Docstoc

2010_2201

Document Sample
2010_2201 Powered By Docstoc
					                        PARTEA    A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 2201      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Miercuri, 19 mai 2010
        PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                3. Bulbeș Bogdan Teodor, asociat, aport la capital
   NET TELEVISION PRODUCTION - S.R.L.           70,00 RON, echivalând cu 7 părți sociale reprezentând
     Năvodari, județul Constanța            35 % din capitalul social total, cota de participare la
                               beneficii/pierderi de 35 %;
            ROMÂNIA
                                - administratori persoane fizice:
                                1. Iliescu Alexandru Florian, data numirii 5.05.2010,
         MINISTERUL JUSTIȚIEI            durata mandatului nelimitată;
                                2. Bulbeș Bogdan Teodor, data numirii 5.05.2010,
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI         durata mandatului nelimitată;
                                - denumire: NET TELEVISION PRODUCTION -
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI           S.R.L.;
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA            - sediul social: oraș Năvodari, Str. Gării nr. 26;
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 631 -
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8045            activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor,
                               administrarea paginilor web și activități conexe;
           din 5.05.2010
                                - activitate principală: cod CAEN 6312 - activități ale
  Director conform                     portalurilor web;
  O.U.G. nr. 116/2009                     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  prin Decizia D.G. nr. 20                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  din 14.01.2010        - Corina Țapu        RON fiecare;
                                - durata de funcționare: nelimitată;
  În baza cererii nr. 22351 din data 28.04.2010 și a
                                - cod unic de înregistrare: 26884636/6.05.2010;
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea       - număr de ordine în registrul comerțului:
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu    J 13/808/5.05.2010.
următoarele date:                        Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  - fondatori:                       din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  1. Iliescu Alexandru Florian, asociat, aport la capital   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
70,00 RON, echivalând cu 7 părți sociale reprezentând    Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
35 % din capitalul social total, cota de participare la     Executorie de drept.
beneficii/pierderi de 35 %;                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  2. Manole Octavian, asociat, aport la capital 60,00    Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
RON, echivalând cu 6 părți sociale reprezentând 30 %     O.U.G. 116/2009.
din capitalul social total, cota de participare la       Pronunțată în ședința din data de 5.05.2010.
beneficii/pierderi de 30 %;                    (1/1.636.226)
  2        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

     Societatea Comercială                  Pronunțată în ședința din data de 7.05.2010.
  LAGUNA BLUE CONECT - S.R.L., Mangalia              (2/1.636.227)
      județul Constanța
                                      Societatea Comercială
            ROMÂNIA                     OPTIMA SHIPPING & TRADING
                                     AGENCY - S.R.L., Constanța
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     județul Constanța

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                            ROMÂNIA

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8335              OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

           din 7.05.2010                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Director conform                          DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
  O.U.G. nr. 116/2009
                                    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 7954
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010        - Corina Țapu                  din 4.05.2010
  În baza cererii nr. 22513 din data 29.04.2010 și a       Persoană desemnată
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        conform O.U.G.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      nr. 116/2009
următoarele date:                         prin Decizia D.G. nr. 20
  - fondatori:                          din 14.01.2010      - Silvia Nădrag
  1. Măzăreanu Daniel, asociat, aport la capital 100,00                  - Șef serviciu
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %       În baza cererii nr. 23003 din data 3.05.2010 și a
din capitalul social total, cota de participare la
                                actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
beneficii/pierderi de 50 %;
                                constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  2. Cornoiu Lavinia Luminița, asociat, aport la capital
                                următoarele date:
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
                                 - fondatori:
50 % din capitalul social total, cota de participare la
                                 1. Enache Enache, asociat, aport la capital 160,00
beneficii/pierderi de 50 %;
                                RON, echivalând cu 16 părți sociale reprezentând 80 %
  - administrator persoană fizică: Măzăreanu Daniel,
                                din capitalul social total, cota de participare la
data numirii 7.05.2010, durata mandatului nelimitată;
                                beneficii/pierderi de 80 %;
  - denumire: LAGUNA BLUE CONECT - S.R.L.;
  - sediul social: Mangalia, str. T.S. Săveanu nr. 17,      2. Enache Gheorghe, asociat, aport la capital 40,00
camera 2, bl. 101, sc. B, et. 2, ap. 30;            RON, echivalând cu 4 părți sociale reprezentând 20 %
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -    din capitalul social total, cota de participare la
baruri și alte activități de servire a băuturilor;       beneficii/pierderi de 20 %;
  - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte    - administrator persoană fizică: Enache Enache, data
activități de servire a băuturilor;              numirii 4.05.2010, durata mandatului nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - denumire: OPTIMA SHIPPING & TRADING
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  AGENCY - S.R.L.;
RON fiecare;                           - sediul social: municipiul Constanța, str. Mircea cel
  - durata de funcționare: nelimitată;            Bătrân nr. 113, camera 1;
  - cod unic de înregistrare: 26898810/10.05.2010;        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 781 -
  - număr de ordine în registrul comerțului:         activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
J13/826/7.05.2010.                        - activitate principală: cod CAEN 7810 - activități ale
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   agențiilor de plasare a forței de muncă;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        RON fiecare;
  Executorie de drept.                      - durata de funcționare: nelimitată;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         - cod unic de înregistrare: 26879796/5.05.2010;
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din   - număr de ordine în registrul comerțului:
O.U.G. 116/2009.                        J13/806/4.05.2010.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 3

  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - activitate principală: cod CAEN 3811 - colectarea
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.     deșeurilor nepericuloase;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - capital social subscris: 210,00 RON, vărsat integral;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        capitalul social este divizat în 21 părți sociale a 10,0000
  Executorie de drept.                     RON fiecare;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         - durata de funcționare: nelimitată;
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din    - cod unic de înregistrare: 26879753/5.05.2010;
O.U.G. 116/2009.                          - număr de ordine în registrul comerțului:
  Pronunțată în ședința din data de 4.05.2010.         J13/802/4.05.2010.
  (3/1.636.228)                         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
      Societatea Comercială                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  COLECTOR ECO EXPERT - S.R.L., Ovidiu            Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
       județul Constanța                   Executorie de drept.
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
             ROMÂNIA                Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
                                O.U.G. 116/2009.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               Pronunțată în ședința din data de 4.05.2010.
                                   (4/1.636.229)
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      Societatea Comercială
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA              CHILBERK MEAT - S.R.L., satul Poarta Albă
                                  comuna Poarta Albă, județul Constanța
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 7948
          din 4.05.2010                            ROMÂNIA

  Persoană desemnată                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
  conform O.U.G.
  nr. 116/2009                          OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010      - Silvia Nădrag               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
               - Șef serviciu               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
  În baza cererii nr. 23055 din data 3.05.2010 și a          EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8083
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu               din 5.05.2010
următoarele date:                         Persoană desemnată
  - fondatori:                          conform O.U.G.
  1. Fătu Anton, asociat, aport la capital 70,00 RON,      nr. 116/2009
echivalând cu 7 părți sociale reprezentând 33,333333 %       prin Decizia D.G. nr. 20
din capitalul social total, cota de participare la         din 14.01.2010      - Silvia Nădrag
beneficii/pierderi de 33,333333 %;                              - Șef serviciu
  2. Angelescu Gabriel, asociat, aport la capital 70,00
RON, echivalând cu 7 părți sociale reprezentând          În baza cererii nr. 23098 din data 4.05.2010 și a
33,333333 % din capitalul social total, cota de participare   actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
la beneficii/pierderi de 33,333333 %;              constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  3. Safta Cristian, asociat, aport la capital 70,00 RON,   următoarele date:
echivalând cu 7 părți sociale reprezentând 33,333333 %       - fondatori:
din capitalul social total, cota de participare la         1. Berbec Marian, asociat, aport la capital 100,00
beneficii/pierderi de 33,333333 %;               RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
  - administrator persoană fizică: Fătu Anton, data      din capitalul social total, cota de participare la
numirii 4.04.2010, durata mandatului nelimitată;        beneficii/pierderi de 50 %;
  - denumire: COLECTOR ECO EXPERT - S.R.L.;           2. Chiriac Ion, asociat, aport la capital 100,00 RON,
  - sediul social: oraș Ovidiu, str. Poet Ovidiu nr. 4, C1,  echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
demisol, birou 2;                        capitalul social total, cota de participare la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 381 -    beneficii/pierderi de 50 %;
colectarea deșeurilor;                       - administratori persoane fizice:
  4        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

  1. Berbec Marian, data numirii 5.05.2010, durata      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
mandatului nelimitată;                     următoarele date:
  2. Chiriac Ion, data numirii 5.05.2010, durata
mandatului nelimitată;                      - fondatori:
  - denumire: CHILBERK MEAT - S.R.L.;              1. Angelescu Adrieana, asociat, aport la capital
  - sediul social: sat Poarta Albă, comuna Poarta Albă,   100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
Str. Amurgului nr. 14, locuința C2;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 –    50 % din capitalul social total, cota de participare la
comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor    beneficii/pierderi de 50 %;
și al produselor din tutun, în magazine specializate;       2. Angelescu Ion Paul, asociat, aport la capital 100,00
  - activitate principală: cod CAEN 4722 - comerț cu
amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în       RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
magazine specializate;                     din capitalul social total, cota de participare la
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  beneficii/pierderi de 50 %;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                           - administratori persoane fizice:
  - durata de funcționare: nelimitată;             1. Angelescu Adrieana, data numirii 5.05.2010, durata
  - cod unic de înregistrare: 26884687/6.05.2010;      mandatului nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J13/813/5.05.2010.                        2. Angelescu Ion Paul, data numirii 5.05.2010, durata
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor  mandatului nelimitată;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      - denumire: PROMEDICA ACTUAL - S.R.L.;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         - sediul social: oraș Ovidiu, Șos. Națională nr. 91A,
  Executorie de drept.                    et. 1;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 862 -
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
O.U.G. 116/2009.                        activități de asistență medicală ambulatorie și
  Pronunțată în ședința din data de 5.05.2010.        stomatologică;
   (5/1.636.230)                        - activitate principală: cod CAEN 8621 - activități de

      Societatea Comercială               asistență medicală generală;
    PROMEDICA ACTUAL - S.R.L., Ovidiu             - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
       județul Constanța                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
                                RON fiecare;
            ROMÂNIA
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - cod unic de înregistrare: 26884695/6.05.2010;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J13/814/5.05.2010.
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA             Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8109
                                 Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
           din 5.05.2010
                                Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Persoană desemnată
  conform O.U.G.                         Executorie de drept.
  nr. 116/2009                          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  prin Decizia D.G. nr. 20                  Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
  din 14.01.2010        - Silvia Nădrag
                 - Șef serviciu        O.U.G. 116/2009.
                                 Pronunțată în ședința din data de 5.05.2010.
  În baza cererii nr. 23147 din data 4.05.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         (6/1.636.231)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 5

      Societatea Comercială                Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
    MULEX ACORD - S.R.L., Constanța            Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
       județul Constanța                O.U.G. 116/2009.
                                 Pronunțată în ședința din data de 5.05.2010.
            ROMÂNIA                  (7/1.636.232)

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                  Societatea Comercială
                                  ROMHELLAS NAV - S.R.L., satul Corbu
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI             comuna Corbu, județul Constanța

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                        ROMÂNIA
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8080
                                OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
           din 5.05.2010
  Director conform                          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  O.U.G. nr. 116/2009                        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010        - Corina Țapu             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8081

  În baza cererii nr. 23223 din data 4.05.2010 și a                din 5.05.2010
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        Director conform
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      O.U.G. nr. 116/2009
următoarele date:                        prin Decizia D.G. nr. 20
  - fondatori:                         din 14.01.2010        - Corina Țapu
  1. Cristian Adrian, asociat, aport la capital 100,00     În baza cererii nr. 23336 din data 4.05.2010 și a
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %     actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
din capitalul social total, cota de participare la      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 50 %;                  următoarele date:
  2. Artene Stela, asociat, aport la capital 100,00 RON,    - fondatori:
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din       1. Sana Stela, asociat, aport la capital 100,00 RON,
capitalul social total, cota de participare la        echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
beneficii/pierderi de 50 %;                  capitalul social total, cota de participare la
  - administrator persoană fizică: Artene Stela, data    beneficii/pierderi de 50 %;
numirii 5.05.2010, durata mandatului nelimitată;         2. Ciocan Florinel, asociat, aport la capital 100,00
  - denumire: MULEX ACORD - S.R.L.;             RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
  - sediul social: municipiul Constanța, Str. Steagului   din capitalul social total, cota de participare la
nr. 26, camera nr. 3;                     beneficii/pierderi de 50 %;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 –     - administratori persoane fizice:
comerț cu ridicata nespecializat;                 1. Sana Stela, data numirii 5.05.2010, durata
                               mandatului nelimitată;
  - activitate principală: cod CAEN 4690 – comerț cu
                                 2. Ciocan Florinel, data numirii 5.05.2010, durata
ridicata nespecializat;
                               mandatului nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 - denumire: ROMHELLAS NAV - S.R.L.;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
                                 - sediul social: sat Corbu, comuna Corbu, Str.
RON fiecare;                         Principală nr. 163, zona D vest, lot 71;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 331 -
  - cod unic de înregistrare: 26884679/6.05.2010;      repararea articolelor fabricate din metal, repararea
  - număr de ordine în registrul comerțului:        mașinilor și echipamentelor;
J13/812/5.05.2010.                        - activitate principală: cod CAEN 3315 - repararea și
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor  întreținerea navelor și bărcilor;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.       RON fiecare;
  Executorie de drept.                     - durata de funcționare: nelimitată;
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

  - cod unic de înregistrare: 26884652/6.05.2010;          - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - cod unic de înregistrare: 26891668/7.05.2010;
J13/810/5.05.2010.                          - număr de ordine în registrul comerțului:
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    J13/823/6.05.2010.
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.        Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.                      Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Executorie de drept.
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din     Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. 116/2009.                         Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
  Pronunțată în ședința din data de 5.05.2010.          O.U.G. 116/2009.
   (8/1.636.233)                          Pronunțată în ședința din data de 6.05.2010.
                                    (9/1.636.234)
       Societatea Comercială
     FIORDILEGNA - S.R.L., Constanța                   Societatea Comercială
        județul Constanța                   NEW ANGELLI HOUSE - S.R.L., Constanța
                                        județul Constanța
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8227                  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

          din 6.05.2010                      EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8203
  Persoană desemnată                                  din 6.05.2010
  conform O.U.G.
                                   Director conform
  nr. 116/2009
                                   O.U.G. nr. 116/2009
  prin Decizia D.G. nr. 20
                                   prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010      - Silvia Nădrag
                                   din 14.01.2010        - Corina Țapu
               - Șef serviciu
                                   În baza cererii nr. 23531 din data 5.05.2010 și a
  În baza cererii nr. 23441 din data 5.05.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
  - fondator: Trașcă Bogdan, asociat unic, aport la         - fondatori:
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale          1. Anghel Ion, asociat, aport la capital 190,00 RON,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        echivalând cu 19 părți sociale reprezentând 95 % din
participare la beneficii/pierderi de 100 %;            capitalul social total, cota de participare la
  - administrator persoană fizică: Trașcă Bogdan, data     beneficii/pierderi de 95 %;
numirii 6.05.2010, durata mandatului nelimitată;           2. Anghel Ioana, asociat, aport la capital 10,00 RON,
  - denumire: FIORDILEGNA - S.R.L.;               echivalând cu 1 părți sociale reprezentând 5 % din
  - sediul social: municipiul Constanța, Str. Unirii nr. 112,  capitalul social total, cota de participare la
bl. U2, sc. B, et. 2, ap. 24;                   beneficii/pierderi de 5 %;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 –       - administrator persoană fizică: Anghel Ion, data
comerț cu ridicata specializat al altor produse;         numirii 6.05.2010, durata mandatului nelimitată;
  - activitate principală: cod CAEN 4673 – comerț cu        - denumire: NEW ANGELLI HOUSE - S.R.L.;
ridicata al materialului lemnos și a materialelor de         - sediul social: municipiul Constanța, str. București
construcție și echipamentelor sanitare;              nr. 15, lot 1;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    restaurante;
RON fiecare;                             - activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                  7

  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - sediul social: municipiul Constanța, str. I.L. Caragiale
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  nr. 1A, camera 1, bl. L26, sc. A, et. 7, ap. 39;
RON fiecare;                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
  - durata de funcționare: nelimitată;            activități de consultanță în management;
  - cod unic de înregistrare: 26891617/7.05.2010;         - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de
  - număr de ordine în registrul comerțului:         consultanță pentru afaceri și management;
J13/818/6.05.2010.                         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.     RON fiecare;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          - cod unic de înregistrare: 26891625/7.05.2010;
  Executorie de drept.                      - număr de ordine în registrul comerțului:
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       J13/819/6.05.2010.
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din    Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
O.U.G. 116/2009.                        din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Pronunțată în ședința din data de 6.05.2010.          Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
   (10/1.636.235)                      Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                  Executorie de drept.
      Societatea Comercială                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  TOMIS MANAGEMENT - S.R.L., Constanța            Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
       județul Constanța                 O.U.G. 116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 6.05.2010.
            ROMÂNIA                   (11/1.636.236)

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                   Societatea Comercială
                                 PEȘTIȘORUL SPORTIV - S.R.L., Constanța
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                județul Constanța

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                            ROMÂNIA
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8205
           din 6.05.2010               OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Director conform
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  O.U.G. nr. 116/2009
                                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010        - Corina Țapu             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8184
  În baza cererii nr. 23544 din data 5.05.2010 și a                 din 6.05.2010
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                 Director conform
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                 O.U.G. nr. 116/2009
următoarele date:
                                 prin Decizia D.G. nr. 20
  - fondatori:
                                 din 14.01.2010         - Corina Țapu
  1. Caracudă Gabriela, asociat, aport la capital 100,00
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %       În baza cererii nr. 23619 din data 5.05.2010 și a
din capitalul social total, cota de participare la       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
beneficii/pierderi de 50 %;                  constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  2. Caracudă Bogdan, asociat, aport la capital 100,00    următoarele date:
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %       - fondatori:
din capitalul social total, cota de participare la        1. Mocanu Pavel, asociat, aport la capital 100,00
beneficii/pierderi de 50 %;                  RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
  - administratori persoane fizice:              din capitalul social total, cota de participare la
  1. Caracudă Gabriela, data numirii 6.05.2010, durata    beneficii/pierderi de 50 %;
mandatului nelimitată;                      2. Ivănuș Cristian, asociat, aport la capital 100,00
  2. Caracudă Bogdan, data numirii 6.05.2010, durata     RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
mandatului nelimitată;                     din capitalul social total, cota de participare la
  - denumire: TOMIS MANAGEMENT - S.R.L.;           beneficii/pierderi de 50 %;
  8        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

  - administrator persoană fizică: Mocanu Pavel, data      - sediul social: satul Valu lui Traian, comuna Valu lui
numirii 6.05.2010, durata mandatului nelimitată;        Traian, Str. Transilvaniei nr. 17B;
  - denumire: PEȘTIȘORUL SPORTIV - S.R.L.;           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 –
  - sediul social: municipiul Constanța, Str. Biruinței   lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
nr. 73, lotul 2, construcția C2;                nerezidențiale;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 032 -     - activitate principală: cod CAEN 4120 – lucrări de
acvacultura;                          construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - activitate principală: cod CAEN 0322 - acvacultura în    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
ape dulci;                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  RON fiecare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    - durata de funcționare: nelimitată;
RON fiecare;                           - cod unic de înregistrare: 26898844/10.05.2010;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 26891595/7.05.2010;      J13/829/7.05.2010.
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
J13/816/6.05.2010.                       din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.     Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,     Executorie de drept.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Executorie de drept.                    Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       O.U.G. 116/2009.
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din   Pronunțată în ședința din data de 7.05.2010.
O.U.G. 116/2009.                          (13/1.636.238)
  Pronunțată în ședința din data de 6.05.2010.
                                     Societatea Comercială
   (12/1.636.237)
                                 BEAUTY & BRIGHT IMAGE - S.R.L., Mangalia
                                      județul Constanța
      Societatea Comercială
 SEBCON CIVIL - S.R.L., satul Valu lui Traian
  comuna Valu lui Traian, județul Constanța                      ROMÂNIA

                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
            ROMÂNIA
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI              DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8321
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
                                         din 7.05.2010
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8319              Persoană desemnată
          din 7.05.2010                 conform O.U.G.
                                 nr. 116/2009
  Persoană desemnată                       prin Decizia D.G. nr. 20
  conform O.U.G.                         din 14.01.2010      - Silvia Nădrag
  nr. 116/2009                                       - Șef serviciu
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010      - Silvia Nădrag           În baza cererii nr. 23773 din data 6.05.2010 și a
               - Șef serviciu          actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  În baza cererii nr. 23751 din data 6.05.2010 și a      următoarele date:
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        - fondatori:
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      1. Mureșan Traian, asociat, aport la capital 1.500,00
următoarele date:                       RON, echivalând cu 15 părți sociale reprezentând 50 %
  - fondator: Stanciu Cătălin, asociat unic, aport la     din capitalul social total, cota de participare la
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale       beneficii/pierderi de 50 %;
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        2. Mureșan Ramona, asociat, aport la capital 1.500,00
participare la beneficii/pierderi de 100 %;          RON, echivalând cu 15 părți sociale reprezentând 50 %
  - administrator persoană fizică: Stanciu Cătălin, data   din capitalul social total, cota de participare la
numirii 7.05.2010, durata mandatului nelimitată;        beneficii/pierderi de 50 %;
  - denumire: SEBCON CIVIL - S.R.L.;               - administratori persoane fizice:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 9

  1. Mureșan Traian, data numirii 7.05.2010, durata      din capitalul social total, cota de participare la
mandatului nelimitată;                     beneficii/pierderi de 50 %;
  2. Mureșan Ramona, data numirii 7.05.2010, durata        2. Băjan Oana Georgiana, asociat, aport la capital
mandatului nelimitată;                     100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
  - denumire: BEAUTY & BRIGHT IMAGE - S.R.L.;         50 % din capitalul social total, cota de participare la
  - sediul social: Mangalia, Str. Rozelor nr. 13,       beneficii/pierderi de 50 %;
camera 2, bl. J, sc. A, et. 2, ap. 11;               - administratori persoane fizice:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 –      1. Băjan Ana-Maria, data numirii 7.05.2010, durata
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin         mandatului nelimitată;
magazine, standuri, chioșcuri, piețe;                2. Băjan Oana Georgiana, data numirii 7.05.2010,
  - activitate principală: cod CAEN 4791 - comerț cu     durata mandatului nelimitată;
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin       - denumire: ONYXMAR VISION - S.R.L.;
Internet;                              - sediul social: municipiul Constanța, aleea Albatros
  - capital social subscris: 3.000,00 RON, vărsat       nr. 9A, bl. 29, sc. A, et. 1, ap. 4;
integral; capitalul social este divizat în 30 părți sociale a    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
100,0000 RON fiecare;                      baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
  - cod unic de înregistrare: 26898801/10.05.2010;      activități de servire a băuturilor;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J13/825/7.05.2010.                       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   RON fiecare;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.       - durata de funcționare: nelimitată;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - cod unic de înregistrare: 26898836/10.05.2010;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          - număr de ordine în registrul comerțului:
  Executorie de drept.                    J13/828/7.05.2010.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din  din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
O.U.G. 116/2009.                          Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Pronunțată în ședința din data de 7.05.2010.        Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
   (14/1.636.239)                        Executorie de drept.
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
      Societatea Comercială                Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
   ONYXMAR VISION - S.R.L., Constanța            O.U.G. 116/2009.
       județul Constanța                   Pronunțată în ședința din data de 7.05.2010.
                                   (15/1.636.240)
             ROMÂNIA
                                       Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                CRS IDEAL PREMIUM - S.R.L., Mamaia
                                     Constanța, județul Constanța
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                            ROMÂNIA
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA                     MINISTERUL JUSTIȚIEI

     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8314              OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
          din 7.05.2010                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Persoană desemnată                          DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
  conform O.U.G.
  nr. 116/2009                             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 8346
  prin Decizia D.G. nr. 20                            din 7 mai 2010
  din 14.01.2010      - Silvia Nădrag            Persoană desemnată
               - Șef serviciu            conform O.U.G.
  În baza cererii nr. 23791 din data 6.05.2010 și a        nr. 116/2009
                                  prin Decizia D.G. nr. 20
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         din 14.01.2010       - Silvia Nădrag
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu                    - Șef serviciu
următoarele date:
  - fondatori:                          În baza cererii nr. 23813 data de 6.05.2010 și a actelor
  1. Băjan Ana-Maria, asociat, aport la capital 100,00     doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii și
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %      înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:
  10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

  - fondatori:                         constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  1. Calavri Paul, asociat, aport la capital 190,00 RON,    următoarele date:
echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din        - fondatori:
capitalul social total, cota de participare la            1. Stoica C. Alecu, asociat, aport la capital 100,00
beneficii/pierderi de 95 %;                   RON, data vărsării aportului 26.04.2010, echivalând cu
  2. Mandache Dorin, asociat, aport la capital 10,00      10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                 total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
RON, echivalând cu 1 parte socială, reprezentând 5 %
                                   2. Stoica C. Vasile, asociat, aport la capital 100,00
din capitalul social total, cota de participare la        RON, data vărsării aportului 26.04.2010, echivalând cu
beneficii/pierderi de 5 %;                    10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - administrator persoană fizică: Calavri Paul, data     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
numirii 7.05.2010, durata mandatului nelimitată;           - administratori persoane fizice:
  - denumire: CRS IDEAL PREMIUM - S.R.L.;             1. Stoica C. Alecu, data numirii 30.04.2010, durata
  - sediul social: Mamaia, Zona Hotel Doina (cazemată),    mandatului nelimitată, având puteri de administrare și
municipiul Constanța, județul Constanța;             reprezentare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -       2. Stoica C. Vasile, data numirii 30.04.2010, durata
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         mandatului nelimitată, având puteri de administrare și
  - activitatea principală: 4711 - comerț cu amănuntul în   reprezentare;
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de         - denumire: DEDRA STOICA - S.R.L.;
produse alimentare, băuturi și tutun;                - sediul social: municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. 25,
                                 parter, lot 2, județul Buzău;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  baruri și alte activități de servire a băuturilor;
10,0000 RON fiecare;                         - activitatea principală: 5630 - baruri și alte activități de
  - durata de funcționare: nelimitată;             servire a băuturilor;
  - cod unic de înregistrare: 26898852/10.05.2010;         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - număr de ordine în registrul comerțului:          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
J13/830/10.05.2010.                       10,0000 RON fiecare;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.        - cod unic de înregistrare: 26879923;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - număr de ordine în registrul comerțului:
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         J10/265/2010.
  Executorie de drept.                       Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
                                   Executorie de drept.
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. nr. 116/2009.                       Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
  Pronunțată în ședința din data de 7.05.2010.         O.U.G. nr. 116/2009.
   (16/1.636.241)                         Pronunțată în ședința din data de 5.05.2010.
                                    (17/1.636.332)
       Societatea Comercială
      DEDRA STOICA - S.R.L., Buzău                    Societatea Comercială
         județul Buzău                      YOU MARTHA SAN - S.R.L., Buzău
                                          județul Buzău
             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 3057
                                    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 2881
          din 5 mai 2010                         din 29 aprilie 2010
  Director la Oficiul                       Director la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul Buzău      - ec. Iulian Sorin Lazăr       Tribunalul Buzău       - ec. Iulian Sorin Lazăr
  În baza cererii nr. 16705 data de 27.04.2010 și a        În baza cererii nr. 17066 data de 28.04.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                  11

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
  - fondator: Sava A. Iuliana, asociat unic, aport la        - fondator: Tudor Șt. Marius Cătălin, asociat unic,
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 23.04.2010,      aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         28.04.2010, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând
capitalul social total, cota de participare la           100 % capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %;                    beneficii/pierderi de 100 %;
  - administratori persoane fizice:                 - administrator persoană fizică: Tudor Șt. Marius
                                  Cătălin, data numirii 28.04.2010, durata mandatului
  1. Sava A. Iuliana, data numirii 23.04.2010, durata
                                  nelimitată, având puteri de administrare și reprezentare;
mandatului nelimitată, având puteri de administrare și         - denumire: TCM GOM TRANS - S.R.L.;
reprezentare;                             - sediul social: municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. 13E,
  2. Sava A. Adrian, în calitate de administrator,        et. 5, ap. 15, județul Buzău;
domiciliat în localitatea Buzău, Bd. Unirii, bl. 24B, ap. 2,      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
județul Buzău, durata mandatului nelimitată, având puteri     transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
de administrare și reprezentare neasociată;              - activitatea principală: 4941 - transporturi rutiere de
  - denumire: YOU MARTHA SAN - S.R.L.;              mărfuri;
  - sediul social: municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. 24B,      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
parter, ap. 2, județul Buzău;                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 869 -      10,0000 RON fiecare;
alte activități referitoare la sănătatea umană;            - durata de funcționare: nelimitată;
  - activitatea principală: 8690 - alte activități referitoare    - cod unic de înregistrare: 26852669;
la sănătatea umană;                          - număr de ordine în registrul comerțului:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        J10/253/2010.
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a     Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                  din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
10,0000 RON fiecare;
                                    Executorie de drept.
  - durata de funcționare: nelimitată;                Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  - cod unic de înregistrare: 26852650;             Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
  - număr de ordine în registrul comerțului:           O.U.G. nr. 116/2009.
J10/252/2010.                             Pronunțată în ședința din data de 29.04.2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor       (19/1.636.334)
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
  Executorie de drept.                            Societatea Comercială
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la             AVATAR TEX STYLE - S.R.L., Buzău
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din             județul Buzău
O.U.G. nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 29.04.2010.
   (18/1.636.333)                                    ROMÂNIA


       Societatea Comercială                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
     TCM GOM TRANS - S.R.L., Buzău
         județul Buzău                   OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
             ROMÂNIA
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 2887
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                     din 29 aprilie 2010
                                   Director la Oficiul
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
                                   Registrului Comerțului
                                   de pe lângă
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 2886                Tribunalul Buzău       - ec. Iulian Sorin Lazăr
         din 29 aprilie 2010                 În baza cererii nr. 17257 data de 28.04.2010 și a
  Director la Oficiul                       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  Registrului Comerțului                     constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  de pe lângă                           următoarele date:
  Tribunalul Buzău       - ec. Iulian Sorin Lazăr       - fondatori:
  În baza cererii nr. 17220 data de 28.04.2010 și a         1. Mușătescu Petronia Ecaterina, asociat, aport la
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         capital 100,00 RON, data vărsării aportului 28.04.2010,
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la         următoarele date:
beneficii/pierderi de 50 %;
  2. Mușătescu C. Cristian, asociat, aport la capital      - fondatori:
100,00 RON, data vărsării aportului 28.04.2010,          1. Miron Fănel Costin, asociat, aport la capital 100,00
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      RON, data vărsării aportului 27.04.2010, echivalând cu
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %;                   10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - administrator persoană fizică: Mușătescu Petronia     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
Ecaterina, data numirii 28.04.2010, durata mandatului       2. Dimciu Nicolae, asociat, aport la capital 100,00
nelimitată, având puteri de administrare și reprezentare;
  - denumire: AVATAR TEX STYLE - S.R.L.;           RON, data vărsării aportului 27.04.2010, echivalând cu
  - sediul social: municipiul Buzău, Bd. Stadionului,     10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
bl. 20A, et. 2, ap. 7, camera 1, județul Buzău;         total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;             - administratori persoane fizice:
  - activitatea principală: 4642 - comerț cu ridicata al     1. Miron Fănel Costin, data numirii 28.04.2010, durata
îmbrăcămintei și încălțămintei;                 mandatului nelimitată, având puteri de administrare și
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  reprezentare;
10,0000 RON fiecare;                        2. Dimciu Nicolae, data numirii 28.04.2010, durata
  - durata de funcționare: nelimitată;            mandatului nelimitată, având puteri de administrare și
  - cod unic de înregistrare: 26852677;
  - număr de ordine în registrul comerțului:         reprezentare;
J10/254/2010.                           - denumire: RONI FUMED - S.R.L.;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    - sediul social: municipiul Buzău, Bd. Unirii, adiacent
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
  Executorie de drept.                    blocului B17, județul Buzău;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 649 -
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din   alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități
O.U.G. nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 29.04.2010.        de asigurări și fonduri de pensii;
   (20/1.636.335)                        - activitatea principală: 6492 - alte activități de
                                creditare;
      Societatea Comercială
  RONI FUMED - S.R.L., Buzău, județul Buzău            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
             ROMÂNIA                10,0000 RON fiecare;

         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 26852685;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI            J10/255/2010.
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
                                  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 2888            din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
          din 29 aprilie 2010               Executorie de drept.
  Director la Oficiul                       Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Registrului Comerțului                    Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
  de pe lângă
  Tribunalul Buzău        - ec. Iulian Sorin Lazăr   O.U.G. nr. 116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 29.04.2010.
  În baza cererii nr. 17307 data de 28.04.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         (21/1.636.336)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                  13

      Societatea Comercială                   Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  GELD NIVARO CREDIT - S.R.L., satul Berca            din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
    comuna Berca, județul Buzău                 Executorie de drept.
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
             ROMÂNIA                 Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
                                 O.U.G. nr. 116/2009.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                Pronunțată în ședința din data de 29.04.2010.
                                   (22/1.636.337)
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       Societatea Comercială
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                 AUTO CAR FLUENCE - S.R.L., Buzău
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU                      județul Buzău
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 2889
                                              ROMÂNIA
          din 29 aprilie 2010
  Director la Oficiul                               MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Registrului Comerțului
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  de pe lângă
  Tribunalul Buzău        - ec. Iulian Sorin Lazăr         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  În baza cererii nr. 17315 data de 28.04.2010 și a            DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 2921
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                                  din 30 aprilie 2010
  - fondatori:                           Director la Oficiul
  1. Miron Fănel Costin, asociat, aport la capital 100,00     Registrului Comerțului
RON, data vărsării aportului 27.04.2010, echivalând cu        de pe lângă
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social       Tribunalul Buzău       - ec. Iulian Sorin Lazăr
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                   În baza cererii nr. 17441 data de 29.04.2010 și a
  2. Dimciu Nicolae, asociat, aport la capital 100,00
                                 actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
RON, data vărsării aportului 27.04.2010, echivalând cu
                                 constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                 următoarele date:
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                   - fondator: Wael Abdelkader Elmorsi Masoud, asociat
  - administratori persoane fizice:
                                 unic, aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
  1. Miron Fănel Costin, data numirii 28.04.2010, durata
                                 27.04.2010, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând
mandatului nelimitată, având puteri de administrare și      100 % capitalul social total, cota de participare la
reprezentare;                           beneficii/pierderi de 100 %;
  2. Dimciu Nicolae, data numirii 28.04.2010, durata        - administrator persoană fizică: Wael Abdelkader
mandatului nelimitată, având puteri de administrare și      Elmorsi Masoud, data numirii 27.04.2010, durata
reprezentare;                           mandatului nelimitată, având puteri de administrare și
  - denumire: GELD NIVARO CREDIT - S.R.L.;           reprezentare;
  - sediul social: satul Berca, bl. A1, parter, comuna       - denumire: AUTO CAR FLUENCE - S.R.L.;
Berca, județul Buzău;                         - sediul social: municipiul Buzău, Str. Primăverii nr. 74,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 649 -     județul Buzău;
alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 451 -
de asigurări și fonduri de pensii;                comerț cu autovehicule;
  - activitatea principală: 6492 - alte activități de        - activitatea principală: 4511 - comerț cu autoturisme
creditare;                            și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                       10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26852693;               - cod unic de înregistrare: 26861039;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J10/256/2010.                           J10/257/2010.
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - durata de funcționare: nelimitată;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.        - cod unic de înregistrare: 26861047;
  Executorie de drept.                       - număr de ordine în registrul comerțului:
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         J10/258/2010.
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
O.U.G. nr. 116/2009.                       din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
  Pronunțată în ședința din data de 30.04.2010.           Executorie de drept.
  (23/1.636.338)                          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
     Societatea Comercială                  O.U.G. nr. 116/2009.
 AGRORAY AIDA - S.R.L., Buzău, județul Buzău             Pronunțată în ședința din data de 30.04.2010.
                                    (24/1.636.339)
             ROMÂNIA
                                       Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                  LICMARALIN - S.R.L., Râmnicu Sărat
                                         județul Buzău
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                              ROMÂNIA
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 2931
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
         din 30 aprilie 2010
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Director la Oficiul
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP 2970
  Tribunalul Buzău       - ec. Iulian Sorin Lazăr
                                           din 3 mai 2010
  În baza cererii nr. 17642 data de 29.04.2010 și a
                                   Director la Oficiul
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                   Registrului Comerțului
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                   de pe lângă
următoarele date:
                                   Tribunalul Buzău      - ec. Iulian Sorin Lazăr
  - fondatori:
  1. Hussein Aida Marilena, asociat, aport la capital        În baza cererii nr. 17776 data de 30.04.2010 și a
140,00 RON, data vărsării aportului 29.04.2010,          actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
echivalând cu 14 părți sociale, reprezentând 70 % din       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
capitalul social total, cota de participare la          următoarele date:
beneficii/pierderi de 70 %;                      - fondator: Vrânceanu Vasilica, asociat unic, aport la
  2. Khalid Kamel Hussain, asociat, aport la capital      capital 200,00 RON, data vărsării aportului 30.04.2010,
60,00 RON, data vărsării aportului 29.04.2010,          echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
echivalând cu 6 părți sociale, reprezentând 30 % din       capitalul social total, cota de participare la
capitalul social total, cota de participare la          beneficii/pierderi de 100 %;
beneficii/pierderi de 30 %;                      - administrator persoană fizică: Vrânceanu Vasilica,
  - administrator persoană fizice: Hussein Aida         data numirii 30.04.2010, durata mandatului nelimitată,
Marilena, data numirii 29.04.2010, durata mandatului       având puteri de administrare și reprezentare;
nelimitată, având puteri de administrare și reprezentare;       - denumire: LICMARALIN - S.R.L.;
  - denumire: AGRORAY AIDA - S.R.L.;                - sediul social: municipiul Râmnicu Sărat, str. Dr. Ilie
  - sediul social: municipiul Buzău, Str. Patriei nr. 55 Bis,  Pavel nr. 9, județul Buzău;
cam. 5, județul Buzău;                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -     lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
cultivarea plantelor nepermanente;                nerezidențiale;
  - activitatea principală: 0111 - cultivarea cerealelor      - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcție a
(exclusiv orez), a plantelor leguminoase și a plantelor      clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;;
producătoare de semințe, oleaginoase;                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   10,0000 RON fiecare;
10,0000 RON fiecare;                         - durata de funcționare: nelimitată;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                15

  - cod unic de înregistrare: 26868797;             - activitatea principală: 5520 - facilități de cazare
  - număr de ordine în registrul comerțului:        pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
J10/259/2010.                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.    10,0000 RON fiecare;
  Executorie de drept.                     - durata de funcționare: nelimitată;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        - cod unic de înregistrare: 26868800;
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din    - număr de ordine în registrul comerțului:
O.U.G. nr. 116/2009.                     J10/260/2010.
  Pronunțată în ședința din data de 3.05.2010.         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
   (25/1.636.340)                     din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
                                 Executorie de drept.
      Societatea Comercială                 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
 ORIZONT WEEKEND - S.R.L., satul Pietroasele         Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
   comuna Pietroasele, județul Buzău           O.U.G. nr. 116/2009.
                                 Pronunțată în ședința din data de 3.05.2010.
            ROMÂNIA                  (26/1.636.341)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                   Societatea Comercială
                                   CLEPSIDRA GÎNDURILOR - S.R.L.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                   satul Colibași, comuna Râmnicelu
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                        județul Buzău
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
                                           ROMÂNIA
   EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP 2971
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
          din 3 mai 2010
  Director la Oficiul                     OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                             OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Tribunalul Buzău      - ec. Iulian Sorin Lazăr         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU

  În baza cererii nr. 17814 data de 30.04.2010 și a        EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RD 2972
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu              din 3 mai 2010
următoarele date:                        Director la Oficiul
  - fondatori:                         Registrului Comerțului
  1. Calcan Mădălina Angelica, asociat, aport la capital    de pe lângă
190,00 RON, data vărsării aportului 28.04.2010,         Tribunalul Buzău      - ec. Iulian Sorin Lazăr
echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din
                                În baza cererii nr. 17220 data de 30.04.2010 și a
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 95 %;                 actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  2. Nistor C. Alina Gabriela, asociat, aport la capital  constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
10,00 RON, data vărsării aportului 28.04.2010,        următoarele date:
echivalând cu 1 parte socială, reprezentând 5 % din       - fondator: Sandu C. Dragoș Laurențiu, asociat unic,
capitalul social total, cota de participare la        aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
beneficii/pierderi de 5 %;                  30.04.2010, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând
  - administrator persoană fizică: Calcan Mădălina     100 % capitalul social total, cota de participare la
Angelica, data numirii 30.04.2010, durata mandatului     beneficii/pierderi de 100 %;
nelimitată, având puteri de administrare și reprezentare;    - administrator persoană fizică: Sandu C. Dragoș
  - denumire: ORIZONT WEEKEND - S.R.L.;           Laurențiu, data numirii 30.04.2010, durata mandatului
  - sediul social: satul Pietroasele, comuna Pietroasele,  nelimitată, având puteri de administrare și reprezentare;
în incinta Centrului de Vinificație Pietroasele, Cad. 7,    - denumire: CLEPSIDRA GÎNDURILOR - S.R.L.;
C.F.1, județul Buzău;                      - sediul social: satul Colibași nr. 138, comuna
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 552 -   Râmnicelu, județul Buzău;
facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
durată;                           comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

  - activitatea principală: 4711 - comerț cu amănuntul în     1. Ștefan N. Măriuca Diana, data numirii 30.04.2010,
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de       durata mandatului nelimitată, având puteri de
produse alimentare, băuturi și tutun;              administrare și reprezentare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         2. Răileanu N. Eleodor Crin, data numirii 30.04.2010,
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  durata mandatului nelimitată, având puteri de
10,0000 RON fiecare;                      administrare și reprezentare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - denumire: RAISTEF TOTAL GRUP - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 26868819;              - sediul social: satul Oreavul nr. 253, comuna Valea
  - număr de ordine în registrul comerțului:         Râmnicului, județul Buzău;
J10/261/2010.                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
                                lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                nerezidențiale;
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
                                  - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcție a
  Executorie de drept.
                                clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                  - capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din   integral; capitalul social este divizat în 40 părți sociale a
O.U.G. nr. 116/2009.                      10,0000 RON fiecare;
  Pronunțată în ședința din data de 3.05.2010.          - durata de funcționare: nelimitată;
   (27/1.636.342)                        - cod unic de înregistrare: 26868827;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
     Societatea Comercială                 J10/262/2010.
 RAISTEF TOTAL GRUP - S.R.L., satul Oreavul             Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
 comuna Valea Râmnicului, județul Buzău            din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
                                  Executorie de drept.
             ROMÂNIA                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             O.U.G. nr. 116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 3.05.2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI             (28/1.636.343)

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  Societatea Comercială
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU               FERMA VERDE NATURAL - S.R.L., Buzău
                                        județul Buzău
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP 2973
           din 3 mai 2010                           ROMÂNIA
  Director la Oficiul
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Registrului Comerțului
  de pe lângă
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Tribunalul Buzău        - ec. Iulian Sorin Lazăr
  În baza cererii nr. 17836 data de 30.04.2010 și a           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea             DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu        EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP 2975
următoarele date:
  - fondatori:                                   din 3 mai 2010
  1. Ștefan N. Măriuca Diana, asociat, aport la capital      Director la Oficiul
200,00 RON, data vărsării aportului 30.04.2010,          Registrului Comerțului
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 50 % din       de pe lângă
capitalul social total, cota de participare la           Tribunalul Buzău      - ec. Iulian Sorin Lazăr
beneficii/pierderi de 50 %;                    În baza cererii nr. 17865 data de 30.04.2010 și a
  2. Răileanu N. Eleodor Crin, asociat, aport la capital    actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
200,00 RON, data vărsării aportului 30.04.2010,         constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 50 % din      următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la           - fondatori:
beneficii/pierderi de 50 %;                    1. Cîmpeanu C. Adrian Nicolae, asociat, aport la
  - administratori persoane fizice:              capital 200,00 RON, data vărsării aportului 30.04.2010,
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 17

echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 50 % din        - fondator: Pădureanu F.D. Andrei, asociat unic, aport
capitalul social total, cota de participare la         la capital 400,00 RON, data vărsării aportului 3.05.2010,
beneficii/pierderi de 50 %;                   echivalând cu 40 părți sociale, reprezentând 100 %
  2. Cîmpeanu C. Dragoș Ionuț, asociat, aport la capital   capitalul social total, cota de participare la
200,00 RON, data vărsării aportului 30.04.2010,         beneficii/pierderi de 100 %;
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 50 % din        - administrator persoană fizică: Pădureanu F.D.
capitalul social total, cota de participare la         Andrei, data numirii 3.05.2010, durata mandatului
beneficii/pierderi de 50 %;                   nelimitată, având puteri de administrare și reprezentare;
  - administrator persoană fizică: Cîmpeanu C. Adrian       - denumire: EMINENCE DYNAMIC - S.R.L.;
Nicolae, data numirii 30.04.2010, durata mandatului         - sediul social: municipiul Buzău, Str. Mică nr. 13,
nelimitată, având puteri de administrare și reprezentare;    parter, județul Buzău;
  - denumire: FERMA VERDE NATURAL - S.R.L.;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  - sediul social: municipiul Buzău, str. V. Maximilian    întreținerea și repararea autovehiculelor;
nr. 15, județul Buzău;                       - activitatea principală: 4520 - întreținerea și repararea
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 012 -    autovehiculelor;
cultivarea plantelor din culturi permanente;            - capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat
  - activitatea principală: 0124 - cultivarea fructelor    integral; capitalul social este divizat în 40 părți sociale a
semințoase și sâmburoase;                    10,0000 RON fiecare;
  - capitalul social subscris: 400,00 RON, vărsat
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 40 părți sociale a
                                  - cod unic de înregistrare: 26875956;
10,0000 RON fiecare;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                J10/264/2010.
  - cod unic de înregistrare: 26868835;
                                  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.
J10/263/2010.
                                  Executorie de drept.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile-tip pe proprie răspundere.       Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Executorie de drept.                    Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       O.U.G. nr. 116/2009.
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din     Pronunțată în ședința din data de 4.05.2010.
O.U.G. nr. 116/2009.                         (30/1.636.345)
  Pronunțată în ședința din data de 3.05.2010.
   (29/1.636.344)                            Societatea Comercială
                                 D & J HOLZ - S.R.L., Râșnov, județul Brașov
      Societatea Comercială
    EMINENCE DYNAMIC - S.R.L., Buzău                         ROMÂNIA
        județul Buzău
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
             ROMÂNIA
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAȘOV

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 5969/4.05.2010
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU              Persoană desemnată
                                  conform O.U.G.
   EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP 3027
                                  nr. 116/2009
          din 4 mai 2010                 prin Decizia D.G. nr. 20
  Director la Oficiul                       din data de 14.01.2010     - Tatiana Toma
  Registrului Comerțului                     În baza cererii nr. 30032 din data de 21.04.2010 și a
  de pe lângă                         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  Tribunalul Buzău      - ec. Iulian Sorin Lazăr     constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  În baza cererii nr. 18062 data de 3.05.2010 și a actelor   următoarele date:
doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea constituirii și     - fondator: David Marcella, asociat unic, aport la
înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:    capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  18       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        - fondator: Deaconu George Marius, asociat unic,
participare la beneficii/pierderi de 100 %;          aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți
  - administrator persoană fizică: David Marcella, data   sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
numirii 20.04.2010, durata mandatului nelimitată, având    participare la beneficii/pierderi de 100 %;
puteri conf. art. 10 din actul constitutiv;           - administrator persoană fizică: Deaconu George
  - denumire: D & J HOLZ - S.R.L.;              Marius, data numirii 21.04.2010, durata mandatului
  - sediul social: oraș Râșnov, Cartierul Toamnei, Str.   nelimitată, având puteri conf. art. 7 din actul constitutiv;
Soarelui, parter, bl. 3, sc. 1, ap. 1;              - denumire: E.P.P. PUBLIC JOBS - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 022 -     - sediul social: municipiul Brașov, str. Gen. Traian
exploatarea forestieră;                    Moșoiu nr. 23, camera 2;
  - activitate principală: cod CAEN 0220 - exploatarea     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 781 -
forestieră;                          activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - activitate principală: cod CAEN 7810 - activități ale
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  agențiilor de plasare a forței de muncă;
RON fiecare;                           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - durata de funcționare: nelimitată;            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - cod unic de înregistrare: 26876714;           RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - durata de funcționare: nelimitată;
J 08/492/2010.                          - cod unic de înregistrare: 26866036;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    - număr de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.    J 08/483/2010.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,     Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.       din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Executorie de drept.                     Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Brașov, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din    Executorie de drept.
O.U.G. 116/2009.                         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Pronunțată în ședința din data de 4 mai 2010.       Tribunalul Brașov, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
   (31/1.636.831)                      O.U.G. 116/2009.
                                 Pronunțată în ședința din data de 3 mai 2010.
        Societatea Comercială               (32/1.636.832)
    E.P.P. PUBLIC JOBS - S.R.L., Brașov
          județul Brașov                     Societatea Comercială
                                   BODYAC COMPANY - S.R.L., Făgăraș
            ROMÂNIA                       județul Brașov

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                         ROMÂNIA

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                  MINISTERUL JUSTIȚIEI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAȘOV
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 5838/3.05.2010                DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAȘOV
  Persoană desemnată
  conform O.U.G.                        EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 5635/29.04.2010
  nr. 116/2009                         Persoană desemnată
  prin Decizia D.G. nr. 20                   conform O.U.G.
  din data de 14.01.2010    - Tatiana Toma         nr. 116/2009
                                 prin Decizia D.G. nr. 20
  În baza cererii nr. 31949 din data de 26.04.2010 și a
                                 din data de 14.01.2010    - Tatiana Toma
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      În baza cererii nr. 32043 din data de 27.04.2010 și a
următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 19

constituirii și înregistrarea societății comerciale cu           Societatea Comercială
următoarele date:                            BRIGHT STAR EXCHANGE - S.R.L.
  - fondatori:                                  București
  1. Cucu Ancuța Nicoleta, asociat, aport la capital
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,                     ACT ADIȚIONAL
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 50 %;           la actul constitutiv al Societății Comerciale BRIGHT
  2. Cucu Bogdan Aurelian, asociat, aport la capital      STAR EXCAHNGE - S.R.L., cu sediul în București,
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,            aleea Emanoil Buteica nr. 2, bl. 68, sc. 1, et. 1,
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de         ap. 5, sectorul 3, înregistrată la Registrul
participare la beneficii/pierderi de 50 %;            Comerțului sub nr. J 40/7410/1999, CUI 12065380,
  - administrator persoană fizică: Cucu Bogdan          capitalul social subscris și vărsat 50.000 lei RON
Aurelian, data numirii 26.04.2010, durata mandatului
                                  Subsemnații:
nelimitată, având puteri conf. art. 11 din actul constitutiv;
                                  Ștefan Steliana, cetățean român, născută la data de
  - denumire: BODYAC COMPANY - S.R.L.;
                                5.12.1968 în mun. București, fiica lui Alexandru și Elena,
  - sediul social: municipiul Brașov, str. Vasile
Alecsandri, bl. 2, sc. A, ap. 2, biroul 2;           domiciliată în orașul Voluntari, str. Târnava nr. 65, județul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -     Ilfov, CNP 2681205470068, posesoare a C.I. seria IF nr.
activități de consultanță în management;            183721, emisă de SCLEP Voluntari la data de 8.04.2008;
  - activitate principală: cod CAEN 7022 - activități de      Badea Georgel-Costel, cetățean român, născut la
consultanță pentru afaceri și management;            data de 25.06.1980 în mun. Urziceni, fiul lui Gheorghe și
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   Alexandrina, domiciliat în satul Moldoveni, com. Dridu,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000   județul Ialomița, CNP 1800625237783, posesor al C.I.
RON fiecare;                          seria SZ nr. 150612, emisă de municipiul Urziceni la data
  - durata de funcționare: nelimitată;             de 24.04.2005,
  - cod unic de înregistrare: 26850757;              suntem de acord cu retragerea din societate a foștilor
  - număr de ordine în registrul comerțului:          asociați, dnele Dinu Luminița și Enache Mariana,
J 08/470/2010.
                                conform contractului de cesiune de părți sociale atestat
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                sub nr. 59/7.04.2010 de avocat Coroiu Vasilica.
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Subsemnații, asociați, revocăm expres mandatul
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        fostului administrator Dinu Luminița.
  Executorie de drept.                       În urma retragerii din societate a dnei Dinu Luminița și
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        a dnei Enache Mariana și a preluării de către subsemnații
Tribunalul Brașov, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din    a părților sociale, structura capitalului social este
O.U.G. 116/2009.                        următoarea:
  Pronunțată în ședința din data de 29 aprilie 2010.        Ștefan Steliana: 2500 părți sociale, cu o valoare
   (33/1.636.833)                       nominală de 10 lei și valoare totală de 25.000 lei,
                                reprezentând 50 % din capitalul social, beneficii și
      Societatea Comercială                pierderi.
    BRIGHT STAR EXCAHNGE - S.R.L.                Badea Georgel-Costel: 2500 părți sociale, cu o
         București
                                valoare nominală de 10 lei și valoare totală de 25.000 lei,
                                reprezentând 50 % din capitalul social, beneficii și
           NOTIFICARE
                                pierderi. (Capitolul III art. 8 din actul constitutiv)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Asociații au hotărât să desemneze ca administrator al
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                societății S.C. BRIGHT STAR EXCAHNGE - S.R.L., cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                sediul în București, aleea Emanoil Buteica nr. 2, bl. 68,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 3, înregistrată la Registrul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
BRIGHT STAR EXCAHNGE - S.R.L., cu sediul în           Comerțului sub nr. J 40/7410/1999, CUI 12065380,
București, str. Marius Emanoil Buteica nr. 2, bl. 68, sc. 1,  capital social subscris și vărsat 50.000 lei, pe dl Badea
et. 1, ap. 5, sectorul 3, înregistrată sub nr.         Georgel-Costel cu puteri depline și mandat nelimitat
J 40/7410/1999, cod unic de înregistrare 12065380, care     până la revocarea expresă (Capitolul IV art. 12)
a fost înregistrat sub nr. 188013 din 23.04.2010.          Restul articolelor rămân neschimbate.
  (34/1.622.489)                          (35/1.622.490)
  20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

       Societatea Comercială                 Ștefan Steliana - 19 părți sociale, cu o valoare
    ACTIV HOUSE INVESTMENT - S.R.L.             nominală de 10 lei și valoare totală de 190 lei,
          București                  reprezentând 95 % din capitalul social, beneficii și
                                pierderi;
           NOTIFICARE                  Badea Georgel-Costel - o parte socială, cu o valoare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nominală de 10 lei și valoarea totală de 10 lei,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   reprezentând 5 % din capitalul social, beneficii și pierderi.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        (Capitolul III art. 8 din actul constitutiv).
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Asociații au hotărât să desemneze ca administrator al
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   S.C. ACTIV HOUSE INVESTMENT - S.R.L., cu sediul în
ACTIV HOUSE INVESTMENT - S.R.L., cu sediul în          București, Str. Fizicienilor nr. 14, bl. 2A, scara 1, etaj 4,
București, Str. Fizicienilor nr. 14, bl. 2A, sc. 1, et. 4,   ap. 24, sector 3, înregistrată la registrul comerțului sub nr.
ap. 24, sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/10307/2003,    J 40/10307/2003, CUI 15629883, capital social subscris
cod unic de înregistrare 15629883, care a fost înregistrat   și vărsat 200 lei, pe dl Badea Georgel-Costel, cu puteri
sub nr. 188018 din 23.04.2010.                 depline și mandat nelimitat până la revocarea expresă
  (36/1.622.491)                       (Capitolul IV art. 12).
                                  Restul articolelor rămân neschimbate.
       Societatea Comercială                 (37/1.622.492)
    ACTIV HOUSE INVESTMENT - S.R.L.
          București                       Societatea Comercială
                                 ACTIV MEGA INVEST IFN - S.R.L., București
          ACT ADIȚIONAL
  la actul constitutiv al Societății Comerciale                  ACT ADIȚIONAL
   ACTIV HOUSE INVESTMENT - S.R.L.,               la actul constitutiv al Societății Comerciale
  cu sediul în București, Str. Fizicienilor nr. 14,       ACTIV MEGA INVEST IFN - S.R.L., cu sediul în
    bl. 2A, sc. 1, et. 4, ap. 24, sector 3,          București, aleea Emanoil Buteica nr. 2, bl. 68,
    înregistrată la Registrul comerțului          sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 3, înregistrată la registrul
   sub nr. J 40/10307/2003, CUI 15629883,
                                comerțului sub nr. J 40/6448/2005, CUI 17452264,
  capital social subscris și vărsat 200 lei RON
                                  capital social subscris și vărsat 200 lei RON
  Subsemnații:
                                  Subsemnații:
  Ștefan Steliana, cetățean român, născută la data de
                                  Ștefan Steliana, cetățean român, născută la data de
5.12.1968 în mun. București, fiica lui Alexandru și Elena,
                                5.12.1968 în mun. București, fiica lui Alexandru și Elena,
domiciliată în orașul Voluntari, str. Târnava nr. 65, județul
                                domiciliată în orașul Voluntari, str. Târnava nr. 65, județul
Ilfov, CNP 2681205470068, posesoare a C.I. seria IF nr.
                                Ilfov, CNP 2681205470068, posesoare a C.I. seria IF nr.
183721 emisă de SPCLEP Voluntari la data de
                                183721 emisă de SPCLEP Voluntari la data de
8.04.2008,
                                8.04.2008,
  Badea Georgel-Costel, cetățean român, născut la
data de 25.06.1980 în mun. Urziceni, fiul lui Gheorghe și      Badea Georgel-Costel, cetățean român, născut la
Alexandrina, domiciliat în sat Moldoveni, com. Dridu,      data de 25.06.1980 în mun. Urziceni, fiul lui Gheorghe și
județul Ialomița, CNP 1800625237783, posesor al C.I.      Alexandrina, domiciliat în sat Moldoveni, com. Dridu,
seria SZ nr. 150612 emisă de municipiul Urziceni la data    județul Ialomița, CNP 1800625237783, posesor al C.I.
de 24.04.2005,                         seria SZ nr. 150612 emisă de municipiul Urziceni la data
  suntem de acord cu retragerea din societate a foștilor   de 24.04.2005,
asociați, dna Dinu Luminița și S.C. KORANI TRADING,         suntem de acord cu retragerea din societate a foștilor
conform contractului de cesiune de părți sociale atestat    asociați, dl Dinu Ion și Dinu Luminița, conform
sub nr. 64/7.04.2010 de avocat Coroiu Vasilica.         contractului de cesiune de părți sociale atestat sub nr.
  Revocăm expres mandatul fostului administrator Dinu     46/7.04.20410 de avocat Coroiu Vasilica.
Luminița.                              Subsemnații, asociați, revocăm expres mandatul
  În urma retragerii din societate a dnei Dinu Luminița și  fostului administrator Dinu Luminița.
a S.C. KORANI TRADING CO - S.R.L. și a preluării de         În urma retragerii din societate a dlui Dinu Ion și a dnei
către subsemnații a părților sociale, structura capitalului   Dinu Luminița și a preluării de către subsemnații a părților
social este următoarea:                     sociale, structura capitalului social este următoarea:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 21

  Ștefan Steliana - 10 părți sociale, cu o valoare            Societatea Comercială
nominală de 10 lei și valoare totală de 100 lei,         MONTANA ENERGY ROM - S.R.L., București
reprezentând 50 % din capitalul social, beneficii și
pierderi;                                      ACT ADIȚIONAL
  Badea Georgel-Costel - 10 părți sociale, cu o valoare
                                        al Societății Comerciale
nominală de 10 lei și valoare totală de 100 lei,
                                     MONTANA ENERGY ROM - S.R.L.,
reprezentând 50 % din capitalul social, beneficii și
                                  având sediul în București, str. Barajul Argeș
pierderi. (Capitolul III art. 8 din actul constitutiv).
                                    nr. 41A, sc. C, parter, ap. C3, sector 1,
  Asociații au hotărât să desemneze ca administrator al
                                   având J 40/18923/2008, CUI RO 24712316
S.C. ACTIV MEGA INVEST IFN - S.R.L., cu sediul în
                                  Subscrisa MONTANA RENEWALBLE ENERGY
București, aleea Emanoil Buteica nr. 2, bl. 68, sc. 1, et. 1,
                                LUXEMBURG S.A.R.L., persoană juridică constituită
ap. 5, sector 3, înregistrată la Registrul comerțului sub nr.
                                conform legilor din Luxemburg, având sediul social în L-
J 40/6448/2005, CUI 17452264, capital social subscris și
                                1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance, R.C.S.
vărsat 200 lei, pe dl Badea Georgel-Costel, cu puteri
                                Luxembourg B 144.659, reprezentată de dnii Spyridon
depline și mandat nelimitat până la revocarea expresă.
                                Papadimitriou și Matthew Jamurtas, conform deciziei
(Capitalul IV art. 12),
                                consiliului director al societății din data de 22 martie
  Restul articolelor rămân neschimbate.
                                2010, asociat unic, am decis următoarele modificări la
  (38/1.622.493)
                                actul constitutiv:
                                  Majorarea capitalului social al societății
       Societatea Comercială
                                  I. - conform dispozițiilor art. 221 din Legea nr. 31/1990,
     ACTIV MEGA INVEST IFN - S.R.L.
                                așa cum a fost modificat de art. I pct. 54 din OUG nr.
          București
                                82/2007, prin compensarea unor creanțe lichide și
           NOTIFICARE                exigibile ale asociatului unic MONTANA RENEWABLE
                                ENERGY LUXEMBURG S.A.R. asupra SC MONTANA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    ENERGY ROM - S.R.L. cu părți sociale, prin transfer al
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   raportului juridic inițial din finanțări în numerar (creanțe
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        certe, lichide și exigibile) ale asociatului unic în aport în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   numerar la majorarea capitalului social al SC MONTANA
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   ENERGY ROM - S.R.L. cu suma totală de 100.000 euro,
ACTIV MEGA INVEST IFN - S.R.L., cu sediul în          echivalent a 430.000 RON (la un curs de 1 euro = 4,3
București, aleea Marius Emanoil Buteică nr. 2, bl. 68,     RON),
scara 1, etaj 1, ap. 5, sector 3, înregistrată sub nr.       II. - cu 600.000 RON - aport nou în numerar al
J 40/6448/2005, cod unic de înregistrare 17452264, care     asociatului unic MONTANA RENEWABLE ENERGY
a fost înregistrat sub nr. 188025 din 23.04.2010.        LUXEMBURG S.A.R.,
  (39/1.622.494)                         situația fiind reflectată în evidențele financiar-
                                contabile ale SC MONTANA ENERGY ROM - S.R.L. din
      Societatea Comercială                ianuarie 2010.
     MONTANA ENERGY ROM - S.R.L.                În urma majorării, capitalul social va crește de la
         București                   1.200.000       RON       la    2.230.000
                                (douămilioanedouăsutetreizecimii) RON, din care
           NOTIFICARE                1.800.000 RON și 100.000 euro (echivalent a 430.000
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    RON la un curs de 1 euro = 4,30 RON) constituit integral
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   din numerar, divizat în 223.000 părți sociale cu o valoare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nominală de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 223.000,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   aparținând în totalitate asociatului unic MONTANA
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   RENEWABLE ENERGY LUXEMBURG S.A.R.L.
MONTANA ENERGY ROM - S.R.L., cu sediul în             Numărul părților sociale crește de la 120.000 la
București, str. Barajul Argeș nr. 41A, scara C, etaj P, ap.   223.000.
C3, sector 1, înregistrată sub nr. J 40/18923/2008, cod      Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
unic de înregistrare 24712316, care a fost înregistrat sub   neschimbate. Se va redacta un nou act constitutiv, cel
nr. 188053 din 23.04.2010.                   anterior devenind caduc.
   (40/1.622.495)                         (41/1.622.496)
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

       Societatea Comercială                 Eu, Filip Florea, în calitate de cesionar, declar că am
     AUTO MOTOR SORIN GRUP - S.R.L.             primit de la cedenta Ivănescu Claudia 5 părți sociale în
          București                  valoare totală de 50 lei, reprezentând 25 % din capitalul
                                social al societății, urmând să preiau și toate drepturile și
           NOTIFICARE                obligațiile ce decurg din deținerea părților sociale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    cesionate și că am cedat contravaloarea părților sociale.
                                  2. Retragerea din societate a doamnei Petrof Elena,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                prin cesionarea a 5 părți sociale a 10 lei fiecare parte
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                socială, în valoare totală de 50 lei, domnului Filip Florea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                care devine astfel asociat unic.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                  Eu, Petrof Elena, în calitate de cedent, declar că
AUTO MOTOR SORIN GRUP - S.R.L., cu sediul în
                                cedez 5 părți sociale în valoare totală de 50 lei, din cele 5
București, str. Sold. Ene Modoran nr. 8, bloc M89,
                                părți sociale pe care le dețin în calitate de asociat al
scara 2, etaj 8, ap. 99, sector 5, înregistrată sub nr.
                                societății, dlui Filip Florea, care se subrogă în toate
J 40/23133/2007, cod unic de înregistrare 22894190,
                                drepturile și obligațiile mele de orice natură ce decurg din
care a fost înregistrat sub nr. 188054 din 23.04.2010.
                                deținerea părților sociale cesionate.
  (42/1.622.497)                         Declar că am primit contravaloarea tuturor celor 5 părți
                                sociale - 50 lei, și că nu mai am nicio pretenție asupra
       Societatea Comercială               profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.
     AUTO MOTOR SORIN GRUP - S.R.L.               Eu, Filip Florea, în calitate de cesionar, declar că am
          București                  preluat de la cedenta Petrof Elena 5 părți sociale, în
                                valoare totală de 50 lei, reprezentând 25 % din capitalul
          ACT ADIȚIONAL                social al societății, urmând să preiau și toate drepturile și
    la actul constitutiv al S.C. AUTO MOTOR         obligațiile ce decurg din deținerea părților sociale
         SORIN GRUP - S.R.L.,             cesionate, și că am cedat contravaloarea părților sociale.
                                  În urma cesiunii, capitalul total este de 200 lei, părțile
  I. Ivănescu Claudia, cetățean român, domiciliată în
                                sociale fiind în număr de 20 a câte 10 lei fiecare parte
București, str. Sold. Ene Modoran nr. 8, bl. M89, sc. 2,
                                socială, structurat pe asociați astfel:
et. 8, ap. 99, sector 5, posesoare a C.I. seria RT nr.
                                  Părțile sociale aparțin în totalitate și exclusiv
319040 eliberată de Secția 19 la data de 17.03.2004,
                                asociatului unic. Filip Florea, căruia îi aparțin, de
CNP 2700704416011, în calitate de asociat cedent;
                                asemenea, în totalitate și exclusiv beneficiile societății,
  II. Petrof Elena, de cetățenie română, domiciliat în    precum și toate riscurile și consecințele pierderilor, până
mun. București, str. Humulești nr. 12, bl. H8, sc. 3, ap. 42,  la limita capitalului social.
sect. 5, CNP 2510702400177, identificat cu B.I. seria        3. Restrângerea obiectului de activitate prin
B.Z. nr. 780572 emis de Circa 5 Poliție la data de       eliminarea următoarelor activități economice:
20.03.1985 și prelungit de IGP la data de 10.10.1995, în      5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
calitate de asociat cedent;                   terestre;
  III: Filip Florea, cetățean român, domiciliat în        7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
București, str. Humulești nr. 12, bl. H8, sc. 3, ap. 42,    financiare);
sector 5, posesor al C.I. seria RX nr. 147539 eliberată de     8291 - activități ale agențiilor de colectare și ale
Secția 18 la data de 26.06.2002, CNP 1550302400931,       birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
în calitate de asociat cesionar, ca urmare a hotărârii       4. Revocarea din funcția de administrator a doamnei
adunării generale nr. 1 din data de 8.01.2010, aducem      Ivănescu Claudia.
următoarele modificări la actul constitutiv al societății:     5. Se precizează text suplimentar - „numai închirieri”
  1. Retragerea din societate a doamnei Ivănescu       pentru activitatea cod CAEN 7711 - activități de închiriere
Claudia prin cesionarea a 5 părți sociale a 10 lei fiecare   și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
parte socială, în valoare totală de 50 lei, domnului Filip   (numai închirieri).
Florea, care devine astfel asociat unic.              6. Declararea punctului de lucru situat în București,
  Eu, Ivănescu Claudia, în calitate de cedent, declar că   Calea Rahovei nr. 260, sector 5.
cedez 5 părți sociale domnului Filip Florea, care se        În articolele unde se folosește sintagma „asociați” se
subrogă în toate drepturile și obligațiile mele de orice    va vorbi de asociat unic, iar atribuțiile adunării generale a
natură ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.   asociaților vor reveni asociatului unic.
  Declar că am primit contravaloarea tuturor celor 5 părți    Ca urmare a modificărilor intervenite, se va redacta un
sociale - 50 lei, și că nu mai am nicio pretenție asupra    nou act constitutiv.
profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.        (43/1.622.498)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 23

       Societatea Comercială                - S.R.L., fiind redactat și semnat în 3 (trei) exemplare cu
     MIC.RO RETAIL - S.R.L., București             caracter de original și valoare egală.
                                   Împuternicită prin decizia (hotărârea) asociatului unic
           ACT ADIȚIONAL                 al S.C. MIC.RO RETAIL - S.R.L. din data de 22 aprilie
       din data de 22 aprilie 2010,             2010, să semneze prezentul act adițional este dna
la actul constitutiv al S.C. MIC.RO RETAIL - S.R.L.,        Calinescu Florentina-Daniela.
  cu sediul social situat în București, bd. Mircea          (44/1.622.499)
     Eliade, nr. 2, camera 1, sectorul 1,
    C.U.I. RO 26146841, J 40/10511/2009                   Societatea Comercială
                                      MIC.RO RETAIL - S.R.L., București
  Compania Mercadia Holland B.V., societate
organizată și funcționând conform legislației din Olanda,
                                            NOTIFICARE
cu sediul social în Amsterdam, înregistrată la Registrul
Comerțului din Olanda la data de 31.08.2009 sub            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
numărul 34355871, prin dl Nicolae Ionescu, cetățean        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
român, născut la data de 9.10.1966 în municipiul          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, domiciliat în satul        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Mogoșoaia (com. Mogoșoaia), Str. Livezilor nr. 19, județul     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Ilfov, legitimat cu C.I. seria IF nr. 205967, eliberată de     MIC.RO RETAIL - S.R.L., cu sediul în București, str.
SPCLEP la data de 21.10.2008, CNP 1661009384215,          Mircea Eliade, nr. 2, bloc camera 1, sectorul 1,
asociat unic al Societății Comerciale MIC.RO RETAIL -       înregistrată sub nr. J 40/10511/2009, cod unic de
S.R.L., reprezentată de domnișoara Calinescu            înregistrare 26146841, care a fost înregistrat sub nr.
Florentina-Daniela, legitimată cu C.I. seria RT nr.        188309 din 23.04.2010.
427163, eliberată la data de 21.08.2006 de SPCEP S6,          (45/1.622.500)
biroul nr. 2, CNP 2840210450056, împuternicită în
conformitate cu Decizia (Hotărârea) asociatului unic al            Societatea Comercială
S.C. MIC.RO RETAIL - S.R.L. din data de 22 aprilie 2010,         DECO DANICHIM - S.R.L., București
a decis/hotărât:
  1. Înființarea punctelor de lucru astfel:                ACT ADIȚIONAL NR. 1/20.04.2010
  a. în mun. București, str. Moinești nr. 5, bl. 130, parter,
sectorul 6;                                     la actul constitutiv
  b. în mun. București, Str. Apusului nr. 29, bl. N19,           al S.C. DECO DANICHIM - S.R.L.
parter, sectorul 6;                          Subsemnații Munteanu Raluca-Andreea, cetățean
  c. în mun. București, Bd. 1 Mai nr. 15, bl. C3, parter,    român, domiciliată în mun. București, Prelungirea
sectorul 6;                            Ghencea, nr. 28, bl. C5, sc. B, et. 4, ap. 54, sectorul 6,
  d. în mun. București, str. Cozia nr. 21, sectorul 2;      posesoare a C.I. seria RT nr. 643096, emisă de SPCEP
  e. în mun. București, str. Dinu Vintila, nr. 5, bl. 4,     S6, biroul nr. 5, la data de 29.07.2009, CNP
poarta nr. 5, sectorul 2.                     2810814450021, și Gondos Gabriel-Dumitru, cetățean
  2. Punctele de lucru nou înființate va putea desfășura     român, domiciliat în municipiul București, Prelungirea
toate activitățile prevăzute în obiectul de activitate al
                                  Ghencea, nr. 28, bl. C5, sc. B, et. 4, ap. 54, sectorul 6,
Societății Comerciale MIC.RO RETAIL - S.R.L.
                                  posesor al C.I. seria DP nr. 038719, emisă de Secția 22
  3. Completarea obiectului de activitate al S.C.
                                  la data de 4.04.2000, CNP 1541001400131, în calitate de
MIC.RO RETAIL - S.R.L. cu următoarele activități
                                  asociați ai S.C. DECO DANICHIM - S.R.L., cu sediul în
secundare:
                                  municipiul București, str. Serg. Nuțu Ioan nr. 63,
  1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
                                  sectorul 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J
produselor proaspete de patiserie;
  1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea   40/3208/2010, C.U.I. 26705641, am hotărât:
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie.         Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în mun.
  4. Celelalte dispoziții din cuprinsul actului constitutiv al  București, Șos. Virtuții nr. 1, standul P28 (13.3 mp) în
Societății Comerciale MIC.RO RETAIL - S.R.L. rămân         incinta Centrului Comercial SIR, sectorul 6.
neschimbate, urmând a fi aplicate după cum acestea           Prezentul act adițional a fost redactat astăzi,
dispun.                              20.04.2010, în limba română, într-un număr de trei
  5. Prezentul act adițional face parte integrantă din      exemplare.
actul constitutiv al Societății Comerciale MIC.RO RETAIL        (46/1.622.501)
  24        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

       Societatea Comercială                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    FLORANCE @ CLAUS GROUP - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
          București                   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 KAPPA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - S.R.L.,
            NOTIFICARE                 cu sediul în București, str. Dimitrie Anghel, nr. 8, etaj P,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ap. 1, sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/1947/2006, cod
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    unic de înregistrare 18358380, care a fost înregistrat sub
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         nr. 188659 din 23.04.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (49/1.622.504)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
FLORANCE @ CLAUS GROUP - S.R.L., cu sediul în              Societatea Comercială KAPPA
București, str. Doamna Ghica, nr. 32B, bloc T3, etaj 10,       CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - S.R.L.
ap. 1013, sectorul 2, înregistrată sub nr.                     București
J 40/20037/2005, cod unic de înregistrare 18171992,
care a fost înregistrat sub nr. 188521 din 23.04.2010.                ACT ADIȚIONAL
  (47/1.622.502)                        din data de 22.04.2010, la actul constitutiv al S.C.
                                  KAPPA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT -
       Societatea Comercială                S.R.L., cu sediul în București, str. Ion Câmpineanu,
    FLORANCE @ CLAUS GROUP - S.R.L.               nr. 33, bl. 3, scara 3, etaj 4, ap. 88, sectorul 1,
          București                        C.U.I. 18358380, J 40/1947/2006
     ACT ADIȚIONAL NR. 1/12.04.2010               Societatea NATELCIA INVESTMENTS LTD,
                                 persoană juridică cipriotă, cu sediul în 18, Evagora
        la actul constitutiv                Papachristoforou, Petoussis Bros Building, 3 Floor 3030,
 al S.C. FLORANCE @ CLAUS GROUP - S.R.L.             Limasol, Cipru, înmatriculată la registrul societăților din
  Subsemnații Balasa Florentina, cetățean român,        Cipru sub nr. 244417, în calitate de asociat unic la S.C.
domiciliată în mun. Drobeta-Turnu Severin, bd. Mihai       KAPPA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - S.R.L.,
Viteazu, nr. 3, bl. 7, sc. 2, et. 4, ap. 13, județul Mehedinți,  cu sediul în București, str. Ion Câmpineanu, nr. 33, bl. 3,
posesoare a C.I. seria MH nr. 140699, emisă de mun.        scara 3, etaj 4, ap. 88, sectorul 1, C.U.I. 18358380,
Drobeta-Turnu Severin la data de 13.08.2003, CNP         J 40/1947/2006, prin mandatar cu procura autentică
2750421250531, și Balasa Claudiu-Mihail, cetățean         1166/21.04.2010, dl Karikas Ioannis, cu cetățenie și
român, cu domiciliul în Orșova, Bd. 1 Decembrie 1918,       naționalitate elenă, născut la data de 15.09.1970 în
nr. 1, sc. A, ap. 1, județul Mehedinți, posesor al C.I. seria   Marousi, Grecia, identificat cu pașaport AB 0737025,
MH nr. 085612, emisă de mun. Orșova la data de          eliberat la data de 2.10.2006, valabil până la data de
21.12.2001, CNP 1760504250537, în calitate de asociați      1.10.2011 de către autoritățile elene, a decis
ai S.C. FLORANCE @ CLAUS GROUP - S.R.L., cu            următoarele:
sediul în aleea Dobrina, nr. 8, bloc 49C1, sc. 1, etaj 1,       1. Schimbarea sediului social în București, str. Ion
ap. 17, sectorul 2, înregistrată la Registrul Comerțului     Câmpineanu, nr. 33, bl. 3, scara 3, etaj 4, ap. 88,
sub nr. J 40/20037/2005, C.U.I. 18171992, în baza         sectorul 1, în București, str. Dimitrie Anghel, nr. 8, ap. 1,
prevederilor actului constitutiv, am hotărât:           camera 1, parter, sectorul 3.
  Art. 1. Schimbarea sediului social în mun. București,       2. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
str. Doamna Ghica, nr. 32B, bloc T3, etaj 10, ap. 1013      3 ani, cu începere de la data de 22.04.2010 până la data
(camera 2), sectorul 2.                      de 21.04.2013.
  Prezentul act adițional a fost redactat astăzi,          3. Delegarea dlui Karikas Ioannis, cu cetățenie și
12.04.2010, în limba română, într-un număr de trei        naționalitate elenă, născut la data de 15.09.1970 în
exemplare.                            Marousi, Grecia, identificat cu pașaport AB 0737025,
   (48/1.622.503)                        eliberat la data de 2.10.2006, valabil până la data de
                                 1.10.2011 de către autoritățile elene, pentru a semna
    Societatea Comercială KAPPA                decizia unicului asociat al S.C. KAPPA CONSTRUCTION
  CONSTRUCTION & DEVELOPMENT - S.R.L.              & DEVELOPMENT - S.R.L. și orice alte acte necesare
         București                    suspendării activității.
                                   4. Restul prevederilor actului constitutiv rămân
            NOTIFICARE                 neschimbate.
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Prezentul act adițional s-a semnat în 3 exemplare.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (50/1.622.505)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 25

     Societatea Comercială                 29.12.2007, al permisului de ședere temporară seria RO
 BRUSSELS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.             nr. 0152684, eliberat de Poliția Ilfov la data de
        București                    12.03.2008, cod numeric personal 7680602470011, cu
                                valabilitate până la data de 11.03.2013; Roates Oana-
           NOTIFICARE                Aura, cetățean român, domiciliată în București, str. Prof.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Grigore Cobălcescu, nr. 52, bl. B, sc. 1, et. 2, ap. 4,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   sectorul 1, posesoare a cărții de identitate seria RT nr.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        550756, emisă de SPCEP S1, biroul nr. 3, la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   11.04.2008, cod numeric personal 2680921420023, și El
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   Khalil Jihad, cetățean libanez, născut la data de
BRUSSELS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu            5.01.1964 în Chadra, Liban, fiul lui Ibrahim și Helene,
sediul în București, șos. București-Ploiești, nr. 42-44, etaj  domiciliat în Liban, cu reședința în România, mun.
3, sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/3206/2008, cod     Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 86, bl. MF2, sc. A,
unic de înregistrare 23354414, care a fost înregistrat sub   ap. 6, județul Constanța, posesor al pașaportului seria
nr. 188674 din 23.04.2010.                   GBR nr. 790017439, emis de Ambasada britanică din
                                Beirut la data de 28.03.2000, cu valabilitate până la data
   (51/1.622.506)
                                de 28.03.2010, și al cărții de rezidență permanentă seria
     Societatea Comercială                 RPU nr. 04629, eliberat de O.R.I. - Constanța la data de
 BRUSSELS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.             20.07.2007, cod numeric personal 7640105130024,
        București                      în calitate de asociați ai S.C. BRUSSELS BROKER
                                DE ASIGURARE - S.R.L., în baza Hotărârii A.G.A. nr.
          ACT ADIȚIONAL                11/24.09.2009, precum și a contractelor de cesiune nr.
                                252, 253, 254 și 255, încheiate la data de 24.09.2009 și
 la actul constitutiv actualizat al S.C. BRUSSELS        atestate de av. Ionescu Crina Diana,
 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., societate cu             prin prezentul act hotărâm următoarele:
  sediul social în București, șoseaua București-          Art. 1. Înregistrarea cesiunilor intervenite, conform
Ploiești, nr. 42-44, clădirea A, etajul 3 (Aripa A1),      contractelor de cesiune încheiate la data de 24.09.2009,
  biroul nr. 13, complexul „Baneasa Business &         privind cesiunea tuturor părților sociale deținute de Elie
   Technology Park”, înregistrată la Registrul        Sarkis, în cadrul S.C. BRUSSELS BROKER DE
  Comerțului București sub nr. J 40/3206/2008,         ASIGURARE - S.R.L., precum și retragerea acestuia din
C.U.I. 23354414, autorizată de C.S.A. prin Decizia       societate, după cum urmează:
  nr. 529/17.06.2008, înmatriculată în Registrul          • domnul Elie Sarkis, prin mandatar, a cesionat un
    Brokerilor de asigurare sub nr. RBK-          număr de 3 părți sociale, cu o valoare nominală de 250 lei
 488/18.06.2008, capital social integral vărsat în       și o valoare totală de 750 lei, reprezentând 3 % din
        numerar de 25.000 lei              capitalul social al societății, asociatului Al Khoury Tanos,
  Subsemnații                         conform contractului de cesiune atestat sub nr.
  Nassif Sebastien, cetățean belgian, domiciliat în      253/24.09.2009;
Liban, 92 Rayak - Zahleh - Bekaa, posesor al            • domnul Elie Sarkis, prin mandatar, a cesionat un
pașaportului seria EG nr. 537877, eliberfat de autoritățile   număr de 7 părți sociale, cu o valoare nominală de 250 lei
belgiene din Rixensart la data de 6.12.2007, cu         și o valoare totală de 1.750 lei, reprezentând 7 % din
valabilitate până la 5.12.2012, Elie Joseph Abi Nader,     capitalul social al societății, asociatului Elie Joseph Abi
cetățean libanez, domiciliat în Liban, loc. Bnabil, cu     Nader, conform contractului de cesiune atestat sub nr.
reședința în România, comuna Bragadiru, Str. Celofibrei     254/24.09.2009;
nr. 16, județul Ilfov, posesor al pașaportului nr.         • domnul Elie Sarkis, prin mandatar, a cesionat un
RL1451651, emis de autoritățile libaneze la data de       număr de 5 părți sociale, cu o valoare nominală de 250 lei
5.01.2009, și al cărții de rezidență seria RTR nr. 12767,    și o valoare totală de 1.250 lei, reprezentând 5 % din
eliberat de O.R.I. - Ilfov la data de 4.04.2008, cod      capitalul social al societății, asociatului Nassif Sebastien,
numeric personal 7680720510011, cu valabilitate până la     conform contractului de cesiune atestat sub nr.
data de 3.04.2013; Al Khoury Tanos, cetățean libanez,      252/24.09.2009;
domiciliat în Liban, localitatea Zahle, cu reședința în       • domnul Elie Sarkis, prin mandatar, a cesionat un
România, oraș Buftea, șos. București-Târgoviște, nr. 4,     număr de 10 părți sociale, cu o valoare nominală de 250
județul Ilfov, posesor al pașaportului seria RL nr.       lei și o valoare totală de 2.500 lei, reprezentând 10 % din
1202723, emis de autoritățile libeneze la data de        capitalul social al societății, către domnul El Khalil Jihad,
  26        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

conform contractului de cesiune atestat sub nr.                Societatea Comercială
255/24.09.2009.                              BASTIDA EXIM - S.R.L., București
  Art. 2. Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social al
S.C. BRUSSELS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., în                    ACT ADIȚIONAL
valoare totală de 25.000 lei, divizat în 100 părți sociale,         al S.C. BASTIDA EXIM - S.R.L.,
cu o valoare nominală de 250 lei fiecare, va fi deținut       cu sediul în București, bd. Nicolae Grigorescu,
după cum urmează:                          nr. 5, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 34, sectorul 3,
  • asociatul Nassif Sebastien va deține 39 părți sociale,       J 40/15044/1992, C.U.I. R 27904445
cu o valoare nominală de 250 lei și valoare totală de        Subsemnații
9.750 lei, reprezentând 39 % din capitalul social;          Anton Petre-Cristian, cetățean român, născut la data
  • asociatul Elie Joseph Abi Nader va deține 32 părți     de 6.04.1970 în București, sectorul 7, CNP
sociale, cu o valoare nominală de 250 lei și valoare totală   1700406414510, domiciliat în București, Str.Buclei nr. 48,
de 8.000 lei, reprezentând 32 % din capitalul social;      sectorul 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 104914, emisă
  • asociatul Al Khoury Tanos va deține 15 părți sociale,   de D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 8.04.2004, și
cu o valoare nominală de 250 lei și valoare totală de        Epuran Mircea, cetățean român, născut la data de
3.750 lei, reprezentând 15 % din capitalul social;        28.10.1967 în mun. București, sectorul 7, CNP
  • asociatul El Khalil Jihad va deține 10 părți sociale, cu  167102846011, domiciliat în București, calea Giulești
o valoare nominală de 250 lei și valoare totală de 2.500     nr. 115, bl. 1, sc. 5, et. 4, ap. 153, sectorul 6, identificat cu
lei, reprezentând 10 % din capitalul social;           C.I. seria RD nr. 620233, emisă de SPCEP S6, biroul
  • asociata Roates Oana-Aura va deține 4 părți sociale,    nr. 1, la data de 17.06.2009, în calitate de asociați în
cu o valoare nominală de 250 lei și valoare totală de      cadrul S.C. BASTIDA EXIM - S.R.L.. ca urmare a
1.000 lei, reprezentând 4 % din capitalul social.        hotărârii adunării generale nr. 1 din data de 22.04.2010 și
  Prezentul act adițional modifică și completează în      a contractului de cesiune, se aduc următoarele modificări
                                 la actul constitutiv al societății:
mod corespunzător actul constitutiv al societății, restul
                                   1. Retragerea din societate a asociatului Irimiea
clauzelor rămânând neschimbate. Respectând
                                 Gheorghe prin cedarea celor 20 părți sociale pe care le
prevederile art. 204 din Legea nr. 441/2006, ce modifică
                                 deține, în calitate de asociat unic al societății, în valoare
și completează Legea nr. 31/1990 privind societățile
                                 de 10 lei fiecare, cu o valoare totală de 200 lei, către:
comerciale, republicată, se dispune redactarea unu act        - Anton Petre-Cristian - 10 părți sociale, în valoare
constitutiv al societății în forma actualizată.         totală de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social al
  Încheiat și atestat la sediul Cabinetului de Avocat     societății;
astăzi, 24.09.2009, data semnării, în 4 (patru) exemplare,      - Epuran Mircea - 10 părți sociale, în valoare totală de
toate cu valoare de original, în limba română cunoscută     100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social al
de părți, din care 3 (trei) s-au eliberat părților,       societății.
reprezentând voința liberă și neviciată a acestora.         În urma cesiunii, capitalul social total este de 200 lei,
   (52/1.622.507)                       părțile sociale fiind în număr de 20 a 10 lei fiecare parte
                                 socială, structurat pe asociați astfel:
       Societatea Comercială                  - Anton Petre-Cristian deține 10 părți sociale, în
     BASTIDA EXIM - S.R.L., București            valoare nominală de 10 lei și în valoare totală de 100 lei,
                                 reprezentând 50 % din capitalul social total și participare
           NOTIFICARE                 la beneficii și pierderi;
                                   - Epuran Mircea deține 10 părți sociale, în valoare
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 nominală de 10 lei și în valoare totală de 100 lei,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 reprezentând 50 % din capitalul social total și participare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 la beneficii și pierderi.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   2. Reluarea activității societății începând cu data de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 22.04.2010.
BASTIDA EXIM - S.R.L., cu sediul în București, bd.          3. Radierea întregului obiect de activitate al societății.
Corneliu Coposu, nr. 53, etaj 2, ap. 6, sectorul 3,         Declararea obiectului principal de activitate: cod
înregistrată sub nr. J 40/15044/1992, cod unic de        CAEN 4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților.
înregistrare 2790445, care a fost înregistrat sub nr.        Activități secundare coduri CAEN:
188703 din 23.04.2010.                        4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  (53/1.622.508)                        nerezidențiale;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                  27

  4211 - lucrări de construcție a drumurilor și        ANTURIUM PRODUCȚIE COMERȚ - S.R.L., cu sediul în
autostrăzilor;                          București, str. Puțul lui Zamfir, nr. 45-47, etaj 3,
  4212 - lucrări de construcție a căilor ferate de       sectorul 1, înregistrată sub nr. J 40/3329/2010, cod unic
suprafață și subterane;                     de înregistrare 26720293, care a fost înregistrat sub nr.
  4213 - construcția de poduri și tuneluri;          188708 din 23.04.2010.
  4221 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare      (55/1.622.510)
pentru fluide;
  4222 - lucrări de construcție a proiectelor utilitare          Societatea Comercială
pentru electricitate și telecomunicații;               ANTURIUM PRODUCȚIE COMERȚ - S.R.L.
  4291 - lucrări hidrotehnice;                         București
  4299 - lucrări de construcție a altor proiecte inginerești
n.c.a.;                                      ACT ADIȚIONAL NR. 1
  4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;                  din 16 aprilie 2010,
  4312 - lucrări de pregătire a terenului;           la actul constitutiv al S.C. ANTURIUM PRODUCȚIE
  4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;    COMERȚ - S.R.L., sediul în București, str. Puțul lui
  4321 - lucrări de instalații electrice;             Zamfir nr. 45-47, etaj 3, camera 5, sector 1,
  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de       J 40/3329/2010, CIF RO26720293
aer condiționat;
                                  Subsemnatul: Lievin Van Overstraeten, cetățean
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
                                 belgian, domiciliat în Vriendschapsplein 61150
  4331 - lucrări de ipsosărie;
                                 Oudergem, Belgia, posesor al cărții de identitate nr. 590-
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
                                 1719229-27, eliberată de Sint-Pieters-Woluwe la data de
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
                                 4.10.2005, născut la data de 19.12.1956 în Ukkel, Belgia,
geamuri;
                                 în urma cesiunii intervenite, am hotărât următoarele:
  4339 - alte lucrări de finisare;                Art. 1. Asociatul Musescu Constantin cesionează cele
  4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la     100 părți sociale pe care le deține, în valoare totală de
construcții;                           1.000 lei, reprezentând 100 % capitalul social, către
  4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al  domnul Lievin van Overstraeten, înțelegând în acest fel
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine   să piardă calitatea de asociat, fără a avea ulterior
specializate;                          pretenții de la asociați sau de la societate.
  4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;       Art. 2. Domnul Lieven van Overstraeten primește cele
  4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii.         100 părți sociale cesionate, în valoare totală de 1.000 lei,
  3. Schimbarea sediului social din București, bd.       reprezentând 100 % capitalul social, de către domnul
Nicolae Grigorescu, nr. 5, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 34,     Musescu Constantin, înțelegând în acest fel să devină
sectorul 3, în București, bd. Corneliu Coposu, nr. 53,      asociat unic cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din
et. 2, ap. 6, sectorul 3.                    deținerea părților sociale.
  5. Revocarea din funcția de administrator,           Art. 3. Ca urmare a acestei cesiuni, capitalul social al
descărcarea de gestiune a dlui Irimiea Gheorghe și        societății va fi de 1.000 lei, divizat în 100 părți sociale a
numirea în această funcție a dlui Anton Petre-Cristian, cu    câte 10 lei fiecare parte socială, și va fi deținut integral de
un mandat pe termen nelimitat și puteri depline.         asociatul unic, care va avea și o participare la beneficii și
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       pierderi de 100 %.
neschimbate.                            Se va redacta un nou act constitutiv care va cuprinde
  Redactat în patru exemplare.                 toate modificările de mai sus.
   (54/1.622.509)                          (56/1.622.511)

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
  ANTURIUM PRODUCȚIE COMERȚ - S.R.L.                   RC NUOVO - S.R.L., București
         București
                                            NOTIFICARE
           NOTIFICARE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    RC NUOVO - S.R.L., cu sediul în București, str. Nerva
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

Traian nr. 11, bloc M68, scara 1, etaj 2, ap. 5, sector 3,    412053, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de
înregistrată sub nr. J 40/6240/2007, cod unic de         21.09.2006, CNP 1860204204496, fără antecedente
înregistrare 21458435, care a fost înregistrat sub nr.      penale, necăsătorit.
188756 din 23.04.2010.                       Art. 5. Se schimbă obiectul principal de activitate al
  (57/1.622.512)                        societății astfel: 4729 - comerț cu amănuntul al altor
                                 produse alimentare, în magazine specializate. Se
       Societatea Comercială               completează obiectul secundar de activitate cu
      RC NUOVO - S.R.L., București             următoarele activități:
                                  4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
     ACT ADIȚIONAL NR. 1                    4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
          ȘI                      carne;
 CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRȚI SOCIALE               4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
                                 uleiurilor și grăsimilor comestibile;
     la statutul S.C. RC NUOVO - S.R.L.
                                  4634 - comerț cu ridicata al băuturilor.
  Subsemnații Tamas Cristian și Vladislav Radu, în        Art. 6. Se recodifică obiectul secundar de activitate, în
calitate de asociați ai S.C. RC NUOVO - S.R.L., cu sediul
                                 conformitate cu actul constitutiv modificat, anexat
în București, str. Nerva Traian nr. 11, bloc M68, sc. 1,
                                 prezentei.
et. 2, ap. 5, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul Registrului
                                  Art. 7. Prezentul act adițional urmează să fie
Comerțului București sub nr. J 40/6240/2007, CUI
                                 înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
21458435, am hotărât să aducem următoarele modificări
                                 Tribunalul București, împreună cu actul constitutiv
actului constitutiv al societății:
                                 actualizat.
  Art. 1. Reluarea activității societății de la data
înregistrării prezentului la Oficiul Registrului Comerțului      (58/1.622.513)
de pe lângă Tribunalul București.
                                       Societatea Comercială
  Art. 2. Subsemnatul Tamas Cristian cesionez un
                                   MARTIC COM IMPEX - S.R.L., București
număr de 10 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
reprezentând 50 % din capitalul social al societății
                                            NOTIFICARE
sus-amintite, în valoare de 100 lei, în favoarea dnei
Vladislav Oana, cetățean român, născută la data de         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
11.11.1982 în localitatea Petroșani, județul Hunedoara,     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
domiciliată în București, bd. Burebista nr. 3, bl. D16, sc.   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
4, et. 1, ap. 112, sector 3, posesoare a C.I. seria RR nr.    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
425858, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de          actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
7.12.2006, CNP 2821111204491, fără antecedente          MARTIC COM IMPEX - S.R.L., cu sediul în București, str.
penale, necăsătorită.                      Izvorul Mureșului nr. 8, bloc A4, scara 2, etaj 3, ap. 27,
  Subsemnatul Tamas Cristian menționez că am primit      sector 4, înregistrată sub nr. J 40/3362/1992, cod unic de
contravaloarea părților sociale cesionate și ies din       înregistrare 3476930, care a fost înregistrat sub nr.
societate fără a realiza nici un profit. Subsemnata       188874 din 23.04.2010.
Vladislav Oana menționez că accept cesiunea de părți         (59/1.622.514)
sociale, pe care le-am achitat integral cedentului, și
accept calitatea de asociat al S.C. RC NUOVO - S.R.L.,            Societatea Comercială
București.                              MARTIC COM IMPEX - S.R.L., București
  Art. 3. În urma cesiunii de părți sociale, structura
acționariatului este următoarea:                           ACT ADITIONAL
  - Vladislav Radu deține 10 părți sociale a 10 lei
fiecare, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, reprezentând         S.C. MARTIC COM IMPEX - S.R.L.,
50 % din capitalul social;                      I. Țucă Sever-Mircea, de cetățenie română, domiciliat
  - Vladislav Oana deține 10 părți sociale a 10 lei      în București, Str. Izvorul Mureșului nr. 8, bl. A4, sc. B,
fiecare, numerotate de la 11 la 20 inclusiv, reprezentând    et. 3, ap. 27, sector 4, CNP 1750419443031, identificat
50 % din capitalul social.                    cu CI seria RR nr. 587591, eliberată de SPCEP S4, bir.
  Art. 4. Se revocă mandatul administratorului Tamas      nr. 2, la data de 16.04.2009, în calitate de cedent;
Cristian și se numește administrator al societății dl        II. Țucă Dumitru, de cetățenie română, domiciliat în
Vladislav Radu, cetățean român, născut la data de        București, Str. Izvorul Mureșului nr. 8, bl. A4, sc. B, et. 3,
4.02.1986 în localitatea Petroșani, județul Hunedoara,      ap. 27, sector 4, CNP 1480201400378, identificat cu CI
domiciliat în București, bd. Burebista nr. 3, bl. D16, sc. 4,  seria RR nr. 587593, eliberată de SPCEP S4, bir. nr. 2, la
et. 1, ap. 112, sector 3, posesor al C.I. seria RR nr.      data de 16.04.2009, în calitate de asociat;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                  29

  III. Țucă Maria, de cetățenie română, domiciliată în            Societatea Comercială
București, Str. Izvorul Mureșului nr. 8, bl. A4, sc. B, et. 3,      A & G ROM CORPORATION - S.R.L.
ap. 27, sector 4, CNP 2500905400158, identificată cu CI                București
seria RR nr. 587594, emisă de SPCEP S4, bir. nr. 2, la
data de 16.04.2009, născută la data de 5.09.1950 în                  ACT ADITIONAL
municipiul București, sector 4, în calitate de cesionar,
                                   al S.C. A & G ROM CORPORATION - S.R.L.,
  ca urmare a hotărârii adunării generale nr. 1 din data     cu sediul în București, bd. Iuliu Maniu nr. 74-76,
de 23.04.2010 aduc următoarele modificări la actul           bloc 5, scara D, parter, ap. 123, sector 6,
constitutiv al societății:                        înregistrată la Registrul comerțului
  1. Retragerea din societate a domnului Tucă Sever             cu nr. J 40/3305/23.04.2002
Mircea, prin cesionarelor celor 78 părți sociale a 10 lei
                                   Subsemnații Fotachi Gheorghe, cetățean român, sex
fiecare parte socială, în valoare totală de 780 lei, din care
                                 bărbătesc, născut la data de 6.08.1957 în com. Valea
777,44 natură, doamnei Țucă Maria, care devine astfel
                                 Seacă, județul Bacău, fiul lui Gheorghe și Anica,
nou asociat.
                                 domiciliat în București, str. Ghiocei nr. 30, bl. 30C, sc. 1,
  Eu, Țucă Sever Mircea, în calitate de cedent, declar
                                 et. 5, ap. 28, sectorul 2, identificat cu CI seria RR nr.
că cedez 78 părți sociale, în valoare totală de 780 lei, din
                                 311895/Secția 6 la data de 14.06.2004, CNP
care 777,44 natură, din cele 78 părți sociale pe care le
                                 1570806400541, și Paraschiv Argentina, cetățean
dețin în calitate de asociat al societății, doamnei Țucă
                                 român, sex femeiesc, născută la data de 30.01.1972 în
Maria, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile
                                 București, fiica lui Niculae și Elena, domiciliată în
mele de orice natură ce decurg din deținerea părților
                                 București, Drumul Timonierului nr. 5, bl. 104A, sc. 1, et. 2,
sociale cesionate.                        ap. 13, sectorul 6, identificată cu CI seria RR nr. 258250,
  Declar că am primit contravaloarea tuturor celor 78      eliberată de Secția 21 la data de 21.01.2003, CNP
părți sociale și că nu mai am nicio pretenție asupra       2720130461527, în calitate de asociați ai S.C. A & G
profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.      ROM CORPORATION - S.R.L., conform hotărârilor
  Eu, Țucă Maria, în calitate de cesionar, declar că am     emise la data de 10.04.2009 nr. 16 și 17.11.2009 nr. 17,
primit de la cedentul Țucă Sever-Mircea, 78 părți sociale,    am decis următoarele:
în valoare totală de 780 lei, din care 777,44 natură,         Se majorează capitalul social de la suma de 200 lei, la
reprezentând 45 % din capitalul social al societății,       suma de 1.000 lei; de asemenea, se majorează partea
urmând să preiau și toate drepturile și obligațiile ce      socială de la suma de 10 lei la suma de 100 lei, capital
decurg din deținerea părților sociale cesionate, și că am     social ce va fi divizat în 10 părți sociale, cu o valoare
cedat contravaloarea părților sociale.              egală fiecare de 100 lei, numerotate de la 1 la 10.
  În urma cesiunii, capitalul social total este de 1.740 lei,    Capitalul social este repartizat astfel:
din care natură 1.526,48, părțile sociale fiind în număr de      Asociatul Fotachi Gheorghe deține un număr de 5
174 a 10 lei fiecare parte socială, structurat pe asociați    părți sociale în valoare de 100 lei fiecare, în total suma de
astfel:                              500 lei, reprezentând 50 % din capitalul social total.
  - Țucă Dumitru, 96 părți sociale, în valoare nominală       Asociata Paraschiv Argentina deține un număr de 5
10 lei și în valoare totală de 960 lei, din care 749,04      părți sociale în valoare de 100 lei fiecare, în total suma de
natură, reprezentând 55 % din capitalul social total și      500 lei, reprezentând 50 % din capitalul social total.
participare la beneficii și pierderi;                 Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
  - Țucă Maria, 78 părți sociale, în valoare nominală      neschimbate.
10 lei și în valoare totală de 780 lei, din care 777,44        Redactat în trei exemplare azi, 17.11.2009.
natură, reprezentând 45 % din capitalul social total și        (61/1.622.516)
participare la beneficii și pierderi.
  2. Se radiază următoarele activități secundare               Societatea Comercială
cuprinse în obiectul de activitate al societății.             A & G ROM CORPORATION - S.R.L.
  7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv                  București
financiare);
  8291 - activități ale agențiilor de colectare și ale                NOTIFICARE
birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Ca urmare a modificărilor intervenite, se va redacta un    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nou act constitutiv.                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   (60/1.622.515)                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    nr. 74-76, bl. 5, sc. D, parter, ap. 123, sectorul 6, conform
A & G ROM CORPORATION - S.R.L., cu sediul în           contractului de comodat.
București, bd. Iuliu Maniu nr. 74-76, bloc 5, scara D,        Se revocă din funcția de administrator Paraschiv
parter, ap. 123, sector 6, înregistrată sub nr.         Argentina și rămâne în funcția de administrator Fotachi
J 40/3305/2002, cod unic de înregistrare 14598673, care     Gheorghe, pe perioadă nedeterminată.
a fost înregistrat sub nr. 188901 din data de 23.04.2010.      Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
  (62/1.622.517)                        neschimbate.
                                   Redactat în trei exemplare azi, 17.11.2009.
      Societatea Comercială                   (64/1.622.519)
 A & G ROM CORPORATION HOLDING - S.R.L.
         București                         Societatea Comercială
                                  CERAMICA - S.A., Dorohoi, județul Botoșani
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                NOTIFICARE
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
A & G ROM CORPORATION HOLDING - S.R.L., cu            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
sediul în București, bd. Iuliu Maniu nr. 74-76, bloc 5,     CERAMICA - S.A., cu sediul în municipiul Dorohoi, Str.
scara D, parter, ap. 123, sector 6, înregistrată sub nr.     Ardealului nr. 10, județul Botoșani, înregistrată sub nr.
J 40/9571/2005, cod unic de înregistrare 17632265, care     J 7/5/1991, cod unic de înregistrare 621849, care a fost
a fost înregistrat sub nr. 188909 din 23.04.2010.
                                 înregistrat sub nr. 7592 din 8.04.2010.
  (63/1.622.518)
                                   (65/1.623.272)
      Societatea Comercială
                                       Societatea Comercială
 A & G ROM CORPORATION HOLDING - S.R.L.
                                    PANDAREN MEDIA - S.R.L., Botoșani
         București
                                          ACT MODIFICATOR
          ACT ADIȚIONAL
                                   al actului constitutiv al Societății Comerciale
    al S.C. A & G ROM CORPORATION
                                       PANDAREN MEDIA - S.R.L.
  HOLDING - S.R.L., cu sediul în București,
 Drumul Timonierului nr. 5, bl. 104A, sc. 1, et. 2,         Subsemnata Paramanov Claudia, cetățean român, cu
  ap. 13, sectorul 6, înregistrată la Registrul        domiciliul în mun. Botoșani, Piața Revoluției, nr. 13, sc. C,
   comerțului sub nr. J 40/9571/27.05.2005           et. 7, ap. 28, județul Botoșani, posesor al C.I. seria XT nr.
                                 164816,m CNP 2550904070052 emisă de Poliția
  Subsemnații Fotachi Gheorghe, cetățean român, sex
                                 municipiului Botoșani la data de 11.07.2003, în calitate de
masculin, născut la data de 6.06.1957 în com. Valea
Seacă, județul Bacău, fiul lui Gheorghe și Anica,        asociat unic, conform Legii nr. 31/1990, cu modificările și
domiciliat în București, str. Ghiocei, nr. 30, bl. 30C, sc. 1,  completările ulterioare, am hotărât:
et. 5, ap. 28, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RR nr.     I. Schimbarea sediului social al Societății Comerciale
3118958/Secția 6 la data de 14.05.2004, CNP           PANDAREN MEDIA - S.R.L. din Botoșani, Parcul
1570806400541 și Paraschiv Argentina, cetățean român,      Tineretului nr. 37, în Botoșani, str. Ion Pilat, nr. 5, județul
sex feminin, născută la data de 30.01.1972 în București,     Botoșani.
fiica lui Niculae și Elena, domiciliată în București, str.      II. Societatea deschide două puncte de lucru, și
Drumul Timonierului nr. 5, bl. 104A, sc. 1, et. 2, ap. 13,    anume în Botoșani, str. Parcul Tineretului nr. 135, și în
sectorul 6, identificată cu C.I. seria RR nr. 258250 Secția   Botoșani, str. Ion Pilat nr. 5.
21 la data de 21.01.2003, CNP 272130461527, în calitate       Prezentul act modifică în mod corespunzător
de asociați ai S.C. A & G ROM CORPORATION            conținutul actului constitutiv al societății.
HOLDING - S.R.L., am hotărât următoarele:              Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
  Se schimbă sediul social de la adresa din București,     rămân neschimbate. Redactat și editat în trei exemplare
Drumul Timonierului nr. 5, bl. 104A, sc. 1, et. 2, ap. 13,    azi, 2.04.2010, de avocat Strugariu Florica.
sectorul 6, la adresa din București, bd. Iuliu Maniu          (66/1.623.273)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010                 31

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    PANDAREN MEDIA - S.R.L., Botoșani               PINK & BLUE - S.R.L., satul Leorda
                                    comuna Leorda, județul Botoșani
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              NOTIFICARE
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
PANDAREN MEDIA - S.R.L., cu sediul în municipiul       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Botoșani, str. Ion Pillat, nr. 5, județul Botoșani,      PINK & BLUE - S.R.L., cu sediul în satul Leorda, comuna
înregistrată sub nr. J 7/457/2009, cod unic de înregistrare  Leorda, județul Botoșani, înregistrată sub nr.
26341346, care a fost înregistrat sub nr. 8003 din      J 7/627/2007, cod unic de înregistrare 22605593, care a
12.04.2010.                          fost înregistrat sub nr. 8911 din 20.04.2010.
  (67/1.623.274)                         (69/1.623.276)

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    PINK & BLUE - S.R.L., satul Leorda                DIAS WOOD - S.R.L., Botoșani
     comuna Leorda, județul Botoșani
                                        ACT MODIFICATOR
          ACT ADIȚIONAL                al actului constitutiv al S.C. DIAS WOOD - S.R.L.
     de modificare a actului constitutiv           Subsemnații Răutu Savel, cetățean român, născut la
      al S.C. PINK & BLUE - S.R.L.           data de 24.08.1984 în Botoșani, județul Botoșani, CNP
                               1840824070040, domiciliat în Botoșani, str. Adrian
  Subsemnatele Codruța Daniela Manea (domiciliată în
                               Adamiu nr. 1. sc. B, et. 4, ap. 17, județul Botoșani,
mun. Botoșani, Str. Bucovina nr. 46E, et. 1, ap. 4, C.I.
                               identificat cu C.I. seria X.T. nr. 288289 eliberată de
seria MX nr. 310582, CNP 2740921078302) și Carmen-
                               SPCLEP Botoșani în anul 2006, în calitate de asociat
Alina Gavril (domiciliată în mun. Botoșani, Aleea Nucului,
                               unic și cedent, și Berescu Mihaela-Cristina, cetățean
nr. 6, et. 2, ap. 4, județul Botoșani, C.I. seria XT
                               român, născută la data de 3.11.1976 în Botoșani, CNP
nr. 345555, CNP 2840309071372), în calitate de
                               2761103077303, domiciliată în Botoșani, Str. Primăverii
asociate ale S.C. PINK & BLUE - S.R.L., în conformitate
                               nr. 1, sc. A, et. 1, ap. 6, județul Botoșani, identificată cu
cu dispozițiile din Legea nr. 31/.1990, am decis
                               C.I. seria XT nr. 431901, eliberată de SPCLEP Botoșani
modificarea actului constitutiv al societății, după cum
                               în anul 2009, în calitate de cesionară, am hotărât
urmează:
                               modificarea actului constitutiv al societății, după cum
  Art. 1 Subsemnata Carmen-Alina Gavril cedez ferm și
                               urmează:
irevocabil capitalul social ce îl dețin, reprezentat de
                                 Art. 1 - Eu, Răutu Savel, cesionez din părțile mele
15.025 părți sociale în valoare de 150.250,00 lei, în     sociale 1 (una) parte socială, în valoare de 10 (zece) lei,
favoarea dnei Bogdan Gabriela Mihaela, domiciliată în     cu prețul de 10 (zece) lei, doamnei Berescu Mihaela-
satul Răchiți, comuna Răchiți, județul Botoșani, C.I. seria  Cristina, având datele de identificare sus-menționate,
XT nr. 413401 eliberată de SPCLEP Botoșani la         care devine asociat, cu toate drepturile și obligațiile
31.03.2009, CNP 2851009070918, care devine astfel       prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății
asociat al societății.                    Comerciale DIAS WOOD - S.R.L.
  Art. 2 Subsemnata Bogdan Gabriela Mihaela, primesc       Art. 2 - Capitalul social al societății, în valoare de 200
ferm și irevocabil 15.025 părți sociale de la Carmen-Alina  (douăsute) lei, divizat în 20 (souăzeci) părți sociale a 10
Gavril.                            (zece) lei fiecare, va fi deținut de cei doi asociați astfel:
  Art. 3 Carmen-Alina Gavril se retrage din funcția de    Răutu Savel - 19 (nouăsprezece) părți sociale și Berescu
administrator.                        Mihaela-Cristina - 1 (una) parte socială.
  Art. 4 Bogdan Gabriela Mihaelea se numește în         Art. 3 - Dreptul de proprietate asupra părții sociale se
funcția de administrator pe durată nelimitată.        transmite cesionarei la data semnării acestui act, urmând
  Redactat în 5 (cinci) exemplare.              a fi efectuate formalitățile de publicitate prevăzute de
   (68/1.623.275)                      lege.
  32         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2201/19.V.2010

  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății        Trușești, județul Botoșani, CNP 2580829070031,
rămân nemodificate.                             domiciliată în municipiul Botoșani, Calea Națională
  Redactat și editat la Biroul Notarilor Publici Asociați         nr. 73, bl. G7, sc. B, ap. 1, județul Botoșani, posesoare a
„CORNELIA AGACHI-STELIAN AGACHI”, în 4 (patru)               C.I. seria XT nr. 107421 eliberată de Poliția Botoșani
exemplare, astăzi, data autentificării.                   în anul 2002, în calitate de asociați, am hotărât
  (70/1.623.277)                             modificarea actului constitutiv al societății după cum
                                      urmează:
         Societatea Comercială                     Art. 1 - Se prelungește mandatul administratorului
       DIAS WOOD - S.A., Botoșani                  Maleș Maria, cetățean român, născută la data de
                                      29.08.1958 în comuna Trușești, județul Botoșani, CNP
             NOTIFICARE                    2580829070031, domiciliată în municipiul Botoșani,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          Calea Națională nr. 73, bl. G7, sc. B, ap. 1, județul
Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204         Botoșani, posesoare a C.I. seria XT nr. 107421, eliberată
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              de Poliția Botoșani în anul 2002, pe o perioadă nelimitată.
                                        Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                      rămân neschimbate.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                        Redactat de parte în 4(patru) exemplare, astăzi,
DIAS WOOD - S.A., cu sediul în municipiul Botoșani,
                                      23.04.2010.
Calea Națională nr. 2A, județul Botoșani, înregistrată sub
nr. J 7/364/2009, cod unic de înregistrare 26133418, care            (72/1.623.279)
a fost înregistrat sub nr. 9378 din 22.04.2010.
                                               Societatea Comercială
   (71/1.623.278)                                   TOP-PROIECT - S.R.L., Botoșani
        Societatea Comercială
                                                    NOTIFICARE
      TOP-PROIECT - S.R.L., Botoșani
                                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           ACT MODIFICATOR                    Botoșani notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
al actului constitutiv al S.C. TOP-PROIECT - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnații Maleș Gelu, cetățean român, născut la            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
data d e30.04.1958 în satul Ghermănești, județul Vaslui,          TOP-PROIECT - S.R.L., cu sediul în municipiul Botoșani,
CNP 1580430070036, domiciliat în municipiul Botoșani,            Calea Națională, nr. 73, bl. G7, sc. B, parter, județul
Calea Națională nr. 73, bl. G7, sc. B, ap. 1, județul            Botoșani, înregistrată sub nr. J 7/1209/1994, cod unic de
Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr. 107420, eliberată        înregistrare 6798131, care a fost înregistrat sub nr. 9595
de Poliția Botoșani în anul 2002, și Maleș Maria, cetățean         din 23.04.2010.
român, născută la data de 29.08.1958 în comuna                 (73/1.623.280)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                &JUYDGY|457331]
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2201/19.V.2010 conține 32 de pagini.    Prețul: 6,40 lei         ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO