare, reprezent‚nd      (90/178.062)                      2413 - fabricarea altor produse chimice
50 % din capitalul social.                             *                anorganice de baz„;
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1494/10.V.2005
  2414 - fabricarea altor produse chimice organice   jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 363149, cod    Rodica ∫i c„ Ó∫i Ónsu∫e∫te toate prevederile
de baz„;                        numeric personal 2820707165927, eliberat„ de         din contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  2415 - fabricarea Óngr„∫„mintelor ∫i produselor   Poli˛ia Municipiului Calafat la data de 21 octombrie     CONECT - S.R.L.
azotoase;                        2004, a hot„r‚t:                         2. Se nume∫te dna Dumitra Rodica (fost„
  2416 - fabricarea materialelor plastice Ón forme    • Completarea consiliului de administra˛ie al
                                                           Buziernescu), administrator neasociat pe probleme
primare;                        societ„˛ii cu un administrator neasociat Ón persoana
                            dlui Stoenic„ Constantin-Ion, cet„˛ean rom‚n,         de resurse umane, cel„lalt administrator, dl Precup
  2417 - fabricarea cauciucului sintetic Ón forme
primare;                        n„scut la data de 16 mai 1976 Ón comuna Mo˛„˛ei,       Aurelian, urm‚nd s„ aib„ prerogative depline Ón
  247 - fabricarea fibrelor ∫i firelor sintetice    jude˛ul Dolj, domiciliat Ón satul Mo˛„˛ei Gar„,        angajarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu
artificiale;                      comuna Mo˛„˛ei, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I.       ter˛ii.
  252 - fabricarea articolelor din material plastic;  seria DX nr. 067747, cod numeric personal            3. Œn urma cesiunii, capitalul social al Societ„˛ii
  2521 - fabricarea pl„cilor, foliilor, tuburilor ∫i  1760516162147, eliberat„ de Poli˛ia Municipiului       Comerciale CONECT - S.R.L., subscris ∫i v„rsat Ón
profilelor din material plastic;            Calafat la data de 29 martie 2000. Ca urmare         sum„ de 5.000.000 lei, constituit din 50 p„r˛i
  2522 - fabricarea articolelor de ambalaj din     consiliul de administra˛ie va fi format din
                                                           sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare, este
material plastic;                    urm„torii: Stoenic„ Laura-M„d„lina ∫i Stoenic„
                                                           de˛inut astfel:
  2523 - fabricarea articolelor din material plastic  Constantin-Ion.
pentru construc˛ii;                    Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare           - Precup Aurelian de˛ine un num„r de 25 p„r˛i
  2524 - fabricarea altor produse din material     originale ∫i face parte integrant„ din statutul        sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
plastic.                        societ„˛ii.                           - Ne˛„r Daniel Cristian de˛ine un num„r de
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    (95/178.067)                       25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
actul constitutiv al societ„˛ii ∫i a fost Óntocmit Ón                *                 social.
7 exemplare la Biroul individual de avocatur„ av.                                    Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
Gica Baloi.                              Societatea Comercial„
                                                           contractul ∫i statutul societ„˛ii, pe care le modific„
   (93/178.065)                            CONECT - S.R.L.
                                                           ∫i le completeaz„, celelalte prevederi ale acestora
             *                          Craiova
                                                           r„m‚n‚nd neschimbate.
      Societatea Comercial„                     ACT ADIfiIONAL                 Œncheiat ast„zi, 11.03.2005, Ón 7 exemplare
      FLORINO-TRANS - S.R.L.                                           considerate a fi originale.
                             la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
     comuna Tugliu, jude˛ul Dolj                                           4. Desfiin˛area punctului de lucru situat Ón
                                    CONECT - S.R.L.,
                                                           Complexul Comercial Mercur din Calea Unirii
                             cu sediul Ón Craiova, str. Sergent Constantin
         ACT ADIfiIONAL                                            nr. 14, parter, tronsonul nou, ∫i prelungirea
                              Popescu, bl. D6, sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj,
    la statutul Societ„˛ii Comerciale           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          celorlalte sedii.
      FLORINO-TRANS - S.R.L.,            Comer˛ului Dolj cu nr. J 16/959/1998, cod            (96/178.068)
  cu sediul Ón comuna Tugliu, jude˛ul Dolj,              fiscal R 11057851                            *
 Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      Asocia˛ii
     de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu          1. Dumitra Rodica (fost„ Buziernescu), cet„˛ean            Societatea Comercial„
        nr. J 16/1213/2002,           rom‚n, domiciliat„ Ón Craiova, str. General Nicolae            HRIRAH IMPEX - S.R.L.
 av‚nd codul unic de Ónregistrare R 15093172      Magereanu nr. 9, bl. H 1, sc. 1, ap. 2, posesoare a               Craiova
  Asociatul unic Tudoran Florea, cet„˛ean rom‚n,    C.I. seria DX nr. 383482, eliberat„ de Poli˛ia
domiciliat Ón comuna Tuglui, jude˛ul Dolj, posesor   Craiova, cod numeric personal 2680513166754;                  ACT ADIfiIONAL
al C.I. seria D.X. nr. 273085, eliberat„ de Poli˛ia    2. Precup Aurelian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Craiova la data de 6 august 2003, a hot„r‚t:      Craiova, str. Sergent Constantin Popescu, bl. D6,           la statutul Societ„˛ii Comerciale
  • Ónceperea activit„˛ii societ„˛ii cu data de    sc. 1, ap. 19, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria D.E.          HRIRAH IMPEX - S.R.L.,
1 martie 2005;                     nr. 741581, eliberat de Poli˛ia Craiova,           cu sediul Ón Craiova, calea Bucure∫ti, bl. 15 A,
  • extinderea obiectului de activitate cu 020 -     au hot„r‚t:                              sc. 1, ap. 12, jude˛ul Dolj,
silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i servicii anexe   1. Retragerea din societate a doamnei Dumitra
                                                           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
(0201, 0202); 142 - extrac˛ia nisipului ∫i argilei   Rodica (fost„ Buziernescu), cet„˛ean rom‚n,
                                                            cu nr. J 16/259/2002, cod fiscal R 14548918
(1421, 1422); 267 - t„ierea, fasonarea ∫i finisarea   domiciliat„ Ón Craiova, str. General Nicolae
pietrei (2670).                     Magereanu nr. 9, bl. H 1, sc. 1, ap. 2, posesoare a       Œn urma hot„r‚rii asociatului unic al Societ„˛ii
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare      C.I. seria DX nr. 383482, eliberat„ de Poli˛ia        Comerciale HRIRAH IMPEX - S.R.L. din data de
originale ∫i face parte integrant„ din statutul     Craiova, cod numeric personal 2680513166754,         21.03.2005, se hot„r„∫te mutarea sediului societ„˛ii
societ„˛ii.                       prin cesionarea celor 25 p„r˛i sociale, cu o valoare     din Craiova, calea Bucure∫ti, bl. 15 A, sc. 1, ap. 12,
   (94/178.066)                    nominal„ de 100.000 lei fiecare ∫i Ón valoare total„
                                                           Ón Craiova, str. Mare∫al Alexandru Averescu nr. 13,
             *               de 2.500.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                           bl. D19, sc. 1, et. 3, ap. 14.
                            social al Societ„˛ii Comerciale CONECT - S.R.L.,
                            c„tre domnul Ne˛„r Daniel Cristian, cet„˛ean           Restul prevederilor statutului r„m‚ne
     Societatea Comercial„
 MARE BLU - S.R.L., Mo˛„˛ei, jude˛ul Dolj       rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Spania nr. 4,       neschimbat.
                            bl. P6, sc. 1, et. 2, ap. 11, jude˛ul Dolj, posesor al C.I.   Prezentul act adi˛ional, redactat Ón 7 exemplare,
         ACT ADIfiIONAL             seria DX nr. 367063, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la     face parte integrant„ din actul constitutiv al
                            data de 10.11.2004, pl„tindu-se de c„tre cesionar ∫i     Societ„˛ii Comerciale HRIRAH IMPEX - S.R.L.,
    la statutul Societ„˛ii Comerciale        primindu-se de c„tre cedent, drept pre˛, valoarea       Craiova, urm‚nd a Óndeplini cerin˛ele de publicitate
  MARE BLU - S.R.L. cu sediul Ón Mo˛„˛ei,       nominal„ a p„r˛ilor sociale.
      jude˛ul Dolj, Ónregistrat„                                         prev„zute de lege.
                              Dna Dumitra Rodica (fost„ Buziernescu) declar„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Asociat unic Hrirah Talal, cet„˛ean rom‚n,
                            c„ a Óncasat contravaloarea p„r˛ilor sociale ∫i, Ón
  Tribunalul Dolj cu nr. J 16/2351/2004,       consecin˛„, nu mai are nici un fel de preten˛ii        posesor al C.I. seria DX nr. 145457, cod numeric
 av‚nd codul unic de Ónregistrare 17049742       patrimoniale Ómpotriva cesionarului.             personal 1620926167341, eliberat„ de Poli˛ia
 Asociatul unic, Stoenic„ Laura-M„d„lina,         Dl Ne˛„r Daniel Cristian declar„ c„ prime∫te        Craiova la data de 29.08.2001.
domiciliat„ Ón satul Mo˛„˛ei Gar„, comuna Mo˛„˛ei,   p„r˛ile ce i-au fost cesionate de dna Buziernescu         (97/178.069)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                            ,
         Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                          &JUYDGY|022478]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1494/10.V.2005 con˛ine 16 pagini.          Pre˛ul: 12.000 lei vechi/1,20 lei noi     ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO