2010_2227

Document Sample
2010_2227 Powered By Docstoc
					                         PARTEA A IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 2227                                         Vineri, 21 mai 2010
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       TOTHEM TRANS 2009 - S.R.L.                      R & N CONS - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                        HOTĂRÂRE A.G.A.
                                  Subsemnata HOLZINGER RAMONA, domiciliată în
          NR. 1/05.05.2010
                                Lugoj, Str. 13 Decembrie nr. 10 județ Timiș, posesoare a
  CIRDU LAURENȚIU-ILIE, asociat hotărăsc:           Cărții de Identitate seria TM nr. 381607/2004 eliberată de
  Art. unic Suspendarea activității societății pe o      Poliția municipiului Lugoj, în calitate de asociat unic al
perioadă de 3 ani, începând cu data de 05.05.10.        S.C. “R & N CONS” S.R.L., am hotărât să aduc actului
                                constitutiv al societății, următoarele modificări:
  (1/1.644.531)
                                  Art. 1 - Societatea își încetează activitatea pe o
                                perioadă de 3 ani, începând cu data de 7 mai 2010.
         Societatea Comercială               Art. 2 - Celelalte articole ale actului constitutiv rămân
         BERA CHIF - S.R.L.              nemodificate.
                                  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre,
          HOTĂRÂRE A.G.A.               astăzi, 7 mai 2010.
  Subsemnații CHIFAN MARIUS, C.N.P. 16911021354778         (3/1.644.533)
domiciliat în Timișoara, str. Louis Pasteur bl. B12, sc. B,
ap. 10 județ Timiș și BERZAVA PETRU domiciliat în                Societatea Comercială
Lugoj, str. VV. Delamarina nr. 44 județ Timiș, în calitate de           ADEPUFU - S.R.L.
asociați ai S.C. “BERA CHIF” S.R.L. am hotărât să
aducem actului constitutiv al societății, următoarele          HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/04.05.2010
modificări:                            Subsemnata Dorgos Adela, cetățean român, născută
  Art. 1 - Societatea își deschide punct de lucru în Lugoj,  la 03.08.1985, în municipiul Motru, județul Gorj,
Str. Someșului nr. 7 județ Timiș, unde se va desfășura     domiciliată În Timișoara, str. Matei Basarab, nr. 10, bl. 36,
activitatea conform COD CAEN 5610 - restaurant         ap. 3, identificată cu C.I. seria TM 765346,
(fast food).                          C.N.P. 2850803180761, eliberată de Poliția Timișoara la
  Art. 2 - Celelalte articole ale actului constitutiv rămân  data de 17.08.2009, asociata unică a societății, am
nemodificate.                          hotărât:
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional,     - Deschiderea punctului de lucru din Timișoara,
sub semnătura privată, astăzi, 07.mai.2010.           Aleea Viilor nr. 8, județul Timiș, din data de 11.05.2010.
  (2/1.644.532)                          (4/1.644.534)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
         Societatea Comercială              reprezinte la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
          BIAMON - S.R.L.                Tribunalul Timiș, pentru îndeplinirea formalităților de
                                 înregistrare a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              nr. 2/19.04.2010, respectiv să semneze și să depună în
  Subsemnata Goldman Lidia, administrator și          numele nostru cererea de înregistrare și documentele
asociat unic al firmei S.C. BIAMON S.R.L. având          anexe.
C.U.I. RO5313742 și J35/558/1994 cu sediul în com. Cenei       Prezenta hotărâre stă la baza întocmirii Actului
nr. 38 jud. Timiș prin prezenta decide:              Constitutiv modificator, în conformitate cu prevederile
  - Se suspendă activitatea societății ca urmare a lipsei    Lg. nr. 441/2006, art. 204, al. 4.
activității pe o perioadă de 3 ani, începând cu data         Redactat la sediul societății astăzi, 19.04.2010 în
de 10.05.2010 și până în data de 10.05.2013.           5 (cinci) exemplare.
  10.05.2010                            (6/1.644.536)
  (5/1.644.535)
                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      DAFENI DEKOR - S.R.L.
         DAFENI DEKOR - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
            HOTĂRÂREA                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
         NR. 2/19.04.2010                 și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnații                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1. NICOARĂ-ZAGANESCU TITUS-MIHAIL, cetățean          DAFENI DEKOR S.R.L., cu sediul în județul Timiș, Utvin,
român, născut la data de 21.02.1954 în comuna Talmaciu,      com. Sânmihaiu Roman, înregistrată sub nr. J35/1065/2006,
județul Sibiu, domiciliat în Timișoara, str. Nicolae Andreescu,  cod unic de înregistrare 18540127, care a fost înregistrat
nr. 18, având C.N.P. 1540221354750 și C.I. seria TM        sub nr. 23292 din 10.05.2010.
nr. 475407, eliberată de Poliția Timișoara, la data de        (7/1.644.537)
08.06.2005,
  2. POENARU LILIANA-EMILIA, cetățean român,
născută la data de 05.03.1969 în mun. Reșița, județul              Societatea Comercială
Caraș Severin, domiciliat în Timișoara, str. Vlădeasa,           RAF CLEAN CONSTRUCT - S.R.L.
nr. 7 bl. 114 et. 4 ap. 14, județul Timiș, având
C.N.P. 2690305113681, identificată prin C.I. seria TM                  HOTĂRÂREA
nr. 589208, eliberată de SPCLEP Timișoara, la data
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de 03.04.2007,
                                        NR. 1 DIN 30.04.2010
  3. FERNEA GHEORGHE-IOAN, cetățean român,
născut la data de 14.03.1964, în comuna Valea Vinului,        NIȚULESCU DIANA-ALINA, cetățean român,
județul Satu Mare, domiciliat în Timișoara, str. Nicolae     domiciliată în Timișoara, Str. Cosminului nr. 34, sc. A,
Andreescu, nr. 18 A, având C.N.P. 1640314354753 și C.I.      ap. 3, Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr. 636803/
seria TM nr. 275404, eliberată de Poliția Timișoara, la      Poliția mun. Timișoara/22.11.2007, C.N.P. 2781201354741,
data de 02.08.2002.                        asociat și
  În calitate de asociați ai S.C. DAFENI DEKOR S.R.L.,       CATANĂ CONSTANTIN, cetățean român, domiciliat în
reprezentând 100% din capitalul social, întruniți ad-hoc la    comuna Brabova, sat Urdinita, județul Dolj, identificat cu
sediul societății în adunare generală a asociaților        C.I. seria DX nr. 062332/Poliția com. Predești/
extraordinară, am hotărât următoarele:              18.02.2000, C.N.P. 1760508161727, asociat.
  1. Modificarea obiectului de activitate al societății prin    Ne-am întrunit astăzi, 30.04.2010, cu ocazia Adunării
înlocuirea obiectului de activitate existent cu          Generale a Asociaților S.C. “RAF CLEAN CONSTRUCT” S.R.L.
următoarele:                             În cadrul adunării generale, am hotărât următoarele:
  Activitate principală 2223 - fabricarea articolelor din     1. Începând cu data de 30.04.2010, dl CATANĂ
material plastic pentru construcții; Activitate          CONSTANTIN cedează toate cele 10 părți sociale în
secundară: 4339 - alte lucrări de finisare.            valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând 100 lei, pe
  2. Împuternicim pe dna MURGEA FELICIA MARIA,         care le deține la S.C. “Raf Clean Construct” S.R.L.
C.N.P. 2520902354809, domiciliat în mun. Timișoara        dnei NIȚULESCU DIANA-ALINA, care devine de la
str. Dinu Lipatti nr. 2 bl. F8 sc. A et. 2 ap. 9, care      această dată asociat unic al S.C. “RAF CLEAN
se legitimează cu C.I. seria TM 563273, să ne           CONSTRUCT” S.R.L.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  3

  2. Suspendarea temporară a activității a S.C. “RAF      LIGHT ARCADE GRAF S.R.L., cu sediul în județul Timiș,
CLEAN CONSTRUCT” S.R.L. pe o perioadă de             municipiul Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 22 et. P
3 (trei) ani, de la data 30.04.2010 până la data de 30.04.2013.  ap. 1, înregistrată sub nr. J35/3057/2005, cod unic de
                                 înregistrare 17983916, care a fost înregistrat sub
  (8/1.644.538)
                                 nr. 23323 din 10.05.2010.
                                   (11/1.644.541)
        Societatea Comercială
      RAF CLEAN CONSTRUCT - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
            NOTIFICARE                       VLD LIGHT ELECTRIC - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                      HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 1/10.05.2010
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Subsemnatul BORCESCU CIPRIAN COSMIN, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    calitate de asociat și administrator, am hotărât
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    următoarele:
RAF CLEAN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în județul Timiș,       Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în Timișoara,
Săcălaz, com. Săcălaz, înregistrată sub nr. J35/921/2009,     Calea Aradului nr. 56a, începând cu data de 01.06.2010.
cod unic de înregistrare 25458616, care a fost înregistrat      Timișoara, 10.05.2010
sub nr. 23309 din 10.05.2010.
                                   (12/1.644.542)
  (9/1.644.539)
                                          Societatea Comercială
        Societatea Comercială                         ILEA - S.R.L.
       LIGHT ARCADE GRAF - S.R.L.
                                             HOTĂRÂREA
            HOTĂRÂRE
                                     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Redactată pentru menționarea hotărârii A.G.A. a
                                         NR. 249/30.04.2010
S.C. “LIGHT ARCADE GRAF” S.R.L., având număr de
înregistrare J35/3057/2005 și C.U.I. RO 17983916, cu         Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Ilea S.R.L.,
sediul în Timișoara, str. Mitropolit Varlaam nr. 8, ap. 1,    compusă din asociații:
cam. 1, jud. Timiș, Dna TUDURAN LOREDANA-CRISTINA,          Ilea Remus Călin - C.N.P. 1690926054745, cu
în calitate de asociat unic al societății, privind modificarea  domiciliul în Timișoara, Bd Eroilor nr. 7a sc. B et. 2 ap. 12,
actelor constitutive, astfel:                   act de identitate C.I. seria TM 127693 eliberată de Poliția
  Articol nr. 1: Se va schimba sediul social al societății   Timișoara la data de 06.04.2000
de la adresa: str. Mitropolit Varlaam nr. 8, ap. 1, cam. 1,      Ilea Diana Liliana - C.N.P. 2671207113290, cu
jud. Timiș, la adresa din Timișoara, str. C. Porumbescu      domiciliul în Timișoara, str. Vâlcea nr. 4, act de identitate
nr. 22, etaj parter, ap. 1, jud. Timiș (imobil înscris în C.F.  C.I. seria TM nr. 595874 eliberată de Poliția Timișoara la
nr. 93449 Timișoara)                       data de 09.05.2007
  Articol nr. 2: Se desființează punctul de lucru din        S-a întrunit azi 30.04.2010, și au hotărât:
Timișoara, bdul Take Ionescu nr. 43, ap. 4, jud. Timiș.        1 - Închiderea la data de 30.04.2010 a punctului de
  Restul mențiunilor rămân neschimbate.             lucru al firmei situat în Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie,
  Prezenta hotărâre a fost redactată conform          nr. 4, în incinta Kapa Center - Stand B 15.
prevederilor din L. nr. 31/90 modificată și republicată,
                                   (13/1.644.543)
spre cele legale.
  (10/1.644.540)
                                          Societatea Comercială
                                           MATCON - S.R.L.
        Societatea Comercială
       LIGHT ARCADE GRAF - S.R.L.                   HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 07.05.2010
                                   Subsemnatul MATE IANOS, domiciliat în Lugoj,
            NOTIFICARE
                                 Str. Ceahlăului, nr. 23, sc. B, ap. 17 jud. Timiș, în calitate
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de asociat unic al S.C. MATCON S.R.L. Lugoj, Pța. I. C.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     Drăgan, nr. 2, ap. 1A, jud. Timiș J35/2188/1993
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          C.U.I. 3977965, am hotărât
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    următoarele coduri CAEN; 4212 - lucrări de construcții a
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
cailor ferate de suprafață și subterane; 4213 - construcția           Societatea Comercială
de poduri și tuneluri.                              MICHALINA - S.R.L.
  Întocmit la Lugoj, în 3 exemplare.
                                            NOTIFICARE
  (14/1.644.544)
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
         Societatea Comercială
          MATCON - S.R.L.               alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           NOTIFICARE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                MICHALINA S.R.L., cu sediul în județul Timiș, Giarmata,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                com. Giarmata, înregistrată sub nr. J35/787/2002,
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        cod unic de înregistrare 14653646, care a fost înregistrat
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  sub nr. 23353 din 10.05.2010.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (17/1.644.547)
MATCON S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul Lugoj,
pța. I.C. Drăgan nr. 2 ap. 1A, înregistrată sub
nr. J35/2188/1993, cod unic de înregistrare 3977965,               Societatea Comercială
care a fost înregistrat sub nr. 23350 din 10.05.2010.              PRO ATLAS ING - S.R.L.

  (15/1.644.545)                            HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

                                           DIN 03.05.2010
         Societatea Comercială
         MICHALINA - S.R.L.                Subsemnata Cireș Marinela, în calitate de asociat
                                unic și administrator al S.C. PRO ATLAS ING S.R.L., cu
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 4/03.05.2010           sediul în Timișoara, Calea Aradului, bloc 33, etaj 1, ap. 1,
  Asociații deținători ai capitalului social de 1000 RON   camera 1, jud. Timiș, am hotărât, conform legii și actului
divizat în 100 părți sociale a 10 RON fiecare deținut astfel  constitutiv al societății, completarea actului constitutiv al
STANIS ALIN, cu C.I. TM nr. 475882 Pol mun. Timișoara/     societății cu următoarele activități care se declară spre
09.06.05 având 70 părți sociale a 10 RON fiecare cu      autorizare și funcționare la Oficiul Registrului Comerțului de
valoare totală de 700 RON reprezentând 70% din capital,    pe lângă Tribunalul Timiș: “Alte activități de tipărire n.c.a.”
MOISE MIHAELA, cu C.I. TM 301398/15.01.03           - 1812; “Legătorie și servicii anexe - 1814; “Cercetare-dezvoltare
Pol. Timișoara, având 30 părți sociale în valoare de      în alte științe naturale și inginerie” - 7219.
10 RON fiecare cu valoare totală de 300 RON reprezentând
30% din capital, și CATARGIU GHIORGHE, cu C.I.           (18/1.644.549)
provizorie PC nr. 505607 mun. Timișoara/2010.03.08
viitor asociat, am hotărât:                           Societatea Comercială
  1. Cesionarea de către STANIS ALIN a 7 părți sociale            PRO ATLAS ING - S.R.L.
în valoare de 100 RON fiecare, cu valoare totală de
700 RON către CATARGIU GHIORGHE. Cesionarea de                     NOTIFICARE
către MOISE MIHAELA a 3 părți sociale în valoare de
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
100 RON fiecare, cu valoare totală de 300 RON către
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
CATARGIU GHIORGHE. În urma cesiunii capitalul
social de 1000 RON divizat în 10 părți sociale de       alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
100 RON fiecare este deținut integral de asociatul unic    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CATARGIU GHIORGHE.                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  2. Schimbarea sediului social în Giarmata nr. 73/696.   PRO ATLAS ING S.R.L., cu sediul în județul Timiș,
  3. Revocarea din funcție a administratorului        municipiul Timișoara, Calea Aradului bl. 33 et. 1 ap. 1,
STANIS ALIN și numirea ca administrator a           camera 1, înregistrată sub nr. J35/2532/1993, cod unic
dlui CATARGIU GHIORGHE cu puteri de pline, durata       de înregistrare 4119730, care a fost înregistrat sub
mandatului fiind nelimitată.                  nr. 23359 din 10.05.2010.
  (16/1.644.546)                         (19/1.644.550)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  5

         Societatea Comercială                Art. 2. Ca urmare a cesionării tuturor părților sociale
        RED & BLUE TEAM - S.R.L.              deținute, dnul Tosatto Alessandro pierde calitatea de
                                 asociat, iar dnul Filotto Stefano devine asociat cu drepturi
       HOTĂRÂRE NR. 1/01.05.2010              depline conform părților sociale deținute.
  Încheiată azi, 05.05.2010 la sediul S.C. RED & BLUE       Art. 3. Se revocă din funcția de administrator al
TEAM S.R.L., cu ocazia hotărârii asociatului unic         societății dnul Tossato Paolo st se numește ca
MALEKSHAHIYAN KHOSRO, domiciliat în Timișoara,          administrator al societății pe o perioadă nelimitată
Str. Pomiculturii nr. 16, ap. 1, jud. Timiș, identificat cu    dnul Filotto Stefano.
Carte de Rezident seria RTR, nr. 28186, eliberată de         Art. 4. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei
Pol. Timișoara, care a stabilit următoarele:           hotărâri se va încheia contract de cesiune și act
  Art. unic - Suspendarea activității societății pe o      constitutiv reactualizat.
perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.05.2010 până        Redactat în 5 exemplare azi, 12.04.2010, la
la data de 30.04.2013.                      Timișoara.
  În acest sens se vor efectua toate formele legale de       (22/1.644.553)
publicitate și se vor face toate demersurile pentru
înscrierea mențiunii la O.R.C. Timiș.
                                          Societatea Comercială
  (20/1.644.551)                                 M.T. RENT RO - S.R.L.

         Societatea Comercială                         NOTIFICARE
           LULLY - S.R.L.                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         AL S.C. LULLY S.R.L.               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        NUMĂRUL 2 DIN 07.05.2010              M.T. RENT RO S.R.L., cu sediul în județul Timiș,
  Azi, 07.05.2010, subsemnata                  municipiul Timișoara, str. Măgura nr. 14, sc. B, ap. 2,
  LUPSE DELIA, cetățean român, născută la data         cam. 3, înregistrată sub nr. J35/1015/2009, cod unic de
de 19.08.1978, în Timișoara, jud. Timiș, domiciliată în      înregistrare 25514309, care a fost înregistrat sub
Timișoara, identificată cu C.I. seria TM nr. 524297, eliberată  nr. 23380 din 10.05.2010.
de SPCLEP Timișoara, având C.N.P. 2780819354748;
                                   (23/1.644.554)
  În calitate de asociat unic al S.C. LULLY S.R.L., în
Adunarea Generală din data de 07.05.2010, am hotărât,
după cum urmează:                                Societatea Comercială
  Art. 1. Suspendarea activității firmei, pe o perioadă de       ELMA ELECTRONIC ROMANIA - S.R.L.
trei ani, începând cu data de 10.05.2010.
  Redactat în 4 (patru) exemplare, Timișoara,               HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
azi, 07.05.2010.
                                   AL S.C. ELMA ELECTRONIC ROMANIA S.R.L.
  (21/1.644.552)                                 NR. 7/14.04.2010
                                   Subscrisa
         Societatea Comercială                ELMA ELECTRONIC AG, societate comercială
         M.T. RENT RO - S.R.L.              înființată și funcționând în conformitate cu legile din
                                 Elveția, având sediul social în Wetzikon, CH-8620,
       HOTĂRÂRE NR. 1/12.04.2010              Hofstrasse nr. 93, Elveția, înregistrată în Registrul
  La adunare sunt prezenți ambii asociați ai societății,     Comerțului Zurich sub nr. CH-020.3907.649-6, reprezentată
respectiv dnul Venturin Stefano deținător a 50 p.s. în      în mod legal de către dl Stephan Albert Búrgin, și
valoare totală de 500 lei, dnul Tosatto Alessandro        dl Edwin Alfred Wild, în calitate de membrii ai Consiliului
deținător a 50 p.s. în valoare de 500 lei, precum și       de Administrație și de dl Roland Moser, în calitate de
dnul Filotto Stefano, în calitate de nou asociat.         membru al Consiliului de administrație al S.C. Elma
  Cu unanimitate se adoptă următoarea HOTĂRÂRE:         Electronic Romania S.R.L.
  Art. 1. Dnul Tosatto Alessandro, deținător a 50 p.s. a       În calitate de asociat unic, deținând 100%; din capitalul
câte 10 lei fiecare, în calitate de cedent, cesionează integral  social al S.C. ELMA ELECTRONIC ROMANIA S.R.L., o
părțile sociale pe care le deține către dnul Filotto Stefano.   societate cu răspundere limitată de naționalitate română,
  Cesiunea se face în condițiile contractului de cesiune     cu sediul în calea Buziașului nr. 11A, Timișoara,
anexat.                              jud. Timiș, România, C.U.I. 3540196, înregistrată la
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1314/2008,           Societatea Comercială
denumită în continuare “Societatea”                       VIVA CAPPIO - S.R.L.
  Hotărăște următoarele:
  1. Schimbarea sediului Societății în Chisoda, DN 59                HOTĂRÂREA
Km 8+550 m, jud. Timiș (în conformitate cu extrasul de
Carte Funciară nr. 400783/Chisoda).                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  2. Completarea obiectului de activitate al Societății cu          NR 531/29.04.2010
următoarele activități:
                                  Subsemnații FEIER FLORICA DOINA ELENA,
  Cod CAEN 2660 - fabricarea de echipamente pentru
                                identificată cu C.I. seria TM 611001/19.07.2007, eliberată
radiologie, electrodiagnostic și electroterapie;
                                de SPCLEP Timișoara, și FEIER SERGIU-DAN,
  Cod CAEN 6312 - activități ale portalurilor web;
  Cod CAEN 9512 - repararea echipamentelor de         identificat cu C.I. seria TM 610999/19.07.2007, eliberată
comunicații.                          de Poliția Timișoara în calitate de asociați ai S.C. VIVA
  3. Schimbarea obiectului principal de activitate      CAPPIO S.R.L. am hotărât:
al Societății, astfel: Activitate Principală: Cod CAEN       - Deschiderea unui punct de lucru în Timișoara,
2611 - fabricarea subansamblurilor electronice (module).    str. A. Demetriade, nr. 13, județ Timiș, -închiderea
  4. Se va redacta, modifică și actualiza Actul        punctului de lucru din Timișoara, str. Divizia 9 Cavalerie,
Constitutiv Societății în conformitate cu hotărârea de mai   nr. 64, spațiul nr. 5, județ Timiș.
sus.                                (26/1.644.557)
  5. Prin prezenta hotărâre se împuternicește
dna Săracu Olivera Delia, cetățean român, domiciliată în
România, Timișoara, str. Ion Inculet nr. 8, sc. A, et. 1,            Societatea Comercială
ap. 4, județ Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr. 227464,         BEGA TEHNOMET - S.A.
C.N.P. 2691117354774, individual să reprezinte
Societatea și Asociatul Unic în vederea semnării în                HOTĂRÂREA A.G.A.
numele Societății și a Asociatului Unic a oricăror alte
documente necesare (inclusiv actul constitutiv actualizat           DIN DATA DE 09.04.2010
al Societății), precum și în vederea îndeplinirii          Adunarea generală ordinară a acționarilor
tuturor formalităților necesare în fața autorităților
                                S.C. BEGA TEHNOMET S.A. Timișoara, întrunită statutar
competente (inclusiv dar fără limitare: Notar public,
                                și legal în data de 09.04.2010, la a doua convocare, în
Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, autorități
                                baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990,
fiscale, etc.) pentru înregistrarea hotărârilor adoptate
mai sus.                            republicată, a hotărât prin vot, îndeplinind prevederile
  6. Prezenta hotărâre a fost întocmită atât în limba     legale, următoarele:
română, cât și în limba engleză. În cazul unor           1. Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor
neconcordanțe între versiunea în limba engleză și cea în    cu încă 4 ani.
limba română, versiunea în limba română va prevala.         2. Se deleagă dl Soruica Ioan să înregistreze în
  Prezenta hotărâre a fost luată în 2 (două) exemplare    Registrul comerțului prezentele modificări și să semneze
originale.                           Actul constitutiv actualizat.
  (24/1.644.555)                         (27/1.644.558)


       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    ELMA ELECTRONIC ROMANIA - S.R.L.                     BEGA TURISM - S.A.

            NOTIFICARE                         HOTĂRÂREA A.G.A.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            DIN DATA DE 28.04.2010
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Adunarea generală ordinară a acționarilor
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   S.C. BEGA TURISM S.A. Timișoara, întrunită statutar și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   legal în data de 28.04.2010, la prima convocare, în baza
ELMA ELECTRONIC ROMANIA S.R.L., cu sediul în          prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990,
județul Timiș, Chișoda, com. Giroc, înregistrată        republicată, a hotărât prin vot, îndeplinind prevederile
sub nr. J35/1314/2008, cod unic de înregistrare 3540196,    legale, următoarele:
care a fost înregistrat sub nr. 23407 din 10.05.2010.       1. Se prelungește mandatul administratorului
  (25/1.644.556)                       SZATMARI IOAN ȘTEFAN, până la data de 01.11.2011.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  7

  2. Se aprobă data de 14.05.2010, ca dată de          nr. 583395, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 1,
înregistrare ce va servi la identificarea acționarilor asupra  C.N.P. 1650806280805, asociat unic al acestei societății,
cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A.           am hotărât:
  3. Se deleagă dl SZATMARI IOAN ȘTEFAN pentru a          1 Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
îndeplini formalitățile de menționare în Registrul        începând cu data de 10.05.2010.
Comerțului a prezentei hotărâri și pentru a semna
                                   2 O împuternicesc pe dna OPROANE FLORINA,
Actul constitutiv actualizat.
                                 legitimată cu C.I. seria TM nr. 599101, C.N.P. 2530723354811,
  (28/1.644.559)                        prin procura nr. 1397/ 20.09.2002, ca în numele meu și
                                 pentru mine să mă reprezinte în vederea întocmirii și
         Societatea Comercială              semnării actelor necesare suspendării.
        ESP ULTRAMIND - S.R.L.                Timișoara, 10.05.2010.

     HOTĂRÂREA NR .01 DIN 05.05.2010              (31/1.644.562)

   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                      Societatea Comercială
      S.C. ESP ULTRAMIND S.R.L.                        AIR TECHNIK - S.R.L.
  Astăzi, 05.05.2010, asociații Onică George Radu și
Popescu Flitan Livia, au hotărât următoarele:                      HOTĂRÂREA
  Se aprobă cesiunea unei părți sociale în valoare de
10 lei, de către asociata Popescu-Flitan Livia către           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Câmpean Ana, în baza unui contract de cesiune ce va fi            S.C. AIR TECHNIK S.R.L.
semnat de părți se împuternicește Administratorul                 NR. 3/05.05.2010
Onică George Radu să facă demersurile de înregistrare
la O.R.C. a noului asociat.                     Subsemnații PALOTAS GUSTAV, cetățean ungar,
  Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 exemplare, din      născut la 29.06.1958 în Budapesta, Ungaria, domiciliat în
care unul se va depune O.R.C. Timiș.               Ungaria, 4020 Budaors, str. Patko, nr. 9, identificat cu
                                 pas. ZF nr. 376596/21.02.2003 eliberat de autoritățile
  (29/1.644.560)
                                 ungare, și JUHASZ ERWIN-ZSOLT, cetățean român, născut
                                 la 28.09.1978 în Timișoara, domiciliat în mun. Timișoara,
         Societatea Comercială              str. Felix, nr. 11, et. 2, ap. 8, județul Timiș, identificat cu
        ESP ULTRAMIND - S.R.L.              C.I. seria TM, nr. 648154, eliberată de SPCLEP Timișoara
                                 la data de 06.02.2008, C.N.P. 1780928354750, în calitate
            NOTIFICARE
                                 de asociați ai S.C. “AIR TECHNIK” S.R.L., adoptam
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    următoarea hotărâre:
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,       Art. unic: Se deschide un punct de lucru la următoarea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         adresa: România, localitatea Dumbravița, str. Someș,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 nr. 7, județul Timiș, înscris în C.F. nr. 403283,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 Dumbravița.
ESP ULTRAMIND S.R.L., cu sediul în județul Timiș,
municipiul Timișoara, str. Martir Marius Nemțoc, nr. 7,       (32/1.644.563)
et. 1, ap. 20, înregistrată sub nr. J35/2138/2009, cod unic
de înregistrare 26183726, care a fost înregistrat sub
nr. 23430 din 10.05.2010.                             Societatea Comercială
                                            KAS - S.R.L.
  (30/1.644.561)
                                      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
        Societatea Comercială
       4M ENTRETEIMENT - S.R.L.                        NR. 2/30.04.2010
                                  Subsemnatul Kasza Sandor, C.N.P. 1621007354733,
            HOTĂRÂREA
                                 C.I. TM nr. 298915, în calitate de asociat unic al firmei,
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR NR. 1            am hotărât:
                                  - Includerea punctului de lucru din Timișoara,
  Subsemnatul MITRACHE EMILIAN-ION, cetățean
                                 Str. Pomiculturi, nr. 46 cu data de 01.05.2010.
român, născut la 06.08.1965, domiciliat în București
Str. Vulturilor nr. 4, sector 10, identificat cu C.I. seria RT    (33/1.644.564)
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          ADIPET - S.R.L.                         ADIPET - S.R.L.

           HOTĂRÂREA                             NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
        NR. 01/01.04.2010                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnații CIRTOG RODICA și CIRTOG
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PETRU VASILE, domiciliați în Lugoj, strada Gheorghe Lazăr,   ADIPET S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul Lugoj,
numărul 12, județul Timiș, în calitate de Asociați Cedenți   str. Gheorghe Lazăr, nr. 12, înregistrată sub
și CIRTOG LAVINIA-MIHAELA, cetățean român, născută       nr. J35/2840/1992, cod unic de înregistrare 2801951,
la data de 01.11.2008, în localitatea Lugoj, județul Timiș,   care a fost înregistrat sub nr. 23484 din 10.05.2010.
domiciliată în localitatea Lugoj, Strada 20 Decembrie 1989,     (35/1.644.566)
numărul 51, județul Timiș, posesoare a Cărții de
Identitate seria TM numărul 769501, eliberată la data de
                                         Societatea Comercială
07.09.2009 de Poliția Lugoj, C.N.P. 2801101351573, în                BUCONS - S.R.L.
calitate de Asociat Cesionar, în calitate de asociați, prin
prezenta, hotărâm următoarele:                       HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Art. 1. Asociatul cedent CIRTOG RODICA, cedează la
valoare nominală, 12 părți sociale, cu o valoare nominală              NR. 34/10.05.2010
de 10 lei fiecare, în valoare totală de 120 lei reprezentând    Subsemnatul BUZINCU TĂNASE ION, domiciliat în
50% din valoarea capitalului social, precum și toate      Sânmartinu Sârbesc, nr. 334, jud. Timiș, posesor al C.I.
drepturile și obligațiile aferente acestuia, cesionarului    seria TM, nr. 300831/2003, în calitate de asociat unic al
CIRTOG LAVINIA-MIHAELA.                     S.C. BUCONS S.R.L., am hotărât:
                                  - Suspendarea activității S.C. BUCONS S.R.L., pe o
  Art. 2. Asociatul cedent CIRTOG PETRU VASILE,
                                durată de 3 ani, începând cu data de 10.05.2010.
cedează la valoare nominală 12 părți sociale, cu o         Prezenta hotare a fost întocmită în 4 exemplare azi,
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de    10.05.2010, la Timișoara și completează în mod
120 lei reprezentând 50% din valoarea capitalului social,    corespunzător statutul societății comerciale.
precum și toate drepturile și obligațiile aferente acestuia,    (36/1.644.567)
cesionarului CIRTOG LAVINIA-MIHAELA.
  Art. 3. Urmare a cesiunii, capitalul social al societății
                                         Societatea Comercială
este deținut în întregime de CIRTOG LAVINIA-MIHAELA,
                                          ROYAL-MED - S.R.L.
în valoare de 240 lei, alcătuit din 24 de părți sociale cu o
valoare nominală de 10 fiecare.                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Art. 4. Se revocă mandatul de administrare al numitei
CIRTOG RODICA și se numește administrator al societății            A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
asociatul cesionar dna CIRTOG LAVINIA-MIHAELA,           Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. ROYAL-MED S.R.L.
pentru un mandat cu puteri depline stabilit pe o perioadă    întrunită în prezența tuturor asociațiilor societății după
nelimitată.                           care urmează:
  Art. 5. Se schimbă activitatea principală a societății     1. Asociatul 1 STOIAN RAUL CĂLIN, născut în ziua de
- 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și  27 octombrie 1980 în municipiul Timișoara domiciliat în
                                Timișoara Str. Păcii, nr. 16 identificat cu cartea de
nerezidențiale n.c.a.
                                identitate seria TM nr. 357399, eliberat de Poliția municipiului
  Art. 6. Se completează obiectul de activitate al      Timiș la data de 03.10.03, C.N.P. 1801027350081.
societății cu activitățile: 5610 - restaurante; 5630 - baruri    2. Asociatul 2 BILLI ȘTEFAN, născut în ziua de
și alte activități de servire a băuturilor.           20 octombrie 1939 în comuna Glimboca jud. Caraș-Severin
  Art. 7. Se reia activitatea societății începând cu data   domiciliat în Timișoara Str. Grădinei, nr. 1, identificat
de 01.04.2010.                         cu cartea de identitate seria TM nr. 247611, eliberată
  Art. 8. Prezenta hotărâre face parte integrantă din     de Poliția municipiului Timiș la data de 25.02.02,
                                C.N.P. 1391020354725.
actele constitutive ale societății.
                                  3. Asociatul 3 STOIAN AMALIA RALUCA, născută în
  (34/1.644.565)                       ziua de 25 octombrie 1981 în municipiul Timișoara
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                    9

domiciliat în Timișoara Str. Păcii, nr. 16 identificat cu                 Societatea Comercială
cartea de identitate seria TM nr 528615, eliberată                     CLEAN TEO - S.R.L.
de Poliția Municipiului Timiș la data de 09.05.06,
                                                HOTĂRÂREA
C.N.P. 2811025350068.
  Se constată că sunt prezenți toți asociații societății           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
reprezentând 100% din capitalul social. Se constată că                  NR. 02/10.05.2010
de asemenea că cvorumul corespunde cerințelor legale
                                       Subsemnata VARLAN MINODARA, cetățean român,
și statutare, motiv pentru care Adunarea Generală
                                     născută la 15.05.1949 în Lenauheim, jud. Timiș,
              DECIDE
                                     domiciliată în Giarmata nr. 924, jud. Timiș, identificată cu
  1. Suspendarea activității conform Legii nr. 31/1990
                                     C.I. seria TM nr. 200645/25.05.2001 eliberată de
pe o perioadă de 3 ani, de la data 10.05.2010 până la          mun. Timișoara C.N.P. 2490515354761, asociat unic al
10.05.2013.                               societății, am hotărât următoarele:
  2. Împuternicirea următorilor                      1.- Retragerea din societate a asociatului
  a. STOIAN RAUL CĂLIN, să îndeplinească toate             VARLAN MINODARA, prin cesionarea totală a celor
activitățile necesare conform legislației romane și actului       10 părți sociale în valoare totală de 500 lei către
constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotărâri și a         BĂLAN ALIN-DANIEL, cetățean român, născut la
tuturor consecințelor ce decurg din aceasta și să            09.08.1986 în Timișoara, domiciliat în com. Ortisoara,
reprezinte societatea în fața autorităților competente în        nr. 287, jud. Timiș, identificat cu C.I. seria TM
scopul arătat, incluzând dar fără a se limita la Oficiul         nr. 165021/01.11.2000, eliberată de mun. Timișoara
Registrului Comerțului Timiș.                      C.N.P. 1860809350073, conform contractului de cesiune
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate           a părților sociale din 10.05.2010.
                                       2. - În urma cesiunii BĂLAN ALIN-DANIEL, devine
semnându-se 4 (patru) exemplare originale ale
                                     asociatul unic al societății.
înscrisului constatator al hotărârii astfel adoptate.
                                       3. - Capitalul social total rămâne neschimbat la suma
  Data: 10.05.2010
                                     de 500 lei împărțit în 10 părți sociale egale a câte 50 lei
   (37/1.644.568)                           fiecare care aparține în întregime asociatului unic
                                     RUSU MARIAN-MARCEL.
                                       4. - Retragerea calității de administrator a lui
          Societatea Comercială
                                     VARLAN MINODARA. Numirea ca administrator unic al
         SELDARY LOTUS - S.R.L.                 societății a asociatului unic BĂLAN ALIN-DANIEL, cu
                                     puteri depline și nelimitate pe o perioadă nelimitată.
             HOTĂRÂREA
                                       5. - Schimbarea sediului societății pe adresa Mosnița Nouă
                                     nr. 106 cam. 2 jud. Timiș (conform extras CF 401433).
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       6 - Închiderea punctului de lucru din Timișoara,
         NR. 05/10.05.2010
                                     str. Louis Pasteur nr. 23C jud. Timiș.
  Subsemnatele SENȚIU ELENA, cetățean român,
                                       (39/1.644.572)
născută la 04.03.1976 în Drobeta Turnu Severin,
județul Mehedinți, domiciliată în Caransebeș
Str. Ardealului nr. 166, bl. M18, sc. 3, ap. 3, județul Caraș Severin,          Societatea Comercială
                                              CLEAN TEO - S.R.L.
identificată cu C.I. seria KS nr. 235878/31.08.2006
eliberată de SPCLEP Caransebeș, C.N.P. 2760304250574                      NOTIFICARE
și DRĂGOLICI ANDA-RALUCA, cetățean român,
                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
născută la 15.04.1985 în Drobeta Turnu Severin,
                                     Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Mehedinți, domiciliată în Timișoara, str. Martir
                                     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Silviu Motohon, nr. 29, județul Timiș, identificată cu C.I.
                                     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
seria TM nr. 652553/26.02.2008 eliberată de SPCLEP            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Timișoara, C.N.P. 2850415250031, asociate ale              CLEAN TEO S.R.L., cu sediul în județul Timiș, Moșnița Nouă,
societății, am hotărât:                         com. Moșnița Nouă, înregistrată sub nr. J35/723/2008,
  - Suspendarea activității societății, pe o perioadă de        cod unic de înregistrare 23380600, care a fost înregistrat
3 ani, începând cu data de 10.05.2010.                  sub nr. 23521 din 10.05.2010.
   (38/1.644.571)                             (40/1.644.573)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
         Societatea Comercială               8299 - alte activități de servicii suport pentru
         AGRITECH - S.R.L.              întreprinderi n.c.a.
                                  Art. 2.
           HOTĂRÂREA                  Deschiderea unui punct de lucru al societății în localitatea
                                Sacalaz, Ferma 6 conform contractului de închiriere numărul
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             26/29.04.2010 și extrasului CF nr. 400596
  SOCIETĂȚII COMERCIALE AGRITECH S.R.L.
                                  Art. 3.
        NR. 1/27.04.2010
                                  Cesionarea de părți sociale, după cum urmează:
  Subsemnații asociați:                     1. BOGDAN CLAUDIU, în calitate de asociat cedent,
  1. BOGDAN CLAUDIU-OCTAVIAN, cetățean român,        cesionează către:
născut în Alba Iulia, jud. Alba, la data de 13.04.1979,      - PEERONI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.
domiciliat în Timișoara, str. Meziad, nr. 18, ap. 10 bl.89,  PRNFRZ62209PE715Z născut în Italia loc. Lucca la data
sc. B, C.N.P. 1790413354735, identificat cu Carte       de 09.07.1962, domiciliat în Italia, Via Montacuto 60020
de identitate seria TM, nr. 259951, eliberată de        15.V Ancona, posesor al pașaportului C 649731, emis de
Pol. Timișoara, la data de 24.04.2002.             Autoritățile din Italia, la data de 05.10.2004 în calitate de
  2. SCARAFONI ROBERTO, cetățean italian, născut la     asociat cesionar, un număr de 18 părți sociale egale, în
data de 26.02.1969 în Johannesburg, Africa de Sud,       valoare de 100 RON fiecare, la valoarea totală de
domiciliat în România, Dumbravița str. Cristofor Columb,
                                1800 RON, echivalentul sumei de 436.41 EUR
nr. 31, C.N.P. 7690226350018, posesor al permisului de
                                (echivalent a 581.40 USD) pe care le deține în cadrul
ședere temporar număr ROU 031603/20.01.2010 emis
                                societății;
de O.R.I. Timiș.
                                  2. SCARAFONI ROBERTO, în calitate de asociat
  Împreună cu invitații:
  3. PIERONI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.       cedent, cesionează către:
PRNFRZ62209PE7152, născut în Italia loc. Lucca la         - PIERONI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.,
data de 09.07.1962, domiciliat în Italia, Via Montacuto    PRNFRZ62209PE715Z născut în Italia loc. Lucca la data
60020 15.V Ancona, posesor al pașaportului C 649731,      de 09.07.1962, domiciliat în Italia, Via Montacuto 60020
emis de Autoritățile din Italia, la data de 05.10.2004     15.V Ancona, posesor al pașaportului C 649731, emis de
  4. BUSBANI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.       Autoritățile din Italia, la data de 05.10.2004 în calitate de
BSBFRZ57R15G157W, născut în Italia loc. Osimo (AN)       asociat cesionar, un număr de 2 părți sociale egale, în
la data de 15.10.1957, domiciliat în Italia, Via Cagiata 7/A  valoare de 100 RON fiecare, la valoarea totală de
60027 Osimo - Ancona posesor al pașaportului          200 RON, echivalentul sumei de 48.49 EUR (echivalent
AA0115940 emis de Autoritățile din Italia, la data de     a 64.60 USD) pe care le deține în cadrul societății;
09.12.2006.                            - BUSBANI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.
  Au fost convocați astăzi, 27.04.2010, la ora 17:00, în   BSBFRZ57R15G157W, născut în Italia loc. Osmo (AN) la
vederea reunirii în cadrul Adunării Generale a Asociaților   data de 15.10.1957, domiciliat în Italia, Via Cagiata 7/A
S.C. AGRITECH S.R.L.                      60027 Osimo - An posesor al pașaportului AA0115940
  După o atentă dezbatere, în unanimitatea asociaților    emis de Autoritățile din Italia, la data de 09.12.2006 în
prezenți, au hotărât modificarea actelor constitutive ale   calitate de asociat cesionar, un număr de 40 părți sociale
societății după cum urmează:                  egale, în valoare de 100 RON fiecare, la valoarea totală
  Art. 1.                          de 4000 RON, echivalentul sumei de 969.80 EUR
  Schimbarea obiectului principal de activitate din     (echivalentul sumei de 1291.99 USD) pe care le deține în
4661 - “comerț cu ridicată al mașinilor agricole,       cadrul societății;
echipamentelor și furniturilor” în 4675 - “comerț cu        Părțile au stabilit ca prețul fiecărei părți sociale cedate
ridicată al produselor chimice” introducerea și
                                de către asociații cedenți Bogdan Claudiu Octavian și
autorizarea ca și obiecte secundare de activitate a
                                Scarafoni Roberto este în valoare de 100 RON
următoarelor activități:
                                (osutaron).
  0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe         În urma cesiunii, capitalul social al societății va avea
oleaginoase;                          următoarea structură:
  0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a         1. PIERONI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.,
rădăcinoaselor și tuberculilor;                PRNFRZ62209PE715Z născut în Italia loc. Lucca la data
  0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;  de 09.07.1962, domiciliat în Italia, Via Montacuto 60020
  0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;   15.V Ancona, posesor al pașaportului C 649731, emis de
  0129 - cultivarea altor plante permanente;         Autoritățile din Italia, la data de 05.10.2004 va deține un
  4676 - comerț cu ridicată al altor produse intermediare  număr de 20 de părți sociale egale, în valoare de
autorizarea ca și obiect secundar de activitate;        100 RON fiecare, cu o valoare totală de 2000 RON
  4661 - comerț cu ridicată al mașinilor agricole,      reprezentant 3334% din totalul capitalului social al
echipamentelor și furniturilor;                societății.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                11

  2 BUSBANI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.        la data de 15.10.1957, domiciliat în Italia, Via Cagiata 7/A
BSBFRZ57R15G157W, născut în Italia loc. Osimo (AN)       60027 Osimo - Ancona posesor al pașaportului
la data de 15.10.1957, domiciliat în Italia, Via Cagiata 7/A  AA0115940 emis de Autoritățile din Italia, la data de
60027 Osimo - An posesor al pașaportului AA0115940       09.12.2006.
emis de Autoritățile din Italia, la data de 09.12.2006, va     Au fost convocați astăzi, 11.05.2010, la ora 17:00, în
deține un număr de 40 de părți sociale egale, în valoare    vederea reunirii în cadrul Adunării Generale a Asociaților
de 100 RON fiecare, cu o valoare de 4000 RON          S.C. AGRITECH S.R.L.
reprezentând 66.66% din totalul capitalului social al       După o atentă dezbatere, în unanimitatea asociaților
societății.                          prezenți, au hotărât renunțarea la deschiderea unui punct
  Bogdan Claudiu Octavian și Roberto Scarafoni își      de lucru în localitatea Sacalaz.
pierd calitatea de asociați ai societății și declară că în     Ca urmare se abroga art. 2 din hotărârea Adunării
urma cesiunii de părți sociale nu mai au nicio pretenție    Generale a Asociaților Societății Comerciale “Agritech S.R.L.”
materială sau de altă natură de la societate.         nr. 1/27.04.2010, respectiv deschiderea unui punct de
  Domnul BUSBANI FABRIZIO este numit administrator      lucru al societății în localitatea Sacalaz.
pe o durată nelimitată.                      Redactat în 4 exemplare.
  Dlui Bogdan Claudiu Octavian, i se dă descărcare        Timișoara, 11.05.2010.
de gestiune și se numește administrator al societății
Domnul BUSBANI FABRIZIO, cetățean italian,             (42/1.644.575)
C.N.P. BSBFRZ57R15G157W, născut în Italia
loc. Osimo (AN) la data de 15.10.1957, domiciliat în Italia,          Societatea Comercială
Via Cagiata 7/A 60027 Osimo - An posesor al                   AGRITECH - S.R.L.
pașaportului AA0115940 emis de Autoritățile din Italia, la
data de 09.12.2006.                                  NOTIFICARE
  Redactat în 7 exemplare.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Timișoara, 27.04.2010.
                                Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (41/1.644.574)                       alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         AGRITECH - S.R.L.              AGRITECH S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul
                                Timișoara, str. Meziad nr. 18, bl. 89, sc. B, et. 4, ap. 10,
           HOTĂRÂREA                înregistrată sub nr. J35/3794/2007, cod unic de
                                înregistrare 22575840, care a fost înregistrat sub
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             nr. 23640 din 11.05.2010.
  SOCIETĂȚII COMERCIALE AGRITECH S.R.L.             (43/1.644.576)
        NR. 2/11.05.2010
  Subsemnații asociați:
                                        Societatea Comercială
  1. BOGDAN CLAUDIU-OCTAVIAN, cetățean român,
                                        AGO - PARUS - S.R.L.
născut în Alba Iulia, jud. Alba, la data de 13.04.1979,
domiciliat în Timișoara, str. Meziad, nr. 18, ap. 10 bl. 89,        HOTĂRÂREA NR. 01/06.05.2010
sc. B, C.N.P. 1790413354735, identificat cu Carte de
identitate seria TM, nr. 259951, eliberată de Pol. Timișoara     A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
la data de 24.04.2002.                        S.C. RESTAURANT TROPICANA S.R.L.
  2. SCARAFONI ROBERTO, cetățean italian, născut la
data de 26.02.1969 în Johannesburg, Africa de Sud,        Asociații S.C. RESTAURANT TROPICANA S.R.L.,
domiciliat în România, Dumbravița str. Cristofor Columb,    Cernea Claudiu-Titel și Cernea Anișoara-Florica, au
nr. 31, C.N.P. 7690226350018, posesor al permisului de     hotărât astăzi, 06.05.2010 următoarele:
ședere temporar număr ROU 031603/20.01.2010 emis         1. Reluarea activității societății începând cu data
de O.R.I. Timiș                        înregistrării prezentei hotărâri.
  Împreună cu invitații:                    2. Retragerea din societate a asociaților
  3. PIERONI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.       Cernea Claudiu-Titel și Cernea Anisoara-Florica prin
PRNFRZ62209PE7152 născut în Italia loc. Lucca la data     cesionarea totală celor 20 părți sociale în valoare
de 09.07.1962, domiciliat în Italia, Via Montacuto 60020    nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 200 lei,
15.V Ancona, posesor al pașaportului C 649731, emis de     deținute împreună, dlui Calaras Ghenadie, care va
Autoritățile din Italia, la data de 05.10.2004.        deveni asociat unic al societății.
  4. BUSBANI FABRIZIO, cetățean italian, C.N.P.         3. Capitalul social total al societății este 200 lei
BSBFRZ57R15G157W, născut în Italia loc. Osimo (AN)       echivalentul a 48,19 EUR (1EUR = 4,15 lei la cursul
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
oficial afișat de BNR) echivalentul a 62,50 USD (1USD =        Art. 1 Având în vedere contractul de cesiune de
3,20 lei la cursul oficial afișat de BNR), împărțit în 20 părți  părți sociale din data de 04.05.2010 și retragerea
sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare și va fi       din societate a asociatului unic CRAM NECULAI, în
deținut integral de asociatul unic Calaras Ghenadie.        condițiile art. 202 din Legea nr. 31/1990, republicată cu
  4. Schimbarea denumirii societății:              modificările ulterioare, se aprobă cesiunea totală a celor
  4. 1. din: S.C. RESTAURANT TROPICANA S.R.L.          20 de părți sociale către dnul CRAM IONUȚ EUGEN,
  4. 2. în: S.C. AGO - PARUS S.R.L.               cetățenie: română, domiciliat în jud. Constanța,
  5. Schimbarea sediului social al societății:          Medgidia, Bdul Independenței, nr. 65, bl. E1, sc. A, et. 1,
  5. 1. de la adresa: Timișoara, str. Circumvalatiunii, nr.   ap. 3, data și locul nașterii: 05.10.1979, în Medgidia,
14/a scara A, ap. 3, camera 3, județ Timiș             jud. Constanța, cod numeric personal: 1791005134009.
  5. 2. la adresa: Timișoara, str. Timiș, nr. 10, etaj II,     Asociatul unic retras renunță și la mandatul de
 ap. 6, camera 1, județ Timiș, conform Contract de         administrator.
comodat FN/06.05.2010.                        Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social
  6. Revocarea din funcția de administrator a dlui        total de 200,00 lei, împărțit în 20 părți sociale cu o valoare
Cernea Claudiu-Titel și numirea în funcția de           nominală de 10,00 lei, va aparține în totalitate asociatului
administrator a noului asociat unic Calaras Ghenadie,       unic CRAM IONUȚ EUGEN.
pentru o perioadă nelimitată, având puteri depline și         Art. 3 Acordarea mandatului de administrator, pe
nelimitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990    durată nelimitată, cu puteri depline, asociatului unic
completate și modificate.                     CRAM IONUȚ EUGEN.
  7. Precizarea obiectului de activitate al societății       Art. 4 Schimbarea sediului social din jud. Ialomița,
  7. 1. Domeniul principal: 920 - activități de jocuri de    mun. Urziceni, Calea București, nr. 73, anexa 1 a
noroc și pariuri; cu excepția loto-pronosport.           restaurantului Modern în jud. Ialomița, mun. Urziceni,
  7. 2. Activitatea principală: 9200 - activități de jocuri de  Calea București, nr. 63, biroul nr. 1, spațiu deținut până la
noroc și pariuri; cu excepția loto-pronosport.           01.07.2010 conform contractului de închiriere nr. 82/05.05.2010.
  8. Prezenta Hotărâre stă la baza încheierii unui act       Act redactat astăzi, 04.05.2010, într-un număr de
constitutiv actualizat al societății.               4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
                                  O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
  (44/1.644.577)
                                  solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 602/04.05.2010
                                    (46/1.644.692)
         Societatea Comercială
         AGO - PARUS - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
            NOTIFICARE                        INVEST ART - CONF - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                              NOTIFICARE
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
AGO - PARUS S.R.L., cu sediul în județul Timiș,          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
municipiul Timișoara, str. Timiș, nr. 10, et. 2, ap. 6, cam 1,   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
înregistrată sub nr. J35/3851/2007, cod unic de          INVEST ART - CONF S.R.L., cu sediul în municipiul Urziceni,
înregistrare 22601648, care a fost înregistrat sub         județ Ialomița, calea București, nr. 63, înregistrată sub
nr. 24041 din 12.05.2010.                     nr. J21/530/2008, cod unic de înregistrare 24245792,
                                  care a fost înregistrat sub nr. 6177 din 06.05.2010.
  (45/1.644.578)
                                    (47/1.644.693)
         Societatea Comercială
       INVEST ART - CONF - S.R.L.                       Societatea Comercială
                                            LAUMAR - S.R.L.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                      DECIZIA NR. 2 A ASOCIATULUI UNIC
         DIN DATA DE 04.05.2010
                                           AL S.C. LAUMAR S.R.L.
  Subsemnatul CRAM NECULAI, în calitate de asociat
unic la S.C. INVEST ART - CONF S.R.L. înmatriculată          Subsemnatul ENCIU EMIL, în calitate de asociat unic
sub nr. J21/530/2008, adoptă în condițiile legii,         al S.C. LAUMAR S.R.L., persoană juridică de naționalitate
modificarea actului constitutiv al societății astfel:       română, cu sediul social, oraș Căzănești, șos. București
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  13

nr. 88, jud. Ialomița, având număr de ordine la Registrul              Societatea Comercială
Comerțului Ialomița J21/80/2004, cod unic de                     CSV PRIMA - S.R.L.
înregistrare RO16201744, prin prezenta decid:
  1. Vânzarea celor 20 de părți sociale ce le dețin din            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
capitalul social al S.C. LAUMAR S.R.L., către cesionarul
Enciu Rodica, domiciliată în localitatea Căzănești                 DIN DATA DE 05.05.2010
jud. Ialomița, posesoare a C.I. seria SZ nr. 071074,          Subsemnatul TĂNASE VIOREL, în calitate de asociat
eliberată de Pol. Slobozia la data de 03.06.2002,         unic la S.C. CSV PRIMA S.R.L., înmatriculată sub
C.N.P. 2750316212950.                       nr. J21/101/2010, adoptă în condițiile legii modificarea
  2. Celelalte articole ale actului constitutiv rămân
                                  actului constitutiv al societății, astfel:
neschimbate;
                                    Art. 1. Schimbarea sediului social din localitatea
  Despre prezenta se va face mențiune la Oficiul
                                  Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 17, sc. A, ap. 1, jud. Ialomița
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.
  Data: 18.04.2010.                       în localitatea Slobozia, Str. Lacului, bl. U39, sc. A, ap. 2,
                                  parter, jud. Ialomița.
  (48/1.644.694)                           Act redactat astăzi, 05.05.2010, într-un număr de
                                  4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
         Societatea Comercială              O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
          LAUMAR - S.R.L.                solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 610/05.05.2010.

            NOTIFICARE                   (51/1.644.697)

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204              Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                   CSV PRIMA - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                              NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
LAUMAR S.R.L., cu sediul în oraș Căzănești, județ Ialomița,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
șos. București, nr. 88, înregistrată sub nr. J21/80/2004,     Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cod unic de înregistrare 16201744, care a fost înregistrat     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sub nr. 6181 din 06.05.2010.                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (49/1.644.695)                         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  CSV PRIMA S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia,
                                  județ Ialomița, Str. Lacului, bloc U39, scara A, ap. 2,
        Societatea Comercială               înregistrată sub nr. J21/101/2010, cod unic de
       EXPERT INTER COM - S.R.L.              înregistrare 26741121, care a fost înregistrat sub nr. 6266
                                  din 07.05.2010.
      DECIZIE DIN DATA DE 06.05.2010
                                    (52/1.644.698)
  Subsemnatul GULEAMĂ VASILE CLAUDIU, în calitate
de asociat unic la S.C. EXPERT INTER COM S.R.L.,
înmatriculată sub nr. J21/433/2006, adoptă în condițiile              Societatea Comercială
art. 196^1 alin. 1 raportat la art. 237 alin. 2 din Legea              CALANUS COM - S.R.L.
nr. 31/1990 republicată, următoarele:
  Art. 1 Suspendarea temporară a activității societății pe             HOTĂRÂREA A.G.A.
o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării prezentei,
06.05.2010, până la 05.05.2013.                         NR. 1 DIN DATA DE 06.05.2010
  Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea           Subsemnații IONIȚA CONSTANTIN și IONIȚA ELENA,
temporară se va menționa în registrul comerțului, publica     în calitate de asociați la S.C. CALANUS COM S.R.L.,
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și comunica     înmatriculată sub nr. J21/198/1992, întruniți în adunarea
organelor fiscale.                         generală a asociaților, de comun acord, adoptă în
  Act redactat astăzi, 06.05.2010, într-un număr de       condițiile legii modificarea actului constitutiv după cum
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul       urmează:
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
                                   Art. 1. În condițiile art. 237 pct. 2 din Legea
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 617/06.05.2010.
                                  nr. 31/1990, se suspendă activitatea societății pe o
  (50/1.644.696)                         perioadă de 3 ani începând cu data de 06.05.2010.
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
  Art. 2. Prezenta decizie de suspendare temporară a        Act redactat astăzi, 07.05.2010, într-un număr de
activității va fi înscrisă în Registrul Comerțului, publicată   4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
în Monitorul Oficial partea a IV-a și anunțată organelor     O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
fiscale.                             solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 621/07.05.2010.
  Art. 3. Act redactat astăzi, 06.05.2010, într-un
număr de 4 exemplare, la cererea și pe răspunderea          (55/1.644.701)
solicitantului, sub semnătură privată.
  (53/1.644.699)                                 Societatea Comercială
                                           BENT COM - S.R.L.
         Societatea Comercială                      DECIZIA ASOCIAT UNIC
         TERMOPLAST - S.R.L.
                                          DIN DATA DE 06.05.2010
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                   Subsemnata BALICA BRÎNDUȘA, în calitate de
         DIN DATA DE 07.05.2010              asociat unic la S.C. BENT COM S.R.L., înmatriculată sub
  Subsemnatul DUMITRU AURELIAN, în calitate de         nr. J21/209/1997, adoptă în condițiile legii modificarea
asociat unic la S.C. TERMOPLAST S.R.L. înmatriculată       actului constitutiv al societății, astfel:
sub nr. J21/274/2008, adoptă în condițiile art. 196^1         Art. 1 Schimbarea sediului social din jud. Ialomița,
alin. 1 raportat la art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990    mun. Slobozia, Str. Păcii, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 5 în
republicată, cu modificările și completările ulterioare,     jud. Ialomița, mun. Slobozia, Str. Gării, bl. U20, sc. C,
următoarele:                           parter, ap. 95, biroul nr. 1.
  Art. 1 Se întrerupe suspendarea temporară anunțată        Art. 2 Radierea următoarelor sedii secundare:
prin decizia din data de 11.12.2009 astfel încât societatea      1. Jud. Ialomița, Slobozia, Str. Gării, bl. U20, sc. C,
își va relua activitatea începând cu data de data adoptării    et. P, ap. 95;
prezentei, respectiv 07.05.2010.                   2. Jud. Ialomița, Fetești, str. Călărași - Piațeta Gară;
  Pentru asigurarea opozabilității, prezenta decizie se       3. Jud. Ialomița, Slobozia, șos. Amara - Depozit Atcom;
va menționa în registrul comerțului, publica în Monitorul       4. Jud. Vrancea, Focșani, Bdul Independenței, nr. 57;
Oficial al României Partea a IV-a și comunica organelor        5. Jud. Ialomița, Slobozia, șos. Amara, nr. 10.
fiscale.                               Art. 3 Înființarea unui sediu secundar în mun. Slobozia,
  Act redactat astăzi, 07.05.2010, într-un număr de       șos. Amara, nr. 19 - incinta S.C. AMPA SA, jud. Ialomița,
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul       spațiu deținut până la data de 01.01.2013, conform
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea          contractului de închiriere nr. 487/15.12.2009.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 620/07.05.2010    Act redactat astăzi, 06.05.2010, într-un număr de
                                 4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
  (54/1.644.700)
                                 O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
                                 solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 608/04.05.2010.
         Societatea Comercială
         BROSCOS FER - S.R.L.                 (56/1.644.702)

          HOTĂRÂREA A.G.A.                         Societatea Comercială
                                           BENT COM - S.R.L.
         DIN DATA DE 07.05.2010
  Subsemnații DAVID JANOS și DEME NORBERT, în                      NOTIFICARE
calitate de asociați la S.C. BROSCOS FER S.R.L.,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înmatriculată sub nr. J21/133/2010, întruniți în adunarea
                                 Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
generală a asociaților, adoptă de comun acord în
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
condițiile legii modificarea actului constitutiv al societății
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
astfel:
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art. 1. Înființarea unui sediu secundar în
                                 BENT COM S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia,
localitatea Gheorghe Lazăr, str. Tarlaua 54/5, Parcela 1,
                                 județ Ialomița, Str. Gării, scara C, etaj P, ap. 95,
lot. 1, jud. Ialomița, valabil până la data de 21.04.2011,
                                 înregistrată sub nr. J21/209/1997, cod unic de
conform contractului de închiriere din data de
                                 înregistrare 9757250, care a fost înregistrat sub nr. 6320
22.04.2010.
                                 din 07.05.2010.
  Celelalte articole și capitole din actul constitutiv rămân
nemodificate.                             (57/1.644.703)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  15

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       FARINAS COMPANY - S.R.L.                      RADIO CONSULTING - S.R.L.

          HOTĂRÂREA A.G.A.                            NOTIFICARE
         DIN DATA DE 07.05.2010                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații MEHDI ABBAS și MEHDI HAMSA, în           Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
calitate de asociați la S.C. FARINAS COMPANY S.R.L.        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
înmatriculată sub nr. J21/23/2001, adoptă în condițiile      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată,
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
următoarele:
  Art. 1 Se întrerupe suspendarea temporară anunțată       RADIO CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia,
prin hotărârea din data de 24.06.2009, astfel încât        județ Ialomița, Str. Lacului, nr. -, bloc U17, scara A, etaj 5,
societatea își va relua activitatea începând cu data de      ap. 22, înregistrată sub nr. J21/175/2003, cod unic de
data adoptării prezentei, respectiv 07.05.2010.          înregistrare 15395871, care a fost înregistrat sub nr. 6350
  Pentru asigurarea opozabilității, prezenta hotărâre se     din 07.05.2010.
va menționa în registrul comerțului, publica în Monitorul
Oficial al României Partea a IV-a și comunica organelor        (60/1.644.706)
fiscale.
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 07.05.2009, la
                                          Societatea Comercială
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
servicii nr. 624/07.05.2010, într-un număr de 3 exemplare             AMARA TURISM - S.R.L.
din care 2 pentru părți și 1 pentru compartimentul de
asistență din cadrul O.R.C.T. Ialomița.                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  Înscrisul conține 1 pagină, nu prezintă ștersături,
adăugiri sau degradări materiale.                           NR. 2 DIN 06.05.2010

  (58/1.644.704)                          Se completează obiectul de activitate secundar al
                                  S.C. AMARA TURISM S.R.L., cu activități având
        Societatea Comercială               următoarele coduri CAEN:
       RADIO CONSULTING - S.R.L.                - 5530 - parcuri pentru rulote, champinguri și tabere;
                                   - 8622 - activități de asistență medicală specializată;
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                   - 8790 - alte activități de asistență socială cu cazare.
         DIN DATA DE 29.03.2010                (61/1.644.707)
  Subsemnata RUS MIRELA GABRIELA, în calitate
de asociat unic la S.C. RADIO CONSULTING S.R.L.
                                          Societatea Comercială
înmatriculată sub nr. J21/175/2003, adoptă în condițiile
legii modificarea actului constitutiv al societății, astfel:            AMARA TURISM - S.R.L.
  Art. 1 Completarea obiectului secundar de activitate
cu activitățile incluse în Nomenclatorul CAEN actual la                  NOTIFICARE
următoarele coduri: 5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5912,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
5913, 5914, 6311, 6312, 6399, 8230.
                                  Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 2 Redefinirea obiectului principal de activitate
astfel: 7021 - activități de consultanță în domeniul        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
relațiilor publice și al comunicării. Astfel redefinit,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
codul 7311 - activități ale agențiilor de publicitate, va     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
completa obiectul secundar de activitate.             AMARA TURISM S.R.L., cu sediul în oraș Amara,
  Act redactat astăzi, 29.03.2010, într-un număr de
                                  județ Ialomița, str. Ana Ipătescu, nr. 1, înregistrată sub
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea          nr. J21/28/1991, cod unic de înregistrare 2068231, care a
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 380/22.03.2010.  fost înregistrat sub nr. 6357 din 07.05.2010.

  (59/1.644.705)                           (62/1.644.708)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
         Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         VOX UTILAJ - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            HOTĂRÂREA                 VOX UTILAJ S.R.L., cu sediul în sat Alexeni, comuna Alexeni,
                                 județ Ialomița, înregistrată sub nr. J21/466/2009, cod unic
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             de înregistrare 26270393, care a fost înregistrat sub
       S.C. VOX UTILAJ S.R.L.
                                 nr. 6433 din 10.05.2010.
         NR. 2/06.05.2010
                                   (64/1.644.710)
  Adunarea Generală a Asociaților întrunită în ședința
din data de 06.05.2010, luând act de Contractul de
cesiune de părți sociale având încheiere de data certă              Societatea Comercială
nr. 24 din data de 06.05.2010, certificat de Cabinet              CHIVĂRAN TRANS - S.R.L.
Avocat Dinu George Iulian, dispune următoarele:
  Art. 1. Ca urmare a cesiunii de părți sociale, capitalul          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
social al S.C. VOX UTILAJ S.R.L., se repartizează
asociaților astfel:                             AL S.C. CHIVĂRAN TRANS S.R.L.
  1. Saglam Cagan, cetățean turc, născut la data de              DIN DATA DE 05.05.2010
26.10.1984, în Turcia, domiciliat în Turcia, având          Subsemnatul CHIVĂRAN CIPRIAN, în calitate de
reședința în România, jud. Ialomița, Bdul Republicii, nr. 1,   asociat unic la S.C. CHIVĂRAN TRANS S.R.L.,
bl. 323, ap. 11, jud. Ialomița, posesor al permisului      înregistrată sub nr. J21/184/2009, adoptă în condițiile
de ședere RTR 26619, eliberat la data de 11.12.2009,       legii modificarea actului constitutiv după cum urmează:
de Autoritățile din Romania - O.R.I. Ialomița,            Art. 1. În condițiile art. 237. pct. 2 din Lg. nr. 31/1990,
C.N.P. 7841021026210011, aport la capital 100,00 lei       se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3 ani
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50%         începând cu data de 01.05.2010, până pe data de
din capitalul social total, cota de participare la        31.04.2013.
beneficii/pierderi de 50%,                      Art. 2. Prezenta decizie de suspendare temporară a
  2. Kizilcelik Onur, cetățean turc, născut la data de     activității va fi înscrisă în Registrul Comerțului, publicată
5 iulie 1976, în Turcia, domiciliat în Turcia, având
                                 în Monitorul Oficial partea a IV-a și anunțată organelor
reședința în Romania, jud. Constanța, Aleea Macilor,
                                 fiscale.
nr. 6, bl. B1 sc. A, ap. 6, jud. Constanța, posesor
                                   Art. 3. Act redactat astăzi, 05.05.2010, într-un număr
al permisului de ședere RTR 01632, eliberat la data
                                 de 6 exemplare, la CCIA Ialomița, la cererea și pe
de 6.06.2007, de Autoritățile din România-Constanța,
                                 răspunderea solicitantului.
C.N.P. 7760705130010, aport la capital 100,00 lei
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50% din         (65/1.644.711)
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50%,
                                         Societatea Comercială
  Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri și           DARIUS TRANS - S.R.L.
îndeplinirea formalităților de înregistrare în Registrul
Comerțului, se împuternicește Kizilcelik Onur, cetățean            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
turc, născut la data de 5 iulie 1976, în Turcia, domiciliat în
Turcia, având reședința în România, jud. Constanța,              AL S.C. DARIUS TRANS S.R.L.
Aleea Macilor, nr. 6, bl. B1 sc. A, ap. 6, jud. Constanța,            DIN DATA DE 05.05.2010
posesor al permisului de ședere RTR 01632, eliberat la
                                   Subsemnata DRAGU STANCA, în calitate de asociat
data de 6.06.2007, de Autoritățile din România-Constanța,
C.N.P. 7760705130010, care poate mandata la rândul        unic la S.C. DARIUS TRANS S.R.L., înregistrată sub
sau un avocat sau consilierul juridic al societății.       nr. J21/816/2008, adoptă în condițiile legii modificarea
                                 actului constitutiv, după cum urmează:
  (63/1.644.709)                          Art. 1. În condițiile art. 237. pct. 2 din Lg. nr. 31/1990,
                                 se suspendă activitatea societății pe o perioadă de 3 ani,
         Societatea Comercială              începând cu data de 01.05.2010, până pe data de
         VOX UTILAJ - S.R.L.              31.04.2013.
                                   Art. 2. Prezenta decizie de suspendare temporară a
            NOTIFICARE                activității va fi înscrisă în Registrul Comerțului, publicată
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    în Monitorul Oficial partea a IV-a și anunțată organelor
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    fiscale.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  17

  Art. 3. Act redactat astăzi, 05.05.2010, într-un număr     SILISTRA SERV S.R.L., cu sediul în municipiul Fetești,
de 6 exemplare, la CCIA Ialomița, la cererea și pe         județ Ialomița, Str. Ardealului, nr. 28, înregistrată sub
răspunderea solicitantului.                    nr. J21/558/1994, cod unic de înregistrare 6214682, care
                                  a fost înregistrat sub nr. 6485 din 11.05.2010.
  (66/1.644.712)
                                    (68/1.644.714)

         Societatea Comercială
         SILISTRA SERV - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                         REGINA VALENTYNE - S.R.L.
          HOTĂRÂREA A.G.A.
                                           HOTĂRÂREA A.G.A.
         DIN DATA DE 10.05.2010
                                          DIN DATA DE 11.05.2010
  Subsemnații PLESNICUTE COSTICĂ și GRIGORE
RODICA, în calitate de asociați la S.C. SILISTRA            Subsemnații PREDA GEORGE, PARTENIE
SERV S.R.L., înmatriculată sub nr. J21/558/1994,          NICOLAE ADRIAN și PARTENIE IOAN CRISTIAN, în
întruniți în adunarea generală a asociaților la care        calitate de asociați la S.C. REGINA VALENTYNE S.R.L.,
                                  înmatriculată sub nr. J21/140/2010, întruniți în adunarea
participă și dna BOERU ȘTEFANA, adoptă de comun
                                  generală a asociaților, adoptă de comun acord
acord în condițiile legii, modificarea actului constitutiv al
                                  modificarea actului constitutiv al societății:
societății, astfel:
                                    Art. 1 Înființarea unui sediu secundar în
  Art. 1 Având în vedere contractul de cesiune de părți
                                  mun. Slobozia, str. Matei Basarab, extindere parter
sociale din data de 10.05.2010 și retragerea din societate
                                  bloc A6, sc. D, jud. Ialomița, spațiu deținut pentru
a asociatului PLESNICUTE COSTICĂ, în condițiile
                                  o perioadă de 4 ani, conform contractului de închiriere
art. 202 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările    nr. 253/05.05.2010.
ulterioare, se aprobă cesiunea totală a celor 600 de părți       Celelalte articole și capitole ale actului constitutiv
sociale către dna BOERU ȘTEFANA, cetățenie: română,        rămân nemodificate.
domiciliată în jud. Ialomița, Fetești, str. Ionel Perlea, nr. 9,    Act redactat astăzi, 11.05.2010, într-un număr de
data și locul nașterii: 09.02.1960, în Fetești, jud. Ialomița,   4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
cod numeric personal: 2600209211661.                O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
  Asociatul retras renunță și la mandatul de           solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 630/11.05.2010
administrator.
  Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social     (69/1.644.715)
total de 12.400,00 lei, împărțit în 1.240 părți sociale cu o
valoare nominală de 10,00 lei, se va repartiza între                 Societatea Comercială
asociați astfel:                                   DUDU IMPEX - S.R.L.
  BOERU ȘTEFANA, 6.000,00 lei, 600 ps 48,39%;
  GRIGORE RODICA, 6.400,00 lei, 640 ps 51,61%.                  DECIZIA ASOCIAT UNIC
  Art. 3 Acordarea mandatului de administrator, pe durată
nelimitată, cu puteri depline, asociatului BOERU ȘTEFANA.              DIN DATA DE 06.05.2010
  În exercitarea atribuțiilor legale administratorii sunt      Subsemnatul DUDU MIHAI, în calitate de asociat
mandatați cu puteri depline urmând a lucra separat.        unic la S.C. DUDU IMPEX S.R.L., înmatriculată sub
  Act redactat astăzi, 10.05.2010, într-un număr de       nr. J21/239/1996, adoptă în condițiile legii modificarea
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul       statutului societății, astfel:
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea            Art. 1 Schimbarea sediului social în oraș Căzănești,
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 612/05.05.2010.  șos. București, nr. 17, jud. Ialomița, conform adeverinței
  (67/1.644.713)                         nr. 1727/03.05.2010, eliberată de Consiliul local Căzănești.
                                    Art. 2 Radierea următoarelor sedii secundare:
                                    1. Jud. Ialomița, Căzănești (contract închiriere
         Societatea Comercială               nr. 1269/28.04.2006);
         SILISTRA SERV - S.R.L.                2. Jud. Ialomița, Căzănești (contract închiriere
                                  nr. 2623/02.02.2002);
            NOTIFICARE                   3. Jud. Ialomița, Munteni-Buzău, Str. Silozului.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Act redactat astăzi, 06.05.2010, într-un număr de
                                  4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 605/04.05.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       (70/1.644.716)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
         Societatea Comercială              Central S.A., reprezentând 95,40 % din capitalul social
          DUDU IMPEX - S.R.L.               total, a hotărât cu majoritatea de voturi (95,40%)
                                  următoarele:
            NOTIFICARE                  1. Aprobarea Raportului administratorului unic pentru
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     exercițiul financiar al anului 2009.
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      2. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          exercițiul financiar al anului 2009.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      3. Aprobarea situațiilor financiare, respectiv Bilanțul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2009.
DUDU IMPEX S.R.L., cu sediul în oraș Căzănești,            4. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2009, în
județ Ialomița, șos. București, nr. 17, înregistrată sub      suma de 356272 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii
nr. J21/239/1996, cod unic de înregistrare 8769825, care      trecuți.
                                   5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului
a fost înregistrat sub nr. 6522 din 11.05.2010.
                                  unic pentru exercițiul financiar al anului 2009.
  (71/1.644.717)                          6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru
                                  anul 2010.
                                   7. Ratificarea tuturor deciziilor administratorului luate
         Societatea Comercială
         DUO FET 2010 - S.R.L.              în anul 2009.
                                   8. Se aprobă prelungirea mandatului Comisiei de cenzori
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               formată din următorii: Stanca Nicolae, Rădulescu Georgeta,
                                  Dobriș Ștefan, pe încă o perioadă de 3 (trei) ani.
         DIN DATA DE 11.05.2010                9. Se aprobă menținerea indemnizațiilor membrilor
                                  Comisiei de cenzori și administratorului unic la același nivel.
  Subsemnatul MIHAI MARIAN, în calitate de asociat         10. Aprobarea datei de 19.04.2010, ca data de
unic la S.C. DUO FET 2010 S.R.L., înmatriculată sub        identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng
nr. J21/102/2010, adoptă în condițiile legii modificarea      hotărârile adunării generale ordinare și se împuternicește
actului constitutiv al societății, astfel:             reprezentantul legal al societății personal sau prin
  Art. 1 Înființarea unui sediu secundar în sat Satnoeni,    reprezentant să îndeplinească formalitățile de înscriere la
jud. Călărași, pentru desfășurarea activității de comerț cu    O.R.C. a hotărârilor adunării generale ordinare a
ridicata al deșeurilor și resturilor, spațiu deținut până la    acționarilor.
data de 06.05.2013, conform contractului de închiriere
nr. 7799/06.05.2010.                          (73/1.644.719)
  Celelalte articole și capitole ale actului constitutiv
rămân nemodificate.                                Societatea Comercială
  Act redactat astăzi, 11.05.2010, într-un număr de             ECO ROW DISTRIBUTION - S.R.L.
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea                 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 635/11.05.2010.
                                          DIN DATA DE 11.05.2010
  (72/1.644.718)
                                    Subsemnatul GRIGORE ȘTEFAN, în calitate
                                  de asociat unic la S.C. ECO ROW DISTRIBUTION S.R.L.
         Societatea Comercială              înmatriculată sub nr. J21/105/2010, adoptă în condițiile
           CAMPING - S.A.                legii modificarea actului constitutiv al societății, astfel:
                                    Art. 1 Având în vedere contractul de cesiune părți
  HOTĂRÂRILE NR. 1-10 DIN DATA DE 31.03.2010
                                  sociale din data de 11.05.2010, în condițiile art. 202
                                  din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările
    ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
                                  ulterioare, se aprobă transmiterea cu cesiunea totală a
         A ACȚIONARILOR
                                  celor 20 părți sociale către domnul PĂUNESCU PAUL,
         S.C. CAMPING S.A.
                                  de cetățenie română, domiciliat în jud. Ialomița,
  CU SEDIUL ÎN URZICENI, JUDEȚUL IALOMIȚA
                                  loc. Urziceni, str. Panduri, nr. 50, bl. 301, et. 2,
   NR. O.R.C. J21/404/ 1991, C.U.I. RO 2086530
                                  ap. 10, data și locul nașterii: 28.02.1968, în Urziceni,
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor            jud. Ialomița, cod numeric personal: 1680228214616,
S.C. CAMPING S.A. Urziceni, întrunită în data de          ca urmare a retragerii din societate a domnului
31.03.2010, la a doua convocare, legal constituită, la       GRIGORE ȘTEFAN.
care au participat acționari persoane fizice și juridice, cu      Art. 2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social
data de referință 15.03.2010, pentru acționarii înscriși în    total de 200,00 lei, împărțit în 20 părți sociale cu o
registrul acționarilor ținut la zi de către Depozitarul      valoare nominală de 10,00 lei, va aparține în totalitate
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  19

domnului PĂUNESCU PAUL, devenind astfel unicul                  Societatea Comercială
asociat al societății.                            PRODLEGUM PROGRESU - S.R.L.
  Art. 3 Se ia act de renunțarea la mandatul de
administrator din partea dlui GRIGORE ȘTEFAN.                     HOTĂRÂREA A.G.A.
  Art. 4. Acordarea mandatului de administrator cu
puteri depline și pe o perioadă nelimitată dlui                   DIN DATA DE 30.04.2010
PĂUNESCU PAUL.                             Subsemnații ILIE VIOREL, MARIN GABRIEL,
  Act redactat astăzi, 11.05.2010, într-un număr de        BĂDESCU VASILE, STANCU ION, BĂDESCU GINEL,
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul       BĂDESCU ION, BRATU CIPRIAN, BĂDESCU GABI,
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
                                  ILIE DORIN, MARIN VIOREL, STAN MIHAELA,
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 628/11.05.2010.
                                  ILIE COSTEL, DOBRE ION, BĂDESCU CORNEL,
  (74/1.644.720)                         BĂDESCU DUMITRU, COCARGIANU ADRIAN,
                                  PETRE VALENTIN CRISTINEL și BĂDESCU LIVIU, în
        Societatea Comercială                calitate de asociați la S.C. PRODLEGUM PROGRESU S.R.L.,
      ECO ROW DISTRIBUTION - S.R.L.              înmatriculată sub nr. J21/362/2007, adoptă în condițiile
                                  art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu
            NOTIFICARE                 modificările și completările ulterioare, următoarele:
                                    Art. 1 Suspendarea temporară a activității societății
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     pe o perioadă de 3 ani, începând cu 30.04.2010, până
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          la 30.04.2013.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Art. 2 Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     temporară se va menționa în registrul comerțului, publica
ECO ROW DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în             în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și comunica
sat Fierbinții de Sus, oraș Fierbinții-Târg, județ Ialomița,    organelor fiscale.
înregistrată sub nr. J21/105/2010, cod unic de             Act redactat astăzi, 12.05.2010, într-un număr de
înregistrare 26741156, care a fost înregistrat sub nr. 6593    4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
din 11.05.2010.                          O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
                                  solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 639/12.05.2010.
  (75/1.644.721)
                                    (77/1.644.723)
        Societatea Comercială
       COR GIN CONSTRUCT - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                       BELLSOFT COMPUTERS - S.R.L.
          HOTĂRÂREA A.G.A.
                                       DECIZIE DIN DATA DE 12.05.2010
         DIN DATA DE 12.05.2010
                                    Subsemnatul MARIN RĂZVAN LAURENȚIU, în calitate
  Subsemnații BĂDESCU CORNEL și BĂDESCU GINEL,          de asociat unic la S.C. BELLSOFT COMPUTERS S.R.L.,
în calitate de asociați la S.C. COR GIN CONSTRUCT S.R.L.,
                                  J21/327/2005, adoptă în condițiile art. 196^1 alin. 1
înmatriculată sub nr. J21/80/2007, adoptă în condițiile
                                  raportat la art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990
art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată,
                                  republicată, următoarele:
următoarele:
                                    Art. 1 Suspendarea temporară a activității societății pe
  Art. 1 Suspendarea temporară a activității societății pe
                                  o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării prezentei,
o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării prezentei,
respectiv 12.05.2010, până la 11.05.2013.             12.05.2010, până la 11.05.2013.
  Art. 2 Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea        Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea
temporară se va menționa în registrul comerțului, publica     temporară se va menționa în registrul comerțului, publica
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și comunica     în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și comunica
organelor fiscale.                         organelor fiscale.
  Act redactat astăzi, 12.05.2010, într-un număr de         Act redactat astăzi, 12.05.2010, într-un număr de
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul       4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea          O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 638/12.05.2010.  solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 641/12.05.2010.
  (76/1.644.722)                           (78/1.644.724)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         VICPET SERV - S.R.L.                       VICPET SERV - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                           NOTIFICARE

  Subsemnații MARE PETRICĂ EMIL, domiciliat în            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
loc. Baia Mare, Str. Păltinișului, nr. 65A, ap. 8,         Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile
                                  art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 372731
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 11.04.2007,
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
C.N.P. 1740224243678, MOLDOVAN VICTOR,               VICPET SERV S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,
domiciliat în loc. Baia Mare, Str. Macului, bl. 1B, sc. A,     Cătălina, com. Coltău, înregistrată sub nr. J24/314/2002,
et. 4. ap. 19, jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM    cod unic de înregistrare 14695099, care a fost înregistrat
nr. 162437 eliberată de Pol. Baia Mare la data de         sub nr. 14745 din 16.04.2010.
06.03.2003, C.N.P. 1700602243673, asociați ai Societății        (80/1.644.947)
Comerciale VICPET SERV S.R.L., cu sediul în Cătălina,
nr. 31/G, jud. Maramureș, înregistrată în Registrul Comerțului
Maramureș sub nr. J24/314/2002, C.U.I. 14695099, am                 Societatea Comercială
                                           TAUTII-IUGA - S.R.L.
hotărât:
  1) Se primește în societate, în calitate de asociat și        ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
administrator, dna MOLDOVAN GABRIELA CLAUDIA,
născută la data de 18.09.1971 în loc. Baia Mare,             AL S.C. TAUTII-IUGA SOCIETATE ÎN NUME
jud. Maramureș, domiciliată în loc. Baia Mare, Str. Macului,               COLECTIV
bl. 1B, sc. A, et. 4. ap. 19, jud. Maramureș, identificată cu     IUGA RADU-AUGUSTIN, născut la data de
C.I. seria MM nr. 162436 eliberată de Pol. Baia Mare la      30.11.1961, domiciliat în com. Tăuții-Măgherăuș, nr. 615,
data de 06.03.2003, C.N.P. 2710918243676;             jud. Maramureș, posesor al C.I. seria MM nr. 077021
  2) Se retrage din societate, la cerere și fără pretenții    eliberată de mun. Baia Mare la data de 12.09.2001,
materiale din calitatea de asociat și administrator,        având C.N.P. 1611130240024,
dl MARE PETRICĂ EMIL, care cesionează, fără a             IUGA DANIELA-CARMEN, născută la data de
obține venituri, cele 10 părți sociale deținute dnei        03.06.1966, domiciliată în com. Tăuții-Măgherăuș
                                  nr. 615, jud. Maramureș, posesoare a C.I. seria MM
MOLDOVAN GABRIELA CLAUDIA;
                                  nr. 077020 eliberată de mun. Baia Mare la data de
  3) În urma modificărilor, capitalul social de 200 lei se
                                  12.09.2001, având C.N.P. 2660603240042,
împarte între asociați, astfel:                    În calitate de asociați ai S.C. TAUTII-IUGA Societate
  - MOLDOVAN VICTOR: 10 părți sociale a 10 lei          în Nume Colectiv având sediul în oraș Tăuții-Măgherăuș,
fiecare - 50%;                           nr. 615, jud. Maramureș, nr. de ordine la registrul
  - MOLDOVAN GABRIELA CLAUDIA: 10 părți sociale         comerțului J24/425/1993 și C.U.I. RO 4294391,
a 10 lei fiecare - 50%.                        În temeiul Legii nr. 31/1990 republicate și modificate,
  4) Participarea la profit și pierderi se va face        adoptam prezentul act adițional astfel:
proporțional cu cotele de participare la capitalul social;       Art. 1. Se majorează capitalul social actual de 1 leu cu
  5) Administrarea societății, pe termen nelimitat,       suma de 199 lei, vărsat integral în numerar de către
se va face de către dl MOLDOVAN VICTOR și             asociați.
                                    Art. 2. Ca urmare a majorării capitalului social,
dna MOLDOVAN GABRIELA CLAUDIA.
                                  capitalul social rezultat va fi în cuantum de 200 lei
  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân         (douăsutelei), divizat în 20 de părți sociale a câte 10 lei
neschimbate.                            fiecare și repartizat între asociați în cote egale de 50%
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 15.04.2010,     fiecare.
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare           Art. 3. Se modifică forma juridică a societății din
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de        societate comercială în nume colectiv în societate
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe    comercială cu răspundere limitată.
lângă Tribunalul Maramureș.                      Art. 4. Se modifică obiectul principal de activitate
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul     urmând ca noua activitate principală a societății să fie
O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe răspunderea solicitantului,  CAEN 4211 - lucrări de construcții a drumurilor și
                                  autostrăzilor.
potrivit cererii de servicii nr. 2416/15.04.2010.
                                    Art. 5. Se mențin în funcția de administrator ambii
  (79/1.644.946)                         asociați Iuga Radu-Augustin și Iuga Daniela-Carmen,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  21

fiecare acceptând în mod expres mandatul de                     Societatea Comercială
administrator stabilit pe durată nedeterminată.                    ANIMCOS - S.R.L.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
nemodificate.                                      ACT ADIȚIONAL
  Redactat în 5 exemplare de Cabinet de Avocat            Subsemnata BOCUȚ VIOLETA ANA, cetățean român,
DUMITRAȘ FLORENTINA, la sediul din Baia Mare,           domiciliată în loc. Baia Mare, str. Mărășești, nr. 25,
Bd Independenței nr. 16/9, jud. Maramureș.             ap. 37, jud. Maramureș, identificată cu C.I. seria MM
                                  nr. 049558 eliberată de Pol. Baia Mare la data de
  (81/1.644.948)                         05.02.2001, C.N.P. 2691209304001, prin împuternicit
                                  conform Procură Specială nr. 1850/30.04.2009 - BNP
         Societatea Comercială              Asociați Căpușan Niculina-Stoica Ioan Alin, Tancău
          TAUTII-IUGA - S.R.L.              Loredana Monica, cetățean român, domiciliată în
                                  mun. Baia Mare, Str. Grănicerilor, nr. 99, ap. 12,
            NOTIFICARE                 jud. Maramureș, identificată cu C.I., seria MM,
                                  nr. 450356, eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     19.02.2009, C.N.P. 2780217304007, asociat unic al
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile         Societății Comerciale ANIMCOS S.R.L., cu sediul în
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Baia Mare, str. Mărășești, nr. 25, ap. 37, jud. Maramureș,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    înregistrată în Registrul Comerțului Maramureș sub
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     nr. J24/94/2009, C.U.I. RO 25006386, am hotărât:
TAUTII-IUGA S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,          1) Închiderea punctului de lucru din loc. Baia Mare,
Tăuții-Măgherăuș, oraș Tăuții-Măgherăus, nr. 615,         bdul București, nr. 27, Supermerket Center - Boxa 61,
înregistrată sub nr. J24/425/1993, cod unic de           jud. Maramureș;
                                    2) Suspendarea activității societății pe perioada:
înregistrare 4294391, care a fost înregistrat sub nr. 16772
                                  01.05.2010 - 30.04.2013, conform art. 237 alin. 2 ultimul
din 28.04.2010.
                                  paragraf.
  (82/1.644.949)                           Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
                                  neschimbate.
                                    Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.04.2010,
         Societatea Comercială              într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
         MARIANSIMPRO - S.R.L.               pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
                                  asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
           ACT ADIȚIONAL                lângă Tribunalul Maramureș.
  Subsemnatul DOBRA MARIAN-SIMION, domiciliat în           Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
sat Săsar (com. Recea), nr. 38, jud. Maramureș,          O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
identificat cu C.I. seria MM nr. 292721, eliberată de       potrivit cererii de servicii nr. 2503/28.04.2010.
Pol. Baia Mare la data de 02.06.2005, C.N.P. 1800928245081,      (84/1.644.951)
asociat unic al Societății Comerciale MARIANSIMPRO S.R.L.,
cu sediul în sat Săsar, nr. 38, jud. Maramureș,                   Societatea Comercială
înregistrată în Registrul Comerțului Maramureș sub nr.               A.D. PULLSTAR - S.R.L.
J24/560/2005, C.U.I. RO 17426982, am hotărât:
  1) Deschidere punct de lucru în loc. Șomcuța Mare,          ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
str. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Maramureș;
  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân                AL S.C. A.D. PULLSTAR S.R.L.
neschimbate.                              Subsemnații DAROLTI ADRIAN-SORIN, cetățean
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.04.2010,     român, domiciliat în Baia Mare, Bd Republicii nr. 15/40,
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare         județ Maramureș, identificat cu C.I. seria MM
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de        nr. 071802/2001 eliberată de Poliția Baia Mare,
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe    C.N.P. 1660629310016 și GONZALEZ SANZ JOSE LUIS,
lângă Tribunalul Maramureș.                    cetățean spaniol, cu domiciliu declarat în Spania,
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul     Mejorada Del Campo C.P. 28840, Madrid, str. Federico
O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe răspunderea solicitantului,  Garcia Lorca nr. 10 3 3°D, identificat cu PA ESP
                                  nr. AF322971 eliberat de Aut. Spaniole la 28.07.2006, în
potrivit cererii de servicii nr. 2498/28.04.2010.
                                  calitate de asociați ai S.C. A.D. PULLSTAR S.R.L.
  (83/1.644.950)                         cu sediul în Baia Mare, Bd Republicii nr. 15/40,
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
jud. Maramureș, C.U.I. 25422507, înregistrată la O.R.C.    identificat cu C.I. seria MM nr. 485150 eliberată
de pe lângă Tribunalul Maramureș cu nr. J24/433/2009,     de SPCLEP Baia Mare la data de 26.01.2010,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    C.N.P. 1670310241653.
societățile comerciale, republicate cu modificările        Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
ulterioare, încheiem prezentul act adițional:         neschimbate.
  Art. 1. Se schimbă sediul social al societății din       Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.04.2010,
Baia Mare, Bd Republicii nr. 15/40, jud. Maramureș în     într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 30/35, jud. Maramureș.    pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
  Art. 2. În baza prezentului act adițional și a actelor   asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
anterioare modificatoare, se redactează actul constitutiv
                                lângă Tribunalul Maramureș.
actualizat al societății.
                                  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
  Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător
                                O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
actele constitutive al societății, așa cum au fost formulate
anterior, restul prevederilor acestora rămânând        potrivit cererii de servicii nr. 2505/28.04.2010.
neschimbate.                            (87/1.644.954)
  Tehnoredactat de către parte, în 5 exemplare, astăzi,
data încheierii.
                                        Societatea Comercială
  (85/1.644.952)                               POPAS BLIDAR - S.R.L.

                                            NOTIFICARE
        Societatea Comercială
        A.D. PULLSTAR - S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile
           NOTIFICARE                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   POPAS BLIDAR S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 12,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   înregistrată sub nr. J24/2016/1994, cod unic de
A.D. PULLSTAR S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,     înregistrare 6360017, care a fost înregistrat sub nr. 17009
municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 30 ap. 35,    din 28.04.2010.
înregistrată sub nr. J24/433/2009, cod unic de           (88/1.644.955)
înregistrare 25422507, care a fost înregistrat sub
nr. 16981 din 28.04.2010.
                                        Societatea Comercială
  (86/1.644.953)                              VIBRO CONSTRUCT - S.R.L.

        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
        POPAS BLIDAR - S.R.L.
                                     AL S.C. VIBRO CONSTRUCT S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL                Subsemnații GIURGI IOAN, domiciliat în municipiul
  Subsemnatul OANȚĂ OVIDIU, domiciliat în loc. Baia Mare,  Sighetu Marmației, strada Bogdan Vodă, bloc 19,
str. Dealul Florilor nr. 12, jud. Maramureș, identificat cu  scara 4, etaj 3, apartament 74, județul Maramureș,
C.I. seria MM nr. 485150 eliberată de SPCLEP Baia Mare     posesorul C.I. seria MM nr. 191085 emisă de
la data de 26.01.2010, C.N.P. 1670310241653, asociat      Poliția Sighetu Marmației la data de 04.08.2003,
unic al Societății Comerciale POPAS BLIDAR S.R.L., cu     C.N.P. 1620601241634, și
sediul în Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 12,         TURDA GRIGORE-DUMITRU, domiciliat în municipiul
jud. Maramureș, înregistrată în Registrul Comerțului      Sighetu Marmației, strada Avram Iancu nr. 49,
Maramureș sub nr. J24/2016/1994, C.U.I. RO 6360017,      județul Maramureș, posesorul C.I. seria MM nr. 121000
am hotărât:                          emisă de Poliția Sighetu Marmației la data de
  1) Se revocă din calitatea de administrator dna      01.07.2002, C.N.P. 1621030241637, în calitate de
Oanța Monica Carmen;                      asociați la S.C. VIBRO CONSTRUCT S.R.L., cu
  2) Se numește administrator, pe termen nelimitat,     sediul în Sighetu Marmației, strada Lazu Șesului
dl OANȚĂ OVIDIU, născut la data de 10.03.1967 în        nr. 35C, județul Maramureș, înregistrată la O.R.C. de
loc. Sighetu Marmației, jud. Maramureș, domiciliat în     pe lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J24/812/2009,
loc. Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 12, jud. Maramureș,  C.U.I. RO 25982067, hotărâm:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                  23

  1. Completarea obiectului de activitate al societății cu      Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
următoarele: 1330 - finisarea materialelor textile;        O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
5911 - activități de producție cinematografică, video și de    potrivit cererii de servicii nr. 2501/28.04.2010.
programe de televiziune; 5920 - activități de realizare a       (91/1.644.958)
înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
7311 - activități ale agențiilor de publicitate; 7312 - servicii
de reprezentare media; 7420 - activități fotografice.                Societatea Comercială
  2. Restul clauzelor cuprinse în actele constitutive                POIANA FELIX - S.A.
rămân neschimbate.
                                             ACT ADIȚIONAL
  Tehnoredactat de avocat Sas Ileana, în patru exemplare,
în baza împuternicirii avocațiale nr. 82/2010.               AL S.C. POIANA FELIX S.A. BAIA MARE
  (89/1.644.956)                           Subsemnații
                                    1. SIMA GRIGORE DOREL, dom. în Baia Mare,
         Societatea Comercială               Str. Transilvaniei, nr. 3/8, jud. Maramureș, fiul lui Grigore
       VIBRO CONSTRUCT - S.R.L.               și Floarea, născut la data de 21.02.1963 în loc. Baia Mare
                                  jud. Maramureș, C.N.P. 1630221240063, C.I. seria MM
            NOTIFICARE                 nr 388540/06.08.07,de cetățenie română,
                                    2. SIMA CARMEN MIHAELA, dom. în Baia Mare,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Str. Transilvaniei, nr. 3/8, jud. Maramureș, fiica lui
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile         Constantin și Georgeta, născută la data de 16.06.1959 în
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     loc. Oradea jud. Bihor, C.N.P. 2590616120723, C.I.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    seria MM nr. 269638/26.11.2004, de cetățenie română,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       Acționarii ai S.C. POIANA FELIX S.A., cu sediul în
VIBRO CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,      Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 15/13, jud. Maramureș,
municipiul Sighetu Marmației, str. Lazu Șesului nr. 35c,      înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J24/57/1998,
înregistrată sub nr. J24/812/2009, cod unic de           C.U.I. 10231290, întruniți în Adunarea generală ordinară
înregistrare 25982067, care a fost înregistrat sub         a acționarilor din data de 24.03.2010, am hotărât
nr. 17176 din 29.04.2010.                     următoarele:
  (90/1.644.957)                           Art. 1 Societatea numește în condițiile art. 160
                                  alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
                                  comerciale, modif. prin Legea nr.441/2006, ca auditor
         Societatea Comercială              financiar, pentru un nou mandat, pe S.C. NOVA EXPERT
         TOM & LUCKY - S.R.L.               CONT-AUDIT S.R.L., Baia Mare cu sediul în Baia Mare,
                                  Str. Ciocârliei, nr. 34, înmatriculată sub nr. J24/341/2003
           ACT ADIȚIONAL                C.U.I. 15322535, posesoare a autorizației nr. 594/13.06.2005.
  Subsemnata BUNYI MAGDALENA, domiciliată              Art. 2 Mandatul auditorului financiar este de 3 ani,
în mun. Baia Mare, Str. Victoriei nr. 57, ap. 12,         începând cu data de 20 iunie 2010 până la 20 iunie 2013.
jud. Maramureș, identificată cu C.I. seria MM nr. 411500,       Art. 3 Remunerația auditorului se va stabili de
                                  administrator.
eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 08.02.2008,
                                    Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
C.N.P. 2410623240015, asociat unic al Societății
                                  neschimbate.
Comerciale TOM & LUCKY S.R.L., cu sediul în
                                    Redactat de av. Olivia Cherhaț, azi, în 3 exemplare.
Baia Mare, Str. Victoriei nr. 57, ap. 12, jud. Maramureș,
înregistrată în Registrul Comerțului Maramureș sub           (92/1.644.959)
nr. J24/423/1992, C.U.I. RO 2207917, am hotărât:
  1) Deschidere punct de lucru în loc. Satu Mare,                 Societatea Comercială
str. Drum Cărei, nr. 77-79, jud. Satu Mare (Incinta Galeriei             TURZO 2002 - S.R.L.
Comerciale “REAL”);
  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân                    ACT ADIȚIONAL
neschimbate.                             Subsemnații TURZÓ ZOLTÁN, de cetățenie
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.04.2010,     maghiară, domiciliat în 4300 Nyirbator, str. Encsencsi,
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare         nr. 6, Ungaria, identificat cu C.I. nr. 648583DA
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de        eliberată de Aut. Ungaria la data de 09.09.2004,
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe    TURZO ZOLTÁNNÉ (N. JAKAB MARGIT), de cetățenie
lângă Tribunalul Maramureș.                    maghiară, domiciliată în 4300 Nyirbator, str. Encsencsi,
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
nr. 6, Ungaria, identificat cu C.I. nr. 764623BA eliberată  identificat cu C.I. seria MM nr. 485756 emisă
de Aut. Ungaria la data de 16.07.2002, asociați ai      de SPCLEP Baia Mare la data de 02.02.2010,
Societății Comerciale TURZO 2002 S.R.L., cu sediul      C.N.P. 1760104240017, Asociat Unic al S.C. TOP
în Baia Mare, str. Ana Ipătescu, nr. 2, ap. 39,        TRUCK S.R.L., cu sediul social în Săsar, str. Subdura,
jud. Maramureș, înregistrată în Registrul Comerțului     nr. 2, jud. Maramureș, înregistrată în registrul comerțului
Maramureș sub nr. J24/293/2002, C.U.I. RO 14660422,      cu nr. J24/3/2003, C.U.I. 15115149, în conformitate cu
am hotărât:                          prevederile art. 210 din Legea nr. 31/1990, republicată și
  1) Se completează obiectul de activitate al societății  modificată, adopt prezentul act adițional la actul
cu:                              constitutiv al societății:
  4519 - comerț cu alte autovehicule;              Articol Unic. Se majorează capitalul social al societății
  4614 - intermedieri în comerțul cu mașini,        de la 500 Lei la 137.500 Lei, cu suma de 137.000 Lei,
echipamente industriale, nave și avioane;           reprezentând “alte rezerve”, conform “Raportului privind
  4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea  certificarea majorării capitalului social” întocmit la data de
produselor cu caracter specific, n.c.a.;           22.04.2010 de expert contabil Șter Daniela Cornelia,
  4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;    valoare înregistrată în balanța de verificare la data de
  4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor,       31.03.2010 și în situațiile financiare întocmite la data de
echipamentelor periferice și software-ului;          31.12.2009. În urma majorării, capitalul social al societății
  4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și       va fi de 137.500 Lei, divizat în 13.750 Lei, fiecare parte
echipamente.                         socială având valoarea de 10 Lei și aparține în totalitate
  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân      Asociatului Unic.
neschimbate.                           Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
                               neschimbate.
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 29.04.2010,
                                 Tehnoredactat, adoptat și semnat în 4 exemplare
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
                               originale, azi, 28 aprilie 2010.
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe    (95/1.644.962)
lângă Tribunalul Maramureș.
  Act redactat la compartimentul de asistență din
                                        Societatea Comercială
cadrul O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe                   TOP TRUCK - S.R.L.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
nr. 2508/29.04.2010.                                 NOTIFICARE
  (93/1.644.960)                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile
        Societatea Comercială             art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         TURZO 2002 - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           NOTIFICARE               TOP TRUCK S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,
                               Săsar, com. Recea, înregistrată sub nr. J24/3/2003,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   cod unic de înregistrare 15115149, care a fost înregistrat
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile      sub nr. 17355 din 29.04.2010.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (96/1.644.963)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TURZO 2002 S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,               Societatea Comercială
municipiul Baia Mare, str. Ana Ipătescu nr. 2, ap. 39,              FILSTAR - S.R.L.
înregistrată sub nr. J24/293/2002, cod unic de
înregistrare 14660422, care a fost înregistrat sub                 ACT ADIȚIONAL
nr. 17311 din 29.04.2010.
                                 Subsemnatul FILIPAS DAN RAUL DUMITRU,
  (94/1.644.961)                      cetățean român, născut la data de 10.06.1076, în
                               localitatea Baia Mare, domiciliat în localitatea Seini,
                               Str. Olarilor, nr. 7, jud. Maramureș, identificat cu C.I.
        Societatea Comercială             seria MM nr. 057528/2001 C.N.P. 1760610245414,
         TOP TRUCK - S.R.L.              în calitate de asociat unic și administrator al
                               S.C. FILSTAR S.R.L., cu sediul în localitatea Seini,
           ACT ADIȚIONAL
                               Str. Libertății, nr. 37, jud. Maramureș, înregistrată la
 Subsemnatul LATIȘ AUGUSTIN-IOAN, domiciliat în       O.R.C. MM sub nr. J24/636/2003, C.U.I. 15512319,
mun. Baia Mare, Str. Viilor nr. 12, jud. Maramureș,      adopt prezentul act adițional după cum urmează:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010               25

  Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru situat în       pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
oraș Seini str. Piața Unirii nr. 36/E jud. Maramureș.      asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
  Art. 2 Completarea obiectului de activitate al societății,  lângă Tribunalul Maramureș.
astfel: 4618 - intermedieri în comerțul specializat în       Act redactat la compartimentul de asistență
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.,        din cadrul O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe
4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse.       răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
  Celelalte prevederi ale statutului rămân neschimbate.    nr. 2517/29.04.2010.
  Redactat în 4 exemplare azi, data încheierii.
                                  (99/1.644.966)
  (97/1.644.964)

                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      BERTUS - S.R.L.
          FILSTAR - S.R.L.
                                   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            AL S.C. BERTUS S.R.L.
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile               NR. 28 DIN 29.04.2010
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      Subsemnații
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     1. COZMA VIOREL GHEORGHE, domiciliat
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   în localitatea, Baia-Mare, str. Valea Roșie, nr. 53,
FILSTAR S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,         județul Maramureș, posesor al C.I. seria MM, nr. 411710,
oraș Seini, Str. Libertății nr. 37, înregistrată sub      eliberată de Poliția Baia Mare, la data de 12.02.2008,
nr. J24/636/2003, cod unic de înregistrare 15512319,      născut la data de 15.03.1975, în localitatea Baia-Mare,
care a fost înregistrat sub nr. 17373 din 29.04.2010.      județul Maramureș, fiul lui George și Elvira, cod numeric
                                personal 1750315240022, de cetățenie română;
  (98/1.644.965)
                                  2. ROTARESCU NICOLAE ROMEO, domiciliat
                                în localitatea Baia-Mare, str. Dr. V. Babeș, nr. 5/4,
         Societatea Comercială             posesor al C.I. seria MM, nr. 455212, eliberată de
         LANGUSTA - S.R.L.               Poliția Baia-Mare, la data de 14.04.2009, născut la data
                                de 26.05.1978, în localitatea Sighetul Marmației,
           ACT ADIȚIONAL               județul Maramureș, fiul lui Pavel și Maria, cod numeric
  Subsemnații MARAN CLAUDIA-MONICA, domiciliată        personal 1780526240022, de cetățenie română;
în mun. Baia Mare, Str. Nufărului, nr. 16, ap. 46,         3. BARBUL MARIUS MIHAI, domiciliat în localitatea
jud. Maramureș, identificată cu C.I. seria MM nr. 377072    Șomcuța Mare, str. Iuliu Maniu, nr. 36, jud. Maramureș,
eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 10.05.2007,      posesor al C.I., seria MM, nr. 480897, eliberată de
C.N.P. 2781009240032, MARAN ION, domiciliat           SPCLEP Șomcuța Mare, la data de 04.12.2009, născut la
în mun. Baia Mare, Str. Nufărului, nr. 16, ap. 46,       data de 08.05.1978, în localitatea Șomcuța Mare,
jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 377079     jud. Maramureș, fiul lui Nicolae și Angela, cod numeric
eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 10.05.2007,      personal 1780508242549, de cetățenie română;
C.N.P. 1760325244250, asociați ai Societății Comerciale       În baza hotărârii adunării generale nr. 28 din data de
LANGUSTA S.R.L. cu sediul în Baia Mare, Str. Nufărului,     29.04.2010 a S.C. BERTUS S.R.L., C.U.I. 15618493,
nr. 16, ap. 46, jud. Maramureș, înregistrată în         J24/790/2003, de comun acord consimțim următoarele
Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/76/2007,       modificări ale actului constitutiv al societății:
C.U.I. RO 20548327, am hotărât:                   Art. 1. Se deschide punct de lucru în localitatea
  1) Reluarea activității societății începând cu data de   Baia Mare, str. Nicolae Iorga nr. 1/86,
29.04.2010.                             Art. 2. Se deschide punct de lucru în localitatea
  2) Deschidere punct de lucru în Baia Mare,         Târgu Mureș, Str. Trandafirilor nr. 61,
str. Gheorghe Șincai nr. 1, jud. Maramureș.             Art. 3. Se deschide punct de lucru în localitatea
  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân       Oradea, str. Decebal, nr. 15, bl. C87, Parter.
                                  Art. 4. Se deschide punct de lucru în localitatea
neschimbate.
                                Baia Mare, bdul Traian nr. 2.
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 29.04.2010,
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare         (100/1.644.967)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
         Societatea Comercială               4) Dl CHIRA MARIUS VASILE cesionează, fără
          GEOCAT - S.R.L.               a obține venituri, 9 părțile sociale noului asociat,
                                dlui SMEIANU GEORGE SORIN;
           ACT ADIȚIONAL                 5) În urma modificărilor, capitalul social de 200 lei se
                                împarte între asociați, astfel:
          NR. 6/28.04.2010
                                  - CHIRA MARIUS VASILE: - 10 părți sociale a câte
  POP CAMELIA-FABIOLA, domiciliată în Baia Mare,       10 lei fiecare - 50%;
Str. Moldovei nr. 9/28, jud. Maramureș, posesoare          - SMEIANU GEORGE SORIN: - 10 părți sociale a câte
a C.I. MM 209469/10.11.2003 Baia Mare,             10 lei fiecare - 50%.
C.N.P. 2741210240054 și POP GEORGE-ADRIAN,             6) 5) Administrarea societății, pe termen nelimitat, se
domiciliat în Baia Mare, Str. Moldovei nr. 9/28,        face de către dl CHIRA MARIUS VASILE și de către
jud. Maramureș, posesor al C.I. MM 455950/24.04.2009      dl SMEIANU GEORGE SORIN;
Baia Mare, C.N.P. 1750220240063, asociați ai            7) Participarea la profit și pierderi se va face
S.C. GEOCAT S.R.L., cu sediul în Baia Mare, Str. Victoriei   proporțional cu cotele de participare la capitalul social;
nr. 12A, J24/1730/2005, C.U.I. RO18059965, hotărâm:         8) Se schimbă obiectul principal de activitate în:
  Art. 1. Închiderea punctului de lucru de la următoarea     563 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
adresă: jud. Maramureș, Repedea, Str. Principală nr. 293.      5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.
  Prezentul act adițional modifică în mod
                                  9) Radierea din obiectul de activitate a codurilor:
corespunzător actele societății, celelalte prevederi
                                2051, 6920, 7010, 8010, 8030, 8532.
rămânând neschimbate.
                                  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
  (101/1.644.968)                       neschimbate.
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.04.2010,
        Societatea Comercială              într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
      GENTIFLOR COMPANY - S.R.L.             pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
                                asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
           ACT ADIȚIONAL               lângă Tribunalul Maramureș.
                                  Act redactat la compartimentul de asistență
  Subsemnații
                                din cadrul O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe
  1) CHIRA MARIUS VASILE, cetățean român,
                                răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
domiciliat în loc. Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 26,
                                nr. 2507/28.04.2010.
ap. 38, jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM
nr. 342147 eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de         (102/1.644.969)
21.08.2006, C.N.P. 1780718240011,
  2) CHIRA VASILE, cetățean român, domiciliat în               Societatea Comercială
loc. Baia Mare, str. George Enescu nr. 4, ap. 62,              GENTIFLOR COMPANY - S.R.L.
jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 165589
eliberată de Pol. Baia Mare la data de 19.03.2003,                   NOTIFICARE
C.N.P. 1500709240010, asociați ai Societății Comerciale       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
GENTIFLOR COMPANY S.R.L., cu sediul în Lăpușel,         Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile
Str. Gării, nr. 90A, jud. Maramureș, înregistrată în      art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/2076/2005,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
C.U.I. RO 18246246, am hotărât:                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1) Reluarea activității societății începând cu data     GENTIFLOR COMPANY S.R.L., cu sediul în județul
de 30.04.2010;                         Maramureș, Lăpușel, com. Recea, înregistrată sub
  2) Se primește în societate în calitate de asociat și    nr. J24/2076/2005, cod unic de înregistrare 18246246,
administrator, dl SMEIANU GEORGE SORIN, născut la        care a fost înregistrat sub nr. 17560 din 30.04.2010.
data de 22.05.1977 în loc. Târgoviște, jud. Dâmbovița,
                                  (103/1.644.970)
domiciliat în loc. Buzău, cartier Dorobanți, nr. 1, bl. 32F,
et. 3, ap. 12, jud. Buzău, identificat cu Pașaport
nr. 11359948, eliberat de Aut. Buzău la data de                 Societatea Comercială
03.04.2006, C.N.P. 1770522100038;                        CONFEX-ROM - S.R.L.
  3) Se retrage din societate, din calitatea de asociat, la
cerere și fără pretenții materiale, dl CHIRA VASILE care               ACT ADIȚIONAL
cesionează, fără a obține venituri, partea socială deținută    Subsemnatul CHIFOR SORINEL, domiciliat în
noului asociat, dlui SMEIANU GEORGE SORIN;           loc. Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 72 ap. 32,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                27

jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 131194     jud. Maramureș, înregistrată în Registrul Comerțului
eliberată de Pol. Baia Mare la data de 22.08.2002,       Maramureș sub nr. J24/607/2001, C.U.I. RO 14212275,
C.N.P. 1760819240038, asociat unic al Societății        am hotărât:
Comerciale CONFEX-ROM S.R.L., cu sediul în loc.           1) Completarea obiectului de activitate cu:
Baia Sprie, str. Nicolae Iorga, nr. 19, jud. Maramureș,       4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
înregistrată în Registrul Comerțului Maramureș sub       proaspete, în magazine specializate;
nr. J24/674/2001, C.U.I. RO 14280300, am hotărât:          4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
  1) Reluarea activității societății începând cu data de
                                din carne, în magazine specializate;
01.05.2010;
                                  4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor
  2) Deschidere punct de lucru în loc. Baia Sprie,
                                și moluștelor, în magazine specializate;
Pța. Libertății nr. 17, jud. Maramureș.
  3) Completare obiect de activitate cu:             4729 - comerț cu amănuntul al altor produse
  1392 - fabricarea de articole confecționate din textile   alimentare, în magazine specializate;
(cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);          4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
  1411 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele.  specializate;
  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân         4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
neschimbate.                          papetărie, în magazine specializate;
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 30.04.2010,      4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare       magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de      magazine specializate;
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe     4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
lângă Tribunalul Maramureș.                   magazine specializate;
  Act redactat la compartimentul de asistență           4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
din cadrul O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe         și de parfumerie, în magazine specializate.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii      Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
nr. 2522/30.04.2010.                      neschimbate.
  (104/1.644.971)                         Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.04.2010,
                                într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
         Societatea Comercială             pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
         CONFEX-ROM - S.R.L.              asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
                                lângă Tribunalul Maramureș.
            NOTIFICARE                  Act redactat la compartimentul de asistență
                                din cadrul O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile       răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    nr. 2493/27.04.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (106/1.644.973)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CONFEX-ROM S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,
oraș Baia Sprie, str. Nicolae Iorga, nr. 19, înregistrată sub          Societatea Comercială
nr. J24/674/2001, cod unic de înregistrare 14280300,               ADGARIANA - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr. 17575 din 30.04.2010.
                                           NOTIFICARE
  (105/1.644.972)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile
         Societatea Comercială             art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         ADGARIANA - S.R.L.
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           ACT ADIȚIONAL               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                ADGARIANA S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,
  Subsemnata BANCOȘ GABRIELA DINA, domiciliată        municipiul Baia Mare, Aleea Filaturii nr. 1a, ap. 9,
în loc. Baia Mare, Aleea Filaturii nr. 1 A/9, jud. Maramureș,  înregistrată sub nr. J24/607/2001, cod unic de
identificată cu C.I. seria MM nr. 094005 eliberată de
                                înregistrare 14212275, care a fost înregistrat sub
Pol. Baia Mare la data de 01.02.2002, C.N.P. 2680303243676,
                                nr. 17590 din 29.04.2010.
asociat unic al Societății Comerciale ADGARIANA S.R.L.,
cu sediul în loc. Baia Mare, Aleea Filaturii nr. 1A, ap. 9,     (107/1.644.974)
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
         Societatea Comercială              C.N.P. 1681115243679, asociat unic al Societății
          TECHNETIU - S.R.L.               Comerciale SFINX-IMPEX S.R.L., cu sediul în Oarța de Jos,
                                  nr. 156, jud. Maramureș, înregistrată în Registrul
           ACT ADIȚIONAL                Comerțului Maramureș sub nr. J24/304/1993,
  Subsemnata IFTIME MARIA, cetățean român,            C.U.I. RO 3624742, am hotărât:
domiciliată în mun. Baia Mare, alee Aurora, nr. 4, ap. 19,       1) Se primește în societate, în calitate de asociat și
jud. Maramureș, identificată cu C.I. seria MM nr. 436845,     administrator dna GHERMAN IULIANA, cetățean român,
eliberată de SPCLEP Baia Mare la data de 11.09.2008,        născută la data de 28.01.1971 în loc. Cehu Silvaniei,
C.N.P. 2600907240029, asociat unic al Societății          jud. Sălaj, domiciliată în sat Oarța de Jos, nr. 156,
Comerciale TECHNETIU S.R.L., cu sediul în Baia Mare,        jud. Maramureș, identificată cu C.I. seria MM nr. 160652
aleea Aurora, nr. 4, ap. 19, jud. Maramureș, înregistrată     eliberată de Pol. Baia Mare la data de 28.02.2003,
în Registrul Comerțului Maramureș sub nr. J24/412/2003,      C.N.P. 2710128310012;
C.U.I. RO 15360237, am hotărât:                    2) Se retrage din societate, la cerere fără pretenții
  1) Se schimbă sediul social al societății în loc. Baia Mare,  materiale, din calitatea de asociat și administrator,
Str. Victoriei, nr. 85, jud. Maramureș;              dl GHERMAN RADU SERGIU care cesionează, fără a
  2) Se stabilește durata mandatului administratorului,     obține venituri, părțile sociale deținute noului asociat,
dna IFTIME MARIA, pe termen nelimitat.               dna GHERMAN IULIANA;
  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân           3) În urma modificărilor, capitalul social de 1000 lei,
neschimbate.
                                  împărțit în 100 de părți sociale a câte 10 lei fiecare aparține
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 16.04.2010,
                                  în totalitate asociatului unic, dna GHERMAN IULIANA;
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
                                    4) Administrator al societății pe termen nelimitat este
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe    dna GHERMAN IULIANA;
lângă Tribunalul Maramureș.                      5) Se închid punctele de lucru din loc:
  Act redactat la compartimentul de asistență            - Oarța de Jos, Str. Principală, nr. 209, Punct de
din cadrul O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe          desfacere, jud. Maramureș;
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii        - Motis, Punct de desfacere, jud. Sălaj;
nr. 2400/13.04.2010.                          - Oarța de Jos, nr. 156, jud. Maramureș.
                                    6) Se suspendă activitatea societății pe perioada:
  (108/1.644.975)
                                  30.04.2010 - 29.04.2013, conform art. 237 alin. 2 ultimul
                                  paragraf, din Legea nr. 31/1990, republicată - privind
         Societatea Comercială              societățile comerciale.
          TECHNETIU - S.R.L.                 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
                                  neschimbate.
            NOTIFICARE                   Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 29.04.2010,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile         pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată,       asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
cu modificările și completările ulterioare, depunerea       lângă Tribunalul Maramureș.
textului actualizat al actului constitutiv al societății        Act redactat la compartimentul de asistență
comerciale TECHNETIU S.R.L., cu sediul în județul         din cadrul O.R.C.T. Maramureș, la cererea și pe
Maramureș, municipiul Baia Mare, Str. Victoriei nr. 85,      răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
înregistrată sub nr. J24/412/2003, cod unic de           nr. 2516/29.04.2010.
înregistrare 15360237, care a fost înregistrat sub
nr. 17604 din 30.04.2010.                       (110/1.644.977)

  (109/1.644.976)
                                           Societatea Comercială
                                           SFINX-IMPEX - S.R.L.
         Societatea Comercială
         SFINX-IMPEX - S.R.L.                          NOTIFICARE

           ACT ADIȚIONAL                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile
  Subsemnatul GHERMAN RADU SERGIU, cetățean            art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
român, domiciliat în sat Oarța de Jos, nr. 156,          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 092154      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
eliberată de Pol. Baia Mare la data de 23.01.2002,         SFINX-IMPEX S.R.L., cu sediul în județul Maramureș,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                 29

Oarța de Jos, com. Oarța de Jos, înregistrată sub         Rimanoczy Peter Laszlo, cetățean român, născut la
nr. J24/304/1993, cod unic de înregistrare 3624742, care   data de 20.12.1955, în Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul în
a fost înregistrat sub nr. 17684 din 30.04.2010.       loc. HajduszoboszIo, cod 4200, str. Kiss Pal, nr. 38,
                               Ungaria, posesor al pașaportului, cod ROU,
  (111/1.644.978)
                               nr. 12910434, emis de autoritățile din jud. Bihor, România
                               la data de 21.06.2007, C.N.P. 1551220054681, asociați
        Societatea Comercială             al societății S.C. Lucky Team S.R.L., cu ocazia adunării
       WORK EXPERIENCE - S.R.L.             generale a asociaților întrunită în data de 01.04.2010.
                                            HOTĂRĂM:
    ACT ADIȚIONAL NR. 8 DIN 30.04.2010            1. Reluarea activității S.C. Lucky Team S.R.L.
                               începând cu data de 01.04.2010.
    AL S.C. WORK EXPERIENCE S.R.L.,              (113/1.644.981)
 ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
BAIA MARE, SUB NR. J24/1308/2006, C.U.I. 18955710
    CU SEDIUL SOCIAL ÎN BAIA MARE,                     Societatea Comercială
      STRADA I. SLAVICI 3/29,                     CAMARA DE TEPLITA - S.R.L.

  1. Calauz Sergiu Mihai, născut la data de                DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
04.februarie 1980 în loc. Baia Mare, județul Maramureș,
domiciliat în Baia Mare, strada I. Slavici bl. 3, ap. 29,             NR. 01/01.04.2010.
județul Maramureș, posesor al Cărții de Identitate
                                 Astăzi, 01.04.2010, subsemnatul MOIȘ GHEORGHE,
seria MM nr 277999 eliberată de Pol. Baia Mare        cetățean român, domiciliat în mun. Sighetu Marmației,
la data de 02.Februarie.2005, cod numeric personal      Str. Progresului, nr. 30, jud. Maramureș, născut la data de
1800204245121, și                       27.04.1971, în mun. Sighetu Marmației, jud. Maramureș,
  2. Calauz Raluca Bianca, născută la data de        identificat cu C.I. seria MM, nr. 014321, eliberată de
11. Iulie. 1980 în loc. Baia Mare, județul Maramureș,     Pol. mun. Sighetu Marmației, la data de 18.04.2000,
domiciliată în Baia Mare, Strada Victoriei, bl. 80 ap. 30,  C.N.P. 1710427241640, în calitate de unic asociat, în
județul Maramureș, posesoare a Cărții de Identitate      prezența și cu participarea domnilor:
seria MM nr. 342101 la data de 18. August. 2006,         MATEI GRIGORE-ȘTEFAN cetățean român,
cod numeric personal 2800711245049,              domiciliat în Str. Apusului, nr. 34, bl. M6, sc. A, et. 9,
  Am hotărât următoarele:                  ap. 37, sect. 6, București, născut la data de 27.12.1982,
  Art. 1 Suspendarea activității pe o durată de 3 ani, de  identificat cu C.I. seria RR, numărul 447314, eliberată
zile începând de la data de 30.04.2010.            de SPCEP S6 biroul nr. 2, la data de 25.04.2007,
                               C.N.P. 1821227460018, și
  (112/1.644.979)
                                 MATEI CRISTI cetățean român, domiciliat în
                               București, sect. 6, Str. Ghirlandei, nr. 1, bl. 64, sc. 3, et. 4,
        Societatea Comercială             ap. 60, născut la data de 01.11.1974, identificat cu
        LUCKY TEAM - S.R.L.              seria C.I. seria RT, nr. 313157, eliberată de Secția 21, la
                               data de 26.02.2004, C.N.P. 1741101460017, în calitate
           HOTĂRÂREA                de invitați,
                                 Am hotărât următoarele:
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              1. Retragerea domnului MOIȘ GHEORGHE din
      DIN DATA DE 01.04.2010.              calitatea de unic asociat, prin cesionarea întregului
                               pachet de părți sociale deținut, în număr de 20 părți
  Subsemnații
                               sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, valoare
  Jancsa Jozsef, cetățean maghiar, născut la data de
                               totală de 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social
22.08.1980 în localitatea Debrecen, Ungaria, cu        și procentul la beneficii și pierderi ale societății către
domiciliul în loc. Hajduszoboszlo, cod 4200, str. Kalvin,   invitații MATEI GRIGORE-ȘTEFAN și MATEI CRISTI în
nr. 13, Ungaria, posesor al pașaportului cod HUN, nr. ZJ   calitate de cesionari.
862615, emis de autoritățile maghiare la data de         2. În urma contractului de cesiune de părți sociale
05.09.2005,                          încheiat, structura capitalului social, cât și a participării
  Farkas Csaba Daniel, cetățean maghiar, născut la     asociaților la profit și pierderi, se prezintă astfel:
data de 22.01.1970 în localitatea Debrecen, Ungaria, cu     Societatea are un capital social subscris și vărsat de
domiciliul în loc. Hajduszoboszlo, cod 4200 str. Kenezy,   200 lei, împărțit în 20 de părți sociale, cu o valoare
nr. 15, Ungaria, posesor al pașaportului cod HUN, nr. BA   nominală de 10 lei fiecare. Aportul la capitalul subscris și
9642728, emis de autoritățile maghiare la data de       vărsat și implicit participarea la beneficii și pierderi se
04.09.2008,                          prezintă după cum urmează:
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
  - MATEI GRIGORE-ȘTEFAN deține 10 părți sociale,             BANCA COOPERATISTĂ
în valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală       BĂIMĂREANA - BAIA MARE - O.R.C.
de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social.
  - MATEI CRISTI deține 10 părți sociale, în valoare          HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 09.04.2010
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 100 lei,
                                  Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste
reprezentând 50% din capitalul social.
  3. Revocarea din funcția de administrator a        “Băimăreana” Baia Mare, cu sediul social în Baia Mare
domnului MOIȘ GHEORGHE și numirea domnului           Str. Republicii nr. 20 înregistrată la Registrul comerțului
MATEI GRIGORE-ȘTEFAN pe perioadă nelimitată și cu       cu nr. J24/701/94 având C.U.I. 3626794, întrunită în
puteri depline.                        ședință ordinară în data de 09.04.2010, având în
  4. Schimbarea sediului social din str. Dragoș Vodă,    vedere O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
nr. 234, mun. Sighetu Marmației, jud. Maramureș la       adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin
adresa șos. Ștefan cel Mare, nr. 236, bl. 59 B1, sc. A,    Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările
et. 3, ap. 9, sector 2, București.               ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile
  5. Închiderea punctului de lucru din str. Dragoș Vodă,   comerciale, republicate, Normele BNR și Normele Băncii
nr. 234, mun. Sighetu Marmației, jud. Maramureș.
                                Centrale Cooperatiste CREDITCOOP
  6. Se adoptă actul constitutiv actualizat.
                                             HOTĂRĂȘTE:
  Redactată în 6 (șase) exemplare, astăzi, 01.04.2010,
la sediul societății.                       Art. 1. - Se aprobă:
                                  1. Raportul consiliului de administrație privind
  (114/1.644.982)                      activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare
                                obținute în anul 2009;
        Societatea Comercială                2. Raportul auditorului financiar cu privire la
       CAMARA DE TEPLITA - S.R.L.            constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în
                                anul 2009 și la concluziile rezultate în urma verificării
           NOTIFICARE
                                bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile       cooperatiste pe anul 2009, a modului de repartizare a
art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    profitului (său de acoperire a pierderilor), a dobânzii
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                anuale ce se va acorda membrilor cooperatori pentru
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                fondul social existent în sold, precum și fixarea
CAMARA DE TEPLITA S.R.L., cu sediul în județul
Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă   dividendului;
nr. 234, înregistrată sub nr. J24/1161/1994, cod unic de      4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
înregistrare 5783825, care a fost înregistrat sub nr. 14221  anul 2010 și a programului de activitate pentru realizarea
din 14.04.2010.                        prevederilor acestuia;
                                  5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2010;
  (115/1.644.983)
                                  6. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de
                                administrație;
        Societatea Comercială                7. Alegerea membrilor consiliului de administrație al
      SALMONIS COMPANY - S.R.L.
                                băncii cooperatiste pentru un mandat de 4 (patru) ani,
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              reducerea acestora de la șapte membri la cinci membri
                                cu următoarea componență:
         NR. 1 DIN 08.04.2010.               1. FILIP LUDOVIC, cetățean român, născut la
  Subsemnatul Benea Ștefan Daniel, domiciliat în       14.05.1965 în Tg. Lăpuș, jud. Maramureș, cu domiciliul în
Baia Mare, Str. Moldovei, nr. 23, ap. 20 identificat cu B.I.  Baia Mare, Str. Progresului nr. 52/22, jud. Maramureș,
seria HC nr. 396431, emis la data de 08.10.1998 de       identificat cu C.I. seria MM nr. 111600; C.N.P. 1650514240055
Aut. mun. Baia Mare, C.N.P. 1770719240040, în calitate     - președinte
de asociat unic al S.C. SALMONIS COMPANY S.R.L.,          2. RUSU VETURIA-FLOARE, de cetățenie română,
prin prezenta, am hotărât:                   născută la 14.07.1953 în Tășnad, cu domiciliul în Tiream
  1. Deschiderea unui punct de lucru, situat în Baia Mare,  nr. 38, jud. Satu Mare, identificată cu C.I. seria SM
Str. Culturii nr. 7, - teren de sport.             nr. 141630 C.N.P. 2530714300014
  Restul clauzelor rămân neschimbate.               3. ARMEANAU MARIUS-TRAIAN, cetățean român,
  (116/1.644.984)                      născut la 19.08.1978 în Baia Mare, jud. Maramureș,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010                 31

cu domiciliul în Baia Mare, str. Traian Vuia nr. 44,        (2) Membrii consiliului de administrație trebuie să
jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 456271;    exercite efectiv responsabilitățile de administrare ce le
C.N.P. 1780819240042;                      revin.
  4. VENDLINGER ȘTEFAN-FRANCISC, cetățean             5. La articolul 61, alineatele (3) și (4) se modifică și vor
român, născut la data 29.12.1956 în Seini, jud. Maramureș,   avea următorul cuprins:
cu domiciliul în Baia Mare, bd Traian, nr. 2/16,          (3) Directorii băncii cooperatiste trebuie să exercite
jud. Maramureș, identificat cu C.I. seria MM nr. 107474;    exclusiv funcția pentru care au fost numiți, cu excepția
C.N.P. 1561229240031;                      directorilor care sunt și administratori.
  5.TUNS GAVRIL, cetățean român, născut la            (4) Persoanele desemnate să exercite responsabilități
16.10.1951 în Coroieni, jud. Maramureș, cu domiciliul în    de conducere trebuie să dispună de reputație și
Baia Mare, Str. Oașului nr. 1A, jud. Maramureș, identificat   experiență adecvate naturii, extinderii și complexității
cu C.I. seria MM nr. 355331; C.N.P. 1511016240038;       activității băncii cooperatiste și responsabilităților
  Se numesc în calitate de conducători;            încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în
  1. FILIP LUDOVIC, cetățean român, născut la         conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și
14.05.1965 în Tg. Lăpuș, jud. Maramureș, cu domiciliul în    sănătoase.
Baia Mare, Str. Progresului nr. 52/22, jud. Maramureș,       6. Articolul 69 se modifică și va avea următorul
C.N.P. 1650514240055 - director general;            cuprins:
  2. RUSU VETURIA-FLOARE, de cetățenie română,          Art. 69 Persoanele desemnate în calitatea de director
născută la 14.07.1953 în Tășnad, cu domiciliul în Tiream    al băncii cooperatiste trebuie să fie avizate de banca
nr. 38, jud. Satu Mare, C.N.P. 2530714300014 - director     centrală cooperatistă și aprobate de Banca Națională a
general adjunct.                        Românie înainte de începerea exercitării funcției.
  8. Prelungirea contractului pe încă un an începând cu      7. După articolul 69 se introduce un nou articol,
01.06.2010 cu auditorul financiar S.C. SERV AUDIT S.R.L.    articolul 691, cu următorul cuprins:
cu sediul în Baia Mare, Str. Transilvaniei, nr. 2/31,        Art. 69 1 (1) Persoanele desemnate să asigure
jud. Maramureș, înscrisă la Registrul Comerțului sub      conducerea structurilor care privesc activitățile de
nr. J24/2071/2007, C.U.I. 22738000, autorizația de       administrare și control al riscurilor, audit intern,
funcționare nr. 789/1012.2007, eliberată de Camera       conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte
Auditorilor Financiari din România și este reprezentată de   activități care pot expune banca cooperatistă unor riscuri
Adm. BOT ANGELA                         semnificative trebuie să dispună de o bună reputație și
  9. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al   experiență adecvată naturii, extinderii și complexității
băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale       activității băncii cooperatiste și responsabilităților
acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în      încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în
conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP,       conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și
dacă este cazul;                        sănătoase.
  10. Se modifică Actul constitutiv după cum urmează;       (2) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1), în
  1. La art. 11 alin (1) lit. a) punctul 1, având următorul  măsura în care activitățile menționate nu sunt conduse la
cuprins:                            nivel centralizat, trebuie să fie aprobată de banca
  “1. Operațiuni de intermediere a contractelor de      centrală cooperatistă înainte de începerea exercitării
economisire-creditare în contul și în numele HVB Banca     responsabilităților, potrivit reglementărilor emise în acest
pentru locuințe”, se abrogă.
                                sens.
  2. La articolul 12, partea introductivă se modifică și va
                                  Art. II. În tot cuprinsul Actului constitutiv al Băncii
avea următorul cuprins:
                                Cooperatiste “BĂIMĂREANA” Baia Mare/2007, sintagma
  Art. 12 - În afară de operațiunile prevăzute la art. 11
                                O.U.G. nr. 99/2006, privind instituțiile de credit și
alin. (1) lit. b), băncile cooperatiste se pot angaja în
                                adecvarea capitalului se înlocuiește cu sintagma
operațiuni cu bunuri mobile și imobile dacă:
                                O.U.G. nr. 99/2006, privind instituțiile de credit și
  3. La articolul 45, alineatul (4) se modifică și va avea
                                adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea
următorul cuprins:
                                nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Persoanele numite în calitate de membri ai
                                  În vederea îndeplinirii formalităților impuse de
consiliului de administrație al băncii cooperatiste trebuie
                                prezenta Hotărâre, se mandatează directorul general
să fie avizate de banca centrală cooperatistă și aprobate
                                al Băncii Cooperatiste “Băimăreana” Baia Mare:
de Banca Națională a României înainte de începerea
                                LUDOVIC FILIP, care va semna în fața notarului public, la
exercitării funcției.
                                Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va mai fi nevoie.
  4. La articolul 59, după alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:          (117/1.644.985)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2227/21.V.2010
          Societatea Comercială                 modificările și completările ulterioare, asociatul unic al
           FRĂȚILĂ - S.R.L.                  Societății Comerciale PROFESIA 96 S.R.L., cu sediul în
                                     localitatea Baia Mare, Strada Hortensiei numărul 5A/17,
      HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 01.02.2010.                județul Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului
  Subsemnatul CODREA REMUS domiciliat în                Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub
loc. Baia Mare, str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 59,           J24/101/1994 având Cod Unic de înregistrare 5457667,
identificat cu C.I. seria MM nr. 313778 eliberată             LAZIN NICOLAE, domiciliat în localitatea Baia Mare
de SPCLEP Baia Mare la data de 05.12.2005,                strada Iza numărul 1A, scara A, etaj 1, apartament 2,
C.N.P. 1701013240069 asociat unic al S.C. FRAȚILĂ S.R.L.,         județul Maramureș, identificat cu Carte de Identitate
cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Pop de Băsești
                                     seria MM numărul 479862, Cod Numeric Personal
nr. 59, jud. Maramureș, J24/1215/2007, C.U.I. 22029008,
hotărăsc:                                 1451124240011, eliberată la data de 26.11.2009, de către
  - Suspendarea activității societății pe o perioadă de         SPCLEP Baia Mare, am hotărât următoarele:
3 ani, începând cu 01.02.2010.                        Articolul. 1. Se înființează un punct de lucru situat în
                                     municipiul București, strada Cuza Vodă numărul 40-42,
   (118/1.644.986)
                                     parter, sectorul 4.
                                       Articolul 2. Societatea își închide punctul de lucru
          Societatea Comercială                 situat în municipiul București Strada Drumul Taberei
          PROFESIA 96 - S.R.L.                 numărul 120, bloc OD1, scara 2, etaj 9, apartament 82,
                                     sectorul 6.
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                       Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
        AL S.C. PROFESIA 96 S.R.L.                împuternicește domnul LAZIN NICOLAE, în calitate de
        NUMĂRUL 2 DIN 20.04.2010                 administrator.
                                       Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare.
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
- privind societățile comerciale, republicate, cu                (119/1.644.987)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

               „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
         IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                               &JUYDGY|457591|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                             Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2227/21.V.2010 conține 32 de pagini.   Prețul: 6,40 lei         ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO