2010_0696 by tradetrek

VIEWS: 374 PAGES: 32

									                        PARTEA A IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 696                                        Luni, 8 martie 2010
                 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială              1. Se deschide punct de lucru în Constanța, str. Badea
     TELEGRAF ADVERTISING - S.R.L.           Cârțan nr. 15, bl. K7, sc. B, ap. 24.
                                Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
           HOTĂRÂREA               O.R.C.T. Constanța astăzi, 23.12.2009, în 4 exemplare,
                              din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR           emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
    S.C. TELEGRAF ADVERTISING S.R.L.          potrivit cererii de servicii nr. 3988/16.12.2009.
          NR. 5/2009
                                (2/1.457.081)
  Subsemnații STRUTINSKY SORIN GABRIEL, în
calitate de asociat și administrator, și CARCIOG MIHAIL
GHEORGHE, în calitate de asociat, am hotărât                 Societatea Comercială
următoarele:                                 MAGIC STIL - S.R.L.
  Art. 1 Se deschide punctul de lucru în suprafața de
6 m 2 , situat în Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 17,           HOTĂRÂREA NR. 1/2009
etaj parter, în baza contractului de închiriere        Subsemnații CARAPALI CHERATA, născută la
nr. 43/09.11.2009, cu destinația publicitate,        03.07.1964 în Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea,
cod CAEN 7311, 7312.                    domiciliată în Constanța, Str. Delfinului nr. 6, cu C.I.
  Art. 2 Se închide punctul de lucru din Constanța,    seria KT nr. 700382/21.03.2008/S.P.C.L.E.P. Constanța,
str. Mihai Viteazu nr. 20.                 C.N.P. 2640703131218 și CARAPALI DUMITRU, născut
  Prezenta hotărâre s-a întocmit sub semnătură privată,  la 31.08.1961 în Ceamurlia de Sus, jud. Tulcea,
în 3 (trei) exemplare originale, în data de 12.11.2009.   domiciliat în Constanța, Str. Delfinului nr. 6, cu C.I. seria
  (1/1.457.080)                      KT nr. 469549/18.11.2004/Poliția Constanța,
                              C.N.P. 1610831131224, asociați în cadrul societății
                              comerciale sus-menționată, am hotărât:
         Societatea Comercială             1. Se deschid cinci puncte de lucru în:
         MAL-ALEXIA - S.R.L.             - Constanța, Str. Dezrobirii nr. 141, bl. IV21,
                              magazin nr. 63;
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              - Constanța, str. Remus Opreanu nr. 6, bl. A1,
  Subsemnata MIHAI LAURA, născută la 29.01.1980 în    magazin nr. 58;
Constanța, domiciliată în Constanța, Al. Egretei nr. 8,    - Constanța, str. Cpt. D. Eugeniu nr. 9, magazin nr. 16;
bl. AV8, ap. 11, cu C.I. seria KT nr. 546435/03.02.2006/    - Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 37, bl. L21,
S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 2800129134139, asociat    magazin nr. 65;
unic în cadrul societății comerciale sus-menționate, am    - Constanța, str. Badea Cârțan nr. 14, bl. BC8,
hotărât:                          magazin nr. 7.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
O.R.C.T. Constanța astăzi, 23.12.2009, în 4 exemplare,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,        PC&N DATA CONSULTING GRUP S.R.L., cu sediul în
potrivit cererii de servicii nr. 3991/16.12.2009.          municipiul Constanța, județ Constanța, str. Șoseaua din
  (3/1.457.082)                          vii nr. 10, înregistrată sub nr. J13/7341/2004, cod unic de
                                  înregistrare 16703961, care a fost înregistrat sub
                                  nr. 78475 din 23.12.2009.
         Societatea Comercială
         FLY HIGH SHOP - S.R.L.                 (6/1.457.085)

            HOTĂRÂREA
                                           Societatea Comercială
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                        DUO PLAN - S.R.L.
         NR. 2/23.12.2009
                                        HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/2009
  Subsemnatul TUDORACHE IONUȚ CRISTIAN, în
calitate de asociat unic am hotărât următoarele:            Subsemnații STANICA GEORGIAN și SARADJIAN
  Art. 1 Se deschide punct de lucru în Constanța,         GEVORG, asociați, am hotărât:
Strada Secerișului nr. 2A, spațiu comercial.              retragerea din societate și din calitatea de
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 23.12.2009,      administrator a dlui STANICA GEORGIAN și cesiunea, la
în 3 (trei) exemplare originale și semnată sub semnătură      valoarea nominală a părților sociale deținute - 10 părți
privată.                              sociale - 100 lei, dlui SARADJIAN GEVORG, care devine
                                  astfel asociat unic și administrator pe perioadă nelimitată.
  (4/1.457.083)
                                  Capitalul social al S.C. DUO PLAN S.R.L., în valoare de
                                  200 lei, împărțit în 20 P.S. a 10 lei fiecare, va aparține
       Societatea Comercială                 dlui SARADJIAN GEVORG, cu o participare la profit și
    PC&N DATA CONSULTING GRUP - S.R.L.              pierderi de 100%.
                                    Întocmita azi, 19.11.2009, în 4 exemplare originale,
            HOTĂRÂREA                  sub semnătură privată.
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 (7/1.457.086)
         NR. 1/22.12.2009
  Subsemnații PASCU CULETU NECULAI și PASCU                    Societatea Comercială
CULETU CAMELIA, în calitate de asociați, am hotărât                  DUO PLAN - S.R.L.
următoarele:
  Art. 1 Începând cu data de 01.01.2010 se schimbă                   NOTIFICARE
sediul social al societății în Constanța, Șoseaua din vii        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 10.
                                  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 2 Începând cu data de 01.01.2010 se deschide
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
punct de lucru în localitatea Voluntari, strada Erou Niță
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Pintea, cartier Pipera nr. 37, sc. 1, parter, ap. 1, județ Ilfov.
                                  actualizat al actului constitutiv al Societății
  Art. 3 Se numește în funcția de administrator pe o
perioadă nedeterminată domnul PASCU CULETU             Comerciale DUO PLAN S.R.L., cu sediul în sat 2 Mai,
NECULAI.                              comuna Limanu, județ Constanța, str. Aurel Vlaicu
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 22.12.2009,     nr. 210, etaj 1, înregistrată sub nr. J13/3991/2008, cod
în 5 (cinci) exemplare originale și semnată sub           unic de înregistrare 24719217, care a fost înregistrat sub
semnătură privată.                         nr. 78481 din 24.12.2009.

  (5/1.457.084)                            (8/1.457.087)


       Societatea Comercială                         Societatea Comercială
    PC&N DATA CONSULTING GRUP - S.R.L.                       AURAVAS - S.R.L.

            NOTIFICARE                       HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 2/2009
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Subsemnații BUSCU VASILE și BUSCU AURORA,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     asociați, am hotărât:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               3

  se suspendă activitatea firmei pe o perioadă de               Societatea Comercială
trei ani, începând cu data pronunțării încheierii               MARIUS DESIGN - S.R.L.
judecătorului delegat.
  Întocmită azi, 21.12.2009, în 4 ex. originale, sub             HOTĂRÂREA NR. 1/2009
semnătură privată.                        Subsemnatul ȘERBAN RADU-SORIN, asociat în
                                cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
  (9/1.457.088)
                                 - suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani
                                începând cu data de 24.12.2009.
         Societatea Comercială              Redactat și semnat sub semnătură privată, în
         DONE & SON - S.R.L.              patru exemplare originale, azi, 24.12.2009.
                                  (12/1.457.091)
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Subsemnații DONE MARIA și DONE VIOREL,
                                       Societatea Comercială
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,          DONE INVESTMENT - S.R.L.
am hotărât următoarele:
  - se retrag din societate DONE MARIA și DONE               HOTĂRÂREA NR. 1/2009
VIOREL (acesta se retrage și din funcția de
                                  Subsemnații DONE MARIA și SAPERA IULIA ALIDA,
administrator), care își cesionează la valoare nominală
                                asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
părțile sociale - fiecare câte 10 PS = 100 RON - către     am hotărât următoarele:
JOE STEFAN-CRISTIAN, cetățean român, fiul lui Marian        - se retrag din societate DONE MARIA și SAPERA
și Liliana, domiciliat în Constanța, Str. Justiției nr. 11B,  IULIA ALIDA (aceasta se retrage și din funcția de
posesor al C.I.KT.367351/11.08.2003/Pol. Constanța,      administrator), care își cesionează la valoare nominală
C.N.P. 1871213134129, născut la 13.12.1987 în         părțile sociale (DONE MARIA: 2 P.S. = 20 RON;
Constanța, care intră în societate, devine asociat unic, va  SAPERA IULIA ALIDA: 18 P.S. = 180 RON) - către
deține întreg capitalul social (de 200 RON = 20 PS),      ASANACHE ROBERT, cetățean român, fiul lui Avram și
participare la beneficii și pierderi de 100% și este numit   Florentina, domiciliat în Constanța, bd. Aurel Vlaicu
administrator, pe perioadă nelimitată, începând cu data    nr. 29, bl. B6, sc. D, et. 3, ap. 70, posesor al C.I.
prezentei hotărâri.                      KT 615401/09.02.2007/S.P.C.L.E.P. Constanța,
  - Se schimbă sediul social în Constanța, str. Tulcei    C.N.P. 1850716134275, născut la 16.07.1985 în
nr. 20, stand 2.                        Constanța, care intra în societate, devine asociat unic, va
  - Se schimbă obiectul principal de activitate:       deține întreg capitalul social (de 200 RON = 20 P.S.),
                                participare la beneficii și pierderi de 100% și este numit
4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
                                administrator, pe perioadă nelimitată, începând cu data
patiserie și produselor zaharoase, în magazine
                                prezentei hotărâri.
specializate
                                  - Se schimbă sediul social în Constanța, str. Tulcei
  Act redactat astăzi, 22.12.2009, sub semnătură       nr. 20, stand 1.
privată, în 4 exemplare originale.                 - Se schimbă obiectul principal de activitate:
  (10/1.457.089)                       4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
                                proaspete, în magazine specializate.
                                  Act redactat astăzi, 22.12.2009, sub semnătură
         Societatea Comercială             privată, în 4 exemplare originale.
         DONE & SON - S.R.L.
                                  (13/1.457.092)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Societatea Comercială
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204         DONE INVESTMENT - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                           NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
DONE & SON S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județ Constanța, str. Tulcei nr. 20, înregistrată sub     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. J13/4068/2008, cod unic de înregistrare 24743673,
                                actualizat al actului constitutiv al Societății
care a fost înregistrat sub nr. 78494 din 24.12.2009.
                                Comerciale DONE INVESTMENT S.R.L., cu sediul în
  (11/1.457.090)                       municipiul Constanța, județ Constanța, Bd. Tulcei nr. 20,
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
înregistrată sub nr. J13/3289/2006, cod unic de              Societatea Comercială
înregistrare 19151888, care a fost înregistrat sub            STONE CONSTRUCT - S.R.L.
nr. 78503 din 24.12.2009.
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  (14/1.457.093)
                                Subsemnatul IVANOF VASILE, născut la 21.07.1949
                              în Constanța, domiciliat în Medgidia, jud. Constanța,
        Societatea Comercială            str. Constantin Golea nr. 15, cu C.I. seria KT nr. 714326/
        PRO NAUTICS - S.R.L.            27.05.2008/Poliția Medgidia, C.N.P. 1490721131236,
                              asociat unic în cadrul societății comerciale
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                              sus-menționate, am hotărât:
  Subsemnații GRIGOROV IULIANA, născută la           1. Se completează obiectul de activitate cu:
04.05.1969 în Constanța, domiciliată în Constanța,       8130 - activități de întreținere peisagistică.
bd. 1 Mai nr. 98, cu C.I. seria KT nr. 779703/11.05.2009/    Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 2690504131222 și       O.R.C.T. Constanța astăzi, 24.12.2009, în 4 exemplare,
GRIGOROV MARIAN-OLIVIU, născut la 15.08.1963 în
                              din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
Constanța, domiciliat în Constanța, Bd. 1 Mai
nr. 98, cu C.I. seria KT nr. 534250/16.11.2005/       emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 1630815131239, asociați   potrivit cererii de servicii nr. 4013/17.12.2009.
în cadrul societății comerciale sus-menționate, am       (18/1.457.097)
hotărât:
  1. Se închide punctul de lucru din Constanța,
Bd. 1 Mai nr. 98, parter.                         Societatea Comercială
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,          STONE CONSTRUCT - S.R.L.
începând cu data de 31.12.2009.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul             NOTIFICARE
O.R.C.T. Constanța astăzi, 24.12.2009, în 4 exemplare,
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
potrivit cererii de servicii nr. 446/23.12.2009.      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (15/1.457.094)
                              actualizat al actului constitutiv al Societății
                              Comerciale STONE CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
       Societatea Comercială             municipiul Medgidia, județ Constanța, str. Constantin
      CREDIT INTELLIGENCE - S.R.L.           Golea nr. 15, înregistrată sub nr. J13/2147/2001, cod unic
                              de înregistrare 14356327, care a fost înregistrat sub
        HOTĂRÂREA NR. 4/2009             nr. 78525 din 24.12.2009.

    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII            (19/1.457.098)
  Subsemnații NEDELEA STELIANA și PETRESCU
MIHAI-MARIUS, asociați în cadrul societății comerciale            Societatea Comercială
sus-menționate, am hotărât:                           SIMPLU - S.R.L.
  se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 (trei) ani
de zile, începând cu data de 28.12.2009.                 HOTĂRÂREA NR. 1/24.12.2009
  (16/1.457.095)                       Subsemnații RĂHOVEAN IOAN-VALENTIN, cetățean
                              român, domiciliat în Constanța, Str. Dezrobirii nr. 133,
                              bl. IV7, sc. C, et. 1, ap. 45, județ Constanța, fiul lui
       Societatea Comercială             Ioan și Valeria, născut în mun. Mediaș, județ Sibiu, la data
    MC LOGISTICS & TRANSPORT - S.R.L.
                              de 13.10.1975, identificat cu C.I. seria KT nr. 468765,
                              eliberată la data de 17.11.2004 de Poliția Constanța,
        HOTĂRÂREA NR. 4/2009
                              valabilă până la data de 13.10.2014, C.N.P. 1751013014314
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII          și MARA TIBERIU, cetățean român, domiciliat în
                              Constanța, Al. Hortensiei nr. 1, bl. E1, sc. A, et. 8, ap. 33,
  Subsemnații MIHAI COSTINEL și PETRESCU MIHAI-      județ Constanța, fiul lui Gheorghe și Mariana, născut în
MARIUS, asociați în cadrul societății comerciale      Constanța la data de 04.06.1980, identificat cu C.I.
sus-menționate, am hotărât:                 seria KT nr. 412027, eliberată la data de 25.02.2004 de
  se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 (trei) ani  Poliția Constanța, valabilă până la data de 04.06.2014,
de zile, începând cu data de 28.12.2009.
                              C.N.P. 1800604134237, în calitate de asociați ai
  (17/1.457.096)                     S.C. SIMPLU S.R.L., am hotărât:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010                5

  1. Cesionarea, cu titlu oneros, la valoarea de        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
10.000 (zecemii) lei, de către asociatul RĂHOVEAN        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
IOAN-VALENTIN a celor 7 (șapte) părți sociale a câte       SIMPLU S.R.L., cu sediul în sat Poiana, oraș Ovidiu,
10,00 RON fiecare, în valoare nominală totală de         județ Constanța, str. Albatros nr. 21, înregistrată sub
70,00 RON, reprezentând 35% din capitalul social, către     nr. J13/3889/2005, cod unic de înregistrare 18203326,
asociatul MARA TIBERIU;                     care a fost înregistrat sub nr. 78528 din 24.12.2009.
  2. Retragerea din societate și din funcția de
                                   (21/1.457.100)
administrator a domnului RĂHOVEAN IOAN-VALENTIN.
  Ca urmare, asociatul MARA TIBERIU va deține un
număr de 20 părți sociale a câte 10,00 RON fiecare, în              Societatea Comercială
valoarea totală de 200,00 RON, reprezentând 100% din               PINTA MARE - S.R.L.
capitalul social.
  Subsemnatul RĂHOVEAN IOAN-VALENTIN declar                  HOTĂRÂREA NR. 1/2009
că am primit azi, data autentificării, de la MARA
TIBERIU suma de 10.000 (zecemii) lei, sumă ce            LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETĂȚII
reprezintă prețul integral al părților sociale primite de la    Subsemnații DEGREVE EMMANUEL G.J. și SINCA
acesta, mai puțin impozitul legal în sumă de           LUCIAN, asociați ai societății sus-menționate am hotărât:
1589 (omiecincisuteoptzecișinouă lei) datorat bugetului       suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
de stat, fiind de acord cu reținerea din suma acordată      începând cu 01.01.2010.
drept preț al cesiunii a impozitului legal datorat bugetului    Întocmită azi, 14.12.2009, în 5 cinci exemplare, sub
de stat în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 2 lit. b)  semnătură privată.
din Codul Fiscal, determinat conform prevederilor
art. 66 alin. 3 din Codul Fiscal drept diferența pozitivă      (22/1.457.101)
între prețul de vânzare și valoare nominală, care va fi
virat la bugetul de stat de către cesionar înainte de             Societatea Comercială
înscrierea cesiunii la Oficiul Registrului Comerțului         BLACK SEA MARINE SERVICES - S.R.L.
Constanța.
  Deasemenea declar că nu mai am nicio pretenție de              HOTĂRÂREA NR. 1/2010
nicio natură față de S.C. SIMPLU S.R.L. sau față de
                                  Subsemnatul GÎRBAN AURELIAN NICU, născut la
MARA TIBERIU și mă oblig să mă prezint la registrul
                                 16.05.1974 în Râmnicu Sărat, jud. Buzău, domiciliat
comerțului în eventualitatea semnării unor acte ulterioare    în Aleea Lirei nr. 7 bloc FC17, scara B, etaj 1,
acestei cesiuni.                         apartament 22, Constanța, cu C.I. seria KT nr. 215612/
  Subsemnatul MARA TIBERIU declar că sunt de acord       15.08.2001/Poliția Constanța, C.N.P. 1740516104992,
cu primirea părților sociale, am plătit lui RĂHOVEAN       asociat unic în cadrul societății comerciale
IOAN-VALENTIN suma de 10.000 (zecemii) lei ce          sus-menționate, am hotărât:
reprezintă prețul cesiunii, mai puțin impozitul legal în      1. Se reia activitatea societății începând cu data de
sumă de 1589 (omiecincisuteoptzecișinouă lei) datorat      01.01.2010.
bugetului de stat, am luat cunoștință de prevederile        2. Se completează obiectul de activitate cu:
actului constitutiv și de situația financiar-contabilă a      7120 - activități de testări și analize tehnice;
societății și din momentul semnării prezentului act         7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
adițional, devin asociat unic cu drepturi depline.        muncă (excepție plasare forță de muncă în străinătate);
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul        7820 - activități de contractare, pe baze temporare, a
constitutiv al societății pe care îl modifică corespunzător.   personalului (excepție plasare forță de muncă în
  Redactată și listată în 5 (cinci) exemplare originale,    străinătate);
azi data autentificării, la Biroul Notarilor Publici        7830 - servicii de furnizare și management a forței de
Calmuschi și Anastase.                      muncă (excepție plasare forță de muncă în străinătate).
  S-au înmânat părților patru exemplare.             3. Se declară obiectul principal de activitate:
                                  7120 - activități de testări și analize tehnice.
  (20/1.457.099)                         4. Se schimbă denumirea societății în BLACK SEA
                                 MARINE SERVICES S.R.L..
         Societatea Comercială               5. Se numește administrator, pe perioadă nelimitată,
          SIMPLU - S.R.L.               începând cu data prezentei hotărâri, TUDOR AURELIAN,
                                 născut la 16.04.1979 în Constanța, domiciliat în
            NOTIFICARE                Constanța, Str. Unirii nr. 114, bl. U3, ap. 29, cu C.I.
                                 seria KT nr. 508239/28.06.2005/Poliția Constanța,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     C.N.P. 1790416131267.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         O.R.C.T. Constanța astăzi, 04.01.2010, în 4 exemplare,
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru            Societatea Comercială
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,           ELMA TRADING COMP. - S.R.L.
potrivit cererii de servicii nr. 4021/21.12.2009.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  (23/1.457.102)
                                  Subsemnații CORNEANU PETRE COSTICĂ, născut
                                la 13.03.1958 în Pantelimon, jud. Constanța, domiciliat în
       Societatea Comercială              str. Merișor nr. 2 Constanța, cu C.I. seria KT nr. 131991/
    BLACK SEA MARINE SERVICES - S.R.L.
                                16.06.2000/Poliția Constanța, C.N.P. 1580313131221 și
                                CORNEANU STELUȚA, născută la 23.11.1964 în Slava
           NOTIFICARE
                                Cercheza, jud. Tulcea, domiciliată în str. Merișor nr. 2
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Constanța, cu C.I. seria KT nr. 480539/19.01.2005/
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  Poliția Constanța, C.N.P. 2641123131218, asociați în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    1. Se completează obiectul de activitate cu:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     7120 - activități de testări și analize tehnice.
BLACK SEA MARINE SERVICES S.R.L., cu sediul în           Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
municipiul Constanța, județ Constanța, Str. Lirei       O.R.C.T. Constanța astăzi, 04.01.2010, în 4 exemplare,
nr. 7, bloc FC17, scara B, ap. 22, înregistrată sub      din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
nr. J13/1542/2007, cod unic de înregistrare 21720624,     emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
care a fost înregistrat sub nr. 7 din 04.01.2010.       potrivit cererii de servicii nr. 3985/16.12.2009.
  (24/1.457.103)                         (27/1.457.106)

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         SOLAROM - S.R.L.                     ELMA TRADING COMP. - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                         NOTIFICARE

           NR. 1/29.12.2009               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnatul VOINEA GEORGICĂ, asociat unic al        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.C. SOLAROM S.R.L., am hotărât:                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Se schimbă sediul social în oraș Ovidiu,        actualizat al actului constitutiv al Societății
zona Nazarcea, ferma 10, lot 2, corp C14, jud. Constanța.   Comerciale ELMA TRADING COMP. S.R.L., cu sediul în
  2. Se deschide punct de lucru în municipiul Constanța,   municipiul Constanța, județ Constanța, str. Merișor nr. 2,
str. Mircea cel Bătrân nr. 14, camera 43, mansardă.      înregistrată sub nr. J13/2855/1994, cod unic de
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată sub     înregistrare 6113904, care a fost înregistrat sub nr. 9 din
semnătură privată astăzi, 29.12.2009.             04.01.2010.
  (25/1.457.104)                         (28/1.457.107)

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         SOLAROM - S.R.L.                     FLORENTINA & CO 98 - S.R.L.
           NOTIFICARE                       HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Subsemnatul TRAISTARU G. FLORIN, născut la
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  06.07.1969 în Constanța, domiciliat în Constanța,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        bd. Tomis nr. 269, bl. L9B, ap. 28, cu C.I.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  seria KT nr. 393984/28.11.2003/Poliția Constanța,
actualizat al actului constitutiv al Societății        C.N.P. 1690706131215, asociat unic în cadrul societății
Comerciale SOLAROM S.R.L., cu sediul în oraș Ovidiu,      comerciale sus-menționate, am hotărât:
județ Constanța, zona Nazarcea, ferma 10, lot. 2,         1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
corp C1, înregistrată sub nr. J13/1235/2007, cod unic de    începând cu data de 28.12.2009.
înregistrare 21565172, care a fost înregistrat sub nr. 8 din
                                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
04.01.2010.
                                O.R.C.T. Constanța astăzi, 04.01.2010, în 4 exemplare,
  (26/1.457.105)                       din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               7

emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,             Societatea Comercială
potrivit cererii de servicii nr. 4058/28.12.2009.               AVO ACCOUNT - S.R.L.
  (29/1.457.108)                            HOTĂRÂREA NR. 1/04.01.2010
                                 Subsemnații BĂLOIU VIOREL OVIDIU și ERACAI
       Societatea Comercială              ADILE, asociați ai societății AVO ACCOUNT S.R.L., am
      CONCRET CONSULTING - S.R.L.            hotărât următoarele:
                                 Art. 1 Deschiderea punctului de lucru în Constanța,
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010              Str. Rândunelelor nr. 36, județul Constanța.
  Subsemnații DAMASARU NICULAI și DAMASARU            (33/1.457.112)
MARIA, asociați în cadrul societății mai sus menționate,
am hotărât:
                                       Societatea Comercială
  suspendarea activității societății pe o perioadă de          TIRIMARI COMERCIAL - S.R.L.
3 ani, începând cu data de 01.01.2010.
  Redactat și semnat azi, 01.01.2010, în patru exemplare              HOTĂRÂREA
originale, sub semnătură privată.
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  (30/1.457.109)
                                        NR. 1/2010
                                 Subsemnații MAREȘ ANGHEL și MAREȘ
        Societatea Comercială             GHEORGHE IULIAN, asociați în cadrul societății
        AMICA ANTARES - S.R.L.             sus-menționate, am hotărât:
                                 Retragerea dlui MAREȘ ANGHEL din societate și
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010              cesionarea la valoarea nominală a capitalului social în
                               sumă de 100 RON = 10 părți sociale.
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             Retragerea din funcția de administrator a dlui MAREȘ
  Subsemnații DINCA EUGENIA RODICA și POPA          ANGHEL.
GABRIELA, asociați în cadrul societății comerciale        Intră în societate dl CRUCERU CRISTIAN, cetățean
sus-menționate, am hotărât:                  român, fiul lui Marin și Nurdan, născut la data de
  se retrage din societate și din funcția de administrator  26.03.1977 în Constanța, județul Constanța, domiciliat în
dna POPA GABRIELA care cesionează, la valoarea        loc. Eforie Nord (oraș Eforie), str. Bucegi nr. 21,
nominală, aportul său la capitalul social în sumă de     județul Constanța, cu C.I. seria KT nr. 163953/
                               24.11.2000/Pol. Eforie, C.N.P. 1770326132803.
100 lei - 10 părți sociale, dnei DINCA EUGENIA RODICA,
                                 Numirea în funcția de administrator a dlui CRUCERU
aceasta devenind asociat unic cu drepturi depline
                               CRISTIAN.
deținând întreg capitalul social al societății în sumă de    MAREȘ ANGHEL cesionează dlui CRUCERU
200 lei - 20 părți sociale.                  CRISTIAN - 100 Lei = 10 părți sociale.
  (31/1.457.110)                        Structura capitalului social va avea următoarea
                               configurație:
                                 - CRUCERU CRISTIAN - 100 RON = 10 părți sociale -
        Societatea Comercială             50% participare la profit și pierderi.
        AMICA ANTARES - S.R.L.              - MAREȘ GHEORGHE IULIAN - 100 RON = 10 părți
                               sociale - 50% participare la profit și pierderi.
           NOTIFICARE                 Administrarea societății se va face de către
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   CRUCERU CRISTIAN și MAREȘ GHEORGHE IULIAN
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  pe o perioadă nedeterminată.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         (34/1.457.113)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății
                                       Societatea Comercială
Comerciale AMICA ANTARES S.R.L., cu sediul în               TIRIMARI COMERCIAL - S.R.L.
municipiul Constanța, județ Constanța, Bd. 1 Mai nr. 39,
bloc S4, scara B, etaj 3, ap. 22, înregistrată sub                 NOTIFICARE
nr. J13/274/2008, cod unic de înregistrare 23157455,
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
care a fost înregistrat sub nr. 44 din 04.01.2010.
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (32/1.457.111)                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale            SIM-DAM - S.R.L.
TIRIMARI COMERCIAL S.R.L., cu sediul în sat Topraisar,
comuna Topraisar, județ Constanța, com. Topraisar,                 NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J13/737/1998, cod unic de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 10177094, care a fost înregistrat sub nr. 78   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
din 04.01.2010.                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (35/1.457.114)
                               actualizat al actului constitutiv al Societății
                               Comerciale SIM-DAM S.R.L., cu sediul în sat Cumpăna,
        Societatea Comercială             comuna Cumpăna, județ Constanța, com. Cumpăna,
         SIM-DAM - S.R.L.              înregistrată sub nr. J13/2007/1993, cod unic de
                               înregistrare 3958378, care a fost înregistrat sub nr. 81 din
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010              04.01.2010.
  Subsemnații SFICHI MARIA, născută la 21.08.1942 în      (37/1.457.116)
Topraisar, jud. Constanța, domiciliată în Cumpăna,
jud. Constanța, cu C.I. seria KT nr. 059613/
                                       Societatea Comercială
04.06.1999/Poliția Constanța, C.N.P. 2420821131242 și           SEBA INTERNATIONAL - S.R.L.
SFICHI ION, născut la 15.04.1949 în Săucești,
jud. Bacău, domiciliat în Cumpăna, jud. Constanța, cu                HOTĂRÂREA
B.I. seria GK nr. 893232/10.02.1994/Poliția Constanța,
C.N.P. 1490415131273, asociați în cadrul societății         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
comerciale sus-menționate, am hotărât:                     NR. 1/2010
  1. Se cooptează în societate CONSFERENT ION,         Subsemnații DUGUDAE CRISTINA FLAVIA și
născut la 18.04.1953 în Nicolae Bălcescu, domiciliat în    DUGUDAE CONSTANTIN, asociați, am hotărât:
Cumpăna, jud. Constanța, Str. Școlii nr. 54, cu C.I.       se schimbă sediul societății în Năvodari, Str. Ogorului
seria KT nr. 722359/01.07.2008/S.C.L.E.P. Constanța,     nr. 10, jud. Constanța.
C.N.P. 1530418131236.                       Se închide punctul de lucru din Năvodari,
  Se retrag din societate SFICHI MARIA și SFICHI ION,    Str. Ogorului, FN, jud. Constanța.
care își cesionează (la valoarea nominală) părțile sociale    Se completează obiectul cu: 4711 - comerț cu
(SFICHI MARIA: 12 P.S. = 120 RON; SFICHI ION:         amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
13 P.S. = 130 RON) către CONSFERENT ION, care         predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
devine asociat unic.                       Redactat și semnat sub semnătură privată în
  2. Capitalul social total (250 RON = 25 P.S.) aparține  4 exemplare originale astăzi, 04.01.2010.
integral asociatului unic, CONSFERENT ION.            (38/1.457.117)
Participarea la beneficii și pierderi este 100% pentru
CONSFERENT ION.
                                       Societatea Comercială
  3. Se retrag din funcția de administrator SFICHI           SEBA INTERNATIONAL - S.R.L.
MARIA și SFICHI ION. Se numește administrator, pe
perioadă nelimitată, începând cu data prezentei hotărâri,              NOTIFICARE
CONSFERENT ION.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4. Se închide punctul de lucru din Cumpăna, Str. Școlii
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. 222, jud. Constanța.                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  5. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
începând cu data de 28.12.2009.                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  SEBA INTERNAȚIONAL S.R.L., cu sediul în
O.R.C.T. Constanța astăzi, 04.01.2010, în 4 exemplare,    oraș Năvodari, județ Constanța, Str. Ogorului nr. 10,
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru    înregistrată sub nr. J13/2066/1997, cod unic de
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     înregistrare 9748367, care a fost înregistrat sub nr. 83 din
potrivit cererii de servicii nr. 4058/28.12.2009.       04.01.2010.
  (36/1.457.115)                        (39/1.457.118)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               9

         Societatea Comercială             GHEORGHE îi cesionează (la valoare nominală)
          LIGAROM - S.R.L.               250 P.S. = 2.500 RON.
                                  2. Capitalul social total (5.000 RON = 500 P.S.) va fi
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010              împărțit între asociați astfel: BALOI IONEL: 2.500 RON =
  Subsemnatul GANERA GEORGE OVIDIU, născut la         250 P.S.; CARTALI GHEORGHE: 2.000 RON = 200 P.S.;
21.09.1960 în Constanța, domiciliat în Constanța,        CARTALI LUMINIȚA: 500 RON = 50 P.S..
Str. Pescarilor nr. 1, bloc PA8, scara C, apartament 82, cu    Participarea la beneficii și pierderi este 50% pentru
C.I. seria KT nr. 420592, emisă de Poliția Constanța la     BALOI IONEL, 40% pentru CARTALI GHEORGHE și
data 30.03.2004, C.N.P. 1600921131240, asociat unic în     10% pentru CARTALI LUMINIȚA.
cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:      Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
  1. Se închide punctul de lucru din sat Agigea,        O.R.C.T. Constanța astăzi, 04.01.2010, în 4 exemplare,
comuna Agigea - lotul 12, județul Constanța.          din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul    emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
O.R.C.T. Constanța astăzi, 04.01.2010, în 4 exemplare,     potrivit cererii de servicii nr. 2/04.01.2010.
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       (42/1.457.121)
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 4009/11.12.2009.
                                        Societatea Comercială
  (40/1.457.119)                                GEO TUR - S.R.L.

         Societatea Comercială                        NOTIFICARE
         MARA-KROM - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnatul NITA CLAUDIU CRISTIAN, asociat unic       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
în cadrul societății mai sus-menționate, am hotărât:      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Deschiderea unui punct de lucru situat în Constanța     GEO TUR S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
Str. Soarelului nr. 13.                     județ Constanța, Aleea Garofiței nr. 21, bloc L96, scara A,
  Închiderea punctului de lucru din Năvodari,         ap. 11, înregistrată sub nr. J13/1210/2008, cod unic de
Șos. Constanșei nr. 43, jud. Constanța.             înregistrare 23652950, care a fost înregistrat sub nr. 125
  Redactat și semnat azi, 04.01.2010, în patru exemplare    din 04.01.2010.
originale, sub semnătură privată.                  (43/1.457.122)
  (41/1.457.120)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      ARIA PRIM - S.R.L.
          GEO TUR - S.R.L.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnații CARTALI GHEORGHE, născut la
15.01.1974 în Stejaru, jud. Tulcea, domiciliat în          Subsemnata TULBA DOINITA, asociat unic în cadrul
Constanța, Al. Garofiței nr. 21, bl. L96, ap. 11, cu C.I.    societății comerciale S.C. ARIA PRIM S.R.L., menționez
seria KT nr. 763128/05.02.2009/S.P.C.L.E.P. Constanța,     că am hotărât:
C.N.P. 1740115360026 și CARTALI LUMINIȚA, născută          - se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
la 17.01.1975 în Stejaru, jud. Tulcea, domiciliată în      3 (trei) ani de zile, cu începere de la data de 01.01.2010.
Constanța, Al. Garofiței nr. 21, bl. L96,              (44/1.457.123)
ap. 11, cu C.I. seria KT nr. 763131/05.02.2009/
S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 2750117360031, asociați
în cadrul societății comerciale sus-menționate, am               Societatea Comercială
hotărât:                                     SARAPIS - S.R.L.
  1. Se cooptează în societate BALOI IONEL, născut la
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
12.11.1973 în Mihai Bravu, jud. Tulcea, domiciliat în
Constanța, str. Pictor N. Grigorescu nr. 30, et. 3, ap. 6, cu   Subsemnații SELARIU CECILIA și SELARIU
C.I. seria KT nr. 765397/18.02.2009/S.P.C.L.E.P.        DANIELA, asociați în cadrul societății mai sus
Constanța, C.N.P. 1731112360012, căruia CARTALI         menționate, am hotărât:
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
  închiderea punctului de lucru din Constanța        emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
str. I. C. Brătianu nr. 48.                  potrivit cererii de servicii nr. 10/04.01.2010.
  Suspendarea activității societății pe o perioadă de      (48/1.457.127)
3 ani, începând cu data de 04.01.2010.
  Redactat și semnat azi, 04.01.2010, în patru exemplare
originale, sub semnătură privată.                       Societatea Comercială
                                       RAPID IMPEX - S.R.L.
  (45/1.457.124)
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
        Societatea Comercială              Subsemnații MARIN PAVEL, născut la 17.02.1943 în
        TIZU SHOPPING - S.R.L.             Bordușani, jud. Ialomița, domiciliat în Constanța,
                               Al. Egretei nr. 2, cu C.I. seria KT nr. 320007/
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010              22.01.2003/Poliția Constanța, C.N.P. 1430217131248 și
                               MARIN PETRICA-DANIEL, născut la 07.11.1969 în
  Subsemnații IBRAM SAMIR și IBRAM SAMI, asociați
                               Constanța, domiciliat în Constanța, str. Traian nr. 62,
în cadrul societății mai sus menționate, am hotărât:
                               bl. K4, ap. 64, cu C.I. seria KT nr. 445407/
  deschiderea unui punct de lucru situat în Constanța,    29.07.2004/Poliția Constanța, C.N.P. 1691107131241,
Str. Cișmelei nr. 16, stand 4 B.               asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
  Redactat și semnat azi, 04.01.2010, în patru exemplare   am hotărât:
originale, sub semnătură privată.                1. se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
  (46/1.457.125)                      începând cu data de 01.01.2010.
                                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                               O.R.C.T. Constanța astăzi, 11.12.2009, în 4 exemplare,
       Societatea Comercială              din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
     COSTACHE BEST GROUP - S.R.L.            emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                               potrivit cererii de servicii nr. 3903/04.12.2009.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                 (49/1.457.128)
  Boju Daniela, asociat unic al societății sus-menționate,
am hotărât:
  - se suspendă activitatea societății pe o perioadă de          Societatea Comercială
                                   TITAN CONTAINERS ROMANIA - S.R.L.
3 (trei) ani, începând cu data prezentei hotărâri -
04.01.2010                               HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  Întocmit și semnat azi, 04.01.2010, în 4 exemplare
originale, sub semnătură privată.                        A ASOCIAȚILOR
  (47/1.457.126)                         S.C. TITAN CONTAINERS ROMÂNIA S.R.L.
                                 Astăzi, 31.08.2009, subscrisele
                                 1 TITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING APS, o
       Societatea Comercială
                               societate legal constituită și care își desfășoară
     GABRIELLE COLECTION - S.R.L.
                               activitatea în conformitate cu prevederile legale din
                               Danemarca, având sediul social la 74 Grydehoejvej,
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                               Gundsoemagle, DK 4000, Roskilde, înregistrată la
  Subsemnata RADESCU GABRIELA CARMEN,            registrul comerțului sub nr. APS 174.320, legal
născută la 31.07.1967 în Bârlad, jud. Vaslui, domiciliată   reprezentată de dl JOHN LAYLAND BARKER, în calitate
în Constanța, bd. Lăpușneanu nr. 75, bl. LV4,         de director executiv,
ap. 18, cu C.I. seria KT nr. 344855/07.05.2003/          2. MEDIATOR CO. LTD. S.R.L., o societate legal
Poliția Constanța, C.N.P. 2670731370113, asociat în      constituită și care își desfășoară activitatea în
cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:   conformitate cu prevederile legale din România, având
  1. Se închide punctul de lucru din Constanța,       sediul social în bd. Mărășești nr. 43, sector 4,
Piața Agroalimentară Tomis III, în spatele blocului LT5b,   București, înregistrată la registrul comerțului sub
Complex Valentin, magazin expozițional nr. 20.        nr. J40/1244/1991, legal reprezentată de dl DECEBAL
  Se deschide punct de lucru în Constanța,          MARIAN PITIRIGA, în calitate de director,
Șos. Mangaliei intersecție cu bd. Aurel Vlaicu, km 4-5,      3. ROMTRANS S.A., o societate legal constituită și
incinta Doraly Mall, stand 162.                care își desfășoară activitatea în conformitate cu
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   prevederile legale din România, având sediul social în
O.R.C.T. Constanța astăzi, 04.01.2010, în 4 exemplare,    Calea Rahovei nr. 196, sector 5, București, înregistrată la
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru    registrul comerțului sub nr. J40/79/1991, legal
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               11

reprezentată de dl. IRIMIA RADU DINU, în calitate de        Închiderea punctului de lucru de la adresa:
director,                           mun. Constanța, Str. Atelierelor nr. 35.
  4. EURO SHIPPING SERVICES S.R.L., o societate         Închiderea punctului de lucru de la adresa:
legal constituită și care își desfășoară activitatea în    loc. Ovidiu, Str. Zorilor nr. 1.
conformitate cu prevederile legale din România, având       Suspendarea activității începând în perioada
sediul social în bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 187,       20.11.2009-20.11.2012.
ap. 47, Constanța, jud. Constanța, înregistrată la registrul    Prezenta hotărâre a asociaților a fost redactată în
comerțului sub nr. J13/1655/2001, legal reprezentată de    trei exemplare originale, azi, 20.11.2009, sub semnătură
dl CHIS NICOLAE, în calitate de administrator,         privată.
  în calitate de asociați la Societatea Comercială TITAN
CONTAINERS ROMÂNIA S.R.L., o societate cu             (51/1.459.045)
răspundere limitată, având sediul social în Eforie Nord,
str. 23 August, bl. F, ap. 32, jud. Constanța, România,            Societatea Comercială
C.U.I. 15987091, atribut fiscal R, înregistrată la Registrul         EDITURA EDUARD - S.R.L.
Comerțului Constanța, România, sub nr. J13/3512/2003,
    ASOCIAȚII AU CONVENIT URMĂTOARELE:                   HOTĂRÂREA NR. 2/2009
  Articolul 1 Adunarea Generală hotărăște prin prezenta
                                  Subsemnata LUCA MIHAIELA, asociat în cadrul
închiderea punctului de lucru de la următoarea adresă:
                                societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
incinta Port Constanța Sud - Agigea Mol 1S adiacent.
                                  - se închide punctul de lucru din Constanța,
  Articolul 2 Adunarea Generală hotărăște prin prezenta
                                prel. 8 Martie nr. 16A;
înființarea și înregistrarea unui punct de lucru la
                                  - se deschide punct de lucru în Constanța,
următoarea adresa: incinta Port Constanța Sud - Agigea,
                                str. Av. Vasile Craiu nr. 1A, ap. 2.
incinta 1 A, parcela E2.2, conform contract de închiriere
nr. 5/01.08.2009, pentru desfășurarea activității de        Act redactat astăzi, 09.12.2009, sub semnătură
comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente - 4669 și  privată, în 4 exemplare originale.
depozitare mărfuri.                        (52/1.459.046)
  Articolul    3   Administratorul    Societății
dl. SCAESTEANU MIHAI, cetățean român,
C.N.P. 1550611400396, identificat cu C.I. seria RT               Societatea Comercială
nr. 639231, eliberată de Secția 4 Poliție București la data            MAVRAN - S.R.L.
de 05.06.2009, cu domiciliul permanent în bd. Ion
                                     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
Mihalache nr. 47, bl. 16A, sc. A, ap. 24, București,
sector 1, este prin prezenta autorizat sa execute, să
                                        AL S.C. MAVRAN S.R.L.
semneze, să confirme, să perfecteze și să întocmească
                                        NR. 1 DIN 29.10.2009
toate astfel de înscrisuri, contracte, documente,
amendamente la actele constitutive, în numele           Subsemnatul MURAT ONDER, în calitate de asociat
asociaților, după cum va fi necesar în scopul îndeplinirii   unic al S.C. MAVRAN S.R.L., am hotărât următoarele:
prezentei hotărâri și a obținerii tuturor avizelor         Art. 1 Cesionarea, la valoarea nominală, de către
administrative necesare pentru a redacta și semna       asociatul unic Murat Onder a tuturor părților sociale
documente publice sau private aferente prerogativelor de    deținute în S.C. MAVRAN S.R.L., respectiv a unui număr
mai sus.                            de 12 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON
                                fiecare, în valoare totală de 120 lei, reprezentând 60%
  (50/1.459.044)
                                din capitalul social al societății, către TURNAGOL YAKUP
                                și a unui număr de 8 părți sociale, cu o valoare nominală
         Societatea Comercială             de 10 lei fiecare, în valoare totală de 80 lei, reprezentând
         DENY RAZ - S.R.L.              40% din capitalul social al societății către ALIS EVGHIN,
                                care devin asociați în cadrul societății, cu o cotă de
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR               participare la beneficii și pierderi de 60% și 40%.
                                  Art. 2 Încetarea mandatului de administrator al
          NR. 3/20.11.2009              societății, începând cu data semnării contractului de
       LA ACTELE CONSTITUTIVE              cesiune a părților sociale, a asociatului MURAT ONDER.
        ALE S.C. DENY RAZ S.R.L.              Art. 3 Numirea în funcția de administrator, pe perioadă
 Subsemnatele Misailescu Lucreția și Olteanu         nedeterminată, începând cu data semnării contractului
Manuela, în calitate de asociate ale S.C. DENY RAZ S.R.L.,   de cesiune părți sociale, a dlui ALIS EVGHIN.
am hotărât următoarele:                      Art. 4 Retragerea din societate, ca urmare a cesionării
 închiderea punctului de lucru de la adresa:         tuturor părților sociale deținute, a asociatului
mun. Constanța, Str. Eliberării nr. 10, bl. I, parter.     MURAT ONDER.
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
  Art. 5 Structura capitalului social, ca urmare a       de 120 lei, reprezentând 60% din capitalul social al
cesionarii părților sociale, va fi următoarea:          societății, către TURNAGOL YAKUP, care devine asociat
  • TURNAGOL YAKUP, cetățean german, cu domiciliul       în cadrul societății, cu o cotă de participare la beneficii și
în Emden, Germania, identificat cu pașaport           pierderi de 60%.
seria C2CHFCXCM, eliberat la data de 08.01.2008 și cu        Art. 2 Structura capitalului social, ca urmare a
valabilitate până la data de 07.01.2018, având un aport la    cesionarii părților sociale, va fi următoarea:
capitalul social de 120 RON, reprezentând 12 părți          • TURNAGOL YAKUP, cetățean german, cu domiciliul
sociale, a câte 10 RON fiecare, cu o cotă de participare     în Emden, Germania, identificat cu pașaport
la beneficii și pierderi de 60% și                seria C2CHFCXCM, eliberat la data de 08.01.2008 și cu
  • ALIS EVGHIN, cu domiciliul în Medgidia,          valabilitate până la data de 07.01.2018, având un aport la
str. Împăratul Traian nr. 44A, jud. Constanța, identificat cu  capitalul social de 120 RON, reprezentând 12 părți
C.I. seria KT nr. 577800, având un aport la capitalul social   sociale, a câte 10 RON fiecare, cu o cotă de participare
de 80 lei, reprezentând 8 părți sociale, a câte 10 lei      la beneficii și pierderi de 60% și
fiecare, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de    • ALIS EVGHIN, cu domiciliul în Medgidia,
40%.                               str. Împăratul Traian nr. 44A, jud. Constanța, identificat cu
  Art. 6 Se împuternicește dl Alis Evghin să semneze      C.I. seria KT nr. 577800, având un aport la capitalul social
actul constitutiv al societății actualizat cu noile modificări  de 80 lei, reprezentând 8 părți sociale, a câte 10 lei
și să efectueze toate demersurile necesare în vederea      fiecare, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de
înregistrării noilor mențiuni la Oficiul Registrului       40%.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.             Art. 3 Se împuternicește dl Alis Evghin să semneze
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân      actul constitutiv al societății actualizat cu noile modificări
nemodificate.                          și să efectueze toate demersurile necesare în vederea
  Încheiată, azi, 29.10.2009, în Constanța în         înregistrării noilor mențiuni la Oficiul Registrului
2 (două) exemplare.
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.
  (53/1.459.047)                          Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
                                 nemodificate.
                                   Încheiată, azi, 30.10.2009, în Constanța în
         Societatea Comercială
                                 2 (două) exemplare.
          MAVRAN - S.R.L.
                                   (55/1.459.049)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile                BORDO - MAVI - S.R.L.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului               NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MAVRAN S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județ Constanța, str. Călărași ( camera 1) nr. 6A, etaj 3,    Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
înregistrată sub nr. J13/3960/2008, cod unic de         art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
înregistrare 24706918, care a fost înregistrat sub        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 75928 din 09.12.2009.                    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 BORDO - MAVI S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
  (54/1.459.048)                        județ Constanța, str. Călărași nr. 6A, etaj 3, înregistrată
                                 sub nr. J13/465/2009, cod unic de înregistrare 25151920,
         Societatea Comercială              care a fost înregistrat sub nr. 75930 din 09.12.2009.
         BORDO - MAVI - S.R.L.                (56/1.459.050)
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                         Societatea Comercială
       AL S.C. BORDO - MAVI S.R.L.                     INCANTEVOLE - S.R.L.
         NR. 1 DIN 30.10.2009
                                         HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Subsemnatul ALIS EVGHIN, în calitate de asociat
unic al S.C. BORDO - MAVI S.R.L., am hotărât            Subsemnata DURNEA ADRIANA-EMILIA, cetățean
următoarele:                           român, născută la 02.01.1975 în Oradea, jud. Bihor,
  Art. 1 Cesionarea, la valoarea nominală, de către       domiciliată în Constanța, bd. Tomis nr. 222, bl. TD7,
asociatul unic Alis Evghin a unui număr de 60 de părți      sc. D, ap. 63, cu C.I. seria KT nr. 765623/19.02.2009/
sociale, cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală   S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 2750102131242, asociat
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               13

unic în cadrul societății comerciale sus-menționate, am    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
hotărât:                           GENERAL MANAGEMENT TRADING S.R.L., cu sediul
  1. Se schimbă sediul în Constanța, Bd. 1 Decembrie     în oraș Techirghiol, județ Constanța, Str. Eroilor nr. 20,
1918 nr. 25, bl. L, parter.                  înregistrată sub nr. J13/962/1998, cod unic de
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   înregistrare 10321962, care a fost înregistrat sub
O.R.C.T. Constanța astăzi, 08.12.2009, în 4 exemplare,    nr. 77949 din 18.12.2009.
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,       (60/1.459.054)
potrivit cererii de servicii nr. 3849/27.11.2009.
  (57/1.459.051)                              Societatea Comercială
                                       PERTOTAL NORD - S.R.L.

        Societatea Comercială                     HOTĂRÂREA NR. 1/2009
        INCANTEVOLE - S.R.L.
                                 Subsemnații BIRZOI MIRELA-GABRIELA și
           NOTIFICARE               PUSCUTA EDUARD-VASILE, asociați în cadrul societății
                               comerciale sus-menționate, am hotărât:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 se modifică obiectul principal de activitate al societății.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               Acesta va fi: 4399 - alte lucrări speciale de construcții
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               n.c.a.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 Act redactat astăzi, 17.12.2009, în 4 exemplare, sub
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
INCANTEVOLE S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,    semnătură privată.
județ Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 25, bloc L,       (61/1.459.055)
etaj P, înregistrată sub nr. J13/751/2009, cod unic de
înregistrare 25318795, care a fost înregistrat sub
nr. 75983 din 09.12.2009.                           Societatea Comercială
                                       PERTOTAL NORD - S.R.L.
  (58/1.459.052)
                                           NOTIFICARE
      Societatea Comercială                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  GENERAL MANAGEMENT TRADING - S.R.L.            Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         HOTĂRÂREA NR. 3               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
      LA ACTELE CONSTITUTIVE
                               PERTOTAL NORD S.R.L., cu sediul în sat Lumina,
ALE S.C. GENERAL MANAGEMENT TRADING S.R.L.
                               comuna Lumina, județ Constanța, Șos. Tulcei nr. 139,
  Subsemnații CHELU OVIDIU-GABRIEL, CHELU          înregistrată sub nr. J13/353/2009, cod unic de
GABRIELA-EUGENIA și CHELU BIANCA IOANA-            înregistrare 25100366, care a fost înregistrat sub
GABRIELA, în calitate de asociați ai S.C. “GENERAL      nr. 78543 din 28.12.2009.
MANAGEMENT TRADING” S.R.L., am hotărât:
  schimbarea sediului social al societății în          (62/1.459.056)
oraș Techirghiol, Str. Eroilor nr. 20, clădire C1,
jud. Constanța.                                Societatea Comercială
  Prezenta hotărâre s-a încheiat azi, 14.12.2009, în             SUNNY TOURS - S.R.L.
5 (cinci) exemplare originale, sub semnătură privată.
  (59/1.459.053)                                  HOTĂRÂREA

                                          NR. 1/28.12.2009
      Societatea Comercială
  GENERAL MANAGEMENT TRADING - S.R.L.             Subsemnații MIHĂESCU DAN și MIHĂESCU
                               GABRIELA-ROMELIA, asociați în S.C. SUNNY
           NOTIFICARE               TOURS S.R.L., am hotărât:
                                 1. Se suspendă activitatea societății S.C. SUNNY
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               TOURS S.R.L., începând cu data de 01.01.2010, pe o
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               perioadă de 3 ani.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (63/1.459.057)
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
        Societatea Comercială               1. Se retrage din societatea S.C. EXCLUSIV AUTO
         BIO MAGIC - S.R.L.              ENB S.R.L., cu cesionarea (la valoarea nominală) a
                               părților sociale (19 p.s. = 190 RON) către GULER
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              DEMIREL, care devine asociat unic.
  Subsemnata TUTUIANU ANA, asociat unic în            2. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) aparține
S.C. BIO MAGIC S.R.L., am hotărât: se cooptează în      integral asociatului unic, GULER DEMIREL. Participarea
societate și în calitatea de administrator (pe perioadă    la beneficii și pierderi este 100% pentru GULER
nelimitată, începând cu data prezentului act) NEACSU     DEMIREL.
TRAIENICA, născută la 30.04.1949 în Constanța,          3. Se retrage din funcția de administrator APTI
domiciliată în Constanța, str. Constantin Sandu-Aldea     ORHAN. Se numește administrator, pe perioadă
nr. 59, posesoare a C.I. KT 833460/18.12.2009/        nelimitată, începând cu data prezentei hotărâri, GULER
S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 2490430131256 și se      DEMIREL.
retrage din societate și din calitatea de administrator      APTI ORHAN se retrage din calitatea de reprezentant
TUTUIANU ANA, cu cesionarea (la valoarea nominală) a     al firmei EXCLUSIV AUTO ENB S.R.L.
părților sociale (20 P.S. = 200 RON, numerar) către        Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
NEACSU TRAIENICA, care devine asociat unic.          O.R.C.T. Constanța astăzi, 24.12.2009, în 3 exemplare,
Capitalul social total (200 RON = 20 P.S.) aparține      din care 2 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
integral asociatului unic, NEACSU TRAIENICA -         emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
participare la beneficii și pierderi de 100%.         potrivit cererii de servicii nr. 4048/23.12.2009.
  Noul asociat va prelua întregul activ și pasiv al
societății, datorii, obligații contractuale etc.         (66/1.459.060)
  Act redactat astăzi, 28.12.2009, sub semnătură
privată, în 4 exemplare originale.
                                       Societatea Comercială
  (64/1.459.058)                             EXCLUSIV LOGISTIC - S.R.L.

                                          NOTIFICARE
        Societatea Comercială
         BIO MAGIC - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
           NOTIFICARE               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  actualizat al actului constitutiv al Societății
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Comerciale EXCLUSIV LOGISTIC S.R.L., cu sediul în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  municipiul Constanța, județ Constanța, Intrarea Mangaliei
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale  nr. 78A, etaj 1, înregistrată sub nr. J13/997/2009, cod
BIO MAGIC S.R.L., cu sediul în sat Schitu,          unic de înregistrare 25435345, care a fost înregistrat sub
comuna Costinești, județ Constanța, înregistrată sub     nr. 78574 din 28.12.2009.
nr. J13/514/2008, cod unic de înregistrare 23280228,
                                 (67/1.459.061)
care a fost înregistrat sub nr. 78568 din 28.12.2009.
  (65/1.459.059)
                                      Societatea Comercială
                                    GESEROM INTERNATIONAL - S.R.L.
        Societatea Comercială
       EXCLUSIV LOGISTIC - S.R.L.             HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 1/2009

        HOTĂRÂREA NR. 2/2009               Subsemnații CINGHINEA STERE și IURUC
                               GHEORGHE, asociați în cadrul S.C. GESEROM
  GULER DEMIREL, născut la 21.01.1968 în Medgidia,      INTERNAȚIONAL S.R.L. am hotărât:
jud. Constanța, domiciliat în Constanța, bd. Tomis        1. Se suspendă temporar activitatea societății, pentru
nr. 309, bl. 10B, ap. 59, cu C.I. seria KT nr. 635461/    o perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
08.05.2007/S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 1680121134007    14.12.2009.
și EXCLUSIV AUTO ENB S.R.L., înmatriculată la          2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/3294/2007,
                               societății rămân nemodificate.
C.U.I. 22482180, cu sediul în Intr. Mangaliei nr. 78A,
                                 Hotărâre redactată în patru exemplare, azi,
etaj 1, municipiul Constanța, camera 4 (reprezentată de
                               14.12.2009, sub semnătură privată.
APTI ORHAN), asociați în cadrul Societății Comerciale
EXCLUSIV LOGISTIC S.R.L., am hotărât:               (68/1.459.062)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               15

         Societatea Comercială               2. Se completează obiectul secundar de activitate cu
        LOGIS PROJECT - S.R.L.              codul CAEN: 8230 - activități de organizare a expozițiilor,
                                 târgurilor și congreselor.
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                Restul prevederilor actului constitutiv rămân
                                 neschimbate.
     AL S.C. LOGIS PROJECT S.R.L.,
  CU SEDIUL ÎN MUN. CONSTANȚA, BD. TOMIS,             (69/1.459.063)
    NR. 332, BL. M1, SC. B, ET. 1, AP. 26,
  JUD. CONSTANȚA, ÎNREGISTRATĂ LA O.N.R.C.                   Societatea Comercială
    CU NR. J13/3663/2008, C.U.I. 24594814                  LOGIS PROJECT - S.R.L.
  Astăzi, data de 28.12.2009, asociatul unic, STAMATE
                                            NOTIFICARE
GHEORGHE-PAUL, cetățean român, domiciliat în
jud. Constanța, bd. Tomis nr. 332, bl. M1, sc. B, et. 1,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ap. 26, legitimat cu C.I. seria KT nr. 477391, eliberată de   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Poliția Constanța, la data de 29.12.2004,            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C.N.P. 1480208131326 și invitații BANU BOGDAN-          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
DANIEL, cetățean român, născut la data de 25.03.1980,      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
în mun. Medgidia, jud. Constanța, prenumele părinților:     LOGIS PROJECT S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
Constantin și Gheorghița, domiciliat în mun. Constanța,     județ Constanța, bd. Tomis nr. 332, bloc M1, scara B,
Ale. Garofiței nr. 32, bl. L93, sc. C, et. 3, apt. 52,      etaj 1, ap. 26, înregistrată sub nr. J13/3663/2008, cod
jud. Constanța, legitimat cu C.I. seria KT nr. 723190,      unic de înregistrare 24594814, care a fost înregistrat sub
eliberată de S.P.C.L.E.P. Constanța la data de          nr. 78583 din 28.12.2009.
07.07.2008, C.N.P. 1800325132801, și BECHERU             (70/1.459.064)
VICTOR, cetățean român, născut la data de 20.11.1980,
în mun. Constanța, jud. Constanța, prenumele părinților:
Constantin și Lenuța, domiciliat în mun. Constanța,               Societatea Comercială
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 10, bl. L52A, sc. C, et. 4,             GIANNY 2008 IMPEX - S.R.L.
ap. 34, jud. Constanța, identificat cu C.I. seria KT
nr. 490918, eliberată de Poliția mun. Constanța la data de           HOTĂRÂREA NR. 2/2009
16.03.2005, C.N.P. 1801120134168, aduc următoarele         Subsemnata CHIRIAC ALINA, născută la 25.08.1988
modificări la actul constitutiv al societății, după cum     în Constanța, domiciliată în Năvodari, jud. Constanța,
urmează:                             Str. Rândunelelor nr. 17, bl. RA1, ap. 38, cu C.I.
  1. În urma contractelor de cesiune nr. 1 și nr. 2 din data  seria KT nr. 289743/16.08.2002/Poliția Năvodari,
de 28.12.2009, iese din societate asociatul unic         C.N.P. 2880825134139, asociat unic în cadrul societății
STAMATE GHEORGHE-PAUL și cesionează toate            comerciale sus-menționate, am hotărât:
părțile sociale pe care le deține dlui BANU BOGDAN-         1. Se reia activitatea societății începând cu data de
DANIEL, legitimat cu C.I. seria KT nr. 723190, eliberată     17.12.2009.
de S.P.C.L.E.P. Constanța la data de 07.07.2008,          Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
C.N.P. 1800325132801 și respectiv dlui BECHERU          O.R.C.T. Constanța astăzi, 28.12.2009, în 4 exemplare,
VICTOR, identificat cu C.I. seria KT nr. 490918, eliberată    din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
de Poliția mun. Constanța la data de 16.03.2005,         emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
C.N.P. 1801120134168, ieșind din societate.           potrivit cererii de servicii nr. 4011/17.12.2009.
  Cesiunea se face la valoarea nominală a părților         (71/1.459.065)
sociale, respectiv suma de 10 lei o parte socială.
  Structura societății în urma cesiunii va fi după cum
urmează:                                     Societatea Comercială
  BANU BOGDAN-DANIEL, deține 19 părți sociale a                CONDOMINIU - S.R.L.
câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 lei,
reprezentând 95% din capitalul social al societății, cu o            HOTĂRÂREA NR. 1/2009
participare la beneficiile și pierderile societății         Subsemnata DRAGOS ILEANA, născută la
corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.    03.01.1969 în Târgu Carbunești, jud. Gorj, domiciliată în
  - BECHERU VICTOR, deține 1 (una) parte socială, în      Eforie Nord, Str. Bucovinei nr. 15, jud. Constanța, cu C.I.
valoare totală de 10 lei, reprezentând 5% din capitalul     seria KT nr. 656099/10.08.2007/S.P.C.L.E.P. Eforie,
social al societății, cu o participare la beneficiile și     C.N.P. 2690103132809, asociat unic în cadrul societății
pierderile societății corespunzătoare cotei de participare    comerciale sus-menționate, am hotărât:
la capitalul social.                        1. Se completează obiectul de activitate cu:
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
  4321 - lucrări de instalații electrice;           din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
  4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de  emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
aer condiționat;                        potrivit cererii de servicii nr. 4016/18.12.2009.
  4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
                                  (74/1.459.068)
  4331 - lucrări de ipsoserie;
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;             Societatea Comercială
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de            PICO RENT - S.R.L.
geamuri;
  4339 - alte lucrări de finisare;                    HOTĂRÂREA NR. 3/29.12.2009
  4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
                                 Subsemnații Picoiu Valentin și Picoiu Cristiana,
construcții;
                                domiciliați în Constanța, Str. Eliberării nr. 34, bl. DE22,
  4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
  8121 - activități generale de curățenie a clădirilor;    sc. B, etaj 2, ap. 21, în calitate de asociați ai S.C. PICO
  8122 - activități specializate de curățenie;        RENT S.R.L., am hotărât următoarele:
  8129 - alte activități de curățenie.              - se închide punctul de lucru situat în Centrul
  2. Se reia activitatea societății începând cu data de    Comercial Casa Modei, str. Ștefan Cel Mare nr. 35-37,
18.12.2009.                          etaj 1, loc. Constanța, jud. Constanța,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul     - se suspendă activitatea societății pe o perioadă de
O.R.C.T. Constanța astăzi, 28.12.2009, în 4 exemplare,     3 ani începând cu data de 01.01.2010.
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      Prezentul act s-a încheiat în 3 (trei) exemplare.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,       Data 29.12.2009
potrivit cererii de servicii nr. 4017/18.12.2009.         (75/1.459.069)
  (72/1.459.066)
                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                     LA-FERM GRUP - S.R.L.
         CONDOMINIU - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA NR. 2/2009
           NOTIFICARE
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, conformitate cu prevederile art. 204     Subsemnata LICOIU DANIELA, asociat unic în cadrul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    se completează obiectul de activitate cu:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
CONDOMINIU S.R.L. cu sediul în loc. Eforie Nord,        leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
oraș Eforie, județ Constanța, Str. Bucovinei nr. 15,      oleaginoase;
înregistrată sub nr. J13/3970/2007, cod unic de          1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana
înregistrare 22779948, care a fost înregistrat sub       animalelor de fermă.
nr. 78612 din 28.12.2009.
                                  (76/1.459.070)
  (73/1.459.067)

                                        Societatea Comercială
         Societatea Comercială                     LA-FERM GRUP - S.R.L.
         RAC-PROD - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnata BARBU CRISTINA, născută la            Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
01.01.1952 în Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
domiciliată în Constanța, str. Ioan D. Chirescu nr. 1, cu   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
C.I. seria KT nr. 466080/06.11.2004/Poliția Constanța,     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
C.N.P. 2520101131218, asociat unic în cadrul societății
                                LA-FERM GRUP S.R.L., cu sediul în oraș Năvodari,
comerciale sus-menționate, am hotărât:
                                județ Constanța, str. D1 nr. 79, înregistrată sub
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                                nr. J13/750/2008, cod unic de înregistrare 23406629,
începând cu data de 18.12.2009.
                                care a fost înregistrat sub nr. 78664 din 29.12.2009.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,       (77/1.459.071)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010              17

        Societatea Comercială              Numirea în funcția de administrator a
        DANADI IMPEX - S.R.L.             dlui GHEORGHE CONSTANTIN, domiciliat în
                               Constanța, bd. Mamaia nr. 264, bl. PS5, ap. 10, cu
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              C.N.P. 1610209131244, cu mandat pe perioadă
                               nelimitată.
  Subsemnații DUNA ADRIANA, născută la 17.08.1980
                                 Întocmită și semnată azi 29.12.2009 în 4 exemplare
în Măcin, jud. Tulcea, domiciliată în sat Fântânele,     originale, sub semnătură privată.
jud. Constanța, str. Basarabia nr. 29, cu C.I.
seria KT nr. 504291/03.06.2005/Poliția Cogealac,         (80/1.459.074)
C.N.P. 2800817360671 și DUNA CONSTANTIN-
DANIEL, născut la 12.03.1983 în Constanța, domiciliat în           Societatea Comercială
sat Fântânele, jud. Constanța, str. Basarabia                 REL SYSPRO - S.R.L.
nr. 29, cu C.I. seria KT nr. 581659/25.08.2006/
S.P.C.L.E.P. Cogealac, C.N.P. 1830312134193, asociați                NOTIFICARE
în cadrul societății comerciale sus-menționate, am
hotărât:                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Se închide punctul de lucru din sat Fântânele,     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
com. Fântânele, jud. Constanța.                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
începând cu data de 22.12.2009.                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   REL SYSPRO S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,    județ Constanța, Aleea Daliei, magazin 212 nr. 22,
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru    bloc L119, etaj P, înregistrată sub nr. J13/910/1999, cod
                               unic de înregistrare 11611085, care a fost înregistrat sub
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                               nr. 78673 din 29.12.2009.
potrivit cererii de servicii nr. 4025/22.12.2009.
                                 (81/1.459.075)
  (78/1.459.072)

                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                       GABRILAVI 2001 - S.R.L.
        FICRIS GRUP - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                 Subsemnații HORNET GABRIEL și HORNET
  Subsemnatul FRATILA ION, născut la 28.02.1968 în
                               LAVINIA CRISTINA, în calitate de asociați în cadrul
Constanța, domiciliat în Constanța, bd. Tomis nr. 222,
                               societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
bl. TD7, sc. A, et. 2, ap. 10, cu C.I. seria KT nr. 288154/
                                 suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
07.08.2002/Poliția Constanța, C.N.P. 1680229131293,
                               începând cu data de 01.01.2010.
asociat unic în cadrul societății comerciale
                                 Act redactat astăzi, 29.12.2009, sub semnătură
sus-menționate, am hotărât:
                               privată, în 4 exemplare originare.
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
începând cu data de 22.12.2009.                  (82/1.459.076)
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,
                                      Societatea Comercială
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       TAR & TOR TRADING COMPANY - S.R.L.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 4031/22.12.2009.              DECIZIA NR. 2/28.12.2009
  (79/1.459.073)                        Subsemnatul CAM TARIK, asociat unic al S.C. TAR &
                               TOR TRADING COMPANY S.R.L., în baza contractului
        Societatea Comercială             de închiriere nr. 3/10.12.2009, am hotărât următoarele:
        REL SYSPRO - S.R.L.               Art. 1 Deschiderea unui punct de lucru al societății în
                               Constanța, str. Piața Griviței nr. 3.
        HOTĂRÂREA NR. 3/2009               Art. 2 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                               neschimbate.
  Subsemnații BUTCARU VASILE, GHEORGHE
                                 Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată sub
CONSTANTIN, ROZA MICHELE GIUSEPPE, asociați în
                               semnătură privată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi,
cadrul societății mai sus menționate, am hotărât:
                               28.12.2009.
  retragerea din funcția de administrator a
dlui BUTCARU VASILE.                       (83/1.459.077)
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
        Societatea Comercială             de participare la beneficii și pierderi de 100%, către
        CON STAR IMPEX - S.R.L.            dna RADU NICOLETA, cetățean român, născută la data
                               de 13.09.1969, în com. Făcăeni, jud. Ialomița, domiciliată
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              în Constanța, str. Ion Andreescu nr. 29, bl. ST4, sc. A,
  Subsemnatul SALOP CONSTANTIN, născut la          et. 7, ap. 31, jud. Constanța, posesoare a C.I. seria KT
09.09.1952 în Frâncești, jud. Vâlcea, domiciliat în      nr. 569683, eliberată de S.P.C.L.E.P. Constanța la data
Constanța, str. Agricultori nr. 10, cu C.I. seria KT     de 20.06.2006, C.N.P. 2690913211676;
nr.    330410/03.03.2003/Poliția      Constanța,     Art. 2 Revocarea din funcția de administrator al
C.N.P. 1520909131251, asociat unic în cadrul societății    dlui RADU ION;
comerciale sus-menționate, am hotărât:              Art. 3 Numirea noului administrator pe dna RADU
  1. Se numește administrator, pe perioadă         NICOLETA, care are puteri depline, mandatul său fiind
nelimitată, începând cu data prezentei hotărâri, SALOP    valabil pe o perioadă nelimitată;
CONSTANTIN.
                                 Art. 4 Schimbarea denumirii societății în S.C. CRIS
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                               AUDIT EXPERT S.R.L.
începând cu data de 31.12.2009.
                                 Art. 5 Schimbarea obiectului principal de activitate
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,    astfel:
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      CLASA CAEN 692 - activități de contabilitate și audit
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     financiar; consultanță în domeniul fiscal;
potrivit cererii de servicii nr. 4041/22.12.2009.         COD CAEN 6920 - activități de contabilitate, fără audit
                               financiar și consultanță fiscală.
  (84/1.459.078)
                                 Obiectul secundar de activitate al societății este
                               următorul:
        Societatea Comercială               6209 - alte activități de servicii privind tehnologia
        CON STAR IMPEX - S.R.L.            informației;
                                 6920 - activități de contabilitate, fără audit financiar și
           NOTIFICARE               consultanță în domeniul fiscal;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  management;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  opiniei publice,
actualizat al actului constitutiv al Societății          8299 - alte activități de servicii suport pentru
Comerciale CON STAR IMPEX S.R.L., cu sediul în        întreprinderi n.c.a.
municipiul Constanța, județ Constanța, str. Agricultori      Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.12.2009,
nr. 10, înregistrată sub nr. J13/4546/1992, cod unic de
                               sub semnătură privată, în 4 exemplare originale.
înregistrare 1903643, care a fost înregistrat sub nr. 78700
din 29.12.2009.                          (86/1.459.080)
  (85/1.459.079)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                    CRIS AUDIT EXPERT - S.R.L.
       CRIS AUDIT EXPERT - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
           HOTĂRÂREA                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                               art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      NR. 1 DIN DATA DE 28.12.2009
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnatul RADU ION, cu domiciliul în Constanța,     actualizat al actului constitutiv al Societății
str. Ion Andreescu nr. 29, bl. ST4, sc. A, et. 7, ap. 31,   Comerciale CRIS AUDIT EXPERT S.R.L., cu sediul în
identificat cu C.I. seria KT nr. 569686/20.06.2006      municipiul Constanța, județ Constanța, str. Ion
C.N.P. 1661121212972, în calitate de asociat unic și     Andreescu nr. 29, bloc ST4, scara A, etaj 7, ap. 31,
administrator la S.C. TELPILOT S.R.L., având în vedere    înregistrată sub nr. J13/91/2009, cod unic de înregistrare
dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile
                               24957448, care a fost înregistrat sub nr. 78716 din
comerciale am hotărât următoarele:
                               29.12.2009.
  Art. 1 Cesionarea celor 20 părți sociale, cu o valoare
nominală de 10 RON fiecare, însumând 200 RON, cota        (87/1.459.081)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010             19

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        FLICK-FLACK - S.R.L.                     EMPORIO COM - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                   HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Subsemnații PĂUN GEORGIANA, născută la                NR. 8 DIN DATA DE 29.12.2009
25.10.1981 în Medgidia, jud. Constanța, domiciliată în
str. Sălciilor nr. 23, bloc 7B, scara B, etaj 2,         Subsemnata Camelia Popescu, asociatul unic al
                               S.C. EMPORIO COM S.R.L., am decis următoarele:
apartament 29, Constanța, cu C.I. seria KT
                                 deschiderea următoarelor puncte de lucru:
nr. 606693/12.01.2007/S.P.C.L.E.P. Constanța,
                                 1. Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53B,
C.N.P. 2811025132801 și ȘERBAN RAMONA, născută
                               Centrul Comercial Iulius Mall, parter;
la 18.01.1980 în Covasna, domiciliată în Aleea Argeș       2. Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voievod
nr. 1, bloc V3, scara A, etaj 4, apartament 19, Constanța,  nr. 53B, Centrul Comercial Iulius Mall, parter.
cu C.I. seria KT nr. 738552/17.09.2008/              Prezenta a fost încheiată azi, 29.12.2009 în
S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 2800118142388, asociați    5 exemplare originale sub semnătură privată.
în cadrul societății comerciale sus-menționate, am
                                 (90/1.459.084)
hotărât:
  1. Se retrage din societate ȘERBAN RAMONA, cu
cesionarea (la valoarea nominală) a părților sociale             Societatea Comercială
(10 p.s. = 100 RON) către PĂUN GEORGIANA, care               SUPER CRIS ELENA - S.R.L.
devine asociat unic.
  2. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) aparține          HOTĂRÂREA NR. 1/2009
integral asociatului unic, PĂUN GEORGIANA.            Subsemnații STANICA LILIANA, născută la
  Participarea la beneficii și pierderi este 100% pentru  01.11.1967 în Mereni, jud. Constanța, domiciliată în
PĂUN GEORGIANA.                        Constanța, str. Alba Iulia nr. 22, cu C.I. seria KT
  3. Se retrage din funcția de administrator ȘERBAN     nr. 633916/27.04.2007/S.P.C.L.E.P. Constanța,
RAMONA.                            C.N.P. 2671101131355 și STANICA ELENA, născută la
  4. Se închide punctul de lucru din bd. TOMIS nr. 115,   26.07.1990 în Constanța, domiciliată în Constanța,
Constanța.                          str. Alba Iulia nr. 22, cu C.I. seria KT nr. 793406/
  5. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,    14.07.2009/S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 2900726134155,
începând cu data de 22.12.2009.                asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  am hotărât:
                                 1. Se închide punctul de lucru din Constanța,
O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,
                               Șos. Mangaliei nr. 80A, Poligonul II, spațiul comercial -
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                               salon.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
potrivit cererii de servicii nr. 4029/22.12.2009.       O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,
  (88/1.459.082)                      din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                               emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                               potrivit cererii de servicii nr. 4030/22.12.2009.
        Societatea Comercială
        FLICK-FLACK - S.R.L.               (91/1.459.085)

           NOTIFICARE                      Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       FRIENDSHIP INVESTMENT - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                          HOTĂRÂREA
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului        NR. 1 DIN DATA DE 16.12.2009
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
FLICK-FLACK S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,      Dna Mavrikos Nela Liliana și dnul Mavrikos Asterios,
județ Constanța, Str. Sălciilor nr. 23, bloc 7B, scara B,   asociați ai S.C. FRIENDSHIP INVESTMENT S.R.L., am
etaj 2, ap. 29, înregistrată sub nr. J13/143/2006, cod unic  hotărât în data de 16.12.2009 următoarele:
                                 1. Completarea obiectului de activitate cu următoarele
de înregistrare 18313884, care a fost înregistrat sub
                               activități:
nr. 78720 din 29.12.2009.
                                 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
  (89/1.459.083)                        3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
  2. Deschiderea unui punct de lucru în com. Albești,        Art. 3 Revocarea din funcția de administrator a
zona A, lot. 19, jud. Constanța, având drept obiect de      dlui PANAINTE MARICEL și numirea în aceasta funcție a
activitate:                           lui RACEANU DORIAN, azi, 28.12.2009, pentru un
  4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
                                 mandat nelimitat, cu puteri depline.
  3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate.
  3. Se renunță la cod Caen 8532 - învățământ            Art. 4 Se închide punctul de lucru din orașul Năvodari,
secundar, tehnic sau profesional; 8421 - activități de      str. Mării nr. 24, bloc CN, parter, ap. 13 și ap. 14,
afaceri externe.                         jud. Constanța.
  Prezentul act este înscris sub semnătură privată și a       Încheiată azi, 28.12 2009, în 5 (cinci) exemplare
fost încheiat astăzi, 16.12.2009.
                                 originale, sub semnătură privată.
  (92/1.459.086)
                                   (94/1.459.088)

        Societatea Comercială
     FRIENDSHIP INVESTMENT - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                      DUO ML COM INTERMED - S.R.L.
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul               NOTIFICARE
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
FRIENDSHIP INVESTMENT S.R.L., cu sediul în            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
municipiul Constanța, județ Constanța, str. Flămânda       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
nr. 18, etaj 1, înregistrată sub nr. J13/2833/1993, cod unic   DUO ML COM INTERMED S.R.L., cu sediul în
de înregistrare 4131920, care a fost înregistrat sub       oraș Năvodari, județ Constanța, Str. Muzicii nr. 74,
nr. 78753 din 29.12.2009.                    înregistrată sub nr. J13/2600/2008, cod unic de
  (93/1.459.087)                        înregistrare 24221157, care a fost înregistrat sub
                                 nr. 78755 din 29.12.2009.
        Societatea Comercială                 (95/1.459.089)
      DUO ML COM INTERMED - S.R.L.

       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                      Societatea Comercială
                                       CRISTIANA DREAMS - S.R.L.
    AL S.C. DUO ML COM INTERMED S.R.L.
         NR. 1/28.12.2009                       HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  PANAINTE MARICEL, asociat unic al S.C. DUO ML
                                  Subsemnatul COCOS GRIGORE, născut la
COM INTERMED S.R.L., hotărăște:
                                 16.08.1960 în Constanța, domiciliat în Cumpăna,
  Art. 1. Cesionarea de către PANAINTE MARICEL a
celor 20 părți sociale la valoarea nominală de 10 lei      jud. Constanța, str. Cireșica nr. 72, cu C.I. seria KT
fiecare, valoare totală de 200 lei, reprezentând 100% din    nr. 540530/22.12.2005/S.P.C.L.E.P. Constanța,
capitalul social, 100% cota de participare la beneficii și    C.N.P. 1600816131237, asociat unic în cadrul societății
pierderi, către RACEANU DORIAN, cetățean român,         comerciale sus-menționate, am hotărât:
născut la data de 02.02.1983, în mun. Fetești,           1. Se închide punctul de lucru din Cumpăna,
jud. Ialomița, fiul lui Ștefan și Alexandra, domiciliat în
                                 Str. Constanței nr. 127, jud. Constanța.
mun. Fetești, Ale. Vilelor, bl. G6, sc. A, et. 4, ap. 19,
                                  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
jud. Ialomița, posesor al C.I. seria SZ nr. 191406,
eliberată de S.P.C.L.E.P. Fetești la data de 18.01.07,      începând cu data de 22.12.2009.
C.N.P. 1830202210023.                        Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
  Art. 2 În urma cesiunii de părți sociale, capitalul social  O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,
în valoare totală de 200 lei, format din 20 părți sociale, în  din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100%      emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
din capitalul social, 100% cota de participare la beneficii
                                 potrivit cererii de servicii nr. 4042/22.12.2009.
și pierderi, aparține în totalitate asociatului unic
RACEANU DORIAN.                           (96/1.459.090)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010                21

         Societatea Comercială                - S-au reînnoit autorizațiile de gospodărire a apelor la
          DOBROMIN - S.A.                carierele Ovidiu, Corbu și Urluia - Adamclisi.
                                   > În cursul lunii octombrie 2009 nu s-au efectuat
      HOTĂRÂREA NR. 12/30.11.2009             lucrări de investiții.
  Consiliul de Administrație al S.C. DOBROMIN S.A.         C.A. aprobă cifrele de producție și vânzări pe
Constanța, întrunit în ședința din data de 30.11.2009, în    luna octombrie 2009.
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată      Art. 2 Se analizează și se aprobă programul de
                                 producție și fabricație pe luna decembrie 2009, după cum
și completată cu modificările ulterioare și cu statutul
                                 urmează:
societății, analizând materialele înscrise pe ordinea de zi:
                                   - plan de producție - total extras = 48.000 tone, din
  1. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate
                                 care: dolomită Ovidiu = 24.000 tone, calcar Corbu =
pentru luna octombrie 2009;
                                 24.000 tone;
  2. Analiza programului de producție și fabricație
                                   - plan de vânzări - total = 26.000 tone, din care:
pentru luna decembrie 2009;
                                 dolomită Ovidiu = 14.000 tone și calcar Corbu =
  3. Diverse.
                                 12.000 tone;
             HOTĂRĂȘTE:
                                   - total venituri = 598.000 lei.
  Art. 1. Se prezintă raportul de activitate și cifrele de
                                   Art. 3 Se aprobă semnarea contractului de mandat al
producție și vânzări pentru luna octombrie 2009.         directorului general ing. Popa Marian, pe o durată de
  > Situația realizării principalilor indicatori economici   2 ani, începând cu data de 28.12.2009 și înregistrarea
pentru luna octombrie 2009 este:                 acestuia conform legii.
  - venituri totale = 474.169 lei, din care vânzări produse    Art. 4 Se aprobă împuternicirea dnei Bostan Doina
finite = 407.043 lei;                      pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege în
  - cheltuieli totale = 694.640 lei;              vederea înregistrării hotărârii Consiliului de Administrație
  - rezultatul net al lunii octombrie 2009 - pierdere =    și a contractului de mandat la Oficiul Registrului
220.471 lei.                           Comerțului Constanța.
  > Nivelul cantitativ al producției extrase a fost de       Art. 5 Se aprobă schimbarea ștampilei
28.116 tone, în scădere cu 8,1% față de luna anterioară;     S.C. DOBROMIN S.A., urmare a schimbării sediului
  - Producția prelucrată vandabilă la nivel de unitate a    social din municipiul Constanța în Corbu, jud. Constanța.
fost de 15.480 tone, în creștere cu 1,1 % față de luna        Art. 6 Se prezintă contractele încheiate în lunile
anterioară;                           septembrie, octombrie și noiembrie 2009:
  - S-a lucrat cu carierele Ovidiu și Corbu.            - în luna septembrie 2009: 2 contracte de vânzare -
  > Vânzarea produselor a înregistrat un volum         cumpărare, 5 contracte de prestări servicii și 3 contracte
cantitativ de 22.101 tone, în scădere cu 9,6 % față de      de consultanță și proiectare;
luna anterioară, iar din punct de vedere valoric           - în luna octombrie 2009: 1 contract de asistență
407.043 lei.                           juridică;
  > Nu s-au înregistrat probleme deosebite de calitate.      - în luna noiembrie 2009: 4 contracte de vânzare -
  > Valoarea achizițiilor de materiale și servicii efectuate  cumpărare.
în luna octombrie 2009 a fost de 339.879 lei, în creștere      Art. 7 Se aprobă acordarea unui ajutor în suma de
cu 15.369 lei față de luna anterioară.              500 lei salariatului Matei Ion, suma necesară acoperirii
  > În calitate de pârât au avut loc procesele: cu       unor cheltuieli medicale;
Itigan S.A., cu salariatul Popa Jenica;               - Se aprobă acordarea ajutorului de înmormântare de
  - În calitate de reclamant au avut loc procesele: cu     1.600 lei cf. C.C.M. salariatului Luchian Vasile, urmare a
Arcelor Mital Galați, cu A.N.A.F. și D.G.F.P.          decesului soției.
  > Numărul de personal înregistrat la 31.10.2009 a fost      Art. 8 Se împuternicește directorul general să
de 69 salariați, din care 59 cu contract de muncă pe       negocieze cu sindicatul un act adițional la C.C.M., privind
durată nedeterminată, 8 cu contract de muncă pe durată      amânarea plății unor prime până la redresarea situației
determinată și 2 cu timp parțial de muncă;            financiare a unității.
  - Salariul mediu brut la nivel de unitate, realizat pe      (97/1.459.091)
luna octombrie 2009 a fost de 1.818 lei, respectiv
424 euro.
  > S-a urmărit efectuarea măsurilor cu caracter                Societatea Comercială
permanent din programele de mediu, anexa la                    RIDALIN BAR - S.R.L.
autorizațiile de mediu;
  - S-au efectuat măsurători de monitorizare a factorilor           HOTĂRÂREA NR. 1/2009
de mediu în carierele Ovidiu, Corbu și Băneasa;           Subsemnații MALUREANU RITA GABRIELA, născută
  - S-a efectuat vizita în teren de către APM Constanța    la 29.09.1970 în Bacău, domiciliată în Constanța,
pentru reautorizarea de mediu a carierei Corbu;         bd. 1 Mai nr. 79, cu C.I. seria KT nr. 225947/
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
05.10.2001/Poliția Constanța, C.N.P. 2700929131320,       1. Se retrage din societate NASTA MARIAN, cu
MALUREANU DAN, născut la 09.05.1970 în Constanța,       cesionarea (la valoarea nominală) a părților sociale
domiciliat în Constanța, Bd. 1 Mai nr. 79, cu C.I.      (10 p.s. = 100 RON) către NASTA ANASTASE-DAN,
seria KT nr. 225950/05.10.2001/Poliția Constanța,       care devine asociat unic.
C.N.P. 1700509131235 și PRISECARU EVELIN, născut         2. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) aparține
la 15.01.1968 în Bacău, domiciliat în Constanța,       integral asociatului unic, NASTA ANASTASE-DAN.
Str. Dezrobirii nr. 96, bl. DR9, ap. 3, cu C.I. seria KT
                               Participarea la beneficii și pierderi este 100% pentru
nr. 686162/21.01.2008/S.P.C.L.E.P. Constanța,
                               NASTA ANASTASE-DAN.
C.N.P. 1680115131277, asociați în cadrul societății
comerciale sus-menționate, am hotărât:              Redactată la data de 29.12.2009, la Constanța, în
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,    4 exemplare originale, valabilă sub semnătură privată.
începând cu data de 29.12.2009.                  (100/1.459.094)
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru            Societatea Comercială
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,              VEDINAS - S.R.L.
potrivit cererii de servicii nr. 4071/29.12.2009.
                                          NOTIFICARE
  (98/1.459.092)
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       TURISM-SERV-PROD - S.R.L.
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009              actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                               VEDINAS S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
  Subsemnații DRAGOS ILEANA, născută la
                               județ Constanța, Str. Școlii nr. 20, înregistrată sub
03.01.1969 în Târgu Cărbunești, jud. Gorj, domiciliată în
Eforie Nord, Str. Bucovinei nr. 15, jud. Constanța, cu C.I.  nr. J13/3095/1992, cod unic de înregistrare 1896031,
seria KT nr. 656099/10.08.2007/S.P.C.L.E.P. Eforie,      care a fost înregistrat sub nr. 78774 din 29.12.2009.
C.N.P. 2690103132809 și CAPSOMAN IONELA,             (101/1.459.095)
născută la 15.12.1985 în Constanța, domiciliată în
Agigea, jud. Constanța, cu C.I. seria KT nr. 104419/
03.02.2000/Poliția Techirghiol, C.N.P. 2851215134146,            Societatea Comercială
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,         NOLA DESIGN GROUP - S.R.L.
am hotărât:
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,            HOTĂRÂREA NR. 1/2009
începând cu data de 21.12.2009.                  Subsemnații NEAGU IONUȚ, născut la 17.07.1980 în
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   Medgidia, jud. Constanța, domiciliat în Constanța,
O.R.C.T. Constanța astăzi, 28.12.2009, în 4 exemplare,
                               str. București nr. 10, bl. L9, ap. 15, cu C.I. seria KT
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                               nr. 634792/04.05.2007/S.P.C.L.E.P. Constanța,
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 4022/18.12.2009.       C.N.P. 1800717132812, și VLAD ELENA ADRIANA,
                               născută la 21.10.1982 în Pucioasa, jud. Dâmbovița,
  (99/1.459.093)                      domiciliată în sat Bezdead nr. 544, jud. Dâmbovița,
                               cu C.I. seria DD nr. 333218/15.11.2006/
        Societatea Comercială             S.P.C.L.E.P. Pucioasa, C.N.P. 2821021151930, asociați
         VEDINAS - S.R.L.              în cadrul societății comerciale sus-menționate, am
                               hotărât:
     HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                               începând cu data de 22.12.2009.
    A ASOCIAȚILOR S.C. VEDINAS S.R.L.
        NR. 1/29.12.2009                 Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                               O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,
  Subsemnații NASTA ANASTASE-DAN, identificat cu       din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
C.I. seria KT 813756, C.N.P. 1651002131241 și         emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
NASTA MARIAN, identificat cu C.I. seria KT 121787,
                               potrivit cererii de servicii nr. 4039/22.12.2009.
C.N.P. 1751002131256, asociați în cadrul societății
comerciale sus-menționate, am hotărât:              (102/1.459.096)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010                23

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     IDU SHIPPING & SERVICES - S.R.L.                  CRINICOS COMERCIAL - S.R.L.

       DECIZIA NR. 1 DIN 23.12.2009                     HOTĂRÂREA NR. 1/2009

        A ASOCIATULUI UNIC                  Subsemnatul MARINCIU NICULAE, născut la
   AL S.C. IDU SHIPPING & SERVICES S.R.L.           14.09.1961 în Beilic, jud. Constanța, domiciliat în
                                 Cumpăna, jud. Constanța, str. Alexandru cel Bun nr. 15,
  1. În ședința din data de 23.12.2009, asociatul unic al    cu C.I. seria KT nr. 539726/16.12.2005/
S.C. IDU SHIPPING & SERVICES S.R.L. a decis:           S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 1610914131292, asociat
  - deschiderea unui punct de lucru la următoarea        unic în cadrul societății comerciale sus-menționate, am
adresă: Galați, Str. Șoimului nr. 2, bl. “Atena”, sc. 2, et. 6,  hotărât:
ap. 26, județul Galați.                       1. Se închide punctul de lucru din Cumpăna,
  (103/1.459.097)                        jud. Constanța.
                                   2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                                 începând cu data de 23.12.2009.
        Societatea Comercială
                                   Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
    B&I EDUCATION RESOURCES - S.R.L.
                                 O.R.C.T. Constanța astăzi, 30.12.2009, în 4 exemplare,
      HOTĂRÂREA NR. 42/29.12.2009              din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                                 emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
  În urma Adunării Generale a Asociaților S.C. B&I        potrivit cererii de servicii nr. 4043/23.12.2009.
EDUCATION RESOURCES S.R.L. formată din Mustață
Bianca-Teodora și Mustață Iulian, s-a luat următoarea         (106/1.459.100)
             HOTĂRÂRE:
  prin prezenta hotărâm deschiderea unui punct de                 Societatea Comercială
lucru pe str. Traian nr. 56, Constanța, jud. Constanța, în              ELEMET - S.R.L.
baza contractului de închiriere nr. 1/08.10.2009, în
vederea desfășurării activității “alte forme de învățământ            HOTĂRÂREA NR. 1/2009
n.c.a.” cod C.A.E.N. 8559, începând cu data de
                                   Subsemnatul Dina Marian, asociat unic al societății
01.01.2010.
                                 sus-menționate, am hotărât:
  Prezenta hotărâre s-a încheiat astăzi, 29.12.2009, în
5 (cinci) exemplare valabile sub semnături private.         1) suspendarea temporară a activității societății pe o
                                 perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 29.12.2009;
  (104/1.459.098)                         2) Încheiată și redactată sub semnătură privată,
                                 astăzi, 28.12.2009, la sediul societății.
        Societatea Comercială                 (107/1.459.101)
       CUPIDON SERV TOUR - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                        Societatea Comercială
                                           RECVI - S.R.L.
  Subsemnata MITROI CAMELIA, născută la
16.08.1954 în Constanța, domiciliată în Constanța,              HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/2009
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, bl. L20, ap. 73, cu C.I.
seria KT nr. 599661/04.12.2006/S.P.C.L.E.P. Constanța,        Subsemnații RADU CIPRIAN-FLORIN și RADU
C.N.P. 2540816131251, asociat unic în cadrul societății      EMILIA, asociați, am hotărât:
comerciale sus-menționate, am hotărât:                se retrage din societate Radu Ciprian-Florin și
  1. Se închide punctul de lucru din Eforie Nord,        cesionează, la valoarea nominală, părțile sociale
oraș Eforie, Al. Perla Mării - Hot. Cupidon nr. 11,        deținute, 500 părți sociale (5.000 lei), dnei RADU EMILIA,
jud. Constanța.                          care devine asociat unic și administrator cu drepturi
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,      depline.
începând cu data de 16.12.2009.                   Urmare a retragerii și cesiunii, capitalul social total de
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul     10.000 lei împărțit în 1000 de p.s. (a 10 lei partea
O.R.C.T. Constanța astăzi, 23.12.2009, în 4 exemplare,      socială), va aparține în totalitate dnei Radu Emilia, cu o
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      participare la profit și pierderi de 100%.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,        Întocmită astăzi, 18.12.2009, în 4 exemplare originale,
potrivit cererii de servicii nr. 3987/16.12.2009.         sub semnătură privată.
  (105/1.459.099)                          (108/1.459.102)
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
         Societatea Comercială              din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
          RECVI - S.R.L.                emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                                 potrivit cererii de servicii nr. 4047/23.12.2009.
            NOTIFICARE
                                   (111/1.459.105)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          AGRO-FITO-PLANT - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
RECVI S.R.L., cu sediul în sat 2 MAI, comuna Limanu,              HOTĂRÂREA NR. 1/2009
județ Constanța, Str. Salcâmului nr. 5, înregistrată sub      Subsemnatul EMURLA NUREDIN, născut la
nr. J13/4068/1992, cod unic de înregistrare 3250567,       18.10.1952 în Cobadin, jud. Constanța, domiciliat în
care a fost înregistrat sub nr. 78815 din 30.12.2009.      Str. Primăverii nr. 1 Cobadin, județul Constanța, cu
  (109/1.459.103)                       C.I. seria KT nr. 646346/26.06.2007/Poliția Medgidia,
                                 C.N.P. 1521018131234, asociat unic în cadrul societății
                                 comerciale sus-menționate, am hotărât:
         Societatea Comercială               1. Se declară obiectul principal de activitate:
        INSTAL AURELIAN - S.R.L.               0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
                                 leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                 oleaginoase.
  Subsemnatul VULPE NICOLAE, născut la 12.04.1973         Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
în Constanța, domiciliat în Năvodari, jud. Constanța,      O.R.C.T. Constanța astăzi, 29.12.2009, în 4 exemplare,
Str. Rândunelelor nr. 12, bl. 4 SUD, ap. 60, cu C.I.       din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
seria KT nr. 288770/13.08.2002/Poliția Năvodari,         emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
C.N.P. 1730412135061, asociat unic în cadrul societății     potrivit cererii de servicii nr. 3986/16.12.2009.
comerciale sus-menționate, am hotărât:
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,        (112/1.459.106)
începând cu data de 30.12.2009.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul            Societatea Comercială
O.R.C.T. Constanța astăzi, 30.12.2009, în 4 exemplare,             AGRO-FITO-PLANT - S.R.L.
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,                 NOTIFICARE
potrivit cererii de servicii nr. 4077/23.12.2009.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (110/1.459.104)                       Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      AXA CENTER HOLDING - S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 AGRO-FITO-PLANT S.R.L., cu sediul în sat Cobadin,
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009               comuna Cobadin, județ Constanța, com. Cobadin,
                                 înregistrată sub nr. J13/1171/2001, cod unic de
  Subsemnații PODUT RALUCA-MARIANA, născută la
                                 înregistrare 13893934, care a fost înregistrat sub
20.06.1974 în Constanța, domiciliată în București,
                                 nr. 78821 din 30.12.2009.
Str. Franceză nr. 9, et. 2, ap. 16, sector 3, cu C.I. seria RT
nr. 194449/02.10.2001/Secția 10, C.N.P. 2740620131272        (113/1.459.107)
și PODUT FLORIN-MARIUS, născut la 13.06.1973 în
Baia Mare, jud. Maramureș, domiciliat în București,
                                        Societatea Comercială
str. Gârlei nr. 17, sector 1, cu C.I. seria DP nr. 116172/
                                      AGROVET CONSTANTA - S.R.L.
25.11.2005/I.N.E.P., C.N.P. 1730613240056, asociați în
cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:            HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  1. Se deschide punct de lucru în Constanța, incinta
S.C. RAJA S.A.                           Subsemnații PASCUT GABRIEL, EMURLA NUREDIN
  Se închide punctul de lucru din Constanța,          și S.C. AGROVET S.A., reprezentată de
bd. Al. Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Park Mall of      prof. dr. ing. BERCA MIHAI, asociați în cadrul societății
Constanța, spațiul nr. D.                    comerciale sus-menționate, am hotărât:
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul     se închide punctul de lucru din Constanța,
O.R.C.T. Constanța astăzi, 30.12.2009, în 4 exemplare,      Șos. Tulcei nr. 2;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010              25

  se deschide punct de lucru în Ovidiu, str. Tulcea nr. 9  str. Ștefăniță Vodă nr. 2B, jud. Constanța, posesor al C.I.
(poligon 3), jud. Constanța.                 seria KT nr. 412274/Constanța/2004, C.N.P. 1720311131238
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 16.12.2009,   acesta devenind asociat cu drepturi depline.
sub semnătură privată, în 3 exemplare originale.         În urma acestei modificări, capitalul social în sumă de
  (114/1.459.108)                     200 lei - 20 părți sociale va fi repartizat astfel:
                                 - ARAMA COSTICĂ deține suma de 190 lei - 19 părți
                               sociale = 95% participarea la profit și pierderi;
        Societatea Comercială              - RUSE ALEXANDRU deține suma de 10 lei - 1 parte
        CITADIN DESIGN - S.R.L.            sociala = 5% participarea la profit și pierderi.

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009               (116/1.459.110)

  Subsemnații MARIN GIGI-ADRIAN, născut la
10.02.1988 în Călărași, domiciliat în Constanța,               Societatea Comercială
str. Alexandru cel Bun nr. 10, et. 1, cu C.I. seria KT            AINUR TRADE - S.R.L.
nr. 577694/03.08.2006/S.P.C.L.E.P. Constanța,
C.N.P. 1880210510044 și MARIN LILICA, născut la                  NOTIFICARE
18.05.1960 în Borcea, jud. Călărași, domiciliat în        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța, str. Alexandru cel Bun nr. 10, cu C.I.      Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
seria KT nr. 156511/23.10.2000/Poliția Constanța,      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C.N.P. 1600518131258, asociați în cadrul societății     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
comerciale sus-menționate, am hotărât:            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  1. se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,   AINUR TRADE S.R.L., cu sediul în sat Agigea,
începând cu data de 30.12.2009.               comuna Agigea, județ Constanța, str. Lucian Blaga
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  nr. 272, înregistrată sub nr. J13/1934/2002, cod unic de
O.R.C.T. Constanța astăzi, 30.12.2009, în 4 exemplare,    înregistrare 14859558, care a fost înregistrat sub
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru   nr. 78827 din 30.12.2009.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 4078/30.12.2009.        (117/1.459.111)
  (115/1.459.109)
                                      Societatea Comercială
                                     LUCONSTRUCT COM - S.R.L.
        Societatea Comercială
        AINUR TRADE - S.R.L.                    HOTĂRÂREA NR. 1/2009
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009                LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII            Subsemnatul LUCA HORIA, asociat unic în cadrul
                               societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
  Subsemnatul ADEM AINUR, asociat unic în cadrul
                                1. Se deschide punct de lucru în:
societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
                                Năvodari, str. Tasaul, bl. T1A, sc. A, ap. 1,
  1. Se schimbă sediul social al societății în:
                               jud. Constanța.
  com. Agigea, str. Lucian Blaga nr. 272, cam. 2,
                                2. Se numește în funcția de administrator pe o
jud. Constanța.
                               perioadă nedeterminată dna RABOJI ALINA, cetățean
  2. Retragerea mea din societate și din funcția de
                               român, născută la data de 08.07.1985 în Constanța,
administrator și cesionarea la valoarea nominală a
                               domiciliată în Năvodari, Str. Rândunelelor nr. 23, bl. RA3,
capitalului social în suma de 200 lei - 20 părți sociale
                               sc. A, et. 2, ap. 8, jud. Constanța, posesoare a C.I.
astfel:
                               seria KT nr. 792337/S.P.C.L.E.P. Năvodari/2009,
  - 190 lei - 19 părți sociale dlui ARAMA COSTICĂ,
                               C.N.P. 2850708134146.
cetățean român, fiul lui Radu și Maria, născut la data de
10.02.1962 în com. Baia, jud. Tulcea, domiciliat în       (118/1.459.112)
Constanța, str. Badea Cârțan nr. 17B, bl. K16B, sc. A,
ap. 43, jud. Constanța, posesor al C.P. seria PC
nr. 439721/Constanța/2009, C.N.P. 1620210131219,              Societatea Comercială
acesta devenind asociat cu drepturi depline și              LUCONSTRUCT COM - S.R.L.
administrator pe o perioadă nedeterminată.
                                          NOTIFICARE
  - 10 lei - 1 parte socială dlui RUSE ALEXANDRU,
cetățean român, fiul lui Constantin și Aurelia, născut la   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
data de 11.03.1972 în Constanța, domiciliat în Constanța,  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Prevederile actului constitutiv vor fi modificate potrivit
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   prezentei hotărâri.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                  (121/1.459.115)
LUCONSTRUCT COM S.R.L., cu sediul în sat Oituz,
comuna Lumina, județ Constanța, Str. Credinței,
camera 2, nr. 47, înregistrată sub nr. J13/2132/2005,              Societatea Comercială
cod unic de înregistrare 17729820, care a fost înregistrat            IBER BLUE - S.R.L.
sub nr. 78829 din 30.12.2009.
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
  (119/1.459.113)
                                   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
         Societatea Comercială                    S.C. IBER BLUE S.R.L.
          IONIXIANI - S.R.L.                 DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 28.10.2009
                                       LA SEDIUL SOCIETĂȚII
        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                  Adunarea generală a asociaților S.C. IBER
  Subsemnații ROSCA DANIELA, născută la            BLUE S.R.L., întrunită în data de 24.09.2009 la sediul
26.07.1969 în Constanța, domiciliată în Constanța,       societății din Constanța, județul Constanța, str. Aurel
bd. Aurel Vlaicu nr. 37, bl. B8, ap. 74, cu C.I.        Vlaicu, nr. 4-6, corp C1, bl. lot 6, ap. cam. 6,
seria KT nr. 391544/19.11.2003/Poliția Constanța,         în prezența tuturor asociaților societății:
C.N.P. 2690726131242 și PASCU JENICA, născută la          MARIA ESTHER SÁNCHEZ INFANTE HIPOLITO,
28.01.1952 în Constanța, domiciliată în Constanța,       cetățean spaniol, născută la data de 13.11.1979 în
Al. Topolog nr. 22, bl. F4, ap. 18, cu C.I. seria KT      Toledo, Provincia Toledo, domiciliată în Toledo,
nr. 776152/15.04.2009/S.P.C.L.E.P. Constanța,          URBN Cigarrales Vistahermosa 92BIS, Provincia Toledo,
C.N.P. 2520128131277, asociați în cadrul societății       Spania, identificată cu pașaport nr. AF176161, eliberat la
comerciale sus-menționate, am hotărât:             data de 13.07.2006, valabil până la data de 13.07.2011,
  1. Se deschide punct de lucru în Constanța,           MARIA DOLORES SANCHEZ INFANTE HIPOLITO,
Str. Progresului intersecție cu Prelungirea Liliacului,     cetățean spaniol, născuta la data de 10.05.1982 în
bazar km 4-5, sp. com. 62-79.                  Toledo, Provincia Toledo, domiciliată în Toledo,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul    URBN     Vistahermosa     Oropéndola   92BIS,
O.R.C.T. Constanța astăzi, 30.12.2009, în 4 exemplare,     Provincia Toledo, Spania, identificată cu C.I.
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru     nr. 03902557-D, eliberată de Ministerul Spaniol de
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,      Interne la data de 27.09.2006, valabilă până la data de
potrivit cererii de servicii nr. 4051/24.12.2009.        27.09.2011,
                                  constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și
  (120/1.459.114)                       statutare pentru adoptarea hotărârilor, cu unanimitate de
                                voturi,
         Societatea Comercială                         HOTĂRĂȘTE:
          DIGRA - S.R.L.                 se suspendă temporar activitatea societății
                                comerciale IBER BLUE S.R.L., pentru o perioadă de
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              3 ani, din data de 28.10.2009 până la data de
                                27.10.2012.
          NR. 4/18.12.2009                (122/1.459.116)
   Subsemnatul DIACU ION, domiciliat în Eforie Nord,
str. 23 August nr. 15, jud. Constanța, C.N.P. 1570325132808,
                                       Societatea Comercială
în calitate de asociat unic al S.C. DIGRA S.R.L., am
                                    TRANSILVANIA DEVELOPMENT - S.R.L.
hotărât următoarele:
   Art. 1 Se închide sediul secundar situat în
                                          HOTĂRÂREA NR. 1
localitatea Iași, șoseaua Bucium nr. 84 A.
   Art. 2 Se deschid două noi sedii secundare, după cum      A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
urmează:                               S.C. TRANSILVANIA DEVELOPMENT S.R.L.
   - sediu secundar situat în Adjud, Strada Republicii
                                    DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 28.10.2009
nr. 39A, județul Vrancea;
                                       LA SEDIUL SOCIETĂȚII
   - sediu secundar situat în localitatea Iași, strada Cucu
nr. 19.                               Adunarea generală a asociaților S.C. TRANSILVANIA
   Art. 3 La aceste sedii secundare se vor desfășura     DEVELOPMENT S.R.L., întrunită în data de 24.09.2009
activități specifice codului CAEN Rev. 2 - 9200 - activități  la sediul societății din Constanța, jud. Constanța,
de jocuri de noroc și pariuri.                 str. Aurel Vlaicu nr. 4-6, lotul 6, corp C1, camera 3,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               27

  în prezența tuturor asociaților societății reprezentând    Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
100% din capitalul social:                   O.R.C.T. Constanța astăzi, 30.12.2009, în 4 exemplare,
  IRCOSOL MAR NEGRO S.R.L., societate comercială       din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu      emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
sediul social Constanța, jud. Constanța, str. Aurel Vlaicu   potrivit cererii de servicii nr. 4043/23.12.2009.
nr. 4-6, lotul 6, corp C1, ap. camera 1, înregistrată la
                                  (124/1.459.118)
O.N.R.C. sub nr. J13/3170/04.09.2008, având
C.U.I. 21812728, având un capital social subscris și
vărsat de 3.300 lei, reprezentată de MIGUEL SANCHEZ               Societatea Comercială
INFANTE PADILLA, cetățean spaniol, născut la data de              MULTIMAT COM - S.R.L.
02.02.1948 în Toledo, Provincia Toledo, domiciliat
în Toledo, C. Cigarrales Vistahermosa 92 BS,                  HOTĂRÂREA NR. 1/2009
Provincia Toledo, identificat cu C.I. nr. 03769180-D,
eliberată de Ministerul Spaniol de Interne la data de         LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
16.01.2006, valabilă până la data de 16.01.2016, în        Subsemnații SECARA CONSTANTIN și BARNESCU
calitate de administrator, și                  CONSTANTIN, asociați în cadrul societății comerciale
  JOSE CARLOS LUBILLO GARCIA, cetățean spaniol,        sus-menționate, am hotărât:
născut la data de 28.10.1958 în Zamora,              retragerea din societate a dlui BARNESCU
Provincia Zamora, domiciliat în C. Hermosilla 68 2 DH,     CONSTANTIN, care cesionează la valoarea nominală, a
Madrid, Provincia Madrid, identificat cu C.I. nr. 11726506-W,  aportului său la capitalul social, suma de 100.000 lei -
eliberată de Ministerul Spaniol de Interne la data de
                                10.000 părți sociale - dlui SECARA CONSTANTIN,
18.12.2003, valabilă până la data de 18.12.2013,
                                acesta devenind asociat unic cu drepturi depline
  constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și
                                deținând întreg capitalul social al societății în sumă de
statutare pentru adoptarea hotărârilor, cu unanimitate de
                                200.000 lei - 20.000 părți sociale.
voturi,
            HOTĂRĂȘTE:                 (125/1.459.119)
  1. Se suspendă temporar activitatea societății
comerciale TRANSILVANIA DEVELOPMENT S.R.L.
                                        Societatea Comercială
pentru o perioadă de 3 ani, din data de 28.10.2009 până
                                        MULTIMAT COM - S.R.L.
la data de 27.10.2012
  2. Se împuternicește dl MIGUEL SANCHEZ INFANTE                  NOTIFICARE
PADILLA să semneze orice documente, inclusiv
declarații în numele și pe seama societății, care ar fi      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
necesare înregistrării mențiunilor arătate în prezența, la   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Constanța.                           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al Societății
  (123/1.459.117)
                                Comerciale MULTIMAT COM S.R.L., cu sediul în
                                municipiul Constanța, județ Constanța, bd. Tomis nr. 74B,
        Societatea Comercială              bloc S6, etaj 1, ap. 2, înregistrată sub nr. J13/2439/2002,
       IZAGAB SCORPION - S.R.L.             cod unic de înregistrare 15011547, care a fost înregistrat
                                sub nr. 78841 din 30.12.2009.
        HOTĂRÂREA NR. 2/2009
                                  (126/1.459.120)
  Subsemnații ITOAFA CAMELIA, născută la
17.12.1974 în Pecineaga, jud. Constanța, domiciliată în
Constanța, Str. Siretului nr. 28, cu C.I. seria KT               Societatea Comercială
nr. 750242/17.11.2008/S.P.C.L.E.P. Constanța,                IRCOSOL MAR NEGRO - S.R.L.
C.N.P. 2741217133681 și ITOAFA FLORIAN, născut la
                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
11.06.1968 în Constanța, domiciliat în Constanța,
str. Siretului nr. 28, cu C.I. seria KT nr. 721328/
                                    AL S.C. IRCOSOL MAR NEGRO S.R.L.
26.06.2008/S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 1680611131215,
                                         NR. 01/28.10.2009
asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
am hotărât:                             Societatea comercială IRCOSOL S.L., persoană
  1. Se închide punctul de lucru din Constanța,        juridică spaniolă, cu sediul în localitatea Malaga 20
str. Ștefan Mihăileanu nr. 18.                 29006, Av. De las Americas Edificio America Plaza
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,     Bloque - 2 portal nr. 7, C.I.F. b-92.472.364, Spania,
începând cu data de 24.12.2009.                 reprezentată prin dl. Miguel Sanchez Infante Padilla,
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
cetățean spaniol, născut la data de 02.02.1948 în Toledo,   reprezentată de dl. Jose Benito Vizcaino Rodriguez -
Provincia Toledo, domiciliat în Toledo, C. Cigarrales     consilier delegat,
Vistahermosa 92 BS, Provincia Toledo, identificat cu C.I.     JOSE CARLOS LUBILLO GARCIA, cetățean spaniol,
nr. 03769180-D, eliberată de Ministerul Spaniol de      născut la data de 28.10.1958 în Zamora,
Interne la data de 16.01.2006, valabilă până la data de    Provincia Zamora, domiciliat în C. Hermosilla 68 2 DH,
16.01.2016, în calitate de asociat unic al S.C. IRCOSOL    Madrid, Provincia Madrid, identificat cu C.I. nr. 11726506-W,
MAR NEGRO S.R.L. persoană juridică română, cu sediul     eliberată de Ministerul Spaniol de Interne la data de
în Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 4-6, lotul 6, corp C1   18.12.2003, valabilă până la data de 18.12.2013,
cam. 1, jud. Constanța, având J13/3170/2008 și          constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și
C.U.I. 21812728 (numită în continuare “Societatea”),     statutare pentru adoptarea hotărârilor, cu unanimitate de
astăzi 28.10.2009, la sediul Societății,           voturi,
  a decis următoarele:                                HOTĂRĂȘTE:
  Art. 1 Se suspendă temporar activitatea Societății       1. Se suspendă temporar activitatea pentru o
pentru o perioadă de 3 ani, de la data de 28.10.2009     perioadă de 3 ani, din data de 28.10.2009 până la data de
până la data de 27.10.2012.                  27.10.2012, a S.C. IRCOSOL DANUBIO S.R.L. cu sediul
  Art. 2 Se împuternicește dl. Miguel Sanchez Infante    social în Constanța, județul Constanța, str. Aurel Vlaicu
Padillla să semneze orice documente, inclusiv declarații   nr. 4-6, lotul 6, corp C1, cam. 2, cu număr de
în numele și pe seama societății, care ar fi necesare     înmatriculare la O.R.C.T.C J13/4216/28.11.2008, având
înregistrării mențiunilor arătate în prezenta, la Oficiul   C.U.I. 22037361.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.     2. Se împuternicește dl. MIGUEL SANCHEZ
                               INFANTE PADILLA să semneze orice documente,
  (127/1.459.121)                      inclusiv declarații în numele și pe seama societății, care
                               ar fi necesare înregistrării mențiunilor arătate în prezenta,
        Societatea Comercială             la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       IRCOSOL DANUBIO - S.R.L.             Constanța.
                                 (128/1.459.122)
         HOTĂRÂREA NR. 1

    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                  Societatea Comercială
      S.C. IRCOSOL DANUBIO S.R.L.                  CREMA PLAY EVENTS - S.R.L.
     DESFĂȘURATĂ ÎN DATA DE 28.10.2009
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
        LA SEDIUL SOCIETĂȚII
  Adunarea Generală a Asociaților S.C. IRCOSOL                 NR. 01/01.12.2009
DANUBIO S.R.L., întrunită în data de 28.09.2009 la
                                 Subsemnatul NEAGU ANDREI, în calitate de asociat
sediul societății din Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 4-6,  la societatea mai sus-menționată, am hotărât:
corp C1, lotul 6, ap. Camera 2.                  Art. 1 Se închide punctul de lucru din Constanța,
  În prezența tuturor asociaților societății reprezentând  bd. Tomis nr. 55A, jud. Constanța.
100% din capitalul social:                    Art. 2 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
  IRCOSOL MAR NEGRO S.R.L., societate comercială      de 3 ani începând cu data de 01.12.2009.
cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu       Redactat în 4 (patru) exemplare și semnat sub
sediul social Constanța, jud. Constanța, str. Aurel Vlaicu  semnătură privată astăzi, 01.12.2009.
nr. 4-6, lotul 6, corp C1, ap. camera 1, înregistrată la
O.N.R.C. sub nr. J13/3170/04.09.2008, având            (129/1.459.123)
C.U.I. 21812728, având un capital social subscris și
vărsat de 3.300 lei, reprezentată de MIGUEL SANCHEZ              Societatea Comercială
INFANTE PADILLA, cetățean spaniol, născut la data de             RAMONA ELENA - S.R.L.
02.02.1948 în Toledo, Provincia Toledo, domiciliat în
Toledo, C. Cigarrales Vistahermosa 92 BS,                   HOTĂRÂREA NR. 2/2009
Provincia Toledo, identificat cu C.I. nr. 03769180-D,       Subsemnații MUNTEANU MARIUS, născut la
eliberată de Ministerul Spaniol de Interne la data de     22.03.1968 în Constanța, domiciliat în str. Violetelor
16.01.2006, valabilă până la data de 16.01.2016, în      nr. 15, bloc L16, scara B, etaj 4, apartament 37
calitate de administrator, și                 Constanța, cu C.I. seria KT nr. 340242/ 07.04.2003/
  ORECO S.A., persoană juridică spaniolă, cu sediul în   Poliția Constanța, C.N.P. 1680322131239 și ISTRATE
Fragosino 8, Sardoma, Vigo - 36000 - Pontevedra,       CONSTANTIN, născut la 16.12.1949 în Negrești,
Spania, înscrisă în Registrul Comerțului din Pontevedra    jud. Constanța, domiciliat în Constanța, Str. Unirii nr. 70,
la fila P0-4745, volumul 1162, fila 69, C.I.F. A 36614691,  bl. D, ap. 46, cu C.I. seria KT nr. 594528/01.11.2006/
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               29

S.P.C.L.E.P. Constanța, C.N.P. 1491216131253, asociați             Societatea Comercială
în cadrul societății comerciale sus-menționate, am               T.S.P. ECOTERM - S.A.
hotărât:
  1. Se completează obiectul de activitate cu:          DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
  0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe                NR. 66/12.11.2009
oleaginoase;                           Consiliul de Administrație al S.C. T.S.P. ECOTERM S.A.
  0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a       Năvodari, numit prin Hotărârea A.G.A nr. 5/28.06.2007,
rădăcinoaselor și tuberculilor;                întrunit la sediul societății din Năvodari, Str. Tineretului
  0116 - cultivarea plantelor pentru fibre textile;     nr. 3, jud. Constanța, în ședința din data de 12.11.2009,
  0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;  ora 17:00, adoptă prezenta:
  0121 - cultivarea strugurilor;                            DECIZIE:
  0124 - cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;     Art. 1. Se aprobă revocarea din funcția de șef
  0125 - cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,     departament economic a doamnei SANDU DANIELA-
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;      ANETA.
  0126 - cultivarea fructelor oleaginoase;            Art. 2. Departamentele funcționale ale societății se
  0127 - cultivarea plantelor pentru prepararea       însărcinează cu punerea în executare a prezentei decizii.
băuturilor;
  0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,     (132/1.459.126)
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
  0129 - cultivarea altor plante permanente;                 Societatea Comercială
  0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire;                MASIMA KIDS - S.R.L.
  0150 - activități în ferme mixte (cultură vegetală
combinată cu creșterea animalelor),                    HOTĂRÂREA NR. 1/01.01.2010
  0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
  0163 - activități după recoltare;               Subsemnatul Draghici Marius, în calitate de asociat
  0164 - pregătirea semințelor;               unic al S.C. MASIMA KIDS S.R.L., am hotărât:
  0311 - pescuitul maritim;                   suspendarea activității societății pe o perioadă de
  0312 - pescuitul în ape dulci;               3 ani, începând cu 01.01.2010.
  0321 - acvacultura maritimă;                 Prezenta hotărâre este redactată în 3 exemplare, sub
  0322 - acvacultura în ape dulci.              semnătură privată.
  2. Se deschide punct de lucru în com. Mihail          (133/1.459.127)
Kogălniceanu, jud. Constanța.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
O.R.C.T. Constanța astăzi, 30.12.2009, în 4 exemplare,            Societatea Comercială
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru           B.N.F. EDIL CONS - S.R.L.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 4065/29.12.2009.                  HOTĂRÂREA

  (130/1.459.124)                         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       NR. 1/04.01.2010
        Societatea Comercială              Subsemnații BECHIS NEDRET și OSMAN (fostă
        RAMONA ELENA - S.R.L.             BECHIS) FIDAN BEIRA, asociați ai societății mai
                               sus menționate, am hotărât:
           NOTIFICARE                 1. suspendarea temporară a activității pe o perioadă
                               de 3 (trei) ani, începând cu 01.01.2010.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Redactat și semnat astăzi, 04.01.2010, în
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               4 exemplare, sub semnătură privată.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea        (134/1.459.128)
textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale RAMONA ELENA S.R.L., cu sediul în                 Societatea Comercială
municipiul Constanța, județ Constanța, Str. Violetelor           ARSENE MIHĂIESCU - S.R.L.
nr. 15, bloc L16, scara B, ap. 37, înregistrată sub
nr. J13/2620/1996, cod unic de înregistrare 8916900,             HOTĂRÂREA NR. 1/2010
care a fost înregistrat sub nr. 78867 din 30.12.2009.
                                Subsemnata MIHAIESCU CARMEN LILIANA,
  (131/1.459.125)                      născută la 03.08.1965 în Cotu Văii, jud. Constanța,
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
domiciliată în Tuzla, Str. Constanței nr. 190,               Societatea Comercială
jud. Constanța, cu C.I. seria KT nr. 301480/11.10.2002/          OBYONE CLEANING - S.R.L.
Poliția Eforie, C.N.P. 2650803132828, asociat unic în
                                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
  1. Se închid punctele de lucru din:                   DIN DATA DE 30.12.2009
  - Costinești, Galeriile Comerciale, mag. nr. 22,
                                Dl Marcus Ștefan, asociat unic al S.C. “OBYONE
jud. Constanța.
                              CLEANING” S.R.L.,
  - Tuzla, Str. Constanței nr. 136, jud. Constanța.
                                având în același timp și calitatea de administrator,
  2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
                                             DECIDE:
începând cu data de 22.12.2009.                În temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  comerciale, suspendarea activității societății, ca urmare a
O.R.C.T. Constanța astăzi, 04.01.2009, în 4 exemplare,   următoarelor motive:
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru    - climatul economic actual;
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     - lipsa activității până în acest moment.
potrivit cererii de servicii nr. 4027/22.12.2009.       Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
                              3 ani, începând cu data de 01.01.2010.
  (135/1.459.129)
                                (138/1.459.132)

        Societatea Comercială
       ARNĂUTU MIHAELA - S.R.L.                    Societatea Comercială
                                        RAPID AP - S.R.L.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/2009
  Subsemnata GORE (fostă ARNAUTU) MIHAELA,
                                Subsemnatul MARIN PAVEL, născut la 17.02.1943 în
născută la 01.05.1984 în Constanța, domiciliată în
                              Bordușani, jud. Ialomița, domiciliat în Constanța,
Constanța, str. Tabla Buții nr. 71, cu C.I. seria KT    Al. Egretei nr. 2, cu C.I. seria KT nr. 320007/22.01.2003/
nr. 786149/05.06.2009/S.P.C.L.E.P. Constanța,        Poliția Constanța, C.N.P. 1430217131248, asociat unic în
C.N.P. 2840501134176, asociat unic în cadrul societății   cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
comerciale sus-menționate, am hotărât:             1. Se deschide punct de lucru în Constanța, str. Tudor
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,   Vladimirescu nr. 48.
începând cu data de 29.12.2009.                 Se închid punctele de lucru din:
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul    - Constanța, Gara C.F.R. - florărie;
O.R.C.T. Constanța astăzi, 05.01.2010, în 4 exemplare,     - Constanța, Gara C.F.R. - magazin,
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru     - Constanța, str. Decebal nr. 24;
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,      - Constanța, Str. Cibinului nr. 11.
potrivit cererii de servicii nr. 4064/29.12.2009.        Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
                              O.R.C.T. Constanța astăzi, 22.12.2009, în 4 exemplare,
  (136/1.459.130)                     din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                              emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
                              potrivit cererii de servicii nr. 3983/15.12.2009.
        Societatea Comercială
        REGENCY POP - S.R.L.               (139/1.459.133)

        HOTĂRÂREA NR. 1/2009
                                       Societatea Comercială
                                       GABRILINA - S.R.L.
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
  Subsemnații POPESCU CRISTIAN și POPESCU                 HOTĂRÂREA NR. 1/2010
ION, asociați în cadrul societății comerciale         Subsemnata PRISACARU ALINA-STELUȚA, născută
sus-menționate, am hotărât:                 la 16.04.1987 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în
  se suspendă activitatea societății pe o perioadă de   Ploiești, Al. Strejnic nr. 2, bl. A1, ap. 40, jud. Prahova, cu
3 (trei) ani de zile, începând cu data de 26.10.2009.    C.I. seria PH nr. 681885/08.05.2007/S.P.C.L.E.P. Ploiești,
                              C.N.P. 2870416297241, asociat unic în cadrul societății
  (137/1.459.131)                     comerciale sus-menționate, am hotărât:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010               31

  1. Se deschide punct de lucru în Constanța,                Societatea Comercială
Str. Poporului nr. 151.                          SUMMER RUANNA - S.R.L.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
O.R.C.T. Constanța astăzi, 05.01.2010, în 4 exemplare,            HOTĂRÂREA NR. 1/2010
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru     Subsemnatele RUSU MARIA și RUSU ANAMARIA,
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,    asociați, am hotărât:
potrivit cererii de servicii nr. 8/04.01.2010.         • Închiderea punctului de lucru din mun. Constanța,
  (140/1.459.134)                     Str. Griviței, spațiul nr. 4, între Mercur și str. Gh. Lazăr,
                               jud. Constanța.
                                • Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani
        Societatea Comercială            începând cu data de 1 ianuarie 2010.
        VICTOR-COND - S.R.L.              Redactat și semnat sub semnătură privată, în patru
                               exemplare azi, 1 ianuarie 2010.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                 (143/1.459.137)
  Subsemnatul VARTAN VICTOR, născut la 28.02.1954
în Vălenii de Munte, jud. Prahova, domiciliat în
                                       Societatea Comercială
Cernavodă, Str. 9 Mai nr. 3, bl. D2, sc. C, et. 1, ap. 38,           TRASOR - S.R.L.
jud. Constanța, cu C.I. seria KT nr. 175379/01.02.2001/
Poliția Cernavoda, C.N.P. 1540228297290, asociat unic            HOTĂRÂREA NR. 1/2010
în cadrul societății comerciale sus-menționate, am       Subsemnatul TRASCA CONSTANTIN, am hotărât
hotărât:                           următoarele:
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,     Art. 1 Închidere punct de lucru în localitatea Constanța,
începând cu data de 28.12.2009.               județul Constanța, Piața Agroalimentară Tomis III,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  masa 43.
O.R.C.T. Constanța astăzi, 05.01.2010, în 4 exemplare,     Art. 2 Închidere punct de lucru în localitatea Constanța,
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru   județul Constanța, Piața Agroalimentară Autogara Sud.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,      Art. 3 Închidere punct de lucru în localitatea Constanța,
                               județul Constanța, Piața Agroalimentară Balada,
potrivit cererii de servicii nr. 4057/28.12.2009.
                               taraba 2 m2.
  (141/1.459.135)                       Art. 4 Închidere punct de lucru în localitatea Constanța,
                               județul Constanța, Piața Agroalimentară km 4-5,
        Societatea Comercială            masa 76-77.
         SILVANO - S.R.L.               Art. 5 Închidere punct de lucru în localitatea Constanța,
                               județul Constanța, Piața Agroalimentară Tomis Nord,
        HOTĂRÂREA NR. 1/2010             masa 43-44.
                                Art. 6 Închidere punct de lucru în localitatea Constanța,
  Subsemnatul BATRINEANU SILVIU, născut la         județul Constanța, Piața Agroalimentară Brotăcei,
06.07.1962 în Pecineaga, jud. Constanța, domiciliat în    masa 19-20.
Eforie Sud, jud. Constanța, str. Prof. dr. Ion Cantacuzino   Art. 7 Închidere punct de lucru în localitatea Constanța,
nr. 37, cu C.I. seria KT nr. 731645/15.08.2008/       județul Constanța, Piața Agroalimentară Grivița,
S.P.C.L.E.P. Eforie, C.N.P. 1620706132801, asociat unic   masa 134-135, 136-137.
în cadrul societății comerciale sus-menționate, am       Art. 8 Închidere punct de lucru în localitatea Constanța,
hotărât:                           județul Constanța, Piața Agroalimentară Tomis III, PC 3.
  1. Se închide punctul de lucru din Eforie Nord,       Art. 9 Modificare contract nr. 95/12.07.2007 pentru
bazarul Piața Eforie Nord, jud. Constanța.          punct de lucru str. București nr. 25, localitatea Constanța,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  județul Constanța.
O.R.C.T. Constanța astăzi, 05.01.2010, în 4 exemplare,     Celelalte prevederi ale statutului rămân în continuare
din care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru   valabile.
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,      Redactat, semnat și ștampilat astăzi, 04.01.2010, în
potrivit cererii de servicii nr. 9/04.01.2010.        5 (cinci) exemplare originale, sub semnătură privată.
  (142/1.459.136)                       (144/1.459.138)
  32            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 696/8.III.2010
         Societatea Comercială                      2. Se închid următoarele puncte de lucru:
        MATEES CONSTRUCT - S.R.L.                     - mun. Mangalia, loc. Saturn, unitatea 106,
                                        jud. Constanța;
          HOTĂRÂREA NR. 1/2010
                                         - com. Mihail Kogălniceanu, sat Mihail Kogălniceanu,
  Subsemnatul MATEES AUGUSTIN, născut la                   Str. Libertății nr. 82, jud. Constanța;
16.09.1970 în Bacău, domiciliat în Constanța, bd. 1 Mai
                                         - mun. Mangalia, loc. Saturn, unitatea 159,
nr. 35, bl. PM3, sc. A, ap. 4, cu C.I. seria KT
                                        jud. Constanța.
nr. 707489/23.04.2008/S.P.C.L.E.P. Constanța,
                                         3. Se schimbă sediul în mun. Mangalia,
C.N.P. 1700916131237, asociat unic în cadrul societății
comerciale sus-menționate, am hotărât:                     stațiunea Saturn, str. Greenport nr. 36 I, unitatea nr. 106,
  1. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,             jud. Constanța.
începând cu data de 01.01.2010.                          Întocmit astăzi, 30.12.2009, în 4 exemplare originale,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul           sub semnătură privată.
O.R.C.T. Constanța astăzi, 05.01.2010, în 4 exemplare,
                                           (146/1.459.140)
din care 3 exemplare pentru păți și un exemplar pentru
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 4070/29.12.2009.                           Societatea Comercială
                                                    BELLMIT - S.R.L.
   (145/1.459.139)
                                                       NOTIFICARE
          Societatea Comercială
           BELLMIT - S.R.L.                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
             NR. 1 DIN 2009
                                        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Subsemnatul BELU TANASE, în calitate de unic                BELLMIT S.R.L., cu sediul în loc. Saturn,
asociat al societății comerciale mai sus menționate, am            municipiul Mangalia, județ Constanța, str. Greenport
hotărât modificarea actelor constitutive ale societății,
                                        nr. 36 I, înregistrată sub nr. J13/2391/1993, cod unic de
după cum urmează:
                                        înregistrare 3962590, care a fost înregistrat sub
  1. Se retrage din funcția de administrator BELU
                                        nr. 442 din 05.01.2010.
SILVIA și se numește în această funcție, pe perioadă
nelimitată unicul asociat, BELU TANASE.                       (147/1.459.141)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|409798|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 696/8.III.2010 conține 32 de pagini.           Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

								
To top