2010_2163

Document Sample
2010_2163 Powered By Docstoc
					                           PARTEA A IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 2163                                           Marți, 18 mai 2010
                   PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
          LABORUX - S.R.L.                        AMG REISEN - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

                                            A ASOCIAȚILOR
          A ASOCIAȚILOR
                                              NR. 2
          NR. 9 DIN 30.04.2010
                                    Azi, 29.04.2010,
  Noi asociații Ruxandu Camelia Eugenia care se           DINU ADRIAN, legitimat cu C.I. seria RR nr. 438240,
legitimează cu C.I. seria RD nr. 201335 eliberată de        eliberată de S.P.C.E.P. S2 b 4 la data de 12.03.2007,
Secția 21, la data de 18.10.2001, domiciliată în București,    având C.N.P. 1760503424512, asociat și administrator,
                                  deținător a 10 părți sociale, reprezentând 50% din
sect. 6, Str. Lujerului nr. 6, bl. 100, sc. C, et. 6, ap. 113,
                                  capitalul social, domiciliat în București, sector 2,
C.N.P. 2640804400089, născută pe data de 04.08.1964,        Șos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. C, et. 5, ap. 108 și,
asociat la S.C. LABORUX S.R.L. cu sediul în București,         DINU MIHAIL, legitimat cu C.I. seria RT nr. 725330,
Str. Lujerului nr. 6, bl. 100, se C, et. 6, ap. 1 13, sect. 6 și  eliberată de S.P.C.E.P. S2 b 4 la data de 10. 02.2010,
Jicman Adriana care se legitimează cu C.I. seria DV        având C.N.P. 1530102400460, asociat, deținător a
nr. 006804 eliberată de Secția 21 Poliție, la data de       10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social,
                                  domiciliat în București, sector 2, str. Cap. Nicolae Cerga
08.06.2000 C.N.P. 2620830400133, cu domiciliu în          nr. 4, bl. P4-5, sc. B, et. 4, ap. 63, hotărăsc suspendarea
București, sect. 6, str. Dealul Țugulea nr. 24-30, bl. 16,     temporară a activității societății conform art. 237
sc. B, et. 4, ap. 40, născută la data de 30.08.1962, și      alin. 2 din Legea nr. 31/1990 rep. pe o perioadă de 3 (trei)
Ruxandu Gheorghe Călin, care se legitimează cu           ani începând cu data de 30 aprilie 2010 până la data de
C.I. seria RD nr. 252238, cu domiciliu în București,        30 aprilie 2013.
sect. 6, Str. Lujerului nr. 6, bl. 100, sc. C, ap. 113, am       (2/1.633.341)
convocat adunarea generală a S.C. LABORUX S.R.L.
pentru a discuta și hotăra următoarele:                       Societatea Comercială
  1) Suspendarea activității a S.C. LABORUX S.R.L.                 A&G TOURS - S.R.L.
  S-a hotărât:
  Suspendarea activității S.C. LABORUX S.R.L. cu             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
sediul în București, sector 6, Str. Lujerului nr. 6, bl. 100,
                                            A ASOCIAȚILOR
sc. C, et. 6, ap. 113, J40/5749/2004, C.U.I. 16320982                   NR. 2
începând cu data de 03.05.2010 pentru o perioadă de
                                    Azi, 29.04.2010,
3 (trei) ani.
                                    DINU ADRIAN, legitimat cu C.I. seria RR nr. 438240
  (1/1.633.340)                         eliberată de S.P.C.E.P. S2 b 4 la data de 12.03.2007,
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
având C.N.P. 1760503424512, asociat și administrator,      administrator GONZALO RAGA GARCIA, cetățean
domiciliat în București, sector 2, Șos. Iancului nr. 39,    spaniol, domiciliat în Spania, Madrid, Calle Calle de
bl. 103A, sc. C, et. 5, ap. 108 și,               Embajadores nr. 320, CP 28053, identificat cu pașaport
  GOIA CRISTIAN, legitimat cu C.I. seria DP          nr. BE833647 eliberat de autoritățile spaniole la data de
nr. 103446, eliberată de D.G.E.L.P. la data de
                                10.02.2009,
10.02.2004, având C.N.P. 1681011470055, asociat,
                                  SAEZ PALACIOS JUAN IGNACIO, cetățean spaniol,
domiciliat în București, sector 2, Str. Pâncota nr. 9, bl. 12
Nord, sc. 4, et. 7, ap. 113, fiecare fiind deținător a câte   domiciliat în Spania, Madrid, Calle Juan Vigon nr. 19,
10 părți sociale, reprezentând cate 50% din capitalul      CP 28053, identificat cu pașaport nr. BA572466 eliberat
social,                             de autoritățile spaniole la data de 26.12.2006,
  Hotărăsc:                            VOICU GHEORGHE-DORU, cetățean român,
  1. Se închide sediul secundar din comuna Ștefăneștii    identificat cu C.I. seria RT nr. 397380 eliberată de
de Jos, șos. Ștefănești nr. 15, atelier, jud. Ilfov.      S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 1 la data de 20.02.2006, cu
  2. Se suspendă temporar a activitatea societății      domiciliul în București, sector 1, str. Amiral Constantin
conform art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 rep. pe o    Bălescu nr. 8, născut la data de 12.06.1966 în București,
perioadă de 3 ani începând cu data de 30 aprilie 2010
                                din părinți Gheorghe și Teodora, C.N.P. 1660612410024
până la data de 30 aprilie 2013.
                                și
  (3/1.633.342)                          GHEORGHIU MICHAELA, cetățean român,
                                C.N.P. 2531212400112, cetățean român, identificată cu
        Societatea Comercială              C.I. seria RT nr. 302284 eliberată de Secția 8 la data de
        ENROSOL INVEST - S.R.L.             18.12.2003, cu domiciliul în București, sector 2, Int. SoId.
                                Marin Calota nr. 3 - în calitate de asociați am decis:
            NOTIFICARE                  I. Se revocă din funcția de administrator al societății
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    SAEZ PALACIOS JUAN IGNACIO, începând cu data de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   1 martie 2010. De asemenea i se revocă și dreptul de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        semnătură pe conturile societății.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     II. Se numesc în funcția de administratori ai societății pe
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   o perioadă nelimitată, începând cu data de 1 martie 2010,
ENROSOL INVEST S.R.L., cu sediul în București,
                                următorii:
bd. Națiunile Unite nr. 3, bloc 109, scara 1, etaj 1, ap. 3,
                                  1. GONZALO RAGA GARCIA, cetățean spaniol,
sector 5, înregistrată sub nr. J40/19524/2007, cod unic de
înregistrare 22592647, care a fost înregistrat sub       domiciliat în Spania, Madrid, Calle de Embajadores
nr. 207741 din 03.05.2010.                   nr. 320, CP 28053, identificat cu pașaport nr. BE833647
                                eliberat de autoritățile spaniole la data de 10.02.2009,
  (4/1.633.343)
                                  2. DANIEL SERRANO CLAMAGIRAND, cetățean
                                spaniol, domiciliat în Spania, Madrid, Calle de
        Societatea Comercială              Embajadores nr. 320, CP 28053, identificat cu pașaport
        ENROSOL INVEST - S.R.L.             nr. AB421782 eliberat de autoritățile spaniole la data de
                                05.08.2004,
     HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE
                                  3. JUAN CARLOS DUENAS, cetățean spaniol,
         A ASOCIAȚILOR                 domiciliat în Spania, Madrid, Calle de Embajadores
     S.C. ENROSOL INVEST S.R.L.,              nr. 320, CP 28053, identificat cu pașaport
CU SEDIUL SOCIAL ÎN BUCUREȘTI, BD. NAȚIUNILE          nr. ESP0959732 eliberat de autoritățile spaniole la data
UNITE NR. 3, BL. 109, SC. 1, ET. 1, AP. 3, SECTOR 5,      de 12.07.2001,
    J40/19524/2007, C.U.I. 22592647               4. ALEJANDRO PUERTA LOPEZ-COZAR, cetățean
  Astăzi, 18.02.2010, la sediul societății, îndeplinindu-se  spaniol, domiciliat în Spania, Madrid, Calle de
cvorumul de prezenta, cu unanimitate de voturi, subscrisa    Embajadores nr. 320, CP 28053, identificat cu pașaport
și subsemnații:                         nr. AB910216 eliberat de autoritățile spaniole la data de
  S.C. GRUPORAGA ROMANIA S.R.L., persoană           10.11.2004.
juridică română, cu sediul social în București, sector 3,      III. Se împuternicesc GONZALO RAGA GARCIA,
str. Voroneț nr. 11, bl. D6, sc. A, ap. 12 nr. de ordine în   cetățean spaniol, domiciliat în Spania, Madrid, Calle
Registrul Comerțului J40/18866/2007, C.U.I. 22536884      Calle de Embajadores nr. 320, CP 28053, identificat cu
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                 3

pașaport nr. BE833647 eliberat de autoritățile spaniole la    emisă de S.P.C.E.P. S2 biroul nr. 4 la data de 27.03.2006,
data de 10.02.2009, pentru a reprezenta societatea în      C.N.P. 1610413400152.
relațiile cu banca.                         În temeiul prevederilor actului constitutiv și ale Legii
  Se împuternicesc POPOVICI CĂTĂLINA              nr. 31/1990, întruniți în adunare generală la sediul și data
ANTOANELA, domiciliată în București, strada Aron         de mai sus, cu unanimitate de voturi,
Cotruș nr. 73, parter, ap. 2, sector 1, C.I. seria RT              AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE:
nr. 464169/02.02.2007/S1, C.N.P. 2741031414549 și          Art. 1 Retrăgându-mă din societate, eu PANTEA
                                 DOINIȚA-CAMELIA în calitate de asociată deținând
FARCASIU CICILIA, domiciliată în București,
                                 19 părți sociale în cadrul societății, ([una] 1 parte socială
str. Dr. Florea Teodorescu nr. 4, sector 5, identificată cu
                                 valorând 10 lei), în valoare totală de 190 lei, reprezentând
C.I. seria RT nr. 643938/S.P.C.E.P. S5 biroul nr. 1 la data
                                 99% din capitalul social total, cedez 10 părți sociale
de 04.08.2009, C.N.P. 2720227135067 să semneze actul
                                 subsemnatului CIOBANU DUMITRU-ROMEO și 9 părți
constitutiv și orice alte documente necesare în acest      sociale subsemnatului MAROIU IOAN.
sens și să reprezinte societatea în fața Registrului         Art. 2 Retrăgându-mă din societate, eu CRISTEA
Comerțului și/sau persoană fizică sau juridică română,      MIRELA-AURORA în calitate de asociata deținând
autorități, pentru a înregistra aceste modificări.        1 parte socială în cadrul societarii, ([una] 1 parte socială
  Restul prevederilor rămân neschimbate.            valorând 10 lei), în valoare totală de 10 de lei,
  Actul a fost redactat de parte și înregistrat sub      reprezentând 1% din capitalul social total, cedez partea
nr. 1/18.02.2010.                        mea socială subsemnatului: MAROIU IOAN.
                                   Astfel în urma cesiunii, structura capitalului social a
  (5/1.633.344)
                                 societății va fi următoarea:
                                   MAROIU IOAN 100 lei, aport în numerar, respectiv
         Societatea Comercială              10 părți sociale, numerotate de la 1 la 10, cu o cota de
         ADCAM COM - S.R.L.               participare la beneficii și pierderi de 50%.
                                   CIOBANU DUMITRU-ROMEO 100 lei, aport în
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               numerar, respectiv 10 părți sociale, numerotate de la 11
                                 la 20, cu o cota de participare la beneficii și pierderi de
          A ASOCIAȚILOR
                                 50%.
        S.C. ADCAM COM S.R.L.
                                   Art. 3 Se revocă din funcția de administrator: PANTEA
         NR. 1 DIN 03.05.2010
                                 DOINITA-CAMELIA.
  PANTEA DOINIȚA-CAMELIA, de cetățenie română,           Art. 4 Este numit în funcția de administrator pentru o
născută la data de 18.05.1965 în mun. Slatina, jud. Olt,     durată nelimitată de timp și cu puteri depline: MAROIU
domiciliată în mun. București, sector 6, Aleea Râmnicel     IOAN.
nr. 2, bl. M6, sc. A, et. 2, ap. 13 identificată cu C.I. seria    Art. 5 Restul prevederilor actului constitutiv rămân
RD nr. 504921 emisă de S.P.C.E.P. S6 biroul nr. 3 la data    neschimbate.
de 30.11.2006 C.N.P. 2650518170362 în calitate de
                                   (6/1.633.345)
asociată.
  CRISTEA MIRELA-AURORA, de cetățenie română,
născută la data de 21.05.1978 în oraș Mizil, jud. Prahova,            Societatea Comercială
domiciliată în mun. București, sector 6, Str. Bostanilor             ADCAM COM - S.R.L.
nr. 1, bl. ICTB, sc. 1, ap. 33 identificată cu C.I. seria RT
nr. 341937, emisă de Secția 22 la data de 30.06.2004                  NOTIFICARE
C.N.P. 2780521292071 în calitate de asociată.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În prezenta invitaților (viitorii asociați ai societății):
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  CIOBANU DUMITRU-ROMEO, de cetățenie română,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
născut la data 01.05.1961, în mun. București, sector 5,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliat în mun. București, sector 2, Str. Avrig nr. 63,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
bl. E2, sc. 1, et. 3, ap. 12, identificat cu C.I. seria RD
                                 ADCAM COM S.R.L., cu sediul în București, aleea
nr. 518112, emisă de S.P.C.E.P. S2 biroul nr. 4, la data de
                                 Râmnicel nr. 2, bloc M6, scara A, etaj 2, ap. 13, sector 6,
14.03.2007, C.N.P. 1610501400024.
                                 înregistrată sub nr. J40/242/2002, cod unic de
  MAROIU IOAN, de cetățenie română, născut la data
                                 înregistrare 14390787, care a fost înregistrat sub
de 13.04.1961, în mun. București, sector 3, domiciliat în
                                 nr. 207755 din 03.05.2010.
mun. București, sector 2, Str. Marcu Armasu nr. 1, bl. 29,
sc. 1, et. 5, ap. 31, identificat cu C.I. seria RD nr. 467421,    (7/1.633.346)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     DIRECT CLIENT SERVICES - S.R.L.                    ENCORE SOFTWARE - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                           NOTIFICARE
        A ASOCIAȚILOR                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   S.C. DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L.              București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  REG. COM. J40/3061/1999, C.U.I. 11648548,            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
SEDIUL SOCIAL BUCUREȘTI, STR. EDGAR QUINET             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      NR. 9, ET. P, SECTOR 1,                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       NR. 1 DIN 12.04.2010
                                  ENCORE SOFTWARE S.R.L., cu sediul în București,
  Subsemnații                          str. Mașina de Pâine nr. 1, bloc 1, scara 4, etaj 7, ap. 128,
  1. RADU ȘERBAN CONSTANTIN, de cetățenie            sector 2, înregistrată sub nr. J40/10955/2005, cod unic de
română, născut la data 16.05.1972 în București,          înregistrare 17707856, care a fost înregistrat sub
domiciliat în București, str. Serg. Gh. Vârtej nr. 6, sector
                                  nr. 207827 din 03.05.2010.
3, identificat cu C.I. seria RD nr. 146026 eliberată de S12
la data de 23.11.2001 având C.N.P. 1720516433017;           (9/1.633.348)
  2. IORDAN LUCICA NICOLETA, de cetățenie română,
născută la data 08.04.1976 în Galați, cu domiciliul în
București, str. Gala Galaction nr. 48, sector 1, identificata cu         Societatea Comercială
C.I. seria RT nr. 743253 eliberată de S.P.C.E.P. S1 biroul nr 4,        ENCORE SOFTWARE - S.R.L.
la 19.03.2010, C.N.P. 2760408170333;
  3. S.C. CEAINARIA CONNOISSEUR S.R.L.,                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
Reg. Comerțului J40/993/2004, C.U.I. 16080669, cu
sediul în București, str. Matei Voievod nr. 125-133, bl. O1,            A ASOCIAȚILOR AI
sc. B, et. 2, ap. 53, sector 2, reprezentată legal prin            S.C. ENCORE SOFTWARE S.R.L.
doamna IORDAN LUCICA NICOLETA;
  4. S.C. LUCE DESIGN S.R.L. Reg. Comerțului             1. RĂDESCU OVIDIU ALEXANDRU, de cetățenie
J40/15936/2003, C.U.I. 15938528, sediul social în         română, domiciliat în str. Mașina de Pâine nr. 1, bloc 1,
București, str. Matei Voievod nr. 125-133, bl. O1, sc. B,     scara 4, etaj 7, ap. 128, sector 2 identificat cu C.I. seria
et. 2, ap. 53, sector 2, reprezentată legal prin doamna      RT nr. 318600, emisă de Secția de Poliție 17 la data de
IORDAN LUCICA NICOLETA;                      16.03.2004/C.N.P. 1791204410080,
  - în calitate de asociați la aducem următoarele          2. PARASCHIVESCU ANDREI-OCTAVIAN, de
modificări la actul constitutiv al societății:
                                  cetățenie română, domiciliat în str. Precupeții Vechi
  1. Se deschide punct de lucru la adresa: Timișoara,
                                  nr. 63, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 383362,
str. Aristide Demetriade nr. 1, et. 1, magazinul EE 22,
jud. Timiș în cadrul extinderii complexului “IULIUS MALL      emisă de S.P.C.E.P. S2 biroul nr. 1 la data de
TIMIȘOARA”;                            05.10.2005/C.N.P. 1800608410176, asociați ai
  2. Se închide punct de lucru de la adresa: Timișoara,     S.C. ENCORE SOFTWARE S.R.L., înmatriculată la
str. Demetriade nr. 1, magazinul P7, jud. Timiș în cadrul     O.R.C.T.B. sub nr. J40/10955/2005 C.U.I. 17707856, cu
complexului “IULIUS MALL TIMIȘOARA”;                sediul în București, str. Mașina de Pâine nr. 1 bloc 1 scara
  3. Se împuternicește numita BREHUESCU ELENA,          4, etaj 7, apartament 128, sectorul 2.
identificată cu C.I. seria RR nr. 636390, eliberată de          AU HOTĂRÂT URMĂTOARELE MODIFICĂRI:
S.P.C.E.P. S2 biroul nr. 1, 10.09.2009, domiciliată în
                                    1. Se completează obiectul de activitate după cum
București, str. Barbu Văcărescu nr. 4, bl. 1, sc. 3, et. 7,
ap. 95, sector 2, C.N.P. 2701217133679, sa reprezinte       urmează;
societatea la autoritățile competente, pentru înregistrarea      4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
modificărilor hotărâte de adunarea generala a asociaților.     de comenzi sau prin internet;
În vederea îndeplinirii prezentului mandat, mandatara ne        4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
va reprezenta cu puteri depline la toate organele         magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
competente: Registrul Comerțului, Administrația            4719 - comerț cu amănuntul în magazine
Financiara, CEC și oriunde va fi necesar, semnând în        nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
numele societății și al asociaților acesteia, semnătura ei
                                  nealimentare.
fiind opozabilă.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul      Restul dispozițiilor din actul constitutiv al societății
constitutiv al societății restul prevederilor rămânând       rămân nemodificate, prezentul act adițional făcând parte
nemodificate. Redactat și editat în 2 (două) exemplare.      integrantă și completând dispozițiile acestuia.
  (8/1.633.347)                           (10/1.633.349)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                   5

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      MONDIAL PRODIMPEX - S.R.L.                   ELLA - CRISTIN-MARKET - S.R.L.

   HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 11.03.2010                HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  > Asociata unică a societății S.C. MONDIAL
                                         A ASOCIAȚILOR
PRODIMPEX S.R.L., MIHAILOV MARIANA, posesoare a            SOCIETĂȚII ELLA - CRISTIN-MARKET S.R.L.
C.I. seria DP nr. 076960 eliberată de Secția 22 Poliție la         NR. 1 DIN DATA DE 03.05.2010
data de 06.03.2002, C.N.P. 2611117400059, în baza
prevederilor art. 191 cu referire la art. 202 (2) din Legea     VALCEC ELENA domiciliată în București, sector 4,
nr. 31/1990, modificată și republicată, și art. 21 lit. h, din  str. Luica nr. 17A, bl. 106, sc. 2, et. 4, ap. 90,
Legea nr. 26/1990, am hotărât următoarele:            C.N.P. 2690916451525 identificată cu C.I. seria RR
  Astăzi, data de mai sus, la sediul societății,        nr. 448849 emisă de S.P.C.E.P. S4 biroul nr. 4 la 04.05.07
subsemnata MIHAILOV MARIANA, asociată unică a          și DRAGOI DACIANA-CRISTINA domiciliată în București
S.C. MONDIAL PRODIMPEX S.R.L., având               sector 4, str. Luica nr. 17A, bl. 106, sc. 2, et. 4, ap. 90,
C.U.I. 25374, cu nr. de înreg. la O.R.C.B.            C.N.P. 2870331450015 identificată cu C.I. seria RT
J40/431/09.01.1992, am decis să cesionez cele 20 părți      nr. 157506 emisă de secția 16 pol. la 24.04.01, în calitate
sociale, libere de sarcini, cu valoare nominală de 10 lei    e asociați am hotărât.
fiecare, în valoare totală de 200 lei, reprezentând         Se înființează un punct de lucru în București, sector 4,
100% capitalul social al societății, doamnei STARCZ       str. Drumul Găzarului nr. 3.
IULIANA, domiciliată în București, Calea Victoriei nr. 25,      Se radiază punctul de lucru din București, sector 4,
et. 9, ap. 45, sect. 3, posesoare a C.I. seria RR        Str. Alunișului nr. 201.
nr. 369016 eliberată de S.P.C.E.P. S3, biroul nr. 1, la data     (13/1.633.352)
de 10.01.2006, C.N.P. 2441026240033.
  De asemenea subsemnata MIHAILOV MARIANA,
cesionez împreună cu părțile sociale și toate drepturile și            Societatea Comercială
                                         LUCIFER SERV - S.R.L.
obligațiile menționate în actul constitutiv al societății
doamnei STARCZ IULIANA, care va prelua și funcția de
                                         ADUNAREA GENERALĂ
administrator unic al societății cedate.
  Totodată sediul social și punctul de lucru al societății      A ACȚIONARILOR NR. 1/31 MARTIE 2010
vor rămâne neschimbate, cesionara preluând și toate
drepturile și obligațiile contractului de închiriere nr.      Subsemnatele CRUCERU ADRIANA, domiciliată în
4889/03.04.2009.                         București, str. I.L. Caragiale nr. 1, ap. 6, sect. 2, C.I. seria
  - Urmează ca prezenta hotărâre, împreună cu         RT nr. 404001 eliberată de S.P.C.E.P. S2 biroul nr. 1,
celelalte documente necesare înscrierii contractului de     C.N.P. 2410709400081 și CRUCERU MIHAELA,
cesiune, să fie depuse la O.R.C. - T.B., în vederea       domiciliată în Germania-Filderstadt, identificată cu
înscrierii acestei cesionări.                  pașaportul nr. 6092639711/92 emis de autoritățile
  Data, 11.03.2010                       germane,
                                  În calitate de asociați am hotărât suspendarea
  (11/1.633.350)                        activității S.C. LUCIFER SERV S.R.L. în perioada
                                 1 aprilie 2010-31 martie 2013.
        Societatea Comercială                 (14/1.633.353)
      MONDIAL PRODIMPEX - S.R.L.

            NOTIFICARE                         Societatea Comercială
                                           ELIS MET - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului              A ASOCIAȚILOR
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale             S.C. ELIS MET S.R.L.
MONDIAL PRODIMPEX S.R.L., cu sediul în București,                   DATA: 20.04.2010
Aleea Valea Roșie nr. 1, bloc A5, scara D, etaj 1, ap. 49,
                                  Subsemnații
sector 6, înregistrată sub nr. J40/431/1992, cod unic de
                                  PETRACHE FLORIN, de cetățenie română, sex
înregistrare 25374, care a fost înregistrat sub nr. 207843
                                 masculin, născut la 24.06.1976 în mun. București,
din 03.05.2010.
                                 sector 4, fiul lui Florea și Sica, domiciliat în București,
  (12/1.633.351)                        aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 2, ap. 40,
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
sector 3, posesor al C.I. seria RD nr. 220100 eliberată de              Societatea Comercială
Secția 12 Poliție la 12.01.2002, C.N.P. 1760624433031,                ZETA BOOKS - S.R.L.
și                                       HOTĂRÂREA NR. 01/09.04.2010
  PETRACHE MARIUS-CĂTĂLIN, de cetățenie
română, sex masculin născut la 22.10.1974 în               A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
mun. București, sector 4, fiul lui Florea și Sica, domiciliat         S.C. ZETA BOOKS S.R.L.
                                    BUCUREȘTI, BD. CAROL I NR. 52, ET. 4, AP. 5,
în București, aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 2,       SECTOR 2, J40/7802/2006, C.U.I. 18665830
ap. 40, sector 3, posesor al C.I. seria RD nr. 282861,
                                    Subsemnații
eliberată de Secția 12 Poliție la data de 30.11.2002,          1. BALOGH PAUL, domiciliat în București,
C.N.P. 1741022433010, în calitate de asociați            bd. Corneliu Coposu nr. 51, et: 5, ap. 48, sector 3,
reprezentând 100% capitalul social al societății          legitimat cu C.I. seria RT nr. 662839, eliberată de
comerciale ELIS MET S.R.L., cu sediul social în           S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 1, la data de 15.10.2009,
mun. București, sector 3, str. Baraj Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc.  C.N.P. 1800417080123;
                                    2. CIOCAN CRISTINEL, domiciliat în București,
2, et. 4, ap. 40, având C.U.I. 16966720 și nr. de înregistrare
                                  Str. Avionului nr. 23, bl. 15E, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 1,
în Registrul Comerțului J40/19130/22.11.2004, întruniți la     legitimat cu C.I. seria RD nr. 608526, eliberată de
sediul social, am renunțat la formalitățile prevăzute de lege    S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 2, la data de 17.12.2008,
și                                 C.N.P. 1740915080050;
           am hotărât următoarele:              3. AROELEANU VASILE, domiciliat în mun. București,
                                  Bd. Constructorilor nr. 24A, bl. 44, sc. C, ap. 133,
  1. Prelungirea valabilității sediului secundar din
                                  sector 6, legitimat cu C.I. seria RT nr. 221194, eliberată
mun. București, sector 3, str. Ghetu Anghel nr. 100 - 104,     de Poliția București, Secția 20, la data de 11.03.2002,
  2. Prelungirea valabilității sediului secundar din       C.N.P. 1770510520056;
mun. București, sector 3, Calea Călărașilor nr. 63;           4. ROTARLU ANGELA, domiciliată în București,
  3.   Prelungirea    valabilității   mandatului    str. Turda nr. 106, bl. 32, sc. 2, et. 4, ap. 69, sector 1,
                                  legitimată cu C.I. seria RT nr. 588396, eliberată de
administratorului PETRACHE FLORIN pe termen
                                  S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 4, la data de 11.08.2008,
nelimitat și cu puteri depline.                   C.N.P. 2710613221155;
  Celelalte clauze din actul constitutiv rămân            5. BALOGH SONIA, domiciliată în mun. Brașov,
nemodificate.                            Bd. 15 Noiembrie nr. 90, sc. B, ap. 9, jud. Brașov,
  Prezenta va produce efecte fata de terți după          legitimată cu C.I. seria BV nr. 570665, eliberată de
                                  S.P.C.L.E.P. Brașov, la data de 01.04.2008,
înregistrarea la Registrul Comerțului.
                                  C.N.P. 2871223080032;
  (15/1.633.354)                           6. TOBOȘARU LIVIA-CĂTĂLINA, domiciliată în
                                  mun. București, bd. Carol I nr. 52, et. 4, ap. 5, sector 2,
                                  legitimată cu C.I. seria RR nr. 475616, eliberată de
         Societatea Comercială               S.P.C.E.P. S2 biroul nr. 3, la data de 15.08.2007,
          ELIS MET - S.R.L.                C.N.P. 2800217080099;
                                    7. CONSTANTINESCU MARIUS-FLORIAN,
            NOTIFICARE                 domiciliat în mun. Brașov, Str. Lămâiței nr. 133, bl. 2,
                                  sc. B, ap. 6, jud. Brașov, legitimat cu C.I. seria BV
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      nr. 134865, eliberată de Poliția mun. Brașov, la data de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     15.02.2001, C.N.P. 1800331080036, în calitate de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          asociați și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       1. CADARIU ANDA, domiciliată în mun. Târgu Mureș,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Str. Violetelor nr. 6, ap. 16, jud. Mureș, legitimată cu
                                  C.I. seria MS nr. 477564 eliberată de S.P.C.L.E.P.
ELIS MET S.R.L., cu sediul în București, str. Baraj         Tg. Mureș, la data de 04.07.2008, C.N.P. 2810825260042;
Rovinari nr. 3, bloc Y13, scara 2, etaj 4, ap. 40, sector 3,      2. TERCHILA ELISABETA, domiciliată în
înregistrată sub nr. J40/19130/2004, cod unic de          mun. Drobeta Turnu Severin, str. Dr. Babeș nr. 93, bl. D,
înregistrare 16966720, care a fost înregistrat sub         sc. 1, ap. 11, jud. Mehedinți, legitimată cu C.I. seria MH
nr. 207898 din 03.05.2010.                     nr. 229740, eliberată de S.P.C.L.E.P. Dr. Tr. Severin, la
                                  data de 08.12.2006, C.N.P. 2491101250575, în calitate
  (16/1.633.355)                         de invitate,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                   7

  Convocați în ședința adunării generale a asociaților       3. ARDELEANU VASILE - 5 (cinci) părți sociale, cu o
S.C. ZETA BOOKS S.R.L. din data de 09.04.2010, am         valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
decis următoarele modificări ce vor fi aduse actului       50 lei, reprezentând 5% din capitalul social total, cu o
constitutiv al societății, astfel:                cota de participare la beneficii și pierderi de 5%.
  Art. 1. Se majorează capitalul social de la 200 lei, la      4. ROTARU ANGELA - 5 (cinci) părți sociale, cu o
1.000 lei, respectiv cu suma de 800 lei. Valoarea         valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
nominală a părții sociale rămâne neschimbată, respectiv      50 lei, reprezentând 5% din capitalul social total, cu o
de 10 lei, însă se majorează numărul părților sociale, de     cota de participare la beneficii și pierderi de 5%.
la 20 la 100, respectiv cu 80 de părți sociale.            5. BALOGH SONIA - 6 (șase) părți sociale, cu o
  Art. 2. În urma majorării, capitalul social total, în suma  valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
de 1.000 lei, împărțit în 100 de părți sociale, în valoare    60 lei, reprezentând 6% din capitalul social total, cu o
nominală de 10 lei fiecare, va fi repartizat astfel:       cota de participare la beneficii și pierderi de 6%.
  BALOGH PAUL - 50 de părți sociale, cu o valoare          6. TOBOSARU LIVIA-CĂTĂLINA - 5 (cinci) părți
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 500 lei,     sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în
reprezentând 50% din capitalul social total, cu o cotă de     valoare totală de 50 lei, reprezentând 5% din capitalul
participare la beneficii și pierderi de 50%.           social total, cu o cota de participare la beneficii și pierderi
  - CADARIU ANDA - 10 părți sociale, cu o valoare        de 5%.
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,       7. CONSTANTINESCU MARIUS-FLORIAN - 5 (cinci)
reprezentând 10% din capitalul social total, cu o cota de     părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în
participare la beneficii și pierderi de 10%.           valoare totală de 50 lei, reprezentând 5% din capitalul
  - CIOCAN CRISTINEL - 15 părți sociale, cu o valoare      social total, cu o cota de participare la beneficii și pierderi
                                 de 5%.
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 150 lei,
                                   Art. 4. Se extinde obiectul secundar de activitate cu
reprezentând 15% din capitalul social total, cu o cotă de
                                 următoarea activitate:
participare la beneficii și pierderi de 15%.
                                   4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
  - TERCHILA ELISABETA - 10 părți sociale, cu o
                                 de comenzi sau prin internet.
valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
                                   Art. 5. Se numește în funcția de administrator, pentru
100 lei, reprezentând 10% din capitalul social total, cu o
                                 un mandat nelimitat, dl CIOCAN CRISTINEL, cetățean
cota de participare la beneficii și pierderi de 10%.
                                 român, sex masculin, fiul lui Constantin și al Elenei,
  - BALOGH SONIA - 5 părți sociale, cu o valoare
                                 născut în com. Podu Turcului, jud. Bacău, la data de
nominală de 10 lei, în valoare totală de 50 lei,
                                 15.09.1974, domiciliat în București, Str. Avionului nr. 23,
reprezentând 5% din capitalul social total, cu o cotă de     bl. 15E, sc. 2, et. 1, ap. 22, sector 1, legitimat cu C.I. seria
participare la beneficii și pierderi de 5%.            RD nr. 608526, eliberată de S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 2 la
  - TOBOȘARU LIVIA-CĂTĂLINA - 5 părți sociale, cu o       data de 17.12.2008, C.N.P. 1740915080050.
valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 50 lei,       Art. 6. Se prelungește pe durata nelimitată mandatul
reprezentând 5% din capitalul social total, cu o cota de     administratorului BALOGH PAUL
participare la beneficii și pierderi de 5%.              Restul prevederilor actului constitutiv al societății
  - CONSTANTINESCU MARIUS-FLORIAN - 5 părți           rămân neschimbate.
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală
de 50 lei, reprezentând 5% din capitalul social total, cu o      (17/1.633.356)
cota de participare la beneficii și pierderi de 5%.
  Art. 3. În conformitate cu Contractul de cesiune de               Societatea Comercială
părți sociale înregistrat sub nr. 12/09.04.2010 în registrul            ZETA BOOKS - S.R.L.
actelor juridice atestate de Av. Iuliana Gheorghe, se
modifică structura capitalului social, astfel:                      NOTIFICARE
  1. BALOGH PAUL - 37 (treizecișișapte) de părți          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
valoare totală de 370 lei, reprezentând 37% din capitalul     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
social total, cu o cota de participare la beneficii și pierderi  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de 37%.                              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  2. CIOCAN CRISTINEL - 37 (treizecișișapte) de părți      ZETA BOOKS S.R.L., cu sediul în București, bd. Carol I
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în       nr. 52, etaj 4, ap. 5, sector 2, înregistrată sub
valoare totală de 370 lei, reprezentând 37% din capitalul     nr. J40/7802/2006, cod unic de înregistrare 18665830,
social total, cu o cota de participare la beneficii și pierderi  care a fost înregistrat sub nr. 207936 din 03.05.2010.
de 37%.                                (18/1.633.357)
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
         Societatea Comercială               1. Se înființează punct de lucru în șos. Giurgiului
         OFTACLINIC - S.R.L.              nr. 254, sector 4 București și se autorizează cu
                                următoarele coduri Caen:
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                4711 - comerț cu amănuntul în magazine
                                nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
          A ASOCIAȚILOR                alimentare, băuturi și tutun;
         NR. 6 DIN 29.04.2010               4719 - comerț cu amănuntul în magazine
  Subsemnații                         nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  POTOP VASILE, cu domiciliul în București,          nealimentare;
str. Păduroiu nr. 8, bl. B 28, sc. 1, et. 1, ap. 4, sector 4,   4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
legitimat cu C.I. seria RD nr. 152879, eliberată de S 15 P,   proaspete, în magazine specializate;
la data de 21.12.2000, C.N.P. 1610601400829, și          4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
  CORBU CĂTĂLINA-GABRIELA, cu domiciliul în          patiserie și produselor zaharoase, în magazine
București, str. Voroneț nr. 1, bl. D 1, sc. 1, ap. 11, sector  specializate;
3, legitimată cu C.I. seria RT nr. 490258, eliberată de      4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
S.E.P.C.E.P. S3, bir. nr. 3, la data de 20.06.2007,       specializate;
C.N.P. 2530312400078, asociați am hotărât următoarele:       4729 - comerț cu amănuntul al altor produse
  1. Se suspendă activitatea societății de la 29.04.2010   alimentare, în magazine specializate;
până la 29.04.2013.                        8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
  2. Se împuternicește dna RANCA VICTORIA           documentelor și alte activități specializate de secretariat;
                                  4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
legitimată cu C.I. seria RR nr. 200275 eliberată de
                                specializate.
S11P la data de 09.04.2002, să reprezinte, la
O.R.C. București.                          (20/1.633.359)
  Redactat astăzi, 29.04.2010, în 3 exemplare, având
aceeași valoare juridică.
                                        Societatea Comercială
  (19/1.633.358)                             GRIFFON MANAGEMENT - S.R.L.

                                     HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE
        Societatea Comercială
       IMPERIAL EVENTS - S.R.L.                      A ASOCIATELOR AL
                                     S.C. GRIFFON MANAGEMENT S.R.L.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                  Subsemnații ZAMFIR ROXANA-MARIA, domiciliată în
         A ASOCIAȚILOR                 mun. București, str. Dunavăț nr. 9, bl. 57, sc. A, et. 4,
       NR. 1 DIN 03.05.2010 A,              ap. 13, sect. 5, posesoare a C.I. seria RD nr. 631733,
     S.C. IMPERIAL EVENTS S.R.L.,              eliberată de S.P.C.E.P. S5 biroul nr. 3, la data de 22.07.2009,
CU SEDIUL ÎN MUN. BUCUREȘTI, ȘOS. GIURGIULUI          C.N.P. 2810328152482, TOMA MIRELA-IULIA, domiciliată
        NR. 242, SECTOR 4,                în mun. București, str. Gura Ialomiței nr. 6, bl. H30, sc. B,
    C.U.I. 26371916, J40/77/06.01.2010,           ap. 20, sect. 3, posesoare a C.I. seria RT nr. 730847,
  Subsemnații                         eliberată de S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 4, la data de 26.02.2010,
  FOTACHE MARIUS ANDREI, cetățean român,           C.N.P. 2800614410092 și MARIN RADU, domiciliat în
necăsătorit, născut la data de 11.05.1982 în          mun. București, Str. Viesparilor nr. 50, bl. 34, sc. 1, et. 6,
mun. București, domiciliat în București, șos. Giurgiului    ap. 26, sector 2, posesor al C.I. seria DP nr. 136484
nr. 242, sector 4, identificat cu C.I. seria RR nr. 415003,   eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 28.01.2010, cod
eliberată de S.P.C.E.P. S4 biroul nr. 3 la data de       numeric personal 1620804400101, în calitate de asociați
23.10.2006, C.N.P. 1820511460016;                la S.C. GRIFFON MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în
  APARASCHIVEI IONELA, cetățean român,            București, Str. Viesparilor nr. 50, bl. 34, sc. 1, et. 6, ap. 26,
necăsătorită, născută la data de 26.03.1991 în         sect. 2 nr. de înregistrare în registrul comerțului
mun. București, sector 4, domiciliată în București,
                                J40/5269/2001, C.U.I. 13918974, am hotărât suspendarea
șos. Giurgiului nr. 254, sector 4, identificată cu C.I. seria
                                temporară a activității societarii pe o perioadă de 3 ani, de
RR nr. 408560, eliberată de S.P.C.E.P. S4 la data de
                                la data de 25.04.2010 până la data de 24.04.2013.
31.08.2006, C.N.P. 291032644013, am hotărât
următoarele:                            (21/1.633.360)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                  9

         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        AM-PM FISCONT - S.R.L.                     RADIOMED IMPEX - S.R.L.

     HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE                         NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          A ASOCIAȚILOR A
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       S.C. AM-PM FISCONT S.R.L.
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnații Vîlcu Oana, domiciliată în           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
mun. București, str. Nicolae Oncescu nr. 9, bl. 111, sc. 2,   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
et. 5, ap. 64, sector 6, posesoare a C.I. seria DP       RADIOMED IMPEX S.R.L., cu sediul în București,
nr. 136464 eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de         Str. Meseriașilor nr. 3, bloc C94, scara 1, etaj P, ap. 2,
26.01.2010, cod numeric personal 2730207212974 și        sector 6, înregistrată sub nr. J40/16214/2005, cod unic de
Marin Radu, domiciliat în mun. București, Str. Viesparilor   înregistrare 17984504, care a fost înregistrat sub
nr. 50, bl. 34, sc. 1, et. 6, ap. 26, sector 2, posesor al   nr. 207974 din 03.05.2010.
C.I. seria DP nr. 136484 eliberată de D.E.P.A.B.D. la data
de 28.01.2010, cod numeric personal 1620804400101,         (24/1.633.363)
în calitate de asociați la S.C. AM-PM FISCONT S.R.L., cu
sediul în București, str. Zboina Neagra nr. 6, bl. 88, sc. A,          Societatea Comercială
et. 7, ap. 46, sect. 6 nr. de înregistrare în registrul            RADIOMED IMPEX - S.R.L.
comerțului J40/8225/2005, C.U.I. 17553870, am hotărât
următoarele:                                 HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
  1. Se radiază din obiectul secundar de activitate codul
CAEN Rev. 2: 7320 - activități de studiere a pieței și de        S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L.
sondare a opiniei publice;                    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  2. În urma cesiunii, conform contractului de cesiune            J40/16214/2005
nr. 03/29.04.2010, capitalul social al societății în valoare    COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO 17984504,
totală de 1.000 lei, împărțit în 100 părți sociale cu valoare      NR. 01 DIN DATA DE 21.04.2010
nominală de 10 lei fiecare și va fi deținut de asociați
astfel:                               Asociații S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L., o societate
  - Vîlcu Oana deține 50 părți sociale cu valoare       română cu sediul în București, str. Meseriașilor, 3, bl.
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 500 lei,    C94, sc. 1, parter, ap. 2, sector 6 nr. de ordine în registrul
reprezentând 50%,din capitalul social;             Comerțului București J40/16214/2005, C.U.I. 17984504,
  - Marin Radu deține 50 părți sociale cu valoare       respectiv:
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 500 lei,      - DINCA GHEORGHE, cetățean român, născut la data
reprezentând 50% din capitalul social;             de 19.06.1948 în București, domiciliat în București,
  3. Se numește administrator asociata Vîlcu Oana.      str. Drumul Taberei nr. 92, bl. C7, sc. C, et. 5, ap. 99,
Durata mandatului este nelimitată și are puteri depline.    sector 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 323700 eliberată
Administratorii societății Vîlcu Oana și Marin Radu își vor   de Secția 22 Poliție la data de 06.04.2004,
exercita atribuțiunile separat.                 C.N.P. 1440619400094,
                                  - DINCA ELENA IOANA, cetățean român, născută la
  (22/1.633.361)
                                data de 05.06.1948 în București, domiciliat în București,
                                str. Drumul Taberei nr. 92, bl. C7, sc. C, et. 5, ap. 99,
         Societatea Comercială             sector 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 323701 eliberată
        AM-PM FISCONT - S.R.L.             de Secția 22 Poliție la data de 06.04.2004,
                                C.N.P. 2480605400113 întruniți astăzi, 21.04.2010 la
            NOTIFICARE                sediul societății, au hotărât:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Extinderea obiectului secundar de activitate cu
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   următoarea activitate:
                                  - 8299 - alte activități de servicii suport pentru
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                întreprinderi n.c.a.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  2. Se împuternicește domnul DINCA GHEORGHE,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                cetățean român, domiciliat în București, str. Drumul
AM-PM FISCONT S.R.L., cu sediul în București,
                                Taberei nr. 92, bl. C7, sc. C, et. 5, ap. 99, sector 6,
str. Zboina Neagră nr. 6, bloc 88, scara A, etaj 7, ap. 46,
                                identificat cu C.I. seria RT nr. 323700 eliberată de Secția
sector 6, înregistrată sub nr. J40/8225/2005, cod unic de
                                22 Poliție la data de 06.04.2004, C.N.P. 1440619400094,
înregistrare 17553870, care a fost înregistrat sub
                                în calitate de asociat unic al S.C. RADIOMED
nr. 207972 din 03.05.2010.
                                IMPEX S.R.L., să semneze actul constitutiv ce va fi
  (23/1.633.362)                       încheiat.
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
  3. Prezenta hotărâre A.G.A. va fi dusă la îndeplinire de  produse alimentare, băuturi și tutun - cod CAEN 4711,
către administrator.                      comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
  Prezenta hotărâre A.G.A. are 1 pagină și capătă       vânzare predominanta de produse nealimentare - cod
putere deplină în momentul înregistrării la Registrul     CAEN 4719, comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri
Comerțului București.                     și piețe ale altor produse - cod CAEN 4789.
  (25/1.633.364)                         1. Pitești, Str. 1 Decembrie 1918, bl. M3, etaj P
                                nr. ap. magazin 106, jud. Argeș.

         Societatea Comercială               (27/1.633.366)
        CUTIACUTASTE - S.R.L.
                                      Societatea Comercială
      DECIZIE A ASOCIATULUI UNIC              BEATRICE BENELUX ALEXEM TRANS - S.R.L.
        DIN DATA DE 29.04.2009                    DECIZIA NR. 1/12.04.2010
  Dl Dumitrescu Bogdan, asociat unic al
S.C. CUTIACUTASTE S.R.L., cu sediul în București,         DE MODIFICARE A PREVEDERILOR ACTULUI
str. Theodor Pallady, numărul 42J, C.U.I. 26375322,              CONSTITUTIV AL
având în același timp și calitatea de administrator al      S.C. BEATRICE BENELUX ALEXEM TRANS S.R.L.
S.C. CUTIACUTASTE S.R.L. (în baza actului constitutiv       Subsemnatul DINICA FLORIN-SILVIU, cetățean
al societății comerciale);                   român, domiciliat în mun. București, Str. Antiaeriană nr. 7,
  DECIDE:                          sector 5, posesor al C.I. seria RT nr. 541227, eliberată de
  - Suspendarea pentru o perioadă de 3 ani (începând
                                S.P.C.E.P. S5 birou 3 la data de 19.02.2008,
cu data de 29.04.2010).
                                C.N.P. 1680219463019, în calitate de asociat unic la
  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
                                S.C. BEATRICE BENELUX ALEXIM TRANS S.R.L., cu
dl Dumitrescu Bogdan, administratorul societății, care va
                                sediul în mun. București, Str. Antiaeriană nr. 7, sector 5
avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la
                                înregistrată la Registrul Comerțului nr. J40/6288/1994,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                C.U.I. 7039784, în baza prevederilor actului constitutiv
București.
                                am hotărât:
  (26/1.633.365)                         Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
                                de 3 ani, începând cu data de 13.04.2010 până la data de
        Societatea Comercială              12.04.2013.
       NOREPLY MOZZART - S.R.L.               Prezenta decizie a fost redactată astăzi, 12.04.2010,
                                de către subsemnatul, în limba română, într-un număr de
      HOTĂRÂREA NR. 37/29.04.2010            trei exemplare.
                                  (28/1.633.367)
       A ASOCIATULUI UNIC AL
      S.C. NOREPLY MOZZART S.R.L.
  NOREPLY TRADING LIMITED, companie                    Societatea Comercială
înmatriculată și ființând conform legislației cipriote, al       BEL-FAST INTERNATIONAL - S.R.L.
cărei sediu social este în Prespas Street nr. 2, ap./birou
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
302, CP 1082, Nicosia, Cipru, înmatriculată la Registrul
Comerțului din Cipru sub nr. 229784, în calitate de asociat
                                         A ASOCIAȚILOR A
unic al S.C. NOREPLY MOZZART S.R.L., înregistrată la
                                    S.C. BEL-FAST INTERNATIONAL S.R.L.
O.N.R.C. București sub nr. J40/1975/13.02.2009, având
                                      NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2010
C.U.I. 24439829, cu sediul în București, str. Badea Cârțan
nr. 18, parter, sector 2, reprezentată prin domnul Dejan      BECIC ELENA, de cetățenie română, domiciliată în
Vukosavljevic - mandatar, a hotărât următoarele:        mun. București, Str. Hrisovului nr. 1, bl. 2, sc. A, et. 3,
  Articol unic: Deschiderea de puncte de lucru ale      ap. 13, sector 1, C.N.P. 2510713400087, identificată cu
societății, începând cu data de 01.05.2010, în spatiile    C.I. seria RR nr. 535390, eliberată de S.P.C.E.P. S1 biroul
comerciale situate la adresele enumerate în continuare,    nr. 5, la data de 22.07.2008 și BIRJOVANU GHEORGHE,
în vederea desfășurării activităților prevăzute în actul    de cetățenie română, domiciliat în mun. București,
constitutiv al S.C. Noreply Mozzart S.R.L., respectiv:     Str. Înfrățirii nr. 42, sector 1, C.N.P. 1650123400408,
activități de jocuri de noroc și pariuri - cod CAEN 9200, în  identificat cu C.I. seria RT nr. 629554 eliberată de
limitele permise de lege, comerț cu amănuntul în        S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 5, la data de 26.01.2009, am
magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de      hotărât:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                    11

  Art. 1 Desființarea punctului de lucru din         EDILINVEST S.R.L., cu sediul în București,
mun. București, Str. Înfrățirii nr. 42, sector 1.       bd. Ferdinand I nr. 97, bloc P17, scara A, etaj 1, ap. 1,
  Art. 2 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă   sector 2, înregistrată sub nr. J40/7645/2006, cod unic de
de 3 ani de la 30.04.2010 până la 29.04.2013.         înregistrare 18656718, care a fost înregistrat sub
                                nr. 208093 din 03.05.2010.
  (29/1.633.368)
                                  (31/1.633.370)
        Societatea Comercială
      CRISTAL ENGINEERING - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                          EDILINVEST - S.R.L.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
           A ASOCIAȚILOR
           NR. 3/16.04.2010                        A ASOCIAȚILOR
                                         NR. 1/DATA 30.04.2010
  Subsemnații
  ALEXANDER REGENBOGEN, cetățean israelian,           Subsemnații,
căsătorit, născut în Israel, la data de 12.02.1970, cu       IORGOVEANU MIHAELA, cu domiciliul în București,
domiciliul în Israel, oraș Savyon, str. Hamevot 15,      bd. Ferdinand I nr. 97, bl. P17, sc. A, et. 1, ap. 1, sector 2,
identificat cu pașaport tip P nr. 12219913, eliberat de    identificată cu C.I. seria RR nr. 177879, eliberată de
autoritățile din București, la data de 17.10.2007, cu     Secția 9 Poliție la data de 9.10.2001, C.N.P.
valabilitate până la data de 16.10.2017, AVI SHLOUSH,     2610211400127, și
cetățean israelian, necăsătorit, născut în Israel, la data     IORGOVEANU DIMCIU-DAMIAN, cu domiciliul în
de 04.01.1971, cu domiciliul în Israel, localitatea      București, Str. Ritmului nr. 4, bl. 438, sc. B, et. 4, ap. 64, sector
Bear-Sheva, strada Hanesiem 151/22, identificat cu       2, identificat cu C.I. seria RR nr. 349845, eliberată de Secția
pașaport tip P nr. 9936228, eliberat de autoritățile din Tel  9 Poliție, la data de 12.12.2004, C.N.P. 1670624460011,
Aviv - Nord, la data de 03.08.2003, cu valabilitate până la    În calitate de asociați am hotărât următoarele:
data de 02.08.2013 și dl SIMON SEGAL, cetățean           - prelungirea mandatului administratorului
israelian, căsătorit, născut în Israel, la data de       IORGOVEANU MIHAELA pe o perioadă nelimitată de
17.10.1937, cu domiciliul în Israel, str. Ahim Litvinski    timp, cu puteri depline.
nr. 5, Ramat - Gan, identificat cu pașaport tip P         Hotărârea a fost redactată la sediul social în
nr. 10794376, eliberat de autoritățile din Holon, la data de  4 exemplare, astăzi, 30.04.2010.
04.04.2005, cu valabilitate până la data de 03.04.2015
                                  (32/1.633.371)
prin mandatar Alexander Regenbogen conform procurii
nr. 11751 din 15.04.2010, în calitate de asociați ai
societății Cristal Engineering S.R.L., cu datele de                Societatea Comercială
identificare din antet, denumita în continuare                   ARHINVEST - S.R.L.
“Societatea”, în temeiul art. 192 din Legea nr. 31/1990,
republicată și modificată, deținând 100% capitalul social,        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
am decis în ședința din data de 16.04.2010, ce a avut loc
la sediul Societății următoarele:                         A ASOCIAȚILOR
  Suspendarea activității Societății pentru durata de            S.C. ARHINVEST S.R.L.
3 ani, începând cu data adoptării prezentei.          CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, BD. DINICU GOLESCU
  Prezenta hotărâre conține 2 pagini și a fost redactată     NR. 37, BL. 4, SC. A, ET. 5, AP. 21, SECTOR 1,
la București, în 4 (patru) exemplare originale.         ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                NR. J40/13609/1994, COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
  (30/1.633.369)                           6003898, CAPITAL SOCIAL 200 RON,
                                     NR. 1 DIN DATA DE 03.05.2010
         Societatea Comercială              Subsemnații asociați
         EDILINVEST - S.R.L.               BRANZEANU LAURENȚIU-CORNELIU, cetățean
                                român, căsătorit, domiciliat în municipiul București,
           NOTIFICARE
                                sector 6, bd. Ghencea nr. 26, bl. C88A, sc. 1, et. 3, ap. 9,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    identificat cu C.I. seria RR nr. 264169 eliberată de Secția
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  22 Poliție la data de 12.03.2003, C.N.P. 1500706400776,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    BRANZEANU RETA, cetățean român, căsătorită,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   domiciliată în Municipiul București, sector 6,
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
Bd. Ghencea nr. 26, bl. C88 A, sc. 1, et. 3, ap. 9,                 Societatea Comercială
identificata cu C.I. seria RX nr. 281114, eliberată de              ERRE ORO CONSULT - S.R.L.
Secția 22 Poliție la data de 17. 03. 2005,
C.N.P. 2610506364237,                                    NOTIFICARE
       AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE:                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Întreruperea activității pe o perioadă de 3 ani de zile,     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
începând cu data de 01.05.2010.                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (33/1.633.372)
                                   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                   ERRE ORO CONSULT S.R.L., cu sediul în București,
        Societatea Comercială                str. Cobălcescu nr. 52, bloc b, scara 1, etaj 2, ap. 4, sector
       ERRE ORO CONSULT - S.R.L.               1, înregistrată sub nr. J40/8529/2004, cod unic de
                                   înregistrare 16456330, care a fost înregistrat sub
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                nr. 208186 din 03.05.2010.
                                     (35/1.633.374)
          NR. 9 DIN 31.03.2010
  Subsemnata ROATEȘ OANA -AURA, domiciliată în
                                          Societatea Comercială
mun. București, str. Prof. Grigore Cobălcescu nr. 52,
                                      BEST SPORT IMPORT EXPORT - S.R.L.
bl. B, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 1, identificată prin C.I. seria
RT nr. 550756, cod numeric personal 2680921420023,              HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
emisă de S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 3 data de 11.04.2008, în
calitate de asociat unic al societății comerciale ERRE                  A ACȚIONARILOR
ORO CONSULT S.R.L., societate cu sediul în București,                   NR. 1/03.05.2010
str. Cobălcescu nr. 52, bl. B, sc. 1, et. 2, ap. 4, sector 1,
                                     Subsemnații RADWAN LAKKIS și YOUSSEF LAKKIS
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8529/2004,
                                   cetățeni libanezi, ambii domiciliați în Liban, El Ain,
C.U.I. 16456330, decid următoarele:                 identificați primul cu pașaport seria RL nr. 0509663
  Art. 1 Revocarea din funcția de administrator a         eliberat de autoritățile libaneze la data de 15.07.2005,
domnului Vasile Dorian.                       al doilea identificat cu pașaport nr. 1554945 eliberat de
  Ca urmare, se aprobă descărcarea de gestiune a          autoritățile libaneze la 03.12.2003,în calitate de asociați
administratorului VASILE Dorian pentru activitatea          ai S.C. BEST SPORT IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul
desfășurata în cadrul societarii, având în vedere situația      în București, șos. Ștefan cel Mare nr. 60, bl. 41, sc. 3,
financiara și raportul de activitate prezentat.           etaj 7, ap. 79, sector 2, înregistrată la O.R.C.T.B. sub
  Art. 2 Numirea în funcția de administrator al societății     nr. de ordine J40/11862/09, având C.U.I. 26338120, am
a doamnei CONSTANTIN LUCIANA, cetățean român,            hotărât să modificăm actul constitutiv al societății și în
fiica lui Constantin și Gherghina, născută la data de        acest sens am adoptat prezenta:
23.06.1949 în com. Moșteni, jud. Teleorman, domiciliată                    HOTĂRÂRE
în mun. București, Str. Târgu Neamț nr. 11, bl. MIIb8/4,         Art. 1 Se înființează punctul de lucru situat în
sc. B, et. 6, ap. 69, sector 6, identificată cu C.I. seria RD    Miercurea Ciuc, Centrul Comercial Tulipan, str. Petofi
nr. 351995, C.N.P. 2490623400731, emisă de Secția 22         Sandor nr. 18, mezanin, jud. Harghita.
Poliție la data de 08.12.2003, durata mandatului noului         Art. 2 Prezenta decizie completează art. 3 din actul
administrator fiind de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii.     constitutiv care în rest rămâne același.
  Art. 3 Se dispune modificarea actului constitutiv al         (36/1.633.375)
societății prin înglobarea tuturor prevederilor prezentei
hotărâri în cuprinsul unui act constitutiv actualizat cu
                                           Societatea Comercială
modificările adoptate, în conformitate cu prevederile
                                           ADIALEX COM - S.R.L.
art. 204 din Legea nr. 441/2006, ce modifică și
completează Legea nr. 31/1990 privind societățile                      NOTIFICARE
comerciale, republicată.
  Restul dispozițiilor actului constitutiv al societății        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
rămân neschimbate.                          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnata de
                                   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
către asociatul unic, astăzi, 31 martie 2010, la sediul
                                   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
societății, în 3 (trei) exemplare originale.
                                   ADIALEX COM S.R.L., cu sediul în București,
  (34/1.633.373)                          str. Râmnicu Sărat nr. 33, bloc 11b1, scara A, etaj 10,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                13

ap. 52, sector 3, înregistrată sub nr. J40/3 829/2002, cod   2, etaj 10, ap. 70, sector 5, C.I. seria RT nr. 092860
unic de înregistrare 14626234, care a fost înregistrat sub   eliberată de Secția 19 Poliție la data de 18.05.2000,
nr. 208295 din 03.05.2010.                   C.N.P. 2711019461521, în calitate de asociați ai societății
                                de mai sus am hotărât următoarele:
  (37/1.633.376)
                                  Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                                de 3 (trei) ani începând cu data de 01.05.2010 până la
         Societatea Comercială             data de 30.04.2013
         ADIALEX COM - S.R.L.               Celelalte prevederi din actele constitutive rămân
                                neschimbate.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                  (39/1.633.378)
           A ASOCIAȚILOR
           NR. 1/03.05.2010                    Societatea Comercială
  TASCI MUSLUM, domiciliat în sector 3, bd. Râmnicu       CHRONOS SERV INVEST CONSTRUCT - S.R.L.
Sărat nr. 33, bloc 11b1, sc. A, ap. 52, identificat cu ROU,
seria RPR nr. 20662, C.N.P. 7660101400208 eliberată de                 NOTIFICARE
O.R.I. - București, la data de 16.03.2009 și TASCI         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CONSTANDA domiciliată în București, sector 3,          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
str. Râmnicu Sărat nr. 33, bloc 11b1, sc. A, et. 10,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ap. 52, identificată cu C.I. seria DP nr. 096113,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
C.N.P. 2670121173171, eliberată de D.G.E.I.P. - D.E.P. la    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
data de 14.04.2003, în calitate de asociați, am hotărât:    CHRONOS SERV INVEST CONSTRUCT S.R.L., cu
  1. Se deschide punct de lucru în: București,        sediul în București, Str. Băiculești nr. 13, bloc B9, scara
șos. Colentina nr. 12, bl. 58, parter, sector 2, în suprafața  D, etaj 1, ap. 128, sector 1, înregistrată sub
de 290 m2.                           nr. J40/17051/2007, cod unic de înregistrare 22397123,
  2. Se închid următoarele puncte de lucru:          care a fost înregistrat sub nr. 208323 din 03.05.2010.
  a) Tecuci, str. Ștefan Cel Mare nr. 131, jud. Galați.
                                  (40/1.633.381)
  b) București, str. Moroieni nr. 47, sector 2, Complexul
City Shoes, Stand 2 bis. V.
  c) Sat Bărcănești, com. Bărcănești, jud. Ialomița.           Societatea Comercială
  3. Se completează obiectul secundar de activitate cu      CHRONOS SERV INVEST CONSTRUCT - S.R.L.
următorul cod 6820 - închirierea și subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.               HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  (38/1.633.377)                                 A ASOCIAȚILOR
                                         NR. 1/30 APRILIE 2010
        Societatea Comercială                Asociații S.C. CHRONOS SERV INVEST CONSTRUCT S.R.L.
      RED FAMILY COMPANY - S.R.L.               1. BĂLAN ANCA-ELENA, de cetățenie română,
                                naționalitatea română, născută la data de 22.11.1958 în
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              mun. București, sector 1, fiica lui Pamfil și a Elenei,
                                domiciliată în mun. București, str. Băiculești nr. 13, bl. B9,
         A ASOCIAȚILOR
                                sc. D, ap. 128, sector 1, C.N.P. 2581122400043,
        NR. 1 DIN 01.05.2010
                                identificată cu C.I. seria RT nr. 135142 emisă de Secția 5
    A S.C. RED FAMILY COMPANY S.R.L.,
                                de Poliție, la data de 06.02.2001, fără antecedente
  J40/17446/2006, CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
                                penale, în calitate de asociat, deținând 50% din capitalul
  CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 226, BLOC V54,
                                social și
    SCARA 2, ETAJ 10, AP. 70, SECTOR 5,
                                  2. BĂLAN DAN, de cetățenie română, naționalitatea
         C.U.I. 19153862
                                română, născut la data de 05.06.1956 în mun. Brașov,
  Subsemnații                         fiul lui Ion și al Mariei, domiciliat în mun. București,
  ROȘU MARIAN, cetățean român, cu domiciliul în        str. Băiculești nr. 13, bl. B9, sc. D, ap. 128, sector 1,
București, Calea 13 Septembrie nr. 226, bloc V54,        C.N.P. 1560605400015, identificat cu C.I. seria RD
scara 2, etaj 10, ap. 70, sector 5, C.I. seria RT nr. 092856  nr. 160335 emisă de Secția 5 de Poliție, la data de
eliberată de Secția 19 Poliție la data de 18.05.2000,      07.05.2001, fără antecedente penale, în calitate de
C.N.P. 1710620451514,                      asociat, deținând 50% din capitalul social,
  ROȘU MIHAELA, cetățean român, cu domiciliul în          3. Se completează obiectul de activități secundare cu
București, Calea 13 Septembrie nr. 226 bloc V54, scara     următoarele:
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
  Cod CAEN 5829 - activități de editare a altor produse     - Delegarea dnei Let Ana-Maria pentru a depune
software;                           documentația necesara la Registrul Comerțului
  Cod CAEN 6201 - activități de realizare a soft-ului la   București.
comandă (software orientat client);                Persoana delegată are domiciliul în București și se va
  Cod CAEN 6202 - activități de consultanță în        legitimă cu C.I. seria RR nr. 645828 eliberată de
tehnologia informației.                    S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 5, la data de 29.09.2009.
  4. Celelalte prevederi și articole din statut și actul
constitutiv rămân neschimbate.                   (43/1.633.384)
  5. Prezenta hotărâre va fi menționată la Registrul
Comerțului.
                                        Societatea Comercială
  6. Prezenta hotărâre își produce efectele juridice
                                        SIM ALEX COM - S.R.L.
numai după îndeplinirea formalităților cerute de lege.
  Redactat în 4 exemplare azi, 30.04.2010.
                                      DECIZIA NR. 1 DATA 29.04.2010
  (41/1.633.382)
                                 Dl SIMION VICTOR asociat unic al S.C. SIM
                                ALEXCOM S.R.L., cu sediul București, str. Mr. Vasile
        Societatea Comercială              Băcila nr. 33, ap. 73, sector 2, C.U.I. 14441848,
       COMPRESS IMPEX - S.R.L.               DECIDE:
                                 - În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
           NOTIFICARE
                                societățile comerciale și a prerogativelor stabilite,prin
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   actul constitutiv al societății, asociatul unic
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                temporară) a activității societății, ca urmare a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                următoarelor motive:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 - climatul economic actual,
COMPRESS IMPEX S.R.L., cu sediul în București,
str. Jean Steriadi nr. 11, bloc M3, scara B, etaj 3, ap. 49,   - ultimele modificări legislative,
sector 3, înregistrată sub nr. J40/6591/1996, cod unic de     - lipsa activității până în acest moment.
înregistrare 8704362, care a fost înregistrat sub         - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
nr. 208331 din 03.05.2010.                   3 ani, începând cu data de 29.04.2010 - 29.04.2013.
                                 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
  (42/1.633.383)
                                dna Popa Ana Iulia Elisabeta, contabila societății, care va
                                avea ca sarcină și efectuarea tuturor formalităților la
        Societatea Comercială              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       COMPRESS IMPEX - S.R.L.             O.N.R.C.
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                (44/1.633.385)

         A ASOCIAȚILOR
      S.C. COMPRESS IMPEX S.R.L.                    Societatea Comercială
         NR. 20/03.05.2010                    MEGA STORE ACTUAL - S.R.L.

  Acționarii/asociații societății,                         NOTIFICARE
  - dl OLTEANU FLORENTIN identificat cu C.I. seria RX
nr. 315800, cu domiciliul în București, str. Constantin      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brâncuși, sector 3, acționar în procent de 50% din       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
acțiuni/părți sociale,                     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  - dl ROMANESCU GAVRIL CONSTANTIN identificat        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cu C.I. seria RT nr. 030951, cu domiciliul în București,    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
str. Int. Valului, sector 1, acționar în procent de 50% din  MEGA STORE ACTUAL S.R.L., cu sediul în București,
acțiuni/părți sociale reuniți astăzi, 03.05.2010 la sediul   str. Podul Giurgiului nr. 2, bloc 7, scara A, etaj 5, ap. 35,
societății, au hotărât următoarele:              sector 5, înregistrată sub nr. J40/7430/2009, cod unic de
  - Se adaugă în actul constitutiv actualizat codul CAEN
                                înregistrare 25724548, care a fost înregistrat sub
4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
                                nr. 208408 din 03.05.2010.
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
chioșcuri și piețe.                        (45/1.633.386)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                 15

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      MEGA STORE ACTUAL - S.R.L.                     BLUE EYES EXIM - S.R.L.

         HOTĂRÂREA A.G.A.                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE

                                        NR. 5 DIN 26 APRILIE 2010
           NR. 1/3.05.2010
                                  Subsemnata Moraru Elisabeta legitimată cu C.I. seria
  Subsemnații OLTEAIMU EUGEN, cetățean român, cu       RT nr. 200033 eliberată de Secția 12 politie Ia data de
domiciliul în București, Intrarea Vrabiei nr. 17, sectorul 5,  06.11.2001 și Moraru Steluș legitimat cu C.I. seria RT
identificat prin C.I. seria RR nr. 420455 eliberată de     nr. 224051 eliberată de secția 12 politie, la data de
S.P.C.E.P. mun. București la data de 08.11.2006 și având    26.03.2002, asociați la S.C. BLUE EYES EXIM S.R.L. cu
C.N.P. 1830618440039;                      sediul în București, sector 3, Intr. Bădeni nr. 10, bl. 5,
                                et. 3, ap. 15, înmatriculata la Oficiul Registrului
  CIUFU GEORGETA-GEANINA, cetățean român, cu
                                Comerțului sub nr. J40/9583/19.05.1994, având codul de
domiciliul în București, Intrarea Vrabiei nr. 17, sector 5,
                                înregistrare fiscală RO 5931018, hotărăsc următoarele:
identificata prin C.I. seria RT nr. 610258/22.10.2008        1. Se radiază următoarele activități secundare:
emisă de S.P.C.E.P. mun. București, având              2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de
C.N.P. 2740806290909 azi, 3.05.2010 hotărâm           birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a
extinderea activității firmei cu următoarele coduri CAEN:    echipamentelor periferice)
  1083 - prelucrarea ceaiului și al cafelei;           2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru
                                autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
  1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
                                  3011 - construcția de nave și structuri plutitoare;
produselor proaspete de patiserie;                 3020 - fabricarea materialului rulant;
  1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului     3030 - fabricarea de aeronave și nave spațiale;
și a altor produse făinoase similare.                3320 - instalarea mașinilor și echipamentelor
                                industriale;
  (46/1.633.387)                         4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;
                                  4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
         Societatea Comercială             gospodăresc;
                                  4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
         DAVIN AQUA - S.R.L.
                                tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
                                specializate;
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                  4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
                                specializate;
       AL S.C. DAVIN AQUA S.R.L.
                                  4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. IZVORUL RECE           papetărie, în magazine specializate;
  NR. 1, BL. M1/1, SC. 8, ET. 2, AP. 321, SECTOR 4         7430 - activități de traducere scrisa și orala (interpreți)
 ÎNMATRICULATĂ LA OF. REG. COM. BUCUREȘTI             8211 - activități combinate de secretariat;
   SUB NR. J40/17641/2008, C.U.I. 24610170,            8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
        NR. 01 DIN 23.04.2010              documentelor și alte activități specializate de secretariat
                                  8299 - alte activități de servicii suport pentru
  Subsemnata,                         întreprinderi n.c.a.;
  VINTELA MIRELA, cetățean român, căsătorită, fiica        2. La obiectele de activitate secundare ale societății
lui Ștefan și Georgeta, născută la data de 06.04.1980 în    se completează cu codul CAEN:
București, domiciliată în București, str. Izvorul Rece nr. 1,    4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii
                                pentru autovehicule;
bl. M1/1, sc. 8, et. 2, ap. 321, sector 4, posesoare a
                                  4941 - transporturi rutiere de mărfuri.
C.I. seria RX nr. 321704, eliberată de Secția 16 Poliție la
                                  (48/1.633.389)
data de 15.06.2005, C.N.P. 2800406440054, în calitate
de asociat unic al S.C. DAVIN AQUA S.R.L., am hotărât
următoarele:                                   Societatea Comercială
                                        BLUE EYES EXIM - S.R.L.
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
3 ani, respectiv pe perioada 23.04.2010 - 22.04.2013                  NOTIFICARE
  Prezenta decizie a fost luată în data de 23.04.2010.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (47/1.633.388)                       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      ZMB - ZONA METROPOLITANA - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BLUE EYES EXIM S.R.L., cu sediul în București,                    NOTIFICARE
Intr. Bădeni nr. 10, bloc 5, etaj 3, ap. 15, sector 3,
înregistrată sub nr. J40/9583/1994, cod unic de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 5931018, care a fost înregistrat sub       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. 208433 din 03.05.2010.                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (49/1.633.390)
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               ZMB - ZONA METROPOLITANA S.R.L., cu sediul în
        Societatea Comercială             București, str. General Berthelot nr. 83, sector 1,
       DINAMIK STYLE RO - S.R.L.            înregistrată sub nr. J40/6607/2004, cod unic de
                               înregistrare 16362651, care a fost înregistrat sub
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                               nr. 208472 din 03.05.2010.
         A ASOCIAȚILOR                  (52/1.633.393)
         NR. 1/3.5.2010
     A S.C. DINAMIK STYLE RO S.R.L.
 C.U.I. 18679746 ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL                 Societatea Comercială
COMERȚULUI SUB NR. J40/8032/2006 CU SEDIUL ÎN             ZMB - ZONA METROPOLITANA - S.R.L.
 BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. TUȘNAD NR. 68
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Subsemnații
  - DOBRA FLORIN, domiciliat în România, București,
                                       A ASOCIAȚILOR
str. Tușnad nr. 68, sector 2, legitimat cu C.I. seria RR
nr. 236014, eliberată de Secția 7 Poliție la data de       S.C. ZMB - ZONA METROPOLITANA S.R.L.
01.10.2002, cod numeric personal 1820909420085,         CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. GENERAL
  - DOBRA JEANA, domiciliată în România, București,     BERTHELOT NR. 83, SECTOR 1, ÎNMATRICULATĂ LA
str. Tușnad nr. 68, sector 2, legitimată cu C.I. seria RR           REG. COM. CU
nr. 236013, eliberată de Secția 7 Poliție, la data de        NR. J40/6607/2004, C.U.I. 16362651,
01.10.2002, cod numeric personal 2581225400184,            NR. 01 DIN DATA DE 19.04.2010
  În calitate de asociați ai S.C. DINAMIK STYLE
RO S.R.L. reprezentând 100% capitalul social, am         Subsemnații
hotărât în unanimitate următoarele:                PALAMARU GELU, domiciliat în sat Comana,
  Se completează obiectul de activitate al societății cu  com. Comana, județul Giurgiu, posesor al C.I. seria GG
următoarele:                         nr. 113375 eliberată de comuna Comana la data de
  - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
                               19.05.2004, C.N.P. 1610101523120, și
proaspete, în magazine specializate - cod CAEN 4721;
  - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor - cod     PALAMARU VERONA, domiciliată în București,
CAEN 4631.                          str. Ing. Dumitru Zosima nr. 55, sector 1, posesoare a
                               C.I. seria RT nr. 113304 eliberată de către Secția 4 Poliție
  (50/1.633.391)
                               București la data de 08.08.2000, C.N.P. 2590610401250,
                               în calitate de asociați ai S.C. ZMB - ZONA
        Societatea Comercială             METROPOLITANA S.R.L., am hotărât următoarele:
       DINAMIK STYLE RO - S.R.L.              1. Schimbarea duratei mandatului administratorilor
                               societății de la o perioadă de 4 ani la o perioadă
           NOTIFICARE
                               nelimitată;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     2. Confirmarea în funcția de administratori ai societății
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  cu puteri depline pentru o perioadă nelimitată a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               Dlui PALAMARU GELU și a Dnei PALAMARU VERONA;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 3. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
DINAMIK STYLE RO S.R.L., cu sediul în București,       3 ani, respectiv pentru perioada 19.04.2010 - 18.04.2013;
str. Tușnad nr. 68, sector 2, înregistrată sub          4. Adoptarea actului constitutiv actualizat al societății.
nr. J40/8032/2006, cod unic de înregistrare 18679746,       Prezenta hotărâre s-a luat în data de 19.04.2010, cu
care a fost înregistrat sub nr. 208446 din 03.05.2010.    unanimitate.
  (51/1.633.392)                        (53/1.633.394)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                 17

        Societatea Comercială                        Societatea Comercială
       MARCO INVEST COM - S.R.L.                      GLOBAL TRADE - S.R.L.

       DECIZIE A ASOCIATULUI UNIC                ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL

     AL S.C. MARCO INVEST COM S.R.L.                    S.C. GLOBAL TRADE S.R.L.
  Subsemnatul CRETOI MARIAN, cetățean român,            Subsemnata PUSKAS NAGY ADEL, cetățean român,
născut pe data de 26.06.1974 în București, domiciliat în     C.N.P. 2780108191335, domiciliată în Republica Ungară,
București, str. Precupeții Vechi nr. 43, sector 2, identificat  localitatea 1215 Budapesta 21, str. Ady Endre nr. 102,
prin C.I. seria RD nr. 625215 emisă de Secția 6 la data de    ap. 3, identificată prin pașaportul P ROU
01.07.2009, în calitate de asociat unic al S.C. MARCO       nr. 10715273/29.08.2005 - Harghita, în calitate de
INVEST COM S.R.L., am hotărât următoarele:            asociat al S.C. GLOBAL TRADE S.R.L., cu sediul în
  1) Prelungirea mandatului de administrator, CRETOI       mun. Miercurea Ciuc, str. Stadion nr. 1, jud. Harghita,
MARIAN, cod numeric personal 1740626420028, pentru        România, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
o perioadă nelimitată de timp.                  Harghita sub nr. J19/1078/1994, cod unic de înregistrare:
  2) Prelungirea sediului social în București,          RO 6498320, în baza hotărârii nr. 2 al asociatului unic din
str. Măcelari nr. 6, camera 4,5, sector 2, pentru o        data de 22.04.2010, am hotărât modificarea actului
perioadă nelimitată de timp.                   constitutiv al S.C. GLOBAL TRADE S.R.L., după cum
                                 urmează:
  (54/1.633.395)
                                   Are loc înființarea unui punct de lucru la adresa:
                                 mun. Miercurea Ciuc, str. Marton Aron nr. 10, județul
        Societatea Comercială               Harghita, România.
       MARCO INVEST COM - S.R.L.                Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                 constitutiv al S.C. GLOBAL TRADE S.R.L.
            NOTIFICARE                  Actul s-a încheiat, azi, 22.04.2010, în cinci exemplare.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (57/1.634.792)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                       CONSIGNAȚIA KORALL - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MARCO INVEST COM S.R.L., cu sediul în București,
                                    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
str. Măcelari nr. 6, ap. camera 4, 5, sector 2, înregistrată
sub nr. J40/20045/2005, cod unic de înregistrare
                                     AL S.C. CONSIGNAȚIA KORALL S.R.L.
18171933, care a fost înregistrat sub nr. 208651 din
                                   ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
03.05.2010.
                                          HARGHITA SUB
  (55/1.633.396)                            NR. J19/351/1999, C.U.I. R 3225849
                                   În baza deciziei nr. 1 din 19.04.2010 a asociatului unic
         Societatea Comercială              Demeter Maria, cetățean român, născută la 11.02.1972,
         FREMI TOTAL - S.R.L.              în oraș Vlăhița, județul Harghita, domiciliată în
                                 mun. Sfântu Gheorghe, str. Konsza Samu nr. 9, județul
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              Covasna, identificată cu C.I. seria KV nr. 087601,
                                 eliberată de mun. Sfântu Gheorghe la 06.03.2003,
       AL S.C. FREMI TOTAL S.R.L.             C.N.P. 2720211141049, statutul al S.C. Consignația
          NR. 1/30.04.2010                Korall S.R.L., cu sediu în Miercurea Ciuc, Str. Pieții nr. 4,
                                 județul Harghita, se modifică astfel:
  Subsemnata                             1. Se extinde obiectul de activitate al societății după
  VIDROI MIRELA-ADELINA, cetățean român, sex           cum urmează: 1085, 4729, 4781, 4789, 5629.
feminin, născută la data de 16.01.1980, în              2. Se desființează punctul de lucru din Miercurea
mun. București, domiciliată în București, sector 3,        Ciuc, str. Petofi Sandor (Centrul Comercial Tulipan)
Str. Istriei nr. 30, bl. 41, scara 1, etaj 3, ap. 21, posesoare  nr. 18, județul Harghita (Magazin de Drogerie).
a C.I. seria RT nr. 618785, eliberată de Secția 11 Poliție      Asociatul unic renunță la dreptul la recurs.
la data de 22.11.2008, cu valabilitate până la data de        Prezentul act adițional redactat și atestat de avocat
16.01.2018, C.N.P. 2800116410091, în calitate de         Szakacs Ildiko în 4 exemplare originale face parte
asociat unic al S.C. FREMI TOTAL S.R.L., am hotărât:       integrantă din actul constitutiv al societății pe care îl
  - suspendarea activității S.C. FREMI TOTAL S.R.L. pe      modifică.
o perioadă de 3 ani începând cu data de 30.04.2010.          Miercurea Ciuc, la 19.04.2010
  (56/1.633.397)                          (58/1.634.793)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      CONSIGNAȚIA KORALL - S.R.L.                    LACTO-SERVICE - S.R.L.

            NOTIFICARE                   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         AL S.C. LACTO-SERVICE S.R.L.
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    CU SEDIUL SOCIAL ÎN MUN. MIERCUREA CIUC,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           STR. HARGHITA NR. 39, JUD. HARGHITA,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   ÎNMATRICULAT ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       NR. J19/536/1996, C.U.I. 8902076
CONSIGNAȚIA KORALL S.R.L., cu sediul în municipiul
Miercurea Ciuc, județ Harghita, Str. Pieții nr. 4,         TAMÁS-NAGY JENŐ, KARDA ERVIN și IMRE
înregistrată sub nr. J19/351/1999, cod unic de         ANDRÁS, în calitate de asociați în baza hotărârii
                                asociaților nr. 1 din 31 Martie 2010, aduc următoarele
înregistrare 3225849, care a fost înregistrat sub nr. 13832
                                modificări la actul constitutiv al societății:
din 26.04.2010.
                                  Restrângerea obiectului secundar de activitate cu
  (59/1.634.794)                       următoarele Coduri CAEN Rev. 2: 0128, 5221, 8020,
                                8551.
                                  Schimbarea sediului de la România, mun. Miercurea
        Societatea Comercială
                                Ciuc, Str. Harghita, Nr. 39,
        EROSS SERVICE - S.R.L.
                                  jud. Harghita la România, mun. Miercurea Ciuc,
    ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV           Str. Harghita nr. 19, jud. Harghita.
                                  Se radiază punctul de lucru situat în mun. Miercurea
     AL S.C. EROSS SERVICE S.R.L.              Ciuc, str. Harghita nr. 63, jud. Harghita.
 CU SEDIUL SOCIAL ÎN MUNICIPIUL MIERCUREA             (62/1.634.797)
   CIUC, STR. OLT NR. 10, JUD. HARGHITA,
 ÎNMATRICULAT ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
                                        Societatea Comercială
    NR. J19/1263/1994, C.U.I. 6682160
                                        LACTO-SERVICE - S.R.L.
  ERŐSS BLASIU, ERŐSS ISTVÁN, ERŐSS BALÁZS
și ERŐSS GYULA, în baza hotărârii asociaților                     NOTIFICARE
nr. 1/07.04.2010 aduc următoarele modificări la actul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
constitutiv al societății:                   Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Se restrânge obiectul secundar de activitate a        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societății cu următoarele coduri CAEN Rev. 2: 0128,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
2051, 3011, 3030, 4675, 5221, 5229, 8110, 8551, 9200.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  S-a actualizat actul constitutiv al societății ca urmare a  LACTO-SERVICE S.R.L., cu sediul în municipiul
modificărilor aduse.                      Miercurea Ciuc, județ Harghita, str. Harghita nr. 19,
  (60/1.634.795)                       înregistrată sub nr. J19/536/1996, cod unic de
                                înregistrare 8902076, care a fost înregistrat sub nr. 13951
                                din 27.04.2010.
        Societatea Comercială
        EROSS SERVICE - S.R.L.                (63/1.634.798)

            NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            QUALITY HOUSE - S.R.L.
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        AL S.C. QUALITY HOUSE S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EROSS SERVICE S.R.L., cu sediul în municipiul           Încheiat în vederea modificării actului constitutiv al
Miercurea Ciuc, județ Harghita, str. Olt nr. 10, înregistrată  S.C. “QUALITY HOUSE” S.R.L., cu sediul în sat Feliceni,
sub nr. J19/1263/1994, cod unic de înregistrare 6682160,    comuna Feliceni nr. 37, județul Harghita, înregistrată la
                                Registrul Comerțului sub nr. J19/702/2007, în baza
care a fost înregistrat sub nr. 13913 din 27.04.2010.
                                hotărârii asociatului unic nr. 1 din 14.04.2010 a
  (61/1.634.796)                       S.C. “QUALITY HOUSE” S.R.L. s-a hotărât:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                19

  1. Reducerea obiectului de activitate cu următoarele              Societatea Comercială
activități: 0128, 2051, 3011, 3030, 4675, 5221, 8020,                ANTIFOC - S.R.L.
9200.
  2. Extinderea obiectului de activitate cu următoarele                NOTIFICARE
activități: 4781, 4782, 4789, 4791, 4799.
  Prezentul act adițional face parte integrantă clin actul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
constitutiv a societății.                     Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Asociatul unic declară că renunță la dreptul de recurs     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la hotărârea judecătorului delegat, pentru înscrierea       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
mențiunilor în Registrul Comerțului.               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (64/1.634.799)                        ANTIFOC S.R.L., cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc,
                                 județ Harghita, str. Gal Sandor nr. 16A, înregistrată sub
                                 nr. J19/328/1995, cod unic de înregistrare 7425602, care
         Societatea Comercială
                                 a fost înregistrat sub nr. 14200 din 28.04.2010.
        QUALITY HOUSE - S.R.L.
                                   (67/1.634.802)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           AGROCOM-IMPEX - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
QUALITY HOUSE S.R.L., cu sediul în sat Feliceni,              AL S.C. AGROCOM-IMPEX S.R.L.
comuna Feliceni, județ Harghita nr. 37, înregistrată sub
                                 CU SEDIUL SOCIAL ÎN SATUL POLONIȚA, COMUNA
nr. J19/702/2007, cod unic de înregistrare 22179030,
                                 FELICENI NR. 32, JUD. HARGHITA, ÎNMATRICULATĂ
care a fost înregistrat sub nr. 14087 din 27.04.2010.
                                     ÎN REGISTRUL COMERȚULUI SUB
  (65/1.634.800)                             NR. J19/826/1991, C.U.I. 494230
                                   Preambul
         Societatea Comercială               În conformitate cu hotărârea asociatului unic nr. 1 din
          ANTIFOC - S.R.L.               data de 26.04.2010, actul constitutiv al societății se va
   ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV             modifica conform prevederilor prezentului act adițional:
                                   Art. 1. Se restrânge obiectul secundar de activitate al
         AL S.C. ANTIFOC S.R.L.              societății cu următoarele coduri CAEN: 0128, 3011, 3030,
                                 5221, 8020.
  Subsemnatul BORS GHEORGHE, în calitate de
asociat unic al societății comerciale cu răspundere         Art. 2. Se extinde obiectul secundar de activitate al
limitată “ANTIFOC S.R.L. cu sediul în Miercurea Ciuc,       societății cu următoarele coduri CAEN: 2562, 2573,
str. Gal Sandor nr. 16A, județul Harghita, la data de       3240, 4719, 5510, 5630.
12.01.2010 am decis următoarele modificări în ceea ce         (68/1.634.803)
privește actul constitutiv al acestei societăți, înregistrat la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/328/05.06.1995,
cu cod unic de înregistrare 7425602:                       Societatea Comercială
  I. Schimbarea domeniului principal și al obiectului             AGROCOM-IMPEX - S.R.L.
principal de activitate:
  - Domeniu principal de activitate:                         NOTIFICARE
  702 - activități de consultanță în management;
  - Obiectul principal de activitate:                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  7022 - activități de consultanță pentru afaceri și      Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
management.                            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  II. Restrângerea obiectului de activitate cu         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
următoarele activități: 4675, 5221, 5229, 6420, 8553.       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  III. Desființarea punctului de lucru cu sediul în
                                 AGROCOM-IMPEX S.R.L., cu sediul în sat Polonița,
Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 77, județul Harghita.
  IV. Înființarea unui punct de lucru cu sediul în       comuna Feliceni, județ Harghita nr. 32, înregistrată sub
Miercurea Ciuc, str. Ret nr. 83, județul Harghita.        nr. J19/826/1991, cod unic de înregistrare 494230, care a
  Asociatul unic declar că renunț la dreptul de recurs.     fost înregistrat sub nr. 14245 din 28.04.2010.
  (66/1.634.801)                          (69/1.634.804)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
           TERRA - S.A.                       ARIMI IMPEX - S.R.L.

                                  ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
           ACT ADIȚIONAL
                                     AL S.C. ARIMI IMPEX S.R.L.
          AL S.C. TERRA S.A.                CU SEDIUL ÎN COM. SATU MARE SAT,
 MIERCUREA CIUC, STR. PROGRESULUI NR. 18,                  SATU MARE NR. 511
 JUDEȚUL HARGHITA, J19/439/1991, C.U.I. 2451295,         NR. ÎNREG. J19/307/2006, C.U.I. RO 18567254
          ATRIBUT FISCAL RO               În baza hotărârii nr. 1/27.04.2010, s-au decis
                               următoarele modificări:
  Se aduc următoarele modificări la actul constitutiv al    1. Înființarea punctului de lucru situat la adresa:
societății:                          com. Satu Mare, sat Satu Mare nr. 487, jud. Harghita.
  Se restrânge obiectul secundar de activitate cu        2. Restrângerea activității secundare cu: 0128, 2051,
                               3011, 3030, 5221, 8020, 8551, 8790, 9499.
următoarele coduri CAEN: 4939 și 5229.              Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  Se retrage din calitatea de acționar ASOCIAȚIA P.A.S.   constitutiv al societății, urmând a se redacta un nou act
TERRA HARGHITA, ca urmare a dizolvării acesteia,       constitutiv.
conform Sentinței Civile nr. 133, din 28 ianuarie 2010,      (71/1.634.806)
emisă de Judecătoria Miercurea Ciuc și a hotărârii
adunării generale extraordinare a Membrilor Asociației            Societatea Comercială
nr. 1, din 07.12.2009. Astfel, structura acționariatului,           ARIMI IMPEX - S.R.L.
conform extrasului emis de S.C. “Registrul Miorița” S.A.              NOTIFICARE
Cluj-Napoca din data de 29.04.2010, este următoarea:
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lista persoane fizice (un număr de 571 acționari) deține   Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
79.742 acțiuni, în valoare totală de 199.355 Lei       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
(93,0218 %); persoane juridice (un număr de 1 acționar)    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
deține 39 acțiuni, în valoare totală de 97,50 Lei
                               ARIMI IMPEX S.R.L., cu sediul în sat Satu Mare, comuna
(0,0455 %) și acțiuni la dispoziția societății în număr de  Satu Mare, județ Harghita nr. 511, înregistrată sub
5.943 acțiuni, în valoare totală del4.857,50 Lei       nr. J19/307/2006, cod unic de înregistrare 18567254,
(6,9327 %). Capitalul social subscris și vărsat este de    care a fost înregistrat sub nr. 14258 din 28.04.2010.
214.310, 00 LEI, aport în natură, divizat în 85.724 acțiuni    (72/1.634.807)
nominative, a câte 2,50 Lei fiecare.
  Se alege consiliul de administrație al societății pe o           Societatea Comercială
perioadă de 4 (patru) ani, care va fi format din 3 (trei)           DANIMICOM - S.R.L.
membrii: BURISTA TIBOR - președinte, ACSINIA            ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
TATIANA, membru și FAZAKAS JANOS, membru.
INCZE ZOLTÁN și SOMODI CAROL își pierd calitatea de            AL S.C. DANIMICOM S.R.L.,
                               CU SEDIUL SOCIAL ÎN MUN. ODORHEIU SECUIESC,
administratori ai societății.                    BD. INDEPENDENTEI NR. 26, AP. 14,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      JUD. HARGHITA, ÎNMATRICULATĂ ÎN REGISTRUL
neschimbate.                                 COMERȚULUI SUB
                                   NR. J19/243/2004, C.U.I. 16227299
  Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de
22.04.2010 împuternicește cu semnarea actului adițional      Preambul
                                 În conformitate cu hotărârea asociatului unic nr. 1 din
pe președintele consiliului de administrație - Burista
                               data de 20.04.2010, actul constitutiv al societății se va
Tibor.                            modifica conform prevederilor prezentului act adițional:
  Tehnoredactat de parte la sediul societății în 5 (cinci)    Art. 1. Se schimbă domeniului principal de activitate
exemplare.                          la:
                                 471 - comerț cu amănuntul în magazine
  (70/1.634.805)                      nespecializate.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010               21

  Art. 2. Se schimbă obiectul principal de activitate la:     • sat Borlova, com. Turnu Ruieni nr. 182, jud. Caraș
  4711 - comerț cu amănuntul în magazine            Severin.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         Se radiază punctul de lucru la adresa Borsec, str.
alimentare, băuturi și tutun.                  Topliței, F.N. jud. Harghita.
  Art. 3. Se restrânge obiectul secundar de activitate al     2. Se exclud din obiectul de activitate al societății
societății cu următoarele coduri CAEN: 0128, 2013,       activitățile: 2020; 4675; 5221; 6622; 9102.
2020, 2051, 3011, 3030, 4675, 5110, 5121, 5122, 5221,
                                  Subsemnatul prezentului act declar că renunț la
6420, 6621, 6622, 6629, 8020, 8110, 8532, 8551, 9499,
                                dreptul de recurs.
9700, 9810, 9820.
  Art. 4. Se extinde obiectul secundar de activitate al      Prezentul act modificativ s-a redactat de către părți în
societății cu următorul cod CAEN: 5630.             cinci exemplare de valoare egală și semnate de către
  Art. 5. Se desființează punctul de lucru de la adresa:    asociat unic modifică statutul societății de la data
mun. Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 108,       înregistrării în Registrul Comerțului.
județul Harghita.
                                  (75/1.634.810)
  Art. 6. Se înființează un punct de lucru la adresa:
mun. Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 72,
județul Harghita.                                Societatea Comercială
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân în            LORENZ GAMES - S.R.L.
vigoare în formă nemodificată.
                                           NOTIFICARE
  (73/1.634.808)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială             Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         DANIMICOM - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
            NOTIFICARE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    LORENZ GAMES S.R.L., cu sediul în sat Suseni,
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   comuna suseni, județ Harghita nr. 918, înregistrată sub
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr. J19/21/2006, cod unic de înregistrare 18282427, care
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   a fost înregistrat sub nr. 14849 din 03.05.2010.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  (76/1.634.811)
DANIMICOM S.R.L., cu sediul în municipiul Odorheiu
Secuiesc, județ Harghita, Bd. Independenței nr. 26,
ap. 14, înregistrată sub nr. J19/243/2004, cod unic de             Societatea Comercială
înregistrare 16227299, care a fost înregistrat sub                ABOS ZOL - S.R.L.
nr. 14323 din 28.04.2010.
  (74/1.634.809)                                 ACT ADIȚIONAL AL

                                      S.C. ABOS ZOL S.R.L.
         Societatea Comercială               COMUNA DĂNEȘTI, SAT DĂNEȘTI NR. 143,
        LORENZ GAMES - S.R.L.              JUDEȚUL HARGHITA, J19/324/2004, C.U.I. 16307649
   ACT MODIFICATIV LA ACTUL CONSTITUTIV              Se hotărăsc următoarele:
                                  Se recodifică obiectul principal în codul CAEN:
      AL S.C. LORENZ GAMES S.R.L.             1610 - tăierea și rindeluirea lemnului, cu domeniul
  Pe baza prevederilor hotărârii asociatului unic nr. 2 din  principal 161 - tăierea și rindeluirea lemnului.
20.04.2010, asociatul unic Albert Lorant al S.C. LORENZ       Se recodifică obiectul secundar de activitate conform
GAMES S.R.L. cu sediul în sat Suseni, com. Suseni        CAEN Rev. 2.
nr. 918, județul Harghita, înregistrat la O.R.C. Harghita      Se restrânge obiectul secundar de activitate cu
sub nr. J19/21/2006, C.I.F. RO 18282427, a hotărât       codurile CAEN: 2823, 2932, 3011, 3020, 3030, 4675,
modificarea actului constitutiv al societății cu următoarele  5221.
mențiuni:                              Tehnoredactat la BNP Vîlcan Aura Felicia, din M-Ciuc,
  1. Se înregistrează următoarele puncte de lucru       str. Rev. din dec. nr. 13/A/2, jud. Harghita, azi la data
pentru societate, la adresele:
                                autentificării în 5 exemplare.
  • mun. Gheorgheni, cart. Florilor, bl. 40, sc. A, parter,
jud. Harghita.                           (77/1.634.812)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
         Societatea Comercială                2. Se revocă din funcția de administrator Rohodi
          ABOS ZOL - S.R.L.                Istvan Levente, se descarcă de gestiune. Societatea va fi
                                  administrată de către Isa Ștefan cu puteri depline pe
            NOTIFICARE                 durată nedeterminată.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        3. Se exclud din obiectul de activitate a societății
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     activitățile: 0128, 2013, 2020, 2051, 3011, 3030, 4675,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          5221, 6420, 6621, 6622, 6629, 8020, 8532, 8551, 8552,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    8790, 8899, 9102, 9499, 9700, 9810, 9820.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       Subsemnații prezentului act declarăm că renunțăm la
ABOS ZOL S.R.L., cu sediul în sat Dănești, comuna         dreptul de recurs.
Dănești, județ Harghita nr. 143, înregistrată sub           Prezentul act modificativ s-a redactat de către părți în
nr. J19/324/2004, cod unic de înregistrare 16307649,        cinci exemplare de valoare egală și semnate de către
care a fost înregistrat sub nr. 14870 din 03.05.2010.       asociați, din care patru exemplare eliberat părților,
  (78/1.634.813)                         modifică actul constitutiv al societății de la data
                                  înregistrării în Registrul Comerțului.

         Societatea Comercială                 (79/1.634.814)
        IDEAL CONFORT - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
  ACT MODIFICATIV ȘI CONTRACT DE CESIUNE
                                         IDEAL CONFORT - S.R.L.
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                             NOTIFICARE
       S.C. IDEAL CONFORT S.R.L.
  Pe baza prevederilor hotărârii adunării generale ai        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociaților nr. 1 din 01.04.2010, asociații la Ștefan și      Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Rohodi Istvan Levente al S.C. IDEAL CONFORT S.R.L.         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cu sediul în mun. Gheorgheni, car. Florilor, bl. 43, sc. F,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ap. 8, județul Harghita, înregistrat în ORC Harghita sub      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr. J19/509/2006, C.U.I. 18771059 au hotărât            IDEAL CONFORT S.R.L., cu sediul în municipiul
modificarea actului constitutiv al societății cu următoarele    Gheorgheni, județ Harghita, Cart. Florilor, bloc 43, scara
mențiuni:                             F, ap. 8, înregistrată sub nr. J19/509/2006, cod unic de
  1. Se retrage din societate asociatul: Rohodi Istvan      înregistrare 18771059, care a fost înregistrat sub
Levente, prin cesionarea cu titlu gratuit a părților sociale    nr. 14921 din 03.05.2010.
deținute, 10 (zece) părți socială cu valoare nominală de
                                    (80/1.634.815)
10 Ron fiecare, în valoare totală de 100 Ron,
reprezentând 50% din capitalul social către asociatul Isa
Ștefan.                                      Societatea Comercială
  Asociatul retras cedează, asociatul Isa Ștefan preia            NATUR HOLZ GROUP - S.R.L.
părțile sociale cesionate la valoare nominală, cu
drepturile și obligațiile aferente părții sociale și capitalului   ACT MODIFICATIV ȘI CONTRACT DE CESIUNE
transmis.
  Asociatul Isa Ștefan intrat preia societatea cu activele          LA ACTUL CONSTITUTIV AL
și pasivele sale legale.                           S.C. NATUR HOLZ GROUP S.R.L.
  Asociatul retras declară că a primit contravaloarea
                                   Pe baza prevederilor hotărârii adunării generale ai
părților sociale cedate și că nu au nicio pretenție fată de
                                  asociaților nr. 1 din 26.04.2010, asociații Fülöp Kinga și
societate și de asociatul Isa Ștefan. Societatea
Comercială și asociatul unic Isa Ștefan declară că nu are     Fülöp László al S.C. NATUR HOLZ GROUP S.R.L. cu
nicio pretenție trecută, prezentă sau viitoare, de nicio      sediul în sat Voșlăbeni, com. Voșlăbeni nr. 345, județul
natură fată de asociatul, administratorul retras. După       Harghita, înregistrat în O.R.C. Harghita sub
aceste modificări aportul asociaților și structura         nr. J19/1039/2008, C.U.I. 24684291 au hotărât
capitalului social devine astfel:                 modificarea actului constitutiv al societății cu următoarele
  • Asociatul unic Isa Ștefan va avea aport la capitalul     mențiuni:
social de 200 Ron, divizat în 20 (douăzeci) părți sociale       1. Se cooptează în societate în calitate de asociat:
cu valoare nominală de 10 Ron fiecare, cu cota de         Gheorghe Ionuț, născut la data de 18 martie 1979 în
participare de 100%;                        oraș Găești, județul Dâmbovița, având domiciliul stabil în
  • Total capital social 200 Ron aport în numerar, divizat    sat Mogoșani, com. Mogoșani nr. 15, județul Dâmbovița,
din 20 părți sociale.                       cu cetățenie română, identificat prin carte de identitate
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                23

seria DD nr. 422764/19.11.2008, eliberată de           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.P.C.L.E.P. Găești, C.N.P. 1790318150376, care devine      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
asociat.                             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  2. Se retrag din societate asociații: Fülöp Kinga, prin   NATUR HOLZ GROUP S.R.L., cu sediul în sat Voșlăbeni,
cesionarea părților sociale deținute, 10 (zece) părți      comuna Voșlăbeni, județ Harghita nr. 345, înregistrată
socială cu valoare nominală de 10 Ron fiecare, în valoare    sub nr. J19/1039/2008, cod unic de înregistrare
totală de 100 Ron, reprezentând 50% din capitalul social     24684291, care a fost înregistrat sub nr. 14931 din
către asociatul nou Gheorghe Ionuț, și se retrage Fülöp
                                 03.05.2010.
László, prin cesionarea părților sociale deținute,
10 (zece) părți socială cu valoare nominală de 10 Ron        (82/1.634.817)
fiecare, în valoare totală de 100 Ron, reprezentând 50%
din capitalul social către asociatul nou Gheorghe Ionuț.
  Asociații retrași cedează, cu titlu gratuit, asociatul nou          Societatea Comercială
intrat Gheorghe Ionuț preia părțile sociale cesionate la           UNIVERSAL TRADER - S.R.L.
valoare nominală, cu drepturile și obligațiile aferente
părții sociale și capitalului transmis. Asociatul nou intrat     ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL
preia societatea cu activele și pasivele sale legale.
  Asociații retrași declară că au primit contravaloarea          S.C. UNIVERSAL TRADER S.R.L.
părților sociale cedate și că nu au nicio pretenție față de            NR. 1 DIN 20.04.2010
societate și de asociatul Gheorghe Ionuț. Societatea        Pe baza prevederilor hotărârii nr. 1 din 20.04.2010
Comercială și asociatul unic Gheorghe Ionuț declară că      asociații Dömötör Mária-Márta, Hajdú Józsefné și Vasné
nu are nicio pretenție trecută, prezentă sau viitoare, de    Dömötör Rozália al S.C. UNIVERSAL TRADER S.R.L.,
nicio natură față de asociații, administratorii retrași. După  cu sediul în mun. Gheorgheni, Cart. Florilor, bloc 49,
aceste modificări aportul asociaților și structura
                                 scara D, ap. 14, jud. Harghita, înregistrat la O.R.C.
capitalului social devine astfel:
                                 Harghita sub nr. J19/1055/2006, C.U.I. RO 19237149,
  • Asociatul unic Gheorghe Ionuț va avea aport la
capitalul social de 200 Ron, divizat în 20 (douăzeci) părți   am hotărât modificarea actului constitutiv cu următoarele
sociale cu valoare nominală de 10 Ron fiecare, cu cota      mențiuni:
de participare de 100%;                       1. Se restrânge obiectul de activitate al societății cu
  • Total capital social 200 Ron aport în numerar, divizat   următoarele activități: 4675, 7740, 8110, 8532, 8551,
din 20 părți sociale.                      8552, 9512, 9525.
  3. Se revocă din funcția de administrator Fülöp Kinga,     Subsemnații prezentului act declarăm că renunțăm la
se descarcă de gestiune, se numește în calitate de        dreptul de recurs.
administrator Gheorghe Ionuț. Societatea va fi           Prezentul act adițional s-a redactat în cinci exemplare
administrată de către Gheorghe Ionuț cu puteri depline      de valoare egală și semnate de către asociații, și intră în
pe durată nedeterminată.                     vigoare la data înregistrării acestuia în Registrul
  4. Se exclud din obiectul de activitate a societății     Comerțului.
activitățile: 4910; 4920; 5221; 6619; 6621; 6622; 8623;
9102.                                (83/1.634.818)
  5. Se modifică sediul societății la adresa: sat
Mogoșani, com. Mogoșani nr. 15, județul Dâmbovița.
                                         Societatea Comercială
  Subsemnații prezentului act declarăm că renunțăm la
dreptul de recurs.                              UNIVERSAL TRADER - S.R.L.
  Prezentul act modificativ s-a redactat de către părți în
                                            NOTIFICARE
cinci exemplare de valoare egală și semnate de către
asociați, din care patru exemplare eliberat părților,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modifică actul constitutiv al societății de la data       Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
înregistrării în Registrul Comerțului.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (81/1.634.816)                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 UNIVERSAL TRADER S.R.L., cu sediul în municipiul
        Societatea Comercială
       NATUR HOLZ GROUP - S.R.L.              Gheorgheni, județ Harghita, Cart. Florilor, bloc 49, scara
                                 D, ap. 14, înregistrată sub nr. J19/1055/2006, cod unic de
            NOTIFICARE                înregistrare 19237149, care a fost înregistrat sub
                                 nr. 14935 din 03.05.2010.
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      (84/1.634.819)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
        Societatea Comercială             MAGIC MOMENT S.R.L., cu sediul în municipiul
        MAGIC MOMENT - S.R.L.              Odorheiu Secuiesc, județ Harghita, str. Gheorghe Doja
                                nr. 1B, înregistrată sub nr. J19/1258/2004, cod unic de
          ACT ADIȚIONAL AL              înregistrare 17078314, care a fost înregistrat sub
                                nr. 14985 din 04.05.2010.
      S.C. MAGIC MOMENT S.R.L.
  ÎNREGISTRATĂ LA O.R.C. HARGHITA SUB              (86/1.634.821)
 NR. J19/1258/2004, C.U.I. 17078314 CU SEDIUL ÎN
 ODORHEIU SECUIESC, STR. GHEORGHE DOJA
      NR. 1B, JUDEȚUL HARGHITA                     Societatea Comercială
                                    EUROGRES DISTRIBUTION - S.R.L.
  În baza hotărârii adunării generale nr. 1/2010 s-au
hotărât următoarele:                        ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  1. Schimbare date personale al asociatului/administrator
conform certificatului de căsătorie seria CE             S.C. EUROGRES DISTRIBUTION S.R.L.,
nr. 269517/13.09.2008 emis de Primăria Odorheiu             MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC,
Secuiesc din MIHALY CSILLA în JOZSA CSILLA, identificat
                                  STR. MIHAIL EMINESCU NR. 2, ET. 2, AP. 6,
prin C.I. seria HR nr. 285069 eliberată de S.P.C.L.E.P.
                                       JUDEȚUL HARGHITA,
Odorheiu Secuiesc la data de 17.09.2008,
C.N.P. 2770528192473.                           J19/1059/1992, C.U.I. 3133095
  2. Restrângerea obiectului de activitate cu          Se aduc următoarele modificări:
următoarele obiecte: 0128, 2051, 5211, 8551.           Se înființează următorul punct de lucru municipiul
  3. Retragerea din societate a asociatului Mihaly      Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, județul Constanța.
Alexandru-Martin și cesionarea unei părți sociale în       Se schimbă obiectul principal de activitate al societății
valoare totală de 10 lei, la valoarea nominală, către
                                în codul CAEN: 4644 - comerț cu ridicata al produselor
asociatul nou cooptat MIHALY MARGARETA, cetățean
                                din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere.
român, născut la data de 14.10.1953 în com. Lueta,
județul Harghita, domiciliat în Odorheiu Secuiesc,       Domeniul principal este 464 - comerț cu ridicata al
str. Gheorghe Doja nr. 1, județul Harghita, identificat prin  bunurilor de consum.
C.I. seria HR nr. 204178 eliberată de mun. Odorheiu        Se extinde obiectul secundar al societății cu codul
Secuiesc, la data de 22.06.2005, C.N.P. 2531014192482.     CAEN 7022.
  4. Cesiunea de către asociatul Jozsa Csilla a unei      Se restrânge obiectul secundar de activitate cu
părți sociale în valoare totală de 10 lei, la valoarea     următoarele coduri CAEN: 0114, 0115, 0122, 0123, 0128,
nominală, către asociatul nou cooptat MIHALY          0144, 0311, 0321, 0710, 0729, 0891, 0893, 0899, 0990,
MARGARETA. În urma acestor modificări structura        1081, 1711, 1712, 1721, 1910, 1920, 2012, 2013, 2014,
capitalului social va fi:                   2015, 2020, 2030, 2041, 2042, 2051, 2052, 2053, 2059,
  - Jozsa Csilla va deține 18 părți sociale în valoare    2060, 2391, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434,
totală de 180 lei;
                                2442, 2443, 2444, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454, 2521,
  - Mihaly Margareta va deține 2 părți sociale în valoare
                                2529, 2530, 2591, 2592, 2593, 2594, 2611, 2612, 2620,
totală de 20 lei.
  5. Revocarea din funcția de administrator a asociaților  2630, 2640, 2651, 2652, 2670, 2680, 2711, 2712, 2720,
Jozsa Csilla și Mihaly Alexandru-Martin. Numirea în      2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790, 2811, 2812,
funcția de administrator a noului asociat MIHALY        2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829,
MARGARETA, societatea fiind administrată în continuare     2830, 2841, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899,
de asociatul MIHALY MARGARETA.                 2910, 2920, 2931, 3011, 3020, 3030, 3091, 3092, 3099,
                                3250, 3821, 3831, 3832, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291,
  (85/1.634.820)
                                4675, 4773, 4774, 4931, 4932, 4939, 5221, 5229, 5320,
                                5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 6110, 6120,
        Societatea Comercială             6130, 6190, 6399, 6420, 6621, 6622, 6629, 6810, 6820,
        MAGIC MOMENT - S.R.L.              6831, 6832, 7010, 7021, 7311, 7312, 7430, 7490, 7734,
           NOTIFICARE                7735, 7740, 7810, 8020, 8110, 8291, 8532, 8551, 8552,
                                8560, 9200, 9499, 9700, 9810 și 9820.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Tehnoredactat la sediul B.N.P. Vîlcan Aura Felicia, din
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   M. Ciuc, Str. Revoluției din Decembrie nr. 13, sc. A, ap. 2,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                jud. Harghita, azi la data autentificării, în 5 exemplare.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (87/1.634.822)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                  25

       Societatea Comercială                  Art. 3. Numirea dlui Arnautoiu Tudor-Doru, cetățean
     EUROGRES DISTRIBUTION - S.R.L.              român, domiciliat în București, str. Codrii Neamțului
                                  nr. 11, bl. 2, sc. 1, et. 9, ap. 59, sect. 3, posesor al
            NOTIFICARE                 C.I. seria PC nr. 290440, emisă de S.P.C.L.E.P. S3
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      București la data de 16.11.2009, C.N.P. 1681009434535,
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     ca administrator al Societății, având puteri depline,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          durata mandatului fiind nelimitată.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Urmare a celor mai sus menționate actul constitutiv al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     societății va fi modificat în consecință.
EUROGRES DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în              Art. 4. Asociatul unic autorizează și împuternicește pe
municipiul Miercurea Ciuc, județ Harghita, Str. Mihail       dl Chiosan Bogdan, posesor al C.I. seria OT nr. 323390,
Eminescu nr. 2, etaj 2, ap. 6, înregistrată sub          C.N.P. 1820907280869 sa întocmească cererile
nr. J19/1059/1992, cod unic de înregistrare 3133095,        necesare pentru înregistrarea modificărilor mai sus
care a fost înregistrat sub nr. 14991 din 04.05.2010.       menționate la Oficiul Registrului Comerțului și, în general,
                                  să facă toate actele și faptele necesare sau utile pentru
  (88/1.634.823)                         aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
                                   Subsemnatul declar ca înainte de semnarea
         Societatea Comercială               prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
        MIRA TOP SERVICII - S.R.L.             corespunde întocmai acordului meu de voință.
                                    (89/1.635.844)
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC

           NR. 1/08.03.2010                        Societatea Comercială
                                         MIRA TOP SERVICII - S.R.L.
  Asociatul Unic
  BADEA MADALIN-COSMIN, cetățean român, născut                     NOTIFICARE
la data de 23.03.1989 în mun. Craiova, jud. Dolj,
domiciliat în sat Coteana, (com. Coteana), jud. Olt,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
posesor al C.I. seria OT nr. 183669 emisă             Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de mun. Slatina la data de, 15.05.2003,              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C.N.P. 1890323160099, în temeiul art. 11 din actul         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
constitutiv al Societății și art. 1961 din Legea nr. 31/1990    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
privind societățile comerciale, actualizată, am decis       MIRA TOP SERVICII S.R.L., cu sediul în municipiul
următoarele:                            Slatina, județ Olt, Str. Gladiolei, camera 1, bloc 1,
  Art. 1. Cesionarea unui număr de 20 părți sociale,       scara A, etaj 3, ap. 12, înregistrată sub nr. J28/707/2009,
reprezentând 100% capitalul social al Societății, la        cod unic de înregistrare 26324892, care a fost înregistrat
valoarea nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de     sub nr. 10236 din 29.04.2010.
200 lei către Dl ARNAUTOIU TUDOR-DORU, cetățean            (90/1.635.845)
român, născută la data de 09.10.1968 în mun. Reșița,
jud. Caraș-Severin, domiciliat în București, str. Codrii
Neamțului nr. 11, bl. 2, sc. 1, et. 9, ap. 59, sect. 3, posesor           Societatea Comercială
al C.I. seria PC nr. 290440, emisă de S.P.C.L.E.P. S3                   ALRO - S.A.
București la data de 16.11.2009, C.N.P. 1681009434535
                                   HOTĂRÂREA NR. 409 DIN DATA DE 29.04.2010
și Dna GHEORGHIEV VERA, cetățean moldovean,
născută la data de 21.07.1962 în Strășeni, Republica          Adunarea generală ordinară a acționarilor societății
Moldova, domiciliată în Rep. Moldova, Raionul Strășeni,      comerciale Alro S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești
Strășeni, Str. A Corobceanu nr. 10, posesoare a          nr. 116, județul Olt, înmatriculată în Registrul Comerțului
pașaportului nr. A0972904, emis de autoritățile moldovene     sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374 (în continuare
la data de 24.08.2005, C.N.P. 7483858759078.            “Societatea”), convocată în temeiul art. 117 din Legea
  Urmare a cesiunii de mai sus, asociați ai Societății vor fi:  nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
  1. Arnautoiu Tudor-Doru - 19 părți sociale - 95%;       ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 14 din actul
  2. Gheorghiev Vera - 1 parte socială - 5%.           constitutiv al Societății, a adoptat la prima convocare, în
  Art. 2. Revocarea dlui Badea Mădălin-Cosmin din        ședința din data de 29.04.2010 care a avut loc la sediul
poziția de administrator al Societății, precum și         Societății, în prezența acționarilor deținând 627.916.105
descărcarea de gestiune a acestuia cu privire la          acțiuni reprezentând 87,9706% din capitalul social,
activitatea desfășurată pe durată mandatului.           următoarea:
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
             HOTĂRÂRE                             HOTĂRÂRE
  1. Cu un număr de 627.913.352 voturi pentru            1. Cu un număr de 627.913.352 voturi pentru
însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în       însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în
adunare și 2.753 voturi de abținere se aproba raportul      adunare și 2.753 voturi de abținere se aproba Situațiile
individual al auditorului financiar pentru anul 2009.       financiare individuale pentru anul 2009, cu următorii
  2. Cu un număr de 627.916.105 voturi pentru
                                 indicatori principali:
însemnând 100% capitalul social reprezentat în adunare,
se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu         cifra de afaceri: 1.410.481.647 Ron;
pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în         venituri totale: 1.624.631.428 Ron;
vederea înregistrării prezentei hotărâri.              cheltuieli totale: 1.539.764.331 Ron;
                                   profit brut: 84.867.097 Ron;
  (91/1.635.846)
                                   profit net: 78.216.767 Ron.
                                   2. Cu un număr de 627.916.105 voturi pentru
         Societatea Comercială              însemnând 100% capitalul social reprezentat în adunare,
            ALRO - S.A.                se aproba împuternicirea domnului Ion Constantinescu
                                 pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în
  HOTĂRÂREA NR. 410 DIN DATA DE 29.04.2010
                                 vederea înregistrării prezentei hotărâri.
  Adunarea generală ordinară a acționarilor societății
comerciale Alro S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești        (93/1.635.848)
nr. 116, județul Olt, înmatriculată în Registrul Comerțului
sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374 (în continuare                Societatea Comercială
“Societatea”), convocată în temeiul art. 117 din Legea                  ALRO - S.A.
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 14 din actul
                                   HOTĂRÂREA NR. 412 DIN DATA DE 29.04.2010
constitutiv al Societății, a adoptat la prima convocare, în
ședința din data de 29.04.2010 care a avut loc la sediul       Adunarea generală ordinară a acționarilor societății
Societății, în prezența acționarilor deținând 627.916.105     comerciale Alro S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești
acțiuni reprezentând 87,9706% din capitalul social,        nr. 116, județul Olt, înmatriculată în Registrul Comerțului
următoarea:                            sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374 (în continuare
              HOTĂRÂRE                “Societatea”), convocată în temeiul art. 117 din Legea
  1. Cu un număr de 627.913.352 voturi pentru
                                 nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în
adunare și 2.753 voturi de abținere se aprobă raportul      ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 14 din actul
consolidat al auditorului financiar pentru anul 2009.       constitutiv al Societății, a adoptat la prima convocare, în
  2. Cu un număr de 627.916.105 voturi pentru          ședința din data de 29.04.2010 care a avut loc la sediul
însemnând 100% capitalul social reprezentat în adunare,      Societății, în prezența acționarilor deținând 627.916.105
se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu       acțiuni reprezentând 87,9706% din capitalul social,
pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în       următoarea:
vederea înregistrării prezentei hotărâri.                           HOTĂRÂRE
  (92/1.635.847)                          1. Cu un număr de 627.913.352 voturi pentru
                                 însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în
                                 adunare și 2.753 voturi de abținere se aproba Situațiile
         Societatea Comercială
            ALRO - S.A.                financiare consolidate pentru anul 2009, întocmite în
                                 conformitate cu Standardele Internaționale de raportare
  HOTĂRÂREA NR. 411 DIN DATA DE 29.04.2010           Financiara (IFRS), cu următorii indicatori principali:
                                   - cifra de afaceri: 1.605.653 mii Ron;
  Adunarea generală ordinară a acționarilor societății
comerciale Alro S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești        - venituri totale: 1.725.322 mii Ron;
nr. 116, județul Olt, înmatriculată în Registrul Comerțului      - cheltuieli totale: 1.550.303 mii Ron;
sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374 (în continuare         - profit brut: 175.019 mii Ron;
“Societatea”), convocată în temeiul art. 117 din Legea        - profit net: 145.327 mii Ron.
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările       2. Cu un număr de 627.916.105 voturi pentru
ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 14 din actul  însemnând 100% capitalul social reprezentat în adunare,
constitutiv al Societății, a adoptat la prima convocare, în    se aproba împuternicirea domnului Ion Constantinescu
ședința din data de 29.04.2010 care a avut loc la sediul     pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în
Societății, în prezența acționarilor deținând 627.916.105
                                 vederea înregistrării prezentei hotărâri.
acțiuni reprezentând 87,9706% din capitalul social,
următoarea:                              (94/1.635.849)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                 27

         Societatea Comercială               2. Cu un număr de 627.916.105 voturi pentru
            ALRO - S.A.                însemnând 100% capitalul social reprezentat în adunare,
                                 se aproba împuternicirea domnului Ion Constantinescu
  HOTĂRÂREA NR. 414 DIN DATA DE 29.04.2010            pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în
  Adunarea generală ordinară a acționarilor societății     vederea înregistrării prezentei hotărâri.
comerciale Alro S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești        (96/1.635.851)
nr. 116, județul Olt, înmatriculată în Registrul Comerțului
sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374 (în continuare
                                          Societatea Comercială
“Societatea”), convocată în temeiul art. 117 din Legea
                                          OLTCOTTON - S.A.
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 14 din actul      HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 28.04.2010
constitutiv al Societății, a adoptat la prima convocare, în
ședința din data de 29.04.2010 care a avut loc la sediul       Adunarea generală extraordinară a acționarilor, s-a
Societății, în prezența acționarilor deținând 627.916.105     întrunit la sediul S.C. OLTCOTTON S.A., Drăgănești - Olt
acțiuni reprezentând 87,9706% din capitalul social,        în data de 28.04.2010, ora 14°°, la a doua convocare,
următoarea:                            pentru a aproba ordinea de zi conform convocatorului
              HOTĂRÂRE                A.G.A. Extraordinară.
  1. Cu un număr de 627.915.967 voturi pentru            La A.G.A. extraordinara participă direct sau prin
însemnând 99,99% din capitalul social reprezentat în       reprezentant, acționari reprezentând un nr. de 335.914
adunare și 138 voturi de abținere, se aproba raportul       acțiuni, respectiv 72,29% din totalul capitalului social.
anual întocmit în conformitate cu prevederile             Comisia de validare confirmă îndeplinirea formelor de
                                 publicitate prevăzute de lege și celelalte condiții legale și
Regulamentului CNVM nr. 1/2006, pentru anul 2009.
                                              HOTĂRĂȘTE
  2. Cu un număr de 627.916.105 voturi pentru
                                   Art. 1. Aprobă prelungirea mandatului acordat
însemnând 100% capitalul social reprezentat în adunare,
                                 Consiliului de Administrație de către AGEA din
se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu
                                 07.01.2010, prin hotărârea nr. 51 - privind valorificarea
pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în
                                 activelor societății, cu respectarea condițiilor aprobate de
vederea înregistrării prezentei hotărâri.
                                 AGEA din 28.04.2010.
  (95/1.635.850)                          Art. 2. Se validează operațiunea de vânzare, prin
                                 licitație, a activului cămin de nefamiliști, la prețul,
                                 modalitățile de plată și clauzele asigurătorii, așa cum s-a
         Societatea Comercială
                                 hotărât în A.G.E.A. din 07.01.2010.
            ALRO - S.A.
                                   Art. 3. Se aprobă ca dată de înregistrare, data de
                                 15.05.2010.
  HOTĂRÂREA NR. 415 DIN DATA DE 29.04.2010
                                   Art. 4. Prezenta hotărâre se va depune la O.R.C. de
  Adunarea generală ordinară a acționarilor societății     pe lângă Tribunalul Olt spre a fi menționată în acest
comerciale Alro S.A. cu sediul în Slatina, str. Pitești      registru și publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a.
nr. 116, județul Olt, înmatriculată în Registrul Comerțului    Pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege la
sub nr. J28/8/1991, C.U.I. RO 1515374 (în continuare       O.R.C., se împuternicește dna Ene Mariana.
“Societatea”), convocată în temeiul art. 117 din Legea
                                   (97/1.635.852)
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 14 din actul
constitutiv al Societății, a adoptat la prima convocare, în           Societatea Comercială
ședința din data de 29.04.2010 care a avut loc la sediul          PROFESIONAL CONSTRUCT - S.R.L.
Societății, în prezența acționarilor deținând 627.916.105
acțiuni reprezentând 87,9706% din capitalul social,              HOTĂRÂREA NR. 1/03.05.2010
următoarea:                             NEACȘU IONUȚ-DANIEL, domiciliat în oraș
              HOTĂRÂRE                Scornicești, Ale. Suica nr. 8, bl. 67, sc. B, et. 1,
  1. Cu un număr de 627.916.105 voturi pentru          ap. 5, jud. Olt, născut la data de 04.04.1988 în oraș
însemnând 100% capitalul social reprezentat în adunare,      Scornicești, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 348068
se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul      eliberată de S.P.C.L.E.P. Scornicești la data de
2010, având următorii indicatori financiari principali:      01.06.2007, C.N.P. 1880404286053, asociat unic al
  - cifra de afaceri: 579.577.691 USD;             S.C. PROFESIONAL CONSTRUCT S.R.L., având în
  - venituri totale: 581.322.226 USD;              vedere nevoile proprii ale asociatului unic, în temeiul
  - cheltuieli totale: 513.852.078 USD - profit net:      prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și
56.674.925 USD.                          completată, hotărăște
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
  Art. 1 Reluarea activității societății începând cu data     la registrul comerțului sub nr. J28/88/2002,
de 03.05.2010.                           C.U.I. RO 14487063, în adunarea generală din data de
  Art. 2 Restul dispozițiilor cuprinse în actul constitutiv al  30.04.2010, am hotărât următoarele:
societății rămân neschimbate.                     Art. 1
  Redactată și semnată azi, 03.05.2010 în 3 exemplare.        1. Se aprobă cesionarea către Jianu Lucia, domiciliată
                                  în Slatina, Str. Mânăstirii nr. 11, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 13,
  (98/1.635.853)
                                  jud. Olt, de cetățenie română, născută la data de
                                  05.07.1959 în loc. Maglavit, jud. Dolj, legitimată cu
         Societatea Comercială              C.I. seria OT nr. 420849 eliberată de Poliția Slatina la
         RUSAL ADMIR - S.R.L.               data de 07.06.2009, C.N.P. 2590705284388 a celor
                                  20 de părți sociale în valoare totală de 200 lei deținute de
       HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2010              Nedelea Geanina (19 părți sociale), respectiv de Jianu
  Asociații STĂNĂȘILĂ ADRIAN, domiciliat în           Alina (o parte socială) la S.C. ALGE FARM S.R.L.
com. Redea, sat Redea, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria       2. În vederea aducerii la îndeplinire a prezentei
OT nr. 310909 emisă de S.P.C.L.E.P. Caracal la data de       hotărâri, dl. administrator Jianu Gheorghe ne va
06.06.2006 și STĂNĂȘILĂ MIRELA, domiciliat în           reprezenta și va semna orice act în mod valabil în numele
Caracal, bd. Antonius Caracalla nr. 9, bl. 8A, sc. 1,       societății, semnătură sa fiindu-ne opozabilă.
et. 4, ap. 15, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 321193    Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 30.04.2010,
emisă de S.P.C.L.E.P. Caracal la data de 28.09.2006,        în două exemplare.
întruniți în adunarea generală a asociaților, legal          (100/1.635.855)
convocată conform prevederilor statutare, în unanimitate
de voturi, decid:
  Art. 1. Societatea își suspendă activitatea pe o                 Societatea Comercială
perioadă de 3 ani începând cu data de 30.04.2010 până                 ALGE FARM - S.R.L.
la 29.04.2013.
                                              NOTIFICARE
  Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele
constitutive ale societății.                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații declaram ca înainte de semnarea          Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
prezentul înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
corespunde întocmai acordului nostru de voința.          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii      ALGE FARM S.R.L., cu sediul în municipiul Slatina, județ
nr. 864 din data 30.04.2010 într-un număr de 5 (cinci)       Olt, Str. Trandafirilor, bloc 5, scara C, ap. 4, înregistrată
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un     sub nr. J28/88/2002, cod unic de înregistrare 14487063,
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul       care a fost înregistrat sub nr. 10564 din 03.05.2010.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        (101/1.635.856)
Olt.
  Înscrisul conține 1 pagina și nu prezintă ștersături,
adăugiri sau degradări materiale.                          Societatea Comercială
                                          RALAG TRANS - S.R.L.
  (99/1.635.854)
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/03.05.2010
         Societatea Comercială                Asociații ȘTEFAN OCTAVIAN, domiciliat în Balș,
          ALGE FARM - S.R.L.               str. N. Bălcescu nr. 4A, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 3, jud. Olt,
                                  legitimat cu C.I. seria OT nr. 285890 emisă de
     HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE               S.P.C.L.E.P. Balș la data de 26.09.2005 prin
                                  mandatar VLAD FLORENTINA, conform procură
          A ASOCIAȚILOR
                                  nr. 2852/05.10.2009 și VLAD IONEL, domiciliat în Balș,
         S.C. ALGE FARM S.R.L.
                                  str. N. Bălcescu nr. 19, bl. 23, sc. 2, et. 4, ap. 30, jud. Olt,
         DIN DATA DE 30.04.2010
                                  legitimat cu C.I. seria OT nr. 347121 emisă de
  Subsemnații Nedelea Geanina, identificată cu          S.P.C.L.E.P. Balș la data de 22.05.2007, întruniți în
C.I. seria OT nr. 324071, C.N.P. 2821207410098 și Jianu      adunarea generală a asociaților, legal convocată conform
Alina identificată cu C.I. seria RD nr. 555883,          prevederilor statutare, în unanimitate de voturi, decid:
C.N.P. 2841214284584, ambii în calitate de asociați ai         Art. 1. Societatea își suspendă activitatea pe o
S.C. ALGE FARM S.R.L. cu sediul social în Slatina,         perioadă de 3 ani începând cu data de 03.05.2010 până
Str. Trandafirilor, bl. 5, parter, ap. 4, jud. Olt, înregistrată  la 02.05.2013.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                29

  Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele        Art. 4 Administrarea societății revine asociatului unic,
constitutive ale societății.                  PILICA DANIEL cu puteri nelimitate.
  Subsemnații declaram că înainte de semnarea          Art. 5 Se reactualizează actul constitutiv al societății,
prezentul înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și   potrivit hotărârii.
corespunde întocmai acordului nostru de voința.          Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății, cu
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe     modificările ulterioare, adaptat corespunzător prezentei
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii    hotărâri a societății rămân neschimbate, prezentul act
nr. 883 din data 03.05.2010 într-un număr de 5 (cinci)     făcând parte integrantă din acesta.
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul       (103/1.635.858)
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Olt.                                     Societatea Comercială
  Înscrisul conține 1 pagina și nu prezintă ștersături,         SAECA PROD COMPANY - S.R.L.
adăugiri sau degradări materiale.
  (102/1.635.857)                                  NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      SAECA PROD COMPANY - S.R.L.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                SAECA PROD COMPANY S.R.L., cu sediul în sat Barza,
         NR. 3 DIN 26.04.2010             comuna Barza, județ Olt nr. 157, înregistrată sub
                                nr. J28/424/2009, cod unic de înregistrare 22804790,
  Subsemnatul GRIGORE FLORIN-CONSTANTIN,
                                care a fost înregistrat sub nr. 10597 din 03.05.2010.
domiciliat în com. Tirgșoru Vechi, sat Strejnicu nr. 539,
jud. Prahova, C.N.P. 1760127293122, identificat cu         (104/1.635.859)
C.I. seria PH nr. 720978, eliberată de Poliția mun.
Ploiești, la data de 06.11.2007, în calitate de asociat unic
și administrator al S.C. SAECA PROD COMPANY S.R.L.,               Societatea Comercială
cu sediul în com. Barza nr. 157, jud. Olt, înregistrată la           DALMITU YGG - S.R.L.
O.R.C. Olt, sub nr. J28/424/2009, C.U.I. 22804790, pe de
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2010
o parte PILICA DANIEL, cetățean român, născut la data
de 05.11.1966, în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat     Unicul asociat ILIE ION domiciliat în Drăgășani,
în mun. Ploiești, Str. Unghiului nr. 53, jud. Prahova,     str. Nicolae Bălcescu nr. 21, jud. Vâlcea, legitimat cu
identificat cu C.I. scria PH nr. 184880, eliberată de     C.I. seria VX nr. 381819 emisă de S.P.C.L.E.P. Drăgășani
Pol. Ploiești, la data de 14.09.2000, C.N.P. 1661105293112,  la data de 12.04.2010, căruia îi revin și atribuțiile adunării
au hotărât următoarele:                    generale, decide:
  Art. 1 Subsemnatul, GRIGORE FLORIN-CONSTANTIN,         Art. 1. Societatea înființează un sediu secundar în
declar că cesionez 20 părți sociale a 10 lei fiecare, cât și  Drăgășani, str. Nicolae Bălcescu nr. 25, jud. Vâlcea,
drepturile corespunzătoare exercițiului financiar-contabil   spațiu deținut conform contract de comodat
(total activ și pasiv) ale anului în curs, domnului PILICA   nr. 1168/30.04.2010.
DANIEL 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei      Art. 2. Schimbarea datelor de identificare ale unicului
fiecare în valoare de 200 (douasute) lei reprezentând     asociat care are și calitatea de administrator ca urmare a
100% capitalul social, la prețul de 200 lei, pe care l-am   preschimbării actului de identitate.
primit astăzi, data semnării, și mă retrag din societate și    Art. 3. Prezenta hotărâre face parte din actele
din funcția de administrator.                 constitutive ale societății.
  Art. 2 Subsemnatul PILICA DANIEL, declar că accept       Subsemnatul declar că înainte de semnarea prezentul
cesiunea celor 20 părți sociale a 10 lei fiecare, cât și    înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
drepturile corespunzătoare exercițiului financiar-contabil   corespunde întocmai acordului meu de voința.
(total activ și pasiv) ale anului în curs, de la GRIGORE      Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
FLORIN-CONSTANTIN pentru care am plătit suma          răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
200 lei, astăzi, data semnării.                nr. 866/30.04.2010 într-un număr de 5 (cinci) exemplare,
  Art. 3 În urma acestui act adițional, capitalul social   din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un exemplar
                                pentru compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
rămâne neschimbat, în valoare de 200 lei, numerar,
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.
divizat în 20 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei
                                  Înscrisul conține 1 pagina și nu prezintă ștersături,
fiecare și aparține asociatului unic PILICA DANIEL.
                                adăugiri sau degradări materiale.
  Beneficiile sau eventualele pierderi ale societății vor
aparține în întregime asociatului unic.              (105/1.635.860)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
         Societatea Comercială               Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
         A&A GROUP - S.R.L.              răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
                                nr. 766/21.04.2010 într-un număr de 5 (cinci) exemplare,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC             din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un exemplar
                                pentru compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
       AL S.C. A&A GROUP S.R.L.             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt înscrisul
          NR. 1/15.04.2010,
                                conține 1 pagina și nu prezintă ștersături, adăugiri sau
       J28/60/2008, C.U.I. 23108320,
                                degradări materiale.
      SLATINA, STR. TUNARI NR. 43 A,
      PARTER, CAMERA 1, JUD. OLT               (107/1.635.862)
  Asociatul unic:
  1. DINU ALINA, cetățean român, sex femeiesc,                 Societatea Comercială
necăsătorită, domiciliată în mun. Slatina,                    AGRO-TANȚI - S.R.L.
str. Ec. Teodoroiu nr. 14A, bl. 14, sc. C, et. 4, ap. 17,
jud. Olt, posesoare a C.I. seria OT nr. 074507 emisă de           HOTĂRÂREA NR. 1/04.05.2010
mun.    Slatina   la  data    de   24.11.2000,    Asociatul unic, PREDA CONSTANȚA, domiciliat în
C.N.P. 2,820124284562, deținând 100% capitalul social     com. Dobrosloveni, sat Dobrosloveni, jud. Olt, legitimat
al S.C. A&A GROUP S.R.L., în conformitate cu          cu C.I. seria OT nr. 105762 eliberată de Pol. Caracal la
prevederile art. 12 din actul constitutiv și art. 1961 din   data de 06.04.1962, căruia îi revin și atribuțiile adunării
Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât următoarele:    generale decide:
  1. Anularea regulamentului intern               Art. 1. Societatea își suspendă activitatea pe o
  Aprobă anularea Regulamentului Intern al Societății    perioadă de 3 ani începând cu data de 04.05.2010 până
aprobat de asociatul unic la data de 30.11.2009.        la 03.05.2013
  2. Aprobarea regulamentului intern               Art. 2. Schimbarea datelor de identitate ale asociatului
  Aproba Regulamentul Intern al Societății înregistrat în  unic care are și calitatea de administrator ca urmare a
evidentele departamentului de resurse umane sub        preschimbării actului de identitate
nr. 513 din 15.04.2010.                      Art. 3. Prezenta hotărâre face parte din actele
  3. Împuternicirea reprezentantului             constitutive ale societății.
  Asociatul unic autorizează și împuternicește pe        Subsemnatul declar ca înainte de semnarea prezentul
Dl Chiosan Bogdan, posesor al C.I. seria OT nr. 323390,    înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
C.N.P. 1820907280869, să întocmească cererile         corespunde întocmai acordului nostru de voința.
necesare pentru a efectua formalitățile de înregistrare la     Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt   răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
și, în general, să facă toate actele și faptele necesare sau  nr. 823 din data 27.04.2010 într-un număr de 5 (cinci)
utile pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.   exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
  (106/1.635.861)                      exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
                                Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Olt.
         Societatea Comercială               Înscrisul conține 1 pagina și nu prezintă ștersături,
         MEGA BERTIL - S.R.L.             adăugiri sau degradări materiale.
      HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2010               (108/1.635.863)
  Unicul asociat POPESCU GEORGE domiciliat în
com. Bobicești, sat Leotești, jud. Olt, legitimat cu               Societatea Comercială
C.I. seria OT nr. 209534 emisă de Poliția Balș la data de             X-TINUZA - S.R.L.
16.12.2003, căruia, potrivit legii îi revin și atribuțiile
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/04.05.2010
adunării generale, decide:
  Art. 1. Societatea își suspendă activitatea pe o        Unicul asociat FLĂCĂU VICTORIA, domiciliat în
perioadă de 2 ani începând cu data de 28.04.2010 până     Slatina, Str. Toamnei nr. 9, bl. 4, sc. F, et. 1, ap. 8, jud. Olt,
la 27.04.2012.                         legitimat cu C.I. seria OT nr. 454540 emisă de
  Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele      S.P.C.L.E.P. Slatina la data de 08.03.2010, căruia, potrivit
constitutive ale societății.                  legii îi revin și atribuțiile adunării generale, decide:
  Subsemnatul declar că înainte de semnarea prezentul      Art. 1. Societatea își suspendă activitatea pe o
înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și        perioadă de 3 ani începând cu data de 04.05.2010 până
corespunde întocmai acordului meu de voința.          la 03.05.2013.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010                   31

  Art. 2. Schimbarea datelor de identificare ale unicului      4. Împuternicește pe doamna Popescu Maria,
asociat care are și calitatea de administrator ca urmare a    Directorul economic al societății, că după semnarea
preschimbării actului de identitate.               actului adițional nr. 2 al Contractului de mandat, să facă
  Art. 3. Prezenta hotărâre face parte din actele        toate demersurile legale pentru depunere în condițiile și
constitutive ale societății.                   termenele legale spre înregistrare mențiuni la Oficiul
  Subsemnatul declar ca înainte de semnarea prezentul      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Slatina.
înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
corespunde întocmai acordului meu de voință.             (110/1.635.865)
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.           Societatea Comercială
886/04.05.2010 într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din            CAMECOM REAL TAXI - S.R.L.
care 4 (patru) exemplare pentru părți și un exemplar
pentru compartimentul de asistență din cadrul Oficiului            HOTĂRÂREA NR. 1/04.05.2010
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.
                                   Asociații, DUMITRESCU GHEORGHE-CRISTIAN,
  (109/1.635.864)                        domiciliat în loc. Caracal, Str. Viilor nr. 6A, jud. Olt,
                                 legitimat cu C.I. Seria OT nr. 451756 eliberată de
      Societatea Comercială                 S.P.C.L.E.P. Caracal la data de 11.02.2010 și DRAGU
  HIDROELECTRICA SA BUCURESTI-FILIALA              ECATERINA-CAMELIA, domiciliat în loc. Caracal,
 PENTRU REPARAȚII SI SERVICII “HIDROSERV”            Str. Viilor nr. 6A, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT
       SLATINA - S.A.
                                 nr. 444678 eliberată de S.P.C.L.E.P. Caracal la data de
        HOTĂRÂREA NR. 2/2010               2680203280801, întruniți în adunarea generală a
                                 asociaților, legal convocată conform prevederilor
    A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A              statutare, în unanimitate de voturi, decid:
      ACȚIONARILOR DIN 16.04.2010                Art. 1. Societatea înființează un sediu secundar în
  Adunarea generală a acționarilor a Societății         loc. Sibiu, Str. Porumbacului nr. 31A, jud. Sibiu, spațiu deținut
Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii          conform contractului de închiriere nr. 201992/30.04.2010.
“HIDROSERV” Slatina S.A., întrunită în ședința ordinară        Art. 2. Societatea renunță la sediul secundar situat în
din data de 16.04.2010 la sediul societății;           loc. Caracal, Str. Viilor nr. 6A, jud. Olt.
  Urmare analizei materialelor aflate pe ordinea de zi;
                                   Art. 3. Schimbarea datelor de identitate ale asociaților
  În temeiul Statutului societății anexa 2.8 la H.G. 857/2002
                                 ca urmare a preschimbării actului de identitate.
privind înființarea Societății Comerciale Filiala pentru
Reparații și Servicii “HIDROSERV” Slatina S.A., astfel cum a     Asociatul, DUMITRESCU GHEORGHE-CRISTIAN,
fost modificat și completat;                   are și calitatea de administrator.
  În baza hotărârii adunării generale a acționarilor        Art. 4. Prezenta hotărâre face parte din actele
a S.C. Hidroelectrica S.A. nr: 6/2009, 54/2009 și         constitutive ale societății.
Ord. ME: 2 044/2009, Ord ME: 746/27.04.2009, privind         Subsemnatul declar ca înainte de semnarea prezentul
numirea reprezentanților S.C. “Hidroelectrica” S.A. în      înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
adunarea generală a acționarilor a Societății Comerciale
                                 corespunde întocmai acordului nostru de voința
Filiala pentru Reparații și Servicii “HIDROSERV “ Slatina
                                   Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
S.A.;
              HOTĂRĂȘTE:               răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
  1. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Filialei    nr. 887 din data 04.05.2010 într-un număr de 5 (cinci)
S.C. Hidroserv Slatina S.A. pentru anul 2010 (Anexa 1).      exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
  2. Aprobă forma actului adițional nr. 2 al contractului    exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
de mandat al directorul Filialei pentru reparații și servicii   Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
“Hidroserv” Slatina S.A. (Anexa 2).                Olt.
  3. Mandatează pe doamna Iosif Georgeta să
                                   Înscrisul conține 1 pagina și nu prezintă ștersături,
semneze în numele Filialei pentru reparații și servicii
                                 adăugiri sau degradări materiale.
“Hidroserv” Slatina S.A., actul adițional nr. 2 la contractul
de mandat al directorului.                      (111/1.635.866)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2163/18.V.2010
          Societatea Comercială                  Art. 2 Pentru depunerea actelor se împuternicește
           CORA-OIL - S.R.L.                  domnul MEDREGA DORIN ALEXANDRU domiciliat în
                                     București, str. Riloride nr. 34, sector 5 identificat cu
      HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                  C.I. seria DP nr. 095792 eliberată la data de 31.03.2003
                                     de D.G.E.I.P. - D.E.P., C.N.P. 1851015440011;
         A ASOCIAȚILOR                       Art. 3 Ca urmare a prezentei hotărâri se modifică și
        S.C. CORA OIL S.R.L.                   completează în mod corespunzător actul constitutiv al
  SEDIUL ÎN CORABIA, STR. ȘTEFAN CEL MARE                societății, precum și orice alte dispoziții contrare, restul
  NR. 2A, JUD. OLT, J28/918/2008, C.U.I. 24391437,
                                     clauzelor din actul constitutiv al societății rămânând
         NR. 2/30.04.2010
                                     nemodificate. Prezentul act face parte integrantă din actul
  Subsemnații                              constitutiv al S.C. CORA OIL S.R.L.
  1. LOVIN IONEL, cetățean român, fiul lui Ion și               (112/1.635.867)
Victoria, născut la data de 23.01.1962, în mun. Bacău,
jud. Bacău, domiciliat în mun. București, str. Biserica
Marcuta nr. 5, bl. 35A, sc. A, et. 4, ap. 4, sector 2,                     Societatea Comercială
identificat cu C.I. seria RX nr. 276936, eliberată de Secția                   CORA-OIL - S.R.L.
9 la data de 9.03.2005 C.N.P. 1620123221144,
                                                   NOTIFICARE
  și
  2. LOVIN DORINA, cetățean român, fiica lui Vasile și           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Ecaterina, născută la data de 10.01.1962, în mun. Bacău,         Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Bacău, domiciliată în București, str. Biserica          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Marcuta nr. 5, bl. 35A, sc. A, et. 4, ap. 4, sector 2,          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
identificat cu C.I. seria RT nr. 322996, eliberată de Secția       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
9 Poliție la data de 1.04.2004, C.N.P. 2620110227784,           CORA-OIL S.R.L., cu sediul în oraș Corabia, județ Olt,
  în calitate de asociați ai S.C. CORA OIL S.R.L. am          str. Ștefan Cel Mare nr. 2A, înregistrată sub
hotărât:                                 nr. J28/918/2008, cod unic de înregistrare 24391437,
  Art. 1 Completarea obiectului de activitate al societății       care a fost înregistrat sub nr. 10770 din 04.05.2010.
cu: transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941.              (113/1.635.868)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

               „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
         IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                               &JUYDGY|456952|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                             Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2163/18.V.2010 conține 32 de pagini.   Prețul: 6,40 lei         ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO