2010_2115 by tradetrek

VIEWS: 429 PAGES: 32

									                         PARTEA A IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 2115                                          Vineri, 14 mai 2010
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         PLUDI MARKET - S.R.L.                      SEJIL COM - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ADMINISTRATORILOR                   HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

          NR. 05/04.05.2010                     AL S.C. SEJIL COM S.R.L.

  Subscrisa societate PLUDI Market S.R.L., cu sediul      Subsemnata GHEORGHE MIHAELA, cetățean
social în jud. Prahova, com. Ariceștii-Rahtivani,       român, născută la data de 31.01.1981 în mun. Ploiești,
sat Nedelea, DN 72, f.n., Crângul lui Bot, cam. 201,     jud. Prahova, C.N.P. 2810131297302, domiciliată în
reprezentată de cei doi administratori Martin Norbert     oraș Plopeni nr. 2, bl. 51, sc. B, ap. 22, jud. Prahova,
Missbrandt, cetățean german, domiciliat în Germania,     legitimată cu C.I. seria PH nr. 531395, eliberată de
Albert-Kaindl-Ring, 4, 93069, Köfering, legitimat cu     Poliția oraș Plopeni la data de 01.03.2005, în calitate de
pașaportul german nr. 948700392/16.01.2006/autoritățile    asociat unic al S.C. SEJIL COM S.R.L., cu sediul
din Köfering, și Mihai-Cristian Daianu, cetățean român,    oraș Plopeni, str. Carpați nr. 2, bl. 51, scara B, ap. 22,
domiciliat în România, str. Niculae Racotă nr. 4, bl. 69,   jud. Prahova, având nr. de înregistrare la O.R.C. - Prahova
sc. A, et. 7, ap. 46, sector 1 București, legitimat cu    J29/464/2008 și C.U.I. 23326309, am hotărât
C.I. seria RX nr. 318605/08.06.2005/secția 2 Poliție,     următoarele:
conform prevederilor art. 10 alin. 3 din actul constitutiv,   1. Completarea obiectului de activitate cu:
hotărăsc următoarele:                      5811 - activități de editare a cărților;
  Art. 1. Se deschid punctele de lucru:             5819 - alte activități de editare.
  - Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor nr. 108,       2. Se schimbă obiectul principal de activitate în:
jud. Harghita;                        5811 - activități de editare a cărților, domeniu principal
  - Slobozia, șos. București-Constanța, km 109,       urmând să fie 581 - activități de editare a cărților, ziarelor,
jud. Ialomița.                        revistelor și alte activități de editare.
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv și     Restul clauzelor actului constitutiv, cu modificările
actelor adiționale la acesta, rămân neschimbate.       ulterioare, rămân neschimbate.

  (1/1.631.989)                         (2/1.631.992)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
         Societatea Comercială              S.C. DAVITOM IMPEX S.R.L., cu sediul social în
         SEJIL COM - S.R.L.               com. Albești-Paleologu, sat Cioceni nr. 38A, jud. Prahova,
                                 înmatriculată la O.R.C. sub nr. 129/1235/2000, având
            NOTIFICARE                C.U.I. 25826041, prin prezenta hotărâre am hotărât
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    următoarele:
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         3 ani, începând cu data de 28.04.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând
SEJIL COM S.R.L., cu sediul în oraș Plopeni, județ        parte integrantă din acesta.
Prahova, str. Carpați nr. 2, bloc 51, scara B, ap. 22,       Redactat și multiplicat în cinci exemplare, în data de
înregistrată sub nr. J29/464/2008, cod unic de          28.04.2010, reprezentând voința părții.
înregistrare 23326309, care a fost înregistrat sub          (5/1.631.995)
nr. 35713 din 05.05.2010.
  (3/1.631.993)
                                         Societatea Comercială
                                          NEW CAR - S.R.L.
         Societatea Comercială
         DURIS COM - S.R.L.                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC

     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                       AL S.C NEW CAR S.R.L.
                                  Subsemnata CHIRIAC MARGARETA LILIANA,
    A ASOCIAȚILOR S.C DURIS COM S.R.L.
                                 domiciliată în municipiul Câmpina, str. Slt. Erou
  Subsemnații DUMITRU RĂZVAN NICOLAE,             Bogdan Vasile nr. 17, identificată cu C.I. seria PH
domiciliat în Ploiești, str. Constantin Brezeanu nr. 8,     nr. 624086/27.07.2006, eliberată de S.P.C.L.E.P.
bl. 21B, sc. B, et. 2, ap. 30, jud. Prahova, posesor al     Câmpina, C.N.P. 2570909290902, în calitate de asociat
C.I. seria PH nr. 447741, emisă de mun. Ploiești la data     unic al S.C. “NEW CAR“ S.R.L., cu sediul în municipiul
de 18.02.2004, C.N.P. 1691203293131, și DUMITRU         Câmpina, str. Slt. Erou Bogdan Vasile nr. 17, județul
MIRELA, domiciliată Ploiești, str. Constantin Brezeanu      Prahova, având nr. de ordine în Registrul Comerțului
nr. 8, bl. 21B, sc. B, et. 2, ap. 30, jud. Prahova,       Prahova J29/555/2007 și C.U.I. 21260836, am hotărât:
posesoare a C.I. seria PH nr. 481481, emisă de           Suspendarea temporară a activității firmei pe o
mun. Ploiești la data de 15.07.2004, C.N.P. 2691114293111,    perioadă de 3 ani, începând cu data de 05.05.2010.
în calitate de asociați în cadrul Societății Comerciale
“DURIS COM” S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești,        (6/1.631.996)
Str. Poligonului nr. 2, parter + 1, jud. Prahova, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub                  Societatea Comercială
nr. J29/1563 din 11.10.1995, prin prezenta hotărâre              TAX EXPERT - A.V. - S.R.L.
am hotărât:
  1. Se radiază punctul de lucru din com. Păulești,           HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
sat Păuleștii Noi nr. 178E, conform contract de comodat
                                   Subsemnatul ALEXANDRU ADRIAN, domiciliat în
nr. 373/03.02.2009.
                                 Câmpina, str. Ion Heliade Rădulescu nr. 139,
  Prezenta Hotărâre a A.G.A. nr. 552 din 22.04.2010,
a fost redactată în 4 exemplare.                 jud. Prahova, cetățenia română, născut la 03.09.1960
                                 în Ploiești, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH
  (4/1.631.994)                        nr. 460447, eliberată de Poliția Câmpina la 17.04.2004,
                                 C.N.P. 1600903293095, în calitate de asociat unic al
         Societatea Comercială              S.C. TAX EXPERT - AV S.R.L., cu sediul în Câmpina,
        DAVITOM IMPEX - S.R.L.              Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12, bl. 20C, sc. B, ap. 21,
                                 parter, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului
 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/28.04.2010           Prahova sub nr. J29/220/26.01.2007, C.U.I. 20827500,
                                 închei prezenta Hotărâre prin care societatea înființează
  Subsemnatul DAVID TOMA, cetățean român, născut
                                 un punct de lucru în municipiul Câmpina, str. B. P. Hașdeu
la data de 02.06.1953 în comuna Tomșani, jud. Prahova,
                                 nr. 57A, jud. Prahova, pe perioadă 15.02.2010 - 15.02.2012,
domiciliat în comuna Tomșani, sat Măgula nr. 341,
                                 conform contractului de comodat nr. 1/15.02.2010.
jud. Prahova, C.N.P. 1530602292071, identificat cu
                                   Data: 15.02.2010
C.I. seria PH nr. 596074, eliberată de SPCLEP Mizil la
data de 21.02.2006, în calitate de asociat unic la          (7/1.631.997)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                    3

         Societatea Comercială              str. N. Lobacevschi nr. 22, posesor al C.I. seria PH
        RONYCULIX IMPEX - S.R.L.              nr. 250729, eliberată de Poliția Ploiești la data de
                                 02.08.2001, și
       HOTĂRÂREA NR. 1/04.05.2010                DOCIU ALIN ADRIAN, născut la data de 14.05.1968
                                 în Ploiești, domiciliat în Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              nr. 125, posesor al C.I. seria PH nr. 461970, eliberată de
     S.C. RONYCULIX IMPEX S.R.L.               Poliția Ploiești la data de 22.04.2004, în calitate de
  Subsemnații Ghinea Nicolae, domiciliat în           asociați/administratori cu puteri depline ai S.C. AQUILA
mun. Câmpina, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24,          PART PROD COM S.R.L. Ploiești, înmatriculată la
jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 402657/31.07.03,  O.R.C. Prahova sub nr. J29/2790/1994, am hotărât
eliberată de Poliția Câmpina, C.N.P. 1510225290906, și      radierea următoarelor puncte de lucru:
Ghinea Rodica-Elena, domiciliată în mun. Câmpina,           - Brașov, Str. Cărămidăriei nr. 5, județul Brașov,
str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24, jud. Prahova, identificată    valabilitate 5 luni, conform act nr. 2650/04.08.1999;
cu C.I. seria PH nr. 402659/31.07.03, eliberată de Poliția      - Botoșani, str. col. V. Tomoroveanu nr. 2,
Câmpina, C.N.P. 2551130290918, în calitate de asociați      județul Botoșani, valabilitate 10 luni, conform act
ai S.C. RONYCULIX IMPEX S.R.L., cu sediul în           nr. 1960/05.03.2003;
Câmpina, str. Al. Ioan Cuza nr. 24, camera C2,
                                   - Băneasa, șos. București Ploiești nr. 67, valabilitate
jud. Prahova, având nr. de ordine în Registrul Comerțului
                                 3 luni, conform act nr. 57/03.11.1997;
Prahova J29/43/1998 și C.U.I. 10134530, am hotărât:
                                   - București, sectorul 1, șos. București Ploiești nr. 67,
  Radierea punctului de lucru situat în Câmpina,
Str. Republicii nr. 16A, amplasament 35B/36B,           valabilitate 2 ani, conform act nr. 2615/03.11.1997;
jud. Prahova.                             - Alba Iulia, Str. Clujului nr. 50, județul Alba, valabilitate
  Înființare punct de lucru în Câmpina, Str. Republicii     1 lună, conform act nr. 977/16.09.1997;
nr. 16A, amplasament 26B/27B/28B, jud. Prahova.            - Alba Iulia, Str. Clujului nr. 28, județul Alba, valabilitate
  Încheiată sub semnătură privată, astăzi, 04.05.2010.     3 ani, conform act nr. 39/06.01.2003;
                                   - Buzău, str. Dionisie Romano nr. 2, județul Buzău,
  (8/1.631.998)
                                 valabilitate 1 an, conform act nr. 1713/01.07.1999;
                                   Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
        Societatea Comercială               neschimbate, prezentul făcând parte integrantă din
      MARDANY CONSTRUCT - S.R.L.              acesta.
                                   Împuternicim pe dra Cristina Ivan, consilier juridic,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              legitimată cu C.I. seria PH nr. 773171, pentru a îndeplini,
                                 pentru noi și în numele nostru, toate formalitățile ce se
    AL S.C. MARDANY CONSTRUCT S.R.L.             impun la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.
      NR. 01 DIN DATA DE 05.05.2010
                                   (10/1.632.000)
  Subsemnata
  NISTOR MARINA-ALINA, de cetățenie română,
născută la data de 10.09.1985 în Ploiești, domiciliată în              Societatea Comercială
com. Târgșoru Vechi, sat Strejnicu nr. 812, jud. Prahova,              BIZPRIM IMPEX - S.R.L.
C.N.P. 2850910297327, identificată cu C.I. seria PH
nr. 411823, emisă de Pol. Ploiești la data de 10.09.2003,               HOTĂRÂREA A.G.A
               DECID
  Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în: com. Târgșoru           S.C. BIZPRIM IMPEX S.R.L.
Vechi, sat Strejnicu nr. 1035, jud. Prahova.                      NR. 1/04.05.2010
  Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.                             Subsemnații ANUȘ BOGDAN-OCTAVIAN, domiciliat
                                 în mun. Ploiești, Int. Polux nr. 3, bl. G11, sc. A, ap. 32,
  (9/1.631.999)                         jud. Prahova, având C.I. seria PH nr. 482692,
                                 C.N.P. 1711012293189, eliberată de Pol. Ploiești la data
        Societatea Comercială               de 22.07.2004, și STANESCU SORINA-DANIELA,
      AQUILA PART PROD COM - S.R.L.             domiciliată în mun. Ploiești, str. Praga nr. 11,
                                 jud. Prahova, C.N.P. 2670924293207, având
      HOTĂRÂREA NR. 12/03.05.2010              C.I. seria PH nr. 402198, eliberată de Pol. Ploiești la data
                                 de 29.07.2003, asociați ai S.C. BIZPRIM IMPEX S.R.L.,
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              cu sediul în Ploiești, str. Praga nr. 11, camera 1,
  S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L. PLOIEȘTI           jud. Prahova, înregistrată la O.R.C. Prahova sub
 Subsemnații                           nr. J29/419/2010, hotărăsc:
 VASILE CONSTANTIN CĂTĂLIN, născut la data              - Se înființează un punct de lucru situat în: Ploiești,
de 28.12.1967 în Ploiești, domiciliat în Ploiești,        Str. Industriei nr. 98, jud. Prahova.
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
  Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv al      înregistreze modificările de mai sus la Registrul
societății, rămân neschimbate.                 Comerțului, la autoritățile fiscale, precum și la oricare alte
                                persoane, entități, instituții publice, conform cerințelor
  (11/1.632.002)
                                legii aplicabile.
                                   (12/1.632.003)
         Societatea Comercială
         VIGOMARM - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII ORDINARE                         VIGOMARM - S.R.L.

      A ASOCIAȚILOR NR. 6/05.05.2010                         NOTIFICARE
  Asociații                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. ALECSE MIHAI DACIAN, cetățean român, născut       Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
la data de 01.12.1970 în Ploiești, județul Prahova, cu     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
domiciliul în Ploiești, str. Malu roșu nr. 65 A, bl. 141A2,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ap. 17, identificat cu C.I. seria PH nr. 539629,        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
eliberată de Poliția Ploiești la data de 13.04.2005,      VIGOMARM S.R.L., cu sediul în sat Blejoi, comuna
C.N.P. 1701201293163;                      Blejoi, județ Prahova, Inului nr. 276, înregistrată sub
  2. S.C. VIGROUP HOLDING S.A., persoană juridică       nr. J29/3093/2007, cod unic de înregistrare 22828749,
română, cu sediul în Ploiești, Str. Rudului nr. 23,       care a fost înregistrat sub nr. 35799 din 05.05.2010.
jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului
Prahova sub nr. J29/1554/2005, C.U.I RO 17789562,          (13/1.632.004)
prin administrator Tudor Florin Cristian, în baza hotărârii
A.G.A. nr. 133/05.05.2010;                             Societatea Comercială
  Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum               WNR NAIL ART - S.R.L.
pentru Adunarea Generală a Asociaților prevăzute în
actul constitutiv, s-a trecut la dezbaterea punctelor de pe        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
ordinea de zi, și s-au hotărât cu unanimitate următoarele:
  Art. 1. Se aprobă cesionarea, la valoare nominală,          A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN 20.04.2010
unui un număr de 1020 (unamiedouăzeci) părți sociale, în
                                  Subsemnații DUMITRU ALEXANDRU MARIUS,
valoare nominală de 10 lei fiecare, însumând 10200 lei,
                                domiciliat în Ploiești, jud. Prahova, str. Alecu Russo
pe care S.C. VIGROUP HOLDING S.A. le dețin la
                                nr. 4, identificat cu C.I. seria PH nr. 504975, eliberată
S.C. VIGOMARM S.R.L., în baza contractului de cesiune
                                de Poliția mun. Ploiești la data de 29.10.2004,
din data de 05.05.2010.
                                C.N.P. 1790223293103, și
  În urma cesiunii, noii asociați sunt:
                                  DUMITRU RALUCA LARISA, domiciliată în Ploiești,
  a. ALECSE MIHAI DACIAN, cetățean român, născut
                                jud. Prahova, str. Podul Înalt nr. 3, bloc 138 B1, ap. 1, identificată
la data de 01.12.1970 în Ploiești, județul Prahova, cu
                                cu C.I. ROU 0015629, eliberată de A.P.S - Prahova la
domiciliul în Ploiești, str. Malu roșu nr. 65 A, bl. 141A2,
                                data de 31.05.2007, C.N.P. 8820501290016, în calitatea
ap. 17, identificat cu C.I. seria PH nr. 539629,
                                noastră de asociați ai S.C. WNR NAIL ART S.R.L.,
eliberată de Poliția Ploiești la data de 13.04.2005,
                                am hotărât în unanimitate următoarele:
C.N.P. 1701201293163, care deține un nr. de 980 părți
                                  1. Adăugarea în statutul S.C. WNR NAIL ART S.R.L.
sociale, la valoarea nominală de 10 lei, total 9800 lei,
                                a următoarelor domenii de activitate:
participare 49%;
                                  - 4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
  b. TUDOR VASILICA, cetățean român, născută la
                                magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
data de 05.11.1950 în comuna Ceptura, județul Prahova,
                                  - 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
cu domiciliul Ploiești, Aleea Seciului nr. 3, bl. 7D, ap. 1,
                                management;
jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 615216/2006,
                                  - 7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
eliberată de Poliția Ploiești, C.N.P. 2501105292096, care
                                opiniei publice.
deține un nr. de 1020 părți sociale, la valoarea nominală
                                  2. Desfășurarea la punctul de lucru din Ploiești,
de 10 lei, total 10200 lei, participare 51%;
                                str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 115-117, parter, și a
  2) Se împuternicește ALECSE MIHAI DACIAN,
                                următoarelor activități:
cetățean român, născut la data de 01.12.1970 în Ploiești,
                                  - 4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice
județul Prahova, cu domiciliul în Ploiești, str. Malu Roșu
                                și de parfumerie;
nr. 65 A, bl. 141A2, ap. 17, identificat cu C.I. seria PH
                                  - 4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
nr. 539629, eliberată de Poliția Ploiești la data de
                                și de parfumerie în magazine specializate.
13.04.2005, C.N.P. 1701201293163, să reprezinte
Societatea și asociații în fața Registrului Comerțului, și să    (14/1.632.005)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                  5

         Societatea Comercială              prezentului act, și am luat cunoștință de situația
         WNR NAIL ART - S.R.L.              financiar - contabilă a societății, respectiv bilanțul
                                 societății.
            NOTIFICARE                  Ca urmare a încheierii prezentului act,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    societatea comercială va funcționa cu unic asociat,
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    NICOLAE ELENA. Capitalul social de 200 lei, este
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         divizat în 20 de părți sociale a 10 lei fiecare, și aparține
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   în întregime asociatului unic NICOLAE ELENA.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Se retrag din funcția de administratori,
WNR NAIL ART S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești,      domnii DUMITRACHE MIRCEA-IONUȚ și HARTMAN
județ Prahova, str. Alecu Russo nr. 4, înregistrată sub     VIORICA. Conducerea, administrarea și reprezentarea
nr. J29/2172/2006, cod unic de înregistrare 19080639,      societății se va face în continuare de către unicul
care a fost înregistrat sub nr. 35833 din 05.05.2010.      asociat NICOLAE ELENA, cu drepturi și puteri depline,
                                 cu mandat pe termen nelimitat.
  (15/1.632.006)                          Se schimbă sediul societății din mun. Ploiești,
                                 str. General Eremia Grigorescu nr. 20, bl. 64, et. 3,
         Societatea Comercială              ap. 13, jud. Prahova, în mun. Ploiești, Str. Recoltei nr. 42,
          ZYRKOF - S.R.L.                jud. Prahova.
                                   Se reia activitatea societății începând cu data de
       HOTĂRÂRE NR. 01/05.05.2010             05.05.2010.
                                   Restul clauzelor actului constitutiv al societății, rămân
  Subsemnatul DUMITRACHE MIRCEA-IONUȚ,             neschimbate.
cetățean român, născut la data de 18.07.1974 în           Tehnoredactat și întocmit de părți, pe două pagini,
mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiești,    prezentat în patru exemplare.
str. Alba Iulia nr. 60, jud. Prahova, C.N.P. 1740718293117,     (05.05.2010)
identificat cu C.I. - PH 552782/28.06.2005, eliberată de
Pol. mun. Ploiești, în calitate de unic asociat al          (16/1.632.007)
S.C. ZYRKOF S.R.L., cu sediul în mun. Ploiești,
str. General Eremia Grigorescu nr. 20, bl. 64, et. 3, ap. 13,           Societatea Comercială
jud. Prahova, cu număr de ordine la Oficiul Registrului               ZYRKOF - S.R.L.
Comerțului Prahova J29/836/2003, C.U.I. 15446223,
am hotărât:                                       NOTIFICARE
  Eu, DUMITRACHE MIRCEA-IONUȚ, declar că mă
retrag din societate și cesionez întreg aportul meu la       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capitalul social, respectiv 20 părți sociale a 10 lei fiecare,  Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în valoare totală de 200 lei, doamnei NICOLAE ELENA,       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cetățean român, născută la data de 29.01.1965 în         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în mun. Ploiești,    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Aleea Brumărelelor nr. 6, bl. 122, sc. C, et. 2, ap. 52,     ZYRKOF S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești,
jud. Prahova, C.N.P. 2650129293109, identificată cu       județ Prahova, Str. Recoltei nr. 42, înregistrată sub
C.I. - PH 639752/14.10.2006, eliberată de SPCLEP         nr. J29/836/2003, cod unic de înregistrare 15446223,
Ploiești. Declar că am primit de la cesionar           care a fost înregistrat sub nr. 35869 din 05.05.2010.
contravaloarea părților sociale cesionate, astăzi, data       (17/1.632.008)
semnării prezentului act, și nu mai am nicio pretenție
de nicio natură față de societate, sau față de asociatul
rămas.                                       Societatea Comercială
  Odată cu acest capital social, eu cedentul transmit               MONTPLAST - S.R.L.
cesionarului în regim de drept comercial, întregul
patrimoniu social al societății, respectiv întregul fond de             HOTĂRÂREA NR. 1
comerț cu toate elementele sale patrimoniale și
                                    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
nepatrimoniale determinate pe bază de bilanț. Activul și
                                         DIN 03.05.2010
pasivul societății existent la data semnării prezentului act
se preia conform documentelor contabile existente la        Asociații S.C. MONTPLAST S.R.L., cu sediul în
această dată și despre care cesionarul a luat cunoștință.    Ploiești, Str. Rezervoarelor nr. 2, camera 7, județul
  Eu, NICOLAE ELENA, declar că primesc cesiunea        Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
făcută prin prezentul act de către domnul DUMITRACHE       J29/1808/2004, Cod Unic de Înregistrare RO 16726736,
MIRCEA-IONUȚ, am achitat acestuia contravaloarea         având ca obiect principal de activitate cod CAEN 4332 - lucrări
părților sociale cesionate astăzi, data semnării         de tâmplărie și dulgherie.
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
  Niculae Daniel, C.N.P. 1781024293111, C.I. seria PH      achitat acestuia contravaloarea părții sociale cesionate,
nr. 328015, domiciliat în com. Brazi, sat Popești nr. 7,      astăzi, data semnării prezentei hotărâri.
județ Prahova - 50% din capital.                    Ca urmare a acestei cesiuni, societatea va funcționa
  Niculae Ștefan-Niculae, C.N.P. 1730625293155,         cu 2 asociați, PIPOȘ PETRE MUGUREL și PLEȘEA
C.I. seria DP nr. 115983, domiciliat în București,         GHEORGHE, iar capitalul social al societății în sumă de
Str. Dreptății nr. 20, bl. E5, sc. 4, ap. 52, - 50% din capital.  200 lei, divizat în 20 părți sociale, în valoare nominală
  Cu prilejul acestei Adunări Generale, noi asociații      de 10 lei fiecare, va fi deținut de aceștia astfel: PIPOȘ
am hotărât în unanimitate să înființăm punct de lucru       PETRE MUGUREL - 190 lei, divizat în 19 părți sociale, în
situat în municipiul Ploiești, Str. Rezervoarelor nr. 2, în    valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 95%
spațiul amplasat în clădiri definite în corp C5, în incintele:   din capitalul social al societății; PLEȘEA GHEORGHE
33, 41, 42, 43, parțial 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56,    - 10 lei, divizat în 1 parte sociale, în valoare nominală de
60, în suprafață totală de 1832 m 2 cu destinația         10 lei, reprezentând 5% din capitalul social al societății;
“producție tâmplărie pvc“, având dovada                Beneficiile și pierderile se suportă în cotele de
deținerii spațiului conform contract de închiriere         participare la capitalul social, respectiv PIPOȘ PETRE
nr. 136/12.04.2010.                        MUGUREL - 95%; PLEȘEA GHEORGHE - 5%.
                                    Societatea va fi administrată și reprezentată în
  (18/1.632.009)                         continuare în relațiile cu terții de asociatul PIPOȘ PETRE
                                  MUGUREL, cu drepturi și puteri depline.
                                    Se înființează punct de lucru al societății în
         Societatea Comercială
                                  mun. Ploiești, Șos. Nordului nr. 1, subsol, parter, terasă,
        OSCAR INVEST MP - S.R.L.
                                  spațiu comercial - Complex alimentație publică Nord,
     HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 04 MAI 2010             jud. Prahova.
                                    Se schimbă domeniul principal al societății, acesta
  A ASOCIAȚILOR S.C. OSCAR INVEST MP S.R.L.            urmând a fi:
                                    5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor.
  Subsemnații PIPOȘ PETRE MUGUREL, cetățean             Sediul societății va fi în continuare în mun. Ploiești,
român, născut la data de 19.12.1979 în mun. Ploiești,       str. Branciog nr. 1, bl. 40, sc. A, ap. 17, jud. Prahova.
jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiești,               Restul clauzelor prevăzute în actele de constituire
str. Branciog nr. 1, bl. 40, sc. A, ap. 17, jud. Prahova,     ale societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre
C.N.P. 1791219293121, identificat cu C.I. seria PH         făcând parte integrantă din acestea.
nr. 643704/2006, eliberată de SPCLEP Ploiești, și
                                    (19/1.632.010)
  DRAGOMIRESCU VASILE, cetățean român, născut
la data de 13.10.1947 în București, sector 8, domiciliat
în com. Florești, sat Florești nr. 347, jud. Prahova,               Societatea Comercială
C.N.P. 1471013400091, identificat cu C.I. seria PH                OSCAR INVEST MP - S.R.L.
nr. 505489/2004, eliberată de Pol. Băicoi, în calitate de
asociați ai S.C. “OSCAR INVEST MP” S.R.L., cu sediul                   NOTIFICARE
în mun. Ploiești, str. Branciog nr. 1, bl. 40, sc. A, ap. 17,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului         Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Prahova sub nr. J29/992/2007, având C.U.I. 21594925,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
am hotărât încheierea prezentei hotărâri, după cum         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
urmează:                              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Eu, DRAGOMIRESCU VASILE, declar că mă retrag          OSCAR INVEST MP S.R.L., cu sediul în municipiul
din societate, și cesionez întreg aportul meu la capitalul     Ploiești, județ Prahova, str. Branciog nr. 1, bloc 40,
social al societății în sumă de 10 lei, divizat în         scara A, ap. 17, înregistrată sub nr. J29/992/2007,
1 parte socială, în valoare nominală de 10 lei, către       cod unic de înregistrare 21594925, care a fost înregistrat
domnul PLEȘEA GHEORGHE, cetățean român, născut           sub nr. 35872 din 05.05.2010.
la data de 08.08.1964 în com. Mireș, jud. Prahova,           (20/1.632.011)
domiciliat în mun. Ploiești, Str. Cameliei nr. 15, bl. 26,
sc. C, et. 1, ap. 48, jud. Prahova, C.N.P. 1640808296739,
identificat cu C.I. seria PH nr. 779640/2008, eliberată de             Societatea Comercială
SPCLEP Ploiești, și precizez că am primit de la acesta                GACONATI - S.R.L.
contravaloarea părții sociale cesionate, astăzi, data
semnării prezentei hotărâri.                          HOTĂRÂRE NR. 01/26.04.2010
  Eu, PLEȘEA GHEORGHE, declar că sunt                Subsemnații SAVIN ANGELA, domiciliată în Ploiești,
de acord cu cesiunea ce mi-a fost făcută de            Str. Înfrățirii nr. 7, bl. 5, sc. F, et. 2, ap. 109,
domnul DRAGOMIRESCU VASILE, și precizez că am           jud. Prahova, C.N.P. 2671204394283, identificată cu
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                 7

C.I. - PH 170385/29.06.2000, eliberată de Pol. Ploiești, și            Societatea Comercială
MIRESCU OCTAVIAN-GABRIEL, domiciliat în Ploiești,                DICOS GARDEN - S.R.L.
str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 23, bl. 73, sc. D, et. 1,
ap. 50, jud. Prahova, C.N.P. 1700716293186, identificat          HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
cu C.I. - PH 527333/10.02.2005, eliberată de Pol.
Ploiești, în calitate de asociați ai S.C. GACONATI S.R.L.,      A ASOCIAȚILOR S.C. DICOS GARDEN S.R.L.
cu sediul în Ploiești, str. General Eremia Grigorescu              NR. 1/05.05.2010
nr. 23, bl. 73, sc. D, ap. 50, jud. Prahova, cu număr de      Subsemnații
ordine la O.R.C. - PH J29/429/2008, C.U.I. 23287633,        1) DINU MIHAIL, cetățean român, născut la data de
am hotărât:                           06.12.1959 în Mănești, Prahova, domiciliat în comuna
  Eu, MIRESCU OCTAVIAN-GABRIEL, declar că mă          Mănești, sat Coada Izvorului nr. 312, jud. Prahova,
retrag din societate, și cesionez întreg aportul meu la     identificat cu C.I. seria PH nr. 299727, emisă de Poliția
capitalul social, respectiv 10 părți sociale a 10 lei fiecare,  Ploiești la data 29.03.2002, C.N.P. 1591206293141,
asociatei SAVIN ANGELA. Declar că am primit de la        2) COSTACHE VIOREL, cetățean român, născut la data
cesionar contravaloarea părților sociale cesionate,       de 18/12/1967 în Pietroșani, Prahova, domiciliat în
astăzi, data semnării prezentului act.              comuna Puchenii Mari, sat Pietroșani nr. 553,
  Eu, SAVIN ANGELA, declar că primesc cesiunea         jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 384905,
făcută de către domnul MIRESCU OCTAVIAN-GABRIEL,         emisă de Poliția Ploiești la data 14.05.2003,
și am achitat acestuia contravaloarea părților sociale      C.N.P. 1671218293142, în calitate de asociații ai
cesionate astăzi, data semnării prezentului act.         S.C. “DICOS GARDEN“ S.R.L., cu sediul în comuna
  Ca urmare a încheierii prezentului act, societatea va
                                 Puchenii Mari, sat Pietroșani nr. 553, cod poștal 107489,
funcționa cu unic asociat, doamna SAVIN ANGELA.
                                 jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului
Capitalul social de 200 lei, este divizat în 20 părți sociale
                                 Prahova sub nr. J29/750/2008, C.U.I. 23495642,
a 10 lei fiecare, și aparține în întregime asociatului unic
                                 constituită în baza actului constitutiv al societății, cu
SAVIN ANGELA.
                                 modificările și completările ulterioare, pe de o parte, și
  Beneficiile și pierderile societății aparțin în întregime
                                  CHIRAN GEORGE-CIPRIAN, cetățean român, născut
asociatului unic.
                                 la data de 28.05.1978 în Ploiești, Prahova, domiciliat în
  Se retrage din funcția de administrator
                                 comuna Gura Vitioarei, sat Gura Vitioarei, nr. 603,
domnul MIRESCU OCTAVIAN-GABRIEL. Conducerea,
                                 jud. Prahova identificat cu C.I. seria PH nr. 825741,
administrarea și reprezentarea societății se va face în
                                 emisă de SPCLEP Vălenii de Munte la data 18.03.2009,
continuare de către asociatul unic SAVIN ANGELA, cu
                                 C.N.P. 1780528293126, în calitate de cesionar pe de altă
drepturi și puteri depline, cu mandat pe termen nelimitat.
                                 parte,
  Se radiază punctul de lucru al societății din Băicoi,
                                  am convenit să încheiem prezenta hotărâre prin care:
Str. Republicii nr. 20, Prahova.
                                  Eu, DINU MIHAIL declar că mă retrag din calitatea de
  Restul clauzelor actului constitutiv al societății, rămân
neschimbate.                           asociat și administrator al societății, și cesionez capitalul
  Tehnoredactat și întocmit de părți, pe o pagină,       pe care îl dețin în societate, și anume 10 părți sociale a
prezentat în patru exemplare.                  10 lei fiecare, însemnând 100 lei, dlui CHIRAN
  (26.04.2010)                         GEORGE-CIPRIAN. Precizez, de asemenea, că am
                                 primit de la cesionar contravaloarea părților sociale
  (21/1.632.012)                        cesionate, astăzi, data autentificării prezentului act, și nu
                                 am nicio pretenție administrativă sau de altă natură față
         Societatea Comercială              de acesta sau față de societate.
         GACONATI - S.R.L.                 Eu, COSTACHE VIOREL declar că mă retrag din
                                 calitatea de asociat și administrator al societății, și
            NOTIFICARE                cesionez capitalul pe care îl dețin în societate, și anume
                                 10 părți sociale a 10 lei fiecare, însemnând 100 lei,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     dlui CHIRAN GEORGE-CIPRIAN. Precizez, de
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    asemenea, că am primit de la cesionar contravaloarea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         părților sociale cesionate, astăzi, data autentificării
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   prezentului act, și nu am nicio pretenție administrativă
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    sau de altă natură față de acesta sau față de societate,
GACONATI S.R.L., cu sediul în municipiul Ploiești, județ      Eu, CHIRAN GEORGE-CIPRIAN, declar că sunt de
Prahova, str. General Eremia Grigorescu nr. 23, bloc 73,     acord cu cesiunea părților sociale cesionate de către
scara D, ap. 50, înregistrată sub nr. J29/429/2008,
                                 cedenți, am achitat contravaloarea părților sociale
cod unic de înregistrare 23287633, care a fost înregistrat
                                 cesionate, și sunt de acord să devin asociat unic și
sub nr. 36029 din 06.05.2010.
                                 administrator al societății.
  (22/1.632.013)                         Ca urmare a modificărilor de mai sus:
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
  Art. 1. Capitalul social al societății este în valoare de   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
200 lei, divizat în 20 părți sociale, în valoare de 10 lei    DICOS GARDEN S.R.L., cu sediul în sat Pietroșani,
fiecare, și aparține asociatului unic CHIRAN           comuna Puchenii Mari, județ Prahova nr. 553,
GEORGE-CIPRIAN.                         înregistrată sub nr. J29/750/2008, cod unic de
  Art. 2. Beneficiile și pierderile aparțin în întregime    înregistrare 23495642, care a fost înregistrat sub
asociatului unic CHIRAN GEORGE-CIPRIAN.             nr. 36072 din 06.05.2010.
  Art. 3. Administrarea și reprezentarea societății vor fi
realizate de către CHIRAN GEORGE-CIPRIAN, cu             (24/1.632.015)
drepturi și puteri depline, cu o durată a mandatului
nelimitată.                                   Societatea Comercială
  Art. 4. Începând cu data de 05.05.2010, societatea îți            EDITURA PRAHOVA - S.A.
reia activitatea.
  Art. 5. Se completează obiectul de activitate cu:               MINISTERUL JUSTIȚIEI
0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
oleaginoase; 0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
rădăcinoaselor și tuberculilor; 0116 - cultivarea plantelor
pentru fibre textile; 0119 - cultivarea altor plante din                 ANUNȚ
culturi nepermanente; 0121 - cultivarea strugurilor;
0124 - cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;        În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
0125 - cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor,  privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
nuciferilor și a altor pomi fructiferi; 0126 - cultivarea    Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, confirmă că
fructelor oleaginoase; 0127 - cultivarea plantelor pentru    firma S.C. EDITURA PRAHOVA S.A., având numărul de
prepararea băuturilor; 0128 - cultivarea condimentelor,     ordine în Registrul Comerțului J29/209/1991 și codul unic
plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz       de înregistrare RO 1357649, cu cererea înregistrată sub
farmaceutic; 0129 - cultivarea altor plante permanente;     nr. 36366/07.05.2010, a depus copie de pe situațiile
0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire;          financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009, însoțite
0141 - creșterea bovinelor de lapte; 0142 - creșterea      de raportul administratorilor/directoratului, raportul
altor bovine; 0145 - creșterea ovinelor și caprinelor;      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
0146 - creșterea porcinelor; 0147 - creșterea păsărilor;     adunării generale a asociaților/acționarilor, și are o cifră
0149 - creșterea altor animale; 0150 - activități în ferme    anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea
                                   (25/1.632.016)
animalelor); 0161 - activități auxiliare pentru producția
vegetală; 0162 - activități auxiliare pentru creșterea
animalelor; 0163 - activități după recoltare;                   Societatea Comercială
0164 - pregătirea semințelor; 4614 - intermedieri în                 COM GAZ - S.A.
comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și
avioane; 4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,            MINISTERUL JUSTIȚIEI
echipamentelor și furniturilor; 7490 - alte activități
profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7731 - activități      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole.       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
  Restul clauzelor din statutul societății rămân
neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă din                 ANUNȚ
acesta. Tehnoredactat în cinci exemplare, din care unul
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
pentru Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Tribunalul Prahova, astăzi, 05.05.2010.
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, confirmă că
  (23/1.632.014)                        firma S.C. COM GAZ S.A., având numărul de ordine în
                                 Registrul Comerțului J29/1597/1994 și codul unic de
         Societatea Comercială              înregistrare RO 5840696, cu cererea înregistrată sub
        DICOS GARDEN - S.R.L.              nr. 365256/07.05.2010, a depus copie de pe situațiile
                                 financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009, însoțite
            NOTIFICARE                de raportul administratorilor/directoratului, raportul
                                 cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 adunării generale a asociaților/acționarilor, și are o cifră
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (26/1.632.017)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                9

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     COMPANIA ENERGOPETROL - S.A.                 JKD INVESTMENTS ADVISORS - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                     HOTĂRÂRE DIN 25.03.2010
                                 Subsemnații     KOUTSOUVELIS     IOANNIS,
    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                PERTSEMLIDIS-DRAKOS KAROLOS-PANTELIS,
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA
                                asociați la “S.C. JKD INVESTMENTS ADVISORS” S.R.L.,
                                 Am hotărât următoarele:
             ANUNȚ
                                 Art. 1. Se numesc Administratori dnii KOUTSOUVELIS
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     IOANNIS și PERTSEMLIDIS-DRAKOS KAROLOS-PANTELIS
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      pentru o perioadă de 4 ani.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, confirmă că
                                  (29/1.633.614)
firma S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A., având
numărul de ordine în Registrul Comerțului J29/3/1991 și
codul unic de înregistrare RO 1323700, cu cererea              Societatea Comercială
înregistrată sub nr. 36556/07.05.2010, a depus copie de        JKD INVESTMENTS ADVISORS - S.R.L.
pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
2009, însoțite de raportul administratorilor/directoratului,             NOTIFICARE
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
al adunării generale a asociaților/acționarilor, și are    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (27/1.632.018)                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                JKD INVESTMENTS ADVISORS S.R.L., cu sediul în
         Societatea Comercială
                                municipiul Constanța, județ Constanța, Str. Primăverii
          MAMAIA - S.A.
                                nr. 51 C, ap. 9, înregistrată sub nr. J13/3783/2005,
                                cod unic de înregistrare 18174883, care a fost înregistrat
     HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 25.03.2010
                                sub nr. 17526 din 07.04.2010.
   A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE               (30/1.633.615)
        A ACȚIONARILOR
  În baza Procurii Speciale emisă de Ministerul               Societatea Comercială
Dezvoltării Regionale și Turismului;                   EXPERTISSA ALERT DDD - S.R.L.
  În temeiul Legii nr. 31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare,                HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
             HOTĂRĂȘTE:
                                      A ASOCIAȚILOR NR. 1/2010
  Art. 1. - Se aprobă închiderea sediului secundar din
Constanța, bd. Tomis nr. 133, parter, unde a funcționat      Subsemnații DUMITRESCU GHEORGHE și
Agenția de Turism Mamaia.                   ANGELESCU GABRIEL, asociați ai societății mai sus
  Art. 2. - Se aprobă deschiderea unui sediu secundar     menționată, am hotărât:
în Stațiunea Mamaia, Hotel Mamaia - parter - din cadrul      1. Se declară un punct de lucru în Zona Liberă
Complexul Hotelier Mamaia, unde va funcționa Agenția      Constanța Sud, incinta nr. 1, județul Constanța.
de Turism Mamaia.                         Redactat și semnat astăzi, 16.04.2010, în
  Art. 3. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr   4 exemplare, sub semnături private.
de 101,779,516 voturi exprimate “pentru”, reprezentând       (31/1.633.616)
acțiunile aferente participației în procent de 96.5680%
a Statului prin M.D.R.T. în capitalul social al Mamaia S.A.
                                        Societatea Comercială
  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de
                                        MAKE YOU UP - S.R.L.
directorul general, care prin compartimentele de resort va
îndeplini formalitățile legale de menționare și publicitare       HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 14.04.2010
la Oficiul Registrului Comerțului Constanța și Monitorul
                                 Subsemnata BABOIA ELENA, asociat unic al
Oficial.
                                S.C. MAKE YOU UP S.R.L., în temeiul Legii nr. 31/1990
  (28/1.633.613)                       republicată cu modificările și completările ulterioare,
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
  HOTĂRĂȘTE:                                 Societatea Comercială
  Art. 1. Începând cu 16.04.2010, se suspendă                ETICHET STIL - S.R.L.
temporar activitatea societății MAKE YOU UP S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2010
până pe 15.04.2013 inclusiv, pe o perioadă de 3 ani.
                                 Subsemnații STAN MIHAELA și TREPTEANU
  Redactat astăzi, 14.04.2010, în 3 (trei) exemplare
                               CONSTANTIN-DORINEL, asociați în cadrul
originale. Valabil sub semnătură privată.           societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  (32/1.633.618)                        1. Se deschid puncte de lucru în:
                                 - Stațiunea Mamaia, Zona Perla, sp. nr. 7,
                               jud. Constanța;
        Societatea Comercială              - Stațiunea Mamaia, Zona Perla, sp. nr. 5,
         UTILTRANS - S.A.              jud. Constanța.
                                 2. Se închid punctele de lucru din:
      HOTĂRÂREA NR. 1/06.04.2010              - Stațiunea Mamaia, Zona Cazino, jud. Constanța;
                                 - Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 47A, parter,
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor      mag. 9, Complex Comercial Galeria Ciote;
S.C. UTILTRANS S.A., întrunită în data de 06.04.2010,      - Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 47A, et. 1,
în temeiul Legii nr. 31/1990 republicată, emite:       mag. 10, Complex Comercial Galeria Ciote.
                                 Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 15.04.2010,
        HOTĂRÂREA NR. 1/06.04.2010
                               sub semnătură privată, în 4 exemplare.
  Art. 1. Aprobă mutarea sediului social al
S.C. UTILTRANS S.A. din sat Lazu, comuna Agigea,         (35/1.633.621)
Parcela A 429/21, etaj 1, jud. Constanța, în comuna
Cumpăna Incinta Filiala RK7 - fost S.C. AGROMEC S.A.            Societatea Comercială
                                     EVEREST CONSTRUCT - S.R.L.
V. Traian, Poligon 2.
  Art. 2. Aprobă închiderea punctului de lucru din             HOTĂRÂREA NR. 1/2010
comuna Cumpăna Incinta Filiala RK7 - fost
                                 Subsemnații MATICHESCU MIRELA-FLORENȚA,
S.C. AGROMEC S.A. V. Traian, Poligon 2.            născută la 25.06.1969 în Constanța, domiciliată în
  Art. 3. Împuternicește pe dna Calin Viorela Mirabela,   Constanța, str. Gen. George Manu nr. 22, cu
consilier juridic, să îndeplinească toate formalitățile pe  C.I. seria KT nr. 206206/28.06.2001/Poliția Constanța,
lângă Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă       C.N.P. 2690625131246, și MICU GEORGE-RĂZVAN,
                               născut la 27.04.1977 în Constanța, domiciliat în
Tribunalul Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire
                               Constanța, Str. Dezrobirii nr. 10, bl. DR22, sc. B, et. 6,
a prevederilor prezentei hotărâri.              ap. 55, cu C.I. seria KT nr. 210582/19.07.2001/Poliția
  (33/1.633.619)                      Constanța, C.N.P. 1770427131218, asociați în cadrul
                               societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
                                 1. Se deschide punct de lucru în Mamaia, Restaurant
        Societatea Comercială             Tomis, Complex Palm Beach, jud. Constanța.
         UTILTRANS - S.A.                Act redactat astăzi, 30.04.2010, în 4 exemplare,
                               sub semnătură privată.
           NOTIFICARE                 (36/1.633.622)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                P.N.P.IMPEX - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        HOTĂRÂREA NR. 2/03.05.2010
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 Subsemnații PETCU ION, NEACSU FANICA și
UTILTRANS S.A., cu sediul în sat Cumpăna, comuna       POROJAN GHEORGHE, asociați în cadrul
Cumpăna, județ Constanța, Incinta Filiala RK7,        S.C. “P.N.P.IMPEX” S.R.L., întruniți în adunarea
înregistrată sub nr. J13/1434/1991, cod unic de        asociaților din data de 03.05.2010, cu unanimitate de
înregistrare 2751276, care a fost înregistrat sub       voturi, am hotărât următoarele:
nr. 19994 din 20.04.2010.                    1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al
                               societății, prin introducerea următoarelor activități
  (34/1.633.620)                      CAEN Rev. 2: 8230 - activități de organizare a
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                 11

expozițiilor, târgurilor și congreselor, și 8559 - alte forme  mun. Focșani, jud. Vrancea, domiciliat în mun. Focșani,
de învățământ n.c.a.                      Str. Stupilor nr. 5, jud. Vrancea, identificat cu C.I. seria VN
                                nr. 296264, eliberată de SPCLEP Focșani la data de
  (37/1.633.623)
                                18.10.2007, C.N.P. 1911118394460, care va fi asociat.
                                  2. Structura capitalul social de 500 lei, divizat în
         Societatea Comercială             5 părți sociale egale, numerotate de la 1 la 5, cu o valoare
         P.N.P.IMPEX - S.R.L.             nominală de 100 lei fiecare, este următoarea:
                                  - PANAIT COSTEL - deține un număr de 4 părți
            NOTIFICARE                sociale, numerotate de la 1 la 4, reprezentând 80% din
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    capitalul social, echivalent a 400 lei.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    - OLARIU ROBERT-GEORGIAN - deține un număr de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        1 parte socială, reprezentând 20% din capitalul social,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   echivalent a 100 lei.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Cota de participare la beneficii și pierderi este de
P.N.P.IMPEX S.R.L., cu sediul în loc. Jupiter, municipiul    80% pentru PANAIT COSTEL, și 20% pentru OLARIU
Mangalia, județ Constanța, Hotel Meteor, înregistrată sub    ROBERT-GEORGIAN.
nr. J13/752/1992, cod unic de înregistrare 2424851,        3. Numirea în funcția de administrator a lui PANAIT
care a fost înregistrat sub nr. 23072 din 04.05.2010.      COSTEL, pe perioadă nedeterminată, începând cu
                                04.05.2010.
  (38/1.633.624)                         Întocmit în 3 (trei) exemplare, sub semnătură privată,
                                astăzi, 04.05.2010.
         Societatea Comercială               (40/1.633.626)
         NEVO-ALIMEX - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 1/2010                      Societatea Comercială
                                        DANIELLIS TRADE - S.R.L.
  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂȚII
                                            NOTIFICARE
  Subsemnații ANANI GALEA și PICCININO MATEO
asociați ai societății sus-menționate, am hotărât:         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
suspendarea activității pe o perioadă de trei ani,       Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
03.05.2010.                           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Întocmit azi, 03.05.2010, în 5 cinci exemplare,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sub semnătură privată.                     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                DANIELLIS TRADE S.R.L., cu sediul în sat Mihail
  (39/1.633.625)                       Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, județ
                                Constanța, Str. Transilvaniei nr. 129, înregistrată sub
        Societatea Comercială              nr. J13/690/2006, cod unic de înregistrare 18460672,
       DANIELLIS TRADE - S.R.L.             care a fost înregistrat sub nr. 23089 din 04.05.2010.
                                  (41/1.633.627)
      HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/2010
  Subsemnata GĂRGĂIANU MARIAN, în calitate de                Societatea Comercială
asociat unic și administrator al societății sus-menționate,        HOLDING HONDOR STIL - S.R.L.
am hotărât:
  1. Retragerea din societate și din funcția de              HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
administrator a asociatului GĂRGĂIANU MARIAN, prin
cesionarea, la valoarea nominală, a unui număr de              NR. 2 DIN DATA DE 15.04.2010
5 părți sociale, numerotate de la 1 la 5, reprezentând
                                  Asociatul unic al S.C. HOLDING HONDOR STIL,
100% din capitalul social, echivalent a 500 lei, astfel:
                                dl ILIE HONDOREANU, identificat cu C.I. seria KT
  - 4 părți sociale către PANAIT COSTEL, cetățean
                                nr. 190685, eliberată de Poliția mun. Constanța la data
român, născut la data de 15.12.1985 în oraș Târgu Bujor,
                                de 10.04.2001, am hotărât următoarele:
jud. Galați, domiciliat în sat Rădulești (com. Vânători),
                                  Art. 1. Începând cu data de 26.04.2010, se închide
jud. Vrancea, identificat cu C.I. seria VN nr. 121644,
                                punctul de lucru situat în Constanța, Str. Interioară nr. 1,
eliberată de mun. Focșani la data de 27.11.2002,
                                Lot 3, C14, parter, cu destinația prezentare, depozitare
C.N.P. 1851215172350, care va fi asociat;
                                și vânzare mobilă.
  - 1 parte socială către OLARIU ROBERT-GEORGIAN,
cetățean român, născut la data de 18.11.1991 în           (42/1.633.628)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
        Societatea Comercială               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
    NEW VICTORIA MANAGEMENT - S.R.L.             AL.DOM CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul
                                 Constanța, județ Constanța, bd. Tomis nr. 309,
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              bloc 10B, scara A, etaj 10, ap. 39, înregistrată sub
                                 nr. J13/1293/2003, cod unic de înregistrare 15364719,
    AL NEW VICTORIA MANAGEMENT S.R.L.             care a fost înregistrat sub nr. 23113 din 04.05.2010.
       J13/497/2010, C.U.I. 26668004
                                   (45/1.633.631)
  Subscrisa WHITE CONSULTING S.R.L., societate de
drept italian, cu sediul social în Italia, Montebelluna (TV),
Piazza Enzo Ferrari 16/4, cod fiscal și număr de                Societatea Comercială
înregistrare în Registrul societăților comerciale din            DEEA ARHITECT DESIGN - S.R.L.
Treviso 03972300267, prin reprezentant legal
dl VIDORI GIUSEPPE,                             HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/2010
  în calitate de asociat unic al NEW VICTORIA           Subsemnata Balint Andreea, asociat unic, am hotărât:
MANAGEMENT S.R.L., societate de drept român, cu           1) Se suspendă activitatea societății, pe o perioadă
sediul în Stațiunea Mamaia, jud. Constanța, Hotel
                                 de trei ani, începând cu data de 03.05.2010.
Victoria, cam. 2 - Birouri, înregistrată la Oficiul Registrului
                                   Întocmită azi, 03.05.2010, în 4 ex. originale, sub
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub
                                 semnătură privată.
nr. J13/497/2010, C.U.I. 26668004,
  decide prin prezenta suspendarea activității societății      (46/1.633.632)
începând cu data de 03.05.2010, pentru o perioadă de
trei ani.
  Redactată și semnată în 2 (două) exemplare originale,            Societatea Comercială
astăzi, 28.04.2010.                              NAOMI CONSTRUCT - S.R.L.

  (43/1.633.629)                              HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/2010
                                   Subsemnații Ioneciu Liliana și Ioneciu Daniel, asociați,
        Societatea Comercială               am hotărât:
       AL.DOM CONSULTING - S.R.L.               1) Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                                 de trei ani, începând cu data de 03.05.2010.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010                 Întocmită azi, 03.05.2010, în 4 ex. originale,
                                 sub semnătură privată.
    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
    SOCIETĂȚII AL.DOM CONSULTING S.R.L.              (47/1.633.633)
       DIN DATA DE 04.05.2010
  Asociații societății AL.DOM CONSULTING S.R.L.,                Societatea Comercială
cu sediul în Constanța, str. Tomis nr. 309, bl. 10B, sc. A,           FAMINY FRASIN - S.R.L.
et. 10, ap. 39, a hotărât modificarea actului constitutiv
după cum urmează:                                HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  Art. 1. Obiectul principal al societății este
cod 7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice   Subsemnatul OPREA NICULAE, născut la
n.c.a. (securitate sănătate în munca PSI).            05.02.1937 în Viroaga, jud. Constanța, domiciliat în
  Actul constitutiv va fi reactualizat conform prezentei    Constanța, șos. Ion C. Brătianu nr. 201, cu
hotărâri.                             C.I. seria KT nr. 027491/06.01.1999/Poliția Constanța,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân       C.N.P. 1370205131294, asociat unic în cadrul
neschimbate.                           societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  (44/1.633.630)                          1. Se închide punctul de lucru din Constanța,
                                 Parcela A672/16/2.
                                   2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
        Societatea Comercială
                                 începând cu data prezentei hotărâri.
       AL.DOM CONSULTING - S.R.L.
                                   Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
            NOTIFICARE                 O.R.C.T. Constanța, astăzi, 30.04.2010, în 4 exemplare,
                                 din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 potrivit cererii de servicii nr. 1123/23.04.2010.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (48/1.633.634)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                13

        Societatea Comercială              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        BASTET TRADING - S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                BASTET TRADING S.R.L., cu sediul în municipiul
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              Constanța, județ Constanța, Str. Poștei nr. 1, etaj 2, ap. 4,
                                înregistrată sub nr. J13/1712/2009, cod unic de
    A ACȚIONARILOR NR. 1 DIN 28.04.2010           înregistrare 25813637, care a fost înregistrat sub
  Subsemnații                         nr. 23157 din 04.05.2010.
  1. DAN MONICA-ELENA, cetățean român, fiica lui         (50/1.633.636)
Corneliu și Maria, născută la data de 21.05.1977 în
Constanța, domiciliat în mun. Constanța, jud. Constanța,
bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 64, bl. LE8, sc. A, ap. 8,            Societatea Comercială
C.N.P. 2770521131217,                            SOLUTIONS CENTER - S.R.L.
  2. DAN GEORGE-NICUȘOR, cetățean român, fiul lui
Nicolae și Leana, născut la data de 21.01.1971 în             HOTĂRÂREA NR. 007/04.05.2010
Constanța, domiciliat în mun. Constanța, jud. Constanța,      Subsemnații CUCONA CRISTIAN și MOROSAN
Str. Poștei nr. 1, et. 2, ap. 4, C.N.P. 1710121131270,     MIHAIL, asociați în cadrul S.C. SOLUTIONS CENTER S.R.L.,
  3. ECHIMENCO CĂTĂLIN-EMANUEL, cetățean           am hotărât:
român, fiul lui Mihai și Carmen, născut la data de         1. Mandat de administrator pentru CUCONA
30.10.1973 în Constanța, domiciliat în mun. Constanța,     CRISTIAN, pe termen nelimitat.
jud. Constanța, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 31, bl. L28,       Procura acordată prin prezenta hotărâre este valabilă
sc. D, ap. 69, C.N.P. 1731030131218,              de la data semnării ei.
  În calitate de asociați ai S.C. BASTET TRADING S.R.L.,     Întocmită și semnată astăzi, 04.05.2010, la
cu sediul în Constanța, Aleea Lalelelor nr. 4, bl. L3, sc. A,  Constanța, în 2 (două) exemplare originale.
ap. 3, parter, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
nr. J13/1712/23.07.2009, C.U.I. 25813637, având în         (51/1.633.637)
vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată și
modificată, am hotărât următoarele:                      Societatea Comercială
  Art. 1. ECHIMENCO CĂTĂLIN-EMANUEL în calitate              SOLUTIONS CENTER - S.R.L.
de Asociat al societății mai sus menționate, cesionează
părțile sociale pe care le deține, adică 4 (patru) părți                NOTIFICARE
sociale, în valoare de 40 RON, asociatului DAN
GEORGE-NICUȘOR. Cesiunea s-a efectuat la valoarea          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nominală.                            Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Urmare acestei cesiuni, părțile sociale se vor distribui  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
astfel:                             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Capitalul social total subscris este împărțit în 20 părți  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
sociale a câte 10 RON.                     SOLUTIONS CENTER S.R.L., cu sediul în municipiul
  Părțile sociale sunt deținute de asociați astfel:      Constanța, județ Constanța, Str. Solidarității nr. 7,
  a. Dan Monica-Elena - 8 părți sociale;           bloc B, scara C, etaj P, ap. 34, înregistrată sub
  b. Dan George-Nicușor - 12 părți sociale.          nr. J13/8540/2004, cod unic de înregistrare 17007933,
  Art. 2. Societatea va fi administrată și reprezentată    care a fost înregistrat sub nr. 23162 din 04.05.2010.
de către dl DAN GEORGE-NICUȘOR, pe o durată             (52/1.633.638)
nelimitată de timp.
  Art. 3. Sediul social al societății va fi în Str. Poștei
nr. 1, et. 2, ap. 4, Constanța, jud. Constanța.                Societatea Comercială
  Întocmit azi, 28.04.2010, în 2 (două) exemplare            ANGY BEAUTY CENTER - S.R.L.
originale.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  (49/1.633.635)
                                  Subsemnata TIUTIU IULIANA, născută la 15.05.1971
                                în Constanța, domiciliată în Constanța, bd. Ferdinand
        Societatea Comercială              nr. 35, cu C.I. seria KT nr. 313940/09.12.2002/Poliția
        BASTET TRADING - S.R.L.             Constanța, C.N.P. 2710515131280, asociat unic în cadrul
                                societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
            NOTIFICARE                 1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    începând cu data prezentei hotărâri.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Act redactat la Compartimentul de Asistență din
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        cadrul O.R.C.T. Constanța, astăzi, 04.05.2010, în
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un             Societatea Comercială
exemplar pentru emitent, la cererea și pe răspunderea            ALEXA PROD METAL - S.R.L.
solicitantului,  potrivit  cererii  de  servicii
nr. 1169/27.04.2010.                              HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  (53/1.633.639)                         Subsemnații TACU GABRIEL, născut la 22.07.1972
                                în Constanța, domiciliat în Constanța, șos. I. C. Brătianu
                                nr. 56, bl. B3, ap. 38, cu C.I. seria KT
         Societatea Comercială             nr.    393050/25.11.2003/Poliția      Constanța,
          LAURAL - S.R.L.               C.N.P. 1720722131291, și PETRE ANTONIO, născut
                                la 04.05.1974 în Constanța, domiciliat în Constanța,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                bd. Mamaia nr. 91, bl. LS9, ap. 28, cu C.I. seria KT
                                nr.    495717/08.04.2005/Poliția      Constanța,
          NR. 01/03.05.2010
                                C.N.P. 1740504131242, asociați în cadrul
  Subsemnații SERBAN LAURENȚIU și NUTU BOGDAN         societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
în calitate de asociați la societatea mai sus menționată,      1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
am hotărât:                           începând cu data prezentei hotărâri.
  Art. 1. Se cooptează în societate S.C. ITALY CAR        Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Constanța,          O.R.C.T. Constanța, astăzi, 30.04.2010, în 4 exemplare,
Str. Cișmelei nr. 6, bl. B4, sc. C, et. 1, ap. 45,       din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
jud. Constanța, J13/325/2010, C.U.I. 26577780,         emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
reprezentată legal de CODIN EUGENIA, în calitate de       potrivit cererii de servicii nr. 1183/27.04.2010.
administrator. Se retrage din societate NUTU BOGDAN,
                                  (56/1.633.642)
care-și cesionează la valoare nominală cele 10 părți
sociale a câte 10 lei fiecare - 100 lei, către S.C. ITALY
CAR INTERNATIONAL S.R.L. În urma cesiunii,                 Societatea Comercială
S.C. ITALY CAR INTERNATIONAL S.R.L. devine              ECOPLAST INDUSTRIES GROUP - S.R.L.
asociat, participarea la profit și pierderi fiind de 50%, iar
SERBAN LAURENȚIU rămâne asociat și administrator,            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
participarea la profit și pierderi fiind de 50%. Se mai
numește administrator pe o perioadă nelimitată și CODIN             NR. 5/03.05.2010
EUGENIA, cetățean român, cu domiciliul în Constanța,        A S.C. ECOPLAST INDUSTRIES GROUP S.R.L.
Str. Cișmelei nr. 6, bl. B4, sc. C, et. 1, ap. 45,         Subsemnații
jud. Constanța, identificată cu C.I. seria KT nr. 747849,      Simion Nikitas Adrian și Rizescu Simona-Ionela, în
eliberată de SPCLEP Constanța la data de 04.11.2008,      calitate de asociați, în ședința extraordinară a A.G.A.,
având C.N.P. 2741111134014, fiica lui Dumitru și Valeria.    am hotărât următoarele:
  Redactat în 4 (patru) exemplare, și semnat sub         Articol Unic
semnătură privată, astăzi, 03.05.2010.               Deschiderea unui punct de lucru situat în Galați,
  (54/1.633.640)                       Str. Melodiei nr. 12, c10/41, jud. Galați, în suprafața de
                                41,72 m2.
                                  Restul prevederilor actului constitutiv rămân
         Societatea Comercială             neschimbate.
          LAURAL - S.R.L.                 Încheiată în 2 (două) exemplare originale, toate cu
                                forță juridică egală, azi, 03.05.2010.
            NOTIFICARE
                                  (57/1.633.643)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          MICOM-IMPORT - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/03.05.2010
LAURAL S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
județ Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4,            Subsemnata RAITA DANIELA, în calitate de asociat
bloc L64, scara B, etaj 4, ap. 40, înregistrată sub       unic al societății sus-menționată, am hotărât:
nr. J13/2099/1992, cod unic de înregistrare 1885725,      deschiderea unui punct de lucru în Neptun, Str. Plopilor
care a fost înregistrat sub nr. 23166 din 04.05.2010.      nr. 1, jud. Constanța.
  (55/1.633.641)                         (58/1.633.644)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                  15

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         SMART KOVICK - S.R.L.                       STYLODIBACO - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 1/2010                      HOTĂRÂREA NR. 1/15.04.2010
  Subsemnații NACESCU MIRCEA-BOGDAN,                Subsemnatul Balaban Marius, asociat unic la
NEGULESCU THEODOR-SORIN și KOCSIS IRINA,             S.C. STYLODIBACO S.R.L., am hotărât:
asociați în cadrul societății mai sus-menționată,          > Se deschide punct de lucru în Mangalia - Neptun,
am hotărât:                            Hotel “Proton K3”, parter, jud. Constanța;
  Retragerea din societate a dlor NEGULESCU            Subsemnatul asociat și administrator, am întocmit și
THEODOR-SORIN 100 lei - 10 p.s., și NACESCU            semnat prezenta Hotărâre, sub semnătură privată,
MIRCEA-BOGDAN, care-și cesionează (50 lei - 5 p.s.),       astăzi, 15.04.2010, într-un număr de 4 (patru) exemplare.
dnei KOCSIS IRINA, aceasta devenind asociat unic,
deținând întregul capital social (200 lei - 20 p.s. - 100%).     (61/1.633.647)
  Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părții
sociale.                                      Societatea Comercială
  Retragerea din funcția de administratori a                    FIRE PREST - S.R.L.
dlor NEGULESCU THEODOR-SORIN și NACESCU
MIRCEA-BOGDAN.                              HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR NR. 1/2010
  Administrarea societății va fi asigurată asociatul unic     Subsemnații Mira Ionuț Ciprian și Mira Maria, asociați
dna KOCSIS IRINA, cu mandat pe perioadă nelimitată.        în cadrul societății comerciale mai sus menționată,
  Se închide punctul din lucru în Năvodari, Piața
                                 am hotărât:
Agroalimentară C1, jud. Constanța.
                                   1. Se retrage din societate Mira Ionuț Ciprian, care
  Schimbarea sediului societății în Năvodari, Str. Poștei
                                 cesionează la valoare nominală cele 19 părți sociale, în
nr. 3, jud. Constanța.
                                 valoare totală de 190 RON, către SALI TAIFUN, care
  Obiectul principal de activitate 6831 - agenții
                                 devine asociat unic al societății.
imobiliare.
                                   2. Se retrage din societate Mira Maria, care
  Completarea obiectului de activitate cu:
                                 cesionează la valoare nominală, 1 parte socială, în
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
                                 valoare totală de 10 RON, către SALI TAIFUN, care
imobiliare proprii sau închiriate (fără leasing);
                                 devine asociat unic al societății.
  7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
                                   3. Începând cu data prezentei hotărâri, asociatul unic
n.c.a. (încărcări electronice).
                                 SALI TAIFUN preia toate datoriile existente precum și
  Schimbarea denumirii societății în S.C. SMART
KOVICK S.R.L.                           drepturile și obligațiile ce derivă din utilizarea activului și
  Întocmit și semnat azi, 20.04.2010, în 4 exemplare      pasivului societății, noi fiind exonerați de orice
originale, sub semnătură privată.                 responsabilitate ulterioară în acest sens.
                                   4. Se cooptează în societate SALI TAIFUN, născut la
  (59/1.633.645)                        data de 14.01.1987 în sector 4, București, domiciliat în
                                 București, sector 4, str. Boian nr. 73, cu C.I. seria RD
         Societatea Comercială              nr. 631070/20.07.2009/SPCEP S4 biroul nr. 2, având
         SMART KOVICK - S.R.L.              C.N.P. 1870114440059.
                                   3. Capitalul social total de 200 RON, divizat în
            NOTIFICARE                 20 părți sociale a 10 RON fiecare, aparține asociatului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     unic SALI TAIFUN. Participarea la profit și pierderi va fi
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    de 100% pentru asociatul unic.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           4. Se retrage din funcția de administrator Mira Ionuț
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Ciprian. Se numește administrator SALI TAIFUN, pe o
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    perioadă nelimitată, începând cu data hotărârii.
SMART KOVICK S.R.L., cu sediul în oraș Năvodari,           5. Se schimbă sediul social în Constanța, str. Peneș
județ Constanța, Str. Poștei nr. 3, înregistrată sub       Curcanul nr. 27, camera 2, jud. Constanța.
nr. J13/293/2009, cod unic de înregistrare 25065137,         Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 30.04.2010,
care a fost înregistrat sub nr. 23185 din 04.05.2010.       în 5 exemplare, sub semnătură privată.
  (60/1.633.646)                          (62/1.633.648)
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
        Societatea Comercială               1. Se închide punctul de lucru din București,
         FIRE PREST - S.R.L.             str. Biserica Amzei nr. 27, sector 1.
                                 2. Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă
           NOTIFICARE               de 3 ani.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (66/1.633.652)
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                       Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                        DUXCALI - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
FIRE PREST S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,           HOTĂRÂREA NR. 2/03.05.2010
județ Constanța, str. Peneș Curcanul nr. 27, înregistrată
sub nr. J13/547/2006, cod unic de înregistrare 18420376,     Subsemnatul FANTANARU TIBERIU-CONSTANTIN,
care a fost înregistrat sub nr. 23191 din 04.05.2010.     în calitate de asociat unic, am hotărât:
                                 1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă
  (63/1.633.649)                      de 3 ani, începând cu data de 03.05.2010.
                                 (67/1.633.653)
        Societatea Comercială
        GENAV SERVICE - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010                   ED-CO INTER TRADING - S.R.L.

  Regep Genghis, asociat unic în cadrul societății             HOTĂRÂREA NR. 1/2010
sus-menționate, am hotărât:
                                 Subsemnații Marin Oprea și Marin Marilena Doina,
  - Se deschide un punct de lucru în Agigea, Portul
                               asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
Constanța Sud-Agigea, Terminalul Ferry-Boat, Clădirea
                               am hotărât:
Minihotel, parter, camera 4 B, jud. Constanța.
                                 - deschiderea punctului de lucru la următoarea
  Întocmit și semnat azi, 03.05.2010, în 4 exemplare
                               adresă: str. Nicolae Titulescu nr. 11, Agigea, Constanța.
originale, sub semnătură privată.
                                 (68/1.633.654)
  (64/1.633.650)

                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     LORADENT - S.R.L.
        TEROM GROUP - S.R.L.
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                      A ASOCIAȚILOR NR. 1/2010
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                 Subsemnații
  Subsemnații STOICESCU MARIUS și SERBAN            PAZU LAURA-MIRELA, și
ALIN-ȘTEFAN, asociați în cadrul societății comerciale      IANCU MARIUS-NICOLAE,
sus-menționată, am hotărât:                   În calitate de asociați la S.C. LORADENT S.R.L.,
  1. Se închide punctul de lucru din: Constanța,       am hotărât:
bd. Mamaia nr. 205, jud. Constanța.               Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
  2. Se deschide punct de lucru în:             de 3 ani, începând cu data de 01.05.2010.
  Constanța, str. Rasuri nr. 78 - magazin, jud. Constanța.   Redactată și listată sub semnătură privată, azi,
  (65/1.633.651)                      01.05.2010, în trei exemplare originale.
                                 (69/1.633.655)
        Societatea Comercială
        ABC COSMETICS - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                     LAVOMAR PORTLAND - S.R.L.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2010
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                 Subsemnatul VOINEA LAURENȚIU, născut la
  Subsemnații CHIRILA GABI-LUCIAN și CHIRILA         09.10.1965 în Constanța, domiciliat în Valu lui Traian,
RAMONA, asociați în cadrul societății comerciale       jud. Constanța, str. Omurcea nr. 17, cu C.I. seria KT
sus-menționată, am hotărât:                  nr.  544871/25.01.2006/SPCLEP      Basarabi,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                17

C.N.P. 1651009135053, asociat unic în cadrul         C.I. seria KT nr. 368295, C.N.P. 1580602131232,
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:       eliberată de Poliția municipiului Constanța la data de
  1. Se deschide punct de lucru în Constanța,        13.08.2003, cetățean român, născut la data de
str. Grivița nr. 33.                     02.06.1958 în Constanța, județul Constanța, cu un
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  aport la capitalul societății în cuantum de 200 RON,
O.R.C.T. Constanța, astăzi, 04.05.2010, în 4 exemplare,    reprezentând 20 părți sociale și o cotă de participare la
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru    beneficii și pierderi de 100%.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,       Art. 4. Intrarea în societate a asociatului Sandu
potrivit cererii de servicii nr. 1246/04.04.2010.       Daniel.
  (70/1.633.656)                        Art. 5. Numirea în funcția de administrator al societății,
                               cu o durată a mandatului de 4 ani, de la data de
                               20.04.2010 până la data de 20.04.2014, a domnului
        Societatea Comercială             Sandu Daniel, domiciliat în Constanța, Str. Toamnei
       ZEPOCAR TECHNIK - S.R.L.             nr. 14, județul Constanța, identificat cu C.I. seria KT
                               nr. 368295, C.N.P. 1580602131232, eliberată de Poliția
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE             municipiului Constanța la data de 13.08.2003, cetățean
                               român, născut la data de 02.06.1958 în Constanța,
  A ASOCIAȚILOR NR. 1 DIN DATA DE 20.04.2010
                               județul Constanța.
  Subsemnații                          Art. 6. Ieșirea din societate a asociaților Zeciu
  • ZECIU GHEORGHE-BOGDAN, domiciliat în          Gheorghe-Bogdan și Popa Ilie-Iulian, și retragerea din
Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 139, bl. TLA, ap. 34,  funcția de administrator a domnului Popa Ilie-Iulian.
județul Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 745803,    Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
C.N.P. 1740526131310, eliberată de SPCLEP Constanța      neschimbate.
la data de 24.10.2008, cetățean român, născut la data de     Încheiată azi, 20.04.2010, în Constanța, în
26.05.1974 în Constanța, județul Constanța, având o      6 (șase) exemplare.
cotă de participare la beneficii și pierderi de 50.00%;
                                 (71/1.633.657)
  • POPA ILIE-IULIAN, domiciliat în Constanța,
Str. Partizanilor nr. 22, bl. LV 43, sc. B, ap. 29,
județul Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 228091,          Societatea Comercială
C.N.P. 1580122131286, eliberată de Poliția municipiului           ZEPOCAR TECHNIK - S.R.L.
Constanța la data de 16.10.2001, cetățean român,
născut la data de 22.01.1958 în oraș Negru-Vodă, județul               NOTIFICARE
Constanța, având o cotă de participare la beneficii și
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pierderi de 50.00%;
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  În calitate de asociați ai S.C. ZEPOCAR TECHNIK S.R.L.,
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
azi, 20.04.2010, la sediul societății, am hotărât
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
următoarele:
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art. 1. Schimbarea sediului social al S.C. ZEPOCAR
                               ZEPOCAR TECHNIK S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
TECHNIK S.R.L. din Str. Partizanilor nr. 22, (camera
                               județ Constanța, Str. Toamnei nr. 14, înregistrată sub
nr. 2), bl. LV43, sc. B, ap. 29, Constanța, județul
                               nr. J13/418/2010, cod unic de înregistrare 26623835,
Constanța, în Str. Toamnei nr. 14, Constanța, județul
                               care a fost înregistrat sub nr. 23240 din 04.05.2010.
Constanța, conform contractului de comodat încheiat
de către părți în data de 19.04.2010.               (72/1.633.658)
  Art. 2. Cesionarea, la valoarea nominală, a unui
număr de 20 părți sociale, deținute de către asociații
                                        Societatea Comercială
Zeciu Gheorghe-Bogdan și Popa Ilie-Iulian, către Sandu
                                        PERINITA COM - S.R.L.
Daniel, domiciliat în Constanța, Str. Toamnei nr. 14,
județul Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 368295,
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2010
C.N.P. 1580602131232, eliberată de Poliția municipiului
Constanța la data de 13.08.2003, cetățean român,         Subsemnata STAN VICTORIA, asociat unic în cadrul
născut la data de 02.06.1958 în Constanța, județul      societății mai sus menționată, am hotărât:
Constanța, conform contractului de cesiune părți sociale     Se închid punctele de lucru din Constanța bd. Tomis
încheiat între părți în data de 20.04.2010.          nr. 76, și Costinești, Str. Tineretului nr. 102,
  Art. 3. Ca urmare a acestei cesiuni, structura      jud. Constanța.
capitalului social al societății va fi următoarea:        Schimbarea sediului societății în Costinești,
  • SANDU DANIEL, domiciliat în Constanța,         Str. Tineretului nr. 102, vila “BIA” jud. Constanța.
Str. Toamnei nr. 14, județul Constanța, identificat cu      Obiectul principal de activitate:
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
  5520 - facilități de cazare pentru vacanțe și perioade           Societatea Comercială
de scurtă durată.                               ELEKTROZONE - S.R.L.
  Întocmit și semnat azi, 03.05.2010, în 4 exemplare
originale, sub semnătură privată.                          NOTIFICARE

  (73/1.633.659)                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        PERINITA COM - S.R.L.
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               ELEKTROZONE S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
           NOTIFICARE
                               județ Constanța, Str. Cișmelei nr. 16, bloc B5, scara D,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   etaj 1, ap. 52, înregistrată sub nr. J13/3680/2007,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  cod unic de înregistrare 22652021, care a fost înregistrat
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       sub nr. 23259 din 04.05.2010.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 (77/1.633.663)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PERINITA COM S.R.L., cu sediul în sat Costinești,
comuna Costinești, județ Constanța, Str. Tineretului              Societatea Comercială
nr. 102, înregistrată sub nr. J13/1423/1995, cod unic de           HAIR STYLE CO - S.R.L.
înregistrare 7388881, care a fost înregistrat sub
nr. 23254 din 04.05.2010.                           HOTĂRÂREA NR. 1/2010

  (74/1.633.660)                        Subsemnații BRUNO ANGELA și AMARIUTI DANIEL,
                               asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
                               am hotărât suspendarea pentru 3 ani a activității firmei,
       Societatea Comercială              începând cu data de 04.05.2010.
     SCRAP METAL TRADING - S.R.L.              Act redactat astăzi, 04.05.2010, în 4 exemplare,
                               sub semnătură privată.
  HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/2010
                                 (78/1.633.664)
  Subsemnatul ATES MEHMET HANIFI, asociat unic în
cadrul societății sus-menționate, am hotărât:
  Se deschide punct de lucru în: 2 Mai, str. Ion Dragomir          Societatea Comercială
nr. 162, județul Constanța.                          CELEBRIS 2008 - S.R.L.
  (75/1.633.661)
                                HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/03.05.2010

        Societatea Comercială               Subsemnatul PETRARU ALEXANDRU, asociat unic
        ELEKTROZONE - S.R.L.             în cadrul societății comerciale sus-menționate,
                               am hotărât:
          HOTĂRÂRE NR. 1                 1. Adăugarea la activități secundare a următoarelor
                               activități:
      LA ACTELE CONSTITUTIVE                5811 - activități de editare a cărților;
      ALE S.C. ELEKTROZONE S.R.L.
                                 5812 - activități de editare de ghiduri, compendii, liste
  Subsemnații BARAITARU SORIN și BARAITARU          de adrese și similare;
JANETTA-DANIELA, în calitate de asociați ai            5813 - activități de editare a ziarelor;
S.C. “ELEKTROZONE” S.R.L., am hotărât:              5814 - activități de editare a revistelor și periodicelor;
  Retragerea din funcția de administrator a asociatei
                                 5819 - alte activități de editare;
BARAITARU JANETTA-DANIELA.
                                 7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
  Societatea va fi administrată în relațiile cu terții de
unicul administrator BARAITARU SORIN.             opiniei publice.
  Prezenta hotărâre s-a semnat azi, 04.05.2010, în        Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 03.05.2010,
5 (cinci) exemplare originale, sub semnătură privată.     într-un număr de 5 exemplare, sub semnătură privată.
  (76/1.633.662)                        (79/1.633.665)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                19

        Societatea Comercială             cod unic de înregistrare 21438411, care a fost înregistrat
        CELEBRIS 2008 - S.R.L.            sub nr. 23275 din 04.05.2010.
                                 (82/1.633.668)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        Societatea Comercială
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                       TYA & GEO FARM - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          HOTĂRÂREA NR. 1/2010
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
CELEBRIS 2008 S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,     Subsemnata PARASCHIV LETIȚIA, născută la
județ Constanța, str. Caraiman nr. 1-3, bloc PF6, scara A,  31.05.1976 în Medgidia, jud. Constanța, domiciliată în
etaj 3, ap. 7, înregistrată sub nr. J13/2660/2008, cod unic  Constanța, aleea Heracleea nr. 1, bl. V1, ap. 58, cu
de înregistrare 24242737, care a fost înregistrat sub     C.I. seria KT nr. 136227/13.07.2000/Poliția Constanța,
                               C.N.P. 2760531131249, asociat unic în cadrul
nr. 23272 din 04.05.2010.
                               societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
  (80/1.633.666)                        1. Se închide punctul de lucru din sat Casimcea,
                               com. Casimcea, jud. Constanța.
                                 2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
        Societatea Comercială
                               începând cu data prezentei hotărâri.
         MIKOS 2007 - S.R.L.
                                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                               O.R.C.T. Constanța, astăzi, 03.05.2010, în 4 exemplare,
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                               din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
     A ASOCIAȚILOR NR. 1/04.05.2010           emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                               potrivit cererii de servicii nr. 1223/30.04.2010.
  Subsemnatele COROI MIHAELA și CALIN LUCIANA
                                 (83/1.633.669)
LĂCRĂMIOARA, în calitate de asociate am hotărât:
  Art. 1. Se numesc în funcția de administratori, pe o
perioadă nedeterminată:                             Societatea Comercială
  - COROI MIHAELA, cetățean român, născută la data                STIOVIL - S.R.L.
de 23.01.1969 în Constanța, domiciliată în Constanța,
Str. Dorului nr. 96, C.I./KT/199322/mun. Cta./25.05.01,            HOTĂRÂREA NR. 1/2010
C.N.P. 2690123131242;
  - CALIN LUCIANA LĂCRĂMIOARA, cetățean român,           LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
născută la data de 06.01.1987 în Constanța, domiciliată      Subsemnații BUTA VIOLETA-ROXANA și BUTA
în Constanța, Str. Dorului nr. 96, C.I./KT/199319/mun.    TEODOR CRISTIAN, asociați în cadrul societății comerciale
Cta./25.05.2001, C.N.P. 2870106134196.            sus-menționată, am hotărât:
  Art. 2. Se deschide punct de lucru în jud. Constanța,     1. Retragerea noastră din societate și din funcția de
Stațiunea Neptun, Zona Hotel Doina (terasă-restaurant).    administrator, și cesionarea la valoarea nominală a
  Încheiată astăzi, 04.05.2010, în 3 (trei) exemplare    capitalului social, în sumă de 200 lei - 20 părți sociale,
originale, de valoare egală, și semnată sub semnătură     astfel:
privată.                             - 100 lei - 10 părți sociale, dlui BUZOIANU
                               RADU-GABRIEL, cetățean român, născut la data de
  (81/1.633.667)                      10.02.1992 în Constanța, domiciliat în Năvodari,
                               Str. Daliei nr. 6D, jud. Constanța, posesor al C.I seria KT
        Societatea Comercială             nr. 850837/SPCLEP Năvodari/2010, C.N.P. 1920210134205,
         MIKOS 2007 - S.R.L.             aceasta devenind asociat și administrator pe o perioadă
                               nedeterminată, și
           NOTIFICARE                 - 100 lei - 10 părți sociale, dlui DANCI ANDREI,
                               cetățean român, fiul lui Vasile și Dumitra, născut la data
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   de 08.08.1990 în Constanța, domiciliat în Năvodari,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  Str. Pescărușului bl. P9, sc. A, et. 4, ap. 16, jud. Constanța,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       posesor al C.I. seria KT nr. 447532/Năvodari/2004,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  C.N.P. 1900808134151, acesta devenind asociat.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Odată cu cesiunea societății, noii asociați preiau atât
MIKOS 2007 S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,     activul cât și pasivul societății.
județ Constanța, str. Badea Cârțan nr. 24, bloc BC4,       În urma acestei modificări, capitalul social în sumă de
scara D, etaj 2, ap. 70, înregistrată sub nr. J13/989/2007,  200 lei - 20 părți sociale, va fi repartizat astfel:
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
  - BUZOIANU RADU-GABRIEL deține suma                    Societatea Comercială
de 100 lei - 10 părți sociale = 50% participarea la profit       MIRA PROJECT CONSTRUCT - S.R.L.
și pierderi;
  - DANCI ANDREI deține suma de 100 lei - 10 părți                  NOTIFICARE
sociale = 50% participarea la profit și pierderi.          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Se schimbă sediul social al societății în:        Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Medgidia, Str. Independenței nr. 87C, Cămin C3,
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sc. B, lot 2, ap. 203, jud. Constanța.
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (84/1.633.670)                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                MIRA PROJECT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în oraș
                                Năvodari, județ Constanța, Str. Ciocârliei nr. 5, etaj P,
         Societatea Comercială
          STIOVIL - S.R.L.               înregistrată sub nr. J13/60/2009, cod unic de
                                înregistrare 24943531, care a fost înregistrat sub
            NOTIFICARE                nr. 23306 din 04.05.2010.

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (87/1.633.673)
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        PRO-ALEXIA INTERMED - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
STIOVIL S.R.L., cu sediul în municipiul Medgidia,                HOTĂRÂREA NR. 1/2010
județ Constanța, Str. Independenței nr. 87C, scara B,
ap. 203, înregistrată sub nr. J13/5870/2004, cod unic         LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
de înregistrare 16293462, care a fost înregistrat sub
nr. 23302 din 04.05.2010.                     Subsemnații ALEXA MUGUREL și ALEXA
                                GHEORGHE,
  (85/1.633.671)                         - asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
                                am hotărât:
        Societatea Comercială                Se deschide punct de lucru în Constanța,
     MIRA PROJECT CONSTRUCT - S.R.L.            perimetrul Pieței Agroalimentare Brotăcei, masa nr. 66,
                                jud. Constanța.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                  (88/1.633.674)
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnata MANTEA AURELIA, asociat unic în                  Societatea Comercială
cadrul societății comerciale sus-menționată, am hotărât:             GICOMETDAN - S.R.L.
  1. Se cooptează în societate și în funcția de
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
administrator, pe o perioadă nedeterminată,
dl DE GEYNST CHRISTIAN JEAN-MARIE, cetățean             Subsemnații CIOBANU GHEORGHE, născut la
belgian, născut la data de 30.01.1971 în Vilvorde,       29.01.1962 în Valu lui Traian, jud. Constanța, domiciliat
domiciliat în Belgia, 5 Avenue Sleecks 1030, posesor al     în Valu lui Traian, jud. Constanța, str. Tudor Vladimirescu
C.I. nr. 5906548376-29, eliberată de autoritățile        nr. 24, cu C.I. seria KT nr. 479096/12.01.2005/Poliția
belgiene la data de 26.09.2007, căruia îi cesionez la      Basarabi, C.N.P. 1620129135714, și CIOBANU
valoarea nominală a capitalului social, suma          ALEXANDRA născută la 25.05.1988 în Constanța,
de 1.000 lei - 100 părți sociale.                domiciliată în Valu lui Traian, jud. Constanța,
  În urma acestei modificări, capitalul social în sumă    str. Tudor Vladimirescu nr. 24, cu C.I. seria KT
de 2.000 lei - 200 părți sociale, va fi repartizat astfel:   nr.    274243/30.05.2002/Poliția       Basarabi,
  - DE GEYNST CHRISTIAN JEAN-MARIE deține           C.N.P. 2880525134154, asociați în cadrul
suma de 1.000 lei - 100 părți sociale = 50% participarea    societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
la profit și pierderi, și                      1. Se deschid puncte de lucru în:
  - MANTEA AURELIA deține suma de 1.000 lei            - Dobromir, Str. Bazinului nr. 81, jud. Constanța.
- 100 părți sociale = 50% participarea la profit și pierderi.    - Valu lui Traian, str. I. C. Brătianu nr. 1, lot. 2/1/2,
  2. Se schimbă obiectul principal de activitate în:     Construcția C2, jud. Constanța.
  4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale     Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
și nerezidențiale.
                                O.R.C.T. Constanța, astăzi, 04.05.2010, în 4 exemplare,
  (86/1.633.672)                       din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                21

emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
potrivit cererii de servicii nr. 1232/03.05.2010.        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 STELLA & GEORGE GROUP S.R.L., cu sediul în
  (89/1.633.675)
                                 municipiul Constanța, județ Constanța, str. General Manu
                                 nr. 22, ap. 4, înregistrată sub nr. J13/729/1999, cod unic
       Societatea Comercială               de înregistrare 11475560, care a fost înregistrat sub
     STELLA & GEORGE GROUP - S.R.L.             nr. 23365 din 04.05.2010.

        HOTĂRÂREA NR. 2/2010                 (91/1.633.677)

  Subsemnata DICU VALERICA, născută la 26.09.1934
în com. Oțeleni, jud. Iași, domiciliată în Constanța,              Societatea Comercială
str. Mircea cel Bătrân nr. 49, bl. RM, sc. A, ap. 22, cu           PRIMA TRANS INTENS - S.R.L.
C.I. seria KT nr. 301505/11.10.2002, C.N.P. 2340926131231,
asociat unic în S.C. MATTI COMPANY S.R.L., am hotărât             DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
în baza contractului de cesiune de părți sociale
                                         DIN DATA DE 21.04.2010
nr. 1/21.04.2010:
  Se cooptează în societate FRASIN GEORGE-ROMULUS,         Subsemnata SIMION DANIELA, cetățean român,
cetățean român, născut la 23.08.1969 în București,        domiciliată în sat Roșiori (com. Roșiori) jud. Ialomița,
sec. 6, domiciliat în București, sec. 5, șos. Alexandria     născută la data de 19.01.1979 în com. Movilița,
nr. 1, bl. 3, sc. 3, et. 2, ap. 147, cu C.I. seria DP      jud. Ialomița, posesoare a C.I. seria SZ nr. 267782,
nr. 132690/17.02.2009/INEP, C.N.P. 1690823451519.        eliberată de SPCLEP Urziceni la data de 18.02.2010,
  Se retrage din societate și din funcția de administrator   C.N.P. 2790119214624, în calitate de asociat unic al
DICU VALERICA, care-și cesionează la valoarea          S.C. PRIMA TRANS S.R.L., în urma dezbaterilor ce au
nominală cele 20 p.s. = 200 lei, dlui FRASIN           avut loc, am decis următoarele:
GEORGE-ROMULUS. Capitalul social total                1. retragerea din societate a dnei SIMION DANIELA,
200 lei = 20 p.s., aparține asociatului unic FRASIN       prin cedarea integrală a tuturor părților sociale pe care
GEORGE-ROMULUS. Participarea la profit și pierderi        le deține, respectiv 20 p.s., cu o valoare nominală de
va fi în proporție de 100% pentru asociatul unic.        10 RON, în valoare totală de 200 RON, reprezentând
  Se numește în funcția de administrator, pe perioadă     100% din capitalul social, astfel:
nelimitată, cu data prezentei, FRASIN GEORGE-ROMULUS.        - 20 p.s., cu o valoare nominală de 10 RON, în valoare
  Se schimbă denumirea societății din S.C. MATTI        totală de 200 RON, reprezentând 100% din capitalul
COMPANY S.R.L. în S.C. STELLA & GEORGE GROUP S.R.L.       social, către dl ONDREA GHEORGHE, cetățean român,
  Se schimbă sediul social în sat Snagov, Str. Zorelelor    domiciliat în sat Oarja (com. Oarja), jud. Argeș, născut la
nr. 60A, com. Snagov, jud. Ilfov.                data de 14.08.1974 în mun. Pitești, jud. Argeș, posesor al
  Se completează obiectul de activitate cu:          C.I. seria AS nr. 221779, emisă de mun. Pitești la data de
  4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a;     06.11.2002, C.N.P. 1740814035022, acesta urmând să
4941 - transporturi rutiere de mărfuri; 5229 - alte activități  preia toate drepturile și obligațiile ce decurg din faptul
anexe transporturilor; 5621 - activități de alimentație     deținerii lor.
(catering) pentru evenimente.                    Drept urmare, capitalul social total în valoare de
  Se schimbă obiectul principal de activitate în:       200 RON, împărțit în 20 p.s., cu o valoare nominală de
9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.:     10 RON, va fi deținut de către ONDREA GHEORGHE,
organizator de evenimente.                    care va participa la beneficiile și eventualele pierderi
  Se închid punctele de lucru din: com. Snagov,        ale societății în proporție de 100%.
jud. Ilfov; st. Mamaia 7, zona Melodi, jud. Constanța;        2. revocarea din funcția de administrator dnei SIMION
Obelisc plajă, sat Costinești, jud. Constanța.          DANIELA, și numirea în această funcție pentru un
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 21.04.2010,    mandat cu durată nelimitată, a dlui ONDREA
sub semnătură privată, în 5 exemplare.              GHEORGHE. Administratorul va avea puteri depline și le
  (90/1.633.676)                        va exercita în mod exclusiv.
                                   3. schimbarea sediului social la adresa din str. Aviator
                                 Mircea Zorileanu nr. 84, camera 2, sector 1, București.
       Societatea Comercială                 4. radierea întregului obiect de activitate (atât cel
     STELLA & GEORGE GROUP - S.R.L.             principal cât și cel secundar) și stabilirea noului
                                 obiect după cum urmează: obiect unic de activitate
            NOTIFICARE
                                 - cod CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     și management.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     5. schimbarea denumirii societății în S.C. PRIMA
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         TRANS INTENS S.R.L.
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
  Restul prevederilor actelor constitutive ale societății    solicitantului,  potrivit    cererii   de   servicii
rămân neschimbate.                        nr. 572/29.04.2010.
  (92/1.633.707)                          (94/1.633.709)


        Societatea Comercială                        Societatea Comercială
       PRIMA TRANS INTENS - S.R.L.                      COSMINEXIM - S.R.L.

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 COSMINEXIM S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia,
PRIMA TRANS INTENS S.R.L., cu sediul în sat Roșiori,
                                 județ Ialomița, str. Cuza Vodă nr. -, bloc 4, scara A,
comuna Roșiori, județ Ialomița, com. Movilița nr. -,
                                 ap. 12, înregistrată sub nr. J21/125/1995, cod unic de
înregistrată sub nr. J21/86/2004, cod unic de
                                 înregistrare 7201559, care a fost înregistrat sub
înregistrare 16201760, care a fost înregistrat sub        nr. 5641 din 29.04.2010.
nr. 5367 din 26.04.2010.
                                   (95/1.633.710)
  (93/1.633.708)

                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                   AGROSPORT CONSULTING - S.R.L.
         COSMINEXIM - S.R.L.
                                        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                        NR. 1 DIN DATA DE 22.04.2010
         DIN DATA DE 29.04.2010
                                   Subsemnatul Capros Simion, C.N.P. 1610626212956,
  Subsemnatul ANDREI PANTAZE, în calitate de          asociat unic la S.C. AGROSPORT CONSULTING S.R.L.,
asociat unic la S.C. COSMINEXIM S.R.L., înmatriculată       în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
sub nr. J21/125/1995, adoptă în condițiile legii,         societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
modificarea statutului societății, astfel:            actul constitutiv, decid suspendarea activității societății,
  Art. 1. Având în vedere contractul de cesiune părți      ca urmare a următoarelor motive:
sociale din data de 29.04.2010, în condițiile art. 202 din      - climatul economic actual;
Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare,      - ultimele modificări legislative;
se aprobă transmiterea cu cesiunea totală a celor          - lipsa activității până în acest moment.
21 părți sociale, către ANDREI CONSTANTIN, de            Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
cetățenie română, domiciliat în jud. Buzău,            3 ani, începând cu data de 22.04.2010 - 21.04.2013.
                                   Prezentul înscris a fost redactat în 4 exemplare, azi,
loc. Văcăreasca, com. Glodeanu-Siliștea, data și locul
                                 22.04.2010.
nașterii 10.03.1932, în Cârligu-Marc, jud. Buzău,
cod numeric personal 1320310106819, ca urmare a            (96/1.633.711)
retragerii din societate a domnului ANDREI PANTAZE.
  Art. 2. În urma modificărilor intervenite, capitalul social          Societatea Comercială
total de 210,00 lei, împărțit în 21 părți sociale, cu o             DUMBRAVA IMPEX - S.R.L.
valoare nominală de 10,00 lei, va aparține în totalitate
domnului ANDREI CONSTANTIN, devenind astfel                     HOTĂRÂREA A.G.A.
unicul asociat al societății.
  Art. 3. Mandatul de administrator cu puteri depline              DIN DATA DE 29.04.2010
acordat pe o perioadă nelimitată va fi în continuare         Subsemnații BUTOI EMIL și BUTOI LIVIU PETRUȚ,
deținut de dl Andrei Pantaze, având și funcția de         în calitate de asociați la S.C. DUMBRAVA IMPEX S.R.L.,
director general.                         înmatriculată sub nr. J21/280/1993, întruniți în adunarea
  Act redactat astăzi, 29.04.2010, într-un număr de       generală a asociaților, adoptă de comun acord, în
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul       condițiile legii, modificarea actului constitutiv al societății
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea          astfel:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                 23

  Art. 1. Înființarea unui sediu secundar situat în      în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, și
comuna Perișoru, jud. Călărași, valabil până la         comunica organelor fiscale.
01.05.2011, conform contract de închiriere nr. 6865 din       Act redactat astăzi, 30.04.2010, într-un număr de
27.04.2010.                           4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
  Celelalte articole și capitole ale actului constitutiv   O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
rămân nemodificate.                       solicitantului,  potrivit  cererii  de  servicii
  Act redactat astăzi, 29.04.2010, într-un număr de      nr. 579/30.04.2010.
4 exemplare la compartimentul de asistență din cadrul
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea           (99/1.633.714)
solicitantului,   potrivit  cererii  de  servicii
nr. 563/27.04.2010.                               Societatea Comercială
  (97/1.633.712)                               MISTIC COMPANY - S.R.L.

                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
        Societatea Comercială
      GEO VAL CONSTRUCT - S.R.L.                    NR. 1 DIN DATA DE 30.04.2010

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               Subsemnatul RADU MIHAI, în calitate de asociat unic
                                la S.C. MISTIC COMPANY S.R.L., înmatriculată sub
        DIN DATA DE 30.04.2010             nr. J21/64/2007, C.U.I. 20891472, cu sediul social în
                                localitatea Slobozia, Bd. Unirii, bl. E17, sc. A, et. 1, ap. 8,
  Subsemnatul BALABAN VASILE, în calitate de
                                jud. Ialomița, adoptă următoarele:
asociat unic la S.C. GEO VAL CONSTRUCT S.R.L.,
                                  Art. 1. Se va înființa un sediu secundar în localitatea
înmatriculată sub nr. J21/300/2008, adoptă în condițiile
art. 196^1 alin. 1 și art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990,  Sibiu, Str. 9 Mai nr. 45, jud. Sibiu, conform contractului
următoarele:                          de închiriere din 21.04.2010.
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății     Prezenta decizie adoptată astăzi, 30.04.2010, a fost
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării       întocmită sub semnătură privată, și redactată în
prezentei, respectiv 30.04.2010 până la data de         4 exemplare.
29.04.2013.                             (100/1.633.715)
  Art. 2. Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea
temporară se va menționa în registrul comerțului, publica
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, și                Societatea Comercială
comunica organelor fiscale.                             MITAN - S.R.L.
  Act redactat astăzi, 30.04.2010, într-un număr de
4 ex., la compartimentul de asistență din cadrul O.R.C.T.           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Ialomița, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 578/30.04.2010.                 DIN DATA DE 30.04.2010

  (98/1.633.713)                         Subsemnatul MITAN ION MĂDĂLIN, în calitate de
                                asociat unic la S.C. MITAN S.R.L., înmatriculată sub
                                nr. J21/16/2009, adoptă în condițiile art. 196^1 alin. 1
         Societatea Comercială             raportat la art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990,
         CRIMIDAN PPP - S.R.L.             următoarele:
                                  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                pe o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării
        DIN DATA DE 30.04.2010             prezentei, respectiv 30.04.2010 până la data de
                                29.04.2013.
  Subsemnatul PETRESCU MIHAELA CRISTINA, în            Art. 2. Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea
calitate de asociat unic la S.C. CRIMIDAN PPP S.R.L.,      temporară se va menționa în registrul comerțului, publica
înmatriculată sub nr. J21/410/2009, adoptă în condițiile    în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, și
art. 196^1 alin. 1 raportat la art. 237 alin. 2 din       comunica organelor fiscale.
Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și          Act redactat astăzi, 30.04.2010, într-un număr de
completările ulterioare, următoarele:              4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
                                O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării
                                solicitantului,   potrivit  cererii   de  servicii
prezentei, respectiv 30.04.2010 până la 29.04.2013.
                                nr. 585/30.04.2010.
  Art. 2. Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea
temporară se va menționa în registrul comerțului, publica      (101/1.633.716)
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
         Societatea Comercială              județ Ialomița, Str. Depoului nr. 63, înregistrată sub
          MINIGAZ RO - S.R.L.              nr. J21/430/2003, cod unic de înregistrare 15798173,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 5789 din 30.04.2010.
          HOTĂRÂREA A.G.A.
                                   (103/1.633.718)
         DIN DATA DE 30.04.2010
  Subsemnații ZANGUR CONSTANTIN și ZANGUR                     Societatea Comercială
STELICĂ, în calitate de asociați la S.C. MINIGAZ                   HELP NICO - S.R.L.
RO S.R.L., înmatriculată sub nr. J21/430/2003, întruniți
în adunarea generală a asociaților la care participă și             DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
domnul Ciobanu Florin, adoptă de comun acord, în
condițiile legii, modificarea actului constitutiv al societății          DIN DATA DE 30.04.2010
astfel:                                Subsemnatul LUPU GEORGETA, în calitate de
  Art. 1. Având în vedere contractul de cesiune părți      asociat unic la S.C. HELP NICO S.R.L., înmatriculată sub
sociale din data de 30.04.2010, în condițiile art. 202 din    nr. J21/368/2009, adoptă în condițiile legii, modificarea
Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare,    actului constitutiv al societății astfel:
ca urmare a retragerii din societate a domnului ZANGUR        Art. 1. Având în vedere contractul de cesiune părți
STELICĂ, se aprobă transmiterea cu cesiunea totală        sociale din data de 26.09.2008, în condițiile art. 202 din
a celor 10 părți sociale deținute de către acesta, către     Legea nr. 31/1990, se aprobă transmiterea cu cesiunea
domnul CIOBANU FLORIN, de cetățenie română,            parțială a unui număr de 10 părți sociale, către doamna
domiciliat în jud. Prahova, loc. Ploiești, str. Gh. Gr.      HRUBARU MĂDĂLINA MARINA, de cetățenie română,
Cantacuzino nr. 265, bl. 14, sc. B, et. 9, ap. 83, data și    domiciliată în jud. Constanța, loc. Constanța,
locul nașterii 02.02.1978 în Ploiești, jud. Prahova,       bd. I. Gh. Duca nr. 77, bl. L48, et. 6, ap. 28, data și
cod numeric personal 1780202293101.                locul nașterii 06.08.1965, în Constanța, jud. Constanța,
  Art. 2. În urma modificărilor intervenite, capitalul social  cod numeric personal 2650806131226, ca urmare a
total de 200,00 lei, împărțit în 20 părți sociale, cu o      primirii acesteia în societate.
valoare nominală de 10,00 lei, se va repartiza între         Art. 2. În urma modificărilor intervenite, capitalul social
asociați astfel:                         total de 200,00 lei, împărțit în 20 părți sociale, cu o
  ZANGUR CONSTANTIN 100,00 lei          10 p.s.    valoare nominală de 10,00 lei, se va repartiza între
50%,                               asociați astfel:
  CIOBANU FLORIN         100,00 lei    10 p.s.      LUPU GEORGETA              100,00 lei
50%.                               10 p.s. 50%,
  Art. 3. Completarea obiectului de activitate secundar       HRUBARU MĂDĂLINA MARINA 100,00 lei
astfel: 4941 - transporturi rutiere de mărfuri.
                                 10 p.s. 50%.
  Art. 4. Radierea sediului secundar din loc. Fetești,
                                   Art. 3. Acordarea mandatului de administrator, cu
Str. Depoului nr. 57, jud. Ialomița.
                                 puteri depline și pe o perioadă nelimitată,
  Act redactat astăzi, 30.04.2010, într-un număr de
                                 dnei HRUBARU MĂDĂLINA MARINA.
4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
                                   În exercitarea mandatului acordat administratorii vor
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
                                 lucra separat.
solicitantului,   potrivit   cererii   de   servicii
                                   Art. 4. Înființarea unui sediu secundar în
nr. 582/30.04.2010.
                                 loc. Bordușani, jud. Ialomița, conform contractului de
  (102/1.633.717)                        închiriere nr. 3139/29.04.2010.
                                   Art. 5. Radiere sediului secundar din loc. Fetești,
         Societatea Comercială              Str. Independenței nr. 21. jud. Ialomița.
          MINIGAZ RO - S.R.L.                Art. 6. Radierea subunității - filială fără personalitate
                                 juridică - din loc. Fetești, str. Călărași, bl. 11, sc. B, ap. 17,
            NOTIFICARE                 jud. Ialomița.
                                   Act redactat astăzi, 30.04.2010, într-un număr de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 solicitantului,    potrivit   cererii   de   servicii
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 nr. 584/30.04.2010.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MINIGAZ RO S.R.L., cu sediul în municipiul Fetești,          (104/1.633.719)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010               25

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         HELP NICO - S.R.L.                     AVICOLA SLOBOZIA - S.A.

           NOTIFICARE                    HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 26.04.2010

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           A ACȚIONARILOR
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            DE LA S.C. AVICOLA S.A. SLOBOZIA
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Având în vedere:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Ședința A.G.E.A. din 26.04.2010
HELP NICO S.R.L., cu sediul în municipiul Fetești,        Propunerile și discuțiile în legătură cu cele
județ Ialomița, str. Călărași, bloc 11, scara B, etaj 2,    menționate, și faptul că s-au aprobat în unanimitate de
ap. 28, înregistrată sub nr. J21/368/2009, cod unic de     către acționarii prezenți;
înregistrare 1917517, care a fost înregistrat sub         Prevederile art. 113 din legea nr. 31/1990, completată
nr. 5794 din 30.04.2010.                    și modificată;
                                 În temeiul art. 115, 129 și 130 din Legea nr. 31/1990,
  (105/1.633.720)                      modificată,
                                            HOTĂRĂȘTE
         Societatea Comercială              Art. 1. Se aprobă înființare punct de lucru la adresa:
         RAICU SERV - S.R.L.             Slobozia, Zona Nordului lot. 3, desfacere și locuințe
                                serviciu pentru specialiști.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               (107/1.633.722)

        DIN DATA DE 03.05.2010
                                       Societatea Comercială
  Subsemnatul RAICU VASILE, în calitate de asociat            STEFAN & CO IMPEX - S.R.L.
unic la S.C. RAICU SERV S.R.L., înmatriculată sub
nr. J21/210/1997, adoptă în condițiile art. 196^1 alin. 1          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
raportat la art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990
                                       DIN DATA DE 03.05.2010
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
următoarele:                            Subsemnatul ȘTEFAN CORNELIU, în calitate de
                                asociat unic la S.C. STEFAN & CO IMPEX S.R.L.,
  Art. 1. Radierea următoarelor sedii secundare:
                                înmatriculată sub nr. J21/637/1993, adoptă în condițiile
  1. Punct desfacere SHELL GAS, jud. Ialomița,
                                art. 196^1 alin. 1 raportat la art. 237 alin. 2 din
loc. Andrășești;
                                Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
  2. Loc depozitare și distribuire butelii, jud. Ialomița,  completările ulterioare, următoarele:
loc. Gheorghe Doja.                        Art. 1. Radierea sediului secundar Sifonărie,
  Art. 2. Suspendarea temporară a activității societății   jud. Ialomița, loc. Munteni-Buzău.
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării         Art. 2. Suspendarea temporară a activității societății
prezentei, respectiv 03.05.2010 până la 02.05.2013.      pe o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării
  Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea       prezentei, respectiv 03.05.2010 până la 02.05.2013.
temporară se va menționa în registrul comerțului, publica     Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, și       temporară se va menționa în registrul comerțului, publica
                                în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, și
comunica organelor fiscale.
                                comunica organelor fiscale.
  Act redactat astăzi, 03.05.2010, într-un număr de
                                  Act redactat astăzi, 03.05.2010, într-un număr de
4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul     4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea        O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
solicitantului,   potrivit  cererii   de   servicii  solicitantului,   potrivit cererii  de   servicii
nr. 588/03.05.2010.                      nr. 594/03.05.2010.
  (106/1.633.721)                        (108/1.633.723)
  26         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
         Societatea Comercială              nr. J21/171/2009, adoptă în condițiile art. 196^1 alin. 1
         BELFLEX 2000 - S.R.L.              raportat la art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990
                                 republicată, următoarele:
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății
                                 pe o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării
         DIN DATA DE 03.05.2010              prezentei, respectiv 03.05.2010 până la 02.05.2013.
  Subsemnatul BOBĂREASA GHEORGHE MARIAN,              Pentru asigurarea opozabilității, suspendarea
în calitate de asociat unic la S.C. BELFLEX 2000 S.R.L.,     temporară se va menționa în registrul comerțului, publica
înmatriculată sub nr. J21/179/2007, adoptă în condițiile     în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, și
legii, modificarea actului constitutiv al societății astfel:   comunica organelor fiscale.
  Art. 1. Înființarea unui sediu secundar situat în         Act redactat astăzi, 03.05.2010, într-un număr de
mun. Fetești, str. Călărași nr. 327, jud. Ialomița, valabil    4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
pe perioadă nelimitată, conform contract de            O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
vânzare-cumpărare nr. 681 din 16.02.2009.             solicitantului,   potrivit cererii   de   servicii
  Celelalte articole și capitole ale actului constitutiv    nr. 599/03.05.2010.
rămân nemodificate.
  Act redactat astăzi, 03.05.2010, într-un număr de         (111/1.633.726)
4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea                  Societatea Comercială
solicitantului,   potrivit   cererii   de   servicii           SANSEVIERA - S.R.L.
nr. 576/29.04.2010.
  (109/1.633.724)                                     DECIZIE

                                         DIN DATA DE 03.05.2010
         Societatea Comercială
                                   Subsemnata CIORNEI VICTORITA, în calitate de
          DUMICONS - S.R.L.
                                 asociat unic la S.C. SANSEVIERA S.R.L., înmatriculată
          HOTĂRÂREA A.G.A.                sub nr. J21/399/2009, adoptă în condițiile legii,
                                 modificarea actului constitutiv al societății astfel:
         DIN DATA DE 03.05.2010                Art. 1. Completarea obiectului secundar de activitate
                                 cu activitățile incluse în Nomenclatorul CAEN actual la
  Subsemnații BLENDEA CONSTANTIN și BLENDEA
                                 următoarele coduri: 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116,
VIOLETA, în calitate de asociați la S.C. DUMICONS S.R.L.,
                                 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128,
înmatriculată sub nr. J21/446/2003, întruniți în adunarea
                                 0129, 0130, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147,
generală a asociaților, adoptă de comun acord în
                                 0149, 0150, 0162, 0163, 0164, 0170.
condițiile legii, modificarea actului constitutiv al societății
                                   Art. 2. Radierea din obiectul secundar de activitate
astfel:
  Art. 1. Radierea punctului de lucru din jud. Ialomița,    a codului CAEN 5229.
Căzănești, șos. București nr. 457.                  Act redactat astăzi, 03.05.2010, într-un număr de
  Celelalte articole și capitole ale actului constitutiv    4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
rămân nemodificate.                        O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
  Act redactat astăzi, 03.05.2010, într-un număr de       solicitantului,   potrivit  cererii   de   servicii
4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul      nr. 592/03.05.2010.
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea            (112/1.633.727)
solicitantului,   potrivit   cererii   de   servicii
nr. 595/03.05.2010.
                                          Societatea Comercială
  (110/1.633.725)                                SANSEVIERA - S.R.L.

         Societatea Comercială                         NOTIFICARE
          EFETAMER - S.R.L.                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         DIN DATA DE 03.05.2010
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 Subsemnatul TAMER CEVAT, în calitate de asociat         SANSEVIERA S.R.L., cu sediul în sat Mărculești,
unic la S.C. EFETAMER S.R.L., înmatriculată sub          comuna Mărculești, județ Ialomița nr. cadastral 686, C2,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                 27

înregistrată sub nr. J21/399/2009, cod unic de          județ Ialomița, de cetățenie libaneză, născut la data de
înregistrare 26167763, care a fost înregistrat sub        26.11.1965 Liban, Kfarzaina, sex masculin, legitimat cu
nr. 5911 din 03.05.2010.                     permis de ședere temporară seria RO nr. 0161412, emis
                                 de Poliția Ialomița la data de 25.07.2008, valabil până
  (113/1.633.728)                       la 24.07.2013, C.N.P. 7651126210019,
                                   2. EDGARD GEBRAEL, domiciliat în Franța, Rue de
         Societatea Comercială              Bordeaux 35, Charenton Le Pont, Cod poștal 94220, de
         A & T PHARMA - S.R.L.              cetățenie franceză, născut la data de 14.06.1973 Liban,
                                 Kfarzaina, sex masculin, legitimat cu pașaport
          HOTĂRÂREA A.G.A.               nr. 07AZ86875, emis de Prefecture Du Val-De-Marne
                                 - Franța la data de 14.06.2007, valabil până la
        DIN DATA DE 03.05.2010              13.06.2017, C.N.P. 1730699205048, asociați ai
  Subsemnații GHERASIM ELENA ANDREEA și            S.C. FARM FRESH S.R.L., cu sediul în comuna
GHERASIM TIBERIU FLORENTIN, în calitate de asociați       Sf. Gheorghe, sat Malu, județ Ialomița, înregistrată la
la S.C. A & T PHARMA S.R.L., înmatriculată sub          Oficiul Registrului Comerțului Ialomița sub
nr. J21/678/2007, întruniți în adunarea generală a        nr. J21/18/2003, având codul fiscal RO 15152791,
asociaților, adoptă de comun acord în condițiile legii,       3. EL DAHER NAAMTHALLAH domiciliat în Liban,
modificarea actului constitutiv al societății astfel:      Kfaryachite, de cetățenie libaneză, născut la data de
  Art. 1. Se ia act de renunțarea la mandatul de        27.01.1980 Liban, Kfaryachite, sex masculin, legitimat cu
administrator din partea dlui GHERASIM TIBERIU          pașaport RL nr. 0534415, emis de Autoritățile Libaneze
FLORENTIN.                            la data de 13.08.2005, valabil până la 13.08.2010,
  Act redactat astăzi, 03.05.2010, într-un număr de      C.N.P. 7800127210012,
4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul        având în vedere Contractul de Cesiune de părți
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea         sociale din data de 22.04.2010, în condițiile art. 202 din
solicitantului,  potrivit   cererii   de   servicii  Legea nr. 31/1990, republicată, prin care domnii
nr. 567/28.04.2010.                       GILBERT GEBRAEL și EDGARD GEBRAEL, în
                                 calitate de cedenți, cesionează domnului EL DAHER
  (114/1.633.729)                       NAAMTHALLAH, în calitate de cesionar, cele
                                 40 părți sociale (deținute de dl GILBERT GEBRAEL),
         Societatea Comercială              respectiv cele 60 părți sociale (deținute de dl EDGARD
         A & T PHARMA - S.R.L.              GEBRAEL), cu valoare nominală de 10 lei, în valoare
                                 totală de 1000 lei, reprezentând 100% din capitalul social
            NOTIFICARE                total al societății, primind de la acesta contravaloarea
                                 părților sociale.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 1. Având în vedere Contractul de Cesiune părți
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    sociale, societatea comerciala FARM FRESH S.R.L.,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         va avea ca asociat unic pe EL DAHER NAAMTHALLAH.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 2. În urma cesiunii, capitalul social total al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    societății de 1.000 lei, împărțit în 100 părți sociale, fiecare
A & T PHARMA S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia,      parte socială cu valoarea nominală de 10 lei, va fi
județ Ialomița, Bd. Cosminului, bloc 15, etaj P,         deținut în totalitate de asociatul unic EL DAHER
înregistrată sub nr. J21/678/2007, cod unic de          NAAMTHALLAH, acesta va avea o cotă de participare
înregistrare 22680277, care a fost înregistrat sub        de 100% la beneficii și pierderi.
nr. 5914 din 03.05.2010.                       Art. 3. Conducerea și administrarea societății vor fi
  (115/1.633.730)                       făcute în continuare de către GILBERT GEBRAEL, în
                                 calitate de administrator pe durată nedeterminată, cu
                                 puteri depline, semnătura acestuia angajând valabil
         Societatea Comercială              societatea în relațiile cu terții.
         FARM FRESH - S.R.L.                 Art. 4. Recodificarea obiectului de activitate, conform
                                 CAEN Rev. 2, actualizarea Actului Constitutiv și
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               schimbarea obiectului principal de activitate al societății
                                 din 4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
          A ASOCIAȚILOR
                                 furajelor și tutunului, în 0147 - creșterea pasărilor.
          ASTĂZI, 22.04.2010
                                   Obiectul principal de activitate al societății este
  Subsemnații                          - 0147 - creșterea pasărilor.
  1. GILBERT GEBRAEL, domiciliat Liban, Kfarzaina,         Art. 5. Completarea obiectului de activitate cu
cu reședința în comuna Sfântu Gheorghe, sat Malu,        următoarele activități:
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
  0111 - cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor     1086 - fabricarea preparatelor alimentare
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe       omogenizate și alimentelor dietetice;
oleaginoase;                            1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
  0112 - cultivarea orezului;                   1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana
  0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a        animalelor de fermă;
rădăcinoaselor și tuberculilor;                   1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana
  0114 - cultivarea trestiei de zahăr;            animalelor de companie;
  0115 - cultivarea tutunului;                  1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
  0116 - cultivarea plantelor pentru fibre;          alcoolice;
  0119 - cultivarea altor plante nepermanente;          1102 - fabricarea vinurilor din struguri;
  0125 - cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi,       3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;         4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
  0126 - cultivarea fructelor oleaginoase;            4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și
  0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,    al pieilor prelucrate;
medicinale, și a plantelor de uz farmaceutic;            4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
  0129 - cultivarea altor plante permanente;           4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
  1030 - cultivarea plantelor pentru înmulțire;        carne;
  0141 - creșterea bovinelor de lapte;              4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;
  0142 - creșterea altor bovine;                 4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;
  0143 - creșterea cailor și a altor cabaline;          4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei, și
  0144 - creșterea cămilelor și a camelidelor;        produselor zaharoase;
  0145 - creșterea ovinelor și caprinelor;            4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
  0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;   condimente;
  0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor;    4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
                                inclusiv pește, crustacee și moluște;
  0163 - activități după recoltare;
                                  4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse
  0164 - pregătirea semințelor;
                                alimentare, băuturi și tutun;
  0210 - silvicultura și alte activități forestiere;
                                  4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
  0230 - colectarea produselor forestiere nelemnoase
                                încălțămintei;
din flora spontană;
                                  4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
  0322 - acvacultură în ape dulci;
                                gospodăresc al aparatelor radio și televizoarelor;
  1011 - prelucrarea și conservarea cărnii;
                                  4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a
  1012 - prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
                                articolelor de iluminat;
  1013 - fabricarea produselor din carne (inclusiv din
                                  4652 - comerț cu ridicata de componente și
carnea de pasăre);                       echipamente electronice și de telecomunicații;
  1020 - prelucrarea și conservarea peștelui,           4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
crustaceelor și moluștelor;                   echipamentelor și furniturilor;
  1031 - prelucrarea și conservarea cartofilor;          4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
  1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;      echipamente;
  1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și         4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor,
legumelor n.c.a.;                        în magazine specializate;
  1041 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor;           4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din
  1051 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;  carne, în magazine specializate;
  1052 - fabricarea înghețatei;                  4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor
  1061 - fabricarea produselor de morărit;          și moluștelor, în magazine specializate;
  1071 - fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a     4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
produselor proaspete de patiserie;               patiserie și produselor zaharoase, în magazine
  1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor, fabricarea  specializate;
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;        4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
  1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului   specializate;
și a altor produse făinoase similare;                4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
  1081 - fabricarea zahărului;                magazine specializate;
  1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și     4942 - servicii de mutare;
a produselor zaharoase;                       6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  1083 - prelucrarea ceaiului și a cafelei;          proprii;
  1084 - fabricarea condimentelor și ingredientelor;       6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
  1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;          imobiliare proprii sau închiriate;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010               29

  7731 - activități de închiriere și leasing cu mașini și          Societatea Comercială
echipamente agricole;                             MOGI COM - S.R.L.
  8130 - activități de întreținere peisagistică;
  8292 - activități de ambalare;                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  9603 - activități de pompe funebre și similare.
                                       AL S.C. MOGI COM S.R.L.
  Art. 6. Deschiderea unui punct de lucru în
                                       DIN DATA DE 28.04.2010
comuna Olteni, județ Teleorman.
  Se anulează Actul Constitutiv autentificat sub        Subsemnatul DEDIȚĂ GEORGICĂ, în calitate de
nr. 354 din data de 20.01.2003, și societatea va funcționa  asociat unic la S.C. MOGI COM S.R.L., înregistrată sub
după Actul Constitutiv actualizat, sub semnătură privată,   nr. J21/449/1994, adoptă în condițiile legii, modificarea
din data de 22.04.2010.                    actului constitutiv după cum urmează:
                                 Art. 1. Completarea următoarelor obiecte de activitate:
  (116/1.633.731)                        0111; 0113; 0125; 0150; 0161; 0170; 0210; 0220;
                               0230; 0311; 0312; 1011; 1012; 1013; 1020; 1031; 1032;
        Societatea Comercială             1042; 1051; 1061; 1071; 1072; 1073; 1085; 1086; 1089;
        FARM FRESH - S.R.L.              1091; 1092; 1610; 1621; 1622; 1623; 1624; 1629; 1722;
                               1723; 1729; 1811; 1812; 1813; 1814; 1820; 2211; 2219;
           NOTIFICARE               2221; 2222; 2229; 2361; 2365; 2369; 2370; 2599; 2651;
                               2711; 2712; 2720; 2740; 2751; 2752; 2790; 2811; 2812;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               2813; 2814; 2815; 2824; 2829; 3101; 3102; 3103; 3109;
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               3212; 3213; 3220; 3240; 3291; 3299; 3312; 3313; 3314;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               3315; 3317; 3320; 3511; 3512; 3513; 3514; 3521; 3522;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               3523; 3530; 3600; 3700; 3811; 3821; 3831; 3832; 3900;
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               4110; 4722; 4724; 4725; 4743; 4751; 4752; 4754; 4761;
FARM FRESH S.R.L., cu sediul în sat Malu, comuna
                               4762; 4763; 4771; 4772; 4775; 5510; 5520; 5530; 5590;
Sfântu Gheorghe, județ Ialomița, com. Sfântul Gheorghe
                               6010; 6020; 6110; 6120; 6130; 6190; 6201; 6202; 6203;
nr. -, înregistrată sub nr. J21/18/2003, cod unic de
                               6209; 7410; 7420; 7490; 7731; 7732; 7733; 7734; 7739;
înregistrare 15152791, care a fost înregistrat sub      7820; 7830; 8110; 8121; 8122; 8129; 8130; 8220; 8230;
nr. 5916 din 03.05.2010.                   8291; 8292; 8425; 9311; 9312; 9319; 9321; 9511; 9522;
  (117/1.633.732)                      9524; 9525; 9609.
                                 Art. 2. Act redactat azi, 28.04.2010, într-un număr de
                               4 exemplare, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
        Societatea Comercială
                               sub semnătură privată.
         ROBOTU - S.R.L.
                                 (119/1.633.734)
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
                                       Societatea Comercială
   AL S.C. ROBOTU S.R.L. NR. 13/28.04.2010
                                        MOGI COM - S.R.L.
  Subsemnații MOISE DĂNUȚ și MOISE FLORIN, în
calitate de asociați la S.C. ROBOTU S.R.L., înmatriculată              NOTIFICARE
sub nr. J21/319/2008, C.U.I. 23799536, adoptă condițiile     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
legii, potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,   Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
republicată, următoarele:                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. Suspendarea activității societății comerciale mai    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sus amintite pe o perioadă de 3 ani, începând cu data     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de 28.04.2010 până la data de 27.04.2013.           MOGI COM S.R.L., cu sediul în municipiul Fetești,
  2. Prezentul înscris reprezintă voința părților.      județ Ialomița, Str. Ardealului nr. 1A, înregistrată sub
Tehnoredactat astăzi, 28.04.2010. Prezentul înscris      nr. J21/449/1994, cod unic de înregistrare 6003715,
are 1 pagină, și a fost listat în șase exemplare.       care a fost înregistrat sub nr. 5918 din 03.05.2010.
  (118/1.633.733)                        (120/1.633.735)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        CARGO TERRA - S.R.L.                        ROFEP - S.A.

                                       HOTĂRÂREA NR. 68/2010
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
          EXTRAORDINARE                   A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
                                 A ACȚIONARILOR S.C. ROFEP S.A. URZICENI
 A ASOCIAȚILOR CARGO TERRA S.R.L. SLOBOZIA                  DIN 28.04.2010
      NR. 2 DIN DATA DE 09.04.2010             În conformitate cu art. 111 și art. 161 din
                               Legea nr. 31/1990 Republicată cu modificările și
  În ședința Adunării Generale a Asociaților din data    completările ulterioare; A.G.O.A. din S.C. ROFEP S.A.
de 09.04.2010, asociații S.C. Cargo S.A. Slobozia,      Urziceni, întrunită în data de 28.04.2010 la prima
reprezentată prin dnul Olteanu Adrian Costel,         convocare, legal constituită; privitor la prelungirea
                               mandatului a doi membrii din comisia de cenzori,
împuternicit în baza Deciziei Consiliului de Administrație  ca urmare a expirării actualului mandat, a adoptat
nr. 2/08.04.2010, Olteanu Adrian-Costel, Stoicescu Ion,    cu unanimitate de voturi, următoarea
Dragomir Simion, Mincu Aurelia, Marin Constantin și                  HOTĂRÂRE:
                                 Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea mandatelor de
Copae Marin, reprezentând 100% din capitalul social,     cenzori la S.C. ROFEP S.A. Urziceni, acordate dlor Gont
au hotărât în unanimitate următoarele:            Marin și Stoian Nicolae pe o nouă perioadă de 3 ani,
  Art. I. Se hotărăște completarea obiectului de       durata mandatului acoperind perioada 29.03.2010 -29.03.2013.
                                 Art. 2. Prezenta hotărâre își produce efectele
activitate al S.C. CARGO TERRA S.R.L., cu următoarele
                               începând cu data de 29.03.2010.
activități secundare, ce au Cod CAEN: 2351, 2352, 2361,     Art. 3. Se împuternicește dna Nastase Valentina,
2363, 2364, 2365, 2369.                    pentru întocmirea formalităților de înscriere la O.R.C. de
  ART. II. Se împuternicește dl Copae MARIN, în       pe lângă Tribunalul Ialomița, a prezentei hotărâri.

calitate de administrator al S.C. Cargo Terra S.R.L.,       (123/1.633.738)
domiciliat în Slobozia, str. Cuza-Vodă, bloc 1B, sc. G,
ap. 17, județul Ialomița, posesor al C.I. seria SZ               Societatea Comercială
                                          ROFEP - S.A.
nr. 249797, eliberată de Poliția mun. Slobozia la data de
14.05.2009, C.N.P. 1550421212961, pentru a semna               HOTĂRÂREA NR. 67/2010
Actul constitutiv al S.C. Cargo Terra S.R.L. la Oficiul
                                   A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
Registrului Comerțului Ialomița.                 A ACȚIONARILOR S.C. ROFEP S.A. URZICENI
                                       DIN 28.04.2010
  (121/1.633.736)
                                 În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
                               din data de 28.04.2010, s-au aprobat următoarele:
        Societatea Comercială              1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010.
        CARGO TERRA - S.R.L.               2. Programul de măsuri pentru îndeplinirea B.V.C.
                               pentru exercițiul financiar 2010, inclusiv prelungirea
           NOTIFICARE               pentru un an a liniilor de credit deschise la Raiffeisen
                               Bank și CEC Bank, cu menținerea garanțiilor imobiliare.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     (124/1.633.739)
Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          DUO FET 2010 - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
CARGO TERRA S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia,
județ Ialomița, Str. Gării Noi nr. 5, înregistrată sub            DIN DATA DE 04.05.2010
nr. J21/704/1991, cod unic de înregistrare 2071 865,       Subsemnatul MIHAI MARIAN, în calitate de asociat
care a fost înregistrat sub nr. 5946 din 04.05.2010.     unic la S.C. DUO FET 2010 S.R.L., înmatriculată sub
                               nr. J21/102/2010, adoptă în condițiile legii, modificarea
  (122/1.633.737)                      actului constitutiv al societății astfel:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010                31

  Art. 1. Înființarea unui sediu secundar în          valoare nominală de 10,00 lei, va aparține în totalitate
loc. Ciocănești, jud. Călărași, pentru desfășurarea       asociatului unic MARTINESCU ANCA ADINA.
activității de comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor,   Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 06.05.2009,
spațiu deținut până la data de 03.05.2013, conform        la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
contractului de închiriere nr. 7513/03.05.2010.         cererii de servicii nr. 619/06.05.2010, într-un număr de
  Celelalte articole și capitole ale actului constitutiv    3 exemplare, din care 2 pentru părți și 1 pentru
rămân nemodificate.                       compartimentul de asistență din cadrul O.R.C.T. Ialomița.
  Act redactat astăzi, 04.05.2010, într-un număr de        (127/1.633.742)
4 exemplare, la compartimentul de asistență din cadrul
O.R.C.T. Ialomița, la cererea și pe răspunderea
solicitantului,   potrivit   cererii   de   servicii           Societatea Comercială
nr. 609/04.05.2010.                                DERMA LINE - S.R.L.

  (125/1.633.740)                                   NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Ialomița notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        CONSULT TRADE - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 DERMA LINE S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia,
  A ASOCIAȚILOR S.C. CONSULT TRADE S.R.L.           județ Ialomița, Bd. Unirii nr. -, bloc E 15, scara B, etaj 1,
        NR. 1/03.05.2010                 ap. 6, înregistrată sub nr. J21/149/2003, cod unic de
  ZVILINIA MANAGEMENT LIMITED, cu sediul la           înregistrare 15343660, care a fost înregistrat sub
Agias Fylaxeos & Zenosos Rossidi Limassol, Cipru,        nr. 6246 din 06.05.2010.
nr. înregistrare HE 217148, reprezentată de acționar         (128/1.633.743)
unic Hassea Enterprises LTD, și
  Tepor Mădălin, domiciliat în Urziceni, Str. 9 Mai
nr. 2, bloc 23B, scara B, etaj 3, ap. 12, identificat cu             Societatea Comercială
C.I. seria SZ nr. 045823, C.N.P. 1811019212715, în                 LB MUSIC - S.R.L.
calitate de asociați, în unanimitate, HOTĂRÂM:
                                           ACT ADIȚIONAL
  - înființarea a trei puncte de lucru ale S.C. Consult
Trade S.R.L., la următoarele adrese:                Subsemnații LIVEZEANU-BOATCA BOGDAN și
  - Brăila, str. Călărași, bloc 16, jud. Brăila;        CONSTANTIN LAURA, asociați ai S.C. LB MUSIC S.R.L.,
  - Tulcea, Str. Păcii nr. 103, bl. M2, scara C, ap. 8,     J27/575/ 2006, C.U.I. 8664907, am hotărât:
parter, jud. Tulcea;                        Art. 1. Se modifică sediul social la adresa municipiul
  - Tulcea, Str. Constructorilor nr. 2bis, bloc Xenon,     Piatra Neamț, str. Mărăței nr. 102, județul Neamț.
scara A, jud. Tulcea.                        Art. 2. Se închide punctul de lucru situat în municipiul
  Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 (trei) exemplare.   Piatra Neamț, bd. Traian bl. A2, parter, județul Neamț.
                                  Art. 3. Se completează obiectul de activitate cu
  (126/1.633.741)                       următoarele activități: 5920 - activități de realizare a
                                 înregistrărilor audio și activități de editare muzicală.
         Societatea Comercială               Art. 4. Se actualizează actul constitutiv.
         DERMA LINE - S.R.L.                Redactat de parte sub semnătură privată, astăzi,
                                 26.03.2010, în 4 - patru - exemplare.
             DECIZIE                  (129/1.633.779)
        DIN DATA DE 06.05.2010
                                         Societatea Comercială
  În condițiile art. 202 pct. 3 din Legea nr. 31/1990,
                                          LB MUSIC - S.R.L.
republicată cu modificările ulterioare, și având în vedere
certificatul de moștenitor nr. 62/25.09.2008, se modifică                NOTIFICARE
actul constitutiv al societății, prin transmiterea celor
10 părților sociale deținute de către defunctul           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MARTINESCU FLORIAN, către moștenitorul legal al         Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
acestuia, asociatul MARTINESCU ANCA ADINA.            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 1. În urma modificărilor intervenite, capitalul social  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
total de 200,00 lei, împărțit în 20 părți sociale, cu o     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2115/14.V.2010
LB MUSIC S.R.L., cu sediul în municipiul Piatra Neamț,            Structura capitalului social este:
județ Neamț, str. Mărăței nr. 102, înregistrată sub             - PETRU DRAM - 17.000 lei, reprezentând 1.700 părți
nr. J27/575/2006, cod unic de înregistrare 18664907,           sociale;
care a fost înregistrat sub nr. 15699 din 26.04.2010.            - EUSEBIU CATANĂ - 17.000 lei, reprezentând
   (130/1.633.780)                           1.700 părți sociale.
                                       2. Participarea la beneficii și pierderi va fi
                                     proporțională cu participarea la capitalul social.
      Societatea Comercială                       Redactat la Biroul Notarilor Publici Asociați RODICA
 EDEN CONSULTING AND ENGINEERING - S.R.L.                BOȚU și MARCOCI IULIAN REMUS, astăzi, 22 aprilie 2010,
                                     în patru exemplare, din care trei exemplare s-au eliberat
            ACT ADIȚIONAL
                                     părților.
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. EDEN                    (131/1.633.781)
    CONSULTING AND ENGINEERING S.R.L.
  Subsemnatul PETRU DRAM, personal și în calitate                  Societatea Comercială
de mandatar al dl CATANĂ EUSEBIU, lucrând în baza              EDEN CONSULTING AND ENGINEERING - S.R.L.
procurii eliberată de Ambasada României Secția
Consulară Bruxelles, în calitate de asociați la                            NOTIFICARE
S.C. EDEN CONSULTING AND ENGINEERING S.R.L.,
cu sediul social în satul Bistrița nr. 612, comuna              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Alexandru cel Bun, județul Neamț, cu număr de               Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ordine în Registrul Comerțului J27/247/2009, având            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C.U.I. RO 25247511, am hotărât:                      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Majorarea capitalului social de la 200 lei la           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
34.000 lei, reprezentând 3.400 părți sociale, a câte 10 lei        EDEN CONSULTING AND ENGINEERING S.R.L.,
fiecare.                                 cu sediul în sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun,
  Suma de 33.800 lei cu care se majorează capitalul           județ Neamț nr. 612, înregistrată sub nr. J27/247/2009,
social, provine din fondul de rezervă constituit din profitul
                                     cod unic de înregistrare 25247511, care a fost înregistrat
anului 2009, și se află în contul de rezervă al societății
                                     sub nr. 16090 din 28.04.2010.
conform bilanțului din data de 31 decembrie 2009 și a
balanței de verificare din data de 31 martie 2010.               (132/1.633.782)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

               „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
         IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                               &JUYDGY|456471|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
          Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                             Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2115/14.V.2010 conține 32 de pagini.   Prețul: 6,40 lei         ISSN  1220–4889

								
To top