Docstoc

2006_1559

Document Sample
2006_1559 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 1559                                                            Luni, 22 mai 2006
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„                Asociatul unic Popa Iulica preia activul ∫i pasivul         Societatea Comercial„
   INGCOMION - S.R.L., comuna Breasta           societ„˛ii, prerogativele adun„rii generale ∫i ale           ABGEDA - S.R.L., Craiova
        jude˛ul Dolj                 administratorului ∫i de˛ine Óntregul capital social de
                              200 lei.                                  ACT ADIfiIONAL
           HOT√R¬RE                 Popa Jean se retrage ∫i din func˛ia de
                              administrator.                           la statutul Societ„˛ii Comerciale
 a Societ„˛ii Comerciale INGCOMION - S.R.L.,
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     ABGEDA - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, str.
cu sediul Ón Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„,
                              actul constitutiv al societ„˛ii.              R„∫inari nr. 20, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la
str. Tuf„nele, bl. 200 OP, jude˛ul Dolj, num„r
                                Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                              originale.
Jude˛ului Dolj J 16/978/3.07.1991, cod unic de                                     Tribunalul Dolj cu nr. J 16/1459/2005, av‚nd
       Ónregistrare 2306554               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                                                               codul unic de Ónregistrare R17774642
                              2006.
  Asocia˛ii Ionescu Ion, cod numeric personal
                                (2/790.013)                       Asocia˛ii Ilie Eugen, domiciliat Ón Craiova, str.
1580704163210, domiciliat Ón Craiova, str. Emanoil
                                           *                Corcova nr. 12, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX
Chinezu nr. 6, bl. F7, sc. 1, et. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj
∫i Ionescu Ioana, cod numeric personal                                        nr. 124663, emis„ de Poli˛ia Craiova la data de
2600928163239, domiciliat„ Ón Craiova, str. Emanoil           Societatea Comercial„            27.04.2001, cod numeric personal 1691226163214 ∫i
Chinezu nr. 6, bl. F7, sc. 1, et. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj,       RO KAPPA - S.R.L., Craiova           Budic„ Adrian, domiciliat Ón Craiova, str. R„∫inari
Ón adunarea general„ a asocia˛ilor din data de                                    nr. 20, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr.
22.03.2006, au hot„r‚t urm„toarele:                      ACT ADIfiIONAL
                                                           374075, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
  Schimbarea sediului societ„˛ii la urm„toarea
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      10.12.2004, cod numeric personal 1660124163199,
adres„: comuna Breasta, Str. Morii nr. 12, jude˛ul
                              RO KAPPA - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, calea      au hot„r‚t Ón adunarea general„ din 30.03.2006:
Dolj.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     Bucure∫ti nr. 57, bl. 31B, ap. 4, jude˛ul Dolj,       Retragerea din societate a dlui Ilie Eugen prin
contractul ∫i statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l      Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                                           cesionarea celor 10 p„r˛i sociale de˛inute la
corespunz„tor.                           de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr.
                                                           Societatea   Comercial„   ABGEDA     -  S.R.L.,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie      J 16/126/1995, av‚nd codul unic de
                                     Ónregistrare R 7100694            reprezent‚nd 100 lei, asociatului Budic„ Adrian,
2006.
                                                           cod numeric personal 1660124163199, care devine
  (1/790.012)                        Asocia˛ii GALATEA-ANSTALT, persoan„ juridic„
                              cu sediul Ón Vaduz, Liechtenstein ∫i Zahorski Paul-    asociat unic cu o cot„ de participare la beneficii ∫i
              *
                              Victor, domiciliat Ón Craiova, str. Caracal nr. 17,    pierderi de 100 %, prelu‚nd toate prerogativele
      Societatea Comercial„              jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1430615163226,     adun„rii generale ∫i ale administratorului.
   JIA IMPEX - S.R.L., comun Piele∫ti          act de identitate tip C.I. seria DX nr. 442834, emis„    Societatea se transform„ din S.R.L. cu doi
         jude˛ul Dolj                de SPCLEP Craiova la data de 6.03.2006, au hot„r‚t    asocia˛i Ón S.R.L. cu asociat unic, urm‚nd s„ se
                              Ón adunarea general„ din 30.03.2006:           anuleze contractul de societate, iar prevederile
         ACT ADIfiIONAL                1. Se modific„ valoarea unei p„r˛i sociale de la 2
                                                           statutului se vor referi la asociatul unic.
                              RON la 10 RON. Dup„ modificarea valorii p„r˛ii
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                      Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor
                              sociale, structura capitalului social, constituit din
  JIA IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón comuna         200 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON fiecare,      nominal„.
 Piele∫ti, calea Bucure∫ti nr. 52, jude˛ul Dolj,      respectiv Ón valoare total„ de 2.000 RON, este        Dl Ilie Eugen declar„ c„ a Óncasat contravaloarea
   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         urm„toarea:                        p„r˛ilor sociale, nemaiav‚nd preten˛ii Ómpotriva
   Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.           - GALATEA-ANSTALT de˛ine 184 p„r˛i sociale Ón     societ„˛ii sau a asociatului unic, iar dl Budic„
   J 16/765/2005, av‚nd codul unic de          valoare de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 1.840 RON
       Ónregistrare 17445038                                          Adrian preia Óntregul activ ∫i pasiv al societ„˛ii.
                              aport la capitalul social), av‚nd o cot„ de 92 % din
                                                             Retragerea din func˛ia de administrator a dlui
  Asociatul unic Popa Jean, cod numeric personal      beneficii ∫i pierderi;
1650615163276, domiciliat Ón Craiova, Str. S„rarilor                                 Ilie Eugen ∫i numirea ca administrator unic, pe
                                - Zahorski Paul-Victor de˛ine 16 p„r˛i sociale Ón
nr. 28, bl. M7, sc. 1, et. 4, ap. 18, jude˛ul Dolj,     valoare de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 160 RON      perioad„ nedeterminat„, a dlui Budic„ Adrian, cod
cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I. seria DX nr. 176669,    aport la capitalul social), av‚nd o cot„ de 8 % din    numeric personal 1660124163199, cu puteri depline
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 11.03.2002, a    beneficii ∫i pierderi.                  Ón angajarea ∫i reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile
hot„r‚t:                            2. Modificarea datelor de identificare referitoare   cu ter˛ii.
  Retragerea sa din societate ∫i cesionarea        la asociatul ∫i administratorul Zahorski Paul-Victor.    Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
aportului la capitalul social, 200 lei (20 p„r˛i        Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
socoiale Ón valoare de 10 lei fiecare), doamnei Popa                                 originale ∫i face parte integrant„ din statutul
                              originale ∫i face parte integrant„ din actul
Iulica, cod numeric personal 2671002163309,                                      societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.
                              constitutiv al societ„˛ii.
domiciliat„ Ón Craiova, Str. S„rarilor, bl. M7, sc. 1,                                  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
ap. 18, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, posesoare a                                   2006.
                              2006.
B.I. seria G.T. nr. 441036, eliberat de Poli˛ia Craiova
                                 (3/790.014)                       (4/790.015)
la data de 1.03.1996, care intr„ Ón societate cu
drepturi depline ∫i devine noul asociat unic.                     *                             *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1559/22.V.2006
      Societatea Comercial„               281 - fabricarea de construc˛ii metalice (2811,         Societatea Comercial„
    COMIND AGRICOL - S.R.L., Craiova          2812);                             ARDAGRAS - S.R.L., comuna Cetate
                               451 - organizarea de ∫antiere ∫i preg„tirea              jude˛ul Dolj
         ACT ADIfiIONAL              terenului (4511, 4512);
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;           ACT ADIfiIONAL
      COMIND AGRICOL - S.R.L.            geniu civil (4521, 4522, 4523, 4524, 4525);
                                                               la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Subsemna˛ii Rata Ion, domiciliat Ón Craiova, str.     453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri (4531,
                                                            ARDAGRAS - S.R.L., cu sediul Ón comuna
Rovine nr. 44, jude˛ul Dolj, posesor al B.I. seria H.C.  4532, 4533, 4534);
nr. 141955, cod numeric personal 1561029163273,                                    Cetate, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul
                               454 - lucr„ri de finisare (4541, 4542, 4543, 4544,
administrator ∫i asociat al Societ„˛ii Comerciale                                  Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                              4545);
COMIND AGRICOL - S.R.L. ∫i ™tefanache Ion,                                      Dolj cu nr. J 16/518/1998, av‚nd codul unic de
domiciliat Ón Craiova, Str. Plevnei nr. 36, bl. G3, sc.    455 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i           Ónregistrare R 10610561
1, ap. 13, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr.   demolare, cu personalul de deservire aferent (4550);
                                                             Asociatul unic Surugiu ™tefan, domiciliat Ón
353887, cod numeric personal 1600719163253, Ón        7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
                                                           Craiova, calea Bucure∫ti, bl. A3, sc. 2, et. 2, ap. 8,
calitate de asociat, ca urmare a hot„r‚rii din       servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea.
27.03.2006, am stabilit:                                               jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1530902163262,
                               Men˛ion„m c„ s-au modificat datele de
  1. Majorarea capitalului social cu 5.800                                     act de identitate tip C.I. seria DX nr. 061956, emis„
                              identificare ale asociatului unic/administratorului
(cincimiioptsute) RON, de la 200 (dou„sute) RON la                                  de Poli˛ia Craiova la data de 17.02.2000, a hot„r‚t:
6.000 (∫asemii) RON; astfel cele 600 (∫asesute) p„r˛i   firmei.
                                                             1. Completarea obiectului de activitate cu: 631 -
sociale vor fi divizate astfel:                Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
                                                           manipul„ri ∫i depozit„ri (6311, 6312).
  - dl Rata Ion va de˛ine un num„r de 599         originale ∫i face parte integrant„ din statutul
                                                             2. Recodificarea ∫i redefinirea obiectului de
(cincisutenou„zeci∫inou„) p„r˛i socoiale Ón valoare    societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.         activitate deja existent, modificat prin Ordinul
de   10   RON   fiecare,   adic„    5.990    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
(cincimiinou„sutenou„zeci) RON, iar dl ™tefanache                                  pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„ nr.
                              2006.                           601/2001 privind actualizarea codific„rii
Ion va de˛ine 1 (una) parte social„ Ón valoare de 10
RON, adic„ 10 (zece) RON.                   (7/790.018)                      activit„˛ilor din economia na˛ional„ astfel:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie               *                Domeniul principal de activitate corespunde grupei
2006.                                                        CAEN 014, av‚nd activitatea principal„ codificat„ la
  (5/790.016)                             Societatea Comercial„            clasa 0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;
              *                      DOMAVI - S.R.L., Craiova           gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„).
                                                             Activit„˛i secundare: 011 - cultivarea plantelor,
      Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL              gr„din„ritul destinat pie˛ei, horticultura (0111,
      PAN GROUP - S.A., Craiova                                         0112, 0113); 012 - cre∫terea animalelor (0122, 0124,
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                           0125); 157 - fabricarea produselor pentru hrana
         ACT ADIfiIONAL                DOMAVI - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, Str.      animalelor (1571, 1572); 1598 - produc˛ie de ape
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Macului, bl. 200E7, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,     minerale ∫i b„uturi r„coritoare nealcoolice; 361 -
 PAN GROUP - S.A., cu sediul Ón Craiova, calea       Ónregistat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      produc˛ia de mobilier (3611, 3612); 5020 -
 Bucure∫ti nr. 173, jude˛ul Dolj, av‚nd codul        de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj, cu num„rul de       Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor; 5040 -
 unic de Ónregistrare 2323768, atribut fiscal R,      Ónmatriculare J 16/944/1992, av‚nd codul unic       comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii aferente;
 ∫i num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului             de Ónregistrare R 2302048           Óntre˛inerea ∫i repararea motocicletelor; 518 -
         J 16/252/19.04.1991
                               Asociatul unic ™u˛u Doru, cet„˛ean rom‚n,       comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i
  Consiliul de administra˛ie al Societ„˛ii
Comerciale PAN GROUP - S.A. prin S„c„cel Mihai,      domiciliat Ón Craiova, Str. Macului, bl. 200E7, sc. 1,  furnituri (5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187,
cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón Craiova, str.       ap. 1, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I seria DX nr.   5188); 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
Bariera V‚lcii nr. 71, jude˛ul Dolj, director       037910, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de      5540 - baruri; 748 - alte activit„˛i de servicii prestate
economic al Societ„˛ii Comerciale PAN GROUP -       28.07.1999, cod numeric personal 1620722163272, a     Ón principal Óntreprinderilor (7485, 7486, 7487); 923
S.A., Craiova, Ómputernicit pentru ducerea la       hot„r‚t:                         - alte activit„˛i de spectacole (9233, 9234).
Óndeplinire a deciziei nr. 323 din 8.02.2006 a                                      3. Men˛ion„m c„ s-au modificat datele de
                               Deschiderea unui punct de lucru Ón Craiova, str.
consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale
                              Drumul Muntenilor nr. 54, jude˛ul Dolj.          identificare     referitoare    la   asociatul
PAN GROUP - S.A., a hot„r‚t urm„toarele:
                               Recodificarea ∫i redefinirea obiectului de       unic/administratorul Surugiu ™tefan.
  Majorarea capitalului social al Societ„˛ii
Comerciale PAN GROUP - S.A. de la suma de         activitate, deja existent, conform Ordinului         Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 7
3.954.856,12 lei (RON) la suma de 4.429.968,76 lei     pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„ nr.   exemplare originale ∫i face parte integrant„ din
(RON), prin aport Ón numerar subscris ∫i v„rsat      601/2002 privind actualizarea CAEN, precum ∫i       statutul societ„˛ii.
integral la data Óntocmirii prezentului act adi˛ional,   completarea obiectului de activitate al societ„˛ii cu     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
Ón sum„ de 475.112,64 lei (RON), echivalentul a                                   2006.
                              urm„toarele activit„˛i:
15.816 noi ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 30,04
                               251 - produc˛ia de articole din cauciuc (2511,       (9/790.020)
lei (RON).
  Ca urmare a modific„rilor men˛ionate mai sus,     2512, 2513);                                     *
capitalul social total al Societ„˛ii Comerciale PAN      252 - produc˛ia articolelor din material plastic
GROUP - S.A. va fi de 4.429.968,76 lei (RON), iar     (2521, 2522, 2523);                          Societatea Comercial„
num„rul total de ac˛iuni va fi de 147.469 ac˛iuni,      266 - fabricarea elementelor din beton, ciment ∫i         C.R. BELL - S.R.L., Craiova
numerotate de la 000001 la 147.469, fiecare ac˛iune
                              ipsos (2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666);
av‚nd o valoare nominal„ de 30,04 lei (RON).
                               2710 - produc˛ie de metale feroase sub forme               ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„    primare ∫i cea de feroaliaje;               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
corespunz„tor, celelalte prevederi r„m‚n‚nd          275 - turnarea metalelor (2751-2754);          C.R. BELL - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, Bd.
neschimbate.                         281 - fabricarea de construc˛ii metalice (2811,      Tineretului nr. 7, bl. 159B, sc. 1, ap. 5,
  Tehnoredactat ∫i multiplicat Ón 7 (∫apte)       2812);
exemplare, azi, 29 martie 2006.                                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                               287 - fabricarea altor produse prelucrate din     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
2006.                           metal (2871, 2872, 2873, 2874, 2875);             J 16/434/2005, av‚nd codul unic de
   (6/790.017)                       295 - fabricarea altor ma∫ini cu detina˛ie             Ónregistrare 17288731
                              specific„ (2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956);
              *                                              Asocia˛ii Tuta Ionel-Alin, cet„˛ean rom‚n,
                               2960 - fabricarea armamentului ∫i a muni˛iei
                                                           domiciliat Ón Craiova, Aleea Piersicului, bl. 84B, sc.
      Societatea Comercial„             prin Legea nr. 17/1996 modificat„;
                                                           1, ap. 15, posesor al C.I. seria DX nr. 006007,
      LECOREL - S.R.L., Craiova             452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;  eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 20.11.1998,
                              geniu civil (4521-4525);                 cod numeric personal 1740913163237 ∫i Vieru
         ACT ADIfiIONAL                7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     R„zvan-Marian, domiciliat Ón Craiova, bd. Oltenia,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         imobiliare proprii sau Ónchiriate.            bl. 64A, sc. 1, et. 5, ap. 19, jude˛ul Dolj, posesor al
 LECOREL - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, Str.        Societatea va putea s„ desf„∫oare activit„˛ile cu   C.I. seria DX nr. 041597, eliberat„ de Poli˛ia Craiova
  Prutului nr. 7, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la      respectarea prevederilor legisla˛iei rom‚ne Ón      la data de 26.08.1999, cod numeric personal
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       vigoare.                         1750812163239, au hot„r‚t:
 Tribunalul Dolj cu nr. J 16/491/1998, av‚nd         Men˛ion„m c„ s-au modificat datele de           Revocarea din func˛ia de administrator a dlui
   codul unic de Ónregistrare 11334014
                              identificare ale asociatului unic/administratorului    Tuta Ionel-Alin.
  Asociatul unic Z„bav„ Ana, cet„˛ean rom‚n,       firmei.                           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
domiciliat„ Ón Craiova, Str. Prutului nr. 7, jude˛ul
                               Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare       contractul ∫i statutul societ„˛ii.
Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 414461,
eliberat„ de SPCLEP Craiova la data de 26.08.2005,     originale ∫i face parte integrant„ din statutul       Œncheiat Ón 6 exemplare considerate a fi
cod numeric personal 2621207163245, a hot„r‚t:       societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.         originale.
  Completarea obiectului de activitate al societ„˛ii     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
cu urm„toarele activit„˛i:                 2006.                           2006.
  2523 - fabricarea articolelor din material plastic
                                (8/790.019)                        (10/790.021)
pentru construc˛ii;
  2612 - prelucrarea ∫i fasonarea sticlei plate;                  *                             *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1559/22.V.2006                    3
       Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„                      Societatea Comercial„
      A.G.V. RU - S.R.L., Craiova           POLYSTART CAR & AUDIO - S.R.L., Craiova                MICFARM - S.R.L., Craiova

         ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL

 al Societ„˛ii Comerciale A.G.V. RU - S.R.L., cu       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               POLYSTART CAR & AUDIO - S.R.L., cu sediul          MICFARM - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, aleea
sediul Ón Craiova, str. General Mihail Cerchez,
                              Ón Craiova, bd. Gheorghe Chi˛u nr. 10, jude˛ul        Constantin Br‚ncu∫i nr. 13, bl. A3, sc. 2, ap. 3,
 bl. G1, sc. 1, ap. 99, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„
                                 Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului           Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
   la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr.           Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
  J 16/1684/2003, cod unic de Ónregistrare           J 16/1160/2002 ∫i av‚nd codul unic de          J 16/13/2005, av‚nd codul unic de Ónregistrare
           15887696                       Ónregistrare 15074936                       17093381
  Subsemnatele:                        Asocia˛ii:                          Asocia˛ii:
  - Dr„ghici Virginia Mariana, cet„˛ean rom‚n,        1. Dobre Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      Catana Ioan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
domiciliat„ Ón Craiova, str. Basarabia nr. 17, bl. H2,   de 15.09.1970 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫, cod        Craiova, aleea Constantin Br‚ncu∫i, bl. A 3, sc. 2, et.
sc. 1, ap. 16, jude˛ul Dolj, identificat„ prin C.I. seria  numeric personal 1700915163213, domiciliat Ón        1, ap. 3, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr.
DX nr. 326968, eliberat„ la data de 23.04.2003 de      Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 53, bl. 4, sc. 2, ap.   133682, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
                              7, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 284546,    19.06.2001, cod numeric personal 1750718163215,
Poli˛ia   Craiova,   cod  numeric    personal
                              eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 2.10.2003,       B„rbulescu Cornel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
2690702163334,
                                2. Sima Mihail, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de     data de 29.02.1984 Ón Bal∫, jude˛ul Olt, domiciliat Ón
  - Jipea Adriana Gabriela, cet„˛ean rom‚n,
                              15.03.1967 Ón comuna M„ce∫u de Jos, jude˛ul Dolj,
domiciliat„ Ón Craiova, str. Eusta˛iu Stoenescu,                                     satul Com„ne∫ti, comuna Bobice∫ti, jude˛ul Olt,
                              cod numeric personal 1670315161040, domiciliat Ón
                                                             posesor al C.I. seria OT nr. 031005, eliberat„ de
bl. F6, sc. 1, et. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, identificat„   Craiova, str. Mihail Moxa nr. 15, bl. C17, sc. 1, et. 3,
                                                             Poli˛ia Bal∫ la data de 24.08.1999,
prin C.I. seria DX nr. 001517, eliberat„ la data de     ap. 11, jude˛ul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr.
                                                              VÓlceanu Mihai, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
31.08.1998 de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal     411178, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
                                                             Bal∫, str. Fra˛ii Buze∫ti, bl. A, sc. 2, et. 3, ap. 23,
2730927163253, ∫i                      5.08.2005,
                                                             jude˛ul Olt, posesor al C.I. seria OT nr. 068556,
  - Fira Alina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        3. Tei∫anu Sorin-Ilie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                                             eliberat„ de Poli˛ia Bal∫ la data de 29.09.2000, cod
Craiova, str. Basarabia, bl. F2, sc. 1, ap. 9, jude˛ul   data de 27.02.1968 Ón Bal∫, jude˛ul Olt, cod numeric
                                                             numeric personal 1760401284366, de comun acord
                              personal 1680227163218, domiciliat Ón Craiova, str.
Dolj, identificat„ prin C.I. seria DX nr. 148093,                                    au hot„r‚t:
                              Pia˛a G„rii nr. 5, bl. 6, sc. 1, et. 6, ap. 23, jude˛ul
eliberat„ la data de 19.09.2001 de Poli˛ia Craiova,                                     Retragerea din societate a domnului VÓlceanu
                              Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 219162, eliberat„ la
cod numeric personal 2680802163196,             data de 25.11.2002,                     Mihai ∫i cesionarea aportului s„u la capitalul social,
  Ón ∫edin˛a adun„rii generale a asocia˛ilor am        4. Martin Alina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     3 p„r˛i sociale (30 lei RON), domnului B„rbulescu
hot„r‚t:                          de 17.08.1969 Ón Craiova, jude˛ul Dolj, cod numeric     Cornel.
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate:      personal 2690817163281, domiciliat„ Ón Craiova,         Domnul Catana Ioan cesioneaz„ domnului
  a) 744 - publicitate;                  str. P„ltini∫ nr. 63, bl. K11, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,  B„rbulescu Cornel 4 p„r˛i sociale (40 lei RON).
                              posesoare a C.I. seria DX nr. 345625, eliberat„ de       Asocia˛ii Catana Ioan ∫i B„rbulescu Cornel
  7440 - publicitate;
                              Poli˛ia Craiova la data de 14.07.2004,            preiau activul ∫i pasivul societ„˛ii, domnul VÓlceanu
  b) 804 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
                                Ón adunarea general„ a asocia˛ilor din data de      Mihai, prin retragere, la data semn„rii prezentului
  8041 - ∫coli de conducere (pilotaj);
                              27.03.2006 au hot„r‚t:                    act, nemaiav‚nd nici o preten˛ie privind societatea.
  8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt.
                                1. Se schimb„ datele de identitate ale urm„torilor      Œn urma retragerii ∫i cesion„rii, aportul fiec„rui
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie                                 asociat la capitalul social este urm„torul:
                              asocia˛i astfel:
2006.                             - Sima Mihail, n„scut la data de 15.03.1967 Ón        Catana Ioan, 10 p„r˛i sociale, nominative ∫i
  (11/790.022)                      comuna M„ce∫u de Jos, jude˛ul Dolj, cod numeric       indivizibile, Ón valoare total„ de 100 lei RON, ce
              *                personal 1670315161040, domiciliat Ón Craiova, str.     reprezint„ 50 % cota de participare la beneficii;
                              Mihail Moxa nr. 15, bl. C17, sc. 1, et. 3, ap. 11,       B„rbulescu Cornel, 10 p„r˛i sociale, nominative
       Societatea Comercial„             posesor al C.I. seria DX nr. 411178, eliberat„ de      ∫i indivizibile, Ón valoare total„ de 100 lei RON, ce
                              Poli˛ia Craiova la data de 5.08.2005;            reprezint„ 50 % cota de participare la beneficii ∫i
    ROMTRITRICUM AGRO - S.R.L.
                                - Martin Alina, n„scut„ la data de 17.08.1969 Ón     pierderi.
     comuna Gingiova, jude˛ul Dolj           Craiova, jude˛ul Dolj, cod numeric personal           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                              2690817163281, domiciliat„ Ón Craiova, str. P„ltini∫     statutul societ„˛ii.
         ACT ADIfiIONAL               nr. 63, bl. K11, sc. 1, ap. 1, posesoare a C.I. seria DX    Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          nr. 345625, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de     originale.
                              14.07.2004.                           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
 ROMTRITRICUM AGRO - S.R.L., cu sediul Ón
                                2. Se extinde obiectul de activitate cu:         2006.
comuna Gingiova, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la
                                505 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i pentru         (14/790.025)
 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         autovehicule;
Tribunalul Dolj cu nr. J 16/1580/1994, av‚nd          5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
                                                                          *
  codul unic de Ónregistrare R 5762695          pentru autovehicule;
                                                                   Societatea Comercial„
  Asociatul unic Toe Lumini˛a, domiciliat„ Ón         515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
                              neagricole ∫i de∫euri;                          DANKOS - S.R.L., Craiova
comuna Gingiova, jude˛ul Dolj, posesoare a B.I.
seria D.A. nr. 390537, emis de Mili˛ia Segarcea la       5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
                              lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;                   ACT ADIfiIONAL
data de 23.04.1986, cod numeric personal
                                5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri         la statutul Societ„˛ii Comerciale
2551002167338, a hot„r‚t:
                              metalice;                           DANKOS - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, Str.
  Ie∫irea din societate a dnei Toe Lumini˛a care       5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i      Putnei nr. 9 (C„min nefamili∫ti nr. 5, camera
cesioneaz„ toate cele 20 p„r˛i sociale (reprezent‚nd    de construc˛ii;                         301), jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul
200 RON aport la capitalul social), dlui Dimulescu       5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i        Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Adrian, n„scut la data de 4.05.1956 Ón comuna        furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de    Dolj cu nr. de Ónmatriculare J 16/307/2006,
Gingiova, domiciliat Ón comuna Gingiova, jude˛ul      Ónc„lzire;                          av‚nd codul unic de Ónregistrare 18398414
Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 070239, emis„ de      5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
                                                              Asociatul unic Tu˛„ Florian-Daniel, cet„˛ean
Poli˛ia Segarcea la data de 19.04.2000, cod numeric      5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
                                                             rom‚n, domiciliat Ón Craiova, Calea Severinului nr.
                              intermediare;
personal 1560504167337, care devine astfel noul                                     28A, bl. BO6, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, identificat cu
                                5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
asociat unic, prelu‚nd prerogativele adun„rii                                      C.I. seria DX nr. 323221, eliberat„ de Poli˛ia Craiova
                                602 - alte transporturi terestre;
generale ∫i Óntregul capital social. Noul asociat unic                                  la data de 31.03.2004, cod numeric personal
                                6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
are o cot„ de 100 % din beneficii ∫i pierderi.       baz„ de grafic;                       1780711163229, a hot„r‚t:
  Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor      6022 - transporturi cu taxiuri;               Completarea obiectului de activitate cu
nominal„.                           6023 - transporturi terestre de c„l„tori,         urm„toarea activitate:
  Se revoc„ din func˛ia de administrator dna Toe      ocazionale;                           3320 - produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente de
Lumini˛a, numindu-se administrator unic dl           6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.          m„sur„, verificare ∫i control, cu excep˛ia
                                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control (cu
Dimulescu Adrian, cu puteri depline Ón
                              actul constitutiv al societ„˛ii, modific‚ndu-l        excep˛ia echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i
reprezentarea societ„˛ii fa˛„ de ter˛i.
                              corespunz„tor, celelalte norme r„m‚n‚d            control pentru procesele industriale).
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
                              neschimbate.                          Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
originale ∫i face parte integrant„ din statutul
                                Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi         originale ∫i face parte integrant„ din statutul
societ„˛ii.                                                       societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.
                              originale.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
2006.                            2006.                            2006.
  (12/790.023)                         (13/790.024)                         (15/790.026)
              *                              *                              *
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1559/22.V.2006
      Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„                r„m‚n‚nd neschimbat, fiind Óntocmit de noi,
     KAMADEVA - S.R.L., Craiova           ATLANTYS INTERNATIONAL - S.R.L., Craiova           p„r˛ile contractante, pe propria r„spundere.
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
         ACT ADIfiIONAL              CONTRACT DE CESIUNE ™I ACT ADIfiIONAL            2006.
                                                              (18/790.029)
 al Societ„˛ii Comerciale KAMADEVA - S.R.L.,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                 ATLANTYS INTERNATIONAL - S.R.L.,                         *
  cu sediul social Ón Craiova, str. Lahovary
                                cu sediul Ón Craiova, str. Romul, bl. T3,
 nr. 26, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul                                        Societatea Comercial„
                                 jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.       Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu         BARADE COM - S.R.L., Calafat, jude˛ul Dolj
J 16/1102 din 31.07.2003, identificat„ cu codul         nr. J 16/1756/1991, cod fiscal R2325823
  unic de Ónregistrare 15633450, cont bancar         Subsemna˛ii:                                ACT ADIfiIONAL
      B.C.R. - Sucursala Dolj nr.            - Turturescu Flavia Liliana, cu domiciliul Ón           la statutul Societ„˛ii Comerciale
     RO90RNCB2600000310670001            Craiova, Str. Brestei nr. 19, jude˛ul Dolj, identificat„    BARADE COM - S.R.L., cu sediul Ón Calafat,
  Asociatul unic R„du˛ Valentina Jeni, cet„˛ean     prin B.I. seria D.A. nr. 887442, eliberat de Poli˛ia     str. Decebal nr. 171, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„
rom‚n, n„scut„ la data de 21.09.1977, domiciliat„ Ón   Craiova, cod numeric personal 2600104163221,         la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             reprezentat„ prin mandatar Turturescu Constantin,       Tribunalul Dolj cu nr. J 16/898/1996, av‚nd
Craiova, bd. Decebal nr. 64, bl. 24, sc. 1, et. 4, ap.
                             cu domiciliul Ón Craiova, Str. Brestei nr. 19, jude˛ul       codul unic de Ónregistrare 8716693
18, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr.
                             Dolj, identificat prin C.I. seria DX nr. 181168,        Asociatul unic B„lan Radu-Gabriel, domiciliat Ón
225833, cod numeric personal 2770921163217,        eliberat„ de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 14.01.2003, a                                 Calafat, str. Decebal nr. 171, jude˛ul Dolj, cod
                             1581007381273, Ón baza procurii speciale           numeric personal 1710924162140, posesor al C.I.
hot„r‚t:                         autentificate cu nr. 3175/19.12.2005 la Biroul        seria DX nr. 360810, emis„ de Poli˛ia Calafat la data
  Art. 1. Cesionarea a 2 p„r˛i sociale a 10 lei RON   notarului public Patrau Gheorghe din Craiova, Ón       de 7.10.2004, a hot„r‚t:
fiecare, c„tre dl Nadolu Octavian, cet„˛ean rom‚n,    calitate de cedent,                       1. Se retrage din societate B„lan Radu-Gabriel,
n„scut la data de 19.01.1980, identificat cu C.I. seria    - Cetinoiu Constantin, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,    care cesioneaz„ toate cele 20 p„r˛i sociale Ón valoare
DX nr. 032645, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data    bd. Carol I nr. 6, sc. 1, ap. 1, sectorul 3, identificat   de 10 RON fiecare, respectiv Ón valoare total„ de 200
de   10.06.1999,   cod   numeric   personal   prin C.I. seria RD nr. 062913, eliberat„ de Poli˛ia     RON, lui B„lan Angelica-Lavinia, cet„˛ean rom‚n,
                             Bucure∫ti, reprezentat prin mandatar Petrovici        n„scut„ la data de 20.09.1971 Ón comuna
1800119160101, domiciliat Ón Craiova, bd. Decebal
                             Ionica, cu domiciliul Ón Craiova, Str. Castanilor nr.    Ciupercenii Noi, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón Calafat,
nr. 64, bl. 24, sc. 1, et. 4, ap. 18, jude˛ul Dolj, ∫i  6, bl. 5 A, sc. 2, ap. 4, jude˛ul Dolj, identificat prin
intrarea acestuia Ón societate ca asociat cu drepturi                                 str. Decebal nr. 171, jude˛ul Dolj, cod numeric
                             C.I. seria DX nr. 260279, eliberat„ de Poli˛ia Craiova,   personal 2710920162151, posesoare a C.I. seria DX
depline.                         cod numeric personal 2601109163283, Ón baza         nr. 213261, emis„ de Poli˛ia Calafat la data de
  Pe cale de consecin˛„, Óntregul capital social total  procurii autentificate cu nr. 2779/28.06.1999 la       25.10.2002, care devine astfel asociatul unic al
subscris ∫i v„rsat de 200 lei RON, constituit din 20   Biroul notarului public Vasilescu Constantin din       societ„˛ii cu o cot„ de 100 % din beneficii ∫i pierderi.
p„r˛i sociale a 10 lei RON fiecare, apar˛ine       Bucure∫ti, Ón calitate de cedent,                Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor
asocia˛ilor astfel:                      - Lupu Jeana Mariana, cu domiciliul Ón Craiova,     nominal„.
  - dna R„du˛ Valentina Jeni de˛ine 18 p„r˛i sociale   bd. Carol I, nr. 44 A, jude˛ul Dolj, identificat„ prin     B„lan Radu-Gabriel declar„ c„ a Óncasat
                             B.I. seria B.X. nr. 118801, eliberat de Poli˛ia Craiova,   contravaloarea p„r˛ilor sociale ∫i nu mai are nici un
a 10 lei RON fiecare, Ón valoare total„ de 180 lei
                             cod numeric personal 2381024163208, Ón calitate de      fel de preten˛ii asupra societ„˛ii. B„lan Angelica-
RON;                           cedent,                           Lavinia declar„ c„ preia Óntregul activ ∫i pasiv al
  - dl Nadolu Octavian de˛ine 2 p„r˛i sociale a 10      - Lupu Lumini˛a, cu domiciliul Ón Craiova, bd.      societ„˛ii.
lei RON fiecare, Ón valoare total„ de 20 lei RON.     Carol I nr. 34, jude˛ul Dolj, identificat„ prin B.I.      Dup„ cesiune, Óntregul capital social, constituit
  Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor   seria G.K. nr. 347175, eliberat de Poli˛ia Craiova,     din 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON fiecare,
nominal„.                         cod numeric personal 2640806163241, Ón calitate de      respectiv Ón valoare total„ de 200 RON, apar˛ine
  Subsemnata R„du˛ Valentina Jeni declar c„ am      cedent,                           asociatului unic B„lan Angelica-Lavinia.
Óncasat integral valoarea p„r˛ilor sociale ∫i nu mai     - Petrovici Teodor, cu domiciliul Ón Craiova,        2. Se revoc„ din func˛ia de administrator B„lan
am nici un fel de preten˛ii asupra societ„˛ii ∫i nici   cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 5 A, sc. 2, ap. 4, jude˛ul   Radu-Gabriel, urm‚nd ca administrarea societ„˛ii s„
                             Dolj, identificat prin B.I. seria B.T. nr. 670045,      se fac„ Ón continuare pe durat„ nedeterminat„ de
fa˛„ de dl Nadolu Octavian cu privire la plata
                             eliberat de Poli˛ia Craiova, cod numeric personal      c„tre B„lan Angelica-Lavinia, administrator unic cu
contravalorii p„r˛ilor sociale cesionate.         1480818163222, Ón calitate de asociat-cesionar, ∫i      drepturi depline Ón angajarea ∫i reprezentarea
  Societatea se transform„ din S.R.L. cu asociat       - M„rgineanu Nicolae, cu domiciliul Ón Craiova,     societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii.
unic Ón S.R.L. cu doi asocia˛i.              str. Bibescu nr. 21, bl. 20 B, sc. 1, ap. 9, jude˛ul Dolj,   3. Men˛ion„ c„ actul care constituie dovada
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   identificat prin C.I. seria DX nr. 342155, eliberat„ de   de˛inerii cu titlu legal a sediului social este
statutul societ„˛ii, pe care-l modific„ ∫i Ól       Poli˛ia   Craiova,   cod  numeric    personal   contractul de comodat nr. 1/29.03.2006.
completeaz„ corespunz„tor, urm‚nd a se Óntocmi ∫i     1561027163235, Ón calitate de asociat-cesionar, am       Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
noul contract de societate.                hot„r‚t:                           originale ∫i face parte integrant„ din statutul
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Retragerea din societate a asocia˛ilor Turturescu    societ„˛ii.
                             Flavia Liliana, Cetinoiu Constantin, Lupu Jeana         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
2006.
                             Mariana ∫i Lupu Lumini˛a.                  2006.
   (16/790.027)                       Cesionarea de c„tre Turturescu Flavia Liliana,        (19/790.030)
             *                prin mandatar, a celor 4 p„r˛i sociale lui Petrovici
                                                                         *
                             Teodor; Cetinoiu Constantin, prin mandatar, a celor
      Societatea Comercial„             8 p„r˛i sociale lui Petrovici Teodor; Lupu Jeana
                             Mariana a p„r˛ii sociale lui M„rgineanu Nicolae;            Societatea Comercial„
   LEVER PRODALIM - S.R.L., Craiova                                            OPOL IMPEX - S.R.L., Poiana Mare
                             Lupu Lumini˛a a celor 3 p„r˛i sociale lui
                             M„rgineanu Nicolae, conform contractului de                 jude˛ul Dolj
         ACT ADIfiIONAL              cesiune de p„r˛i sociale av‚nd Óncheierea de dat„
                             cert„ nr. 6069/24.11.2003 la Biroul notarului public              ACT ADIfiIONAL
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             Papa Eugenia din Craiova.
  LEVER PRODALIM - S.R.L., cu sediul Ón                                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               Astfel, capitalul social al societ„˛ii Ón sum„ de
Craiova, str. A. I. Cuza, bl. M19C, sc. C, ap. 12,                                    OPOL IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Poiana
                             240 lei RON, reprezent‚nd 24 p„r˛i sociale cu o
   jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul                                       Mare, Str. 1 Decembrie nr. 33, jude˛ul Dolj,
                             valoare nominal„ de 10 lei RON, revine asocia˛ilor
 Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu                                      Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                             dup„ cum urmeaz„:                          de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr.
  nr. J 16/1273/1995, av‚nd codul unic de          - Petrovici Teodor de˛ine un num„r de 16 p„r˛i         J 16/372/1997, av‚nd codul unic de
       Ónregistrare 7809069            sociale a 10 lei RON fiecare, Ón valoare total„ de 160           Ónregistrare R 9349269
  Asociatul unic Avram Ion, cod numeric personal     lei RON;
                               - M„rgineanu Nicolae de˛ine un num„r de 8 p„r˛i       Asocia˛ii Olariu Elena, domiciliat„ Ón comuna
1630701163197, domiciliat Ón Craiova, str. A. I. Cuza                                 Poiana Mare, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
                             sociale a 10 lei RON fiecare, Ón valoare total„ de 80
nr. 23, bl. M19C, sc. 1, ap. 12, jude˛ul Dolj, cet„˛ean                                2490317162158, act de identitate tip B.I. seria B.Z.
                             lei RON.
rom‚n, posesor al C.I. seria DX nr. 444056, eliberat„     Administrarea societ„˛ii se va face Ón continuare    nr. 872205, emis de Mili˛ia Calafat la data de
de SPCLEP Craiova la data de 14.03.2006, a hot„r‚t:    de c„tre ambii asocia˛i cesionari Petrovici Teodor ∫i    23.11.1984 ∫i Oprescu Angelica, domiciliat„ Ón
  Societatea deschide punct de lucru situat Ón satul   M„rgineanu Nicolae.                     comuna Poiana Mare, Str. B„rbierilor nr. 1, jude˛ul
Como∫teni, comuna Gangiova, jude˛ul Dolj.           Odat„ cu transmiterea p„r˛ilor sociale se        Dolj, cod numeric personal 2540515162155, act
                             transmit ∫i toate drepturile ∫i obliga˛iile ce izvor„sc   identitate tip B.I. seria H.C. nr. 140897, emis de
  Obiectele de activitate care se recodific„ ∫i se
                             din calitatea de de˛in„tor al acestora. Subsemna˛ii     Poli˛ia Calafat la data de 13.05.1998, au hot„r‚t Ón
reformuleaz„     conform    Ordinului    nr.                                adunarea general„ din 27.02.2006:
601/26.11.2002 pentru actualizarea CAEN, sunt cele    cedeen˛i declar„m c„ nu mai avem nici o preten˛ie
                                                             1. Completarea obiectului de activitate cu 011 -
                             material„, b„neasc„ sau de alt„ natur„ de la
cuprinse Ón clasele 011, 012, 159, 361, 452, 551, 554.                                 cultivarea plantelor, gr„din„ritul destinat pie˛ei,
                             societate ∫i de la cesionari.
  Men˛ion„m c„ actul de identitate al asociatului                                   horticultura (0111, 0112, 0113).
                               Œn conformitate cu prevederile Legii nr.
unic s-a modificat fa˛„ de ultima Ónregistrare.                                      2. Men˛ion„m c„ s-au modificat datele de
                             521/2002, noi, p„r˛ile contractante declar„m ca,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                  identificare referitoare la asociatul/administratorul
                             urmare a cesion„rii toate obliga˛iile fiscale c„tre
statutul societ„˛ii.                                                  Oprescu Angelica.
                             bugetul de stat s-au achitat, iar Ón cazul existen˛ei
                                                             Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
  Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi        unor datorii restante neachitate la bugetul de stat,
                                                            originale ∫i face parte integrant„ din actul
originale.                        subsemna˛ii cesionari ne oblig„m s„ prelu„m toate
                                                            constitutiv al societ„˛ii.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  debitele restante, f„r„ depunerea unor garan˛ii
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
2006.                           bancare.
                                                            2006.
                               Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  (17/790.028)                                                      (20/790.031)
                             actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól completeaz„
             *                Ón mod corespunz„tor, restul prevederilor                        *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1559/22.V.2006                    5
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
  DIABI CON - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj            EURO DVS ADVERTISING - S.R.L.             INZO COM - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
                                   Am„r„∫tii de Sus, jude˛ul Dolj
          ACT ADIfiIONAL                                                     ACT ADIfiIONAL
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                ACT ADIfiIONAL                   la statutul Societ„˛ii Comerciale
 DIABI CON - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, str.                                       INZO COM - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
  Rovine, bl. G10, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj,        la statutul Societ„˛ii Comerciale EURO DVS
                                                             cartierul George Enescu, bl. A10, sc. 1, ap. 10,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        ADVERTISING - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
 cu nr. J 16/460/2001, cod unic de Ónregistrare        Calea Severinului, camera nr. 7, bl. A1, sc. 1,       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu
            R 14084346                et. 2, ap. 12, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la       num„r de Ónmatriculare J 16/82/1998, av‚nd
  Subsemna˛ii Chelu C„t„lin Constantin, posesor       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           codul unic de Ónregistrare 10160505
al C.I. seria GL nr. 111832, eliberat„ de Poli˛ia       Tribunalul Dolj cu num„r de Ónmatriculare          Asociatul unic Bug„ Zina, cet„˛ean rom‚n,
Gala˛i la data de 28.08.2000, domiciliat Ón Gala˛i,        J 16/1117/2005, av‚nd codul unic de         domiciliat„ Ón Craiova, str. Filip Laz„r nr. 4, bl. F5,
str. Gen. Alexandru Cernat nr. 127, jude˛ul Gala˛i,             Ónregistrare 17619258            sc. 1, ap. 8, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX
∫i                                                           nr. 423002, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
  Duta Diana-Maria, posesoare a C.I. seria DX nr.       Asociatul unic D„bulean Ion, cet„˛ean rom‚n,
                               domiciliat Ón Craiova, str. Topora∫i, bl. 307, sc. A,   21.10.2005, cod numeric personal 2620919163232, a
152068, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de                                     hot„r‚t:
18.10.2001, domiciliat„ Ón Craiova, str. Spania, bl.     ap. 2, jude˛ul Dolj, identificat cu B.I. seria D.G. nr.
                                                               • Schimbarea sediului social la adresa din
P1, sc. 1, ap. 27, jude˛ul Dolj, Ón calitate de asocia˛i,  976427, eliberat de Mili˛ia Craiova la data de       Craiova, str. Filip Laz„r nr. 4, bl. F5, sc. 1, ap. 8,
am hot„r‚t urm„toarele:                   10.05.1988, cod numeric personal 1640614163195, a     jude˛ul Dolj.
  Se completeaz„ obiectul de activitate conform      hot„r‚t:                           • Men˛ion„m c„ s-au modificat datele de
codului CAEN:                          Schimbarea sediului social Ón localitatea        identificare ale asociatului unic/administratorul
  519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
                               Am„r„∫tii de Sus nr. 86, camera nr. 4, jude˛ul Dolj.    firmei.
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  642 - telecomunica˛ii;                   Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 7         Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 7
  6420 - telecomunica˛ii;                 exemplare originale ∫i face parte integrant„ din      exemplare originale ∫i face parte integrant„ din
  726 - alte activit„˛i legate de informatic„;       statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.     statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.
  7260 - alte activit„˛i legate de informatic„.        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
  Se Ómputernice∫te domni∫oara Duta Diana-Maria                                    2006.
                               2006.
s„ semneze actul adi˛ional ∫i s„ fac„ formalit„˛ile                                     (25/790.037)
                                 (23/790.035)
necesare pentru Ónregistrarea actului adi˛ional la                                                 *
Oficiul registrului comer˛ului.                             *
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                       Societatea Comercial„
actul constitutiv al societ„˛ii ∫i se supune             Societatea Comercial„                 CONDOL - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
prevederilor acestuia precum ∫i Legii nr. 31/1990.      MASIDAN COM - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                                                                     ACT ADIfiIONAL
2006.
                                        ACT ADIfiIONAL
   (21/790.033)                                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
              *                    la statutul Societ„˛ii Comerciale           CONDOL - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, bd.
                               MASIDAN COM - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,         Oltenia nr. 19, bl. 110D, sc. 1, et. 3, ap. 13,
     Societatea Comercial„                 str. Mihai Eminescu nr. 22, jude˛ul Dolj,           jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul
  PETRANS - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj                                       Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                               Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                                            Dolj cu nr. J 16/600/2004, av‚nd codul unic de
                                  de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr.
          ACT ADIfiIONAL                                                   Ónregistrare R 16269782
                                 J 16/2339/1994, av‚nd codul unic de
                                                              Asociatul unic Dolea Vergil, cod numeric
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale              Ónregistrare 6124601
                                                            personal 1570628163210, domiciliat Ón Craiova, bd.
 PETRANS - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, Str.         Asociatul unic Sandu Ioana, cet„˛ean rom‚n,       Oltenia nr. 19, bl. 110D, sc. 1, et. 3, ap. 13, jude˛ul
 R‚ului nr. 80, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la       domiciliat„ Ón Craiova, str. Mihai Eminescu nr. 22,    Dolj, cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I. seria DX nr.
    Oficiul registrului comer˛ului cu nr.        jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 185072,  001983, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
   J 16/2448/1991, ∫i av‚nd codul unic de                                      9.09.1998, a hot„r‚t:
                               eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 9.05.2002, cod
        Ónregistrare R 2326861                                           Sediul social se schimb„ Ón Craiova, str
                               numeric personal 2700914160030, a hot„r‚t:
  Asociatul unic Petrescu Toma-Cristian, cod                                     Alexandru Buia nr. 2, bl. 150E, sc. 1, ap. 17, jude˛ul
                                 • Deschiderea unui punct de lucru Ón Craiova,
numeric personal 1680420163259, domiciliat Ón                                      Dolj.
Craiova, str. Petre Ispirescu, bl. 13, sc. 2, et. 3, ap.   str. P„ltini∫ nr. 33, jude˛ul Dolj.
                                                              Obiectul de activitate se extinde cu:
13, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I.        • Recodificarea ∫i redefinirea obiectului de
                                                              3320 - produc˛ia de aparatur„ ∫i instrumente de
seria DX nr. 150563, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la     activitate, deja existent, conform Ordinului INS      m„sur„, verificare ∫i control (cu excep˛ia
data de 9.10.2001, a hot„r‚t:                601/2002, privind actualizarea CAEN, precum ∫i       echipamentelor de m„sur„, reglare ∫i control
  Sediul social se schimb„ la urm„toarea adres„:      completarea obiectului de activitate cu urm„toarele    pentru procesele industriale);
Craiova, str. Maria T„nase nr. 15, bl. A11, sc. 1, ap.    activit„˛i:                          3330 - produc˛ia de echipamente de m„sur„,
6, jude˛ul Dolj.                                                    reglare ∫i control pentru procesele industriale.
                                2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;
  Obiectul de activitate existent se extinde cu:
                               impregnarea lemnului;                     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  281 - fabricarea de construc˛ii metalice (2811-
                                2020 - fabricarea de produse stratificate din      statutul societ„˛ii.
2812;
                               lemn: placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii de       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
  361 - produc˛ia de mobilier (3611-3615);
                                                            2006.
  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;    lemn, pl„ci fibrolemnoase etc.;
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru                                       (26/790.038)
                                2030 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i
autovehicule;                        t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                             *
  703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau      205 - fabricarea altor produse din lemn;
contract (7031-7032);                                                       Societatea Comercial„
                               fabricarea articolelor din plut„, paie ∫i Ómpletituri
  741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie                                  EUROFISH IMPEX - S.R.L., Calafat
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; de        (2051, 2052);
                                2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;                jude˛ul Dolj
studiere a pie˛ei ∫i de sondaj (7414-7415);
  921 - activit„˛i cinematografice ∫i video (9211-      2523 - fabricarea articolelor din material plastic
                                                                     ACT ADIfiIONAL
9213).                            pentru construc˛ii;
  Referitor la activit„˛ile cuprinse Ón clasa 7414 se     281 - fabricarea de construc˛ii metalice (2811,      Asocia˛ii Simu Iordache Mariana, domiciliat„ Ón
face precizarea c„ societatea nu practic„ activit„˛i     2812);                           Calafat, str. Cobuz, bl. M20, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,
de reorganizare ∫i lichidare.                                              posesoare a C.I. seria DX nr. 110358, cod numeric
                                361 - produc˛ia de mobilier (3611, 3612, 3613,
  Activitatea principal„ se schimb„ ∫i va fi: 5030 -                                 personal 2610108162155, eliberat„ de Poli˛ia
                               3615);                           Calafat la data de 13.02.2001, Marcheggiani
comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru autovehicule.
  Administrarea societ„˛ii va fi preluat„ de un        4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        Francesco, domiciliat Ón Italia, posesor al
administrator neasociat, respectiv Petrescu           514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,      pa∫aportului nr. 304826C, eliberat de autorit„˛ile
Manuela-Ileana,     cod   numeric    personal   altele dec‚t cele alimentare (5141-5147);         italiene la data de 3.06.2004, Manni Giorgio,
2780526163214, domiciliat Ón Craiova, str. Petre        515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare    domiciliat Ón Chioano Vocabolo Castello 1 Todi,
Ispirescu nr. 36, bl. 13, sc. 2, ap. 13, jude˛ul Dolj,    neagricole ∫i cu de∫euri (5151-5157);           Italia, posesor al C.I. seria AJ nr. 4729607, eliberat„
cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I. seria DX nr. 292992,      524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         de autorit„˛ile italiene la data de 19.02.2004,
eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 12.11.2003.                                   reprezentat de c„tre Marcheggiani Francesco,
                               specializate cu alte produse, neclasificate Ón alt„
  Asociatul unic, Petrescu Toma-Cristian se retrage                                  conform procurii speciale traduse ∫i legalizate cu
de la administrarea societ„˛ii.               parte (5241-5248).
                                                            nr. 2392/30.03.2006 la Biroul notarului public
  Obiectele de activitate care se recodific„ ∫i se      • Modificarea domeniului principal de activitate
                                                            Sandu Cosmin din Craiova, jude˛ul Dolj, ∫i Aubert
reformuleaz„      conform    Ordinului    nr.  ∫i a activit„˛ii principale, astfel: domeniul principal  Alfredo, domiciliat Ón San Benedetto del Tronto, S.
601/26.11.2002 pentru actualizarea CAEN sunt cele      va fi: 361, iar activitatea principal„: 3614 - produc˛ia  Pelico, 39, Italia, posesor al C.I., eliberat de
cuprinse Ón clasele 011, 502, 554, 642.           altor tipuri de mobilier.                 autorit„˛ile italiene la data de 13.11.2002,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din      Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 7        reprezentat de c„tre Marcheggiani Francesco,
statutul societ„˛ii.                     exemplare originale ∫i face parte integrant„ din      conform procurii speciale traduse ∫i legalizate cu
  Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi                                      nr. 2391/30.03.2006 la Biroul notarului public
                               statutul societ„˛ii, modific‚ndu-l corespunz„tor.
originale.                                                       Sandu Cosmin din Craiova, jude˛ul Dolj, au hot„r‚t
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                               2006.                           Ón adunarea general„ din data de 30.03.2006:
2006.
                                                              - Manni Giorgio cesioneaz„ o parte social„ Ón
   (22/790.034)                         (24/790.036)
                                                            valoare de 10 RON, lui Zenodocchio Carmine,
              *                              *                cet„˛ean italian, n„scut la data de 15.11.1963 Ón L
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1559/22.V.2006
'Aquila, Italia, domiciliat Ón Italia, posesor al            Societatea Comercial„              capitalul social, care intr„ Ón societate cu nou
pa∫aportului nr. D 520321, eliberat de autorit„˛ile         YRAM ANA COM - S.R.L., Craiova           asociat.
italiene la data de 28.07.2005, care devine astfel              jude˛ul Dolj                 Concomitent cu cesionarea capitalului se
asociat.                                                        cesioneaz„ Óntregul activ ∫i pasiv al societ„˛ii.
  - Aubert Alfredo cesioneaz„ o parte social„, Ón               ACT ADIfiIONAL                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
valoare de 10 RON, lui Zenodocchio Carmine;                                       actul constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      corespunz„tor, restul dispozi˛iilor r„m‚n‚nd
  - Marcheggiani Francesco cesioneaz„ 2 p„r˛i
                               YRAM ANA COM - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,        neschimbate.
sociale Ón valoare de 10 RON fiecare, respectiv Ón          str. Popoveni nr. 50, jude˛ul Dolj,         Redactat de jurist Munteanu Nicolae, ast„zi,
valoare total„ de 20 RON, lui Zenodocchio Carmine.          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        15.02.2006/nr. 1, tehnoredactat ∫i multiplicat Ón 6
  Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor         Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.        exemplare.
nominal„.                              J 16/1297/2004, ∫i av‚nd cod unic de          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
  Dup„ cesiune, structura capitalului social,               Ónregistrare R 16575064           2006.
constituit din 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON      Asociatul unic Radu Stoian, cod numeric           (31/790.043)
fiecare, respectiv Ón valoare total„ de 200 RON, este    personal 1540930166742, domiciliat Ón Craiova, str.
urm„toarea:                                                                    *
                               Popoveni nr. 2B, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n,
  - Simu Iordache Mariana de˛ine 2 p„r˛i sociale,      posesor al C.I. seria seria DX nr. 039118, eliberat„
                                                                   Societatea Comercial„
Ón valoare de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 20 RON      de Poli˛ia Craiova la data de 4.08.1999, a hot„r‚t:
                                                                 DITERM CONSTRUCT - S.R.L.
aport la capitalul social), av‚nd o cot„ de 10 % din      Obiectul de activitate se extinde cu:
beneficii ∫i pierderi;                     9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri.                    jude˛ul Dolj
  - Manni Giorgio de˛ine 3 p„r˛i sociale, Ón valoare      Pentru activit„˛ile din clasa 9271 se va respecta
                               art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 251/1990.                ACT ADIfiIONAL
de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 30 RON aport la
capitalul social), av‚nd o cot„ de 15 % din beneficii      Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
∫i pierderi;                         statutul societ„˛ii.                        DOCOS CASTELAN IMPEX - S.R.L.,
  - Marcheggiani Francesco de˛ine 8 p„r˛i sociale,       Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi         cu sediul Ón Craiova, Calea Severinului nr. 28,
Ón valoare de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 80 RON      originale.                            bl. 309, sc. 1, et. 2, ap. 9, jude˛ul Dolj,
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie      Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
aport la capitalul social), av‚nd o cot„ de 40 % din
                               2006.                               Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
beneficii ∫i pierderi;
                                 (29/790.041)                         J 16/3505/1992, ∫i av‚nd cod unic de
  - Aubert Alfredo de˛ine 3 p„r˛i sociale, Ón valoare
de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 30 RON aport la                     *                       Ónregistrare R 3068167
capitalul social), av‚nd o cot„ de 15 % din beneficii                                    Asocia˛ii Dinca Constantin, cod numeric personal
∫i pierderi;                              Societatea Comercial„              1560901163221, domiciliat Ón Craiova, Calea
  - Zenodocchio Carmine de˛ine 4 p„r˛i sociale, Ón        EMASOR SERVICE - S.R.L., Craiova           Severinului bl. 309, sc. 1, et. 2, ap. 9, jude˛ul Dolj,
valoare de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 40 RON               jude˛ul Dolj                cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I. seria seria DX nr.
aport la capitalul social), av‚nd o cot„ de 20 % din                                  139539, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
                                        ACT ADIfiIONAL              23.07.2001, ∫i Dinca Elisabeta, cod numeric
beneficii ∫i pierderi.
                                                            personal 2650511163214, domiciliat„ Ón Craiova,
  Prezentul act s-a Óncheiat azi, 30.03.2006 Ón 8       la statutul Societ„˛ii Comerciale EMASOR        Calea Severinului nr. 28, bl. 309, sc. 1, et. 2, ap. 9,
exemplare originale ∫i modific„ Ón mod             SERVICE - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, Str.       jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, posesoare a C.I. seria
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.        C„prioarei nr. 9, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la      DX nr. 285664, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data
  Se Ómputernice∫te Simu Iordache Mariana, Ón         Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       de 7.10.2003,
calitate de asociat, pentru Óndeplinirea             Dolj cu nr. J 16/451/2004, av‚nd C.U.I.          Ón adunarea general„ din 30.03.2006, au hot„r‚t:
formalit„˛ilor de Ónregistrare la Oficiul registrului               16219776                 Schimbarea denumirii societ„˛ii din DOCOS
comer˛ului.                           Asociatul unic Bunget Ema Felicia, domiciliat„ Ón    CASTELAN IMPEX - S.R.L. Ón DITERM CONSTRUCT
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie   Craiova, Str. C„prioarei nr. 9, jude˛ul Dolj,       - S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea
2006.                            posesoare a C.I. seria DX nr. 295251, cod numeric     firmei nr. 16538/28.03.2006, eliberat„ de Oficiul
   (27/790.039)                      personal 2701120163200, eliberat„ de Poli˛ia        Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Dolj.
                               Craiova la data de 24.11.2003, a hot„r‚t:           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
              *                  1. Societatea deschide un punct de lucru Ón       actul constitutiv al societ„˛ii.
                               Craiova, Str. R‚ului nr. 18, jude˛ul Dolj.           Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi
      Societatea Comercial„                2. Completarea obiectului de activitate cu: 5248 -   originale.
    MAGNAVOX COM - S.R.L., Calafat            comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
        jude˛ul Dolj                 alte produse neclasificate Ón alt„ parte; cu        2006.
                               respectarea prevederilor Legii nr. 103/1992,          (32/790.044)
          ACT ADIfiIONAL               modificat„.
                                                                          *
                                Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       originale ∫i face parte integrant„ din actul
MAGNAVOX COM - S.R.L., cu sediul Ón Calafat,                                           Societatea Comercial„
                               constitutiv al societ„˛ii.
  Strada 1907, bl. M5b, ap. 16, jude˛ul Dolj,                                        PANELI PRODEXIM - S.R.L., Craiova
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       2006.                                   jude˛ul Dolj
    cu nr. J 16/1098/1994, cod unic de            (30/790.042)
       Ónregistrare R 5649964                                                    ACT ADIfiIONAL
                                            *
  Subsemna˛ii Chelu C„t„lin Constantin, posesor                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
al C.I. seria seria GL nr. 111832, eliberat„ de Poli˛ia         Societatea Comercial„               PANELI PRODEXIM - S.R.L., cu sediul Ón
Gala˛i la data de 28.08.2000, domiciliat Ón Gala˛i,           COMPANIA DE AUDIT ™I               Craiova, Str. Dezrobirii nr. 67, jude˛ul Dolj,
str. General Alexandru Cernat nr. 127, jude˛ul            CONSULTANfi√ - S.R.L., Craiova               Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Gala˛i, ∫i                                  jude˛ul Dolj                   Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
  Macovei Lumini˛a Ileana, posesoare a C.I. seria                                      J 16/2307/1994, ∫i av‚nd cod unic de
seria DX nr. 250222, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la                                         Ónregistrare R 6211244
                                        ACT ADIfiIONAL
data de 12.04.2003, domiciliat„ Ón Craiova, str. Lyon                                   Asocia˛ii Nicolae Dan, cod numeric personal
nr. 3, bl. G10, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj, Ón calitate de  la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      1381003163229, domiciliat Ón Craiova, str. ™tefan
                                COMPANIA DE AUDIT ™I CONSULTANfi√ -           Velovan nr. 17, bl. A3p, sc. 1, ap. 3, jude˛ul Dolj,
asocia˛i am hot„r‚t urm„toarele:
                                 S.R.L., Craiova, cu sediul Ón Craiova, str.      cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I. seria seria DX nr.
  Se completeaz„ obiectul de activitate conform
                               Topora∫i nr. 48, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la      428981, eliberat„ de SPCLEP Craiova la data de
codului CAEN:
                                Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului       6.12.2005, Nicolae Victor-Cristian, cod numeric
  519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;         Dolj cu nr. J 16/1334/12.07.2004, cod fiscal R      personal 1660509163233, domiciliat Ón Craiova, str.
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;                    16588030              Amilcar Sandulescu nr. 2, bl. A12, sc. 1, ap. 1,
  726 - alte activit„˛i legate de informatic„;
                                Asocia˛ii M„gureanu Daniela, domiciliat„ Ón Ia∫i,    jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I. seria
  7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;
                               bd. Tutora nr. 4, sc. B, et. 4, ap. 18, ∫i B„lu˛„ Tudor,  seria DX nr. 326200, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la
  524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          domiciliat Ón Craiova, str. Topora∫i nr. 48, jude˛ul    data de 20.04.2004, ∫i Nicolae Marius-Ciprian, cod
specializate cu alte produse, neclasificate Ón alt„     Dolj, Ón adunarea general„ a asocia˛ilor din data de    numeric personal 1640625163249, domiciliat Ón
parte;                            15.02.2006, au hot„r‚t: ie∫irea dnei M„gureanu       Craiova, Str. Dezrobirii nr. 76, bl. b10, sc. 1, et. 2,
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Daniela din societate prin cesionarea a 50 % din      ap. 6, jude˛ul Dolj, cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     capitalul social Ón valoare de 100 RON, constituit     seria seria DX nr. 329824, eliberat„ de Poli˛ia
parte; conform legisla˛iei Ón vigoare.            din 10 p„r˛i sociale, astfel:               Craiova la data de 4.05.2004, Ón adunarea general„
  Se Ómputernice∫te dra Macovei Lumini˛a Ileana        Domnul B„lu˛„ Tudor, cet„˛ean rom‚n, cu         din 27.03.2006, au hot„r‚t:
s„ semneze actul adi˛ional ∫i s„ fac„ formalit„˛ile     domiciliul Ón Craiova, str. Topora∫i nr. 48, jude˛ul     Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
necesare pentru Ónregistrarea actului adi˛ional la      Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 292871,       cu:
Oficiul registrului comer˛ului.               eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 11.11.2003, va    252 - fabricarea articolelor din material plastic
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     de˛ine un num„r de 16 p„r˛i sociale, Ón valoare      (2521-2524);
actul constitutiv al societ„˛ii ∫i se supune         total„ de 160 lei, adic„ 80 % din capitalul social ∫i     281 - fabricarea de construc˛ii metalice (2811-
prevederilor acestuia precum ∫i Legii nr. 31/1990.      domnul Tama∫ Adrian, cet„˛ean rom‚n, cu          2812);
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie   domiciliul Ón Craiova, bd. Olteia nr. 15, bl. 128 B,     361 - produc˛ia de mobilier (3611-3615);
2006.                            sc. 3, et. 3, ap. 13, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I.    454 - lucr„ri de finisare (4541-4545);
                               seria DX nr. 407758, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la     524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
  (28/790.040)
                               data de 13.07.2005, va de˛ine un num„r de 4 p„r˛i     specializate cu alte produse, neclasificate Ón alt„
              *                sociale, Ón valoare total„ de 40 lei, adic„ 20 % din    parte (5241-5248);
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1559/22.V.2006                   7
  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor         Societatea Comercial„               - Ploscaru Andra-Nicoleta de˛ine 176.250 ac˛iuni
de capacitate mic„.                      TIPLEXIM - S.A., Craiova, jude˛ul Dolj        a 0,10 RON fiecare, reprezent‚nd 17.625 RON aport
  Activit„˛ile din clasele 5248 se vor desf„∫ura cu                                la capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la
respectarea dispozi˛iilor Legii nr. 103/1992,                ACT ADIfiIONAL              beneficii ∫i pierderi de 5 %.
modificat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a                                         Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     originale ∫i face parte integrant„ din actul
Guvernului nr. 92/2000.
                               TIPLEXIM - S.A., cu sediul Ón Craiova, Calea      constitutiv al societ„˛ii.
  Obiectele de activitate care se recodific„ ∫i se
                              Severinului, bl. A13, sc. 1, ap. 6, jude˛ul Dolj,     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
reformuleaz„     conform    Ordinului    nr.
                                  Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului      2006.
601/26.11.2002, pentru actualizarea CAEN, sunt cele
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr.        (35/790.047)
cuprinse Ón clasele 517.                     J 16/94/1997, cod unic de Ónregistrare
  Men˛ion„m c„ fa˛„ de Ónregistrarea anterioar„,                 R 9175189                          *
datele de identificare ale asocia˛ilor s-au schimbat.
                                Ac˛ionarii Ploscaru Nicolae, domiciliat Ón
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                      Societatea Comercial„
                              Craiova, str. Craiovi˛a nr. 46, jude˛ul Dolj, cod
actul constitutiv al societ„˛ii.                                              NAGOYA TEXTIL - S.R.L., Craiova
                              numeric personal 1570227163221, identificat cu C.I.
  Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi                                             jude˛ul Dolj
                              seria DX nr. 360192, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la
originale.
                              data de 4.10.2004, Ploscaru Eugenia, domiciliat„ Ón
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie                                        ACT ADIfiIONAL
                              Craiova, str. Craiovi˛a nr. 46, jude˛ul Dolj, cod
2006.                           numeric personal 2580328163324, identificat„ cu
  (33/790.045)                                                    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              C.I. seria DX nr. 360194, eliberat„ de Poli˛ia Craiova  NAGOYA TEXTIL - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
              *                la data de 4.10.2001, Manoiu Mirela-Camelia,       str. Dr. Nicolae Ionescu Sise∫ti, nr. 12, bl. I82,
                              domiciliat„ Ón Craiova, str. Traian Gheorghiu, bl.      sc. 1, ap. 3, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la
      Societatea Comercial„             115, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj, cod numeric personal      Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
     ALTIMA - S.R.L., satul Ple∫oi          2700905163236, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr.       J 16/654/2003, cod unic de Ónregistrare
     comuna Ple∫oi, jude˛ul Dolj           431973, eliberat de Poli˛ia Craiova la data de                 R 15408890
                              4.12.1997, Tita Marin, domiciliat Ón Craiova,
                                                            Asocia˛ii Ilie Ileana-Monica-Violeta ∫i Ilie Maria-
                              cartierul Craiovi˛a Nou„, bl. 115, sc. 1, ap. 14,
         ACT ADIfiIONAL                                           Codru˛a au hot„r‚t urm„toarele:
                              jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1351101163214,
                                                            Se completeaz„ obiectul de activitate cu
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      identificat cu B.I. seria D.H. nr. 607730, eliberat de
                                                          urm„toarele activit„˛i:
  ALTIMA - S.R.L., cu sediul Ón satul Ple∫oi       Mili˛ia Craiova la data de 17.12.1988, Tita Carstena,
                                                            201 2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;
   nr. 240, comuna Ple∫oi, jude˛ul Dolj,        domiciliat„ Ón Craiova, cartierul Craiovi˛a Nou„, bl.
                                                          impregnarea lemnului;
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        115, sc. 1, ap. 14, jude˛ul Dolj, identificat„ cu B.I.
                                                            202 - fabricare de produse stratificate din lemn;
 Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu        seria B.C. nr. 065419, eliberat de Mili˛ia Craiova la
                                                            2020 - fabricare de produse stratificate din lemn:
  nr. J 16/303/2006, av‚nd C.U.I. 18393700        data de 9.08.1980, au hot„r‚t Ón adunarea general„
                                                          placaj, panel, furnire, pl„ci de a∫chii de lemn, pl„ci
                              extraordinar„ a ac˛ionarilor din data de 29.03.2006
  Asocia˛ii Ionescu Mariana, cet„˛ean rom‚n,                                    fibrolemnoase etc.;
                              urm„toarele:
n„scut„ la data de 8.04.1970 Ón Craiova, jude˛ul                                    203 2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
                                1. Se retrage din societate Tita Marin care
Dolj, domiciliat„ Ón Craiova, Str. Putnei nr. 9, c„min                               t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
                              cesioneaz„ toate cele 3 ac˛iuni, Ón valoare de 0,10
3, sc. 1, et. 1, ap. 104, jude˛ul Dolj, posesoare a C.I.                                204 2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;
                              RON fiecare, reprezent‚nd 0,30 RON aport la
seria DX nr. 295072, cod numeric personal                                        205 2051 - fabricarea altor produse din lemn;
                              capitalul social, lui Ploscaru Claudia-Cristina,
2700408163201, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data                                   361 - produc˛ie de mobilier;
                              cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 28.05.1985 Ón
de 24.11.2003, ∫i Bertolini Tiziano, cet„˛ean italian,                                 3611 - produc˛ie de scaune;
                              Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón Craiova, str.
cunosc„tor al limbii rom‚ne, n„scut la data de                                     3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
                              Craiovi˛a nr. 46, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I.
1.12.1977 Ón Rovereto, Italia, domiciliat Ón Italia,                                magazine;
                              seria DX nr. 360199, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la
posesor al pa∫aportului nr. 894146R, eliberat de                                    3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
                              data de 4.10.2004, cod numeric personal
autorit„˛ile italiene la data de 3.11.1997, prin                                    3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
                              2850528160048, care devine astfel ac˛ionar.
mandatar Ionescu Mariana, conform procurii                                       3615 - produc˛ie de saltele ∫i somiere;
                                Se retrage din societate Tita Carstena care
speciale ∫i autentice nr. 145/23.02.2006 eliberat„ la                                  372 3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
                              cesioneaz„ o ac˛iune, Ón valoare de 0,10 RON,
                                                          nemetalice reciclabile.
Biroul notarului public Florina Petrescu din        reprezent‚nd 0,10 RON aport la capitalul social, lui
                                                            Obiectul principal de activitate este 361 -
Craiova, jude˛ul Dolj, au hot„r‚t Ón adunarea       Ploscaru Andra-Niocoleta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
                                                          produc˛ie de mobilier ∫i activitatea principal„ este
general„ din data de 3.04.2006:              la data de 19.05.1984 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,
                                                          3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
  1. Se coopteaz„ Ón societate Fiordelisi Alfonso,    domiciliat„ Ón Craiova, str. Craiovi˛a nr. 46, jude˛ul
                                                          magazine.
cet„˛ean italian, n„scut la data de 28.08.1972 Ón     Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 360196,
                                                            Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
Firenze, Italia, domiciliat Ón Italia, posesor al     eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 4.10.2004, cod
                                                          nemodificate.
pa∫aportului nr. 365964 T, eliberat de autorit„˛ile    numeric personal 2840519160039, care devine
                                                            Prezentul act adi˛ional modific„ actul constitutiv
din Italia la data de 2.03.1999, ∫i prelungit       astfel ac˛ionar.
                                                          Ón sensul celor ar„tate mai sus ∫i face parte
valabilitatea la data de 1.08.2004, care prime∫te prin     Cesiunea ac˛iunilor se face la valoarea lor
                                                          integrant„ din acestea.
cesiune de la Ionescu Mariana, 6 p„r˛i sociale Ón     nominal„.
                                                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
valoare de 10 RON fiecare, respectiv Ón valoare        Tita Marin ∫i Tita Carstena declar„ c„ au Óncasat
                                                          2006.
total„ de 60 RON, devenind astfel asociat.         contravaloarea ac˛iunilor ∫i nu mai au nici un fel
                              de preten˛ii asupra societ„˛ii. La r‚ndul ei,         (36/790.048)
  Se coopteaz„ Ón societate Piazza Mauro, cet„˛ean
italian, cunosc„tor al limbii rom‚ne, n„scut la data    Societatea Comercial„ TIPLEXIM - S.A. nu mai are                  *
                              nici un fel de preten˛ii de la Tita Marin ∫i Tita
de 3.04.1965 Ón Bulach, Elve˛ia, domiciliat Ón Italia,
                              Carstena.                              Societatea Comercial„
posesor al pa∫aportului nr. 605942 U, eliberat de
                                2. Se majoreaz„ capitalul social cu 250.000 RON       LUCKYLAND IMOBILIARE - S.R.L.
autorit„˛ile italiene la data de 27.01.2000, ∫i
                              aport Ón numerar al ac˛ionarului Ploscaru Eugenia,          Craiova, jude˛ul Dolj
prelungit valabilitatea la data de 26.01.2005, care
                              de la 102.500 RON la 352.500 RON.
prime∫te prin cesiune, de la Ionescu Mariana, 6
                                Ploscaru Eugenia cesioneaz„ 176.247 ac˛iuni, Ón            ACT ADIfiIONAL
p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON fiecare, respectiv
                              valoare de 0,10 RON fiecare, reprezent‚nd
Ón valoare total„ de 60 RON, devenind astfel asociat.   17.624,70 RON aport a capitalul social, lui Ploscaru    la statutul Societ„˛ii Comerciale LUCKYLAND
Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor     Claudia-Cristina.                     IMOBILIARE - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, str.
nominal„. Dup„ cesiune, structurar capitalului         Ploscaru Eugenia cesioneaz„ 176.249 ac˛iuni, Ón        Fra˛ii Buze∫ti nr. 13, jude˛ul Dolj,
social cconstituit Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de   valore de 0,10 RON fiecare, reprezent‚nd 17.624,90        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
10 RON fiecare, respectiv Ón valoare total„ de 200     RON aport la capitalul social, lui Ploscaru Andra-        Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.
RON, este urm„toarea:                   Nicoleta.                           J 16/1878/2004, cod unic de Ónregistrare
  - Ionescu Mariana de˛ine 2 p„r˛i sociale Ón         Ploscaru Eugenia cesioneaz„ 1.073.750 ac˛iuni,               R16846457
valoare de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 20 RON       Ón valoare de 0,10 RON fiecare, reprezent‚nd         Asociatul unic Guicin Gabriel, domiciliat Ón
aport la capitalul social) av‚nd o cot„ de 10 % din    107.375 RON aport la capitalul social, lui Ploscaru   Craiova, str. Fra˛ii Buze∫ti nr. 13, identificat cu C.I.
beneficii ∫i pierderi;                   Nicolae.                         seria DX nr. 337061, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la
  - Bertolini Tiziano de˛ine 6 p„r˛i sociale Ón        Ca urmare a cesiunii ∫i a major„rii capitalului   data de 31.05.2004, cod numeric personal
valoare de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 60 RON,      social, structura capitalului social, constituit din   1580414280796, a hot„r‚t:
echivalentul a 20 euro, aport la capitalul social),    3.525.000 ac˛iuni a 0,10 RON fiecare, Ón valoare       • Se deschide un punct de lucru Ón Craiova, str.
av‚nd o cot„ de 30 % din beneficii ∫i pierderi;      total„ de 352.500 RON, este urm„toarea:         Fra˛ii Buze∫ti nr. 11, jude˛ul Dolj.
  - Fiordelisi Alfonso de˛ine 6 p„r˛i sociale Ón       - Ploscaru Nicolae de˛ine 1.586.250 ac˛iuni a 0,10    • Se coopteaz„ Ón societate, prin cesionarea de
valoare de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 60 RON,      RON fiecare, Ón valoare de 158.625 RON aport la     c„tre asociatul unic a 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de
echivalentul a 20 euro, aport la capitalul social),    capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la     100 lei, dnei Guicin Angelica, cet„˛ean rom‚n,
av‚nd o cot„ de 30 % din beneficii ∫i pierderi;      beneficii ∫i pierderi de 45 %;              domiciliat„ Ón Craioa, str. Fra˛ii Buze∫ti nr. 13,
  - Piazza Mauro de˛ine 6 p„r˛i sociale Ón valoare      - Ploscaru Eugenia de˛ine 1.586.249 ac˛iuni a 0,10  jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 137697,
de 10 RON fiecare (reprezent‚nd 60 RON,          RON fiecare, Ón valoare de 158.624,90 RON aport la    eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 12.07.2001,
echivalentul a 20 euro, aport la capitalul social),    capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la     cod numeric personal 2680509280817, care devine
av‚nd cota de 30 % din beneficii ∫i pierderi.       beneficii ∫i pierderi de 44,99997 %;           asociat al societ„˛ii. Cesiunea se face la valoarea
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare          - Manoiu Mirela-Camelia de˛ine o ac˛iune, Ón     nominal„ a p„r˛ilor sociale, dl Guicin Gabriel
originale ∫i face parte integrant„ din actul        valoare de 1,10 RON aport la capitalul social, av‚nd   declar„ c„ a primit contravaloarea p„r˛ilor sociale,
constitutiv al societ„˛ii.                 o cot„ de participare la beneficii ∫i pierderi de    noul asociat prelu‚nd activul ∫i pasivul societ„˛ii
                              0,00003 %;                        propor˛ional cu cota de participare la beneficii ∫i
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                                - Ploscaru Claudia-Cristina de˛ine 176.250 ac˛iuni  pierderi.
2006.
                              a 0,10 RON fiecare, reprezent‚nd 17.625 RON aport      Ca urmare a modific„rilor intervenite, capitalul
   (34/790.046)
                              la capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la   social total, Ón valoare de 200 lei, este structurat pe
              *                beneficii ∫i pierderi de 5 %;              asocia˛i astfel:
  8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1559/22.V.2006
  • Guicin Gabriel de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón            Societatea Comercial„              pe care l-am primit integral de la cesionar ast„zi,
valoare de 100 lei, av‚nd o cot„ de participare la      FISCAL CONT - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj        data semn„rii prezentului Ónscris.
beneficii ∫i pierderi de 50 %;                                               Subsemnata Ursulescu Ileana-Georgeta declar c„
  • Guicin Angelica de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón                ACT ADIfiIONAL              primesc de la dl Ursulescu Drago∫ Lucian 9 p„r˛i
valoare de 100 lei, av‚nd o cot„ de participare la                                   sociale a 10 lei (RON) fiecare, Ón valoare total„ de 90
beneficii ∫i pierderi de 50 %.                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      lei (RON), prelu‚nd Ón acela∫i timp ∫i toate
  Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare          FISCAL CONT - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,       drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din aceast„
originale ∫i face parte integrant„ din statutul         str. Nicolae Titulescu, bl. D25, sc. 1, ap. 5,     cesiune.
societ„˛ii.                             jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul         Prin prezentul Ónscris, subsemnatul Ursulescu
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie         registrului comer˛ului cu nr.         Drago∫ Lucian declar c„ sunt de acord ca sediul
2006.                             J 16/1726/18.11.2003. cod unic de Ónregistrare      societ„˛ii s„ r„m‚n„ tot Ón Craiova, str. Nicolae
  (37/790.049)                                  15910063              Titulescu, bl. D25, sc. 1, ap. 5, camera 1, jude˛ul
              *                  Subsemna˛ii Ursulescu Drago∫ Lucian, cet„˛ean     Dolj, a∫a cum a fost stabilit prin art. 4 alin. 1 din
                               rom‚n, n„scut la data de 11.03.1968, domiciliat Ón     actul constitutiv.
                               Craiova, str. Nicole Titulescu, bl. D25, sc. 1, ap. 5,    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
     Societatea Comercial„
                               jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 382123,   2006.
 QUMAIA IMPORT-EXPORT - S.R.L., Craiova
                               eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 3.02.2005, cod     (40/790.052)
       jude˛ul Dolj
                               numeric personal 1680311163260, Ón calitate de                    *
                               asociat ∫i cedent, Budurea Marinela, cet„˛ean
          ACT ADIfiIONAL
                               rom‚n, n„scut„ la data de 16.11.1967, domiciliat„ Ón        Societatea Comercial„
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Craiova, str. Grigore Ple∫oianu, bl. 28, sc. 1, ap. 2,    ACUM COM - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
 QUMAIA IMPORT-EXPORT - S.R.L., cu sediul          jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 072238,
 Ón Craiova, str. Alexandru Macedonscki, nr. 4,       eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 5.09.2000, cod            ACT ADIfiIONAL
   jude˛ul Dolj, cod unic de Ónregistrare R        numeric personal 2671116282201, Ón calitate de
 2316370, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului       asociat, ∫i Ursulescu Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
    Comer˛ului al Jude˛ului Dolj cu nr.         la data de 3.04.1939, domiciliat Ón Craiova, str.        ACUM COM - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
           J 16/223/1991             Simion B„rnu˛iu, nr. 30, jude˛ul Dolj, identificat cu       Strada Petuniilor nr. 25, jude˛ul Dolj,
  Subsemna˛ii B„rbulescu ™tefan, cod numeric        C.I. seria DX nr. 272642, eliberat„ de Poli˛ia Craiova   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
personal 1490108163203, cet„˛ean rom‚n,           la data de 4.08.2003, cod numeric personal             cu nr. J 16/3502/1994, cod unic de
domiciliat Ón Craiova, str. Petre Ispirescu, nr. 32, bl.   1390403163220, Ón calitate de asociat ∫i cesionar,         Ónregistrare 6663002, atribut fiscal R
11, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,               am hot„r‚t modificarea actului constitutiv astfel:       Subsemna˛ii M„jin„ Mugurel, cet„˛ean rom‚n,
  2. Masri Mahmoud, cod numeric personal            Subsemnatul Ursulescu Drago∫ Lucian cedez cele     domiciliat Ón Craiova, Strada Petuniilor nr. 31,
1600329168106, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón         11 p„r˛i sociale a 10 lei (RON) fiecare, Ón valoare    jude˛ul Dolj, cod numeric personal 1540701163308,
Craiova, str. Alexandru Macedonski, nr. 4, jude˛ul      total„ de 110 lei (RON), pe care le de˛ine la       ∫i M„jin„ Ileana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Dolj, Nabil Skaf, cet„˛ean sirian, domiciliat Ón Siria,   Societatea Comercial„ FISCAL CONT - S.R.L., dlui      Craiova, Strada Petuniilor nr. 31, jude˛ul Dolj, cod
Damasc, reprezentat de Masri Mahmoud, cod          Ursulescu Mircea. Pre˛ul cesiunii este de 110 lei     numeric personal 2560609163224, Ón calitate de
numeric personal 1600329168106, cet„˛ean rom‚n,       (RON), pe care l-am primit integral de la cesionar     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ACUM COM - S.R.L.,
domiciliat Ón Craiova, str. Alexandru Macedonscki,      ast„zi, data semn„rii prezentului Ónscris.         av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a
nr. 4, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr.      Subsemnatul Ursulescu Mircea declar c„ primesc     asocia˛ilor din data de 3.04.2006, am hot„r‚t
344394/2004, eliberat„ de Poli˛ia Craiova, Ón baza      de la dl Ursulescu Drago∫ Lucian 11 p„r˛i sociale a    urm„toarele:
procurii speciale nr. 186, nr. general            10 lei fiecare, Ón valoare total„ de 110 lei (RON),      - Punerea Ón executare a hot„r‚rii adun„rii
399/15.02.2006, registru 636, ∫i Aiman Al Masri,       prelu‚nd Ón acela∫i timp ∫i toate drepturile ∫i      generale a asocia˛ilor nr. 25/28.04.2005 privind
cet„˛ean sirian, domiciliat Ón Siria, Damasc,        obliga˛iile ce decurg din aceast„ cesiune.         majorarea capitalului social de la 200 lei (dou„sute
reprezentat de Masri Mahmoud, cod numeric            Totodat„ declar„m, to˛i asocia˛ii, c„ suntem de    milioane lei vechi) la 5.000 lei (cincizeci milioane
personal 1600329168106, cet„˛ean rom‚n,           acord ca sediul social al societ„˛ii s„ se mute din    lei vechi) ∫i Ónregistrarea actului adi˛ional cu
domiciliat Ón Craiova, str. Alexandru Macedonscki,      Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. D25, sc. 1, ap. 5,  Óncheiere4 de dat„ cvert„ nr. 2367/28.04.2005 la
nr. 4, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr.    jude˛ul Dolj, Ón Craiova, str. L„pu∫-Arge∫, bl. 61, sc.  Biroul notarului public Z„voi Aurelian Paul din
344394/2004, eliberat„ de Poli˛ia Craiova, Ón baza      1, et. 4, ap. 19, jude˛ul Dolj, proprietatea asociatei   Craiova, la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe
procurii speciale nr. 185, nr. general            Budurea Marinela, conform contractului de         l‚ng„ Tribunalul Dolj.
398/15.02.2006, registru 635, Ón conformitate cu       v‚nzare-cump„rare      autentificat   cu  nr.    - Se majoreaz„ capitalul social al Societ„˛ii
prevederile Legii nr. 31/1990, cu modific„rile        2450/7.09.2001.                      Comerciale ACUM COM - S.R.L., Craiova, de la 5.000
ulterioare, Ón calitate de asocia˛i, am hot„r‚t         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  lei (cinci mii lei) la 25.000 lei (dou„zecoi ∫i cinci mii
urm„toarele:                         2006.                           lei) prin aport Ón numerar.
  Art. 1. Se retrage din societate dl B„rbulescu        (39/790.051)                       Ca urmare a major„rii, capitalul social total este
™tefan, cod numeric personal 1490108163203,                                       de 25.000 lei (dou„zeci∫icincimiilei), format din
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova, str. Petre                    *                2.500 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, de˛inut de
Ispirescu, nr. 32, bl. 11, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,                                 asocia˛i astfel:
prin cesionarea celor 5 p„r˛i sociale a 10 RON            Societatea Comercial„                 - M„jin„ Mugurel de˛ine 1.250 p„r˛i sociale a 10
fiecare, Ón valoare total„ de 50 RON.             ROMAUDIT - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj         lei fiecare, Ón valoare total„ de 12.500 lei,
  Cele 5 p„r˛i sociale cesionate a 10 RON fiecare,                                  reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
Ón valoare total„ de 50 RON, vor fi Ómp„r˛ite de cei              ACT ADIfiIONAL                - M„jin„ Ileana de˛ine 1.250 p„r˛i sociale a 10 lei
trei asocia˛i dup„ cum urmeaz„:                                             fiecare, Ón valoare total„ de 12.500 lei, reprezent‚nd
  - Masri Mahmoud va de˛ine o parte social„, Ón        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                            50 % din capitalul social.
valoare de 10 RON;                       ROMAUDIT - S.R.L., cu sediul Ón Craiova, str.
                                                              Men˛ion„m c„ la data de 28.04.2005 s-a Óncheiat
  - Nabil Skaf va de˛ine dou„ p„r˛i sociale a 10      Nicolae Titulescu, bl. D25, sc. 1, ap. 5, jude˛ul     un act adi˛ional de majorare de capital social de la
RON fiecare, Ón valoare total„ de 20 RON;             Dolj, cod unic de Ónregistrare 15835050,       200 lei (dou„ milioane lei vechi) la 5.000 lei
  - Aiman Al Masri va de˛ine dou„ p„r˛i sociale a      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      (cincizeci milioane lei vechi), act adi˛ional cu
10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 20 RON.                cu nr. J 16/1565/2003            Óncheiere de dat„ cert„ nr. 2367/28.04.2005 la
  Art. 2. Activitatea societ„˛ii va fi continuat„ de cei    Subsemna˛ii Ursulescu Drago∫ Lucian, cet„˛ean     Biroul notarului public Z„voi Aurelian Paul din
trei asocia˛i Masri Mahmoud, Nabil Skaf ∫i Aiman       rom‚n, n„scut la data de 11.03.1968, domiciliat Ón     Craiova, act care nu a fost Ónregistrat la Oficiul
Al Masri.                          Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. D25, sc. 1, ap. 5,  registrului comer˛ului.
  Art. 3. Capitalul social r„m‚ne neschimbat ∫i este    jude˛ul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 382123,     Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
compus din 20 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, fiind     eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 3.02.2005, cod   contractul ∫i statutul societ„˛ii, celelalte norme
repartizat astfel:                      numeric personal 1680311163260, Ón calitate de       r„m‚n‚nd neschimbate.
  - Aiman Al Masri de˛ine 5 p„r˛i sociale Ón valoare    asociat ∫i cedent, Antonescu Ligia, cet„˛ean rom‚n,      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
de 50 RON, aport vechi plus cele dou„ p„r˛i sociale     n„scut„ la data de 16.01.1967, domiciliat„ Ón       2006.
cesionate de asociatul retras, Ón valoare de 20 RON,     Craiova, str. Basarabia nr. 16, bl. I23, sc. 1, ap. 11,     (41/790.053)
Ón valoare total„ de 70 RON, constituit din 7 p„r˛i     jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 190233,
sociale;
                                                                          *
                               eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 12.06.2002,
  - Nabil Skaf de˛ine 5 p„r˛i sociale Ón valoare de    cod numeric personal 2670116163211, Ón calitate de
                                                                  Societatea Comercial„
50 RON, aport vechi plus cele dou„ p„r˛i sociale       cedent, Martin Liliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
cesionate de asociatul retras, Ón valoare de 20 RON,                                      FEDRA IMPORT-EXPORT - S.R.L.
                               data de 12.04.1959, domiciliat„ Ón Craiova, str.
Ón valoare total„ de 70 RON, constituit din 7 p„r˛i                                         Craiova, jude˛ul Dolj
                               Parcul C‚mpul Libert„˛ii 1848, Vila E7, jude˛ul Dolj,
sociale;                           identificat„ cu C.I. seria DX nr. 167088, eliberat„ de
  - Masri Mahmoud de˛ine 5 p„r˛i sociale Ón        Poli˛ia Craiova la data de 23.01.2002, cod numeric              ACT ADIfiIONAL
valoare de 50 RON, aport vechi plus o parte social„     personal 2590412163228, Ón calitate de asociat, ∫i     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
cesionat„ de asociatul retras, Ón valoare de 10 RON,     Ursulescu Ileana-Georgeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„     FEDRA IMPORT-EXPORT - S.R.L., Ónmatriculat„
Ón valoare total„ de 60 RON, constituit din 6 p„r˛i     la data de 4.04.1974, domiciliat„ Ón Craiova, str.       la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
sociale.                           Constantin Argetoianu, bl. 77, sc. 1, et. 1, ap. 4,     J 16/1771/1992, cod fiscal 2321147, cu sediul
  Art. 4. Va Óndeplini func˛ia de administrator dl     jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 048841,   Ón Craiova, str. Henri Coand„, bl. M52, sc. 2,
Masri Mahmoud.                        eliberat„ de Poli˛ia Cvraiova la data de 4.11.1999,             ap. 2, jude˛ul Dolj
  Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod         cod numeric personal 2740404162156, Ón calitate de
corespunz„tor actu constitutiv al Societ„˛ii                                        Subsemnatul Olteanu Adrian, cet„˛ean rom‚n,
                               cesionar ∫i asociat, am hot„r‚t modificarea actului    fiul lui F„nel ∫i al Mitei, n„scut la data de
Comerciale QUMAIA IMPORT-EXPORT - S.R.L.,          constitutiv astfel:
celelalte dispozi˛ii r„m‚n‚nd neschimbate.                                       11.12.1967, domiciliat Ón Craiova, str. Emanoil
                                 Subsemnatul Ursulescu Drago∫ Lucian cedez cele     Chinezu, nr. 7, bl. F9, sc. A, et. 3, ap. 12, jude˛ul
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                               9 p„r˛i sociale a 10 lei (RON) fiecare, Ón valoare     Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. 273289,
2006.
                               total„ de 90 lei (RON), pe care le de˛in la Societatea   eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 6.08.2003, cod
   (38/790.050)                      Comercial„ ROMAUDIT - S.R.L., dnei Ursulescu        numeric personal 1671211163278, ca urmare a
              *                Ileana-Georgeta. Pre˛ul cesiunii este de 90 lei (RON),   actului adi˛ional din data de 12.05.2005, prin care
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1559/22.V.2006                    9
Olteanu Gabriela mi-a cesionat p„r˛ile sale sociale,      - Societatea Comercial„ BEGA TURISM - S.A.,           Societatea Comercial„
subsemnatul am devenit administrator unic cu        Timi∫oara, de˛ine 1.155.445 ac˛iuni a 0,1 lei fiecare,     BALCAN NUTS 2005 - S.R.L., Craiova
drepturi depline, societatea fiind reprezentat„      Ón valoare total„ de 115.544,5 lei, reprezent‚nd 5,87           jude˛ul Dolj
numai de subsemnatul.                   % din capitalul social;
  Se retrage calitatea de Ómputernicire ca          - Al˛i ac˛ionari de˛in 3.123.713 ac˛iuni a 0,1 lei            ACT ADIfiIONAL
administrator cu puteri depline a dnei Olteanu       fiecare, Ón valoare total„ de 312.371,3 lei,
Gabriela.                         reprezent‚nd 15,869 % din capitalul social.          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din Craiova,        Totalul ac˛iunilor este de 19.684.545, cu o valoare   BALCAN NUTS 2005 - S.R.L., Ónmatriculat„ la
calea Bucure∫ti, bl. 31A, parter, jude˛ul Dolj.      nominal„ de 0,1 lei, Ón valoare total„ de 1.968.454,5       Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  Se deschide un punct de lucru Ón Craiova, calea     lei.                             J 16/2250/2005, cu sediul Ón Craiova, Pia˛a
Bucure∫ti nr. 165, Complexul Facult„˛ii de           Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    Unirii, bl. N, ap. 4, jude˛ul Dolj, cod unic de
Mecanic„, Ón cadrul cantinei nr. 2, jude˛ul Dolj,     nemodificate.                               Ónregistrare 18118247
av‚nd ca obiect de activitate: 1581 - fabricarea        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Subsemna˛ii Popescu Sorinel, cet„˛ean rom‚n,
p‚inii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;   2006.                           domiciliat Ón Craiova, str. Henri Conad„, bl. C7, sc.
5530 - restaurante.                       (44/790.056)                     2, ap. 14, jude˛ul Dolj, Tziovas Evangelos, cet„˛ean
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                 grec, domiciliat Ón Grecia, satul Platamon-Pieria, ∫i
contractul ∫i statutul societ„˛ii, celelalte norme                  *
                                                           Stefanos Milias, cet„˛ean grerc, domiciliat Ón Grecia,
r„m‚n‚nd neschimbate.                                                 satul Platamon-Pieria, Ón calitate de asocia˛i ai
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie       Societatea Comercial„
                                                           Societ„˛ii Comerciale BALCAN NUTS 2005 - S.R.L.,
2006.                            CREDIT HOUSE - S.R.L., satul Malu Mare
                                                           Ón adunarea general„ din data de 3.04.2006, Ón
  (42/790.054)                        comuna Malu Mare, jude˛ul Dolj
                                                           conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
              *                                             republicat„, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri:
                                       ACT ADIfiIONAL
                                                             Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
      Societatea Comercial„               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Popescu Sorinel ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie dl
   SED IMPEX - S.R.L., comuna Giurgita            CREDIT HOUSE - S.R.L., cu sediul Ón satul       Tziovas Evangelos, cet„˛ean grec, n„scut la data de
        jude˛ul Dolj                 Malu Mare, Moara de gr‚u ∫i porumb, birou,        20.02.1942 Ón Panteleimona, domiciliat Ón Grecia,
                                  comuna Malu Mare, jude˛ul Dolj,          satul Platamon-Pieria, identificat cu pa∫aportul nr.
         ACT ADIfiIONAL               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      AA 0243025.
                              cu nr. J 16/972/2005, cod unic de Ónregistrare        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
  Asociatul unic Delcea Sorin-Eugen, domiciliat Ón                                  actul constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„ Ón
                                        R 17553439
Craiova, Strada Macului nr. 31, bl. 200E8, sc. 2, et.                                 mod corespunz„tor, celelalte clauze r„m‚n‚nd
4, ap. 10, jude˛ul Dolj, cod numeric personal         Asociatul unic Minciun„ Lucica, cet„˛ean rom‚n,
                              domiciliat„ Ón Craiova, str. Lyon nr. 2, bl. G33, sc. 1,  neschimbate.
1800205162171, identificat cu C.I. seria DX nr.
                              ap. 3, jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr.     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
379921, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de
                              186559, eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de      2006.
24.01.2005, a hot„r‚t:
  Se coopteaz„ Ón societate Donoiu Monica-Diana,     22.05.2002, cod numeric personal 2540909163245, a        (47/790.059)
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 23.06.1985 Ón      hot„r‚t:                                       *
Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón Craiova, str.      Cesionarea unui num„r de 1.000 p„r˛i sociale, Ón
Constantin Argentoianu, nr. 12, bl. A3, sc. 3, ap. 17,   valoare total„ de 10.000 RON, dlui Petrea Viorel,          Societatea Comercial„
jude˛ul Dolj, cod numeric personal 2850623160031,     cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 4.04.1956 Ón       KANERA COM - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
identificat„ cu C.I. seria DX nr. 196017, eliberat„ de   Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, domiciliat Ón Gala˛i, str.
Poli˛ia Craiova la data de 16.07.2002, care prime∫te    Gheorghe Doja, nr. 5, bl. 7A, sc. 3, et. 1, ap. 43,             ACT ADIfiIONAL
prin cesiune de la Delcea Sorin-Eugen 41 p„r˛i       jude˛u Gala˛i, identificat cu C.I. seria GL nr. 396055,
sociale a 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 410     eliberat„ de Poli˛ia Gala˛i la data de 7.04.2005, cod        la statutul Societ„˛ii Comerciale
RON, devenind astfel asociat.               numeric personal 1560404170450.               KANERA COM - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
  Societatea se transform„ din S.R.L. cu asociat       Cesiunea p„r˛ilor socile se face la valoarea lor    calea Bucure∫ti, bl. 8, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,
unic Ón S.R.L. cu doi asocia˛i, urm‚nd s„ se        nominal„, societatea se transform„ din S.R.L. cu          Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
redacteze un contract de societate, iar prevederile    asociat unic Ón S.R.L. cu doi asocia˛i, Óntocmindu-se   Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr.
statutului se vor referi la cei doi asocia˛i. Cesiunea   Ón acest sens ∫i contractul de societate.           J 16/2332/1993, cod unic de Ónregistrare
p„r˛ilor sociale se face la valoarea lor nominal„.       Ca urmare a cesiunii, structura capitalului social               R 4518138
  Dup„ cesiune, structura capitalului social,       este urm„toarea:                       Asociatul unic Radu Nelorian-Ion, domiciliat Ón
constituit din 820 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, Ón     - Minciun„ Lucica de˛ine 20 p„r˛i sociale, Ón     Craiova, str. George Fotino, bl. 8, sc. 1, ap. 1, jude˛ul
valoare total„ de 8.200 RON, este urm„toarea:       valoare de 200 lei;                    Dolj, cod numeric personal 1650305163237,
  - Delcea Sorin Eugen de˛ine 779 p„r˛i sociale a 10     - Petrea Viorel de˛ine 1.000 p„r˛i sociale, Ón     identificat cu C.I. seria DX nr. 142924, eliberat„ de
RON fiecare, reprezent‚nd 7.790 RON aport la        valoare de 10.000 lei.                   Poli˛ia Craiova la data de 13.08.2001, a hot„r‚t:
capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la        Se descarc„ de gestiune vechiul administrator       1. Se recodific„ ∫i se redefine∫te obiectuli de
beneficii ∫i pierderi de 95 %;               Minciun„ Lucica, administrarea societ„˛ii urm‚nd      activitate deja existent, modificat prin Ordinul nr.
  - Donoiu Monica-Diana de˛ine 41 p„r˛i sociale a     s„ fie asigurat„ de dl Petrea Viorel.           601/2001 emis de pre∫edintele I.N.S. privind
10 RON fiecare, reprezent‚nd 410 RON aport la         Prezentul act adi˛ional nr. 26/3.04.2006 face     actualizarea codific„rii activit„˛ilor din economia
capitalul social, av‚nd o cot„ de participare la      parte integrant„ din contractul ∫i statutul societ„˛ii.  na˛ional„.
beneficii ∫i pierderi de 5 %.                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie   2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu 401 -
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat azi, 3.04.2006   2006.                           produc˛ia ∫i distribu˛ia energiei electrice (4011,
Ón 8 exemplare originale ∫i modific„ Ón mod           (45/790.057)                     4012, 4013).
corespunz„tor statutul societ„˛ii.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                                           *                 3. Domeniul principal de activitate este 452 -
                                                           construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora; geniu
2006.
                                  Societatea Comercial„               civil, ∫i activitatea principal„ este 4523 - construc˛ii
   (43/790.055)                                                   de autostr„zi, drumuri, aerodromuri ∫i baze
                              CASA ETHOS - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
              *                                             sportive.
                                       ACT ADIfiIONAL                4. Se men˛ioneaz„ c„ s-au modificat datele de
     Societatea Comercial„                                            identificare     referitore   la   asociatul
 FORAJ SONDE - S.A., Craiova, jude˛ul Dolj             la statutul Societ„˛ii Comerciale         unic/administrator Radu Nelorian-Ion.
                               CASA ETHOS - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,         5. Se men˛ioneaz„ c„, Ón conformitate cu
         ACT ADIfiIONAL               Strada Pinului nr. 18, jude˛ul Dolj, cod unic      certificatul de nomenclatur„ stradal„ nr.
                                de Ónregistrare 9385733, Ónmatriculat„ la       8025/20.09.2005, adresas corect„ a sediului social
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         Oficiul registrului comer˛ului cu nr.        este Ón Craiova, str. George Fotino, nr. 7, bl. 8, sc. 1,
 FORAJ SONDE - S.A., cu sediul Ón Craiova, str.        J 16/334/19.03.1997, cod fiscal R9385733        ap. 1, jude˛ul Dolj.
Fra˛ii Buze∫ti nr. 4, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„                                    Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat Ón 7
                               Subsemnatul Schwengeler Bruno, cet„˛ean
    la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                                    exemplare originale ∫i face parte integrant„ din
                              elve˛ian, domiciliat Ón Elve˛ia, Hinterburg 8, 9442-
   J 16/2746/1992, cod unic de Ónregistrare                                    statutul societ„˛ii.
                              Berneck, prin mandatari Vieru Levi, domiciliat Ón
           R 3730778                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                              Craiova, bd. Dacia nr. 94, bl. D17, sc. 1, ap. 8,
  Œn adunarea general„ extraordinar„ a          jude˛ul Dolj, ∫i N„stasie C„t„lin-Marin, cod numeric    2006.
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale FORAJ SONDE -      personal 1790104163228, domiciliat Ón Craiova, str.       (48/790.060)
S.A., Craiova, din data de 24.03.2006, Óntrunit„ legal   Filip Laz„r, nr. 6, bl. F4, sc. 2, ap. 10, jude˛ul Dolj,
∫i statutar la sediul societ„˛ii, la a doua convocare,                                              *
                              Ómputernici˛i prin procura special„ autentificat„ cu
la care a fost reprezentat 84,131 % din capitalul     nr. 3281/2005 la Biroul notarului public G„geatu
social, s-a hot„r‚t:                                                     Societatea Comercial„
                              Ilie din Craiova, Ón calitate de asociat unic al
  Se modific„ structura ac˛ionariatului, Ón                                     FRESCO GRIN - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
                              Societ„˛ii Comerciale CASA ETHOS - S.R.L., am
conformitate cu Ónregistr„rile efectuate Ón registrul   hot„r‚t urm„toarele:
ac˛ionarilor a∫a cum au fost comunicate de          Se schimb„ sediul societ„˛ii comerciale din                ACT ADIfiIONAL
Registrul Independent Riavest Timi∫oara pentru       Craiova, Strada Pinului nr. 18, jude˛ul Dolj, Ón
data de referin˛„ 13.03.2006:                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Craiova, str. P„ltini∫ nr. 57, jude˛ul Dolj.         FRESCO GRIN - S.R.L., cu sediul Ón Craiova,
  Capitalul social este Ón valoare de 1.968.454,5 lei,   Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii
adic„ 19.684.545 ac˛iuni a 0,1 lei fiecare, Ómp„r˛it                                   str. Garle∫ti, jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la
                              comerciale r„m‚n neschimbate.                   Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
astfel:
                               Prezentul act adi˛ional modific„ statutul          J 16/570/2002, cod unic de Ónregistrare
  - Cristescu Valentin Marius de˛ine 8.929.172
                              societ„˛ii Ón sensul celor de mai sus ∫i face parte               R14729280
ac˛iuni a 0,1 lei fiecare, Ón valoare total„ de
                              integrant„ din acesta.
892.917,2 lei, reprezent‚nd 45,361 % din capitalul                                    Asocia˛ii Societatea Comercial„ GRINEXIM COM
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
social;                                                        - S.R.L., cu sediul Ón comuna Co˛ofenii din Dos,
                              2006.
  - Cristescu Emil de˛ine 6.476.215 ac˛iuni a 0,1 lei                                jude˛ul Dolj, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
fiecare, Ón valoare total„ de 647.621,5, reprezent‚nd     (46/790.058)                      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Dolj cu nr. J
32,900 % din capitalul social;                            *                16/3267/1994, cod fiscal R6661753, prin
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1559/22.V.2006
reprezentant legal Crang Marin, asociat unic,         - dl Rancea Mircea va de˛ine 9 p„r˛i sociale Ón     are nici un fel de preten˛ii Ómpotriva lui Enea
Iotovici Dan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Craiova,    valoare de 90 lei, adic„ 45 % din capitalul social.    Constantin.
str. Dealul Spirei, bl. M15b, ap. 13, jude˛ul Dolj,      4. Œncep‚nd cu data de 4 aprilie 2006, societatea     Dup„ cesiune, structura Capitalului social,
identificat cu C.I. seria DX nr. 026340, Malliopoulus   va fi administrat„ d c„tre dna Balan Elena-Liliana.    constitutit din 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10,00
Dimitrios, cet„˛ean grec, cunosc„tor al limbii        5. Radierea urm„toarelor obiecte de activitate:     fiecare, respectiv Ón valoare total„ de 200,00 RON,
rom‚ne, posesor al pa∫aportului seria B nr. 613444,    5113, 5114, 5115, 5119, 5186, 5245, 5248, 5272,      este urm„toarea:
domiciliat Ón Grecia, Ileias, ∫i Betsios Efthimios,    5274, 7485, 7487, societatea urm‚nd s„ devin„         - Enea Floarea de˛ine 12 p„r˛i sociale Ón valoare
cet„˛ean rom‚n, cunosc„tor al limbii rom‚ne,        societate cu r„spundere limitat„ cu obiect unic de     de 10,00 RON fiecare (reprezent‚nd 120,00 RON
posesor al pa∫aportului seria O nr. 011219,        activitate - 7412.                     aport la capitalul social), av‚nd o cot„ de participare
domiciliat Ón Grecia, Ileias, Ón baza procesului-       6. Œncep‚nd cu data de 5 aprilie 2006 se Ónchide    de 60 % din beneficii ∫i pierderi;
verbal Óncheiat Ón cadrul adun„rii generale a       punctul de lucru de la adresa Craiova, str. Rom‚nia      - Gramescu Alin-Marian de˛ine 8 p„r˛i sociale Ón
asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale FRESCO GRIN -      Muncitoare nr. 42 C, jude˛ul Dolj.             valoare de 10,00 RON fiecare (reprezent‚nd 80,00
S.R.L. din data de 30.03.2006, au hot„r‚t           Prezentul act adi˛ional face parte din actul      RON aport la capitalul social), av‚nd o cot„ de 40 %
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii dup„     constitutiv al societ„˛ii pe care Ól modific„ ∫i Ól    din beneficii ∫i pierderi.
cum urmeaz„:                        completeaz„ corespunz„tor.                  2. Societatea deschide un punct de lucru:
  Art. 1. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator al     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  farmacia uman„ BIXTOFARM Ón comuna Unirea,
Societ„˛ii Comerciale FRESCO GRIN - S.R.L. dna       2006.                           jude˛ul Dolj.
Dunarentu Elvira, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                     3. Men˛ion„m c„ s-au modificat datele de
                                (50/790.062)
Craiova, bd. Oltenia, bl. 66F, sc. 1, et. 3, ap. 14,                                 identificare referitoare la asociatul/administratorul
jude˛ul Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr.                    *                Enea Floarea.
146.310, cod numeric personal 2650805163261,                                       Prezentul act s-a Óncheiat Ón 7 exemplare
Óncet‚nd mandatul de administrator al dlui              Societatea Comercial„              originale ∫i face parte integrant„ din actul
Malliopoulus Dimitrios.                      VIOOROM IMPEX - S.R.L., Craiova           constitutiv al societ„˛ii.
  Art. 2. Cesionarea de p„r˛i sociale din capitalul            jude˛ul Dolj                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
social al societ„˛ii astfel:                                             2006.
  Asociatul Iotovici Dan cesioneaz„ c„tre Societatea            ACT ADIfiIONAL                 (52/790.064)
Comercial„ GRINEXIM COM - S.R.L. 15 p„r˛i sociale                                                *
a 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 150 RON,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
reprezent‚nd 5 % din capitalul social.           VIOOROM IMPEX - S.R.L. cu sediul Ón Craiova,
                               cartierul L„pu∫, bl. T9, parter, jude˛ul Dolj,           Societatea Comercial„
  Ca urmare a cesiunii, capitalul social total al
                              Ónmatriculat„ la registrul comer˛ului Dolj cu         FERAT CONSTRUCT - S.R.L., Craiova
societ„˛ii, compus din 300 p„r˛i sociale a 10 RON
                                nr. J 16/2426/1994 ∫i av‚nd codul unic de               jude˛ul Dolj
fiecare, este de˛inut astfel:
  - Societatea Comercial„ GRINEXIM COM - S.R.L.             Ónregistrare R6210095
                                                                    ACT ADIfiIONAL
de˛ine 150 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din        Asocia˛ii Danila Florentina, cod numeric
capialul social;                      personal 2520812163209, domiciliat Ón Craiova, str.     la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  - Malliopoulus Dimitrios de˛ine 60 p„r˛i sociale,    Eusta˛iu Stoenescu, bl. T8, sc. 1, ap. 4, jude˛ul Dolj,    FERAT CONSTRUCT - S.R.L. cu sediul Ón
reprezent‚nd 20 % din capitalul social;          cet„˛ean rom‚n, posesor al C.I. seria DX nr. 090565,    Craiova, Calea Severinului nr. 20, jude˛ul Dolj,
  - Betsios Efthimios de˛ine 30 p„r˛i sociale,      eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 5 octombrie    Ónmatriculat„ sub nr. J 16/587/2003, cod fiscal
reprezent‚nd 10 % din capitalul social;          2000, ∫i                                    R 15376985
  - Christopoulos Christos de˛ine 60 p„r˛i sociale,      Danila Ramona-Steliana, cod numeric personal       Adunarea general„ a asocia˛ilor din data de 24
reprezent‚nd 20 % din capitalul social.          2771225163264, domiciliat„ Ón Craiova, str. Eusta˛iu    martie 2006 a hot„r‚t urm„toarele:
  Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv   Stoenescu, bl. T8, sc. 1, ap. 4, jude˛ul Dolj, cet„˛ean    1. Schimbarea obiectului principal de activitate
r„m‚n neschimbate.                     rom‚n, posesor al C.I. seria DX nr. 184046, eliberat„   al societ„˛ii.
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    de Poli˛ia Craiova la data de 25 aprilie 2002,        2. Alegerea ca obiect principal de activitate,
actul constitutiv al societ„˛ii ∫i a fost Óncheiat azi,    Ón adunarea general„ din data de 23 ianuarie      conform codului CAEN: 451 - organizare de ∫antiere
7.11.2005 Ón 7 exemplare considerate a fi originale.    2006, am hot„r‚t:                     ∫i preg„tirea terenului;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Sediul social se schimb„ Ón Craiova, Str. Petuniei    activitatea principal„: 4523 - construc˛ii de
2006.                           nr. 126, jude˛ul Dolj.                   autostr„zi, drumuri, aerodromuri ∫i baze sportive.
   (49/790.061)                       Societatea deschide punct de lucru Ón Craiova,      3. Men˛ion„m c„, conform nomenclatorului
              *                calea Bucure∫ti nr. 129, bl. N2, spa˛iu comercial,     stradal nr. 4659 din data de 9 aprilie 2002 eliberat
                              jude˛ul Dolj.                       de Prim„ria Municipiului Craiova, sediul social al
      Societatea Comercial„                Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   Societ„˛ii Comerciale FERAT CONSTRUCT - S.R.L. se
    CONTLEXPERT - S.R.L., Craiova           actul constitutiv al societ„˛ii.              afl„ Ón Craiova, Calea Severinului nr. 54, jude˛ul
        jude˛ul Dolj                  Œncheiat Ón 7 exemplare considerate a fi        Dolj.
                              originale.                          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  2006.
         ACT ADIfiIONAL
                              2006.                             (53/790.065)
     la statutul Societ„˛ii Comerciale           (51/790.063)                                  *
   CONTLEXPERT - S.R.L. av‚nd sediul Ón
 Craiova, Str. 22 decembrie 1989, bl. C 5, sc. 1,
                                           *
                                                               Societatea Comercial„
  ap. 1, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul
                                   Societatea Comercial„               CALMODENT - S.R.L., Craiova, jude˛ul Dolj
    Registrului Comer˛ului Dolj sub nr.
   J 16/254/2002, cod unic de Ónregistrare          BIXTOFARM - S.R.L., comuna Mo˛„˛ei
                                     jude˛ul Dolj                         ACT ADIfiIONAL
            14542796
  Subsemna˛ii:                                                    la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  1. Balan Silvian-Mircea, domiciliat Ón Craiova,              ACT ADIfiIONAL               CALMODENT - S.R.L. cu sediul Ón Craiova, str.
Str. 22 decembrie 1989, bl. C 5, sc. 1, ap. 1, jude˛ul    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         ™tefan cel Mare nr. 107, jude˛ul Dolj,
Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 036571, eliberat„     BIXTOFARM - S.R.L., cu sediul Ón comuna         Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
de Poli˛ia Craiova la data de 13 iulie 1999, av‚nd      Mo˛„˛ei, jude˛ul Dolj, Ónregistrat„ la Oficiul        Dolj sub nr. J 16/1406/2004, cod unic de
cod numeric personal 1690917163259, ∫i           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul               Ónregistrare 15675640
  2. Rancea Mircea, domiciliat Ón Craiova, bd.       Dolj cu nr. J 16/1467/1993, av‚nd cod unic de        Subsemna˛ii asocia˛i:
Decebal, bl. F 2, sc. 1, ap. 7, jude˛ul Dolj, posesor al         Ónregistrare R 4176647             1. L„cust„ Ilarion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
B.I. seria D.G. nr. 974830, eliberat de Poli˛ia Craiova                                de 26 iunie 1944 Ón locaitatea Baia de Aram„,
la data de 15 aprilie 1988, av‚nd cod numeric         Asocia˛ii Enea Floarea, domiciliat„ Ón satul
                                                           jude˛ul Mehedin˛i, domiciliat Ón Craiova, str.
personal 1641126163211,                  Mo˛„˛ei (comuna Mo˛„˛ei) nr. 263, jude˛ul Dolj, cod
                                                           Constantin Argetoianu, bl. A 16, sc. 1, ap. 1, jude˛ul
  Ón conformitate cu statutul societ„˛ii ∫i Ón      numeric personal 2540810162160, posesoarea C.I.
                                                           Dolj, identificat prin C.I. seria DX nr. 109255
calitatea noastr„ de asocia˛i, Ón conformitate cu     seria DX nr. 349321, emis„ de Poli˛ia Calafat la data
                                                           eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 7 februarie
prevederile Legii nr. 31/1990, am hot„r‚t:         de 5 august 2004, ∫i Enea Constantin, domiciliat Ón
                                                           2001, av‚nd cod numeric personal nr.
  1. Cesionarea de c„tre dl Balan Silvian-Mircea a    comuna Mo˛„˛ei, jude˛ul Dolj, cod numeric personal
                                                           1440626166738,
10 (zece) p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 100 lei,   152052216146, identificat cu B.I. seria D.A. nr.       2. L„cust„ Edward Ilarion, cet„˛ean rom‚n,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social, c„tre Balan-    890446 de Mili˛ia Calafat la data de 2 iunie 1986,     n„scut la data de 11 februarie 1977 Ón Craiova,
Elena-Liliana, n„scut„ la data de 7 decembrie 1967     am hot„r‚t Ón adunarea general„ din data de 4       jude˛ul Dolj, domiciliat Ón Craiova, str. Constantin
Ón Craiova, jude˛ul Dolj, domiciliat„ Ón Craiova, Str.   aprilie 2006:                       Argetoianu, bl. A 16, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,
22 decembrie 1989, bl. C 5, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj,    1. Se retrage din societate Enea Constantin, care    identificat cu C.I. seria DX nr. 139856, eliberat„ de
identificat„ cu B.I. seria H.C. nr. 146204, eliberat de  cesioneaz„ toate cele 8 p„r˛i sociale Ón valoare de    Poli˛ia Craiova la data de 24 iulie 2001, av‚nd cod
Poli˛ia Craiova la data de 10 iulie 1998, av‚nd cod    10,00 RON fiecare, respectiv Ón valoare total„ de     numeric personal 1770211166738, ∫i
numeric personal 2671207163301, contabil conform      80,00 RON, lui Gramescu Alin-Marian, cet„˛ean         3. L„cust„ Damaianthy, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
Certificatului de atribuire seria A nr. 000714, care    rom‚n, n„scut la data de 10 august 1981 Ón comuna     la data de 27 octombrie 1948 Ón localitatea St„ne∫ti,
intr„ astfel Ón societate. Dl Balan Silvian-Mircea iese  Pleni˛a, jude˛ul Dolj, domiciliat Ón satul Mo˛„˛ei     jude˛ul V‚lcea, domiciliat„ Ón Craiova, str.
astfel din societate ∫i prime∫te contravaloarea      (comuna Mo˛„˛ei), jude˛ul Dolj, posesorul C.I. seria    Constantin Artgetoianu, bl. A 16, sc. 1, ap. 1, jude˛ul
p„r˛ilor sociale de˛inute.                 DX nr. 219785, cod numeric personal            Dolj, identificat„ cu C.I. seria DX nr. 109257
  2. Cesionarea de c„tre dl Rancea Mircea a 1 (una)    1810810166400, eliberat„ de Poli˛ia Calafat a data     eliberat„ de Poli˛ia Craiova la data de 7 februarie
parte social„, Ón valoare de 10 lei, reprezent‚nd 5    de 28 noiembrie 2002, care devine asociat.         2001, av‚nd cod numeric personal 2481027166750,
% din capitalul social, c„tre dna Balan Elena-Liliana.    Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la vaoarea lor      Ón adunarea general„ a asocia˛ilor legal
  3. Œn urma cesion„rii, capitalul social Ón valoare   nominal„.                         constituit„ la data de 1 aprilie 2006, am hot„r‚t
de 200 lei va fi de˛inut astfel:               Enea Constantin declar„ c„ a Óncasat          urm„toarele:
  - dna Balan Elena-Liliana va de˛ine 11 p„r˛i      contravaloarea p„r˛ilor sociale ∫i nu mai are nici un     Art. 1. La data de 3 aprilie 2006 se revoc„ din
sociale Ón valoare de 110 lei, adic„ 55 % din capitalul  fel de preten˛ii asupra societ„˛ii. La r‚ndul ei,     func˛ia de administrator al Societ„˛ii Comerciale
social;                          Societatea Comercial„ BIXTOFARM - S.R.L. nu mai      CALMODENT - S.R.L. dl L„cust„ Ilarion.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 1559/22.V.2006                  11
  Art. 2. Œncep‚nd cu data de 3 aprilie 2006         Articol unic: Se corecteaz„ eroarea material„ din    Austria-Wiena, strada Adolf Loosgasse, no. 12/12/28,
administrarea societ„˛ii se va face de c„tre asociatul   con˛inutul art. 4 alineatul 1 al hot„r‚rii nr. 03 din   legitimat„ cu pa∫aportul seria G nr. 0115243 7 din
L„cust„ Edward Ilarion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      data de 23 februarie 2006, cu privire la num„rul      data de 17 martie 2000 emis de autorit„˛ile
data de 11 februarie 1977 Ón Craiova, jude˛ul Dolj,     total al ac˛iunilor, astfel exprimarea corect„ este:    austriece.
domiciliat Ón Craiova, str. Constantin Argetoiianu,     îCapitalul social r„m‚ne nemodificat la valoarea       Art. 3. - Se prelunge∫te mandatul cenzorilor pe
bl. A 16, sc. 1, ap. 1, jude˛ul Dolj, identificat cu C.I.  total„ de 2.500,00 RON, Ómp„r˛i Ón 250 ac˛iuni
                                                            un mandat de 3 ani.
seria DX nr. 139856 eliberat„ de Poli˛ia Craiova la     nominative Ón valoare de c‚te 10,00 RON fiecare
                                                             Art. 4. - Capitalul social r„m‚ne nemodificat la
data de 24 iulie 2001, av‚nd cod numeric personal      ac˛iune nominativ„".
                                Restul men˛iunilor r„m‚n neschimbate.          valoarea total„ de 2.500,00 RON, Ómp„r˛it Ón 25
1770211166738, cu drepturi depline Ón angajarea ∫i
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  ac˛iuni nominative Ón valoare de 10,00 RON fiecare
reprezentarea societ„˛ii Ón rela˛iile cu ter˛ii.
  Art. 3. Articolul 11 din contractul Societ„˛ii      2006.                           ac˛iune nominativ„, de˛inut de c„tre ac˛ionari
Comerciale CALMODENT - S.R.L. se va modifica Ón         (57/790.069)                      astfel: Badea Gheorghi˛„-Sorin de˛ine 120 ac˛iuni
func˛ie de prezenta hot„r‚re.                                             nominative (48 %) cu valoarea total„ de 1.200,00
                                       ACT ADIfiIONAL
  Art. 4. Adunarea general„ a asocia˛ilor                                       RON, Azgur Daniel-Petru de˛ine 120 ac˛iuni
                                Redactat la data de 7 aprilie 2006 pentru        nominative (48 %) cu valoarea total„ de 1.200,00
Ómputernice∫te pe asociatul L„cust„ Edward Ilarion
                              consemnarea hot„r‚rii adun„rii generale a
pentru a Ónscrie la Oficiul Registrului Comer˛ului                                   RON, Ón echivalentul valutar total de 328,77 euro
                              ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale RIPENSIA 2000 -
Dolj ∫i pentru a duce la Óndeplinire prezenta                                     (388,35 $), Azgur Iosif-Emanuel de˛ine 3 ac˛iuni
                              S.A. Timi∫oara, Ónmatriculat„ cu nr. J 35/831/2001,
hot„r‚re.                                                       nominative, Ón valoare totl„ de 30,00 RON, Badea
                              cod unic de Ónregistrare R 14078190 cu sediul Ón
  Prezentul act adi˛onal se Óncheie Ón ∫apte                                     Ovidiu-Alin de˛ine 3 ac˛iuni nominative, Ón valoare
                              Timi∫oara, str. Constantin cel Mare nr. 20, dnii
exemplare originale.                                                  total„ de 30,00 RON, Azgur Claudia-Estera de˛ine
                              Badea Gheorghi˛„-Sorin, Azgur Daniel-Petru, Azgur
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie                                dou„ ac˛iuni nominative, Ón valoare total„ de 20,00
                              Iosif-Emanuel, Azgur Claudia-Estera, Badea Ovidiu-
2006.                                                         RON Ón echivalentul valutar de 5,48 euro (6,47 $), ∫i
                              Alin ∫i Badea Andreea-Monica, privind Óndreptarea
  (54/790.066)                      erorii materiale din actul ad˛ional FN din data de     Badea Andreea-Monica de˛ine dou„ ac˛iuni
              *                23 februerie 2006, astfel:                 nominative, Ón valoare totl„ de 20,00 RON.
                                Articol unic: Se precizeaz„ procenul de          * Pentru exprimarea echivalentului valutar s-a
     Societatea Comercial„               participare la capital al ac˛ionarilor: Badea       luat Ón calcul cursul de referin˛„ al BNR din data de
   REPSOL - S.R.L., Giroc, jude˛ul Timi∫         Gheorghi˛„-Sorin de˛ine 120 ac˛iuni nominative cu     25 noiembrie 2005 de 3.65 RON/euro, respectiv 3.09
                              suma total„ de 1.200,00 RON (48 %), Azgur Daniel-
                                                            RON/$.
         ACT ADIfiIONAL               Petru de˛ine 120 ac˛iuni nominative cu suma total„
                                                             Art. 5. - Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
                              de 1.200,00 RON (48 %), Azgur Iosif-Emanuel de˛ine
        la actele constitutive           3 ac˛iuni nominative cu valoarea total„ de 30,00      2212 - editarea ziarelor; 5248 - comer˛ cu
  Asociatul unic al firmei mai sus rubricate, Cotu˛    RON (1,2 %), Badea Ovidiu-An de˛ine 3 ac˛iuni       am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
Simona Cornelia, anun˛„ urm„toarele modific„ri ∫i      nominative cu valoarea total„ de 30,00 RON (1,2 %),    produse neclasificate Ón alt„ parte (inclusiv
complet„ri ale dispozi˛iilor actelor constitutive ale    Azgur Claudi-Estera de˛ine dou„ ac˛iuni nominative     materiale publicitare sportive ca ∫epci, tricouri);
societ„˛ii:                         cu valoarea total„ de 20,00 RON (0,8 %), ∫i Badea     7440 - publicitate; 7450 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al     Andreea-Monica de˛ine dou„ ac˛iuni nominative cu      de munc„ Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate, coform legii.
societ„˛ii cu: CAEN 5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea    valoare tota„ de 20,00 RON (0,8 %).              Art.   6.  - Se  prelunge∫te   mandatul
autovehiculelor - service auto.                Restul men˛iunilor r„m‚n neschimbate.          administratorului Badea Gheorghi˛„-Sorin pe un
  Art. 2. Se anun˛„ c„ activitatea anun˛at„ la art. 1     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  termen de 4 ani.
al prezentului act se desf„∫oar„ la sediul societ„˛ii.   2006.
                                                             Restul men˛iunilor r„m‚ne neschimbat.
  Art. 3. Se precizeaz„ c„ durata mandatului          (58/790.069)
                                                             Redactat Ón 4 exemplare conform legii.
administratorului societ„˛ii se prelunge∫te pe                ACT ADIfiIONAL                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
durat„ nelimitat„.                                                   2006.
                                Redactat la data de 23 februarie 2006 pentru
  Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive r„m‚n
                              consemnarea hot„r‚rii adun„rii generale a           (59/790.069)
neschimbate.                        ac˛ionrilor Societ„˛ii Comerciale RIPENSIA 2000 -
  Prezentul act s-a redactat ∫i semnat Ón 4        S.A. Timi∫oara, Ónmatriculat„ cu nr. J 35/831/2001,
                                                                         *
exemplare originale ast„zi, 16 februarie 2006.       cod unic de Ónregistrare R 14078190 cu sediul Ón
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie   Timi∫oara, str. Constantin ce Mare nr. 20, jude˛ul         Societatea Comercial„
2006.                            Timi∫, dnii Badea Gheorghi˛„-Sorin, Suru Ioan,       AGRO VIT - S.R.L., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
  (55/790.067)                      ™erban Petru, Tiriteu Cornel, Freant Octavian ∫i
              *                noii ac˛ionari Azgur Daniel-Petru, Azgur Iosif-               ACT ADIfiIONAL
                              Emnuel, Azgur Claudia-Estera, Badea Ovidiu-Alin ∫i
                              Badea Andreea-Monica, privind modificarea actelor     la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
      Societatea Comercial„
                              constitutive astfel:                           AGRO VIT - S.R.L.
    TDV CONSULT - S.R.L., Timi∫oara
        jude˛ul Timi∫                 Art. 1. - Ac˛ionarii Suru Ioan, ™erban Petru,        Œncheiat Óntre:
                              Tiriteu Cornel, Freant Octavian se retrag din         1. Zanettin Francesco, cet„˛ean italian, n„scut la
                              societate ced‚nd la valoarea nominal„ c‚te 30 de      data de 2 ianuarie 1950 Ón Italia, domiciliat Ón Italia,
         ACT ADIfiIONAL
                              ac˛iuni nominative de˛inute, Ón valoare de 300,00     identificat cu pa∫aportul seria A nr. 298653 eliberat
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       RON fiecare ac˛ionar, Ón valoare total„ de 1.200,00
                                                            de autorit„˛ile italiene la data de 23 ianuarie 2003,
        TDV CONSULT - S.R.L.             RON, Ón favoarea cet„˛eanului austriac Azgur
                                                            ∫i
  Subsemnatul Talpo∫ Dorel-Vasile cu domiciliul Ón     Daniel-Petru, n„scut la data de 29 iunie 1967 Ón
                              F„get-Rom‚na, domiciliat Ón Austria-Wiena, Adolf        2. Zanettin Mauro, cet„˛ean italian, n„scut Ón
Timi∫oara, str. Miron Costin nr. 4, et. 1, ap. 4,                                   Italia la data de 11 decembrie 1079 Ón localitatea
jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.       Loosgasse, no. 12/12/28, legitimat cu pa∫aportul
                              seria AUT nr. 0114747 6 din data de 8 ianuarie 2001    Dandrigo (VI), Via Agosta nr. 30, identificat prin
412922 eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de 18
                              emis de autorit„˛ile austriece care devine nou       pa∫aportul nr. 324912V din data de 2 august 2001,
iunie 2004, cod numeric personal 1671107311821,
                              ac˛ionar.                         eliberat de autorit„˛ile italiene, reprezentat prin
asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:
                                - Ac˛ionarul Badea Gheorghi˛„-Sorin cedeaz„ 10     mandatar Zanettin Francesco, Ómputernicit prin
  Art. 1. Schimbarea sediului social al societ„˛ii Ón
                              ac˛iuni nominative astfel: 3 ac˛iuni nominative, Ón    procura special„ nr. 191768 din data de 3 martie
Timi∫oara, Strada Polon„ nr. 2, jude˛ul Timi∫,
                              valoare total„ de 30,00 RON Ón favoarea cet„˛enului    2006, instrumentat„ de notar public Giuseppe
Ónscris Ón CF nr. 2401 Friedorf, potrivit contractului
                              rom‚n Azgur Iosif-Emanuel, 3 ac˛iuni nominative,      Boschetti la sediul Birului notarial din Italia,
de Ónchiriere.
                              Ón valoare total„ de 30,00 RON Ón favoarea         Vicenza, str. SS. Apostoli nr. 6,
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                              cet„˛eanului rom‚n Badea Ovidiu-Alin, dou„ ac˛iuni
actul constitutiv al societ„˛ii.                                              Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale
                              nominative, Ón valoare total„ de 20,00 RON Ón
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.                                         extraordinare a asocia˛ilor din data de 10 martie
                              favoarea cet„˛eanului austriac Azgur Claudia-Estera,
  Prezentul act a fost redactat azi, 16 februarie     ∫ dou„ ac˛iuni nominative, Ón valoare tota„ de 20,00    2006, prin prezentul act adi˛ional se mopdifc„
2006 Ón 6 exemplare.                    RON Ón favoarea cet„˛eanului rom‚n Badea          actele constitutive ale societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie   Andreea-Monica.                        Art. 1. Retragerea din func˛ia de administrator a
2006.                             Art. 2. - Se accept„ ca noi ac˛ionari cet„˛enii     dnei Moresco Teresa.
  (56/790.068)                      rom‚ni: Badea Ovidiu-Alin, n„scut la data de 13        Art. 2. Numirea Ón func˛ia de administrator a
              *                aprilie 1977 Ón Timi∫oara, domiciliat Ón Timi∫oara,    Societ„˛ii Comerciale AGRO VIT - S.R.L. a dlui
                              str. Aurel Ciupe, bl. 107, et. 4, ap. 10, jude˛ul Timi∫,  Zanettin Francesco, cet„˛ean italian, n„scut la data
      Societatea Comercial„              legitimat prin C.I. seria TM nr. 177208 din data de    de 2 ianuarie 1950 Ón Italia, domiciliat„ Ón Italia,
   F.C. RIPENSIA 2000 - S.A., Timi∫oara          17 ianuarie 2001 emis„ de Poli˛ia Timi∫oara, cod      identificat cu pa∫aportul seria A nr. 298653 eliberat
        jude˛ul Timi∫                numeric personal 1770413354771, Azgur Iosif-
                                                            de autorit„˛ile italiene la data de 23 ianuarie 2003
                              Emanuel, n„scut la data de 31 ianuarie 1975 Ón
                                                            pentru o perioad„ nelimitat„ ∫i av‚nd puteri
                              F„get, jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara,
         ACT ADIfiIONAL                                            depline de administrare.
                              Intrarea Topologului nr. 4, bl. D2, sc. B, et. 2, ap. 9,
  Redactat la data de 6 martie 2006 pentru         jude˛ul Timi∫, legitimat prin C.I. seria TM nr.        Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
consemnarea hot„r‚rii adun„rii generale a          342862 din data de 17 decembrie 2003 emis„ de       Ón mod corespunz„tor prevederile actului
ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale F.C. RIPENSIA      Poli˛ia Timi∫oara, cod numeric personal          constitutiv al societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din
2000 - S.A. Timi∫oara, Ónmatriculat„ cu nr. J        1750131350161, Badea Andreea-Monica, n„scut„ la      el, restul prevederilor r„m‚n‚nd neschimbat.
35/831/2001, cod unic de Ónregistrare R 14078190      data de 30 mai 1976 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,        Redactat de p„r˛i azi, 10 martie 2006, Ón 6 (∫ase)
cu sediul Ón Timi∫oara, str. Constantin cel Mare nr.    domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Constantin cel Mare     exemplare.
20, dnii Badea Gheorghi˛„-Sorin, Azgur Daniel-       nr. 20, legitimat„ cu C.I. seria TM nr. 427250 din       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
Petru, Azgur Iosif-Emanuel, Azgur Claudia-Estera,      data de 9 septembrie 2004 emis„ de Poli˛ia         2006.
Badea Ovidiu-Alin ∫i Badea Andreea-Monica,         Timi∫oara, cod numeric personal 2760530354781, ∫i
                                                              (60/790.070)
privind Óndreptarea erorii materiale din actul       cet„˛eanul austriac Azgur Claudia-Estera, n„scut„ la
ad˛ional FN din data de 23 februerie 2006, astfel:     data de 26 mai 1972 Ón Timi∫oara, domiciliat„ Ón                   *
  12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1559/22.V.2006
     Societatea Comercial„                I. Art. 1. Eliberarea din func˛ia de pre∫edinte al   caz de admitere a actului de modificare a actul
   CARISMA - S.R.L., comuna P„dureni           Societ„˛ii Comerciale SIRA - S.A. Timi∫oara a dlui    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SIRA - S.A.
        jude˛ul Timi∫                Mayofer Friedrich, cet„˛en austriac, n„scut la data     Redactat cu dat„ cert„ prin Cabinetului
                              de 28 august 1949 Ón localitatea Waldheusen, cu      avocatului Maria Stoianovici cu sediul Ón Timi∫oara,
       ACT ADIfiIONAL NR. 1              domiciliul Ón Austria, Ansfelden, 4053 Haid,       Calea Aradului nr. 12, ap. 4, jude˛ul Timi∫, Ón 7
                              Falkenwerg 36, posesor al pa∫aportului nr. S       exemplare originale din care 6 exemplare s-au
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      0001929 eliberat de autorit„˛ile austriece la data de   eliberat societ„˛ii.
  CARISMA - S.R.L. din data 14 martie 2006        2 iunie 1998.                        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
  Subsemnata Tripa Ancu˛a-Emilia, cet„˛ean          Art. 2. Alegerea Ón func˛ia de pre∫edinte al      2006.
rom‚n, n„scut„ la data de 25 septembrie 1974 Ón       consliului de administra˛e a dlui Grün Herbert-        (62/790.072)
Ineu, jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str.     Iohan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 9
                              octombrie 1960 Óm Buzia∫, jude˛ul Timi∫, cu                     *
Meziad nr. 8, sc. A, et. 1, ap. 6, identificat cu C.I.
seria TM nr. 064961 elibera„ de Poli˛ia Timi∫oara la    omiciliu Ón Timi∫oara, Calea ™agului nr. 12, jude˛ul
                              Timi∫, posesor al C.I. seria TM nr. 454916 eliberat         Societatea Comercial„
data de 18 martie 1999, av‚nd cod numeric
personal 2740925022816, asociat unic la Societatea     de Poli˛ia Timi∫oara la data de 7 februarie 2005.       VPA TRETIM IMPORT-EXPORT - S.R.L.
Comercial„ CARISMA - S.R.L., av‚nd Ón vedere          Art. 3. Numirea Ón func˛ia de admnistrator Ón          Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
decizia asocitului unic nr. 1 din data de 10 martie     consiliul de administra˛ie, pentru un mandat de 4
2006 ∫i contractul de cesiune al p„r˛ilor sociale nr.    ani, a dnei Barkász Gabriella, cet„˛ean rom‚n,             ACT ADIfiIONAL NR. 10
1 din data de 10 martie 2006, Ónchei prezentul act     n„scut„ la data de 18 iulie 1959 Ón T‚rgu Mure∫,
                              jude˛ul Mure∫, cu domiciliul Ón Satu Mare, str.            din data de 27 martie 2006
adi˛ional cu urm„toarele decizii:
                              Zenit, bl. Z 15, ap. 29, jude˛ul Satu Mare, posesoare    Subsemna˛ii Bogoevici Doru-Pavel-Iosif,
  Art. 1. Mutarea sedului social al societ„˛ii din
                              a C.I. seria SM nr. 190452, eliberat„ de Poli˛ia Satu   domiciliat Ón Timi∫oara, str. Gh. Doja nr. 5,
Timi∫oara, str. Surorile Martir Caceu nr. 18, ap. 1,
                              Mare la data de 15 octombrie 2005.            identificat cu C.I. seria TM nr. 134007, cod numeric
camera 1, 2, parter Ón comuna P„dureni nr. 217,
                                Art. 4. Realegerea Ón func˛ia de administrator ai   personal 1460618354732, Wehry Oliver, domiciliat
jude˛ul Timi∫, cod po∫tal 307236.
                              Societ„˛ii Comerciale SIRA - S.A. pentru un mandat    Ón Timi∫oara, str. Dr. Aurel Cosma nr. 8, ap. 2,
  art. 2. Asociata Tripa Ancu˛a-Emilia, Ón calitate de
cedent„, cesioneaz„ o parte social„ Ón valoare de      de 4 ani a domnilor Grün Iohan Herbert ∫i a        identificat cu C.I. seria TM nr. 282172, cod numeric
                              domnului Kedves Francisc.                 personal 1610508354751, Rus Simona Mirela,
10,00 RON, reprezent‚nd 5 % din capitalul social al
                                Aceste articole modific„ dispoi˛iile prev„zute la   domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Bucure∫ti nr. 19, sc. B,
Societ„˛ii Comerciale CARISMA - S.R.L. c„tre
                              art. 21.4 din capitolul IV al actului constitutiv al   et. 3, ap. 12, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
Bistrian Doina-Iuliana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                              Societ„˛ii Comerciale SIRA - S.A. privind conducerea   376596, cod numeric personal 2740702312955, ∫i
data de 2 aprilie 1968 Ón comuna Beliu, jude˛ul
                              ∫i administrarea societ„˛ii, administrarea societ„˛ii   Szofran Ioan, domiciliat Ón Timi∫oara, bd. General
Arad, domiciliat„ Ón Timi∫oara, Intrarea Inului nr.
                              va fi realizat„ de un consiliu de administra˛ie      Dragalina nr. 38, et. 8, ap. 32, jude˛ul Timi∫,
3, sc. A, et. 1, ap. 5, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
                              format din 3 persoane pe o perioad„ de 4 ani, cu     identificat cu C.I. seria TM nr. 262040, cod numeric
345500, elibert„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de 18
                              posibilitatea de a fi realese dup„ cum urmeaz„:      personal 1580628354802, Ón calitate de asocia˛i, am
august 2003, av‚nd cod numeric personal
                                Grün Herbert-Iohan - pre∫edinte, cet„˛ean       hot„r‚t urm„toarele:
2680402022823, Ón calitate de cesionar„.
                              rom‚n, n„scut la data de 9 octombrie 1960 Ón         - Retragerea din societate a asociatului Szofran
  Art. 3. Œn urma cesiunii, capitalul socal total este
                              Buzia∫, jude˛ul Timi∫, cu domiciliu Ón Timi∫oara,     Ion prin cesionarea celor 132 p„r˛i socale Ón valoare
de 200,00 RON, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale Ón       Calea ™agului nr. 12, jude˛ul Timi∫, posesor al C.I.
valoare nominal„ de 10,00 RON fiecare ∫i este                                     total„ de 120,00 RON c„tre ceilal˛i asocia˛i, respectiv
                              seria TM nr. 454916 eliberat de Poli˛ia Timi∫oara la   fiec„ruia c‚te 4 p„r˛i sociale conform contractului
de˛inut dup„ cum urmeaz„:                  data de 7 februarie 2005.
  a) asociata Tripa Ancu˛a-Emilia de˛ine 19 p„r˛i                                  de cesiune. Astfel p„r˛ile sociale ale asocia˛ilor se
                                Kedves Francisc - membru, cet„˛ean rom‚n,       modific„ astfel:
sociale, Ón valoare total„ de 190,00 RON,          n„scut la data de 26 septembrie 1953 Ón Miercurea-
reprezent‚nd 95 % din capitalul social;                                         Bogoevci Doru-Pavel-Iosif de˛ine 32 p„r˛i sociale
                              Ciuc, jude˛ul Harghita cu domiciliul Ón          Ón valoare total„ de 320,00 RON, Wehry Oliver
  b) asociata Bistrian-Iuliana de˛ine o parte social„   Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 120, jude˛ul Harghita,
Ón valoare de 10,00 RON, reprezent‚nd 5 % don                                     de˛ine 32 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 320,00
                              posesor al B.I. seria D.E. nr. 513476, eliberat de    RON, ∫i Rus Simona Mirela 16 p„r˛i sociale Ón
capitalul social.                      Poli˛ia Miercurea-Ciuc la data de 12 august 1987 ∫i
  Prezentul act adi˛ional, reprezent‚nd voin˛a                                   vaoare total„ de 160,00 RON.
                              prelungit la data de 26 septembrie 1997, av‚nd cod
unanim„ a p„r˛ilor, va modifica ∫i completa                                       - Retragerea calit„˛ii de administrator a
                              numeric personal 1530926191326.
corespunz„tor actul constitutiv aaal societ„˛ii ∫i se                                 asociatului Szofran Ion.
                                Barkász Gabriella - membru, cet„˛ean rom‚n,
completeaz„ Ón mod corespuhnz„tor cu prevederile                                     Societatea va fi admnistrat„ Ón continuare de
                              n„scut„ la data de 18 iulie Ón T‚rgu Mure∫, cu
Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i completat„, Legii                                  c„tre asociatul Rus Simona Mirela.
                              domiciliul Ón Satu Mare, str. Zenit, bl. Z 15, ap. 26,
nr. 26/1990, codului comercial ∫i codului civil, Legii                                  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                              jude˛ul Satu Mare, posesoare a C.I. seria SM nr.
nr. 64/1995 ∫i celelalte norme legale Ón vigoare                                   corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
                              190452 eliberat„ de Poli˛ia Satu Mare la data de 15
privind func˛ionarea ∫i desf„∫urarea actvit„˛ii                                     Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
                              octombrie 2005.
societ„˛ilor comerciale.                    II. Art. 1. Eliberarea din func˛ia de cenzor al      Prezentul act a fost redactat Ón Timi∫oara, citit ∫i
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Societ„˛ii Comerciale SIRA - S.A., Timi∫oara a dlui    semnat de p„r˛i Ón 4 exemplare azi, 27 martie 2006.
actul constitutiv al societ„˛ii, celelalte clauze      Josef Seifried, cet„˛en austriac, n„scut„ la data de 12   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
r„m‚n‚nd neschimbate.                    aprilie 1956 Ón localitate Lambrechten, cu        2006.
  Redactat azi, 10 martie 2006, Ón 3 exemplare,      domiciliul Ón Austria, 4752 Reidau, Baumgarten 5,       (63/790.073)
c‚te unui pentru fiecare asociat ∫i unul pentru       posesor al pa∫aportului nr. V 0201841 eliberat de                  *
Oficiul Registrului Comer˛ului Timi∫.            autorit„˛ie austriece la data de 4 iunie 1990.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Art. 2. Numirea Ón func˛ia de cenzor pe o durat„         Societatea Comercial„
2006.                            de 3 ani a dlui Karl Egon Peter, cet„˛ean austriac,       SOKER INTERNATIONAL - S.R.L.
   (61/790.071)                      n„scut„ la data de 5 mai 1963 cu domiciliul Ón           Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
                              austria, 4202 Sonnberg, Bernstein 5, posesor a D
              *
                              3533177454.
                                                                  ACT ADIfiIONAL NR. 2
                                Art. 3. Realegerea Ón func˛ia de cenzor pentru un
      Societatea Comercial„
                              mandat de 3 ani a domnilor Horvath Adalbert ∫i          din data de 29 martie 2006 privind
   SIRA - S.A., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫         Palko Alexandru.                      modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii
                                Articolele sus men˛ionate modific„ dispozi˛iile     Comerciale SOKER INTERNATIONAL - S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL               prev„zute la art. 27 din capitolul VII - Gestiunea      Subsemnatul, asociat unic, Zulin Graziano,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       societ„˛ii, Comisia de cenzori este format„ din
                                                           cet„˛ean italian, n„scut la data de 12 septembrie
           SIRA - S.A.              urm„toarele 3 peroane cu un mandat cu durat„ de
                                                           1943 Ón Cittadella (PD), Italia, cu domiciliul Ón Italia
                              3 ani dup„ cum urmeaz„:
  Societatea Comercial„ SIRA - S.A. Timi∫oara,                                    Fontaniva, Via Velo nr. 5, identificat cu pa∫aportul
                                Horvath Adalbert, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónfiin˛at„ Ón baza Legii                                  nr. M/55946 din data de 17 ianuarie 2000 eliberat
                              data de 7 iulie 1941 Ón Timi∫oara, jude˛ul Timi∫,
nr. 31/1990, republicat„, cu sediul Ón Timi∫oara, str.                                de autorit„˛ile italiene, asociat unc ∫i administrator
                              domiciliat Ón Timi∫oara, Bd. Cet„˛ii nr. 54, jude˛ul
C„pitan Dam∫escu nr. 3, jude˛ul Timi∫,                                        la Societatea Comercial„ SOKER INTERNATIONAL -
                              Timi∫, posesor al B.I. seria B.E. nr. 050727, eliberat
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului                                    S.R.L.,
                              de Poli˛ia Tmi∫oara la data de 10 iunie 1991, cod
Timi∫ cu nr. J 35/521 din data de 21 iunie 1999,      numeric personal 1410707354745.               Ón exercitarea prevederilor hot„r‚rii nr. 1 din
av‚nd cod unic de Ónregistrare 11960077 din data        Palko Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data    data de 29 martie 2006, redactez prezentul act
de 20 iulie 1999, prin ac˛ionarii Societatea        de 21 ianuarie 1954 Ón comuna Unirea, jude˛ul Alba    adi˛ional:
Comercial„ ELISABETH LIEGENSCHAFTS -            cu domiciliul Ón Alba Iulia, str. Manciulia nr. 30,     Art. 1. Se modific„ prevederile actului constitutiv
ENTWICKLUNGS AKTIENGESELLSCHATT - S.A.,           jude˛u Alba, posesor al B.I. seria H.C. nr. 244152,    Ón partea privitoare la asocia˛i, Ón sensul c„ se
prescurtat Societatea Comercial„ îELAG" S.A.,        eliberat de Poli˛ia Alba Iulia la data de 1 iulie 1998,  retrage din societate domnul Zulian Zgaziano ca
persoan„ juridic„ austriac„, Societatea Comercial„     av‚nd cod numeric personal 1540121011097.         urmare a cesion„rii totale a 100 p„r˛i sociale la
COM-CARLIA - S.R.L., Miercurea-Ciuc, persoan„         Karl Egon Peter, cet„˛ean austriac, n„scut„ la     valoarea nominal„ de 10,00 RON partea social„, Ón
juridic„ rom‚n„, Organiza˛ia Caritas din          data de 5 mai 1963, cu domciliul Ón Austria, 4202     total cesionez valoarea total„ de 1.000,00 RON,
Arhidioceza Romano-Catolic„ Alba Iulia, persoan„      Sonnberg, Bersbtein 5, posesor al D 3533174754.      echivalentul a 338 USD aport exclusiv Ón numerar
juridic„ rom‚n„, Federa˛ia Caritas a Direc˛iei         Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    ∫i se completeaz„ cu datele noului asociat, ∫i
Timi∫oara, persoan„ juridic„ rom‚n„, ∫i Societatea     actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SIRA - S.A.  anume: Topal„ Samuel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Comercial„ TIROL PROD - COM - S.A. Satu Mare,        urm‚nd ca Ón baz actului adi˛ional s„ se fac„       data de 3 septembrie 1984 Ón Timi∫oara, jude˛ul
persoan„ juridic„ rom‚n„, conform extrasului de       cuvenitele men˛iuni la Oficiul Registrului        Timi∫ cu domiciliul Ón Timiu∫oara, Str.
proces-verbal al adun„rii generale din data de 12      Comer˛ului Timi∫ Ón conformitate cu dispozi˛iile     Crizantemelor nr. 56, identificat cu C.I. seria TM nr.
decembrie 2005, prin Ómputernicit domnul Grün        prev„zute de Legea nr. 31/1990, republicat„.       035060 din data de 15 septembrie 1998 eliberat de
Herbert, n„scut la data de 9 octombrie 1990 Ón         Celelalte clauze dfin actul constitutiv r„m‚n     Poli˛ia Timi∫oara.
Buzia∫, jude˛ul Timi∫, cu domiciliul Ón Timi∫oara,     neschimbate.                         Art. 2. Se aprob„ schimbarea sedului social al
Calea ™agului nr. 12, jude˛ul Timi∫, prin prezentul      Prin prezentul act adi˛ional declar„m c„        societ„˛ii din Timi∫oara, Pia˛a Victoriei nr. 7, ap. 28,
act adi˛ional s-a hot„r‚t modificarea actului        renun˛„m la recurs Ómpotriva judec„torului delegat    sc. E Ón Timi∫ora, str. Louis Pasteur nr. 2, bl. b25,
constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:         de pe l‚ng„ Oficiul Registrului Comer˛ului Timi∫, Ón   ap. 11, et. 4, camera 4, jude˛ul Timi∫.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1559/22.V.2006                  13
  Art. 3. Se elibereaz„ din func˛i de administrator     Prezentul act adi˛ional va Ónso˛i actele             Societatea Comercial„
Zulian Graziano, ∫i se nume∫te Ón func˛ia de        constitutive ale societ„˛ii, av‚nd efecte juridice       URBAN - S.A., Lugoj, jude˛ul Timi∫
administrator pe un prim mandat de 4 ani domnul      asupra p„r˛ilor, a ter˛ilor c‚t ∫i Ón raporturile cu
Topal„ Samuel.                       organele de stat.                              ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act a fost redactat Ón 3 exemplare azi,     Œncheiat ∫i redactat Ón Timi∫oara ast„zi, data de
29 martie 2006, la Timi∫oara.                                              privind modificarea actului constitutiv al
                              27 martie 2006, Ón 5 exemplare.              Societ„˛ii Comerciale URBAN - S.A., Lugoj, Str.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  Timi∫orii nr. 151, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„
2006.
                              2006.                              la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  (64/790.074)
                                (66/790.076)                        J 35/1462/1992, cod unic de Ónregistrare
              *                                                       (R) 1847217
                                           *
                                                            Subsemnatul Crista Petru, domiciliat Ón Lugoj,
      Societatea Comercial„
                                   Societatea Comercial„              Str. Spinan˛ei nr. 13, jude˛ul Timi∫, identificat cu
  DUO - SAN - S.R.L., Logoj, jude˛ul Timi∫                                     C.I. seria TM nr. 033422 eliberat„ de Poli˛ia Lugoj
                               PALTIM - S.A., Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
                                                           la data de 3.09.1998, Ón baza Ómputernicirii dat„ de
         ACT ADIfiIONAL                                           adunarea general„ a ac˛ionarilor societ„˛ii din data
                                       ACT ADIfiIONAL              de 22.12.2005, modific„ actul constitutiv Ón
  Subsemna˛ii Soponariu Camelia, cet„˛ean
rom‚n, n„scut„ la data de 25 mai 1966 Ón Lugoj,       la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     conformitate cu hot„r‚rile adoptate, dup„ cum
domiciliat„ Ón Lugoj, splaiul Corneliu Coposu, bl.           PALTIM - S.A., Timi∫oara           urmeaz„:
15, ap. 14, jude˛u Timi∫, ∫i BrÓnzan Monica, cet„˛ean                                  Art. 1. Prin demisiile din func˛ia de membru al
                               Œn urma hot„r‚rii adun„rii generale a         consiliului de administra˛ie a dlor Bangar
rom‚n, domiciliat„ Ón Lugoj, splaiul Corneliu
Coposu, bl. 15, ap. 14, jude˛ul Timi∫, Ón calitate de   ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale PALTIM - S.A. nr.   Alexandru ∫i F‚nt‚n„ Roman Constantin, prin
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DUO - SAN - S.R.L.    4/22.12.2005 Óntrunit„ Ón ∫edin˛a extraordinar„ ∫i    hot„r‚rile adun„rii generale a ac˛ionarilor nr.
cu sediul social Ón Lugoj, str. Episcop Ioan B„lan     consemnat„ Ón procesul-verbal cu aceea∫i dat„, se     5/2005 ∫i 11/2005 au fost ale∫i ca membri Ón
nr. 7, ap. 14/5, jude˛ul Timi∫, Ónregistrat„ la      modific„ ∫i se completeaz„ statutul ∫i contractul     consiliul de administra˛ie cu mandat p‚n„ la
registrul comer˛ului Timi∫ sub nr. J 35/1441 din      Societ„˛ii Comerciale PALTIM - S.A., Timi∫oara,      14.04.2008 urm„torii:
data de 16 iunie 2003, av‚nd cod unic de          astfel dup„ cum urmeaz„:                   - Or„dan Schutz Diana Lucia, n„scut„ la data de
Ónregistrare R 15517340, aducem urm„toarele          Art. 1. Se aprob„ retragerea din func˛ia de      10.08.1956 Ón Ineu, fiica lui Gheorghe ∫i ™arlota, cod
modific„ri actelor constitutive ale societ„˛ii:      membru al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii   numeric personal 2560810020047, identificat„ cu
  Art. 1. Se completeaz„ obiectul de activitate al    Comerciale PALTIM - S.A. a dlui Popovici Dumitru     C.I. seria AR nr. 051030 eliberat„ de Poli˛ia Arad la
societ„˛ii cu cod CAEN 9133 - alte activit„˛i       Óncep‚nd cu data de 1.07.2005.              data de 4.12.2000, domiciliat„ Ón Arad, str. A.
asociative, neclasificate Ón alt„ parte ∫i cod CAEN                                 Popescu Negur„, bl. 319, sc. C, ap. 5, jude˛ul Arad;
                               Art. 2. Se aprob„ retragerea din func˛ia de
8514 - alte activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„.                                 - Crista Petru, n„scut la data de 26.06.1953 Ón
                              membru al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii
  Art. 2. Societatea Ó∫i va deschide punct de lucru                                 Jdioara, jude˛ul Timi∫, fiul lui Vasile ∫i Maria, cod
                              Comerciale PALTIM - S.A., Timi∫oara a dnei        numeric personal 1530626352626, identificat cu C.I.
Ón Lugoj, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 51, cu obiect
                              Pintiliciuc Maria Óncep‚nd cu data de 1.01.2006.     seria TM nr. 033422 eliberat„ de Poli˛ia LUgoj la
de activitate conform cod CAEN 5227 - comer˛ cu
am„nuntul Ón magazine specializate cu produse         Art. 3. Se aprob„ reducerea num„rului         data de 3.09.1998, domiciliat Ón Lugoj, Str.
alimentare ∫i cod CAEN 9133 - alte activit„˛i       membrilor consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii   Spinan˛ei nr. 13, jude˛ul Timi∫, care este ales ∫i
asociative, neclasificate Ón alt„ parte.          Comerciale PALTIM - S.A., Timi∫oara de la 11 la 9     pre∫edinte al consiliului de administra˛ie ∫i director
  Art. 3. Prezentul act modific„ Ón mod          membri Óncep‚nd cu data de 1.01.2006.           al societ„˛ii.
corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii.       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      Alte modific„ri ale actului constitutiv nu mai
  Art. 4. Celelalte articole ∫i alineate ale acteor    Ón mod corespunz„tor statutul ∫i contractul        sunt.
constitutive r„m‚n nemodificate.              Societ„˛ii Comerciale PALTIM - S.A. Timi∫oara.        Redactat azi, 29.12.2005 la sediul societ„˛ii Ón 5
  Redactat ∫i dactilografiat la sediul societ„˛ii Ón 3    Restul prevederilor r„m‚n neschimbate.         exemplare originale.
(trei) exemplare.                       Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie                               2006.
                              Comerciale PALTIM - S.A. mandateaz„ pe dna
2006.                                                           (69/790.079)
                              Ciudin Ileana - director general ∫i pe dna Iezdimir
   (65/790.075)                     Teodora - administrator economic-financiar s„                    *
              *                semneze prezentul act adi˛ional s„ depun„ ∫i s„
                              primeasc„ acte, s„ fac„ toate demersurile necesare         Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„             modific„ri actelor constitutive ale societ„˛ii Ón       SALPREST - S.A., Lugoj, jude˛ul Timi∫
    KPSA - DAD - S.R.L., satul Chisoda         sensul celor hot„r‚te mai sus la Oficiul Registrului
     comuna Giroc, jude˛ul Timi∫            Comer˛ului Timi∫ ∫i oriunde este necesar.                  ACT ADIfiIONAL
                               Redactat azi, 22.12.2005, data semn„rii, la        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL              Timi∫oara Ón 6 (∫ase) exemplare.                       SALPREST - S.A.
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Subsemnatul Ghera Mircea-Nicolae, cet„˛ean
         KPSA - DAD - S.R.L.            2006.                           rom‚n, n„scut la data de 28.07.1957 Ón Lugoj,
  Œncheiat pentru modificarea actelor constitutive      (67/790.077)                     jude˛ul Timi∫, domiciliat Ón Lugoj, cartierul Stadion,
ale as KPSA - DAD - S.R.L., act ce exprim„ hot„r‚rea                 *                bl. 51, ap. 12, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria
asocia˛ilor societ„˛ii, Sesureac Dan ∫i Nicolaescu                                  TM nr. 226856/29.10.2001 eliberat„ de Poli˛ia Lugoj,
Dima, care au stabilit urm„toarele:                                         cod numeric personal 1570728352660 Ón calitate de
                                   Societatea Comercial„
  Art. 1. Administratorul societ„˛ii este dl Sesureac                                pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, aduc
                                IMO-WELTOFFICE - S.R.L., Timi∫oara          urm„toarele modific„ri actelor constitutive ale
Dan, care va avea puteri depline ∫i nelimitate, pe o
                                     jude˛ul Timi∫                societ„˛ii conform hot„r‚rii nr. 1/9.01.2006 ∫i a
perioad„ nelimitat„, av‚nd posibilitatea
transmiterii puterilor sale.                                             hot„r‚rii nr. 10/27.03.2006, astfel:
  Art. 2. Se completeaz„ obiectele de activitte ale             ACT ADIfiIONAL                Art. 1. Retragerea calit„˛ii de membru al
societ„˛ii cu urm„toarele coduri CAEN: 4511 -                                    consiliului de administra˛ie a lui Toma Aurel
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Gheorghe. Numirea Ón locul acestuia Ón consiliul de
demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i organizare          IMO-WELTOFFICE - S.R.L.
de ∫antiere; 4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru                                administra˛ie a lui Eftinoiu Vasile, cet„˛ean rom‚n,
construc˛ii; 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de   Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale IMO -     n„scut la data de 1.01.1954 Ón V„lari, jude˛ul Gorj,
geniu; 4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase  WELTOFFICE - S.R.L., respectiv domnul Peterka       domiciliat Ón Lugoj, Str. Boc∫ei nr. 61, identificat cu
la construc˛ii; 4523 - construc˛ii de autostr„zi,     ™tefan Aloisiu, n„scut la data de 22.04.1967 Ón      C.I. seria TM nr. 031156/18.08.1998 eliberat„ de
drumuri, aerodromuri ∫i baze sportive; 4524 -       Timi∫oara, domiciliat Ón Timi∫oara, Str. R„s„ritului   Poli˛ia Lugoj, cod numeric personal 1540101352656
construc˛ii hidrotehnice; 4525 - alte lucr„ri speciale   nr. 3, et. 1, ap. 7, cod numeric personal         mandatul acestuia fiind p‚n„ la data de 31.07.2008.
de construc˛ii; 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;  1670422354794, posesor al C.I. seria TM nr. 504200      Art. 2. Retragerea calit„˛ii de cenzor supleant a
4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;                                lui Eftinoiu Vasile Ón baza hot„r‚rii Cinsiliului
                              eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Timi∫oara la data
4541 - lucr„ri de ipsos„rie; 4542 - lucr„ri de                                    Local al Municipiului Lugoj nr. 17/26.01.2006 ∫i
                              de 28.11.2005, Ón conformitate cu hot„r‚rea
t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 - lucr„ri de pardosire                                 numirea Ón locul acestuia Ón baza hot„r‚rii nr.
                              asociatului unic nr. 1/29.03.2006 modific„ actul     46/14.03.2006 a Consiliului Local al Municipiului
∫i placare a pere˛ilor; 4544 - lucr„ri de vopsitorie,   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale IMO-
zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri; 4545 - alte lucr„ri                                 Lugoj a dnei Adi Angela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                              WELTOFFICE - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:          data de 25.08.1958 Ón Lugoj, jude˛ul Timi∫,
de finisare; 4550 - Ónchirierea utilajelor de
                               - se schimb„ sediul societ„˛ii de la adresa din    domiciliat„ Ón Lugoj, str. Nicolae Titulescu nr. 72,
construc˛ii ∫i demolare cu personal de deservire
                              Timi∫oara, str. Coriolan Brediceanu nr. 29, jude˛ul    ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
aferent; 5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din
                              Timi∫ la adresa din Timi∫oara la adresa din        248241/26.02.2002 eliberat„ de Poli˛ia Lugoj, cod
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
                              localitatea Murani nr. 320, jude˛ul Timi∫, imobil     numeric personal 2580825352631, mandatul
5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de consum,
                              intabulat Ón CF 493 al localit„˛ii Murani;        acestuia fiind p‚n„ ‚n data de 31.07.2008.
nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte; 5153 -
                               - la noul sediu al societ„˛ii se va desf„∫ura       Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i de
                              activitatea de birou pentru societate;          corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii.
construc˛ii; 5154 - comer˛ cu ridicata cu
                               - se prelunge∫te mandatul administratorului pe o      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
echipamente ∫i furnituri de fier„rie pentru
                                                             Prezentul act a fost redactat azi, 4.04.2006 Ón 6
instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire; 5244 - comer˛ cu   perioad„ de 4 ani, Óncep‚nd cu data de 29.03.2006.
                                                           exemplare din care 5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un
am„nuntul cu mobil„, articole de iluminat ∫i cu alte     Prezentul act adi˛ional, Óncheiat sub semn„tur„
                                                           exemplar pentru Serviciul de asisten˛„ din cadrul
articole de uz casnic; 5246 - comer˛ cu am„nuntul     privat„ a fost redactat, dactilografiat ∫i semnat azi,  Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu articole de fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu   29.03.2006, Ón 5 (cinci) exemplare.            Tribunalul Timi∫.
cele pentru vopsit; 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
magazine specializate, cu alte produse neclasificate    2006.                           2006.
Ón alt„ parte, * toate activit„˛ile cuprinse Ón actul
                                (68/790.078)                       (70/790.080)
constitutiv ∫i Ón actele adi˛ionale se vor derula ∫i Ón
regim de import-export.                               *                             *
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1559/22.V.2006
      Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„               l modific„ ∫i completeaz„ Ón mod corespunz„tor,
    LEGOFRUCT - S.R.L., Timi∫oara           AGROCONCEPT MG - S.R.L., Becicherecu Mic          urm‚nd a fi publicat Ón Monitorul Oficial al
        jude˛ul Timi∫                      jude˛ul Timi∫                 Rom‚niei ∫i Ónregistrat la Oficiul registrului
                                                           comer˛ului, restul prevederilor din actul constitutiv
         ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL              r„m‚n‚nd neschimbate.
                                                             Redactat de parte, procesat ∫i autentificat Ón
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      patru exemplare la Biroul Notarial din Bucure∫ti,
                                    AGROCONCEPT MG - S.R.L.            Splaiul Independen˛ei nr. 3, sectorul 5.
       LEGOFRUCT - S.R.L.
                                Subsemnatul Merlu˛ Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
  Subsemna˛ii Ghiran Octavian, cet„˛ean rom‚n,      n„scut la data de 17.09.1964 Ón comuna Pope∫ti,      2006.
n„scut la data de 1.02.1980 Ón Negre∫ti-Oa∫, jude˛ul    jude˛ul Bihor, domiciliat Ón satul Becicherecu Mic       (74/790.084)
Satu Mare, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Liege nr. 11,   nr. 373, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM
bl. 120, sc. B, et. 3, ap. 7, jude˛ul Timi∫, identificat  nr. 325388/15.05.2003 eliberat„ de Poli˛ia                      *
cu C.I. seria TM nr. 521514/20.03.2006 eliberat„ de    Timi∫oara, cod numeric personal 1640917052852,
SPCLEP Timi∫oara, cod numeric personal           asociat unic al societ„˛ii, am hot„r‚t urm„toarele:          Societatea Comercial„
1800201303467 ∫i Kin˛e Gheorghe, cet„˛ean rom‚n,        Art. 1. Asocierea prin transmiterea a 10 p„r˛i          KORXOFT - S.R.L., Bucure∫ti
n„scut la data de 29.05.1960 Ón comuna Certeze,      sociale Ón valoare total„ de 100 lei RON c„tre Merlu˛
                              Carmen, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de                  ACT ADIfiIONAL
jude˛ul Satu Mare, domiciliat Ón Timi∫oara, str.
                              3.04.1964 Ón Tulcea, jude˛ul Tulcea, domiciliat„ Ón      Redactat la 3.04.2006 pentru consemnarea
Aluni∫ nr. 60, ap. 1, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.
                              satul Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic nr.     hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
seria TM nr. 418252/22.07.2004 eliberat„ de Poli˛ia    343, jude˛ul Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr.
Timi∫oara, cod numeric personal 1600529354765,                                    Comerciale KORXOFT - S.R.L., Timi∫oara,
                              429882/23.09.2004 eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara,
asocia˛i ai societ„˛ii am hot„r‚t:                                          Ónregistrat„ cu nr. J 35/1606/1996, cod unic de
                              cod numeric personal 2640403305091, conform
                                                           Ónregistrare R9231904, cu sediul Ón Timi∫oara, Str.
  Art. 1. Retragerea din societate a asociatului     contractului de cesiune din 4.04..2006.
                                                           Mo˛ilor nr. 3, ap. 1//1, jude˛ul Timi∫, dna Korcsak
Kin˛e Gheorghe, prin transmiterea total„ a celor 3       Art. 2. Asocia˛ii societ„˛ii sunt Merlu˛ Gheorghe
                                                           Aida ∫i Korcsak Mihai, privind modificarea actelor
p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 300 lei RON ce le    ∫i Merlu˛ Carmen.
                                                           constitutive, astfel:
de˛in Ón cadrul societ„˛ii c„tre asociatul Ghiran       Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat
                              de 200 lei RON, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei     Articol unic. Se precizeaz„ adresa sediului social
Octavian, conform contractului de cesiune din                                     cu punct de lucru, Ón conformitate cu Ónscrierea din
4.04.2006.                         RON fiecare, iar aportul asocia˛ilor la consitutirea
                              lui este urm„torul:                    Cartea Funciar„ 119632, astfel: Timi∫oara, Str.
  Art. 2. Domnul Ghiran Octavian devine asociat                                   Mo˛ilor nr. 3, jude˛ul Timi∫. Restul men˛iunilor
                                • Merlu˛ Gheorghe de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón
unic.                           valoare total„ de 100 lei RON;               r„m‚n neschimbate.
  Art. 3. Capitalul social total r„m‚ne neschimbat      • Merlu˛ Carmen de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón        Redactat Ón 4 exemplare conform legii.
la suma de 1.000 lei RON, Ómp„r˛it Ón 10 p„r˛i       valoare total„ de 100 lei RON.                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
sociale egale a 100 lei RON fiecare, aport exclusiv Ón     Art. 4. Prelungirea duratei mandatului         2006.
numerar care apar˛ine Ón Óntregime asociatului       administratorului Merlu˛ Gheorghe, pe o perioad„        (75/790.085)
unic Ghiran Octavian.                   nelimitat„.                                      *
  Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor       Art. 5. ReÓncadrarea obiectului principal de
actul constitutiv al societ„˛ii. Celelalte clauze r„m‚n  activitate conform cod CAEN actualizat astfel:            Societatea Comercial„
neschimbate. Prezentul act a fost redactat de         activitatea principal„: 0111 - cultivarea
                                                               PRO EXHAUSTING TEAM - S.R.L.
                              cerealelor, porumbului ∫i a altor plante neclasificate
Serviciul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                           Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
                              Ón alt„ parte.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         Art. 6. Atribu˛iile asociatului unic sunt preluate
Timi∫, azi, 4.04.2006, Ón 6 exemplare Ón Timi∫oara,    de c„tre adunarea general„ a asocia˛ilor ale c„rei              ACT ADIfiIONAL
din care 5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar      atribu˛ii sunt prev„zute de Legea nr. 31/1990,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
pentru Serviciul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     republicat„.                           D&F COMPANY - S.R.L., Timi∫oara
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                                                             Subsemna˛ii Fiath Ovidiu-Florin, domiciliat Ón
Timi∫.                           corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
                              Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul act a    Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr. 21 A, bl. 1, sc. A,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie                                et. 3, ap. 14, identificat cu C.I. seria HD nr. 233049
2006.                           fost redactat de Serviciul de asisten˛„ din cadrul
                              Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        eliberat„ de Poli˛ia Hunedoara la data de
  (71/790.081)                                                   31.05.2004, cod numeric personal 1800521205003 ∫i
                              Tribunalul Timi∫, azi, 4.04.2006, Ón 6 exemplare la
              *                Timi∫oara, din care 5 exemplare pentru p„r˛i ∫i un     B„dici Daniel, domiciliat Ón Timi∫oara, Str.
                              exemplar pentru Serviciul de asisten˛„ din cadrul     Progresului nr. 7, identificat cu C.I. seria TM nr.
      Societatea Comercial„             Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        022820 eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de
                              Tribunalul Timi∫.                     16.06.1998, cod numeric personal 1730927354781,
    ZP TRACTIM - S.R.L., Timi∫oara
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  Ón calitate de asocia˛i ∫i administratori, Ón baza
        jude˛ul Timi∫                                             hot„r‚rii adun„rii generale din data de 24.03.2006,
                              2006.
                                (73/790.083)                     am stabilit:
         ACT ADIfiIONAL                                             Art. 1. Se reia activitatea societ„˛ii, Óncep‚nd cu
                                           *
    al statutului Societ„˛ii Comerciale                                      data de 10.04.2006.
                                                             Art. 2. Se schimb„ denumirea societ„˛ii din
        ZP TRACTIM - S.R.L.                   Societatea Comercial„
                                                           Societatea Comercial„ D&F COMPANY - S.R.L. Ón cea
  Subsemna˛ii Zorich Elena, domiciliat„ Ón Austria,        EXEL ROM - S.R.L., Bucure∫ti
                                                           de PRO EXHAUSTING TEAM - S.R.L.
Hilschergasse nr. 1, et. 1, ap. 15-16,1120, Viena,                                    Art. 3. Se schimb„ activitatea principal„ din cod
identificat„ cu pa∫aportul seria H nr. 0256309              ACT ADIfiIONAL NR. 3
                                                           CAEN 4544 -, Ón cod CAEN 7420 - activit„˛i de
eliberat de autorit„˛ile austriece, Prioteasa Mitel,     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„
domiciliat Ón Timi∫oara, str. franz Liebhard, bloc        EXEL ROM - S.R.L., Ónregistrat„ cu nr.        tehnic„ legate de acestea.
B98, ap. 7, identificat cu C.I. seria TM nr. 45671,       J 35/176/2005, cod unic de Ónregistrare         Art. 4. Conform contractului de cesiune de p„r˛i
av‚nd codul numeric personal 1630713354730,         17151997 la Oficiul registrului comer˛ului, cu      sociale din data de 23.03.2006, asociatul B„dici
Prioteasa Erika, domiciliat„ Ón Timi∫oara, str. Franz    sediul Ón Timi∫oara, str. Simion B„rnu˛iu, bl.      Daniel, se retrage din societate ∫i cesioneaz„ cele 10
Liebhard, bl. 98, ap. 7, identificat„ cu C.I. seria TM        11A, et. 7, ap. 28, jude˛ul Timi∫        p„r˛i sociale Ón valoare de 100 RON, pe care le
nr. 457850, av‚nd codul numeric personal           Subsemnatul Ballu Cyril Alain Dominique,        de˛ine, noului asociat, Axente Ioan, cet„˛ean rom‚n,
                              domiciliat Ón Fran˛a, 7 Rue du Gué Survilliers, cu     domiciliat Ón Bistri˛a, Str. Mesteac„nului nr. 3, sc. C,
2650908354785, Ón calitate de asocia˛i ai societ„˛ii
                              re∫edin˛a Ón localitatea Voluntari, ∫os. Erou Iancu    ap. 50, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, n„scut la data de
am hot„r‚t:
                              Nicolae nr. 61G, jude˛ul Ilfov, posesor al         7.05.1979 Ón localitatea Prundu B‚rg„ului, jude˛ul
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu
                              pa∫aportului nr. 02ZE22898/10.04.2002, eliberat de     Bistri˛a-N„s„ud, identificat cu C.I. seria XB nr.
urm„toarele:                        autorit„˛ile franceze, asociat ∫i administrator al     092983 eliberat„ de Poli˛ia Bistri˛a la data de
  5510 - hoteluri;                    Societ„˛ii Comerciale EXEL ROM - S.R.L.,          28.08.2003, cod numeric personal 1790507060773.
  5540 - baruri;                     Ónregistrat„ cu nr. J 35/176/2005, cod unic de        Art. 5. Structura capitalului social dup„ cesiune,
  5523 - alte mijloace de cazare;             Ónregistrare 17151997 la Oficiul registrului        va fi urm„toarea:
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;       comer˛ului, cu sediul Ón Timi∫oara, str. Simion        Fiath Ovidiu-Florin va de˛ine 10 p„r˛i sociale cu
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     B„rnu˛iu, bl. 11A, et.7, ap. 28, jude˛ul Timi∫, ca     o valoare nominal„ de 10 RON fiecare,
imobiliare proprii sau Ónchiriate.             urmare a hot„r‚rii asocia˛ilor nr. 3 din data de      reprezent‚nd 50 % din capitalul social, respectiv 100
  Art. 2. Œnchiderea punctului de lucru cu adresa     13.03.2006, se modific„ actul constitutiv al Societ„˛ii  RON.
UIVAR, f.n., jude˛ul Timi∫ - conform CF 1443/Uivar.    Comerciale EXEL ROM - S.R.L., astfel:             Axente Ioan va de˛ine 10 p„r˛i sociale cu o
                               Art. 1. Sediul social al Societ„˛ii Comerciale EXEL   valoare nominal„ de 10 RON fiecare, reprezent‚nd
  Art. 3. Precizarea duratei administratorului
                              ROM - S.R.L. existent Ón prezent Ón Timi∫oara, str.    50 % din capitalul social, respectiv 100 RON.
Prioteasa Mitel pe o perioad„ nelimitat„.         Simion B„rnu˛iu, bl. 11A, et. 7, ap. 28, jude˛ul       Art. 6. se nume∫te Axente Ioan Ón func˛ia de
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„     Timi∫, se schimb„ Ón Ploie∫ti, Str. Pompelor nr. 3,    administrator, pe perioad„ nelimitat„. R„m‚ne Ón
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.       jude˛ul Prahova.                      func˛ia de administrator ∫i Fiath Ovidiu-Florin. Se
Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.              Art. 2. Ca urmare a acestor hot„r‚ri, art. 4 din    revoc„ din func˛ia de administrator B„dici Daniel.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat la sediul    actul constitutiv se modific„ Ón sensul c„ sediul       Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor
societ„˛ii Ón trei exemplare originale.          social al societ„˛ii va fi la adresa men˛ionat„ mai    actul constitutiv al societ„˛ii ∫i a fost redactat de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  sus, respectiv Ón Rom‚nia, Ploie∫ti, Str. Pompelor
                                                           c„tre p„r˛i, ast„zi, 27.03.2006 Ón Timi∫oara, Ón ∫ase
2006.                           nr. 3, jude˛ul Prahova, spa˛iu de˛inut Ón baza
                                                           exemplare.
                              contractului de Ónchiriere din 1.02.2006.
  (72/790.082)                                                      (76/790.086)
                               Art. 3. Prezentul act adi˛ional face parte
              *                integrant„ din actul constitutiv al societ„˛ii, pe care-               *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 1559/22.V.2006                  15
      Societatea Comercial„               Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale a     Art. 1. Transmiterea unui num„r de 5 p„r˛i
   DIACONESCU CONSULTING - S.R.L.            asocia˛ilor din data de 30.03.2006, am hot„r‚t      sociale Ón valoare total„ de 50 lei de la asociatul
         Timi∫oara                 modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii Ón    Micalacean Bogdan George c„tre Man Eduard Ioan,
                              sensul celor ce urmeaz„:                 cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 20.09.1978 Ón
         ACT ADIfiIONAL                I. Cesionarea de p„r˛i sociale ale societ„˛ii, dup„  Timi∫oara, domiciliat Ón Timi∫oara, str. ™tefan cel
                              cum urmeaz„:
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   Mare nr. 47, bl. C15, et. 2, ap. 8, identificat cu C.I.
                               - asociatul Cardos Cristian Nicolae, Ón calitate de
      ROMAN CONSULTING - S.R.L.                                        seria TM nr. 404522 din 21.05.2004.
                              asociat cedent, cesioneaz„ asociatului Boldan
                              Adrian Ioan, Ón calitate de cesionar, toate cele 10     Art. 2. Œn urma cesiunii asocia˛ii sunt Man
  Subsemna˛ii
  1. Roman Lucica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      p„r˛i sociale egale, Ón valoare de 10 RON fiecare, cu   Eduard Ioan, Zama-Neagra Adrian, Zama-Neagra
data de 12.12.1968 Ón Bor∫a, jude˛ul Maramure∫,      o valoare total„ de 100 RON, pe care le de˛ine Ón     Mihai.
domiciliat„ Ón Lugoj, Str. Mure∫ului nr. 37, jude˛ul    cadrul societ„˛ii, reprezent‚nd 33,33 % din totalul     Art. 3. Capitalul social total de 200 lei Ómp„r˛it
Timi∫, identificat„ cu C.I. seria TM nr. 171802,      capitalul social al societ„˛ii.              Ón 20 p„r˛i sociale egale a 10 lei fiecare, repartizat
eliberat„ de Poli˛ia Lugoj la data de 5.12.2000, cod     Œn urma cesiunii, capitalul social al societ„˛ii va  astfel pe asocia˛i:
numeric personal 2681212350314, ∫i             avea urm„toarea structur„:                  Man Eduard Ioan de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón
  2. Diaconescu Norin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la      - Boldan Adrian Ioan va de˛ine 20 p„r˛i sociale    valoare total„ de 100 lei
data de 9.09.1976 Ón Pucioasa, jude˛ul D‚mbovi˛a,     egale, Ón valoare de 10 RON fiecare, cu o valoare      Zama-Neagra Adrian de˛ine 5 p„r˛i sociale Ón
domiciliat Ón Timi∫oara, Aleea Ciobanului nr. 3, et.    total„ de 200 RON, reprezent‚nd 66,66 % din totalul
                                                           valoare total„ de 50 lei
3, ap. 31, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM   capitalului social al societ„˛ii;
                                                            Zama-Neagra Mihai de˛ine 5 p„r˛i sociale Ón
nr. 207758, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de     - Birdeanu Mircea Cristian va de˛ine 10 p„r˛i
                              sociale egale, Ón valoare de 10 RON fiecare, cu o     valoare total„ de 50 lei.
10.07.2001, cod numeric personal 1760909151251,
                              valoare total„ de 100 RON, reprezent‚nd 33,33 % din     Art. 4. Atribu˛iile asocia˛ilor sunt preluate de
  Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
ROMAN CONSULTING - S.R.L., Timi∫oara,           totalul capitalul social al societ„˛ii.          c„tre adunarea general„ a asocia˛ilor ale c„rei
  Ón baza hot„r‚rii nr. 1/15.03.2006 am hot„r‚t       Domnul Cardos Cristian Nicolae Ó∫i pierde at‚t     atribu˛ii inclusiv cele privind modificarea actelor
Óncheierea prezentului act adi˛ional care modific„ ∫i   calitatea de asociat c‚t ∫i calitatea de administrator  constitutive ale societ„˛ii vor fi luate numai cu
completeaz„ actul constitutiv al societ„˛ii, dup„     al societ„˛ii ∫i declar„ c„ Ón urma cesiunii de p„r˛i   majoritatea p„r˛ilor sociale.
cum urmeaz„:                        sociale nu mai are nici o preten˛ie material„ sau de     Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
  Art. 1. Cesionarea de c„tre asociatul unic Roman    alt„ natur„ de la societate ∫i nici de la asociatul    corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii.
Lucica c„tre noul asociat unic al dl Diaconescu      cesionar.                          Celelalte clauze r„m‚n neschimbate. Prezentul
Norin a unui num„r de 20 p„r˛i sociale cu o valoare      II. Domnul Boldan Adrian Ioan va fi numit
                                                           act a fost redactat azi, 27.03.2006 Ón 4 exemplare
nominal„ de 10 RON = 100.000 lei fiecare,         administrator al societ„˛ii ∫i va administra
                                                           pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru Serviciul de
reprezent‚nd un total de 200 RON = 2.000.000 lei,     societatea pentru o perioad„ nelimitat„.
                               Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„    asisten˛„ al Oficiului Registrului Comer˛ului de pe
cesiunea reprezent‚nd 100 % capitalul social
                              actele ini˛iale de constituire ale societ„˛ii,      l‚ng„ Tribunalul Timi∫.
subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii.
  Art. 2. Revocarea din func˛ia de administrator     prevederile care nu contravin prezentului          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
Roman Lucica, al Societ„˛ii Comerciale ROMAN        r„m‚n‚nd Ón vigoare.                   2006.
CONSULTING - S.R.L., Timi∫oara, precum ∫i           Redactat Ón Timi∫oara azi, 30.03.2006, Ón 5        (80/790.090)
desc„rcarea de gestiune a acesteia Óncep‚nd cu data    exemplare.
                                                                        *
de 7.03.2006.                         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
  Art. 3. Schimbarea denumirii societ„˛ii din      2006.
                                                                Societatea Comercial„
Societatea Comercial„ ROMAN CONSULTING -            (78/790.088)
                                                               CONSENTIS - S.R.L., Timi∫oara
S.R.L. Ón Societatea Comercial„ DIACONESCU                      *
CONSULTING - S.R.L.       Ón conformitate cu
rezervarea efectuat„ la Oficiul Registrului                                              ACT ADIfiIONAL
                                   Societatea Comercial„
Comer˛ului al Jude˛ului Timi∫ cu nr. 7987/2006.          AMOSAROL - S.R.L., Timi∫oara            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Art. 4. Numirea Ón func˛ia de administrator a
                                                                  CONSENTIS - S.R.L.
Societ„˛ii Comerciale ROMAN CONSULTING -                   ACT ADIfiIONAL
S.R.L., Timi∫oara, Óncep‚nd cu data de 7.03.2006,                                    Subsemnatul Weiss Marcus Andreas, cet„˛ean
a dlui Diaconescu Norin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la     la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale     german, n„scut la data de 20.01.1975 Ón Germania,
data de 9.09.1976 Ón localitatea Pucioasa, jude˛ul             AMOSAROL - S.R.L.            Goppingen, domiciliat Ón Germania, Karlsruhe,
D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Timi∫oara, Aleea           Œncheiat pentru modificarea actelor constitutive    Stadtteil Muhlburg, Seldeneckstr. 40, identificat cu
Ciobanului nr. 3, et. 3, ap. 31, jude˛ul Timi∫,      ale Societ„˛ii Comerciale AMOSAROL - S.R.L., act ce    pa∫aportul nr. 6394455907/9.10.2003, eliberat de
identificat cu C.I. seria TM nr. 207758, eliberat„ de   exprim„ hot„r‚rea asocia˛ilor societ„˛ii, Vamos      autorit„˛ile germane, asociat unic al societ„˛ii
Poli˛ia Timi∫oara la data de 10.07.2001, cod        Iuliana (junior) ∫i Vamos Iuliana (senior), care au    hot„r„sc:
numeric personal 1760909151251, pentru un         stabilit urm„toarele:                    Articol unic. Schimbarea sediului social Ón
mandat de 4 ani, av‚nd puteri depline ∫i nelimitate      Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administrator     Timi∫oara, str. Vicen˛iu Babe∫ nr. 1, sc. A, et. 5, ap.
Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     dna Vamos Iuliana (junior) ∫i se numesc
                                                           19, camera 1, jude˛ul Timi∫.
legea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i     administratori dna Vamos Iuliana (senior) ∫i dl
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale actului                                     Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
                              Radu Dan, ace∫tia av‚nd puteri depline ∫i
constitutiv al societ„˛ii.                 nelimitate pe o perioad„ nelimitat„, av‚nd        corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i       posibilitatea transmiterii puterilor lor.          Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
dactilografiat Ón 5 (cinci) exemplare toate cu        Prezentul act adi˛ional va Ónso˛ii actele         Prezentul act adi˛ional a fost procesat ∫i listat la
caracter de original la sediul societ„˛ii de c„tre     constitutive ale societ„˛ii, av‚nd efecte juridice    cerera p„r˛ii, Ón 6 exemplare la Timi∫oara, ast„zi
avocat Rusu C„lin ∫i va modifica ∫i completa Ón      asupra p„r˛ilor, a ter˛ilor c‚t ∫i Ón raporturile cu   13.03.2006.
consecin˛„ actul constitutiv al societ„˛ii.        organele de stat.                      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie   Œncheiat ∫i redactat Ón Timi∫oara, ast„zi data de   2006.
2006.                           4.04.2006, Ón 5 exemplare.                  (81/790.091)
   (77/790.087)                       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
                              2006.                                        *
              *
                                (79/790.089)
                                                                Societatea Comercial„
     Societatea Comercial„                           *
                                                              RP-BUSINESS - S.R.L., Timi∫oara
 INTELIFORM DESIGN - S.R.L., Timi∫oara
                                   Societatea Comercial„
         ACT ADIfiIONAL                  JAROOSTUDIOS - S.R.L., S„c„laz                    ACT ADIfiIONAL
                                     jude˛ul Timi∫                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
     INTELIFORM DESIGN - S.R.L.                                               RP-BUSINESS - S.R.L.
                                     ACT ADIfiIONAL NR. 2
  Subsemna˛ii                                                     Subsemnatul Rieg Jochen, cet„˛ean german,
  1. Cardos Cristian Nicolae, cet„˛ean rom‚n,        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     n„scut la data de 2.06.1975 Ón Germania, Geislingen
n„scut la data de 18.11.1976 Ón Satu Mare, jude˛ul            JAROOSTUDIOS - S.R.L.            an der Steige, domiciliat Ón Germania, Lerchenweg
Satu Mare, domiciliat Ón Satu Mare, bd. Octavian        Subsemna˛ii Micalacean Bogdan George,         23, 76470 Otigheim, identificat cu pa∫aportul nr.
Goga nr. 19, jude˛ul Satu Mare, identificat cu C.I.    cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 6.06.1981 Ón      645803462, eliberat la data de 6.09.2004 de
seria SM nr. 005377, eliberat„ de Poli˛ia Satu Mare    Timi∫oara, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Oituz nr. 1,   autorit„˛ile germane, asociat unic al societ„˛ii,
la data de 16.02.2000, cod numeric personal        sc. B, et. 3, ap. 5, identificat cu C.I. seria TM nr.   hot„r„sc:
1761118301986, Ón calitate de asociat cedent,       264670, eliberat„ la data de 29.05.2002 de Poli˛ia
                                                            Articol unic. Schimbarea sediului social Ón
  2. Boldan Adrian-Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la    Timi∫, Man Eduard Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
data de 11.01.1972 Ón Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin,                                 Timi∫oara, str. Vicen˛iu Babe∫ nr. 1, sc. A, et. 5, ap.
                              data de 20.09.1978 Ón Timi∫oara, domiciliat Ón
c„s„torit, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Gen. I.      Timi∫oara, str. ™tefan cel Mare nr. 47, bl. C15, et.   19, camera 2, jude˛ul Timi∫.
Dragalina nr. 12, et. 1, ap. 2, jude˛ul Timi∫,       2, ap. 8, identificat cu C.I. seria TM nr. 404522 din    Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
identificat cu B.I. seria D.A. nr. 142877, eliberat de   21.05.2004, Zama-Neagra Adrian, cet„˛ean rom‚n,      corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.
Poli˛ia Timi∫oara la data de 29.01.1986 ∫i prelungit    n„scut la data de 2.07.1981 Ón Timi∫oara, domiciliat     Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
la data de 26.04.1996, cod numeric personal        Ón Timi∫oara, str. Transilvania nr. 10, sc. B, ap. 5,    Prezentul act adi˛ional a fost procesat ∫i listat la
1720111354766, Ón calitate de asociat cesionar, ∫i     identificat cu C.I. seria TM nr. 341175 din        cerera p„r˛ii, Ón 6 exemplare la Timi∫oara, ast„zi
  3. Birdeanu Mircea Cristian, cet„˛ean rom‚n,      29.07.2003, Zama-Neagra Mihai, cet„˛ean rom‚n,      13.03.2006.
n„scut la data de 31.12.1968 Ón Timi∫oara, jude˛ul     n„scut la data de 21.12.1978 Ón Timi∫oara,          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
Timi∫, domiciliat Ón Timi∫oara, str. Lev Nicolaevici    domiciliat Ón Timi∫oara, str. Transilvania nr. 10, sc.  2006.
Tolstoi nr. 12/B, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I.    B, ap. 5, identificat cu C.I. seria TM nr. 12925 din
                                                             (82/790.092)
seria TM nr. 420771, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara    13.03.2003, asocia˛i ai societ„˛ii, am hot„r‚t
la data de 5.08.2004, Ón calitate de asociat,       urm„toarele:                                    *
 16              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1559/22.V.2006
      Societatea Comercial„             unic Andras Andreea Valeria, identificat„ cu C.I.        Art. 8. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón
      WEBER - S.R.L., Timi∫oara           seria KS nr. 212327, cod numeric personal          Timi∫oara, Str. Memorandumului nr. 67, ap. 4, la
                             2760815221335, am hot„r‚t urm„toarele:            adresa din Timi∫oara, str. ™tefan Octavian Iosif nr.
         ACT ADIfiIONAL               Art. 1. Se cesioneaz„ 5 p„r˛i sociale Ón valoare de    5, bl. B6, ap. 10 (camera 2), jude˛ul Timi∫, imobil
                             50 RON, reprezent‚nd 25 % din capitalul social de      eviden˛iat Ón CF nr. 92542.
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale     200 RON (Ómp„r˛ite Ón 20 p„r˛i sociale egale a 10
          WEBER - S.R.L.                                             Prezentul act adi˛ional modific„ actele de
                             RON) lui Andras Zoltan, identificat cu C.I. seria KS
  Subsemnata Dona'Lia, cet„˛ean italian, n„scut la                                  constituire ale societ„˛ii cu articolele men˛ionate
                             nr. 091430, cod numeric personal 174051411139.
data de 21.03.1944 Ón Italia, Vigonovo (VE),         Art. 2. Se nume∫te administrator al Societ„˛ii      mai sus, celelalte prevederi r„m‚n‚nd neschimbate.
domiciliat„ Ón Italia, Stra (VE), Via Orione 111,     Comerciale ANDRAS PARTY - S.R.L. domnul Andras         Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5 (cinci)
identificat„ cu C.I. seria AK nr. 5878834/13.06.2005,   Zoltan, domiciliat Ón Moldova Nou„, str. Alexandru      exemplare la data de 29.03.2006.
eliberat„ de autorit„˛ile italiene, Ón calitate de    Ioan Cuza, bl. 15, sc. 1, ap. 9, identificat cu C.I. seria   Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
mandatar Ón baza procurii speciale nr.          KS nr. 091430, cod numeric personal             2005.
14.450/24.01.2006 al asociatului Rovoletto        1740514111139, pe o durat„ nelimitat„.              (85/790.095)
Alessandra, precum ∫i al asociatului Rovoletto        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
Veronica Ón baza procurii speciale nr.          2005.
                                                                         *
227782/20.01.2006, hot„r„sc:                 (84/790.094)
  Art. 1. Retragerea din cadrul societ„˛ii a                                           Societatea Comercial„
asocia˛ilor Rovoletto Alessandra ∫i Rovoletto                     *                    LS CON-EXPERT - S.R.L., Lugoj
Veronica prin cesionarea tuturor celor 1.908 p„r˛i                                           jude˛ul Timi∫
sociale Ón valoare total„ de 19.080 lei (127.231 $          Societatea Comercial„
S.U.A.) ce le de˛in Ón cadrul societ„˛ii, astfel:         N&D AUDIT - S.R.L., Timi∫oara
                                                                     ACT ADIfiIONAL
  - Rovoletto Veronica cesioneaz„ toate cele 318
p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 3.180 lei (20.169 $          ACT ADIfiIONAL NR. 6               Subsemna˛ii Groza Petru, domiciliat Ón Lugoj,
S.U.A.);                                                        str. Bucegi nr. 3, jude˛ul Timi∫, ∫i Siulean Dana
                                     din data de 29.03.2006
  - Rovoletto Alessandra cesioneaz„ toate cele 1.590                                 Adriana, domiciliat„ Ón Lugoj, Str. Bob‚lnei nr. 12
p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 15.900 lei (107.062    Subsemna˛ii
                                                            A, jude˛ul Timi∫, coasocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
$ S.U.A.);                          - Gologan Luchian-Giuliano, cet„˛ean rom‚n,
                                                            LS CON-EXPERT - S.R.L., cu sediul social Ón Lugoj,
  - ambele cesion‚nd c„tre aceea∫i Dona'Lia,       domiciliat Ón Timi∫oara, str. Nicolae Iliescu nr. 12,
                             et. 4, ap. 19, posesor al C.I. seria TM nr. 318821,     str. Bucegi nr. 3, ap. 2, jude˛ul Timi∫, Ónmatriculat„
conform contractului de cesiune ∫i al p„r˛ilor
sociale din data de 27.03.2006.              eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de 9.04.2003,     la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
  Art. 2. Asociatul unic al societ„˛ii devine      Ón calitate de asociat unic al societ„˛ii ∫i cedent, ∫i   35/607/2006, cod unic de Ónregistrare 18430183, ∫i
Dona'Lia.                          Stirbu Nicoleta-Ramona, cet„˛ean rom‚n,          Siulean Mihai-Dan, domiciliat Ón Lugoj, Str.
  Art. 3. Capitalul social r„m‚ne neschimbat la     domiciliat Ón Timi∫oara, str. ™tefan Octavian Iosif     Bob‚lnei nr. 12, jude˛ul Timi∫, devin asocia˛i prin
suma de 19.080 lei (respectiv 127.231 $ S.U.A.) fiind   nr. 5, bl. B6, ap. 10, jude˛ul Timi∫, posesor al C.I.    cesionarea a 35 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare,
Ómp„r˛it Ón 1.908 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, ∫i se  seria TM nr. 514864, eliberat„ la data de 9.02.2006,     numerotate de la 1 la 35, Ón total 350 RON de la
compune din aport Ón numerar Ón sum„ de 1.546,6      Ón calitate de cesionar,                   asociatul Groza Petru, am hot„r‚t modificarea ∫i
lei (respectiv 10.334 $ S.UA.) ∫i aport Ón natur„ Ón     am hot„r‚t modificarea actelor constitutive ∫i de     completarea actului constitutiv, astfel:
valoare de 17.533,4 lei (respectiv 116.897 $ S.U.A.) ∫i  func˛ionare ale societ„˛ii cu urm„toarele:
                                                             Art. 1. Societatea este constituit„ av‚nd ca
apar˛ine Ón Óntregime asociatului unic.           Art. 1. Asociatul unic Gologan Luchian-Giuliano
  Art. 4. Retragerea calit„˛ii de administrator a dlui                                asocia˛i pe Siulean Mihai-Dan, cet„˛ean rom‚n,
                             cesioneaz„ Ón totalitate cele 30 p„r˛i sociale, 10 RON
Andrei Carlo-Iosif ∫i numirea ca administrator a     p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de 300 RON, noului     domiciliat Ón Lugoj, Str. Bob‚lnei nr. 12 A, jude˛ul
asociatului unic Dona'Lia cu puteri depline pe o     asociat Stirbu Nicoleta-Ramona.               Timi∫, n„scut la data de 14.11.1987 Ón Lugoj, jude˛ul
perioad„ nelimitat„.                     Art. 2. Se revoc„ mandatul administratorului       Timi∫, cod numeric personal 1871114351599,
  Art. 5. Prezentul act adi˛ional anuleaz„        Gologan Luchian-Giuliano.                  identificat cu C.I. seria TM nr. 230950 eliberat„ la
contractul de societate, iar statutul devine act       Art. 3. Intr„ ca administrator noul asociat Stirbu    data de 21.11.2001 de Poli˛ia Lugoj, ∫i Siulean
constitutiv Ón baza Legea nr. 31/1990 republicat„.    Nicoleta-Ramona, pe o perioad„ nelimitat„.          Dana-Adriana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
  Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„      Art. 4. Se schimb„ denumirea Societ„˛ii          Lugoj, Str. Bob‚lnei nr. 12 A, jude˛ul Timi∫, n„scut„
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.      Comerciale GTDS AUTOMATION - S.R.L. Ón            la data de 4.01.1964 Ón Lugoj, jude˛ul Timi∫, cod
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.          Societatea Comercial„ N&D AUDIT - S.R.L.           numeric personal 2640104352628, identificat„ cu
  Prezentul act adi˛ional a fost procesat ∫i listat la   Art. 5. Se renun˛„ la toate obiectele de activitate
cerera p„r˛ii, Ón 6 exemplare la Timi∫oara, ast„zi                                   C.I. seria TM nr. 372370, eliberat„ la data de
                             actuale, r„m‚n‚d doar urm„toarele activit„˛i:
27.03.2006.                                                      15.12.2003 de Poli˛ia Lugoj.
                               cod CAEN 7260 - alte activit„˛i legate de
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie  informatic„;                          Art. 2. Capitalul social este de 1.000 RON, divizat
2006.                            cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii        Ón 100 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, numerotate
   (83/790.093)                     prestate Ón principal Óntreprinderilor.           de la 1 la 100 inclusiv, Siulean Mihai Dan de˛ine
             *                 Art. 6. Se completeaz„ obiectul de activitate al     350 RON, divizat Ón 35 p„r˛i sociale a 10 RON,
                             societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:            numerotate de la 1 la 35 inclusiv, reprezent‚nd 35
     Societatea Comercial„               cod CAEN 7412 - activit„˛i de contabilitate,       % din capitalul social, Silean Dana-Adriana de˛ine
   ANDRAS PARTY - S.R.L., Timi∫oara          revizie contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal      650 RON, divizat Ón 650 RON, divizat Ón 65 p„r˛i
                             (f„r„ revizie contabil„);                  sociale a 10 RON fiecare, numerotate de la 36 la 100
       ACT ADIfiIONAL NR. 1              cod CAEN 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru     inclusiv, de˛in‚nd 65 % din capitalul social.
                             afaceri ∫i management.
       din data de 4.04.2006                                            Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
                               Art. 7. Se schimb„ obiectul principal de activitate
                                                            adi˛ional sub semn„tur„ privat„, azi 2.04.2006 la
  Societatea Comercial„ ANDRAS PARTY - S.R.L.,      al societ„˛ii din cod CAEN 7420 - activit„˛i de
                             arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„      Lugoj, Ón dou„ exemplare originale.
cu sediul Ón Timi∫oara, str. Dr. Louis fiurcanu nr.
16/18, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului        tehnic„ legate de acestea, cu cod CAEN 7414 -          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 25 aprilie
comer˛ului cu nr. J 35/557/22.02.2006, cod unic de    activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i         2005.
Ónregistrare 18409831, reprezentat„ prin asociatul    management.                            (86/790.096)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|091610]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1559/22.V.2006 con˛ine 16 pagini.           Pre˛ul: 1,28 lei noi/12.800 lei vechi     ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:201
posted:7/8/2010
language:Romanian
pages:16