2010_1660 by tradetrek

VIEWS: 164 PAGES: 32

									                        PARTEA    A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 1660      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Luni, 19 aprilie 2010
        PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială              Rodica, membră, și Lipoveanu Adriana-Aurora membră,
   TINLUC - S.R.L., Oradea, județul Bihor         în ședința din 26 martie 2010, a decis:
                                 se dă acordul pentru ridicarea restricțiilor asupra
         HOTĂRÂREA NR. 1               acțiunilor subscrise pentru majorarea capitalului social al
                               S.C. CALIPSO S.A. în număr de 14.600.000 bucăți, cu o
          din 25.03.2010
                               valoare nominală de 2,5 lei, întrucât contravaloarea lor a
  Subsemnatele Cioara Leontina-Clara, CNP          fost vărsată integral de acționara persoană juridică SIF
2730608054676, posesoare a CI seria XH nr.          BANAT-CRIȘANA S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei
327304/30.04.2004, și Csejtei Anamaria-Cristina - fostă    nr. 35A, nr. ordine la Oficiul Registrului Comerțului
Deda - în baza certificatului de căsătorie seria CD nr.    J02/1898/1992, CUI RO2761040. Termenul final pentru
080060/20.08.2005, CNP 2771107205745, posesoare a       efectuarea vărsămintelor acțiunilor subscrise pentru
CI seria XH nr. 400852/14.09.2005, în calitate de asociați  majorarea capitalului social este de 31 martie 2010.
ai S.C. TINLUC S.R.L., am hotărât următoarele:           (2/1.594.292)
  - dizolvarea și lichidarea societății, conform art. 235,
alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile             Societatea Comercială
comerciale, republicată;                       BERGBAU TEHNIC - S.R.L., Oradea
  - patrimoniul societății este preluat de asociații             județul Bihor
societății.
  Asociații hotărăsc stingerea pasivului prin achitarea              HOTĂRÂRE
datoriilor din banii personali.
                                 din data de 16.03.2010, a adunării generale a
  Redactat și întocmit în 6 exemplare originale azi, data
                                  acționarilor S.C. BERGBAU TEHNIC S.A.
de 25.03.2010.
                                 1. SC KEYSTONE FINANCE (CYPRUS) LTD
   (1/1.594.291)
                               societate comercială cipriotă, cu sediul în Cipru, PC 3030
      Societatea Comercială               Limassol, ARC. Makariou III, 212, Seta Court, et. 2, ap.
   CALIPSO - S.A., Oradea, județul Bihor          9, înregistrată la Registrul societăților sub nr. HE 254095,
                               reprezentată prin Valasutean Dumitru Septimiu, cetățean
            DECIZIE                român, născut la data de 22.04.1968, în Cluj-Napoca,
                               jud. Cluj, domiciliat în București, sector 1, str. Ion
         din 26 martie 2010             Brezoianu nr. 51A, et. 6, ap. 26, posesor al CI seria RT
  Consiliul de administrație al S.C. CALIPSO S.A.,      nr. 505562, CNP 1680422120681, eliberată de SPCLEP
constituită din Jecu Ioan, președinte, Clodnitchi Maria-   S1 la data de 8.08.2007, în baza POA apostilată sub
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

nr. 37137/10 din data de 10 februarie 2010 la Limasol -          Societatea Comercială
Cipru de către dl A. Christodoulu;                POPENI COM - S.R.L., Marghita, județul Bihor
  2. Șușman Nicolae, cetățean român, născut la data de
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
16.02.1965, în Marghita, jud. Bihor, domiciliat în Oradea,
str. Octavian Goga nr. 5, jud. Bihor, posesor al CI seria            din 15 decembrie 2009
XH nr. 602632, CNP 1650216054661, eliberată de           Subsemnatul, Pop Emeric, asociat unic al SC
SPCLEP Oradea la data de 16.02.2009;              POPENI COM SRL, cu sediul în mun. Marghita, str.
                                Tudor Vladimirescu nr. 89, Bihor, înmatriculată la ORC
  3. Kanics Alexandru, cetățean român, născut la data
                                sub nr. J05/1059/1998, CUI 11191844, am hotărât
de 16.05.1950 în loc. Crasna, jud. Sălaj, CNP
                                modificarea actului constitutiv după cum urmează:
1500516054657, domiciliat în Oradea, Str. Transilvaniei      1. Dizolvarea societății fără lichidare în conformitate
nr. 19, bl. AN2, ap. 10, jud. Bihor, posesor al CI seria XH   cu art. 235 alin. 1, 2 din Legea nr. 31/1990 republicată.
nr. 380971, eliberată de Pol. Oradea la data de          2. Bunurile societății trec în proprietatea asociatului
13.04.2005,                           unic și declar că societatea nu are datorii față de nicio
  în calitate de acționari, prezenți în ședința din data de  persoană fizică sau juridică.
                                  (4/1.594.294)
16.03.2010, hotărăsc:
  1. Transformarea formei juridice a S.C. BERGBAU             Societatea Comercială
TEHNIC din societate pe acțiuni (S.A.) în societate cu        ORINTEX - S.A., Oradea, județul Bihor
răspundere limitată (S.R.L.)
  2. Convertirea acțiunilor în părți sociale la aceeași               HOTĂRÂRE
valoare, respectiv 10 lei/parte socială.              Adoptată azi, 5.03.2010, cu ocazia adunării generale
  Ca urmare a acestei operațiuni structura capitalului și   ordinare a acționarilor din S.C. Orintex S.A., Oradea, în
                                prezența a 18 acționari cu 108.955 acțiuni, reprezentând
a societății va fi următoarea:
                                58,89 % din capitalul social.
  Capitalul social: 216.000 lei, din care 149.220 lei și
                                  Adunarea fiind legal constituită hotărăște în
21.287,86 euro echivalentul a 66.780 lei la cursul BNR de    unanimitate următoarele:
3,1370 lei/euro, format din 21.600 părți sociale a 10        1) Se aprobă situațiile financiare anuale pentru
lei/parte socială.                       exercițiul financiar 2009 și BVC pentru anul 2010.
  Asociați:                            2) Se prelungește pe o perioadă de 4 ani, până în anul
                                2014, mandatul administratorilor:
  a. S.C. KEYSTONE FINANCE (CYPRUS) LTD va
                                  Președinte: - ec. Horvath Mariana-Sabina - manager
deține 10.800 părți sociale în valoare totală de 108.000
                                  Membri: - ec. Butnariu Lia-Violeta - manager gestiune
lei. Cota de participare la beneficii și pierderi - 50 %.    economică
  b. Șușman Nicolae va deține 10.368 părți sociale în        - cj. Cobe Margareta-Emilia - manager asistență
valoare totală de 103.680 lei. Cota de participare la      juridică
beneficii și pierderi - 48 %.                      - ing. Libert Gheorghe - manager logistică
  c. Kanics Alexandru va deține 432 părți sociale în          - ing. Ilica-Odoroabă Aurel - manager informatic
                                     - dr. Pinta Dan-Doru - membru fără funcții
valoare totală de 4.320 lei. Cota de participare la beneficii
                                executive
și pierderi - 2 %.                            - ec. Crisan Vasile - membru fără funcții
  3. Încetarea mandatelor cenzorilor Gall Geza,        executive.
Hegyeshalmi Zoltan, S.C. Contexpert Ștefan S.R.L.,          (5/1.594.295)
precum și ale cenzorilor supleanți Ocsai Sandor, Lupaș
                                      Societatea Comercială
Daniela Florina, Purgea Ioana Ecaterina.
                                   ORINTEX - S.A., Oradea, județul Bihor
  4. Numirea ca administrator a domnului Kanics
Alexandru.                                      HOTĂRÂRE
  5. Asociații vor adopta un act constitutiv actualizat ce
                                  adoptată în ședința consiliului de administrație
va trebui să respecte prevederile legale privind noua
                                        din data de 19.03.2010
formă juridică, respectiv „S.R.L.”
                                  În conformitate cu prevederile art. 1372 (1) din Legea
  Redactat în 5 exemplare originale, azi, 16.03.2010.     nr. 31/1990, republicată și modificată, ținând cont de
    (3/1.594.293)                      raportul întocmit la data de 19.30.2010 de administrator
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 3

Cobe Margareta Emilia, prin care se atestă cererea            Societatea Comercială
făcută telefonic în data de 18.03.2010 de dl Crisan Vasile     RUBINKING - S.A., Oradea, județul Bihor
de retragere din consiliul de administrație, se hotărăște
radierea din funcția de administrator a dlui Crisan Vasile            HOTĂRÂREA NR. 2
și numirea în calitate de administrator provizoriu, până la
întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, a dnei   din data de 14.01.2010, a adunării generale a
Szilagyi Paraschiva, cetățenie română, CNP               acționarilor S.C. RUBINKING SA
2480302054670, născută la data de 2.03.1948 în loc.
                                  Acționarii societății S.C. RUBINKING SA, cu sediul în
Harghita-Băi, jud. Harghita, domiciliată în Oradea, str. Sf.
Apostol Andrei nr. 79, bl. PC82, ap. 6, jud. Bihor.      Oradea, Str. Lugojului nr. 3, județul Bihor, nr. de ordine în
  Dna Szilagyi Paraschiva va avea calitatea de membru    Registrul Comerțului al județului Bihor J05/3248/1993,
extern al consiliului de administrație, fără funcții      cod unic de înregistrare 9032235: - Ludescher
executive.                           Csaba Janos, deținând 99,984 % din capitalul social;
   (6/1.594.296)                       - Ludescher Arpad Attila, deținând 0,004 % din capitalul
                                social, în nume propriu și în calitate de mandatar al
      Societatea Comercială                acționarului Hajlak Joszef, deținând 0,004 % din capitalul
  MONDENA COM - S.R.L., satul Sânmartin,
                                social; - Ludescher Gabriela-Maria, deținând 0,004 % din
    comuna Sânmartin, județul Bihor
                                capitalul social; - Ludescher Kinga, deținând 0,004 % din
           HOTĂRÂRE                 capitalul social, legal convocați, respectând prevederile
                                legale și statutare referitoare la condiții de cvorum și vot,
 a asociatului unic al SC MONDENA COM S.R.L.
                                au dezbătut și au hotărât:
  Subsemnata Ardelean Elvira - domiciliată în com.
                                  1. Desemnarea dnei Boros Gyongyver, în calitate de
Sânmartin, sat Sânmartin, nr. 105/I, bl. R2, et. 1, ap. 4,
                                administrator al SC RUBINKING SA, ca în numele
jud. Bihor, posesoare a C.I. seria XH nr. 328500, CNP
2471004054651, eliberată de Pol. Oradea la data de       societății și pentru aceasta să decidă cu privire la
5.05.2004, în calitate de asociat unic al SC MONDENA      solicitarea și contractarea de către SC RUBINKING SA a
COM S.R.L., azi, data de 29.03.2010, am hotărât        oricăror credite de trezorerie fără limită de sumă pe toată
următoarele:                          durata anului 2010.
  Dizolvarea și lichidarea societății conform prevederilor    În acest sens, dna Boros Gyongyver, în calitate de
art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind societățile       administrator al SC RUBINKING SA, va putea să
comerciale, republicată.
                                negocieze clauzele contractuale și să semneze
  Patrimoniul societății se transmite în totalitate în
patrimoniul asociatului unic.                 documentele necesare analizei creditului.
  Subsemnata Ardelean Elvira declar că societatea         De asemenea, dna Boros Gyongyver, în calitate de
comercială MONDENA COM S.R.L. nu are niciun fel de       administrator al SC RUBINKING SA poate să garanteze
datorii și stingerea pasivului societății este asigurată.   creditele obținute de SC RUBINKING SA cu bilete la
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      ordin emise în alb de societate și avalizate de
neschimbate.                          administrator și soțul, cu cesiunea oricăror creanțe de
   (7/1.594.297)                       încasat de societate, cu girarea cecurilor și biletelor în
                                favoarea băncii, cu orice bunuri mobile și imobile ale
     Societatea Comercială
AGROMEC ALEȘD - S.A., Aștileu, județul Bihor          societății.
                                  2. Împuternicerea dnei Ghemis Alina, director
         HOTĂRÂREA NR. 1               financiar, și a dnei Boros Gyongyver - administrator,
  Adunarea generală a acționarilor Societății         pentru semnarea contractelor de credit bancar și toate
Comerciale AGROMEC ALEȘD S.A., întrunită statutar în      actele adiționale aferente acestora, contractele de
data de 26.03.2010, la sediul societății, a hotărât:      garanție (gaj pe cont, cesiunea de creanță, contract de
  Contractarea unei linii de credit în sumă de 75.000 lei   ipotecă, gajuri asupra bunurilor mobile etc.), bilet la ordin
de la BCR Sucursala Aleșd, prin prelungirea actualei linii   emis în alb de societate și avalizat de administrator,
de creditare, cu contract de cauțiune între B.C.R.
                                precum și orice alte documente necesare acordării,
Sucursala Aleșd și acționarii majoritari ai societății.
  Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al  prelungirii scadenței, suplimentării sau derulării
României.                           facilităților de credit menționate mai sus, semnătura lor
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.      fiind pe deplin opozabilă societății.
   (8/1.594.298)                         (9/1.594.299)
  4        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
 DE CONSTRUCȚII ȘI TRANZACȚII IMOBILIARE                  FIBRATEX - S.A., satul Palota
   BIHOR - S.A., Oradea, județul Bihor                 comuna Sântandrei, județul Bihor

         HOTĂRÂREA NR. 1                         HOTĂRÂREA NR. 1
        din 25.02.2010 a AGEA               din data de 22 martie 2010, a adunării generale
  În cadrul AGEA, ce a avut loc la data de 25.02.2010,      ordinare a acționarilor Societății Comerciale
la sediul societății din bd. Dacia nr. 108, bl. AM6, Oradea,           FIBRATEX - S.A.
jud. Bihor, convocată și întrunită legal la prima convocare     Adunarea generală ordinare a acționarilor Societății
în proporție de 98,79 % din numărul acționarilor, cu      Comerciale FIBRATEX - S.A., cu sediul în satul Palota nr.
unanimitatea celor prezenți hotărăște următoarele:       180, comuna Sântandrei, județul Bihor, înregistrată la
  Art. 1. Începând cu data de 1.03.2010, noul sediul al    Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J
societății va fi în Oradea, str. B.P. Hașdeu nr. 20, jud.    05/1039/1991, cod de înregistrare fiscală RO 107720, în
Bihor.                             ședința din data de 22 martie 2010, la sediul societății, cu
  Art. 2. Se revocă din funcție cenzorii Codrea Rodica și   o prezență a acționarilor reprezentând 59,746 % din
Lupau Livia și cenzorul supleant Achim Șerban Cristian și    capitalul social și cu unanimitatea voturilor exprimate
se numesc în funcția de cenzori Tamasdan Angela și Tet
                                deținute de acționari, hotărăște:
Teodor pe o perioadă de 3 ani, începând cu 1.03.2010,
                                  Art. 1. Se aprobă raportul administratorului unic
conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 cu toate
                                privind activitatea desfășurată în anul 2009.
modificările ulterioare. Se numește în funcția de cenzor
                                  Art. 2. Se aprobă raportul comisiei de cenzori aferent
supleant, pentru o perioadă de 3 ani, Coroban Adrian
                                exercițiului financiar 2009.
Ioan, conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 cu toate
                                  Art. 3. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2009:
modificările ulterioare. Se prelungește mandatul
                                bilanț, contul de profit și pierderi și se aprobă repartizarea
cenzorului Foia Traian pe o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 1.03.2010.                      profitului obținut de societate în cursul anului 2009 în
  Art. 3. Se revocă din funcție membrii consiliului de    valoare de 347.930 lei astfel: o cotă de 5 %, respectiv
administrație: Costa Nistor și Achim Eugenia Doina și se    suma de 17.397 lei directorului mandatat și angajaților
numește ca administrator unic al societății dl Achim      societății și suma de 330.533 lei repartizată pentru
Șerban Mircea, începând cu 1.03.2010.              rezerve la dispoziția societății pentru reinvestire.
  Art. 4. Se împuternicește administratorul unic, în       Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a
persoana acționarului majoritar Achim Șerban Mircea, să     administratorului unic pentru exercițiul financiar aferent
semneze hotărârea AGEA din 25.02.2010, statutul         anului 2009.
societății și orice acte necesare, revocarea și numirea,      Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
mandatului cenzorilor și numirea cenzorului supleant,      pentru anul 2010 și lista de reparații și investiții pe anul
precum și schimbarea sediului societății.            2010, finanțate din surse proprii.
   (10/1.594.300)                         Art. 6. Se aprobă prelungirea mandatelor cenzorilor
                                Crișan Gavril, Ardelean Rodica și Biros Maria pentru o
     Societatea Comercială                 durată de 3 ani și se aprobă numirea cenzorului supleant
 DE CONSTRUCȚII ȘI TRANZACȚII IMOBILIARE            în persoana dnei Bubui Elisabeta - expert contabil,
   BIHOR - S.A., Oradea, județul Bihor            cetățean român, născută în localitatea Caravan, județul
                                Caraș-Severin, la data de 19 iunie 1950, identificată prin
           NOTIFICARE                C.I. seria X.H. nr. 537751 eliberată de Mun. Oradea la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    data de 5 februarie 2008, cod numeric personal
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  2500619054650, domiciliată în: țara România, localitatea
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   Oradea, Strada Măcinului nr. 13, județul Bihor, pentru o
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    durată de 3 ani.
actului constitutiv al societății comerciale SOCIETATEA       Art. 7. Se aprobă indemnizația netă a
COMERCIALĂ DE CONSTRUCȚII ȘI TRANZACȚII             administratorului unic de 14.280 lei pe lună și
IMOBILIARE BIHOR S.A., cu sediul în municipiul         indemnizația netă de 400 lei pe lună pentru fiecare
Oradea, județ Bihor, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.     cenzor plin. Se aprobă ca administratorul unic să
20, înregistrată sub nr. J5/1371/1991, cod unic de       stabilească în cursul anului 2010 indemnizația pentru
înregistrare 55863, care a fost înregistrat sub nr. 24111    directorul general mandatat.
din 30.03.2010.                           Art. 8. Se aprobă descărcarea de gestiune a
   (11/1.594.301)                       administratorilor Ferretti Luciano, Marcuș Ioan, Mateșan
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 5

Floare și Milovan Katalin pentru activitatea desfășurată          Societatea Comercială
pe perioada 29 martie 2005 - 11 august 2007.            PASCALAU & ACHIM CONSTRUCT - S.R.L.
  Se împuternicește dna Mateșan Floare, domiciliată în          Oradea, județul Bihor
Oradea, Strada Nufărului nr. 44, județul Bihor, identificată
cu C.I. seria X.H. nr. 261329 eliberată de Poliția Oradea               HOTĂRÂRE
la data de 7 mai 2003, să semneze în numele acționarilor
                                       din data de 1 februarie 2010
și pentru toți acționarii societății hotărârea adunării
generale ordinare a acționarilor adoptată în data de 22       Subsemnații Achim Remus-Bogdan și Pașcalău
martie 2010 și, de asemenea, să efectueze demersurile      Daniel-Sorin, în calitate de asociați, în temeiul
necesare realizării publicității/înregistrării prezentei     prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind
hotărâri la Oficiul registrului comerțului.           societățile comerciale, am hotărât:
   (12/1.594.302)                         Articol unic. Dizolvarea voluntară a societății conform
                                 articolului 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind
       Societatea Comercială                societățile comerciale.
    IMPEX ALMA PREST - S.R.L., Oradea               (14/1.594.304)
         județul Bihor
                                       Societatea Comercială
            HOTĂRÂRE                    ZEFALI - S.R.L., Oradea, județul Bihor
   a adunării generale a asociaților Societății
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
   Comerciale IMPEX ALMA PREST - S.R.L.
  Subsemnații Teaha Alexandra, cu cetățenie română,             din data de 31 martie 2010
domiciliată în Oradea, Piața Independenței nr. 53, bl. A      Subsemnații Farkas Magdolna Lidia, legitimată cu C.I.
10, ap. 36, județul Bihor, identificată cu B.I. seria D.A. nr.  seria X.H. nr. 635123, cod numeric personal
268046 eliberat de Miliția Oradea la data de 12 octombrie    2550806054655, și Farago Dezideriu, legitimat cu C.I.
1985, cod numeric personal 2510927054705, și Teaha        seria X.H. nr. 666993, cod numeric personal
Traian-Augustin, cu cetățenie română, domiciliat în       1470312054668, în calitate de asociați ai Societății
Oradea, Piața Independenței nr. 53, bl. A 10, et. 8, ap. 36,   Comerciale ZEFALI - S.R.L., cu sediul în Oradea, Strada
județul Bihor, identificat cu C.I. seria X.H. nr. 472028     Iasomiei nr. 68, județul Bihor, cod de înregistrare fiscală
eliberată de S.P.C.L.E.P. Oradea la data de 25 ianuarie     RO 15321629, J 05/380/27 martie 2003 (în baza actului
2007, cod numeric personal 1471030054671, în calitate      constitutiv al societății comerciale), am hotărât dizolvarea
de asociați ai Societății Comerciale IMPEX ALMA PREST      societății conform art. 235 din Legea nr. 31/1990,
- S.R.L., astăzi, data de 30 martie 2010, cu ocazia         - societatea nu are datorii,
adunării generale a asociaților, în temeiul prevederilor      - patrimoniul societății se transmite asociaților
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,        conform participării lor la capitalul social.
republicată, cu modificările și completările ulterioare, am      (15/1.594.305)
hotărât:
  - dizolvarea și lichidarea societății conform               Societatea Comercială
prevederilor art. 235 din Legea nr. 31/1990 privind            AXON SERV - S.R.L., satul Aștileu
societățile comerciale, republicată, cu modificările și          comuna Aștileu, județul Bihor
completările ulterioare;
  - patrimoniul societății se transmite în totalitate în             HOTĂRÂREA NR. 1
patrimoniul asociaților proporțional cu participarea
acestora la capital;                                 din 31.03.2010
  - subsemnații Teaha Alexandra și Teaha Traian-         Asociații, reprezentând 100 % din total capital social,
Augustin, pe proprie răspundere, declarăm că stingerea      Parohia Ortodoxă Auseu, deținătoare a unui procent de
pasivului Societății Comerciale IMPEX ALMA PREST -        4,0576 % din capitalul social, reprezentat de preot Vese
S.R.L. este asigurată.                      Stefan-Florian, dl Bradau Florian, deținător a unui
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      procent de 31,9372 % din capitalul social, dl Cretu Dorel
neschimbate.                           Ioan, deținător a unui procent de 31,9372 % din capitalul
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 30 martie     social, și dl Hoffmann Josef, deținător a unui procent de
2010, în 5 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți     32,068 % din capitalul social, au adoptat cu unanimitate
și 2 exemplare pentru Oficiul Registrului Comerțului de     de voturi următoarea hotărâre: corectarea erorilor
pe lângă Tribunalul Bihor.                    materiale apărute în „proiectul de divizare” publicat în
   (13/1.594.303)                       Monitorul Oficial - Partea a IV-a, nr. 3900 din data de 21
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

iulie 2009 și anume punctul 6: eronat - „suprafața de              Societatea Comercială
19.981 m2, corect este „suprafața de 18.981 m2”, și               CENTRUL DE PRODUCȚIE
  eronat - „conform extrasului de carte funciară            ȘI DISTRIBUȚIE UAMT - S.R.L., Oradea
nr. 1054” - corect este „conform extrasului de carte                 județul Bihor
nr. 1051”.
   (16/1.594.306)                                  HOTĂRÂREA NR. 1
                                           din data de 31.03.2010
       Societatea Comercială
    FICAMT - S.A., Oradea, județul Bihor              a adunării generale extraordinare a asociaților
                                    Asociații societății, prezenți în procent de 100 % din
          HOTĂRÂREA NR. 1                 capitalul social, au adoptat în unanimitate prezenta
                                  hotărâre:
         din data de 29.03.2010
                                    În temeiul prevederilor art. 238 alin. 1) lit. a) și art. 246
 a adunării generale extraordinare a acționarilor         alin. 1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990,
  Acționarii societății, prezenți în procent de 100 % din     modificată, se aprobă fuziunea prin absorbție a Societății
capitalul social, au adoptat în unanimitate prezenta        Comerciale CENTRUL DE PRODUCȚIE ȘI
hotărâre:                              DISTRIBUȚIE UAMT - S.R.L., ca societate absorbită, cu
  În temeiul prevederilor art. 238 alin. 1) lit. a) și art. 246  Societatea Comercială UAMT - S.A., ca societate
alin. 1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990,       absorbantă, conform proiectului de fuziune publicat în
modificată, se aprobă fuziunea prin absorbție a Societății     Monitorul Oficial al României nr. 189/27.01.2010, Partea
Comerciale FICAMT - S.A., ca societate absorbită, cu        a IV-a.
societatea comercială UAMT - S.A., ca societate             Formalitățile privind publicitatea fuziunii vor fi
absorbantă, conform proiectului de fuziune publicat în       efectuate prin grija administratorului societății, care va
Monitorul Oficial al României nr. 189/27.01.2010, Partea      putea delega aceste atribuțiuni unei terțe persoane.
a IV-a.                                 (19/1.594.309)
  Formalitățile privind publicitatea fuziunii vor fi
                                         Societatea Comercială
efectuate prin grija administratorului societății, care va
                                      PRINTOR PRODEXIM - S.R.L., Oradea
putea delega aceste atribuțiuni unei terțe persoane.
                                           județul Bihor
   (17/1.594.307)
                                              HOTĂRÂRE
       Societatea Comercială
    FRIGAMT - S.R.L., Oradea, județul Bihor                    din data de 1.04.2010
                                    Subsemnatul Toth Ludovic, CNP 1470206054686,
          HOTĂRÂREA NR. 1                 domiciliat în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 59, județul
         din data de 31.03.2010               Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr. 661312 eliberată de
                                  SPCLEP Oradea la data de 3.02.2010, în calitate de
  Asociatul unic al Societății Comerciale FRIGAMT -
                                  asociat unic al S.C. PRINTOR PRODEXIM - S.R.L., cu
S.R.L., persoană juridică, Societatea Comercială UAMT -
                                  sediul social în Oradea, Str. Căprioarei nr. 38, cam. 1,
S.A., reprezentată prin dl Radu Mazilescu, în baza         județul Bihor, la data de 27.05.2008, am hotărât
hotărârii AGEA UAMT - S.A. din data de 31.03.2010, a        următoarele:
adoptat prezenta hotărâre:                       Art. 1. Se majorează capitalul social, cu suma de
  În temeiul prevederilor art. 238 alin. 1) lit. a) și art. 246  100.000 RON, aport numerar reprezentând profit
alin. 1) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990,       nerepartizat din anul 2009.
modificată, se aprobă fuziunea prin absorbție a Societății       Art. 2. După majorare capitalul social total este de
Comerciale FRIGAMT - S.R.L., ca societate absorbită, cu       107.760 RON, divizat în 10.776 părți sociale a 10
Societatea Comercială UAMT - S.A., ca societate           RON/fiecare, compus din:
absorbantă, conform proiectului de fuziune publicat în         - aport în numerar în sumă de 100.200 RON, divizat în
Monitorul Oficial al României nr. 189/27.01.2010, Partea      10.020 părți sociale a 10 RON fiecare;
a IV-a.                                - aport în natură, în sumă de 7.560 RON, divizat în 756
  Formalitățile privind publicitatea fuziunii vor fi       părți sociale, a 10 RON fiecare, care va fi deținut în
efectuate prin grija administratorului societății, care va     totalitate de dl Toth Ludovic.
putea delega aceste atribuțiuni unei terțe persoane.          Art. 3. Se adoptă un nou act constitutiv pentru
   (18/1.594.308)                         societate.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                   7

  Redactat în Oradea în 6 exemplare originale, azi,          Domnul Cristian Pau Rat, cetățean român, domiciliat
1.04.2010, data semnării.                     în Oradea, Str. Agriculturii nr. 11, județul Bihor, identificat
  (20/1.594.310)                         cu C.I. seria XH nr. 168146, având CNP 1830122055054,
                                  eliberată de Poliția Oradea la data de 15.08.2001, având
       Societatea Comercială                 calitatea de reprezentant al acționarului majoritar
    PRINTOR PRODEXIM - S.R.L., Oradea              S.C. MACON - S.R.L. a fost ales secretar al ședinței
         județul Bihor                  conform art. 129 (2) din Legea nr. 31/1990, cu
                                  modificările și completările ulterioare.
            NOTIFICARE                   După verificarea prezenței acționarilor, secretarul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ședinței confirmă prezența următorilor acționari:
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.      1. S.C. MACON - S.R.L., o societate cu răspundere
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     limitată, organizată și funcționând în baza legislației
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     române, cu sediul în Deva, str. Santuhalm nr. 1, județul
                                  Hunedoara, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului
actului constitutiv al Societății Comerciale PRINTOR
                                  cu nr. J 20/889/2007, având CUI 18991933, deținând
PRODEXIM - S.R.L., cu sediul în Ordea, str. Căprioarei
                                  3.090.001 acțiuni ce reprezintă 63,94869 % din capitalul
nr. 38, județul Bihor, înregistrată sub nr. J 5/4694/1994,
                                  social, legal reprezentată prin dl Cristian Paul Rat,
cod unic de înregistrare 6617413, care a fost înregistrat
                                  cetățean român, domiciliat în Oradea, str. Agricultori nr.
sub nr. 25084 din 1.04.2010.
                                  11, județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr. 168146,
   (21/1.594.311)
                                  eliberată de Poliția Oradea la data de 15.08.2001, având
                                  CNP 1830122055054, în baza procurii emise de către
      Societatea Comercială
                                  S.C. MACON - S.R.L. cu nr. 964 din data de 18.02.2010.
   SIMBETON - S.A., Oradea, județul Bihor
                                    S-a constatat că pentru validitatea deliberărilor
                                  adunării generale ordinare au fost îndeplinite toate
            HOTĂRÂRE
                                  condițiile de cvorum și de vot.
           din 16.03.20010                 În urma dezbaterilor asupra punctelor supuse
                                  aprobării adunării generale, acționarii prezenți sau
      a adunării generale extraordinare
                                  reprezentați în ședința adunării generale extraordinare
        a S.C. SIMBETON - S.A.
                                  au hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:
  Adunarea generală extraordinară a S.C. SIMBETON -         1. Se aprobă raportul de expertiză topografică nr.
S.A., având sediul social în Orade, Str. Uzinelor nr. 12,     91/2.02.2010 întocmit de către expertul judiciar Mone
județul Bihor, înmatriculată la Oficiul Registrului        Ioan Mihai, prin care s-au identificat imobilele construcții
Comerțului Bihor cu nr. J 05/78/2001, CUI 13704180         proprietatea Simbeton, situate administrativ în Oradea,
(„Societatea”) s-a întrunit astăzi, 16 martie 2010, ora      Str. Uzinelor nr. 12, județul Bihor, pe imobilul cu nr.
10,00 la sediul social al societății, în conformitate cu actul   cadastral 6504 = 140.425 m2, înscrise în CF nr. 158021
constitutiv al societății, și cu Legea nr. 31/1990, privind    Oradea, provenită din conversia CF NDF 4863 Oradea,
societățile comerciale, republicată și modificată, astfel     și prin care s-au făcut propuneri de rectificare a CF
cum a fost aceasta convocată de către președintele         158021, Oradea, în sensul radierii dreptului de
consiliului de administrație prin publicarea convocatorului    proprietate al MACON - S.R.L., Deva (societate
propus în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă        absorbantă a S.C. SIMCOR - S.A.), asupra acestor
circulație conform prevederilor legale și a formalităților de   construcții și intabularea acestora în CF 158021, Oradea,
convocare prevăzute în actul constitutiv al societății,      în SIMCOR - S.A.), asupra acestor construcții și
precum și de art. 117 din Legea societăților comerciale,      intabularea acestora în CF 158021 Oradea, în favoarea
republicată și modificată, și a Legii nr. 297/2004, privind    SIMBETON - S.A., astfel cum sunt aceste construcții
piața de capital, pentru desfășurarea adunărilor generale     identificate în Capitolul II din raportul de expertiză
extraordinare a acționarilor.                   menționat mai sus.
  Domnul Constantin Birau, cetățean român, născut la         2. Se aprobă încheierea tranzacției prin care se pune
data de 19.05.1946 în localitatea Azuga, județul Prahova,     capăt litigiului ce face obiectul dosarului nr.
domiciliat în Sinaia, Str. Stânjeneilor nr. 23, bl. 15 B, et. 4,  2851/111/2009 al Tribunalului Brașov, și prin care părțile
ap. 17, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.     își exprimă acordul asupra constatărilor și propunerilor
157431, având CNP 1460519296182, eliberată la           expertului tehnic, cuprinse în raportul de expertiză
11.04.2000 de Poliția Sinaia, având calitatea de          topografică nr. 91/2.02.2010.
președinte al consiliului de administrație, a fost           3. Se aprobă înscrierea în cartea funciară, potrivit
desemnată președinte al adunării generale extraordinare      Legii nr. 7/1996, a dreptului de proprietate al S.C.
a acționarilor.                          SIMBETON - S.A. asupra construcțiilor situate pe
  8        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

imobilul cu nr. cadastral 6504, înscris în CF 158021        1. Se aprobă în unanimitate de voturi fuziunea prin
Oradea, astfel cum acestea au fost identificate, notate și    absorbție a Societății Comerciale UAMT - S.A., ca
propuse spre intabulare în favoarea Simbeton, prin
                                 societate absorbantă, cu următoarele societăți
raportul de expertiză topografică nr. 91/2.02.2010.
Aprobarea radierii construcțiilor proprietatea SIMBETON     comerciale:
- S.A. constatate a fi demolate în fapt, conform          FICAMT - S.A., FRIGAMT - S.R.L. și CENTRUL DE
concluziilor aceluiași raport de exepertiză nr. 91.       PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE UAMT - S.R.L., Oradea,
  4. Se mandatează dl Constantin Birau, cetățean
                                 ca societăți absorbite, conform prevederilor art. 238
român, născut la data de 19.05.1946 în localitatea
Azuga, județul Prahova, domiciliat în Sinaia, Str.        alin. 1) lit. a) și art. 246 alin. 1) din Legea societăților
Stânjeneilor nr. 23, bl. 15 B, et. 4, ap. 17, județul Prahova,  comerciale nr. 31/1990, în baza și în condițiile enunțate în
identificat cu C.I. seria PH nr. 15743, având CNP        proiectul de fuziune aprobat de societățile comerciale
1460519296182, eliberată la 11.04.2000 de Poliția
                                 implicate, publicat în Monitorul Oficial nr. 189 din data de
Sinaia, în calitate de președinte al consiliului de
administrație, în vederea semnării tranzacției prevăzute     27.01.2010, Partea a IV-a.
la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, precum și în vederea     2. Se aprobă în unanimitate de voturi aprobarea
semnării și ducerii la îndeplinire a oricărui          fuziunii, în condițiile enunțate la punctul I, pentru
document/demers necesar operațiunilor de intabulare a      societățile comerciale unde S.C. UAMT - S.A. deține
dreptului de proprietate al S.C. SIMBETON - S.A., în CF
                                 participație, respectiv FRIGAMT - S.R.L. și CENTRUL DE
158021, Oradea, potrivit Legii nr. 7/1996, respectiv
radierea construcțiilor care figurează ca demolate,       PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE UAMT - S.R.L., Oradea.
conform raportului de expertiză.                  Persoana desemnată să voteze în adunările generale
  5. Se împuternicește dna Delia Baciu, domiciliată în     ale acestor societăți, ca reprezentant al UAMT - S.A., în
Oradea, Str. Bumbacului nr. 32, bl. DN 56, et. 4, ap. 53,
                                 conformitate cu prezenta hotărâre, este domnul Radu
județul Bihor, identificată cu C.I. seria XH nr. 634157
eliberată de Poliția Oradea, CNP 2841130055127, să        Mazilescu, identificat cu C.I. seria XH nr. 515045
îndeplinească toate cerințele legale prevăzute de lege și    eliberată de SPCLEP Oradea la data de 4.09.2007.
să ia toate măsurile necesare (inclusiv în fața registrului     3. Se aprobă în unanimitate de voturi adoptarea
comerțului, Depozitarul Central sau CNVM) în legătură
                                 actului constitutiv actualizat al Societății Comerciale
cu înregistrarea efectelor și publicarea prezentei hotărâri,
precum și de a redacta și semna orice document necesar      UAMT - S.A., ca societate absorbantă, potrivit
înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Bihor,      modificărilor intervenite, societatea urmând a fi
Depozitarul Central sau C.N.V.M. a celor hotărâte.        reprezentată la autentificarea actului în fața biroului
  6. Împuternicirea dlui Cristian Paul Rat, cetățean
                                 notarului public prin director general Horia Adrian
român, domiciliat în Oradea, Str. Agricultorilor nr. 11,
identificat cu C.I. seria XH nr. 168146, eliberată de Poliția  Stanciu.
Oradea la data de 15.08.2001, având CNP               4. Persoana împuternicită cu efectuarea formalităților
1830122055054, secretar de ședință, pentru a redacta și     de publicitate și de înregistrare a fuziunii în fața Oficiului
semna în numele acționarilor prezenți procesul-verbal și
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor,
hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.
  Această hotărâre conține 2 (două) pagini și a fost      precum și oricăror alte organe abilitate, începând cu data
redactată în 3 (trei) exemplare originale în limba română    încetării relațiilor comerciale ale societăților implicate în
astăzi, 16.03.2010.                       fuziune, este dl Radu Mazilescu, identificat cu C.I. seria
   (22/1.594.312)                       XH nr. 515045 eliberată de SPCLEP Oradea, la data de
      Societatea Comercială                4.09.2007.
    UAMT - S.A., Oradea, județul Bihor             5. Se aprobă în unanimitate de voturi data de
                                 20.04.2010 pentru identificarea acționarilor asupra
            HOTĂRÂRE
                                 cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale
  Ca urmare a desfășurării adunării generale
                                 extraordinare a acționarilor.
extraordinare a acționarilor UAMT - S.A., Oradea, care a
avut loc în data de 31.03.2010, au fost luate următoarele      Oradea, 31.03.2010.
hotărâri:                              (23/1.594.313)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 9

       Societatea Comercială               Registrul Comerțului sub nr. 27481337, prin împuternicit
    KSC TRANSPORT - S.R.L., Oradea             Foged Palle, cetățean danez, născut în loc. Nykobing F.,
         județul Bihor                 la data de 28.02.1964, cu domiciliul în Hojgardvej 5,7620
                                Lemvig, Danemarca și posesor al Pașaportului nr. P
            HOTĂRÂRE                 200198959, eliberat în data de 4.03.2005 de către
                                autoritățile daneze, cunoscător al limbii române,
        din data de 31.12.2009               2. S.C. NAUJA HOLDING APS, societate daneză cu
           a asociatului unic             sediul în Dalgardvej nr. 82, 7600 Struer, înregistrată la
  Subsemnatul Kiss Sebastian Csaba, în calitate de       Registrul Comerțului sub nr. 27311512, prin împuternicit
asociat unic al Societății Comerciale KSC TRANSPORT       Foged Palle, cetățean danez, născut în loc. Nykobing F.,
- S.R.L., am hotărât următoarele:                la data de 28.02.1964, cu domiciliul în Hojgardvej 5,7620
  1. Majorarea capitalul social cu suma de 19.800 lei din   Lemvig, Danemarca și posesor al Pașaportului nr. P
profitul aferent anului 2006. În urma majorării, capitalul   200198959, eliberat în data de 4.03.2005 de către
social al societății va fi 20.000 lei împărțit în 2.000 părți  autoritățile daneze, cunoscător al limbii române,
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, aparținând          3. Foged Palle, cetățean danez, născut în loc.
asociatului unic.                        Nykobing F., la data de 28.02.1964, cu domiciliul în
  2. Completarea obiectului de activitate: 4612, 4671.     Hojgardvej 5,7620 Lemvig, Danemarca și posesor al
  Societatea adoptă un act constitutiv actualizat       Pașaportului nr. P 200198959, eliberat în data de
conform Legii nr. 31/1990.                   4.03.2005 de către autoritățile daneze, cunoscător al
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      limbii române,
neschimbate.                            4. Marcu Ioan Marius, cetățean român, domiciliat în
  Prezentul înscris a fost redactat într-un număr de 4     Târgu Mureș, Str. Libertății nr. 103, ap. 13, județul Mureș,
exemplare, azi, data de 31.12.2009.               identificat cu C.I. seria MS nr. 484664, eliberată la data
   (24/1.594.314)                       de 28.08.2008 de SPCLEP Târgu Mureş, CNP
                                1750411264369, întrunindu-se astfel 100 % din capitalul
       Societatea Comercială               social.
    KSC TRANSPORT - S.R.L., Oradea               Adunarea generală este organizată în temeiul
         județul Bihor                 art. 20.1 din Statutul DANUTRITION - S.A. și a fost
                                convocată de dl Foged Palle, în calitatea sa de
           NOTIFICARE                administrator în baza prevederilor art. 21.1 din Actul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Constitutiv.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    Acționarii, în unanimitate, decid:
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     1. Societatea își va schimba sediul social la
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    următoarea adresă: Cluj-Napoca, str. Gheorghe Doja
actului constitutiv al Societății Comerciale KSC        (fostă Lupeni), nr. 47, județul Cluj.
TRANSPORT - S.R.L., cu sediul în Oradea, Str.            2. Transformarea societății pe acțiuni DANUTRITION
Transilvaniei nr. 33, bl. B 58, ap. 18, județul Bihor,     în societate comercială cu răspundere limitată. În acest
înregistrată sub nr. J 5/706/1994, cod unic de înregistrare   sens, noua denumire a societății va fi DANUTRITION -
7697909, care a fost înregistrat sub nr. 25138 din       S.R.L. Ca urmare a acestei transformări se va revoca
1.04.2010.                           mandatul auditorului PARTAUDI CONT - S.R.L.,
   (25/1.594.315)                       persoană juridică română, atestată pentru activități de
                                audit financiar și servicii profesionale conexe acestuia,
      Societatea Comercială                societate având următoarele date de identificare: sediul
 DANUTRITION - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj
                                este în Cluj-Napoca, str. Aleea Băișoara nr. 11, ap. 30,
                                având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului
            HOTĂRÂRE
                                J12/411/2003 și cod fiscal 15223280.
     a Adunării Generale a Acționarilor            3. Va avea loc o majorare a capitalului social de către
S.C. DANUTRITION - S.A., cu sediul social în Cluj-       trei din cei patru asociați prin transformarea
 Napoca, str. Godeanu nr. 7, ap. 3, județul Cluj,       împrumuturilor contractate de către societate de la S.C.
     J12/3573/2006, CUI RO 19139540             Torndal ApS, S.C. Nauja Holding ApS și Palle Foged,
  Locul: Cluj-Napoca, România                 creanțe care sunt certe, lichide și exigibile la data
  Data: 17.11.2009                       majorării, în aport la capitalul social conform expertizei
  Acționarii prezenți:                     contabile efectuate. Fiecare dintre participanții la această
  1. S.C. TORNDAL APS, societate daneză cu sediul în      majorare va aduce ca aport suma de 180.000 lei, iar
Astrupvej nr. 7, 8830 Tjele, Danemarca, înregistrată la     capitalul social total al companiei va fi de 720.000 lei. La
  10        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

această majorare nu va participa asociatul Marcu Marius      - Marcu Marius Ioan - va deține 1.800 părți sociale a
Ioan, iar ca urmare a acestui fapt se vor modifica cotele    câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 18.000 lei,
de participare ale asociaților la capitalul societății după   reprezentând 2,5 % din capitalul social total.
cum urmează:                            Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională
  - S.C. Torndal ApS - va deține 23.400 părți sociale a    cu noua participare a asociaților la capitalul social.
câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 234.000 lei,       5. Societatea îl împuternicește pe domnul Foged
reprezentând 32,5 % din capitalul social total.         Palle, cetățean danez, născut în loc. Nykobing F., la data
  - S.C. Nauja Holding APS - va deține 23.400 părți      de 28.02.1964, cu domiciliul în Hojgardvej 5,7620
sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 234.000   Lemvig, Danemarca și posesor al Pașaportului nr. P
lei, reprezentând 32,5 % din capitalul social total.      200198959, eliberat în data de 4.03.2005 de către
  - Palle Foged - va deține 23.400 părți sociale a câte    autoritățile daneze, cunoscător al limbii române, să
10 lei fiecare, în valoare totală de 234.000 lei,        semneze în numele său actul constitutiv actualizat al S.C.
reprezentând 32,5 % din capitalul social total.         DANUTRITION - S.R.L., precum și orice alte documente
  - Marcu Marius Ioan - va deține 1.800 părți sociale a    necesare pentru ducerea la îndeplinire a celor decise prin
câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 18.000 lei,      prezenta.
reprezentând 2,5 % din capitalul social total.           Semnatarii hotărârii declară pe propria răspundere că
  Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională  sunt cunoscători ai limbii române și că sunt de acord cu
cu noua participare a asociaților la capitalul social.     conținutul prezentului act și că adoptă actul constitutiv
  4. Va avea loc o cesiune de părți sociale conform      actualizat al societății.
căreia:                              Cu cele hotărâte mai sus prezenta adunare generală
  Asociatul cedent Palle Foged cesionează toate cele     a acționarilor ia sfârșit.
23.400 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei         (26/1.595.047)
fiecare, în valoare totală de 234.000 lei, reprezentând
                                      Societatea Comercială
32,5 % din capitalul social, astfel cum a fost majorat și
                                    DANUTRITION - S.R.L., Cluj-Napoca
modificat, al S.C. DANUTRITION - S.R.L. către
                                         județul Cluj
cesionarul Palle Foged Holding ApS, persoană juridică
daneză, cu sediul social în Hojgardvej 5,7620 Lemvig,
                                           NOTIFICARE
Danemarca, înregistrată la Camera de Comerț din
Danemarca sub nr. CVR 31750954, care primește aceste        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
părți sociale și va deveni asociat al societății.        Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Cesiunea se realizează la valoarea nominală.        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Cesionarul declară că a achitat contravaloarea părților     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
sociale cedentului și că nu are nicio altă pretenție față de  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
acesta sau față de societate în ceea ce privește prezenta    DANUTRITION - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.
cesiune.                            Gheorghe Doja nr. 47, județul Cluj, înregistrată sub
  Asociatul cedent Palle Foged se retrage din societate    nr. J12/3573/2006, cod unic de înregistrare 19139540,
și declară că cesionarul i-a achitat contravaloarea părților  care a fost înregistrat cu nr. 21705 din 17.03.2010.
sociale cedate și nu mai are nicio pretenție față de viitorul    (27/1.595.048)
asociat sau față de societate. Cedentul își va păstra
                                   SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.
calitatea de administrator al societății.
                                         București
  Aceasta va adopta Actul Constitutiv al S.C.
DANUTRITION - S.R.L. și va deveni asociat.
                                          DECIZIA NR. 88
  În urma prezentei cesiuni se va modifica structura
participării la capitalul social astfel:                     din 2 octombrie 2009
  - S.C. Torndal ApS - va deține 23.400 părți sociale a      În temeiul prevederilor:
câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 234.000 lei,       - Hotărârii Guvernului nr. 767/21.11.1997 privind
reprezentând 32,5 % din capitalul social total,         înființarea SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII - S.A.;
  - S.C. Nauja Holding APS - va deține 23.400 părți        - Hotărârii Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII
sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 234.000   NAȚIONALE A SĂRII - S.A. nr. 20/26.02.2009, de numire
lei, reprezentând 32,5 % din capitalul social total.      a domnului Nicolae Lucian Duță în funcția de director
  - Palle Foged - va deține 23.400 părți sociale a câte    general al SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII - S.A.,
10 lei fiecare, în valoare totală de 234.000 lei,        precum    și  Ordinul    Ministrului   Economiei
reprezentând 32,5 % din capitalul social total.         nr. 198/11.02.2009.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                   11

  În temeiul art. 25 din Statutul SOCIETĂȚII             Asociatul Fizesan Ciprian participă cu suma de 760
NAȚIONALE A SĂRII - S.A., Directorul General decide:       lei, vărsată integral, la majorarea capitalului social al S.C.
  Art. 1. Începând cu data de 2.10.2009, se           INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L. Asociatul
definitivează domnul Mihuț Georgel în funcția de Director
                                 Fizesan Ioan participă cu suma de 40 lei, vărsată integral,
al Sucursalei Salina Ocna Dej.
  Art. 2. Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului      la majorarea capitalului social al S.C. INTERNATIONAL
central al societății va duce la îndeplinire prevederile     TRANSPORT - S.R.L.
prezentei dispoziții.                         După majorare, capitalul social, subscris și vărsat, al
  Emisă în București astăzi, 2.10.2009.             S.C. INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L. va fi de
  (28/1.595.049)                        1.000 lei, aport în numerar, divizat în 100 de părți sociale
                                 egale, în valaore de 10 lei fiecare.
      Societatea Comercială
   INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L.                După majorare, aportul asociatului Fizesan Ciprian la
      Cluj-Napoca, județul Cluj               capitalul social al S.C. INTERNATIONAL TRANSPORT -
                                 S.R.L. va fi de 950 lei, aport în numerar, reprezentând 95
            HOTĂRÂRE                 de părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare.
     a Adunării Generale a Asociaților              După majorare, aportul asociatului Fizesan Ioan la
  S.C. INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L.,             capitalul social al S.C. INTERNATIONAL TRANSPORT -
  persoană juridică română, cu sediul în Cluj-         S.R.L. va fi de 50 lei, aport în numerar, reprezentând
 Napoca, str. Donath nr. 170, sc. 1, et. 1, ap. 5,        5 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare.
 județul Cluj, înmatriculată la ORCT Cluj sub nr.
                                   III. Urmare a hotărârii adoptate intervin următoarele
     J12/454/1999, CUI RO11665735
                                 modificări în cuprinsul Actului constitutiv al societății: Între
  Asociații:
  1. Fizesan Ciprian, cetățean român, născut la data de     asociații semnatari se va semna Contractul de societate
6.03.1979 în Turda, județul Cluj, domiciliat în Turda, Str.    al S.C. INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L. Asociații
Plopilor nr. 1, bl. L3, sc. B, et. 2, ap. 16, județul Cluj    semnatari adoptă Actul Constitutiv Actualizat al societății.
identificat prin C.I. seria KX nr. 248824, CNP          Alin. 1, art. 5 și art. 9 din Statut se vor modifica în mod
1790306126198, în calitate de asociat cedent.           corespunzător.
  2. Fizesan Ioan, cetățean român, născut la data de
                                   Prezenta hotărâre reprezintă voința noastră a
1.01.1946 în comuna Banisor, județul Sălaj, domiciliat în
Turda, Str. Plopilor nr. 1, sc. B, et. 2, ap. 16, județul Cluj,  asociaților semnatari, și a fost redactată în trei exemplare
identificat cu C.I. seria KX nr. 541457, CNP           originale, de către av. Marius Rareș Lapusan, azi,
1460101126214, în calitate de asociat cesionar.          5.03.2010, data Adunării Generale.
  Cu ocazia transferului părților sociale la S.C.          (29/1.595.050)
INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L. am adoptat
prezenta hotărâre a adunării generale, cuprinzând               Societatea Comercială
următoarele:
                                    INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L.
  I. Cesiunea părților sociale
                                       Cluj-Napoca, județul Cluj
  Asociatul Fizesan Ciprian cesionează o parte socială,
în valoare totală de 10 lei, reprezentând 5 % din capitalul
social, către dl Fizesan Ioan. Cesiunea se realizează la                 NOTIFICARE
valoarea nominală a părților sociale. Dl Fizesan Ioan        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
devine astfel asociat al societății.               Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnatul Fizesan Ciprian declar că am cesionat o
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
parte socială la valoarea ei nominală către dl Fizesan
Ioan, am primit de la acesta prețul părții sociale și nu mai   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
am nici o pretenție materială față de asociatul cesionar.     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  II. Majorarea capitalului social al S.C.           INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L., cu sediul în
INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L.                 Cluj-Napoca, str. Donath nr. 170, sc. 1, et. 1, ap. 5, județul
  Asociații semnatari au decis majorarea capitalului      Cluj, înregistrată sub nr. J12/454/1999, cod unic de
social al S.C. INTERNATIONAL TRANSPORT - S.R.L. la
                                 înregistrare 11665735, care a fost înregistrat cu nr. 27881
nivelul de 1.000 lei.
  Majorarea capitalului social se va face prin aportul în    din 30.03.2010.
numerar al asociaților Fizesan Ciprian și Fizesan Ioan.        (30/1.595.051)
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

       Societatea Comercială                Art. 2. Împuternicirea dnei consilier juridic Ramona
      UNIUNEA IMOBILIARA - S.R.L.             Valeria Tod, identificată cu C.I. seria KX nr. 676811,
                                având CNP 2790729386364, în vederea redactării
            HOTĂRÂRE                 actelor, îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru
                                publicarea hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al
a asociaților - S.C. UNIUNEA IMOBILIARA - S.R.L.
                                României (depunerea și ridicarea actelor la ORC Cluj) și
  Subscrisa, Uniunea Națională a Agențiilor Imobiliare    pentru reprezentarea Societății în relația cu Oficiul
(U.N.A.I.) - Filiala Cluj, înregistrată la Registrul      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Judecătoriei Cluj-Napoca sub numărul 11230/5.12.2003,
                                  (32/1.595.053)
C.I.F.: 15981978, cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Eroilor
nr. 22, ap. 9, județul Cluj, în calitate de asociat unic al         Societatea Comercială
S.C. UNIUNEA IMOBILIARA - S.R.L., prin reprezentant          TRANSCARPATICA - S.A., Cluj-Napoca
legal Sanda Rodica Moldovan, domiciliată în Cluj-                județul Cluj
Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 23-35, ap. 76,
identificată cu C.I. seria KX nr. 662413, eliberată de          HOTĂRÂREA NR. 001/1.03.2010
SPCLEP Cluj, CNP 2640606120715, în calitate de
Președinte U.N.A.I. Filiala Cluj, a hotărât, în temeiul                 (extras)
art. 235 din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990,      Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
dizolvarea voluntară și lichidarea fără lichidator numit a   TRANSCARPATICA - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str.
S.C. UNIUNEA IMOBILIARA - S.R.L., C.I.F.: 17807308,       Milton Lehrer nr. 14, jud. Cluj, înmatriculată la ORC Cluj
Nr.   de  ordine   în   registrul   comerțului:    sub nr. J 12/413/1996, CUI RO 8231230, legal întrunită în
J12/2695/22.07.2005, cu sediul Bd. Eroilor nr. 1, ap. 24,    ședința din data de 1.03.2010, la sediul societății, cu un
Cluj-Napoca, Cluj.                       cvorum de 100,00 % capitalul social, format din:
  Data: 26.03.2010.                       a) dl Bâlc Gavril deținând 40.000 acțiuni nominative,
   (31/1.595.052)                       reprezentând 25 % din capitalul social;
                                  b) dl Chender Traian deținând 40.000 acțiuni
     Societatea Comercială                 nominative, reprezentând 25 % din capitalul social;
  TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI                c) dl Cîmpean Gavril deținând 40.000 acțiuni
 CONSTRUCȚII - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj         nominative, reprezentând 25 % din capitalul social;
                                  d) dl Neamțu Traian deținând 40.000 acțiuni
  HOTĂRÂREA NR. 3/26.03.2010, A ADUNARII            nominative, reprezentând 25 % din capitalul social,
  GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR                în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu
  S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI            modificările și completările ulterioare, și în conformitate
       CONSTRUCȚII - S.A.                 cu actul constitutiv al societății, hotărăște:
  Cu prilejul adunării generale ordinare din data de       Art. 1. Se ia act de renunțarea dlui Rusu Ioan la
26.03.2010, acționarii S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII        calitatea de administrator - membru CA al societății.
MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII - S.A. (în continuare            Art. 2. Se numește în funcția de administrator,
„Societatea”), având sediul social în Cluj-Napoca, strada    membru al consiliului de administrație al
Buftea nr. 1, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. sub nr.    TRANSCARPATICA - S.A., începând cu data de
J 12/5159/1992, și cod unic de înregistrare RO2897361,     1.03.2010, ing. Tigan Vasile, cetățean român, CNP
acționari reprezentând 81,22 % din capitalul social,      1540709120700, născut la data de 9.07.1954 în
respectiv deținând un număr de 272.166 acțiuni, au       localitatea Lupoaia (com. Holod), județul Bihor, domiciliat
hotărât cu 272.166 voturi „pentru” următoarele:         în sat Florești, Str. Someșului nr. 22, comuna Florești,
  Art. 1. Se aprobă indemnizația cuvenită membrilor      jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 560316, eliberată de
consiliului de administrație al societății aferentă perioadei  SPCLEP Cluj-Napoca la data de 24.07.2007, pentru un
cuprinse între data prezentei adunări generale a        mandat de 21 de luni, respectiv până la data de
acționarilor și următoarea adunare generală ordinară,      19.11.2011.
convocată în vederea aprobării situațiilor exercițiului      Art.   3.  Consiliul    de   administrație   al
financiar 2010, astfel:                     TRANSCARPATICA - S.A. va avea următoarea
  a. membru - 2.000 euro net/lună;              componență:
  b. vicepreședinte - 2.200 euro net/lună;            - dl Bâlc Gavril - președinte;
  c. președinte - 2.200 euro net/lună.              - dl Neamtu Traian - vicepreședinte;
  Plata indemnizației se va face în lei la cursul de       - dl Chender Traian - membru;
schimb leu/euro comunicat de BNR pentru data ultimei        - dl Cîmpean Gavril- membru;
zile a lunii pentru care se efectuează plata.           - dl Tigan Vasile - membru.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 13

  Art. 4. Împuternicirea dlui Bâlc Gavril, în calitate de   nominală de 10 (zece) lei fiecare, reprezentând 70 % din
președinte CA, pentru a semna hotărârea AGA și pentru     întregul capital social al societății, s-au întrunit, la sediul
a îndeplini formalitățile de înregistrare a prezentei     societății, în data de 19.03.2010, și au hotărât în
hotărâri la Registrul comerțului.               unanimitate următoarele:
  Drept pentru care s-a semnat prezenta hotărâre în        - dizolvarea și lichidarea voluntară a Societății
4 exemplare originale astăzi, 1.03.2010, data adunării.    SMARTREE TRANSILVANIA - S.R.L. în baza art. 235
  (33/1.595.054)                       alin. b) din Legea nr. 31/1990, republicată.
                                  Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, adunarea
      Societatea Comercială               generală a asociaților se încheie.
   TRANSCARPATICA - S.A., Cluj-Napoca              (35/1.595.056)
         județul Cluj
                                      Societatea Comercială
           NOTIFICARE                   CARPAT ENERGY - S.R.L., Cluj-Napoca
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            județul Cluj
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              HOTĂRÂREA NR. 1/18.03.2010
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   a asociaților CARPAT ENERGY - S.R.L.,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 înregistrată la ORC Cluj sub nr. J 12/5483/2007,
TRANSCARPATICA - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-
                                         CUI RO 22971640
Napoca, str. Milton Lehrer nr. 14, județ Cluj, înregistrată
sub nr. J 12/413/1996, cod unic de înregistrare 8231230,      Luată azi, 18.03.2010, de asociații:
care a fost înregistrat sub nr. 28156 din 30.03.2010.       1. Pușcă Ovidiu, cetățean român, domiciliat în Cluj-
                                Napoca, str. Meziad nr. 2, ap. 7, județul Cluj, identificat cu
  (34/1.595.055)
                                C.I. seria KX nr. 247595, eliberată de Poliția Mun. Cluj-
       Societatea Comercială               Napoca la data de 26.02.2003, CNP 1780225322233,
    SMARTREE TRANSILVANIA - S.R.L.               2. Pop Mihai, cetățean român, domiciliat în satul
      Cluj-Napoca, județul Cluj             Florești, str. Gheorghe Doja nr. 15, ap. 48, comuna
                                Florești, județul Cluj, identificat cu C.I. seria KX
         HOTĂRÂREA NR. 1               nr. 538346, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de
                                22.03.2007, CNP 1770908312961,
 din data de 19.03.2010, a adunării generale a          3. Pop Cătălina, cetățean român, domiciliată în
 asociaților S.C. SMARTREE TRANSILVANIA -           Câmpia Turzii, Str. Republicii nr. 2, ap. 65, județul Cluj,
 S.R.L., sediu: Cluj-Napoca, Str. Aiudului nr. 28A,      identificată cu C.I. seria KX nr. 256329, eliberată de
  jud. Cluj, J 12/4294/2008, CUI RO 24658080         Poliția Mun. Turda la data de 3.04.2003, CNP
           („Societatea”)              2770903120014,
  Asociații: S.C. SMARTREE ROMANIA - S.R.L.,           care, în baza statutului societății, au hotărât
persoană juridică, cu sediul în București, șos. București-   următoaele:
Ploiești nr. 42-44, clădirea A, etaj 4, aripa A2, sector 1,    1. Majorarea capitalului social al societății de la suma
înscrisă la Registrul Comerțului București sub nr.       de 350 lei la suma de 1.000 lei, prin aport în numerar al
J 40/4676/2000, și CUI RO 13020557, reprezentată prin     asociaților, astfel:
Eric Florin Chis (CNP 1640822400015, domiciliat în         - Pușcă Ovidiu - 300 lei, aport în numerar,
Israel, Haifa, str. Harav Kaniel nr. 11/42, posesor al       - Pop Mihai - 300 lei, aport în numerar,
pașaportului seria ROU nr. 11893318, eliberat de          - Pop Cătălina - 80 lei, aport în numerar.
autoritățile române la data de 8.06.2006), conform         2. Capitalul social al societății, subscris și integral
hotărârii asociatului unic din data de 17.03.2010,       vărsat, este de 1.000 RON și este împărțit în 100 părți
deținând un capital social în valoare de 60 (șasezeci) lei,  sociale a 10 RON partea.
divizat în 6 părți sociale, în valoare nominală de 10 (zece)    3. Aportul fiecărui asociat la capitalul social, precum și
lei fiecare, reprezentând 30 % din întregul capital social   repartizarea părților sociale se prezintă astfel:
al societății, și Giurgi Lucia Corina, cetățean român,       - Pușcă Ovidiu deține 45 părți sociale în valoare totală
domiciliată în mun. Cluj-Napoca, Str. Aiudului nr. 28,     de 450 RON;
identificată prin C.I. seria KX nr. 584012, eliberată de      - Pop Mihai deține 45 părți sociale în valoare totală de
SPCLEP Cluj-Napoca la data de 29.11.2007, CNP         450 RON,
2701128120726, deținând un capital social în valoare de      - Pop Cătălina deține 10 părți sociale în valoare totală
140 (șaptezeci) lei, divizat în 14 părți sociale, în valoare  de 100 RON.
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

  Asociații participă la beneficii și la pierderi proporțional  la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.
cu cota de participare la capitalul social, respectiv:      J 12/361/1997, cod fiscal R 9219803, am hotărât
  - Pușcă Ovidiu - 45 %,                     dizolvarea și lichidarea voluntară a societății în temeiul
  - Pop Mihai - 45 %,                      art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, deoarece,
  - Pop Cătălina - 10 %.                     neavând datorii restante sau creditori neplătiți, societatea
  4. Radierea următoarelor obiecte de activitate         nu are bunuri mobile sau imobile în patrimoniu, iar
secundare:                            cheltuielile aferente dizolvării și lichidării vor fi suportate
  2020 - fabricarea pesticidelor și a altor produse       de către asociatul unic.
agrochimice;                             Asociatul unic declară că este de acord cu conținutul
  2051 - fabricarea explozibililor;               întregului act. Restul clauzelor din statut rămâne
  4931 - transporturi urbane, suburbane și            nemodificat. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
metropolitane de călători;                    31.03.2010, de către Moșuțan Andrada Brândușa din
  6420 - activități ale hodingurilor;              cadrul serviciului juridic al Oficiului Registrului Comerțului
  8532 - învățământ secundar, tehnic sau profesional.      de pe lângă Tribunalul Cluj, la cererea și pe răspunderea
  5. Închiderea punctului de lucru al societății din Cluj-    solicitantului,    potrivit   cererii   de   servicii
Napoca, str. Academician David Prodan, nr. 11, jud. Cluj.     nr. 1036/26.03.2010, în 5 exemplare originale, din care 4
  6. Deschiderea unui punct de lucru la adresa din Cluj-     exemplare au fost eliberate asociatului unic, după
Napoca, str. Carpați nr. 1, parter, jud. Cluj.          certificare.
  7. Celelalte prevederi ale statutului societății rămân       (38/1.595.059)
neschimbate, asociații urmând a adopta statutul
actualizat cu modificările de mai sus.                    Societatea Comercială
   (36/1.595.057)                          PRODSIMCOM IMPEX - S.R.L., satul Borșa
                                      comuna Borșa, județul Cluj
      Societatea Comercială
   CARPAT ENERGY - S.R.L., satul Florești                     HOTĂRÂREA NR. 1
     comuna Florești, județul Cluj
                                  din 31.03.2010, a asociaților S.C. PRODSIMCOM
            NOTIFICARE                          IMPEX - S.R.L.
                                   Tămaș Simion, cetățean român, născut la data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 13.10.1956 în com. Borșa, jud. Cluj, domiciliat în satul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 Borșa nr. 329, com. Borșa, jud. Cluj, identificat prin C.I.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 seria KX nr. 702713, eliberată de SPCLEP Gherla la data
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    de 29.10.2009, CNP 1561013124055, Tămaș Augustin,
CARPAT ENERGY - S.R.L., cu sediul în satul Florești,       cetățean român, născut la data de 6.07.1950 în com.
comuna Florești, județul Cluj, înregistrată cu nr.        Borșa, jud. Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str.
J 12/5483/2007, cod unic de înregistrare 22971640, care      Decebal nr. 60A, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX
a fost înregistrat cu nr. 28186 din data de 30.03.2010.      nr. 631784, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de
                                 17.09.2008, CNP 1500706120726, Tămaș Augustin,
  (37/1.595.058)
                                 cetățean român, născut la data de 11.10.1976 în mun.
       Societatea Comercială                Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca,
    VOPEX IMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca             str. Decebal nr. 60A, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX
         județul Cluj                  nr. 118167, eliberată de Pol. Mun. Cluj-Napoca la data de
                                 23.01.2001, CNP 1761011120741, Tămaș Octavian,
          HOTĂRÂREA NR. 1                cetățean român, născut la data de 18.04.1980      n mun.
                                 Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca,
 din 31.03.2010, a asociatului unic al S.C. VOPEX         str. Decebal nr. 60A, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX
         IMPEX - S.R.L.                 nr. 611074, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de
  Horvath Odon, cetățean român, născut la data de        27.05.2008, CNP 1800418125791, în calitate de asociați
2.06.1957 în loc. Cornești, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-  ai S.C. PRODSIMCOM IMPEX - S.R.L., cu sediul în satul
Napoca, str. Meteor nr. 2, ap. 14, jud. Cluj, identificat cu   Borșa, nr. 329, com. Borșa, jud. Cluj, având un capital
C.I. seria KX nr. 338414, eliberată de Pol. mun. Cluj-      social de 1.000 lei, înmatriculată la Oficiul Registrului
Napoca la data de 10.03.2004, CNP 1570602120657, în        Comerțului Cluj sub nr. J 12/480/2001, CUI 13799555, în
calitate de asociat unic la S.C. VOPEX IMPEX - S.R.L.,      conformitate cu art. 204 din Legea nr. 31/1990,
cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 2, ap. 14,     republicată, am hotărât dizolvarea și lichidarea voluntară
jud. Cluj, având un capital social de 200 lei, înmatriculată   a societății în temeiul art. 235 din Legea nr. 31/1990,
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 15

republicată, declarăm că suntem de acord cu privire la        în calitate de asociați ai societății SOFTWARE AB
repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și      INTERNATIONAL - S.R.L., am hotărât după cum
declarăm că societatea nu are datorii restante sau        urmează:
creditori neplătiți.                         Art. 1. Dizolvarea societății SOFTWARE AB
  Asociații declară pe proprie răspundere că au citit și că   INTERNATIONAL - S.R.L.
sunt de acord cu conținutul întregului act. Restul          Societatea se va dizolva în temeiul art. 227 alin. 1
clauzelor din statut rămâne nemodificat. Prezenta        pct. d din Legea nr. 31/1990 privind societățile
hotărâre a fost redactată astăzi, 31.03.2010, de către      comerciale, republicată și actualizată, prin voința
Drăgoi Anca-Teodora din cadrul colectivului juridic al      asociaților.
                                   Art. 2. În baza art. 233 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii
Cluj, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit
                                 lichidării. Lichidarea administrativă a societății
cererii de servicii nr. 1047/26.03.2010, în 5 exemplare
                                 SOFTWARE AB INTERNATIONAL - S.R.L. se va
originale, din care 4 exemplare au fost eliberate
                                 produce în baza dispozițiilor cuprinse în Titlul VII Cap. I și
asociatului unic, după certificare.               II din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
   (39/1.595.060)                       republicată și actualizată.
                                   Art. 3. Desemnarea în calitate de lichidator a RVA Cluj
     Societatea Comercială                  Insolvency Specialists SPRL, cu sediul profesional în
BEST SOUND - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj          Cluj-Napoca, str. N. Titulescu nr. 4, cam. 47, membru
                                 UNPIR, având nr. matricol 2A100, reprezentată de
      HOTĂRÂREA NR. 1/31.03.2010              Hurgoi Simona Maria, CNP 2580813120679.
          a asociatului unic                Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor mai sus
                                 menționate, prezenta hotărâre se va depune spre
  Subsemnatul Bal Sergiu Vasile, cu domiciliul în Cluj-     înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.
Napoca, str. Traian Vuia nr. 132, identificat prin C.I. seria    Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 30 martie
KX nr. 083854, CNP 1850706125784, eliberată de Poliția      2010, în 4 (patru) exemplare originale.
Cluj-Napoca la 29.05.2000, având cetățenie română, în         (41/1.595.062)
calitate de asociat unic al S.C. BEST SOUND - S.R.L.,
înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul              Societatea Comercială
J 12/3405/2007, cod unic de înregistrare 22201862,         EUROPEAN PARTNER - S.R.L., Cluj-Napoca
având sediul social în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.            județul Cluj
132, am hotărât dizolvarea voluntară a S.C. BEST
SOUND - S.R.L., fără numire de lichidator, conform art.           HOTĂRÂREA NR. 1/22.03.2010
235 din Legea nr. 31/1990.                      a asociatului unic al Societății Comerciale
   (40/1.595.061)                            EUROPEAN PARTNER - S.R.L.
                                   Subsemnata Avram Cornelia, cetățean român,
      Societatea Comercială
                                 născută la data de 14.05.1963 în orașul Jibou, jud. Sălaj,
   SOFTWARE AB INTERNATIONAL - S.R.L.
                                 identificată prin C.I. seria KX nr. 212347 eliberată de Pol.
      Cluj-Napoca, județul Cluj               Cluj la 8.08.2002, domiciliată în loc. Cluj-Napoca, str.
                                 Diaconu Coresi nr. 14, jud. Cluj, CNP 2630514120651, în
          HOTĂRÂREA NR. 1                calitate de asociat al S.C. EUROPEAN PARTNER -
 din data de 30 martie 2010, a adunării generale a        S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Diaconu Coresi
          asociaților                 nr. 16, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
                                 nr. J 12/1302/2005, CUI 17451757, și Huluba Adrian
  1. Chiș Ioan, cetățean român, născut la data de
                                 Călin, cetățean român, născut la data de 23.08.1963 în
3.06.1954 în satul Creaca, jud. Sălaj, domiciliat în Cluj-    Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX
Napoca, str. Mehedinți nr. 5, ap. 54, identificat cu C.I.    nr. 689725, eliberată de Pol. Cluj la 25.08.2009,
seria KX nr. 182676, eliberată de Pol. Cluj, având CNP      domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 17,
1540603120647,                          ap. 6, jud. Cluj, CNP 1630823120707, și Huluba Raluca
  2. Andraș Daniel, cetățean român, născut la data de     Diana, cetățean român, născută la data de 18.06.1991 în
19.01.1975 în Alba Iulia, jud. Alba, domiciliat în Alba Iulia,  Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificată prin C.I. seria KX
str. Marc Aurelius, nr. 37, ap. 12, identificat cu C.I. seria  nr. 484690, eliberată de Pol. Cluj la 22.05.2006,
AX nr. 002575, eliberată de Pol. Alba, având CNP         domiciliată în loc. Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 17,
1750119011107,                          ap. 6, jud. Cluj, CNP 2910618125824, în calitate de
  16       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

moștenitori ai asociatei Huluba Elena, am hotărât         Art. 1. Aprobarea reevaluării la 31.12.2009 a
dizolvarea și lichidarea societății, conform art. 235 din   imobilizărilor corporale de natura construcțiilor.
Legea nr. 31/1990, urmare a decesului acesteia, conform      Art. 2. Împuternicirea dnei consilier judiric Ramona
certificatului de deces nr. 650801 seria DS/21.08.2009     Valeria Tod, identificată cu C.I. seria KX nr. 676811,
eliberat de Primăria Cluj.                   având CNP 2790729386364, în vederea redactării
   (42/1.595.063)                      actelor, îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru
                                publicarea hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial al
      Societatea Comercială               României (depunerea și ridicarea actelor la ORC Cluj) și
  KIWI INTERNET SERV - S.R.L., Cluj-Napoca          pentru reprezentarea Societății în relația cu Oficiul
         județul Cluj                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.
                                  (44/1.595.065)
           HOTĂRÂREA
      adunării generale a asociaților                Societatea Comercială
  1. Bar Valeria, cetățean român, născută la data de       TIPOGRAFIA DORIA - S.R.L., Cluj-Napoca
4.02.1942 în satul Caila, comuna Sintereag, jud. Bistrița-           județul Cluj
Năsăud, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Lemnului nr. 8,
identificată prin B.I. seria DB nr. 569798 eliberată de Pol.            HOTĂRÂREA NR. 1
Cluj la 18.11.1986, CNP 2420204120687, și             din data de 26.03.2010, a adunării enerale a
  2. Patouillard Christophe David, cetățean francez,                asociaților
născut la data de 25.01.1968 în Franța, loc. Annonay,
                                  1. Cimponeriu Sandu-Traian, cetățean român, născut
regiunea Ardèche, domiciliat în Cluj-Napoca, Str.
                                la data de 2.10.1967 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj,
Lemnului nr. 8, identificat prin pașaport nr. 03XX92824
eliberat de Prefectura Rhône la 28.04.2003, CNP        domiciliat în mun. Cluj-Napoca, Aleea Castanilor nr. 5,
7680125120012,                         ap. 3, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX nr. 156348,
  în calitate de asociați ai S.C. KIWI INTERNET SERV -    eliberată de Poliția Mun. Cluj-Napoca la data de
S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Lemnului nr. 8,     6.09.2001, CNP 1671002120660,
având un capital social de 1.000 RON, înmatriculată la       2. Cimponeriu Simona-Adriana, cetățean român,
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 12/2094/2005,     născută la data de 3.06.1967 în mun. Cluj-Napoca, jud.
CUI RO17662169,                        Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, Aleea Castanilor
  în adunarea generală a asociaților din data de       nr. 5, ap. 3, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX
1.03.2010, am hotărât următoarele:               nr. 675999, eliberată de Poliția Mun. Cluj-Napoca la data
  În temeiul art. 235 din Legea nr. 31/1990, am hotărât    de 18.06.2009, CNP 2670603120666,
dizolvarea voluntară a societății începând cu data de       în calitate de asociați ai S.C. TIPOGRAFIA DORIA -
1.04.2010.                           S.R.L., cu sediul în mun. Cluj-Napoca, calea Mănăștur
   (43/1.595.064)                      nr. 9, ap. 2, jud. Cluj, având un capital social de 200 lei,
                                înmatriculată la ORCT Cluj sub nr. J 12/844/28.03.2003,
     Societatea Comercială                 CUI 15325523,
  TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI                au hotărât de comun acord să efectueze concomitent
 CONSTRUCȚII - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj         dizolvarea și lichidarea voluntară a societății, conform
                                articolului 235 alin. 1 și alin. 2 și art. 227 alin. 1 lit. d) din
      HOTĂRÂREA NR. 1/26.03.2010             Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
 a adunării generale extraordinare a acționarilor       completările ulterioare, cu transmiterea patrimoniului
  S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI            către asociați, deoarece societatea nu are datorii
        CONSTRUCȚII - S.A.               restante sau creditori neplătiți, nu are bunuri imobile în
  Cu prilejul adunării generale extraordinare din data de   patrimoniu, iar cheltuielile aferente dizolvării și lichidării
26.03.2010, acționarii S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII       vor fi suportate de către asociați personal, conform
MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII - S.A. (în continuare          participării, în cote egale.
„Societatea”), având sediul social în Cluj-Napoca, str.      Asociații Cimponeriu Sandu-Traian și Cimponeriu
Buftea nr. 1, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. sub nr.    Simona-Adriana declarăm pe propria răspundere că
J 12/5159/1992 și cod unic de înregistrare RO2897361,     împotriva societății nu s-a inițiat procedura de
acționari reprezentând 81,22 % din capitalul social,      reorganizare sau lichidare prevăzute de legile în vigoare.
respectiv deținând un număr de 272.166 acțiuni, au         Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 exemplare.
hotărât cu 272.166 voturi pentru, următoarele:           (45/1.595.066)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 17

        Societatea Comercială              cu sediul în satul Florești, Str. Florilor nr. 114C, comuna
    BI & SI EXPERT - S.R.L., Cluj-Napoca           Florești, jud. Cluj, având un capital social de 200 lei,
          județul Cluj                înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub
                                nr. J 12/1108/2009, cod fiscal R 25582389, am hotărât
         HOTĂRÂREA NR. 1                dizolvarea și lichidarea voluntară a societății în temeiul
                                art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, deoarece,
din 1.04.2010, a asociaților S.C. BI & SI EXPERT -
                                neavând datorii restante sau creditori neplătiți, societatea
           S.R.L.
                                nu are bunuri mobile sau imobile în patrimoniu, iar
  1. Adridan Bianca Maria, cetățean român, născută la     cheltuielile aferente dizolvării și lichidării vor fi suportate
data de 31.05.1978 în loc. Arad, jud. Arad, domiciliată în   de către asociatul unic.
loc. Cluj-Napoca, calea Mănăștur nr. 87, bl. D10, ap. 53,      Asociatul unic declară că este de acord cu conținutul
jud. Cluj, identificată prin C.I. seria KX nr. 510771      întregului act. Restul clauzelor din statut rămâne
eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.10.2006,     nemodificat. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
CNP 2780531312970, și                      1.04.2010, de către Moșuțan Andrada Brândușa din
  2. Berbențe Rodica Simona, cetățean român, născută     cadrul serviciului juridic al Oficiului Registrului Comerțului
la data de 7.07.1978 în mun. Făgăraș, jud. Brașov,       de pe lângă Tribunalul Cluj, la cererea și pe răspunderea
domiciliată în loc. Cluj-Napoca, Str. Dunării nr. 71, ap. 13,  solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
jud. Cluj, identificată prin C.I. seria KX nr. 500030      1064/29.03.2010, în 5 exemplare originale, din care 4
eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 23.08.2006,     exemplare au fost eliberate asociatului unic, după
CNP 2780707312961, în calitate de asociați ai S.C. BI &     certificare.
SI EXPERT - S.R.L., cu sediul în mun.Cluj-Napoca, calea       (47/1.595.068)
Mănăștur nr. 87, ap. 53, jud. Cluj, având un capital social
de 200 lei, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului         Societatea Comercială
Cluj sub nr. J 12/3932/2007, CUI 15183046, au hotărât         RESTAURANT MONTE CARLO - S.R.L.
dizolvarea și lichidarea voluntară a societății în temeiul         Cluj-Napoca, județul Cluj
art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, declarăm că
suntem de acord cu privire la repartizarea și lichidarea              HOTĂRÂREA NR. 1
patrimoniului societății și declarăm că societatea nu are
datorii restante sau creditori neplătiți.               din 1.04.2010, a asociatului unic al S.C.
  Asociații declară pe proprie răspundere că au citit și că     RESTAURANT MONTE CARLO - S.R.L.
sunt de acord cu conținutul întregului act. Restul         Pop Maria, cetățean român, născută la data de
clauzelor din statut rămâne nemodificat. Prezenta        1.08.1954 în com. Dragu, jud. Sălaj, domiciliată în mun.
hotărâre a fost redactată astăzi, 1.04.2010, de către      Cluj-Napoca, Str. Izlazului nr. 1, ap. 17, jud. Cluj,
Moșuțan Andrada Brânduța din cadrul serviciului juridic al   identificată cu C.I. seria KX nr. 076598, eliberată de mun.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Cluj-Napoca la data de 11.04.2000, CNP
Cluj, la cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit   2540801120720, în calitate de asociat unic la S.C.
cererii de servicii nr. 1063/29.03.2010, în 5 exemplare     RESTAURANT MONTE CARLO - S.R.L., cu sediul în
originale, din care 4 exemplare au fost eliberate        mun. Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 105, jud. Cluj, având
asociatului unic, după certificare.               un capital social de 200 lei, înmatriculată la Oficiul
   (46/1.595.067)                      Registrului Comerțului Cluj sub nr. J 12/675/1991, cod
                                fiscal 204574, am hotărât dizolvarea și lichidarea
       Societatea Comercială               voluntară a societății în temeiul art. 235 din Legea
    SZOV EXPERT - S.R.L., satul Florești           nr. 31/1990, republicată, deoarece, neavând datorii
     comuna Florești, județul Cluj             restante sau creditori neplătiți, societatea nu are bunuri
                                mobile sau imobile în patrimoniu, iar cheltuielile aferente
         HOTĂRÂREA NR. 1                dizolvării și lichidării vor fi suportate de către asociatul
                                unic.
 din 1.04.2010, a asociatului unic al S.C. SZOV          Asociatul unic declară pe proprie răspundere că
         EXPERT - S.R.L.                împotriva societății nu s-a inițiat procedura de
  Szoverfi Francisc, cetățean român, născut la data de     reorganizare sau lichidare prevăzute de legile în vigoare,
16.10.1974 în loc. Mociu, jud. Cluj, domiciliat în loc. Cluj-  declară că a citit și că este de acord cu conținutul
Napoca, Str. Almașului nr. 3, ap. 39, jud. Cluj, identificat  întregului act. Restul clauzelor din statut rămâne
cu C.I. seria KX nr. 138417, eliberată de Pol. mun. Cluj-    nemodificat. Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi,
Napoca la data de 24.05.2001, CNP 1741016120669, în       1.04.2010, de către Drăgoi Anca-Teodora din cadrul
calitate de asociat unic al S.C. SZOV EXPERT - S.R.L.,     serviciului juridic al Oficiului Registrului Comerțului de pe
  18       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

lângă Tribunalul Cluj, la cererea și pe răspunderea        Avram Ioana-Alina: 25 %, cu 10 părți sociale, în
solicitantului,   potrivit cererii  de   servicii    valoare de 100 lei.
nr. 1051/29.03.2010, în 5 exemplare originale, din care      3. Atribuțiile privind administrarea și reprezentarea
4 exemplare au fost eliberate asociatului unic, după      societății în relațiile cu terți și personalul salariat au fost
certificare.                          revocate domnului Varga Angelo Stelian, și au fost
   (48/1.595.069)                      atribuite doamnelor Varga Ioana-Gabriela și Avram
                                Ioana-Alina, domnului Pojar Alin-Teodor îi rămân valabile
      Societatea Comercială               în continuare aceste atribuții.
   A&I CONSULTING - S.R.L., satul Florești           4. La obiectele secundare de activitate se adaugă:
     comuna Florești, județul Cluj              6619 - activități auxiliare intermedierilor financiare,
                                exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, și se
      HOTĂRÂREA NR. 7/12.03.2010             radiază 6831 - agenții imobiliare.
                                 Hotărâre încheiată astăzi, 12.03.2010, și
  a adunării generale a asociaților S.C. A&I
                                reprezentând voința asociaților.
CONSULTING - S.R.L., cu sediul în satul Florești,
Strada Sub Cetate nr. 23C, ap. 1, comuna Florești,         (49/1.595.070)
județul Cluj, J 12/4566/17.11.2008, CUI 24750573
                                      Societatea Comercială
  Subsemnații asociați:                      A&I CONSULTING - S.R.L., satul Florești
  1. Varga Ioana-Gabriela, cetățean român, născută în          comuna Florești, județul Cluj
Târnăveni, la data de 1.05.1980, domiciliată în Cluj-
Napoca, str. Donath nr. 170, ap. 32, județul Cluj,                  NOTIFICARE
identificată cu C.I. seria KX nr. 549592, eliberată de
SPCLEP Cluj-Napoca la data de 24.05.2007, CNP           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2800501262520.                         Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  2. Varga Angelo-Stelian, cetățean român, născut în     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Gherla, județul Cluj, la data de 27.05.1976, domiciliat în   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Cluj-Napoca, str. Donath nr. 170, ap. 32, județul Cluj,    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
identificat cu C.I. seria KX nr. 546735, eliberată de     A&I CONSULTING - S.R.L., cu sediul în satul Florești,
SPCLEP Cluj-Napoca la data de 14.05.2007, CNP         Strada Sub Cetate nr. 23C, ap. 1, comuna Florești,
176052712405, și                        județul Cluj, înregistrată sub nr. J 12/4566/2008, cod unic
  3. Pojar Alin-Teodor, cetățean român, născut în Cluj-    de înregistrare 24750573, care a fost înregistrat sub nr.
Napoca, județul Cluj, la data de 6.11.1979, domiciliat în   29384 din 1.04.2010.
Cluj-Napoca, str. Mareșal Ion Antonescu nr. 8, bl. S1,       (50/1.595.071)
ap. 111, identificat cu C.I. seria KX nr. 152860, eliberată
de Mun. Cluj-Napoca, la data de 15.08.2001, CNP              Societatea Comercială
1791106120668,                           CALIRA COMIMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca
  am hotărât următoarele:                           județul Cluj
  1. Majorarea capitalului social cu 100 lei,
reprezentând 10 părți sociale, prin aport în numerar,           HOTĂRÂREA NR. 1/20.03.2010
vărsat de Avram Ioana Alina, cetățean român, născută în      Subsemnații
Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 31.08.1980,         Spataru Silvia, CNP 2720611126232, cetățean român,
domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Olteniei nr. 14, județul   născută la data de 11.06.1972 în Republica Moldova,
Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr. 356194, eliberată de  Soldănești, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Alverna
Mun. Cluj-Napoca, la data de 21.05.2004, CNP          nr. 45, ap. 23, județul Cluj, identificată cu C.I. seria KX
2800831125781, care dobândește astfel calitatea de       nr. 626412, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de
asociat.                            18.08.2008, și
  2. Capitalul social este de 400 lei, iar partea fiecărui    Spătaru Sorin, CNP 7961209120011, fiul defunctului
asociat la beneficii și pierderi este direct proporțional cu  Spătaru Marin, decedat la 28.08.2006, fiu moștenitor,
aportul la constituirea capitalului social astfel:       conform certificatului de moștenitor nr. 17/6.03.2007, prin
  Varga Ioana-Gabriela: 25 %, cu 10 părți sociale, în     curatorul numit prin Dispoziția nr. 1671 din 17.03.2010,
valoare de 100 lei;                      Ghimpu Angela, CNP 2700105126224, născută în
  Varga Angelo-Stelian: 25 %, cu 10 părți sociale, în     Republica Moldova, Samascani, cu domiciliul în Cluj-
valoare de 100 lei;                      Napoca, Str. Fagului nr. 38A, identificată cu C.I. seria KX
  Pojar Alin-Teodor: 25 %, cu 10 părți sociale, în valoare  nr. 297184, eliberată de Pol. Cluj-Napoca, la data
de 100 lei;                          16.09.2003, în calitate de asociați ai S.C. CALIRA
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 19

COMIMPEX - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.           Art. 2. Modificarea articolului din statutul S.C. SIGUR
Alverna nr. 45, ap. 23, județul Cluj, înregistrată la Oficiul   AGENT DE ASIGURĂRI - S.R.L., în sensul: „Dreptul de
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub      a administra și de a reprezenta societatea în procedura
nr. J 12/2601/2005, CUI 17776406, hotărâm:            de lichidare aparține practicianului în insolvență numit ca
  Art. 1. Dizolvarea și lichidarea S.C. CALIRA
                                 lichidator, Borșa Daniela Cristina”. Data de referință
COMIMPEX - S.R.L., în conformitate cu art. 252 și
                                 privind situația patrimonială a societății ce urmează a fi
următoarele din Legea nr. 31/1990 modificată și
                                 preluată de lichidator este sfârșitul lunii în care
completată, și numirea dnei Borșa Daniela Cristina, CNP
2710614062950, identificată cu C.I. seria KX nr. 561020,     lichidatorul își depune specimenul de semnătură la
înscrisă   n Tabloul Uniunii Practicienilor în Insolvență    Oficiul registrului comerțului.
din România, sub numărul matricol 1B0869, în calitate de       Restul clauzelor din actul constitutiv al S.C. SIGUR
lichidator.                            AGENT DE ASIGURĂRI - S.R.L. rămâne nemodificat.
  Art. 2. Modificarea articolului din statutul S.C. CALIRA     (52/1.595.073)
COMIMPEX - S.R.L., în sensul: „Dreptul de a administra
și de a reprezenta societatea în procedura de lichidare          Societatea Comercială
aparține practicianului în insolvență numit ca lichidator,      TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI
Borșa Daniela Cristina”. Data de referință privind situația    CONSTRUCȚII - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj
patrimonială a societății ce urmează a fi preluată de
lichidator este sfârșitul lunii în care lichidatorul își depune       HOTĂRÂREA NR. 2/26.03.2010
specimenul de semnătură la Oficiul registrului comerțului.
  Restul clauzelor din actul constitutiv al S.C. CALIRA      a adunării generale extraordinare a acționarilor
COMIMPEX - S.R.L. rămâne nemodificat.                 S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI
   (51/1.595.072)                               CONSTRUCȚII - S.A.,
                                   Cu prilejul adunării generale extraordinare din data de
       Societatea Comercială
   SIGUR AGENT DE ASIGURĂRI - S.R.L.              26.03.2010, acționarii S.C. TRUSTUL DE INSTALAȚII
      Cluj-Napoca, județul Cluj               MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII - S.A. (în continuare
                                 „Societatea”), având sediul social în Cluj-Napoca, str.
      HOTĂRÂREA NR. 1/20.03.2010              Buftea nr. 1, județul Cluj, înmatriculată la ORC sub nr.
  Subsemnații                          J 12/5159/1992 și cod unic de înregistrare RO2897361,
  Racovitan Ștefania Mihalea, CNP 2830922125795,        acționari reprezentând 81,22 % din capitalul social,
cetățean român, născută la data de 22.09.1983 în Cluj-      respectiv deținând un număr de 272.166 acțiuni, au
Napoca, județul Cluj, cu domiciliul în satul Florești, Str.    hotărât cu 272.166 voturi pentru, următoarele:
Someșului nr. 49A,m bl. corp A2, ap. 5, comuna Florești,       Art. 1. Aprobarea înstrăinării activelor cuprinse în
județul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 687990,      raportul întocmit de către consiliul de administrație al
eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de
                                 societății.
17.08.2009, și
                                   Art. 2. Aprobarea achiziției activelor cuprinse în
  S.C. VERSATIL UE CONSULT - S.R.L., cu sediul în
                                 raportul întocmit de către consiliul de administrație al
Cluj-Napoca, str. Antim Ivireanu nr. 36, județul Cluj,
J 12/4729/2007, CUI 1757727625, în calitate de asociați      societății.
ai S.C. SIGUR AGENT DE ASIGURĂRI - S.R.L., cu            Art. 3. Aprobarea casării unor mijloace fixe uzate
sediul în Cluj-Napoca, Str. Răsăritului nr. 104, ap. 25,     conform situației aprobate de către consiliul de
județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului   administrație al societății.
de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr. J 12/1379/2006, CUI        Art. 4. Împuternicirea dnei consilier juridic Ramona
18599078, hotărâm:                        Valeria Tod, identificată cu C.I. seria KX nr. 676811,
  Art. 1. Dizolvarea și lichidarea S.C. SIGUR AGENT       având CNP 2790729386364, în vederea redactării
DE ASIGURĂRI - S.R.L., în conformitate cu art. 252 și
                                 actelor, îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru
următoarele din Legea nr. 31/1990 modificată și
                                 publicarea hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al
completată, și numirea dnei Borșa Daniela Cristina, CNP
                                 României (depunerea și ridicarea actelor la ORC Cluj), și
2710614062950, identificată cu C.I. seria KX nr. 561020,
înscrisă în Tabloul Uniunii Practicienilor în Insolvență din   pentru reprezentarea Societății în relația cu Oficiul
România, sub numărul matricol 1B0869, în calitate de       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.
lichidator.                              (53/1.595.074)
  20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

       Societatea Comercială                Napoca, Str. Muncitorilor nr. 30, ap. 8, județul Cluj,
    MARUL LUPULUI - S.R.L., Cluj-Napoca            identificat cu C.I. seria KX nr. 679255, eliberată de
          județul Cluj                  SPCLEP Cluj-Napoca, la 6.07.2009, CNP
                                 1531010120725, asociat unic al Societății Comerciale
      HOTĂRÂREA NR. 1/1.04.2010               PICOMTI IMPEX - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str.
                                 Muncitorilor nr. 30, ap. 8, județul Cluj, având un capital
  a asociaților S.C. MARUL LUPULUI - S.R.L.
                                 social de 10.000 lei, având număr de ordine în Registrul
  1. Pop Nicolae, cetățean român, născut în loc.        Comerțului Cluj J 12/3136/1994, cod unic de înregistrare
Vultureni, județul Cluj, la data de 11.03.1944, domiciliat în   RO 6379680, în data de 29 martie 2010, am hotărât
Cluj-Napoca, Str. Primăverii nr. 6, ap. 1, județul Cluj,     completarea obiectului de activitate, schimbarea
identificat cu C.I. seria KX nr. 423061, eliberată de Poliția   obiectului principal de activitate și majorarea capitalului
Cluj-Napoca, la data de 21.04.2005, CNP              social de la 10.000 lei la 50.000 lei, din conversia
1440311120682, și                         creanțelor asociatului unic asupra societății în 4.000 părți
  2. Pop Mariana, cetățen român, născută în Cluj-        sociale, în valoare de 10 lei fiecare, și stingerea parțială
Napoca, județul Cluj, la data de 29.10.1956, domiciliată     a datoriilor societății către asociatul unic, conform
în satul Baciu, comuna Baciu, județul Cluj, identificată cu    contractului de creditare, notei contabile nr. 34 din
C.I. seria KX nr. 422851, eliberată de Pol. Cluj-Napoca la    30.11.2003, balanței de verificare la 30.11.2003, balanței
data de 21.04.2005, CNP 2561029120684;              de verificare la 28 februarie 2010 și raportului de
  3. Pop Nicolae-Horațiu, cetățean român, născut în       expertiză financiar-contabilă anexate, după cum
Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de 21.04.1976,         urmează:
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Donath, bl. XI, sc. C,        Art. 5 din statut se completează cu următorul text:
ap. 55, județul Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 317962,    „Obiectul principal de activitate este din domeniul 467
eliberată de Pol. Cluj-Napoca la data de 11.12.2003,       comerț cu ridicata specializat al altor produse și se referă
CNP 1760421120679,                        la:
  în calitate de asociați ai S.C. MARUL LUPULUI -          4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și
S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mareșal Ion        furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
Antonescu nr. 6, bl. S2, ap. 1, județul Cluj, având un      încălzire.
capital social de 200 lei, înmatriculată la Oficiul registrului    Obiectul secundar de activitate se completează cu
comerțului sub nr. J 12/269/2003, CUUI 15183046, am        următoarele activități:
hotărât dizolvarea voluntară a societății în temeiul         5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare;
art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, declarăm că       5590 - alte servicii de cazare (pensiuni);
suntem de acord cu privire la repartizarea și lichidarea       6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
societății și declarăm că societatea nu are datorii restante   imobiliare proprii sau în leasing.”
sau creditori neplătiți.                       Art. 6 și 8 din statut vor avea următorul conținut:
  Asociații declară pe proprie răspundere că au citit și că     „Capitalul social subscris și vărsat este de 50.000 lei,
sunt de acord cu conținutul întregului act.            divizat în 5.000 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare,
  Restul clauzelor din statut rămâne nemodificat.        aparținând asociatului unic. Transmiterea părților sociale
Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 1.04.2010, de       către persoane din afara societății se poate face cu
către Moșuțan Andrada Brânduța din cadrul Serviciului       acordul asociatului unic sau prin succesiune.”
juridic al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă        Actul constitutiv actualizat și adoptat cu toate
Tribunalul Cluj, la cererea și pe răspunderea           modificările în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 4
solicitantului,    potrivit   cererii   de   servicii
                                 din Legea nr. 31/1990, modificată și anexată la prezenta
nr. 1058/29.03.2010, în 5 exemplare originale, din care 4
                                 hotărâre.
exemplare au fost eliberate asociaților după certificare.
                                    (55/1.595.076)
   (54/1.595.075)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                    PICOMTI IMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca
    PICOMTI IMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca
                                          județul Cluj
          județul Cluj
                                            NOTIFICARE
      HOTĂRÂREA NR. 2/29.03.2010
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          a asociatului unic              Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Pintea Aurel, cetățean român, născut în comuna         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Ploscos, județul Cluj, la 10.10.1953, domiciliat în Cluj-     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 21

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   nr. 681607, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de
PICOMTI IMPEX - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str.     14.10.2009, CNP 1700215120661, aceasta
Muncitorilor nr. 30, ap. 8, județul Cluj, înregistrată sub   despăgubindu-mă la valoarea nominală, luând la
nr. J 12/3136/1994, cod unic de înregistrare 6379680,      cunoștință de situația financiară a societății și de clauzele
care a fost înregistrat sub nr. 29651 din 2.04.2010.      statutare ale societății, la care aderă.
   (56/1.595.077)                         Ca urmare a acestei cesiuni, art. din actul constitutiv
                                se modifică după cum urmează:
     Societatea Comercială                   „Asociații societății sunt: Bocean Tudor-Ioan, Bocean
CONS SALES - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj         Paula-Alina, Marta Alin-Virgil.”
                                  „Aportul asociaților la constituirea capitalului social, la
      HOTĂRÂREA NR. 1/26.03.2010              părțile sociale și la participarea la beneficii și pierderi se
     a asociaților Societății Comerciale          prezintă astfel:
        CONS SALES - S.R.L.                 Bocean Tudor-Ioan, 140 lei, 14 părți sociale, 70 %
                                  Bocean Paula-Alina, 40 lei, 4 părți sociale ,20 %
  Subsemnații
                                  Marta Alin-Virgil, 20 lei, 2 părți sociale, 10 %”
  Bocean Tudor-Ioan, cetățean român, născut la data
                                  II. Radiere punct de lucru din loc. Luna de Sus, județul
de 15.02.1970 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în
                                Cluj.
Cluj-Napoca, Str. Fanului nr. 9, ap. 2, județul Cluj, se
                                  III. Deschidere punct de lucru în Cluj-Napoca, Str.
legitimează cu C.I. seria KX nr. 681607, eliberată de
                                Plevnei nr. 83, județul Cluj.
SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 14.10.2009, CNP
                                  IV. Completare obiect secundar de activitae cu:
1700215120661;
                                  2572 - fabricarea articolelor de feronerie;
  Bocean Paula-Alina, cetățean român, născută la data
                                  4719 - comerț cu amănuntul în magazine
de 30.09.1969 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliată în
                                nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
Cluj-Napoca, Str. Fanului nr. 9, ap. 2, județul Cluj, se
                                nealimentare;
legitimează cu C.I. seria KX nr. 700133, eliberată de
SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 16.07.2009, CNP           4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
1690930120725,                         de comenzi sau prin Internet.
  Palihovici Iuliu, cetățean român, născut la data de       V. Majorare capital social prin aportul în numerar al
4.11.1962 în Republica Moldova, loc. Chișinău, domiciliat    asociaților rămași în urma cesiunii de la 200 lei la 1.000 lei,
în București, str. Vintilă Mihăilescu nr. 19, bl. 62, sc. 1,  numărul părților sociale fiind astfel în număr de total de
ap. 45, se legitimează cu C.I. seria RR nr. 404171,       100, în valoare nominală de 10 lei fiecare, după cum
eliberată de SPCEP S6, biroul nr. 1, la data de         urmează:
26.07.2006, CNP 1621104126213,                   Bocean Tudor-Ioan a mai depus 560 lei, revenindu-i
  Marta Alin-Virgil, cetățean român, născut la data de     astfel 56 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
15.01.1975 în Sibiu, județul Sibiu, domiciliat în Cluj-     fiecare, având astfel în prezent 70 părți sociale, în
Napoca, Calea Mănăștur nr. 101, ap. 55, județul Cluj, se    valoare nominală de 10 lei fiecare, în total 700 lei,
legitimează cu C.I. seria KX nr. 581685, eliberată de      reprezentând 70 % din capitalul social total;
SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 16.11.2007, CNP           Bocean Paula-Alina a mai depus 160 lei, revenindu-i
1750115323928,                         astfel 16 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
  în calitate de asociați ai S.C. CONS SALES - S.R.L.,     fiecare, având astfel în prezent 20 părți sociale, în
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Finului nr. 9, județul Cluj,   valoare nominală de 10 lei fiecare, în total 200 lei,
capital social 200 lei, înmatriculată la ORC Cluj sub nr.    reprezentând 20 % din capitalul social total;
J 12/2284/2006, CUI 18824552, am hotărât asupra           Marta Alin-Virgil a mai depus 80 lei, revenindu-i astfel
următoarelor modificări și completări la actul constitutiv al  8 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare,
societății:                           având astfel în prezent 10 părți sociale, în valoare
  I. Contract de cesiune                    nominală de 10 lei fiecare, în total 100 lei, reprezentând
  Între: Palihovici Iuliu, în calitate de cedent, am hotărât  10 % din capitalul social total.
să cesionez toate cele 3 părți sociale, fiecare parte        Ca urmare acestei majorări, art. din actul constitutiv se
socială având valoarea nominală de 10 lei, în valoare      modifică după cum urmează:
nominală totală de 30 lei, prin prezentul înțelegând să mă     „Aportul asociaților la constituirea capitalului social, la
retrag total din societatea comercială, în favoarea dlui    părțile sociale și la participarea la beneficii și pierderi se
Bocean Tudor-Ioan, în calitate de cesionar, cetățean      prezintă astfel:
român, născut la data de 15.02.1970 în Cluj-Napoca,         Bocean Tudor-Ioan, 700 lei, 7 părți sociale, 70 %
județul Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Fanului nr. 9,    Bocean Paula-Alina, 200 lei, 20 părți sociale, 20 %
ap. 2, județul Cluj, se legitimează cu C.I. seria KX        Marta Alin-Virgil, 100 lei, 10 părți sociale, 10 %
  22       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

  Actul constitutiv actualizat cu toate modificările în   caolinului; 0891 - extracția mineralelor pentru industria
conformitate cu prev. art. 204 alin. 4 din Legea        chimică și a îngrășămintelor naturale; 0892 - extracția
nr. 31/1990 modificată este anexat prezentei hotărâri.     turbei; 0893 - extracția sării; 0899 - alte activități
  Restul clauzelor din statut și din contractul de      extractive n.c.a.; 0910 - activități de servicii anexe
societate rămâne nemodificat.                 extracției petrolului brut și gazelor naturale; 0990 -
   (57/1.595.078)                      activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;
                                1042 - fabricarea margarinei și a altor produse
     Societatea Comercială                 comestibile similare; 1073 - fabricarea macaroanelor,
CONS SALES - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj         tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare;
                                1081 - fabricarea zahărului; 1084 - fabricarea
           NOTIFICARE                condimentelor și ingredientelor; 1103 - fabricarea cidrului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    și a altor vinuri din fructe; 1104 - fabricarea altor băuturi
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     nedistilate, obținute prin fermentare; 1105 - fabricarea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        berii; 1106 - fabricarea malțului; 1200 - fabricarea
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  produselor din tutun; 1310 - pregătirea fibrelor și filarea
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   fibrelor textile; 1395 - fabricarea de textile neţesute şi
CONS SALES - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str.      articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de
Finului nr. 9, județul Cluj, înregistrată sub nr.       îmbrăcăminte; 1396 - fabricarea de articole tehnice și
J 12/2284/2006, cod unic de înregistrare 18824552, care    industriale din textile; 1411 - fabricarea articolelor de
a fost înregistrat sub nr. 29709 din 2.04.2010.        îmbrăcăminte din piele; 1420 - fabricarea articolelor din
  (58/1.595.079)                       blană; 1431 - fabricarea prin tricotare sau croșetare a
                                ciorapilor și articolelor de galanterie; 1439 - fabricarea
     Societatea Comercială                prin tricotare sau croșetare a altor articole de
 DAMITRADE - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj         îmbrăcăminte; 1511 - tăbăcirea și finisarea pieilor;
                                prepararea și vopsirea blănurilor; 1520 - fabricarea
    ACT ADIȚIONAL NR. 10/17.12.2009            încălțămintei; 1711 - fabricarea celulozei; 1712 -
                                fabricarea hârtiei și cartonului; 1721 - fabricarea hârtiei și
 la actul constitutiv al S.C. DAMITRADE - S.R.L.       cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;
  În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu  1722 - fabricarea produselor din uz gospodăresc și
modificări și a Hotărârii AGA, se modifică actul constitutiv  sanitar, din hârtie sau carton; 1920 - fabricarea
al S.C. DAMITRADE - S.R.L., nr. de înmatriculare        produselor obținute din prelucrarea țițeiului; 2011 -
J 18/144/2005, cu sediul în mun. Târgu Jiu, str. Slatina.   fabricarea gazelor industriale; 2017 - fabricarea
Corneliu Bordei, bl. 3, et. p, ap. 3, județul Gorj, după cum  cauciucului sintetic în forme primare; 2020 - fabricarea
urmează:                            pesticidelor și a altor produse agrochimice; 2041 -
  Art. 1. Se completează obiectul de activitate după cum   fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de
urmează:                            întreținere; 2042 - fabricarea parfumurilor și a produselor
  Alte activități:                      cosmetice (de toaletă); 2051 - fabricarea explozivilor;
  0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire; 0141 -    2053 - fabricarea uleiurilor esențiale; 2059 - fabricarea
creșterea bovinelor de lapte; 0142 - creșterea altor      altor produse chimice n.c.a.; 2060 - fabricarea fibrelor
bovine; 0143 - creșterea cailor și a altor cabaline; 0145 -  sintetice și artificiale; 2110 - fabricarea produselor
creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 - creșterea       farmaceutice de bază; 2120 - fabricarea preparatelor
porcinelor; 0147 - creșterea păsărilor; 0150 - activități în  farmaceutice; 2211 - fabricarea anvelopelor și a
ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea      camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor;
animalelor); 0170 - vânătoare, capturarea cu capcane a     2311 - fabricarea sticlei plate; 2312 - prelucrarea și
vânatului și activități de servicii anexe vânătorii; 0312 -  fasonarea sticlei plate; 2313 - fabricarea articolelor din
pescuitul în ape dulci; 0510 - extracția cărbunelui      sticlă; 2314 - fabricarea fibrelor din sticlă; 2319 -
superior (PCS=>23.865 kJ/kg); 0520 - extracția         fabricarea de sticlărie tehnică; 2320 - fabricarea de
cărbunelui inferior (PCS<23.865 kJ/kg); 0610 - extracția    produse refractare; 2331 - fabricarea plăcilor și dalelor
petrolului brut; 0620 - extracția gazelor naturale; 0710 -   din ceramică; 2332 - fabricarea cărămizilor, țiglelor și
extracția minereurilor feroase; 0721 - extracția        altor produse pentru construcții, din argilă arsă; 2341 -
minereurilor de uraniu și toriu; 0729 - extracția altor    fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și
minereuri metalifere neferoase; 0811 - extracția pietrei    ornamental; 2342 - fabricarea de obiecte sanitare din
ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția     ceramică; 2343 - fabricarea izolatorilor și pieselor
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei; 0812 -  izolante din ceramică; 2349 - fabricarea altor produse
extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și    ceramice n.c.a.; 2351 - fabricarea cimentului; 2410 -
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                   23

producția de metale feroase sub forme primare și cea de     aeriene de pasageri; 5121 - transporturi aeriene de
feroaliaje; 2420 - producția de tuburi, țevi, profile tubulare  marfă; 5122 - transporturi spațiale; 5310 - activități
și accesorii pentru acestea, din oțel; 2431 - tragere la     poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului
rece a barelor; 2432 - laminare la rece a benzilor înguste;   universal; 5821 - activități de editare a jocurilor de
2433 - producția de profile obținute la rece; 2434 -       calculator; 5829 - activități de editare a altor produse
trefilarea firelor la rece; 2441 - producția metalelor      software; 6201 - activități de realizare a soft-ului la
prețioase; 2442 - metalurgia aluminiului; 2443 - producția    comandă (software orientat client); 6202 - activități de
plumbului, zincului și cositorului; 2444 - metalurgia      consultanță în tehnologia informației; 6203 - activități de
cuprului; 2445 - producția altor metale neferoase; 2446 -
                                 management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de
prelucrarea combustibililor nucleari; 2451 - turnarea
                                 calcul; 6311 - prelucrarea, administrarea paginilor web și
fontei; 2452 - turnarea oțelului; 2453 - turnarea metalelor
                                 activități conexe; 6312 - activități ale portalurilor web;
neferoase ușoare; 2454 - turnarea altor metale
neferoase; 2511 - fabricarea de construcții metalice și     6420 - activități ale holdingurilor; 6491 - leasing financiar;
părți componente ale structurilor metalice; 2512 -        6492 - alte activități de creditare; 6499 - alte intermedieri
fabricarea de uși și ferestre din metal; 2521 - producția de   financiare n.c.a.; 6530 - activități ale fondurilor de pensii
radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; 2529 -      (cu excepția celor din sistemul public de asigurări
producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;    sociale); 6611 - administrarea piețelor financiare; 6612 -
2530 - producția generatoarelor de aburi (cu excepția      activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; 6619 -
cazanelor pentru încălzire centrală); 2540 - fabricarea     activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv
armamentului și muniției; 2550 - fabricarea produselor      activități de asigurări și fonduri de pensii; 6621 - activități
metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia      de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor; 6629 -
pulberilor; 2561 - tratarea și acoperirea metalelor; 2562 -   alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
operațiuni de mecanică generală; 2612 - fabricarea altor     6630 - activități de administrare a fondurilor; 7010 -
componente electronice; 2652 - producția de ceasuri;       activități ale direcțiilor (centrelor), birourilor administrative
2670 - fabricarea de instrumente optice și echipamente      centralizate; 7211 - cercetare-dezvoltare în
fotografice; 2680 - fabricarea suporților magnetici și optici  biotehnologie; 7219 - cercetare-dezvoltare în alte științe
destinați înregistrărilor; 2731 - fabricarea de cabluri cu
                                 naturale și inginerie; 7220 - cercetare-dezvoltare în științe
fibră optică; 2829 - fabricarea altor mașini și utilaje de
                                 sociale și umaniste; 7320 - activități de studiere a pieței și
utilizare generală n.c.a.; 2830 - fabricarea mașinilor și
                                 de sondare a opiniei publice; 7711 - activități de închiriere
utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere; 2849 -
                                 și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.; 2891 - fabricarea
utilajelor pentru metalurgie; 2892 - fabricarea utilajelor    8413 - reglementarea și eficientizarea activităților
pentru extracție și construcții; 2910 - fabricarea        economice; 8425 - activități de luptă împotriva incendiilor
autovehiculelor de transport rutier; 3012 - construcția de    și de prevenire a acestora; 8430 - activități de protecție
ambarcațiuni sportive și de agrement; 3040 - fabricarea     socială obligatorie; 8552 - învățământ în domeniul
vehiculelor militare de luptă; 3091 - fabricarea         cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice,
motocicletelor; 3213 - fabricarea imitațiilor de bijuterii și  alte domenii); 8553 - școli de conducere (pilotaj); 8559 -
articole similare; 3220 - fabricarea instrumentelor       alte forme de învățământ n.c.a.; 8891 - activități de
muzicale; 3230 - fabricarea articolelor pentru sport; 3315    îngrijire zilnică pentru copii; 8899 - alte activități de
- repararea și întreținerea navelor și bărcilor; 3316 -     asistență socială, fără cazare, n.c.a.; 9004 - activități de
repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale;    gestionare a sălilor de spectacole; 9103 - gestionarea
3511 - producția de energie electrică; 3521 - producția     monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de
gazelor; 3522 - distribuția combustibililor gazoși, prin     interes turistic; 9104 - activități ale grădinilor zoologice,
conducte; 3700 - colectarea și epurarea apelor uzate;      botanice și ale rezervațiilor naturale; 9311 - activități ale
3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 -        bazelor sportive; 9312 - activități ale cluburilor sportive;
colectarea deșeurilor periculoase; 3821 - tratarea și
                                 9319 - alte activități sportive; 9321 - bâlciuri și parcuri de
eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3822 - tratarea și
                                 distracții; 9411 - activități ale organizațiilor economice și
eliminarea deșeurilor periculoase; 3900 - activități și
                                 patronale; 9412 - activități ale organizațiilor profesionale;
servicii de decontaminare; 4910 - transporturi
interurbane de călători pe calea ferată; 4920 -         9420 - activități ale sindicatelor salariaților; 9499 -
transporturi de marfă pe calea ferată; 5010 - transporturi    activități ale altor organizații n.c.a.; 9511 - repararea
maritime și costiere de pasageri; 5020 - transporturi      calculatoarelor și a echipamentelor periferice; 9512 -
maritime și costiere de marfă; 5030 - transportul de       repararea echipamentelor de comunicații.
pasageri pe căi navigabile interioare; 5040 - transportul      Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
de marfă pe căi navigabile interioare; 5110 - transporturi      (59/1.459.712)
  24        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
 DAMITRADE - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj             NUMBER ONE CENTER - S.R.L., Târgu Jiu
                                          județul Gorj
            NOTIFICARE
                                               ROMÂNIA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204                 TRIBUNALUL GORJ
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 13/6.01.2010
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale      Judecător
DAMITRADE - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu,        delegat la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
str. Slatina. Corneliu Bordei, bl. 3, et. P, ap. 3, județul
                                   de pe lângă
Gorj, înregistrată sub nr. J 18/144/2005, cod unic de
                                   Tribunalul Gorj         - Vlăducu Marinela
înregistrare 17270521, care a fost înregistrat sub          Referent
nr. 46934 din 29.12.2009.                       la Oficiul Registrului
  (60/1.459.713)                          Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Gorj         - Tanasie Elena
     Societatea Comercială
                                    În baza cererii nr. 214 din data de 5.01.2010 și a
 DARROBSTAR - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a
           ACT ADIȚIONAL                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  cu următoarele date:
     la statutul DARROBSTAR - S.R.L.
                                    - fondatori:
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, și       1. Condoiu-Motreanu D. Dumitru, asociat, cod
a hotărârii adunării generale, se modifică statutul        numeric personal 1720409182762, aport la capital
Societății Comerciale DARROBSTAR - S.R.L., cu sediul        100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
în Tg. Jiu, bd. Nicolae Titulescu, bl. 15, sc. 1, et. 5, ap. 23,  reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
jud. Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de    participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J 18/387/9.04.2008, CUI      localitatea Târgu Jiu, localitatea Bârsești nr. 79J, județul
                                  Gorj;
23695063, după cum urmează:
                                    2. Fiera N. Marius-Cosmin, asociat, cod numeric
  Art. 1. Se închide punctul de lucru din satul Cloșani,     personal 1740928182765, aport la capital 100,00 RON,
com. Padeș, jud. Gorj.                       echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  Art. 2. Se închide punctul de lucru din satul Cornetu,     capitalul social total, cota de participare la
com. Căpreni, jud. Gorj.                      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Târgu
  Art. 3. Se închide punctul de lucru din satul Tismana,     Jiu, str. Alexandru Vlahuță, bl. 4, sc. 1, ap. 1, județul Gorj;
orașul Tismana, jud. Gorj.                       - administratori persoane fizice:
  Art. 4. Se închide punctul de lucru din orașul Novaci,       1. Condoiu-Motreanu D. Dumitru, cod numeric
                                  personal 1720409182762, data numirii 5.01.2010, durata
Str. Parângului nr. 47, jud. Gorj.
                                  mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Art. 5. Se închide punctul de lucru din satul Baia de fier
                                    2. Fiera N. Marius-Cosmin, cod numeric personal
nr. 939, com. Baia de fier, jud. Gorj.               1740928182765, data numirii 5.01.2010, durata
  Art. 6. Se închide punctul de lucru din satul Văleni,     mandatului nelimitată, având puteri depline;
com. Plopșoru, jud. Gorj.                       - denumire: NUMBER ONE CENTER - S.R.L.;
  Art. 7. Se suspendă activitatea societății             - sediul social: municipiul Târgu Jiu, Str. Pelinului
DARROBSTAR - S.R.L., pe o perioadă de 3 (trei) ani,        nr. 22, județul Gorj, valabil până la 4.01.2020;
începând cu data de 30.12.2009 până la data de             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 612 -
                                  activități de telecomunicații prin rețele fără cablu;
29.12.2012.
                                    - activitatea principală: cod CAEN 6120 - activități de
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
                                  telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
neschimbat.                              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Redactată în trei exemplare originale.             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  (61/1.459.723)                         10,0000 RON fiecare;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                  25

  - durata de funcționare: nelimitată;               - fondatori:
  - cod unic de înregistrare: 26372075/7.01.2010;          1. Popescu V. Rodica, asociat, aport la capital 100,00
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
J 18/15/2010.                          din capitalul social total, cota de participare la
   (62/1.472.365)                       beneficii/pierderi de 50 %;
                                   2. Fuiorea Carmen-Gheorghița, asociat, aport la
      Societatea Comercială
                                 capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
  CENTRUL COMERCIAL EUROPEAN - S.R.L.
                                 reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
      Târgu Jiu, județul Gorj
                                 participare la beneficii/pierderi de 50 %;
          HOTĂRÂREA NR. 1                  - administrator persoană fizică: Fuiorea Carmen-
                                 Gheorghița, data numirii 2.02.2010, durata mandatului
        din 31.12.2009                  nelimitată, având puteri depline;
    a adunării generale a asociaților              - denumire: C & C CREDIT CASH - S.R.L. - S.R.L.;
S.C. CENTRUL COMERCIAL EUROPEAN - S.R.L.               - sediul social: loc. Dragoeni nr. 183A, municipiul
  În data de 31.12.2009, a avut loc adunarea generală      Târgu Jiu, jud. Gorj;
a asociaților S.C. CENTRUL COMERCIAL EUROPEAN -           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 649 -
S.R.L. din Tg. Jiu, Zona Gării, Bd. Libertății, bl. 4, parter,  alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități
jud. Gorj.                            de asigurări și fonduri de pensii;
  Subsemnata Raducan Morega Diana Elena, asociat
                                   - activitate principală: cod CAEN 6492 - alte activități
unic la S.C. CENTRUL COMERCIAL EUROPEAN -
                                 de creditare (acordarea de credite cu primire de bunuri
S.R.L. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
                                 spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet);
J 18/412/2008, având codul unic de înregistrare
11196027, constatând îndeplinirea condițiilor legale și       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
statutare pentru desfășurarea adunării generale, am       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
hotărât:                             RON fiecare;
  Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă     - durata de funcționare: nelimitată;
de 3 ani, începând cu data de 31.12.2009 până la data de       - cod unic de înregistrare: 26500140/10.02.2010;
30.12.2012.                             - număr de ordine în registrul comerțului:
  Alte hotărâri nu au fost luate.                J 18/63/2010.
   (63/1.480.493)                         Dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor
                                 din declarația/declarațiile tip pe propria răspundere.
      Societatea Comercială                   Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
 C & C CREDIT CASH - S.R.L., satul Dragoeni           Partea a IV-a, a extrasului prezentei rezoluții.
      Târgu Jiu, județul Gorj                  Executorie de drept.
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
             ROMÂNIA                 Tribunalul Gorj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) din O.U.G.
                                 nr. 116/2009.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   Pronunțată în ședința din data de 9.02.2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI              (64/1.524.406)

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                 Societatea Comercială
        TRIBUNALUL GORJ                     UMR - S.A., Târgu Jiu, județul Gorj
  EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 482/9.02.2010
                                           ACT ADIȚIONAL
  Director
  la Oficiul Registrului                         al Societății Comerciale UMR - S.A.
  Comerțului de pe lângă                      În conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea
  Tribunalul Gorj        - Lupulescu Cristina      nr. 31/1990, republicată și ale hotărârii adunării generale
  În baza cererii nr. 3456 din data de 8.02.2010 și a      a acționarilor nr. 6 din data de 18.12.2009, cu actul
actelor doveditoare depuse, s-a dispus autorizarea        constitutiv și actele adiționale ale Societății Comerciale
constituirii și înregistrarea societății comerciale cu      UMR - S.A., cu sediul în orașul Rovinari, Str.
următoarele date:                        Energeticianului nr. 15, județul Gorj, înregistrată la Oficiul
  26        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr.            Societatea Comercială
J 18/426/27.05.2005, având C.U.I. RO 17631790, se             UMR - S.A, Rovinari, județul Gorj
modifică în sensul că:
  Art. 1. Se revocă consiliul de administrație constituit               NOTIFICARE
conform hotărârii AGA nr. 11/10.12.2007.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 2. Se modifică consiliul de administrație de la
                                 Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
3 (trei) membri la 5 (cinci) membri, care își va desfășura
activitatea conform actului constitutiv al societății, în     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
următoarea componență:                      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  - Popeci Constantin - președinte, domiciliat în        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
municipiul Craiova, Str. Jiețului nr. 12, județul Dolj, cu    UMR - S.A., cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului
CNP 1450524163205, posesor al C.I. seria DX            nr. 15, județul Gorj, înregistrată sub nr. J 18/426/2005,
nr. 652047/2009 - SPCLEP Craiova, pe o perioadă de        cod unic de înregistrare 17631790, care a fost înregistrat
4 (patru) ani, cu puteri depline;
                                 sub nr. 4371 din 17.02.2010.
  - Măceșanu Aurel - vicepreședinte, domiciliat în
municipiul Tg. Jiu, Str. Unirii, bl. 6, sc. 1, et. 4, ap. 12,     (66/1.534.768)
județul Gorj, cu CNP 1600509182798, posesor al C.I.
                                         Societatea Comercială
seria GZ nr. 209368/2005 - Pol. Tg. Jiu, pe o perioadă de
4 (patru) ani, cu puteri depline;                  LEXI STAR - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj
  - Apostoleanu Mihail-Eduard - membru, domiciliat în
municipiul Tg. Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 159C,                 ACT ADIȚIONAL
județul Gorj, cu CNP 1770716182796, posesor al C.I.         la actul constitutiv al S.C. LEXI STAR - S.R.L.
seria GZ nr. 209376/2005 - Pol. Tg. Jiu, pe o perioadă de
                                   În baza Legii nr. 31/1990 modificată și a hotărârii AGA
4 (patru) ani, cu puteri depline;
  - Crăciun Romulus - membru, domiciliat în municipiul     se modifică actul constitutiv al Societății Comerciale LEXI
Tg. Jiu, Str. 9 Mai, bl. 9, sc. 1, et. 3, ap. 16, județul Gorj,  STAR - S.R.L., cu sediul în municipiul Tg. Jiu, str. Geneva
cu CNP 1530405182775, posesor al C.I. seria GZ          nr. 6, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului
nr. 116996/2003 - Pol. Tg. Jiu, pe o perioadă de 4 (patru)    Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr.
ani, cu puteri depline;                      J 18/551/1992, având codul unic de înregistrare RO
  - Negoiță-Holdon Tudor - membru, domiciliat în        2159941, după cum urmează:
municipiul Tg. Jiu, Str. 23 August nr. 136B, județul Gorj,
                                   Art. 1. Societatea își schimbă sediul social din
cu CNP 1700915185983, posesor al C.I. seria GZ nr.
                                 municipiul Tg. Jiu, str. Geneva nr. 6, județul Gorj, în
337696/2009 - SPCLEP Tg. Jiu, pe o perioadă de
4 (patru) ani, cu puteri depline.                 municipiul Tg. Jiu, Str. Progresului nr. 3, județul Gorj.
  Se împuternicește dl Apostoleanu M. Mihail Eduard,        Art. 2. Se reduce obiectul de activitate cu următoarele:
identificat cu C.I. seria GZ nr. 209376, eliberată la data de   3311 - repararea articolelor fabricate din metal; 8810 -
25.04.2005 de Pol. Tg. Jiu să semneze toate            activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni
documentele necesare, inclusiv actul constitutiv         și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji
reactualizat la: notariat, Oficiul Registrului Comerțului de   singure. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
pe lângă Tribunalul Gorj, în vederea ducerii la îndeplinire    neschimbat. Redactat în cinci exemplare originale.
a prezentei hotărâri, precum și pentru întocmirea și
                                   (67/1.534.801)
semnarea documentelor necesare pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al României.
                                         Societatea Comercială
  Restul articolelor și paragrafelor din actul constitutiv și
                                   LEXI STAR - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj
din actele adiționale rămân nemodificate, urmând a fi
respectate întocmai de către acționari.
                                            NOTIFICARE
  Redactat în 4 (patru) exemplare, pe baza declarației
părții.                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (65/1.534.767)                        Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 27

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          COLINEXIM - S.R.L., Iași

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                             ROMÂNIA
LEXI STAR - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str.
Progresului nr. 3, județul Gorj, înregistrată sub nr.               MINISTERUL JUSTIȚIEI

J 18/551/1992, cod unic de înregistrare 2159941, care a      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
fost înregistrat sub nr. 4676 din 19.02.2010.
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  (68/1.534.802)                               TRIBUNALUL IAȘI

        Societatea Comercială                      DOSAR NR. 20348/2010
         CODIȚĂ - S.R.L., Iași                      REZOLUȚIA NR. 6160

                                      pronunțată astăzi, 12.04.2010
           ACT ADIȚIONAL
                                  Director
        al S.C. CODIȚĂ - S.R.L.              la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  Subsemnatul Simeria Andrei, de cetățenie română,
                                  Tribunalul Iași        - Gina-Manuela Șindilă
domiciliat în municipiul Iași, șos. Păcurari nr. 58, bl. 551,   Referent
sc. A, et. 2, ap. 5, județul Iași, CNP 1831116226754,       în cadrul Oficiului
identificat cu C.I. seria MX nr. 471057, eliberată de Mun.     Registrului Comerțului
                                  de pe lângă
Iași, la data de 19.06.2004, în calitate de moștenitor al
                                  Tribunalul Iași        - Gabriela Jipa
defunctului Simeria Marian, în baza certificatului de
                                  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
moștenitor suplimentar nr. 21/2.03.2010, eliberată de
                                COLINEXIM - S.R.L., cu sediul ales în Iași, str. Nicolina
B.N.P. Iulia Păduraru, și Cojocariu (fostă Simeria) Elena,   nr. 116, bl. 1011, sc. A, et. 2, ap. 7, prin care se solicită
de cetățenie română, domiciliată în municipiul Iași, șos.    înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
Păcurari nr. 58, bl. 551, sc. A, et. 2, ap. 5, județul Iași,  radierea COLINEXIM - S.R.L., cod unic de înregistrare
                                1965158, număr de ordine în registrul comerțului
CNP 2590501221241, identificată cu C.I. seria MX
                                J 22/901/1992.
nr. 877598, eliberată de SPCLEP Iași la data de 2010, în
                                           DIRECTORUL
calitate de moștenitoare a defunctului Simeria Marian, în
                                  Asupra cererii de față:
baza certificatului de moștenitor suplimentar
                                  Prin cererea înregistrată sub nr. 20348 din
nr. 21/2.03.2010, eliberat de B.N.P. Iulia Păduraru, prin    26.03.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
mandatar Simeria Andrei, conform procurii speciale       comerțului a mențiunii cu privire la radierea COLINEXIM -
nr. 542/2.03.2010, autentificată la B.N.P. Iulia Păduraru,   S.R.L.
                                  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decide:
                                menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
  Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C.      cărora directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele
CODIȚĂ - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1)   legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile        nr. 116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
comerciale, republicată, cu modificările și completările
                                Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
ulterioare.                           completările ulterioare, urmează a admite prezenta
  Art. 2. Declar că societatea nu are active sau pasive.    cerere de radiere.
  Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne     Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
neschimbat până la data radierii societății.            Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
  (69/1.595.674)                       dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

firmei COLINEXIM - S.R.L., cu datele de identificare mai     cărora directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele
sus menționate.                          legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.
  Motivul radierii este dizolvare.               nr. 116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul      republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Oficial al României, Partea a IV-a.
                                 Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
  Executorie de drept.
                                 completările ulterioare, urmează a admite prezenta
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
art. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009.        cerere de radiere.
  Pronunțată astăzi, 12.04.2010.
                                   Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
   (70/1.595.675)
                                   Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
       Societatea Comercială                dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
    SUPER-FLY CONSULTING - S.R.L., Iași            firmei SUPER-FLY CONSULTING - S.R.L., cu datele de
                                 identificare mai sus menționate.
             ROMÂNIA
                                   Motivul radierii este dizolvare.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
                                 Oficial al României, Partea a IV-a.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI             Executorie de drept.
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
        TRIBUNALUL IAȘI                  art. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009.
                                   Pronunțată astăzi, 9.04.2010.
         DOSAR NR. 20688/2010
                                   (71/1.595.676)
         REZOLUȚIA NR. 6112
                                         Societatea Comercială
       pronunțată astăzi, 9.04.2010
                                          IOANID - S.R.L., Iași
  Director
  la Oficiul Registrului                               ACT ADIȚIONAL
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă             al S.C. IOANID - S.R.L.
  Referent                              Adunarea generală a asociaților în prezența:
  în cadrul Oficiului
                                   Dlui Ilisei Musat, de cetățenie română, domiciliat în
  Registrului Comerțului
                                 municipiul Iași, bd. N. Iorga nr. 51B, bl. R3, sc. B, et. 1,
  de pe lângă
                                 ap. 7, județul Iași, CNP 1430624221140, identificat cu
  Tribunalul Iași         - Gabriela Jipa
                                 C.I. seria MX nr. 287253, eliberată de Pol. Iași, la data de
  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
                                 6.06.2002, deținând un număr de 10 părți sociale,
SUPER-FLY CONSULTING - S.R.L., cu sediul ales în
                                 reprezentând 50 % din capitalul social al societății;
Iași, str. Zugravi nr. 77C, bl. CFR, et. P, ap. 1, prin care se
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii        dnei Ilisei Maria Antoaneta, de cetățenie română,
privind radierea SUPER-FLY CONSULTING - S.R.L., cod        domiciliată în municipiul Iași, bd. N. Iorga nr. 51B, bl. R3,
unic de înregistrare 23100254, număr de ordine în         sc. B, et. 1, ap. 7, județul Iași, CNP 2461029221158,
registrul comerțului J 22/188/2008.                identificată cu C.I. seria MX nr. 287250, eliberată de Pol.
            DIRECTORUL                 Iași la data de 6.06.2002, deținând un număr de 10 părți
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al
 Asupra cererii de față:
                                 societății, legal și statutar convocată, hotărăște:
 Prin cererea înregistrată sub nr. 20688 din
29.03.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul         Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C.
comerțului a mențiunii cu privire la radierea SUPER-FLY      IOANID - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1)
CONSULTING - S.R.L.                        lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
 În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile        comerciale, republicată, cu modificările și completările
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza     ulterioare.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                 29

 Art. 2. Declarăm că societatea nu are active sau         Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
pasive.                              completările ulterioare, urmează a admite prezenta
 Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne     cerere de radiere.
neschimbat până la data radierii societății.
  (72/1.595.678)                           Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
                                   Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
     Societatea Comercială
                                  dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
PROD OLIMP COM - S.R.L., Pașcani, județul Iași
                                  firmei PROD OLIMP COM - S.R.L., cu datele de
             ROMÂNIA                 identificare mai sus menționate.
                                   Motivul radierii este dizolvare.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  Oficial al României, Partea a IV-a.
                                   Executorie de drept.
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ             Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
        TRIBUNALUL IAȘI
                                  art. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009.
         DOSAR NR. 20932/2010                 Pronunțată astăzi, 7.04.2010.
                                    (73/1.595.679)
         REZOLUȚIA NR. 5867

       pronunțată astăzi, 7.04.2010                      Societatea Comercială
  Director                                 SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE
  la Oficiul Registrului                     CONSULTANȚĂ ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE
  Comerțului de pe lângă                         JURIDICĂ MIHAI MARIA - S.R.L., Iași
  Tribunalul Iași         - Gina-Manuela Șindilă
  Referent                                       ACT ADIȚIONAL
  în cadrul Oficiului
                                     S.C. SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE
  Registrului Comerțului
                                  CONSULTANȚĂ ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE
  de pe lângă
                                         JURIDICĂ MIHAI MARIA - S.R.L.
  Tribunalul Iași         - Raluca Stegariu
                                   Subsemnata:
  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de
                                   Mihai Maria, de cetățenie română, domiciliată în
PROD OLIMP COM - S.R.L.., cu sediul ales în Pașcani,
                                  municipiul Iași, str. Neptun nr. 18, bl. 773, sc. A, et. 2,
Str. Unirii nr. 6, prin care se solicită înscrierea în registrul
                                  ap. 11, județul Iași, CNP 2620421400689, identificată cu
comerțului a mențiunii privind radierea PROD OLIMP
COM - S.R.L., cod unic de înregistrare 16736462, număr       C.I. seria MX nr. 473778, eliberată de Pol. Iași la data de
de ordine în registrul comerțului J 22/1846/2004.         1.07.2004, deținând un număr de 20 părți sociale,
                                  reprezentând 100 % capitalul social al societății decid:
            DIRECTORUL
                                   Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C.
  Asupra cererii de față:                     SOCIETATEA PROFESIONALĂ DE CONSULTANȚĂ
  Prin cererea înregistrată sub nr. 20932 din           ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ MIHAI
30.03.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
                                  MARIA - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. (1)
comerțului a mențiunii cu privire la radierea PROD
                                  lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
OLIMP COM - S.R.L.
                                  comerciale, republicată, cu modificările și completările
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
                                  ulterioare.
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
cărora directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele      Art. 2. Declar că societatea nu are active sau pasive.
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G.         Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
nr. 116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990,          neschimbat până la data radierii societății.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,        (74/1.595.680)
  30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

     Societatea Comercială                   Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
STRUCTMAT - S.R.L., Valea Adâncă, județul Iași           Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
                                dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
             ROMÂNIA                firmei STRUCTMAT - S.R.L., cu datele de identificare mai
                                sus menționate.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  Motivul radierii este dizolvare.
                                  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                Oficial al României, Partea a IV-a.
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            Executorie de drept.
           TRIBUNALUL IAȘI                Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
                                art. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009.
        DOSAR NR. 21268/2010                Pronunțată astăzi, 1.04.2010.
                                  (75/1.595.681)
         REZOLUȚIA NR. 5659

       pronunțată astăzi, 1.04.2010                   Societatea Comercială
                                      IULIA - S.R.L., Iași, județul Iași
  Persoană desemnată
  conform OUG.
                                           ACT ADIȚIONAL
  nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G.                          al Societății Comerciale IULIA - S.R.L.
  nr. 20 din 14.01.2010     - Elena Pricope          Asociații S.C. IULIA - S.R.L.,
  Referent                             - Bodescu Mihai, cetățean român, născut la data de
  în cadrul Oficiului                     1.07.1947 în com. Tanacu, jud. Vaslui, domiciliat în mun.
  Registrului Comerțului                    Iași, str. Moara de Vânt nr. 19, jud. Iași, identificat cu C.I.
                                seria MX nr. 637893/14.11.2006 eliberată de SPCLEP
  de pe lângă
                                Iași, cod numeric personal 1470701221156, și
  Tribunalul Iași        - Gabriela Jipa
                                  - Bodescu Ana, cetățean român, născută la data de
  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulată de     24.09.1948 în com. Aroneanu, jud. Iași, domiciliată în
STRUCTMAT - S.R.L., cu sediul ales în Valea Adâncă,       mun. Iași, str. Moara de Vânt nr. 19, jud. Iași, identificată
prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a   cu C.I. seria MX nr. 777752/28.10.2008, eliberată de
mențiunii privind radierea STRUCTMAT - S.R.L., cod       SPCLEP Iași, cod numeric personal 2480924221144,
unic de înregistrare 23766970, număr de ordine în          având în vedere prevederile statutului societății și ale
registrul comerțului J 22/1322/2008.              art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, au hotărât
                                următoarele:
        PERSOANA DESEMNATĂ                  Art. 1. Dizolvarea S.C. IULIA - S.R.L., conform
  Asupra cererii de față:                   art. 227, alin. d, din Legea 31/1990, republicată și
  Prin cererea înregistrată sub nr. 21268 din         modificată și lichidarea societății conform voinței noastre
30.03.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul      comune și conform art. 235 din Legea 31/1990,
comerțului a mențiunii cu privire la radierea STRUCTMAT     republicată și modificată.
                                  Art. 2. Conform art. 235 din Legea 31/1990,
- S.R.L.
                                republicată și modificată, am hotărât și modul de lichidare
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
                                a S.C. IULIA - S.R.L., deoarece am asigurat stingerea
menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
                                pasivului și în prezent nu există debite neachitate față de
cărora persoana desemnată, constatând că sunt
                                creditori, persoane fizice sau juridice, conform
îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și  certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice
6 din O.U.G. nr. 116/2009, cu prevederile Legii         nr. 4356/12.03.2010 eliberat de Direcția Generală a
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările    Finanțelor Publice a Județului Iași și a certificatului de
ulterioare, Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările   atestare fiscală în cazul persoanelor juridice
și completările ulterioare, urmează a admite prezenta      nr. 297/11.03.2010 eliberat de Primăria Com. Bivolari,
cerere de radiere.                       jud. Iași.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010                  31

  Art. 3. Activul rămas constând din imobilul situat în sat    Art. 7. Radierea S.C. IULIA - S.R.L. din registrul
Bivolari, com. Bivolari, jud. Iași, constând din: construcția –  comerțului.
„Atelier țesătorie”, cu o suprafață utilă totală de 352,20      Art. 8. Conform art. 235 alin. 3, transmiterea dreptului
m.p., amplasată pe suprafața totală de teren de 600,00      de proprietate asupra bunului rămas către Bodescu Mihai
m.p. proprietate de stat, conform certificatului de sarcini    și Bodescu Ana, în devălmășie, are loc la data radierii
nr. 19401/11.03.2010 eliberat de A.N.C.P.I.-O.C.P.I. Iași –    S.C. IULIA - S.R.L. din registrul comerțului, după
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, va reveni,     achitarea tuturor datoriilor existente ale societății.
după radierea societății din registrul comerțului, în        Art. 9. După radierea din registrul comerțului ca
întregime numiților Bodescu Mihai și Bodescu Ana, în       urmare a dizolvării voluntare, ne obligăm să înscriem în
devălmășie, proporțional cu cotele deținute de părți în      cartea funciară transmiterea dreptului de proprietate
societate.                            asupra imobilului, conform prezentului act adițional.
  Art. 4. Bunul imobil este evaluat din punct de vedere      Art. 10. Prezentul act adițional intră în vigoare la data
contabil     la   valoarea     de    13.977,32   înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
(treisprezecemiinouăsuteșaptezecișișapteleișitreizecișid     Tribunalul Iași.
oibani) lei, conform balanței analitice de verificare pe luna    Redactat la Biroul Notarial „Coste Ștefan & Asociații”,
decembrie 2009 și este liber de sarcini conform          astăzi, data autentificării, în șase exemplare, la sediul din
certificatului de sarcini nr. 19401/11.03.2010 eliberat de    municipiul Iași, str. Cucu nr. 1, bloc Tg. Cucu, scara B,
A.N.C.P.I.-O.C.P.I. Iași – Biroul de Cadastru și Publicitate   mezanin, județul Iași.
Imobiliară, cu excepția ipotecii transcrisă sub            (76/1.595.682)
nr. 1300/18.02.1998 în favoarea S.C. BANCPOST – S.A.
ce urmează a fi radiată ca urmare a achitării integrale a          Societatea Comercială
creditului conform adresei nr. 430/29.03.2010 eliberată        VERAFLOR MAG - S.R.L., Iași, județul Iași
de S.C. BANCPOST – S.A.
  Imobilul a intrat în proprietatea societății în baza               ACT ADIȚIONAL
procesului-verbal din data de 5.12.1991 încheiat cu
                                      al S.C. VERAFLOR MAG - S.R.L.
comisia de licitație a CAP Bivolari și a notei de evaluare
a construcției „Țesătorie” proprietatea CAP Bivolari, și       Adunarea generală a asociaților în prezența:
preluat în baza protocolului din data de 20.12.1991          - dnei Urdea Verginia, de cetățenie română,
încheiat cu comisia de lichidare a CAP Bivolari, face       domiciliată în municipiul Iași, șos. Păcurari nr. 90, bl. 481,
parte din patrimoniul societății, este liber de sarcini      sc. D, et. 1, ap. 4, județ Iași, CNP 2561014221200,
conform certificatului de sarcini nr. 19401/11.03.2010      identificată cu C.I. seria MX nr. 335774, eliberată de Pol.
eliberat de A.N.C.P.I.-O.C.P.I. Iași – Biroul de Cadastru și   Iași, la data de 13.01.2003, deținând un număr de
Publicitate Imobiliară, cu excepția ipotecii transcrisă sub    25 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al
nr. 1300/18.02.1998 în favoarea S.C. BANCPOST – S.A.       societății,
ce urmează a fi radiată ca urmare a achitării integrale a       - dlui Urdea Florin, de cetățenie română, domiciliat în
creditului conform adresei nr. 430/29.03.2010 eliberată      municipiul Iași, șos. Păcurari nr. 90, bl. 481, sc. D, et. 1,
de S.C. BANCPOST – S.A. și nu are datorii către          ap. 4, județ Iași, CNP 1840321226857, identificat cu C.I.
creditori, persoane fizice sau juridice și nici către statul   seria MX nr. 486664, eliberată de Pol. Iași, la data de
român, conform certificatului de atestare fiscală pentru     30.08.2004, deținând un număr de 25 părți sociale,
persoane juridice nr. 4356/12.03.2010 eliberat de         reprezentând 50 % din capitalul social al societății,
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași și      legal și statutar convocată, hotărăște:
a certificatului de atestare fiscală în cazul persoanelor       Art. 1. Dizolvarea și lichidarea simultană a S.C.
juridice nr. 297/11.03.2010 eliberat de Primăria Com.       VERAFLOR MAG - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227
Bivolari, jud. Iași.                       alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
  Art. 5. Noi, Bodescu Mihai și Bodescu Ana, suntem de     comerciale, republicată, cu modificările și completările
acord cu primirea în proprietate a imobilului rezultat în     ulterioare.
urma dizolvării și vom proceda la înscrierea acestui drept      Art. 2. Declarăm că societatea nu are active sau
în cartea funciară.                        pasive.
  Art. 6. Valoarea de expertiză a imobilului la care se       Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
percep taxele este de 17.302,46 (șaptesprezecemii         neschimbate până la data radierii societății.
treisutedoileișipatruzecișișasebani) lei.                (77/1.595.683)
  32         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 1660/19.IV.2010

     Societatea Comercială                                 PERSOANA DESEMNATĂ
 LOYAL SPORT I.F.N. - S.R.L., Iași, județul Iași
                                         Asupra cererii de față:
                                         Prin cererea înregistrată sub nr. 21622 din 31.03.2010
               ROMÂNIA
                                       s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                   mențiunii cu privire la radierea LOYAL SPORT I.F.N. -
                                       S.R.L.
  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                         În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                 menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
            TRIBUNALUL IAȘI                    cărora persoana desemnată, constatând că sunt
                                       îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și
          DOSAR NR. 21622/2010
                                       6 din O.U.G. nr. 116/2009, cu prevederile Legii 31/1990
          REZOLUȚIE NR. 5766                     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
        pronunțată astăzi 2.04.2010                  Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și
  Persoană desemnată                             completările ulterioare, urmează a admite prezenta
  conform OUG.                                cerere de radiere.
  nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G.                                Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
  nr. 20 din 14.01.2010        - Elena Pricope              Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
  Referent                                  dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
  în cadrul Oficiului                            firmei LOYAL SPORT I.F.N. - S.R.L., cu datele de
  Registrului Comerțului
                                       identificare mai sus menționate.
  de pe lângă
                                         Motivul radierii este dizolvare.
  Tribunalul Iași           - Gabriela Jipa
                                         Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de            Oficial al României, Partea a IV-a.
LOYAL SPORT I.F.N. - S.R.L., cu sediul ales în Iași, str.
                                         Executorie de drept.
Stejar nr. 37A, bloc A1, sc. D, etaj 10, ap. 4, prin care se
                                         Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
privind radierea LOYAL SPORT I.F.N. - S.R.L., cod unic            art. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009.
de înregistrare 6447998, număr de ordine în registrul               Pronunțată astăzi, 2.04.2010.
comerțului J22/2422/1994.                             (78/1.595.684)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                                 &JUYDGY|419438|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1660/19.IV.2010 conține 32 de pagini.     Prețul: 6,40 lei         ISSN  1220–4889

								
To top