Docstoc

2006_1915

Document Sample
2006_1915 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 1915                                                      Miercuri, 21 iunie 2006
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„            Societ„˛ii Comerciale VEST NAD - S.R.L., a dispune         Societatea Comercial„
     VEST NAD - S.R.L., Timi∫oara          Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din       PARADOX - S.R.L., Timi∫oara
        jude˛ul Timi∫              declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul             jude˛ul Timi∫
                             registrului comer˛ului.
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI                                      NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                              Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune
          J 35/1614/2006                                                  J 35/1615/2006
                              Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18688779       formulat„ de asociatul unic Kiss Ana prin            COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18688833

                             Ómputernicit Dumitrica Andreea, ∫i, Ón consecin˛„:
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE         Societ„˛ii Comerciale VEST NAD - S.R.L., Ón         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
     L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             urm„toarele condi˛ii:                       L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                              Sediul social este Ón Timi∫oara, bd. General Ion
     DOSAR NR. 24100/16.05.2006                                            DOSAR NR. 25791/18.05.2006
                             Dragalina nr. 14, ap. 7, jude˛ul Timi∫.
    ŒNCHEIEREA NR. 5667/22.05.2006            Domeniul principal de activitate: 515 - comer˛ cu      ŒNCHEIEREA NR. 5657/22.05.2006
                             ridicata cu produse intermediare neagricole ∫i cu
   ™edin˛a public„ din 22 mai 2006                                          ™edin˛a public„ din 22 mai 2006
                             de∫euri.
 Judec„tor delegat                     Activitatea principal„: 5153 - comer˛ cu ridicata    Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 cu material lemnos ∫i de construc˛ii.           la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul     Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Timi∫    - Mih„ie∫ Aurel                                      Tribunalul Timi∫    - Mih„ie∫ Aurel
                             constitutiv din data de 15.05.2006.
 Referent grefier                                                 Referent grefier
                              Capitalul social: capitalul social subscris este de
 la Oficiul Registrului                                              la Oficiul Registrului
                             200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              Comer˛ului de pe l‚ng„
                             sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.    Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen
 Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen
                              Fondator: Kiss Ana, asociat unic, av‚nd codul
  Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare     numeric personal 2590315354744, aport la capital      Pe rol, solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
formulate de asociatul unic Kiss Ana prin                                     formulate de asociatul Damsescu Petru prin
                             200,00 RON, data v„rs„rii aportului 15.05.2006,
Ómputernicit Dumitrica Andreea, privind                                      Ómputernicit Bacila Adriana, privind autorizarea
                             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i                                    constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
                             capitalul social total, cota de participare la      din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul
Ónregistrarea datelor din declara˛ia tip pe proprie
                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón       registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
Societ„˛ii Comerciale VEST NAD - S.R.L.         Timi∫oara, str. Dr. Simion Mangiuca nr. 17, jude˛ul   PARADOX - S.R.L.
  Procedura legal Óndeplinit„.             Timi∫.                           Procedura legal Óndeplinit„.
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform   Administrator: Kiss Ana, av‚nd codul numeric       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.     personal 2590315354744, data numirii 15.05.2006,     art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                             cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri           JUDEC√TORUL DELEGAT
       JUDEC√TORUL DELEGAT
                             depline ∫i nelimitate.
  Asupra cererii de fa˛„:                                              Asupra cererii de fa˛„:
                              Durata societ„˛ii: nelimitat„.
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 24100 din data                                Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 25791 din data
                              Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
de 16.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat                                   de 18.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat
                             comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii                                autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
                             r„spundere.                       Comerciale PARADOX - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
Comerciale VEST NAD - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al      datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
datelor din declara˛ia tip pe proprie r„spundere la
                             Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.     Oficiul registrului comer˛ului.
Oficiul registrului comer˛ului.
                              Executorie.                       Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
                             cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                             ulterioare.                       privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                              Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, 22 mai     conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor                               din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea   2006.
                                                         nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i         Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                                                         complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu   renun˛area la recurs la data de 22 mai 2006.
                                                         modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie   ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu
ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990, republicat„ cu  2006.                          modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, urmeaz„ a      (1/602.023)                     admite prezenta cerere, a autoriza constituirea
admite prezenta cerere, a autoriza constituirea                  *               Societ„˛ii Comerciale PARADOX - S.R.L., a dispune
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/21.VI.2006
Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din   Ómputernicit Bacila Adriana, privind autorizarea           Societatea Comercial„
declara˛ia tip pe proprie r„spundere la Oficiul      constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor    EL-GEO - S.R.L., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
registrului comer˛ului.                  din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul
                             registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale ALFA-     NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune
                             TIM - S.R.L.                                 J 35/1617/2006
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Procedura legal Óndeplinit„.
formulat„ de asociatul Damsescu Petru prin                                         COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18688850
                               Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
Ómputernicit Bacila Adriana, ∫i, Ón consecin˛„:
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a           JUDEC√TORUL DELEGAT
Societ„˛ii Comerciale PARADOX - S.R.L., Ón
                               Asupra cererii de fa˛„:                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
urm„toarele condi˛ii:
                               Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 25794 din data        L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
  Sediul social este Ón Timi∫oara, str. Cornel
                             de 18.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat
Grofsoreanu, bl. 14/A, ap. 2, jude˛ul Timi∫.
                             autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii         DOSAR NR. 25813/18.05.2006
  Domeniul principal de activitate: 553 -
restaurante.                       Comerciale ALFA-TIM - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
                                                              ŒNCHEIEREA NR. 5659/22.05.2006
  Activitatea principal„: 5530 - restaurante.      datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la
                             Oficiul registrului comer˛ului.              ™edin˛a public„ din data de 22 mai 2006
  Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
constitutiv nr. 208 din data de 16.05.2006.         Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile    Judec„tor delegat
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de          la Oficiul Registrului
1.000,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de      Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,      Comer˛ului de pe l‚ng„
p„r˛i sociale: 100; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00  constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       Tribunalul Timi∫    - Mih„ie∫ Aurel
RON.                           privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       Referent grefier
  Fondatori:                       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    la Oficiul Registrului
  1. Kurunczi Alexandru, asociat, av‚nd codul      din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea    Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 1640826350018, aport la capital                                   Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen
                             nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
490,00 RON, data v„rs„rii aportului 18.05.2006,      complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu     Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
echival‚nd cu 49 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 49 %     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu   formulate de asociatul unic Chetraru Ion Cristinel
din capitalul social total, cota de participare la    cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,       prin Ómputernicit Papay Ana, privind autorizarea
beneficii/pierderi de 49 %, domiciliat Ón Timi∫oara,                                constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
str. Mangalia nr. 44, ap. 2, jude˛ul Timi∫;                                     din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul
                             ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
  2. Damsescu Petru, asociat, av‚nd codul numeric                                 registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale EL-
                             autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale ALFA-
personal 1570904354758, aport la capital 510,00                                   GEO - S.R.L.
                             TIM - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
RON, data v„rs„rii aportului 18.05.2006, echival‚nd                                  Procedura legal Óndeplinit„.
                             Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie     Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform
cu 51 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 51 % din capitalul
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.       art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
de 51 %, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Cornel        Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:            JUDEC√TORUL DELEGAT
Grosforeanu, bl. 14, sc. A, ap. 2, jude˛ul Timi∫.
  Administrator: Damsescu Petru, av‚nd codul        Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Asupra cererii de fa˛„:
numeric personal 1570904354758, data numirii       formulat„ de asociatul unic Marian Nicolaie prin       Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 25813 din data
16.05.2006, cu o durat„ a mandatului de 4 ani,      Ómputernicit Bacila Adriana, ∫i, Ón consecin˛„:      de 18.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat
av‚nd puteri depline ∫i nelimitate.             Autorizeaz„    constituirea   ∫i  dispune   autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    Comerciale EL-GEO - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor
                                                          din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      Societ„˛ii Comerciale ALFA-TIM - S.R.L., Ón
                                                          registrului comer˛ului.
comer˛ului a datelor din declara˛ia tip pe proprie    urm„toarele condi˛ii:
                                                            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
r„spundere.                         Sediul social este Ón Timi∫oara, str. General
                                                          men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       Henri Berthelot nr. 7, ap. 2, jude˛ul Timi∫.       Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Domeniul principal de activitate:           constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Executorie.                        452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;  privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    geniu civil.                       conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Activitatea principal„:                din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                               4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.   nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
ulterioare.                                                     complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
                               Activit„˛i secundare: conform art. 5 din actul
  Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, 22 mai                                   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
                             constitutiv cu nr. 26/17.05.2006.
2006.                                                        cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin                                   republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
renun˛area la recurs la data de 22 mai 2006.       200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
                                                          ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie   sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
                                                          autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale EL-GEO
2006.                            Fondator:
                                                          - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
   (2/602.024)                       Marian Nicolaie, asociat unic, cod numeric
                                                          Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
             *                personal 1500807321846, aport la capital 200,00      r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
                             RON, data v„rs„rii aportului 18.05.2006, echival‚nd
      Societatea Comercial„             cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul      Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
     ALFA-TIM - S.R.L., Timi∫oara           social total, cota de participare la beneficii/pierderi   Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
        jude˛ul Timi∫               de 100 %, domiciliat Ón localitatea Laslea, jude˛ul    formulat„ de asociatul unic Chetraru Ion Cristinel
                             Sibiu.                          prin Ómputernicit Papay Ana, ∫i, Ón consecin˛„:
                               Administrator:                      Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                               Marian Nicolaie, cod numeric personal         Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
          J 35/1616/2006
                             1500807321846, data numirii 17.05.2006, durata      Societ„˛ii Comerciale EL-GEO - S.R.L., Ón
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18688841        mandatului de 4 ani, av‚nd puteri conform actului     urm„toarele condi˛ii:
                                                            Sediul social este Ón Timi∫oara, Str. Lacului nr.
                             constitutiv.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                         24A, spa˛iul comercial A3, jude˛ul Timi∫.
                               Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                                                            Domeniul principal de activitate:
                               Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
                                                            524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE          comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
     L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             r„spundere.                        parte.
                               Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        Activitatea principal„:
     DOSAR NR. 25794/18.05.2006           Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
    ŒNCHEIEREA NR. 5658/22.05.2006            Executorie.                        Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul
                               Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    constitutiv din data de 15.05.2006.
™edin˛a public„ din data de 22 mai 2006          cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Capitalul social: capitalul social subscris este de
 Judec„tor delegat                    republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
 la Oficiul Registrului                 ulterioare.                        sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 22 mai       Fondator:
                                                            Chetraru Ion Cristinel, asociat unic, cod
 Tribunalul Timi∫    - Mih„ie∫ Aurel         2006.
                                                          numeric personal 1761028040105, aport la capital
 Referent grefier                      Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                                                          200,00 RON, data v„rs„rii aportului 16.05.2006,
 la Oficiul Registrului                 renun˛are la recurs la data de 22 mai 2006.        echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie   capitalul social total, cota de participare la
 Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen          2006.                           beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Timi∫oara,
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare    (3/602.025)                      aleea Ionel Perlea nr. 3, et. 4, ap. 20, jude˛ul Timi∫.
formulate de asociatul unic Marian Nicolaie, prin                  *                 Administrator:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1915/21.VI.2006                   3
  Chetraru Ion Cristinel, cod numeric personal     Societ„˛ii Comerciale D & T ARHIV - S.R.L., Ón        Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 27049 din data
1761028040105, data numirii 15.05.2006, durata      urm„toarele condi˛ii:                   de 19.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat
mandatului de 4 ani, av‚nd puteri depline ∫i        Sediul social este Ón satul C„lacea ferma nr. 9,    autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
nelimitate.                       hala de produc˛ie nr. 1, comuna Or˛i∫oara, jude˛ul    Comerciale ALE MARKET - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.            Timi∫.                          datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului       Domeniul principal de activitate:           Oficiul registrului comer˛ului.
comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie     631 - manipul„ri ∫i depozit„ri.              Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
r„spundere.                         Activitatea principal„:                men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al        6312 - depozit„ri.
                                                          Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activit„˛i secundare: conform art. 4 din actul
                                                          constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
  Executorie.                      constitutiv nr. 122 din data de 16.05.2006.
                                                          privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Capitalul social: capitalul social subscris este de
                                                          conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
                             sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.   din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                              Fondatori:                       nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
ulterioare.
                              1. Meltes Dana Adriana, asociat, cod numeric      complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 22 mai
                             personal 2820921350040, aport la capital 160,00      modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
2006.
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      RON, data v„rs„rii aportului 16.05.2006, echival‚nd    cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,
renun˛are la recurs la data de 22 mai 2006.       cu 16 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 % din capitalul   republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie   social total, cota de participare la beneficii/pierderi  ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
2006.                          de 80 %, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Gheorghe      autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale ALE
  (4/602.026)                     Lazar nr. 4, ap. 4, jude˛ul Timi∫;            MARKET - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia
             *                 2. Achim Teodor, asociat, cod numeric personal     ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                             1610411354721, aport la capital 40,00 RON, data      r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
      Societatea Comercial„            v„rs„rii aportului 16.05.2006, echival‚nd cu 4 p„r˛i
   D & T ARHIV - S.R.L., satul C„lacea        sociale, reprezent‚nd 20 % din capitalul social total,   Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
    comuna Or˛i∫oara, jude˛ul Timi∫          cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,      Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             domiciliat Ón Timi∫oara, Calea Martirilor nr. 42, sc.   formulat„ de asociatul Matesan Corina prin
                             A, ap. 15, jude˛ul Timi∫.                 Ómputernicit Fodor Alina, ∫i, Ón consecin˛„:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI         Administrator:
                                                           Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
          J 35/1618/2006             Achim Teodor, cod numeric personal
                                                          Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                             1610411354721, data numirii 16.05.2006, durata
    COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18688868                                    Societ„˛ii Comerciale ALE MARKET - S.R.L., Ón
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform
                                                          urm„toarele condi˛ii:
                             actului constitutiv.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          Sediul social este Ón Timi∫oara, Calea ™agului
                              Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                              Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      nr. 36, sc. C, ap. 10, camera 1, jude˛ul Timi∫.
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE         comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie      Domeniul principal de activitate:
     L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™             r„spundere.                         521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       nespecializate.
     DOSAR NR. 25845/18.05.2006           Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Activitatea principal„:
                              Executorie.                        5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
    ŒNCHEIEREA NR. 5660/22.05.2006            Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
™edin˛a public„ din data de 22 mai 2006         cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,       produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                             republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Activit„˛i secundare: conform art. 6 din actul
 Judec„tor delegat                   ulterioare.                        constitutiv din data de 11.05.2006.
 la Oficiul Registrului                  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 22 mai       Capitalul social: capitalul social subscris este de
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 2006.                           200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
 Tribunalul Timi∫    - Mih„ie∫ Aurel          Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin      sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
 Referent grefier                    renun˛are la recurs la data de 22 mai 2006.         Fondatori:
 la Oficiul Registrului                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               1. Matesan Corina, asociat, cod numeric
                             2006.
 Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen                                       personal 2740723354759, aport la capital 150,00
                               (5/602.027)
                                                          RON, data v„rs„rii aportului 16.05.2006, echival‚nd
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare                *
                                                          cu 15 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 75 % din capitalul
formulate de asociatul Achim Teodor, privind                                    social total, cota de participare la beneficii/pierderi
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i             Societatea Comercial„
                                ALE MARKET - S.R.L., Timi∫oara           de 75 %, domiciliat Ón localitatea Lenauheim, nr.
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                                    jude˛ul Timi∫               728, jude˛ul Timi∫;
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a
                                                           2. Muri Floare, asociat, cod numeric personal
Societ„˛ii Comerciale D & T ARHIV - S.R.L.
                                                          2420310354763, aport la capital 50,00 RON, data
  Procedura legal Óndeplinit„.               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                          v„rs„rii aportului 16.05.2006, echival‚nd cu 5 p„r˛i
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform            J 35/1619/2006
                                                          sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social total,
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18692508        cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          domiciliat„ Ón localitatea Checea, jude˛ul Timi∫.
  Asupra cererii de fa˛„:                       MINISTERUL JUSTIfiIEI             Administrator:
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 25845 din data                                 Matesan Corina, cod numeric personal
de 18.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat                                    2740723354759, data numirii 11.05.2006, durata
                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii        L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                                                          mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline ∫i
Comerciale D & T ARHIV - S.R.L. ∫i Ónregistrarea                                  nelimitate.
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la        DOSAR NR. 27049/19.05.2006             Durata societ„˛ii: nelimitat„.
Oficiul registrului comer˛ului.                                            Sedii secundare:
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile      ŒNCHEIEREA NR. 5719/23.05.2006            1. punct de lucru, cu sediul Ón Timi∫oara, Str.
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de                                     M„t„sarilor nr. 51A, camera 1, jude˛ul Timi∫;
                             ™edin˛a public„ din data de 23 mai 2006
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,                                   2. punct de lucru, cu sediul Ón Timi∫oara, str. Ana
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale      Judec„tor delegat                    Ip„tescu nr. 9, parter, ap. 4, camera 1, jude˛ul
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       la Oficiul Registrului
                                                          Timi∫.
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor   Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea    Tribunalul Timi∫    - Seculi Casiana
                                                          comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie
nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i        Referent grefier
                                                          r„spundere.
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu    la Oficiul Registrului
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
                              Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen          Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,
                                                           Executorie.
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare    Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a     formulate de asociatul Matesan Corina prin        cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale D & T    Ómputernicit Fodor Alina, privind autorizarea
                                                          republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
ARHIV - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i   constituirii, Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie                                ulterioare.
                             din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.                                     Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 23 mai
                             registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale ALE
                                                          2006.
                             MARKET - S.R.L.
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:                                   Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
                              Procedura legal Óndeplinit„.
 Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost       Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform  renun˛are la recurs la data de 23 mai 2006.
formulat„ de asociatul Achim Teodor ∫i, Ón        art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie
consecin˛„:                                                    2006.
                                   JUDEC√TORUL DELEGAT               (6/602.028)
 Autorizeaz„   constituirea   ∫i dispune
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a     Asupra cererii de fa˛„:                              *
  4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/21.VI.2006
      Societatea Comercial„              RON, data v„rs„rii aportului 16.05.2006, echival‚nd    - S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i
  CRIS GOLD IFN - S.R.L., satul Chi∫oda          cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul    Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
    comuna Giroc, jude˛ul Timi∫             social total, cota de participare la beneficii/pierderi  r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.
                              de 25 %, domiciliat„ Ón localitatea Timi∫oara, Str.
                              Cire∫ului nr. 23, ap. 2, jude˛ul Timi∫.           Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
  NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                Administrator:                       Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
           J 35/1620/2006
                                Horga Antonela, cod numeric personal          formulat„ de asociatul unic Ciocloda Cezarina
     COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18692516        2810407350015, data numirii 9.05.2006, durata       Georgeta ∫i, Ón consecin˛„:
                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri conform          Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             actului constitutiv.                   Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                Durata societ„˛ii: nelimitat„.             Societ„˛ii Comerciale RAMEXA - S.R.L., Ón
                                Sedii secundare: punct de lucru, cu sediul Ón     urm„toarele condi˛ii:
  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                              Timi∫oara, Str. Daliei nr. 7, camera 1, jude˛ul Timi∫.    Sediul social este Ón satul Dumbr„vi˛a, Str.
      L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                                Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      Nucului nr. 2, camera 2, comuna Dumbr„vi˛a,
                              comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie    jude˛ul Timi∫.
     DOSAR NR. 27063/19.05.2006
                              r„spundere.                          Domeniul principal de activitate:
    ŒNCHEIEREA NR. 5720/23.05.2006             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al         741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                              Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.      contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
™edin˛a public„ din data de 23 mai 2006            Executorie.                      de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  Judec„tor delegat                      Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate    afaceri ∫i management
  la Oficiul Registrului                  cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,         Activitatea principal„:
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile          7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
  Tribunalul Timi∫    - Seculi Casiana         ulterioare.                        management.
  Referent grefier                      Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 23 mai        Activit„˛i secundare: conform art. 2 din actul
  la Oficiul Registrului                  2006.                           constitutiv din data de 11.05.2006.
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin        Capitalul social: capitalul social subscris este de
  Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen           renun˛are la recurs la data de 23 mai 2006.        200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie   sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
  Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                              2006.                             Fondator:
formulate de asociatul Horga Antonela, privind
                                (7/602.029)                        Ciocloda Cezarina Georgeta, asociat unic, cod
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i
                                           *                numeric personal 2810727350051, aport la capital
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie
                                                           200,00 RON, data v„rs„rii aportului 16.05.2006,
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a             Societatea Comercial„             echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
Societ„˛ii Comerciale CRIS GOLD IFN - S.R.L.           RAMEXA - S.R.L., satul Dumbr„vi˛a          capitalul social total, cota de participare la
  Procedura legal Óndeplinit„.                  comuna Dumbr„vi˛a, jude˛ul Timi∫          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform                                Timi∫oara, str. Alexandru Alaci nr. 2, bl. 28, sc. A,
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                   et. 3, ap. 8, jude˛ul Timi∫.
                                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                             Administrator:
                                        J 35/1622/2006
                                                             Ciocloda Cezarina Georgeta, cod numeric
  Asupra cererii de fa˛„:
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18692532        personal 2810727350051, data numirii 11.05.2006,
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 27063 din data
                                                           durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline
de 19.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI            ∫i nelimitate.
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii
                                                             Durata societ„˛ii: nelimitat„.
Comerciale CRIS GOLD IFN - S.R.L. ∫i Ónregistrarea
                                                             Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
datelor din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                                                           comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie
Oficiul registrului comer˛ului.                    L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                                                           r„spundere.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile
                                                             Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de               DOSAR NR. 27096/19.05.2006
                                                           Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                  ŒNCHEIEREA NR. 5722/23.05.2006             Executorie.
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                                                             Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       ™edin˛a public„ din data de 23 mai 2006          cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                               Judec„tor delegat                    republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
                               la Oficiul Registrului                 ulterioare.
nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 23 mai
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
                               Tribunalul Timi∫    - Seculi Casiana        2006.
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
                               Referent grefier                      Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,
                               la Oficiul Registrului                 renun˛are la recurs la data de 23 mai 2006.
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a
                               Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen          2006.
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale CRIS
                                                              (8/602.030)
GOLD IFN - S.R.L., a dispune Ónmatricularea          Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
                                                                         *
acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe   formulate de asociatul unic Ciocloda Cezarina
proprie r„spundere la Oficiul registrului          Georgeta privind autorizarea constituirii,              Societatea Comercial„
comer˛ului.                         Ónmatricularea ∫i Ónregistrarea datelor din           MARCEZ - S.R.L., satul Dumbr„vi˛a
                              declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul         comuna Dumbr„vi˛a, jude˛ul Timi∫
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:
                              registrului comer˛ului a Societ„˛ii Comerciale
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost      RAMEXA - S.R.L.
formulat„ de asociatul Horga Antonela ∫i, Ón          Procedura legal Óndeplinit„.                NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
consecin˛„:                          Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform             J 35/1623/2006
  Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune   art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
                                                                COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18692540
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
                                     JUDEC√TORUL DELEGAT
Societ„˛ii Comerciale CRIS GOLD IFN - S.R.L., Ón
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
urm„toarele condi˛ii:                     Asupra cererii de fa˛„:
  Sediul social este Ón satul Chi∫oda, Str.          Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 27096 din data
Prim„verii nr. 67, camera 1, comuna Giroc, jude˛ul     de 19.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
Timi∫.                           autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii         L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
  Domeniul principal de activitate:            Comerciale RAMEXA - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor
  652 - alte intermedieri financiare.           din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul         DOSAR NR. 27128/19.05.2006
  Activitatea principal„:                 registrului comer˛ului.
  6522 - alte activit„˛i de creditare.            Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile       ŒNCHEIEREA NR. 5723/23.05.2006
  Capitalul social: capitalul social subscris este de   men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         ™edin˛a public„ din data de 23 mai 2006
200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i     Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,
                                                             Judec„tor delegat
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.    constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale
                                                             la Oficiul Registrului
  Fondatori:                        privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Fisticeanu Cristinel, asociat, cod numeric      conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
                                                             Tribunalul Timi∫    - Seculi Casiana
personal 1681215221252, aport la capital 150,00       din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
                                                             Referent grefier
RON, data v„rs„rii aportului 16.05.2006, echival‚nd     nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
                                                             la Oficiul Registrului
cu 15 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 75 % din capitalul    complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
social total, cota de participare la beneficii/pierderi   modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
                                                             Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen
de 75 %, domiciliat Ón localitatea Timi∫oara, str.     cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,
Divizia 9 Cavalerie, bl. 74, et. 1, ap. 2, jude˛ul Timi∫;  republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile         Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
  2. Horga Antonela, asociat, cod numeric         ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      formulate de administratorul Mari∫ Gheorghe prin
personal 2810407350015, aport la capital 50,00       autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale RAMEXA    Ómputernicit Ciocloda Cezarina Georgeta, privind
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 1915/21.VI.2006                   5
autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i            Societatea Comercial„              domiciliat Ón Italia, localitatea Francavilla Sul Sinni
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie    MARCELLO ELECRONIC - S.R.L., Timi∫oara         (PZ), C/DA San Domenico nr. 1.
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a            jude˛ul Timi∫                  Administrator:
Societ„˛ii Comerciale MARCEZ - S.R.L.                                         Giangreco Domenico Pompeo, data numirii
  Procedura legal Óndeplinit„.                                          16.05.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                               NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
  Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform                               puteri conform actului constitutiv.
                                       J 35/1624/2006
art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.                                   Durata societ„˛ii: nelimitat„.
                                 COD UNIC DE ŒNREGISTRARE R 18692559         Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului
       JUDEC√TORUL DELEGAT                                          comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie
  Asupra cererii de fa˛„:                       MINISTERUL JUSTIfiIEI            r„spundere.
  Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 27128 din data                                 Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al
                                                          Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.
de 19.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE
                                                           Executorie.
autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii         L¬NG√ TRIBUNALUL TIMI™
                                                           Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate
Comerciale MARCEZ - S.R.L. ∫i Ónregistrarea datelor
                                                          cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
din declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul         DOSAR NR. 27139/19.05.2006
                                                          republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
registrului comer˛ului.
                                 ŒNCHEIEREA NR. 5724/23.05.2006          ulterioare.
  Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile                                 Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 23 mai
men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de         ™edin˛a public„ din data de 23 mai 2006
                                                          2006.
Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,      Judec„tor delegat                     Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin
constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale       la Oficiul Registrului                 renun˛are la recurs la data de 23 mai 2006.
privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón       Comer˛ului de pe l‚ng„                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie
conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor    Tribunalul Timi∫    - Seculi Casiana        2006.
din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea    Referent grefier                      (10/602.032)
nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i         la Oficiul Registrului                              *
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu     Comer˛ului de pe l‚ng„
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu    Tribunalul Timi∫    - Dobi Carmen              Societatea Comercial„
cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,                                     SUPREME GOURMET - S.R.L., Bucure∫ti
                               Pe rol se afl„ solu˛ionarea cererii de Ónregistrare
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile        formulate de asociatul unic Giangreco Domenico
ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a      Pompeo, prin Ómputernicit Nagy Mariana, privind               HOT√R¬RE
autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale MARCEZ    autorizarea constituirii, Ónmatricularea ∫i          a adun„rii generale extraordinare
- S.R.L., a dispune Ónmatricularea acesteia ∫i      Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie      a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie    r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului a       SUPREME GOURMET - S.R.L., cu sediul Ón
r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.       Societ„˛ii Comerciale MARCELLO ELECRONIC -         Bucure∫ti, Bd. Metalurgiei nr. 444-450,
                             S.R.L.                           sectorul 4, cu num„r de Ónmatriculare
 Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:       Procedura legal Óndeplinit„.                J 40/6759/1999, C.U.I. 12020621,
                               Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii, conform       capital social 500 RON
  Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost
                             art. 242, alin. 2 din Codul de procedur„ civil„.
formulat„ de administratorul Mari∫ Gheorghe prin                                   Asocia˛ii:
Ómputernicit Ciocloda Cezarina Georgeta, ∫i, Ón            JUDEC√TORUL DELEGAT              1. Johny Jabra, cet„˛ean rom‚n, Str. Clucerului
consecin˛„:                         Asupra cererii de fa˛„:                nr. 57A, et. 1, ap. 2, posesor al C.I. seria RT nr.
  Autorizeaz„    constituirea   ∫i   dispune    Prin cererea de Ónregistrare cu nr. 27139 din data  246364, eliberat„ la data de 8.11.2002 de Sec˛ia 2
Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a    de 19.05.2006, legal timbrat„, s-a solicitat       Poli˛ie Bucure∫ti, cod numeric personal
Societ„˛ii Comerciale MARCEZ - S.R.L., Ón         autorizarea constituirii, Ónmatricularea Societ„˛ii   1660106411517;
urm„toarele condi˛ii:                   Comerciale MARCELLO ELECRONIC - S.R.L. ∫i          2. Jihad Maurice Jabra, cet„˛ean libanez,
  Sediul social este Ón satul Dumbr„vi˛a, Str.      Ónregistrarea datelor din declara˛ia-tip pe proprie   domiciliat Ón Liban, Beirut, Sin El Fil, Jabra BLDG,
Nucului nr. 5, parter, camera 1, jude˛ul Timi∫.      r„spundere la Oficiul registrului comer˛ului.      posesor al pa∫aportului cu nr. 1618581, eliberat la
                               Œn sus˛inerea cererii au fost depuse Ónscrisurile   data de 31.10.2001 de c„tre Ambasada Libanului la
  Domeniul principal de activitate:
                             men˛ionate Ón opisul inclus Ón cererea de        Bucure∫ti, hot„r„sc:
  514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,
                             Ónregistrare pe baza c„rora judec„torul delegat,      Art. 1. Societatea Ó∫i va muta sediul din
altele dec‚t cele alimentare.
                             constat‚nd c„ sunt Óndeplinite cerin˛ele legale     Bucure∫ti, Bd. Metalurgiei nr. 87, sala de box,
  Activitatea principal„:
                             privind constituirea societ„˛ii comerciale, Ón      camera 3, sectorul 4.
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de                                    Art. 2. Œncep‚nd cu data de 1.06.2006 se Ónchide
                             conformitate cu dispozi˛iile art. 331 ∫i urm„toarelor
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte.                                 punctul de lucru din Bucure∫ti, Bd. Metalurgiei 444-
                             din Codul de procedur„ civil„, ale art. 39 din Legea
  Activit„˛i secundare: conform art. 2 din statutul                                450, sectorul 4.
                             nr. 31/1990, republicat„ cu modific„rile ∫i
societ„˛ii din data de 11.05.2006.            complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu     Art. 3. Œncep‚nd cu data de 1.06.2006 se deschide
  Capitalul social: capitalul social subscris este de  modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu  punctul de lucru din ∫os. Berceni nr. 104, sectorul 4.
200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i    cele ale art. 6 ∫i 14 din Legea nr. 26/1990,        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.   republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile       neschimbate.
  Fondator:                       ulterioare, urmeaz„ a admite prezenta cerere, a       Redactat„ Ón 3 (trei) exemplare, ast„zi,
  Mari∫ Gheorghe, asociat unic, cod numeric       autoriza constituirea Societ„˛ii Comerciale       22.05.2006.
personal 1511008354758, aport la capital 200,00      MARCELLO ELECRONIC - S.R.L., a dispune           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
RON, data v„rs„rii aportului 16.05.2006, echival‚nd    Ónmatricularea acesteia ∫i Ónregistrarea datelor din   5 iunie 2006.
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul     declara˛ia-tip pe proprie r„spundere la Oficiul       (11/351.301)
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  registrului comer˛ului.                              *
de 100 %, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. Lini∫tei nr.    Pentru aceste motive, Ón numele legii dispune:           Societatea Comercial„
12, jude˛ul Timi∫.
                               Admite cererea de Ónregistrare a∫a cum a fost          FARMAVET - S.A., Bucure∫ti
  Administrator:
                             formulat„ de asociatul unic Giangreco Domenico
  Mari∫ Gheorghe, cod numeric personal
                             Pompeo prin Ómputernicit Nagy Mariana, ∫i, Ón              HOT√R¬REA NR. 20
1511008354758, data numirii 11.05.2006, durata
                             consecin˛„:
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline ∫i                                          din data de 2.05.2006
                               Autorizeaz„    constituirea    ∫i  dispune
nelimitate.                                                         a consiliului de administra˛ie
                             Ónmatricularea la Oficiul registrului comer˛ului a
  Durata societ„˛ii: nelimitat„.                                           al Societ„˛ii Comerciale FARMAVET - S.A.
                             Societ„˛ii Comerciale MARCELLO ELECRONIC -
  Dispune Ónregistrarea la Oficiul registrului      S.R.L., Ón urm„toarele condi˛ii:              Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
comer˛ului a datelor din declara˛ia-tip pe proprie      Sediul social este Ón Timi∫oara, bd. Constantin    Comerciale FARMAVET - S.A., format din pre∫edinte
r„spundere.                        Br‚ncoveanu nr. 52/A, camera 2, sc. B, ap. 11,      - prof. univ. dr. Gheorghe Stratulat ∫i membrii - ec.
  Dispune publicarea Ón Monitorul Oficial al       jude˛ul Timi∫.                      Oana Enrica Rotaru ∫i ing. Victori˛a Burghelea,
Rom‚niei, Partea a IV-a, a prezentei Óncheieri.       Domeniul principal de activitate:           Óntrunit Ón data de 2.05.2006, conform art. 19 lit. l
  Executorie.                        453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;      din statut ∫i Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i
  Cu recurs, Ón termen de 15 zile, Ón conformitate     Activitatea principal„:                republicat„, hot„r„∫te, Ón unanimitate, urm„toarele:
                               4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice.         1. Deschiderea unui punct de lucru - depozit
cu prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990,
                               Activit„˛i secundare: conform capitolului III din   farmaceutic veterinar, situat Ón Giurgiu, ∫os.
republicat„ cu modific„rile ∫i complet„rile
                             actul constitutiv din data de 16.05.2006.        Bucure∫ti nr. 92, jude˛ul Giurgiu.
ulterioare.
                               Capitalul social: capitalul social subscris este de   2. Deschiderea unui punct de lucru - punct
  Pronun˛at„ ast„zi Ón ∫edin˛„ public„, 23 mai
                             200,00 RON, integral v„rsat; num„rul total de p„r˛i   farmaceutic veterinar, situat Ón B„icoi, Str. Victoriei
2006.                                                       nr. 2, jude˛ul Prahova.
                             sociale: 20; valoarea unei p„r˛i sociale: 10,00 RON.
  Prezenta Óncheiere a r„mas irevocabil„ prin                                    3. Deschiderea unui punct de lucru - punct
                               Fondator:
renun˛are la recurs la data de 23 mai 2006.         Giangreco Domenico Pompeo, asociat unic,       farmaceutic veterinar, situat Ón Ia∫i, aleea Mihail
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 7 iunie   aport la capital 200,00 RON, din care 72,00 $, data   Sadoveanu, nr. 8, jude˛ul Ia∫i.
2006.                           v„rs„rii aportului 17.05.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i    4. Deschiderea unui punct de lucru - punct
  (9/602.031)                      sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul social total,   farmaceutic veterinar, situat Ón Timi∫oara, Str.
             *                cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,   Pomiculturii nr. 12, jude˛ul Timi∫.
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1915/21.VI.2006
  5. Deschiderea unui punct de lucru - punct         1. Societatea Ó∫i Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón    1, Ón Bucure∫ti, ™os. Nordului nr. 96N, demisol,
farmaceutic veterinar, situat Ón Agnita, str. Mihai    Bucure∫ti, Str. Vi∫inilor nr. 20, sectorul 2.        sectorul 1.
Viteazul, nr. 14, jude˛ul Sibiu.               Prezenta hot„r‚re am adoptat-o Ón calitate de        Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
  6. Deschiderea unui punct de lucru - punct       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DEKKO           neschimbate.
farmaceutic veterinar, situat Ón Baia Mare, str.      SOLUTIONS GRUP - S.R.L.                     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Clo∫ca nr. 12A, jude˛ul Maramure∫.              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         26.05.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        5 iunie 2006.                        din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
5 iunie 2006.                         (14/351.305)                       exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
  (12/351.303)                                    *                cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                                              Tribunalul Bucure∫ti.
                                   Societatea Comercial„                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
      Societatea Comercial„                PRO DATA INTERNATIONAL - S.R.L.            5 iunie 2006.
    M2 MEDIA WINGS - S.R.L., Bucure∫ti                  Bucure∫ti                    (17/351.308)
                                                                          *
        HOT√R¬REA NR. 1                        DECIZIA NR. 1
                                                                 Societatea Comercial„
       din data de 26.05.2006                   din data de 24.05.2006,
                                                               DIAMEDIX IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  Vulpoi Mihai-Marius, cet„˛ean rom‚n, domiciliat        PRO DATA INTERNATIONAL - S.R.L.
                                                                     HOT√R¬REA NR. 1
Ón Bucure∫ti, str. Ro∫ia Montan„ nr. 4, bl. 05, sc. A,    Azi, la sediul Societ„˛ii Comerciale PRO DATA
et. 7, ap. 46, sectorul 6, cod numeric personal      INTERNATIONAL - S.R.L., situat Ón Bucure∫ti, ∫os.             din data de 24.05.2006
1831216460034, identificat cu C.I. seria RD nr.      Panduri nr. 35, bl. P1B, sc. A, et. 6, ap. 28,            a adun„rii generale a asocia˛ilor
121856, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de     sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
16.08.2000, ∫i Felea Marius, cet„˛ean rom‚n,        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu        Comerciale DIAMEDIX IMPEX - S.R.L., format„ din
domiciliat Ón Bucure∫ti, calea Cr‚nga∫i nr. 40, bl. 11,  nr. J 40/8413/1996, eu, Cazacu Gabriel Nicolae,       asocia˛ii Chrelias Vasileios, domiciliat Ón Grecia,
sc. 1, et. 10, ap. 37, sectorul 6, cod numeric personal  cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.        Thessalonikis, Epidavru nr 32B, posesor al
1840512440029, identificat cu C.I. seria RX nr.      Manolescu Grigore, nr. 2, bl. 16B+C, ap. 14, sectorul    pa∫aportului seria N nr. 862370, eliberat de
042702, eliberat„ de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de     1, identificat cu C.I. seria RD nr. 004608, eliberat„    autorit„˛ile din Grecia la data de 27.12.1999, ∫i
14.05.1998, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale    de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 13.08.1997, Ón calitate    Papadopoulos Nikolaos, posesor al pa∫aportului
M2 MEDIA WINGS - S.R.L., au hot„r‚t:            de asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:           seria H nr. 373667, eliberat de autorit„˛ile din
  1. Declararea punctului de lucru situat Ón         1. Completarea obiectului de activitate astfel:      Grecia la data de 1.01.1991, domiciliat Ón Grecia,
Bucure∫ti, str. Dealul fiugulea nr. 24/30, bl. 16, sc.     5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i        Serres, Karaiskaki, reprezentat prin Chrelias
C, parter, ap. 44, sectorul 6, unde se vor desf„∫ura    echipamente de birou; 5186 - comer˛ cu ridicata cu      Vasileios, cu procura autentificat„ cu nr.
urm„toarele activit„˛i: 5118 - intermedieri Ón       alte componente ∫i echipamente electronice; 5247 -      735/7.05.1996 la Biroul notarului public Georgeta
comer˛ul specializat Ón v‚nzarea produselor cu       comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de      Rogojinaru, a hot„r‚t, Ón unanimitate, modificarea
caracter specific, neclasificate Ón alt„ parte (inclusiv  papet„rie.                          actului constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
import-export); 5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu      Celelalte prevederi statutare ∫i ale actului         1. Se schimb„ sediul societ„˛ii la urm„toarea
produse diverse; 7210 - consultan˛„ Ón domeniul      constitutiv r„m‚n nemodificate.               adres„: Bucure∫ti, str. Mitropolit Varlaam, nr. 101,
echipamentelor de calcul (hardware); 7221 - editare      Prezenta hot„r‚re urmeaz„ prevederile legii        sectorul 1.
de programe; 7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte    privind Ónregistrarea ∫i publicarea.               2. Se desfiin˛eaz„ dou„ puncte de lucru situate la
produse software; 7230 - prelucrarea informatic„ a      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         urm„toarele adrese:
datelor; 7240 - activit„˛i legate de bazele de date;    5 iunie 2006.                          - Bucure∫ti, str. F„inari nr. 26, bl. 50, sc. A, et. 1,
7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de birou,      (15/351.306)                       ap. 3, sectorul 2;
de contabilizat ∫i a calculatoarelor; 7260 - alte                   *                  - Bucure∫ti, Splaiul Unirii nr. 37, bl. M10, sc. B,
activit„˛i legate de informatic„.                                            et. 3, ap. 45, sectorul 3.
                                   Societatea Comercial„
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n                                     Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
                                  DUALI IMPORT EXPORT - S.R.L.
neschimbate.                                                        Œncheiat Ón 3 exemplare azi, 24.05.2006.
                                      Bucure∫ti
  Prezentul Ónscris fost redactat ast„zi, 26.05.2006,                                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare, din care 4                                    5 iunie 2006.
                                       DECIZIA NR. 1
(patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar                                         (18/351.309)
pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul               din data de 25.05.2006                          *
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                 a asociatului unic
Tribunalul Bucure∫ti.                                                        Societatea Comercial„
                               Subsemnatul Dumitru Alin-Mihai, domiciliat Ón
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu, nr. 33, bl. P12, sc. A, et.        RIVER Invest - S.A., Bucure∫ti
5 iunie 2006.                       1, ap. 2, sectorul 2, legitimat cu C.I. seria RX nr.
   (13/351.304)                     252912, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de               HOT√R¬REA NR. 7
              *                18.01.2005, cod numeric personal 1801114420031,              din data de 30.11.2005
                              Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale         a adun„rii generale extraordinare
      Societatea Comercial„             DUALI IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul Ón                  a ac˛ionarilor
    DEKKO SOLUTIONS GRUP - S.R.L.           Bucure∫ti, Str. Irimicului nr. 3, bl. 3, sc. 1, et. 4, ap.
         Bucure∫ti                                                 Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                              15, sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
                                                            Societ„˛ii Comerciale RIVER Invest - S.A., cu sediul
                              comer˛ului cu nr. J 40/3746/2002, C.U.I.
       HOT√R¬REA NR. 1599                                            Ón Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 319,
                              R14622259, la sediul societ„˛ii am decis:
                                                            sectorul 6, cod unic de Ónregistrare 16011570,
       din data de 25.05.2006              - Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,
                                                            atribut fiscal R, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         Pia˛a Amzei, str. Christian Tell nr. 6, sectorul 1.
                                                            Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J
                               Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
  Subsemna˛ii                                                     40/17535/18.1.2003, format„ din:
                              neschimbate.
  - Hagai Melech, av‚nd re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str.                                    - Societatea Comercial„ MYO-O - S.A., persoan„
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
Constantin R„dulescu Motru, nr. 16, bl. 21, ap. 1,                                   juridic„ rom‚n„, cu sediul social Ón Bucure∫ti, Str.
                              5 iunie 2006.
sectorul 4, posesor al pa∫aportului nr. 10534721,                                    Progresului nr. 20, bl. P52, c. 2, et. 2, ap. 48, sectorul
                                (16/351.307)
eliberat de Ambasada Israelului din Bucure∫ti la                                    5, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                                            *
data de 16.02.2005, cod numeric personal                                        Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/24393/1993, cod
7460910400012,                             Societatea Comercial„              unic de Ónregistrare 4836441, reprezentat„ legal
  - Marinescu Paul-Dan, domiciliat Ón Bucure∫ti,           CENTRUL DE DIAGNOSTIC               prin director general Candet Cristinel Vasile,
bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 7, ap. 56,           ™I TRATAMENT UNIMED - S.R.L.               - Societatea Comercial„ AGROPREST - S.A.,
sectorul 1, posesor al C.I. seria RR nr. 170612,               Bucure∫ti                 persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul social Ón
eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 20.07.2001,                                  Bucure∫ti, Str. Progresului nr. 20, bl. P52, sc. 2, et.
cod numeric personal 1630508400230,                     HOT√R¬REA NR. 1               2, ap. 48, sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul
  - Weller Christophe, cet„˛ean francez, n„scut la                                   registrului comer˛ului cu nr. J 40/3307/1999, cod
data de 20.10.1968 Ón Thionville, Moselle, domiciliat          din data de 26.05.2006             unic de Ónregistrare 5465171, reprezentat„ legal
Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Titulescu, nr. 39-49, bl. 12,      a adun„rii generale a asocia˛ilor          prin director general Balan Dan,
ap. 119, sectorul 1, posesor al pa∫apotului nr.        Ghe˛„u Alina-Angela, cet„˛ean rom‚n,             - Societatea Comercial„ SEMA PARC - S.A.,
02RE09076, eliberat de autorit„˛ile franceze la data    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Nordului nr. 96N,       persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
de 1.08.2003,                       sectorul 1, cod numeric personal 2700502033122,       Splaiul Independen˛ei nr. 319, sectorul 6,
  - Chindea Tudor, domiciliat Ón Piatra-Neam˛,      identificat„ cu C.I. seria RR nr. 378940, eliberat„ de    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Aleea Paltinilor nr. 3, bl. B2, sc. G, et. 2, ap. 107,   SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de 2.03.2006, ∫i        Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/5123/19.06.2002,
jude˛ul Neam˛, posesor al C.I. seria NT nr. 182237,    Ghe˛„u Eugen, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         cod unic de Ónregistrare 14703086, reprezentat„
cod numeric personal 1750719270601,            Bucure∫ti, ™os. Nordului nr. 96N, sectorul 1, cod      legal de dl Birau Liviu,
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    numeric personal 1630504400037, identificat cu          -  Societatea   Comercial„     INTERMED
DEKKO SOLUTIONS GRUP - S.R.L., cu sediul Ón        C.I. seria RR nr. 378939, eliberat„ de SPCEP S2       CONSULTING & MANAGEMENT - S.R.L., persoan„
Bucure∫ti, str. Cezar Bolliac, nr. 8, sectorul 3, av‚nd  biroul nr. 1 la data de 2.03.2006, asocia˛i Ón cadrul    juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Splaiul
codul unic de Ónregistrare 16738080, atribut fiscal    Societ„˛ii Comerciale CENTRUL DE DIAGNOSTIC ™I        Independen˛ei nr. 319, sectorul 6, Ónregistrat„ la
R, cu num„r de Ónregistrare la Oficiul registrului     TRATAMENT UNIMED - S.R.L., au hot„r‚t:            Oficiul   registrului   comer˛ului     cu   nr.
comer˛ului J 40/14332/2004; am hot„r‚t            Schimbarea sediului societ„˛ii din Bucure∫ti, bd.     J 40/4368/27.05.2002, cod unic de Ónregistrare
urm„toarele:                        Nicoale B„lcescu, nr. 25, sc. 2, et. 6, ap. 37, sectorul   14657320, repezentat„ legal de dl Coralevici Adrian,
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/21.VI.2006                    7
  - Radulea Ion, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut      Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii  eliberat la data de 18.01.2001 de autorit„˛ile turce,
la data de 29.09.1958 Ón comuna Mogo∫ani, jude˛ul     r„m‚n nemodificate.                     de˛in„tor a 2,5 % din p„r˛ile sociale,
D‚mbovi˛a, fiul lui Gheorghe ∫i Elena, domiciliat Ón     Art. 3. Œn vederea ducerii la Óndeplinire a         6. Kamil Korel Bingol, cet„˛ean turc, fiul lui
Bucure∫ti, Str. Progresului nr. 20, bl. P52, sc. 2, et.  prezentei hot„r‚ri se Ómputernice∫te dl Ivan        Muzaffer ∫i Sureyya, n„scut la data de 18.01.1951
2, ap. 48, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RX nr.  Anghel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de          Ón Istanbul, Turcia, c„s„torit, cu domicilul Ón
030479, eliberat„ la data de 13.03.1998 de Sec˛ia 17    29.05.1957 Ón localitatea Lup∫anu, jude˛ul C„l„ra∫i,    Turcia, Istanbul, Sariyer, Yenikoy, Koyba∫i nr. 42/2,
Poli˛ie, cod numeric personal 1580929400452,        fiul lui Niculae ∫i Viorica, domiciliat Ón Bucure∫ti,    identificat cu pa∫aport seria TR-J nr. 627455,
  - Radulea Doina, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,      aleea Barajul Cucuteni nr. 4, bl. M5A, sc. 1, et. 4, ap.  eliberat la data de 20.03.2002 de autorit„˛ile turce,
n„scut„ la data de 8.03.1958 Ón Bucure∫ti, sectorul    17, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RR nr.      de˛in„tor a 2,5 % din p„r˛ile sociale,
7, fiica lui Paul ∫i Maria, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,   160774, eliberat„ la data de 27.02.2001 de Sec˛ia 12      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale REBUL
Str. Progresului, nr. 20, bl. P52, sc. 2, et. 2, ap. 48,  Poli˛ie, cod numeric personal 1570529400177, care      COSMETICS RO - S.R.L., reprezent‚nd Óntregul
sectorul 5, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 053716,   este mandatat a semna orice acte ∫i a efectua orice     capital social al Societ„˛ii Comerciale REBUL
eliberat„ la data de 29.06.1998 de Sec˛ia 17 Poli˛ie,   opera˛iuni Ón numele societ„˛ii, semn„tura sa        COSMETICS RO - S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea
cod numeric personal 2580308400117,            fiindu-ne opozabil„.                    general„ extraordinar„, f„r„ Óntocmirea formelor de
  - Balan Dan, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        publicitate, Ón conformitate cu prevederile art. 121
data de 5.06.1956 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, fiul lui   5 iunie 2006.                        din Legea nr. 31/1990, modificat„,
Ioan ∫i Maria, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. B„icule∫ti    (19/351.310)                        constat‚nd Óndeplinirea condi˛iilor statutare
nr. 13, bl. B9, sc. D, et. 1, ap. 128, sectorul 1,                  *                pentru dezbaterea problemelor Ónscrise pe ordinea
identificat cu C.I. seria RD nr. 160335, eliberat„ la                                 de zi ∫i anume: Ónchiderea punctelor de lucru din
data de 7.05.2001 de Sec˛ia 5 Poli˛ie, cod numeric          Societatea Comercial„               magazinele Cocor ∫i Unirea, Óncep‚nd cu data de
                                 ASEMAN DECOR - S.R.L., Bucure∫ti           20.04.2006, Ón unanimitate, am adoptat urm„toarea
personal 1560605400015,
  - Birau Liviu, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut la                                 hot„r‚re:
                                       DECIZIA NR. 9                Art. 1. Se aprob„ Ónchiderea activit„˛ii potrivit
data de 3.12.1959 Ón Bucure∫ti, sectorul 7, fiul lui
                                                            cod CAEN 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
Ion ∫i Constantina, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.            din data de 10.05.2006,
                                                            cosmetice ∫i de parfumerie la punctele de lucru din
Lemnarilor nr. 119, sectorul 1, identificat cu C.I.             a asociatului unic
                                                            Bucure∫ti, bd. I.C. Br„tianu, nr. 29-33, Magazinul
seria DP nr. 090129, eliberat„ la data de 10.10.2002     Karkhaneh Mohammad, domiciliat Ón Bucure∫ti,       Cocor, parter, sectorul 3, Ón suprafa˛„ total„ de 8,85 m2,
de D.G.E.I.P.-D.E.P., cod numeric personal         Calea Victoriei nr. 101, sc. B, et. 9, ap. 54, sectorul   ∫i din Magazinul Unirea din Pia˛a Unirii nr. 1,
1591203400029,                       1, c„s„torit, identificat cu C.I. seria RR nr. 320064,   parter, corp central, sectorul 3, av‚nd suprafa˛a
  - Matei Teodor-Daniel, cet„˛ean rom‚n,         eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 11.08.2004,    total„ de 2 m2, Óncep‚nd cu data de 20.04.2005.
nec„s„torit, n„scut la data de 25.01.1975 Ón Reghin,    cod numeric personal 1650522400389, Ón calitate        Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ Ón 3 exemplare
jude˛ul Mure∫, fiul lui Teodor ∫i Tamara, domiciliat    de asociat unic ∫i administrator Ón cadrul Societ„˛ii    cu valoare de original.
Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 4, bl. 3, sc. B, et. 7,  Comerciale ASEMAN DECOR - S.R.L., cu sediul Ón         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
ap. 73, sectorul 2, posesor al C.I. seria DP nr.      Bucure∫ti, str. Tache Ionescu, nr. 1, et. 2, ap. 7,     5 iunie 2006.
006894, eliberat„ la data de 13.04.1998 de IGP-DEP,    sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        (21/351.312)
cod numeric personal 1750125261473,            comer˛ului cu nr. J 40/11347/2003, C.U.I. R                       *
  Ón calitate de ac˛ionari, fiind Óndeplinite       15679890, a hot„r‚t urm„toarele:
condi˛iile de cvorum ∫i validitate a deliber„rilor      1. Se deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti,           Societatea Comercial„
cerute de Legea nr. 31/1990, Ón forma modificat„ ∫i    str. Lizeanu nr. 15, parter, sectorul 2.             DAYLY INTERCOM - S.R.L., Bucure∫ti
republicat„, a hot„r‚t urm„toarele:              Celelalte prevederi din actul constitutiv al
  Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                        HOT√R¬REA NR. 1
intervenit Óntre ceden˛ii Societatea Comercial„        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
MYO-O - S.A., Societatea Comercial„ AGROPREST -      5 iunie 2006.                               din data de 23.05.2006
S.A., Societatea Comercial„ SEMA PARC - S.A.,          (20/351.311)                             a adun„rii generale
Societatea Comercial„ INTERMED CONSULTING &                      *                    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
MANAGEMENT - S.R.L., Coralevici Adrian ∫i                                             DAYLY INTERCOM - S.R.L.
cesionarii Radulea Ion, Radulea Doina, Balan Dan,           Societatea Comercial„               Drugulescu Maria, cod numeric personal
Birau Liviu ∫i Matei Teodor Daniel, prin care s-au         REBUL COSMETICS RO - S.R.L.            2740406163196, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Serg.
produs modific„ri Ón structura ac˛ionariatului                Bucure∫ti                 Tache Gheorghe nr. 8, bl. B44, sc. 2, et. 3, ap. 26,
societ„˛ii, se modific„ primul alineat din art. 1, cap.                                sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria Rt nr. 160889,
III îCapitalul social, ac˛iunile" din actul constitutiv           HOT√R¬REA NR. 4              eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 3.05.2001,
al societ„˛ii, care va avea urm„torul con˛inut:                                    Drugulescu Daniel, cod numeric personal
                                    din data de 10.04.2006
  îCapitalul social al societ„˛ii este de 100.000 lei,                                1710210380018, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg.
                                 a adun„rii generale extraordinare
divizat Ón 1.000.000 ac˛iuni a 0,1 lei fiecare, Ón                                   Tache Gheorghe, nr. 8, bl. B44, sc. 2, et. 3, ap. 26,
                                 a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
Óntregime Ón numerar, subscris ∫i v„rsat de asocia˛i.                                 sectorul 4, identificat cu CI seria RD nr. 157550,
                              REBUL COSMETICS RO - S.R.L., Ónregistrat„
  Capitalul social va fi structurat dup„ cum                                     eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 15.01.2001,
                              cu nr. J 40/20596/7.12.2005, C.U.I. 18196407,
urmeaz„:                                                        ∫i Robitu Aurel, cod numeric personal
                                capital social 10.000 RON, cu sediul Ón
  a) Societatea Comercial„ MYO-O - S.A. de˛ine                                    16707254334582, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
                               Bucure∫ti, str. Maior Coravu Ion, nr. 45,
2.500 ac˛iuni a 0,1 lei fiecare, adic„ 250 lei,                                    Prevederii nr. 24, bl. G4-G5, sc. B, et. 5, ap. 58,
                                bl. H2, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 2
reprezent‚nd 0,25 % din capitalul social;                                       sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 292411,
                               Subsemna˛ii                       eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 12.02.2003,
  b) Societatea Comercial„ AGROPREST - S.A.
                               1. Cenap Arzan, cet„˛ean turc, fiul lui Zeki al     Ón calitate de asocia˛i, au hot„r‚t:
de˛ine 2.500 ac˛iuni a 0,1 lei fiecare, adic„ 250 lei,
                              Nevzat, n„scut la data de 10.07.1949 Ón Istanbul,       1. Se completeaz„ activitatea secundar„ cu cod
reprezent‚nd 0,25 % din capitalul social;
                              Turcia, nec„s„torit, cu domiciliul Ón Turcia,        CAEN: 0112 - cultura legumelor, a specialit„˛ilor
  c) Societatea Comercial„ SEMA PARC - S.A. de˛ine
                              Istanbul, Yenikoy, Yaliboyu nr. 13, identificat cu     horticole ∫i a produselor de ser„; 0113 - cultivarea
2.500 ac˛iuni a 0,1 lei fiecare, adic„ 250 lei,
                              pa∫aport seria TR-K nr. 653354, eliberat la data de     fructelor, nucilor, a plantelor pentru b„uturi ∫i
reprezent‚nd 0,25 % din capitalul social;
                              15.02.2002 de autorit„˛ile turce, de˛in„tor a 85 % din   mirodenii; 1533 - prelucrarea ∫i conservarea
  d)  Societatea   Comercial„    INTERMED     p„r˛ile sociale,                      fructelor ∫i legumelor; 5117 - intermedieri Ón
CONSULTING & MANAGEMENT - S.R.L. de˛ine            2. Okan Zafer Menguc, cet„˛ean belgian, fiul lui     comer˛ul cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
2.500 ac˛iuni a 0,1 lei fiecare, adic„ 250 lei,      Rustu ∫i al Habibe Durrunisa, n„scut la data de       5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume; 7482
reprezent‚nd 0,25 % din capitalul social;         30.08.1941 Ón Istanbul, Turcia, nec„s„torit,        - activit„˛i de ambalare.
  e) Radulea Ion de˛ine 510.000 ac˛iuni a 0,1 lei     domiciliat Ón Turcia, Istanbul, Istasyon Cad. 28/5,      2. Se declar„ punct de lucru Ón satul Uzunu, Hala
fiecare, adic„ 51.000 lei, reprezent‚nd 51 % din      Kiziltoprak 34724, identificat cu pa∫aport seria EF     C13, parter ∫i etaj, comuna C„lug„reni, jude˛ul
capitalul social;                     nr. 297525, eliberat la data de 28.06.2005 de        Giurgiu.
  f) Radulea Doina de˛ine 410.000 ac˛iuni a 0,1 lei    autorit„˛ile belgiene, de˛in„tor a 5 % din p„r˛ile       Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
fiecare, adic„ 41.000 lei, reprezent‚nd 41 % din      sociale,                          neschimbate.
capitalul social;                       3. Nuket Franko, cet„˛ean turc, fiica lui Yomtov      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  g) Balan Dan de˛ine 40.000 ac˛iuni a 0,1 lei      Tovi ∫i Lyne Belinda, n„scut„ la data de 4.02.1977     5 iunie 2006.
fiecare, adic„ 4.000 lei, reprezent‚nd 4 % din       Ón Istanbul, Turcia, nec„s„torit„, cu domiciliul Ón       (22/351.313)
capitalul social;                     Turcia, Istanbul, Uskudar, Ibullullah Cad., Maya Sit                  *
  h) Birau Liviu de˛ine 20.000 ac˛iuni a 0,1 lei     F BL. nr. D. 18, identificat„ cu pa∫aport seria TR-M
fiecare, adic„ 2.000 lei, reprezent‚nd 2 % din       nr. 305062, eliberat la data de 12.01.2001 de              Societatea Comercial„
capitalul social;                     autorit„˛ile turce, de˛in„toare a 2,5 % din p„r˛ile          IDEAPHARM - S.A., Bucure∫ti
  i) Matei Teodor-Daniel de˛ine 10.000 ac˛iuni a 0,1   sociale,
lei fiecare, adic„ 1.000 lei, reprezent‚nd 1 % din      4. Kerim Muderrisoglu, cet„˛ean turc, fiul lui              HOT√R¬REA NR. 9
capitalul social."                     Fatih Mehmet ∫i Rabia Iclal, n„scut la data de
  Art. 2. Se introduce un nou alineat al art. 1, cap.   24.06.1979 Ón Istanbul, Turcia, nec„s„torit, cu             din data de 25.05.2006
III îCapitalul social, ac˛iunile" din actul constitutiv  domiciliul Ón Turcia, Istanbul, Be∫ikta∫, Bebek          a adun„rii generale extraordinare
al societ„˛ii cu urm„torul con˛inut:            Hisarustu, Gunaydin API nr. 2/6, identificat cu          a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
  îAc˛ionarii Birau Liviu, Balan Dan ∫i Matei       pa∫aport seria TR-I nr. 840277, eliberat la data de      IDEAPHARM - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,
Teodor Daniel se oblig„ ca Ón situa˛ia Ón care vor     16.04.1996 de autorit„˛ile turce, de˛in„tor a 2,5 %      bd. M„r„∫e∫ti nr. 2, lot. 1, et. 1, birou 137,
dori Ónstr„inarea ac˛iunilor pe care le de˛in Ón      din p„r˛ile sociale,                      sectorul 4, cod unic de Ónregistrare R
cadrul societ„˛ii s„ respecte dreptul de preemp˛iune     5. Recep Serdar Kunacav, cet„˛ean turc, fiul lui      17830530, cu num„r de ordine Ón registrul
al dlui Radulea Ion, cesiunea ac˛iunilor efectu‚ndu-se   Ozer ∫i Kamile Sevim, n„scut la data de 1.05.1954         comer˛ului J 40/4590/20.03.2006
la un pre˛ al ac˛iunii determinat de comun acord      Ón Istanbul, Turcia, c„s„torit, cu domicilul Ón Turcia,    Adunarea general„ a ac˛ionarilor (îA.G.A.")
pe baza evolu˛iei capitalurilor proprii ale        Istanbul, Be∫ikta∫, Ulus, Camlitepe Sitesi 74/1, Blok    Societ„˛ii Comerciale IDEAPHARM - S.A.,
societ„˛ii."                        2, identificat cu pa∫aport seria TR-I nr. 839452,      (îSocietatea"), s-a Óntrunit Ón sesiune extraordinar„
  8              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/21.VI.2006
la data de 25.05.2006, ora 8.30, Ón conformitate cu    cu b„uturi; cod CAEN 5226 - comer˛ cu am„nuntul        2. Se radiaz„ punctul de lucru situat Ón
prevederile Legii nr. 31/1990, privind societ„˛ile     cu produse din tutun.                   Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. D, et. 5,
comerciale ∫i cu modific„rile ulterioare ∫i cu actul     2. Completarea obiectului de activitate cu cod     ap. 126, sectorul 3.
constitutiv, la sediul social din Bucure∫ti, bd.      CAEN 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se          3. Se Ónfiin˛eaz„ punctul de lucru situat Ón
M„r„∫e∫ti nr. 2, lot 2, birou 137, sectorul 4.       efectueaz„ prin magazine.                 Bucure∫ti, str. F„inari nr. 6, bl. 69, sc. A, et. 1, ap.
  La ∫edin˛„ a fost reprezentat ac˛ionarul unic al      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        10, sectorul 2, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile
Societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:               5 iunie 2006.                       prev„zute Ón actul constitutiv al societ„˛ii.
  Societatea Comercial„ SENSIBLU - S.R.L., cu         (25/351.316)                       Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al
sediul Ón Bucure∫ti, bd. M„r„∫e∫ti nr. 2, lot 1,                   *                societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
sectorul 4, cu num„r de ordine Ón registrul                                       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
comer˛ului J 40/3006/1997, cod unic de Ónregistrare         Societatea Comercial„              5 iunie 2006.
9378655, prin administrator Societatea Comercial„        XIAOXIAO IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti            (28/351.319)
ADKIT SERV - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.                                                *
Peroni nr. 43, sectorul 4, Ónregistrat„ la Oficiul              DECIZIA NR. 3
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                          Societatea Comercial„
Bucure∫ti cu nr. J 40/19458/2004, cod unic de             din data de 23.05.2006,              PLANT ENGINEERING - S.R.L., Bucure∫ti
Ónregistrare   16980407, prin reprezentant        a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
permanent Chita Dan.                         XIAOXIAO IMPEX - S.R.L.                       HOT√R¬RE
  Cvorumul fiind de 100 % capitalul social,         Subsemnata Lu Xiaoxiao, cet„˛ean chinex,
                              n„scut„ la data de 20.04.1981 Ón Zhejiang, China,            a adun„rii generale
adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor este
                              domiciliat Ón China, localitatea Zhejiang, identificat      a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
Ónturnit„ legal ∫i poate adopta hot„r‚ri Ón mod
valabil cu privire la orice problem„ de pe ordinea     cu pa∫aport seria CHN nr. 147936254, eliberat de           PLAN ENGINEERING - S.R.L.
de zi:                           autorit„˛ile chineze la data de 2.11.1999, Ón calitate    Azi, 14.11.2005, la ora 10, s-a Óntrunit adunarea
  Œn ∫edin˛a din data de 25.05.2006, adunarea       de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale XIAOXIAO     general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale PLANT
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor a adoptat         IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.        ENGINEERING - S.R.L. pentru a discuta ∫i delibera
urm„toarea hot„r‚re:                    Constantin Br‚ncoveanu nr. 124, bl. 18, sc. 4,       cu privire la urm„toarea ordine de zi:
  1. Se Ónfiin˛eaz„ urm„torul punct de lucru, cu     parter, ap. 61, sectorul 4, Ónregistrat„ la Oficiul      1. Ónchiderea punctului de lucru al societ„˛ii din
destina˛ia de farmacie, situat Ón:             registrului comer˛ului cu nr. J 40/11070/1999,       Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 137A, corpul C13,
  Boto∫ani, str. Marchian nr. 4, bl. F4, sc. A, parter,  av‚nd codul unic de Ónregistrare 12534967, am       sectorul 6;
jude˛ul Boto∫ani, Ón vederea desf„∫ur„rii         decis mutarea sediului social Ón Bucure∫ti, ∫os.       2. diverse.
activit„˛ilor av‚nd codurile CAEN:             Colentina nr. 1, bl. 34, sc. 8, et. 5, ap. 302, sectorul   Sunt prezen˛i urm„torii asocia˛i, ce reprezint„
  5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse          2.                             100 % capitalul social:
farmaceutice;                         Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al    Walter Tosto, cet„˛ean italian, rezident Ón Italia,
  5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.               Pescara, Via Colle Marino nr. 81, titular al
∫i ortopedice;                        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        pa∫aportului nr. N911765 eliberat de autorit„˛ile
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse          5 iunie 2006.                       italiene la data de 2.07.1999 - 45 % din capitalul
cosmetice ∫i de parfumerie.                  (26/351.317)                      social;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                     *                 Luca Tosto, cet„˛ean italian, rezident Ón Italia,
5 iunie 2006.                                                     Pescara, Via di Sotto nr. 115/8, titular al
  (23/351.314)                            Societatea Comercial„             pa∫aportului nr. 103514A eliberat de autorit„˛ile
              *                    SUMMER TIME IMPEX - S.R.L.            italiene la data de 13.03.2003 - 45 % din capitalul
                                       Bucure∫ti                social;
      Societatea Comercial„                                            Atanasiu Eugen, cet„˛ean rom‚n, rezident la
     SENSIBLU - S.R.L., Bucure∫ti                    DECIZIA NR. 2              Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, ap. 45,
                                                           sectorul 1, titular al C.I. seria RT nr. 098286
          DECIZIA NR. 8                     din data de 24.05.2006            eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 8.06.2000 - 10 %
                                      a asociatului unic            din capitalul social.
       din data de 25.05.2006
                               Asociatul unic Khalid Ahmed, cet„˛ean rom‚n,        Are pre∫edin˛ia dl Walter Tosto, care declar„
       a administratorului unic
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dumbrava Nou„ nr. 41,    adunarea valid constituit„ ∫i Ól nume∫te Ón func˛ia
  Administratorul unic al Societ„˛ii Comerciale      bl. S18, ap. 4, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RR  de secretar pe dl Atanasiu Eugen.
SENSIBLU - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.       nr. 351697, eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data de     Pre∫edintele, trec‚nd la examinarea primului
M„r„∫e∫ti nr. 2, sectorul 4, telefon 021-301.74.74, fax  3.01.2005, cod numeric personal 1650110400500, a      punct de pe ordinea de zi, expune celor prezen˛i
021-301.74.75, av‚nd codul unic de Ónregistrare      decis Ónfiin˛area unui sediu secundar (punct de      necesitatea de a Ónchide punctul de lucru al
9378655, cu num„r de ordine la Oficiul Registrului     lucru) Ón Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 17, ap. 3,     societ„˛ii, situat Ón Bucure∫ti, Calea Plevnei nr.
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti                                      137A, corpul C13, sectorul 6, contractul de
                              jude˛ul Cluj.
J 40/3006/1997, Societatea Comercial„ ADKIT SERV                                   Ónchiriere al aceluia∫i punct de lucru fiind expirat
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
- S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Peroni nr. 43,                                 ∫i societatea nemaiav‚nd inten˛ia de a-l prelungi.
                              5 iunie 2006.
sectorul 4, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului                                     Dup„ o scurt„ discu˛ie, asocia˛ii, Ón unanimitate,
                                (27/351.318)
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr.                                  hot„r„sc:
                                           *
J 40/19458/2004, cod unic de Ónregistrare                                        1. Se Ónchide punctul de lucru al societ„˛ii, situat
16980407, prin reprezentant permanent Chita Dan,                                   Ón Bucure∫ti, Calea Plevnei nr. 137A, corpul C13,
                                   Societatea Comercial„
emite prezenta decizie:                                                sectorul 6.
                               EPON BUSINESS APPLICATIONS - S.R.L.
  1. Se Ónfiin˛eaz„ urm„torul punct de lucru, cu                                    Nemaifiind nimic de deliberat ∫i nimeni
                                      Bucure∫ti
destina˛ia de farmacie, situat Ón:                                          nemaicer‚nd cuv‚ntul, pre∫edintele Óncheie ∫edin˛a
  Giurgiu, ∫os. Bucure∫ti, bl. 7/300, jude˛ul                                    la ora 12, dup„ citirea, aprobarea ∫i semnarea
                                      HOT√R¬REA NR. 4
Giurgiu, Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ilor av‚nd                                 prezentei.
codurile CAEN:                             din data de 4.05.2006               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  5231 - comer˛ cu am„nuntul cu produse           a adun„rii asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale       5 iunie 2006.
farmaceutice;                         EPON BUSINESS APPLICATIONS - S.R.L.,             (29/351.320)
  5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale      Subsemna˛ii Susala Bogdan, domiciliat Ón
∫i ortopedice;                                                               HOT√R¬RE
                              Bucure∫ti, bd. Ing. Gheorghe Duca nr. 15, sc. A, et.
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                                              a adun„rii generale
                              6, ap. 23, sectorul 1, posesor al C.I. seria RR nr.
cosmetice ∫i de parfumerie.                                                 a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
                              263110, eliberat„ la data de 6.02.2003 de Sec˛ia 4
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                                          PLANT ENGINEERING - S.R.L.
                              Poli˛ie, cod numeric personal 1681111461547, ∫i
5 iunie 2006.
                              Andreiana Marius, posesor al C.I. seria RR nr.        Azi, 4.11.2005, ora 10, s-a Óntrunit adunarea
  (24/351.315)
                              212968, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de     general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale PLANT
              *
                              17.06.2002, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Lujerului    ENGINEERING - S.R.L. pentru a discuta ∫i delibera
                              nr. 6, bl. 100, sc. A, et. 8, ap. 32, sectorul 6, cod   asupra urm„toarei ordini de zi:
       Societatea Comercial„
                              numeric personal 1800928035317, Ón calitate de        1. schimbarea sediului organiza˛iei stabile a
    IANA IMPEX 2000 - S.R.L., Bucure∫ti
                              asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale EPON BUSINESS      societ„˛ii;
                              APPLICATIONS - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.      2. diverse.
           DECIZIE
                              Lujerului nr. 6, bl. 100, sc. A, et. 8, ap. 32, sectorul   Sunt prezen˛i urm„torii asocia˛i, ce reprezint„
         a asociatului unic            6, cu num„r de Ónmatriculare J 40/11473/2002,       100 % capitalul social:
  Subsemnatul Esam Yassin Ahmad Tashtoush,        C.U.I. R15009474, am hot„r‚t urm„toarele:           Walter Tosto, cet„˛ean italian, rezident Ón Italia,
cet„˛ean iordanian, domiciliat Ón Iordania, legitimat     1. Completarea obiectului de activitate al       Pescara, Via Colle Marino nr. 81, posesor al
cu pa∫aport seria JOR 9701011866, eliberat de       societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i: 5141 - comer˛ cu   pa∫aportului nr. N911765 eliberat de autorit„˛ile
autorit„˛ile iordaniene la data de 7.11.2005, asociat   ridicata cu produse textile; 5142 - comer˛ cu ridicata   italiene la data de 2.07.1999 - 45 % din capitalul
unic al Societ„˛ii Comerciale IANA IMPEX 2000 -      cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte; 5143 - comer˛ cu     social;
S.R.L., am decis:                     ridicata cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc, cu    Luca Tosto, cet„˛ean italian, rezident Ón Italia,
  Deschiderea unui punct de lucru situat Ón        aparate de radio ∫i televizoare; 5144 - comer˛ cu     Pescara, Via di Sotto nr. 115/8, posesor al
Bucure∫ti, ™os. Orhideelor nr. 18A, sectorul 6,      ridicata cu produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i   pa∫aportului nr. 103514A eliberat de autorit„˛ile
conform contractului de Ónchiriere nr. 168671 din     cu produse de Óntre˛inere; 5145 - comer˛ cu ridicata    italiene la data de 13.03.2003 - 45 % din capitalul
data de 305.2006, desf„∫ur‚nd ca activitate cod      cu produse cosmetice ∫i de parfumerie; 5146 -       social;
CAEN: 5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se        comer˛ cu ridicata cu produse farmaceutice; 5147 -      Atanasiu Eugen, cet„˛ean rom‚n, rezident la
efectueaz„ prin magazine; cod CAEN 5530 -         comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum        Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, ap. 45,
restaurante; cod CAEN 5225 - comer˛ cu am„nuntul      nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte.         sectorul 1, posesor al C.I. seria RT nr. 098286
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/21.VI.2006                   9
eliberate de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 8.06.2000 - 10    Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, la      valoare nominal„ total„ de 100 lei, respectiv 0,003
% din capitalul social.                  prima convocare, este statutar ∫i legal constituit„,    % din capitalul social ∫i din cota de participare la
  Are pre∫edin˛ia dl Walter Tosto, care declar„      put‚nd s„ delibereze Ón mod valid asupra          beneficii ∫i pierderi.
adunarea valid constituit„ ∫i Ól nume∫te Ón func˛ia    problemelor Ónscrise pe ordinea de zi.             Ac˛ionarii au numit ca pre∫edinte al adun„rii pe
de secretar pe dl Atanasiu Eugen.               Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, cu      dl Grosaru Ionu˛ Lucian ∫i ca secretar pe dna Iliescu
  Pre∫edintele, trec‚nd la examinarea primului      unanimitate de voturi, respectiv 15.337.524 voturi     ™tefana.
punct de pe ordinea de zi, expune celor prezen˛i      îpentru“, reprezent‚nd 100 % ac˛ionarii prezen˛i,       Ac˛ionarii prezen˛i de˛in Ón total un num„r de
necesitatea schimb„rii sediului social al organiza˛iei   hot„r„∫te:                         705.267 ac˛iuni, Ón valoare nominal„ total„ de
stabile italiene a societ„˛ii. Schimbarea sediului va     1. Aprob„ raportul de activitate al           1.763.167,50 lei, reprezent‚nd 63,239 % din capitalul
avea loc tot Ón Italia ∫i Ón aceea∫i localitate.      administratorului unic, pentru activitatea         social ∫i din cota de participare la beneficii ∫i
  Dup„ o scurt„ discu˛ie, asocia˛ii, Ón unanimitate,   desf„∫urat„ Ón anul 2005.                 pierderi.
hot„r„sc:                           2. Aprob„ raportul auditorului financiar -         Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, la
  1. Sediul organiza˛iei stabile se mut„ din Italia,   Societatea Comercial„ IRAMTAS SERV - S.R.L.        prima convocare, este statutar ∫i legal constituit„
Chietti Scalo, Via Erasmo Piagio nr. 72, Ón Italia,    pentru Ónchiderea exerci˛iului financiar 2005.       put‚nd s„ delibereze Ón mod valid asupra
Chietti Scalo, Via De Virgiliis 2/4.             3. Aprob„ situa˛iile financiare anuale la        problemelor Ónscrise pe ordinea de zi.
  Pre∫edintele, nemaifiind nimic de deliberat ∫i     31.12.2005, compuse din: bilan˛ul contabil Óncheiat      Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, cu
nimeni nemaicer‚nd cuv‚ntul, Ónchide ∫edin˛a la      la 31.12.2005, contul de profit ∫i pierdere pe anul    unanimitate de voturi, respectiv 705.267 voturi
ora 12, dup„ citirea, aprobarea ∫i semnarea        2005, situa˛ia modific„rilor capitalului propriu,     îpentru“, reprezent‚nd 100 % ac˛ionarii prezen˛i,
prezentei.                         situa˛ia fluxului de trezorerie, politici contabile ∫i   hot„r„∫te:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        note explicative, precum ∫i repartizarea profitului      1. Aprob„ raportul de activitate al
5 iunie 2006.                       net la 31.12.2005, Ón sum„ de 497.501,46 lei, astfel:   administratorului unic, pentru activitatea
  (30/251.320)                       - fond de rezerv„ legal„ = 33.282,71 lei;        desf„∫urat„ Ón anul 2005.
              *                 - surse proprii de finan˛are = 464.218,75 lei.       2. Aprob„ raportul auditorului financiar -
                               4. Aprob„ desc„rcare de gestiune a
                                                           Societatea Comercial„ IRAMTAS SERV - S.R.L.
       Societatea Comercial„             administratorului unic, persoan„ fizic„, dl Grosaru
                                                           pentru Ónchiderea exerci˛iului financiar 2005.
       DIHAM - S.A., Bucure∫ti            Ionu˛ Lucian, pentru exerci˛iul financiar 2005.
                                                             3. Aprob„ situa˛iile financiare anuale la
                               5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru
                                                           31.12.2005, compuse din: bilan˛ul contabil, contul
        HOT√R¬REA NR. 1              anul 2006.
                                                           de profit ∫i pierdere, situa˛ia modific„rilor
                               6. Aprob„ prelungirea contractului societ„˛ii de
      din data de 18.04.2006                                          capitalului propriu, situa˛ia fluxului de trezorerie,
                              audit financiar, Societatea Comercial„ IRAMTAS
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor                                     politici contabile ∫i note explicative, precum ∫i
                              SERV - S.R.L., ∫i Ómputernice∫te administratorul
   Societ„˛ii Comerciale DIHAM - S.A.                                       repartizarea profitului net la 31.12.2005, Ón sum„ de
                              societ„˛ii pentru negocierea pre˛ului ∫i pentru
  Ca urmare a convoc„rii publicate Ón ziarul                                     86.570,14 lei, astfel:
                              semnarea contractului respectiv.
îRom‚nia Liber„" din data de 24.03.2006 ∫i Ón                                       - fond de rezerv„ legal„ = 6.223,66 lei;
                               7. Aprob„ data de 5.05.2006, ca dat„ de
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.                                     - rezerve - surse proprii de finan˛are = 80.346,48
                              identificare a ac˛ionarilor asupra c„rora se r„sfr‚ng
955/23.03.2006, adunarea general„ ordinar„ a        hot„r‚rile prezentei adun„ri.               lei.
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale DIHAM - S.A.,       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,          4. Aprob„ desc„rcare de gestiune a
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,     5 iunie 2006.                       administratorului unic, persoan„ fizic„, dl Grosaru
str. Valea Cascadelor nr. 24, sectorul 6, Ónregistrat„     (31/351.321)                     Ionu˛ Lucian, pentru exerci˛iul financiar 2005.
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                       *                  5. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru
J 40/3245/1991, cod unic de Ónregistrare 2351598,                                   anul 2006.
atribut fiscal R, s-a Óntrunit legal ∫i statutar Ón          Societatea Comercial„                6. Aprob„ prelungirea contractului societ„˛ii de
∫edin˛a din data de 18.04.2006, la prima Óntrunire.        COMAUTOSPORT - S.A., Bucure∫ti           audit financiar ∫i Ómputernice∫te administratorul
  Œn conformitate cu structura sintetic„ a                                      societ„˛ii pentru negociere ∫i pentru semnarea
registrului consolidat eliberat de Registrul                HOT√R¬REA NR. 1              contractului cu Societatea Comercial„ IRAMTAS
Independent     MONITOR    -  S.A.  cu  nr.                                SERV - S.R.L.
                                    din data de 18.04.2006              7. Aprob„ data de 5.05.2006, ca dat„ de
4298/14.04.2006, la data de referin˛„ 31.03.2006,
                               a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor       identificare a ac˛ionarilor asupra c„rora se r„sfr‚ng
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale DIHAM -
                              Societ„˛ii Comerciale COMAUTOSPORT - S.A.         hot„r‚rile prezentei adun„ri.
S.A. este de 2.596.476,10 lei, fiind divizat Ón
25.964.761 ac˛iuni (din care 25.960.608 ac˛iuni cu      Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
drept de vot, Societatea Comercial„ DIHAM - S.A.      Societ„˛ii Comerciale COMAUTOSPORT - S.A.,         5 iunie 2006.
av‚nd 4.153 ac˛iuni proprii), Ón valoare nominal„ de    persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,        (32/351.322)
0,1 lei pe ac˛iune.                    bd. Basarabia nr. 250, cl„direa administrativ„,                    *
  La adunarea general„ ordinar„ au participat       Sta˛ionar 1, parter, biroul nr. 7, sectorul 3, ∫i sediul
urm„torii ac˛ionari:                    secundar Ón Bucure∫ti, str. Valea Cascadelor nr 24,         Societatea Comercial„
                              sectorul 6, Ónregistrat„ la Oficiul registrului         CHAOS BY M&M - S.R.L., Bucure∫ti
  - Societatea Comercial„ STOMOBI - S.A.
                              comer˛ului cu nr. J 40/226/1991, cod unic de
reprezentat„ legal de dl Dinu Mihai, conform
                              Ónregistrare 1552984, atribut fiscal R, Óntrunit„ legal          HOT√R¬REA NR. 1
Ómputernicirii nr. 108/18.04.2006, reprezent‚nd un
                              ∫i statutar Ón ∫edin˛a din data de 18.04.2006, ora
num„r de 3.637.643 ac˛iuni, cu o valoare nominal„                                         din data de 25.05.2006
                              11.00, la prima Óntrunire, conform convoc„rii
total„ de 363.764,30, respectiv 14,010 % din capitalul                                     a adun„rii generale a asocia˛ilor
                              publicate Ón ziarul îRom‚nia Liber„" din data de
social ∫i din cota de participare la beneficii ∫i
                              24.03.2006 ∫i Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,        Noi, Du˛„ Marian Viorel, domiciliat Ón Bucure∫ti,
pierderi;
                              Partea a IV-a, nr. 955/23.03.2006, cu Ón∫tiin˛area     str. Radovanu nr. 1, bl. 21, sc. 2, ap. 33, sectorul 2,
  - Morand Ingrid - reprezentat„ legal de dna
                              C.N.V.M. ∫i RASDAQ ∫i Ón conformitate cu Structura     identificat cu C.I. seria RR nr. 299279 eliberat„ de
avocat Margarit Gabriela, conform Ómputernicirii
                              Sintetic„ a Registrului Consolidat eliberat„ de      Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 22.04.2004, ∫i Burc„
avoca˛iale din data de 18.04.2006, reprezent‚nd un
                              Registrul Independent MONITOR - S.A. cu nr.        Mihaela Petru˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
num„r de 6.462.059 ac˛iuni, cu o valoare nominal„
                              4296/14.04.2006, la data de referin˛„ 31.03.2006,     Radovanu nr. 2, bl. 22, sc. 2, et. 4, ap. 33, sectorul
total„ de 646.205,90 lei, respectiv 24,888 % din
                              capitalul social al Societ„˛ii Comerciale         2, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 027516 eliberat„
capitalul social ∫i din cota de participare la beneficii
                              COMAUTOSPORT - S.A. este de 2.788.085 lei, fiind      de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 15.07.1999, Ón calitate
∫i pierderi;                        divizat Ón 1.115.234 ac˛iuni, Ón valoare nominal„ de
  - MODERN CONSTRUCT INVEST - S.R.L. -                                        de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CHAOS BY M&M
                              2,50 lei pe ac˛iune, Ón prezen˛a ac˛ionarilor       - S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea general„ a asocia˛ilor,
reprezentat„ legal de dl Milea Valentin, conform      reprezent‚nd Ón total 63,239 % din capitalul social,
Ómputernicirii nr. 128/14.04.2006, reprezent‚nd un                                  convocat„ ad-hoc la sediul social al societ„˛ii ast„zi,
                              ∫i anume:                         25.05.2006, cu respectarea prevederilor Legii nr.
num„r de 1.344.182 ac˛iuni, cu o valoare nominal„       Denley AM Finances Ltd, reprezentat„ legal de
total„ de 134.418,2 lei, respectiv 5,177 % din                                    31/1990, republicat„, ∫i a actului constitutiv al
                              av. Margarit Gabriela, conform Ómputernicirii
capitalul social ∫i din cota de participare la beneficii                               societ„˛ii, hot„r‚m cu unanimitate de voturi:
                              avoca˛iale din data de 18.04.2006, reprezent‚nd un
∫i pierderi;                                                       1. Œnfiin˛area unui sediu secundar (punct de
                              num„r de 520.558 ac˛iuni, cu o valoare nominal„
  - EASTERN BUILDING INVESTMENT -                                          lucru) Ón Bucure∫ti, str. Vasile Lasc„r nr. 77, sectorul
                              total„ de 1.301.395 lei, respectiv 46,677 % din
reprezentat„ legal de dl Goury Yaron, reprezent‚nd                                  2, Ón scopul desf„∫ur„rii activit„˛ii prev„zute Ón
                              capitalul social ∫i din cota de participare la beneficii
un num„r de 3.602.000 ac˛iuni, cu o valoare                                      actul constitutiv al societ„˛ii - comer˛ cu am„nuntul,
                              ∫i pierderi;
nominal„ de 360.200 lei, respectiv 13,873 % din                                    Ón magazine specializate, cu alte produse
                               Societatea Comercial„ CHIBRO - S.A.,
capitalul social ∫i din cota de participare la beneficii                               neclasificate Ón alt„ parte (cod CAEN 5248).
                              reprezentat„ legal de dl Zarnoveanu Aurel, conform
∫i pierderi;                                                       2. Œmputernicirea dlui Du˛„ Marian Viorel,
                              Ómputernicirii nr. 45/18.04.2006, reprezent‚nd un
  - Societatea Comercial„ RECO - S.A. reprezentat„    num„r de 108.291 ac˛iuni, cu o valoare nominal„      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Radovan nr. 1, bl. 21,
legal de dl Suciu Sorin Petri∫or, reprezent‚nd un     total„ de 270.727,5 lei, respectiv 9,710 % din       sc. 2, ap. 33, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR
num„r de 291.640 ac˛iuni, cu o valoare nominal„      capitalul social ∫i din cota de participare la beneficii  nr. 299279 eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de
total„ de 29.164 lei, respectiv 1,123 % din capitalul   ∫i pierderi;                        22.04.2004, s„ efectueze demersurile necesare
social ∫i din cota de participare la beneficii ∫i       Societatea Comercial„ SANTER SYSTEM - S.A.,       Ónregistr„rii men˛iunilor cu privire la Ónfiin˛area
pierderi.                         reprezentat„ legal de dl Dinu Mihai, conform        sediului secundar la Oficiul Na˛ional al Registrului
  Pre∫edinte al adun„rii este dl Grosaru Ionu˛      Ómputernicirii nr. 136/18.04.2006, reprezent‚nd un     Comer˛ului, s„ semneze orice acte necesare
Lucian ∫i secretar dl Suciu Sorin Petri∫or.        num„r de 76.378 ac˛iuni, cu o valoare nominal„       complet„rii dosarului de Ónregistrare ∫i s„ angajeze
  Ac˛ionarii prezen˛i de˛in Ón total un num„r de     total„ de 190.945 lei, respectiv 6,849 % din capitalul   Ón acest scop un avocat.
15.337.524 ac˛iuni, Ón valoare nominal„ total„ de     social ∫i din cota de participare la beneficii ∫i       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
1.533.752,40 lei, reprezent‚nd 59,071 % din capitalul   pierderi, ∫i                        5 iunie 2006.
social ∫i din cota de participare la beneficii ∫i       Iliescu ™tefana, identificat„ cu C.I. seria RD nr.      (33/351.323)
pierderi.                         188994, reprezent‚nd un num„r de 40 ac˛iuni, cu o                   *
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/21.VI.2006
      Societatea Comercial„             generale a asocia˛ilor nr. 10 din data de 22.05.2006,    Ón Bucure∫ti, str. Serg.-Maj. ™tefan Sorescu nr. 14,
    EXPRESIV LP - S.R.L., Bucure∫ti          am hot„r‚t urm„toarele:                   sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 112966
                               Art. 1. Se radiaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti,    eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 14.07.2000,
        HOT√R¬REA NR. 1              bd. Dimitrie Pompei nr. 6, corpul D, parter, sectorul    cod numeric personal 1680531450024, Ón calitate de
                             2, spa˛iu comercial.                    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale STUDIO 88 -
         din 17.04.2006
                               Art. 2. Se radiaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti,    S.R.L., am hot„r‚t:
        a adun„rii generale
                             Calea 13 Septembrie nr. 164D (fost 164C), sectorul 5.     • se prelunge∫te mandatul administratorului
  Œn cadrul adun„rii generale a asocia˛ilor        Art. 3. Se precizeaz„ c„ datele de identificare ale   Stanciu Cristian, identificat cu datele de mai sus, pe
Societ„˛ii Comerciale EXPRESIV LP - S.R.L. din 17     asociatei Zamfir Ana-Elena, se schimb„ dup„         o perioad„ nelimitat„.
aprilie 2006 au fost analizate rezultatele activit„˛ii  c„s„toria acesteia, av‚nd numele actual Casapu         Prezenta decizie reprezint„ voin˛a liber„ a
societ„˛ii din ultimii ani. Societatea Comercial„     Ana-Elena (fost„ Zamfir), domiciliat„ Ón Bucure∫ti,     asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale STUDIO 88
EXPRESIV LP - S.R.L. are ca activitate principal„     str. Ru∫chi˛a nr. 25, sectorul 2, posesoare a C.I. seria  - S.R.L.
film„ri video ∫i activit„˛i foto - cod 9211.       RT nr. 409065 eliberate de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data      Redactat„ ∫i dactilografiat„ Ón dou„ exemplare.
  Constat‚nd rezultatele nesatisf„c„toare din      de 9.05.2006, cod numeric personal 2690909034969.       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
punct de vedere financiar ale societ„˛ii noi,        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    5 iunie 2006.
subsemna˛ii:                       neschimbate.                           (39/351.329)
  - Cucu Nicolae, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                      *
Mo∫ilor nr. 306, bl. 56, sc. B, et. 2, ap. 37, sectorul  5 iunie 2006.
2, identificat cu C.I. seria RR nr. 328447 eliberat„ de    (36/351.326)                           Societatea Comercial„
Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 7.09.2004, cod numeric                  *                  INFOR-MED CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti
personal 14812234000541, ∫i
  - Cucu Lumini˛a, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea         Societatea Comercial„                       HOT√R¬REA NR. 2
Mo∫ilor nr. 306, bl. 56, sc. B, et. 2, ap. 37, sectorul    LA-RO IMPEX 2001 - S.R.L., Bucure∫ti
2, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 328444 eliberat„                                         din 18.05.2006
de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 7.09.2004, cod numeric           HOT√R¬REA NR. 8                 a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
personal 2521202400119,                                                 INFOR-MED CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón
  Ón calitate de asocia˛i unici ai Societ„˛ii            din data de 22.05.2006              Bucure∫ti, str. Geicu Ion, nr. 7, sectorul 2,
Comerciale EXPRESIV LP - S.R.L., Ónregistrat„ Ón         a adun„rii generale a asocia˛ilor,
                                                              Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului
registrul comer˛ului cu nr. J 40/1128/20.01.1992,        Óncheiat„ la sediul social al firmei
                                                                 cu nr. J 40/7314/2005,
av‚nd codul unic de Ónregistrare 12617, cu un        Subsemna˛ii Casapu Mitru∫-Lauren˛iu, cet„˛ean         cod unic de Ónregistrare 17501529,
capital social de 200 RON, av‚nd sediul social Ón     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ru∫chita nr. 25,          capital social 200 lei
Bucure∫ti, str. Avrig nr. 24, bl. P19, sc. A, ap. 10,   sectorul 2, posesor al C.I. seria RR nr. 190711
                                                             Subsemna˛ii Muraru Marinela, domiciliat„ Ón
sectorul 2, am hot„r‚t:                  eliberate de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 11.02.2002,
                                                           Bucure∫ti, str. Soldat Ion Geicu nr. 7, sectorul 2,
  1. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii Óncep‚nd cu   cod numeric personal 1581026400022, ∫i Societatea
                                                           posesoare a C.I. seria RR nr. 093596 eliberate de
data de 1.06.2006, p‚n„ la data de 31.05.2009, din    Comercial„ LARO DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul
                                                           Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 15.02.2000, cod numeric
lips„ de activitate.                   Ón Bucure∫ti, str. Ru∫chita nr. 25, sectorul 2, av‚nd
                                                           personal 2550128400917, Muraru Vasile, domiciliat
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
5 iunie 2006.                       J 40/4045/2000, cod unic de Ónregistrare 12958717,     Ón Bucure∫ti, str. Soldat Geicu Ion nr. 7, sectorul 2,
   (34/351.324                     reprezentat„ de Casapu Ana-Elena (fost„ Zamfir) -      posesor al C.I. seria RR nr. 093593 eliberate de
             *                asociat, care a Ómputernicit pe dl Casapu Mitru∫-      Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 15.02.2000, cod numeric
                             Lauren˛iu (conform procurii autentificate cu nr.      personal 1561114400741, Muraru Ionela-Doina,
      Societatea Comercial„             1827/2.12.2004 la Biroul notarului public Ion Vior),    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Institutul Medico-
    CAS√ DE CAS√ - S.R.L., Bucure∫ti          Ón calitate de asocia˛i, Ón urma hot„r‚rii adun„rii     Militar nr. 24, sectorul 1, posesoare a C.I. seria RD
                             generale a asocia˛ilor nr. 8 din data de 22.05.2006,    nr. 313008 eliberate de Sec˛ia 3 Poli˛ie la data de
         DECIZIA NR. 1              am hot„r‚t urm„toarele:                   6.05.2003, cod numeric personal 2660720221193,
                               Articol unic. Se radiaz„ punctul de lucru din      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale INFOR-MED
       din data de 26.05.2006                                         CONSULT - S.R.L., am hot„r‚t modificarea ∫i
                             Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 164D (fost 164C),
         a asociatului unic                                          completarea actului constitutiv al societ„˛ii dup„
                             sectorul 5.
  Iliescu Drago∫-Alexandru, cet„˛ean rom‚n,         Celelalte prevederi ale contractului ∫i statutului    cum urmeaz„:
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu nr. 11,   r„m‚n neschimbate.                       1. Radierea Óntregului obiect de activitate al
bl. 49, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 3, cod numeric     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        societ„˛ii, respectiv: domeniu principal de activitate,
personal 1781211433012, identificat cu C.I. seria     5 iunie 2006.                        930 - alte activit„˛i de servicii, activitatea principal„:
RD nr. 113191 eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data     (37/351.327)                      9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„, activit„˛i
de 17.07.2000, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                 *                secundare: 7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de
CAS√ DE CAS√ - S.R.L., a decis:                                            sondaj; 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru
  1. Declararea punctului de lucru, situat Ón            Societatea Comercial„              afaceri ∫i management; 7440 - publicitate; 9302 -
Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 564, sectorul 3, Ón       A & B CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.            coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are; 9305 -
incinta Complexului Comercial AV CENTER,                  Bucure∫ti                 alte activit„˛i de servicii personale neclasificate Ón
stadurile 4 ∫i 5, unde se va desf„∫ura activitatea cod                                alt„ parte.
CAEN 5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de                DECIZIA NR. 2                2. Stabilirea urm„torului obiect de activitate al
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru                                  societ„˛ii: domeniul principal de activitate: 851 -
vopsit; 5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din         din 23.05.2006, a asociatului unic
                                                           alte activit„˛i de s„n„tate uman„, activitatea
ceramic„, sticl„rie ∫i produse de Óntre˛inere.             al Societ„˛ii Comerciale
                                 A & B CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.            principal„: 8514 - alte activit„˛i referitoare la
  Restul prevederior din actul constitutiv r„m‚ne                                  s„n„tatea uman„; activit„˛i secundare: 8512 -
neschimbat.                          din Bucure∫ti, str. N„s„ud nr. 6, bl. 24,
                                et. 7, ap. 80, sectorul 5, Ónmatriculat„        activit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                                    cu nr. J 40/11730/2003,              Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
26.05.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
                                 cod unic de Ónregistrare 15696980          nemodificate.
din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
                                                             Tehnoredactat„ Ón trei exemplare ast„zi,
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din       Subsemnatul Ioni˛„ Bogdan-Marius, domiciliat Ón
                                                           18.05.2006.
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„    Bucure∫ti, ∫os. Fundeni nr. 4, bl. 11C, sc. A, et. 9, ap.
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
Tribunalul Bucure∫ti.                   37, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RX nr. 182620
                                                           5 iunie 2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 11.06.2003, Ón
                                                             (40/351.330)
5 iunie 2006.                       calitate de asociat unic, am decis urm„toarele
  (35/351.325)                     modific„ri la actul constitutiv:
                                                                         *
             *                 1. Schimbarea sediului social din Bucure∫ti, str.
                                                                 Societatea Comercial„
                             N„s„ud nr. 6, bl. 24, et. 7, ap. 80, sectorul 5, Ón
     Societatea Comercial„                                                D.M.V. LOGISTIC GROUP - S.R.L.
                             Bucure∫ti, str. N„s„ud nr. 6, bl. 24, sc. 1, parter, ap.
  LARO DISTRIBUTION - S.R.L., Bucure∫ti                                                Bucure∫ti
                             10, sectorul 5.
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
        HOT√R¬REA NR. 10              5 iunie 2006.                                   HOT√R¬RE
                               (38/351.328)                             a adun„rii generale
       din data de 22.05.2006
                                           *                    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comeciale
    a adun„rii generale a asocia˛ilor,
    Óncheiat„ la sediul social al firmei                                         D.M.V. LOGISTIC GROUP - S.R.L.,
                                    Societatea Comercial„              cu sediul social Ón Bucure∫ti, aleea Barajul
  Subsemna˛ii Casapu Mitru∫-Lauren˛iu, domiciliat         STUDIO 88 - S.R.L., Bucure∫ti             Cucuteni nr. 8, bl. M7A, sc. 3, ap. 44,
Ón Bucure∫ti, str. Ru∫chi˛a nr. 25, sectorul 2, posesor
                                                           sectorul 3, cod unic de Ónregistrare 16856590,
al C.I. seria RR nr. 190711 eliberate de Sec˛ia 9              DECIZIA NR. 3                   atribut fiscal R, Ónmatriculat„
Poli˛ie la data de 11.02.2002, cod numeric personal
1581026400022, ∫i Casapu Ana-Elena (fost„ Zamfir),            din 22.05.2006                    cu nr. J 40/16814/19.10.2004
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ru∫chi˛a nr. 25,       a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale         Œntre subsemna˛ii:
sectorul 2, posesoare a C.I. seria RT nr. 409065        STUDIO 88 - S.R.L., Ónmatriculat„            - dna Militaru Aura, n„scut„ Ón Videle, jude˛ul
eliberate de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 9.05.2006, cod        cu nr. J 40/12943/2002,             Teleorman, la data de 2.06.1975, cet„˛ean rom‚n,
numeric personal 2690909034969, care a             cod unic de Ónregistrare R15081542,          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Barajul Cucuteni nr.
Ómputernicit pe dl Casapu Mitru∫-Lauren˛iu           cu sediul Ón Bucure∫ti, str Serg.-Maj.         8, bl. M7A, sc. 3, ap. 44, sectorul 3, identificat cu C.I.
(conform   procurii   autentificate   cu  nr.     ™tefan Sorescu nr. 14, sectorul 2          seria RD nr. 225724 eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la
1827/2.12.2004 la Biroul notarului public Ion Vior),    Subsemnatul Stanciu Cristian, cet„˛ean rom‚n,       data de 30.01.2002, cod numeric personal
Ón calitate de asocia˛i, Ón urma hot„r‚rii adun„rii    n„scut la data de 31.05.1968 Ón Bucure∫ti, domiciliat    2750602344250,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1915/21.VI.2006                    11
  - dl Alexandru Vasile, n„scut Ón Bucure∫ti la data    Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 79, bl. 1, parter,           Societatea Comercial„
de 14.05.1976, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón        sectorul 6, am hot„r‚t extinderea obiectului de           GEMISIR - S.R.L., Bucure∫ti
Bucure∫ti, aleea Codrii Neam˛ului nr. 4, bl. 5, sc. A,   activitate cu urm„toarele activit„˛i:
ap. 21, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr.      cod CAEN 5010 - comer˛ cu autovehicule;                HOT√R¬REA NR. 1
211053 eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de        cod CAEN 5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i
                                                                 din data de 24.05.2006,
23.11.2001, cod numeric personal 1760514434569,       accesorii aferente, ∫i repara˛ii;
                                                               a adun„rii generale a asocia˛ilor
  - dl Plescan Dan Cristian, n„scut Ón Ia∫i la data      cod CAEN 5050 - comer˛ cu am„nuntul cu
                                                             Societ„˛ii Comerciale GEMISIR - S.R.L.
de 3.06.1969, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i, str.   carburan˛i pentru autovehicule;
Clopotari nr. 23, bl. 620, sc. C, ap. 3, jude˛ul Ia∫i,     cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón         Cainamisir Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
identificat cu C.I. seria MX nr. 406023 eliberat„ de    magazine specializate, cu alte produse neclasificate   data de 10.10.1971, Ón Turnu M„gurele, jude˛ul
Poli˛ia Ia∫i la data de 28.09.2003, cod numeric       Ón alt„ parte.                      Teleorman, cod numeric personal 1711010343237,
personal 1690603221157,                    Celelalte prevederi ale actului constitutiv al    domiciliat Ón Bucure∫ti, St. Panselelor nr. 2, bl. 146,
  ast„zi, 25.05.2006, s-a Óntrunit adunarea general„    societ„˛ii r„m‚n neschimbate.              sc. 1, et. 6, ap. 37, sectorul 4, identificat cu C.I. seria
a asocia˛ilor pentru ∫i a hot„r‚t:               Redactat la Bucure∫ti, Ón 3 exemplare.        RT nr. 245391, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data
  - Ónchiderea punctului de lucru din Bucure∫ti,       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       de 5.11.2002, ∫i Petcov Danelu˛a, cet„˛ean rom‚n,
str. Mihai Bravu nr. 90-96, parter, sectorul 2;       5 iunie 2006.                      n„scut„ la data de 20.05.1965, Ón B‚rlad, jude˛ul
  - completarea obiectului de activitate conform        (43/351.333)                     V‚lcea, cod numeric personal 2650520400377,
urm„toarelor coduri CAEN:                               *               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Panselelor nr. 2, bl.
  5040 - comer˛ cu moticiclete, piese ∫i accesorii                                 146, sc. 1, et. 6, ap. 37, sectorul 4, identificat„ cu C.I.
aferente, Óntre˛inerea ∫i repara˛ia motocicletelor;          Societatea Comercial„             seria RD nr. 277928, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse            LUCAS INTERMED SERV - S.R.L.           data de 29.10.2002, Ón calitate de asocia˛i, au
                                       Bucure∫ti                hot„r‚t:
diverse;
                                                            1. Se declar„ punct de lucru Ón Eforie Nord, Str.
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
                                      HOT√R¬REA NR. 1             Panselelor, nr. cadastral 296, jude˛ul Constan˛a,
consum, nealimentare neclasificate Ón alt„ parte;
                                                           unde se va desf„∫ura activitatea cod CAEN 5530 -
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine               din data de 26.05.2006,           restaurante.
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de             a adun„rii generale a asocia˛ilor          Celelalte prevederi din actul constitutiv al
produse nealimentare;
                                Costache Lucica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón    societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
                              Bucure∫ti, str. Negoiu nr. 6, bl. D12, sc. 2, ap. 20,    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
efectueaz„ prin magazine;
                              sectorul 3, cod numeric personal 2610926400121,     5 iunie 2006.
  - efectuarea activit„˛ilor de import-export pentru
                              identificat„ cu C.I. seria RX nr. 271121, eliberat„ de    (47/351.337)
codurile de mai sus, c‚t ∫i pentru cele deja
                              Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 22.02.2005, ∫i Petre                  *
existente.
                              ™tefan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                              Foi∫orului nr. 122, sectorul 3, cod numeric personal         Societatea Comercial„
5 iunie 2006.
                              1560413400552, identificat cu C.I. seria RR nr.         AVENIR TELECOM - S.A., Bucure∫ti
   (41/315.331)
                              134969, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de
              *                16.11.2000, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale               DECIZIE
                              LUCAS INTERMED SERV - S.R.L., au hot„r‚t:
      Societatea Comercial„                                                 din data de 25 mai 2006,
                                1. Extinderea obiectului de activitate cu codurile
    ROSTIL CONCEPT GROUP - S.R.L.                                               a administratorului unic
                              CAEN: 5510 - hoteluri; 5521 - tabere de tineret ∫i
         Bucure∫ti                                               Subsemnatul Florin-Petru˛ Stoica, reprezentant
                              refugii montane; 5522 - campinguri, inclusiv
                              parcuri pentru rulote; 5523 - alte mijloace de cazare;  al administratorului unic Jean-Daniel Beurnier, Ón
            DECIZIE                                            conformitate cu prevederile art. 6.2 din statutul
                              5530 - restaurante; 5540 - baruri; 5551 - cantine;
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei.        societ„˛ii, a∫a cum a fost acesta modificat prin actul
   ROSTIL CONCEPT GROUP - S.R.L.,              2. Declararea punctului de lucru situat Ón      adi˛ional nr. 1/2004 (6766/13.07.2004 - Ónregistrat Ón
   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         localitatea Vama Veche, comuna Limanu, jude˛ul      registrul comer˛ului prin cererea de men˛iuni nr.
   comer˛ului cu nr. J 40/13804/2005           Constan˛a, unde se desf„∫oar„ cod CAEN 5530 -      216632/19.07.2004), precum ∫i Ón conformitate cu
                              restaurante.                       hot„r‚rea administratorului unic tradus„ ∫i
  Subsemnatul Oneala Florin Viorel, cet„˛ean                                    legalizat„ cu nr. 7209/4.07.2005, prin prezenta
                                Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Alexandru                                    decid:
                              neschimbate.
Obregia nr. 18, bl. 18 A, sc. 1, et. 3, ap. 19, sectorul                                Œnfiin˛area a dou„ noi puncte de lucru ale
                                Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
4, n„scut Ón Bucure∫ti, sectorul 8, la data de                                    societ„˛ii Ón Rom‚nia, la urm„toarele adrese:
                              26.05.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
20.06.1978, posesor al C.I. seria RT nr.                                        - Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 5, bl. 17, sectorul 6;
                              din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
286481/30.09.2003, eliberat„ de Sec˛ia 15, cod                                     - Turda, Str. Republicii nr. 27, jude˛ul Cluj.
                              exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din
numeric personal 1780620521591, Ón calitate de                                     Œn punctele de lucru de mai sus vor fi
                              cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
asociat unic la Societatea Comercial„ ROSTIL                                     desf„∫urate activit„˛ii comerciale cu privire la
                              Tribunalul Bucure∫ti.
CONCEPT GROUP - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                   comunica˛ii mobile ∫i aplica˛ii complexe pentru
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
bd. Alexandru Obregia nr. 18, bl. 18 A, sc 1, et. 3,                                 computere Ón telecomunica˛ii, clasificate conform
                              5 iunie 2006.
ap. 19, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul                                     CAEN, cu nr. 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
                                (44/351.334)
registrului comer˛ului cu nr. J 40/13804/2005, cod                                  magazine specializate, cu alte produse neclasificate
                                           *
unic de Ónregistrare R17853126, am decis                                       Ón alt„ parte.
urm„toarele:                                                      Dl Silviu Bubulic„, cet„˛ean rom‚n, num„r
                                    Societatea Comercial„
  1. Completarea obiectului de activitate cu: 452 -                                 personal 1620924400042, avocatul societ„˛ii, este
                                   DECONS CO - S.R.L., Bucure∫ti
construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu                                 Ómputernicit s„ efectueze toate formalit„˛ile
civil; 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;                              necesare Ón fa˛a oric„ror persoane fizice sau
                                      HOT√R¬REA NR. 5
4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la                                 juridice, private sau publice, pentru implementarea
construc˛ii; 745 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de            din data de 11.05.2006,           Ónregistr„rii punctelor de lucru de mai sus la
munc„; 7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„.         a adun„rii generale a asocia˛ilor        autorit„˛ile competente.
  2. Modificarea obiectului ∫i demeniului principal      Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii        Redactat„ Ón 3 (trei) exemplare.
de activitate cu: 745 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de   Comerciale DECONS CO - S.R.L., format„ din Barba      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
munc„; 7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„.     Valentin - asociat ∫i Barba Adriana - asociat,      5 iunie 2006.
  Celelalte norme/prevederi din actul constitutiv al    hot„r„∫te schimbarea sediului social din Bucure∫ti,      (48/351.338)
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                str. Buze∫ti nr. 66-68, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str.                *
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        George Valsan nr. 105A, et. 1, sectorul 6.
5 iunie 2006.                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,             Societatea Comercial„
   (42/351.332)                      5 iunie 2006.                            VALRONI - S.R.L., Bucure∫ti
              *                   (45/351.335)
                                           *                         DECIZIA NR. 1
      Societatea Comercial„
   LIGAS PROD COM - S.R.L., Bucure∫ti                Societatea Comercial„                   din data de 17.05.2006,
                                  INTERCONS 93 - S.R.L., Bucure∫ti           a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
          DECIZIA NR. 1                                                  VALRONI - S.R.L.
                                     HOT√R¬REA NR. 441               Calin Valentina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
      din data de 16.05.2006,                                         de 14.09.1952, Ón Bucure∫ti, fiica lui Ionel ∫i Tudora,
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale              din data de 11.05.2006,           domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii nr.
     LIGAS PROD COM - S.R.L.                  a adun„rii generale a asocia˛ilor        33, bl. 21, sc. 3, ap. 92, sectorul 3, posesoare a B.I.
  Subsemnatul Putaru Radu, cet„˛ean rom‚n,          Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii      seria D.S. nr. 835053/26.11.1999, eliberat de Sec˛ia
n„scut la data de 31.01.1969, Ón comuna Axintele,      Comerciale INTERCONS 93 - S.R.L., format„ din      12 Poli˛ie, cod numeric personal 2520914400026, Ón
jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Estacadei    Barba Valentin - asociat ∫i Barba Adriana - asociat,   calitate de asociat unic la Societatea Comercial„
nr. 8, bl. N15, sc. 3, ap. 30, sectorul 6, identificat cu  hot„r„∫te schimbarea sediului social din Bucure∫ti,   VALRONI - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
C.I. seria RX nr. 224383, eliberat„ de Sec˛ia 21      str. Buze∫ti nr. 66-68, sectorul 1, Ón Bucure∫ti, str.  C‚mpia Libert„˛ii nr. 33, bl. 21, sc. 3, et. 2, ap. 92,
Poli˛ie, cod numeric personal 1690131433037, Ón       George Valsan nr. 105A, parter, sectorul 6.       sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       comer˛ului cu nr. J 40/6908/2006, cod unic de
LIGAS PROD COM - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul      5 iunie 2006.                      Ónregistrare R18614771, hot„r„∫te Ón baza
registrului comer˛ului cu nr. J 40/14009/1992, cod        (46/351.336)                    prevederilor actului constitutiv al Societ„˛ii
unic de Ónregistrare R450633, cu sediul Ón                      *               Comerciale VALRONI - S.R.L. urm„toarele:
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/21.VI.2006
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón             Societatea Comercial„              Reconstruc˛iei nr. 10, bl. 29, sc. 7, ap. 268, sectorul
Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 54, sectorul 3.       TOBY & NICO - S.R.L., Bucure∫ti           3, identificat cu C.I. seria RX nr. 366354, eliberat„
  Prezenta decizie a fost redactat„ ∫i dactilografiat„                                de SPCEP S3, biroul nr. 3, la data de 17.10.2005, am
de subsemnat„, Ón limba rom‚n„, ast„zi, 17.05.2006,             HOT√R¬REA NR. 1              hot„r‚t cu unanimitate de voturi Ónfiin˛area unui
Óntr-un num„r de 3 (trei) exemplare.                                          sediu secundar la adresa din Bucure∫ti, str. ™erban
                                     din data de 24.05.2006,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                a adun„rii generale            Vod„ nr. 198, sectorul 4.
5 iunie 2006.                           a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  (49/351.339)                              TOBY & NICO - S.R.L.            5 iunie 2006.
              *                                                (54/351.344)
                                Subsemna˛ii Dragoiu Adriana, cet„˛ean rom‚n,
                              n„scut„ Ón Bucure∫ti la data de 9.05.1973, Ón
                                                                          *
      Societatea Comercial„             Bucure∫ti, fiica lui Costica ∫i Zsofia, domiciliat„ Ón
     FOURBARDI - S.R.L., Bucure∫ti                                              Societatea Comercial„
                              Bucure∫ti, ™os. Orhideelor nr. 26bis, sectorul 1,
                              posesoare a C.I. seria RT nr. 148092/26.03.2001,        ALTAMED CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti
        HOT√R¬REA NR. 1              eliberat„ de Sec˛ia 3 Poli˛ie, cod numeric personal
                              2730509413015, dna Voinea Mariana, cet„˛ean                 HOT√R¬REA NR. 1
       din data de 23.05.2006,            rom‚n, n„scut„ la data de 27.12.1967, Ón Bucure∫ti,           din data de 22.05.2006,
        a adun„rii generale             fiica lui Costic„ ∫i Zsofia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,          a adun„rii generale
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale        ™os. Orhideelor nr. 26bis, sectorul 1, posesoare a
                                                               a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
        FOURBARDI - S.R.L.             C.I. seria RD nr. 001163/15.07.1997, eliberat„ de
                                                             ALTAMED CONSULT - S.R.L., Ónmatriculat„
  Subsemna˛ii Bardici Nicolae, cet„˛ean rom‚n,      Sec˛ia 3 Poli˛i, cod numeric personal
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              2671227413017, dl Dragoiu Costel, cet„˛ean rom‚n,
n„scut la data de 17.01.1975 Ón Bucure∫ti, fiul lui                                   Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J 40/6350/2006,
                              n„scut la data de 24.12.1983, Ón Bucure∫ti, fiul lui
Constantin ∫i Ilinca, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.                                     cod unic de Ónregistrare 18590923,
                              Costic„ ∫i Zsofia, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os.
Danubiu nr. 11, bl. 6H, sc. 2, et. 4, ap. 37, sectorul   Orhideelor nr. 26bis, sectorul 1, posesor al C.I. seria    cu sediul social Ón Bucure∫ti, bd. Bucure∫tii
3, posesor al C.I. seria RD nr. 259598, eliberat„ de    RD nr. 314455/13.05.2003, eliberat„ de Sec˛ia 3        Noi nr. 51-61, bl. B-1, sc. C, et. 9, ap. 127,
Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 8.08.2002, cod numeric    Poli˛ie, cod numeric personal 1831224450045, Ón                 sectorul 1
personal 1750117431526, ∫i dna Bardici Ileana-       calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TOBY &      Badea Ileana, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,
Gianina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de        NICO - S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti, str.     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea Fuiorului nr. 7, bl.
1.06.1974 Ón Bucure∫ti, fiica lui Gheorghe ∫i Lucia,    Bihor nr. 21, parter, sectorul 1, Ónmatriculat„ la     H17, sc. B, et. 3, ap. 34, sectorul 3, identificat„ cu
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Danubiu nr. 11, bl. 6H,   Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J           C.I. seria RT nr. 183345, eliberat„ de Sec˛ia 13
sc. 2, et. 4, ap. 37, sectorul 3, posesoare a C.I. seria  40/2899/2006, cod unic de Ónregistrare 18408151,      Poli˛ie la data de 3.08.2001, cod numeric personal
RR nr. 089262, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data   hot„r‚m:                          2660221434528, n„scut„ la data de 21.02.1966 Ón
                                Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón       Bucure∫ti, Maglas Liliana, cet„˛ean rom‚n,
de 2.02.2000, cod numeric personal 2740601463038,
                              Bucure∫ti, Pia˛a Cr‚nga∫i, Platoul Cr‚nga∫i (c„su˛„),    c„s„torit„, domiciliat„ Ón Voluntari, Str. Izvoarelor
Ón calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„
                              calea Cr‚nga∫i nr. 87, sectorul 6.             nr. 21A, jude˛ul Ilfov, identificat„ cu C.I. seria IF nr.
FOURBARDI - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.        Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ ∫i
Danubiu nr. 11, bl. 6H, sc. 2, et. 4, ap. 37, sectorul                                 086459, eliberat„ de Poli˛ia Voluntari la data de
                              dactilografiat„ de subsemna˛ii Dragoiu Adriana,
3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                 9.06.2005, cod numeric personal 2761117472042,
                              Voinea Mariana, Dragoiu Costel, Ón limba rom‚n„,
nr. J 40/7758/2006, cod unic de Ónregistrare                                      n„scut„ la data de 17.11.1976 Ón Bucure∫ti,
                              ast„zi, 24.05.2006, Óntr-un num„r de 3 (trei)
18662752, hot„r‚m Ón baza prevederilor actului       exemplare.                           Buse Georgeta, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit„,
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale FOURBARDI -        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. ™tirbei Vod„ nr. 166,
                              5 iunie 2006.                        bl. 20C, et. 7, ap. 27, sectorul 1, identificat„ cu B.I.
S.R.L. urm„toarele:
                                (52/351.342)                      seria G.N. nr. 814192, eliberat de Sec˛ia 3 Poli˛ie la
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón
                                           *                data de 7.02.1995, cod numeric personal
Bucure∫ti, platforma Pia˛a Cr‚nga∫i, Calea Cr‚nga∫i
                                                            2460804400058, n„scut„ la data de 4.08.1946 Ón
nr. 87, c„su˛a nr. 25, sectorul 6.
                                    Societatea Comercial„             Bucure∫ti,
  Prezenta hot„r‚re a fost redactat„ ∫i
                                  B.T. TEAM CONSULTING - S.R.L.             Ungureanu Iosefina, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
dactilografiat„ de subsemna˛ii, Ón limba rom‚n„,               Bucure∫ti                domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Elev ™tef„nescu ™tefan
ast„zi, 23.05.2006, Óntr-un num„r de 3 (trei)                                     nr. 2, bl. 462, sc. A, et. 4, ap. 30, sectorul 2,
exemplare.                                  DECIZIA NR. 1              identificat„ cu B.I. seria D.V. nr. 685165, eliberat de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                                     Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de 10.04.1991, cod numeric
5 iunie 2006.                               din data de 9.05.2006,
                                                            personal 2450903400333, n„scut„ la data de
   (50/351.340)                       a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                                   B.T. TEAM CONSULTING - S.R.L.           3.09.1945, Ón Bucure∫ti,
              *                                               Ruduta Cristina-Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,
                                Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale B.T. TEAM
                                                            nec„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.
     Societatea Comercial„               CONSULTING - S.R.L., respectiv:
                                                            Delfinului nr. 5, bl. D17, sc. 1, et. 4, ap. 28, sectorul
  CHARMA & ANA î006" - S.R.L., Bucure∫ti           Bogdan Tohaneanu, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.
                                                            2, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 297115, eliberat„
                              ™tefan cel Mare nr. 31, bl. 29, sc. 1, et. 1, ap. 4,
                              sectorul 2, identificat cu C.I. seria RT nr. 389595,    de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 22.04.2005, cod
          DECIZIA NR. 1                                            numeric personal 2771210040025, n„scut„ la data
                              eliberat„ de SPCEP S2, biroul nr. 1, la data de
                              5.12.2005, cod numeric personal 1720914080035,       de 10.12.1977 Ón Bac„u, ∫i
      din data de 17.05.2006,
                              decide schimbarea sediului social ∫i, Ón consecin˛„,      Caba Sorin, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit,
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                              modificarea actului constitutiv al societ„˛ii, dup„     domiciliat Ón satul Odobe∫ti, comuna Odobe∫ti,
    CHARMA & ANA î006" - S.R.L.
                              cum urmeaz„:                        jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.
  Petre Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de       Art. 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:    062571, eliberat„ de Poli˛ia Titu la data de
15.02.1962, Ón Bucure∫ti, fiica lui Alexandru ∫i      îSediul societ„˛ii este Ón Bucure∫ti, ∫os. Andronache    21.03.2001, cod numeric personal 1770528154206,
Elena, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Sg. ™erban      nr. 227 A, camera 20, sectorul 2, put‚nd fi schimbat    n„scut la data de 28.05.1977 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul
Manea nr. 79, sectorul 5, posesoare a C.I. seria RD    potrivit hot„r‚rii asociatului unic ∫i cu respectarea    D‚mbovi˛a,
nr. 286572, eliberat„ de Sec˛ia 19 la data de       procedurii legale de modificare a actului           Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
15.12.2002, cod numeric personal 2620215400021,      constitutiv. Societatea va putea Ónfiin˛a sucursale,    ALTAMED CONSULT - S.R.L., au hot„r‚t
Ón calitate de asociat unic la Societatea Comercial„    filiale, agen˛ii at‚t Ón Rom‚nia, c‚t ∫i Ón str„in„tate.“  urm„toarele:
CHARMA & ANA î006" - S.R.L., cu sediul Ón           Prezenta decizie va fi men˛ionat„ potrivit legii Ón    1. Revocarea administratorului ∫i numirea unui
Bucure∫ti, str. Sg. ™erban Manea nr. 79, corp A,      registrul comer˛ului.                    nou administrator
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         Se revoc„ din func˛ia de administrator dna Buse
sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                              5 iunie 2006.                        Georgeta, Ón locul acesteia fiind numit„ dna
comer˛ului cu nr. J 40/7086/2006, cod unic de
                                (53/351.343)                      Ungureanu Iosefina, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,
Ónregistrare R18629365, hot„r„sc Ón baza                       *
prevederilor actului constitutiv al Societ„˛ii                                     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Elev ™tef„nescu nr. 2,
Comerciale CHARMA & ANA î006" - S.R.L.:                                        bl. 462, sc. A, et. 4, ap. 30, sectorul 2, identificat„ cu
                                   Societatea Comercial„
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón                                     B.I. seria D.V. nr. 685165, eliberat de Sec˛ia 6 Poli˛ie
                                 EX CONT EXIM - S.R.L., Bucure∫ti
                                                            la data de 10.04.1991, cod numeric personal
Bucure∫ti, Pia˛a Ecologic„, bd. Constantin
                                        HOT√R¬RE                2450903400333, n„scut„ la data de 3.09.1945 Ón
Br‚ncoveanu nr. 16, c„su˛a nr. 31, sectorul 4.
                                                            Bucure∫ti.
  Art. 2. Autorizarea urm„toarelor activit„˛i: 5241 -    Œn adunarea general„ a asocia˛ilor din data de       2. Schimbarea obiectului principal de activitate
comer˛ cu am„nuntul cu textile; 5242 - comer˛ cu      25.05.2006 a Societ„˛ii Comerciale EX CONT EXIM -       Se schimb„ activitatea principal„ a societ„˛ii din
am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5243 - comer˛ cu        S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Drago∫ Vod„ nr.
                                                            8512 - activit„˛i de asisten˛„ medical„ ambulatorie;
am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;      13, sectorul 2, nr. de ordine Ón registrul comer˛ului
                                                            Ón 8514 - alte activit„˛i referitoare la s„n„tatea
5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          J 40/3868/1992, cod unic de Ónregistrare 37379, noi,
                                                            uman„.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    asocia˛ii:
                                                             Activitatea 8512 - activit„˛i de asisten˛„ medical„
parte.                            - Mu∫at Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
                              personal 1360601400371, n„scut la data de          ambulatorie devine activitate secundar„.
  Prezenta decizie a fost redactat„ ∫i dactilografiat„                                  Aceast„ hot„r‚re reprezint„ voin˛a liber„ a
                              1.06.1936, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Drago∫ Vod„
de subsemnat„, Ón limba rom‚n„, ast„zi, 17.05.2006,                                  asocia˛ilor ∫i va fi Ónscris„ la Oficiul Registrului
                              nr. 13, sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.T. nr.
Óntr-un num„r de 3 (trei) exemplare.                                          Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti.
                              069211, eliberat de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        14.11.1995, ∫i                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
5 iunie 2006.                         - Cliseru Gabriel, cet„˛ean rom‚n, cod numeric      5 iunie 2006.
  (51/351.341)                      personal 1860122420013, n„scut la data de            (55/351.345)
              *                22.01.1986, domiciliat Ón Bucure∫ti, Intrarea                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1915/21.VI.2006                  13
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„              ap. 3, sectorul 1, a avut loc decizia asociatului unic
     GA-MICHI-SERV IMPEX - S.R.L.              MD Expert Staff - S.R.L., Bucure∫ti         al Societ„˛ii Comerciale DEDANIS TRAVEL - S.R.L.
         Bucure∫ti                        HOT√R¬REA NR. 1                A fost prezent asociat unic ™erban Drago∫,
                                                           cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.
         DECIZIA NR. 1                  a adun„rii generale a asocia˛ilor         Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, sc. 2, et. 7, ap. 57,
                                     din data de 26.05.2006            sectorul 3, identificat cu C.I. seria RT nr. 055686,
       din data de 25.05.2006,             Prin prezenta, asocia˛ii Marian ™uic„, domiciliat    eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 16.11.1999,
        a asociatului unic            Ón Bucure∫ti, str. Berechet nr. 9, bl. T31A, sc. 1,     n„scut la data de 17.11.1970 Ón Bucure∫ti, cod
  Œn conformitate cu prevederile art. 73 din Legea    ap. 184, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr.    numeric personal 1701117034988.
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, asociatul   249712, eliberat„ la data de 30.11.2002 de Sec˛ia 7      S-a hot„r‚t completarea obiectului de activitate al
                             Poli˛ie, cod numeric personal 1760218340011, ∫i
unic Matache Elena a decis urm„toarele la sediul                                   societ„˛ii cu urm„toarele:
                             Marinela-Diana ™uic„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
Societ„˛ii Comerciale GA-MICHI-SERV IMPEX -                                       cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate
                             Berechet nr. 9, bl. T31A, sc. 1, ap. 184, sectorul 2,
S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 40/13066/1992, cod     identificat„ cu C.I. seria RR nr. 249709, eliberat„ la   Ón principal Óntreprinderilor;
unic de Ónregistrare 348812, situat Ón Bucure∫ti,     data de 30.11.2002 de Sec˛ia 7 Poli˛ie, cod numeric      cod CAEN 9231 - crea˛ie ∫i interpretare artistic„;
calea Ferentari nr. 113, sectorul 5:           personal 2750912090017, hot„r„sc deschiderea unui       cod CAEN 9234 - alte activit„˛i de spectacole
  Extinderea obiectului secundar de activitate cu    punct de lucru pentru Societatea Comercial„ MD       neclasificate Ón alt„ parte;
codul CAEN 5530 - restaurante (shaormerie).        Expert Staff - S.R.L. la adresa: Bucure∫ti, str. Dealul    cod CAEN 9272 - alte activit„˛i recreative.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   fiugulea nr. 1, bl. M18, sc. A, ap. 3, parter, sectorul 6.   Dna Popescu Ani Dana, care se legitimeaz„ cu
neschimbate.                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        C.I. seria RT nr. 297884, eliberat„ de Sec˛ia 13
                             5 iunie 2006.                        Poli˛ie, cod numeric personal 2700102170371, va
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                               (59/351.349)                      depune la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
5 iunie 2006.
                                           *                l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cererea de Ónscriere de
  (56/351.346)
             *                                              men˛iuni ∫i va ridica actele aferente men˛iunii
                                  Societatea Comercial„
                                                           respective.
                                DORINELY IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti
       Societatea Comercial„                                            Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
      SEUSAN - S.R.L., Bucure∫ti                                         societ„˛ii r„m‚n Ón Óntregime valabile, neschimbate.
                                      ACT ADIfiIONAL
                                                             Prezenta hot„r‚re a fost semnat„ Ón trei (3)
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale         exemplare originale, ast„zi, 22.05.2006.
          HOT√R¬REA
                                   DORINELY IMPEX - S.R.L.,              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
       adun„rii generale               cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Constantin      5 iunie 2006.
   a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale          ™tefan nr. 33 bis, sectorul 3, Ónmatriculat„         (62/351.354)
SEUSAN - S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti,          cu nr. J 40/18353/1992, cod unic                       *
                               de Ónregistrare 5440258, atribut fiscal R,
  str. Dionisie Lupu nr. 35, sectorul 2,
                                    capital social 15.290 lei                Societatea Comercial„
   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
                               Marin Teodor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón            OLD Union - S.R.L., Bucure∫ti
   comer˛ului cu nr. J 40/7436/2000
                             Bucure∫ti, str. Soldat Constantin ™tefan nr. 33 bis,
       cod fiscal 13270952
                             sectorul 3, cod numeric personal 1481208400183,                  DECIZIA
  Subsemna˛ii Zamfir Paraschiva, domiciliat„ Ón     identificat cu C.I. seria RX nr. 150704, eliberat„ de
Bucure∫ti, str. Dionisie Lupu nr. 35, sectorul 2,     Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 7.03.2003, Ón calitate de     asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 389033, eliberat de  asociat unic, aduce urm„toarele modific„ri la          OLD Union - S.R.L., cu sediul social Ón
Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de 23.05.1996, ∫i Zamfir     statutul societ„˛ii:                      Bucure∫ti, Strada Latin„ nr. 6, sectorul 2,
Adrian, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Dionisie Lupu     1. Radierea punctului de lucru situat Ón            Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
nr. 35, sectorul 2, identificat cu B.I. seria G.R. nr.  Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 301, sectorul 2.         Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti
                               2. Revocarea din func˛ia de administrator a dnei
611071, eliberat de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de                                      cu nr. J 40/1117/24.01.2005, cod unic
                             Marin Niculina ∫i numirea dlui Marin Teodor,
10.04.1995, Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t:                                     de Ónregistrare 17147074, atribut fiscal R
                             av‚nd puteri depline, pe durat„ nelimitat„.
  -   prelungirea    duratei   mandatului     Celelalte prevederi din statut r„m‚n            Subsemnatul Anas Abd Alwahd, cet„˛ean sirian,
administratorilor Zamfir Paraschiva ∫i Zamfir       neschimbate.                        domiciliat Ón Republica Arab„ Sirian„, n„scut la
Adrian la nelimitat„.                    Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        data de 11.07.1978 Ón Damasc, Siria, Ón calitate de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       26.05.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale OLD Union -
5 iunie 2006.                       din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un       S.R.L., persoan„ juridic„ de na˛ionalitate rom‚n„,
   (57/351.347)                     exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din       cu sediul social Ón Bucure∫ti, Strada Latin„ nr. 6,
             *                cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                             Tribunalul Bucure∫ti.                    Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
      Societatea Comercial„               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        J 40/1117/24.01.2005, cod unic de Ónregistrare
                             5 iunie 2006.
    CAKMAK RESTAURANT - S.R.L.                                          17147074, atribut fiscal R, am hot„r‚t modificarea
                               (60/351.350)
         Bucure∫ti                                              actului constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
                                       DECIZIA NR. 1                Schimbarea sediului social al societ„˛ii de la
        HOT√R¬REA NR. 1                       a asociatului unic            adresa din Bucure∫ti, Strada Latin„ nr. 6, sectorul 2,
                                     din data de 26.05.2006            la adresa din Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr.1, bl. 34,
    a adun„rii generale a asocia˛ilor                                       sc. 8, et. 3, ap. 294, sectorul 2.
      din data de 26.05.2006              Marin Teodor, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
                             Bucure∫ti, str. Soldat Constantin ™tefan nr. 33 bis,      Celelalte articole ale actului constitutiv al
  Gedik Birol, cet„˛ean turc, c„s„torit, n„scut la    sectorul 3, cod numeric personal 1481208400183,       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
data de 5.11.1975 Ón Giresun Bulancak, Turcia,      identificat cu C.I. seria RX nr. 150704, eliberat„ de     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
identificat cu PA seria TR-J nr. 493639, eliberat de   Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 7.03.2003, asociat unic Ón   5 iunie 2006.
autorit„˛ile turce la data de 24.07.1997, ∫i Gedik    cadrul Societ„˛ii Comerciale DORINELY IMPEX -          (63/351.352)
Mustafa, cet„˛ean turc, c„s„torit, n„scut la data de   S.R.L., a decis:                                   *
1.01.1978 Ón Giresun Bulancak, Turcia, identificat      1. Se precizeaz„ c„ la obiectul de activitate cod
cu PA seria TR-N nr. 258831, eliberat de autorit„˛ile   CAEN 1513 - prepararea produselor din carne              Societatea Comercial„
                             (inclusiv din carne de pas„re) se va desf„∫ura          RENAULT NISSAN ROMANIA - S.A.,
turce la data de 22.04.2003, Ón calitate de asocia˛i ce
                             activitatea de carmangerie.                         Bucure∫ti
de˛in 100 % capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
                               Celelalte prevederi din statut r„m‚n
CAKMAK RESTAURANT - S.R.L., cu sediul social Ón      neschimbate.
Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 61, bl. TD47, ap. 37,                                            HOT√R¬RE
                               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     26.05.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,          a adun„rii generale ordinare
comer˛ului cu nr. J 40/6759/2001, cod unic de       din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un             a Societ„˛ii Comerciale
Ónregistrare R 14080840, au hot„r‚t:           exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din          RENAULT NISSAN ROMANIA - S.A.,
  I. Se Ónfiin˛eaz„ punctele de lucru situate Ón     cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           din data de 28.04.2006
Bucure∫ti:                        Tribunalul Bucure∫ti.
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,          Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale RENAULT
  1. str. Moine∫ti nr. 5, bl. 130, parter, sectorul 6,                                NISSAN ROMANIA - S.A., societate pe ac˛iuni, cu un
                             5 iunie 2006.
unde se va desf„∫ura activitatea cod CAEN 5224 -                                   capital de 2.455.900 lei, cu sediul social Ón
                               (61/351.350)
comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse de                       *                Bucure∫ti, calea Floreasca nr. 141-143, et. 2, sectorul
patiserie ∫i produse zaharoase;                                            1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  2. prelungirea Ghencea nr. 63B, sectorul 6, unde         Societatea Comercial„               nr. J 40/5566/2001:
se va desf„∫ura activitatea cod CAEN 5224 - comer˛       DEDANIS TRAVEL - S.R.L., Bucure∫ti             - Societatea Renault s.a.s., societate pe ac˛iuni
cu am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i                                    simplificat„, de drept francez, cu un capital social
produse zaharoase, ∫i cod CAEN 5530 - restaurante.                DECIZIA               de 500.000.042,00 euro, cu sediul social Ón 92 100 -
  II. Œnchiderea punctelor de lucru situate Ón                                    Fran˛a, Boulogne Billancourt, 13/15 Quai le Gallo,
                               asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
Bucure∫ti:                         DEDANIS TRAVEL - S.R.L., cu sediul social         Ónmatriculat„ la Registrul Comer˛ului ∫i al
  1. str. R‚ul Doamnei nr. 20, parter, sectorul 6;    Ón Bucure∫ti, Pia˛a Doroban˛ilor nr. 4, sc. B,       Societ„˛ilor din Nanterre cu nr. 780 129 987,
  2. bd. Iuliu Maniu nr. 141, sectorul 6.          parter, ap. 3, sectorul 1, Ónmatriculat„        reprezentat„ de dl Stephane Masseron, Ón calitate
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,           la Oficiul registrului comer˛ului          de mandatar,
5 iunie 2006.                             cu nr. J 40/21679/2005,              - dl Nicolas Ianculescu, cet„˛ean francez,
  (58/351.348)                        cod unic de Ónregistrare R9054691           domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Arh. ™tefan Burcus
                              Ast„zi, 22.05.2006, la sediul societ„˛ii Ón        nr. 8, sectorul 1, n„scut la data de 16.04.1948 Ón
              *               Bucure∫ti, Pia˛a Doroban˛ilor nr. 4, sc. B, parter,     Bucure∫ti, identificat cu pa∫aport nr. 04AE65323,
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,    Nr. 1915/21.VI.2006
eliberat de c„tre Ministerul Afacerilor Externe la    ∫i/sau Ón fa˛a oric„rei entit„˛i publice sau private      cod CAEN 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte
data de 19.03.2004,                   competente, formalitate legal„ ∫i/sau care se va fi     bunuri de consum, nealimentare, neclasificate Ón
  - François Roger Fourmont, cet„˛ean francez,     dovedit necesar„ pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor     alt„ parte;
domiciliat Ón Fran˛a, le Mans (72), Villa Tesse, cu   cerute de lege cu privire la deciziile adun„rii         cod CAEN 5145 - comer˛ cu ridicata cu produse
re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Amiral Constantin      generale ordinare a societ„˛ii, put‚nd pl„ti ∫i/sau     cosmetice ∫i de parfumerie;
B„lescu nr. 31 A, sectorul 1, cod numeric personal    Óncasa sumele aferente acestor opera˛iuni.           cod CAEN 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte
7481224400010, n„scut la data de 24.12.1948 Ón       Aceast„ rezolu˛ie este adoptat„ cu un num„r de      produse;
Gourin (56), identificat cu pa∫aport nr. 04RE52217,   24.558.600 voturi, reprezent‚nd 100 % capitalul         cod CAEN 5225 - comer˛ cu am„nuntul cu
eliberat de Ministerul Afacerilor Str„ine din Fran˛a   social reprezentat.                     b„uturi;
la data de 8.11.2004, valabil p‚n„ la data de        Œn conformitate cu cele prezentate mai sus s-a        cod CAEN 5226 - comer˛ cu am„nuntul cu
7.11.2014,                        redactat Ón 4 (patru) exemplare prezenta hot„r‚re,      produse din tutun;
  - Jean Michel Sicre, cet„˛ean francez, domiciliat   care a fost semnat„ de c„tre membrii biroului          cod CAEN 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu
Ón Croa˛ia, 10000 Zagreb, IV Bukovacki Ogranak 15,    adun„rii.                          produse cosmetice ∫i de parfumerie;
n„scut la data de 23.07.1944 Ón Toulouse, Fran˛a,      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,          cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
identificat cu pa∫aport nr. 04FE49548, eliberat de    5 iunie 2006.                        magazine specializate, cu alte produse neclasificate
c„tre Ministerul Afacerilor Externe la data de        (64/351.353)                       Ón alt„ parte.
10.06.2004,                                     *                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  - Antoine Armand Ferreira, cet„˛ean francez,                                    5 iunie 2006.
domiciliat Ón Fran˛a, 28 Res. Beausoleil 92 Saint-        Societatea Comercial„                  (65/351.354)
Cloud, n„scut la data de 26.01.1948 Ón Leopoldville,    LUKA GRUP COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti                        *
Zair, identificat cu pa∫aport nr. 01CC08234, eliberat
de autorit„˛ile franceze la data de 16.08.2001,               DECIZIA NR. 2                    Societatea Comercial„
  Ón data de 28.04.2006, la ora 9,00, s-au reunit Ón                                    AVANTI INTERNATIONAL - S.R.L.
                              a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
adunarea general„ ordinar„ la sediul social,                                              Bucure∫ti
                                 LUKA GRUP COMPANY - S.R.L.,
conform dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990, republicat„,
                                   din data de 25.05.2006
∫i a statutului societ„˛ii, ac˛ionarii societ„˛ii                                            DECIZIA NR. 3
de˛in‚nd 99,99 % din capitalul social.            Luca Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  Adunarea se ˛ine conform art. 117 din Legea nr.    3.09.1977 Ón comuna Miroslove∫ti, jude˛ul Ia∫i,              din data de 22.03.2006
31/1990, republicat„, ∫i art. 14 ∫i 16 din actul     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Theodor Speran˛ia nr.       Subsemnatul Stavros Kranias, cet„˛ean grec,
constitutiv al societ„˛ii.                135, bl. 83, sc. B, et. 1, ap. 38, sectorul 3, identificat  domiciliat Ón Grecia, identificat cu pa∫aport seria K
  Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu     cu C.I. seria RX nr. 288385, cod numeric personal      nr. 619237, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
privire la punctele Ónscrise pe ordinea de zi ∫i     1770903224516, eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data    Comerciale AVANTI INTERNATIONAL - S.R.L., Ón
consemnate Ón procesul-verbal de ∫edin˛„, adunarea    de 30.03.2005, asociat unic la Societatea Comercial„     baza abilit„˛ilor legale ∫i statutare, decid:
general„ a ac˛ionarilor hot„r„∫te:            LUKA GRUP COMPANY - S.R.L., cu sediul social Ón         Se prelunge∫te mandatul de administrator al dlui
  Punctul nr. 1                     Bucure∫ti, str. Theodor Speran˛ia nr. 135, bl. 83,      Stavros Kranias pe o perioad„ nelimitat„, p‚n„ la
  Adunarea general„, dup„ audierea raportului      sc. B, et. 1, ap. 38, sectorul 3, identificat„ cu      revocarea expres„.
consiliului de administra˛ie ∫i a raportului       J 40/8168/3.05.2005, cod unic de Ónregistrare          Se precizeaz„ adresa sediului Ón Bucure∫ti, Calea
auditorului financiar, aprob„ inventarul conturilor   17547976, a decis completarea obiectului de         13 Septembrie nr. 90, Zona comercial„ The Grand
anuale, adic„ bilan˛ul societ„˛ii pe anul 2005, contul  activitate cu urm„toarele activit„˛i:            Avenue, parter, D-E/18-19, sectorul 5.
de rezultate ∫i datele din anex„ pentru data de 31      cod CAEN 1730 - finisarea materialelor textile;       Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
decembrie 2005, astfel cum acestea au fost          cod CAEN 1740 - fabricarea de articole           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
prezentate, precum ∫i opera˛iunile deschise de      confec˛ionate din textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei     5 iunie 2006.
aceste conturi ∫i rezumate Ón rapoarte.         ∫i lenjeriei de corp);                      (66/351.355)
  Aceast„ rezolu˛ie este adoptat„ Ón unanimitate,      cod CAEN 1751 - fabricarea de covoare ∫i                      *
adic„ cu un num„r de 24.558.600 de voturi,        mochete;
reprezent‚nd 100 % capitalul social reprezentat.       cod CAEN 1752 - fabricarea de fr‚nghii, sfori ∫i          Societatea Comercial„
  Punctul nr. 2                     plase;                              STIL PROVOCATOR - S.R.L., Bucure∫ti
  Ca urmare a rezolu˛iei precedente, adunarea        cod CAEN 1754 - fabricarea altor articole textile,
general„ d„, pentru exerci˛iul Óncheiat la 31      neclasificate Ón alt„ parte;                         HOT√R¬REA NR. 1
decembrie 2005, desc„rcare de gestiune tuturor        cod CAEN 1771 - fabricarea de ciorapi, ∫osete ∫i
administratorilor, respectiv:              ciorapi pantalon, tricota˛i sau cro∫eta˛i;                 din data de 15.05.2006
  - pentru dl Yann Burnel, dl Michel Herrard, dl      cod CAEN 1810 - fabricarea articolelor de          Subsemna˛ii Damoc Ioana, cet„˛ean rom‚n,
Nicolas Ianculescu pentru perioada 1 ianuarie-31     Ómbr„c„minte din piele;                   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Anton Bacalba∫a
decembrie 2005;                       cod CAEN 1822 - fabricarea altor articole de       nr. 26, bl. 170, sc. 2, et. 4, ap. 37, sectorul 4,
  - pentru dl BenoÓt de Roux, pentru perioada de 1   Ómbr„c„minte (exclusiv lenjerie de corp);          identificat„ cu C.I. seria RD nr. 235584, eliberat„ de
ianuarie-20 decembrie 2005;                 cod CAEN 1823 - fabricarea de articole de lenjerie    Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 13.03.2002, ∫i Anghel
  - pentru dl François Fourmont, pentru perioada    de corp;                           Oana Carmen, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
20 decembrie 2005-31 decembrie 2005.             cod CAEN 1824 - fabricarea altor articole de       Bucure∫ti, ∫os. S„laj nr. 265, bl. 2B, sc. 1, et. 6,
  Aceast„ rezolu˛ie este adoptat„ cu un num„r de    Ómbr„c„minte ∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte;    ap. 39, sectorul 5, identificat„ cu C.I. seria RX nr.
24.558.600 voturi, reprezent‚nd 100 % capitalul       cod CAEN 1930 - fabricarea Ónc„l˛„mintei;        292738, eliberat„ de Sec˛ia 24 Poli˛ie la data de
social reprezentat.                     cod CAEN 2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;     13.04.2005, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
  Punctul nr. 3                     impregnarea lemnului;                    Comerciale STIL PROVOCATOR - S.R.L., Óntruni˛i Ón
  Adunarea general„, dup„ audierea lecturii         cod CAEN 2030 - fabricare de elemente de         adunarea general„ a asocia˛ilor, la sediul societ„˛ii,
proiectului de buget, a planului de activitate ∫i a   dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru construc˛ii;          Ón prezen˛a capitalului social Ón procent de 100 %,
planului de investi˛ii pentru anul 2006 de dl        cod CAEN 2231 - reproducerea Ónregistr„rilor       Ón unanimitate, prin vot deschis, hot„r‚m:
pre∫edinte, aprob„ aceste documente.           audio;                              Art. 1. Se declar„ punctul de lucru de la adresa
  Aceast„ rezolu˛ie este adoptat„ Ón unanimitate,      cod CAEN 2232 - reproducerea Ónregistr„rilor       din Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 35-37, baraca 1,
adic„ cu un num„r de 24.558.600 de voturi,        video;                            et. 1, camera 18-19, sectorul 4.
reprezent‚nd 100 % capitalul social reprezentat.       cod CAEN 2233 - reproducerea Ónregistr„rilor         Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
  Punctul nr. 4                     informatice;                           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  Adunarea general„ aprob„ propunerea            cod CAEN 2522 - fabricarea articolelor de        5 iunie 2006.
consiliului de administra˛ie ∫i decide s„ distribuie   ambalaj din material plastic;                   (67/351.356)
rezultatele exerci˛iului Ón urm„toarea modalitate:      cod CAEN 2523 - fabricarea articolelor din                     *
  Rezultat al exerci˛iului financiar 2005        material plastic pentru construc˛ii;
31.204.614 RON                        cod CAEN 6021 - alte transporturi terestre de            Societatea Comercial„
  Dividende 0 RON                    c„l„tori, pe baz„ de grafic;                     MULTIMON - S.R.L., Bucure∫ti
  Report al rezultatului   31.204.614 RON         cod CAEN 6022 - transporturi cu taxiuri;
  Aceast„ rezolu˛ie este adoptat„ Ón unanimitate,      cod CAEN 6023 - transporturi terestre de c„l„tori,             DECIZIA NR. 5
adic„ cu un num„r de 24.558.600 de voturi,        ocazionale;
reprezent‚nd 100 % capitalul social reprezentat.       cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;      a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  Punctul nr. 5                       cod CAEN 9212 - distribu˛ia de filme              MULTIMON - S.R.L., Ónmatriculat„
  Adunarea general„ ordinar„       decide s„   cinematografice ∫i video;                    cu nr. J 40/16376/4.12.2003, R 15467196,
mandateze pe Mihaela Oprea, identificat„ cu C.I.       cod CAEN 3611 - produc˛ia de scaune;           cu sediul social Ón Bucure∫ti, ∫os. N. Titulescu
seria RD nr. 432833, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la    cod CAEN 3612 - produc˛ia mobilierului pentru       nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 1, ap. 95, sectorul 1,
data de 7.01.2005, cod numeric personal         birou ∫i magazine;                            din data de 23 mai 2006
2711119170322, ∫i Irina Cole∫ic„, identificat„ cu C.I.    cod CAEN 3613 - produc˛ia mobilierului pentru        Subsemnatul Schukies Oliver Bertram, cet„˛ean
seria RR nr. 318614, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la  buc„t„rii;                          german, domiciliat Ón Germania, Dachau,
data de 5.08.2005, cod numeric personal           cod CAEN 3614 - produc˛ia altor tipuri de        Lessingstr. 7, D-85221, identificat cu pa∫aport nr.
2740408034998, pentru a ac˛iona Ón numele ∫i pe     mobilier;                          8095262257, eliberat de autorit„˛ile germane la data
seama ac˛ionarilor societ„˛ii redact‚nd ∫i/sau        cod CAEN 4525 - alte lucr„ri speciale de         de 3.03.1999, ast„zi, 23 mai 2006, Ón calitate de
semn‚nd orice document sau instrument juridic      construc˛ii;                         asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MULTIMON -
necesar. Mandatarii vor avea drept de substituire Ón     cod CAEN 5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea        S.R.L., decid urm„toarele:
Óndeplinirea mandatului lor ∫i vor putea executa     autovehiculelor;                         1. Se prelunge∫te sediul social al societ„˛ii Ón
orice formalitate Ónaintea unui notar public, a       cod CAEN 5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii       Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4,
Administra˛iei financiare, a registrului comer˛ului   pentru autovehicule;                     et. 1, ap. 95, sectorul 1.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 1915/21.VI.2006                   15
  2. Se deschide punct de lucru Ón localitatea Sebe∫-      Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n      C.I. seria RD nr. 103690, eliberat„ la data de
Petre∫ti, Str. 1 Mai nr. 95 (fost„ nr. 258), jude˛ul     neschimbate.                         26.05.2000 de Sec˛ia 2 Poli˛ie,
Alba.                              Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,          s-au reunit azi, data de mai sus, Ón ∫edin˛a
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         29.05.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,      adun„rii generale a asocia˛ilor, cu care ocazie a luat
5 iunie 2006.                         din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un       act de predarea f„r„ probleme, de c„tre dl Mogildea
  (68/351.357)                       exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din       Virgil, a gestiunii Societ„˛ii Comerciale TDB
              *                 cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     CONSULTANTA FINANCIARA - S.R.L., c„tre dl Ioni˛„
                               Tribunalul Bucure∫ti.                    Tudor, asociat al societ„˛ii ∫i, Ón urma votului
      Societatea Comercial„                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         unanim, au luat urm„toarea hot„r‚re:
   STAR STRATEGY - S.R.L., Bucure∫ti            5 iunie 2006.                          Desc„rcarea f„r„ obiec˛iuni de gestiunea
                                 (71/351.360)                       Societ„˛ii Comerciale TDB CONSULTANTA
            DECIZIE                              *                FINANCIARA - S.R.L. a dlui Mogildea Virgil, cod
  Subsemnatul Jinga Marian, domiciliat Ón                                         numeric personal 1480804400191, c„ruia i se
                                     Societatea Comercial„               retrage mandatul de administrator al societ„˛ii ∫i Ón
Bucure∫ti, str. Rar„u nr. 3, bl. V69, sc. 2, ap. 24, et. 3,
                                   HYPER TRADE - S.R.L., Bucure∫ti            Ónceteaz„ contractul individual de munc„, urm‚nd
sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 298602,
eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 18.02.2003,                                   a se efectua radierea la Oficiul registrului
                                         DECIZIA NR. 1               comer˛ului.
cod numeric personal 1721024030016, asociat unic
al Societ„˛ii Comerciale STAR STRATEGY - S.R.L.,                                       Drept pentru care s-a Óncheiat prezenta hot„r‚re.
                                        a asociatului unic
Ónmatriculat„ cu nr. J 40/5587/2006, cod unic de                                       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                                       din data de 29.05.2006
Ónregistrare 18550007, am decis schimbarea                                         5 iunie 2006.
                                 Subsemnata Pintilii Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,         (74/351.363)
sediului social Ón Bucure∫ti, str. Rar„u nr. 3, bl. V69,   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Fra˛ilor nr. 1, bl. 85, sc.
sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 3.                                                           *
                               2, et. 4, ap. 76, sectorul 6, cod numeric personal
  Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv r„m‚n      2811228460030, identificat„ cu C.I. seria RR nr.
neschimbate.                                                              Societatea Comercial„
                               369184, eliberat„ de S.P.C.E.P. Sec˛ia 6, biroul nr. 1,        CRISTAL DIAGNOSTICS - S.R.L.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         la data de 11.01.2006, asociat unic Ón cadrul
5 iunie 2006.                                                                Bucure∫ti
                               Societ„˛ii Comerciale HYPER TRADE - S.R.L., am
   (69/351.358)                       decis:
              *                                                        HOT√R¬REA NR. 8
                                 1. Declararea punctului de lucru situat Ón
                               Otopeni, Pia˛a Agro-alimentar„ Otopeni, str. Lacul              din 11 mai 2006,
       Societatea Comercial„              Ursului nr. 10, taraba A 27, jude˛ul Ilfov, unde se va           a adun„rii generale
     VECTOR EXIM GROUP - S.R.L.             desf„∫ura activitatea prev„zut„ de cod CAEN 5262 -         a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
          Bucure∫ti                 comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e.              CRISTAL DIAGNOSTICS - S.R.L.,
                                 Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n         Ónmatriculat„ cu nr. J 40/5473/2002,
            DECIZIE                neschimbate.                            cod unic de Ónregistrare 14727670,
         a asociatului unic               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,           cu sediul Ón Bucure∫ti, Calea Rahovei
                               29.05.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,        nr. 266-268, Ón corp 60, et. 1, axele C-D,
  Asociatul unic Iliescu Carmen, domiciliat„ Ón
                               din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un          st‚lpii 14-15, bir. 121-131, sectorul 5
Bucure∫ti, str. Aurel Botea nr. 6, bl. B6A, sc. 1, et. 8,
                               exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din         Subsemna˛ii:
ap. 50, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RX nr.
                               cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       - Robert Ludovic Charles Simon, cet„˛ean francez,
140987, eliberat„ la data de 3.06.2002 de S.E.P., cod
                               Tribunalul Bucure∫ti.                    domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Logof„t Luca Stroici nr.
numeric personal 2670515170352, a decis:
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,         37, sectorul 2, identificat cu pa∫aportul nr.
  1. schimbarea obiectului principal de activitate
                               5 iunie 2006.                        05RE251879, eliberat de autorit„˛ile franceze la data
din cod CAEN 5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu
                                 (72/351.361)                       de 3.08.2005;
produse diverse, care va deveni obiect secundar, Ón
                                             *                  - Ro∫ca Drago∫ Ilie Chiril„, cet„˛ean rom‚n,
cod CAEN 5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile din
Domeniul 524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                      n„scut la data de 16.01.1971, Ón Bucure∫ti,
                                    Societatea Comercial„               domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Frumoas„ nr. 22,
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                  KARMA MOEBEL - S.R.L., Bucure∫ti            sectorul 1, posesor al C.I. seria DP nr.
parte;
  2. obiectul secundar de activitate se va completa                                    085265/24.07.2002, eliberat„ de D.G.E.I.P.-D.E.P.,
                                          HOT√R¬REA                cod numeric personal 1710116423017, ∫i
cu urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 5242 - comer˛
cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte; cod CAEN 5243 -              adun„rii generale a asocia˛ilor            - Subscrisa GEMISA INVESTMENTS LIMITED, cu
comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din            din data de 24.05.2006             sediul Ón 3106 Limassol, Cipru, Grecia, str. Gr.
piele; cod CAEN 5262 - comer˛ cu am„nuntul prin                                      Xenopoulou nr. 17, Ónregistrat„ Ón registrul
                                 Subsemna˛ii     Hrimiuc   Carmen-Teodora,
standuri ∫i pie˛e;                                                     comer˛ului cu nr. 150605, Ónregistrat„ fiscal cu nr.
                               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Siriului nr. 17, bl. 17C,
  3. schimbarea sediului social de la adresa din                                     12150605U, reprezentat„ prin dna Stancu Florina
                               sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 1, ∫i Dumitru Ion,
Bucure∫ti, str. Tismana nr. 7, et. 1, ap. 4, sectorul 4,                                  Georgeta, cet„˛ean rom‚n, identificat„ cu C.I. seria
                               domiciliat Ón Otopeni, intrarea fiible∫ nr. 25, jude˛ul
Ón Bucure∫ti, str. Soldat Savu Marin nr. 67,                                        RD nr. 246289, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data
                               Ilfov, ambii Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t
sectorul 2;                                                        de 9.05.2002, cod numeric personal 2760322293152,
                               urm„toarele:
  5. deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,                                    conform procurii traduse de traduc„tor autorizat
                                 Schimbarea sediului social al Societ„˛ii
bd. Chi∫in„u nr. 1, sectorul 2, hala de carne (pe∫te)                                   Ion Rus, a c„rui semn„tur„ a fost legalizat„ la Biroul
                               Comerciale KARMA MOEBEL - S.R.L. din Bucure∫ti,
spa˛iu comercial, Ón incinta complexului Pia˛a                                       notarului public Marinescu Cristina-Georgeta cu nr.
                               str. Serbota nr. 9, bl. V21, sc. 1, et. 6, ap. 20,
Delfinului, unde se vor desf„∫ura urm„toarele                                       3999/11.05.2005,
                               sectorul 5, Ón Bucure∫ti, Str. Siriului nr. 17, bl. 17C,
activit„˛i: cod CAEN 5241 - comer˛ cu am„nuntul cu                                       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 1.
textile.                                                          CRISTAL DIAGNOSTICS - S.R.L., cu sediul social Ón
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  Œncheiat ast„zi, 18.04.2006, la sediul societ„˛ii, Ón                                  Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 266-268, Ón Corp 60,
                               5 iunie 2006.
dou„ exemplare.                                                      et. 1, axele C-D, st‚lpii 14-15, bir. 121-131, sectorul 5,
                                  (73/351.362)
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                                        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de
                                             *
5 iunie 2006.                                                       pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr.
  (70/351.359)                            Societatea Comercial„               J 40/5473/3.07.2002, cod unic de Ónregistrare
              *                  TDB CONSULTANTA FINANCIARA - S.R.L.            14727670,
                                       Bucure∫ti                    ne-am Óntrunit azi, 11.05.2006, Ón ∫edin˛a
       Societatea Comercial„                                             adun„rii generale a asocia˛ilor ∫i cu unanimitate de
     R.D.N. REAL - S.R.L., Bucure∫ti                    HOT√R¬REA NR. 5               voturi am hot„r‚t urm„toarele:
                                                                1. Majorarea capitalului social al societ„˛ii de la
         HOT√R¬REA NR. 1                    a adun„rii generale a asocia˛ilor          728.910 RON, din care 200 RON ∫i 201.574,88 euro,
                                 Anul 2006, luna martie, ziua 31, ora 16,00, Ón      la 780.810 RON, din care 200 RON ∫i 216.574,88
     a adun„rii generale a asocia˛ilor          Bucure∫ti, la sediul Societ„˛ii Comerciale TDB        euro, cu suma de 51.900 RON (echivalentul sumei
       din data de 29.05.2006              CONSULTANTA FINANCIARA - S.R.L.               de 15.000 euro la cursul de schimb de 3,46 RON/1
  Subsemna˛ii Nicolae Dan, cet„˛ean rom‚n,           Conform prevederilor Legii nr. 31/1999, cu        euro), prin aport Ón numerar al asociatului GEMISA
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Smaranda Br„iescu nr.      modific„rile ulterioare, asocia˛ii Societ„˛ii        INVESTMENT LIMITED.
14, bl. 2B, sc. 3, et. 3, ap. 42, sectorul 1, cod numeric   Comerciale TDB CONSULTANTA FINANCIARA -             2. M„rirea num„rului de p„r˛i sociale de la
personal 1770516411511, identificat cu C.I. seria RX     S.R.L.:                           72.891 la 78.081 prin emiterea de noi p„r˛i sociale.
nr. 076106, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de       1. Paicu Bogdan, cod numeric personal             3. Ca urmare a major„rii, capitalul social al
24.10.1998, ∫i Nicolae Nina-Florina, cet„˛ean rom‚n,     1521227400285, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vasile     societ„˛ii va fi de 780.810 RON, din care 200 RON ∫i
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Crevedia nr. 1, bl. 17,    Gherghel nr. 6, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RX   216.574,88 euro, Ómp„r˛it Ón 78.081 p„r˛i sociale ∫i
sc. 3, ap. 41, sectorul 4, cod numeric personal        nr. 192230, eliberat„ la data de 4.07.2003 de Sec˛ia     este subscris ∫i v„rsat de asocia˛i astfel:
2770404345388, identificat„ cu C.I. seria RX nr.       4 Poli˛ie;                            - GEMISA INVESTMENTS LTD particip„ cu suma
294287, eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de        2. Ioni˛„ Tudor, cod numeric personal           de 752.330 RON, din care 190 RON ∫i 208.652,38
15.04.2005, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale     1500218400533, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ghica      euro, Ómp„r˛it„ Ón 75.233 p„r˛i sociale Ón valoare de
R.D.N. REAL - S.R.L., am hot„r‚t:               Tei nr. 112, bl. 41, sc. A, et. 5, ap. 36, sectorul 2,    10 RON fiecare, reprezent‚nd 96,353 % din capitalul
  1. Extinderea obiectului de activitate cu: cod       identificat cu C.I. seria RD nr. 223701, eliberat„ la    social;
CAEN 7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i      data de 24.01.2002 de Sec˛ia 7 Poli˛ie, ∫i            - Robert Ludovic Charles Simon particip„ cu
servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea; cod      3. Maier Dorin, cod numeric personal           suma de 10 RON, o parte social„, Ón valoare
CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón      1480802400268, domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea       nominal„ de 10 RON, reprezent‚nd 0,001 % din
principal Óntreprinderilor.                  ™coala Her„str„u nr. 6-8, sectorul 1, identificat cu     capitalul social;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1915/21.VI.2006
  - Ro∫ca Drago∫ Ilie Chiril„ particip„ cu suma de     identificat„ cu C.I. seria RT nr. 396850, eliberat„ de   5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
28.470 RON, echivalentul sumei de 7.922,5 euro,       S.P.C.E.P. S 1 biroul nr. 1 la data de 16.02.2006, cod   autovehicule.
Ómp„r˛it„ Ón 2.847 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„    numeric personal 2430312400338,                Celelalte prevederi din statut r„m‚n
de 10 RON, reprezent‚nd 3,646 % din capitalul         hot„r„sc:                        neschimbate.
social.                            1. Rectificarea adresei punctului de lucru din       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 29 mai
  5. Asociatul GEMISA INVESTMENTS LTD, prin        jude˛ul Harghita, Ón sensul c„ Ón loc de Str.       2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare, din care
reprezentant, cedeaz„, cu titlu gratuit, c„tre Ro∫ca    Progresului nr. 17, se va scrie Str. Progresului nr.    4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
Drago∫ Ilie Chiril„, un num„r de 156 p„r˛i sociale     18, adresa complet„ fiind urm„toarea: îMiercurea      pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul
de˛inute la Societatea Comercial„ CRISTAL          Ciuc, Str. Progresului nr. 18, incinta nr. 1, jude˛ul   Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
DIAGNOSTICS - S.R.L., Ón valoare nominal„ de 10       Harghita".                         Tribunalul Bucure∫ti.
RON, ∫i valoare total„ de 1.560 RON, echivalentul       2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
sumei de 450,87 euro, reprezent‚nd 0,2 % din        r„m‚n neschimbate.                     5 iunie 2006.
capitalul social al societ„˛ii.                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,          (78/351.367)
  6. Ca urmare a major„rii capitalului social ∫i al    5 iunie 2006.                                    *
cesiunii, capitalul social al societ„˛ii va fi de 780.810    (76/351.365)
RON, din care 200 RON ∫i 216.574,88 euro, Ómp„r˛it                   *                     Societatea Comercial„
Ón 78.081 p„r˛i sociale ∫i este subscris ∫i v„rsat de                                   LINZER AGRO TRADE - S.R.L., Bucure∫ti
asocia˛i astfel:                            Societatea Comercial„
  - GEMISA INVESTMENTS LTD particip„ cu suma            CHYRY COM - S.R.L., Bucure∫ti                   HOT√R¬REA NR. 3
de 750.770 RON, din care 190 RON ∫i 208.201,51
                                                                    din 27 aprilie 2006
euro, Ómp„r˛it„ Ón 75.077 p„r˛i sociale Ón valoare de             DECIZIA NR. 1
10 RON fiecare, reprezent‚nd 96,153 % din capitalul                                    LINZER AGRO TRADE GmbH, prin Ernst
social;                              din 25 mai 2006, a asociatului unic         Buchner, cu sediul Ón Austria, Buchnerplatz 1, 4020
  - Robert Ludovic Charles Simon particip„ cu         Subsemnatul Chiricencu Mircea, domiciliat Ón      Linz, Ónregistrat„ cu nr. FN 257746 p la Registrul
suma de 10 RON, o parte social„, Ón valoare         Bucure∫ti, str. Ing. Pisoni nr. 2bis, ap. 2, sectorul 1,  Comer˛ului din Austria, prin Ómputernicit Popescu
nominal„ de 10 RON, reprezent‚nd 0,001 % din        posesor al C.I. seria RX nr. 291763, eliberat„ de     C„lin-Bogdan conform deciziei nr. 1 din 9.02.2006,
capitalul social;                      Sec˛ia 3 Poli˛ie la data de 12.04.2005, cod numeric    Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  - Ro∫ca Drago∫ Ilie Chiril„ particip„ cu suma de                                  LINZER AGRO TRADE - S.R.L., decide urm„toarele:
                              personal 1560312400070, asociat unic al Societ„˛ii
30.030 RON, echivalentul sumei de 8.373,37 euro,                                     1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón localitatea
                              Comerciale CHYRY COM - S.R.L., am hot„r‚t
Ómp„r˛it Ón 3.003 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„                                  I∫alni˛a, str. Mihai Eminescu nr. 105, jude˛ul Dolj,
                              urm„toarele:
de 10 RON, reprezent‚nd 3,846 % din capitalul                                     depozitul cu num„rul de inventar 100024 din
                                - Ónfiin˛are punct de lucru Ón Bucure∫ti, bd.
social.                                                        incinta Combinatului Doljchim Craiova.
                              Ghencea nr. 45, sectorul 6;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                                       2. Se completeaz„ obiectul de activitate al
                                - desfiin˛area a dou„ puncte de lucru din:
5 iunie 2006.                                                     societ„˛ii cu activitatea de depozitare (cod CAEN
                                • punct de lucru Ón Bucure∫ti, Str. Jiului nr. 147,
   (75/351.364)                                                   6312), complet‚ndu-se Ón mod corespunz„tor art.
                              sectorul 1;
              *                                              2.2 din actul constitutiv.
                                • punct de lucru Ón Incinta Autog„rii B„neasa
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                              din Bucure∫ti (o camer„ ∫i o teras„), str. Ion Ionescu
      Societatea Comercial„                                            5 iunie 2006.
                              de la Brad nr. 2, sectorul 1.
  ELITA AGROCHEMICALS EXIM - S.R.L.                                           (79/351.368)
                                Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
         Bucure∫ti                                                            *
                              neschimbate.
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,             Societatea Comercial„
       HOT√R¬REA NR. 1940
                              5 iunie 2006.                          MEDITERANEEAN TRAVEL - S.R.L.
        din 26 mai 2006,                 (77/351.366)                             Bucure∫ti
        a adun„rii generale                           *
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale                                               HOT√R¬REA NR. 1
   ELITA AGROCHEMICALS EXIM - S.R.L.                Societatea Comercial„
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale ELITA            MANICEX TRADING - S.R.L., Bucure∫ti                din data de 26 mai 2006,
AGROCHEMICALS EXIM - S.R.L., cu sediul social Ón                                        a adun„rii generale a asocia˛ilor
Bucure∫ti, bd. Na˛iunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 5,             DECIZIA NR. 1               Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
ap. C5, Ansamblul Gemenii Sitraco, sectorul 5,                                     Comerciale MEDITERANEEAN TRAVEL - S.R.L.,
                                     din data de 29 mai 2006,
Ónmatriculat„ cu nr. J 40/10500/1994, ∫i cod unic de                                  Óntrunit„ Ón data de 26.05.2006, la care au participat
                                       a asociatului unic
Ónregistrare R 5795188, Óntruni˛i statutar Ón                                     cei doi asocia˛i, respectiv:
adunarea general„ a asocia˛ilor din 26.05.2006,         Manolescu Petre Alexandru, cet„˛ean rom‚n,        - Popa Marin, care de˛ine 20 p„r˛i sociale,
fiind prezen˛i:                       domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vatra Luminoas„ nr. 70,   reprezent‚nd 66,67 % din totalul capitalului social al
  - Steinhawer Moshe, cet„˛ean israelian, n„scut Ón    bl. W1, sc. 1, ap. 2, sectorul 2, cod numeric personal   societ„˛ii, ∫i
Israel, la data de 27.07.1966, domiciliat Ón Israel,    1500727400219, identificat cu C.I. seria RR nr.        - Filimon Dan Richardo, care de˛ine 10 p„r˛i
identificat cu pa∫aportul nr. 9204919, eliberat de     107530, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de      sociale, reprezent‚nd 33,33 % din totalul capitalului
autorit„˛ile israeliene din Bucure∫ti la data de      14.04.2000, asociat unic Ón cadrul Societ„˛ii       social al societ„˛ii,
14.01.2003;                         Comerciale MANICEX TRADING - S.R.L., a decis:         hot„r„∫te:
  - Cernat Mihail-Drago∫, cet„˛ean rom‚n, n„scut        1. Majorarea capitalului social de la suma de 500     Art. 1. Deschiderea punctului de lucru f„r„
Ón Bucure∫ti, sectorul 7, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.   lei, la suma de 11.000 lei, cu suma de 10.500 lei,     personalitate juridic„ din Bucure∫ti, str. Johann
Washington nr. 40-42, bl. 1, ap. 3, sectorul 1,       reprezent‚nd aport Ón numerar. Œn urma major„rii,     Strauss nr. 1, sectorul 2, Ón baza contractului de
identificat cu C.I. seria RT nr. 396849, eliberat„ de    capitalul social este Ón valoare de 11.000 lei,      subÓnchiriere nr. 540/23.05.2006, Óncheiat cu
S.P.C.E.P. S 1 biroul 1 la data de 16.02.2006, cod     Ómp„r˛it Ón 1.100 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare,     Societatea Comercial„ PALACE - S.R.L.
numeric personal 1680213450036, ∫i             apar˛in‚nd asociatului unic Manolescu Petre          Cele hot„r‚te vor fi duse la Óndeplinire conform
  • Cernat Rodica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón       Alexandru.                         normelor legale Ón vigoare.
comuna Mirce∫ti, jude˛ul Arge∫, la data de           2. Declararea punctului de lucru situat Ón        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
12.03.1943, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.         Bucure∫ti, Str. St‚ni∫oarei nr. 26, sectorul 5, unde    5 iunie 2006.
Washington nr. 40-42, bl. 1, ap. 3, sectorul 1,       se va desf„∫ura urm„toarea activitate: cod CAEN        (80/351.369)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|095175]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1915/21.VI.2006 con˛ine 16 pagini. Pre˛ul: 1,28 lei noi/12.800 lei vechi               ISSN  1220 — 4889