Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2010_2688

VIEWS: 11 PAGES: 32

									                        PARTEA    A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 2688      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                  Luni, 21 iunie 2010
        PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                - fondator: Trașcă Ionela, asociat unic, cod numeric
     DUDY FISH - S.R.L., București           personal 2841008132811, aport la capital 200,00 RON,
                               data vărsării aportului 3.06.2010, echivalând cu 20 părți
            ROMÂNIA
                               sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
         MINISTERUL JUSTIȚIEI            domiciliat în localitatea Mogoșoaia, str. Eugen Barbu
                               nr. 18, județul Ilfov;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 - administrator persoană fizică: Trașcă Ionela, cod
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         numeric personal 2841008132811, data numirii
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                               20.05.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58211            depline;
           din 4.06.2010                - denumire: DUDY FISH - S.R.L.;
  Persoană desemnată                      - sediul social: municipiul București, str. Izbiceni
  conform O.U.G nr. 116/2009,                nr. 116, sectorul 1;
  aprobată cu modificări
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 032 -
  și completări
  prin Legea nr. 63/2010,                  acvacultură;
  prin Decizia D.G. nr. 20                   - activitatea principală: cod CAEN 0322 - acvacultură
  din 14.01.2010      - Pîrvu Nicoleta         în ape dulci;
               Primavera
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  de pe lângă                        10,0000 RON fiecare;
  Tribunalul București   - Munteanu Sarita Iulia       - durata de funcționare: nelimitată;
  În baza cererii nr. 360762 din data de 3.06.2010 și a     - cod unic de înregistrare: 27018441;
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății  J 40/5681/2010.
comerciale cu următoarele date:                  (1/1.680.936)
  2        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

      Societatea Comercială                - activitatea principală: cod CAEN 8299 - alte activități
    ALLEGRO OFFICE - S.R.L., București          de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
            ROMÂNIA               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                               10,0000 RON fiecare;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 27018450;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           - număr de ordine în registrul comerțului:
                               J 40/5682/2010.
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                  (2/1.680.937)
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI

    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58219                  Societatea Comercială
                                  TARGET INSTAL CONSTRUCT - S.R.L.
           din 4.06.2010                       București
  Persoană desemnată
  conform O.U.G nr. 116/2009,                            ROMÂNIA
  aprobată cu modificări
  și completări                                MINISTERUL JUSTIȚIEI
  prin Legea nr. 63/2010,
  prin Decizia D.G. nr. 20                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  din 14.01.2010      - Mirea Georgiana
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
               Adriana
                                     TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58223
  de pe lângă
  Tribunalul București   - Cotoc Ligia                     din 4.06.2010
                                Persoană desemnată
  În baza cererii nr. 362344 din data de 3.06.2010 și a
                                conform O.U.G nr. 116/2009,
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                aprobată cu modificări
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                și completări
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                prin Legea nr. 63/2010,
comerciale cu următoarele date:
                                prin Decizia D.G. nr. 20
  - fondatori:
                                din 14.01.2010      - Vlase Nicoleta
  1. Gheorghe Gabriel, asociat, cod numeric personal
                                Referent la Oficiul
1540623400428, aport la capital 100,00 RON, data
                                Registrului Comerțului
vărsării aportului 3.06.2010, echivalând cu 10 părți
                                de pe lângă
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                Tribunalul București   - Cotoc Ligia
domiciliat în municipiul București, str. Cetatea de Baltă
nr. 22, bl. O6, sc. 2, ap. 57, sector 6;            În baza cererii nr. 359514 din data de 3.06.2010 și a
  2. Colibei Daniela, asociat, cod numeric personal    actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
2680215047428, aport la capital 100,00 RON, data       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
vărsării aportului 3.06.2010, echivalând cu 10 părți     București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,    comerciale cu următoarele date:
domiciliat în localitatea Gruiu, com. Căteasca, județ      - fondatori:
Argeș;                             1. Ciubotărescu Florentina, asociat, cod numeric
  - administrator persoană fizică: Gheorghe Gabriel,    personal 2610713400016, aport la capital 100,00 RON,
cod numeric personal 1540623400428, data numirii       data vărsării aportului 21.05.2010, echivalând cu 10 părți
3.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
depline;                           domiciliat în municipiul București, str. Caraiman nr. 23,
  - denumire: ALLEGRO OFFICE - S.R.L.;           sector 1;
  - sediul social: municipiul București, str. Cetatea de   2. Ciubotărescu Călin-Decebal, asociat, cod numeric
Baltă nr. 22, bl. O6, sc. 2, parter, ap. 57, sectorul 6;   personal 1850216460128, aport la capital 100,00 RON,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 829 -   data vărsării aportului 21.05.2010, echivalând cu 10 părți
activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;  sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                 3

domiciliat în municipiul București, Str. Terasei nr. 3B,      - fondator: Pîlea Bogdan, asociat unic, cod numeric
bl. PE2, sc. C, ap. 33, sector 4;                personal 1770720431563, aport la capital 200,00 RON,
  - administrator persoană fizică: Ciubotărescu        data vărsării aportului 29.04.2010, echivalând cu 20 părți
Florentina, cod numeric personal 2610713400016, data      sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
numirii 15.05.2010, durata mandatului nelimitată, având     domiciliat în municipiul București, Str. Podarului nr. 2-4,
puteri depline;                         bl. F1, sc. 2, et. 4, ap. 30, sector 4;
  - denumire: TARGET INSTAL CONSTRUCT - S.R.L.;          - administrator persoană fizică: Pîlea Bogdan, cod
  - sediul social: municipiul București, Str. Oinei nr. 34,  numeric personal 17707240431563, data numirii
camera nr. 7, et. 1, sectorul 1;                27.05.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -    depline;
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte     - denumire: BP BLITZ POWER PROTECT - S.R.L.;
lucrări de instalații pentru construcții;              - sediul social: municipiul București, Str. Sadului nr.
                                35, Corp Administrativ E, Birou 5, et. 2, sectorul 5;
  - activitatea principală: cod CAEN 4322 - lucrări de
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 801 -
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
                                activități de protecție și gardă;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                  - activitatea principală: cod CAEN 8010 - activități de
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                protecție și gardă;
10,0000 RON fiecare;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - cod unic de înregistrare: 27018468;            10,0000 RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - durata de funcționare: nelimitată;
J 40/5683/2010.                           - cod unic de înregistrare: 27018476;
   (3/1.680.938)                         - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 40/5684/2010.
      Societatea Comercială                   (4/1.680.939)
BP BLITZ POWER PROTECT - S.R.L., București
                                      Societatea Comercială
             ROMÂNIA                    DANCE ON UNION - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                          ROMÂNIA

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                   MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58224                    TRIBUNALUL BUCUREȘTI
           din 4.06.2010
                                 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58227/4.06.2010
  Persoană desemnată
                                  Persoană desemnată
  conform O.U.G nr. 116/2009,
                                  conform O.U.G nr. 116/2009,
  aprobată cu modificări
                                  aprobată cu modificări
  și completări
                                  și completări
  prin Legea nr. 63/2010,                     prin Legea nr. 63/2010,
  prin Decizia D.G. nr. 20                    prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010      - Vlase Nicoleta            din data de 14.01.2010  - Vlase Nicoleta
  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul București   - Barbu Marica             Tribunalul București   - Stan Amelia Monica
  În baza cererii nr. 359083 din data de 3.06.2010 și a      În baza cererii nr. 359488 din data 3.06.2010 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la        actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății   București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                 comerciale cu următoarele date:
  4        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  - fondatori: 1. Florescu Mihaela-Luminița, asociat, cod   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
numeric personal 2711105421528, aport la capital         București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
990,00 RON, data vărsării aportului 27.05.2010,         comerciale cu următoarele date:
echivalând cu 99 părți sociale, reprezentând 99 % din        - fondatori: 1. Balta Stelian Mihai, asociat, cod
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,   numeric personal 1880329303469, aport la capital
șos. Colentina, nr. 2C, bl. 4, sc. C, et. 4, ap. 106, sectorul  100,00 RON, data vărsării aportului 27.05.2010,
2; 2. Mihaila Petre-Adrian, asociat, cod numeric personal
                                 echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
1751226214621, aport la capital 10,00 RON, data
vărsării aportului 27.05.2010, echivalând cu 1 parte       capitalul social total, domiciliat în localitatea Negrești-
socială, reprezentând 1 % din capitalul social total,      Oaș, str. George Coșbuc, nr. 95, județul Satu Mare; 2.
domiciliat în municipiul București, Str. Iedului, nr. 2, bl.   Dan Ionuț Flamanzeanu, asociat, cod numeric personal
149 B, sc. 1, ap. 1, sectorul 6;                 1820305450068, aport la capital 100,00 RON, data
  - administrator persoană fizică: Florescu Mihaela-      vărsării aportului 27.05.2010, echivalând cu 10 părți
Luminița, cod numeric personal 2711105421528, data        sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
numirii 2.06.2010, durata mandatului 4 ani până la data     domiciliat în municipiul București, str. Frunte Lată, nr. 5,
de 2.06.2014;
                                 bl. P15, et. 3, ap. 14, sectorul 5;
  - denumire: DANCE ON UNION - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul București, str. Heliade Între    - administrator persoană fizică: Dan Ionuț
Vii, nr. 8, corpul C12, camerele D4, D5, D6, sectorul 2;     Flamanzeanu, cod numeric personal 1820305450068,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 -     data numirii 24.05.2010, durata mandatului nelimitată;
alte forme de învățământ;                      - denumire: PLAYKOKO GAMES - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 8552 - învățământ       - sediul social: municipiul București, str. Frunte Lată,
în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans,    nr. 5, bl. P15, sc. 1, et. 3, ap. 14, camera 3, sectorul 5;
arte plastice etc.);                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 620 -
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
                                 activități de servicii în tehnologia informației;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                         - activitatea principală: 6201 - activități de realizare a
  - durata de funcționare: nelimitată;             soft-ului la comandă (software orientat client);
  - cod unic de înregistrare: 27018484;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - număr de ordine în registrul comerțului:          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
J 40/5685/2010.                         10,0000 RON fiecare;
   (5/1.680.940)                         - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 27018492;
       Societatea Comercială                  - număr de ordine în registrul comerțului:
    PLAYKOKO GAMES - S.R.L., București
                                 J 40/5686/2010.
                                    (6/1.680.941)
             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                    Societatea Comercială
                                   HOME INSPIRATIONS - S.R.L., București
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                             ROMÂNIA
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58233/4.06.2010
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Persoană desemnată
  conform O.U.G nr. 116/2009,                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  aprobată cu modificări
                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  și completări
  prin Legea nr. 63/2010,                     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58234/4.06.2010
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din data de 14.01.2010  - Vlase Nicoleta            Persoană desemnată
  Referent la Oficiul                       conform O.U.G nr. 116/2009,
  Registrului Comerțului                      aprobată cu modificări
  de pe lângă                           și completări
  Tribunalul București   - Radica Elena             prin Legea nr. 63/2010,
  În baza cererii nr. 359524 din data 3.06.2010 și a        prin Decizia D.G. nr. 20
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la          din data de 14.01.2010  - Vlase Nicoleta
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                  5

  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă
  Tribunalul București      - Cotoc Ligia          de pe lângă
  În baza cererii nr. 359705 din data 3.06.2010 și a       Tribunalul București       - Munteanu Sarita Iulia
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       În baza cererii nr. 362323 din data 3.06.2010 și a
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății   actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
comerciale cu următoarele date:
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - fondator: Martin Camelia-Elisabeta, asociat unic, cod
numeric personal 2680810047338, aport la capital        București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
200,00 RON, data vărsării aportului 28.05.2010,         comerciale cu următoarele date:
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,    - fondatori: 1. Bărbătescu Gianina, asociat, cod
str. Petre Ispirescu nr. 8, bl. P6, sc. 2, et. 7, ap. 49,    numeric personal 2710205100053, aport la capital
sectorul 5;
  - administrator persoană fizică: Martin Camelia-      100,00 RON, data vărsării aportului 3.06.2010,
Elisabeta, cod numeric personal 2680810047338, data       echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
numirii 7.05.2010, durata mandatului nelimitată, având
                                capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
puteri depline;
  - denumire: HOME INSPIRATIONS - S.R.L.;           str. Răușeni, nr. 2, bl. 26, sc. 2, ap. 22, sectorul 2;
  - sediul social: municipiul București, str. Petre       2. Bărbătescu Ștefan-Cristian, asociat, cod numeric
Ispirescu nr. 8, bl. P6, sc. 2, et. 7, ap. 49, sectorul 5;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -    personal 1710710421537, aport la capital 100,00 RON,
comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în        data vărsării aportului 3.06.2010, echivalând cu 10 părți
magazine specializate;
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
  - activitatea principală: 4751 - comerț cu amănuntul al
textilelor, în magazine specializate;              domiciliat în municipiul București, str. Răușeni, nr. 2,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       bl. 26, sc. 2, ap. 22, sectorul 2;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                        - administrator persoană fizică: Bărbătescu Gianina,
  - durata de funcționare: nelimitată;            cod numeric personal 2710205100053, data numirii
  - cod unic de înregistrare: 27018506;
  - număr de ordine în registrul comerțului:         27.05.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
J 40/5687/2010.                         depline;
   (7/1.680.942)                        - denumire: GRAND ROXELLA IMPEX - S.R.L.;
     Societatea Comercială                  - sediul social: municipiul București, str. Răușeni, nr. 2,
 GRAND ROXELLA IMPEX - S.R.L., București            bl. 26, sc. 2, et. P, ap. 22, sectorul 2;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
             ROMÂNIA
                                comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                piețe;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            - activitatea principală: 4789 - comerț cu amănuntul
                                prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58235/4.06.2010           integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  Persoană desemnată                      10,0000 RON fiecare;
  conform O.U.G nr. 116/2009,                   - durata de funcționare: nelimitată;
  aprobată cu modificări
  și completări                          - cod unic de înregistrare: 27018514;
  prin Legea nr. 63/2010,                     - număr de ordine în registrul comerțului:
  prin Decizia D.G. nr. 20
                                J 40/5691/2010.
  din data de 14.01.2010  - Mirea Georgiana
               Adriana                (8/1.680.943)
  6        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

       Societatea Comercială                 (9/1.680.944)
    CARDINAL MARKET - S.R.L., București
                                      Societatea Comercială
             ROMÂNIA                  ASTARA UNITAR TAXI - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                          ROMÂNIA

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                   MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58236/4.06.2010                  TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Persoană desemnată
                                 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58237/4.06.2010
  conform O.U.G nr. 116/2009,
  aprobată cu modificări                     Persoană desemnată
  și completări                          conform O.U.G nr. 116/2009,
  prin Legea nr. 63/2010,                     aprobată cu modificări
  prin Decizia D.G. nr. 20                    și completări
  din data de 14.01.2010  - Piciorea Cristina          prin Legea nr. 63/2010,
  Referent la Oficiul                       prin Decizia D.G. nr. 20
  Registrului Comerțului                     din data de 14.01.2010  - Piciorea Cristina
  de pe lângă                           Referent la Oficiul
  Tribunalul București   - Cotoc Ligia             Registrului Comerțului
                                  de pe lângă
  În baza cererii nr. 361117 din data 3.06.2010 și a
                                  Tribunalul București   - Stan Amelia Monica
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        În baza cererii nr. 361334 din data 3.06.2010 și a
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății   actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
comerciale cu următoarele date:                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - fondator: Simina Florina, asociat unic, cod numeric    București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
personal 2790401224502, aport la capital 200,00 RON,      comerciale cu următoarele date:
data vărsării aportului 1.06.2010, echivalând cu 20 părți      - fondatori: 1. Bultoc Gheorghiță, asociat, cod numeric
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,       personal 1690624072627, aport la capital 100,00 RON,
domiciliată în municipiul București, str. Bârsănești, nr. 2,  data vărsării aportului 2.06.2010, echivalând cu 10 părți
bl. 156, sc. 2, et. 4, ap. 74, sectorul 6;           sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
  - administrator persoană fizică: Marcu Cristinel, în    domiciliat în municipiul București, Bd. Unirii, nr. 10, bl. 7B,
calitate de administrator, cod numeric personal         sc. 2, et. 3, ap. 33, sectorul 4; 2. Bultoc Călin, asociat, cod
1751120224522, domiciliat în municipiul București, str.     numeric personal 1670326072625, aport la capital
Bârsănești, nr. 2, bl. 156, sc. 2, et. 4, ap. 74, sect. 6,   100,00 RON, data vărsării aportului 2.06.2010,
durata mandatului nelimitată;                  echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - denumire: CARDINAL MARKET - S.R.L.;            capitalul social total, domiciliat în municipiul București,
  - sediul social: municipiul București, Str. Apusului,    Bd. Unirii, nr. 69, bl. G2B, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 3;
nr. 96, bl. F, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 6;          - administrator persoană fizică: Bultoc Călin, cod
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -    numeric personal 1670326072625, data numirii
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         3.06.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - activitatea principală: 4711 - comerț cu amănuntul în   depline;
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de         - denumire: ASTARA UNITAR TAXI - S.R.L.;
produse alimentare, băuturi și tutun;                - sediul social: municipiul București, str. Turnu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       Măgurele, nr. 52-62, et. II, corp B, camera 7, sector 4;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 -
10,0000 RON fiecare;                      alte transporturi terestre de călători;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - activitatea principală: 4932 - transporturi cu taxiuri;
  - cod unic de înregistrare: 27018522;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - număr de ordine în registrul comerțului:         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
J 40/5692/2010.                         10,0000 RON fiecare;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                 7

  - durata de funcționare: nelimitată;              - cod unic de înregistrare: 27018549;
  - cod unic de înregistrare: 27018530;              - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:          J 40/5694/2010.
J 40/5693/2010.                           (11/1.680.946)
   (10/1.680.945)
                                      Societatea Comercială
      Societatea Comercială                    BELAGINA 2010 - S.R.L., București
   SHOES ART IMPEX - S.R.L., București
                                            ROMÂNIA
             ROMÂNIA
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58161/4.06.2010
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 58238/4.06.2010
                                  Persoană desemnată
  Persoană desemnată                       conform O.U.G nr. 116/2009,
  conform O.U.G nr. 116/2009,                   aprobată cu modificări
  aprobată cu modificări                     și completări
  și completări                          prin Legea nr. 63/2010,
  prin Legea nr. 63/2010,                     prin Decizia D.G. nr. 20
  prin Decizia D.G. nr. 20                    din data de 14.01.2010  - Mirea Georgiana
  din data de 14.01.2010  - Piciorea Cristina
                                               Adriana
  Referent la Oficiul
                                  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului
                                  Registrului Comerțului
  de pe lângă
                                  de pe lângă
  Tribunalul București   - Radica Elena
                                  Tribunalul București   - Munteanu Sarita Iulia
  În baza cererii nr. 361132 din data 3.06.2010 și a
                                  În baza cererii nr. 271013 din data 25.05.2010 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:
                                comerciale cu următoarele date:
  - fondator: Matar Hicham, asociat unic, cod numeric
personal 1681115400139, aport la capital 200,00 RON,        - fondatori: 1. Neagu Zamfirica-Gina, asociat, cod
data vărsării aportului 2.06.2010, echivalând cu 20 părți    numeric personal 2821216212714, aport la capital
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,       190,00 RON, data vărsării aportului 25.05.2010,
domiciliat în municipiul București, Calea Moșilor, nr. 296,   echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din
bl. 46, sc. 2, et. 8, ap. 68, sectorul 2;            capitalul social total, domiciliată în localitatea Jilavele,
  - administrator persoană fizică: Matar Hicham, cod     com. Jilavele, județul Ialomița; 2. Gheorghe Marcela-
numeric personal 1681115400139, data numirii          Mădălina, asociat, cod numeric personal
1.06.2010, durata mandatului nelimitată;            2890218340938, aport la capital 10,00 RON, data
  - denumire: SHOES ART IMPEX - S.R.L.;            vărsării aportului 25.05.2010, echivalând cu 1 parte
  - sediul social: municipiul București, Calea Moșilor,    socială, reprezentând 5 % din capitalul social total,
nr. 296, bl. 46, sc. 2, et. 8, ap. 68, sectorul 2;       domiciliată în municipiul București, str. Greaca, nr. 11,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -    sectorul 5;
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;             - administrator persoană fizică: Neagu Zamfirica-
  - activitatea principală: 4642 - comerț cu ridicata al   Gina, cod numeric personal 2821216212714, data
îmbrăcămintei și încălțămintei;                 numirii 13.05.2010, durata mandatului nelimitată, având
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    - denumire: BELAGINA 2010- S.R.L.;
10,0000 RON fiecare;                        - sediul social: municipiul București, Str. Șoltuzului,
  - durata de funcționare: nelimitată;            nr. 46, sector 2;
  8        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -      - durata de funcționare: nelimitată;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;          - cod unic de înregistrare: 26994795;
  - activitatea principală: 4719 - comerț cu amănuntul în    - număr de ordine în registrul comerţului:
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de       J 10/312/2010.
produse nealimentare;                       Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
10,0000 RON fiecare;                      Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  - durata de funcționare: nelimitată;              Executorie de drept.
  - cod unic de înregistrare: 27018557;             Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  - număr de ordine în registrul comerțului:         Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
J 40/5695/2010.                         O.U.G. 116/2009.
   (12/1.680.947)                        Pronunțată în ședința din data de 28.05.2010.
                                   (13/1.683.036)
        Societatea Comercială
        BELLA STORE - S.R.L.                     Societatea Comercială
       Pogoanele, județul Buzău                QWERTY SOFT DISTRIBUTOR - S.R.L.
                                  satul Merei, comuna Merei, județul Buzău
             ROMÂNIA
                                            ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

                                 OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
           EXTRAS                        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
    AL REZOLUȚIEI NR. RD 3725/28.05.2010
                                          EXTRAS
  Director la Oficiul                        AL REZOLUȚIEI NR. RD 3726/28.05.2010
  Registrului Comerțului
                                  Director la Oficiul
  de pe lângă Tribunalul
                                  Registrului Comerțului
  Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr
                                  de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 26570 din data de 27.05.2010 și a     Buzău            - Ec. Iulian Sorin Lazăr
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                  În baza cererii nr. 26574 din data de 27.05.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - fondator: Vlășceanu Steliana, asociat unic, aport la   constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 19.05.2010,     următoarele date:
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         - fondatori:
capitalul social total, cota de participare la           1. Sanda C. Corina Andreea, asociat, aport la capital
beneficii/pierderi de 100 %;                  80,00 RON, data vărsării aportului 27.05.2010,
  - administrator persoană fizică: Vlășceanu Steliana,    echivalând cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din
data numirii 12.05.2010, durata mandatului nelimitată,     capitalul social total, cota de participare la
având puteri administrare și reprezentare;           beneficii/pierderi de 40 %;
  - denumire: BELLA STORE - S.R.L.;               2. Filip Alexandru, asociat, aport la capital 120,00
  - sediul social: oraș Pogoanele, str. Ion Luca       RON, data vărsării aportului 27.05.2010, echivalând cu
Caragiale nr. 92;                        12 părți sociale, reprezentând 60 % din capitalul social
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -    total, cota de participare la beneficii/pierderi de 60 %;
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;             - administrator persoană fizică: Filip Alexandru, data
  - activitate principală: cod CAEN 4641 - comerț cu     numirii 27.05.2010, durata mandatului nelimitată, având
ridicata al produselor textile;                 puteri administrare și reprezentare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - denumire: QWERTY SOFT DISTRIBUTOR - S.R.L.;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    - sediul social: satul Merei, comuna Merei, nr. 469-
RON fiecare;                          471, ap. camera 1;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                9

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 620 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
activități de servicii în tehnologia informației;       comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
  - activitate principală: cod CAEN 6201 - activități de   specializate;
realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);   - activitate principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 26994809;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - cod unic de înregistrare: 27000320;
J 10/313/2010.                          - număr de ordine în registrul comerţului:
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   J 10/315/2010.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.                    Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Executorie de drept.
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din     Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. 116/2009.
                                Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
  Pronunțată în ședința din data de 28.05.2010.
                                O.U.G. 116/2009.
   (14/1.683.037)                        Pronunțată în ședința din data de 31.05.2010.
        Societatea Comercială                (15/1.683.038)
       AFFINITY STAGE - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
        Buzău, județul Buzău
                                      GEONICSIL CREDIT - S.R.L.
                                       Buzău, județul Buzău
            ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                         ROMÂNIA


 OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                  MINISTERUL JUSTIȚIEI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
          EXTRAS                         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
   AL REZOLUȚIEI NR. RD 3766/31.05.2010
                                         EXTRAS
  Director la Oficiul                       AL REZOLUȚIEI NR. RD 3767/31.05.2010
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                     Director la Oficiul
  Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr     Registrului Comerțului
                                 de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 27322 din data de 28.05.2010 și a     Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      În baza cererii nr. 27333 din data de 28.05.2010 și a
următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - fondator: Pîrvan N. Anca Camelia, asociat unic,      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului      următoarele date:
27.05.2010, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând     - fondatori:
100 % capitalul social total, cota de participare la       1. Lăcustă V. Georgiana, asociat, aport la capital
beneficii/pierderi de 100 %;                  100,00 RON, data vărsării aportului 28.05.2010,
  - administrator persoană fizică: Pîrvan N. Anca       echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
Camelia, data numirii 28.05.2010, durata mandatului      capitalul social total, cota de participare la
nelimitată, având puteri administrare și reprezentare;     beneficii/pierderi de 50 %;
  - denumire: AFFINITY STAGE - S.R.L.;              2. Mărunțiș P. Nicolae, asociat, aport la capital 50,00
  - sediul social: municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 25;   RON, data vărsării aportului 28.05.2010, echivalând cu 5
  10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social total,   constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %;        următoarele date:
  3. Mărunțiș N. Silviu Ștefan, asociat, aport la capital      - fondator: Convertino Giovanni, asociat unic, aport la
50,00 RON, data vărsării aportului 28.05.2010,          capital 1.000,00 RON, data vărsării aportului 20.05.2010,
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din       echivalând cu 100 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la          capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 25 %;                    beneficii/pierderi de 100 %;
  - administrator persoană fizică: Mărunțiș P. Nicolae,       - administrator persoană fizică: Convertino Giovanni,
data numirii 28.05.2010, durata mandatului nelimitată,      data numirii 20.05.2010, durata mandatului nelimitată,
având puteri administrare și reprezentare;            având puteri administrare și reprezentare;
  - denumire: GEONICSIL CREDIT - S.R.L.;              - denumire: CONITAL TRAS ALBURNI - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Buzău, Str. Mesteacănului       - sediul social: municipiul Râmnicu Sărat, Piața
nr. 2, biroul 1;                         Halelor, bl. 12, ap. 40, camera 2;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 649 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități  transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
de asigurări și fonduri de pensii;                  - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi
  - activitate principală: cod CAEN 6492 - alte activități   rutiere de mărfuri;
de creditare;                             - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    10,0000 RON fiecare;
RON fiecare;                             - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 27000347;
  - cod unic de înregistrare: 27000339;               - număr de ordine în registrul comerţului:
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 10/317/2010.
J 10/316/2010.
                                   Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                   Executorie de drept.
  Executorie de drept.
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
O.U.G. 116/2009.                         O.U.G. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 31.05.2010.           Pronunțată în ședința din data de 31.05.2010.
   (16/1.683.039)                          (17/1.683.040)

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     CONITAL TRAS ALBURNI - S.R.L.                    G&V ECO INTONACCI - S.R.L.
      Râmnicu Sărat, județul Buzău                     Buzău, județul Buzău


             ROMÂNIA                             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU                   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU

          EXTRAS                              EXTRAS
   AL REZOLUȚIEI NR. RD 3793/31.05.2010                AL REZOLUȚIEI NR. RD 3796/1.06.2010
  Director la Oficiul                        Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  Buzău              - Ec. Iulian Sorin Lazăr     Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr
  În baza cererii nr. 27368 din data de 28.05.2010 și a       În baza cererii nr. 27960 din data de 31.05.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                11

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu            Societatea Comercială
următoarele date:                              BEBESAV TRANS - S.R.L.
  - fondatori:                                Buzău, județul Buzău
  1. Oprescu G. V. Valentin Florin, asociat, aport la
                                            ROMÂNIA
capital 150,00 RON, data vărsării aportului 31.05.2010,
echivalând cu 15 părți sociale, reprezentând 50 % din              MINISTERUL JUSTIȚIEI
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %;                   OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

  2. Oprescu V. Gabriel Viorel, asociat, aport la capital
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
150,00 RON, data vărsării aportului 31.05.2010,
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
echivalând cu 15 părți sociale, reprezentând 50 % din
capitalul social total, cota de participare la                  EXTRAS
beneficii/pierderi de 50 %;                     AL REZOLUȚIEI NR. RD 3838/2.06.2010

  - administratori persoane fizice:               Director la Oficiul
  1. Oprescu G. V. Valentin Florin, data numirii        Registrului Comerțului
31.05.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri      de pe lângă Tribunalul
                                 Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr
administrare și reprezentare;
  2. Oprescu V. Gabriel Viorel, data numirii 31.05.2010,     În baza cererii nr. 28720 din data de 1.06.2010 și a
durata mandatului nelimitată, având puteri administrare    actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                               constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
și reprezentare;
                               următoarele date:
  - denumire: G&V ECO INTONACCI - S.R.L.;
                                 - fondator: Pavel Claudiu Ionuț, asociat unic, aport la
  - sediul social: municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. 16A,
                               capital 200,00 RON, data vărsării aportului 31.05.2010,
birou 4;                           echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -    capitalul social total, cota de participare la
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și      beneficii/pierderi de 100 %;
nerezidențiale;                          - administrator persoană fizică: Pavel Claudiu Ionuț,
  - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de    data numirii 1.06.2010, durata mandatului nelimitată,
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;   având puteri administrare și reprezentare;
  - capital social subscris: 300,00 RON, vărsat integral;    - denumire: BEBESAV TRANS - S.R.L.;
                                 - sediul social: municipiul Buzău, cart. Broșteni, bl. N7,
capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,0000
                               et. 3, ap. 7;
RON fiecare;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
  - durata de funcționare: nelimitată;
                               transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  - cod unic de înregistrare: 27004918;             - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi
  - număr de ordine în registrul comerţului:         rutiere de mărfuri;
J 10/2.06.2010.                          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.    RON fiecare;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         - cod unic de înregistrare: 27008189;
                                 - număr de ordine în registrul comerţului:
  Executorie de drept.
                               J 10/320/2010.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
                               din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
O.U.G. 116/2009.                         Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Pronunțată în ședința din data de 1.06.2010.        Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  (18/1.683.041)                        Executorie de drept.
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din     din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
O.U.G. 116/2009.                          Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Pronunțată în ședința din data de 2.06.2010.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  (19/1.683.042)                         Executorie de drept.
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
       Societatea Comercială               Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
     YSROMED SUPPLIES - S.R.L.               O.U.G. 116/2009.
 satul Fotin, comuna Râmnicelu, județul Buzău            Pronunțată în ședința din data de 4.06.2010.
                                   (20/1.683.043)
             ROMÂNIA
                                      Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                OPAC EUROPEAN CONSTRUCT - S.R.L.
                                       Buzău, județul Buzău
 OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                             ROMÂNIA
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU                     MINISTERUL JUSTIȚIEI

           EXTRAS                    OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
    AL REZOLUȚIEI NR. RD 3921/4.06.2010
  Director la Oficiul                           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Registrului Comerțului                          DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
  de pe lângă Tribunalul                              EXTRAS
  Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr       AL REZOLUȚIEI NR. RD 3887/3.06.2010
  În baza cererii nr. 28908 din data de 1.06.2010 și a      Director la Oficiul
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         Registrului Comerțului
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       de pe lângă Tribunalul
următoarele date:                          Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr
  - fondatori:
                                  În baza cererii nr. 29181 din data de 2.06.2010 și a
  1. Bocu I. Nicoleta, asociat, aport la capital 500,00
                                 actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
RON, data vărsării aportului 1.06.2010, echivalând cu 50
                                 constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                 următoarele date:
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                  - fondatori:
  2. Peiter Alex, asociat, aport la capital 500,00 RON,
                                  1. Manole C. Oana Cristina, asociat, aport la capital
data vărsării aportului 1.06.2010, echivalând cu 50 părți    300,00 RON, data vărsării aportului 12.05.2010,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota   echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 25 % din
de participare la beneficii/pierderi de 50 %;          capitalul social total, cota de participare la
  - administrator persoană fizică: Bocu I. Nicoleta, data   beneficii/pierderi de 25 %;
numirii 1.06.2010, durata mandatului nelimitată, având       2. Cuttaia Angelo, asociat, aport la capital 600,00
puteri administrare și reprezentare;               RON, data vărsării aportului 12.05.2010, echivalând cu
  - denumire: YSROMED SUPPLIES - S.R.L.;            60 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - sediul social: satul Fotin nr. 35, comuna Râmnicelu;    total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -      3. Cuttaia Claudio, asociat, aport la capital 300,00
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;            RON, data vărsării aportului 12.05.2010, echivalând cu
  - activitate principală: cod CAEN 4646 - comerț cu      30 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social
ridicata al produselor farmaceutice;               total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %;
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat         - administrator persoană fizică: Manole C. Oana
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  Cristina, data numirii 2.06.2010, durata mandatului
10,0000 RON fiecare;                       nelimitată, având puteri administrare și reprezentare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - denumire: OPAC EUROPEAN CONSTRUCT -
  - cod unic de înregistrare: 27020026;            S.R.L.;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - sediul social: municipiul Buzău, cart. Dorobanți 1, bl.
J 10/323/2010.                          26/6, et. 4, ap. 19;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                 13

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      - sediul social: municipiul Buzău, Bd. Gării nr. 26,
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și       camera 1;
nerezidențiale;                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
  - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de     lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     lucrări de instalații pentru construcții;
  - capital social subscris: 1.200,00 RON, vărsat         - activitate principală: cod CAEN 4322 - lucrări de
integral; capitalul social este divizat în 120 părți sociale a  instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
10,0000 RON fiecare;                        - capital social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
  - durata de funcționare: nelimitată;             capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,0000
  - cod unic de înregistrare: 27015240;            RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
J 10/322/2010.
                                  - cod unic de înregistrare: 27020034;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                  - număr de ordine în registrul comerţului:
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                 J 10/324/2010.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Executorie de drept.                     din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din     Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
O.U.G. 116/2009.                          Executorie de drept.
  Pronunțată în ședința din data de 3.06.2010.          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
   (21/1.683.044)                       Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
                                 O.U.G. 116/2009.
       Societatea Comercială                 Pronunțată în ședința din data de 4.06.2010.
      SPARTAN BUILDERS - S.R.L.                 (22/1.683.045)
        Buzău, județul Buzău
                                         Societatea Comercială
             ROMÂNIA                        AXE METALORIN - S.R.L.
                                         Buzău, județul Buzău
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                             ROMÂNIA
 OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
                                  OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
          EXTRAS
   AL REZOLUȚIEI NR. RD 3924/4.06.2010                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
  Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                              EXTRAS
  de pe lângă Tribunalul                       AL REZOLUȚIEI NR. RD 3929/4.06.2010
  Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr
                                  Director la Oficiul
  În baza cererii nr. 29244 din data de 3.06.2010 și a       Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         de pe lângă Tribunalul
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr
următoarele date:
  - fondator: Bălan N. Mariana, asociat unic, aport la       În baza cererii nr. 29353 din data de 3.06.2010 și a
capital 500,00 RON, data vărsării aportului 2.06.2010,      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 100 %        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la          următoarele date:
beneficii/pierderi de 100 %;                    - fondator: Marin G. Iulian-Florin, asociat unic, aport la
  - administrator persoană fizică: Bălan N. Mariana,      capital 200,00 RON, data vărsării aportului 3.06.2010,
data numirii 2.06.2010, durata mandatului nelimitată,      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
având puteri administrare și reprezentare;            capitalul social total, cota de participare la
  - denumire: SPARTAN BUILDERS - S.R.L.;            beneficii/pierderi de 100 %;
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  - administrator persoană fizică: Marin G. Iulian-Florin,    - denumire: PERFEKT PACK LINE - S.R.L.;
data numirii 3.06.2010, durata mandatului nelimitată,        - sediul social: satul Berca, comuna Berca,
având puteri administrare și reprezentare;           Str. Balastierei nr. 345.
  - denumire: AXE METALORIN - S.R.L.;               Emblema este figurativă; descriere: Denumirea
  - sediul social: municipiul Buzău, Str. Răchitei nr. 12A;  societății PERFEKT PACK încadrată într-un dreptunghi
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -    cu două vârfuri opuse, ascuțite și două rotunjite, de
comerț cu ridicata specializat al altor produse;        culoare albastră bordat cu o linie albă, litere volumetrice
  - activitate principală: cod CAEN 4677 - comerț cu     descrescătoare spre dreapta având la capăt trei steluțe.
ridicata al deșeurilor și resturilor;                Denumirea societății PERFEKT PACK este
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   reprezentată în două moduri diferite: primul cuvânt
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000   „PERFEKT” este scris cu litere de tipar mari cu contur
RON fiecare;                          dublu, iar al doilea cuvânt „pack“ scris cu litere de tipar
  - durata de funcționare: nelimitată;            mici de culoare albă;
  - cod unic de înregistrare: 27020042;              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -
  - număr de ordine în registrul comerţului:         comerț cu ridicata nespecializat;
J 10/325/2010.                           - activitate principală: cod CAEN 4690 - comerț cu
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   ridicata nespecializat;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.       - capital social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    capitalul social este divizat în 40 părți sociale a 10,0000
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        RON fiecare;
  Executorie de drept.                      - durata de funcționare: nelimitată;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         - cod unic de înregistrare: 27020050;
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din      - număr de ordine în registrul comerţului:
O.U.G. 116/2009.                        J 10/326/2010.
  Pronunțată în ședința din data de 4.06.2010.          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
   (23/1.683.046)                      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
       Societatea Comercială               Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
      PERFEKT PACK LINE - S.R.L.                Executorie de drept.
  satul Berca, comuna Berca, județul Buzău            Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
             ROMÂNIA                O.U.G. 116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 4.06.2010.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                (24/1.683.047)

 OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                 Societatea Comercială
                                     NICORINA SOLO TRANS - S.R.L.
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             satul Izvorani, oraș Ștefănești, județul Argeș
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU

           EXTRAS                               ROMÂNIA
    AL REZOLUȚIEI NR. RD 3934/4.06.2010
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                     OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  de pe lângă Tribunalul
  Buzău             - Ec. Iulian Sorin Lazăr        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
  În baza cererii nr. 29406 din data de 3.06.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea                  EXTRAS
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu            AL REZOLUȚIEI NR. 6081
următoarele date:
                                  Director la Oficiul
  - fondator: Huchiu N. Adelina Gabriela, asociat unic,
                                  Registrului Comerțului
aport la capital 400,00 RON, data vărsării aportului
                                  de pe lângă Tribunalul
3.06.2010, echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând
                                  Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
100 % capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %;                    În baza cererii nr. 38096 din data de 2.06.2010 și a
  - administrator persoană fizică: Huchiu N. Adelina      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
Gabriela, data numirii 3.06.2010, durata mandatului       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
nelimitată, având puteri administrare și reprezentare;     următoarele date:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                  15

  - fondator: Călin Daniela-Aneta, asociat unic, aport la     - fondator: Gherghina Elena, asociat unic, aport la
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 2.06.2010,      capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
capitalul social total, cota de participare la          participare la beneficii/pierderi de 100 %;
beneficii/pierderi de 100 %;                     - administrator persoană fizică: Gherghina Elena, data
  - administrator persoană fizică: Călin Daniela-Aneta,     numirii 3.06.2010, durata mandatului nelimitată, având
data numirii 2.06.2010, durata mandatului nelimitată,       puteri depline;
având puteri depline;                        - denumire: ANDRA FANNY PLUS - S.R.L.;
  - denumire: NICORINA SOLO TRANS - S.R.L.;            - sediul social: municipiul Pitești, intr. Nicolae
  - sediul social: satul Izvorani, oraș Ștefănești, str. DC   Bălcescu nr. 2, bl. S7, sc. B, ap. 2, camera 1;
77 (Izvorani II) nr. 6;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
                                 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
                                   - activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
  - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi
                                 amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
rutiere de mărfuri;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - durata de funcționare: nelimitată;             RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 27022973;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - cod unic de înregistrare: 27022981;
J 03/546/2010.                            - număr de ordine în registrul comerţului:
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    J 03/547/2010.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.        Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,     din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.                     Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Executorie de drept.
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
116/2009.                             Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
  Pronunțată în ședința din data de 4.06.2010.         116/2009.
   (25/1.684.481)                         Pronunțată în ședința din data de 4.06.2010.
                                    (26/1.684.482)
        Societatea Comercială
       ANDRA FANNY PLUS - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
        Pitești, județul Argeș
                                  AGENȚIA IMOBILIARĂ TOP KONTACT - S.R.L.
                                      Câmpulung, județul Argeș
             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                           ROMÂNIA


 OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                    MINISTERUL JUSTIȚIEI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              OIFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
           EXTRAS                         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
        AL REZOLUȚIEI NR. 6080
                                            EXTRAS
  Director la Oficiul
                                         AL REZOLUȚIEI NR. 6079
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      Director la Oficiul
  Argeș              - Marinescu Iulia-Maria      Registrului Comerțului
                                   de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 38346 din data de 3.06.2010 și a
                                   Argeș              - Marinescu Iulia-Maria
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu        În baza cererii nr. 38316 din data de 3.06.2010 și a
următoarele date:                         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
  - fondator: Firoiu Ionuț, asociat unic, aport la capital     - fondator: Cocaină Mihai-Andrei, asociat unic, aport
200,00 RON, data vărsării aportului 1.06.2010,          la capital 200,00 RON, data vărsării aportului 1.06.2010,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la          capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %;                   beneficii/pierderi de 100 %;
  - administrator persoană fizică: Firoiu Ionuț, data        - administrator persoană fizică: Mihăilescu Maria, în
numirii 3.06.2010, durata mandatului nelimitată, având      calitate de administrator, domiciliată în localitatea Pitești,
puteri depline;                          bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, bl. L6, sc. C, ap. 12, durata
  - denumire: AGENȚIA IMOBILIARĂ TOP KONTACT -         mandatului nelimitată, având puteri depline;
S.R.L.;                                - denumire: INTEL BLITZ AUDIT - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă      - sediul social: municipiul Pitești, bd. Nicolae
nr. 46A;                             Bălcescu, camera 1, bl. L5, sc. B, et. 6, ap. 27;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 683 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
activități imobiliare pe bază de comision sau contract;      activități de consultanță în management;
  - activitate principală: cod CAEN 6831 - agenții         - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de
imobiliare;                            consultanță pentru afaceri și management;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
RON fiecare;                           10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 27022990;               - cod unic de înregistrare: 27023006;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - număr de ordine în registrul comerţului:
J 03/548/2010.                          J 03/549/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                       Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.  Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
116/2009.                             O.U.G. nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 4.06.2010.           Pronunțată în ședința din data de 4 iunie 2010.
   (27/1.684.483)                          (28/1.684.484)

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       INTEL BLITZ AUDIT - S.R.L.               ECONOMIC REVISOR EXPERT AG - S.R.L.
         Pitești, județul Argeș                   Pitești, județul Argeș

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ                   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ

           EXTRAS                              EXTRAS
        AL REZOLUȚIEI NR. 6078                      AL REZOLUȚIEI NR. 6077
  Director la Oficiul                        Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  Argeș              - Marinescu Iulia-Maria      Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
  În baza cererii nr. 38234 din data de 3.06.2010 și a       În baza cererii nr. 38094 din data de 2.06.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                 17

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                        următoarele date:
  - fondator: Tesloianu Valentina-Natalia, asociat unic,      - fondator: Dună Marian-Claudiu, asociat unic, aport la
aport la capital 1.000,00 RON, echivalând cu 100 părți      capital 200,00 RON, data vărsării aportului 2.06.2010,
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
participare la beneficii/pierderi de 100 %;           capitalul social total, cota de participare la
  - administrator persoană fizică: Tesloianu Valentina-    beneficii/pierderi de 100 %;
Natalia, data numirii 2.06.2010, durata mandatului          - administrator persoană fizică: Dună Marian-Claudiu,
nelimitată, având puteri depline;                data numirii 3.06.2010, durata mandatului nelimitată,
  - denumire: ECONOMIC REVISOR EXPERT AG - S.R.L.;       având puteri depline;
  - sediul social: municipiul Pitești, Str. Depozitelor      - denumire: DUNĂ MARIAN CLAUDIU
nr. 2A, Biroul nr. 2;                      AGROCOMERȚ - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 692 -       - sediul social: satul Zidurile, comuna Mozăceni,
activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în  nr. 108;
domeniul fiscal;                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
  - activitate principală: cod CAEN 6920 - activități de    comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul      - activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
fiscal;                             amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat      predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
10,0000 RON fiecare;                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - durata de funcționare: nelimitată;             10,0000 RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 27023014;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - cod unic de înregistrare: 27023022;
J 03/550/2010.                            - număr de ordine în registrul comerţului:
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   J 03/551/2010.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.        Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                 din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.
                                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                   Executorie de drept.
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. nr. 116/2009.
                                 Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
  Pronunțată în ședința din data de 4 iunie 2010.
                                 O.U.G. nr. 116/2009.
   (29/1.684.485)
                                   Pronunțată în ședința din data de 4 iunie 2010.
        Societatea Comercială                  (30/1.684.486)
       DUNĂ MARIAN CLAUDIU
        AGROCOMERȚ - S.R.L.                      Societatea Comercială
     satul Zidurile, comuna Mozăceni                 PRO MOBILA KALUMEA - S.R.L.
          județul Argeș                       Pitești, județul Argeș


             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ                   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ

           EXTRAS                             EXTRAS
        AL REZOLUȚIEI NR. 6076                     AL REZOLUȚIEI NR. 6075
  Director la Oficiul                       Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  Argeș             - Marinescu Iulia-Maria      Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
  În baza cererii nr. 38329 din data de 3.06.2010 și a       În baza cererii nr. 38075 din data de 2.06.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu            Societatea Comercială
următoarele date:                             CHEMAR ITAL CONSULT - S.R.L.
  - fondatori:                                Pitești, județul Argeș
  1. Dincu Constantin, asociat, aport la capital 500,00
                                             ROMÂNIA
RON, data vărsării aportului 1.06.2010, echivalând cu 5
părți sociale, reprezentând 50 % capitalul social total,             MINISTERUL JUSTIȚIEI
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  2. Bobu Marius-Irinel, asociat, aport la capital 500,00
RON, data vărsării aportului 1.06.2010, echivalând cu 5          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
părți sociale, reprezentând 50 % capitalul social total,          DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;                  EXTRAS
  - administratori persoane fizice:                      AL REZOLUȚIEI NR. 6137
  1. Dincu Constantin, data numirii 2.06.2010, durata       Director la Oficiul
mandatului 30 ani până la data de 1.06.2040, având         Registrului Comerțului
puteri depline;                          de pe lângă Tribunalul
  2. Bobu Marius-Irinel, data numirii 2.06.2010, durata      Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
mandatului 30 ani până la data de 1.06.2040, având         În baza cererii nr. 38363 din data de 3.06.2010 și a
puteri depline;                         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - denumire: PRO MOBILA KALUMEA - S.R.L.;           constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - sediul social: municipiul Pitești, str. Războieni nr. 1;  următoarele date:
                                  - fondator: Chemello Maurizio, asociat unic, aport la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -
                                capital 200,00 RON, data vărsării aportului 1.06.2010,
comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în        echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
magazine specializate;                     capitalul social total, cota de participare la
  - activitate principală: cod CAEN 4759 - comerț cu      beneficii/pierderi de 100 %;
amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al       - administrator persoană fizică: Chemello Maurizio,
articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;   data numirii 3.06.2010, durata mandatului nelimitată,
                                având puteri depline;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
                                  - denumire: CHEMAR ITAL CONSULT - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale a
                                  - sediul social: municipiul Pitești, str. Episcop Grigorie
100,0000 RON fiecare;                      Leu, nr. 5, camera 1, et. 1;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
  - cod unic de înregistrare: 27023030;            activități de consultanță în management;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de
J 03/552/2010.                         consultanță pentru afaceri și management;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     10,0000 RON fiecare;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          - cod unic de înregistrare: 27028747;
  Executorie de drept.                       - număr de ordine în registrul comerţului:
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        J 03/553/2010.
                                  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
                                din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
O.U.G. nr. 116/2009.
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Pronunțată în ședința din data de 4 iunie 2010.       Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  (31/1.684.487)                         Executorie de drept.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                 19

  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Executorie de drept.
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din     Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. nr. 116/2009.                       Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
  Pronunțată în ședința din data de 7 iunie 2010.        O.U.G. nr. 116/2009.
  (32/1.684.488)                         Pronunțată în ședința din data de 7 iunie 2010.
                                   (33/1.684.489)
        Societatea Comercială
       DEVEROM MECANO - S.R.L.                      Societatea Comercială
       Ștefănești, județul Argeș                   GASO EVENTS PLAY - S.R.L.
                                        Pitești, județul Argeș
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
           EXTRAS
        AL REZOLUȚIEI NR. 6136                         EXTRAS
  Director la Oficiul                             AL REZOLUȚIEI NR. 6188
  Registrului Comerțului                      Director la Oficiul
  de pe lângă Tribunalul                      Registrului Comerțului
  Argeș             - Marinescu Iulia-Maria      de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 38476 din data de 4.06.2010 și a      Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                   În baza cererii nr. 38591 din data de 4.06.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                 actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date:
                                 constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - fondator: Popescu Cristian, asociat unic, aport la
                                 următoarele date:
capital 3.000,00 RON, data vărsării aportului 4.06.2010,
                                   - fondatori:
echivalând cu 300 părți sociale, reprezentând 100 %
                                   1. Gache Ionuț-Emil, asociat, aport la capital 100,00
capitalul social total, cota de participare la
                                 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
beneficii/pierderi de 100 %;
                                 din capitalul social total, cota de participare la
  - administrator persoană fizică: Popescu Cristian, data
                                 beneficii/pierderi de 50 %;
numirii 4.06.2010, durata mandatului nelimitată, având
puteri depline;                           2. Șomăndroiu Alex, asociat, aport la capital 100,00
  - denumire: DEVEROM MECANO - S.R.L.;             RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
  - sediul social: oraș Ștefănești, Str. Plopilor nr. 3;    din capitalul social total, cota de participare la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 256 -     beneficii/pierderi de 50 %;
tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică       - administrator persoană fizică: Gache Ionuț-Emil,
generală pe bază de plată sau contract;             data numirii 4.06.2010, durata mandatului nelimitată,
  - activitate principală: cod CAEN 2562 - operațiuni de    având puteri depline;
mecanică generală;                          - denumire: GASO EVENTS PLAY - S.R.L.;
  - capitalul social subscris: 3.000,00 RON, vărsat        - sediul social: municipiul Pitești, str. G-ral Eremia
integral; capitalul social este divizat în 300 părți sociale a  Grigorescu nr. 23, bl. P15, sc. C, ap. 2;
10,0000 RON fiecare;                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
  - durata de funcționare: nelimitată;             baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  - cod unic de înregistrare: 27028755;              - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
  - număr de ordine în registrul comerţului:          activități de servire a băuturilor;
J 03/554/2010.                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      10,0000 RON fiecare;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           - cod unic de înregistrare: 27033522;
  20       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  - număr de ordine în registrul comerţului:           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
J 03/555/2010.                        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor  10,0000 RON fiecare;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      - durata de funcționare: nelimitată;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - cod unic de înregistrare: 27033530;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         - număr de ordine în registrul comerţului:
  Executorie de drept.                    J 03/556/2010.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din  din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
O.U.G. nr. 116/2009.                       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Pronunțată în ședința din data de 8 iunie 2010.      Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  (34/1.684.490)                        Executorie de drept.
                                 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
       Societatea Comercială              Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
    IMAGING MIRAJE PRESTIGE - S.R.L.           O.U.G. nr. 116/2009.
       Mioveni, județul Argeș                Pronunțată în ședința din data de 8 iunie 2010.
                                  (35/1.684.491)
            ROMÂNIA
                                      Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                 OSDISA REPREZENTANȚĂ - S.R.L.
                                      Pitești, județul Argeș
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                            ROMÂNIA
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
           EXTRAS
                                OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
       AL REZOLUȚIEI NR. 6187
  Director la Oficiul                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Registrului Comerțului                        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
  de pe lângă Tribunalul
  Argeș             - Marinescu Iulia-Maria              EXTRAS
                                      AL REZOLUȚIEI NR. 6186
  În baza cererii nr. 39059 din data de 7.06.2010 și a
                                 Director la Oficiul
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                 Registrului Comerțului
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                 de pe lângă Tribunalul
următoarele date:
                                 Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
  - fondatori:
  1. Popescu Ion, asociat, aport la capital 180,00 RON,     În baza cererii nr. 38562 din data de 3.06.2010 și a
data vărsării aportului 3.06.2010, echivalând cu 18 părți   actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total, cota  constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
de participare la beneficii/pierderi de 90 %;         următoarele date:
  2. Popescu Alexandru-Florin, asociat, aport la capital    - fondatori:
20,00 RON, data vărsării aportului 3.06.2010, echivalând     1. Ion Gh. Diana, asociat, aport la capital 100,00 RON,
cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social  data vărsării aportului 3.06.2010, echivalând cu 10 părți
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %;   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - administrator persoană fizică: Popescu Ion, data     de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
numirii 7.06.2010, durata mandatului nelimitată, având      2. Borbolla Pidal Jose Miguel, asociat, aport la capital
puteri depline;                        100,00 RON, data vărsării aportului 3.06.2010,
  - denumire: IMAGING MIRAJE PRESTIGE - S.R.L.;       echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - sediul social: oraș Mioveni, bd. Dacia, camera 3, bl.  capitalul social total, cota de participare la
V1, sc. E, et. 1, ap. 1;                   beneficii/pierderi de 50 %;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -     - administratori persoane fizice:
activități fotografice;                     1. Ion Gh. Diana, data numirii 3.06.2010, durata
  - activitate principală: cod CAEN 7420 - activități    mandatului 5 ani până la data de 3.06.2015, având puteri
fotografice;                         depline;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                 21

  2. Borbolla Pidal Jose Miguel, data numirii 3.06.2010,   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
durata mandatului 5 ani până la data de 3.06.2015,       capitalul social total, cota de participare la
având puteri depline;                      beneficii/pierderi de 100 %;
  - denumire: OSDISA REPREZENTANȚĂ - S.R.L.;           - administrator persoană fizică: Bascacov Cristina,
  - sediul social: municipiul Pitești, Calea Craiovei, bl.  data numirii 7.06.2010, durata mandatului nelimitată,
29, sc. B, et. 2, ap. 10;                    având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -      - denumire: CRIS STYLE ZONAL - S.R.L.;
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor     - sediul social: municipiul Câmpulung, str. Drăcești
și al tutunului;                        nr. 109;
  - activitate principală: cod CAEN 4639 - comerț cu       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și    comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
tutun;                               - activitate principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  predominantă de produse nealimentare;
10,0000 RON fiecare;                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - cod unic de înregistrare: 27033549;            10,0000 RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - durata de funcționare: nelimitată;
J 03/55/2010.                            - cod unic de înregistrare: 27033557;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - număr de ordine în registrul comerţului:
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     J 03/558/2010.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Executorie de drept.                      Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din     Executorie de drept.
O.U.G. nr. 116/2009.                        Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Pronunțată în ședința din data de 8 iunie 2010.       Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
   (36/1.684.492)                      O.U.G. nr. 116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 8 iunie 2010.
        Societatea Comercială                 (37/1.684.493)
       CRIS STYLE ZONAL - S.R.L.
       Câmpulung, județul Argeș                    Societatea Comercială
                                 PARADISUL MUNTILOR INVESTMENT - S.R.L.
             ROMÂNIA                 satul Lerești, comuna Lerești, județul Argeș

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                          ROMÂNIA

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                   MINISTERUL JUSTIȚIEI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
           EXTRAS                        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
       AL REZOLUȚIEI NR. 6185
  Director la Oficiul                                EXTRAS
  Registrului Comerțului                           AL REZOLUȚIEI NR. 6271
  de pe lângă Tribunalul                     Director la Oficiul
  Argeș             - Marinescu Iulia-Maria     Registrului Comerțului
                                  de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 39042 din data de 7.06.2010 și a
                                  Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       În baza cererii nr. 34164 din data de 28.05.2010 și a
următoarele date:                        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - fondator: Bascacov Cristina, asociat unic, aport la    constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 4.06.2010,     următoarele date:
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  - fondator: Oprea Valentina-Gabriela, asociat unic,     constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului      următoarele date:
11.05.2010, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând      - fondator: Chișinău Aurica, asociat unic, aport la
100 % capitalul social total, cota de participare la      capital 200,00 RON, data vărsării aportului 11.05.2010,
beneficii/pierderi de 100 %;                  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  - administrator persoană fizică: Oprea Valentina-      capitalul social total, cota de participare la
Gabriela, data numirii 28.05.2010, durata mandatului      beneficii/pierderi de 100 %;
nelimitată, având puteri depline;                  - administrator persoană fizică: Chișinău Aurica, data
  - denumire: PARADISUL MUNTILOR INVESTMENT -         numirii 28.05.2010, durata mandatului nelimitată, având
S.R.L.;                             puteri depline;
  - sediul social: satul Lerești, comuna Lerești, str. Erou    - denumire: PROD SOL INVESTMENT - S.R.L.;
Locotenent Dumitru Lazea, nr. 412g, camera nr. 10,         - sediul social: satul Lerești, comuna Lerești, str. Erou
punct Poduri;                          Locotenent Dumitru Lazea, nr. 412g, punct Poduri;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 791 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -
activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor;   producția, transportul și distribuția energiei electrice;
  - activitate principală: cod CAEN 7911 - activități ale     - activitate principală: cod CAEN 3511 - producția de
agențiilor turistice;                      energie electrică;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                      10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 27040341;              - cod unic de înregistrare: 27040330;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - număr de ordine în registrul comerţului:
J 03/559/2010.                         J 03/560/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                      Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din   Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
O.U.G. nr. 116/2009.                      O.U.G. nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 9 iunie 2010.         Pronunțată în ședința din data de 9 iunie 2010.
   (38/1.684.494)                         (39/1.684.495)

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    PROD SOL INVESTMENT - S.R.L.                   OZ KAMELIA LUCIANA - S.R.L.
 satul Lerești, comuna Lerești, județul Argeș          satul Bascov, comuna Bascov, județul Argeș

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ                  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ

           EXTRAS                             EXTRAS
       AL REZOLUȚIEI NR. 6270                     AL REZOLUȚIEI NR. 6269
  Director la Oficiul                       Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                     de pe lângă Tribunalul
  Argeș             - Marinescu Iulia-Maria     Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
  În baza cererii nr. 34168 din data de 28.05.2010 și a      În baza cererii nr. 25134 din data de 10.05.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                 23

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu             Societatea Comercială
următoarele date:                              NIKTOP INTERMED AGENT
                                        DE ASIGURARE - S.R.L.
  - fondatori:
                                       Ștefănești, județul Argeș
  1. Sahin Metin, asociat, aport la capital 10,00 RON,
data vărsării aportului 6.05.2010, echivalând cu o parte                 ROMÂNIA
socială, reprezentând 5 % din capitalul social total, cota
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
de participare la beneficii/pierderi de 5 %;
  2. Oz Husamettin, asociat, aport la capital 180,00       OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
RON, data vărsării aportului 6.05.2010, echivalând cu 18
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total,
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %;
  3. Pîrcălabu Liviu-Dumitru, asociat, aport la capital               EXTRAS
                                       AL REZOLUȚIEI NR. 6267
10,00 RON, data vărsării aportului 6.05.2010, echivalând
                                  Director la Oficiul
cu o parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
                                  Registrului Comerțului
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %;      de pe lângă Tribunalul
  - administrator persoană fizică: Oz Husamettin, data      Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
numirii 10.05.2010, durata mandatului nelimitată, având       În baza cererii nr. 39299 din data de 8.06.2010 și a
puteri depline;                         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - denumire: OZ KAMELIA LUCIANA - S.R.L.;           constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - sediul social: satul Bascov, comuna Bascov, str.      următoarele date:
                                  - fondator: Călin Nicolae, asociat unic, aport la capital
Rotărești DN, nr. 39A;
                                200,00 RON, data vărsării aportului 8.06.2010,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 466 -     echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri;  capitalul social total, cota de participare la
  - activitate principală: cod CAEN 4665 - comerț cu      beneficii/pierderi de 100 %;
ridicata al mobilei de birou;                    - administrator persoană fizică: Călin Nicolae, data
                                numirii 8.06.2010, durata mandatului nelimitată, având
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    - denumire: NIKTOP INTERMED AGENT DE
10,0000 RON fiecare;                      ASIGURARE - S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - sediul social: oraș Ștefănești, str. Fitotron nr. 23;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -
  - cod unic de înregistrare: 27040368;
                                activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                  - activitate principală: cod CAEN 6622 - activități ale
J 03/561/2010.                         agenților și broker-ilor de asigurări;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                10,0000 RON fiecare;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          - cod unic de înregistrare: 27040376;
  Executorie de drept.                       - număr de ordine în registrul comerţului:
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        J 03/562/2010.
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din     Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
O.U.G. nr. 116/2009.
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Pronunțată în ședința din data de 9 iunie 2010.       Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  (40/1.684.496)                         Executorie de drept.
  24        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din   Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
O.U.G. nr. 116/2009.                        Executorie de drept.
  Pronunțată în ședința din data de 9 iunie 2010.         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  (41/1.684.497)                       Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
                                O.U.G. nr. 116/2009.
       Societatea Comercială                 Pronunțată în ședința din data de 9 iunie 2010.
   DARVIN PRODIMPEX VALMAR - S.R.L.                (42/1.684.498)
 satul Lăicăi, comuna Cetățeni, județul Argeș
                                       Societatea Comercială
             ROMÂNIA                    ALTCONCORD SERVICE D&L - S.R.L.
                                     Curtea de Argeș, județul Argeș
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                            ROMÂNIA
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ              OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

           EXTRAS                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
       AL REZOLUȚIEI NR. 6266                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
  Director la Oficiul                                EXTRAS
  Registrului Comerțului                           AL REZOLUȚIEI NR. 6265
  de pe lângă Tribunalul
  Argeș             - Marinescu Iulia-Maria     Director la Oficiul
                                  Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 39222 din data de 8.06.2010 și a      de pe lângă Tribunalul
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         Argeș             - Marinescu Iulia-Maria
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                  În baza cererii nr. 39279 din data 8.06.2010 și a
următoarele date:
                                actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - fondator: Dumitru Marius, asociat unic, aport la
                                constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
                                următoarele date:
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                  - fondator: Lazăr Elena, asociat unic, aport la capital
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
                                200,00 RON, data vărsării aportului 7.06.2010,
  - administrator persoană fizică: Dumitru Marius, data
                                echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
numirii 8.06.2010, durata mandatului nelimitată, având
                                capitalul social total, cota de participare la
puteri depline;                         beneficii/pierderi de 100 %;
  - denumire: DARVIN PRODIMPEX VALMAR - S.R.L.;         - administrator persoană fizică: Lazăr Elena, data
  - sediul social: satul Lăicăi, comuna Cetățeni,       numirii 8.06.2010, durata mandatului nelimitată, având
str. Căpitan Socol, nr. 10;                   puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 -      - denumire: ALTCONCORD SERVICE D&L - S.R.L.;
comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor      - sediul social: municipiul Curtea de Argeș, str.
și al produselor din tutun, în magazine specializate;      Posada, bl. A7, sc. A, et. 4, ap. 18;
  - activitate principală: cod CAEN 4721 - comerț cu       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 952 -
amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în        reparații de articole personale și de uz gospodăresc;
magazine specializate;                       - activitate principală: cod CAEN 9522 - repararea
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  pentru casă și grădină;
10,0000 RON fiecare;                        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - durata de funcționare: nelimitată;            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - cod unic de înregistrare: 27040384;            RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - durata de funcționare: nelimitată;
J 03/563/2010.                           - cod unic de înregistrare: 27040392;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    - număr de ordine în registrul comerţului:
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     J03/564/2010.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                  25

  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      RON fiecare;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           - durata de funcționare: nelimitată;
  Executorie de drept.                       - cod unic de înregistrare: 27040406;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          - număr de ordine în registrul comerţului:
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.  J03/565/2010.
116/2009.                              Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Pronunțată în ședința din data de 9.06.2010.          din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  (43/1.684.499)                          Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
      Societatea Comercială                   Executorie de drept.
     BALDER ALTERNATIV - S.R.L.                 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
 satul Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș            Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                 116/2009.
             ROMÂNIA                  Pronunțată în ședința din data de 9.06.2010.
                                    (44/1.684.500)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                 Societatea Comercială
                                    BIDEPA GRUP - S.R.L. BUCUREȘTI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI               SUCURSALA PITEȘTI, Pitești, județul Argeș
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
                                              ROMÂNIA
           EXTRAS
        AL REZOLUȚIEI NR. 6264                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  de pe lângă Tribunalul
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Argeș              - Marinescu Iulia-Maria
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
  În baza cererii nr. 39304 din data 8.06.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea                   EXTRAS
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu              AL REZOLUȚIEI NR. 6268
următoarele date:                          Director la Oficiul
  - fondatori:                           Registrului Comerțului
  1. Matache Mihai-Răzvan, asociat, aport la capital        de pe lângă Tribunalul
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând       Argeș              - Marinescu Iulia-Maria
50 % din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %;                     În baza cererii nr. 39053 din data 7.06.2010 și a
  2. Vladu Cristian-Narcis, asociat, aport la capital      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
50 % din capitalul social total, cota de participare la      următoarele date:
beneficii/pierderi de 50 %;                     - denumire: BIDEPA GRUP - S.R.L. BUCUREȘTI
  - administrator persoană fizică: Matache Mihai-        SUCURSALA PITEȘTI;
Răzvan, data numirii 8.06.2010, durata mandatului          - sediul social: municipiul Pitești, str. Cuza Vodă nr. 8;
nelimitată, având puteri depline;                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 801 -
  - denumire: BALDER ALTERNATIV - S.R.L.;            activități de protecție și gardă;
  - sediul social: sat Geamăna, comuna Bradu,           - activitate principală: cod CAEN 8010 - activități de
str. Căliman nr. 15;                       protecție și gardă;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -       - durata de funcționare: nelimitată;
comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;          - cod unic de înregistrare: 27040414;
  - activitate principală: cod CAEN 4531 - comerț cu        - număr de ordine în registrul comerţului:
ridicata cu piese și accesorii pentru autovehicule;        J03/566/2010.
  26        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  Împuternicit:                           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - Slabu Constantin, în calitate de împuternicit,        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
domiciliat în județul Argeș, localitatea Valea Mare-       RON fiecare;
Podgoria, durata mandatului nelimitată.               - durata de funcționare: nelimitată;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - cod unic de înregistrare: 27041134;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.        - număr de ordine în registrul comerţului:
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      J03/567/2010.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Executorie de drept.                      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
116/2009.
                                   Executorie de drept.
  Pronunțată în ședința din data de 9.06.2010.
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  (45/1.684.501)
                                 Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
       Societatea Comercială                116/2009.
 ENERGY PRODUCTION INVESTMENT - S.R.L.               Pronunțată în ședința din data de 9.06.2010.
 satul Lerești, comuna Lerești, județul Argeș             (46/1.684.502)

                                        Societatea Comercială
             ROMÂNIA
                                   VANESA HOLDING INVESTMENT - S.R.L.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               satul Lerești, comuna Lerești, județul Argeș

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                        ROMÂNIA

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
           EXTRAS
        AL REZOLUȚIEI NR. 6299                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Director la Oficiul                            DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                                EXTRAS
  Argeș              - Marinescu Iulia-Maria            AL REZOLUȚIEI NR. 6298

  În baza cererii nr. 30465 din data 26.05.2010 și a        Director la Oficiul
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea          Registrului Comerțului
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu        de pe lângă Tribunalul
următoarele date:                          Argeș              - Marinescu Iulia-Maria
  - fondator: Oprea Marius-Cornel, asociat unic, aport la     În baza cererii nr. 30461 din data 26.05.2010 și a
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 11.05.2010,      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
                                 constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la
                                 următoarele date:
beneficii/pierderi de 100 %;
                                   - fondator: Călburean Vanesa-Carmen, asociat unic,
  - administrator persoană fizică: Oprea Marius-Cornel,
                                 aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
data numirii 26.05.2010, durata mandatului nelimitată,
având puteri depline;                       11.05.2010, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
  - denumire: ENERGY PRODUCTION INVESTMENT -          100 % capitalul social total, cota de participare la
S.R.L.;                              beneficii/pierderi de 100 %;
  - sediul social: sat Lerești, comuna Lerești,          - administrator persoană fizică: Langenbucher
str. Erou Locotenent Dumitru Lazea nr. 412g, pct. Poduri,     Marinela, în calitate de administrator, domiciliată în
camera 12;                            municipiul București, str. Ion Câmpineanu nr. 20A, bl.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -     18A, sc. A, ap. 5, sect. 1, durata mandatului nelimitată,
producția, transportul și distribuția energiei electrice;     având puteri depline;
  - activitate principală: cod CAEN 3511 - producția de      - denumire: VANESA HOLDING INVESTMENT -
energie electrică;                        S.R.L.;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                  27

  - sediul social: satul Lerești, comuna Lerești,         - administrator persoană fizică: Nenu Ioana, data
str. Erou Locotenent Dumitru Lazea nr. 412g, pct. Poduri,     numirii 9.06.2010, durata mandatului nelimitată, având
camera 8;                             puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 791 -       - denumire: ORIZONTUL AGRO COMPANY - S.R.L.;
activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor;      - sediul social: oraș Ștefănești, str. Gorgoiești nr. 62,
  - activitate principală: cod CAEN 7911 – activități ale    camera 1;
agențiilor turistice;                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 –
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000     - activitate principală: cod CAEN 4711 – comerț cu
RON fiecare;                           amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - durata de funcționare: nelimitată;             predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 27041142;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 RON fiecare;
J03/568/2010.
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                   - cod unic de înregistrare: 27044955;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                   - număr de ordine în registrul comerţului:
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,     J03/569/2010.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Executorie de drept.                     din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.  Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
116/2009.                              Executorie de drept.
  Pronunțată în ședința din data de 9.06.2010.           Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
   (47/1.684.503)                       Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                 116/2009.
       Societatea Comercială                  Pronunțată în ședința din data de 10.06.2010.
    ORIZONTUL AGRO COMPANY - S.R.L.                 (48/1.684.504)
      Ștefănești, județul Argeș
                                        Societatea Comercială
             ROMÂNIA                      ALARA-ALEINA-ALIMENT - S.R.L.
                                        Mioveni, județul Argeș
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                              ROMÂNIA
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ               OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

           EXTRAS                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
        AL REZOLUȚIEI NR. 6306                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
  Director la Oficiul                                 EXTRAS
  Registrului Comerțului                            AL REZOLUȚIEI NR. 6305
  de pe lângă Tribunalul
                                   Director la Oficiul
  Argeș              - Marinescu Iulia-Maria
                                   Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 39433 din data 9.06.2010 și a         de pe lângă Tribunalul
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea          Argeș              - Marinescu Iulia-Maria
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                   În baza cererii nr. 39519 din data 9.06.2010 și a
următoarele date:                         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - fondator: Nenu Ioana, asociat unic, aport la capital     constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
200,00 RON, data vărsării aportului 8.06.2010,          următoarele date:
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %          - fondator: Porumb Ion-Ciprian, asociat unic, aport la
capitalul social total, cota de participare la          capital 200,00 RON, data vărsării aportului 4.06.2010,
beneficii/pierderi de 100 %;                   echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

capitalul social total, cota de participare la          din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %;                   beneficii/pierderi de 75 %;
  - administrator persoană fizică: Porumb Ion-Ciprian,       2. Morteanu Alin-Ionuț, asociat, aport la capital 50,00
data numirii 9.06.2010, durata mandatului nelimitată,       RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 25 %
având puteri depline;                       din capitalul social total, cota de participare la
  - denumire: ALARA-ALEINA-ALIMENT - S.R.L.;           beneficii/pierderi de 25 %;
  - sediul social: oraș Mioveni, Str. Livezilor, bl. C3II, sc.   - administrator persoană fizică: Bănică Crina-Maria,
B, et. P, ap. 1;                         data numirii 9.06.2010, durata mandatului nelimitată,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 –      având puteri depline;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;           - denumire: ECO LOGISTIC DEȘEURI TOXICE ȘI
  - activitate principală: cod CAEN 4711 – comerț cu       PERICULOASE - S.R.L.;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare           - sediul social: municipiul Pitești, Aleea Parcului nr.
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       3B, birou, bl. Vila R, et. 2, ap. 4;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 381 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    colectarea deșeurilor;
RON fiecare;                             - activitate principală: cod CAEN 3812 - colectarea
  - durata de funcționare: nelimitată;              deșeurilor periculoase;
  - cod unic de înregistrare: 27044963;               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
J03/570/2010.                           RON fiecare;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.        - cod unic de înregistrare: 27044971;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - număr de ordine în registrul comerţului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         J03/571/2010.
  Executorie de drept.                       Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
116/2009.                             Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Pronunțată în ședința din data de 10.06.2010.           Executorie de drept.
   (49/1.684.505)                         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
       Societatea Comercială                116/2009.
     ECO LOGISTIC DEȘEURI TOXICE                Pronunțată în ședința din data de 10.06.2010.
      ȘI PERICULOASE - S.R.L.                  (50/1.684.506)
       Pitești, județul Argeș
                                        Societatea Comercială
             ROMÂNIA                     FEDERAL BROKER EXPRES - S.R.L.
                                        Pitești, județul Argeș
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                              ROMÂNIA
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ               OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

           EXTRAS                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
        AL REZOLUȚIEI NR. 6304                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
  Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                                EXTRAS
  de pe lângă Tribunalul                            AL REZOLUȚIEI NR. 6303
  Argeș              - Marinescu Iulia-Maria      Director la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 39506 din data 9.06.2010 și a
                                   de pe lângă Tribunalul
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                   Argeș              - Marinescu Iulia-Maria
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                          În baza cererii nr. 39342 din data 8.06.2010 și a
  - fondatori:                          actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  1. Bănică Crina-Maria, asociat, aport la capital 150,00    constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
RON, echivalând cu 15 părți sociale reprezentând 75 %       următoarele date:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                  29

  - fondator: Liță Georgeta-Aura, asociat unic, aport la       - fondator: Bica Eugen-Sorin, asociat unic, aport la
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 8.06.2010,      capital 200,00 RON, data vărsării aportului 8.06.2010,
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %         echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la          capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %;                   beneficii/pierderi de 100 %;
  - administrator persoană fizică: Liță Georgeta-Aura,        - administrator persoană fizică: Bica Eugen-Sorin,
data numirii 8.06.2010, durata mandatului nelimitată;       data numirii 9.06.2010, durata mandatului nelimitată,
  - denumire: FEDERAL BROKER EXPRES - S.R.L.;          având puteri depline;
  - sediul social: municipiul Pitești, Aleea Libertății nr.     - denumire: ESENȚA NIROS - S.R.L.;
32, bl. D11, sc. E, et. 1, ap. 8;                   - sediul social: municipiul Pitești, Str. Alunului nr. 36A;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 562 -
activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;      activități de alimentație (catering) pentru evenimente și
  - activitate principală: cod CAEN 6622 - activități ale    alte servicii de alimentație;
agenților și broker-ilor de asigurări;                - activitate principală: cod CAEN 5621 - activități de
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    alimentație (catering) pentru evenimente;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - durata de funcționare: nelimitată;              RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 27044980;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerţului:             - cod unic de înregistrare: 27044998;
J03/572/2010.                             - număr de ordine în registrul comerţului:
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    J03/573/2010.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.        Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.                      Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la           Executorie de drept.
Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
116/2009.                             Tribunalul Argeș, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
  Pronunțată în ședința din data de 10.06.2010.         116/2009.
   (51/1.684.507)                          Pronunțată în ședința din data de 10.06.2010.
                                    (52/1.684.508)
        Societatea Comercială
        ESENȚA NIROS - S.R.L.                      Societatea Comercială
         Pitești, județul Argeș                       VICDALLO - S.R.L.
                                      Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
           EXTRAS
        AL REZOLUȚIEI NR. 6302                          EXTRAS
                                         AL REZOLUȚIEI NR. 2973
  Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                               din 1.06.2010
  de pe lângă Tribunalul                      Director la Oficiul
  Argeș              - Marinescu Iulia-Maria      Registrului Comerțului
                                   de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 39382 din data 9.06.2010 și a
                                   Bistrița-Năsăud       - Turc Ioan
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu        În baza cererii nr. 16612 din data 31.05.2010 și a
următoarele date:                         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu             Societatea Comercială
următoarele date:                              ROMSCAN SYSTEM - S.R.L.
                                       satul Prundu Bârgăului,
  - fondatori:                               comuna Prundu Bârgăului
  1. Dobre Ovidiu Dan, asociat, domiciliat în județul             județul Bistrița-Năsăud
Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Str. Arțarilor nr. 42,
                                            ROMÂNIA
sc. A, ap. 18, cod poștal 420069, cod numeric personal
1680201060781, născut la data de 1.02.1968, în com.               MINISTERUL JUSTIȚIEI

Lechința, jud. Bistrița-Năsăud, aport la capital 500,00      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 50 %
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
din capitalul social total, cota de participare la          DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
beneficii/pierderi de 50 %;
                                           EXTRAS
  2. Costea Victor, asociat, domiciliat în județul Bistrița-         AL REZOLUȚIEI NR. 2977
Năsăud, localitatea Bistrița, Str. Dumbravei nr. 10, sc. C,             din 1.06.2010
ap. 17, cod poștal 420141, cod numeric personal          Director la Oficiul
1710512060016, născut la data de 12.05.1971, în com.        Registrului Comerțului
                                  de pe lângă Tribunalul
Ciceu-Giurgești, jud. Bistrița-Năsăud, aport la capital
                                  Bistrița-Năsăud        - Turc Ioan
500,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând
                                  În baza cererii nr. 17314 din data 31.05.2010 și a
50 % din capitalul social total, cota de participare la     actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
beneficii/pierderi de 50 %;                   constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                următoarele date:
  - administratori și reprezentanți:                - fondator: Balan Raveca, asociat unic, născută la
  1. Dobre Ovidiu Dan, data numirii 10.05.2012;        data de 14.11.1936 în Mijlocenii Bargaului, jud. Bistrița-
  2. Costea Victor, data numirii 10.05.2010, durata      Năsăud, cod numeric personal 2361114060779, aport la
                                capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale
mandatului nelimitată;                     reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - denumire: VICDALLO - S.R.L.;                participare la beneficii/pierderi de 100 %;
                                  - administrator și reprezentant: Balan Raveca, data
  - sediul social: municipiul Bistrița, Str. Dumbravei nr.
                                numirii 28.05.2010, durata mandatului nelimitată;
10, sc. C, ap. 17;                         - denumire: ROMSCAN SYSTEM - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -       - sediul social: sat Prundu Bârgăului, comuna Prundu
                                Bârgăului, nr. 1163, camera 2;
lucrări de finisare;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 462 -
  - activitate principală: cod CAEN 4331 - lucrări de     comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al
ipsoserie;                           animalelor vii;
                                  - activitate principală: cod CAEN 4621 - comerț cu
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
                                ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului
integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale a  neprelucrat;
100,0000 RON fiecare;                        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 27004381;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerţului:            - cod unic de înregistrare: 27004390;
                                  - număr de ordine în registrul comerţului:
J06/245/2010.                          J06/246/1.06.2010.
  (53/1.684.510)                          (54/1.684.511)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010                31

        Societatea Comercială               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
     DYAME VAS CONSULTING - S.R.L.             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
     Bistrița, județul Bistrița-Năsăud          RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
            ROMÂNIA                  - cod unic de înregistrare: 270288950;
                                 - număr de ordine în registrul comerţului:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             J06/248/7.06.2010.
                                  (55/1.684.512)
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      Societatea Comercială
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                    GENKO PUB - S.R.L.
   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD               Beclean, județul Bistrița-Năsăud

           EXTRAS
                                            ROMÂNIA
       AL REZOLUȚIEI NR. 3088
           din 7.06.2010                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

  Director la Oficiul                      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Bistrița-Năsăud        - Turc Ioan            DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

  În baza cererii nr. 17553 din data 1.06.2010 și a                EXTRAS
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea              AL REZOLUȚIEI NR. 3043
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                          din 3.06.2010
următoarele date:
  - fondatori:                         Director la Oficiul
  1. Mocodean Mircea Vasile, asociat, domiciliat în       Registrului Comerțului
județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Str. Romană    de pe lângă Tribunalul
                                 Bistrița-Năsăud        - Turc Ioan
nr. 1, sc. A, ap. 1, născut la data de 19.10.1964 în
Șintereag, jud. Bistrița-Năsăud, cod numeric personal       În baza cererii nr. 17741 din data 2.06.2010 și a
1641019060817, aport la capital 100,00 RON,          actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la         următoarele date:
beneficii/pierderi de 50 %;                    - fondator: Rusu George Adrian, asociat unic,
  2. Mocodean Carmen Diana, asociat, domiciliată în     domiciliat în județul Bistrița-Năsăud, localitatea Beclean,
județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Str. Romană   Aleea Zorilor nr. 12, sc. 2, ap. 6, născut la data de
nr. 1, sc. A, ap. 1, născută la data de 19.09.1991 în Iași,  19.12.1974 în Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, cod numeric
jud. Iași, cod numeric personal 2910919226701, aport la    personal 1741219060011, aport la capital 200,00 RON,
                                echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale
                                capitalul social total, cota de participare la
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
                                beneficii/pierderi de 100 %;
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                 - administrator și reprezentant: Rusu George Adrian,
  - administratori și reprezentanți:
                                data numirii 1.06.2010, durata mandatului nelimitată;
  1. Mocodean Mircea Vasile, data numirii 31.05.2010,
                                 - denumire: GENKO PUB - S.R.L.;
durata mandatului nelimitată;                   - sediul social: oraș Beclean, Aleea Zorilor nr. 12, sc.
  2. Mocodean Carmen Diana, data numirii 31.05.2010,     2, ap. 6;
durata mandatului nelimitată;                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
  - denumire: DYAME VAS CONSULTING - S.R.L.;         baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  - sediul social: municipiul Bistrița, Str. Romană nr. 1,   - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
sc. A, ap. 1;                         activități de servire a băuturilor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
activități de consultanță în management;            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de   RON fiecare;
consultanță pentru afaceri și management;             - durata de funcționare: nelimitată;
  32         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2688/21.VI.2010

  - cod unic de înregistrare: 27014601;                   Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, aport la capital 800,00
  - număr de ordine în registrul comerţului:                 RON, echivalând cu 80 părți sociale reprezentând 80 %
J06/247/3.06.2010.                              din capitalul social total, cota de participare la
   (56/1.684.513)                              beneficii/pierderi de 80 %;
         Societatea Comercială                      2. Konradi Irina, asociat, domiciliată în județul Bistrița-
       CONINSTAL CONMED - S.R.L.                    Năsăud, localitatea Bistrița, Str. Florilor nr. 1, sc. C, ap.
      Bistrița, județul Bistrița-Năsăud                 97, cod poștal 420126, cod numeric personal
                                       2701218060016, născută la data de 18.12.1970, în oraș
               ROMÂNIA                     Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, aport la capital 200,00
                                       RON, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 20 %
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       din capitalul social total, cota de participare la
  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                 beneficii/pierderi de 20 %;
                                         - administrator și reprezentant: Konradi Gabor Daniel,
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                    data numirii 4.06.2010, durata mandatului nelimitată;
   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
                                         - denumire: CONINSTAL CONMED - S.R.L.;
            EXTRAS                          - sediul social: municipiul Bistrița, Str. Florilor nr. 1, sc.
         AL REZOLUȚIEI NR. 3110                    C, ap. 97;
             din 7.06.2010                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 –
  Director la Oficiul                            lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  Registrului Comerțului                           nerezidențiale;
  de pe lângă Tribunalul                             - activitate principală: cod CAEN 4120 – lucrări de
  Bistrița-Năsăud           - Turc Ioan              construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  În baza cererii nr. 17929 din data 4.06.2010 și a               - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea              integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu            10,0000 RON fiecare;
următoarele date:                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - fondatori:
                                         - cod unic de înregistrare: 27028909;
  1. Konradi Gabor Daniel, asociat, domiciliat în județul
                                         - număr de ordine în registrul comerţului:
Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Str. Florilor nr. 1, sc.
C, ap. 97, cod poștal 420126, cod numeric personal              J06/249/2010.
1681223060779, născut la data de 23.12.1968, în mun.                 (57/1.684.514)
                                   Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Florentina-Magdalena P. Constandache                 Locatia:Bucuresti


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|462205]
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2688/21.VI.2010 conține 32 de pagini.         Prețul: 6,40 lei              ISSN  1220–4889

								
To top