2006_1560 by tradetrek

VIEWS: 59 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 1560                                                           Luni, 22 mai 2006
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„              7. aprobarea datei de 12 mai 2006, ca dat„ de          Societatea Comercial„
  ARTAS - S.A., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj       Ónregistrare, de la care se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rii    TARGET CAPITAL - S.A., Cluj-Napoca
                             asupra ac˛ionarilor.                           jude˛ul Cluj
        HOT√R¬REA NR. 2               Pentru ducerea la Óndeplinire a tuturor
                             hot„r‚rilor prezentei adun„ri, s-a Ómputernciit                HOT√R¬RE
     din data de 12 aprilie 2006,          administratorul unic al societ„˛ii s„ semneze ∫i s„
    a adun„rii generale extraordinare                                             din data de 9 mai 2006,
                             reprezinte societatea unde va fi necesar.
   a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale                                         a adun„rii generale extraordinare
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
                                                             a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
 ARTAS - S.A., cu sediul social Ón Cluj-Napoca,     2006.                             TARGET CAPITAL - S.A., cu sediul social
  pia˛a ™tefan cel Mare nr. 3, jude˛ul Cluj,        (2/112.455)                       Ón Cluj-Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5,
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                     *                   jude˛ul Cluj, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj                                     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
 cu nr. J 12/1604/1991, av‚nd codul fiscal           Societatea Comercial„                     Cluj cu nr. J 12/1477/2002,
          R 211032               DANOMAR - S.A., Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj          av‚nd codul unic de Ónregistrare 7556136
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor                                   Ac˛ionarii Mircea Gheorghe Pinte, Radu Hora˛iu
Societ„˛ii Comerciale ARTAS - S.A., Óntrunit„ legal ∫i          HOT√R¬REA NR. 3              fiaica, M„rg„rita Oni˛iu, Florin Tomu˛a ∫i Mirela
statutar Ón data de 12 aprilie 2006, fiind realizat         din data de 30 august 2004,          Lenu˛a Buduroiu, reprezent‚nd Ómpreun„ 100 %
cvorumul (26.426 ac˛iuni din totalul de 30.000),      a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor       capitalul social, renun˛‚nd Ón unanimitate la
adic„ Ón procent de 88 %, prin prezen˛a ac˛ionarilor                                beneficiul convoc„rii adun„rii generale Ón
                              Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
∫i validarea Ómputernicirilor, a adoptat urm„toarele                                conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990, cu
                             Societ„˛ii Comerciale DANOMAR - S.A., cu sediul      modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, lu‚nd act de
hot„r‚ri:                        social Ón Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 14, jude˛ul
  - radierea urm„toarelor puncte de lucru:                                    faptul c„ adunarea general„ extraordinar„,
                             Cluj, av‚nd codul unic de Ónregistrare R 14990897     Óntrunit„ la sediul societ„˛ii din Cluj-Napoca, str.
  • Chio∫c Alimentar din localitatea Flore∫ti,     ∫i num„rul de ordine la Oficiul Registrului        Gavril Muzicescu nr. 5, jude˛ul Cluj, Óntrune∫te
incinta U.M. 01419, jude˛ul Cluj;            Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj cu nr.       cvorumul legal, au discutat ∫i aprobat Ón
  • Chio∫c Alimentar din localitatea Flore∫ti,     J 12/2184/11.2002, Óntrunit„ Ón data de 30 august     unanimitate urm„toarele:
incinta U.M. 01215, jude˛ul Cluj.            2004 conform Legii nr. 31/1990, republicat„,         1. Se Ónfiin˛eaz„ sediul secundar de tip agen˛ie,
  Men˛ion„m c„ Ón luna ianuarie 2006 s-a        hot„r„∫te:                        av‚nd acela∫i obiect de activitate (cod CAEN 6523),
organizat de U.M. 01215 licita˛ie pentru Ónchirierea    Art. 1. Œn baza actului constitutiv ∫i a statutului  cu sediul Ón Alba Iulia, str. Fr. Mistral nr. 5, jude˛ul
celor dou„ puncte de lucru, dar Societatea        Societ„˛ii Comerciale DANOMAR - S.A., se         Alba.
Comercial„ ARTAS - S.A. nu a c‚∫tigat licita˛ia.     prelunge∫te mandatul consiliului de administra˛ie      2. Pentru semnarea actului adi˛ional la actele
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai   dup„ cum urmeaz„:                     societ„˛ii ∫i pentru ducerea la Óndeplinire a tuturor
2006.                            Structura consiliului de administra˛ie este      formalit„˛ilor de publicitate ∫i Ónregistrare la
   (1/112.454)                     urm„toarea:                        autorit„˛ile competente, se Ómputernice∫te doamna
             *                 - Jose Luis Larrinaga Arechavaleta, pre∫edinte,    Mirela Lenu˛a Buduroiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                             p‚n„ Ón luna aprilie 2007;                data de 22 iunie 1961 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
     Societatea Comercial„               - Juan Andres Fano Erenozaga, administrator,      cu domiciliul Ón Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 8, ap.
  CERCON ARIE™UL - S.A., C‚mpia Turzii         p‚n„ Ón luna septembrie 2006;               23, jude˛ul Cluj, legitimat„ cu C.I. seria K.X. nr.
                              - Potra Liviu, administrator, p‚n„ Ón luna       145877 eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Cluj-
       jude˛ul Cluj
                             septembrie 2006.                     Napoca la data de 6 iulie 2001, care va putea
                              Art. 2.1. Œn baza actului constitutiv al Societ„˛ii  desemna o alt„ persoan„ pentru ducerea la
        HOT√R¬REA NR. 26                                          Óndeplinire a prezentului mandat.
                             Comerciale DANOMAR - S.A. se prelunge∫te
     din data de 28 aprilie 2006,          mandatul cenzorilor de la Societatea Comercial„       Semnat„ ast„zi, 9 mai 2006, la sediul Societ„˛ii
 a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor      DANOMAR - S.A. p‚n„ Ón luna septembrie 2008.       Comerciale TARGET CAPITAL - S.A. din Cluj-
                              2.2. Structura comisiei de cenzori este        Napoca, str. Gavril Muzicescu nr. 5, jude˛ul Cluj, Ón
  Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale CERCON                                     6 (∫ase) exemplare originale.
ARIE™UL - S.A., cu sediul social Ón C‚mpia Turzii,    urm„toarea:
                              Cenzori plini:                      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
Strada Ialomi˛ei nr. 1, jude˛ul Cluj, cu ocazia                                  2006.
                              1. Andreica Doru C„lin;
∫edin˛ei adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor                                   (4/112.457)
                              2. Pop C„lin Vasile;
din data de 28 aprilie 2006, statutar„ ∫i legal
                              3. Egri Marius Gelu.
                                                                       *
constituit„, au hot„r‚t urm„toarele:
                              Cenzori suplean˛i:
  1. aprobarea raportului de gestiune a                                           Societatea Comercial„
                              1. Gliga Florin Vasile;
administratorului unic pe anul 2005;                                            UNIMET CUG - S.A., Cluj-Napoca
                              2. Curutiu Dorin Vasile;                        jude˛ul Cluj
  2. desc„rcarea de gestiune a administratorului      3. Gliga Adela Simona.
unic pe anul 2005;                     Art. 3. Pentru ducerea la Óndeplinire a prezentei
  3. aprobarea raportului comisiei de cenzori ∫i a                                           HOT√R¬RE
                             se Ómputernice∫te Durnea Octavian Dinu,
auditorului financiar pe anul 2005;           identificat cu C.I. seria K.X. nr. 101515 eliberat„ de        din data de 27 martie 2006,
  4. aprobarea situa˛iilor financiare, a bilan˛ului   Poli˛ia Cluj-Napoca, domiciliat Ón Cluj-Napoca,          a adun„rii generale extraordinare
contabil ∫i a contului de profit ∫i pierderi pe anul   Strada Branului nr. 25, jude˛ul Cluj, Ón calitate de       a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
2005;                          angajat al Societ„˛ii Comerciale DANOMAR - S.A.          UNIMET CUG - S.A., Cluj-Napoca
  5. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli ∫i   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai     Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
a programului de produc˛ie pe anul 2006;         2006.                           Societ„˛ii Comerciale UNIMET CUG - S.A., cu sediul
  6. aprobarea programulu8i de dot„ri ∫i investi˛ii     (3/112.456)                      social Ón Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18 B, jude˛ul
pe anul 2006;                                   *                Cluj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/22.V.2006
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj cu nr.        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai     rezultatelor expertizei s„ se stabileasc„ diferen˛ele
J 12/39/1991, av‚nd codul unic de Ónregistrare R     2006.                           Ón plus sau Ón minus ce trebuie recuperate sau
203005, legal Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 27      (6/112.458)                       achitate.
martie 2006, la sediul societ„˛ii, cu o prezen˛„ a                  *                 7. Se aprob„ men˛inerea contractului de
ac˛ionarilor reprezent‚nd 97,852 % din capitalul                                   asisten˛„ juridic„ Óncheiat Óntre Societatea
social, hot„r„∫te:                         Societatea Comercial„               Comercial„ BURSA MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE
  Art. 1. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-     BURSA MONETAR-FINANCIAR√               M√RFURI - S.A. ∫i Dichel Constantin - cabinet de
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,      ™I DE M√RFURI - S.A., Sibiu, jude˛ul Sibiu        avocat.
modificarea art. 27, alin. 5 din statutul Societ„˛ii                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
Comerciale UNIMET CUG - S.A., Cluj-Napoca, care                HOT√R¬RE               2006.
va avea urm„torul cuprins:                                                (7/112.459)
  îRegistrul ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale            din data de 5 mai 2006,                        *
UNIMET CUG - S.A., Cluj-Napoca, este ˛inut de           a adun„rii generale extraordinare
societatea de registru independent REGISTRUL           a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale              Societatea Comercial„
MIORIfiA - S.A.”                           BURSA MONETAR-FINANCIAR√                 AUTOMECANICA - S.A., Media∫
  Art. 2. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-          ™I DE M√RFURI - S.A.                    jude˛ul Sibiu
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,       Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
Ómputernicirea conducerii societ„˛ii s„ angajeze     Societ„˛ii Comerciale BURSA MONETAR-                    HOT√R¬REA NR. 2
credite Ón limita unui plafon de maximum         FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A., legal convocat„       Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor,
3.000.000 lei noi (30 miliarde lei vechi), s„ semneze   ∫i Óntrunit„ la sediul societ„˛ii Ón data de 5 mai     Óntrunit„ cu cvorum legal Ón data de 5 aprilie 2006,
contractele de creditare ∫i contractele de garantare   2006, la ora 14.00, la a doua convocare, Ón prezen˛a    hot„r„∫te:
a creditelor cu bunuri aflate Ón patrimoniul       ac˛ionarilor reprezent‚nd 70,35 % din capitalul        - Ónchirierea unor sec˛ii ∫i ateliere nefolosite, Ón
societ„˛ii, chiar dac„ valoarea acestora dep„∫e∫te    social ∫i, respectiv, 68,01 % din totalul drepturilor de  suprafa˛„ de cca 20.000 m2, unor firme cu capital
jum„tate din valoarea contabil„ a activelor societ„˛ii  vot, hot„r„∫te:                      str„in;
la data Óncheierii juridic, Ón anul 2006 ∫i, Ón       1. Se aprob„ Ón principiu fuziunea Societ„˛ii       - mandatarea consiliului de administra˛ie de a
continuare, Ón anul 2007 p‚n„ la Óntrunirea primei    Comerciale BURSA MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE         Óncheia contractele de Ónchiriere.
adun„ri generale din anul 2007.              M√RFURI - S.A., Sibiu, cu Societatea Comercial„        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
  Art. 3. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-  BURSA DE VALORI BUCURE™TI - S.A., Bucure∫ti,        2006.
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,     prin absorb˛ia de c„tre Societatea Comercial„ BVB -       (8/112.460)
Ómputernicirea conducerii societ„˛ii s„ Ónstr„ineze,   S.A. a Societ„˛ii Comerciale BMFM - S.A.                       *
s„ dea Ón schimb sau s„ constituie Ón garan˛ie active    2. Se aprob„ Ómputernicirea consiliului de
ale societ„˛ii din categoria activelor imobilizate, a   administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale BURSA             Societatea Comercial„
c„ror valoare ar dep„∫i individual sau cumulat, pe    MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A. Ón           TEX-MED - S.A., Media∫, jude˛ul Sibiu
durata unui exerci˛iu financiar, 20 % din totalul     vederea negocierii, Óntocmirii, semn„rii ∫i public„rii
activelor imobilizate, mai pu˛in crean˛ele.        proiectului de fuziune al Societ„˛ii Comerciale BVB              HOT√R¬RE
  Art. 4. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-  - S.A. cu Societatea Comercial„ BMFM - S.A.,
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,     conform prevederilor art. 236-237 din Legea nr.       a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
Ómputernicirea conducerii societ„˛ii s„ Ónchirieze    31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,     Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
active corporale pentru o perioad„ mai mare de un     cu complet„rile ∫i modific„rile ulterioare.        Societ„˛ii Comerciale TEX-MED _ S.A., cu sediul
an, a c„ror valoare individual„ sau cumulat„ fa˛„ de     3. Se aprob„ Ómputernicirea consiliului de       social Ón Media∫, str. George Top‚rceanu nr. 16,
acela∫i cocontractant sau persoane implicate ori     administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale BURSA        jude˛ul Sibiu, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
care ac˛ioneaz„ Ón mod concertat dep„∫e∫te 20 % din    MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A.          Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Sibiu cu nr.
valoarea totalului activelor imobilizate, mai pu˛in    pentru a lua orice m„sur„ ∫i a efectua orice        J 32/82/2004, av‚nd codul unic de Ónregistrare
crean˛ele, la data Óncheierii actului juridic, precum   opera˛iune de ordin economic, financiar sau juridic    R 16068991, Óntrunit„ statutar Ón data de 18 aprilie
∫i Óncheierea de acte de asociere pe o perioad„ mai    necesar„ pentru Óntocmirea ∫i publicarea          2006, la a doua convocare, Ón prezen˛a ac˛ionarilor:
mare de un an, dep„∫ind aceea∫i valoare.         proiectului de fuziune, precum ∫i orice alte acte,      • Societatea de Investi˛ii Financiare MOLDOVA -
  Art. 5. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-  opera˛iuni sau formalit„˛i prealabile adun„rii       S.A., care reprezint„ 21,13480 % din capitalul social,
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,     generale extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii      respectiv 273.568 ac˛iuni, prin Ómputernicit cu
Ómputernicirea domnului Fechete Vasile, s„        Comerciale BURSA MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE         mandat de reprezentare nr. 22 din data de 18
efectueze men˛iunile corespunz„toare cu privire la    M√RFURI     -   S.A.,  care   va   hot„rÓ  aprilie 2006,
hot„r‚rile adun„rilor generale ale ac˛ionarilor,     executarea/realizarea final„ a fuziunii Societ„˛ii      • Voinea Daniel, care reprezint„ 49,41161 % din
ordinare ∫i extraordinare, la Oficiul registrului     Comerciale BURSA DE VALORI BUCURE™TI - S.A.        capitalul social, respectiv 639.582 ac˛iuni, prin
comer˛ului ∫i s„ semneze actul adi˛ional la statutul   cu Societatea Comercial„ BURSA MONETAR-          Ómputernicit cu procura special„ nr. 1061 din data
Societ„˛ii Comerciale UNIMET CUG - S.A., Cluj-      FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A.              de 18 aprilie 2006,
Napoca.                           4. Se aprob„ mandatarea domnului Teodor          • Nanu Eugen Octavian, care reprezint„ 22,000 %
  Art. 6. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-  Ancu˛a, pre∫edintele consiliului de administra˛ie al    din capitalul social, prin Ómputernicit cu procura
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,     Societ„˛ii Comerciale BURSA MONETAR-            special„ nr. 1055 din data de 17 aprilie 2006,
Ónstr„in„rile de imobile c„tre urm„toarele societ„˛i   FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A., cu posibilitatea       • al˛i ac˛ionari reprezent‚nd 0,063 %, respectiv
comerciale: Societatea Comercial„ REDIVIVUS        de substituire, pentru a Óncheia ∫i/sau semna Ón      806 ac˛iuni,
PRODCOM - S.R.L., Bistri˛a, Societatea Comercial„     numela Societ„˛ii Comerciale BURSA MONETAR-          av‚nd Ón vedere materialele prezentate ∫i
ARHINSTAL - S.R.L., Cluj-Napoca, ∫i Societatea      FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A. ∫i/sau al         analizate, c‚t ∫i voturile exprimate, hot„r„∫te:
Comercial„ ROMTECH ENTERPRISE - S.R.L., Cluj-       ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale BURSA           1. aprobarea raportului de gestiune al consiliului
Napoca, care au avut loc Ón anul 2005 ∫i Ón anul     MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A.          de administra˛ie pe anul 2005 ∫i aprobarea
2006.                           hot„r‚rile prezentei adun„ri generale, a actului      desc„rc„rii de gestiune;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai   adi˛ional de modificare a actului constitutiv al       2. aprobarea raportului comisiei de cenzori
2006.                           Societ„˛ii Comerciale BURSA MONETAR-            privind Ónchiderea exerci˛iului financiar pentru
   (5/112.458)                                                   anul 2005;
                             FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A. ∫i pentru a
                                                            3. aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de
          HOT√R¬RE               efectua formalit„˛ile cerute de lege pentru
                                                           profit ∫i pierdere pentru anul 2005;
                             Ónregistrare, publicitate, opozabilitate, executare ∫i
   din data de 27 martie 2006, a adun„rii                                       4. aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
                             publicare a hot„r‚rilor adoptate ∫i a actului
  generale ordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii                                    pe anul 2006 ∫i a programului de investi˛ii pe anul
                             adi˛ional de modificare a actului constitutiv al
 Comerciale UNIMET CUG - S.A., Cluj-Napoca                                     2006;
                             Societ„˛ii Comerciale BURSA MONETAR-
                                                            5. revocarea comisiei de cenzori ∫i alegerea noii
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A.
                                                           comisii de cenzori Ón urm„toarea componen˛„:
Societ„˛ii Comerciale UNIMET CUG - S.A., cu sediul      5. Se aprob„ modificarea regulamentului nr. 1       • cenzori plini:
social Ón Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18 B, jude˛ul    privind organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii        1. Fratean Mihaela-Dorina;
Cluj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        Comerciale BURSA MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE           2. Lascu Adriana;
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Cluj cu nr.       M√RFURI - S.A., Sibiu, numai pe perioada derul„rii      3. Duma Maria;
J 12/39/1991, av‚nd codul unic de Ónregistrare R     procesului de fuziune dintre Societatea Comercial„      • cenzori suplean˛i:
203005, legal Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 27     BURSA MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI -           1. Petra∫cu Eugenia-Mirela;
martie 2006, la sediul societ„˛ii, cu o prezen˛„ a    S.A. ∫i Societatea Comercial„ BURSA DE VALORI         2. Popa Liviu-Dan;
ac˛ionarilor reprezent‚nd 97,852 % din capitalul     BUCURE™TI - S.A, astfel: la art. 10, dup„ alin. 2 se     3. Sult„noiu Cosmina-Irina;
social, hot„r„∫te:                    va introduce un nou alineat (3), care va avea         6. stabilirea datei de 4 mai 2006 ca dat„ de
  Art. 1. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-  urm„torul cuprins: îAv‚nd Ón vedere hot„r‚rile       Ónregistrare, conform art. 238 din Legea nr.
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,     adun„rilor generale extraordinare ale ac˛ionarilor     297/2004 privind pia˛a de capital;
bilan˛ul contabil pentru exerci˛iul financiar 2005 ∫i   Societ„˛ii Comerciale BURSA MONETAR-             7. adunarea general„ Ómputernice∫te pe doamna
situa˛iile anexe, precum ∫i raportul anual pe anul    FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI - S.A. ∫i Societ„˛ii       Cioara Maria, consilier juridic, s„ Óndeplineasc„
2005, Óntocmit conform Regulamentului nr.         Comerciale BURSA DE VALORI BUCURE™TI - S.A.        procedurile necesare pentru ducerea la Óndeplinire
13/2004 al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare.   prin care s-a aprobat fuziunea de principiu dintre     a hot„r‚rilor adoptate.
  Art. 2. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-  cele dou„ entit„˛i, precum ∫i protocolul de          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,     colaborare Óncheiat Ón acest sens Óntre ele, pe      2006.
desc„rcarea de gestiune a administratorilor pentru    perioada derul„rii procesului de fuziune, cesiunea       (9/112.461)
anul 2005.                        de ac˛iuni se va face numai c„tre ac˛ionarii eligibili                *
  Art. 3. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-  - intermediari, f„r„ licita˛ie ∫i f„r„ a se percepe
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,     comisioane.”. Acest punct din hot„r‚re va fi supus          Societatea Comercial„
bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul 2006,    aprob„rii Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare.     ICOS TRADING - S.A., Sibiu, jude˛ul Sibiu
precum ∫i programul de activitate ∫i investi˛ii       6. Se aprob„ efectuarea unei expertize tehnice de
pentru anul 2006.                     specialitate pentru determinarea valorii chiriilor               HOT√R¬RE
  Art. 4. Se aprob„ cu unanimitate de voturi data    pentru spa˛iilor ocupate de Societatea Comercial„
de 10 aprilie 2006, ca dat„ de Ónregistrare, conform   BURSA MONETAR-FINANCIAR√ ™I DE M√RFURI -               din data de 20 aprilie 2006,
prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004.       S.A. ∫i Societatea Comercial„ CRC - S.A., comparativ     a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
  Art. 5. Se aprob„, cu 97,85 % din capitalul social-  cu valoarea chiriilor pentru spa˛ii identice sau       Societ„˛ii Comerciale ICOS TRADING - S.A.
pentru ∫i 0,002 % din capitalul social-ab˛inere,     asem„n„toare din zona Sibiului, precum ∫i a          Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
propunerile subcomisiilor de inventariere, de       suprafe˛ei totale utile din spa˛iul Ónchiriat, folosit„  Societ„˛ii Comerciale ICOS TRADING - S.A., cu
casare a unor bunuri.                   de cele dou„ societ„˛i, urm‚nd ca Ón baza         sediul social Ón Sibiu, Strada Bihorului nr. 6, bl. 8,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006                   3
ap. 5, jude˛ul Sibiu, Óntrunit„ statutar la data de 20     Date ∫i informa˛ii suplimentare sunt disponibile    consiliului de administra˛ie, prev„zute Ón statut ∫i
aprilie 2006, Ón prezen˛a ac˛ionarilor reprezent‚nd     la sediul societ„˛ii, telefon 0269/239.400, fax      Ón contractul de societate, cu respectarea limitelor
100 % capitalul social, hot„r„∫te:             0269/212.204, sau 0269/237.770              de competen˛„ ale consiliului de administra˛ie,
  1. aprob„ raportul consiliului de administra˛ie       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai    stabilite prin actele constitutive ale societ„˛ii.
pe anul 2005;                        2006.                            Adunarea general„ ordinar„ Ómputernice∫te
  2. aprob„ raportul comisiei de cenzori la bilan˛ul      (12/112.464)                     conducerea executiv„ compus„ din dl director ing.
contabil pe anul 2005;                                *                Suciu Daniel ∫i dl contabil-∫ef, ec. Sanislav Virgil, s„
  3. aprob„ bilan˛ul contabil pe anul 2005 ∫i                                    reprezinte Societatea Comercial„ REMAT MURE™ -
repartizarea profitului aferent exerci˛iului financiar        Societatea Comercial„              S.A. Ón fa˛a autorit„˛ilor competente pentru
pe anul 2005, astfel:                       REMAT MURES - S.A., T‚rgu Mure∫           efectuarea publicit„˛ii hot„r‚rii adun„rii generale
  - profitul net, Ón valoare de 1.590.872 lei, r„m‚ne          jude˛ul Mure∫                extraordinare a ac˛ionarilor ∫i a Ónregistr„rii
nerepartizat Ón contul 117 pe rezultat reportat;                                   acesteia la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
  4. aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe              HOT√R¬REA NR. 1              l‚ng„ Tribunalul Mure∫. Conducerea executiv„
anul 2006;                                                      poate delega unui angajat al societ„˛ii exercitarea
  5. se Ómputernice∫te consilierul juridic al                din 18 martie 2006
                                                           atribu˛iilor de mai sus.
societ„˛ii s„ Óndeplineasc„ formalit„˛ile necesare       Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale REMAT MURES -      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
pentru Ónregistrarea prezentei hot„r‚ri la Oficiul     S.A., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja    2006.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        nr. 8, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului          (15/112.465)
Sibiu.                           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai     J 26/76/1991, Ónruni˛i statutar Ón adunarea general„           HOT√R¬REA NR. 4
2006.                            ordinar„ a ac˛ionarilor din data de 18 martie 2006,
   (10/112.462)                                                           din 18 martie 2006
                              ora 9.00, Ón componen˛a men˛ionat„ Ón procesul-
              *                verbal al ∫edin˛ei, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,      Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale REMAT MURES -
                              republicat„, ∫i al actelor constitutive, au adoptat cu  S.A., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja
      Societatea Comercial„              majoritate de voturi, urm„toarele:            nr. 8, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
   SIBCOOP - S.A., Sibiu, jude˛ul Sibiu           1. Raportul de gestiune al consiliului de       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr.
                              administra˛ie pe anul 2005;                J 26/76/1991, Ónruni˛i statutar Ón adunarea general„
         HOT√R¬REA NR. 1                2. Raportul auditorului financiar privind       ordinar„ a ac˛ionarilor din data de 18 martie 2006,
                              situa˛iile financiare ale Societ„˛ii Comerciale      ora 9.00, Ón componen˛a men˛ionat„ Ón procesul-
      din data de 14 aprilie 2006           REMAT BRA™OV - S.A., pe anul 2005.            verbal al ∫edin˛ei, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor       3. Procesul-verbal al comisiei de inventariere a    republicat„ ∫i al actelor constitutive, au adoptat cu
Societ„˛ii Comerciale SIBCOOP - S.A., statutar       patrimoniului societ„˛ii.                 majoritate de voturi, urm„toarele:
Óntrunit„ Ón ∫edin˛a din data de 14 aprilie 2006,       4. Situa˛iile financiare ∫i notele explicative la     1. Prelungirea contractului de audit financiar, pe
analiz‚nd materialele prezentate la ordinea de zi, Ón    situa˛iile financiare, societatea Ónregistr‚nd Ón anul  anul fiscal 2006. Óncheiat cu Societatea Comercial„
baza prevederilor actului constitutiv, hot„r„∫te:      2005, o pierdere de 575.996 lei.             RAMIBO FINANCIAL - S.R.L., Bra∫ov, ∫i modificarea
  Art. 1. Dizolvarea anticipat„ a Societ„˛ii         5. Bugetul de venituri ∫i cheltuieli.         actelor constitutive Ón acest sens.
Comerciale SIBCOOP - S.A., dizolvare care are ca        6. Proiectul programului de investi˛ii, ce const„     Adunarea general„ ordinar„ Ómputernice∫te
efect deschiderea procedurii de lichidare.         Ón finalizarea urm„toarelor:               conducerea executiv„ compus„ din dl director ing.
  Art. 2. Nume∫te ca lichidator Societatea          - amenajare hala h‚rtie, Ón cadrul depozitului     Suciu Daniel ∫i dl contabil-∫ef, ec. Sanislav Virgil, s„
Comercial„ RELCO ACTIVE - S.R.L. atestat nr. 2907      T‚rgu Mure∫; valoarea investi˛iei este de 145.638 lei;  reprezinte Societatea Comercial„ REMAT MURE™ -
dat de Uniunea Na˛ional„ a Practicienilor Ón          - amenajare platform„ industrial„ Ón cadrul      S.A. Ón fa˛a autorit„˛ilor competente pentru
Reorganizare ∫i Lichidare (U.N.P.R.L.), reprezentat„    Sec˛iei Sighi∫oara; valoarea investi˛iei este de     efectuarea publicit„˛ii hot„r‚rii adun„rii generale
de doamna ec. Angela Soaica, practician Ón         304.960 lei.                       extraordinare a ac˛ionarilor ∫i a Ónregistr„rii
reorganizare ∫i lichidare.                   - modernizare birouri Ón cadrul sec˛iei T‚rgu     acesteia la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai     Mure∫; valoarea investi˛iei este de 188.830 lei.     l‚ng„ Tribunalul Mure∫. Conducerea executiv„
2006.                             Adunarea general„ ordinar„ Ómputernice∫te       poate delega unui angajat al societ„˛ii exercitarea
  (11/112.463)                      conducerea executiv„ compus„ din dl director ing.     atribu˛iilor de mai sus.
              *                Suciu Daniel ∫i dl contabil-∫ef ec. Sanislav Virgil, s„   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
                              reprezinte Societatea Comercial„ REMAT MURE™ -      2006.
       Societatea Comercial„             S.A. Ón fa˛a autorit„˛ilor competente pentru         (16/112.465)
        COMPA - S.A., Sibiu             efectuarea publicit„˛ii hot„r‚rii adun„rii generale                 *
                              extraordinare a ac˛ionarilor ∫i a Ónregistr„rii
           HOT√R¬RI                acesteia la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe          Societatea Comercial„
                              l‚ng„ Tribunalul Mure∫. Conducerea executiv„          ANCONA - S.A., S‚ngeorgiu de Mure∫
    ale adun„rii generale a ac˛ionarilor
                              poate delega unui angajat al societ„˛ii exercitarea           jude˛ul Mure∫
  Adun„rile generale ale ac˛ionarilor (ordinar„ ∫i    atribu˛iilor de mai sus.
extraordinar„) convocate de Consiliul de            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
Administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale COMPA - S.A.,    2006.                                     HOT√R¬RE
Sibiu, Óntrunite Ón data de 28.04.2006, ( a doua        (13/112.465)                            din data de 26.04.2006,
convocare) la sediul societ„˛ii au fost statutare,
                                      HOT√R¬REA NR. 2               a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
Óndeplinindu-se cvorumul de 54,56 %.
  A) Au fost adoptate urm„toarele hot„r‚ri ale                                     Œn conformitate cu prevederile actului constituiv
                                      din 18 martie 2006
adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor:                                      al societ„˛ii, precum ∫i cu dispozi˛iile Legii nr.
                                Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale REMAT MURES -     31/1990, republicat„, adunarea general„ ordinar„
  1. S-a aprobat raportul administratorilor privind
                              S.A., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja    hot„r„∫te.
Óncheierea exerci˛iului financiar contabil pe anul
                              nr. 8, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         1. Aprobarea raportului consiliului de
2005.
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr.      administra˛ie pentru anul 2005.
  2. S-au aprobat bilan˛ul ∫i contul de profit ∫i
                              J 26/76/1991, Ónruni˛i statutar Ón adunarea general„     2. Aprobarea situa˛iilor economico-financiare
pierderi ∫i repartizarea profitului pe anul 2005,
                              ordinar„ a ac˛ionarilor din data de 18 martie 2006,
precum ∫i anexele la bilan˛ul contabil Óncheiat la                                  aferente anului 2005, pe baza rapoartelor
                              ora 9.00, Ón componen˛a men˛ionat„ Ón procesul-
31.12.2005. Profitul net Ón valoare de 5.053,6 mii lei                                administratorilor ∫i al cenzorilor, ∫i a contului de
a fost repartizat la fondul de dezvoltare al societ„˛ii   verbal al ∫edin˛ei, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,
                                                           profit ∫i pierderi.
ca surs„ proprie de finan˛are. Pentru anul 2005 nu     republicat„, ∫i al actelor constitutive, au adoptat cu
                                                             3. Punctele 3 ∫i 4 din ordinea de zi au fost
se vor distribui dividende ac˛ionarilor.          majoritate de voturi, urm„toarele:
                                                           am‚nate pentru o ∫edin˛„ a adun„rii generale a
  Situa˛ia financiar„ la 31.12.2005 este caracerizat„    1. Conservarea cl„dirii sediului administrativ din
                              T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja nr. 8.          ac˛ionarilor ulterioar„.
de urm„torii indicatori, venituri totale 338.397,6                                    4. La recomandarea AVAS Bucure∫ti, prin adresa
mii lei, cheltuieli totale 231.411,3 mii lei, cifra de     Adunarea general„ ordinar„ Ómputernice∫te
                              conducerea executiv„ compus„ din dl director ing.     nr. VP 1/5285/26.04.2006, adunarea general„ a
afaceri 225.338,4 mii lei, profit net 5.053,6 mii lei.                                ac˛ionarilor nu a aprobat desc„rcarea de gestiune a
  3. S-a aprobat raportul privind auditarea        Suciu Daniela ∫i dl contabil-∫ef ec. Sanislav Virgil s„
                              reprezinte Societatea Comercial„ REMAT MURE™ -      administratorilor.
situa˛iilor financiare anuale ale Societ„˛ii                                       5. Mandatarea directorului general al societ„˛ii,
Comerciale COMPA - S.A., Sibiu, Óncheiate la data de    S.A. Ón fa˛a autorit„˛ilor competente pentru
                              efectuarea publicit„˛ii hot„r‚rii adun„rii generale    pre∫edintele consiliului de administra˛ie, dl ing. Pol
31.12.2005, efectuat de firma de audit S.C.                                      Mircea Iancu, s„ fac„ toate demersurile ∫i s„
SIBEXPERT - S.R.L., Ón calitate de auditor financiar.    extraordinare a ac˛ionarilor ∫i a Ónregistr„rii
                              acesteia la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe     semneze documentele ce se impun Ón vederea
  4. S-a aprobat desc„rcarea de gestiune a                                     ducerii la Óndeplinire a celor hot„r‚te mai sus
consiliului de administra˛ie pentru anul 2005, dup„     l‚ng„ Tribunalul Mure∫. Conducerea executiv„
                              poate delega unui angajat al societ„˛ii exercitarea    conform dispozi˛iilor legale Ónvigoare.
prezentarea rezultatelor.
                              atribu˛iilor de mai sus.                   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
  5. S-a aprobat bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai    2006.
anul 2006, care prevede: venituri totale 270.000 mii
                              2006.                             (17/112.466)
lei, cheltuieli totale 262.500 mii lei, cifra de afaceri
259.000 mii lai, profit net 5.400 mii lei.           (14/112.465)                                   *
  6. S-a aprobat strategia COMPA pentru anul               HOT√R¬REA NR. 3
2006, privind repartizarea profitului net aferent                                        Societatea Comercial„
anului 2005, Ón scopul acoperirii deficitului de              din 18 martie 2006             SOCOR - S.A., T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
surse ∫i al diminu„rii gradului de Óndatorare.         Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale REMAT MURES -
  7. A fost aprobat programul de investi˛ii pe      S.A., cu sediul Ón T‚rgu Mure∫, str. Gheorghe Doja               HOT√R¬RE
anul2006, valoarea investi˛iilor fiind de 30,5 mii lei.   nr. 8, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                                                                a adun„rii generale extraordinare
  8. S-a aprobat ca firma S.C. SIB EXPERT - S.R.L.    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫ cu nr.
                                                               a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
s„ efectueze auditul financiar pentru anul 2006.      J 26/76/1991, Ónruni˛i statutar Ón adunarea general„
                              ordinar„ a ac˛ionarilor din data de 18 martie 2006,          SOCOR - S.A., T‚rgu Mure∫,
  B) Œn adunarea general„ extraordinar„ a
                              ora 9.00, Ón componen˛a men˛ionat„ Ón procesul-        str. N. Grigorescu nr. 1/9, jude˛ul Mure∫,
ac˛ionarilor a fost aprobat„ completarea obiectului
de activitate la cap. VI. - Obiectul de activitate - alte  verbal al ∫edin˛ei, Ón temeiul Legii nr. 31/1990,     Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
activit„˛i, cu codul 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte   republicat„, ∫i al actelor constitutive, au adoptat cu       cu nr. J 26 3124-1992, cod unic
produse, ∫i modificarea Ón mod corespunz„tor a       majoritate de voturi, urm„toarele:                   de Ónregistrare R 2527946
actului constitutiv.                      1. Œmputernicirea dlui director ing. Suciu Daniel     Œn ∫edin˛a adun„rii generale a ac˛ionarilor din
  S-a aprobat data de 16.05.2006, pentru         ∫i a dlui contabil-∫ef, ec. Sanislav Virgil, ca pe    data de 3.05.2006, ˛inut„ la sediul societ„˛ii, legal
identificarea ac˛ionarilor asupra c„rora se r„sfr‚ng    perioada dintre ∫edin˛ele consiliului de         convocat„ conform Legii nr. 31/1990, legal ∫i
efectele acestei adun„ri.                  administra˛ie, s„ Óndeplineasc„ atribu˛iile specifice   statutar constituit„, ac˛ionarii:
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006
  1. Ormenisan Sever - 75 % din capitalul social;       identificarea ac˛ionarilor care urmeaz„ a beneficia   RON/lun„; adunarea general„ a ac˛ionarilor aprob„
  2. Ormenisan Mariana - 13,75 % din capitalul        de dividende ∫i/sau alte drepturi ∫i asupra c„rora se  Ón unanimitate, prin vot secret, comisia de cenzori
social;                            r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor adun„rii generale     ∫i indemniza˛iile propuse.
  3. Ormenisan C„t„lin-R„zvan - 5 % din capitalul       ordinare a ac˛ionarilor.                   5. Adunarea general„ a ac˛ionarilor aprob„ Ón
social;                              Hot„r‚rea nr. 6/5.05.2006 - Se aprob„ desc„rcarea   unanimitate bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
  4. Ormenisan Rares - Mihai - 5 % din capitalul       de gestiune pentru exerci˛iul financiar 2005 a      anul 2006.
social;                            administratorilor.                      Se apob„ programul de investi˛ii pe anul 2006 de
  5. Ormenisan Zaharie - 1,25 % din capitalul          Se propune desemnarea consilierului juridic      adunarea general„ a ac˛ionarilor cu majoritate de
social,                            principal Nemes Tamara pentru a reprezenta        voturi; reprezentanta SIF Transilvania men˛ioneaz„
  au hot„r‚t Ón unanimitate urm„toarele:           societatea Ón rela˛ia cu toate organele la care se vor  c„ aprob„ efectuarea de investi˛ii numai Ón limita
  1. Contractarea de la ROMEXTERRA BANK - S.A.,        efectua formele care se impun cu hot„r‚rile luate.    surselor proprii de finan˛are ale societ„˛ii.
a unei liniide credit de 400.000 RON (patrusutemii       Se aprob„.                          6. Œnstr„inarea celor dou„ imobile: vila Diana ∫i
RON), av‚nd ca obiect finan˛area activit„˛ii curente       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai   chio∫c de bilete, situate Ón ora∫ul Sovata. Adunarea
cu scaden˛a la data de 31.05.2007.               2006.                          general„ a ac˛ionarilor aprob„ Ón unanimitate
  2. Œn vedera garant„rii creditului, se vor           (19/112.468)                     v‚nzarea prin licita˛ie public„, conform normelor
constitui, de c„tre societate, urm„toarele garan˛ii:                   *               publice de licita˛ie a activelor vila Diana ∫i chio∫c
  a) gaj de prim rang de prioritate asupra                                       de bilete, situate Ón ora∫ul Sovata la pre˛ul minim
disponibilit„˛ilor din conturile societ„˛ii deschise la          Societatea Comercial„             de pornire recomandat de evaluator Ón rapoartele
ROMEXTERRA BANK - S.A;                         ECOCONSTRUCT - S.A., Reghin           de evauare a activelor Ón cauz„, cu plata integral„ la
  b) emiterea de c„tre societate a unui bilet de               jude˛ul Mure∫               data semn„rii contractelor de v‚nzare.
ordin cu scaden˛„ îla vedere”, stipulat îf„r„                                        7. Se Ómputernice∫te pentru ducerea la
pretest”, completat, cu suma creditului ce va putea                                   Óndeplinire a prezentelor hot„r‚ri Daraban ™tefan,
                                        HOT√R¬REA NR.1
fi prezentat la plata Ón termen de 3 ani de la data                                   administrator al societ„˛ii.
emiterii;                                  din data de 28.04.2006,            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
  c) ipoteca de prim rang de prioritate asupra           adoptat„ Ón ∫edin˛a adun„rii generale       2006.
terenului ∫i imobilului situate Ón Reghin, Str.                ordinare a ac˛ionarilor            (21/112.470)
Pandurilor, jude˛ul Mure∫, identificat Ón C.F. a         Av‚nd Ón vedere:                                *
localit„˛ii Reghin;                        - prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la
  d) alte garan˛ii agreate conform ofertei b„ncii.      societ„˛ile comerciale, republicat„;                Societatea Comercial„
  3. Ac˛ionarii societ„˛ii Ó∫i asum„ fa˛„ de                                      de Industrializarea Laptelui MURES - S.A.
                                 - fiind prezen˛i ac˛ionarii reprezent‚nd 100 %
ROMEXTERRA BANK - S.A. urm„toarele obliga˛ii:                                         T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
                                capitalul social, adunarea general„ ordinar„ a
  a) s„ notifice/solicite acordul prealabil al b„ncii
                                ac˛ionarilor emite urm„toarea hot„r‚re.
Ón leg„tur„ cu distribuirea dividendelor de c„tre
                                 1. Se aprob„ Ón unanimitate raportul de gestiune           HOT√R¬REA NR. 1/2006
societate.
                                al administratorului ∫i bilan˛ul contabil pentru anul    Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din
  b) s„ subordoneze toate crean˛ele prezentate ∫i
                                2005.                          cadrul Societ„˛ii Comerciale de Industrializarea
viitoare de˛inute asupra societ„˛ii, Ón favoarea
                                 2. Se aprob„ Ón unanimitate raportul cenzorului    Laptelui MURE™ - S.A., T‚rgu Mure∫, Óntrunit„ Ón
crean˛elor datorate b„ncii - ROMEXTERRA BANK -
S.A., de c„tre societate, ∫i s„ nu retrag„ Ón orice      pentru activitatea economico-financiar„ a anului     ∫edin˛„ pe data de 26 aprilie 2006, lu‚nd Ón discu˛ie
mod, sume datorate de c„tre societate acestora.        2005.                          raportul cu privire la bilan˛ul contabil ∫i contul de
  c) alte condi˛ii cerute de banc„ ∫i care privesc        3. Se aprob„ Ón unanimitate contul de profit ∫i    profit ∫i pierdere pentru anul fiscal 2005, Ón
obliga˛ii ce se asum„ de c„tre ac˛ionarii b„ncii.       pierdere, iar pierderea Ónregistrat„ Ón anul 2005    conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. a)
  4. Œmputernicirea dlui Ormenisan Sever, Ón         urmeaz„ a se recupera din activitatea ∫i rezultatele   din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, cu
calitate de administrator, s„ semneze Ón numele ∫i       financiare ale anului 2006.               privire la societ„˛ile comerciale, Ón temeiul art. 12.1
pe seama societ„˛ii contractul de credit, contractele       4. Se aprob„ Ón unanimitate bugetul de venituri    pct III din statutul societ„˛ii comerciale, hot„r„∫te:
de garan˛ii accesorii ∫i biletul la ordin, precum ∫i      ∫i cheltuieli pentru activitata anului 2005.        Art. 1. Se aprob„ bilan˛ul contabil ∫i contul de
orice amendamente de prelungire a scaden˛ei            5. Se aprob„ Ón unanimitate planul de investi˛ii   profit ∫i pierdere pentru anul fiscal 2005, Ón forma
creditului ori a condi˛iilor de acordare ∫i garantare     pentru anul 2006.                    prezentat„, dup„ analizarea rapoartelor consiliului
al creditului, cu excep˛ia major„rii creditului, ∫i        6. Se aprob„ revocarea din func˛ia de cenzor a    de administra˛ie ∫i a auditului financiar
orice acte accesorii acestora.                 alui Szasz Paul.                     independent.
  Specimenul de semn„tur„ al persoanei              7. se aprob„ numirea Ón func˛ia de cenzor a dlui     Art. 2. Dup„ avizarea bilan˛ului contabil de c„tre
Ómputernicite este urm„torul:                 Cioculescu Constantin, domiciliat Ón Reghin, Str.    Administra˛ia financiar„, acesta va fi depus la
                                Terasei nr. 10, jude˛ul Mure∫, posesor al B.I. seria   Oficiul Registrului Comer˛ului Mure∫, pentru
                                D.A. nr. 932449 eliberat de Poli˛ia Reghin la data de  Óndeplinirea formelor de publicitate.
                                28.08.1986, cod numeric personal 1370619261451.       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
                                 Se Ómputernice∫te pentru darea de dat„ cert„     2006.
                                actului adi˛ional ∫i efectuarea formalit„˛ilor la      (22/112.471)
                                Oficiul Registrului Comer˛ului Mure∫, dra Onea
  5. Œmputernicirea dlor Ormenisan Sever,           Alina, posesoare a C.I. seria VX nr. 029289.
Ormenisan Mariana, Ormenisan C„t„lin-R‚zvan ∫i          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai           HOT√R¬REA NR. 2/2006
Ormenisan Rare∫-Mihai, Ón calitate de ac˛ionari, s„      2006.                            Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din
semneze Ón numele ∫i pe seama societ„˛ii orice           (20/112.469)                     cadrul Societ„˛ii Comerciale de Industrializarea
document Ón leg„tur„ cu utilizarea creditului                      *               Laptelui MURE™ - S.A., T‚rgu Mure∫, Óntrunit„ Ón
acordat de banc„.                                                    ∫edin˛a pe data de 26 aprilie 2006, lu‚nd Ón discu˛ie
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai                                   raportul de gestiune al consiliului de administra˛ie
                                     Societatea Comercial„
2006.                                                          cu privire la bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i
                                  SERVICII TEHNICE COMUNALE - S.A.
  (18/112.467)                                                    pierdere pentru anul fiscal 2005, precum ∫i raportul
                                     Sovata, jude˛ul Mure∫
               *                                             auditului fiscal independent asupra bilan˛ului
                                          HOT√R¬RE               contabil ∫i asupra contului de profit ∫i pierdere
      Societatea Comercial„                                            pentru anul fiscal 2005
 MOBEX - S.A., T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫                  din data de 27.04.2006            Ón conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit.
                                    a adun„rii generale a asocia˛ilor        a) din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„,
            HOT√R¬RI                  Sunt prezen˛i din partea Societ„˛ii Comerciale    cu privire la societ„˛ile comerciale, Ón temeiul art.
          din data de 5.05.5006           CONTRANSCOM BENTA - S.A. dl Ben˛a Remus, din       12.1. pct. IV din statutul societ„˛ii comerciale,
 ale adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor        partea SIF TRANSILVANIA dna Cov„snean          hot„r„∫te:
                                Valentina, din partea Societ„˛ii Comerciale         Art. 1. Se aprob„ repartizarea profitului net
  La adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
                                SERVICII TEHNICE COMUNALE - S.A. dl Daraban       realizat Ón anul fiscal 2005, dup„ cum urmeaz„:
Societ„˛ii Comerciale MOBEX - S.A. din data de
5.05.2006, au fost prezen˛i 33 ac˛ionari ce de˛in un      ™tefan, dl Treznai Alexandru, dna Arros Margareta     Destina˛ia             Suma Ón RON
num„r de 1.263.944 de ac˛iuni, reprezent‚nd          ∫i dl Kovacs Zsombor.
74,55 % din capitalul social.                   Dl Ben˛a Remus propune ca secretar de ∫edin˛„      Profit net de repartizat       5.565.366
  Œn urma prezent„rii materialelor din ordinea de       pe dl Daraban ™tefan.                   - rezerva legal„            263.610
zi ∫i a dezbaterii acestora, s-au adoptat urm„toarele       ™edin˛a este statutar„, fiind prezen˛i ac˛ionarii    - acoperirea pierderii contabile       X
hot„r‚ri:                           reprezent‚nd peste 88 % din capitalul social.       - dividende                 X
  Hot„r‚rea nr. 1/5.05.2005. Se aprob„ situa˛iile        1. Se aprob„ Ón unanimitate ordinea de zi de      - alte repartiz„ri              X
financiare aferente exerci˛iului financiar 2005, pe      c„tre ac˛ionarii prezen˛i.                 Profit nerepartizat         5.301.756
baza rapoartelor administratorilor ∫i ale auditorului       2. discutarea ∫i aprobarea situa˛iilor financiare    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
financiar.                           pentru anul 2005:                    2006.
  H o t „ r ‚ r e a n r . 2 / 5 . 0 5 . 2 0 0 6 - Se aprob„   Œn urma prezent„rii, adunarea general„ a         (23/112.471)
repartizarea profitului net pentru anul 2005 astfel:      ac˛ionarilor aprob„ Ón unanimitate raportul
din suma total„ de 3.380.006 lei, 469.232 lei se        administratorilor pe anul 2005. Raportul cenzorilor
                                pe anul 2005 cu aprobarea contului de profit ∫i             HOT√R¬REA NR. 3/2006
repartizeaz„ pentru plata dividendelor, iar suma de
2.910.774, lei este repartizat„ pentru fondul de        pierderi pe anul 2005, desc„rcarea de gestiune       Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din
dezvoltare. Din aceast„ sum„ 38.344 lei se aloc„        administratorilor pe anul 2005, ∫i repartizarea     cadrul Societ„˛ii Comerciale de Industrializarea
cantinei pentru dezvoltare.                  profitului pentru acoperirea pierderilor din anii    Laptelui MURE™ - S.A., T‚rgu Mure∫, Óntrunit„ Ón
  Dividendul brut stabilit pe o ac˛iune este de        preceden˛i.                       ∫edin˛„ pe data de 26 aprilie 2006, lu‚nd Ón discu˛ie
0,276.777 lei, iar dividendul net/ac˛iune este de         3. Adunarea general„ a ac˛ionarilor aprob„ prin    raportul de gestiune al consiliului de administra˛ie
0,238601 lei.                         vot secret, Ón unanimitate, prelungirea mandatului    cu privire la bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i
  Se stabile∫te ca plata dividendelor s„ se fac„ Ón      administratorilor; dl Ben˛a Remus, pre∫edintele     pierdere pentru anul fiscal 2005, precum ∫i raportul
termen de 6 luni de la data prezentei adun„ri         consiliului de administra˛ie, ∫i dl Daraban ™tefan,   auditului fiscal independent asupra bilan˛ului
generale ordinare a ac˛ionarilor.               vicepre∫edintele consiliului de administra˛ie, ∫i dna  contabil ∫i asupra contului de profit ∫i pierdere
  Hot„r‚rea nr. 3/5.05.2006 - Se aprob„ bugetul de      Bota M„rioara, membru Ón consiliul de          pentru anul fiscal 2005
venituri ∫i cheltuieli aferent anului 2006.          administra˛ie, pe o perioad„ de 4 ani.           Ón conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit.
  Hot„r‚rea nr. 4/5.05.2006 - Se aprob„ planul de        4. dl Ben˛a Remus propune urm„torii cenzori:     d) din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„,
investi˛ii aferent anului 2006.                Matei Ioan, C‚mpean Mirela ∫i C„tan„ Ramona ∫i      cu privire la societ„˛ile comerciale, Ón temeiul art.
  Hot„r‚rea nr. 5/5.05.2006 - Se aprob„ data de        propune indemniza˛ia lunar„ pentru expertul       12.1. pct. III. din statutul societ„˛ii comerciale,
23.05.2006, ca dat„ de Ónregistrare pentru           contabil 200 RON/lun„ ∫i pentru ceilal˛i 150       hot„r„∫te:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                   a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006                              5
  Art. 1. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a        Art. 2. Atribu˛iile, responsabilit„˛ile ∫i            - Art. 1.1.3, dup„ reformulare, devine 3.1. îSediul
membrilor consiliului de adminisra˛ie pentru anul     competen˛ele auditorilor financiari sunt date de         social al societ„˛ii este Ón T‚rgu Mure∫, Str. 8 Martie
fiscal 2005.                        legisla˛ia Ón vigoare ∫i vor fi prev„zute Ón contractul      nr. 36, jude˛ul Mure∫”.
  Art. 2. Prezenta hot„r‚re va fi Ónregistrat„ la     de asigurare a serviciilor de audit financiar Óncheiat        - Art. 1.1.4 prin reformulare devine 3.3.
Oficiul Registrului Comer˛ului Mure∫, pentru        cu societatea.                          îSocietatea poate, pe baza unei hot„r‚ri a adun„rii
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.         Hot„r‚rea a fost adoptat„ cu 33.609.294 voturi, 0       generale extraordinare a ac˛ionarilor, s„ Ónfiin˛eze
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai    voturi Ómpotriv„, 0 ab˛ineri.                   Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate sucursalele, agen˛ii, filiale
2006.                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai        sau orice alt fel de puncte de lucru permanente sau
  (24/112.471)                      2006.                               volante, Ón scopul desf„∫ur„rii activit„˛ii Ón limita
                                (28/112.471)                         maxim„ permis„ de legea rom‚n„ ∫i/sau, dup„ caz,
       HOT√R¬REA NR. 4/2006                            *                  de orice alt„ jurisdic˛ie relevant„“.
                                                                - Art. 2, reformulat, va deveni 2.1. care va avea
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din           Societatea Comercial„                  con˛inutul: îSocietatea este cu capital integral
cadrul Societ„˛ii Comerciale de Industrializarea           PISCICOLA ZAU - S.A.                  privat, organizat„ Ón baza legilor din Rom‚nia ca o
Laptelui MURE™ - S.A., T‚rgu Mure∫, Óntrunit„ Ón        comuna Zau de C‚mpie, jude˛ul Mure∫              societate pe ac˛iuni ∫i Ó∫i va desf„∫ura activitatea Ón
∫edin˛„ pe data de 26 aprilie 2006, lu‚nd Ón discu˛ie                                    conformitate cu legile rom‚ne”.
hot„r‚rile consiliului de administra˛ie Ón anul 2005,            HOT√R¬REA NR. 1                  - Art. 3 devine art. 5.
  Ón conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2                                       - Art. 3 alin. 1, reformulat textul r„mas ∫i devine
din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, cu          din data de 28 aprilie 2006              3.1.: îSediul social al societ„˛ii este Ón T‚rgu Mure∫,
privire la societ„˛ile comerciale, Ón temeiul art. 12.1.   Adunarea general„ a ac˛ionarilor, Óntrunit„ Ón         Str. 8 Martie, nr. 36”.
pct. V. din statutul societ„˛ii comerciale hot„r„∫te:   ∫edin˛a ordinar„ din data de 28.04.2006,               - Art. 4.2 - se Ónlocuie∫te îObiectul” cu
  Art. 1. Se aprob„ ratificarea hot„r‚rilor luate de     av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 31/1990,         îactivit„˛ile” ∫i devine 4.3. av‚nd formularea
consiliul de administra˛ie Ón anul fiscal 2005.      modificat„ ∫i republicat„, privind aprobarea           îActivit„˛ile secundare ale societ„˛ii vor cuprinde:”
  Art. 2. Prezenta hot„r‚re va fi Ónregistrat„ la     bilan˛ului ∫i a contului de profit ∫i pierderi, fiind        - Art. 5 ∫i art. 6 devin Cap. II îAc˛iuni ∫i capitalul
Oficiul Registrului Comer˛ului Mure∫, pentru        prezen˛i:                             social”
publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.         - reprezentantul C.N.A.F.P. Bucure∫ti, dna            - Art. 5 alin. 1 devine 6.1 îCapitalul social al
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai    Munteanu Mariana, mandate de reprezentare nr.           societ„˛ii este de 2.900 lei, subscris ∫i v„rsat
2006.                           7513/2.11.2005, 179.995 ac˛iuni;                 integral, divizat Ón 29.000 ac˛iuni nominative, cu
  (25/112.471)                       - reprezentantul Societ„˛ii Comerciale             valoare nominal„ de 1 leu”.
                              AGRIPENEROLO - S.R.L., dl Balint Ioan Daniel,            - Art. 6 alin. 1, reformulat, devine 6.3. Ac˛iunile
       HOT√R¬REA NR. 5/2006             77,155 ac˛iuni;                          sunt nominative, emise Ón form„ dematerializat„
                               - reprezentant privat, dl ing. Dragus Mircea Virgil -     av‚nd fiecare o valoare egal„.
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din      74 ac˛iuni,                             - Art. 6 alin. 7 devine 8.1.
cadrul Societ„˛ii Comerciale de Industrializarea       emite urm„toarea hot„r‚re:                    - Art. 7 devine articolul 8.
Laptelui MURE™ - S.A., T‚rgu Mure∫, Óntrunit„ Ón       Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de membru al            - Art. 7 alin. 1 devine 8.2: îdup„ eliminarea unei
∫edin˛„ pe data de 26 aprilie 2006, lu‚nd Ón discu˛ie   consiliului de administra˛ie dl ing. Grama Emil.         p„r˛i din text devine 8.2. îAciunile nominative sunt
raportul consiliului de administra˛ie cu privire la      Se nume∫te Ón func˛ia de membru al consiliului         liber cesibile Óntre ac˛ionari, ac˛ionari ∫i societate”.
proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli pentru    de administra˛ie dl Balint Ioan Daniel.               - Art. 8, reformulat, devine articolul 7: îDrepturi
anul fiscal 2006,                       Art. 2. Se stabile∫te cuantumul indemniza˛iei         ∫i obliga˛ii asociate ac˛iunilor.
  Ón conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit.  pentru membrii consiliului de administra˛ie la 20 %         - Art. 9, reformulat, devine articolul 11:
e) din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„,    din salariul brut al directorului.                îAdunarea general„ a ac˛ionarilor este organul
cu privire la societ„˛ile comerciale, Ón temeiul art.     Se stabile∫te cuantumul indemniza˛iei comisiei         suprem de decizie”.
12.1.  pct.  II.  din  statutul   societ„˛ii   de cenzori Ón procent de 18 % din salariul brut al          - Art. 9 alin. 1 devine 11.1.
comerciale,hot„r„∫te:                   directorului.                            - Art. 9 alin. 2 devine 11.2.
  Articol unic. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai         - Art. 9 alin. 3, reformulat, devine 12.1:
cheltuieli pentru anul fiscal 2006.            2006.                               îAdunarea general„ a ac˛ionarilor va fi ˛inut„ cel
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai       (29/112.472)                         pu˛in o dat„ pe an, Ón termen de patru luni de la
2006.                                          *                  Ónchiderea anului fiscal, Ón scopul discut„rii
  (26/112.471)                                                       situa˛iei financiare ∫i a datelor aferente anului
                                   Societatea Comercial„                  anterior ∫i Ón scopul formul„rii unui plan strategic
       HOT√R¬REA NR. 6/2006              TEXTOR - DISTRIBUTIE - S.A., T‚rgu Mure∫             pentru urm„torul an fiscal. Adunarea general„ a
                                                               ac˛ionarilor poate fi convocat„ de pre∫edintele
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din                                       consiliului de administra˛ie sau de directorul
cadrul Societ„˛ii Comerciale de Industrializarea                 HOT√R¬RILE
                                                               general, pe baza Ómputernicirii date de pre∫edintele
Laptelui MURE™ - S.A., T‚rgu Mure∫, Óntrunit„ Ón             din data de 30.03.2006               consiliului de administra˛ie.”
∫edin˛„ pe data de 26 aprilie 2006,                ale adun„rii generale extraordinare              - Art. 9 alin. 4 reformulat devine 12.2: îAdunarea
  Av‚nd Ón vedere prevederile art. 20 din actul         a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale            general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor se va ˛ine
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale de                TEXTOR-DISTRIBUTIE - S.A.               oric‚nd acest lucru va fi considerat necesar Ón
Industrializarea Laptelului MURE™ - S.A., T‚rgu                                       scopul deliber„rii cu privire la aspectele pentru care
Mure∫, cu privire la cenzorii (interni ∫i exerni) Ón             HOT√R¬REA NR. 1                 este competent„ s„ decid„“.
conformitate cu prevederile Titlului VIII din Legea      Se adopt„ un Ónscris unic denumit act constitutiv         - Art. 10 - reformulat, devine articolul 15:
nr. 297/ 2004 privind pia˛a de capital, art. 154-161    al Societ„˛ii Comerciale TEXTOR - DISTRIBUTIE -          îConsiliul de administra˛ie.
din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, cu    S.A., care va prelua prevederile contractului de           - Art. 10.3, reformulat, devine 15.3 îMembrii
privire la societ„˛ile comerciale, modificate de art.   societate ∫i ale statutului modificat, care va fi         consiliului vor fi numi˛i prin hot„r‚rea adun„rii
40-41 din Ordonan˛a de urgen˛„ nr. 75 din 1 iunie     denumit Ón continuare statut al Societ„˛ii            generale a ac˛ionarilor, respect‚ndu-se prevederile
1999 privind activitatea de audit financiar, Ón      Comerciale TEXTOR-DISTRIBUTIE - S.A.               referitoare la vot ∫i la cvorum men˛ionate Ón
temeiul art. 12.1 alin. I din actul constitutiv al                                      articolul 13.1 de mai sus. Administratorii sunt
societ„˛ii, hot„r„∫te:                                                    numi˛i pentru o perioad„ de 4 ani, cu posibilitatea
  Art. 1. Se revoc„ mandatul de auditor financiar              HOT√R¬REA NR. 2
                                                               de a fi Ónlocui˛i sau reale∫i, f„r„ vreo limitare a
extern independent al Societ„˛ii Comerciale          Se aprob„ urm„toarele modific„ri ale statutului        num„rului de mandate.
ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES - S.R.L.,          Societ„˛ii Comerciale TEXTOR - DISTRIBUTIE - S.A.          - Art. 10.10 devine articolul 17 - îDrepturile ∫i
FORUM 2000 Building, str. Dr. Staicovici nr. 75,       I. a) Se elimin„ urm„toarele articole:             obliga˛iile consiliului de administra˛ie”.
sectorul 5, cod 050557, Bucure∫ti.              - art. 1.1, art. 1.1.3 alin. 2 - art. 1.5, art. 4, art. 4.1,   - Art. 10.10.1, art. 10.10.3 ∫i art. 10.10.5,
  Art. 2. Pentru efectuarea auditului financiar      art. 4.2, art. 5 - art. 6(6), art. 6, alin. 8, art. 6 alin. 9,  regrupate, devin 17.1.9 îs„ formeze structura
pentru anul financiar 2006 ∫i pentru anii urm„tori,    art. 7, alin. 2, art. 8 (6), art. 9 alin. 5, art. 9 alin. 6,   organiza˛ional„ ∫i s„ traseze principiile generale de
p‚n„ la revocare, se va numi un alt auditor        art. 10.1, art. 10.2, art. 10.3, art. 10.4 alin. 1 ∫i alin. 2,  angajare a personalului ∫i de Óncheiere a rela˛iilor
financiar extern independent.               art. 10.5, art. 10.9 alin. 1, art. 10.10.2, art. 10.10.4,     de munc„ ale acestora cu Societatea;”
  Hot„r‚rea a fost adoptat„ cu 33.609.294 voturi, 0    art. 10.10.9, art. 10.10.10, art. 10.10.13, art. 18.24,       - Art. 10.10.6, art. 10.10.7, art. 10.10.8 ∫i art.
voturi Ómpotriv„, 0 ab˛ineri.               art. 10.10.26, art. 15;                      10.10.11, regrupate, devin 17.1.11, 17.1 îs„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai      b) din art. 3 alin. 1 - se elimin„ î... Óncep‚nd cu      conceap„ ∫i s„ dezvolte principalele strategii
2006.                           data dob‚ndirii personalit„˛ii juridice”;             comerciale, financiare, de pre˛uri ∫i de afaceri ale
  (27/112.471)                       c) din art. 7 alin. 1 se elimin„: î... ac˛ionarii       Societ„˛ii”.
                              privilegia˛i”...; î... prin declara˛ia f„cut„ Ón registrul      - Art. 10.10.25 - se reformuleaz„ ∫i devine art.
                              de ac˛iuni ale societ„˛ii, subscris„ de cedent ∫i de       17.1.8 îs„ elaboreze raportul financiar anual,
       HOT√R¬REA NR. 7/2006
                              cesionar sau de mandatarii lor ∫i prin men˛iune          raportul de gestiune, planul de afaceri al societ„˛ii
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din      f„cut„ pe ac˛iuni, cu acordul administratorului          ∫i bugetul de profit ∫i pierdere ∫i propunerile de
cadrul Societ„˛ii Comerciale de Industrializarea      unic”.                              investi˛ii pe care le va supune apoi aprob„rii
Laptelui MURE™ - S.A., T‚rgu Mure∫, Óntrunit„ Ón       II. Se reformuleaz„ ∫i renumeroteaz„ sau se          adun„rii generale a ac˛ionarilor”.
∫edin˛„ pe data de 26 aprilie 2006,            renumeroteaz„ f„r„, a modifica con˛inutul,              - Art. 11 alin. 2, reformulat, devine 23.2 îComisia
  Av‚nd Ón vedere prevederile art. 20 din actul      urm„toarele articole:                       de cenzori va fi compus„ din trei membri ale∫i de
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale de            - Art. 1 se completeaz„ cu: î... tipul, obiectul de      c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor”.
Industrializarea Laptelui MURES - S.A., T‚rgu       activitate ... ∫i ... social ∫i durata ... “ devine Capitol     - Art. 11 alin. 4, reformulat, devine 23.8 îCenzorii
Mure∫, cu privire la cenzorii (interni ∫i externi) Ón   I Ón îDenumirea, tipul, obiectul de activitate, sediul      trebuie s„ Ó∫i asume personal r„spunderea pentru
conformitate cu prevederile Titlului VIII din Legea    social ∫i durata societ„˛ii”.                   mandatul lor.”
nr. 297 din 2004 privind pia˛a de capital, art. 154-     - Art. 1.1. modificat Ón urma elimin„rii din text         - Art. 11 alin. 7, reformulat, devine 23.13
161 din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i          devine 1.1. îDenumirea societ„˛ii este Societatea         îDomeniul de activitate ∫i responsabilit„˛ile
republicat„, cu privire la societ„˛ile comerciale,     Comercial„ TEXTOR - DISTRIBUfiIE - S.A.              cenzorilor sunt stabilite prin contractul de
modificate de art. 40-41, din Ordonan˛a de urgen˛„      - Art. 1.1.2 ∫i devine 1.2 cu urm„torul con˛inut:       mandat.”
nr. 75, din 1 iunie 1999, privind activitatea de audit   îToate documentele, coresponden˛a ∫i alte              III. S t a t u t u l S o c i e t „ ˛ i i C o m e r c i a l e T E X T O R -
financiar, Ón temeiul art. 12.1. alin I din actul     materiale, publicate sau emise de societate, inclusiv,      DISTRIBUfiIE - S.A. se completeaz„ cu urm„toarele
constitutiv al societ„˛ii, hot„r„∫te:           dar f„r„ limitare la facturi, chitan˛e, publica˛ii, etc.,     articole:
  Art. 1. Se aprob„ numirea Ón calitate de auditor    vor purta numele societ„˛ii urmat de cuvintele            - Art. 1 Denumirea societ„˛ii
financiar extern independent, pentru exerci˛iul      îsocietate pe ac˛iuni” sau de ini˛ialele îS.A.”, sediul       - Art. 2. Titlul societ„˛ii
financiar 2006, ∫i pentru anii urm„tori p‚n„ la      social al societ„˛ii, capitalul social subscris ∫i v„rsat,      - 2.2. Societatea are drepturi ∫i obliga˛ii ∫i va fi
revocare, Societatea Comercial„ DELOITTE AUDIT -      ∫i codul unic de Ónregistrare Ón registrul            responsabil„ Ón limita activelor sale. Societatea se va
S.R.L.                           comer˛ului”.                           bucura de toate drepturile acordate societ„˛ilor
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/22.V.2006
comerciale Ón limita maxim„ permis„ de lege,         transfer de proprietate legate direct sau indirect de    - 11.3.1. s„ discute, s„ aprobe ∫i/sau s„ modifice
inclusiv dreptul de a de˛ine proprietatea ∫i a fi      domeniul de activitate sau aflate Ón completarea     situa˛iile financiare anuale ale Societ„˛ii, depuse ∫i
proprietar.                         domeniului de activitate.                 raportate de administratori ∫i auditori;
  - 2.3. R„spunderea fiec„rui ac˛ionar pentru         - 4.6. Obiectul de activitate al societ„˛ii poate fi   - 11.3.2. s„ adopte decizii referitoare la
obliga˛iile ∫i datoriile Societ„˛ii este limitat„ la     modificat, extins sau limitat pe baza unei hot„r‚ri    distribuirea profiturilor, alocarea pierderilor ∫i
contribu˛ia subscris„ de acesta la capitalul social.     a consiliului de administra˛ie.              strategiile privind recuperarea poten˛ialelor
  - Articolul 3 - Sediul social                - 6.2. Societatea prin grija consiliului de      pierderi;
  - 3.2. Societatea Ó∫i poate muta sediul social Ón     administra˛ie, este obligat„ s„ ˛in„ la zi registrul     - 11.3.3. s„ numeasc„, s„ revoce ∫i s„ decid„ cu
orice alt loc din Rom‚nia, pe baza unei hot„r‚ri a      ac˛ionarilor, s„ Ónregistreze orice transfer de ac˛iuni  privire la remunerarea administratorilor Societ„˛ii.
consiliului de administra˛ie.                care va apare. Registrul de ac˛ioanri va fi ˛inut la     - 11.3.4. s„ numeasc„, revoce ∫i s„ decid„ cu
  - Art. 4.1. Domeniul principal de activitate al      sediul societ„˛ii.                    privire la remunerarea cenzorilor/auditorilor.
societ„˛ii este: fabricarea de articole confec˛ionate      - Articolul 7. Drepturi ∫i obliga˛ii asociate       - 11.3.5. s„ discute ∫i s„ decid„ cu privire la
din textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i a lenjeriei    ac˛iunilor                        structura executiv„ intern„ a Societ„˛ii.
de corp)                            - 7.1. Ac˛ionarii vor avea urm„toarele drepturi:     - 11.3.6. s„ aprobe bugetul de venituri ∫i
  - Art. 4.2. Activitatea principal„ a societ„˛ii va fi:    - 7.1.1. s„ participe ∫i s„ voteze la adunarea     cheltuieli al societ„˛ii ∫i planul de afaceri pentru
fabricarea de articole confec˛ionate din textile (cu     general„ a ac˛ionarilor.                 urm„torul an fiscal.
excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de corp - cod        - 7.1.2. s„ aib„ acces ∫i s„ consulte registrele ∫i    - 11.3.7. s„ aprobe orice Ómprumut sau alt acord
CAEN 1740);                         rapoartele societ„˛ii a∫a cum prevede legea.       similar care ar cre∫te Ón orice fel datoriile Societ„˛ii.
  - 4.3.1. Prelungirea fibrelor ∫i filarea Ón fire de     - 7.1.3. s„ solicite ∫i s„ ob˛in„ de la consiliul de   - 11.3.8. s„ decid„ cu privire la ipotecarea,
bumbac ∫i tip bumbac (CAEN 1711);              administra˛ie informa˛ii despre situa˛ia societ„˛ii.   Ónchirierea sau dizolvarea uneia sau a mai multor
  - 4.3.2. Preg„tirea fibrelor ∫i filarea Ón fire de l‚n„   - 7.1.4. s„ de˛in„ func˛ii executive Ón cadrul     unit„˛i ale Societ„˛ii.
cardat„ ∫i tip l‚n„ cardat„ (CAEN 1712);           societ„˛ii.                         - 11.3.9. s„ emit„ opinii cu privire la
  - 4.3.3. Preg„tirea fibrelor ∫i filarea Ón fire de l‚n„   - 7.1.5. s„ participe la distribuirea         administrarea bugetului de c„tre administratori.
piept„nat„ ∫i tip l‚n„ (CAEN 1713);             profitului/pierderii propor˛ional cu num„rul de       - 11.4. Adunarea general„ extraordinar„ a
  - 4.3.4. Preg„tirea ∫i filarea Ón fire a fibrelor de in  ac˛iuni subscrise ∫i v„rsate conform hot„r‚rii      ac˛ionarilor va fi autorizat„:
                               adun„rii generale a ac˛ionarilor.              - 11.4.1. s„ aprobe Ónfiin˛area sau dizolvarea
(CAEN 1714);
                                - 7.2. Fiecare ac˛iune subscris„ ∫i v„rsat„ Ói va da  oric„rei sucursale, filiale sau a altui punct de lucru
  - 4.3.1. Prelucrarea ∫i r„sucirea m„t„sii naturale
                               dreptul proprietarului la un vot Ón cadrul adun„rii    autorizat.
∫i artificiale (inclusiv din scaune) ∫i a firelor
                               generale a ac˛ionarilor.                   - 11.4.2. s„ aprobe orice fuziune sau divizare care
sintetice (CAEN 1715);
                                - 7.3. Ac˛ionarii sunt obliga˛i s„ nu dezv„luie ∫i   implic„ Societatea.
  - 4.3.2. Preg„tirea fibrelor ∫i filarea altor tipuri de
                               s„ p„streze confiden˛iale toate informa˛iile ∫i       - 11.4.3. s„ aprobe dizolvarea ∫i/sau lichidarea
fire (CAEN 1717);                                                   Societ„˛ii.
  - 4.3.3. fies„turi din bumbac ∫i din fire tip       faptele confiden˛iale legate de activit„˛ile societ„˛ii
                               care, dac„ ar fi dezv„luite, ar prejudicia Ón orice fel   - 11.4.4. s„ adopte orice amendamente la
bumbac (cod CAEN 1721);                                                prezentul act constitutiv, ∫i
  - 4.3.4. fies„turi din l‚n„ cardat„ ∫i din fire tip    Societatea. Orice Ónc„lcare a acestor oblica˛ii va
                               atrage r„spunderea personal„ a asocia˛ilor pentru      - 11.4.5. s„ ia ∫i s„ adopte orice alte decizii
l‚n„ cardat„ (cod CAEN 1722);                                             considerate necesare ∫i adecvate pentru interesele
  - 4.3.5. fies„turi din l‚n„ piept„nat„ ∫i din fire tip   daunele produse Societ„˛ii.
                                - 7.4. Obliga˛iile rezultate din de˛inerea de     societ„˛ii, care nu au fost delegate Ón mod expres
l‚n„ piept„nat„ (cod CAEN1723);                                            unui alt organ.
  - 4.3.6. fies„turi tip m„tase ∫i din fire tip m„tase    ac˛iuni vor fi garantate cu capitalul social Ón limita
                               acestuia.                          - Articolul 12. Convocarea adun„rii generale a
(cod CAEN 1724);                                                    ac˛ionarilor
  - 4.3.7. fies„turi din alte textile (cod CAEN 1725);     - 7.5. Nu vor putea fi ridicate preten˛ii fa˛„ de
                               activele societ„˛ii pentru datoriile ∫i obliga˛iile     -12.1.1. Convocarea va fi f„cut„ prin scrisoare
  - 4.3.8. Finisarea materialelor textile (cod CAEN                                  recomandat„ sau scrisoare simpl„ expediat„ cu cel
1730);                            personale ale ac˛ionarilor.
                                - 7.6. Toate drepturile ∫i obliga˛iile decurg‚nd    pu˛in 15 zile Ónainte de data ˛inerii adun„rii, la
  - 4.3.9. Fabricarea de covoare ∫i mochete (cod                                   adresa ac˛ionarului Ónscris„ Ón registrul
CAEN 1751);                         din de˛inerea de ac˛iuni sunt indivizibil legate de
                               proprietatea asupra ac˛iunilor, astfel Ónc‚t orice    ac˛ionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opus„
  - 4.3.10. Fabricarea de fr‚nghii, sfori ∫i plase (cod                                societ„˛ii, dac„ nu i-a fost comunicat„ Ón scris de
CAEN 1752);                         cesiune de ac˛iuni va constitui o cesiune a
                                                            ac˛ionar.
  - 4.3.11. Fabricarea de textile ne˛esute ∫i articole   drepturilor ∫i obliga˛iilor asociate acestora.
                                                             - 12.1.2. Convocarea va cuprinde locul ∫i data
din acestea, cu excep˛ia confec˛iilor de            - 8.2.1. Cesiunea se realizeaz„ prin contract de
                                                            ˛inerii adun„rii, precum ∫i ordinea de zi, cu
Ómbr„c„minte (cod CAEN 1753);                v‚nzare-cump„rare ac˛iuni (contract de cesiune)
                                                            ar„tarea explicit„ a tuturor problemelor care vor
  - 4.3.12. Fabricarea altor articole textile        Óncheiat la sediul societ„˛ii ∫i semnat de cele dou„
                                                            face obiectul dezbaterii adun„rii.
                               p„r˛i. Contractul de cesiune va fi semnat ∫i de
neclasificate Ón alt„ parte (cod CAEN 1754);                                       - 12.3. Orice adunare general„ extraordinar„ a
                               pre∫edintele consiliului de administra˛ie sau de
  - 4.3.13. Fabricarea de metraje prin tricotare sau                                 ac˛ionarilor poate fi convocat„ la cerera ac˛ionarilor
                               persoana Ómputernicit„ de acesta ∫i de
cro∫etare (cod CAEN 1760);                                               care de˛in cel pu˛in 10 % (zece procente) din
                               responsabilul cu registrul ac˛ionarilor.
  - 4.3.14. Fabricarea de ciorapi, ∫osete ∫i ciorapi                                 num„rul total de ac˛iuni, prin notificarea oric„ruia
                                - 8.3. Drepturile de proprietate asupra ac˛iunilor
pantalon, tricota˛i sau cro∫eta˛i (cod CAEN 1771);                                   dintre administratori sau a reprezentan˛ilor
                               cesionate vor fi transferate prin Ónregistrarea
  - 4.3.15. Fabricarea de pluvoere, veste ∫i articole                                 acestora, prin intermediul unui document scris, Ón
                               transferului respectiv Ón registrul ac˛ionarilor ∫i    care se men˛ioneaz„ data, locul ∫i ordinea de zi care
similare tricotate sau cro∫etate (cod CAEN 1772);
                               semnarea acestei Ónregistr„ri at‚t de c„tre cesionar,   urmeaz„ a fi discutate ∫i asupra c„rora se va
  - 4.3.16. Intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
                               c‚t ∫i de c„tre cedent.                  delibera. Data prev„zut„ pentru aceast„ adunare
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole (cod CAEN 5116);
                                - 8.4. Œn cazul Ón care ac˛ionarul decedeaz„ pe    trebuie s„ permit„ o perioad„ suficient„ pentru
  - 4.3.17. Intermedieri Ón comer˛ul cu produse
                               durata de˛inerii dreptului asupra ac˛iunilor la      notificarea tuturor p„r˛ilor interesate, conform
diverse (cod CAEN 5119);
                               Societate, succesorul (succesorii) sau (s„i) se poate   celor prev„zute la art. 12.4; locul acestei adun„ri
  - 4.3.18. Comer˛ cu ridicata cu produse textile      (pot) subroga Ón drepturile ∫i obliga˛iile ac˛ionarului
(cod CAEN 5141);                                                    trebuie s„ fie stabilit de comun acord de toate
                               decedat.                         p„r˛ile interesate; ordinea de zi trebuie s„ fie
  - 4.3.19. Comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de        - Articolul 9. îMajorarea capitalului social”
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte                                   specificat„ astfel Ónc‚t s„ le permit„ tuturor p„r˛ilor
                                - 9.1. Majorarea capitalului social poate fi      s„ se preg„teasc„ pentru o deliberare informat„.
(cod CAEN 5147);                       aprobat„ prin decizie a adun„rii extraordinare a
  - 4.3.20. Comer˛ cu am„nuntul cu textile (cod                                     - 12.4. Directorul general sau pre∫edintele
                               ac˛ionarilor, adoptat„ Ón conformitate cu cerin˛ele    consiliului de administra˛ie trebuie s„ notifice
CAEN 5241);                         privind cvorumul ∫i votul men˛ionate la articolul
  - 4.3.21. Comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte                                    ac˛ionarii Ón termen de 15 zile de la primirea unei
                               13.2 de mai jos. Majorarea capitalului social poate    cereri pentru convocarea adun„rii generale
(cod CAEN 5242);                       fi efectuat„ fie prin subscrierea de noi ac˛iuni, fie
  - 4.3.22. Comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                      extraordinare a ac˛ionarilor. Scrisoarea de
                               prin majorarea valorii nominale a ac˛iunilor       convocare trebuie s„ fie sub forma unei scrisori
nespecializate cu v‚nzare predominant„ de produse      existente ∫i acceptarea unor contribu˛ii echivalente
nealimentare (cod CAEN 5212);                                             recomandate cu confirmare de primire, expediat„ la
                               marjei de majorare.                    ultima adres„ cunoscut„ a fiec„rui ac˛ionar. Este
  - 4.3.23. Comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i        - 9.2. Capitalul social poate fi, de asemenea,
pie˛e (cod CAEN 5262);                                                 responsabilitatea fiec„rui ac˛ionar s„ se asigure c„
                               majorat prin reclasificarea unei p„r˛i din rezerve    Societatea Ói cunoa∫te adresa ∫i domiciliul actual.”
  - 4.3.24. Comer˛ cu am„nuntul care nu se         sau prin incorporarea primelor de emisiune, at‚ta      - 12.5. Adunarea general„ a ac˛ionarilor poate fi
efectueaz„ prin magazine (cod CAEN 5263);          timp c‚t rezervele Óndeplinesc Ón orice moment      ˛inut„ la sediul social al Societ„˛ii, la sediul
  - 4.3.25. Transporturi rutiere de m„rfuri (cod      cerin˛ele referitoare la rezervele minime obligatorii   ac˛ionarilor majoritari, Ón alt loc indicat Ón
CAEN 6024);                         prev„zute de lege.                    scrisoarea de convocare sau prin coresponden˛„.
  - 4.3.26. Cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri          - 9.3. Ac˛iunile emise Ón scopul major„rii        - Articolul 13. îCvorumul ∫i prevederi referitoare
imobiliare proprii (cod CAEN 7012);             capitalului social vor fi oferite spre subscriere Ón   la vot”
  - 4.3.27. Cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri        primul r‚nd tuturor ac˛ionarilor existen˛i,         - 13.1. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
imobiliare proprii (cod CAEN 7020);             propor˛ional cu num„rul de ac˛iuni pe care le de˛in;   va fi considerat„ legal constituit„ (Óntrunirea
  - 4.3.28. Activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj  ace∫tia Ó∫i pot exercita dreptul de prioritate numai   cvorumului) dac„ sunt prezen˛i ac˛ionarii care de˛in
(cod CAEN 7413);                       Ón perioada stabilit„ Ón cadrul adun„rii generale a    maximum 1/2 din capitalul social al societ„˛ii.
  - 4.3.29. Activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri    ac˛ionarilor. Dup„ expirarea acestei perioade       Fiecare ac˛iune d„ dreptul la un vot, iar cvorumul
∫i management (cod CAEN 7414);                ,ac˛iunile vor fi oferite pentru subscriere public„.   prezent poate adopta hot„r‚ri numai cu aprobarea
  - 4.3.30. Activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i      - Articolul 10. îReducerea capitalului social”     majorit„˛ii absolute a tuturor ac˛ionarilor
servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea        - 10.1. Reducerile de capital social pot fi aprobate  Ónregistra˛i cu drept de vot care au votat Ón cadrul
(cod CAEN 7420);                       prin decizie a adun„rii extraordinare a ac˛ionarilor,   adun„rii.
  - 4.3.31. Activit„˛ile de mnagement ale          adoptat„ Ón conformitate cu cerin˛ele privind        - 13.2. Œn cazul Ón care adunarea general„
holdingurilor (cod CAEN 7415);                cvorumul ∫i votul men˛ionate la articolul 13.2 de     ordinar„ a ac˛ionarilor nu Óntrune∫te cvorumul
  - 4.3.32. Publicitate (cod CAEN 7440);          mai jos ∫i pot fi efectuate fie prin r„scump„rarea ∫i   legal, conform prevederilor articolului 13.1,
  - 4.3.33. Activit„˛i de ambalare (cod CAEN 7482);     anularea ac˛iunilor, fie prin reducerea valorii      urm„toarea adunare general„ ordinar„ a
  - 4.4. Pentru a-∫i realiza obiectul de activitate,    nominale a ac˛iunilor ∫i distribuirea unei sume      ac˛ionarilor poate hot„rÓ asupra problemelor care
Societatea va avea dreptul s„ Óncheie acte prin care     echivalente cu marja de reducere.             urmeaz„ s„ fie dezb„tute, indiferent de capitalul
s„ achizi˛ioneze, s„ ia Ón leasing, s„ Ónchirieze ∫i s„     - 10.2 Œn cazul Ón care capitalul social trebuie    social reprezentat, iar ac˛ionarii prezen˛i pot adopta
transfere orice bunuri imobiliare ∫i prin care s„      redus conform articolului 10.1, ac˛ionarii existen˛i   hot„r‚ri cu Óntrunirea majorit„˛ii ac˛ionarilor
creeze sarcini reale asupra acestor bunuri, Ón limita    au dreptul la o parte propor˛ional„ din capitalul     prezen˛i.
maxim„ permis„ de lege.                   subscris ∫i v„rsat sau la o distribuire propor˛ional„    - 13.3. Adunarea general„ extraordinar„ a
  - 4.5. Œn plus, Societatea va avea dreptul de a      a pierderilor, conform deciziei adun„rii generale a    ac˛ionarilor va fi considerat„ legal constituit„
accepta sau da orice mandat privind comisioane,       ac˛ionarilor.                       (Óntrunirea cvorumului) dac„ sunt prezen˛i
reprezent„ri, depozite ∫i altele ∫i de a se angaja Ón      - 11.3. Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor   ac˛ionarii care de˛in minimum 3/4 din capitalul
toate activit„˛ile comerciale, financiare ∫i de       va fi autorizat„:                     social al Societ„˛ii. La prima convocare, hot„r‚rile
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006                    7
trebuie adoptate cu aprobarea ac˛ionarilor care      fiscale, juridice ∫i din alte domenii) pentru a         - 20.3. Œn cazul Ón care un post de administrator
de˛in minimum o jum„tate din capitalul social.       reprezenta societatea Ón calitatea lor profesional„“.    este vacant, ceilal˛i administratori, Ómpreun„ cu
  - 13.4. Œn cazul Ón care adunarea general„         - Articolul 17. îDrepturile ∫i obliga˛iile consiliului  cenzorii societ„˛ii, deliber‚nd Ón prezen˛a a dou„
extraordinar„ a ac˛ionarilor nu Óntrune∫te         de administra˛ie”                      treimi ∫i cu majoritatea absolut„, numesc un
cvorumul legal, conform prevederilor articolului        - 17.1. Consiliul va avea urm„toarele drepturi ∫i    administrator provizoriu p‚n„ la convocarea
13.3, la urm„toarele convoc„ri este necesar„        Óndatoriri:                         adun„rii generale a ac˛ionarilor.
prezen˛a a jum„tate din capitalul social al Societ„˛ii,    - 17.1.1. s„ desf„∫oare opera˛iunile necesare        -   Articolul    21.   Responsabilitatea
iar cvorumul prezent poate adopta hot„r‚ri cu       pentru Óndeplinirea obiectivelor societ„˛ii;         administratorilor
aprobarea ac˛ionarilor care de˛in minimum 1/3 din       - 17.1.2. s„ fie responsabili pentru realitatea       - 21.1. Fiecare administrator va trebui s„ depun„
capitalul social al societ„˛ii.              v„rs„mintelor efectuate de ac˛ionari;            o garan˛ie pentru administra˛ie sau 10 ac˛iuni
  - Articolul 14. Formalit„˛i Ón cadrul adun„rii       - 17.1.3. s„ fie responsabili pentru existen˛a real„   dublul remunera˛iei lunare.
generale a ac˛ionarilor                  a dividendelor pl„tite;                     - 21.2. Administratorii sunt responsabili Ón
  - 14.1. ™edin˛a adun„rii se va deschide de c„tre      - 17.1.4. s„ fie responsabili de existen˛a        solidar pentru toate daunele aduse Societ„˛ii sau
pre∫edintele consiliului de administra˛ie sau, Ón     registrelor cerute de lege ∫i corecta lor Óntre˛inere;    intereselor sale.
lipsa acestuia, de directorul general, Ón baza         - 17.1.5. s„ asigure ducerea la Óndeplinire a        - Articolul 22. Directorul general ∫i al˛i directori.
Ómputernicirii date de pre∫edinte. Ac˛ionarii trebuie   hot„r‚rilor adun„rii generale a ac˛ionarilor;          - 22.1. Activit„˛ile curente ale societ„˛ii Ói vor fi
s„ aleag„ un secretar, cu majoritatea voturilor        - 17.1.6. s„ asigure Óndeplinirea strict„ a       Óncredin˛ate unui director general, care va fi numit
Ónregistrate.                       obliga˛iilor impuse de lege ∫i de prezentul act       prin hot„r‚rea consiliului de administra˛ie,
  - 14.2. Ac˛ionarii pot fi reprezenta˛i la adunarea   constitutiv;                         hot„r‚re Ón care vor fi detaliate drepturile ∫i
general„ printr-un Ómputernicit. Œmputernicitul        - 17.1.7. s„ convoace adunarea general„ a        Óndatoririle directorului general.
trebuie s„ aib„ o Ómputernicire scris„, care s„      ac˛ionarilor cel pu˛in odat„ pe an, sau ori de c‚te       - 22.2. Directorul general nu este membru Ón
acorde Ón mod explicit de˛in„torului dreptul de      ori este necesar sau o solicit„ ac˛ionarii, conform     consiliul de administra˛ie.
reprezentare a ac˛ionarului ∫i de a vota Ón numele     prevederilor legale;                      - 23.1. Gestiunea societ„˛ii este controlat„ de
acestuia. Nu este necesar ca Ómputernicitul s„ fie       - 17.1.8.1. Prezint„ adun„rii generale a         c„tre ac˛ionari prin intermediul unei comisii de
ac˛ionar.                         ac˛ionarilor bugetul de venituri ∫i cheltuieli ∫i      cenzori, care supravegheaz„ legalitatea,
  - 14.3. Un proces-verbal semnat de pre∫edinte ∫i    programul de activitate pentru perioada urm„toare      corectitudinea ∫i oportunitatea opera˛iunilor
secretar va constata Óndeplinirea formalit„˛ilor de    ∫i solicit„ toate aprob„rile ∫i Ómputernicirile       economice desf„∫urate de c„tre administratori ∫i de
convocare, data ∫i locul adun„rii, ac˛ionarii       prev„zute de statut pentru perioada urm„toare.        al˛i directori ai Societ„˛ii. Cenzorii Ó∫i vor exercita
prezen˛i, num„rul ac˛iunilor, dezbaterile Ón          - 17.1.10. s„ decid„ modul de alocare a bugetului    sarcinile conform prevederilor legale.
rezumat, hot„r‚rile luate.                 societ„˛ii;                           - 23.3. Comisia de cenzori aleas„ de c„tre
  - 14.4. Persoanele care au primit mandat de         - 17.1.12. s„ aib„ dreptul de decizie asupra:      adunarea general„ a ac˛ionarilor din data de
participare la adunarea general„, prin procur„, sunt      - 17.1.12.1. schimb„rii sediului social al societ„˛ii;  30.03.2006, cu mandat pentru urm„torii trei (3) ani,
obligate s„ anun˛e hot„r‚rile luate celor care le-au      - 17.1.12.2. amend„rii, extinderii ∫i restr‚ngerii    este compus„ din urm„toarele persoane:
mandatat.                         domeniului de activitate al societ„˛ii;             - Tilinca Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  - 15.1. Organizarea ∫i modul de func˛ionare a        - 17.1.12.3. conversiei ac˛iunilor dintr-o categorie   20.10.1934 Ón localitatea Filitelnic, jude˛ul Mure∫,
societ„˛ii vor fi Óncredin˛ate ∫i vor fi supervizate de  Ón alta;                           domiciliat Ón T‚rgu Mure∫, str. Co∫buc nr. 24,
c„tre consiliul de administra˛ie, cu excep˛ia         - 17.1.13. s„ semneze ordine de plat„, cecuri ∫i s„   identificat cu B.I. seria A.P. nr. 640817/13.11.1979,
problemelor pentru care, conform prevederilor       autorizeze achitarea din contul bancar a           eliberat de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
prezentului act constitutiv, este necesar„ o hot„r‚re   cheltuielilor ∫i pl„˛ilor ∫i, de asemenea, s„ Óncheie    13.11.1979, cod numeric personal 1341020264399,
a adun„rii generale a ac˛ionarilor. Consiliul de      contracte de garan˛ie.                    c„s„torit;
administra˛ie va superviza, va Óndruma ∫i va          - 17.1.15. s„ aprobe categoriile de diurn„ ∫i        - Bologa Rozalia-Natalia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
controla toate activit„˛ile desf„∫urate de societate,   cheltuielile de c„l„torie Ón str„in„tate pentru o      la data de 5.05.1964 Ón comuna S‚npaul, jude˛ul
conform prezentului act constitutiv.            perioad„ maxim„ de 30 de zile, pentru personalul       Mure∫, domiciliat„ Ón T‚rgu Mure∫, Str.
  - 15.2. Consiliul va fi compus din trei (3) membri   societ„˛ii, membrii consiliului ∫i cenzorii Societ„˛ii;   Pomicultorilor nr. 15, ap. 19, identificat„ cu C.I.
(administratori) care pot fi persoane fizice sau        - 17.1.16. s„ deschid„ conturi bancare, linii de     seria MS nr. 085730, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu
juridice, ultimele urm‚nd a fi reprezentate de c„tre    credit ∫i s„ Óncheie contracte de Ómprumut ∫i        Mure∫ la data de 28.03.2004, cod numeric personal
un Ómputernicit, Ón toate scopurile expuse Ón       contracte de realizare a crean˛elor Ón numele        2640505264365, c„s„torit„;
prezenta.                         societ„˛ii;                           - Tru˛„ Ana-Silvia, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
  - 15.3. Membrii consiliului vor fi numi˛i prin       - 17.1.17. s„ transfere fonduri din conturile      data de 26.12.1978 Ón T‚rgu Mure∫, domiciliat„ Ón
hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor,        bancare ale societ„˛ii Ón desf„∫urarea normal„ a       T‚rgu Mure∫, Pia˛a Teatrului nr. 13, ap. 15, jude˛ul
respect‚ndu-se prevederile referitoare la vot ∫i la    activit„˛ii;                         Mure∫, identificat„ cu C.I. seria MS nr. 293051,
cvorum men˛ionate Ón articolul 13.1 de mai sus.        - 17.1.18. s„ solicite ∫i s„ accepte plata crean˛elor  eliberat„ de Poli˛ia T‚rgu Mure∫ la data de
Administratorii sunt numi˛i pentru o perioad„ de      ∫i s„ depun„ toate sumele Óncasate Ón conturile       26.11.2004, cod numeric personal 278126264413,
(4) ani, cu posibilitatea de a fi Ónlocui˛i sau reale∫i,  bancare ale societ„˛ii;                   c„s„torit„.
f„r„ vreo limitare a num„rului de mandate.           - 17.1.20. s„ p„streze confiden˛ialitatea pe care      - 23.4. Durata mandatului cenzorilor este de trei
  - 15.4. Membrii consiliului de administra˛ie ale∫i   este obligat s„ o men˛in„ Ón leg„tur„ cu sarcinile      (3) ani. Cenzorii pot fi revoca˛i ∫i pot fi reale∫i.
de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor din data     sale, Ón interesul Societ„˛ii ∫i s„ p„streze secretele     - 23.5. Cel pu˛in unul dintre cenzori trebuie s„ fie
de 30.03.2006, pentru urm„torul mandat de patru      comerciale ale Societ„˛ii chiar dup„ expirarea        contabil autorizat sau expert contabil.
ani, vor fi urm„torii:                   numirii sale;                          - 23.6. Cenzorii pot fi ac˛ionari, cu excep˛ia
  - Polzer Andreas-Rudolf, cet„˛ean german,          - Articolul 18. ™edin˛ele consiliului.          contabilului autorizat sau a expertului contabil,
na˛ionalitate german„, domiciliat Ón Helbrechts, Str.     - 18.1. ™edin˛ele consiliului vor avea loc ori de    care trebuie s„ fie o ter˛„ persoan„ care practic„ Ón
Silvaner nr. 13, Germania, n„scut la data de        c‚te ori este nevoie, dar cel pu˛in odat„ pe lun„, la    cadrul unui cabinet individual sau Ón cadrul unei
10.11.1961 Ón localitatea Münchberg, identificat cu    sediul principal al Societ„˛ii (sau Ón alt loc, dup„     asocia˛ii.
pa∫aport nr. 8844108528D, eliberat la 25.07.2003,     cum vor conveni to˛i administratorii). ™edin˛ele pot      - 23.8. Œnlocuirea cenzorilor poate fi efectuat„
c„s„torit, Ón calitate de pre∫edinte al consiliului de   fi ˛ine prin telefon sau videotelefon, cu condi˛ia ca    numai de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor,
administra˛ie;                       discu˛iile s„ fie auzite clar ∫i complet de c„tre      prin procedura de vot stipulat„ Ón statut pentru
  - Schulz Stefan-Wili, cet„˛ean german,         fiecare administrator ∫i ca votul fiec„rui          adun„rile generale extraordinare ale ac˛ionarilor.
na˛ionalitate german„, domiciliat Ón Untersteinach,    administrator s„ fie auzit de ceilal˛i. Fiecare dintre     - 23.9. Œn cazul Ón care un cenzor decedeaz„ sau
Str. Jean-Paul nr. 8, Germania, n„scut la data de     administratori poate fi reprezentat Ón ∫edin˛a        este Ón incapacitatea fizic„ sau juridic„ de a-∫i
5.10.1964 Ón localitatea Hanau, identificat cu       consiliului de un alt administrator prin procur„       exercita activitatea, demisioneaz„ sau Ói expir„
pa∫aport nr. 8887040469D, eliberat la data de       special„. Œmputernicirea pentru reprezentare ∫i       mandatul, ceilal˛i cenzori Ól vor numi pe cel mai Ón
29.11.1000, c„s„torit, Ón calitate de membru al      pentru exercitarea dreptului de vot Ón numele        v‚rst„ dintre ei pentru ocuparea postului r„mas
consilului de administra˛ie;                administratorului trebuie prezentat„ Ón scris la       vacant.
  - Hautz Volker, cet„˛ean german, na˛ionalitate     Ónceperea ∫edin˛ei ∫i trebuie s„ con˛in„ limitele        - 23.10. Dac„ num„rul necesar de cenzori nu
german„, domiciliat Ón Hof, Str. Zobelsreuther, nr.    mandatului.                         poate fi ob˛inut, ceilal˛i cenzori vor numi o alt„
19a, Germania, n„scut la data de 12.09.1967 Ón         - 18.2. ™edin˛ele consiliului vor fi convocate de    persoan„ pentru ocuparea postului r„mas vacant,
localitatea Lauterecken, identificat cu pa∫aport nr.    c„tre pre∫edinte (din oficiu sau la solicitarea unei     p‚n„ la urm„toarea Óntrunire a adun„rii generale a
8578447999D, eliberat la data de 11.02.1998,        majorit„˛i a administratorilor) sau de persoana       ac˛ionarilor.
nec„s„torit, Ón calitate de membru al consiliului de    mandatat„ de aceasta, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de      - 23.11. Dac„ nici un cenzor nu mai r„m‚ne Ón
administra˛ie.                       data fixat„, cu excep˛ia cazului Ón care membrii       func˛ie, consiliul de administra˛ie va convoca de
  - 15.5. Administratorii r„spund de administrarea    consiliului convin astfel. Convocatorul va fi trimis     urgen˛„ adunarea general„ a ac˛ionarilor, pentru
societ„˛ii ∫i de respectarea actului constitutiv ∫i a   fiec„rui administrator Ómpreun„ cu ordinea de zi ∫i     numirea de noi cenzori.
legilor aplicabile Ón ceea ce prive∫te administrarea    cu documentele aferente.                    - 23.13. Puterile, modul de desf„∫urare a
societ„˛ii.                          - 18.3. Procesul-verbal al fiec„rei ∫edin˛e a      activit„˛ii, drepturile ∫i Óndatoririle cenzorilor sunt
  - Articolul 16. Pre∫edintele consiliului de       consiliului va fi Óntocmit ∫i p„strat de c„tre        suplimentare de prevederile legale Ón materie.
administra˛ie                       pre∫edintele consiliului sau de c„tre angajatul         - Capitolul IV - Prevederi diverse
  - 16.1. Pre∫edintele consiliului de administra˛ie    Societ„˛ii, numit de acesta, ∫i Óndat„ ce este posibil     - Articolul 24 - Declara˛ia financiar„ anual„
ales Ón ∫edin˛a A.G.A. din 30.03.2006 este dl Polzer    dup„ fiecare ∫edin˛„, un exemplar al procesului-        - 24.1. Exerci˛iul financiar Óncepe la 1 ianuarie ∫i
Andreas-Rudolf.                      verbal care trebuie semnat de pre∫edinte Ónainte de     se termin„ la 31 decembrie.
  - 16.2. Dac„ Ón cadrul unei adun„ri a consiliului    urm„toarea ∫edin˛„ va circula pe la to˛i            - 24.2. Declara˛iile financiare (bilan˛ul anual,
se ajunge la egalitate de voturi, pre∫edintele va avea   administratorii, pentru confirmare.             contul de profit ∫i pierderi ∫i alte documente fiscale
votul decisiv.                         - Articolul 19. Cvorum                  cerute de lege) trebuie finalizate dup„ cel mult 90
  - 16.3. Pre∫edintele va reprezenta ∫i angaja        - 19.1. Pentru ca hot„r‚rile consiliului de       (nou„zeci) de zile de la Óncheierea exerci˛iului
societatea fa˛„ de ter˛i. El va fi Ómputernicit s„     administra˛ie s„ fie valabile, este necesar„ prezen˛a    financiar precedent.
angajeze complet Societatea Ón orice rela˛ie        cel pu˛in a unei jum„t„˛i din num„rul              - 24.3. Administratorii trebuie s„ transmit„
contractual„ sau comercial„ ∫i/sau Ón conformitate     administratorilor. Hot„r‚rile consiliului sunt luate     declara˛iile financiare tuturor ac˛ionarilor
cu autoriz„rile primite ∫i respect‚nd hot„r‚rile      cu majoritatea absolut„ a administratorilor         Ónregistra˛i, f„r„ nicio Ónt‚rziere nejustificat„ Ón
luate de adunarea general„ a ac˛ionarilor ∫i de      prezen˛i.                          ducerea la Óndeplinire a acestei prevederi.
consiliul de administra˛ie. Pre∫edintele Ó∫i poate       - Articolul 20. Cerin˛e legate de votare          - 24.4. Declara˛ia financiar„ trebuie aprobat„ de
delega dreptul de reprezentare c„tre directorul        -20.1. La orice ∫edin˛„ a consiliului, fiecare      c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor ∫i trebuie
general al societ„˛ii, inclusiv dreptul de semn„tur„    administrator prezent va fi Óndrept„˛it la un vot Ón     depus„ la autorit„˛ile competente ale statului Ón
Ón bac„. Pre∫edintele Ó∫i poate delega dreptul de     leg„tur„ cu fiecare chestiune supus„ la vot.         termenele prev„zute de lege.
reprezentare ∫i c„tre alte persoane, prin         Consiliul va ac˛iona pe baz„ de vot majoritar.         - Articolul 25. Distribuirea dividendelor
intermediul unui mandat expres ∫i specific. Dreptul      - 20.2. Œn caz de egalitate a voturilor exprimate      - 25.1. Conform legii, numai adunarea general„ a
de delegare include ∫i dreptul de angajare a unor     de c„tre administratori, pre∫edintele consiliului de     ac˛ionarilor poate hot„rÓ asupra distribuirii
profesioni∫ti din exterior (consilieri Ón probleme     administra˛ie va avea votul decisiv.             dividendelor.
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/22.V.2006
  - 25.2. Fiecare ac˛ionar are dreptul la o parte      Art. 2. Se aprob„ Ón unanimitate contul de profit     Art. 2.2. Se aprob„ Ón unanimitate ca ac˛iunile
propor˛ional„ din distribu˛ia declarat„ a         ∫i pierderi; pierderea Ónregistrat„ de societate Ón    nesubscrise Ón termenul de preferin˛„ s„ fie
dividendelor, pe baza aportului respectiv la       2005 a fost de 125.384 lei RON ∫i urmeaz„ a se      anulate.
capitalul social.                     recupera din activitatea ∫i rezultatele financiare din    Art. 2.3. Se aprob„ Ón unanimitate ca ac˛ionarul
  - Art. 26. Fuziunea sau divizarea societ„˛ii      anul 2006.                        Societatea Comercial„ SALFLOM - S.R.L. s„ participe
  - Art. 26.1 Fuziunea sau divizarea societ„˛ii se     Art. 3. Se aprob„ Ón unanumitate bugetul de      la majorarea de capital social cu suma de
hot„r„∫te de adunarea general„ extraordinar„ a      venituri ∫i cheltuieli pentru activitarea anului 2006.  774.969,42 lei RON, cu care a creditat deja
ac˛ionarilor ∫i se procedeaz„ Ón conformitate cu       Art. 4. Se aprob„ Ón unanimiate Planul de       Societatea Comercial„ SALCONSERV - S.A., ∫i s„
reglement„rile Ón vigoare.                investi˛ii pe anul 2006.                 subscrie Ón contul sumei creditate un num„r de
  - Art. 27. Dizolvarea societ„˛ii             Se   Ómputernice∫te    pentru   efectuarea   7.749.694 ac˛iuni Ón valoare total„ de 774.969,40
  - Art. 27.1. Dizolvarea ∫i lichidarea societ„˛ii    formalit„˛ilor Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului    RON. Societatea Comercial„ SALFLOM - S.R.L. are
comerciale se hot„r„sc de adunarea general„        Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu dra Onea Alina,       dreptul s„ subscrie Ón termenul de preferin˛„ (Ón
extraordinar„ a ac˛ionarilor ∫i se procedeaz„ Ón     identificat cu C.I. seria VX nr. 029289.         cazul Ón care la data de Ónregistrare acesta de˛ine
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17      acela∫i num„r de ac˛iuni) un num„r de 7.998.261
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare.
                             martie 2006.                       ac˛iuni la valoarea nominal„ de 0,10 lei RON, Ón
  - Art. 28. Dispozi˛ii finale
                               (32/112.475)                     valoare total„ de 799.826,10 lei RON. Pentru restul
  - 28.1. Prevederile prezentului statut se
                                          *                ac˛iunilor la care are dreptul s„ subscrie, Societatea
completeaz„ de drept cu prevederile imperative ale
legisla˛iei Ón vigoare aplicabile Ón materie de                                   Comercial„ SALFLOM - S.R.L. va putea proceda la
                                  Societatea Comercial„              subscrierea acestora Ón termenul legal de preferin˛„
societ„˛i comerciale.                    SALCONSERV - S.A., Media∫, jude˛ul Sibiu        Ón modalitatea descris„ Ón art. 2.1.
        HOT√R¬REA NR. 3                                            Art. 3. Se aprob„ Ón unanimitate delegarea
  Adunarea general„ extraordinar„ deleag„ ca               HOT√R¬REA NR. 1              consiliului de administra˛ie cu luarea hot„r‚rii prin
reprezentant al ac˛ionarilor pe Rusu Clara-Susana,              din 28.04.2006             care:
pentru a duce la Óndeplinirea formalit„˛ior necesare                                  - se va constata suma total„ subscris„ ∫i v„rsat„
Ónscrierii hot„r‚rilor luate la Oficiul registrului               adoptat„              de c„tre ac˛ionari Ón cursul termenului legal de
comer˛ului ∫i pentru semnarea actelor adi˛ionale de       Ón ∫edin˛a adun„rii generale ordinare        preferin˛„;
modificare a actelor constitutive ale Societ„˛ii               a ac˛ionarilor              - se vor anula ac˛iunile r„mase nesubscrise dup„
Comerciale TEXTOR DISTRIBUfiIE - S.A.             Av‚nd Ón vedere:                    expirarea termenului.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai     - prevederile Legii nr. 31/1990, cu privire la      Art. 4. Se aprob„ Ón unanumitate restituirea a
2006.                           societ„˛ile comerciale, republicat„,           dou„ spa˛ii comerciale situate Ón Media∫, Str. 1
  (30/112.473)                       - procesul-verbal din 28.04.2006 al adun„rii      Decembrie nr. 14, ∫i Ón Media∫, Str. Stejarului nr. 1,
             *                generale a ac˛ionarilor,                 jude˛ul Sibiu, primite Ón baza hot„r‚rii Guvernului
                               adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor emite    nr. 391/1995 pe termen de 10 ani, c„tre Gospod„ria
                             urm„toarea hot„r‚re:                   Comunal„ - S.A., Media∫, ∫i respectiv c„tre
     Societatea Comercial„
                               1. Se aprob„ Ón unanimitate raportul de gestiune    Administra˛ia Pie˛elor Media∫.
  TEXROMED - S.A., Media∫, jude˛ul Sibiu
                             al consiliului de administra˛ie ∫i bilan˛ul contabil     Art. 5. Se aprob„ Ón unanimitate data de
                             pentru anul 2005.                     Ónregistrare propus„: 15.05.2006.
          HOT√R¬RE                 2. Se aprob„ Ón unanimitate raportul cenzorilor      Se   Ómputernice∫te   pentru   efectuarea
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       pentru activitatea economico-financiar„ a anului     formalit„˛ilor la Oficiul Registrului Comer˛ului al
Societ„˛ii Comerciale TEXROMED - S.A., cu sediul Ón    2005.                           Jude˛ului Sibiu dra Onea Alina, identificat„ cu C.I.
Media∫, str. G. Top‚rceanu nr. 16, jude˛ul Sibiu,      3. Se aprob„ Ón unamitate contul de profit ∫i     seria VX nr. 029289.
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al    pierderi; pierderea Ónregistrat„ de societate Ón anul    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
Jude˛ului Sibiu cu nr. J 32/172/1991, cod unic de     2005 urmeaz„ a fi recuperat„ Ón cursul anului 2006.    17.02.2006.
Ónregistrare R 805175, Óntrunit„ statutar la data de     4. Se aprob„ Ón unanimitate bugetul de venituri       (34/111.476)
28.04.2006, ora 13.00, Ón prezen˛a ac˛ionarilor:     ∫i cheltuieli pentru anul 2006.
  - S.I.F. Moldova, care reprezint„ 47,3989 % din      5. Se aprob„ Ón unanimitate planul de investi˛ii                 *
                             pentru anul 2006.
capitalul social, respectiv 304.920 ac˛iuni, prin
                               6. Se aprob„ Ón unanimitate revocarea din
Ómputernicit cu mandatul de reprezentare nr.                                         Societatea Comercial„
                             func˛ia de administrator ∫i pre∫edinte al consiliului
31/28.04.2006;                                                     HIDROSIB - S.A., Sibiu, jude˛ul Sibiu
                             de administra˛ie a dlui Ciolpan Vasile.
  - Voinea Daniel, care reprezint„ 35,8848 % din      7. Se aprob„ Ón unanimitate numirea Ón func˛ia
capitalul social, respectiv 230.849 ac˛iuni, prin     de administrator a drei Onea Alina Maria                 HOT√R¬REA NR. 1
Ómputernicit    cu  procura   special„  nr.  Antoaneta, care se identific„ cu C.I. seria V.X.
1947/28.04.2006;                                                          din data de 20.04.2006
                             nr. 029289, cod numeric personal 2770815384206,
  - al˛i ac˛ionari reprezent‚nd 0,29 %, respectiv    domiciliat„ Ón R‚mnicu V‚lcea, Str. Pandurilor nr.      Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din
1.907 ac˛iuni,                      11, bl. A 8/1, sc. C, ap. 27, jude˛ul V‚lcea.       Societatea Comercial„ HIDROSIB - S.A., Sibiu, Ón
  av‚nd Ón vedere materialele prezentate ∫i         8. Se aprob„ numirea domnului administrator      ∫edin˛a din 20.04.2006, ora 13.30, desf„∫urat„ la
analizate, c‚t ∫i voturile exprimate A.G.A. a adoptat   Floca Nicolae Ón func˛ia de pre∫edinte al consiliului   sediul societ„˛ii din Sibiu, str. ™tefan cel Mare nr.
urm„toarele hot„r‚ri:                   de administra˛ie.                     193, convocat„ Ón conformitate cu Legea nr.
  1. aprobarea raportului de gestiune al          9. Se aprob„ Ón unanimitate data de Ónregistrare    31/1990, republicat„, fiind prezen˛i 55 de ac˛ionari,
administratorului unic pentru anul financiar 2005;    propus„: 15.05.2006.                   care de˛in 1.075.543 ac˛iuni, respectiv: Advanced
  2. aprobarea raportului comisiei de cenzori        Se  Ómputernice∫te     pentru   efectuarea   Handling Limited, cu 1.073.141 ac˛iuni, ∫i 54 al˛i
privind Ónchiderea exerci˛iului financiar pentru     formalit„˛ilor la Oficiul Registrului Comer˛ului al    ac˛ionari care de˛in 2.402 ac˛iuni, din totalul de
anul 2005;                        Jude˛ului Sibiu dra Onea Alina, identificat„ cu C.I.   1.524 ac˛ionari care de˛in 1.134.240 ac˛iuni, la data
  3. aprobarea bilan˛ului contabil, a contului de    seria VX nr. 029289.                   de referin˛„ 12.04.2006, hot„r„∫te:
profit ∫i pierderi pentru anul 2005;             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai     1. Aprob„ Ón unanimitate raportul de gestiune al
  4. numirea administratorului unic al Societ„˛ii    2006.                           consiliului de administra˛ie privind activitatea
Comerciale TEXROMED - S.A. Ón persoana dnei ing.       (33/112.476)                     desf„∫urat„ ∫i rezultatele economico-financiare din
                                                          anul 2005;
Bozosan Simona, p‚n„ la data prelu„rii atribu˛iilor            HOT√R¬REA NR. 2
                                                            2. aprob„ Ón unanimitate raportul comisiei de
de c„tre lichidatorul judiciar;
                                       din 28.04.2006             cenzori privind activitatea societ„˛ii Ón anul
  5. completarea comisiei de cenzori cu un
                                                          financiar 2005.
membru: dna ec. Duma Maria;                  adoptat„ Ón ∫edin˛a adun„rii generale
                                                            3. Aprob„ Ón unanimitate bilan˛ul contabil ∫i
  6. Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 238 din          extraordinare a ac˛ionarilor
                                                          contul de profit ∫i pierderi pe anul 2005, precum ∫i
Legea nr. 297/1990 privind pia˛a de capital, se       Av‚nd Ón vedere:                    repartizarea profitului.
stabile∫te ca dat„ de Ónregistrare pentru          - prevederile Legii nr. 31/1990, cu privire la      4. Aprob„ Ón unanimitate programul de activitate
identificarea ac˛ionarilor asupra c„rora se r„sfr‚ng   societ„˛ile comerciale, republicat„;           pe anul 2006, precum ∫i reluarea discu˛iei, Óntr-o
hot„r‚rile adun„rii generale, data de 12.05.2006.      - procesul-verbal din 28.04.2006 al adun„rii      viitoare adunare general„ a ac˛ionarilor, a
  7. Ómputernicirea dnei Cioara Maria s„         generale a ac˛ionarilor.                 bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006.
Óndeplineasc„ toate procedurile ∫i s„ efectueze toate    Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      5. Aprob„ alegerea, Ón calitate de membri Ón
formalit„˛ile prev„zute de lege pentru ducerea la     emite urm„toarea hot„r‚re:
                                                          consiliul de administra˛ie, a dlui Arbuthnot Richard
Óndeplinire a hot„r‚rilor adun„rii generale ordinare     Art. 1. Se aprob„ Ón unanimitate contractarea
                                                          Edmund ∫i a dlui Kelly William David.
a ac˛ionarilor din data de 28.04.2006, s„ depun„ ∫i    unui credit de investi˛ii de 2.000.000 euro ∫i
                                                            6. Revoc„ comisia de cenzori format„ din:
s„ ridice acte ∫i s„ semneze Ón numele societ„˛ii, Ón   3.600.000 lei RON, pentru derulare proiect SAPARD
                                                          Andanut Marcela, Balasu Maria ∫i Vraciu Ioan.
special Ón rela˛ia cu Oficiul registrului comer˛ului ∫i  ∫i garantarea creditului de investi˛ii cu oricare
                                                            7. Nume∫te pe Societatea Comercial„ RSM
cu alte autorit„˛i.                    dintre bunurile societ„˛ii ∫i cu investi˛ia ce urmeaz„
                             a se realiza. Se Ómputernice∫te cu semnarea        HAARMANN HEMMELRATH AUDIT - S.R.L.,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai                                 Bucure∫ti, Ón calitate de societate de audit financiar
2006.                           contractelor de credit ∫i stabilirea clauzelor acestora
                             dl Floca Nicolae.                     pentru Societatea Comercial„ HIDROSIB - S.A.,
   (31/112.474)                                                  Sibiu.
                               Art. 2.1. Se aprob„ Ón unanimitate majorarea
             *                capitalului social cu suma de 1.600.000 lei RON       8. Pentru noii membri ale∫i Ón consiliul de
                             prin emisiune de noi ac˛iuni. Ac˛ionarii Ónscri∫i Ón   administra˛ie se aprob„ Ón unanimitate acela∫i
     Societatea Comercial„              registrul ac˛ionarilor la data de Ónregistrare      cuantum al indemniza˛iei, stabilit anterior pentru
  SALFLOM - S.R.L., Media∫, jude˛ul Sibiu        (15.05.2006) vor putea s„ subscrie 2,2076 ac˛iuni noi   ceilal˛i membri ai consiliului de administra˛ie.
                             (av‚nd o valoare nominal„ de 0,10 lei RON fiecare)      9. Œmputernice∫te, Ón unanimitate, consiliul de
        HOT√R¬REA NR. 2              pentru o ac˛iune de˛inut„ la data de Ónregistrare. La   administra˛ie pentru a stabili indemniza˛ia
                             sediul societ„˛ii sunt disponibile buletine de      cuvenit„ societ„˛ii de audit financiar, Societatea
          din 28.04.2006                                          Comercial„ RSM HAARMANN HEMMELRATH
                             subscriere ac˛iuni care urmeaz„ a fi completate ∫i
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,   semnate de c„tre fiecare ac˛ionar care dore∫te s„     AUDIT - S.R.L., Bucure∫ti.
republicat„, ∫i cu prevederile actului constitutiv,    subscrie, urm‚nd ca ac˛ionarii s„ depun„           Se Ómputernice∫te, de c„tre adunarea general„
asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale SALFLOM - S.R.L.     contravaloarea ac˛iunilor subscrise Ón contul       ordinar„ a ac˛ionarilor, ca dna Hila Anglita ∫i
Óntruni˛i Ón ∫edin˛„, emit urm„toarea hot„r‚re:      societ„˛ii nr. RO 37 BRDE 330 SA 17144733300       consilier juridic Bandean Petru s„ fac„ men˛iunile
  Art. 1. Se aprob„ Ón unanimitate raportul de      deschis la B.R.D. Media∫ Ón termenul legal de       legale la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
gestiune al consiliului de administra˛ie ∫i bilan˛ul   preferin˛„ de una lun„ de la publicarea prezentei     Sibiu, privind hot„r‚rile aprobate Ón aceast„
financiar contabil pentru anul 2005.           hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei .        adunare general„.
                      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                              a IV-a,   Nr. 1560/22.V.2006                    9
 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai              prezentate de consiliul de administra˛ie ∫i Ón baza                 3. repartizarea profitului aferent anului 2005,
2006.                                     constat„rilor f„cute de persoanele numite pentru                 stabilirea dividendului net pe ac˛iune (0,4 lei) ∫i a
  (35/112.477)                                efectuarea auditului financiar.                          termenului Ón care dividendele se vor pl„ti
           HOT√R¬REA NR. 1                       Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii                ac˛ionarilor (∫ase luni de la data ∫edin˛ei adun„rii
                                       societ„˛ii, fiec„rui ac˛ionar i se vor prezenta, la                generale a ac˛ionarilor);
         din data de 20.04.2006                    cerere, acte cu privire la activitatea societ„˛ii,                  4. bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006;
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor               situa˛ia patrimoniului, a beneficiilor ∫i a                     5. stabilirea remunera˛iei lunare a directorului
din Societatea Comercial„ HIDROSIB - S.A., Sibiu, Ón             pierderilor.                                   general, fixarea indemniza˛iei lunare a
∫edin˛a din 20.04.2006, ora 13.00, desf„∫urat„ la                 Auditorul financiar are obliga˛ia s„ participe la               pre∫edintelui ∫i membrilor consiliului de
                                       ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie ∫i la adun„rile              administra˛ie pentru exerci˛iul financiar 2006;
sediul societ„˛ii din Sibiu, str. ™tefan cel Mare
                                       generale, fiind convocat conform prezentului act                   6. organigrama societ„˛ii pe anul 2006 ∫i
nr. 193, jude˛ul Sibiu, convocat„ Ón conformitate cu
                                       constitutiv, de c„tre pre∫edintele consiliului de                 Ómputernicirea consiliului de administra˛ie de a o
dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i cu
                                       administra˛ie sau de Ónlocuitorul acestuia.                    modifca Óntre dou„ adun„ri generale;
prevederile actului constitutiv, fiind prezen˛i 55 de
                                         Auditorul financiar al societ„˛ii este remunerat                 7. lista cu mijloacele fixe care vor fi scoase din
ac˛ionari care de˛in 1.075.543 ac˛iuni, din totalul de                                                     func˛iune ∫i casate Ón anul 2006;
                                       cu o indemniza˛ie fix„, stabilit„ de adunarea
1.524 ac˛ionari care de˛in 1.134.240 ac˛iuni la data                                                        8. fixarea datei de 26.05.2006 ca dat„ de
                                       general„ care Ól alege.
de referin˛„ 12.04.2006, conform Listei ac˛ionarilor,               Œn caz de retragere a auditorului financiar,                 Ónregistrare;
comunicat„ de Societatea Comercial„ REGISTRUL                 consiliul de administra˛ie al societ„˛ii vor convoca                 9. revocarea comisiei de cenzori ∫i desc„rcarea
MIORIfiA      -  S.A.,    Cluj-Napoca,        cu    nr.  de urgen˛„ adunarea general„ ordinar„, care va                  de gestiune a cenzorilor;
26278/12.04.2006, conform procesului-verbal nr.                proceda la alegerea altor auditori financiari.                    10. contractarea auditului financiar.
1/20.04.2006, hot„r„∫te:                             Constat„rile ∫i deliber„rile f„cute de auditorul                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
  1. Aprob„ Ón unanimitate modificarea actului                financiar, Ón exercitarea mandatului lui, se Ónscriu               2006.
constitutiv al societ„˛ii, aprobat de adunarea                Óntr-un registru numerotat ∫i sigilat, prin grija                   (37/112.478)
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor din                   auditorului financiar.                                           *
15.12.2004, astfel:                                Auditorul financiar are obliga˛ia s„ supravegheze
  I. A r t . 2 , F o r m a j u r i d i c „ a s o c i e t „ ˛ i i , se    gestiunea societ„˛ii, s„ verifice dac„ situa˛iile                      Societatea Comercial„
completeaz„ cu urm„torul alineat:                       financiare sunt legal Óntocmite ∫i Ón concordan˛„ cu                CIVITA COM - S.A., Media∫, jude˛ul Sibiu
  îSocietatea Comercial„ HIDROSIB - S.A., Sibiu,               registrele, dac„ acestea din urm„ sunt ˛inute regulat
este societate pe ac˛iuni de tip Ónchis, cu ac˛iuni              ∫i dac„ evaluarea patrimoniului s-a f„cut conform                         HOT√R¬REA NR. 1
nominative.”                                 regulilor stabilite pentru Óntocmirea ∫i prezentarea
  II. A r t . 8 , A c ˛ i u n i l e , se completeaz„ cu           situa˛iilor financiare.                                   a adun„rii generale ordinare
urm„toarele alineate:                               Constat„rile auditoului financiar ∫i propunerile                   a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
  îCesionarea ac˛iunilor”                          pe care le va crede necesare asupra situa˛iilor                        CIVITA COM - S.A., Media∫,
  îDreptul de proprietate asupra ac˛iunilor                 financiare, repartiz„rii profitului ∫i a pierderilor,                      din data de 21.04.2006
nominative se transmite prin declara˛ia f„cut„ Ón               vor face obiectul unui raport am„nun˛it, care va fi                 Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
registrul ac˛ionarilor, subscris„ de cedent ∫i de               financiare, numai dac„ acestea sunt Ónso˛ite de                  Societ„˛ii Comerciale CIVITA COM - S.A., cu sediul
cesionar sau de mandatarii acestora ∫i prin                  raportul auditorului financiar.                          Ón Media∫, str. L. Roth nr. 1, jude˛ul Sibiu, Ón
Ónregistrarea tranzac˛iei Ón registrul de ac˛iuni.                Societatea de audit financiar mai are ∫i                   ∫edin˛a din data de 21.04.2006, ora 11.00, de la
Noilor ac˛ionari li se vor elibera noi certificate de             urm„toarele obliga˛ii:                              sediul societ„˛ii, cu o prezen˛„ a ac˛ionarilor de
ac˛ionari sau carnete de ac˛ionari. Œnregistrarea                 a) s„ fac„, Ón fiecare lun„, inopinat, inspec˛ia               95,10 % din capitalul social, hot„r„∫te:
cesion„rii de ac˛iuni Ón registrul ac˛ionarilor se face            casieriei ∫i s„ verifice existen˛a titlurilor sau a                 1. Se aprob„ raportul de gestiune cu privire la
la demersurile ∫i pe cheltuiala noului proprietar.”              valorilor ce sunt proprietatea societ„˛ii sau care au               situa˛ia economico-financiar„ pe baza bilan˛ului
  îSocietatea fiind de tip Ónchis, cesionarea                fost primite Ón patrimoniul societ„˛ii sub forma de                contabil Óncheiat Ón data de 31.12.2005 ∫i
ac˛iunilor se face prin exercitarea dreptului de               depozit, garan˛ie sau cau˛iune;                          desc„rcarea de gestiune a administratorilor.
preferin˛„, Ón primul r‚nd al celorlal˛i ac˛ionari ai               b) s„ convoce adunarea general„ ordinar„ ∫i                   2. Se aprob„ bilan˛ul contabil pe anul 2005.
societ„˛ii, Ón propor˛ie cu num„rul ac˛iunilor ce le             extraordinar„ a ac˛ionarilor, c‚nd nu au fost                    3. Se aprob„ contul de profit ∫i pierderi, precum
posed„ ∫i cu obliga˛ia ca ace∫tia s„-∫i exercite               convocate de administratori;                           ∫i repartizarea profitului net al societ„˛ii pe anul
                                         c) s„ ia parte la adun„rile ordinare ∫i                    2005.
dreptul lor de preferin˛„ Ón termen de 30 de zile
                                       extraordinare ale ac˛ionarilor, put‚nd face s„ se                  4. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
calendaristice, de la oferta de v‚nzare. Dup„
                                       Ónscrie Ón ordinea de zi propunerile pe care le cred               anul 2006.
expirarea acestui termen, ac˛iunile vor putea fi
                                       necesare;                                      5. Se aprob„ raportul privind reevaluarea
subscrise de public, v‚nzarea fiind f„cut„ la pre˛ul                                                      imobiliz„rilor corporale aflate Ón patrimoniul
                                         d) s„ constate realitatea depunerii garan˛iei de
negociat dintre cedent ∫i cesionar. Cesionarea se               c„tre administrator;                               societ„˛ii la 31.12.2005, cu privire la valoarea de
face Ón baza unui contract de perfectare a                    e) s„ asigure ca dispozi˛iile legii ∫i ale actului              impunere a impozitului pe cl„diri.
tranzac˛iei, Óncheiat Óntre cedent ∫i cesionar,                constitutiv s„ fie Óndeplinite de c„tre administratori                6. Se Ómputernice∫te dl C„p„˛‚n„ Mihai, consilier
stabilindu-se obliga˛iile p„r˛ilor privind re˛inerea ∫i            ∫i lichidatori;                                  juridic, cu ducerea la Óndeplinire a formalit„˛ilor
plata impozitului, calculat conform dispozi˛iilor                 f) s„ participe la adun„rile administratorilor, f„r„             legale pentru efectuarea Ónregistr„rilor la Oficiul
legale Ón vigoare, aferent c‚∫tigului de capital               drept de vot, aduc‚nd la cuno∫tin˛„ neregularit„˛ile               registrului comer˛ului.
ob˛inut.”                                   ∫i Ónc„lcarea dispozi˛iilor legale ∫i ale actului                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
  îŒn cazul mo∫tenitorilor, transferul propriet„˛ii             constitutiv pe care le constat„ Ón administrarea                 2006.
ac˛iunilor se face Ón baza certificatului de                 societ„˛ii, iar Ón cazuri mai importante s„ aduc„ la                 (38/112.479)
mo∫tenitor eliberat de notarul care a efectuat                cuno∫tin˛a adun„rii generale neregulile respective.                             *
succesiunea dup„ ac˛ionarul decedat.”                       Societatea de audit financiar r„spunde pentru
  îPierderea ac˛iunilor”                           activitatea sa, Ón conformitate cu regulile                         Societatea Comercial„
  îŒn cazul pierderii certificatelor de ac˛ionari sau            mandatului stipulate Ón Codul civil, conform                     BAROC CONSTRUCT - S.R.L., Hunedoara
a carnetului de ac˛ionar, proprietarul va trebui s„              prevederilor din prezentul act constitutiv, conform                     jude˛ul Hunedoara
anun˛e consiliul de administra˛ie ∫i s„ fac„ public              dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990, republicat„, ale Legii
faptul Ón pres„, Óntr-un ziar de circula˛ie local„ ∫i             nr. 82/1991, republicat„, ∫i conform dispozi˛iilor                        HOT√R¬REA NR. 1
Óntr-un ziar de circula˛ie na˛ional„. Œn termen de o             legale Ón vigoare.
lun„, dup„ Óndeplinirea acestor formalit„˛i,                   Revocarea societ„˛ii de audit financiar se poate                       din data de 2.04.2006,
societatea va elibera un nou certificat de ac˛ionar              face numai de c„tre adunarea general„ a                             a Societ„˛ii Comerciale
sau un nou carnet de ac˛ionar.”                        ac˛ionarilor, Ón conformitate cu regulile de prezen˛„                 BAROC CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul
  III. A r t . 1 2 , C o n v o c a r e a a d u n „ r i i g e n e r a l e a  ∫i de vot a adun„rilor generale extraordinare.                    Ón localitatea Hunedoara, Str. Mure∫ului
ac˛ionarilor, se completeaz„ cu urm„torul alineat:                VI. C a p i t o l u l V I I , A c t i v e l e s o c i e t „ ˛ i i . A r t .     nr. 16, bl. C47, sc. D, ap. 69, jude˛ul
  îSocietatea fiind de tip Ónchis„ cu ac˛iuni                18,Exerci˛iul economico-financiar, se completeaz„                 Hunedoara, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
                                       cu urm„torul alineat:                                comer˛ului cu nr. J 20/232/1996, cod unic
nominative, convocarea adun„rii generale a
                                         îAdunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor care                       de Ónregistrare 8225980
ac˛iunilor nu se poate face prin scrisoare
recomandat„ sau prin scrisoare simpl„. Se vor                 va aproba situa˛iile financiare anuale ∫i va fixa                  Subsemna˛ii B„cil„ Florica Ana ∫i Ekart Dorin
aplica numai dispozi˛iile de la alin. 2 de mai sus.”             dividendul, se va putea Óntruni Ón cel mult 4 luni de               Tiberiu, Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t
  IV. Capitolul V, Consiliul de administra˛ie, Art.             la Ónchiderea exerci˛iului financiar.”                      urm„toarele:
15, Organizare                                  2. Œmputernice∫te pe dna director general Hila                  1. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„
  Alin. 1, prima fraz„, se modific„ ∫i va avea                Anglita ∫i pe dl consilier juridic Bandean Petru s„                de 2 ani ∫i 3 luni, Óncep‚nd cu data de 1.04.2006.
urm„torul cuprins:                              fac„ men˛iunile legale la Oficiul Registrului                    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
                                       Comer˛ului al Jude˛ului Sibiu, privind aprob„rile de               2006.
  îSocietatea      este     administrat„       de    5
                                       mai sus.                                       (39/112.480)
administratori, temporari ∫i revocabili, care
Ómpreun„ formeaz„ consiliul de administra˛ie, sau
                                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai                            *
                                       2006.
de un administrator unic, care poate fi persoan„
                                          (36/112.477)                                     Societatea Comercial„
fizic„ sau juridic„.”                                                *                       BASAK - S.R.L., Deva, jude˛ul Hunedoara
  V. Capitolul VI, Gestiunea ∫i controlul societ„˛ii
  Art. 17, Comisia de cenzori. Controlul societ„˛ii,                   Societatea Comercial„                                HOT√R¬REA NR. 6
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins: îArt. 17.                  RELEE - S.A., Media∫, jude˛ul Sibiu
Auditul financiar ∫i auditul intern.                                                                     din data de 27.04.2006
  Situa˛iile financiare ale societ„˛ii vor fi auditate                                                      Subsemna˛ii Tasyaran Huseyin, Tasyaran
                                                      HOT√R¬RE
Ón condi˛iile prev„zute de lege, de c„tre o societate                                                      Mustafa Gokhan ∫i Tasyaran Selcuk Osman, asocia˛i
de audit financiar, persoan„ juridic„, constituit„                   a adun„rii generale ordinare                      Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale BASAK - S.R.L., am
legal.                                       a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale                    hot„r‚t urm„toarele:
  Societatea de audit financiar va fi numit„ de                         RELEE - S.A.                           1. Majorarea capitalului social de la suma de
c„tre adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, Ón               Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii                   85.500 RON la suma de 150.500 RON, cu suma de
condi˛iile prev„zute de lege.                         Comerciale RELEE - S.A., Óntrunit„ Ón ∫edin˛„                   65.000 RON, din aport Ón numerar, conform
  Alegearea auditorului financiar se face prin vot              ordinar„ - la prima convocare - la data de                    chitan˛ei nr. 8688332/27.04.2006 - BANC POST -
secret, pe o durat„ de 3 ani, ∫i acesta poate fi reales.           26.04.2006, la sediul societ„˛ii, a aprobat                    S.A., Deva.
Auditoul financiar Ó∫i exercit„ personal mandatul ∫i             urm„toarele:                                     Urmare a major„rii, capitalul social Ón valoare de
trebuie s„ fie autorizat conform legii.                     1. raportul consiliului de administra˛ie pe anul                150.500 RON, este Ómp„r˛it Ón 6.020 p„r˛i sociale
  Gestiunea societ„˛ii este controlat„ de ac˛ionari,             2005 ∫i desc„rcarea de gestiune a administratorilor;               egale Ón valoare de 25 RON fiecare, ∫i este Ómp„r˛it
prin adun„rile generale, Ón baza rapoartelor                  2. situa˛ia financiar„ pe anul 2005;                      astfel:
 10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006
  - Tasyaran Huseyin - 120.400 RON - 80 % - 4.816     1. Schimbarea sediului social din comuna Va˛a     prelungirea pe perioada 1.03.2006-1.03.2007 a liniei
p„r˛i sociale, numerotate de la 1 la 4.816;       de Jos, str. Pia˛a Mo˛ilor nr. 4, camera 1, jude˛ul   de credit contractat cu Banca TRANSILVANIA -
  - Tasyaran Mustafa Gokhan - 15.050 RON - 10 % -    Hunedoara, Ón satul Pr„v„leni nr. 25, comuna Va˛a    Sucursala Deva.
602 p„r˛i sociale, numerotate de la 4.817 la 5.418;   de Jos, jude˛ul Hunedoara.                 Art. 5. Se aprob„ Ón unanimitate, cu 721.537
  - Tasyaran Selcuk Osman - 15.050 RON - 10 % -      2. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii, temporar,   voturi îpentru” din 721.537 voturi exprimate,
602 p„r˛i sociale numerotate de la 5.419 la 6.020.    Óncep‚nd cu data de 1.05.2006, p‚n„ la data de      v‚nzarea prin negociere direct„ a unor mijloace fixe
  Participarea la beneficii ∫i pierderi se va face Ón  1.05.2007.                        amortizate integral ∫i cu grad de uzur„ peste 80 %
aceea∫i propor˛ie cu participarea la capitalul social.   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai   ∫i se Ómputernicie∫te administratorul societ„˛ii Ón
  2. Modificarea valorii unei p„r˛i sociale de la 15  2006.                          acest sens.
RON la 25 RON.                        (42/112.483)                      Art. 6. Se aprob„ Ón unanimitate, cu 721.537
  3. Completarea obiectului de activitate secundar                *               voturi îpentru” din 721.537 voturi exprimate, ca
cu:                                                        data de identificare a ac˛ionarilor asupra c„rora se
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i          Societatea Comercial„             r„sfr‚ng efectele prezentei hot„r‚ri a adun„rii
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                MACON - S.A., Deva, jude˛ul Hunedoara         generale ordinare a ac˛ionarilor s„ fie data de
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i                                1.05.2006.
organizare de ∫antiere;                           HOT√R¬RE                Art. 7. Se Ómputernice∫te secretarul adun„rii
                                                         generale a ac˛ionarilor s„ Óndeplineasc„
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;         din data de 17 martie 2006,         formalit„˛ile legate de publicarea Ón Monitorul
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la     adoptat„ la lucr„rile adun„rii generale      Oficial al Rom‚niei - Partea a IV-a, ∫i comunicarea
construc˛ii;                           a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale       c„tre C.N.V.M. Bucure∫ti ∫i RASDAQ a hot„r‚rilor
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        MACON - S.A., Deva, cu participare pe baz„      adoptate de ac˛ionari.
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   de mandat, asigur‚nd prezen˛a ac˛ionarilor        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri        Ón procent de 87,44 % (extras)        2006.
de geamuri;                         VI. 1. Se alege cu unanimitate de voturi ca       (44/112.485)
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;        pre∫edinte al consiliului de administra˛ie dl Cucu                 *
  5510 - hoteluri;                   Liviu.
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor.     2. Se aleg Ón unanimitate de voturi ca membri ai        Societatea Comercial„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai   consiliului de administra˛ie dl Matei Olimpiu, dna       TALC DOLOMITA - S.A., Hunedoara
2006.                          Stroescu Cornelia, dl Huszar Zoltan ∫i dna Muntean          jude˛ul Hunedoara
   (40/112.481)                    D„nu˛a.
             *                 3. Se elibereaz„ din r‚ndul membrilor consiliului          HOT√R¬REA NR. 17
                             de administra˛ie dl Bedreag Aurel ∫i Chira Emilia,
      Societatea Comercial„            care se vor radia din registrul Oficiului registrului         din data de 29 martie 2006
      CORA - S.A., Hunedoara            comer˛ului, urm‚nd s„ fie Ónscri∫i Ón regitrul de la     Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, care a
                             Oficiul registrului comer˛ului dl Matei Olimpu ∫i    avut loc la sediul Societ„˛ii Comerciale TALC
        HOT√R¬REA NR. 2             dna Stroenescu Cornelia.                 DOLOMITA - S.A., Hunedoara, din Hunedoara, str.
                               VII. Se aprob„ cu unanimitate de voturi actul    Zlasti nr. 121, jude˛ul Hunedoara, cod unic de
        din data de 3.04.2006          adi˛ional privind modific„rile ∫i complet„rile la art.  Ónregistrare R 6936633, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor a avut   3 din statutul, respectiv contractul de societate, ∫i  Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
loc la sediul Societ„˛ii Comerciale CORA - S.A. din   art. din contractul de societate.            Hunedoara cu nr. J 20/20/1995;
Hunedoara, bd. Dacia nr. 9, bl. A1-2, mezanin,        VII. La problemele diverse s-au luat urm„toarele     Conform convoc„rii publicate Ón Monitorul
jude˛ul Hunedoara, cod unic de Ónregistrare       hot„r‚ri:                        Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.
2124420, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        2. Se aprob„, cu unanimitate de voturi,       789/10.03.2006 ∫i Ón ziarul local îHunedoreanul”
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Hunedoara cu      Ónchiderea Complexului comercial ∫i al celor dou„    nr. 1500 din data de 10.03.2006, cu participarea
nr. J 20/69/1991.                    puncte de lucru, respectiv - Magazinul MACON -      reprezentantului Societ„˛ii Comerciale TENDER -
  Œn baza prevederilor Legii nr. 31/1990,       situat Ón Brad, Str. Libert„˛ii nr. 3, ∫i - Magazinul  S.A., Timi∫oara, care de˛ine 89,564 % din num„rul
republicat„, ∫i a statutului societ„˛ii, ac˛ionarii   MACON - din Ha˛eg, str. Tudor Vladimirescu nr. 2,    de ac˛iuni, ∫i a reprezentantului S.I.F. BANAT-
prezen˛i la ∫edin˛„, reprezent‚nd 94,91 % din      precum ∫i radierea lor din registrul Oficiului      CRI™ANA, care de˛ine 7,872 % din num„rul total al
capitalul social, au adoptat urm„toarea hot„r‚re:    registrului comer˛ului.                 ac˛iunilor;
  Art. 1. Se aprob„ cu majoritatea de voturi a celor    3. Se aprob„, cu unanimitate de voturi,         Œn baza prevederilor Legii nr. 31/1990,
prezen˛i situa˛iile financiare la 31.12.2005, raportul  cump„rarea suprafe˛ei totale de 34.095 m2 teren de    republicat„, privind societ„˛ile comerciale, ale
de gestiune al administratorului unic ∫i raportul    la Cariera de argil„ din Crivadia, negociat la un pre˛  statutului societ„˛ii, aprobat prin H.G. nr. 726/1994
                             de 71.667 lei sau, Ón caz de neperfectarea        - cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
comisiei de cenzori pentru anul 2005.
                             contractului de v‚nzare-cump„rare, Ónchidere a ∫i    hot„r„∫te:
  Art. 2. Se aprob„ cu unanimitatea de voturi a
                             radierea acesteia din registrul Oficiului registrului    Art. 1. Se aprob„ cu unanimitatea de voturi a
celor prezen˛i repartizarea profitului dup„ cum
                             comer˛ului, ca punct de lucru.              celor prezen˛i (97,436 %) raportul administratorului
urmeaz„:                           4. Se aprob„, cu unanimitate de voturi,       unic cu privire la activitatea economico-financiar„
  a) 5 % pentru rezerve legale Ón sum„ de 13.593,00  mandatarea dlui Cucu Liviu, Ón calitate de        desf„∫urat„ Ón anul 2005.
lei;                           pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, pentru      Art. 2. Se aprob„ cu unanimitatea de voturi a
  b) alte rezerve pentru surse proprii de finan˛are  negocierea ∫i v‚nzarea la pre˛ul negociat a       celor prezen˛i (97,436 %) raportul comisiei de
Ón sum„ de 57.785,80 lei;                Óntregului pachet de ac˛iuni de˛inute de ac˛ionari.   cenzori privind exerci˛iul economico-financiar Ón
  c) dividende Ón sum„ de 200.287,30 lei.         5. Se aprob„, cu unanimitate de voturi,       anul 2005.
  Se stabile∫te data de 27.03.2006 ca dat„ de     mandatarea dlui Huszar Zoltan, Ón calitate de        Art. 3. Se aprob„ cu unanimitatea de voturi a
referin˛„ pentru ac˛ionarii Óndrept„˛i˛i s„ primeasc„  administrator, s„ semneze pentru autentificarea     celor prezen˛i (97,436 %) bilan˛ul contabil ∫i contul
dividende.                        actelor Ón fa˛a notarului public, s„ fac„ demersuri ∫i  de profit ∫i pierdere pe anul 2005, cu urm„torii
  Art. 3. Se aprob„ cu unanimitatea de voturi a    s„ semneze pentru Ónscrierea de men˛iuni Ón       indicatori principali:
celor prezen˛i desc„rcarea de gestiune a         registrul comer˛ului.                    cifra de afaceri - 10.660.360 lei;
administratorului pentru exerci˛iul financiar 2005.     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai     venituri totale - 12.210.764 lei;
  Art. 4. Se aprob„ cu majoritate de voturi a celor  2006.                            cheltuieli totale - 10.957.490 lei;
prezen˛i bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru       (43/112.484)                      profit brut - 1.253.274 lei;
anul financiar 2006.                                *                 profit net - 1.035.360 lei.
  Art. 5. Se Ómputernice∫te cu unanimitatea de                                   Art. 4. Se aprob„ - cu majoritate de voturi -
voturi a celor prezen˛i, ca domnul Paius Gheorghe,         Societatea Comercial„             475.313 (89,564 %) repartizarea profitului net de
administrator unic, s„ redacteze, s„ semneze ∫i s„       SARGETIA FOREST - S.A., Or„∫tie          1.035.360 lei, ob˛inut Ón anul 2005, dup„ cum
Ónregistreze Ón numele ac˛ionarilor hot„r‚rea            jude˛ul Hunedoara              urmeaz„:
adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor la Oficiul                                 a) fond de participare a salaria˛ilor la profit (fond
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul              HOT√R¬REA NR. 1             de premiere) suma de 37.120 lei respectiv 3,6 %;
Hunedoara ∫i la Administra˛ia finan˛elor publice.                                   b) pentru fondul de dezvoltare suma de 998.240
                              a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor      lei, respectiv 96,4 %.
  Art. 6. Prezenta hot„r‚re se va publica Ón
                                      din 18.04.2006              Art. 5. Se aprob„ cu unanimitatea de voturi a
Monitorul Oficial al Rom‚niei.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai     Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor      celor prezen˛i programul de investi˛ii pentru anul
2006.                          Óntrunit„ Ón data de 18.04.2006 la a doua convocare,   2006.
   (41/112.482)                    la care au fost prezen˛i ac˛ionari de˛in‚nd un        Art. 6 (1) Aprob„ revocarea vechii comisii de
             *               num„r de 721.537 ac˛iuni, reprezent‚nd un procent    cenzori.
                             de 57,47 % din capitalul social, hot„r„∫te:         (2) Aprob„ desc„rcarea de gestiune a vechii
                               Art. 1. Se aprob„ Ón unanimitate, cu 721.537     comisii de cenzori.
     Societatea Comercial„
                             voturi îpentru” din 721.537 voturi exprimate         (3) Aprob„ alegerea noii comisii de cenzori
   ELYDAY - S.R.L., satul Pr„v„leni
                             ,urm„toarele: bilan˛ul contabil Óncheiat la       alc„tuit„ din:
  comuna Va˛a de Jos, jude˛ul Hunedoara
                             31.12.2005, contul de profit ∫i pierdere, raportul de    - ec. Sicoie Raveca;
                             gestiune al administratorului, raportul asupra        - ec. Bozdog Irina;
        HOT√R¬REA NR. 1             situa˛iilor financiare anuale pentru exerci˛iul       - ec. Raica Ramona,
     din data de 10.04.2006, adoptat„        financiar Óncheiat la 31.12.2005 al societ„˛ii, care     Ómpreun„ cu urm„torii cenzori suplean˛i:
  la Societatea Comercial„ ELYDAY - S.R.L.,       Óndepline∫te atribu˛iile comisiei de cenzori, bugetul    - ec. Negoi˛„ Lumini˛a;
     cu sediul Ón comuna Va˛a de Jos,        de venituri ∫i cheltuieli ∫i planul de investi˛ii      - ec. Albu Elena;
    str. Pia˛a Mo˛ilor nr. 4, camera 1,       pentru exerci˛iul financiar aferent anului 2006,       - ec. Pocsai Dora Adina.
                             desc„rcarea de gestiune a administratorului unic al     (4) Aprob„ indemniza˛iile cenzorilor s„ r„m‚n„
  jude˛ul Hunedoara, Ónregistrat„ la Oficiul
                             Societ„˛ii Comerciale SARGETIA FOREST - S.A.       neschimbate.
 registrului comer˛ului cu nr. J 20/88/2005,
                               Art. 2. Se aprob„ Ón unanimitate, cu 721.537       (5) Aprob„ garan˛iile depuse de cenzori s„
    cod unic de Ónregistrare 17133893
                             voturi îpentru” din 721.537 voturi exprimate lista    r„m‚n„ neschimbate.
  Subsemnata Daian Eleonora, domiciliat„ Ón satul    con˛in‚nd mijloacele fixe propuse pentru casare.       Art. 7. Se aprob„ cu unanimitatea de voturi a
Pr„v„leni nr. 25, comuna Va˛a de Jos, jude˛ul        Art. Se aprob„ Ón unanimitate, cu 721.537 voturi   celor prezen˛i casarea unor mijloace fixe care sunt
Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria D.G. nr.      îpentru” din 721.537 voturi exprimate          amortizate integral.
889604, eliberat de Poli˛ia Brad la data de       achizi˛ionarea Ón sistem leasing a dou„ utilitare      Art. 8. Se Ómputernice∫te dl ec. Leu Victor -
23.09.1998, cod numeric personal 2670807024907,     Dacia.                          administrator unic al societ„˛ii, s„ semneze Ón
Ón calitate de asociat unic la societatea men˛ionat„     Art. 4. Se aprob„ Ón unanimitate, cu 721.537     numele ac˛ionarilor hot„r‚rea adun„rii generale
mai sus, am hot„r‚t urm„toarele:             voturi îpentru” din 721.537 voturi exprimate,      ordinare a ac˛ionarilor.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006                   11
 Art. 9. Prezenta hot„r‚re se va publica Ón        Activit„˛ile au fost Ónregistrate la Oficiul            Societatea Comercial„
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.      registrului comer˛ului conform Óncheierii nr. 951          HERRMANN KRIST - S.R.L.
 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai    din 7.06.2000 a judec„torului delegat Sobea Camelia        V‚n„tori-Neam˛, jude˛ul Neam˛
2006.                          ∫i recodificate prin actul adi˛ional nr.
  (45/112.486)                     1196/21.02.2003 ∫i Óncuviin˛ate prin Óncheierea nr.               DECIZIE
             *               669/17.03.2003 a Oficiului Registrului Comer˛ului
                                                           Subsemnatul Herrman Horst, asociat unic la
                             al Jude˛ului Hunedoara.                  Societatea Comercial„ HERRMANN KRIST - S.R.L.,
      Societatea Comercial„              2. Majorarea capitalului social cu 4.800 RON,     cu sediul Ón V‚n„tori-Neam˛, jude˛ul Neam˛,
    TASTER SERV - S.R.L., Or„∫tie          depus la Banca Rom‚n„ pentru Dezvoltare - Groupe
      jude˛ul Hunedoara                                           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                             Société Generale, Agen˛ia Petro∫ani, conform foii de   Neam˛ sub nr. J 27/893/2004, decid:
                             v„rs„m‚nt nr. 0505101054420000 din 10.05.2005, Ón      Se suspend„ activitatea societ„˛ii pe o perioad„
        HOT√R¬REA NR. 1             valoare de 48.000.000 lei, adic„ 4.800 RON.        de 3 (trei) ani, Óncep‚nd cu data de 8.05.2006.
                              Capitalul social va fi Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
       din data de 2.05.2006,
                             egale a 100 RON fiecare, numerotate de la 1 la 50,    17 mai 2006.
 a Societ„˛ii Comerciale TASTER SERV - S.R.L.,
                             reprezent‚nd 100 %, apar˛in‚nd asociatului unic.       (51/112.492)
   cu sediul Ón Or„∫tie, Str. 9 Mai nr. 74,
                              Participarea la beneficii ∫i pierderi se va face Ón                *
  jude˛ul Hunedoara, Ónregistrat„ la Oficiul
                             aceea∫i propor˛ie cu participarea la constituirea
 registrului comer˛ului cu nr. J 20/601/1993,
                             capitalului social, Ón acest caz ele revenind integral        Societatea Comercial„
    cod unic de Ónregistrare 3815220,
          atribut fiscal R           asociatului unic.                       CASA AFACERILOR - S.A., Piatra-Neam˛
                              Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din actul           jude˛ul Neam˛
  Subsemnatul Nec∫oiu Constantin, domiciliat Ón     constitutiv care se completeaz„ Ón mod
Alba Iulia, Calea Mo˛ilor nr. 151, jude˛ul Alba,     corespunz„tor, celelalte dispozi˛ii r„m‚n‚nd
identificat cu C.I. seria AX nr. 179490, eliberat„ la                                        HOT√R¬REA NR. 1
                             neschimbate.
data de 27.01.2004 de Poli˛ia Alba Iulia, cod        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai          din data de 17 martie 2006
numeric personal 1670226182801, Ón calitate de      2006.
asociat unic, am hot„r‚t urm„toarele:                                            a adun„rii generale extraordinare
                               (48/112.489)                                a ac˛ionarilor
  1. Majorarea capitalului social de la suma de 200
RON la 1.000 RON, cu 800 RON aport Ón numerar,
                                          *                 Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
conform foii de v„rs„m‚nt anexate.                                         Societ„˛ii Comerciale CASA AFACERILOR - S.A., cu
                                  Societatea Comercial„              sediul Ón Piatra-Neam˛, bd. Decebal, bl. I4, parter,
  Œn urma major„rii, capitalul social va fi Ón sum„
                               VENUS - S.A., Tulcea, jude˛ul Tulcea         jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ sub nr. J 27/938/1993,
de 1.000 RON, 100 p„r˛i sociale, numerotate de la 1
la 100, valoarea nominal„ a unei p„r˛i sociale fiind                                Óntrunit„ conform dispozi˛iilor actelor de
de 10 RON ∫i apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic           HOT√R¬REA NR. 12              constituire ∫i Legii nr. 31/1990 republicat„ Ón
Nec∫oiu Constantin.                           din data de 26.04.2006           ∫edin˛„ extraordinar„ la sediul societ„˛ii azi, data de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai                                mai sus, la a doua convocare, Ón prezen˛a ∫i cu votul
2006.                            Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor     ac˛ionarilor reprezent‚nd 68,30 % din capitalul
  (46/112.487)                     Societ„˛ii Comerciale VENUS - S.A., Tulcea, Óntrunit„   social, hot„r„∫te:
             *               Ón data de 26.04.2006, reprezentat„ prin dna Gorea      1. Se schimb„ domeniul ∫i activitatea principal„
                             Marieta, av‚nd Ón vedere procesul-verbal al ∫edin˛ei   a societ„˛ii, astfel: domeniul: 741 - activit„˛i juridice,
     Societatea Comercial„             Ón care s-a dispus reducerea capitalului social ∫i    de contabilitate ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón
   TEHNOFOREST - S.R.L., Petro∫ani          retragerea ac˛ionarului majoritar din cadrul       domeniul fiscal; activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de
      jude˛ul Hunedoara               Societ„˛ii Comerciale VENUS - S.A., Tulcea, av‚nd Ón   sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
                             vedere ∫i hot„r‚rea Consiliului Local Tulcea nr. 57    activitatea principal„: 7414 - activit„˛i de
        HOT√R¬REA NR. 1             din 30.03.2006, hot„r„∫te:                consultan˛„ pentru afaceri ∫i management.
                              Art. 1. Se hot„r„∫te retragerea Consiliului Local     2. Se prelunge∫te mandatul consiliului de
        din data de 26.04.2006          Tulcea din calitatea de ac˛ionar la Societatea      administra˛ie, compus din Isachievici Florin,
  Subsemnatul Tono Mauro, cet„˛ean italian,       Comercial„ VENUS - S.A., Tulcea.             Morozan Lucian ∫i Rublinschi Adrian, pentru o
domiciliat Ón localitatea San Mauro Pascoli, strada     Art. 2. Se hot„r„∫te reducerea capitalului social al  perioad„ de 4 ani, Óncep‚nd cu data prezentei
Cagnona nr. 870, identificat cu C.I. seria AK nr.    Societ„˛ii Comerciale VENUS - S.A., Tulcea, cu suma    hot„r‚ri.
0162819, eliberat„ de autorit„˛ile din localitatea San  de 127.725 RON, sum„ ce corespunde unui num„r        3. Se revoc„ din func˛ia de cenzor dna Marian
Mauro Pascoli, Italia, la data de 9.08.2004, Ón     de 51.090 ac˛iuni nominale Ón valoare de 2,5 RON     Gabriela, se nume∫te Ón func˛ia de cenzor pentru
calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale    fiecare, ac˛iuni de˛inute de Consiliul Local Tulcea.   un mandat de 3 ani Óncep‚nd cu data prezentei
TEHNOFOREST - S.R.L., cu sediul Ón Petro∫ani, Str.     Art. 3. Pentru ducerea la Óndeplinire a prezentei   hot„r‚ri dna Pristavu Lumini˛a Mirela, cet„˛ean
Aviatorilor, bl. 9, ap. 5, jude˛ul Hunedoara,      hot„r‚ri este Ómputernicit administratorul        rom‚n, n„scut„ la data de 1.06.1964 Ón Piatra-
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.  societ„˛ii, dl Manole Valentin.              Neam˛, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛,
J 20/253/1999, cod unic de Ónregistrare 11616678,      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai    bd. Decebal nr. 1, bl. I1, sc. E, et. 4, ap. 70, jude˛ul
am hot„r‚t:                       2006.                           Neam˛, cod numeric personal 2640601270632, ∫i se
  Dizolvarea Societ„˛ii Comerciale TEHNOFOREST       (49/112.490)                     prelunge∫te pentru o perioad„ de 3 ani Óncep‚nd cu
- S.R.L. al c„rui asociat unic sunt, cu transmiterea                *                data prezentei hot„r‚ri mandatul cenzorilor plini
universal„ a patrimoniului c„tre asociatul unic, f„r„                               Botez Daniel ∫i Ni˛„ Vasile, ∫i mandatul cenzorilor
lichidare.                             Societatea Comercial„             suplean˛i Postelnicu Dorel, R„d„∫anu Maria ∫i Bulai
  Men˛ionez c„ de˛in ∫i calitatea de administrator        AMELIA COM - S.R.L., Roman            R„zvan Cristian.
al societ„˛ii.                             jude˛ul Neam˛                 5. Se coopteaz„ Ón societate urm„torii ac˛ionari:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 17 mai                                  - dl Cojocariu Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut
2006.                                  HOT√R¬REA NR. 7              la data de 10.05.1952 Ón comuna R‚∫ca, jude˛ul
  (47/112.488)                                                  Suceava, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, bd. Gen.
             *                     din data de 15 ianuarie 2006
                                                          D„sc„lescu nr. 434, jude˛ul Neam˛, cod numeric
                                      privind lichidarea
                                                          personal 1520510270581;
      Societatea Comercial„                 ∫i radierea Societ„˛ii Comerciale
                                                           - dl Chelariu Dumitru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
      TROKY - S.R.L., Petro∫ani                   AMELIA COM - S.R.L.
                                                          data de 25.02.1941 Ón comuna Dr„gu∫eni, jude˛ul
       jude˛ul Hunedoara               Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii       Suceava, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Pepinierei
                             Comerciale AMELIA COM - S.R.L., constituit„ din      nr. 46bis, jude˛ul Neam˛, cod numeric personal
        HOT√R¬REA NR. 1             asociat unic Florea Mihail, cet„˛ean rom‚n; v„z‚nd    1410225270585.
                             Œncheierea nr. 610/31.03.2005 prin care Judec„torul     6. Se retrag din societate urm„torii ac˛ionari:
      din data de 26 aprilie 2006,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     delegat la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe       - Societatea Comercial„ INACO - S.A., care
   TROKY - S.R.L., cu sediul Ón Petro∫ani,      l‚ng„ Tribunalul Neam˛ constat„ dizolvarea de       cedeaz„ la valoarea nominal„ toate cele 30 de
      Aleea Poporului, bl. 4, ap. 31,        drept a Societ„˛ii Comerciale AMELIA COM - S.R.L.,    ac˛iuni de˛inute, Ón valoare total„ de 858 lei (RON),
  jude˛ul Hunedoara, societate Ónmatriculat„      Ón temeiul art. 30 alin. 1 ∫i 2 din Legea nr.       c„tre ac˛ionarul Cojocariu Constantin;
  cu nr. J 20/315/2000 la Oficiul Registrului     359/2004, modificat„ ∫i completat„, dispun‚nd        - Societatea Comercial„ COMEXIND - S.R.L., care
  Comer˛ului al Jude˛ului Hunedoara, av‚nd       Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a men˛iunii de   cedeaz„ la valoarea nominal„ toate cele 7 de ac˛iuni
   codul unic de Ónregistrare R 13109914       constatare a dizolv„rii subscrisei; Ón temeiul      de˛inute, Ón valoare total„ de 200,20 lei (RON), c„tre
                             prevederilor art. 252 alin. 1, lit. îb" ∫i al art. 277  ac˛ionarul Chelariu Dumitru.
  Subsemnata Trocan Margareta, cet„˛ean rom‚n,
                             alin. 1, litera îd" din Legea nr. 31/1990 republicat„,    7. Se majoreaz„ capitalul social al societ„˛ii, de la
domiciliat„ Ón Petro∫ani, Aleea Poporului, bl. 4, ap.
                             hot„r„∫te:                        valoarea de 28.399,80 lei (RON) la valoarea de
31, jude˛ul Hunedoara, identificat„ cu B.I. seria B.Z.
                              Art. 1. Se lichideaz„ Societatea Comercial„      119.160 lei (RON), cu valoarea de 90.760,20 lei
nr. 268168, eliberat de Poli˛ia Petro∫ani la data de
                             AMELIA COM - S.R.L., cu sediul Ón Roman, str.       (RON), Ón schimbul unor noi aporturi Ón numerar
29.12.1994, cod numeric personal 2430601205031,
Ón calitate de asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t  Victor Hugo nr. 7, jude˛ul Neam˛, av‚nd CF        ale ac˛ionarilor provenind din contul 1068 - îAlte
s„ aduc urm„toarele modific„ri actului constitutiv    R5263431 ∫i num„rul de Ónmatriculare Ón registrul     rezerve", conform Raportului de expertiz„ din
al societ„˛ii:                      comer˛ului J 27/202/1994 din 7.02.1994, urmare a     10.04.2006, Óntocmit de dna Diaconi˛a Savina Maria,
  1. Deschidere punct de lucru Ón Petro∫ani, Str.   Hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor;        expert contabil cu carnet 10125.
Morii nr. 3K : L, jude˛ul Hunedoara, unde          Art. 2. Nume∫te lichidator judiciar al Societ„˛ii     8. Œn mod corespunz„tor major„rii capitalului
desf„∫oar„ activitat„˛ile de:              Comerciale AMELIA COM - S.R.L. pe Societatea       social se majoreaz„ valoarea nominal„ a ac˛iunilor
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine        Comercial„ LICHIDATOR GROUP - S.R.L., av‚nd cod      de la 28,60 lei (RON) la 30,00 (RON), ∫i num„rul
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de        unic de Ónregistrare R 16905898, num„r de         acestora, de la 993 ac˛iuni la 3.972 ac˛iuni, prin
produse nealimentare;                  Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului J          emiterea unui num„r de 2.979 ac˛iuni cu valoare
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse        27/1517/3.11.2004, atestat nr. 2478, reprezentat„     nominal„ de 30,00 lei (RON) fiecare.
cosmetice ∫i de parfumerie;               prin ing. Sturzu Traian, care se va ocupa ∫i va face     9. Structura aportului la capitalul social ∫i
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómb„r„c„minte;     toate demersurile necesare pentru lichidarea ∫i      participarea la beneficii ∫i pierderi a ac˛ionarilor
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i    radierea societ„˛ii;                   vor fi:
articole din piele;                     Art. 3. Prezenta hot„r‚re va fi publicat„ Ón       - Isachievici Florin de˛ine 2.008 ac˛iuni, Ón
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole    Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.       valoare total„ de 60.240 lei (RON), reprezent‚nd
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       50,553877 % din capitalul social;
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de      17 mai 2006.                         - Morozan Lucian de˛ine 120 ac˛iuni, Ón valoare
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru      (50/112.491)                     total„ de 3.600 lei (RON), reprezent‚nd 3,021148 %
vopsit.                                      *                din capitalul social;
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/22.V.2006
  - Macoviciuc F„nic„ de˛ine 80 ac˛iuni, Ón valoare     3. Se aprob„ cu votul asocia˛ilor reprezent‚nd     nr. 13, sectorul 1, num„rul de Ónmatriculare
total„ de 2.400 lei (RON), reprezent‚nd 2,014099 %    96.06 % din capitalul social, bugetul de venituri ∫i   J 40/9432/2000, cod unic de Ónregistrare R13450970,
din capitalul social;                   cheltuieli pe anul 2006 cu venituri totale de       ac˛ionar de˛in‚nd 90 % din capitalul social al
  - Postelnicu Dorel de˛ine 116 ac˛iuni, Ón valoare   40.100.000 RON, cheltuieli profesionale 40.000      Societ„˛ii Comerciale GRUP SERVICII PETROLIERE
total„ de 3.480 lei (RON), reprezent‚nd 2,920443 %    RON, cheltuieli cu tichetele de mas„ 440.000 RON,     - S.A., reprezentat„ de domnul Gabriel Valentin
din capitalul social;                   cheltuieli de reclam„ ∫i publicitate 1 % din cifra de   Comanescu,
  - Bulai Daniela Sorina de˛ine 80 ac˛iuni, Ón      afaceri - 401.000 RON ∫i un profit brut de 150.000      Societatea Comercial„ AQUAFOR INTERNATIONAL
valoare total„ de 2.400 lei (RON), reprezent‚nd      RON;                           - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
2,014099 % din capitalul social;               4. Se respinge cu votul asocia˛ilor reprezent‚nd    T‚rgu-Ocna, str. Avram Iancu nr. 2, jude˛ul Bac„u,
  - Rublinschi Adrian de˛ine 88 ac˛iuni, Ón valoare   96.06 % din capitalul social, cooptarea ca asociat a   num„rul de Ónmatriculare J 04/233/2000, cod unic
total„ de 2.640 lei (RON), reprezent‚nd 2,215508 %    dnei Stanca Elisabeta, domiciliat„ Ón Constan˛a, Str.   de Ónregistrare 12979930, ac˛ionar de˛in‚nd 2 % din
din capitalul social;                   Patriei nr. 24 B, jude˛ul Constan˛a,           capitalul social, reprezentat„ de domnul Marian
  - Vasilcovschi Dorina de˛ine 60 ac˛iuni, Ón valoare    5. Se aprob„ cu votul asocia˛ilor reprezent‚nd     Gherman,
total„ de 1.800 lei (RON), reprezent‚nd 1,510574 %    96.06 % din capitalul social, modificarea actului      Societatea Comercial„ UPETROM TRADING &
din capitalul social;                   constitutiv conform proiectului prezentat.        ENGINEERING - S.R.L. persoan„ juridic„ rom‚n„,
  - Pristavu Lumini˛a Mirela de˛ine 40 ac˛iuni, Ón    Modific„rile aduse sunt cuprinse detaliat a∫a cum     cu sediul Ón Ploie∫ti, Pia˛a 1 Decembrie 1918 nr. 1,
valoare total„ de 1.200 lei (RON), reprezent‚nd      au fost aprobate, Ón actul adi˛ional nr.         jude˛ul Prahova, num„rul de Ónmatriculare
1,007049 % din capitalul social;             2441/5.05.2006 ∫i actul adi˛ional nr. 2442 din      J 29/728/2001, cod unic de Ónregistrare 14122601,
  - Macoviciuc Dana Cristina de˛ine 28 ac˛iuni, Ón    5.05.2006 care vor fi publicate odat„ cu prezenta     ac˛ionar de˛in‚nd 2 % din capitalul social,
valoare total„ de 840 lei (RON), reprezent‚nd       hot„r‚re.                         reprezentat„ de domnul Marian Gherman,
0,704935 % din capitalul social;               6. Se aprob„ cu votul asocia˛ilor reprezent‚nd      Societatea Comercial„ RCI GRUP DE
  - Ni˛„ Vasile de˛ine 4 ac˛iuni, Ón valoare total„ de  96.06 % din capitalul social, mandatarea         CONSULTANTA - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„,
120 lei (RON), reprezent‚nd 0,100705 % din        pre∫edintelui consiliului de administra˛ie, director   cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Stoica Ludescu nr. 29,
capitalul social;                     general al societ„˛ii, dna ing. Corniciuc Elena,     sectorul   1,  num„rul   de  Ónmatriculare
  - EDIL PROIECT - S.A. de˛ine 120 ac˛iuni, Ón      pentru semnarea Ón mod valabil Ón numele         J 40/54/5.01.2005, cod unic de Ónregistrare
valoare total„ de 3.600 lei (RON), reprezent‚nd      asocia˛ilor a hot„r‚rilor, actelor adi˛ionale ∫i     17094166, Ón calitate de ac˛ionar de˛in‚nd 5 %,
3,021148 % din capitalul social;             oriunde formalit„˛ile o cer, pentru ducerea la      reprezentat„ de domnul Florin Ciocanelea,
  - REMAT - S.A. de˛ine 120 ac˛iuni, Ón valoare     Óndeplinire a hot„r‚rilor adun„rii generale a        Domnul Comanescu Gabriel Valentin, fiul lui
total„ de 3.600 lei (RON), reprezent‚nd 3,021148 %    asocia˛ilor.
                                                          Dumitru ∫i Ioana, n„scut Ón T‚rgovi∫te la data de
din capitalul social;                    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                                                          31.08.1967, domiciliat Ón Constan˛a, str. Ion Adam
  - Cojocariu Constantin de˛ine 120 ac˛iuni, Ón     18 mai 2006.
                                                          nr. 31, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT
valoare total„ de 3.600 lei (RON), reprezent‚nd        (54/112.495)
                                                          nr. 215723 eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de
3,021148 % din capitalul social;                          *                16.08.2001, cod numeric personal 1670831151818,
  - SERVOMEC - S.A. de˛ine 360 ac˛iuni, Ón valoare
                                                          Ón calitate de ac˛ionar de˛in‚nd 1 % din capitalul
total„ de 10.800 lei (RON), reprezent‚nd 9,063444 %         Societatea Comercial„
                                                          social,
din capitalul social;                      COMBINATUL DE ŒNGR√™√MINTE
                                                            Óntruni˛i legal ∫i statutar Ón adunarea general„
  - SOCIN - S.A. de˛ine 120 ac˛iuni, Ón valoare total„       CHIMICE - S.A., N„vodari
de 3.600 lei (RON), reprezent‚nd 3,021148 % din                                   ordinar„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale GRUP
                                    jude˛ul Constan˛a
capitalul social;                                                  SERVICII PERTROLIERE - S.A., la sediul societ„˛ii
  - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL                                          din Constan˛a, Incinta Port, Dana 34, jude˛ul
                                     HOT√R¬REA NR. 35
ELECTRONIC - S.A. de˛ine 120 ac˛iuni, Ón valoare                                  Constan˛a, Ón data de 25 aprilie 2006, ora 16.00,
                               Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       ac˛ionarii reprezent‚nd 100 % capitalul social, dup„
total„ de 3.600 lei (RON), reprezent‚nd 3,021148 %
                             Societ„˛ii   Comerciale    COMBINATUL     DE  alegerea pre∫edintelui de ∫edin˛„, Ón persoana
din capitalul social;
                             ŒNGR√™√MINTE CHIMICE - S.A., convocat„          domnului Gabriel Comanescu ∫i a secretarului
  - MOLDOCOR - S.A. de˛ine 120 ac˛iuni, Ón valoare
                             conform Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a       Liviu Runcan, dup„ verificarea cvorumului ∫i a
total„ de 3.600 lei (RON), reprezent‚nd 3,021148 %
                             dispozi˛iilor actului constitutiv, Óntrunit„ Ón data de  mandatelor de reprezentare ∫i Ón urma discut„rii
din capitalul social;
                             22.04.2006, hot„r„∫te:                  ordinii de zi, au hot„r‚t urm„toarele:
  - GENERAL CONSTRUCT - S.A. de˛ine 120
                               1. Se aprob„ raportul de gestiune pentru         Art. 1. Se aprob„ raportul de gestiune al
ac˛iuni, Ón valoare total„ de 3.600 lei (RON),
                             exerci˛iul financiar 2005.                administratorilor Societ„˛ii Comerciale GRUP
reprezent‚nd 3,021148 % din capitalul social;
                               2. Se aprob„ bilan˛ul contabil ∫i contul de profit   SERVICII PERTROLIERE - S.A. pentru exerci˛iul
  - Chelariu Dumitru de˛ine 28 ac˛iuni, Ón valoare
                             ∫i pierderi pe anul 2005.                 financiar 2005.
total„ de 840 lei (RON), reprezent‚nd 0,704935 %
                               3. Se aprob„ raportul comisiei de cenzori privind     Art. 2. Se aprob„ raportul cenzorilor privind
din capitalul social;
                             raportul de gestiune, bilan˛ul contabil ∫i contul de   verificarea ∫i certificarea situa˛iilor financiare ale
  - IZOHART - S.R.L. de˛ine 120 ac˛iuni, Ón valoare
                             profit ∫i pierderi aferente exerci˛iului financiar    Societ„˛ii    Comerciale    GRUP   SERVICII
total„ de 3.600 lei (RON), reprezent‚nd 3,021148 %
                             2005.                           PERTROLIERE - S.A. pentru exerci˛iul financiar
din capitalul social.
                               4. Se aprob„ proiectul de buget de venituri ∫i     2005.
  Se Ómputernice∫te ac˛ionarul Isachievici Florin,
                             cheltuieli pentru anul 2006.                 Art. 3. Se aprob„ bilan˛ul contabil al Societ„˛ii
cod numeric personal 1510426270591, pentru
                               Drept pentru care se Óncheie prezenta hot„r‚re     Comerciale GRUP SERVICII PERTROLIERE - S.A.
depunerea prezentei la Oficiul Registrului
                             Ón 3 (trei) exemplare, la sediul Societ„˛ii Comerciale  pentru exerci˛iul financiar 2005.
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛ ∫i
                             COMBINATUL DE ŒNGR√™√MINTE CHIMICE - S.A.          Art. 4. Se aprob„ repartizarea profitului net, Ón
efectuarea formalit„˛ilor legale.
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       sum„ de 7.715.554 RON, aferent exerci˛iului
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                             18 mai 2006.                       financiar 2005, astfel: 537.100 - rezerve legale ∫i
17 mai 2006.
                               (55/112.496)                     7.178.455 - alte rezerve.
   (52/112.493)
             *                             *                 Art. 5. Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
                                                          al societ„˛ii pentru exerci˛iul financiar 2006.
                                  Societatea Comercial„                Art. 6. Se descarc„ de gestiune administratorii
     Societatea Comercial„
                               ECOLOGICAL CENTER - S.A., N„vodari
   HOBBY CENTER - S.R.L., Cluj-Napoca                                       Societ„˛ii    Comerciale    GRUP   SERVICII
                                   jude˛ul Constan˛a
        jude˛ul Cluj                                             PERTROLIERE - S.A. pentru exerci˛iul financiar
                                                          2005.
                                     HOT√R¬REA NR. 5               Art. 7. Indemniza˛ia brut„ lunar„ a membrilor
        HOT√R¬REA NR. 10
                               Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       consiliului de administra˛ie pentru exerci˛iul
     din data de 8 decembrie 2002          Societ„˛ii Comerciale ECOLOGICAL CENTER - S.A.,      financiar 2006 se stabile∫te la 30 % din venitul brut
  Societatea Comercial„ ALTAROM IMPEX - S.R.L.,     convocat„ conform Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i   al directorului general executiv al Societ„˛ii
cu sediul Ón Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Chibrituri   a dispozi˛iilor actului constitutiv, Óntrunit„ Ón data  Comerciale GRUP SERVICII PERTROLIERE - S.A.
nr. 5-11, cu num„rul de Ónmatriculare           de 22.04.2006, hot„r„∫te:                  Art. 8. Se aprob„ men˛inerea indemniza˛iei
J 12/414/1994, reprezentat„ de Murad Rony,          1. Se aprob„ raportul de gestiune pentru        cenzorilor Societ„˛ii Comerciale GRUP SERVICII
identificat prin pa∫aport nr. 10191382, ca asociat    exerci˛iul financiar 2005.                PERTROLIERE - S.A. la suma de 100 euro/lun„/net,
unic, ∫i Murad Miriam, posesoare a B.I. seria G.T.      2. Se aprob„ bilan˛ul contabil ∫i contul de profit   la valoarea brut„ de 461 RON, pentru exerci˛iul
nr. 861179 eliberat de Poli˛ia Cluj, Ón calitate de    ∫i pierderi pe anul 2005.                 financiar 2006.
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale HOBBY CENTER -       3. Se aprob„ raportul comisiei de cenzori privind     Art. 9. Se Ómputernice∫te prin prezenta domnul
S.R.L., cu sediul Ón Cluj-Napoca, Pia˛a Mihai       raportul de gestiune, bilan˛ul contabil ∫i contul de   Garofil Nicolae, domiciliat Ón Constan˛a, bd.
Viteazul nr. 6, identificat„ cu J 12/115/1993,      profit ∫i pierderi aferente exerci˛iului financiar    Alexandru L„pu∫neanu nr. 107, bl. LV40, sc. C, ap.
  am hot„r‚t prelungirea duratei societ„˛ii, pe o    2005.                           43, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr.
perioad„ nelimitat„.                     4. Se aprob„ proiectul de buget de venituri ∫i     471226, cod numeric personal 1801127134204, s„
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       cheltuieli pentru anul 2006.               depun„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Constan˛a
18 mai 2006.                         Drept pentru care se Óncheie prezenta hot„r‚re     prezenta hot„r‚re ∫i s„ ridice orice Ónscrisuri.
  (53/112.494)                     Ón 3 (trei) exemplare, la sediul Societ„˛ii Comerciale    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
             *                COMBINATUL DE ŒNGR√™√MINTE CHIMICE - S.A.         18 mai 2006.
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,          (57/112.498)
      Societatea Comercial„             18 mai 2006.                                    *
     ALIMENT MURFATLAR - S.R.L.              (56/112.497)
         Constan˛a                             *                    Societatea Comercial„
                                                            MARWAY FERTILCHIM - S.A., N„vodari
           HOT√R¬RI                    Societatea Comercial„                   jude˛ul Constan˛a
                                GRUP SERVICII PETROLIERE - S.A.
      din data de 27 aprilie 2006                  Constan˛a
    ale adun„rii generale a ac˛ionarilor                                            HOT√R¬REA NR. 45
  1. Se aprob„ cu votul asocia˛ilor reprezent‚nd            HOT√R¬REA NR. 13                Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor
96.06 % din capitalul social, situa˛iile financiare                                 Societ„˛ii Comerciale MARWAY FERTILCHIM - S.A.,
anuale ∫i contul de profit ∫i pierdere Óncheiate la         din data de 25 aprilie 2006          convocat„ conform Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i
data de 31.12.2005;                         a adun„rii generale ordinare          a dispozi˛iilor actului constitutiv, Óntrunit„ Ón data
  2. Se aprob„ cu votul asocia˛ilor reprezent‚nd        a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale        de 22.04.2006, hot„r„∫te:
96.06 % din capitalul social, repartizarea profitului      GRUP SERVICII PETROLIERE - S.A.            1. Se aprob„ raportul de gestiune pentru
net ob˛inut de 137.978 RON asocia˛ilor sub form„      Societatea Comercial„ UPETROM GROUP           exerci˛iul financiar 2005.
de dividende, propor˛ional cu num„rul de p„r˛i      MANAGEMENT - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„,        2. Se aprob„ bilan˛ul contabil ∫i contul de profit
sociale de˛inut.                     cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Pictor Barbu Iscovescu    ∫i pierderi pe anul 2005.
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006                 13
  3. Se aprob„ raportul comisiei de cenzori privind   identificarea ac˛ionarilor Societ„˛ii asupra c„rora se    Art. 2. Aprobarea raportului de gestiune al
raportul de gestiune, bilan˛ul contabil ∫i contul de   r„sfr‚ng efectele prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate   administratorilor ∫i a raportului cenzorilor privind
profit ∫i pierderi aferente exerci˛iului financiar    cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea         activitatea desf„∫urat„ Ón anul 2005.
2005.                          nr. 297/2004.                         Art. 3. Ratificarea hot„r‚rii consiliului de
  4. Se aprob„ proiectul de buget de venituri ∫i      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        administra˛ie de la ultima ∫edin˛„ ∫i p‚n„ Ón
cheltuieli pentru anul 2006.               18 mai 2006.                        prezent.
  Drept pentru care se Óncheie prezenta hot„r‚re      (60/112.501)                       Art. 4. Aprobarea privind prelungirea liniei de
Ón 3 (trei) exemplare, la sediul Societ„˛ii Comerciale               *                credit de 100.000 lei de la 6 luni la 12 luni ∫i
COMBINATUL DE ŒNGR√™√MINTE CHIMICE - S.A.                                      majorarea acesteia cu Ónc„ 100.000 lei, Ón total
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,             Societatea Comercial„             200.000 lei.
18 mai 2006.                            Agrotehnogrup - S.A., One∫ti            Art. 5. Œmputernice∫te pe dl Juncu Ghi˛„, director
  (58/112.499)                             jude˛ul Bac„u               general al Societ„˛ii Comerciale DACART - S.A.
             *                                             pentru semnarea contractului de credit ∫i a ipotecii,
                                                          cu Banc Post - S.A. One∫ti.
                                       HOT√R¬RE
     Societatea Comercial„                                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                              Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii       18 mai 2006.
   NUNTA ZAMFIREI - S.A. Eforie Nord
                             Comerciale Agrotehnogrup - S.A., convocat„ de         (62/112.504)
      jude˛ul Constan˛a
                             pre∫edintele consiliului de administra˛ie ing. B.                  *
                             Volintiru Ón conformitate cu prevederile Ón vigoare
        HOT√R¬REA NR. 8             la data de 28 aprilie 2006, ora 10.00, pe baza           Societatea Comercial„
        din data de 2 mai 2006          materialelor prezentate ∫i a discu˛iilor purtate a       COMPLEX HOTELIER MOLDOVA - S.A.
                             Ómputernicit consiliul de administra˛ie s„ emit„              Bac„u
  Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
                             prezenta hot„r‚re:
de la Societatea Comercial„ NUNTA ZAMFIREI -
                              1. adunarea general„ ia act de situa˛ia                 HOT√R¬REA NR. 1
S.A., Óntrunit„ Ón data de 2.05.2006, convocat„
                             economico-financiar„ a societ„˛ii la 31 decembrie
conform dispozi˛iilor Legii 31/1990, republicat„,                                            din 14.04.2006
                             2005 ∫i stabile∫te ca sarcin„ prioritar„ pentru
hot„r„∫te:                                                       Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor din
                             consiliul de administra˛ie achitarea urm„toarelor
  Art. 1. Se aprob„ majorarea capitalului social al                                cadrul Societ„˛ii Comerciale COMPLEX HOTELIER
                             obliga˛ii:
societ„˛ii cu suma de 14.492.448 lei, din care:                                   MOLDOVA - S.A. Bac„u, Óntrunit„ ast„zi, 14.04.2006
                              - linia de creditare contractat„ cu Banc Post - S.A.,
  - 930.700 lei reprezent‚nd aport Ón natur„ - teren                                la sediul societ„˛ii din str. Nicolae B„lcescu nr. 16,
                             Sucursala One∫ti Ón sum„ de 195.000 RON, cu
aferent Restaurant Nunta Zamfirei - Eforie Nord Ón                                   Ón temeiul Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile
                             termen de rambursare la 11 mai 2006;
suprafa˛„ de 2.669,40 m2 Ón acte (2.626,86 m2 Ón                                  comerciale, modificat„ ∫i republicat„, hot„r„∫te:
                              - obliga˛iile bugetare Ónregistrate la 31 decembrie
m„sur„tori) - al Societ„˛ii Comerciale T.H.R. MAREA                                  Art. 1. Se aprob„ cu 90,91 % din voturi raportul
                             2005;
NEAGRA - S.A., pentru care se vor emite 93.070                                   de gestiune al administratorului pe baz„ de bilan˛
                              - furnizorii de produse aferente produc˛iei
ac˛iuni;                                                      pentru exerci˛iul financiar 2005.
                             agricole, a anului 2005 (erbicide, s„m‚n˛„,
  - 1.028.713 lei reprezent‚nd aport Ón numerar al                                  Art. 2. Se aprob„ cu 93,37 % din voturi bilan˛ul
                             Óngr„∫„minte chimice, respectiv lucr„ri agricole de
dlui Croitoru Mihai pentru care se vor emite                                    contabil ∫i contul de profit ∫i pierderi pe anul 2005.
                             recoltare);
102.871 ac˛iuni;                                                    Art. 3. Se aprob„ cu 93,37 % din voturi
                              2. pentru achitarea acestor obliga˛ii, adunarea
  - 2.949.590 lei reprezent‚nd aport Ón numerar al                                 repartizarea profitului ob˛inut Ón anul 2005 pentru
                             general„ Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie
dlui Cioc„nel Luca pentru care se vor emite 294.959                                 realizarea programului de investi˛ii pe 2006.
                             s„ valorifice prin v‚nzare urm„toarele:
ac˛iuni;                                                        Art. 4. Se aprob„ cu 93,37 % din voturi raportul
                              - sta˛ia de distribu˛ie produse petroliere, situat„
  - 887.977 lei reprezent‚nd aport Ón numerar al                                  comisiei de cenzori cu privire la bilan˛ul contabil ∫i
                             Ón comuna Caiu˛i, jude˛ul Bac„u, pre˛ minim de
dlui Soflete Mihai pentru care se vor emite 88.798                                 contul de profit ∫i pierderi pe anul 2005.
                             200.000 RON;
ac˛iuni;                                                        Art. 5. Se aprob„ cu 93,37 % din voturi bugetul de
                              - sec˛ia de mecanizare Co˛of„ne∫ti, jude˛ul Bac„u,   venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006.
  - 8.695.469 lei reprezent‚nd aport Ón numerar al
                             pre˛ minim 80.000 RON;                    Art. 6. Se aprob„ cu 93,37 % din voturi programul
S.C. Efo Ro IT — S.R.L. pentru care se vor emite
                              - tractoare, combine ∫i alte ma∫ini agricole aflate   de investi˛ii pe anul 2006.
869.546 ac˛iuni.
                             Ón patrimoniu - pre˛uri minime:                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  Art. 2. Se aprob„ termenul de 40 zile de la data
                              - tractor U 650 M - 6000 - 12.000 RON conform      18 mai 2006.
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, ca
                             stare tehnic„;                         (63/112.505)
termen Ón care ac˛ionarii Ó∫i pot exercita dreptul de
                              - combine CP 12 - 10.000 - 15.000 RON conform                   *
preferin˛„ cu privire la subscrierea la capitalul
                             stare tehnic„;
social Ón cotele prev„zute la art. 1.
                              - grape cu discuri GD-3,2 - 6000 - 8.000 RON            Societatea Comercial„
  Art. 3. Ac˛iunile emise Ón schimbul aporturilor
                             conform stare tehnic„;                        SELECT COM - S.A., Moine∫ti
vor fi pl„tite integral la data subscrierii.
                              - sem„n„toare SPC - 8 - 6500 - 7.000 RON                jude˛ul Bac„u
  Art. 4. La expirarea termenului prev„zut la art. 2,
                             conform stare tehnic„;
ac˛iunile nesubscrise sau nev„rsate se anuleaz„.
                              - sem„n„toare SUP - 29 - 6000 - 7.000 RON                  HOT√R¬RE
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                             conform stare tehnic„;
18 mai 2006.                                                            din data de 18.04.2006
                              - pluguri PP 3x30 - 2000 - 2.500 RON conform
   (59/112.500)                                                      a adun„rii generale a ac˛ionarilor
                             stare tehnic„;
             *
                              3. v‚nzarea acestor bunuri va fi realizat„ Ón        Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale SELECT COM -
                             limita sumei de 500.000 RON;                S.A. Moine∫ti, convoca˛i de pre∫edintele consiliului
      Societatea Comercial„
                              4. Ón cazul Ón care p‚n„ la scaden˛a diferitelor    de administra˛ie, Ón temeiul prevederilor art. 111,
     ROMPETROL RAFINARE - S.A.
                             obliga˛ii, societatea nu va vinde bunurile la o      113 ∫i 117 din Legea nr. 31/1990, cu modific„rile
         Constan˛a
                             valoare corespunz„toare, adunarea general„         ulterioare, Ón adunarea general„ ordinar„, la sediul
                             Ómputernice∫te consiliul de administra˛ie s„        Societ„˛ii Comerciale Panimon - S.A. One∫ti, ast„zi,
      HOT√R¬REA NR. 8/2006             realizeze urm„toarele:                   18.04.2006, ora 9.00, particip„ de˛in„torii a 58.371
                              - s„ solicite Sucursalei One∫ti a Banc Post - S.A.   ac˛iuni, reprezent‚nd 96,68 % din totalul de ac˛iuni,
    a adun„rii generale ordinare           e∫alonarea ramburs„rii creditului de 195.000 RON      lu‚nd Ón dezbatere problemele Ónscrise Ón ordinea
  a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale         pe un termen de 6 (∫ase) luni, Óncep‚nd cu 11 mai     de zi, a∫a cum a fost adus„ la cuno∫tin˛„
 ROMPETROL RAFINARE - S.A. din data de         2006 cu p„strarea garan˛iilor materiale actuale;      ac˛ionarilor prin convocarea afi∫at„ la sediul
       27 aprilie 2006                - s„ solicite Administra˛iei Financiare One∫ti     societ„˛ii ∫i publicat„ Ón Ón Monitorul Oficial al
  Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       efectuarea unui control de fond la societate, Ón      Rom‚niei ∫i ziarul îDe∫teptarea",
Societ„˛ii Comerciale ROMPETROL RAFINARE -        urma c„ruia s„ rezulte achitarea sumelor e∫alonate       v„z‚nd ∫i prevederile statutului de func˛ionare al
S.A., cu sediul Ón Constan˛a, Drumul Jude˛ean 226,    aprobate conform Conven˛iei nr. 198/2003,         Societ„˛ii Comerciale SELECT COM - S.A. Moine∫ti,
km. 23, jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„ Ón       solu˛ionarea de c„tre instan˛„ a litigiului privind    Ón unanimitate, hot„r„sc:
registrul comer˛ului sub nr. J 13/534/1991 ∫i av‚nd   rela˛ia cu Societatea Comercial„ TORNADO - S.R.L.       1. se aprob„ bilan˛ul contabil pentru exerci˛iul
cod unic de Ónregistrare 1860712 (denumit„ Ón cele    Arad ∫i pe cale de consecin˛„ ridicarea sechestrului    economico-financiar al anului 2005, pe baza
ce urmeaz„ îSocietatea"), convocat„ Ón temeiul      instituit pe bunurile Societ„˛ii Comerciale        raportului de gestiune prezentat de consiliul de
articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicat„,   Agrotehnogrup - S.A.;                   administra˛ie privind execu˛ia bugetului de
Ón ∫edin˛a din data de 27 aprilie 2006, ora 11.00,     - identificarea de solu˛ii pentru achitarea       venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005 ∫i a raportului
˛inut„ la sediul Societ„˛ii din Constan˛a, Drumul    obliga˛iilor.                       prezentat de comisia de cenzori;
Jude˛ean 226, Km. 23, jude˛ul Constan˛a, a aprobat                                   2. se d„ desc„rcare de gestiune consiliului de
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
                                                          administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale SELECT COM
urm„toarea hot„r‚re:                   18 mai 2006.
                                                          - S.A. Moine∫ti, pentru exerci˛iul economico-
  Articolul 1                        (61/112.503)
                                                          financiar al anului 2005;
  Se aprob„ situa˛iile financiare anuale ale                    *                  3. se aprob„ programul de activitate ∫i proiectul
Societ„˛ii aferente exerci˛iului financiar 2005.
                                                          bugetului de venituri ∫i cheltuieli pentru anul 2006;
  Articolul 2                           Societatea Comercial„                4. se aprob„ programul de investi˛ii pentru anul
  Se aprob„ repartizarea profitului net de          DACART - S.A., One∫ti, jude˛ul Bac„u         2006;
186.350.013 lei noi, dup„ cum urmeaz„:                                         5. se aprob„ v‚nzarea de active ∫i terenuri;
    - Rezerv„ legal„   9.317.501 lei noi;               HOT√R¬RE                 6. se Ómputernice∫te dna ec. Guta Daniela,
    - Acoperirea pierderii contabile din anii                                  pre∫edintele consiliului de administra˛ie de a gaja
preceden˛i   177.032.512 lei noi;                                        ∫i ipoteca active ∫i terenuri, Ón vederea ob˛inerii de
    - Profit nerepartizat 0 lei.            a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
                                                          credite, linii de credite ∫i a v‚nz„rii de active ∫i
  Articolul 3                             din data de 20.04.2006
                                                          terenuri;
  Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a           La adunarea general„ ordinar„ au fost prezen˛i       7. ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale Select Com -
administratorilor pentru exerci˛iul financiar al     un num„r de 6 ac˛ionari, reprezent‚nd 87,48 % din     S.A. Moine∫ti, Óntruni˛i Ón adunarea general„
anului 2005.                       capitalul social al societ„˛ii, ∫edin˛a fiind legal    ordinar„, Ómputernicesc, prin prezenta, pe dna
  Articolul 4                      constituit„.                        Guta Daniela, n„scut„ la data de 15.08.1958, Ón
  Cu unanimitate de voturi se aprob„ bugetul de      Adunarea general„ a ac˛ionarilor Ón baza        Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón One∫ti, str.
venituri ∫i cheltuieli ∫i programul de activitate al   prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i a actului        Erou Turturica nr. 16, jude˛ul Bac„u, posesor al C.I.
Societ„˛ii pentru anul 2006.               constitutiv al societ„˛ii, Ón unanimitate de voturi,    seria XC nr. 395187, eliberat„ de Poli˛ia One∫ti la
  Articolul 5                      hot„r„∫te:                         data de 16.02.2005 ∫i av‚nd cod numeric personal
  Cu unanimitate de voturi se aprob„ data de        Art. 1 . Aprobarea bilan˛ului contabil la        2580815044436, pentru ca Ón numele ∫i pentru
16.05.2006 ca dat„ de Ónregistrare pentru        Ónchiderea exerci˛iului financiar al anului 2005.     societate s„ Óntreprind„ toate demersurile necesare
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/22.V.2006
Ónregistr„rii la Oficiul Na˛ional al Registrului      personal 1620710044434, sau Chiriac Mihaela-         Chen Qijing, cet„˛ean chinez, n„scut la data de
Comer˛ului a men˛iunilor privind modific„rile       Gabriela, n„scut„ la data de 23.10.1967 Ón One∫ti,    7.01.1978 Ón China, Zhejiang, posesor al pa∫portului
intervenite Ón cuprinsul actelor constitutive ale     jude˛ul Bac„u, domiciliat„ Ón One∫ti, bd. Oituz nr. 5,  PCHN G05121679 eliberat de autorit„˛ile chineze la
societ„˛ii ∫i a celor dezb„tute Ón adunarea general„    ap. 3, jude˛ul Bac„u, posesoare a C.I. seria XC nr.    data de 3.09.2002,
a ac˛ionarilor din 18.04.2006.               135775, cod numeric personal 2671023044460          Chen Yonggan, cet„˛ean chinez, n„scut la data de
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii        eliberat„ la data de 10.08.2001 de Poli˛ia One∫ti,    19.08.1975 Ón China, Zhejiang, posesor al
Comerciale Select Com - S.A. Moine∫ti va duce la      pentru efectuarea tuturor opera˛iunilor necesare la    pa∫aportului PCHN G09618587 eliberat de
Óndeplinire prevederile prezentei hot„r‚ri.        Oficiul Registrului Comer˛ului Bac„u (depunere,      autorit„˛ile chineze la data de 12.02.2004, asocia˛i ai
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        ridicare ∫i semnare oriunde va fi nevoie).        Societ„˛ii Comerciale API GRUP AGROINDUSTRIAL
18 mai 2006.                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       - S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea general„ a asocia˛ilor
  (64/112.506)                      18 mai 2006.                       Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
              *                  (66/112.508)                     republicat„, modificat„ prin Legea nr. 161/2003
                                           *                privind unele m„suri pentru asigurarea
       Societatea Comercial„
                                                           transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice ∫i
       ECCOR - S.R.L., Bac„u                  Societatea Comercial„             Ón mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea
                                   COMERCOM - S.A., Com„ne∫ti           corup˛iei, precum ∫i ale actului constitutiv al
           HOT√R¬RE                       jude˛ul Bac„u               societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
        din data de 2.03.2006                                           1. Se aprob„ proiectul de investi˛ii propus de
                                      HOT√R¬REA NR. 4              administratorul general, privind Ónfiin˛area
    a adun„rii generale extraordinare                                      Complexului Agroindustrial Integrat-Zavideni prin
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale         a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor
                                Societ„˛ii Comerciale COMERCOM - S.A.,        modernizarea fermei zootehnice existente ∫i
        ECCOR - S.R.L. Bac„u
                                cu sediul Ón Com„ne∫ti, Str. Republicii,       realizarea unei industrii de procesare (abator ∫i
  La adunarea general„ extraordinar„ a fost                                     fabrica de lapte ∫i br‚nzeturi), care va avea ca
prezent asociatul Onofrei Ion, reprezent‚nd 83,33 %      bl. B/8, parter, jude˛ul Bac„u, Ónscris„ Ón
                                registrul comer˛ului cu nr. J 04/72/1991       activitate cre∫terea animalelor ∫i industrializarea
din capitalul social al societ„˛ii, ∫edin˛a fiind legal                               produselor animale (lapte, carne).
constituit„.                         Ast„zi, 27.04.2006, la sediul Restaurantului
                                                             2. La propunerea asociatului Popescu Ion, to˛i
  Adunarea general„ a asocia˛ilor, Ón baza        TROTU™ Com„ne∫ti, a avut loc ∫edin˛a adun„rii
                                                           asocia˛ii au hot„r‚t majorarea capitalului social cu
prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i a actului        generale ordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii
                                                           suma de 590.000 lei pentru sus˛inerea acestei
constitutiv al societ„˛ii, cu unanimitate de voturi,    Comerciale COMERCOM - S.A., potrivit
                                                           investi˛ii.
hot„r„∫te:                         convocatorului publicat Ón Monitorul Oficial al
                              Rom‚niei, Partea a IV-a, la data de 28.03.2006, ∫i Ón     Aceast„ majorare se va efectua prin
  Art. 1. Aprobarea organigramei, statutului de
                              ziarul Monitorul de Bac„u, la data de 28.03.2006.     transformarea Ón p„r˛i sociale a unei p„r˛i din
func˛iuni ∫i regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare pentru anul 2006;                 La ∫edin˛a din 26.04.2006 nu a fost Óntrunit      crean˛ele de˛inute de asociatul Popescu Ion Ón firma
  Art. 2. Aprobarea v‚nz„rii mijloacelor fixe:      cvorumul necesar, astfel c„ adunarea general„       API GRUP AGROINDUSTRIAL.
  a. apartamentul nr. 39 cu 3 camere, situat Ón      ordinar„ a avut loc Ón ziua de 27.04.2006, c‚nd au      Concomitent cu majorarea capitalului social, se
One∫ti, calea M„r„∫e∫ti, bl. 24, et. 4;          fost prezen˛i ac˛ionarii societ„˛ii reprezent‚nd 49 %   va diminua ∫i datoria firmei API GRUP
  b. terenul Ón suprafa˛„ de 537 m 2, situat Ón      din capitalul social, Ónregistra˛i Ón registrul      AGROINDUSTRIAL c„tre asociatul Popescu Ion cu
Bac„u, str. Vasile Alecsandri nr. 87, jude˛ul Bac„u.    ac˛ionarilor la data de 27 martie 2006.          suma de 590.000 lei.
  Art. 3. Œmputernice∫te pe dl Onofrei Ion, pentru      ™edin˛a a fost deschis„ ∫i condus„ de           3. Dup„ majorare, capitalul social al Societ„˛ii
semnarea actelor de v‚nzare-cump„rare a          pre∫edintele societ„˛ii, dna Teodora Tomciuc.       Comerciale API GRUP AGROINDUSTRIAL - S.R.L. va
mijloacelor fixe, precum ∫i pentru reprezentarea       Adunarea general„ a ales dintre ac˛ionarii       fi de 600.000 lei, divizat Ón 60.000 p„r˛i sociale,
firmei cu puteri depline Ón rela˛iile cu b„ncile      prezen˛i secretariatul format din: Chirilus Gabriela,   fiecare parte social„ av‚nd o valoare nominal„ de
pentru ob˛inerea de credite, scrisori de garan˛ie cu    Stoica Maria ∫i Iliescu Doina. Constat‚ndu-se       10 lei.
drept de a ipoteca bunurile firmei pentru         Óntrunirea condi˛iilor legale statuare cu privire la     4. La propunerea asociatului Popescu Ion, s-a
garantarea acestora.                    ˛inerea adun„rii generale ordinare, Ón urma        hot„r‚t cesionarea p„r˛ilor sociale rezultate Ón urma
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        deliber„rilor, cu un num„r de 65 voturi          major„rii, c„tre to˛i asocia˛ii, Ón func˛ie de
18 mai 2006.                        reprezent‚nd 49 % din capitalul social al societ„˛ii,   procentul de participare al acestora la capitalul
  (65/112.507)                      adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor a adoptat    social, astfel:
              *                urm„toarele hot„r‚ri:                     - lui Buzatu C„t„lin Florian - 21.240 p„r˛i sociale
                               1. Aprob„ raportul administratorilor pe baz„ de    X 10 lei = 212.400 lei;
      Societatea Comercial„             bilan˛ pentru exerci˛iul financiar 2005 ∫i          - lui Liu Xiao - 4.130 p„r˛i sociale X 10 lei - 41.300
    RAFO - S.A., One∫ti, jude˛ul Bac„u         repartizarea profitului net Ón totalitate la dividende.  lei;
                               2. Ac˛ionarii hot„r„sc Ón unanimitate de voturi      - lui Chen Yonggan - 4.130 p„r˛i sociale X 10 lei
           HOT√R¬RE               virarea dividendelor la capitalul social.         = 41.300 lei;
                               3. Aprob„ raportul comisiei de cenzori privind       - lui Zhang Yaqiang - 4.130 p„r˛i sociale X 10 lei
      din data de 29 aprilie 2006
                              bilan˛ul contabil pe anul 2005.              = 41.300 lei;
   adoptat„ Ón ∫edin˛a adun„rii generale
                               4. Aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe       - lui Chen Qijing - 4.130 p„r˛i sociale X 10 lei =
        ordinare a ac˛ionarilor
                              anul 2006.                        41.300 lei.
  Œn data de 29.04.2006, la sediul Societ„˛ii        5. Aprob„ deschiderea unei linii de credit Ón       De asemenea, to˛i asocia˛ii au hot„r‚t ca, Ón urma
Comerciale RAFO - S.A., One∫ti a avut loc adunarea     valoare de 200.000 RON.                  cesion„rii acestor p„r˛i sociale, asociatul Popescu
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor Óntrunit„ legal, la     6. Se aprob„ v‚nzarea-cump„rarea ac˛iunilor,      Ion s„ fie desp„gubit ulterior, cu sumele
care au participat ac˛ionarii Ónscri∫i Ón registrul    proprietate a unui num„r de 17 ac˛ionari, c„tre      reprezent‚nd contravaloarea p„r˛ilor sociale
ac˛ionarilor la data de referin˛„ 19.04.2006,       ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale COMERCOM - S.A.
reprezent‚nd 97,9414 % din capitalul social.                                     dob‚ndite de fiecare asociat Ón parte. Plata acestora
                               7. Se aprob„ v‚nzarea Ón 6 rate a ac˛iunilor Ón    c„tre asociatul cedent se va face din dividendele
  Pe baza materialelor prezentate, adunarea        cadrul ac˛ionariatului dup„ ce a expirat termenul
general„ ordinar„ a ac˛ionarilor a hot„r‚t:                                     anuale ce se cuvin fiec„rui asociat Ón parte, p‚n„ la
                              de gra˛ie de 6 luni.                   plata total„ a datoriilor fiec„rui asociat.
  I. Se aprob„ strategia de dezvoltare a Societ„˛ii
                               8. Se aprob„ Ómputernicirea consiliului de         5. Dup„ efectuarea cesiunii, cei 6 (∫ase asocia˛i)
Comerciale RAFO - S.A. pentru perioada 2006-2010.
                              administra˛ie de a tranzac˛iona v‚nzarea-         vor de˛ine Ón societate urm„toarele p„r˛i sociale:
  II. Se avizeaz„ contractele Óncheiate de Societatea
                              cump„rarea ac˛iunilor Óntre ac˛ionarii societ„˛ii.      - Popescu Ion - 21.600 (dou„zeci∫iunamii
Comercial„ RAFO - S.A. Ón perioada septembrie
                               9. Se aprob„ Ón unanimitate desc„rcarea        ∫asesute), Ón valoare de 216.000 lei, adic„ 36 % din
2005 - p‚n„ Ón prezent.
                              gestiunii aferente exerci˛iului financiar 2005 a     capitalul social;
  III. Se avizeaz„ deciziile administratorului unic
                              consiliului de administra˛ie.                 -  Buzatu   C„t„lin   Florian   -   21.600
al Societ„˛ii Comerciale RAFO - S.A., decizii luate Ón
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       (dou„zeci∫iunamii∫asesute), Ón valoare de 216.000
perioada septembrie 2005 - p‚n„ Ón prezent.
  IV. Se avizeaz„ listele de pre˛uri ∫i contractele de  18 mai 2006.                       lei, adic„ 36 % din capitalul social;
v‚nzare-cump„rare produse petroliere pentru          (67/112.509)                       - Liu Xiao - 4.200 (patrumiidou„sute), Ón valoare
perioada septembrie 2005 - p‚n„ Ón prezent.                     *                de 42.000 lei, adic„ 7 % din capitalul social;
  V. Se aprob„ organigrama societ„˛ii.                                         - Chen Yonggan - 4.200 (patrumiidou„sute), Ón
  VI. Se ia act de informarea cu privire la situa˛ia         Societatea Comercial„
                                                           valoare de 42.000 lei, adic„ 7 % din capitalul social;
juridic„ a Societ„˛ii Comerciale RAFO - S.A., av‚nd       API GRUP AGROINDUSTRIAL - S.R.L.
                                                             - Zhang Yaqiang - 4.200 (patrumiidou„sute), Ón
Ón vedere derularea planului de reorganizare a          satul Zavideni, comuna Prundeni
                                                           valoare de 42.000 lei, adic„ 7 % din capitalul social;
Societ„˛ii Comerciale RAFO - S.A.                     jude˛ul V‚lcea
                                                             - Chen Qijing - 4.200 (patrumiidou„sute), Ón
  VII. Se aprob„ programul de conformare la                                     valoare de 42.000 lei, adic„ 7 % din capitalul social.
autoriza˛ia integrat„ de mediu a Societ„˛ii                HOT√R¬REA NR. 2                6. Pentru realizarea investi˛iei - Complexul
Comerciale RAFO - S.A.                                                Agroindustrial Integrat - Z„videni, to˛i asocia˛ii au
                                    din data de 30 martie 2006
  VIII. Se aprob„ raportul administratorului unic                                  hot„r‚t Ómputernicirea administratorului general
pentru exerci˛iul financiar al anului 2005.          Subsemna˛ii Popescu Ion, cet„˛ean rom‚n,
                              n„scut la data de 2.03.1952 Ón Dr„g„∫ani, jude˛ul     Popescu Ion, pentru contractarea Ón numele
  IX. Se aprob„ raportul auditorilor financiari                                   societ„˛ii a unui credit bancar de investi˛ii Ón
privind situa˛iile financiare pentru exerci˛iul      V‚lcea, domiciliat Ón R‚mnicu S„rat, calea Traian
                              nr. 54, bl. S33/1, sc. A, ap. 16, posesor al C.I. seria  valoare de 8.000.000 euro ∫i depunerea tuturor
financiar al anului 2005.
                              VX nr. 097304 eliberat„ de Poli˛ia R‚mnicu S„rat la    diligen˛elor necesare pentru ob˛inerea unei
  X. Se aprob„ situa˛iile financiare pentru
                              data de 10.09.2002.                    cofinan˛„ri din partea Agen˛iei SAPARD Ón limita
exerci˛iul financiar al anului 2005.
                               Buzatu C„t„lin Florian, cet„˛ean rom‚n, n„scut     sumelor prev„zute de lege.
  XI. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a
administratorului unic Societatea Comercial„ V&V      la data de 21.12.1984 Ón Bucure∫ti, domiciliat Ón       Prezenta hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a
Trading Company - S.A. pentru activitatea         Voluntari, Str. Lotusului nr. 14, jude˛ul Ilfov,     adun„rii generale a asocia˛ilor din 30.03.2006.
desf„∫urat„ Ón perioada 1.01.2005-31.12.2005.       posesor al C.I. seria IF nr. 077371/11.02.2005        Prezentul Ónscris, care modific„ prevederile
  XII. Se aprob„ listele de mijloace fixe ∫i obiecte   eliberat„ de Poli˛ia Voluntari,              actului constitutiv al societ„˛ii Ón aspectele
de inventar propuse la casare pentru anul 2006.        Liu Xiao, cet„˛ean chinez, n„scut la data de      men˛ionate, restul r„m‚nd nemodificate, se va
  XIII. Se aprob„ data de 15.05.2006 ca dat„ de      2.11.1981 China, Zhejiang, posesor al pa∫aportului    publica ∫i Ónregistra la Oficiul registrului
Ónregistrare a hot„r‚rii adun„rii generale ordinare    PCHN 147305480 eliberat de autorit„˛ile chineze la    comer˛ului Ón maxim 30 zile de la data ∫edin˛ei
a ac˛ionarilor.                      3.05.2001,                        adun„rii generale a asocia˛ilor.
  Se mandateaz„ dl Stan Alecu, n„scut la data de       Zhang Yaqiang, cet„˛ean chinez, n„scut la data       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
10.07.1962 Ón C‚mpina, jude˛ul Prahova, domiciliat     de 17.10.1968 Ón China, Zhejiang, posesor al       18 mai 2006.
Ón One∫ti, str. Al. I. Cuza nr. 9, ap. 2, jude˛ul Bac„u,  pa∫aportului PCHN G09648295 eliberat de             (68/112.515)
posesor al C.I. seria XC nr. 239922, cod numeric      autorit„˛ile chineze la data de 18.03.2004,                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006                  15
      Societatea Comercial„               4. Se aprob„ reevaluarea patrimoniului conform      Hot„r‚rea nr. 1
     BRATI™ - S.R.L., satul Brate∫          H.G. nr. 403/2000, efectuat„ la 31.12.2005, reflectat„    Se respinge propunerea de v‚nzare a activului
    comuna Tarc„u, jude˛ul Neam˛           Ón bilan˛ul contabil.                   îbarac„ metalic„ - magazie DCS", num„r inventar
                               5. Se aprob„ mandatarea consiliului de         1003, ∫i a terenului aferent.
        HOT√R¬REA NR. 3              administra˛ie de a decide Óntre adun„rile generale      Hot„r‚rea nr. 2.
                             ale ac˛ionarilor Ón problemele importante pentru       Se aprob„ v‚nzarea ac˛iunilor de˛inute de
       din data de 1 mai 2006            bunul mers al societ„˛ii. De asemenea, se aprob„ Ón    Societatea Comercial„ MECANICA CEAHL√U - S.A.
  Subsemna˛ii Zugravu Adinel ∫i Zugravu         unanimitate    mandatarea   consiliului   de   la Societatea Comercial„ SIP CEAHL√U - S.A. la
Cleopatra, asocia˛i fondatori ai Societ„˛ii        administra˛ie de a repartiza la 30.06.2006 din profit   valoarea nominal„.
Comerciale BRATI™ - S.R.L., cu sediul Ón satul      pentru investi˛ii, Ón func˛ie de necesit„˛ile de       Hot„r‚rea nr. 3
Brate∫, comuna Tarc„u, jude˛ul Neam˛, Ónregistrat„    finan˛are a proiectului de modernizare.           Se aprob„ ca dat„ de identificare a ac˛ionarilor
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        6. Se hot„r„∫te data de 15.05.2006 ca dat„ de     care urmeaz„ s„ beneficieze de drepturi ∫i asupra
Tribunalul Neam˛ cu nr. J 27/661/2005, am hot„r‚t     Ónregistrare care serve∫te la identificarea        c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor adun„rii
de comun acord urm„toarele:                ac˛ionarilor care urmeaz„ a beneficia de dividende    generale extraordinare a ac˛ionarilor s„ fie
  1. Ónchiderea punctului de lucru din satul       sau alte drepturi ∫i asupra c„rora se r„sfr‚ng
                                                          15.05.2006.
Tarc„u, comuna Tarc„u, jude˛ul Neam˛, Óncep‚nd      efectele hot„r‚rilor adun„rii generale a ac˛ionarilor.
                                                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
cu data de 1.05.2006;                    7. Se hot„r„∫te actualizarea la Camera de comer˛
                                                          18 mai 2006.
  2. suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„  a structurii ac˛ionariatului la data de 31 martie
                             2006.                             (73/112.519)
de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 1.05.2006, p‚n„ la
data de 30.04.2009.                     8. Se hot„r„∫te numirea unei comisii interne                   *
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,       pentru expertizarea lucr„rilor de Óntre˛inere ∫i
18 mai 2006.                       repara˛ii, inclusiv a materialelor aferente.            Societatea Comercial„
  (69/112.516)                       9. Se mandateaz„ pre∫edintele consiliului de        ROM TECH SERV - S.R.L., Piatra-Neam˛
             *                administra˛ie, ec. Lev„rd„ Vasile, cu transmiterea ∫i
                             Ónregistrarea legal„ a hot„r‚rilor adun„rii generale           HOT√R¬REA NR. 1
      Societatea Comercial„             a ac˛ionarilor din data de 26 aprilie 2006.
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 18 mai           din data de 9.01.2006
     GRAND HOTEL CEAHL√U - S.A.
         Piatra-Neam˛               2006.                            Subsemnata Glavce Teodora, asociat unic la
                               (71/112.518)                     Societatea Comercial„ ROM TECH SERV - S.R.L., cu
        HOT√R¬REA NR. 1                           *                sediul Ón Piatra-Neam˛, bd. Traian nr. 76, bl. H1, ap.
                                                          46, jude˛ul Neam˛, Ónregistrat„ Ón registrul
      din data de 28 martie 2006,                Societatea Comercial„             comer˛ului cu nr. J 27/159/2004 ∫i codul fiscal nr.
     a adun„rii generale a asocia˛ilor              MECANICA CEAHL√U - S.A.            R 16117598, am hot„r‚t majorarea capitalului social
  Adunarea general„ a asocia˛ilor, convocat„ legal            Piatra-Neam˛               la 31.12.2005, conform raportului de expertiz„ nr.
potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 ∫i ale actelor                               109 din data de 9.01.2006, Óntocmit de Societatea
constitutive ale societ„˛ii, Óntrunit„ azi, data de mai            HOT√R¬RI               Comercial„ EUROCONT AUDIT - S.R.L., de la 200 lei
sus, la sediul social al societ„˛ii, Ón prezen˛a ∫i cu    Adunarea general„ ordinar„ a ac˛ionarilor       la 40.200 lei, reprezent‚nd 4.020 p„r˛i sociale, Ón
votul asocia˛ilor reprezent‚nd Óntregul capital      Societ„˛ii Comerciale MECANICA CEAHL√U - S.A.,      valoare de 10 lei fiecare.
social, hot„r„∫te:                    legal constituit„ la data de 21.04.2006, cu o        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  - se revoc„ mandatul administratorului unic, Ón    reprezentare de 71,84 % din totalul ac˛iunilor, a     18 mai 2006.
persoana dlui Tonco Ghiocel, ∫i se nume∫te un nou     adoptat urm„toarele hot„r‚ri:                 (74/112.520)
consiliu de administra˛ie format din Tonco Ghiocel,      Hot„r‚rea nr. 1                                 *
cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal             Art. 1. Se aprob„ raportul de activitate al
1690225270639, n„scut la data de 25.02.1969 Ón      consiliului de administra˛ie pentru anul 2005.            Societatea Comercial„
Piatra-Neam˛, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Ana      Art. 2. Se aprob„ desc„rcarea de gestiune a          PANMONT - S.A., Piatra-Neam˛
Ip„tescu nr. 5, bl. A7, sc. C, ap. 38, jude˛ul Neam˛;   administratorilor pentru anul 2005.
Tonco Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, cod numeric          Hot„r‚rea nr. 2                           HOT√R¬REA NR. 326
personal 1440320270598, n„scut la data de           Art. 1. Se aprob„ situa˛iile financiare pentru anul
20.03.1944 Ón Moine∫ti, jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón   2005 Ónso˛ite de raportul auditorului financiar cu          din data de 13 aprilie 2006
Piatra-Neam˛, Aleea Plaiului nr. 3, bl. A6, sc. A,    urm„torii indicatori de baz„:                Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
ap. 5, jude˛ul Neam˛; Ignat Valentina, cet„˛ean        - cifra de afaceri net„     - 29.007.203 RON   Societ„˛ii Comerciale PANMONT - S.A., Piatra-
rom‚n, cod numeric personal 2411214270598,          - venituri totale        - 35.730.127 RON   Neam˛, Óntrunit„ Ón data de 13 aprilie 2006, Ón baza
n„scut„ la data de 14.12.1941 Ón localitatea         - cheltuieli totale       - 34.823.087 RON   prevederilor art. 73 lit. b) ∫i c) din Legea
Podoleni, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, Aleea         - rezultatul brut          - 907.040 RON.  nr. 31/1990, precum ∫i ale art. 16(1) din Legea
Plaiului nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 10, jude˛ul Neam˛;     Art. 2. Se aprob„ repartizarea profitului net     nr. 55/1995,
Marian Vasile, cet„˛ean rom‚n, cod numeric        realizat Ón anul 2005, Ón sum„ de 624.059 RON,
personal 1490601270612, n„scut la data de                                       av‚nd Ón vedere prevederile art. 18 din statutul
                             astfel:                          Societ„˛ii Comerciale PANMONT - S.A.,
1.06.1949 Ón Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛,          - rezerv„ legal„            - 44.973 RON
domiciliat Ón Piatra-Neam˛, str. Pietrosu nr. 5,                                    Ón urma exercit„rii votului secret pentru
                               - rezerve-surse proprii                completarea consiliului de administra˛ie ∫i alegerea
jude˛ul Neam˛; Gavrilescu Gheorghe, cet„˛ean         de finan˛are             - 579.086 RON
rom‚n, cod numeric personal 1540421270590,                                     pre∫edintelui consiliului de administra˛ie,
                               Hot„r‚rea nr. 3                    hot„r„∫te:
n„scut la data de 21.04.1954 Ón localitatea          Se aprob„ obiectivele ce se vor avea Ón vedere
Bistricioara, comuna Ceahl„u, jude˛ul Neam˛,                                      Art. 1. Completarea consiliului de administra˛ie
                             pentru men˛inerea echilibrului economico-         al Societ„˛ii Comerciale PANMONT - S.A., p‚n„ la
domiciliat Ón Piatra-Neam˛, bd. Traian nr. 5, bl. A5,   financiar Ón anul 2006 ∫i m„surile pentru realizarea
sc. C, ap. 33, jude˛ul Neam˛, cu un mandat de 4                                   expirarea mandatului, Ón locul dlui Acatrinei Mihail
                             lor dup„ cum urmeaz„:
(patru) ani, Óncep‚nd cu data de 28.03.2006.                                    cu dna Cristescu Silvia.
                               1. Pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii de cash-flow:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,                                      Art. 2. Alegerea pre∫edintelui consiliului de
                               a) Óncasarea clien˛ilor ∫i diminuarea crean˛elor
18 mai 2006.                                                    administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale PANMONT -
                             concomitent cu reducerea datoriilor;
   (70/112.517)                       b) preluarea soldului crean˛elor din contractele   S.A., p‚n„ la expirarea mandatului, Ón persoana
             *                de v‚nzare-cump„rare cu plata Ón rate de c„tre o     dnei Opri∫an Elena, director general.
                             institu˛ie financiar„;                    Art. 4. Men˛ine toate celelalte prevederi ale
      Societatea Comercial„               c) valorificarea unor active din patrimoniul     hot„r‚rii nr. 2 din data de 29 noiembrie 2000,
     MOR√RIT PANIFICAfiIE - S.A.            societ„˛ii Ón scopul diminu„rii nivelului creditelor   privind garan˛iile ∫i indemniza˛iile lunare ale
      Roman, jude˛ul Neam˛              bancare ∫i realizarea proiectelor de investi˛ii      administratorilor ∫i cenzorilor.
                             propuse.                           Art. 5. Atribu˛iile ∫i modul de func˛ionare ale
          HOT√R¬RE                 2. Pentru optimizarea veniturilor totale ∫i a     consiliului de administra˛ie sunt prev„zute de
                             cheltuielilor din exploatare:               statutul societ„˛ii, ele se completeaz„ cu dispozi˛iile
      din data de 26 aprilie 2006                                       legale din domeniu ∫i prin hot„r‚ri ale adun„rii
                               a) organizarea unei unit„˛i productive
  a adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor                                   generale a ac˛ionarilor.
                             independente, care s„ fabrice produsele de serie
  Œn urma materialelor prezentate ∫i a dezbaterilor   mic„;                            Art. 6. Prezenta hot„r‚re va fi dus„ la Óndeplinire
pe marginea ordinii de zi, adunarea general„         b) valorificarea tuturor stocurilor de bunuri f„r„  Óncep‚nd cu data de 1 mai 2006.
ordinar„ a ac˛ionarilor hot„r„∫te:            mi∫care sau cu mi∫care lent„;                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  1. Se aprob„ cu unanimitate de voturi           c) cre∫terea v‚nz„rilor de m„rfuri;          18 mai 2006.
urm„toarele:                         d) transformarea sistemului de distribu˛ie clasic     (75/112.521)
  - raportul de gestiune al consiliului de        (sistem consigna˛ie) prin dezvoltarea conceptului de                *
administra˛ie pe anul 2005 ∫i desc„rcarea de       distribuitor concesionar;
gestiune a consiliului de administra˛ie pentru anul      e) implementarea ac˛iunilor de achizi˛ie prin         Societatea Comercial„
2005;                           Bursa Rom‚n„ de M„rfuri.                   FORESTAR - S.A., Tarc„u, jude˛ul Neam˛
  - raportul comisiei de cenzori pe anul 2005;        Hot„r‚rea nr. 4
  - bilan˛ul contabil ∫i contul de profit ∫i pierdere    Remunera˛iile pre∫edintelui - director general ∫i
pe anul 2005.                                                              HOT√R¬RE
                             ale membrilor consiliului de administra˛ie vor
  Repartizarea profitului se va face astfel:       r„m‚ne la nivelul celor aprobate pentru anul 2005.     a adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  a) 35 % din profit pentru dividende cu plata Ón      Hot„r‚rea nr. 5                    Comerciale FORESTAR - S.A., num„r de ordine
termen de 6 luni;                       Se aprob„ ca dat„ de identificare a ac˛ionarilor     Ón registrul comer˛ului J 27/832/1995, cod
  b) 65 % din profit pentru investi˛iile aferente    care urmeaz„ s„ beneficieze de drepturi ∫i asupra          unic de Ónregistrare 5603959
programului de modernizare;                c„rora se r„sfr‚ng efectele hot„r‚rilor adun„rii
  - bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006 ∫i                                 Ast„zi, 29.04.2006, ora 13.00, a avut loc adunarea
                             generale ordinare a ac˛ionarilor s„ fie 15.05.2006.
programul de investi˛ii pe anul 2006.                                        general„ ordinar„ a ac˛ionarilor, convocat„ prin
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
  2. Se aprob„ continuarea derul„rii liniei de                                   anun˛ul publicat Ón data de 30.03.2006 Ón Monitorul
                             18 mai 2006.
credit cu B.C.R. Ón valoare de 600.000 RON pentru                                  Oficial al Rom‚niei ∫i Ón 31.03.2006 ∫i 1.04.2006
                                (72/112.519)
produc˛ie.                                                     Óntr-un ziar de circula˛ie - anexate prezentei
  3. Se aprob„ contractarea unui credit pentru                HOT√R¬RI               hot„r‚ri.
investi˛ii Óntre 1.000.000-1.500.000 RON, Ón func˛ie     Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor      La adunare au fost prezen˛i ac˛ionarii men˛iona˛i
de dob‚nd„, rat„ ∫i durat„. Acest credit se va      Societ„˛ii Comerciale MECANICA CEAHL√U - S.A.,      Ón lista de participare anexat„, reprezent‚nd un
garanta cu Fabrica de p‚ine nr. 2 ∫i 3 ∫i Ón func˛ie   legal constituit„ la data de 21.04.2006, cu o       num„r de 5.962.904 ac˛iuni, Ónsemn‚nd un cvorum
de necesit„˛i Ón completare cu obiective de la sediul   reprezentare de 71,84 % din totalul ac˛iunilor, a     de 95,59911 %, ∫i Dan Stamate, pre∫edinte al
societ„˛ii.                        adoptat urm„toarele hot„r‚ri:               consiliului de administra˛ie.
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1560/22.V.2006
  Rezolu˛ia I                       Rezolu˛ia I                       Rezolu˛ia VIII
  Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au aprobat     Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au aprobat     Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au aprobat
raportul consiliului de administra˛ie.          retragerea de la tranzac˛ionare de pe pia˛„ a      v‚nzarea suprafe˛ei de 910 m2 teren ∫i a fostei
  Rezolu˛ia II                     ac˛iunilor societ„˛ii ∫i radierea valorilor mobiliare  cantine - apar˛in‚nd Autobazei Bocancea, satul
  Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au aprobat    din eviden˛ele C.N.V.M., stabilind ca dat„ de      Stejaru, comuna P‚ng„ra˛i, jude˛ul Neam˛.
raportul auditorului financiar ∫i situa˛iile       Ónregistrare data de 18 mai 2006.              9. Diverse.
financiare pe anul 2005. Cu unanimitate de voturi,     2. S-a dat citire raportului de evaluare al       S-a supus discu˛iei adun„rii generale
s-a decis desc„rcarea de gestiune a administratorilor  Societ„˛ii Comerciale ELF EXPERT - S.R.L., Ón
pe anul financiar 2005.                                              extraordinare a ac˛ionarilor:
                             calitate de expert evaluator, cu privire la pre˛ul
  Rezolu˛ia III                                                   - aprobarea scoaterii de sub ipotec„ a activului -
                             unei ac˛iuni ce urmeaz„ a fi achitat Ón cazul
  Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au aprobat                                prev„zut la punctul 8 din ordinea de zi – ∫i
                             retragerii unor ac˛ionari din societate.
propunerile consiliului de administra˛ie cu privire     S-a precizat c„ pre˛ul pe ac˛iune Ón situa˛ia de   Ómputernicirea consiliului de administra˛ie cu
la bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru anul 2006  mai sus este 0,66 RON.                  efectuarea demersurilor la institu˛ia bancar„ pentru
conform datelor prezentate Ón anex„.            Nu au existat discu˛ii. S-a supus la vot.       aducerea Ón garan˛ie a unei suprafe˛e de teren
  Œntocmit ast„zi, 29.04.2006, Ón cinci exemplare.     Rezolu˛ia II                     apar˛in‚nd zonei Crivaia 2 - num„r cadastru 208 -
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,        Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au aprobat    Ón completarea garan˛iilor necesare derul„rii
18 mai 2006.                       raportul de evaluare al Societ„˛ii Comerciale ELF    contractelor de credit;
   (76/112.522)                                                  - aprobarea v‚nz„rii urm„toarelor bunuri din
                             EXPERT - S.R.L., Ón calitate de expert evaluator, cu
          HOT√R¬RE               privire la pre˛ul unei ac˛iuni ce urmeaz„ a fi achitat  patrimoniul societ„˛ii: 5 TAF-uri, 1 Ifron, 2
                             Ón cazul retragerii unor ac˛ionari din societate. S-a  buldozere.
  din data de 29.04.2006 a adun„rii generale
                             aprobat Ón unanimitate c„ pre˛ul ce urmeaz„ a fi      Nu au fost discu˛ii. S-a supus aprob„rii.
   extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii
Comerciale FORESTAR - S.A., num„r de ordine       achitat pentru o ac˛iune Ón cazul retragerii unor      Rezolu˛ia IX
        Ón registrul comer˛ului          ac˛ionari din societate este de 0,66 RON.          Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au aprobat:
          J 27/832/1995,             3. S-a prezentat contractul nr. 5897 din data de     - scoaterea de sub ipotec„ a imobilului - activ fix
     cod unic de Ónregistrare 5603959        2.12.2005 Óncheiat cu Societatea de Audit        - prev„zut la punctul 8 din ordinea de zi, ∫i
                             ERNST&YOUNG pentru auditarea situa˛iilor         Ómputernicirea consiliului de administra˛ie cu
  Ast„zi, 29.04.2006, ora 12.00, a avut loc adunarea  financiare la data de 31.12.2005. Nu au fost discu˛ii.
general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor (A.G.E.A.),                                 efectuarea demersurilor la institu˛ia bancar„ pentru
                             S-a procedat la vot.
convocat„ prin anun˛ul publicat Ón data de                                    aducerea Ón garan˛ie a unei suprafe˛e de teren
                              Rezolu˛ia III
30.03.2006 Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ón                                 apar˛in‚nd zonei Crivaia 2 - num„r cadastru 208 -
                              Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au
31.03.2006 ∫i 1.04.2006 Óntr-un ziar de circula˛ie -                               Ón completarea garan˛iilor necesare derul„rii
                             confirmat contractul nr. 5897 din data de 2.12.2005
anexate prezentei hot„r‚ri.                                            contractelor de credit;
  La adunarea general„ extraodinar„ au fost       Óncheiat cu Societatea de Audit ERNST&YOUNG
                             pentru auditarea situa˛iilor financiare la data de     - aprobarea v‚nz„rii urm„toarelor bunuri din
prezen˛i ac˛ionarii men˛iona˛i Ón lista de participare                              patrimoniul societ„˛ii: 5 TAF-uri, 1 Ifron, 2
anexat„, reprezent‚nd un num„r de 5.962.904       31.12.2005.
                              4. S-a prezentat adun„rii generale extraordinare   buldozere.
ac˛iuni, Ónsemn‚nd un cvorum de 95,59911 %, ∫i
Dan Stamate, pre∫edinte al consiliului de        a ac˛ionarilor situa˛ia punctului de lucru Bocancea,    Adunarea general„, cu unanimitate de voturi,
administra˛ie.                      comuna P‚ng„ra˛i. S-a propus desfiin˛area acestuia.   Ómputernice∫te pe domnul avocat Vernica Adrian s„
  Ordinea de zi a cuprins:                 Nu au fost discu˛ii. S-a procedat la vot.       reprezinte societatea pentru Ónregistrarea
  1. aprobarea retragerii de la tranzac˛ionare de pe    Rezolu˛ia IV                     hot„r‚rilor adun„rii generale extraordinare a
pia˛„ a ac˛iunilor societ„˛ii ∫i radierea valorilor     Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au aprobat    ac˛ionarilor la Oficiul registrului comer˛ului ∫i
mobiliare din eviden˛ele C.N.V.M. Ón scopul       desfiin˛area punctului de lucru Bocancea, satul     consiliul de administra˛ie cu punerea Ón aplicare a
Ómbun„t„˛irii procesului de management al        Stejaru, comuna P‚ng„ra˛i, jude˛ul Neam˛.        rezolu˛iilor adoptate.
societ„˛ii;                         5. S-a prezentat adun„rii generale extraordinare     Pre∫edintele, constat‚nd c„ ordinea de zi a fost
  2. prezentarea ∫i aprobarea raportului de       a ac˛ionarilor propunerea pentru noua organizare a    epuizat„, a declarat ∫edin˛a Ónchis„.
evaluare al Societ„˛ii Comerciale ELF EXPERT -      Societ„˛ii Comerciale FORESTAR — S.A.
                                                           Œntocmit ast„zi, 29.04.2006, Ón cinci exemplare.
S.R.L., Ón calitate de expert evaluator, cu privire la   Nu au fost discu˛ii. S-a procedat la vot.
                                                           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
pre˛ul unei ac˛iuni ce urmeaz„ a fi achitat Ón cazul    Rezolu˛ia V
retragerii unor ac˛ionari din societate;          Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au        18 mai 2006.
  3. confirmarea contractului nr. 5897 din       aprobatorganigrama Societ„˛ii Comerciale           (77/112.522)
2.12.2005, Óncheiat cu Societatea de Audit        FORESTAR - S.A.                                   *
ERNST&YOUNG pentru auditarea situa˛iilor          6. Se solicit„ ac˛ionarilor prezen˛i s„
financiare la data de 31.12.2005;            Ómputerniceasc„ consiliul de administra˛ie cu             Societatea Comercial„
  4. aprobarea desfiin˛„rii punctului de lucru     reorganizarea activit„˛ii societ„˛ii Ón conformitate         BIBI - S.R.L., Satu Mare
Bocancea, din satul Stejaru, comuna P‚ng„ra˛i,      cu modific„rile cuprinse la pct. 4 ∫i 5 din ordinea
jude˛ul Neam˛;                      de zi.                                    HOT√R¬RE
  5. aprobarea organigramei societ„˛ii;          Nu au fost discu˛ii. S-a procedat la vot.
  6. Ómputernicirea consiliului de administra˛ie cu                                 Subsemna˛ii Naselean Dora-Maria ∫i Stucz
                              Rezolu˛ia VI
reorganizarea activit„˛ii societ„˛ii Ón conformitate    Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au decis     Ecaterina, asocia˛i la Societatea Comercial„ BIBI -
cu modific„rile cuprinse la pct. 4 ∫i 5 din ordinea   Ómputernicirea consiliului de administra˛ie cu      S.R.L., cu sediul Ón Satu Mare, str. Iuliu Maniu
de zi;                          reorganizarea activit„˛ii societ„˛ii Ón conformitate   nr. 18, jude˛ul Satu Mare, av‚nd num„rul de
  7. Ómputernicirea persoanelor care prin        cu modific„rile cuprinse la pct. 4 ∫i 5 din ordinea   Ónregistrare J 30/779/1993, cod unic de Ónregistrare
semn„tura lor angajeaz„ juridic compania ∫i       de zi.                          4134382, cod CAEN 5190, hot„r‚m suspendarea
limitele Ón care ace∫tia o pot face;            7. Œn vederea Ómbun„t„˛irii activit„˛ii din cadrul  activit„˛ii societ„˛ii pe o perioad„ de 3 ani.
  8. aprobarea v‚nz„rii suprafe˛ei de 910 m2 teren   societ„˛ii, s-a solicitat ac˛ionarilor prezen˛i s„     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
∫i a fostei cantine - apar˛in‚nd Autobazei Bocancea,
                             aprobe desemnarea persoanelor care prin         18 mai 2006.
satul Stejaru, comuna P‚ng„ra˛i, jude˛ul Neam˛;
                             semn„tura lor pot angaja juridic compania ∫i         (78/112.523)
  9. diverse.
  Pre∫edintele adun„rii generale extraordinare a    limitele Ón care acestea o pot face. S-a prezentat                 *
ac˛ionarilor, dl Dan Stamate, a deschis ∫edin˛a.     ac˛ionarilor decizia nr. 2/2006 a consiliului de
  Ac˛ionarii prezen˛i au ales secretarul adun„rii -   administra˛ie prin care se desemneaz„ persoanele          Societatea Comercial„
av. Vernica Adrian.                   cu drept de a angaja juridic societatea ∫i limitele Ón      CONTRA FOREST - S.R.L., Vama
  S-a verificat lista de prezen˛„ ∫i s-au contatat   care acestea o pot face.                       jude˛ul Satu Mare
Óndeplinite formalit„˛ile cerute de lege ∫i de actul    Nu au fost discu˛ii. S-a procedat la vot.
constitutiv pentru ˛inerea adun„rii generale        Rezolu˛ia VII
                                                                  HOT√R¬REA NR. 4
extraordinare.                       Cu unanimitate de voturi, ac˛ionarii au decis
  S-a prezentat ordinea de zi care s-a aprobat Ón    confirmarea deciziei consiliului de administra˛ie            din data de 9.05.2006
unanimitate.                       privind persoanele care au dreptul de a angaja
                             juridic societatea prin semn„tura lor ∫i limitele Ón    Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale CONTRA
  1. S-a prezentat adun„rii generale extraordinare                                FOREST - S.R.L., Ón baza drepturilor conferite de
a ac˛ionarilor ce Ónseamn„ retragerea de la       care acestea o pot face.
tranzac˛ionare de pe pia˛„ a ac˛iunilor societ„˛ii ∫i    8. S-a supus adun„rii generale extraordinare a    actul constitutiv al societ„˛ii ∫i legisla˛ia Ón vigoare,
radierea valorilor mobiliare din eviden˛ele       ac˛ionarilor spre aprobare v‚nzarea suprafe˛ei de    hot„r„∫te suspendarea temporar„ a activit„˛ii pe o
C.N.V.M., precum ∫i opera˛iunile ce trebuie       910 m 2 teren ∫i a fostei cantine - apar˛in‚nd      perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 10.05.2006.
efectuate ∫i cadrul legal Ón care acestea se vor     Autobazei Bocancea, satul Stejaru, comuna          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi,
desf„∫ura.                        P‚ng„ra˛i, jude˛ul Neam˛.                18 mai 2006.
  Nu au existat discu˛ii. S-a supus la vot.        Nu au fost discu˛ii. S-a procedat la vot.         (79/112.524)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|091627]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1560/22.V.2006 con˛ine 16 pagini.         Pre˛ul: 1,28 lei noi/12.800 lei vechi      ISSN  1220 — 4889

								
To top