2010_0443 by tradetrek

VIEWS: 103 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 443       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              Marți, 23 februarie 2010
         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială               posesor al C.I. seria H.D. nr. 201654 eliberată de Poliția
     COOP FAVIOR - S.R.L., Orăștie            Orăștie, cod numeric personal 1481203204372, în
        județul Hunedoara                calitate de membru;
                                  - Potopea Adriana Cristina Teodora, cetățean român,
         HOTĂRÂREA NR. 1               domiciliată în Orăștie, str. George Coșbuc nr. 19, județul
       din data de 1 iulie 2009,             Hunedoara, posesoare a B.I. seria D.E. nr. 624088
   a adunării generale a asociaților Societății       eliberată de Miliția Orăștie la data de 15 decembrie 1987,
  Comerciale COOP FAVIOR - S.R.L., Orăștie          cod numeric personal 2620107204361, în calitate de
  Subscrisele Albina Coop SC reprezentantă de ing.      membru.
Romosan Ioan și S.C. Favior Vidra - S.A. reprezentată de      (1/1.451.771)
jur. Oprean Cosmin, au hotărât următoarele:
                                       Societatea Comercială
  1. Descărcarea de gestiune a consiliului de
                                     COOP FAVIOR - S.R.L., Orăștie
administrație.
                                          județul Hunedoara
  2. Se retrage din funcția de administrator dna Iacob
Elena, cetățean român, domiciliată în Orăștie, str.
                                           NOTIFICARE
Mureșul, bl. 21, ap. 6, județul Hunedoara, posesoare a
B.I. seria G.D. nr. 0542727 eliberat de Poliția Orăștie, cod    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
numeric personal 2570728204374.                Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile art.
  3. Retragerea din funcția de cenzor a dnei Pogan      204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Lucreția, cetățean român, domiciliată în Orăștie, Strada    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Mureșului, bl. 17, ap. 36, județul Hunedoara, posesoare    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
a B.I. seria D.P. nr. 638538, cod numeric personal       COOP FAVIOR - S.R.L., cu sediul în municipiul Orăștie,
2460206204367.                         Bd. Eroilor, bloc B 1, parter, județul Hunedoara,
  4. Alegerea noului consiliu de administrație pe o     înregistrată sub nr. J 20/1258/1992, cod unic de
perioadă de 1 an în următoarea componență:           înregistrare 3555111, care a fost înregistrat sub nr. 62715
  - Romosan Ioan, cetățean român, domiciliat în       din data de 23 decembrie 2009.
Orăștie, Strada Cojocarilor nr. 16 A, județul Hunedoara,      (2/1.451.772)
 2        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

      Societatea Comercială                  Societatea Comercială
   STUDIO RAMON DANY - S.R.L., Deva             AL MARITIME SPORTS - S.R.L., Deva
       județul Hunedoara                     județul Hunedoara

        HOTĂRÂREA NR. 4                       HOTĂRÂREA NR. 1
     din data de 22 decembrie 2009,               din data de 30 aprilie 2009,
   a asociatului unic al Societății Comerciale         a Societății Comerciale AL MARITIME
   STUDIO RAMON DANY - S.R.L., cu sediul         SPORTS - S.R.L., cu sediul în Deva, str. Mihai
 în Deva, Strada Minerului, bl. 21, sc. B, ap. 38,
                               Viteazul nr. 32, județul Hunedoara, cu nr. de
     județul Hunedoara, J 20/48/2005,
                               înregistrare la Oficiul registrului comerțului
     cod unic de înregistrare 17114328
                                       J 20/1519/2008,
  Pop Adriana Maria, asociat unic, hotărăște           cod unic de înregistrare 24537622
deschiderea unui punct de lucru în Deva, bd. Decebal,
bl. D, parter (23, 24), județul Hunedoara.         Subsemnații
   (3/1.451.773)                     - Enache Ion, cetățean român, domiciliat în municipiul
                             Petroșani, Aleea Florilor, bl. 3, sc. 2, et. 2, ap. 9, județul
      Societatea Comercială             Hunedoara, născut la data de 2 august 1961 în comuna
    PROSPER DIVA - S.R.L., Simeria          C.A. Rosetti, județul Buzău, identificat cu C.I. seria H.D.
       județul Hunedoara              nr. 384745 eliberată de Poliția Petroșani la data de
                             8 august 2007, cod numeric personal 1610802205028,
        HOTĂRÂREA NR. 1               - Breazu Maria, cetățean român, domiciliată în
 din data de 29 aprilie 2009, a asociatului unic al   municipiul Deva, str. Mărăști, bl. 6a, sc. B, et. 2, ap. 19,
Societății Comerciale PROSPER DIVA - S.R.L., cu     județul Hunedoara, născută la data de 20 decembrie
 sediul în Simeria, str. Mihai Viteazul nr. 8, județul  1965 în comuna Drăgoiești, județul Vâlcea, identificată
  Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului    cu C.I. seria H.D. nr. 007777 eliberată de Poliția
Comerțului Hunedoara sub nr. J 20/1087/2006, cod     Municipiului Deva la data de 26 noiembrie 1999, cod
     de înregistrare fiscală 18879752        numeric personal 2651220201011, am hotărât
  Subsemnata Rusu Anamaria, domiciliată în Deva,    următoarele:
Aleea Moților, bl. 2 A, ap. 21, județul Hunedoara, în    1. Suspendarea activității societății începând cu data
calitate de asociat unic al Societății Comerciale    de 1 mai 2009 pe o durată de 3 (trei) ani, până la data de
PROSPER DIVA - S.R.L., am hotărât următoarele:      30 aprilie 2012 (dată ce reprezintă limita maximă legală
  1. Suspendarea activității Societății Comerciale   de suspendare a activității).
PROSPER DIVA - S.R.L., pe o perioadă de 3 ani,       Tehnoredactată și semnată astăzi, 30 aprilie 2009, la
începând cu data de 1 mai 2009.             sediul societății, în 4 exemplare.
  Tehnoredactată în 4 exemplare.               (6/1.451.776)
  (4/1.451.774)
                                   Societatea Comercială
      Societatea Comercială                J&B ALPIN AGENCY - S.R.L., Deva
   C & N AGENCY INTERACTIV - S.R.L.                 județul Hunedoara
     Hunedoara, județul Hunedoara
                                      HOTĂRÂREA NR. 1
        HOTĂRÂREA NR. 1
                                   din data de 30 aprilie 2009,
din data de 23 decembrie 2009, a asociatului unic
                                 a Societății Comerciale J&B ALPIN
   al Societății Comerciale C & N AGENCY
 INTERACTIV - S.R.L., cu sediul în Hunedoara,          AGENCY - S.R.L., cu sediul în Deva,
Aleea Streiului nr. 8, bl. C 48, sc. A, ap. 1, județul   str. Mihai Viteazul nr. 32, județul Hunedoara,
   Hunedoara, J 20/382/2009, cod unic de          cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului
       înregistrare 25329700            Comerțului Hunedoara - Deva, J 20/1525/2008,
  Hritcu Dumitru Narcis, asociat unic, hotărăște         cod unic de înregistrare 24543764
deschiderea unui punct de lucru în Hunedoara,       Subsemnații
bd. Dacia, Unitatea nr. 38, compartimentul MAG38A     - Enache Ion, cetățean român, domiciliat în municipiul
(83,11 m2), județul Hunedoara.              Petroșani, Aleea Florilor, bl. 3, sc. 2, et. 2, ap. 9, județul
  (5/1.451.775)                    Hunedoara, născut la data de 2 august 1961 în comuna
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                   3

C.A. Rosetti, județul Buzău, identificat cu C.I. seria H.D.        Societatea Comercială
nr. 384745 eliberată de Poliția Petroșani la data de        CONSTRUCTION REMUS - S.R.L., satul Pricaz
8 august 2007, cod numeric personal 1610802205028,           comuna Turdaș, județul Hunedoara
  - Enache Ioan-Alexandru, cetățean român, domiciliat
                                             HOTĂRÂRE
în orașul Lupeni, Aleea Liliacului nr. 4, bl. 4, sc. 3, ap. 25,
județul Hunedoara, născut la data de 1 martie 1986 în        Subsemnatul Rus Remus, în calitate de asociat unic
municipiul Petroșani, județul Hunedoara, identificat cu      la S.C. CONSTRUCTION REMUS - S.R.L., Pricaz, am
C.I. seria H.D. nr. 179527 eliberată de Poliția Lupeni la     hotărât suspendarea activității societății pentru
                                 o perioadă de trei ani de zile, începând cu data de
data de 7 iulie 2003, cod numeric personal
                                 23 decembrie 2009, până la 23 decembrie 2012.
1860301204520, am hotărât următoarele:
                                   Orăștie, 23 decembrie 2009.
  1. Suspendarea activității societății începând cu data
                                   (9/1.451.779)
de 1 mai 2009 pe o durată de 3 (trei) ani, până la data de
30 aprilie 2012 (dată ce reprezintă limita maximă legală            Societatea Comercială
de suspendare a activității).                       RENOVA INDUSTRY - S.R.L., Deva
  Tehnoredactată și semnată astăzi, 30 aprilie 2009, la             județul Hunedoara
sediul societății, în 4 exemplare.
   (7/1.451.777)                                    HOTĂRÂRE
                                   a adunării generale extraordinare a asociaților
        Societatea Comercială
                                   Adunarea generală extraordinară a asociaților
         BENEL FREE - S.R.L.
                                 S.C. RENOVA INDUSTRY - S.R.L., întrunită statutar în
        Deva, județul Hunedoara              ședința din data de 18.12.2009, a hotărât în unanimitate,
                                 modificarea actului constitutiv, astfel:
          HOTĂRÂREA NR. 1                  I. Se revocă administratorul unic al societății, dl Chirulli
      din data de 30 aprilie 2009,              Vito, începând cu data adoptării prezentei.
                                   II. Administrarea societății va fi realizată de către trei
 a Societății Comerciale BENEL FREE - S.R.L.,
                                 administratori, care vor forma un consiliu de
  cu sediul în Deva, str. Mihai Viteazul nr. 32,
                                 administrație, numiți prin hotărârea adunării generale a
județul Hunedoara, cu nr. de înregistrare la Oficiul
                                 asociaților, pentru un mandat de patru ani, căruia îi revin
  Registrului Comerțului Hunedoara - Deva,           și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate.
J 20/548/2009, cod unic de înregistrare 25532569           III. Sunt desemnați în funcția de administratori ai
  Subsemnații                          societății:
  - Enache Ion, cetățean român, domiciliat în municipiul       - dl Chirulli Vito, cetățean italian, fiul lui Francesco și
Petroșani, Aleea Florilor, bl. 3, sc. 2, et. 2, ap. 9, județul  Giuseppina, născut la data de 22.05.1972 în localitatea
Hunedoara, născut la data de 2 august 1961 în comuna       Ceglie Messapica (BR) Italia, cu domiciliul în Italia,
C.A. Rosetti, județul Buzău, identificat cu C.I. seria H.D.    localitatea Ceglie Messapica (BR), Via Xi Febbraio nr. 28,
                                 posesor al cărții de identitate nr. AK 8634797 eliberată de
nr. 384745 eliberată de Poliția Petroșani la data de
                                 autoritățile italiene la data de 14.12.2004, în calitate de
8 august 2007, cod numeric personal 1610802205028,
                                 administrator, președinte al consiliului, numit pentru
  - Ardelean Marioara, cetățean român, domiciliată în      mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, dacă nu intervine
municipiul Deva, str. Axente Sever nr. 14, județul        revocarea expresă din partea adunării generale a
Hunedoara, născută la data de 4 octombrie 1967 orașul       asociaților;
Târgu Lăpuș, județul Maramureș, identificată cu C.I. seria      - dna Rotea Rodica, de cetățenie română, fiica lui
H.D. nr. 014619 eliberată de Poliția Municipiului Deva la     Aurel și Maria, născută la data de 9.11.1955 în mun.
data de 21 februarie 2000, cod numeric personal          Deva, județul Hunedoara, domiciliată în orașul Simeria,
2671004243101, am hotărât următoarele:              Str. Progresului nr. 3, județul Hunedoara, posesoare a
  1. Suspendarea activității societății începând cu data     cărții de identitate seria HD nr. 256587 emisă de Poliția
de 1 mai 2009 pe o durată de 3 (trei) ani, până la data de    orașului Simeria, la data de 10.11.2004, CNP
                                 2551109201007, în calitate de administrator, membru al
30 aprilie 2012 (dată ce reprezintă limita maximă legală
                                 consiliului, numită pentru un mandat de 4 ani, care poate
de suspendare a activității).
                                 fi reînnoit, dacă nu intervine revocarea expresă din
  Tehnoredactată și semnată astăzi, 30 aprilie 2009, la
                                 partea adunării generale a asociaților;
sediul societății, în 4 exemplare.                  - dna Puiu Ana, de cetățenie română, fiica lui Ioan și
   (8/1.451.778)                        Irina, născută la data de 5.08.1957, în comuna Ungheni,
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

județul Mureș, domiciliată în mun. Deva, bd. Decebal, bl.    S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în
22, sc. C, et. 7, ap. 57, județul Hunedoara, posesoare a    orașul Brad, Str. 1 Iunie nr. 7, ap. 4, jud. Hunedoara,
cărții de identitate seria HD nr. 156049 emisă de Poliția    înregistrată la ORC Hunedoara sub nr. J 20/213/2000,
mun. Deva, la data de 13.02.2003, CNP 2570805201023,      CUI RO12980412, hotărăsc:
în calitate de administrator, membru al consiliului, numită    suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, dacă nu
                                ani, începând cu data de 24.12.2009.
intervine revocarea expresă din partea adunării generale
a asociaților.                           Prezentul document s-a redactat în două exemplare
  IV. Administratorii societății vor lucra împreună,     originale, unul pentru societate și unul pentru a fi
deciziile fiind luate în unanimitate, în caz de divergență   înregistrat la Oficiul registrului comerțului competent.
între administratori, vor decide asociații care reprezintă     Brad, astăzi la 24.12.2009.
majoritatea absolută a capitalului social.              (12/1.451.782)
  V. Președintele consiliului de administrație reprezintă
societatea în raporturile juridice cu terții.
                                       Societatea Comercială
  VI. Consiliului de administrație îi revine administrarea
și conducerea curentă a societății. Acesta trebuie să            DOMOTICA - S.R.L., Lupeni
încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea
obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la            HOTĂRÂREA NR. 1
îndeplinire a hotărârilor adunării generale a asociaților.
                                din data de 24.12.2009, a SC DOMOTICA - S.R.L.,
  VII. Consiliul de administrație conduce afacerile
curente ale societății în conformitate cu prevederile       cu sediul în Lupeni, Bd. Păcii nr. 7, bl. 5, sc. 1,
legale, cu prevederile prezentului act constitutiv, precum   ap. 3, județul Hunedoara, înregistrată la ORC sub
și cu hotărârile adunării generale a asociaților.            nr. J 20/1153/2003, CUI 15756828
  VIII. Consiliul de administrație întocmește, anual,      Subsemnatul Csapo Lorand, în calitate de asociat
bugetul de venituri și cheltuieli al societății.
                                unic la societatea mai sus-menționată, am hotărât
  IX. Societatea poate avea unul sau mai mulți directori,
precum și un director general, atribuțiile fiecăruia fiind   următoarele:
stabilite de organele de conducere a societății.          1. suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
  X. Se adoptă noul act constitutiv al societății, în formă  ani, începând cu data de 24.12.2009.
actualizată.                             (13/1.451.783)
  XI. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate
de voturi, în ședința din data de 18.12.2009.                Societatea Comercială
   (10/1.451.780)                          ECLIPSE TRANS - S.R.L., Hunedoara
       Societatea Comercială
                                          DECIZIA NR. 1
     RENOVA INDUSTRY - S.R.L., Deva
                                        din data de 23.12.2009
           NOTIFICARE
                                  Dl Mermezan Alexandru, administratorul S.C.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    ECLIPSE TRANS - S.R.L., cu sediul în Hunedoara,
Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                str. Constantin Brâncuși nr. 2 bis, numărul
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   J 20/336/13.03.2009, CUI RO 25285400, având în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   același timp și calitatea de asociat unic la S.C. ECLIPSE
RENOVA INDUSTRY - S.R.L., cu sediul în municipiul        TRANS - S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății
Deva, Calea Zărandului nr. 124, județ Hunedoara,        comerciale), decide:
înregistrată sub nr. J 20/1194/2009, cod unic de          - în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
înregistrare 26300222, care a fost înregistrat sub       societățile comerciale și a prerogativelor stabilite prin
nr. 62816 din 23.12.2009.
                                actul constitutiv al societății, asociatul unic
   (11/1.451.781)
                                (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
     Societatea Comercială                 temporară) a activității societății, ca urmare a
 EVALUATOR - S.R.L., Brad, județul Hunedoara          următoarelor motive:
                                  - climatul economic actual,
         HOTĂRÂREA NR. 102                 - ultimele modificări legislative,
        din data de 24.12.2009,               - lipsa activității până în acest moment.
  a asociatului unic al SC EVALUATOR - S.R.L.           Suspendarea se realizează pentru o perioadă de 3
  Astăzi, data de mai sus, eu, Achim Alun, în calitatea    ani.
de administrator și asociat unic al SC EVALUATOR -          (14/1.451.784)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                 5

       Societatea Comercială              bl. 22, ap. 45, jud. Hunedoara, CUI 16819231, am hotărât
     ENERGIC IMPULSE - S.R.L., Deva            suspendarea temporară a activității pe o perioadă de
                               3 ani, începând cu data de 1.05.2009.
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                 Data de 1.05.2009.
    din data de 24.12.2009, la SC ENERGIC           (18/1.451.788)
     IMPULSE - S.R.L., cu sediul în Deva,
    str. Ioan Corvin, bl. F, sc. 2, et. 4, ap. 19,            Societatea Comercială
  județul Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr.             ROCAN 3000 - S.R.L., Deva
        J 20/315/2009, 25262260
  Subsemnații Demian Viorela Loredana și Demian                   HOTĂRÂRE
Octavian Daniel, în calitate de asociați la societatea mai
sus-menționată, am hotărât următoarele:                      din 29.12.2009,
  1. suspendarea activității societății pe o perioadă de 3   la S.C. ROCAN 3000 - S.R.L., cu sediul în Deva,
ani, începând cu data de 24.12.2009.
                                 str. Mihai Eminescu nr. 48, județul Hunedoara,
   (15/1.451.785)
                                  înregistrată la ORC sub nr. J 20/175/2003,
     Societatea Comercială                          CUI 15233705
 TRANSGLOB PREST - S.R.L., comuna Criscior            Subsemnatul Paran Dorin, în calitate de asociat unic
      județul Hunedoara                 la societatea mai sus-menționată, am hotărât
                               următoarele:
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                 1. suspendarea activității societății pe o perioadă de
        din data de 2.09.2009,            3 ani, începând cu data de 29.12.2009.
 a SC TRANSGLOB PREST - S.R.L., cu sediul în
   com. Criscior, Calea Moșilor nr. 34, județul        (19/1.451.789)
 Hunedoara, având numărul de ordine în registrul
    comerțului J 20/67/1995, CUI 7057209                Societatea Comercială
  Subsemnata Intotero Natalia Elena, în calitate de         BAKERPAN - S.R.L., Miercurea-Ciuc
asociat unic la SC TRANSGLOB PREST - S.R.L. am
hotărât următoarele:                                ACT ADIȚIONAL
  suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
ani, începând cu data de 2.09.2009 până la 2.09.2012.      la actul constitutiv al S.C. BAKERPAN - S.R.L.
   (16/1.451.786)                        S.C. BAKERPAN - S.R.L., cu sediul în Miercurea-
                               Ciuc, str. Leliceni nr. 63, județul Harghita, înmatriculată la
      Societatea Comercială               Oficiul registrului comerțului cu nr. J 19/204/3.03.2004,
  RAFAEL PRODCOM IMPEX - S.R.L., Hațeg
                               cod unic de înregistrare RO 16201523, în baza hotărârii
       județul Hunedoara
                               adunării generale al asociaților din 30 noiembrie 2009,
         HOTĂRÂREA NR. 1               modifică actul constitutiv al societății după cum urmează:
                                 Art. 1. Extinderea obiectului de activitate cu
        din data de 28.12.2009
                               următoarele: 6820; 6832; 7711; 7712; 7739.
  Subsemnata Tauresc Dorina, în calitate de asociat
unic al SC RAFAEL PRODCOM IMPEX - S.R.L., am           Art. 2. Modificarea domeniului și al activității principale
hotărât următoarele:                     al societății: domeniul principal de activitate este: 683 -
  Art. 1. Suspendarea activității SC RAFAEL         activități imobiliare pe bază de comision sau contracte,
PRODCOM IMPEX - S.R.L., pe o perioadă de 3 ani,        obiectul principal de activitate este: 6832 - administrarea
începând cu data de 28.12.2009.                imobilelor pe bază de comision sau contract.
  (17/1.451.787)                        Asociații declară că renunță la termenul de recurs
        Societatea Comercială             împotriva încheierii judecătorului delegat de înregistrare
        ZINTZ - S.R.L., Deva             a modificărilor societății în registrul comerțului.
                                 Redactat la Cabinet avocat Bodó Tünde, cu sediul
         HOTĂRÂREA NR. 1               în Cristuru-Secuiesc, str. Timafalvi nr. 14, în 5 (cinci)
         din 1.05.2009                exemplare originale din care 4 (patru) exemplare au fost
 Subsemnata Zintz Dorris, în calitate de asociat unic al   predate pe seama asociaților.
SC ZINTZ - S.R.L., cu sediul în Deva, Str. Liliacului,      (20/1.451.828)
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    BAKERPAN - S.R.L., Miercurea-Ciuc               HAVILA SHOES - S.R.L., satul Polonita
                                     comuna Feliceni, județul Harghita
           NOTIFICARE
                                          ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Hunedoara notifică, în conformitate cu prevederile art.     la actul constitutiv al S.C. HAVILA SHOES - S.R.L.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         cu sediul social în mun. Odorheiu Secuiesc,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Intr. Cărămidăriei nr. 4, ap. 14, județul Harghita,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale         J 19/590/2003; CUI RO 15582004
BAKERPAN - S.R.L., cu sediul în municipiul Miercurea-        În baza hotărârii adunării generale a asociaților -
Ciuc, str. Leliceni nr. 63, județul Harghita, înregistrată sub  Hajdo Ibolya-Hajnalka, domiciliată în Odorheiu Secuiesc,
nr. J 19/204/2004, cod unic de înregistrare 16201523,      Int. Cărămidăriei nr. 4, ap. 14, jud. Harghita, având CNP
care a fost înregistrat sub nr. 47354 din 18.12.2009.      2571023192471 și Hajdo Vilmos, domiciliat în Odorheiu
   (21/1.451.829)                       Secuiesc, Intr. Cărămidăriei nr. 4, ap. 14, jud. Harghita,
                                 având CNP 1550603192461 - din data de 17.12.2009
      Societatea Comercială                s-a redactat prezentul act adițional astfel:
    HABOS PLUSZ - S.R.L., satul Lupeni              1. Desființarea punctelor de lucru de la adresele:
    comuna Lupeni, județul Harghita             Vlahita, str. Gabor Aron nr. 2, jud. Harghita și Odorheiu
                                 Secuiesc, str. Pietroasa nr. 3, ap. 3, jud. Harghita.
          ACT ADIȚIONAL                  2. Schimbarea sediului societății la adresa: satul
                                 Polonita nr. 6, com. Feliceni, jud. Harghita.
la actul constitutiv al S.C. HABOS PLUSZ - S.R.L.,          3. După recodificare, extindere și excludere
    cu sediul în sat Lupeni (com. Lupeni)           societatea va avea următoarele activități conform CAEN
    Str. Principală nr. 36/A, jud. Harghita,         Rev. 2: 4511, 4519, 4520, 4531, 4532, 4540, 4612, 4613,
  înmatriculată în R.C. sub nr. J 19/88/2002,         4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4622, 4624, 2634,
         CUI RO 14558261                4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4641, 4642, 4643, 4644,
  În baza hotărârii asociaților Csomor Karoly și Csomor     4645, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652, 4661, 4662, 4663,
Carol, din data de 16.12.2009 se fac următoarele         4664, 4665, 4666, 4669, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676,
modificări la actul constitutiv al societății, astfel:      7677, 4690, 4711, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725,
  Art. 1. Extinderea obiectului de activitate al societății   4726, 4729, 4730, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4753,
cu codul 7711 - activități de închiriere și leasing cu      4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4771, 4772,
autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.           4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4781, 4782,
  Redactat de către părți în 4 (patru) exemplare.        4789, 4791, 4799, 4931, 4932, 4939, 4941, 4942, 9521,
                                 9522, 9523.
  (22/1.451.830)
                                   Redactat de către părți în 4 (patru) exemplare.
      Societatea Comercială                   (24/1.451.832)
    HABOS PLUSZ - S.R.L., satul Lupeni
                                       Societatea Comercială
    comuna Lupeni, județul Harghita
                                    HAVILA SHOES - S.R.L., satul Polonița
                                     comuna Feliceni, județul Harghita
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul               NOTIFICARE
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
HABOS PLUSZ - S.R.L., cu sediul în satul Lupeni,         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
comuna Lupeni, Str. Principală nr. 36/A, județ Harghita,     HAVILA SHOES - S.R.L., cu sediul în satul Polonița nr. 6,
înregistrată sub nr. J 19/88/2002, cod unic de înregistrare   comuna Feliceni, județul Harghita, înregistrată sub
14558261, care a fost înregistrat sub nr. 47360 din       nr. J 19/590/2003, cod unic de înregistrare 15582004,
18.12.2009.                           care a fost înregistrat sub nr. 47370 din 18.12.2009.
  (23/1.451.831)                          (25/1.451.833)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                 7

     Societatea Comercială                    Se recodifică obiectul principal de activitate al
  RAMADA COM - S.R.L., Odorheiu Secuiesc             societății în codul CAEN Rev. 2, astfel: 4711 - comerț cu
      județul Harghita                    amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
                                  predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
           ACT ADIȚIONAL                  Domeniul principal de activitate va fi codul CAEN: 471
          la actul constitutiv              - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate.
       al S.C. RAMADA COM - S.R.L.               Se recodifică activitățile secundare ale societății în
                                  codul CAEN Rev. 2, care în urma extinderii și restrângerii
  Încheiat în vederea modificării actului constitutiv al
                                  obiectului secundar de activitate al societății, se
S.C. RAMADA COM - S.R.L., cu sediul în localitatea
                                  redefinește conform codului CAEN Rev. 2, astfel: 0111,
Odorheiu Secuiesc, Str. Lăcătușilor nr. 7, ap. 4,
                                  0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0121, 0122, 0123,
jud. Harghita, înregistrată la registrul comerțului sub
                                  0124, 0125, 0126, 0127, 0129, 0130, 0141, 0142, 0143,
nr. J 19/121/1996. În baza hotărârii nr. 1 al asociaților
S.C. RAMADA COM - S.R.L. din 10.11.2009 s-au hotărât:       0144, 0145, 0146, 0147, 0149, 0150, 0161, 0162, 0163,
  1. Desființarea următoarelor puncte de lucru: Odorheiu     0164, 0170, 0210, 0220, 0230, 0240, 0311, 0312, 0321,
Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 52, jud. Harghita.        0322, 0510, 0520, 0610, 0620, 0811, 0812, 0891, 0892,
  2. Restrângerea obiectului de activitate cu          0893, 0899, 0910, 0990, 1011, 1012, 1013, 1020, 1031,
următoarele: 8532, 8551, 8552, 8790, 8899, 9499, 9700,       1032, 1039, 1041, 1042, 1051, 1052, 1061, 1062, 1071,
9810, 9820, 0128, 8020.                      1072, 1073, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089,
  3. Prelungirea mandatului administratorului pe o        1091, 1092, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,
perioadă nelimitată.                        1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396,
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    1399, 1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439,
constitutiv al societății. Asociații declară că renunță la     1511, 1512, 1520, 1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629,
dreptul de recurs la hotărârea judecătorului delegat,       1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729, 1811, 1812,
pentru înscrierea mențiunilor la Registrul Comerțului.       1813, 1814, 1820, 1910, 1920, 2011, 2012, 2014, 2015,
   (26/1.451.834)                        2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059,
                                  2060, 2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229, 2311, 2312,
     Societatea Comercială                  2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343,
  RAMADA COM - S.R.L., Odorheiu Secuiesc             2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365,
       județul Harghita                   2369, 2370, 2391, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2433,
                                  2434, 2442, 2443, 2444, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454,
            NOTIFICARE                 2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599, 2611, 2612,
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2670, 2680, 2711, 2712,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările   2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790, 2811,
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825,
actului constitutiv al Societății Comerciale RAMADA COM      2829, 2830, 2841, 2849, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895,
- S.R.L., cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, Str.     2896, 2899, 2910, 2920, 2931, 2932, 3012, 3020, 3091,
Lăcătușilor nr. 7, ap. 4, județul Harghita, înregistrată sub nr.  3092, 3099, 3101, 3102, 3103, 3109, 3212, 3213, 3220,
J 19/121/1996, cod unic de înregistrare 8176496, care a      3230, 3240, 3250, 3291, 3299, 3311, 3312, 3313, 3314,
fost înregistrat sub nr. 47421 din 18.12.2009.           3315, 3317, 3319, 3320, 3511, 3512, 3513, 3514, 3521,
   (27/1.451.835)                        3522, 3523, 3530, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822,
                                  3831, 3832, 3900, 4110, 4120, 4211, 4212, 4213, 4221,
     Societatea Comercială                  4222, 4291, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329,
  BMT COMPRODEX - S.R.L., Miercurea-Ciuc             4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4511, 4519,
      județul Harghita
                                  4520, 4531, 4532, 4540, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615,
           ACT ADIȚIONAL                 4616, 4617, 4618, 4619, 4621, 4622, 4623, 4624, 4631,
                                  4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4641,
       la actul constitutiv al S.C. BMT           4642, 4643, 4644, 4645, 4647, 4648, 4649, 4651, 4652,
  COMPRODEX - S.R.L. cu sediul în municipiul           4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4669, 4671, 4672,
  Miercurea-Ciuc, Str. Revoluției din Decembrie
 nr. 7, sc. B, ap. 2, județul Harghita, înregistrată la      4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4690, 4719, 4721, 4722,
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          4723, 4724, 4725, 4726, 4729, 4730, 4741, 4742, 4743,
  Tribunalul Harghita sub nr. J 19/1217/2006,          4751, 4752, 4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4764,
           CUI 20329505                 4765, 4771, 4772, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4781,
  Asociatul unic aduce următoarele modificări la actul      4782, 4789, 4791, 4799, 4931, 4932, 4939, 4941, 4942,
constitutiv al societății.                     4950, 5210, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229, 5320, 5510,
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 5811, 5812,           Societatea Comercială
5813, 5814, 5819, 5821, 5829, 5920, 6010, 6020, 6110,        APEX SOLUTIONS - S.R.L., București
6120, 6130, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312,
6391, 6399, 6810, 6820, 6831, 6832, 7010, 7021, 7022,                 ROMÂNIA
7111, 7112, 7120, 7211, 7219, 7220, 7311, 7312, 7320,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
7410, 7420, 7430, 7490, 7711, 7712, 7721, 7722, 7729,
7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7739, 7740, 7810, 7820,      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
7830, 7911, 7912, 7990, 8121, 8122, 8129, 8130, 8211,
8219, 8220, 8230, 8291, 8292, 8299, 8553, 8559, 8560,          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104, 9311,
9312, 9313, 9319, 9321, 9329, 9511, 9512, 9521, 9522,         EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11400
9523, 9524, 9525, 9529, 9601, 9602, 9603, 9604, 9609.
                                      din data de 29 ianuarie 2010
  Se schimbă sediul social al societății în municipiul
                                 Persoană desemnată
Miercurea-Ciuc, str. Tass Vezér nr. 11, județul Harghita.
                                 conform O.U.G. nr. 116/2009,
  Se înființează următoarele puncte de lucru, cu sediul
                                 prin Decizia D.G. nr. 20
în:                               din 14.01.2010      - Pantazi Ioana
  • satul Casinu Nou nr. 77, comuna Plăieșii de Jos,      Grefier la Oficiul
județul Harghita;                        Registrului Comerțului
  • satul Tușnad nr. 212, comuna Tușnad, județul        de pe lângă
Harghita;                            Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
  • satul Tușnad nr. 406, comuna Tușnad, județul        În baza cererii numărul 582194 din data de
Harghita;                           16.12.2009 și a actelor doveditoare depuse, persoana
  • satul Ciucani nr. 2, comuna Sânmartin, județul     desemnată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Harghita;                           Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
  • satul Ciucani nr. 109, comuna Sânmartin, județul    societății comerciale cu următoarele date:
                                 - fondator:
Harghita.
                                 1. Mereuță Daniel, asociat unic, cod numeric personal
  Având în vedere cele de mai sus, actul constitutiv al
                               1800823045368, aport la capital 200,00 RON, data
societății se va modifica și actualiza în acest sens.     vărsării aportului 9.12.2009, echivalând cu 20 părți
  Redactat la sediul societății, în 5 exemplare, azi    sociale reprezentând 100 % din capitalul social total,
18.12.2009.                          domiciliat în municipiul București, str. Răcari nr. 51,
    (28/1.451.836)                     bl. 70, sc. B, ap. 59, sectorul 3;
                                 - administrator persoană fizică:
     Societatea Comercială                  1. Mereuță Daniel, cod numeric personal
  BMT COMPRODEX - S.R.L., Miercurea-Ciuc           1800823045368, data numirii 4.12.2009, cu durata
       județul Harghita                 mandatului nelimitată;
                                 - denumire: APEX SOLUTIONS - S.R.L.;
            NOTIFICARE                - sediul social: municipiul București, str. Răcari nr. 51,
                               bl. 70, sc. 2, et. 1, ap. 59, camera nr. 2, sectorul 3;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
Harghita notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  activități de consultanță în management;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         - activitatea principală: 7022 - activități de consultanță
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  pentru afaceri și management;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
BMT COMPRODEX - S.R.L., cu sediul în municipiul
                               10,0000 RON fiecare;
Miercurea-Ciuc, str. Tass Vezér nr. 11, județul Harghita,
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
înregistrată sub nr. J 19/1217/2006, cod unic de         - cod unic de înregistrare: 26459970;
înregistrare 20329505, care a fost înregistrat sub nr.      - număr de ordine în registrul comerțului:
47563 din 21.12.2009.                     J 40/999/2010.
    (29/1.451.837)                        (30/1.496.596)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                  9

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     FLOFAN SERV - S.R.L., București                  VOXBONE - S.A. BRUXELLES
                                   SUCURSALA BUCURESTI, București
            ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                          ROMÂNIA

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                   MINISTERUL JUSTIȚIEI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11470                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
       din data de 29 ianuarie 2010
  Persoană desemnată                         EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11463
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                         din data de 29 ianuarie 2010
  din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
  Grefier la Oficiul                       Persoană desemnată
  Registrului Comerțului                     conform O.U.G. nr. 116/2009,
  de pe lângă                          prin Decizia D.G. nr. 20
  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
                                 din 14.01.2010         - Piciorea Cristina
  În baza cererii numărul 33521 din data de 28.01.2010     Grefier la Oficiul
și a actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                 Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    de pe lângă
comerciale cu următoarele date:                  Tribunalul București      - Rogozea Liviu
  - fondator: 1. Popescu Claudia, asociat unic, cod
numeric personal 2711124451511, aport la capital 200,00      În baza cererii numărul 24019 din data de 22.01.2010
RON, data vărsării aportului 21.01.2010, echivalând cu     și a actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
20 părți sociale reprezentând 100 % din capitalul social    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
total, domiciliată în municipiul București, str. Comsești
                                București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
nr. 13, sectorul 5;
  - administrator persoană fizică:              comerciale cu următoarele date:
  1. Ghinoiu Florin, în calitate de administrator, cod     - denumire: VOXBONE - S.A. BRUXELLES
numeric personal 1680306103775, domiciliat în         SUCURSALA BUCURESTI;
municipiul București, str. Baia Mare nr. 4, bl. 5, sc. A,
                                 - sediul social: municipiul București, Calea Floreasca
et. 10, ap. 42, sectorul 3, cu durata mandatului nelimitată,
având puteri depline;                     nr. 169A, clădirea A, biroul nr. V84.33, et. 4, sectorul 1;
  - denumire: FLOFAN SERV - S.R.L.;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 620 -
  - sediul social: municipiul București, str. Comsești    activități de servicii în tehnologia informației;
nr. 13, sectorul 5;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 952 -     - activitatea principală: 6209 - alte activități de servicii
reparații de articole personale și de uz gospodăresc;     privind tehnologia informației;
  - activitatea principală: 9521 - repararea aparatelor     - reprezentanți: 1. Rodrigue Ullens de Schooten, data
electronice de uz casnic;
                                numirii 11.01.2010, cu durata mandatului de 5 ani, până
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  la data de 11.01.2015;
RON fiecare;                           - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - cod unic de înregistrare: 26459814;
  - cod unic de înregistrare: 26460010;
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 40/1000/2010.                        J 40/1001/2010.
   (31/1.496.597)                        (32/1.496.598)
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

       Societatea Comercială                  - cod unic de înregistrare: 26459954;
     RIBOX ACTIVE - S.R.L., București              - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 40/1002/2010.
             ROMÂNIA                   (33/1.496.599)

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     Societatea Comercială
                                      EUROVET LAB - S.R.L., București
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                             ROMÂNIA
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI

    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11516
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
       din data de 29 ianuarie 2010
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Persoană desemnată
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                        EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11524
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
  Grefier la Oficiul                             din data de 29 ianuarie 2010
  Registrului Comerțului                      Persoană desemnată
  de pe lângă                            conform O.U.G. nr. 116/2009,
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina        prin Decizia D.G. nr. 20
                                   din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
  În baza cererii numărul 33742 din data de 28.01.2010
                                   Grefier la Oficiul
și a actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                   Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   de pe lângă
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                   Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
comerciale cu următoarele date:
  - fondatori: 1. Comanoiu Nicolae-Bogdan, asociat, cod       În baza cererii numărul 33732 din data de 28.01.2010
numeric personal 1740328034985, aport la capital         și a actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
500,00 RON, data vărsării aportului 26.01.2010,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
echivalând cu 50 părți sociale reprezentând 50 % din       București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
capitalul social total, domiciliat în municipiul București,    comerciale cu următoarele date:
Intr. Parului nr. 32, bl. 59, sc. 3, et. 1, ap. 95, sectorul 3;    - fondatori: 1. Pop Grigore-Cornel, asociat, cod
2. Ciornea Felicia, asociat, cod numeric personal         numeric personal 1540413083463, aport la capital
2780417090025, aport la capital 500,00 RON, data         300,00 RON, data vărsării aportului 19.01.2010,
vărsării aportului 26.01.2010, echivalând cu 50 părți       echivalând cu 30 părți sociale reprezentând 30 % din
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,       capitalul social total, domiciliat în Brașov, localitatea
domiciliată în municipiul București, aleea Iosif Hodos      Râșnov, Str. Gării nr. 15; 2. Ion Monica-Andreea, asociat,
nr. 6, bl. J15, sc. D, et. 2, ap. 54, sectorul 3;         cod numeric personal 2820918410015, aport la capital
  - administrator persoană fizică:               700,00 RON, data vărsării aportului 19.01.2010,
  1. Ciornea Felicia, cod numeric personal           echivalând cu 70 părți sociale reprezentând 70 % din
2780417090025, data numirii 26.01.2010, cu durata         capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           aleea Someșul Rece nr. 28, bl. 2, sc. 2, et. 2, ap. 26,
  - denumire: RIBOX ACTIVE - S.R.L.;              sectorul 1;
  - sediul social: municipiul București, Drumul Lunca        - administrator persoană fizică:
Merilor nr. 30-34, sectorul 3;                    1. Ion Monica-Andreea, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -     2820918410015, data numirii 15.01.2010, cu durata
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin          mandatului nelimitată, având puteri depline;
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;                - denumire: EUROVET LAB - S.R.L.;
  - activitatea principală: 4791 - comerț cu amănuntul       - sediul social: municipiul București, str. Someșul
prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;      Rece nr. 28, bl. 2, sc. 2, et. 2, ap. 26, sectorul 1;
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
10,0000 RON fiecare;                         - activitatea principală: 4646 - comerț cu ridicata al
  - durata de funcționare: nelimitată;             produselor farmaceutice;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                   11

  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat         - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a   - codul unic de înregistrare: 26459857;
10,0000 RON fiecare;                        - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 40/1004/2010.
  - cod unic de înregistrare: 26459830;               (35/1.496.601)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/1003/2010.                                Societatea Comercială
                                    MOVILIȚA ECOMILK - S.R.L., București
   (34/1.496.600)

     Societatea Comercială                               ROMÂNIA
ECO FRESH GREEN HOUSE - S.R.L., București
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

             ROMÂNIA                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11592
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                   din data de 29 ianuarie 2010
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                  Persoană desemnată
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11587               conform O.U.G. nr. 116/2009,
                                  prin Decizia D.G. nr. 20
       din data de 29 ianuarie 2010              din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
  Persoană desemnată                        Grefier la Oficiul
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                   Registrului Comerțului
  prin Decizia D.G. nr. 20                     de pe lângă
                                  Tribunalul București    - Pantazi Ioana
  din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
  Grefier la Oficiul                        În baza cererii nr. 33796 din data de 28.01.2010 și a
  Registrului Comerțului                    actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
  de pe lângă                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina       București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 comerciale cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 33802 din data de 28.01.2010 și a      - fondator: 1. Lucuțar Theodora, asociat unic, cod
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la        numeric personal 2701017270591, aport la capital
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      200,00 RON, data vărsării aportului 22.01.2010,
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
comerciale cu următoarele date:                 capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
  - fondator: 1. Maier Willy, asociat unic, aport la capital  Intr. Procopie Dumitrescu nr. 6, et. 2, ap. 3, sectorul 2;
200,00 RON, data vărsării aportului 21.01.2010,           - administrator persoană fizică:
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din        1. Lucuțar Theodora, cod numeric personal
capitalul social total, domiciliat în Belgia, Antwerpen, Str.  2701017270591, data numirii 21.01.2010, durata
                                 mandatului nelimitată;
Belgielei nr. 146,2018;
                                   - denumirea: MOVILIȚA ECOMILK - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică:
                                   - sediul social: municipiul București, Bdul Agronomiei
  1. Maier Willy, data numirii 21.01.2010, cu durata      nr. 2-6, camera 1, bl. N1.2, et. 3, ap. 10, sectorul 1;
mandatului nelimitată;                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -
  - denumirea: ECO FRESH GREEN HOUSE - S.R.L.;         creșterea animalelor;
  - sediul social: municipiul București, Bdul Agronomiei,     - activitatea principală: 0141 - creșterea bovinelor de lapte;
nr. 2-6, camera 2, bl. N1.2, et. 3, ap. 10, sectorul 1;       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 011 -    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
cultivarea plantelor nepermanente;                10,0000 RON fiecare;
  - activitatea principală: 0113 - cultivarea legumelor și a    - durata de funcționare: nelimitată;
pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;             - codul unic de înregistrare: 26459849;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - numărul de ordine în registrul comerțului:
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  J 40/1005/2010.
10,0000 RON fiecare;                          (36/1.496.602)
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

     Societatea Comercială                       Societatea Comercială
 BUSINESS ACTIV VISION - S.R.L., București              FIELDAS EUROPE - S.R.L., București

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11594
                                    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11611
       din data de 29 ianuarie 2010
                                       din data de 29 ianuarie 2010
  Persoană desemnată
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                  Persoană desemnată
  prin Decizia D.G. nr. 20                    conform O.U.G. nr. 116/2009,
  din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten            prin Decizia D.G. nr. 20
  Grefier la Oficiul                       din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
  Registrului Comerțului                     Grefier la Oficiul
  de pe lângă                           Registrului Comerțului
  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina        de pe lângă
  În baza cererii nr. 33745 din data de 28.01.2010 și a     Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                  În baza cererii nr. 582885 din data de 16.12.2009 și a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății   actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
comerciale cu următoarele date:                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - fondator: 1. Ionescu Tudor, asociat unic, cod numeric   București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
personal 1650724400197, aport la capital 200,00 RON,      comerciale cu următoarele date:
data vărsării aportului 28.01.2010, echivalând cu 20 părți     - fondator: 1. Andreas Sofroniou, asociat unic, aport la
sociale reprezentând 100 % din capitalul social total,     capital 200,00 RON, data vărsării aportului 15.12.2009,
domiciliat în municipiul București, șos. Pantelimon       echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 100 % din
nr. 237, bl. 65, sc. 4, et. 8, ap. 166, sectorul 2;       capitalul social total, domiciliat în Cipru, Nicosia,
  - administrator persoană fizică:              22 ERAS 1061;
  1. Ionescu Tudor, cod numeric personal
                                  - administrator persoană fizică:
1650724400197, data numirii 27.01.2010, cu durata
                                  1. Andreas Sofroniou, data numirii 15.12.2009, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumirea: BUSINESS ACTIV VISION - S.R.L.;        mandatului nelimitată;
  - sediul social: municipiul București, str. Lucrețiu      - denumirea: FIELDAS EUROPE - S.R.L.;
Pătrășcanu nr. 17, camera nr. 2, bl. MC18, sc. 2, et. 2,      - sediul social: municipiul București, str. Jean Louis
ap. 37, sectorul 3;                       Calderon nr. 38, sectorul 2;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 951 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 -
repararea calculatoarelor și a echipamentelor de        cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
comunicații;                            - activitatea principală: 6810 - cumpărarea și vânzarea
  - activitatea principală: 9512 - repararea         de bunuri imobiliare proprii;
echipamentelor de comunicații;                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale a
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                20,0000 RON fiecare;
10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - codul unic de înregistrare: 26459962;             - codul unic de înregistrare: 26460380;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 40/1006/2010.                         J 40/1007/2010.
   (37/1.496.603)                         (38/1.496.604)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                  13

       Societatea Comercială                   - capitalul social subscris: 600,00 RON, vărsat
   IZZY CAFE EFFECT - S.R.L., București             integral; capitalul social este divizat în 60 părți sociale a
                                  10,0000 RON fiecare;
             ROMÂNIA                    - durata de funcționare: nelimitată;
                                    - codul unic de înregistrare: 26460398;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                  J 40/1008/2010.
  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI               (39/1.496.605)
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                     Societatea Comercială
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 DRIVE REN TRANS - S.R.L., București
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11398
                                               ROMÂNIA
       din data de 29 ianuarie 2010
  Persoană desemnată                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  din 14.01.2010       - Pantazi Ioana
  Grefier la Oficiul                            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Registrului Comerțului                          DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  de pe lângă
                                      EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11475
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
  În baza cererii nr. 24869 din data de 22.01.2010 și a            din data de 29 ianuarie 2010
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la           Persoană desemnată
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         conform O.U.G. nr. 116/2009,
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății       prin Decizia D.G. nr. 20
comerciale cu următoarele date:                    din 14.01.2010      - Pantazi Ioana
  - fondatori: 1. Ilie Ion, asociat, cod numeric personal      Grefier la Oficiul
1721006433014, aport la capital 300,00 RON, data            Registrului Comerțului
vărsării aportului 21.01.2010, echivalând cu 30 părți         de pe lângă
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,         Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
domiciliat în municipiul București, str. Constantin
                                    În baza cererii nr. 574504 din data de 10.12.2009 și a
Brâncuși, nr. 11, bl. D16, sc. 3, et. 6, ap. 106, sectorul 3;
                                  actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
2. Dănilă Lucian-Marian, asociat, cod numeric personal
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1800129410059, aport la capital 300.00 RON, data
vărsării aportului 21.01.2010, echivalând cu 30 părți        București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,        comerciale cu următoarele date:
domiciliat în municipiul București, str. Lotrioara, nr. 13-15,     - fondator: 1. Mandea Roxana, asociat unic, cod
bl. V41, sc. 1, et. 5, ap. 26, sectorul 3;             numeric personal 2810519080093, aport la capital
  - administratori persoane fizice:                200,00 RON, data vărsării aportului 5.12.2009,
  1. Ilie Ion, cod numeric personal 1721006433014,        echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
data numirii 15.01.2010, cu durata mandatului de 4 ani       capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
până la data de 15.01.2014, având puteri depline;          str. Drumul Taberei nr. 35, bl. F5, sc. 4, et. 3, ap. 76,
  2. Dănilă Lucian-Marian, cod numeric personal          sectorul 6;
1800129410059, data numirii 15.01.2010, cu durata            - administrator persoană fizică:
mandatului de 4 ani, până la data de 15.01.2014, având         1. Mandea Roxana, cod numeric personal
puteri depline;                           2810519080093, data numirii 8.12.2009, cu durata
  - denumirea: IZZY CAFE EFFECT - S.R.L.;             mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: municipiul București, Str. Codrii         - denumirea: DRIVE REN TRANS - S.R.L.;
Neamțului nr. 70, bl. N18, sc. G, parter, ap. 61, camera        - sediul social: municipiul București, Aleea Zorelelor
nr. 1, sectorul 3;                         nr. 4A, bl. M10, sc. 2, et. 1, ap. 74, sectorul 6;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
baruri și alte activități de servire a băuturilor;         transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  - activitatea principală: 5630 - baruri și alte activități de    - activitatea principală: 4941 - transporturi rutiere de
servire a băuturilor;                        mărfuri;
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - activitatea principală: 7022 - activități de consultanță
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  pentru afaceri și management;
10,0000 RON fiecare;                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - codul unic de înregistrare: 26460444;           10,0000 RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - durata de funcționare: nelimitată;
J 40/1009/2010.                           - codul unic de înregistrare: 26460428;
   (40/1.496.606)                        - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                J 40/1010/2010.
      Societatea Comercială                   (41/1.496.607)
   BROKER SERVICE ASSISTANCE - S.R.L.
         București                         Societatea Comercială
                                   ALTERNATIV ANDRA - S.R.L., București
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11477
                                    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11718
       din data de 29 ianuarie 2010
  Persoană desemnată                            din data de 29 ianuarie 2010
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                  Persoană desemnată
  prin Decizia D.G. nr. 20                    conform O.U.G. nr. 116/2009,
  din 14.01.2010      - Pantazi Ioana            prin Decizia D.G. nr. 20
  Grefier la Oficiul                       din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
  Registrului Comerțului                     Grefier la Oficiul
  de pe lângă                           Registrului Comerțului
  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina        de pe lângă
                                  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
  În baza cererii nr. 585037 din data de 17.12.2009 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la          În baza cererii nr. 31955 din data de 28.01.2010 și a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
comerciale cu următoarele date:                 București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - fondator:                         comerciale cu următoarele date:
  1. Negoiță Virgil, asociat unic, cod numeric personal      - fondator: 1. Lazăr Mircea, asociat unic, cod numeric
1580912400116, aport la capital 200,00 RON, data        personal 1630215400173, aport la capital 200,00 RON,
vărsării aportului 5.11.2009, echivalând cu 20 părți      data vărsării aportului 19.01.2010, echivalând cu 20 părți
sociale reprezentând 100 % din capitalul social total,     sociale reprezentând 100 % din capitalul social total,
domiciliat în municipiul București, str. Lucăcești nr. 58,   domiciliat în municipiul București, str. Vlad Județu nr. 4,
sectorul 6;                           bl. V13, sc. 1, ap. 71, sectorul 3;
  - administrator persoană fizică:                - administrator persoană fizică:
  1. Negoiță Virgil, cod numeric personal             1. Lazăr Mircea, cod numeric personal
1580912400116, data numirii 19.10.0209, cu durata        1630215400173, data numirii 14.01.2010, cu durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;          mandatului nelimitată;
  - denumirea: BROKER SERVICE ASSISTANCE -            - denumirea: ALTERNATIV ANDRA - S.R.L.;
S.R.L.;                               - sediul social: municipiul București, str. Vlad Județu
  - sediul social: municipiul București, str. Vatra Dornei  nr. 4, bl. V13, sc. 1, ap. 71, sectorul 3;
nr. 11, bl. 18B+C, sc. 2, et. 7, ap. 76, sectorul 4;        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -    restaurante;
activități de consultanță în management;              - activitatea principală: 5610 - restaurante;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                 15

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    - codul unic de înregistrare: 26460371;
10,0000 RON fiecare;                        - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 40/1012/2010.
  - codul unic de înregistrare: 26460401;              (43/1.496.609)
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 40/1011/2010.                               Societatea Comercială
   (42/1.496.608)                         INVEST BIO SOLUTION - S.R.L., București

      Societatea Comercială                             ROMÂNIA
   CAPPA BELLA ROM - S.R.L., București
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
             ROMÂNIA
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11608
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                   din data de 29 ianuarie 2010
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11721               Persoană desemnată
                                  conform O.U.G. nr. 116/2009,
       din data de 29 ianuarie 2010              prin Decizia D.G. nr. 20
  Persoană desemnată                        din 14.01.2010       - Pantazi Ioana
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                   Grefier la Oficiul
  prin Decizia D.G. nr. 20                     Registrului Comerțului
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten           de pe lângă
  Grefier la Oficiul                        Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
  Registrului Comerțului
                                   În baza cererii nr. 27566 din data de 26.01.2010 și a
  de pe lângă
                                 actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 32894 din data de 28.01.2010 și a    București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la        comerciale cu următoarele date:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        - fondatori: 1. Suhan Dorin, asociat, cod numeric
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    personal 1721101133678, aport la capital 140,00 RON,
comerciale cu următoarele date:                 data vărsării aportului 25.01.2010, echivalând cu 14 părți
  - fondator: 1. Marin Maria, asociat unic, cod numeric    sociale reprezentând 70 % din capitalul social total,
personal 2550515400803, aport la capital 200,00 RON,       domiciliat în municipiul București, Intr. Reconstrucției
data vărsării aportului 25.01.2010, echivalând cu 20 părți    nr. 8, bl. 28bis, sc. 2, ap. 87, sectorul 3; 2. Suhan Otilia-
sociale reprezentând 100 % din capitalul social total,      Alina, asociat, cod numeric personal 2740904150372,
domiciliată în municipiul București, str. Căpitan Nicolae    aport la capital 60,00 RON, data vărsării aportului
Licaret nr. 8, bl. PM42, sc. A, et. 6, ap. 34, sectorul 3;    25.01.2010, echivalând cu 6 părți sociale reprezentând
  - administrator persoană fizică:               30 % din capitalul social total, domiciliată în municipiul
  1. Marin Maria, cod numeric personal             București, Intr. Reconstrucției nr. 8, bl. 28bis, sc. 2,
2550515400803, data numirii 21.01.2010, cu durata        ap. 87, sectorul 3;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - administrator persoană fizică:
  - denumirea: CAPPA BELLA ROM - S.R.L.;              1. Suhan Dorin, cod numeric personal
  - sediul social: municipiul București, Str. Speranței    1721101133678, data numirii 21.01.2010, cu durata
nr. 13, et. 2, ap. 5, sectorul 2;                mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -       - denumirea: INVEST BIO SOLUTION - S.R.L.;
lucrări de finisare;                         - sediul social: municipiul București, bd. Regina Maria,
  - activitatea principală: 4339 - alte lucrări de finisare;  nr. 82, parter, camera 1, sectorul 4;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
10,0000 RON fiecare;                       specializate;
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

  - activitatea principală: 4775 - comerț cu amănuntul al     - denumirea: DINAMIC TAXI - S.R.L.;
produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine          - sediul social: municipiul București, str. Ing. Pascal
specializate;                          Cristian nr. 4, camera 4, sectorul 6;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  alte transporturi terestre de călători;
10,00 RON fiecare;                          - activitatea principală: 4932 - transporturi cu taxiuri;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - codul unic de înregistrare: 26460410;           integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         10,00 RON fiecare;
J 40/1013/2010.                           - durata de funcționare: nelimitată;
   (44/1.496.610)                         - codul unic de înregistrare: 26460436;
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
       Societatea Comercială                J 40/1014/2010.
     DINAMIC TAXI - S.R.L., București               (45/1.496.611)

             ROMÂNIA                      Societatea Comercială
                                 CSM LEADER CONSTRUCT - S.R.L., București
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                             ROMÂNIA
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI             OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11725                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
       din data de 29 ianuarie 2010                DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

  Persoană desemnată                          EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11999
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                          din data de 1 februarie 2010
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten           Persoană desemnată
  Grefier la Oficiul                        conform O.U.G. nr. 116/2009,
  Registrului Comerțului                      prin Decizia D.G. nr. 20
  de pe lângă                           din 14.01.2010       - Pantazi Ioana
  Tribunalul București    - Lozinschi Adrian          Grefier la Oficiul
                                  Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 5046 din data de 07.12.2010 și a
                                  de pe lângă
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății     În baza cererii nr. 10129 din data de 12.01.2010 și a
comerciale cu următoarele date:                 actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
  - fondatori:                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Niculaescu Vasile-Silviu, asociat, cod numeric      București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
personal 1720104471017, aport la capital 120,00 RON,       comerciale cu următoarele date:
data vărsării aportului 07.01.2010, echivalând cu 12 părți     - fondator: 1. Popa Gheorghe-Cristian, asociat unic,
sociale reprezentând 60 % din capitalul social total,      cod numeric personal 1800406330210, aport la capital
domiciliat în Ilfov, localitatea Buftea, Aleea Câmpului     200,00 RON, data vărsării aportului 05.01.2010,
nr. 4, bl. 26, sc. C, et. 2, ap. 6; 2. Dincă Damian Bogdan,   echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
asociat, cod numeric personal 1710430421510, aport la      capitalul social total, domiciliat în municipiul București,
capital 80,00 RON, data vărsării aportului 07.01.2010,      Str. Tătulești nr. 5, bl. 100B, sc. H, et. 2, ap. 113,
echivalând cu 8 părți sociale reprezentând 40 % din       sectorul 4;
capitalul social total, domiciliat în București, str. Erou Ion   - administrator persoană fizică:
Scorțan nr. 62, sectorul 2                     1. Popa Gheorghe-Cristian, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică:               1800406330210, data numirii 29.12.2009, cu durata
  1. Dincă Damian Bogdan, cod numeric personal         mandatului de 4 ani, până la data de 29.12.2013, având
1710430421510, data numirii 07.01.2010, cu durata        puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - denumirea: CSM LEADER CONSTRUCT S.R.L.;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                  17

  - sediul social: municipiul București, Str. Tătulești nr. 5,    - sediul social: municipiul București, str. Sighet nr. 11,
bl. 100B, sc. H, et. 2, ap. 113, sectorul 4;            cam. nr. 2, sectorul 2;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 801 -
comerț cu ridicata specializat al altor produse;          activități de protecție și gardă;
  - activitatea principală: 4673 - comerț cu ridicata al       - activitatea principală: 8010 - activități de protecție și
materialului lemnos și al materialelor de construcții și      gardă;
echipamentelor sanitare;                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   10,00 RON fiecare;
10,00 RON fiecare;                           - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - codul unic de înregistrare: 26462690;
  - codul unic de înregistrare: 26462712;              - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          J 40/1016/2010.
J 40/1015/2010.                             (47/1.496.613)
   (46/1.496.612)
                                          Societatea Comercială
       Societatea Comercială                       ILIA CAFE - S.R.L., București
    STATE SECURITY - S.R.L., București
                                               ROMÂNIA
             ROMÂNIA
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12001
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12000                     din data de 1 februarie 2010
       din data de 1 februarie 2010              Persoană desemnată
                                   conform O.U.G. nr. 116/2009,
  Persoană desemnată
                                   prin Decizia D.G. nr. 20
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
                                   din 14.01.2010       - Pantazi Ioana
  prin Decizia D.G. nr. 20
                                   Grefier la Oficiul
  din 14.01.2010      - Pantazi Ioana
                                   Registrului Comerțului
  Grefier la Oficiul                         de pe lângă
  Registrului Comerțului                       Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
  de pe lângă
  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina          În baza cererii nr. 564253 din data de 03.12.2009 și a
                                  actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
  În baza cererii nr. 596860 din data de 30.12.2009 și a     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la         București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       comerciale cu următoarele date:
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - fondatori: 1. Gordea Dan, asociat, cod numeric
comerciale cu următoarele date:                  personal 1770401443012, aport la capital 100,00 RON,
  - fondator: 1. Radu Aurelian, asociat unic, cod numeric     data vărsării aportului 03.12.2009, echivalând cu 10 părți
personal 1810625471092, aport la capital 200,00 RON,        sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,
data vărsării aportului 09.11.2009, echivalând cu 20 părți     domiciliat în municipiul București, B-dul Constantin
sociale reprezentând 100 % capitalul social total,         Brâncoveanu, nr. 130-132, bl. 34, sc. 3, et. 3, ap. 90,
domiciliat în Călărași, localitatea Fundulea, Intr.        sectorul 4; 2. Gordea Manuela-Roxana, asociat, cod
Stadionului nr. 1;                         numeric personal 2750309424531, aport la capital
  - administrator persoană fizică:                100,00 RON, data vărsării aportului 03.12.2009,
  1. Radu Aurelian, cod numeric personal             echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
1810625471092, data numirii 05.06.2009, cu durata         capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
mandatului nelimitată, având puteri depline;            șos. Fundeni nr. 7, bl. D23, sc. A, et. 8, ap. 50, sectorul 2;
  - denumirea: STATE SECURITY S.R.L.;                - administratori persoane fizice:
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

  1. Gordea Dan, cod numeric personal               200,00 RON, data vărsării aportului 21.12.2009,
1770401443012, data numirii 28.09.2009, cu durata          echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
mandatului de 4 ani, până la data de 28.09.2013, având       capitalul social total, domiciliat în Prahova, com. Valea
puteri depline;                           Călugărească, satul Valea Călugărească nr. 127;
  2. Gordea Manuela-Roxana, cod numeric personal           - administrator persoană fizică:
2750309424531, data numirii 28.09.2009, cu durata            1. Zaharescu Liviu-Cătălin, cod numeric personal
mandatului de 4 ani, până la data de 28.09.2013, având       1640130293169, data numirii 18.12.2009, cu durata
puteri depline;                           mandatului de 4 ani, până la data de 18.12.2013, având
  - denumirea: ILIA CAFE - S.R.L.;                puteri depline;
  - sediul social: municipiul București, șos. Fundeni nr.       - denumirea: WEST CONSULTING STANDARD -
7, bl. D23, sc. A, et. 8, ap. 50, sectorul 2;            S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -        - sediul social: municipiul București, str. Huedin, nr. 6,
baruri și alte activități de servire a băuturilor;         bl. M1/2, sc. B, parter, ap. 46, sectorul 4;
  - activitatea principală: 5630 - baruri și alte activități de    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
servire a băuturilor;                        lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         nerezidențiale;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a      - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcție a
10,0000 RON fiecare;                        clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - codul unic de înregistrare: 26462682;             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          10,00 RON fiecare;
J 40/1017/2010.                             - durata de funcționare: nelimitată;
   (48/1.496.614)                          - codul unic de înregistrare: 26462720;
                                    - numărul de ordine în registrul comerțului:
      Societatea Comercială                  J 40/1018/2010.
   WEST CONSULTING STANDARD - S.R.L.                  (49/1.496.615)
         București
                                        Societatea Comercială
             ROMÂNIA                     AURMOB DELUXE - S.R.L., București

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                               ROMÂNIA

  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                   OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11913
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
       din data de 1 februarie 2010
                                      EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11911
  Persoană desemnată
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                         din data de 1 februarie 2010
  prin Decizia D.G. nr. 20                      Persoană desemnată
  din 14.01.2010       - Măglașu Maria             conform O.U.G. nr. 116/2009,
                 Cornelia               prin Decizia D.G. nr. 20
  Grefier la Oficiul                         din 14.01.2010        - Măglașu Maria
  Registrului Comerțului                                       Cornelia
  de pe lângă                             Grefier la Oficiul
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina         Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 591951 din data de 22.12.2009 și a       de pe lângă
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la           Tribunalul București     - Topologeanu Cristina
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         În baza cererii nr. 588555 din data de 21.12.2009 și a
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății     actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
comerciale cu următoarele date:                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - fondator: 1. Zaharescu Liviu-Cătălin, asociat unic,      București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
cod numeric personal 1640130293169, aport la capital        comerciale cu următoarele date:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                 19

  - fondatori:                           Grefier la Oficiul
  1. Preda Aurel, asociat, cod numeric personal          Registrului Comerțului
1740929463021, aport la capital 190.00 RON, data
                                   de pe lângă
vărsării aportului 16.12.2009, echivalând cu 19 părți
sociale reprezentând 95 % din din capitalul social total,      Tribunalul București      - Topologeanu Cristina
domiciliat în municipiul București, str. Sold. Ene Modoran
                                   În baza cererii nr. 588550 din data de 21.12.2009 și a
nr. 16, bl. M191, sc. 2, et. 2, ap. 65, sectorul 5;
  2. Burcescu Florica, asociat, cod numeric personal      actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
2531110400447, aport la capital 10.00 RON, data vărsării     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
aportului 16.12.2009, echivalând cu 1 parte socială        București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
reprezentând 5 % din din capitalul social total, domiciliată
în municipiul București, Str. Telița nr. 4, bl. 66B, sc. A, et.  comerciale cu următoarele date:
1, ap. 9, sectorul 5,                        - fondatori: 1. Burcescu Florica, asociat, cod numeric
  - administrator persoană fizică:               personal 2531110400447, aport la capital 190,00 RON,
  1. Preda Aurel, cod numeric personal
                                 data vărsării aportului 16.12.2009, echivalând cu 19 părți
1740929463021, data numirii 15.12.2009, cu durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;           sociale reprezentând 95 % din din capitalul social total,
  - denumirea: AURMOB DELUXE - S.R.L.;             domiciliată în municipiul București, str. Telița nr. 4,
  - sediul social: municipiul București, Str. Telița nr. 4,   bl. 66B, sc. A, et. 1, ap. 9, sectorul 5; 2. Preda Aurel,
camera 2, bl. 66B, sc. A, et. 1, ap. 9, sectorul 5;
                                 asociat, cod numeric personal 1740929463021, aport la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -
comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în         capital 10,00 RON, data vărsării aportului 16.12.2009,
magazine specializate;                      echivalând cu 1 parte socială reprezentând 5 % din din
  - activitatea principală: 4759 - comerț cu amănuntul al    capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz
casnic n.c.a., în magazine specializate (inclusiv         str. Sold. Ene Modoran, nr. 16, bl. M191, sc. 2, et. 2,
asamblarea și transportul mobilierului la domiciliul       ap. 65, sectorul 5;
clientului);                             - administrator persoană fizică:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                   1. Burcescu Florica, cod numeric personal
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,00 RON fiecare;                        2531110400447, data numirii 15.12.2009, cu durata
  - durata de funcționare: nelimitată;             mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - codul unic de înregistrare: 26462755;             - denumirea: ANDRECRIS DELUXE - S.R.L.;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 40/1019/2010.                           - sediul social: municipiul București, str. Telița nr. 4,
   (50/1.496.616)                       camera 1, bl. 66B, sc. A, et. 1, ap. 9, sectorul 5;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 475 -
      Societatea Comercială                 comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în
   ANDRECRIS DELUXE - S.R.L., București
                                 magazine specializate;
             ROMÂNIA                  - activitatea principală: 4759 - comerț cu amănuntul al
                                 mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 casnic n.c.a., în magazine specializate (inclusiv
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           asamblarea și transportul mobilierului la domiciliul
                                 clientului);
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11909              10,00 RON fiecare;
      din data de 1 februarie 2010               - durata de funcționare: nelimitată;
  Persoană desemnată                        - codul unic de înregistrare: 26462747;
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010       - Măglașu Maria           J 40/1020/2010.
                Cornelia                (51/1.496.617)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

      Societatea Comercială                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
 ELECTRIC COMPETENCE - S.R.L., București             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
             ROMÂNIA                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - codul unic de înregistrare: 26462780;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 J 40/1021/2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI              (52/1.496.618)

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                    Societatea Comercială
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 ULPIA CAMPION - S.R.L., București
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 11998
                                              ROMÂNIA
       din data de 1 februarie 2010
  Persoană desemnată                                MINISTERUL JUSTIȚIEI
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                     OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  din 14.01.2010       - Măglașu Maria
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                 Cornelia
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                         EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12124
  de pe lângă
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina             din data de 1 februarie 2010
                                   Persoană desemnată
  În baza cererii nr. 592223 din data de 23.12.2009 și a
                                   conform O.U.G. nr. 116/2009,
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                   prin Decizia D.G. nr. 20
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                   Grefier la Oficiul
comerciale cu următoarele date:
                                   Registrului Comerțului
  - fondatori: 1. Lixandru Mariana-Ștefania, asociat, cod
                                   de pe lângă
numeric personal 2770124424554, aport la capital
                                   Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
100,00 RON, data vărsării aportului 18.12.2009,
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din         În baza cererii nr. 34912 din data de 29.01.2010 și a
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,   actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Aleea Hobița nr. 6, bl. 302, sc. 4, et. 3, ap. 148, sectorul 2;  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2. Vlăduță Anamaria, asociat, cod numeric personal        București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
2840505410031, aport la capital 100,00 RON, data         comerciale cu următoarele date:
vărsării aportului 18.12.2009, echivalând cu 10 părți         - fondatori: 1. Ilinca Ion-Cătălin, asociat unic, cod
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,       numeric personal 1720218151238, aport la capital
domiciliată în municipiul București, str. Lugoj nr. 30,      200,00 RON, data vărsării aportului 25.01.2010,
sectorul 1;                            echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
  - administratori persoane fizice:               capitalul social total, domiciliat în Dâmbovița, sat Șuvița,
  1. Lixandru Mariana-Ștefania, cod numeric personal      com. Vârfuri nr. 14;
2770124424554, data numirii 26.01.2010, cu durata           - administrator persoană fizică:
mandatului de 2 ani până la data de 26.01.2012;            1. Ilinca Ion-Cătălin, cod numeric personal
  2. Vlăduță Anamaria, cod numeric personal           1720218151238, data numirii 25.01.2010, cu durata
2840505410031, data numirii 26.01.2010, cu durata         mandatului nelimitată, având puteri depline;
mandatului de 2 ani, până la data de 26.01.2012;           - denumirea: ULPIA CAMPION - S.R.L.;
  - denumirea: ELECTRIC COMPETENCE - S.R.L.             - sediul social: municipiul București, Aleea Giurgeni
  - sediul social: municipiul București, B-dul Iuliu Maniu,   nr. 6, bl. F12, sc. 6, parter, ap. 77, sectorul 3;
nr. 53A, bl. 18P, sc. 3, et. 7, ap. 117, sectorul 6;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -     restaurante;
lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte      - activitate principală: 5610 - restaurante;
lucrări de instalații pentru construcții;               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - activitatea principală: 4321 - lucrări de instalații    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
electrice;                            10,00 RON fiecare;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                  21

  - durata de funcționare: nelimitată;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 649 -
  - codul unic de înregistrare: 26462704;            alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         de asigurări și fonduri de pensii;
J 40/1022/2010.                           - activitatea principală: 6492 - alte activități de
   (53/1.496.619)                       creditare (acordare de credite cu primire de bunuri în gaj,
                                 respectiv amanetare prin case de amanet);
      Societatea Comercială                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
 C&C TOP GOLD SERVICE - S.R.L., București            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
             ROMÂNIA
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - codul unic de înregistrare: 26462739;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 J 40/1024/2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI              (54/1.496.620)

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                   Societatea Comercială
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI               WIND ENERGY GREEN POWER - S.R.L.
                                          București
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12127
       din data de 1 februarie 2010                         ROMÂNIA
  Persoană desemnată
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                    OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
  Grefier la Oficiul                           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Registrului Comerțului                         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  de pe lângă
  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina           EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12130

  În baza cererii nr. 34746 din data de 29.01.2010 și a           din data de 1 februarie 2010
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la          Persoană desemnată
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        conform O.U.G. nr. 116/2009,
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății     prin Decizia D.G. nr. 20
comerciale cu următoarele date:                   din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
  - fondatori: 1. Velicu Adrian-Corneliu, asociat, cod      Grefier la Oficiul
numeric personal 1680914440010, aport la capital          Registrului Comerțului
100,00 RON, data vărsării aportului 28.01.2010,           de pe lângă
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din        Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
capitalul social total, domiciliat în municipiul București,     În baza cererii nr. 34698 din data de 29.01.2010 și a
str. Dr. Lister nr. 44B, sectorul 5; 2. Velicu Veronica-Janet,  actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
asociat, cod numeric personal 2740222434563, aport la      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capital 100,00 RON, data vărsării aportului 28.01.2010,     București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din       comerciale cu următoarele date:
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,    - fondatori: 1. Corina-Daniela Popovici, asociat, cod
str. Dr. Lister nr. 44B, sectorul 5;               numeric personal 2680229410022, aport la capital
  - administratori persoane fizice:              9900,00 RON, data vărsării aportului 27.01.2010,
  1. Velicu Adrian-Corneliu, cod numeric personal       echivalând cu 990 părți sociale reprezentând 99 % din
1680914440010, data numirii 26.01.2010, cu durata        din capitalul social total, domiciliată în municipiul
mandatului nelimitată, având puteri depline;           București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3,
  2. Velicu Veronica-Janet, cod numeric personal        sectorul 1; 2. Ernest Virgil Popovici, asociat, cod numeric
2740222434563, data numirii 26.01.2010, cu durata        personal 1550401400385, aport la capital 100,00 RON,
mandatului nelimitată;                      data vărsării aportului 27.01.2010, echivalând cu 10 părți
  - denumirea: C&C TOP GOLD SERVICE - S.R.L.;         sociale reprezentând 1 % din capitalul social total,
  - sediul social: municipiul București, Str. Dr. Lister    domiciliat în municipiul București, str. Emanoil
nr. 44B, demisol, camera 1, sectorul 5;             Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1;
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

  - administratori persoane fizice:              1000.00 RON, data vărsării aportului 25.01.2010,
  1. Ernest Virgil Popovici, cod numeric personal       echivalând cu 100 părți sociale reprezentând 50 % din
1550401400385, data numirii 26.01.2010, cu durata        capitalul social total, domiciliată în Ilfov, localitatea
mandatului de 4 ani, până la data de 26.01.2014, având      Pantelimon, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 17A;
puteri depline;                         2. Floarea Oana Adina, asociat, cod numeric personal
  2. Luana Dragomirescu, în calitate de administrator     2700426045877, aport la capital 1000.00 RON, data
până la data de 26.01.2014, cod numeric personal         vărsării aportului 25.01.2010, echivalând cu 100 părți
2820416410038, domiciliată în municipiul București, str.     sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,
Emanoil Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sect. 1, cu durata    domiciliată în municipiul București, str. Smaranda
mandatului de 4 ani, având puteri depline;            Brăescu, nr. 18B, bl. 2A, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 1;
  - denumirea: WIND ENERGY GREEN POWER -              - administrator persoană fizică:
S.R.L.                                1. Balaban Roxana Niculina, cod numeric personal
  - sediul social: municipiul București, str. Emanoil     2750928040135, data numirii 23.01.2010, cu durata
Porumbaru, nr. 2, subsol, camera nr. 5, sectorul 1;       mandatului de 4 ani, până la data de 23.01.2014;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -       - denumirea: FIRST STEPS CHILDREN GARDEN -
producția, transportul și distribuția energiei electrice;    S.R.L.;
  - activitatea principală: 3511 - producția de energie      - sediul social: municipiul București, str. Rușchița,
electrică;                            nr. 41, sectorul 2;
  - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 889 -
integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale  alte activități de asistență socială, fără cazare;
a 10,00 RON fiecare;                         - activitatea principală: 8891 - activități de îngrijire
  - durata de funcționare: nelimitată;             zilnică pentru copii;
  - codul unic de înregistrare: 26462640;             - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 integral; capitalul social este divizat în 200 părți sociale a
J 40/1025/2010.
                                 10,00 RON fiecare;
   (55/1.496.621)                         - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - codul unic de înregistrare: 26462674;
      Societatea Comercială
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
  FIRST STEPS CHILDREN GARDEN - S.R.L.
                                 J 40/1026/2010.
         București
                                    (56/1.496.622)
             ROMÂNIA                        Societatea Comercială
                                     STEVIZO SERV - S.R.L., București
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                       ROMÂNIA

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12135
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
       din data de 1 februarie 2010                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Persoană desemnată
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12137
  prin Decizia D.G. nr. 20
                                       din data de 1 februarie 2010
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
  Grefier la Oficiul                        Persoană desemnată
  Registrului Comerțului                      conform O.U.G. nr. 116/2009,
  de pe lângă                           prin Decizia D.G. nr. 20
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina        din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
                                  Grefier la Oficiul
  În baza cererii nr. 34387 din data de 29.01.2010 și a      Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la          de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                   În baza cererii nr. 34061 din data de 29.01.2010 și a
  - fondatori: 1. Balaban Roxana Niculina, asociat, cod     actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
numeric personal 2750928040135, aport la capital         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                  23

București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    100,00 RON, data vărsării aportului 28.01.2010,
comerciale cu următoarele date:                 echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
  fondator: 1. Zopotila Viorel-Stefan, asociat unic, cod    capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
numeric personal 1840313341398, aport la capital         Str. Escalei nr. 87, sectorul 2; 2. Constantin George,
1000.00 RON, data vărsării aportului 20.01.2010,         asociat, cod numeric personal 1820120420066, aport la
echivalând cu 100 părți sociale reprezentând 100 % din      capital 100,00 RON, data vărsării aportului 28.01.2010,
capitalul social total, domiciliat în Teleorman, Fântânele,   echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
com. Fântânele;                         capitalul social total, domiciliat în municipiul București,
  - administrator persoană fizică:               Str. Escalei nr. 87, sectorul 2;
  1. Zopotila Viorel-Stefan, cod numeric personal         - administrator persoană fizică:
1840313341398, data numirii 20.01.2010, cu durata          1. Constantin Gabriela-Ruxandra, cod numeric
mandatului nelimitată, având puteri depline;           personal 2840428420040, data numirii 28.01.2010, cu
  - denumirea: STEVIZO SERV - S.R.L.;             durata mandatului nelimitată, având puteri depline,
  - sediul social: municipiul București, B-dul Iuliu Maniu,  manager;
nr. 55, bl. 17, sc. F, et. 2, ap. 220, sectorul 6;          - denumirea: ANTONY ATRACTIV - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 812 -       - sediul social: municipiul București, Str. Escalei nr. 87,
activități de curățenie;                     sectorul 2;
  - activitatea principală: 8129 - alte activități de       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -
curățenie;                            comerț cu ridicata nespecializat;
  - capitalul social subscris: 1000.00 RON, vărsat         - activitatea principală: 4690 - comerț cu ridicata
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  nespecializat;
10,00 RON fiecare;                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - codul unic de înregistrare: 26462771;           10,00 RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - durata de funcționare: nelimitată;
J 40/1027/2010.                           - codul unic de înregistrare: 26462666;
   (57/1.496.623)                         - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 J 40/1028/2010.
      Societatea Comercială                   (58/1.496.624)
   ANTONY ATRACTIV - S.R.L., București
                                     Societatea Comercială
             ROMÂNIA                 AGAPE SERVICII CULINARE - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                           ROMÂNIA

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                    MINISTERUL JUSTIȚIEI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12140                  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
       din data de 1 februarie 2010                EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12142
  Persoană desemnată
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                        din data de 1 februarie 2010
  prin Decizia D.G. nr. 20                     Persoană desemnată
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten           conform O.U.G. nr. 116/2009,
  Grefier la Oficiul                        prin Decizia D.G. nr. 20
  Registrului Comerțului                      din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
  de pe lângă                           Grefier la Oficiul
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina        Registrului Comerțului
                                  de pe lângă
  În baza cererii nr. 34025 din data de 29.01.2010 și a
                                  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        În baza cererii nr. 33856 din data de 29.01.2010 și a
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
comerciale cu următoarele date:                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - fondatori: 1. Constantin Gabriela-Ruxandra, asociat,    București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
cod numeric personal 2840428420040, aport la capital       comerciale cu următoarele date:
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

  - fondatori: 1. Pop Carmen-Mariana, asociat, cod        București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
numeric personal 2750921434521, aport la capital          comerciale cu următoarele date:
100,00 RON, data vărsării aportului 20.01.2010,            - fondatori: 1. Tuncu George-Cătălin, asociat, cod
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din        numeric personal 1821104420040, aport la capital
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,    100,00 RON, data vărsării aportului 28.01.2010,
șos. Colentina, nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 8, ap. 34, sectorul 2;  echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
2. Corâci Mihaela-Laura, asociat, cod numeric personal       capitalul social total, domiciliat în municipiul București,
2660825441514, aport la capital 100,00 RON, data          str. Marcius Caius Coriolan, nr. 2A, sectorul 5; 2. Trușcă
vărsării aportului 20.01.2010, echivalând cu 10 părți       Vasile, asociat, cod numeric personal 1820627410031,
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,       aport la capital 100,00 RON, data vărsării aportului
domiciliată în municipiul București, șos. Gheorghe         28.01.2010, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
Ionescu Sisești, nr. 62C, sectorul 1;               50 % din capitalul social total, domiciliat în municipiul
  - administrator persoană fizică:                București, Aleea Sinaia nr. 16, bl. 77, sc. A, et. 1, ap. 6,
  1. Pop Carmen-Mariana, cod numeric personal          sectorul 2;
2750921434521, data numirii 26.01.2010, cu durata           - administratori persoane fizice:
mandatului nelimitată, având puteri depline;              1. Tuncu George-Cătălin, cod numeric personal
  - denumirea: AGAPE SERVICII CULINARE - S.R.L.
                                  1821104420040, data numirii 29.01.2010, cu durata
  - sediul social: municipiul București, șos. Colentina,
                                  mandatului nelimitată, având puteri depline;
nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 8, ap. 33, sectorul 2;
                                    2. Trușcă Vasile, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
                                  1820627410031, data numirii 29.01.2010, cu durata
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - activitatea principală: 4711 - comerț cu amănuntul în    mandatului nelimitată, având puteri depline;
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de          - denumirea: TUN & TRU TRADING - S.R.L.;
produse alimentare, băuturi și tutun;                 - sediul social: municipiul București, str. Marcius Caius
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Coriolan, nr. 2A, sectorul 5;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
10,00 RON fiecare;                         comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
  - durata de funcționare: nelimitată;              magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
  - codul unic de înregistrare: 26462658;              - activitate principală: 4791 - comerț cu amănuntul prin
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
J 40/1029/2010.                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
   (59/1.496.625)                        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                  10,00 RON fiecare;
      Societatea Comercială                   - durata de funcționare: nelimitată;
   TUN & TRU TRADING - S.R.L., București               - codul unic de înregistrare: 26464799;
                                    - numărul de ordine în registrul comerțului:
             ROMÂNIA                 J 40/1030/2010.
                                     (60/1.496.626)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       Societatea Comercială
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            WIND ENERGY POWER BUSINESS CL - S.R.L.
                                          București
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                          ROMÂNIA
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12211
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
       din data de 1 februarie 2010
  Persoană desemnată                        OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Grefier la Oficiul
                                      EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12214
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                                 din data de 1 februarie 2010
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina         Persoană desemnată
  În baza cererii nr. 35580 din data de 29.01.2010 și a       conform O.U.G. nr. 116/2009,
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la           prin Decizia D.G. nr. 20
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                 25

  Grefier la Oficiul                            Societatea Comercială
  Registrului Comerțului                       WIND ENERGY POWER TRADE - S.R.L.
  de pe lângă                                   București
  Tribunalul București      - Topologeanu Cristina
                                             ROMÂNIA
  În baza cererii nr. 35450 din data de 29.01.2010 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății     OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
comerciale cu următoarele date:
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  - fondatori: 1. Ernest Virgil Popovici, asociat, cod         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
numeric personal 1550401400385, aport la capital
100,00 RON, data vărsării aportului 27.01.2010,             EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12220
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 1 % din              din data de 1 februarie 2010
capitalul social total, domiciliat în municipiul București,     Persoană desemnată
str. Emanoil Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sect. 1;        conform O.U.G. nr. 116/2009,
  2. S.C. GCIT - GESTIUNE SI CONSULTANTA IT -           prin Decizia D.G. nr. 20
S.R.L., aport la capital 9.900,00 RON, data vărsării        din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
aportului 27.01.2010, echivalând cu 990 părți sociale        Grefier la Oficiul
reprezentând 99 % din capitalul social total, cu sediul în     Registrului Comerțului
municipiul București, sectorul 1, str. Barbu Ștefănescu       de pe lângă
Delavrancea, nr. 15, parter, ap. 2, sectorul 1;           Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
  - administratori persoane fizice:                În baza cererii nr. 35440 din data de 29.01.2010 și a
  1. Ernest Virgil Popovici, cod numeric personal       actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
1550401400385, data numirii 26.01.2010, cu durata        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
mandatului de 4 ani, până la data de 26.01.2014, având      București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 comerciale cu următoarele date:
puteri depline;
                                  - fondatori: 1. Corina-Daniela Popovici, asociat, cod
  2. Luana Dragomirescu, în calitate de administrator
                                 numeric personal 2680229410022, aport la capital
până la data de 26.01.2014, cod numeric personal         9900.00 RON, data vărsării aportului 27.01.2010,
2820416410038, domiciliată în municipiul București,       echivalând cu 990 părți sociale reprezentând 99 % din
Bdul Bucureștii Noi, nr. 51-61, bl. B1, sc. A, et. 8, ap. 34,  capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
sect. 1, cu durata mandatului de 4 ani, având puteri       Str. Emanoil Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1;
depline;                              2. Ernest Virgil Popovici, asociat, cod numeric
  - denumirea: WIND ENERGY POWER BUSINESS CL -         personal 1550401400385, aport la capital 100,00 RON,
S.R.L.;                             data vărsării aportului 27.01.2010, echivalând cu 10 părți
                                 sociale reprezentând 1 % din capitalul social total,
  - sediul social: municipiul București, str. Barbu
                                 domiciliat în municipiul București, str. Emanoil
Ștefănescu Delavrancea, nr. 15, demisol, camera nr. 5,
                                 Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1;
ap. 2, sectorul 1;                         - administratori persoane fizice:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -      1. Ernest Virgil Popovici, cod numeric personal
producția, transportul și distribuția energiei electrice;    1550401400385, data numirii 26.01.2010, cu durata
  - activitatea principală: 3511 - producția de energie    mandatului de 4 ani, până la data de 26.01.2014, având
electrică;                            puteri depline;
  - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat       2. Luana Dragomirescu, în calitate de administrator
integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale  până la data de 26.01.2014, cod numeric personal
a 10,00 RON fiecare;                       2820416410038, domiciliată în municipiul București, B-dul
                                 Bucureștii Noi, nr. 51-61, bl. B1, sc. A, et. 8, ap. 34, sect.
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 1, cu durata mandatului de 4 ani, având puteri depline;
  - codul unic de înregistrare: 26464624;
                                  - denumirea: WIND ENERGY POWER TRADE -
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         S.R.L.
J 40/1031/2010.                           - sediul social: municipiul București, str. Emanoil
  (61/1.496.627)                        Porumbaru, nr. 2, subsol, camera nr. 8, sectorul 1;
  26        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -
producția, transportul și distribuția energiei electrice;    comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - activitatea principală: 3511 - producția de energie      - activitate principală: 4711 - comerț cu amănuntul în
electrică;                            magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
  - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat      produse alimentare, băuturi și tutun;
integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
a 10,00 RON fiecare;                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  - durata de funcționare: nelimitată;             10,00 RON fiecare;
  - codul unic de înregistrare: 26464616;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - codul unic de înregistrare: 26464756;
J 40/1032/2010.                           - numărul de ordine în registrul comerțului:
   (62/1.496.628)                       J 40/1033/2010.
                                    (63/1.496.629)
     Societatea Comercială
FANE & MIOARA BOUTIQUE - S.R.L., București                 Societatea Comercială
                                  WIND ENERGY POWER SERVICE IS - S.R.L.
            ROMÂNIA
                                         București
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                             ROMÂNIA
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                    MINISTERUL JUSTIȚIEI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12223                  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
       din data de 1 februarie 2010                EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12225
  Persoană desemnată
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                        din data de 1 februarie 2010
  prin Decizia D.G. nr. 20                     Persoană desemnată
  din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten            conform O.U.G. nr. 116/2009,
  Grefier la Oficiul                        prin Decizia D.G. nr. 20
  Registrului Comerțului                      din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
  de pe lângă                           Grefier la Oficiul
  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina         Registrului Comerțului
                                  de pe lângă
  În baza cererii nr. 35393 din data de 29.01.2010 și a
                                  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        În baza cererii nr. 35177 din data de 29.01.2010 și a
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
comerciale cu următoarele date:                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - fondator: 1. Bălășoiu Fănel-Năstase, asociat unic,     București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
cod numeric personal 1740904440027, aport la capital       comerciale cu următoarele date:
200,00 RON, data vărsării aportului 28.01.2010,           - fondatori: 1. Ernest Virgil Popovici, asociat, cod
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din      numeric personal 1550401400385, aport la capital
capitalul social total, domiciliat în municipiul București,   100,00 RON, data vărsării aportului 27.01.2010,
Bdul Constantin Brâncoveanu, nr. 120, bl. 8, sc. 1, et. 2,    echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 1 % din
ap. 10, sectorul 4;                       capitalul social total, domiciliat în municipiul București,
  - administrator persoană fizică:               str. Emanoil Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1;
  1. Bălășoiu Fănel-Năstase, cod numeric personal          2. GCIT - GESTIUNE ȘI CONSULTANȚĂ IT - S.R.L.,
1740904440027, data numirii 27.01.2010, cu durata        aport la capital 9.900,00 RON, data vărsării aportului
mandatului nelimitată, având puteri depline;           27.01.2010, echivalând cu 990 părți sociale
  - denumirea: FANE & MIOARA BOUTIQUE - S.R.L.         reprezentând 99 % din capitalul social total, cu sediul în
  - sediul social: municipiul București, B-dul Constantin    municipiul București, sectorul 1, str. Barbu Ștefănescu
Brâncoveanu, nr. 120, bl. 8, sc. 1, et. 2, ap. 10, camera 1,   Delavrancea, nr. 15, parter, ap. 2, sectorul 1;
sectorul 4;                             - administratori persoane fizice:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                 27

  1. Ernest Virgil Popovici, cod numeric personal       domiciliat în municipiul București, șos. Colentina, nr. 40,
1550401400385, data numirii 26.01.2010, cu durata        bl. 71, sc. A, et. 8, ap. 34, sectorul 2; 2. Nicolae Andreea-
mandatului de 4 ani, până la data de 26.01.2014;         Mihaela, asociat, cod numeric personal 2800818420012,
  2. Luana Dragomirescu, în calitate de administrator     aport la capital 100,00 RON, data vărsării aportului
până la data de 26.01.2014, cod numeric personal         21.01.2010, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
2820416410038, domiciliată în municipiul București, B-dul    50 % din capitalul social total, domiciliată în municipiul
Bucureștii Noi, nr. 51-61, bl. B1, sc. A, et. 8, ap. 34, sect.  București, B-dul Lacul Tei, nr. 126-128, bl. 17-18, sc. C,
1, cu durata mandatului de 4 ani;                et. 9, ap. 123, sectorul 2;
  - denumirea: WIND ENERGY POWER SERVICE IS -           - administratori persoane fizice:
S.R.L.                                1. Nicolae Ionel, cod numeric personal
  - sediul social: municipiul București, str. Barbu      1671118443010, data numirii 20.01.2010, cu durata
Ștefănescu Delavrancea, nr. 15, demisol, ap. 2, camera      mandatului nelimitată, având puteri depline;
nr. 9, sectorul 1;                          2. Nicolae Andreea-Mihaela, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -     2800818420012, data numirii 20.01.2010, cu durata
producția, transportul și distribuția energiei electrice;    mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - activitatea principală: 3511 - producția de energie      - denumirea: ETERNAL LOVE - S.R.L.
electrică;                              - sediul social: municipiul București, șos. Colentina,
  - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat      nr. 40, bl. 71, sc. A, et. 8, ap. 34, sectorul 2;
integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
a 10,00 RON fiecare;                       comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
  - durata de funcționare: nelimitată;             specializate;
  - codul unic de înregistrare: 26464608;             - activitate principală: 4771 - comerț cu amănuntul al
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         îmbrăcămintei, în magazine specializate;
J 40/1034/2010.                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
   (64/1.496.630)                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
      Societatea Comercială                  - durata de funcționare: nelimitată;
    ETERNAL LOVE - S.R.L., București               - codul unic de înregistrare: 26464659;
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
            ROMÂNIA                 J 40/1035/2010.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                 (65/1.496.631)

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI               Societatea Comercială
                                 POLYMER ADHESIVE TAPES - S.R.L., București
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                        ROMÂNIA
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12156
       din data de 1 februarie 2010             OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Persoană desemnată
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten              EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12154
  Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                           din data de 1 februarie 2010
  de pe lângă                           Persoană desemnată
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina        conform O.U.G. nr. 116/2009,
                                  prin Decizia D.G. nr. 20
  În baza cererii nr. 29152 din data de 27.01.2010 și a
                                  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                  Grefier la Oficiul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Registrului Comerțului
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                  de pe lângă
comerciale cu următoarele date:
                                  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
  - fondatori: 1. Nicolae Ionel, asociat, cod numeric
personal 1671118443010, aport la capital 100,00 RON,        În baza cererii nr. 32597 din data de 28.01.2010 și a
data vărsării aportului 21.01.2010, echivalând cu 10 părți    actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                 comerciale cu următoarele date:
  - fondator:                           - fondatori: 1. Sulaiman Abdalkarim, asociat, cod
  1. S.C. PRO AUTO INDUSTRIES - S.A., aport la         numeric personal 1590201400903, aport la capital
capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 28.01.2010,    100,00 RON, data vărsării aportului 21.01.2010,
echivalând cu 200 părți sociale reprezentând 100 %        echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
capitalul social total, cu sediul în municipiul București,    capitalul social total, domiciliat în municipiul București,
sectorul 3, str. Ion Minulescu, nr. 98, sectorul 3;       intr. Mămulari nr. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 3; 2. Sulaiman
  - administrator persoană fizică:               Gassan, asociat, cod numeric personal 1910820430083,
  1. Gagara Andreea, în calitate de administrator, cod     aport la capital 100,00 RON, data vărsării aportului
numeric personal 2780206421539, domiciliată în          21.01.2010, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
municipiul București, str. Cristea Mateescu, nr. 2, bl. 35,   50 % din capitalul social total, domiciliat în municipiul
sc. A, ap. 19, sect. 2, cu durata mandatului nelimitată;     București, intr. Mămulari nr. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 3;
  - denumirea: POLYMER ADHESIVE TAPES - S.R.L.;
                                   - administrator persoană fizică:
  - sediul social: municipiul București, B-dul Timișoara
                                   1. Sulaiman Abdalkarim, cod numeric personal
nr. 96B, Corp C2, camera nr. 7, et. 1, sectorul 6;
                                 1590201400903, data numirii 08.01.2010, cu durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 221 -
                                 mandatului 4 ani, până la data de 08.01.2014;
fabricarea articolelor din cauciuc;
                                   - denumirea: GAS NEEDS TRADING - S.R.L.;
  - activitate principală: 2219 - fabricarea altor produse
                                   - sediul social: municipiul București, intr. Mămulari
din cauciuc;
                                 nr. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 3;
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 200 părți sociale a    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 -
10,00 RON fiecare;                        comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor
  - durata de funcționare: nelimitată;             și al produselor din tutun, în magazine specializate;
  - codul unic de înregistrare: 26464810;             - activitatea principală: 4729 - comerț cu amănuntul al
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         altor produse alimentare, în magazine specializate;
J 40/1036/2010.                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
   (66/1.496.632)                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
      Societatea Comercială                   - durata de funcționare: nelimitată;
  GAS NEEDS TRADING - S.R.L., București              - codul unic de înregistrare: 26464721;
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
             ROMÂNIA                 J 40/1037/2010.
                                    (67/1.496.633)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      Societatea Comercială
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI            WIND ENERGY POWER EOLIAN BR - S.R.L.
                                         București
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                             ROMÂNIA
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12237
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
       din data de 1 februarie 2010
  Persoană desemnată                       OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Grefier la Oficiul
                                     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12238
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                                din data de 1 februarie 2010
  Tribunalul București   - Topologeanu Cristina         Persoană desemnată
  În baza cererii nr. 35122 din data de 29.01.2010 și a      conform O.U.G. nr. 116/2009,
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la          prin Decizia D.G. nr. 20
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                   29

  Grefier la Oficiul                             Societatea Comercială
  Registrului Comerțului                        EXTRA MILE TECHNOLOGIES - S.R.L.
  de pe lângă                                   București
  Tribunalul București      - Topologeanu Cristina
                                              ROMÂNIA
  În baza cererii nr. 35695 din data de 29.01.2010 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății     OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
comerciale cu următoarele date:
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  - fondatori: 1. Ernest Virgil Popovici, asociat, cod
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
numeric personal 1550401400385, aport la capital
100,00 RON, data vărsării aportului 27.01.2010,              EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12276
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 1 % din
                                        din data de 1 februarie 2010
capitalul social total, domiciliat în municipiul București,
                                  Persoană desemnată
str. Emanoil Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1;
                                  conform O.U.G. nr. 116/2009,
  2. S.C. GCIT - GESTIUNE ȘI CONSULTANȚĂ IT -
                                  prin Decizia D.G. nr. 20
S.R.L., aport la capital 9.900,00 RON, data vărsării
                                  din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
aportului 27.01.2010, echivalând cu 990 părți sociale
                                  Grefier la Oficiul
reprezentând 99 % din capitalul social total, cu sediul în     Registrului Comerțului
municipiul București, sectorul 1, str. Barbu Ștefănescu       de pe lângă
Delavrancea, nr. 15, et. P, ap. 2, sectorul 1;           Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
  - administratori persoane fizice:
                                   În baza cererii nr. 35851 din data de 29.01.2010 și a
  1. Ernest Virgil Popovici, cod numeric personal
                                 actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
1550401400385, data numirii 26.01.2010, cu durata
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
mandatului de 4 ani, până la data de 26.01.2014, având
                                 București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
puteri depline;                         comerciale cu următoarele date:
  2. Luana Dragomirescu, în calitate de administrator       - fondator: 1. Twaina Ilan, asociat unic, aport la capital
până la data de 26.01.2014, cod numeric personal         200,00 RON, data vărsării aportului 29.01.2010,
2820416410038, domiciliată în municipiul București, B-dul    echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
Bucureștii Noi, nr. 51-61, bl. B1, sc. A, et. 8, ap. 34, sect.  capitalul social total, domiciliat(ă) în Israel, POB 280, Bat
1, cu durata mandatului de 4 ani, având puteri depline;     Hefer 42842, Str. Hgilboa, nr. 54;
  - denumirea: WIND ENERGY POWER EOLIAN BR -            - administrator persoană fizică:
S.R.L.;                               1. Twaina Ilan, data numirii 28.01.2010, cu durata
  - sediul social: municipiul București, str. Barbu      mandatului nelimitată, având puteri depline;
Ștefănescu Delavrancea, nr. 15, camera nr. 4, demisol,        - denumirea: EXTRA MILE TECHNOLOGIES - S.R.L.;
ap. 2, sectorul 1;                          - sediul social: municipiul București, Șos. Iancului,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -     nr. 2, bl. C113, sc. 1, et. 5, ap. 15, sectorul 2;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 582 -
producția, transportul și distribuția energiei electrice;
                                 activități de editare a produselor software;
  - activitatea principală: 3511 - producția de energie
                                   - activitate principală: 5829 - activități de editare a altor
electrică;
                                 produse software;
  - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
a 10,00 RON fiecare;                       10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - codul unic de înregistrare: 26464632;             - codul unic de înregistrare: 26465000;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 40/1038/2010.                         J 40/1040/2010.
  (68/1.496.634)                           (69/1.496.635)
  30         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    MEDIKUS EFECT - S.R.L., București               GLOBO BUSINESS ART - S.R.L., București

             ROMÂNIA                              ROMÂNIA
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI             OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12277                   EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12278
       din data de 1 februarie 2010                    din data de 1 februarie 2010
  Persoană desemnată                         Persoană desemnată
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                    conform O.U.G. nr. 116/2009,
  prin Decizia D.G. nr. 20                      prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten            din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten
  Grefier la Oficiul                         Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                       Registrului Comerțului
  de pe lângă                            de pe lângă
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina         Tribunalul București    - Topologeanu Cristina
  În baza cererii nr. 35768 din data de 29.01.2010 și a       În baza cererii nr. 35859 din data de 29.01.2010 și a
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la         actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății     București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                  comerciale cu următoarele date:
  - fondatori: 1. Nasoku Simona Alexandra, asociat, cod       - fondatori: 1. Dragne George-Liviu, asociat, cod
numeric personal 2771123464519, aport la capital
                                  numeric personal 1780127416600, aport la capital
100,00 RON, data vărsării aportului 28.01.2010,
                                  190,00 RON, data vărsării aportului 29.01.2010,
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
                                  echivalând cu 19 părți sociale reprezentând 95 % din
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,
                                  capitalul social total, domiciliat în municipiul București,
Aleea Masa Tăcerii, bl. C, et. 1, ap. 9, sectorul 6;
                                  Str. Parângului nr. 27, sectorul 1;
  2. Nasoku Mario, asociat, cod numeric personal
                                    2. Dragne Silvia-Florentina, asociat, cod numeric
7790114400018, aport la capital 100,00 RON, data
                                  personal 2760225463023, aport la capital 10,00 RON,
vărsării aportului 28.01.2010, echivalând cu 10 părți
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,       data vărsării aportului 29.01.2010, echivalând cu 1 parte
domiciliat în municipiul București, Aleea Masa Tăcerii,      socială reprezentând 5 % din capitalul social total,
bl. C, ap. 9, sectorul 6;                     domiciliată în municipiul București, Aleea Istru nr. 2C,
  - administrator persoană fizică:                bl. A14B, sc. 1, et. 3, ap. 11, sectorul 6;
  1. Nasoku Simona Alexandra, cod numeric personal:         - administrator persoană fizică:
2771123464519, data numirii 28.01.2010, cu durata           1. Dragne George-Liviu, cod numeric personal
mandatului nelimitată, având puteri depline;            1780127416600, data numirii 29.01.2010, cu durata
  - denumirea: MEDIKUS EFECT - S.R.L.              mandatului nelimitată, având puteri nelimitate;
  - sediul social: municipiul București, Aleea Poiana        - denumirea: GLOBO BUSINESS ART - S.R.L.
Sibiului nr. 4, bl. MC1, sc. 1, et. 7, ap. 72, camera 1,        - sediul social: municipiul București, Aleea Istru nr. 2C,
sectorul 6;                            bl. A14B, sc. 1, et. 3, ap. 11, sectorul 6;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 869 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
alte activități referitoare la sănătatea umană;          publicitate;
  - activitatea principală: 8690 - alte activități referitoare    - activitate principală: 7311 - activități ale agențiilor de
la sănătatea umană;                        publicitate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,00 RON fiecare;                         10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - codul unic de înregistrare: 26465050;              - codul unic de înregistrare: 26465069;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:            - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 40/1041/2010.                          J 40/1042/2010.
   (70/1.496.636)                           (71/1.496.637)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010                 31

      Societatea Comercială                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 351 -
   WIND ENERGY POWER DRIFT - S.R.L.              producția, transportul și distribuția energiei electrice;
         București                     - activitatea principală: 3511 - producția de energie
                                 electrică;
             ROMÂNIA                   - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat
                                 integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              a 10,00 RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI             - codul unic de înregistrare: 26464985;
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             J 40/1043/2010.
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                    (72/1.496.638)
    EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12279
                                       Societatea Comercială
       din data de 1 februarie 2010                     AMERICAN
  Persoană desemnată                          MARKETING AND BRANDING - S.R.L.
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                          București
  prin Decizia D.G. nr. 20
  din 14.01.2010       - Mahmudi Aiten                      ROMÂNIA
  Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
  de pe lângă
  Tribunalul București    - Topologeanu Cristina       OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  În baza cererii nr. 35163 din data de 29.01.2010 și a
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății        EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12280
comerciale cu următoarele date:
  - fondatori: 1. Corina-Daniela Popovici, asociat, cod           din data de 1 februarie 2010
numeric personal 2680229410022, aport la capital          Persoană desemnată
9900.00 RON, data vărsării aportului 27.01.2010,          conform O.U.G. nr. 116/2009,
echivalând cu 990 părți sociale reprezentând 99 % din        prin Decizia D.G. nr. 20
capitalul social total, domiciliată în municipiul București,    din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten
str. Emanoil Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1;      Grefier la Oficiul
  2. Ernest Virgil Popovici, asociat, cod numeric         Registrului Comerțului
personal 1550401400385, aport la capital 100,00 RON,        de pe lângă
data vărsării aportului 27.01.2010, echivalând cu 10 părți     Tribunalul București   - Topologeanu Cristina
sociale reprezentând 1 % din capitalul social total,
domiciliat în municipiul București, str. Emanoil          În baza cererii nr. 35809 din data de 29.01.2010 și a
Porumbaru, nr. 2, et. 1, ap. 3, sectorul 1;           actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
  - administratori persoane fizice:              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Ernest Virgil Popovici, cod numeric personal       București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
1550401400385, data numirii 26.01.2010, cu durata        comerciale cu următoarele date:
mandatului de 4 ani, până la data de 26.01.2014, având       - fondatori: 1. Shivers Jim Earl, asociat, aport la capital
puteri depline;                         100,00 RON, data vărsării aportului 27.01.2010,
  2. Luana Dragomirescu, în calitate de administrator     echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
până la data de 26.01.2014, cod numeric personal         capitalul social total, domiciliat în S.U.A., Carolina de Sud
2820416410038, domiciliată în municipiul București, B-dul    29640, 203 Andrew Ave Easely; 2. Barzee Trevor
Bucureștii Noi, nr. 51-61, bl. B1, sc. A, et. 8, ap. 34, sect.  Christopher, asociat, aport la capital 50,00 RON, data
1, data numirii 26.01.2010, cu durata mandatului de 4 ani,    vărsării aportului 27.01.2010, echivalând cu 5 părți
până la data de 26.01.2014, având puteri depline;        sociale reprezentând 25 % din capitalul social total,
  - denumirea: WIND ENERGY POWER DRIFT -            domiciliat în S.U.A., South Carolina 29685, 108 Coral
S.R.L.;                             Beads Way Sunset; 3. Jenkins IV John Holmes, asociat,
  - sediul social: municipiul București, str. Emanoil     aport la capital 50,00 RON, data vărsării aportului
Porumbaru, nr. 2, subsol, camera nr. 9, sectorul 1;       27.01.2010, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând
  32          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 443/23.II.2010

25 % din capitalul social total, domiciliat în S.U.A., Texas          Grefier la Oficiul
78731, 3902 Ridgelea Dr Austin;                         Registrului Comerțului
  - administrator persoană fizică:                      de pe lângă
  1. Shivers Jim Earl, data numirii 25.01.2010, cu durata           Tribunalul București         - Topologeanu Cristina
mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumirea: AMERICAN MARKETING AND                     În baza cererii nr. 35980 din data de 29.01.2010 și a
BRANDING - S.R.L.;                             actelor doveditoare depuse, persoana desemnată la
  - sediul social: municipiul București, Str. Samuil           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Vulcan, nr. 12, Corp C4, sectorul 5;                    București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -          comerciale cu următoarele date:
activități de consultanță în management;                    - fondator: 1. Costaș Adrian- Cătălin, asociat unic, cod
  - activitate principală: 7022 - activități de consultanță        numeric personal 1800425070070, aport la capital
pentru afaceri și management;                        200,00 RON, data vărsării aportului 31.12.2010,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat             echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 %
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a        capitalul social total, domiciliat în Botoșani, localitatea
10,00 RON fiecare;
                                      Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 10, sc. G, et. 3,
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                      ap. 10;
  - codul unic de înregistrare: 26465034;
                                        - administrator persoană fizică:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 40/1044/2010.                                 1. Costaș Adrian- Cătălin, cod numeric personal
                                      1800425070070, data numirii 26.01.2010, cu durata
   (73/1.496.639)
                                      mandatului nelimitată, având puteri depline;
      Societatea Comercială                        - denumirea: TRIUMPH INVEST DEVELOPMENT -
  TRIUMPH INVEST DEVELOPMENT - S.R.L.                   S.R.L.;
         București                           - sediul social: municipiul București, Calea Rahovei
                                      nr. 266-268, corp 60, axele A-B, stâlpii 15-14, camera 3,
               ROMÂNIA                    et. 3, sectorul 5;
                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
           MINISTERUL JUSTIȚIEI                  lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                      nerezidențiale;
  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                        - activitate principală: 4120 - lucrări de construcții a
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
     EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 12288                   10,00 RON fiecare;
        din data de 1 februarie 2010                  - durata de funcționare: nelimitată;
  Persoană desemnată                              - codul unic de înregistrare: 26465042;
  conform O.U.G. nr. 116/2009,                         - numărul de ordine în registrul comerțului:
  prin Decizia D.G. nr. 20                         J 40/1045/2010.
  din 14.01.2010      - Mahmudi Aiten                   (74/1.496.640)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București


                                                                  &JUYDGY|407268|
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 443/23.II.2010 conține 32 de pagini.    Prețul: 6,40 lei          ISSN  1220–4889

								
To top