2006_2165 by tradetrek

VIEWS: 28 PAGES: 16

									                                     PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 2165                                                           Miercuri, 12 iulie 2006
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„                3. Stan Liu˛a - 18.600 lei numerar, 600 ac˛iuni,       Art. 7. Se retrage din func˛ia de administrator
   AMATTIS - S.A., Gala˛i, jude˛ul Gala˛i         cota de participare la profit ∫i pierderi 20 %;       doamna Olteanu Aurelia.
                                4. Popa Jana - 18.600 lei numerar, 600 ac˛iuni,       Art. 8. Se alege Ón func˛ia de administrator, pe o
       ACT ADIfiIONAL NR. 15             cota de participare la profit ∫i pierderi 20 %.       perioad„ de 4 ani, av‚nd puteri depline, domnul
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         Mihai Marian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data
      din data de 22 iunie 2006,
                              7 iulie 2006.                        de 22 octombrie 1972, domiciliat Ón localitatea
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                (1/117.112)                       Gala˛i, str. Saturn nr. 6, bl. C 1, sc. 2, jude˛ul Gala˛i,
         AMATTIS - S.A.
                                            *                identificat cu B.I. seria D.A. nr. 530394 eliberat de
  Noi, Vlaicu Carmen, domiciliat„ Ón Gala˛i, str.                                    Poli˛ia Gala˛i la data de 13 noiembrie 1996, av‚nd
C„lug„reni nr. 13, bl. T 1, sc. 2, ap. 30, jude˛ul          Societatea Comercial„               codul numeric personal 1721022170321.
Gala˛i, Culea Delicia, domiciliat„ Ón Gala˛i, Strada      FIMANSAT - S.A., Gala˛i, jude˛ul Gala˛i           Art. 9. Ca urmare a major„rii de capital social,
Br„ilei nr. 205, bl. A 5, et. 3, ap. 152, jude˛ul Gala˛i,                                acesta este de 93.000 lei, reprezent‚nd 3.000 de
Stan Liu˛a, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Saturn nr. 6,             ACT ADIfiIONAL               ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 31 lei, ∫i a
bl. C 1, sc. 2, ap. 22, jude˛ul Gala˛i, Popa Jana,                                    schimb„rii valorii nominale a ac˛iunilor,
domiciliat„ Ón Gala˛i, Drumul Viilor nr. 38, bl. T 11,    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       participarea ac˛ionarilor la constituirea capitalului
sc. 3, ap. 44, jude˛ul Gala˛i, Olteanu Aurelia,               FIMANSAT - S.A.               social, precum ∫i la profit ∫i pierderi este
domiciliat„ Ón localitatea Gala˛i, Strada 1 Decembrie     Noi, Vlaicu Carmen, domiciliat„ Ón Gala˛i, str.      urm„toarea:
1918, nr. 2, bl. S 6 A, sc. 3, ap. 57, jude˛ul Gala˛i,   C„lug„reni nr. 13, bl. T 1, sc. 2, ap. 30, jude˛ul       1. Tiru Lumini˛a - 18.600 lei, reprezent‚nd
ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale AMATTIS - S.A., cu    Gala˛i, Culea Delicia, domiciliat„ Ón Gala˛i, Strada     numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
sediul social Ón Gala˛i, Strada Narciselor nr. 47,     Br„ilei nr. 205, bl. A 5, et. 3, ap. 152, jude˛ul Gala˛i,  pierderi 20 %;
parter, camera 3, jude˛ul Gala˛i, Ónmatriculat„ la     Stan Liu˛a, domiciliat„ Ón Gala˛i, str. Saturn nr. 6,      2. Vlaicu Carmen - 18.600 lei, reprezent‚nd
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         bl. C 1, sc. 2, ap. 22, jude˛ul Gala˛i, Olteanu Aurelia,   numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
Tribunalul Gala˛i cu nr. J 17/902/2005, av‚nd codul     domiciliat„ Ón localitatea Gala˛i, str. C„lug„reni nr.    pierderi 20 %;
unic de Ónregistrare 17532193, am hot„r‚t:         6, bl. K 4, ap. 35, jude˛ul Gala˛i, Tiru Lumini˛a,       3. Culea Delicia - 18.600 lei, reprezent‚nd
  Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii   domiciliat„ Ón localitatea Gala˛i, Strada Portului nr.    numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
cu suma de 73.000 lei, de la valoarea de 20.000 lei     53, bl. Olt 3, sc. 4, ap. 64, jude˛ul Gala˛i, ac˛ionari ai  pierderi 20 %;
la valoarea de 93.000 lei, Ómp„r˛it Ón 3.000 de       Societ„˛ii Comerciale FIMANSAT - S.A., cu sediul        4. Mihai Elena - 18.600 lei, reprezent‚nd
ac˛iuni la purt„tor.                                                   numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
                              social Ón Gala˛i, Strada Narciselor nr. 47, parter,
  Se majoreaz„ capitalul social prin utilizarea                                     pierderi 20 %;
                              camera 2, jude˛ul Gala˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul
rezervelor societ„˛ii (cont 1608), conform art. 10                                     5. Stan Liu˛a - 18.600 lei, reprezent‚nd numerar,
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat„, privind                                    600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i pierderi
                              Gala˛i cu nr. J 17/1817/2005, av‚nd codul unic de
societ„˛ile comerciale.                                                 20 %.
                              Ónregistrare 17980707, am hot„r‚t:
  Art. 2. Se schimb„ valoarea nominal„ a ac˛iunii                                     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii
la purt„tor de la 10 lei la 31 lei.                                           actul constitutiv al societ„˛ii.
                              cu suma de 88.900 lei, de la valoarea de 4.100 lei la
  Art. 3. Ca urmare a major„rii capitalului social ∫i                                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                              valoarea de 93.000 lei, Ómp„r˛it Ón 3.000 de ac˛iuni
a schimb„rii valorii nominale a ac˛iunilor la                                      7 iulie 2006.
                              la purt„tor.
purt„tor, certificatele de ac˛ionar emise anterior se                                    (2/117.113)
                                Majorarea de capital se face prin utilizarea
anuleaz„.                                                                      *
                              rezervelor societ„˛ii (cont 1608), conform art. 10,
  Art. 4. Eu, Olteanu Aurelia, cesionez toate cele
400 ac˛iuni ale mele, reprezent‚nd 4.000 lei ∫i 20 %    pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat„, privind
                                                                   Societatea Comercial„
din capitalul social, Ón favoarea doamnei Mihai       societ„˛ile comerciale.
                                                                  GROVAL TRADE - S.A., Gala˛i
Elena, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 8        Art. 2. Se schimb„ valoarea nominal„ a ac˛iunii
                                                                     jude˛ul Gala˛i
martie 1969 Ón localitatea Isaccea, jude˛ul Tulcea,     la purt„tor de la 10 lei la 31 lei.
domiciliat„ Ón localitatea Gala˛i, Strada Some∫ului      Art. 3. Ca urmare a major„rii capitalului social ∫i
                                                                    ACT ADIfiIONAL NR. 13
nr. 2, jude˛ul Gala˛i, posesoare a C.I. seria G.L. nr.   a schimb„rii valorii nominale a ac˛iunilor la
181968 eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 12      purt„tor, certificatele de ac˛ionar emise anterior se          din data de 22 iunie 2006,
decembrie 2001, av‚nd codul numeric personal        anuleaz„.                           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
2690308361691.                         Art. 4. Eu, Olteanu Aurelia, cesionez toate cele 82          GROVAL TRADE - S.A.
  Art. 5. Ca urmare a cesiunii, eu, Olteanu Aurelia,    ac˛iuni ale mele, reprezent‚nd 820 lei ∫i 20 % din       Noi, Tiru Lumini˛a, domiciliat„ Ón localitatea
m„ retrag din societate ca ac˛ionar.            capitalul social, Ón favoarea doamnei Mihai Elena,      Gala˛i, Strada Portului nr. 53, bl. Olt 3, sc. 4, ap. 64,
  Art. 6. Ader„ la societate ca ac˛ionar doamna      cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de 8 martie       jude˛ul Gala˛i, av‚nd codul numeric personal
Mihai Elena.                        1969 Ón localitatea Isaccea, jude˛ul Tulcea,         2670830170393, Nan Paula Aurelia, domiciliat„ Ón
  Art. 7. Ca urmare a major„rii capitalului social ∫i   domiciliat„ Ón localitatea Gala˛i, Strada Some∫ului     localitatea Br„ila, Strada Metalurgiei nr. 1, bl. 19, sc.
a schimb„rii valorii nominale a ac˛iunilor,         nr. 2, jude˛ul Gala˛i, posesoare a C.I. seria G.L. nr.    3, et. 3, ap. 56, jude˛ul Br„ila, av‚nd codul numeric
participarea ac˛ionarilor la constituirea capitalului    181968 eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 12       personal 2671107090076, Olteanu Aurelia,
social, precum ∫i la profit ∫i pierderi este        decembrie 2001, av‚nd codul numeric personal         domiciliat„ Ón localitatea Gala˛i, str. C„lug„reni nr.
urm„toarea:                         2690308361691.                        6, bl. K 4, sc. 2, et. 4, ap. 35, jude˛ul Gala˛i, av‚nd
  1. Vlaicu Carmen - 18.600 lei numerar, 600         Art. 5. Ca urmare a cesiunii, eu, Olteanu Aurelia,    codul numeric personal 2770306170404, Mihai
ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i pierderi 20 %;  m„ retrag din societate ca ac˛ionar.             Elena, domiciliat„ Ón localitatea Gala˛i, Strada
  2. Culea Delicia - 18.600 lei numerar, 600 ac˛iuni,     Art. 6. Ader„ la societate ca ac˛ionar doamna       Some∫ului nr. 2, jude˛ul Gala˛i, av‚nd codul
cota de participare la profit ∫i pierderi 20 %;       Mihai Elena.                         numeric personal 2690308361691, ∫i Stan Maricel-
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/12.VII.2006
Ionel, domiciliat Ón localitatea Gala˛i, Strada         Art. 3. Ca urmare a major„rii capitalului social ∫i   Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
Strungarilor nr. 9, bl. U 3, et. 4, ap. 57, jude˛ul     a schimb„rii valorii nominale a ac˛iunilor la        Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Gala˛i,   av‚nd   codul   numeric    personal   purt„tor, certificatele de ac˛ionar emise anterior se    Gala˛i.
1630714170352, Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii    anuleaz„.                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
Comerciale GROVAL TRADE - S.A., cu sediul social         Art. 4. Eu, Olteanu Aurelia, cesionez toate       7 iulie 2006.
Ón Gala˛i, Strada Narciselor nr. 47, etaj 1, camera 3,    ac˛iunile mele, Ón num„r de 82, reprezent‚nd 820         (5/117.116)
jude˛ul Gala˛i, am hot„r‚t:                 lei ∫i 20 % din capitalul social, Ón favoarea domnului                 *
  Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii    Mihai Marian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data
cu suma de 73.000 lei, de la valoarea de 20.000 lei     de 22 octombrie 1972, domiciliat Ón localitatea              MINISTERUL JUSTIfiIEI
la valoarea de 93.000 lei, Ómp„r˛it Ón 3.000 de       Gala˛i, str. Saturn nr. 6, bl. C 1, sc. 2, jude˛ul Gala˛i,
ac˛iuni la purt„tor.                     identificat cu B.I. seria D.A. nr. 530394 eliberat de
  Majorarea de capital se face prin utilizarea       Poli˛ia Gala˛i la data de 13 noiembrie 1996, av‚nd         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
rezervelor societ„˛ii (cont 1608), conform art. 10,     codul numeric personal 1721022170321.                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat„, privind        Art. 5. Ca urmare a cesiunii, eu, Olteanu Aurelia,
societ„˛ile comerciale.                   m„ retrag din societate ca ac˛ionar.
                                                                  Societatea Comercial„
  Art. 2. Se schimb„ valoarea nominal„ a ac˛iunii        Art. 6. Ader„ la societate Ón calitate de ac˛ionar
                               domnul Mihai Marian.                       DECOVIL - S.R.L., Gala˛i, jude˛ul Gala˛i
la purt„tor de la 10 lei la 31 lei.
  Art. 3. Ca urmare a major„rii capitalului social ∫i      Art. 7. Ca urmare a major„rii de capital social,
                               acesta este de 93.000 lei, reprezent‚nd 3.000 de                  ANUNfi
a schimb„rii valorii nominale a ac˛iunilor la
purt„tor, certificatele de ac˛ionar emise anterior se    ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 31 lei, ∫i a           Œn conformitate cu prevederile art. 185 din Legea
anuleaz„.                          schimb„rii valorii nominale a ac˛iunilor,          nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, Oficiul
  Art. 4. Eu, Olteanu Aurelia, cesionez toate cele     participarea ac˛ionarilor la constituirea capitalului    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
400 ac˛iuni ale mele, reprezent‚nd 4.000 lei ∫i 20 %     social, precum ∫i la profit ∫i pierderi este         Gala˛i confirm„ c„ Societatea Comercial„ DECOVIL
din capitalul social, Ón favoarea domnului Mihai       urm„toarea:                         - S.R.L., cu sediul Ón Gala˛i, str. ™tefan cel Mare
Marian, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 22        1. Tiru Lumini˛a - 18.600 lei, reprezent‚nd       nr. 2, jude˛ul Gala˛i, av‚nd num„rul de ordine Ón
octombrie 1972, domiciliat Ón localitatea Gala˛i, str.    numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i    registrul comer˛ului J 17/3010/1994 ∫i codul unic de
Saturn nr. 6, bl. C 1, sc. 2, jude˛ul Gala˛i, identificat  pierderi 20 %;                        Ónregistrare 6542736, cu cererea Ónregistrat„ sub
cu B.I. seria D.A. nr. 530394 eliberat de Poli˛ia        2. Hu˛anu Mihai - 18.600 lei, reprezent‚nd
                                                             num„rul 38022 din data de 29 iunie 2006, a depus
Gala˛i la data de 13 noiembrie 1996, av‚nd codul       numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
                                                             copie de pe situa˛ia financiar„ pe anul 2005,
numeric personal 1721022170321.               pierderi 20 %;
                                                             Ónso˛it„ de contul de profit ∫i pierderi, raportul
  Art. 5. Ca urmare a major„rii de capital social,       3. Budeanu Valerica - 18.600 lei, reprezent‚nd
                                                             administratorilor ∫i/sau al cenzorilor, precum ∫i
acesta este de 93.000 lei, reprezent‚nd 3.000 de       numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
                               pierderi 20 %;                        procesul-verbal al adun„rii generale a
ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 31 lei, ∫i a                                        asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„
schimb„rii valorii nominale a ac˛iunilor,            4. Mihai Marian - 18.600 lei, reprezent‚nd
                               numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i    urm„toarele date:
participarea ac˛ionarilor la constituirea capitalului
                               pierderi 20 %;                         • Indicatori din bilan˛:
social, precum ∫i la profit ∫i pierderi este
                                 5. Mihai Elena - 18.600 lei, reprezent‚nd          - active imobilizate - total     2.539.266 lei;
urm„toarea:
                               numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i     - active circulante - total     3.258.623 lei;
  1. Tiru Lumini˛a - 18.600 lei, reprezent‚nd
                               pierderi 20 %.                         - capitaluri proprii - total     2.036.433 lei.
numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
                                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere:
pierderi 20 %;
                               actul constitutiv al societ„˛ii.                - cifra de afaceri net„       11.308.970 lei;
  2. Nan Paula Aurelia - 18.600 lei, reprezent‚nd
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,          - rezultatul brut al exerci˛iului financiar:
numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
                               7 iulie 2006.                             - profit            606.772 lei;
pierderi 20 %;
                                 (4/117.115)                            - pierdere                -.
  3. Mihai Marian - 18.600 lei, reprezent‚nd
                                             *                  • Indicatori din date informative:
numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i
pierderi 20 %;                                                        - num„r mediu de salaria˛i          137.
                                   Societatea Comercial„                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  4. Mihai Elena - 18.600 lei, reprezent‚nd
                                PORT AGENCY - S.A., Gala˛i, jude˛ul Gala˛i
numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i                                  7 iulie 2006.
pierderi 20 %;                                                         (6/117.117)
                                        ACT ADIfiIONAL
  5. Stan Maricel-Ionel - 18.600 lei, reprezent‚nd                                                 *
numerar, 600 ac˛iuni, cota de participare la profit ∫i      Óncheiat ast„zi, 14 iunie 2006, la actul
pierderi 20 %.                           constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din            PORT AGENCY - S.A.
actul constitutiv al societ„˛ii.                 Noi, ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale PORT           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         AGENCY - S.A., cu sediul social Ón Gala˛i, Strada          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI
7 iulie 2006.                        O˛elarilor nr. 25, bl. D 9 D, sc. 1, mezanin, jude˛ul
  (3/117.114)                       Gala˛i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
              *                Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Gala˛i cu nr.             Societatea Comercial„
                               J 17/317/1999, prin Ómputernicit al adun„rii              VIAfiA LIBER√ - S.A., Gala˛i
     Societatea Comercial„               generale a ac˛ionarilor Vasilache Gica, av‚nd Ón               jude˛ul Gala˛i
  CIBROSAT - S.A., Gala˛i, jude˛ul Gala˛i         vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„,
                               hot„r‚m:                                      ANUNfi
       ACT ADIfiIONAL NR. 11                Art. 1. Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii
                                                               Œn conformitate cu prevederile art. 185 din Legea
                               generale ordinare a ac˛ionarilor nr. 2 din data de
      din data de 22 iunie 2006,                                           nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, Oficiul
                               7 aprilie 2006, se elibereaz„ din func˛ia de
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                               administrator Tofan Vasile Ioan ∫i Damian Claudiu
        CIBROSAT - S.A.                                              Gala˛i confirm„ c„ Societatea Comercial„ VIAfiA
                               Constantin.
  Noi, Tiru Lumini˛a, domiciliat„ Ón localitatea        Art. 2. Se alege Ón func˛ia de administrator unic,    LIBER√ - S.A., cu sediul Ón Gala˛i, Strada
Gala˛i, Strada Portului nr. 53, bl. Olt 3, sc. 4, ap. 64,  pe o perioad„ de 4 ani, Petrini Cristinel-Robert,      Domneasc„ nr. 68, jude˛ul Gala˛i, av‚nd num„rul
jude˛ul Gala˛i, Budeanu Valerica, domiciliat„ Ón       n„scut la data de 3 iulie 1973 Ón municipiul B‚rlad,     de ordine Ón registrul comer˛ului J 17/486/1991 ∫i
localitatea Gala˛i, Strada Furnali∫tilor nr. 6, bl. B 1,   jude˛ul Vaslui, av‚nd codul numeric personal         codul unic de Ónregistrare 1643195, cu cererea
ap. 52, jude˛ul Gala˛i, Hu˛anu Mihai, domiciliat Ón     1730703170385, domiciliat Ón Gala˛i, str. Victor       Ónregistrat„ sub num„rul 38163 din data de 3 iulie
localitatea Ia∫i, str. Mihai Sturza nr. 22, et. 2, ap. 20,  V‚lcovici nr. 33, bl. L 6, sc. 2, ap. 32, jude˛ul Gala˛i.  2006, a depus copie de pe situa˛ia financiar„ pe
jude˛ul Ia∫i, Olteanu Aurelia, domiciliat„ Ón          Art. 3. Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii        anul 2005, Ónso˛it„ de contul de profit ∫i pierderi,
localitatea Gala˛i, str. C„lug„reni nr. 6, bl. K 4, sc. 2,  generale ordinare a ac˛ionarilor nr. 4 din data de      raportul administratorilor ∫i/sau al cenzorilor,
et. 4, ap. 35, jude˛ul Gala˛i, Mihai Elena, domiciliat„   7 aprilie 2006, structura ac˛ionariatului va fi       precum ∫i procesul-verbal al adun„rii generale a
Ón localitatea Gala˛i, Strada Some∫ului nr. 2, jude˛ul    urm„toarea:                         asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„
Gala˛i, ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale CIBROSAT       - Andrei Adrian-Gabriel - 5 lei, o ac˛iune, cota de   urm„toarele date:
- S.A., cu sediul social Ón Gala˛i, Strada Narciselor    participare 0,010000 %;                     • Indicatori din bilan˛:
nr. 47, etaj 1, camera 1, jude˛ul Gala˛i,            - Andrei Valentina-Daniela - 5 lei, o ac˛iune, cota     - active imobilizate - total     2.772.615 lei;
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de      de participare 0,010000 %;                   - active circulante - total     1.315.229 lei;
pe l‚ng„ Tribunalul Gala˛i cu nr. J 17/1815/2004,        - Societatea Comercial„ SIDEX TRADING - S.R.L.
                                                               - capitaluri proprii - total     2.760.731 lei.
av‚nd codul unic de Ónregistrare 16937415, am        - 6.250 lei, 1.250 ac˛iuni, cota de participare 50 %;
                                                               • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere:
hot„r‚t:                             - Societatea Comercial„ ROMPORTMET - S.A. -
                                                               - cifra de afaceri net„       11.016.081 lei;
  Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii   6.000 lei, 1.200 ac˛iuni, cota de participare 48 %;
cu suma de 88.900 lei, de la valoarea de 4.100 lei la                                    - rezultatul brut al exerci˛iului financiar:
                                 - Societatea Comercial„ ROMPORTMET
valoarea de 93.000 lei, Ómp„r˛it Ón 3.000 de ac˛iuni                                        - profit           1.058.160 lei;
                               TRADING - S.R.L. - 240 lei, 48 ac˛iuni, cota de
la purt„tor.                         participare 1,980000 %.                        - pierdere                -.
  Majorarea de capital se face prin utilizarea         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      • Indicatori din date informative:
rezervelor societ„˛ii (cont 1608), conform art. 10,     actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PORT         - num„r mediu de salaria˛i          168.
pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat„, privind      AGENCY - S.A.                          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
societ„˛ile comerciale.                     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 26 mai     7 iulie 2006.
  Art. 2. Se schimb„ valoarea nominal„ a ac˛iunii     2006, Ón dou„ exemplare, din care un exemplar           (7/117.118)
la purt„tor de la 10 lei la 31 lei.             pentru    parte  ∫i  un   exemplar   pentru                 *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2165/12.VII.2006                    3
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                  Societatea Comercial„               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                                 ™ANTIER INSTALAfiII - S.A., Vaslui          10 iulie 2006.
                                     jude˛ul Vaslui                 (11/117.124)
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                         *
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI                    ACT ADIfiIONAL
                                                               Societatea Comercial„
                              la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       RULMENfiI - S.A., B‚rlad, jude˛ul Vaslui
     Societatea Comercial„               ™ANTIER INSTALAfiII - S.A., autorizat„ prin
  STAER INTERNAfiIONAL - S.A., Gala˛i,            decizia nr. 290 din data de 12 iulie 1991 a                ACT ADIfiIONAL
       jude˛ul Gala˛i                 Prefecturii Vaslui, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         la statutul (∫i/sau) contractul Societ„˛ii
            ANUNfi                Vaslui cu nr. J 37/388/1991, av‚nd codul unic       Comerciale RULMENfiI - S.A., Ónmatriculat„ la
                                    de Ónregistrare 2431832              Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  Œn conformitate cu prevederile art. 185 din Legea                                 J 37/8/1991, cod unic de Ónregistrare 2808089
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, Oficiul      Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
                              Comerciale ™ANTIER INSTALAfiII - S.A., cu sediul       Conform hot„r‚rii A.G.A. nr. 68/27.06.2006,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                    ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale RULMENfiI - S.A., cu
                              social Ón Vaslui, str. Mihai Viteazul nr. 275, jude˛ul
Gala˛i confirm„ c„ Societatea Comercial„ STAER                                    sediul Ón B‚rlad, Str. Republicii nr. 320, jude˛ul
                              Vaslui, Óntrunit„ Ón data de 11 iulie 2003, Ón baza
INTERNAfiIONAL - S.A., cu sediul Ón Gala˛i, Strada                                  Vaslui, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului ∫i
                              Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului ∫i contractului
Siderurgi∫tilor nr. 24, bl. SD 6 B, parter, jude˛ul    societ„˛ii, a hot„r‚t:                  contractului societ„˛ii, au hot„r‚t:
Gala˛i, av‚nd num„rul de ordine Ón registrul         1. Se modific„ structura ac˛ionariatului ca        - se prelunge∫te contractul de auditare al
comer˛ului J 17/2331/1992 ∫i codul unic de         urmare a dizolv„rii Asocia˛iei ™ANTIER INSTALAfiII     Societ„˛ii Comerciale AUDIT EXPERTCONT - S.R.L.
Ónregistrare 2643282, cu cererea Ónregistrat„ sub     P.A.S. Vaslui prin Óncheierea nr. 4082 din data de 4   p‚n„ la auditarea ∫i certificarea bilan˛ului contabil
num„rul 38163 din data de 3 iulie 2006, a depus      iulie 2003 pronun˛at„ de Judec„toria Vaslui.       pentru anul 2006 (un an de zile).
copie de pe situa˛ia financiar„ pe anul 2005,         Capitalul social Ón valoare de 26.225 RON, divizat    Statutul ∫i/sau contractul societ„˛ii se modific„
                              Ón 262.250 ac˛iuni cu valoare nominal„ de 0,10 RON    Ón mod corespunz„tor celor de mai sus. Prezentul
Ónso˛it„ de contul de profit ∫i pierderi, raportul
                              este de˛inut Ón totalitate de ac˛ionari persoane fizice  act se va publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
administratorilor ∫i/sau al cenzorilor, precum ∫i
                              conform listei anex„, dintre care ac˛ionari        ∫i modific„rile se vor Ónscrie la Oficiul registrului
procesul-verbal al adun„rii generale a                                        comer˛ului.
                              semnificativi sunt: Musta˛„ Maria - 6.807 ac˛iuni cu
asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„                                       Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
                              valoare nominal„ de 0,10 RON, Hudescu Ioan -
urm„toarele date:                                                  Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              5.982 ac˛iuni cu valoare nominal„ de 0,10 RON,
  • Indicatori din bilan˛:                                             Tribunalul Vaslui.
                              Stan Valerica - 5.307 ac˛iuni cu valoare nominal„ de
  - active imobilizate - total    18.334.309 lei;                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                              0,10 RON, Botezatu Ioan - 5.287 ac˛iuni cu valoare
  - active circulante - total     11.886.014 lei;                                10 iulie 2006.
                              nominal„ de 0,10 RON, Coropceanu Ioan Sorinel -
  - capitaluri proprii - total     6.565.313 lei.                                  (12/117.125)
                              4.551 ac˛iuni cu valoare nominal„ de 0,10 RON.
  • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere:       Statutul ∫i contractul societ„˛ii se modific„ Ón
                                                                         *
  - cifra de afaceri net„       83.528.529 lei;   mod corespunz„tor celor de mai sus.
                                                                Societatea Comercial„
  - rezultatul brut al exerci˛iului financiar:        Prezentul act adi˛ional se va publica Ón
                                                               TEHNOCHIM - S.R.L., Dr„g„∫ani
     - profit           5.343.873 lei;   Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor
                                                                  jude˛ul V‚lcea
     - pierdere                -.   Ónscrie la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
  • Indicatori din date informative:           l‚ng„ Tribunalul Vaslui.
                                                                  PROIECT DE FUZIUNE
                               Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
  - num„r mediu de salaria˛i          594.                                  A. Societatea absorbant„
                              Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                                      Societatea Comercial„ TEHNOCHIM - S.R.L., cu
                              Tribunalul Vaslui.
7 iulie 2006.                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       sediul social Ón Dr„g„∫ani, Aleea Muncii, bl. A1, sc.
   (8/117.119)                      10 iulie 2006.                      C, et. 3, ap. 9, jude˛ul V‚lcea.
              *                  (10/117.124)                       Noul sediu al societ„˛ii absorbante va fi Ón
                                                           Dr„g„∫ani, str. Decebal, bl. M/2, parter, jude˛ul
                                       ACT ADIfiIONAL              V‚lcea.
       Societatea Comercial„
    IPIC - S.A., Vaslui, jude˛ul Vaslui         la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       Activitatea principal„: 2430 - fabricarea
                               ™ANTIER INSTALAfiII - S.A., autorizat„ prin       vopselelor ∫i a lacurilor, cernelii tipografice ∫i
         ACT ADIfiIONAL                decizia nr. 290 din data de 12 iulie 1991 a      masticurilor, cod CAEN 2430.
                               Prefecturii Vaslui, Ónmatriculat„ la Oficiul       Num„rul de ordine la Oficiul registrului
    la statutul Societ„˛ii Comerciale         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       comer˛ului: J 38/1373/8.11.1991.
   IPIC - S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul        Vaslui cu nr. J 37/388/1991, av‚nd codul unic        Cod unic de Ónregistrare: 1486112/4.12.1992.
   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                de Ónregistrare 2431832             Capitalul social subscris ∫i v„rsat Ón valoare de
  Tribunalul Vaslui cu nr. J 37/155/1991,                                     10.210 lei (RON) este compus din 1.000 p„r˛i sociale
                               Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  av‚nd codul unic de Ónregistrare 829360                                      a 10,21 lei (RON) fiecare, apar˛in‚nd Ón totalitate
                              Comerciale ™ANTIER INSTALAfiII - S.A., cu sediul
                                                           asociatului unic.
  Conform hot„r‚rii adun„rii generale a          social Ón Vaslui, str. Mihai Viteazul, bl. 275, sc. B,
                                                            Asociat unic: Iva∫cu Gigi, cet„˛ean rom‚n, n„scut
ac˛ionarilor nr. 4 din data de 14 aprilie 2006,      parter, jude˛ul Vaslui, Óntrunit„ Ón data de 28 martie
                                                           la data de 3.01.1965 Ón comuna Tufeni-Vale, jude˛ul
ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale IPIC - S.A., cu sediul  2005, Ón baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului ∫i
                                                           Olt, domiciliat Ón Dr„g„∫ani, Aleea Muncii, bl. A1,
social Ón Vaslui, Strada G„rii nr. 2, jude˛ul Vaslui, Ón  contractului societ„˛ii, a hot„r‚t:
                                                           sc. C, et. 3, ap. 9, jude˛ul V‚lcea, posesor al C.I. seria
                               1. Se elibereaz„ din func˛ia de administrator     VX nr. 176047, eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani la data
baza Legii nr. 31/1990 ∫i a statutului societ„˛ii, au
                              domnii: Botezatu Ioan, Popa Jenica ∫i Micu Miluta.    de   23.06.2004,    cod  numeric   personal
hot„r‚t:
                               2. Se prelunge∫te mandatul consiliului de       1650103381453.
  1. Prelungirea mandatului administratorului       administra˛ie pe o perioad„ de 4 ani, Ón urm„toarea
unic al Societ„˛ii Comerciale IPIC - S.A., pe o                                     B. Societatea absorbit„
                              componen˛„:                         Societatea Comercial„ TEHNOCHIM - S.R.L., cu
perioad„ de patru ani.                    - Hudescu Ioan - pre∫edinte;              sediul social Ón comuna Tufeni, jude˛ul Olt.
  2. Se elibereaz„ din func˛ia de cenzor ™tef„ni˛„      - Stan Valerica;                     Activitatea principal„: 2430 - fabricarea
Camelia, Parpalea Filip Adina ∫i Cozma Neculai ∫i       - Musta˛„ Maria.                    vopselelor ∫i a lacurilor, cernelii tipografice ∫i
se nume∫te, pe o perioad„ de trei ani; Cr„ciun Emil.     3. Se elibereaz„ din func˛ia de cenzor doamna     masticurilor, cod CAEN 2430.
  3. Se actualizeaz„ obiectul de activitate conform    R„dulescu Ioana.                       Num„rul de ordine la Oficiul registrului
conversiei CAEN Ón CAEN rev. 1. Se radiaz„          4. Se nume∫te cenzor pentru o perioad„ de trei     comer˛ului: J 28/978/10.08.1993.
codurile:                         ani domnul Cr„ciun Emil.                   Cod unic de Ónregistrare: 4549584/24.08.1993.
                               5. Tranzac˛ionarea ac˛iunilor, respectiv         Capitalul social subscris ∫i v„rsat de 17.710 lei
  4525 - alte lucr„ri de construc˛ii inginere∫ti;
                              redistribuirea ac˛iunilor se va realiza prin casieria   (RON), se divide Ón 1.771 p„r˛i sociale, Ón valoare de
  4526 - alte lucr„ri specifice pentru construc˛ii;
                              Societ„˛ii Comerciale ™ANTIER INSTALAfiII - S.A.      10 lei (RON) fiecare.
  5021 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor
                               6. Se modific„ structura ac˛ionariatului conform     Aportul la capitalul social al fiec„rui asociat este
(f„r„ repara˛iile exeutate Ón Óntreprinderi organizate   tabelului anex„.                     de:
de tip industrial);                      Ac˛ionari semnificativi sunt:               - Iva∫cu Gigi - 8.860 lei (RON) - 886 p„r˛i sociale
  5170 - comer˛ cu ridicata cu alte produse,         - Hudescu Ioan - 13.629 ac˛iuni cu valoare       - 50,03 %;
neclasificate Ón alt„ parte.                nominal„ de 0,10 RON;                    - Iva∫cu Vasilichia - 8.850 lei (RON) - 885 p„r˛i
  Se adaug„ codurile:                    - Musta˛„ Maria - 14.555 ac˛iuni cu valoare      sociale - 49,97 %.
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;   nominal„ de 0,10 RON;                    Asocia˛i:
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;        - Stan Valerica - 12.135 ac˛iuni cu valoare        1. Iva∫cu Gigi, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;    nominal„ de 0,10 RON.                   3.01.1965 Ón comuna Tufeni, jude˛ul Olt, legitimat
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse.         Statutul ∫i contractul societ„˛ii se modific„ Ón    cu C.I. seria VX nr. 176047, eliberat„ de Poli˛ia
                              mod corespunz„tor celor de mai sus.            Dr„g„∫ani la data de 23.06.2004, cod numeric
  Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al
                               Prezentul act adi˛ional se va publica Ón        personal 1650103381453;
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i modific„rile se vor     2. Iva∫cu Vasilichia, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„
Tribunalul Vaslui.
                              Ónscrie la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe      la data de 23.07.1967 Ón comuna Cre˛ani, jude˛ul
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        l‚ng„ Tribunalul Vaslui.                 V‚lcea, legitimat„ cu C.I. seria VX nr. 122334,
10 iulie 2006.                        Redactat Ón 3 exemplare la Biroul de asisten˛„ al   eliberat„ de Poli˛ia Dr„g„∫ani la data de 10.04.2003,
  (9/117.123)                      Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       cod numeric personal 2670723381470.
              *                Tribunalul Vaslui.                      2. Fundamentarea ∫i condi˛iile fuziunii
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,    Nr. 2165/12.VII.2006
  Fuziunea are loc Óntre dou„ societ„˛i ale aceleia∫i    - transmiterea universal„ a patrimoniului c„tre     Stabilirea raportului de schimb al p„r˛ilor
familii, dar cu sediile pe teritoriile a dou„ jude˛e ∫i  societatea absorbant„;                  sociale se face prin raportarea valorii contabile a
anume Olt ∫i V‚lcea, asociatul majoritar din         - majorarea de capital prin emisiunea de p„r˛i    unei p„r˛i sociale a societ„˛ii absorbite la valoarea
societatea absorbit„ fiind asociat unic Ón societatea                               unei p„r˛i sociale a societ„˛ii absorbante:
                             sociale destinate s„ remunereze aportul de activ net
absorbant„.                                                      209 : 163 = 1,28
  Ra˛iunea economic„ a fuziunii este aceea c„      adus de societatea absorbit„;                6. Determinarea num„rului de p„r˛i sociale de
ambele societ„˛i au acela∫i obiect de activitate ∫i el    - modificarea actului constitutiv al societ„˛ii    emis de c„tre Societatea Comercial„ TEHNOCHIM -
poate fi Ónf„ptuit de societatea absorbant„. De      absorbante, impus„ de fuziune.              S.R.L., Dr„g„∫ani, se face fie prin raportarea
asemenea, prin fuziunea celor dou„ societ„˛i         3. Stabilirea ∫i evaluarea activului ∫i pasivului   aportului net al societ„˛ii absorbite la valoarea
comerciale se realizeaz„ o singur„ eviden˛„                                    contabil„ a unei p„r˛i sociale a societ„˛ii
                             prev„zute s„ fie transmise societ„˛ii absorbante
contabil„ la societatea absorbant„.                                        absorbante, fie prin Ónmul˛irea num„rului de p„r˛i
  Condi˛iile fuziunii sunt:                 Situa˛iile elementelor de activ ∫i pasiv, conform
                                                          sociale ale societ„˛ii absorbite cu raportul de
  - dizolvarea anticipat„ a societ„˛ii absorbite, f„r„  balan˛elor de verificare Óntocmite la data de      schimb.
lichidare;                        31.05.2006, la ambele societ„˛ii, se prezint„ astfel:    - Valoarea aportului net al Societ„˛ii Comerciale
                                                          TEHNOCHIM - S.R.L., Tufeni = 369.764 lei (RON).
  A. Societatea absorbant„: Societatea Comercial„ TEHNOCHIM - S.R.L., Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea           - Valoarea contabil„ a unei p„r˛i sociale a
                                               Lei (RON)
                                                          Societ„˛ii Comerciale TEHNOCHIM - S.R.L.,
                                            Num„r            Dr„g„∫ani = 163 lei (RON)
                  Indicatori                             Sold
                                            r‚nd             339.764 lei : 163 = 2.268,49 p„r˛i sociale (cifra
                                                          exact„ 2.268) sau
                    A                         B        1
                                                           1.771 p„r˛i sociale x 1,28 (raportul de schimb) =
A. Active imobilizate                                               2.268 p„r˛i sociale
II. Imobiliz„ri corporale (ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2813-2814-291-293)      02    166.411,00     7. Determinarea cre∫terii capitalului social al
Active imobilizate - total (rd. 01 la 03)                        04    166.411,00    Societ„˛ii Comerciale TEHNOCHIM - S.R.L.,
B. Active circulante                                                Dr„g„∫ani (societate absorbant„) se face prin
I. Stocuri (ct. 371-378)                                 05    115.940,00    Ónmul˛irea num„rului de p„r˛i sociale care trebuie
II. Crean˛e                                       06     3.332,00   emise cu valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale de
IV. Casa ∫i conturi la b„nci (ct. 5311+5121)                       08    25.673,00    la aceast„ societate comercial„:
Active circulante - total (rd. 05 la 08)                         09    144.945,00     2.268 p„r˛i sociale x 10,21 lei/valoarea nominal„
C. Cheltuieli Ón avans (ct. 471)                             10     8.615,00   a unei p„r˛i sociale = 23.156 lei (RON).
D. Datorii ce trebuie pl„tite Óntr-o perioad„ de p‚n„ la un an              11    157.034,00     8. Cuantumul primei de fuziune
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 09+10-11-18)       12     -3.474,00     Calcularea primei de fuziune se face ca diferen˛a
F. Total active minus datorii curente (rd. 04+12-17)                   13    162.937,00    Óntre valoarea contabil„ a p„r˛ilor sociale ∫i
J. Capital ∫i rezerve                                               valoarea nominal„ a acestor:
I. Capital (rd. 20 la 22)                                19     10.210,00     369.764 lei - 23.156 lei = 346.608 lei (RON) prima
din care:                                                     de fuziune
- capital subsris ∫i v„rsat (ct. 1012)                          21     10.210,00     Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale TEHNOCHIM -
(1.000 p„r˛i sociale x 10,21 lei fiecare)                                     S.R.L., Dr„g„∫ani, jude˛ul V‚lcea, vor primi, ca
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105)                          24    17.040,00    urmare a fuziunii, 2.268 p„r˛i sociale a 10,21 lei
IV. Rezerve (ct. 106)                                  26    52.567,00    (valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale), distribuite
V. Rezultat reportat (sd. C)                               27    84.628,00    astfel:
            (sd. D)                              28       0,00     1. Iva∫cu Gigi, domiciliat Ón Dr„g„∫ani, Aleea
VI. Rezultatul exerci˛iului (ct. 121) sd. C                       29       0,00    Muncii, bl. A1, sc. C, et. 3, ap. 9, jude˛ul V‚lcea, cu
                    sd. D                       30     1.508,00    cet„˛enie rom‚n„, n„scut la data de 3.01.1965 Ón
Total capitaluri proprii                                 32    162.937,00    comuna Tufeni, jude˛ul Olt, legitimat cu C.I. seria
(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)                                        VX nr. 176047, eliberat„ de Poli˛ia Drg„∫ani la data
Total capitaluri (rd. 32+33)                               34    162.937,00   de   23.06.2004,   cod  numeric    personal
                                                          1650103381456 = 2.268 x 50,03 % = 1.135 p„r˛i
B. Societatea absorbit„: Societatea Comercial„ TEHNOCHIM - S.R.L., Tufeni, jude˛ul Olt               sociale, acumul‚nd Ón total 1.000 p„r˛i sociale +
                                                   Lei (RON)   1.135 p„r˛i din fuziune = 2.135 p„r˛i sociale;
                                            Num„r             2. Iva∫cu Vasilichia, domiciliat„ Ón Dr„g„∫ani,
                  Indicatori                             Sold
                                            r‚nd            Aleea Muncii, bl. A1, sc. C, et. 3, ap. 9, jude˛ul
                                                          V‚lcea, cu cet„˛enie rom‚n„, n„scut„ la data de
                    A                         B        1
                                                          23.07.1967 Ón comuna Cre˛eni, jude˛ul V‚lcea,
A. Active imobilizate                                               legitimat„ cu C.I. seria VX nr. 122334, eliberat„ de
II. Imobiliz„ri corporale (ct. 211+212+213+214+231+232-                 02    413.502,00    Poli˛ia Drg„∫ani la data de 10.04.2003, cod numeric
2811-2812-2813-2814-291-293)                                            personal 2670723381470 = 2.268 x 49,97 % = 1.133
Active imobilizate - total (rd. 01 la 03)                        04    413.502,00    p„r˛i sociale.
B. Active circulante                                                 Œn concluzie, capitalul social al Societ„˛ii
I. Stocuri (ct. 371)                                   05     60.839,00   Comerciale TEHNOCHIM - S.R.L., Dr„g„∫ani,
II. Crean˛e                                       06     9.546,00   jude˛ul V‚lcea, va fi format din 3.268 p„r˛i sociale
IV. Casa ∫i conturi la b„nci (ct. 5311+5121)                       08     78.749,00   x 10,21 p„r˛i sociale = 33.366 lei (RON), din care:
Active circulante - total (rd. 05 la 08)                         09    149.134,00     - Iva∫cu Gigi = 2.135 p„r˛i sociale x 10,21 = 21.798
C. Cheltuieli Ón avans (ct. 471)                             10     18.646,00   lei (RON) = 65,33 %;
D. Datorii ce trebuie pl„tite Óntr-o perioad„ de p‚n„ la un an              11    211.518,00     - Iva∫cu Vasilichia = 1.133 p„r˛i sociale x 10,21 =
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 09+10-11-18)       12    -43.738,00   11.568 lei (RON) = 34,67 %
F. Total active minus datorii curente (rd. 04+12-17)                   13    369.764,00     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
J. Capital ∫i rezerve                                               10 iulie 2006.
I. Capital (rd. 20 la 22)                                19     17.710,00      (13/117.126)
din care:                                                                  *
- capital subsris ∫i v„rsat (ct. 1012)                          21     17.710,00
(1.771 p„r˛i sociale x 10 lei fiecare)                                             Societatea Comercial„
III. Rezerve din reevaluare (ct. 105)                          24    252.062,00         COFRAROM FLEX CO - S.R.L.
IV. Rezerve (ct. 106)                                  26    55.183,00           R‚mnicu V‚lcea
V. Rezultat reportat (ct. 117)sd. C                           27    42.041,00
                (sd. D)                          28       0,00            ACT ADIfiIONAL
VI. Rezultatul exerci˛iului (ct. 121) sd. C                       29     2.768,00
                    sd. D                       30       0,00     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Total capitaluri proprii (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)               32    369.764,00        COFRAROM FLEX CO - S.R.L.
                                                           Subsemnatele Lungu-Neam˛u Columbia-Otilia,
Total capitaluri (rd. 32+33)                               34    369.764,00
                                                          cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul numeric personal
                                                          2610412384187, n„scut„ la data de 12.04.1961 Ón
  4. Evaluarea global„ a societ„˛ilor            Societatea absorbant„ Societatea Comercial„
                                                          R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón
  Evaluarea societ„˛ilor s-a f„cut potrivit metodei   TEHNOCHIM - S.R.L., Dr„g„∫ani, are un num„r de
                                                          R‚mnicu V‚lcea, str. Teodor B„l„∫el nr. 7, bl. 32, sc.
activului net:                      1.000 p„r˛i sociale, la valoarea nominal„ de 10,21 lei
                                                          A, ap. 5, jude˛ul V‚lcea, posesoare a C.I. seria VX nr.
  Astfel, Societatea Comercial„ TEHNOCHIM -       fiecare.
                                                          168766, eliberat„ la data de 28.04.2004 de Poli˛ia
S.R.L., Dr„g„∫ani (societate absorbant„) are un activ    Valoarea real„ a p„r˛ilor sociale = 162.937 : 1.000  R‚mnicu V‚lcea, Bu∫c„ Tatiana, cet„˛ean rom‚n,
net Ón valoare de 162.937 lei (RON), deci:        = 162,937 = 163 lei (RON).                av‚nd codul numeric personal 2630809384181,
  aport net = activ net contabil.              Societatea absorbit„ Societatea Comercial„      n„scut„ la data de 9.08.1963 Ón Bucure∫ti,
  Societatea Comercial„ TEHNOMETAL - S.R.L.,       TEHNOCHIM - S.R.L., Tufeni, jude˛ul Olt, are un     sectorul 1, domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, str.
Tufeni (societate absorbit„) are un activ net Ón     num„r de 1.771 p„r˛i sociale, la valoarea nominal„    Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. A, ap. 11, jude˛ul
valoare de 369.764 lei (RON), deci:            de 10 lei fiecare.                    V‚lcea, posesoare a C.I. seria VX nr. 235494,
  aport net = activ net contabil.              Valoarea real„ a p„r˛ilor sociale = 369.764 : 1.771  eliberat„ la data de 10.02.2006 de S.P.C.L.E.P.
  5. Raportul de schimb al p„r˛ilor sociale       = 208,788 = 209 lei (RON).                R‚mnicu V‚lcea, personal ∫i ca mandatar (Ón baza
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2165/12.VII.2006                   5
procurii generale nr. 3282/17.02.2002, autentificate    nominal„ de 10,00 lei (RON) fiecare, distribuite       îAdministrarea societ„˛ii va fi asigurat„ de c„tre
la Biroul notarului public Mitroi Maria) pentru      Óntre asocia˛i astfel:                   un consiliu de administra˛ie format din 4 (patru)
Manu Filoftia, cet„˛ean rom‚n, av‚nd codul          - Bu∫c„ Tatiana de˛ine 8.381 p„r˛i sociale, la     membri (din care unul numit de c„tre Societatea
numeric personal 2370615030011, n„scut„ la data      valoarea nominal„ de 10,00 lei (RON), Ómpreun„       Comercial„ LIDERING - S.A.), condus de un
de 15.06.1937 Ón comuna Berevoe∫ti, jude˛ul Arge∫,     valor‚nd 83.810,00 lei (RON), reprezent‚nd 29 % din    pre∫edinte, numi˛i de adunarea general„ a
domiciliat„ Ón C‚mpulung, str. Olga Bancic nr. 2, bl.   capitalul social;                     asocia˛ilor pentru un mandat de 4 (patru) ani, Ón
5, sc. B, et. 2, ap. 12, jude˛ul Arge∫, posesoare a B.I.   - Lungu-Neam˛u Columbia-Otilia de˛ine 7.225       urm„toarea componen˛„:
seria BZ nr. 116795, eliberat la data de 5.07.1984 de   p„r˛i sociale, la valoarea nominal„ de 10,00 lei       • Bu∫c„ Tatiana, membru;
Mili˛ia C‚mpulung, asociate ale Societ„˛ii         (RON), Ómpreun„ valor‚nd 72.250,00 lei (RON),         • Lungu-Neam˛u Columbia-Otilia, membru;
Comerciale COFRAROM FLEX CO - S.R.L., Ón          reprezent‚nd 25 % din capitalul social;            • Mestres Roig Roser, membru (numit„ de
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,        - Societatea Comercial„ LIDERING - S.A. de˛ine     Societatea Comercial„ LIDERING - S.A.);
republicat„ cu modific„ri, ∫i Ón temeiul prevederilor   6.936 p„r˛i sociale, la valoarea nominal„ de 10,00 lei    • Manu Filoftia, membru.
art. 35, alin. 1, lit. l) din Legea nr. 359/2004, cu    (RON), Ómpreun„ valor‚nd 69.360,00 lei (RON),         Pre∫edintele consiliului de administra˛ie numit
complet„rile ∫i modific„rile ulterioare, am hot„r‚t:    reprezent‚nd 24 % din capitalul social;          de adunarea general„ a asocia˛ilor este Bu∫c„
  Art. 1. Cooptarea Ón societate, Ón calitate de       - Manu Filoftia de˛ine 6.358 p„r˛i sociale, la     Tatiana. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului
asociat, al Societ„˛ii Comerciale LIDERING - S.A.,     valoarea nominal„ de 10,00 lei (RON), Ómpreun„       de administra˛ie, este necesar„ prezen˛a tuturor
persoan„ juridic„ spaniol„, cu sediul social Ón      valor‚nd 63.580,00 lei (RON), reprezent‚nd 22 % din    membrilor. Deciziile Ón consiliul de administra˛ie se
Spania, Barcelona, 08940 Cornella de Llobregat       capitalul social.                     iau cu majoritate absolut„ a membrilor; Ón caz de
Barcelona, Pg Ferrocarrils Catalans nr. 106-108,       3.1. Completarea art. 33, alin. 3 din actul       paritate a voturilor, decizia se consider„ nul.
av‚nd codul de identificare fiscal„ A-08382491,      constitutiv, care va avea urm„torul cuprins:         Art. 10. Completarea art. 20 din actul constitutiv
reprezentat„ la semnarea prezentului Ónscris Ón        - îÓn primii trei ani maximum 35 % din profit va    cu urm„toarele atribu˛ii ale consiliului de
baza hot„r‚rii A.G.A. din data de 25.05.2006 ∫i a     fi distribuit Óntre asocia˛i propor˛ional cu        administra˛ie:
procurii speciale av‚nd Óncheierea de legalizare a     contribu˛ia la capitalul social a fiec„rui asociat;      îg) Consiliul de administa˛ie al societ„˛ii, cu
semn„turii traduc„torului nr. 4008/26.06.2004       asupra modalit„˛ii de suportare a pierderilor va      votul unanim al membrilor s„i, va decide cu privire
autentificat„ la Biroul notarului public Banu       hot„rÓ adunarea general„ a asocia˛ilor Óntrunit„ cu    la urm„toarele aspecte:
Claudia-Mihaela), de dna Mestres Roig Roser,        ocazia aprob„rii situa˛iei financiare anuale;         • rectific„ planul de afaceri anual, inclusiv
cet„˛ean spaniol, n„scut„ la data de 11.04.1958 Ón      - Óncep‚nd cu al patrulea an se convoac„        partea privind investi˛iile, cu maximum 20 % din
Spania, Barcelona, cu domiciliul Ón Spania,        adunarea general„ a asocia˛ilor pentru a hot„rÓ prin    valoarea aprobat„ prin adunarea general„ a
Barcelona, str. Napols nr. 188, posesoare a        vot unanim modalitatea de distribuire a profitului     asocia˛ilor;
pa∫aportului nr. A3773036100, eliberat la data de     ∫i respectiv de suportare a pierderilor."           •  contractarea    de  investi˛ii   ∫i/sau
8.09.2000 de autorit„˛ile spaniole.              Art. 4. Modificarea art. 10 din actul constitutiv    v‚nzarea/cump„rarea de bunuri care au valoare
  1.2. Lungu-Neam˛u Columbia-Otilia cesioneaz„      care va avea urm„torul cuprins:              mai mare sau egal„ cu 5.000,00 de euro;
8 p„r˛i sociale ∫i toate drepturile ∫i obliga˛iile      îP„r˛ile sociale pot fi cesionate, total sau par˛ial,   • angajarea oric„ror credite;
aferente acestora, p„r˛i sociale la valoarea nominal„   Óntre asocia˛i sau a altor persoane (fizice sau        • Ónstr„inarea ori v‚nzarea unei p„r˛i din afacere
de 10,00 lei (RON) fiecare, Ón total 80,00 lei (RON),                                 sau a unei p„r˛i semnificative din afacere;
                              juridice) cu respectarea dreptului de preemp˛iune
pe pre˛ul de 2.600,00 euro (echivalentul a 9.377,42                                   • formarea unei noi companii ca ∫i cump„rarea
                              al coasocia˛ilor. V‚nzarea c„tre ter˛i se va putea face
lei/RON, la cursul oficial comunicat de B.N.R. din                                  sau v‚nzarea unor titluri de participare Óntr-o
                              numai cu acordul celorlal˛i asocia˛i. Oferta de
data semn„rii prezentului Ónscris, 1 euro = 3,6067                                  companie;
                              cesiune se notific„ coasocia˛ilor, prin scrisoare
lei/RON) pentru o parte social„, societ„˛ii                                       • achizi˛ionarea/v‚nzarea de bunuri imobile, ca
                              recomandat„, cu confirmare de primire. Coasocia˛ii
comerciale nou cooptate.                                               ∫i asumarea obliga˛iei de a intra Óntr-o asemenea
                              vor comunica cedentului op˛iunea lor Ón maximum
  1.3. Bu∫ca Tatiana cesioneaz„ 8 p„r˛i sociale ∫i                                  tranzac˛ie;
                              30 de zile de la data primirii notific„rii.
toate drepturile ∫i obliga˛iile aferente acestora, p„r˛i                                 • asumarea de obliga˛ii contractuale av‚nd ca
                               Œncheierea unui act juridic cu Ónc„lcarea acestei
sociale la valoarea nominal„ de 10,00 lei (RON)                                    obiect sume ce dep„∫esc 20.000,00 euro fiecare ori
                              prevederi est nul„ absolut."
fiecare, Ón total 80,00 lei (RON), pe pre˛ul de                                    50.000,00 euro, toate Ón ansamblul lor;
                               Art. 5. Completarea art. 13 din actul constitutiv
2.600,00 euro (echivalentul a 9.377,42 lei/RON, la                                    • Óncheierea sau denun˛area, ca ∫i aprobarea
                              cu urm„torul alineat:
cursul oficial comunicat de B.N.R. din data                                      oric„ror acte adi˛ionale, privitoare la contracte de
                               îAprob„ planul anual de afaceri cu o majoritate
semn„rii prezentului Ónscris, 1 euro = 3,6067                                     distribu˛ie ∫i/sau franciz„;
                              de 80 % din capitalul social."
lei/RON) pentru o parte social„, societ„˛ii                                       • orice alte m„suri cu caracter excep˛ional, care
                               Art. 6. Modificarea art. 14 din actul constitutiv
comerciale nou cooptate.                                               implic„ riscuri mari pentru societate;
                              care va avea urm„torul cuprins:
  1.4. Manu Filoftia cesioneaz„ 8 p„r˛i sociale ∫i                                   • alte m„suri asupra c„rora adunarea general„
                               îAdun„rile generale ordinare ∫i extraordinare
toate drepturile ∫i obliga˛iile aferente acestora, p„r˛i                               decide cu o majoritate de 80 % din voturile
                              sunt convocate de administratori la sediul social, cel
sociale la valoarea nominal„ de 10,00 lei (RON)                                    acordate."
                              pu˛in o dat„ pe an sau de c‚te ori este necesar, ori
fiecare, Ón total 80,00 lei (RON), pe pre˛ul de                                     Art. 11. Completarea art. 23 din actul constitutiv
                              de c„tre un asociat sau un num„r de asocia˛i, ce
2.600,00 euro (echivalentul a 9.377,42 lei/RON, la                                  cu urm„torul alineat:
                              reprezint„ cel pu˛in 20 % din capitalul social,
cursul oficial comunicat de B.N.R. din data                                       îConducerea operativ„ a societ„˛ii se va realiza
                              ar„t‚nd scopul convoc„rii.
semn„rii prezentului Ónscris, 1 euro = 3,6067                                     prin directorul general ales de adunarea general„ a
lei/RON) pentru o parte social„, societ„˛ii          Convocarea adun„rii se va face prin scrisoare      asocia˛ilor, a c„rui activitate este analizat„ lunar de
comerciale nou cooptate.                  recomandat„, cu confirmare de primire, expediat„      consiliul de administra˛ie prin analiz„
  1.5 Pre˛ul celor 24 p„r˛i sociale cesionate, Ón     cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de ziua fixat„ pentru     managerial„."
sum„ total„ de 62.400,00 euro se achit„ prin        ˛inerea acesteia, la adresa men˛ionat„ Ón registrul      Art. 12. Societatea Comercial„ LIDERING - S.A.,
virament bancar, ast„zi, data semn„rii actului       asocia˛ilor sau aleas„ de c„tre asocia˛i pentru      asociat persoan„ juridic„, Ó∫i desemneaz„ ca
adi˛ional.                         comunic„ri. Convocarea trebuie s„ con˛in„ locul ∫i     reprezentant Ón adunarea general„ a asocia˛ilor
  1.6. Cesionara, prin reprezentantul legal, declar„   data ˛inerii adun„rii precum ∫i ordinea de zi."      Societ„˛ii Comerciale COFRAROM FLEX CO - S.R.L.,
c„ prime∫te de la cedente p„r˛ile cesionate pe pre˛ul     Art. 7. Modificarea art. 15, alin. 1 din actul     pe dna Mestres Roig Roser, cu datele de identificare
total de cesiune de 62.400,00 euro, pre˛ care se      constitutiv care va avea urm„torul cuprins:        de mai sus.
achit„ cedentelor ast„zi, data semn„rii actului        îPentru validitatea deliber„rilor adun„rii         Art. 13. Completarea obiectului de activitate al
adi˛ional, actul adi˛ional urm‚nd a-∫i produce       generale sunt necesare:                  societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i codificate
efectele ∫i a fi Ónregistrat Ón registrul comer˛ului     • la prima convocare, prezen˛a asocia˛ilor       potrivit codului CAEN/2002, astfel: 251 - produc˛ie
doar dup„ ce plata pre˛ului cesiunii va deveni       reprezent‚nd cel pu˛in 80 % din capitalul social, iar   de articole din cauciuc; 2513 - fabricarea altor
efectiv„.                         hot„r‚rile s„ fie luate cu votul asocia˛ilor        produse din cauciuc; 252 - fabricarea articolelor din
  Art. 2. Majorarea capitalului social de la 1.000,00   reprezent‚nd 80 % din capitalul social;          material plastic; 2524 - fabricarea altor articole din
lei (RON) la 289.000,00 lei (RON), cu suma de         • la convoc„rile urm„toare (dar nu mai t‚rziu de    material plastic; 291 - fabricare de echipamente
288.000,00 lei (RON), prin emisiunea unui num„r      dou„ s„pt„m‚ni), prezen˛a asocia˛ilor reprezent‚nd     pentru producerea ∫i utilizarea energiei mecanice
de 28.800 p„r˛i sociale, la valoarea nominal„ de      jum„tate din capitalul social, iar hot„r‚rile s„ fie    (f„r„ motoarele pentru avioane, vehicule ∫i
10,00 lei (RON) fiecare, Ón schimbul unui aport Ón     luate cu votul unui num„r de asocia˛i care s„       motociclete); 2914 - fabricarea lag„relor,
numerar integral subscris ∫i v„rsat de c„tre asocia˛i   reprezinte majoritate simpl„ de voturi prezente Ón     angrenajelor ∫i organelor mecanice de transmisie.
astfel:                          adunare; Ón orice situa˛ie vor trebui respectate       Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor
  - Lungu-Neam˛u Columbia-Otilia are un aport Ón     prevederile minimale privitoare la majorit„˛ile      actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ Ón
valoare de 72.000,00 lei (RON);              calificate stabilite prin prezentul act."         registrul comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul
  - Bu∫c„ Tatiana are un aport Ón valoare de         Art. 8. Modificarea art. 15 din actul constitutiv    Oficial al Rom‚niei.
83.520,00 lei (RON);                    prin introducerea unor noi alineate care vor avea       Subsemnatele Bu∫c„ Tatiana, personal ∫i ca
  - Manu Filoftia are un aport Ón valoare de       urm„torul cuprins:                     mandatar pentru Manu Filoftia ∫i Lungu-Neam˛u
63.360,00 lei (RON);                     îAsociatul care, Óntr-o anumit„ opera˛iune, are,    Columbia-Otilia, declar„m c„, Ónainte de semnarea
  - Societatea Comercial„ LIDERING - S.A. are un     fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane,    prezentuluui Ónscris, am citit personal cuprinsul
aport Ón valoare de 69.120,00 lei (RON) (echivalentul   un interes contrar aceluia al societ„˛ii, va trebui s„   acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului nostru
a 19.164,33 euro, la cursul oficial comunicat de      se ab˛in„ de la deliber„rile privind acea opera˛iune.   de voin˛„.
B.N.R. din data semn„rii prezentului Ónscris, 1 euro     Asociatul care contravine acestei dispozi˛ii este     Subsemnata Mestres Roig Roser, prin traduc„tor
= 3,6067 lei/RON).                     r„spunz„tor de daunele produse societ„˛ii, dac„,      autorizat de limba spaniol„, Ón baza autoriza˛iei nr.
  Art. 3. Ca urmare a opera˛iunilor descrise mai     f„r„ votul s„u, nu s-ar fi ob˛inut majoritate cerut„".   9145/24.07.2003, eliberat„ de Ministerul Justi˛iei,
sus, capitalul social total Ón sum„ de 289.000,00 lei     Art. 9. Modificarea art. 17 din actul constitutiv    Prundeanu Raluca-Elena, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
(RON), se Ómparte Ón 28.900 p„r˛i sociale, la valoarea   care va avea urm„torul cuprins:              codul numeric personal 2731130384185, n„scut„ la
 6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/12.VII.2006
data de 30.11.1973 Ón R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul       1467188, cu cererea Ónregistrat„ cu nr. 19089 din     administratorilor ∫i/sau al cenzorilor, precum ∫i
V‚lcea, domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, Aleea       27.05.2005, a depus copie de pe situa˛ia financiar„    procesul-verbal al hot„r‚rii adun„rii generale a
Cioc‚rliei nr. 3, bl. 4, sc. B, ap. 6, jude˛ul V‚lcea,  pe anul 2005, Ónso˛it„ de contul de profit ∫i pierderi,  asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„
posesoare a C.I. seria VX nr. 245441, eliberat„ la    raportul administratorilor ∫i/sau al cenzorilor,     urm„toarele date:
data de 23.05.2006 de Poli˛ia R‚mnicu V‚lcea,       precum ∫i procesul-verbal al hot„r‚rii adun„rii       • Indicatori din bilan˛:
declar c„ Ónainte de semnarea prezentului Ónscris,    generale a asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„    - active imobilizate - total    3.616.099 lei;
am luat cuno∫tin˛„ de prevederile lui ∫i corespunde    urm„toarele date:                      - active circulante - total    1.984.703 lei;
Óntocmai acordului meu de voin˛„.              • Indicatori din bilan˛:                 - capitaluri proprii - total    1.435.334 lei.
  Redactat Ón 7 exemplare la Biroul de servicii de     - active imobilizate - total    48.735.646 lei;    • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere:
asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului          - active circulante - total    30.345.387 lei;    - cifra de afaceri net„:     11.706.151 lei.
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.          - capitaluri proprii - total   -43.639.370 lei.    Rezultatul brut al exerci˛iului financiar:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere:          - profit:          1.533.394 lei;
10 iulie 2006.                        - cifra de afaceri net„:     101.240.487 lei.        - pierdere:               -.
  (14/117.127)                       Rezultatul brut al exerci˛iului financiar:        • Indicatori din date informative:
             *                     - profit:               - lei;   - num„r mediu de salaria˛i:         36.
                                  - pierdere:         18.189.396 lei.    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
     Societatea Comercial„                • Indicatori din date informative:           10 iulie 2006.
  SERDAMIMPEX - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea           - num„r mediu de salaria˛i:         1.177.     (18/117.131)
       jude˛ul V‚lcea                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                    *
                             10 iulie 2006.
         ACT ADIfiIONAL                (16/117.129)                          Societatea Comercial„
                                          *                    ERHAN - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                  jude˛ul V‚lcea
       SERDAMIMPEX - S.R.L.                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Subsemnatul Ilie Alexandru, cet„˛ean rom‚n,                                          PROIECT DE FUZIUNE
av‚nd codul numeric personal 1660724284378,
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             Societatea Comercial„ ERHAN - S.R.L., cu sediul
n„scut la data de 24.07.1966 Ón comuna Dobroteasa,
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA           Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7,
jude˛ul Olt, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, str.
                                                          tronson D, mezanin, jude˛ul V‚lcea, Ónmatriculat„
Nicolae Iorga nr. 10, bl. A26, sc. A, ap. 7, jude˛ul
                                                          la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
V‚lcea, identificat cu C.I. seria VX nr.              Societatea Comercial„              V‚lcea cu nr. J 38/19/1992, av‚nd codul fiscal nr.
059942/13.09.2001, eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu       MOTORACTIV - S.R.L.., R‚mnicu V‚lcea,         1469863, cu un capital social de 500,00 lei, divizat
V‚lcea, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii           jude˛ul V‚lcea                Ón 20 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 25,00
Comerciale SERDAMIMPEX - S.R.L., Ón conformitate
                                                          lei fiecare, de˛inute de Toma Erhan, 10 p„r˛i sociale,
cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, cu                ANUNfi               ∫i Georgeta Erhan 10 p„r˛i sociale.
modific„ri ∫i Ón temeiul prevederilor art. 35, alin. 1,   Œn conformitate cu prevederile art. 180 alin. (3)     Societatea Comercial„ ERHAN Gj - S.R.L., cu
lit. l) din Legea nr. 359/2004, cu complet„rile ∫i    ∫i ale art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,     sediul Ón Motru, Str. Trandafirilor nr. 1, jude˛ul
modific„rile ulterioare, am hot„r‚t:           republicat„, a∫a cum a fost modificat„ prin Legea     Gorj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  1. Se majoreaz„ capitalul social de la 200 lei RON  nr. 161/2003 privind societ„˛ile comerciale, Oficiul   Comer˛ului    al  Jude˛ului   Gorj  cu  nr.
la 169.420 lei RON, cu suma de 169.220 lei RON,      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       J 18/273/21.12.2000, av‚nd codul fiscal nr.
aport Ón numerar, reprezent‚nd 16.922 p„r˛i sociale    V‚lcea confirm„ c„ Societatea Comercial„         13662719, cu un capital social de 1.000,00 lei,
la valoarea nominal„ de 10 lei RON fiecare, Ón      MOTORACTIV - S.R.L., cu sediul Ón R‚mnicu V‚lcea,     divizat Ón 100 p„r˛i sociale cu o valoare nominal„
temeiul art. 210, alin. 2 din Legea nr. 31/1990,     calea Bucure∫ti nr. 37B, jude˛ul V‚lcea, av‚nd      de 10 lei fiecare, de˛inute de Toma Erhan (50 p„r˛i
republicat„, cu modific„ri, prin compensarea       num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului         sociale) ∫i Georgeta Erhan (50 p„r˛i sociale).
crean˛ei pe care asociatul unic o are fa˛„ de       J 38/304/2002, ∫i codul unic de Ónregistrare         Œn urma hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor
Societatea Comercial„ SERDAMIMPEX - S.R.L.        14745995, cu cererea Ónregistrat„ cu nr. 19460 din    Societ„˛ii Comerciale ERHAN - S.R.L. din data de
  Valoarea crean˛ei reiese din contul creditor 455   29.06.2005, a depus copie de pe situa˛ia financiar„    15.06.2006 ∫i a hot„r‚rii adun„rii generale a
îsume datorate asocia˛ilor" din balan˛a analitic„ de   pe anul 2005, Ónso˛it„ de contul de profit ∫i pierderi,  asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale ERHAN Gj - S.R.L.
verificare pe luna aprilie 2006 ∫i a raportului de    raportul administratorilor ∫i/sau al cenzorilor,     din data de 15.06.2006 prin care s-a hot„r‚t
evaluare din data de 28.06.2006, Óntocmit de expert    precum ∫i procesul-verbal al hot„r‚rii adun„rii      fuziunea celor dou„ societ„˛i comerciale prin ***)
contabil ™tef„nescu Vasile.                generale a asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„   absorb˛ie ∫i ca urmare a bilan˛urilor contabile
  2. Capitalul social total Ón valoare de 169.420 lei  urm„toarele date:                     Óntocmite la data de 30.04.2006, ambele societ„˛i au
RON se Ómparte Ón 16.942 p„r˛i sociale la valoarea      • Indicatori din bilan˛:                elaborat prezentul proiect de fuziune, Ón
nominal„ de 10 lei RON fiecare, apar˛in‚nd Ón        - active imobilizate - total    2.000.397 lei;   urm„toarele condi˛ii:
totalitate asociatului unic, Ilie Alexandru.         - active circulante - total    3.879.683 lei;     I. Fundamentarea fuziunii
  Prezentul act modific„ Ón mod corespunz„tor       - capitaluri proprii - total    1.654.319 lei.     Fuziunea prin absorb˛ie a celor dou„ societ„˛i
actul constitutiv al societ„˛ii; se Ónregistreaz„ Ón     • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere:     comerciale este motivat„ de urm„toarele: ambele
registrul comer˛ului ∫i se public„ Ón Monitorul       - cifra de afaceri net„:     18.972.442 lei.   societ„˛i au aceia∫i ac˛ionari, iar Ón urma
Oficial al Rom‚niei.                     Rezultatul brut al exerci˛iului financiar:       desfiin˛„rii punctului de lucru al Societ„˛ii
  Subsemnatul declar c„, Ónainte de semnarea           - profit:          1.701.466 lei;   Comerciale ERHAN Gj - S.R.L. din T‚rgu Jiu, a
prezentului Ónscris, am citit personal cuprinsul          - pierdere:                -   r„mas numai un punct de lucru Ón Motru, care nu-
acestuia ∫i corespunde Óntocmai acordului meu de       • Indicatori din date informative:           ∫i mai justific„ existen˛a ca societate comercial„,
voin˛„.                           - num„r mediu de salaria˛i:          36.   acesta r„m‚n‚nd s„ func˛ioneze ca punct de lucru
  Redactat Ón 4 exemplare la Biroul servicii de      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       al Societ„˛ii Comerciale ERHAN - S.R.L.
asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        10 iulie 2006.                        Cele dou„ societ„˛i, odat„ cu acordul de
Comer˛ului pe de l‚ng„ Tribunalul V‚lcea.           (17/117.130)                     fuzionare, consider„ c„ vor putea asigura o politic„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                    *                de marketing ∫i managerial„ unitar„ pentru
10 iulie 2006.                                                   derularea activit„˛ilor care intr„ Ón obiectul lor de
   (15/117.128)                            MINISTERUL JUSTIfiIEI            activitate, folosirea optim„ a resurselor materiale ∫i
             *                                             umane de care dispun, reducerea pre˛ului de cost
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           etc.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA             Fuziunea va fi opera˛iunea prin care Societatea
                                                          Comercial„ ERHAN - S.R.L. va absorbi Societatea
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        Comercial„ ERHAN Gj - S.R.L.
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL V¬LCEA
                                   Societatea Comercial„               Societatea absorbant„ este Societatea Comercial„
                                 ENDURO - S.R.L., R‚mnicu V‚lcea          ERHAN - S.R.L.
                                     jude˛ul V‚lcea                 Societatea absorbit„ este Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„                                          ERHAN Gj - S.R.L.
    UZINELE SODICE GOVORA - S.A.                       ANUNfi                 II. Consecin˛ele fuziunii
    R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea                                         Ca urmare a fuziunii prin absorb˛ie societatea
                               Œn conformitate cu prevederile art. 180 alin. (3)
                             ∫i ale art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,     absorbant„ va avea:
            ANUNfi                                              1. Sediul social Ón R‚mnicu V‚lcea, str. Regina
                             republicat„, a∫a cum a fost modificat„ prin Legea
  Œn conformitate cu prevederile art. 180 alin. (3)   nr. 161/2003 privind societ„˛ile comerciale, Oficiul   Maria nr. 7, tronson C, mezanin, jude˛ul V‚lcea.
∫i ale art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         2. Asocia˛i:
republicat„, a∫a cum a fost modificat„ prin Legea     V‚lcea confirm„ c„ Societatea Comercial„ ENDURO        a) Toma Erhan, cod numeric personal
nr. 161/2003 privind societ„˛ile comerciale, Oficiul   - S.R.L., cu sediul Ón R‚mnicu V‚lcea, calea       1470906384185, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Bucure∫ti nr. 37, jude˛ul V‚lcea, av‚nd num„rul de    domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, str. General Magheru
V‚lcea confirm„ c„ Societatea Comercial„ UZINELE     ordine Ón registrul comer˛ului J 38/732/1992, ∫i     nr. 5, bl. C, sc. B, ap. 4, jude˛ul V‚lcea;
SODICE GOVORA - S.A., cu sediul Ón R‚mnicu        codul unic de Ónregistrare 5446340, cu cererea        b) Georgeta Erhan, cod numeric personal
V‚lcea, Str. Uzinei nr. 2, jude˛ul V‚lcea, av‚nd     Ónregistrat„ cu nr. 19459 din 29.06.2005, a depus     2491023384213, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului         copie de pe situa˛ia financiar„ pe anul 2005,       domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, str. General
J 38/250/1991, ∫i codul unic de Ónregistrare       Ónso˛it„ de contul de profit ∫i pierderi, raportul    Magheru nr. 5, bl. C, sc. B, ap. 4, jude˛ul Vrancea.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2165/12.VII.2006                 7
  3. Capitalul social. Œn urma fuziunii, capitalul       Valoarea dividendelor (49.800 RON) cu care se            MINISTERUL JUSTIfiIEI
social al Societ„˛ii Comerciale ERHAN - S.R.L. va       face majorarea este repartizat„ pe asocia˛i astfel:
cre∫te ∫i va fi de 1.500,00 lei, divizat Ón 60 p„r˛i       - Gavril„ Mariana (24.900 RON) - pentru anul
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
sociale, valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale fiind     2000, dividende Ón valoare de 12.044,5 RON;
de 25,00 lei. Deci, capitalul social se va majora cu                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
                                 - pentru anul 2001, dividende Ón valoare de
suma de 1.000,00 lei pe baza calculelor f„cute        9.242,5 RON;
asupra fuziunii.                         - pentru anul 2002, dividende Ón valoare de 3.613        Societatea Comercial„
  4. Repartizarea capitalului social Óntre asocia˛i:    RON;                              CRAMELE HALEWOOD - S.A., Ploie∫ti
  5. Capitalul social Ón valoare de 1.500,00 lei,       - Gavril„ Constantin (24.900 RON) - pentru anul           jude˛ul Prahova
rezultat dup„ majorare, va fi repartizat astfel:       2000, dividende Ón valoare de 12.044,5 RON;
  a) Toma Erhan - 30 p„r˛i sociale = 750,00 lei;        - pentru anul 2001, dividende Ón valoare de
                                                                       ANUNfi
  b) Georgeta Erhan - 30 p„r˛i sociale = 750,00 lei.    9.242,5 RON;
  6. Denumirea societ„˛ii va r„m‚ne Societatea         - pentru anul 2002, dividende Ón valoare de 3.613     Œn conformitate cu prevederile art. 180 alin. (2)
Comercial„ ERHAN - S.R.L.                   RON.                           ∫i (3) ∫i ale art. 196 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
  7. Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi     Ca efect al acestei major„ri, capitalul social Ón   republicat„, privind societ„˛ile comerciale, Oficiul
va fi urm„toarea:                       valoare de 50.000 RON, Ómp„r˛it Ón 5.000 p„r˛i      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  a) Toma Erhan - 50 %;                   sociale a 10 RON fiecare, va fi repartizat pe asocia˛i,  V‚lcea confirm„ c„ Societatea Comercial„
  b) Georgeta Erhan - 50 %.                 dup„ cum urmeaz„:                     CRAMELE HALEWOOD - S.A., cu sediul Ón Ploie∫ti,
  8. Stabilirea activului ∫i a pasivului. Potrivit       - Gavril„ Mariana - 25.000 RON - 2.500 p„r˛i      str. G„geni nr. 92, jude˛ul Prahova, av‚nd num„rul
datelor existente Ón anexele nr. 1 la prezentul        sociale a 10 RON fiecare; participare la beneficii ∫i
proiect de fuziune, s-au stabilit urm„toarele valori                                  de ordine Ón registrul comer˛ului J 29/56/1991, ∫i
                               pierderi 50 %;
anterioare fuziunii.                                                  codul unic de Ónregistrare R 1343309, cu cererea
                                 - Gavril„ Constantin - 25.000 RON - 2.500 p„r˛i
  a) Pentru Societatea Comercial„ ERHAN - S.R.L.:                                   Ónregistrat„ cu nr. 46602 din 4.07.2006, a depus
                               sociale a 10 RON fiecare; participare la beneficii ∫i
  • activ: 278.586,27 lei;                                              copie de pe situa˛ia financiar„ pe anul 2005,
                               pierderi 50 %.
  • pasiv: 278.586,27 lei.                   2. Se revoc„ mandatul administratorului Gavril„    Ónso˛it„ de contul de profit ∫i pierderi, raportul
  b) Pentru Societatea Comercial„ ERHAN Gj -                                     administratorilor ∫i/sau al cenzorilor, precum ∫i
                               Mariana, societatea func˛ion‚nd Ón continuare cu
S.R.L.:                                                         procesul-verbal al hot„r‚rii adun„rii generale a
                               administrator unic, dl Gavril„ Constantin.
  • activ: 87.343,09 lei;                                               asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„
                                 3. Se completeaz„ obiectul de activitate al
  • pasiv: 87.343,09 lei.                                               urm„toarele date:
                               societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i: 6311 -
  9. Raportul de schimb este de 1.000,00 lei ∫i
                               manipul„ri; 6312 - depozit„ri.                • Indicatori din bilan˛:
reflect„ num„rul de p„r˛i sociale care revin pentru
                                 Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii   - active imobilizate - total  13.935.148 RON;
o parte social„ de˛inut„ de asocia˛i. Potrivit
                               r„m‚n neschimbate.                      - active circulante - total   16.197.007 RON;
calculelor efectuate, Societatea Comercial„ ERHAN -
                                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     - capitaluri proprii - total   9.624.578 RON.
S.R.L., R‚mnicu V‚lcea, va emite un num„r de 40
                               acesta, modific‚ndu-l corespunz„tor.             • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere:
p„r˛i sociale noi, cu o valoare nominal„ de 25,00 lei
                                 Tehnoredactat de asocia˛i ast„zi, 22.06.206, Ón
fiecare, care vor fi distribuite coasociativ astfel:                                    - cifra de afaceri net„:    23.105.868 RON.
                               cinci exemplare.
  Toma Erhan - 20 p„r˛i sociale a 25,00 lei = 500,00                                   Rezultatul brut al exerci˛iului financiar:
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
lei;                                                               - profit:         1.451.609 RON;
                               10 iulie 2006.
  Georgeta Erhan - 20 p„r˛i sociale a 25,00 lei =                                        - pierdere:               -.
                                  (20/117.133)
500,00 lei.                                                        • Indicatori din date informative:
  10. Cuantumul primei de fuziune: nu se acord„
                                            *
                                                              - num„r mediu de salaria˛i:        2.004.
prima de fuziune.
                                     Societatea Comercial„               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  11. Obiectul de activitate: r„m‚ne neschimbat
                                    BRANDY PRAHOVA - S.R.L.             10 iulie 2006.
respectiv lucr„ri de instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire
                                   comuna Gorgota, jude˛ul Prahova             (22/117.135)
central„ ∫i de montaj de echipamente ∫i utilaje
tehnologice la cl„diri ∫i construc˛ii inginere∫ti.                                                *
                                        ACT ADIfiIONAL
  12. Administratorul va fi dl Toma Erhan, cod
numeric personal 1470906384185, cet„˛ean rom‚n,         Subsemna˛ii Bran Iamandache, domiciliat Ón              MINISTERUL JUSTIfiIEI
c„s„torit, domiciliat Ón R‚mnicu V‚lcea, str. General     satul Gorgota nr. 7, comuna Gorgota, jude˛ul
Magheru nr. 5, bl. C, sc. B, ap. 4, jude˛ul V‚lcea.      Prahova, cod numeric personal 1570913293219, ∫i
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  13. Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale   Bran Constan˛a, domiciliat„ Ón satul Gorgota nr. 7,
                                                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL PRAHOVA
Societ„˛ii Comerciale ERHAN - S.R.L. r„m‚n Ón         comuna Gorgota, jude˛ul Prahova, cod numeric
Óntregime neschimbate, valabile. Drept pentru care      personal 2620316293140, Ón calitate de asocia˛i ∫i
s-a Óntocmit prezentul proiect de fuziune ast„zi,       administratori ai Societ„˛ii Comerciale BRANDY            Societatea Comercial„
20.06.2006, pe baza calculelor efectuate de          PRAHOVA - S.R.L., cu sediul Ón comuna Gorgota,           PIRITEX - S.A., satul Negoie∫ti
Societatea Comercial„ ERHAN - S.R.L. (anexele         jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul             comuna Brazi, jude˛ul Prahova
nr................) ∫i pe baza balan˛elor de verificare ale  Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.
societ„˛ilor care fuzioneaz„, ambele reflect‚nd        J 29/1632/1992, cod unic de Ónregistrare 1303916,                ANUNfi
situa˛ia existent„ la data de 30 aprilie 2006.        am hot„r‚t urm„toarele:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,          - schimbarea naturii capitalului social prin       Œn conformitate cu prevederile art. 180 alin. (2)
10 iulie 2006.                        Ónlocuirea aportului Ón natur„, respectiv terenul Ón   ∫i (3) ∫i ale art. 196 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
   (19/117.132)                       suprafa˛„ de 900,00 m 2 , situat Ón intravilanul     republicat„, privind societ„˛ile comerciale, Oficiul
              *                 comunei Gorgota, satul Potigrafu, jude˛ul Prahova,    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                               tarlaua 10, parcela A 193, cu urm„torii vecini: Hs    V‚lcea confirm„ c„ Societatea Comercial„ PIRITEX -
      Societatea Comercial„               191 pe trei laturi ∫i DCL 413, av‚nd un num„r       S.A., cu sediul Ón satul Negoie∫ti, Strada Principal„
  GAVCO - S.R.L., Ploie∫ti, jude˛ul Prahova         cadastral provizoriu 323, intabulat Ón cartea       nr. 608, comuna Brazi, jude˛ul Prahova, av‚nd
                               funciar„ nr. 203 a localit„˛ii Gorgota, Ón valoare de   num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului
        ACT ADIfiIONAL NR. 1              32.535 lei (RON), cu aport Ón numerar, din contul     J 29/3647/1994, ∫i codul unic de Ónregistrare
        din data de 22.06.2006             455 îasocia˛i conturi curente";
                                                            R 7134646, cu cererea Ónregistrat„ cu nr. 46204 din
                                 - majorarea capitalului social de la 130.000 lei
  Subsemna˛ii Gavril„ Mariana, domiciliat„ Ón                                     3.07.2006, a depus copie de pe situa˛ia financiar„ pe
                               (RON) la 160.000 lei (RON), majorare care se face cu
Ploie∫ti, str. Soldat Erou Nicolae Arhip nr. 8, bl. 59,                                 anul 2002, Ónso˛it„ de contul de profit ∫i pierderi,
sc. B, et. 2, ap. 29, jude˛ul Prahova, identificat„ cu    suma de 30.000 lei (RON) din profitul pe anul 2005.
                                 Œn urma schimb„rii naturii capitalului social ∫i    raportul administratorilor ∫i/sau al cenzorilor,
C.I. seria PH nr. 022889, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti                                 precum ∫i procesul-verbal al hot„r‚rii adun„rii
la data de 18.03.1998, cod numeric personal          major„rii capitalului social, a∫a cum s-a descris mai
                               sus, capitalul social al societ„˛ii este 160.000 lei   generale a asocia˛ilor/ac˛ionarilor, din care rezult„
2641110293111 ∫i Gavril„ Constantin, domiciliat Ón
                               (RON), aport integral Ón numerar, se divide Ón      urm„toarele date:
Ploie∫ti, str. Soldat Erou Nicolae Arhip nr. 8, bl. 59,
sc. B, et. 2, ap. 29, jude˛ul Prahova, identificat cu     16.000 p„r˛i sociale fiecare a 10 lei RON ∫i apar˛ine    • Indicatori din bilan˛:
C.I. seria PH nr. 543846, eliberat„ de Poli˛ia Ploie∫ti    asocia˛ilor astfel:                     - active imobilizate - total  35.667.090.000 lei;
la data de 11.05.2005, cod numeric personal           - Bran Iamandache - 8.000 p„r˛i sociale a 10 lei     - active circulante - total  185.837.581.000 lei;
1610919293108, Ón calitate de asocia˛i la Societatea     RON fiecare, totaliz‚nd 80.000 lei (RON), aport Ón      - capitaluri proprii - total  32.753.693.000 lei.
Comercial„ GAVCO - S.R.L., cu sediul Ón Ploie∫ti, str.    numerar, reprezent‚nd 50 % din capitalul social;       • Indicatori din contul de profit ∫i pierdere:
Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 8, bl. 59, sc. B, et. 2,      - Bran Constan˛a - 8.000 p„r˛i sociale a 10 lei      - cifra de afaceri net„:   319.038.512.000 lei.
ap. 29, jude˛ul Prahova, Ónmatriculat„ la Oficiul       RON fiecare, totaliz‚nd 80.000 lei (RON), aport Ón
                                                              Rezultatul brut al exerci˛iului financiar:
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Prahova cu nr.      numerar, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
                                                                 - profit:        9.526.291.000 lei;
J 29/1064/1994, cod unic de Ónregistrare 5562352,        Celelalte prevederi din actele constitutive ale
                                                                 - pierdere:               -.
atribut fiscal R, am hot„r‚t urm„toarele:           societ„˛ii completate ∫i modificate cu actele
                               adi˛ionale ulterioare r„m‚n neschimbate, prezentul      • Indicatori din date informative:
  1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de la
                               act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din acestea.      - num„r mediu de salaria˛i:         165.
200 RON la 50.000 RON, respectiv cu suma de
49.800 RON, reprezent‚nd incorporarea Ón capitalul        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
social a dividendelor aferente exerci˛iilor financiare    10 iulie 2006.                      10 iulie 2006.
ale anilor 2000, 2001 ∫i par˛ial 2002, conform notei        (21/117.134)                       (23/117.136)
contabile nr. 1/30.04.2006.                               *                            *
 8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,            PARTEA a IV-a,  Nr. 2165/12.VII.2006
                                  NOVA BANK - S.A., Bucure∫ti

                                        BILANfi

                                ŒNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2005
 JUDEfiUL 41                                               TIPUL SITUAfiIEI FINANCIARE BR
 Direc˛ia General„ de Administrare Mari Contribuabili                          FORMA DE PROPRIETATE:       34
 JUDEfi SEDIU: Bucure∫ti                                         Societ„˛i comerciale pe ac˛iuni
 DENUMIREA INSTITUfiIEI DE CREDIT: NOVA BANK - S.A.                           ACTIVITATEA (se va Ónscrie activitatea preponderent„)
 DE ADMINISTRARE MARI CONTRIBUABILI                                   Alte activit„˛i de intermedieri monetare
 ADRESA, LOCALITATEA.: Bucure∫ti,                                    Cod grupa CAEN: 6512
 bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P3, sectorul 4                            CODUL UNIC DE ŒNREGISTRARE (CUI) 8659890
 TELEFON: 336.31.25
 NUM√RUL DIN REGISTRUL COMERfiULUI: J 40/6342/1996
                                                                                — lei —
                                               Cod                   Exerci˛iul financiar
          ACTIV                                              Nota
                                               pozi˛ie               precedent       Óncheiat

Casa, disponibilit„˛i la b„nci centrale                            10           0       892002        169240
Efecte publice ∫i alte titluri acceptate pentru refinan˛are la b„ncile centrale        20           0         0           0
   – Efecte publice ∫i valori asimilate                           23           0         0           0
   – Alte titluri acceptate pentru refinan˛are la b„ncile centrale             26           0         0           0
Crean˛e asupra institu˛iilor de credit                             30           0       222902         22626
   – la vedere                                       33           0       47902         22626
   – alte crean˛e                                      36           0       175000           0
Crean˛e asupra clientelei                                   40           0      13514030        108558
Obliga˛iuni ∫i alte titluri cu venit fix                            50           0       238212           0
   – emise de organisme publice                               53           0       238212           0
   – emise de al˛i emiten˛i, din care:                           56           0         0           0
   – obliga˛iuni proprii                                  58           0         0           0
Ac˛iuni ∫i alte titluri cu venit variabil                           60           0       30229         30229
Participa˛ii, din care:                                    70           0         0           0
   – participa˛ii la institu˛ii de credit                          75           0         0           0
P„r˛i Ón cadrul societ„˛ilor comerciale legate, din care:                   80           0         0           0
   – p„r˛i Ón cadrul institu˛iilor de credit                        85           0         0           0
Imobiliz„ri necorporale, din care:                               90           0       251554         19785
   – cheltuieli de constituire                               93           0         0           0
   – fondul comercial, Ón m„sura Ón care a fost achizi˛ionat cu titlu oneros        96           0         0           0
Imobiliz„ri corporale, din care:                               100           0      22964607       28703027
   – terenuri ∫i cl„diri utilizate Ón scopul desf„∫ur„rii activit„˛ilor proprii      105           0      22169346       28085675
Capital subscris nev„rsat                                   110           0         0           0
Ac˛iuni ∫i p„r˛i proprii                                   120           0         0           0
Alte active                                          130           0      6424035         42286
Cheltuieli Ónregistrate Ón avans ∫i venituri angajate                     140           0       92707         24960
Total activ                                          150           0      44630278       29120711

                                                                                – lei —
                                               Cod                   Exerci˛iul financiar
          PASIV                                              Nota
                                               pozi˛ie                 precedent        Óncheiat

Datorii privind institu˛iile de credit                            300           0       300000             0
   – la vedere                                       303           0         0             0
   – la termen                                       306           0       300000             0
Datorii privind clientela                                   310           0      4994196          1569081
   – depozite, din care:                                  313           0      2346202          911584
   – la vedere                                       314           0         0           12726
   – la termen                                       315           0      2346202          898858
   – alte datorii, din care:                                316           0      2647994          657497
   – la vedere                                       317           0      2647994          657497
   – la termen                                       318           0         0             0
Datorii constituite prin titluri                               320           0         0             0
   – titluri de pia˛„ interbancar„, obliga˛iuni, titluri de crean˛„
    negociabile Ón circula˛ie                               323           0         0           0
   – alte titluri                                     326           0         0           0
Alte pasive                                          330           0      1838215        1470089
Venituri Ónregistrate Ón avans ∫i datorii angajate                      340           0       75050         54610
Provizioane pentru riscuri ∫i cheltuieli, din care:                      350           0         0           0
   – provizioane pentru pensii ∫i obliga˛ii similare                    353           0         0           0
   – alte provizioane                                   356           0         0           0
Datorii subordonate                                      360           0         0        1119750
Capital social subscris                                    370           0      41444500       42757990
Prime de capital                                       380           0         0           0
Rezerve                                            390           0       231946        231946
   – rezerve legale                                    392           0       153744        153744
   – rezerve statutare sau contractuale                          394           0         0           0
   – rezerve pentru riscuri bancare                            396           0         0           0
   – rezerve de Óntrajutorare                               397           0         0           0
   – rezerv„ mutual„ de garantare                             398           0         0           0
   – alte rezerve                                     399           0       78202         78202
Rezerve din reevaluare                                    400           0      3847600        3847600
Rezultatul reportat
   - profit                                        413           0         0             0
   - pierdere                                       416           0      1482173          8101229
Rezultatul exerci˛iului financiar                               423           0         0             0
   - Profit
   - Pierdere                                       426           0      6619056       13829126
Repartizarea profitului                                    430           0         0           0
Total pasiv                                          440           0      44630278       29120711
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,   Nr. 2165/12.VII.2006                      9

                                                                                           — lei —
                                                       Cod                     Exerci˛iul financiar
     ELEMENTE ŒN AFARA BILANfiULUI                                                 Nota
                                                      pozi˛ie                   precedent        Óncheiat

              A                                         B
Datorii contingente, din care:                                        600              0      473509            37096
   – accept„ri ∫i andos„ri                                         603              0      473509            37096
   – garan˛ii ∫i active gajate                                       606              0        0              0
Angajamente, din care:                                            610              0      485526              0
   – angajamente aferente tranzac˛iilor de v‚nzare cu posibilitate de r„scump„rare             615              0      485526              0


                                      CONTUL DE PROFIT ™I PIERDERE
                                          la data de 31 decembrie 2005
                                                                                           — lei —

                                                       Cod                     Exerci˛iul financiar
        DENUMIREA INDICATORULUI                                                 Nota
                                                      pozi˛ie                   precedent        Óncheiat

Dob‚nzi de primit ∫i venituri asimilate, din care:                              10            0         2737244       1421379
– aferente obliga˛iunilor ∫i altor titluri cu venit fix                            15            0          50020        8605
Dob‚nzi de pl„tit ∫i cheltuieli asimilate                                   20            0         359174       132288
Venituri privind titlurile                                          30            0            0          0
– Venituri din ac˛iuni ∫i alte titluri cu venit variabil                           33            0            0          0
– Venituri din participa˛ii                                          35            0            0          0
– Venituri din p„r˛i Ón cadrul societ„˛ilor comerciale legate                         37            0            0          0
Venituri din comisioane                                            40            0         636284       108707
Cheltuieli cu comisioane                                           50            0         140613        93283
Profit sau pierdere net„ din opera˛iuni financiare                              60            0        -1934196       826745
Alte venituri din exploatare                                         70            0         776654       472568
Cheltuieli administrative generale                                      80            0         6575489       5230627
– Cheltuieli cu personalul, din care:                                     83            0         3357219       3112043
– Salarii                                                   84            0         2499915       2305475
– Cheltuieli cu asigur„rile sociale, din care:                                85            0         832549       790326
– cheltuieli aferente pensiilor                                        86            0         552054       507830
– Alte cheltuieli administrative                                       87            0         3218270       2118584
Corec˛ii asupra valorii imobiliz„rilor necorporale ∫i corporale                        90            0         838270       1115558
Alte cheltuieli de exploatare                                        100            0         1027121       1054394
Corec˛ii asupra valorii crean˛elor ∫i provizioanelor pentru datorii contingente
∫i angajamente                                                110            0        3816874       12915086
Relu„ri din corec˛ii asupra valorii crean˛elor ∫i provizioanelor pentru datorii
contingente ∫i angajamente                                          120            0        3893877        3882867
Corec˛ii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobiliz„ri
financiare, a participa˛iilor ∫i a p„r˛ilor Ón cadrul s.c.l.                         130            0              0           0
Relu„ri din corec˛ii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de
imobiliz„ri financiare, a participa˛iilor ∫i a p„r˛ilor s.c.l.                        140            0          28622             0
Rezultatul activit„˛ii curente
   – Profit                                                153            0           0          0
   – Pierdere                                               156            0        6619056       13828970
Impozitul pe rezultatul activit„˛ii curente                                 160            0           0          0
Rezultatul activit„˛ii curente dup„ impozitare
   – Profit                                                173              0         0          0
   – Pierdere                                               176              0      6619056       13828970
Venituri extraordinare                                            180              0         0          0
Cheltuieli extraordinare                                           190              0         0         156
Rezultatul activit„˛ii extraordinare
– Profit                                                   203              0            0          0
– Pierdere                                                  206              0            0         156
Impozitul pe rezultatul activit„˛ii extraordinare                              210              0            0          0
Rezultatul activit„˛ii extraordinare dup„ impozitare
– Profit                                                   223              0         0          0
– Pierdere                                                  226              0         0         156
Venituri totale                                               230              0      26951637       22763630
Cheltuieli totale                                              240              0      33570693       36592756
Rezultatul brut
– Profit                                                   253              0         0          0
– Pierdere                                                  256              0      6619056       13829126
Impozitul pe profit                                             260              0         0          0
– Cheltuieli cu impozitul pe profit curent                                  263              0         0          0
– Cheltuieli cu impozitul pe profit am‚nat                                  265              0         0          0
– Venituri din impozitul pe profit am‚nat                                  267              0         0          0
Alte impozite ce nu apar Ón elementele de mai sus                              270              0         0          0
Rezultatul net al exerci˛iului financiar
– Profit                                                   283              0         0          0
– Pierdere                                                  286              0      6619056       13829126
Rezultatul pe ac˛iune
– de baz„                                                  293              0            0           0
– diluat                                                   296              0            0           0
 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 6 iulie 2006.
  (24/6.667)
                                                *

                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI


                       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL ALBA

                                              TABEL

 Cod unic de    Denumire  Forma            Sediul societ„˛ii comerciale                Instan˛a care a    Num„rul      Num„rul ∫i data
 Ónregistrare         juridic„               dizolvate                   dispus dizolvarea    dosarului    hot„r‚rii de dizolvare

 1754746     ZIZI     S.R.L.   Alba Iulia, str. Andrei Mure∫anu nr. 105, jude˛ul Alba           Tribunalul Alba    1808/2006  459/CA/2006 din 5.05.2006
 1766422     HERMID    S.R.L.   Blaj, Str. Stejarului nr. 33A, jude˛ul Alba                 Tribunalul Alba    1735/2006  460/CA/2006 din 9.05.2006
 2441844     REGAL    S.R.L.   Alba Iulia, str. Prim„verii nr. 3-5, jude˛ul Alba              Tribunalul Alba    2068/2006  462/CA/2006 din 9.05.2006
    10                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                      PARTEA a IV-a,   Nr. 2165/12.VII.2006

  Cod unic de      Denumire    Forma             Sediul societ„˛ii comerciale                 Instan˛a care a     Num„rul          Num„rul ∫i data
  Ónregistrare            juridic„                dizolvate                      dispus dizolvarea    dosarului        hot„r‚rii de dizolvare

    1768806   ZAMOLXES      S.R.L.   Cugir, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 5, bl. 3, sc. B, ap. 1, jude˛ul Alba      Tribunalul Alba     2173/2006      463/CA/2006 din 9.05.2006
          CUGIR
    8298760   TRANSIMPEX     S.A.    Alba Iulia, Str. G„rii nr. 10, jude˛ul Alba                   Tribunalul Alba     2190/2006      554/CA/2006 din 2.06.2006
          TOSCANA
    1756291   SEA         S.R.L.   Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 10, bl. Columna, ap. 1, jude˛ul Alba        Tribunalul   Alba  1825/2006      469/CA/2006  din  10.05.2006
    1750922   W&T         S.R.L.   Sebe∫, str. M. Kog„lniceanu, bl. 182, ap. 13, jude˛ul Alba            Tribunalul   Alba  2147/2006      471/CA/2006  din  10.05.2006
    1758519   KARAS        S.R.L.   Alba Iulia, Str. ™ipotului nr. 11A, jude˛ul Alba                 Tribunalul   Alba  1706/2006      483/CA/2006  din  12.05.2006
    1758284   DIVERTIS      S.R.L.   Alba Iulia, Str. Mo˛ilor nr. 7, bl. S1, sc. E, et. 2, ap. 6, jude˛ul Alba    Tribunalul   Alba  1720/2006      484/CA/2006  din  12.05.2006
          COMP
    1760667   RENELY       S.R.L.   Alba Iulia, Str. Bujorului nr. 11, jude˛ul Alba                 Tribunalul Alba     1745/2006      485/CA/2006 din 12.05.2006
    1754606   TEHNOMEX-      S.R.L.   Alba Iulia, str. Traian nr. 48B, jude˛ul Alba                  Tribunalul Alba     1780/2006      486/CA/2006 din 12.05.2006
          SERVICE
  1763655     TOTAL        S.R.L.   Alba Iulia-Mice∫ti, Str. Miori˛ei nr. 12, jude˛ul Alba              Tribunalul Alba     2120/2006      333/CA/2006 din 21.04.2006
 10313293     CENTRAL       S.R.L.   Alba Iulia, str. Br„di∫or nr. 3, bl. 18, ap. 17, jude˛ul Alba          Tribunalul Alba     1802/2006      162/CA/2006 din 11.04.2006
          G&G
    1754509   RUXA STAR      S.R.L.   Alba Iulia, Str. Poligonului, bl. B10, et. 4, ap. 18, jude˛ul Alba        Tribunalul   Alba  1805/2006      265/CA/2006 din 18.04.2006
    1754126   PANIM        S.R.L.   S‚ncel, str. Tudor Vladimirescu nr. 21, jude˛ul Alba               Tribunalul   Alba  2049/2006      268/CA/2006 din 18.04.2006
    1766511   TRI ACTION     S.R.L.   Blaj, str. Mihai Eminescu nr. 26B, jude˛ul Alba                 Tribunalul   Alba  2110/2006      272/CA/2006 din 18.04.2006
    1770121   ANA IMPEX      S.R.L.   Ocna Mure∫, Str. Lung„ nr. 163/A, jude˛ul Alba                  Tribunalul   Alba  2127/2006      274/CA/2006 din 18.04.2006
    1756941   INTERCOM      S.R.L.   Alba Iulia, str. Arnsberg nr. 36, bl. 38, sc. A, ap. 3, jude˛ul Alba       Tribunalul   Alba  2175/2006      277/CA/2006 din 18.04.2006
    1755300   DEVIS D & D     S.R.L.   Alba Iulia, Str. Clujului nr. 22, jude˛ul Alba                  Tribunalul   Alba  1732/2006      366/CA/2006 din 21.04.2006
    1760683   MIX-TON       S.R.L.   Alba Iulia, Str. Luceaf„rului nr. 19, bl. B7, et. 4, ap. 15, jude˛ul Alba    Tribunalul   Alba  1692/2006      450/CA/2006 din 4.05.2006
    1754517   ACHIM        S.R.L.   Alba Iulia, str. Vasile Goldi∫ nr. 17, jude˛ul Alba               Tribunalul   Alba  2125/2006      453/CA/2006 din 4.05.2006
    7486596   REGINA       S.R.L.   Alba Iulia, Str. Muncii, bl. 70, ap. 3, jude˛ul Alba               Tribunalul   Alba  1693/2006      458/CA/2006 din 5.05.2006
          CARPATINA
    3275995   DOCEA        S.R.L.   Alba Iulia, str. Detunata nr. 2, bl. D 2C, ap. 6, jude˛ul Alba          Tribunalul Alba     3211/2006      656/CA/2006 din 9.06.2006
          COMPANY
    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iulie 2006.
    (25/117.080)
                                                       *

                                               MINISTERUL JUSTIfiIEI


                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CARA™-SEVERIN

                                                      TABEL
                  cu sentin˛ele civile de dizolvare pronun˛ate de Tribunalul Cara∫-Severin Ón temeiul art. 237 alin. 1, lit. b
                                din Legea nr. 31/1990, legea societ„˛ilor comerciale

Nr.    Cod unic de           Denumire,                                        Instan˛a care a          Num„rul         Num„rul ∫i data
                                            Sediul societ„˛ii
crt.   Ónregistrare         form„ juridic„                                      dispus dizolvarea         dosarului         sentin˛ei civile

  1   R14216080     SIND-ARAMIS S.R.L.            Moldova Nou„, Str. Dun„rii, hotel Dun„rea nr. 1     Tribunalul  Cara∫-Severin  2919/COM/2006          1669/31.05.2006
  2   R16007048     BOJOVIC FOREST IMEX - S.R.L.       satul Petnic, nr. 161A, comuna Iablani˛a         Tribunalul  Cara∫-Severin  3108/COM/2006          1671/31.05.2006
  3   R13577060     TURNU - S.R.L.              Turnu Ruieni nr. 94                   Tribunalul  Cara∫-Severin  2172/COM/2006          1666/31.05.2006
  4   11892932      PROGROUP - S.R.L.             Caransebe∫, Str. fiarinei, bl. B12, sc. A, ap. 11     Tribunalul  Cara∫-Severin  2314/COM/2006          1507/17.05.2006
  5   R7733947      M.S. MINEXIM - S.R.L.           Re∫i˛a, Aleea M„cinului, bl. 2, sc. B, ap. 1       Tribunalul  Cara∫-Severin  2752/COM/2006          1505/17.05.2006
  6   R11574114     SILVA TRANSILVANIA - S.R.L.        Anina, Str. 13 Decembrie nr. 4              Tribunalul  Cara∫-Severin    2771/C/2006          1504/17.05.2006
  7   R13931493     TRANS-CRIMACO - S.R.L.          Re∫i˛a, Str. F„g„ra∫ului nr. 33, sc. C, ap. 6      Tribunalul  Cara∫-Severin    2788/C/2006          1503/17.05.2006
  8   R12454213     RIMONIX - S.R.L.             Anina, str. Sf. Varvara, parc Bazar           Tribunalul  Cara∫-Severin    2395/C/2006          1506/17.05.2006
  9   R14102400     TRANSCORNEL 2001 - S.R.L.         satul Globur„u, nr. 128, comuna Mehadia         Tribunalul  Cara∫-Severin     2922/2006          1667/31.05.2006
 10   14892155      SMAYLY NET - S.R.L.            Anina, str. Sf. Varvara, bl. G, ap. 11          Tribunalul  Cara∫-Severin     2921/2006          1668/31.05.2006
 11   15161960      CONSTRUCT MIRDA - S.R.L.         Re∫i˛a, Str. Romanilor nr. 2, sc. B, ap. 15       Tribunalul  Cara∫-Severin    3761/C/2006          1708/6.06.2006
 12   15173875      NISIPITU - S.R.L.             Oravi˛a, Str. Bro∫tenilor nr. 33             Tribunalul  Cara∫-Severin    3786/C/2006          1709/6.06.2006
 13   15595861      FAGOLLA 2003 - S.R.L.           Re∫i˛a, aleea Tu∫nad nr. 4A, sc. 1, ap. 14        Tribunalul  Cara∫-Severin    4137/C/2006          1818/13.06.2006
 14   R15731483     RAMON-EXPLORER - S.R.L.          Re∫i˛a, Bd. Republicii nr. 9, sc. 3, ap. 9        Tribunalul  Cara∫-Severin    4156/C/2006          1823/13.06.2006
 15   15411829      NATURMED-HERCULES - S.R.L.        B„ile Heculane                      Tribunalul  Cara∫-Severin    3967/C/2006          1820/13.06.2006
 16   R15595845     BECHERU IEFTINICA - S.R.L.        Re∫i˛a, Aleea Gadiolelor nr. 1, sc. 1, et. 7, ap. 31   Tribunalul  Cara∫-Severin    4126/C/2006          1817/13.06.2006
 17   R15452659     PRENIC PAN - S.R.L.            Berzasca, nr. 293                    Tribunalul  Cara∫-Severin    3970/C/2006          1821/13.06.2006
 18   R15629433     VOGL & GRESS - S.R.L.           Re∫i˛a, Str. Libert„˛ii nr. 3A, et. 3, ap. 35      Tribunalul  Cara∫-Severin    4165/C/2006          1822/13.06.2006
 19   R15334572     CRILAMAG 2003 - S.R.L.          B„ile Herculane, Str. Trandafirilor nr. 9, ap. 3     Tribunalul  Cara∫-Severin    3903/C/2006          1710/6.06.2006
 20   R15429168     HOLZ & MARMOR               Caransebe∫, str. Gen. M. Trap∫a nr. 42          Tribunalul  Cara∫-Severin    3963/C/2006          1828/13.06.2006
              IMPORT & EXPORT - S.R.L.
 21   15842260      MINIVI-IMPEX - S.R.L.           Re∫i˛a, bd. Al. Cuza, c„min 30 Decembrie nr. 20,     Tribunalul Cara∫-Severin     3121/C/2006          1670/31.05.2006
                                   ap. 21
    Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi, 7.07.2006.
    (26/117.082)
                                                       *

                                                MINITERUL JUSTIfiIEI


                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CARA™-SEVERIN

                                                      TABEL
                  cu sentin˛ele civile de dizolvare pronun˛ate de Tribunalul Cara∫-Severin Ón temeiul art. 237 alin. 1 lit. b
                                din Legea nr. 31/1990 - Legea societ„˛ilor comerciale

Nr.    Cod unic de           Denumire,                                        Instan˛a care a          Num„rul         Num„rul ∫i data
                                            Sediul societ„˛ii
crt.   Ónregistrare         form„ juridic„                                      dispus dizolvarea         dosarului         sentin˛ei civile

  1.  R 15372169     M & M FINCONS - S.R.L.          Re∫i˛a, Str. Ateneului nr. 2               Tribunalul  Cara∫-Severin  3915/COM/2006          1801/12.06.2006
  2.  15411837      POP VALIS - S.R.L.            Mehadia nr. 411                     Tribunalul  Cara∫-Severin  3969/COM/2006          1803/12.06.2006
  3.  R 15334610     BUGARIU-ISOLIERUNGEN - S.R.L.       Buco∫ni˛a nr. 6                     Tribunalul  Cara∫-Severin  3901/COM/2006          1799/12.06.2006
  4.  15392166      A.M. GENERAL GAMA - S.R.L.        O˛elu Ro∫u, str. M. Eminescu nr. 4, sc. B, ap. 12    Tribunalul  Cara∫-Severin  3953/COM/2006          1802/12.06.2006
  5.  15894332      WINTER-RIKONE - S.R.L.          Boc∫a, Str. Cara∫ului nr. 9               Tribunalul  Cara∫-Severin  4307/COM/2006          1805/12.06.2006
  6.  R 11459077     ML - INTESA - S.R.L.           Caransebe∫, str. Nicolae B„lcescu nr. 132,        Tribunalul  Cara∫-Severin    2315/C/2006          1798/12.06.2006
                                   bl. CFR, sc. B, ap. 15
 7.   R 15429125     M&G MARGAB FOREST - S.R.L.        F‚rliug nr. 113                     Tribunalul  Cara∫-Severin    3964/C/2006           1731/7.06.2006
 8.   R 15300480     NEWTON BAR - S.R.L.            Oravi˛a, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 84          Tribunalul  Cara∫-Severin    3918/C/2006           1730/7.06.2006
 9.   15342260      MOLDOARMENICA - S.R.L.          Moldova Nou„, str. E. Murgu, bl. 3A, sc. E, ap. 13    Tribunalul  Cara∫-Severin  3913/COM/2006           1729/7.06.2006
 10.   15463755      STRONG BET - S.R.L.            Re∫i˛a, aleea Buzia∫, bl. 6, sc. 2, ap. 12        Tribunalul  Cara∫-Severin  3972/COM/2006           1733/7.06.2006
                       MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                      a IV-a,   Nr. 2165/12.VII.2006                 11

Nr.     Cod unic de          Denumire,                                         Instan˛a care a       Num„rul    Num„rul ∫i data
                                           Sediul societ„˛ii
crt.    Ónregistrare         form„ juridic„                                      dispus dizolvarea      dosarului   sentin˛ei civile

 11.    15419580    MARCHIZ - S.R.L.       Re∫i˛a, str. George Enescu nr. 5, sc. 1, ap. 10              Tribunalul Cara∫-Severin   3965/C/2006    1732/7.06.2006
 12.    15324064    DANDUMAROM CONSTRUCT - S.R.L.Re∫i˛a, Calea Caransebe∫ului, bl. 17, sc. B, ap. 13            Tribunalul Cara∫-Severin   3905/C/2006    1750/8.06.2006
 13.    15027870    T.P.A. - TRADER-E-PRODUTTORI Anina, ora∫ Nou, bl. G2, ap. 10                      Tribunalul Cara∫-Severin   3800/C/2006    1749/8.06.2006
              ASOCIATTI - S.R.L.
 14.    15098129    PETRE OPTIC - S.R.L.     M„ce∫ti nr. 136                              Tribunalul Cara∫-Severin   3791/C/2006     1748/8.06.2006
 15.    R 14921633   D&Z MOBILEX - S.R.L.     B„ile Herculane, Str. Trandafirilor nr. 40,                Tribunalul Cara∫-Severin   3769/C/2006     1746/8.06.2006
                            bl. 14, sc. E, ap. 15
 16.    R 15098161   ARAOS - S.R.L.        satul ™o∫dea nr. 14, comuna M„ureni                    Tribunalul  Cara∫-Severin  3757/C/2006    1745/8.06.2006
 17.    3226763    GRAND FORTUNA - S.R.L.    Caransebe∫, str. Episcop Popeea nr. 26                  Tribunalul  Cara∫-Severin  2527/C/2006    1154/18.04.2006
 18.    R 7315421   CORNICOM - S.R.L.      Re∫i˛a, Aleea Alm„jului, bl. 1, ap. 9                   Tribunalul  Cara∫-Severin  1865/C/2006    1155/18.04.2006
 19.    5805990    NIC-CAR EXIM - S.R.L.    O˛elu Ro∫u, Str. Mesteac„nului nr. 12                   Tribunalul  Cara∫-Severin  1731/C/2006    1151/18.04.2006
 20.    14786332    CRIVINA 2002 - S.R.L.    Oravi˛a, str. Zona G„rii, bl. E11, sc. 1, ap. 2, 3, 4           Tribunalul  Cara∫-Severin  3619/C/2006    1548/22.05.2006
 21.    R 14819286   MOTOR BENZ OIL - S.R.L.   B„ile Herculane nr. 64A, bl. 8/A, sc. A, et. 4, ap. 20          Tribunalul  Cara∫-Severin  3630/C/2006    1549/22.05.2006
 22.    14866725    MEDICAL CONSULTING      Moldova Nou„, str. Sf. Varvara nr. 1                   Tribunalul  Cara∫-Severin  3629/C/2006    1550/22.05.2006
              MANAGEMENT - S.R.L.
    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iulie 2006.
    (27/117.083)
                                                      *

                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI


                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GORJ

                                                     TABEL
                        cu societ„˛ile dizolvate Ón baza art. 237, alin. 1, pct. b) din Legea nr. 31/1990, republicat„

Nr.     Cod unic de   Denumirea         Forma                                     Instan˛a care a       Num„rul    Num„rul ∫i data
                                           Sediul societ„˛ii
crt.    Ónregistrare   societ„˛ii       juridic„                                    dispus dizolvarea      dosarului  hot„r‚rii de dizolvare

    1.  R7942340    TRANSGRUP          S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Unirii, bl. 13, sc. 2, ap. 23, jude˛ul Gorj     Tribunalul Gorj      442/SC/2006    413/18.04.2006
    2.  8068060    ADYVAM           S.R.L.  Crasna din Deal, Crasna, jude˛ul Gorj                Tribunalul Gorj      440/SC/2006    411/18.04.2006
    3.  8845159    PARBRIZUL          S.R.L.  Bumbe∫ti - Jiu, Str. Trandafirilor, bl. 9, ap. 8, jude˛ul Gorj   Tribunalul Gorj      444/SC/2006    415/18.04.2006
              AUTO SERV
    4.  5372978    PAPIRUS           S.R.L.  T‚rgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 77B, jude˛ul Gorj      Tribunalul  Gorj     238/SC/2006    405/18.04.2006
    5.  6538743    NYTELYMA COM        S.R.L.  Motru, Aleea Liliacului, bl. B1, ap. 2, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj     304/SC/2005    262/10.04.2006
    6.  7341021    IOSIMO           S.R.L.  Motru, Aleea Macului nr. 2, ap. 8, jude˛ul Gorj           Tribunalul  Gorj     378/SC/2006    266/10.04.2006
    7.  7272010    VELADO           S.R.L.  comuna B„le∫ti, satul T„lp„∫e∫ti, jude˛ul Gorj           Tribunalul  Gorj     380/SC/2006    268/10.04.2006
    8.  6375433    DAROTY TRANS        S.R.L.  T‚rgu Jiu, str. Lt. col. Dumitru Petrescu,             Tribunalul  Gorj     294/SC/2006    252/10.04.2006
                                bl. 11, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Gorj
  9.   7382692    STENOMAR IMPEX       S.R.L.  T‚rgu Jiu, Aleea Plopilor, bl. 20, ap. 20, jude˛ul Gorj       Tribunalul  Gorj     379/SC/2006       267/2006
  10.   8766870    TURDIAC TRANS        S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Castanilor, bl. 4, ap. 22, jude˛ul Gorj       Tribunalul  Gorj     389/SC/2006    277/10.04.2006
  11.   R 6375026   OMADA COM          S.R.L.  T‚rgu Jiu, Cartier Iezureni, nr. 115B, jude˛ul Gorj         Tribunalul  Gorj     303/SC/2006    261/10.04.2006
  12.   9247625    SELF            S.R.L.  T‚rgu Jiu, str. Christian Tell,bl. 21, sc. 1,            Tribunalul  Gorj      99/SC/2006     86/29.03.2006
                                et. 2, ap. 10, jude˛ul Gorj
  13.   6935948    FILGAL COM         S.R.L  Bumbe∫ti Jiu, str. Gh. Dumitrescu Bumbe∫ti,             Tribunalul Gorj      411/SC/2006    336/12.04.2006
                                nr. 11, jude˛ul Gorj
  14.   18394471    ELMAR KYR          S.R.L.  Tismana, Pocruia, jude˛ul Gorj                   Tribunalul  Gorj      95/SC/2006     83/29.03.2006
  15.   2177298    ADI CRIST          S.R.L.  satul Arjoci, comuna Godine∫ti, jude˛ul Gorj            Tribunalul  Gorj      12/SC/2006     91/29.03.2006
  16.   6431240    ZODIAC           S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. 11 Iunie nr. 3, jude˛ul Gorj            Tribunalul  Gorj     333/SC/2006       323/2006
  17.   2177395    MARLIV           S.R.L.  T‚rgu Jiu, Aleea Teilor, bl. 11, sc. 1, ap. 2, jude˛ul Gorj     Tribunalul  Gorj      96/SC/2006    318/12.04.2006
  18.   6818565    INTERMEDIA         S.R.L.  T‚rgu Jiu, str. 11 Iunie nr. 73, jude˛ul Gorj            Tribunalul  Gorj     404/SC/2006    330/12.04.2006
  19.   6376625    GRINDIS           S.R.L.  Sacelu, jude˛ul Gorj                        Tribunalul  Gorj     302/SC/2006     260/10.0.2006
  20.   2164336    LUX CLUB          S.R.L.  T‚rgu Jiu, bd. Ec. Teodoroiu nr. 229 bis, jude˛ul Gorj       Tribunalul  Gorj     159/SC/2006     98/29.03.2006
  21.   6376650    BLAHNITA          S.R.L.  Satul M„ghere∫ti, comuna Sacelu, jude˛ul Gorj            Tribunalul  Gorj     298/SC/2006     256/10.0.2006
  22.   2172398    DIVERTIS          S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Lalelelor nr. 2A, jude˛ul Gorj           Tribunalul  Gorj     140/SC/2006    132/31.03.2006
  23.   3234634    GOGA&COMPANY        S.R.L.  T‚rgu Jiu, str. Ec. Teodoroiu, nr. 46A, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj     168/SC/2006    135/31.06.2006
  24.   2175270    CHIMICA NOVACI       S.R.L.  Novaci, Pociovalistea nr. 226, jude˛ul Gorj             Tribunalul  Gorj      66/SC/2006     18/21.03.2006
  25.   4664982    AGB COMEXIM         S.R.L.  Turcine∫ti, Cartiu, jude˛ul Gorj                  Tribunalul  Gorj      13/SC/2006     144/4.04.2006
  26.   2179353    TARMUNT           S.R.L.  BÓlteni, BÓlteni, jude˛ul Gorj                   Tribunalul  Gorj     111/SC/2006     53/27.03.2006
  27.   2161224    PARISS           S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Br‚ndu∫ei, bl. 5, sc. 3, ap. 43, jude˛ul Gorj    Tribunalul  Gorj     116/SC/2006     59/2.03.2006
  28.   2156864    BRETOIU           S.R.L.  T‚rgu Jiu, bd. C. Br‚ncu∫i, bl. 43, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Gorj   Tribunalul  Gorj      84/SC/2006     47/27.03.2006
  29.   3524972    FRANZEPAN COM        S.R.L.  B„le∫ti, jude˛ul Gorj                        Tribunalul  Gorj     143/SC/2006     61/27.03.2006
  30.   2173113    CALBORG           S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Br‚ndu∫ei, bl. 2, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Gorj    Tribunalul  Gorj     115/SC/2006     58/27.03.2006
  31.   7207349    GULIVER           S.R.L.  Rovinari, Str. Muncii, bl. H1, parter, jude˛ul Gorj         Tribunalul  Gorj      88/SC/2006     51/27.03.2006
  32.   6238096    GETPSIL TOPO        S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. B, ap. 11, jude˛ul Gorj       Tribunalul  Gorj     311/SC/2006    290/11.04.2006
  33.   8994070    PISILOR           S.R.L.  T‚rgu Jiu, str. Lt. col. Dumitru Petrescu,             Tribunalul  Gorj     477/SC/2006    370/14.04.2006
                                bl. 11, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Gorj
  34.   7644530    KARLOSS COM         S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Mesteac„nului nr. 53, jude˛ul Gorj         Tribunalul  Gorj     365/SC/2006    346/14.04.2006
  35.   2180757    STUPARU           S.R.L.  comuna Br„ne∫ti, jude˛ul Gorj                    Tribunalul  Gorj     171/SC/2006    502/28.04.2006
  36.   2158024    NALPO            S.R.L.  T‚rgu Jiu, aleea Sm‚rdan, bl. 16, ap. 23, jude˛ul Gorj       Tribunalul  Gorj     166/SC/2006    501/28.04.2006
  37.   8161444    TESMACOD          S.R.L.  T‚rgu Jiu, str. Slt. Corneliu Bordei, bl. 7,            Tribunalul  Gorj     429/SC/2006    361/14.04.2006
                                ap. 15, jude˛ul Gorj
  38.   7407177    CUCERITORUL         S.R.L.  ™tef„ne∫ti, T‚rgu C„rbune∫ti, jude˛ul Gorj             Tribunalul  Gorj     372/SC/2006    353/14.04.2006
  39.   7830940    YUCEL            S.R.L.  T‚rgu Jiu, Aleea Teilor, bl. 12, ap. 14, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj     354/SC/2006    384/14.04.2006
  40.   R846546    HALIFAX           S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Unirii-Siret, bl. 1, ap. 28, jude˛ul Gorj      Tribunalul  Gorj     418/SC/2006    399/14.04.2006
  41.   7918309    JAROBEX           S.R.L.  T‚rgu Jiu, bd. Ec. Teodoroiu, bl. 2, ap. 4, jude˛ul Gorj      Tribunalul  Gorj     353/SC/2006    383/14.04.2006
  42.   4718721    CASTEL COM         S.R.L.  T‚rgu Jiu, str. 8 Mai Spital, bl. 2, sc. 2, ap. 3, jude˛ul Gorj   Tribunalul  Gorj     260/SC/2006     239/7.04.2006
  43.   5261821    FYARCO IMPEX        S.R.L.  T‚rgu Jiu, Calea Bucure∫ti, nr. 41, jude˛ul Gorj          Tribunalul  Gorj     244/SC/2006     181/5.04.2006
  44.   5261465    FONELCOM          S.R.L.  T‚rgu Jiu, str. Olari, bl. G6, ap. 9, jude˛ul Gorj         Tribunalul  Gorj     246/SC?2006     183/5.04.2006
  45.   6067239    ISPITA COM         S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Victoriei bl. 35, ap. 8, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj     272/SC/2006     187/5.04.2006
  46.   4447738    JABRAT COM         S.R.L.  T‚rgu Jiu, Str. Minerilor bl. 14, sc. 3, ap. 45, jude˛ul Gorj    Tribunalul  Gorj     184/SC/2006     164/5.04.2006
  47.   5972867    JADIRAL IMPEX        S.R.L.  Motru, Str. Panselelor nr. 2,bl. 14, ap. 10, jude˛ul Gorj      Tribunalul  Gorj     274/SC/2006     189/5.04.2006
  48.   5261708    LYTYX PREST COM       S.R.L.  comuna Pades, C„lugerni, jude˛ul Gorj                Tribunalul  Gorj     241/SC/2006     178/5.04.2006
  49.   3234464    TONADORA IMPEX       S.R.L.  M„t„sari, bl. A43, sc. 1, et. 1, ap. 4, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj     224/SC/2006     176/5.04.2006
  50.   6067328    LIBRIS TRANS        S.R.L.  T‚rgu Jiu, bd. Nicolae Titulescu,                  Tribunalul  Gorj     276/SC/2006     191/5.04.2006
                                bl. 12, sc. 2, ap. 23, jude˛ul Gorj
  51.   4243207    WADY EXIM          S.R.L.  T‚rgu Jiu, aleea C„l„ra∫i nr. 7, jude˛ul Gorj            Tribunalul  Gorj     185/SC/2006     165/5.0.2006
  52.   7584853    MESYROM           S.R.L.  satul Tele∫ti, ™omane∫ti, jude˛ul Gorj               Tribunalul  Gorj     367/SC/2006    348/14.04.2006
  53.   7296087    FELPACOM          S.R.L.  T‚rgu Jiu, Aleea Plopilor, bl. 26, et. 2, ap. 11, jude˛ul Gorj   Tribunalul  Gorj     377/SC/2006    358/14.04.2006
  54.   8161410    HIDROMAR          S.R.L.  T‚rgu Jiu, Aleea Plopilor, bl. 1, ap. 7, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj     433/SC/2006    365/14.04.2006
  55.   7501785    RALDA            S.R.L.  satul C„rbune∫ti, T‚rgu C„rbune∫ti, jude˛ul Gorj          Tribunalul  Gorj     370/SC/2006    351/14.04.2006
    12                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                    PARTEA a IV-a,  Nr. 2165/12.VII.2006

Nr.    Cod unic de      Denumirea    Forma                                      Instan˛a care a      Num„rul          Num„rul ∫i data
                                           Sediul societ„˛ii
crt.   Ónregistrare     societ„˛ii   juridic„                                    dispus dizolvarea     dosarului       hot„r‚rii de dizolvare

  56.    8161312    DILfi√ COM      S.R.L.   T‚rgu Jiu, str. Olari bl. 7, ap. 13, jude˛ul Gorj         Tribunalul Gorj     432/SC/2006           364/14.04.2006
  57.    8161681    PAFOS NAK      S.R.L.   Rovinari, Str. Tineretului, bl. G1, ap. 34, jude˛ul Gorj      Tribunalul Gorj     431/SC/2006           363/14.04.2006

  58.    8161290    ALIMENT HOLDING   S.A.    Rovinari, Str. Muncii, bl. H3, ap. 23, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj    476/SC/2006           369/14.04.2006
  59.    4955566    BOPSOTRANS      S.R.L.   T‚rgu Jiu, bd. Ec. Teodoroiu, bl. 3, ap. 23, jude˛ul Gorj     Tribunalul  Gorj    252/SC/2006           209/7.04.2006
  60.    4024606    BOIANGIU       S.R.L.   Tehomir, comuna Slivile∫ti, jude˛ul Gorj              Tribunalul  Gorj    198/SC/2006           195/7.04.2006
  61.    4133220    POINT        S.R.L.   T‚rgu Jiu, Str. Garofi˛ei, bl. 2,                 Tribunalul  Gorj    200/SC/2006           197/7.04.2006
                              sc. 1, et. 1, ap. 11, jude˛ul Gorj
  62.    4025261    MEMO COMPANY     S.R.L.   T‚rgu Jiu, Aleea Merilor nr. 43, jude˛ul Gorj           Tribunalul Gorj     202/SC/2006           199/7.04.2006
              IMPEX
  63.    4025334    VOYAGER IMPEX    S.R.L.   T‚rgu Jiu, Str. Siretului, bl. 12, sc. 1, ap. 15, jude˛ul Gorj   Tribunalul  Gorj    203/SC/2006           200/7.04.2006
  64    3845735    ARVIL IMPEX     S.R.L.   Capu Dealului, Br„ne∫ti, jude˛ul Gorj               Tribunalul  Gorj    207/SC/2006           204/7.04.2006
  65.    5132452    UVETEX IMPEX     S.R.L.   Novaci, str. B„lan nr. 37, jude˛ul Gorj              Tribunalul  Gorj    248/SC/2006           207/7.04.2006
  66.    5132398    YVANA IMPEX     S.R.L.   Motru, Str. Ar˛arului bl. T10, ap. 5, jude˛ul Gorj         Tribunalul  Gorj    249/SC/2006           208/7.04.2006
  67.    5891681    M√RG√RITARUL     S.R.L.   T‚rgu Jiu, Aleea Garofi˛ei, bl. 12, ap. 9, jude˛ul Gorj      Tribunalul  Gorj    283/SC/2006           218/7.04.2006
              COM
  68.    2182880    ZORO         S.R.L.     satul Covrigi, V„giule∫ti, jude˛ul Gorj            Tribunalul Gorj     124/SC/2006           88/29.03.2006
  69.    2163977    GORJ TRADE      S.R.L.     T‚rgu Jiu, Str. Victoriei nr. 112, jude˛ul Gorj        Tribunalul Gorj     413/SC/2006           338/12.0.2006
              PROMOTION
  70    .5971900    YETI IMPEX COM    S.R.L.   Rovinari, Str. Minerilor, bl. L1, parter, jude˛ul Gorj       Tribunalul  Gorj    278/SC/2006           213/07.04.2006
  71.    5893127    LEYNALD IMPEX    S.R.L.   Bucureasa, D„ne∫ti, jude˛ul Gorj                  Tribunalul  Gorj    280/SC/2006           215/7.04.2006
  72.    5973331    VAJOCOM       S.R.L.   Pe∫teana Vulcan, comuna Ciuperceni, jude˛ul Gorj          Tribunalul  Gorj    279/SC/2006           214/7.04.2006
  73.    5893038    VERCOMDOR      S.R.L.   Prigoria, comuna Prigoria, jude˛ul Gorj              Tribunalul  Gorj    282/SC/2006           217/7.04.2006
  74.    2180560    KRATOS        S.R.L.   Flore∫ti, comuna fi‚n˛„reni, jude˛ul Gorj              Tribunalul  Gorj    78/SC/2006           192/7.04.2006
  75.    5454547    MAGDY COM      S.R.L.   T‚rgu Jiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 57, ap. 27          Tribunalul  Gorj    236/SC/2006           404/18.04.2006
  76.    450440     IRNES COM      S.R.L.   T‚rgu C„rbune∫ti, Str. Trandafirilor nr. 14, jude˛ul Gorj     Tribunalul  Gorj    181/SC/2006           400/18.04.2006
  77.    5455100    CERDAC PROD     S.R.L.   Motru, Aleea Fagului, bl. 13, ap. 1, jude˛ul Gorj         Tribunalul  Gorj    235/SC/2006           403/18.04.2006
  78.    8994177    VEVOL COMPANY    S.R.L.   Satul Merfule∫ti, comuna D„ne∫ti, jude˛ul Gorj           Tribunalul  Gorj    446/SC/2006           417/18.04.2006
  79    8994193    ARPASCOL       S.R.L.   T‚rgu Jiu, str. Rom‚nia Muncitoare nr. 1, jude˛ul Gorj       Tribunalul  Gorj    478/SC/2006           418/18.04.2006
  80.    3846706    AGRUSINM COM     S.R.L.   T‚rgu Jiu, Str. Victoriei nr. 112, jude˛ul Gorj          Tribunalul  Gorj    414/SC/2006           339/12.04.2006
  81.    8877380    EYDON COM      S.R.L.   P„i∫ani, jude˛ul Gorj                       Tribunalul  Gorj    445/SC/2006           416/18.04.2006
  82.    3234812    COSTINA       S.R.L.   T‚rgu Jiu, Str. Unirii, bl. 7, ap. 14, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj    76/SC/2006           35/24.03.2006
  83.    3736070    SANCO        S.R.L.   T‚rgu Jiu, Str. Unirii nr. 127, jude˛ul Gorj            Tribunalul  Gorj    75/SC/2006           34/24.03.2006
  84.    2181477    PARŒNGU       S.R.L.   satul Ureche∫ti, Dr„gu˛e∫ti, jude˛ul Gorj             Tribunalul  Gorj    74/SC/2006           33/24.03.2006
  85.    2162343    VAVIX        S.R.L.   T‚rgu Jiu, Cartier Preajba nr. 94, jude˛ul Gorj          Tribunalul  Gorj    79/SC/2006           37/24.03.2006
  86.    6471309    VIRGINIA ET CO    S.R.L.   comuna Jup‚ne∫ti, jude˛ul Gorj                   Tribunalul  Gorj    77/SC/2006           36/24.03.2006
  87.    6106044    LOXMAR IMPEX     S.R.L.   T‚rgu Jiu, Str. Victoriei, bl. 37, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Gorj   Tribunalul  Gorj    264/SC/2006           406/18.04.2006
  88.    5529011    RONIAD IMPEX     S.R.L.   satul B„le∫ti, comuna B„le∫ti, jude˛ul Gorj            Tribunalul  Gorj    232/SC/2006           402/18.04.2006
  89.    3525161    SOMIMAS PREST    S.R.L.   Bumbe∫ti Jiu, Str. Par‚ngului nr. 58B, jude˛ul Gorj        Tribunalul  Gorj    221/SC/2006           401/18.04.2006
              COM
  90.    4509407    P√DURARUL IMPEX   S.R.L.     Rovinari, Str. Muncii, bl. H1, parter, jude˛ul Gorj      Tribunalul Gorj     180/SC/2006          151/4.04.2006
  91.    2166132    Z V POLAR IMPEX   S.R.L.     T‚rgu Jiu, Str. Br‚ndu∫ei, bl. 2, sc. 1, ap. 5, jude˛ul Gorj  Tribunalul Gorj     147/SC/2006          56/27.03.2006
  92.    8466716    ETOILES       S.R.L.     satul fi‚n˛„reni, comuna fi‚n˛„reni, jude˛ul Gorj        Tribunalul Gorj     418/SC/2006          389/14.04.2006
  93.    216283     INFINIT       S.R.L.     T‚rgu Jiu, Str. Victoriei nr. 8, jude˛ul Gorj         Tribunalul Gorj     79/SC/2006          37/24.03.2006
    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iulie 2006.
    (28/117.110)
                                                       *

                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI


                          OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL GALAfiI

                                                   TABEL NR. 12
                                        din data de 26.06.2006
                          cu societ„˛i comerciale Ómpotriva c„rora s-au pronun˛at hot„r‚ri de dizolvare
                         Ón temeiul art. 237, alin. 1, lit. b) ∫i alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicat„

     Num„r de ordine la
Nr.                          Num„r                                                  Instan˛a care a dispus dizolvarea,
     Oficiul registrului    Cod unic                       Firma, forma juridic„, sediul
crt.                         de doar                                                  nr./data hot„r‚rii de dizolvare
        comer˛ului

 1.   J  17/539/2002     14732430   2028/COM/2006       BASCOFEN - S.R.L., Ive∫ti, str. R„zvan Vod„ nr. 84                Tribunalul   Gala˛i  1165/22.05.2006
 2.   J  17/529/2002     14732499   2027/COM/2006       DRAJNA - S.R.L., Ive∫ti, str. Amilcar Vasiliu nr. 99               Tribunalul   Gala˛i  1164/22.05.2006
 3.   J  17/94/1998      10233879   1662/COM/2006       MOLDEXIM - S.R.L., Gala˛i, Str. Crinului nr. 10                 Tribunalul   Gala˛i  1143/22.05.2006
 4.   J  17/400/2002     14656430   2007/COM/2006       SECURENT GRUP - S.A., Gala˛i, str. Traian nr. 97, bl. A8, ap. parter       Tribunalul   Gala˛i  1157/22.05.2006
 5.   J  17/824/2002     14909664   2068/COM/2006       MACERI - S.R.L., satul Barcea nr. 267, comuna Barcea               Tribunalul   Gala˛i  1172/22.05.2006
 6.   J  17/900/2002     14942407   2079/COM/2006       FABIANA - S.R.L., Ive∫ti, str. R„zvan Vod„ nr. 41                Tribunalul   Gala˛i  1173/22.05.2006
 7.   J  17/989/2002     14986519   2091/COM/2006       GILCAST - S.R.L., Tecuci, Str. Plugului nr. 31                  Tribunalul   Gala˛i  1174/22.05.2006
 8.   J  17/107/2003     15160786   2162/COM/2006       METANTO - S.R.L., Gala˛i, Str. Libert„˛ii nr. 72                 Tribunalul   Gala˛i  1189/22.05.2006
 9.   J  17/88/2003      15153088   2159/COM/2006       PANDER - S.R.L., Gala˛i, bd. Dun„rea nr. 84, bl. PR5, ap. 36           Tribunalul   Gala˛i  1188/22.05.2006
10.   J  17/42/2003      15136958   2144/COM/2006       MAPE GROUP IMPEX - S.R.L., Gala˛i, Str. Portului nr. 20             Tribunalul   Gala˛i  1186/22.05.2006
11.   J  17/384/2002     14642779   2005/COM/2006       PORTOBANOS - S.R.L., Gala˛i, str. Henri Coand„ nr. 8, aferent bl. J5       Tribunalul   Gala˛i  1155/22.05.2006
12.   J  17/399/2002     14648739   2006/COM/2006       PALVAL IMPEX - S.R.L., satul Sili∫tea, comuna Umbr„re∫ti             Tribunalul   Gala˛i  1156/22.05.2006
13.   J  17/419/2002     14670035   2008/COM/2006       SARDIN - S.R.L., Ive∫ti, str. R„zvan Vod„ nr. 45                 Tribunalul   Gala˛i  1158/22.05.2006
14.   J  17/402/2002     14656510   2009/COM/2006       TRIMELONI - S.R.L., Gala˛i, Str. Fagului nr. 1, bl. 9F, ap. 98          Tribunalul   Gala˛i  1159/22.05.2006
15.   J  17/544/2002     14732731   2029/COM/2006       DIGSON - S.R.L., Ive∫ti, str. General Eremia Grigorescu nr. 252         Tribunalul   Gala˛i  1166/22.05.2006
16.   J  17/544/2002     14732731   2031/COM/2006       DIGSON - S.R.L., Ive∫ti, str. General Eremia Grigorescu nr. 252         Tribunalul   Gala˛i  1167/22.05.2006
17.   J  17/609/2002     14773014   2035/COM/2006       ZETON - S.R.L., Gala˛i, str. Alexandru Cernat nr. 19, bl. M7B, ap. 65      Tribunalul   Gala˛i  1168/22.05.2006
18.   J  17/671/2002     14820124   2045/COM/2006       MARSOTER - S.R.L., Ive∫ti, str. General Eremia Grigorescu nr. 521        Tribunalul   Gala˛i  1169/22.05.2006
19.   J  17/738/2002     14865550   2062/COM/2006       MADRISCOM - S.R.L., Ive∫ti, str. General Eremia Grigorescu nr. 542        Tribunalul   Gala˛i  1171/22.05.2006
20.   J  17/426/2002     14670043   2012/COM/2006       SOREDA - S.R.L., Ive∫ti, str. Victor I. Popa nr. 33               Tribunalul   Gala˛i  1160/22.05.2006
21.   J  17/463/2002     14684804   2017/COM/2006       MIADAL - S.R.L., satul Ive∫ti nr. 542, comuna Ive∫ti               Tribunalul   Gala˛i  1162/22.05.2006
22.   J  17/464/2002     14684960   2015/COM/2006       CAISTIN - S.R.L., Ive∫ti, str. General Eremia Grigorescu nr. 521         Tribunalul   Gala˛i  1161/22.05.2006
23.   J  17/517/2002     14718869   2026/COM/2006       ENERGOTIVI - S.R.L., Gala˛i, Bd. Siderurgi∫tilor nr. 24, bl. SD6C, ap. 39    Tribunalul   Gala˛i  1163/22.05.2006
24.   J  17/114/2003     15172640   2163/COM/2006       ELMASIL - S.R.L., Gala˛i, str. Ro∫iori nr. 37, bl. PIN3, ap. 10         Tribunalul   Gala˛i  1227/23.05.2006
25.   J  17/116/2003     15172764   2164/COM/2006       MAGIRAN CONSTRUCT - S.R.L., Gala˛i, str. Sf‚ntul Spiridon nr. 21         Tribunalul   Gala˛i  1228/23.05.2006
26.   J  17/871/2002     14938562   2073/COM/2006       NEDMAC - S.R.L., Ive∫ti, str. R„zvan Vod„ nr. 45                 Tribunalul   Gala˛i  1212/23.05.2006
27.   J  17/662/2003     15436050   2242/COM/2006       FIBROMAT - S.R.L., Gala˛i, str. Tecuci nr. 204, bl. O8, ap. 92          Tribunalul   Gala˛i  1241/23.05.2006
28.   J  17/657/2003     15436068   2240/COM/2006       MARIUS IDEAS - S.R.L., Gala˛i, Str. Fagului nr. 1, bl. 9F, ap. 13        Tribunalul   Gala˛i  1240/23.05.2006
29.   J  17/721/2003     15463623   2248/COM/2006       RODREL - S.R.L., Gala˛i, str. Nae Leonard nr. 20, bl. S2, ap. 23         Tribunalul   Gala˛i  1421/23.05.2006
                      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                           a IV-a,  Nr. 2165/12.VII.2006                          13

     Num„r de ordine la
Nr.                          Num„r                                                            Instan˛a care a dispus dizolvarea,
     Oficiul registrului    Cod unic                         Firma, forma juridic„, sediul
crt.                          de doar                                                            nr./data hot„r‚rii de dizolvare
       comer˛ului

30.   J  17/401/2003      15322241    2204/COM/2006       RIMGEC - S.R.L., Jor„∫ti nr. 240                                  Tribunalul   Gala˛i  1236/23.05.2006
31.   J  17/233/2003      15230822    2182/COM/2006       MEDIVIXRO - S.R.L., Pechea, Str. Cooperatorilor nr. 1                       Tribunalul   Gala˛i  1231/23.05.2006
32.   J  17/754/2002      14873404    2063/COM/2006       AGRIPROGRES TRE - S.R.L., Gala˛i, str. Ro∫iori nr. 39, bl. PIN2, ap. 7               Tribunalul   Gala˛i  1208/23.05.2006
33.   J  17/475/2003      15349131    2215/COM/2006       EVOSOUND - S.R.L., Gala˛i, str. Petru Rare∫ nr. 19, bl. C6, ap. 13                 Tribunalul   Gala˛i  1238/23.05.2006
34.   J  17/217/2003      15218900    2179/COM/2006       MIRDARI - S.R.L., Ive∫ti, str. Amilcar Vasiliu nr. 47                       Tribunalul   Gala˛i  1230/23.05.2006
35.   J  17/316/2003      15288751    2190/COM/2006       ADIFROS AND GODEN GROUP - S.R.L., Gala˛i, Str. G„rii nr. 1, Zona Sud                Tribunalul   Gala˛i  1233/23.05.2006
36.   J  17/396/2003      15322209    2197/COM/2006       VEGESYS - S.R.L., Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 135A, bl. T5, ap. 34             Tribunalul   Gala˛i  1235/23.05.2006
37.   J  17/452/2003      15339090    2209/COM/2006       ANCIREX - S.R.L., Gala˛i, Str. Lebedei nr. 8, bl. A27, ap. 38                   Tribunalul   Gala˛i  1237/23.05.2006
38.   J  17/915/2002      14952621    2081/COM/2006       DAMIHA CONSTRUCT - S.R.L., Gala˛i, bd. Milcov nr. 50, bl. J1, ap. 11                Tribunalul   Gala˛i  1217/23.05.2006
39.   J  17/895/2002      14942393    2078/COM/2006       ISPITA - S.R.L., Ive∫ti, str. C„pitan Ignat nr. 3                         Tribunalul   Gala˛i  1216/23.05.2006
40.   J  17/886/2002      14938643    2075/COM/2006       ESRAYASAR - S.R.L., Gala˛i, str. Nae Leonard nr. 39, bl. U7, ap. 65                Tribunalul   Gala˛i  1213/23.05.2006
41.   J  17/841/2002      14921854    2070/COM/2006       WANSHUNDA IMPEX TRADING - S.R.L., Gala˛i, Strada Domneasc„
                                       nr. 40 bis, bl. 5U2                                        Tribunalul   Gala˛i  1211/23.05.2006
42.   J  17/762/2002      14881431    2065/COM/2006       GRAND AFARE - S.R.L., satul Dr„gu∫eni nr. 141, comuna Dr„gu∫eni                  Tribunalul   Gala˛i  1209/23.05.2006
43.   J  17/100/2003      15160743    2160/COM/2006       POLLIOREA - S.R.L., Gala˛i, str. Borze∫ti nr. 24                          Tribunalul   Gala˛i  1226/23.05.2006
44.   J  17/599/2003      15400072    2229/COM/2006       COSTFEL - S.R.L., Gala˛i, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 6, bl. N2, ap. 30             Tribunalul   Gala˛i  1239/23.05.2006
45.   J  17/1167/2002     15073817    2129/COM/2006       GEOMIRAJ - S.R.L., Gala˛i, bd. George Co∫buc nr. 41, bl. CS4, ap. 32                Tribunalul   Gala˛i  1224/23.05.2006
    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iulie 2006.
    (29/117.111)
                                                         *
                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI


                           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL VASLUI

                                                       TABEL
                            cu societ„˛ile care se dizolv„ conform dispozi˛iilor art. 237 alin. 1 lit. b)
                        din Legea nr. 31/1990, pentru nedepunerea situa˛iilor financiare pentru anii 2003 ∫i 2004:

Nr.   Denumirea societ„˛ii ∫i             Codul unic de Ónregistrare/             Sediul societ„˛ii                 Instan˛a care a      Num„rul     Num„rul ∫i data
crt.    forma juridic„                 nr. de ordine ORC                  dizolvate                   dispus dizolvarea      dosarului   hot„r‚rii de dizolvare

1. S.C. ROM COMERT - S.R.L.              16334058 J 37/265/2004 Vaslui, str. Traian, bl. 228, sc. A, ap. 9, jude˛ul Vaslui            Tribunalul Vaslui 3464/89/20036 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1212/12.06.2006
2. S.C. DICOVET - S.R.L.                17065209 J 37/843/2001 Ro∫ie∫ti, bl. 1, ap. 1, parter, jude˛ul Vaslui                  Tribunalul Vaslui 3474/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1213/12.06.2006
3. S.C. RONDELCOM - S.R.L.               16251335 J 37/191/2004 Vaslui, str. Vasile Lupu, bl. 444, sc. B, et. 2, ap. 10, jude˛ul Vaslui     Tribunalul Vaslui 3598/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1214/12.06.2006
4. S.C. MESTERUL MANOLE - S.R.L.            16327859 J 37/262/2004 Vaslui, str. Decebal, bl. 370, sc. B, et. 3, ap. 7, jude˛ul Vaslui        Tribunalul Vaslui 3610/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1215/12.06.2006
5. S.C. CIPRITRANS - S.R.L.              16196745 J 37/151/2004 Vaslui, str. Petru Rare∫, bl. 263, sc. B, et. 3, ap. 10, jude˛ul Vaslui     Tribunalul Vaslui 3623/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1216/12.06.2006
6. S.C. EUROPETER - S.R.L.               15703750 J 37/465/2003 Vaslui, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, jude˛ul Vaslui              Tribunalul Vaslui 3783/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1217/12.06.2006
7. S.C. SANDYSERVICE - S.R.L.             4086072 J 37/548/1993      localitatea B„c„oani, comuna Muntenii de Jos, jude˛ul Vaslui      Tribunalul Vaslui 1260/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1192/12.06.2006
8. S.C. DANIO-TUIN - S.R.L.              4358991 J 37/604/1993      Vaslui, str. ™tefan cel Mare nr. 331, bl. A/2, sc. C, et. 2, ap. 7,   Tribunalul Vaslui 1268/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                            jude˛ul Vaslui                                              1193/12.06.2006
9. S.C. KOMMIKI - S.R.L.                4539653 J 37/765/1993      B‚rlad, Str. Pescarilor nr. 30, jude˛ul Vaslui             Tribunalul Vaslui 1286/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1195/12.06.2006
10. S.C. TEHNOTRONIC - S.R.L.             4626709 J 37/810/1993      B‚rlad, Str. Republicii nr. 181, bl. S1/2, sc. A, et. 1, ap. 1,     Tribunalul Vaslui 1293/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                            jude˛ul Vaslui                                              1196/12.06.2006
11. S.C. FEDERAL COMPANY MOLDOVA - S.R.L. 5116716 J 37/977/1993            B‚rlad, Str. Republicii nr. 296, bl. 10, sc. C, ap. 4, jude˛ul Vaslui  Tribunalul Vaslui 1311/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1198/12.06.2006
12. S.C. BABILON - S.R.L.               5561535 J 37/238/1994      localitatea V„leni, comuna P„dureni, jude˛ul Vaslui           Tribunalul Vaslui 1334/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1199/12.06.2006
13. S.C. PROMEC - S.R.L.                5420951 J 37/210/1994      Vaslui, str. Mihail Sadoveanu nr. 48, jude˛ul Vaslui          Tribunalul Vaslui 1338/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1200/12.06.2006
14. S.C. LARS COM - S.R.L.               14826607 J 37/228/2002 Vaslui, str. Decebal, bl. 373, sc. A, et. 2, ap. 12, jude˛ul Vaslui       Tribunalul Vaslui 2032/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1202/12.06.2006
15. S.C. HELIOGRAFIX - S.R.L.             14494281 J 37/75/2002      Negre∫ti, str. Mihail Sadoveanu nr. 2, jude˛ul Vaslui          Tribunalul Vaslui 2065/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1203/12.06.2006
16. S.C. OCTOMBRIE - S.R.L.              15161340 J 37/28/2003      Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl. 415, sc. A, ap. 19, jude˛ul Vaslui  Tribunalul Vaslui 2105/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1204/12.06.2006
17. S.C. MICRODAFIX - S.R.L.              15185489 J 37/37/2003      Vaslui, str. Traian, sc. A, ap. 17, jude˛ul Vaslui           Tribunalul Vaslui 2109/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1205/12.06.2006
18. S.C. APIPLANT - S.R.L.               15281907 J 37/109/2003 Vaslui, str. Muncii nr. 15, jude˛ul Vaslui                    Tribunalul Vaslui 2114/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1206/12.06.2006
19. S.C. AMBIMAT IMPEX - S.R.L.            15242223 J 37/75/2003      B‚rlad, str. Arhimede nr. 21, jude˛ul Vaslui              Tribunalul Vaslui 2116/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1207/12.06.2006
20. S.C. CASSA NOVA - S.R.L.              15281885 J 37/103/2003 Vaslui, str. Petru Rare∫, bl. 274, sc. C, jude˛ul Vaslui             Tribunalul Vaslui 2122/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1208/12.06.2006
21. S.C. RALCORIN - S.R.L.               13442799 J 37/225/2000 Vaslui, str. Traian (Pia˛a Agroalimentar„) nr. 2, jude˛ul Vaslui         Tribunalul Vaslui 2385/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1209/12.06.2006
22. S.C. RICOGELI - S.R.L.               13546625 J 37/36/2000      Vaslui, str. Decebal, bl. 370, sc. A, ap. 10, parter, jude˛ul Vaslui  Tribunalul Vaslui 2391/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1210/12.06.2006
23. S.C. TASTROM 3 IMPEX - S.R.L.           11885200 J 37/157/1999 B‚rlad, str. A.I. Cuza nr. 45, jude˛ul Vaslui                  Tribunalul Vaslui 2395/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1211/12.06.2006
24. S.C. ANTIGONA - S.R.L.               4445753 J37/706/1993      B‚rlad, Bd. Republicii nr. 254, jude˛ul Vaslui             Tribunalul Vaslui 1281/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1194/12.06.2006
25. S.C. MAD INVEST PLUS - S.R.L.           14973144 J 37/315/2002 localitatea Dele∫ti, comuna Dele∫ti, jude˛ul Vaslui               Tribunalul Vaslui 2888/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1248/14.06.2006
26. S.C. CAM-BIA PROD - S.R.L.             16911512 J 37/738/2004 localitatea Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, jude˛ul Vaslui           Tribunalul Vaslui 3207/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1253/14.06.2006
27. S.C. DIVINIMPEX - S.R.L.              17011047 J 37/805/2004 Negre∫ti, str. Decebal nr. 5, jude˛ul Vaslui                   Tribunalul Vaslui 3146/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1252/14.06.2006
28. S.C. LAITA COMPANY - S.R.L.            17065241 J 37/848/2004 localitatea Tutova, comuna Tutova, jude˛ul Vaslui                Tribunalul Vaslui 3138/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1251/14.06.2006
29. S.C. RICAM MOTOR - S.R.L.             15501620 J 37/271/2003 B‚rlad, Str. Lirei nr. 30, bl. E1, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Vaslui     Tribunalul Vaslui 2961/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                                1250/14.06.2006
30. S.C. ROXAL - S.R.L.                14288699 J 37/284/2001 Negre∫ti, str. Mihail Kog„lniceanu, bl. C-3, sc. PL, et. 1, ap. 1,        Tribunalul Vaslui 2913/89/2006 Sentin˛a civil„ nr.
                                       jude˛ul Vaslui                                                  1249/14.06.2006
    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 10 iulie 2006.
    (30/117.120)
                                                         *
    14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                     PARTEA a IV-a,     Nr. 2165/12.VII.2006
                                          MINISTERUL JUSTIfiIEI


                      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL VASLUI

                                                TABEL

                       cu societ„˛ile care se dizolv„ conform dispozi˛iilor art. 237 alin. 1 lit. b)
                  din Legea nr. 31/1990, pentru nedepunerea situa˛iilor financiare pentru anii 2003 ∫i 2004:

Nr.   Denumirea societ„˛ii ∫i        Codul unic de Ónregistrare/            Sediul societ„˛ii                 Instan˛a care a    Num„rul    Num„rul ∫i data
crt.     forma juridic„            nr. de ordine ORC                 dizolvate                   dispus dizolvarea   dosarului  hot„r‚rii de dizolvare

1. S.C. RONIELA - S.R.L.       16294670 J 37/218/2004   B‚rlad, Str. Republicii nr. 298, bl. S1, sc. B, et. 3, ap. 14, jude˛ul Vaslui  Tribunalul Vaslui   3619/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1293/19.06.2006
2. S.C. DANUSIA - S.R.L.       16221288 J 37/162/2004   Vaslui, str. Vasile Lupu, bl. 411, sc. A, ap. 2, parter, jude˛ul Vaslui     Tribunalul Vaslui   3617/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1292/19.06.2006
3. S.C. ROBYROX - S.R.L.       16327832 J 37/260/2004   Vaslui, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 32, jude˛ul Vaslui        Tribunalul Vaslui   3467/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1291/19.06.2006
4. S.C. NAVIGATOR - S.R.L.      16423384 J 37/338/2004   B‚rlad, Str. Republicii nr. 304, bl. H3, sc. A, ap. 17, jude˛ul Vaslui     Tribunalul Vaslui   3461/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1290/19.06.2006
5. S.C. ADFIOR - S.R.L.       16349628 J 37/276/2004   Hu∫i, str. Nicolae B„lcescu nr. 1, jude˛ul Vaslui                Tribunalul Vaslui   3459/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1289/19.06.2006
6. S.C. IOCOM INVEST - S.R.L.    16370760 J 37/293/2004   Hu∫i, str. ™tefan cel Mare, bl. B1, parter, jude˛ul Vaslui           Tribunalul Vaslui   3456/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1288/19.06.2006
7. S.C. SUPERSTAR - S.R.L.      16423325 J 37/341/2004   Vaslui, str. Nicolae B„lcescu nr. 63, sc. D, et. 3, ap. 5, jude˛ul Vaslui    Tribunalul Vaslui   3445/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1287/19.06.2006
8. S.C. LYTEC MEDIAX - S.R.L.    16669886 J 37/533/2004   Vaslui, str. Gh. Racovi˛„, bl. 191, sc. C, et. 1, ap. 14, jude˛ul Vaslui    Tribunalul Vaslui   3413/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            286/19.06.2006
9. S.C. CORNEPA IMOBIL - S.R.L.   13602288 J 37/268/2000   Vaslui, str. Ana Ip„tescu, bl. 305, sc. E, ap. 9, jude˛ul Vaslui        Tribunalul Vaslui   3409/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1285/19.06.2006
10. S.C. MAROLICARU PROD - S.R.L.  8470083 J 37/163/2000    Hu∫i, str. Melchisedec nr. 17, jude˛ul Vaslui                  Tribunalul Vaslui   3404/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1284/19.06.2006
11. S.C. ELIDONAS - S.R.L.      13233440 J 37/162/2000   Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl. 304, sc. B, ap. 9, jude˛ul Vaslui       Tribunalul Vaslui   3403/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1283/19.06.2006
12. S.C. SERBOG - S.R.L.       13158313 J 37/135/2000   localitatea V„leni, comuna V„leni, jude˛ul Vaslui                Tribunalul Vaslui   3402/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1282/19.06.2006
13. S.C. CORLEONNE - S.R.L.     12545508 J 37/267/1999   localitatea Borode∫ti, comuna Pochidia, jude˛ul Vaslui             Tribunalul Vaslui   3396/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1281/19.06.2006
14. S.C. CONCRET - S.R.L.      11982512 J 37/168/1999   Hu∫i, aleea Stadion nr. 5, bl. 17, sc. A, et. 3, ap. 6, jude˛ul Vaslui     Tribunalul Vaslui   3388/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1280/19.06.2006
15. S.C. INVEST COMPANY - S.R.L.   11683871 J 37/106/1999   B‚rlad, Str. Republicii nr. 320, bl. 3, et. 1, ap. 17, jude˛ul Vaslui      Tribunalul Vaslui   3385/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1279/19.06.2006
16. S.C. ANTONEC SERV - S.R.L.    9939383 J 37/241/1997    localitatea Pribe∫ti, comuna Cod„e∫ti, jude˛ul Vaslui              Tribunalul Vaslui   3369/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1279/19.06.2006
17. S.C. GANEA - S.R.L.       8511000 J 37/238/1996    B‚rlad, str. Alexandru Vlahu˛„ nr. 124/A, jude˛ul Vaslui            Tribunalul Vaslui   3354/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1277/19.06.2006
18. S.C. PRIBCOM - S.R.L.      7601938 J 37/344/1995    localitatea Puie∫ti, comuna Puie∫ti, jude˛ul Vaslui               Tribunalul Vaslui   3349/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1276/19.06.2006
19. S.C. AVALEX - S.R.L.       7243325 J 37/150/1995    localitatea Valea Grecului, comuna Duda-Epureni, jude˛ul Vaslui         Tribunalul Vaslui   3347/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1275/19.06.2006
20. S.C. RUTIER SERVICE - S.R.L.   7071882 J 37/78/1995    Vaslui, str. George Enescu, bl. 254, sc. B, ap. 3, parter, jude˛ul Vaslui    Tribunalul Vaslui   3344/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1274/19.06.2006
21. S.C. MANODEL - S.R.L.      7121727 J 37/1001/1994   Vaslui, str. Spiru Haret, bl. 273, sc. A, ap. 4, jude˛ul Vaslui         Tribunalul Vaslui   3340/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1273/19.06.2006
22. S.C. SPRINTEXIM - S.R.L.     6332874 J 37/763/1994    B‚rlad, str. Gen. Naumescu nr. 1, bl. B14, sc. A, et. 2, ap. 9, jude˛ul Vaslui Tribunalul Vaslui   3337/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1272/19.06.2006
23. S.C. HOTENI S- S.R.L.      5167191 J 37/67/1994    B‚rlad, Str. Moldovi˛ei nr. 1, jude˛ul Vaslui                  Tribunalul Vaslui   3326/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1271/19.06.2006
24. S.C. LAMAR - S.R.L.       5116708 J 37/983/1993    B‚rlad, Str. Republicii nr. 277, bl. I2, sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul Vaslui  Tribunalul Vaslui   3324/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1270/19.06.2006
25. S.C. MICROCON - S.R.L.      3337192 J 37/568/1992    Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl. 316, sc. C, ap. 10, jude˛ul Vaslui      Tribunalul Vaslui   3310/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1269/19.06.2006
26. S.C. MARTIE 92 - S.R.L.     825164 J 37/445/1992    Vaslui, str. ™tefan cel Mare nr. 337, sc. B, et. 2, ap. 10, jude˛ul Vaslui   Tribunalul Vaslui   3307/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1268/19.06.2006
27. S.C. ALFAVIRO - S.R.L.      9703772 J 37/431/1992    B‚rlad, str. Gh. Emandi nr. 74, jude˛ul Vaslui                 Tribunalul Vaslui   3306/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1267/19.06.2006
28. S.C. KAMINARE - S.R.L.      6408026 J 37/836/1994    Vaslui, str. C„lug„reni nr. 105, jude˛ul Vaslui                 Tribunalul Vaslui   1512/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1266/19.06.2006
29. S.C. BOZO - S.R.L.        5759983 J 37/378/1994    B‚rlad, str. Carpa˛i nr. 16, bl. A4, sc. I, ap. 18, jude˛ul Vaslui       Tribunalul Vaslui   1464/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1265/19.06.2006
30. S.C. FIDEL COM - S.R.L.     6070340 J 37/558/1994    Vaslui, str. ™tefan cel Mare nr. 70, jude˛ul Vaslui               Tribunalul Vaslui   1445/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1264/19.06.2006
31. S.C. ATLANTIDA GROUP - S.R.L.  6241865 J 37/725/1994    B‚rlad, Str. Republicii nr. 306, jude˛ul Vaslui                 Tribunalul Vaslui   1426/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1263/19.06.2006
32. S.C. RUBIN D.P. - S.R.L.     824568 J 37/311/1991    Vaslui, str. ™tefan cel Mare, bl. D3, jude˛ul Vaslui              Tribunalul Vaslui   1028/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1262/19.06.2006
33. S.C. RAYMOND TRANS-68 - S.R.L. 14940228 J 37/224/2002    B‚rlad, Str. Prim„verii nr. 4, bl. C4, sc. 3, et. 1, ap. 8, jude˛ul Vaslui   Tribunalul Vaslui   2031/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1201/12.06.2006
34. S.C. CARDIMEX - S.R.L.      4743202 J 37/838/1993    Vaslui, str. Ana Ip„tescu, bl. 306, sc. E, et. 3, ap. 4, jude˛ul Vaslui     Tribunalul Vaslui   1296/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1197/12.06.2006
35. S.C. CORINTOS IMPEX - S.R.L.       15828843 J 37/572/2003 Vaslui, str. Alexandru Vlahu˛„ nr. 2, jude˛ul Vaslui             Tribunalul Vaslui  2990/89/2006  Sentin˛a civil„ nr.
                                                                                            1316/21.06.2006
    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 10 iulie 2006.
    (31/117.121)
                                                   *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2165/12.VII.2006                 15
      Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gen. Demosthen
  G & G NETWORK CONNECTION - S.R.L.           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       Atanasie nr. 16, sectorul 5;
         Bucure∫ti                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      - administrator persoan„ fizic„:
                              date:                            Sandu    Ion,   cod   numeric  personal
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - fondatori:                      1500609400244, data numirii 1.02.2006, cu durata
                               1. U∫urelu Adrian, asociat, cod numeric personal    mandatului nelimitat„;
                              1680429461511, aport la capital 100,00 RON, data       - denumire: GERMAN GUARD - S.R.L.;
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              v„rs„rii aportului 8.06.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i     - sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 53,
                              sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,  bl. 18P, sc. 6, et. 6, ap. 245, sectorul 6;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 10471
                              cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
        din 26 iunie 2006             domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 57, bl.   746 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
  Judec„tor delegat                    OD16, sc. B, et. 5, ap. 66, sectorul 6;          bunurilor ∫i persoanelor;
  la Oficiul Registrului                   2. Petrovici Constantin, asociat, cod numeric       - activitatea principal„: cod CAEN 7460 - activit„˛i
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 personal 1721016461528, aport la capital 100,00      de investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i
  Tribunalul Bucure∫ti - M„d„lina             RON, data v„rs„rii aportului 8.06.2006, echival‚nd    persoanelor;
             - Bogd„nescu           cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  Grefier la Oficiul                   social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Registrului Comer˛ului                 de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Onisifor     sociale a 10,00 RON fiecare;
  de pe l‚ng„                       Ghibu nr. 4, bl. O31, sc. 4, ap. 50, sectorul 3;       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian           - administrator persoan„ fizic„:             - cod unic de Ónregistrare: 18797563;
                               Petrovici Constantin, cod numeric personal        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Œn baza cererii nr. 276592 din data de 16.06.2006
                              1721016461528, data numirii 8.06.2006, cu durata     J 40/10390/2006.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 3 iulie
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - denumire: GLOBAL BUSINESS COMPANY-          2006.
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              S.R.L.;                            (34/607.907)
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - sediul social: Bucure∫ti, Aleea Zorelelor nr. 2A,               *
date:
                              bl. M14, sc. 2, et. 9, ap. 124, sectorul 6;
  - fondator:                                                         Societatea Comercial„
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Nedelciu Creola Marinela, asociat unic, cod                                      ANDRE COM INTERNATIONAL - S.R.L.
                              602 - alte transporturi terestre;
numeric personal 2760509361931, aport la capital                                           Bucure∫ti
                               - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 14.06.2006,
                              transporturi rutiere de m„rfuri;
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat            MINISTERUL JUSTIfiIEI
capitalul social total, av‚nd cota de participare la
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 65, bl. 7P, sc. 8, et. 2,                                      TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
ap. 246, sectorul 6;
                               - cod unic de Ónregistrare: 18797580;
  - administrator persoan„ fizic„:                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 10467
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Nedelciu Creola Marinela, cod numeric personal
                              J 40/10389/2006.                             din 26 iunie 2006
2760509361931, data numirii 29.05.2006, p‚n„ la
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 3 iulie    Judec„tor delegat
data de 29.05.2010;
                              2006.                            la Oficiul Registrului
  - denumire: G & G NETWORK CONNECTION -
                                (33/607.906)                      Comer˛ului de pe l‚ng„
S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 65,
                                           *                 Tribunalul Bucure∫ti - M„d„lina
bl. 7P, sc. 8, et. 2, ap. 246, sectorul 6;                                                  - Bogd„nescu
                                  Societatea Comercial„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   Grefier la Oficiul
                                GERMAN GUARD - S.R.L., Bucure∫ti
744 - publicitate;                                                   Registrului Comer˛ului
  - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -                                      de pe l‚ng„
publicitate;                               MINISTERUL JUSTIfiIEI             Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
- capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                     Œn baza cererii nr. 290782 din data de 23.06.2006
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i           TRIBUNALUL BUCURE™TI            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 10475          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - cod unic de Ónregistrare: 18797539;                                       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                     din 26 iunie 2006
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    date:
J 40/10388/2006.                       Judec„tor delegat
                                                            - fondatori:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 3 iulie     la Oficiul Registrului
                                                            1. Gherasim Gabriela-Iuliana, asociat, cod
2006.                            Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           numeric personal 2661127400020, aport la capital
   (32/607.905)                      Tribunalul Bucure∫ti - M„d„lina
                                                           100,00 RON, data v„rs„rii aportului 22.06.2006,
              *                            - Bogd„nescu
                                                           echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                               Grefier la Oficiul
                                                           din capitalul social total, cot„ de participare la
     Societatea Comercial„               Registrului Comer˛ului
                                                           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
   GLOBAL BUSINESS COMPANY- S.R.L.             de pe l‚ng„
                                                           prelungirea Ghencea nr. 20, bl. TS10, sc. 1, et. 4, ap.
        Bucure∫ti                  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                                                           25, sectorul 6;
                               Œn baza cererii nr. 288106 din data de 22.06.2006     2. Gherasim Daniel, asociat, cod numeric
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   personal 1641102400060, aport la capital 100,00
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       RON, data v„rs„rii aportului 22.06.2006, echival‚nd
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele    social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 10465           date:                           de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr. 2,
                               - fondatori:                      bl. S11, sc. 2, et. 6, ap. 39, sectorul 3;
        din 26 iunie 2006
                               1. Sandu Ion, asociat, cod numeric personal        - administratori persoane fizice:
  Judec„tor delegat                    1500609400244, aport la capital 100,00 RON, data       1. Gherasim Gabriela-Iuliana, cod numeric
  la Oficiul Registrului                 v„rs„rii aportului 16.03.2006, echival‚nd cu 11 p„r˛i   personal 2661127400020, data numirii 21.06.2006,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale, reprezent‚nd 55 % din capitalul social total,  cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
  Tribunalul Bucure∫ti - M„d„lina             cot„ de participare la beneficii/pierderi de 55 %,    depline;
             - Bogd„nescu           domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 53, bl.     2. Gherasim Daniel, cod numeric personal
  Grefier la Oficiul                   18P, sc. 6, et. 6, ap. 245, sectorul 6          1641102400060, data numirii 21.06.2006, cu durata
  Registrului Comer˛ului
                               2. Schwartz Vilma, asociat, cod numeric personal    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  de pe l‚ng„
                              2431025400534, aport la capital 90,00 RON, data       - denumire: ANDRE COM INTERNATIONAL -
  Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
                              v„rs„rii aportului 16.03.2006, echival‚nd cu 9 p„r˛i   S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 290680 din data de 23.06.2006    sociale, reprezent‚nd 45 % din capitalul social total,    - sediul social: Bucure∫ti, prelungirea Ghencea
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    cot„ de participare la beneficii/pierderi de 45 %,    nr. 20, bl. TS10, sc. 1, et. 4, ap. 25, sectorul 6;
 16             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 2165/12.VII.2006
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN   social total, av‚nd cota de participare la        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón        Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
nespecializate;                    Bucure∫ti, Str. R„d„cinei nr. 26A, sectorul 5;
                                                         date:
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    - administrator persoan„ fizic„:
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu        Preda-Ana Mihaela, cod numeric personal          - fondatori:
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,      2681203451553, data numirii 31.05.2006, cu durata      1. Adriana Anghel, asociat, cod numeric personal
b„uturi ∫i tutun;                   mandatului nelimitat„;
                                                         2800506460087, aport la capital 1.750,00 RON, data
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    - denumire: PONEIU JUNIOR - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    - sediul social: Bucure∫ti, Str. R„d„cinei nr. 26A,  v„rs„rii aportului 8.06.2006, echival‚nd cu o parte
sociale a 10,00 RON fiecare;              sectorul 5;                        social„, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                         cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  - cod unic de Ónregistrare: 18797598;        526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:     magazine;                         domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Valea Siretului nr. 2,
J 40/10391/2006.                     - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛    bl. P3, sc. 2, ap. 22, sectorul 6;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 3 iulie  cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
                                                          2. Kjell Oluf Christensen, asociat, aport la capital
2006.                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
   (35/607.908)                   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    1.750,00 RON, data v„rs„rii aportului 8.06.2006,
             *               sociale a 10,00 RON fiecare;               echival‚nd cu o parte social„, reprezent‚nd 50 % din
                             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                         capitalul social total, cot„ de participare la
     Societatea Comercial„              - cod unic de Ónregistrare: 18797520;
   PONEIU JUNIOR - S.R.L., Bucure∫ti          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Norvegia,
                            J 40/10392/2006.                     localitatea 4005 Stavanger, Ovre Stranagt 111;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 3 iulie     - administrator persoan„ fizic„:
                            2006.
                              (36/607.909)                      Adriana   Anghel,   cod  numeric    personal
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                         *                2800506460087, data numirii 9.06.2006, cu durata

   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 10469                                      mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                  Societatea Comercial„
        din 26 iunie 2006                 FOXY BAR- S.R.L., Bucure∫ti            - denumire: FOXY BAR - S.R.L.;
                                                          - sediul social: Bucure∫ti, str. Dr. Iacob Felix nr.
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                       MINISTERUL JUSTIfiIEI            80, parter, ap. 1, camera 2, sectorul 1;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Tribunalul Bucure∫ti - M„d„lina                  TRIBUNALUL BUCURE™TI             553 - restaurante;
             - Bogd„nescu
 Grefier la Oficiul                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 10466            - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -
 Registrului Comer˛ului                                             restaurante;
                                   din 26 iunie 2006
 de pe l‚ng„
                                                          - capitalul social subscris: 3.500,00 RON, v„rsat
 Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian        Judec„tor delegat
                             la Oficiul Registrului                 integral; capitalul social este divizat Ón 2 p„r˛i
  Œn baza cererii nr. 289953 din data de 23.06.2006
                             Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 1.750,00 RON fiecare;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             Tribunalul Bucure∫ti - M„d„lina
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                        - Bogd„nescu
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                             Grefier la Oficiul                     - cod unic de Ónregistrare: 18797458;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                             Registrului Comer˛ului                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
date:
                             de pe l‚ng„
  - fondator:                                                  J 40/10393/2006.
                             Tribunalul Bucure∫ti - Lozinschi Adrian
  Preda-Ana Mihaela, asociat unic, cod numeric                                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 3 iulie
personal 2681203451553, aport la capital 200,00      Œn baza cererii nr. 278965 din data de 19.06.2006
RON, data v„rs„rii aportului 21.06.2006, echival‚nd  ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   2006.
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         (37/607.910)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|097674]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2165/12.VII.2006 con˛ine 16 pagini.              Pre˛ul: 1,28 lei           ISSN  1220 — 4889

								
To top