Docstoc

2006_0105

Document Sample
2006_0105 Powered By Docstoc
					                                   PARTEA A IV-A
Anul 174 (XVI) — Nr. 105                                                         Luni, 16 ianuarie 2006
                       PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„            LORENA IMPEX TRADING - S.R.L., cu sediul Ón        nr. 529984 Z eliberat de autorit„˛ile italiene la data
    VIANA EXIST - S.R.L., Bucure∫ti         Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 205, bl. 11, sc. B, et. 5,  de 6.08.2002, data expir„rii 5.08.2007, care a hot„r‚t
                             ap. 49, sectorul 2, cu num„r de ordine la Oficiul     modificarea actului constitutiv cu urm„toarele:
         ACT ADIfiIONAL              Registrului Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti       Art. 1. Se ia act de contractul de cesiune Óncheiat
                             J 40/5149/30.03.2004, cod unic de Ónregistrare      Óntre Panaccio Antonello ∫i numi˛ii:
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                             16290164, am hot„r‚t urm„toarele:               a) Dumitru Dumitru, fiul lui Florea ∫i al
 VIANA EXIST - S.R.L., cu num„r de ordine la
                              Articolul 1. Majorarea capitalului social al      Iordanei, n„scut la data de 22 octombrie 1948, cu
 Oficiul registrului comer˛ului J 40/2651/2002,
                             societ„˛ii cu 60.900 dolari S.U.A., echivalent a     domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Trestiana nr. 13, bl. 15,
    cod unic de Ónregistrare 14556341
                             185.117,60 RON la cursul B.N.R. de ast„zi         sc. A, et. 6, ap. 27, sectorul 4, identificat cu B.I. seria
  Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor  15.12.2005, precum ∫i echivalent a 50.671,37 euro,    G.K. nr. 223592, eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data
din data de 5.12.2005, prin care s-a decis retragerea  dup„ cum urmeaz„:                     de 30 iulie 1993, cod numeric personal
din societate a numitei Georgescu Mihaela-Claudia-     - Omar Ali Amer majoreaz„ prin aport Ón        1481022400535;
Maria, prin cesionarea Ón Óntregime a capitalului    numerar capitalul social al societ„˛ii cu 30.450       b) Stroe Daniela, fiica Mariei ∫i a lui Gheorghe,
social de˛inut c„tre cel„lalt sasociat, Societatea    dolari S.U.A., echivalent a 92.558,80 RON,        n„scut„ la data de 6.08.1965 Ón Bucure∫ti, cu
Comercial„ VIANA EXIST - S.R.L., cu sediul Ón      echivalent a 25.335,69 euro;               domiciliul Ón Bucure∫ti, Bd. Tineretului nr. 17,
Bucure∫ti, bd. Pache Protopopescu nr. 24, ap. 5,      - Riad Ali Amer majoreaz„ prin aport Ón numerar    bl. Z5, sc. A, et. 1, ap. 9, sectorul 4, identificat„ cu
sectorul 2, va func˛iona ca societate cu r„spundere   capitalul social al societ„˛ii cu 30.450 dolari S.U.A.,  B.I. seria G.V. nr. 417263, eliberat de Sec˛ia 14
limitat„ cu asociat unic, Ón persoana numitei      echivalent a 92.558,80 RON, echivalent a 25.335,69    Poli˛ie la data de 20.08.1996, cod numeric personal
Ciliberti Viorica, cet„˛ean rom‚n, de sex feminin,    euro.                           2650806400066.
nec„s„torit„, n„scut„ la data de 22.03.1971 Ón       Articolul 2. Se modific„ valoarea unei p„r˛i        Art. 2. Drept urmare, capitalul social al societ„˛ii
Bucure∫ti, cu domiciliul declarat Ón Italia, San     sociale de la 10 RON la 9.265,88 RON, p„str‚ndu-se    Ón sum„ de 200 RON, subscris ∫i v„rsat integral, va
Benedetto del Tronto, Piazza C.A. Dalla Chiesa 20,
                             num„rul de p„r˛i sociale stabilit Ón actul constitutiv.  fi constituit astfel:
identificat„ cu pa∫aport nr. 07598393, eliberat de
                              Articolul 3. Œn urma major„rii capitalului social,     • Dumitru Dumitru va de˛ine o cot„ de 50 % din
autorit„˛ile rom‚ne la data de 23.06.2003, cod
                             acesta va avea urm„toarea structur„:           capitalul social, respectiv 10 p„r˛i sociale, cu o
numeric personal 2710322423010.
                              Capitalul social subscris al societ„˛ii este de 200  valoare nominal„ de 10 lei RON, Ón valoare total„
  Œn urma cesiunii, capitalul social Ón valoare de
                             (dou„sute) RON ∫i 60.900 (∫asezecimiinou„sute)      de 100 lei RON;
200 RON, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare,
                             dolari S.U.A., echivalent a 185.317,60 RON,          • Stroe Daniela va de˛ine o cot„ de 50 % din
este de˛inut Ón Óntregime de asociatul unic.
                             echivalent a 50.726,1189 euro, divizat Ón 20 p„r˛i    capitalul social, repectiv 10 p„r˛i sociale, cu o
  Este revocat„ din func˛ia de administrator
                             sociale cu valoare nominal„ de 9.265,88 RON,       valoare nominal„ de 10 lei RON, Ón valoare total„
Georgescu Mihaela-Claudia-Maria, domiciliat„ Ón
                             echivalent a 2.536,30 euro, participarea asocia˛ilor   de 100 lei RON.
Bucure∫ti, Aleea Vergului nr. 1, bl. 20, sc. 1, et. 3,
                             fiind urm„toarea:                       Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv al
ap. 19, sectorul 2, identificat„ prin carte de
                              - Omar Ali Amer - 100 RON ∫i 30.450 dolari S.U.A.   societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.
identitate seria RX nr. 304230, eliberat„ de Sec˛ia 9
Poli˛ie la data de 12.05.2005, cod numeric personal   (10 p„r˛i sociale), echivalent a 92.658,80 RON,        Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5
2800928420134.                      echivalent a 25.363,0595 euro;              exemplare, cu valoare de original, din care 4
  Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod         - Riad Ali Amer - 100 RON ∫i 30.450 dolari S.U.A.   exemplare au fost predate societ„˛ii, iar un
corespunz„tor actul constitutiv al societ„˛ii,      (10 p„r˛i sociale), echivalent a 92.658,80 RON,      exemplar a r„mas la arhiva unui Cabinet de
celelalte clauze ale actului constitutiv al societ„˛ii  echivalent a 25.363,0595 euro.              avocatur„.
r„m‚n neschimbate.                     Articolul 4. Se deleag„ dl Suciu Ioan Paul,         (3/321.552)
   (1/321.550)                     legitimat cu C.I. seria RT nr. 340397, eliberat„ de                  *
             *               Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 11.06.2004, cod numeric
                             personal 1800511080032, pentru a depune la              Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„             Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului            TEHNOPLAN AMBIENT
    LORENA IMPEX TRADING - S.R.L.           Bucure∫ti, cererea de Ónregistrare a prezentului act,       CONSTRUCTII - S.R.L., Bucure∫ti
         Bucure∫ti                precum ∫i pentru a reprezenta societatea oriunde
                             va fi necesar pentru realizarea major„rii capitalului            ACT ADIfiIONAL
       ACT ADIfiIONAL NR. 1            social.
                              Prezentul act adi˛ional a fost redactat, sub          la actul constitutiv al societ„˛ii
          din 15.12.2005,            semn„tur„ privat„ ast„zi, 15.12.2005, Ón trei        Œncheiat ast„zi, 12.12.2005 Óntre subsemna˛ii:
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     exemplare.                          • Tripa R„zvan, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, cu
    LORENA IMPEX TRADING - S.R.L.,            (2/321.551)                     domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Cri∫ul Alb nr. 32, bl. 6,
 cod unic de Ónregistrare 16290164/30.03.2004,                   *                sc. A, ap. 3, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR
   num„r de ordine la Oficiul registrului                                    nr. 013984/1997, eliberat„ de Sec˛ia 16, n„scut la
     comer˛ului J 40/5149/30.03.2004               Societatea Comercial„            data de 17.08.1973, cod numeric personal
  Subsemna˛ii Omar Ali Amer, domiciliat Ón Liban,         ANA CONSULTING - S.R.L.            1730817443059, pe de o parte ∫i
Sawiri nr. 2, cet„˛ean libanez, f„r„ antecedente              Bucure∫ti                 • Societatea Comercial„ BOG’ART - S.R.L., cu
penale, posesor al pa∫aportului cu nr. 1618499,                                  sediul Ón Bucure∫ti, str. ™tefan Mih„ileanu nr. 36,
eliberat de autorit„˛ile libaneze la data de 8               ACT ADIfiIONAL              sectorul 2, Ónregistrat„ cu nr. J 40/14881/1991, cod
februarie 2001, n„scut Ón Liban, Sawiri, la data de                                unic de Ónregistrare R17487, persoan„ juridic„
3 mai 1968, ∫i Riad Ali Amer, domiciliat Ón Liban,            la actul constitutiv           rom‚n„, prin reprezentant Doicescu Raul
Sawiri nr. 2, cet„˛ean libanez, f„r„ antecedente      Œncheiat ast„zi, 9.12.2005 de c„tre:          Alexandru Lucian, conform hot„r‚rii adun„rii
penale, posesor al pa∫aportului cu nr. 1427685,       Panaccio Antonello, cet„˛ean italian, nec„s„torit,   generale a asocia˛ilor din data de 12.12.2005;
eliberat de autorit„˛ile libaneze la data de 21 martie  n„scut Ón Guardiagrele (ITA-CH), Italia, la data de     • Doicescu Raul Alexandru Lucian, cet„˛ean
2000, n„scut Ón Liban, Sawiri, la data de 8 august    22.02.1978, cu domiciliul Ón Italia, Guardiagrele     rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. ™tefan
1963, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale  (ITA-CH), Via Pane 18, identificat„ cu pa∫aportul     Mih„ileanu nr. 36, sectorul 2, n„scut la data de
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 105/16.I.2006
20.09.1949, c„s„torit, identificat cu C.I. seria DP         Societatea Comercial„                 Art. 3. Se revoc„ mandatul administratorului
nr. 017074, eliberat„ de I.G.P. la data de 9.12.1998,     TEHNOGRUP AMBIENT - S.R.L., Bucure∫ti           Tripa R„zvan, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, cu
cod numeric personal 1490920400062;                                           domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Cri∫ul Alb nr. 32, bl. 6,
  • Sorin Grecu, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, cu                ACT ADIfiIONAL               sc. A, ap. 3, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR
domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Vidin nr. 2, bl. 50, sc. C,                                nr. 013984/1997, eliberat„ de Sec˛ia 16, n„scut la
                                   la actul constitutiv al societ„˛ii        data de 17.08.1973, cod numeric personal
et. 4, ap. 54, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RT
nr. 208888, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de      Œncheiat ast„zi, 12.12.2005 Óntre subsemna˛ii:      1730817443059.
7.01.2002, n„scut la data de 5.03.1970, cod numeric      • Tripa R„zvan, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, cu       Art. 4. Se nume∫te administrator pe o perioad„
personal 1700305212968;                   domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Cri∫ul Alb nr. 32, bl. 6,   de 4 ani dl Marius Prun„, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  • Gyenge Alexandru Horia, cet„˛ean rom‚n,        sc. A, ap. 3, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR   str. Foc∫ani nr. 1, bl. M188, sc. 1, ap. 3, identificat
c„s„torit, n„scut la data de 12.07.1973, cu domiciliul   nr. 013984/1997, eliberat„ de Sec˛ia 16, n„scut la     cu C.I. seria RD nr. 018112, eliberat„ de Sec˛ia 19
Ón Timi∫oara, str. Or∫ova nr. 25, bl. 109, sc. C, et. 4,  data de 17.08.1973, cod numeric personal          Poli˛ie la data de 9.12.1997, cod numeric personal
                              1730817443059, pe de o parte, ∫i              1710821343225.
ap. 17, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.
                                • Societatea Comercial„ BOG’ART - S.R.L., cu        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
184216, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de
                              sediul Ón Bucure∫ti, str. ™tefan Mih„ileanu nr. 36,     neschimbate.
19.02.2001, cod numeric personal 1730712354769;
                              sectorul 2, Ónregistrat„ cu nr. J 40/14881/1991, cod      Œncheiat la Bucure∫ti, ast„zi data semn„rii, Ón 8
  • Niculae Cristian-Constantin, cet„˛ean rom‚n,
                              unic de Ónregistrare R17487, persoan„ juridic„       exmplare originale, din care 7 exemplare s-au
c„s„torit, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Alexandru
                              rom‚n„, prin reprezentant Doicescu Raul           Ónm‚nat p„r˛ior, iar un exemplar a r„mas la un
cel Bun nr. 2, bl. T50, sc. A, et. 8, ap. 8, sectorul 2,
                              Alexandru Lucian, conform hot„r‚rii adun„rii        cabinet de avocatur„.
identificat cu C.I. seria RT nr. 295932, eliberat„ de    generale a asocia˛ilor din data de 12.12.2005;          (5/321.554)
Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 17.11.2003, n„scut la data     • Doicescu Raul Alexandru Lucian, cet„˛ean                     *
de 1.02.1957, cod numeric personal 1570201400421,      rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. ™tefan
  a intervenit prezentul act adi˛ional, cu         Mih„ileanu nr. 36, sectorul 2, n„scut la data de            Societatea Comercial„
respectarea urm„toarelor clauze:              20.09.1949, c„s„torit, identificat cu C.I. seria DP        GENERIS COM - S.R.L., Bucure∫ti
  Art. 1. Se ia act de contractul de cesiune prin care   nr. 017074, eliberat„ de I.G.P. la data de 9.12.1998,
cedentul Tripa R„zvan cesioneaz„ urm„toarele p„r˛i     cod numeric personal 1490920400062;                      ACT ADIfiIONAL
sociale c„tre urm„torii cesionari:               • Sorin Grecu, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, cu
  a) C„tre BOG’ART - S.R.L. cesioneaz„ 3 p„r˛i       domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Vidin nr. 2, bl. 50, sc. C,   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón     et. 4, ap. 54, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RT          GENERIS COM - S.R.L.
valoare total„ de 30 RON, reprezent‚nd 3 % din       nr. 208888, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de      Av‚nd Ón vedere cele hot„r‚te de adunarea
capitalul social total;                   7.01.2002, n„scut la data de 5.03.1970, cod numeric     general„ a asocia˛ilor nr. 9/2.12.2005 Ón ∫edin˛a din
  b) c„tre Doicescu Raul Alexandru Lucian         personal 1700305212968;                   data de 2.12.2005, asocia˛ii reprezent‚nd 100 %
cesioneaz„ 3 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de       • Gyenge Alexandru Horia, cet„˛ean rom‚n,        capitalul social:
10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 30 RON,        c„s„torit, n„scut la data de 12.07.1973, cu domiciliul     • Ganev Velin Valentinov, cet„˛ean bulgar,
reprezent‚nd 3 % din capitalul social total;        Ón Timi∫oara, str. Or∫ova nr. 25, bl. 109, sc. C, et. 4,  c„s„torit, n„scut la data de 5.02.1980 Ón Ruse,
  c) c„tre Sorin Grecu cesioneaz„ 3 p„r˛i sociale Ón    ap. 17, jude˛ul Timi∫, identificat cu C.I. seria TM nr.   Bulgaria, domiciliat Ón Bulgaria, Sofia, Cartier
valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare       184216, eliberat„ de Poli˛ia Timi∫oara la data de      Hipodruma, str. Smilitza nr. 16B, ap. 18, legitimat
total„ de 30 RON, reprezent‚nd 3 % din capitalul      19.02.2001, cod numeric personal 1730712354769;       cu pa∫aportul tip P, cod BGR num„r 328872743,
social total;                         • Niculae Cristian-Constantin, cet„˛ean rom‚n,      eliberat de MVR BGR la 19.02.2003, num„r personal
  d) c„tre Gyence Alexandru Horia cesioneaz„        c„s„torit, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Alexandru    8002055460, ∫i
3 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 RON        cel Bun nr. 2, bl. T50, sc. A, et. 8, ap. 8, sectorul 2,    • Ganev Valentin Atanasov, cet„˛ean bulgar,
fiecare, Ón valoare total„ de 30 RON, reprezent‚nd     identificat cu cu C.I. seria RT nr. 295932, eliberat„    nec„s„torit, n„scut la data de 12.11.1950 Ón Ruse,
3 % din capitalul social total;               de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 17.11.2003, n„scut la    Bulgaria, domiciliat Ón Bulgaria, Sofia, cartier
  e) c„tre Niculae Cristian-Constantin cesioneaz„     data de 1.02.1957, cod numeric personal           Hipodruma, str. Smilitza nr. 16B, ap. 18, legitimat
3 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON       1570201400421,                       cu pa∫aportul tip P, cod BGR num„r 331006873,
fiecare, Ón valoare total„ de 30 RON, reprezent‚nd       a intervenit prezentul act adi˛ional, cu         eliberat de MVR BGR la data de 14.06.2005, num„r
3 % din capitalul social total,               respectarea urm„toarelor clauze:              personal 5011126983,
                                Art. 1. Se ia act de contractul de cesiune prin care     au decis Óncheierea prezentului act adi˛ional care
  adic„ toate p„r˛ile sale sociale Ón num„r de 15, Ón
                              cedentul Tripa R„zvan cesioneaz„ urm„toarele p„r˛i     modific„ actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum
valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare
                              sociale c„tre urm„torii cesionari:             urmeaz„:
total„ de 150 RON, reprezent‚nd 15 % din capitalul
                                a) C„tre BOG’ART - S.R.L. cesioneaz„ 3 p„r˛i         Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru al
social al societ„˛ii, precum ∫i toate drepturile ∫i
                              sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón     societ„˛ii Ón Bucure∫ti, Str. Bati∫tei nr. 11,
obliga˛iile aferente acestora ∫i Ón˛elege s„ nu mai fie
                              valoare total„ de 30 RON, reprezent‚nd 3 % din       sectorul 2.
asociat al Societ„˛ii Comerciale TEHNOPLAN
                              capitalul social total;                     Œn consecin˛„, art. 3 alin. 2 al actului constitutiv
AMBIENT CONSTRUCTII - S.R.L., cu datele de           b) c„tre Doicescu Raul Alexandru Lucian         ce cuprinde punctele de lucru ale societ„˛ii, va avea
identificare mai sus rubricate.               cesioneaz„ 3 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de     urm„torul con˛inut: îSocietatea are deschise puncte
  Art. 2. Œn urma cesiunii, capitalul social al      10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 30 RON,        de lucru, dup„ cum urmeaz„:
societ„˛ii Ón sum„ de 1.000 RON, subscris ∫i v„rsat     reprezent‚nd 3 % din capitalul social total;          - Bucure∫ti, str. Vasile Gherghel nr. 12, sectorul
integral va fi constituit astfel:               c) c„tre Sorin Grecu cesioneaz„ 3 p„r˛i sociale Ón    1;
  • Societatea Comercial„ BOG’ART - S.R.L. va       valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare         - Bucure∫ti, Str. Bati∫tei nr. 11, sectorul 2.”
de˛ine 36 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10     total„ de 30 RON, reprezent‚nd 3 % din capitalul        Art. 2. Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv
RON fiecare, Ón valoare total„ de 360 RON,         social total;                        r„m‚ne nemodificat.
reprezent‚nd 36 % din capitalul social total;         d) c„tre Gyence Alexandru Horia cesioneaz„          Prezentul act adi˛ional la actul constitutiv este
  • Doicescu Raul Alexandru Lucian va de˛ine        3 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 RON        Óncheiat Ón 3 exemplare originale, din care unul se
16 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON       fiecare, Ón valoare total„ de 30 RON, reprezent‚nd     va p„stra Ón arhiva avocatului ™tefan Gherasim,
fiecare, Ón valoare total„ de 160 RON fiecare,       3 % din capitalul social total;               ast„zi, data atest„rii identit„˛ii p„r˛ilor, a
reprezent‚nd 16 % din capitalul social total;         e) c„tre Niculae Cristian-Constantin cesioneaz„     con˛inutului ∫i datei actului.
  • Sorin Grecu va de˛ine 16 p„r˛i sociale, Ón       3 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON          (6/321.555)
valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare       fiecare, Ón valoare total„ de 30 RON, reprezent‚nd                   *
total„ de 160 RON, reprezent‚nd 16 % din capitalul     3 % din capitalul social total,
social total;                         adic„ toate p„r˛ile sale sociale Ón num„r de 15, Ón         Societatea Comercial„
  • Gyenge Alexandru Horia va de˛ine 16 p„r˛i       valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare            ENGINEERING & TECHNICAL
sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón     total„ de 150 RON, reprezent‚nd 15 % din capitalul         CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti
valoare total„ de 160 RON, reprezent‚nd 16 % din      social al societ„˛ii, precum ∫i toate drepturile ∫i
capitalul social total;                   obliga˛iile aferente acestora ∫i Ón˛elege s„ nu mai fie            ACT ADIfiIONAL
  • Niculae Cristian-Constantin va de˛ine 16 p„r˛i     asociat al Societ„˛ii Comerciale TEHNOGRUP
                              AMBIENT - S.R.L., cu datele de identificare mai sus      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón
                              rubricate.                               ENGINEERING & TECHNICAL
valoare total„ de 160 RON, reprezent‚nd 16 % din
                                Art. 2. Œn urma cesiunii, capitalul social al          CONSULTING - S.R.L., Ónmatriculat„
capitalul social total.
                              societ„˛ii Ón sum„ de 1.000 RON, subscris ∫i v„rsat         la Oficiul Registrului Comer˛ului
  Art. 3. Se revoc„ mandatul administratorului                                            de pe l‚ng„ Tribunalul
Tripa R„zvan, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit, cu        integral, va fi constituit astfel:
                                • Societatea Comercial„ BOG’ART - S.R.L. va            Bucure∫ti cu nr. J 40/545/2001,
domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Cri∫ul Alb nr. 32, bl. 6,                                     cod unic de Ónregistrare 13648099,
                              de˛ine 36 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de
sc. A, ap. 3, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RR                                    atribut fiscal R, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 360 RON,
nr. 013984/1997, eliberat„ de Sec˛ia 16, n„scut la                                       Str. Icoanei nr. 61, et. 2, sectorul 2
                              reprezent‚nd 36 % din capitalul social total;
data de 17.08.1973, cod numeric personal
                                • Doicescu Raul Alexandru Lucian va de˛ine         Ciobanu-Cocia∫u Ioana-Giorgiana, cet„˛ean
1730817443059.
                              16 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON       rom‚n, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
  Art. 4. Se nume∫te administrator, pe o perioad„
                              fiecare, Ón valoare total„ de 160 RON, reprezent‚nd     Str. Icoanei nr. 61, et. 2, sectorul 2, posesoare a C.I.
de 4 ani, dl Marius Prun„, domiciliat Ón Bucure∫ti,                                   seria RD nr. 032012, eliberat„ de S.E.P. la data de
                              16 % din capitalul social total;
str. Foc∫ani nr. 1, bl. M188, sc. 1, ap. 3, identificat    • Sorin Grecu va de˛ine 16 p„r˛i sociale, Ón       22.06.1998, cod numeric personal 2730428423025,
cu C.I. seria RD nr. 018112, eliberat„ de Sec˛ia 19     valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare       Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
Poli˛ie la data de 9.12.1997, cod numeric personal     total„ de 160 RON, reprezent‚nd 16 % din capitalul     ENGINEERING & TECHNICAL CONSULTING -
1710821343225.                       social total;                        S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      • Gyenge Alexandru Horia va de˛ine 16 p„r˛i       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr.
neschimbate.                        sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón     J 40/545/2001, cod unic de Ónregistrare 13648099,
  Œncheiat la Bucure∫ti, ast„zi data semn„rii, Ón 8    valoare total„ de 160 RON, reprezent‚nd 16 % din      atribut fiscal R, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Icoanei
exmplare originale, din care 7 exemplare s-au        capitalul social total;                   nr. 61, et. 2, sectorul 2, azi, 14.12.2005, Ón baza
Ónm‚nat p„r˛ior, iar un exemplar a r„mas la un         • Niculae Cristian-Constantin va de˛ine 16 p„r˛i     deciziei asociatului unic nr. 1/12.10.2004, hot„r„sc
cabinet de avocatur„.                    sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón     urm„toarea modificare a actului constitutiv:
   (4/321.553)                      valoare total„ de 160 RON, reprezent‚nd 16 % din        1. Se completeaz„ obiectul secundar de activitate
              *                capitalul social total.                   cu: comer˛ cu autovehicule - cod CAEN 5010.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 105/16.I.2006                     3
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n        Societatea Comercial„                 - 9 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 lei
neschimbate.                           LIBAROM AGRI - S.R.L., Bucure∫ti            RON, Ón valoare total„ de 90 lei RON, reprezent‚nd
  Redactat azi, 14.12.2005 de avocat Dana                                       45 % din capitalul social total, cu o participare la
Stoenescu Gae, Ón trei exemplare, din care dou„               ACT ADIfiIONAL               beneficii ∫i pierderi de 45 %, c„tre Cazmal Dimitri,
exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.                                             cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Republica Georgia,
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       localitatea Kobuleti la data de 3.05.1953, domiciliat
  (7/321.556)
                                 LIBAROM AGRI - S.R.L., cu sediul Ón          Ón Bucure∫ti, str. Nerva Traian nr. 17-19, bl. M70,
             *                 Bucure∫ti, str. Brezoianu nr. 12, et. 1, ap. 5,       sc. 3, et. 4, ap. 75, sectorul 3, identificat cu C.I. seria
                                 sectorul 5, Ónmatriculat„ la Oficiul         RR nr. 202914, eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la
       Societatea Comercial„
                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/12430/1998,        data de 26.04.2002, cod numeric personal
      MENS SERVICES - S.R.L.                cod unic de Ónregistrare 11301637,
          Bucure∫ti                                              1530503401064,
                                   capital social 1.968.200 RON             ie∫ind din societate, nemaiav‚nd nici o preten˛ie
                               Subsemnatul Elie Bakhazi, cet„˛ean libanez,        asupra acesteia.
         ACT ADIfiIONAL
                             fiul lui Kostantine ∫i Alice, domiciliat Ón           Art. 2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator cu
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Beirut Fanar imobil Challita, Str. Principal„ nr. 145,    puteri depline av‚nd mandat pe perioad„
      MENS SERVICES - S.R.L.            Liban, posesor al pa∫aportului nr. 2012605,          nedeterminat„, dl Ceban Vladimir, n„scut Ón ora∫ul
                             eliberat de Serviciul Pa∫apoarte Beirut la data de      Chi∫in„u, Republica Moldova, la data de 31.05.1969,
  Subsemna˛ii Florean Viorel, domiciliat Ón
                             26.12.2001, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale       domiciliat Ón Republica Moldova, Chi∫in„u, str.
Bucure∫ti, Str. Feti˛elor nr. 12, ap. 2, sectorul 3,
                             LIBAROM AGRI - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,        Madan Gh. nr. 50, ap. 6, identificat cu pa∫aportul
identificat cu B.I. seria G.V. nr. 412913, eliberat de
                             str. Brezoianu nr. 12, et. 1, ap. 5, sectorul 5,       nr. A2133058, eliberat de autorit„˛ile Republicii
Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 30.07.1996, cod numeric
                             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      Moldova la data de 26.09.2005, cu valabilitate p‚n„
personal 1670310430012, ∫i Florean C„t„lin,
                             nr. J 40/12430/1998, cod unic de Ónregistrare         la data de 26.09.2010, cod numeric personal
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Feti˛elor nr. 12, ap. 2,  11301637, prin mandatar Said Baaklini, cet„˛ean        0983101480420.
sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 323494,   rom‚n, n„scut la data de 19.06.1962 Ón Liban,          Art. 3. Se majoreaz„ capitalul social al Societ„˛ii
eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 3.07.2003,   Choueifat, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor     Comerciale BALKAM GRUP - S.R.L., cu aport Ón
cod numeric personal 1690508430012, Ón calitate de    nr. 173, sc. 1, bl. 42, ap. 2, sectorul 3, posesor al C.I.  numerar Ón cuantum de 4.800 lei RON, capitalul
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MENS SERVICES -     seria RD nr. 315358, eliberat„ de S.E.P. la data de      social total fiind de 5.000 lei RON, divizat Ón 20
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Feti˛elor nr. 12,  15.05.2003, conform procurii autentificate cu         p„r˛i sociale a 250 lei RON fiecare, prin majorarea
ap. 2, sectorul 3, Ónregistrat„ la Oficiul registrului  nr. 1547/119.04.2004 de Biroul notarilor publici       valorii nominale a p„r˛ii sociale de la 10 lei RON la
comer˛ului cu nr. J 40/15359/1994, cod unic de      asocia˛i Mone Gabriela ∫i Andrei Aurel Jean, Ón baza     250 lei RON.
Ónregistrare R6079357, am hot„r‚t urm„toarele:      deciziei nr. 2/14.12.2005, am decis urm„toarele:         Distribu˛ia capitalului social pe asocia˛i va fi
  Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administrator       1. Radierea punctului de lucru al societ„˛ii situat    urm„toarea:
Florean Viorel.                      Ón Jilava, ™os. Giurgiului-Jilava nr. 3, jude˛ul Ilfov.     - Cazmal Dimitri de˛ine 19 p„r˛i sociale, Ón
  Art. 2. Œncep‚nd cu data prezentei asociatul        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     valoare nominal„ de 250 lei RON, Ón valoare total„
Florean C„t„lin de˛ine func˛iile de administrator     nemodificate.                         de 4.750 lei RON, reprezent‚nd 95 % din capitalul
unic ∫i director general al societ„˛ii.            (10/321.559)                       social total, ∫i o cot„ de participare la pierderi ∫i
  Art. 3. Celelalte prevederi din actele constitutive                *                 beneficii de 95 %;
r„m‚n neschimbate.                                                     - Ceban Vladimir de˛ine o parte social„, Ón
  (8/321.557)                           Societatea Comercial„               valoare nominal„ de 250 lei RON, Ón valoare total„
             *                   BALKAM GRUP - S.R.L., Bucure∫ti            de 250 lei RON, reprezent‚nd 5 % din capitalul
                                                            social total, ∫i o cot„ de participare la pierderi ∫i
      Societatea Comercial„                      ACT ADIfiIONAL               beneficii de 5 %.
     BIW BUSINESS IMPEX - S.R.L.                                            Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
         Bucure∫ti                                               neschimbat.
                             BALKAM GRUP - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                               (11/321.560)
                               str. Nerva Traian nr. 17-19, bl. M70, sc. 3,
         ACT ADIfiIONAL                                                           *
                                 et. 4, ap. 75, sectorul 3, Ónregistrat„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           la Oficiul Registrului Comer˛ului               Societatea Comercial„
  BIW BUSINESS IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti,             Bucure∫ti cu nr. J 40/5771/2002,            CWS ACCOUNTANCY - S.R.L., Bucure∫ti
    Ónmatriculat„ cu nr. J 40/90/2004,             cod unic de Ónregistrare 14746400
    cod unic de Ónregistrare 16028547,           Subsemna˛ii:                                 ACT ADIfiIONAL
         atribut fiscal R               Balaban Ludmila, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón
                             localitatea Iargara, Republica Moldova, la data de       la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
  Subsemna˛ii Luca Ioan, cet„˛ean rom‚n, n„scut                                          CWS ACCOUNTANCY - S.R.L.,
                             15.04.1959, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr.
la data de 12.10.1972 Ón comuna Gurahon˛, jude˛ul                                       cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii
                             17, bl. S16, sc. 3, et. 6, ap. 60, sectorul 3, identificat„
Arad, domiciliat Ón satul Gro∫i nr. 22, comuna                                         nr. 1, bl. A1, et. 4, ap. 11, sectorul 4
                             cu C.I. seria RR nr. 094511, eliberat„ de Sec˛ia 11
VÓrfurile, jude˛ul Arad, identificat cu B.I. seria G.X.
                             Poli˛ie la data de 18.02.2000, cod numeric personal        Subsemna˛i Corina Dobrescu, cet„˛ean rom‚n,
nr. 047550, eliberat de Poli˛ia Sebi∫, jude˛ul Arad, la  2590415400810, Ón calitate de cedent„,            n„scut„ Ón Buz„u, la data de 21.04.1969, domiciliat„
data de 14.07.1997, cod numeric personal           ∫i                            Ón Bucure∫ti, str. Grigore Moisil nr. 4, bl. 6, sc. 1,
1751012024917, ∫i Luca Tatiana, cet„˛ean rom‚n,        Cazmal Dimitri, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón         et. 5, ap. 23, sectorul 2, identificat„ cu C.I. seria RD
n„scut„ la data de 3.08.1972 Ón comuna Gurahon˛,     localitatea Kobuleti, Republica Georgia, localitatea     nr. 164117, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de
jude˛ul Arad, domiciliat„ Ón satul Leasa nr. 21,     Kobuleti, la data de 3.05.1953, domiciliat Ón         18.05.2001, cod numeric personal 2690421104989,
comuna Halmagiu, jude˛ul Arad, identificat„ cu C.I.    Bucure∫ti, str. Nerva Traian nr. 17-19, bl. M70, sc. 3,    ∫i
seria AR nr. 112329, eliberat„ de Poli˛ia Sebi∫ la    et. 4, ap. 75, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RR      Societatea Comercial„ DUTCH TRADING
data de 29.04.2002, cod numeric personal         nr. 202914, eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de     COMPANY - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
2720803024911, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii   26.04.1001, cod numeric personal 1530503401064,        sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 1, bl. A1, sc. 1,
Comerciale BIW BUSINESS IMPEX - S.R.L., persoan„     ∫i                              et. 4, ap. 11, sectorul 4, Ónregistrat„ la Oficiul
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.         Ceban Vladimir, cet„˛ean moldovean, n„scut Ón       Registrului Comer˛ului de pe Tribunalul Bucure∫ti
T„m‚ioarei nr. 68, sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul  Chi∫in„u, Republica Moldova, la data de 31.05.1969,      cu nr. J 40/27463/21.12.1994, cod unic de
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       domiciliat Ón Republica Moldova, Chi∫in„u, str.        Ónregistrare R 6718256, prin reprezentant legal
Bucure∫ti cu nr. J 40/90/2004, cod unic de        Madan Gh. nr. 50, ap. 6, identificat cu pa∫aportul      Vl„dulescu Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Caracal,
Ónregistrare R 16028547, am hot„r‚t urm„toarele:     nr. A2133058, eliberat de autorit„˛ile Republicii       jude˛ul Olt, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Decebal nr.
  1. Ca urmare a cesiunii, distribuirea capitalului   Moldova la data de 26.09.2005, cu valabilitate p‚n„      18, bl. S4, sc. 4, et. 3, ap. 75, sectorul 3, cod numeric
social al societ„˛ii se prezint„ astfel: Luca Ioan va   la data de 26.09.2010, cod numeric personal          personal 1600201400658, identificat cu C.I. seria DP
de˛ine 14 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, Ón valoare   0983101480420, Ón calitate de cesionari.           nr. 021069, eliberat„ de c„tre I.G.P.-D.E.P. la data de
total„ de 140 lei RON, cu participare la beneficii ∫i     Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune,       21.01.1999,
pierderi de 70 %, Luca Tatiana va de˛ine 6 p„r˛i     redactat ∫i atestat de avocat Alina SÓnziana Cleja cu       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
sociale a 10 lei RON fiecare, Ón valoare total„ de 60   nr. 462/6.12.2005,                      CWS ACCOUNTANCY - S.R.L., cu sediul Ón
lei, cu participare la beneficii ∫i pierderi de 30 %.     Asociata Balaban Ludmila, cet„˛ean rom‚n,         Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 1, bl. A1, et. 4, ap. 11,
  2. Se revoc„, din func˛ia de administrator, dl    n„scut„ Ón localitatea Iargara, Republica Moldova, la     sectorul 4, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
Lascu Eugen ∫i se nume∫te, Ón aceast„ func˛ie,      data de 15.04.1959, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr.
asociatul Luca Tatiana, pe o perioad„ nelimitat„ ∫i    Decebal nr. 17, bl. S16, sc. 3, et. 6, ap. 60, sectorul    J 40/8029/26.09.1996, cod unic de Ónregistrare
cu puteri depline.                    3, identificat„ cu C.I. seria RR nr. 094511, eliberat„    8831927, conform hot„r‚rii adun„rii generale a
                             de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 18.02.2000, cod        asocia˛ilor nr. 1 din data de 28.07.2005, am hot„r‚t
  3. Se completeaz„ obiectele de activitate cu: cod
                             numeric personal 2590415400810 cesioneaz„ 10         urm„toarele:
CAEN 6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori pe
                             p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 lei RON, Ón       Art. 1. Numirea Ón func˛ia de administrator a
baz„ de grafic; cod CAEN 6022 - transporturi cu
                             valoare total„ de 100 lei RON, ∫i o cot„ de          dnei Corina Dobrescu, n„scut„ Ón Buz„u, la data de
taxiul; cod CAEN 6023 - transporturi terestre de
                             participare la beneficii ∫i pierderi de 50 %, astfel:     21.04.1969, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Grigore
c„l„tori, ocazionale; cod CAEN 6024 - transporturi
                               - o parte social„ Ón valoare nominal„ de 10 lei      Moisil nr. 4, bl. 6, sc. 1, et. 5, ap. 23, sectorul 2,
rutiere de m„rfuri.                    RON, Ón valoare total„ de 10 lei RON, reprezent‚nd      identificat„ cu C.I. seria RD nr. 164117, eliberat„ de
  4. Se schimb„ domeniul principal de activitate ∫i   5 % din capitalul social total, cu o participare la      Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 18.05.2001, cod numeric
obiectul principal de activitate.             beneficii ∫i pierderi de 5 % c„tre Ceban Vladimir,      personal 2690421104989, cu puteri depline cu un
  Domeniul principal de activitate: cod CAEN 602    cet„˛ean moldovean, n„scut Ón Chi∫in„u, Republica       mandat pe o perioad„ nelimitat„ de la data numirii.
- alte transporturi terestre.               Moldova, la data de 31.05.1969, domiciliat Ón         Mandatul poate fi revocat sau prelungit prin
  Obiectul principal de activitate: cod CAEN 6024 -   Republica Moldova, Chi∫in„u, str. Madan Gh. nr. 50,      acordul hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor cu
transporturi rutiere de m„rfuri.             ap. 6, identificat cu pa∫aportul nr. A2133058,        respectarea prevederilor legale.
  Alte hot„r‚ri nu am mai luat. Celelalte prevederi   eliberat de autorit„˛ile Republicii Moldova la data        Pe parcursul func˛ion„rii societ„˛ii, asocia˛ii pot
din actul constitutiv r„m‚n neschimbate.         de 26.09.2005, cu valabilitate p‚n„ la data de        desemna al˛i administratori, chiar neav‚nd
   (9/321.558)                     26.09.2010, cod numeric personal 0983101480420,        calitatea de asocia˛i. Administratorii au dreptul de
             *                ∫i                              a reprezenta societatea Ón rela˛iile cu ter˛ii ∫i pot
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 105/16.I.2006
efectua orice acte juridice Ón numele ∫i pe seama      p‚n„ la data de 22 iulie 2009, cod numeric personal      Redactat ∫i semnat de asociatul unic Ón 4
acesteia, sub semn„tur„ ∫i r„spundere proprie.       1670722214601, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    exemplare originale sub semn„tur„ privat„ azi,
  Art. 2. Completarea obiectului de activitate cu     Comerciale CRISTAL IMPEX - S.R.L., am hot„r‚t       29.11.2005.
codul CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate,   modificarea actului constitutiv, astfel:            (15/321.564)
Ón principal, Óntreprinderilor.                Se introduc urm„toarele activit„˛i secundare: cod                  *
  Restul prevederilor din actul constitutiv al       CAEN 1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea
societ„˛ii r„m‚ne neschimbat.                produselor proaspete de patiserie; cod CAEN 5211 -          Societatea Comercial„
  (12/321.561)                      comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate,         RO-MEGA TRADE - S.A., Bucure∫ti
              *                cu v‚nzare predominant„ de produse alimentare,
                              b„uturi ∫i tutun; cod CAEN 5221 - comer˛ cu                  ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„              am„nuntul cu fructe ∫i legume proaspete; cod
    COMEXIM GRUP NICULITEL - S.R.L.           CAEN 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,           la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
         Bucure∫ti                 produse de patiserie ∫i zaharoase.                  RO-MEGA TRADE - S.A., cu sediul
                                Se deschide punct de lucru Ón Bucure∫ti, str.         Ón Bucure∫ti, str. Ceaikovski nr. 4, sc. A,
         ACT ADIfiIONAL               Moroeni nr. 76, sectorul 2 (Ón chio∫cul metalic) cu        et. 1, ap. 5, sectorul 2, Ónmatriculat„
                              urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 1581 - fabricarea     cu nr. J 40/688/2002, cod unic de Ónregistrare
      la statutul Societ„˛ii Comerciale                                        14428873, capital social 69.300 lei (RON)
                              p‚inii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;
    COMEXIM GRUP NICULITEL - S.R.L.,
                              cod CAEN 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,         Subsemna˛ii ac˛ionari:
   cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Iovi˛a nr. 8,
                              produse de patiserie ∫i zaharoase.               - Dogarescu S. Sorin ™tefan, cet„˛ean rom‚n, cu
    bl. P13, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 5,
                                La punctul de lucru din Bucure∫ti, str. Alexandru    domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Aurel Vlaicu nr. 149,
      Ónregistrat„ la Oficiul Na˛ional
                              cel Bun nr. 43, sectorul 2, se vor desf„∫ura        bl. 19A, sc. A, et. 6, ap. 17, sectorul 2, posesor al C.I.
    al Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 5211 - comer˛ cu     seria RR nr. 026623 din data de 16.03.1998,
 Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J 40/4511/1991,
                              am„nuntul Ón magazine nespecializate cu v‚nzare      eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie, cod numeric personal
     cod unic de Ónregistrare R 1578461
                              predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       1541115400092,
  Subsemnatul Buliga Mihai, cet„˛ean rom‚n,        tutun; cod CAEN 5221 - comer˛ cu am„nuntul cu         - Okcu Cuneyt, cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón
c„s„torit, n„scut la data de 1.08.1954 Ón Bucure∫ti,    fructe ∫i legume proaspete.                Turcia, Istanbul, Peker-Sokak, Umit Apartmani
sectorul 1, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Ion          Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    nr. 39/19, Besiktas, identificat cu pa∫aportul
Mihalache nr. 156, bl. 4, sc. A, et. 6, ap. 27, sectorul  actul constitutiv.                     nr. 400003 din data de 14.02.2001, eliberat de
1, posesor al C.I. seria RD nr. 380191, eliberat„ de      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    autorit„˛ile din Istanbul, Turcia,
Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 20.05.2004, cod numeric     nemodificate.                         - Oztaskin Osman, cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón
personal 1540801401463, ∫i dl Dr. Ahmed            Noi, Iordache Iordan ∫i Iordache Florian,        Turcia, Istanbul, Spor Caddesi Suyabatmaz - Sokak,
Mahmoud Mohamed Selim Negm, cet„˛ean            declar„m c„ Ónainte de semnarea actului adi˛ional,     Oztaskin Villa nr. 68, Kartal, identificat cu
egiptean, n„scut la data de 7.12.1955 Ón Cairo,       am citit personal con˛inutul acestuia ∫i constat‚nd
identificat cu pa∫aportul nr. 1684054, eliberat de                                   pa∫aportul nr. 076061 din data de 20.10.2004,
                              c„ el corespunde voin˛ei ∫i condi˛iilor stabilite de    eliberat de autorit„˛ile din Istanbul, Turcia,
autorit„˛ile egiptene la data de 10.05.2001, Ón       noi, suntem de acord ∫i Ól semn„m.
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                       - Unal Mehmet Tuncer, cet„˛ean turc, cu
                                (14/321.563)                      domiciliul Ón Turcia, Istanbul, Libadiye Cadesi,
COMEXIM GRUP NICULITEL - S.R.L., cu sediul Ón
                                            *                Goztepe Soyak Sitesi, 88nci Blok D: 1536, 34720 -
Bucure∫ti, str. Iovi˛a nr. 8, bl. P13, sc. 1, parter, ap.
1, sectorul 5, Ónrgistrat„ la Oficiul Na˛ional al                                   Uskudar, identificat cu pa∫aportul nr. 087913 din
                                    Societatea Comercial„              data de 18.05.2005, eliberat de autorit„˛ile din
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                                  TELECOM CITY - S.R.L., Bucure∫ti          Istanbul, Turcia,
Bucure∫ti cu nr. J 40/4511/1991, cod unic de
Ónregistrare R 1578461, Ón urma contractului de                                      - Zeki Alin, cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón Turcia,
                                     ACT ADIfiIONAL NR. 3             Istanbul, Aydinli Caddesi, Varol Sitesi A Blok D: 27,
cesiune din data de 14.12.2005, am hot„r‚t
modificarea art. nr. 6 din statutul societ„˛ii:              din data de 29.11.2005,           Pendik, idenificat cu pa∫aportul nr. 619868 din data
  Capitalul social subscris ∫i v„rsat al societ„˛ii este   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      de 3.01.2003, eliberat de autorit„˛ile din Istanbul,
de 2.000.000 (dou„milioane) lei sau 200 (dou„sute)         TELECOM CITY - S.R.L., cu sediul Ón         Turcia, ∫i
lei RON Ómp„r˛it Ón 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale a        Bucure∫ti, str. Tina Petre nr. 7, bl. L33,        - Atalay Aydin, cet„˛ean turc, cu domiciliul Ón
100.000 (unasut„mii) lei sau 10 (zece) lei RON        sc. 2, et. 10, ap. 107, sectorul 3, Ónregistrat„     Istanbul, Nisantasi Ihlamur Cikisi nr. 44, Buket Apt.
fiecare, Ómp„r˛it astfel:                      la Oficiul registrului comer˛ului         4, 34365 - Nisantasi, identificat cu pa∫aportul nr.
  - dl Buliga Mihai, Ón calitate de asociat, care          cu nr. J 40/15107/2005, cod unic         251268/2.09.2002, eliberat de autorit„˛ile din
de˛ine 17 (∫aptesprezece) p„r˛i sociale a 100.000            de Ónregistrare 14603699           Istanbul, Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii
(unasut„mii) lei sau 10 (zece) lei RON fiecare, Ón                                   Comerciale RO - MEGA TRADE - S.A. Óntruni˛i Ón
                                Subscrisa Societatea Comercial„ PANTHEA
valoare total„ de 1.7000.000 (unmilion∫aptesutemii)                                  adunarea general„ a ac˛ionarilor, de comun acord,
                              INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED,
lei sau 170 (unasut„∫aptezeci) lei RON,                                        am hot„r‚t conform hot„r‚rii nr. 4 din data de
                              persoan„ juridic„ str„in„ de na˛ionalitate britanic„,
reprezent‚nd 85 % din capitalul social;                                        28.11.2005, urm„toarele:
                              cu sediul legal Ón Nerine Chambers P.O. Box 905,
  - dl dr. Ahmed Mahmoud Mohamed Selim Negm,                                       1. Schimbarea formei juridice a societ„˛ii din
                              Road Town, Tortola, British Virgin Islands, cu
Ón calitate de asociat care de˛ine 3 (trei) p„r˛i sociale                               îsocietate pe ac˛iuni” Ón îsocietate cu r„spundere
                              num„r de Ónmatriculare 659396 din data de
a 100.000 (unasut„mii) lei sau 10 (zece) lei RON                                    limitat„“.
                              1.06.2005, reprezentat„ de Ómputernicitul firmei
fiecare, Ón valoare total„ de 300.000 (treisutemii) lei                                  2. Se men˛in Ón func˛ia de administratori, cu
                              Moscu Anca Dina Despina, cet„˛ean rom‚n, cu
sau 30 (treizeci) lei RON, respectiv 15 % din capitalul                                puteri depline ∫i pe termen nelimitat asocia˛ii:
                              domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Popa Tatu nr. 34A,
social.                                                          - Ocky Cuneyt ∫i Dogarescu S. Sorin ™tefan.
                              sectorul 1, identificat„ cu C.I. seria RD
  Capitalul social a fost subscris Ón totalitate de cei                                  3. Se revoc„ din func˛ia de cenzori urm„torii:
                              nr. 432904/2005, eliberat„ de Sec˛ia 3 Poli˛ie, cod
doi asocia˛i potrivit ∫i Ón condi˛iile prev„zute Ón art.                                Unal Mehmet Tuncer, Petrache Maria ∫i Teodorescu
                              numeric personal 2610628400451, ce de˛ine Ón
3 din contractul de societate.                                             Camelia Vasilica Vochia.
                              societate 10 p„r˛i sociale Ón valoare de 200,00 lei
  Celelalte prevederi din statutul societ„˛ii r„m‚n                                    4. Ca urmare a modific„rii formei juridice a
                              RON, reprezent‚nd Óntregul capital social al
neschimbate.                                                      Societ„˛ii Comerciale RO - MEGA TRADE - S.A., se
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    Societ„˛ii Comerciale TELECOM CITY - S.R.L.,
                              conform contractului de cesionare 02 din data de      transform„ ac˛iunile Ón p„r˛i sociale, iar capitalul
statutul societ„˛ii ∫i va urma formalit„˛ile de                                    social ce se transmite noii societ„˛i cu r„spundere
publicitate ∫i Ónregistrare la autorit„˛ile competente   29.11.2005, a hot„r‚t Óncheierea prezentului act
                              adi˛ional, pentru a face unele modific„ri ale actului   limitat„ se va majora de la 69.300 lei RON la 69.320
prev„zute de lege.                                                   lei RON prin depunerea sumei de 20,00 lei RON
   (13/321.562)                      constitutiv.
                                1. Ca urmare a cesion„rii, eu, Societatea        (6,00 lei RON numerar + 14,00 lei RON echivalentul
              *                                              a 5 USD), majorare necesar„ pentru modificarea
                              Comercial„ PANTHEA INTERNATIONAL INVESTMENTS
                              LIMITED, de na˛ionalitate britanic„, cu sediul legal    valorii nominale a unei p„r˛i sociale de la suma de
      Societatea Comercial„                                           3,00 lei (RON) la suma de 10 lei (RON).
    CRISTAL IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti          Ón Nerine Chambers P.O. Box 905, Road Town,
                              Tortola, British Virgin Islands, cu num„r de          Capitalul social total este de 69.320,00 lei (RON),
                              Ónmatriculare 659396 din data de 1.06.2005, prin      divizat Ón 6.932 p„r˛i sociale indivizibile cu o
         ACT ADIfiIONAL                                            valoare nominal„ de 10,00 lei (6.932 p„r˛i sociale x
                              Ómputernicitul meu, am achitat cedentului Grigora∫
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Gelu, contravaloarea p„r˛ilor sociale cedate Ón      10 lei = 69.320,00 lei RON).
   CRISTAL IMPEX - S.R.L., Ónregistrat„         valoare de 200,00 lei RON ∫i am dob‚ndit calitatea       Capitalul social repartizat pe asocia˛i se prezint„
    la Oficiul Registrului Comer˛ului          de unic asociat al Societ„˛ii Comerciale TELECOM      astfel:
    de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti          CITY - S.R.L. ∫i proprietate deplin„ asupra          Dog„rescu Sorin - 19.404 = 1.941 p„r˛i sociale x
 cu nr. J 40/3801/5.06.1991, atribut fiscal R,       Óntregului capital social al societ„˛ii.          10 lei = 19.410,00 lei (RON) = 28,00 %
  cod unic de Ónregistrare 8969, cu sediul Ón         Situa˛ia capitalului social al societ„˛ii se prezint„    Atalay Aydin - 11.640 = 1.164 p„r˛i sociale x 10 lei
  Bucure∫ti, str. Bra∫oveni nr. 3, bl. 7, sc. 2,      astfel:                          = 11.640,00 lei (RON) (2.695 USD + 3.555 lei) =
        et. 4, ap. 64, sectorul 2            Societatea Comercial„ Panthea International       16,79 %
  Subsemna˛ii Iordache Iordan, cet„˛ean rom‚n,       Investments Limited = 10 p„r˛i sociale x 20,00 lei =      Okcu Cuneyt - 11.640 (2.695 USD + 3.555 lei) =
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Moroeni nr. 76,        200,00 RON = 100 %.                    1.164 p„r˛i sociale x 10 lei = 11.640,00 lei (RON)
sectorul 2, n„scut la data de 8 septembrie 1934 Ón       2. Cedentul Grigora∫ Gelu, cet„˛ean rom‚n, cu      (2.695 USD+3.555 lei) = 16,79 %
comuna Dridu, jude˛ul Ialomi˛a, fiul lui N„stase ∫i     domiciliul Ón Bucure∫ti, str. Biserica Amzei nr. 27,      Oztaskin Osman - 11.640 (2.695 USD + 3.555 lei)
al Alexandrei, nec„s„torit, posesor al C.I. seria RT    ap. 2, sectorul 1, posesor al C.I. seria RD nr.      = 1.164 p„r˛i sociale x 10 lei = 11.640,00 lei (RON)
nr. 012382, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de    345296/3.11.2003, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie, cod    (2.695 USD+3.555 lei) = 16,79 %
23 februarie 1999, valabil„ p‚n„ la data de         numeric personal 1521212400091, ca urmare a          Unal Mehmet Tuncer - 9.990 (2.310 USD + 3.060
8 septembrie 2059, cod numeric personal           ceson„rii, nu mai este asociat, dar r„m‚ne Ón       lei) = 999 p„r˛i sociale x 10 lei = 9.999,00 lei (RON)
1340908400525, ∫i                      continuare administrator cu puteri depline ∫i pe      (2.310 USD + 3.060 lei) = 14,41 %
  Iordache Florian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón     termen de 5 ani.                        Zeki Alin - 4.986 (1.155 USD+1.521 lei) = 500 p„r˛i
Bucure∫ti, str. Moroeni nr. 76, sectorul 2, n„scut la     Celelalte clauze din actul constitutiv r„m‚n      sociale x 10 lei = 5.000,00 lei (RON) (1.160 USD +
data de 22 iulie 1967 Ón comuna Dridu, jude˛ul       nemodificate.                       1.521 lei) = 7,22 %;
Ialomi˛a, fiul lui Iordan ∫i al Iulic„i, c„s„torit,      Prezentul act adi˛ional se va publica Ón          TOTAL - 69.300 lei (34.650 lei + 34.650 lei (11.550
posesor al C.I. seria RT nr. 012361, eliberat„ de      Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra Ón    USD), 6.932 p„r˛i sociale, 69.320,00 lei (RON),
Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 23 februarie 1999, valabil„   registrul comer˛ului prin men˛iune.            100,00 %.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 105/16.I.2006                    5
  Componen˛a capitalului social majorat =          - Ni˛u Bogdan-Adrian va de˛ine un num„r de 10      singur asociat, Ón persoana dlui Ghimici Vasilic„,
34.656,00 lei (RON) + 34.664,00 lei (RON) =        p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON (100.000 lei       care va de˛ine Óntreg capitalul social al societ„˛ii Ón
echivalentul a 11.555 USD)                vechi) fiecare, Ón valoare total„ de 100 RON        cuantum de 500 RON, capital social Ómp„r˛it Ón
  TOTAL = 69.320,00 lei (RON).              (1.000.000 lei vechi), reprezent‚nd 50 % din        5 p„r˛i sociale a 100 RON fiecare, ∫i a c„rui
  Participarea asocia˛ilor la beneficii ∫i pierderi se  capitalul social al Societ„˛ii Comerciale BRAVOIM 5     participare la beneficii ∫i pierderi va fi de 100 %;
face conform procentelor mai sus men˛ionate.       - S.R.L.                            4. se revoc„ dl Dumitru Alexandru din func˛ia de
  Ca urmare a schimb„rilor formei juridice a        Art. 2. Se va revoca Ón func˛ia de administrator     administrator. Administrarea societ„˛ii va fi
multiplelor modific„ri ale Societ„˛ii Comerciale     al Societ„˛ii Comerciale BRAVOIM 5 - S.R.L. dl       exercitat„ pe viitor de c„tre dl Ghimici Vasilic„,
RO-MEGA TRADE - S.A., actul constitutiv atestat cu    Bratu Viorel Gheorghe ∫i se nume∫te Ón func˛ia de      cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 19.12.1972 Ón
nr. 11/15.11.2001 de Cabinetul Iliescu Eleonora se    administrator al Societ„˛ii Comerciale BRAVOIM 5 -     Bac„u, jude˛ul Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, str.
Ónlocuie∫te cu noul act constitutiv nr.          S.R.L., dl Ni˛u Bogdan-Adrian.               Milcov nr. 116, sc. D, ap. 2, jude˛ul Bac„u, legitimat
338/7.12.2005, atestat de Cabinetul ™tefan Marius      Art. 3. Se va Ónfiin˛a un punct de lucru Ón ora∫ul    cu C.I. seria XC nr. 283223, eliberat„ de Poli˛ia
Emil.                           Panciu, jude˛ul Vrancea Ón spa˛iul comercial        Bac„u la data de 27.08.2003, cod numeric personal
  Prezentul act adi˛ional se va publica Ón        îChio∫c Liceu”, cu suprafa˛a de 9 m2 situat Ón       1721219040027, pe o perioad„ nelimitat„, av‚nd
Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i se va Ónregistra la   curtea Liceului Ioan Slavici amplasat Ón Bd.        puteri depline;
Oficiul registrului comer˛ului prin men˛iune.       Independen˛ei nr. 2.                      5. se reprecizeaz„ domeniul principal de
  (16/321.565)                       Activitatea ce urmeaz„ s„ se desf„∫oare const„ Ón    activitate ∫i activitatea principal„ a societ„˛ii astfel:
             *                comer˛ cu am„nuntul cu produse alimentare ∫i          • domeniul principal de activitate al societ„˛ii Ól
                             nealimentare, cu excep˛ia ˛ig„rilor ∫i alcoolului.     constituie: construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale
     Societatea Comercial„               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    acestora; geniu civil - cod CAEN 452;
  SYENCS CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti         neschimbate.                          • activitatea principal„ a societ„˛ii o constituie
                                (18/321.567)                      construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu - cod CAEN
       ACT ADIfiIONAL NR. 2                          *                4521;
                                                             6. se introduc urm„toarele activit„˛i secundare:
       din data de 31.10.2005                 Societatea Comercial„                5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
  Subsemna˛ii Minty Brian James, domiciliat Ón        WELL MARKETING - S.R.L., Bucure∫ti            9220 - activit„˛i de radio ∫i televiziune;
Marea Britanie, localitatea Afrikka, West Park,                                     9271 - jocuri de noroc;
Fyvie, Aberdeenshire, Scotland AB53 8QL, cet„˛ean            ACT ADIfiIONAL NR. 3               9303 - activit„˛i de pompe funebre ∫i similare.
britanic, n„scut la data de 12.10.1960 Ón Ellon,                                     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
Marea Britanie, posesor al pa∫aportului                  14 decembrie 2005             neschimbate.
nr. 93048182, eliberat de autorit„˛ile britanice la     Subsemnatul Pintilie Nelu-Stelian, cet„˛ean         Prezentul act a fost redactat azi, 14.12.2005, Ón 4
data de 12.04.2002, ∫i                  rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. L„cr„mioarei      (patru) exemplare, la sediul Societ„˛ii civile de
  Duncan Neil Alistair, domiciliat Ón Marea       nr. 54, bl. 15, sc. 1, et. 4, ap. 98, sectorul 3, posesor  avoca˛i Savin, Drobri˛„, Ilie & Asocia˛ii, de av. Savin
Britanie, localitatea 51 B Edinburgh Rd. Perth,      al c„r˛ii de identitate seria RD nr. 073711, eliberat„   ™tefan Adrian, care care Ón baza art. 3 din Legea
Scotland, posesor al pa∫aportului nr. 740112808,     de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 24.06.1999, cod       nr. 51/1995, atest„ identitatea p„r˛ilor, con˛inutul
eliberat de autorit„˛ile britanice la data de       numeric personal 1740313431516, asociat unic al       actului ∫i data Óntocmirii.
24.11.1997, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     Societ„˛ii Comerciale WELL MARKETING - S.R.L.,         (20/321.569)
Comerciale SYNECS CONSULTING - S.R.L., cu sediul     aduc urm„toarele modific„ri actului constitutiv:                    *
Ón Bucure∫ti, str. Dobrota nr. 12, sectorul 2, cod      1. se aprob„ cesiunea p„r˛ilor sociale, conform
unic de Ónregistrare 17547208, nr. de ordine Ón      contractului de cesiune nr. 1 din 14.12.2005;             Societatea Comercial„
registrul comer˛ului J 40/8125/2005, aducem         2. Ón urma cesiunii p„r˛ilor sociale, structura        TIPO-TRIP TRANS - S.R.L., Bucure∫ti
urm„toarele modific„ri actului constitutiv:        capitalului social, a asocia˛ilor ∫i a particip„rii la
  1. Se aprob„ cesiunea p„r˛ilor sociale la valoarea   capitalul social al societ„˛ii este urm„toarea:                ACT ADIfiIONAL
nominal„ conform contractului de cesiune nr. 1 din    Pintilie Nelu-Stelian - aport Ón numerar la capitalul     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
data de 31.10.2005.                    social al societ„˛ii de 200 RON, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i       TIPO-TRIP TRANS - S.R.L., cu sediul Ón
  2. Ca urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale, structura  sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON, Ón valoare        Bucure∫ti, str. Calafat nr. 48, sectorul 2,
capitalului social, asocia˛ilor ∫i a particip„rii la   total„ de 200 RON, cota de participare la beneficii       num„r de ordine Ón registru comer˛ului
capitalul social al societ„˛ii, este urm„toarea:     ∫i pierderi 100 %;                       J 40/17250/2004, cod unic de Ónregistrare
  Minty Brian James - aport Ón numerar la          3. se schimb„ sediul social Ón Bucure∫ti, str.             16878238, atribut fiscal R,
capitalul social al societ„˛ii de 17.700 RON, Ómp„r˛it  Lt. Nicolae Pascu nr. 6, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 6,            capital social 200 RON
Ón 1.770 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10     sectorul 3;                           Œncheiat Óntre:
RON, Ón valoare total„ de 17.700 RON, cota de        4. domeniul principal de activitate conform         ™tefan Daniel, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
participare la beneficii ∫i pierderi - 100 %.       CAEN: 602 - alte transporturi terestre;           Bucure∫ti, str. Precupe˛ii Vechi nr. 11, sectorul 2,
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n    se declar„ activitatea principal„ conform CAEN:     identificat cu C.I. seria RT nr. 072604/29.02.2000,
nemodificate.                       6022 - transporturi cu taxiuri;               eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie, cod numeric personal
  (17/321.566)                       5. se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu  1691104443010;
             *                CAEN 7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i            Ianc Nicole Soranda (fost„ Ciobanu), cet„˛ean
                             utilitarelor de capacitate mic„ (rent-a-car);        rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia
      Societatea Comercial„              6. se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din Bucure∫ti,    nr. 79, bl. A 20, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 2,
     BRAVOIM 5 - S.R.L., Bucure∫ti          str. Laborator nr. 143, bl. S 10, parter, ap. 2,      identificat„ cu C.I. sera RX nr. 357341/30.08.2005,
                             sectorul 3;                         eliberat„ de SPCEP S2, biroul nr. 4, cod numeric
         ACT ADIfiIONAL               7. se revoc„ din func˛ia de administrator domnul     personal 2741214433028;
                             Pintilie Dan.                          Bashir Salen Fathi, cet„˛ean palestinian,
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n
  BRAVOIM 5 - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,                                    domiciliat Ón Palestina, cu re∫edin˛a Ón comuna
                             nemodificate.                        Balote∫ti, Str. Unirii, bl. P 1, sc. 1, et. 1, ap. 14,
   Str. Educa˛iei nr. 26, ap. 3, sectorul 2,       Redactat Ón 4 exemplare.
    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                     jude˛ul Ilfov, identificat cu legitima˛ie de ∫edere
                                (19/321.568)                      temporar„ seria H nr. 76088/22.12.1999, eliberat„
   comer˛ului cu nr. J 40/15802/16.09.2005,                    *                de autorit„˛ile rom‚ne, n„scut la data de 1.11.1961
 cod unic de Ónregistrare 17960807/16.09.2005
                                                           Ón Palestina, sex b„rb„tesc,
  Subsmna˛ii:                           Societatea Comercial„                care au hot„r‚t urm„toarele:
  Bratu Viorel-Gheorghe, domiciliat Ón Bucure∫ti,       BLUE DIVERS - S.R.L., Bucure∫ti             Art. 1. Ca urmare a contractului de cesiune
str. Col. Corneliu Popeia nr. 29, sectorul 5,                                     autentificat cu nr. 4025/13.12.2005 la Biroul
identificat cu C.I. seria RX nr. 136909, eliberat„ de            ACT ADIfiIONAL               notarului public Mircia Elena din Bucure∫ti, prin
Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 21.07.1999, cod numeric                                 care numi˛ii ™tefan Daniel ∫i Ianc Nicole Soranda
personal 1490915400079;                   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                           (fost„ Ciobanu) au cesionat numitului Bashir Salem
  Ni˛u Bogdan-Adrian, domiciliat Ón ora∫ul Panciu,           BLUE DIVERS - S.R.L.
                                                           Fathi cele 20 p„r˛i sociale a 10 RON, totaliz‚nd 200
Str. Libert„˛ii nr. 206, jude˛ul Vrancea, identificat    Subsemnatul Ghimici Vasilic„, cet„˛ean rom‚n,      RON, adic„ 100 % din capitalul social, actul
cu C.I. seria VN nr. 178075, eliberat„ de Poli˛ia     n„scut la data de 19.12.1972 Ón Bac„u, jude˛ul       constitutiv al societ„˛ii se modific„ corespunz„tor,
Panciu la data de 30.04.2004, cod numeric personal    Bac„u, domiciliat Ón Bac„u, str. Milcov nr. 116, sc.    iar ceden˛ii s-au retras din societate.
1800511170056.                      D, ap. 2, jude˛ul Bac„u, legitimat cu C.I. seria XC nr.     Capitalul social total Ón valoare de 200 RON,
  Œn baza dispozi˛iilor art. 199 din Legea       283223, eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de        Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare,
nr. 30/1999, republicat„ ∫i a contractului de cesiune   27.08.2003, cod numeric personal 1721219040027,       reprezent‚nd 100 % capitalul social, va fi de˛inut de
nr. 1 din data de 15.12.2005, am hot„r‚t         Ón calitate de nou asociat unic al Societ„˛ii        asociatul unic Bashir Salem Fathi.
urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al      Comerciale BLUE DIVERS - S.R.L., societate           Art. 2. Societatea va fi administrat„ de asociatul
Societ„˛ii Comerciale BRAVOIM 5 - S.R.L.:         rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Carei nr. 5,      unic Bashir Salem Fathi, vechiului administrator
  Art. 1. Cesionarea de c„tre dl Bratu Viorel-     bl. B30, sc. 1, et. 5, ap. 34, Ónregistrat„ Ón registrul  ™tefan Daniel Óncet‚ndu-i aceast„ func˛ie.
Gheorghe a unui num„r de 10 p„r˛i sociale Ón       comer˛ului cu nr. J 40/1918/2005, cod unic de          Art. 3. Se modific„ dispozi˛iile cuprinse Ón cap. V
valoare de 100 RON (1.000.000 lei vechi),         Ónregistrare 17189479, capital social 500 RON, am      - Conducerea ∫i administrarea societ„˛ii - art. 18 ∫i
reprezent‚nd 50 % din capitalul social al Societ„˛ii   hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii    urm„toarele din actul constitutiv al societ„˛ii, astfel:
Comerciale BRAVOIM 5 - S.R.L. c„tre dl Ni˛u        dup„ cum urmeaz„:                      se va Ónlocui adunarea general„ a asocia˛ilor cu
Bogdan-Adrian.                        1. se cesioneaz„ de c„tre asociatul unic Dumitru     decizia (hot„r‚rea) asociatului unic.
  Œn urma acestei cesiuni, structura capitalului    Alexandru c„tre dl Ghimici Vasilic„ toate cele         Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
social al Societ„˛ii Comerciale BRAVOIM 5 - S.R.L.,    5 p„r˛i sociale a 100 RON fiecare, pe care acesta le    r„m‚n nemodificate.
va fi urm„toarea:                     de˛inea Ón societate, Ón valoare total„ de 500 RON ∫i      Prezentul act adi˛ional Ó∫i produce efectele
  - Bratu Viorel-Gheorghe va de˛ine un num„r de     reprezent‚nd 100 % din capitalul social total;       juridice dup„ publicarea Ón Monitorul Oficial al
10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON (100.000 lei     2. se retrage din societate, prin cesiune de p„r˛i    Rom‚niei ∫i Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului.
vechi) fiecare, Ón valoare total„ de 100 RON       sociale, asociatul unic Dumitru Alexandru;           Redactat de notarul public ∫i dactilografiat Ón 4
(1.000.000 lei vechi), reprezent‚nd 50 % din         3. ca urmare a retragerii din societate a fostului    exemplare azi, data autentific„rii.
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale BRAVOIM 5    asociat unic prin cesiunea p„r˛ilor lui sociale,         (21/321.570)
- S.R.L.;                         societatea Ó∫i va continua activitatea tot cu un                    *
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 105/16.I.2006
       Societatea Comercial„              2. BANK AUSTRIA-CEE BETEILIGUNGS GmbH,           s) participare la capitalul social al altor entit„˛i
    SILVA COMIMPEX - S.R.L., Bucure∫ti         societate comercial„ de na˛ionalitate austriac„, cu    (6713);
                              sediul Ón Austria, Renngasse 2, A 1010 Vienna,        t) Ónchirierea de bunuri mobile ∫i imobile Ón
       ACT ADIfiIONAL NR. 3             reprezentat„ prin dna Codru˛a Mihaela Du˛„,        condi˛iile legii (7020);
                              cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, str.       u) opera˛iuni Ón mandat const‚nd Ón:
       din 14 decembrie 2005            C‚mpia Libert„˛ii nr. 29, bl B 6, sc. 3, ap. 88,       - desf„∫urarea de activit„˛i de asigurare Ón
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      sectorul 3, conform procurii autentificate cu nr.     calitate de agent de asigurare (6720);
   SILVA COMIMPEX - S.R.L., cu sediul Ón        1416/2005 din data de 22.06.2005;               - deschidere Ón numele ∫i pe contul clientului de
Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 44 A, bl. Z 132,        3. BANK AUSTRIA CREDITANSTALT LEASING          conturi colectoare la b„nci, cu care banca are
    et. 5, ap. 32, sectorul 6, Ónregistrat„      GmbH, societate comercial„ de na˛ionalitate        Óncheiate contracte de colectare (6512);
 la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       austriac„, cu sediul Ón Austria, Operngasse 21, A       - transferul Ón numele clientului a sumelor din
 Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J 40/16804/1992,       1040 Vienna, reprezentat„ prin dna Codru˛a         contul deschis de acesta la Trezoreria statului Ón
     cod unic de Ónregistrare 3383660         Mihaela Du˛„, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón       contul clientului deschis la banc„, Ón baza acordului
  Subsemnatul Daniel-Ciprian Ioni˛„, cet„˛ean      Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 29, bl B 6, sc. 3,  Óncheiat cu Ministerul Finan˛elor Publice (6512);
rom‚n, n„scut la data de 17.08.1977 Ón Bucure∫ti,     ap. 88, sectorul 3, conform procurii autentificate cu     - executarea, Ón numele ∫i pe contul clientului, a
cod numeric personal 1770817464517, domiciliat Ón     nr. 1449/2005 din data de 23.06.2005;           instruc˛iunilor de debit - direct debit (6512);
Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 54, bl. F 3, sc. 1, et. 1,   4. ARNO GRUNDSTUCKSVERWALTUNGS GmbH,            - acceptarea ∫i executarea de c„tre banc„ a
ap. 5, sectorul 6, posesor al C.I. seria RD nr. 427247,  societate comercial„ de na˛ionalitate austriac„, cu    cererilor de transfer primite prin SWIFT (MT101 ™I
eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 8.12.2004,    sediul Ón Austria, Operngasse 21, A 1040 Vienna,      MT104) din conturile clien˛ilor, Ón baza mandatului
am hot„r‚t urm„toarele:                  reprezentat„ prin dna Codru˛a Mihaela Du˛„,        primit de la ace∫tia (6512);
  Articol unic. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón   cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,          - Óncheierea cu clien˛ii HVB BANCA pentru
Bucure∫ti, str. Erou Simion Busuioc nr. 54,        str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 29, bl B 6, sc. 3, ap. 88,   LOCUINfiE - S.A. de contracte de economisire ∫i
sectorul 2.                        sectorul 3, conform procurii autentificate cu       creditare Ón sistem colectiv pentru domeniul
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   nr. 1448/2005 din data de 23.06.2005, ∫i          locativ, Ón temeiul Legii nr. 541/2002, pentru ∫i Ón
neschimbate.                         5. BETEILIGUNGSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT         numele acestei b„nci, cu respectarea Legii nr.
  Redactat ∫i dactilografiat Ón 4 exemplare ast„zi,   DER BANK AUSTRIA CREDITANSTALT LEASING           541/2002, cu modific„rile ulterioare, normelor
14.12.2005, la sediul social al Societ„˛ii Comerciale   GmbH, societate comercial„ de na˛ionalitate        interne ale HVB BANCA pentru LOCUINfiE - S.A.,
SILVA COMIMPEX - S.R.L.                  austriac„, cu sediul Ón Austria, Operngasse 21, A     emise cu privire la acest tip de opera˛iuni ∫i
   (22/321.571)                     1040 Vienna, reprezentat„ prin dna Codru˛a         normele bancare legate de acest tip de opera˛iuni
              *                Mihaela Du˛„, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón       (6512).
                              Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 29, bl B 6, sc. 3,   Banca poate desf„∫ura ∫i alte activit„˛i legate de
      Societatea Comercial„              ap. 88, sectorul 3, conform procurii autentificate cu   obiectul de activitate, cum ar fi: de˛inerea ∫i
    PEOPLESEARCH - S.R.L., Bucure∫ti          nr. 1450/2005 din data de 23.06.2005,           administrarea de bunuri mobile ∫i imobile necesare
                               Ón virtutea art. 43 ∫i art. 25 alin. 5 lit. (N) din   desf„∫ur„rii activit„˛ii sau pentru folosin˛a
       ACT ADIfiIONAL NR. 2             actul constitutiv al B„ncii HVB BANK ROMANIA -       salaria˛ilor, incluz‚nd opera˛iuni cu bunuri mobile
                              S.A. ∫i a dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990, republicat„,  ∫i imobile destinate perfec˛ion„rii preg„tirii
        din 31 octombrie 2005
                              ∫i Ón conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale     profesionale a salaria˛ilor, organiz„rii unor spa˛ii
  Subsemna˛ii                       extraordinare a ac˛ionarilor din data de 29 iunie     de odihn„ ∫i recreare sau asigur„rii de locuin˛e
  Minty Brian James, domiciliat Ón Marea Britanie,    2005, Óncheie prezentul act adi˛ional la actul       pentru salaria˛i ∫i familiile acestora.
localitatea Afrikka, West Park Fyvie, Aberdeenshire,    constitutiv al B„ncii HVB BANK ROMANIA - S.A.,        Banca va desf„∫ura opera˛iunile enumerate mai
Scotland AB 53 8QL, de cet„˛enie britanic„, data ∫i    prin care modific„ acest document dup„ cum         sus Ón condi˛iile legii.
locul na∫terii 12.10.1960/Marea Britanie, Ellon,      urmeaz„:                           Pentru desf„∫urarea opera˛iunilor reglementate
pa∫aport nr. 093048182, emitent autorit„˛ile         Art. 1. Cap. III îObiectul de activiate” - art. 7 se  prin legi speciale sau regulamente, se vor solicita ∫i
britanice la data de 12.04.2002, ∫i            modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:          ob˛ine avizele ∫i autoriza˛iile necesare potrivit
  Duncan Neil Alistair, domiciliat Ón Marea         îArt. 7. Domeniul de activitate principal al b„ncii   prevederilor acestora.”
Britanie, localitatea 51 B Edinburgh, Rd. Perth,
                              va fi efectuarea tuturor opera˛iunilor bancare        Art. 2. Toate celelalte dispozi˛ii statutare r„m‚n
Scotland, pa∫aport nr. 740112808, emitent
                              specifice unei b„nci comerciale (651). Prin urmare,    neschimbate.
autorit„˛ile britanice la data de 24.11.1997, ∫i
                              banca va desf„∫ura opera˛iuni bancare cum ar fi:        (24/321.573)
  Lawson Andrew James, domiciliat Ón Marea
Britanie, locaitatea 4 Culver Lane, Chudleigh,
                               a) atragere de depozite ∫i alte fonduri                      *
                              rambursabile (6512);
Devon, TQ 13 OPQ, de cet„˛enie britanic„, pa∫aport
                               b) contractare de credite, incluz‚nd printre           Societatea Comercial„
nr. 204563385, emitent autorit„˛ile britanice la data
                              altele: credite de consum, credite ipotecare,          QUASAR EDIL CONSTRUCT - S.R.L.
de 7.04.2003,
                              finan˛area tranzac˛iilor comerciale, opera˛iuni de             Bucure∫ti
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
PEOPLESEARCH - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,       factoring, scontare forfetare (6522);
str. Dobrota nr. 12, sectorul 2, cod unic de         c) servicii de transfer monetar (6512);                  ACT ADIfiIONAL
Ónregistrare 17890701, num„r de ordine Ón registrul      d) emitere ∫i administrare de mijloace de plat„,
                              cum ar fi: c„r˛i de credite, cecuri de c„l„torie ∫i alte   la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
comer˛ului J 40/14554/2005, aducem urm„toarele                                     QUASAR EDIL CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul
modific„ri actului constitutiv:              asemenea, inclusiv emitere de moned„ electronic„
                              (6512);                            social Ón Bucure∫ti, Str. Simetriei nr. 100,
  1. se aprob„ cesiunea p„r˛ilor sociale la valoarea                                 sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
nominal„, conform contractului de cesiune nr. 1        e) emitere de garan˛ii ∫i asumare de angajamente
                              (6523);                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
din 31.10.2005;                                                        Bucure∫ti cu nr. J 40/3118/2005,
  2. Ón urma cesiunii p„r˛ilor sociale, structura      f) tranzac˛ionare Ón cont propriu sau Ón contul
                              clien˛ilor, Ón condi˛iile legii, cu:                cod unic de Ónregistrare 17252592
capitalului social, a asocia˛ilor ∫i a particip„rii la
capitalul social al societ„˛ii este urm„toarea:        - instrumente ale pie˛ei monetare, cum sunt:        Subsemna˛ii Panait Petre, cet„˛ean rom‚n, sex
  Minty Brian James - aport Ón numerar la         cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;  b„rb„tesc, n„scut la data de 5.07.1978 Ón Bucure∫ti,
capitalul social al societ„˛ii de 200 RON, Ómp„r˛it Ón    - valut„;                        sectorul 7, fiul lui Ioan-Romel ∫i Florica, domiciliat
20 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON, Ón      - contracte futures;                  Ón Bucure∫ti, str. Romulus nr. 15, sectorul 2,
valoare total„ de 200 RON, cota de participare la       - instrumente av‚nd la baz„ cursul de schimb ∫i     posesor al C.I. seria RD nr. 064374, eliberat„ de
beneficii ∫i pierderi 66,666 %;              rata dob‚nzii;                       Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 24.03.1999, cod numeric
  Lawson Andrew James - aport Ón numerar la         - valori mobiliare ∫i alte instrumente financiare    personal 1780705421540, ∫i SÓrbu Aurel, cet„˛ean
capitalul social al societ„˛ii de 100 RON, Ómp„r˛it Ón   (6711);                          rom‚n, sex b„rb„tesc, c„s„torit, n„scut la data de
10 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON, Ón      g) intermediere, Ón condi˛iile legii, Ón oferta de   23.10.1962 Ón Bucure∫ti, sectorul 1, fiul lui Ion ∫i
valoare total„ de 100 RON, cota de participare la     valori mobiliare ∫i alte instrumente financiare,      Constan˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Balotului nr.
beneficii ∫i pierderi 33,333 %;              prin subscrierea ∫i plasamentul acestora ori prin     10, sectorul 2, posesor al C.I. seria RR nr. 358132,
  3. se revoc„ din func˛ia de administrator domnul    plasament ∫i prestarea de servicii aferene (6712);     eliberat„ de S.P.C.E.P., S 2 biroul nr. 2, la data de
Duncan Neil Alistair ∫i se nume∫te Ón aceast„         h) acordarea de consultan˛„ cu privire la        20.10.2005, cod numeric personal 1621023400031,
func˛ie, pe o durat„ nedeterminat„, cu puteri       structura capitalului, strategia de afaceri ∫i alte    Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
depline, domnul Minty Brian James.             aspecte legate de aceasta, consultan˛„ ∫i prestare de   QUASAR EDIL CONSTRUCT - S.R.L., am hot„r‚t
  Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n   servicii cu privire la fuziuni ∫i achizi˛ii de societ„˛i  modificarea actului constitutiv al societ„˛ii dup„
nemodificate.                       comerciale (7414);                     cum urmeaz„:
  Redactat Ón 4 exemplare.                  i) intermedire pe pia˛a interbancar„ (6713);        1. se precizeaz„ actele de stare civil„ ale dlui
  (23/321.572)                       j) administrare de portofolii ale clien˛ilor ∫i     SÓrbu Aurel, cet„˛ean rom‚n, sex b„rb„tesc,
              *                consultan˛„ legat„ de aceasta (6713);           c„s„torit, n„scut la data de 23.10.1962 Ón Bucure∫ti,
                               k) p„strare Ón custodie ∫i administrare de valori    sectorul 1, fiul lui Ion ∫i Constan˛a, domiciliat Ón
    Banca HVB BANK ROMANIA - S.A.           mobiliare ∫i alte instrumente financiare (6713);      Bucure∫ti, Str. Balotului nr. 10, sectorul 2, posesor
         Bucure∫ti                  l) prestare de servicii privind furnizarea de date   al C.I. seria RR nr. 358132, eliberat„ de S.P.C.E.P.,
                              ∫i referin˛e Ón domeniul credit„rii (6713);        S 2 biroul nr. 2, la data de 20.10.2005, cod numeric
         ACT ADIfiIONAL                m) Ónchiriere de casete de siguran˛„ (6713);      personal 1621023400031;
                               n) depozitarea activelor fondurilor de investi˛ii ∫i    2. schimbarea sediului social al societ„˛ii din
      din data de 29 iunie 2005
                              societ„˛ilor de investi˛ii (6713);             Bucure∫ti, Str. Simetriei nr. 100, sectorul 2, Ón
     la actul constitutiv al B„ncii           o) distribuirea de titluri de participare la fonduri  Bucure∫ti, str. Ote∫ani nr. 2, bl. OD 53 A, sc. 1,
      HVB BANK ROMANIA - S.A.             de investi˛ii ∫i ac˛iuni ale societ„˛ilor de investi˛ii  et. 10, ap. 43, sectorul 2.
  1. BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG,            (6712);                            Restul dispozi˛iilor din actul constitutiv r„m‚ne
societate bancar„ de na˛ionalitate austriac„, cu       p) ac˛ionarea ca operator al arhivei electronice de   nemodificat.
sediul Ón Austria, Vordere Zollamtsstrasse 13, A-     garan˛ii reale mobiliare (6713);                Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
1030 Viena, reprezentat„ prin dna Codru˛a Mihaela       q) opera˛iuni cu metale ∫i pietre pre˛ioase ∫i     15 decembrie 2005, Ón 4 exemplare de c„tre avocat
Du˛„, cet„˛ean rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti,     obiecte confec˛ionate din acestea (6711);         Leonte Liviu - Baroul Bucure∫ti, din care
str. C‚mpia Libert„˛ii nr. 29, bl B 6, sc. 3, ap. 88,     r) servicii de procesare de date, administrare de    3 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.
sectorul 3, conform procurii autentificate cu nr.     baze de date ori alte asemenea servicii pentru ter˛i      (25/321.574)
1415/2005 din data de 22.06.2005;             (6713);                                       *
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 105/16.I.2006                   7
      Societatea Comercial„            Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu            Societatea Comercial„
   XING KAI IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti        nr. J 40/5117/1999, cod unic de Ónregistrare              CLINICA STOMATOLOGIC√
                            11818324, reprezentat„ legal de asociatul unic             OPRAN - S.R.L., Bucure∫ti
         ACT ADIfiIONAL             Cr„ciunescu Daniel, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                            Str. Prieteniei nr. 2, bl. A13, ap. 6, sectorul 3,             ACT ADIfiIONAL NR. 4
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale    identificat cu C.I. seria RR nr. 283363, eliberat„ la
 XING KAI IMPEX - S.R.L., cu sediul social Ón     data de 16.02.2004 de Sec˛ia 12 Poli˛ie, cod numeric             din data de 12.12.2005
 Bucure∫ti, str. Ion Maiorescu nr. 47, subsol,     personal 1670802451519, ∫i Societatea Comercial„        Subsemnatul Opran Radu Eremia, cet„˛ean
 sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului    MARA CONSCOMINVEST - S.R.L., persoan„ juridic„        rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Petofi Sandor
     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Theodor         nr. 19, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RD
     Bucure∫ti cu nr. J 40/13047/2003,       ™tef„nescu nr. 2, ap. 2, sectorul 3, av‚nd num„r de     nr. 224714, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de
     cod unic de Ónregistrare 15777278       Ónregistrare J 40/1321/2004, cod unic de           28.01.2002, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  Subsemna˛ii Wang Yuan, cet„˛ean chinez,       Ónregistrare 16101010, reprezentat„ legal de         CLINICA STOMATOLOGIC√ OPRAN - S.R.L., cu
sex femeiesc, n„scut„ la data de 8.01.1968 Ón      asociatul Tomoioag„ ™tefan Liviu, domiciliat Ón       sediul social Ón Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„ nr. 94,
Republica Popular„ Chinez„, provincia Shaanxi, cu    Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 170, bl. 56, sc. A, et.   et. 1, ap. 2, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
domiciliul Ón Republica Popular„ Chinez„,        1, ap. 4, sectorul 3, identificat cu C.I. seria DP nr.    registrului comer˛ului cu nr. J 40/3182/2000, cod
provincia Shaanxi, posesoare a pa∫aportului seria P   043067, eliberat„ la data de 29.06.2000 de I.G.P. -     unic de Ónregistrare 12864043, Ón conformitate cu
CHN nr. 151289293, eliberat de autorit„˛ile chineze   D.E.P., cod numeric personal 1660407241636 Ón        prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„ Ón 1998,
la data de 13.05.2004, Guan Jiwen, cet„˛ean chinez,   calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„        am decis urm„toarele modific„ri la actul constitutiv
sex b„rb„tesc, n„scut la data de 23.03.1962 Ón     EUROFISH GROUP - S.R.L., au hot„r‚t urm„toarele:       al societ„˛ii, astfel:
Republica Popular„ Chinez„, provincia Xinjiang, cu     Cesionarea de c„tre Societatea Comercial„ MARA        1. Se completeaz„ obiectul de activitate din actul
domiciliul Ón Republica Popular„ Chinez„,        CONSCOMINVEST - S.R.L., a unui num„r de 10          constitutiv al societ„˛ii cu: cod CAEN 8511 -
provincia Xinjiang, posesor al pa∫aportului seria P   p„r˛i sociale cu o valoare total„ de 100 RON,
CHN nr. 149010239, eliberat de autorit„˛ile chineze                                 activit„˛i de asisten˛„ spitaliceasc„ ∫i sanatorial„
                            respectiv 50 % din capitalul social, c„tre dl        (respectiv, servicii de radiologie dentar„).
la data de 1.11.2000, Xu Jian, cet„˛ean chinez, sex   Tomoiag„ ™tefan Liviu. Œn urma cesiunii Societatea
b„rb„tesc, n„scut la data de 2.03.1964 Ón Republica                                   Celelalte clauze ale actului constitutiv r„m‚n
                            Comercial„ MARA CONSCOMINVEST - S.R.L., se          neschimbate.
Popular„ Chinez„, provincia Jiangsu, cu domiciliul   retrage din societate.
Ón Republica Popular„ Chinez„, provincia Jiangsu,                                    Redactat de parte, sub semn„tur„ privat„, Ón
                              Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
posesor al pa∫aportului seria P CHN nr. 147305525,                                  4 exemplare, toate cu caracter original.
                            Cr„ciunescu Daniel ∫i se nume∫te dl Tomoiag„
eliberat de autorit„˛ile chineze la data de                                       (29/321.578)
                            ™tefan Liviu pe o perioad„ nelimitat„.
18.06.2001, ∫i Tian Weiping, cet„˛ean chinez, sex      (27/321.576)
                                                                        *
b„rb„tesc, n„scut la data de 29.04.1963 Ón Republica
Popular„ Chinez„, provincia Jiangsu, cu domiciliul                                        Societatea Comercial„
Ón Republica Popular„ Chinez„, provincia Jiangsu,         Societatea Comercial„                   CARPATCEMENT HOLDING - S.A.
posesor al pa∫aportului seria P CHN nr. 148859296,      BREAK MOMENT - S.R.L., Bucure∫ti                     Bucure∫ti
eliberat de autorit„˛ile chineze la data de
21.03.2000, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii                                           ACT ADIfiIONAL
                                      ACT ADIfiIONAL
Comerciale XING KAI IMPEX - S.R.L., am hot„r‚t
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii dup„     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
cum urmeaz„:                        BREAK MOMENT - S.R.L., sediul social Ón              CARPATCEMENT HOLDING - S.A.
  1. Wang Yuan cedeaz„ 25 % din p„r˛ile sale      Bucure∫ti, Str. Torentului nr. 1-5, sectorul 2,        Societate rom‚n„, organizat„ ∫i func˛ion‚nd
sociale, Ón num„r de 9.350 p„r˛i sociale, Ón valoare      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         conform legilor din Rom‚nia, Ónmatriculat„ la
nominal„ de 10 RON fiecare, cu o valoare total„ de        comer˛ului cu nr. J 40/6232/2004,          Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
93.500 RON, aport Ón natur„, din cadrul Societ„˛ii       cod unic de Ónregistrare 16342140,          Bucure∫ti cu nr. J 40/5389/1998, av‚nd cod unic de
Comerciale XING KAI IMPEX - S.R.L;                  capital social 19.050 RON           Ónregistrare 10640589, cu sediul social Ón Bucure∫ti,
  - Guan Jiwen prime∫te de la Wang Yuan un        Subsemna˛ii                       Bucharest Business Park, cl„direa C2, etajele 1-4,
num„r de 2.992 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„      1. Netti Vittorio, cet„˛ean italian, n„scut Ón Italia,  ∫os. Bucure∫ti-Ploie∫ti nr. 1A, sectorul 1, cod po∫tal
de 10 RON fiecare, cu o valoare total„ de 29.920    Foggia, Ón data de 20 iulie 1983, nec„s„torit,        013681, (Ón continuare denumit„ “Societatea”).
RON;                          domiciliat Ón Italia, comuna Sora, provincia          Adunarea general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor
  - Xu Jian prime∫te de la Wang Yuan un num„r de   Frosinone, Via Cesare Balbo nr. 30, identificat cu      societ„˛ii convocat„ Ón temeiul art. 14 din actul
2.992 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON   pa∫aportul nr. 430566 Z, eliberat de autorit„˛ile      constitutiv ∫i art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind
fiecare, cu o valoare total„ de 29.920 RON;       competente italiene∫ti - Poli˛ia din Frosinone        societ„˛ile comerciale, republicat„, la prima
  - Tian Weiping prime∫te de la Wang Yuan un
                            Ón data de 17 august 2001, cod fiscal            covocare, Ón ∫edin˛a din data de 9.12.2005, ora
num„r de 3.366 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„
                            NTTVTR83L20D643H, de˛in„tor al 1.800 p„r˛i          10.00, la sediul social din Bucure∫ti, ∫os. Bucure∫ti-
de 10 RON fiecare, cu o valoare total„ de 33.660
                            sociale, reprezent‚nd 94,4882 % din capitalul social     Ploie∫ti nr. 1A, Bucharest Business Park, cl„direa
RON
                            al Societ„˛ii Comerciale BREAK MOMENT - S.R.L.,       C2, Ón sala de conferin˛e situat„ la etajul 4, a hot„r‚t
  2. participarea la capitalul social, precum ∫i
                              2. De Bortoli Roberto, cet„˛ean italian, n„scut Ón    Ón prezen˛a ac˛ionarilor de˛in‚nd 99,0167 %
distribuirea beneficiilor ∫i suportarea eventualelor
                            Bucure∫ti, Ón data de 15 august 1970, nec„s„torit,      din capitalul social, cu votul ac˛ionarilor
pierderi, Ón urma cesiunii de p„r˛i sociale, este:
                            domiciliat Ón Italia, Pedavena, Via S. Osvaldo nr. 29,    reprezent‚nd 99,0167 % din capitalul social,
  - capitalul social total al societ„˛ii de 374.000
                            titular al pa∫aportului nr. 952171 V, eliberat de      modificarea articolului 18.1 din actul constitutiv
RON (din care 187.000 RON aport Ón natur„ ∫i
                            autorit„˛ile competente rom‚ne - Ambasada Italiei      nr. 120/14.07.2004 care prime∫te urm„toarea
187.000 RON, echivalentul a 55.000 $) va fi Ómp„r˛it
                            la Bucure∫ti Ón data de 24 august 2001, de˛in„tor al     redactare:
astfel:
                            100 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 5,2493 % din          “18.1. Consiliul de administra˛ie se Óntrune∫te ori
  - Tian Weiping de˛ine 12.716 p„r˛i sociale, Ón
                            capitalul social al Societ„˛ii Comerciale BREAK       de c‚te ori este necesar, la convocarea pre∫edintelui,
valoare nominal„ de 10 RON fiecare, cu o valoare
                            MOMENT - S.R.L.,                       vice-pre∫edintelui sau la cererea a cel pu˛in doi
total„ de 127.160 RON (din care 93.500 RON,
                              3. Dodi Pierluigi, cet„˛ean italian, n„scut Ón      dintre membrii s„i. ™edin˛ele vor fi convocate prin
reprezent‚nd 27.500 $ ∫i 33.660 RON aport Ón
                            Italia, Parma la data de 13 iunie 1965, nec„s„torit,     orice fel de notificare scris„ (inclusiv e-mail, fax
natur„), reprezent‚nd 34 % din capitalul social;
                            domiciliat Ón Italia, Parma, provincia Parma, Via      etc.), la coordonatele comunicate de administrator,
  - Guan Jiwen de˛ine 12.342 p„r˛i sociale, Ón
valoare nominal„ de 10 RON fiecare, cu o valoare    Raffi Gaetana nr. 4, identificat cu pa∫aportul nr.
                                                           Ómpreun„ cu ordinea de zi a ∫edin˛ei, trimis„ cu cel
total„ de 123.420 RON (din care 93.500 RON,       632167 B, eliberat de autorit„˛ile competente
                                                           pu˛in 5 zile Ónainte de data ∫edin˛ei. Œn cazuri
reprezent‚nd 27.500 $ ∫i 29.926 RON aport Ón      italiene∫ti - Poli˛ia din Parma la data de 1.02.1999 ∫i
                                                           urgente, termenul de 5 zile poate fi redus.”
natur„), reprezent‚nd 33 % din capitalul social;    prelungit de Ambasada Italian„ din Bucure∫ti Ón
                                                            Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al
  - Xu Jian de˛ine 12.342 p„r˛i sociale, Ón valoare  data de 17.02.2004 p‚n„ Ón data de 31.01.2009,
                                                           societ„˛ii nr. 120/14.07.2004 r„m‚n neschimbate,
nominal„ de 10 RON fiecare, cu o valoare total„ de   de˛in„tor al 5 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 0,2625 %
                                                           prezentul act adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ din
123.420 RON (aport Ón natur„), reprezent‚nd 33 %    din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale BREAK
                            MOMENT - S.R.L., Ón baza hot„r‚rii adun„rii         acesta ∫i modific‚ndu-l Ón mod corespunz„tor.
din capitalul social;                                                  Semnat azi, 13.12.2005 Ón 4 (patru) exemplare
  3. se revoc„ din func˛ia de administrator Wang   generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale BREAK
                            MOMENT - S.R.L. din data de 15.12.2005, actul        originale, de dra Aida Elena Sandulache, Ón baza
Yuan.                                                        Ómputernicirii primite prin hot„r‚rea adun„rii
  Restul dispozi˛iior din actul constitutiv r„m‚n   constitutiv al societ„˛ii se modific„ ∫i se
                            completeaz„ dup„ cum urmeaz„:                generale extraordinare a ac˛ionarilor societ„˛ii nr. 1
nemodificate.                                                    din data de 9.12.2005.
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,     1. Art. 11.6 din actul constitutiv al societ„˛ii va
                            avea urm„torul cuprins:                      (30/321.579)
9 decembrie 2005, Ón 4 exemplare de c„tre avocat
                              Cesiunea par˛ial„ sau total„ a p„r˛ilor sociale se                 *
Leonte Liviu - Baroul Bucure∫ti, din care
3 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.            va efectua la valoarea nominal„.
                              Asocia˛ii au drept de preferin˛„ asupra p„r˛ilor          Societatea Comercial„
   (26/321.575)
                            sociale ce urmeaz„ a fi cedate.                  AUTO L. M. EXIM - S.R.L., Bucure∫ti
             *
                              Dreptul de preferin˛„ poate fi exercitat Ón termen
     Societatea Comercial„             de 30 de zile de la data Ón care a fost primit„                ACT ADIfiIONAL
  EUROFISH GROUP - S.R.L., Bucure∫ti         confirmarea comunic„rii de cesiune. Acceptarea sau
                                                           la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                            refuzul trebuie comunicat administra˛iei ∫i
                                                             AUTO L. M. EXIM - S.R.L., cu sediul Ón
         ACT ADIfiIONAL             asocia˛ilor Ón termenul prev„zut anterior. Dup„
                            scaden˛a termenului de 30 zile, cesiunea de p„r˛i       Bucure∫ti, str. Humule∫ti nr. 35, sectorul 5,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     sociale pentru care asocia˛ii nu ∫i-au exercitat           Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  EUROFISH GROUP - S.R.L., cu sediul Ón        dreptul de preferin˛„ poate fi f„cut„ ter˛ilor Ón          comer˛ului cu nr. J 40/19133/1994,
  Bucure∫ti, str. M„gura Vulturului nr. 11,      acelea∫i condi˛ii ∫i cu respectarea prevederilor           cod unic de Ónregistrare 6321646,
    sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul       legale Ón vigoare, precum ∫i a actului constitutiv.               atribut fiscal R
registrului comer˛ului cu nr. J 40/21221/2004,       Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al       Subsemna˛ii Olaru Marian, cet„˛ean rom‚n,
    cod unic de Ónregistrare 17054161        Societ„˛ii Comerciale BREAK MOMENT - S.R.L.         domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Telita nr. 3, bl. 70, sc.
  Societatea Comercial„ GENERAL LUX SERVICE -     r„m‚n neschimbate.                      A, et. 2, ap. 17, sectorul 5, identificat cu C.I. seria
S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón        (28/321.577)                      RD nr. 042110, eliberat„ de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data
Bucure∫ti, str. C‚mpu Mare nr. 33, sectorul 5,                   *                de   22.09.1998,   cod   numeric   personal
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 105/16.I.2006
1490608400249, ∫i Vanturis Marin, cet„˛ean rom‚n,      sectorul 3, av‚nd ca obiect de activitate cod CAEN           Societatea Comercial„
domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Grintiesului nr. 3, bl. P   5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine               EUROCHIM CONSTRUCT - S.R.L.
32, sc. 6, et. 4, ap. 104, sectorul 6, identificat cu C.I.  nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de                  Bucure∫ti
seria RD nr. 420722, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la    produse nealimentare.
data de 11.11.2004, cod numeric personal            Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n              ACT ADIfiIONAL
1550201400732, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale       neschimbate.
AUTO L. M. EXIM - S.R.L., Ón conformitate cu                                        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                Redactat de parte sub semn„tur„ privat„.              EUROCHIM CONSTRUCT - S.R.L.,
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat„, am
                                Data, 12.12.2005.                          cu sediul social Ón Bucure∫ti,
hot„r‚t, de comun acord, urm„toarele modific„ri Ón
                                 (32/321.581)                          Str. Virtu˛ii nr. 3, bl. R2A, sc. 1, et. 3,
actele constitutive ale societ„˛ii:
  1. Se radiaz„ Ón Óntregime activit„˛ile cuprinse Ón                 *                  ap. 12, sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul
statutul societ„˛ii ∫i actul adi˛ional autentificat cu                                  registrului comer˛ului cu nr. J 40/5918/2003,
nr. 4088 din 15.11.2001 de notarul public Condor            Societatea Comercial„                   cod unic de Ónregistrare 15400773,
Lucia, Bucure∫ti, societatea urm‚nd s„ desf„∫oare         EDITURA MAVOZ COMPUTERS - S.R.L.               atribut fiscal R, capitalul social 200 lei
urm„toarele activit„˛i:                            Bucure∫ti                   I. Baciu Romulus, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  - Domeniul principal: cod CAEN 521 - comer˛ cu                                    Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 258, bl. 47, sc. E,
am„nuntul Ón magazine nespecializate.                     ACT ADIfiIONAL               et. 4, ap. 309, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RX
  - Activitatea principal„: cod CAEN 5211 - comer˛                                   nr. 167683, eliberat„ de Sec˛ia 9 de Poli˛ie la data
cu am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu         la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale      de   24.04.2003,   cod   numeric    personal
v‚nzare predominant„ de produse alimentare,           EDITURA MAVOZ COMPUTERS - S.R.L.,            1470710400047, Ón calitate de asociat cesionar, ∫i
b„uturi ∫i tutun.                         sediul social Ón Bucure∫ti, aleea Valea          II. Chirigiu Sorin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  - Activit„˛i secundare: cod CAEN:              Bujorului nr. 1, bl. D9, sc. B, et. 2, ap. 16,      Bucure∫ti, Str. Virtu˛ii nr. 3, bl. R2A, sc. 1, et. 3,
  5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru            sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul         ap. 12, sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT
autovehicule;                         registrului comer˛ului cu nr. J 40/2205/1997,       nr. 166924, eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de
  5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,        cod unic de Ónregistrare 9320289,          25.05.2001, cod numeric personal 1651213400116,
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;                      capitalul social 210 lei            Ón calitate de asociat cedent, ca urmare a hot„r‚rii
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine                                        adun„rii generale nr. 1 din data de 16.12.2005, aduc
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de           I. Simionescu (fost„ Budrig„) Olimpia, cet„˛ean
                                                             urm„toarele modific„ri la actul consitutiv al
produse nealimentare;                    rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Valea
                                                             societ„˛ii:
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume      Bujorului nr. 1, bl. D9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul
                                                               1. Retragerea din societate a domnului Chirigiu
proaspete;                          6, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 387141, eliberat„   Sorin, prin cesionarea tuturor celor 10 p„r˛i sociale
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu         de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 15.06.2004, cod       a 10 lei fiecare parte social„, pe care le de˛ine, Ón
produse din carne;                      numeric personal 2720821463031, Ón calitate de       valoare total„ de 100 lei, domnului Baciu Romulus,
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse       asociat cedent, ∫i                     care devine astfel asociat unic.
de patiserie ∫i produse zaharoase;               II. Budrig„ Aurora, de cet„˛enie rom‚n„,           - Eu, Chirigiu Sorin, Ón calitate de cedent, declar
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Valea Bujorului nr.     c„ cedez 10 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 100 lei,
specializate cu produse alimentare;             1, bl. D9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 6, identificat„  din cele 10 p„r˛i sociale pe care le de˛in Ón calitate
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse                                         de asociat al societ„˛ii, domnului Baciu Romulus,
                               cu C.I. seria RX nr. 255439, eliberat„ de Sec˛ia 22
cosmetice ∫i de parfumerie;
                               Poli˛ie la data de 21.01.2005, cod numeric personal     care se subrog„ Ón toate drepturile ∫i obliga˛iile
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu
                               2701104463011, Ón calitate de asociat cesionar, ca     mele de orice natur„ ce decurg din de˛inerea
articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
                               urmare a hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1 din data     p„r˛ilor sociale cesionate.
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
                               de 16.12.2005, aduc urm„toarele modific„ri la          Declar c„ am primit contravaloarea tuturor celor
aparate electro-casnice, cu aparate de radio ∫i
                               contractul ∫i statutul societ„˛ii:             10 p„r˛i sociale ∫i c„ nu mai am nici o preten˛ie
televizoare;
                                                             asupra profitului societ„˛ii ∫i nici asupra
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de          1. Retragerea din societate a doamnei
                                                             patrimoniului ei.
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru      Simionescu (fost„ Budrig„) Olimpia, prin
                                                               - Eu, Baciu Romulus, Ón calitate de cesionar,
vopsit;                           cesionarea tuturor celor 10 p„r˛i sociale a 10,50 lei
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine                                        declar c„ am preluat de la cedentul Chirigiu Sorin
                               fiecare parte social„, pe care le de˛ine, Ón valoare    10 p„r˛i sociale Ón valoare total„ de 100 lei,
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„     total„ de 105 lei, doamnei Budrig„ Aurora, care
parte (unelte de pescuit, sport, detergen˛i);                                      reprezent‚nd 50 % din capitalul social total al
                               devine astfel asociat unic.                 societ„˛ii, urm‚nd s„ preiau ∫i toate drepturile ∫i
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri Ón
                                Eu, Simionescu (fost„ Budrig„) Olimpia, Ón        obliga˛iile ce decurg din de˛inerea p„r˛ilor sociale
pie˛e;
  5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i ale altor       calitate de cedent, declar c„ cedez 10 p„r˛i sociale    cesionate, ∫i c„ am cedat contravaloarea p„r˛ilor
articole din piele;                     Ón valoare total„ de 105 lei, din cele 10 p„r˛i sociale   sociale.
  5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;         pe care le de˛in Ón calitate de asociat al societ„˛ii      Œn urma cesiunii, capitalul social total este de
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere       doamnei Budrig„ Aurora, care se subrog„ Ón toate      200 lei, p„r˛ile sociale fiind Ón num„r de 20 a c‚te
(xerox).                           drepturile ∫i obliga˛iile mele de orice natur„ ce      10 lei fiecare parte social„.
  Celelate clauze ale statutului societ„˛ii r„m‚n      decurg din de˛inerea p„r˛ilor sociale cesionate.        P„r˛ile sociale apar˛in Ón totalitate ∫i exclusiv
neschimbate.                         Declar c„ am primit contravaloarea tuturor celor 10     asociatului unic Baciu Romulus, c„ruia Ói apar˛in,
  Recodificarea CAEN va fi Ónaintat„ spre          p„r˛i sociale ∫i c„ nu mai am nici o preten˛ie asupra    de asemenea, Ón totalitate ∫i exclusiv beneficiile
Ónregistrare la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe                                   societ„˛ii, precum ∫i toate riscurile ∫i consecin˛ele
                               profitului societ„˛ii ∫i nici asupra patrimoniului ei.
l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti.                                               pierderilor, p‚n„ la limita capitalului social.
                                Eu, Budrig„ Aurora, Ón calitate de cesionar,
  Desemn„m, prin prezenta, pe dnul Chiriac                                         Œn articolele unde se folose∫te sintagma
                               declar c„ am preluat de la cedenta Simionescu
Gheorghe, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Drumul                                      “asocia˛i” se va vorbi de asociat unic, iar atribu˛iile
                               (fost„ Budrig„) Olimpia 10 p„r˛i sociale Ón valoare     adun„rii generale a asocia˛ilor vor reveni
Taberei nr. 31, bl. Z 36, et. 1, ap. 11, sectorul 6,
posesor al B.I. seria D.S. nr. 006794, eliberat de      total„ de 105 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul     asociatului unic.
Circa 21 Mili˛ie la data de 12.08.1989, s„ ne        social al societ„˛ii, urm‚nd s„ preiau ∫i toate         2. Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, Str.
reprezinte la Oficiul Registrului Comer˛ului         drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din de˛inerea      Virtu˛ii nr. 3, bl. R2A, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 6,
Bucure∫ti, pentru Ónregistrarea acestor modific„ri,     p„r˛ilor sociale cesionate, ∫i c„ am cedat         Ón Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 258, bl. 47, sc. E,
semn„tura sa fiindu-ne opozabil„.              contravaloarea p„r˛ilor sociale.              et. 4, ap. 309, sectorul 2.
  12.12.2005.                         Œn urma cesiunii, capitalul social total este de       3. Se suspend„ activitatea societ„˛ii pe o perioad„
   (31/321.580)                      210 lei, p„r˛ile sociale fiind Ón num„r de 20 a c‚te    de 3 ani, Óncep‚nd cu data de 16.12.2005 p‚n„ la
              *                10,50 lei, fiecare parte social„. P„r˛ile sociale      data de 16.12.2008.
                               apar˛in Ón totalitate ∫i exclusiv asociatului unic       Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
      Societatea Comercial„              Budrig„ Aurora, c„reia Ói apar˛in, de asemenea, Ón     neschimbate.
    BLUE SKY INTERNATIONAL - S.R.L.                                            Œn temeiul art. 35 alin. (1) lit. l) din Legea
                               totalitate ∫i exclusiv beneficiile societ„˛ii, precum ∫i
         Bucure∫ti                                               nr. 359/2004, modificat„, ∫i a pct. 12 din Ordinul
                               toate riscurile ∫i consecin˛ele pierderilor, p‚n„ la
                                                             Ministrului Justi˛iei nr. 3116/c/2004, Ghimpu
          ACT ADIfiIONAL               limita capitalului social.
                                                             Aurelia, ∫ef Serviciu de Asisten˛„ Ón cadrul Oficiului
                                Œn articolele unde se folose∫te sintagma
  Subsemna˛ii Yahia-Al-Yahia, cet„˛ean sirian, cu                                    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                               îasocia˛i“ se va vorbi de asociat unic, iar atribu˛iile   Bucure∫ti, dau dat„ cert„ prezentului Ónscris, ce a
domiciliul Ón ora∫ul Com„ne∫ti, Str. Crinilor nr. 15,
                               adun„rii generale a asocia˛ilor vor reveni         fost redactat ast„zi 16.12.2005, Óntr-un num„r de 5
jude˛ul Bac„u, identificat cu permisul de ∫edere
                               asociatului unic. Contractul de societate devine      (cinci) exemplare, din care 4 (patru) exemplare,
permanent„ nr. 0018627, eliberat la data de
22.12.2004 la Bac„u, cod numeric personal          caduc.                           pentru    p„r˛i  ∫i  un   exemplar    pentru
7660516040018, ∫i Vidrascu Valentina, cet„˛ean         2. Revocarea din func˛ia de administrator a       Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
rom‚n, cu domiciliul Ón Bucure∫ti, Str. Vaporu lui      doamnei Simionescu (fost„ Budrig„) Olimpia ∫i        Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
Assan nr. 4, bl. 4, sc. 1, ap. 27, sectorul 2,        numirea Ón func˛ia de administrator a doamnei        Bucure∫ti.
identificat„ cu C.I. seria RX nr. 079055, eliberat„ de    Budrig„ Aurora, av‚nd puteri depline pe perioad„         (34/321.583)
Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 7.11.1998, cod numeric      nelimitat„.                                       *
personal 2690710422273, asocia˛i ai Societ„˛ii         Celelalte prevederi din statut r„m‚n
Comerciale BLUE SKY INTERNATIONAL - S.R.L., cu        neschimbate.                              Societatea Comercial„
sediul social Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 100,       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi             GALACTIC 777 - S.R.L., Bucure∫ti
sectorul 2, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului       16.12.2005, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti cu nr.                                             ACT ADIfiIONAL
                               din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
J 40/1314/1995, cod unic de Ónregistrare 7012088,
atribut fiscal R, am hot„r‚t, Ón conformitate cu       exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din             la Societatea Comercial„
Legea nr. 31/1990 republicat„, urm„toarele          cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            GALACTIC 777 - S.R.L.
modific„ri Ón actele constitutive ale societ„˛ii:      Tribunalul Bucure∫ti.                     Subsemnata Neagu Monica-Simona, cet„˛ean
  1. Se deschide un punct de lucru (sediul            (33/321.582)                      rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Veteranilor
secundar) Ón Bucure∫ti, calea Dude∫ti nr. 196,                     *                nr. 1-5, bl. 7, sc. 1, et. 9, ap. 109, sectorul 6,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 105/16.I.2006                    9
identificat„ cu C.I. seria RD nr. 123022, eliberat„ de    7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor       b„uturi ∫i tutun; 5144 - comer˛ cu ridicata cu
Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 21.08.2000, cod numeric   imobiliare proprii sau Ónchiriate;              produse din ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de
personal 2660206416011, Ón conformitate cu          7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife     Óntre˛inere; 5145 - comer˛ cu ridicata cu produse
hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1 din    sau contract;                         cosmetice ∫i de parfumerie; 5147 - comer˛ cu
data de 7.11.2005, ∫i a contractului de cesiune       5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;           ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
nr. 55/7.11.2005, au intervenit urm„toarele         5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i       neclasificate Ón alt„ parte; 5153 - comer˛ cu ridicata
modific„ri Ón actul constitutiv al societ„˛ii:      articole din piele;                      cu material lemnos ∫i de construc˛ii; 5154 - comer˛
  Art. 1. Capitalul social subscris ∫i v„rsat integral   5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte.        cu ridicata cu echipamente ∫i furnituri de fier„rie,
                               Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.           pentru instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire; 5155 -
este de 200 RON (dou„sutelei), divizat Ón 20
                               Actul a fost redactat azi, 13.12.2005, la sediul      comer˛ cu ridicata cu produse chimice; 5190 -
(dou„zeci) p„r˛i sociale indivizibile ∫i nominative,
                             societ„˛ii, Ón 3 exemplare.                  comer˛ cu ridicata cu alte produse; 5211 - comer˛ cu
Ón valoare de 10 RON (zece lei), apar˛in‚nd Ón
                               (37/321.586)                       am„nuntul, Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare
totalitate asociatului unic, Neagu Monica-Simona.                                    predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i
  Art. 2. Administrator unic al societ„˛ii va fi                   *
                                                            tutun; 5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
asociatul unic, dna Neagu Monica-Simona, al c„rei                                    nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
mandat va fi pe termen nelimitat.                  Societatea Comercial„
                                 BUSINESS FUTURE IMPEX - S.R.L.             produse nealimentare; 5227 - comer˛ cu am„nuntul,
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n                                   Ón magazine specializate, cu produse alimentare;
neschimbate.                                Bucure∫ti
                                                            5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse cosmetice
  Prezentul act adi˛ional a fost Óncheiat la                                      ∫i de parfumerie; 5244 - comer˛ cu am„nuntul cu
Cabinetul Individual de Avocatur„ “Vartic Emilia”              ACT ADIfiIONAL
                                                            mobil„, articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz
ast„zi, 22.11.2005 Ón 4 (patru) exemplare din care 3     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       casnic; 5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
(trei) s-au, eliberat p„r˛ilor.                  BUSINESS FUTURE IMPEX - S.R.L.,            fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
   (35/321.584)                         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului         vopsit; 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
             *                    comer˛ului cu nr. J 40/2173/2004,          specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                 cod unic de Ónregistrare R-16140094,          parte; 5530 - restaurante; 5540 - baruri; 5552 - alte
      Societatea Comercial„              cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Porumbacu nr. 1,        unit„˛i de preparare a hranei; 6023 - transporturi
    BIVOLUL PRODUCTION - S.R.L.               bl. 24, sc. 3, et. 3, ap. 129, sectorul 6       terestre de c„l„tori, ocazionale; 6024 - transporturi
         Bucure∫ti                                               rutiere de m„rfuri; 6321 - alte activit„˛i anexe
                               Œn baza contractului de cesiune atestat de avocat     transporturilor terestre; 7440 - publicitate; 7487 -
                             Gabriela Filiu cu nr. 134/15.12.2005, actul          alte activit„˛i de servicii prestate Ón principal
         ACT ADIfiIONAL              constitutiv se modific„ astfel:                Óntreprinderilor; 8041 - ∫coli de conducere (pilotaj);
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Asociatul unic este Metodiev Nikolay Metodiev,      9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;
 BIVOLUL PRODUCTION - S.R.L., cu sediul Ón        cet„˛ean bulgar, fiul lui Metodi Yvanov Metodiev ∫i      9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.
Bucure∫ti, aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825,     Olga Yvanova Metodieva, n„scut la data de            Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.
 sc. 3, et. 9, ap. 125, sectorul 6, Ónmatriculat„     9.10.1981 Ón Bulgaria, ora∫ul Sevlievo, domiciliat Ón       (39/321.588)
     la Oficiul registrului comer˛ului        Bulgaria, ora∫ul Sevlievo, str. Svestenik Radion                     *
       cu nr. J 40/21868/2004,           nr. 12, et. 2, ap. 1, legitimat cu pa∫aport seria BGR
    cod unic de Ónregistrare 17074541,        nr. 346700184, eliberat de autorit„˛ile bulgare la            Societatea Comercial„
        capitalul social 200 lei          data de 29.11.2005, cod numeric personal              R.C.G. SOLUTIONS - S.R.L., Bucure∫ti
                             8110092229.
  Subsemna˛ii Miclea Ciprian-Florin, cet„˛ean        Capitalul social Ón valoare de 200 RON, subscris              ACT ADIfiIONAL
rom‚n, n„scut la data de 23.04.1978 Ón municipiul     ∫i v„rsat, este de˛inut de asociatul unic, 20 p„r˛i
Brad, jude˛ul Hunedoara, domiciliat Ón municipiul     sociale, Ón valoare nominal„ de 10 RON partea          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Brad, str. Andrei Muresianu nr. 4, jude˛ul        social„.                              R.C.G. SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul Ón
Hunedoara, identificat cu C.I. seria HD nr. 242039,      Participarea la profit/pierdere este suportat„ de     Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 41, bl. 102D, sc. B,
eliberat„ de Poli˛ia municipiului Brad la data de     asociatul unic.                        et. 8, ap. 82, sectorul 2, num„rul de ordine Ón
5.08.2004, cod numeric personal 178042320031, ∫i       Se revoc„ din func˛ia de administrator Chiutu       registrul comer˛ului J 40/7796/2001, cod unic
Botea Elena-Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la      Irina ∫i Aanei Cristina (fost„ Muicaru Cristina), iar       de Ónregistrare 14175940, atribut fiscal R,
data de 14.07.1966 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón      administrarea va fi efectuat„ de asociatul unic               capital social 500 RON
Bucure∫ti, Str. Pie˛ei nr. 80, sectorul 1, identificat„  Metodiev Nikolay Metodiev, pe un mandat de 4 ani.         Œn baza hot„r‚rii adun„rii generale extraordinare
cu C.I. seria RT nr. 151013, eliberat„ de Sec˛ia 5      Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.            a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale R.C.G.
Poli˛ie la data de 2.04.2001, cod numeric personal       (38/321.587)                       SOLUTIONS - S.R.L. din data de 5.09.2005, compus„
2660714416376, reprezentat„ de c„tre asociatul                    *                 din:
Miclea Ciprian-Florin, Ón conformitate cu hot„r‚rea                                     Gule∫ R„zvan-Cristian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
AGA nr. 1/10.12.2005 am, hot„r‚t:                   Societatea Comercial„               data de 24.06.1974 Ón Ploie∫ti, jude˛ul Prahova, fiul
  Declararea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti, Str.       CARMOBILE - S.R.L., Bucure∫ti            lui Gheorghe ∫i ™tefania, nec„s„torit, domiciliat Ón
Transilvaniei nr. 45, sectorul 1, unde se vor                                      Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 41, bl. 102D, sc. B, et. 8,
desf„∫ura activitatea codificat„ CAEN 7440 -                                      ap. 82, sectorul 2, posesor al C.I. seria RD
                                       ACT ADIfiIONAL
publicitate, precum ∫i toate celelalte activit„˛i                                    nr. 212385, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de
cuprinse Ón obiectul de activitate al societ„˛ii.      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        28.11.2001, cod numeric personal 1740624174890,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     CARMOBILE - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,         ∫i
                              str. C„lu∫ari nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 10, ap. 42,       Oprea Florin-Viorel, cet„˛ean rom‚n, fiul lui
societ„˛ii r„m‚n nemodificate, prezentul act
                                 sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul         Florea ∫i Sanda, n„scut Ón Bucure∫ti, sectorul 8, la
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd
                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/4352/2002,        data de 14.11.1967, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt.
actul constitutiv al societ„˛ii.
                                 cod unic de Ónregistrare R 14654803          Romulus Niculescu Bazar nr. 14, sectorul 2,
  Tehnoredactat la Societatea civil„ profesional„ de                                 nec„s„torit, posesor al C.I. seria RD nr. 049298,
avoca˛i Dan Gheciu ∫i Anda Teodorescu, ast„zi, data     Ca urmare a contractului de cesiune p„r˛i sociale
                                                            eliberat„ la data de 16.10.1998 de Sec˛ia 9 Poli˛ie,
atest„rii, Ón trei exemplare, eliber‚ndu-se p„r˛ilor   atestat de av. Gabriela Filiu cu nr. 98/13.09.2005,
                                                            cod numeric personal 1671114400015,
dou„ exemplare.                      actul constitutiv se modific„ astfel:
                                                              Ón calitate de asocia˛i, reprezent‚nd 100 %
   (36/321.585)                      Asociatul unic este Sultana Mircea-Robert,
                                                            capitalul social al societ„˛ii,
             *                cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ion ∫i Niculina, n„scut la        s-au adoptat Ón unanimitate, Ón conformitate cu
                             data de 1.01.1975 Ón comuna Vi∫ina, jude˛ul          prevederile art. 199 din Legea nr. 31/1990,
      Societatea Comercial„             D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. C„lu∫arilor     urm„toarele:
    FO YI IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti          nr. 2, bl. 43, sc. 1, et. 10, ap. 42, sectorul 3, legitimat    1. Se confirm„ Ón calitate de administrator dl
                             cu C.I. seria RD nr. 295711, eliberat„ de Sec˛ia 11      Gule∫ R„zvan-Cristian, cu datele de identitate din
         ACT ADIfiIONAL              Poli˛ie la data de 6.02.2003, cod numeric personal      preambulul prezentului act, prelungindu-se
                             17501101150427.                        mandatul s„u pentru o perioad„ de 4 ani, respectiv
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Capitalul social, Ón valoare de 200 RON, Ómp„r˛it     24.06.2005 - 24.09.2009, modific‚ndu-se Ón mod
 FO YI IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,      Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON fiecare,      corespunz„tor prevederile cap. III din actul
 str. F‚nt‚nica nr. 1, bl. 204, sc. A, et. 7, ap.    este de˛inut de asociatul unic, care va de˛ine 100 %     constitutiv.
   30, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul      din profit/pierdere.                       Prezentul act adi˛ional sub semn„tur„ privat„ a
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/2181/2002,        Se revoc„ din func˛ia de administrtor PÓrvu        fost redactat de p„r˛i Ón trei exemplare, ast„zi,
     cod unic de Ónregistrare 14525310        Ionu˛ Cezar, administra˛ia societ„˛ii va fi efectuat„     5.09.2005 ∫i semnat prin Ómputernicit Gule∫
  Subsemnatul Wang Youying, cet„˛ean chinez,      de asociatul unic Sultana Mircea-Robert, pe un        R„zvan-Cristian.
identificat cu PA seria CHN nr. 144837897, eliberat    mandat de 5 ani.                          (40/321.589)
de autorit„˛ile chineze la data de 27.08.2003, Ón      Se completeaz„ obiectul de activitate cu                       *
calitate de asociat unic, conform contractului de     urm„toarele: 0125 - cre∫terea altor animale; 2511 -
cesiune din data de 13.12.2005 ∫i hot„r‚rii adun„rii   fabricarea anvelopelor ∫i a camerelor de aer; 2512 -           Societatea Comercial„
                             re∫aparea anvelopelor; 5111 - intermedieri Ón             MCI INDUSTRIAL GRUP - S.R.L.
generale a asocia˛ilor din data de 13.12.2005, am
                             comer˛ul cu materii prime agricole, animale vii,                Bucure∫ti
decis:
                             materii prime textile ∫i cu semiproduse; 5112 -
  1. Capitalul social este Ón valoare de 178.520 RON
                             intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili, minerale               ACT ADIfiIONAL
din care 65.000 RON ∫i 34.400 $, alc„tuit din 17.852   ∫i produse chimice pentru industrie; 5114 -
p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 RON, 100 %    intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini, echipamente        la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
participare la beneficii ∫i pierderi, apar˛in‚nd Ón    industriale, nave ∫i avioane; 5117 - intermedieri Ón          MCI INDUSTRIAL GRUP - S.R.L.,
Óntregime asociatului unic, Wang Youying.         comer˛ul cu produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;          Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  2. Revocarea din func˛ia de administrator a dlui   5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón            comer˛ului cu nr. J 40/4332/1997,
Wang Youjun.                       v‚nzarea produselor cu caracter specific,               cod unic de Ónregistrare 9506428,
  3. Schimbarea sediului social la urm„toarea      neclasificate Ón alt„ parte; 5119 - intermedieri Ón               atribut fiscal R
adres„: Bucure∫ti, ™os. Iancului nr. 59, bl. 101A, sc.  comer˛ul cu produse diverse; 5121 - comer˛ cu          Subsemna˛ii
2, et. 1, ap. 43, sectorul 2.               ridicata cu cereale, semin˛e ∫i furaje; 5122 - comer˛      Adem Gurdal, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
  5. Completarea obiectului de activitate cu      cu ridicata cu flori ∫i plante; 5139 - comer˛ cu       Bucure∫ti, str. Lipova nr. 48, sectorul 1, identificat
urm„toarele coduri CAEN:                 ridicata, nespecializat, cu produse alimentare,        cu C.I. seria RR nr. 134881, eliberat„ de S.E.P. la
 10               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 105/16.I.2006
data de 16.11.2000, cod numeric personal         cesiunii tuturor p„r˛ilor sociale, asocia˛ii VÓrlan    jude˛ul Cluj, domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str.
1600225400641, Ón calitate de cedent, ∫i         Nicolae ∫i Mocanu Ion se retrag din societate.      Mehedin˛i nr. 14-16, bl. D15, ap. 85, jude˛ul Cluj,
  Cliseru Iulian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       2. Modificarea art. 5 din actul constitutiv al     posesoare a C.I. seria KX nr. 107891, eliberat„ de
Bucure∫ti, str. Emil G‚rleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2,   societ„˛ii, astfel Ónc‚t, ca urmare a cesiunii ∫i a    Poli˛ia Cluj-Napoca la data de 10.11.2000, cod
et. 1, ap. 32, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RT  denomin„rii monedei na˛ionale, cotele de         numeric personal 2700215120784, a decis:
nr. 306792, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de   participare la capitalul social, la pierderi ∫i/sau     Prelungirea mandatului administratorului
28.01.2004, cod numeric personal 1600417400489,      beneficii vor fi urm„toarele:               societ„˛ii, Pap Judith-Olga, cet„˛ean rom‚n, n„scut„
∫i                              Capitalul social total: 210 RON, divizat Ón 21     la data de 15.02.1970 Ón Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj,
  Cliseru Emilia, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON fiecare, din care:  domiciliat„ Ón Cluj-Napoca, str. Mehedin˛i nr. 14-16,
Bucure∫ti, str. Emil G‚rleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2,     Virag Dorin: 110 RON, num„r p„r˛i sociale: 11;     bl. D15, ap. 85, jude˛ul Cluj, posesoare a C.I. seria
ap. 32, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RT     participare la beneficii/pierderi: 52,38 %;        KX nr. 107891, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la
nr. 177463, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de    Virag Nausica: 100 RON, num„r p„r˛i sociale: 10;    data de 10.11.2000, cod numeric personal
9.07.2001, cod numeric personal 2670902092250,      participare la beneficii/pierderi: 47,62 %.        2700215120784, pe o perioad„ nedeterminat„.
n„scut„ la data de 2.09.1967 Ón Ianca, jude˛ul Br„ila,    Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     Administratorul va avea puteri depline de
                             neschimbate.                       reprezentare a societ„˛ii.
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               Tehnoredactat ∫i certificat Ón 3 exemplare, din      Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
MCI INDUSTRIAL GRUP - S.R.L., cu sediul Ón
                             care s-au emis p„r˛ilor dou„ exemplare.          neschimbate.
Bucure∫ti, str. Lipova nr. 48, sectorul 1, ca urmare
                               (42/321.591)                       Prezentul act adi˛ional s-a semnat azi, 1.11.2005,
a contractului de cesiune autentificat cu                                      Ón 3 exemplare originale.
nr. 3130/9.12.2005 la acest birou, am hot„r‚t                    *
                                                            (44/321.593)
urm„toarele:                                                                 *
  1. Cliseru Iulian prime∫te de la Adem Gurdal            Societatea Comercial„
8 p„r˛i sociale ale Societ„˛ii Comerciale MCI            LI YUNJUN - S.R.L., Bucure∫ti
                                                                 Societatea Comercial„
INDUSTRIAL GRUP - S.R.L., Ón valoare nominal„ de                                        BIOMAX - S.R.L., Bucure∫ti
10 lei, Ón valoare total„ de 80 lei, reprezent‚nd 40 %           ACT ADIfiIONAL
din capitalul social, achit‚nd contravaloarea        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale              ACT ADIfiIONAL
acestora, prelu‚nd toate drepturile ∫i obliga˛iile        LI YUNJUN - S.R.L., cu sediul social Ón
aferente acestor p„r˛i sociale. Adem Gurdal se       Bucure∫ti, aleea Sinaia nr. 20, bl. 84B, sc. 2,      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
retrage din societate.                                                   BIOMAX - S.R.L., societate comercial„
                                 et. 6, ap. 101, sectorul 2, Ónregistrat„
  2. Cliseru Emilia prime∫te de la Adem Gurdal                                        rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                              la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
dou„ p„r˛i sociale ale Societ„˛ii Comerciale MCI                                     str. C. Manescu nr. 8, bl. 8, sc. B, et. 4,
                               Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J 40/472/1999,
INDUSTRIAL GRUP - S.R.L., Ón valoare nominal„ de                                     ap. 38, sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul
                                  cod unic de Ónregistrare 11455156
                                                               Registrului Comer˛ului Bucure∫ti
10 lei, Ón valoare total„ de 20 lei, reprezent‚nd 10 %    Subsemna˛ii Li Yunjun, cet„˛ean chinez,             cu nr. J 40/17545/2005, cod unic
din capitalul social, achit‚nd contravaloarea       c„s„torit, n„scut la data de 22.06.1979 Ón Republica          de Ónregistrare R 18051627
acestora, prelu‚nd toate drepturile ∫i obliga˛iile    Popular„ Chinez„, provincia Zhejiang, domiciliat Ón
aferente acestor p„r˛i sociale. Adem Gurdal se                                     Asociatul unic Talmaciu Niculae R„svan,
                             Republica Popular„ Chinez„, provincia Zhejiang,      cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.
retrage din societate.                  posesor al pa∫aportului seria P CHN nr. 146075663,
  3. Capitalul social va fi de 200 lei, divizat Ón                                 Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. 7, et. 6, ap. 219,
                             eliberat de autorit„˛ile chineze la data de        sectorul 4, n„scut la data de 19.07.1954 Ón
20 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 lei, ∫i se  18.08.1998, ∫i Li Wenming, cet„˛ean chinez,        Bucure∫ti, posesor al C.I. seria RX nr. 113021,
repartizeaz„ Óntre cei doi asocia˛i, astfel:       c„s„torit, n„scut la data de 8.06.1955 Ón Republica    eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie la data de 6.04.1999,
  - Cliseru Iulian - 18 p„r˛i sociale, Ón valoare    Popular„ Chinez„, provincia Zhejiang, domiciliat Ón    cod numeric personal 1540719400326, a decis:
nominal„ de 10 lei, Ón valoare total„ de 180 lei,     Republica Popular„ Chinez„, provincia Zhejiang,        1. Œnfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii Ón
reprezent‚nd 90 % din capitalul social;          posesor al pa∫aportului seria P CHN nr. 143473893,    Bucure∫ti, str. Anghel Nu˛u nr. 3A, sectorul 5.
  - Cliseru Emilia - dou„ p„r˛i sociale, Ón valoare   eliberat de autorit„˛ile chineze la data de          2. Activit„˛ile care se vor desf„∫ura la punctul de
nominal„ de 10 lei, Ón valoare total„ de 20 lei,     16.07.1997, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     lucru vor fi:
reprezent‚nd 10 % din capitalul social.          Comerciale LI YUNJUN - S.R.L., am hot„r‚t           • manipul„ri, cod CAEN 6311;
  4. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii, de la    modificarea actului constitutiv al societ„˛ii dup„      • depozit„ri (Óngr„∫„minte chimice), cod CAEN
adresa men˛ionat„ mai sus, Ón imobilul de la adresa    cum urmeaz„:                       6312;
din Bucure∫ti, str. Soldat Constantin ™tefan         1. La data de 7.12.2005 am hot„r‚t folosirea       • activit„˛i specifice birourilor.
nr. 42-44, camera 2, sectorul 3.             fondurilor de rezerve legale constituite din profitul     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  Prezentul act adi˛ional modific„ Ón mod        exerci˛iului financiar 1.01.2004 - 31.12.2004 prin    neschimbate.
corespunz„tor actele constitutive ale societ„˛ii ∫i    hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1 din      Prezentul act adi˛ional s-a semnat azi,
face parte integrant„ din acestea, celelalte dispozi˛ii  data de 31.01.2005 pentru majorarea capitalului      12.12.2005, Ón 3 exemplare originale.
r„m‚n‚nd neschimbate.                   social de la suma de 193.212 RON (3.000 RON ∫i         (45/321.594)
  Redactat ∫i procesat Ón 4 exemplare azi, data     66.000 $ USD) la suma de 194.000 RON (3.788 RON                   *
autentific„rii prezentului act.              ∫i 66.000 $ USD), adic„ cu suma de 788 RON.
   (41/321.590)                       2. Valoarea unei p„r˛i sociale cre∫te de la 193,212      Societatea Comercial„
             *                RON (1.932.120 ROL) la 194 RON.               PROTECTION SISTEM - S.R.L., Bucure∫ti
                               3. Li Wenming cesioneaz„ 50 % din p„r˛ile sale
     Societatea Comercial„              sociale, Ón num„r de 500 p„r˛i sociale, Ón valoare             ACT ADIfiIONAL
  ADN CONSTRUCT ART - S.R.L., Bucure∫ti         nominal„ de 194 RON fiecare, cu o valoare total„ de
                             97.000 RON (echivalentul a 1.894 RON ∫i 33.000 $       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                PROTECTION SISTEM - S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL              USD) din cadrul Societ„˛ii Comerciale LI YUNJUN -
                             S.R.L. c„tre dl Li Yunjun.                  Subsemna˛ii Silea Dumitru, cet„˛ean rom‚n, fiul
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       4. Participarea la capitalul social, precum ∫i    lui Ion ∫i Floarea, n„scut la data de 2.03.1971 Ón
     ADN CONSTRUCT ART - S.R.L.,           distribuirea beneficiilor ∫i suportarea eventualelor   Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Melodiei
  cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Erou Alexandru      pierderi, Ón urma cesiunii de p„r˛i sociale este:     nr. 48, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR
    F„clie nr. 4, sectorul 1, Ónregistrat„         - Li Yunjun de˛ine un num„r de 1.000 p„r˛i      nr. 283519, eliberat„ la data de 17.02.2004 de Sec˛ia
    la Oficiul Registrului Comer˛ului         sociale, Ón valoare nominal„ de 194 RON fiecare, cu    7 Poli˛ie, cod numeric personal 1710302421524, ∫i
    de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti         o valoare total„ de 194.000 RON (echivalentul a      Bejat ™tefan, cet„˛ean rom‚n, fiul lui ™tefan ∫i
                             3.788 RON ∫i 66.000 $ USD) ∫i care reprezint„ 100     Elena, n„scut la data de 23.12.1976 Ón Bucure∫ti,
     cu nr. J 40/73/2004, cod unic de
                             % capitalul social.                    domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Zemes nr. 3, bl. M26A,
       Ónregistrare R 16028512
                               Œn urma cesiunii de p„r˛i sociale, Li Yunjun     sc. A, et. 10, ap. 50, sectorul 3, identificat cu C.I.
  Subsemna˛ii Virag Dorin, cet„˛ean rom‚n,                                    seria RX nr. 293808, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Erou Alexandru F„clie    devine asociat unic.
                                                          data de 15.04.2005, cod numeric personal
nr. 4, sectorul 1, n„scut la data de 16.06.1969 Ón      5. Se revoc„ din func˛ia de administrator Li
                                                          1761223434529, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
Hu∫i, jude˛ul Vaslui, fiul lui Alexandru ∫i        Wenming.
                                                          Comerciale PROTECTION SISTEM - S.R.L., cu
                               Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv r„m‚n
Alexandrina, cod numeric personal 1690616372241,                                  sediul Ón Bucure∫ti, str. Zemes nr. 3, bl. M29A, sc.
                             nemodificate.
legitimat cu C.I. seria RT nr. 159774, eliberat„ de                                 A, et. 10, ap. 50, sectorul 3, Ónmatriculat„ cu
                               Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,
Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 30.04.2001, Ón calitate de                               nr. J 40/12917/2003, cod unic de Ónregistrare
                             7 decembrie 2005, Ón 4 exemplare de c„tre avocat
asociat al societ„˛ii, ∫i Virag Nausica, cet„˛ean                                  R 15771461, am hot„r‚t urm„toarele:
                             Leonte Liviu de la Baroul Bucure∫ti, din care         Se nume∫te Ón func˛ia de administrator, cu
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Erou
                             3 exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ii.             puteri depline, pentru un mandat de 5 ani, dl
Alexandru F„clie nr. 4, sectorul 1, n„scut„ la data de
                                (43/321.592)                     Turloaica Augustin-Florinel, fiul lui Constantin ∫i
16.06.1972 Ón comuna Berezeni, jude˛ul Vaslui,
                                          *                Elisa, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 23.08.1967
c„s„torit„, fiica lui Grigore ∫i Ioana, cod numeric
personal 2720616372234, legitimt„ cu C.I. seria RT                                 Ón Bucure∫ti, sectorul 6, domiciliat Ón Bucure∫ti,
                                   Societatea Comercial„             str. Gura Vadului nr. 2, bl. G27, sc. B, ap. 12,
nr. 159773, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de       HORTI PROFESSIONAL - S.R.L.
30.04.2001, Ón calitate de nou asociat al societ„˛ii,                                sectorul 3, identificat cu C.I. seria RR nr. 215961,
                                      Bucure∫ti                eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 5.07.2002,
conform contractului de cesiune nr. 206/13.12.2005
                                                          cod numeric personal 1670823434580.
certificat de avocat ™tefan Bucur, am hot„r‚t                ACT ADIfiIONAL                (46/321.595)
Óncheierea prezentului act adi˛ional la actul
                               la ctul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                       *
constitutiv al societ„˛ii, cu privire la:
  1. Modificarea art. 5 din actul constitutiv al      HORTI PROFESSIONAL - S.R.L., societate
                                                               Societatea Comercial„
societ„˛ii cu privire la cesionarea de c„tre asociatul   comercial„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                             DECO CAFE 2005 - S.R.L., Bucure∫ti
VÓrlan Nicolae a tuturor celor 7 (∫apte) p„r˛i sociale,  str. Octavian Goga nr. 4, bl. M26, sc. 1, et. 1,
Ón valoare de 10 RON fiecare ∫i Ón valoare total„ de      ap. 2, sectorul 3, Ónregistrat„ la Oficiul
                                                                 ACT ADIfiIONAL NR. 1
70 RON, c„tre dna Virag Nausica ∫i cu privire la         Registrului Comer˛ului Bucure∫ti
cesionarea de c„tre asociatul Mocanu Ion a tuturor           cu nr. J 40/9251/2001,            la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
celor 7 (∫apte) p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON       cod unic de Ónregistrare R 14273400               DECO CAFE 2005 - S.R.L.
fiecare ∫i Ón valoare total„ de 70 RON, c„tre dna      Asociatul unic Pap Judith-Olga, cet„˛ean rom‚n,      Subsemna˛ii Jung Bogdan Lauren˛iu, cet„˛ean
Virag Nausica ∫i c„tre dl Virag Dorin. Ca urmare a    n„scut„ la data de 15.02.1970 Ón Cluj-Napoca,       rom‚n, n„scut la data de 3.08.1974 Ón Bucure∫ti,
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 105/16.I.2006                   11
domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 162, bl. 3,    - Ciprian-Marcel Isofache, cet„˛ean rom‚n, n„scut          Societatea Comercial„
sc. 3, et. 8, ap. 112, sectorul 4, identificat prin C.I.  la data de 25.09.1979 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul             CASA LUX - S.R.L., Bucure∫ti
seria DP nr. 094714, eliberat„ de D.G.E.I.P. - D.E.P.   D‚mbovi˛a, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea
la data de 13.02.2003, cod numeric personal        C„l„ra∫ilor nr. 117-119, sc. 1, ap. 3, sectorul 3,              ACT ADIfiIONAL
1740803414544 ∫i Panduru Daniela C„t„lina,         identificat cu C.I. seria RT nr. 020831, eliberat„ de
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 11.09.1977 Ón                                        la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              Sec˛ia 3 Poli˛ie la data de 8.06.1999, cod numeric
Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei                                           CASA LUX - S.R.L.
                              personal 1790925151772;
nr. 162, bl. 3, sc. 4, et. 4, ap. 133, sectorul 4,                                    1. Dna Maria Silvestri, cet„˛ean rom‚n,
                               - Ion-Sebastian Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
identificat„ prin C.I. seria DP nr. 052722, eliberat„                                 domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ciprian Porumbescu
                              data de 24.10.1976 Ón Sighi∫oara, jude˛ul Mure∫,
de I.G.P. - D.E.P. la data de 7.12.2000, cod numeric                                 nr. 8, sectorul 1, identificat„ prin C.I. seria RT nr.
personal 2770911441516, Ón baza hot„r‚rii adun„rii     domiciliat Ón Sighi∫oara, Str. Nou„ nr. 11, sc. C, ap.
                              4, jude˛ul Mure∫, identificat cu B.I. seria D.S. nr.    241451, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti la
generale extraordinare din data de 16.12.2005 a                                    data de 14.10.2002, cod numeric personal
Societ„˛ii Comerciale DECO CAFÉ 2005 - S.R.L.,       878692, eliberat„ de Poli˛ia Sighi∫oara la data de
                              3.07.2000, cod numeric personal 1761024263509,       2490225400839, reprezentat„ de dna Mirela Jeny
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul social Ón                                     Ivana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr. 234, bl. 1, sc. C, et. 6,    conform hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor
                                                           Soldat Ghi˛„ ™erban nr. 6, bl. X12, sc. 1, et. 6, ap. 27,
ap. 89, sectorul 1, Ónmatriculat„ Ón registrul       din data de 12.12.2005 prin care s-a hot„r‚t
                                                           sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 085026,
comer˛ului cu nr. J 40/21136/2005, ∫i av‚nd cod      retragerea din societate a asociatului Ion-Sebastian
                                                           eliberat„ la data de 17.04.2000 de c„tre Sec˛ia 13
unic de Ónregistrare 18220360, a intervenit        Ana, prin cesionarea p„r˛ilor sociale pe care le
                                                           Poli˛ie Bucure∫ti, cod numeric personal
prezentul act adi˛ional la actul constitutiv al      de˛ine c„tre ceilal˛i asocia˛i existen˛i am Óntocmit
                                                           2731007343239, conform hot„r‚rii din data de
societ„˛ii, prin care s-a hot„r‚t:             prezentul act adi˛ional.                  18.11.2005,
  1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,      Art. 1. Dl Ion-Sebastian Ana se retrage din        - denumit„ Ón continuare îdna Silvestri“,
bd. Nicolae B„lcescu nr. 2, TNB et. 1, extensie foaier   societate prin cesionarea tuturor celor 5 p„r˛i        Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
dreapta, sectorul 1, unde se vor desf„∫ura         sociale de˛inute, Ón valoare nominal„ de 10 lei      CASA LUX - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu
urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 5540 - baruri.      fiecare, Ón valoare total„ de 50 lei, reprezent‚nd     sediul Ón Bucure∫ti, str. Ciprian Porumbescu nr. 10,
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    24 % din capitalul social al societ„˛ii, c„tre asocia˛ii
actul constitutiv al societ„˛ii, fiind redactat Ón 5                                 sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
                              existen˛i Ioan Popa, Elena Goga, Ciprian-Marcel      Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/11619/1994, cod
(cinci) exemplare, atestate de c„tre avocatul Bogdan    Isofache care vor de˛ine o cot„ de participare de
Ion Liviu.                                                      unic de Ónregistrare 5904439 (denumit„ Ón
                              100 % la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii.       continuare îCASA LUX” sau îSocietatea”) ∫i
  (47/321.596)
                               Ca urmare a prezentei cesiuni articolul 7 din       2. Societatea Comercial„ BURDA ROMANIA -
              *                actul constitutiv al societ„˛ii numit îCapital social,   S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
                              aportul asocia˛ilor ∫i p„r˛ile sociale” se va modifica   Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu - C de afaceri nr. 11,
     Societatea Comercial„
                              ∫i va avea urm„torul cuprins:               et. 3, sectorul 1, cod po∫tal 010031, Ónregistrat„ la
  REAL CONT CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti
                               îCapitalul social al societ„˛ii, subscris ∫i v„rsat   Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J
                              integral, Ón numerar, este de 210 lei.           40/25628/1994, cod unic de Ónregistrare 6646770,
         ACT ADIfiIONAL
                               Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 21 de p„r˛i      reprezentat„ de dna Mirela Jeny Ivana, cet„˛ean
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      sociale, av‚nd o valoare nominal„ de 10 lei fiecare,    rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Soldat Ghi˛„
 REAL CONT CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón         de˛inute integral de asocia˛i, dup„ cum urmeaz„:      ™erban nr. 6, bl. X12, sc. 1, et. 6, ap. 27, sectorul 3,
 Bucure∫ti, str. Br„ili˛a nr. 7, bl. D9A, sc. 1,       - dl Ioan Popa a subscris ∫i v„rsat integral suma    identificat„ cu C.I. seria RT nr. 085026, eliberat„ la
  et. 1, ap. 23, sectorul 3, Ónmatriculat„ Ón      de 90 lei pentru care a primit 9 p„r˛i sociale,      data de 17.04.2000 de c„tre Sec˛ia de Poli˛ie nr. 13
 registrul comer˛ului cu nr. J 40/4874/2004,       reprezent‚nd 42,84 % din capitalul social;         Bucure∫ti, cod numeric personal 2731007343239,
    cod unic de Ónregistrare 25.03.2004          - dna Elena Goga a subscris ∫i v„rsat integral     conform hot„r‚rii din data de 18.11.2005,
  Subsemna˛ii:                      suma de 60 lei pentru care a primit 6 p„r˛i sociale,     - denumit„ Ón continuare îBurda Romania”,
  - Kiss Valeria-Daiana, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit„,   reprezent‚nd 28,58 % din capitalul social;          3. Burda Verlag Osteuropa GMBH, persoan„
n„scut„ Ón Ligoj la data de 6.09.1970, domiciliat„ Ón     - Ciprian-Marcel Isofache a subscris ∫i v„rsat     juridic„ german„, cu sediul Ón Germania, 77652
Bucure∫ti, str. Anastasie Panu nr. 21, bl. D5, et. 3,   integral suma de 60 lei pentru care a primit 6 p„r˛i    Offenburg, Am Kestendamm 1, Ónregistrat„ la
ap. 14, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RD nr.   sociale, reprezent‚nd 28,58 % din capitalul social.”    Registrul Comer˛ului de pe l‚ng„ judec„toria
143723, eliberat„ la data de 15.11.2000, de S.E.P.      Articolul 1 din actul constitutiv referitor la     Offenburg cu nr. HR B 1587, reprezentat„ de dna
Bucure∫ti, cod numeric personal 2700906352626,                                    Mirela Jeny Ivana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
                              asocia˛i se va modifica Ón mod corespunz„tor.
  - Epure Lucre˛iu, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit,                                    Bucure∫ti, str. Soldat Ghi˛„ ™erban nr. 6, bl. X12, sc.
                               Redactat de c„tre avocat stagiar Spiridon Simona
n„scut Ón comuna Bogdana, jude˛ul Teleorman la                                    1, et. 6, ap. 27, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria
                              Ón 4 exemplare, dintre care un exemplar r„m‚ne Ón
data de 9.06.1944, domiciliat Ón Lugoj, str. I.                                    RT nr. 085026, eliberat„ la data de 17.04.2000 de
                              posesia avocatului.
Creang„ nr. 3, ap. 13, jude˛ul Timi∫, identificat cu                                 c„tre Sec˛ia 13 Poli˛ie Bucure∫ti, cod numeric
                                (49/321.598)                     personal 2731007343239,
B.I. seria D.B. nr. 248743, eliberat la data de                    *
12.02.1987 de Mili˛ia Lugoj, cod numeric personal                                    - denumit„ Ón continuare îBVO” - Burda
1440609352625, prin reprezentant legal Kiss                                      Romania ∫i BVO Ón calitate de viitori asocia˛i ai
                                  Societatea Comercial„               Societ„˛ii Comerciale CASA LUX - S.R.L. am hot„r‚t
Valeria-Daiana, potrivit hot„r‚rii adun„rii
                               PRO CONT CONSULT - S.R.L., Bucure∫ti          conform hot„r‚rii din data de 18.11.2005
asocia˛ilor din data de 14.12.2005, conform
hot„r‚rii adun„rii asocia˛ilor, din data de                                      modificarea statutului societ„˛ii dup„ cum
                                       ACT ADIfiIONAL              urmeaz„:
14.12.2005, prin care s-a hot„r‚t Ónfiin˛area unui
punct de lucru la adresa din Bucure∫ti, Calea                                      Art. 1. Ca urmare a contractului de v‚nzare-
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Rahovei nr. 266-268, corp 63, et. 6, camera de                                    cump„rare de p„r˛i sociale intervenit Óntre dna
                                PRO CONT CONSULT - S.R.L., cu sediul Ón
consiliu nr. 6 ∫i oficiul nr. 7, sectorul 5, Óntocmesc                                Silvestri, Burda Romania ∫i BVO, dna Silvestri
                               Bucure∫ti, str. Breaza nr. 7, bl. V22A, sc. 2,
prezentul act adi˛ional.                                               cesioneaz„ cu efect de la data de 15.12.2005 40
                                et. 8, ap. 71, sectorul 3, Ónmatriculat„ Ón
  Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru                                      (patruzeci) p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de
                               registrul comer˛ului cu nr. J 40/11478/2005,
  Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa                                 10, - RON fiecare, Ón valoare total„ de 400, - RON
                                  cod unic de Ónregistrare 17735988         c„tre Burda Rom‚nia ∫i 1 (una) parte social„ cu o
Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, et. 6,
camera de consiliu nr. 6 ∫i oficiul nr. 7, sectorul 5,     Subsemna˛ii:                      valoare nominal„ de 10, - RON, Ón valoare total„ de
Ón suprafa˛„ de 21,82 m2.                   - Canja Cristina-Oana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón   10, - RON c„tre BVO. Œn urma acestei cesiuni, dna
  Articolul 3 alin. 1, din actul constitutiv al      Bucure∫ti la data de 12.03.1977, nec„s„torit„,       Silvestri pierde calitatea de asociat.
societ„˛ii se va modifica Ón mod corespunz„tor.      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Breaza nr. 7, bl. V22A,    Art. 2. Œn urma cesiunii de p„r˛i sociale, structura
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    sc. 2, et. 8, ap. 71, sectorul 3, identificat„ cu C.I.   societ„˛ii CASA LUX - S.R.L. va fi urm„toarea:
neschimbate.                        seria RD nr. 140964, eliberat„ de Sec˛ia 11 la data      - BURDA ROM¬NIA - S.R.L. va de˛ine 40
  Redactat de avocatul stagiar Spiridon Simona Ón     de 6.11.2000, cod numeric personal 2770312420019.     (patruzeci) de p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„
3 exemplare din care unul r„m‚ne Ón posesia          - Canja Nela-Violeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón    de 10, - RON fiecare, Ón valoare total„ de 400, - RON
avocatului.                        Bucure∫ti la data de 24.06.1954, c„s„torit„,        (RON patrusute), reprezent‚nd 97,5609 % din
   (48/321.597)                     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Breaza nr. 7, bl. V22A,   capitalul social al societ„˛ii;
              *                sc. 2, et. 8, ap. 71, sectorul 3, identificat„ cu C.I.    - Burda Verlag Osteuropa GmbH va de˛ine 1
                              seria RR nr. 113702, eliberat„ de Sec˛ia 11 la data    (una) parte social„, cu o valoare nominal„ de 10, -
     Societatea Comercial„              de   26.05.2000,   cod  numeric    personal   RON, Ón valoare total„ de 10, - RON (RON - zece),
  DARE ADVERTISING - S.R.L., Bucure∫ti          2540624400107, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii    reprezent‚nd 2,4391 % din capitalul social al
                              Comerciale PRO CONT CONSULT - S.R.L.,           societ„˛ii.
         ACT ADIfiIONAL                conform hot„r‚rii adun„rii asocia˛ilor din data      Art. 3. Art. 1, punctul 1.2. din statut va avea
                              de 14.12.2005, prin care s-a hot„r‚t Ónfiin˛area unui   urm„torul cuprins:
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     îAsocia˛ii societ„˛ii sunt:
                              punct de lucru la adresa din Bucure∫ti, Calea
   DARE ADVERTISING - S.R.L., cu sediul Ón                                       a) Societatea Comercial„ BURDA ROMANIA -
 Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 117-119, sc. 1,     Rahovei nr. 266-268, corp 63, et. 6, camera de
                                                           S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón
   parter, ap. 3, sectorul 3, Ónmatriculat„ Ón      consiliu nr. 6 ∫i oficiul nr. 7, sectorul 5, Óntocmesc
                                                           Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu - C de afaceri nr. 11,
 registrul comer˛ului cu nr. J 40/11233/2003,       prezentul act adi˛ional.
                                                           et. 3, sectorul 1, cod po∫tal 010031, Ónregistrat„ la
    cod unic de Ónregistrare R 15671799          Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru
                                                           Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J
                                Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa
  Subsemna˛ii:                                                   40/25628/1994, cod unic de Ónregistrare 6646770 ∫i
                              Bucure∫ti, Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, et. 6,     b) Burda Verlag Osteuropa GmbH, persoan„
  - Ioan Popa, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 26
septembrie 1969 Ón Oradea, jude˛ul Bihor,         camera de consiliu nr. 6 ∫i oficiul nr. 7, sectorul 5,   juridic„ german„, cu sediul Ón Germania, 77652
domiciliat Ón Cluj-Napoca, str. J.J. Rousseau nr. 12,   Ón suprafa˛„ de 21,82 m2.                 Offenburg, Am Kestendamm 1, Ónregistrat„ la
ap. 24, jude˛ul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr.     Articolul 4 alin. 1, din actul constitutiv al     Registrul Comer˛ului de pe l‚ng„ judec„toria
319321, eliberat„ de Poli˛ia Cluj-Napoca la data de    societ„˛ii se va modifica Ón mod corespunz„tor.      Offenburg cu nr. HR B 1587”.
17.12.2003, cod numeric personal 1690926054665;        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     Art. 4. Art. 6, punctul 6.2. din statut va avea
  - Elena Goga, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de    neschimbate.                        urm„torul cuprins:
28 septembrie 1978 Ón Br„ila, jude˛ul Br„ila,         Redactat de avocatul stagiar Spiridon Simona Ón      îCapitalul social este Ómp„r˛it Ón 41 p„r˛i sociale,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Baicului nr. 1, bl.     4 exemplare din care unul r„m‚ne Ón posesia        indivizibile ∫i nominative, fiecare valor‚nd 10, -
401A, sc. 2, et. 2, ap. 77, sectorul 2, identificat„ cu  avocatului.                        RON, fiind de˛inute dup„ cum urmeaz„:
C.I. seria RT nr. 359503, eliberat„ de Sec˛ia 9 la data     (50/321.599)                      - BURDA ROM¬NIA - S.R.L. de˛ine 40 (patruzeci)
de 7.10.2004, cod numeric personal 2780928090048;                   *                de p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 10, - RON
  12               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 105/16.I.2006
fiecare, Ón valoare total„ de 400, - RON (RON         au hot„r‚t conform hot„r‚rii din data de              Societatea Comercial„
patrusute), reprezent‚nd 97,5609 % din capitalul      18.11.2005, modificarea actului constitutiv dup„         LEXAROM TOTAL - S.R.L., Bucure∫ti
social al societ„˛ii;                    cum urmeaz„:
  - Burda Verlag Osteuropa GmbH de˛ine 1 (una)        Art. 1. Ca urmare a contractului de v‚nzare-              ACT ADIfiIONAL NR. 1
parte social„, cu o valoare nominal„ de 10, - RON,     cump„rare de p„r˛i sociale intervenit Óntre dna
Ón valoare total„ de 10, - RON (RON zece),                                               din 14 decembrie 2005
                              Silvestri ∫i dna Atanasiu, pe de o parte ∫i Burda
reprezent‚nd 2,4391 % din capitalul social al                                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Romania ∫i BVO, pe de alt„ parte, dna Silvestri
societ„˛ii.”                                                          LEXAROM TOTAL - S.R.L., cu sediul Ón
                              cesioneaz„ cu efect de la data de 15.12.2005 12
  Art. 5. Art. 12.1 din statut se va Ónlocui cu:                                    Bucure∫ti, str. Pictor Dan Mihail nr. 2, bl. 67,
                              (doisprezece) p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de
  îSocietatea va fi administrat„ de c„tre dl Dr.                                    sc. 4, parter, ap. 48, sectorul 5, cu num„rul de
                              10, - RON fiecare, Ón valoare total„ de 120, - RON
Michael Schroeder, cet„˛ean german, domiciliat Ón                                     Ónmatriculare J 40/10089/2002, cod unic de
                              c„tre Burda Rom‚nia; Dna Atanasiu cesioneaz„ cu
Germania, 81675 München, Kirchenstrasse nr. 2,                                             Ónregistrare 14937265
                              efect de la data de 15.12.2005 4 (patru) p„r˛i sociale
identificat prin pa∫aport nr. 3514074077, eliberat de    cu o valoare nominal„ de 10, - RON fiecare, Ón         Asocia˛ii:
Consulatul General al Republicii Federale          valoare total„ de 40, - RON c„tre Burda Rom‚nia. Œn       Must„˛ea Alexandra, cod numeric personal
Germania din Strassbourg la data de 10.10.1996, cu                                   2811102410105, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Pictor
                              urma acestei cesiuni, dna Silvestri ∫i dna Atanasiu
puteri depline de reprezentare pe o perioad„ de 4                                    Mihail Dan nr. 2, bl. 67, sc. 4, ap. 46, sectorul 5,
                              pierd calitatea de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
(patru) ani.”                                                      identificat„ cu C.I. seria RT nr. 292863, eliberat„ de
                              CASA LUX DIFUZARE - S.R.L.
  Art. 5 Sintagma îAsociat unic” se va Ónlocui cu                                   Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 3.11.2003 ∫i Must„˛ea
                                Art. 2. Œn urma cesiunii de p„r˛i sociale, structura
îAdunarea general„ a asocia˛ilor”. Atribu˛iile                                     Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                              Societ„˛ii Comerciale CASA LUX DIFUZARE - S.R.L.
asociatului unic vor fi preluate de c„tre adunarea                                   12.08.1952 Ón Bucure∫ti, c„s„torit„, f„r„ antecedente
general„ a asocia˛ilor.                   va fi urm„toarea:
                                                            penale, cod numeric personal 2520812400561,
  Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii CASA     - BURDA ROM¬NIA - S.R.L. va de˛ine 16
                                                            domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Pictor Mihail Dan
LUX - S.R.L. r„m‚n neschimbate.               (∫aisprezece) p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de
                                                            nr. 2, bl. 67, sc. 4, ap. 48, sectorul 5, identificat„ cu
   (51/321.600)                      10, - RON fiecare, Ón valoare total„ de 160, - RON     C.I. seria RD nr. 245561, eliberat„ de Sec˛ia 18
              *                (RON unasut„∫aizeci), reprezent‚nd 80 % din         Poli˛ie la data de 30.04.2002, Ón baza Hot„r‚rii
                              capitalul social al societ„˛ii;               adun„rii generale a asocia˛ilor cu nr. 1 din
     Societatea Comercial„                - Societatea Comercial„ CASA LUX - S.R.L. va       14.12.2005 ∫i a Contractului de cesiune cu nr. 1 din
  CASA LUX DIFUZARE - S.R.L., Bucure∫ti          de˛ine 4 (patru) p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„    14.12.2007, am hot„r‚t modificarea actului
                              de 10, - RON fiecare, Ón valoare total„ de 40, - RON    constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
         ACT ADIfiIONAL               (RON patruzeci), reprezent‚nd 20 % din capitalul        Iese din societate, prin cesiunea tuturor p„r˛ilor
                              social al societ„˛ii;                    sociale pe care le de˛ine, dna Onu Maria ∫i devine
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Art. 3. Preambulul actului constitutiv va avea      asociat dna Must„˛ea Mariana, av‚nd datele de
      CASA LUX DIFUZARE - S.R.L.           urm„torul cuprins:                     identificare men˛ionate mai sus;
  1. Dna Maria Silvestri, cet„˛ean rom‚n,          îŒntre:                           Ca urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale, structura
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ciprian Porumbescu       Societatea Comercial„ BURDA ROMANIA - S.R.L.,      capitalului social al Societ„˛ii Comerciale LEXAROM
nr. 8, sectorul 1, identificat„ prin C.I. seria RT nr.   persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,      TOTAL - S.R.L. va fi urm„toarea:
241451, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti la     str. Ion C‚mpineanu - C de afaceri nr. 11, et. 3,        - Dra Must„˛ea Alexandra de˛ine 10 p„r˛i sociale
data de 14.10.2002, cod numeric personal          sectorul 1, cod po∫tal 010031, Ónregistrat„ la Oficiul   Ón valoare nominal„ de 10 lei fiecare parte social„
2490225400839, reprezentat„ de dna Mirela Jeny       Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J          ∫i Ón valoare total„ de 100 lei, reprezent‚nd 50 % din
Ivana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.    40/25628/1994, cod unic de Ónregistrare 6646770,      capitalul social;
Soldat Ghi˛„ ™erban nr. 6, bl. X12, sc. 1, et. 6, ap. 27,  reprezentat„ legal prin dl Michael Schroeder, Ón        - Dna Must„˛ea Mariana de˛ine 10 p„r˛i sociale Ón
sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 085026,    calitate de administrator cu puteri depline de       valoare nominal„ de 10 lei fiecare parte social„ ∫i Ón
eliberat„ la data de 17.04.2000 de c„tre Sec˛ia 13     reprezentare ∫i                       valoare total„ de 100 lei, reprezent‚nd 50 % din
Poli˛ie Bucure∫ti, cod numeric personal            Societatea Comercial„ CASA LUX - S.R.L.,         capitalul social.
2731007343239, conform hot„r‚rii din data de        persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,        Se revoc„ din func˛ia de administrator Must„˛ea
18.11.2005,                         str. Ciprian Porumbescu nr. 10, sectorul 1,         Alexandra ∫i Onu Maria ∫i se nume∫te Ón func˛ia de
  - denumit„ Ón continuare dna Silvestri,                                       administrator cu puteri depline ∫i pe o perioad„
                              Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului
  2. Dna Ingrid Cristina Atanasiu, cet„˛ean rom‚n,                                  nelimitat„ dna Must„˛ea Mariana cu datele de
                              Bucure∫ti cu nr. J 40/11619/1994, cod unic de
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Pu˛ul lui Zamfir nr.                                   identificare prezentate mai sus;
                              Ónregistrare 5904439, dl Michael Schroeder, Ón
14, sectorul 1, identificat„ prin C.I. seria RT nr.                                     Se completeaz„ obiectul secundar de activitate cu
                              calitate de administrator cu puteri depline de
205473, eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti la                                   urm„toarele coduri CAEN:
                              reprezentare,
data de 10.12.2001, cod numeric personal                                          5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
                                a intervenit prezentul act Ón vederea constituirii
2691013410022, reprezentat„ de dna Mirela Jeny                                     din carne;
Ivana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.    unei societ„˛i comerciale, Ón conformitate cu
                              dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicat„, cu         5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
Soldat Ghi˛„ ™erban nr. 6, bl. X12, sc. 1, et. 6, ap. 27,                                ∫i molu∫te.
sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 085026,    modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.”
                                Art. 4. Capitolul III, Art. 6, paragraful trei din      Se declar„ un sediu secundar Ón Bucure∫ti, ™os.
eliberat„ la data de 17.04.2000 de c„tre Sec˛ia 13                                   Giurgiului nr. 265, sectorul 4.
Poli˛ie Bucure∫ti, cod numeric personal           actul constitutiv va avea urm„torul cuprins:
                                îAporturile asocia˛ilor la formarea capitalului       Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
2731007343239, conform hot„r‚rii din data de                                      actul constitutiv al societ„˛ii.
18.11.2005                         social sunt urm„toarele:
                                Societatea Comercial„ BURDA ROMANIA - S.R.L.         Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii
  - denumit„ Ón continuare îdna Atanasiu” -                                      r„m‚n nemodificate.
  3. Societatea CASA LUX - S.R.L., persoan„ juridic„   subscrie ∫i vars„ 160 RON, reprezent‚nd 80 % din
                                                              Redactat Ón patru exemplare azi 14 decembrie
rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ciprian        capitalul social total, de˛in‚nd 16 p„r˛i sociale a c‚te
                                                            2005.
Porumbescu nr. 10, sectorul 1, Ónmatriculat„ la       10 RON fiecare parte social„, numerotate de la 1
                                                               (53/321.602)
Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J      la 16.
                                Societatea Comercial„ CASA LUX - S.R.L. subscrie
                                                                          *
40/11619/1994, cod unic de Ónregistrare 5904439,
reprezentat„ prin dna Maria Silvestri, Ón calitate de    ∫i vars„ 40 RON, reprezent‚nd 20 % din capitalul
                                                               Societatea Comercial„ SIMTEX -
administrator, reprezentat„ de dna Mirela Jeny       social total, de˛in‚nd 4 p„r˛i sociale a c‚te 10 RON
                                                              ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.A.,
Ivana, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.    fiecare parte social„, numerotate de la 17 la 20.”              Bucure∫ti
Soldat Ghi˛„ ™erban nr. 6, bl. X12, sc. 1, et. 6, ap. 27,   Art. 5. Articolul 9 din actul constitutiv va avea
sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RT nr. 085026,    urm„torul cuprins:
                                                                     ACT ADIfiIONAL
eliberat„ la data de 17.04.2000 de c„tre Sec˛ia 13       îParticiparea asocia˛ilor la beneficii este
Poli˛ie Bucure∫ti, cod numeric personal           urm„toarea:                          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
2731007343239, conform hot„r‚rii din data de          Asociatul Societatea Comercial„ BURDA           SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE -
18.11.2005                         ROMANIA - S.R.L. - 80 %;                   S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Basarabia nr.
  - denumit„ Ón continuare îCasa Lux” -           Asociatul Societatea Comercial„ CASA LUX -          250, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Ón calitatea lor de asocia˛i, reprezent‚nd 100 %    S.R.L. - 20 %.                        registrului comer˛ului cu nr. J 40/9653/1999,
din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale CASA       Suportarea pierderilor se va face Ón acelea∫i          cod unic de Ónregistrare 12351790
LUX DIFUZARE - S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„,      propor˛ii.                           Ionescu Mariana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Ciprian Porumbescu nr.      Obliga˛iile sociale sunt garantate cu patrimonial    data de 8.05.1948 Ón comuna Pirscov, jude˛ul
10, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului    social; asocia˛ii sunt obliga˛i la plata p„r˛ilor sociale  Buz„u, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J 40/9985/21.06.2004,      (efectuarea aporturilor) ∫i r„spund numai Ón limita     Valea Buz„ului nr. 3, bl. G13, sc. B, et. 3, ap. 17,
cod unic de Ónregistrare 16531742 (denumit„ Ón                                     sectorul 3, cod numeric personal 2480508400126,
                              aportului la capitalul social.
continuare îCasa Lux Difuzare” sau îSocietatea”)                                    identificat„ cu C.I. seria RT nr. 316184, eliberat„ de
                                Patrimoniul societ„˛ii nu poate fi grevat de
  ∫i                                                         Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de 5.03.2004, Marica
                              datorii sau obliga˛ii personale ale asocia˛ilor.”
   4. Societatea Comercial„ BURDA ROMANIA -                                     Constantina, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de
                                Art. 6. Articolul 14, paragraful 1 din actul
S.R.L., persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón                                     2.08.1951 Ón Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, c„s„torit„,
                              constitutiv va avea urm„torul cuprins:
Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu - C de afaceri nr. 11,                                  domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Erou Ion Scor˛an nr.
et. 3, sectorul 1, cod po∫tal 010031, Ónregistrat„ la     îSocietatea va fi administrat„ de c„tre dl Dr.
                              Michael Schroeder, cet„˛ean german, domiciliat Ón      66, sectorul 2, cod numeric personal
Oficiul Registrului Comer˛ului Bucure∫ti cu nr. J                                    2510802400234, identificat„ cu C.I. seria RT nr.
40/25628/1994, cod unic de Ónregistrare 6646770,      Germania, 81675 München, Kirchenstrasse nr. 2,
                                                            366558, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de
reprezentat„ de dna Mirela Jeny Ivana, cet„˛ean       identificat prin pa∫aport nr. 3514074077, eliberat de
                                                            5.11.2004, Ionescu Ioan-Adrian, cet„˛ean rom‚n,
rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Soldat Ghi˛„     Consulatul General al Republicii Federale
                                                            n„scut la data de 20.11.1944 Ón Bucure∫ti, sectorul
™erban nr. 6, bl. X12, sc. 1, et. 6, ap. 27, sectorul 3,  Germania din Strassbourg la data de 10.10.1996, cu     8, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea
identificat„ cu C.I. seria RT nr. 085026, eliberat„ la   puteri depline de reprezentare pe o perioad„ de 4      Buz„ului nr. 3, bl. G13, sc. B, ap. 17, sectorul 3, cod
data de 17.04.2000 de c„tre Sec˛ia 13 Poli˛ie        (patru) ani.”                        numeric personal 1441120400119, identificat cu C.I.
Bucure∫ti, cod numeric personal 2731007343239,         Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      seria RD nr. 148502, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la
conform hot„r‚rii din data de 16.11.2005          Societ„˛ii Comerciale CASA LUX DIFUZARE - S.R.L.      data de 5.12.2000, Dumitriu Mariana, cet„˛ean
  - denumit„ Ón continuare îBurda Romania”,        r„m‚n neschimbate.                     rom‚n, n„scut„ la data de 15.01.1950 Ón comuna
  - Burda Romania Ón calitate de viitor asociat al       (52/321.601)                      Palanca, jude˛ul Bac„u, c„s„torit„, domiciliat„ Ón
Societ„˛ii Comerciale CASA LUX DIFUZARE -                       *                Bucure∫ti, str. Cluceru Sandu nr. 4, bl. 29C, sc. B,
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 105/16.I.2006                   13
et. 1, ap. 49, sectorul 2, cod numeric personal       Bucure∫ti, Calea Floreasca nr. 114, sc. B, ap. 14,     efect subrogarea cesionarului Vl„doiu Lumini˛a Ón
2500115400154, identificat„ cu C.I. seria RT nr.       sectorul 1, posesor al C.I. seria RD nr. 020737,      drepturile cedentului Ioannou Andreas care iese
289384, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de       eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie Bucure∫ti la data de     din societate ∫i pierde orice calitate.
14.10.2003, Midan C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut      6.01.1998, cod numeric personal 1730803410012, ∫i        Cedentul Dinu Elena cesioneaz„ c„tre Vl„doiu
la data de 15.08.1958 Ón Bucure∫ti, sectorul 1,         Predescu Ana (fost„ Marinescu Ana), cet„˛ean      Lumini˛a, Ón calitate de cesionar o parte social„ Ón
c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Arh. Petre     rom‚n, n„scut„ la data de 20.03.1981 Ón Buftea,       valoare de 10 lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul
Antonescu nr. 11, bl. 11, ap. 27, sectorul 2, cod      jude˛ul Ilfov, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu     social total. Cedentul prime∫te de la cesionar
numeric personal 1580815400081, identificat cu C.I.     Maniu nr. 107, bl. D, sc. 3, et. 2, ap. 49, sectorul 6,   contravaloarea nominal„ a p„r˛ilor sociale cedate ∫i
seria RD nr. 273845, eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la    c„s„torit„, posesoare a C.I. seria RR nr. 357694,      anume suma de 10 lei. Cesiunea are ca efect
data de 3.10.2002, ∫i Mihai Petre, cet„˛ean rom‚n,      eliberat„ de SPCEP Sectorul 6 biroul nr. 2 la data de    subrogarea cesionarului Vl„doiu Lumini˛a Ón
n„scut la data de 13.02.1934 Ón Bucure∫ti, sectorul     18.10.2005, cod numeric personal 2810320230911,       drepturile cedentului Dinu Elena Ón limitele
4, v„duv, domiciliat Ón Bucure∫ti, Aleea Fuiorului                                    p„r˛ilor sociale cedate de aceasta.
                               Ón calitate de asocia˛i, ∫i
nr. 2, bl. Y3B, sc. 2, et. 10, ap. 104, sectorul 3, cod                                   Ca urmare a cesion„rii, aportul asocia˛ilor ∫i
                                 Societatea Comercial„ RC MEDIA COMPANY -
numeric personal 1340213400193, identificat cu B.I.                                   structura ac˛ionariatului la capitalul social al
                               S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. G‚rlei nr. 1B,
seria DA nr. 57033, eliberat de Circa 13 Mili˛ie la                                   Societ„˛ii Comerciale ELAN TOP TRADING - S.R.L.
                               sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
data de 30.04.1986, Ón calitate de ac˛ionari, ca                                     Ón valoare de 200 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a
urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor     comer˛ului cu nr. J 40/9134/2003, cod unic de
                               Ónregistrare    15565518,    reprezentat„    de  c‚te 10 lei fiecare, va fi urm„torul: Vl„doiu
nr. 1 din 24.11.2005 ∫i a contractului de cesiune,
                               administratorul T„n„sescu Radu Cosmin, domiciliat      Lumini˛a va de˛ine 11 p„r˛i sociale, Ón valoare de
aducem urm„toarele modific„ri la actul constitutiv
                               Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 258, bl. 4 bis, sc. A,   110 lei, reprezent‚nd 55 % din capitalul social total,
al societ„˛ii:
                               et. 3, ap. 10, sectorul 2, Ón calitate de invitat, av‚nd  Dinu Elena va de˛ine 9 p„r˛i sociale Ón valoare de
  1. Se retrage din societate Ionescu Alexandru
                               Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor     90 lei reprezent‚nd 45 % din capitalul social total.
Dan prin cesionarea celor 2.200 ac˛iuni, a c‚te 10
                               nr. 3 din data de 28.11.2005 ∫i contractul de cesiune      II. Se revoc„ din func˛ia de administrator al
RON fiecare, Ón valoare total„ de 22.000 RON,
reprezent‚nd 15,38 % din capitalul social ∫i cota de     de p„r˛i sociale, hot„r‚m urm„toarele:           societ„˛ii dl Ioannou Andreas.
participare la beneficii ∫i pierderi, pe care le de˛ine,     Œn urma cesiunii, Societatea Comercial„ RC         III. Se modific„ domeniul principal de activitate
c„tre Mihai Petre, care devine nou ac˛ionar al        MEDIA COMPANY - S.R.L., reprezentat„ de           ∫i activitatea principal„ dup„ cum urmeaz„:
societ„˛ii.                         administratorul T„n„sescu Radu Cosmin, a fost          Domeniul principal de activitate: cod CAEN 741
  Dup„ cesiune, capitalul social al societ„˛ii Ón      cooptat„ ca asociat Ón cadrul societ„˛ii.          - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie
valoare de 143.000 RON Ómp„r˛it Ón 14.300 ac˛iuni        Œn preambulul contractului de societate vor       contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal, activit„˛i
nominative a 10 RON fiecare, este structurat astfel:     figura asocia˛ii Barbato ™erban, Predescu Ana ∫i      de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru
  - Ionescu Mariana de˛ine 5.775 ac˛iuni a c‚te 10     Societatea Comercial„ RC MEDIA COMPANY -          afaceri ∫i management.
RON fiecare, Ón valoare total„ de 57.750 RON,        S.R.L., cu datele personale de mai sus.             Activitatea principal„ cod CAEN 7412 - activit„˛i
reprezent‚nd 40,38 % din capitalul social total ∫i        Art. 6 din actul constitutiv al societ„˛ii va avea   de contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón
cota de participare la beneficii ∫i pierderi;        urm„toarea formulare:                    domeniul fiscal.
  - Marica Constantina de˛ine 1.925 ac˛iuni a 10        Capitalul social al societ„˛ii este de 500 lei noi,     Toate celelalte obiecte de activitate se radiaz„.
RON fiecare, Ón valoare total„ de 19.250 RON,        Ómp„r˛it Ón 50 p„r˛i sociale a 10 lei noi fiecare, aport    IV. Numirea Ón func˛ia de administrator al
reprezent‚nd 13,46 % din capitalul social total ∫i      Ón numerar, fiind repartizat dup„ cum urmeaz„:       societ„˛ii a dnei Vl„doiu Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n,
cota de participare la beneficii ∫i pierderi;          - Societatea Comercial„ RC MEDIA COMPANY -       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea Poarta Alb„ nr. 7-9,
  - Ionescu Ioan Adrian de˛ine 1.925 ac˛iuni a 10      S.R.L. - 35 p„r˛i sociale a 10 lei noi fiecare, ce     bl. 110A, sc. A, et. 4, ap. 20, sectorul 6, legitimat„ cu
RON fiecare, Ón valoare total„ de 19.250 RON,        totalizeaz„ 350 lei noi, reprezent‚nd 70 % din       C.I. seria RD nr. 079956, eliberat„ de Sec˛ia 21
reprezent‚nd 13,46 % din capitalul social total ∫i                                    Poli˛ie la data de 17.08.1999, n„scut„ la data de
                               capitalul social;
cota de participare la beneficii ∫i pierderi;                                      21.08.1961 Ón Bucure∫ti, cod numeric personal
                                 - Barbato ™erban - 10 p„r˛i sociale a 10 lei noi
  - Dumitriu Mariana de˛ine 1.925 ac˛iuni a 10                                     2610821400167.
                               fiecare, ce totalizeaz„ 100 lei noi, reprezent‚nd 20
RON fiecare, Ón valoare total„ de 19.250 RON,                                        V. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii de la
                               % din capitalul social;
reprezent‚nd 13,46 % din capitalul social total ∫i                                    adresa: Bucure∫ti, str. Drumul Taberei nr. 16, bl.
cota de participare la beneficii ∫i pierderi;          - Predescu Ana - 5 p„r˛i sociale a 10 lei noi
                                                             A1, sc. A, parter, ap. 2, sectorul 6, la adresa:
  - Midan C„t„lin de˛ine 550 ac˛iuni a 10 RON        fiecare, ce totalizeaz„ 100 lei noi, reprezent‚nd 20
                                                             Bucure∫ti, aleea Poarta Alb„ nr. 7-9, bl. 110, sc. A,
fiecare, Ón valoare total„ de 5.500 RON,           % din capitalul social.
                                                             et. 4, ap. 20, sectorul 6.
reprezent‚nd 3,86 % din capitalul social total ∫i cota      La art. 12 din actul constitutiv se adaug„ un
                                                               (56/321.605)
de participare la beneficii ∫i pierderi;           alineat care va avea urm„toarea formulare:
                                 Se nume∫te director general al societ„˛ii domnul
                                                                          *
  - Mihai Petre de˛ine 2.200 ac˛iuni a 10 RON
fiecare, Ón valoare total„ de 22.000 RON,          Barbato ™erban.
                                                                  Societatea Bancar„
reprezent‚nd 15,38 % din capitalul social total ∫i        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
                                                             EGNATIA BANK (ROMANIA) - S.A., Bucure∫ti
cota de participare la beneficii ∫i pierderi.        actul constitutiv al societ„˛ii autentificat cu nr.
  2. Se revoc„ din func˛ia de prim-vicepre∫edinte al    2983/18.08.2003 la Biroul notarilor publici asocia˛i
                                                                      ACT ADIfiIONAL
consiliului de administra˛ie Ionescu Alexandru        Miu ∫i Molcu˛, cu modific„rile ulterioare.
Dan, ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie Mihai Petre,        Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n      la actul constitutiv al Societ„˛ii Bancare
av‚nd puteri depline, pe o perioad„ de 4 ani.        neschimbate.                            EGNATIA BANK (ROMANIA) - S.A.
  3. Se revoc„ din func˛ia de cenzor Danescu           (55/321.604)                       Ac˛ionarii EGNATIA BANK (ROMANIA) - S.A., cu
Elena, expert contabil, ∫i se nume∫te Ón aceast„                    *                sediul Ón Bucure∫ti, str. General Constantin
func˛ie En„chescu Constantin, cet„˛ean rom‚n,
                                                             Budi∫teanu nr. 28C, p+1, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
n„scut la data de 16.10.1949 Ón satul Buze∫ti,              Societatea Comercial„              Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
comuna Corbu, jude˛ul Olt, cod numeric personal            ELAN TOP TRADING - S.R.L.             Bucure∫ti cu nr. J 40/4436/1998, cod unic de
1491016400205, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.                  Bucure∫ti                 Ónregistrare 10556861, cu un capital social de
Dezrobirii nr. 42, bl. O8A, sc. C, et. 5, ap. 143,
sectorul 6, c„s„torit, identificat cu C.I. seria DP nr.                                 55.746.790 lei, din care 6.561.690 lei, 19.200.000 $
                                        ACT ADIfiIONAL               S.U.A., ∫i 3.500.000 euro, reprezenta˛i de c„tre dl
108937, eliberat„ de I.N.E.P. la data de 19.10.2004,
pe o perioad„ de 3 ani.                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Stylianos Sofianos, director general ∫i de c„tre dl
  4. Se prelunge∫te mandatul de cenzor al            ELAN TOP TRADING - S.R.L., cu sediul Ón         Sorin Teodor Fota, director general adjunct,
urm„torilor: Burcea Ecaterina - expert contabil,       Bucure∫ti, str. Drumul Taberei nr. 16, bl. A1,       Ómputernici˛i Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 26.03.1955 Ón       sc. A, parter, ap. 2, sectorul 6, Ónmatriculat„ la     ordinare ∫i extraordinare a ac˛ionarilor din data de
Bucure∫ti, sectorul 8, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.    Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului       27.04.2005, decid:
Deleni nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 2,   Bucure∫ti cu nr. J 40/17930/2004, cod unic de         1. Av‚nd Ón vedere punctul 8 din hot„r‚rea
cod numeric personal 2550326401187, identificat„              Ónregistrare R 16912925           adun„rii generale ordinare ∫i extraordinare a
cu C.I. seria RR nr. 236037, eliberat„ de Sec˛ia 7                                    ac˛ionarilor din data de 27.04.2005:
                                 Subsemna˛ii Dinu Elena, cet„˛ean rom‚n,          Se modific„ art. 18 din actul constitutiv al
Poli˛ie la data de 1.10.2002, ∫i Mitulescu Constantin
                               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Drumul Taberei nr.      EGNATIA BANK (ROMANIA) - S.A. prin includerea
Gheorghe, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
2.06.1949 Ón comuna Lude∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a,       16, bl. A1, sc. A, ap. 2, sectorul 6, legitimat„ cu C.I.  unui nou punct, 18.15, av‚nd urm„torul con˛inut:
cod numeric personal 1490602400189, domiciliat Ón      seria RX nr. 252500, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la     î18.15. Consiliului de administra˛ie aprob„
Bucure∫ti, aleea Cricovul Dulce nr. 2-4, bl. 17-18, sc.   data de 18.01.2005, n„scut„ la data de 19.11.1963      deschiderea sediilor secundare ale B„ncii
E, et. 4, ap. 74, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RT  Ón comuna VÓrfu C‚mpului, jude˛ul Boto∫ani, cod       (Sucursale, agen˛ii etc.).”
nr. 278114/2003, eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie, pe o    numeric personal 2631119400464, nec„s„torit„,         Ac˛ionarii sunt de acord cu modificarea actului
perioad„ de 3 ani.                      Ioannou Andreas, cet„˛ean cipriot, n„scut la data de    constitutiv al B„ncii Ón raport cu cele prezentate
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     16.04.1957 Ón Limassol, Cipru, domiciliat Ón Cipru,     mai sus ∫i cu Ónregistrarea acestor modific„ri la
neschimbate.                         Agia Paraskevis 96, Germasoia, Limassol, posesor al     autorit„˛ile competente.
   (54/321.603)                      pa∫aportului nr. C135368, eliberat la data de         Redactat ∫i dactilografiat la sediul B„ncii Ón 5
              *                1.09.1997 de autorit„˛ile din Cipru, asocia˛i ceden˛i,   exemplare, ast„zi 15.09.2005.
                               ∫i Vladoiu Lumini˛a, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón       (57/321.606)
     Societatea Comercial„               Bucure∫ti, aleea Poarta Alba nr. 7-9, bl. 110 A, sc.                  *
 MEDIA SPORT ONLINE - S.R.L., Bucure∫ti           A, et. 4, ap. 20, sectorul 6, legitimat„ cu C.I. seria RD
                               nr. 079956, eliberat„ la data de 17.08.1999 de Sec˛ia          Societatea Comercial„
        ACT ADIfiIONAL NR. 1              21 Poli˛ie, n„scut„ la data de 21.08.1961 Ón            INTERCOTRA - S.R.L., Bucure∫ti
                               Bucure∫ti, cod numeric personal 2610821400167,
        din data de 1.12.2005             asociat cesionar, am hot„r‚t Ón baza adun„rii                 ACT ADIfiIONAL
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       generale a asocia˛ilor Ónchierea prezentului act
 MEDIA SPORT ONLINE - S.R.L., cu sediul Ón          adi˛ional la actul constitutiv al Societ„˛ii         la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
 Bucure∫ti, str. Feleacu nr. 23, bl. 13 A, sc. 3,      Comerciale ELAN TOP TRADING - S.R.L., prin care:             INTERCOTRA - S.R.L.
  et. 1, ap. 34, sectorul 1, Ónmatriculat„ la         1. Cedentul Ioannou Andreas cesioneaz„ c„tre        Subsemna˛ii
   Oficiul registrului comer˛ului cu nr.         Vl„doiu Lumini˛a, Ón calitate de cesionar un nr. de      - Cocis Andrei, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
         J 40/11874/2003              10 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei, reprezent‚nd     Anton Pann nr. 7, sectorul 3, identificat cu B.I.
  Subsemna˛ii                        50 % din capitalul social total. Cedentul prime∫te de    seria B.K. nr. 001436, eliberat de I.M.B.- S.E.P. la
  Barbato ™erban, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      la cesionar contravaloarea nominal„ a p„r˛ilor       data de   6.01.1983, cod numeric personal
de 3.08.1973 Ón Bucure∫ti, nec„s„torit, domiciliat Ón    sociale cedate ∫i anume 100 lei. Cesiunea are ca      1350907400109,
  14               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 105/16.I.2006
  - Enache-Cocis Carolina-Adriana (fost„ Cocis),         Societatea Comercial„               1610621400125, ∫i ac˛ionari tip list„, Ón
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Anton Pann nr. 7,      GEROM PROJEKT IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti          conformitate cu prevederile hot„r‚rii adun„rii
sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 286918,                                generale extraordinare a ac˛ionarilor din 9.12.2005
eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 28.03.2005,            ACT ADIfiIONAL              adoptat„ conform prevederilor actului constitutiv al
cod numeric personal 2740418430021, ambii Ón                                     societ„˛ii, av‚nd Ón vedere majorarea capitalului
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale     social ∫i modificarea structurii aportului
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale            GEROM PROJEKT IMPEX - S.R.L.,
INTERCOTRA - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.                                   ac˛ionarilor, prin prezentul act adi˛ional:
                              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului       Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social cu suma de
Gheorghe ™incai nr. 2, bl. 4, sc. 2, ap. 63, sectorul 4,      cu nr. J 40/19318/1992, cod unic de
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                  50.677,5 RON, prin emisiunea a 506.775 ac˛iuni Ón
                              Ónregistrare 18695, cu sediul Ón Bucure∫ti, Str.
nr. J 40/27138/1992, cod unic de Ónregistrare                                    valoare de 0,10 RON fiecare, reprezent‚nd aport Ón
                               Coralilor nr. 2, corp C2-depozit, sectorul 1,
                                                           numerar subscris ∫i v„rsat de ac˛ionarul Raboaca
2835784, atribut fiscal R, Ón baza hot„r‚rii adun„rii    adoptat Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a
                                                           Dan.
generale extraordinare a asocia˛ilor din data de          asocia˛ilor din data de 21.10.2005
                                                            Art. 2. Capitalul social rezultat Ón urma
7.12.2005, am hot„r‚t modificarea statutului ∫i        Asocia˛ii Varsa Ion, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ilie  major„rii este de 101.355 RON, Ómp„r˛it Ón
contractului societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:         ∫i al Domnic„i, n„scut la data de 21.08.1937 Ón satul   1.013.550 ac˛iuni nominative Ón valoare de 0,10
  Art. 1. Completarea obiectului de activitate cu     Beuca, jude˛ul Teleorman, domiciliat Ón Bucure∫ti,    RON fiecare ce va fi Ómp„r˛it Óntre ac˛ionarii
urm„toarea activitate:                   Str. Coralilor nr. 2, sectorul 1, cod numeric personal  existen˛i, structura aportului ac˛ionariatului
  cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón         1370821400309, posesor al C.I. seria RX nr. 250594,    rezultat„ Ón urma major„rii modific‚ndu-se dup„
magazine specializate, cu alte produse neclasificate    eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 13.01.2005,   cum urmeaz„:
Ón alt„ parte.                       Varsa Doina, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Constantin ∫i     - Raboaca Dan de˛ine un num„r de 801.256
  Art. 2. Œnfiin˛area unui punct de lucru la adresa    a Mariei, n„scut„ la data de 1.10.1945 Ón Olteni˛a,    ac˛iuni Ón valoare nominal„ de 0,10 RON fiecare, Ón
din Bucure∫ti, str. Pictor Tonitza nr. 11, sectorul 3,   jude˛ul C„l„ra∫i, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str.     valoare total„ de 80.125,6 RON, reprezent‚nd
societatea desf„∫ur‚ndu-∫i urm„toarea activitate:     Coralilor nr. 2, sectorul 1, cod numeric personal     79,0544 % din capitalul social, participarea acestuia
cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón          2451001400627, posesoare a C.I. seria RX nr.       la beneficii ∫i pierderi fiind de 79,0544 %.
magazine specializate, cu alte produse neclasificate    250595, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de       Al˛i ac˛ionari tip list„ de˛in un num„r de 212.294
Ón alt„ parte (comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine      13.01.2005, reprezentat„ prin Varsa Ion ∫i Varsa     ac˛iuni, Ón valoare nominal„ de 0,10 RON fiecare, Ón
specializate, cu cadouri, articole de artizanat ∫i     Alexandru-George, cet„˛ean rom‚n, fiul lui Ion ∫i al   valoare total„ de 21.229,4 RON, reprezent‚nd
                              Doinei, n„scut la data de 23.04.1975 Ón Bucure∫ti,    20,9456 % din capitalul social, participarea acestora
religioase).
                              sectorul 8, domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea Grivi˛ei nr.  la beneficii ∫i pierderi fiind de 20,9456 %.
  Art. 3. Schimbarea datelor de identitate, prin
                              222A, et. 4, ap. 20, sectorul 1, cod numeric personal    Œn mod corespunz„tor se vor modifica articolele
c„s„tiorie, ale asociatei Cocis Carolina-Adriana, Ón    1750423414514, posesor al C.I. seria RD nr. 141505,
felul urm„tor: Cocis Carolina-Adriana, nec„s„torit„,                                 din actul constitutiv referitoare la capital ∫i aportul
                              eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 10.11.2000,   ac˛ionarilor.
Ón Enache-Cocis Carolina-Adriana, c„s„torit„,       reprezentat prin Varsa Ion, conform art. 7 din
conform certificatului de c„s„torie seria CD nr.                                    Redactat ∫i dactilografiat azi, 12.12.2005 Ón 4
                              hot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor din       exemplare din care s-au eliberat p„r˛ii 3 exemplare.
253679 din data de 5.03.2005.               21.10.2005, adoptat„ conform prevederilor actului
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din                                   (61/321.610)
                              constitutiv al societ„˛ii ∫i Ón aplicarea acesteia,
statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
                                                                        *
                              Óncheiem urm„torul act adi˛ional:
INTERCOTRA - S.R.L., celelalte prevederi ale          Art. 1. Domnul Varsa Ion se retrage din societate
                                                                 Societatea Comercial„
acestora r„m‚n‚nd neschimbate.               Ón conformitate cu prevederile actului constitutiv ∫i
                                                             Centrul Na˛ional de Difuzare Produse
  (58/321.607)                      ale contractului de cesiune de p„r˛i sociale atestat
                                                            Informatice ROMSOFT - S.A., Bucure∫ti
              *                de avocat Nicoleta Firanescu cu nr. 62/21.10.2005.
                                Art. 2. Dna Varsa Doina se retrage din societate
                                                                    ACT ADIfiIONAL
       Societatea Comercial„             Ón conformitate cu prevederile actului constitutiv ∫i
      HOUSE COMPANY - S.R.L.             ale contractului de cesiune de p„r˛i sociale atestat     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
          Bucure∫ti                de avocat Nicoleta Firanescu cu nr. 63/21.10.2005.        Centrul Na˛ional de Difuzare Produse
                                Art. 3. Domnul Varsa Alexandru-George se         Informatice ROMSOFT - S.A., cu sediul Ón
         ACT ADIfiIONAL              retrage din societate Ón conformitate cu prevederile      Bucure∫ti, bd. Mare∫al Averescu nr. 8-10,
                              actului constitutiv ∫i ale contractului de cesiune de   sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       p„r˛i sociale atestat de avocat Nicoleta Firanescu cu   comer˛ului cu nr. J 40/1045/1991, cod unic de
 HOUSE COMPANY - S.R.L., Ónmatriculat„ la         nr. 64/21.10.2005.                            Ónregistrare 1573405
 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Art. 4. MARINEWAY ENTERPRISES - S.A.,
                                                             Œntocmit de subsemna˛ii:
 Tribunalul Bucure∫ti cu nr. J 40/8603/2003,        persoan„ juridic„ str„in„, av‚nd sediul Ón America
                                                             R„ducanu Virgiliu (9.506 ac˛iuni = 58.7225 %),
   cod unic de Ónregistrare R 7799615          Central„, Belize, Belize City 60 Market Square PO
                                                           identificat cu C.I. seria RX nr. 259163, eliberat„ la
                              Box 364, Ónregistrat„ cu nr. 32.744 la Registratura
  Subsemnatul Damian C„t„lin D„nu˛, cet„˛ean                                    data de 28.01.2005 de Sec˛ia 4 Poli˛ie,
                              Interna˛ional„ a Companiilor din Belize, Belize
rom‚n, nec„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.                                     Gaspar Ladislau (1.829 ac˛iuni = 11,2984 %),
                              City, dob‚nde∫te calitatea de asociat unic Ón
Camil Ressu nr. 9, bl. 58, sc. 4, et. 6, ap. 160,                                  identificat cu C.I. seria RD nr. 092213, eliberat„ de
                              societate, Ón conformitate cu prevederile actului
sectorul 3, legitimat cu C.I. seria RT nr. 120409,                                  Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 8.10.1999,
                              constitutiv ∫i ale contractelor de cesiune de p„r˛i
eliberat„ la data de 5.09.2000 de Sec˛ia 12 Poli˛ie,                                   Gaspar Rodica-Anca (3.002 ac˛iuni = 18,5446 %),
                              sociale atestate de avocat Nicoleta Firanescu cu nr.
cod numeric personal 163062040011, Ón calitate de                                  identificat„ cu C.I. seria RD nr. 092214, cod
                              62/21.10.2005, nr. 63/21.10.2005 ∫i nr.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale HOUSE                                     numeric personal 2511217400697, eliberat„ de
                              64/21.10.2005.
COMPANY - S.R.L., a decis urm„toarele:                                        Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de 8.10.1999, ∫i
                                Art. 5. Œncep‚nd cu data Óncheierii celor trei
  1. Cesionarea unei p„r˛i sociale Ón valoare                                      Badea Marius-Adrian (1.805 ac˛iuni = 11,1502 %
                              contracte de cesiune de p„r˛i sociale men˛ionate,
                                                           din capitalul social), identificat cu C.I. seria RX nr.
nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de 10 RON,      societatea va func˛iona cu asociat unic, acela∫i
                                                           092127, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de
reprezent‚nd 5 % din capitalul social al societ„˛ii, de  capitalul social de 1.000 lei noi, divizat Ón 20 p„r˛i
                              sociale Ón valoare de 50 lei noi fiecare, urm‚nd s„    15.01.1999,
c„tre asociatul unic Damian C„t„lin D„nu˛ c„tre
                              fie de˛inut Ón Óntregime de MARINEWAY             to˛i Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii
Damian Mihnea, cet„˛ean rom‚n, nec„s„torit,
                              ENTERPRISES - S.A., persoan„ juridic„ str„in„,      Comerciale Centrul Na˛ional de Difuzare Produse
domiciliat Ón Bac„u, str. ™tefan cel Mare nr. 30, sc.                                Informatice ROMSOFT - S.A. ∫i membrii ai
A, ap. 16, jude˛ul Bac„u, legitimat cu C.I. seria XC    av‚nd sediul Ón America Central„, Belize, Belize
                              City 60 Market Square PO Box 364, Ónregistrat„ cu     consiliului de administra˛ie, prin care, Ón baza
nr. 121696, eliberat„ de Poli˛ia Bac„u la data de                                  hot„r‚rii nr. 36/14.12.2005 adoptat„ de adunarea
11.05.2001, cod numeric personal 1870717270043.      nr. 32.744 la Registratura Interna˛ional„ a
                              Companiilor din Belize, Belize City, participarea     general„ a ac˛ionarilor legal ∫i statutar Óntrunit„ Ón
  Œn urma acestei cesiuni Damian Mihnea, va avea                                  data de 14.12.2005, dispunem urm„toarele:
                              acesteia la beneficii ∫i pierderi fiind de 100 %.
calitatea de asociat Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale                                   1. Se va completa obiectul de activitate al
                                Art. 6. Se va Ónlocui Ón actul constitutiv sintagma
HOUSE COMPANY - S.R.L.                                                societ„˛ii cu urm„toarele: alte activit„˛i de creditare
                              adunarea general„ a asocia˛ilor cu asociat unic, cu
  Damian C„t„lin D„nu˛ Ó∫i pierde calitatea de                                   - cod CAEN 6522 (intermediere de credit -
                              cea de hot„r‚re a adun„rii generale a asocia˛ilor,
asociat unic ∫i Ó∫i men˛ine calitatea de asociat Ón    cu cea de decizie ∫i se vor modifica corespunz„tor,    solicitarea documentelor pentru dosarul de credit,
cadrul Societ„˛ii Comerciale HOUSE COMPANY -        preambulul ∫i articolele referitoare la asocia˛i.     lucr„ri preg„titoare aprob„rii creditului); alte tipuri
S.R.L.                             Redactat ∫i dactilografiat la sediul Cabinetului de  de intermedieri financiare - cod CAEN 6523
  2. Œn urma cesiunii structura capitalului social ∫i   avocatur„ Nicoleta Firanescu azi, 21.10.2005 Ón 4     (servicii de mediere Óntre solicitan˛ii de credit ∫i
participarea la beneficiile ∫i pierderile societ„˛ii va  (patru) exemplare originale, din care trei au fost    institu˛ii de credit).
fi urm„toarea:                       eliberate p„r˛ii.                       2. La toate punctele de lucru ale societ„˛ii pe
  - Damian C„t„lin D„nu˛ va de˛ine 19 p„r˛i          (60/321.609)                     l‚ng„ comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
sociale, numerotate de la 1 la 19, cu o valoare                   *                specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de 190 RON,                                  parte - cod CAEN 5248; comer˛ cu am„nuntul cu
reprezent‚nd 95 % din capitalul social;                Societatea Comercial„             articole ∫i aparate electro-menajere, cu aparate de
  - Damian Mihnea va de˛ine o parte social„,             SECURIT - S.A., Bucure∫ti           radio ∫i televizoare - cod CAEN 5245; Óntre˛inerea
numerotate de la 19 la 20, cu o valoare nominal„ de                                 ∫i repararea ma∫inilor de birou ∫i contabilizat ∫i a
                                       ACT ADIfiIONAL              calculatoarelor - cod CAEN 7250, se vor desf„∫ura
10 RON, Ón valoare total„ de 10 lei RON,
                                                           ∫i alte activit„˛i de creditare - cod CAEN 6522
reprezent‚nd 5 % din capitalul social al societ„˛ii.     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      (intermediere de credit - solicitarea documentelor
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al      SECURIT - S.A., cod unic de Ónregistrare 1197      pentru dosarul de credit, lucr„ri preg„titoare
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                  ∫i Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       aprob„rii creditului); alte tipuri de intermedieri
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    comer˛ului cu nr. J 40/10169/1991, cu sediul       financiare - cod CAEN 6523 (servicii de mediere
actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale HOUSE      Ón Bucure∫ti, str. Agricultori nr. 17, sectorul 2     Óntre solicitan˛ii de credit ∫i institu˛ii de credit).
COMPANY - S.R.L.                       Ac˛ionarii Raboaca Dan, cet„˛ean rom‚n, fiul lui      3. Se Ómputernice∫te dna Duta Simona-Mariela,
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ∫i procesat   Gheorghe ∫i al Mariei, n„scut Ón Bucure∫ti, sectorul   anagajat„ a societ„˛ii noastre, domiciliat„ Ón
de c„tre av. Iacob Gina Ón 4 (patru) exemplare, din    2, la data de 21.06.1961, domiciliat Ón Bucure∫ti,    Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 8, bl. 1, sc. D, et. 5,
care 3 (trei) exemplare s-au eliberat p„r˛ilor.      Str. Palisandrului nr. 76, sectorul 1, posesor al C.I.  ap. 137, sectorul 3, posesoare a C.I. seria RT nr.
   (59/321.608)                     seria RR nr. 294261, eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la   360134, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de
              *                data de 30.03.2004, cod numeric personal         8.10.2004, cod numeric personal 2741014163205, s„
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 105/16.I.2006                  15
depun„ actele necesare ∫i s„ ne reprezinte la         2. Se modific„ denumirea societ„˛ii Ón          2005 de la Societatea Comercial„ BIROUL DE
organele competente, Ón vederea transpunerii Ón       TECHNIKA CLEANROOMS CONSTRUCT - S.R.L.           CREDIT - S.A. (îSocietatea”), cu sediul Ón Bucure∫ti,
practic„ a dispozi˛iilor de mai sus.            conform dovezii privind disponibilitatea ∫i         Calea Victoriei nr. 15, et. 4, sectorul 3, Ónmatriculat„
  4. Prezentul act adi˛ional modific„ ∫i          rezervarea denumirii firmei Ónregistrate la Oficiul     la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
completeaz„ Ón mod corespunz„tor actul constitutiv     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        40/2176/2004, cod unic de Ónregistrare 16140132, Ón
al societ„˛ii, produc‚nd efectele scontate din       Bucure∫ti cu nr. 713553 din data de 7.11.2005.       conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
momentul public„rii sale la organele competente,        3. Se modific„ obiectul de activitate al societ„˛ii,   republicat„, privind societ„˛ile comerciale, s-a
celelalte prevederi ale acestuia r„m‚n‚nd          dup„ cum urmeaz„:                      Óncheiat prezentul act adi˛ional la actul constitutiv
neschimbate.                          a) urm„toarele activit„˛i secundare vor include ∫i    al societ„˛ii Ón urm„toarele condi˛ii:
  Semnat de p„r˛i, ast„zi 14 decembrie 2005, Ón 5     import-export:                         1. Ca urmare a demisiei dlui Dr„gu˛ Costic„ din
(cinci) exemplare, din care 4 (patru) exemplare s-au      - cod CAEN 5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu      func˛ia de administrator al societ„˛ii se nume∫te Ón
eliberat p„r˛ilor.                     material lemnos ∫i de construc˛ii;             aceast„ func˛ie dna Dana-Luciana Demetrian,
  (62/321.611)                        - cod CAEN 5118 - intermedieri Ón comer˛ul        cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 13.07.1973 Ón
              *                specializat Ón v‚nzarea produselor cu caracter       Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ion
                              specific, neclasificate Ón alt„ parte;           Urd„reanu nr. 3, bl. P28, sc. 1, et. 6, ap. 26, sectorul
      Societatea Comercial„                - cod CAEN 5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate     5, posesoare a B.I. seria G.V. nr. 514692, eliberat de
     TECHNIKA CLEANROOMS                electrice ∫i de uz gospod„resc, cu aparate de radio     Sec˛ia 17 Poli˛ie la data de 9.10.1996.
    CONSTRUCT - S.R.L., Bucure∫ti            ∫i televizoare;                        Pe cale de consecin˛„, se modific„ Ón mod
                                - cod CAEN 5147 - comer˛ cu ridicata cu alte       corespunz„tor componen˛a consiliului de
         ACT ADIfiIONAL               bunuri de consum, nealimentare, neclasificate Ón      administra˛ie prev„zut„ la art. 13 din actul
                              alt„ parte;                         constitutiv al societ„˛ii prin Ónlocuirea dlui Dragut
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        - cod CAEN 5153 - comer˛ cu ridicata cu material     Costic„ cu dna Dana-Luciana Demetrian.
   THERMICS CLEANROOMS CONSTRUCT -            lemnos ∫i cu materiale de construc˛ii;             2. Se modific„ art. 6.2 din actul constitutiv al
 S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Hiramului        - cod CAEN 5154 - comer˛ cu ridicata cu         societ„˛ii care va avea urm„torul cuprins:
   nr. 9, sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul      echipamente ∫i furnituri de fier„rie pentru          î6.2. Œn acest scop BIROUL DE CREDIT va
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        instala˛ii sanitare ∫i de Ónc„lzire;            asigura consultan˛„ financiar-bancar„ ∫i va colecta,
  Bucure∫ti cu nr. J 40/26/2005, cod unic de         - cod CAEN 5184 - comer˛ cu ridicata cu         administra ∫i prelucra date ∫i informa˛ii privind
         Ónregistrare 17091585           calculatoare, echipamente periferice ∫i software;      portofoliul de clien˛i ai b„ncilor/institu˛iilor de
  Subsemna˛ii                        - cod CAEN 5185 - comer˛ cu ridicata cu alte       credit/altor   institu˛ii   financiare   ∫i  de
                              ma∫ini ∫i echipamente de birou;               asigur„ri/societ„˛i non-financiare, furnizoare de
  1. Martiniuc Nicolae Ovidiu, cet„˛ean rom‚n,
                                - cod CAEN 5187 - comer˛ cu ridicata cu alte       informa˛ii, oferind acestora informa˛ii, date ∫i
c„s„torit, n„scut la data de 5.12.1970 Ón Bucure∫ti,
                              aparaturi utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i         studii corespunz„toare Ón scopul identific„rii ∫i
sectorul 3, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Hiramului
                              transporturi;                        cuantific„rii riscului de credit, a cre∫terii calit„˛ii
nr. 9, sectorul 2, posesor al C.I. seria RX nr. 288730,
                                - cod CAEN 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte       creditelor Ón sistemul bancar rom‚nesc, diminu„rii
eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de 30.03.2005,
                              produse, neclasificate Ón alt„ parte;            riscului de fraud„ ∫i protej„rii creditorilor. De
cod numeric personal 1701205423015,
                                b) se introduc urm„toarele activit„˛i secundare:     asemenea, va stabili criterii uniforme de apreciere
  2. Vl„descu Silviu-Constantin, cet„˛ean rom‚n,
                              intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„.             a clientelei (scoring), va redacta ∫i promova
c„s„torit, n„scut Ón Bucure∫ti, sectorul 5, la data de
                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    standardele specifice de apreciere a clintelei din
16.11.1966, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Lt. Virgil    nemodificate.                        punct de vedere al riscului de credite. Va efectua
Lazarovici nr. 21, sectorul 2, posesor al C.I. seria RR    Œntocmit Ón 5 (cinci) exemplare ∫i atestat de      activit„˛i legate de b„nci de date ∫i realizeaz„
nr. 190107, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de    avocat Baltasiu Alexandru din Baroul Bucure∫ti,       activit„˛i pe baz„ de mandat pentru ac˛ionari.”
7.02.2002, cod numeric personal 1661116423012,       ast„zi 12.12.2005.                       Celelalte dispozi˛ii prev„zute Ón actul constitutiv
  3. Ioni˛„ Marius-Ovidiu, cet„˛ean rom‚n,           (63/321.612)                      al societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
c„s„torit, n„scut Ón Bucure∫ti, sectorul 1, la data de                 *                  Œncheiat ast„zi, 14.12.2005 Ón 3 (trei) exemplare
24.06.1974, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Rosetti                                    originale.
Maria nr. 7-9, et. 1, ap. 5, sectorul 2, posesor al C.I.       Societatea Comercial„                 (65/321.614)
seria RX nr. 295795, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la      FAUNUS STIL COM - S.R.L., Bucure∫ti                        *
data de 20.04.2005, cod numeric personal
1740624423011,                                ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„
  to˛i Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale                                   SUPER MEDIA SUN PRESS - S.R.L.
THERMICS CLEANROOMS CONSTRUCT - S.R.L., Ón              la stautul Societ„˛ii Comerciale                  Bucure∫ti
temeiul hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor din      FAUNUS STIL COM - S.R.L., cu sediul Ón
21.11.2005 ∫i a contractului de cesiune de p„r˛i       Bucure∫ti, calea ™erban Vod„ nr. 286, bl. 3A,                ACT ADIfiIONAL
sociale din 12.12.2005, am hot„r‚t urm„toarele:       sc. D, parter, ap. 100, sectorul 4, Ónmatriculat„
  1. Subsemnatul Vl„descu Silviu-Constantin           la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
cesionez Ón Óntregime cele 8 p„r˛i sociale, Ón valoare     J 40/13468/1993, cod unic de Ónregistrare         SUPER MEDIA SUN PRESS - S.R.L., cu sediul
nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 80                 4180729               Ón Bucure∫ti, Pia˛a Presei Libere nr. 1, corp
RON, v„rsate la constituirea societ„˛ii, numerotate      Œn baza contractului de cesiune de p„r˛i sociale     B2, parter, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
de la 11 la 18, reprezent‚nd 40 % din capitalul       atestat cu nr. 82/25.08.2005 de av. Gabriela Filiu,     registrului comer˛ului cu nr. J 40/9665/1996,
social, dup„ cum urmeaz„:                  asocia˛ii societ„˛ii sunt:                      cod unic de Ónregistrare 9072663
  - 3 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 RON      - Ghebuta Florea, cet„˛ean rom‚n, fiul lui          Subsemna˛ii
fiecare, Ón sum„ total„ de 30 RON, numerotate de la     Dumitru ∫i al Verginiei, n„scut Ón N„vodari, jude˛ul      - Gheorghe Alexandru-Iulian, domiciliat Ón
11 la 13, reprezent‚nd 15 % din capitalul social c„tre   Constan˛a, la data de 13.02.1958, domiciliat Ón       Bucure∫ti, str. Bra∫oveni nr. 2, bl. 19, sc. 1, ap. 14,
asociatul Martiniuc Nicolae-Ovidiu;             Bucure∫ti, str. Ol„ne∫ti nr. 3, bl. 76 A, sc. 1, ap. 53,  sectorul 2, legitimat cu B.I. seria G.V. nr. 504133,
  5 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 RON      sectorul 6, legitimat cu C.I. seria RT nr. 191156,     eliberat de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 23.10.1996,
fiecare, Ón sum„ total„ de 50 RON, numerotate de la     eliberat„ de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de 13.09.2001,    cod numeric personal 1720727421548, ∫i
14 la 18, reprezent‚nd 25 % din capitalul social c„tre   cod numeric personal 1580213400789,               - Tolbaru Alin, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
asociatul Ioni˛„ Marius-Ovidiu.                - Ghebuta Adina, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Florea    Calafat nr. 79, sectorul 2, legitimat cu C.I. seria RX
  Declar c„ nu mai am nici un fel de preten˛ie de     ∫i a Cristinei, n„scut„ Ón Constan˛a, la data de      nr. 245695, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie la data de
la cesionari sau de la societate Ón leg„tur„ cu p„r˛ile   30.07.1982, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Ol„ne∫ti     19.12.2003, cod numeric personal 1691115420027,
sociale cesionate ∫i Ón˛eleg s„ m„ retrag din        nr. 3, bl. 76 A, sc. 1, ap. 53, sectorul 6, legitimat„ cu    Ón calitate de asocia˛i ∫i Ón conformitate cu
societate.                         C.I. seria RT nr. 302760, eliberat„ de Sec˛ia 20      hot„r‚rea adun„rii generale extraordinare a
  Eu, Martiniuc Nicolae-Ovidiu, am primit Ón baza     Poli˛ie la data de 19.12.2003, cod numeric personal     asocia˛ilor nr. 7 din 10.11.2005, urmeaz„ s„
acestui contract de cesiune de p„r˛i sociale, de la     2820730134146.                       modific„m actul constitutiv dup„ cum urmeaz„:
Vl„descu Silviu-Constantin un num„r de 3 p„r˛i         Capitalul social este de 200 RON ∫i este Ómp„r˛it      Se schimb„ sediul social la noua adres„:
sociale, numerotate de la 11 la 13, Ón valoare       Ón 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei fiecare, ∫i este  Bucure∫ti, str. Bra∫oveni nr. 2, bl. 19, sc. 1, et. 2,
                              de˛inut de asocia˛i astfel: Ghebuta Florea - 12 p„r˛i    ap. 14, sectorul 2.
nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 30
                              sociale, reprezent‚nd 120 RON, ∫i Ghebuta Adina -        Prevederile actului constitutiv se vor modifica Ón
RON, reprezent‚nd 15 % din capitalul social,
                              8 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 80 RON.            mod corespunz„tor.
achit‚ndu-i acestuia contravaloarea lor, prelu‚nd ∫i
                                Participarea la profit ∫i pierdere va fi suportat„      Prezentul act adi˛ional a fost redactat la
asum‚ndu-mi toate drepturile ∫i obliga˛iile aferente
                              de asocia˛i astfel: Ghebuta Florea - 60 %, Ghebuta     Cabinetul de avocatur„ Dr„goi Bogdan ∫i semnat de
p„r˛ilor sociale men˛ionate.
                              Adina - 40 %.                        asocia˛i la sediul social al Societ„˛ii Comerciale
  Eu, Ioni˛„ Marius-Ovidiu am primit Ón baza
                                Se Ónlocuie∫te administratorul Lapadatu         SUPER MEDIA SUN PRESS - S.R.L., Ón 4 exemplare
acestui contract de cesiune de p„r˛i sociale, de la
                              Haralambie cu Ghebuta Adina, pentru un mandat        originale.
Vl„descu Silviu-Constantin un num„r de 5 p„r˛i       de 5 ani.                            (66/321.615)
sociale, numerotate de la 14 la 18, Ón valoare          (64/321.613)                                   *
nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 50                  *
RON, reprezent‚nd 25 % din capitalul social,                                            Societatea Comercial„
achit‚ndu-i acestuia contravaloare lor, prelu‚nd ∫i          Societatea Comercial„                  A&A CONSCOM - S.R.L., Bucure∫ti
asum‚ndu-mi toate drepturile ∫i obliga˛iile aferente       BIROUL DE CREDIT - S.A., Bucure∫ti
p„r˛ilor sociale men˛ionate.                                                       ACT ADIfiIONAL
  Ca urmare a acestor cesion„ri, societatea va               ACT ADIfiIONAL
func˛iona cu doi asocia˛i ∫i anume: Martiniuc                                       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
Nicolae-Ovidiu care de˛ine 13 p„r˛i sociale, Ón        la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale          A&A CONSCOM - S.R.L., cu sediul Ón
valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare             BIROUL DE CREDIT - S.A.,             Bucure∫ti, str. Œmp„ratul Traian nr. 5, bl. B11,
total„ de 130 RON, numerotate de la 1 la 13,            autentificat cu nr. 2284/11.12.2003          sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 4, Ónmatriculat„ cu
reprezent‚nd 65 % din capitalul social, ∫i Ioni˛„       Œn baza hot„r‚rii nr. 2 din 23 noiembrie 2005 a      nr. J 40/4295/2000, cod unic de Ónregistrare
Marius-Ovidiu care de˛ine 7 p„r˛i sociale, Ón valoare    adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor, a                   12983303
nominal„ de 10 RON fiecare, Ón valoare total„ de 70     hot„r‚rii nr. 3 din 23 noiembrie 2005 a adun„rii        Arghir Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de
RON, numerotate de la 14 la 20, reprezent‚nd 35 %      generale extraordinare a ac˛ionarilor ∫i a hot„r‚rii    26.02.1955 Ón Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,
din capitalul social.                    consiliului de administra˛ie nr. 4 din 20 aprilie      c„s„torit, f„r„ antecedente penale, cod numeric
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 105/16.I.2006
personal 1550226400421, domiciliat Ón Bucure∫ti,       eliberat„ de Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 4.10.2004, cod   Kokkinotriwihia, din aportul la capitalul social al
str. Œmp„ratul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, et. 1, ap.   numeric personal 1580409400111, Ón calitate de       societ„˛ii, adus de c„tre asociatul Siimitra Pantelis
7, sectorul 4, identificat cu C.I. seria RX nr. 031864    asociat unic al Societ„˛ii Comerciale EUROTEC        care iese astfel din societate.
eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 19.03.1998,    TRADE - INVEST - S.R.L.,                    Dl prime∫te 10 p„r˛i sociale, cu o valoare
Arghir Bogdan-Andrei, cet„˛ean rom‚n, n„scut la         Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale   nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ 100 RON,
data de 20.04.1981 Ón Bucure∫ti, nec„s„torit, f„r„      EUROTEC TRADE - INVEST - S.R.L., Ón temeiul         reprezent‚nd 50 % din capitalul social al societ„˛ii,
antecedente penale, cod numeric personal           deciziei asociatului unic nr. 28 din data de        cota de participare la pierderi ∫i beneficii, devenind
1810420410053, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.         1.12.2005, modific actul constitutiv al societ„˛ii,     astfel asociat, iar asociatul Siimitra Pantelis
Œmp„ratul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, et. 1, ap. 7,    astfel:                           prime∫te integral valoarea p„r˛ilor sociale cesionate,
sectorul 4, identificat cu C.I. seria RX nr. 031863       1. se modific„ art. 3 din contractul de societate,    respectiv 100 RON.
eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 19.03.1998     astfel:                            Cesionarea p„r˛ilor sociale s-a efectuat la
∫i Arghir Maria-Georgeta, cet„˛ean rom‚n, n„scut„        a) se desfiin˛eaz„ ∫i se radiaz„ punctul de lucru    valoarea lor nominal„.
la data de 5.09.1959 Ón Bucure∫ti, sectorul 1,        al societ„˛ii situat Ón Bucure∫ti, sectorul 3, str. Alba    Œn urma cesiunii de p„r˛i sociale, capitalul social
c„s„torit„, f„r„ antecedente penale, cod numeric       Iulia nr. 6, bl. J5, sc. A, et. 3, ap. 7;          Ón valoare de 200 RON, divizat Ón 20 p„r˛i sociale,
personal 2590905400178, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,        b) se desfiin˛eaz„ ∫i se radiaz„ punctul de lucru    Ón valoare nominal„ de 10 RON va fi de˛inut de
str. Œmp„ratul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, et. 1, ap. 7,  al societ„˛ii situat Ón Bucure∫ti, sectorul 3. ™os. G„rii  asocia˛i, astfel:
sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 030264     C„˛elu nr. 174.                        Ioannou Yannakis de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón
eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 13.03.1998,      2. Celelalte prevederi ale contractului de        valoare nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de
ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a          societate r„m‚n neschimbate.                100 RON, reprezent‚nd 50 % din capitalul social,
asocia˛ilor nr. 1 din 16.12.2005 ∫i a contractului de      Redactat Ón cadrul Cabinetului de avocatur„       cota de participare la beneficii ∫i pierderi;
cesiune, aducem urm„toarele modific„ri la actul       îPapuc Virgil Petru”, Bucure∫ti, ast„zi, 1.12.2005 Ón     Stavrinou Alkiviadis de˛ine 10 p„r˛i sociale, Ón
constitutiv al societ„˛ii:                  3 (trei) exemplare.                     valoare nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de
  Cesionarea de c„tre Arghir Marian a unei p„r˛i         (68/321.617)                      100 RON, reprezent‚nd 50 % din capitalul social,
sociale a 10 lei fiecare, Ón valoare total„ de 10 lei,                 *                cota de participre la beneficii ∫i pierderi.
reprezent‚nd 5 % din capitalul social total ∫i cota de                                   2. Revocarea din calitatea de administrator a
participare la beneficii ∫i pierderi c„tre Arghir           Societatea Comercial„               asociatului Siimitra Pantelis, desc„rcarea de
Maria-Georgeta care devine nou asociat.              ANORTHOSIS FAMAGUSTA - S.R.L.             gestiune a acestuia ∫i numirea Ón aceast„ calitate a
  Capitalul social total este de 200 lei, Ómp„r˛it Ón            Bucure∫ti                  dlui Stavrinou Alkiviadis av‚nd puteri depline, pe
20 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, reprezent‚nd 100 %                                  care ∫i le va exercita pe toat„ perioada de
din capitalul total ∫i cota de participare la beneficii                                 func˛ionare a societ„˛ii Ómpreun„ cu dl Ioannou
                                        ACT ADIfiIONAL
∫i pierderi.                                                       Yannakis.
  Dup„ cesiune, aportul la capitalul social este       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al
de˛inut, astfel:                          ANORTHOSIS FAMAGUSTA - S.R.L.            societ„˛ii comerciale vor r„m‚ne complet
  - Arghir Marian de˛ine 9 p„r˛i sociale a 10 lei       Subsemna˛ii                       neschimbate.
fiecare, Ón valoare total„ de 90 lei, reprezent‚nd       Ioannou Yannakis, cet„˛ean cipriot, domiciliat Ón      (69/321.619)
45 % din capitalul social total ∫i cota de participare    Cipru, Meropis 14 Larnaca, n„scut la data de
                                                                          *
la beneficii ∫i pierderi;
                               16.12.1946 Ón Cipru, posesor al pa∫aportului nr.
  - Arghir Bogdan-Andrei de˛ine 10 p„r˛i sociale a                                         Societatea Comercial„
                               C288604 eliberat de autorit„˛ile cipriote la data de
10 lei fiecare, Ón valoare total„ de 100 lei,                                          METAL-INDUSTRY-IMPEX - S.R.L.
                               12.09.200 eliberat de autorit„˛ile cipriote,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social total ∫i cota                                           Bucure∫ti
                                Siimitra Pantelis, cet„˛ean cipriot, cu domiciliul
de participare la beneficii ∫i pierderi;
                               Ón Cipru, str. Apollonos, Shimitras Court, Larnaca,
  - Arghir Maria-Georgeta de˛ine o parte social„ Ón                                            ACT ADIfiIONAL
                               n„scut la data de 23.06.1949 Ón Cipru, Kythrea,
valoare de 10 lei, reprezent‚nd 5 % din capitalul
                               posesor al pa∫aportului nr. C351925 eliberat de        la Societatea Comercial„ METAL-INDUSTRY-
social total ∫i cota de participare la beneficii ∫i
                               autorit„˛ile cipriote la data de 22.01.2002,            IMPEX - S.R.L., Ónmatriculat„ cu nr.
pierderi.
                                Stavrinou Alkiviadis, cet„˛ean cipriot, n„scut Ón     J 40/17274/27.10.2004, cod fiscal R 16883102,
  Restul prevederilor din actul constitutiv r„m‚ne
neschimbat.                         Panagia, Cipru, la data de 7.08.1947, identificat cu      cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Triunghiului
  Redactat Ón 5 exemplare din care s-au eliberat 4     pa∫aportul seria CYP nr. C293847 eliberat de                 nr. 10A, sectorul 5
exemplare.                          autorit„˛ile cipriote la data de 10.10.2000, domiciliat    ™tefan Valentina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
   (67/321.616)                      Ón Cipru, Nicosia, 4 Stilianou Lena Street         Bucure∫ti, str. Serbe∫ti nr. 7, sectorul 5, n„scut„ la
              *                Kokkinotriwihia,                      data de 11.03.1976, identificat„ cu B.I. seria G.T. nr.
                                Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     737739 eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie, cod numeric
      Societatea Comercial„              ANORTHOSIS FAMAGUSTA - S.R.L., persoan„           personal 2760311451513, Ón executarea hot„r‚rii
    EUROTEC TRADE - INVEST - S.R.L.           juridic„ rom‚n„, Ónregistrat„ la Camera de Comer˛      adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1 din data de
         Bucure∫ti                 Bucure∫ti cu nr. J 40/10459/2005, cod unic de        5.12.2005, modific actul constitutiv al societ„˛ii,
                               Ónregistrare 17681993 la sediul social din Bucure∫ti,    astfel:
       ACT ADIfiIONAL NR. 29              Bd. Preciziei nr. 13D, camera P2, parter, sectorul 6,     - deschiderea unui punct de lucru Ón satul
                               au hot„r‚t urm„toarele:                   Sinte∫ti, Str. G„rii nr. 88, comuna Vidra, jude˛ul
     din data de 1 decembrie 2005             1. Cesionarea a 10 p„r˛i sociale Ón valoare       Ilfov, teren intravilan Ón suprafa˛„ de 200 m2 din
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       nominal„ de 10 RON, Ón valoare total„ de 100 RON      totalul de 508 m 2 ∫i una camer„ de locuit Ón
    EUROTEC TRADE - INVEST - S.R.L.            dlui Stavrinou Alkiviadis, cet„˛ean cipriot, n„scut Ón   suprafa˛„ de 16 m2.
  Subsemnatul Ciurea Daniel, cet„˛ean rom‚n,        Panagia, Cipru la data de 7.08.1947, identificat cu      Celelalte norme din statut r„m‚n neschimabte ∫i
n„scut la data de 17.08.1959 Ón Bucure∫ti, sectorul     pa∫aportul seria CYP nr. C293847 eliberat de        obligatorii.
1, domiciliat Ón Bucure∫ti, sectorul 1, Bd. Aviatorilor   autorit„˛ile cipriote la data de 10.10.2000, domiciliat    Œncheiat Ón trei exemplare, ast„zi 5.12.2005.
nr. 64, ap. 1, posesor al C.I. seria RD nr. 411734      Ón Cipru, Nicosia, 4 Stilianou Lena Street           (70/321.618)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                   ,
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
      bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                            &JUYDGY|077072]
                  Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 105/16.I.2006 con˛ine 16 pagini.              Pre˛ul 1,28 lei noi/12.800 lei vechi    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO