2010_1874 by tradetrek

VIEWS: 110 PAGES: 32

									                        PARTEA    A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 1874      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Vineri, 30 aprilie 2010
        PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                - sediul social: municipiul Târgu Jiu, bd. Constantin
   FLORA JOSEPHINE - S.R.L., Târgu Jiu          Brâncuși nr. 16, bl. 16, sc. 1, et. 3, ap. 9, județul Gorj,
         județul Gorj
                               valabil până la 3.03.2015;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 462 -
            ROMÂNIA
                               comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al
         MINISTERUL JUSTIȚIEI            animalelor vii;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4622 - comerț cu
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                               ridicata al florilor și al plantelor;
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             - capitalul social subscris: 200,00 RON, echivalentul a
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ            48,78 euro, vărsat integral; capitalul social este divizat în
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1309/19.03.2010          20 părți sociale a 10,0000 RON fiecare;
  Director                           - durata de funcționare: nelimitată;
  la Oficiul Registrului                    - cod unic de înregistrare: 26679984/22.03.2010;
  Comerțului de pe lângă                    - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Tribunalul Gorj       - Lupulescu Cristina     J 18/139/2010.
  În baza cererii nr. 5961 din data de 3.03.2010 și a      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea      din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                 Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
următoarele date:
  - fondator: Sguroiu Ionuț-Aniel, asociat unic, aport la  Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
capital 200,00 RON, echivalent a 48,78 euro, echivalând     Executorie de drept.
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social     Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;  Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
  - administrator persoană fizică: Sguroiu Ionuț-Aniel,
                               nr. 116/2009.
data numirii 3.03.2010, durata mandatului nelimitată,
având puteri depline;                      Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
  - denumire: FLORA JOSEPHINE - S.R.L.;             (1/1.575.231)
  2        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    NEWHAUS CONSTRUCT - S.R.L.                     ZONECAR TOP - S.R.L., Târgu Jiu
 satul Cerna Sat, comuna Padeș, județul Gorj                    județul Gorj

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ

 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1197/16.03.2010             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1225/17.03.2010
  Director                             Director
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina       Tribunalul Gorj        - Lupulescu Cristina
  În baza cererii nr. 7030 din data de 15.03.2010 și a       În baza cererii nr. 7103 din data de 16.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
  - fondator: Ghergulescu N. Marian-Petru, asociat unic,      - fondatori:
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți          1. Ratcu M. Mihaela-Corina, asociat, aport la capital
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de    100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 100 %;            reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
  - administrator persoană fizică: Ghergulescu N.        participare la beneficii/pierderi de 50 %;
Marian-Petru, data numirii 15.03.2010, durata             2. Stan I. Cosmin, asociat, aport la capital 100,00
mandatului nelimitată, având puteri depline;           RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
  - denumire: NEWHAUS CONSTRUCT - S.R.L.;            din capitalul social total, cota de participare la
  - sediul social: satul Cerna Sat nr. 34, comuna Padeș,    beneficii/pierderi de 50 %;
județul Gorj;                             - administratori persoane fizice:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 421 -       1. Ratcu M. Mihaela-Corina, data numirii 5.03.2010,
lucrări de construcție a drumurilor și a căilor ferate;      durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - activitatea principală: cod CAEN 4211 - lucrări de       2. Stan I. Cosmin, data numirii 5.03.2010, durata
construcție a drumurilor și autostrăzilor;            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - denumire: ZONECAR TOP - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a     - sediul social: municipiul Târgu Jiu, Str. 9 Mai,
10,0000 RON fiecare;                       Complexul Comercial Lido, nr. 56, bl. 56 (A16-A26),
  - durata de funcționare: nelimitată;             parter, județul Gorj, valabil până la data de 1.03.2015;
  - cod unic de înregistrare: 26659073/17.03.2010;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
J 18/130/2010.                            - activitatea principală: cod CAEN 4532 - comerț cu
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         10,0000 RON fiecare;
  Executorie de drept.                       - durata de funcționare: nelimitată;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          - cod unic de înregistrare: 26666313/18.03.2010;
Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.    - numărul de ordine în registrul comerțului:
nr. 116/2009.                           J 18/132/2010.
  Pronunțată în ședința din data de 16.03.2010.           Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
   (2/1.575.232)                        din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                   3

  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - durata de funcționare: nelimitată;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           - cod unic de înregistrare: 26679992/22.03.2010;
  Executorie de drept.                       - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        J 18/137/2010.
Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.    Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
nr. 116/2009.                           din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.           Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
   (3/1.575.233)                        Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                   Executorie de drept.
      Societatea Comercială                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
   DENILARIS GRUP - S.R.L., satul Lelești            Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
     comuna Lelești, județul Gorj               nr. 116/2009.
                                   Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
             ROMÂNIA                    (4/1.575.234)

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     Societatea Comercială
                                      HOPNESS - S.R.L., satul Rasova
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                 comuna Balești, județul Gorj

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                              ROMÂNIA
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ

 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1310/19.03.2010                     MINISTERUL JUSTIȚIEI

  Director                             OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina           DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ

  În baza cererii nr. 7152 din data de 16.03.2010 și a      EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1247/18.03.2010
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                   Director
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                   la Oficiul Registrului
următoarele date:
                                   Comerțului de pe lângă
  - fondatori:
                                   Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina
  1. Ciurar Mircea, asociat, aport la capital 100,00 RON,
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din         În baza cererii nr. 7214 din data de 17.03.2010 și a
capitalul social total, cota de participare la          actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
beneficii/pierderi de 50 %;                    constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  2. Ciurar V. Călina, asociat, aport la capital 100,00     următoarele date:
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %        - fondator: Mihuțoiu Ancuța, asociat unic, aport la
din capitalul social total, cota de participare la        capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
beneficii/pierderi de 50 %;                    reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - administrator persoană fizică: Ciurar Mircea, data     participare la beneficii/pierderi de 100 %;
numirii 18.03.2010, durata mandatului nelimitată, având        - administrator persoană fizică: Mihuțoiu Ancuța, data
puteri depline;                          numirii 12.03.2010, durata mandatului nelimitată, având
  - denumire: DENILARIS GRUP - S.R.L.;             puteri depline;
  - sediul social: satul Lelești nr. 202, comuna Lelești,      - denumire: HOPNESS - S.R.L.;
județul Gorj;                             - sediul social: satul Rasova nr. 183, comuna Balești,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 462 -     județul Gorj;
comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -
animalelor vii;                          comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
  - activitatea principală: cod CAEN 4624 - comerț cu        - activitatea principală: cod CAEN 4531 - comerț cu
ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate;  ridicata cu piese și accesorii pentru autovehicule;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                       10,0000 RON fiecare;
  4        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26672234/19.03.2010;         - cod unic de înregistrare: 26672277/19.03.2010;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 18/133/2010.                          J 18/135/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                       Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.  Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
nr. 116/2009.                           nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.           Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
   (5/1.575.235)                           (6/1.575.236)

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
  GREENADEL PROD - S.R.L., satul Murgești                GINAMIXT GRUP - S.R.L., Târgu Jiu
      Turceni, județul Gorj                          județul Gorj

             ROMÂNIA                              ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ

 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1251/18.03.2010             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1278/19.03.2010
  Director                             Director
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina       Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina
  În baza cererii nr. 7314 din data de 17.03.2010 și a       În baza cererii nr. 7364 din data de 18.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
  - fondator: Iordache P. Lucreția-Adela, asociat unic,      - fondatori:
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți         1. Lăcătuș N. Claudiu-Nicolae, asociat, aport la capital
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de    100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 100 %;            reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
  - administrator persoană fizică: Iordache P. Lucreția-    participare la beneficii/pierderi de 50 %;
Adela, data numirii 16.03.2010, durata mandatului          2. Dumitrașcu Al. Mariana-Gina, asociat, aport la
nelimitată, având puteri depline;                 capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
  - denumire: GREENADEL PROD - S.R.L.;             reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
  - sediul social: satul Murgești nr. 49, oraș Turceni,     participare la beneficii/pierderi de 50 %;
județul Gorj, valabil până la data de 15.03.2020;          - administratori persoane fizice:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -       1. Lăcătuș N. Claudiu-Nicolae, data numirii
cultivarea plantelor nepermanente;                17.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - activitatea principală: cod CAEN 0113 - cultivarea     depline;
legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;     2. Dumitrașcu Al. Mariana-Gina, data numirii
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        17.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   depline;
10,0000 RON fiecare;                         - denumire: GINAMIXT GRUP - S.R.L.;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                   5

  - sediul social: municipiul Târgu Jiu, Aleea           - administrator persoană fizică: Doroi I. Constantin,
Energeticienilor, bl. 7, sc. 1, parter, ap. 3, județul Gorj,   data numirii 18.03.2010, durata mandatului nelimitată,
valabil până la data de 15.03.2015;                având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 -       - denumire: COMDOR MARKET - S.R.L.;
comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor       - sediul social: satul Florești nr. 496, comuna
și al produselor din tutun, în magazine specializate;       Țântăreni, județul Gorj;
  - activitatea principală: cod CAEN 4722 - comerț cu        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în        comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
magazine specializate;                        - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
10,0000 RON fiecare;                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - cod unic de înregistrare: 26680024/22.03.2010;       10,0000 RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - durata de funcționare: nelimitată;
J 18/141/2010.                            - cod unic de înregistrare: 26680081/22.03.2010;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - numărul de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      J 18/140/2010.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.
                                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                   Executorie de drept.
Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
nr. 116/2009.
                                 Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
  Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
                                 nr. 116/2009.
   (7/1.575.237)                          Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
                                    (8/1.575.238)
     Societatea Comercială
  COMDOR MARKET - S.R.L., satul Florești
                                       Societatea Comercială
    comuna Țântăreni, județul Gorj                 VAMINOTRANS - S.R.L., satul Baia de Fier
                                     comuna Baia de Fier, județul Gorj
             ROMÂNIA

                                              ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1281/19.03.2010
  Director                             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1283/19.03.2010
  la Oficiul Registrului                      Director
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina       Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 7414 din data de 18.03.2010 și a       Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea          În baza cererii nr. 7423 din data de 18.03.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date:                         constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - fondator: Doroi I. Constantin, asociat unic, aport la    următoarele date:
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,         - fondatori:
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de          1. Dăneci D. Minodora-Maria, asociat, aport la capital
participare la beneficii/pierderi de 100 %;            100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
  6        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de         - fondatori:
participare la beneficii/pierderi de 50 %;              1. Potîrcă T. Constantin-Ninel, asociat, aport la capital
  2. Dăneci M. Valentin, asociat, aport la capital 100,00    190,00 RON, echivalând cu 19 părți sociale,
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %      reprezentând 95 % din capitalul social total, cota de
din capitalul social total, cota de participare la        participare la beneficii/pierderi de 95 %;
beneficii/pierderi de 50 %;                      2. Bărbuceanu M. Ioana, asociat, aport la capital
  - administrator persoană fizică: Dăneci M. Valentin,     10,00 RON, echivalând cu 1 parte socială, reprezentând
                                 5 % din capitalul social total, cota de participare la
data numirii 18.03.2010, durata mandatului nelimitată,
                                 beneficii/pierderi de 5 %;
având puteri depline;
                                   - administrator persoană fizică: Potîrcă T. Constantin-
  - denumire: VAMINOTRANS - S.R.L.;               Ninel, data numirii 17.03.2010, durata mandatului
  - sediul social: satul Baia de Fier nr. 949, comuna Baia   nelimitată, având puteri depline;
de Fier, județul Gorj;                        - denumire: NYNMETAL - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -       - sediul social: municipiul Târgu Jiu, Bd. Republicii nr.
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;      18, județul Gorj;
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 383 -
rutiere de mărfuri;                        recuperarea materialelor;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - activitatea principală: cod CAEN 3832 - recuperarea
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   materialelor reciclabile sortate;
10,0000 RON fiecare;                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - cod unic de înregistrare: 26680075/22.03.2010;       10,0000 RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 26680067/22.03.2010;
J 18/136/2010.
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 J 18/138/2010.
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.        Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,     din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.           Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.                     Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Executorie de drept.
Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.    Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
nr. 116/2009.                           Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
  Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.         nr. 116/2009.
   (9/1.575.239)                          Pronunțată în ședința din data de 19.03.2010.
                                    (10/1.575.240)
        Societatea Comercială
      NYNMETAL - S.R.L., Târgu Jiu                  Societatea Comercială
          județul Gorj                  ENERGONATURA - S.R.L., Târgu Cărbunești
                                        județul Gorj
             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1284/19.03.2010
                                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1315/22.03.2010
  Director
                                   Director
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina       Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina
  În baza cererii nr. 7432 din data de 18.03.2010 și a       În baza cererii nr. 7509 din data de 19.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                   7

  - fondatori:                           - fondatori:
  1. Bărbăcioru I. Iuliana-Carmen, asociat, aport la
capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,         1. Mocanu C. Oana-Maria, asociat, aport la capital
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de       100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
  2. Fabbri Mario, asociat, aport la capital 100,00 RON,    reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
echivalentul a 24,44 euro, echivalând cu 10 părți sociale,
                                 participare la beneficii/pierderi de 50 %;
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 50 %;              2. Mocanu Ghe. Constantin-Claudiu, asociat, aport la
  - administratori persoane fizice:
  1. Bărbăcioru I. Iuliana-Carmen, data numirii         capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
15.03.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri      reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
depline;
  2. Fabbri Mario, data numirii 15.03.2010, durata       participare la beneficii/pierderi de 50 %;
mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumire: ENERGONATURA - S.R.L.;                - administratori persoane fizice:
  - sediul social: orașul Târgu Cărbunești, Str. Bradului     1. Mocanu C. Oana-Maria, data numirii 23.02.2010,
nr. 7, camera nr. 3, et. 2, județul Gorj, valabil până la data
de 14.03.2020;                          durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -       2. Mocanu Ghe. Constantin-Claudiu, data numirii
producția, transportul și distribuția energiei electrice;
  - activitatea principală: cod CAEN 3511 - producția de    23.02.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri
energie electrică;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        depline;
integral; din care 100 RON și 100 RON echivalentul a         - denumire: MARCLADOR - S.R.L.;
24,44 euro; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,0000 RON fiecare;                        - sediul social: municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 Bălcescu, bl. 1, sc. 1, et. 3, ap. 13, județul Gorj;
  - cod unic de înregistrare: 26687391/23.03.2010;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
J 18/144/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.        - activitatea principală: cod CAEN 4719 - comerț cu
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        predominantă de produse nealimentare;
Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
   (11/1.575.241)                       10,0000 RON fiecare;
     Societatea Comercială                   - durata de funcționare: nelimitată;
 MARCLADOR - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj
                                   - cod unic de înregistrare: 26687375/23.03.2010;
             ROMÂNIA                  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 J 18/143/2010.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI               Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ
                                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1316/22.03.2010
                                   Executorie de drept.
  Director
  la Oficiul Registrului                      Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
  Tribunalul Gorj    - Lupulescu Cristina
  În baza cererii nr. 7535 din data de 19.03.2010 și a      nr. 116/2009.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea          Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                           (12/1.575.242)
  8        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    EFICIENT LEADER - S.R.L., Târgu Jiu               IXORAFARM - S.R.L., satul Pesteana Jiu
         județul Gorj                       comuna Bâlteni, județul Gorj

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                        TRIBUNALUL GORJ

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5592/13.11.2009

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI               Judecător delegat
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ                la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1317/22.03.2010              Tribunalul Gorj        - Pănoiu Elena
  Director                             Referent
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina       Tribunalul Gorj        - Tanasie Elena
  În baza cererii nr. 7556 din data de 19.03.2010 și a       În baza cererii nr. 42533 din data de 11.11.2009 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a
următoarele date:                         dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondator: Popescu V. Anda-Ionelia, asociat unic,
                                 cu următoarele date:
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți
                                   - fondator: Buștean C. Monica-Roxana, asociat unic,
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                 cod numeric personal 2860923181094, aport la capital
participare la beneficii/pierderi de 100 %;
                                 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  - administrator persoană fizică: Popescu V. Anda-
Ionelia, data numirii 18.03.2010, durata mandatului        reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
nelimitată, având puteri depline;                 participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
  - denumire: EFICIENT LEADER - S.R.L.;             localitatea Târgu Jiu, str. Slt. Grigore Haidău nr. 3, bl. 3,
  - sediul social: municipiul Târgu Jiu, str. Nicolae      sc. 1, et. 4, ap. 15, județuL Gorj;
Titulescu, bl. 14, sc. 1, ap. 11, județul Gorj;            - administrator persoană fizică: Buștean C. Monica-
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -     Roxana, CNP 2860923181094, data numirii 30.10.2009,
activități de consultanță în management;             durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 -activități de      - denumire: IXORAFARM - S.R.L.;
consultanță pentru afaceri și management;               - sediul social: satul Pesteana Jiu nr. 404, comuna
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Bâlteni, județul Gorj;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
10,0000 RON fiecare;                       comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
  - durata de funcționare: nelimitată;             specializate;
  - cod unic de înregistrare: 26687383/23.03.2010;         - activitatea principală: cod CAEN 4776 - comerț cu
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
J 18/142/2010.
                                 amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 acestea, în magazine specializate;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  Executorie de drept.                     10,0000 RON fiecare;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          - durata de funcționare: nelimitată;
Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.    - cod unic de înregistrare: 26218441/13.11.2009;
nr. 116/2009.                             - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.         J 18/547/2009.
   (13/1.575.243)                          (14/1.575.244)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                  9

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   COVAS AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.               ALIRUXCOM - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj
      Târgu Jiu, județul Gorj
                                              ROMÂNIA
             ROMÂNIA
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ
                                  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1229/17.03.2010
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1142/12.03.2010              Director
  Director                             la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Gorj        - Lupulescu Cristina
  Tribunalul Gorj         - Lupulescu Cristina
                                   În baza cererii nr. 7149 din data de 16.03.2010 și a
  În baza cererii nr. 6716 din data de 11.03.2010 și a     actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      următoarele date:
următoarele date:                           - fondator: Rotaru E. Dumitru-Alin, asociat unic, aport
  - fondator: Frățilescu V. Vasilica, asociat unic, aport la  la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,        reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        participare la beneficii/pierderi de 100 %;
participare la beneficii/pierderi de 100 %;              - administrator persoană fizică: Rotaru E. Dumitru-
  - administrator persoană fizică: Frățilescu V. Vasilica,   Alin, data numirii 10.03.2010, durata mandatului
data numirii 3.03.2010, durata mandatului nelimitată,       nelimitată, având puteri depline;
având puteri depline;                         - denumire: ALIRUXCOM - S.R.L.;
  - denumire: COVAS AGENT DE ASIGURARE -              - sediul social: municipiul Târgu Jiu, str. Lt. Col.
S.R.L.;                              Dumitru Petrescu, bl. 15, sc. 3, et. 2, ap. 10, jud. Gorj;
  - sediul social: municipiul Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 2A,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
etaj, județul Gorj, valabil până la data de 14.03.2015;      fabricarea produselor de brutărie și a produselor
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -     făinoase;
activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;        - activitatea principală: cod CAEN 1072 - fabricarea
  - activitatea principală: cod CAEN 6622 - activități ale   biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a
agenților și broker-ilor de asigurări;              produselor conservate de patiserie;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                       10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26648171/15.03.2010;         - cod unic de înregistrare: 26666348/18.03.2010;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 18/124/2010.                          J 18/131/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                       Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.  Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
nr. 116/2009.                           nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 12.03.2010.           Pronunțată în ședința din data de 17.03.2010.
   (15/1.575.245)                          (16/1.575.246)
  10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

       Societatea Comercială                 Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
     VIRGOCATI - S.R.L., satul Vaieni           Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
      comuna Padeș, județul Gorj             nr. 116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 18.03.2010.
             ROMÂNIA                   (17/1.575.247)

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       Societatea Comercială
                                    DKT - CASA DE EXPEDIȚII - S.R.L.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           satul Muntenii de Jos, comuna Muntenii de Jos
                                         județul Vaslui
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ                         ROMÂNIA

 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1246/18.03.2010                    MINISTERUL JUSTIȚIEI

  Director
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Tribunalul Gorj        - Lupulescu Cristina           DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI

  În baza cererii nr. 7207 din data de 17.03.2010 și a         EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea               961/22.03.2010
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       Director
următoarele date:                         la Oficiul Registrului
  - fondator: Răuți-Bratiloveanu P. Cătălin, asociat unic,    Comerțului de pe lângă
aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți        Tribunalul Vaslui       - Sună Bogdan
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de     În baza cererii nr. 5915 din data de 19.03.2010 și a
participare la beneficii/pierderi de 100 %;           actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - administrator persoană fizică: Răuți-Bratiloveanu P.   constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
Cătălin, data numirii 15.03.2010, durata mandatului       următoarele date:
nelimitată, având puteri depline;                  - fondator: Decebal Carmen-Ecaterina, asociat unic,
  - denumire: VIRGOCATI - S.R.L.;               aport la capital 1.000,00 RON, data vărsării aportului
  - sediul social: satul Vaieni nr. 6, comuna Padeș, jud.   18.03.2010, echivalând cu 100 părți sociale,
Gorj, valabil până la data de 14.03.2020;            reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                participare la beneficii/pierderi de 100 %;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 162 -
                                  - administrator persoană fizică: Decebal Carmen-
fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte
                                Ecaterina, data numirii 18.03.2010, durata mandatului
materiale vegetale;                       nelimitată, având puteri depline;
  - activitatea principală: cod CAEN 1629 - fabricarea      - denumire: DKT - CASA DE EXPEDIȚII - S.R.L.;
altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,      - sediul social: satul Muntenii de Jos, comuna
paie și din alte materiale vegetale împletite;         Muntenii de Jos, județul Vaslui;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
10,0000 RON fiecare;                        - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
  - durata de funcționare: nelimitată;            rutiere de mărfuri;
  - cod unic de înregistrare: 26672226/19.03.2010;        - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
                                integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                10,0000 RON fiecare;
J 18/134/2010.
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - cod unic de înregistrare: 26686507;
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.       - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    J 37/88/2010.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Executorie de drept.                    din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                  11

  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  Executorie de drept.                     10,0000 RON fiecare;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          - durata de funcționare: nelimitată;
Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    - cod unic de înregistrare: 26686515;
nr. 116/2009.                             - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.         J 37/89/2010.
   (18/1.575.601)                          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
       Societatea Comercială                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
     ROBY-REM STAR TRANS - S.R.L.               Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
   satul Satu Nou, comuna Muntenii de Sus              Executorie de drept.
         județul Vaslui                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
             ROMÂNIA                 nr. 116/2009.
                                   Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                 (19/1.575.602)
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                  Societatea Comercială
                                       RANVILAZ - S.R.L., satul Săuca
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       comuna Laza, județul Vaslui
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI

     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP                            ROMÂNIA
        962/22.03.2010
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Director
  la Oficiul Registrului                      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Vaslui        - Sună Bogdan              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI
  În baza cererii nr. 5933 din data de 19.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu              963/22.03.2010
următoarele date:
                                   Director
  - fondatori:
                                   la Oficiul Registrului
  1. Boureanu Remus-Narcis, asociat, aport la capital
                                   Comerțului de pe lângă
100,00 RON, data vărsării aportului 18.03.2010,
                                   Tribunalul Vaslui        - Sună Bogdan
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
capitalul social total, cota de participare la            În baza cererii nr. 5998 din data de 19.03.2010 și a
beneficii/pierderi de 50 %;                    actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  2. Boureanu Robert, asociat, aport la capital 100,00     constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
RON, data vărsării aportului 18.03.2010, echivalând cu      următoarele date:
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social       - fondator: Alexandru Nicolae, asociat unic, aport la
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;     capital 30.000,00 RON, echivalând cu 3.000 părți
  - administrator persoană fizică: Boureanu Remus-       sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
Narcis, data numirii 18.03.2010, durata mandatului        participare la beneficii/pierderi de 100 %;
nelimitată, având puteri depline;                  - administrator persoană fizică: Alexandru Nicolae,
  - denumire: ROBY-REM STAR TRANS - S.R.L.;           data numirii 19.03.2010, durata mandatului nelimitată,
  - sediul social: satul Satu Nou, comuna Muntenii de      având puteri depline;
Sus, județul Vaslui;                         - denumire: RANVILAZ - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -       - sediul social: satul Săuca, comuna Laza, județul
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;      Vaslui;
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
rutiere de mărfuri;                        comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu        - administratori persoane fizice:
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare           1. Bordea Ștefan, data numirii 19.03.2010, durata
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - capitalul social subscris: 30.000,00 RON, vărsat        2. Bordea Ana-Maria, data numirii 19.03.2010, durata
integral; capitalul social este divizat în 3.000 părți sociale  mandatului nelimitată, având puteri depline;
a 10,0000 RON fiecare;                        - denumire: STEFANY BIJOUX - S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - sediul social: municipiul Huși, Str. Florilor, bl. 22, sc.
  - cod unic de înregistrare: 26686523;             F, et. 1, ap. 4, județul Vaslui;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
                                 comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
J 37/90/2010.
                                 specalizate;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                   - activitatea principală: cod CAEN 4777 - comerț cu
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
                                 amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                 specializate;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                   - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat
  Executorie de drept.                     integral; capitalul social este divizat în 200 părți sociale a
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        10,0000 RON fiecare;
Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    - durata de funcționare: nelimitată;
nr. 116/2009.                             - cod unic de înregistrare: 26698781;
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.           - numărul de ordine în registrul comerțului:
   (20/1.575.603)                       J 37/91/2010.
                                   Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
       Societatea Comercială                din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
     STEFANY BIJOUX - S.R.L., Huși                Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
         județul Vaslui                  Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                   Executorie de drept.
             ROMÂNIA                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              nr. 116/2009.
                                   Pronunțată în ședința din data de 23.03.2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI              (21/1.575.604)

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                    Societatea Comercială
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI                   LONESTIL GRUP - S.R.L., Huși
                                          județul Vaslui
  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 985/23.03.2010
  Director                                         ROMÂNIA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Tribunalul Vaslui        - Sună Bogdan
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  În baza cererii nr. 6007 din data de 19.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea             OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu            DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI
următoarele date:
  - fondatori:                           EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 986/23.03.2010
  1. Bordea Ștefan, asociat, aport la capital 1.000,00       Director
RON, echivalând cu 100 părți sociale, reprezentând 50 %       la Oficiul Registrului
din capitalul social total, cota de participare la          Comerțului de pe lângă
beneficii/pierderi de 50 %;                     Tribunalul Vaslui        - Sună Bogdan
  2. Bordea Ana-Maria, asociat, aport la capital          În baza cererii nr. 6036 din data de 22.03.2010 și a
1.000,00 RON, echivalând cu 100 părți sociale,          actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
participare la beneficii/pierderi de 50 %;            următoarele date:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                  13

  - fondator: Asiminei Loredana, asociat unic, aport la       - fondator: Borș Elena, asociat unic, aport la capital
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 22.03.2010,      200,00 RON, data vărsării aportului 22.03.2010,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la           capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %;                    beneficii/pierderi de 100 %;
  - administrator persoană fizică: Asiminei Loredana,        - administrator persoană fizică: Borș Elena, data
data numirii 22.03.2010, durata mandatului nelimitată,       numirii 22.03.2010, durata mandatului nelimitată, având
având puteri depline;                       puteri depline;
  - denumire: LONESTIL GRUP - S.R.L.;                - denumire: MEDITERANIS RENOVATION - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Huși, str. Schit, bl. H3, sc. C,    - sediul social: satul Coroiești, comuna Coroiești,
et. 1, ap. 33, județul Vaslui;                   județul Vaslui;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;          lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - activitatea principală: cod CAEN 4719 - comerț cu      nerezidențiale;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare            - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
predominantă de produse nealimentare;               construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,0000 RON fiecare;                        10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26698790;               - cod unic de înregistrare: 26701844;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:            - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 37/92/2010.                           J 37/93/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.       din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,        Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                        Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                    Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                  Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
nr. 116/2009.
                                  nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 23.03.2010.
                                    Pronunțată în ședința din data de 24.03.2010.
   (22/1.575.605)
                                     (23/1.575.606)
       Societatea Comercială
                                        Societatea Comercială
    MEDITERANIS RENOVATION - S.R.L.
                                     BULBOVALENT CONSTRUCT - S.R.L.
    satul Coroiești, comuna Coroiești
                                    satul Săuca, comuna Laza, județul Vaslui
         județul Vaslui

                                               ROMÂNIA
             ROMÂNIA
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                   OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI

     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP                    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. RDP
        1011/24.03.2010                          1012/24.03.2010
  Director                              Director
  la Oficiul Registrului                       la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Vaslui        - Sună Bogdan           Tribunalul Vaslui        - Sună Bogdan

  În baza cererii nr. 6112 din data de 22.03.2010 și a        În baza cererii nr. 6245 din data de 23.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         următoarele date:
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - fondator: Bulboacă Valentin, asociat unic, aport la      - fondatori:
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 23.03.2010,
                                   1. Florea Bogdan, asociat, aport la capital 100,00
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cota de participare la          RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
beneficii/pierderi de 100 %;                   din capitalul social total, cota de participare la
  - administrator persoană fizică: Bulboacă Valentin,
data numirii 23.03.2010, durata mandatului nelimitată,      beneficii/pierderi de 50 %;
având puteri depline;                        2. Florea Eliza-Magdalena, asociat, aport la capital
  - denumire: BULBOVALENT CONSTRUCT - S.R.L.;
                                 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
  - sediul social: satul Săuca, comuna Laza, județul
Vaslui;                              reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 429 -     participare la beneficii/pierderi de 50 %;
lucrări de construcție a altor proiecte inginerești;
  - activitatea principală: cod CAEN 4299 - lucrări de       - administratori persoane fizice:
construcție a altor proiecte inginerești n.c.a.;           1. Florea Bogdan, data numirii 23.03.2010, durata
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   mandatului nelimitată, având puteri depline;
10,0000 RON fiecare;                         2. Florea Eliza-Magdalena, data numirii 23.03.2010,
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - cod unic de înregistrare: 26701836;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - denumire: MALNIS CONF - S.R.L.;
J 37/94/2010.                            - sediul social: municipiul Vaslui, str. Mareșal
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      Constantin Prezan, bl. 110, sc. B, ap. 5, județul Vaslui;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                 fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția
  Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        articolelor din blană;
Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.   - activitatea principală: cod CAEN 1413 - fabricarea
nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 24.03.2010.         altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
   (24/1.575.607)                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat

       Societatea Comercială                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
      MALNIS CONF - S.R.L., Vaslui             10,0000 RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
             ROMÂNIA
                                   - cod unic de înregistrare: 26704883;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                - numărul de ordine în registrul comerțului:
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           J 37/95/2010.
                                   Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI             din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.

         EXTRAS                       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  AL REZOLUȚIEI NR. RDP 1033/25.03.2010             Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Director                             Executorie de drept.
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Tribunalul Vaslui        - Sună Bogdan         Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
  În baza cererii nr. 6298 din data de 23.03.2010 și a      nr. 116/2009.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                   Pronunțată în ședința din data de 25.03.2010.
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                           (25/1.575.608)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                 15

      Societatea Comercială                  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  OMR INSTALAȚII - S.R.L. FILIALA BÂRLAD            din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
    satul Trestiana, comuna Grivița               Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
        județul Vaslui                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                  Executorie de drept.
             ROMÂNIA                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             nr. 116/2009.
                                  Pronunțată în ședința din data de 25.03.2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                   (26/1.575.609)
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     Societatea Comercială
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI
                                 AGROAMA CONSULT - S.R.L., satul Stoișești
         EXTRAS                        comuna Banca, județul Vaslui
  AL REZOLUȚIEI NR. RDP 1034/25.03.2010
                                             ROMÂNIA
  Director
  la Oficiul Registrului
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Vaslui       - Sună Bogdan          OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  În baza cererii nr. 6357 din data de 23.03.2010 și a
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                                 EXTRAS
  - fondatori:                          AL REZOLUȚIEI NR. RDP 1035/25.03.2010
  1. Rotariu Octavian, asociat, aport la capital 80,00
                                  Director
RON, data vărsării aportului 23.03.2010, echivalând cu 8
                                  la Oficiul Registrului
părți sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total,
                                  Comerțului de pe lângă
cota de participare la beneficii/pierderi de 40 %;
                                  Tribunalul Vaslui        - Sună Bogdan
  2. OMR INSTALAȚII - S.R.L., aport la capital 120,00
RON, data vărsării aportului 23.03.2010, echivalând cu       În baza cererii nr. 6366 din data de 23.03.2010 și a
12 părți sociale, reprezentând 60 % din capitalul social    actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 60 %, cu  constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
sediul în localitatea Iași, str. Al. O Teodoreanu nr. 39,    următoarele date:
județul Iași;                            - fondator: Hrițuc Liviu-Adrian, asociat unic, aport la
  - administrator persoană fizică: Rotariu Octavian, data   capital 200,00 RON, data vărsării aportului 22.03.2010,
numirii 23.03.2010, durata mandatului nelimitată, având     echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
puteri depline;                         capitalul social total, cota de participare la
  - denumire: OMR INSTALAȚII - S.R.L. FILIALA         beneficii/pierderi de 100 %;
BÂRLAD;                               - administrator persoană fizică: Hrițuc Liviu-Adrian,
  - sediul social: satul Trestiana, comuna Grivița, județul  data numirii 22.03.2010, durata mandatului nelimitată,
Vaslui;                             având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      - denumire: AGROAMA CONSULT - S.R.L.;
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și         - sediul social: satul Stoișești, comuna Banca, județul
nerezidențiale;                         Vaslui;
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 749 -
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;    alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - activitatea principală: cod CAEN 7490 - alte activități
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
10,0000 RON fiecare;                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - cod unic de înregistrare: 17891960;            10,0000 RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - durata de funcționare: nelimitată;
J 37/96/2010.                            - cod unic de înregistrare: 26704913;
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - durata de funcționare: nelimitată;
J 37/97/2010.                             - cod unic de înregistrare: 26457520;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - numărul de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      J 32/59/2010.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Executorie de drept.                       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
Tribunalul Vaslui în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    Executorie de drept.
nr. 116/2009.                             Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
  Pronunțată în ședința din data de 25.03.2010.         Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
   (27/1.575.610)                        nr. 116/2009.
                                   Pronunțată în ședința din data de 28.01.2010.
       Societatea Comercială
                                    (28/1.575.876)
    FINANZ EXPERTEN RO - S.R.L., Sibiu
                                        Societatea Comercială
             ROMÂNIA                     DR LENTILA OPTICS - S.R.L., Sibiu

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                              ROMÂNIA
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU

  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 531/28.01.2010                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU
  Director
  la Oficiul Registrului                      EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2641/22.03.2010
  Comerțului de pe lângă
                                   Director
  Tribunalul Sibiu        - Vladimir-Alexandru
                                   la Oficiul Registrului
                   Tomașevschi
                                   Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 2613 din data de 27.01.2010 și a       Tribunalul Sibiu        - Vladimir-Alexandru
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea                          Tomașevschi
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
                                   În baza cererii nr. 9854 din data de 15.03.2010 și a
următoarele date:
  - fondator: Sinkievici Ioan Adrian, asociat unic, aport la  actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
capital 500,00 RON, echivalând cu 50 părți sociale,        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        următoarele date:
participare la beneficii/pierderi de 100 %;              - fondatori:
  - administrator persoană fizică: Sinkievici Ioan Adrian,     1. SWISS VENTURE - S.R.L., aport la capital 40,00
data numirii 25.01.2010, durata mandatului nelimitată,      RON, echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 1 % din
având puteri depline;                       capitalul social total, cu sediul în localitatea Sibiu, Bd.
  - denumire: FINANZ EXPERTEN RO - S.R.L.;           Victoriei nr. 22, mansardă, județul Sibiu;
  - sediul social: municipiul Sibiu, str. Rahova nr. 24, bl.    2. RO INVEST LTD, aport la capital 3.960,00 RON,
P17, sc. D, mans., ap. M1, județul Sibiu;             echivalent a 961,25 euro, echivalând cu 396 părți sociale,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 692 -     reprezentând 99 % din capitalul social total, cu sediul în
activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în  Elveția, localitatea 8.045 Zurich, Binzstrasse nr. 23;
domeniul fiscal;                           - administrator persoană fizică: Obilișteanu
  - activitatea principală: cod CAEN 6920 - activități de    Alexandru, în calitate de administrator, domiciliat în
contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul     loclaitatea Sibiu, Str. Măsarilor nr. 25, județul Sibiu,
fiscal;                              durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat          - denumire: DR LENTILA OPTICS - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale a     - sediul social: municipiul Sibiu, Str. Ștrandului nr. 20,
10,0000 RON fiecare;                       bl. 20A, sc. B, parter, ap. 2, județul Sibiu;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                 17

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -      - fondatori:
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin           1. Tugan Duruak, asociat, aport la capital 600,00
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;             RON, echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 4 % din
  - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu
                                 capitalul social total, cota de participare la
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
                                 beneficii/pierderi de 4 %;
internet;
  - capitalul social subscris: 4.000,00 RON, vărsat        2. Yusuf Cihangir Șerbetci, asociat, aport la capital
integral; capitalul social este divizat în 400 părți sociale a  7.200,00 RON, echivalând cu 48 părți sociale,
10,0000 RON fiecare;                       reprezentând 48 % din capitalul social total, cota de
  - durata de funcționare: nelimitată;             participare la beneficii/pierderi de 48 %;
  - cod unic de înregistrare: 26688265
                                  3. Omer Ozden, asociat, aport la capital 7.200,00
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 RON, echivalând cu 48 părți sociale, reprezentând 48 %
J 32/193/2010.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor   din capitalul social total, cota de participare la
din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.      beneficii/pierderi de 48 %;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - administrator persoană fizică: Yusuf Cihangir
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Șerbetci, data numirii 8.03.2010, durata mandatului
  Executorie de drept.                     nelimitată, având puteri depline;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                  - denumire: EURO AKEL - S.R.L.;
Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                  - sediul social: satul Apoldu de Sus nr. 74, orașul
nr. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.        Miercurea Sibiului, județul Sibiu;

  (29/1.575.877)                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
                                 comerț cu ridicata specializat al altor produse;
      Societatea Comercială
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4676 - comerț cu
  EURO AKEL - S.R.L., satul Apoldu de Sus
                                 ridicata al altor produse intermediare;
    Miercurea Sibiului, județul Sibiu
                                  - capitalul social subscris: 15.000,00 RON, vărsat
             ROMÂNIA                 integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
                                 150,0000 RON fiecare;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            - cod unic de înregistrare: 26692347;
                                  - numărul de ordine în registrul comerțului:
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 J 32/194/2010.
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU
                                  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2675/23.03.2010            din declarația/declarațiile tip pe proprie răspundere.
  Director                             Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  la Oficiul Registrului
                                 Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Comerțului de pe lângă
                                  Executorie de drept.
  Tribunalul Sibiu        - Vladimir-Alexandru
                  Tomașevschi           Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
  În baza cererii nr. 10791 din data de 19.03.2010 și a
                                 nr. 116/2009.
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu       Pronunțată în ședința din data de 23.03.2010.
următoarele date:                          (30/1.575.878)
  18        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

       Societatea Comercială                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
      DARIS LOGISTIC - S.R.L., Sibiu             Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
          județul Sibiu                   Executorie de drept.
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
             ROMÂNIA                 Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
                                  116/2009.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                Pronunțată în ședința din data de 24.03.2010.
                                    (31/1.575.879)
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                        Societatea Comercială
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                MIRCEA ȘI VICTORIA - S.R.L., satul Jina
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU                   comuna Jina, județul Sibiu
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2742/24.03.2010
                                              ROMÂNIA
  Director
  la Oficiul Registrului                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Sibiu        - Vladimir-Alexandru       OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                   Tomașevschi
                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  În baza cererii nr. 11169 din data de 23.03.2010 și a           DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu        EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2741/24.03.2010
următoarele date:                           Director
  - fondatori:                           la Oficiul Registrului
  1. Săcelean Viorel, asociat, aport la capital 100,00       Comerțului de pe lângă
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %        Tribunalul Sibiu        - Vladimir-Alexandru
din capitalul social total, cota de participare la                           Tomașevschi
beneficii/pierderi de 50 %;
                                    În baza cererii nr. 11335 din data de 23.03.2010 și a
  2. Săcelean Nicoleta, asociat, aport la capital 100,00
                                  actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
                                  constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
din capitalul social total, cota de participare la
                                  următoarele date:
beneficii/pierderi de 50 %;
                                    - fondator: Marcu Mircea, asociat unic, aport la capital
  - administratori persoane fizice:
                                  200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  1. Săcelean Viorel, data numirii 18.03.2010, durata      reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
mandatului nelimitată, având puteri depline;            participare la beneficii/pierderi de 100 %;
  2. Săcelean Nicoleta, data numirii 18.03.2010, durata       - administrator persoană fizică: Marcu Mircea, data
mandatului nelimitată, având puteri depline;            numirii 23.03.2010, durata mandatului nelimitată, având
  - denumire: DARIS LOGISTIC - S.R.L.;              puteri depline;
  - sediul social: municipiul Sibiu, Str. Sălajului nr. 1, sc.    - denumire: MIRCEA ȘI VICTORIA - S.R.L.;
E, ap. 62;                               - sediul social: satul Jina nr. 1512, comuna Jina;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;       fabricarea produselor de brutărie și a produselor
  - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi     făinoase;
rutiere de mărfuri;                          - activitate principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    patiserie;
RON fiecare;                              - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - durata de funcționare: nelimitată;              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - cod unic de înregistrare: 26701917;             RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - durata de funcționare: nelimitată;
J 32/196/2010.                             - cod unic de înregistrare: 26702041;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - număr de ordine în registrul comerțului:
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.       J 32/195/2010.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                 19

  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Executorie de drept.                       Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.  Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
116/2009.                            116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 24.03.2010.          Pronunțată în ședința din data de 24.03.2010.
  (32/1.575.880)                          (33/1.575.881)

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   CLUB DYA - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu             PLACEBO INVEST - S.R.L., Copșa Mică
                                         județul Sibiu
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2742/24.03.2010
  Director                            EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2802/25.03.2010
  la Oficiul Registrului                      Director
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Sibiu        - Vladimir-Alexandru       Comerțului de pe lângă
                  Tomașevschi           Tribunalul Sibiu        - Vladimir-Alexandru
                                                   Tomașevschi
  În baza cererii nr. 11369 din data de 23.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea         În baza cererii nr. 11381 din data de 23.03.2010 și a
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
următoarele date:                        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - fondator: Deac Ioan Cornel, asociat unic, aport la     următoarele date:
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,         - fondator: ALL MEDIA PARTENER - S.R.L., aport la
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 100 %;           reprezentând 100 % capitalul social total, cu sediul în
  - administrator persoană fizică: Deac Ioan Cornel,      localitatea Târnăveni, Str. Republicii nr. 51, județul
data numirii 23.03.2010, durata mandatului nelimitată,      Mureș;
având puteri depline;                        - administrator persoană fizică: Toma Simona, în
  - denumire: CLUB DYA - S.R.L.;                calitate de administrator, domiciliată în localitatea
  - sediul social: municipiul Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 6,   Târnăveni, str. Mr. Gheorghe Mănoiu nr. 1, bl. 1, ap. 12,
subapartament nr. IV/I/I, et. part.;               județul Sibiu, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -     conform actului constitutiv;
baruri și alte activități de servire a băuturilor;         - denumire: PLACEBO INVEST - S.R.L.;
  - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte     - sediul social: oraș Copșa Mică, Str. Uzinei nr. 2;
activități de servire a băuturilor;                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 551 -
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    hoteluri și alte facilități de cazare similare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000     - activitate principală: cod CAEN 5510 - hoteluri și alte
RON fiecare;                           facilități de cazare similare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 26701976;             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - număr de ordine în registrul comerțului:          RON fiecare;
J 32/197/2010.                           - durata de funcționare: nelimitată;
  20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - cod unic de înregistrare: 25293321;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -
  - număr de ordine în registrul comerțului:          fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția
J 32/198/2010.                          articolelor din blană;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor      - activitate principală: cod CAEN 1413 - fabricarea
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  Executorie de drept.                     RON fiecare;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la          - durata de funcționare: nelimitată;
Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.    - cod unic de înregistrare: 26708729;
116/2009.                              - număr de ordine în registrul comerțului:
  Pronunțată în ședința din data de 25.03.2010.         J 32/199/2010.
   (34/1.575.882)                         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
      Societatea Comercială                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
   JUST WEAR - S.R.L., Sibiu, județul Sibiu          Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                   Executorie de drept.
             ROMÂNIA                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                 Tribunalul Sibiu în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din O.U.G.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              116/2009.
                                   Pronunțată în ședința din data de 25.03.2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                    (35/1.575.883)
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       Societatea Comercială
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU
                                    DUCOVAL APE - S.R.L., satul Socond
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2803/25.03.2010                comuna Socond, județul Satu Mare
  Director
  la Oficiul Registrului                                 ROMÂNIA
  Comerțului de pe lângă
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Tribunalul Sibiu        - Vladimir-Alexandru
                  Tomașevschi          OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  În baza cererii nr. 11383 din data de 23.03.2010 și a
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                         EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1787/22.03.2010
  - fondatori:
                                  Director
  1. Dinescu Dan, asociat, aport la capital 110,00 RON,
                                  la Oficiul Registrului
echivalând cu 11 părți sociale, reprezentând 55 % din
                                  Comerțului de pe lângă
capitalul social total, cota de participare la
                                  Tribunalul Satu Mare      - Pop Victor Petru
beneficii/pierderi de 55 %;
  2. Nicolae Tiberius Ioan, asociat, aport la capital 90,00    În baza cererii nr. 7129 din data de 19.03.2010 și a
RON, echivalând cu 9 părți sociale, reprezentând 45 %      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
din capitalul social total, cota de participare la        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 45 %;                   următoarele date:
  - administratori persoane fizice:                - fondator: Covaci Alexandru Ciprian, asociat unic,
  1. Dinescu Dan, data numirii 23.03.2010, durata        aport la capital 200,00 RON, data vărsării 15.03.2010,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  2. Nicolae Tiberius Ioan, data numirii 23.03.2010,      capitalul social total, cota de participare la
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;       beneficii/pierderi de 100 %;
  - denumire: JUST WEAR - S.R.L.;                 - administrator persoană fizică: Covaci Alexandru
  - sediul social: municipiul Sibiu, Str. Pielarilor nr. 30,  Ciprian, data numirii 15.03.2010, durata mandatului
corp A, et. part.;                        nelimitată, având puteri conform actului constitutiv;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                 21

  - denumire: DUCOVAL APE - S.R.L.;                - administratori persoane fizice:
  - sediul social: satul Socond nr. 54, comuna Socond;      1. Bota Iuon, în calitate de administrator până la data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 422 -    de 15.03.2012, domiciliat în localitatea Constanța, str.
lucrări de construcție a proiectelor utilitare;        Gen. George Manu nr. 47, județul Constanța, durata
                                mandatului 2 ani, având puteri conform actului
  - activitate principală: cod CAEN 4221 - lucrări de
                                constitutiv;
construcție a proiectelor utilitare pentru fluide;         2. Nagy Zoltan, în calitate de administrator până la
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   data de 15.03.2012, domiciliat în localitatea Lazuri nr.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  343, județul Satu Mare, durata mandatului 2 ani, având
RON fiecare;                          puteri conform actului constitutiv;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - denumire: RUNNER SLOTS - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 26687120/23.03.2010;        - sediul social: municipiul Satu Mare, Drumul Careiului
                                nr. 2, ap. 66;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 920 -
J 30/182/22.03.2010.                      activități de jocuri de noroc și pariuri;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor     - activitate principală: cod CAEN 9200 - activități de
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.     jocuri de noroc și pariuri;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
  Executorie de drept.                    10,0000 RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                  - cod unic de înregistrare: 26687103/23.03.2010;
Tribunalul Satu Mare, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din    - număr de ordine în registrul comerțului:
O.U.G. 116/2009.                        J 30/183/22.03.2010.
  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.          Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
   (36/1.575.953)                      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
      Societatea Comercială                Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                  Executorie de drept.
    RUNNER SLOTS - S.R.L., Satu Mare
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
       județul Satu Mare                 Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
                                O.U.G. 116/2009.
            ROMÂNIA                  Pronunțată în ședința din data de 22.03.2010.
                                   (37/1.575.955)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      Societatea Comercială
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           VILLA VAINBERG - S.R.L., satul Tarna Mare
                                  comuna Tarna Mare, județul Satu Mare
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE                        ROMÂNIA

 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1786/22.03.2010                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Director
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Tribunalul Satu Mare     - Pop Victor Petru           DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE

  În baza cererii nr. 7069 din data de 19.03.2010 și a     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1867/23.03.2010
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        Director
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      la Oficiul Registrului
următoarele date:                         Comerțului de pe lângă
  - fondator: Schreiber Istvan, asociat unic, aport la      Tribunalul Satu Mare      - Pop Victor Petru
capital 1.000,00 RON, data vărsării 19.03.2010,          În baza cererii nr. 7316 din data de 22.03.2010 și a
echivalând cu 100 părți sociale, reprezentând 100 %      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
capitalul social total, cota de participare la         constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
beneficii/pierderi de 100 %;                  următoarele date:
  22       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - fondatori:                          - fondator: Varga Adriana Tunde, asociat unic, aport la
  1. Czepeczauer Iosif, asociat, aport la capital 40,00    capital 200,00 RON, data vărsării 22.03.2010, echivalând
RON, data vărsării 19.03.2010, echivalând cu 4 părți      cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, cota  total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;
de participare la beneficii/pierderi de 20 %;           - administrator persoană fizică: Varga Adriana Tunde,
  2. Stern Friedrich, asociat, aport la capital 160,00
                                data numirii 16.03.2010, durata mandatului nelimitată,
RON, data vărsării 19.03.2010, echivalând cu 16 părți
sociale, reprezentând 80 % din capitalul social total, cota  având puteri conform actului constitutiv;
de participare la beneficii/pierderi de 80 %;           - denumire: DERI & VARGA - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Czepeczauer Iosif,      - sediul social: municipiul Satu Mare, str. Alexandru
data numirii 19.03.2010, durata mandatului nelimitată,     Ioan Cuza nr. 19;
având puteri conform actului constitutiv;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
  - denumire: VILLA VAINBERG - S.R.L.;            restaurante;
  - sediul social: satul Tarna Mare, zona VII, nr. 120A,     - activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
comuna Tarna Mare;                        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 551 -
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
hoteluri și alte facilități de cazare similare;
  - activitate principală: cod CAEN 5510 - hoteluri și alte  RON fiecare;
facilități de cazare similare;                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - cod unic de înregistrare: 26692398/23.03.2010;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                          J 30/185/23.03.2010.
  - durata de funcționare: nelimitată;              Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  - cod unic de înregistrare: 26692380/23.03.2010;      din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
J 30/184/2010;
                                Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 Executorie de drept.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.        Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
  Executorie de drept.                    O.U.G. 116/2009.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         Pronunțată în ședința din data de 23.03.2010.
Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din     (39/1.575.957)
O.U.G. 116/2009.
  Pronunțată în ședința din data de 23.03.2010.               Societatea Comercială
   (38/1.575.956)                         KERSZKA RODICA & NELU - S.R.L.
                                   satul Tarna Mare, comuna Tarna Mare
       Societatea Comercială
                                        județul Satu Mare
    DERI & VARGA - S.R.L., Satu Mare
        județul Satu Mare
                                            ROMÂNIA
            ROMÂNIA
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE
                                 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1859/23.03.2010
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1858/23.03.2010
                                 Director
  Director                            la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Satu Mare     - Pop Victor Petru        Tribunalul Satu Mare     - Pop Victor Petru

  În baza cererii nr. 7345 din data de 22.03.2010 și a      În baza cererii nr. 7350 din data de 22.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea       actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu     constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                       următoarele date:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                 23

  - fondatori:                             Societatea Comercială
  1. Cionca Ioan, asociat, aport la capital 100,00 RON,     MAYER CENTER VOPS - S.R.L., Satu Mare
                                      județul Satu Mare
data vărsării 16.03.2010, echivalând cu 10 părți sociale,
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
                                            ROMÂNIA
participare la beneficii/pierderi de 50 %;
  2. Kerszka Rodica, asociat, aport la capital 100,00             MINISTERUL JUSTIȚIEI

RON, data vărsării 16.03.2010, echivalând cu 10 părți      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
                                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE
  - administratori persoane fizice:
  1. Cionca Ioan, data numirii 16.03.2010, durata       EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1912/25.03.2010

mandatului nelimitată, având puteri conform actului       Director
                                 la Oficiul Registrului
constitutiv;
                                 Comerțului de pe lângă
  2. Kerszka Rodica, data numirii 16.03.2010, durata
                                 Tribunalul Satu Mare      - Pop Victor Petru
mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                                 În baza cererii nr. 7628 din data de 24.03.2010 și a
constitutiv;
                               actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
  - denumire: KERSZKA RODICA & NELU - S.R.L.;        constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
  - sediul social: satul Tarna Mare nr. 369, comuna     următoarele date:
Tarna Mare;                            - fondatori:
                                 1. Ciatlos Robert, asociat, aport la capital 100,00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
                               RON, data vărsării 17.03.2010, echivalând cu 10 părți
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;        sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu     de participare la beneficii/pierderi de 50 %;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare         2. Ținca Mihai, asociat, aport la capital 100,00 RON,
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;     data vărsării 17.03.2010, echivalând cu 10 părți sociale,
                               reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                               participare la beneficii/pierderi de 50 %;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    - administratori persoane fizice:
RON fiecare;                           1. Ciatlos Robert, data numirii 17.03.2010, durata
  - durata de funcționare: nelimitată;            mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                               constitutiv;
  - cod unic de înregistrare: 26692401/23.03.2010;
                                 2. Ținca Mihai, data numirii 17.03.2010, durata
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                               mandatului nelimitată, având puteri conform actului
J 30/186/23.03.2010.                     constitutiv;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor    - denumire: MAYER CENTER VOPS - S.R.L.;
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      - sediul social: municipiul Satu Mare, Bd. Lalelei,
                               Magazinul 93/III, bl. R1;
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.       comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în
  Executorie de drept.                    magazine specializate;
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la         - activitate principală: cod CAEN 4752 - comerț cu
Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din  amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă
                               și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
O.U.G. 116/2009.
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Pronunțată în ședința din data de 23.03.2010.       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  (40/1.575.958)                      RON fiecare;
  24       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - durata de funcționare: nelimitată;              - administratori persoane fizice:
  - cod unic de înregistrare: 26705714/26.03.2010;        1. Nod Ivan, în calitate de administrator, domiciliat în
  - număr de ordine în registrul comerțului:         Cehia, localitatea Liberec, str. Haskova nr. 937/10, durata
J 30/188/25.03.2010.                      mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                                constitutiv;
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                  2. Kubes Miroslav, data numirii 24.03.2010, durata
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    constitutiv;
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.          - denumire: HELIOPARK - S.R.L.;
  Executorie de drept.                      - sediul social: municipiul Satu Mare, Str. Fabricii
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       nr. 64;
Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -
O.U.G. 116/2009.                        producția, transportul și distribuția energiei electrice;
  Pronunțată în ședința din data de 25.03.2010.          - activitate principală: cod CAEN 3511 - producția de
                                energie electrică;
   (41/1.575.959)                        - capital social subscris: 2.000,00 RON, vărsat
                                integral; capitalul social este divizat în 200 părți sociale a
       Societatea Comercială               10,0000 RON fiecare;
     HELIOPARK - S.R.L., Satu Mare              - durata de funcționare: nelimitată;
        județul Satu Mare                  - cod unic de înregistrare: 26705730/26.03.2010;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
            ROMÂNIA                J 30/187/25.03.2010.
                                  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                                  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI          Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                  Executorie de drept.
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE            Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
                                O.U.G. 116/2009.
 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1911/25.03.2010             Pronunțată în ședința din data de 25.03.2010.
  Director                             (42/1.575.960)
  la Oficiul Registrului
                                      Societatea Comercială
  Comerțului de pe lângă                       BOLTIMPEX KERESKEDELMI - S.R.L.
  Tribunalul Satu Mare     - Pop Victor Petru           satul Stâna, comuna Socond
  În baza cererii nr. 7732 din data de 24.03.2010 și a            județul Satu Mare
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
                                            ROMÂNIA
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - fondatori:
  1. Kubes Miroslav, asociat, aport la capital 300,00      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
RON, data vărsării 23.03.2010, echivalând cu 30 părți
sociale, reprezentând 15 % din capitalul social total, cota       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE
de participare la beneficii/pierderi de 15 %;
  2. Beck Maximilian Martin, asociat, aport la capital     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1910/25.03.2010
300,00 RON, data vărsării 23.03.2010, echivalând cu 30      Director
părți sociale, reprezentând 15 % din capitalul social total,   la Oficiul Registrului
cota de participare la beneficii/pierderi de 15 %;        Comerțului de pe lângă
  3. SAMCEHSOLAR - S.R.L., aport la capital 1.400,00       Tribunalul Satu Mare      - Pop Victor Petru
RON, data vărsării 23.03.2010, echivalând cu 140 părți      În baza cererii nr. 7780 din data de 24.03.2010 și a
sociale, reprezentând 70 % din capitalul social total, cu   actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
sediul în localitatea Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 13,   constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
județul Satu Mare;                       următoarele date:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                25

  - fondator: Radocz Sandor, asociat unic, aport la       - fondator: Boitor Dumitru, asociat unic, aport la capital
capital 200,00 RON, data vărsării 18.03.2010, echivalând   200,00 RON, data vărsării 22.03.2010, echivalând cu 20
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social   părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;  cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;
  - administrator persoană fizică: Radocz Sandor, data     - administrator persoană fizică: Boitor Dumitru, data
numirii 18.03.2010, durata mandatului nelimitată, având    numirii 23.03.2010, durata mandatului nelimitată, având
puteri conform actului constitutiv;              puteri conform actului constitutiv;
  - denumire: BOLTIMPEX KERESKEDELMI - S.R.L.;         - denumire: LUX GRUNE MONTAJE - S.R.L.;
  - sediul social: satul Stâna nr. 115, comuna Socond;     - sediul social: municipiul Satu Mare, Str. Sibiului nr.
                               13;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 421 -
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
lucrări de construcție a drumurilor și a căilor ferate;
                               lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
  - activitate principală: cod CAEN 4211 - lucrări de
                               lucrări de instalații pentru construcții;
construcție a drumurilor și autostrăzilor;
                                 - activitate principală: cod CAEN 4321 - lucrări de
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  instalații electrice;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 26705749/26.03.2010;       - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - cod unic de înregistrare: 26712657/29.03.2010;
J 30/189/25.03.2010.                       - număr de ordine în registrul comerțului:
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor  J 30/193/26.03.2010.
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.      Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,    din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.         Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
  Executorie de drept.                    Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        Executorie de drept.
Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
O.U.G. 116/2009.                       Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din
  Pronunțată în ședința din data de 25.03.2010.       O.U.G. 116/2009.
                                 Pronunțată în ședința din data de 26.03.2010.
   (43/1.575.961)
                                  (44/1.575.962)
       Societatea Comercială
                                     Societatea Comercială
     LUX GRUNE MONTAJE - S.R.L.
                                 KISS KINGA MORENA - S.R.L., satul Vetiș
      Satu Mare, județul Satu Mare
                                   comuna Vetiș, județul Satu Mare

            ROMÂNIA
                                            ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI          OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SATU MARE

 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1966/26.03.2010           EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 1972/26.03.2010
  Director                           Director
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Satu Mare     - Pop Victor Petru       Tribunalul Satu Mare      - Pop Victor Petru
  În baza cererii nr. 7820 din data de 25.03.2010 și a     În baza cererii nr. 7864 din data de 25.03.2010 și a
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea      actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu    constituirii și înregistrarea societății comerciale cu
următoarele date:                       următoarele date:
  26       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - fondator: Kiss Kinga Timea, asociat unic, aport la    nr. 66, sectorul 1, CNP 2780907414527, identificată cu
capital 200,00 RON, data vărsării 25.03.2010, echivalând   C.I. seria RR nr. 249640 emisă de Secția 4 Poliție la
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social   30.11.2002 și Romanescu Robert-Stelian, cetățean
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;  român, domiciliat în București, str. Caraiman, nr. 66,
  - administrator persoană fizică: Kiss Kinga Timea,     sectorul 1, CNP 1800217460074, identificat cu C.I. seria
data numirii 25.03.2010, durata mandatului nelimitată,    RR nr. 150318 emisă de Secția 4 Poliție la 25.01.2001, în
având puteri conform actului constitutiv;           calitate de asociați ai sus-numitei societăți, am hotărât:
  - denumire: KISS KINGA MORENA - S.R.L.;            1. Retragerea din societate a asociatei Romanescu
  - sediul social: satul Vetiș nr. 371, comuna Vetiș;    Ramona-Ana-Maria, prin cesionarea tuturor părților
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -    sociale pe care le deține în număr de 10, a 10 lei fiecare,
baruri și alte activități de servire a băuturilor;      în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50 % din
  - activitate principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte  capitalul social al societății sus-menționate, către
activități de servire a băuturilor;              asociatul Romanescu Robert-Stelian, care rămâne unic
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  asociat. Asociatul retras declară că nu mai are nicio
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  pretenție financiară față de societate.
RON fiecare;                           2. În urma cesiunii capitalul social total în valoare de
  - durata de funcționare: nelimitată;
                               200 lei, în numerar, împărțit în 20 părți sociale a 10 lei
  - cod unic de înregistrare: 26712665/29.03.2010;
                               fiecare, va fi deținut în totalitate de asociatul unic
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                               Romanescu Robert-Stelian.
J 30/190/26.03.2010.
                                 3. Prelungirea duratei mandatului de administrator, în
  Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                               persoana asociatului Romanescu Robert-Stelian, pe
din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
                               toată durata existenței societății, începând de la data
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
                               expirării.
Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
                                 4. Dispozițiile din actul constitutiv cu privire la
  Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la       adunarea generală se înlocuiesc cu dispozițiile legii cu
Tribunalul Satu Mare în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) din  privire la asociatul unic.
O.U.G. 116/2009.                         Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  Pronunțată în ședința din data de 26.03.2010.       neschimbate.
   (45/1.575.963)                        Se vor îndeplini formalitățile cerute de lege pentru
                               înregistrarea modificărilor.
      Societatea Comercială                 (47/1.598.874)
    ROMSTEL TOP - S.R.L., București
                                     Societatea Comercială
           NOTIFICARE                   EURO ACCIONAL - S.R.L., București
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                          HOTĂRÂREA
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 din 12.03.2010
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       a adunării generale a asociaților
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    La ședința adunării generale a asociaților ce a avut loc
ROMSTEL TOP - S.R.L., cu sediul în București, str.      astăzi, 12.03.2010, au participat:
Caraiman nr. 66, sectorul 1, înregistrată sub
                                 - GILMAR EUROPE CENTER, SOCIEDAD
nr. J 40/7361/2004, cod unic de înregistrare 16400968,
                               LIMITADA, persoană juridică de naționalitate spaniolă, cu
care a fost înregistrat sub nr. 155288 din 7.04.2010.
                               sediul în Spania, Cullera, 46000-Valencia, str. Veinticinco
   (46/1.598.873)                      de Abril nr. 62, înscrisă în Registrul Comerțului din
                               Valencia, Spania, sub nr. V107628, Tomo 08270, Folio
      Societatea Comercială
                               182 din 31.10.2005, având CIF B97645501, reprezentată
    ROMSTEL TOP - S.R.L., București
                               de dl De Andres Gilmartin Alejandro, cetățean spaniol,
           HOTĂRÂREA                domiciliat în Spania, 46400-Cullera (Valencia) str. 25 de
                               Abril nr. 62, născut la 16.08.1940 în Munoveros (Segovia)
         din 19.03.2010               Spania, posesor pașaport nr. AB026101 emis de
  a adunării generale extraodinare a asociaților       autoritățile spaniole la 31.05.2004, persoană juridică,
  Subsemnații Romanescu Ramona-Ana-Maria,          care are calitatea de asociat, deținând 877 părți sociale,
cetățean român, domiciliată în București, str. Caraiman,   reprezentând 80 % din capitalul social,
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                  27

  - EXCLUSIVAS FERRANDIS, SOCIEDAD ANONIMA,          corp B, et. 2, sector 6, nr. de ordine la Registrul
persoană juridică de naționalitate spaniolă, cu sediul în    comerțului J 40/23493/1994, CUI 6641780, reprezentată
Spania, Sedavi (Valencia), str. San Vicente nr. 20,       de administrator Dumitrescu Cristian-Nicolae, și
înregistrată la Registrul Comerțului Valencia, Spania sub    subsemnații Anghel Cătălin Adrian, cetățean român,
nr. V-16609, Tomo 3911, Folio 1 din 26.01.1984, CIF       domiciliat în București, str. Vlădescu Cristea, nr. 10,
A-46.217.972, reprezentată de dl Ferrandis Olmos        bl. C40, ap. 25, sectorul 6, identificat cu B.I. seria G.D. nr.
Vicente, cetățean spaniol, domiciliat în Spania, Sedavi,    1012 emis de Primăria Sectorului 6 la 23.06.1992 și Popa
(Valencia) str. San Vicente nr. 20, Piso I, posesor       Nicolae, cetățean român, domiciliat în București, str.
pașaport seria 19532271-G emis de autoritățile spaniole     Cetatea de Baltă nr. 2, bl. P13, sc. 2, et. 4, ap. 37,
la 31.01.2000, persoană juridică care are calitatea de     sectorul 6, identificat cu C.I. seria RT nr. 649529 emisă de
asociat, deținând 131 părți sociale, reprezentând 12 %     SPCEP S6 biroul nr. 4 la 19.08.2009, CNP
din capitalul social.                      1550824400864, în calitate de asociați ai sus-numitei
  - Ciuca Valentin, cetățean român, domiciliat în       societăți, am hotărât următoarele:
București, str. Jules Michelet nr. 1, et. 6, ap. 11, sectorul    1. Retragerea din societate a asociatei S.C. RIMCOR
1, născut la 5.02.1967 în București, identificat cu C.I.    CONTINENTAL - S.A., prin cesionarea tuturor părților
seria DP nr. 002640 emisă de IGP-DEP la 5.11.1997,       sociale pe care le deține, în număr de 35 părți sociale, a
CNP1670205461512, asociat deținând 88 părți sociale,
                                10 lei fiecare, în valoare totală de 350 lei, în numerar,
reprezentând 8 % din capitalul social.
                                reprezentând 16,6 % din capitalul social al S.C. TIME
  Cu unanimitate, asociații au hotărât următoarele:
                                SOFTWARE - S.R.L., către S.C. TIME INTERNATIONAL
  Se prelungește mandatul administratorului De Andres
                                TRADING - S.R.L.
Gilmartin Alejandro cu o perioadă de 4 ani începând de la
                                  2. În urma cesiunii structura capitalului social total în
data de 2.12.2009.
                                valoare de 2.100 lei în numerar, împărțit în 210 părți
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
                                sociale a 10 lei fiecare, va fi următoarea:
neschimbate.
                                  - S.C. TIME INTERNATIONAL TRADING - S.R.L.
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3
exemplare.                           deține 140 părți sociale, a 10 lei fiecare, în valoare totală
                                de 1.400 lei, reprezentând 66,8 % din capitalul social,
   (48/1.598.875)
                                beneficii și pierderi;
       Societatea Comercială                 - Anghel Cătălin Adrian deține 35 părți sociale a 10 lei
    TIME SOFTWARE - S.R.L., București            fiecare, în valoare totală de 350 lei, reprezentând 16,6 %
                                din capitalul social, beneficii și pierderi;
           NOTIFICARE                  - Popa Nicolae deține 35 părți sociale a 10 lei fiecare,
                                în valoare totală de 350 lei, reprezentând 16,6 % din
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                capitalul social, beneficii și pierderi.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                neschimbate.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     Se vor îndeplini formalitățile cerute de lege pentru
TIME SOFTWARE - S.R.L., cu sediul în București, bd.       înregistrarea modificărilor.
Iuliu Maniu, nr. 7, sectorul 6, înregistrată sub nr. J        (50/1.598.877)
40/373/1996, cod unic de înregistrare 8083826, care a
fost înregistrat sub nr. 155292 din 7.04.2010.                Societatea Comercială
                                    BIJUTERIA AS IFN - S.R.L., București
   (49/1.598.876)

       Societatea Comercială                           DECIZIA NR. 1
    TIME SOFTWARE - S.R.L., București                   23.03.2010 a asociatului unic
                                  Subsemnata Dumitrescu Andreia Cristina, domiciliată
           HOTĂRÂREA
                                în București, str. Izvorul Crișului nr. 15, bl. A8, sc. E, et. 4,
          din 1.04.2010                ap. 17, sectorul 4, posesoare a C.I. seria RT nr. 219292,
      a adunării generale extraodinare           eliberată de Secția 16 Poliție la data de 27.02.2002, CNP
  Subscrisele S.C. RIMCOR CONTINENTAL - S.A., cu        272081543553, reprezentant al S.C. BIJUTERIA AS IFN
sediul în Panama, str. Elvira Mendez, nr. 10, Panama,      - S.R.L., cu sediul în București, str. Izvorul Crișului, nr. 15,
reprezentată de Michael Gulliver și S.C. TIME          bl. A9, sc. E, et. 4, ap. 75, sectorul 4, nr. ONRC J
INTERNATIONAL TRADING - S.R.L., persoană juridică        40/11711/2006, CUI 18861879, am hotărât deschiderea
română, cu sediul în București, bd. Iuliu Maniu, nr. 7,     unui punct de lucru în:
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  - București, șos. Mihai Bravu nr. 88, bl. P7A,          2. Se înființează 2 puncte de lucru la următoarele
sectorul 2,                           adrese:
  - București, șos. Ștefan cel Mare, nr. 36, bl. 30B,       - în București, Str. Gherghiței nr. 23 C, sectorul 2,
sectorul 2,                           Hala O, Depozitul 1 din cadrul Complexului Elisabeta,
  - București, Calea Rahovei nr. 305, bl. 52, sectorul 5.     - în București, Str. Gherghiței, nr. 23 C, sectorul 2,
   (51/1.598.878)                       Hala A’, Depozitul 24 din cadrul Complexului Elisabeta, în
                                 care se vor desfășura următoarele activități: cod CAEN
      Societatea Comercială                5210 - depozitări; și codul CAEN 5224 - manipulări.
   EXPERT 2 PERFECT - S.R.L., București              Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
                                 rămâne neschimbat.
           NOTIFICARE                  Redactat în 3 exemplare azi, 1.04.2010.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (53/1.598.880)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                       Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                     EFECT EXPO - S.R.L., București
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                           NOTIFICARE
EXPERT 2 PERFECT - S.R.L., cu sediul în București,
aleea Parva, nr. 2, bl. A20, sc. C, et. 2, ap. 38, sectorul 6,   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrată sub nr. J 40/12813/1994, cod unic de        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
înregistrare 5932242, care a fost înregistrat sub nr.      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
155335 din 7.04.2010.                      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  (52/1.598.879)
                                 EFECT EXPO - S.R.L., cu sediul în București, Bd. 1
      Societatea Comercială                 Decembrie 1918, nr. 28, bloc 7, sc. B, et. 2, ap. 51,
                                 sectorul 3, înregistrată sub nr. J 40/8584/1998, cod unic
   EXPERT 2 PERFECT - S.R.L., București
                                 de înregistrare 10948385, care a fost înregistrat sub nr.
          HOTĂRÂREA NR. 1                155338 din 7.04.2010.
                                   (54/1.598.881)
           din 1.04.2010
      a adunării generale a acționarilor                 Societatea Comercială
  Subsemnații                              EFECT EXPO - S.R.L., București
  Costache Marian, cetățean român, născut la data de
12.09.1967 în București, domiciliat în București, Bd. 1               DECIZIA NR. 1
Decembrie 1918 nr. 28, bl. 7, sc. B, et. 3, ap. 51, sectorul             din 1.04.2010
3, identificat cu C.I. seria RT nr. 208227 eliberată de      a asociatului unic al S.C. EFECT EXPO - S.R.L.
Secția 13 Poliție la data de 28.12.2001, fiul lui Petra și al    Subsemnatul Costache Marian, cetățean român,
lui Mircea, CNP 1670912463033 și                 născut la data de 12.09.1967 în București, domiciliat în
  Wu Xiaomei, cetățean chinez, născută la data de       București, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 28, bl. 7, sc. B, et.
18.04.1965 în Yhenjian, China, domiciliată în China,       3, ap. 51, sector 3, identificat cu CI seria RT nr. 208227,
Yhenjiang, str. Shen Li nr. 301, Shiaoxing, identificată cu   eliberată de Secția 13 Poliție la data de 28.12.2001, fiul
permis de ședere permanentă seria RO nr. 0211048 emis      lui Petra și al lui Mircea, CNP 1670912463033, în calitate
de autoritățile române la data de 9.11.2009, CNP         de asociat unic al S.C. EFECT EXPO - S.R.L., cu sediul
8650418470013,                          în București, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 28, bl. 7, sc. B,
  în calitate de asociați ai S.C. EXPERT 2 PERFECT -      et. 3, ap. 51, sector 3, nr. reg. com. J
S.R.L., cu sediul în București, aleea Parva nr. 2, bl. A 20,   40/8584/28.08.1998, CUI 10948385, atribut fiscal RO,
sc. C, et. 2, ap. 38, sectorul 6, nr. Reg. Com. J 40-12813-   am hotărât următoarele modificări și completări la actul
1994, CUI 5932242, Atribut fiscal RO, am hotărât         constitutiv al societății:
următoarele modificării și completări la actul constitutiv al    1. Se completează obiectele secundare de activitate
societății:                           cu următoarele coduri CAEN:
  1. Se completează obiectele secundare de activitate       - codul CAEN 5210 - depozitări;
cu următoarele coduri CAEN:                     - codul CAEN 5224 - manipulări.
  cod CAEN 5210 - depozitări;                   2. Se înființează un punct de lucru în suprafață de 398
  cod CAEN 5224 - manipulări.                 mp situat la parterul imobilului construit în regim P+1,
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                 29

individualizat ca ”Hala Producție C7” (în suprafață de      1. deschiderea unui punct de lucru în București,
1.100 mp, amplasată pe terenul în suprafață de        Splaiul Unirii nr. 313, clădire Corp P+4, parter, sector 4;
5.282 mp, având nr. cadastral 15/12), situat în orașul      2. numirea unui nou administrator, în persoana dlui
Băicoi, Șoseaua Națională (DN1) nr. 12, județul Prahova,   Bae Doo Yong, cetățean coreean, domiciliat în 16 Hight
în care se vor desfășura următoarele activități: cod CAEN   Garth Esher Surrey, KT10 9DN, Marea Britanie,
5210 - depozitări și codul CAEN 5224 - manipulări.      identificat cu pașaport nr. M54653065, eliberat de aut.
  Restul prevederilor din actul constitutiv al societății  coreene la data de 20.07.2009, născut la 1.02.1966 în
rămân neschimbate.                      Rep. Coreea, sex bărbătesc, căsătorit, cu puteri limitate
  Redactat în 3 exemplare, azi, 1.04.2010.         cf. art. 8 (8) j) din actul constitutiv, pentru o perioadă de 5
                               (cinci) ani.
   (55/1.598.882)
                                 Drept urmare, se va rescrie corespunzător actul
       Societatea Comercială              constitutiv și se va înscrie în Registrul comerțului,
                               conform legii, mențiunea aferentă.
  LG Electronics Romania - S.R.L., București
                                  (57/1.598.884)
           NOTIFICARE
                                     Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      ROKA GRUP NOVA - S.R.L., București
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                   NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
LG Electronics Romania - S.R.L., cu sediul în București,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
șos. București-Ploiești nr. 19-21, sector 1, înregistrată   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sub nr. J 40/2116/2004, cod unic de înregistrare       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
16139618, care a fost înregistrat sub nr. 155357 din     ROKA GRUP NOVA - S.R.L., cu sediul în București, Str.
7.04.2010.                          Mohorului nr. 7, bloc 138, scara B, etaj 3, ap. 59, sector
  (56/1.598.883)                      6, înregistrată sub nr. J 40/1128/2005, cod unic de
                               înregistrare17147368 , care a fost înregistrat sub nr.
     Societatea Comercială                156745 din 8.04.2010.
LG ELECTRONICS ROMANIA - S.R.L., București            (58/1.598.885)

           HOTĂRÂRE                      Societatea Comercială
                                  ROKA GRUP NOVA - S.R.L., București
     a adunării generale a asociaților
 S.C. LG ELECTRONICS ROMANIA - S.R.L., cu                      DECIZIA NR. 1
sediul în București, șos. București-Ploiești nr. 17-
21, et. 5, sector 1, J 40/2116/2004, CUI 16139618             a asociatului unic din 7.04.2010
  Redactată astăzi, 7.04.2010, la sediul social.            S.C. ROKA GRUP NOVA - S.R.L.,
  Subscrisele societățile LG Electronics European        J 40/1128/2005, CUI 17147368, cu sediul în
Holdings B.V., o companie olandeză privată cu          București, Str. Mohorului nr. 7, bloc 138, sc. B,
răspundere limitată, cu sediul social în Amsterdam                 ap. 59, sector 6
(Olanda) și biroul comercial la Veluwezoom 15, 1327 AE      Subsemnații, Radu-Brăteni Alexandru, CNP
Almere, Olanda și LG Electronics European Shared       1760514411526, în calitate de asociat unic al S.C. ROKA
Service Center B.V., o companie olandeză privată cu      GRUP NOVA - S.R.L. și Radu-Brăteni Elena, cetățean
răspundere limitată, cu sediul social în Amsterdam      român, sex femeiesc, născută la data de 11.09.1949 în
(Olanda) și biroul comercial la Veluwezoom 15, 1327 AE    București, sector 8, domiciliată în București, str. Horia
Almere, Olanda, în calitate de asociați deținând 100 %    Măcelariu nr. 2, bl. 22/1, sc. 1, ap. 2, sector 1, identificată
capitalul social al S.C. LG ELECTRONICS ROMANIA -       cu BI seria GI nr. 731771, eliberată la data de 29.01.1996
S.R.L., ambele reprezentate prin împuternicit av. Mihaela   de SP 2, CNP 249011400088, în calitate de invitat, au
Julean, conform hotărârilor adunării generale a        decis:
asociaților datate 21.09.2009 și respectiv, 23.02.2010,     dl Radu-Brăteni Alexandru, în calitate de cedent, îi
traduse și legalizate cu nr. 829/3.03.2010 și respectiv    cesionează dnei Radu-Brăteni Elena, în calitate de
1422/7.04.2010, ambele de BNP Isabella Scrieciu,       cesionar, 50 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în
decidem în unanimitate, în conformitate cu prevederile    valoare totală de 500 lei, reprezentând 100 % capitalul
actului constitutiv al societății:              social.
  30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

  În urma cesiunii, dl Radu-Brăteni Alexandru își pierde    eliberată de Pol. Mun. Târgoviște la data de 20.01.2005,
calitatea de asociat unic în societate, precum și orice     CNP 1760706151780, în calitate de cesionar, ca urmare
drept sau obligație față de acesta, dna Radu-Brăteni       a hotărârii adunării generale nr. 1 din data de 17.03.2010,
Elena devenind noul asociat al societății, deținând 50      aducem următoarele modificări la actul constitutiv al
părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală  societății:
de 500 lei, reprezentând 100 % capitalul social.           1. Retragerea din societate a doamnei Ștefănescu
  Dl Radu-Brăteni Alexandru este revocat din funcția de     Valentina, prin cesionarea tuturor celor 10 părți sociale a
administrator al societății, noul administrator devenind     10 lei fiecare parte socială pe care le deține, în valoare
dna dl Radu-Brăteni Elena, având mandat nelimitat și       totală de 100 lei, domnului Gheorghe Constantin, care
puteri depline de reprezentare.                 devine astfel asociat unic.
  Se radiază întreg obiectul de activitate al societății,      # Eu, Ștefănescu Valentina, în calitate de cedent,
principal și secundar, noul obiect de activitate fiind      declar că cedez 10 părți sociale în valoare totală de 100
următorul:                            lei, din cele 10 părți sociale pe care le dețin în calitate de
  Domeniul principal de activitate al societății este 467 -   asociat al societății, domnului Gheorghe Constantin, care
comerț cu ridicata specializat al altor produse.         se subrogă în toate drepturile și obligațiile mele de orice
  Obiectul principal de activitate al societății este 4673 -  natură ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.
comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor     Declar că am primit contravaloarea tuturor celor 10
de construcție și echipamentelor sanitare.            părți sociale - 100 lei - și că nu mai am nicio pretenție
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân       asupra profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.
neschimbate.                             # Eu, Gheorghe Constantin, în calitate de cesionar,
   (59/1.598.886)                       declar că am preluat de la cedenta Ștefănescu Valentina
                                 10 părți sociale în valoare totală de 100 lei, reprezentând
       Societatea Comercială
                                 50 % din capitalul social al societății, urmând să preiau și
     SYBYL GROUP - S.R.L., București
                                 toate drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea
                                 părților sociale cesionate, și că am cedat contravaloarea
           NOTIFICARE
                                 părților sociale.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       2. Retragerea din societate a domnului Ștefănescu
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Alexandru, prin cesionarea tuturor celor 10 părți sociale a
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         10 lei, fiecare parte socială pe care le deține, în valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   totală de 100 lei, domnului Gheorghe Constantin, care
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    devine astfel asociat unic.
SYBYL GROUP - S.R.L., cu sediul în București, str.          # Eu, Ștefănescu Alexandru, în calitate de cedent,
Samuil Vulcan nr. 5, sector 5, înregistrată sub nr. J      declar că cedez 10 părți sociale în valoare totală de 100
40/12305/2006, cod unic de înregistrare 18893919, care      lei, din cele 10 părți sociale pe care le dețin în calitate de
a fost înregistrat sub nr. 119202 din 17.03.2010.        asociat al societății, domnului Gheorghe Constantin, care
  (60/1.598.888)                        se subrogă în toate drepturile și obligațiile mele de orice
                                 natură ce decurg din deținerea părților sociale cesionate.
       Societatea Comercială
                                   Declar că am primit contravaloarea tuturor celor 10
     SYBYL GROUP - S.R.L., București
                                 părți sociale - 100 lei - și că nu mai am nicio pretenție
                                 asupra profitului societății și nici asupra patrimoniului ei.
          ACT ADIȚIONAL
                                   # Eu, Gheorghe Constantin, în calitate de cesionar,
      al S.C. SYBYL GROUP - S.R.L.             declar că am preluat de la cedentul Ștefănescu
  I. Ștefănescu Valentina, de cetățenie română,         Alexandru 10 părți sociale în valoare totală de 100 lei,
domiciliată în București, str. Samuil Vulcan nr. 5,       reprezentând 50 % din capitalul social al societății,
sectorul 5, CNP 2730216461516, identificată cu C.I.       urmând să preiau și toate drepturile și obligațiile ce
seria RX nr. 180061 eliberată de Secția 18 la data de      decurg din deținerea părților sociale cesionate, și că am
4.06.2003, în calitate de asociat cedent și           cedat contravaloarea părților sociale.
  II. Ștefănescu Alexandru, de cetățenie română,          În urma cesiunii, capitalul social total este de 200 lei,
domiciliat în București, str. Samuil Vulcan nr. 5, sectorul   părțile sociale fiind în număr de 20 a câte 10 lei, fiecare
5, CNP 1710711463014, identificat cu C.I. seria RD nr.      parte socială.
497477 eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de         Părțile sociale aparțin în totalitate și exclusiv
13.10.2006 în calitate de asociat cedent și           asociatului unic Gheorghe Constantin, căruia îi aparțin,
  III. Gheorghe Constantin, de cetățenie română,        de asemenea, în totalitate și exclusiv beneficiile
domiciliat în satul Postîrnacu nr. 264, com. Cornești,      societății, precum și toate riscurile și consecințele
județul Dâmbovița, posesor al C.I. seria DD nr. 257480      pierderilor, până la limita capitalului social.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010                 31

  3. Mutarea sediului social al societății din București,   domiciliat în Siria, localitatea Latakia - Djablen, Al
str. Samuil Vulcan nr. 5, sectorul 5, în satul Postârnacu nr.  Solayeb nr. 552, cu reședința în București, str. Opanez nr.
263, comuna Cornești, județul Dâmbovița.            3, bl. B15, ap. 103, sectorul 2, cu pașaport N 001559328
  4. Se revocă din funcția de administrator doamna      eliberat la data de 22.06.2006 de autoritățile siriene, CNP
Ștefănescu Valentina și domnul Ștefănescu Alexandru și     7670610400012;
se numește domnul Gheorghe Constantin, cetățean           2. Demetrescu Mihail-Eugen, cetățean român, născut
român, născut la data de 6.07.1976, în mun. Ploiești, jud.   la 6.11.1945 în București, domiciliat în București, str.
Prahova, domiciliat    n satul Postârnacu nr. 264, com.   Argentina nr. 42, ap. 2, sectorul 1, identificat cu C.I. seria
Cornești, județul Dâmbovița, posesor al C.I. seria DD nr.    RR nr. 578129/30.03.2008 eliberată de SPCEP S1 biroul
257480 eliberată de Pol. Mun. Târgoviște la data de       nr. 1, CNP 1451106400374,
20.01.2005, CNP 1760706151780, cu puteri depline pe o        asociați ai S.C. DENTAL RACHID S.R.L. cu sediul în
perioadă nelimitată.                      București, str. Opanez nr. 3, bl. 15B, ap. 57, sectorul 2,
  5. Desființarea punctului de lucru situat în satul     hotărâm în conformitate cu prevederile actului constitutiv
Postârnacu, com. Cornești, județul Dâmbovița.          radierea următoarelor coduri CAEN din obiectul de
  6. Se radiază următoarele activități secundare       activitate al societății:
cuprinse în obiectul de activitate al societății:          - Cod 8710 - activități ale centrelor de îngrijire
  4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;      medicală;
  4676 - comerț cu ridicata al altor produse           - Cod 8720 - activități ale centrelor de recuperare
intermediare;
                                psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale;
  4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
                                  - Cod 8730 - activități ale căminelor de bătrâni și ale
  5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
                                căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
terestre;
                                îngriji singure.
  8020 - activități de servicii privind sistemele de
                                  Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
securizare.
  În articolele unde se folosește sintagma „asociați” se   nemodificate.
va vorbi de asociat unic, iar atribuțiile adunării generale a    Redactat și atestat de av. Vintilă Camelia în 5 (cinci)
asociaților vor reveni asociatului unic.            exemplare, azi data atestării, conform art. 3 din Legea nr.
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un   51/1995 republicată, la sediul Cabinetului de Avocatură.
nou act constitutiv.                         (63/1.598.891)
   (61/1.598.889)
                                      Societatea Comercială
      Societatea Comercială                   ING COMMERCIAL FINANCE IFN - S.A.
    DENTAL RACHID - S.R.L., București                     București

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
DENTAL RACHID - S.R.L., cu sediul în București, str.      ING COMMERCIAL FINANCE IFN - S.A., cu sediul în
Opanez nr. 3, bloc 15B, ap. 57, sectorul 2, înregistrată    București, Str. Tipografilor nr. 11-15, etaj P, sectorul 1,
sub nr. J 40/25716/1992, cod unic de înregistrare        înregistrată sub nr. J 40/14042/2006, cod unic de
3395924, care a fost înregistrat sub nr. 122303 din       înregistrare 18984588, care a fost înregistrat sub nr.
18.03.2010.                           126486 din 22.03.2010.
  (62/1.598.890)                         (64/1.598.892)
      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    DENTAL RACHID - S.R.L., București              ENERGIA VERDE VENTIDUE EOL - S.R.L.
                                         București
          ACT ADIȚIONAL
la actul constitutiv al S.C. DENTAL RACHID S.R.L.                   NOTIFICARE
 înregistrată la ORCTB sub nr. J 40/25716/1992 și         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        CUI 3395924/1.03.1993              București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnații                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. Mohammad Rachid, cetățean sirian, născut la        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
10.06.1967 în Siria, localitatea Latakia - Djablen,       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  32         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1874/30.IV.2010

ENERGIA VERDE VENTIDUE EOL - S.R.L., cu sediul în                Punct de Lucru Independența, situat în satul
București, str. Gala Galaction nr. 28, sectorul 1,              Independența, apartamentul nr. 13, comuna
înregistrată sub nr. J 40/14061/2008, cod unic de               Independența, județul Constanța.”
înregistrare 22761037, care a fost înregistrat sub nr.              Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
126609 din 22.03.2010.                            constitutiv al Societății, pe care îl modifică în mod
  (65/1.598.893)                              corespunzător.
                                         Restul prevederilor din actul constitutiv al Societății
      Societatea Comercială                       rămân neschimbate.
                                         Drept pentru care, asociații au determinat ca prezentul
   ENERGIA VERDE VENTIDUE EOL - S.R.L.
                                       act adițional la actul constitutiv al Societății să fie semnat
         București
                                       în 5 (cinci) exemplare în limba română și atestat de
                                       avocat Oana-Alexandra Ijdelea sub nr. 602 din data de
            ACT ADIȚIONAL                     11.02.2010.
 la actul constitutiv al S.C. Energia Verde Ventidue                (66/1.598.894)
   EOL S.R.L. cu sediul în București, str. Gala
    Galaction nr. 28, camera 2, sectorul 1,                      Societatea Comercială
     J 40/14061/2008; C.U.I. 22761037                      CONTACT STUDIO - S.R.L., București
  Ca urmare a adoptării hotărârii adunării generale a                  ACT ADIȚIONAL NR, 1/19.03.2010
asociaților S.C. Energia Verde Ventidue EOL S.R.L.
(„Societatea”) din data de 11.02.2010, o societate                         la actul constitutiv
organizată și funcționând în baza legilor din România, cu                al S.C. CONTACT STUDIO - S.R.L.
sediul în București, str. Gala Galaction nr. 28, camera 2,            Subsemnații Danciu Ioana Olivia, cetățean român,
sectorul 1, având număr de ordine în Registrul                domiciliată în mun. București, șos. Panduri nr. 21, bl. P8,
Comerțului București J 40/14061/2008, CUI 22761037,              sc. 1, et. 7, ap. 38, sectorul 5, posesoare a C.I. seria RT
actul constitutiv al Societății se modifică după cum             nr. 441730 emisă de SPCEP S5 biroul nr. 1 la data de
urmează:                                   15.11.2006, CNP 2790718120751 și Danciu Marius
  Articolul 3.1 va avea următorul conținut:                 Traian, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, Str.
  „Art. 3 Sediul societății                         Fântânele nr. 63-65, sc. 9, ap. 328, jud. Cluj, posesor al
  3.1. Sediul societății va fi pentru o perioadă de 1 an,          C.I. seria KX nr. 374780 emisă de Mun. Cluj-Napoca la
de la data de 4.12.2009 la data de 3.12.2010 în România,           data de 12.08.2004, CNP 1800717125871 în calitate de
                                       asociați ai S.C. CONTACT STUDIO - S.R.L., cu sediul în
București, str. Gala Galaction nr. 28, camera 2,
                                       mun. București, șos. Panduri nr. 21, bl. P8, sc. 1, et. 38,
sectorul 1.
                                       sectorul 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
  3.2. Sediul poate fi schimbat în orice localitate din           J 40/20589/2006, C.U.I. 19706890, în baza prevederilor
România, pe baza hotărârii asociaților, cu efectuarea             actului constitutiv am hotărât:
formalităților legale și cu respectarea tuturor dispozițiilor           Art. 1. Închiderea punctului de lucru din București, Bd.
legale în vigoare, stabilite pentru o astfel de modificare a         Tineretului nr. 17, bl. Z5, sc. 1, et. 10, ap. 65, sectorul 4.
prezentului act constitutiv.                           Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru în București,
  3.3. Societatea poate deschide sucursale,                 Str. Gladitei nr. 42, bl. T7, et. 15 (în tronsonul nr. 7), ap.
reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru în orice              1501, (2 camere), sectorul 4.
localitate din țară sau străinătate, în baza hotărârii              Prezentul act adițional a fost redactat astăzi
asociaților, în conformitate cu prevederile legale în             19.03.2010, în limba română, într-un număr de trei
vigoare.                                   exemplare.
  3.4. Societatea are următoarele puncte de lucru:                (67/1.598.895)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                                 &JUYDGY|421578|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1874/30.IV.2010 conține 32 de pagini.     Prețul: 6,40 lei         ISSN  1220–4889

								
To top