2010_2165 by tradetrek

VIEWS: 106 PAGES: 32

									                          PARTEA A IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 2165                                          Marți, 18 mai 2010
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială              jud. Vrancea, domiciliat în Bacău, str. Vasile Alecsandri
         KINETIC TOP - S.R.L.              nr. 33, jud. Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 675100,
                                 eliberată de SPCLEP Bacău la data de 28.10.2009,
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 04.05.2010             C.N.P. 1690810040075, și
                                   Subscrisa ONE BUGET S.R.L., persoană juridică
    A SOCIETĂȚII KINETIC TOP S.R.L.,             română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
   SEDIUL COM. UNGURENI, SAT UNGURENI
                                 București sub nr. J40/3459/2009, C.U.I. 25290279,
   JUD. BACĂU, J04/197/2008, C.U.I. 23164010
                                 cu sediul în București, bd. I. C. Brătianu nr. 20, sc. A,
       CAPITAL SOCIAL 200 LEI
                                 et. 3, ap. 9, sector 3, reprezentată prin IAN TAYLOR,
  Subsemnatul                         cetățean din Noua Zeelandă, născut la data de
  SAVA LIVIU-CONSTANTIN, cetățean român, născut        18.05.1977 în Noua Zeelandă, domiciliat în Noua
la data de 13.12.1978 în localitatea Bacău, jud. Bacău,     Zeelandă, posesor al pașaportului N636300, eliberat la
domiciliat în localitatea Bacău, Str. Depoului nr. 80,      data de 25.05.2009 de autoritățile din Noua Zeelandă, și
bl. 80, sc. B, ap. 1, jud. Bacău, identificat cu C.I. seria XC    Subscrisa TEN BUGET S.R.L., persoană juridică
nr. 545339, eliberată de Poliția Bacău la data de
                                 română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
26.07.2007, cod numeric personal 1781213040046,
                                 București sub nr. J40/3460/2009, C.U.I. 25290260,
în calitate de asociat unic la S.C. KINETIC TOP S.R.L.,
                                 cu sediul în București, bd. I. C. Brătianu nr. 20, sc. A,
am hotărât următoarele:
  Articol unic. Se suspendă activitatea S.C. KINETIC      et. 3, ap. 9, sector 3, reprezentată prin IAN TAYLOR,
TOP S.R.L. pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând      cetățean din Noua Zeelandă, născut la data de
cu data de 05.05.2010 până la data de 04.05.2013.        18.05.1977 în Noua Zeelandă, domiciliat în Noua
                                 Zeelandă, posesor al pașaportului N636300, eliberat la
  (1/1.636.574)                        data de 25.05.2009 de autoritățile din Noua Zeelandă, în
                                 calitate de cesionari, hotărâm următoarele:
         Societatea Comercială                Art. 1. Eu BOGDAN P. AUGUSTIN CORNEL cedez
        MONDO GRAFIC - S.R.L.              S.C. ONE BUGET S.R.L. reprezentată prin IAN TAYLOR,
                                 8200 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              reprezentând 50% din capitalul social al societății, în
                                 sumă de 82.000 lei, retrăgându-mă astfel din societate.
  AL S.C. EXIM-MONDI S.R.L., CU SEDIUL ÎN             Eu subscrisa S.C. ONE BUGET S.R.L., reprezentată
  MUNICIPIUL BACĂU, STR. GHEORGHE DONICI            prin IAN TAYLOR, declar că primesc cesiunea ce
  NR. 2, JUD. BACĂU, ÎNMATRICULATĂ SUB             mi-a fost făcută de BOGDAN P. AUGUSTIN CORNEL,
     NR. J04/1508/1992, C.U.I. 953783            în valoare de 8200 părți sociale a 10 lei fiecare,
  Subsemnatul BOGDAN P. AUGUSTIN CORNEL,            reprezentând 50% din capitalul social al societății, în
cetățean român, născut la data de 10.08.1969 în Adjud,      sumă de 82.000 lei.
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
  Art. 2. Eu BOGDAN P. AUGUSTIN CORNEL cedez          la data semnării prezentului contract, reprezentând toate
S.C. TEN BUGET S.R.L., reprezentată prin IAN TAYLOR,       datoriile și obligațiile societății către stat sau către orice
8200 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,        persoane juridice române sau străine, precum și întregul
reprezentând 50% din capitalul social al societății, în     stoc de marfă existent la data semnării prezentei, precum
sumă de 82.000 lei, retrăgându-mă astfel din societate.     și toata arhiva societății cuprinzând inclusiv documentele
  Eu subscrisa S.C. TEN BUGET S.R.L., reprezentată       financiar-contabile și actele originale ale societății.
prin IAN TAYLOR, declar că primesc cesiunea ce mi-a         Art. 10. Se radiază punctul de lucru situat la
fost făcută de BOGDAN P. AUGUSTIN CORNEL, adică         următoarea adresă: municipiul Bacău, Str. Republicii
8200 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,        nr. 161, jud. Bacău.
reprezentând 50% din capitalul social al societății, în       Art. 11. Ca urmare a cesiunii intervenite, se modifică
sumă de 82.000 lei.                       și completează în mod corespunzător articolele din Actul
  Art. 3. Eu cedentul BOGDAN P. AUGUSTIN CORNEL        constitutiv al societății; restul clauzelor din Actul
declar că am primit contravaloarea capitalului social pe     constitutiv rămân nemodificate. Prezentul contract face
care l-am cedat, și că nu mai am nicio pretenție         parte integrantă din Actul constitutiv al societății, urmând
patrimonială față de cesionari. Menționam că cesiunea      a fi menționat la Oficiul Registrului Comerțului și publicat
s-a făcut la valoarea nominală a părților sociale,        la Monitorul Oficial.
neobținându-se niciun profit sau alte foloase materiale,
ca urmare a cesionării.                       (2/1.636.575)
  Art. 4. Ca urmare a cesiunii intervenite, structura
capitalului social în sumă de 164.000 lei, divizat în               Societatea Comercială
16.400 părți sociale a 10 lei fiecare, se prezintă astfel:            MONDO GRAFIC - S.R.L.
  - S.C. TEN BUGET S.R.L., prin reprezentant IAN
TAYLOR, 50% din capitalul social, respectiv suma de                   NOTIFICARE
82.000 lei, divizată 8200 părți sociale a 10 lei fiecare.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - S.C. ONE BUGET S.R.L., prin reprezentant IAN
                                 Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
TAYLOR, 50% din capitalul social, respectiv suma de
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
82.000 lei, divizată 8200 părți sociale a 10 lei fiecare.
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 5. Se radiază toate obiectele de activitate ale
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
societății. Se numește domeniul principal - comerț
                                 MONDO GRAFIC S.R.L., cu sediul în județul Bacău,
cu amănuntul efectuat prin standuri chioșcuri și
                                 municipiul Bacău, str. Gheorghe Donici nr. 2, înregistrată
piețe - cod CAEN 478. Se numește activitatea principală
                                 sub nr. J04/1508/1992, cod unic de înregistrare 953783,
cod CAEN 4789 - comerț cu amănuntul prin standuri,
chioșcuri și piețe a altor produse.               care a fost înregistrat sub nr. 19966 din 05.05.2010.
  Se numesc următoarele activități secundare:           (3/1.636.576)
Cod CAEN 4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor,
Cod CAEN 4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și                Societatea Comercială
                                         COM ARTIFEX - S.R.L.
jucăriilor în magazine specializate.
  Art. 6. Se retrage din funcția de administrator
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
dl BOGDAN P. AUGUSTIN CORNEL. Se numește în
funcția de administrator pe o perioadă de 4 (patru) ani,        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
având puteri depline, Subscrisa ONE BUGET S.R.L.,              S.C. COM ARTIFEX S.R.L.
persoană juridică română, înmatriculată la Oficiul                DIN 29.04.2010
Registrului Comerțului București sub nr. J40/3459/2009,
C.U.I. 25290279, cu sediul în București, bd. I. C. Brătianu     TIMOSENCO CARMEN-MIHAELA, cetățean român,
nr. 20, sc. A, et. 3, ap. 9, sector 3, reprezentată prin IAN   născută la 27.11.1969 în Dămienești, jud. Brăila,
TAYLOR, cetățean din Noua Zeelandă, născut la data de      domiciliată în Bacău, bd. Alexandru cel Bun nr. 13,
18.05.1977 în Noua Zeelandă, domiciliat în Noua         sc. B, ap. 8, jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC
Zeelandă, posesor al pașaportului N636300, eliberat la      nr. 247585, elib. de Pol. Bacău la 12.04.2003,
data de 25.05.2009 de autoritățile din Noua Zeelandă.      C.N.P. 2691127040050, TIMOSENCO ROMEO,
  Art. 7. Se schimbă denumirea societății din         cetățean român, născut la 28.05.1969 în Bacău,
EXIM-MONDI S.R.L. în MONDO GRAFIC S.R.L.             jud. Bacău, domiciliat în Bacău, bd. Alexandru cel Bun
  Art. 8. Se schimbă sediul social al societății la      nr. 13, sc. B, ap. 8, jud. Bacău, posesor al C.I. seria XC
următoarea adresă: comuna Oarda de Jos, str. Busuioc       nr. 284628, elib. de Pol. Bacău la 03.09.2003,
nr. 44, jud. Alba.                        C.N.P. 1690528040098, în calitate de asociați ai
  Art. 9. Odată cu semnarea prezentului act, se preia     COM ARTIFEX S.R.L., cu sediul în Bacău,
de către noii asociați, activul și pasivul societății existent  bd. Alexandru cel Bun nr. 13, sc. B, ap. 8, jud. Bacău,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010               3

înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J04/2147/2007,  Registrul Comerțului Bacău, inclusiv pentru semnarea
cu un capital social de 200 RON, am hotărât:         cererilor/declarații pe proprie răspundere privind
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă  certificatele constatatoare pentru sediul principal din
de 3 ani, începând cu data de 29.04.2010.           Onești, calea Mărășești nr. 57, și punctul de lucru din
  (4/1.636.577)                       Bacău, calea Moinești nr. 30 H, emise în temeiul
                               art. 17 (1) c din Legea nr. 359/2004.
                                 (5/1.636.578)
        Societatea Comercială
       BARLINEK ROMANIA - S.A.
                                       Societatea Comercială
          HOTĂRÂREA NR. 1                     BARLINEK ROMANIA - S.A.

  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE                        NOTIFICARE
 A ACȚIONARILOR S.C. BARLINEK ROMANIA S.A.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Astăzi, 04.05.2010, orele 11, la sediul societății,    Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
a Acționarilor societății comerciale BARLINEK         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ROMANIA S.A., cu sediul în Bacău, str. Moinești nr. 30H,   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
jud. Bacău, înmatriculată în Registrul Comerțului cu     BARLINEK ROMANIA S.A., cu sediul în județul Bacău,
nr. J04/442/1994, capital social de 140.941.798,96 lei.    municipiul Onești, calea Mărășești nr. 57, înregistrată
Constatându-se întrunite condițiile legale și statutare    sub nr. J04/442/1994, cod unic de înregistrare 5444241,
privind ținerea Adunării Generale Extraordinare, în      care a fost înregistrat sub nr. 20028 din 05.05.2010.
urma deliberărilor, A.G.E.A.
             HOTĂRĂȘTE:               (6/1.636.579)
  Art. 1. Se aprobă schimbarea sediului social al
societății BARLINEK ROMANIA S.A. din Bacău,                  Societatea Comercială
calea Moinești nr. 30 H, jud. Bacău, în Onești,               IOAN-VLAD IMPEX - S.R.L.
calea Mărășești nr. 57, jud. Bacău.
  Art. 2. Urmare a celor de mai sus, se aprobă          HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 04.05.2010
modificarea art. 3 al actului constitutiv astfel:
“Art. 3. Sediul societății. Sediul societății este în      A ASOCIATULUI S.C. IOAN-VLAD IMPEX S.R.L.
România, localitatea Onești, calea Mărășești nr. 57,
                                 BALAN ANETA, cetățean român, născută la
jud. Bacău. Sediul societății poate fi schimbat în altă
                               20.09.1951 în com. Căiuți, jud. Bacău, domiciliată în
localitate din România, pe baza hotărârii adunării
generale a acționarilor, potrivit legii. Societatea poate   sat Căiuți, com. Căiuți, jud. Bacău, posesoare a
avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate în  C.I. seria XC nr. 091821, elib. de Pol. Onești la
alte localități din țară și străinătate.”           26.01.2001, C.N.P. 2510920044426, asociat unic al
  Art. 3. Se radiază ambele puncte de lucru/sediu      S.C. IOAN-VLAD IMPEX S.R.L., cu sediul în sat Căiuți,
secundar din localitatea Onești, calea Mărășești nr. 57,   com. Căiuți nr. 318, jud. Bacău, înmatriculată la
jud. Bacău. Se declară punct de lucru/sediu secundar     O.R.C. cu nr. J04/258/2009, capital social de 200 Ron,
la adresa din localitatea Bacău, calea Moinești nr. 30 H,   am hotărât:
județul Bacău.                          Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
  Art. 4. Se aprobă introducerea de noi obiecte de     de 3 ani, începând cu data de 04.05.2010.
activitate secundare în actul constitutiv al societății,     (7/1.636.580)
respectiv: 3511 - producția de energie electrică,
3512 - transportul energiei electrice, 3513 - distribuția
energiei electrice, 3514 - comercializarea energiei              Societatea Comercială
electrice.                                  SENINA COM - S.R.L.
  Art. 5. Se dispune rescrierea actului constitutiv al
                                  HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 04.05.2010
S.C. BARLINEK ROMANIA S.A. Bacău.
  Art. 6. Se împuternicește dna STAMATIN CARMEN
                                  A ASOCIATULUI S.C. SENINA COM S.R.L.
DELIA, cetățean român, domiciliată în Bacău,
str. Carpați nr. 27, sc. B, ap. 14, jud. Bacău, posesoare a    STUPU ANA, cetățean român, născută la 26.03.1959
C.I. seria XC nr. 226437, elib. de Pol. Bacău la data de   în com. Moșna, jud. Sibiu, domiciliată în Onești,
23.01.2003, C.N.P. 2660216240025, să ne reprezinte în     str. Pajura nr. 4, sc. B, ap. 35, jud. Bacău, posesoare a
ce privește îndeplinirea și semnarea tuturor formalităților  C.I. seria XC nr 477022, elib. de SPCLEP Onești la
legale necesare înregistrării prezentei hotărâri la      04.07.2006, C.N.P. 2590326374077, asociat unic al
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
S.C. SENINA COM S.R.L., cu sediul în Onești, str. Pajura              Societatea Comercială
nr. 4, bl. 4, sc. B, etj. 1, ap. 35, jud. Bacău, înmatriculată              RAFO - S.A.
la O.R.C. cu nr. 304/142/1997, capital social de 200 Ron,
am hotărât:                             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
de 3 ani, începând cu data de 04.05.2010.                A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2010

  (8/1.636.581)                           Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
                                  S.C. RAFO S.A., societate comercială înregistrată la
                                  Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub
         Societatea Comercială              numărul J04/538/1991, cod unic de înregistrare 958772,
         CRIM INVEST - S.R.L.               cu sediul social în Onești, Str. Industriilor nr. 3,
                                  jud. Bacău, având capitalul social subscris și vărsat
    HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR DIN 26.04.2010            în cuantum de 2.021.412.517,5 lei, împărțit în
  Subsemnații                          808.565.007 acțiuni nominative, cu valoarea nominală
  Cobzaru Mihai, născut la data de 16.09.1940 în         de 2,5 lei fiecare;
comuna Horgești, jud. Bacău, domiciliat în Bacău,           convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial
str. Neagoe Vodă, bl. 1, sc. A, ap. 5, cetățean român,       al României, Partea a IV-a nr. 1299 din data de
identificat prin C.I. seria XC nr. 563896, eliberată de      25.03.2010 și Ziarul de Bacău din data de 25.03.2010,
SPCLEP Bacău la 09.11.2007, C.N.P. 1400916040011;         în conformitate cu prevederile art. 117 din
  Cobzaru Radu-Nicolae, născut la data de 06.12.1966       Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată,
în Bacău, domiciliat în Bacău, str. Valea Albă nr. 10, sc. B,   cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,
ap. 8, cetățean român, legitimat cu C.I. seria XC         a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții
nr. 680763, eliberată de Poliția Bacău la data de         și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului
26.11.2009, C.N.P. 1661206040732, care deține           nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
2.000 părți sociale, cu valoarea nominală de 10 lei,        acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților
reprezentând 20% din capitalul social, în total 100% din      comerciale și cu prevederile Actului Constitutiv al
capitalul social, am hotărât:                   societății,
  Art. 1. Asociatul Cobzaru Mihai cesionează            întrunită la data de 28.04.2010, ora 10,00, la sediul
3.000 părți sociale, la valoarea nominală de 30.000 lei,      societății din Onești, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, la
către asociatul Cobzaru Radu-Nicolae.               prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând
  Art. 2. Participarea capitalul social, beneficii și pierderi  96,21% din capitalul social, respectiv 96,21% din
va fi următoarea:                         numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarea
  - Cobzaru Mihai deține 5.000 părți sociale, cu         hotărâre:
valoarea nominală de 50.000 lei, participarea la beneficii      I. S-a aprobat Raportul Administratorului Special
și pierderi 50%;                          pentru exercițiul financiar al anului 2009.
  - Cobzaru Radu Nicolae deține 5.000 părți sociale,        II. S-a aprobat Raportului auditorului financiar privind
cu valoarea nominală de 50.000 lei, participarea la        situațiile financiare pentru exercițiul financiar al
beneficii și pierderi 50%.                     anului 2009.
                                   III. S-a aprobat Raportul inventarierii anului 2009,
  (9/1.636.582)                         incluzând propunerile comisiei centrale de inventariere
                                  și situațiile financiare pentru anul 2009. Rezultatul net
         Societatea Comercială              înregistrat în anul 2009 concretizat într-un profit în
         CRIM INVEST - S.R.L.               valoare de 7.432.916 lei, va acoperi parțial pierderea
                                  contabilă din anii precedenți.
            NOTIFICARE                  IV. S-a aprobat descărcarea de gestiune a
                                  Administratorului Special PETROCHEMICAL HOLDING
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  GmbH pentru activitatea desfășurată pe parcursul
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  anului 2009.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   V. S-a aprobat trecerea pe costuri a unor creanțe în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  sumă 3.954.949,26 lei, ce nu mai pot fi recuperate din
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  cauza stării de insolvență în care s-au aflat debitorii,
CRIM INVEST S.R.L., cu sediul în județul Bacău,
                                  creanțe rezultate din derulare de operațiuni comerciale.
municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 102,
                                   VI. S-a aprobat propunerea de efectuare a evaluării
înregistrată sub nr. J04/247/2003, cod unic de
                                  clădirilor din perimetrul S.C. RAFO S.A., și înregistrarea
înregistrare 15272623, care a fost înregistrat sub
                                  în evidențele contabile, în cursul sem. I 2010, pentru
nr. 20202 din 06.05.2010.
                                  depunerea la autoritățile locale, în vederea aplicării
  (10/1.636.583)                         procentului minim de impozitare.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                  5

  VII. S-a aprobat prelungirea contractului de audit al      I. S-a aprobat radierea de la Oficiul Registrului
S.C. RAFO S.A. cu auditorul financiar S.C. AZALEE        Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, a următoarelor
EXPERT AUDIT S.R.L. până la data de 30.04.2011,         puncte de lucru ale S.C. RAFO S.A.
pentru auditarea situațiilor financiare semestriale și        ■ Timișoara, Str. Gării nr. 25, jud. Timiș;
anuale pentru anul 2010.                       ■ Săcuieni, județul Bihor;
  VIII. S-a aprobat data de 14.05.2010, ca dată de         ■ Oradea, Str. Borșului nr. 35, județul Bihor;
înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a
                                   ■ Cluj-Napoca, Str. Porțelanului f.n., jud. Cluj;
Acționarilor și data de 17.05.2010, în cazul în care
                                   ■ Brașov, Str. Turnului nr. 5, jud. Brașov;
adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua
                                   ■ Craiova, Str. Banatului nr. 34, județul Dolj.
convocare.
  IX. S-a aprobat ca dna Luchian Liliana Mirela,          II. S-a aprobat modificarea Actului Constitutiv al
salariată la S.C. RAFO S.A., identificată cu C.I. seria XC    S.C. RAFO S.A., astfel:
nr. 147491, eliberată de Poliția Onești, sau dna Chircu       □ Capitolul I “Denumirea, forma juridică, sediul,
Camelia, salariată a S.C. RAFO S.A., identificată cu       durata”.
C.I. seria XC nr. 456057, eliberată de Poliția Onești,        Art. 3. “Sediul societății” va avea următorul conținut:
să efectueze formalitățile de înregistrare a Hotărârii        Sediul societății este în România, localitatea Onești,
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul       Strada Industriilor nr. 3, județul Bacău.
Registrului Comerțului Bacău.                    Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din
  (11/1.636.584)                        România, pe baza hotărâri administratorului special
                                 cu respectarea prevederilor legale.
                                   Societatea poate avea sucursale, filiale,
         Societatea Comercială
                                 reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară
           RAFO - S.A.
                                 și din străinătate.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 □ Capitolul VI “Gestiunea societății comerciale”
        EXTRAORDINARE                     Art. 18. “Audit financiar” va avea următorul conținut:
                                   Situațiile financiare ale societății vor fi examinate de
   A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2010            către auditorii financiari în conformitate cu prevederile
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor        legale în vigoare.
S.C. RAFO S.A., societate comercială înregistrată la         Auditorii financiari pot fi persoane fizice sau juridice,
Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub             în condițiile prevăzute de lege.
numărul J04/538/1991, cod unic de înregistrare 958772,        Auditorul S.C. RAFO S.A. este firma S.C. AZALEE
cu sediul social în Onești, Str. Industriilor nr. 3,       EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul în Onești, str. Emil
jud. Bacău, având capitalul social subscris și vărsat      Rebreanu, bloc 11, ap. 91, înregistrată la Oficiul
în cuantum de 21.021.412.517,5 lei, împărțit în         Registrului Comerțului sub nr. J04/202/2002,
808.565.007 acțiuni nominative, cu valoarea nominală       Cod Fiscal 14534297, membră a Camerei Auditorilor
de 2,5 lei fiecare;
                                 Financiari din România cu carnetul 853.
  convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial
                                   Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
al României, Partea a IV-a nr. 1299 din data de
                                 neschimbate.
25.03.2010 și Ziarul de Bacău din data de 25.03.2010,
în conformitate cu prevederile art. 117 din             III. S-a aprobat data de 14.05.2010 ca dată de
Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată,      înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare
cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,   a Acționarilor, și data de 17.05.2010 în cazul în care
a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții      adunarea își desfășoară lucrările la cea de-a doua
și operațiunile cu valori mobiliare, a Regulamentului      convocare.
nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale         IV. S-a aprobat ca dna Luchian Liliana Mirela,
acționarilor în cadrul adunărilor generale ale          salariată la S.C. RAFO S.A., identificată cu C.I. seria XC
societăților comerciale și cu prevederile Actului        nr. 147491, eliberată de Poliția Onești, sau dna Chircu
Constitutiv al societății,                    Camelia, salariată a S.C. RAFO S.A., identificată cu
  întrunită la data de 28.04.2010, ora 10,00, la sediul     C.I. seria XC nr. 456057, eliberată de Poliția Onești,
societății din Onești, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, la  să efectueze formalitățile de înregistrare a Hotărârii
prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând
                                 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul
96,21% din capitalul social, respectiv 96,21% din
                                 Registrului Comerțului Bacău.
numărul total de drepturi de vot, a adoptat următoarea
hotărâre:                              (12/1.636.585)
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        ESTEC COMPUTERS - S.R.L.                      AUTENTIC - S.R.L.

                                         ROMÂNIA
        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
         DIN DATA DE 01.05.2010               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Subsemnatul Ungureanu I. Cristian, de cetățenie          DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU
română, născut la data de 09.09.1967 în Bacău,                 DOSAR NR. 20300/2010
jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. Milcov, bl. 12, sc. A,
etaj 2, apt. 7, jud. Bacău, posesor al C.I. cu seria XC              REZOLUȚIE NR. 4832
nr. 275384, eliberată de Poliția Bacău la data de             PRONUNȚATĂ ASTĂZI, 10.05.2010
30.07.2003, cod numeric personal 1670909040047, în
calitate de asociat unic la S.C. Estec Computers S.R.L.,    GHEORGHIȚĂ PATRICHI - DIRECTOR LA OFICIUL
                                    REGISTRULUI COMERȚULUI
cu sediul în Bacău, jud. Bacău, str. Milcov, bl. 12, sc. A,
                                   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU
etaj 2, apt. 7, jud. Bacău, având număr de ordine la      SDROBIS LIVIU - REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI
Registrul Comerțului J04/1970/2004, cod unic de             REGISTRULUI COMERȚULUI
înregistrare RO 16906362,                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU
  hotărăsc:                            Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
  - Suspendarea activității S.C. Estec Computers pe o     AUTENTIC S.R.L., cu sediul ales în Onești, str. Mihai
                                Bravu nr. 55, prin care se solicită înscrierea în registrul
perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.05.2010.
                                comerțului a mențiunii privind radierea AUTENTIC S.R.L.,
  Data: 01.05.2010                      cod unic de înregistrare 959506, număr de ordine în
                                Registrul Comerțului J4/747/1991.
  (13/1.636.586)
                                             DIRECTORUL
                                  Asupra cererii de față:
         Societatea Comercială               Prin cererea înregistrată sub nr. 20300 din 06.05.2010,
         COMPECHIM - S.R.L.              s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii
                                cu privire la radierea AUTENTIC S.R.L.
                                  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
    HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 03.05.2010
                                menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
                                cărora DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite
    A ASOCIAȚILOR S.C. COMPECHIM S.R.L.           cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din
  MICLOȘ MARIA, cetățean român, născută la          O.U.G. nr. 116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare.
28.11.1950 în sat Bohotin, com. Răducăneni, jud. Iași,
                                Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și
domiciliată în Onești, Str. Redului nr. 137, jud. Bacău,    completările ulterioare, urmează a admite prezenta
posesoare a C.I. seria XC nr 321335, elib. de Pol. Onești   cerere de radiere.
la 08.03.2004, C.N.P. 2501128044456, MICLOȘ MIHAI,                PENTRU ACESTE MOTIVE
                                           ÎN CONDIȚIILE LEGII
cetățean român, născut la 24.05.1953 în Dărmănești,
                                               DISPUNE
jud. Bacău, domiciliat în Onești, Str. Redului nr. 137,      Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
jud. Bacău, posesor al C.I. seria XC nr 321334, elib. de    dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
Pol. Onești la 08.03.2004, C.N.P. 1530524044443,        firmei AUTENTIC S.R.L., cu datele de identificare mai
                                sus-menționate.
asociați ai S.C. COMPECHIM S.R.L., cu sediul în Onești,
                                  Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Str. Redului nr. 137, jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C.     Dispune publicarea prezentei rezoluții în
cu nr. J04/919/1993, capital social de 200 Ron,        Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
am hotărât:                            Executorie de drept.
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                                art. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009.
de 3 ani, începând cu data de 03.05.2010.             Pronunțată astăzi, 10.05.2010.
  (14/1.636.587)                         (15/1.636.588)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                7

        Societatea Comercială              SELVICI ORHAN - 90 lei, totalizând 9 părți sociale
          ADILINI - S.R.L.              a 10 lei fiecare, reprezentând 45% din capitalul social și
                               aportul la beneficii și pierderi, și
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              OZBEY HASAN - 110 lei, totalizând 11 părți sociale
                               a 10 lei fiecare, reprezentând 55% din capitalul social și
         AL S.C. ADILINI S.R.L.            aportul la beneficii și pierderi.
          NR. 1/06.05.2010               Art. 3. Se revocă mandatul de administrator al
  Subsemnatul                        dlui SELVICI ORHAN, numindu-se administrator cu
  BABUTA C. VASILE ADRIAN, de cetățenie română,       puteri depline asociatul OZBEY HASAN, durata
născut la data de 20.11.1979 în Bacău, jud. Bacău,      mandatului fiind nelimitată.
domiciliat în sat Holt, comuna Letea Veche, județ Bacău,     Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
C.N.P. 1791120040080, identificat cu C.I. seria XC      nemodificate.
nr. 226603, eliberată de Pol. Bacău la data de
                                 (17/1.636.590)
24.01.2003, deținând un număr de 90 părți sociale,
reprezentând 100% din capitalul social al societății,
              DECIDE:                       Societatea Comercială
  Art. 1. Se suspendă activitatea pentru o perioadă de            HIL METAL 95 - S.R.L.
trei ani, începând cu data de 06.05.2010.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân                 NOTIFICARE
neschimbate.                           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (16/1.636.589)                      Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        HIL METAL 95 - S.R.L.             HIL METAL 95 S.R.L., cu sediul în județul Bacău,
                               Faraoani, com. Faraoani, înregistrată sub
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                               nr. J04/848/2008, cod unic de înregistrare 23784950,
  A S.C. HIL METAL 95 S.R.L., CU SEDIUL ÎN         care a fost înregistrat sub nr. 20357 din 06.05.2010.
 COM. FARAOANI, SAT FARAOANI, JUDEȚ BACĂU            (18/1.636.591)
  REG. COM. J04/848/2008, C.U.I. RO 23784950
  Subsemnații                                Societatea Comercială
  SELVICI ORHAN, cetățean turc, domiciliat în Turcia,             SUCOROM - S.R.L.
loc. Aksaray, Ortakoy, Str. Bozkir Koyu nr. 66, identificat
cu Pas. seria TR-K nr. 636659, eliberat de Ambasada            HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2010
Turciei la București la data de 22.04.2004,
  KAZIZ AHMAD, cetățean român, domiciliat în         A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. SUCOROM S.R.L.
București, Str. Chiristigiilor nr. 24, ap. 1, sector 2,      NEAGU ȘTEFAN, de cetățenie română, născut la
identificat cu C.I. seria DP nr. 126280, emisă de I.N.E.P.  data de 14.03.1962 în Târgu Ocna, jud. Bacău, domiciliat
la data de 13.09.2007, C.N.P. 1651207400201, în
                               în sat Popeni (com. Căiuți), jud. Bacău, posesor al
calitate de asociați, și
                               C.I. seria XC nr. 637725, eliberată de SPCLEP Onești la
  OZBEY HASAN, cetățean cu dublă cetățenie, română
                               data de 03.03.2009, C.N.P. 1620314044430, prin
și turcă, născut în Malatya, Turcia la data de 01.01.1970,
                               împuternicit NEAGU VASILE, de cetățenie română,
domiciliat în comuna Săliște, Str. Luncii nr. 16,
                               născut la data de 14.04.1970 în Onești, jud. Bacău,
județ Sibiu, identificat cu Pas. seria 13504917, emis de
                               domiciliat în sat Popeni (com. Căiuți), jud. Bacău,
Poliția Sibiu la data de 24.08.2007, C.N.P. 1700101451560,
                               posesor al C.I. seria XC nr. 359703, eliberată de
în calitate de invitat, am hotărât următoarele:
                               Pol. Onești la data de 03.08.2004, C.N.P. 1700414044426,
  Art. 1. Dl KAZIZ AHMAD cedează către OZBEY
                               conform procurii speciale nr. 285/12.03.2010, asociat
HASAN, 11 părți sociale a 10 lei, în valoare totală de
                               unic al S.C. SUCOROM S.R.L., cu sediul în sat Popeni,
110 lei, reprezentând 55% din capitalul social al
                               com. Căiuți, jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. cu
S.C. HIL METAL 95 S.R.L., retrăgându-se astfel din
                               nr. J04/889/2004, capital social de 200 Ron, am hotărât:
cadrul societății.
                                 Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
  Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social subscris și
                               de 3 ani, începând cu data de 28.04.2010.
vărsat de 200 lei, divizat în 20 părți sociale, în valoare
nominală de 10 lei, va fi deținut de asociați, astfel:      (19/1.636.592)
  8         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         PATCOV - S.R.L.                        REHOMA - S.R.L.

     HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 05.05.2010                  HOTĂRÂREA NR. 2/10.05.2010
  Subsemnatul VARGA ION, cetățean român, născut la       Subsemnatul Popescu Nicolae, asociat unic,
data de 22.02.1968, în comuna Sărata, județul Bacău,     am hotărât extinderea obiectului de activitate al societății
C.N.P. 1680222040084, domiciliat în Bacău,          cu următoarele: cod - 1071, cod - 1072, cod - 1082,
Str. Dumbravei nr. 6, sc. A, ap. 7, județul Bacău, posesor  cod - 1052, cod - 4724.
al cărții de identitate seria XC nr. 501370/08.12.2006,     Prezenta hotărâre va urma procedura legală privind
eliberată de Poliția mun. Bacău, în calitate de unic     înregistrarea, autorizarea și publicarea.
asociat și administrator al S.C. PATCOV S.R.L., cu sediul    Red. în 6 ex., astăzi, 10.05.2010.
în Bacău, Str. Dumbravei nr. 6, sc. A, ap. 7, județul       (23/1.637.067)
Bacău, înmatriculată în O.R.C. Bacău sub
nr. J04/358/2007, C.U.I. 21182029, având în vedere
dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată și modificată,           Societatea Comercială
am hotărât:                                   REHOMA - S.R.L.
  Art. 1. Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă
de 3 ani, începând cu data de 05.05.2010. Redactată în               NOTIFICARE
patru exemplare.                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (20/1.636.593)                      Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         IZOPLAST - S.R.L.              REHOMA S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești, județ
                               Argeș, str. Nicolae Bălcescu nr. 54, înregistrată sub
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             nr. J3/1721/1991, cod unic de înregistrare 143647, care
                               a fost înregistrat sub nr. 25494 din 11.05.2010.
       AL S.C. IZOPLAST S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010             (24/1.637.068)

  Subsemnata
  TALPA LUCIA, de cetățenie română, domiciliată în              Societatea Comercială
municipiul Pitești, Str. Râurilor nr. 6, județ Argeș,              SORIMAZ - S.R.L.
C.N.P. 2490303034984, identificată cu C.I. seria AS
nr. 198361, eliberată de Pol. Pitești la data de            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
13.06.2002, deținând un număr de 100 părți
                                   A ASOCIAȚILOR S.C. SORIMAZ S.R.L.
sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
                                     NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010
societății,
             DECIDE:                Adunarea generală a asociaților în prezența:
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă   Dlui MAZILESCU ION, de cetățenie română,
de 3 ani, cu începere de la data de 10.05.2010.        domiciliat în Cosești, sat Leicești, județ Argeș,
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân  C.N.P. 1440219038629, identificat cu B.I. seria GR
neschimbate.                         nr. 187938, eliberată de Pol. Colibași la data de
                               02.03.1995, deținând un număr de 10 părți sociale,
  (21/1.637.065)                      reprezentând 50% din capitalul social al societății,
                                 Dlui MAZILESCU SORIN GHEORGHE, de cetățenie
        Societatea Comercială             română, domiciliat în Cosești, sat Leicești, județ Argeș,
        ICPROTUR STAR - S.R.L.             C.N.P. 1681201034962, identificat cu C.I. seria AS
                               nr. 175181, eliberată de Pol. Mioveni la data de
      HOTĂRÂRE NR. 11/30.04.2010            03.02.2002, deținând un număr de 10 părți sociale,
                               reprezentând 50% din capitalul social al societății,
  Subsemnații BARBULESCU ION și BARBULESCU
                                 legal și statutar convocată, întrunită la sediul social
DRAGOȘ, asociați la societatea comercială ICPROTUR
                               al societății, conform procesului-verbal numărul 1 din
STAR S.R.L., am luat hotărârea de a suspenda
                               data de 10.05.2010,
activitatea societății pe o perioadă de 3 ani, începând cu
                                           HOTĂRĂȘTE:
data de 1 mai 2010.
                                 Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
  (22/1.637.066)                      de 3 ani, începând cu data de 10.05.2010.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                  9

  Art. 2. Completarea datelor personale ale asociatului                 DECIDE:
și administratorului Mazilescu Sorin Gheorghe.           Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
  Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   de 3 ani, cu începere de la data de 10.05.2010.
neschimbate.
                                  Art. 2. Completarea datelor personale.
  (25/1.637.069)                         Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 neschimbate.
        Societatea Comercială
       CAR SYSTEM ARGES - S.R.L.                (28/1.637.072)

          HOTĂRÂREA NR. 1
                                        Societatea Comercială
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 INTERGET SERVICE MARKET - S.R.L.
      DIN DATA DE 05.05.2010
                                        HOTĂRÂRE NR. 1/25.08.2009
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. CAR
SYSTEM ARGES S.R.L., cu sediul în Ștefănești,            Subsemnatele
Șos. Naț. București - Pitești nr. 161 Bis, județul Argeș,      - Petrescu Gheorghița, domiciliată în Pitești, strada
constatând că au fost îndeplinite prevederile legale       Pătrașcu-Vodă, bl. D1, sc. D, ap. 7, județul Argeș,
precum și cele ale Actului Constitutiv cu privire la
                                 C.N.P. 2651008034971, C.I. seria AS nr. 032799,
convocare, validitatea constituirii și a deliberărilor
adunărilor generale ale societăților comerciale cu        emisă de Poliția municipiului Pitești,
răspundere limitată,                         - BUSE ADRIANA-IOANA, domiciliată în Pitești,
             HOTĂRĂȘTE                bd. Frații Golești nr. 63, bl. S6, sc. A, ap. 5, județul Argeș,
  Deschiderea a 2 (două) puncte de lucru în Ștefănești,     C.N.P. 2760420035004, C.I. seria AS nr. 644363,
Șos. Națională București-Pitești nr. 86-88, jud. Argeș, și
                                 eliberată de SPCLEP Pitești la data de 03.08.2009,
Pitești, Str. Depozitelor nr. 38, jud. Argeș.
                                   în calitate de asociate, astăzi, 25.05.2009, am hotărât
  (26/1.637.070)                        următoarele:
                                   1) Schimbarea adresei sediului social al societății
         Societatea Comercială              începând cu data de 15.09.2009.
         ART DESIGN - S.R.L.
                                   Astfel, societatea va avea noul sediu social la
       HOTĂRÂREA NR. 2/01.04.2010             următoarea adresă:
                                   - județul Argeș, municipiul Pitești, str. Armand
 Subsemnatul Mocioc Fănică, asociat unic al
S.C. “ART DESIGN” S.R.L., am hotărât radierea          Călinescu, (fosta H.C.C.) nr. 1.
punctului de lucru al societății situat în jud. Argeș,        (29/1.637.073)
Geamăna nr. 424.
 Redactat azi, 01.04.2010.
                                        Societatea Comercială
  (27/1.637.071)
                                     INTERGET SERVICE MARKET - S.R.L.

       Societatea Comercială                           NOTIFICARE
     SOLAR SYSTEMS & DESIGN - S.R.L.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   AL S.C. SOLAR SYSTEMS & DESIGN S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Subsemnatul
  CHIRA NICUȘOR, de cetățenie română, domiciliat în       INTERGET SERVICE MARKET S.R.L., cu sediul în
municipiul Pitești, bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. L6, sc. F,  municipiul Pitești, județ Argeș, str. Armand Călinescu
et. 9, ap. 39, județ Argeș, C.N.P. 1740103034967,        nr. 1, înregistrată sub nr. J3/957/2004, cod unic de
identificat cu C.I. seria AS nr. 683006, eliberată de      înregistrare 16475294, care a fost înregistrat sub
SPCLEP Pitești la data de 11.03.2010, deținând un        nr. 25131 din 10.05.2010.
număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% din
capitalul social al societății,                   (30/1.637.074)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
       Societatea Comercială                06.05.2010, am hotărât suspendarea activității societății
     MONIA MODERN COMIMPEX - S.R.L.              pentru o perioadă de trei ani, începând cu 07.05.2010.
                                   (33/1.637.077)
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

           NR. 2/01.04.2010                       Societatea Comercială
                                        GIURCA JUNIOR COM - S.R.L.
  Subsemnata ROȘCA MONICA, în calitate de asociat
unic, am hotărât înființarea unui punct de lucru situat în           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
localitatea Băbeni, Calea lui Traian nr. 154, Depozit MCC,
județul Vâlcea;                              AL S.C. GIURCA JUNIOR COM S.R.L.
  Prezenta decizie face parte integrantă din statut, și va         NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010
urma procedura legală privind publicitatea, înregistrarea
                                   Subsemnatul
și autorizarea.                           GHEORGHE IONUȚ ALINODOR, de cetățenie
  (31/1.637.075)                        română, domiciliat în sat Micești, comuna Micești nr. 65,
                                 județ Argeș, C.N.P. 1830929035285, identificat cu
                                 C.I. seria AS nr. 552154, eliberată de Pol. Mioveni la
        Societatea Comercială               data de 10.01.2008, deținând un număr de 100 părți
       UNIVERSUL MOBILEI - S.R.L.              sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
                                 societății,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                            DECIDE:
                                   Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
 A ASOCIAȚILOR S.C. UNIVERSUL MOBILEI S.R.L.           de 3 ani, cu începere de la data de 10.05.2010.
     NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2010                Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
                                 neschimbate.
   Adunarea generală a asociaților în prezența:
   Dlui CONSTANTINESCU TEODOR CĂTĂLIN, de              (34/1.637.078)
cetățenie română, domiciliat în municipiul Pitești,
str. Mărășești nr. 8, județ Argeș, C.N.P. 1690131034989,             Societatea Comercială
identificat cu C.I. seria AS nr. 112154, eliberată de            COSTAR ROCONSTRUCT - S.R.L.
Pol. Pitești la data de 19.01.2001, deținând un număr de
10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
societății,
   Dnei CONSTANTINESCU DELIA IEDIDA, de                AL S.C. COSTAR ROCONSTRUCT S.R.L.
cetățenie română, domiciliată în municipiul Pitești,             NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010
str. Târgu din Vale nr. 12, județ Argeș, C.N.P. 2701005382746,    Subsemnatul
identificată cu C.I. seria AS nr. 187658, eliberată de        ȘERBAN CONSTANTIN, de cetățenie română,
Pol. Pitești la data de 03.04.2002, deținând un număr de     domiciliat în sat Dărmănești, comuna Dărmănești, județ
10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social      Argeș, C.N.P. 1580408038643, identificat cu
al societății,                          C.I. seria AS nr. 476631, eliberată de Spclep Mioveni
   legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al  la data de 01.09.2006, deținând un număr de 20 părți
                                 sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
societății, conform procesului-verbal numărul 1 din data
                                 societății,
de 30.04.2010,
                                               DECIDE:
              HOTĂRĂȘTE:                Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Mihăești,
   Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă   DN 73, județ Argeș.
de 3 ani, cu începere de la data de 30.04.2010.           Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
   Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân   neschimbate.
neschimbate.
                                   (35/1.637.079)
  (32/1.637.076)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    NIROS EXPERT CONSULT - S.R.L.
    EAST EUROPEAN CONSULTING - S.R.L.
                                      HOTĂRÂREA NR. 01 DIN 30.04.2010
       HOTĂRÂREA NR. 1/06.05.2010
                                   Subsemnatul VLASCU SORIN-IONUȚ, în calitate de
 Subsemnații COSTACHE IONUȚ-BOGDAN și              asociat unic al S.C. NIROS EXPERT CONSULT S.R.L.,
STANCU LIVIU, în calitate de asociați, astăzi,          am hotărât următoarele:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010               11

  1. Înființarea unui punct de lucru în com. Valea lașului,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sat Mustățești nr. 12D, jud. Argeș.              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  2. Prezenta hotărâre va fi înregistrată la Oficiul     AGRO CONSULTING CHIRIAC S.R.L., cu sediul în
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș și
                                sat Babaroaga, comuna Mozăceni, județ Argeș, nr. 354,
publicată în Monitorul Oficial.
                                înregistrată sub nr. J3/931/2009, cod unic de
  Prezenta hotărâre a fost redactată sub semnătură
privată, în patru exemplare.                  înregistrare 25898196, care a fost înregistrat sub
                                nr. 25145 din 10.05.2010.
  (36/1.637.080)
                                  (39/1.637.083)

        Societatea Comercială
       AMDO CONSTRUCT - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                     AGROPROD BENȚA NICU - S.R.L.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010
  Subsemnații Onofrei Dan, Onofrei Margareta, Cirstea        AL S.C. AGROPROD BENȚA NICU S.R.L.
Mihai Gabriel, asociați la S.C. AMDO CONSTRUCT S.R.L.,           NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010
am hotărât suspendarea activității firmei pe o perioadă      Subsemnatul
de 3 ani, începând cu data de 10.05.2010.
                                 BENȚA ION, de cetățenie română, domiciliat în
  (37/1.637.081)                       sat Slobozia, comuna Slobozia, str. Negrișoara nr. 8,
                                județ Argeș, C.N.P. 1720227221137, identificat cu
       Societatea Comercială              C.I. seria AS nr. 521122, eliberată de Spclep Costești la
    AGRO CONSULTING CHIRIAC - S.R.L.            data de 11.06.2007, deținând un număr de 20 părți
                                sociale, reprezentând 100% din capitalul social al
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             societății,
                                             DECIDE:
   AL S.C. AGRO CONSULTING CHIRIAC S.R.L.
                                 Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
      NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010
                                următoarele activități:
  Subsemnatul                          3530 - furnizarea de abur și aer condiționat.
  CHIRIAC IONEL, de cetățenie română, domiciliat în       Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
sat Babaroaga, comuna Mozăceni nr. 354, județ Argeș,
                                neschimbate.
C.N.P. 1720622224520, identificat cu C.I. seria AS
nr. 521124, eliberată de Spclep Costești la data de        (40/1.637.084)
11.06.2007, deținând un număr de 20 părți sociale,
reprezentând 100% din capitalul social al societății,
                                       Societatea Comercială
             DECIDE:
                                     AGROPROD BENȚA NICU - S.R.L.
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
următoarele activități:
                                           NOTIFICARE
  3530 - furnizarea de abur și aer condiționat.
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
neschimbate.                          Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (38/1.637.082)                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       Societatea Comercială
                                AGROPROD BENȚA NICU S.R.L., cu sediul în sat
    AGRO CONSULTING CHIRIAC - S.R.L.
                                Slobozia, comuna Slobozia, județ Argeș, Negrișoara
           NOTIFICARE                nr. 8, înregistrată sub nr. J3/942/2009, cod unic de
                                înregistrare 25922774, care a fost înregistrat sub
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                nr. 25144 din 10.05.2010.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          (41/1.637.085)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
      Societatea Comercială                         Societatea Comercială
 METALO-PLAST RECYCLING INDUSTRY - S.R.L.                    ALEX TRANS-R - S.R.L.

      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
S.C. METALO-PLAST RECYCLING INDUSTRY S.R.L.
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
  Subsemnatul
  MIHAI GOGU, de cetățenie română, domiciliat în
                                              ANUNȚ
sat Tețcoiu, comuna Mătăsaru nr. 296, județ Dâmbovița,
C.N.P. 1900824150730, identificat cu C.I. seria DD         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
nr. 310052, eliberată de Spclep Găești la data de        privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
27.04.2006, deținând un număr de 20 părți sociale,
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că
reprezentând 100% din capitalul social al societății,
              DECIDE:               firma S.C. ALEX TRANS-R S.R.L., având nr. de
  Art. 1. Declararea unui punct de lucru în com. Moțoieni,   înregistrare în Registrul Comerțului J03/1131/2003 și
Str. Principală nr. 24, jud. Dâmbovița.             codul unic de înregistrare RO 15715038, cu cererea
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    înregistrată sub nr. 25939/12.05.2010, a depus copie de
neschimbate.
                                 pe situația financiară pentru anul 2009, însoțită de
  (42/1.637.086)                        raportul administratorilor/directoratului, raportul
                                 cenzorilor/auditori financiari, procesul-verbal al adunării
        Societatea Comercială              generale a asociaților/acționarilor, și are o cifră de afaceri
       UZY TRACTĂRI JOB - S.R.L.             de peste 10 milioane lei.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 (44/1.637.088)

 A ASOCIAȚILOR S.C. UZY TRACTĂRI JOB S.R.L.
     NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010                       Societatea Comercială
  Adunarea generală a asociaților în prezența:                  CEZ SERVICII - S.A.
  Dnei TOTEANU ADRIANA-MIHAELA, de cetățenie
română, domiciliată în municipiul Pitești, Calea Craiovei             MINISTERUL JUSTIȚIEI
nr. 134, bl. 40 bis, sc. A, et. 3, ap. 15, județ Argeș,
C.N.P. 2800303037738, identificată cu C.I. seria AS           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
nr. 622650, eliberată de Spclep Pitești la data de             DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
03.03.2009, deținând un număr de 10 părți sociale,
reprezentând 50% din capitalul social al societății,                    ANUNȚ
  Dlui SINCU MARIAN, de cetățenie română, domiciliat
în municipiul Pitești, Str. Paltinului nr. 11, bl. F1, sc. A,    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
et. 10, ap. 86, județ Argeș, C.N.P. 1750111035000,        privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
identificat cu C.I. seria AS nr. 681941, eliberată de      Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că
Spclep Pitești la data de 04.03.2010, deținând un număr     firma S.C. CEZ SERVICII S.A., având nr. de înregistrare
de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social
                                 în Registrul Comerțului J03/985/2007 și codul unic de
al societății,
  legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al  înregistrare RO 21749442, cu cererea înregistrată sub
societății, conform procesului-verbal numărul 1 din data     nr. 25977/12.05.2010, a depus copie de pe
de 10.05.2010,                          situația financiară pentru anul 2009, însoțită de
             HOTĂRĂȘTE:               raportul administratorilor/directoratului, raportul
  Art. 1. Declararea unui punct de lucru în Pitești,
                                 cenzorilor/auditori financiari, procesul-verbal al adunării
Complex Deservire Craiovei, jud. Argeș.
                                 generale a asociaților/acționarilor, și are o cifră de afaceri
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                           de peste 10 milioane lei.

  (43/1.637.087)                          (45/1.637.089)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                 13

        Societatea Comercială              bl. A11, ap. 9, și înregistrată la Registrul Comerțului
       RISEX DISTRIBUȚIE - S.R.L.             J17/367/2010, am hotărât deschiderea unui punct de
                                 lucru în Galați, str. Henri Coandă nr. 5, Complex
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              Expostar, stand nr. 10, unde se vor desfășura activitățile
                                 prevăzute în actul constitutiv al societății.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ
                                   (48/1.637.666)
             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,               Societatea Comercială
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului               DRICARMA GRUP - S.R.L.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș confirmă că
firma S.C. RISEX DISTRIBUȚIE S.R.L., având nr. de              HOTĂRÂRE DIN DATA 03.05.2010
înregistrare în Registrul Comerțului J03/1068/2007 și
codul unic de înregistrare RO 21830821, cu cererea               S.C. DRICARMA GRUP S.R.L.
înregistrată sub nr. 25765/12.05.2010, a depus copie de       Eu, CONDREA MARIAN-GABRIEL, asociat unic al
pe situația financiară pentru anul 2009, însoțită de       S.C. DRICARMA GRUP S.R.L., cu sediul în sat Vânători,
raportul administratorilor/directoratului, raportul       Str. Viilor nr. 63, com. Vânători, jud. Galați, și înregistrată
cenzorilor/auditori financiari, procesul-verbal al adunării   la Registrul Comerțului sub nr. J17/287/2001, am hotărât
generale a asociaților/acționarilor, și are o cifră de afaceri  închiderea punctului de lucru din Galați, str. Henri
de peste 10 milioane lei.                    Coandă nr. 5, Complex Comercial Galatex, Depozit.
  (46/1.637.090)                         Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                   (49/1.637.667)
         Societatea Comercială
        PRODCOM MIMOLI - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                       STAER INTERNATIONAL - S.A.
      HOTĂRÂRE DIN DATA 15.04.2010
                                       HOTĂRÂREA NR. 7/20.04.2010
       S.C. PRODCOM MIMOLI S.R.L.
                                  Adunarea Generală a Acționarilor S.C. STAER
  Noi MUSCĂ JANINA-MIHAELA,
                                 INTERNATIONAL S.A., cu sediul în Galați,
    CONSTANTINIU IULIANA-MONIA,
  membrii ai societății PRODCOM MIMOLI S.R.L., cu        Str. Siderurgiștilor nr. 24, bl. SD6B, parter, înregistrată la
sediul în com. Liești, jud. Galați, și înregistrată la      O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galați sub numărul
Registrul Comerțului sub nr. J17/1787/1992, am hotărât      J17/2331/1992, având C.U.I. RO 2643282, legal
de comun acord suspendarea temporară a activității pe      convocată la data de 20.04.2010, adoptă următoarea
o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.04.2010.                    HOTĂRÂRE
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.        Art. 1. Se deschide punctul de lucru situat în
  Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial    municipiul Pitești, DN 65 B, Km 4, jud. Argeș, cu data de
Tecuci al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă      15.05.2010, având ca obiect de activitate următoarele:
Tribunalul Galați, astăzi, 15.04.2010, în 2 exemplare, la      4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
cercarea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii   tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine
de servicii nr. 10428/15.04.2010, din care un exemplar
                                 specializate;
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
asistență din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului    4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.      de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în
                                 magazine specializate;
  (47/1.637.665)                         4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
                                 magazine specializate
         Societatea Comercială               9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;
         DAN MAR OIL - S.R.L.                6499 - alte intermedieri financiare;
                                  6619 - activități auxiliare intermediarilor financiare,
      HOTĂRÂRE DIN DATA 04.05.2010             exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.
                                  Art. 2. Se deschide punctul de lucru situat în
        S.C. DAN MAR OIL S.R.L.             municipiul Oradea, Str. Lugojului nr. 8, jud. Bihor, cu
 Eu, ROBU DANIEL, asociat unic ai S.C. DAN MAR         data de 15.05.2010, având ca obiect de activitate
OIL S.R.L., cu sediul în Galați, bd. Dunărea nr. 19,       următoarele:
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
  4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,      - Galați, Viaduct, Post PTFO, jud. Galați (Atelier
tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine      producție);
specializate;                            - Galați, Cart. Micro 14, Str. 1 Decembrie 1918, bl. S8,
  4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor     sc. 5, ap. 106, jud. Galați.
de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în        Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
magazine specializate;                        (52/1.637.670)
  4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
magazine specializate;
  9524 - repararea mobilei și a furniturilor casnice;              Societatea Comercială
  6499 - alte intermedieri financiare;                     TIBERIU-ANDRO - S.R.L.
  6619 - activități auxiliare intermediarilor financiare,
                                      HOTĂRÂRE DIN DATA 06.05.2010
exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.
  Art. 3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei              S.C. TIBERIU-ANDRO S.R.L.
hotărâri se împuternicește dl Director General Nicolae
Ștefan.                               Noi ANDRONACHE VASILICA,
  Art. 4. Pentru depunerea și ridicarea de documente          ERCUS MARIANA,
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galați, în legătură cu       asociați ai S.C. TIBERIU-ANDRO S.R.L., cu sediul în
prezenta hotărâre, se împuternicește dna Nicolau         Galați, str. Traian nr. 211, și înregistrată la Registrul
Cornelia Luminița, legitimată cu C.I. eliberată de        Comerțului sub nr. J17/3624/1994, am hotărât de comun
SPCEP S5 biroul 1 București la data de 28.03.2007,        acord închiderea punctelor de lucru din:
având C.N.P. 2640210170388.                     - Galați, Cartier Mazepa II, aferent bl. M6;
                                  - Galați, Str. Gării c/c str. Nicolae Bălcescu.
  (50/1.637.668)                         Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                   (53/1.637.671)
         Societatea Comercială
          ANYSTAR - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
      HOTĂRÂRE DIN DATA 04.05.2010                      TRIOMET 2000 - S.R.L.

         S.C. ANYSTAR S.R.L.                       HOTĂRÂREA A.G.A.
  Noi ONOFREI ANIȘOARA,                               DIN 01.05.2010
    ONOFREI IONEL,
  asociați ai S.C. ANYSTAR S.R.L., cu sediul în Galați,       ANDREI IULIAN-MITREA, domiciliat în Galați,
Str. Constructorilor nr. 9, bl. B1, ap. 20, și înregistrată la  str. Gen. Alexandru Cernat nr. 112, C.N.P. 1710428170341,
Registrul Comerțului sub nr. J17/1353/2005, am hotărât      de cetățenie română,
de comun acord închiderea punctelor de lucru din:          în calitate de asociat unic al S.C. TRIOMET 2000 S.R.L.,
  - Galați, str. Henri Coandă nr. 5, spațiul comercial     cu sediul în Galați, Str. Melodiei nr. 8, bl. B8, ap. 31,
GALGROS;                             înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/989/1999,
  - Galați, str. Henri Coandă nr. 5, spațiul comercial                   HOTĂRĂSC:
BRISCOL.                               Art. 1. Aprobarea situației financiare pentru perioada
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.       01.01.2009 - 31.12.2009.
  (51/1.637.669)                          (54/1.637.672)


         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         ALEXIA CO - S.R.L.                     MAGNUS CREDIT IFN - S.R.L.

      HOTĂRÂRE DIN DATA 07.05.2010                      HOTĂRÂREA A.G.A.

         S.C. ALEXIA CO S.R.L.                     DIN DATA DE 31.01.2010
  Eu, MUJA ALEXANDRU-SORIN, asociat unic al            Noi
societății ALEXIA CO S.R.L., cu sediul în Galați,         - Brînzea Dan,
Str. Siderurgiștilor nr. 24, bl. SD6A, ap. 31, jud. Galați, și   - Druică Gheorghe,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/512/1995,     asociați ai S.C. Magnus Credit IFN S.R.L., cu
am hotărât de comun acord închiderea punctelor de        sediul în Galați, Str. Brăilei nr. 87, J17/829/2006,
lucru din:                            C.U.I. RO 18685217, am hotărât:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010               15

  Art. 1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de          Societatea Comercială
profit și pierdere aferent anului 2009.                  TERMO INSTAL N&P - S.R.L.
  (55/1.637.673)                           HOTĂRÂRE DIN DATA 06.05.2010

        Societatea Comercială                  S.C. TERMO INSTAL N&P S.R.L.
        GALBUSINESS - S.R.L.               Eu, BOGDAN NELIA, asociat unic al S.C. TERMO
                               INSTAL N&P S.R.L., cu sediul în Galați, str. Poșta Veche
           HOTĂRÂRE                nr. 203, și înregistrată la Registrul Comerțului sub
                               nr. J17/445/2007, am hotărât deschiderea unui punct de
      ÎNCHEIATĂ ASTĂZI, 01.02.2010           lucru în Galați, Str. Democrației nr. 82, unde se vor
  Subsemnatul IFROSA LILIAN IONUȚ, în calitate de      desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
asociat unic al S.C. GALBUSINESS S.R.L., cu sediul în    societății.
Galați, str. Arad nr. 1, județul Galați, înregistrată la     Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
Registrul Comerțului Galați sub nr. J17/1190/2005,        (59/1.637.677)
C.U.I. RO 17679381, am hotărât:
  Art. 1. Se închide punctul de lucru situat în Galați,
                                       Societatea Comercială
Bariera Traian, str. Cetățianul Ioan nr. 7, Hala 1 A,
                                        LUMIDENT - S.R.L.
conform contract de închiriere nr. 64/16.10.2008.
  Art. 2. Se deschide punctul de lucru situat în județul        HOTĂRÂRE DIN DATA 04.05.2010
Galați, comuna Vânători, identificat în T 68, P 899,
LOT 1, conform contract de închiriere nr. 1004/01.02.2010.          S.C. LUMIDENT S.R.L.
  (56/1.637.674)                       Noi UNGUREANU SANDU,
                                   UNGUREANU DANIELA-LUMINIȚA,
        Societatea Comercială              membrii ai societății LUMIDENT S.R.L., cu sediul în
         MODLEMN - S.R.L.              mun. Tecuci, str. Ecaterina Teodoroiu, bl. M1, ap. 27,
                               jud. Galați, și înregistrată la Registrul Comerțului sub
           HOTĂRÂRE                nr. J17/153/1996, am hotărât de comun acord
                               suspendarea temporară a activității pe o perioadă
       NR. 4 DIN DATA 06.05.2010           de 3 ani, începând cu data de 04.05.2010.
  Noi Dumitru Ioan și Dumitru Stanca, asociați ai       Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
societății MODLEMN S.R.L., înmatriculată la Registrul      Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial
Comerțului cu nr. J17/102//1992, cu sediul în Tecuci,    Tecuci al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
str. Cuza Vodă nr. 100, jud. Galați, am hotărât aprobarea  Tribunalul Galați, astăzi, 04.05.2010, în 2 exemplare, la
situației financiare pe anul 2008 și depunerea spre     cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivii cererii de
publicare la Monitorul Oficial.               servicii nr. 10511/04.05.2010, din care un exemplar
                               pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
  (57/1.637.675)                      asistență din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului
                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
        Societatea Comercială              (60/1.637.678)
         MODLEMN - S.R.L.

           HOTĂRÂRE                        Societatea Comercială
                                         ADMIH - S.R.L.
       NR. 5 DIN DATA 06.05.2010
                                    HOTĂRÂRE DIN DATA 07.05.2010
  Noi Dumitru Ioan și Dumitru Stanca, asociați ai
societății MODLEMN S.R.L., înmatriculată la Registrul              S.C. ADMIH S.R.L.
Comerțului cu nr. J17/102//1992, cu sediul în Tecuci,
                                Eu, CARUCERU ADRIAN-MARIAN, asociat unic al
str. Cuza Vodă nr. 100, jud. Galați, am hotărât aprobarea
                               societății ADMIH S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Brăilei
situației financiare pe anul 2009 și depunerea spre
                               nr. 206, bl. C1, ap. 28, jud. Galați, și înregistrată la
publicare la Monitorul Oficial.
                               Registrul Comerțului sub nr. J17/1674/2007, am hotărât
  (58/1.637.676)                      de comun acord deschiderea punctului de lucru din
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
Galați, str. Lozoveni nr. 115, jud. Galați, unde se vor      înmatriculată la Registrul Comerțului Galați sub
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv.      nr. J17/219/1999, RO 11650068, am hotărât după cum
 Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.        urmează:
  (61/1.637.679)                          Art. 1. Se aprobă depunerea situațiilor financiare
                                 anuale (bilanțului) la 31.12.2009.

        Societatea Comercială                 (64/1.637.682)
     POINT DISTRIBUTION GRUP - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                        INVEST IMOBILIARE - S.A.
    A ASOCIAȚILOR LA DATA DE 07.05.2010
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Adunarea Generală a Asociaților, constituită în data
de 07.05.2010, alcătuită din:                            A ACȚIONARILOR
  - Ali Yildirir - asociat,                         S.C. INVEST IMOBILIARE S.A.
  - Lucia Yildirir - asociat,                           NR. 144/07.05.2010
  - Askin Alsancak - asociat,
  am aprobat situațiile financiare anuale încheiate la       Noi
data de 31.12.2009 și notele explicative aferente.          DITCOV IULIAN, identificat cu C.I. seria GL
  Pentru profitul net realizat la data de 31.12.2009 în     nr. 020407, eliberată de Poliția Galați la data de
valoare de 355.142,91 lei, adunarea generală a          15.12.1998, C.N.P. 1700716170317, deținător a unui
asociaților propune următoarele destinații:            număr de 2.000 acțiuni, reprezentând 1,1111% din
  - rezerva legală 22.603,67 lei,                capitalul social total al societății,
  - profit nerepartizat 332.539,24 lei.               S.C. GRUP FINANCIAR IFN S.A., cu sediul social în
                                 mun. Galați, jud. Galați, str. Gh. Asachi nr. 1, et. 1,
  (62/1.637.680)
                                 înregistrată la O.R.C. sub nr. J17/2081/2005, având
                                 C.I.F. RO 18136537, reprezentată legal prin
         Societatea Comercială              dna PACURARU RODICA, Director, deținătoare a unui
         CHIC DESIGN - S.R.L.              număr de 178.000 acțiuni, reprezentând 98,8889% din
                                 capitalul social total al societății,
      HOTĂRÂRE DIN DATA 07.05.2010               acționari ai S.C. INVEST IMOBILIARE S.A.,
                                 reprezentând 100% din capitalul social al societății,
        S.C. CHIC DESIGN S.R.L.
                                 astăzi, data de mai sus,
  Noi ALEXANDRU ADRIAN-DĂNUȚ,                                HOTĂRÂM:
    ALEXANDRU GINA-RAMONA,                    Art. unic. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2009,
  asociați ai S.C. CHIC DESIGN S.R.L., cu sediul în       raportului de gestiune, raportului de verificare și
Galați, Str. Lăcătușilor nr. 11, bl. I3, ap. 6, și înregistrată  certificare a bilanțului.
la Registrul Comerțului sub nr. J17/888/2008, am hotărât
de comun acord deschiderea unui punct de lucru în           (65/1.637.683)
Galați, Str. Domnească nr. 80, terasă, unde se vor
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al             Societatea Comercială
societății.                                     DAMATES - S.R.L.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                            HOTĂRÂRE
  (63/1.637.681)
                                   Eu, TEODORU IULIAN, asociat unic și administrator
                                 al S.C. DAMATES S.R.L., cu sediul în Galați, strada
       Societatea Comercială
                                 Gheorghe Doja nr. 2, bloc 5A, ap. 13, județul Galați,
    AGRESS BUSINESS COMPANY - S.R.L.
                                 înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul
            HOTĂRÂRE                 J17/403/27.04.2010, C.U.I. RO 26834603, am hotărât
                                 deschiderea unui punct de lucru în județul Tulcea,
         NR. 200 DIN 06.05.2010              Str. 1848 nr. 59, unde se vor desfășura activitățile
                                 prevăzute în actul constitutiv al societății.
  Popa Ștefan, în calitate de asociat unic al
                                   Data: 07.05.2010
S.C. AGRESS BUSINESS COMPANY S.R.L., cu sediul
în loc. Galați, Str. Siderurgiștilor Vest, bl. SD10B, parter,     (66/1.637.684)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                 17

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        KROM INVEST IFN - S.A.                   RODINAT IMPORT EXPORT - S.R.L.

          HOTĂRÂREA NR. 1                     HOTĂRÂRE DIN DATA 10.04.2010

    A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE                    S.C. RODINAT IMPORT EXPORT S.R.L.
  A ACȚIONARILOR S.C. KROM INVEST IFN S.A.
                                   Noi MARICEANU NATALIA,
          GALAȚI
                                     DASCALU IORGU,
  În ședința Adunării generale a Acționarilor din data de     asociați ai societății RODINAT IMPORT EXPORT S.R.L.,
23.04.2010, ținută la sediul societății, legal convocată     cu sediul în Galați, str. Roșiori nr. 35, bl. D2, ap. 59, și
conform Legii nr. 31/1990, legal și statutar constituită,     înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
acționarii Grajdeanu Petrică Paul și Prodan Elena,        J17/824/2005, am hotărât de comun acord suspendarea
reprezentând 100% din capitalul social, au hotărât în       temporară a activității pe o perioadă de 3 ani, începând
unanimitate următoarele:                     cu data de 10.04.2010.
  1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la
                                   Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
data de 31.12.2009 (bilanț, cont de profit și pierdere, date
informative, situația activelor imobilizate, situația         (69/1.637.687)
amortizării activelor imobilizate, situația provizioanelor
pentru depreciere, situația modificărilor capitalurilor
proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la          Societatea Comercială
situațiile financiare anuale ale Societății Comerciale              G&B ELECTRIC - S.R.L.
KROM INVEST IFN S.A. Galați), tratate în conformitate
cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și cu           HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
Reglementările contabile conforme cu directivele
europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor           S.C. G&B ELECTRIC S.R.L.
financiare nebancare și Fondului de garantare a                J17/1071/2008, C.U.I. 23965787
depozitelor în sistemul bancar aprobate prin Ordinul                 NR. 01/04.05.2010
nr. 13/2008, cu modificările și completările în vigoare,       Eu, BĂLAN NICOLAE, asociat unic al S.C. G&B
pe baza raportului de gestiune privind activitatea        ELECTRIC S.R.L., cu sediul în Galați, str. Traian Vuia
desfășurată de S.C. KROM INVEST IFN S.A. Galați în        nr. 28, bl. V3, sc. 2, et. 3, ap. 35, jud. Galați, am hotărât
anul 2009 și a raportului auditorului financiar.
                                 următoarele:
  2. Situațiile financiare anuale întocmite la data de
                                   Art. 1. Societatea își deschide punct de lucru la adresa
31.12.2009 vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Galați.                  str. Traian Vuia (Micro 39), nr. 29, bl. J8, parter.
  3. Consiliul de Administrație al Societății Comerciale      Art. 2. Prezenta hotărâre intra în vigoare cu data de
KROM INVEST IFN S.A. Galați va duce la îndeplinire        04.05.2010, data semnării de către asociat, redactată
prevederile prezentei hotărâri.                  sub semnătură privată, în cinci exemplare cu titlu de
                                 original, și înregistrată ca făcând parte din S.C. G&B
  (67/1.637.685)                        ELECTRIC S.R.L. Galați.
                                   (70/1.637.688)
       Societatea Comercială
      ARROGANCE COMPANY - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
      HOTĂRÂRE DIN DATA 06.05.2010                       TOP KIM - S.R.L.

     S.C. ARROGANCE COMPANY S.R.L.                   HOTĂRÂRE DIN DATA 03.05.2010
  Noi COSTESCU GHEORGHE,                             LA S.C. TOP KIM S.R.L.
    COSTESCU GEANINA,
  asociați ai S.C. ARROGANCE COMPANY S.R.L., cu          Noi DRUJESCU CARMEN,
sediul în Galați, str. Vânători nr. 28, și înregistrată la        TĂNASĂ ȘTEFANA,
Registrul Comerțului sub nr. J17/395/2010, am hotărât de       membrii ai societății TOP KIM, cu sediul în com. Cuza
comun acord deschiderea unui punct de lucru în Galați,      Vodă nr. 284, și înregistrată la Registrul Comerțului sub
Piața Centrală, Hale Industriale, subsol, stand nr. 3, unde    nr. J17/810/2006, am hotărât de comun acord
se vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv   suspendarea temporară a activității pe o perioadă
al societății.                          de 3 ani, începând cu data de 03.05.2010.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.        Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  (68/1.637.686)                          (71/1.637.689)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
         Societatea Comercială              Registrul Comerțului sub numărul J17/418/2010, am
          INFOFARM - S.R.L.               hotărât de comun acord deschiderea unui punct de lucru
                                 în Galați, Calea Prutului nr. 9, corp C5 (parter), unde se
        HOTĂRÂRE DIN 1.05.2010              va desfășura activitatea prevăzută în actul constitutiv al
  Noi Doboș Liliana Eugenia și Doboș Maricel Mihai,       societății.
asociați la S.C. Infofarm S.R.L., cu sediul în Galați,        Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
str. George Enescu nr. 25, bloc Bistrița 1b, ap. 84,         (75/1.637.693)
județul Galați, și înregistrat cu J17/1939/2006, am hotărât
suspendarea temporară a activității societății începând
cu data de 01.05.2010, pentru 3 ani.                        Societatea Comercială
                                           HELMERS - S.R.L.
  (72/1.637.690)
                                       HOTĂRÂRE DIN DATA 10.05.2010
         Societatea Comercială
         CLAUS TIGER - S.R.L.                       S.C. HELMERS S.R.L.
                                   S.C. HELMERS ACCOMMODATIE EN INTERIEUR
      HOTĂRÂRE DIN DATA 06.05.2010
                                 BV, reprezentată de către JOSEPHUS GUSTAAF
       LA S.C. CLAUS TIGER S.R.L.             ANTHONIUS VAN NIEKERK, asociat unic al
                                 S.C. HELMERS S.R.L., cu sediul în Galați, str. Alexandru
  Eu, IORGA CLAUDIA-FLORENTINA, asociat unic al         Moruzzi nr. 130b, înregistrată la Registrul Comerțului
S.C. CLAUS TIGER S.R.L., cu sediul în sat Vânători,        Galați sub numărul J17/293/2000 și cod fiscal
Str. Viilor nr. 60, com. Vânători, jud. Galați, și înregistrată
                                 RO 12974798, reprezentată de către persoana
la Registrul Comerțului sub nr. J17/1486/2007,
                                 desemnată în funcția de administrator dl JOSEPHUS
am hotărât suspendarea temporară a activității societății
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 06.05.2010.      GUSTAAF ANTHONIUS VAN NIEKERK, am hotărât:
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.         1. Aprobarea bilanțului și situațiilor financiare pentru
                                 exercițiul financiar 2009 pentru S.C. HELMERS S.R.L.
  (73/1.637.691)                          Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                   (76/1.637.694)
         Societatea Comercială
          ANELEDO - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
      HOTĂRÂRE DIN DATA 10.05.2010                    ARISTOCRATE IMAGE - S.R.L.

         S.C. ANELEDO S.R.L.                    HOTĂRÂRE DIN DATA 10.05.2010
  Noi ION OTILIA,
    LUNGEANU MIOARA,                          LA S.C. ARISTOCRATE IMAGE S.R.L.
  asociați ai S.C. ANELEDO S.R.L., cu sediul în          Eu, DRAGOMIR IONEL, asociat unic al
com. Braniștea nr. 35, și înregistrată la Registrul        S.C. ARISTOCRATE IMAGE S.R.L., cu sediul în Galați,
Comerțului sub nr. J17/953/1995, am hotărât de comun       Str. Instrucției nr. 1, camera 5, și înregistrată la Registrul
acord deschiderea unui punct de lucru în Galați,         Comerțului sub nr. J17/75/2009, am hotărât suspendarea
Str. Brăilei c/c Str. Morilor, zona Casa de Cultură, unde     temporară a activității societății pe o perioadă de 3 ani,
se vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv   începând cu data de 10.05.2010.
al societății.
                                   Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                   (77/1.637.695)
  (74/1.637.692)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         ELEM SYSTEM - S.R.L.                      OMEGA SERVICES - S.R.L.

      HOTĂRÂRE DIN DATA 10.05.2010                   HOTĂRÂRE DIN DATA 10.05.2010

        S.C. ELEM SYSTEM S.R.L.                    LA S.C. OMEGA SERVICES S.R.L.
 Noi Cotae Elena Izabela,                      Eu, POPA ELENA, asociat unic al S.C. OMEGA
    Crăciun Marius,                      SERVICES S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Portului nr. 41,
 asociați ai societății Elem System S.R.L., cu sediul în     bl. Brateș 2, ap. 9, și înregistrată la Registrul Comerțului
Galați, Str. Oltului nr. 13, bl. D8a, ap. 9, și înregistrată la  sub nr. J17/989/2009, am hotărât:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                 19

  Art. 1. Închiderea punctului de lucru din Galați,               Societatea Comercială
Str. Brăilei nr. 161, bl. A5, ap. 22.                      AUTO ORIZONT - S.R.L.
  Art. 2. Suspendarea temporară a activității societății
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 10.05.2010.           HOTĂRÂRE DIN DATA 07.05.2010
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                        S.C. AUTO ORIZONT S.R.L.
  (78/1.637.696)
                                  Eu, GRIGORAS MARIAN, asociat unic al
                                societății AUTO ORIZONT S.R.L., cu sediul în Galați,
         Societatea Comercială
                                str. Galați nr. 27, bl. R7, ap. 31, jud. Galați, și înregistrată
          ROMNEF - S.R.L.
                                la Registrul Comerțului sub nr. J17/2102/2005,
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              am hotărât de comun acord:
                                  - închiderea punctului de lucru din Galați, str. Traian
          NR. 31/04.05.2010              nr. 95, Cartier Piața Centrală, bl. A5A, parter,
  Încheiată azi, 04.05.2010, cu ocazia ședinței        ap. cam. 8, 9, 10, jud. Galați.
ordinare a Adunării Generale a Asociatului Unic al         - suspendarea activității începând cu data de
S.C. ROMNEF S.R.L. Galați, str. Zidarilor nr. 3, bloc N3,    07.05.2010, pe o perioadă de 3 ani.
Cartier Micro 19 - Piața Dunărea, J17/40/2000,           Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
RO 12626475, tel./fax 0236.493566, cu următoarea
                                  (80/1.637.698)
Ordine de zi:
  Au fost supuse dezbaterii și aprobării dnei Asociat
Unic - Pruna Măriuța, următoarele:                        Societatea Comercială
  1. Analiza și dezbaterea rezultatelor gestiunii                ELISEEA STAR - S.R.L.
economico-financiare pe baza Situațiilor Financiare
Anuale pentru exercițiul financiar 2009 (menționându-se           HOTĂRÂRE DIN DATA 07.05.2010
documentele componente conform Legii Contabilității în
situația concretă a societății).                        S.C. ELISEEA STAR S.R.L.
  2. Analiza activității administratorului și acordarea
(ori nu) a descărcării de gestiunea exercițiului expirat.     Noi KIRALY ELISABETA,
  3. Analiza rezultatelor financiare și hotărârea           KIRALY BALAZS,
modului de repartizare a profitului net pe anul 2009        asociați ai S.C. ELISEEA STAR S.R.L., cu sediul în
(ori a acoperirii pierderilor).                 Galați, Str. Dogăriei nr. 138, și înregistrată la Registrul
  4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net    Comerțului sub nr. J17/1105/2002, am hotărât de comun
pe anul 2009.                          acord deschiderea unui punct de lucru în Galați, Piața
  La ședință au participat asociați deținând 100% din     Centrală, Metalochimice, unde se vor desfășura
Capitalul Social, conform listei de prezență, ședința fiind   activitățile prevăzute în actul constitutiv al societății.
legală și statutară.
                                  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
  În urma dezbaterilor, s-a hotărât:
  I. Se aprobă Situațiile Financiare anuale pentru        (81/1.637.699)
exercițiul financiar 2009 (bilanț, contul de profit și
pierdere, date informative, raportul de gestiune, și notele
explicative) drept pentru care se dispune publicitatea              Societatea Comercială
legală și depunerea acestora la O.R.C. și organele                  ELRAS - S.R.L.
financiare competente.
  II. Profitul Net 1.027.174 lei să fie repartizat, astfel:              HOTĂRÂRE
  a. Acoperire pierdere ani precedenți 1.027.174 lei;       Eu, Coman Vasilică Răzvan, domiciliat în Galați,
  III. Se aprobă descărcarea de gestiune a          str. Tecuci 193, bl. N7/34, jud. Galați, în calitate de asociat
administratorului.                       unic al Societății comerciale ELRAS S.R.L., cu sediul
  IV. Se împuternicește dl GINGHINA SORIN FELIX,
                                social în Galați, str. Tecuci 193, bl. N7, ap. 34, jud. Galați,
legitimat cu C.I. seria GL nr. 592727, eliberată de Poliția
                                având numărul de ordine la Registrul Comerțului
Galați la data de 15.12.2009, în calitate de director
economic, cu aducerea la îndeplinire a Hotărârilor luate    J17/838/2003, C.U.I. RO 15532561, am hotărât
și investirea lor cu putere executorie, prin depunerea     următoarele:
unui extras al prezentului la O.R.C. Galați.            Art. 1. Societatea își suspendă temporar activitatea
  Data: 04.05.2010                      pe o perioadă de 3 ani, începând din data de 10.05.2010.
  (79/1.637.697)                         (82/1.637.700)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      VERTIGO TRADING CO - S.R.L.                      TANCRAD - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                     HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR

                                 AI S.C. TANCRAD S.R.L., CU SEDIUL ÎN GALAȚI,
           NR. 1/31.03.2010
                                  STR. BRĂILEI NR. 169 J, ÎNREGISTRATĂ LA
  Subsemnații                          REGISTRUL COMERȚULUI SUB NR. J17/1938/1995
  - Ștefan Maria-Dorina,                     C.I.F. 8006670 (ÎN CONTINUARE SOCIETATEA)
  - Ștefan Constantin,                      Astăzi, 06.05.2010, la sediul Societății sunt prezenți:
  în calitate de acționari la S.C. VERTIGO TRADING        STANCIC ADRIANA ELENA,
CO S.R.L.;                             STANCIC CĂTĂLIN CRISTIAN,
  Având în vedere întreruperea activității societății,      în calitate de Asociați ai Societății, persoană juridică
                                ce funcționează în conformitate cu legile din România,
            HOTĂRÂM:
                                cu sediul în Galați, Str. Brăilei nr. 169J, înregistrată la
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă   Registrul Comerțului sub nr. J17/1938/1995, având
de 24 luni, cu începere de la data de 31.03.2010.        C.I.F. 8006670, reprezentată prin Stancic Cătălin
                                Cristian, care
  (83/1.637.701)
                                        HOTĂRĂSC URMĂTOARELE:
                                  1) Urmare a analizării rezultatelor obținute în
         Societatea Comercială             anul 2009, asociații S.C. TANCRAD S.R.L. Galați, de
         AVROGOLD - S.R.L.               comun acord hotărăsc ca profitul net obținut la
                                31.12.2009, în sumă de 8.760.791 lei, să fie repartizat
      HOTĂRÂRE DIN DATA 10.05.2010             astfel:
                                  - 200.000 lei    - rezerve legale,
         S.C. AVROGOLD S.R.L.               - 7.560.791 lei   - alte repartizări,
                                  - 1.000.000 lei   - dividende.
  Noi ARITON CAMELIA,                       2) Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și
    ARITON IULIAN,                     pierdere pe 2009.
  asociați ai societății AVROGOLD S.R.L., cu sediul în       (86/1.637.704)
Galați, Vadul Sacalelor nr. 3, bloc Pescăruș, ap. 33,
jud. Galați, și înregistrată la Registrul Comerțului sub
                                         Societatea Comercială
numărul J17/420/2010, am hotărât de comun acord                VIDAG CONSTRUCT - S.R.L.
deschiderea punctului de lucru din Brăila, str. Galați
nr. 13, jud. Brăila, unde se vor desfășura activitățile               ACT ADIȚIONAL
prevăzute în actul constitutiv.
                                       ÎNCHEIAT ASTĂZI, 22.03.2010
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV
  (84/1.637.702)                              AL S.C. VICO PLANT S.R.L.
                                  Eu, VICOL MIHAI-DRAGOȘ, născut la data de
                                22.03.1982 în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric
         Societatea Comercială
                                personal 1820322170029, domiciliat în Galați,
           TACO - S.R.L.
                                str. Drumul Viilor nr. 38 bis, bl. U3, ap. 1, asociat unic al
                                societății comerciale VICO PLANT S.R.L., cu sediul în
            HOTĂRÂRE                 Galați, str. Drumul Viilor nr. 38 bis, bl. U3, ap. 1, și
  Eu, Agache Vasile, domiciliat în Galați,           înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/850/2008,
Str. Laminoriștilor nr. 4, bl. G4, ap. 60, fiind asociat unic  am hotărât:
                                  Art. 1. Societatea își schimbă denumirea în
al S.C. TACO S.R.L., cu sediul în Galați, str. Gheorghe
                                S.C. VIDAG CONSTRUCT S.R.L.
Doja nr. 2, bl. 5A, ap. 39, înmatriculată la Registrul       Art. 2. Societatea își completează obiectul de
Comerțului sub nr. J17/456/1994, C.U.I. RO 5251569,       activitate cu următoarele activități:
am hotărât suspendarea activității societății începând       4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
cu data de 10.05.2010, pe o perioadă de 3 ani.         nerezidențiale;
  Data: 10.05.2010                         4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
                                  4312 - lucrări de pregătire a terenului;
  (85/1.637.703)                         4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                21

  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de          Societatea Comercială
aer condiționat;                                 BRAPOLCONS - S.R.L.
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
  4331 - lucrări de ipsoserie;                           ACT ADIȚIONAL
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;            ÎNCHEIAT ASTĂZI, 23.04.2010
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de            LA ACTUL CONSTITUTIV
geamuri;                                   AL S.C. BRAPOLCONS S.R.L.
  4339 - alte lucrări de finisare;                 Noi
  4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la       - BRANEA IONEL, născut la data de 06.10.1966 în
construcții;                           com. Corod, jud. Galați, cod numeric personal
  4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești  1661006173171, domiciliat în Galați, Str. 9 Mai nr. 11,
n.c.a;
                                   - BRANEA SEFORA, născută la data de 18.07.1969
  4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare
                                 în loc. Costache Negri, jud. Galați, cod numeric personal
pentru fluide;
                                 2690718170311, domiciliată în Galați, Str. 9 Mai nr. 11,
  4213 - construcția de poduri și tuneluri;
                                   asociați ai S.C. BRAPOLCONS S.R.L., cu sediul în
  4211 - lucrări de construcții a drumurilor și
                                 Galați, Str. 9 Mai nr. 23 și înregistrată la Registrul
autostrăzilor;
                                 Comerțului sub numărul J17/90/2004, am hotărât:
  4321 - lucrări de instalații electrice;
                                   Art. 1. Societatea își completează obiectul de
  4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
                                 activitate cu următoarele activități:
  4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
                                   9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
  4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;       9604 - activități de întreținere corporală;
  4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al    9609 - alte activități de servicii n.c.a.;
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine     4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și
specializate.                          de parfumerie;
  Art. 3. Societatea își schimbă domeniul și activitatea      4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
principală:                           și de parfumerie, în magazine specializate;
  Domeniul principal de activitate:                4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  412 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și  vândute prin magazine;
nerezidențiale.                           4615 - intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
  Activitatea principală este:                 menaj și de fierărie;
  4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și    Art. 2. Societatea deschide două puncte de lucru în:
nerezidențiale.                           - Galați, Str. Brăilei, aferent Leagăn de Copii, unde
  Art. 4. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân    se vor desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate     al societății.
modificările la zi.                         - Galați, Str. Siderurgiștilor, bl. SD8A, parter,
  Prezentul act adițional face parte integrantă din      unitatea 182/1, unde se vor desfășura activitățile
actul constitutiv al S.C. VICO PLANT S.R.L.           prevăzute în actul constitutiv al societății.
                                   Art. 3. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
  (87/1.637.706)
                                 valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
                                 modificările la zi.
         Societatea Comercială                Prezentul act adițional face parte integrantă din
       VIDAG CONSTRUCT - S.R.L.              actul constitutiv al S.C. BRAPOLCONS S.R.L.
                                   (89/1.637.708)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204             Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 BRAPOLCONS - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale               NOTIFICARE
VIDAG CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Galați, județ Galați, str. Drumul Viilor nr. 38 bis, bloc U3,  Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
scara 1, ap. 1, înregistrată sub nr. J17/850/2008,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cod unic de înregistrare 23771756, care a fost înregistrat    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sub nr. 18406 din 07.05.2010.
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (88/1.637.707)                        BRAPOLCONS S.R.L., cu sediul în municipiul Galați,
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
județ Galați, Str. 9 Mai nr. 23, înregistrată sub         Am primit echivalentul capitalului social în sumă de
nr. J17/90/2004, cod unic de înregistrare 16095970,        200 lei, astfel: 100 lei de la asociatul RĂILEANU
care a fost înregistrat sub nr. 18452 din 07.05.2010.       IULIAN-CRISTIAN și 100 lei de la asociatul STRĂUȚ
  (90/1.637.709)                        MARIAN, cărora le-am cesionat părțile mele sociale.
                                 În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea.
                                   Art. 4. Capitalul social al societății rămâne
         Societatea Comercială
                                 neschimbat, respectiv 200 lei numerar, divizat în
          BUKKALA - S.R.L.
                                 20 părți sociale egale a 10 lei fiecare.
           ACT ADIȚIONAL                 Participarea asociaților la constituirea capitalului
                                 social este următoarea:
      ÎNCHEIAT ASTĂZI, 30.04.2010                RĂILEANU IULIAN-CRISTIAN -       100 lei
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. BUKKALA S.R.L.                                10 părți sociale,
      PRIVIND TRANSFORMAREA                  STRĂUȚ MARIAN -            100 lei
   SOCIETĂȚII COMERCIALE BUKKALA S.R.L.                                  10 părți sociale.
    DIN SOCIETATE CU UNIC ASOCIAT ÎN               Participarea asociaților la beneficii și pierderi este
    SOCIETATE CU MAI MULȚI ASOCIAȚI              direct proporțională cu aportul la constituirea capitalului
  Eu, NASTA IULIAN-IONEL, domiciliat în Galați,         social.
str. Episcopul Melchisedec nr. 7, bl. A6, ap. 5, născut la      Art. 5. Sediul social al societății se schimbă în Galați,
data de 13.07.1976 în mun. Galați, jud. Galați,          Bd. Siderurgiștilor nr. 30, bl. SD4C, sc. 2, ap. 44.
cod numeric personal 1760713170326, asociat unic           Art. 6. Se eliberează din funcția de administrator
al societății BUKKALA S.R.L., cu sediul în Galați,        NASTA IULIAN-IONEL, și se aleg în funcția de
str. Episcopul Melchisedec nr. 7, bl. A6, ap. 5, și        administratori, pe o perioadă de 30 ani, RĂILEANU
înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul         IULIAN-CRISTIAN și STRĂUȚ MARIAN.
J17/313/2009, am hotărât modificarea formei de            Art. 7. RĂILEANU IULIAN-CRISTIAN și STRĂUȚ
organizare a S.C. BUKKALA S.R.L., din S.R.L. cu asociat
                                 MARIAN au achitat la clauzele din actul constitutiv și
unic, în S.R.L. cu mai mulți asociați, prin:
                                 prezentul act adițional.
  Art. 1. Începând cu data de 30.04.2010, în
societatea BUKKALA S.R.L. aderă ca asociat              Art. 8. Societatea poate funcționa și cu asociat unic,
RĂILEANU IULIAN-CRISTIAN, născut la data de            în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 229
10.11.1976 în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric        din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
personal 1761110170361, domiciliat în Galați,           completările ulterioare.
Str. Iasomiei nr. 3, bl. R3, sc. 2, ap. 28, de cetățenie       Art. 9. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
română.                              valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
  RĂILEANU IULIAN-CRIS TIAN primește prin cesiune,       modificările la zi.
10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei, de la        Prezentul act adițional face parte integrantă din
asociatul NASTA IULIAN-IONEL, conform contractului        actul constitutiv al S.C. BUKKALA S.R.L.
de cesiune.
  RĂILEANU IULIAN-CRISTIAN va avea aceleași             (91/1.637.710)
drepturi, obligații, ca și ceilalți asociați.
  Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său             Societatea Comercială
la capitalul social, creanțele active și pasive ale societății.           BUKKALA - S.R.L.
  Art. 2. Începând cu data de 30.04.2010, în
societatea BUKKALA S.R.L. aderă ca asociat STRĂUȚ                    NOTIFICARE
MARIAN, născut la data de 03.02.1979 în mun. Galați,
jud. Galați, cod numeric personal 1790203170343,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în Galați, Bd. Siderurgiștilor nr. 30, bl. SD4C,    Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
sc. 2, ap. 44, de cetățenie română.                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  STRĂUȚ MARIAN primește prin cesiune, 10 părți         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sociale, în valoare totală de 100 lei, de la asociatul      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
NASTA IULIAN-IONEL, conform contractului de cesiune.       BUKKALA S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, județ
  STRĂUȚ MARIAN va avea aceleași drepturi, obligații,      Galați, Bd. Siderurgiștilor nr. 30, bloc SD4C, scara 2,
ca și ceilalți asociați.                     ap. 44, înregistrată sub nr. J17/313/2009, cod unic de
  Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său    înregistrare 25238580, care a fost înregistrat sub
la capitalul social, creanțele active și pasive ale societății.
                                 nr. 18496 din 07.05.2010.
  Art. 3. Eu, NASTA IULIAN-IONEL declar că m-am
retras din societate începând cu data de 30.04.2010.         (92/1.637.711)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                23

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  EURO PRO-CONSTRUCT COMPANY - S.R.L.               EURO PRO-CONSTRUCT COMPANY - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                           NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    ÎNCHEIAT LA DATA DE 06.05.2010              Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII EURO            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    PRO-CONSTRUCT COMPANY S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Eu, Lupu Virgil, domiciliat în Galați, str. Dr. Constantin  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Levaditti nr. 15, bloc Crin 1, ap. 27, asociat unic la      EURO PRO-CONSTRUCT COMPANY S.R.L., cu sediul
                                 în oraș Târgu Bujor, județ Galați, Str. Constructorilor
S.C. EURO PRO-CONSTRUCT COMPANY S.R.L.,
                                 nr. 44, înregistrată sub nr. J17/1040/2007, cod unic de
cu sediul în Galați, str. Dr. Constantin Levaditti nr. 15,
                                 înregistrare 21954145, care a fost înregistrat sub
bloc Crin 1, ap. 27, înregistrată la Registrul Comerțului
                                 nr. 18587 din 07.05.2010.
sub nr. J17/1040/2007, am hotărât:
  Art. 1. Începând cu data prezentului act adițional, în      (94/1.637.713)
societatea comercială EURO PRO-CONSTRUCT
COMPANY S.R.L. aderă ca asociat Mocan Gheorghe,                 Societatea Comercială
născut la data de 26.12.1967 în oraș Tg. Bujor,                 WOLZER IMPEX - S.R.L.
jud. Galați, cod numeric personal 1671226174890,
domiciliat în oraș Tg. Bujor, str. Gen. Eremia Grigorescu             ROMÂNIA
                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
nr. 80, bloc A2, ap. 76, jud. Galați, de cetățenie română.
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Mocan Gheorghe primește prin cesiune de la Lupu Virgil,     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
100 părți sociale, în valoare de 1000 lei, conform              TRIBUNALUL GALAȚI
contractului de cesiune anexat. Eu, Mocan Gheorghe
înțeleg să continui activitatea, prin preluarea activului și           DOSAR NR. 18597/2010
pasivului societății, declar că nu am calitatea de asociat
unic într-o altă societate cu răspundere limitată cu               REZOLUȚIE NR. 5054
asociat unic.
                                      PRONUNȚATĂ ASTĂZI, 10.05.2010
  Art. 2. Începând cu data prezentului act adițional, eu
Lupu Virgil declar că m-am retras din societate și am       PROF. UNIV. DR. RĂDUCAN OPREA - DIRECTOR
primit echivalentul capitalului social în sumă de 1000 lei    MIHAELA ȘTEFANIA VALEANU - CONSILIER JURIDIC
de la Mocan Gheorghe, căruia i-am cesionat părțile         Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
mele sociale. În acest fel m-am desocotit definitiv cu      WOLZER IMPEX S.R.L., cu sediul ales în municipiul
societatea și înțeleg să nu mai am niciun fel de pretenții    Galați, Micro 14, bloc PM2, ap. 27, prin care se solicită
față de Mocan Gheorghe și de societate indiferent de       înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
situațiile ce se vor ivi.                    radierea WOLZER IMPEX S.R.L., cod unic de
  Art. 3. Capitalul social rămâne neschimbat respectiv     înregistrare 8523951, număr de ordine în Registrul
1000 lei numerar, divizat în 100 părți sociale, în valoare    Comerțului J17/949/1996.
de 10 lei fiecare, aparținând asociatului unic Mocan                  DIRECTORUL
                                  Asupra cererii de față:
Gheorghe.
                                  Prin cererea înregistrată sub nr. 18597 din
  Art. 4. Se eliberează din funcția de administrator Lupu
                                 07.05.2010, s-a solicitat, înregistrarea în registrul
Virgil, și se alege Mocan Gheorghe, pe durată nelimitată.    comerțului a mențiunii cu privire la radierea WOLZER
  Art. 5. Societatea își schimbă sediul în oraș Tg. Bujor,   IMPEX S.R.L.
Str. Constructorilor nr. 44.                    În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
  Art. 6. Se anulează vechiul act constitutiv al societății,  menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
și se întocmește un nou act constitutiv.             cărora DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite
  Prezentul act adițional, încheiat sub semnătură       cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din
privată astăzi, 06.05.2010, face parte integrantă din      O.U.G. nr. 116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990
actul constitutiv al societății EURO PRO-CONSTRUCT        republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                 Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și
COMPANY S.R.L.
                                 completările ulterioare, urmează a admite prezenta
  (93/1.637.712)                        cerere de radiere.
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
          PENTRU ACESTE MOTIVE                     Societatea Comercială
            ÎN CONDIȚIILE LEGII                     VELTIMEX - S.R.L.
               DISPUNE
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și               NOTIFICARE
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
firmei WOLZER IMPEX S.R.L., cu datele de identificare      Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
mai sus menționate.                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Motivul radierii este dizolvare.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Dispune publicarea prezentei rezoluții în          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.          VELTIMEX S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, județ
  Executorie de drept.                    Galați, str. Regimentul 11 Siret nr. 33, bloc D5,
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile  ap. 22, înregistrată sub nr. J17/97/1997, cod unic de
art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G. nr. 116/2009.         înregistrare 9151376, care a fost înregistrat sub
  Pronunțată astăzi, 10.05.2010.               nr. 18721 din 10.05.2010.

  (95/1.637.714)                         (97/1.637.716)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          VELTIMEX - S.R.L.                       MATTERA COM - S.A.

                                   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
           ACT ADIȚIONAL
                                 AL SOCIETĂȚII COMERCIALE MATTERA COM S.A.
       ÎNCHEIAT ASTĂZI, 05.05.2010
                                      DIN DATA DE 03.05.2010
        LA ACTUL CONSTITUTIV
        AL S.C. VELTIMEX S.R.L.               Noi, POPA JANA, domiciliată în loc. Galați,
                                str. Drumul Viilor nr. 38, bl. T11, sc. 3, ap. 44,
  Eu, CARAMFIL GENOVEVA, domiciliată în Galați,
                                posesoare a C.I. seria GL nr. 236078, elib. de Poliția
bd. Henri Coandă nr. 16, bl. J10, sc. 2, ap. 46, născută    Galați la data de 07.11.2002, C.N.P. 2720216250544, și
la data de 18.05.1970 în mun. Galați, jud. Galați,       TUFEANU IRINA, domiciliată în loc. Galați, Str. Nufărului
cod numeric personal 2700518170341, asociat unic al       nr. 5, bl. S7, sc. 2, et. 4, ap. 39, posesoare a C.I. seria GL
S.C. VELTIMEX S.R.L., cu sediul în Galați,           nr. 189271, eliberată de Poliția Galați la data de
Str. Nufărului nr. 2, bl. S15, ap. 32, și înmatriculată la   06.02.2002, C.N.P. 2730204170373, acționarii
Registrul Comerțului sub nr. J17/97/1997, am hotărât      societății comerciale MATTERA COM S.A., având sediul
modificarea actului constitutiv astfel:             în jud. Galați, loc. Galați, Str. Strungarilor nr. 4A,
  Art. 1. Societatea își schimbă sediul social în Galați,   înregistrată la O.R.C. Galați sub nr. J17/784/2005,
str. Regiment 11 Siret nr. 33, bl. D5, ap. 22.         C.U.I. 17456657, am hotărât:
  Art. 2. Societatea își schimbă domeniul și activitatea     Art. 1. Eu, Popa Jana, cesionez toate cele
principală:                           2.955 acțiuni la purtător, reprezentând 91.605 lei și
  Domeniul principal de activitate:              98,5% din capitalul social, în favoarea doamnei Miritescu
  471 - comerț cu amănuntul în magazine            Ioana, de cetățenie română, născută la data de
nespecializate.                         26.10.1955 în mun. Sibiu, jud. Sibiu, domiciliată în
  Activitatea principală este:                loc. Galați, Bd. Siderurgiștilor nr. 33, bl. SD5B, sc. 1,
  4711 - comerț cu amănuntul în magazine           ap. 81, posesoare a C.I. seria GL nr. 645507, elib. de
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       mun. Galați la data 16.11.2009, C.N.P. 2551026170393.
alimentare, băuturi și tutun.                    Art. 2. Ca urmare a cesiunii, eu, Popa Jana,
  Art. 3. Se realege în funcția de administrator, pe     mă retrag din societate ca acționar.
perioadă nedeterminată, CARAMFIL GENOVEVA.             Art. 3. Aderă la societate ca acționară, doamna
  Art. 4. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân   Miritescu Ioana.
                                  Art. 4. Se retrage mandatul de administrator al
valabile. Se redactează un nou act constitutiv, cu toate
                                doamnei Popa Jana, și se numește în funcția de
modificările la zi.
                                administrator pe o perioada de 4 ani, având puteri
  Prezentul act adițional fiice parte integrantă din
                                depline, doamna Miritescu Ioana.
actul constitutiv al S.C. VELTIMEX S.R.L.
                                  Art. 5. Ca urmare a cesiunii, participarea acționarilor
  (96/1.637.715)                       la constituirea capitalului social va fi:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                25

  1. Miritescu Ioana - 91.605 lei, reprezentând numerar,    - com. Independența, Hala de Păsări, jud. Galați.
2.955 acțiuni la purtător, cu valoarea de 31 lei, cota de     Art. 3. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
participare la profit și pierderi 98,5%;            valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
  2. Tufeanu Irina - 1.395 lei, reprezentând numerar,    modificările la zi.
45 acțiuni la purtător cu val. nominală de 31 lei, cota de    Prezentul act adițional face parte integrantă din
participare la profit și pierderi 1,5%.            actul constitutiv al societății DALIRO EXPRES S.R.L.
  Art. 6. Se anulează vechiul act constitutiv, și se
                                  (100/1.637.719)
întocmește un nou act constitutiv cu toate modificările
la zi.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din              Societatea Comercială
actul constitutiv al societății.                        DALIRO EXPRES - S.R.L.
  (98/1.637.717)                                  NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială             Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         MATTERA COM - S.A.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           NOTIFICARE
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    DALIRO EXPRES S.R.L., cu sediul în municipiul Galați,
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    județ Galați, Str. Garofiței nr. 1C, bloc B2, scara 3, ap. 21,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        înregistrată sub nr. J17/642/2001, cod unic de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  înregistrare 14210606, care a înregistrat sub
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   nr. 18930 din 10.05.2010.
MATTERA COM S.A., cu sediul în municipiul Galați,
                                  (101/1.637.720)
județ Galați, Str. Strungarilor nr. 4A, înregistrată sub
nr. J17/784/2005, cod unic de înregistrare 17456657,
care a fost înregistrat sub nr. 18927 din 10.05.2010.              Societatea Comercială
                                        CLIPART SERV - S.R.L.
  (99/1.637.718)
                                          ACT ADIȚIONAL
        Societatea Comercială
        DALIRO EXPRES - S.R.L.                    ÎNCHEIAT ASTĂZI, 06.05.2010
                                       LA ACTUL CONSTITUTIV
           ACT ADIȚIONAL                     AL S.C. CLIPART SERV S.R.L.
                                 Noi
       ÎNCHEIAT ASTĂZI, 10.05.2010
                                 - BICĂ-BANUȚĂ ANDREEA, domiciliată în Galați,
        LA ACTUL CONSTITUTIV
                                Str. Zidarilor nr. 2, bl. T7, ap. 1, născută la data de
      AL S.C. DALIRO EXPRES S.R.L.
                                05.09.1982 în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric
  Noi                            personal 2820905170062,
  - DANI ELENA, domiciliată în Galați, str. Saturn nr. 10,   - BICĂ-BANUȚĂ BOGDAN, domiciliat în Galați,
bl. B2, sc. 3, ap. 21, născută la data de 06.05.1973      Str. Zidarilor nr. 2, bl. T7, ap. 1, născut la data de
în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal       15.08.1982 în mun. Galați, jud. Galați, cod numeric
2730506170371,                         personal 1820815170021,
  - DANI DANIEL, domiciliat în Galați, str. Saturn nr. 10,   asociați ai S.C. CLIPART SERV S.R.L., cu sediul în
bl. B2, sc. 3, ap. 21, născut la data de 14.05.1970 în     Galați, Str. Zidarilor nr. 2, bl. T7, ap. 1, camera 1, și
mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal         înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/1254/2009,
1700514170330,                         am hotărât de comun acord modificarea actului
  membrii ai S.C. DALIRO EXPRES S.R.L., cu sediul      constitutiv al societății astfel:
în Galați, str. Saturn nr. 10, bl. B2, sc. 3, ap. 21, și     Art. 1. Societatea își completează obiectul de
înmatriculată    la   Registrul  Comerțului    cu  activitate cu următoarele activități:
nr. J17/642/2001, am hotărât modificarea actului         1812 - alte activități de tipărire n.c.a.;
constitutiv astfel:                        1813 - servicii pregătitoare pentru pretipărire;
  Art. 1. Societatea își schimbă sediul social în Galați,    1814 - legătorie și servicii conexe;
Str. Garofiței nr. 1C.                      5819 - alte activități de editare;
  Art. 2. Societatea închide punctele de lucru din:       8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
  - Galați, Str. Garofiței nr. 1C;              documentelor și alte activități specializate de secretariat;
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
  4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de    - MIRICA SILVIU, domiciliat în Galați, str. Saturn
papetărie, în magazine specializate;              nr. 22, bl. C5, sc. 1, ap. 4, născut la data de 23.01.1988
  4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor     în mun. Galați, jud. Galați, C.N.P. 1880123170066,
de comenzi sau prin internet;                   asociați ai societății comerciale SHINE S.R.L.,
  4799 - comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara     cu sediul în Galați, str. Siderurgiștilor nr. 14, bl. D5, sc. 1,
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;      ap. 11, și înmatriculată la Registrul Comerțului cu
  Art. 2. Se eliberează din funcția de administrator     nr. J17/1262/2008, am hotărât modificarea actului
                                constitutiv astfel:
BICĂ-BANUȚĂ ANDREEA, și se alege în funcția
                                  Art. 1. Societatea poate funcționa și cu asociat unic,
de administrator, pe perioadă nedeterminată,
                                în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 229
BICĂ-BANUȚĂ BOGDAN.                      din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
  Art. 3. Societatea deschide două puncte de lucru în:    completările ulterioare.
  - Galați, Str. Brăilei, adiacent bl. A6, unde se vor      Art. 2. Începând cu data de 07.05.2010, în
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al    societatea SHINE S.R.L. aderă ca asociat IGNAT
societății.                          RADU-BOGDAN, născut la data de 23.05.1985 în
  - Galați, Str. Oțelarilor nr. 32, între blocurile K și M,  mun. Galați, jud. Galați, C.N.P. 1850523170031,
unde se vor desfășura activitățile prevăzute în actul     domiciliat în Galați, Str. Brăilei nr. 156A, bl. Privilege,
constitutiv al societății.                   sc. 1, ap. 2, de cetățenie română.
  Art. 4. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân     IGNAT RADU-BOGDAN a primit prin cesiune părți
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate    sociale în sumă de 200 lei, conform contractului de
modificările la zi.                      cesiune anexat.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din        Asociatul nou intrat preia creanțele active și pasive
                                ale societății.
actul constitutiv al S.C. CLIPART SERV S.R.L.
                                  Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă
  (102/1.637.721)                      societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în
                                această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
                                  Art. 3. Eu, STAVARIU MIHAI-SERBAN declar că
        Societatea Comercială             m-am retras din societate începând cu data de
        CLIPART SERV - S.R.L.             07.05.2010. Am primit echivalentul capitalului social în
                                sumă de 100 lei de la asociatul IGNAT RADU-BOGDAN,
           NOTIFICARE                căruia i-am cesionat părțile mele sociale. Nu am pretenții
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   la beneficii. În acest fel m-am desocotit definitiv cu
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    societatea.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Art. 4. Eu, MIRICA SILVIU declar că m-am retras din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  societate începând cu data de 07.05.2010. Am primit
                                echivalentul capitalului social în sumă de 100 lei de la
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                asociatul IGNAT RADU-BOGDAN, căruia i-am cesionat
CLIPART SERV S.R.L., cu sediul în municipiul Galați,
                                părțile mele sociale. Nu am pretenții la beneficii. În acest
județ Galați, Str. Zidarilor nr. 2, bloc T7, scara 1, ap. 1,  fel m-am desocotit definitiv cu societatea.
camera 1, înregistrată sub nr. J17/1254/2009, cod unic       Art. 6. Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv
de înregistrare 26255180, care a fost înregistrat sub     200 lei, divizat în 20 părți sociale a 10 lei fiecare.
nr. 18952 din 10.05.2010.                     Aportul asociatului unic la capitalul social:
  (103/1.637.722)                        IGNAT RADU-BOGDAN - 200 lei
                                                 20 părți sociale.
                                  Art. 7. Se eliberează din funcția de administratori
         Societatea Comercială             STAVARIU MIHAI-SERBAN, MIRICA SILVIU, și se alege
          SHINE - S.R.L.               în funcția de administrator pe o perioadă de 50 ani,
                                IGNAT RADU-BOGDAN.
           ACT ADIȚIONAL                 Art. 8. Sediul societății se schimbă în Galați,
                                Str. Brăilei nr. 156A, bl. Privilege, sc. 1, ap. 2,
       ÎNCHEIAT ASTĂZI, 07.05.2010            jud. Galați.
        LA ACTUL CONSTITUTIV                Art. 9. Societatea își reia activitatea începând cu
       AL SOCIETĂȚII SHINE S.R.L.            data de 07.05.2010.
                                  Art. 10. Societatea își completează obiectul de
  Noi                             activitate cu următoarele activități:
  - STAVARIU MIHAI-SERBAN, domiciliat în Galați,         4299 - lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
Str. Siderurgiștilor nr. 14, bl. D5, sc. 1, ap. 7, născut la  n.c.a.;
data de 04.06.1988 în București, sector 4,             4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
C.N.P. 1880604440025,                     aer condiționat;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                27

  4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.            Societatea Comercială
  Art. 11. Societatea își schimbă domeniul și activitatea         PETERSON INTERNAȚIONAL
principală:                                 CONSULTANTS - S.R.L.
  Domeniul principal de activitate:
  439 - alte lucrări speciale de construcții                    NOTIFICARE
  Activitatea principală este:                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.     Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 12. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările la zi.                      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Prezentul act adițional face parte integrantă din     PETERSON INTERNAȚIONAL CONSULTANTS S.R.L.,
actul constitutiv ale societății SHINE S.R.L.         cu sediul în municipiul Câmpina, județ Prahova, str. Ion
  (104/1.637.723)                      Câmpineanu nr. 21, înregistrată sub nr. J29/63/2005,
                               cod unic de înregistrare 17117880, care a fost înregistrat
                               sub nr. 26000 din 08.04.2010.
        Societatea Comercială
                                 (107/1.637.817)
          SHINE - S.R.L.

           NOTIFICARE                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         RAEMI AGROTURISM - S.R.L.
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                         NR. 20/08.04.2010
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SHINE S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, județ Galați,    Subsemnata RADU MIHAELA, cetățean român,
Str. Brăilei nr. 156A, bloc Privilege, scara 1, ap. 2,    născută la data de 27.03.1970 în Urlați, jud. Prahova,
înregistrată sub nr. J17/1262/2008, cod unic de        domiciliată în Ploiești, Bd. Republicii nr. 197, bl. 5C2,
înregistrare 24094398, care a fost înregistrat sub      et. 7, ap. 67, jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PH
nr. 18961 din 10.05.2010.                   nr. 425904, emisă de SPCLEP Ploiești la data de
                               12.11.2003, C.N.P. 2700327296726, în calitate de
  (105/1.637.724)                      asociat unic am hotărât:
                                 1. Înființarea unui punct de lucru în com. Băltești,
        Societatea Comercială             sat Băltești, Str. Principală nr. 171, jud. Prahova.
       PETERSON INTERNAȚIONAL                2. Se mențin neschimbate celelalte prevederi ale
        CONSULTANTS - S.R.L.              actului constitutiv.
                                 (108/1.637.818)
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

          NR. 1/18.03.2010                      Societatea Comercială
                                        SHIRO CONS - S.R.L.
  Subsemnatul CHIRAN MIHAI, cetățean român,
născut la data de 25.03.1960 în Câmpina, jud. Prahova,          HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
domiciliat în Câmpina, Bd. Carol I nr. 17, bl. 7A, sc. A,
et. 5, ap. 12, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH          AL S.C. SHIRO CONS S.R.L.
nr. 160409, eliberată de Poliția Câmpina la 02.05.2000,          NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2010
C.N.P. 1600325290908, în calitate de asociat unic al
S.C. “PETERSON INTERNAȚIONAL CONSULTANTS” S.R.L.,         1. Asociatul unic Limboseanu Mirela, cetățean român,
cu sediul în Câmpina, Bd. Carol I nr. 37, bl. 14H1, et. 2,  cu domiciliul în România, mun. Ploiești, Str. Splaiului
                               nr. 8, bl. 35I2, ap. 2, jud. Prahova, identificată cu
ap. 3, camera 2, jud. Prahova, înmatriculată la Registrul
                               C.I. seria PH nr. 690674, eliberată de SPCLEP Ploiești
Comerțului Prahova sub nr. J29/63/2005, am hotărât:
                               la data de 15.06.2007, C.N.P. 2721210293121,
  Art. 1. Se schimbă sediul social al societății în
                                 a emis următoarea
Câmpina, str. Câmpineanu nr. 21, camera 1,
                                             HOTĂRÂRE
jud. Prahova, conform contractului de comodat
                                 Articolul 1. Se aprobă schimbarea sediului social al
nr. 3/18.03.2010.
                               firmei din Ploiești, Str. Primăverii nr. 9, jud. Prahova, în
  Redactat și atestat la sediul Cabinetului de avocatură
                               Ploiești, str. I. L. Caragiale nr. 69 A, parter, jud. Prahova,
Monica Clinciu, în 5 exemplare.
                               conform contractului de subînchiriere nr. 25 din
  (106/1.637.816)                      30.04.2010.
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
  Articolul 2. Se retrage din funcția de administrator               HOTĂRĂȘTE
doamna Limboseanu Mirela, domiciliată în Ploiești,         1. Schimbarea sediului social al societății din Ploiești,
Str. Splaiului nr. 8, bl 35I2, ap. 2, parter, jud. Prahova,  str. Malu Roșu nr. 79A, bloc 106C, sc. B, parter, ap. 22,
identificată cu C.I. seria PH nr. 690674,           județ Prahova, în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 70,
C.N.P. 2721210293121.                     județ Prahova.
  Articolul 3. Se aprobă numirea domnului Popescu        2. Radierea punctului de lucru al societății din Ploiești,
Radu Liviu, domiciliat în Ploiești, str. Bănești nr. 2,    Aleea Portiței - cartier 9 Mai nr. 3, bl. 9, et. P,
bl. 8D, sc. A, ap. 35, et. 9, jud. Prahova, posesor al     județ Prahova.
C.I. seria PH nr. 571189, C.N.P. 1760904293157,          Semnată la Ploiești, în 3 (trei) exemplare originale,
în funcția de administrator al societății, pe termen      la data de 04.05.2010.
nelimitat.
                                  (111/1.637.821)
  (109/1.637.819)

                                       Societatea Comercială
         Societatea Comercială                IONDRAS COMPANY PRODEXIM - S.R.L.
         SHIRO CONS - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
           NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   IONDRAS COMPANY PRODEXIM S.R.L., cu sediul în
SHIRO CONS S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești,      municipiul Ploiești, județ Prahova, str. Gheorghe Doja
județ Prahova, str. Ion Luca Caragiale nr. 69A, etaj P,    nr. 70, înregistrată sub nr. J29/647/2002, cod unic
înregistrată sub nr. J29/2188/2004, cod unic de        de înregistrare 6768572, care a fost înregistrat sub
înregistrare 16854883, care a fost înregistrat sub       nr. 35917 din 06.05.2010.
nr. 34932 din 04.05.2010.
                                  (112/1.637.822)
  (110/1.637.820)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                       KINDI COM - S.R.L.
    IONDRAS COMPANY PRODEXIM - S.R.L.
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                       LA S.C. KINDI COM S.R.L.
     AL SOCIETĂȚII IONDRAS COMPANY
                                      NR. 01 DIN DATA DE 03.05.2010
         PRODEXIM S.R.L.
      NR. 1 DIN DATA DE 04.05.2010             Subsemnatul
                                 OANCEA PETRE, de cetățenie română, născut la
  Asociatul unic al societății, IONESCU DRAGOȘ,
                                data de 01.06.1958 în com. Cosminele, jud. Prahova,
cetățean român, născut la data de 21.10.1972 în
                                domiciliat în Câmpina, Str. Sondei nr. 4bis, bl. 39bis,
Vălenii de Munte, Prahova, domiciliat în Ploiești, str. Malu
                                ap. 1, jud. Prahova, C.N.P. 1580601290922,
Roșu nr. 79A, bl. 106C, sc. B, ap. 22, județ Prahova,
                                posesor al C.I. seria PH nr. 354888, eliberată de
posesor al C.I. seria PH nr. 252332, eliberată de Poliția
                                Pol. Câmpina la data de 14.01.2003, deținând un număr
Ploiești la data de 10.08.2001, C.N.P. 2721021297320,
                                de 22 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul
reprezentând 100,00% din capitalul social al
                                social al societății,
Societății IONDRAS COMPANY PRODEXIM S.R.L.,
                                             DECID:
o societate cu răspundere limitată, de naționalitate
                                 Art. 1. Suspendarea societății pe o perioadă de 3 ani,
română, cu sediul social situat în Ploiești, str. Malu Roșu
                                începând din data de 03.05.2010 până în data
nr. 79A, bloc 106C, sc. B, parter, ap. 22, județ Prahova,
                                de 02.05.2013.
având un capital social subscris și vărsat de 1.000 Ron,
                                 Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub
                                neschimbate.
nr. J29/647/2002 și având codul unic de înregistrare
C.U.I. 6768572, denumită în continuare “Societatea”,        (113/1.637.823)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                29

       Societatea Comercială               Prahova, legitimat cu C.I. PH 868277/24.09.2009,
      DANCELLI CONSTRUCT - S.R.L.              SPCLEP Ploiești, în calitate de asociat unic și
                                 administrator la S.C. KOSAL - AGROSERV S.R.L.,
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                           hotărăște:
                                   Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
     A S.C. DANCELLI CONSTRUCT S.R.L.            de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.05.2010 până
        DIN DATA DE 27.04.2010              la 30.04.2013.
  Subsemnatul Curca Celli Daniel, cetățean român,         Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
născut la 28.07.1976 în mun. Ploiești, jud. Prahova,       neschimbate.
domiciliat în Ploiești, Aleea Petrochimiștilor nr. 4, bl. 21A,    (116/1.637.826)
sc. B, et. 3, ap. 25, jud. Prahova, posesor al
C.I. seria PH nr. 542079, eliberată de Poliția mun. Ploiești
la data de 28.04.2005, C.N.P. 1760728293143,                 Societatea Comercială
asociat unic în cadrul societății DANCELLI                BAUPARTNER BAUTECHNIK - S.R.L.
CONSTRUCT S.R.L., din Ploiești, str. Tunari nr. 40A,
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
jud. Prahova, am hotărât:
  Art. 1. - Suspendarea activității societății pe o
                                          A ASOCIAȚILOR
perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.05.2010 până
                                    S.C. BAUPARTNER BAUTECHNIK S.R.L.
la 01.05.2013, pe motiv de lipsă contracte și activitate.
                                    COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18904180
  Data: 27.04.2010
                                   ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
  (114/1.637.824)                            PRAHOVA SUB NR. J29/1704/2006
                                       NR. 2 DIN DATA DE 15.04.2010
         Societatea Comercială                Subscrisa S.C. BAUPARTNER S.R.L., persoană
        GILBERTO COM - S.R.L.              juridică română, cu sediul social în Ploiești, Str. Rudului
                                 nr. 230, înmatriculată în Registrul Comerțului Prahova
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               sub nr. J29/353/2006, având cod de înregistrare fiscală
                                 RO 18402418, reprezentată legal de Michael-Costin
   A ASOCIAȚILOR DIN DATA DE 10.05.2010            Dietrich, în calitate de asociat unic și administrator, care
                                 deține 90% din capitalul social al S.C. BAUPARTNER
  Dl MIHAILESCU LUIS RAUL GILBERT, posesor al          BAUTECHNIK S.R.L., și
C.I. seria PH nr. 910285, cu C.N.P. 1770504293169,          Dl Eugen Albu, cetățean român, domiciliat în comuna
domiciliat în Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 161,       Bucov, sat Bucov nr. 39, jud. Prahova, identificat cu
jud. Prahova, asociat unic la S.C. GILBERTO COM S.R.L.,     C.I. seria PH nr. 594762, având C.N.P. 1680809297293,
cu sediul în Ploiești, str. Ghe. Doja numărul 161,        care deține 10% din capitalul social al S.C. BAUPARTNER
C.U.I. 8727412, J29/1094/16.08.1996, având în același      BAUTECHNIK S.R.L.,
timp și calitatea de administrator la S.C. GILBERTO         în calitate de asociați ai S.C. BAUPARTNER
COM S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății      BAUTECHNIK S.R.L., cu sediul social în Ploiești,
comerciale),                           Str. Rudului nr. 230, cod de înregistrare fiscală
  DECIDE:                            RO 18904180, și înregistrată la Registrul Comerțului de
  - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind      pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1704/2006,
societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin      În baza prevederilor Art. 13 și Art. 14 din Actul
actul constitutiv al societății, asociatul unic         Constitutiv, precum și a Legii nr. 31/1990 privind
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea        societățile comerciale, republicată, cu modificările
temporară) a activității societății.               ulterioare, ne-am întrunit azi, 15.04.2010, la sediul
  - Suspendarea se realizează pentru o perioadă         societății, și, cu unanimitate, am hotărât următoarele:
de 2 ani (începând cu data de 15.05.2010).              1. Înființarea unui punct de lucru al societății în
  (115/1.637.825)                       com. Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T74,
                                 P 393/7 - 393/15 nr. cadastral 10275.
                                   2. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
        Societatea Comercială               și înregistrarea la Oficiul Registrul Comerțului Prahova,
       KOSAL - AGROSERV - S.R.L.              se împuternicește din partea S.C. BAUPARTNER
                                 BAUTECHNIK S.R.L. dna Dumitraș Oana Ingrid,
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              consilier juridic, legitimată cu C.I. seria PH nr. 290752,
                                 C.N.P. 2730201293118, pentru îndeplinirea prezentului
           NR. 3/29.04.2010              mandat, aceasta va putea semna valabil documentele
                                 necesare la O.R.C. Prahova.
  IONITA MARIUS, C.N.P. 1741006293170, domiciliat
în com. Târgșoru Vechi, sat Stăncești nr. 207, județul        (117/1.637.827)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
       Societatea Comercială              C.I.F. RO 23933530, având în același timp și
     REAL MONTAJ CONSTRUCT - S.R.L.            calitatea de administrator la S.C. CONDIO
                                SERV S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             comerciale),
                                 DECIDE:
   AL S.C. REAL MONTAJ CONSTRUCT S.R.L.
                                 - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
         NR. 1/30.04.2010
                                societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
  Subsemnatul PELIN DANIEL MIHAI, de cetățenie        actul constitutiv al societății, asociatul unic
română, domiciliat în mun. Ploiești, str. Constantin      (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
Brezeanu nr. 2, bl. 24, sc. A, ap. 2, jud. Prahova,      temporară) a activității societății, ca urmare a
C.N.P. 1790518293137, identificat cu C.I. seria PH       următoarelor motive:
nr. 399377, emisă la data de 16.07.2003, deținând         - climatul economic actual,
20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social     - ultimele modificări legislative,
al societății,                          - lipsa activității până în acest moment.
            HOTĂRĂȘTE:                - Suspendarea se realizează pentru o perioadă
  Art. 1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,  de 3 ani (începând cu data de 10.05.2010).
începând cu data de 01.05.2010.
                                  (120/1.637.830)
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
                                      Societatea Comercială
  (118/1.637.828)
                                  NEW WAVE OF TECHNOLOGY IMPEX - S.R.L.

         Societatea Comercială                   DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
         BERTEANCA - S.R.L.
                                          NR. 1/26.04.2010
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                  Subsemnatul IANCU AUGUSTIN-CRISTINEL, născut
      NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010            la data de 25.08.1975 în oraș Măcin, Tulcea, domiciliat în
                                oraș Breaza, str. Războieni nr. 9, jud. Prahova, identificat
  Subsemnatul Visan Aurel Puiu, de cetățenie română,     cu C.I. PH nr. 860964, eliberată SPCLEP Breaza la data
domiciliat în com. Bertea, sat Bertea nr. 491A,        de 26.08.2009, având C.N.P. 1750825290583, în calitate
jud. Prahova, C.N.P. 1740405296337, identificat cu       de asociat unic al S.C. NEW WAVE OF TECHNOLOGY
C.I. seria PH nr 753113, emisă de SPCLEP Slănic,        IMPEX S.R.L., cu      sediul în oraș Breaza,
eliberată la data de 11.04.2008, în calitate de asociat unic
                                str. Războieni nr. 9, (parter stânga), jud. Prahova,
la S.C. BERTEANCA S.R.L., cu sediul în com. Bertea,
                                nr. O.R.C. PH J29/929/2009, C.U.I. 25612196,
sat Bertea, jud. Prahova, înregistrată la Registrul
                                am hotărât să aduc următoarele modificări actului
Comerțului sub nr. J29/1277/2003, cod unic de
                                constitutiv al societății:
înregistrare 15650192, hotărăsc suspendarea activității
societății pe o perioadă de trei ani, începând cu data de     Suspendarea activității societății pe o perioadă
01.05.2010, din motive financiare. Restul prevederilor din   de 3 (trei) ani, începând cu data de 26.04.2010.
actul constitutiv rămân neschimbate.                Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății
  Data: 10.05.2010                      rămân neschimbate.

  (119/1.637.829)                        (121/1.637.831)


         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         CONDIO SERV - S.R.L.                     ENEM COMIMPEX - S.R.L.

       DECIZIE NR. 20/10.05.2010                   DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

  Subsemnata Ionita Elena Carmen, cu domiciliul în                NR. 1/26.04.2010
com. Puchenii Mari nr. 474, jud. Prahova, posesoare a
C.I. cu seria PH nr. 312438, în calitate de asociat        Subsemnatul Neacsu Liviu-Mugurel, născut la data de
unic la S.C. CONDIO SERV S.R.L., cu sediul social în      13.06.1966 în mun. Câmpina, Prahova, domiciliat în
loc. Puchenii Mari nr. 474, jud. Prahova, având punct de    mun. Câmpina, str. Ion Heliade Radulescu nr. 115A,
lucru în loc. Puchenii Mari, nr. 311, și înregistrată la    jud. Prahova, identificat cu C.I. PH nr. 806535, eliberată
Registrul Comerțului sub nr. J29/1454/2008 cu         SPCLEP Câmpina la data de 04.12.2008, având
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010                 31

C.N.P. 1660613290907, în calitate de asociat unic al      DANIEL-CĂTĂLIN, cetățean român, născut la data de
S.C. ENEM COMIMPEX S.R.L., sediul în mun. Câmpina,       21.03.1983 în Urlați, jud. Prahova, domiciliat în Urlați,
str. Ion Heliade Rădulescu nr. 115A, jud. Prahova,       Str. 1 Mai nr. 107, bl. 4, sc. A, et. 4, ap. 15, jud. Prahova,
nr. O.R.C. PH J29/355/2008, C.U.I. 25184260,          identificat cu C.I. seria PH nr. 646600, eliberată de
am hotărât să aduc următoarele modificări actului        SPCLEP Urlați la data de 20.11.2006, C.N.P. 1830321295022,
constitutiv al societății:                   în calitate de asociați la S.C. PYNKY STAR SERV S.R.L.,
  Suspendarea activității societății pe o perioadă      cu sediul în Urlați, Str. 23 August nr. 8, bl. 50, sc. A, et. 3,
de 3 (trei) ani, începând cu data de 26.04.2010.
                                ap. 13, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
  Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății
                                Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub
rămân neschimbate.
                                nr. J29/56/15.01.2010, având codul unic de înregistrare
  (122/1.637.832)                       26404851, prin prezenta hotărâre am hotărât
                                următoarele:
         Societatea Comercială               Se înființează două puncte de lucru ale societății
         ROALSI & CO - S.R.L.              situate în: Urlați, Str. Independenței nr. 1, jud. Prahova,
                                camera 1, parter, și Urlați, Str. Independenței nr. 1,
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/07.05.2010            jud. Prahova, camera 2, parter.
  Subsemnații IVAN DOREL, născut la 11.08.1957 în         Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv al
com. Bănești, sat Urleta, jud. Prahova, domiciliat în      societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând
Câmpina, Str. Zorilor nr. 9, bl. 8, sc. A, et. 2, ap. 11,    parte integrantă din acesta.
Prahova, C.I. seria PH nr 259651, C.N.P. 1570811290900,       Redactată și multiplicată în patru exemplare, în data
eliberată de mun. Câmpina la data de 21.09.2001,        de 06.05.2010, reprezentând voința părților.
și CLUCERESCU CARMEN, născută la data de              (124/1.637.834)
17.05.1964 în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în
mun. Ploiești, str. Alba Iulia nr. 72, Prahova, C.I. seria PH
                                        Societatea Comercială
nr. 606941, C.N.P. 2640517293091, eliberată de
                                        TORTUGA INVEST - S.R.L.
SPCLEP Ploiești la data 20.04.2006, în baza hotărârii
A.G.A. nr. 1/04.05.2010, în calitate de asociați ai           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
S.C. ROALSI & CO S.R.L., cu sediul în Câmpina,
Aleea Între Brazi nr. 10, Prahova, înregistrată la        A ASOCIAȚILOR LA S.C. TORTUGA INVEST S.R.L.
Registrul Comerțului Prahova cu nr. J29/1523/2003,            NR. 1 DIN DATA DE 10.05.2010
C.U.I. 15743917, am hotărât:                    Subsemnații NICOLESCU MARIA-CRISTINA, de
  Suspendarea pe o perioadă de 3 (trei) ani a         cetățenie română, domiciliată în Brașov, Str. Strungului
S.C. ROALSI & CO S.R.L., începând cu data de          nr. 2, ap. 3, județ Brașov, C.N.P. 2770517100101,
07.05.2010.                           identificată cu C.I. seria BV nr. 640797, emisă de
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân       SPCLEP Brașov la data de 16.07.2009, deținând un
neschimbate.                          număr de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul
  (123/1.637.833)                       social al societății, și
                                  DIEA ANDREI-CĂTĂLIN, de cetățenie română,
                                domiciliat în Ploiești, Str. Cameliei nr. 10, bl. 38, sc. D,
        Societatea Comercială
                                et. 4, ap. 60, județ Prahova, C.N.P. 1820717297250,
       PYNKY STAR SERV - S.R.L.
                                identificat cu C.I. seria PH nr. 434810, emisă de
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              Pol. Ploiești la data de 23.12.2003, deținând un număr
                                de 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social
      A ASOCIAȚILOR NR. 3/06.05.2010            al societății,
  Subsemnații CERDEA AIDA-ISABELA, cetățean                       HOTĂRÂM:
român, născută la data de 06.07.1985 în Ploiești,          Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
jud. Prahova, domiciliată în Urlați, Str. 23 August nr. 8,   de 3 (trei) ani, începând cu data de 10.05.2010
bl. 50, sc. A, ap. 13, jud. Prahova, identificată cu        Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
C.I. seria PH nr. 787266, eliberată de SPCLEP Urlați la     neschimbate.
data de 09.09.2008, C.N.P. 2850706297283, și CERNEA         (125/1.637.835)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2165/18.V.2010
          Societatea Comercială                           Societatea Comercială
           EDIA CONS - S.R.L.                           ADIBOG INVEST - S.R.L.

      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                          HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 01.05.2010
                                       Subsemnata Jercan Adina Maria, cu domiciliul în
            NR. 1/04.05.2010
                                     com. Măneciu, sat Gheaba nr. 451, bl. 6, sc. A, et. 1,
  Subsemnata ARVATU ELENA EMILIANA, cetățean              ap. 6, jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PH
român, născută la 22.02.1956 în Plopeni, jud. Prahova,          nr. 846600, eliberată de Pol. Vălenii de Munte la data
domiciliată în Ploiești, aleea Zamora nr. 5, bl. 175, sc. B,       de 01.07.2009, C.N.P. 2850317294724, în calitate de
et. 2, ap. 31, jud. Prahova, identificată prin B.l. seria DV       asociat unic la S.C. ADIBOG INVEST S.R.L.,
nr. 583344, eliberată de Pol. Ploiești la data de             înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova
10.09.1990, C.N.P. 2560222293092, în calitate de             sub nr. J/29/331/2010, cu sediul în com. Măneciu,
                                     sat Gheaba nr. 451, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Prahova,
asociat unic la S.C. “EDIA CONS” S.R.L., cu sediul în
                                     C.U.I. 26626521, am hotărât deschiderea unui punct
Ploiești, aleea Zamora nr. 5, bl. 175, sc. B, et. 2, ap. 31,
                                     de lucru în com. Măneciu, sat Făcăieni nr. 71 Bis,
jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului            jud. Prahova, conform contractului de comodat din
Prahova, sub. J29/385/2000, C.U.I. 12980609, prin             01.05.2010.
prezenta am hotărât suspendarea activității pe o perioadă           Restul clauzelor din actul constitutiv al societății
de trei ani, începând cu data de 06.05.2010.               rămân neschimbate.
  Restul clauzelor din contract rămân neschimbate,             Tehnoredactat de părți, azi, 01.05.2010, în
prezenta hotărâre făcând parte integrantă din acesta.           trei exemplare.
   (126/1.637.838)                              (127/1.637.839)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

               „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
         IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                               &JUYDGY|456976|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                             Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2165/18.V.2010 conține 32 de pagini.   Prețul: 6,40 lei         ISSN  1220–4889

								
To top