2006_0828 by tradetrek

VIEWS: 18 PAGES: 16

									                                   PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 828                                                         Mar˛i, 14 martie 2006
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„              - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   ALDO PRODCOM - S.R.L., C„z„ne∫ti          integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i     522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
       jude˛ul Ialomi˛a              sociale a 10,00 RON fiecare;                b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;           specializate;
                              - cod unic de Ónregistrare 18435113;            - activitatea principal„: cod CAEN 5221 - comer˛
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J       cu am„nuntul cu fructe ∫i legume proaspete;
                            21/104/28.02.2006.                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
       TRIBUNALUL IALOMIfiA             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                            2006.                            sociale a 10,00 RON fiecare;
                               (1/578.926)                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       JUDEC√TOR DELEGAT                                             - cod unic de Ónregistrare 184305040;
                                          *
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J
         IALOMIfiA                                             21/105/28.02.2006.
                                  Societatea Comercial„
                                TANY FRESCH - S.R.L., Slobozia             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
          EXTRAS AL                                            2006.
                                   jude˛ul Ialomi˛a
 ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE NR. 344                                          (2/578.927)
                                                                       *
    din data de 28 februarie 2006                  MINISTERUL JUSTIfiIEI

 Judec„tor delegat                                                      Societatea Comercial„
 la Oficiul Registrului                                              LCY OYL - S.R.L., fi„nd„rei, jude˛ul Ialomi˛a
                                    TRIBUNALUL IALOMIfiA
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia                                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Referent la Oficiul                         JUDEC√TOR DELEGAT
 Registrului Comer˛ului                   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 de pe l‚ng„ Tribunalul                          IALOMIfiA                        TRIBUNALUL IALOMIfiA
 Ialomi˛a        - Andreiu Mariana
                                       EXTRAS AL
  Œn baza cererii nr. 1902 din data de 28.02.2006 ∫i                                      JUDEC√TOR DELEGAT
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE NR. 343              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                              IALOMIfiA
                                din data de 28 februarie 2006
Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     Judec„tor delegat                              EXTRAS AL
date:                           la Oficiul Registrului
                                                           ŒNCHEIERII DE ŒNMATRICULARE NR. 341
  - fondatori: 1. Meleac„ Vasile, asociat, cod      Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 1600217212969, aport la capital      Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia              din data de 28 februarie 2006
250,00 RON, data v„rs„rii aportului 27.02.2006,      Referent la Oficiul
                                                           Judec„tor delegat
echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     Registrului Comer˛ului
                                                           la Oficiul Registrului
din capitalul social total, cota de participare la     de pe l‚ng„ Tribunalul
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea   Ialomi˛a        - Andreiu Mariana          Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia
C„z„ne∫ti, jude˛ul Ialomi˛a; 2. Paraschiv Mitic„,
                              Œn baza cererii nr. 1870 din data de 27.02.2006 ∫i     Referent la Oficiul
asociat, cod numeric personal 1680821212973,
                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Registrului Comer˛ului
aport la capital 250,00 RON, data v„rs„rii aportului
                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          de pe l‚ng„ Tribunalul
27.02.2006, echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale,
                            Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i          Ialomi˛a        - Andreiu Mariana
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       Œn baza cererii nr. 1889 din data de 27.02.2006 ∫i
Ón Slobozia, str. Mihail Eminescu, bl. 62, sc. A, ap.  date:                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
6, jude˛ul Ialomi˛a;                    - fondator: PopÓrlan Lumini˛a, asociat unic, cod     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - administratori persoane fizice: 1. Meleac„     numeric personal 2770524212954, aport la capital      Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i
Vasile, cod numeric personal 1600217212969, data    200,00 RON, data v„rs„rii aportului 24.02.2006,       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
numirii 27.02.2006, durata mandatului nelimitat„,    echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %     date:
av‚nd puteri depline; 2. Paraschiv Mitic„, cod     capitalul social total, cota de participare la         - fondator: Coco∫ Cristian, asociat unic, cod
numeric personal 1680821212973, data numirii      beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Slobozia,    numeric personal 1760704216210, aport la capital
27.02.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd     bd. Matei Basarab, bl. MB19, sc. A, ap. 26, jude˛ul     200,00 RON, data v„rs„rii aportului 27.02.2006,
puteri depline;                     Ialomi˛a;                          echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
  - denumirea: ALDO PRODCOM - S.R.L.;           - administrator persoan„ fizic„: PopÓrlan        capitalul social total, cota de participare la
  - sediul social: ora∫ul C„z„ne∫ti;          Lumini˛a, cod numeric personal 2770524212954,        beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón fi„nd„rei,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    data numirii 22.02.2006, durata mandatului         Str. Viilor nr. 2, jude˛ul Ialomi˛a;
515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare    nelimitat„, av‚nd puteri depline;               - administrator persoan„ fizic„: Coco∫ Cristian,
neagricole ∫i cu de∫euri;                 - denumirea: TANY FRESCH - S.R.L.;            cod numeric personal 1760704216210, data numirii
  - activitatea principal„: cod CAEN 5153 - comer˛    - sediul social: Slobozia, str. Matei Basarab, bl. I7,  27.02.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
cu ridicata cu material lemnos ∫i de construc˛ii;    parter;                           puteri depline;
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/14.III.2006
  - denumirea: LCY OYL - S.R.L.;             Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i          - activitate principal„: cod CAEN 7240 - activit„˛i
  - sediul social: fi„nd„rei, Str. Br„ilei nr. 46;     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     legate de bazele de date;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     date:                             - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare       - fondator: Ursea Constantin, asociat unic, cod     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
neagricole ∫i cu de∫euri;                 numeric personal 1711102212961, aport la capital      sociale a 10,00 RON fiecare;
  - activitatea principal„: cod CAEN 5151 - comer˛    200,00 RON, data v„rs„rii aportului 27.02.2006,        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi ∫i gazo∫i ∫i  echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %       - cod unic de Ónregistrare 18446350;
cu produse derivate;                                                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J
                              capitalul social total, cota de participare la
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Slobozia,    21/112/2.03.2006.
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Aleea Parcului, bl. B36, sc. E, ap. 95, jude˛ul        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
sociale a 10,00 RON fiecare;
                              Ialomi˛a;                         2006.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare 18435091;            - administrator persoan„ fizic„: Ursea            (6/578.931)
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J       Constantin, cod numeric personal 1711102212961,                   *
21/107/28.02.2006.                     data numirii 27.02.2006, durata mandatului
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   nelimitat„, av‚nd puteri depline;                  Societatea Comercial„
2006.                             - denumire: GENERIC - S.R.L.;              VOX AGRI - S.R.L., Urziceni, jude˛ul Ialomi˛a
   (3/578.928)                       - sediul social: satul Sudi˛i, comuna Sudi˛i,
              *                jude˛ul Ialomi˛a;                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN             OFICIUL NAfiIONAL
      Societatea Comercial„
                              521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
     BOROMIR PROD - S.A., Buz„u
                              nespecializate;
     Sucursala Slobozia, Slobozia
        jude˛ul Ialomi˛a                - activitate principal„: cod CAEN 5211 - comer˛ cu
                              am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare            JUDEC√TOR DELEGAT
                                                              LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IALOMIfiA
                              tutun;
        OFICIUL NAfiIONAL                - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                                DE ŒNMATRICULARE NR. 361
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
        JUDEC√TOR DELEGAT               - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  din 2 martie 2006
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           - cod unic de Ónregistrare 18446341;
                                                            Judec„tor delegat
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IALOMIfiA            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J        la Oficiul Registrului
                              21/110/28.02.2006.                      Comer˛ului de pe l‚ng„
      EXTRAS AL ŒNCHEIERII               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia
     DE ŒNMATRICULARE NR. 340             2006.                            Referent la Oficiul
       din 28 februarie 2006               (5/578.930)                       Registrului Comer˛ului
                                           *                 de pe l‚ng„ Tribunalul
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                                                Ialomi˛a        - Barnea Leonella
                                   Societatea Comercial„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 Œn baza cererii nr. 1991 din data de 1.03.2006 ∫i
                               R V P PRODUCTIONS - S.R.L., fi„nd„rei
 Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia                                        a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 Referent la Oficiul                          jude˛ul Ialomi˛a
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 Registrului Comer˛ului                                               Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i
 de pe l‚ng„ Tribunalul                         MINISTERUL JUSTIfiIEI             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
 Ialomi˛a        - Antonescu
                                     OFICIUL NAfiIONAL              date:
              Pompilica
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI              - fondatori:
  Œn baza cererii nr. 1827 din data de 27.02.2006 ∫i                                  1. Kizilcelik Eda, asociat, cod numeric personal
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 2790730131311, aport la capital 350,00 RON, data
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„               JUDEC√TOR DELEGAT
                                                           v„rs„rii aportului 28.02.2006, echival‚nd cu 35
Tribunalul Ialomi˛a a dispus Ónregistrarea societ„˛ii      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           p„r˛i sociale reprezent‚nd 35 % din capitalul social
comerciale cu urm„toarele date:                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IALOMIfiA
                                                           total, cota de participare la beneficii/pierderi de 35
  - denumire: BOROMIR PROD - S.A., Buz„u,
                                                           %, domiciliat√ Ón Constan˛a, Aleea Macilor nr. 6, bl.
Sucursala Slobozia;                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII              B1, sc. A, et. 1, ap. 6, jude˛ul Constan˛a;
  - sediul social: Slobozia, ∫os. Amara nr. 4, jude˛ul       DE ŒNMATRICULARE NR. 360              2. Kizilcelik Onur, asociat, cod numeric personal
Ialomi˛a;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN             din 2 martie 2006             7760705130010, aport la capital 100,00 RON, data
156 - fabricarea produselor de mor„rit, amidonului                                  v„rs„rii aportului 28.02.2006, echival‚nd cu 10
                               Judec„tor delegat                    p„r˛i sociale reprezent‚nd 10 % din capitalul social
∫i produselor din amidon;                  la Oficiul Registrului
  - activitate principal„: cod CAEN 1561 -                                      total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  %, domiciliat Ón Turcia, Istanbul, Bd. Caddesi sector
fabricarea produselor de mor„rit;
                               Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia          Kozyatagi, bl. 81, ap. 18 ∫i cu re∫edin˛a Ón
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare 18435032;           Referent la Oficiul                   Constan˛a, Aleea Macilor nr. 6, bl. B1, ap. 6, jude˛ul
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J        Registrului Comer˛ului                  Constan˛a;
21/108/28.02.2006.                      de pe l‚ng„ Tribunalul                   3. Gelal Ghiulnur, asociat, cod numeric personal
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    Ialomi˛a        - Barnea Leonella         2830716134141, aport la capital 350,00 RON, data
2006.                                                         v„rs„rii aportului 28.02.2006, echival‚nd cu 35
                               Œn baza cererii nr. 1940 din data de 28.02.2006 ∫i
   (4/578.929)                                                   p„r˛i sociale reprezent‚nd 35 % din capitalul social
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
              *                                             total, cota de participare la beneficii/pierderi de 35
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i        %, domiciliat„ Ón Constan˛a, Str. Crinului nr. 5,
      Societatea Comercial„                                           jude˛ul Constan˛a;
     GENERIC - S.R.L., satul Sudi˛i          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                                                             4. Gelal Leilan, asociat, cod numeric personal
    comuna Sudi˛i, jude˛ul Ialomi˛a          date:
                                                           2501107131331, aport la capital 200,00 RON, data
                               - fondatori:
                                                           v„rs„rii aportului 28.02.2006, echival‚nd cu 20
                               1. Petre Marian R„zvan, asociat, cod numeric
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          p„r˛i sociale reprezent‚nd 20 % din capitalul social
                              personal 1800729213268, aport la capital 100,00
        OFICIUL NAfiIONAL                                            total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20
                              RON, data v„rs„rii aportului 20.02.2006, echival‚nd
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                          %, domiciliat„ Ón Turcia, Istanbul, Beylik Duzu
                              cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                                           Adakent, Str. Evrim 2 Sitesi, Fidan Gor Caddesi, nr.
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                           A1, bl. Daire 5;
 JUDEC√TOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI         de 50 %, domiciliat Ón fi„nd„rei, ∫os. Bucure∫ti, bl.
                                                             - administrator persoan„ fizic„: Kizilcelik Eda,
        COMERfiULUI                 60, sc. B, et. 1, ap. 6, jude˛ul Ialomi˛a;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IALOMIfiA                                         cod numeric personal 2790730131311, data numirii
                               2. Petre Vasile, asociat, cod numeric personal     28.02.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                              1510711216193, aport la capital 100,00 RON, data      puteri depline;
      EXTRAS AL ŒNCHEIERII              v„rs„rii aportului 20.02.2006, echival‚nd cu 10
     DE ŒNMATRICULARE NR. 358                                            - denumire: VOX AGRI - S.R.L.;
                              p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social     - sediul social: municipiul Urziceni, Str. G„rii nr.
        din 2 martie 2006             total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50   33, jude˛ul Ialomi˛a;
 Judec„tor delegat                    %, domiciliat Ón localitatea fi„nd„rei, ∫os. Bucure∫ti,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 la Oficiul Registrului                  bl. 60, sc. B, et. 1, ap. 6, jude˛ul Ialomi˛a;       011 - cultivarea plantelor; gr„din„ritul destinat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - administrator persoan„ fizic„: Petre Vasile, cod   pie˛ei; horticultura;
 Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia          numeric personal 1510711216193, data numirii         - activitate principal„: cod CAEN 0111 - cultivarea
 Referent la Oficiul                   20.02.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd      cerealelor, porumbului ∫i a altor plante
 Registrului Comer˛ului                  puteri depline;                      neclasificate Ón alt„ parte;
 de pe l‚ng„ Tribunalul                   - denumire: R V P PRODUCTIONS - S.R.L.;          - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
 Ialomi˛a        - Barnea Leonella          - sediul social: ora∫ul fi„nd„rei, str. Bucure∫ti, bl.  integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
  Œn baza cererii nr. 1939 din data de 28.02.2006 ∫i   60, sc. B, et. 1, ap. 6, jude˛ul Ialomi˛a;         sociale a 10,00 RON fiecare;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         724 - activit„˛i legate de b„ncile de date;          - cod unic de Ónregistrare 18446325;
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/14.III.2006                   3
 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         specializate, al produselor farmaceutice ∫i medicale,
21/113/2.03.2006.                    Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i         al produselor de cosmetic„ ∫i de parfumerie;
 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - activitate principal„: cod CAEN 5231 - comer˛ cu
2006.                          date:
                                                           am„nuntul cu produse farmaceutice;
  (7/578.932)                       - fondatori:
             *                                               - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
                              1. Florescu Paula, asociat, aport la capital 100,00
                                                           integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
                             RON, data v„rs„rii aportului 1.03.2006, echival‚nd
     Societatea Comercial„                                           sociale a 10,00 RON fiecare;
                             cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
   KALMAROMA - S.R.L., satul Ciulni˛a                                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             social total, cota de participare la beneficii/pierderi
   comuna Ciulni˛a, jude˛ul Ialomi˛a
                             de 50 %, domiciliat„ Ón Italia, localitatea Prato, str.    - cod unic de Ónregistrare 18446317;
                             Ugo Foscolo nr. 13;                      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             2. Gori Marco, asociat, aport la capital 100,00     21/116/2.03.2006.
        OFICIUL NAfiIONAL
                             RON, data v„rs„rii aportului 1.03.2006, echival‚nd       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul     2006.
                             social total, cota de participare la beneficii/pierderi     (10/578.935)
       JUDEC√TOR DELEGAT              de 50 %, domiciliat Ón Italia, localitatea Prato, Str.                 *
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Ugo Foscolo nr. 13;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IALOMIfiA
                              - administrator persoan„ fizic„: Florescu Paula,           Societatea Comercial„
                             data numirii 1.03.2006, durata mandatului                LARA TRADE - S.R.L., Ia∫i
      EXTRAS AL ŒNCHEIERII
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
     DE ŒNMATRICULARE NR. 362
                              - denumire: FLORENS PROD GRUP - S.R.L.;
        din 2 martie 2006                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              - sediul social: Slobozia, Bd. Unirii, bl. U18, sc. A,
 Judec„tor delegat                   ap. 2, jude˛ul Ialomi˛a;                           OFICIUL NAfiIONAL
 la Oficiul Registrului                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN           AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 182 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
 Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia         accesorii;                                 JUDEC√TOR DELEGAT
 Referent la Oficiul
                              - activitate principal„: cod CAEN 1823 - fabricarea      LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Registrului Comer˛ului
                             de articole de lenjerie de corp;
 de pe l‚ng„ Tribunalul                                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
 Ialomi˛a        - Barnea Leonella         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Œn baza cererii nr. 2021 din data de 2.03.2006 ∫i                                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 308
                             sociale a 10,00 RON fiecare;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                       din 13 februarie 2006
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i         - cod unic de Ónregistrare 18446295;            Judec„tor delegat
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J
                                                            la Oficiul Registrului
date:                          21/115/2.03.2006.
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
  - fondator: Gheorghe Edita-Karmen, asociat unic,     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
                                                            Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
cod numeric personal 2671219212999, aport la       2006.
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului                                       Referent la Oficiul
                               (9/578.934)
28.02.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale                     *                  Registrului Comer˛ului
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                   de pe l‚ng„ Tribunalul
participare la beneficii/pierderi de 100 %,           Societatea Comercial„                 Ia∫i          - Roxana Vornicu
domiciliat„ Ón localitatea Ciulni˛a, jude˛ul Ialomi˛a;
                             RUXANDRA FARM - S.R.L., satul Ion Roat„
  - administrator persoan„ fizic„: Gheorghe Edita-                                   Œn baza cererii nr. 5126 din data de 10.02.2006 ∫i
                              comuna Ion Roat„, jude˛ul Ialomi˛a
Karmen, cod numeric personal 2671219212999,                                     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
data numirii 28.02.2006, durata mandatului                                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                    MINISTERUL JUSTIfiIEI             Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - denumire: KALMAROMA - S.R.L.;                    OFICIUL NAfiIONAL
  - sediul social: satul Ciulni˛a, comuna Ciulni˛a,                                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI              - fondatori:
jude˛ul Ialomi˛a;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    1. Turcu Andreea Ana-Maria, asociat, cod
246 - fabricarea altor produse chimice;                 JUDEC√TOR DELEGAT              numeric personal 2781010040093, aport la capital
  - activitate principal„: cod CAEN 2463 - fabricarea     LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale
uleiurilor esen˛iale;
                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IALOMIfiA           reprezent‚nd 50 % din capitalul social total, cota de
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                 participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII              Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 117F, bl. S1, sc. C, et. 1, ap.
sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;              DE ŒNMATRICULARE NR. 364             2, jude˛ul Ia∫i;
  - cod unic de Ónregistrare 18446287;                 din 2 martie 2006               2. Calfa Claudiu Richard, asociat, cod numeric
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului J
                                                           personal 1721218221151, aport la capital 100,00
21/114/2.03.2006.                      Judec„tor delegat
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    la Oficiul Registrului                  RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd
2006.                            Comer˛ului de pe l‚ng„                  50 % din capitalul social total, cota de participare la
   (8/578.933)                      Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, str. Ion
             *                 Referent la Oficiul                   Creang„ nr. 51, bl. T4, et. 8, ap. 35, jude˛ul Ia∫i;
                              Registrului Comer˛ului                   - administrator persoan„ fizic„: Calfa Claudiu
     Societatea Comercial„
                              de pe l‚ng„ Tribunalul                  Richard, cod numeric personal 1721218221151,
  FLORENS PROD GRUP - S.R.L., Slobozia
      jude˛ul Ialomi˛a                Ialomi˛a        - Barnea Leonella         data numirii 13.02.2006, durata mandatului
                              Œn baza cererii nr. 1990 din data de 1.03.2006 ∫i    nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - denumire: LARA TRADE - S.R.L.;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
        OFICIUL NAfiIONAL             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           - sediul social: Ia∫i, str. Ciurchi nr. 117F, bl. S1,
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           Tribunalul Ialomi˛a a dispus autorizarea ∫i         sc. C, et. 1, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
       JUDEC√TOR DELEGAT
                             date:                            524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine specializate
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           - fondator: Leu Vasilica, asociat unic, cod       al altor produse neclasificate Ón alt„ parte;
   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IALOMIfiA          numeric personal 2511025400411, aport la capital        - activitate principal„: cod CAEN 5248 - comer˛ cu
                             1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 28.02.2006,      am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
      EXTRAS AL ŒNCHEIERII             echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %     produse neclasificate Ón alt„ parte;
     DE ŒNMATRICULARE NR. 363            capitalul social total, cota de participare la         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
        din 2 martie 2006             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
                                                           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             Bucure∫ti, str. Grigore Tocilescu nr. 13, sectorul 5;
 Judec„tor delegat                                                 sociale a 10,00 RON fiecare;
                              - administrator persoan„ fizic„: Leu Vasilica, cod
 la Oficiul Registrului                                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 numeric personal 2511025400411, data numirii
                                                            - cod unic de Ónregistrare: 18376530;
 Tribunalul Ialomi˛a  - Du˛„ Camelia         25.02.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Referent la Oficiul                  puteri depline;
 Registrului Comer˛ului                  - denumire: RUXANDRA FARM - S.R.L.;           J 22/326/13 februarie 2006.
 de pe l‚ng„ Tribunalul                  - sediul social: satul Ion Roat„, comuna Ion        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
 Ialomi˛a        - Andreiu Mariana        Roat„, jude˛ul Ialomi˛a;                  2006.
  Œn baza cererii nr. 2023 din data de 2.03.2006 ∫i    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        (11/578.936)
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   523 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                         *
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 828/14.III.2006
       Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„               - fondator: Popescu ™tefan, asociat unic, cod
  MERIDIAN MEDIA STUDIO - S.R.L., Ia∫i            TEXTILE GLOBAL SERVICE H.G. - S.R.L., Ia∫i       numeric personal 1711230221195, aport la capital
                                                           200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
                                                           reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
         MINISTERUL JUSTIfiIEI                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                       OFICIUL NAfiIONAL
          OFICIUL NAfiIONAL                                          Ón Ia∫i, Str. Atelierului nr. 1, bl. B5-1, sc. A, et. 4, ap.
                                    AL REGISTRULUI COMERfiULUI
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI                                         2, jude˛ul Ia∫i;
                                                             - administrator persoan„ fizic„: Popescu ™tefan,
                                       JUDEC√TOR DELEGAT            cod numeric personal 1711230221195, data numirii
         JUDEC√TOR DELEGAT                                          13.02.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I          puteri depline;
      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I                                          - denumire: FAN-TASTIC GOLD - S.R.L.;
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 312            - sediul social: Ia∫i, Fundacul Plopii f„r„ So˛ nr.
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 313                                        25, cl„d. C1/1, jude˛ul Ia∫i;
                                     din 13 februarie 2006             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
       din 13 februarie 2006               Judec„tor delegat                   521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                                la Oficiul Registrului                nespecializate;
  Judec„tor delegat
                                Comer˛ului de pe l‚ng„                  - activitate principal„: cod CAEN 5211 - comer˛ cu
  la Oficiul Registrului                                               am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
                                Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                               predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
                                Referent la Oficiul
  Tribunalul Ia∫i        - Carmen Dasc„lu                                   tutun;
                                Registrului Comer˛ului
  Referent la Oficiul                                                  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                de pe l‚ng„ Tribunalul
  Registrului Comer˛ului                                               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                Ia∫i          - Roxana Vornicu
                                                           sociale a 10,00 RON fiecare;
  de pe l‚ng„ Tribunalul
                                 Œn baza cererii nr. 5225 din data de 10.02.2006 ∫i   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Ia∫i             - Roxana Vornicu       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    - cod unic de Ónregistrare: 18376548;
  Œn baza cererii nr. 5238 din data de 10.02.2006 ∫i     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - num„r de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului:
                               Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  J 22/329/13 februarie 2006.
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                 - fondator: Hirshenson Elimelech, asociat unic,   2006.
Tribunalul Ia∫i, a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                   (14/578.939)
                               aport la capital 1.500,00 RON, din care 500,00 $,
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          echival‚nd cu 150 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %                  *
  - fondatori:                        capitalul social total, cota de participare la
  1. Cazacu Ioan Tonel, asociat, cod numeric                                           Societatea Comercial„
                               beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Israel,
                                                                FORCE PROMPT - S.R.L., Ia∫i
personal 1600620221131, aport la capital 80,00        localitatea Herzeliya, 37 Nof Shdemot;
RON, echival‚nd cu 8 p„r˛i sociale reprezent‚nd         - administrator persoan„ fizic„: Hirshenson
40 % din capitalul social total, cota de participare la    Elimelech, data numirii 13.02.2006, durata               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;              OFICIUL NAfiIONAL
beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
                                 - denumire: TEXTILE GLOBAL SERVICE H.G. -            AL REGISTRULUI COMERfiULUI
Canta nr. 60, bl. 480, sc. C, et. 1, ap. 5, jude˛ul Ia∫i;
                               S.R.L.;
  2. Suman-Horduna Ionu˛ Bogdan, asociat, cod          - sediul social: Ia∫i, str. Hanciuc nr. 48, et. 1,         JUDEC√TOR DELEGAT
numeric personal 1730623221139, aport la capital       jude˛ul Ia∫i;                         LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
60,00 RON, echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
reprezent‚nd 30 % din capitalul social total, cota de     514 - comer˛ cu ridicata al bunurilor de consum,
participare la beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat     altele dec‚t cele alimentare;                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 289
Ón Ia∫i, aleea Mu∫atini nr. 11, bl. N15, sc. C, et. 2,      - activitate principal„: cod CAEN 5147 - comer˛ cu
                                                                  din 13 februarie 2006
                               ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
ap. 9, jude˛ul Ia∫i;
                               neclasificate Ón alt„ parte;                Judec„tor delegat
  3. Culisniuc Vasilic„, asociat, cod numeric                                      la Oficiul Registrului
                                 - capital social subscris: 1.500,00 RON, v„rsat
personal 1671009221295, aport la capital 60,00        integral; capitalul social este divizat Ón 150 p„r˛i    Comer˛ului de pe l‚ng„
RON, echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale reprezent‚nd        sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
30 % din capitalul social total, cota de participare la     - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Referent la Oficiul
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Ón Ia∫i, Str.       - cod unic de Ónregistrare: 18376572;          Registrului Comer˛ului
                                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       de pe l‚ng„ Tribunalul
Lotrului nr. 9, bl. B32, sc. A, et. 2, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;
                               J 22/328/13 februarie 2006.                Ia∫i          - Roxana Vornicu
  - administratori persoane fizice:
                                 Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   Œn baza cererii nr. 4773 din data de 8.02.2006 ∫i
  1. Suman-Horduna Ionu˛ Bogdan, cod numeric
                               2006.                          a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
personal 1730623221139, data numirii 13.02.2006,
                                  (13/578.938)                    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                       *               Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
depline;                                                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  2. Culisniuc Vasilic„, cod numeric personal              Societatea Comercial„              - fondator: Corban Ovidiu Neculai, asociat unic,
1671009221295, data numirii 13.02.2006, durata            FAN-TASTIC GOLD - S.R.L., Ia∫i         cod numeric personal 1780221221180, aport la
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                     capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
                                                           reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
  - denumire: MERIDIAN MEDIA STUDIO - S.R.L.;               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
  - sediul social: Ia∫i, Str. Lotrului nr. 9, bl. B32, sc.          OFICIUL NAfiIONAL
                                                           Ón Ia∫i, Aleea Vitejilor nr. 7, bl. H1, et. 1, ap. 7,
A, et. 2, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;                     AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                           jude˛ul Ia∫i;
  Emblema este complex„; descriere: ini˛ialele ∫i                                    - administrator persoan„ fizic„: Corban Ovidiu
denumirea societ„˛ii ∫i un glob p„m‚ntesc pe fond              JUDEC√TOR DELEGAT            Neculai, cod numeric personal 1780221221180, data
negru; Codificarea emblemei: 1.5.1 (globuri            LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI         numirii 13.02.2006, durata mandatului nelimitat„,
                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I          av‚nd puteri depline;
terestre); 27.5.17 (litere Óngro∫ate); 29.1.8 (negru);
                                                             - denumire: FORCE PROMPT - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa                                       - sediul social: Ia∫i, Aeea Vitejilor nr. 7, bl. H1, et.
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 309
CAEN921 - activit„˛i cinematografice ∫i video;                                    1, ap. 7, jude˛ul Ia∫i;
  - activitate principal„: cod CAEN 9211 - produc˛ia           din 13 februarie 2006             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
de filme cinematografice ∫i video;               Judec„tor delegat                   361 - produc˛ia de mobilier;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat        la Oficiul Registrului                  - activitate principal„: cod CAEN 3612 - produc˛ia
                                Comer˛ului de pe l‚ng„                mobilierului pentru birou ∫i magazine;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                Referent la Oficiul
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        sociale a 10,00 RON fiecare;
                                Registrului Comer˛ului
  - cod unic de Ónregistrare: 18376580;                                         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                de pe l‚ng„ Tribunalul
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      - cod unic de Ónregistrare: 18376521;
                                Ia∫i          - Roxana Vornicu
J 22/327/13 februarie 2006.                                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                 Œn baza cererii nr. 5132 din data de 10.02.2006 ∫i  J 22/330/13 februarie 2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
                               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
2006.                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       2006.
  (12/578.937)                       Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    (15/578.940)
              *                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                      *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/14.III.2006                   5
     Societatea Comercial„              la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i             Societatea Comercial„
 COMPLEX LA EDERA - S.R.L., satul P„un         sociale reprezent‚nd 100 % capitalul social total,          GEDAI-FORCE - S.R.L., Ia∫i
   comuna B‚rnova, jude˛ul Ia∫i            cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                             domiciliat Ón Ia∫i, str. Toma Cozma nr. 103, bl. 570,          MINISTERUL JUSTIfiIEI
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             sc. E, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;                        TRIBUNALUL IA™I
        OFICIUL NAfiIONAL               - administrator persoan„ fizic„: Parfeni
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           Gheorghe Marian, cod numeric personal
                                                                  OFICIUL NAfiIONAL
                             1790921221213, data numirii 13.02.2006, durata
                                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
       JUDEC√TOR DELEGAT               - denumire: PETRO-MAR TRADE - S.R.L.;
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           - sediul social: Ia∫i, str. Toma Cozma nr. 103, bl.      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I                                             DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                             570, sc. E, parter, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 314                                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 326/14.02.2006
                             526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
       din 13 februarie 2006            magazine;                          Judec„tor delegat
                              - activitate principal„: cod CAEN 5262 - comer˛ cu    la Oficiul Registrului
 Judec„tor delegat
                             am„nuntul prin standuri Ón pie˛e;              Comer˛ului de pe l‚ng„
 la Oficiul Registrului
                              - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Tribunalul Ia∫i - Mihaela H„r„˛u
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Referent la Oficiul
 Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
                             sociale a 10,00 RON fiecare;                Registrului Comer˛ului
 Referent la Oficiul
                                                           de pe l‚ng„ Tribunalul
 Registrului Comer˛ului                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           Ia∫i       - Roxana Vornicu
 de pe l‚ng„ Tribunalul                  - cod unic de Ónregistrare: 18376556;
 Ia∫i          - Roxana Vornicu          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Œn baza cererii nr. 5440 din data de 13.02.2006 ∫i
                             J 22/332/13 februarie 2006.                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Œn baza cererii nr. 5239 din data de 10.02.2006 ∫i                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                             2006.
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                               (17/578.942)
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                 - fondator: Gheorghe∫ Marius Gabriel, asociat
                                          *
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                     unic, cod numeric personal 1720402221252, aport
  - fondator: B„l„l„u Vasile, asociat unic, cod                                  la capital 200,00 RON, echival‚nd cu 4 p„r˛i sociale,
                                  Societatea Comercial„
numeric personal 1491028400759, aport la capital                                  reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
                                 METAL COM WST - S.R.L., Ia∫i
1.000,00 RON, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale                                   participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                 Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 42, jude˛ul Ia∫i;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat         MINISTERUL JUSTIfiIEI             - administrator persoan„ fizic„: Gheorghe∫
Ón localitatea P„un, comuna B‚rnova, jude˛ul Ia∫i;            OFICIUL NAfiIONAL             Marius Gabriel, cod numeric personal
  - administrator persoan„ fizic„: B„l„l„u Vasile,        AL REGISTRULUI COMERfiULUI            1720402221252, data numirii 14.02.2006, cu durata
cod numeric personal 1491028400759, data numirii                                  mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
13.02.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd                                    - denumire: GEDAI-FORCE - S.R.L.;
                                    JUDEC√TOR DELEGAT               - sediul social: Ia∫i, str. Prof. Petre Jitaru nr. 17,
puteri depline;
                               LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          jude˛ul Ia∫i;
  - denumire: COMPLEX LA EDERA - S.R.L.;
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - sediul social: satul P„un, comuna B‚rnova,
                                                          524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
jude˛ul Ia∫i;
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 311           specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                          parte;
552 - campinguri ∫i alte facilit„˛i pentru cazare de         din 13 februarie 2006
                                                           - activitatea principal„: cod CAEN 5247 - comer˛
scurt„ durat„;
                              Judec„tor delegat                    cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i articole de papet„rie;
  - activitate principal„: cod CAEN 5523 - alte
                              la Oficiul Registrului                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
mijloace de cazare;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 4 p„r˛i
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat                                 sociale a 50,00 RON fiecare;
                              Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Referent la Oficiul
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             - cod unic de Ónregistrare: 18381544;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Registrului Comer˛ului
                                                           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - cod unic de Ónregistrare: 18376610;          de pe l‚ng„ Tribunalul
                                                          J 22/334/14.02.2006.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Ia∫i          - Roxana Vornicu
                                                           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
J 22/331/13 februarie 2006.                 Œn baza cererii nr. 5181 din data de 10.02.2006 ∫i   2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      (19/578.944)
2006.                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                      *
   (16/578.941)                    Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
             *               societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:               Societatea Comercial„
                                                                ALPHA LUX - S.R.L., Ia∫i
                              - fondator: Duman Luciea, asociat unic, cod
      Societatea Comercial„
                             numeric personal 2560506354840, aport la capital
    PETRO-MAR TRADE - S.R.L., Ia∫i
                             200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de             TRIBUNALUL IA™I
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            participare la beneficii/pierderi de 100 %,
        OFICIUL NAfiIONAL             domiciliat„ Ón localitatea Dude∫tii Noi nr. 155,             OFICIUL NAfiIONAL
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI           comuna Becicherecu Mic, jude˛ul Timi∫;                AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                              - administrator persoan„ fizic„: Duman Luciea,
       JUDEC√TOR DELEGAT
                             cod numeric personal 2560506354840, data numirii
                                                             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
   LA OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          13.02.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I           puteri depline;
                              - denumire: METAL COM WST - S.R.L.;
                                                          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 325/14.02.2006
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 310            - sediul social: Ia∫i, str. Milcov nr. 12, bl. 1201,
                             sc. C, et. 4, ap. 4, jude˛ul Ia∫i;             Judec„tor delegat
       din 13 februarie 2006                                          la Oficiul Registrului
                              - domeniul principal de activitate: grupa
                                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
 Judec„tor delegat                   CAEN274 - produc˛ia metalelor pre˛ioase ∫i a altor
                                                           Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u
 la Oficiul Registrului                 metale neferoase;
                                                           Referent la Oficiul
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - activitate principal„: cod CAEN 2742 -         Registrului Comer˛ului
 Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu        metalurgia aluminiului;                   de pe l‚ng„ Tribunalul
 Referent la Oficiul                    - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Ia∫i          - Roxana Vornicu
 Registrului Comer˛ului                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 de pe l‚ng„ Tribunalul                                               Œn baza cererii nr. 5431 din data de 13.02.2006 ∫i
                             sociale a 10,00 RON fiecare;
 Ia∫i          - Roxana Vornicu                                     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 5178 din data de 10.02.2006 ∫i    - cod unic de Ónregistrare: 18376564;
                                                          Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        J 22/333/13 februarie 2006.                 - fondatori:
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    1. Diaconu Adrian Vasile, asociat, cod numeric
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        2006.                           personal 1790913372232, aport la capital 100,00
  - fondator: Parfeni Gheorghe Marian, asociat        (18/578.943)                     RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
unic, cod numeric personal 1790921221213, aport                  *                50 % din capitalul social, cota de participare la
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/14.III.2006
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.      - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Bucium nr. 17, bl. B1, sc. A, et. 1, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;   - cod unic de Ónregistrare: 18381501;         societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  2. Diaconu Bianca, asociat, cod numeric personal      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - fondatori:
2781023272630, aport la capital 100,00 RON,         J 22/337/14.02.2006.                     1. Sardaru Cristina, asociat, cod numeric
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   personal 2761215227589, aport la capital 100,00
din capitalul social, cota de participare la        2006.                           RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.      (21/578.946)                     50 % din capitalul social, cota de participare la
Bucium nr. 17, bl. B1, sc. A, et. 1, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;               *                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.
  - administrator persoan„ fizic„: Diaconu Bianca,                                  Bucium nr. 17, bl. B1, sc. D, et. 2, ap. 7, jude˛ul Ia∫i;
cod numeric personal 2781023272630, data numirii             Societatea Comercial„
                                   SYSTEMDESIGN - S.R.L., Ia∫i            2. Sardaru Claudiu, asociat, cod numeric
14.02.2006, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                                           personal 1700726221187, aport la capital 100,00
puteri depline;
                                                           RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - denumire: ALPHA LUX - S.R.L.;                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                           50 % din capitalul social, cota de participare la
  - sediul social: Ia∫i, ™os. Na˛ional„ nr. 74, bl. C5,           TRIBUNALUL IA™I
                                                           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
sc. B, et. 2, ap. 3, jude˛ul Ia∫i;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   Bucium nr. 17, bl. B1, sc. D, et. 2, ap. 7, jude˛ul Ia∫i;
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                   OFICIUL NAfiIONAL               - administratori persoane fizice:
                                   AL REGISTRULUI COMERfiULUI             1. Sardaru Cristina, cod numeric personal
specializate, cu alte produse, neclasificate Ón alt„
parte;                                                        2761215227589, data numirii 14.02.2006, cu durata
  - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I             2. Sardaru Claudiu, cod numeric personal
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  1700726221187, data numirii 14.02.2006, cu durata
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 323/14.02.2006         mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
sociale a 10,00 RON fiecare;                 Judec„tor delegat                     - denumire: LA CRIS FAMYLY - S.R.L.;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            la Oficiul Registrului                   - sediul social: Ia∫i, str. Vl„diceni nr. 7, bl. A9 bis,
  - cod unic de Ónregistrare: 18381536;           Comer˛ului de pe l‚ng„                 sc. A, et. 4, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
J 22/336/14.02.2006.                     Referent la Oficiul                   521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     Registrului Comer˛ului                 nespecializate;
2006.                             de pe l‚ng„ Tribunalul                   - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
   (20/578.945)                       Ia∫i          - Roxana Vornicu         cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
              *                                             v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                                Œn baza cererii nr. 5395 din data de 13.02.2006 ∫i
                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   b„uturi ∫i tutun;
       Societatea Comercial„
                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
      CRIS DAN MOB - S.R.L., Ia∫i
                              Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:        sociale a 10,00 RON fiecare;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI               - fondator: Gramad„ Alexandru, asociat unic, cod     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
         TRIBUNALUL IA™I              numeric personal 1830329374524, aport la capital       - cod unic de Ónregistrare: 18381609;
                              200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                                             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
        OFICIUL NAfiIONAL                                           J 22/339/14.02.2006.
                              participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 80, bl. Q2, et. 1, ap. 15,     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
                              jude˛ul Ia∫i;                       2006.
                                - administrator persoan„ fizic„: Gramad„          (23/578.948)
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I            Alexandru, cod numeric personal 1830329374524,                    *
                              data numirii 14.02.2006, cu durata mandatului
                              nelimitat„, av‚nd puteri depline;                    Societatea Comercial„
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 317/14.02.2006
                                - denumire: SYSTEMDESIGN - S.R.L.;                 CLAUSVET - S.R.L., Ia∫i
 Judec„tor delegat                       - sediul social: Ia∫i, str. Ciurchi nr. 80, bl. Q2,
 la Oficiul Registrului                  et. 1, ap. 15, jude˛ul Ia∫i;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u          722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe                  TRIBUNALUL IA™I
 Referent la Oficiul                    informatice (software);
 Registrului Comer˛ului                    - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -                OFICIUL NAfiIONAL
 de pe l‚ng„ Tribunalul                  consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;
                                                                 AL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Ia∫i          - Roxana Vornicu            - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  Œn baza cererii nr. 5249 din data de 10.02.2006 ∫i
                              sociale a 10,00 RON fiecare;                   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - cod unic de Ónregistrare: 18381528;
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 330/14.02.2006
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                              J 22/338/14.02.2006.
  - fondatori:                                                     Judec„tor delegat
                                Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
  1. Munteanu Dan, asociat, cod numeric personal      2006.                            la Oficiul Registrului
1660217226401, aport la capital 100,00 RON,            (22/578.947)                      Comer˛ului de pe l‚ng„
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                   *                 Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u
din capitalul social, cota de participare la                                       Referent la Oficiul
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, Str.          Societatea Comercial„              Registrului Comer˛ului
Orientului nr. 1A, bl. 850, sc. B, et. 4, ap. 1, jude˛ul       LA CRIS FAMYLY - S.R.L., Ia∫i            de pe l‚ng„ Tribunalul
Ia∫i;
                                                             Ia∫i          - Roxana Vornicu
  2. Munteanu Cristinel, asociat, cod numeric
personal 1690409221211, aport la capital 100,00              MINISTERUL JUSTIfiIEI              Œn baza cererii nr. 5473 din data de 13.02.2006 ∫i
                                       TRIBUNALUL IA™I
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                   a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
50 % din capitalul social, cota de participare la                                   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, bd.            OFICIUL NAfiIONAL              Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Socola nr. 17, sc. A, et. 3, ap. 16, jude˛ul Ia∫i;          AL REGISTRULUI COMERfiULUI            societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  - administratori persoane fizice:                                           - fondator: Vieriu Mircea, asociat unic, cod
  1. Munteanu Dan, cod numeric personal                                       numeric personal 1710328226329, aport la capital
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
1660217226401, data numirii 14.02.2006, cu durata                                   200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                           reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
  2. Munteanu Cristinel, cod numeric personal
                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 3119/14.02.2006         participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
1690409221211, data numirii 14.02.2006, cu durata
                               Judec„tor delegat                    Ón Ia∫i, aleea Neculai Tudor nr. 107, bl. 995, sc. C,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               la Oficiul Registrului                 et. 4, ap. 17, jude˛ul Ia∫i;
  - denumire: CRIS DAN MOB - S.R.L.;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   - administrator persoan„ fizic„: Vieriu Mircea,
  - sediul social: Ia∫i, str. Aurel Vlaicu nr. 88, corp
C22A, jude˛ul Ia∫i;                      Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u         cod numeric personal 1710328226329, data numirii
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Referent la Oficiul                   14.02.2006, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
361 - produc˛ie de mobilier;                 Registrului Comer˛ului                 puteri depline;
  - activitatea principal„: cod CAEN 3612 -         de pe l‚ng„ Tribunalul                   - denumire: CLAUSVET - S.R.L.;
produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i magazine;      Ia∫i          - Roxana Vornicu           - sediul social: Ia∫i, str. Profesor Emil Honoriu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Œn baza cererii nr. 96210 din data de 16.12.2005    nr. 5, jude˛ul Ia∫i;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
sociale a 10,00 RON fiecare;                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       012 - cre∫terea animalelor;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 828/14.III.2006                    7
  - activitatea principal„: cod CAEN 0121 - cre∫terea        Societatea Comercial„              Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
animalelor, activitatea fermelor pentru ob˛inerea        ZETANU COM - S.R.L., T‚rgu Frumos          societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
laptelui;                                 jude˛ul Ia∫i                 - fondatori:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                    1. Acost„chioaei Daniela, asociat, cod numeric
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI            personal 2711017221139, aport la capital 100,00
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                       TRIBUNALUL IA™I             RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                           50 % din capitalul social, cota de participare la
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, Str.
  - cod unic de Ónregistrare: 18381560;                  OFICIUL NAfiIONAL              Apelor nr. 5, bl. 325, sc. C, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:             AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                             2. Acost„chioaei Gabriel ™tefan, asociat, cod
J 22/340/14.02.2006.                                                 numeric personal 1690810221178, aport la capital
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           100,00 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,
2006.                                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I           reprezent‚nd 50 % din capitalul social, cota de
   (24/578.949)                                                   participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
              *                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 225/14.02.2006         Ón Ia∫i, Str. Apelor nr. 5, bl. 325, sc. C, et. 2, ap. 9,
                               Judec„tor delegat                    jude˛ul Ia∫i;
      Societatea Comercial„               la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„: Acost„chioaei
    ERENES COMPANY - S.R.L., Ia∫i             Comer˛ului de pe l‚ng„                 Daniela, cod numeric personal 2711017221139, data
                               Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u         numirii 14.02.2006, cu durata mandatului
                               Referent la Oficiul                   nelimitat„, av‚nd puteri depline;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI              Registrului Comer˛ului                   - denumire: GARISH LINE - S.R.L.;
         TRIBUNALUL IA™I               de pe l‚ng„ Tribunalul                   - sediul social: Ia∫i, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 20,
                               Ia∫i          - Roxana Vornicu
                                                           bl. N2, sc. A, et. 2, ap. 12, jude˛ul Ia∫i;
                                Œn baza cererii nr. 3802 din data de 2.02.2006 ∫i    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
         OFICIUL NAfiIONAL              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la   182 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        accesorii;
                              Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    - activitatea principal„: cod CAEN 1822 -
                              societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:        fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI              - fondatori:
                                                           lenjerie de corp);
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I              1. Cazacu Mihai, asociat, cod numeric personal
                                                             - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              1720309220037, aport la capital 100,00 RON,
                              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 258/14.02.2006
                              din capitalul social, cota de participare la       sociale a 10,00 RON fiecare;
 Judec„tor delegat                     beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón T‚rgu       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
 la Oficiul Registrului                  Frumos, str. ™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt, bl. A2, sc. A,    - cod unic de Ónregistrare: 18381579;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  et. 4, ap. 18, jude˛ul Ia∫i;                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
 Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u            2. Cazacu Ionela, asociat, cod numeric personal    J 22/343/14.02.2006.
 Referent la Oficiul                    2780812226332, aport la capital 100,00 RON,         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
                              echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     2006.
 Registrului Comer˛ului
                              din capitalul social, cota de participare la          (27/578.952)
 de pe l‚ng„ Tribunalul                  beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón T‚rgu                   *
 Ia∫i          - Roxana Vornicu          Frumos, str. ™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt, bl. A2, sc. A,
                              et. 4, ap. 18, jude˛ul Ia∫i;
  Œn baza cererii nr. 4314 din data de 6.02.2006 ∫i                                    Societatea Comercial„ DOPLER ASIG
                                - administratori persoane fizice:
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                    AGENT DE ASIGURARE - S.R.L., Ia∫i
                                1. Cazacu Mihai, cod numeric personal
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         1720309220037, data numirii 14.02.2006, cu durata
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;               MINISTERUL JUSTIfiIEI
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:           2. Cazacu Ionela, cod numeric personal                 TRIBUNALUL IA™I
                              2780812226332, data numirii 14.02.2006, cu durata
  - fondatori:
                              mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  1. Ursu Radu Daniel, asociat, cod numeric          - denumire: ZETANU COM - S.R.L.;                   OFICIUL NAfiIONAL
personal 1681204221190, aport la capital 70,00         - sediul social: T‚rgu Frumos, str. ™tefan cel Mare       AL REGISTRULUI COMERfiULUI
RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd      ∫i Sf‚nt, bl. A2, sc. A, et. 4, ap. 18, jude˛ul Ia∫i;
35 % din capitalul social, cota de participare la        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
beneficii/pierderi de 35 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
                              geniul civil;                            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
Arcu nr. 20, jude˛ul Ia∫i;
                                - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
  2. Ursu Ticu, asociat, cod numeric personal       construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 334/14.02.2006
1590619224529, aport la capital 60,00 RON,           - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                             Judec„tor delegat
echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 30 % din    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                             la Oficiul Registrului
capitalul social, cota de participare la          sociale a 10,00 RON fiecare;
                                - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Comer˛ului de pe l‚ng„
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.                                   Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u
                                - cod unic de Ónregistrare: 18381617;
Arcu nr. 20, jude˛ul Ia∫i;                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Referent la Oficiul
  3. Nic„rel Octaviana Simona, asociat, cod        J 22/342/14.02.2006.                     Registrului Comer˛ului
numeric personal 2730629131279, aport la capital        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    de pe l‚ng„ Tribunalul
70,00 RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,          2006.                            Ia∫i          - Roxana Vornicu
reprezent‚nd 35 % din capitalul social, cota de          (26/578.951)
                                           *                  Œn baza cererii nr. 5500 din data de 13.02.2006 ∫i
participare la beneficii/pierderi de 35 %, domiciliat„                                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Ón Constan˛a, Aleea Cutez„torilor nr. 16, bl. IV18, sc.         Societatea Comercial„             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
C, et. 4, ap. 59, jude˛ul Constan˛a;                  GARISH LINE - S.R.L., Ia∫i           Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  - administrator persoan„ fizic„: Nic„rel                                      societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
Octaviana Simona, cod numeric personal                                          - fondatori:
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
2730629131279, data numirii 14.02.2006, cu durata                                     1. Tistu Drago∫ Constantin, asociat, cod numeric
                                       TRIBUNALUL IA™I
                                                           personal 1680620221207, aport la capital 490,00
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                                           RON, echival‚nd cu 49 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - denumire: ERENES COMPANY - S.R.L.;
                                      OFICIUL NAfiIONAL              98 % din capitalul social, cota de participare la
  - sediul social: Ia∫i, str. Arcu nr. 20, jude˛ul Ia∫i;       AL REGISTRULUI COMERfiULUI            beneficii/pierderi de 98 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                   Vasile Lupu nr. 96, bl. G2, et. 3, ap. 6, jude˛ul Ia∫i;
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;                                        2. Stoica Radu Gabriel, asociat, cod numeric
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri         DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I           personal 1590126227785, aport la capital 10,00
de instala˛ii tehnico-sanitare;                                            RON, echival‚nd cu o parte social„, reprezent‚nd
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 331/14.02.2006         2 % din capitalul social, cota de participare la
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Judec„tor delegat                    beneficii/pierderi de 2 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
sociale a 10,00 RON fiecare;                 la Oficiul Registrului                 Vasile Alecsandri nr. 9B, bl. B, sc. B, ap. 2, jude˛ul
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Comer˛ului de pe l‚ng„                 Ia∫i;
                               Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u           - administrator persoan„ fizic„: Tistu Drago∫
  - cod unic de Ónregistrare: 18381463;
                               Referent la Oficiul                   Constantin, cod numeric personal 1680620221207,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                               Registrului Comer˛ului                 data numirii 14.02.2006, cu durata mandatului
J 22/341/14.02.2006.                     de pe l‚ng„ Tribunalul                 nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     Ia∫i          - Roxana Vornicu           - denumire: DOPLER ASIG AGENT DE
2006.                                                         ASIGURARE - S.R.L.;
                                Œn baza cererii nr. 5486 din data de 13.02.2006 ∫i
   (25/578.950)                      a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - sediul social: Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 96, bl. G2,
              *                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        et. 3, ap. 6, jude˛ul Ia∫i;
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 828/14.III.2006
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN              Societatea Comercial„               2. Bahrin Dumitru, asociat, cod numeric
672 - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i           MARION CART - S.R.L., Ia∫i            personal 1671015221257, aport la capital 1.000,00
de pensii;                                                         RON, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - activitatea principal„: cod CAEN 6720 - activit„˛i                                   50 % din capitalul social, cota de participare la
                                        MINISTERUL JUSTIfiIEI
auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii;                                      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, Str.
                                         TRIBUNALUL IA™I
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, v„rsat                                     Lacului nr. 14, bl. 660, sc. C, et. 2, ap. 8, jude˛ul Ia∫i;
integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i                                      - administrator persoan„ fizic„: Grum„zescu
sociale a 10,00 RON fiecare;                          OFICIUL NAfiIONAL              Neculai, cod numeric personal 1711130274783, data
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                  AL REGISTRULUI COMERfiULUI            numirii 14.02.2006, cu durata mandatului
  - cod unic de Ónregistrare: 18381595;
                                                              nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             - denumire: DUNITOX - S.R.L.;
J 22/344/14.02.2006.
                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I              - sediul social: Ia∫i, Str. Lacului nr. 14, bl. 660, sc.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
                                                              C, et. 4, ap. 13, jude˛ul Ia∫i;
2006.
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 318/14.02.2006            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
   (28/578.953)
               *                  Judec„tor delegat                     747 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
                                 la Oficiul Registrului                    - activitatea principal„: cod CAEN 7470 - activit„˛i
       Societatea Comercial„                Comer˛ului de pe l‚ng„                  de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;
     VERTICAL TOOLS - S.R.L., Ia∫i              Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u           - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat
                                 Referent la Oficiul                    integral; capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i
                                 Registrului Comer˛ului                  sociale a 10,00 RON fiecare;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                 de pe l‚ng„ Tribunalul                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
         TRIBUNALUL IA™I
                                 Ia∫i          - Roxana Vornicu           - cod unic de Ónregistrare: 18381447;
                                  Œn baza cererii nr. 5251 din data de 10.02.2006 ∫i     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
        OFICIUL NAfiIONAL                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    J 22/347/14.02.2006.
      AL REGISTRULUI COMERfiULUI              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
                                Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    2006.
                                societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:           (31/578.956)
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I               - fondator: G„lu∫c„ Marius, asociat unic, cod                    *
                                numeric personal 1820909226837, aport la capital
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 294/14.02.2006            200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                Societatea Comercial„
                                reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de               TAMI-SEALS - S.R.L., Ia∫i
  Judec„tor delegat                      participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
  la Oficiul Registrului                    Ón Ia∫i, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 8, bl. O7, sc. A, ap.
  Comer˛ului de pe l‚ng„                    4, jude˛ul Ia∫i;                              MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u             - administrator persoan„ fizic„: G„lu∫c„ Marius,              TRIBUNALUL IA™I
  Referent la Oficiul                     cod numeric personal 1820909226837, data numirii
  Registrului Comer˛ului                    14.02.2006, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd             OFICIUL NAfiIONAL
  de pe l‚ng„ Tribunalul                    puteri depline;
  Ia∫i          - Roxana Vornicu                                               AL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                  - denumire: MARION CART - S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 4886 din data de 9.02.2006 ∫i       - sediul social: Ia∫i, str. Mircea cel B„tr‚n nr. 8,
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      bl. O7, sc. A, parter, ap. 4, jude˛ul Ia∫i;             OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      222 - tip„rirea ∫i activit„˛i anexe;
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:            - activitatea principal„: cod CAEN 2223 -         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 228/14.02.2006
  - fondatori:                        leg„torie;
                                                                Judec„tor delegat
  1. Ungureanu Dorin Adrian, asociat, cod numeric        - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                                la Oficiul Registrului
personal 1621028227795, aport la capital 450,00         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                sociale a 10,00 RON fiecare;                  Comer˛ului de pe l‚ng„
RON, echival‚nd cu 45 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u
30 % din capitalul social, cota de participare la
                                  - cod unic de Ónregistrare: 18381510;            Referent la Oficiul
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
                                  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Registrului Comer˛ului
Oancea nr. 3, bl. D10, sc. A, et. 7, ap. 29, jude˛ul Ia∫i;
  2. Podea R„zvan, asociat, cod numeric personal       J 22/346/14.02.2006.                      de pe l‚ng„ Tribunalul
1650708221143, aport la capital 450,00 RON,            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     Ia∫i          - Roxana Vornicu
echival‚nd cu 45 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 30 %        2006.
                                                                Œn baza cererii nr. 3831 din data de 2.02.2006 ∫i
din capitalul social, cota de participare la             (30/578.955)
                                                              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Ón Ia∫i, bd.                    *
                                                              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Alexandru cel Bun nr. 7, bl. D1, sc. E, et. 5, ap. 19,                                   Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
jude˛ul Ia∫i;                                 Societatea Comercial„
                                       DUNITOX - S.R.L., Ia∫i            societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  3. Anton Radu George, asociat, cod numeric
                                                                - fondator: Vasiliu Ecaterina, asociat unic, cod
personal 1700701221211, aport la capital 450,00
                                                              numeric personal 2511022221170, aport la capital
RON, echival‚nd cu 45 p„r˛i sociale, reprezent‚nd               MINISTERUL JUSTIfiIEI             200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
30 % din capitalul social, cota de participare la                TRIBUNALUL IA™I              reprezent‚nd 100 % capitalul social, cota de
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
Stejar nr. 31, bl. I4, sc. C, et. 4, ap. 3, jude˛ul Ia∫i;                                  participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  4. fiu˛uianu Dumitru Daniel, asociat, cod                  OFICIUL NAfiIONAL              domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os. B‚rnova nr. 2, jude˛ul Ia∫i;
numeric personal 1790326220010, aport la capital              AL REGISTRULUI COMERfiULUI              - administrator persoan„ fizic„: Vasiliu Ecaterina,
150,00 RON, echival‚nd cu 15 p„r˛i sociale,                                         cod numeric personal 2511022221170, data numirii
reprezent‚nd 10 % din capitalul social, cota de                                       14.02.2006, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat                                    puteri depline;
                                     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
Ón H‚rl„u, str. Alexandru cel Bun nr. 5, bl. B1A, sc.                                     - denumire: TAMI-SEALS - S.R.L.;
B, et. 2, ap. 12, jude˛ul Ia∫i;                                                - sediul social: Ia∫i, ∫os. B‚rnova nr. 2, jude˛ul
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 191/14.02.2006
  - administrator persoan„ fizic„: Anton Radu                                       Ia∫i;
George, cod numeric personal 1700701221211, data         Judec„tor delegat                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
numirii 14.02.2006, cu durata mandatului             la Oficiul Registrului
                                                              521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                              nespecializate;
  - denumire: VERTICAL TOOLS - S.R.L.;             Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u
                                                                - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
  - sediul social: Ia∫i, str. Stejar nr. 31, bl. I4, sc. C,   Referent la Oficiul
                                                              cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
et. 4, ap. 3, jude˛ul Ia∫i;                    Registrului Comer˛ului
                                 de pe l‚ng„ Tribunalul                  v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                 Ia∫i          - Roxana Vornicu          b„uturi ∫i tutun; cod CAEN 5212 - comer˛ cu
519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
                                                              am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
  - activitatea principal„: cod CAEN 5190 - comer˛        Œn baza cererii nr. 3248 din data de 31.01.2006 ∫i    predominant„ de produse nealimentare;
cu ridicata cu alte produse;                  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - capitalul social subscris: 1.500,00 RON, v„rsat      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 150 p„r˛i      Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                sociale a 10,00 RON fiecare;
                                societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                            - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                  - fondatori:
  - cod unic de Ónregistrare: 18381471;             1. Grum„zescu Neculai, asociat, cod numeric         - cod unic de Ónregistrare: 18381455;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         personal 1711130274783, aport la capital 1.000,00       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 22/345/14.02.2006.                      RON, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     J 22/348/14.02.2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     50 % din capitalul social, cota de participare la       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
2006.                              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, Str.    2006.
   (29/578.954)                       Lacului nr. 14, bl. 660, sc. C, et. 4, ap. 13, jude˛ul      (32/578.957)
               *                 Ia∫i;                                          *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/14.III.2006                   9
      Societatea Comercial„              300,00 RON, echival‚nd cu 30 p„r˛i sociale,              Societatea Comercial„
    BIAS ENTER LINE - S.R.L., Ia∫i           reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de         SALONUL ALBASTRU - S.R.L., Ia∫i
                              participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                              domiciliat„ Ón satul Plugari, comuna Plugari,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              jude˛ul Ia∫i;
         TRIBUNALUL IA™I
                               - administrator, persoan„ fizic„: Cristi∫or
                              Mihalela, cod numeric personal 2720930220016,           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
        OFICIUL NAfiIONAL              data numirii 14.02.2006, cu o durat„ a mandatului          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
     AL REGISTRULUI COMERfiULUI            nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                               - denumirea: CRIST FAMYLI - S.R.L.;               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 332
                               - sediul social: satul Plugari, comuna Plugari,
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           jude˛ul Ia∫i;                              din 14 februarie 2006
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Judec„tor delegat
                              521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             la Oficiul Registrului
 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 316/14.02.2006          nespecializate;                        Comer˛ului de pe l‚ng„
 Judec„tor delegat                      - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u
 la Oficiul Registrului                  cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
                                                             Referent la Oficiul
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                                                             Registrului Comer˛ului
 Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u         b„uturi ∫i tutun;
                                                             de pe l‚ng„ Tribunalul
 Referent la Oficiul                     - capital social subscris: 300,00 RON, v„rsat
                                                             Ia∫i          - Roxana Vornicu
 Registrului Comer˛ului                  integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i
 de pe l‚ng„ Tribunalul                  sociale a 10,00 RON fiecare;                  Œn baza cererii nr. 5488 din data de 13.02.2006 ∫i
 Ia∫i          - Roxana Vornicu           - durata de func˛ionare: nelimitat„;           a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               - cod unic de Ónregistrare: 18381625;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 5248 din data de 10.02.2006 ∫i     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    J 22/350/14.02.2006.                    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     - fondator: Andri∫an Lorena asociat unic, cod
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   2006.                            numeric personal 2751230221202, aport la capital
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:           (34/578.959)                      10.000,00 RON, echival‚nd cu 1.000 p„r˛i sociale,
  - fondatori:                                    *                reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
  1. Avasilic„i Daniel, asociat, cod numeric                                     participare la beneficii/pierderi de 100 %,
personal 1780730221191, aport la capital 100,00            Societatea Comercial„
                                                            domiciliat„ Ón Ia∫i, str. P„curari nr. 26, bl. T4, ap. 1,
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd         ROM PRESS INVESTMENT - S.R.L.
                                                            jude˛ul Ia∫i;
50 % din capitalul social, cota de participare la            Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
                                                             - administrator, persoan„ fizic„: Andri∫an Lorena
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.                                  cod numeric personal 2751230221202, data numirii
Basarabi nr. 8, bl. U3 bis, sc. B, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;                                14.02.2006, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  2. Avasilic„i L„cr„mioara, asociat, cod numeric                                   av‚nd puteri depline;
personal 2780828221212, aport la capital 100,00
                                                             - denumirea: SALONUL ALBASTRU - S.R.L.;
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                             - sediul social: Ia∫i, str. P„curari nr. 26, bl. T4,
50 % din capitalul social, cota de participare la          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                                                            parter, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea
                                                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Basarabi nr. 8, bl. U3 bis, sc. B, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 297
                                                            930 - alte activit„˛i de servicii;
  - administrator persoan„ fizic„: Avasilic„i Daniel,         din 14 februarie 2006               - activitatea principal„: cod CAEN 9302 - coafur„
cod numeric personal 1780730221191, data numirii
                               Judec„tor delegat                     ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;
14.02.2006, cu durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                               la Oficiul Registrului                    - capital social subscris: 10.000,00 RON, v„rsat
puteri depline;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  integral; capitalul social este divizat Ón 1.000 p„r˛i
  - denumire: BIAS ENTER LINE - S.R.L.;
                               Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u          sociale a 10,00 RON fiecare;
  - sediul social: Ia∫i, str. Butnari nr. 4, bl. B2-II,
                               Referent la Oficiul                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
sc. B, et. 3, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;
                               Registrului Comer˛ului                    - cod unic de Ónregistrare: 18381587;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               de pe l‚ng„ Tribunalul                    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
361 - produc˛ie de mobilier;
                               Ia∫i          - Roxana Vornicu          J 22/352/14.02.2006.
  - activitatea principal„: cod CAEN 3614 -
                                                             Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
produc˛ia altor tipuri de mobilier;              Œn baza cererii nr. 4926 din data de 9.02.2006 ∫i
                                                            2006.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                              (36/578.961)
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                 *
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                                Societatea Comercial„
  - cod unic de Ónregistrare: 18381498;           - fondatori:
                               1. Be∫leag„ Ioan, asociat, cod numeric personal       NATURE & LIFE - S.R.L., satul G‚rbe∫ti
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              1730715221204, aport la capital 140,00 RON,            comuna fiibana, jude˛ul Ia∫i
J 22/349/14.02.2006.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   echival‚nd cu 14 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 70 %
2006.                           din capitalul social total, cota de participare la             MINISTERUL JUSTIfiIEI
   (33/578.958)                     beneficii/pierderi de 70 %, domiciliat Ón Ia∫i, Str.
              *                Egalit„˛ii nr. 30, bl. 802, sc. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul
                              Ia∫i;                               OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
      Societatea Comercial„               2. Neam˛u Rare∫ George, asociat, cod numeric           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
   CRIST FAMYLI - S.R.L., satul Plugari         personal 1790810274790, aport la capital 60,00
    comuna Plugari, jude˛ul Ia∫i            RON, echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale, reprezent‚nd          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 327
                              30 % din capitalul social total, cota de participare la
                                                                  din 14 februarie 2006
                              beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Ón Ia∫i, ∫os.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            P„curari nr. 6, bl. 558, sc. 3, et. 7, ap. 19, jude˛ul    Judec„tor delegat
                              Ia∫i;                             la Oficiul Registrului
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - administrator, persoan„ fizic„: Neam˛u Rare∫       Comer˛ului de pe l‚ng„
                              George, cod numeric personal 1790810274790, data       Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                              numirii 14.02.2006, cu o durat„ a mandatului         Referent la Oficiul
                              nelimitat„, av‚nd puteri depline;               Registrului Comer˛ului
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 315
                               - denumirea: ROM PRESS INVESTMENT - S.R.L.;        de pe l‚ng„ Tribunalul
       din 14 februarie 2006              - sediul social: Ia∫i, ∫os. Ia∫i-T‚rgu Frumos,       Ia∫i          - Roxana Vornicu
                              km. 10, Corp C1, jude˛ul Ia∫i;
 Judec„tor delegat                                                    Œn baza cererii nr. 5453 din data de 13.02.2006 ∫i
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 la Oficiul Registrului                                                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              221 - activitatea editurilor;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - activitatea principal„: cod CAEN 2212 - editarea
 Tribunalul Ia∫i    - Mihaela H„r„˛u                                       Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              ziarelor;
 Referent la Oficiul                                                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
 Registrului Comer˛ului                                                 - fondator: Ila∫cu Angela, asociat unic, cod
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
 de pe l‚ng„ Tribunalul                                                numeric personal 2620701080013, aport la capital
                              sociale a 10,00 RON fiecare;
 Ia∫i          - Roxana Vornicu                                       200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Œn baza cererii nr. 5244 din data de 10.02.2006 ∫i     - cod unic de Ónregistrare: 18381480;          reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        participare la beneficii/pierderi de 100 %,
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         J 22/351/14.02.2006.                    domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Lanurilor nr. 5, bl. 40, sc.
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    B, ap. 14, jude˛ul Bra∫ov;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         2006.                             - administrator, persoan„ fizic„: Dr„ghici Gina
  - fondator: Cristi∫or Mihalela, asociat unic, cod      (35/578.960)                      Andreea, cod numeric personal 2620701080013,
numeric personal 2720930220016, aport la capital                   *                domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Lanurilor nr. 5, bl. 40,
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/14.III.2006
sc. B, ap. 14, jude˛ul Bra∫ov, cu o durat„ a               Societatea Comercial„               - sediul social: Pa∫cani, str. Camil Petrescu nr. 29,
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;             CONTSERV IMPEX- S.R.L., Ia∫i           bl. W4, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i;
  - denumirea: NATURE & LIFE - S.R.L.;                                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - sediul social: satul G‚rbe∫ti, comuna fiibana,                                   511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI            ridicata;
jude˛ul Ia∫i;
                                                              - activitatea principal„: cod CAEN 5114 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;                                        industriale, nave ∫i avioane;
                                   DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
  - activitatea principal„: cod CAEN 5190 - comer˛                                    - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat
cu ridicata cu alte produse;                     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 344            integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                    sociale a 10,00 RON fiecare;
                                     din 15 februarie 2006              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                Judec„tor delegat                      - cod unic de Ónregistrare: 18386657;
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                la Oficiul Registrului                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                         J 22/356/15.02.2006.
  - cod unic de Ónregistrare: 18381641;            Comer˛ului de pe l‚ng„
                                Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      2006.
                                Referent la Oficiul
J 22/353/14.02.2006.                      Registrului Comer˛ului                    (40/578.965)
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     de pe l‚ng„ Tribunalul
                                                                          *
2006.                             Ia∫i          - Roxana Vornicu
                                                                 Societatea Comercial„
   (37/578.962)
                                 Œn baza cererii nr. 5698 din data de 14.02.2006 ∫i      BROWSE SOLUTIONS - S.R.L., Ia∫i
              *                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
      Societatea Comercial„              Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea           MINISTERUL JUSTIfiIEI
    T.G.O. BUSINESS LINE - S.R.L.            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  satul Poiana M„rului, comuna Cepleni˛a            - fondator: BÓrjovianu Constan˛a, asociat unic,        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
         jude˛ul Ia∫i                cod numeric personal 2680120221243, aport la            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                               capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                               reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 335
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             participare la beneficii/pierderi de 100 %,
                               domiciliat„ Ón Ia∫i, Str. Bradului nr. 19, bl. G5, sc.         din 15 februarie 2006
                               A, ap. 5, jude˛ul Ia∫i;                   Judec„tor delegat
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                 - administrator, persoan„ fizic„: BÓrjovianu       la Oficiul Registrului
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I            Constan˛a, cod numeric personal 2680120221243,        Comer˛ului de pe l‚ng„
                               data numirii 15.02.2006, cu o durat„ a mandatului      Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 340             nelimitat„, av‚nd puteri depline;              Referent la Oficiul
                                 - denumirea: CONTSERV IMPEX - S.R.L.;          Registrului Comer˛ului
       din 15 februarie 2006
                                 - sediul social: Ia∫i, bd. Dacia nr. 30, bl. SC7,    de pe l‚ng„ Tribunalul
  Judec„tor delegat                     et. 9, ap. 36, jude˛ul Ia∫i;                 Ia∫i          - Roxana Vornicu
  la Oficiul Registrului                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                              Œn baza cererii nr. 5562 din data de 14.02.2006 ∫i
  Comer˛ului de pe l‚ng„                  741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
                                                            a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici         contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  Referent la Oficiul                                                 Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                               afaceri ∫i management;
  Registrului Comer˛ului                                                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                 - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i
  de pe l‚ng„ Tribunalul                                                 - fondator: Aioni˛oaei Ionu˛, asociat unic, cod
                               de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
  Ia∫i          - Roxana Vornicu                                       numeric personal 1830122226707, aport la capital
                               domeniul fiscal;
                                                            200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  Œn baza cererii nr. 5645 din data de 14.02.2006 ∫i                                  reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                               integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                               sociale a 10,00 RON fiecare;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       Ón Ia∫i, Stradela Silvestru nr. 3, jude˛ul Ia∫i;
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                   - administrator, persoan„ fizic„: Aioni˛oaei Ionu˛,
                                 - cod unic de Ónregistrare: 18386630;
                                                            cod numeric personal 1830122226707, data numirii
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                            15.02.2006, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,
  - fondatori:                       J 22/355/15.02.2006.
                                                            av‚nd puteri depline;
  1. Ignat Ovidiu, asociat, cod numeric personal        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    - denumirea: BROWSE SOLUTIONS - S.R.L.;
1720426220017, aport la capital 1.980,00 RON,        2006.                             - sediul social: Ia∫i, Stradela Silvestru nr. 3,
echival‚nd cu 198 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 99 %         (39/578.964)                     jude˛ul Ia∫i;
                                            *                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 99 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.                                  722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe
                                   Societatea Comercial„               informatice (software);
Mihai Sturza nr. 1, bl. C.F.R., et. 1, ap. 7, jude˛ul      ARKTOS - S.R.L., Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i          - activitatea principal„: cod CAEN 7222 -
Ia∫i;
                                                            consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software;
  2. Ignat Gabriela asociat, cod numeric personal                                     - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                      MINISTERUL JUSTIfiIEI
2700319221195, aport la capital 20,00 RON,                                       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
echival‚nd cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 1 % din                                   sociale a 10,00 RON fiecare;
capitalul social total, cota de participare la           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
beneficii/pierderi de 1 %, domiciliat„ Ón Ia∫i,            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I             - cod unic de Ónregistrare: 18386606;
str. Mihai Sturza nr. 1, bl. C.F.R., et. 1, ap. 7, jude˛ul                                 - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 341            J 22/357/15.02.2006.
Ia∫i;
                                                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
  - administrator, persoan„ fizic„: Ignat Ovidiu,            din 15 februarie 2006
                                                            2006.
cod numeric personal 1720426220017, data numirii        Judec„tor delegat                       (41/578.966)
15.02.2006, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,        la Oficiul Registrului                               *
av‚nd puteri depline;                     Comer˛ului de pe l‚ng„
  - denumirea: T.G.O. BUSINESS LINE - S.R.L.;         Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici              Societatea Comercial„
  - sediul social: satul Poiana M„rului, comuna        Referent la Oficiul                      FINANCE MANAGEMENT - S.R.L., Ia∫i
Cepleni˛a, jude˛ul Ia∫i;                    Registrului Comer˛ului
                                de pe l‚ng„ Tribunalul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                Ia∫i          - Roxana Vornicu
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
dec‚t cele alimentare;                     Œn baza cererii nr. 5678 din data de 14.02.2006 ∫i
                               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  - activitatea principal„: cod CAEN 5143 - comer˛                                       DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc
                               Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
∫i cu aparate de radio ∫i televizoare;            societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 337
  - capital social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat       - fondator: Iosub Monica Petronica, asociat unic,          din 15 februarie 2006
integral; capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i     cod numeric personal 2660626224521, aport la
sociale a 10,00 RON fiecare;                 capital 500,00 RON, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale,     Judec„tor delegat
                               reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de      la Oficiul Registrului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               participare la beneficii/pierderi de 100 %,         Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 18386681;                                         Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        domiciliat„ Ón Pa∫cani, str. Camil Petrescu nr. 29,
                               bl. W4, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i;             Referent la Oficiul
J 22/354/15.02.2006.                                                   Registrului Comer˛ului
                                - administrator, persoan„ fizic„: Iosub Monica
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie                                   de pe l‚ng„ Tribunalul
                               Petronica, cod numeric personal 2660626224521,
2006.                                                           Ia∫i          - Roxana Vornicu
                               data numirii 15.02.2006, cu o durat„ a mandatului
   (38/578.963)                      nelimitat„, av‚nd puteri depline;               Œn baza cererii nr. 5616 din data de 14.02.2006 ∫i
              *                  - denumirea: ARKTOS - S.R.L.;              a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/14.III.2006                 11
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      MARBAC DECOR - S.R.L., Pa∫cani           201 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului; impregnarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                jude˛ul Ia∫i                lemnului;
  - fondator: Precupeanu Gabriel, asociat unic, cod                                  - activitatea principal„: cod CAEN 2010 - t„ierea
numeric personal 1670829221198, aport la capital                                   ∫i rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           sociale a 10,00 RON fiecare;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                  DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Ón Ia∫i, aleea Mihail Sadoveanu nr. 18A, jude˛ul Ia∫i;
                                                            - cod unic de Ónregistrare: 18386668;
  - administrator, persoan„ fizic„: Precupeanu                                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Gabriel, cod numeric personal 1670829221198, data         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 343
                                                           J 22/361/15.02.2006.
numirii 15.02.2006, cu o durat„ a mandatului              din 15 februarie 2006              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                          2006.
                              Judec„tor delegat
  - denumirea: FINANCE MANAGEMENT - S.R.L.;        la Oficiul Registrului                    (45/578.970)
  - sediul social: Ia∫i, str. Neculau nr. 11, bl. 571,   Comer˛ului de pe l‚ng„                               *
sc. B, parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i;             Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Referent la Oficiul                        Societatea Comercial„
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie   Registrului Comer˛ului                      FERMA ROBERT - S.R.L.
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    de pe l‚ng„ Tribunalul                       satul Coarnele Caprei
                              Ia∫i          - Roxana Vornicu           comuna Coarnele Caprei, jude˛ul Ia∫i
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
afaceri ∫i management;                    Œn baza cererii nr. 5682 din data de 14.02.2006 ∫i
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i  a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la           MINISTERUL JUSTIfiIEI
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
sociale a 10,00 RON fiecare;                 - fondator: Bacalu Marian, asociat unic, cod
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          numeric personal 1850906225911, aport la capital
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 345
  - cod unic de Ónregistrare: 18386614;         200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de           din 15 februarie 2006
                             participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
J 22/358/15.02.2006.                                                  Judec„tor delegat
                             Ón Pa∫cani, Str. Moldovei nr. 10, bl. Crinul, sc. A, et.
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie                                 la Oficiul Registrului
                             6, ap. 22, jude˛ul Ia∫i;
2006.                                                         Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - administrator, persoan„ fizic„: Bacalu Marian,
   (42/578.967)                                                   Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici
                             cod numeric personal 1850906225911, data numirii
             *                                              Referent la Oficiul
                             15.02.2006, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,
                                                            Registrului Comer˛ului
                             av‚nd puteri depline;
      Societatea Comercial„                                            de pe l‚ng„ Tribunalul
                               - denumirea: MARBAC DECOR - S.R.L.;
    GRANDYX INVEST - S.R.L., Ia∫i                                         Ia∫i          - Roxana Vornicu
                               - sediul social: Pa∫cani, Str. Moldovei nr. 10,
                             bl. Crinul, sc. A, et. 6, ap. 22, jude˛ul Ia∫i;        Œn baza cererii nr. 5723 din data de 14.02.2006 ∫i
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Óntreprinderilor;                     Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            - activitatea principal„: cod CAEN 7487 - alte     societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                             activit„˛i de servicii prestate Ón principal         - fondator: Grigora∫ Constantin, asociat unic, cod
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                             Óntreprinderilor;                     numeric personal 1690608220028, aport la capital
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 339           integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
       din 15 februarie 2006            sociale a 10,00 RON fiecare;                participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Ón satul Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei,
 Judec„tor delegat                     - cod unic de Ónregistrare: 18386673;          jude˛ul Ia∫i;
 la Oficiul Registrului                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - administrator, persoan„ fizic„: Grigora∫
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 J 22/360/15.02.2006.                    Constantin, cod numeric personal 1690608220028,
 Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici          Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   data numirii 15.02.2006, cu o durat„ a mandatului
 Referent la Oficiul                   2006.                           nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 Registrului Comer˛ului                    (44/578.969)                       - denumirea: FERMA ROBERT - S.R.L.;
 de pe l‚ng„ Tribunalul                               *                 - sediul social: satul Coarnele Caprei, comuna
 Ia∫i          - Roxana Vornicu                                      Coarnele Caprei, jude˛ul Ia∫i;
                                  Societatea Comercial„                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Œn baza cererii nr. 5626 din data de 14.02.2006 ∫i    MIHAFIX TRANSCOM - S.R.L., satul Mo˛ca          012 - cre∫terea animalelor;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la       comuna Mo˛ca, jude˛ul Ia∫i               - activitatea principal„: cod CAEN 0123 - cre∫terea
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      porcinelor;
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - fondator: Grierosu Alexandru, asociat unic, cod                                 sociale a 10,00 RON fiecare;
numeric personal 1810813226738, aport la capital         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             - durata de func˛ionare: nelimitat„;
1.000,00 RON, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale,           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I             - cod unic de Ónregistrare: 18386690;
                                                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 342            J 22/362/15.02.2006.
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                            Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
Ón Ia∫i, bd. fiu˛ora nr. 4, sc. E, ap. 3, jude˛ul Ia∫i;         din 15 februarie 2006             2006.
  - administrator, persoan„ fizic„: Grierosu                                       (46/578.971)
                              Judec„tor delegat
Alexandru, cod numeric personal 1810813226738,                                                 *
                              la Oficiul Registrului
data numirii 15.02.2006, cu o durat„ a mandatului      Comer˛ului de pe l‚ng„
nelimitat„, av‚nd puteri depline;              Tribunalul Ia∫i    - M„rioara G‚dici             Societatea Comercial„
  - denumirea: GRANDYX INVEST - S.R.L.;          Referent la Oficiul                    BAU CONCEPT IMMOBILIEN - S.R.L., Ia∫i
  - sediul social: Ia∫i, bd. Tudor Vladimirescu      Registrului Comer˛ului
nr. 33, bl. 333, sc. D, et. 4, ap. 18, jude˛ul Ia∫i;    de pe l‚ng„ Tribunalul                         MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Ia∫i          - Roxana Vornicu
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            Œn baza cererii nr. 5680 din data de 14.02.2006 ∫i
nespecializate;                                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛                                      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu       Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,                                         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 319
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
b„uturi ∫i tutun;                      - fondator: Dasc„lu Mihai Adrian, asociat unic,           din 16 februarie 2006
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat    cod numeric personal 1780205224506, aport la
                                                            Judec„tor delegat
integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i   capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                                            la Oficiul Registrului
sociale a 10,00 RON fiecare;               reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                            Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫
                             Ón comuna Mo˛ca, jude˛ul Ia∫i
  - cod unic de Ónregistrare: 18386622;                                        Referent la Oficiul
                               - administrator, persoan„ fizic„: Dasc„lu Mihai
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     Registrului Comer˛ului
                             Adrian, cod numeric personal 1780205224506, data
J 22/359/15.02.2006.                                                  de pe l‚ng„ Tribunalul
                             numirii 15.02.2006, cu o durat„ a mandatului
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie                                 Ia∫i          - Roxana Vornicu
                             nelimitat„, av‚nd puteri depline;
2006.                            - denumirea: MIHAFIX TRANSCOM - S.R.L.;          Œn baza cererii nr. 5252 din data de 10.02.2006 ∫i
   (43/578.968)                      - sediul social: satul Mo˛ca, comuna Mo˛ca,       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
             *                jude˛ul Ia∫i;                       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/14.III.2006
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          2006.                           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - fondator: Niculae Dan Cristian, asociat unic, cod      (48/578.973)                       - fondatori:
numeric personal 1681221221222, aport la capital                    *                 1. Mancea Valentin, asociat, cod numeric
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                                                            personal 1690718221168, aport la capital 260,00
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de           Societatea Comercial„
                                                            RON, echival‚nd cu 26 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat        KOMPLETT INVEST - S.R.L., Ia∫i
Ón Ia∫i, ∫os. Bucium nr. 22, bl. 2, et. 2, ap. 6, jude˛ul                                52 % din capitalul social total, cota de participare la
Ia∫i;                                                          beneficii/pierderi de 52 %, domiciliat Ón Ia∫i, ∫os.
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - administrator, persoan„ fizic„: Niculae Dan                                    P„curari nr. 15, bl. 538, sc. C, et. 1, ap. 1, jude˛ul
                                        TRIBUNALUL IA™I
Cristian, cod numeric personal 1681221221222,                                      Ia∫i;
data numirii 16.02.2006, cu o durat„ a mandatului                                     2. Mancea Elena Isabela, asociat, cod numeric
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                  OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           personal 2710121374102, aport la capital 240,00
  - denumirea: BAU CONCEPT IMMOBILIEN - S.R.L.;            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I           RON, echival‚nd cu 24 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
  - sediul social: Ia∫i, ∫os. Bucium nr. 22, bl. 2,
ap. 6, jude˛ul Ia∫i;                                                  48 % din capitalul social total, cota de participare la
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 346
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN                                    beneficii/pierderi de 48 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os.
452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;            din 16 februarie 2006            P„curari nr. 15, bl. 538, sc. C, et. 1, ap. 1, jude˛ul
geniu civil;                          Judec„tor delegat                    Ia∫i;
  - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -          la Oficiul Registrului                   - administrator persoan„ fizic„:
construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;           Comer˛ului de pe l‚ng„                   1. Mancea Valentin, cod numeric personal
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat        Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫         1690718221168, data numirii: 16.02.2006, durata
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       Referent la Oficiul
sociale a 10,00 RON fiecare;                                              mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
                                Registrului Comer˛ului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;             de pe l‚ng„ Tribunalul                   - denumirea: ROMCONTROLFIN - S.R.L.;
  - cod unic de Ónregistrare: 18392063;            Ia∫i          - Roxana Vornicu          - sediul social: Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 15, bl. 538,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                      sc. C, et. 1, ap. 1;
J 22/364/16.02.2006.                       Œn baza cererii nr. 5747, din data de 14.02.2006,
                                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
2006.
                               Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
   (47/578.972)
              *                 societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
                                 - fondatori:                      afaceri ∫i management;
      Societatea Comercial„                1. Toma Elena Simona, asociat, cod numeric        - activitatea principal„: cod CAEN 7412 - activit„˛i
     LORMAN DESIGN - S.R.L., Ia∫i             personal 2760601040036, aport la capital 100,00      de contabilitate, revizie contabil„, consulta˛ii Ón
                               RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                                            domeniul fiscal;
                               50 % din capitalul social total, cota de participare la
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os.    - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat
                               Arcu nr. 1, bl. T3, et. 7, ap. 27, jude˛ul Ia∫i;     integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
                                 2. Toma Roxana, asociat, cod numeric personal     sociale a 10,00 RON fiecare;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                               2790609221207, aport la capital 100,00 RON,         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      - cod unic de Ónregistrare: 18392110;
                               din capitalul social total, cota de participare la      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 336
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i,
       din 16 februarie 2006                                           J 22/367/16 februarie 2006.
                               bd. Alexandru cel Bun nr. 21, bl. B2, sc. A, et. 5,
                               ap. 1, jude˛ul Ia∫i;                     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
  Judec„tor delegat
                                 - administrator persoan„ fizic„:            2006.
  la Oficiul Registrului
                                 1. Toma Elena Simona, cod numeric personal         (50/578.975)
  Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫           2760601040036, data numirii: 16.02.2006, durata                   *
  Referent la Oficiul                    mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
  Registrului Comer˛ului                    - denumirea: KOMPLETT INVEST - S.R.L.;              Societatea Comercial„
  de pe l‚ng„ Tribunalul                    - sediul social: Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 21,   GENIAL RALG - S.R.L., satul H„l„uce∫ti
  Ia∫i          - Roxana Vornicu          bl. B2, sc. A, et. 5, ap. 1;                  comuna H„l„uce∫ti, jude˛ul Ia∫i
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Œn baza cererii nr. 5566 din data de 14.02.2006 ∫i     741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i          MINISTERUL JUSTIfiIEI
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru             TRIBUNALUL IA™I
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     afaceri ∫i management;
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:            - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  - fondatori:                        de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
  1. Pavel Loredana, asociat, cod numeric personal       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat          DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
2750102221194, aport la capital 100,00 RON,          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %       sociale a 10,00 RON fiecare;
din capitalul social total, cota de participare la                                       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 252
                                 - durata de func˛ionare: nelimitat„;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.      - cod unic de Ónregistrare: 18392101;                din 16 februarie 2006
Decebal nr. 8, bl. C1, sc. B, et. 2, ap. 12, jude˛ul Ia∫i;    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  2. N„stase Dumitru Manuel, asociat, cod numeric                                    Judec„tor delegat
                               J 22/366/16 februarie 2006.
personal 1771103221141, aport la capital 100,00         Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    la Oficiul Registrului
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd       2006.                            Comer˛ului de pe l‚ng„
50 % din capitalul social total, cota de participare la      (49/578.974)                      Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.                  *                 Referent la Oficiul
Gr„dinari nr. 4, bl. I4, sc. A, et. 2, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;
                                                             Registrului Comer˛ului
  - administratori, persoane fizice:                  Societatea Comercial„
  1. Pavel Loredana, cod numeric personal                                        de pe l‚ng„ Tribunalul
                                   ROMCONTROLFIN - S.R.L., Ia∫i
2750102221194, data numirii 16.02.2006, cu o                                       Ia∫i          - Roxana Vornicu
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                                              Œn baza cererii nr. 4116, din data de 6.02.2006, ∫i
depline;                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                        TRIBUNALUL IA™I             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  2. N„stase Dumitru Manuel, cod numeric
personal 1771103221141, data numirii 16.02.2006,                                    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri                                    Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
depline;                                                        societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                                    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
  - denumirea: LORMAN DESIGN - S.R.L.;                                          - fondatori:
  - sediul social: Ia∫i, str. Decebal nr. 8, bl. C1, sc.                                 1. Bejan Anca, asociat, cod numeric personal
                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 348
B, et. 2, ap. 12, jude˛ul Ia∫i;
                                                            2690716224549, aport la capital 100,00 RON,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN             din 16 februarie 2006
                                                            echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
182 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
                                Judec„tor delegat                    din capitalul social total, cota de participare la
accesorii;
                                la Oficiul Registrului                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea
  - activitatea principal„: cod CAEN 1822 -
                                Comer˛ului de pe l‚ng„
fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte (exclusiv                                   H„l„uce∫ti, comuna H„l„uce∫ti, jude˛ul Ia∫i;
                                Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫
lenjerie de corp);                                                     2. Bejan Geani Claudiu, asociat, cod numeric
                                Referent la Oficiul
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                    personal 1710824224496, aport la capital 100,00
                                Registrului Comer˛ului
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                de pe l‚ng„ Tribunalul                 RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                Ia∫i          - Roxana Vornicu         50 % din capitalul social total, cota de participare la
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18392098;             Œn baza cererii nr. 5830, din data de 15.02.2006,   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   H„l„uce∫ti, comuna H„l„uce∫ti, jude˛ul Ia∫i;
J 22/365/16.02.2006.                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - administrator persoan„ fizic„:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/14.III.2006                   13
  1. Bejan Geani Claudiu, cod numeric personal           Societatea Comercial„                - fondator:
1710824224496, data numirii: 16.02.2006, durata      EURO-STIL CONSTRUCT COMPANY - S.R.L.             1. Chiril„ Dumitroaia Ionu˛, asociat unic, cod
mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;     satul Tome∫ti, comuna Tome∫ti, jude˛ul Ia∫i        numeric personal 1790224221136, aport la capital
  - denumirea: GENIAL RALG - S.R.L.;                                        5.000,00 RON, echival‚nd cu 500 p„r˛i sociale,
  - sediul social: satul H„l„uce∫ti, comuna                                     reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
H„l„uce∫ti;                                TRIBUNALUL IA™I
                                                           participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                                                           Ón Ia∫i, ∫os. Bucium nr. 54, jude˛ul Ia∫i;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                            - administrator persoan„ fizic„:
502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             1. Chiril„ Dumitroaia Ionu˛, cod numeric
  - activitatea principal„: cod CAEN 5020 -            DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I            personal 1790224221136, data numirii: 16.02.2006,
Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                                                           durata mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 291            depline;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                   - denumirea: MARIACHI - S.R.L.;
                                    din 16 februarie 2006
sociale a 10,00 RON fiecare;                                              - sediul social: Ia∫i, ∫os. Bucium nr. 53, corp C1;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Judec„tor delegat
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              la Oficiul Registrului
  - cod unic de Ónregistrare: 18392179;                                       521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                              Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    nespecializate;
                              Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫
J 22/368/16 februarie 2006.                                               - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                              Referent la Oficiul
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie                                cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
                              Registrului Comer˛ului
2006.                                                        v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                              de pe l‚ng„ Tribunalul
   (51/578.976)                                                  b„uturi ∫i tutun;
                              Ia∫i          - Roxana Vornicu
             *                                               - capital social subscris: 5.000,00 RON, v„rsat
                               Œn baza cererii nr. 4809, din data de 8.02.2006, ∫i   integral; capitalul social este divizat Ón 500 p„r˛i
                             a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    sociale a 10,00 RON fiecare;
       Societatea Comercial„
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      FOR ASTRID - S.R.L., Ia∫i
                             Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - cod unic de Ónregistrare: 18392160;
                             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI             - fondatori:                      J 22/372/16 februarie 2006.
         TRIBUNALUL IA™I               1. Peni∫oar„ Constantin, asociat, cod numeric       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
                             personal 1730520221145, aport la capital 400,00
                                                           2006.
                             RON, echival‚nd cu 40 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
                                                             (54/578.979)
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           80 % din capitalul social total, cota de participare la
                                                                         *
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I           beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat Ón localitatea
                             Tome∫ti, bl. 1, et. 2, ap. 16, jude˛ul Ia∫i;
                                                                  Societatea Comercial„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 352             2. Peni∫oar„ Simona Irina, asociat, cod numeric
                                                                 SILVIC-ROUK - S.R.L., Ia∫i
                             personal 2811212226728, aport la capital 100,00
       din 16 februarie 2006            RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
 Judec„tor delegat                    20 % din capitalul social total, cota de participare la          MINISTERUL JUSTIfiIEI
 la Oficiul Registrului                 beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat„ Ón Ia∫i,               TRIBUNALUL IA™I
                             str. Buridava nr. 10, bl. R7Bis, sc. B, et. 2, ap. 9,
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                             jude˛ul Ia∫i;
 Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫                                           OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               - administrator persoan„ fizic„:
 Referent la Oficiul                    1. Peni∫oar„ Constantin, cod numeric personal           DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
 Registrului Comer˛ului                 1730520221145, data numirii: 16.02.2006, durata
 de pe l‚ng„ Tribunalul                 mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 307
 Ia∫i          - Roxana Vornicu          - denumirea: EURO-STIL CONSTRUCT COMPANY               din 16 februarie 2006
                             - S.R.L.;
  Œn baza cererii nr. 5954, din data de 15.02.2006,                                  Judec„tor delegat
                               - sediul social: satul Tome∫ti, bl. 1, et. 2, ap. 16,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  la Oficiul Registrului
                             comuna Tome∫ti;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea   452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;     Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:        geniu civil;                         Referent la Oficiul
  - fondatori:                       - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         Registrului Comer˛ului
  1. Munteanu Luciean, asociat, cod numeric       construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;          de pe l‚ng„ Tribunalul
personal 1660126272661, aport la capital 100,00       - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat       Ia∫i          - Roxana Vornicu
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd     integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i      Œn baza cererii nr. 5108, din data de 10.02.2006,
50 % din capitalul social total, cota de participare la  sociale a 10,00 RON fiecare;                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, Str.     - durata de func˛ionare: nelimitat„;          la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - cod unic de Ónregistrare: 18392209;          Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Tabacului nr. 7, bl. 256, et. 5, ap. 22, jude˛ul Ia∫i;
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  2. Cr„ciuneanu Elena, asociat, cod numeric                                    societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
                             J 22/371/16 februarie 2006.
personal 2760229220020, aport la capital 100,00                                     - fondatori:
                               Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                    1. Cazamir Cristina, asociat unic, cod numeric
                             2006.
50 % din capitalul social total, cota de participare la                               personal 2731018221226, aport la capital 200,00
                                (53/578.978)
                                                           RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea                *
                                                           100 % capitalul social total, cota de participare la
H‚rl„u, str. T„t„ranu nr. 66, jude˛ul Ia∫i;
                                    Societatea Comercial„             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Ia∫i,
  - administratori persoane fizice:
                                    MARIACHI - S.R.L., Ia∫i            str. Mitropolit Varlaam nr. 19, bl. P7, sc. A, et. 3,
  1. Munteanu Luciean, cod numeric personal
                                                           ap. 3, jude˛ul Ia∫i;
1660126272661, data numirii: 16.02.2006, durata                                     - administrator persoan„ fizic„:
mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;            MINISTERUL JUSTIfiIEI              1. Cazamir Cristina, cod numeric personal
  2. Cr„ciuneanu Elena, cod numeric personal               TRIBUNALUL IA™I              2731018221226, data numirii: 16.02.2006, durata
2760229220020, data numirii: 16.02.2006, durata                                   mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;        OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI             - denumirea: SILVIC-ROUK - S.R.L.;
  - denumirea: FOR ASTRID - S.R.L.;                DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I             - sediul social: Ia∫i, bd. Nicolae Iorga nr. 7, bl. K2,
  - sediul social: Ia∫i, str. Tufescu nr. 10;                                    sc. F, et. 2, ap. 12;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 347             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
602 - alte transporturi terestre;                                          020 - silvicultur„, exploatare forestier„ ∫i servicii
                                    din 16 februarie 2006
  - activitatea principal„: cod CAEN 6022 -                                     anexe;
transporturi cu taxiuri;                  Judec„tor delegat                      - activitatea principal„: cod CAEN 0202 - servicii
                              la Oficiul Registrului                  auxiliare silviculturii ∫i exploat„rii forestiere;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫          integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
sociale a 10,00 RON fiecare;                Referent la Oficiul                   sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Registrului Comer˛ului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18392136;          de pe l‚ng„ Tribunalul                   - cod unic de Ónregistrare: 18392055;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Ia∫i          - Roxana Vornicu           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 22/369/16 februarie 2006.                                             J 22/373/16 februarie 2006.
                               Œn baza cererii nr. 6002, din data de 15.02.2006,
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
2006.                           la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       2006.
   (52/578.977)                     Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea      (55/578.980)
             *                societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                       *
 14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 828/14.III.2006
     Societatea Comercial„             RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd       - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat
 INTER ALIA - S.R.L., Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i      50 % din capitalul social total, cota de participare la   integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
                            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón localitatea    sociale a 10,00 RON fiecare;
                            Holboca, jude˛ul Ia∫i;                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              2. Chiri˛„ Oana, asociat, cod numeric personal       - cod unic de Ónregistrare: 18392128;
        TRIBUNALUL IA™I
                            2800422374518, aport la capital 100,00 RON,          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                            echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      J 22/376/16 februarie 2006.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          din capitalul social total, cota de participare la       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I          beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea   2006.
                            Dancu, bl. E3, sc.B, et. 4, ap. 17, comuna Holboca,       (58/578.983)
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 351          jude˛ul Ia∫i;                                      *
                              - administrator persoan„ fizic„:
      din 16 februarie 2006
                              1. Ciopeic„ Ciprian Nicolae, cod numeric               Societatea Comercial„
 Judec„tor delegat                   personal 1771203221233, data numirii: 16.02.2006,         VIO-MIT CONSTRUCT - S.R.L., Ia∫i
 la Oficiul Registrului                durata mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri
 Comer˛ului de pe l‚ng„                depline;
 Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫          - denumirea: GREEN LAND - S.R.L.;                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Referent la Oficiul                   - sediul social: satul Holboca, comuna Holboca;              TRIBUNALUL IA™I
 Registrului Comer˛ului                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 de pe l‚ng„ Tribunalul                014 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii, cu
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
 Ia∫i          - Roxana Vornicu        excep˛ia activit„˛ilor veterinare; gr„din„rit
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
  Œn baza cererii nr. 5908, din data de 15.02.2006,  peisagistic (arhitectur„ peisager„);
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - activitatea principal„: cod CAEN 0141 - activit„˛i
                                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 333
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      de servicii anexe agriculturii; gr„din„rit peisagistic
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  (arhitectur„ peisager„);                         din 16 februarie 2006
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                            Judec„tor delegat
  - fondatori:                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                            la Oficiul Registrului
  1. Jipa Florica, asociat, cod numeric personal    sociale a 10,00 RON fiecare;
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Comer˛ului de pe l‚ng„
2520716224502, aport la capital 100,00 RON,                                      Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %     - cod unic de Ónregistrare: 18392217;
                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Referent la Oficiul
din capitalul social total, cota de participare la
                            J 22/375/16 februarie 2006.                  Registrului Comer˛ului
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Pa∫cani,
                              Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     de pe l‚ng„ Tribunalul
Str. Stadionului nr. 11, jude˛ul Ia∫i;
                            2006.                             Ia∫i          - Roxana Vornicu
  2. Jipa Dumitru, asociat, cod numeric personal
1530101224567, aport la capital 100,00 RON,         (57/578.982)                       Œn baza cererii nr. 5494, din data de 13.02.2006,
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                 *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
din capitalul social total, cota de participare la                                 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Pa∫cani,         Societatea Comercial„
                                                          Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
Str. Stadionului nr. 11, jude˛ul Ia∫i;              MIHAI ALIMENT - S.R.L., Ia∫i
                                                          societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - administrator persoan„ fizic„:                                          - fondatori:
  1. Jipa Florica, cod numeric personal                MINISTERUL JUSTIfiIEI              1. Bulgaru Viorel Constantin, asociat, cod
2520716224502, data numirii: 16.02.2006, durata             TRIBUNALUL IA™I              numeric personal 1801227226761, aport la capital
mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                  70,00 RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale,
  - denumirea: INTER ALIA - S.R.L.;
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                                                          reprezent‚nd 33,399999 % din capitalul social total,
  - sediul social: Pa∫cani, Str. Stadionului nr. 11,
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I            cota de participare la beneficii/pierderi de
corp C1, parter;
                                                          33,399999 %, domiciliat Ón localitatea Dancu,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 350            comuna Holboca, jude˛ul Ia∫i;
453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
                                                            2. Malic Dumitru, asociat, cod numeric personal
  - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri         din 16 februarie 2006             1821013272294, aport la capital 70,00 RON,
de instala˛ii electrice;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Judec„tor delegat                     echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    la Oficiul Registrului                  33,299999 % din capitalul social total, cota de
sociale a 10,00 RON fiecare;               Comer˛ului de pe l‚ng„                  participare la beneficii/pierderi de 33,299999 %,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫          domiciliat Ón localitatea Ghidion, comuna St„ni˛a,
  - cod unic de Ónregistrare: 18392187;         Referent la Oficiul                    jude˛ul Neam˛;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Registrului Comer˛ului                    3. P„tra∫cu Grigore, asociat, cod numeric
J 22/374/16 februarie 2006.                de pe l‚ng„ Tribunalul                  personal 1640628221169, aport la capital 70,00
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie   Ia∫i          - Roxana Vornicu          RON, echival‚nd cu 7 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
2006.                           Œn baza cererii nr. 5886, din data de 15.02.2006,    33,299999 % din capitalul social total, cota de
   (56/578.981)                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    participare la beneficii/pierderi de 33,299999 %,
             *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        domiciliat Ón Ia∫i, str. Stejar nr. 13B, bl. I2, sc. B, et.
                            Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    4, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;
     Societatea Comercial„             societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           - administratori persoane fizice:
   GREEN LAND - S.R.L., satul Holboca          - fondatori:                        1. Bulgaru Viorel Constantin, cod numeric
    comuna Holboca, jude˛ul Ia∫i            1. Crainicu Mihai, asociat, cod numeric personal     personal 1801227226761, data numirii: 16.02.2006,
                            1860128226759, aport la capital 480,00 RON,         durata mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri
       MINISTERUL JUSTIfiIEI           echival‚nd cu 48 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 96 %      depline;
        TRIBUNALUL IA™I             din capitalul social total, cota de participare la       2. Malic Dumitru, cod numeric personal
                            beneficii/pierderi de 96 %, domiciliat Ón Ia∫i, Str.    1821013272294, data numirii: 16.02.2006, durata
                            S„lciilor nr. 15, bl. 823, sc. B, parter, ap. 1, jude˛ul  mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI          Ia∫i;                             3. P„tra∫cu Grigore, cod numeric personal
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I            2. Crainicu Alisa, asociat, cod numeric personal     1640628221169, data numirii: 16.02.2006, durata
                            2580913227784, aport la capital 20,00 RON,         mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 354          echival‚nd cu 2 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 4 % din      - denumirea: VIO-MIT CONSTRUCT - S.R.L.;
      din 16 februarie 2006            capitalul social total, cota de participare la         - sediul social: Ia∫i, str. Stejar nr. 13B, bl. I2, sc.
                            beneficii/pierderi de 4 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, Str.
 Judec„tor delegat                                                 B, et. 4, ap. 2;
                            S„lciilor nr. 15, bl. 823, sc. B, parter, ap. 1, jude˛ul
 la Oficiul Registrului                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                            Ia∫i;
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                              454 - lucr„ri de finisare;
                              - administrator persoan„ fizic„:
 Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫                                        - activitatea principal„: cod CAEN 4543 - lucr„ri
                              1. Crainicu Mihai, cod numeric personal
 Referent la Oficiul                                                de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                            1860128226759, data numirii: 16.02.2006, durata
 Registrului Comer˛ului                                                - capital social subscris: 210,00 RON, v„rsat
                            mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
 de pe l‚ng„ Tribunalul                                              integral; capitalul social este divizat Ón 21 p„r˛i
                              - denumirea: MIHAI ALIMENT - S.R.L.;
 Ia∫i          - Roxana Vornicu                                      sociale a 10,00 RON fiecare;
                              - sediul social: Ia∫i, Str. S„lciilor nr. 15, bl. 823,
  Œn baza cererii nr. 5957, din data de 15.02.2006,  sc. B, parter, ap. 1;                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       - cod unic de Ónregistrare: 18392080;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea  nespecializate;                       J 22/377/16 februarie 2006.
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛      Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
  - fondatori:                     cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu        2006.
  1. Ciopeic„ Ciprian Nicolae, asociat, cod numeric  v‚nzare predominant„ de produse alimentare,           (59/578.984)
personal 1771203221233, aport la capital 100,00     b„uturi ∫i tutun;                                    *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 828/14.III.2006                    15
      Societatea Comercial„               - administrator persoan„ fizic„:                    Societatea Comercial„
     PICKANT STUDIO - S.R.L., Ia∫i             1. Glodeanu Marinel, cod numeric personal               GETMORE - S.R.L., Ia∫i
                              1700826224493, data numirii: 16.02.2006, durata
                              mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - denumirea: AGRIMANU - S.R.L.;
         TRIBUNALUL IA™I                                                     TRIBUNALUL IA™I
                                - sediul social: satul Crive∫ti, comuna V‚n„tori;
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente ∫i         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I            furnituri;                              DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I
                                - activitatea principal„: cod CAEN 5188 - comer˛
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 320            cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i unelte agricole,        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 384
                              inclusiv cu tractoare;
       din 16 februarie 2006                                                  din 20 februarie 2006
                                - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
 Judec„tor delegat                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                  sociale a 10,00 RON fiecare;                 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫            - cod unic de Ónregistrare: 18392195;           Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
 Referent la Oficiul                     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Referent la Oficiul
 Registrului Comer˛ului                  J 22/379/16 februarie 2006.                  Registrului Comer˛ului
 de pe l‚ng„ Tribunalul                    Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     de pe l‚ng„ Tribunalul
 Ia∫i          - Roxana Vornicu          2006.                             Ia∫i          - Roxana Vornicu
  Œn baza cererii nr. 5255, din data de 16.02.2006,       (61/578.986)                       Œn baza cererii nr. 6480, din data de 17.02.2006,
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                  *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                    Societatea Comercial„
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea                                 Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                                   ULTRACONDAS - S.R.L., Ia∫i
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:                                       societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:
  - fondator:                                                       - fondatori:
  1. Mihoc Lenu˛a, asociat unic, cod numeric               MINISTERUL JUSTIfiIEI              1. Constantin Gabriel, asociat, cod numeric
personal 2521205221157, aport la capital 500,00               TRIBUNALUL IA™I              personal 1701228330791, aport la capital 250,00
RON, echival‚nd cu 50 p„r˛i sociale, reprezent‚nd                                   RON, echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
100 % capitalul social total, cota de participare la                                  50 % din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, Pia˛a      OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
Voievozilor nr. 25, bl. A12, et. 9, ap. 36, jude˛ul Ia∫i;      DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I            Stejar nr. 33, bl. I5, sc. C, et. 2, ap. 11, jude˛ul Ia∫i;
  - administrator persoan„ fizic„:                                            2. Fediuc ™tefan, asociat, cod numeric personal
  1. Mihoc Lenu˛a, cod numeric personal              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 356            1591129221150, aport la capital 250,00 RON,
2521205221157, data numirii: 16.02.2006, durata             din 16 februarie 2006             echival‚nd cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %
mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                   din capitalul social total, cota de participare la
  - denumirea: PICKANT STUDIO - S.R.L.;           Judec„tor delegat                    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.
  - sediul social: Ia∫i, str. C„pitan Protopopescu nr.    la Oficiul Registrului                  Petre fiu˛ea nr. 19, bl. 915, tr. 3, et. 5, ap. 20, jude˛ul
1;                              Comer˛ului de pe l‚ng„                  Ia∫i;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫            - administratori persoane fizice:
742 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de   Referent la Oficiul                     1. Constantin Gabriel, cod numeric personal
consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;            Registrului Comer˛ului                  1701228330791, data numirii: 20.02.2006, durata
  - activitatea principal„: cod CAEN 7420 - activit„˛i    de pe l‚ng„ Tribunalul                  mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de consultan˛„     Ia∫i          - Roxana Vornicu           2. Fediuc ™tefan, cod numeric personal
tehnic„ legate de acestea;                   Œn baza cererii nr. 5993, din data de 15.02.2006,    1591129221150, data numirii: 20.02.2006, durata
  - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;
integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - denumirea: GETMORE - S.R.L.;
sociale a 10,00 RON fiecare;                Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     - sediul social: Ia∫i, str. Stejar nr. 33, bl. I5, sc. C,
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:         et. 2, ap. 11;
  - cod unic de Ónregistrare: 18392071;            - fondatori:                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         1. Dasc„lu Florin, asociat, cod numeric personal    744 - publicitate;
J 22/378/16 februarie 2006.                 1751117221221, aport la capital 140,00 RON,          - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie    echival‚nd cu 14 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 70 %     publicitate;
2006.                            din capitalul social total, cota de participare la       - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat
   (60/578.985)                      beneficii/pierderi de 70 %, domiciliat Ón Ia∫i, str.    integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i
              *                Zugravi nr. 19, bl. V1-3, sc. B, ap. 3, jude˛ul Ia∫i;   sociale a 10,00 RON fiecare;
                                2. Scalschi Oana Smaranda, asociat, cod numeric       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
      Societatea Comercial„              personal 2870329226804, aport la capital 60,00         - cod unic de Ónregistrare: 18401994;
    AGRIMANU - S.R.L., satul Crive∫ti          RON, echival‚nd cu 6 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 30      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
    comuna V‚n„tori, jude˛ul Ia∫i            % din capitalul social total, cota de participare la    J 22/381/20.02.2006.
                              beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.     Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
                              Aurel Vlaicu nr. 32-34, jude˛ul Ia∫i;           2006.
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                - administrator persoan„ fizic„:               (63/578.988)
         TRIBUNALUL IA™I
                                1. Dasc„lu Florin, cod numeric personal                       *
                              1751117221221, data numirii: 16.02.2006, durata
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI            mandatului este nelimitat„, av‚nd puteri depline;           Societatea Comercial„
     DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL IA™I              - denumirea: ULTRACONDAS - S.R.L.;             XENA FLORIS - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
                                - sediul social: Ia∫i, str. Zugravi nr. 19, bl. V1-3,
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 355            sc. B, parter, ap. 3.                           MINISTERUL JUSTIfiIEI
       din 16 februarie 2006               Emblema este complex„; descriere: Glob terestru
                              cu harta lumii, o construc˛ie de geniu Óntr-o vedere
 Judec„tor delegat                     futurist„ ∫i ini˛ialele societ„˛ii scrise cu litere              TRIBUNALUL IA™I
 la Oficiul Registrului                  Óngro∫ate; codificarea emblemei: 1.5.4 (Dou„ globuri
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  terestre, harta lumii); 27.5.17 (Litere Óngro∫ate);         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 383
 Tribunalul Ia∫i    - Benoni Farca∫          7.11.1 (Poduri);                             din 20 februarie 2006
 Referent la Oficiul                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Registrului Comer˛ului                  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;     Judec„tor delegat
 de pe l‚ng„ Tribunalul                  geniu civil;                         la Oficiul Registrului
 Ia∫i          - Roxana Vornicu           - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -         Comer˛ului de pe l‚ng„
                              construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;          Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
  Œn baza cererii nr. 5988, din data de 15.02.2006,
                                - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Referent        - Roxana Vornicu
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Œn baza cererii nr. 6478 din data de 17.02.2006 ∫i
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    sociale a 10,00 RON fiecare;                a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
societ„˛ii comerciale cu urm„toarele date:           - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - fondator:                         - cod unic de Ónregistrare: 18392152;          Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
  1. Glodeanu Marinel, asociat unic, cod numeric       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
personal 1700826224493 aport la capital 200,00       J 22/380/16 februarie 2006.                  - fondatori:
RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie     1. Munteanu Loredana, asociat, cod numeric
100 % capitalul social total, cota de participare la    2006.                           personal 2740508221138, aport la capital 100,00
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón localitatea      (62/578.987)                     RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd
Crive∫ti, comuna V‚n„tori, jude˛ul Ia∫i;                        *                50 % din capitalul social total, cota de participare la
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 828/14.III.2006
beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i,      - denumire: BETA TECH - S.R.L.;               - cod unic de Ónregistrare: 18402051;
str. Clopotari nr. 36, bl. 671, sc. C, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;   - sediul social: Ia∫i, ™oseaua Na˛ional„ nr. 46, bl.     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  2. Munteanu Petru, asociat, cod numeric          E4, sc. C, et. 4, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;            J 22/384/20.02.2006.
personal 1700618221271, aport la capital 100,00         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd       331 - produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente         2006.
50 % din capitalul social total, cota de participare la    medicale;                             (66/578.991)
beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat„ Ón Ia∫i,      - activitatea principal„: cod CAEN 3310 -
                                                                           *
str. Clopotari nr. 36, bl. 671, sc. C, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;  produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente medicale;
  - administrator persoan„ fizic„: Munteanu           - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                                   Societatea Comercial„
Loredana, cod numeric personal 2740508221138,         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                              GENERAL CONSULTING COMPANY - S.R.L.
data numirii 20.02.2006, durata mandatului          sociale a 10,00 RON fiecare;
                                                                satul C‚rniceni, comuna fiig„na∫i
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumire: XENA FLORIS - S.R.L.;               - cod unic de Ónregistrare: 18402000;                  jude˛ul Ia∫i
  - sediul social: Ia∫i, str. Clopotari nr. 36, bl. 671,    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
sc. C, parter, ap. 2, jude˛ul Ia∫i;              J 22/383/20.02.2006.                            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN        Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin           2006.
magazine;                             (65/578.990)                               TRIBUNALUL IA™I
  - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛                    *
cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;                                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 367
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat            Societatea Comercial„
                                                                    din 20 februarie 2006
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       POLIPLAQUE - S.R.L., H‚rl„u, jude˛ul Ia∫i
sociale a 10,00 RON fiecare;                                                 Judec„tor delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                            la Oficiul Registrului
                                       MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - cod unic de Ónregistrare: 18401986;                                           Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                         Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
J 22/382/20.02.2006.                              TRIBUNALUL IA™I                Referent        - Roxana Vornicu
  Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
2006.                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 363              Œn baza cererii nr. 6186 din data de 16.02.2006 ∫i
   (64/578.989)                                                     a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                      din 20 februarie 2006
              *                                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                 Judec„tor delegat                     Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
      Societatea Comercial„                 la Oficiul Registrului                  societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
   BETA TECH - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i           Comer˛ului de pe l‚ng„                    - fondator: Cotiug„ Ana Maria, asociat unic, cod
                                 Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu
                                                              numeric personal 2831218226720, aport la capital
                                 Referent        - Roxana Vornicu
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                            1.000,00 RON, echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale
                                 Œn baza cererii nr. 6083 din data de 16.02.2006 ∫i    reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
                               a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %,
          TRIBUNALUL IA™I              Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          domiciliat„ Ón Ia∫i, str. P„curari nr. 135, bl. 600, sc.
                               Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea    B, et. 3, ap. 12, jude˛ul Ia∫i;
     EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 385             societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
                                                               - administrator persoan„ fizic„: Cotiug„ Ana
       din 20 februarie 2006               - fondator: Ursache Gabriel Ciprian, asociat unic,
                                                              Maria, cod numeric personal 2831218226720, data
                               cod numeric personal 1760831220016, aport la
  Judec„tor delegat                                                    numirii 20.02.2006, durata mandatului nelimitat„,
                               capital 200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale
  la Oficiul Registrului                                                 av‚nd puteri depline;
                               reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                   - denumire: GENERAL CONSULTING COMPANY
                               de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
  Tribunalul Ia∫i    - Carmen Dasc„lu                                         - S.R.L.;
                               domiciliat Ón H‚rl„u, str. Bogdan Vod„ nr. 2, bl. I3,
  Referent        - Roxana Vornicu                                          - sediul social: satul C‚rniceni, comuna fiig„na∫i,
                               sc. A, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i;
  Œn baza cererii nr. 6482 din data de 17.02.2006 ∫i      - administrator persoan„ fizic„: Ursache Gabriel     jude˛ul Ia∫i;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Ciprian, cod numeric personal 1760831220016, data        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          numirii 20.02.2006, durata mandatului nelimitat„,      453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
Tribunalul Ia∫i a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea     av‚nd puteri depline;                      - activitatea principal„: cod CAEN 4531 - lucr„ri
societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:           - denumire: POLIPLAQUE - S.R.L.;             de instala˛ii electrice;
  - fondator: Anicul„esei Mihaela, asociat unic, cod      - sediul social: H‚rl„u, Str. Republicii nr. 5, bl. I3,   - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
numeric personal 2641117220016, aport la capital       sc. A, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i;              integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
200,00 RON, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                              sociale a 10,00 RON fiecare;
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota      452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                                                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
de participare la beneficii/pierderi de 100 %,        geniu civil;
                                                               - cod unic de Ónregistrare: 18402078;
domiciliat„ Ón Ia∫i, ™os. Na˛ional„ nr. 46C, bl. E4, sc.     - activitatea principal„: cod CAEN 4521 -
C, et. 4, ap. 1, jude˛ul Ia∫i;                construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;           - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - administrator persoan„ fizic„: Anicul„esei         - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       J 22/385/20.02.2006.
Mihaela, cod numeric personal 2641117220016,         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       Act preluat Ón vederea public„rii ast„zi, 9 martie
data numirii 20.02.2006, durata mandatului          sociale a 10,00 RON fiecare;                 2006.
nelimitat„, av‚nd puteri depline;                - durata de func˛ionare: nelimitat„;              (67/578.992)
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti, C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                             &JUYDGY|084308]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 828/14.III.2006 con˛ine 16 pagini.            Pre˛ul: 1,28 lei noi/12.800 lei vechi      ISSN  1220 — 4889

								
To top