2006_2075

Document Sample
2006_2075 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 2075                                                           Mar˛i, 4 iulie 2006
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
  DECOLUX AMENAJ√RI - S.R.L., Sebe∫             INTER CENTER - S.R.L., Alba Iulia             KOGAION GROUP - S.R.L., Alba Iulia
       jude˛ul Alba                       jude˛ul Alba                        jude˛ul Alba

       MINISTERUL JUSTIfiIEI                   MINISTERUL JUSTIfiIEI                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
        OFICIUL NAfiIONAL
                                    OFICIUL NAfiIONAL
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                                  OFICIUL NAfiIONAL
                                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
        TRIBUNALUL ALBA
                                     TRIBUNALUL ALBA
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4023                                                 TRIBUNALUL ALBA
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4032
       din 15 iunie 2006
                                     din 15 iunie 2006                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4027
 Judec„tor delegat la
 O.R.C. de pe l‚ng„                    Judec„tor delegat la                           din 15 iunie 2006
 Tribunalul Alba      - Nicoleta           O.R.C. de pe l‚ng„                     Judec„tor delegat la
               Mariana Nanea        Tribunalul Alba         - Nicoleta         O.R.C. de pe l‚ng„
 Referent la                                        Mariana Nanea
 O.R.C. de pe l‚ng„                                                 Tribunalul Alba         - Nicoleta
                              Referent la                                         Mariana Nanea
 Tribunalul Alba      - Rusan Aurelia
                              O.R.C. de pe l‚ng„                     Referent la
  Œn baza cererii nr. 12097 din data de 14.06.2006    Tribunalul Alba         - Rusan Aurelia      O.R.C. de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                           Tribunalul Alba         - Rusan Aurelia
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Œn baza cererii nr. 12115 din data de 14.06.2006
Tribunalul Alba a dispus autorizarea ∫i         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      Œn baza cererii nr. 12083 din data de 14.06.2006
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
date:                          Tribunalul Alba a dispus autorizarea ∫i           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - fondatori:                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     Tribunalul Alba a dispus autorizarea ∫i
  1. Cosma Popa Mihai, asociat, cod numeric                                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                            date:
personal 1810816014672, aport la capital 180,00 lei,
                              - fondator: Pop∫or Mihai Viorel, asociat unic, cod    date:
echival‚nd cu 9 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 90 % din
                            numeric personal 1780727322253, aport la capital        - fondator: Dicu Angelo, asociat unic, cod
capitalul social, cota de participare la
beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat Ón Sebe∫, Str.  500,00 lei, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale,         numeric personal 1830226011183, aport la capital
Bistrei nr. 4, jude˛ul Alba;              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de     200,00 lei, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  2. Cosma Popa Eugen, asociat, cod numeric      participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat   reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
personal 1800513014683, aport la capital 20,00 lei,   Ón Alba Iulia, bd. Transilvania nr. 62, bl. 20, sc. A,   participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
echival‚nd cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din  ap. 35, jude˛ul Alba;                    Ón Alba Iulia, bd. Transilvania nr. 27, bl.3 EFG, ap.
capitalul social, cota de participare la                                      90, jude˛ul Alba;
                              - administrator persoan„ fizic„: Pop∫or Mihai
beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat Ón Sebe∫, str.                                 - administrator persoan„ fizic„: Dicu Angelo, cod
                            Viorel, cod numeric personal 1780727322253, data
Mihail Kog„lniceanu, bl. 142, sc. B, et. 4, ap. 20,                                 numeric personal 1830226011183, data numirii
jude˛ul Alba;                      numirii 14.06.2006, durata mandatului nelimitat„,
                                                          12.06.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  - administrator persoan„ fizic„: Cosma Popa     av‚nd puteri depline;
                                                          puteri depline;
Mihai, cod numeric personal 1810816014672, data      - denumirea: INTER CENTER - S.R.L.;
                                                            - denumirea: KOGAION GROUP - S.R.L.;
numirii 14.06.2006, durata mandatului nelimitat„,     - sediul social: Alba Iulia, Str. Poligonului nr. 4 A,
                                                            - sediul social: Alba Iulia, bd. Transilvanianr. 27,
av‚nd puteri depline;                  bl. C 9, ap. 4;
  - denumirea: DECOLUX AMENAJ√RI - S.R.L.;                                     bl. 3EFG, sc. 3, et. 3, ap. 90;
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - sediul social: Sebe∫, str. Mihail Kog„lniceanu,                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                            503 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
bl. 142, sc. B, et. 4, ap. 20;                                           511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
                            autovehicule;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  ridicata;
454 - lucr„ri de finisare;                 - activitatea principal„: cod CAEN 5030 - comer˛      - activitatea principal„: cod CAEN 5119 -
  - activitatea principal„: cod CAEN 4541 - lucr„ri  cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule;         intermediere Ón comer˛ul cu produse diverse;
de ipsos„rie;                       - capitalul social subscris: 500,00 lei, v„rsat       - capitalul social subscris: 200,00 lei, v„rsat
  - capitalul social subscris: 200,00 lei, v„rsat   integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i   sociale a 10,00 lei fiecare;                sociale a 10,00 lei fiecare;
sociale a 20,00 lei fiecare;                - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          - cod unic de Ónregistrare: 18769989;            - cod unic de Ónregistrare: 18769946;
  - cod unic de Ónregistrare: 18770053;
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                            J 01/628/2006.                       J 01/623/2006.
J 01/619/2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
2006.                          2006.                            2006.
   (1/606.055)                       (2/606.056)                         (3/606.057)
             *                             *                             *
 2              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.VII.2006
      Societatea Comercial„            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      MONTLAND - S.R.L., Abrud           Tribunalul Alba a dispus autorizarea ∫i           - cod unic de Ónregistrare: 18769962;
         jude˛ul Alba              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             date:
                                                         J 01/622/2006.
                              - fondatori:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                              1. Chiro∫ca Valentin, asociat, cod numeric
        OFICIUL NAfiIONAL                                          2006.
                             personal 1511219013521, aport la capital
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,          (6/606.060)
                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social, cota de                   *
         TRIBUNALUL ALBA             participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                             Ón Cugir, Str. Biruin˛ei nr. 5, jude˛ul Alba;             Societatea Comercial„
                              2. Chiro∫ca Alecsandru Vladimir, asociat, cod           CADRILUS - S.R.L., Boc∫a
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4028
                             numeric personal 1781105013548, aport la capital           jude˛ul Cara∫-Severin
       din 15 iunie 2006             100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
 Judec„tor delegat la                  reprezent‚nd 50 % din capitalul social, cota de
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
 O.R.C. de pe l‚ng„                   participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
 Tribunalul Alba      - Nicoleta          Ón Cugir, Str. Biruin˛ei nr. 5, jude˛ul Alba;
               Mariana Nanea         - administrator persoan„ fizic„: Chiro∫ca            TRIBUNALUL CARA™-SEVERIN
 Referent la                      Valentin, cod numeric personal 1511219013521,
 O.R.C. de pe l‚ng„                   data numirii 14.06.2006, durata mandatului
 Tribunalul Alba      - Rusan Aurelia                                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 3571
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  Œn baza cererii nr. 12086 din data de 14.06.2006     - denumirea: NETWORKS - S.R.L.;                    din 8 iunie 2006
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - sediul social: Cugir, Str. Biruin˛ei nr. 5;      Judec„tor delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                           la Oficiul Registrului
Tribunalul Alba a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  642 - telecomunica˛ii;
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:         - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -
  - fondatori:                                                   Tribunalul
                             telecomunica˛ii;
  1. One˛ Dan Valeriu, asociat, cod numeric        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Cara∫-Severin     - Beg Simona
personal 1680925010019, aport la capital         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                 Lumini˛a
70,00 RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,        sociale a 10,00 RON fiecare;                Referent        - B„lan Eugenia
reprezent‚nd 33,333333 % din capitalul social, cota     - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Œn baza cererii nr. 19516 din data de 7.06.2006 ∫i
de participare la beneficii/pierderi de 33,333333 %,    - cod unic de Ónregistrare: 18770037;
domiciliat Ón Abrud, Pia˛a Eroilor nr. 11, jude˛ul                                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Alba;
                             J 01/620/2006.
  2. One˛ Constantin Nicolae, asociat, cod numeric                                Tribunalul Cara∫-Severin a dispus autorizarea,
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
personal 1600521012531, aport la capital                                     Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din
                             2006.
70,00 RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,                                     declara˛ia tip pe proprie r„spundere pentru
reprezent‚nd 33,333333 % din capitalul social, cota      (5/606.059)
                                          *               societatea comercial„, cu urm„toarele date:
de participare la beneficii/pierderi de 33,333333 %,                                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
domiciliat Ón C‚mpeni, str. Horea nr. 23, jude˛ul                                 J 11/481/2006;
Alba;                                Societatea Comercial„
                                SPECTRIMOBILIARE ALBA - S.R.L.            - cod unic de Ónregistrare: 18751272;
  3. Boncu˛iu Cristinel Florin, asociat, cod numeric
personal 1740504010014, aport la capital              Alba Iulia, jude˛ul Alba             - denumirea ∫i forma juridic„: CADRILUS - S.R.L.;
70,00 RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,                                      - sediul social: Boc∫a, Str. Re∫i˛ei nr. 26, jude˛ul
reprezent‚nd 33,333333 % din capitalul social, cota                                Cara∫-Severin, conform contractului de comodat;
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
de participare la beneficii/pierderi de 33,333333 %,                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
domiciliat Ón C„rpini∫, comuna Ro∫ia Montan„                                     - capitalul social subscris 200,00 RON, din care
nr. 817 A, jude˛ul Alba;                        OFICIUL NAfiIONAL             v„rsat 200,00; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - administratori persoane fizice:                AL REGISTRULUI COMERfiULUI           sociale a 10,00 RON fiecare;
  1. One˛ Dan Valeriu, cod numeric personal                                     - datele de identificare ale fondatorului:
1680925010019, data numirii 8.06.2006, durata
                                                         Melnicenco Coralia Maria, Ón calitate de asociat
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;               TRIBUNALUL ALBA
  2. One˛ Constantin Nicolae, cod numeric                                    unic, n„scut„ la data de 2.02.1979, Ón Re∫i˛a, jude˛ul
personal 1600521012531, data numirii 8.06.2006,                                  Cara∫-Severin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4026
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                                    Re∫i˛a, Pia˛a 1 Decembrie 1918, nr. 4, sc. B, ap. 24,
depline;                                din 15 iunie 2006             telefon 0255, fax 0255, jude˛ul Cara∫-Severin,
  3. Boncu˛iu Cristinel Florin, cod numeric        Judec„tor delegat la                  identificat cu C.I. seria KS nr. 119740, eliberat„ de
personal 1740504010014, data numirii 8.06.2006,      O.R.C. de pe l‚ng„                   Poli˛ia Re∫i˛a la data de 24.05.2003, cod numeric
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         Tribunalul Alba      - Nicoleta          personal 2790202113715;
depline;                                        Mariana Nanea         - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  - denumirea: MONTLAND - S.R.L.;             Referent la                      de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
  - sediul social: Abrud, Pia˛a Eroilornr. 11;      O.R.C. de pe l‚ng„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  - administrator persoan„ fizic„: Melnicenco
                              Tribunalul Alba      - Rusan Aurelia       Coralia Maria, p‚n„ la data de 6.06.2010, av‚nd
012 - cre∫terea animalelor;
  - activitatea principal„: cod CAEN 0125 - cre∫terea   Œn baza cererii nr. 12107 din data de 14.06.2006   puteri depline.
altor animale;                      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
  - capitalul social subscris: 210,00 RON, v„rsat    la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      2006.
integral; capitalul social este divizat Ón 21 p„r˛i   Tribunalul Alba a dispus autorizarea ∫i            (7/605.363)
sociale a 10,00 RON fiecare;               Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                 *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         date:
  - cod unic de Ónregistrare: 18770010;          - fondatori:                         Societatea Comercial„
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        1. Limbeanu Monica, asociat, cod numeric        FORWARD INTERNAfiIONAL - S.R.L., Gala˛i
J 01/624/2006.                      personal 2710828011104, aport la capital
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                             100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
2006.                                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social, cota de
   (4/606.058)
                             participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„
             *
                             Ón Alba Iulia, str. Ion L„ncr„njan nr. 12, jude˛ul
                                                                 TRIBUNALUL GALAfiI
      Societatea Comercial„            Alba;
      NETWORKS - S.R.L., Cugir             2. Limbeanu Cosmin Ioan, asociat, cod numeric
                                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 6126
         jude˛ul Alba              personal 1700322013525, aport la capital
                             100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,               din 16 iunie 2006
                             reprezent‚nd 50 % din capitalul social, cota de
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat    Judec„tor delegat
        OFICIUL NAfiIONAL             Ón Alba Iulia, str. Ion L„ncr„njan nr. 12, jude˛ul     la Oficiul Registrului
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           Alba;                            Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - administrator persoan„ fizic„: Limbeanu        Tribunalul Gala˛i   - Lumini˛a Munteanu
                             Monica, cod numeric personal 2710828011104, data      Referent
         TRIBUNALUL ALBA
                             numirii 14.06.2006, durata mandatului nelimitat„,      la Oficiul Registrului
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 4024           av‚nd puteri depline;                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - denumirea: SPECTRIMOBILIARE ALBA - S.R.L.;       Tribunalul Gala˛i   - Liliana Nica
       din 15 iunie 2006               - sediul social: Alba Iulia, str. Ion L„ncr„njan
                                                           Œn baza cererii nr. 3383 din data de 15.06.2006, a
 Judec„tor delegat la                  nr. 12;
 O.R.C. de pe l‚ng„                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    actelor doveditoare depuse ∫i a Hot„r‚rii
 Tribunalul Alba      - Nicoleta          703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau    Guvernului nr. 166/2003, judec„torul delegat la
               Mariana Nanea       contracte;                        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Referent la                        - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii   Tribunalul Gala˛i a dispus autorizarea ∫i
 O.R.C. de pe l‚ng„                   imobiliare;                       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
 Tribunalul Alba      - Rusan Aurelia         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    date:
  Œn baza cererii nr. 12088 din data de 14.06.2006   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     - fondator: Gheorghe Sorin, asociat unic, cod
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   sociale a 10,00 RON fiecare;               numeric personal 1820806170086, aport la capital
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.VII.2006                  3
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,            Societatea Comercial„                - administrator persoan„ fizic„: Anca Ilie Florin,
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de       VADULUI PRESS - S.R.L., Bistri˛a           cod numeric personal 1840220014666, data numirii
participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %,         jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud              12.06.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
domiciliat Ón Gala˛i, str. Armata Poporului nr. 24,                                 puteri depline;
bl. LC7, ap. 53, jude˛u Gala˛i;                    MINISTERUL JUSTIfiIEI              - denumirea: ANCA FLORIN - S.R.L.;
  - administrator persoan„ fizic„: Gheorghe Sorin,                                  - sediul social: satul S„sciori, comuna S„sciori,
cod numeric personal 1820806170086, data numirii                                  str. Principal„ nr. 387A, jude˛ul Alba;
                                 TRIBUNALUL BISTRIfiA-N√S√UD
15.06.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
puteri depline;                                                   602 - alte transporturi terestre;
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 3373
  - denumirea: FORWARD INTERNAfiIONAL -                                        - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
S.R.L.;                                 din 19 iunie 2006              transporturi rutiere de m„rfuri;
  - sediul social: Gala˛i, str. Armata Poporului nr.   Judec„tor delegat                      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
24, bl. LC7, sc. 3, ap. 53, jude˛ul Gala˛i;        la Oficiul Registrului                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Comer˛ului de pe l‚ng„                  sociale a 10,00 RON fiecare;
642 - telecomunica˛ii;                   Tribunalul Bistri˛a-N„s„ud     - Ursu Ilie       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -        Referent                          - cod unic de Ónregistrare: 18761462;
telecomunica˛ii;                      la Oficiul Registrului                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Comer˛ului de pe l‚ng„                  J 01/612/2006.
                              Tribunalul Bistri˛a-N„s„ud     - Ratiu Ana       Irevocabil„ la data de 13 iunie 2006.
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                Œn baza cererii nr. 14446 din data de 16.06.2006      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    2006.
  - cod unic de Ónregistrare: 18774047;        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          (11/606.065)
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      Tribunalul Bistri˛a-N„s„ud a dispus autorizarea ∫i                  *
J 17/984/2006.                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                            date:                                  Societatea Comercial„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                              - fondator: Trif Vasile Dumitru, asociat unic, cod        TIC SOLUTION - S.R.L., Turda
2006.
                            numeric personal 1841114060625, aport la capital               jude˛ul Cluj
   (8/606.062)
                            200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
             *               reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                            participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %,             MINISTERUL JUSTIfiIEI
     Societatea Comercial„
                            domiciliat Ón Bistri˛a, Str. Vadului nr. 1, jude˛ul
  REAL CONNECT - S.R.L., satul Pechea
                            Bistri˛a-N„s„ud;
   comuna Pechea, jude˛ul Gala˛i                                            OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              - administrator ∫i reprezentant: Trif Vasile
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
                            Dumitru, cod numeric personal 1841114060625,
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           data numirii 12.06.2006, durata mandatului
                                                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                            nelimitat„;
                                                                  NR. 8577
                              - denumirea: VADULUI PRESS - S.R.L.;
        TRIBUNALUL GALAfiI              - sediul social: Bistri˛a, Str. Vadului nr. 1, jude˛ul          din 7 iunie 2006
                            Bistri˛a-N„s„ud;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 6133                                         Judec„tor delegat
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                            221 - activitatea editurilor;                 la Oficiul Registrului
        din 16 iunie 2006                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - activitatea principal„: cod CAEN 2212 - editarea
 Judec„tor delegat                   ziarelor;                           Tribunalul Cluj    - Seman Dana
 la Oficiul Registrului                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Referent
 Comer˛ului de pe l‚ng„                integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      la Oficiul Registrului
 Tribunalul Gala˛i   - Lumini˛a Munteanu      sociale a 10,00 RON fiecare;                 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Referent                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
 la Oficiul Registrului                  - cod unic de Ónregistrare: 18776072;
                                                            Œn baza cererii nr. 24653 din data de 3.05.2006 ∫i
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                            J 06/443/19.06.2006.                    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 Tribunalul Gala˛i   - Simona Bold
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 3388 din data de 15.06.2006, a  2006.                            Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
actelor doveditoare depuse ∫i a Hot„r‚rii          (10/606.064)                      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Guvernului nr. 166/2003, judec„torul delegat la                  *                  - fondator: Bunea Tudor Adrian, asociat unic, cod
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     numeric personal 1820225124931, aport la capital
Tribunalul Gala˛i a dispus autorizarea ∫i             Societatea Comercial„              200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele      ANCA FLORIN - S.R.L., satul S„sciori          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
date:                             comuna S„sciori, jude˛ul Alba            participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,
  - fondator: D„n„il„ Violeta, asociat unic, cod                                  domiciliat Ón Turda, str. Lotus nr. 3, ap. 12, jude˛ul
numeric personal 2851003174577, aport la capital            MINISTERUL JUSTIfiIEI             Cluj;
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                      - administrator persoan„ fizic„: Bunea Tudor
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                 Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                     TRIBUNALUL ALBA
participare la beneficii ∫i la pierderi de 100 %,                                  25.02.1982, Ón Turda, jude˛ul Cluj, cod numeric
domiciliat„ Ón localitatea Pechea, Str. Morii nr. 79,      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 3992            personal 1820225124931, identificat cu C.I. seria KX
jude˛ul Gala˛i;                                                   nr. 471201, eliberat„ de Poli˛ia Turda la data de
                                    din 13 iunie 2006
  - administrator persoan„ fizic„: D„n„il„ Violeta,                                20.02.2006, domiciliat Ón Turda, str. Lotus nr. 3, ap.
cod numeric personal 2851003174577, data numirii      Judec„tor delegat                    12, telefon 0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata
15.06.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      la Oficiul Registrului                  mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
puteri depline;                      Comer˛ului de pe l‚ng„                   - sediul social: Turda, str. Lotus nr. 3, ap. 12,
  - denumirea: REAL CONNECT - S.R.L.;           Tribunalul Alba    - Nicoleta Mariana        jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte funciar„
  - sediul social: satul Pechea, Str. Morii nr. 79,                Nanea              cu nr. 1717 din data de 20.03.2006;
                              Referent                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
comuna Pechea, jude˛ul Gala˛i;
                              la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
602 - alte transporturi terestre;                                          geniu civil;
                              Tribunalul Alba    - Rusan Aurelia
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -                                      - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
transporturi rutiere de m„rfuri;              Œn baza cererii nr. 11939 din data de 12.06.2006     construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                            Tribunalul Alba a dispus autorizarea ∫i
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                            date:
  - cod unic de Ónregistrare: 18774063;                                        - cod unic de Ónregistrare: 18744798;
                              - fondator: Anca Ilie Florin, asociat unic, cod
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                            numeric personal 1840220014666, aport la capital
J 17/991/2006.                     200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         J 12/1945/2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
2006.                          participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,       2006.
   (9/606.063)                    domiciliat Ón localitatea S„sciori nr. 387A, jude˛ul       (12/606.066)
             *               Alba;                                         *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.VII.2006
      Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
    RALCOM - S.R.L., Dej, jude˛ul Cluj         Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   J 12/212/2006.
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                               - fondator: Dutc„ Marcela Nadia, asociat unic, cod   2006.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              numeric personal 2840927125770, aport la capital       (15/606.069)
                              200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                     *
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,           Societatea Comercial„
                              domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 1-3,      ENERGO AUDIT - S.R.L., Cluj-Napoca
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           bl. C1, ap. 47, jude˛ul Cluj;                      jude˛ul Cluj
        NR. 3644                    - administrator persoan„ fizic„: Dutc„ Marcela
                              Nadia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
        din 24 martie 2006                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              27.09.1984, Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod
  Judec„tor delegat                    numeric personal 2840927125770, identificat„ cu
  la Oficiul Registrului                 C.I. seria KX nr. 005142, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 Napoca la data de 16.09.1998, domiciliat„ Ón           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
  Tribunalul Cluj    - Pop Valentin          Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 1-3, bl. C1, ap. 47,
  Referent                        telefon 0264, fax 0264, jude˛ul Cluj, durata       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
  la Oficiul Registrului                 mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;               NR. 4680
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - sediul social: Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 1-
                              3, ap. 47, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte           din 13 aprilie 2006
  Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
                              funciar„ cu nr. 7927 din data de 2.03.2006;         Judec„tor delegat
  Œn baza cererii nr. 13997 din data de 23.03.2006      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      la Oficiul Registrului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie    Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru     Referent
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         afaceri ∫i management;                    la Oficiul Registrului
  - fondator: Pura Emilia Raluca, asociat unic, cod     - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i   Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 2841125125486, aport la capital      de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;         Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 19960 din data de 12.04.2006
participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,       sociale a 10,00 RON fiecare;               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
domiciliat„ Ón Dej, str. Dealul Rozelor nr. 16, bl. J,    - durata de func˛ionare: nelimitat„;          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
sc. B, ap. 14, jude˛ul Cluj;                 - cod unic de Ónregistrare: 18492461;         Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - administratori persoane fizice:             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  1. Pura Emilia Raluca, cet„˛ean rom‚n, n„scut„     J 12/934/2006.                        - fondator: Rotaru Mihai, asociat unic, cod
la data de 25.11.1984, Ón Dej, jude˛ul Cluj, cod       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie   numeric personal 1840901245025, aport la capital
numeric personal 2841125125486, identificat„ cu      2006.                           200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                (14/606.068)                     reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
C.I. seria KX nr. 164429, eliberat„ de Poli˛ia Dej la
                                           *                participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,
data de 25.10.2001, domiciliat„ Ón Dej, str. Dealul
                                                           domiciliat Ón Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie nr.
Rozelor nr. 16, bl. J, sc. B, ap. 14, telefon 0264, fax
                                   Societatea Comercial„              129, ap. 13, jude˛ul Cluj;
0264, jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„,
                                TEO CONSTRUCT - S.R.L., Cluj-Napoca           - administrator persoan„ fizic„: Rotaru Mihai,
av‚nd puteri depline;
                                     jude˛ul Cluj                cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 1.09.1984, Ón Baia
  2. Pura Nina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                                           Mare, jude˛ul Maramure∫, cod numeric personal
27.04.1954, Ón localitatea Recea Cristur, jude˛ul Cluj,
                                                           1840901245025, identificat cu C.I. seria KX nr.
cod numeric personal 2540427123139, identificat„             MINISTERUL JUSTIfiIEI            006450, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
cu B.I. seria DB nr. 575243, eliberat de Poli˛ia Dej
                                                           9.10.1998, domiciliat Ón Cluj-Napoca, bd. 21
la data de 6.05.1997, domiciliat„ Ón Dej, str. Dealul
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           Decembrie nr. 129, ap. 13, telefon 0264, fax 0264,
Rozelor nr. 16, bl. J, sc. B, ap. 14, jude˛ul Cluj,
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
                                                           jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
durata mandatului nelimitat„;
                                                           puteri depline;
  - sediul social: Dej, str. Dealul Rozelor nr. 16, ap.
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            - sediul social: Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan nr.
14, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
                                     NR. 706                  16B, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
funciar„ cu nr. 619 din data de 28.02.2006;
                                                           funciar„ cu nr. 140670 din data de 3.04.2006;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            din 26 ianuarie 2006              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                        742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
nespecializate;                       Judec„tor delegat
                               la Oficiul Registrului                 consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛                                   - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i
cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu         Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul Cluj    - Budiu Mirela          de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                     tehnic„ legate de acestea;
b„uturi ∫i tutun;                      Referent
                               la Oficiul Registrului                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese        sociale a 10,00 RON fiecare;
sociale a 10,00 RON fiecare;                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Œn baza cererii nr. 2082 din data de 25.01.2006 ∫i    - cod unic de Ónregistrare: 18584786;
  - cod unic de Ónregistrare: 18517256;          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        J 12/1326/2006.
J 12/1037/2006.                      Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie   societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        2006.
2006.                             - fondator: Ciuc„ Anca Alina, asociat unic, cod       (16/606.070)
   (13/606.067)                     numeric personal 2821124125807, aport la capital                   *
              *                200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                              reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de          Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„              participare la beneficii ∫i pierderi de 100 %,         XPRO DESIGN - S.R.L., Cluj-Napoca
 AYDAN - S.R.L., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj        domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67, ap.           jude˛ul Cluj
                              17, jude˛ul Cluj;
                               - administrator persoan„ fizic„: Ciuc„ Toader,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 7.10.1955, Ón             MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Atintis, jude˛ul Mure∫, cod numeric personal
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           1551007120645, identificat cu C.I. seria KX nr.
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            021637, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
                              22.02.1999, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           nr. 67, ap. 17, jude˛ul Cluj, durata mandatului
                                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              nelimitat„;
        NR. 3300                                                       NR. 2845
                               - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 67,
        din 17 martie 2006             ap. 17, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte          din data de 8 martie 2006
  Judec„tor delegat                    funciar„ cu nr. 91 din data de 10.01.2005;
                                                            Judec„tor delegat
  la Oficiul Registrului                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                            la Oficiul Registrului
                              281 - fabricare de construc˛ii metalice;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - activitatea principal„: cod CAEN 2811 - fabricare
  Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian                                       Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                              de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i componente ale
  Referent                                                       Referent
                              structurilor metalice;
  la Oficiul Registrului                                                la Oficiul Registrului
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                Comer˛ului de pe l‚ng„
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese                                       Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
  Œn baza cererii nr. 10856 din data de 16.03.2006      - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Œn baza cererii nr. 8146 din data de 6.03.2006 ∫i
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - cod unic de Ónregistrare: 18318032;         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.VII.2006                  5
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           - durata de func˛ionare: nelimitat„;         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - cod unic de Ónregistrare: 18471809;         Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - fondator: Fodor Adrian, asociat unic, cod       J 12/827/2006.                       - fondator: Moldovan Ovidiu Daniel, asociat unic,
numeric personal 1840622125897, aport la capital        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie  cod numeric personal 1840727125781, aport la
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         2006.                          capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de           (18/606.072)                    reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                *               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
Ón Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 38, sc. 3, ap. 78,                               Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 39, bl. E1, ap. 18,
jude˛ul Cluj;                             Societatea Comercial„             jude˛ul Cluj;
  - administrator persoan„ fizic„: Fodor Adrian,          TWO SOFT - S.R.L., Cluj-Napoca           - administrator persoan„ fizic„: Moldovan Ovidiu
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 22.06.1984 Ón               jude˛ul Cluj               Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod numeric personal                                   27.07.1984, Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod
1840622125897, identificat cu C.I. seria KX nr.                                   numeric personal 1840727125781, act de identitate
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
002023, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de                                 C.I. seria KX nr. 053264, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la
7.08.1998, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Aurel                                   data de 21.10.1999, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.
Vlaicu nr. 38, sc. 3, ap. 78, jude˛ul Cluj, telefon 0264,     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Mehedin˛i nr. 39, bl. E1, ap. 18, telefon 0264, fax
fax 0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
puteri depline;                                                   depline;
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr.   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            - sediul social: Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 39,
38, bl. V8, sc. 3, ap. 78, jude˛ul Cluj, conform              NR. 3029                 sc. 2, et. 3, ap. 18, jude˛ul Cluj;
extrasului de carte funciar„ nr. 63888 din data de
                                   din data de 13 martie 2006             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
15.02.2006;
                                                           502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:      Judec„tor delegat                     - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -
722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe          la Oficiul Registrului                 Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
informatice (software);                    Comer˛ului de pe l‚ng„                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - activitatea principal„: cod CAEN 7221 - editare     Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
de programe;                         Referent                        sociale a 10,00 RON fiecare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      la Oficiul Registrului
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  - cod unic de Ónregistrare: 18485030;
sociale a 10,00 RON fiecare;                 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - cod unic de Ónregistrare: 18463229;            Œn baza cererii nr. 9026 din data de 9.03.2006 ∫i   J 12/881/2006.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
J 12/798/2006.                       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie    Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     (20/606.074)
2006.                            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                     *
   (17/606.071)                       - fondator: Baciu Maria Doina, asociat unic, cod
              *                numeric personal 2840301125781, aport la capital          Societatea Comercial„
                              200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,           GHEDALIA - S.R.L., Cluj-Napoca
      Societatea Comercial„              reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de               jude˛ul Cluj
   PD BUSINESS - S.R.L., Cluj-Napoca           participare la beneficii/pierderi de 100 %,
        jude˛ul Cluj                domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u nr. 3, ap.
                              83, jude˛ul Cluj;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - administrator persoan„ fizic„: Baciu Maria
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             Doina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 1.03.1984       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod numeric personal        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              2840301125781, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr.
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ             937850, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              9.03.1998, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Lacu            NR. 3151
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            Ro∫u nr. 3, ap. 83, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax
                              0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         din data de 15 martie 2006
        NR. 2974
                              depline;                          Judec„tor delegat
     din data de 10 martie 2006              - sediul social: Cluj-Napoca, str. Lacu Ro∫u nr. 3,   la Oficiul Registrului
  Judec„tor delegat                    sc. 7, ap. 83, jude˛ul Cluj, conform extrasului de     Comer˛ului de pe l‚ng„
  la Oficiul Registrului                  carte funciar„ nr. 8140/IV din data de 6.03.2006;     Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                                                            Referent
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana           722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe
                                                            la Oficiul Registrului
  Referent                         informatice (software);
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
  la Oficiul Registrului                   - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
                                                            Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;
  Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Œn baza cererii nr. 10310 din data de 14.03.2006
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  Œn baza cererii nr. 8535 din data de 8.03.2006 ∫i    sociale a 10,00 RON fiecare;               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - durata de func˛ionare: nelimitat„;         Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           - cod unic de Ónregistrare: 18475355;         societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - fondator: Gherman Marius Sergiu, asociat unic,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         J 12/844/2006.                      cod numeric personal 1850806125470, aport la
  - fondator: Precup Paul Dan, asociat unic, cod       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie  capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
numeric personal 1791106060785, aport la capital      2006.                          reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,           (19/606.073)                    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de                     *               Ón Cluj-Napoca, Str. Muncitorilor nr. 3, ap. 34,
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                           jude˛ul Cluj;
Ón Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 4, ap. 167, jude˛ul         Societatea Comercial„              - administrator persoan„ fizic„: Gherman Marius
Cluj;                             OVDID - S.R.L., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj       Sergiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 6.08.1985
  - administrator persoan„ fizic„: Precup Paul Dan,
                                                           Ón Dej, jude˛ul Cluj, cod numeric personal
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 6.11.1979 Ón
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            1850806125470, identificat cu C.I. seria KX 048542,
Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, cod numeric
                                                           eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
personal 1791106060785, identificat cu C.I. seria KX
nr. 453310, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data                                 14.09.1999, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str.
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Muncitorilor nr. 3, ap. 34, jude˛ul Cluj, telefon 0264,
de 18.10.2005, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str.
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           fax 0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
Fabricii nr. 4, ap. 167, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax
0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                                   puteri depline;
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Muncitorilor nr.
depline;
                                      NR. 3153                 3, ap. 34, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 4, ap.
167, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte            din data de 15 martie 2006           funciar„ nr. 7879 din data de 2.03.2006;
funciar„ nr. 67462 din data de 7.03.2006;                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                               Judec„tor delegat                   525 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                               la Oficiul Registrului                 v‚ndute prin magazine;
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  - activitatea principal„: cod CAEN 5250 - comer˛
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                               Tribunalul Cluj    - Seman Dana          cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                               Referent                        magazine;
afaceri ∫i management;
                               la Oficiul Registrului                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                               Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  sociale a 10,00 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Œn baza cererii nr. 10418 din data de 14.03.2006     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
sociale a 10,00 RON fiecare;                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - cod unic de Ónregistrare: 18485014;
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 2075/4.VII.2006
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 12/894/2006.                      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de      J 12/792/2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie   participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat      Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi, 23 iunie
2006.                           Ón localitatea Dej, Str. Fragilor nr. 5, bl. C4, sc. B, ap.  2006.
  (21/606.075)                     20, jude˛ul Cluj;                         (24/606.078)
             *                 - administrator persoan„ fizic„: Seserman                       *
                             Claudiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
      Societatea Comercial„             19.07.1982 Ón localitatea Dej, jude˛ul Cluj, cod            Societatea Comercial„
    INTELSOFT - S.R.L., Cluj-Napoca          numeric personal 1820719125476, identificat cu C.I.        MIR STAR - S.R.L., Turda, jude˛ul Cluj
        jude˛ul Cluj               seria KX nr. 104892 eliberat„ de Poli˛ia Dej la data
                             de 25.10.2000, domiciliat Ón localitatea Dej, Str.
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             Fragilor nr. 5, bl. C4, sc. B, ap. 20, jude˛ul Cluj,
                                                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
                             telefon 0264, fax 0264, durata mandatului
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               - sediul social: Dej, Str. Fragilor nr. 5, sc. B, et. 2,  EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                                 NR. 2644
        NR. 3414                  ap. 20, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
                             funciar„ cu nr. 1103 din data de 14.03.2006;                 din 3 martie 2006
        din 21 martie 2006              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;       Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat
                             geniu civil;                           la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului
                               - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -           Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;           Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
 Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat        Referent
 Referent
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare;                   Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese          - durata de func˛ionare: nelimitat„;             Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
                               - cod unic de Ónregistrare: 18492500;             Œn baza cererii nr. 7219 din data de 1.03.2006 ∫i
  Œn baza cererii nr. 11214 din data de 17.03.2006
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                             J 12/928/2006.                        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi, 23 iunie    Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             2006.
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                (23/606.077)
  - fondator: Oprean Nicolae Aurelian, asociat unic,                                   - fondator: Iozon Anca Mirela, asociat unic, cod
                                           *                 numeric personal 2830915124931, aport la capital
cod numeric personal 1821218015589, aport la
capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                   200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                   Societatea Comercial„
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                   reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                                MIRCEA & FANTAZY - S.R.L., Turda
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                                 participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                                     jude˛ul Cluj
Ón localitatea C‚mpeni, Str. Revolu˛iei 1848 nr. 5, bl.                                 domiciliat„ Ón Turda, Str. Ha˛egului nr. 17, sc. A, ap.
C2A, ap. 2, jude˛ul Cluj;                                                11, jude˛ul Cluj;
  - administrator persoan„ fizic„: Oprean Nicolae        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              - administrator persoan„ fizic„: Iozon Anca
Aurelian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ             Mirela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
18.12.1982 Ón localitatea Abrud, jude˛ul Alba, cod                                   15.09.1983 Ón Turda, jude˛ul Cluj, cod numeric
numeric personal 1821218015589, identificat cu B.I.    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             personal 2830915124931, identificat„ cu C.I. seria
seria G.V. nr. 612771 eliberat de Poli˛ia C‚mpeni la           NR. 2839                    KX nr. 316083 eliberat„ de Poli˛ia Turda la data de
data de 15.01.1997, domiciliat Ón localitatea                                      2.12.2003, domiciliat„ Ón Turda, Str. Ha˛egului nr.
                                     din 8 martie 2006
C‚mpeni, Str. Revolu˛iei 1848, nr. 5, bl. C2A, ap. 2,
                                                            17, sc. A, ap. 11, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,
jude˛ul Cluj, telefon 0258, fax 0258, durata         Judec„tor delegat
                                                            durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         la Oficiul Registrului
                                                            depline;
  - sediul social: Cluj-Napoca, aleea Peana nr. 18,     Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                              - sediul social: Turda, Str. Ha˛egului nr. 17, sc. A,
sc. C, et. 8, ap. 80, jude˛ul Cluj, conform extrasului    Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                                            ap 11, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte
de carte funciar„ cu nr. 8411 din data de 6.03.2006;     Referent
                                                            funciar„ cu nr. 1275 din data de 28.02.2006;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      la Oficiul Registrului
722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe          Comer˛ului de pe l‚ng„                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
informatice (software);                   Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese          524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  - activitatea principal„: cod CAEN 7221 - editare                                  specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                               Œn baza cererii nr. 8061 din data de 6.03.2006 ∫i     parte;
de programe;
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la       - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
sociale a 10,00 RON fiecare;
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               - fondator: Sin Lucian C„t„lin, asociat unic, cod
  - cod unic de Ónregistrare: 18503579;                                        sociale a 10,00 RON fiecare;
                             numeric personal 1850227124931, aport la capital
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
J 12/955/2006.                                                       - cod unic de Ónregistrare: 18445958;
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
  Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi, 23 iunie                                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
2006.                                                          J 12/746/2006.
                             Ón Turda, str. Poet Andrei Mure∫anu nr. 35, jude˛ul
   (22/606.076)                                                     Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi, 23 iunie
                             Cluj;
             *                                               2006.
                               - administrator persoan„ fizic„: Sin Mircea,
                             cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 20.12.1957 Ón          (25/606.079)
      Societatea Comercial„                                                         *
    SECAD - S.R.L., Dej, jude˛ul Cluj         Turda, jude˛ul Cluj, cod numeric personal
                             1571220126211, identificat cu C.I. seria K.X. nr.
                                                                 Societatea Comercial„
                             067116 eliberat„ de Poli˛ia Turda, str. Poet Andrei
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Mure∫anu nr. 35, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax         FLOWER DESIGN - S.R.L., Cluj-Napoca
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri              jude˛ul Cluj
                             depline;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            2. Sin Lucian C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
        NR. 3292                  data de 27.02.1985 Ón Turda, jude˛ul Cluj, cod            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
        din 17 martie 2006             numeric personal 1850227124931, identificat cu C.I.
                             seria KX nr. 026128 eliberat„ de Poli˛ia Turda, str.     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
 Judec„tor delegat                    Poet Andrei Mure∫anu nr. 35, jude˛ul Cluj, telefon
 la Oficiul Registrului                                                        NR. 2981
                             0264, fax 0264, durata mandatului nelimitat„,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 av‚nd puteri depline;                            din 10 martie 2006
 Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian          - sediul social: Turda, str. Andrei Mure∫anu nr.
 Referent                                                         Judec„tor delegat
                             35, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte          la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului                 funciar„ cu nr. 1174 din data de 23.02.2006;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                  Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Tribunalul Cluj    - Seman Dana
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese        261 - fabricarea sticlei ∫i a articolelor din sticl„;      Referent
  Œn baza cererii nr. 10824 din data de 15.03.2006     - activitatea principal„: cod CAEN 2615 -
                                                              la Oficiul Registrului
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   fabricarea de sticl„rie tehnic„;
                                                              Comer˛ului de pe l‚ng„
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                              Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        sociale a 10,00 RON fiecare;                   Œn baza cererii nr. 8987 din data de 9.03.2006 ∫i
  - fondator: Seserman Claudiu, asociat unic, cod      - durata de func˛ionare: nelimitat„;            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
numeric personal 1820719125476, aport la capital       - cod unic de Ónregistrare: 18463377;           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.VII.2006                    7
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    - sediul social: Cluj-Napoca, str. Poet Grigore         Societatea Comercial„
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        Alexandrescu nr. 21, ap. 11, jude˛ul Cluj, conform       ROTAR TRANS - S.R.L., satul Baciu
  - fondator: Petean Alina, asociat unic, cod      contractului de Ónchiriere nr. 261673 din data de         comuna Baciu, jude˛ul Cluj
numeric personal 2790514120743, aport la capital     2.03.2006;
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN            MINISTERUL JUSTIfiIEI
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de    521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
participare la beneficii/pierderi de 100 %,        nespecializate;
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Calea Flore∫ti nr. 3, ap.                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
24, jude˛ul Cluj;                                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
                             cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  - administrator persoan„ fizic„: Petean Alina,     v‚nzare predominant„ de produse alimentare,       EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 14.05.1979 Ón     b„uturi ∫i tutun;                            NR. 3648
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod numeric personal
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
2790514120743, identificat„ cu C.I. seria KX nr.                                       din data de 24 martie 2006
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
171119 eliberat„ de Poli˛ia Turda la data de                                     Judec„tor delegat
                             sociale a 10,00 RON fiecare;
5.12.2001, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Calea Flore∫ti                                 la Oficiul Registrului
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
nr. 3, ap. 24, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,                                 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - cod unic de Ónregistrare: 18463318;
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                                      Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
depline;                                                       Referent
  - sediul social: Cluj-Napoca, Calea Flore∫ti nr. 3,  J 12/809/2006.
                                                           la Oficiul Registrului
ap. 24, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie    Comer˛ului de pe l‚ng„
funciar„ cu nr. 7742 din data de 28.02.2006;       2006.                            Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       (27/606.081)
                                                           Œn baza cererii nr. 14173 din data de 23.03.2006
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                       *
                                                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
parte;                               Societatea Comercial„
                                                          Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛      AGROSAN PROD - S.R.L., satul Mor„u
                                                          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte         comuna Corne∫ti, jude˛ul Cluj            - fondator: Rotar C„lin Ionu˛, asociat unic, cod
produse neclasificate Ón alt„ parte (echipamente de                                numeric personal 1840511125828, aport la capital
birou,    calculatoare,   echipamente    de          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                          200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
telecomunica˛ii, tapete ∫i mochete, ceauri ∫i                                   reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
bijuterii, articole de sport, flori, plante,                                    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
Óngr„∫„minte, animale de companie, hran„ pentru         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Ón localitatea Baciu nr. 292, bl. B, sc. 2, ap. 9, jude˛ul
animale de companie, cadouri, articole de artizanat,        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           Cluj;
combustibili, timbre, articole numismatice);                                     - administrator persoan„ fizic„: Rotar C„lin
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE          Ionu˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 11.05.1984
                                     NR. 3362                 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod numeric personal
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                          1840511125828, identificat cu C.I. seria KX nr.
sociale a 10,00 RON fiecare;                    din data de 20 martie 2006           448650, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                          20.09.2005, domiciliat Ón localitatea Baciu nr. 292,
  - cod unic de Ónregistrare: 18471868;          Judec„tor delegat
                                                          bl. B, sc. 2, ap. 9, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        la Oficiul Registrului
                                                          0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
J 12/833/2006.                       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          depline;
  Act preluat Ón vederea public„rii, ast„zi, 23 iunie   Tribunalul Cluj    - Pop Valentin           - sediul social: satul Baciu nr. 292, bl. B, sc. 2, ap.
2006.                            Referent                        9, comuna Baciu, jude˛ul Cluj, conform adeverin˛ei
   (26/606.080)                      la Oficiul Registrului                 prim„rie nr. 253/I din data de 15.03.2006;
             *                 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese        602 - alte transporturi terestre;
      Societatea Comercial„                                           - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -
    CONTAFIC - S.R.L., Cluj-Napoca            Œn baza cererii nr. 11078 din data de 16.03.2006
                                                          transporturi rutiere de m„rfuri;
        jude˛ul Cluj               ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  sociale a 10,00 RON fiecare;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - fondator: Chi∫ Sandu Viorel asociat unic, cod     - cod unic de Ónregistrare: 18517183;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           numeric personal 1841127125789, aport la capital      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       J 12/1033/2006.
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                                       2006.
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                            (29/606.083)
        NR. 2860                  Ón Cluj-Napoca, str. Eugen Ionescu nr. 44A, jude˛ul
                                                                        *
     din data de 8 martie 2006            Cluj;
                               - administrator persoan„ fizic„: Chi∫ Sandu           Societatea Comercial„
 Judec„tor delegat                    Viorel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 27.11.1984      ANCA & ALEX TRANS - S.R.L., Dej
 la Oficiul Registrului
                             Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod numeric personal            jude˛ul Cluj
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             1841127125789, identificat cu C.I. seria KX nr.
 Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                             383668, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de           MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Referent
                             27.09.2004, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Eugen
 la Oficiul Registrului
                             Ionescu nr. 44A, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese                                         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
                             depline;
  Œn baza cererii nr. 8296 din data de 7.03.2006 ∫i     - sediul social: satul Mor„u, Strada Principal„ nr.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                             11, ap. 2, comuna Corne∫ti, jude˛ul Cluj, conform            NR. 3643
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        adeverin˛ei prim„riei nr. 939 din data de
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   16.03.2006;                            din data de 24 martie 2006
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Judec„tor delegat
  - fondator: Filimon Cristina Emanuela, asociat                                   la Oficiul Registrului
                             012 - cre∫terea animalelor;
unic, cod numeric personal 2821022011163, aport                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - activitatea principal„: cod CAEN 0121 - cre∫terea
la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i                                     Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
                             animalelor, activitatea fermelor pentru ob˛inerea
sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de                                 Referent
                             laptelui;
participare la beneficii/pierderi de 100 %,                                      la Oficiul Registrului
                               - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
domiciliat„ Ón Alba Iulia, bd. Transilvania nr. 27, ap.                                Comer˛ului de pe l‚ng„
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
99, jude˛ul Alba;                                                   Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
  - administrator persoan„ fizic„: Filimon Cristina   sociale a 10,00 RON fiecare;
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Œn baza cererii nr. 13986 din data de 23.03.2006
Emanuela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de                                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
22.10.1982 Ón Alba Iulia, jude˛ul Alba, cod numeric     - cod unic de Ónregistrare: 18497205;
                                                          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
personal 2821022011163, identificat„ cu C.I. seria      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                          Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
AX nr. 139809, eliberat„ de Poli˛ia Alba Iulia la data  J 12/944/2006.
                                                          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
de 18.02.2003, domiciliat„ Ón Alba Iulia, bd.        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie    - fondator: R„st„man Anca, asociat unic, cod
Transilvania nr. 27, ap. 99, jude˛ul Alba, telefon    2006.                          numeric personal 2850210125471, aport la capital
0258, fax 0258, durata mandatului nelimitat„,         (28/606.082)                    200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
av‚nd puteri depline;                                *               reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.VII.2006
participare la beneficii/pierderi de 100 %,          - durata de func˛ionare: nelimitat„;                Societatea Comercial„
domiciliat„ Ón Dej, str. M„r„∫e∫ti nr. 2, bl. J64, sc. C,   - cod unic de Ónregistrare: 18532655;              CADMOVA - S.R.L., Cluj-Napoca
ap. 25, jude˛ul Cluj;                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                jude˛ul Cluj
  - administrator persoan„ fizic„: R„st„man Anca,
                              J 12/1097/2006.
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 10.02.1985 Ón
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie           MINISTERUL JUSTIfiIEI
Dej, jude˛ul Cluj, cod numeric personal
                              2006.
2850210125471, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
020685, eliberat„ de Poli˛ia Dej la data de           (31/606.085)                         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
12.02.1999, domiciliat„ Ón Dej, str. M„r„∫e∫ti nr. 2,                 *                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
bl. J64, sc. C, ap. 25, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax
0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri           Societatea Comercial„              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
depline;                              MADYLAND - S.R.L., Cluj-Napoca                   NR. 4008
  - sediul social: Dej, str. M„r„∫e∫ti nr. 2, ap. 25,           jude˛ul Cluj                     din data de 31 martie 2006
jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte funciar„
nr. 1008 din data de 8.03.2006;                                              Judec„tor delegat
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI              la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
602 - alte transporturi terestre;                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
  - activitatea principal„: cod CAEN 6024 -                                       Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
transporturi rutiere de m„rfuri;                                             Referent
                                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ             la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE             Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                      NR. 3619
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          Œn baza cererii nr. 14408 din data de 24.03.2006
  - cod unic de Ónregistrare: 18517248;               din data de 24 martie 2006            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                Judec„tor delegat
J 12/1038/2006.                                                    Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie     la Oficiul Registrului                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
2006.                             Comer˛ului de pe l‚ng„                   - fondator: P‚rv Camelia Daniela, asociat unic,
   (30/606.084)                       Tribunalul Cluj    - Pop Valentin          cod numeric personal 2821027125799, aport la
              *                  Referent                        capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                la Oficiul Registrului                 reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
      Societatea Comercial„                Comer˛ului de pe l‚ng„                 participare la beneficii/pierderi de 100 %,
    EVOLARTS - S.R.L., Cluj-Napoca                                         domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. T„∫nad nr. 24, bl. J1,
                                Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
        jude˛ul Cluj                                              et. 1, ap. 5, jude˛ul Cluj;
                                Œn baza cererii nr. 13810 din data de 22.03.2006      - administrator persoan„ fizic„: P‚rv Vasile,
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 11.10.1953 Ón
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       localitatea Petre∫tii de Jos, jude˛ul Cluj, cod
                              Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   numeric personal 1531011120699, identificat cu C.I.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         seria KX nr. 403863, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ                                          la data de 10.01.2005, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.
                                - fondator: S„l„gean M„d„lina Ileana, asociat     T„∫nad nr. 24, bl. J1, ap. 5, jude˛ul Cluj, telefon
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            unic, cod numeric personal 2811229055053, aport      0264, fax 0264, durata mandatului nelimitat„,
        NR. 3875                   la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i       av‚nd puteri depline;
                              sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de     - sediul social: Cluj-Napoca, str. T„∫nad nr. 24, bl.
     din data de 29 martie 2006                                          J1, et. 1, ap. 5, jude˛ul Cluj, conform extrasului de
                              participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  Judec„tor delegat                    domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 54, ap.   carte funciar„ nr. 61220 din data de 9.03.2006;
  la Oficiul Registrului                  3, jude˛ul Cluj;                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               311 - produc˛ia de motoare, generatoare ∫i
                                - administratori persoane fizice:
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana                                         transformatoare electrice;
                                1. S„l„gean M„d„lina Ileana, cet„˛ean rom‚n,        - activitatea principal„: cod CAEN 3110 -
  Referent
                              n„scut„ la data de 29.12.1981 Ón Oradea, jude˛ul      produc˛ia    de  motoare,   generatoare    ∫i
  la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  Bihor, cod numeric personal 2811229055053,         transformatoare electrice;
  Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese         identificat„ cu C.I. seria KX nr. 034871, eliberat„ de     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 28.05.1999,         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Œn baza cererii nr. 14811 din data de 27.03.2006                                  sociale a 10,00 RON fiecare;
                              domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 54, ap.
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        3, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264, durata
                                                              - cod unic de Ónregistrare: 18542586;
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           - sediul social: Cluj-Napoca, str. Prof. Ciortea nr.
                                                            J 12/1139/2006.
  - fondator: Dobi Alexandru Petre, asociat unic,     7, bl. 4, ap. 59, jude˛ul Cluj, conform extrasului de     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
cod numeric personal 1810816303933, aport la        carte funciar„ nr. 9869 din data de 13.03.2006;      2006.
capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        (33/606.087)
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de        366 - fabricarea altor produse, neclasificate Ón alt„                 *
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                              parte;
Ón Satu Mare, str. Dara nr. 102, jude˛ul Satu Mare;                                        Societatea Comercial„
                                - activitatea principal„: cod CAEN 3663 -
  - administratori persoane fizice:                                              MANART - S.R.L., Cluj-Napoca
  1. Tarnay Robert Zoran, cet„˛ean rom‚n, n„scut      fabricarea altor produse manufacturiere (creioane,
                                                                    jude˛ul Cluj
la data de 20.10.1982 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu      stilouri, peni˛e, ∫tampile, dispozitive de imprimat
Mare, cod numeric personal 1821020125835,          manual ∫i etichetat, riboane ∫i tu∫iere, c„rucioare
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
identificat cu C.I. seria SM nr. 164179, eliberat„ de    pentru copii, umbrele, parasolare, bastoane,
Poli˛ia Satu Mare la data de 4.03.2004, domiciliat Ón    crava∫e, biciu∫ti, copci, butoni, nasturi, fermoare,
Satu Mare, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 51, telefon    brichete ∫i chibrituri, pipe, piepteni, bigudiuri,        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
0261, fax 0261, durata mandatului nelimitat„,        pulverizatoare pentru parfum, me∫e pentru uz            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
av‚nd puteri depline;                    personal: peruci, b„rbi, gene ∫i spr‚ncene false,
  2. Dobi Alexandru Petre, cet„˛ean rom‚n, n„scut                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                              carusele-c„lu∫ei, standuri de tir cu arme cu aer
la data de 16.08.1981 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu                                           NR. 4180
                              comprimat, linoleum, candele, lum‚n„ri ∫i similare;
Mare, cod numeric personal 1810816303933,                                            din data de 4 aprilie 2006
identificat cu C.I. seria SM nr. 015783, eliberat„ de    flori, fructe ∫i frunze artificiale; articole surpriz„;
Poli˛ia Satu Mare la data de 20.06.2000, domiciliat     site ∫i ciururi de m‚n„; manechine);             Judec„tor delegat
Ón Satu Mare, str. Dara nr. 102, jude˛ul Satu Mare,       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      la Oficiul Registrului
telefon 0261, fax 0261, durata mandatului          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Comer˛ului de pe l‚ng„
nelimitat„, av‚nd puteri depline;              sociale a 10,00 RON fiecare;                 Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 16,                                 Referent
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
jude˛ul Cluj, conform contractului de Ónchiriere nr.                                   la Oficiul Registrului
                                - cod unic de Ónregistrare: 18516986;           Comer˛ului de pe l‚ng„
263698 din data de 23.03.2006;
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              J 12/1051/2006.
554 - baruri;                                                       Œn baza cererii nr. 16518 din data de 3.04.2006 ∫i
  - activitatea principal„: cod CAEN 5540 - baruri;      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                                                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     2006.                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i        (32/606.086)                     Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
sociale a 10,00 RON fiecare;                              *                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 2075/4.VII.2006                  9
  - fondator: F„rca∫ Dan Emanuel, asociat unic, cod      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat          Societatea Comercial„
numeric personal 1830526125802, aport la capital      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      GEDALI - S.R.L., satul Aghire∫u-Fabrici
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,         sociale a 10,00 RON fiecare;                   comuna Aghire∫u, jude˛ul Cluj
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
participare la beneficii/pierderi de 100 %,          - cod unic de Ónregistrare: 18570578;                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 76, ap. 2,                                        OFICIUL NAfiIONAL
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
jude˛ul Cluj;                                                           AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              J 12/1271/2006.
  - administrator persoan„ fizic„: F„rca∫ Dan
Emanuel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
26.05.1983 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod        2006.                               OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 (35/606.089)                          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
numeric personal 1830526125802, identificat cu B.I.
seria G.X. nr. 404222, eliberat de Poli˛ia Cluj-Napoca                 *
                                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
la data de 9.07.1997, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.
                                                                    NR. 4476
Pasteur nr. 76, ap. 2, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax         Societatea Comercial„
0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         BCC UNIVERSAL CONSTRUCT - S.R.L.                   din 11 aprilie 2006
depline;                               Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj              Judec„tor delegat
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 76,                                   la Oficiul Registrului
ap. 2, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte                                     Comer˛ului de pe l‚ng„
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
funciar„ nr. 11308 din data de 23.03.2006;                                        Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                     Referent
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de     OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             la Oficiul Registrului
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
                                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i                                  Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„                                    Œn baza cererii nr. 18508 din data de 7.04.2006 ∫i
                              EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
tehnic„ legate de acestea;                                               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                      NR. 4726
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i         din data de 14 aprilie 2006            Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
sociale a 10,00 RON fiecare;                                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                Judec„tor delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          - fondator: Copos Angela Daniela, asociat unic,
  - cod unic de Ónregistrare: 18551940;            la Oficiul Registrului                  cod numeric personal 2830731124246, aport la
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Comer˛ului de pe l‚ng„                  capital 200.00 RON, echivalentul a 20 p„r˛i sociale,
J 12/1201/2006.                        Tribunalul Cluj    - Pop Valentin          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie     Referent                         participare la beneficii/pierderi de 100 %,
2006.                             la Oficiul Registrului                  domiciliat„ Ón localitatea Aghire∫u-Fabrici nr. 74,
   (34/606.088)                                                    jude˛ul Cluj;
                                Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                                                - administrator persoan„ fizic„: Copos Angela
                                Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
                                                            Daniela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
     Societatea Comercial„                Œn baza cererii nr. 20245 din data de 13.04.2006     31.07.1983 Ón Huedin, jude˛ul Cluj, cod numeric
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    personal 2830731124246, identificat„ cu B.I. seria
  SEMINEU DESIGN - S.R.L., Cluj-Napoca
                                                            G.V. nr. 599250, eliberat de Poli˛ia Huedin la data
        jude˛ul Cluj                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            de 9.06.1997, domiciliat„ Ón localitatea Aghire∫u-
                              Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    Fabrici nr. 74, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                - fondator: Bara Claudia, asociat unic, cod       depline;
                              numeric personal 2760831060026, aport la capital        - sediul social: satul Aghire∫u-Fabrici, comuna
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          Aghire∫u nr. 75/A, sc. 2, et. 2, ap. 14, jude˛ul Cluj,
                              200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ                                           conform extrasului de carte funciar„ nr. 886 din
                              reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
                                                            27.03.2006;
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
        NR. 4435                   domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Scor˛arilor nr. 11,    521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              ap. 11, jude˛ul Cluj;                    nespecializate;
     din data de 10 aprilie 2006
                                - administratori persoane fizice:              - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
  Judec„tor delegat                      1. Bara Claudia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
  la Oficiul Registrului                  de 31.08.1976 Ón localitatea Beclean, jude˛ul        v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                b„uturi ∫i tutun;
                              Bistri˛a-N„s„ud,     cod  numeric    personal
  Tribunalul Cluj    - Pop Valentin                                          - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
                              2760831060026, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
  Referent                                                       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              248378, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de     sociale a 10.00 RON fiecare;
  la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  3.03.2003, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str.          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese         Scor˛arilor nr. 11, ap. 11, jude˛ul Cluj, telefon 0264,    - cod unic de Ónregistrare: 18573825;
                              fax 0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Œn baza cererii nr. 18382 din data de 7.04.2006 ∫i                                  J 12/1274/2006.
                              puteri depline;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi 23 iunie
                                2. Bara Mihai Cozmin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       2006.
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    data de 14.04.1976 Ón localitatea C‚mpia Turzii,         (37/606.091)
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         jude˛ul Cluj, cod numeric personal 1760414120014,                   *
  - fondator: Neri∫anu Iulia Angela, asociat unic,     identificat cu C.I. seria KX nr. 248788, eliberat„ de
cod numeric personal 2820701420133, aport la        Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 4.03.2003, domiciliat         Societatea Comercial„
capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,     Ón Cluj-Napoca, Str. Scor˛arilor nr. 11, ap. 11,       ZETTON CONSTRUCT - S.R.L., Cluj-Napoca
reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de                                             jude˛ul Cluj
                              jude˛ul Cluj, durata mandatului nelimitat„;
participare la beneficii/pierderi de 100 %,          - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Scor˛arilor nr. 11,
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd. Constantin Br‚ncu∫i     ap. 11, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte             MINISTERUL JUSTIfiIEI
nr. 172-180, ap. 52, jude˛ul Cluj;                                                   OFICIUL NAfiIONAL
                              funciar„ nr. 104036 din data de 10.04.2006;
  - administrator persoan„ fizic„: Neri∫anu Iulia                                        AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Angela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                              742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de
1.07.1982 Ón Bucure∫ti, cod numeric personal
                              consultan˛„ tehnic„ legate de acestea               OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
2820701420133, identificat„ cu C.I. seria KX nr.
                                                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
303566, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de      - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i
8.10.2003, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, bd.         de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
                                                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
Constantin Br‚ncu∫i nr. 172-180, ap. 52, jude˛ul      tehnic„ legate de acestea;                         NR. 4681
Cluj, telefon 0264, fax 0264, durata mandatului        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                                   din 13 aprilie 2006
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Cl„bucet nr. 5,    sociale a 10,00 RON fiecare;                 Judec„tor delegat
ap. 27, jude˛ul Cluj, conform contract de comodat;       - durata de func˛ionare: nelimitat„;            la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                     Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - cod unic de Ónregistrare: 18588273;
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;                                   Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Referent
geniu civil;
                              J 12/1350/14.04.2006.                     la Oficiul Registrului
  - activitatea principal„: cod CAEN 4525 - alte
lucr„ri speciale de construc˛ii (construc˛ii de        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie     Comer˛ului de pe l‚ng„
funda˛ii, fixare piloni, pu˛uri pentru ap„, fasonarea    2006.                             Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
o˛elului, zid„rii din c„r„mid„ ∫i piatr„, montare de       (36/606.090)                       Œn baza cererii nr. 19963 din data de 12.04.2006
schele ∫i platforme de lucru);                             *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.VII.2006
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat        - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         sociale a 10.00 RON fiecare;                  - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
  - fondator: Zeciu Vlad, asociat unic, cod numeric     - durata de func˛ionare: nelimitat„;           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
personal 1841227125774, aport la capital 200.00        - cod unic de Ónregistrare: 18588265;
                                                            sociale a 10.00 RON fiecare;
RON, echivalentul a 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
100 % capitalul social total, cota de participare la    J 12/1349/2006.
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Cluj-        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi 23 iunie      - cod unic de Ónregistrare: 18593679;
Napoca, Str. Sesului nr. 2, bl. S2, ap. 8, jude˛ul Cluj;  2006.                             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - administrator persoan„ fizic„: Zeciu Vlad,         (39/606.093)                      J 12/1362/2006.
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 27.12.1984 Ón                    *                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod numeric personal                                     2006.
1841227125774, identificat cu C.I. seria KX nr.            Societatea Comercial„                 (40/606.094)
019467, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la data de            VUELOTECH - S.R.L., Cluj-Napoca                        *
4.02.1999, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str. Sesului nr.           jude˛ul Cluj
2, bl. S2, ap. 8, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,
                                                                  Societatea Comercial„
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI                 ESSENCE - S.R.L., Cluj-Napoca
depline;
  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Sesului nr. 2, ap.                                        jude˛ul Cluj
8, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte funciar„            OFICIUL NAfiIONAL
nr. 9761 din 20.03.2006;                        AL REGISTRULUI COMERfiULUI                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
454 - lucr„ri de finisare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 4544 - lucr„ri       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                    OFICIUL NAfiIONAL
de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri;           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
sociale a 10.00 RON fiecare;                        NR. 4798                      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  din 17 aprilie 2006                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
  - cod unic de Ónregistrare: 18584794;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Judec„tor delegat                    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
J 12/1327/2006.                        la Oficiul Registrului
                                                                    NR. 4902
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie     Comer˛ului de pe l‚ng„
2006.                             Tribunalul Cluj    - Seman Dana                   din 18 aprilie 2006
   (38/606.092)                       Referent
                                                             Judec„tor delegat
              *                  la Oficiul Registrului
                                Comer˛ului de pe l‚ng„                   la Oficiul Registrului
     Societatea Comercial„                 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese          Comer˛ului de pe l‚ng„
 DANFLO ELECTRONICS - S.R.L., Cluj-Napoca                                         Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                Œn baza cererii nr. 20399 din data de 13.04.2006
       jude˛ul Cluj                                                Referent
                              ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                             la Oficiul Registrului
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     Comer˛ului de pe l‚ng„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
                                - fondatori:                        Œn baza cererii nr. 21104 din data de 17.04.2006
        OFICIUL NAfiIONAL
                                1. Gorgan Vlad, asociat, cod numeric personal
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                              1840918125776, aport la capital 100.00 RON,
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
                              din capitalul social total, cota de participare la     Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            beneficii/pierderi 50 %, domiciliat Ón Cluj-Napoca,     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                              str. Ciuca∫ nr. 1, ap. 23, jude˛ul Cluj;            - fondatori:
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE              2. Dunca Andrei George, asociat, cod numeric        1. B„lan Cristina Maria, asociat, cod numeric
        NR. 4725                   personal 1840529124604, aport la capital 100.00       personal 2850128125799, aport la capital 100.00
                              RON, echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     RON, echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
        din 14 aprilie 2006
                              50 % din capitalul social total, cota de participare la   50 % din capitalul social total, cota de participare la
  Judec„tor delegat                    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Cluj-       beneficii/pierderi 50 %, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,
  la Oficiul Registrului                  Napoca, str. Jupiter nr. 9, ap. 2, jude˛ul Cluj;
                                                            Calea Doroban˛ilor nr. 109, ap. 33, jude˛ul Cluj;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    - administratori persoane fizice:
  Tribunalul Cluj    - Pop Valentin                                          2. Pop Vasile Mihai, asociat, cod numeric
                                1. Gorgan Vlad, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
  Referent                         de 18.09.1984, Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod      personal 1841021060071, aport la capital 100.00
  la Oficiul Registrului                  numeric personal 1840918125776, identificat cu C.I.     RON, echivalentul a 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  seria KX nr. 010844, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la data   50 % din capitalul social total, cota de participare la
  Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese         de 6.11.1998, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Ciuca∫    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Cluj-
  Œn baza cererii nr. 20204 din data de 13.04.2006     nr. 1, ap. 23, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,    Napoca, str. Mehedin˛i nr. 65-67, jude˛ul Cluj;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri           - administrator persoan„ fizic„:
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        depline;                            B„lan Cristina Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      2. Dunca Andrei George, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                                                            data de 28.01.1985 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         la data de 29.05.1984 Ón C‚mpia Turzii, jude˛ul Cluj,
                                                            numeric personal 2850128125799, identificat„ cu
  - fondator: B„gu˛ Florin Mihai, asociat unic, cod    cod numeric personal 1840529124604, identificat
                              cu C.I. seria KX nr. 124814, eliberat„ de Poli˛ia Cluj   C.I. seria KX nr. 018635, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la
numeric personal 1840312125778, aport la capital
                              la data de 28.02.2001, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.   data de 28.01.1999, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca,
200.00 RON, echivalentul a 20 p„r˛i sociale,
                              Jupiter nr. 9, ap. 2, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax    Calea Doroban˛ilor nr. 109, ap. 33, jude˛ul Cluj,
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat   0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri      telefon 0264, fax 0264, durata mandatului
Ón Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 109, jude˛ul      depline;                          nelimitat„, av‚nd puteri depline;
Cluj;                              - sediul social: Cluj-Napoca, str. Jupiter nr. 9, ap.   - sediul social: Cluj-Napoca, Calea Doroban˛ilor
  - administrator persoan„ fizic„: B„gu˛ Florin      2, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte funciar„    nr. 109, ap. 33, jude˛ul Cluj, conform extrasului de
Mihai, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 12.03.1984     nr. 77275 din 4.04.2006;                  carte funciar„ nr. 87339 din 11.04.2006;
Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod numeric personal       - emblema este complex„: Descriere: Text cu
                                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
1840312125778, identificat cu C.I. seria KX nr.       numele firmei - VUELOTECH - culoare albastr„,
                                                            930 - alte activit„˛i de servicii;
353166, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la data de        deasupra textului - linie curb„, sub˛ire, verde Ón
                              centrul curbei - silueta unei p„s„ri, culoare ro∫ie;      - activitatea principal„: cod CAEN 9302 - coafur„
11.05.2004, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Traian
Vuia nr. 109, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,     Codificarea emblemei: 26.11.12 (linii sau benzi       ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         curbate (excep˛ie A 26.11.13)); 29.1.1 (ro∫u, roz,       - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
depline;                          oranj); 29.1.3 (verde); 29.1.4 (albastru); 3.7.24 (p„s„ri  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - sediul social: Cluj-Napoca, calea Some∫eni nr.     stilizate);                         sociale a 10.00 RON fiecare;
42, jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte                                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
funciar„ nr. 2 din 12.04.2006;                                               - cod unic de Ónregistrare: 18599060;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                            J 12/1388/2006.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
parte;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5245 - comer˛      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      2006.
cu am„nuntul cu articole ∫i aparate electro-        722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe            (41/606.095)
menajere, cu aparate de radio ∫i televizoare;        informatice (software);                                *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.VII.2006                 11
     Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - activitatea principal„: cod CAEN 0124 - cre∫terea
  EXCLUSIVE PLUS - S.R.L., Cluj-Napoca         Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  p„s„rilor;
        jude˛ul Cluj                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
                               - fondator: Murza Duta Laura Floriza, asociat     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             unic, cod numeric personal 2851106124249, aport     sociale a 10.00 RON fiecare;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             la capital 200.00 RON, echivalentul a 20 p„r˛i
        OFICIUL NAfiIONAL                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          - cod unic de Ónregistrare: 18616128;
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                             domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Calea Flore∫ti nr. 3, ap.    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           72, jude˛ul Cluj;                    J 12/1451/2006.
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ             - administrator persoan„ fizic„: Murza Duta       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                             Laura Floriza, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    2006.
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           6.11.1985 Ón Huedin, jude˛ul Cluj, cod numeric        (44/606.098)
        NR. 5095                  personal 2851106124249, identificat„ cu C.I. seria                 *
                             KX nr. 419906, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la data de
        din 20 aprilie 2006
                             1.04.2005, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Calea Flore∫ti        Societatea Comercial„
 Judec„tor delegat                    nr. 3, ap. 72, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,       CAPOTA - S.R.L., Cluj-Napoca
 la Oficiul Registrului                 durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                jude˛ul Cluj
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 depline;
 Tribunalul Cluj    - Seman Dana            - sediul social: Cluj-Napoca, calea Flore∫ti nr. 3,
 Referent                        ap. 72, jude˛ul Cluj, conform contractului de              MINISTERUL JUSTIfiIEI
 la Oficiul Registrului                 comodat;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese                                             OFICIUL NAfiIONAL
                             521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
  Œn baza cererii nr. 21866 din data de 19.04.2006    nespecializate;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   v‚nzare predominant„ de produse alimentare,            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        b„uturi ∫i tutun;
  - fondator: ™andru Lumini˛a Maria, asociat unic,     - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
                                                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
cod numeric personal 2850414125822, aport la       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                                 NR. 3645
capital 200.00 RON, echivalentul a 20 p„r˛i sociale,   sociale a 10.00 RON fiecare;
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de      - durata de func˛ionare: nelimitat„;                 din 24 martie 2006
participare la beneficii/pierderi de 100 %,         - cod unic de Ónregistrare: 18598943;
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Judec„tor delegat
domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 48,
                             J 12/1391/2006.                      la Oficiul Registrului
bl. A1, ap. 45, jude˛ul Cluj;
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie   Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administrator persoan„ fizic„: ™andru Lumini˛a
Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de         2006.                           Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
14.04.1985 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, cod          (43/606.097)                     Referent
numeric personal 2850414125822, identificat„ cu                   *                la Oficiul Registrului
C.I. seria KX nr. 027962, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la                                Comer˛ului de pe l‚ng„
data de 9.04.1999, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.         Societatea Comercial„              Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
Aurel Vlaicu nr. 48, bl. A1, ap. 45, jude˛ul Cluj,      COMPACT MOD - S.R.L., C‚mpia Turzii
                                     jude˛ul Cluj                 Œn baza cererii nr. 14001 din data de 23.03.2006
telefon 0264, fax 0264, durata mandatului
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr.                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
48, bl. A1, sc. 2, et. 4, ap. 45, jude˛ul Cluj, conform                              Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
extrasului de carte funciar„ nr. 97383 din                                     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
19.04.2006;                               OFICIUL NAfiIONAL               - fondator: Capota Teodora, asociat unic, av‚nd
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN          AL REGISTRULUI COMERfiULUI           codul numeric personal 2830531125830, aport la
553 - restaurante;                                                 capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  - activitatea principal„: cod CAEN 5530 -           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
restaurante;                           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ           participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
                                                          domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr.
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
sociale a 10.00 RON fiecare;                                            11, ap. 56, jude˛ul Cluj;
                                     NR. 5167                   - administrator persoan„ fizic„: Capota Teodora,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18613210;                din 25 aprilie 2006            cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 31.05.1983 Ón
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                   Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric
                              Judec„tor delegat
J 12/1419/2006.                       la Oficiul Registrului                 personal 2830531125830, identificat„ cu C.I. seria
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie    Comer˛ului de pe l‚ng„                 KX nr. 396609, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la data de
2006.                            Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian        26.11.2004, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Nicolae
   (42/606.096)                      Referent                        Pascaly nr. 11, ap. 56, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax
             *                 la Oficiul Registrului                 0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 depline;
      Societatea Comercial„
                              Tribunalul Cluj    - Rebreanu Aurora         - sediul social: Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly
    LA FLORIZA - S.R.L., Cluj-Napoca
         jude˛ul Cluj                Œn baza cererii nr. 21779 din data de 19.04.2006   nr. 11, bl. 26, ap. 51, jude˛ul Cluj, conform
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   extrasului de carte funciar„ nr. 63912 din data de
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      16.03.2006;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de
        OFICIUL NAfiIONAL               - fondator: Dumitru Oana Manuela, asociat unic,    scurt„ durat„;
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            av‚nd codul numeric personal 2851006124608,
                                                           - activitatea principal„: cod CAEN 5523 - alte
                             aport la capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i
                                                          mijloace de cazare (cazare pe termen scurt Ón: vile,
                             sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                       bungalowuri, cabane turistice, sate de vacan˛„,
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            domiciliat Ón C‚mpia Turzii, str. Gheorghe Bari˛iu    pensiuni turistice, ferme agroturistice, spa˛ii de
                             nr. 35, jude˛ul Cluj;                  cazare pe nave fluviale ∫i maritime, camere de
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE            - administrator persoan„ fizic„: Dumitru Oana     Ónchiriat pentru turism Ón locuin˛ele cet„˛enilor,
        NR. 4883                  Manuela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de       c„mine studen˛e∫ti ∫i internate ∫colare);
        din 18 aprilie 2006            6.10.1985 Ón C‚mpia Turzii, jude˛ul Cluj, av‚nd       - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
                             codul numeric personal 2851006124608,          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Judec„tor delegat
                             identificat„ cu C.I. seria KX nr. 054209, eliberat„ de  sociale a 10.00 RON fiecare;
 la Oficiul Registrului
                             Poli˛ia C‚mpia Turzii la data de 29.10.1999,        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             domiciliat„ Ón C‚mpia Turzii, str. Gheorghe Bari˛iu
 Tribunalul Cluj    - Seman Dana                                         - cod unic de Ónregistrare: 18517159;
                             nr. 35, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264, durata
 Referent                                                      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 la Oficiul Registrului                                              J 12/1036/2006.
                               - sediul social: C‚mpia Turzii, str. Gheorghe
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                             Bari˛iu nr. 35, jude˛ul Cluj, conform extrasului de
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese                                     2006.
                             carte funciar„ nr. 2025 din data de 30.03.2006;
  Œn baza cererii nr. 20691 din data de 14.04.2006     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       (45/606.099)
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   012 - cre∫terea animalelor;                            *
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.VII.2006
     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   EXPRO CONSTRUCT - S.R.L., Gherla            REGINA PURPURIE - S.R.L., Cluj-Napoca          Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
        jude˛ul Cluj                       jude˛ul Cluj                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                            - fondator: Grim Attila, asociat unic, av‚nd codul
                                                           numeric personal 1830205124953, aport la capital
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                     OFICIUL NAfiIONAL
                                                           reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
         OFICIUL NAfiIONAL                                          Ón Turda, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 33, jude˛ul
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI               OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Cluj;
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ              - administrator persoan„ fizic„: Grim Attila,
                                                           cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 5.02.1983 Ón
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           Turda, jude˛ul Cluj, av‚nd codul numeric personal
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
                                     NR. 3358                  1830205124953, identificat cu C.I. seria KX nr.
                                                           318928, eliberat„ de Poli˛ia Turda la data de
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE                  din 20 martie 2006
                                                           16.12.2003, domiciliat Ón Turda, str. Alexandru Ioan
        NR. 3924                   Judec„tor delegat                    Cuza nr. 33, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,
                               la Oficiul Registrului                 durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
        din 29 martie 2006              Comer˛ului de pe l‚ng„                 depline;
 Judec„tor delegat                     Tribunalul Cluj    - Pop Valentin           - sediul social: Turda, str. Alexandru Ioan Cuza
                               Referent                        nr. 33, jude˛ul Cluj;
 la Oficiul Registrului
                               la Oficiul Registrului                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
 Tribunalul Cluj    - Seman Dana            Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese          - activitatea principal„: cod CAEN 4532 - lucr„ri
 Referent
                               Œn baza cererii nr. 11057 din data de 16.03.2006    de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
 la Oficiul Registrului                                                - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese        Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   sociale a 10.00 RON fiecare;
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 15370 din data de 28.03.2006
                               - fondator: Balint Ramona Simona, asociat unic,      - cod unic de Ónregistrare: 18152788;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   av‚nd codul numeric personal 2840623125795,          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       aport la capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i    J 12/4064/2005.
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,    2006.
  - fondator: Rusu Adrian, asociat unic, av‚nd      domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Jupiter nr. 1, ap. 13,     (48/606.102)
codul numeric personal 1831011124425, aport la      jude˛ul Cluj;                                    *
                               - administrator persoan„ fizic„: Balint Ramona
capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                             Simona, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de         Societatea Comercial„ SANDUCONS - S.R.L.
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de    23.06.1984 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd codul         Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat  numeric personal 2840623125795, identificat„ cu
Ón Gherla, str. Dumitru Corbea nr. 9, jude˛ul Cluj;    C.I. seria KX nr. 071923, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la
                             data de 9.03.2000, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - administratori persoane fizice:
  1. Rusu Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     Jupiter nr. 1, ap. 13, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax
                             0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri             OFICIUL NAfiIONAL
de 11.10.1983 Ón Gherla, jude˛ul Cluj, av‚nd codul
                             depline;                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
numeric personal 1831011124425, identificat cu C.I.
                               - sediul social: Cluj-Napoca, str. Jupiter nr. 1, ap.
seria KX nr. 307906, eliberat„ de Poli˛ia Gherla la    13, jude˛ul Cluj, conform contractului de comodat;
data de 29.10.2003, domiciliat Ón Gherla, str.        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Dumitru Corbea nr. 9, jude˛ul Cluj, telefon 0264,     524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ
fax 0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd       specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
puteri depline;                      parte;                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5248 - comer˛            NR. 4044
  2. N„s„lean Paul Alin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                             cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
data de 30.06.1985 Ón Gherla, jude˛ul Cluj, av‚nd                                          din 31 martie 2006
                             produse neclasificate Ón alt„ parte (flori, plante,
codul numeric personal 1850630124420, identificat     semin˛e, Óngr„∫„minte);                   Judec„tor delegat
cu C.I. seria KX nr. 271944, eliberat„ de Poli˛ia      - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat       la Oficiul Registrului
Gherla la data de 5.06.2003, domiciliat Ón comuna     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Comer˛ului de pe l‚ng„
Cutca nr. 185, jude˛ul Cluj, durata mandatului      sociale a 10.00 RON fiecare;                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana
nelimitat„;                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Referent
                               - cod unic de Ónregistrare: 18497159;           la Oficiul Registrului
  - sediul social: Gherla, str. Dumitru Corbea nr. 9,
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Comer˛ului de pe l‚ng„
jude˛ul Cluj, conform extrasului de carte funciar„    J 12/942/2006.                        Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
nr. 630 din data de 7.03.2006;                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                                                            Œn baza cererii nr. 15635 din data de 29.03.2006
  - emblema este complex„: descriere: emblema      2006.
                                                           ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
este complex„, format„ din denumirea EXPRO           (47/606.101)
                                                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
CONSTRUCT ∫i reprezent„ri grafice; cuvintele                     *
                                                           Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
EXPRO CONSTRUCT sunt de culoare ro∫ie;                                        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                   Societatea Comercial„
reprezent„rile grafice sunt: un cerc ∫i o band„ de        APT CONSTRUCT - S.R.L., Turda             - fondator: Pop Adina Emilia, asociat unic, av‚nd
culoare albastr„, band„ care se intersecteaz„ cu              jude˛ul Cluj               codul numeric personal 2821016125782, aport la
cercul ∫i o form„ triunghiular„ cu o latur„ concav„                                 capital 200.00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
de culoare ro∫ie ce sus˛ine cercul ∫i banda; cercul                                 reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            participare la beneficii/pierderi de 100 %,
con˛ine literea E iar literea X se suprapune peste
                                                           domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, Str. Lombului nr. 3, ap.
cerc ∫i banda albastr„; codificarea emblemei: 26.1.3
                                     OFICIUL NAfiIONAL
                                                           24, jude˛ul Cluj;
(un cerc sau o elips„); 26.3.6 (figuri triunghiulare cu                                 - administratori persoane fizice:
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI
una sau mai multe laturi convexe sau concave);                                     1. Pop Adina Emilia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
29.1.1 (ro∫u, roz, oranj); 29.1.4 (albastru);                                    data de 16.10.1982 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           av‚nd codul numeric personal 2821016125782,
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            identificat„ cu C.I. seria KX nr. 446450, eliberat„ de
454 - lucr„ri de finisare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 4544 - lucr„ri                                 Poli˛ia Cluj la data de 7.09.2005, domiciliat„ Ón Cluj-
                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           Napoca, Str. Lombului nr. 3, ap. 24, jude˛ul Cluj,
de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri;             NR. 37876                  telefon 0264, fax 0264, durata mandatului
  - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat                                   nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                   din 21 noiembrie 2005
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   2. Pop Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
sociale a 10.00 RON fiecare;                 Judec„tor delegat                    de 5.04.1981 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, av‚nd
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           la Oficiul Registrului                 codul numeric personal 1810405125921, identificat
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                 cu C.I. seria KX nr. 446452, eliberat„ de Poli˛ia Cluj
  - cod unic de Ónregistrare: 18534540;
                               Tribunalul Cluj    - Seman Dana           la data de 7.09.2005, domiciliat Ón Cluj-Napoca, Str.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Referent                        Lombului nr. 3, ap. 24, jude˛ul Cluj, telefon 0264,
J 12/1119/2006.                       la Oficiul Registrului                 fax 0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie    Comer˛ului de pe l‚ng„                 puteri depline;
2006.                            Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
                                                            - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Dun„rii nr. 26,
   (46/606.100)                      Œn baza cererii nr. 116674 din data de 18.11.2005    sc. 1, et. 2, ap. 8, jude˛ul Cluj, conform contractului
             *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    de comodat;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.VII.2006                    13
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - cod unic de Ónregistrare: 18560086;
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;   741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
geniu civil;                       contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i   J 12/1226/2006.
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -       de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;        afaceri ∫i management;                   2006.
  - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat       - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i     (51/606.105)
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;                      *
sociale a 10.00 RON fiecare;                 - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i         Societatea Comercial„
  - cod unic de Ónregistrare: 18542608;         sociale a 10.00 RON fiecare;                LE MILLIARDAIRE CLUB - S.R.L., Bucure∫ti
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
J 12/1145/2006.                       - cod unic de Ónregistrare: 18542632;                   ACT ADIfiIONAL
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
2006.                           J 12/1148/2006.
                                                               LE MILLIARDAIRE CLUB - S.R.L.
   (49/606.103)                      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 23 iunie
                             2006.                             Subsemnata Apostol M„d„lina Elena, domiciliat„
             *
                                (50/606.104)                     Ón Bucure∫ti, str. Iacob Anrei nr. 38, bl. 4, sc. 2, et. 4,
      Societatea Comercial„                          *                ap. 40, sectorul 5, identificat„ cu C.I. seria RT
  2AS - S.R.L., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj                                     nr. 056973 eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data de
                              Societatea Comercial„ ANTEPREST - S.R.L.         23.11.1999, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
                                  Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj            Comerciale LE MILLIARDAIRE CLUB - S.R.L., cu
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 202,
                                                           bl. 104, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3, Ónregistrat„ Ón
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI            registrul comer˛ului cu nr. J 40/15179/2005, cod
        OFICIUL NAfiIONAL
                                                           unic de Ónregistrare 17926031, atribut fiscal R, azi,
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                     OFICIUL NAfiIONAL              10.02.006, am decis precizarea codului 7460 din
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI            actul adi˛ional nr. 30/10.02.2006 al Societ„˛ii
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                        Comerciale LE MILLIARDAIRE CLUB - S.R.L. dup„
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ                                         cum urmeaz„:
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             7460 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL CLUJ            bunurilor ∫i persoanelor, cod care are Ón vedere
        NR. 4053                                               doar activit„˛ile permise de Legea nr. 333/2003
                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE           privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ∫i
        din 31 martie 2006                    NR. 4300                  protec˛ia persoanelor, excluz‚nd orice activitate
 Judec„tor delegat                            din 6 aprilie 2006             prev„zut„ ∫i reglementat„ de Legea nr. 329/2003
 la Oficiul Registrului                                               privind exercitarea profesiei de detectiv particular.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   Judec„tor delegat                     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie
 Tribunalul Cluj    - Seman Dana            la Oficiul Registrului                 2006.
 Referent                          Comer˛ului de pe l‚ng„                    (52/349.712)
 la Oficiul Registrului                   Tribunalul Cluj    - P„curar Iulian
                               Referent                                  ACT ADIfiIONAL
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese          la Oficiul Registrului                  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                     LE MILLIARDAIRE CLUB - S.R.L.
  Œn baza cererii nr. 15705 din data de 29.03.2006     Tribunalul Cluj    - R„dulescu Emese
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  Subsemnata Apostol M„d„lina Elena, domiciliat„
                               Œn baza cererii nr. 17594 din data de 5.04.2006 ∫i   Ón Bucure∫ti, str. Iacob Anrei nr. 38, bl. 4, sc. 2, et. 4,
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    ap. 40, sectorul 5, identificat„ cu C.I. seria RT
Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         nr. 056973 eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data de
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                             Tribunalul Cluj a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   23.11.1999, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
  - fondatori:
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Comerciale LE MILLIARDAIRE CLUB - S.R.L., cu
  1. Bugnariu Alma Cristina, asociat, av‚nd codul
                               - fondatori:                      sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 202,
numeric personal 2831007125788, aport la capital
                               1. Zotea Ana Maria, asociat, av‚nd codul numeric    bl. 104, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3, Ónregistrat„ Ón
100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                             personal 2830628125846, aport la capital 100.00      registrul comer˛ului cu nr. J 40/15179/2005, cod
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                             RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     unic de Ónregistrare 17926031, atribut fiscal R, azi,
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„
                             50 % din capitalul social total, cota de participare la  10.02.006, am decis modificarea actului constitutiv
Ón Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 7, ap. 28, jude˛ul
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Cluj-      al Societ„˛ii Comerciale LE MILLIARDAIRE CLUB -
Cluj;
                             Napoca, str. Gheorghe Dima nr. 2, ap. 43, jude˛ul     S.R.L. dup„ cum urmeaz„:
  2. Bugnariu Alex Cristian, asociat, av‚nd codul
                             Cluj;                             1. Se extinde obiectul de activitate al Societ„˛ii
numeric personal 1850925125771, aport la capital
                               2. Cornoiu Teodorian, asociat, av‚nd codul       Comerciale LE MILLIARDAIRE CLUB - S.R.L. cu
100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
                             numeric personal 1830420180057, aport la capital      urm„toarele activit„˛i:
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
                             100.00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,          3162 - produc˛ia altor componente electrice
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat   reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de   neclasificate Ón alt„ parte;
Ón Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 7, ap. 28, jude˛ul  participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat     4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
Cluj;                           Ón Cluj-Napoca, str. Jupiter nr. 6, ap. 16, jude˛ul      4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
  - administratori persoane fizice:           Cluj;                             7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
  1. Bugnariu Dorina Stelu˛a, cet„˛ean rom‚n,        - administratori persoane fizice:            servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
n„scut„ la data de 20.09.1951 Ón comuna Bautar,       1. Zotea Ana Maria, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la       7460 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a
jude˛ul Cara∫-Severin, av‚nd codul numeric        data de 28.06.1983 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,      bunurilor ∫i persoanelor.
personal 2510920120648, identificat„ cu C.I. seria    av‚nd codul numeric personal 2830628125846,          Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv al
KX nr. 091111, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la data de    identificat„ cu C.I. seria KX nr. 342601, eliberat„ de   societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
26.07.2000, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Ion     Poli˛ia Cluj la data de 23.03.2004, domiciliat„ Ón      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie
Me∫ter nr. 7, ap. 28, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax   Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr. 2, ap. 43,       2006.
0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri     jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264, durata          (53/349.712)
depline;                         mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                      *
  2. Bugnariu Alma Cristina, cet„˛ean rom‚n,        2. Cornoiu Teodorian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
n„scut„ la data de 7.10.1983 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul   data de 20.04.1983 Ón T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj, av‚nd         Societatea Comercial„
Cluj,   av‚nd    codul  numeric   personal   codul numeric personal 1830420180057, identificat        PIERREPI PRESSOFUSIONI - S.R.L.,
2831007125788, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr.    cu C.I. seria KX nr. 292654, eliberat„ de Poli˛ia Cluj           Bucure∫ti
821088, eliberat de Poli˛ia Cluj la data de        la data de 29.08.2003, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str.
10.12.1997, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Ion     Jupiter nr. 6, ap. 16, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax            ACT ADIfiIONAL
Me∫ter nr. 7, ap. 28, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax   0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
0264, durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri     depline;                          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
depline;                           - sediul social: Cluj-Napoca, str. Jupiter nr. 6, bl.     PIERREPI PRESSOFUSIONI - S.R.L.,
  3. Bugnariu Alex Cristian, cet„˛ean rom‚n,       OS13, ap. 16, jude˛ul Cluj, conform extrasului de            cu sediul Ón Bucure∫ti,
n„scut la data de 25.09.1985 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul   carte funciar„ nr. 11713 din data de 27.03.2006;         ∫os. Berceni nr. 104E, sectorul 4,
Cluj,   av‚nd    codul  numeric   personal     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      societate Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
1850925125771, identificat cu C.I. seria KX nr.      011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat      Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/9990/1999,
079769, eliberat„ de Poli˛ia Cluj la data de       pie˛ei; horticultur„;                    av‚nd codul unic de Ónregistrare 12426612
3.05.2000, domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter    - activitatea principal„: cod CAEN 0112 -         Noi, Societatea Comercial„ GRUPPO RAGAINI
nr. 7, ap. 28, jude˛ul Cluj, telefon 0264, fax 0264,   cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a   SPA, persoan„ juridic„ italian„, cu sediul Ón Italia,
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri        produselor de ser„;                    Loreto (An) DN 77 Val di Chienti 14, societate
depline;                           - capital social subscris: 200.00 RON, v„rsat      Ónregistrat„ la Camera de Comer˛ din Ancona -
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Ion Me∫ter nr. 7,  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Italia, Ón registrul economic administrativ cu
sc. 3, ap. 3, ap. 28, jude˛ul Cluj, conform extrasului  sociale a 10.00 RON fiecare;                nr. 74890, av‚nd num„rul de Ónscriere ∫i codul
de carte funciar„ nr. 12012 din data de 27.03.2006;     - durata de func˛ionare: nelimitat„;          fiscal 00375690427, reprezentat„ prin pre∫edinte,
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.VII.2006
Ragaini Claudia, domiciliat„ Ón Italia, Loreti (AN),     registrului comer˛ului, se constat„ c„ aceasta s-a     RON, Ón valoare nominal„ total„ de 11.900 RON,
identificat„ cu pa∫aportul seria Y 012744 eliberat de     prezentat la sediul biroului cu toate exemplarele     numerotate de la nr. 128 la nr. 246 inclusiv,
autorit„˛ile italiene la data de 19 iulie 1999, valabil    actului adi˛ional, Ón original.              reprezent‚nd un procent de 1 % din capitalul social
p‚n„ la data de 18 iulie 2009, conform              Œn temeiul art. 53 din Legea nr. 36/1995, dispun    al Societ„˛ii.
procesului-verbal al consiliului de administra˛ie din     rectificarea actului adi˛ional autentificat cu nr. 3041    Urm„torii ac˛ionari:
data de 15 septembrie 2005, legalizat de c„tre        din 15 decembrie 2005, de notarul public conf. dr.      a) dl Badea Nicolae;
notarul public Antonino Grassi, cu sediul Ón Italia,     Mircea Mihail, Ón sensul urm„tor:               b) dl Cohn Vladimir;
Ancona, tradus„ de traduc„tor autorizat Lorena          - la pagina 2, art. II va avea urm„torul con˛inut:     c) dl Ne˛oiu Gheorghe;
Geanina Hangiu ∫i legalizat„ cu nr. 13913 din          îArt. II. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale    d) dl Turcu Vasile;
14.12.2005 de notarul public conf. dr. Mircea         PIERREPI PRESSOFUSIONI - S.R.L., existent Ón         e) dl Borcea Cristian;
Mihail, ∫i                          sum„ de 1.741.100 lei (din care 200 (dou„sute) lei,      f) dl Karimzadeh-Hagh Mohammad-Bagher;
  RAGAINI FINANCE - S.A., persoan„ juridic„         20.000 (dou„zecimii) USD ∫i 500.000 (cincisutemii)      g) dl Dinu Corneliu-Constantin;
luxemburgez„, cu sediul Ón Luxemburg, ora∫ul         euro, reprezent‚nd echivalentul a 522.674           h) dl Busca Florian,
Luxemburg, L-1219, str. Beaumont 17, societate        (cincisute                          declar‚nd expres c„ renun˛„ la dreptul de
Ónregistrat„ la Registrul Comer˛ului din Luxemburg      dou„zeci∫idou„mii∫asesute∫aptezeci∫ipatru) USD,      preferin˛„ privind cele 119 ac˛iuni, cu o valoare
cu nr. 52311, reprezentat„ prin Ómputernicit,         divizat Ón 174.100 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, se   nominal„ de 100 RON fiecare, Ón valoare nominal„
Ragaini Paolo, domiciliat Ón Italia, Loreti (AN),       prezint„ astfel:                      total„ de 11.900 RON, ac˛iuni pl„tite Ón numerar,
identificat cu C.I. seria AJ nr. 5520206 eliberat„ de      - Societatea Comercial„ GRUPPO RAGAINI SPA       Ón lei, respectiv ac˛iunile numerotate de la nr. 128
autorit„˛ile italiene la data de 13 noiembrie 2003,      de˛ine 20 % din capitalul societ„˛ii, respectiv suma    la nr. 246 inclusiv, reprezent‚nd o cot„ de 1 % din
valabil p‚n„ la data de 12 noiembrie 2008, conform      de 348.220 lei (din care 103.483 euro, reprezent‚nd    capitalul social al Societ„˛ii, cesionate de c„tre
procesului-verbal al consiliului de administra˛ie din     echivalentul a 104.036 USD), Ómp„r˛it„ Ón         ac˛ionarul Clubul Sportiv FOTBAL CLUB DINAMO
data de 15 noiembrie 2005, legalizat de c„tre         34.822 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare;           BUCURE™TI unui nou ac˛ionar, respectiv dl
notarul public Seckler J., cu sediul Ón Luxemburg,        - RAGAINI FINANCE - S.A. de˛ine 80 % din        Savulescu Emil Drago∫, drept prev„zut Ón art. 15
tradus„ de traduc„tor autorizat Lorena Geanina        capitalul societ„˛ii, respectiv suma de 1.392.880 lei   din actul constitutiv al Societ„˛ii.
Hangiu ∫i legalizat„ cu nr. 13918 din 14.12.2005 de      (din care 200 lei, 20.000 USD ∫i 396.517 euro,        II. Majorarea capitalului social al Societ„˛ii de la
notarul public conf. dr. Mircea Mihail,            reprezent‚nd echivalentul a 418.638 USD, Ómp„r˛it„     1.190.000 RON cu 4.610.200 RON, la valoarea total„
  ambele societ„˛i Ón calitate de asocia˛i ai        Ón 139.288 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare.         de 5.800.200 RON, prin emiterea unui num„r de
Societ„˛ii Comerciale PIERREPI PRESSOFUSIONI -          Participarea la beneficii ∫i pierderi se face Ón    46.102 ac˛iuni ordinare, numerotate de la nr. 11.901
S.R.L., hot„r‚m urm„toarele:                 aceea∫i propor˛ie.“                    la nr. 58.002 inclusiv, ca urmare a aporturilor Ón
  Art. I. Ca urmare a contractului de cesiune          Prezentul act face parte integrant„ din actul      numerar aduse de c„tre urm„torii ac˛ionari: Clubul
autentificat cu nr. 3040 din 15 decembrie 2005 de       adi˛ional autentificat cu nr. 3041 din 15 decembrie    Sportiv FOTBAL CLUB DINAMO BUCURE™TI, dl
c„tre notarul public conf. dr. Mircea Mihail,         2005 de notarul public conf. dr. Mircea Mihail ∫i Ól    Badea Nicolae, dl Cohn Vladimir, dl Ne˛oiu
INVESTIMENTI PICCOLE IMPRESE - S.A. s-a retras        completeaz„ Ón mod corespunz„tor.             Gheorghe, dl Turcu Vasile, dl Borcea Cristian, dl
din societate, Societatea Comercial„ GRUPPO           Redactat ∫i procesat la sediul Biroului notarilor    Busca Florian, dl Savulescu Emil Drago∫, dup„ cum
RAGAINI SPA a devenit asociat al societ„˛ii, iar       publici asocia˛i dr. Mircea Mihail ∫i Cristian Mihail,   urmeaz„:
RAGAINI FINANCE - S.A. a r„mas asociat al           Ón ∫ase exemplare, din care patru s-au eliberat        1. Clubul Sportiv FOTBAL CLUB DINAMO
Societ„˛ii Comerciale PIERREPI PRESSOFUSIONI -        p„r˛ilor.                         BUCURE™TI aduce un aport Ón numerar, Ón valoare
S.R.L.                              S-a Óncasat onorariu Ón sum„ de 100 lei, plus      total„ de 900.200 RON, reprezent‚nd un num„r de
  Art. II. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale     19 lei T.V.A., Ón total suma de 119 lei, cu chitan˛a    9.002 noi ac˛iuni ordinare, respectiv ac˛iunile
PIERREPI PRESSOFUSIONI - S.R.L., existent Ón         nr. 1434 din 10.05.2006.                  numerotate de la nr. 11.901 la nr. 20.902 inclusiv;
sum„ de 1.741.100 lei (200 lei, plus 20.000 USD,         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie     2. dl Badea Nicole aduce un aport Ón numerar, Ón
plus 500.000 euro), divizat Ón 174110 p„r˛i sociale a     2006.                           valoare total„ de 530.000 RON, reprezent‚nd un
10 lei fiecare, se prezint„ astfel:                (55/349.731)                     num„r de 5.300 noi ac˛iuni ordinare, respectiv
  - Societatea Comercial„ GRUPPO RAGAINI SPA                      *                ac˛iunile numerotate de la nr. 20.903 la nr. 26.202
de˛ine 20 % din capitalul societ„˛ii, respectiv suma                                   inclusiv;
de 348.200 lei (104.036 USD, adic„ 103.483 euro),             Societatea Comercial„               3. dl Cohn Vladimir aduce un aport Ón numerar,
Ómp„r˛it„ Ón 34.822 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare;          DINAMO 1948 - S.A., Bucure∫ti           Ón valoare total„ de 530.000 RON, reprezent‚nd un
  - RAGAINI FINANCE - S.A. de˛ine 80 % din                                       num„r de 5.300 noi ac˛iuni ordinare, respectiv
capitalul societ„˛ii, respectiv suma de 1.392.880 lei              ACT ADIfiIONAL              ac˛iunile numerotate de la nr. 26.203 la nr. 31.502
(418.638 USD, adic„ 413.931,56 euro; plus 200 lei),                                   inclusiv;
Ómp„r˛it„ Ón 139.288 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare.      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        4. dl Ne˛oiu Gheorghe aduce un aport Ón
  Participarea la beneficii ∫i pierderi se face Ón             DINAMO 1948 - S.A.              numerar, Ón valoare total„ de 530.000 RON,
aceea∫i propor˛ie.                        Œn vederea punerii Ón aplicare a hot„r‚rilor      reprezent‚nd un num„r de 5.300 noi ac˛iuni
  Art. III. Ca urmare a prezentului act adi˛ional se     privind modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii   ordinare, respectiv ac˛iunile numerotate de la
modific„    ∫i  se  completeaz„    clauzele     Comerciale DINAMO 1948 - S.A. (denumit„ Ón cele      nr. 31.503 la nr. 36.802 inclusiv;
corespunz„toare din actul constitutiv al societ„˛ii,     ce urmeaz„ îSocietatea“), societate cu sediul social     5. dl Turcu Vasile aduce un aport Ón numerar, Ón
celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n      Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2,  valoare total„ de 530.000 RON, reprezent‚nd un
nemodificate.                         constituit„ ∫i func˛ion‚nd potrivit legisla˛iei din    num„r de 5.300 noi ac˛iuni ordinare, respectiv
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón          Rom‚nia, av‚nd num„rul de ordine Ón registrul       ac˛iunile numerotate de la nr. 36.803 la nr. 42.102
Monitorul Oficial ∫i va fi men˛ionat la Oficiul        comer˛ului J 40/1429/2001, codul unic de          inclusiv;
registrului comer˛ului de jurista societ„˛ii, Popescu     Ónregistrare 13699971, atributul fiscal R, capitalul     6. dl Borcea Cristian aduce un aport Ón numerar,
Anca-Victoria.                        social subscris ∫i v„rsat de 1.190.000 RON, Ón       Ón valoare total„ de 530.000 RON, reprezent‚nd un
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat ast„zi,      conformitate cu prevederile hot„r‚rii adun„rii       num„r de 5.300 noi ac˛iuni ordinare, respectiv
15.12.2005, Ón 5 (cinci) exemplare originale, din care    generale extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii      ac˛iunile numerotate de la nr. 42.103 la nr. 47.402
4 (patru) s-au Ónm‚nat p„r˛ilor, conform           Comerciale DINAMO 1948 - S.A. din data de         inclusiv;
Ómputernicirii avoca˛iale anexate.              29.03.2006, cu privire la cesiunea de ac˛iuni ∫i la      7. dl Busca Florian aduce un aport Ón numerar,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie     majorarea capitalului social al Societ„˛ii,        Ón valoare total„ de 530.000 RON, reprezent‚nd un
2006.                              prin Ómputernicit, dl Badea Nicolae, cet„˛ean      num„r de 5.300 noi ac˛iuni ordinare, respectiv
   (54/349.731)                       rom‚n, n„scut la data de 2.10.1948 Ón satul        ac˛iunile numerotate de la nr. 47.403 la nr. 52.702
  ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 4099             Trestieni, jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón Bucure∫ti,    inclusiv;
                               Strada Cr‚ngului nr. 1, ap. 1, sectorul 1, identificat    8. dl Savulescu Emil Drago∫ aduce un aport Ón
         din 10.05.2006                cu C.I. seria RD nr. 119827 eliberat„ de Sec˛ia 1     numerar, Ón valoare total„ de 530.000 RON,
 a actului adi˛ional autentificat cu nr. 3041        Poli˛ie la data de 10.08.2000, cod numeric personal    reprezent‚nd un num„r de 5.300 noi ac˛iuni
  din 15 decembrie 2005, de notarul public          1481002400366, Ón calitate de pre∫edinte al        ordinare, respectiv ac˛iunile numerotate de la
      conf. dr. Mircea Mihail              consiliului de administra˛ie, conform hot„r‚rii      nr. 52.703 la nr. 58.002 inclusiv.
  La solicitarea Oficiului Registrului Comer˛ului      adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor        Urm„torii ac˛ionari:
Bucure∫ti, se constat„ c„, la pagina 2, art. II, al      Societ„˛ii Comerciale DINAMO 1948 - S.A. din data       1) dl Karimzadeh-Hagh Mohammad-Bagher, ∫i
actului adi˛ional privind capitalul social al         de 29.03.2006, se Óncheie prezentul act adi˛ional la     2) dl Dinu Corneliu-Constantin,
societ„˛ii, s-a omis s„ se men˛ioneze: capitalul social    actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DINAMO       neparticip‚nd la majorarea capitalului social
al societ„˛ii, Ón sum„ de 1.741.100 lei, este format     1948 - S.A. Ón vederea punerii Ón aplicare a        men˛ionat„ mai sus ∫i declar„ expres c„ renun˛„ la
din 200 (dou„sute) lei, 20.000 (dou„zecimii) USD ∫i      hot„r‚rilor adoptate de c„tre adunarea general„      dreptul de preferin˛„ la majorarea capitalului social
500.000 (cincisutemii) euro, reprezent‚nd           extraordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale     al Societ„˛ii de la 1.190.000 RON cu 4.610.200 RON,
echivalentul a 522.674 (cincisutedou„zeci∫idou„mii      DINAMO 1948 - S.A. din data de 29.03.2006, pe baza     la valoarea total„ de 5.800.200 RON, prin emiterea
∫asesute∫aptezeci∫ipatru) USD.                deleg„rii de atribu˛ii, prin care s-a hot„r‚t:       unui num„r de 46.102 ac˛iuni ordinare, numerotate
  Notarul public, cit‚nd pe dna Popescu             I. Aprobarea cesion„rii de c„tre ac˛ionarul Clubul   de la nr. 11.901 la 58.002 inclusiv, prin aporturi Ón
Anca-Victoria, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Floare     Sportiv FOTBAL CLUB DINAMO BUCURE™TI c„tre         numerar aduse de c„tre urm„torii ac˛ionari: Clubul
Ro∫ie nr. 4, bl. 54, sc. 1, ap. 3, sectorul 6, identificat„  un nou asociat, respectiv c„tre dl Savulescu Emil     Sportiv FOTBAL CLUB DINAMO BUCURE™TI, dl
cu C.I. seria RD nr. 217362 eliberat„ de Sec˛ia 21      Drago∫, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         Badea Nicolae, dl Ne˛oiu Gheorghe, dl Turcu Vasile,
Poli˛ie la data de 27.12.2001, cod numeric personal      12.10.1973 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.   dl Borcea Cristian, dl Busca Florian, dl Savulescu
2570825400291, Ón calitate de consilier juridic al      Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 3, et. 1, ap. 69, sectorul 3,  Emil Drago∫, drept prev„zut Ón art. 8.4 din actul
Societ„˛ii Comerciale PIERREPI PRESSOFUSIONI -        identificat cu C.I. seria RR nr. 089275 eliberat„ de    constitutiv al Societ„˛ii,
S.R.L., mandatat„ prin actul adi˛ional s„           Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 2.02.2000, cod numeric      modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor, conform
Óndeplineasc„ formalit„˛ile de publicare a actului la     personal 1731012450016, a unui num„r de          pct. I ∫i II de mai sus, cap. II - Capitalul social -
Monitorul Oficial ∫i de men˛ionare la Oficiul         119 ac˛iuni ordinare, cu o valoare nominal„ de 100     p„r˛ile sociale, respectiv art. 6 - Capitalul social ∫i
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 2075/4.VII.2006                   15
art. 7 - P„r˛ile sociale din actul constitutiv al      b) dl Badea Nicolae va de˛ine o cot„ de         Art. 2. Salma Mohamad Al Lakis a cesionat
Societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               participare la beneficii ∫i pierderi de 9,343 %;     245 p„r˛i sociale din totalul de 250 p„r˛i sociale pe
  1. Capitalul social este de 5.800.200 RON.        c) dl Cohn Vladimir va de˛ine o cot„ de        care le de˛ine, a c‚te 359,65 RON partea, adic„
  2. Capitalul social este divizat Ón 58.002 ac˛iuni,  participare la beneficii ∫i pierderi de 9,343 %;     88.114,25 RON (din care 250 RON ∫i 23.988 USD)
av‚nd o valoare nominal„ de 100 RON fiecare.         d) dl Ne˛oiu Gheorghe va de˛ine o cot„ de       din capitalul social, reprezent‚nd o cot„ de 49 %.
  3. Structura particip„rii ac˛ionarilor la capitalul  participare la beneficii ∫i pierderi de 9,343 %;      Art. 3. Œn urma cesiunii, structura capitalului
social este urm„toarea:                   e) dl Turcu Vasile va de˛ine o cot„ de participare  social este: capitalul social de 179.825 RON (din care
  a) Clubul Sportiv FOTBAL CLUB DINAMO         la beneficii ∫i pierderi de 9,343 %;           400 RON ∫i 53.857 USD), Ómp„r˛it Ón 500 p„r˛i
BUCURE™TI de˛ine un num„r de 19.831 ac˛iuni, cu       f) dl Borcea Cristian va de˛ine o cot„ de       sociale a c‚te 359,65 RON partea, reprezent‚nd o
o valoare nominal„ de 100 RON fiecare, Ón valoare     participare la beneficii ∫i pierderi de 9,343 %;     cot„ de 100 %, structurat pe asocia˛i astfel:
nominal„ total„ de 1.983.100 RON, ac˛iuni pl„tite Ón     g) dl Karimzadeh-Hagh Mohammad-Bagher va         Ali Jawad Ghadban de˛ine 495 p„r˛i sociale a
numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunile numerotate de    de˛ine o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi  359,65 RON partea, adic„ 178.026,75 RON (din care
la nr. 1 la nr. 92 inclusiv, de la nr. 101 la nr. 127   de 0,205 %;                       400 RON ∫i 50.917 USD) din capitalul social,
inclusiv, de la nr. 247 la nr. 10.956 inclusiv, precum    h) dl Dinu Corneliu-Constantin va de˛ine o cot„    reprezent‚nd o cot„ de 99 %, ∫i
∫i de la nr. 11.901 la nr. 20.902 inclusiv,        de participare la beneficii ∫i pierderi de 0,205 %;     Salma Mohamad Al Lakis de˛ine 5 p„r˛i sociale a
reprezent‚nd o cot„ de 34,190 % din capitalul social;    i) dl Busca Florian va de˛ine o cot„ de participare  359,65 RON partea, adic„ 1.798,25 RON din
  b) dl Badea Nicolae de˛ine un num„r de        la beneficii ∫i pierderi de 9,343 %;           capitalul social, reprezent‚nd o cot„ de 1 %.
5.419 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100 RON       j) dl Savulescu Emil Drago∫ va de˛ine o cot„ de     Redactat de avocat Maxim Marius-Viorel Ón
fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de 541.900 RON,    participare la beneficii ∫i pierderi de 9,343 %.     4 exemplare, din care s-au eliberat p„r˛ilor
ac˛iuni pl„tite Ón numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunea    III. Restul prevederilor cuprinse Ón actul      3 exemplare, un exemplar fiind p„strat Ón arhiva
numerotat„ cu nr. 93, ac˛iunile numerotate de la     constitutiv al Societ„˛ii r„m‚ne nemodificat.      proprie.
nr. 10.957 la nr. 11.074 inclusiv, precum ∫i ac˛iunile    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie    Restul prevederilor din actul constitutiv al
numerotate de la nr. 20.903 la nr. 26.202 inclusiv,    2006.                          societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
reprezent‚nd o cot„ de 9,343 % din capitalul social;      (56/349.750)                      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie
  c) dl Cohn Vladimir de˛ine un num„r de                     *               2006.
5.419 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100 RON                                    (58/351.383)
fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de 541.900 RON,         Societatea Comercial„                           *
ac˛iuni pl„tite Ón numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunea      TIAN MA IMPORT & EXPORT
numerotat„ cu nr. 94, ac˛iunile numerotate de la        TRADE COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti               Societatea Comercial„
nr. 11.075 la nr. 11.192 inclusiv, precum ∫i ac˛iunile                                 TABAM INVESTIfiII - S.R.L., Bucure∫ti
numerotate de la nr. 26.203 la nr. 31.502 inclusiv,            ACT ADIfiIONAL
reprezent‚nd o cot„ de 9,343 % din capitalul social;                                         ACT ADIfiIONAL
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  d) dl Ne˛oiu Gheorghe de˛ine un num„r de            TIAN MA IMPORT & EXPORT             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
5.419 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100 RON            TRADE COMPANY - S.R.L.,                TABAM INVESTIfiII - S.R.L.,
fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de 541.900 RON,     cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Sili∫tea nr. 6,      cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Sapien˛ei nr. 6,
ac˛iuni pl„tite Ón numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunea     bl. 4, sc. 1, parter, ap. 8, sectorul 2,            et. 2, ap. 5, sectorul 5,
numerotat„ cu nr. 95, ac˛iunile numerotate de la       num„r de ordine Ón registrul comer˛ului          Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului
nr. 11.193 la nr. 11.310 inclusiv, precum ∫i ac˛iunile          J 40/10819/2.07.2004,                 J 40/19813/30.11.2004,
numerotate de la nr. 31.503 la nr. 36.802 inclusiv,       cod unic de Ónregistrare 16568431            cod unic de Ónregistrare 16996284
reprezent‚nd o cot„ de 9,343 % din capitalul social;                                 Œn urma adun„rii generale ∫i statutar constituit„
                               Asociatul unic Liu Shengjing, persoan„ fizic„,
  e) dl Turcu Vasile de˛ine un num„r de                                     a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale TABAM
                             cet„˛ean chinez, n„scut Ón China, Zhejiang, la data
5.419 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100 RON                                  INVESTIfiII - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
                             de 17.11.1982, domiciliat Ón China, provincia
fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de 541.900 RON,                                sediul Ón Bucure∫ti, Str. Sapien˛ei nr. 6, et 2, ap. 5,
                             Zhejiang, posesor al pa∫aportului seria CHN
ac˛iuni pl„tite Ón numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunea                               sectorul 5, societate Ónregistrat„ la Oficiul
                             nr. G05852650 eliberat de autorit„˛ile chineze la
numerotat„ cu nr. 96, ac˛iunile numerotate de la                                  Registrului    Comer˛ului     Bucure∫ti    cu
                             data de 20.03.2003,
nr. 11.311 la nr. 11.428 inclusiv, precum ∫i ac˛iunile                               nr. J 40/19813/30.11.2004, cod unic de Ónregistrare
                               conform deciziei asociatului unic nr. 1 din data
numerotate de la nr. 36.803 la nr. 42.102 inclusiv,                                16996284, Óntrunit„ la data de 2.05.2006, la care au
                             de 15.05.2006, se aduc urm„toarele modific„ri la
reprezent‚nd o cot„ de 9,343 % din capitalul social;                                participat to˛i asocia˛ii, respectiv dl Barhoum
                             actul constitutiv.
  f) dl Borcea Cristian de˛ine un num„r de                                    Tomer, cet„˛ean israelian, domiciliat Ón Israel,
                               1. Se declar„ urm„toarele puncte de lucru Ón:
5.419 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100 RON                                  Shemuel Anavi 1, Ierusalim, n„scut la data de
                               - magazinul A 146, situat Ón Complexul
fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de 541.900 RON,                                1.10.1969 Ón Israel, c„s„torit, identificat cu
                             Comercial Europa din Bucure∫ti, ∫os. Colentina
ac˛iuni pl„tite Ón numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunea                               pa∫aportul nr. 10902505 eliberat de autorit„˛ile din
                             nr. 456-458, sectorul 2;
numerotat„ cu nr. 97, ac˛iunile numerotate de la                                  Israel la data de 29.08.2004, ∫i dl Isbasoiu Gabriel
                               - magazinul A 136, situat Ón Complexul
nr. 11.429 la nr. 11.546 inclusiv, precum ∫i ac˛iunile                               Mihail, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                             Comercial Europa din Bucure∫ti, ∫os. Colentina
numerotate de la nr. 42.103 la nr. 47.402 inclusiv,                                Gabroveni nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 3, n„scut la
                             nr. 456-458, sectorul 2;
reprezent‚nd o cot„ de 9,343 % din capitalul social;                                data de 5.10.1977 Ón Bucure∫ti, sectorul 3,
                               - magazinul D 214 B, situat Ón Complexul
  g) dl Karimzadeh-Hagh Mohammad-Bagher                                     nec„s„torit, identificat cu C.I. seria RX nr. 085808
                             Comercial Niro China Store din Bucure∫ti, str.
de˛ine un num„r de 119 ac˛iuni, cu o valoare                                    eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie Bucure∫ti la data de
                             Moroieni nr. 98-100, sectorul 2.
nominal„ de 100 RON fiecare, Ón valoare nominal„                                  9.12.1998, cod numeric personal 1770510430016,
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
total„ de 11.900 RON, ac˛iuni pl„tite Ón numerar,                                 fiind prezent 100 % capitalul social, a hot„r‚t
                             valabile ∫i neschimbate.
Ón lei, respectiv ac˛iunea numerotat„ cu nr. 98,                                  urm„toarele:
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie
precum ∫i ac˛iunile numerotate de la nr. 11.547 la                                  1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
                             2006.
nr. 11.664 inclusiv, reprezent‚nd o cot„ de 0,205 %                                Bucure∫ti, Str. Sapien˛ei nr. 6, et. 2, ap. 5, sectorul 5,
                               (57/351.382)
din capitalul social;                                               Ón Bucure∫ti, str. Bibescu Vod„ nr. 18, et. 2, ap. 5,
                                          *
  h) dl Dinu Corneliu-Constantin de˛ine un num„r                                 camera 2, sectorul 4.
de 119 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100 RON          Societatea Comercial„               Restul prevederilor actului constitutiv r„m‚ne
fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de 11.900 RON,       EXPERT SERVICES IMPCOM - S.R.L.           neschimbat.
ac˛iuni pl„tite Ón numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunea          Bucure∫ti                  Corespunz„tor se vor modifica actul constitutiv
numerotat„ cu nr. 99, precum ∫i ac˛iunile                                     al societ„˛ii.
numerotate de la nr. 11.665 la nr. 11.782 inclusiv,            ACT ADIfiIONAL               Prezentul act serve∫te la Oficiul registrului
reprezent‚nd o cot„ de 0,205 % din capitalul social;                                comer˛ului ∫i la toate celelalte organe competente,
  i) dl Busca Florian de˛ine un num„r de         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      potrivit legii.
5.419 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100 RON        EXPERT SERVICES IMPCOM - S.R.L.,            Redactat ∫i dactilografiat de p„r˛i Ón 4 exemplare
fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de 541.900 RON,     cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Pesc„ru∫ului       azi, data atest„rii.
ac˛iuni pl„tite Ón numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunea  nr. 15, bl. M20, sc. A, et. 9, ap. 38, sectorul 2,     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie
numerotat„ cu nr. 100, ac˛iunile numerotate de la       Ónmatriculat„ cu nr. J 40/1871/1998,        2006.
nr. 11.783 la nr. 11.900 inclusiv, precum ∫i ac˛iunile     cod unic de Ónregistrare 10254286            (59/351.384)
numerotate de la nr. 47.403 la nr. 52.702 inclusiv,     Ali Jawad Ghadban, cet„˛ean libanez, n„scut la              ACT ADIfiIONAL
reprezent‚nd o cot„ de 9,343 % din capitalul social;   data de 22.11.1960 Ón Liban, Jboule, domiciliat Ón
  j) dl Savulescu Emil Drago∫ de˛ine un num„r de    Liban, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. F„inari nr. 26,   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
5.419 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100 RON      bl. 50, sc. D, ap. 118, identificat cu pa∫aportul          TABAM INVESTIfiII - S.R.L.,
fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de 541.900 RON,    nr. 0230926 eliberat de autorit„˛ile din Liban la     cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Sapien˛ei nr. 6,
ac˛iuni pl„tite Ón numerar, Ón lei, respectiv ac˛iunile  data de 21.11.1995, ∫i                       sc. A, et. 1, ap. 3, sectorul 5,
numerotate de la nr. 128 la nr. 246 inclusiv, precum     Salma Mohamad Al Lakis, cet„˛ean libanez,          Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului
∫i ac˛iunile numerotate de la nr. 52.703 la nr. 58.002  n„scut„ la data de 20.07.1950 Ón Liban, Alain,          cu nr. J 40/19813/30.11.2004,
inclusiv, reprezent‚nd o cot„ de 9,343 % din       domiciliat„ Ón Liban, localitatea Alain, identificat„      cod unic de Ónregistrare 16996284
capitalul social.                     cu pa∫aportul nr. 0896911 eliberat de autorit„˛ile     Œn urma adun„rii generale legal ∫i statutar
  4. Fiecare ac˛ionar va participa la beneficii ∫i   din Liban la data de 10.12.1993,             constituit„ a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
pierderi propor˛ional cu cota de capital social pe      Ón calitate de asocia˛i, au hot„r‚t:         TABAM INVESTIfiII - S.R.L., persoan„ juridic„
care o de˛ine, respectiv:                  Art. 1. Cesionarea p„r˛ilor sociale c„tre asociatul  rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Sapien˛ei nr. 6,
  a) Clubul Sportiv FOTBAL CLUB DINAMO         Salma Mohamad Al Lakis, conform hot„r‚rii        sc. A, et 1, ap. 3, sectorul 5, societate Ónregistrat„ la
BUCURE™TI va de˛ine o cot„ de participare la       adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1/16.01.2006 ∫i   Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu
beneficii ∫i pierderi de 34,190 %;            contractului de cesiune nr. 76/16.01.2006.        nr. J 40/19813/30.11.2004, cod unic de Ónregistrare
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 2075/4.VII.2006
16996284, Óntrunit„ la data de 9.02.2006, la care au         Societatea Comercial„              Sectorului 1, conform ordinului nr. 601/2002 al
participat to˛i asocia˛ii, respectiv dl Bilteanu Drago∫       PARCIS - S.R.L., Bucure∫ti            pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„, la
George, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                    capitolul activit„˛i secundare, a urm„toarelor
Str. Cantonului nr.1A, sectorul 1, identificat cu C.I.           ACT ADIfiIONAL               activit„˛i:
seria RT nr. 375470 eliberat„ de S.E.P. la data de                                    cod CAEN 4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
                              la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
17.12.2004, cod numeric personal 1770802410012,                                      cod CAEN 7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize
                                      PARCIS - S.R.L.,
dl Olteanu Daniel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón                                    tehnice.
                              cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Lunca Bradului
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie
Bucure∫ti, str. Poet Panait Cerna nr. 10, bl. M43,     nr. 3, bl. H4, sc. B2, et. 1, ap. 5, sectorul 3,
                                                            2006.
ap. 26, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD         Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului
                                                              (62/351.385)
nr. 182656 eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie Bucure∫ti         cu nr. J 40/6957/22.07.1991,
                                                                         *
la data de 27.07.2001, cod numeric personal            cod unic de Ónregistrare 348197,
1651218400144, ∫i Ón calitate de invita˛i dl Barhoum            atribut fiscal R                   Societatea Comercial„
Tomer, cet„˛ean israelian, domiciliat Ón Israel,       Subsemnatul Ianuli Stelian, cet„˛ean rom‚n,         MAN ROLAND ROMANIA - S.R.L., Bucure∫ti
Shemuel Anavi 1, Ierusalim, n„scut la data de       c„s„torit, n„scut la data de 28.08.1969 Ón Bucure∫ti,
1.10.1969 Ón Israel, c„s„torit, identificat cu      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lunca Bradului nr. 3,              ACT ADIfiIONAL
pa∫aportul nr. 10902505 eliberat de autorit„˛ile din   bl. H4, sc. B2, et. 1, ap. 5, sectorul 3, legitimat cu
                             C.I. seria RR nr. 088247 eliberat„ de S.E.P. la data      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Israel la data de 29.08.2004, ∫i dl Isbasoiu Gabriel
                             de   31.01.2000,    cod   numeric   personal        MAN ROLAND ROMANIA - S.R.L.,
Mihail, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.                                   num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
                             1690828434513, Ón calitate de asociat, am hot„r‚t
Gabroveni nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 3, n„scut la                                          J 40/8399/2000,
                             Óncheierea prezentului act adi˛ional la statutul ∫i
data de 5.10.1977 Ón Bucure∫ti, sectorul 3,                                          cod unic de Ónregistrare 13362568,
                             contractul Societ„˛ii Comerciale PARCIS - S.R.L., cu
nec„s„torit, identificat cu C.I. seria RX nr. 085808                                  HVB Bank Romania - S.A. - Sucursala Decebal,
                             sediul Ón Bucure∫ti, str. Lunca Bradului nr. 3,
eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie Bucure∫ti la data de    bl. H4, sc. B2, et. 1, ap. 5, sectorul 3, Ónregistrat„ Ón     cont RO21BACX0000000030714310,
9.12.1998, cod numeric personal 1770510430016,      registrul comer˛ului cu nr. J 40/6957/22.07.1991,        cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Moise Nicoar„
fiind prezent 100 % capitalul social, a hot„r‚t      cod unic de Ónregistrare 348197, atribut fiscal R,             nr. 20, sectorul 3
urm„toarele:                         ca urmare a decesului asociatului Ianuli Victor ∫i      Societatea Comercial„ MAN ROLAND CEE AG,
  Art. 1. Cesionarea de c„tre dl Bilteanu Drago∫     Ón conformitate cu certificatul de mo∫tenitor        persoan„ juridic„ austriac„, cu sediul Ón Austria,
George a unui num„r de 10 p„r˛i sociale, cu o       nr. 66/8.2006 eliberat de Biroul notarului public      localitatea Viena 1040, str. Mommsengasse nr. 5, Ón
valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón total 100     Mariana Dumitru, se modific„ preambulul           calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
RON, reprezent‚nd 50 % din capitalul social, dlui     statutului societ„˛ii, precum ∫i toate dispozi˛iile     MAN ROLAND ROMANIA - S.R.L., cu sediul Ón
Barhoum Tomer, cedentul retr„g‚ndu-se din         referitoare la numele, prenumele ∫i domiciliul        Bucure∫ti, str. Moise Nicoar„ nr. 20, ap. 1 ∫i 2,
societate.                        asocia˛ilor astfel:                     sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Art. 2. Cesionarea de c„tre dl Olteanu Daniel a      - Ianuli Stelian, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu
unui num„r de 9 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„   la data de 28.08.1969 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón      nr. J 40/8399/2000, cod unic de Ónregistrare
                             Bucure∫ti, str. Lunca Bradului nr. 3, bl. H4, sc. B2,    13362568, cont RO21BACX0000000030714310,
de 10 RON fiecare, Ón total 90 RON, reprezent‚nd
                             et. 1, ap. 5, sectorul 3, legitimat cu C.I. seria RR     av‚nd Ón vedere dispozi˛iile Legii nr. 31/1990 ∫i ale
45 % din capitalul social, dlui Barhoum Tomer,
                             nr. 088247 eliberat„ de S.E.P. la data de 31.01.2000,    actului constitutiv al societ„˛ii, a hot„r‚t adoptarea
cedentul retr„g‚ndu-se din societate.
                             cod numeric personal 1690828434513, Ón calitate de      prezentului act adi˛ional la actul constitutiv al
  Art. 3. Cesionarea de c„tre dl Olteanu Daniel a    asociat unic.                        societ„˛ii, cu urm„torul con˛inut:
unei p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 10 RON     Societatea se transform„ din societate comercial„      Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social subscris de la
fiecare, Ón total 10 RON, reprezent‚nd 5 % din      cu doi asocia˛i Ón societate comercial„ cu asociat      411.938,50 RON (echivalentul a 120.000 euro) cu
capitalul social, dlui Isbasoiu Gabriel Mihail,      unic, Ón persoana lui Ianuli Stelian, contractul de     913.061,50 RON (echivalentul a 250.000 euro/1 euro
cedentul retr„g‚ndu-se din societate.           societate devenind caduc.                  3,6522 RON/20.12.2005) rezult‚nd un capital social
  Astfel, capitalul social al societ„˛ii este de 200    Se modific„ toate prevederile privind atribu˛iile     total de 1.325.000 RON (echivalentul a 350.000 euro).
RON, divizat Ón 20 p„r˛i sociale, cu o valoare      adun„rii generale a asocia˛ilor, Ón sensul c„ acestea      Art. 2. Se majoreaz„ valoarea unei p„r˛i sociale de
nominal„ de 10 RON fiecare, cotele de participare     vor fi preluate de asociatul unic.              la 411,9385 RON, cu 913,0615 RON, rezult‚nd
la capitalul social, precum ∫i la profit ∫i pierderi     Se revoc„ din func˛ia de administrator asociatul     valoarea unei p„r˛i sociale de 1.325 RON. Num„rul
sunt urm„toarele:                     decedat Ianuli Victor ∫i se nume∫te Ón aceast„        p„r˛ilor sociale, respectiv 1.000, r„m‚ne neschimbat.
  Barhoum Tomer - 190 RON - 19 p„r˛i sociale -      func˛ie asociatul Ianuli Stelian.                Art. 3. Se nume∫te administrator al Societ„˛ii
                               Capitalul social al societ„˛ii, Ón sum„ de        Comerciale MAN ROLAND ROMANIA - S.R.L. Stefan
95 %;
                             7.010,00 lei (din care 6.800,92 RON aport Ón natur„     Valev, cet„˛ean bulgar, fiul lui Angelov ∫i al Slavk„i,
  Isbasoiu Gabriel Mihail - 10 RON - o parte social„
                             ∫i 209,08 aport Ón numerar), Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i      n„scut la Sofia Ón data de 29.08.1957, domiciliat Ón
- 5 %.
                             sociale a 350,50 lei fiecare, va fi de˛inut de asociatul   Bulgaria, Sofia, cartierul Liulin nr. 428, sc. G, et. 3,
  Art. 4. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator,    unic Ianuli Stelian, reprezent‚nd 100 % capitalul      ap. 74, posesor al pa∫aportului seria BGR
pe o perioad„ de 4 (patru) ani, dl Barhoum Tomer,     social, Ón func˛ie de care particip„ la pierderile ∫i    346570095 eliberat de c„tre Ministerul de Interne al
cet„˛ean israelian, domiciliat Ón Israel, Shemuel     beneficiile societ„˛ii.                   Bulgariei la data de 20.01.2006, cu valabilitatea
Anavi 1, Ierusalim, n„scut la data de 1.10.1969 Ón      Celelalte dispozi˛ii din statutul societ„˛ii r„m‚n    p‚n„ la data de 20.01.2011.
Israel, c„s„torit, identificat cu pa∫aportul       neschimbate.                          Art. 4. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
nr. 10902505 eliberat de autorit„˛ile din Israel la     Redactat ∫i dactilografiat la sediul Biroului       Wolfgang Henn, cet„˛ean austriac, n„scut la data de
data de 29.08.2004.                    notarului public Mariana Dumitru azi, data          15.12.1959 Ón Viena, domiciliat Ón Austria, Viena,
  Art. 5. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din   autentific„rii, Ón 6 exemplare, din care 5 se        Goldeggasse 20/3/9, posesor al pa∫aportului seria S
Bucure∫ti, Str. Sapien˛ei nr. 6, sc. A, et. 1, ap. 3,   elibereaz„ p„r˛ilor.                     nr. 004143 eliberat de autorit„˛ile din Austria la
sectorul 5, Ón Bucure∫ti, intrarea Episcop Radu       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie     data de 1.01.2000.
nr. 12, parter, ap. 1, sectorul 2.            2006.                              Art. 5. Societatea va avea doi administratori,
  Restul prevederilor actului constitutiv r„m‚ne       (61/351.385)                      respectiv, Gerhard Walter Gocek ∫i Stefan Valev.
neschimbat.                                 DECIZIA NR. 2                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
                                                            neschimbate.
  Corespunz„tor se va modifica actul constitutiv al
                                    din data de 22.03.2006              Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit azi,
societ„˛ii.
                               Subsemnatul Ianuli Stelian, cet„˛ean rom‚n,        10.02.2006 ∫i redactat Ón patru exemplare, la sediul
  Prezentul act serve∫te la Oficiul registrului
                             c„s„torit, n„scut la data de 28.08.1969 Ón Bucure∫ti,    Cabinetului individual de avocatur„ Voicilas
comer˛ului ∫i la toate celelalte organe competente,                                  Haralambie, din care 3 exemplare s-au Ónm‚nat
                             domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lunca Bradului nr. 3,
potrivit legii.                      bl. H4, sc. B2, et. 1, ap. 5, legitimat cu C.I. seria RR   p„r˛ii semnatare, un exemplar fiind depus la arhiva
  Redactat ∫i dactilografiat de p„r˛i Ón 4 exemplare,  nr. 088247 eliberat„ de S.E.P. la data de 31.01.2000,    Cabinetului individual de avocatur„ Voicilas
azi, data atest„rii.                   cod numeric personal 1690828434513, Ón calitate de      Haralambie.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie   asociat unic, am hot„r‚t ad„ugarea la obiectul de        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 5 iunie
2006.                           activitate existent Ón statutul societ„˛ii cu nr. 10180   2006.
   (60/351.384)                     din 10.06.1991 autentificat la Notariatul de Stat al       (63/351.386)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|096776]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 2075/4.VII.2006 con˛ine 16 pagini.                 Pre˛ul: 1,28 lei         ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:15
posted:7/8/2010
language:Romanian
pages:16