Docstoc

2006_2879

Document Sample
2006_2879 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 2879                                                    Miercuri, 13 septembrie 2006
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      2. Lazar Zoltan Istvan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
   EMA CORE - S.R.L., C‚mpia Turzii           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    data de 24.12.1976 Ón Miercurea-Ciuc, jude˛ul
        jude˛ul Cluj                sociale a 10,00 RON fiecare;               Harghita, cod numeric personal 1761224191341,
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          identificat cu C.I. seria HR nr. 056737, eliberat„ de
                               - cod unic de Ónregistrare: 18903281;         Poli˛ia Miercurea-Ciuc la data de 19.02.2002,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       domiciliat Ón Miercurea-Ciuc, Str. Florilor nr. 10,
                              J 12/2631/2006.                      ap. 34, jude˛ul Harghita, telefon 0266, fax 0266,
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              (1/622.401)                     durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ                         *                depline;
                                                            - sediul social: Cluj-Napoca, str. Mihail
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                Societatea Comercial„              Kog„lniceanu nr. 6, ap. 6, jude˛ul Cluj, conform
       NR. 15213                    KONZOL STUDIO - S.R.L., Cluj-Napoca          extrasului de carte funciar„ nr. 26730 din data de
                                     jude˛ul Cluj                10.07.2006;
     din data de 2 august 2006
                                                            - emblema este complex„; descriere: ini˛ialele
  Judec„tor delegat                                                 asocia˛ilor ∫i semnul colabor„rii Ón activitatea de
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  la Oficiul Registrului                                              arhitectur„; codificarea emblemei: 27.5.10 (∫iruri de
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                              litere reprezent‚nd dimensiuni diferite); 29.1.1.
  Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian            OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           (ro∫u, roz, oranj); 29.1.4 (albastru); 29.1.8 (negru);
  Referent                            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  la Oficiul Registrului                                              742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
  Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora               NR. 15181                   - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i
  Œn baza cererii nr. 48934 din data de 28.07.2006         din data de 1 august 2006            de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 tehnic„ legate de acestea;
                               Judec„tor delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               la Oficiul Registrului
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                      sociale a 10,00 RON fiecare;
                               Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
  - fondatori:                                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Referent
  1. Tane Mariana Victoria, asociat, cod numeric                                    - cod unic de Ónregistrare: 18897112;
                               la Oficiul Registrului
personal 2650509120013, aport la capital 100,00                                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               Comer˛ului de pe l‚ng„
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                  J 12/2609/2006.
                               Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora
50 % din capitalul social total, cota de participare la                                  (2/622.402)
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón C‚mpia       Œn baza cererii nr. 48950 din data de 28.07.2006                 *
Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 61A, ap. 20, jude˛ul Cluj;  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  2. Tane Gheorghe, asociat, cod numeric personal     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
1660205345395, aport la capital 100,00 RON,        Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     REAL PROJECT - S.R.L., Cluj-Napoca
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                jude˛ul Cluj
din capitalul social total, cota de participare la      - fondatori:
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón C‚mpia       1. Maksay Katalin, asociat, cod numeric personal
Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 61A, ap. 20, jude˛ul Cluj;  2710321120641, aport la capital 100,00 RON,               MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - administrator persoan„ fizic„: Tane Mariana      echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
Victoria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de        din capitalul social total, cota de participare la        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
9.05.1965 Ón Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Cluj-         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
Mehedin˛i, cod numeric personal 2650509120013,       Napoca, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 6, jude˛ul Cluj;
identificat„ cu C.I. seria KX nr. 166229, eliberat„ de    2. Lazar Zoltan Istvan, asociat, cod numeric      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Poli˛ia C‚mpia Turzii la data de 8.11.2001,        personal 1761224191341, aport la capital 100,00
                                                                  NR. 15293
domiciliat„ Ón C‚mpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr.    RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
61A, ap. 20, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,     50 % din capitalul social total, cota de participare la       din data de 3 august 2006
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Miercurea-     Judec„tor delegat
depline;                          Ciuc, Str. Florilor nr. 10, et. 10, ap. 34, jude˛ul     la Oficiul Registrului
  - sediul social: C‚mpia Turzii, str. Aurel Vlaicu    Harghita;
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
nr. 61A, ap. 20, jude˛ul Cluj, conform contractului      - administratori persoane fizice:
                                                            Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
de Ónchiriere nr. 76061 din data de 21.07.2006,        1. Maksay Katalin, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                                                            Referent
valabil p‚n„ la data de 15.07.2007;            data de 21.03.1971 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod
                                                            la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     numeric personal 2710321120641, identificat„ cu
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           C.I. seria KX nr. 473179, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
                                                            Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora
specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„    Napoca la data de 28.02.2006, domiciliat„ Ón
parte;                           Cluj-Napoca, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 6, jude˛ul     Œn baza cererii nr. 49769 din data de 2.08.2006 ∫i
  - activitatea principal„: cod CAEN 5247 - comer˛    Cluj, telefon 0264, fax 0264, durata mandatului      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie;   nelimitat„, av‚nd puteri depline;             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2879/13.IX.2006
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - fondator: Miron Horea Tudor, asociat unic, cod    sociale a 10,00 RON fiecare;                 - fondator: TIPOHOLDING - S.A., aport la capital
numeric personal 1710103120671, aport la capital       - durata de func˛ionare: nelimitat„;          10.000,00 RON, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale,
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,          - cod unic de Ónregistrare: 18911241;          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat   J 12/2657/2006.                        - administrator persoan„ fizic„: Col˛ea Teodor,
Ón Cluj-Napoca, Str. Unirii nr. 6, ap. 37, jude˛ul Cluj;    (4/622.404)                      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 6.10.1951 Ón Cluj-
  - administrator persoan„ fizic„: Miron Horea                    *                Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric personal
Tudor, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 3.01.1971                                  1511006120641, posesor al C.I. seria KX nr. 346437,
Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod numeric personal           Societatea Comercial„             eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 7.04.2004,
1710103120671, identificat cu C.I. seria KX nr.           TEODOR CONSTRUCT - S.R.L.             domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Fierului nr. 14,
417477, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de         C‚mpia Turzii, jude˛ul Cluj           jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
22.03.2005, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Unirii nr.                                puteri depline;
6, ap. 37, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264, durata                                 - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 93-
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                     103, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Unirii nr. 6, ap.                                funciar„ cu nr. 116127 din data de 16.02.2005;
37, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
funciar„ nr. 29220 din data de 28.07.2006;             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            222 - tip„rirea ∫i activit„˛i anexe;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    - activitatea principal„: cod CAEN 2222 - alte
703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón alt„ parte
contract;                                NR. 15212                  (tip„rire de reviste ∫i de alte periodice, c„r˛i,
  - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii
                                      din 2 august 2006             bro∫uri, partituri ∫i manuscrise muzicale, h„r˛i,
imobiliare;
                                                           atlase, afi∫e, cataloage publicitare, prospecte ∫i alte
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Judec„tor delegat                    tip„rituri publicitare, registre, albume, jurnale de
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      la Oficiul Registrului                 zi, calendare, formulare administrative ∫i alte
sociale a 10,00 RON fiecare;                 Comer˛ului de pe l‚ng„                 materiale imprimate comerciale, h‚rtie de scris cu
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Tribunalul Cluj        - P„curar Iulian     antet, imprimare flexografic„ etc.);
  - cod unic de Ónregistrare: 18906750;           Referent           - Rebreanu Aurora      - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, v„rsat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Œn baza cererii nr. 48931 din data de 28.07.2006    integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
J 12/2642/2006.                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    sociale a 100,00 RON fiecare;
   (3/622.403)                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
              *                Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - cod unic de Ónregistrare: 18896214;
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
      Societatea Comercial„
                               - fondator: Coroian Teodor, asociat unic, av‚nd     J 12/2607/2006.
    TELESKI LESU MARISEL - S.R.L.
                              codul numeric personal 1790919120037, aport la         (6/622.406)
    satul M„ri∫el, comuna M„ri∫el
                              capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                 *
         jude˛ul Cluj
                              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                              participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %,          Societatea Comercial„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            domiciliat Ón localitatea C‚mpia Turzii, Str.          BRAND AGENCY - S.R.L., Cluj-Napoca
                              Retezatului nr. 8, bl. 8, sc. B, et. 2, ap. 18, jude˛ul          jude˛ul Cluj
                              Cluj;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - administrator persoan„ fizic„: Coroian Teodor,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 19.09.1979 Ón
                              localitatea Frata, jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              personal 1790919120037, posesor al C.I. seria KX nr.       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
       NR. 15310
                              440916, eliberat„ de Poli˛ia C‚mpia Turzii la data         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
        din 4 august 2006             de 10.08.2005, domiciliat Ón localitatea C‚mpia
                              Turzii, Str. Retezatului nr. 8, bl. 8, sc. B, ap. 18,   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  Judec„tor delegat
                              telefon 0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata               NR. 15343
  la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               - sediul social: C‚mpia Turzii, Str. Retezatului nr.          din 4 august 2006
  Tribunalul Cluj       - P„curar Iulian
  Referent          - R„dulescu Emese      6, bl. 7, sc. A, ap. 1, jude˛ul Cluj, conform extrasului   Judec„tor delegat
  Œn baza cererii nr. 49371 din data de 1.08.2006 ∫i   de carte funciar„ cu nr. 5322 din data de          la Oficiul Registrului
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    17.07.2006;                         Comer˛ului de pe l‚ng„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;     Referent la Oficiul
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         geniu civil;                         Registrului Comer˛ului
  - fondatori:                        - activitatea principal„: cod CAEN 4522 - lucr„ri     de pe l‚ng„
  1. COMPETIfiIA IMPORT EXPORT - S.R.L., aport       de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la construc˛ii;      Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
la capital 80,00 RON, echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale,     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Œn baza cererii nr. 50091 din data de 3.08.2006 ∫i
reprezent‚nd 40 % din capitalul social total, cota de
                              sociale a 10,00 RON fiecare;                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
participare la beneficii/pierderi fiind de 40 %;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  2. ALE AVIS - S.R.L., aport la capital 70,00 RON,
                               - cod unic de Ónregistrare: 18903273;          Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 35 % din
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
capitalul social total, cota de participare la
                              J 12/2630/2006.                        - fondatori:
beneficii/pierderi fiind de 35 %;
                                (5/622.405)                       1. Toda Ciprian, asociat, av‚nd codul numeric
  3. TURISM POPASUL IANCULUI - S.R.L., aport la
                                           *                personal 1761001120658, aport la capital 100,00
capital 40,00 RON, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale,
                                                           RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi fiind de 20 %;           Societatea Comercial„              50 % din capitalul social total, cota de participare la
  4. ASOCIAfiIA PELAGHIA, aport la capital 10,00         TIPO OFFSET - S.R.L., Cluj-Napoca          beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat Ón Cluj-
RON, echival‚nd cu 1 parte social„, reprezent‚nd 5             jude˛ul Cluj                Napoca, str. Horea nr. 88-90, ap. 32, jude˛ul Cluj;
% din capitalul social total, cota de participare la                                   2. Toda Oana L„cr„mioara, asociat, av‚nd codul
beneficii/pierderi fiind de 5 %;                                           numeric personal 2800520125782, aport la capital
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  - administrator persoan„ fizic„: Ple∫a Viorel,
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 7.05.1961 Ón                                    reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
localitatea Huedin, jude˛ul Cluj, av‚nd codul           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
numeric personal 1610507125178, posesor al C.I.          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Horea nr. 88-90,
seria KX nr. 267401, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca                                 ap. 32, jude˛ul Cluj;
la data de 23.05.2003, domiciliat Ón localitatea Gil„u   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             - administrator persoan„ fizic„: Toda Oana
nr. 638, jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„,           NR. 15168                  L„cr„mioara, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
av‚nd puteri depline;                                                 20.05.1980 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd codul
                                      din 31 iulie 2006
  - sediul social: satul M„ri∫el nr. 612, comuna                                   numeric personal 2800520125782, posesoare a C.I.
M„ri∫el, teren la SISIAC, jude˛ul Cluj, conform        Judec„tor delegat                    seria KX nr. 462579, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca
extrasului de carte funciar„ cu nr. 1713 din data de     la Oficiul Registrului                 la data de 20.12.2005, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,
24.07.2006;                          Comer˛ului de pe l‚ng„                 str. Horea nr. 88-90, ap. 32, telefon 0264, fax 0264,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Cluj      - P„curar Iulian       jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
926 - activit„˛i sportive;                  Referent         - Rebreanu Aurora       puteri depline;
  - activitatea principal„: cod CAEN 9262 - alte       Œn baza cererii nr. 48959 din data de 28.07.2006      - sediul social: Cluj-Napoca, str. Horea nr. 88-90,
activit„˛i sportive (organizarea ∫i gestionarea      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    ap. 32, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
activit„˛ilor sportive Ón sal„ sau Ón aer liber);     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       funciar„ cu nr. 8506 din data de 3.08.2006;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006                    3
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          Societatea Comercial„              domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. F‚nt‚nele nr. 7,
744 - publicitate;                      DORE TRANS - S.R.L., Gherla, jude˛ul Cluj        ap. 177, jude˛ul Cluj;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -                                      - administrator persoan„ fizic„: Geber Hans,
publicitate;                                                     cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 19.08.1973 Ón
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  localitatea Ocna Mure∫, jude˛ul Alba, av‚nd codul
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                 numeric personal 1730819013919, posesor al C.I.
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          seria KX nr. 051793, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           la data de 11.10.1999, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           F‚nt‚nele nr. 7, ap. 177, telefon 0264, fax 0264,
  - cod unic de Ónregistrare: 18911284;
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                     NR. 13642                 puteri depline;
J 12/2654/2006.
                                      din 10 iulie 2006              - sediul social: Cluj-Napoca, str. F‚nt‚nele nr. 7,
   (7/622.407)
                                                           ap. 177, jude˛ul Cluj, conform contract de comodat,
              *                 Judec„tor delegat                   valabil p‚n„ la data de 16.05.2008;
                               la Oficiul Registrului                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
      Societatea Comercial„               Comer˛ului de pe l‚ng„                 515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
   BUILT IN HUMAN CAPITAL - S.R.L.             Tribunalul Cluj    - Pop Valentin         neagricole ∫i cu de∫euri;
     Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj              Referent la Oficiul                    - activitatea principal„: cod CAEN 5152 - comer˛
                               Registrului Comer˛ului
                                                           cu ridicata cu metale ∫i minereuri metalice;
                               de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
                                                           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                Œn baza cererii nr. 45050 din data de 7.07.2006 ∫i  sociale a 10,00 RON fiecare;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - cod unic de Ónregistrare: 18906792;
                              Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        J 12/2647/2006.
       NR. 15229                    - fondator: Oros Teodor, asociat unic, av‚nd        (10/622.410)
        din 2 august 2006
                              codul numeric personal 1740215124037, aport la                    *
                              capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  Judec„tor delegat                    reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de         Societatea Comercial„
  la Oficiul Registrului                  participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %,        GERA TRADE - S.R.L., Cluj-Napoca
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  domiciliat Ón localitatea Gherla, Str. Luntra∫ilor nr.          jude˛ul Cluj
  Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian         19, jude˛ul Cluj;
  Referent la Oficiul                     - administrator persoan„ fizic„: Oros Teodor,
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Registrului Comer˛ului                  cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 15.02.1974 Ón
  de pe l‚ng„                       Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, av‚nd codul numeric
                              personal 1740215124037, posesor al C.I. seria KX nr.       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora
                              480278, eliberat„ de Poli˛ia Gherla la data de          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
  Œn baza cererii nr. 49097 din data de 31.07.2006     18.04.2006, domiciliat Ón localitatea Gherla, Str.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Luntra∫ilor nr. 19, telefon 0264, fax 0264, jude˛ul   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Cluj, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri            NR. 15298
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    depline;
                                - sediul social: Gherla, Str. Luntra∫ilor nr. 19,           din 3 august 2006
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - fondatori:                       jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte funciar„     Judec„tor delegat
  1. Rus Adrian, asociat, av‚nd codul numeric       cu nr. 258 din data de 28.06.2006;             la Oficiul Registrului
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Comer˛ului de pe l‚ng„
personal 1730206336052, aport la capital 520,00
                              602 - alte transporturi terestre;              Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
RON, echival‚nd cu 52 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -        Referent la Oficiul
52 % din capitalul social total, cota de participare la
                              transporturi rutiere de m„rfuri;              Registrului Comer˛ului
beneficii/pierderi fiind de 52 %, domiciliat Ón
                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     de pe l‚ng„
localitatea Vatra Dornei, str. Lumea Nou„ nr. 72;      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora
  2. Onac„ Antonia Isabella, asociat, av‚nd codul     sociale a 10,00 RON fiecare;
numeric personal 2811024125856, aport la capital        - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Œn baza cererii nr. 49904 din data de 2.08.2006 ∫i
240,00 RON, echival‚nd cu 24 p„r˛i sociale,          - cod unic de Ónregistrare: 18839499;         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
reprezent‚nd 24 % din capitalul social total, cota de     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
participare la beneficii/pierderi fiind de 24 %,      J 12/2372/2006.                     Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Caraiman nr. 6,         (9/622.409)                     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                           *                 - fondatori:
jude˛ul Cluj;
                                                            1. Pop Gabriela, asociat, av‚nd codul numeric
  3. Fritea Radu Viorel, asociat, av‚nd codul
                                   Societatea Comercial„             personal 2730105120683, aport la capital 100,00
numeric personal 1821119303476, aport la capital
                                GEBER TRADING - S.R.L., Cluj-Napoca         RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
240,00 RON, echival‚nd cu 24 p„r˛i sociale,
                                      jude˛ul Cluj               50 % din capitalul social total, cota de participare la
reprezent‚nd 24 % din capitalul social total, cota de
                                                           beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat„ Ón Cluj-
participare la beneficii/pierderi fiind de 24 %,                                   Napoca, aleea B„i∫oara nr. 9A, ap. 32, jude˛ul Cluj;
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 62,           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            2. Pop Simion Radu, asociat, av‚nd codul
ap. 55, jude˛ul Cluj;                                                numeric personal 1590226120657, aport la capital
  - administrator persoan„ fizic„: Onac„ Antonia         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
Isabella, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
24.10.1981 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd codul                                 participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
numeric personal 2811024125856, posesoare a C.I.      EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          domiciliat Ón Cluj-Napoca, aleea B„i∫oara nr. 9A,
seria KX nr. 472009, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca           NR. 15303                 ap. 32, jude˛ul Cluj;
la data de 22.02.2006, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,                                   - administratori persoane fizice:
                                      din 3 august 2006
str. Caraiman nr. 6, telefon 0264, fax 0264, jude˛ul                                  1. Pop Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
Cluj, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri       Judec„tor delegat                   de 5.01.1973 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd
depline;                           la Oficiul Registrului                 codul numeric personal 2730105120683, posesor al
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 C.I. seria KX nr. 233044, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 35A,
                               Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian        Napoca la data de 28.11.2002, domiciliat„ Ón
jude˛ul Cluj, conform contract de Ónchiriere;
                               Referent la Oficiul                  Cluj-Napoca, aleea B„i∫oara nr. 9A, ap. 32, teleon
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Registrului Comer˛ului                 0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului
745 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;          de pe l‚ng„                      nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7450 - selec˛ia     Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora         2. Pop Simion Radu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
∫i plasarea for˛ei de munc„;
                                Œn baza cererii nr. 49913 din data de 2.08.2006 ∫i  data de 26.02.1969 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   av‚nd codul numeric personal 1690226120657,
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        posesor al C.I. seria KX nr. 242988, eliberat„ de
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 4.02.2003, domiciliat
                              Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                       Ón Cluj-Napoca, aleea B„i∫oara nr. 9A, ap. 32, telefon
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - cod unic de Ónregistrare: 18903206;            - fondator: Geber Hans, asociat unic, av‚nd codul   0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        numeric personal 1730819013919, aport la capital     nelimitat„, av‚nd puteri depline;
J 12/2628/2006.                       200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Unirii nr. 7, ap. 4,
   (8/622.408)                      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de    jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte funciar„
              *                participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %,    cu nr. 26863 din data de 11.07.2006;
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         Societatea Comercial„             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i      DND CONSULTING -S.R.L., Cluj-Napoca         Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
furnituri;                               jude˛ul Cluj               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - activitatea principal„: cod CAEN 5187 - comer˛                                 - fondatori:
cu ridicata cu alte aparaturi utilizate Ón industrie,                                1. Merz Markus Matthias Michael, asociat, aport
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
comer˛ ∫i transporturi;                                              la capital 100,00 RON, din care 36,50 $, echival‚nd
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          social total, cota de participare la beneficii/pierderi
sociale a 10,00 RON fiecare;                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           fiind de 50 %, domiciliat Ón localitatea 84177
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      Gottfrieding, Oberweilnbach, nr. 1;
  - cod unic de Ónregistrare: 18906768;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           2. Neckermann Lukas Robert Richard, asociat,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:              NR. 15205                 aport la capital 100,00 RON, din care 36,50 $,
J 12/2644/2006.                                                  echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                     din 1 august 2006
   (11/622.411)                                                 din capitalul social total, cota de participare la
             *                 Judec„tor delegat                   beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat Ón
                              la Oficiul Registrului                localitatea 80802 München, Siegesstrasse nr. 15;
     Societatea Comercial„               Comer˛ului de pe l‚ng„                  - administrator persoan„ fizic„: Merz Markus
 CHALET CONSTRUCT - S.R.L., Cluj-Napoca          Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian        Matthias Michael, cet„˛ean german, n„scut la data
        jude˛ul Cluj                 Referent la Oficiul                  de 10.11.1968 Ón localitatea Muhldorf/Inn,
                              Registrului Comer˛ului                Germania, posesor al A.I. nr. 858406716, eliberat„
                              de pe l‚ng„                      de autorit„˛ile din Germania la data de 10.02.2005,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora       domiciliat Ón Germania, localitatea 84177
                               Œn baza cererii nr. 49136 din data de 31.07.2006   Gottfrieding, Str. Oberweilnbach, nr. 1, durata
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat  mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Bisericii
                             Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  Ortodoxe nr. 28-30, et. II, ap. 4, jude˛ul Cluj,
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:       conform extrasului de carte funciar„ cu nr. 1159205
       NR. 15342                   - fondatori:                     din data de 31.07.2006;
        din 4 august 2006               1. Dunca Petru, asociat, av‚nd codul numeric      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             personal 1481201241653, aport la capital 10,00     701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
 Judec„tor delegat                                                 - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -
                             RON, echival‚nd cu 1 parte social„, reprezent‚nd 5
 la Oficiul Registrului                                             dezvoltare (promovare) imobiliar„;
                             % din capitalul social total, cota de participare la
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             beneficii/pierderi fiind de 5 %, domiciliat Ón
 Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian                                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             localitatea Glod nr. 74;
 Referent la Oficiul                                               sociale a 10,00 RON fiecare;
                               2. Dunca Petru ™tefan, asociat, av‚nd codul
 Registrului Comer˛ului                                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             numeric personal 1811101244506, aport la capital
 de pe l‚ng„                                                    - cod unic de Ónregistrare: 18911250;
                             190,00 RON, echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale,
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese                                      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             reprezent‚nd 95 % din capitalul social total, cota de
  Œn baza cererii nr. 50069 din data de 3.08.2006 ∫i   participare la beneficii/pierderi fiind de 95 %,    J 12/2650/2006.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   domiciliat Ón localitatea Glod nr. 74;            (14/622.414)
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - administrator persoan„ fizic„: Dunca Petru                  *
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   ™tefan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 1.11.1981
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        Ón localitatea Sighetu Marma˛iei, jude˛ul             Societatea Comercial„
  - fondatori:                      Maramure∫, av‚nd codul numeric personal            SIGMA GUM - S.R.L., Cluj-Napoca
  1. Laze ™tefan Florin, asociat, av‚nd codul      1811101244506, posesor al C.I. seria MM nr. 173422,           jude˛ul Cluj
numeric personal 1760420120748, aport la capital     eliberat„ de Poli˛ia Sighetu Marma˛iei la data de
100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,        24.04.2003, domiciliat Ón localitatea Glod nr. 74,           MINISTERUL JUSTIfiIEI
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de   telefon 0262, fax 0262, jude˛ul Maramure∫, durata
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,     mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr.      - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 7,      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
115, ap. 29, jude˛ul Cluj;                jude˛ul Cluj, conform contract de Ónchiriere, valabil      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
  2. Morar Liviu, asociat, av‚nd codul numeric      p‚n„ la data de 12.07.2007;
personal 1560729120660, aport la capital 100,00       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe              NR. 15346
50 % din capitalul social total, cota de participare la  informatice (software);                         din 4 august 2006
beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat Ón Cluj-    - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
                             consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;     Judec„tor delegat
Napoca, str. Jupiter nr. 3, ap. 23, jude˛ul Cluj;
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     la Oficiul Registrului
  - administratori persoane fizice:
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Laze ™tefan Florin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                             sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
data de 20.04.1976 Ón Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a,
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Referent la Oficiul
av‚nd codul numeric personal 1760420120748,
                               - cod unic de Ónregistrare: 18897198;          Registrului Comer˛ului
posesor al C.I. seria KX nr. 183900, eliberat„ de
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       de pe l‚ng„
Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 20.02.2002, domiciliat
                             J 12/2619/2006.                      Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
Ón Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 115, ap. 29,
telefon 0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata          (13/622.413)                     Œn baza cererii nr. 48983 din data de 28.07.2006
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                    *               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  2. Morar Liviu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
29.07.1956 Ón localitatea Hida, jude˛ul S„laj, av‚nd        Societatea Comercial„             Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
codul numeric personal 1560729120660, posesor al       MONOVENTURE - S.R.L., Cluj-Napoca          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
C.I. seria KX nr. 105365, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-          jude˛ul Cluj                 - fondator: Muncaciu Marian Ioan, asociat unic,
Napoca la data de 26.10.2000, domiciliat Ón                                    av‚nd codul numeric personal 1490502120671,
Cluj-Napoca, str. Jupiter nr. 3, ap. 23, telefon 0264,         MINISTERUL JUSTIfiIEI           aport la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i
fax 0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului                                     sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                         cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 100
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Jupiter nr. 3,       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          %, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Aleea B„i∫oarei nr. 1,
sc. 3, ap. 23, jude˛ul Cluj, conform extrasului de        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           ap. 21, jude˛ul Cluj;
carte funciar„ cu nr. 28930 din data de 26.07.2006;                                 - administrator persoan„ fizic„: Muncaciu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          Marian Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;          NR. 15339                 2.05.1949 Ón localitatea S„licea, jude˛ul Cluj, av‚nd
geniu civil;                               din 4 august 2006            codul numeric personal 1490502120671, posesor al
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -                                   C.I. seria KX nr. 061908, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;         Judec„tor delegat
                                                         Napoca la data de 22.12.1999, domiciliat Ón
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     la Oficiul Registrului
                                                         Cluj-Napoca, Aleea B„i∫oarei nr. 1, ap. 21, telefon
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                         0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului
sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
                                                         nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Referent la Oficiul
                                                           - sediul social: Cluj-Napoca, str. B„i∫oara nr. 1, ap.
  - cod unic de Ónregistrare: 18911276;          Registrului Comer˛ului
                                                         21, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        de pe l‚ng„
                                                         funciar„ cu nr. 28478 din data de 24.07.2006;
J 12/2653/2006.                       Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
                                                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   (12/622.412)                      Œn baza cererii nr. 49952 din data de 3.08.2006 ∫i  503 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
             *                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la  autovehicule;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006                   5
  - activitatea principal„: cod CAEN 5030 - comer˛           Societatea Comercial„              aport la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i
cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;              VER ALEXIS - S.R.L., Cluj-Napoca          sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat              jude˛ul Cluj                cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 100
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   %, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 79,
                                                             bl. V4, ap. 28, jude˛ul Cluj;
sociale a 10,00 RON fiecare;                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                              - administrator persoan„ fizic„: Filip Daniela
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                             Raluca, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
  - cod unic de Ónregistrare: 18913803;                                         3.09.1978 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd codul
                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      numeric personal 2780903120671, posesoare a C.I.
                                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
J 12/2659/2006.                                                     seria KX nr. 337153, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca
   (15/622.415)                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           la data de 5.03.2004, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,
              *                        NR. 15292                  calea Flore∫ti nr. 79, bl. V4, ap. 28, telefon 0264, fax
                                                             0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„,
                                       din 3 august 2006             av‚nd puteri depline;
      Societatea Comercial„
   V & D CONSULT - S.R.L., Cluj-Napoca             Judec„tor delegat                     - sediul social: Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 79,
         jude˛ul Cluj                  la Oficiul Registrului                 bl. V4, ap. 28, jude˛ul Cluj, conform extrasului de
                                 Comer˛ului de pe l‚ng„                 carte funciar„ cu nr. 92921 din data de 31.07.2006;
                                 Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               Referent la Oficiul                   524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                 Registrului Comer˛ului                 specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                 de pe l‚ng„                       parte;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora          - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ                                          cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                                 Œn baza cererii nr. 49767 din data de 2.08.2006 ∫i
                                                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
       NR. 15277                    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         sociale a 10,00 RON fiecare;
                               Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
        din 3 august 2006               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          - cod unic de Ónregistrare: 18913838;
  Judec„tor delegat                       - fondator: Vere∫ezan Eugenia, asociat unic,        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               av‚nd codul numeric personal 2641020120671,        J 12/2662/2006.
  la Oficiul Registrului
                               aport la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i       (18/622.418)
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                               sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,                  *
  Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian          cota de participare la beneficii/pierderi fiind de
  Referent la Oficiul                    100 %, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 24,       Societatea Comercial„
  Registrului Comer˛ului                   ap. 9, jude˛ul Cluj;                    AMIGHA CONSTRUCT IMPEX - S.R.L., Turda,
  de pe l‚ng„                          - administrator persoan„ fizic„: Vere∫ezan              jude˛ul Cluj
  Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora          Eugenia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                               20.10.1964 Ón localitatea C„m„ra∫u, jude˛ul Cluj,
  Œn baza cererii nr. 49323 din data de 1.08.2006 ∫i                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               av‚nd codul numeric personal 2641020120671,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     posesoare a C.I. seria KX nr. 223902, eliberat„ de
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 14.10.2002,            OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 24, ap. 9,       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          telefon 0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata
  - fondatori:                        mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  1. Bocanete Victor Dan, asociat, av‚nd codul         - sediul social: Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 24, bl.         NR. 15117
numeric personal 1580115120650, aport la capital       M4, ap. 9, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
                               funciar„ cu nr. 28219 din data de 20.07.2006;               din 28 iulie 2006
160,00 RON, echival‚nd cu 16 p„r˛i sociale,
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Judec„tor delegat
reprezent‚nd 80 % din capitalul social total, cota de
                               712 - Ónchirierea altor mijloace de transport;        la Oficiul Registrului
participare la beneficii/pierderi fiind de 80 %,
                                 - activitatea principal„: cod CAEN 7121 -         Comer˛ului de pe l‚ng„
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr.
                               Ónchirierea altor mijloace de transport terestru       Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
41, ap. 42, jude˛ul Cluj;                   (mijloace de transport terestru peste 3,5 tone,        Referent la Oficiul
  2. Bocanete Horia Dinu, asociat, av‚nd codul        vehicule de cale ferat„, Ónchidere pale˛i,          Registrului Comer˛ului
numeric personal 1870430125894, aport la capital       containere);                         de pe l‚ng„
40,00 RON, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale,            - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora
reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, cota de     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                              Œn baza cererii nr. 48843 din data de 27.07.2006
participare la beneficii/pierderi fiind de 20 %,       sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr.        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
41, ap. 42, jude˛ul Cluj;                    - cod unic de Ónregistrare: 18906741;
                                                             Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - administrator persoan„ fizic„: Bocanete Victor                                   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               J 12/2641/2006.
Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 15.01.1958                                      - fondator: Feher Ioan, asociat unic, av‚nd codul
                                  (17/622.417)
Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, av‚nd codul                                      numeric personal 1790928126217, aport la capital
                                             *                200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
numeric personal 1580115120650, posesor al C.I.
seria KX nr. 179223, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca                                  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                                     Societatea Comercial„
                                                             participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %,
la data de 29.01.2002, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.        ALEX LIGHT - S.R.L., Cluj-Napoca
                                                             domiciliat Ón localitatea Turda, Calea Victoriei nr.
Gheorghe Dima nr. 41, ap. 42, telefon 0264, fax                jude˛ul Cluj
                                                             102-104, bl. E125, ap. 37, jude˛ul Cluj;
0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„,                                      - administrator persoan„ fizic„: Feher Ioan,
av‚nd puteri depline;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI            cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 28.09.1979 Ón
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima                                   localitatea Turda, jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric
nr. 41, ap. 42, jude˛ul Cluj, conform extrasului de                                   personal 1790928126217, posesor al C.I. seria KX nr.
                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
carte funciar„ cu nr. 28003 din data de 21.07.2006;                                   322012, eliberat„ de Poli˛ia Turda la data de
                                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    12.01.2004, domiciliat Ón localitatea Turda, Calea
748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                 Victoriei nr. 102-104, bl. E125, ap. 37, telefon 0264,
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           fax 0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului
Óntreprinderilor;                              NR. 15385                  nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte
                                       din 7 august 2006               - sediul social: Turda, Calea Victoriei nr. 102-104,
activit„˛i de servicii prestate Ón principal                                       bl. E125, ap. 37, jude˛ul Cluj, conform extrasului de
Óntreprinderilor (design specializat, activit„˛i ale       Judec„tor delegat
                                                             carte funciar„ cu nr. 5420 din data de 20.07.2006;
organizatorilor de t‚rguri, expozi˛ii ∫i congrese,        la Oficiul Registrului
                                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
activit„˛i ale organizatorilor la licita˛ii, activit„˛i ale   Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana
consultan˛ilor, Ón alte domenii dec‚t tehnic ∫i                                     geniu civil
                                 Referent la Oficiul                    - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
ingineresc);
                                 Registrului Comer˛ului                 construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat        de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                 Œn baza cererii nr. 50120 din data de 4.08.2006 ∫i   sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18906695;                                          - cod unic de Ónregistrare: 18891063;
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 12/2636/2006.                        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         J 12/2586/2006.
   (16/622.416)                        - fondator: Filip Daniela Raluca, asociat unic,       (19/622.419)
              *                 av‚nd codul numeric personal 2780903120671,                      *
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2879/13.IX.2006
     Societatea Comercial„              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Cantonului F.N.,
  DSC COM SERV - S.R.L., satul Apahida         Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  jude˛ul Cluj, conform contractului de Ónchiriere cu
    comuna Apahida, jude˛ul Cluj            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        nr. 166 din data de 24.03.2006, valabil p‚n„ la data
                               - fondator: Krasznai Francisc, asociat unic, av‚nd  de 27.03.2007;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            codul numeric personal 1680117120740, aport la       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,   515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de    neagricole ∫i cu de∫euri;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %,      - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            domiciliat Ón localitatea Luna de Sus nr. 581,      cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;
                             jude˛ul Cluj;                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               - administrator persoan„ fizic„: Krasznai       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
       NR. 15448
                             Francisc, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       sociale a 10,00 RON fiecare;
        din 9 august 2006             17.01.1968 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd codul    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Judec„tor delegat                    numeric personal 1680117120740, posesor al C.I.       - cod unic de Ónregistrare: 18613156;
 la Oficiul Registrului                 seria KX nr. 094014, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 la data de 16.08.2000, domiciliat Ón localitatea Luna
                                                          J 12/1413/2006.
 Tribunalul Cluj     - Seman Dana          de Sus nr. 581, telefon 0264, fax 0264, jude˛ul Cluj,
                                                            (22/622.422)
 Referent   - R„dulescu Emese             durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                                                       *
                             depline;
  Œn baza cererii nr. 50471 din data de 8.08.2006 ∫i
                               - sediul social: satul Luna de Sus nr. 581, comuna       Societatea Comercial„
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Flore∫ti, jude˛ul Cluj, conform adeverin˛ei de la     SCHANTL & CRISTIAN QUAD ATV - S R.L.
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   prim„rie cu nr. 8033 din data de 28.07.2006;          satul Negreni, comuna Negreni
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                                 jude˛ul Cluj
  - fondatori:                      452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
  1. Dan Silviu C„lin, asociat, av‚nd codul numeric   geniu civil;
                               - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -              MINISTERUL JUSTIfiIEI
personal 1720909240017, aport la capital 190,00
RON, echival‚nd cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
95 % din capitalul social total, cota de participare la   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
beneficii/pierderi fiind de 95 %, domiciliat Ón      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
Bistri˛a, str. George Co∫buc nr. 12, jude˛ul Bistri˛a-  sociale a 10,00 RON fiecare;
N„s„ud;                           - durata de func˛ionare: nelimitat„;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  2. Moga Cristina Anna Maria, asociat, av‚nd        - cod unic de Ónregistrare: 18906776;                NR. 15345
codul numeric personal 2780311060808, aport la        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
capital 10,00 RON, echival‚nd cu 1 parte social„,     J 12/2645/2006.                             din 4 august 2006
reprezent‚nd 5 % din capitalul social total, cota de      (21/622.421)                     Judec„tor delegat
participare la beneficii/pierderi fiind de 5 %,                   *                la Oficiul Registrului
domiciliat„ Ón Bistri˛a, Pia˛a Morii nr. 1, sc. B, ap.
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
17, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud;                    Societatea Comercial„
                                                           Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
  - administrator persoan„ fizic„: Dan Silviu C„lin,    METEL - S.R.L., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 9.09.1972 Ón Baia                                 Referent la Oficiul
Mare, jude˛ul Maramure∫, av‚nd codul numeric                                     Registrului Comer˛ului
personal 1720909240017, posesor al C.I. seria XB nr.          MINISTERUL JUSTIfiIEI             de pe l‚ng„
182567, eliberat„ de Poli˛ia Bistri˛a la data de                                   Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
26.04.2006, domiciliat Ón Bistri˛a, str. George         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            Œn baza cererii nr. 50100 din data de 3.08.2006 ∫i
Co∫buc nr. 12, telefon 0263, fax 0263, jude˛ul           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Bistri˛a-N„s„ud, durata mandatului nelimitat„,
                                                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
av‚nd puteri depline;                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - sediul social: satul Apahida, str. Traian nr. 12,          NR. 5089                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
comuna Apahida, jude˛ul Cluj, conform
contractului de Ónchiriere cu nr. 3104 din data de           din 20 aprilie 2006              - fondatori:
7.08.2006, valabil p‚n„ la data de 4.06.2009;                                     1. Schantl Hannes Adolf, asociat, aport la capital
                              Judec„tor delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                 100,00 RON, din care 35,90 $, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                              la Oficiul Registrului
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;                                sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
geniu civil                                                    cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50
                              Tribunalul Cluj    - Seman Dana
  - activitatea principal„: cod CAEN 4523 -                                    %, domiciliat Ón localitatea Grasdorf, Jagerberg nr.
                              Referent la Oficiul
construc˛ii de autostr„zi, drumuri, aerodromuri ∫i                                 59;
                              Registrului Comer˛ului
baze sportive;                                                    2. Milas Cristian, asociat, av‚nd codul numeric
                              de pe l‚ng„
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                 personal 1650626054709, aport la capital 100,00
                              Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
sociale a 10,00 RON fiecare;                 Œn baza cererii nr. 21700 din data de 19.04.2006   50 % din capitalul social total, cota de participare la
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat Ón
  - cod unic de Ónregistrare: 18925409;         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      localitatea Ciucea nr. 181/C, jude˛ul Cluj;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    - administrator persoan„ fizic„: Milas Cristian,
J 12/2682/2006.                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                          cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 26.06.1965 Ón
   (20/622.420)                      - fondatori:
                                                          Hunedoara, jude˛ul Hunedoara, av‚nd codul
             *                 1. Sicoe Sorin Vasile, asociat, av‚nd codul
                                                          numeric personal 1650626054709, posesor al C.I.
                             numeric personal 1750317012530, aport la capital
       Societatea Comercial„                                         seria KX nr. 057080, eliberat„ de Poli˛ia Huedin la
                             100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
    FRANCISC CONSTRUCT - S.R.L.                                        data de 19.11.1999, domiciliat Ón jude˛ul Cluj,
                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
   satul Luna de Sus, comuna Flore∫ti                                      localitatea Ciucea nr. 181/C, telefon 0264, fax 0264,
                             participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
         jude˛ul Cluj                                           durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                             domiciliat Ón Cluj-Napoca, calea M„n„∫tur nr. 87, bl.
                                                          depline;
                             D10, ap. 68, jude˛ul Cluj;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           - sediul social: satul Negreni nr. 193/A, comuna
                               2. Golda Adrian Ioan, asociat, av‚nd codul
                                                          Negreni, jude˛ul Cluj, conform contract de comodat,
                             numeric personal 1750716200012, aport la capital
                                                          valabil p‚n„ la data de 31.07.2008;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
                             participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,     501 - comer˛ cu autovehicule;
                             domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahu˛„      - activitatea principal„: cod CAEN 5010 - comer˛
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                             nr. 59-61, ap. 27, jude˛ul Cluj;             cu autovehicule;
       NR. 15300
                               - administrator persoan„ fizic„: Golda Adrian      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
        din 3 august 2006                                          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 16.07.1975
 Judec„tor delegat                    Ón localitatea Brad, jude˛ul Hunedoara, av‚nd codul   sociale a 10,00 RON fiecare;
 la Oficiul Registrului                 numeric personal 1750716200012, posesor al C.I.       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 seria KX nr. 109950, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca    - cod unic de Ónregistrare: 18911314;
 Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian         la data de 19.11.2000, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Referent   - Rebreanu Aurora             Alexandru Vlahu˛„ nr. 59-61, ap. 27, telefon 0264,    J 12/2656/2006.
  Œn baza cererii nr. 49908 din data de 2.08.2006 ∫i   fax 0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului           (23/622.423)
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   nelimitat„, av‚nd puteri depline;                         *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006                   7
      Societatea Comercial„            Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
    SCHANTL & VOX SERV - S.R.L.           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          - cod unic de Ónregistrare: 18954757;
    satul Negreni, comuna Negreni            - fondatori:                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
         jude˛ul Cluj                1. Stroe Maria Lavinia, asociat, cod numeric      J 03/1412/2006.
                             personal 2770509035077, aport la capital 100,00        (26/622.426)
                             RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                  *
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             50 % din capitalul social total, cota de participare la
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón satul           Societatea Comercial„
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Borle∫ti nr. 156, comuna Meri∫ani, jude˛ul Arge∫;        EDY TRANS SPEED - S.R.L., Pite∫ti
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ             2. Ciobanu Constantin Minel, asociat, cod               jude˛ul Arge∫
                             numeric personal 1670620035079, aport la capital
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
       NR. 15344                 reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                                                                  TRIBUNALUL ARGE™
                             participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
        din 4 august 2006             Ón satul Borle∫ti nr. 156, comuna Meri∫ani, jude˛ul
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1558
 Judec„tor delegat                   Arge∫;
 la Oficiul Registrului                  - administratori persoane fizice:                   din 22 august 2006
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  1. Stroe Maria Lavinia, cod numeric personal       Judec„tor delegat
 Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian        2770509035077, data numirii 18.08.2006, durata       la Oficiul Registrului
 Referent la Oficiul                  mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        Comer˛ului de pe l‚ng„
 Registrului Comer˛ului                  2. Ciobanu Constantin Minel, cod numeric         Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
 de pe l‚ng„                      personal 1670620035079, data numirii 18.08.2006,                   Lia
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese        durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         Referent la Oficiul
                             depline;
  Œn baza cererii nr. 50096 din data de 3.08.2006 ∫i                                Registrului Comer˛ului
                              - denumire: GRAFFITI MIXT 2007 - S.R.L.;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 de pe l‚ng„
                              - sediul social: satul Borle∫ti nr. 156, comuna
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
                             Meri∫ani, jude˛ul Arge∫;
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Œn baza cererii nr. 45042 din data de 21.08.2006 ∫i
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - fondatori:                     nespecializate;                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Schantl Hannes Adolf, asociat, aport la capital    - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
100,00 RON, din care 36,00 $, echival‚nd cu 10 p„r˛i   cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,  v‚nzare predominant„ de produse alimentare,         - fondatori:
cota de participare la beneficii/pierderi fiind de    b„uturi ∫i tutun;                      1. Z„voi Eduard Gabriel, asociat, cod numeric
50 %, domiciliat Ón localitatea Grasdorf, Jagerberg     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    personal 1820922410047, aport la capital 450,00
nr. 59;                         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    RON, echival‚nd cu 45 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  2. Moise Marius Adrian, asociat, av‚nd codul     sociale a 10,00 RON fiecare;               90 % din capitalul social total, cota de participare la
numeric personal 1790725312971, aport la capital      - durata de func˛ionare: nelimitat„;          beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat Ón Pite∫ti,
100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,         - cod unic de Ónregistrare: 18954692;         str. Zamfire∫ti nr. 32, jude˛ul Arge∫;
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        2. Delu Mihaela ™tefania, asociat, cod numeric
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,     J 03/1400/2006.                      personal 2811031035274, aport la capital 50,00
domiciliat Ón localitatea Negreni nr. 61/A, Cluj;       (25/622.425)                     RON, echival‚nd cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - administrator persoan„ fizic„: Moise Marius                  *                10 % din capitalul social total, cota de participare la
Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                     beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat„ Ón Pite∫ti,
25.07.1979 Ón Zal„u, jude˛ul S„laj, av‚nd codul          Societatea Comercial„              str. Eugen Ionescu rn. 5, bl. Q5, sc. C, ap. 1, jude˛ul
numeric personal 1790725312971, posesor al C.I.       OVIDIU JUNIOR 95 - S.R.L., C‚mpulung          Arge∫;
seria KX nr. 260116, eliberat„ de Poli˛ia Huedin la          jude˛ul Arge∫                 - administratori persoane fizice:
data de 16.04.2006, domiciliat Ón localitatea Negreni                                 1. Z„voi Eduard Gabriel, cod numeric personal
nr. 61/A, telefon 0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata                               1820922410047, data numirii 21.08.2006, durata
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                     TRIBUNALUL ARGE™
  - sediul social: satul Negreni nr. 215/B, comuna                                  2. Delu Mihaela ™tefania, cod numeric personal
Negreni, jude˛ul Cluj, conform adeverin˛ei de la                                  2811031035274, data numirii 21.08.2006, durata
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1544
prim„rie cu nr. 2149 din data de 1.08.2006;                                    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            din 22 august 2006              - denumire: EDY TRANS SPEED - S.R.L.;
501 - comer˛ cu autovehicule;                                             - sediul social: Pite∫ti, str. Banat, bl. 16, sc. D,
                              Judec„tor delegat
  - activitatea principal„: cod CAEN 5010 - comer˛                                parter, ap. 2, jude˛ul Arge∫;
                              la Oficiul Registrului
cu autovehicule;                                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                 501 - comer˛ cu autovehicule;
                              Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                  - activitatea principal„: cod CAEN 5010 - comer˛
                                          Lia
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            cu autovehicule;
                              Referent la Oficiul
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat
                              Registrului Comer˛ului
  - cod unic de Ónregistrare: 18911306;                                      integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
                              de pe l‚ng„
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   sociale a 10,00 RON fiecare;
                              Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
J 12/2655/2006.                                                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   (24/622.424)                      Œn baza cererii nr. 45054 din data de 21.08.2006 ∫i    - cod unic de Ónregistrare: 18954714;
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
             *
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        J 03/1401/2006.
      Societatea Comercial„            Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     (27/622.427)
    GRAFFITI MIXT 2007 - S.R.L.           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                     *
    satul Borle∫ti, comuna Meri∫ani           - fondator: ™tefan Nicoleta, asociat unic, cod
        jude˛ul Arge∫              numeric personal 2740419030024, aport la capital          Societatea Comercial„
                             200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,          SDM OFFICE GROUP - S.R.L., Pite∫ti
                             reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de         jude˛ul Arge∫
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                             domiciliat„ Ón C‚mpulung, str. Bogdan Petriceicu
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             Ha∫deu nr. 1, jude˛ul Arge∫;
        TRIBUNALUL ARGE™                                                  TRIBUNALUL ARGE™
                              - administrator persoan„ fizic„: ™tefan Nicoleta,
                             cod numeric personal 2740419030024, data numirii
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1559                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1557
                             21.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
       din 22 august 2006             puteri depline;                             din 22 august 2006
                              - denumire: OVIDIU JUNIOR 95 - S.R.L.;
 Judec„tor delegat                                                 Judec„tor delegat
                              - sediul social: C‚mpulung, str. Bogdan Petriceicu
 la Oficiul Registrului                                               la Oficiul Registrului
                             Ha∫deu nr. 1, jude˛ul Arge∫;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel                                    Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
                             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
              Lia                                                        Lia
                             nespecializate;
 Referent la Oficiul                                                Referent la Oficiul
                              - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
 Registrului Comer˛ului                                               Registrului Comer˛ului
                             cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
 de pe l‚ng„                                                    de pe l‚ng„
                             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
 Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda                                       Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
                             b„uturi ∫i tutun;
  Œn baza cererii nr. 44962 din data de 18.08.2006 ∫i   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Œn baza cererii nr. 45046 din data de 21.08.2006
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        sociale a 10,00 RON fiecare;               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2879/13.IX.2006
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i             - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - fondator: StÓng„ Cristinel, asociat unic, cod
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        - cod unic de Ónregistrare: 18954749;         numeric personal 1820917031991, aport la capital
date:                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       2.000,00 RON, echival‚nd cu 200 p„r˛i sociale,
  - fondator: St„nciulescu Amalia Irena, asociat       J 03/1403/2006.                      reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de
unic, cod numeric personal 2690209034971, aport          (29/622.429)                     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
la capital 1.000,00 RON, echival‚nd cu 100 p„r˛i                    *                Ón Coste∫ti, fund„tura Salc‚mi nr. 3A, jude˛ul Arge∫;
sociale, reprezent‚nd 100 % din capitalul social                                      - administrator persoan„ fizic„: StÓng„ Cristinel,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100        Societatea Comercial„
                                 VABECA ENGINEERING - S.R.L., Pite∫ti          cod numeric personal 1820917031991, data numirii
%, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Aleea Poieni˛ei, bl. P9, sc.
                                      jude˛ul Arge∫                18.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
B, et. 2, ap. 5, jude˛ul Arge∫;
                                                            puteri depline;
  - administrator persoan„ fizic„: St„nciulescu
                                                              - denumire: ALEXANDER DIVERS DESIGN -
Amalia    Irena,   cod   numeric    personal           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            S.R.L.;
2690209034971, data numirii 21.08.2006, durata
                                                              - sediul social: ora∫ul Coste∫ti, fund„tura Salc‚mi
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                 TRIBUNALUL ARGE™             nr. 3A, jude˛ul Arge∫;
  - denumire: SDM OFFICE GROUP - S.R.L.;
                                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - sediul social: Pite∫ti, cartierul Trivale, bl. P9, sc.     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1555
                                                            454 - lucr„ri de finisare;
B, et. 2, ap. 5, jude˛ul Arge∫;
                                       din 22 august 2006              - activitatea principal„: cod CAEN 4545 - alte
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
726 - alte activit„˛i legate de informatic„;          Judec„tor delegat                    lucr„ri de finisare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 7260 - alte        la Oficiul Registrului                   - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat
activit„˛i legate de informatic„;                Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i
                                Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       sociale a 10,00 RON fiecare;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
                                             Lia                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
                                Referent la Oficiul
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                - cod unic de Ónregistrare: 18954803;
                                Registrului Comer˛ului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 18954722;            Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda          J 03/1405/2006.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                        (31/622.431)
                                 Œn baza cererii nr. 45036 din data de 21.08.2006
J 03/1402/2006.                                                                   *
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
   (28/622.428)
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                                                    Societatea Comercial„
                               Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
                                                                COR AS ON BEST - S.R.L., Pite∫ti
                               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
      Societatea Comercial„                                                    jude˛ul Arge∫
                               date:
    KARPATEN PRODUCfiIE - S.R.L.
                                 - fondator: Caloianu Vasile, asociat unic, cod
     C‚mpulung, jude˛ul Arge∫              numeric personal 1590215034961, aport la capital             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de
                               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat           TRIBUNALUL ARGE™
                               Ón Pite∫ti, str. F„g„ra∫, bl. E3, sc. C, et. 3, ap. 12,
         TRIBUNALUL ARGE™               jude˛ul Arge∫;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1553
                                 - administrator persoan„ fizic„: Caloianu Vasile,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1556                                                 din 22 august 2006
                               cod numeric personal 1590215034961, data numirii
                               21.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       Judec„tor delegat
        din 22 august 2006
                               puteri depline;                       la Oficiul Registrului
  Judec„tor delegat                       - denumire: VABECA ENGINEERING - S.R.L.;         Comer˛ului de pe l‚ng„
  la Oficiul Registrului                    - sediul social: Pite∫ti, str. Negru Vod„, bl. E3,
                                                              Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   sc. C, et. 3, ap. 12, jude˛ul Arge∫;
                                                                          Lia
  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu       Referent la Oficiul
              Lia
                               ridicata;                          Registrului Comer˛ului
  Referent la Oficiul
                                 - activitatea principal„: cod CAEN 5114 -         de pe l‚ng„
  Registrului Comer˛ului
                               intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente       Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
  de pe l‚ng„
                               industriale, nave ∫i avioane;
  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda                                          Œn baza cererii nr. 44958 din data de 18.08.2006
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  Œn baza cererii nr. 45044 din data de 21.08.2006      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     sociale a 10,00 RON fiecare;               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i             - cod unic de Ónregistrare: 18954706;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       date:
date:                             J 03/1404/2006.                        - fondator: Stancu Marian, asociat unic, cod
                                  (30/622.430)                     numeric personal 1660815284395, aport la capital
  - fondatori:
  1. Marcu Gabriel Valentin, asociat, cod numeric
                                            *                200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
personal 1660316030012, aport la capital 100,00            Societatea Comercial„              reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd         ALEXANDER DIVERS DESIGN - S.R.L.           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
50 % din capitalul social total, cota de participare la        Coste∫ti, jude˛ul Arge∫             Ón Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl. P19, sc. B,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón                                        et. 3, ap. 12, jude˛ul Arge∫;
C‚mpulung, Str. T‚rgovi∫tei nr. 21, jude˛ul Arge∫;                                     - administrator persoan„ fizic„: Stancu Marian,
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
  2. Societatea Comercial„ M√D√LINA - S.R.L.,                                     cod numeric personal 1660815284395, data numirii
aport la capital 100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i                                   18.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,            TRIBUNALUL ARGE™
                                                            puteri depline;
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, cu                                    - denumire: COR AS ON BEST - S.R.L.;
sediul Ón C‚mpulung, str. Nicu Leonard nr. 6,            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1554
                                                              - sediul social: Pite∫ti, str. Tudor Vladimirescu, bl.
bl. A10, jude˛ul Arge∫, num„r de Ónmatriculare                din 22 august 2006             P19, sc. B, et. 3, ap. 12, camera 2, jude˛ul Arge∫;
J 03/2160/1991, cod unic de Ónregistrare 152122;
                                Judec„tor delegat                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - administrator persoan„ fizic„: Marcu Gabriel
                                la Oficiul Registrului                 452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
Valentin, cod numeric personal 1660316030012,
                                Comer˛ului de pe l‚ng„                 geniu civil;
data numirii 21.08.2006, durata mandatului 4 ani,        Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel         - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
av‚nd puteri depline;                                  Lia              construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  - denumire: KARPATEN PRODUCfiIE - S.R.L.;           Referent la Oficiul
                                                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - sediul social: C‚mpulung, str. Nicu Leonard        Registrului Comer˛ului
nr. 6, bl. A10, parter, jude˛ul Arge∫;                                         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                de pe l‚ng„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda          sociale a 10,00 RON fiecare;
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;                                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                 Œn baza cererii nr. 44966 din data de 18.08.2006
  - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri                                    - cod unic de Ónregistrare: 18954684;
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
de instala˛ii tehnico-sanitare;                                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i         J 03/1406/2006.
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       (32/622.432)
sociale a 10,00 RON fiecare;                 date:                                         *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006                   9
       Societatea Comercial„               - fondatori:                       - cod unic de Ónregistrare: R 18954765;
      MOLIVIS HOSTELS - S.R.L.              1. GÓlculescu Ion Bogdan, asociat, cod numeric      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
      C‚mpulung, jude˛ul Arge∫             personal 1660130034965, aport la capital 180,00      J 03/1409/2006.
                              RON, echival‚nd cu 18 p„r˛i sociale, reprezent‚nd       (35/622.435)
                              90 % din capitalul social total, cota de participare la               *
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat Ón Pite∫ti, Str.
                              G‚rlei, bl. D5, sc. A, et. 1, ap. 8, jude˛ul Arge∫;         Societatea Comercial„
         TRIBUNALUL ARGE™               2. G‚lculescu Elisabeta Janeta, asociat, cod        MUSCEL RAFTING - S.R.L., C‚mpulung
                              numeric personal 2390918035032, aport la capital            jude˛ul Arge∫
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1551            20,00 RON, echival‚nd cu 2 p„r˛i sociale,
                              reprezent‚nd 10 % din capitalul social total, cota de
        din 22 august 2006                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat„
                                                                   TRIBUNALUL ARGE™
  Judec„tor delegat                    Ón Curtea de Arge∫, aleea Papuce∫ti nr. 49, bl. 11, sc.
  la Oficiul Registrului                  D, et. 2, ap. 8, jude˛ul Arge∫;                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1549
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - administrator persoan„ fizic„: GÓlculescu Ion
  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       Bogdan, cod numeric personal 1660130034965, data             din 22 august 2006
              Lia               numirii 21.08.2006, durata mandatului 50 ani,        Judec„tor delegat
  Referent la Oficiul                   av‚nd puteri depline;                    la Oficiul Registrului
  Registrului Comer˛ului                   - denumirea: MOLIVIS GUEST HOUSE - S.R.L.;        Comer˛ului de pe l‚ng„
  de pe l‚ng„                         - sediul social: C‚mpulung, str. Alexandru cel      Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda          Bun nr. 13, camera nr. 4, jude˛ul Arge∫;                       Lia
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Referent la Oficiul
  Œn baza cererii nr. 45100 din data de 21.08.2006
                              552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de    Registrului Comer˛ului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              scurt„ durat„;                       de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5523 - alte      Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i          mijloace de cazare;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Œn baza cererii nr. 45096 din data de 21.08.2006
date:                            integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - fondatori:                       sociale a 10,00 RON fiecare;               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. GÓlculescu Ion Bogdan, asociat, cod numeric       - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
personal 1660130034965, aport la capital 60,00         - cod unic de Ónregistrare: 18954781;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
RON, echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale, reprezent‚nd        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       date:
30 % din capitalul social total, cota de participare la   J 03/1407/2006.                       - fondatori:
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Ón Pite∫ti, Str.     (34/622.434)                      1. GÓlculescu Ion Bogdan, asociat, cod numeric
G‚rlei, bl. D5, sc. A, et. 1, ap. 8, jude˛ul Arge∫;                  *                personal 1660130034965, aport la capital 160,00
  2. G‚lculescu Elisabeta Janeta, asociat, cod                                    RON, echival‚nd cu 16 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
numeric personal 2390918035032, aport la capital            Societatea Comercial„             80 % din capitalul social total, cota de participare la
140,00 RON, echival‚nd cu 14 p„r˛i sociale,             MUSCEL ADVENTURE - S.R.L.            beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat Ón Pite∫ti, Str.
reprezent‚nd 70 % din capitalul social total, cota de         C‚mpulung, jude˛ul Arge∫            G‚rlei, bl. D5, sc. A, et. 1, ap. 8, jude˛ul Arge∫;
participare la beneficii/pierderi de 70 %, domiciliat„                                  2. G‚lculescu Leopold Miron, asociat, cod
Ón Pite∫ti, aleea Papuce∫ti nr. 49, bl. 11, sc. D, et. 2,                               numeric personal 1360206034961, aport la capital
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI            40,00 RON, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale,
ap. 8, jude˛ul Arge∫;
                                      TRIBUNALUL ARGE™             reprezent‚nd 20 % din capitalul social total, cota de
  - administrator persoan„ fizic„: G‚lculescu
Elisabeta Janeta, cod numeric personal                                        participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1550           Ón Pite∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 2, bl. 11, sc. D, et. 2,
2390918035032, data numirii 21.08.2006, durata
mandatului 20 ani, av‚nd puteri depline;                  din 22 august 2006             ap. 8, jude˛ul Arge∫;
  - denumirea: MOLIVIS HOSTELS - S.R.L.;                                        - administrator persoan„ fizic„: G‚lculescu Ion
                               Judec„tor delegat                    Bogdan, cod numeric personal 1660130034965, data
  - sediul social: C‚mpulung, str. Alexandru cel       la Oficiul Registrului
Bun nr. 13, camera nr. 3, jude˛ul Arge∫;                                       numirii 21.08.2006, durata mandatului 30 ani,
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 av‚nd puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel        - denumirea: MUSCEL RAFTING - S.R.L.;
552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de                  Lia                - sediul social: C‚mpulung, str. Alexandru cel
scurt„ durat„;                        Referent la Oficiul                   Bun nr. 13, camera nr. 2, jude˛ul Arge∫;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5523 - alte       Registrului Comer˛ului                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
mijloace de cazare;                      de pe l‚ng„                       552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda          scurt„ durat„;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                Œn baza cererii nr. 45094 din data de 21.08.2006     - activitatea principal„: cod CAEN 5523 - alte
sociale a 10,00 RON fiecare;
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   mijloace de cazare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - cod unic de Ónregistrare: R 18954790;
                              Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    sociale a 10,00 RON fiecare;
J 03/1408/2006.
                              date:                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   (33/622.433)
                                - fondatori:                       - cod unic de Ónregistrare: R 18954773;
              *                                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                1. GÓlculescu Ion Bogdan, asociat, cod numeric
                              personal 1660130034965, aport la capital 60,00      J 03/1410/2006.
      Societatea Comercial„
                              RON, echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale, reprezent‚nd        (36/622.436)
    MOLIVIS GUEST HOUSE - S.R.L.
                              30 % din capitalul social total, cota de participare la               *
     C‚mpulung, jude˛ul Arge∫
                              beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Ón Pite∫ti, Str.
                              G‚rlei, bl. D5, sc. A, et. 1, ap. 8, jude˛ul Arge∫;         Societatea Comercial„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              2. G‚lculescu Leopold Miron, asociat, cod        VALMIR PROJECT & CONSULTING - S.R.L.
                              numeric personal 1360206034961, aport la capital         C‚mpulung, jude˛ul Arge∫
                              140,00 RON, echival‚nd cu 14 p„r˛i sociale,
         TRIBUNALUL ARGE™
                              reprezent‚nd 70 % din capitalul social total, cota de          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              participare la beneficii/pierderi de 70 %, domiciliat
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1552
                              Ón Pite∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 2, bl. 11, sc. D, et. 2,
        din 22 august 2006              ap. 8, jude˛ul Arge∫;                           TRIBUNALUL ARGE™

  Judec„tor delegat                      - administrator persoan„ fizic„: G‚lculescu
                              Leopold   Miron,   cod   numeric   personal      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1548
  la Oficiul Registrului
                              1360206034961, data numirii 21.08.2006, durata              din 22 august 2006
  Comer˛ului de pe l‚ng„
                              mandatului 30 ani, av‚nd puteri depline;
  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel                                     Judec„tor delegat
                                - denumirea: MUSCEL ADVENTURE - S.R.L.;
              Lia                                             la Oficiul Registrului
                                - sediul social: C‚mpulung, str. Alexandru cel
  Referent la Oficiul                                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Bun nr. 13, camera nr. 1, jude˛ul Arge∫;
  Registrului Comer˛ului                                                Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  de pe l‚ng„                                                                  Lia
                              552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de
  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda                                        Referent la Oficiul
                              scurt„ durat„;
  Œn baza cererii nr. 45098 din data de 21.08.2006                                   Registrului Comer˛ului
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5523 - alte
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  de pe l‚ng„
                              mijloace de cazare;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 45010 din data de 21.08.2006
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     sociale a 10,00 RON fiecare;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
date:                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2879/13.IX.2006
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i                 Societatea Comercial„              Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        A.R.N. GRUP COMERCE 1308 - S.R.L.            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                                Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫            date:
  - fondator: Ionescu Mirela Florentina, asociat                                      - fondatori:
unic, cod numeric personal 2841118340926, aport                                       1. Varga ™tefan Dinu, asociat, cod numeric
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
la capital 400,00 RON, echival‚nd cu 40 p„r˛i                                       personal 1750414033081, aport la capital 100,00
                                       TRIBUNALUL ARGE™
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,                                    RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,                                    50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1566
domiciliat„ Ón localitatea C„lma˛uiu, jude˛ul                                       beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Curtea de
Teleorman;                                 din 24 august 2006              Arge∫, str. Elena Cuza, bl. E8, sc. D, et. 1, ap. 74,
  - administrator persoan„ fizic„: Ionescu Mirela                                    jude˛ul Arge∫;
                                Judec„tor delegat
Florentina, cod numeric personal 2841118340926,                                       2. Varga Mihaela Gabriela, asociat, cod numeric
                                la Oficiul Registrului
data numirii 21.08.2006, durata mandatului                                        personal 2810129033368, aport la capital 100,00
                                Comer˛ului de pe l‚ng„
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                             RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
  - denumirea: VALMIR PROJECT & CONSULTING -                                       50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                             Lia
S.R.L.;                                                          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Curtea de
                                Referent la Oficiul
  - sediul social: C‚mpulung, Intrarea 30                                        Arge∫, str. Episcop Nichita, bl. A22, sc. B, et. 3,
                                Registrului Comer˛ului
                                                             ap. 23, jude˛ul Arge∫;
Decembrie nr. 6, bl. D12, sc. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul     de pe l‚ng„
                                                               - administratori persoane fizice:
Arge∫;                             Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
                                                               1. Varga ™tefan Dinu, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                 Œn baza cererii nr. 45352 din data de 23.08.2006     1750414033081, data numirii 23.08.2006, durata
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
                               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          2. Varga Mihaela Gabriela, cod numeric personal
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i   Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i           2810129033368, data numirii 23.08.2006, durata
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
tehnic„ legate de acestea;                  date:                              - denumire: ™TEFAN NEW STYLE - S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 400,00 RON, v„rsat        - fondatori:                        - sediul social: Curtea de Arge∫, str. Episcop
integral; capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i       1. Nicula Aurelian Constantin, asociat, cod       Nichita, bl. A22, sc. B, et. 3, ap. 23, jude˛ul Arge∫;
sociale a 10,00 RON fiecare;                 numeric personal 1770513033089, aport la capital        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           500,00 RON, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale,         452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
  - cod unic de Ónregistrare: 18954730;           reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de    geniu civil;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat      - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
J 03/1411/2006.                       Ón Curtea de Arge∫, str. Elena Cuza, bl. T7, sc. A,     construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
   (37/622.437)                      et. 3, ap. 13, jude˛ul Arge∫;                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
              *                  2. Nicula Andreea Adriana, asociat, cod numeric     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               personal 2790908033098, aport la capital 500,00       sociale a 10,00 RON fiecare;
       Societatea Comercial„              RON, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
     PASHA MODA - S.R.L., Pite∫ti            50 % din capitalul social total, cota de participare la     - cod unic de Ónregistrare: 18961304;
         jude˛ul Arge∫                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Curtea de      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               Arge∫, str. Elena Cuza, bl. T7, sc. A, et. 3, ap. 13,    J 03/1424/2006.
                               jude˛ul Arge∫;                          (40/622.440)
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                 - administratori persoane fizice: 1. Nicula                     *
                               Aurelian Constantin, cod numeric personal
         TRIBUNALUL ARGE™              1770513033089, data numirii 23.08.2006, durata              Societatea Comercial„
                               mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;            DaCriS Management - S.R.L., Pite∫ti
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1568              2. Nicula Andreea Adriana, cod numeric personal             jude˛ul Arge∫
                               2790908033098, data numirii 23.08.2006, durata
        din 24 august 2006
                               mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Judec„tor delegat                       - denumirea: A.R.N. GRUP COMERCE 1308 -
  la Oficiul Registrului                  S.R.L.;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    - sediul social: Curtea de Arge∫, str. P„ltini∫ nr. 7,          TRIBUNALUL ARGE™
  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel        jude˛ul Arge∫;
              Lia                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1567
  Referent la Oficiul                    521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                                  din data de 24 august 2006
  Registrului Comer˛ului                  nespecializate;
  de pe l‚ng„                          - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛      Judec„tor delegat
  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda           cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu           la Oficiul Registrului
                               v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;          Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 45375 din data de 23.08.2006
                                 - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat      Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                                 Lia
                               integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                        Referent la Oficiul
                               sociale a 10,00 RON fiecare;
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i                                           Registrului Comer˛ului
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                      de pe l‚ng„
                                 - cod unic de Ónregistrare: R 18961318;
date:                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
  - fondator: Diaconescu Simona Monica, asociat      J 03/1423/2006.
unic, cod numeric personal 2761116035031, aport                                        Œn baza cererii nr. 45358 din data de 23.08.2006
                                  (39/622.439)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i                      *
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,                                    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,            Societatea Comercial„
                                                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. C‚mpului, bl. 76, sc. C,         ™TEFAN NEW STYLE - S.R.L.
                                                             date:
et. 3, ap. 15, jude˛ul Arge∫;                     Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫
                                                               - fondatori:
  - administrator persoan„ fizic„: Diaconescu
                                                               1. Albu Nicoleta Roxana, asociat, cod numeric
Simona Monica, cod numeric personal
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI             personal 2780130034994, aport la capital 70,00
2761116035031, data numirii 23.08.2006, durata
                                                             RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                             33,330000 % din capitalul social total, cota de
  - denumirea: PASHA MODA - S.R.L.;                     TRIBUNALUL ARGE™
                                                             participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  - sediul social: Pite∫ti, str. Trivale, bl. 76, sc. C,
                                                             domiciliat„ Ón Pite∫ti, Bd. Petrochimi∫tilor, bl. B,
et. 3, ap. 15, jude˛ul Arge∫;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1565            sc. A, et. 7, ap. 46, jude˛ul Arge∫;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                      2. Gr„jdan Dana, asociat, cod numeric personal
                                    din data de 24 august 2006
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele                                   2630322035005, aport la capital 70,00 RON,
dec‚t cele alimentare;                     Judec„tor delegat
                                                             echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛      la Oficiul Registrului
                                                             33,330000 % din capitalul social total, cota de
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;          Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
                                                             domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str. Viilor nr. 10, bl. P9, sc. C,
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                   Lia
                                                             et. 4, ap. 12, jude˛ul Arge∫;
sociale a 10,00 RON fiecare;                  Referent la Oficiul
                                                               3. Salan Sorin Nicolae, asociat, cod numeric
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Registrului Comer˛ului
                                                             personal 1641122035013, aport la capital 70,00
  - cod unic de Ónregistrare: 18961282;            de pe l‚ng„
                                                             RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
                                                             33,330000 % din capitalul social total, cota de
J 03/1421/2006.                         Œn baza cererii nr. 45350 din data de 23.08.2006     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
   (38/622.438)                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Ón Pite∫ti, bd. Nicolae B„lcescu, bl. L5, sc. D, et. 1,
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        ap. 3, jude˛ul Arge∫;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006                  11
  - administratori persoane fizice:                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Albu Nicoleta Roxana, cod numeric personal        J 03/1419/2006.                       Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
2780130034994, data numirii 23.08.2006, durata           (42/622.442)                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
mandatului 10 ani, av‚nd puteri depline;                          *                date:
  2. Gr„jdan Dana, cod numeric personal                                            - fondatori:
2630322035005, data numirii 23.08.2006, durata              Societatea Comercial„                1. Moyano Gomez Francisco, asociat, aport la
mandatului 10 ani, av‚nd puteri depline;               INTERCREDO VALCRIS 2006 - S.R.L.            capital 1.000,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  3. Salan Sorin Nicolae, cod numeric personal              Pite∫ti, jude˛ul Arge∫              reprezent‚nd 10 % din capitalul social total, cota de
1641122035013, data numirii 23.08.2006, durata                                       participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat
mandatului 10 ani, av‚nd puteri depline;                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                              Ón Spania, localitatea Alicante, Str. Pintor Lorenzo
  - denumire: DaCris Management - S.R.L.;                                         Casanova nr. 12,5-B;
  - sediul social: Pite∫ti, Str. Viilor (fost„ Popa                                      2. Moyano Gomez Francisco Jose, asociat, aport
™apc„), bl. P9, sc. C, et. 4, ap. 12, jude˛ul Arge∫;               TRIBUNALUL ARGE™              la capital 1.000,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                      sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul social total,
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1564            cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i           din data de 23 august 2006            domiciliat Ón Spania, localitatea Alicante, Str. Pintor
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                     Lorenzo Casanova nr. 12;
afaceri ∫i management;                       Judec„tor delegat                      3. Societatea Comercial„ ABRIL ‘74 - S.R.L., aport
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i      la Oficiul Registrului                  la capital 8.000,00 RON, echival‚nd cu 80 p„r˛i
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;            Comer˛ului de pe l‚ng„                  sociale, reprezent‚nd 80 % din capitalul social total,
  - capitalul social subscris: 210,00 RON, v„rsat         Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       cota de participare la beneficii/pierderi de 80 %, cu
integral; capitalul social este divizat Ón 21 p„r˛i                     Lia               sediul Ón Spania, Alicante, Str. Pintor Lorenzo
sociale a 10,00 RON fiecare;                    Referent la Oficiul                   Casanova nr. 36, 1-B, Ónscris„ Ón Registrul
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              Registrului Comer˛ului                  persoanelor juridice al Ministerului economiei ∫i
  - cod unic de Ónregistrare: 18961274;              de pe l‚ng„                       propriet„˛ii din Spania cu nr. B53155388,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:           Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda          reprezentat„ de Moyano Gomez Francisco;
J 03/1422/2006.                          Œn baza cererii nr. 45213 din data de 22.08.2006      - administratori persoane fizice:
   (41/622.441)                        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      1. Moyano Gomez Francisco, data numirii
               *                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        22.08.2006, durata mandatului de 4 ani, av‚nd
                                Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i          puteri depline;
     Societatea Comercial„                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       2. Moyano Gomez Francisco Jose, data numirii
  IME MAGDA INTERTRANSPORT - S.R.L.              date:                            22.08.2006, durata mandatului de 4 ani, av‚nd
     Pite∫ti, jude˛ul Arge∫                  - fondatori:                       puteri depline;
                                  1. Sima Marian Valentin, asociat, cod numeric        - denumire: MOYANO GRUP INVEST - S.R.L.;
                                personal 1840120035298, aport la capital 100,00        - sediul social: Curtea de Arge∫, Str. Basarabilor
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      nr. 125, mansard„, ap. B, jude˛ul Arge∫;
                                50 % din capitalul social total, cota de participare la    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
         TRIBUNALUL ARGE™               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Mioveni,     702 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                                bd. Dacia, bl. F5B, sc. A, et. 1, ap. 1, jude˛ul Arge∫;   imobiliare, proprii sau Ónchiriate;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1570               2. Dogaru Cristina Angelica, asociat, cod numeric      - activitatea principal„: cod CAEN 7020 -
                                personal 2810219038680, aport la capital 100,00       Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare
     din data de 24 august 2006
                                RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      proprii sau Ónchiriate;
  Judec„tor delegat                      50 % din capitalul social total, cota de participare la    - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, v„rsat
  la Oficiul Registrului                    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Bd.   integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    Libert„˛ii nr. 32, bl. D11, sc. B, et. 3, ap. 14, jude˛ul  sociale a 100,00 RON fiecare;
  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel         Arge∫;                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
              Lia                  - administrator persoan„ fizic„:              - cod unic de Ónregistrare: 18958414;
  Referent la Oficiul                       1. Sima Marian Valentin, cod numeric personal        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Registrului Comer˛ului                    1840120035298, data numirii 22.08.2006, durata       J 03/1414/2006.
  de pe l‚ng„                         mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;             (44/622.444)
  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda              2. Dogaru Cristina Angelica, cod numeric                      *
                                personal 2810219038680, data numirii 22.08.2006,
  Œn baza cererii nr. 45334 din data de 23.08.2006
                                durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;            Societatea Comercial„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                  - denumire: INTERCREDO VALCRIS 2006 - S.R.L.;          GDM MANAGEMENT AND
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                  - sediul social: Pite∫ti, str. Nicolae B„lcescu,      CONSULTANCY - S.R.L., Curtea de Arge∫
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
                                bl. C7, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul Arge∫;               jude˛ul Arge∫
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
date:
                                652 - alte intermedieri financiare
  - fondatori:                                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                  - activitatea principal„: cod CAEN 6523 - alte
  1. Mocanu Elena, asociat, cod numeric personal
                                tipuri de intermedieri financiare;
2680305035003, aport la capital 100,00 RON,
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat             TRIBUNALUL ARGE™
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
din capitalul social total, cota de participare la
                                sociale a 10,00 RON fiecare;                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1561
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Pite∫ti, str.
                                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
G„vana, bl. C2, sc. B, ap. 6, jude˛ul Arge∫;                                             din data de 23 august 2006
                                  - cod unic de Ónregistrare: 18958376;
  2. Mocanu Ilie, asociat, cod numeric personal
                                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Judec„tor delegat
1650614035019, aport la capital 100,00 RON,
                                J 03/1415/2006.                        la Oficiul Registrului
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                                   (43/622.443)                       Comer˛ului de pe l‚ng„
din capitalul social total, cota de participare la
                                              *                 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Pite∫ti, str.
                                                                            Lia
Dr. Carol Davila nr. 3, bl. C2, sc. B, et. 2, ap. 6,            Societatea Comercial„               Referent la Oficiul
jude˛ul Arge∫;                             MOYANO GRUP INVEST - S.R.L.              Registrului Comer˛ului
  - administrator persoan„ fizic„:                  Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫            de pe l‚ng„
  1. Mocanu Elena, cod numeric personal
                                                               Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
2680305035003, data numirii 23.08.2006, durata
mandatului 5 ani, av‚nd puteri depline;                    MINISTERUL JUSTIfiIEI              Œn baza cererii nr. 45175 din data de 22.08.2006
  2. Mocanu Ilie, cod numeric personal                    TRIBUNALUL ARGE™              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
1650614035019, data numirii 23.08.2006, durata                                       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
mandatului 5 ani, av‚nd puteri depline;                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1560            Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
  - denumire: IME MAGDA INTERTRANSPORT -                din data de 23 august 2006            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
S.R.L.;                                                           date:
  - sediul social: Pite∫ti, str. G„vana III, bl. C2, sc. B,   Judec„tor delegat                      - fondatori:
et. 2, ap. 6, jude˛ul Arge∫;                    la Oficiul Registrului                   1. Pauwels Guido Alfons Antonia, asociat, aport
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         Comer˛ului de pe l‚ng„                  la capital 100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i
602 - alte transporturi terestre;                 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -                        Lia               cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, cu
                                  Referent la Oficiul
transporturi rutiere de m„rfuri;                                              domiciliul Ón Belgia, localitatea Lommel, Str.
                                  Registrului Comer˛ului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                     Nijshoek, nr. 58;
                                  de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                      2. Laermans Kris Gerard Maria, asociat, aport la
                                  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                capital 100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              Œn baza cererii nr. 45289 din data de 22.08.2006     reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
  - cod unic de Ónregistrare: 18961266;            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    participare la beneficii/pierderi de 50 %, cu
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006
domiciliul Ón Belgia, localitatea Herentals,           - cod unic de Ónregistrare: 18958392;          - fondator: Co∫oreanu Gabriel, asociat unic, cod
Noordervaart (HRT), nr. 25/101;                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:     numeric personal 1740425390702, aport la capital
  - administrator persoan„ fizic„:              J 03/1417/2006.                    200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  1. Pauwels Guido Alfons Antonia, data numirii          (46/622.446)                   reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
22.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                     *               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
puteri depline;                                                    Ón Bucure∫ti, aleea Cet„˛uia nr. 4, bl. M22, sc. 2,
  2. Laermans Kris Gerard Maria, data numirii              Societatea Comercial„            et. 4, ap. 158, sectorul 6;
22.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd          GINTIM TRADING - S.R.L., satul Recea          - administrator persoan„ fizic„: Co∫oreanu
puteri depline;                            comuna Recea, jude˛ul Arge∫           Gabriel, cod numeric personal 1740425390702, data
  - denumire: GDM MANAGEMENT AND                                           numirii 23.08.2006, durata mandatului nelimitat„,
CONSULTANCY - S.R.L.;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           av‚nd puteri depline;
  - sediul social: Curtea de Arge∫, Aleea                                        - denumire: SOL PROPERTY INVESTMEN - S.R.L.;
Trandafirilor nr. 1A, sc. 1, ap. 3, camera 2, jude˛ul                                   - sediul social: Pite™ti, Str. Depozitelor nr. 33,
Arge∫;                                    TRIBUNALUL ARGE™            et. 1, camera 7, jude˛ul Arge∫;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1563          701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i          din data de 23 august 2006            - activitatea principal„: cod CAEN 7011 -
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                  dezvoltare (promovare) imobiliar„;
                                 Judec„tor delegat                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
afaceri ∫i management;
                                 la Oficiul Registrului                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
                                 Comer˛ului de pe l‚ng„                sociale a 10,00 RON fiecare;
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                                 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                             Lia               - cod unic de Ónregistrare: 18961037;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                 Referent la Oficiul                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                 Registrului Comer˛ului                J 03/1420/2006.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                 de pe l‚ng„                        (48/622.448)
  - cod unic de Ónregistrare: 18958406;
                                 Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda                     *
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 03/1418/2006.                          Œn baza cererii nr. 45181 din data de 22.08.2006
                                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      Societatea Comercial„
   (45/622.445)
                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      BINALEXPERT MOB - S.R.L., satul Schiau
               *
                                Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i           comuna Bascov, jude˛ul Arge∫
      Societatea Comercial„                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  V.B. CONSULTING PRO - S.R.L., Pite∫ti           date:                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
        jude˛ul Arge∫                   - fondator: Moisescu Mina, asociat unic, cod
                                numeric personal 2480707031863, aport la capital
                                200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,              TRIBUNALUL ARGE™
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                                participare la beneficii/pierderi de 100 %,          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1576
         TRIBUNALUL ARGE™               domiciliat„ Ón comuna Recea, jude˛ul Arge∫;           din data de 25 august 2006
                                 - administrator persoan„ fizic„: Moisescu Mina,
                                                            Judec„tor delegat
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1562             cod numeric personal 2480707031863, data numirii
                                                            la Oficiul Registrului
                                22.08.2006, durata mandatului 5 ani, av‚nd puteri
     din data de 23 august 2006                                          Comer˛ului de pe l‚ng„
                                depline;
                                                            Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
  Judec„tor delegat                       - denumire: GINTIM TRADING - S.R.L.;
                                                                         Lia
  la Oficiul Registrului                     - sediul social: satul Recea nr. 858, comuna
                                                            Referent la Oficiul
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   Recea, jude˛ul Arge∫;
                                                            Registrului Comer˛ului
  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine          de pe l‚ng„
              Lia
                                nespecializate;                     Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
  Referent la Oficiul
  Registrului Comer˛ului                     - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    Œn baza cererii nr. 45516 din data de 24.08.2006
  de pe l‚ng„                         cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda            v‚nzare predominant„ de produse alimentare,      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                b„uturi ∫i tutun;                   Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
  Œn baza cererii nr. 45244 din data de 22.08.2006       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i  date:
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         sociale a 10,00 RON fiecare;               - fondatori:
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i             - durata de func˛ionare: nelimitat„;          1. Petrescu George Ovidiu, asociat, cod numeric
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele        - cod unic de Ónregistrare: 18958422;        personal 1790317033089, aport la capital 120,00
date:                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:     RON, echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - fondatori:                        J 03/1416/2006.                    60 % din capitalul social total, cota de participare la
  1. Jianu Valeria Elena, asociat, cod numeric          (47/622.447)                   beneficii/pierderi de 60 %, domiciliat Ón Pite∫ti, str.
personal 2781103284394, aport la capital 5.000,00                    *               Gheorghe fii˛eica nr. 5, bl. S6, sc. A, ap. 7, jude˛ul
RON, echival‚nd cu 500 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                  Arge∫;
50 % din capitalul social total, cota de participare la        Societatea Comercial„               2. Petrescu Victor, asociat, cod numeric personal
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón satul        SOL PROPERTY INVESTMEN - S.R.L., Pite∫ti        1540428033087, aport la capital 80,00 RON,
Geam„na, comunas Bradu, jude˛ul Arge∫;                   jude˛ul Arge∫               echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 40 % din
  2. Fieraru Sebastian, asociat, cod numeric                                    capitalul social total, cota de participare la
personal 1731219035027, aport la capital 5.000,00                                   beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat Ón Curtea de
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
RON, echival‚nd cu 500 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                  Arge∫, str. Plopi∫ nr. 31, jude˛ul Arge∫;
50 % din capitalul social total, cota de participare la                                 - administrator persoan„ fizic„: Petrescu George
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Pite∫ti, str.            TRIBUNALUL ARGE™            Ovidiu, cod numeric personal 1790317033089, data
Banat nr. 19, bl. B14, sc. C, et. 1, ap. 7, jude˛ul Arge∫;                              numirii 24.08.2006, durata mandatului 5 ani, av‚nd
  - administratori persoane fizice:                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1569          puteri depline;
  1. Jianu Elena, cod numeric personal                din data de 24 august 2006            - denumire: BINALEXPERT MOB - S.R.L.;
2781103284394, data numirii 22.08.2006, durata                                      - sediul social: satul Schiau, str. Schiau nr. 34A,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;           Judec„tor delegat                  comuna Bascov, jude˛ul Arge∫;
  2. Fieraru Sebastian, cod numeric personal          la Oficiul Registrului                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
1731219035027, data numirii 22.08.2006, durata          Comer˛ului de pe l‚ng„                201 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului; impregnarea
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;           Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel     lemnului;
  - denumire: V.B. CONSULTING PRO - S.R.L.;                       Lia              - activitatea principal„: cod CAEN 2010 - t„ierea
  - sediul social: Pite∫ti, str. Exerci˛iu, bl. 14, sc. C,   Referent la Oficiul                 ∫i rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
et. 1, ap. 7, jude˛ul Arge∫;                   Registrului Comer˛ului                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        de pe l‚ng„                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
652 - alte intermedieri financiare;               Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda        sociale a 10,00 RON fiecare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 6523 - alte        Œn baza cererii nr. 45330 din data de 23.08.2006    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
tipuri de intermedieri financiare;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   - cod unic de Ónregistrare: 1896659;
  - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, v„rsat     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
integral; capitalul social este divizat Ón 1.000 p„r˛i     Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i        J 03/1430/2006.
sociale a 10,00 RON fiecare;                  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     (49/622.449)
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            date:                                      *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006                   13
     Societatea Comercial„               Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i           2. Martinucci Patrick, domiciliat Ón Fran˛a, Paris,
  SEGULA INTEGRATION - S.R.L., Pite∫ti          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    Avenue du Colonel Bonnet, nr. 14, durata
       jude˛ul Arge∫                 date:                           mandatului 4 ani;
                                - fondatori:                       - denumire ∫i form„ juridic„: IMOVENI - S.R.L.;
                                1. Vi∫oiu Adriana, asociat, cod numeric personal     - sediul social: Pite∫ti, str. Banu M„r„cine, nr. 1,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              2670903030037, aport la capital 100.00 RON,        biroul nr. 2, et. 2, jude˛ul Arge∫;
        TRIBUNALUL ARGE™
                              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                              din capitalul social total, cota de participare la    701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1575
                              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea    - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -
     din data de 25 august 2006            M„˛„u, jude˛ul Arge∫;                   cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;
  Judec„tor delegat                      2. Smarand Corina, asociat, cod numeric          - capitalul social subscris: capitalul social subscris
  la Oficiul Registrului                  personal 2680403030045, aport la capital 100.00      este de 143.600.00 RON, integral v„rsat
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd     (echivalentul a 40.000 euro sau a 50.034,85 $)
  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       50 % din capitalul social total, cota de participare la  num„rul total de p„r˛i sociale: 400; valoarea unei
              Lia               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,   p„r˛i sociale: 359.00 RON;
  Referent la Oficiul                   Str. Sfin˛ii Voievozi, nr. 3, bl. Corp B, ap. 2,       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Registrului Comer˛ului                  sectorul 1;                         - cod unic de Ónregistrare: 18966638;
  de pe l‚ng„                         - administratori persoane fizice:             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda            1. Vi∫oiu Adriana, cod numeric personal        J 03/1427/2006.
                              2670903030037, data numirii 24.08.2006, durata         (52/622.452)
  Œn baza cererii nr. 45529 din data de 24.08.2006    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                                         *
                                2. Smarand Corina, cod numeric personal
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              2680403030045, data numirii 24.08.2006, durata             Societatea Comercial„
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;            PRO LUX CONCEPT - S.R.L.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                - denumire ∫i form„ juridic„: CORY & ADY            Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫
date:
                              PARTY - S.R.L.;
  - fondatori:
                                - sediul social: C‚mpulung, str. Gen. Grecescu,
  1. GROUPE SECULA TECHNOLOGIES, cu sediul                                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              nr. 12A, bl. D9A, sc. A, et. 4, ap. 17, jude˛ul Arge∫;
social Ón Fran˛a, 75 Avenue Victor Hugo, Rueil
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
Malmaison, aport la capital 143.241,00 RON
                              521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                   TRIBUNALUL ARGE™
(echivalentul a 39.900 euro sau 49.909,76 $),
                              nespecializate;
echival‚nd cu 399 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1572
99,750000 % din capitalul social total, cota de
                              cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
participare la beneficii/pierderi de 99,750000 %;                                          din 25 august 2006
                              v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  2. COMPAGNIE PRIVEE DE L’ETOILE, cu sediul
                              b„uturi ∫i tutun;                      Judec„tor delegat
social Ón Marele Ducat de Luxemburg, 3 Boulevard
                                - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat      la Oficiul Registrului
de la Foire, L-1528, Luxemburg, aport la capital
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Comer˛ului de pe l‚ng„
359,00 RON (echivalentul a 100 euro sau 125,09 $),
                              sociale a 10.00 RON fiecare;                 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
echival‚nd cu o parte social„, reprezent‚nd
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;                        Lia
0,250000 % din capitalul social total, cota de
                                - cod unic de Ónregistrare: 18966697;           Referent la Oficiul
participare la beneficii/pierderi de 0,250000 %;
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Registrului Comer˛ului
  - administratori persoane fizice:
                              J 03/1428/2006.                       de pe l‚ng„
  1. Roger Cyril Marcel Louis, domiciliat Ón Fran˛a,
                                 (51/622.451)                      Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
localitatea Meudon Rue de la Tour, nr. 2, durata
mandatului 4 ani;
                                           *
                                                             Œn baza cererii nr. 45600 din data de 24.08.2006
  2. Martinucci Patrick, domiciliat Ón Fran˛a, Paris,                                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                   Societatea Comercial„
Avenue du Colonel Bonnet, durata mandatului 4                                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                IMOVENI - S.R.L., Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
ani;                                                         Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
  - denumire: SEGULA INTEGRATION - S.R.L.;                                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - sediul social: Pite∫ti, str. Banu M„r„cine nr. 1,          MINISTERUL JUSTIfiIEI            date:
et. 2, biroul nr. 1, jude˛ul Arge∫;                                           - fondatori:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                      TRIBUNALUL ARGE™               1. Preoteasa Gabriel, asociat, cod numeric
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
                                                           personal 1690717033087, aport la capital 2.000.00
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1573           RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i
                                                           50 % din capitalul social total, cota de participare la
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„            din 25 august 2006
                                                           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Curtea de
tehnic„ legate de acestea;
                               Judec„tor delegat                    Arge∫, str. Elena Cuza, bl. E9, sc. A, et. 4, ap. 20,
  - capitalul social subscris: 143.600,00 RON, v„rsat
                               la Oficiul Registrului                 jude˛ul Arge∫;
integral (echivalentul a 40.000 euro sau 50.034,85
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   2. Preoteasa Lumini˛a, asociat, cod numeric
$); capitalul social este divizat Ón 400 p„r˛i sociale a
                               Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       personal 2670814033071, aport la capital 2.000.00
359,00 RON fiecare;
                                            Lia              RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Referent la Oficiul                   50 % din capitalul social total, cota de participare la
  - cod unic de Ónregistrare: 18966620;
                               Registrului Comer˛ului                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Curtea de
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               de pe l‚ng„                       Arge∫, str. Elena Cuza, bl. E9, sc. A, et. 4, ap. 20,
J 03/1429/2006.
                               Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda          jude˛ul Arge∫;
   (50/622.450)
              *                  Œn baza cererii nr. 45530 din data de 24.08.2006     - administratori persoane fizice:
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     1. Preoteasa Gabriel, cod numeric personal
     Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       1690717033087, data numirii 24.08.2006, durata
  CORY & ADY PARTY - S.R.L., C‚mpulung           Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i         mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
       jude˛ul Arge∫                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      2. Preoteasa Lumini˛a, cod numeric personal
                              date:                           2670814033071, data numirii 24.08.2006, durata
                                - fondatori:                      mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                1. COMPAGNIE PRIVEE DE L’ETOILE, cu sediul        - denumire ∫i form„ juridic„: PRO LUX CONCEPT -
                              social la 3 Boulevard de la Foire, L-1528,        S.R.L.;
         TRIBUNALUL ARGE™              Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg, aport la        - sediul social: Curtea de Arge∫, str. Elena Cuza,
                              capital 143.241.00 RON (echivalentul a 39.900 euro    bl. E9, sc. A, et. 4, ap. 20, jude˛ul Arge∫;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1574            sau 49.909.76 $) echival‚nd cu 399 p„r˛i sociale       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                              reprezent‚nd 99,750000 % din capitalul social total,   521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
        din 25 august 2006
                              av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de    nespecializate;
  Judec„tor delegat                    99,750000 %;                         - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
  la Oficiul Registrului                   2. GROUPE SECULA TECHNOLOGIES, cu sediul        cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  social la 75 Avenue Victor Hugo, Rueil Malmaison,     v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       Fran˛a, aport la capital 359.00 RON (echivalentul a     - capitalul social subscris: 4.000.00 RON, v„rsat
              Lia               100 euro sau 125.09 $) echival‚nd cu o parte social„   integral; capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i
  Referent la Oficiul                   reprezent‚nd 0,250000 % din capitalul social total,    sociale a 100.00 RON fiecare;
  Registrului Comer˛ului                                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
  de pe l‚ng„                                                      - cod unic de Ónregistrare: 18966735;
                              0,250000 %;
  Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda                                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                - administratori persoane fizice:
  Œn baza cererii nr. 45604 din data de 24.08.2006      1. Roger Cyril Marcel Louis, domiciliat Ón Fran˛a,   J 03/1426/2006.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    localitatea Meudon, Rue de la Tour, nr. 2, durata       (53/622.453)
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        mandatului 4 ani;                                  *
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2879/13.IX.2006
      Societatea Comercial„             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Pite∫ti, Str.    - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
    GENERAL INOVATION TC - S.R.L.           Bradului nr. 1, bl. 37, sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
      Pite∫ti, jude˛ul Arge∫             Arge∫;                            sociale a 10.00 RON fiecare;
                               2. ™erban Francesco Ionel, asociat, cod numeric       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             personal 1790130034990, aport la capital 500.00         - cod unic de Ónregistrare: 18966727;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             RON, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale reprezent‚nd        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             50 % din capitalul social total, cota de participare la   J 03/1438/2006.
        TRIBUNALUL ARGE™             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Pite∫ti,        (56/622.456)
                             calea Bucure∫ti, nr. 9, bl. 24, sc. A, et. 2, ap. 8,                   *
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1571           jude˛ul Arge∫;
                               - administrator persoan„ fizic„: ™erban Francesco           Societatea Comercial„
        din 25 august 2006
                             Ionel, cod numeric personal 1790130034990, data           PRESTO ALIA COMPUTERS - S.R.L.
 Judec„tor delegat                    numirii 24.08.2006, durata mandatului nelimitat„,            Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
 la Oficiul Registrului                 av‚nd puteri depline;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - denumire ∫i form„ juridic„: SERF TRUST                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       INVESTMENT - S.R.L.;
              Lia                - sediul social: Pite∫ti, cartierul G„vana III, bl. A9,
 Referent la Oficiul                   sc. A, ap. 10, jude˛ul Arge∫;                         TRIBUNALUL ARGE™
 Registrului Comer˛ului                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
 de pe l‚ng„                       511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1583
 Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda          ridicata;                                  din 25 august 2006
  Œn baza cererii nr. 45524 din data de 24.08.2006     - activitatea principal„: cod CAEN 5119 -
                             intermediere Ón comer˛ul cu produse diverse;          Judec„tor delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - capitalul social subscris: 1.000.00 RON, v„rsat      la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i      Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
                             sociale a 10.00 RON fiecare;                  Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;                         Lia
date:
                               - cod unic de Ónregistrare: 18966670;            Referent la Oficiul
  - fondator: Tudora∫cu Carmen Liliana, asociat
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          Registrului Comer˛ului
unic, cod numeric personal 2610104038626, aport
                             J 03/1441/2006.                         de pe l‚ng„
la capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
                                (55/622.455)                        Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %,                      *                  Œn baza cererii nr. 42581 din data de 31.07.2006
domiciliat„ Ón Pite∫ti, str. Gen. Eremia Grigorescu,                                  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
bl. P17, sc. A, et. 3, ap. 12, jude˛ul Arge∫;            Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„: Tudora∫cu          DUO SCARLET SARIS - S.R.L.              Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
Carmen Liliana, cod numeric personal                satul Albe∫tii Ungureni              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
2610104038626, data numirii 23.08.2006, durata        comuna Albe∫tii de Arge∫, jude˛ul Arge∫          date:
mandatului 5 ani, av‚nd puteri depline;                                          - fondator: T„n„sie Alexandru Eugen, asociat
  - denumire ∫i form„ juridic„: GENERAL                 MINISTERUL JUSTIfiIEI             unic, cod numeric personal 1821223035261, aport
INOVATION TC - S.R.L.;                                                 la capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
  - sediul social: Pite∫ti, str. Ion Budai Deleanu,                                  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
cartier G„vana, nr. 7, jude˛ul Arge∫;                   TRIBUNALUL ARGE™              participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:                                   Ón Pite∫ti, str. Exerci˛iu, bl. PS8, sc. C, ap. 5, jude˛ul
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 15854            Arge∫;
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i          din 25 august 2006                - administrator persoan„ fizic„: T„n„sie
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru                                  Alexandru Eugen, cod numeric personal
afaceri ∫i management;                    Judec„tor delegat                     1821223035261, data numirii 30.07.2006, durata
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i   la Oficiul Registrului                  mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;         Comer˛ului de pe l‚ng„                    - denumire ∫i form„ juridic„: PRESTO ALIA
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat      Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel        COMPUTERS - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                  Lia                 - sediul social: Pite∫ti, str. Exerci˛iu, bl. PS8, sc. C,
sociale a 10.00 RON fiecare;                 Referent la Oficiul                    et. 1, ap. 5, jude˛ul Arge∫;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Registrului Comer˛ului                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  - cod unic de Ónregistrare: 18966611;           de pe l‚ng„                        725 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda           de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
J 03/1425/2006.                       Œn baza cererii nr. 45598 din data de 24.08.2006       - activitatea principal„: cod CAEN 7250 -
   (54/622.454)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
             *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        contabilizat ∫i a calculatoarelor;
                             Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i             - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
      Societatea Comercial„             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
   SERF TRUST INVESTMENT - S.R.L.           date:                            sociale a 10.00 RON fiecare;
      Pite∫ti, jude˛ul Arge∫              - fondatori:                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               1. Scarlat C„t„lin Alexandru, asociat, cod          - cod unic de Ónregistrare: 18966573;
                             numeric personal 1790916033096, aport la capital         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale          J 03/1437/2006.
                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de       (57/622.457)
        TRIBUNALUL ARGE™             participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat                   *
                             Ón localitatea Albe∫ti Ungureni, comuna Albe∫tii de
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1586           Arge∫, jude˛ul Arge∫;                           Societatea Comercial„
                               2. Scarlat Marius Gabriel, asociat, cod numeric          ELY BLUE EYES - S.R.L., Pite∫ti
        din 25 august 2006
                             personal 1750809033092, aport la capital 100.00                jude˛ul Arge∫
 Judec„tor delegat                    RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd
 la Oficiul Registrului                 50 % din capitalul social total, cota de participare la           MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       Curtea de Arge∫, str. Albe∫ti, bl. 3A, sc. A, et. 4,
              Lia              ap 76, jude˛ul Arge∫;                             TRIBUNALUL ARGE™
 Referent la Oficiul                    - administratori persoane fizice:
 Registrului Comer˛ului                                                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1579
                               1. Scarlat C„t„lin Alexandru, cod numeric
 de pe l‚ng„
                             personal 1790916033096, data numirii 24.08.2006,               din 25 august 2006
 Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
                             durata mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
                                                             Judec„tor delegat
  Œn baza cererii nr. 45683 din data de 24.08.2006     2. Scarlat Marius Gabriel, cod numeric personal
                                                             la Oficiul Registrului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   1750809033092, data numirii 24.08.2006, durata
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       mandatului 4 ani, av‚nd puteri depline;
                                                             Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i           - denumire ∫i form„ juridic„: DUO SCARLET
                                                                          Lia
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    SARIS - S.R.L.;
                                                             Referent la Oficiul
date:                            - sediul social: satul Albe∫tii Ungureni, comuna
                                                             Registrului Comer˛ului
  - fondatori:                      Albe∫tii de Arge∫, nr. 16, jude˛ul Arge∫;
                                                             de pe l‚ng„
  1. Ionescu Felicia Maria, asociat, cod numeric      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                                                             Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
personal 2550210034981, aport la capital 500.00      502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
RON, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale reprezent‚nd       - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -          Œn baza cererii nr. 45514 din data de 24.08.2006
50 % din capitalul social total, cota de participare la  Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2879/13.IX.2006                   15
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - durata de func˛ionare: nelimitat„;          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i           - cod unic de Ónregistrare: 18966719;         Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                           J 03/1432/2006.                      date:
  - fondator: Stanciu Elvira, asociat unic, cod        (59/622.459)                       - fondator: Panait Ilie, asociat unic, cod numeric
numeric personal 2720315034960, aport la capital                  *                personal 1390928034990, aport la capital 200.00
200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale                                     RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd
                                  Societatea Comercial„
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                 100 % capitalul social total, cota de participare la
                               ELGA BEL MODE 1999 - S.R.L., Pite∫ti
participare la beneficii/pierderi de 100 %,                                     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Pite∫ti, str.
                                    jude˛ul Arge∫
domiciliat„ Ón Pite∫ti, Bd. Petrochimi∫tilor, bl. B3,                                Trivale, bl. 11, sc. E, ap. 5, jude˛ul Arge∫;
sc. B, et. 4, ap. 18, jude˛ul Arge∫;                                          - administrator persoan„ fizic„: Panait Ilie, cod
  - administrator persoan„ fizic„: Stanciu Elvira,           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          numeric personal 1390928034990, data numirii
cod numeric personal 2720315034960, data numirii                                  24.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
24.08.2006, durata mandatului 5 ani, av‚nd puteri             TRIBUNALUL ARGE™             puteri depline;
depline;                                                        - denumire ∫i form„ juridic„: CRIS
  - denumire ∫i form„ juridic„: ELY BLUE EYES -         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1577           CALCULATOARE 2006 - S.R.L.;
S.R.L.;                                                         - sediul social: Pite∫ti, str. Trivale, bl. 11, sc. E,
                                     din 25 august 2006
  - sediul social: Pite∫ti, Str. Petrochimi∫tilor,                                 et. 1, ap. 5, jude˛ul Arge∫;
bl. B3, sc. B, et. 4, ap. 18, jude˛ul Arge∫;        Judec„tor delegat
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  - sediu secundar: punct de lucru cu sediul Ón Satu    la Oficiul Registrului
                                                          725 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,
Nou, comuna Ungheni, anexa A, jude˛ul Arge∫;        Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:                                   - activitatea principal„: cod CAEN 7250 -
                                           Lia
744 - publicitate;                                                 Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou, de
                              Referent la Oficiul
  - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -                                    contabilizat ∫i a calculatoarelor;
                              Registrului Comer˛ului
publicitate;                                                      - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
                              de pe l‚ng„
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat                                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                          sociale a 10.00 RON fiecare;
sociale a 10.00 RON fiecare;                 Œn baza cererii nr. 45522 din data de 24.08.2006
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - cod unic de Ónregistrare: 18966646;
  - cod unic de Ónregistrare: 18966781;
                             Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    J 03/1436/2006.
J 03/1433/2006.
                             date:                              (61/622.461)
   (58/622.458)
                               - fondator: Badea Nicolae, asociat unic, cod                    *
             *                numeric personal 1821024031997, aport la capital
                             200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale             Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de      EURO GETIC STAR - S.R.L., C‚mpulung
    AZUR PROD SERV COM - S.R.L.
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat         jude˛ul Arge∫
    Curtea de Arge∫, jude˛ul Arge∫
                             Ón Pite∫ti, str. Trivale, bl. 47, sc. B, ap. 2, jude˛ul
                             Arge∫;
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             - administrator persoan„ fizic„: Badea Nicolae,
                             cod numeric personal 1821024031997, data numirii
                             24.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd              TRIBUNALUL ARGE™
        TRIBUNALUL ARGE™             puteri depline;
                               - denumire ∫i form„ juridic„: ELGA BEL MODE          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1581
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1578           1999 - S.R.L.;
                               - sediul social: Pite∫ti, str. Nicolae B„lcescu, bl.         din 25 august 2006
        din 25 august 2006
                             L6, sc. A, et. 9, ap. 40, jude˛ul Arge∫;           Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:      la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului                 524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine            Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                                            Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       parte;
                                                                        Lia
              Lia                - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
                                                            Referent la Oficiul
 Referent la Oficiul                   cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                               - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat      Registrului Comer˛ului
 Registrului Comer˛ului
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     de pe l‚ng„
 de pe l‚ng„
                             sociale a 10.00 RON fiecare;                 Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
 Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Œn baza cererii nr. 45637 din data de 24.08.2006
  Œn baza cererii nr. 45561 din data de 24.08.2006     - sediu secundar: punct de lucru, cu sediul Ón
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             Bascov, jude˛ul Arge∫;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - cod unic de Ónregistrare: 18966603;
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i                                      Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             J 03/1431/2006.
date:                                                        date:
                                (60/622.460)
  - fondator: Gab„r Petre, asociat unic, cod                    *                 - fondatori:
numeric personal 1490308033087, aport la capital                                    1. Ion Viorel, asociat, cod numeric personal
200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale              Societatea Comercial„             1660928030015, aport la capital 1.020.00 RON,
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de       CRIS CALCULATOARE 2006 - S.R.L.           echival‚nd cu 102 p„r˛i sociale reprezent‚nd 34 %
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat        Pite∫ti, jude˛ul Arge∫            din capitalul social total, cota de participare la
Ón Curtea de Arge∫, str. Episcop Nichita, bl. A24, sc.                               beneficii/pierderi de 34 %, domiciliat Ón localitatea
C, et. 3, ap. 44, jude˛ul Arge∫;                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            C‚mpulung, str. Pictor Theodor Aman, nr. 8B,
  - administrator persoan„ fizic„: Gab„r Petre, cod                                jude˛ul Arge∫;
numeric personal 1490308033087, data numirii                                      2. Ion Elena, asociat, cod numeric personal
                                     TRIBUNALUL ARGE™
24.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                   2700324030038, aport la capital 1.980.00 RON,
puteri depline;                                                   echival‚nd cu 198 p„r˛i sociale reprezent‚nd 66 %
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1582
  - denumire ∫i form„ juridic„: AZUR PROD SERV                                   din capitalul social total, cota de participare la
COM - S.R.L.;                              din 25 august 2006             beneficii/pierderi de 66 %, domiciliat„ Ón localitatea
  - sediul social: Curtea de Arge∫, Str. Progresului,   Judec„tor delegat                    C‚mpulung, str. Pictor Theodor Aman, nr. 8B,
nr. 33, jude˛ul Arge∫;                   la Oficiul Registrului                 jude˛ul Arge∫;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     Comer˛ului de pe l‚ng„                   - administratori persoane fizice:
264 - fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i altor produse   Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel        1. Ion Viorel, cod numeric personal
pentru construc˛ii, din argil„ ars„;                         Lia              1660928030015, data numirii 24.08.2006, durata
  - activitatea principal„: cod CAEN 2640 -        Referent la Oficiul                   mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline;
fabricarea c„r„mizilor, ˛iglelor ∫i altor produse      Registrului Comer˛ului                   2. Ion Elena, cod numeric personal
pentru construc˛ii, din argil„ ars„;            de pe l‚ng„                       2700324030038, data numirii 24.08.2006, durata
  - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat     Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda          mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 45610 din data de 24.08.2006     - denumire ∫i form„ juridic„: EURO GETIC STAR -
sociale a 10.00 RON fiecare;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   S.R.L.;
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2879/13.IX.2006
  - sediul social: C‚mpulung, str. Pictor Theodor      - capitalul social subscris: 300.00 RON, v„rsat      - activitatea principal„: cod CAEN 5222 - comer˛
Aman, nr. 8B, jude˛ul Arge∫;               integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i    cu am„nuntul cu carne ∫i produse din carne;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:    sociale a 10.00 RON fiecare;                 - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
174 - fabricare de articole confec˛ionate din textile    - durata de func˛ionare: nelimitat„;          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
(cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);      - cod unic de Ónregistrare: 18966689;          sociale a 10.00 RON fiecare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 1740 - fabricare    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
de articole confec˛ionate din textile (cu excep˛ia    J 03/1440/2006.                        - cod unic de Ónregistrare: 18966654;
Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp);              (63/622.463)                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - capitalul social subscris: 3.000.00 RON, v„rsat                *                J 03/1439/2006.
integral; capitalul social este divizat Ón 300 p„r˛i                                   (64/622.464)
sociale a 10.00 RON fiecare;                     Societatea Comercial„                            *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              COMSIM ANDRE - S.R.L., Pite∫ti
                                     jude˛ul Arge∫                     Societatea Comercial„
  - cod unic de Ónregistrare: 18966700;
                                                            AMA INVEST PRODSERV - S.R.L., Pite∫ti,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                                  jude˛ul Arge∫
J 03/1435/2006.                             MINISTERUL JUSTIfiIEI
   (62/622.462)
             *                                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                     TRIBUNALUL ARGE™
      Societatea Comercial„
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1584                     TRIBUNALUL ARGE™
    TIC MARCON - S.R.L., C‚mpulung
        jude˛ul Arge∫                      din 25 august 2006                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1580
                              Judec„tor delegat                             din 25 august 2006
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             la Oficiul Registrului
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   Judec„tor delegat
                              Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel         la Oficiul Registrului
        TRIBUNALUL ARGE™                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
                                           Lia
                              Referent la Oficiul                     Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 1587                                                       Lia
                              Registrului Comer˛ului
        din 25 august 2006                                            Referent la Oficiul
                              de pe l‚ng„
                                                            Registrului Comer˛ului
                              Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
 Judec„tor delegat                                                   de pe l‚ng„
 la Oficiul Registrului                   Œn baza cererii nr. 45635 din data de 24.08.2006      Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                            Œn baza cererii nr. 45639 din data de 24.08.2006
 Tribunalul Arge∫    - Apostolescu Irinel       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
              Lia              Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Referent la Oficiul                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                           Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i
 Registrului Comer˛ului                 date:
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
 de pe l‚ng„                        - fondatori:
                                                           date:
 Tribunalul Arge∫    - Ilinca Magda           1. Anton Marian, asociat, cod numeric personal
                                                            - fondator: Andrei C„t„lin, asociat unic, cod
                             1780729034977, aport la capital 100.00 RON,
  Œn baza cererii nr. 45591 din data de 24.08.2006                                 numeric personal 1681109034979, aport la capital
                             echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
                             din capitalul social total, cota de participare la     reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea   participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
Tribunalul Arge∫ a dispus autorizarea ∫i         G„rdine∫ti, comuna Poiana Lacului, jude˛ul Arge∫;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  Ón Pite∫ti, Calea Bucure∫ti, nr. 25, bl. 16, sc. A, et. 3,
                               2. fi‚n˛u Gheorghe, asociat, cod numeric         ap. 12, jude˛ul Arge∫;
date:                           personal 1671214035011, aport la capital 100.00
  - fondator: Tolbe∫ Constantin, asociat unic, cod                                   - administrator persoan„ fizic„: Andrei C„t„lin,
                             RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd      cod numeric personal 1681109034979, data numirii
numeric personal 1610303030018, aport la capital     50 % din capitalul social total, cota de participare la  24.08.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
300.00 RON, echival‚nd cu 30 p„r˛i sociale        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea   puteri depline;
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de    Cepari, comuna Poiana Lacului, jude˛ul Arge∫;         - denumire ∫i form„ juridic„: AMA INVEST
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat    - administratori persoane fizice:            PRODSERV - S.R.L.;
Ón localitatea C‚mpulung, str. C. Constantinescu,      1. Anton Marian, cod numeric personal           - sediul social: Pite∫ti, Calea Bucure∫ti, bl. 16,
nr. 12, bl. 2, sc. B, ap. 13, jude˛ul Arge∫;       1780729034977, data numirii 24.08.2006, durata       sc. A, et. 3, ap. 12, jude˛ul Arge∫;
  - administrator persoan„ fizic„: Tolbe∫        mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
Constantin, cod numeric personal 1610303030018,       2. fi‚n˛u Gheorghe, cod numeric personal         454 - lucr„ri de finisare;
data numirii 24.08.2006, durata mandatului        1671214035011, data numirii 24.08.2006, durata        - activitatea principal„: cod CAEN 4542 - lucr„ri
nelimitat„, av‚nd puteri depline;             mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline;         de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
  - denumire ∫i form„ juridic„: TIC MARCON -        - denumire ∫i form„ juridic„: COMSIM ANDRE -        - capitalul social subscris: 200.00 RON, v„rsat
S.R.L.;                          S.R.L.;                          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - sediul social: C‚mpulung, str. B„loaica, nr. 14,    - sediul social: Pite∫ti, Aleea Constructorilor,    sociale a 10.00 RON fiecare;
jude˛ul Arge∫;                      bl. 18, sc. B, et. 4, ap. 18, jude˛ul Arge∫;         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:      - cod unic de Ónregistrare: 18966662;
743 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;      522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - activitatea principal„: cod CAEN 7430 - activit„˛i  b„uturi ∫i cu produse din tutun Ón magazine        J 03/1434/2006.
de test„ri ∫i analize tehnice;              specializate;                          (65/622.465)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                 ,
    îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|104815]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2879/13.IX.2006 con˛ine 16 pagini.                Pre˛ul: 1,28 lei          ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:7/8/2010
language:Romanian
pages:16