Docstoc

2006_0209

Document Sample
2006_0209 Powered By Docstoc
					                                      PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 209                                                           Vineri, 20 ianuarie 2006
                         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
       Societatea Comercial„              dac„ a fost aprobat„ de asocia˛i, reprezent‚nd cel       Art. 2. Modificarea articolului îCapitalul social“
       BEST-UNION - S.R.L., Ia∫i            pu˛in trei p„trimi din capitalul social. Cesionarea     din statutul societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
                               p„r˛ilor sociale se Ónregistreaz„ Ón registrul       îCapitalul social al societ„˛ii r„m‚ne neschimbat Ón
          ACT ADIfiIONAL               comer˛ului ∫i Ón registrul de asocia˛i al societ„˛ii.    valoare de 200 RON, repartizat Ón 20 p„r˛i sociale,
                                 Pentru a fi opozabile societ„˛ii ∫i ter˛ilor, actele   Ón valoare de 10 RON fiecare. Aportul asocia˛ilor la
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                               de cesiune trebuie s„ fie publicate Ón Monitorul      capitalul social, beneficii ∫i pierderi este: Ciubara
       BEST-UNION - S.R.L.
                               Oficial ∫i Ónscrise Ón registrul comer˛ului. Asocia˛ii   Alexandru-Bogdan - 10 RON = o parte social„ a 10
  Subsemna˛ii Onofrei Alin Mihai, domiciliat Ón
                               pot conveni de comun acord ca, Ón cazul decesului      RON fiecare - 5,00 % din beneficii ∫i pierderi, ∫i
Ia∫i, str. Nicolina nr. 44, bl. 971B, sc. A, et. 4, ap. 14,
                               unui dintre ei, p„r˛ile sociale ale lui de cujus s„     Ciubar„ Magdalina - 190 RON= 19 p„r˛i sociale - 10
jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX
                               acorde succesorilor calitatea de asociat. Societatea    RON - 95,00 % din beneficii”, ca urmare a cesiunii
nr. 354163/17.03.2003, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i
                               este obligat„ la plata p„r˛ilor sociale c„tre succesor,
B„lteanu Ioan, domiciliat Ón Ia∫i, str. Arh. Ion                                     cu valoarea nominal„ de c„tre dl Mogos Radu-Voicu
                               conform ultimului bilan˛ aprobat, Ón cazul Ón care
Berindei nr. 21, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria                                 a Óntregii sale cote din capitalul social, respectiv
                               nu dore∫te intrarea Ón societate.“
MX nr. 576177/18.11.2005, eliberat„ de SPCLEP Ia∫i,                                    suma de 10 RON (reprezent‚nd o parte social„ a 10
                                 Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                     lei) c„tre dl Ciubara Alexandru-Bogdan ∫i suma de
                               13.12.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care
BEST-UNION - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Nicolina                                   80 RON (reprezent‚nd 8 p„r˛i sociale a 10 lei
                               3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
nr. 44, bl. 971 B, sc. A, et. 4, ap. 14, jude˛ul Ia∫i,                                  fiecare) c„tre dna Ciubar„ Magdalina, precum ∫i
                               Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
Ónregistrat„ Ón registrul comer˛ului cu                                          retragerii acestuia din calitatea de asociat.
                               Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
nr. J 22/1656/2005, cod unic de Ónregistrare                                         Art. 3. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Ia∫i, bd.
                                 (1/757.957)
17713629, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204                                    ™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 8, et. 1, camera 9,
                                             *
din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t                                      jude˛ul Ia∫i, Ón Ia∫i, str. Rufeni nr. 7, jude˛ul Ia∫i.
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:                                     Art. 4. Se modific„ art. 2 din statutul societ„˛ii Ón
                                      Societatea Comercial„
  1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat a
                                     CAB EXPERT - S.R.L., Ia∫i            sensul c„ se schimb„ obiectul principal de activitate
dnei B„lteanu Vienu∫a, n„scut„ la data de 9.05.1972
                                                             din 7414 - activit„˛i de consultare pentru afaceri ∫i
Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                                        ACT ADIfiIONAL               management (activit„˛ilor de reorganizare ∫i/sau
Ia∫i, str. Arh. Ion Berindei nr. 21, jude˛ul Ia∫i, cod
                                 Subsemna˛ii Mogo∫ Radu-Voicu, cet„˛ean rom‚n,      lichidare, inclusiv acordarea de consultan˛„
numeric personal 2720509221150, identificat„ cu
                               domiciliat Ón Ia∫i, str. Vasile Alecsandri nr. 5, bl. A3,  economico-financiar„) Ón 7412 - activit„˛i de
C.I. seria MX nr. 576180/18.11.2005/SPCLEP Ia∫i,
                               et. 1, jude˛ul Ia∫i, ∫i Ciubar„ Magdalina, cet„˛ean     contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
prin cesionarea total„ cu titlu gratuit de c„tre dl
Onofrei Alin Mihai a celor 50 p„r˛i sociale,         rom‚n, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Rufeni nr. 7, jude˛ul   domeniul fiscal, iar obiectul de activitate 7414 -
reprezent‚nd Óntreg aportul s„u la capitalul social,     Ia∫i, Ón calitate de membri asocia˛i ai Societ„˛ii     activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
Ón valoare de 500 lei. Œn urma retragerii din         Comerciale CAB EXPERT - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,     management devine obiect secundar de activitate.
calitatea de asociat, Onofrei Alin Mihai declar„ c„      bd. ™tefan cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 8, et. 1, camera 9,      Eu, Mogo∫ Radu-Voicu, declar c„ Ón˛eleg s„
nu mai are nici un drept, de nici o natur„ asupra       jude˛ul Ia∫i, societate Ónmatriculat„ la Oficiul      cesionez cu valoarea nominal„ cele 9 p„r˛i sociale,
societ„˛ii. Capitalul social r„m‚ne neschimbat, Ón      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i     renun˛ la orice drept de a reveni asupra acestei
valoare de 1.000 lei, Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale a     cu nr. J 22/1222/1994, av‚nd codul unic de         decizii ∫i declar c„ nu mai am nici un drept ∫i nici
10 lei fiecare, iar reparti˛ia acestuia ∫i cota de      Ónregistrare R 5683303, Ón conformitate cu         o preten˛ie asupra societ„˛ii, capitalului social,
participare la beneficii ∫i la pierderi a asocia˛ilor se   prevederile Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i        patrimoniului sau mijloacelor fixe, propor˛ional cu
prezint„ astfel:                       republicat„ ∫i Codului comercial cu modific„rile      cota cesionat„.
  - B„lteanu Ioan - 500 lei - 50 p„r˛i sociale - 50 %;    ulterioare, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la        Eu, Ciubara Alexandru-Bogdan, declar c„ am luat
  - B„lteanu Vienu∫a - 500 lei - 50 p„r˛i sociale -     statutul societ„˛ii:                    cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar-contabil„ a
50 %.                              Art. 1. Modificarea articolului introductiv din
                                                             societ„˛ii, de debitele ∫i creditele societ„˛ii, de
  Hot„r‚rile asocia˛ilor se iau cu unanimitate de      statutul societ„˛ii care va avea urm„torul con˛inut:
                                                             contractele societ„˛ii aflate Ón curs de derulare.
voturi.                            îSocietatea va func˛iona ca societate cu r„spundere
                                                               Noi, Mogo∫ Radu-Voicu ∫i Ciubar„ Magdalina
  2. Retragerea din calitatea de administrator a lui     limitat„ cu urm„torii membri asocia˛i Ciubara
                                                             declar„m c„ aceast„ societate nu se afl„ Ón faliment,
Onofrei Alin Mihai, societatea continun‚nd s„ fie       Alexandru-Bogdan ∫i Ciubar„ Magdalina”, ca
                                                             lichidare, dizolvare, reorganizare ∫i nici Ón stadiul
administrat„ nelimitat, cu puteri depline de         urmare a primirii Ón calitatea de membru asociat cu
                                                             de administrare sau supraveghere special„. De
administrare ∫i reprezentare de c„tre B„lteanu        toate drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din aceasta
                                                             asemenea declar„m c„ societatea pe care o
Ioan.                             a domnului Ciubara Alexandru-Bogdan, cet„˛ean
                               rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i, str. Rufeni nr. 7, jude˛ul    reprezent„m nu se afl„ sub inciden˛a art. 243 din
  3. Schimbarea sediului social al societ„˛ii Ón Ia∫i,
str. Arhitect I. Berindei nr. 21, jude˛ul Ia∫i.        Ia∫i, n„scut la data de 18.08.1975 Ón Ia∫i, fiul lui    Codul fiscal.
  4. Modificarea art. 10 (Cesiunea p„r˛ilor sociale)     Ilie-Vlad ∫i Magdalina, av‚nd codul numeric           Corespunz„tor se modific„ ∫i articolele din
din actul constitutiv, care va avea urm„torul text:      personal 1750818221341, posesor al c„r˛ii de        contractul de societate. Celelalte prevederi din
îP„r˛ile sociale sunt indivizibile cu privire la       identitate seria MX nr. 329668/2002, eliberat„ de      statut cu modific„rile ulterioare r„m‚n
proprietate. P„r˛ile sociale pot fi transmise Óntre      Poli˛ia Ia∫i ∫i a retragerii din calitatea de membru    neschimbate.
asocia˛i. Transmiterea p„r˛ilor sociale c„tre         asociat a dlui Mogo∫ Radu-Voicu, Ón urma cesiunii        (2/757.958)
persoane din afara societ„˛ii este permis„ numai       totale din art. 2.                                   *
  2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 209/20.I.2006
      Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„                - schimbarea sediului social al societ„˛ii Ón satul
  CASA DE EDITUR√ VENUS - S.R.L., Ia∫i              DESIGN PROIECT - S.R.L., Ia∫i            Lunca Cet„˛uii nr. 210, jude˛ul Ia∫i.
                                                              Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act Ón
         ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL               4 exemplare, care face parte integrant„ din statutul
                                                             Societ„˛ii Comerciale HERON CONSTRUCT - S.R.L.
    la statutul Societ„˛ii Comerciale          la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                              Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
    CASA DE EDITUR√ VENUS - S.R.L.                 DESIGN PROIECT - S.R.L.              13.12.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,
  Subsemna˛ii Luca Traian, domiciliat Ón Ia∫i,        Subsemna˛ii Tabac Gheorghe, domiciliat Ón Ia∫i,      din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
                              str. Carpa˛i nr. 7, bl. 656, sc. C, ap. 3, jude˛ul Ia∫i,   pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul
aleea Grigore Ghica Vod„ nr. 54, et. 2, ap. 5, jude˛ul
                              identificat„ cu C.I. seria MX nr. 342347/2003         Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 069190,
                              eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Tabac Zina, domiciliat„ Ón     Tribunalul Ia∫i.
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i Sandu Leon, domiciliat                                     (7/757.964)
                              Ia∫i, Str. Carpa˛i nr. 7, bl. 656, sc. C, ap. 3, jude˛ul
Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr. 33, bl. D 1, et. 1, ap. 1,                                               *
                              Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 342351/2003
identificat cu B.I. seria D.H. nr. 492791, eliberat de   eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i Ciocan Vasilica,
Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i la Societatea    domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os. Arcu nr. 32, bl. Z 10, tr. 1,          Societatea Comercial„
Comercial„ CASA DE EDITUR√ VENUS - S.R.L., cu                                            IBIS GROUP - S.R.L., Ia∫i
                              et. 3, ap. 7, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX
sediul Ón Ia∫i, str. Clo∫ca nr. 28, Ónregistrat„ Ón    nr. 429830/2004/Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i
                                                                      ACT ADIfiIONAL
registrul comer˛ului cu nr. J 22/2948/1994, cod unic    ai Societ„˛ii Comerciale DESIGN PROIECT - S.R.L.,
de Ónregistrare 6608270, atribut fiscal R, Ón       cu sediul Ón Ia∫i, str. Carpa˛i nr. 7, bl. 656, sc. C,         la statutul Societ„˛ii Comerciale
conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea      ap. 3, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul                 IBIS GROUP - S.R.L.
nr. 31/1990, republicat„, a∫a cum a fost modificat„,    registrului comer˛ului cu nr. J 22/414/2001, cod         Subsemnatul Gavrilovici Sebastian, domiciliat Ón
am hot„r‚t modificarea actului constitutiv astfel:     unic de Ónregistrare 13851874, atribut fiscal -, Ón      Ia∫i, str. Bucium nr. 19, bl. B 2-1, sc. C, et. 1, ap. 1,
  1. Retragerea din calitatea de asociat a domnului    conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea        jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX
                              nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea       nr. 108163/14.02.2000/Poli˛ia Ia∫i, cod numeric
Sandu Leon, acesta nemaiav‚nd nici o preten˛ie
                              contractului ∫i statutului societ„˛ii, astfel:        personal 1750113221203, Ón calitate de asociat unic
asupra societ„˛ii ∫i asocierea-cooptarea Ón calitatea
                                1. Declararea activit„˛ii principale a societ„˛ii a    al Societ„˛ii Comerciale IBIS GROUP - S.R.L., cu
de asociat, a domnului Sandru Marius-Adrian,                                       sediul Ón Ia∫i, str. Bucium nr. 19, bl. B 2-1, sc. C,
                              codului CAEN:
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 13.12.1974 Ón                                     et. 1, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
                                4022 - distribu˛ia ∫i comercializarea
Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, ™os. Arcu nr. 60, bl. Z 5, tr.                                 registrului comer˛ului cu nr. J 22/207/2002, cod
                              combustibililor gazo∫i prin conducte, al„turi de cel
3, et. 2, ap. 5, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria  deja existent;                        unic de Ónregistrare 14483568, atribut fiscal R, Ón
MX nr. 322051/2002, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod                                    conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea
                                7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
numeric personal 1741213221234, prin cesionarea                                     nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea
                              servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea -
cu titlu gratuit de c„tre dl Sandu Leon a celor                                     statutului astfel:
                              inclusiv proiectare instala˛ii gaze naturale.
                                                              1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ia∫i, str.
10 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 100 RON, aportul s„u      2. Schimbare date de identitate asociat Ciocan
                                                             Aurel   Vlaicu  nr.  87  (situat   Ón  corp
la capitalul social. Capitalul social r„m‚ne        Vasilica.                           administrativ-parter), conform contractului de
neschimbat Ón valoare de 200 RON, repartizat Ón        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       Ónchiriere nr. 142/26.04.2005, unde se vor desf„∫ura
20 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare ∫i va fi atribuit    adi˛ional Ón 5 exemplare, care face parte integrant„     activit„˛ile prev„zute Ón obiectul autorizat al
asocia˛ilor astfel:                    din contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale       societ„˛ii.
  - Luca Traian - 100 RON - 10 p„r˛i sociale - 50 %;   DESIGN PROIECT - S.R.L.                     Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
  - Sandru Marius-Adrian - 100 RON - 10 p„r˛i         Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
sociale - 50 %.                      12.12.2005, Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care      din statutul Societ„˛ii Comerciale IBIS GROUP -
                              4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        S.R.L.
  2. Depunerea actului constitutiv al societ„˛ii, ca
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului         Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
urmare a modific„rilor succesive la Oficiul
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.      13 iunie 2005, Óntr-un num„r de patru exemplare
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i,                                   din care trei exemplare pentru parte ∫i un
                                (5/757.962)
potrivit art. 204 alin. 7 din Legea nr. 31/1990,                                     exemplare pentru Compartimentul de asisten˛„ din
                                            *
republicat„, a∫a cum a fost modificat„.                                         cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act             Societatea Comercial„              Tribunalul Ia∫i.
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„          EURO PLUS - S.R.L., Ia∫i               (8/757.965)
din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CASA                                                 *
DE EDITUR√ VENUS - S.R.L.                           ACT ADIfiIONAL
                                                                  Societatea Comercial„
   (3/757.959)                       Subsemnatul Damian Mihai-Bogdan, domiciliat          IZO CONSTRUCT TRADING - S.R.L., Ia∫i
              *                Ón Ia∫i, str. Oancea nr. 36, bl. D-1, sc. A, et. 8, ap. 26,
                              jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 049199              ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„             eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 11.03.1999, unic
                                                              Subsemna˛ii fiuc„ Vasile, domiciliat Ón Ia∫i, ∫os.
     CIPRIAN & ELIZA - S.R.L., Ia∫i          asociat ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
                                                             Arcu nr. 34, bl. Z-6, tr. 1, et. 2, ap. 6, jude˛ul Ia∫i,
                              EURO PLUS - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Oancea
                                                             identificat cu C.I. seria MX nr. 431972 eliberat„ de
         ACT ADIfiIONAL              nr. 36, bl. D-1, sc. A, et. 8, ap. 26, jude˛ul Ia∫i,     Poli˛ia Ia∫i la data de 21.01.2004, Opria Cristian,
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      domiciliat Ón Ia∫i, bd. Dacia nr. 1, bl. DA 3, et. 3,
    la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/2700/1994, cod unic de       ap. 12, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX
      CIPRIAN & ELIZA - S.R.L.
                              Ónregistrare R 6499750, am hot„r‚t modific„rile:       nr. 129329 eliberat„ Poli˛ia Ia∫i la data de
  Subsemna˛ii Ciubotariu Ciprian-Petrica,          1. schimbarea sediului social Ón Ia∫i, Aleea        30.05.2000, ∫i Popica Aurel, domiciliat Ón Ia∫i, bd.
domiciliat Ón Ia∫i, aleea Neculai Tudor nr. 19,      Pinilor nr. 2, jude˛ul Ia∫i;                 Alexandru cel Bun nr. 7, bl. D-1, sc. E, et. 6, ap. 23,
bl. 945, et. 8, ap. 36, jude˛ul Ia∫i, n„scut la data de    2. schimbare date de identificare asociat ∫i        jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 159412
8.10.1986, identificat cu C.I. seria MX nr. 382334     administrator.                        eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 30.10.2000,
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 3.07.2003, cod      (6/757.963)                        asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IZO CONSTRUCT
numeric personal 1861008226712, cet„˛ean rom‚n,                    *                 TRADING - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Bd. Chimiei
                                                             nr. 6 D, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
∫i Dogaru Eliza, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Neculai
                                   Societatea Comercial„               Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i cu
Tudor nr. 11, sc. B, bl. 943, ap. 1, jude˛ul Ia∫i,
                                 HERON CONSTRUCT - S.R.L., Ia∫i             nr. J 22/642/2000, cod unic de Ónregistrare
identificat„ cu C.I. seria MX nr. 203761 eliberat„ de                                  R 13351399, am hot„r‚t modific„rile:
Poli˛ia Ia∫i la data de 10.05.2001, cod numeric                ACT ADIfiIONAL                 - extinderea obiectului de activitate cu:
personal 2860221226798, cet„˛ean rom‚n, Ón                                         5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CIPRIAN        la statutul Societ„˛ii Comerciale          de construc˛ii;
& ELIZA - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, aleea Neculai          HERON CONSTRUCT - S.R.L.               6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
Tudor nr. 11, bl. 943, sc. B, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, cod    Subsemnatul Chiperi Daniel, domiciliat Ón Ia∫i,        6312 - depozit„ri.
                              bd. Socola nr. 34, bl. Z 1, et. 7, ap. 48, jude˛ul Ia∫i,      (9/757.966)
unic de Ónregistrare 18165893/25.11.2005, atribut
                              identificat cu C.I. seria MX nr. 240566/2001                       *
fiscal -, num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
                              eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
J 22/2887/25.11.2005, certificat de Ónregistrare seria                                         Societatea Comercial„
                              1771028221169, Ón calitate de asociat unic al
B nr. 0739809, Ón baza dispozi˛iilor Legii                                               KAMYLY - S.R.L., Ia∫i
                              Societ„˛ii Comerciale HERON CONSTRUCT - S.R.L.,
nr. 31/1990, republicat„ ∫i a dispozi˛iilor legale Ón
                              cu sediul Ón Ia∫i, str. Carpa˛i nr. 4, bl. 908 A, sc. A,
vigoare, am hot„r‚t deschiderea unui punct de                                               ACT ADIfiIONAL
                              et. 4, ap. 16, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
lucru Ón Ia∫i, str. Clo∫ca nr. 8, bl. C 2, jude˛ul Ia∫i.  comer˛ului cu nr. J 22/862/2004, cod unic de              la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Celelalte articole ale statutului societ„˛ii r„m‚n   Ónregistrare 16374281, atribut fiscal R, Ón                   KAMYLY - S.R.L.
neschimbate.                        conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea         Subsemnata Gugeanu Liliana, domiciliat„ Ón Ia∫i,
   (4/757.960)                      nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea       str. Petru ™chiopul nr. 7, bl. H 4 A, sc. A, ap. 2,
              *                statutului societ„˛ii astfel:                 jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 371456
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 209/20.I.2006                    3
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 22.05.2003, cod      3. Ónchiderea punctului de lucru din Ia∫i, bd.      identificat„ cu C.I. seria MX nr. 019454 eliberat„ de
numeric personal 2670821221147, Ón calitate de        Poitiers nr. 14 - Complex Siraj, stand 30, jude˛ul      Poli˛ia Ia∫i la data de 24.09.1998, cod numeric
asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii         Ia∫i;                            personal 2701201221208, Ón calitate de membri
Comerciale KAMYLY - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str.       4. Ónchiderea punctului de lucru din Bac„u, str.     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NIPI ESSEN - S.R.L.,
Petru ™chiopul nr. 7, bl. H 4 A, sc. A, ap. 2, jude˛ul    Alexandru Tolstoi nr. 12, jude˛ul Bac„u;           cu sediul Ón Ia∫i, Aleea Energiei nr. 6, jude˛ul Ia∫i,
Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      5. Ónchiderea punctului de lucru din Suceava, str.    persoan„ juridic„ rom‚n„, Ónmatriculat„ la Oficiul
cu nr. J 22/1029/2003, av‚nd cod unic de           Traian Vuia nr. 1, jude˛ul Suceava;             registrului comer˛ului cu nr. J 22/1603/2003, cod
Ónregistrare 15513446, am hot„r‚t modificarea          6. Ónchiderea punctului de lucru din Ia∫i, bd.      unic de Ónregistrare 15714350, Ón conformitate cu
statutului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:           Poitiers nr. 14, stand 18 A (Complex Comercial        prevederile Legii nr. 31/1990, O.U.G. nr. 32/1997 ∫i
  Art. 1. Majorarea capitalului social cu suma de      Siraj);                           Codului comercial, am hot„r‚t:
49.700 RON (patruzeci∫inou„demii∫aptesute) lei noi       7. Ónchiderea punctului de lucru al societ„˛ii din      Art. 1. Modificarea cuantumului p„r˛ilor sociale
prin aport Ón numerar la capitalul societ„˛ii. Astfel,    Ia∫i, str. Abator nr. 3, jude˛ul Ia∫i;            ∫i a asocia˛ilor prin cesionarea de c„tre Tiron
capitalul social total subscris ∫i v„rsat este de 50.000    8. schimbarea activit„˛ii principale Ón - 158 -      Corina Nicoleta a 10 p„r˛i sociale lui Buchir Ionu˛
RON (cincizecimii) lei RON, repartizat Ón 5.000       fabricarea altor produse alimentare; 1586 -         Ón baza contractelor de cesiune. Implicit se modific„
(cincimii) p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, iar        prelucrarea ceaiului ∫i a cafelei.              art. 7 din statutul societ„˛ii ∫i art. 6 din contractul
asociatul unic - Gugeanu Liliana - va de˛ine Óntregul      Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       societ„˛ii care vor avea urm„torul con˛inut:
capital social de 50.000 RON, adic„ 5.000 p„r˛i       adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„      - Buchir Ionu˛ de˛ine 20 p„r˛i sociale, Ón valoare
sociale, respectiv 100 % capitalul social, beneficii ∫i   din statutul Societ„˛ii Comerciale MACRO SERV -       total„ de 200 lei RON (2.000.000 lei ROL),
pierderi.                          S.R.L.                            reprezent‚nd 100 % capitalul social.”
   (10/757.967)                        Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,       Art. 2. Asociatul Tiron Corina Nicoleta, cet„˛ean
              *                23.03.2005 Óntr-un num„r de patru exemplare din       rom‚n, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Uzinei nr. 6,
                               care trei exemplare pentru parte ∫i un exemplar       jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 019454
      Societatea Comercial„               pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Ón       eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 24.09.1998, cod
    LINUX CONSULTING - S.R.L., Ia∫i            Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         numeric personal 2701201221208 cesioneaz„
                               Tribunalul Ia∫i.                       p„r˛ile sociale, urm‚nd ca societatea s„ aib„ asociat
          ACT ADIfiIONAL                 (12/757.969)                      unic.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                     *                  Toate prevederile actelor constitutive se modific„
     LINUX CONSULTING - S.R.L.                                            Ón mod corespunz„tor.
                                     Societatea Comercial„               Restul prevederilor actelor constitutive -
  Subsemna˛ii Pavel Adina Georgiana (fost„              MC ALEXIA COM - S.R.L., Ia∫i
Pricop), domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Prof. Petru Cujb„                                   contractului ∫i statutului societ„˛ii, cu modific„rile
nr. 1 A, bl. F 2, sc. B, et. 4, ap. 17, jude˛ul Ia∫i,                                   ulterioare r„m‚n neschimbate.
                                        ACT ADIfiIONAL
identificat„ cu C.I. seria MX nr. 481120/2004                                         (14/757.971)
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal            la statutul Societ„˛ii Comerciale                        *
2790420221150, ∫i Pavel Nicolae, domiciliat Ón Ia∫i,           MC ALEXIA COM - S.R.L.
                                                                    Societatea Comercial„
str. Prof. Petru Cujb„ nr. 1 A, bl. F 2, sc. B, et. 4,     Subsemnatul Rusu Ciprian Sorin, domiciliat Ón
                                                                     PESTOS - S.R.L., Ia∫i
ap. 17, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX     Ia∫i, str. P„curari nr. 48, bl. 553, sc. B, et. 2, ap. 8,
nr. 149810 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i/2000, cod        jude˛ul Ia∫i, identificat cu B.I. seria G.X.
                                                                       ACT ADIfiIONAL
numeric personal 1771205221183, Ón calitate de        nr. 922655/1998/Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale LINUX           1720816221173, Ón calitate de unic asociat al         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Prof.      Societ„˛ii Comerciale MC ALEXIA COM - S.R.L., cu               PESTOS - S.R.L.
Petru Cujb„ nr. 1, bl. F 2, sc. B, et. 4, ap. 17, jude˛ul  sediul Ón Ia∫i, str. Str„pungere Silvestru nr. 28,       Subsemna˛ii Chiriac Petru, domiciliat Ón Ia∫i, bd.
Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului    bl. CL 7, sc. A, et. 3, ap. 9, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„  Alexandru cel Bun nr. 9, bl. D 1, sc. D, et. 9, ap. 47,
cu nr. J 22/956/2004, cod unic de Ónregistrare        la   Oficiul   registrului    comer˛ului    cu  jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 044876
16412130, atribut fiscal R, Ón conformitate cu        nr. J 22/327/2003, cod unic de Ónregistrare         eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 19.02.1999, cod
dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,         15245939, atribut fiscal R, Ón conformitate cu        numeric personal 1720629221171, ∫i Gheorghi˛„
republicat„, am hot„r‚t modificarea actului         dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,         Corina, domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Cpt. Dobril„
constitutiv al societ„˛ii astfel:              republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului        Eugeniu nr. 20, bl. Y, ap. 40, jude˛ul Constan˛a,
  1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii     societ„˛ii astfel:                      identificat„ cu C.I. seria KT nr. 332794 eliberat„ de
Ón Ia∫i, ∫os. Arcu nr. 59, bl. T 11, sc. A, et. 3, ap. 13,   1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat al     Poli˛ia Constan˛a la data de 11.03.2003, cod
jude˛ul Ia∫i, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile       societ„˛ii a dnei Rusu Margareta, n„scut„ la data de     numeric personal 2760105131214, Ón calitate de
prev„zute Ón actul constitutiv, precum ∫i Ón actele     3.01.1975 Ón Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os. P„curari    asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PESTOS - S.R.L., cu
modificatoare ulterioare.                  nr. 48, bl. 553, sc. B, et. 2, ap. 8, jude˛ul Ia∫i,     sediul Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 9, bl. D 1,
  2. Schimbarea datelor de identificare ale dnei      identificat„ cu C.I. seria MX nr. 495753/2004/Poli˛ia    sc. D, et. 9, ap. 47, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la
Pavel Adina Georgiana, asociat ∫i adminstrator.       Ia∫i, cod numeric personal 2750103221218, prin        Oficiul    registrului    comer˛ului    cu
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         cesionarea cu titlu gratuit a 255 p„r˛i sociale, Ón
                                                             nr. J 22/146/18.02.1999, cod unic de Ónregistrare
13.12.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,      valoare de 2.550 RON de c„tre dl Rusu Ciprian
                                                             R 11547381, Ón conformitate cu dispozi˛iile actelor
din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       Sorin, din aportul s„u total la capitalul social.
                                                             constitutive ale societ„˛ii, coroborate cu dispozi˛iile
pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       Capitalul social total r„m‚ne neschimbat, Ón valoare
                                                             art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, hot„r‚m
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     de 10.200 RON, repartizat Ón 1.020 p„r˛i sociale a 10
                                                             Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, bd.
   (11/757.968)                      RON fiecare ∫i va fi atribuit asocia˛ilor astfel:
                                                             Timi∫oara nr. 26, sectorul 6, Ón incinta “Plazza
              *                  Rusu Ciprian Sorin - 7.650 RON - 765 p„r˛i
                                                             Rom‚nia”, et. 1, unitatea nr. F 31.
                               sociale - 75 %;
                                                               Subsemna˛ii, Petru Chiriac ∫i Corina Gheorghi˛„,
       Societatea Comercial„               Rusu Margareta - 2.550 RON - 255 p„r˛i sociale -
                                                             declar„m c„ suntem de acord Ón totalitate cu
      MACRO SERV - S.R.L., Ia∫i            25 %.
                                                             prezentul act adi˛ional pe care Ól semn„m.
                                Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
                                                                (15/757.972)
          ACT ADIfiIONAL               adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
                                                                           *
                               din statutul Societ„˛ii Comerciale MC ALEXIA COM
     la statutul Societ„˛ii Comerciale          - S.R.L.                                  Societatea Comercial„
        MACRO SERV - S.R.L.               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                PETRO - S.R.L., Ia∫i
  Subsemnatul Lungu Cristian, domiciliat Ón Ia∫i,      13.12.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,
Bd. Independen˛ei nr. 30, bl. Y 5, et. 9, ap. 57,      din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar                ACT ADIfiIONAL
jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX          pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
nr. 103665/21.01.2000 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.          la statutul Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 1611222221148, Ón calitate de          (13/757.970)                               PETRO - S.R.L.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MACRO SERV                     *                  Subsemnatul Maftei Petru, domiciliat Ón Ia∫i, ∫os.
- S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Bd. Independen˛ei nr. 30,                                  Arcu nr. 64, bl. Z 5, sc. T 1, et. 2, ap. 6, jude˛ul Ia∫i,
bl. Y 5, et. 9, ap. 57, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la           Societatea Comercial„             identificat cu C.I. seria MX nr. 453233/2004
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 22/292/1999,           NIPI ESSEN - S.R.L., Ia∫i            eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
cod unic de Ónregistrare 11714137, atribut fiscal R,                                   1500215224490, Ón calitate de asociat unic al
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea               ACT ADIfiIONAL               Societ„˛ii Comerciale PETRO - S.R.L., cu sediul Ón
nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea         Subsemna˛ii Buchir Ionu˛, cet„˛ean rom‚n,        Ia∫i, ∫os. Arcu nr. 64, bl. Z 5, sc. Tr. 1, et. 2, ap. 6,
statutului societ„˛ii, astfel:                domiciliat Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 6, bl. 558, sc. 4,   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  1. modificarea sediului social Ón comuna         et. 4, ap. 10, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX  nr. J 22/2134/1992, cod unic de Ónregistrare
Tome∫ti, jude˛ul Ia∫i (in incinta Societ„˛ii         nr. 129289 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de       1995388, atribut fiscal R, Ón conformitate cu
Comerciale COMTOM -S.A.);                  30.05.2000, cod numeric personal 1760331221204,       dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,
  2. Ónchiderea punctului de lucru din ∫os. Tome∫ti     ∫i Tiron Corina Nicoleta, cet„˛ean rom‚n,          republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului
km. 1, jude˛ul Ia∫i;                     domiciliat„ Ón Ia∫i, Aleea Uzinei nr. 6, jude˛ul Ia∫i,    societ„˛ii, astfel:
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 209/20.I.2006
  - deschiderea unui punct de lucru Ón satul             Societatea Comercial„             8.10.1979 Ón T‚rgovi∫te, cu domiciliul Ón ora∫ul
Horle∫ti, comuna Rediu, jude˛ul Ia∫i, unde se vor          JAROM - S.R.L., T‚rgovi∫te           Fieni, Str. Republicii nr. 27, bloc Dacia, sc. A, ap. 3,
desf„∫ura activit„˛ile prev„zute Ón obiectul de                                   jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.
activitate al societ„˛ii.                      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005            119170 eliberat„ de Poli˛ia Fieni la data de
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      11.07.2002, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                               JAROM - S.R.L., cu dare de dat„ cert„         QMED ROM¬NIA - S.R.L., cu sediul Ón ora∫ul Fieni,
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
                             nr. 1959/8.08.2002 la Biroul unic al Camerei       Str. Republicii nr. 27, bloc Dacia, sc. A, ap. 3, jude˛ul
din statutul Societ„˛ii Comerciale PETRO - S.R.L.
                                de Comer˛, Industrie ∫i Agricultur„         D‚mbovi˛a, prin Ómputernicitul L„craru Ion,
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                                   a Jude˛ului D‚mbovi˛a             conform    procurii   autentificate    cu   nr.
12.12.2005, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,
                                                          3572/15.12.2003, a hot„r‚t:
din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                                            • schimbarea denumirii societ„˛ii, din Societatea
pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     privind societ„˛ile comerciale, modificat„ prin
                                                          Comercial„ QMED ROM¬NIA - S.R.L. Ón Societatea
                             Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.                                 Comercial„ QMED - S.R.L.
                             aprobat„ prin Legea nr. 195/1997, ale actului
  (16/757.973)                                                    • modificarea codific„rii obiectului de activitate
                             constitutiv al societ„˛ii, Pencea Ovidiu Mugurel,
             *               n„scut la data de 4.04.1970 Ón T‚rgovi∫te, cu       potrivit versiunii CAEN rev. 1, conform Ordinului
                             domiciliul Ón T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei, bl. 6,    nr. 601/26.11.2002, publicat Ón Monitorul Oficial al
    Societatea Comercial„                                            Rom‚niei nr. 908/13.12.2002.
                             ap. 7, ap. 71, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I.
PETRONY TRADING - S.R.L., satul Miroslava                                       Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor
                             seria DD nr. 072832, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te
   comuna Miroslava, jude˛ul Ia∫i           la data de 27.06.2001, asociat unic al Societ„˛ii     statutul societ„˛ii.
                             Comerciale JAROM - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te,      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
         ACT ADIfiIONAL              Bd. Independen˛ei, bl. 6, sc. B, ap. 71, jude˛ul      10.05.2005, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
                             D‚mbovi˛a, a hot„r‚t:                   pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
    la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Se atrag Ón societate dl C„linescu Bogdan       de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
     PETRONY TRADING - S.R.L.                                         Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
                             Stej„rel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
  Subsemnatul PÓnzaru C„t„lin, domiciliat Ón      30.01.1969 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, cu         (20/758.127)
T‚rgu Frumos, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jude˛ul   domiciliul Ón T‚rgovi∫te, Calea Domneasc„ nr. 288,                  *
Ia∫i, cod numeric personal 1820115045377,        jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.
identificat cu B.I. seria G.T. nr. 247150/1996      203392 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de            Societatea Comercial„
                             12.02.2004, cod numeric personal 1690130151787,            A B C METAL - S.R.L., Titu
eliberat de Poli˛ia T‚rgu Frumos, Ón calitate de
                             ∫i dna C„linescu Sorina Eugenia, cet„˛ean rom‚n,              jude˛ul D‚mbovi˛a
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PETRONY
TRADING - S.R.L., cu sediul Ón satul Miroslava,     n„scut„ la data de 23.10.1967 Ón ora∫ul Odorheiu
                             Secuiesc, jude˛ul Harghita, cu domiciliul Ón                 ACT ADIfiIONAL
comuna Miroslava, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la
                             T‚rgovi∫te, Calea Domneasc„ nr. 288, jude˛ul         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 22/107/1997,
                             D‚mbovi˛a, identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 989660          A B C METAL - S.R.L.
cod unic de Ónregistrare 9131298, am hot„r‚t       eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 27.02.1998,
suspendarea activit„˛ii societ„˛ii, Óncep‚nd cu data                                  Subsemna˛ii R„doi Dan, cet„˛ean rom‚n, n„scut
                             cod numeric personal 2671023192468.
de 1.01.2006 p‚n„ la data de 31.12.2008.                                      la data de 20.12.1960 Ón ora∫ul Aninoasa, jude˛ul
                               Se retrage din societate dl Pencea Ovidiu
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                                    Hunedoara, fiul lui Marin ∫i al Elenei, domiciliat Ón
                             Mugurel, care cesioneaz„ asociatului atras
                                                          satul Hagioaica, ora∫ul Titu, jude˛ul D‚mbovi˛a nr.
12.12.2005, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care    C„linescu Bogdan Stej„rel, 19 p„r˛i sociale a
                                                          96, identificat cu C.I. seria DD nr. 203726 eliberat„
3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru      100.000 lei (10 lei noi), Ón valoare de 1.900.000 lei
                             (190 lei noi), iar asociatului C„linescu Sorina      la data de 16.02.2004 de Poli˛ia Titu, cod numeric
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                             Eugenia Ói cesioneaz„ o parte social„ a 100.000 lei    personal 1601220154219, Papazu Eugen-Anton,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
                             (10 lei noi), Ón valoare de 100.000 lei (10 lei noi), pe  cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 13.02.1979 Ón
  (17/757.974)                                                  Bucure∫ti, sectorul 5, fiul lui Constantin ∫i al
                             care le de˛ine ca aport la capitalul social al
             *                                             Constan˛ei, domiciliat Ón Buftea, str. F„g„ra∫ nr. 7,
                             societ„˛ii. Cedarea p„r˛ilor sociale se face liber„ de
                             sarcini ∫i procese, cu desp„gubirea a Ónse∫i valorii    jude˛ul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 071515,
       Societatea Comercial„                                         eliberat„ la data de 27.11.2004 de Poli˛ia Buftea, cod
                             acestora. Subsemna˛ii cesionari C„linescu Bogdan
       POLIEDRA - S.R.L., Ia∫i                                        numeric personal 1790213441529, ∫i Dumitru
                             Stej„rel ∫i C„linescu Sorina Eugenia primim cele 20
                             p„r˛i sociale, Ón valoare de 2.000.000 lei (200 lei    Alexandru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
         ACT ADIfiIONAL                                           23.10.1962 Ón Bucure∫ti, sectorul 8, fiul lui Florea ∫i
                             noi), Ón condi˛iile stipulate mai sus ∫i consim˛im s„
    la statutul Societ„˛ii Comerciale        continu„m activitatea societ„˛ii Ón calitate de      al Emiliei, domiciliat Ón ora∫ul Buftea, Str.
                             asocia˛i.                         Studioului nr. 22, bl. 35, sc. B, et. 2, ap. 9, jude˛ul
        POLIEDRA - S.R.L.
                               Capitalul social, Ón valoare de 2.000.000 lei (200   Ilfov, identificat cu B.I. seria H.C. nr. 715772,
  Subsemnatul Lemne Dorin Valerian, domiciliat                                   eliberat de Poli˛ia Buftea la data de 9.08.1999, cod
                             lei noi), Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 100.000 lei (10
Ón Ia∫i, str. Petru Rare∫ nr. 19, jude˛ul Ia∫i,     lei noi) fiecare, va fi de˛inut de aocia˛i astfel:     numeric personal 1621023400216, Ón calitate de
identificat cu C.I. seria MX nr. 060557/1999         - C„linescu Bogdan Stej„rel - 1.900.000 lei (190 lei  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale A B C METAL -
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asociat unic  noi), reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale = 95 %;        S.R.L., cu sediul Ón Titu, str. I.C. Visarion nr. 20, bl.
al Societ„˛ii Comerciale POLIEDRA - S.R.L., cu        - C„linescu Sorina Eugenia - 100.000 lei (10 lei    M1, parter, ap. 1, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„
sediul Ón Ia∫i, bd. T. Vladimirescu nr. 3, bl. C 9,   noi), reprezent‚nd o parte social„ = 5 %.         cu J 15/533/2002, cod unic de Ónregistrare R
sc. B, parter, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului     Cota de participare la beneficii/pierderi ale     15070624, am hot„r‚t modificarea actului
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i cu        societ„˛ii va fi propor˛ional„ cu aportul la capitalul   constitutiv al societ„˛i dup„ cum urmeaz„:
nr. J 22/754/2001, cod unic de Ónregistrare       social.                            Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune de
                               • Se retrage din func˛ia de administrator dl      p„r˛i sociale, atestat cu nr. 52/19.12.2005 de avocat
14116642, atribut fiscal R, Ón conformitate cu
                             Pencea Ovidiu Mugurel. Societatea va fi          Rupa Marian, R„doi Dan Ónceteaz„ s„ mai fie
dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,
                             administrat„ de asociatul C„linescu Bogdan         asociat al societ„˛ii, iar Papazu Eugen-Anton devine
republicat„, a∫a cum a fost modificat„ am hot„r‚t
                             Stej„rel.                         asociat, de˛in‚nd 3 (trei) p„r˛i sociale Ón valoare de
modificarea statutului astfel:                • Modificarea codific„rii obiectului de activitate   100 (o sut„) lei fiecare, Ón valoare total„ de 300 (trei
  1. Extinderea obiectului de activitate:        potrivit versiunii CAEN rev. 1, conform Ordinului     sute) lei, reprezent‚nd 30 % din capitalul social al
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i    nr. 601/26 noiembrie 2002, publicat Ón Monitorul      Societ„˛ii Comerciale A B C METAL - S.R.L.
organizare de ∫antiere;                 Oficial al Rom‚niei nr. 908/13.12.2002.            Art. 2. Structura capitalului social, precum ∫i
  4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru         Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din   participarea la beneficii ∫i pierderi sunt
construc˛ii;                       actul constitutiv al societ„˛ii.              urm„toarele:
  4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i      Œncheiat Ón 5 exemplare sub semn„tur„ privat„,      Papazu Eugen-Anton de˛ine 3 (trei) p„r˛i sociale
                             ast„zi, 22.12.2005 la T‚rgovi∫te, conform art. 6 pct.   Ón valoare de 100 (una sut„) lei fiecare, Ón valoare
demolare cu personal de deservire aferent;
                             6-7 din Legea nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„.   total„ de 300 (trei sute) lei, reprezent‚nd 30 % din
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
                                (19/758.126)                     capitalul social al Societ„˛ii Comerciale A B C
imobiliare proprii;
                                          *                METAL - S.R.L.
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau Ónchiriate.                                           Dumitru Alexandru de˛ine 7 (∫apte) p„r˛i sociale
                                  Societatea Comercial„
                                                          Ón valoare de 100 (una sut„) lei fiecare, Ón valoare
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       QMED - S.R.L., Fieni, jude˛ul D‚mbovi˛a
                                                          de 700 (∫apte sute) lei, reprezent‚nd 70 % din
adi˛ional Ón 3 (trei) exemplare, care face parte
                                      ACT ADIfiIONAL              capitalul social al Societ„˛ii Comerciale A B C
integrant„ din actul constitutiv al Societ„˛ii
                                                          METAL - S.R.L.
Comerciale POLIEDRA - S.R.L.                   la statutul Societ„˛ii Comerciale           Art. 3. Se revoc„ din func˛ia de administrator
  Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i redactat        QMED ROM¬NIA - S.R.L.             R„doi Dan.
de c„tre avocat Alin-Adrian P„tra∫cu.            Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     Art. 4. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator pe
  (18/757.975)                     republicat„, privind societ„˛ile comerciale ∫i ale     perioad„ nelimitat„ domnul Papazu Eugen-Anton,
             *               statutului, L„craru Nicu Cristian, n„scut la data de    cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 13.02.1979 Ón
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 209/20.I.2006                  5
Bucure∫ti, sectorul 5, fiul lui Constantin ∫i al     am„nuntul prin coresponden˛„; 5262 - comer˛ cu        Art. 4. Numirea Ón func˛ia de administrator a
Constan˛ei, domiciliat Ón Buftea, str. F„g„ra∫ nr. 7,   am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e; 5263 - comer˛ cu    domnului Nedelcu Cezar Adrian Eugen, cet„˛ean
jude˛ul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 071515  am„nuntul care nu se efectueaz„ prin magazine;      rom‚n, n„scut la data de 9.07.1968 Ón T‚rgovi∫te,
eliberat„ la data de 27.11.2004 de Poli˛ia Buftea, cod  6420 - telecomunica˛ii; 7132 - Ónchirierea ma∫inilor   jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str.
numeric personal 1790213441529.              ∫i echipamentelor pentru construc˛ii, f„r„ personal    Tony Bulandra, bl. 33 C, ap. 2, jude˛ul D‚mbovi˛a,
  Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv r„m‚ne   de deservire aferent; 7133 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i   identificat cu C.I. seria DD nr. 198029, eliberat„ de
nemodificat, prezentul act adi˛ional complet‚nd      echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor;   Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 13.01.2004, cod
dispozi˛iile ∫i f„c‚nd parte integrant„ din actul     7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente      numeric personal 1680709151797.
constitutiv.                       neclasificate Ón alt„ parte; 7210 - consultan˛„ Ón      Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       domeniul echipamentelor de calcul (hardware);       actul constitutiv al societ„˛ii.
19.12.2005 Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare      7221 - editarea de programe; 7222 - consultan˛„ ∫i      (24/718.131)
pentru p„r˛i.                       furnizare de alte produse software; 7230 -                     *
  (21/758.128)                     prelucrarea informatic„ a datelor; 7240 - activit„˛i
             *                legate de bazele de date; 7250 - Óntre˛inerea ∫i           Societatea Comercial„
                             repararea ma∫inilor de birou, de contabilizat ∫i a         DACAROX COM - S.R.L., G„e∫ti
      Societatea Comercial„             calculatoarelor; 7260 - alte activit„˛i legate de            jude˛ul D‚mbovi˛a
      ROM DACIA - S.R.L., Fieni           informatic„; 7440 - publicitate; 7450 - selec˛ia ∫i
       jude˛ul D‚mbovi˛a              plasarea for˛ei de munc„; 7485 - activit„˛i de               ACT ADIfiIONAL
                             secretariat ∫i traducere; 7487 - alte activit„˛i de     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
         ACT ADIfiIONAL              servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor; 9500         DACAROX COM - S.R.L.
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale     - activit„˛i ale personalului angajat Ón gospod„rii
                                                            Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
       ROM DACIA - S.R.L.             particulare.
                                                          republicat„, ∫i ale statutului societ„˛ii, B„descu
                               • Prelungirea duratei de de˛inere a spa˛iului
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,                                Amalia Daniela, cu domiciliul Ón ora∫ul G„e∫ti, Str.
                             destinat sediului social din T‚rgovi∫te, str. Tudoric„
republicat„, privind societ„˛ile comerciale ∫i ale                                 Republicii nr. 46, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„ cu
                             Popescu nr. 82, jude˛ul D‚mbovi˛a, pentru o
statutului societ„˛ii,                                               C.I. seria DD nr. 282510 eliberat„ de Poli˛ia G„e∫ti
                             perioad„ de 1 an, Óncep‚nd cu data de 29.09.2005,
  Ni˛escu Lucian Aurel, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,                                la data de 23.08.2005, unic asociat al Societ„˛ii
                             conform contractului de Ónchiriere autentificat cu
str. Serg. Maj. Samoil„ Dumitru nr. 1, bl. 124, sc. 2,                               Comerciale DACAROX COM - S.R.L., a hot„r‚t:
                             nr. 4.385/29.09.2005.
et. 3, ap. 74, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RX                                • Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din ora∫ul
                               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
nr. 155518, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de                                G„e∫ti, Strada 13 Decembrie nr. 42, jude˛ul
                             14.12.2005 Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
19.03.2003,                                                     D‚mbovi˛a, Ón ora∫ul G„e∫ti str. ™erban Cioculescu
                             pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
  Iancu Lucia, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea                                   nr. 1C, jude˛ul D‚mbovi˛a.
                             de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
Re∫i˛a îD” nr. 3, bl. A7, sc. 3, ap. 35, sectorul 4,                                  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 225136, eliberat de  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
                                                          22.12.2005, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 28.04.1993,           (23/758.130)
                                                          pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
  Marina Doina Anca, cu domiciliul Ón ora∫ul                    *
                                                          de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
Fieni, Str. Runcului nr. 120, jude˛ul D‚mbovi˛a,                                  Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
                                   Societatea Comercial„
identificat„ cu C.I. seria DD nr. 225761, eliberat„ de                                  (25/758.132)
                                  ESTAGRE - S.R.L., T‚rgovi∫te
Poli˛ia Fieni la data de 16.06.2004,                                                     *
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ROM DACIA -
                                      ACT ADIfiIONAL
S.R.L.,                                                            Societatea Comercial„
  au hot„r‚t prelungirea duratei de de˛inere a       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          SOVIROX - S.R.L., satul Nucet
spa˛iului destinat sediului social, din ora∫ul Fieni,          ESTAGRE - S.R.L.                 comuna Nucet, jude˛ul D‚mbovi˛a
Str. Runcului nr. 120, jude˛ul D‚mbovi˛a, p‚n„ la      Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor
data de 31.12.2006, conform contractului de        din data de 8.11.2005, precum ∫i a prevederilor           ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005
Ónchiriere cu nr. 9396/7.10.2005.             actului constitutiv ∫i ale Legii nr. 31/1990 privind    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       societ„˛ile comerciale, republicat„ ∫i cu modific„rile          SOVIROX - S.R.L.
24.10.2005 Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare      ulterioare,
pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul                                    Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                               • SÓrbu Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului                                    republicat„, ∫i ale actului constitutiv al societ„˛ii,
                             15.05.1965, comuna Finta, cu domiciliul Ón comuna
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.                                    Stroie Marian Ovidiu, n„scut la data de 11.07.1968
                             Finta, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu B.I. seria
   (22/758.129)                                                  Ón T‚rgovi∫te, cu domiciliul Ón satul Cazaci nr. 465,
                             D.K. nr. 782329 eliberat de Mili˛ia T‚rgovi∫te la data
             *                                             comuna Nucet, identificat cu C.I. seria DD nr.
                             de 30.05.1989 ∫i prelungit„ valabilitatea la data de
                                                          212680 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
                             28.10.1999, cod numeric personal 1650515151802,
      Societatea Comercial„                                          5.04.2004, Stroie Nela, n„scut„ la data de 4.09.1967
                               • Enache Adrian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data
   PRO SAN UMAN - S.R.L., T‚rgovi∫te                                       Ón comuna Tudor Vladimirescu, jude˛ul Gala˛i, cu
                             de 13.12.1971 Ón comuna B„b„i˛a, jude˛ul
                                                          domiciliul Ón satul Cazaci nr. 465, comuna Nucet,
                             Teleorman, cu domiciliul Ón T‚rgovi∫te, str. Vasile
         ACT ADIfiIONAL                                           jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr.
                             Florescu, bl. 20, sc. A, ap. 11, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                                                          212678 eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      identificat cu C.I. seria DD nr. 250834 eliberat„ de
                                                          5.04.2004,
      PRO SAN UMAN - S.R.L.             Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 25.11.2004, cod
                                                            asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale SOVIROX -
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,   numeric personal 1711213340018,
                                                          S.R.L., cu sediul Ón satul Nucet, comuna Nucet,
republicat„ ∫i ale statutului societ„˛ii, Stoica       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale ESTAGRE -
                                                          jude˛ul D‚mbovi˛a, au hot„r‚t:
Gheorghi˛a Camelia, cu domiciliul Ón T‚rgovi∫te,     S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei,
                                                            Œnfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii Ón
str. Tudoric„ Popescu nr. 82, jude˛ul D‚mbovi˛a,     bl. 8, sc. A, ap. 15, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                                                          satul Cazaci nr. 465, comuna Nucet, jude˛ul
identificat„ cu B.I. seria DG nr. 641636, eliberat„ de    au hot„r‚t:
                                                          D‚mbovi˛a.
Mili˛ia T‚rgovi∫te la data de 23.02.1988 ∫i         Art. 1. Atragerea Ón societate a dlui Despa Nicolae
                                                            Activit„˛ile prestate la punctul de lucru vor fi
prelungit„ valabilitatea la 3.03.1998,          Daniel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
                                                          cele definite de codurile CAEN: 5211; 5212; 5540.
  unic asociat al Societ„˛ii Comerciale PRO SAN     28.11.1980, Ón T‚rgovi∫te, domiciliat Ón satul Finta
                                                            Prezentul act adi˛ional modific„ corespunz„tor
UMAN - S.R.L., a hot„r‚t:                 Veche nr. 44, comuna Finta, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                                                          actul constitutiv al societ„˛ii.
  • Extinderea obiectului de activitate cu:       identificat cu C.I. seria DD nr. 253262, eliberat„ de
                                                            Œncheiat sub semn„tur„ privat„ conform Legii
  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a     Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 9.12.2004, cod numeric
                                                          nr. 31/1990, republicat„, ast„zi, 22.12.2005, Ón trei
altor plante neclasificate Ón alt„ parte; 0112 -     personal 1801128152478.
                                                          exemplare.
cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor horticole ∫i a    Art. 2. Retragerea din societate a asociatului
                                                            (26/758.133)
produselor se ser„; 0113 - cultivarea fructelor,     SÓrbu Ion, care va cesiona cele 10 (zece) p„r˛i sociale
                                                                       *
nucilor, a plantelor pentru b„uturi ∫i mirodenii;     a 10 lei RON fiecare, asociatului atras Despa Nicolae
0121 - cre∫terea animalelor, activitatea fermelor     Daniel.                               Societatea Comercial„
pentru ob˛inerea laptelui; 0122 - cre∫terea ovinelor,    Retragerea din societate a asociatului Enache        DANCICOM - S.R.L., satul ™ot‚nga
caprinelor, cabalinelor, m„garilor, cat‚rilor ∫i     Adrian, care va cesiona cele 10 (zece) p„r˛i sociale a     comuna ™ot‚nga, jude˛ul D‚mbovi˛a
asinilor; 0123 - cre∫terea porcinelor; 0124 - cre∫terea  10 lei RON fiecare, asociatului atras Despa Nicolae
p„s„rilor; 0125 - cre∫terea altor animale; 0130 -     Daniel.                                  ACT ADIfiIONAL
activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„         Cedarea p„r˛ilor sociale se face liber„ de orice
combinat„ cu cre∫terea animalelor); 0141 - activit„˛i   sarcini ∫i procese, cu desp„gubirea contravaloarii     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
de servicii anexe agriculturii; gr„din„rit peisagistic  acestora.                                DANCICOM - S.R.L.
(arhitectur„ peisager„); 0142 - activit„˛i de servicii    Societatea Comercial„ ESTAGRE - S.R.L. va avea      Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
pentru cre∫terea animalelor, cu excep˛ia         Ón continuare asociat unic Ón persoana domnului      republicat„, ∫i ale actului constitutiv al societ„˛ii,
activit„˛ilor veterinare; 5248 - comer˛ cu am„nuntul   Despa Nicolae Daniel.                   Cioran Daniel, cu domiciliul Ón satul ™ot‚nga nr. 23,
Ón magazine specializate, cu alte produse          Art. 3. Revocarea din func˛ia de administrator a    comuna ™ot‚nga, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu
neclasificate Ón alt„ parte; 5261 - comer˛ cu       domnului SÓrbu Ion.                    C.I. seria DD nr. 268342 eliberat„ de Poli˛ia
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 209/20.I.2006
T‚rgovi∫te la data de 13.04.2005, unic asociat al        Prezentul act adi˛ional completeaz„ ∫i modific„     GIURGIU NORD - S.A., av‚nd ca obiect de activitate:
Societ„˛ii Comerciale DANCICOM - S.R.L., hot„r„∫te:     corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii.       5211, 5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226,
  • Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón T‚rgovi∫te,       Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive ale    5227, 5233, 5247, 5248.
Pia˛a 1 Mai, bl. 8 ∫i 9, cu activit„˛ile definite la     Societ„˛ii Comerciale UNIVERS CONSULT - S.R.L.        Drept pentru care am Óncheiat prezenta.
codurile CAEN 5211, 5212.                  r„m‚n neschimbate.                      (31/758.138)
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,          Redactat Ón 4 (patru) exemplare semnate de c„tre                 *
25.11.2005 Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare       p„r˛i la Societatea Comercial„ JURINOV
pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul       CONSULTING - S.R.L., ast„zi, 20.12.2005.              Societatea Comercial„
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului          (29/758.136)                       CRIMBO GAS GIURGIU - S.R.L., Giurgiu
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.                      *
  (27/758.134)                                                             ACT ADIfiIONAL
              *                      Societatea Comercial„
                                                             la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                    PIXAR - S.R.L., T‚rgovi∫te
                                                                 CRMBO GAS GIURGIU - S.R.L.
      Societatea Comercial„
                                        ACT ADIfiIONAL                Subsemna˛ii
    TECHNOCASSA - S.R.L., T‚rgovi∫te
                                                              1. Borcea Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Bucure∫ti, sectorul 4, la data de 17.01.1970,
         ACT ADIfiIONAL
                                 PIXAR - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te        c„s„torit, domiciliat Ón satul Pantelimon, ∫oseaua
     la statutul Societ„˛ii Comerciale           Ca efect al, ∫i pentru ducerea la Óndeplinire a     Cernica nr. 27, comuna Pantelimon, jude˛ul Ilfov,
       TECHNOCASSA - S.R.L.              dispozi˛iilor hot„r‚rii nr. 1 din 28 decembrie 2005    identificat cu C.I. seria EP nr. 000970 eliberat„ de
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     a adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor      I.G.P.-D.E.P. la data de 22.08.2001, ∫i
republicat„, ∫i ale statutului societ„˛ii, Serbinov     Societ„˛ii Comerciale PIXAR - S.R.L., cu sediul Ón      2. Rizescu Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Cornel Alexandru, cu domiciliul Ón T‚rgovi∫te,        T‚rgovi∫te, actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale   data de 27.04.1967 Ón Bucure∫ti, sectorul 5,
Aleea Viitorului, bl. 9, sc. C, ap. 48, jude˛ul       PIXAR - S.R.L., va fi modificat/completat cu        domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cerni∫oara nr. 107,
D‚mbovi˛a, identificat cu B.I. seria G.V. nr. 456872     urm„toarele prevederi, societatea urm‚nd a         sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 114001,
eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 9.07.1996,     continua potrivit acestora:                eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 10.08.2000,
unic   asociat   al  Societ„˛ii   Comerciale      I. Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu   Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
TECHNOCASSA - S.R.L., hot„r„∫te extinderea          urm„toarele activit„˛i:                  CRIMBO GAS GIURGIU - S.R.L., cu sediul Ón
obiectului de activitate cu:                  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse       Giurgiu, ™os. Sloboziei, km 4, jude˛ul Giurgiu,
  5510 - hoteluri;                     diverse;                          av‚nd num„rul de Ónmatriculare J 52/199/2003, cod
  5521 - tabere de tineret ∫i refugii montane;         5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i    unic de Ónregistrare R 15461509, am hot„r‚t Ón
  5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru        de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i        unanimitate, conform hot„r‚rii adun„rii generale a
rulote;                           televizoare;                        asocia˛ilor nr. 15/20.12.2005, deschiderea unui
  5523 - alte mijloace de cazare;               5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       punct de lucru situat Ón comuna Bragadiru, ™oseaua
  5530 - restaurante;                    consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     de Centur„ nr. 2-8, jude˛ul Ilfov, compus din 40 m2,
  5540 - baruri;                        5152 - comer˛ cu ridicata cu produse ∫i         cl„dire ∫i 1.200 m2, platform„ betonat„, conform
                                                            contractului de Ónchiriere nr. 58/15.12.2005
  5551 - cantine;                      minereuri metalice;
                                                            Óncheiat cu Societatea Comercial„ AGRICOLA PROD
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;          5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;
                                                            COM SERVICII AGRICOLE - S.R.L., cu obiect de
  6720 - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri     5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
                                                            activitate - 6312 - depozitare.
∫i de pensii; serviciile intermediarilor, agen˛iilor ∫i   echipamente periferice ∫i software;
                                                              Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
agen˛ilor de asigur„ri (agen˛ii de intermediere care      5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i
                                                            neschimbate.
negociaz„ ∫i Óncheie contracte de asigurare pentru      echipamente de birou;
                                                              (32/758.139)
societ„˛ile de asigurare sau reasigurare, ori care       5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i
                                                                         *
presteaz„ alte servicii privind Óncheierea ∫i        echipamente electronice;
executarea unor asemenea contracte; servicii de         5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
                                                                  Societatea Comercial„
consultan˛„ Ón domeniul asigur„rilor);            utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
                                                                FARINSAN - S.A., satul Gr„di∫tea
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere.        5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;           comuna Comana, jude˛ul Giurgiu
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,          5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„ ∫i articole
27.12.2005, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare       de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;                ACT ADIfiIONAL
pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul        5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        articole de papet„rie;                      din data de 13 decembrie la actele
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.          5248 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine            constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
  (28/758.135)                       specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„            FARINSAN - S.A.
              *                parte;                            Berberoglu Mustafa-Cenk, cet„˛ean turc,
                                7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i   c„s„torit, n„scut la data de 10 august 1974 Ón
     Societatea Comercial„               management;                        Ankara, Turcia, fiul lui Engin ∫i al lui Seher,
  UNIVERS CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti             7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i     domiciliat Ón Rom‚nia, satul Gr„di∫tea, comuna
                               servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;     Comana, jude˛ul Giurgiu, posesor al permisului de
         ACT ADIfiIONAL                 7481 - activit„˛i fotografice;             ∫edere permanent„ ROU 0026701 eliberat de
                                7482 - activit„˛i de ambalare;             S.E.I.P. Giurgiu la data de 17 martie 2005, av‚nd
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón     codul numeric personal 7740810910011, proprietar
  UNIVERS CONSULT - S.R.L., Ónregistrat
                               principal Óntreprinderilor.                a 794.141 ac˛iuni, reprezent‚nd 44,99 din capitalul
   la Oficiul Registrului Comer˛ului
                                II. Domeniul ∫i obiectul principal de activitate,    social al societ„˛ii,
al Jude˛ului D‚mbovi˛a cu nr. J 15/1264/2005
                               precum ∫i celelalte clauze ale actului constitutiv al     Ón nume propriu ∫i Ón calitate de Ómputernicit al
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                                   ac˛ionarilor
                               societ„˛ii r„m‚n nemodificate.
privind societ„˛ile comerciale, modificat„ prin                                      Berberoglu Seher, cet„˛ean turc, c„s„torit„,
                                III. Formalit„˛ile de publicitate a men˛iunilor
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i                                    n„scut„ la data de 20 octombrie 1948 Ón
                               promovate de prezenta hot„r‚re ∫i de Ónregistrare
aprobat„ prin Legea nr. 195/1997,                                            Sebinkarahisar, Turcia, fiica lui Ali ∫i a lui Salier,
                               la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  Pavlicheanu Alexandru R„zvan, cet„˛ean rom‚n,                                    domiciliat„ Ón Turcia, Ataturk Bul. Belvi Center nr.
                               D‚mbovi˛a ∫i reprezentarea Ón fa˛a tuturor
domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 47, bl. 1,                                 20, Kusadasi, posesoare a pa∫aportului seria TR-J nr.
                               autorit„˛ilor ∫i entit„˛ilor interesate sunt Ón sarcina
sc. 3, et. 2, ap. 83, sectorul 4, n„scut la data de                                   833691 eliberat de Prefectura Aydin la data de 11
                               asocia˛ilor, care vor putea lucra Ómpreun„ sau
12.12.1976 Ón Bucure∫ti, identificat cu C.I. seria RT                                  mai 1999, prin fiul meu, domnul Berberoglu
                               separat.
nr. 245244 eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de                                  Mustafa-Cenk, cet„˛ean turc, domiciliat Ón satul
                                 (30/758.137)
5.11.2002, cod numeric personal 1761212441514,                                     Gr„di∫tea, comuna Gr„di∫tea, jude˛ul Giurgiu,
                                            *
  Copuzeanu Florin Traian, cet„˛ean rom‚n,                                       posesor al permisului de ∫edere permanent ROU
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. St‚njeneilor nr. 8, bl.           Societatea Comercial„             0026701 eliberat de S.E.I.P. Gurgiu la data de 17
29, sc. B, et. 6, ap. 96, sectorul 4, n„scut la data de         ADISERV - S.R.L., Giurgiu           martie 2005, conform procurii autentificate cu nr.
23.04.1982 Ón Bucure∫ti, identificat cu B.I. seria G.V.                                 1805 din 5 februarie 2001 de primul notar Adil
nr. 142736 eliberat de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de                DECIZIE               Yasar Sommez din Kusadasi, Republica Turcia,
13.05.1996, cod numeric personal 1820423440035,                                     proprietara a 195.988 de ac˛iuni, reprezent‚nd
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale UNIVERS          din data de 29.12.2005 a asociatului unic        11,11 % din capitalul social al societ„˛ii,
CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón Pucioasa, Str. Pie˛ei      Subsemnatul Laz„r Adrian, asociat unic ∫i         Berberoglu Efe, cet„˛ean turc, nec„s„torit, n„scut
nr. 7, camera 1, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„      administrator al Societ„˛ii Comerciale ADISERV -      la data de 25 iulie 1983 Ón Kusadasi, Turcia, fiul lui
cu nr. J 15/1264/2005, cod unic de Ónregistrare       S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:              Engin ∫i al lui Seher, domiciliat Ón Turcia, Istanbul,
18190781, au hot„r‚t:                      Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón       Sapiyer Rumelifeneryou Koc Uni. Yurdu, posesor al
  • Mutarea sediului social din ora∫ul Pucioasa,      Giurgiu, str. Bucure∫ti nr. 352 (incint„ hal„), jude˛ul  pa∫aportului seria TR-O nr. 236586 eliberat de
Str. Pie˛ei nr. 7, camera 1, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ón      Giurgiu, conform contractului de Ónchiriere nr. 385    Guvernatorul Istanbulului la data de 5 aprilie 2004,
Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 47, bl. 1, sc. 3, et. 2, ap.  din data de 2.12.2005 eliberat de Societatea        proprietar a 582.438 ac˛iuni, reprezent‚nd 33 % din
83, sectorul 4 (cod CAEN 7411).               Comercial„ PARC TEHNOLOGIC ™I INDUSTRIAL          capitalul social al societ„˛ii;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 209/20.I.2006                   7
  Aksen Enver, cet„˛ean turc, domiciliat Ón Turcia,        Societatea Comercial„                Semn„tura noului asociat pe acest act adi˛ional
Ankara, Luleburgaz Lokak, Kalaba Mahellessi,           GEMINI TRANS - S.R.L., Mih„ile∫ti          reprezint„ aderarea acestuia la toate prevederile
posesor al pa∫aportului seria TR-A nr. 082360              jude˛ul Giurgiu               actului constitutiv al societ„˛ii.
eliberat de Ministerul de Interne la data de                                       (35/758.142)
24.01.1989, prin mandatarul s„u, dl Berberoglu                ACT ADIfiIONAL                           *
Mustafa Cenk, conform procurii autentificate cu nr.
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           Societatea Comercial„
1804 din data de 5.02.2001 prin notarul Adil Yasar
Sonmez din Kusadasi, Turcia, proprietar a 88.248        GEMINI TRANS - S.R.L., Ónmatriculat„           PESC√RU™UL IMPEX - S.R.L., Giurgiu
de ac˛iuni, reprezent‚nd 5 % din capitalul societ„˛ii;   la Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
  Berberoglu Mert, cet„˛ean turc, c„s„torit, n„scut      Giurgiu cu nr. J 52/23/2002, cod unic                  ACT ADIfiIONAL
la data de 24 septembrie 1976, Ón Kusadasi, Turcia,        de Ónregistrare 14409618, capital
                              social 200 RON, cu sediul Ón ora∫ul Mih„ile∫ti,       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
fiul lui Engin ∫i Seher, domiciliat Ón Rom‚nia, satul
                                                                PESC√RU™UL IMPEX - S.R.L.
Gr„di∫tea, comuna Gr„di∫tea, jude˛ul Giurgiu,                jude˛ul Giurgiu
posesor al permisului de ∫edere permanent„ ROU                                      Subsemna˛ii Florescu Valentin, n„scut la data de
                               Asociatul unic Petcu Ion-Gabriel, domiciliat Ón
0027426 eliberat de S.E.I.P. Giurgiu la data de 22                                  28.03.1950, domiciliat Ón Giurgiu, Str. Soarelui nr.
                              satul Bragadiru, ∫os. Clinceni nr. 7, comuna
martie 2005, av‚nd codul numeric personal                                       35, jude˛ul Giurgiu, identificat cu C.I. seria GG nr.
                              Bragadiru, jude˛ul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF
7760924520017, proprietar a 88.248 ac˛iuni,                                      085315 eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu la data de
                              nr. 084768 eliberat„ de Poli˛ia Comunei Bragadiru
reprezent‚nd 5 % din capitalul social al societ„˛ii;                                 4.04.2003, cod numeric personal 1500328520021, ∫i
                              la data de 23.05.2005, cod numeric personal
  Icenoglu Serkan, cet„˛ean turc, n„scut la data de                                 Naghi Daniel-Eduard, n„scut la data de 12.05.1977,
                              1671101451511, de˛in‚nd Ón calitate de asociat unic
13 februarie 1972 Ón Soke, Turcia, domiciliat Ón                                   domiciliat Ón Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, bl.
                              toate p„r˛ile sociale ale societ„˛ii, adic„ 20 p„r˛i
Turcia, Aydin, Soke, Konak, ∫i cu re∫edin˛a Ón                                    Vam„, ap. 3, jude˛ul Giurgiu, identificat cu C.I. seria
                              sociale Ón valoare total„ de 200 RON, reprezent‚nd
Rom‚nia, satul Gr„di∫tea, comuna Comana, jude˛ul                                   GG nr. 124441 eliberat„ de Poli˛ia Giurgiu la data
                              100 % din capitalul social al societ„˛ii, Ón baza     de    3.11.2004,   cod  numeric   personal
Giurgiu, posesor al C.I. seria ROU nr. 002742
                              deciziei asociatului unic nr. 1 din data de 9.12.2005,   1770512520019, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
eliberat„ de S.E.I.P. Giurgiu, la
                              a decis modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii   Comerciale PESC√RU™UL IMPEX - S.R.L., cu sediul
  data de 15.12.2004, cod numeric personal
                              Comerciale GEMINI TRANS - S.R.L., Ón privin˛a       Ón Giurgiu, Str. Soarelui nr. 35, jude˛ul Giurgiu,
7720213520010, proprietar a 15.900 ac˛iuni,
                              asocia˛ilor, a structurii capitalului social ∫i a     Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
reprezent‚nd 0,90 % din capitalul social al societ„˛ii,
  Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale     obiectului de activitate, astfel:             Jude˛ului Giurgiu cu nr. J 52/111/1994, cod unic de
extraordinare din data de 13.12.2005 a Societ„˛ii       1. Cesiunea p„r˛ilor sociale              Ónregistrare 5320880, am hot„r‚t urm„toarele:
Comerciale FARINSAN - S.A., cu sediul social Ón        a) Asociatul unic Petcu Ion-Gabriel cesioneaz„       Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune
satul Gr„di∫tea, comuna Comana, jude˛ul Giurgiu,      c„tre Zamfir Stelian, cet„˛ean rom‚n, fiul lui       intervenit Óntre Florescu Valentin ∫i Naghi Daniel-
cod unic de Ónregistrare 8583155, atribut fiscal R,    Niculae ∫i al Elenei, domiciliat Ón satul Cornetu, ™os.  Eduard, Ón calitate de ceden˛i, pe de o parte, ∫i
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     Alexandriei nr. 185, comuna Cornetu, jude˛ul Ilfov,    Asocia˛ia PESCARILOR PROFESIONI™TI - ABRAMIS
nr. J 52/400/1996, modific dispozi˛iile contractului    n„scut Ón Bucure∫ti la data de 30.08.1971,         2003, Ón calitate de cesionar„, pe de alt„ parte,
∫i statutului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:         identificat cu C.I. seria IF nr. 091535 eliberat„ de    ceden˛ii au cesionat c„tre cesionar un num„r de 16
  Art. 1. Se modific„ art. 9 din contractul de      SPCLEP Bragadiru la data de 12.08.2005, cod        p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de
societate ∫i, respectiv, art. 31 din statutul societ„˛ii  numeric personal 1710830522490, o parte social„      160 RON, reprezent‚nd 32 % din capitalul social,
prin numirea Ón func˛ia de administrator, membru      de˛inut„, cu o valoare nominal„ de 10 RON, Ón       astfel: asociatul Florescu Valentin a cesionat din
al consiliului de administra˛ie, pentru o perioad„ de   valoare total„ de 10 RON, reprezent‚nd 5 % din       cele 25 p„r˛i sociale de˛inute Ón cadrul societ„˛ii un
4 ani, a ac˛ionarului Berberoglu Efe.           capitalul social al societ„˛ii.              num„r de 8 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, cu o
  Astfel, articolele precizate vor avea urm„torul      Cesiunea p„r˛ilor sociale se face la valoarea      valoare total„ de 80 RON ASOCIAfiIEI PESCARILOR
cuprins:                          nominal„.                         PROFESIONI™TI - ABRAMIS 2003; asociatul Naghi
  îSocietatea este administrat„ de un consiliu de      b) Zamfir Stelian achizi˛ioneaz„, la valoarea      Daniel-Eduard a cesionat din cele 25 p„r˛i sociale
administra˛ie format din patru membri, ∫i anume:      nominal„, de la asociatul unic Petcu Ion-Gabriel o     de˛inute Ón cadrul societ„˛ii, un num„r de 8 p„r˛i
  1. Berberoglu Mustafa-Cenk               parte social„, cu o valoare nominal„ de 10 RON, Ón     sociale a 10 RON fiecare, cu o valoare total„ de 80
  2. Berberoglu Mert                                                RON ASOCIAfiIEI PESCARILOR PROFESIONI™TI -
                              valoare total„ de 10 RON, reprezent‚nd 5 % din
  3. Berberoglu Seher                                                ABRAMIS 2003.
                              capitalul social al societ„˛ii.
  4. Berberoglu Efe.                                                  Œn urma cesion„rii, ASOCIAfiIA PESCARILOR
                               Œn urma cesiunii, structura capitalului social,
  Membrii consiliului de administra˛ie sunt ale∫i                                  PROFESIONI™TI - ABRAMIS 2003 a devenit asociat
                              precum ∫i de˛inerea p„r˛ilor sociale vor fi
de c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor prin vot                                  al Societ„˛ii Comerciale PESC√RU™UL IMPEX -
                              urm„toarele:
secret, pentru o perioad„ de 4 ani, cu dreptul de a                                  S.R.L., beneficiind de toate drepturile ∫i av‚nd toate
                               a) asociatul Petcu Ion-Gabriel va de˛ine, Ón
fi reale∫i.                                                      obliga˛iile ce-i revin Ón aceast„ calitate.
  Celelalte prevederi ale contractului societ„˛ii ∫i   calitate de asociat un num„r de 19 p„r˛i sociale,
                                                             Ca urmare a cesion„rii de p„r˛i sociale, structura
ale statutului r„m‚n nemodificate.             numerotate de la 1 la 19, cu o valoare nominal„ a
                                                           particip„rii asocia˛ilor la constituirea capitalului
  Prezentul act adi˛ional cuprinde dou„ pagini ∫i a   unei p„r˛i sociale de 10 RON, Ón valoare total„ de
                                                           social al Societ„˛ii Comerciale PESC√RU™UL IMPEX
fost Óncheiat ast„zi, 13 decembrie 2005, Ón 5 (cinci)   190 RON, reprezent‚nd 95 % din capitalul social al
                                                           - S.R.L. se prezint„ astfel:
exemplare originale.                    societ„˛ii;
                                                             - Florescu Valentin - 17 p„r˛i sociale a 10 RON
   (33/758.140)                       b) asociatul Zamfir Stelian va de˛ine Ón calitate
                                                           fiecare, Ón valoare total„ de 170 RON, reprezent‚nd
              *                de asociat o parte social„, av‚nd num„rul 20, cu o     34 % din capitalul social;
                              valoare nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de 10      - Naghi Daniel-Eduard - 17 p„r˛i sociale a 10 RON
     Societatea Comercial„              RON, reprezent‚nd 5 % din capitalul social al       fiecare, Ón valoare total„ de 170 RON, reprezent‚nd
   GEMINI TRANS - S.R.L., Mih„ile∫ti          societ„˛ii.                        34 % din capitalul social;
       jude˛ul Giurgiu                 2. Completarea obiectului de activitate al         - ASOCIAfiIA PESCARILOR PROFESIONI™TI -
                              societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:           ABRAMIS 2003 - 16 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare,
          DECIZIA NR. 2               4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i     Ón valoare total„ de 160 RON, reprezent‚nd 32 %
        din data de 9.12.2005            organizare de ∫antiere;                  din capitalul social.
                               4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru          Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                              construc˛ii;                        nemodificate.
   GEMINI TRANS - S.R.L., Ónmatriculat„
                               4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;      (36/758.144)
    la Oficiul Registrului Comer˛ului
  al Jude˛ului Giurgiu cu nr. J 52/23/2002,
                               4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la                *
                              construc˛ii;
 cod unic de Ónregistrare 14409618, capital
                               4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,             Societatea Comercial„
social 200 RON, cu sediul Ón ora∫ul Mih„ile∫ti,
                              aerodromuri ∫i baze sportive;               RISK STAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
        jude˛ul Giurgiu
                               4524 - construc˛ii hidrotehnice;              satul Cartojani, comuna Roata de Jos,
  Asociatul unic Petcu Ion-Gabriel, domiciliat Ón                                         jude˛ul Giurgiu
                               4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
satul Bragadiru, ∫os. Clinceni nr. 7, comuna
                               4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
Bragadiru, jude˛ul Ilfov, identificat cu C.I. seria IF                                         ACT ADIfiIONAL
nr. 084768 eliberat„ de Poli˛ia Comunei Bragadiru       4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;
la data de 23.05.2005, cod numeric personal          4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
1671101451511, a decis revocarea din func˛ia de        4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;            RISK STAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,
administratori a domnilor P„tra∫cu Florin-Ion,        4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;           cu sediul Ón satul Cartojani, comuna Roata de
posesor al C.I. seria RR nr. 291160 eliberat„ de       4541 - lucr„ri de ipsoserie;               Jos, jude˛ul Giurgiu, Ónregistrat„ la Oficiul
Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 10.03.2004, cod numeric     4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
personal 1610618400284, ∫i Dinu Vasile, posesor al      4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;        Giurgiu cu nr. J 52/567/2005
C.I. seria RR nr. 155956 eliberat„ de Sec˛ia 3 Poli˛ie    4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri     Ca urmare a contractului de cesiune intervenit
la data de 13.02.2001, cod numeric personal        de geamuri;                        Óntre Societatea Comercial„ ASIG STAR - S.R.L.,
1690718522534.                        4545 - alte lucr„ri de finisare;            persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón satul
   (34/758.141)                       4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i     Cartojani, comuna Roata de Jos, jude˛ul Giurgiu,
              *                demolare, cu personal de deservire aferent.        Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului de
 8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 209/20.I.2006
pe l‚ng„ Tribunalul Giurgiu cu nr. J 52/372 din       2. Deschiderea unui punct de lucru Ón comuna      la data de 15.11.1958 Ón Constan˛a, domiciliat Ón
data de 29.09.2004, prin reprezentant asociat unic    Bragadiru, ™os. Alexandriei nr. 247, bl. D7, parter,    Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 42, bl. M14, sc.
∫i administrator domnul Marin Constantin,         proprietatea Societ„˛ii Comerciale Petcon Tehnorex     A, ap. 19, jude˛ul Constan˛a, identificat cu C.I. seria
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 18.04.1966 Ón      - S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr. J 23/2066/2004, cod     KT nr. 340420 eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data
satul Cartojani, jude˛ul Giurgiu, domiciliat Ón satul   unic de Ónregistrare R 7976121.              de 8.04.2003, cod numeric personal 1581115131220,
Cartojani, jude˛ul Giurgiu, posesor al C.I. seria GG     Se Ómputernice∫te administratorul S„raru        care devine asociat.
nr. 010136 eliberat„ de Poli˛ia Bolintin-Vale din     Iuliana, domiciliat„ Ón Mih„ile∫ti, str. Constantin      Œmp„r˛irea pe asocia˛i va fi: Diradurian Eduard -
data de 17.05.1999, cod numeric personal         Br‚ncoveanu, bl. 120, sc. B, et. 2, ap. 9, jude˛ul     100 lei, 10 p„r˛i sociale, 50 %; Dumitru Gheorghe -
1660418230010, Ón calitate de cedent, ∫i Marin      Giurgiu, identificat„ cu C.I. seria GG nr. 001074     60 lei, 6 p„r˛i sociale, 30 %, ∫i Zaharia Ion - 40 lei, 4
Romica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de        eliberat„ la data de 21.08.1998 de Poli˛ia Mih„ile∫ti,   p„r˛i sociale, 20 %.
18.05.1968 Ón Ón satul Cartojani, jude˛ul Giurgiu,    cod numeric personal 2690720522492, pentru          Participarea la profit ∫i pierderi va fi de 50 %,
domiciliat„ Ón satul Cartojani, jude˛ul Giurgiu,     ducerea la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.        respectiv 30 % ∫i 20 %.
posesoare a C.I. seria GG nr. 010137 eliberat„ de       (39/758.147)                       Se declar„ punct de lucru Ón Constan˛a, str. Cpt.
Poli˛ia Bolintin-Vale din data de 17.05.1999, cod                  *                Papadopol nr. 14.
numeric personal 2680518521635, Ón calitate de                                     Redactat ∫i semnat Ón 4 exemplare, sub
cesionar, prin care cedentul a cedat c„tre cesionar         Societatea Comercial„              semn„tur„ privat„, ast„zi, 29.12.2005.
p„r˛ile sociale de˛inute Ón cadrul Societ„˛ii          ACTIMO L.T.D. - S.R.L., Constan˛a            (42/758.150)
Comerciale RISK STAR BROKER DE ASIGURARE -               jude˛ul Constan˛a                            *
S.R.L., Ón num„r de 500 a 25,00 RON fiecare, Ón
valoare total„ de 12.500,00 RON, retr„g‚ndu-se            ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005                  Societatea Comercial„
astfel din societate, actul constitutiv al societ„˛ii
                               Subsemnata Moc„na∫u Doina, asociat unic Ón           DOI CASTANI - S.R.L., Constan˛a
devine caduc, societatea func˛ion‚nd Ón baza unui
                             cadrul Societ„˛ii Comerciale ACTIMO L.T.D. - S.R.L.,           jude˛ul Constan˛a
statut, modific‚ndu-se astfel urm„toarele:
  Art. 1. Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale    am hot„r‚t:
                               1. Se coopteaz„ Ón societate Jurc„ Claudiu-            ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
RISK STAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. este
doamna Marin Romica, capitalul social total Ón      Constantin, fiul lui Hristu ∫i Ducsia, n„scut la data     Subsemnata Pamuc Cristina, asociat unic Ón
valoare de 25.000,00 RON, divizat Ón 1.000 p„r˛i     de 23.05.1973 Ón Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a,    cadrul Societ„˛ii Comerciale DOI CASTANI - S.R.L.,
sociale a 25,00 RON fiecare, apar˛in‚nd Ón totalitate   Str. Pescarilor nr. 30, bl. BM11, ap. 19, identificat cu  am hot„r‚t:
acesteia, cu o participare la beneficii ∫i pierderi de  B.I. seria G.X. nr. 138332/30.06.1997/Poli˛ia         1. Se deschide punct de lucru Ón Mangalia, str.
100 %.                          Constan˛a, cod numeric personal 1730523131250.       Pictor Nicolae Grigorescu, jude˛ul Constan˛a.
  Drept pentru care am Óncheiat prezentul.         Se retrage din societate Moc„na∫u Doina, cu         2. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 5248
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       cesionarea (titlu gratuit) p„r˛ilor sociale (20 p„r˛i   - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
27.12.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,     sociale = 200 RON) c„tre Jurc„ Claudiu-Constantin,     alte produse neclasificate Ón alt„ parte: lemn de foc
din care 4 (patru) exemplare pentru parte ∫i un      care devine asociat unic.                 ∫i c„rbune; 6311 - manipul„ri; 6312 - depozit„ri.
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din       2. Capitalul social total (200 RON = 20 p„r˛i        Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„    sociale) apar˛ine integral asociatului unic Jurc„     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
Tribunalul Giurgiu.                    Claudiu-Constantin. Participarea la beneficii ∫i      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  (37/758.145)                     pierderi va fi 100 % pentru Jurc„ Claudiu-         Constan˛a ast„zi, 21 decembrie 2005, sub
             *                Constantin.                        semn„tur„ privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare,
                               3. Se retrage din func˛ia de administrator       din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
       Societatea Comercial„            Moc„na∫u Doina. Se nume∫te administrator, pe        pentru emitent.
      SILVANA - S.R.L., Giurgiu           perioad„ nelimitat„, Óncep‚nd cu data de            (43/758.151)
                             28.12.2005, Jurc„ Claudiu-Constantin.                         *
           DECIZIE
                               Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
       din data de 28.12.2005           Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului           Societatea Comercial„
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         ELENIKOS-ANDRA - S.R.L., Constan˛a
         a asociatului unic                                               jude˛ul Constan˛a
                             Constan˛a ast„zi, 28 decembrie 2005, sub
  Subsemnatul Iura∫c Vasilic„, asociat unic ∫i      semn„tur„ privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare,
administrator al Societ„˛ii Comerciale SILVANA -     din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar           ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005
S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:              pentru emitent.                        Subsemna˛ii Zelca Ionel ∫i Ciuraru Raluca-
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón
                                (40/758.148)                     Isabela, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
Giurgiu, ™os. B„l„noaiei nr. 12A, jude˛ul Giurgiu,
                                           *                Comerciale ELENIKOS-ANDRA - S.R.L., am hot„r‚t:
conform contractului de loca˛iune nr. 32 din
                                                            Art. 1. Se Ónchide punctul de lucru din
19.12.2005 eliberat de Penitenciarul cu Regim de           Societatea Comercial„              Constan˛a, Aleea Prieteniei nr. 10, bl. Q, sc. G,
Maxim„ Siguran˛„ Giurgiu, av‚nd ca obiect de       AVESO - S.R.L., Constan˛a, jude˛ul Constan˛a        parter, ap. 71, jude˛ul Constan˛a.
activitate 5212, 5221, 5222, 5223, 5224, 5226, 5227,
5233, 5241, 5242, 5247, 5248.                                              Redactat Ón 4 (patru) exemplare ∫i semnat sub
                                   ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005            semn„tur„ privat„ ast„zi, 28.12.2005.
  Drept pentru care am Óncheiat prezenta.
  (38/758.146)                       Subsemnatul Vecerdea Nicu, asociat unic Ón         (44/758.152)
             *                cadrul Societ„˛ii Comerciale AVESO - S.R.L., am                    *
                             hot„r‚t:
      Societatea Comercial„              1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 5190         Societatea Comercial„
   VIITORUL IMPEX - S.R.L., Mih„ile∫ti         - comer˛ cu ridicata cu alte produse (f„r„ o           ENA DESIGN CONSTRUCT - S.R.L.
        jude˛ul Giurgiu              specializare particular„: amelioratori, premixuri          Ovidiu, jude˛ul Constan˛a
                             etc.
      DECIZIA NR. 1/19.12.2005             2. Se schimb„ sediul Ón Constan˛a, str. Cezar           ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
                             Bolliac nr. 11.                        Subsemnata Mocanu Elena, Ón calitate de asociat
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                               Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre       unic al Societ„˛ii Comerciale ENA DESIGN
 VIITORUL IMPEX - S.R.L., cu sediul social Ón
                             Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      CONSTRUCT - S.R.L., am hot„r‚t:
Mih„ile∫ti, Str. Nucilor nr. 10, jude˛ul Giurgiu,
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         1. Cooptarea Ón societate a dlui Gherasim George-
   Ónmatriculat„ cu nr. J 52/408/2005,
   cod unic de Ónregistrare 17879509          Constan˛a ast„zi, 22 decembrie 2005, sub          Marian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón ora∫ul
                             semn„tur„ privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare,      Ovidiu, Strada Na˛ional„ nr. 91, jude˛ul Constan˛a,
  Subsemnatul Toma Constantin, cet„˛ean rom‚n,
                             din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar      n„scut la data de 2.08.1982 Ón Constan˛a, jude˛ul
n„scut Ón Mih„ile∫ti, jude˛ul Giurgiu, la data de
                             pentru emitent.                      Constan˛a, fiul lui Ilie ∫i Steliana, identificat cu C.I.
19.11.1944, domiciliat Ón Mih„ile∫ti, Str. Nucilor nr.
                                (41/758.149)                     seria KT nr. 125094 eliberat„ de Poli˛ia Ovidiu la
10, jude˛ul Giurgiu, identificat cu B.I. seria D.K. nr.
252159 eliberat la data de 25.03.1989 de Mili˛ia
                                           *                data de 16.05.2000, cod numeric personal
Mih„ile∫ti, cod numeric personal 1441119522495,                                   1820802134155, ∫i a dlui Oche∫el Mihai, cet„˛ean
                                  Societatea Comercial„               rom‚n, domiciliat Ón Ovidiu, str. Mugurel nr. 22,
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
                              DEGA MOTORS GROUP - S.R.L., Constan˛a          jude˛ul Constan˛a, n„scut la data de 11.02.1980 Ón
VIITORUL IMPEX - S.R.L., cu sediul social Ón ora∫ul
                                   jude˛ul Constan˛a                Constan˛a, jude˛ul Constan˛a, fiul lui Ion ∫i
Mih„ile∫ti, Str. Nucilor nr. 10, jude˛ul Giurgiu,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                  Georgeta, identificat cu C.I. seria KT nr. 215075
                                   ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005            eliberat„ de Poli˛ia Ovidiu la data de 14.08.2001,
nr. J 52/408/2005, cod unic de Ónregistrare
17879509, am decis:                     Subsemna˛ii Diradurian Eduard, ™erban Maria       cod numeric personal 1800211134151.
  1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,    Andreea ∫i Zaharia Ion, asocia˛i la Societatea        2. Retragerea din societate a dnei Mocanu Elena
Complex Comercial Pia˛a Trapezului, spa˛iul        Comercial„ DEGA MOTORS GROUP - S.R.L., am         ∫i cesionarea celor 20 p„r˛i sociale a 10 lei noi
comercial nr. 7, sectorul 3, Ónchiriat de la Societatea  hot„r‚t retragerea dnei ™erban Maria Andreea din      partea, adic„ 200 lei noi, astfel:
Comercial„ M&M Trade Impex - S.R.L.,           func˛ia de asociat ∫i cesionar cu titlu gratuit a 60 lei   - dlui Gherasim George-Marian Ói revin 18 p„r˛i
Ónmatriculat„ cu nr. J 23/325/2003, cod unic de      RON, 6 p„r˛i sociale, dlui Dumitru Gheorghe,        sociale a 10 lei noi partea, adic„ 180 lei noi,
Ónregistrare R 15243547,                 cet„˛ean rom‚n, fiul lui Gheorghe ∫i Iolanda, n„scut    reprezent‚nd 90 % din capitalul social;
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 209/20.I.2006                    9
  - dlui Oche∫el Mihai Ói revin 2 p„r˛i sociale a 10   de 1.12.1967 Ón Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a,         Societatea Comercial„
lei noi partea, adic„ 20 lei noi, reprezent‚nd 10 %    Str. M„ce∫ului nr. 25, identificat cu C.I. seria KT nr.    HOUSE FACTORY CONSULTING - S.R.L.
din capitalul social.                   177346/9.02.2001/Poli˛ia Constan˛a, cod numeric         Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
  Participarea la profit ∫i pierderi este Ón func˛ie   personal 1671201131226, ∫i Cristea Daniel, fiul lui
de aportul asocia˛ilor la capitalul social.        George ∫i Ana, n„scut la data de 18.10.1984 Ón             ACT ADIfiIONAL NR. 1
  Cesiunea s-a f„cut cu titlu gratuit.          Constan˛a, domiciliat Ón Constan˛a, Str. M„ce∫ului          Ómcheiat ast„zi, 10.08.2005
  3. Se retrage din func˛ia de administrator dna     nr. 25, identificat cu C.I. seria KT nr.           Subsemna˛ii Banciu Marian-Cristinel ∫i Dumitru
Mocanu Elena ∫i se nume∫te dl Gherasim George-      148415/14.09.2000/Poli˛ia Constan˛a, cod numeric     Adrian, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale
Marian pe perioad„ nelimitat„.
                             personal 1841018134120.                  HOUSE FACTORY CONSULTING - S.R.L., am
  Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
                               2. Se schimb„ forma juridic„ Ón S.A.          hot„r‚t:
neschimbate.
                               3. Se schimb„ denumirea Ón SOCIETATE DE          Art. 1. Retragerea din societate a asociatului
  Œncheiat de p„r˛i azi, 8.12.2005, Ón nume propriu
                             MICROFINANTARE TOMIS - S.A.                Banciu Marian-Cristinel cu cesionarea celor 10 p„r˛i
∫i sub semn„tur„ privat„, Ón 5 (cinci) exemplare
                               4. Majorarea capitalului social la 732.500 RON     sociale a 10,00 lei fiecare ∫i o valoare total„ de
originale.
                             subscris, din care 236.180 RON v„rsat, restul de     100,00 lei c„tre Dumitru Adrian, care va dob‚ndi
   (45/758.153)
                             496.320 RON subscris, urm‚nd a se v„rsa p‚n„ la      astfel calitatea de asociat unic.
             *
                             15.07.2006, conform Legii nr. 240/2005, art. 26 lit.     Art. 2. Func˛ia de administrator va fi Óndeplinit„,
                             a. Capitalul social total este divizat Ón 100 ac˛iuni a  Ón continuare, de dl Dumitru Adrian.
     Societatea Comercial„
                             7.325 RON ∫i este repartizat Óntre ac˛ionari astfel:     Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat sub
  EUROPEAN COMPANY CONTROL - S.R.L.
                                                          semn„tur„ privat„ la data de 10.08.2005, Ón 4
    Constan˛a, jude˛ul Constan˛a            Cristea Mihaela - 7.325 RON subscris, din care 7.325
                                                          (patru) exemplare.
                             RON v„rsat = o ac˛iune; Cristea Gheorghe - 659.250
                                                            (50/758.158)
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005            RON subscris, din care 162.930 RON v„rsat = 90
                                                                        *
  Subsemna˛ii Pata Mihai ∫i Pata Aurelia, asocia˛i    ac˛iuni; Cristea Sorin-Dan - 7.325 RON subscris, din
la Societatea Comercial„ EUROPEAN COMPANY         care 7.325 RON v„rsat = o ac˛iune; Cristea Daniel -         Societatea Comercial„
CONTROL - S.R.L., am hot„r‚t suspendarea         7.325 RON subscris, din care 7.325 RON v„rsat = o        KAPPA MASAJ - S.R.L., Constan˛a
activit„˛ii pe o perioad„ de 3 ani, Óncep‚nd din data   ac˛iune; Societatea Comercial„ CRIS FISHING -             jude˛ul Constan˛a
de 1.01.2006.                       S.R.L. - 51.275 RON subscris, din care 51.275 RON
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón 4     v„rsat = 7 ac˛iuni.                         ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
exemplare ast„zi, 29.12.2005.                Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi de 1 %    Subsemnatul Parlea George, asociat unic Ón
  (46/758.154)                     pentru Cristea Mihaela; 90 % pentru Cristea        cadrul Societ„˛ii Comerciale KAPPA MASAJ - S.R.L.,
             *                Gheorghe; 1 % pentru Cristea Sorin-Dan; 1 % pentru    am hot„r‚t:
                             Cristea Daniel; 7 % pentru Societatea Comercial„       1. Se suspend„ activitatea societ„˛ii pentru 3 ani,
     Societatea Comercial„
                             CRIS FISHING - S.R.L.                   Óncep‚nd cu data de 1.01.2006.
  EVEREST PROJECT - S.R.L., Constan˛a
                               5. Se nume∫te administrator, pe o perioad„ de 4      Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
      jude˛ul Constan˛a
                             ani, Óncep‚nd cu data de 28.12.2005, Cristea Daniel.   Compartimentul de Asisten˛„ din cadrul Oficiului
                               6. Se nume∫te auditor financiar independent      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
                             firma de audit Societatea Comercial„ AUDIT        Constan˛a ast„zi, 30 decembrie 2005, sub
  Subsemnatul Dobrin Paul Gabriel, asociat unic                                  semn„tur„ privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare,
                             STANDARD - S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr.
Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale EVEREST PROJECT                                   din care 4 exemplare pentru parte ∫i un exemplar
                             J 13/1292/2002, cu sediul Ón Constan˛a, str. Mircea
- S.R.L., am hot„r‚t:                                                pentru emitent.
                             cel B„tr‚n nr. 172, bl. MD14, sc. B, ap. 29, cod unic
  1. Se coopteaz„ Ón societate Dobrin Mihaela, fiica                                  (51/758.159)
                             de Ónregistrare 14667382, reprezentat„ de Cupi
lui Jean ∫i Alexandrina, n„scut„ la data de                                                  *
30.11.1967 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,        Munir, pe perioada de 3 ani, Óncep‚nd cu data de
domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Soveja nr. 74, bl. FT11,  28.12.2005.                            Societatea Comercial„
ap. 3, jude˛ul Constan˛a, identificat„ cu C.I. seria KT   7. Se renun˛„ la obiectul de activitate secundar     NAVLOMAR ESTATE - S.R.L., Constan˛a
nr. 155637/18.10.2000/Poli˛ia Constan˛a, cod       anterior.
numeric personal 2671130131244.               8. Se completeaz„ obiectul de activitate cu: 6713          ACT ADIfiIONAL NR. 3
  2. Majorarea capitalului social cu 69.500 RON din   - activit„˛i auxiliare intermedierilor financiare (cu
                                                               din data de 26 octombrie 2005,
profitul anului 2004. Capitalul social total devine    excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de pensii, case de      privind modificarea actului constitutiv
69.700 RON, este divizat Ón 6.970 p„r˛i sociale a 10   schimb valutar): activit„˛i auxiliare ale               al Societ„˛ii Comerciale
RON ∫i este repartizat Ón mod egal Óntre cei doi     intermedierilor financiare ce nu au fost clasificate         NAVLOMAR ESTATE - S.R.L.
asocia˛i, c‚te 3.485 p„r˛i sociale = 34.850 RON      Ón alte clase, ca cele de consulta˛ii financiare ∫i ale
                                                            Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale NAVLOMAR
fiecare. Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi de  intermedierilor de credite ipotecare.           ESTATE - S.R.L. de˛in„tori ai Óntregului capital
50 % pentru fiecare asociat.                 Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre       social:
  3. Se nume∫te administrator, pe perioad„        Compartimentul de Asisten˛„ din cadrul Oficiului       Kavsak Nezih, n„scut la data de 28.04.1961 Ón
nelimitat„, Óncep‚nd cu data de 22.12.2005, Dobrin    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Iskenderun, Turcia, av‚nd dubl„ cet„˛enie, turc„ ∫i
Mihaela.                         Constan˛a ast„zi, 28 decembrie 2005, sub         rom‚n„, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Av. Jean
  4. Se declar„ obiectul principal de activitate:    semn„tur„ privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare,     Textier nr. 20A, et. 3, ap. 4, sectorul 1, identificat cu
7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii
                             din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar     C.I. seria RD nr. 138422 eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie
de consultan˛„ tehnic„ legate de ele: proiecte                                   Bucure∫ti la data de 27.10.2000, cod numeric
                             pentru emitent.
privind ingineria electrotehnic„.                                          personal 1610428400581, ∫i
                                (48/758.156)
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre                                     Eftimie Nicolae, n„scut la data de 19.11.1953 Ón
                                          *
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                  Bucure∫ti, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                    str. Sp„tarul Nicolae Milescu nr. 25, sectorul 2,
                                  Societatea Comercial„
Constan˛a ast„zi, 22 decembrie 2005, sub                                      identificat cu C.I. seria RD nr. 027595 eliberat„ de
                                GRUP MEDIA SUD HOLDING - S.R.L.
semn„tur„ privat„, Óntr-un num„r de 5 exemplare,                                  Sec˛ia 9 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 22.05.1998, cod
                                 Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
din care 4 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar                                  numeric personal 1531119400079,
pentru emitent.                                                    Ón temeiul hot„r‚rii adun„rii generale a
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 3
   (47/758.155)                                                  asocia˛ilor din data de 26.10.2005 privind
             *                      din data de 15.12.2005,           schimbarea sediului societ„˛ii, au convenit prin
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      acest act urm„toarele modific„ri Ón actul constitutiv
      Societatea Comercial„                GRUP MEDIA SUD HOLDING - S.R.L.           al societ„˛ii:
  SOCIETATE DE MICROFINANfiARE                                            1. Sediul social al societ„˛ii este Ón Bucure∫ti,
                               Subsemna˛ii Babinciuc Elena ∫i Babinciuc
 TOMIS - S.A., Constan˛a, jude˛ul Constan˛a                                     str. C.A. Rosetti nr. 47, parter, sectorul 2.
                             Cameliu Vasilic„, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                             Comerciale GRUP MEDIA SUD HOLDING - S.R.L.,         2. Societatea are puncte de lucru la urm„toarele
      ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005
                                                          adrese:
                             am hot„r‚t:
  Societatea Comercial„ CRIS FISHING - S.R.L.,                                    - Constan˛a, incinta Port, cl„direa Navlomar, et.
                               Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón
repezentat„ prin Cristea Gheorghe, ∫i Cristea                                    4, camera 42, jude˛ul Constan˛a;
                             Constan˛a, str. Soveja nr. 35, Autogara Nord, jude˛ul
Gheorghe, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale                                   - Gala˛i, Str. Portului nr. 20, tronson I, et. 1,
                             Constan˛a, pentru activitatea: alte activit„˛i anexe
GIMI-APIMED - S.R.L., au hot„r‚t:                                          camera 16 ∫i camera 18, jude˛ul Gala˛i;
  1. Se coopteaz„ Ón societate Cristea Mihaela, fiica  transporturilor terestre, cod CAEN 6321.           - Bucure∫ti, str. C.A. Rosetti nr. 47, parter,
lui Stelian ∫i Hristina, n„scut„ la 1.12.1973 Ón       Prezentul act adi˛ional face parte din actul      sectorul 2.
Murighiol, jude˛ul Tulcea, domiciliat„ Ón Constan˛a,   constitutiv al societ„˛ii, ale c„rui prevederi r„m‚n     Acest act ad˛ional a fost Óntocmit ∫i semnat
Str. M„ce∫ului nr. 25, identificat„ cu C.I. seria KT   neschimbate ∫i a fost Óncheiat la sediul societ„˛ii    ast„zi, 26.10.2005 Ón 6 (∫ase) exemplare originale,
nr. 177344/9.02.2001/Poli˛ia Constan˛a, cod        noastre din Constan˛a, Strada Verde nr. 31.        fiecare av‚nd aceea∫i form„ juridic„ probant„.
numeric personal 2731201364228, Cristea Sorin-        (49/758.157)                        (52/758.160)
Dan, fiul lui Constantin ∫i Georgeta, n„scut la data                *                             *
  10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 209/20.I.2006
     Societatea Comercial„                Art. 2. Se retrag din func˛ia de administrator dnii   Economiei ∫i Comer˛ului. Membrii consiliului de
  NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.A.,            Jegsen Benny ∫i Jegsen Lidia, numindu-se ca         administra˛ie sunt numi˛i pe o perioad„ de cel mult
        Constan˛a                  administrator dl Gogoiu Gheorghe-Remus.           4 ani ∫i sunt remunera˛i pentru aceast„ calitate cu
                                Dup„ cesiune, dl Gogoiu Gheorghe-Remus          o indemniza˛ie de membru.
      ACT ADIfiIONAL NR. 5/2005            devine asociat unic ∫i administrator al societ„˛ii,      Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor    participarea la profit ∫i pierderi fiind de 100 %.     neschimbate.
nr. 12 din data de 30.10.2005 s-au hot„r‚t           Art. 3. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii Ón      (58/758.166)
urm„toarele:                        Constan˛a, str. Ion Lahovari nr. 99A, camera 2,                    *
  1. Modificarea actului constitutiv Ón sensul       jude˛ul Constan˛a.
transform„rii societ„˛ii Ón societate cu r„spundere      Redactat Ón 4 (patru) exemplare ∫i semnat sub           Societatea Comercial„
limitat„.                          semn„tur„ privat„ azi, 28.12.2005.                TORNADO STAR - S.R.L., Constan˛a
  2. Transformarea ac˛iunilor Ón p„r˛i sociale, dup„      (55/758.163)                            jude˛ul Constan˛a
cum urmeaz„:                                      *
  Capitalul social subscris Ón sum„ de 25.000 RON                                         ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005
va fi divizat Ón 500 de p„r˛i sociale a 50 RON             Societatea Comercial„                Subsemna˛ii Silea Ion ∫i Silea Stela, asocia˛i ai
fiecare. Œn fapt, fiecare ac˛iune se va transforma         RIMAR TRADE - S.A., Constan˛a            Societ„˛ii Comerciale TORNADO STAR - S.R.L. am
Óntr-o parte social„.                                                  hot„r‚t:
  3. Cesionarea p„r˛ilor sociale ale asocia˛ilor           ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005              1. Se coopteaz„ Ón societate Petrea Nicolae, fiul
Ulesanu Florentina-Viviana, Cartale Daniela ∫i
                                                            lui Ion ∫i al Ioanei, n„scut la data de 11.06.1980 Ón
Societatea Comercial„ AUDIT - S.R.L., dup„ cum            la actul constitutiv al societ„˛ii
                                                            One∫ti, jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón Constan˛a,
urmeaz„:                            Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor
                                                            Str. Albatrosului nr. 12, bl. G2, sc. A, ap. 2, jude˛ul
  a) Ulesanu Viviana Florentina cesioneaz„ cele      din 9 noiembrie 2005,                    Constan˛a, identificat cu C.I. seria KT nr. 125482
150 p„r˛i sociale pe care le de˛ine c„tre Papaiani       se majoreaz„ capitalul social din profitul        eliberat„ de Poli˛ia Constan˛a la data de 17.05.2000,
Adrian.                           nerepartizat al anului 2004 Ón valoare a 177.945 lei    cod numeric personal 1800611131292.
  b) Cartale Daniela cesioneaz„ cele 75 p„r˛i       (RON).                             Se retrag din societate Silea Ion ∫i Silea Stela,
sociale c„tre Gherman Lelioara Valeria.            Capitalul social total va fi de 189.600 lei, divizat   care Ó∫i cesioneaz„ (titlu gratuit) fiecare, p„r˛ile
  c) Societatea Comercial„ AUDIT - S.R.L.         Ón 189.600 ac˛iuni a 1 leu fiecare, repartizate pe     sociale: 10 p„r˛i sociale Ón valoare de 100 RON c„tre
cesioneaz„ cele 75 p„r˛i sociale c„tre Papaiani       ac˛ionari astfel:                      Petrea Nicolae ∫i 10 p„r˛i sociale Ón valoare de 100
Adrian.
                                Trandafir Marin - 159.265 lei, din care 36.495      RON c„tre Petrea Nicolae.
  Œn urma acestor modific„ri, repartizarea p„r˛ilor
                              USD (11.295 USD numerar ∫i 25.200 USD Ón natur„),       2. Capitalul social total 200 RON - 20 p„r˛i
sociale va fi urm„toarea:
                              adic„ 150.147 lei numerar ∫i 757 lei Ón natur„,       sociale, va apar˛ine Ón totalitate dlui Petrea Nicolae
                              divizat Ón 159.265 ac˛iuni a 1 leu fiecare, 84 % la     care va deveni asociat unic. Acestuia Ói revin toate
                              profit ∫i pierderi;                     beneficiile societ„˛ii ∫i suport„ pierderile acesteia.
     Nume      Capital    Nr.    Procent
 Nr.                              Trandafir Ion - 3.792 lei total, din care 3.559 lei
      ∫i      subscris   p„r˛i    din                                   3. Se nume∫te administrator, pe perioad„
 crt.
    prenume     (RON)   sociale   capital
                              numerar ∫i 233 lei Ón natur„ - 3.792 ac˛iuni (3.559     nelimitat„, Óncep‚nd cu data de 28.12.2005, Petrea
                              numerar ∫i 233 Ón natur„) - 2 % la profit ∫i pierderi;   Nicolae.
 1.   Gherman     8.750    175    35   %   Trandafir Ioana - 3.792 lei total din care 3.559 lei    4. Se schimb„ obiectul principal de activitate:
    Lelioara                      numerar ∫i 233 lei Ón natur„ - 3.792 ac˛iuni (3.559     5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de fier„rie,
    Valeria                       numerar ∫i 233 Ón natur„) - 2 % la profit ∫i pierderi;   cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru vopsit.
                                Trandafir Alina - 3.792 lei total din care 3.559 lei    5. Se completeaz„ obiectul de activitate cu:
 2.   Papaiani    16.250    325     65%    numerar ∫i 233 lei Ón numerar - 3.792 ac˛iuni (3.559      3511 - construc˛ii ∫i repara˛ii de nave;
    Adrian                       numerar ∫i 233 Ón natur„) - 2 % la profit ∫i pierderi;     3512 - construc˛ii ∫i repara˛ii de ambarca˛iuni
                                Vlad Valerica - 18.959 lei din care 4.055 USD      sportive ∫i de agrement.
  Toate modific„rile prev„zute la punctele 1,2 ∫i 3    (2.800 USD Ón natur„ ∫i 1.255 USD Ón numerar)         Prezentul act adi˛ional s-a constituit sub
de mai sus vor produce efecte Óncep‚nd cu data de      18.959 ac˛iuni - 10 % la profit ∫i pierderi.        semn„tur„ privat„, Ón 4 exemplare la data de
1.01.2006.                           Se depune un act constitutiv nou cu toate        28.12.2005.
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat ast„zi,     modific„rile la zi.                       (59/758.167)
17.11.2005 Ón 4 exemplare originale, sub semn„tur„       Redactat ∫i semnat, sub semn„tur„ privat„, Ón                   *
privat„.                          patru exemplare ast„zi 11 noiembrie 2005.
  (53/758.161)                        (56/758.164)                            Societatea Comercial„
              *                             *                    TWINS STAR - S.R.L., Constan˛a

       Societatea Comercial„                 Societatea Comercial„                     ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
      POSTINAV - S.R.L., Constan˛a
                               SOLANUM COM PROD - S.R.L., Constan˛a             Subsemna˛ii Alievici Gemile ∫i Chiri˛escu Viorel
                                                            Cristian, asocia˛i, am hot„r‚t completarea
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005             obiectului de activitate:
  Subsemna˛ii Pata Mihai, Petre Paris ∫i Ahmad                                      5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
Hamada, asocia˛i la societatea mai sus-men˛ionat„,          la actul constitutiv al societ„˛ii
                                                            alimentare, b„uturi ∫i tutun;
am hot„r‚t suspendarea activit„˛ii pe o perioad„ de      Subsemnata Tincu L„cr„mioara, asociat unic Ón
                                                              5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r ∫i produse
3 ani, Óncep‚nd din data de 1.01.2006.           cadrul societ„˛ii comerciale sus-men˛ionat„, am
                                                            zaharoase;
  Redactat ∫i semnat, sub semn„tur„ privat„, Ón 4     hot„r‚t deschiderea unui sediu secundar Ón
                                                              5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai ∫i
exemplare ast„zi, 29.12.2005.                Constan˛a, str. Soveja nr. 61, bl. 55I, sc. B, et. 1, ap.  condimente;
  (54/758.162)                      23, jude˛ul Constan˛a.                     5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
              *                 Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón       produse alimentare ∫i tutun;
                              patru exemplare ast„zi, 21 decembrie 2005.           5211 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
       Societatea Comercial„               (57/758.165)
     RADI COMEX - S.R.L., Constan˛a                                         alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                                            *                  5212 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
      ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005                                          nealimentare.
                                  Societatea Comercial„
                                                              Recodificare: 7485 - activit„˛i de secretariat ∫i
     la actele constitutive ale societ„˛ii        TERMOSERV CONSTANTA - S.A., Constan˛a
                                                            traducere.
  Subsemna˛ii Jegsen Benny ∫i Jegsen Lidia, Ón                                      Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón 4
calitate de asocia˛i la societatea mai sus-men˛ionat„,          ACT ADIfiIONAL NR. 1
                                                            exemplare azi, 29.12.2005.
am hot„r‚t:                             din 8 decembrie 2005 la statutul            (60/758.168)
  Art. 1. Se cesioneaz„, cu titlu gratuit, cele dou„           Societ„˛ii Comerciale                          *
p„r˛i sociale a 10 lei fiecare (20 lei) de˛inute de c„tre      TERMOSERV CONSTANTA - S.A.
Jegsen Lidia c„tre Gogoiu Gheorghe-Remus, ∫i                                           Societatea Comercial„
                               Œn conformitate cu hot„r‚rea nr. 7/8.12.2005 a
cesionarea, cu titlu gratuit, a 18 p„r˛i sociale a 10                                  UNIVERS DISTRIBUTIE - S.R.L., Constan˛a
                              adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii
lei fiecare (180 lei) de˛inute de c„tre Jegsen Benny
c„tre Gogoiu Gheorghe-Remus, cet„˛ean rom‚n,        Comerciale TERMOSERV CONSTANTA - S.A., se
                                                                   ACT ADIfiIONAL NR. 2
domiciliat Ón Eforie Nord (ora∫ul Eforie), Bd. 23      modific„ art. 19 din statutul societ„˛ii, care va avea
August nr. 20, et. 2, ap. 227, jude˛ul Constan˛a,      urm„torul con˛inut:                         din data de 12 decembrie 2005,
n„scut la data de 18.01.1975 Ón Bac„u, jude˛ul        Art. 19. Societatea Comercial„ TERMOSERV                 la actul constitutiv
Bac„u, identificat cu C.I. seria KT nr. 349365       CONSTANTA - S.A. este adminstrat„ de un consiliu        Subsemna˛ii Buzarna Mihai, Buzarna Bogdan
eliberat„ de Poli˛ia Eforie la data de 23.05.2003, cod   de administra˛ie compus din 3 membri. Ace∫tia        Daniel, ™erban Lauren˛iu, asocia˛i Ón cadrul
numeric personal 1750118045867, fiul lui Gheorghe      sunt directorul societ„˛i, un salariat al ac˛ionarului   societ„˛ii sus-men˛ionate, am hot„r‚t:
∫i al Lucic„i, care devine asociat unic, Ónsu∫indu-∫i    unic, care este ∫i pre∫edintele consiliului de         - se deschide un punct de lucru Ón N„vodari, Str.
integral actele constitutive ale societ„˛ii.        administra˛ie ∫i un reprezentant al Ministerului      Albinelor nr. 14, bl. A5, sc. B, parter.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 209/20.I.2006                    11
 Prezentul act este redactat ast„zi, 12 decembrie      1. Ca urmare a v‚nz„rii de c„tre asociatul Costea     Capitalul social total devine 55.130 RON, este
2005 Ón 5 (cinci) exemplare ∫i este valabil sub      Aurel c„tre Societatea Comercial„ CableVision of      divizat Ón 5.513 p„r˛i sociale a 10 RON ∫i este
semn„tur„ privat„.                    Romania - S.A., sub condi˛ia suspensiv„ ca         repartizat Óntre cei doi asocia˛i astfel:
  (61/758.169)                      Perfectarea (îClosing”) prev„zut„ Ón contractul de      Mete Abdullah - 16.539 RON - 1.654 p„r˛i sociale;
             *                v‚nzare-cump„rare semnat la 22 iulie 2005 Óntre        Ahmet Muhammet Sezgin - 38.591 RON - 3.859
                             UGC Europe B.V. ∫i ac˛ionarii Astral Telecom - S.A.,    p„r˛i sociale.
      Societatea Comercial„             s„ aib„ efectiv loc - a 3 p„r˛i sociale cu valoarea      Participarea la beneficii ∫i pierderi va fi 30 %
    ALPHA ELECTRONICS - S.R.L.,            nominal„ de 10 RON, reprezent‚nd 0,71 % din        pentru Mete Abdullah ∫i 70 % pentru Ahmet
  Mihail Kog„lniceanu, jude˛ul Constan˛a         capitalul social total al societ„˛ii, contra sumei de   Muhammet Sezgin.
                             120.000 USD, pl„tibili Ón RON, ∫i a retragerii        Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
       ACT ADIfiIONAL NR. 2             asociatului Costea Aurel din Societate, sub aceea∫i    Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                             condi˛ie suspensiv„ men˛ionat„ mai sus, se         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
     din data de 18 noiembrie 2005
                             modific„ structura ∫i participarea asocia˛ilor la     Constan˛a, ast„zi, 25.10.2005 sub sem„tur„ privat„
  Subsemnatul Ghi˛„ Ion, asociat unic ∫i
                             capitalul social, dup„ cum urmeaz„:            Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare pentru p„r˛i
administrator Ón cadrul societ„˛ii, am hot„r‚t:
                               - Societatea Comercial„ ASTRAL TELECOM - S.A.,     ∫i un exemplar pentru emitent.
  Art. 1. Se Ónchide punctul de lucru din localitatea
                             cu o contribu˛ie de 4.170 RON, reprezent‚nd          (64/758.172)
Mihail Kog„lniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr.
                             99,29 % din capitalul social, pentru care prime∫te                   *
78, jude˛ul Constan˛a.
                             417 p„r˛i sociale;
  Redactat ∫i semnat ast„zi, 18.11.2005 Ón 4 (patru)                                      Societatea Comercial„
                               - Societatea Comercial„ CABLEVISION OF
exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.        ROMANIA - S.A., cu o contribu˛ie de 30 RON,           DANY SOFT COM - S.R.L., Constan˛a
  (62/758.170)                     reprezent‚nd 0,71 % din capitalul social, pentru care
             *                prime∫te 3 p„r˛i sociale.                         ACT ADIfiIONAL NR. 1
                               2. Œn condi˛iile punctului 1 de mai sus, se
     Societatea Comercial„                                           din 5.10.2005, la actul constitutiv al Societ„˛ii
                             modific„ Ón mod corespunz„tor preambulul actului
   ASTRAL TELECOM COMPANY - S.R.L.                                           Comerciale DANY SOFT COM - S.R.L.
                             constitutiv al societ„˛ii care va avea urm„toarea
        Constan˛a,                                               Art. 1. Asocia˛ii fi„ranu Florinel ∫i fi„ranu
                             formulare:
                               îSubscrisa:                       Daniela, domicilia˛i Ón Constan˛a, Str. Siretului
       ACT ADIfiIONAL NR. 1                                          nr. 9, jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t deschiderea
                               Societatea Comercial„ ASTRAL TELECOM - S.A.,
          din 22.09.2005             o societate rom‚n„, organizat„ ∫i func˛ion‚nd Ón      punctului de lucru al societ„˛ii din Constan˛a, str.
                             mod valabil potrivit legii rom‚ne, cu sediul Ón Cluj-   Aurel Vlaicu, nr. 250, stand 59, jude˛ul Constan˛a,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   av‚nd ca activitate codurile: 5135; 5137; 5225; 5226;
                             Napoca, str. Constantin Br‚ncu∫i nr. 147, et. 4, cod
   ASTRAL TELECOM COMPANY - S.R.L.                                        5233; 5242; 5243; 5212; 5247; 5246.
                             400458, jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ la Oficiul
  (îSocietatea”) cu num„rul de Ónregistrare                                      Art. 2. Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit Ón
                             registrului comer˛ului cu nr. J 12/4047/1993, av‚nd
   J 13/3037/2005, av‚nd codul unic de                                      4 exemplare originale sub semn„tur„ privat„ azi,
                             codul unic de Ónregistrare 4985052, ∫i subscrisa,
  Ónregistrare 1796392, cu sediul social Ón                                    data de 5.10.2005 la sediul social al societ„˛ii.
                               Societatea Comercial„ CABLEVISION OF
   Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 94,                                      Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
                             ROMANIA - S.A., o societate rom‚n„, organizat„ ∫i
    mezanin, et. 4-5, jude˛ul Constan˛a                                        (65/758.173)
                             func˛ion‚nd Ón mod valabil potrivit legii rom‚ne, cu
  Œncheiat Óntre                     sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion Mihalache nr. 119, bl.                  *
  1. Societatea Comercial„ ASTRAL TELECOM -       10, parter, camerele P1-P3, sectorul 1, Ónregistrat„ la
S.A., o societate rom‚n„, organizat„ ∫i func˛ion‚nd                                       Societatea Comercial„
                             Oficiul   registrului   comer˛ului     cu  nr.
Ón mod valabil potrivit legii rom‚ne, cu sediul Ón                                      DECOR SANIT - S.R.L., Constan˛a
                             J 40/19228/1993, av‚nd codul unic de Ónregistrare
Cluj-Napoca, str. Constantin Br‚ncu∫i nr. 147, et. 4,   4504353, au hot„r‚t Ónfiin˛area unei societ„˛ii
cod po∫tal 400458, jude˛ul Cluj, Ónregistrat„ la                                        ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
                             comerciale cu r„spundere limitat„, Ón urm„toarele
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J          condi˛ii:”                          Subsemna˛ii Hataim Mitic„ Mihai ∫i Uzun Iancu,
12/4047/1993, av‚nd codul unic de Ónregistrare        De asemenea, Ón condi˛iile punctului 1         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
4985052, reprezentat„ Ón mod legal, Ón baza        men˛ionat mai sus, se modific„ Ón mod           DECOR SANIT - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, Str.
hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor Societ„˛ii   corespunz„tor art. 6 din actul constitutiv al       Poporului nr. 126, camera 2, jude˛ul Constan˛a, am
Comerciale ASTRAL TELECOM - S.A. din data de       societ„˛ii, care va avea urm„toare formulare:       hot„r‚t
22.09.2005 de c„tre Ghite Sorin Voicu, cet„˛ean       îCapitalul social al societ„˛ii este fixat la suma de   1. Se deschide un punct de lucru Ón Contan˛a,
rom‚n, domiciliat Ón Austria, Viena 1010,         4.200 RON ∫i este constituit astfel: Societatea      Str. Interioar„ nr. 3, jude˛ul Constan˛a.
Singerstrasse 27/38, n„scut la data de 5.07.1958 Ón    Comercial„ ASTRAL TELECOM - S.A. - 4.170 RON ∫i        Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, titular al pa∫apotului     Societatea Comercial„ CABLEVISION OF ROMANIA        Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
seria 001174691 eliberat de autoritatea emitent„     - S.A. - 30 RON.                      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Cluj la data de 9.07.1996 ∫i valabil p‚n„ la data de     Capitalul social se divide Ón 420 p„r˛i sociale a 10  Constan˛a ast„zi, 25.11.2005, sub semn„tur„
9.07.2006, cod numeric personal 1580705120729,      RON fiecare, repartizate astfel: 417 p„r˛i sociale la   privat„, Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare
  2. Costea Aurel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     Societatea Comercial„ ASTRAL TELECOM - S.A.,        pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru emitent.
Bucure∫ti, str. Constantin Dissescu nr. 8, sectorul 1,  reprezent‚nd 99,29 % din capitalul social, ∫i 3 p„r˛i      (66/758.174)
n„scut la data de 10.06.1950 Ón Tulca, jude˛ul Bihor,   sociale la Societatea Comercial„ CABLE VISION                     *
titular al C.I. seria RR nr. 348051 eliberat„ de Sec˛ia  ROMANIA - S.A., reprezent‚nd 0,71 din capitalul
4 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 8.12.2004 ∫i valabil„   social.                                Societatea Comercial„
p‚n„ la data de 10.06.2014, cod numeric personal       Participarea fiec„rui asociat la beneficii ∫i       ECLISSIS INTERMED - S.R.L., Constan˛a
1500610400418,                      pierderi se va face propor˛ional cu aportul la
  3. CABLEVISION OF ROMANIA - S.A., o socitate      capitalul social ∫i cu respectarea Legii nr. 31/1990,         ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005
rom‚n„, organizat„ ∫i func˛ion‚nd Ón mod valabil     republicat„,, respectiv: Societatea Comercial„           la actele constitutive ale societ„˛ii
potrivit legii rom‚ne, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Ion  ASTRAL TELECOM - S.A. - 99,29 % ∫i Societatea
                                                            Subsemnatul Calgiu T„nase, Ón calitate de asociat
Mihalache nr. 119, bl. 10, parter, camerele P1-P3,    Comercial„ CABLEVISION OF ROMANIA - S.A. -
                                                           unic ∫i administrator al Societ„˛ii Comerciale
sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul registrului      0,71 %.“
                                                           ECLISSIS INTERMED - S.R.L., cu sediul Ón
comer˛ului cu nr. J 40/19228/1993, av‚nd codul        3. Se modific„ corespunz„tor toate celelalte
                                                           Constan˛a, Str. Eliber„rii nr. 10, bl. I, sc. C, et. 2, ap.
unic de Ónregistrare 4504353, atribut fiscal R,      prevederi ale actului constitutiv al societ„˛ii Ón
                                                           39, jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t urm„toarea:
reprezentat„ Ón mod legal, Ón baza hot„r‚rii       m„sura Ón care contravin prevederilor prezentului
                                                            1. Se deschide un punct de lucru Ón comuna
adun„rii generale a CABLEVISION OF ROMANIA -       act.
                                                           Baia, Strada 1 Decembrie, jude˛ul Tulcea.
S.A. din data de 22.09.2005, de c„tre Ghite Sorin      Œncheiat ast„zi, 22.09.2005 la Bucure∫ti, Ón 5
                                                            Œntocmit ∫i semnat azi, 14.11.2005, Ón cinci
Voicu, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Austria, Viena    exemplare originale.
                                                           exemplare, sub semn„tur„ privat„.
1010, Singerstrasse 27/38, n„scut la data de          (63/758.171)
                                                             (67/758.175)
5.07.1958 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj, titular al                  *
                                                                         *
pa∫aportului seria 001174691 emis de autoritatea
emitent„ Cluj la data de 9.07.1996 ∫i valabil p‚n„ la        Societatea Comercial„
                                                                Societatea Comercial„
data de 9.07.2006, cod numeric personal            DAMLA KRISTAL - S.R.L., Constan˛a
                                                             EXPERT AUTO 2002 - S.R.L., Constan˛a
1580705120729,
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor         ACT ADIfiIONAL NR. 3/2005
                                                                  ACT ADIfiIONAL NR. 1
din data de 22.09.2005 ∫i a contractului de v‚nzare-     Subsemna˛ii Mete Abdullah ∫i Ahmet
cump„rare de p„r˛i sociale Óncheiat la data de      Muhammet Sezgin, Ón calitate de asocia˛i ai                  din 16.09.2005
22.09.2005 Óntre Costea Aurel ∫i Societatea        Societ„˛ii Comerciale DAMLA KRISTAL - S.R.L., cu       Subsemnata Tolea Elena, Ón calitate de asociat
Comercial„ CableVision of Romania - S.A., au       sediul Ón Constan˛a, str. Grivi˛ei nr. 33, jude˛ul     unic al Societ„˛ii Comerciale EXPERT AUTO 2002 -
convenit Óncheierea prezentului act adi˛ional la     Constan˛a, am hot„r‚t:                   S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, am hot„r‚t:
actul constitutiv al societ„˛ii.               1. Majorarea capitalului social cu 33.330 RON       6024 - transport rutier de m„rfuri s„ constituie
  S-a convenit, dup„ cum urmeaz„:            numerar.                          obiectul principal de activitate.
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 209/20.I.2006
  Prezentul act este Óncheiat Ón 5 (cinci) exemplare,        Societatea Comercial„               1. se deschide un punct de lucru Ón Mangalia,
ast„zi, 16.09.2005, sub semn„tur„ privat„.            GERNAU IMPORT-EXPORT - S.R.L.           ™os. Constan˛ei nr. 20, bl. F, sc. A, ap. 3, jude˛ul
  (68/758.176)                              Constan˛a                Constan˛a.
              *                                              Prezentul act a fost redactat sub semn„tur„
                                   ACT ADIfiIONAL NR. 3/2005            privat„, ast„zi, 14.11.2005, Ón 4 exemplare, c‚te
       Societatea Comercial„                                         unul pentru fiecare parte.
                               Naundorf Gerd, Ón calitate de asociat unic al
       FRIAL - S.A., Constan˛a                                          (75/758.183)
                              Societ„˛ii Comerciale GERNAU IMPORT-EXPORT -
                              S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, str. Badea C‚r˛an, nr.               *
         ACT ADIfiIONAL
                              4, bl. 3C, sc. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul Constan˛a, am
                                                               Societatea Comercial„
        la actul constitutiv            hot„r‚t: Ónchiderea punctului de lucru situat Ón
                                                             MARIMIS-AIDA - S.R.L., Constan˛a
   al Societ„˛ii Comerciale FRIAL — S.A.        Constan˛a, Str. Mo˛ilor nr. 45, jude˛ul Constan˛a.
  Subsemnatul Issa Samir, domiciliat Ón Constan˛a,     Celelalte dispozi˛ii ale actelor constitutive r„m‚n
                                                               ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
bd. Elisabeta nr. 11, sc. B, ap. 11, jude˛ul Constan˛a,  neschimbate.
Ómputernicit de c„tre adunarea general„            Œncheiat azi, 21.11.2005 Ón 4 (patru) exemplare        la actul constitutiv al societ„˛ii
extraordinar„ a ac˛ionarilor de la Societatea       originale, sub semn„tur„ privat„.              Subsemnatele Caraman Haida ∫i Misaca
Comercial„ FRIAL - S.A., legal constituit„ Ón temeiul     (71/758.179)                     Mariana, Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii
Legii nr. 31/1990 Ón data de 28.10.2005, am                     *               Comerciale MARIMIS-AIDA - S.R.L., cu sediul Ón
Óntocmit prezentul act adi˛ional, ca urmare a                                    Constan˛a, bd. Tomis nr. 217, bl. TS 10, sc. A, ap. 3,
                                   Societatea Comercial„             jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t:
hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare a
                                 IMPEX PANIC - S.R.L., Constan˛a           se deschide un punct de lucru Ón Complexul
ac˛ionarilor nr. 2/28.10.2005 de validare a
contractelor de cesiune.                                              Comercial IEDERA, Constan˛a, str. Mircea cel
                                   ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
  Œn consecin˛„ actul constitutiv al Societ„˛ii                                  B„t‚rn nr. 147, bl. TD3C, parter, jude˛ul Constan˛a.
Comerciale FRIAL - S.A. se modific„ dup„ cum         Subsemnatul Paiu Nicolae, Ón calitate de asociat     Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón
urmeaz„:                          unic al Societ„˛ii Comerciale IMPEX PANIC - S.R.L.,   patru exemplare ast„zi, 29.11.2005.
  Art. 7, alin. 2 va avea urm„torul cuprins:       cu sediul Ón Constan˛a, str. Spiru Haret nr. 13,       (76/758.184)
  îCapitalul este subscris ∫i v„rsat Ón Óntregime de   jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t:                           *
ac˛ionari, dup„ cum urmeaz„:                 1. Se Ónchid punctele de lucru din Constan˛a, bd.
  1. DORSEY HOLDINGS LIMITED, cu sediul Ón        Aurel Vlaicu nr. 128 (magazin piese auto ∫i accesorii       Societatea Comercial„
Gibraltar, Main Street 292 A, Ónregistrat„ cu nr.     auto ∫i magazin m„rfuri generale).               MELA VERDE - S.R.L., Constan˛a
80308/9.05.2001 - 220.703 ac˛iuni, Ón valoare         Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
nominal„ de 2,5 lei fiecare, Ón sum„ de 551.757,5     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului          ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
lei, care reprezint„ 45,69 % din capitalul social;     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul           la actul constitutiv al societ„˛ii
  2. Habib Ibrahim El Khouri, domiciliat Ón       Constan˛a, ast„zi, 7.11.2005, sub semn„tur„ privat„,
                                                            Subsemnata Mihalache Adriana, Ón calitate de
Bucure∫ti, str. Demostene Atanase nr. 45, cet„˛ean     Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare pentru parte
                                                          asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MELA VERDE
libanez, n„scut la data de 13.01.1959 Ón Bkerzela,     ∫i un exemplar pentru emitent.
                                                          - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, str. Tabla Butii nr.
Liban, - 132.039 ac˛iuni la valoarea nominal„ de 2,5      (72/758.180)
                                                          44, jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t:
lei fiecare, Ón sum„ de 330.097,5 lei, care reprezint„                *
                                                            se deschide un punct de lucru Ón Babadag,
27,34 % din capitalul social;                                            Incinta Autogar„ et. 1, jude˛ul Tulcea, (5530 -
  3. ALLIED INVEST GROUP CORPORATION -              Societatea Comercial„
                              INTRA GLOMAR CONSULT - S.R.L., Constan˛a         restaurante; 5540 - baruri).
S.A.L., Ónregistrat„ Ón Registrul Comercial din                                    Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón
Beirut cu nr. 1900495/2005, av‚nd sediul Ón Hadire,                                 patru exempare, ast„zi, 2.09.2005.
                                 ACT MODIFICATOR DE SOCIETATE
Metn District, Main Road, Tony&BadwiNader bldg.                                     (77/758.185)
                                      NR. 1/2005
Lot no. 614/Hadira - 88.026 ac˛iuni la valoarea                                                *
nominal„ de 2,5 lei fiecare, Ón sum„ de 220.065 lei,     Subsemnatul Constantin Florian Ernest, Ón
care reprezint„ 18,22 % din capitalul social;       calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale          Societatea Comercial„
  4. Al˛i ac˛ionari - 34.352 ac˛iuni la valoarea     INTRA GLOMAR CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón            MINMETAL - S.A., Constan˛a
nominal„ de 2,5 lei, Ón valoare de 85.880 lei, ceea ce   Constan˛a, str. Banu Mihalache nr. 126, camera 1,
reprezint„ 7,11 % din capitalul social;          jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul              ACT ADIfiIONAL NR. 7
  5. LEVANT MARITIME SERVICES - S.R.L.,         registrului comer˛ului cu nr. J 13/3012/2005,
                              hot„r„sc:                                 din 30.11.2005
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
J 13/3699/1994, av‚nd codul unic de Ónregistrare       1. deschiderea unui punct de lucru Ón Constan˛a,           la statutul societ„˛ii
6397130, cu sediul Ón Constan˛a, bd. Elisabeta nr.     str. Traian nr. 32, bl. C2, sc. B, ap. 17, jude˛ul     Œn cadrul adun„rii generale extraordinare a
11, sc. A, ap. 13, jude˛ul Constan˛a - 7.896 ac˛iuni la  Constan˛a.                        ac˛ionarilor din data de 30.11.2005, potrivit
valoarea nominal„ de 2,5 lei fiecare, Ón sum„ de       Œntocmit ∫i semnat azi, 5.10.2005, Ón 4 exemplare   hot„r‚rii nr. 117/30.11.2005 se modific„ statutul
19.740 lei, care reprezint„ 1,64 % din capitalul      originale, sub semn„tur„ privat„.            Societ„˛ii Comerciale MINMETAL - S.A., cu sediul Ón
social.”                            (73/758.181)                    Constan˛a, Port Nou - Dana 64, jude˛ul Constan˛a,
  Cota de participare a fiec„rui ac˛ionar la profit ∫i               *               urm„torul articol urm‚nd a avea con˛inutul de mai
pierdere este direct propor˛ional„ cu cota sa de                                  jos:
participare la capitalul social.                  Societatea Comercial„
                                                            Cap. VI. Gestiunea societ„˛ii
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      MAR-STEFI TRADING - S.R.L., Constan˛a
                                                            Art. 19. î1. Se revoc„ comisia de cenzori
Societ„˛ii Comerciale FRIAL - S.A., astfel cum a fost                                desemnat„ prin hot„r‚rea adun„rii generale a
completat ∫i modificat prin men˛iunile anterioare,            ACT ADIfiIONAL NR. 2
                                                          ac˛ionarilor nr. 102/20.11.2003.
r„m‚n neschimbate.                     la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      2. Activitatea de audit financiar se efectueaz„ de
  Redactat ∫i semnat de parte Ón 5 (cinci)            MAR-STEFI TRADING - S.R.L.           c„tre Societatea Comercial„ ROMAR-CO AUDIT -
exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.                                     S.R.L., Constan˛a.
                               Subsemnatul Ion Marian-Florin, Ón calitate de
   (69/758.177)                                                   3. Auditul intern se efectueaz„ de c„tre dl Bordei
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MAR-STEFI
              *                                            Cr„ciun.“
                              TRADING - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, aleea
                              Albatros nr. 2, bl. AV 26, sc. A, ap. 9, jude˛ul       (78/758.186)
     Societatea Comercial„                                                        *
                              Constan˛a, am hot„r‚t:
  GENES COMPUTERS - S.R.L., Constan˛a
                               - Ónchiderea punctului de lucru situat Ón
                                                                Societatea Comercial„
       ACT ADIfiIONAL NR. 5             N„vodari, incinta Tab„ra Leb„da, jude˛ul Constan˛a.
                                                             MITU TAXI SEA - S.R.L., Constan˛a
                               Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi,
la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      18.10.2005, Ón 5 exemplare originale, sub
                                                               ACT ADIfiIONAL NR. 2/2005
     GENES COMPUTERS - S.R.L.             semn„tur„ privat„.
  Subsemnatul Genes Adrian, Ón calitate de asociat      (74/758.182)                         la actul constitutiv al societ„˛ii
unic al Societ„˛ii Comerciale GENES COMPUTERS -                   *                 Subsemna˛ii Mitu Marian ∫i Oteanu Constantin,
S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, Str. Pescarilor nr. 30,                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MITU
bl. BM 11, sc. F, et. 4, ap. 67, jude˛ul Constan˛a, am        Societatea Comercial„             TAXI SEA - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, Bd. 1
hot„r‚t:                             MARIKLANDY - S.R.L., Mangalia           Decembrie 1918, nr. 29, bl. L29, sc. A, et. 4, ap. 14,
  1. Deschiderea unui punct de lucru situat Ón            jude˛ul Constan˛a              jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t:
Constan˛a, str. I. G. Duca, nr. 28, jude˛ul Constan˛a.                                 cooptarea ca asociat a dlui V„duva Florea,
  Prezentul act adi˛ional s-a Óncheiat ast„zi,           ACT ADIfiIONAL NR. 3/2005            cet„˛ean rom‚n, fiul lui ™tefan ∫i Tudora, n„scut la
29.08.2005 Ón 5 (cinci) exemplare originale, sub       Subsemnatul Toader Claudiu Liviu, Ón calitate de   data de 30.04.1954 Ón comuna Plopii Sl„vite∫ti,
semn„tur„ privat„.                     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale MARIKLANDY     jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Constan˛a, bd.
  (70/758.178)                      - S.R.L., cu sediul Ón Mangalia, Str. Cri∫anei nr. 15,  Tomis nr. 314, bl. T5B, sc. C, ap. 78, jude˛ul
              *                jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t:              Constan˛a, identificat cu B.I. seria D.A. nr. 032729
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 209/20.I.2006                  13
eliberat de Mili˛ia Constan˛a la data de 25.12.1985,      Se schimb„ sediul Ón Constan˛a, Str. Cumpenei           Societatea Comercial„
cod numeric personal 1540430131292, c„ruia Ói        nr. 29, jude˛ul Constan˛a.                     ROLEXIMA - S.R.L., Constan˛a
cesioneaz„ dl Mitu Marin, cu titul gratuit, 10 RON-      Se Ónchide punctul de lucru de la sediul societ„˛ii
o parte social„ a 10 lei, care devine asociat cu      din Constan˛a bd. Tomis nr. 8, jude˛ul Constan˛a.              ACT ADIfiIONAL
drepturi depline, Ónsu∫indu-∫i integral actele         Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„, Ón 4
                                                            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
societ„˛ii.                         exemplare, azi, 14.10.2005.
                                                                ROLEXIMA - S.R.L., cu sediul
  Capitalul social total de 200 RON va fi Ómp„r˛it       (82/758.190)
                                                             Ón Constan˛a, str. Cuza Vod„ nr. 28, et. 2,
Óntre cei trei asocia˛i astfel:                            *                  ap. 9, jude˛ul Constan˛a, Ónmatriculat„
  Mitu Marin - 180 RON - 18 p„r˛i sociale, ∫i
                                                            la Camera de Comer˛ ∫i Industrie Constan˛a
  Olteanu Constantin - 10 RON - o parte social„, ∫i          Societatea Comercial„
                                                              cu nr. J 13/5802/10.11.1992, cod unic
  V„duva Florea - 10 RON - o parte social„.            PSIHOMED CT - S.R.L., Constan˛a
                                                                  de Ónregistrare 7092311
  Participarea la profit ∫i pierderi va fi 90 % pentru
Mitu Marin ∫i 5 % pentru Olteanu Constantin ∫i             ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005             Œncheiat Óntre asocia˛ii T„taru Aleti˛ia,
V„duva Florea - 5 %.                                                 domiciliat„ Ón Constan˛a, str. Cuza Vod„ nr. 28,
                                Subsemnata Rahau Oana, Ón calitate de asociat
  Œntocmit ∫i semnat azi, 20.10.2005 Ón 4                                      jude˛ul Constan˛a, cod numeric personal
                              unic al Societ„˛ii Comerciale PSIHOMED CT - S.R.L.,
exemplare originale, sub semn„tur„ privat„.                                      2361121131244, posesoare a C.I. seria KT nr. 364213
                              cu sediul Ón Constan˛a, ™os. Mangaliei nr. 65, bl.
  (79/758.187)                                                   eliberat„ la data de 29.07.2003 de Poli˛ia Constan˛a,
                              SM5, sc. A, et. 1, ap. 7, jude˛ul Constan˛a, am
              *                                             ∫i Climov Sofia, domiciliat„ Ón Constan˛a, str.
                              hot„r‚t:
                                                           Suceava nr. 6, bl. 5A, sc. G, et. 3, ap. 192, jude˛ul
                                1. se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, str.
      Societatea Comercial„                                           Constan˛a, cod numeric personal 2530423131231,
                              B.P. Hasdeu, nr. 110A, bl. L4, sc. D, ap. 32, parter,
    MOLDO STIL - S.R.L., Constan˛a                                        posesoare a C.I. seria KT nr. 173930 eliberat„ la data
                              jude˛ul Constan˛a.
                                                           de 26.01.2001 de Poli˛ia Constan˛a, prin care au
                                Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
       ACT ADIfiIONAL NR. 4                                           hot„r‚t urm„toarele:
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                                                             1. Retragerea mea, Climov Sofia, din societate,
          din 14.10.2005              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                                                           inclusiv din func˛ia de administrator prin
                              Constan˛a, ast„zi, 28.10.2005, sub semn„tur„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    cesionarea integral„ a aportului meu la capitalul
                              privat„, Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare
       MOLDO STIL - S.R.L.                                           social Ón valoare de 100 (unasut„) lei RON dnei
                              pentru parte ∫i un exemplar pentru emitent.
  Art. 1. Adunarea general„ a Societ„˛ii Comerciale                                 T„taru Aleti˛ia, cet„˛ean rom‚n, care devine asociat
                                (83/758.191)
MOLDO STIL - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, str.                                   unic al societ„˛ii.
                                           *
Alexandru cel Bun nr. 10, jude˛ul Constan˛a, a                                      2. Capitalul social al societ„˛ii, Ón valoare total„
hot„r‚t:                               Societatea Comercial„              de 200 lei RON, constituit Ón numerar, se divide Ón
  Art. 2. Deschiderea punctului de lucru din           RADANA IMPEX - S.R.L., Medgidia           20 p„r˛i egale a 10 lei fiecare ∫i este de˛inut de
Constan˛a, str. Caraiman nr. 1-3, bl. PF 6, parter,           jude˛ul Constan˛a               asociata T„taru Aleti˛ia.
jude˛ul Constan˛a, cod 5242 - comer˛ cu am„nuntul                                    3. Societatea va fi administrat„ de dna T„taru
cu Ómbr„c„minte.                            ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005            Aleti˛ia.
  Art. 3. Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit Ón                                  4. Eu, cesionara, o dat„ cu transmiterea p„r˛ilor
                                  la actele constitutive ale societ„˛ii       sociale transmit ∫i toate drepturile ∫i obliga˛iile ce
4 exemplare originale, sub semn„tur„ privat„, azi,
14.10.2005, la sediul societ„˛ii ∫i face parte         Subsemna˛ii Pan˛uru Ana-™tefania ∫i Pan˛uru      decurg din de˛inerea acestora ∫i declar c„ m-am
integrant„ din actele constitutive ale societ„˛ii,     Radu-Nicolae, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    desocotit cu privire la drepturile ce Ómi reveneau
celelalte prevederi r„m‚n‚nd neschimbate.          Comerciale RADANA IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón      din de˛inerea de p„r˛i sociale cedate.
  (80/758.188)                      Medgidia, str. V‚n„tori nr. 23, bl. 19, ap. 1, jude˛ul    Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i completeaz„
              *                Constan˛a, am hot„r‚t:                  actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ROLEXIMA
                                1. se deschide un punct de lucru Ón Medgidia,     - S.R.L. ∫i face parte integrant„ din acesta.
      Societatea Comercial„              Incinta ™colii generale nr. 6, Aleea Trandafirilor nr.    Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
    NICOLAS TAXI - S.R.L., Constan˛a           2A, jude˛ul Constan˛a.                  neschimbate.
                                Redactat ∫i semnat, sub semn„tur„ privat„, Ón 4      Tehnoredactat Ón 5 (cinci) exemplare ast„zi
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005             (patru) exemplare, ast„zi, 19.10.2005.          7.10.2005 de ∫i la Biroul notarilor publici asocia˛i
  Subsemnatul Combuianu Mihai, Ón calitate de         (84/758.192)                     Marin Elena ∫i Marin Nicolae, cu sediul Ón
asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii                      *                Pogoanele, Str. Unirii nr. 48E, jude˛ul Buz„u.
Comerciale NICOLAS TAXI - S.R.L. cu sediul Ón                                       (87/758.195)
                                    Societatea Comercial„                          *
Constan˛a, str. Mircea cel B„tr‚n, nr. 172, bl. MD14,
                                  RAZBOIENI - S.R.L., Constan˛a
sc. B, ap. 21, jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t:
  Art. 1. Se cesioneaz„ 5 % din capitalul social,                                      Societatea Comercial„
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005             SALPREST - SP - S.R.L., comuna Rasova
adic„ o parte social„, reprezent‚nd 10 lei RON, dlui
Mina Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         Subsemna˛ii Mocanu Ion ∫i Preda Paraschiva, Ón           jude˛ul Constan˛a
23.03.1942 Ón comuna Nicolae B„lcescu, jude˛ul       calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                              RAZBOIENI - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, ™os.           ACT ADIfiIONAL NR. 3/2005
Tulcea, domiciliat Ón Constan˛a, str. Badea C‚r˛an,
bl. K2, sc. A, ap. 15, jude˛ul Constan˛a, identificat cu  Mangaliei nr. 71, bl. PF5, sc. C, ap. 30, jude˛ul      Subsemna˛ii Sotreanu Ileana ∫i Sotreanu
B.I. seria B.G. nr. 693448, cod numeric personal      Constan˛a, am hot„r‚t Ónchiderea punctului de       Neculae, asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale sus-
1420323131248.                       lucru din Constan˛a, str. Ion Roat„, nr. 3, pia˛a     men˛ionate, am hot„r‚t:
  Art. 2. Dl Mina Vasile se coopteaz„ ca asociat Ón    Agroalimentar„ Brick, stand 40, jude˛ul Constan˛a.      1. se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, bd.
societate, iar participarea la profit ∫i pierderi se face   Redactat ∫i semnat, sub semn„tur„ privat„, Ón     Ferdinand nr. 51A, jude˛ul Constan˛a.
propor˛ional cu p„r˛ile sociale de˛inute Ón societate.   patru exemplare ast„zi, 17.10.2005.             Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre
  S-a Óncheiat prezentul act adi˛ional, ast„zi,        (85/758.193)                     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
22.09.2004, Ón 4 (patru) exemplare originale, sub                   *                Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
semn„tur„ privat„.                                                  Constan˛a ast„zi, 14 noiembrie 2005, sub semn„tur„
   (81/758.189)                           Societatea Comercial„             privat„, Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare
              *                    REGAL COM - S.R.L., Constan˛a           pentru parte ∫i un exemplar pentru emitent.
                                                             (88/758.196)
      Societatea Comercial„                   ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005                         *
    OVIDIUS-TEX - S.R.L., Constan˛a            Subsemna˛ii Odae Elena, Odae Lauren˛iu Viorel
                              ∫i Odae Cornelia, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii        Societatea Comercial„
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005             Comerciale REGAL COM - S.R.L., cu sediul Ón             SAMINA CO - S.R.L., Agigea
  Subsemna˛ii Agalopol Ion ∫i Agalopol Daniela, Ón     Constan˛a, str. ™tefan cel Mare nr. 104, jude˛ul             jude˛ul Constan˛a
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        Constan˛a, am hot„r‚t:
OVIDIUS-TEX - S.R.L., cu sediul Ón Constan˛a, bd.       1. se Ónchide punctul de lucru din Constan˛a, str.        ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005
Tomis nr. 8, jude˛ul Constan˛a, am hot„r‚t         ™tefan cel Mare, nr. 104, jude˛ul Constan˛a;         Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale SAMINA CO -
completarea obiectului de activitate cu:            2. se suspend„ activitatea societ„˛ii pentru 3 ani,  S.R.L., Saraiev Iulian ∫i Saraiev Lumini˛a Florina,
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     Óncep‚nd cu data de 4.07.2005.              au hot„r‚t:
de construc˛ii;                        Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre        - schimbarea sediului Ón Agigea, str. Dimitrie
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de        Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     Cantemir nr. 9, jude˛ul Constan˛a;
fier„rie ∫i cu cele pentru vopsit;             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        - completarea obiectului de activitate cu:
  6312 - depozit„ri.                    Constan˛a ast„zi, 4.07.2005, sub semn„tur„ privat„,     4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
  Recodificare                       Ón 5 exemplare, din care 4 exemplare pentru p„r˛i     organizare de ∫antiere;
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;        ∫i un exemplar pentru emitent.                4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
  7487 - activit„˛i de servicii prestate Ón principal     (86/758.194)                     construc˛ii;
Óntreprinderilor.                                   *                 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
  14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 209/20.I.2006
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la         Societatea Comercial„               societate ∫i declar„ faptul c„ nu mai are nici o
construc˛ii;                            THUNDER TAXI - S.R.L., Constan˛a           preten˛ie fa˛„ de asocia˛i ∫i societate. Subsemnatul
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii                                      Moroz ™tefan, cesionar, primesc cele 2 p„r˛i sociale
(funda˛ii);                               ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005             descrise mai sus ∫i totodat„ preiau toate drepturile
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;                                        ∫i obliga˛iile ce deriv„ din aceste p„r˛i sociale.
                                    la actul constitutiv al societ„˛ii
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;                                   2. Subsemnatul Muncean Mircea Gheorghe, Ón
                                 Subsemna˛ii Raileanu Daniela, Raileanu          calitate de cedent, cesionez c„tre Moroz ™tefan, Ón
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
                               Ferdinant ∫i Ion Lili, asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii    calitate de cesionar, 4 p„r˛i sociale Ón valoare
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii (sisteme iluminat
                               Comerciale THUNDER TAXI - S.R.L., am hot„r‚t        nominal„ de 10 lei, cu o valoare total„ de 40 lei, se
str„zi);
                               cooptarea ca asociat a dlui Enescu Dumitru,         retrage din societate ∫i declar„ faptul c„ nu mai are
  4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
                               cet„˛ean rom‚n, fiul lui Nicolae ∫i Voica, n„scut la    nici o preten˛ie fa˛„ de asocia˛i ∫i societate.
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                               data de 12.08.1946, Ón comuna Unirea, jude˛ul         Subsemnatul Moroz ™tefan, cesionar, primesc
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                               Gala˛i, domiciliat Ón Constan˛a, bd. I.Gh. Duca       cele 4 p„r˛i sociale descrise mai sus ∫i totodat„
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                               nr. 83, bl. L51, sc. A, et. 3, ap. 14, jude˛ul Constan˛a,  preiau toate drepturile ∫i obliga˛iile ce deriv„ din
de geamuri;
                               cod numeric personal 1460812131240, posesor al       aceste p„r˛i sociale.
  4545 - alte lucr„ri de finisare: instalare piscine;
                               C.I. seria KT nr. 359011, eliberat„ la data de         3. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
                               7.07.2003 de Poli˛ia Constan˛a, c„ruia dna Raileanu     cu urm„toarele:
principal Óntreprinderilor: decora˛iuni interioare.
                               Daniela Ói cesioneaz„, cu titlu gratuit, 1 parte        8511 - activit„˛i de asisten˛„ spitaliceasc„ ∫i
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón
                               social„ = 10 lei = 5 %, acesta devenind asociat cu     sanatorial„;
patru exemplare ast„zi 18.11.2005.
                               drepturi depline, Ónsu∫indu-∫i integral actele         8513 - activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„.
  (89/758.197)
                               constitutive ale societ„˛ii.                  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
              *
                                 Dna Raileanu Daniela va avea un aport la         nemodificate.
       Societatea Comercial„              capitalul social de 110 lei = 11 p„r˛i sociale = 55 %     Tehnoredactat azi, 22 decembrie 2005, Ón 5
     SERGIMAR - S.R.L., Constan˛a            la profit ∫i pierderi.                   (cinci) exemplare de valoare egal„ de c„tre asociatul
                                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    Moroz Maria.
      ACT ADIfiIONAL NR. 4/2005              neschimbate.                           (96/758.205)
                                 Participarea la profit ∫i pierderi a dlui Enescu                  *
  Subsemna˛ii Stere Hristu ∫i Curt Irina, asocia˛i
                               Dumitru este de 5 % ∫i Ion Lili 40 %.
Ón cadrul societ„˛ii comerciale sus-men˛ionate, am                                         Societatea Comercial„
                                 Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón
hot„r‚t:                                                              CAMYRAL IMPEX - S.R.L.
                               patru exemplare ast„zi, 15 septembrie 2005.
  1. se completeaz„ obiectul de activitate cu: 7110                                      comuna P„ule∫ti, jude˛ul Satu Mare
                                 (94/758.202)
- Ónchiriere autoturisme ∫i utilitare de capacitate
                                             *
mic„ (f„r„ ∫ofer) (excep˛ie leasing).                                                    ACT ADIfiIONAL
  Prezentul Ónscris a fost redactat de c„tre             Societatea Comercial„                 Adunarea general„ a asocia˛ilor compus„ din:
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului         WORLD CONTAINER SERVICES - S.R.L.              - Iles Alexandru Lucian, n„scut la data de
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul           Eforie Nord, jude˛ul Constan˛a             3.10.1959, Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare,
Constan˛a ast„zi, 22 noiembrie 2005, sub
                                                             domiciliat Ón Satu Mare, str. P„ule∫ti nr. 69, jude˛ul
semn„tur„ privat„, Ón 5 exemplare, din care 4             ACT ADIfiIONAL NR. 2/5.12.2005            Satu Mare, cod numeric personal 1591003301985,
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                    la actul constitutiv al societ„˛ii         posesor al B.I. seria H.C. nr. 177250/12.06.1998,
emitent.
                                                             eliberat de Poli˛ia Satu Mare, cet„˛ean rom‚n, ∫i
  (90/758.198)                         Subsemnata Groze Bogdana-Floricica, asociat
                                                               Iles Elisabeta, n„scut„ la data de 3.08.1965, Ón
              *                 unic Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale WORLD
                                                             satul C„r„∫eu, jude˛ul Satu Mare, domiciliat„ Ón
                               CONTAINER SERVICES - S.R.L., am hot„r‚t
                                                             Satu Mare, str. P„ule∫ti nr. 96, jude˛ul Satu Mare,
       Societatea Comercial„              urm„toarele:
                                                             cod numeric personal 2650803301962, posesoare a
      SIT LUX - S.R.L., Constan˛a              - revocarea din func˛ia de administrator a dlui
                                                             B.I. seria D.A. nr. 806982/24.07.1986, eliberat de
                               Groze Gavril;
                                                             Poli˛ia Satu Mare, cet„˛ean rom‚n, Ón prezen˛a
      ACT ADIfiIONAL NR. 1/2005               - numirea Ón func˛ia de administrator al
                                                             candidatului la asociere Iles Camelia Alexandra,
  Subsemna˛ii Zanoaga Eugen ∫i Zanoaga Monica,        societ„˛ii a dnei Groze Elena, Óncep‚nd cu data de
                                                             n„scut„ la data de 18.12.1984, Ón Satu Mare, jude˛ul
asocia˛i Ón cadrul societ„˛ii comerciale sus-         5.12.2005.
                                                             Satu Mare, domiciliat„ Ón Satu Mare, str. P„ule∫ti
men˛ionate, am hot„r‚t deschiderea unui punct de         Toate celelalte dispozi˛ii Ónscrise Ón actul
                                                             nr. 69, jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal
lucru Ón Constan˛a, bd. Alexandru L„pu∫neanu,         constitutiv al societ„˛ii, precum ∫i Ón actele
                                                             2841218303934, posesoare a C.I. seria SM
Complex agroalimentar Tomis III, stand nr. 1.         adi˛ionale anterioare r„m‚n Ón vigoare completate
                                                             nr. 187343, eliberat„ la data de 9.09.2004 de Poli˛ia
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón        cu prezentul act adi˛ional.
                                                             Satu Mare, cet„˛ean rom‚n, a hot„r‚t modificarea
patru exemplare, ast„zi 9.11.2005.                 (95/758.203)
                                                             actelor constitutive ale societ„˛ii comerciale, dup„
  (91/758.199)                                     *                cum urmeaz„:
              *                                                1. Se retrage din societate Iles Alexandru Lucian
                                      Societatea Comercial„
                                                             prin cesionare integral„ de p„r˛i sociale. Prin
       Societatea Comercial„                   BIO TEST - S.R.L., Satu Mare
                                                             cesionarea integral„ de p„r˛i sociale cedate,
    SMILE CENTER - S.R.L., Constan˛a                                         asociatul retras Ó∫i pierde calitatea de asociat,
                                        ACT ADIfiIONAL
                                                             nemaiav‚nd nici un drept sau obliga˛ie fa˛„ de
        ACT ADIfiIONAL NR. 1                Adunarea general„ a asocia˛ilor compus„ din:       societatea comercial„.
                                 - Moroz Maria, domiciliat„ Ón Satu Mare, Drum        Se prime∫te Ón societate prin cesionare de p„r˛i
    la actele constitutive ale societ„˛ii
                               Carei, bl. C 51, ap. 24, jude˛ul Satu Mare, posesoare    sociale Iles Camelia Alexandra, cu datele personale
  Subsemna˛ii Balta Bogdan ∫i Tomescu Dumitru        a C.I. seria SM nr. 198375, eliberat„ de Poli˛ia Satu    prezentate mai sus, iar noul asociat recunoa∫te
Ion, asocia˛i la societatea mai sus-men˛ionat„, am      Mare la data de 22.12.2004, cod numeric personal      prevederile actelor de constituire prin semnarea
hot„r‚t declararea unui punct de lucru Ón           2530123301981, cet„˛ean rom‚n,               prezentului act adi˛ional.
Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 8, bl. 115, sc. 1, et. 1, ap.   - Muncean Margareta, domiciliat„ Ón Satu Mare,       Subsemnatul Iles Alexandru Lucian, Ón calitate
3, sectorul 4.                        bd. Ion C. Br„tianu nr. 2/7, jude˛ul Satu Mare,       de cedent, cesionez c„tre Iles Camelia Alexandra, Ón
  Se Ónchide punctul de lucru din Bucure∫ti,         posesoare a C.I. seria SM nr. 148561, eliberat„ de     calitate de cesionar, 10 p„r˛i sociale, cu valoare
sectorul 4, Str. Academiei nr. 39-41, et. 1, ap. 2.      Poli˛ia Satu Mare la data de 9.10.2003, cod numeric     nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de 100 RON,
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ privat„ Ón 4       personal 2520509302010, cet„˛ean rom‚n,           Ómpreun„ cu tot activul ∫i pasivul.
exemplare originale ast„zi, 24.11.2005.             - Muncean Mircea Gheorghe, domiciliat Ón Satu        Subsemnatul Iles Camelia Alexandra, cesionar,
  (92/758.200)                       Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 224137, eliberat„    primesc cele 10 p„r˛i sociale descrise mai sus ∫i
              *                 de Poli˛ia Satu Mare la data de 9.09.2005, cod       totodat„ preiau toate drepturile ∫i obliga˛iile ce
                               numeric personal 1740301301991, cet„˛ean rom‚n,       deriv„ din aceste p„r˛i sociale, inclusiv tot activul ∫i
      Societatea Comercial„                Ón prezen˛a candidatului la asociere dl Moroz      tot pasivul.
    SUNRISE D&B - S.R.L., Constan˛a            ™tefan, n„scut la data de 24.12.1950, Ón localitatea      Azi, data Óncheierii conven˛iei, eu Iles Alexandru
                               Medie∫ul Aurit, domiciliat Ón Satu Mare, Drumul       Lucian, cedent, declar c„ am primit integral de la
       ACT ADIfiIONAL 1/2005
                               Careiului, bl. C 51, ap. 24, jude˛ul Satu Mare,       cesionar Iles Camelia Alexandra valoarea p„r˛ilor
  Asocia˛ii Societ„˛ii Comerciale SUNRISE D&B -       posesor al C.I. seria SM nr. 198376, eliberat„ de      sociale Ónstr„inate la valoarea lor nominal„ f„r„
S.R.L., Croitor Ana ∫i Ionescu Andreea-Marina, au       Poli˛ia Satu Mare la data de 22.12.2004, cod        ob˛inerea vreunui c‚∫tig, m„ retrag din societate ∫i
hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón          numeric personal 1501224301982, a hot„r‚t          nu am alte preten˛ii fa˛„ de cesionari sau fa˛„ de
Constan˛a, bd. Tomis nr. 151, bl. A1, sc. C, ap. 42,     urm„toarele modific„ri ale actelor constitutive ale     societate. Totodat„, declar c„ p„r˛ile sociale
jude˛ul Constan˛a.                      societ„˛ii, astfel:                     cesionate nu sunt gajate/indisponibilizate Ón
  Redactat ∫i semnat sub semn„tur„ primar„ Ón          1. Subsemnata Muncean Margareta, Ón calitate de     favoarea nici unui creditor.
patru exemplare ast„zi, 12.12.2005.              cedent, cesionez c„tre Moroz ™tefan, Ón calitate de      2. Capitalul social total de 200 RON se Ómparte
  (93/758.201)                       cesionar, 2 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de      Ón 20 p„r˛i sociale a c‚te 10 RON fiecare ∫i revine
              *                 10 lei, cu o valoare total„ de 20 lei, se retrage din    celor doi asocia˛i, dup„ cum urmeaz„ :
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 209/20.I.2006                  15
  Iles Elisabeta de˛ine 10 p„r˛i sociale, cu valoare    Subsemnatul Drago∫ Viorica Florica, cesionar,       Œn urma modific„rilor adoptate de adunarea
nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de 100 RON,     primesc o parte social„ descris„ mai sus ∫i totodat„   general„, profitul net realizat de societate, respectiv
∫i                            preiau toate drepturile ∫i obliga˛iile ce deriv„ din   eventualele pierderi Ónregistrate se distribuie Ón
  Iles Camelia Alexandra de˛ine 10 p„r˛i sociale, cu   aceste p„r˛i sociale, inclusiv tot activul ∫i tot     felul urm„tor:
valoare nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de     pasivul.                           - asociatului Varga Anton Ói revine 50 %;
100 RON.                           Azi, data Óncheierii conven˛iei, eu, Drago∫ Ioan,     - asociatului Varga Josef Ói revine 50 %.
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n   cedent, declar c„ am primit integral de la cesionar     Art. 5. Se men˛ioneaz„ c„ administratorul unic al
nemodificate.                       Drago∫ Viorica Florica valoarea p„r˛ilor sociale     firmei r„m‚ne asociatul Varga Anton, cod numeric
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       Ónstr„inate la valoarea lor nominal„ f„r„ ob˛inerea    personal 1650312300015, cet„˛ean cu dubl„
23 decembrie 2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci)       vreunui c‚∫tig, m„ retrag din societate ∫i nu am alte   cet„˛enie rom‚no-german„, domiciliat Ón Germania,
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru      preten˛ii fa˛„ de cesionari sau fa˛„ de societate.    Mannheim, str. Seckenheimer nr. 91, posesorul
p„r˛i ∫i un exemplar pentru Compartimentul de       Totodat„, declar c„ p„r˛ile sociale cesionate nu sunt   pa∫aportului seria 04190643, eliberat de
asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        gajate/indisponibilizate Ón favoarea nici unui      Inspectoratul de Poli˛ie Jude˛ean Satu Mare la data
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Satu Mare.       creditor.                         de 7.04.1999.
  (97/758.206)                       2. Capitalul social total de 200 RON se Ómparte Ón    Art. 6. Œn concordan˛„ cu hot„r‚rile adoptate prin
             *                20 p„r˛i sociale a c‚te 10 RON fiecare ∫i revine celor  prezentul act adi˛ional se modific„ Ón mod
                             doi asocia˛i, dup„ cum urmeaz„:              corespunz„tor prevederile vizate din statutul
     Societatea Comercial„
                               - Drago∫ Cristian de˛ine 19 p„r˛i sociale, cu     societ„˛ii.
   DECOR FLOOR - S.R.L., Satu Mare
                             valoarea nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de      Art. 7. Administratorul societ„˛ii va asigura
       ACT ADIfiIONAL NR. 1             190 RON, ∫i                        Ónscrierea modific„rilor aduse prin prezentul act
                               - Drago∫ Viorica Florica de˛ine 1 parte social„, cu  adi˛ional Ón registrul comer˛ului, la organele
       din data de 21.10.2005           valoarea nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de     financiare ∫i efectuarea formalit„˛ilor de publicitate
  Asocia˛ii:                       10 RON.                          prev„zute de lege.
  - Lovas Gusztav, cet„˛ean maghiar, domiciliat Ón     Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n    Editat ∫i tip„rit Ón 6 exemplare la Biroul notarial
Ungaria, Budapesta, str. Botfalukoz nr. 16,        nemodificate.                       Chereste∫iu-Chereste∫iu-Hatvani, din Carei, azi, data
identificat cu pa∫aportul nr. ZE 899113,           Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       autentific„rii.
  - Voros Peter, cet„˛ean maghiar, domiciliat Ón     22 decembrie 2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci)         (100/758.210)
Ungaria, Budapesta, str. Nemetvolgz‚yi UT. 69/a,     exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru                   *
identificat cu pa∫aportul nr. ZF 534120 ∫i        p„r˛i ∫i un exemplar pentru Compartimentul de
  - Beer Attila, cet„˛ean rom‚n ∫i maghiar,       asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului             Societatea Comercial„
domiciliat Ón Ungaria, Budapesta, str. Dajka Gabor    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Satu Mare.         INDAGROIL - S.R.L., satul Homorodu
nr.   62/B,   identificat    cu pa∫aportul      (99/758.209)                      comuna Homoroade, jude˛ul Satu Mare
nr. 06173473/15.04.2002, legal Óntrunit„ la data de                 *
21.10.2005, au hot„r‚t urm„toarele modific„ri ale                                           ACT ADIfiIONAL
actului constitutiv al societ„˛ii:                   Societatea Comercial„
                                                            Asociatul unic Contra Gheorghe, domiciliat Ón
  1. Se schimb„ sediul social actual situat Ón Satu         IMOBILIEN VARGA - S.R.L.
                                                          localitatea Vama nr. 893, jude˛ul Satu Mare, cod
Mare, str. ™tefan cel Mare nr. 4, jude˛ul Satu Mare,         Carei, jude˛ul Satu Mare
                                                          numeric personal 1820105303487, posesor al C.I.
la urm„torea adres„: Bucure∫ti, Str. Foi∫orului
nr. 2A, bl. E, et. 6, ap. 9, sectorul 3.                                      seria SM nr. 113205, eliberat„ de Poli˛ia Negre∫ti
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 1
  2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv                                  Oa∫, cet„˛ean rom‚n, a hot„r‚t urm„toarele
r„m‚n nemodificate.                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      modific„ri ale actelor de constituire a societ„˛ii,
  Tehnoredactat azi, 15.11.2005, Ón trei exemplare,         IMOBILIEN VARGA - S.R.L.,           astfel:
de av. Hulu˛„ Marius.                   cu sediul Ón Carei, Bd. 25 Octombrie nr. 39,        Se completeaz„ obiectul de activitate cu
   (98/758.208)                     jude˛ul Satu Mare, cu nr. la Oficiul registrului     urm„toarele:
             *                      comer˛ului J 30/391/2003,            5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse
                                 cod unic de Ónregistrare 15431540         intermediare;
     Societatea Comercial„               Asociatul unic al societ„˛ii a adoptat Ón condi˛iile   5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;
   ELEGANTA 1 ONE - S.R.L., Satu Mare          legii ∫i ale prevederilor statutare urm„toarele       5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;
                             hot„r‚ri:                          5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
         ACT ADIfiIONAL                                           industria minier„ ∫i construc˛ii.
                               Art. 1. Œn concordan˛„ cu prevederile Legii
  Adunarea general„ a asocia˛ilor compus„ din:      31/1990, se aprob„ primirea Ón calitate de asocia˛i     Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
  - Drago∫ Cristian, n„scut la data de 4.08.1977, Ón   Ón Societatea Comercial„ IMOBILIEN VARGA - S.R.L.     nemodificate.
Satu Mare, jude˛ul Satu Mare, domiciliat Ón Ama˛i     a cet„˛eanului cu dubl„ cet„˛enie rom‚no-german„       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
nr. 270, jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal     Varga Josef, cod numeric personal 1640319300024,     9 decembrie 2005, Ón 5 (cinci) exemplare, din care
1770804301982, posesor al C.I. seria SM          domiciliat Ón Germania, Ludwigshafen am Rhein,      4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
nr. 136423/17.07.2003, eliberat„ de Poli˛ia Satu     str. Bahnhof nr. 18, posesorul actului de identitate   pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul
Mare, cet„˛ean rom‚n, ∫i                 seria 2167907422, eliberat de autorit„˛ile germane    Oficiului registrului comer˛ului, de c„tre asociatul
  - Drago∫ Ioan, n„scut la data de 6.06.1972, Ón Satu  la data de 22.08.2002, la cererea lui. El dob‚nde∫te   unic Contra Gheorghe.
Mare, jude˛ul Satu Mare, domiciliat Ón Satu Mare,     calitatea de asociat cu data perfect„rii formelor       (101/758.211)
Aleea Jiului nr. 7, bl. 49, ap. 16, jude˛ul Satu Mare,  legale privind primirea asociatului nou Ón societate.                *
cod numeric personal 1720606301971, posesor al        Art. 2. Œn concordan˛„ cu art. 150 din Legea
B.I. seria G.X. nr. 593649/29.10.1997, eliberat de                                       Societatea Comercial„
                             nr. 31/1990, se aprob„ cesionarea ∫i transmiterea
Poli˛ia Satu Mare, cet„˛ean rom‚n, Ón prezen˛a                                        LAVAL INC - S.R.L., Satu Mare
                             integral„ a 12.510 p„r˛i sociale, Ón valoare total„ de
candidatului la asociere Drago∫ Viorica Florica,
                             125.100, adic„ unasut„ dou„zeci ∫i cinci mii una
n„scut„ la data de 12.02.1984, Ón Satu Mare, jude˛ul                                         ACT ADIfiIONAL
                             sut„ RON, care reprezint„ 50 % din capitalul social
Satu Mare, domiciliat„ Ón satul Ama˛i nr. 270,                                     Adunarea general„ a asocia˛ilor compus„ din:
                             al societ„˛ii din proprietatea asociatului unic Varga
comuna P„ule∫ti, jude˛ul Satu Mare, cod numeric
                             Anton Ón proprietatea noului asociat Varga Josef, cu     - Simon Andrei Gavril, domiciliat Ón Canada,
personal 2840212303929, posesoare a B.I. seria H.C.
                             data realiz„rii formelor legale privind primirea     localitatea Laval, str. Galbrand nr. 764, posesor al
nr. 176631, eliberat la data de 27.05.1998 de Poli˛ia
                             asociatului nou Ón societate.               pa∫aportului nr. 05392803, eliberat de autorit„˛ile
Satu Mare, cet„˛ean rom‚n, a hot„r‚t modificarea
                               Art. 3. Cedentul transmite cesionarilor        competente din Rom‚nia la data de 29.05.2001, cod
actelor constitutive ale societ„˛ii comerciale dup„
                             proprietatea deplin„ asupra p„r˛ilor sociale       numeric personal 1571118302000, ∫i
cum urmeaz„:
                             cesionate, cu toate drepturile ∫i obliga˛iile aferente.   - Drago∫ Virgil, domiciliat Ón Satu Mare, str.
  1. Se retrage din societate Drago∫ Ioan prin
                               Cesionarul dob‚nde∫te totalitatea drepturilor ∫i    Nicolae B„lcescu nr. 10, jude˛ul Satu Mare, posesor
cesiune integral„ de p„r˛i sociale. Prin cesionarea
                             obliga˛iilor aferente p„r˛ilor sociale, a∫a cum au fost  al C.I. seria SM nr. 769698, eliberat„ de Poli˛ia Satu
integral„ de p„r˛i sociale cedate, asociatul retras Ó∫i
                             transferate.                       Mare la data de 20.06.2000, cod numeric personal
pierde calitatea de asociat, nemaiav‚nd nici un
drept sau obliga˛ie fa˛„ de societatea comercial„.      Art. 4. Œn urma modific„rilor, asociatul Varga     1620101301965, a hot„r‚t modificarea actelor
  Se prime∫te Ón societate prin cesionare de p„r˛i    Anton va de˛ine 12.510 p„r˛i sociale, Ón valoare     constitutive ale societ„˛ii astfel:
sociale Drago∫ Viorica Florica, cu date personale     total„ de 125.100, adic„ unasut„ dou„zeci ∫i cinci      Se modific„ sediul societ„˛ii. Noul sediu va fi Ón
prezentate mai sus, iar noul asociat recunoa∫te      mii una sut„ RON, Ón Óntregime aport Ón numerar,     Satu Mare, Str. Magnoliei nr. 27, jude˛ul Satu Mare.
prevederile actelor de constituire prin semnarea     asociatul Varga Josef va de˛ine 12.510 p„r˛i sociale,    Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
prezentului act adi˛ional.                Ón valoare total„ de 125.100, adic„ unasut„ dou„zeci   nemodificate.
  Subsemnatul Drago∫ Ioan, Ón calitate de cedent,    ∫i cinci mii una sut„ RON, Ón Óntregime aport Ón       Tehnoredactat„ azi, 27 octombrie 2005, Ón 5
cesionez c„tre Drago∫ Viorica Florica, Ón calitate de   numerar.                         (cinci) exemplare de valoare egal„ de c„tre asociatul
cesionar, 1 parte social„, cu valoare nominal„ de 10     Se men˛ioneaz„ c„ valoarea unei p„r˛i sociale nu    Simon Andrei Gavril.
RON, Ón valoare total„ de 10 RON, Ómpreun„ cu tot     a suferit modificare Ón urma modific„rilor adoptate,     (102/758.212)
activul ∫i pasivul.                    valoarea reprezent‚nd 10 RON.                            *
 16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 209/20.I.2006
      Societatea Comercial„             2450720301969, cet„˛ean rom‚n, a hot„r‚t          RON, care se divide Ón 526 (cincisutedou„zeci∫i∫ase)
     MARIUS MOLD 2005 - S.R.L.            modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii      p„r˛i sociale egale a c‚te 10 (zece) RON fiecare, care
      Carei, jude˛ul Satu Mare            comerciale dup„ cum urmeaz„:                va apar˛ine celor doi asocia˛i astfel:
                               1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii         1. Bud Mihai va de˛ine 105 (unasut„cinci) p„r˛i
         ACT ADIfiIONAL              comerciale acesta va fi Ón Carei, str. Vasile Lucaciu   sociale egale a c‚te 10,00 (zece) RON fiecare Ón
  Adunarea general„ a asocia˛ilor compus„ din:      nr. 2, jude˛ul Satu Mare.                 valoare total„ de 1.050,00 (unamiecincizeci) RON;
  - Mold Marius Zoltan, n„scut la data de          2. Se Ónchide punctul de lucru din Carei, str.       2. Tibil Ioan va de˛ine 421 (patrudou„zeci∫iunu)
9.08.1970, Ón Carei, jude˛ul Satu Mare, cod numeric    Mihai Viteazu nr. 1, bl. MV17, parter, jude˛ul Satu    p„r˛i sociale egale a c‚te 10,00 (zece) RON fiecare,
personal 1700809300012, domiciliat Ón Carei, str.     Mare.                           Ón valoare total„ de 4.210,00 (patrumiidou„sutezece)
Antal Nagy Budai nr. 2A, jude˛ul Satu Mare, posesor     Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n   RON.
al C.I. seria SM nr. 153816, eliberat„ de Poli˛ia Carei  nemodificate.
                                                            Art. 4. Administrarea societ„˛ii se va face de c„tre
la data de 26.11.2003, cet„˛ean rom‚n, ∫i          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                                                           asociatul Bud Mihai.
  - Mold Agnes Erzsebet, n„scut„ la data de       16 decembrie 2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci)
                                                            Art. 5. Repartizarea profitului ∫i a pierderilor se
8.01.1971, Ón Carei, jude˛ul Satu Mare, cod numeric    exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru
                                                           va face Ón func˛ie de cota de participare a fiec„rui
personal 2710108300022, domiciliat„ Ón Carei, str.    p„r˛i ∫i un exemplar pentru Compartimentul de
                                                           asociat la constituirea capitalului social.
Antal Nagy Budai nr. 2A, jude˛ul Satu Mare,        asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
posesoare a C.I. seria SM nr. 153818, eliberat„ de                                   Art. 6. Celelalte prevederi statutare se vor
                             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Satu Mare.
Poli˛ia Carei la data de 26.11.2003, cet„˛ean rom‚n,                                 modifica Ón mod corespunz„tor, societatea va
                               (104/758.214)
au hot„r‚t modificarea actelor constitutive ale                                   func˛iona Ón continuare cu cei doi asocia˛i: Bud
                                           *
societ„˛ii comerciale, dup„ cum urmeaz„:                                       Mihai ∫i Tibil Ioan.
  1. Se modific„ obiectul principal de activitate,          Societatea Comercial„               Redactat, tehnoeditat ∫i autentificat la Biroul
acesta va fi:                             MIHAI BUD - S.R.L.              notarului public Tiberiu T. Todoran, cu sediul Ón
  671 - activit„˛i auxiliare intermedierilor           Negre∫ti Oa∫, jude˛ul Satu Mare          Negre∫ti Oa∫, Aleea Trandafirilor, bl. 17/6, jude˛ul
financiare (cu excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de                                  Satu Mare, azi, data autentific„rii actului, Ón patru
pensii);                                  ACT ADIfiIONAL              exemplare, din care trei s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
  6713 - activit„˛i auxiliare intermedierilor                                      (105/758.215)
                               Asociatul unic de la Societatea Comercial„
financiare (cu excep˛ia caselor de asigur„ri ∫i de                                               *
                             MIHAI BUD - S.R.L., cu sediul Ón Negre∫ti Oa∫, Str.
pensii).
                             Podului nr. 6, jude˛ul Satu Mare, Ónmatriculat„ la
  Modificare text obiect - activit„˛i auxiliare                                         Societatea Comercial„
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului
intermedierilor financiare - opera˛iuni de schimb                                          OZANDI - S.R.L.
                             Satu-Mare cu nr. J 30/223/1993, a hot„r‚t
valutar pentru persoane fizice pe teritoriul                                         Satu Mare, jude˛ul Satu Mare
                             urm„toarele:
Rom‚niei. Obiect unic de activitate.
                               Art. 1. Se prime∫te Ón societate dl Tibil Ioan, fiul
  Celelalte obiecte secundare de activitate se vor                                          ACT ADIfiIONAL
                             lui Ioan ∫i Ileana, n„scut la data de 5 iunie 1967, Ón
radia.
                             comuna Bude∫ti, jude˛ul Maramure∫, domiciliat Ón       Adunarea general„ a asocia˛ilor compus„ din
  Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
                             Negre∫ti Oa∫, Str. Podului nr. 8, jude˛ul Satu Mare,    Moroz Ioan, n„scut la data de 9.11.1953 Ón comuna
nemodificate.
                             posesor al C.I. seria SM nr. 000772, eliberat„ de     Medie∫u Aurit, jude˛ul Satu Mare. domiciliat Ón
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                             Poli˛ia Negre∫ti Oa∫ la data de 24 noiembrie 1999, cod   Satu Mare, Bd. Independen˛ei nr. 31, ap. 5, jude˛ul
19 decembrie 2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci)
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru      numeric personal 1670605241636, care prime∫te 421     Satu Mare, cod numeric personal 1531109301961,
p„r˛i ∫i un exemplar pentru Compartimentul de       (patrusutedou„zeci∫iunu) p„r˛i sociale egale a c‚te    posesor al B.I. seria D.B. nr. 969886, eliberat de
asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        100.000 (unasut„mii) lei fiecare, Ón valoare total„ de   Mili˛ia Satu Mare la data de 26.05.1987, cet„˛ean
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Satu Mare.       42.100.000 (patruzeci∫idou„milioaneunasut„mii) lei,    rom‚n, ∫i Moroz Ildiko, n„scut„ la data de
  (103/758.213)                     de asociatul Bud Mihai, conform contractului de      23.04.1958 Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare,
             *                cesiune. Aceasta preia cota parte aferent„
                                                           domiciliat„ Ón Satu Mare, Bd. Independen˛ei nr. 31,
                             capitalului social din activul ∫i pasivul, drepturile ∫i
                                                           ap. 5, jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal
      Societatea Comercial„             obliga˛iile societ„˛ii ∫i declar„ c„ are cuno∫tin˛„ de
                                                           258042331975, posesor al B.I. seria D.B. nr. 969885,
      MENAJ UZ CASNIC - S.R.L.            situa˛ia financiar„ a societ„˛ii.
                                                           eliberat de Mili˛ia Satu Mare la data de 26.05.1987,
      Carei, jude˛ul Satu Mare             Art. 2. Capitalul social Ón sum„ de 52.600.000
                                                           cet„˛ean rom‚n, a hot„r‚t modificarea actelor
                             (cincizeci∫idou„milioane∫asesutemii) lei, se divide
                                                           constitutive ale societ„˛ii comerciale dup„ cum
         ACT ADIfiIONAL              Ón 526 (cincisutedou„zeci∫i∫ase) p„r˛i sociale egale a
                                                           urmeaz„:
  Adunarea general„ a asocia˛ilor compus„ din:      c‚te 100.000 (unasut„mii) lei fiecare ∫i acesta va
                                                            • Se modific„ obiectul principal de activitate al
  - Cerne∫tean Iuliu Vasile, n„scut la data de      apar˛ine celor doi asocia˛i astfel:
                                                           societ„˛ii comerciale, acesta fiind 7020 - Ónchirierea
16.12.1962, Ón Satu Mare, jude˛ul Satu Mare,         1. Bud Mihai va de˛ine 105 (unasut„cinci) p„r˛i
                             sociale egale a c‚te 100.000 (unasut„mii) lei fiecare,   ∫i subÓnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
domiciliat Ón Satu Mare, Str. Zefirului nr. 12,
                             Ón valoare total„ de 10.500.000 (zecemilioane       Ónchiriate.
jude˛ul Satu Mare, cod numeric personal
1621216301977, posesor al B.I. seria D.A.         cincisutemii) lei;                      Celelalte prevederi ale actelor constitutive r„m‚n
nr. 810933/28.11.1986, eliberat de Mili˛ia Satu       2. Tibil Ioan va de˛ine 421 (patrusute         nemodificate.
Mare, cet„˛ean rom‚n, ∫i                 dou„zeci∫iunu) p„r˛i sociale egale a c‚te 100.000       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  Cerne∫tean Floare, n„scut„ la data de 20.07.1945,   (unasut„mii) lei fiecare, Ón valoare total„ de       16 decembrie 2005, Ón 5 (cinci) exemplare, din care
Ón Ger„u∫a, jude˛ul Satu Mare, domiciliat„ Ón Satu    42.100.000                         4 (patru) exemplare pentru Compartimentul de
Mare, Str. Zefirului nr. 12, jude˛ul Satu Mare,      (patruzeci∫idou„milioaneunasut„mii) lei.          asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
posesoare a B.I. seria D.E. nr. 633066/16.10.1987,      Art. 3. Œn urma denomin„rii leului, capitalul      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Satu Mare.
eliberat de Mili˛ia Satu Mare, cod numeric personal    social va fi de 5.260,00 (cincimiidou„sute∫asezeci)      (106/758.216)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti, C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                          &JUYDGY|078116]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 209/20.I.2006 con˛ine 16 pagini.           Pre˛ul: 1,28 lei noi/12.800 lei vechi     ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO