Docstoc

2006_0332+

Document Sample
2006_0332+ Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 332                                                        Luni, 30 ianuarie 2006
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  DIGA PRODUCTION - S.R.L., Bucure∫ti              CTV VISION - S.R.L., Bucure∫ti          J 40/649/2006.
                                                           R„mas„ definitiv„.
                                                            (2/567.365)
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                       *

       TRIBUNALUL BUCURE™TI                   TRIBUNALUL BUCURE™TI                   Societatea Comercial„
                                                                ANCEU - S.R.L., Bucure∫ti
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 658              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 659
       din 19 ianuarie 2006                   din 19 ianuarie 2006                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Judec„tor delegat                     Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                  la Oficiul Registrului                        TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase         Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 650
 Grefier                          Grefier
 la Oficiul Registrului                  la Oficiul Registrului                       din 19 ianuarie 2006
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Comer˛ului de pe l‚ng„                  Judec„tor delegat
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         la Oficiul Registrului
  Œn baza cererii nr. 16661 din data de 18.01.2006     Œn baza cererii nr. 16659 din data de 18.01.2006    Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Grefier
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        la Oficiul Registrului
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele    Comer˛ului de pe l‚ng„
date:                           date:                           Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
  - fondatori:                       - fondatori:                       Œn baza cererii nr. 770129 din data de 21.12.2005
  1. METACOM LUXEMBOURG - S.A., aport la          1. METACOM LUXEMBOURG - S.A., aport la        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
capital 7.700,00 RON, data v„rs„rii aportului       capital 2.560,00 RON, data v„rs„rii aportului      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
18.01.2006, echival‚nd cu 770 p„r˛i sociale,       18.01.2006, echival‚nd cu 256 p„r˛i sociale,       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
reprezent‚nd 70 % din capitalul social total, av‚nd    reprezent‚nd 69,94 % din capitalul social total,
                                                          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
cota de participare la beneficii/pierderi de 70 %, cu   av‚nd cota de participare la beneficii/pierderi de
                                                          date:
sediul Ón Luxemburg, localitatea 180, rue des       69,94 %, cu sediul Ón Luxemburg, localitatea L - 1145
                                                           - fondatori:
Aubepin, L - 1145;                    Luxembourg, 180, rue des Aubepines;
                                                           1. Iosub Anca-Daniela, asociat, cod numeric
  2. IMMO - VET KFT, aport la capital 3.300,00       2. IMMO - VET KFT, aport la capital 1.100,00
                                                          personal 2740910100071, aport la capital 100,00
RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd    RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd
                                                          RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
cu 330 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 30 % din capitalul   cu 110 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 30,06 % din
                                                          33,333300 % din capitalul social total, cot„ de
social total, av‚nd cota de participare la        capitalul social total, av‚nd cota de participare la
                                                          participare la beneficii/pierderi de 33,333300 %,
beneficii/pierderi de 30 %, cu sediul Ón Ungaria,     beneficii/pierderi de 30,06 %, cu sediul Ón Ungaria,
localitatea 1085 Budapesta, str. Jozsef nr. 67;                                  domiciliat„ Ón Buz„u, Bd. Unirii nr. E7A, et. 2,
                             localitatea 1085 Budapesta, str. Jozsef nr. 67;
  - administrator, persoan„ fizic„:                                        ap. 4, jude˛ul Buz„u;
                               - administratori, persoane fizice:
  Paris Gyorgy Laszlo, domiciliat Ón Ungaria,        1. Paris Gyorgy Laszlo, domiciliat Ón Ungaria,      2. Iosub Cristian-Eugen, asociat, cod numeric
localitatea 1126 Budapesta, str. Fodor 21/B, cu o     localitatea 1126 Budapesta, str. Fodor 21/B, cu o    personal 1671005090032, aport la capital 100,00
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri       durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri       RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
depline;                         depline;                         33,333300 % din capitalul social total, cot„ de
  - denumirea: DIGA PRODUCTION - S.R.L.;          2. Tecuceanu R„zvan-Adrian, cod numeric        participare la beneficii/pierderi de 33,333300 %,
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Gen. Berthelot    personal 1760107461555, domiciliat Ón Bucure∫ti,     domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Avrig nr. 14, bl. P6,
nr. 55, et. 3, ap. 12, sectorul 1;            Str. Azurului nr. 1, bl. 113B, sc. B, et. 8, ap. 104,  sc. 3, et. 1, ap. 93, sectorul 2;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     sectorul 6, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,      3. Spasiu Eugen-Antonel, asociat, cod numeric
922 - activit„˛i de radio ∫i televiziune;         av‚nd puteri depline;                  personal 1490725400309, aport la capital 100,00
  - activitatea principal„: cod CAEN 9220 - activit„˛i   - denumirea: CTV VISION - S.R.L.;           RON, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd
de radio ∫i televiziune;                   - sediul social: Bucure∫ti, str. Gen. Berthelot    33,333300 % din capitalul social total, cot„ de
  - capital social subscris: 11.000,00 RON, v„rsat    nr. 55, et. 3, ap. 12, sectorul 1;            participare la beneficii/pierderi de 33,333300 %,
integral; capitalul social este divizat Ón 1.100 p„r˛i    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN    domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 2, bl. 106A,
sociale a 10,00 RON fiecare;               927 - alte activit„˛i recreative;            sc. B, et. 7, ap. 76, sectorul 2;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - activitatea principal„: cod CAEN 9271 - jocuri de   - administrator, persoan„ fizic„:
  - cod unic de Ónregistrare: 18296414;         noroc ∫i pariuri.                      Spasiu Eugen-Antonel, cod numeric personal
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - capital social subscris: 3.660,00 RON, v„rsat    1490725400309, numit la data de 14.12.2005, p‚n„
J 40/648/2006.                      integral; capitalul social este divizat Ón 366 p„r˛i   la data de 14.12.2009, av‚nd puteri de director;
  R„mas„ definitiv„.                   sociale a 10,00 RON fiecare;                - denumirea: ANCEU - S.R.L.;
   (1/567.364)                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - sediul social: Bucure∫ti, aleea Avrig nr. 14,
             *                 - cod unic de Ónregistrare: 18296406;         bl. P6, sc. 3, et. 1, ap. 93, sectorul 2;
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 332/30.I.2006
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele    Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         ARTEH CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti
dec‚t cele alimentare;                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
  - activitatea principal„: cod CAEN 5146 - comer˛     date:
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
cu ridicata cu produse farmaceutice;              - fondator:
  - capital social subscris: 300,00 RON, v„rsat        B„l˛„˛eanu Silviu, asociat unic, cod numeric
integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i     personal 1781012453063, aport la capital 200,00             TRIBUNALUL BUCURE™TI
sociale a 10,00 RON fiecare;                RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 618
                              cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
  - cod unic de Ónregistrare: 18296481;
                              social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi         din 19 ianuarie 2006
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cobadin
J 40/650/2006.                                                      Judec„tor delegat
  R„mas„ definitiv„.                    nr. 10, bl. M201, sc. 1, ap. 18, sectorul 5;
                                                             la Oficiul Registrului
   (3/567.366)                        - administrator, persoan„ fizic„:
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
              *                  B„l˛„˛eanu Silviu, cod numeric personal
                                                             Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase
                              1781012453063, numit la data de 16.01.2006, cu o
                                                             Grefier
     Societatea Comercial„               durat„ a mandatului nelimitat„ av‚nd puteri         la Oficiul Registrului
SELECT SERVICE GROUP - S.R.L., Bucure∫ti          depline;                           Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - denumirea: ROMA INTERACTIV - S.R.L.;          Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
                                - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Giurgiului nr. 96-
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                            Œn baza cererii nr. 15636 din data de 18.01.2006
                              102, bl. H2, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 4;
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             930 - alte activit„˛i de servicii;
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                - activitatea principal„: cod CAEN 9302 - coafur„
                                                            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 652           ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are (inclusiv frizerie);
                                                            date:
                                - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       - fondatori:
       din 19 ianuarie 2006
                              integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      1. Dr„gan Costache, asociat, cod numeric
  Judec„tor delegat                    sociale a 10,00 RON fiecare;                personal 1491110400157, aport la capital 800,00
  la Oficiul Registrului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;          RON, data v„rs„rii aportului 22.12.2005, echival‚nd
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - cod unic de Ónregistrare: 18296511;          cu 80 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 % din capitalul
  Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
  Grefier        - M„rcut„ Iulian
                              J 40/652/2006.                       de 80 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina
  Œn baza cererii nr. 7057 din data de 10.01.2006 ∫i     R„mas„ definitiv„.                   nr. 58, bl. 101, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 2;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la       (5/567.368)                       2. Ierini Gheorghe, asociat, cod numeric personal
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                       *                1440423340023, aport la capital 200,00 RON, data
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                      v„rs„rii aportului 22.12.2005, echival‚nd cu 20
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele         Societatea Comercial„               p„r˛i sociale, reprezent‚nd 20 % din capitalul social
date:                            FIN GROUP FINANfi√RI PERSONALE - S.R.L.           total, cot„ de participare la beneficii/pierderi de 20
  - fondatori:                              Bucure∫ti                  %, domiciliat Ón Alexandria, Str. Libert„˛ii, bl. L4,
  1. Mega Vasilica Gheorghi˛a, asociat, cod                                      sc. A, ap. 6, jude˛ul Teleorman;
numeric personal 2730508381277, aport la capital                                     - administrator, persoan„ fizic„:
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.01.2006,               MINISTERUL JUSTIfiIEI              Ierini Gheorghe, cod numeric personal
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                                   1440423340023, numit la data de 20.12.2005, cu o
din capitalul social total, cot„ de participare la                                   durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                 depline;
str. Serg. L„˛ea Gheorghe nr. 11, bl. C69, sc. 2, et. 7,                                 - denumirea: ARTEH CONSTRUCT - S.R.L.;
ap. 69, sectorul 6;                        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 648             - sediul social: Bucure∫ti, str. Simion Mehedin˛i
  2. Mega Iulian Constantin, asociat, cod numeric            din 19 ianuarie 2006             nr. 1, bl. 99, sc. 1, et. 1, sectorul 6;
personal 1740509382753, aport la capital 100,00                                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
RON, data v„rs„rii aportului 9.01.2006, echival‚nd       Judec„tor delegat                    741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      la Oficiul Registrului                 contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi    Comer˛ului de pe l‚ng„                 de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Serg. L„˛ea       Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase        afaceri ∫i management;
Gheorghe nr. 11, bl. C69, sc. 2, et. 7, ap. 69,        Grefier                          - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
sectorul 6;                          la Oficiul Registrului                 de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
  - administrator, persoan„ fizic„:              Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
  Mega Vasilica Gheorghi˛a, cod numeric personal       Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
2730508381277, numit la data de 6.01.2006, p‚n„ la                                   sociale a 10,00 RON fiecare;
data de 6.01.2016;                       Œn baza cererii nr. 8576 din data de 11.01.2006 ∫i     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - denumirea: SELECT SERVICE GROUP - S.R.L.;       a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     - cod unic de Ónregistrare: 18296554;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Serg. L„˛ea       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Gheorghe nr. 11, bl. C69, sc. 2, et. 7, ap. 69,       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        J 40/654/2006.
sectorul 6;                         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele      R„mas„ definitiv„.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      date:                              (7/567.370)
633 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-       - fondator:                                    *
operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„        Societatea Comercial„ ROMPETROL FINANCIAL
neclasificate Ón alt„ parte;                GROUP - S.R.L., aport la capital 370.000,00 RON,          Societatea Comercial„
  - activitatea principal„: cod CAEN 6330 - activit„˛i   data v„rs„rii aportului 30.12.2005, echival‚nd cu      ALMA PROD EXCLUSIV - S.R.L., Bucure∫ti
ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-operatorilor; activit„˛i  3.700 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„ parte;     social total, av‚nd cot„ de participare la                MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat      beneficii/pierderi de 100 %, cu sediul Ón Bucure∫ti,
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Calea Victoriei nr. 222, bl. D6, et. 6, camera 602,
sociale a 10,00 RON fiecare;                sectorul 1;                               TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                - administrator, persoan„ fizic„:
  - cod unic de Ónregistrare: 18296570;                                           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 654
                                Anthony James Fekete, p‚n„ la data de
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              20.12.2009, domiciliat Ón Ungaria, localitatea             din 19 ianuarie 2006
J 40/651/2006.
  R„mas„ definitiv„.                    Budapesta, str. Domboldal nr. 9, cod po∫tal 1118;
                                                             Judec„tor delegat
   (4/567.367)                        - denumirea: FIN GROUP FINANfi√RI
                                                             la Oficiul Registrului
              *                PERSONALE - S.R.L.;
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - sediul social: Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 222,
                                                             Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase
     Societatea Comercial„               bl. D6, et. 2, camera 204, sectorul 1;            Grefier
  ROMA INTERACTIV - S.R.L., Bucure∫ti            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      la Oficiul Registrului
                              652 - alte intermedieri financiare;             Comer˛ului de pe l‚ng„
                                - activitatea principal„: cod CAEN 6522 - alte      Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              activit„˛i de creditare;
                                                             Œn baza cererii nr. 747427 din data de 7.12.2005
                                - capital social subscris: 370.000,00 RON, v„rsat
                                                            ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             integral; capitalul social este divizat Ón 3.700 p„r˛i
                                                            la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              sociale a 100,00 RON fiecare;
                                                            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 646             - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                                - cod unic de Ónregistrare: 18296422;          date:
       din 19 ianuarie 2006
                                - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - fondatori:
  Judec„tor delegat      - Tatiana N„stase      J 40/653/2006.                        1. B„jan Marian, asociat, cod numeric personal
  Grefier           - M„rcut„ Iulian        R„mas„ definitiv„.                   1701114461538, aport la capital 100,00 RON, data
  Œn baza cererii nr. 16604 din data de 18.01.2006       (6/567.369)                      v„rs„rii aportului 5.12.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                  *                sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 332/30.I.2006                   3
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,          Societatea Comercial„             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Petre Antonescu nr. 1,     INA AS - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.          date:
bl. T3A, sc. 1, ap. 18, sectorul 2;                     Bucure∫ti                 - fondator:
  2. B„jan Mariana, asociat, cod numeric personal                                   Matei Constantin, asociat unic, cod numeric
2701229214604, aport la capital 100,00 RON, data                                  personal 1760323424516, aport la capital 500,00
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
v„rs„rii aportului 5.12.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i                                RON, data v„rs„rii aportului 26.04.2005, echival‚nd
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,                               cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50 %,           TRIBUNALUL BUCURE™TI            social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Arh. Petre Antonescu                                 de 100 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Vergului nr.
nr. 1, bl. T3A, sc. 1, ap. 18, sectorul 2;           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 657           21-29, bl. G1-G4, sc. E, et. 3, ap. 189, sectorul 2;
  - administrator, persoan„ fizic„:                                          - administrator, persoan„ fizic„:
                                    din 19 ianuarie 2006
  B„jan Marian, cod numeric personal                                         Matei Constantin, cod numeric personal
1701114461538, numit la data de 5.12.2005, cu o       Judec„tor delegat                    1760323424516, numit la data de 20.04.2005, cu o
durat„ a mandatului nelimitat„;               la Oficiul Registrului                 durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
  - denumirea: ALMA PROD EXCLUSIV - S.R.L.;        Comer˛ului de pe l‚ng„                 depline;
  - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 9,   Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase          - denumirea: ELMACO MATEI - S.R.L.;
bl. P38, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 2;          Grefier                          - sediul social: Bucure∫ti, ™os. Vergului nr. 21-29,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      la Oficiul Registrului                 bl. G1-G4, sc. E, et. 3, ap. 189, sectorul 2;
182 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i     Comer˛ului de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
accesorii;                         Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
  - activitatea principal„: cod CAEN 1823 - fabricare                               nespecializate;
                               Œn baza cererii nr. 15692 din data de 18.01.2006
de articole de lenjerie de corp;                                            - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                 v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            b„uturi ∫i tutun;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat
                             date:
  - cod unic de Ónregistrare: 18296473;                                      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                               - fondatori:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                    sociale a 25,00 RON fiecare;
                               1. M„rg„rit Ina-Arsenia, asociat, cod numeric
J 40/655/2006.                                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             personal 2720713284383, aport la capital 190,00
  R„mas„ definitiv„.                                                 - cod unic de Ónregistrare: 18296457;
                             RON, data v„rs„rii aportului 16.01.2006, echival‚nd
   (8/567.371)                                                    - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             cu 19 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 % din capitalul
             *                                             J 40/658/2006.
                             social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
                             de 95 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon      R„mas„ definitiv„.
      Societatea Comercial„
                             nr. 111, bl. 400C, sc. A, et. 9, ap. 115, sectorul 2;     (11/567.374)
    STYLE SHOE - S.R.L., Bucure∫ti
                               2. M„rg„rit Floarea, asociat, cod numeric                    *
                             personal 2500626284384, aport la capital 10,00
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            RON, data v„rs„rii aportului 16.01.2006, echival‚nd          Societatea Comercial„
                             cu o parte social„, reprezent‚nd 5 % din capitalul           JJ DISCOVERY - S.R.L.
                             social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi           Bucure∫ti
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             de 5 %, domiciliat„ Ón Slatina, Str. Izvorului nr. 29,
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 651           jude˛ul Olt;                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - administrator, persoan„ fizic„:
       din 19 ianuarie 2006              M„rg„rit Ina-Arsenia, cod numeric personal
                             2720713284383, numit la data de 30.12.2005, cu o            TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                             depline;                            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 649
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase          - denumirea: INA AS - AGENT DE ASIGURARE -             din 19 ianuarie 2006
 Grefier                         S.R.L.;
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Maior Coravu nr. 9-   Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului
                             15, bl. C5, sc. A, et. 7, ap. 37, sectorul 2;        la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
                             672 - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i   Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase
  Œn baza cererii nr. 3882 din data de 6.01.2006 ∫i                                 Grefier
                             de pensii;
a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                 la Oficiul Registrului
                               - activitatea principal„: cod CAEN 6720 - activit„˛i
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Comer˛ului de pe l‚ng„
                             auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de pensii
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
                             (intermedieri Ón asigur„ri);
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                               - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Œn baza cererii nr. 2959 din data de 5.01.2006 ∫i
date:
                             integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - fondatori:
                             sociale a 10,00 RON fiecare;               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Jin Aiwei, asociat, aport la capital 180,00 RON,
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
data v„rs„rii aportului 7.12.2005, echival‚nd cu 9
                               - cod unic de Ónregistrare: 18296449;         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
p„r˛i sociale, reprezent‚nd 90 % din capitalul social
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       date:
total, cot„ de participare la beneficii/pierderi de
                             J 40/657/2006.                        - fondator:
90 %, domiciliat Ón China, localitatea Zhejiang, Qing
                               R„mas„ definitiv„.                    Fioriani Giancarlo, asociat unic, aport la capital
Tian, str. He Cheng Cai Shi nr. 8;
                                (10/567.373)                     1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului 5.01.2006,
  2. Ye Jungyong, asociat, aport la capital 20,00
RON, data v„rs„rii aportului 7.12.2005, echival‚nd
                                          *                echival‚nd cu 100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
cu o parte social„, reprezent‚nd 10 % din capitalul                                 capitalul social total, cot„ de participare la
                                    Societatea Comercial„            beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Italia,
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
                                    ELMACO MATEI - S.R.L.            localitatea Genga (AN), Via Frazione Castiglioni
de 10 %, domiciliat Ón China, localitatea Zhejiang,
                                       Bucure∫ti               nr. 3;
Qing Tian, str. He Cheng Cai Shi nr. 112;
  - administrator, persoan„ fizic„:                                          - administrator, persoan„ fizic„:
  Jin Aiwei, numit la data de 5.12.2005, cu o durat„          MINISTERUL JUSTIfiIEI             Fioriani Giancarlo, numit la data de 19.12.2005,
a mandatului nelimitat„;                                              cu o durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
  - denumirea: STYLE SHOE - S.R.L.;                                        depline;
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI              - denumirea: JJ DISCOVERY - S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Cu˛itul de Argint
nr. 3, parter, camera 11, sectorul 4;                                         - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 660           nr. 36, bl. 30B, sc. B, et. 10, ap. 78, sectorul 2;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele          din 19 ianuarie 2006              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
dec‚t cele alimentare;                                               701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;
                              Judec„tor delegat                      - activitatea principal„: cod CAEN 7012 -
  - activitatea principal„: cod CAEN 5142 - comer˛
                              la Oficiul Registrului                 cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri imobiliare proprii;
cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase        integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i
                              Grefier                         sociale a 10,00 RON fiecare;
sociale a 20,00 RON fiecare;
                              la Oficiul Registrului                   - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   - cod unic de Ónregistrare: 18296465;
  - cod unic de Ónregistrare: 18296520;
                              Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/656/2006.                        Œn baza cererii nr. 186386 din data de 26.04.2005   J 40/659/2006.
  R„mas„ definitiv„.                   ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     R„mas„ definitiv„.
   (9/567.372)                     la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         (12/567.375)
             *                Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                    *
 4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 332/30.I.2006
     Societatea Comercial„              de 5 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Armenis nr. 6,         Societatea Comercial„
 TEHNICO PROTECTOR - S.R.L., Bucure∫ti          bl. J3, sc. E, et. 4, ap. 54, sectorul 3;            MARICO MIXT - S.R.L., Bucure∫ti
                               - administrator, persoan„ fizic„:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               Postolea Gheorghe, cod numeric personal                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             1510816400343, numit la data de 20.12.2005, cu o
                             durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             depline;                                TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - denumirea: TEHNO AXA - S.R.L.;
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 631            - sediul social: Bucure∫ti, str. Simion Mehedin˛i      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 630
       din 19 ianuarie 2006             nr. 1, bl. 99, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 6;            din 19 ianuarie 2006
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
 Judec„tor delegat                                                  Judec„tor delegat
                             745 - selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„;         la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 7450 - selec˛ia    Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase        ∫i plasarea for˛ei de munc„;                Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase
 Grefier                          - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat     Grefier
 la Oficiul Registrului                 integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i    la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - durata de func˛ionare: nelimitat„;           Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
  Œn baza cererii nr. 13483 din data de 16.01.2006     - cod unic de Ónregistrare: 18296562;           Œn baza cererii nr. 15584 din data de 18.01.2006
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       J 40/661/2006.                      la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         R„mas„ definitiv„.                   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele      (14/567.377)                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
date:                                        *                date:
  - fondator:                                                     - fondatori:
  Axinte Maria-Doina, asociat unic, cod numeric          Societatea Comercial„                1. Radu Constantin, asociat, cod numeric
personal 2720219330771, aport la capital 200,00       GRAUTHOFF DESIGN - S.R.L., Bucure∫ti          personal 1771202433038, aport la capital 100,00
RON, data v„rs„rii aportului 9.01.2006, echival‚nd                                 RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd
cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul                                  cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi         MINISTERUL JUSTIfiIEI            social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
de 100 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Lt. Sachelarie                               de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu
Visarion nr. 16, bl. 118A, sc. A, ap. 3, sectorul 2;                                nr. 293, bl. 12, sc. A, et. 5, ap. 24, sectorul 3;
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI              2. Paraschiv Mariana, asociat, cod numeric
  - administrator, persoan„ fizic„:
  Axinte Maria-Doina, cod numeric personal                                     personal 2600514400099, aport la capital 100,00
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 621           RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd
2720219330771, numit la data de 16.12.2005, cu o
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri              din 19 ianuarie 2006             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
depline;                                                      social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
                              Judec„tor delegat                    de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ion fiuculescu
  - denumirea: TEHNICO PROTECTOR - S.R.L.;
                              la Oficiul Registrului                 nr. 19, bl. 37C, et. 5, ap. 44, sectorul 3;
  - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Andronache nr. 201
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   - administratori, persoane fizice:
bis, corp administrativ, parter, camera 7, sectorul 2;
                              Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase          1. Radu Constantin, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                              Grefier                         1771202433038, numit la data de 17.01.2006, p‚n„
182 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte ∫i
                              la Oficiul Registrului                 la data de 17.01.2010, av‚nd puteri depline;
accesorii;
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   2. Paraschiv Mariana, cod numeric personal
  - activitatea principal„: cod CAEN 1821 -
                                                          2600514400099, numit la data de 17.01.2006, p‚n„
fabricare de articole de Ómbr„c„minte pentru lucru;     Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
                                                          la data de 17.01.2010, av‚nd puteri depline;
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               Œn baza cererii nr. 16129 din data de 18.01.2006     - denumirea: MARICO MIXT - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr.
sociale a 10,00 RON fiecare;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       293, bl. 12, sc. A, et. 5, ap. 24, sectorul 3;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - cod unic de Ónregistrare: 18296430;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele    526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             date:                           magazine;
J 40/660/2006.
                                                            - activitatea principal„: cod CAEN 5262 - comer˛
  R„mas„ definitiv„.                    - fondatori:
                                                          cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e;
   (13/567.376)                      1. SprÓncean„ Aliona, asociat, cod numeric
                                                            - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
             *                personal 2001021037150, aport la capital 100,00      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd    sociale a 10,00 RON fiecare;
      Societatea Comercial„             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
    TEHNO AXA - S.R.L., Bucure∫ti           social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi   - cod unic de Ónregistrare: 18296490;
                             de 50 %, domiciliat„ Ón Moldova, localitatea         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Dubasari Oxentea;                     J 40/663/2006.
                               2. Cotig„ Leti˛ia-Sorina, asociat, cod numeric      R„mas„ definitiv„.
                             personal 2620228400138, aport la capital 100,00        (16/567.379)
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd                 *
                             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. IC 619                                             Societatea Comercial„
                             social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi
                                                             ELECROM PROD - S.R.L., Bucure∫ti
       din 19 ianuarie 2006             de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Tudor
 Judec„tor delegat                    Vladimirescu nr. 82, bl. 133, sc. A, et. 4, ap. 10,
 la Oficiul Registrului                 sectorul 5;                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - administratori, persoane fizice:
 Tribunalul Bucure∫ti  - Tatiana N„stase          1. SprÓncean„ Aliona, cod numeric personal             TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Grefier                         2001021037150, numit la data de 16.01.2006, p‚n„
 la Oficiul Registrului                 la data de 16.01.2010, av‚nd puteri depline;           EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 662
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   2. Cotig„ Leti˛ia-Sorina, cod numeric personal
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian                                            din 20 ianuarie 2006
                             2620228400138, numit la data de 16.01.2006, p‚n„
  Œn baza cererii nr. 15638 din data de 18.01.2006    la data de 16.01.2010, av‚nd puteri depline;        Judec„tor delegat
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - denumirea: GRAUTHOFF DESIGN - S.R.L.;         la Oficiul Registrului
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        - sediul social: Bucure∫ti, str. Tudor Vladimirescu   Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       nr. 82, bl. 133, sc. A, et. 4, ap. 10, sectorul 5;     Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Grefier
date:                                                         la Oficiul Registrului
                             519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  - fondatori:                                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - activitatea principal„: cod CAEN 5190 - comer˛
  1. Dr„gan Costache, asociat, cod numeric                                      Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
                             cu ridicata cu alte produse;
personal 1491110400157, aport la capital 950,00       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat       Œn baza cererii nr. 17966 din data de 19.01.2006
RON, data v„rs„rii aportului 22.12.2005, echival‚nd    integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
cu 95 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 95 % din capitalul                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             sociale a 10,00 RON fiecare;
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi                               Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
de 95 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr.                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
58, bl. 101, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 2;        - cod unic de Ónregistrare: 18296546;
                                                          date:
  2. Postolea Gheorghe, asociat, cod numeric        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - fondatori:
personal 1510816400343, aport la capital 50,00      J 40/662/2006.                        1. Czepiel Waclaw Wieslaw, asociat, aport la
RON, data v„rs„rii aportului 22.12.2005, echival‚nd     R„mas„ definitiv„.                   capital 3.420,00 RON, data v„rs„rii aportului
cu 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 5 % din capitalul       (15/567.378)                     9.01.2006, echival‚nd cu 342 p„r˛i sociale,
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi               *                reprezent‚nd 95 % din capitalul social total, cot„ de
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 332/30.I.2006                   5
participare la beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat       Societatea Comercial„                 2. Micu Emilia, asociat, cod numeric personal
Ón Polonia, Jodlovka 321 - 37560 Pruchnick,         LAGUNA INTERMED - S.R.L., Bucure∫ti           2550206400850, aport la capital 40,00 RON, data
(Popkarpacjie);                                                    v„rs„rii aportului 16.01.2006, echival‚nd cu 4 p„r˛i
  2. Darge Charles Emile Pierre, asociat, aport la                                  sociale, reprezent‚nd 20 % din capitalul social total,
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
capital 180,00 RON, data v„rs„rii aportului                                      cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,
9.01.2006, echival‚nd cu 18 p„r˛i sociale,                                      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Slt. Ionescu Gheorghe
reprezent‚nd 5 % din capitalul social total, cot„ de          TRIBUNALUL BUCURE™TI             nr. 15, bl. 126, sc. 1, et. 6, ap. 23, sectorul 4;
participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat Ón                                 - administrator, persoan„ fizic„: Micu Emilia, cod
Fran˛a, Marsilia (13006), 71 rue Saint Ferreol;          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 664            numeric personal 2550206400850, data numirii
  - administrator, persoan„ fizic„:                                         16.01.2006, durata mandatului nelimitat„;
                                    din 20 ianuarie 2006
  Czepiel Waclaw Wieslaw, numit la data de                                       - denumirea: PATYGOGO - S.R.L.;
6.01.2006, cu o durat„ a mandatului nelimitat„,       Judec„tor delegat                      - sediul social: Bucure∫ti, str. Slt. Ionescu
av‚nd puteri depline;                    la Oficiul Registrului
                                                           Gheorghe nr. 15, bl. 126, sc. 1, et. 6, ap. 23,
  - denumirea: ELECROM PROD - S.R.L.;            Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                           sectorul 4;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. N„stase Pamfil      Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
                                                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
nr. 30, corp 1, sectorul 2;                 Grefier
                               la Oficiul Registrului                  158 - fabricarea altor produse alimentare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: 1581 - fabricarea p‚inii;
333 - produc˛ie de echipamente de m„sur„, reglare
∫i control pentru procesele industriale;           Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         fabricarea produselor proaspete de patiserie;
  - activitatea principal„: cod CAEN 3330 -                                       - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                               Œn baza cererii nr. 17605 din data de 19.01.2006     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
produc˛ie de echipamente de m„sur„, reglare ∫i      ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
control pentru procesele industriale;                                         sociale a 10,00 RON fiecare;
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capital social subscris: 3.600,00 RON, v„rsat                                    - durata de func˛ionare: neliminat„;
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
integral; capitalul social este divizat Ón 360 p„r˛i                                   - cod unic de Ónregistrare: 18299100;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
sociale a 10,00 RON fiecare;                                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             date:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - fondatori:                       J 40/667/2006.
  - cod unic de Ónregistrare: 18298962;           1. fiicu Iulian, asociat, cod numeric personal        Definitiv„.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       1670713434549, aport la capital 1.000,00 RON, data        (20/567.383)
J 40/664/2006.                      v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 20                    *
  R„mas„ definitiv„.                   p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
   (17/567.380)                     total, cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50        Societatea Comercial„
             *                %, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Dobrina nr. 8, bl.     RO UTILAJE SERVICII - S.R.L., Bucure∫ti
                             49C1, sc. A, et. 5, ap. 62, sectorul 2;
     Societatea Comercial„               2. fiicu Elena, asociat, cod numeric personal
 FREYA BEAUTY SALON - S.R.L., Bucure∫ti                                               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             2680321424512, aport la capital 1.000,00 RON, data
                             v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 20
                             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social          TRIBUNALUL BUCURE™TI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             total, cot„ de participare la beneficii/pierderi de 50
                             %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Fete∫ti nr. 2, bl. V12,      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 667
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             sc. 5, et. 4, ap. 50, sectorul 3;
                               - administrator, persoan„ fizic„:                   din 20 ianuarie 2006
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 663             fiicu Iulian, asociat, cod numeric personal         Judec„tor delegat
                             1670713434549, numit la data de 16.01.2006, p‚n„
       din 20 ianuarie 2006                                            la Oficiul Registrului
                             la data de 16.01.2010, av‚nd puteri depline;
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
 Judec„tor delegat                     - denumirea: LAGUNA INTERMED - S.R.L.;
                                                            Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
 la Oficiul Registrului                   - sediul social: Bucure∫ti, str. Onisifor Ghibu
                                                            Grefier
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 nr. 3, bl. O27, sc. 3, ap. 23, sectorul 3;
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       la Oficiul Registrului
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
                             703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau       Comer˛ului de pe l‚ng„
 Grefier
                             contract;                           Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii      Œn baza cererii nr. 17020 din data 19.01.2006 ∫i a
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         imobiliare;                         actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                               - capital social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 10957 din data de 19.01.2006    integral; capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i
                                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   sociale a 50,00 RON fiecare;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     date:
                               - cod unic de Ónregistrare: 18299020;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                                   - fondatori:
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
date:                           J 40/666/2006.                         1. Pascale Ovidiu-™tefan, asociat, cod numeric
  - fondatori:                       R„mas„ definitiv„.                    personal 1760505511667, aport la capital 110,00
  1. George-Leonard Stan, asociat, cod numeric        (19/567.382)                      RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd
personal 1780809443025, aport la capital 1.020,00                  *                cu 11 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 55 % din capitalul
RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd                                  social total, cota de participare la beneficii/pierderi
cu 102 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 51 % din capitalul         Societatea Comercial„              de 55 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Bumbe∫ti
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi      PATYGOGO - S.R.L., Bucure∫ti            nr. 37, sectorul 1;
de 51 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea C„line∫ti                                    2. Gruia Alexandru-Augustin, asociat, cod
nr. 18, bl. C7, sc. 1, ap. 1, sectorul 4;                                       numeric personal 1790831453041, aport la capital
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  2. Daniela-Roxana Gallin, asociat, cod numeric                                   90,00 RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006,
personal 2830913410087, aport la capital 980,00                                    echival‚nd cu 9 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 45 % din
RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd           TRIBUNALUL BUCURE™TI             capitalul social total, cota de participare la
cu 98 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 49 % din capitalul                                 beneficii/pierderi de 45 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
social total, cot„ de participare la beneficii/pierderi      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 665            Aleea Fuiorului nr. 2, bl. Y3B, sc. 4, et. 4, ap. 186,
de 49 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Aleea Cenu∫eresei                                 sectorul 3;
                                    din 20 ianuarie 2006
nr. 4, bl. 50, sc. 2, et. 6, ap. 92, sectorul 2;                                     - administrator, persoan„ fizic„: Pascale Ovidiu-
  - administrator, persoan„ fizic„:             Judec„tor delegat                    ™tefan, cod numeric personal 1760505511667, data
  George-Leonard Stan, cod numeric personal         la Oficiul Registrului                  numirii 18.01.2006, durata mandatului nelimitat„;
1780809443025, numit la data de 16.01.2006, cu o       Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             - denumirea: RO UTILAJE SERVICII - S.R.L.;
durat„ a mandatului nelimitat„, av‚nd puteri         Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
                                                             - sediul social: Bucure∫ti, str. Bumbe∫ti nr. 37,
depline;                           Grefier
                                                           sectorul 1;
  - denumirea: FREYA BEAUTY SALON - S.R.L.;         la Oficiul Registrului
                                                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - sediul social: Bucure∫ti, aleea C„line∫ti nr. 18,    Comer˛ului de pe l‚ng„
                               Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         455 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
bl. C7, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 4;
                                                           demolare, cu personal de deservire aferent;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Œn baza cererii nr. 17597 din data 19.01.2006 ∫i a     - activitatea principal„: 4550 - Ónchirierea
930 - alte activit„˛i de servicii;            actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - activitatea principal„: cod CAEN 9302 - coafur„                                 utilajelor de construc˛ii ∫i demolare, cu personal de
                             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         deservire aferent;
∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - capital social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat                                    - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
integral; capitalul social este divizat Ón 200 p„r˛i                                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             date:
sociale a 10,00 RON fiecare;                                             sociale a 10,00 RON fiecare;
                               - fondatori:
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           1. Man Valentin, asociat, cod numeric personal       - durata de func˛ionare: neliminat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18299054;         1780113423024, aport la capital 160,00 RON, data        - cod unic de Ónregistrare: 18298806;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       v„rs„rii aportului 16.01.2006, echival‚nd cu 16        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/665/2006.                      p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 % din capitalul social    J 40/668/2006.
  R„mas„ definitiv„.                   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 80     Definitiv„.
   (18/567.381)                     %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Lirei nr. 16, et. 2, ap.    (21/567.384)
             *                5, sectorul 2;                                    *
 6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 332/30.I.2006
    Societatea Comercial„                - administrator, persoan„ fizic„: Savvas              Societatea Comercial„
 BALTAZAR CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti         Chrysanthou, data numirii 16.01.2006, durata           LIBRA FOREST - S.R.L., Bucure∫ti
                             mandatului nelimitat„ av‚nd puteri depline;
       MINISTERUL JUSTIfiIEI             -   denumirea:     LIMA     CLOTHING            MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             MANUFACTURERS - S.R.L.;
                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Ilioara nr. 15A, hala
       TRIBUNALUL BUCURE™TI            nr. 2, sectorul 3;                            TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 668                                             EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 671
                             514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
       din 20 ianuarie 2006            dec‚t cele alimentare;                          din 20 ianuarie 2006
 Judec„tor delegat                     - activitatea principal„: 5141 - comer˛ cu ridicata    Judec„tor delegat
 la Oficiul Registrului                 cu produse textile;                      la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat      Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i     Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
 Grefier                        sociale a 10,00 RON fiecare;                 Grefier
 la Oficiul Registrului                  - durata de func˛ionare: neliminat„;            la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - cod unic de Ónregistrare: 18298989;           Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
  Œn baza cererii nr. 17066 din data 19.01.2006 ∫i a  J 40/670/2006.                         Œn baza cererii nr. 16932 din data 19.01.2006 ∫i a
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     Definitiv„.                       actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          (23/567.386)                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                    *                Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele                                  Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele
date:                               Societatea Comercial„               date:
  - fondator: Baltazar Sorin-Marius, asociat unic,                                   - fondatori:
                               EUROM HOUSE REAL ESTATE - S.R.L.
cod numeric personal 1690520441598, aport la                                      1. Nasui Vasile, asociat, cod numeric personal
                                    Bucure∫ti
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului                                     1590925301967, aport la capital 750,00 RON, data
11.01.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,                                     v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd cu 75
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de           MINISTERUL JUSTIfiIEI             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 75 % din capitalul social
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                                total, cota de participare la beneficii/pierderi de 75
Ón Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia nr. 4, bl. 0D1,                                 %, domiciliat Ón localitatea Bercu Nou, nr. 82,
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI             jude˛ul Satu Mare;
sc. 1, ap. 33, sectorul 4;
  - administrator, persoan„ fizic„: Baltazar Sorin-                                  2. N„sui Ionela, asociat, cod numeric personal
Marius, cod numeric personal 1690520441598, data         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 670            280814232849, aport la capital 250,00 RON, data
numirii 10.01.2006, durata mandatului nelimitat„;                                  v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd cu 25
                                    din 20 ianuarie 2006             p„r˛i sociale, reprezent‚nd 25 % din capitalul social
  - denumirea: BALTAZAR CONSTRUCT - S.R.L.;
  - sediul social: Bucure∫ti, bd. Alexandru Obregia    Judec„tor delegat                    total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25
nr. 4, bl. 0D1, sc. 1, et. 8, ap. 33, sectorul 4;      la Oficiul Registrului                  %, domiciliat„ Ón localitatea Remus, jude˛ul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Comer˛ului de pe l‚ng„                  Giurgiu;
                                                            - administrator, persoan„ fizic„:
203 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i         Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
                                                            1. Nasui Vasile, cod numeric personal
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                Grefier
                                                           1590925301967, data numirii 17.01.2006, durata
  - activitatea principal„: 2030 - fabricare de      la Oficiul Registrului                  mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;
elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru          Comer˛ului de pe l‚ng„                   - denumirea: LIBRA FOREST - S.R.L.;
construc˛ii;                        Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian           - sediul social: Bucure∫ti, Str. Viitorului nr. 197,
  - capital social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                                                           bl. 42B, sc. 2, et. 10, ap. 78, sectorul 2;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 16911 din data 19.01.2006 ∫i a
                                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
sociale a 10,00 RON fiecare;               actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                           515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare
  - durata de func˛ionare: neliminat„;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         neagricole ∫i cu de∫euri;
  - cod unic de Ónregistrare: 18299062;         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          - activitatea principal„: 5153 - comer˛ cu ridicata
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     cu material lemnos ∫i de construc˛ii;
J 40/669/2006.                      date:                             - capital social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
  Definitiv„.                       - fondatori:                       integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
   (22/567.385)
                              1. Samoilescu Gheorghe, asociat, cod numeric       sociale a 10,00 RON fiecare;
             *                                               - durata de func˛ionare: neliminat„;
                             personal 1510630400199, aport la capital 250,00
                             RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd      - cod unic de Ónregistrare: 18298890;
     Societatea Comercial„
                             cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
 LIMA CLOTHING MANUFACTURERS - S.R.L.
                                                           J 40/672/2006.
        Bucure∫ti                 social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                            Definitiv„.
                             de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 19,
                                                             (25/567.388)
                             bl. A5, sc. B, ap. 86, sectorul 2;                          *
       MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              2. Pangrate Mariana, asociat, cod numeric
                             personal 2600314400462, aport la capital 250,00            Societatea Comercial„
       TRIBUNALUL BUCURE™TI            RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd       MAR’S COM STYLE - S.R.L., Bucure∫ti
                             cu 25 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 669           social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
       din 20 ianuarie 2006            de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Chiristigiilor
                             nr. 6, bl. P36B, sc. A, ap. 25, sectorul 2;
 Judec„tor delegat                                                        TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              - administratori, persoane fizice:
 la Oficiul Registrului
                              1. Samoilescu Gheorghe, cod numeric personal
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                                   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 672
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        1510630400199, data numirii 16.01.2006 p‚n„ la
 Grefier                        data de 16.01.2010;                           din 20 ianuarie 2006
 la Oficiul Registrului                  2. Pangrate Mariana, cod numeric personal
                                                            Judec„tor delegat
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 2600314400642, data numirii 16.01.2006 p‚n„ la        la Oficiul Registrului
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian        data de 16.01.2010;                      Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - denumirea: EUROM HOUSE REAL ESTATE -           Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
  Œn baza cererii nr. 17081 din data 19.01.2006 ∫i a
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    S.R.L.;                            Grefier la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         - sediul social: Bucure∫ti, Str. Chiristigiilor nr. 6,   Oficiul Registrului
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       bl. P36B, sc. A, ap. 25, sectorul 2;             Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale cu urm„toarele     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
date:                          703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau       Œn baza cererii nr. 16972 din data 19.01.2006 ∫i a
  - fondatori:                     contract;                          actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  1. Savvas Chrysanthou, asociat, aport la capital     - activitatea principal„: 7031 - agen˛ii imobiliare;   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
990,00 RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006,       - capital social subscris: 500,00 RON, v„rsat      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
echival‚nd cu 99 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 99 %    integral; capitalul social este divizat Ón 50 p„r˛i     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
din capitalul social total, cota de participare la    sociale a 10,00 RON fiecare;                date:
beneficii/pierderi de 99 %, domiciliat Ón Cipru,                                    - fondatori:
                              - durata de func˛ionare: neliminat„;
localitatea Larnaca, 8 Paraliakos, Meneou 7000;                                     1. Doroftei Marinela, asociat, cod numeric
                              - cod unic de Ónregistrare: 18298881;
  2. Societatea Comercial„ MIRA PANTELIMON -                                    personal 2760517521595, aport la capital 100,00
S.R.L., aport la capital 10,00 RON, data v„rs„rii      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           RON, data v„rs„rii aportului 13.01.2006, echival‚nd
aportului 17.01.2006, echival‚nd cu o parte social„,   J 40/671/2006.                       cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
reprezent‚nd 1 % din capitalul social total, cota de    Definitiv„.                       social total, cota de participare la beneficii/pierderi
participare la beneficii/pierderi de 1 %, cu sediul Ón    (24/567.387)                      de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Estacadei
Bucure∫ti, str. Ilioara nr. 15A, sectorul 3;                    *                nr. 17, bl. P40, sc. 2, et. 1, ap. 21, sectorul 6;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 332/30.I.2006                   7
  2. Doroftei Marian, asociat, cod numeric personal         Societatea Comercial„              1. Condrea Tudor, asociat, cod numeric personal
1691111521604, aport la capital 100,00 RON, data          AIMANTIN SERVICE - S.R.L.            1671220040065, aport la capital 100,00 RON, data
v„rs„rii aportului 13.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i           Bucure∫ti                v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,                               sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,                                 cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Estacadei nr. 17,                                  domiciliat Ón localitatea Bac„u, Str. Castanilor nr.
bl. P40, sc. 2, et. 1, ap. 21, sectorul 6;                                     1, sc. A, ap. 12, jude˛ul Bac„u;
  - administrator, persoan„ fizic„:                  TRIBUNALUL BUCURE™TI              2. Bucurenciu Mihaela, asociat, cod numeric
  1. Doroftei Marinela, cod numeric personal                                   personal 2690804293102, aport la capital 100,00
2760517521595, data numirii 7.01.2006, durata          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 675           RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
mandatului nelimitat„;                                               cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
  - denumirea: MAR’S COM STYLE - S.R.L.;               din 20 ianuarie 2006
                                                          social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Estacadei nr. 17,   Judec„tor delegat                    de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea Ploie∫ti, Str.
bl. P 40, sc. 2, et. 1, ap. 21, sectorul 6;        la Oficiul Registrului                 Crizantemelor nr. 2B, bl. 11A, ap. 1, jude˛ul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Comer˛ului de pe l‚ng„                 Prahova;
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore          - administrator, persoan„ fizic„:
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              Grefier la                         1. Condrea Tudor, cod numeric personal
parte;
                              Oficiul Registrului                   1671220040065, data numirii 18.01.2006, durata
  - activitatea principal„: 5242 - comer˛ cu
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 mandatului nelimitat„;
am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                              Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - denumirea: ALEXIADA CENTER - S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 17905 din data 19.01.2006 ∫i a    - sediul social: Bucure∫ti, Drumul G„zarului
sociale a 10,00 RON fiecare;               actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    nr. 24-26, bl. 21, sc. 5, et. 4, ap. 100, sectorul 4;
  - durata de func˛ionare: neliminat„;         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - cod unic de Ónregistrare: 18299135;         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       804 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     - activitatea principal„: 8042 - alte forme de
J 40/673/2006.                      date:                           Ónv„˛„m‚nt;
  Definitiv„.                       - fondatori:                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
   (26/567.389)                      1. Banovici Andreea Nicoleta, asociat, cod       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
             *               numeric personal 27401205461525, aport la capital     sociale a 10,00 RON fiecare;
                             100,00 RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006,       - durata de func˛ionare: neliminat„;
      Societatea Comercial„            echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %      - cod unic de Ónregistrare: 18299070;
     URSIFOR - S.R.L., Bucure∫ti                                         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             din capitalul social total, cota de participare la
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,   J 40/676/2006.
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            Aleea Moine∫ti nr. 7, bl. 22, sc. 3, et. 2, ap. 38,     Definitiv„.
                             sectorul 6;                          (29/567.392)
                              2. Banovici Sorin Iulian, asociat, cod numeric                  *
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             personal 1720119461529, aport la capital 100,00
                             RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd          Societatea Comercial„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 673                                              C.B.I.S. TELECOM - S.R.L.
                             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
       din 20 ianuarie 2006            social total, cota de participare la beneficii/pierderi            Bucure∫ti

 Judec„tor delegat                   de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea Moine∫ti
 la Oficiul Registrului                 nr. 7, bl. 22, sc. 3, ap. 38, sectorul 6;                MINISTERUL JUSTIfiIEI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - administrator, persoan„ fizic„:
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore         1. Banovici Andreea Nicoleta, cod numeric
                             personal 2741205461525, data numirii 19.01.2006,            TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Grefier la
 Oficiul Registrului                  durata mandatului nelimitat„;
                              - denumirea: AIMANTIN SERVICE - S.R.L.;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 677
 Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - sediul social: Bucure∫ti, aleea Moine∫ti nr. 7,          din 20 ianuarie 2006
                             bl. 22, sc. 3, et. 2, ap. 38, sectorul 6;
  Œn baza cererii nr. 16985 din data 19.01.2006 ∫i a                                Judec„tor delegat
                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                  la Oficiul Registrului
                             159 - fabricarea b„uturilor;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - activitatea principal„: 1598 - produc˛ie de ape
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
                             minerale ∫i b„uturi r„coritoare nealcoolice;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                                 Grefier la
                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
date:                                                        Oficiul Registrului
  - fondatori:                     integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             sociale a 10,00 RON fiecare;                Comer˛ului de pe l‚ng„
  1. Ursic„ Florin, asociat, cod numeric personal                                  Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
1720423272668, aport la capital 100,00 RON, data      - durata de func˛ionare: neliminat„;
v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i    - cod unic de Ónregistrare: 18299194;           Œn baza cererii nr. 17168 din data 19.01.2006 ∫i a
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    J 40/675/2006.                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Cr‚nga∫i nr. 13,       Definitiv„.                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
bl. 11, sc. 1, et. 6, ap. 22, sectorul 6;           (28/567.391)                     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
  2. Forco∫ Iulian, asociat, cod numeric personal                 *                date:
1590729400242, aport la capital 100,00 RON, data                                   - fondator: Caprini Andrei, asociat unic, cod
v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i         Societatea Comercial„            numeric personal 1860127430081, aport la capital
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,       ALEXIADA CENTER - S.R.L.            200,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006,
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,             Bucure∫ti               echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Cr‚nga∫i nr. 13,                                  capitalul social total, cota de participare la
bl. 11, sc. 1, et. 6, ap. 22, sectorul 6;                                     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - administrator, persoan„ fizic„:                                        str. Matei Basarab nr. 73, bl. L 113A, sc. 1, et. 3,
  1. Forco∫ Iulian, cod numeric personal                                     ap. 11, sectorul 3;
1590729400242, data numirii 17.01.2006, durata             TRIBUNALUL BUCURE™TI              - administrator, persoan„ fizic„: Caprini Andrei,
mandatului nelimitat„;                                               cod numeric personal 1860127430081, data
  - denumirea: URSIFOR - S.R.L.;                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 676           numirii 17.01.2006, durata mandatului nelimitat„,
  - sediul social: Bucure∫ti, Calea Cr‚nga∫i nr. 13,
                                   din 20 ianuarie 2006             av‚nd puteri depline, director general;
bl. 11, sc. 1, et. 6, ap. 22, sectorul 6;
                                                           - denumirea: C.B.I.S. TELECOM - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Judec„tor delegat                     - sediul social: Bucure∫ti, str. Matei Basarab
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           la Oficiul Registrului                 nr. 73, bl. L 113A, sc. 1, et. 3, ap. 11, sectorul 3;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„    Comer˛ului de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
parte;                           Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
  - activitatea principal„: 5242 - comer˛ cu                                   642 - telecomunica˛ii;
                              Grefier la                         - activitatea principal„: 6420 - telecomunica˛ii;
am„nuntul cu Ómbr„c„minte;                 Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
sociale a 10,00 RON fiecare;                                            sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: neliminat„;           Œn baza cererii nr. 17135 din data 19.01.2006 ∫i a    - durata de func˛ionare: neliminat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18299143;         actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - cod unic de Ónregistrare: 18298997;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/674/2006.                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       J 40/677/2006.
  Definitiv„.                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     Definitiv„.
   (27/567.390)                    date:                             (30/567.393)
             *                 - fondatori:                                   *
 8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 332/30.I.2006
      Societatea Comercial„             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  M.M. SOFTFIN CONSULTANTA - S.R.L.           social total, cota de participare la beneficii/pierderi  J 40/681/2006.
         Bucure∫ti                de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C‚mpia        Definitiv„.
                             Libert„˛ii nr. 41, bl. MC4, sc. 1, et. 3, ap. 23,       (33/567.396)
                             sectorul 3;                                     *
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               2. Grigore Radu-Marius, asociat, cod numeric
                             personal 1720306433014, aport la capital 100,00          Societatea Comercial„
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd     MLM ALOE SANATATE SI TURISM - S.R.L.
                             cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul           Bucure∫ti
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 678           social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                             de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C‚mpia              MINISTERUL JUSTIfiIEI
       din 20 ianuarie 2006
                             Libert„˛ii nr. 41, bl. MC4, sc. 1, et. 3, ap. 23,
 Judec„tor delegat                    sectorul 3;
 la Oficiul Registrului                   - administrator, persoan„ fizic„:                  TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   1. Grigore Radu-Marius, cod numeric personal
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        1720306433014, data numirii 16.01.2006, durata          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 685
 Grefier la                       mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;              din 20 ianuarie 2006
 Oficiul Registrului                    - denumirea: GRIG EXPERT SERVICES IMPEX -
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 S.R.L.;                           Judec„tor delegat
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - sediul social: Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii    la Oficiul Registrului
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 17170 din data 19.01.2006 ∫i a   nr. 41, bl. MC4, sc. 1, et. 3, ap. 23, sectorul 3;
                                                            Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
                                                            Grefier la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        501 - comer˛ cu autovehicule;
                                                            Oficiul Registrului
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - activitatea principal„: 5010 - comer˛ cu
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele    autovehicule;
                                                            Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
date:                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - fondatori:                      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Œn baza cererii nr. 17825 din data 19.01.2006 ∫i a
  1. Mu∫at Eugenia-Antoneta, asociat, cod numeric    sociale a 10,00 RON fiecare;               actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
personal 2670916421527, aport la capital 100,00       - durata de func˛ionare: neliminat„;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd     - cod unic de Ónregistrare: 18299046;         Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
social total, cota de participare la beneficii/pierderi  J 40/679/2006.                      date:
de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea Bucure∫ti, str.     Definitiv„.                        - fondator: Ioncescu Marian, asociat unic, cod
Cristea Mateescu nr. 5, bl. T6A, sc. A, ap. 20,        (32/567.395)                     numeric personal 1661120463010, aport la capital
sectorul 2;                                     *                200,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006,
  2. Mu∫at Darie-Vicen˛iu, asociat, cod numeric                                  echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
personal 1711106463038, aport la capital 100,00           Societatea Comercial„              capitalul social total, cota de participare la
RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd    CRISPI INSTAL CONST IMPEX COM - S.R.L.          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul                                bd. Iuliu Maniu nr. 75-77, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 58,
                                     Bucure∫ti
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                               sectorul 6;
de 50 %, domiciliat Ón localitatea Bucure∫ti, splaiul                                 - administrator, persoan„ fizic„: Ioncescu
Cristea Mateescu nr. 5, bl. T6A, ap. 20, sectorul 2;           MINISTERUL JUSTIfiIEI            Marian, cod numeric personal 1661120463010,
  - administrator, persoan„ fizic„:                                        data numirii 16.01.2006, durata mandatului
  1. Mu∫at Darie-Vicen˛iu, cod numeric personal                                  nelimitat„, av‚nd puteri depline;
1711106463038, data numirii 17.01.2006, durata             TRIBUNALUL BUCURE™TI              - denumirea: MLM ALOE SANATATE SI TURISM
mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                                    - S.R.L.;
  - denumirea: M.M. SOFTFIN CONSULTANTA -            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 683             - sediul social: Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 75-
S.R.L.;                                din 20 ianuarie 2006             77, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 58, sectorul 6;
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Cristea Mateescu                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
nr. 6, bl. T6A, sc. A, et. 3, ap. 20, sectorul 2;      Judec„tor delegat                    511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      la Oficiul Registrului                 ridicata;
722 - consultan˛„ ∫i furnizare de programe         Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: 5119 - intermedieri Ón
informatice (software);                   Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        comer˛ul cu produse diverse;
  - activitatea principal„: 7222 - consultan˛„ ∫i     Grefier la                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
furnizare de alte produse software;             Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i     Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - durata de func˛ionare: neliminat„;
sociale a 10,00 RON fiecare;                                              - cod unic de Ónregistrare: 18299186;
                               Œn baza cererii nr. 17218 din data 19.01.2006 ∫i a
  - durata de func˛ionare: neliminat„;                                        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                             actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  - cod unic de Ónregistrare: 18298903;                                      J 40/682/2006.
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            Definitiv„.
J 40/678/2006.                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          (34/567.397)
  Definitiv„.                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                 *
   (31/567.394)                     date:
             *                 - fondatori:                            Societatea Comercial„
                               1. Tudor Florian, asociat, cod numeric personal         BRALDINI - S.R.L., Bucure∫ti
     Societatea Comercial„              1580531400267, aport la capital 100,00 RON, data
  GRIG EXPERT SERVICES IMPEX - S.R.L.          v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 10
        Bucure∫ti                 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social          MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50
                             %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Vizantea nr. 42,            TRIBUNALUL BUCURE™TI
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             sectorul 1;
                               2. Boanc„ BrÓndu∫a-Mirela, asociat, cod numeric        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 686
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             personal 2741001460023, aport la capital 100,00
                             RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd           din 20 ianuarie 2006
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 679           cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul     Judec„tor delegat
                             social total, cota de participare la beneficii/pierderi   la Oficiul Registrului
       din 20 ianuarie 2006
                             de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea Giule∫ti      Comer˛ului de pe l‚ng„
 Judec„tor delegat                    nr. 111, bl. 5, sc. D, et. 1, ap. 107, sectorul 6;      Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
 la Oficiul Registrului                   - administrator, persoan„ fizic„:             Grefier la
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   1. Tudor Florian, cod numeric personal          Oficiul Registrului
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        1580531400267, data numirii 11.01.2006, durata        Comer˛ului de pe l‚ng„
 Grefier la                       mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;         Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
 Oficiul Registrului                    - denumirea: CRISPI INSTAL CONST IMPEX          Œn baza cererii nr. 17563 din data 19.01.2006 ∫i a
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 COM - S.R.L.;                       actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - sediul social: Bucure∫ti, str. Vizantea nr. 42,   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Œn baza cererii nr. 18101 din data 19.01.2006 ∫i a   sectorul 1;                        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;        date:
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - activitatea principal„: 4533 - lucr„ri de        - fondatori:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele    instala˛ii tehnico-sanitare;                 1. Bazzoni Nicola, asociat, aport la capital 120,00
date:                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat    RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
  - fondatori:                      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i    cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 30 % din capitalul
  1. Grigore Constantin, asociat, cod numeric      sociale a 10,00 RON fiecare;               social total, cota de participare la beneficii/pierderi
personal 1460927400120, aport la capital 100,00       - durata de func˛ionare: neliminat„;          de 30 %, domiciliat Italia, Villafranca di Verona, str.
RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd     - cod unic de Ónregistrare: 18298814;         Via del Bersagliere nr. 9, Provincia di Verona;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 332/30.I.2006                   9
  2. Pacchera Diego, asociat, aport la capital            Societatea Comercial„                - sediul social: Bucure∫ti, str. Sc„rl„tescu nr. 26,
120,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006,        M.L. TOTAL CLEAN - S.R.L., Bucure∫ti          parter, ap. 2, sectorul 1;
echival‚nd cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 30 %                                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
din capitalul social total, cota de participare la                                   452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat Italia,                                     geniu civil;
Villafranca di Verona, str. Via Trento nr. 22                                       - activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
Provincia di Verona;                           TRIBUNALUL BUCURE™TI             cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  3. Celli Bruno, asociat, aport la capital 120,00                                    - capitalul social subscris: 300,00 RON, v„rsat
RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 689            integral; capitalul social este divizat Ón 30 p„r˛i
cu 12 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 30 % din capitalul                                  sociale a 10,00 RON fiecare;
social total, cota de participare la beneficii/pierderi         din 20 ianuarie 2006               - durata de func˛ionare: neliminat„;
de 30 %, domiciliat Italia, Bussolengo, Provincia di     Judec„tor delegat                      - cod unic de Ónregistrare: 18298822;
Verona, str. Via Carlo Casalegno, nr. 26;           la Oficiul Registrului                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  4. Roman Constantin, asociat, cod numeric         Comer˛ului de pe l‚ng„                  J 40/686/2006.
personal 1740509270010, aport la capital 40,00        Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore          Definitiv„.
RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd      Grefier la                          (38/567.401)
cu 4 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 10 % din capitalul      Oficiul Registrului                                *
social total, cota de participare la beneficii/pierderi    Comer˛ului de pe l‚ng„
de 10 %, domiciliat localitatea Grinties, comuna       Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian             Societatea Comercial„
Grinties, jude˛ul Neam˛;                                                MYAMA TRANSLATIONS - S.R.L., Bucure∫ti
  - administrator, persoan„ fizic„: Roman          Œn baza cererii nr. 17334 din data 19.01.2006 ∫i a
Constantin, cod numeric personal 1740509270010,      actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
data numirii 18.01.2006, durata mandatului         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
nelimitat„, av‚nd puteri depline;             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - denumirea: BRALDINI - S.R.L.;             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                                                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Slobozia nr. 14 bis,  date:
parter, sectorul 4;                      - fondatori:
                                                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 691
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       1. Vlandis Maria, asociat, cod numeric personal
701 - activit„˛i imobiliare cu bunuri proprii;       2631107400279, aport la capital 100,00 RON, data             din 20 ianuarie 2006
  - activitatea principal„: 7012 - cump„rarea ∫i     v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                                                             Judec„tor delegat
v‚nzarea de bunuri imobiliare proprii;           sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                                                             la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 400,00 RON, v„rsat     cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i    domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Hanul Ancu˛ei nr. 3,
                                                             Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
sociale a 10,00 RON fiecare;                bl. 147, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 6;
                                                             Grefier la
  - durata de func˛ionare: neliminat„;            2. B„dana Liliana, asociat, cod numeric personal
                                                             Oficiul Registrului
  - cod unic de Ónregistrare: 18299097;          2691119470042, aport la capital 100,00 RON, data
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                                                             Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
J 40/683/2006.                       sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
  Definitiv„.                       cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,       Œn baza cererii nr. 17365 din data 19.01.2006 ∫i a
   (35/567.398)                     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 123,    actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
              *                bl. 8, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 1;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - administratori, persoane fizice:            Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
      Societatea Comercial„               1. Vlandis Maria, cod numeric personal          Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
   POINT SOLUTIONS CENTER - S.R.L.           2631107400279, data numirii 6.01.2006, durata        date:
         Bucure∫ti                 mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;          - fondator: Trandafir Aurel Mircea, asociat unic,
                               2. B„dana Liliana, cod numeric personal         cod numeric personal 1770808421528, aport la
                              2691119470042, data numirii 6.01.2006, durata        capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;        23.12.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
                               - denumirea: M.L. TOTAL CLEAN - S.R.L.;         reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - sediul social: Bucure∫ti, str. Hanul Ancu˛ei nr.    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
                              3, bl. 147, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 6;        Ón Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. A,
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      et. 8, ap. 32, sectorul 2;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 688
                              747 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;    - administrator, persoan„ fizic„: Trandafir Aurel
       din 20 ianuarie 2006              - activitatea principal„: 7470 - activit„˛i de      Mircea, cod numeric personal 1770808421528, data
  Judec„tor delegat                    Óntre˛inere ∫i cur„˛are a cl„dirilor;            numirii 20.12.2005 p‚n„ la data de 20.12.2009,
  la Oficiul Registrului                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     av‚nd puteri depline ∫i nelimitate;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i       - denumirea: MYAMA TRANSLATIONS - S.R.L.;
  Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        sociale a 10,00 RON fiecare;                  - sediul social: Bucure∫ti, str. Doamna Ghica
  Grefier la                         - durata de func˛ionare: neliminat„;           nr. 7, bl. 4, sc. 1, et. 7, ap. 32, sectorul 2;
  Oficiul Registrului                    - cod unic de Ónregistrare: 18299151;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
  Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         J 40/685/2006.                       Óntreprinderilor;
                               Definitiv„.                         - activitatea principal„: 7485 - activit„˛i de
  Œn baza cererii nr. 17279 din data 19.01.2006 ∫i a      (37/567.400)                      secretariat ∫i traducere;
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                  *                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i             Societatea Comercial„              sociale a 10,00 RON fiecare;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele       ANT-CONST D & I - S.R.L., Bucure∫ti            - durata de func˛ionare: neliminat„;
date:                                                           - cod unic de Ónregistrare: 18298920;
  - fondator: Sun Dexin, asociat unic, aport la                                      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
capital 1.000,00 RON, data v„rs„rii aportului               MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                            J 40/687/2006.
18.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,                                        Definitiv„.
reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de                                      (39/567.402)
                                     TRIBUNALUL BUCURE™TI
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                                              *
Ón China, orsa∫ul Rui’an, Comuna Meiyu, Sat
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 690
Disanjia, nr. 98, provincia Zhejiang;                                              Societatea Comercial„
  - administrator, persoan„ fizic„: Sun Dexin, data           din 20 ianuarie 2006              GGF MIGUS COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti
numirii 16.01.2006, durata mandatului nelimitat„,
                               Judec„tor delegat      - Daniela Grigore
av‚nd puteri depline;
                               Grefier           - M„rcut„ Iulian              MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - denumirea: POINT SOLUTIONS CENTER -
S.R.L.;                            Œn baza cererii nr. 17362 din data 19.01.2006 ∫i a
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Heliade Óntre Vii   actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                                                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
nr. 62, sectorul 2;                    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 692
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
dec‚t cele alimentare;                   date:                                  din 20 ianuarie 2006
  - activitatea principal„: 5142 - comer˛ cu ridicata    - fondator: Dinu Ionel, asociat unic, cod numeric
                                                             Judec„tor delegat
cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;              personal 1600828400393, aport la capital 300,00
                                                             la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat    RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
integral; capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i    cu 30 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 % capitalul
                                                             Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
sociale a 100,00 RON fiecare;               social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                             Grefier la
  - durata de func˛ionare: neliminat„;          de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sc„rl„tescu
                                                             Oficiul Registrului
  - cod unic de Ónregistrare: 18298911;          nr. 26, sectorul 1;
                                                             Comer˛ului de pe l‚ng„
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - administrator, persoan„ fizic„: Dinu Ionel, cod
                                                             Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian
J 40/684/2006.                       numeric personal 1600828400393, data numirii
  Definitiv„.                       19.01.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd        Œn baza cererii nr. 17970 din data 19.01.2006 ∫i a
   (36/567.399)                     puteri depline;                       actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
              *                 - denumirea: ANT-CONST D & I - S.R.L.;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 332/30.I.2006
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        1. Penu Oana-Dominica, asociat, cod numeric
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele   J 40/689/2006.                      personal 2800831420073, aport la capital 100,00
date:                            Definitiv„.                      RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
  - fondator: Pascu Miguel-Sorin, asociat unic, cod     (41/567.404)                     cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
numeric personal 1770528464549, aport la capital                  *                social total, cota de participare la beneficii/pierderi
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 12.01.2006,                                  de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Jean Louis
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %          Societatea Comercial„             Calderon nr. 36, ap. 33, sectorul 2;
capitalul social total, cota de participare la           GLOBNET LIVE 2006 - S.R.L.             2. Uscoiu Ioan-Valentin, asociat, cod numeric
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,           Bucure∫ti                personal 1840607460076, aport la capital 100,00
Aleea B„iu˛ nr. 1, bl. D13, sc. D, et. 2, ap. 35,                                 RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
sectorul 6;                                                    cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - administrator persoan„ fizic„: Pascu Miguel-                                 social total, cota de participare la beneficii/pierderi
Sorin, cod numeric personal 1770528464549, data                                  de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Drumul S„rii
numirii 9.01.2006 p‚n„ la data de 9.01.2010, durata          TRIBUNALUL BUCURE™TI             nr. 11-17, sc. 5, ap. 66, sectorul 6;
mandatului nelimitat„, cu puteri depline;                                       - administrator persoan„ fizic„: Uscoiu Ioan-
  - denumira: GGF MIGUS COMPANY - S.R.L.;            EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 694           Valentin, cod numeric personal 1840607460076,
  - sediul social: Bucure∫ti, Aleea B„iu˛ nr. 1,                                 data numirii 13.01.2006, durata mandatului
                                   din 20 ianuarie 2006
bl. D13, sc. D, et. 2, ap. 36, sectorul 5;                                     nelimitat„, cu puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Judec„tor delegat                     - denumirea: EMOVIA RECYCLING - S.R.L.;
553 - restaurante;                     la Oficiul Registrului                   - sediul social: Bucure∫ti, Drumul S„rii nr. 11-17,
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 sc. 5, parter, ap. 66, sectorul 6;
  - activitate principal„: cod CAEN 5530 -
                              Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
restaurante;
                              Grefier la                       900 - eliminarea de∫eurilor ∫i a apelor uzate;
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
                              Oficiul Registrului                   asanare, salubritate ∫i activit„˛i similare;
v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 9002 -
p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
                              Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian         colectarea ∫i tratarea altor reziduri;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18299216;          Œn baza cererii nr. 18063 din data 19.01.2006 ∫i a    - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:      actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
J 40/688/2006.                      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
  Definitiv„.                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - durata de func˛ionare: nelimitat„;
   (40/567.403)                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     - cod unic de Ónregistrare: 18299224;
             *               date:                            - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              - fondatori:                      J 40/691/2006.
       Societatea Comercial„             1. L„c„tu∫u Nicolae, asociat, cod numeric         Definitiv„.
        TATIANA - S.R.L.             personal 1760916520016, aport la capital 100,00        (43/567.406)
          Bucure∫ti               RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd                 *
                             cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                             social total, cota de participare la beneficii/pierderi        Societatea Comercial„
       MINISTERUL JUSTIfiIEI            de 50 %, domiciliat Ón Giurgiu, Str. Negru Vod„           BETAMEDICS UTIL - S.R.L.
                             nr. 165, jude˛ul Giurgiu;                          Bucure∫ti
                              2. L„c„tu∫u Liliana-Maria, asociat, cod numeric
       TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             personal 2780828520021, aport la capital 100,00
                                                                 MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 693           cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
       din 20 ianuarie 2006            social total, cota de participare la beneficii/pierderi         TRIBUNALUL BUCURE™TI
                             de 50 %, domiciliat„ Ón Giurgiu, Bd. Mihai Viteazu,
 Judec„tor delegat                   bl. 210/3S1, sc. A, et. 2, ap. 6, jude˛ul Giurgiu;        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 697
 la Oficiul Registrului                  - administrator persoan„ fizic„: L„c„tu∫u Nicolae,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 cod numeric personal 1760916520016, data numirii            din 20 ianuarie 2006
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        9.01.2006, durata mandatului nelimitat„, cu puteri      Judec„tor delegat
 Grefier la                       depline;                           la Oficiul Registrului
 Oficiul Registrului                    - denumirea: GLOBNET LIVE 2006 - S.R.L.;         Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - sediul social: Bucure∫ti, str. Ion Maiorescu      Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian        nr. 27B, sectorul 2;                     Grefier la
  Œn baza cererii nr. 18042 din data 19.01.2006 ∫i a    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la    642 - telecomunica˛ii;                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                              - activitate principal„: cod CAEN 6420 -         Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             telecomunica˛ii;
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     Œn baza cererii nr. 17864 din data 19.01.2006 ∫i a
                              - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                                actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                             v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
date:                                                       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
  - fondatori:                                                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  1. Dinu Tatiana, asociat, cod numeric personal                                 Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                              - cod unic de Ónregistrare: 18298970;
2801128410139, aport la capital 110,00 RON, data      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       date:
v„rs„rii aportului 12.01.2006, echival‚nd cu 11     J 40/690/2006.                        - fondator: Vi∫an Ionela, asociat unic, cod
p„r˛i sociale reprezent‚nd 55 % din capitalul social    Definitiv„.                      numeric personal 2801003173259, aport la capital
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 55    (42/567.405)                     200,00 RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006,
%, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Marmurei nr. 5,                 *                echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 %
sectorul 1;                                                    capitalul social total, cota de participare la
  2. Dinu Nicolae, asociat, cod numeric personal         Societatea Comercial„              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
1820107410083, aport la capital 90,00 RON, data       EMOVIA RECYCLING - S.R.L., Bucure∫ti          Bucure∫ti, str. Barbu V„c„rescu nr. 4, bl. 1, sc. 4, ap.
v„rs„rii aportului 12.01.2006, echival‚nd cu 9 p„r˛i                                114, sectorul 2;
sociale reprezent‚nd 45 % din capitalul social total,                                 - administrator persoan„ fizic„: Vi∫an Ionela, cod
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
cota de participare la beneficii/pierderi de 45 %,                                 numeric personal 2801003173259, data numirii
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Marmurei nr. 5,                                   16.01.2006, durata mandatului nelimitat„, cu puteri
sectorul 1;                              TRIBUNALUL BUCURE™TI             depline;
  - administrator persoan„ fizic„: Dinu Tatiana,                                   - denumirea: BETAMEDICS UTIL - S.R.L.;
cod numeric personal 2801128410139, data numirii         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 695             - sediul social: Bucure∫ti, str. Barbu V„c„rescu
12.01.2006 p‚n„ la data de 12.01.2010, av‚nd puteri                                nr. 4, bl. 1, sc. 4, ap. 114, sectorul 2;
                                   din 20 ianuarie 2006
depline;                                                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - denumirea: TATIANA - S.R.L.;             Judec„tor delegat                    521 - comer˛ cu am„nuntu, Ón magazine
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Marmurei nr. 5,    la Oficiul Registrului                 nespecializate;
sectorul 1;                        Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 5212 - comer˛
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        cu am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu
521 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           Grefier la                       v‚nzare predominant„ de produse nealimentare;
nespecializate;                      Oficiul Registrului                    - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
  - activitate principal„: cod CAEN 5211 - comer˛ cu   Comer˛ului de pe l‚ng„                 v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian         p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       Œn baza cererii nr. 18083 din data 19.01.2006 ∫i a    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
tutun;                          actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - cod unic de Ónregistrare: 18298946;
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON,    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       J 40/692/2006.
p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;            Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     Definitiv„.
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;         date:                             (44/567.407)
  - cod unic de Ónregistrare: 18298873;          - fondatori:                                   *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 332/30.I.2006                  11
      Societatea Comercial„             sociale reprezent‚nd 60 % din capitalul social total,          Societatea Comercial„
     THREEDEM - S.R.L., Bucure∫ti           cota de participare la beneficii/pierderi de 60 %,          ART LIVING - S.R.L., Bucure∫ti
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Segarcea nr. 1, bl. A11,
                              sc. 4, et. 2, ap. 54, sectorul 6;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               2. Budic„ Corneliu-Alberto, asociat, cod numeric
                              personal 1761127463024, aport la capital 80,00
       TRIBUNALUL BUCURE™TI             RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd            TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              cu 8 p„r˛i sociale reprezent‚nd 40 % din capitalul
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 698            social total, cota de participare la beneficii/pierderi       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 702
                              de 40 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Parva nr. 6,
       din 20 ianuarie 2006             bl. C37, sc. 3, et. 5, ap. 110, sectorul 6;                din 20 ianuarie 2006
  Judec„tor delegat                     - administrator persoan„ fizic„: Sc„rl„tescu Ion,      Judec„tor delegat
  la Oficiul Registrului                 cod numeric personal 1530623400243, data numirii        la Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 19.01.2006, durata mandatului nelimitat„, cu puteri      Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        depline;                            Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
  Grefier la                         - denumirea: FITEL SOLUTIONS - S.R.L.;           Grefier la
  Oficiul Registrului                    - sediul social: Bucure∫ti, str. Segarcea nr. 1, bl.    Oficiul Registrului
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 A11, sc. 4, et. 2, ap. 54, sectorul 6;             Comer˛ului de pe l‚ng„
  Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian
                              519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  Œn baza cererii nr. 17898 din data 19.01.2006 ∫i a    - activitatea principal„: cod CAEN 5190 - comer˛       Œn baza cererii nr. 17776 din data 19.01.2006 ∫i a
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                   actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
                              cu ridicata cu alte produse (inclusiv import-export);
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                      Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                                   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                              p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
date:                                                          date:
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - fondatori:                                                      - fondatori:
                               - cod unic de Ónregistrare: 18299208;
  1. Moruzi Marcel, asociat, cod numeric personal                                    1. Timofei Sergiu, asociat, cod numeric personal
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
1730924335019, aport la capital 100,00 RON, data                                    1680220414525, aport la capital 100,00 RON, data
                              J 40/694/2006.
v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i                                  v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                               Definitiv„.
sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,                                  sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                                (46/567.409)
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,                                   cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                            *
domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Sg. maj. Vasile                                     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Caraiman nr. 12,
Topliceanu nr. 9, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9,                                     sectorul 1;
                                   Societatea Comercial„
sectorul 5;                                                        2. Timofei Laura, asociat, cod numeric personal
                                 ELVAS INSTAL - S.R.L., Bucure∫ti
  2. Moruzi Magdalena-Ionela, asociat, cod                                      2701113421521, aport la capital 100,00 RON, data
numeric personal 2760305154203, aport la capital                                    v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006,              MINISTERUL JUSTIfiIEI             sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %                                    cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
din capitalul social total, cota de participare la                                   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Av. Popi∫teanu nr. 1,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,          TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                            bl. 1, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 1;
Aleea Sg. maj. Vasile Topliceanu nr. 9, bl. P31, sc. 1,
                                  EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 700              - administrator persoan„ fizic„: Timofei Sergiu,
et. 2, ap. 9, sectorul 5;
                                                            cod numeric personal 1680220414525, data numirii
  - administratori persoane fizice:                  din 20 ianuarie 2006              16.01.2006, durata mandatului nelimitat„, cu puteri
  1. Moruzi Marcel, cod numeric personal
                               Judec„tor delegat                     depline;
1730924335019, data numirii 19.01.2006, durata
                               la Oficiul Registrului                    - denumirea: ART LIVING - S.R.L.;
mandatului nelimitat„, cu puteri depline;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                    - sediul social: Bucure∫ti, str. Caraiman nr. 12,
  2. Moruzi Magdalena-Ionela, cod numeric
                               Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore         sectorul 1;
personal 2760305154203, data numirii 19.01.2006,
                               Grefier la                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
durata mandatului nelimitat„, av‚nd puteri
                               Oficiul Registrului                    741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
depline;
                               Comer˛ului de pe l‚ng„                  contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i
  - denumirea: THREEDEM - S.R.L.;
                               Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian          de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Uranus nr. 100, bl.
                                                            afaceri ∫i management;
53, sc. A, et. 2, ap. 10, sectorul 5;             Œn baza cererii nr. 17922 din data 19.01.2006 ∫i a      - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;
930 - alte activit„˛i de servicii;             Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
  - activitatea principal„: cod CAEN 9302 - coafur„   Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;                                          v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
                              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON,     date:
v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20                                    - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                               - fondatori:                         - cod unic de Ónregistrare: 18298849;
p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;              1. ™tefan Vasile, asociat, cod numeric personal
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              1651229400425, aport la capital 250,00 RON, data       J 40/696/2006.
  - cod unic de Ónregistrare: 18299127;         v„rs„rii aportului 12.01.2006, echival‚nd cu 25 p„r˛i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                       Definitiv„.
                              sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,       (48/567.411)
J 40/693/2006.
                              cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,                   *
  Definitiv„.
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Deleni nr. 2, bl. T66,
   (45/567.408)
                              sc. 2, et. 7, ap. 60, sectorul 2;                    Societatea Comercial„
              *                 2. ™tefan Elena, asociat, cod numeric personal         ART FINANCING - S.R.L., Bucure∫ti
                              2651013400030, aport la capital 250,00 RON, data
      Societatea Comercial„
                              v„rs„rii aportului 12.01.2006, echival‚nd cu 25 p„r˛i
   FITEL SOLUTIONS - S.R.L., Bucure∫ti                                                MINISTERUL JUSTIfiIEI
                              sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                              cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Deleni nr. 2, bl. T66,
                                                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              sc. 2, et. 7, ap. 60, sectorul 2;
                               - administratori persoane fizice:
       TRIBUNALUL BUCURE™TI                                               EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 703
                               1. ™tefan Vasile, cod numeric personal
                              1651229400425, data numirii 11.01.2006, durata              din 20 ianuarie 2006
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 699            mandatului nelimitat„;
                                                             Judec„tor delegat
       din 20 ianuarie 2006              2. ™tefan Elena, cod numeric personal
                                                             la Oficiul Registrului
                              2651013400030, data numirii 11.01.2006, durata
  Judec„tor delegat                                                   Comer˛ului de pe l‚ng„
                              mandatului nelimitat„;
  la Oficiul Registrului                                                 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
                               - denumirea: ELVAS INSTAL - S.R.L.;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 Grefier la
                               - sediul social: Bucure∫ti, str. Deleni nr. 2, bl. T66,
  Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore                                        Oficiul Registrului
                              sc. 2, et. 7, ap. 60, sectorul 2;
  Grefier la                                                       Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  Oficiul Registrului                                                  Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian
                              453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                   - activitatea principal„: cod CAEN 4533 - lucr„ri      Œn baza cererii nr. 17778 din data 19.01.2006 ∫i a
  Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian         de instala˛ii tehnico-sanitare;               actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Œn baza cererii nr. 17908 din data 19.01.2006 ∫i a     - capitalul social total subscris: 500,00 RON,      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 50     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         - durata de func˛ionare: nelimitat„;           date:
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele      - cod unic de Ónregistrare: 18298954;            - fondatori:
date:                             - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:          1. Timofei Sergiu, asociat, cod numeric personal
  - fondatori:                      J 40/695/2006.                        1680220414525, aport la capital 100,00 RON, data
  1. Sc„rl„tescu Ion, asociat, cod numeric personal     Definitiv„.                        v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
1530623400243, aport la capital 120,00 RON, data        (47/567.410)                      sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd cu 12 p„r˛i                 *                cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
 12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 332/30.I.2006
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Caraiman nr. 12,            Societatea Comercial„               2. Iordache Spirea Bogdan, asociat, cod numeric
sectorul 1;                             CRIS BET - S.R.L., Bucure∫ti           personal 1770723434540, aport la capitalul 500,00
  2. Ion Marin-Florian, asociat, cod numeric                                     RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
personal 1730409443021, aport la capital 100,00                                    cu 50 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd                                  social total, cota de participare la beneficii/pierderi
cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul                                  de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Theodor
social total, cota de participare la beneficii/pierderi         TRIBUNALUL BUCURE™TI             Pallady nr. 3, bl. X1, sc. 2, ap. 69, sectorul 3;
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Intr. Cri∫ul Alb                                    - administrator persoan„ fizic„: O˛elea Georgian,
nr. 39, bl. 7, sc. A, et. 4, ap. 10, sectorul 4;         EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 706            cod numeric personal 1671020090099, data numirii
  - administrator persoan„ fizic„: Ion Marin-                                    17.01.2006, durata mandatului nelimitat„, cu puteri
                                    din 20 ianuarie 2006
Florian, cod numeric personal 1730409443021, data                                   depline;
numirii 16.01.2006, durata mandatului nelimitat„,      Judec„tor delegat                      - denumirea: PROFESSIONAL CLEANING
cu puteri depline;                      la Oficiul Registrului                  SYSTEMS - S.R.L.;
  - denumirea: ART FINANCING - S.R.L.;           Comer˛ului de pe l‚ng„                   - sediul social: Bucure∫ti, Aleea Cet„˛uia nr. 1, bl.
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Caraiman nr. 12,     Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore         M21, sc. 7, et. 2, ap. 406, sectorul 6;
sectorul 1;                         Grefier la                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Oficiul Registrului                   514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele
741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie    Comer˛ului de pe l‚ng„                  dec‚t cele alimentare;
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i    Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian           - activitatea principal„: cod CAEN 5144 - comer˛
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru     Œn baza cererii nr. 17615 din data 19.01.2006 ∫i a    cu ridicata cu produse din ceramic„, sticl„rie,
afaceri ∫i management;                  actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     tapete ∫i produse de Óntre˛inere (inclusiv import-
  - activitatea principal„: cod CAEN 7414 - activit„˛i  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         export);
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management;       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i          - capitalul social total subscris: 1.000,00 RON,
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON,     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 100
v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20   date:                            p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;              - fondatori:                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           1. Negoi˛„ Cristian, asociat, cod numeric          - cod unic de Ónregistrare: 18299178;
  - cod unic de Ónregistrare: 18298857;         personal 1801219171703, aport la capital 190,00        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd     J 40/700/2006.
J 40/697/2006.                      cu 19 p„r˛i sociale reprezent‚nd 95 % din capitalul      Definitiv„.
  Definitiv„.                      social total, cota de participare la beneficii/pierderi     (52/567.415)
   (49/567.412)                     de 95 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Paharnicul                   *
             *                Turturea nr. 15, bl. 74, sc. A, ap. 3, sectorul 2;
                               2. Negoi˛„ Lucica, asociat, cod numeric personal         Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„             2560323400775, aport la capital 10,00 RON, data        ALEXMAR COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti
   E-COM NET.COM - S.R.L., Bucure∫ti          v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd cu 1 parte
                             social„ reprezent‚nd 5 % din capitalul social total,
                                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Paharnicul Turturea
                             nr. 15, bl. 74, sc. A, ap. 3, sectorul 2;                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - administrator persoan„ fizic„: Negoi˛„ Cristian,
                             cod numeric personal 1801219171703, data numirii          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 708
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 704           19.01.2006, durata mandatului nelimitat„, cu puteri
                             depline;                                 din 20 ianuarie 2006
       din 20 ianuarie 2006              - denumirea: CRIS BET - S.R.L.;               Judec„tor delegat
 Judec„tor delegat                     - sediul social: Bucure∫ti, str. Paharnicul         la Oficiul Registrului
 la Oficiul Registrului                 Turturea nr. 15, bl. 74, sc. A, et. 1, ap. 3, sectorul 2;   Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN       Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        744 - publicitate;                       Grefier la
 Grefier la                         - activitatea principal„: cod CAEN 7440 -          Oficiul Registrului
 Oficiul Registrului                   publicitate;                          Comer˛ului de pe l‚ng„
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capitalul social total subscris: 200,00 RON,       Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian         v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
                             p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;               Œn baza cererii nr. 17626 din data 19.01.2006 ∫i a
  Œn baza cererii nr. 17780 din data 19.01.2006 ∫i a    - durata de func˛ionare: nelimitat„;           actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - cod unic de Ónregistrare: 18298938;          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       J 40/699/2006.                       Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     Definitiv„.                       date:
date:                             (51/567.414)                       - fondatori:
  - fondator: Ni˛a∫ Maria, asociat unic, cod numeric                *                  1. Ni˛„ Nicolae-Marius, asociat, cod numeric
personal 2550204400687, aport la capital 200,00                                    personal 1741114226363, aport la capital 100,00
RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd          Societatea Comercial„              RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
cu 20 p„r˛i sociale reprezent‚nd 100 % capitalul          PROFESSIONAL CLEANING               cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
social total, cota de participare la beneficii/pierderi       SYSTEMS - S.R.L., Bucure∫ti            social total, cota de participare la beneficii/pierderi
de 100 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cpt. Av.                                   de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Culmea Veche
Alexandru ™erb„nescu nr. 47, bl. 20F, sc. 2, et. 3,                                  nr. 5, ap. 1, sectorul 3;
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
ap. 35, sectorul 1;                                                   2. Ni˛„ Noemi-Iuliana, asociat, cod numeric
  - administratori persoane fizice:                                         personal 2760710431545, aport la capital 100,00
  1. SchÓnteie Radu C„t„lin Mihail, cod numeric            TRIBUNALUL BUCURE™TI             RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
personal 1740408411513, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                   cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
Bd. Aerog„rii nr. 22, bl. 3/5, sc. 1, et. 1, ap. 4,        EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 707            social total, cota de participare la beneficii/pierderi
sectorul 1, durata mandatului nelimitat„, cu puteri                                  de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Culmea Veche
                                    din 20 ianuarie 2006
depline;                                                       nr. 5, ap. 1, sectorul 3;
  2. SchÓnteie Florentina, cod numeric personal       Judec„tor delegat                      - administrator persoan„ fizic„: Ni˛„ Nicolae-
2770404411519, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Cpt.      la Oficiul Registrului                  Marius, cod numeric personal 1741114226363, data
Av. Alexandru ™erb„nescu nr. 47, bl. 20F, sc. 2, et.     Comer˛ului de pe l‚ng„                  numirii 19.01.2006, durata mandatului nelimitat„,
3, ap. 35, sectorul 1, durata mandatului nelimitat„,     Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore         cu puteri depline;
av‚nd puteri depline;                    Grefier la                         - denumirea: ALEXMAR COMPANY - S.R.L.;
  - denumirea: E-COM NET.COM - S.R.L.;           Oficiul Registrului                     - sediul social: Bucure∫ti, str. Culmea Veche nr. 5,
  - sediul social: Bucure∫ti, str. Alexandrina nr. 15,   Comer˛ului de pe l‚ng„                  bl. B, parter, ap. 1, sectorul 3;
parter, ap. 1, sectorul 1;                  Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      Œn baza cererii nr. 17618 din data 19.01.2006 ∫i a    524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
642 - telecomunica˛ii;                  actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     specializate, cu alte produse n.c.a.;
  - activitatea principal„: cod CAEN 6420 -       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„           - activitatea principal„: cod CAEN 5242 - comer˛
telecomunica˛ii;                     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON,     Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele      - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20   date:                            v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;              - fondatori:                       p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           1. O˛elea Georgian, asociat, cod numeric          - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - cod unic de Ónregistrare: 18298865;         personal 1671020090099, aport la capital 500,00        - cod unic de Ónregistrare: 18299038;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd      - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/698/2006.                      cu 50 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul     J 40/701/2006.
  Definitiv„.                      social total, cota de participare la beneficii/pierderi    Definitiv„.
   (50/567.413)                     de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Liviu Rebreanu      (53/567.416)
             *                nr. 15, bl. N3, et. 3, ap. 70, sectorul 3;                       *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 332/30.I.2006                  13
      Societatea Comercial„             reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
    DINSTEF COM - S.R.L., Bucure∫ti          participare la beneficii/pierderi de 100 %,         Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                             domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Murgu˛a nr. 8, bl. 11,    date:
                             sc. 2, et. 4, ap. 37, sectorul 6;               - fondatori:
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                               - administrator persoan„ fizic„: Cornea Maria-       1. C„muescu R„zvan-Sorin, asociat, cod numeric
                             Cornelia, cod numeric personal 2800917340443,        personal 1730224414513, aport la capital 190,00
       TRIBUNALUL BUCURE™TI            data numirii 22.12.2005 p‚n„ la data de 22.12.2009;     RON, data v„rs„rii aportului 16.01.2006, echival‚nd
                               - denumirea: MARYFLOR IMPERIAL - S.R.L.;         cu 19 p„r˛i sociale reprezent‚nd 95 % capitalul
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 709             - sediul social: Bucure∫ti, str. Murgu˛a nr. 8,     social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                             bl. 11, sc. 2, et. 4, ap. 37, sectorul 6;          de 95 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache
       din 20 ianuarie 2006              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      nr. 93, bl. 14, sc. A, ap. 31, sectorul 1;
 Judec„tor delegat                    522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,        2. Stan R„zvan-Nicolae, asociat, cod numeric
 la Oficiul Registrului                 b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine        personal 1710313416022, aport la capital 10,00
 Comer˛ului de pe l‚ng„                 specializate;                        RON, data v„rs„rii aportului 16.01.2006, echival‚nd
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore          - activitatea principal„: cod CAEN 5224 - comer˛     cu 1 parte social„ reprezent‚nd 5 % din capitalul
 Grefier la                       cu am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i       social total, cota de participare la beneficii/pierderi
 Oficiul Registrului                   produse zaharoase;                     de 5 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Bd. Bucure∫tii Noi
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capitalul social total subscris: 200,00 RON,      nr. 51-61, bl. B1, sc. C, ap. 101, sectorul 1;
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian         v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20      - administrator persoan„ fizic„: C„muescu
                             p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;             R„zvan-Sorin,     cod   numeric    personal
  Œn baza cererii nr. 17629 din data 19.01.2006 ∫i a    - durata de func˛ionare: nelimitat„;           1730224414513, data numirii 12.01.2006 p‚n„ la
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la      - cod unic de Ónregistrare: 18299160;          data de 12.01.2010;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - denumirea: RHR SERVICES REAL ESTATE
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i       J 40/703/2006.                       CONSULTING - S.R.L.;
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele     Definitiv„.                         - sediul social: Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache
date:                             (55/567.418)                      nr. 93-105, bl. 14, sc. 1, et. 10, ap. 49, sectorul 1;
  - fondatori:                                   *                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
  1. Dinescu Constantin-C„t„lin, asociat unic, cod
                                                           703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau
numeric personal 1691014450014, aport la capital          Societatea Comercial„               contract;
100,00 RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006,      WORLD BUSINESS TOUR - S.R.L., Bucure∫ti            - activitatea principal„: cod CAEN 7031 - agen˛ii
echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 %
                                                           imobiliare;
din capitalul social total, cota de participare la
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI              - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                                           v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
Str. M„rgeanului nr. 8, bl. M68, sc. 2, ap. 65,
                                                           p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
sectorul 5;
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  2. ™tef„nescu Dumitru, asociat, cod numeric
personal 1620805400278, aport la capital 100,00                                     - cod unic de Ónregistrare: 18298830;
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 711              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
RON, data v„rs„rii aportului 18.01.2006, echival‚nd
cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul                                  J 40/705/2006.
                                    din 20 ianuarie 2006
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                                 Definitiv„.
                               Judec„tor delegat      - Daniela Grigore         (57/567.420)
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara
nr. 51, bl. F7, sc. C, et. 1, ap. 43, sectorul 6;
                               Grefier           - M„rcu˛„ Iulian                    *
  - administrator persoan„ fizic„: Dinescu         Œn baza cererii nr. 17436 din data 19.01.2006 ∫i a
                             actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la          Societatea Comercial„
Constantin-C„t„lin, cod numeric personal
1691014450014, data numirii 16.01.2006 p‚n„ la      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          M & M HOME DESIGN - S.R.L., Bucure∫ti
data de 16.01.2010, durata mandatului nelimitat„,     Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
cu puteri depline;                    Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele            MINISTERUL JUSTIfiIEI
  - denumirea: DINSTEF COM - S.R.L.;           date:
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. M„rgeanului nr. 8,    - fondator: Gheorghe Cristina-Mihaela, asociat
bl. M68, sc. 2, et. 7, ap. 65, sectorul 5;        unic, cod numeric personal 2810728450065, aport              TRIBUNALUL BUCURE™TI
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN     la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine           9.01.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale              EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 713
nespecializate;                      reprezent‚nd 100 % capitalul social total, cota de            din 20 ianuarie 2006
  - activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛    participare la beneficii/pierderi de 100 %,
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Murgeni nr. 12, bl.      Judec„tor delegat
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,        L23, sc. 4, et. 2, ap. 54, sectorul 3;            la Oficiul Registrului
b„uturi ∫i tutun;                      - administrator persoan„ fizic„: Gheorghe         Comer˛ului de pe l‚ng„
  - capitalul social total subscris: 200,00 RON,     Cristina-Mihaela,     cod  numeric   personal    Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20   2810728450065, data numirii 28.11.2005 p‚n„ la        Grefier la
p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;            data de 28.11.2009;                      Oficiul Registrului
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;           - denumirea: WORLD BUSINESS TOUR - S.R.L.;         Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 18299119;           - sediul social: Bucure∫ti, str. Murgeni nr. 12,      Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       bl. L23, sc. A, et. 2, ap. 54, sectorul 3;           Œn baza cererii nr. 17422 din data 19.01.2006 ∫i a
J 40/702/2006.                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN      actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
  Definitiv„.                      633 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   (54/567.417)                     operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„ n.c.a.;
                                                           Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
             *                 - activitatea principal„: cod CAEN 6330 - activit„˛i
                                                           Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                             ale agen˛iilor de voiaj ∫i a tur-operatorilor; activit„˛i
                                                           date:
     Societatea Comercial„              de asisten˛„ turistic„ neclasificate Ón alt„ parte;
                                                             - fondatori:
 MARYFLOR IMPERIAL - S.R.L., Bucure∫ti           - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
                                                             1. Pascu Mihaela-Florentina, asociat, cod numeric
                             v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
                                                           personal 2801016440013, aport la capital 100,00
                             p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                          RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                                                           cu 10 p„r˛i sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul
                               - cod unic de Ónregistrare: 18299011;
                                                           social total, cota de participare la beneficii/pierderi
       TRIBUNALUL BUCURE™TI              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                                                           de 50 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Luic„ nr. 43,
                             J 40/704/2006.
                                                           bl. 3/6, sc. 2, et. 5, ap. 81, sectorul 4;
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 710             Definitiv„.
                                                             2. Petrescu Marius, asociat, cod numeric personal
                                (56/567.419)
       din 20 ianuarie 2006                                           1760922441530, aport la capital 100,00 RON, data
                                           *
                                                           v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
 Judec„tor delegat                                                  sociale reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
 la Oficiul Registrului                      Societatea Comercial„
                                                           cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
 Comer˛ului de pe l‚ng„                       RHR SERVICES REAL
                                                           domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 67, bl. G5,
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore          ESTATE CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti
                                                           sc. 1, et. 1, ap. 12, sectorul 4;
 Grefier la                                                       - administrator persoan„ fizic„: Petrescu Marius,
 Oficiul Registrului                          MINISTERUL JUSTIfiIEI             cod numeric personal 1760922441530, data numirii
 Comer˛ului de pe l‚ng„                                               10.01.2006, durata mandatului nelimitat„, cu puteri
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcu˛„ Iulian                                       depline;
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
  Œn baza cererii nr. 17434 din data 19.01.2006 ∫i a                                  - denumirea: M & M HOME DESIGN - S.R.L.;
actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la                                    - sediul social: Bucure∫ti, str. Luic„ nr. 43,
                                 EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 712            bl. III/6, sc. 2, et. 5, ap. 81, sectorul 4;
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i              din 20 ianuarie 2006               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                                  454 - lucr„ri de finisare;
                               Judec„tor delegat      - Daniela Grigore
date:                                                          - activitatea principal„: cod CAEN 4544 - lucr„ri
                               Grefier           - M„rcu˛„ Iulian
  - fondator: Cornea Maria-Cornelia, asociat unic,                                  de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de geamuri;
cod numeric personal 2800917340443, aport la         Œn baza cererii nr. 17486 din data 19.01.2006 ∫i a     - capitalul social total subscris: 200,00 RON,
capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului        actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la     v„rsat integral; capitalul social este divizat Ón 20
23.12.2005, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         p„r˛i sociale a 10,00 RON fiecare;
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 332/30.I.2006
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            - fondatori:                            Societatea Comercial„
  - cod unic de Ónregistrare: 18299089;           1. Ammar A. Musa, asociat, aport la capital           DOUBLE DAN - S.R.L., Bucure∫ti
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:       1.485,00 RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006,
J 40/706/2006.                       echival‚nd cu 99 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 99 %
                                                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Definitiv„.                       din capitalul social total, cota de participare la
   (58/567.421)                     beneficii/pierderi de 99 %, domiciliat Ón Irak,
              *                localitatea Baghdad, str. Al Khadra nr. 19;             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                               2. Husein A. Mosa, asociat, aport la capital 15,00             COMERfiULUI
     Societatea Comercial„              RON, data v„rs„rii aportului 19.01.2006, echival‚nd
 CASA AZZURRA IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti          cu o parte social„, reprezent‚nd 1 % din capitalul
                              social total, cota de participare la beneficii/pierderi      JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                              de 1 %, domiciliat„ Ón Irak, localitatea Baghdad, str.      REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
        MINISTERUL JUSTIfiIEI                                                TRIBUNALUL BUCURE™TI
                              Al Khadra nr. 19.
                               - administrator persoan„ fizic„:
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            Ammar A. Musa, data numirii 18.01.200, durata          EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 718/SC
         COMERfiULUI                mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline;                  din 20.01.2006
                               - denumirea: DALIA MARKET - S.R.L.
                                                             Judec„tor delegat
                               - sediul social: Bucure∫ti, ∫os. Colentina nr. 26,
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                           la Oficiul Registrului
                              bl. 64, sc. A, et. 1, ap. 41, sectorul 2.
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                                          Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
      TRIBUNALUL BUCURE™TI                                              Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
                              524 - comer˛ul cu am„nuntul, Ón magazine
                                                             Grefier la
                              specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 701/SC                                          Oficiul Registrului
                              parte;                             Comer˛ului de pe l‚ng„
         din 20.01.2006               - activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu         Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
                              am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
  Judec„tor delegat                                                    Œn baza cererii nr. 18107 din data de 19.01.2006
                              produse neclasificate Ón alt„ parte;
  la Oficiul Registrului                                                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                               - capitalul social subscris: 1.500,00 RON, v„rsat
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
  Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore                                       Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                              sociale a 15,00 RON fiecare.
  Grefier la                                                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Oficiul Registrului                                                 date:
                               - cod unic de Ónregistrare: 18300574;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                 - fondatori:
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
  Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian                                         1. Mirea Daniel, asociat, cod numeric personal
                              J 40/708/2006.
  Œn baza cererii nr. 17306 din data de 19.01.2006      Definitiv„.                        1800127430031, aport la capital 100,00 RON, data
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                  v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd cu 10
                                (60/567.423)
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social
                                            *
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                      total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele                                   %, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lacul Z„noaga nr. 33,
                                  Societatea Comercial„
date:                                                          bl. M8, sc. A, ap. 44, sectorul 6.
                               MUGUR GENERAL COM - S.R.L., Bucure∫ti
  - fondator: Ciobanu Angelica, asociat unic, cod                                     2. fiiulic„ Daniel-Dorel, asociat, cod numeric
numeric personal 2680731241336, aport la capital                                    personal 1780918463026, aport la capital 100,00
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 9.01.2006,              MINISTERUL JUSTIfiIEI             RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006, echival‚nd
                                                            cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                                            social total, cota de participare la beneficii/pierderi
din capitalul social total, cota de participare la
                                 OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI            de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Lavandei nr. 6,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat„ Ón
                                      COMERfiULUI                 bl. P29, sc. 1, et. 3, ap. 10, sectorul 6;
Bucure∫ti, Str. Pescarilor nr. 3, bl. 25, sc. 3, ap. 36,
                                                              - administrator persoan„ fizic„: Mirea Daniel,
sectorul 2.
                                                            cod numeric personal 1800127430031, data numirii
  - administrator persoan„ fizic„: Ciobanu           JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                                                            10.01.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
Angelica, cod numeric personal 2680731241336,         REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√            puteri depline.
data numirii 9.01.2006 p‚n„ la data de 9.01.2010.           TRIBUNALUL BUCURE™TI                 - denumirea: DOUBLE DAN - S.R.L.
  - denumirea: CASA AZZURRA IMPEX - S.R.L.
                                                              - sediul social: Bucure∫ti, str. Lacul Z„noaga
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Pescarilor nr. 3,      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 716/SC            nr. 33, bl. MIIb8/8, sc. A, et. 10, ap. 44, sectorul 2;
bl. 25, sc. 3, parter, ap. 36, sectorul 2;
                                       din 20.01.2006                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
                                                            522 - comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare,
553 - restaurante;                      Judec„tor delegat                     b„uturi ∫i cu produse din tutun, Ón magazine
  - activitatea principal„: 5530 - restaurante;       la Oficiul Registrului                  specializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat      Comer˛ului de pe l‚ng„                    - activitatea principal„: 5224 - comer˛ cu
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore         am„nuntul cu p‚ine, produse de patiserie ∫i
sociale a 10,00 RON fiecare.                 Grefier la                        produse zaharoase;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Oficiul Registrului                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - cod unic de Ónregistrare: 18300558;           Comer˛ului de pe l‚ng„                  integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          sociale a 10,00 RON fiecare.
J 40/707/2006.                                                       - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  Definitiv„.                        Œn baza cererii nr. 18169 din data de 19.01.2006
                                                              - cod unic de Ónregistrare: 18300639;
   (59/567.422)                     ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
                                                              - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
              *                la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            J 40/710/2006.
                              Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                                              Definitiv„.
      Societatea Comercial„              Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele        (62/567.425)
   DALIA MARKET - S.R.L., Bucure∫ti           date:                                         *
                               - fondator: Filimon Mugurel, asociat unic, cod
                              numeric personal 1761014443022, aport la capital            Societatea Comercial„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            200,00 RON, data v„rs„rii aportului 13.01.2006,          IDEAL INTERMED - S.R.L., Bucure∫ti
                              echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          din capitalul social total, cota de participare la
                              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,            MINISTERUL JUSTIfiIEI
         COMERfiULUI
                              str. Re∫i˛a nr. 37, bl. A5, sc. C, et. 1, ap. 34,
                              sectorul 4;
                                                                OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL             - administrator persoan„ fizic„: Filimon Mugurel,
                                                                     COMERfiULUI
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√           cod numeric personal 1761014443022, data numirii
      TRIBUNALUL BUCURE™TI              11.01.2006, durata mandatului nelimitat„.
                               - denumirea: MUGUR GENERAL COM - S.R.L.             JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 715/SC            - sediul social: Bucure∫ti, str. Re∫i˛a nr. 37, bl. A5,    REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
         din 20.01.2006              sc. C, et. 1, ap. 34, sectorul 4.                    TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  Judec„tor delegat                    748 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 719/SC
  la Oficiul Registrului                 Óntreprinderilor;
  Comer˛ului de pe l‚ng„                                                         din 20.01.2006
                               - activitatea principal„: 7487 - alte activit„˛i de
  Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor;        Judec„tor delegat
  Grefier la                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat       la Oficiul Registrului
  Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i      Comer˛ului de pe l‚ng„
  Comer˛ului de pe l‚ng„                 sociale a 10,00 RON fiecare.                  Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
  Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - durata de func˛ionare: nelimitat„;            Grefier        - M„rcut„ Iulian
  Œn baza cererii nr. 18111 din data de 19.01.2006      - cod unic de Ónregistrare: 18300590;            Œn baza cererii nr. 18110 din data de 19.01.2006
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat     - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       J 40/709/2006.                        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i         Definitiv„.                        Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele       (61/567.424)                      Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
date:                                         *                date:
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA               a IV-a,  Nr. 332/30.I.2006                 15
  - fondator: Sava Niculae, asociat, cod numeric          Societatea Comercial„             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
personal 1680121430011, aport la capital 100,00         TUNING STYLE - S.R.L., Bucure∫ti          Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
RON, data v„rs„rii aportului 12.01.2006, echival‚nd                                Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul                                date:
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
social total, cota de participare la beneficii/pierderi                                - fondator: Ungureanu C„t„lin-Dumitru, asociat
de 50 %, domiciliat Ón Bucure∫ti, intrarea Platon                                 unic, cod numeric personal 1770516224515, aport
nr. 16, ap. 2, sectorul 3;                    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          la capital 200,00 RON, data v„rs„rii aportului
  2. Ciocan Marian, asociat, cod numeric personal             COMERfiULUI               16.01.2006, echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale,
1630526400017, aport la capital 100,00 RON, data                                  reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota de
v„rs„rii aportului 12.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
                                                          participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,     JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                               REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                                          Ón localitatea Valea Seac„, satul Valea Seac„, jude˛ul
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI             Ia∫i;
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Foi∫orului nr. 150,
                                                           - administrator persoan„ fizic„: Ungureanu
sectorul 3;
  - administrator persoan„ fizic„: Sava Niculae, cod      EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 721/SC          C„t„lin-Dumitru,    cod   numeric    personal
numeric personal 1680121430011, data numirii                                    1770516224515, data numirii 14.01.2006, durata
                                      din 20.01.2006             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.
11.01.2006, durata mandatului nelimitat„.
  - denumirea: IDEAL INTERMED - S.R.L.           Judec„tor delegat                     - denumirea: IDEAL STYLE & DESIGN
  - sediul social: Bucure∫ti, intrarea Platon nr. 16,   la Oficiul Registrului                 CONSTRUCT - S.R.L.
parter, ap. 2, sectorul 3;                 Comer˛ului de pe l‚ng„                  - sediul social: Bucure∫ti, str. Cap. Ion U∫urelu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        nr. 23, bl. M4, sc. A, et. 3, ap. 36, sectorul 5.
703 - activit„˛i imobiliare pe baz„ de tarife sau      Grefier la                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
contract.                          Oficiul Registrului                  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
  - activitatea principal„: 7031 - agen˛ii imobiliare;   Comer˛ului de pe l‚ng„                 geniu civil;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian          - activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i                                cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                               Œn baza cererii nr. 18140 din data de 19.01.2006
sociale a 10,00 RON fiecare.                                             - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                      integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                             la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  - cod unic de Ónregistrare: 18300582;                                      sociale a 10,00 RON fiecare.
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:                                     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
J 40/711/2006.                                                    - cod unic de Ónregistrare: 18300620;
                             date:
  Definitiv„.
                               - fondatori:                       - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
   (63/567.426)
                               1. Ungureanu C„t„lin-Dumitru, asociat unic, cod    J 40/714/2006.
             *
                             numeric personal 1770516224515, aport la capital      Definitiv„.
                             100,00 RON, data v„rs„rii aportului 16.01.2006,        (66/567.429)
     Societatea Comercial„
 FASHION FLORI CONF - S.R.L., Bucure∫ti         echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 50 %                 *
                             din capitalul social total, cota de participare la
                             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat„ Ón localitatea       Societatea Comercial„
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            Valea Seac„, satul Valea Seac„, jude˛ul Ia∫i;        CASANDRA GIUNI CONSTRUCT - S.R.L.
                               2. Chiriac Adrian, asociat, cod numeric personal           Bucure∫ti
                             1730401374078, aport la capital 100,00 RON, data
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                             v„rs„rii aportului 16.01.2006, echival‚nd cu 10 p„r˛i
         COMERfiULUI                                                   MINISTERUL JUSTIfiIEI
                             sociale, reprezent‚nd 50 % din capitalul social total,
                             cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL           domiciliat Ón Vaslui, localitatea Vaslui, str. ™tefan
                                                             OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√          cel Mare, bl. 304, sc. F, ap. 27, jude˛ul Vaslui.
                                                                  COMERfiULUI
      TRIBUNALUL BUCURE™TI               - administrator persoan„ fizic„: Ungureanu
                             C„t„lin-Dumitru,    cod   numeric    personal
   EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 720/SC           1770516224515, data numirii 14.01.2006, durata         JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
                             mandatului nelimitat„, av‚nd puteri depline.         REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
         din 20.01.2006               - denumirea: TUNING STYLE - S.R.L.                TRIBUNALUL BUCURE™TI
 Judec„tor delegat                     - sediul social: Bucure∫ti, str. Cap. Ion U∫urelu
 la Oficiul Registrului                 nr. 23, bl. M4, sc. A, et. 3, ap. 36, sectorul 5.       EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 730/SC
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        502 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;             din 20.01.2006
 Grefier la                         - activitatea principal„: 5020 - Óntre˛inerea ∫i    Judec„tor delegat
 Oficiul Registrului                   repararea autovehiculelor;                 la Oficiul Registrului
 Comer˛ului de pe l‚ng„                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat     Comer˛ului de pe l‚ng„
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                                                           Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore
                             sociale a 10,00 RON fiecare.
  Œn baza cererii nr. 18127 din data de 19.01.2006                                 Grefier la
                               - durata de func˛ionare: nelimitat„;
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat                                 Oficiul Registrului
                               - cod unic de Ónregistrare: 18300612;
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    Comer˛ului de pe l‚ng„
                               - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i                                     Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
                             J 40/713/2006.
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
                               Definitiv„.                       Œn baza cererii nr. 18020 din data de 19.01.2006
date:
                                (65/567.428)                    ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat
  - fondator: Bejenaru Viorel, asociat unic, cod
numeric personal 1750417046648, aport la capital
                                          *               la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
200,00 RON, data v„rs„rii aportului 17.01.2006,                                  Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
                                   Societatea Comercial„             Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele
echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
                                  IDEAL STYLE & DESIGN              date:
din capitalul social total, cota de participare la
                                 CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti            - fondator: Danciu Florian, asociat unic, cod
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Prelungirea Ferentari nr. 52-60, bl. B, sc. 1, et. 7,                               numeric personal 1800215340918, aport la capital
ap. 25, sectorul 5.                           MINISTERUL JUSTIfiIEI            200,00 RON, data v„rs„rii aportului 16.01.2006,
  - administrator persoan„ fizic„: Bejenaru Viorel,                                echival‚nd cu 20 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 %
cod numeric personal 1750417046648, data numirii                                  din capitalul social total, cota de participare la
12.01.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd         OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat Ón Bucure∫ti,
puteri depline.                              COMERfiULUI
                                                          intrarea Beiu Constantin nr. 1, sectorul 2.
  - denumirea: FASHION FLORI CONF - S.R.L.                                      - administrator persoan„ fizic„: Danciu Florian,
  - sediul social: Bucure∫ti, Prelungirea Ferentari                                cod numeric personal 1800215340918, data numirii
                                JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
nr. 52-60, bl. B, sc. 1, et. 7, ap. 25, sectorul 5;                                16.01.2006, durata mandatului nelimitat„, av‚nd
                               REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:                                 puteri depline;
                                   TRIBUNALUL BUCURE™TI
524 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                                           - denumirea: CASANDRA GIUNI CONSTRUCT -
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 722/SC          S.R.L.
parte;
                                                           - sediul social: Bucure∫ti, intrarea Beiu
  - activitatea principal„: 5242 - comer˛ cu               din 20.01.2006
                                                          Constantin nr. 1, sectorul 2;
am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
                              Judec„tor delegat                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
                              la Oficiul Registrului                 452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 geniu civil;
sociale a 10,00 RON fiecare.
                              Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore         - activitatea principal„: 4521 - construc˛ii de
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              Grefier la                       cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  - cod unic de Ónregistrare: 18300604;
                              Oficiul Registrului                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, v„rsat
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 integral; capitalul social este divizat Ón 20 p„r˛i
J 40/712/2006.
                              Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian
  Definitiv„.                                                   sociale a 10,00 RON fiecare.
   (64/567.427)                      Œn baza cererii nr. 18142 din data de 19.01.2006     - durata de func˛ionare: nelimitat„;
             *                ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    - cod unic de Ónregistrare: 18300566;
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 332/30.I.2006
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:             Societatea Comercial„                  Societatea Comercial„
J 40/715/2006.                             HEPTAGON - S.R.L.                  MIDALCRIS - S.R.L., Bucure∫ti
  Definitiv„.                                Bucure∫ti
  (67/567.430)
                                                                  MINISTERUL JUSTIfiIEI
             *
                                    MINISTERUL JUSTIfiIEI
      Societatea Comercial„                                              OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
    ROM XING MAO IMPEX - S.R.L.                                                 COMERfiULUI
         Bucure∫ti                   OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                       COMERfiULUI
                                                             JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL
       MINISTERUL JUSTIfiIEI                                           REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
                                JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                 TRIBUNALUL BUCURE™TI
                               REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√
    OFICIUL NAfiIONAL AL REGISTRULUI
                                    TRIBUNALUL BUCURE™TI                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 680/SC
         COMERfiULUI
                                                                   din 20.01.2006
                                EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 666/SC
   JUDEC√TORUL DELEGAT LA OFICIUL                                         Judec„tor delegat      - Daniela Grigore
  REGISTRULUI COMERfiULUI DE PE L¬NG√                   din 20.01.2006               Grefier           - M„rcut„ Iulian
      TRIBUNALUL BUCURE™TI               Judec„tor delegat                     Œn baza cererii nr. 2346 din data de 5.01.2006 ∫i a
                              la Oficiul Registrului                 actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat la
    EXTRAS AL ŒNCHEIERII NR. 705/SC
                              Comer˛ului de pe l‚ng„                 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
         din 20.01.2006               Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore        Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i Ónregistrarea
                              Grefier la                       societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele date:
 Judec„tor delegat
                              Oficiul Registrului                    - fondatori:
 la Oficiul Registrului
                                                            1. Ionescu Daniela-Violeta, asociat unic, cod
 Comer˛ului de pe l‚ng„                  Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          numeric personal 2671003421556, aport la capital
 Tribunalul Bucure∫ti  - Daniela Grigore         Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian         330,00 RON, data v„rs„rii aportului 3.01.2006,
 Grefier la
                              Œn baza cererii nr. 754080 din data de 13.12.2005,   echival‚nd cu 33 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33 %
 Oficiul Registrului
                             ∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat    din capitalul social total, cota de participare la
 Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          beneficii/pierderi de 33 %, domiciliat„ Ón localitatea
 Tribunalul Bucure∫ti  - M„rcut„ Iulian        la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                          Voluntari, str. Zorele nr. 16;
                             Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i
  Œn baza cererii nr. 771873 din data de 22.12.2005,                                 2. Guinea Viorica, asociat, cod numeric personal
∫i a actelor doveditoare depuse, judec„torul delegat   Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele    2700228080023, aport la capital 340,00 RON, data
la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      date:                           v„rs„rii aportului 3.01.2006, echival‚nd cu 34 p„r˛i
Tribunalul Bucure∫ti a dispus autorizarea ∫i        - fondator: Pasgianos Ioannis, asociat unic, aport   sociale, reprezent‚nd 34 % din capitalul social total,
Ónregistrarea societ„˛ii comerciale, cu urm„toarele   la capital 400,00 RON, data v„rs„rii aportului       cota de participare la beneficii/pierderi de 34 %,
date:                          8.12.2005, echival‚nd cu 40 p„r˛i sociale,         domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Trestiana nr. 3, bl. 8B,
  - fondator: Guan Jiwen, asociat unic, aport la    reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota    sc. B, et. 2, ap. 53, sectorul 4;
capital 2.000,00 RON, data v„rs„rii aportului      de participare la beneficii/pierderi de 100 %,        3. Vi∫an-Hara Crina, asociat, cod numeric
21.12.2005, echival‚nd cu 10 p„r˛i sociale,                                     personal 2670815400102, aport la capital 330,00
                             domiciliat„ Ón Grecia, localitatea Voula, str.
reprezent‚nd 100 % din capitalul social total, cota                                 RON, data v„rs„rii aportului 3.01.2006, echival‚nd
                             Demokratis nr. 26.
de participare la beneficii/pierderi de 100 %,                                   cu 33 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33 % din capitalul
domiciliat Ón China, localitatea Xinjiang, Wei Wu er    - administrator persoan„ fizic„: Pasgianos       social total, cota de participare la beneficii/pierderi
Zu Zi ZhiQu, Shi He Zi Shi, 22 Xiao Qu, bl. 54, ap.   Ioannis, data numirii 9.12.2005 p‚n„ la data de      de 33 %, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Precupe˛ii
351.                           9.12.2009.                         Vechi nr. 19, sectorul 2.
  - administrator persoan„ fizic„: Guan Jiwen, data    - denumirea: HEPTAGON - S.R.L.               - administrator persoan„ fizic„: Guinea Viorica,
numirii 19.12.2005, durata mandatului nelimitat„,      - sediul social: Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 6, bl.  cod numeric personal 2700228080023, data numirii
av‚nd puteri depline.                  116, magazinul 503.                    3.01.2006 durata mandatului nelimitat„, av‚nd
  - denumirea: ROM XING MAO IMPEX - S.R.L.         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:     puteri depline.
  - sediul social: Bucure∫ti, Str. Amurgului nr. 10,                                 - denumirea: MIDALCRIS - S.R.L.
                             511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
bl. D5, sc. 1, parter, ap. 32, sectorul 5.                                       - sediul social: Bucure∫ti, str. Trestiana nr. 3,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:    ridicata;                         bl. 8B, sc. B, et. 2, ap. 53, sectorul 4.
514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum, altele    - activitatea principal„: 5116 - intermedieri Ón      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN:
dec‚t cele alimentare;                  comer˛ul cu textile, confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i      526 - comer˛ cu am„nuntul neefectuat prin magazine;
  - activitatea principal„: 5141 - comer˛ cu ridicata  articole (din piele);                     - activitatea principal„: 5261 - comer˛ cu
cu produse textile;                     - capitalul social subscris: 400,00 RON, v„rsat     am„nuntul prin coresponden˛„;
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, v„rsat   integral; capitalul social este divizat Ón 40 p„r˛i      - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, v„rsat
integral; capitalul social este divizat Ón 10 p„r˛i   sociale a 10,00 RON fiecare.                integral; capitalul social este divizat Ón 100 p„r˛i
sociale a 200,00 RON fiecare.                                            sociale a 10,00 RON fiecare.
                              - durata de func˛ionare: nelimitat„;
  - durata de func˛ionare: nelimitat„;                                        - durata de func˛ionare: nelimitat„;
                              - cod unic de Ónregistrare: 18301448;
  - cod unic de Ónregistrare: 18301456;                                        - cod unic de Ónregistrare: 18301421;
  - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:        - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:         - num„r de ordine Ón registrul comer˛ului:
J 40/716/2006.                      J 40/717/2006.                       J 40/719/2006.
  Definitiv„.                       Definitiv„.                        Definitiv„.
   (68/567.431)                       (69/567.432)                        (70/567.434)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                    ,
 Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                         &JUYDGY|079342]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 332/30.I.2006 con˛ine 16 pagini.            Pre˛ul 1,28 lei noi/12.800 lei vechi ISSN 1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO