2010 0315 by tradetrek

VIEWS: 104 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 315       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Miercuri, 10 februarie 2010
         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                 Art. 2. Se modifică valoarea unei acțiuni de la 110 lei
      MAIRON GALATI - S.A., Galați             la 150 lei.
                                  Art. 3. Capitalul social majorat este de 60.000.000 lei,
          ACT ADIȚIONAL                din care în natură 3.367.200 lei și numerar 56.632.800
       încheiat astăzi, 30.12.2009,            lei, divizat în 400.000 acțiuni în valoare de 150 lei
         la actul constitutiv             acțiunea și este deținut de acționari astfel:
     al Societății MAIRON GALATI - S.A.           Miron Costel 58.101.600 lei, din care:
  Noi, Miron Vasilica, domiciliată în Galați, Str. Morilor                          54.734.400 lei, numerar
nr. 111, Miron Costel, domiciliat în Galați, Str. Morilor nr.
                                                     3.367.200 lei, aport în natură
111, Miron Cătălin Cornel, domiciliat în Galați, str. Vlad
Țepeș nr. 1, bl. A3, ap. 12, Miron Viorica, domiciliată în                               387.344 acțiuni
Galați, Str. Morilor nr. 111, Bolea Ioana, domiciliată în    Miron Viorica      1.860.600 lei          12.404 acțiuni
Berești, Str. Liliacului nr. 13, jud. Galați și Bolea Ion,    Miron Cătălin Cornel     9.450 lei            63 acțiuni
domiciliat în Berești, Str. Liliacului nr. 13, jud. Galați,   Miron Vasilica        9.450 lei            63 acțiuni
acționari ai Societății MAIRON GALATI - S.A., cu sediul     Bolea Ion          9.450 lei            63 acțiuni
în Galați, str. Drumul de Centură nr. 59 și înregistrată la
                                 Bolea Ioana         9.450 lei            63 acțiuni.
Registrul Comerțului sub numărul J 17/3127/1994, am
hotărât de comun acord modificarea actului constitutiv       Art. 4. Eliberarea din funcția de auditor a S.C.
astfel:                             AUDIT-EXPERTCONT - S.R.L., cu sediul în Bârlad,
  Art. 1. Societatea își majorează capitalul social de la
                                Str. Republicii nr. 304, jud. Vaslui, înregistrată la
44.000.000 lei la 60.000.000 lei, cu suma de 16.000.000
lei, sumă provenită din repartizarea profitului net din anii  O . R . C . s u b n r. J 3 7 / 8 6 / 2 0 0 2 , r e p r e z e n t a t ă d e
precedenți, în contul „1068” - rezerve, conform notei      Munteanu Cezar, domiciliat în Bârlad, str. Mihai
contabile nr. 21437, astfel:                  Eminescu nr. 2, născut la data de 18.12.1953 în satul
                                B o g h e ș t i , c o m . B o g h e ș t i , j u d . Vr a n c e a , C N P
 Miron Costel                15.493.760 lei
                                1531218370041, de cetățenie română.
 Miron Viorica                 496.160 lei
                                  Art. 5. Declararea S.C. AC TINA CONSULTING -
 Miron Cătălin Cornel               2.520 lei
                                S.R.L., cu sediul în Galați, Str. Frunzei nr. 20, înregistrată la
 Miron Vasilica                  2.520 lei   O.R.C. sub nr. J 17/2174/2007, cod fiscal RO 22953490,
 Bolea Ion                    2.520 lei   reprezentată de Tănase Florentina, domiciliată în Galați,
 Bolea Ioana                   2.520 lei   Str. Frunzei nr. 20, născută la data de 25.10.1960 în com.
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
Motca, jud. Galați, CNP 2601025170371, de cetățenie        Păunescu Ana va avea aceleași drepturi, obligații, ca
română, în calitate de auditor al S.C. MAIRON GALATI -     și ceilalți asociați.
S.A. pentru exercițiul financiar 2010.               Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său
                                la capitalul social creanțele active și pasive ale societății.
  Art. 6. Prezentul act adițional redactat astăzi,
                                  Art. 3. Capitalul social diminuat al societății este de
30.12.2009 face parte integrantă din actul constitutiv al   100.000 lei, numerar, divizat în 500 părți sociale egale a
societății și este atestat prin semnături și dobândește    200 lei fiecare.
dată certă prin depunerea la Oficiul registrului comerțului.    Aportul asociaților la constituirea capitalului social
  (1/1.490.236)                       este următorul:
                                  Verdeș Gabriela - 20.000 lei - 100 părți sociale
                                  Păunescu Ana - 80.000 lei - 400 părți sociale
        Societatea Comercială
                                  Participarea asociaților la beneficii și pierderi este
      MAIRON GALATI - S.A., Galați            direct proporțională cu aportul la constituirea capitalului
                                social.
           NOTIFICARE                  Art. 4. Societatea își schimbă domeniul și activitatea
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   principală:
                                  Domeniul principal de activitate: 702 - activități de
Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    consultanță în management.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Activitatea principală este: 7022 - activități de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  consultanță pentru afaceri și management.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     Art. 5. Societatea închide punctul de lucru din com.
MAIRON GALATI - S.A., cu sediul în municipiul Galați,     Vânători, DN 26 km 5 + 800, Galați - Bârlad, Parcela 892,
                                Tarlaua 67, jud. Galați.
str. Drumul de Centură nr. 59, județul Galați, înregistrată
                                  Art. 6. Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în
sub nr. J 17/3127/1994, cod unic de înregistrare        conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 229 din
6581999, care a fost înregistrat sub nr. 2287 din       Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
26.01.2010.                          completările ulterioare.
   (2/1.490.237)                         Art. 7. Păunescu Ana a achiesat la clauzele din actul
                                constitutiv și prezentul act adițional.
        Societatea Comercială               Art. 8. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
                                valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
        GAVER - S.R.L., Galați             modificările la zi.
                                  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
          ACT ADIȚIONAL               constitutiv al S.C. GAVER - S.R.L.
                                  (3/1.490.238)
        încheiat astăzi, 20.01.2010,
    la actul constitutiv al S.C. GAVER - S.R.L.               Societatea Comercială
  Eu, Verdeș Gabriela, domiciliată în Galați, str. Traian          GAVER - S.R.L., Galați
nr. 79, bl. B2, ap. 8, născută la data de 19.02.1977 în
mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal                    NOTIFICARE
2770219170359, asociat unic al Societății Comerciale        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
GAVER - S.R.L., cu sediul în Galați, str. George Coșbuc    Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 203 și înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
J 17/378/1995, am hotărât modificarea actului constitutiv   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
astfel:                            GAVER - S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, str.
  Art. 1. Societatea își diminuează capitalul social de la  George Coșbuc nr. 203, județul Galați, înregistrată sub
352.000 lei la 100.000 lei prin reducerea valorii nominale   nr. J 17/378/1995, cod unic de înregistrare 7113791, care
a părții sociale de la suma de 704 lei la suma de 200 lei.   a fost înregistrat sub nr. 2375 din 26.01.2010.
                                  (4/1.490.239)
  Art. 2. Începând cu data de 20.01.2010, în Societatea
GAVER - S.R.L. aderă ca asociat Păunescu Ana,               Societatea Comercială
născută la data de 17.11.1950 în mun. Bîrlad, jud. Vaslui,       AGROVEST SHOP - S.R.L., Galați
cod numeric personal 2501117170385, domiciliată în
Galați, Str. Brăilei nr. 200, bl. B5, ap. 25, de cetățenie             ACT ADIȚIONAL
română.                             încheiat astăzi, 25.01.2010, la actul constitutiv
  Păunescu Ana primește prin cesiune 400 părți sociale        al S.C. AGROVEST SHOP - S.R.L.
în valoare de 200 lei fiecare, în sumă totală de 80.000 lei,   Eu, Țuțu Daniel, domiciliat în Galați, str. Anul
de la Verdeș Gabriela, conform contractului de cesiune.    Revoluției 1848 nr. 14, născut la data de 18.06.1979 în
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010                  3
mun. Galați, jud. Galați, cod numeric personal                 Societatea Comercială
1790618170443, asociat unic al Societății Comerciale            AGROVEST SHOP - S.R.L., Galați
AGROVEST SHOP - S.R.L., cu sediul în Galați, str. Col.               județul Galați
Nicolae Holban nr. 10 Bis, Corp A și înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J 17/2243/2008, am hotărât                 NOTIFICARE
modificarea actului constitutiv astfel:
  Art. 1. Începând cu data de 25.01.2010, în Societatea       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
AGROVEST SHOP - S.R.L. aderă ca asociat Dima            Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Adrian-Eugen, născut la data de 11.03.1975 în mun.         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Tecuci, jud. Galați, cod numeric personal             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
1750311173171, domiciliat în Galați, str. Tecuci nr. 134,     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
de cetățenie română.
                                  AGROVEST SHOP - S.R.L., cu sediul în municipiul
  Dima Adrian-Eugen aduce ca aport la capitalul social
suma de 2.000 lei.                         Galați, str. Col. Nicolae Holban nr. 10bis, bloc Corp A,
  Dima Adrian-Eugen va avea aceleași drepturi,          județul Galați, înregistrată sub nr. J 17/2243/2008, cod
obligații, ca și ceilalți asociați.                unic de înregistrare 24854973, care a fost înregistrat sub
  Asociatul nou intrat preia proporțional cu aportul său     nr. 2403 din 26.01.2010.
la capitalul social creanțele active și pasive ale societății.     (6/1.490.241)
  Art. 2. Capitalul social majorat este de 2.200 lei,
divizat în 220 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare.           Societatea Comercială
  Aportul asociatului unic la constituirea capitalului          TRANSCEZARIUS - S.R.L., Tecuci
social:
                                          județul Galați
  Țuțu Daniel - 200 lei - 20 părți sociale
  Dima Adrian-Eugen - 2.000 lei - 200 părți sociale
  Participarea asociaților la beneficii și pierderi este                HOTĂRÂREA
direct proporțională cu aportul la constituirea capitalului            din data de 19.01.2010
social.
                                       a S.C. TRANSCEZARIUS - S.R.L.
  Art. 3. Se eliberează din funcția de administrator Țuțu
Daniel și se alege în funcția de administrator pe o          Noi, Croitoru Cezar, Zamfir Alina-Antoaneta, membrii
perioadă de 50 ani Dima Adrian-Eugen.               Societății Comerciale TRANSCEZARIUS - S.R.L., cu
  Art. 4. Societatea își suplimentează obiectul de        sediul în mun. Tecuci, str. Tudor Pamfile nr. 4A, jud.
activitate cu următoarele activități:               Galați, înmatriculată în registrul comerțului sub nr.
  0164 - pregătirea semințelor în vederea însămânțării;     J 17/274/2003,
  4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
                                    revenind la hotărârea nr. 1 din 7.05.2009 privind
furajelor și tutunului neprelucrat;
                                  începerea operațiunilor de dizolvare, lichidare și numire
  4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
  7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică     lichidator a S.C. CONTEXPERT IPURL - S.R.L.,
legată de acestea;                           având în vedere faptul că societatea a desfășurat
  7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice,  activitate de la data înființării și până în iunie 2006 și nu
n.c.a.;                              există bunuri în patrimoniul societății, în conformitate cu
  8130 - activități de întreținere peisagistică;         prevederile art. 227 coroborat cu art. 235 din Legea nr.
  4941 - transporturi rutiere de mărfuri.            31/1990, republicată, cu modificările și completările
  Art. 5. Societatea deschide un punct de lucru în Galați,    ulterioare, am hotărât:
str. Tecuci nr. 134, c/c Str. Morilor nr. 8, unde se vor
                                    Art. 1. Dizolvarea societății fără numirea unui
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al
societății.                            lichidator, începând cu data de 19.01.2010, ca urmare a
  Art. 6. Societatea poate funcționa și cu asociat unic, în   imposibilității realizării obiectului de activitate.
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și art. 229 din     Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și           Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial
completările ulterioare.                      Tecuci al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
  Art. 7. Dima Adrian-Eugen a achiesat la clauzele din      Tribunalul Galați astăzi, 19.01.2010, în 2 exemplare, la
actul constitutiv și prezentul act adițional.           cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
  Art. 8. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
                                  servicii nr. 10074/19.01.2010, din care un exemplar
valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate
modificările la zi.                        pentru părți și un exemplar pentru Compartimentul de
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    asistență din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului
constitutiv al S.C. AGROVEST SHOP - S.R.L.             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
   (5/1.490.240)                           (7/1.490.242)
                                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                                                          4
                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAȚI

                                              TABEL NR. 1
                   din 18.01.2010, cu societățile comerciale împotriva cărora s-au pronunțat hotărâri de dizolvare
                        în temeiul art. 237, alin. 1, lit. b) și alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicată
                                                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
Nr.                                                                               Instanța care a dispus dizolvarea
crt. Nr. de ordine la RC  Cod unic    Nr. dosar                      Firmă/formă juridică/adresă                     nr. - data hotărârii de dizolvare
 1  J17/164/2001     13782340  6113/121/2009  SANFORT PAPER SRL, Galați, Str. Siderurgiștilor nr. 45, bl. M3A, ap. 8, jud. Galați           Tribunalul Galați 1470-19/11/2009
 2  J17/223/1994     5161784  5688/121/2009  GIL-FAN SRL, Tg. Bujor, Str. Răsăritului nr. 27, jud. Galați                      Tribunalul Galați 1147-26/10/2009
 3  J17/1118/1998     11321588  5990/121/2009  DARSIMGE SRL, Galați, Str. Brăilei nr. 234, bl. E5, ap. 59, jud. Galați                 Tribunalul Galați 1291-6/11/2009
 4  J17/1108/1995     7582526  5808/121/2009  GEPS SRL, Galați, str. Călugăreni nr. 18, bl. U8, ap. 12, jud. Galați                  Tribunalul Galați 1290-6/11/2009
 5  J17/704/2000     13546862  6106/121/2009  PERSONAL INTERMEDIARY PRESTARI SERVICII SCS, Galați, str. Traian nr. 89, bl. BRB, ap. 34, jud. Galați  Tribunalul Galați 1294-6/11/2009
 6  J17/667/1995     7307801  5803/121/2009  STREECH COMPANY SRL, Galați, Str. Aviatorilor nr. 2, bl. Z4, ap. 62, jud. Galați            Tribunalul Galați 1288-6/11/2009
 7  J17/3606/1994     6729212  5791/121/2009  VISSU - SRL, Galați, str. Tecuci, IC Frimu, bl. O2, ap. 9, jud. Galați                 Tribunalul Galați 1287-6/11/2009
 8  J17/1000/1994     5515237  5772/121/2009  XANTIA SRL, Galați, Str. Basarabiei nr. 83, jud. Galați                         Tribunalul Galați 1286-6/11/2009
 9  J17/2571/1994     6363943  5763/121/2009  SFINX CONCEPT SRL, Galați, str. Regiment 11 Siret,bl. C28, ap. 43, jud. Galați             Tribunalul Galați 1285-6/11/2009
10  J17/357/1998     10440351  6012/121/2009  BAVANI SRL, Galați, str. Dunărea nr. 31, bl. L8, ap. 4, jud. Galați                   Tribunalul Galați 1292-6/11/2009
11  J17/373/2002     14635917  6173/121/2009  DIMALEN SRL, Galați, str. Traian nr. 87, bl. B3A, ap. 20, jud. Galați                  Tribunalul Galați 1295-6/11/2009
12  J17/1063/1995     7542645  5806/121/2009  DIGITAL SECURITY SISTEMS SRL, Galați, str. Cluj nr. 2, bl. C2B, ap. 66, jud. Galați           Tribunalul Galați 1289-6/11/2009
13   J17/62/2000     12653593  6062/121/2009  MIOSTIL SRL, Galați, str. Arhipelag nr. 3, bl. Gorun, ap. 2, jud. Galați                Tribunalul Galați 1293-6/11/2009
14  J17/1024/2002     15001942  6228/121/2009  HERTZ COMPANY SRL, Galați, Str. Oltului nr. 7, bl. F11, ap. 52, jud. Galați               Tribunalul Galați 1547-23/11/2009
15  J17/1227/1991     1642904  5575/121/2009  MAGNETIC SRL, Galați, str. Anghel Saligny nr. 201, jud. Galați                     Tribunalul Galați 1543-23/11/2009
16  J17/486/2002     14698168  6229/121/2009  DAVIMI SRL, Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 3, bl. C25, ap. 13, jud. Galați             Tribunalul Galați 1548-23/11/2009
17  J17/449/2002     14684847  6256/121/2009  MERCAUTOS IMPEX SRL, Galați, Str. Brăilei nr. 46, bl. BR1C, ap. 2, jud. Galați             Tribunalul Galați 1565-23/11/2009
18   J17/36/1991     1637282  5587/121/2009  QUEEN SRL, Galați, Str. Stadionului nr. 8, bl. C2, ap. 9, jud. Galați                  Tribunalul Galați 1545-23/11/2009
19  J17/958/2002     14978688  6231/121/2009  BLIONDIAL SRL, Galați, Str. Lebedei nr. 9, bl. A19, ap. 1, jud. Galați                 Tribunalul Galați 1550-23/11/2009
20  J17/257/1991     1625296  5585/121/2009  COVENTRY SRL, Galați, str. Nae Leonard nr. 20, bl. S2, ap. 25, jud. Galați               Tribunalul Galați 1440-17/11/2009
21  J17/1030/1998     11201387  5992/121/2009  ALPECAT SRL, str. Alexandru cel Bun nr. 27, Tecuci, jud. Galați                     Tribunalul Galați 1441-17/11/2009
22  J17/1321/2006     18938867  7070/121/2009  PROMOTION GROUP SRL, str. Regiment 11 Siret nr. 32, bl. C26, ap. 28, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1569-23/11/2009
23   J17/64/2007     20659341  7035/121/2009  IOANA SI DAVID SRL, str. Nicolae Mantu nr. 29, Galați, jud. Galați                   Tribunalul Galați 1568-23/11/2009
24  J17/465/2002     14691984  6255/121/2009  DORANTE SRL, Str. Mioriței nr. 4, bl. B14, ap. 54, Galați, jud. Galați                 Tribunalul Galați 1564-23/11/2009
25  J17/879/2002     14938619  6234/121/2009  GRIFLOMAR SRL, str. Gh. Asachi nr. 10, bl. C7, ap. 31, Galați, jud. Galați               Tribunalul Galați 1552-23/11/2009
26  J17/928/2002     14964693  6233/121/2009  GAHOO SOFTWARE SRL, Str. Domnescă nr. 13, bl. L, ap. 111, Galați, jud. Galați              Tribunalul Galați 1551-23/11/2009
27  J17/475/2002     14692076  6254/121/2009  ROMPANEL SRL, Str. Domnească nr. 72, Galați, jud. Galați                        Tribunalul Galați 1563-23/11/2009
28  J17/1009/2002  14989884  6230/121/2009  LIVOSI SRL, Str. Brăilei nr. 205, bl. A5, ap. 330, Galați, jud. Galați         Tribunalul Galați 1549-23/11/2009
29  J17/745/2002  14873366  6240/121/2009  METKODO SRL, str. Nae Leonard nr. 15, bl. D8, ap. 66, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1554-23/11/2009
30  J17/1069/2006  18815384  7091/121/2009  BORG COMPUTERS SRL, str. Călugăreni nr. 11, bl. L1A, ap. 37, Galați, jud. Galați    Tribunalul Galați 1570-23/11/2009
31  J17/672/1998  10866595  6007/121/2009  FININVEST SRL, com. Cuca nr. 1078, jud. Galați                     Tribunalul Galați 1446-17/11/2009
32  J17/719/1998  11006092  6004/121/2009  ENACHESTI SRL, str. Alexandru Cernat nr. 4, bl. D1B, ap. 19, Galați, jud. Galați    Tribunalul Galați 1444-17/11/2009
33  J17/296/1998  10385699  6014/121/2009  MIORSON SRL, str. Armata Poporului nr. 14, bl. L5, ap. 44, Galați, jud. Galați     Tribunalul Galați 1448-17/11/2009
                                                                                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
34  J17/827/1998  11025833  6002/121/2009  MOSCHINO SRL, str. Galații Noi nr. 2, bl. L9, ap. 27, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1443-17/11/2009
35   J17/88/2002  14434328  6184/121/2009  VIMIRAD SRL, bd. Dunărea nr. 14, bl. D3, ap. 10, Galați, jud. Galați          Tribunalul Galați 1452-17/11/2009
36   J17/57/1998  10166184  6017/121/2009  SHAMS & COMP. SRL, Str. Caișilor nr. 6, bl. A2, ap. 5, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1449-17/11/2009
37  J17/1047/2002  15006982  6353/121/2009  AXATEL SRL, Str. Macedonă nr. 2, bl. B2, ap. 51, Galați, jud. Galați          Tribunalul Galați 1453-17/11/2009
38  J17/542/2002  18782643  6248/121/2009  EURO CIVITAS GROUP SRL, Str. 1 Decembrie 1918, bl. S5A, ap. 22, Galați, jud. Galați   Tribunalul Galați 1559-23/11/2009
39  J17/599/2002  14761494  6245/121/2009  ATCOTECH SRL, Calea Prutului nr. 3, Galați, jud. Galați                 Tribunalul Galați 1557-23/11/2009
40  J17/349/1998  10424208  6013/121/2009  PARVINIC SRL, bd. Galați nr. 12, bl. A13, ap. 4, Galați, jud. Galați          Tribunalul Galați 1447-17/11/2009
41  J17/1004/2006  18782643  7106/121/2009  ALEGRO SRL, Str. Crinului nr. 68, com. Independența, jud. Galați            Tribunalul Galați 1571-23/11/2009
42  J17/862/2002  14929025  6235/121/2009  GABRIVIO SRL, bd. Dunărea nr. 27, bl. D7, ap. 16, Galați, jud. Galați          Tribunalul Galați 1553-23/11/2009
43  J17/1411/1991  2480177  5573/121/2009  MIHAILOPOLOS SRL, str. Traian nr. 47, Galați, jud. Galați                Tribunalul Galați 1574-25/11/2009
44  J17/266/1994  5180417  5689/121/2009  FILIMON CRISTIAN SRL, str. Traian nr. 139, Galați, jud. Galați             Tribunalul Galați 1575-25/11/2009
45  J17/265/2004  16177026  6524/121/2009  DENIVEO SRL, str. Războieni nr. 170, Galați, jud. Galați                Tribunalul Galați 1573-25/11/2009
46  J17/818/2006  18675841  7104/121/2009  UN BAN MIC SRL, str. C-tin Levaditti nr. 19, bl. Flora 1, ap. 23, Galați, jud. Galați  Tribunalul Galați 1589-25/11/2009
47  J17/870/2006  18703232  7100/121/2009  CRIS MARIA SRL, str. V. Papilian nr. 1, bl. B, ap. 28, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1588-25/11/2009
48  J17/1733/2006  19150015  7021/121/2009  DANUBE ART SRL, str. Călugăreni nr. 3, bl. P1A, ap. 8, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1579-25/11/2009
49  J17/1881/2006  19227706  7029/121/2009  STENA BELROM SRL, Str. Spătarului nr. 16, Galați, jud. Galați              Tribunalul Galați 1580-25/11/2009
50  J17/1512/2006  19038049  7108/121/2009  GENALEX 99 SRL, Str. Strungarilor nr. 8, bl. V1, ap. 139, Galați, jud. Galați      Tribunalul Galați 1590-25/11/2009
51  J17/889/2006  18703313  7098/121/2009  GHIDUSUL SRL, Str. Furnaliștilor nr. 2, bl. E1, ap. 264, Galați, jud. Galați      Tribunalul Galați 1587-25/11/2009
52  J17/1338/2006  18947326  7069/121/2009  AKARTIA SRL, bd. Dunărea nr. 39, bl. N6, ap. 26, Galați, jud. Galați          Tribunalul Galați 1585-25/11/2009
53   J17/29/2007  20534933  7042/121/2009  EURO ECO CONCEPT SRL, str. Gen. Alexandru Cernat nr. 139, Galați, jud. Galați      Tribunalul Galați 1583-25/11/2009
54   J17/33/2007  20535009  7041/121/2009  ORIZONT 21 SRL, Str. Libertății nr. 4, cam. 2, Galați, jud. Galați           Tribunalul Galați 1582-25/11/2009
55  J17/2092/2004  17087274  6604/121/2009  LORSOTEX SRL, Str. Brăilei nr. 190, bl. A7, ap. 70, Galați, jud. Galați         Tribunalul Galați 1841-11/12/2009
56  J17/1789/2004  16914250  6611/121/2009  MONGLAS SRL, str. Al. I. Cuza nr. 74, Galați, jud. Galați                Tribunalul Galați 1842-11/12/2009
57  J17/1794/2004  16914322  6612/121/2009  CARUNION SRL, str. Vlad Țepeș nr. 28, Tecuci, jud. Galați                Tribunalul Galați 1843-11/12/2009
58  J17/1831/2004  16937504  6613/121/2009  VIAROCA SRL, str. Regiment 11 Siret nr. 19, bl. E6, ap. 97, Galați, jud. Galați     Tribunalul Galați 1844-11/12/2009
59  J17/1872/2004  16960914  6615/121/2009  RODELEC LAND GROUP SRL, str. Apolon nr. 1, cam. 4, Galați, jud. Galați         Tribunalul Galați 1845-11/12/2009
60  J17/1970/2004  17007119  6618/121/2009  FAMEC GRUP SRL, Str. Frunzei nr. 103, bl. 4F, ap. 45, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1846-11/12/2009
61  J17/2021/2004  17039595  6620/121/2009  ESCAPE CONS SRL, Str. Brăilei nr. 205, bl. A5, ap. 342, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1847-11/12/2009
                                                                                             5
62  J17/1446/2004  16762313  6598/121/2009  GALASAND SRL, str. Călugăreni nr. 7, bl. P3, ap. 54, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1839-11/12/2009
Nr.                                                                     Instanța care a dispus dizolvarea
crt. Nr. de ordine la RC  Cod unic   Nr. dosar  Firmă/formă juridică/adresă
                                                                                                6
                                                                       nr. - data hotărârii de dizolvare
63 J17/2080/2004 17079158 6622/121/2009 P & P CONSTRUCT SRL, Str. Vișinului nr. 6, Vânători, jud. Galați                 Tribunalul Galați 1848-11/12/2009
64  J17/369/2004 16234997 6528/121/2009 INTER NOS SRL, aleea Vasile Alecsandri nr. 4, bl. Z3, ap. 16, Tecuci, jud. Galați        Tribunalul Galați 1722-04/12/2009
65 J17/1038/2004 16574441 6557/121/2009 SALAGRO SRL, com. Cuca, nr. 163, jud. Galați                           Tribunalul Galați 1725-04/12/2009
66 J17/1433/2004 16554973 6596/121/2009 ANIFING SRL, Str. Lăcătușilor nr. 13, bl. E1, ap. 36, Galați, jud. Galați             Tribunalul Galați 1726-04/12/2009
                                                                                         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
67 J17/1502/2004 16781250 6601/121/2009 YPYNIC SRL, str. George Enescu nr. 25, bl. Bistrița 1A, ap. 11, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1727-04/12/2009
68 J17/1783/2004 16914152 6610/121/2009 ITALPIMAR SRL, Str. Furnaliștilor nr. 20, bl. G5, ap. 19, Galați, jud. Galați           Tribunalul Galați 1728-04/12/2009
69 J17/2057/2004 17056375 6621/121/2009 TEHNOTOP CONSULTING SRL, str. Poșta Veche nr. 204, Galați, jud. Galați              Tribunalul Galați 1729-04/12/2009
70 J17/1254/2002 15097425 6364/121/2009 VERVALICE SRL, Str. Eroilor nr. 5, Galați, jud. Galați                      Tribunalul Galați 1710-04/12/2009
71 J17/1207/2002 15080270 6360/121/2009 VOTISCO GRUP SRL, str. Mihail Sadoveanu nr. 10, bl. G, ap. 32, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1709-04/12/2009
72  J17/2565/1994     6364108   ZORI DE ZI SRL, aleea CFR1 nr. 15, Galați, jud. Galați
                   5761/121/2009                                            Tribunalul Galați 1825-11/12/2009
73  J17/989/1993     4435679   ROTTOR SRL, str. Dragoș Vodă nr. 34, Galați, jud. Galați
                   5628/121/2009                                            Tribunalul Galați 1707-04/12/2009
74  J17/1711/1992     1649465   ALEX-XY SRL, Cavadinești, jud. Galați
                   5622/121/2009                                            Tribunalul Galați 1706-04/12/2009
75  J17/2368/1992     2382993   ATLAS BIG SRL, Liești nr. 157B, jud. Galați
                   5643/121/2009                                            Tribunalul Galați 1708-04/12/2009
76  J17/804/2005     17479413   EMIT DS 2005 SRL, Str. Libertății nr. 1A, bl. L2, ap. 22, Tecuci, jud. Galați
                   6667/121/2009                                            Tribunalul Galați 1731-04/12/2009
77  J17/998/2005     17578549   LUVANO SRL, Str. Nufărului nr. 7, bl. S8, ap. 46, Galați, jud. Galați
                   6652/121/2009                                            Tribunalul Galați 1730-04/12/2009
78   J17/94/2005     17129493   OMNISERV SRL, str. Grădina Veche nr. 95, cam. 3, Galați, jud. Galați
                   6624/121/2009                                            Tribunalul Galați 1849-11/12/2009
79   J17/37/2007     20534909   COS CONSTRUCT SRL, str. Nicolae Bălcescu nr. 28-30, bl. A, Galați, jud. Galați
                   7040/121/2009                                            Tribunalul Galați 1733-04/12/2009
80   J17/57/2007     20604427   TOWER CONSTRUCT SRL, str. Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 1, bl. C2, ap. 11, Galați, jud. Galați
                   7038/121/2009                                            Tribunalul Galați 1732-04/12/2009
81  J17/254/2007     21069217   UNICALL SRL, Str. Transilvaniei nr. 12, Galați, jud. Galați
                   7167/121/2009                                            Tribunalul Galați 1855-11/12/2009
82   J17/63/2007     20659333   YVYCOM SRL, Str. Narciselor nr. 31, bl. G2A, ap. 25, Galați, jud. Galați
                   7036/121/2009                                            Tribunalul Galați 1850-11/12/2009
83  J17/278/2007     21102712   TOFIFI SRL, Str. Brăilei nr. 54, bl. BR1A, ap. 38, Galați, jud. Galați
                   7174/121/2009                                            Tribunalul Galați 1856-11/12/2009
84  J17/1498/2004     16781200   FISH STORY MC SRL, bd. Dunărea nr. 3A, bl. A7A, ap. 7, Galați, jud. Galați
                   6600/121/2009                                            Tribunalul Galați 1840-11/12/2009
85  J17/1323/2004     16704355   MARIPOSA SRL, Str. Brăilei nr. 208, bl. C2, ap. 1, Galați, jud. Galați
                   6593/121/2009                                            Tribunalul Galați 1836-11/12/2009
86  J17/1628/2004     16842250   CONFRO PROD SRL, str. Logofăt Tăutu nr. 9, cam. 1, Galați, jud. Galați
                   6580/121/2009                                            Tribunalul Galați 1829-11/12/2009
87  J17/1655/2004     16851615  6583/121/2009
                    ZAFIPAN SRL, Bd. Siderurgiștilor nr. 42, bl. M4B, ap. 27, Galați, jud. Galați           Tribunalul Galați 1832-11/12/2009
88  J17/1630/2004     16842161   MIRELAND SRL, str. Costache Conachi nr. 9, bl. R9, ap. 62, Galați, jud. Galați
                   6581/121/2009                                            Tribunalul Galați 1830-11/12/2009
89  J17/1383/2004     16732614   ANTEDAL SRL, str. Armata Poporului nr. 24, bl. LC7, ap. 74, Galați, jud. Galați
                   6594/121/2009                                            Tribunalul Galați 1837-11/12/2009
90  J17/1441/2004     16762143   AMHARA SRL, Str. Oltului nr. 5, bl. F10, ap. 12, Galați, jud. Galați
                   6597/121/2009                                            Tribunalul Galați 1838-11/12/2009
91  J17/1132/2004     16625987   MARCOTYS SRL, str. Dr. Constantin Levaditti nr. 9, bl. Bujor3, ap. 53, Galați, jud. Galați
                   6577/121/2009                                            Tribunalul Galați 1827-11/12.2009
92  J17/1202/2004     16664102   CERATOP SRL, str. Al. Lăpușneanu nr. 28, bl. Salcia 1, ap. 39, Galați, jud. Galați
                   6587/121/2009                                            Tribunalul Galați 1834-11/12/2009
93  J17/1575/2004     16810518   VERDURA SRL, bd. Galați nr. 31, bl. N11, ap. 6, Galați, jud. Galați
                   6579/121/2009                                            Tribunalul Galați 1828-11/12/2009
                    RISANA DI FRANCESCO PALERMO & C. ROMA ITALIA FILIALA GALAȚI SRL, Str. Brăilei nr. 86, bl. BR5A,
94 J17/1066/2006 18815350 7092/121/2009                                                  Tribunalul Galați 1737-04/12/2009
                    ap. 29, Galați, jud. Galați
95 J17/1082/2006 18822136 7089/121/2009 LOGISTIC ROMSERV SRL, Bd. Siderurgiștilor nr. 41, bl. SD1B, ap. 56, Galați, jud. Galați      Tribunalul Galați 1735-04/12/2009
 96  J17/1222/2006  18892808  7078/121/2009  LUPLOR SRL, Str. Brăilei nr. 258, bl. G7, ap. 41, Galați, jud. Galați         Tribunalul Galați 1734-04.12.2009
 97  J17/1048/2006  18807004  7093/121/2009  LARIBIT SRL, str. Regiment 11 Siret nr. 15, bl. E4, ap. 25, Galați, jud. Galați    Tribunalul Galați 1852-11.12.2009
 98   J17/29/2003  15136800  6367/121/2009  NICONIS SRL, str. Ionel Fernic nr. 39, bl. B2, ap. 15, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1711-04.12.2009
 99  J17/666/2003  15436114  6392/121/2009  LORENBOW SRL, bd. Dunărea nr. 66, bl. N7, ap. 21, Galați, jud. Galați         Tribunalul Galați 1715-04/12/2009
100  J17/690/2003  15443301  6394/121/2009  JGV CONSULTING SRL, Str. Brăilei nr. 195, bl. B5, ap. 81, Galați, jud. Galați     Tribunalul Galați 1716-04/12/2009
101  J17/421/2003  15322144  6385/121/2009  TOMADI SRL, str. Regiment 11 Siret nr. 21, bl. C19, ap. 49, Galați, jud. Galați    Tribunalul Galați 1714-04/12/2009
                                                                                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
102  J17/120/2003  15172721  6370/121/2009  LAMBRUSCO SRL, Str. Oțelarilor nr. 22, bl. D3, ap. 30, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1713-04/12/2009
103   J17/49/2003  15141008  6368/121/2009  VELISIO SRL, Str. Răchitei nr. 4, Galați, jud. Galați                 Tribunalul Galați 1712-04/12/2009
104  J17/1254/2003  15740244  6463/121/2009  BOBUSERV SRL, str. Ovidiu nr. 15, bl. LC5, ap. 42, Galați, jud. Galați         Tribunalul Galați 1719-04/12/2009
105  J17/999/2003  15603611  6475/121/2009  SANDERMER SRL, str. Regiment 11 Siret nr. 32, bl. C26, ap. 35, Galați, jud. Galați   Tribunalul Galați 1721-04/12/2009
106  J17/763/2003  15491461  6399/121/2009  DARCOM TRADE SRL, Str. Brândușei nr. 17, bl. A23, ap. 13, Galați, jud. Galați     Tribunalul Galați 1718-04/12/2009
107  J17/731/2003  15473210  6397/121/2009  ELAROT SRL, Bd. Siderurgiștilor nr. 30, bl. SD4A, ap. 71, Galați, jud. Galați     Tribunalul Galați 1717-04/12/2009
108  J17/1751/2004  16897450  6607/121/2009  VIPMED SRL, str. Ing. Anghel Saligny nr. 106, bl. 2A, ap. 1, Galați, jud. Galați    Tribunalul Galați 1808-10/12/2009
109   J17/4/2005  17091283  6605/121/2009  BONUS CLUB SRL, str. Slănic nr. 3, bl. 5B, ap. 85, Galați, jud. Galați         Tribunalul Galați 1807-10/12/2009
110  J17/647/1999  12160730  6071/121/2009  LOMBARDO SRL, Str. Siderurgiștilor nr. 42, bl. M4A, ap. 76, Galați, jud. Galați    Tribunalul Galați 1817-10/12/2009
111  J17/1759/2004  16094418  6608/121/2009  COSMINLIV TRANS SRL, Str. Științei nr. 156, Galați, jud. Galați            Tribunalul Galați 1809-10/12/2009
112  J17/1725/2006  19137182  7020/121/2009  LAULIV SRL, com. Braniștea, satul Traian nr. 147, jud. Galați             Tribunalul Galați 1814-10/12/2009
113  J17/1006/2008  20361360  7046/121/2009  PRO CLIMB SRL, Fârțanești nr. 1128, jud. Galați                    Tribunalul Galați 1815/10/12/2009
114  J17/479/2004  16296833  6535/121/2009  ALUMINIUM CORAL SRL, str. Cloșca nr. 3, bl. PS11A, ap. 19, Galați, jud. Galați     Tribunalul Galați 1794-10/12/2009
115  J17/437/2004  16263283  6532/121/2009  KORAT SRL, str. Gh. Doja nr. 2, bl. 5A, ap. 42, Galați, jud. Galați          Tribunalul Galați 1792-10/12/2009
116  J17/458/2004  16283825  6533/121/2009  ALDUCA SRL, str. Mihail Kogălniceanu, Galați, jud. Galați               Tribunalul Galați 1793-10/12/2009
117  J17/281/2004  16187003  6526/121/2009  COPYPROMPT SRL, str. Petru Rareș nr. 7, bl. B3, ap. 72, Galați, jud. Galați      Tribunalul Galați 1789-10/12/2009
118  J17/305/2004  16190220  6527/121/2009  ANGONIX SRL, str. Regiment 11 Siret nr. 43, bl. E9, ap. 50, Galați, jud. Galați    Tribunalul Galați 1790-10/12/2009
119  J17/417/2004  13815588  6567/121/2009  PARLINGTON ROMANIA SRL, str. Gen. Al. Cernat ap. 95A, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1805-10/12/2009
120  J17/240/2004  16162580  6521/121/2009  DRIMADA SRL, Tecuci, str. Ioniță Hrisanti nr. 8, jud. Galați              Tribunalul Galați 1788-10/12/2009
121  J17/815/1992  1630640  5560/121/2009  GEROM-IMPEX SRL, bd. George Coșbuc nr. 19, bl. B4, ap. 13, Galați, jud. Galați     Tribunalul Galați 1818-10/12/2009
122  J17/1229/2004  16668147  6589/121/2009  OWI ROMINVEST SRL, Str. Parcului nr. 2, bl. I1, ap. 6, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1806-10/12/2009
123  J17/1317/1991  1636759  5574/121/2009  DOLA SRL, str. Războieni nr. 121, Galați, jud. Galați                 Tribunalul Galați 1819-10/12/2009
124  J17/729/2004  16424711  6543/121/2009  GEVAT TOUR SRL, bd. Dunărea nr. 11, bl. A9, ap. 32, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1796-10/12/2009
                         SERVICIOS DE ALTURA EMPRESA MULTISERVICIOS MARBELLA MALAGA SPANIA FILIALA GALAȚI
125 J17/926/2004 16509796 6551/121/2009                                                 Tribunalul Galați 1799-10/12/2009
                         ROMANIA SRL, str. Călugăreni nr. 7, bl. P3, ap. 1, Galați, jud. Galați
126  J17/834/2004  16480428  6545/121/2009  OMNIUM COMPANY LIMITED SRL, str. Nicolae Bălcescu nr. 8, ap. 2, Galați, jud. Galați  Tribunalul Galați 1797-10/12/2009
127  J17/1803/2006  19179935  7019/121/2009  GERMASTIL SRL, bd. Galați nr. 7, bl. PR3B, ap. 66, Galați, jud. Galați         Tribunalul Galați 1813-10/12/2009
128  J17/1032/2005  17596545  6651/121/2009  WILLIAM R SRL, Str. Siderurgiștilor nr. 35, bl. SD3A, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1811-10/12/2009
129  J17/1091/2004  16608005  6560/121/2009  MADELUY TOUR SRL, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 23, bl. B, ap. 112, Galați, jud. Galați  Tribunalul Galați 1802-10/12/2009
                                                                                             7
130  J17/1053/2004  16589655  6559/121/2009  GRAND CONSTRUCT SRL, Str. Crinului nr. 10, camera 1, Galați, jud. Galați        Tribunalul Galați 1801-10/12/2009
Nr.                                                                       Instanța care a dispus dizolvarea
crt. Nr. de ordine la RC  Cod unic   Nr. dosar                       Firmă/formă juridică/adresă
                                                                                                     8
                                                                         nr. - data hotărârii de dizolvare
131 J17/744/2004 16435419 6564/121/2009 OTIS INVEST SRL, bd. Dunărea nr. 3, bl. B3, ap. 27, Galați, jud. Galați                Tribunalul Galați 1803-10/12/2009
132 J17/551/2004 16332570 6565/121/2009 MARINTER CONSTRUCT SRL, com. Slobozia Conachi, sat Cuza Vodă nr. 139, jud. Galați           Tribunalul Galați 1804-10/12/2009
133 J17/355/1997      9363220 5944/121/2009 CAMARG PRODCOM SRL, str. Tecuciul Nou, nr. 156, Tecuci, jud. Galați             Tribunalul Galați 1420-16/11/2009
134   J17/37/2000    12606036 6064/121/2009 TEZEU SRL, Str. Strungarilor nr. 7, bl. U2, ap. 46, Galați, jud. Galați           Tribunalul Galați 1426-16/11/2009
                                                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
135 J17/592/1997      9677959 5937/121/2009 PANCRIS SRL, Str. Științei nr. 104, Galați, jud. Galați                   Tribunalul Galați 1418-16/11/2009
136 J17/361/1997      9439485 5943/121/2009 MAIDEN SHIPPING SRL, str. Alexandru Cernat nr. 16, Galați, jud. Galați            Tribunalul Galați 1419-16/11/2009
137 J17/845/1997      9864167 5932/121/2009 SOCIAL TRADE SRL, str. Ovidiu nr. 22, bl. LC3, ap. 30, Galați, jud. Galați          Tribunalul Galați 1417-16/11/2009
138 J17/1071/1997 10090558 5959/121/2009 CONDRAMINA IMPEX SRL, Str. Brăilei nr. 25, bl. P2, ap. 38, Galați, jud. Galați            Tribunalul Galați 1416-16/11/2009
139 J17/302/1999      11761074 6079/121/2009 SAVEMAR PRODSERV SRL, Str. Combinatului nr. 5, bl. H, ap. 13, Galați, jud. Galați      Tribunalul Galați 1427-16/11/2009
140  J17/576/2005    17363027  6678/121/2009  LAURALEX SRL, Str. Păcii nr. 1, bl. D4, ap. 7, Tg. Bujor, jud. Galați         Tribunalul Galați 1776-07/12/2009
141  J17/749/2003    15477572  6398/121/2009  LUIZION SRL, str. Dr. P. Groza nr. 2, bl. L12, ap. 53, Galați, jud. Galați       Tribunalul Galați 1431-16/11/2009
142  J17/613/2001    14187384  6170/121/2009  NONINA SRL, str. T. Vuia nr. 21, bl. J2, ap. 5, Galați, jud. Galați          Tribunalul Galați 1430-16/11/2009
143   J17/15/2001    13642959  6118/121/2009  AFAMIA SHIPPING SRL, str. Cloșca nr. 7, bl. PS10C, ap. 3, Galați, jud. Galați     Tribunalul Galați 1429-16/11/2009
144  J17/774/2003    15491550  6401/121/2009  SIMARICO SRL, Str. Constructorilor nr. 8, bl. H2, ap. 6, Galați, jud. Galați      Tribunalul Galați 1628-27/11/2009


    (8/1.490.303)


                                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
                        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAȚI

                                   TABEL NR. 1 DIN DATA DE 18 IANUARIE 2010
            cu societățile comerciale pentru care s-au pronunțat sentințe de respingere a acțiunilor de dizolvare promovate
             în temeiul art. 237 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

Nr.   Nr. de ordine                                                           Instanța care a dispus respingerea dizolvării
              Cod unic    Nr. dosar                      Firma/forma juridică/adresa
crt.    în RC                                                                 nr. - data hotărârii de dizolvare
1.   J17/597/1994    5290274  5697/121/2009  BONA DAE S.R.L., comuna Radasti, sat Cruceanu, județul Galați            Tribunalul Galați 1148-26/10/2009
2.    J17/84/1992    3436900  5568/121/2009  REBECA S.R.L., Aleea Mercur nr. 8, bl. C1, ap. 14, Galați, județul Galați      Tribunalul Galați 1414-16/11/2009
3.   J17/361/1995    7092648  5796/121/2009  VEROMET S.R.L., comuna Smârdan, județul Galați                    Tribunalul Galați 1577-25/11/2009
4.   J17/1719/2006    19137093  7018/121/2009  PLUSAND S.R.L., comuna Piscu nr. 486, județul Galați                 Tribunalul Galați 1578-25/11/2009
5.   J17/2569/1994    6354805  5762/121/2009  LAMIMET COMPANY S.R.L., str. Borzești nr. 31A, Galați, județul Galați        Tribunalul Galați 1576-25/11/2009
6.    J17/58/2007    20604435  7037/121/2009  AMAN IFN S.R.L., str. Gh. Asache nr. 7, bl. B7, ap. 60, Galați, județul Galați    Tribunalul Galați 1581 - 25/11/2009
7.   J17/1180/2006    18876500  7080/121/2009  LEX LEGIS S.R.L., Str. Basarabiei nr. 55, bl. A16, ap. 30, Galați, județul Galați  Tribunalul Galați 1586 - 25/11/2009
8.   J17/1514/2006    19038073  7065/121/2009  PRUTY GROUP S.R.L., Str. Romană nr. 8, bl. LC4, ap. 59, Galați, județul Galați    Tribunalul Galați 1584 - 25/11/2009
 9.  J17/1067/2003   15648800  6472/121/2009  LESCOPAINS S.R.L., Str. Narciselor nr. 21, bl. J2A, ap. 26, Galați, județul Galați               Tribunalul Galați 1720-04/12/2009
10.  J17/1647/2004   16851607  6582/121/2009  TERLUX S.R.L. str. Milcov, nr. 28, bl. D2, ap. 4, Galați, județul Galați                    Tribunalul Galați 1831-11/12/2009
11.  J17/1231/2004   16668260  6590/121/2009  PROSCORPIONS S.R.L., comuna Suceveni nr. 608, județul Galați                          Tribunalul Galați 1835-11/12/2009
12.   J17/888/2004   16501997  6548/121/2009  MATADOR 26 S.R.L., comuna Mastacani, nr. 438 BIS, județul Galați                        Tribunalul Galați 1724 -O4/12/2009
13.   J17/675/2004   16393275  6539/121/2009  GELADOR S.R.L., Str. Libertății nr. 43, Galați, județul Galați                         Tribunalul Galați 1723 -04/12/2009
14.  J17/1072/2006   18815333  7090/121/2009  IMOPAN S.R.L., str. Brăilei nr. 58, bl. BR2, ap. 34, Galați, județul Galați                   Tribunalul Galați 1736 - 04/12/2009
15.   J17/200/2007   21032234  7153/121/2009  KRISLINE PROJECT S.R.L., Str. Oțelarilor nr. 36, bl. P1, ap. 1, Galați, județul Galați             Tribunalul Galați 1853 - 11/12/2009
                                                                                                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
16.   J17/17/2007   20462705  7045/121/2009  NAMINE S.R.L., Str. Brăilei nr. 88, bl. BR5B, cam. 4C, Galați, județul Galați                  Tribunalul Galați 1851 - 11/12/2009
17.   J17/251/2007   21069241  7165/121/2009  ROGALCRIS S.R.L., Str. Constructorilor nr. 33, bl. C12, ap. 31, Galați, județul Galați             Tribunalul Galați 1854 - 11/12/2009
18.   J17/401/2004   16249769  6531/121/2009  ANGOB COM S.R.L., comuna Mastacani, satul Chiraftei, județul Galați                       Tribunalul Galați 1791 - 10/12/2009
19.   J17/905/2004   16501938  6550/121/2009  TUTVANG S.R.L., str. Gh. Doja, nr. 2, bl. 5A, ap. 106, Galați, județul Galați                  Tribunalul Galați 1798 - 10/12/2009
20.  J17/1653/2006   19109697  7015/121/2009  FLOMARION S.R.L., comuna Tg. Bujor, județul Galați                               Tribunalul Galați 1812 - 10/12/2009
21.  J17/1057/2006   18815422  7094/121/2009  PROGENESIS S.R.L., str. Al. Vasile Alex., nr. 4, bl. Z2, ap. 18, Tecuci, județul Galați             Tribunalul Galați 1816 - 10/12/2009
22.  J17/1102/1998   11346078  5997/121/2009  RASILMA S.R.L., str. Aviator Mircea Zorileanu, nr. 12, bl. T2, ap. 23, Galați, județul Galați          Tribunalul Galați 1442 - 17/11/2009
23.   J17/196/2006   18338536  6941/121/2009  INOVASOFT S.R.L., str. Vasile Lupu nr. 50, Galați, județul Galați                        Tribunalul Galați 71 - 11/01/2010
24.   J17/213/2007   21032250  7156/121/2009  EDUCATION AFTER SCHOOL S.R.L., bd. Dunărea, nr. 28, bl. B4, ap. 63, Galați, județul Galați           Tribunalul Galați 73 - 11/01/2010
25.   J17/812/2007   21735277  7313/121/2009  MC GLASS S.R.L., str. Romana nr. 8, bl. LC4, ap. 37, Galați, județul Galați                   Tribunalul Galați 84 - 11/01/2010
26.   J17/578/2007   21476806  7197/121/2009  CRINMART S.R.L., Str. Fagului nr. 1, bl. 9F, ap. 30, Galați, județul Galați                   Tribunalul Galați 78 - 11/01/2010
27.  J17/1023/2007   21954234  7445/121/2009  COLVIRAZ S.R.L., Bd. Siderurgiștilor nr. 5, bl. PS1A, ap. 22, Galați, județul Galați              Tribunalul Galați 92 - 11/01/2010

    (9/1.490.997)


                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA

                                                  LISTA
         cu societățile comerciale din județul Prahova, dizolvate în baza art. 237 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată
Nr.   Codul unic      Denumirea
                        Forma
                                             Sediul societății dizolvate              Instanța care     Numărul dosarului   Numărul și data
crt.  de înregistrare             juridică                                            a dispus dizolvarea             hotărârii de dizolvare
 1    9041276     SAMINSTAL SERV     SRL    str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 212 A, bl. 133A, ap. 33, Ploiești, județul Prahova  Tribunalul Prahova    3064/105/2009    355/21.10.2009
 2    9253392     IMPRED PROIECT     SRL    str. Poiana nr. 184, Comarnic, județul Prahova                   Tribunalul Prahova    3132/105/2009    359/21.10.2009
 3    9329156     DORCALIS COM      SRL    str. Mihai Bravu, bl. 22 B, sc. B, ap. 31, Ploiești, județul Prahova        Tribunalul Prahova    3188/105/2009    360/21.10.2009
 4    9363905     AMIADA PRODEX     SRL    str. Jupiter nr. 8, Ploiești, județul Prahova                   Tribunalul Prahova    3249/105/2009    361/21.10.2009
 5    9386763     NOVELNET-ED      SRL    Str. Nalbei nr. 1, bl. 19, ap. 32, Ploiești, județul Prahova            Tribunalul Prahova    3255/105/2009    362/21.10.2009
 6    9606788     BREDOST PROD      SRL    str. Pictor Grigorescu nr. 18, Câmpina, județul Prahova              Tribunalul Prahova    3370/105/2009    363/21.10.2009
                                                                                                                 9
 7    9654530     SCAMPREST SERV     SRL    str. Tazlău nr. 58, Ploiești, județul Prahova                   Tribunalul Prahova    3454/105/2009    364/21.10.2009
Nr. Codul unic                   Forma                                                 Instanța care   Numărul dosarului hotărârii de și data
                                                                                                 Numărul
                Denumirea                          Sediul societății dizolvate
crt. de înregistrare               juridică                                               a dispus dizolvarea                 dizolvare
                                                                                                                   10
 8   9620308     DURASIM COM IMPEX     SRL    Aleea Școlii nr. 8, bl. 50, sc. B, ap. 23, Ploiești, județul Prahova           Tribunalul Prahova   3458/105/2009    365/21.10.2009
 9   9785675     SPOT EXIM         SRL    str. Col. Haralambie Săvulescu nr. 9, Câmpina, județul Prahova              Tribunalul Prahova   3506/105/2009    366/21.10.2009
10   9769270     URESIN COM IMPEX      SRL    str. DN 1, bl. 4, sc. A, ap. 1, Puchenii Mari, județul Prahova              Tribunalul Prahova   3555/105/2009    367/21.10.2009
11   9793244     PRORAM COM         SRL    str. Moș Ion Roată nr. 29, Ploiești, județul Prahova                   Tribunalul Prahova   3558/105/2009    368/21.10.2009
12   9841074     PESTIFLOR         SRL    Str. Primăverii nr. 47, Băicoi, județul Prahova                     Tribunalul Prahova   3623/105/2009    369/21.10.2009
                                                                                                            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
13   9920925     BALTAG SERV CONSTRUCT   SRL    nr. 77A, Lunca Mare, județul Prahova                           Tribunalul Prahova   3763/105/2009    370/21.10.2009
14  10111855     PIDOMAR NITU        SNC    satul Dârvari, Valea Călugărească, județul Prahova                    Tribunalul Prahova   3825/105/2009    371/21.10.2009
15  10092222     MINMAN COM         SRL    str. Bănești nr. 1, bl. 9C, sc. A, ap. 4, Ploiești, județul Prahova           Tribunalul Prahova   3826/105/2009    372/21.10.2009
16  10050111     BRANZOI PROD        SRL    comuna Brebu, Brebu, județul Prahova                           Tribunalul Prahova   3829/105/2009    373/21.10.2009
17   8625382     EDICOLA COM        SRL    satul Nedelea nr. 515, Ariceștii Rahtivani, județul Prahova               Tribunalul Prahova   2649/105/2009    402/9.11.2009
18   8904980     KABOS COM         SRL    str. Malu Roșu nr. 61A, bl. 140E, ap. 1, Ploiești, județul Prahova            Tribunalul Prahova   2828/105/2009    401/9.11.2009
19   9714453     SOVORIS COM        SRL    nr. 286, Dițești, județul Prahova                            Tribunalul Prahova   3509/105/2009    400/9.11.2009
20   9969252     OLENDO COM SERV      SRL    str. Constanței nr. 6, Ploiești, județul Prahova                     Tribunalul Prahova   3761/105/2009    399/9.11.2009
21  11278828     CADRION          SRL    str. Buna Vestire nr. 28, Ploiești, județul Prahova                   Tribunalul Prahova   4456/105/2009    394/9.11.2009
22  11315292     EXPAT           SRL    str. Ineu nr. 10, Ploiești, județul Prahova                       Tribunalul Prahova   4461/105/2009    395/9.11.2009
23  11310260     CINCOLIN          SRL    str. Gen. Ion Dragalina nr. 1, Ploiești, județul Prahova                 Tribunalul Prahova   4502/105/2009    396/9.11.2009
24  11360684     BLONDIS          SRL    Str. Republicii nr. 19, bl. B, sc. B, ap. 10, Băicoi, județul Prahova          Tribunalul Prahova   4507/105/2009    397/9.11.2009
25  10664430     TAVOTI CONST        SRL    satul Gheaba nr. 25, Măneciu, județul Prahova                      Tribunalul Prahova   4155/105/2009    398/9.11.2009
26  11754131     BIOLAND COM PAN      SRL    satul Ceptura de Jos nr.645, comuna Ceptura, județul Prahova               Tribunalul Prahova   4617/105/2009    393/9.11.2009
27  11884069     REVENT COM         SRL    Priseaca, județul Prahova                                Tribunalul Prahova   4693/105/2009    392/9.11.2009
28  11926628     HACADI PROD        SRL    str. Slăniceni nr. 347, Filipeștii de Pădure, județul Prahova              Tribunalul Prahova   4768/105/2009    391/9.11.2009
29   8168213     CAS PROIECT        SRL    Șos. Vestului nr. 3, bl. 51, sc. B, ap. 65, Ploiești, județul Prahova          Tribunalul Prahova   2386/105/2009    345/21.10.2009
30   8520076     JIVIL VIJA         SNC    Str. Democrației nr. 91, bl. G1, ap. 8, Ploiești, județul Prahova            Tribunalul Prahova   2591/105/2009    346/21.10.2009
31   8575675     SILVIASTOR PROD      SRL    satul Mărginenii de Jos, Mărginenii de Jos, județul Prahova               Tribunalul Prahova   2647/105/2009    347/21.10.2009
32   8618555     REO SERV          SRL    șos. Naț. Ploiești-București nr. 318, Bărcănești, județul Prahova            Tribunalul Prahova   2688/105/2009    348/21.10.2009
33   8734550     NASIV COM         SRL    Aleea Bahluiului, bl. 149, ap. 65, Ploiești, județul Prahova               Tribunalul Prahova   2742/105/2009    416/11.11.2009
34  10664324     AMENT           SRL    str. Slt. Erou Arhip Nicolae nr. 7 C, bl. M 5, sc. A, ap. 4, Ploiești, județul Prahova  Tribunalul Prahova   4154/105/2009    417/11.11.2009
35  10664413     FANCSALI SERVICE      SNC    Str. Fagului nr. 17, Boldești-Scăeni, județul Prahova                  Tribunalul Prahova   4156/105/2009    418/11.11.2009
36  10757156     GUARAMI          SRL    str. Nicolae Simache nr. 2, Ploiești, județul Prahova                  Tribunalul Prahova   4217/105/2009    419/11.11.2009
37  11255042     YOMRA           SRL    comuna Cosminele, Cosminele, județul Prahova                       Tribunalul Prahova   4452/105/2009    420/11.11.2009
38  11278801     CROP ROMSIGN        SRL    str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 186, bl. 1 D, ap. 34, Ploiești, județul Prahova      Tribunalul Prahova   4460/105/2009    421/11.11.2009
39  11310287     EUROPEAN BUSINESS CENTER  SRL    Șos. Vestului nr. 12, Ploiești, județul Prahova                     Tribunalul Prahova   4501/105/2009    415/11.11.2009
40  11340571     BINOLIC          SRL    satul Zalhana, Mănești, județul Prahova                         Tribunalul Prahova   4503/105/2009    422/11.11.2009
41  11928912     GOALI COSMETIC       SRL    Malu Vânăt, județul Prahova                               Tribunalul Prahova   4689/105/2009    424/11.11.2009
                        str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 267, bl. 15, sc. B, ap. 50, Ploiești,
42  11938649  BETELS          SRL                                           Tribunalul Prahova 4769/105/2009   425/11.11.2009
                        județul Prahova
43  11746902  CHANTEL -DISTRIBUTIE   SRL  str. Cristianul nr. 16, bl. 156 H, ap. 8, Ploiești, județul Prahova        Tribunalul Prahova  4658/105/2009  423/11.11.2009
44  8606704  KUBERA PRODCOM      SRL  Str. Gh. Barițiu nr. 14A, Câmpina, județul Prahova                Tribunalul Prahova  2689/105/2009  349/21.10.2009
45  8848961  COPERINI SERV      SRL  str. M. Kogălniceanu nr. 68, Sinaia, județul Prahova               Tribunalul Prahova  2826/105/2009  350/21.10.2009
46  8973930  SIDMETI COM       SRL  Str. Vioarei nr. 47, Ploiești, județul Prahova                  Tribunalul Prahova  2956/105/2009  351/21.10.2009
47  8996976  APOSTOLIONI SERV     SRL  Bd. Libertății nr. 21, Bușteni, județul Prahova                  Tribunalul Prahova  2961/105/2009  352/21.10.2009
                                                                                            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
48  9077180  CASBLEU SERV       SRL  Bd. Republicii nr. 32, Sinaia, județul Prahova                  Tribunalul Prahova  3060/105/2009  353/21.10.2009
        CASA COMERCIALĂ RAMONA
49  9253546               SRL str. Târnave nr. 3, bl. A3, ap. 26, Ploiești, județul Prahova            Tribunalul Prahova 3131/105/2009   358/21.10.2009
        PROD SERV COM
50  9126909  VIRDU COM        SRL  bd. Carol I - fosta 23 August nr. 37, bl. 14I, ap. 21, Câmpina, județul Prahova  Tribunalul Prahova  3126/105/2009  356/21.10.2009
51  9179768  EFISIM PROD       SRL  str. Mitropolit Dosoftei nr. 5, Ploiești, județul Prahova             Tribunalul Prahova  3129/105/2009  357/21.10.2009
52  9054136  JARDIN IMPEX       SRL  str. Cuza Vodă nr. 13, bl. D 6, ap. 3, Ploiești, județul Prahova         Tribunalul Prahova  3062/105/2009  354/21.10.2009
53  10223093  RECULY COM        SRL  satul Poenarii Rali, Poienarii Burchii, județul Prahova              Tribunalul Prahova  3859/105/2009  374/21.10.2009
54  10285584  CAVESAL         SRL  str. Malu Roșu, camera 2, nr. 91 A, bl. 101D1, ap. 8, Ploiești, județul Prahova  Tribunalul Prahova  3860/105/2009  375/21.10.2009
55  10285720  ROTILAV COM       SRL  str. Henri Coandă nr. 2 C, bl. 17 F, sc. A, ap. 17, Câmpina, județul Prahova   Tribunalul Prahova  3909/105/2009  376/21.10.2009
56  10590243  TAGUS SERV        SRL  Str. Cameliei nr. 16, bl. 30, ap. 18, Ploiești, județul Prahova          Tribunalul Prahova  4080/105/2009  377/21.10.2009
57  10564260  DUESS COM        SRL  comuna Șotrile, Șotrile, județul Prahova                     Tribunalul Prahova  4081/105/2009  378/21.10.2009
58  8625412  ALTRONIC SERV      SRL  satul Tesila, str. Cioparceni nr. 956, Valea Doftanei, județul Prahova      Tribunalul Prahova  2684/105/2009  456/18.11.2009
59  8772545  CHRISEMA COM       SRL  Str. Trandafirilor nr. 26, Brazi, județul Prahova                 Tribunalul Prahova  2749/105/2009  457/18.11.2009
60  9559740  ERESNIS COM       SRL  nr. 282, Puchenii Mari, județul Prahova                      Tribunalul Prahova  3314/105/2009  458/18.11.2009
61  9593181  BOBNIMAR EXPRES GRUP   SRL  Șos. Vestului nr. 20, bl. 101, sc. C, ap. 1, Ploiești, județul Prahova      Tribunalul Prahova  3376/105/2009  459/18.11.2009
62  10674018  TYSPRO IMPEX       SRL  Str. Alunilor nr. 30, Ploiești, județul Prahova                  Tribunalul Prahova  4157/105/2009  460/18.11.2009
63  10967573  HIPERVIS         SRL  comuna Măgureni nr. 615, Măgureni, județul Prahova                Tribunalul Prahova  4254/105/2009  461/18.11.2009
64  11679331  FLOSERB         SRL  Str. Salinei nr. 15, Slănic, județul Prahova                   Tribunalul Prahova  4616/105/2009  465/18.11.2009
65  11833472  MAGOLIN COM IMPEX    SRL  str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 197, bl. 150 F, ap. 3, Ploiești, județul Prahova  Tribunalul Prahova  4695/105/2009  466/18.11.2009
66  11844935  EMGICO MAGIC       SRL  comuna Ceptura nr. 342, Ceptura, județul Prahova                 Tribunalul Prahova  4696/105/2009  467/18.11.2009
67  11033801  ALINA M CLUB       SRL  str. Veniamin Costache nr. 4 A, Vălenii de Munte, județul Prahova         Tribunalul Prahova  4310/105/2009  463/18.11.2009
68  11033895  POPOV ELIS        SRL  comuna Aluniș, nr. 262, Aluniș, județul Prahova                  Tribunalul Prahova  4312/105/2009  467/18.11.2009
69  12091061  SANCASER         SRL  satul Bratasanca, Filipeștii de Târg, județul Prahova               Tribunalul Prahova  4817/105/2009  443/16.11.2009
70  12066734  EURO FURNIRE       SRL  str. Ecaterina Teodoroiu nr. 10, bl. A2, sc. B, ap. 2, Câmpina, județul Prahova  Tribunalul Prahova  4766/105/2009  442/16.11.2009
71  11788100  GIUELA          SRL  str. Coada Lacului nr. 841, Brebu, județul Prahova                Tribunalul Prahova  4657/105/2009  441/16.11.2009
72  11692055  COSORAN         SRL  Str. Rubinelor nr. 11, Ploiești, județul Prahova                 Tribunalul Prahova  4618/105/2009  440/16.11.2009
73  11525278  DAGA           SRL  str. Alexandru Vlahuță nr. 20, Ploiești, județul Prahova             Tribunalul Prahova  4560/105/2009  439/16.11.2009
74  10967565  SILROB          SRL  Str. Principală nr. 630, Filipeștii de Pădure, județul Prahova          Tribunalul Prahova  4257/105/2009  438/16.11.2009
75  10729768  OBARSA          SRL  satul Slon nr. 432, Cerașu, județul Prahova                    Tribunalul Prahova  4216/105/2009  437/16.11.2009
                                                                                                   11
76  10648345  PICHETU IMPEX      SRL  Str. Trandafirilor nr. 49, Ploiești, județul Prahova               Tribunalul Prahova  4252/105/2009  436/16.11.2009
Nr. Codul unic                       Forma                                              Instanța care    Numărul dosarului hotărârii de și data
                                                                                                   Numărul
                 Denumirea                              Sediul societății dizolvate
crt. de înregistrare                    juridică                                            a dispus dizolvarea                  dizolvare
                                                                                                                     12
77   10577570    NEOHROM               SRL    Str. Gării nr. 143, Poiana Câmpina, județul Prahova                Tribunalul Prahova   4079/105/2009    435/16.11.2009
78   10603181    RICLOD COM              SRL    Str. Făcliei nr. 2, bl. 133 H, sc. B, ap. 38, Ploiești, județul Prahova      Tribunalul Prahova   4078/105/2009    434/16.11.2009
79   10150609    ELTRAMAS COMEXIM           SRL    Str. Laurilor nr. 1, bl. 32A, sc. A, ap. 5, Ploiești, județul Prahova       Tribunalul Prahova   3856/105/2009    433/16.11.2009
80    8772880    GEVA IMPEX 1             SRL    str. Gh. Doja nr. 154, bl. B3, ap. 10, Ploiești, județul Prahova          Tribunalul Prahova   2687/105/2009    432/16.11.2009
                                                                                                              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
    (10/1.491.872)                                               MINISTERUL JUSTIȚIEI
                       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU

                                               TABEL NR. 28/28.01.2010

                       cu sentințe de dizolvare a societăților comerciale pronunțate de Tribunalul Bacău
                           în temeiul art. 237 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată Nr.                      Denumirea firmei, forma juridică și sediul                         Cod unic  Nr. de ordine în RC    Nr./An dosar     Nr./Data sentința
 crt.

 1.   SMART DESIGN SRL, municipiul Bacău, Str. Bradului, nr. 15, bl. 15, sc. B, et. 1, ap. 4, jud. Bacău                17172078   J 04/217/2005      5001/110/2009    896/12.11.2009
 2.   ALTHEA SRL, municipiul Bacău, Aleea Ghioceilor nr. 29, sc. B, et. 3, ap. 14, jud. Bacău                      18664486   J 04/694/2006      5068/110/2009    900/12.11.2009
 3.   ADCOMBIS SRL, municipiul Bacău, Str. Energiei nr. 37, bl. 37, sc. A, et. 1, ap. 8, jud. Bacău                   22488779   J 04/1694/2004      5279/110/2009    910/12.11.2009
 4.   REMBOG SRL, municipiul Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr. 40, sc. A, ap. 8, jud. Bacău                       18633528   J 04/643/2007      5156/110/2009    902/12.11.2009
 5.   OK-VALI SRL, sat Turluianu, com. Berești-Tazlău, jud. Bacău                                    21773440   J 04/893/2007      5240/110/2009    905/12.11.2009
 6.   MARCONSTRACTION SRL, municipiul Bacău, Str. Metalurgiei nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 4, ap. 13, jud. Bacău              20818560   J 04/168/2007      5253/110/2009    906/12.11.2009
 7.   PUZZLE SRL, municipiul Onești, Bd. Republicii, bl. 58, sc. 1, et. 4, ap. 167, jud. Bacău                     17679195   J 04/1110/2005      5262/110/2009    907/12.11.2009
 8.   BUSINESS INTERMED SRL, municipiul Bacău, Str. Chimiei nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 3, ap. 16, jud. Bacău               17612080   J 04/992/2005      5267/110/2009    908/12.11.2009
 9.   ANDY-ELA SRL municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 128, bl. 128, sc. B, et. 4, ap. 18, jud. Bacău                   22682510   J 04/1916/2007      5273/110/2009    909/12.11.2009
10.   TANI-MIR SRL, municipiul Bacău, Str. 9 Mai, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 16, jud. Bacău                        17057842   J 04/2328/2004      4984/110/2009    895/12.11.2009
11.   FRISTON SRL, municipiul Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 4, bl. 4, sc. D, et. P, ap. 2, jud. Bacău              16881454   J 04/1922/2004      4954/110/2009    894/12.11.2009
12.   PRIMA AGENȚIE DE CONSTRUCTII SRL, municipiul Bacău, Str. Iașilor nr. 20, jud. Bacău                        18448156   J 04/354/2006      5029/110/2009    899/12.11.2009
13.   GERMEX INT. SRL, municipiul Onești, Str. Crângului nr. 5, jud. Bacău                               21861631   J 04/1015/2007      5324/110/2009    1036/23.11.2009
14.   LEONARD CONSTRUCT SRL, sat Măgura, com. Măgura, jud. Bacău                                    22718940   J 04/1957/2007      5274/110/2009    1035/23.11.2009
15.   GLENPEAT INTERNATIONAL SRL, municipiul Bacău, Str. Energiei nr. 34, bl. 34, sc. A, et. 5, ap. 20, jud. Bacău           18125228   J 04/2017/2005      5256/110/2009    1034/23.11.2009
16.  ULTRA CONSTRUCT SRL, municipiul Bacău, str. Ciprian Porumbescu, nr. 51, jud. Bacău                 17626689  J 04/1012/2005  5195/110/2009  1033/23.11.2009
17.  DESIGN MOB M & B SRL, municipiul Onești, str. Mercur, nr. 13, bl. 13, sc. B, ap. 2, jud. Bacău           17687104,  J 04/1130/2005  5231/110/2009  1101/27.11.2009
18.  BUTIM GROUP SRL, municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 11, bl. 11, sc. A, et. 3, ap. 15, camera 2, jud. Bacău      22046491  J 04/1171/2007  5309/110/2009  1164/3.12.2009
19.  PRIMUS SRL, oraș Comănești, str. Valea Poienii nr. 17, jud. Bacău                          16437010   J 04/917/2004  4936/110/2009  1147/3.12.2009
20.  MEDCARM SRL, municipiul Bacău, Str. Buciumului nr. 83, bl. 83, sc. A, ap. 10, jud. Bacău              16599349  J 04/1279/2004  4961/110/2009  1149/3.12.2009
21.  MUNTENIM SRL, municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 23, bl. 23, sc. B, ap. 11, jud. Bacău           17163932   J 04/202/2005  4998/110/2009  1150/3.12.2009
                                                                                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
22.  EMCASIL SRL, oraș Dărmănești, Str. Arțarilor nr. 9, jud. Bacău                           22803469  J 04/2036/2007  5424/110/2009  1167/3.12.2009
23.  NIKITA FASHION SRL, municipiul Bacău, Str. Slănicului nr. 4, sc. A, ap. 18, jud. Bacău               19162860  J 04/1577/2006  5397/110/2009  1165/3.12.2009
24.  COBZARU CONSTRUCT COMPANY SRL, sat Tamași, com. Tamași, jud. Bacău                         22255110  J 04/1387/2007  5497/110/2009  1168/3.12.2009
25.  A & L GROUP SRL, municipiul Onești, Str. Sintezei nr. 1, sc. A, et. 2, ap. 5, jud. Bacău              21461112   J 04/593/2007  5051/110/2009  1155/3.12.2009
26.  NOVACKO SRL, municipiul Onești, Str. Republicii nr. 4, ap. 2, jud. Bacău                      22576609  J 04/1808/2007  5043/110/2009  1154/3.12.2009
27.  ARCHE COM SRL, municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 166, jud. Bacău                        22406701  J 04/1595/2007  5020/110/2009  1152/3.12.2009
28.  ERMINA TRANS SRL, sat Lilieci, com. Hemeiuș, jud. Bacău                               18431510   J 04/323/2006  5012/110/2009  1151/3.12.2009
29.  MI & ANDRA INVEST SRL, municipiul Bacău, str. Bicaz, nr. 128, bl. 128, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Bacău       17785811  J 04/1324/2005  5070/110/2009  1156/3.12.2009
30.  CIRRCUIT SRL, sat Măgura, com. Măgura, jud. Bacău                                  16433876   J 04/910/2004  4934/110/2009  1146/3.12.2009
31.  CĂTĂRUS SRL, municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 132, bl. 132, sc. D, ap. 3, jud. Bacău               17665408  J 04/1082/2005  5030/110/2009  1153/3.12.2009
32.  12 VRA CONSTRUCT SRL, sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacău                         20549632   J 04/57/2007  5149/110/2009  1158/3.12.2009
33.  CARTAPOLIS SRL, municipiul Bacău, str. Cornișa Bistrița, nr. 26, bl. 26, sc. C, et. P, ap. 3, jud. Bacău      18477780   J 04/400/2006  5191/110/2009  1159/3.12.2009
34.  R-ROM NET SRL, municipiul Moinești, str. Martir Horia, nr. 13, jud. Bacău                      17687120  J 04/1133/2005  5261/110/2009  1161/3.12.2009
35.  ELENIS FOOD SRL, municipiul Bacău, str. Alecu Russo, nr. 39, bl. 39, sc. D, ap. 1, jud. Bacău            22488809  J 04/1692/2007  5263/110/2009  1162/3.12.2009
36.  NEW-CLOTHING LINE SRL, municipiul Bacău, Str. Bradului nr. 52, bl. 52, sc. D, ap. 5, jud. Bacău           22379380  J 04/1547/2007  5305/110/2009  1163/3.12.2009
37.  IMOBEX SERV SRL, sat Măgura, sat Osebiți, com. Măgura, jud. Bacău                          14772094   J 04/486/2002  4686/110/2009   863/9.11.2009
38.  AGRADIV SRL, sat Tisa-Silvestri, com. Odobești, jud. Bacău                             14758154   J 04/461/2002  4639/110/2009   862/9.11.2009
39.  ANDUMOV SRL, municipiul Bacău, Str. Nordului nr. 2, bl. 2, sc. C, et. 3, ap. 14, jud. Bacău             13132593   J 04/316/2000  4589/110/2009   861/9.11.2009
40.  DAMACO TRADING SRL, municipiul Onești, Bd. Republicii, nr. 47, bl. 47, sc. 3, et. 3, ap. 50, jud. Bacău       8661393   J 04/720/1996  4454/110/2009   859/9.11.2009
41.  STABIL-DUR CONST SRL , sat Cleja, com. Cleja, jud. Bacău                              13261806   J 04/420/2000  4588/110/2009   860/9.11.2009
42.  STELICA ALCOM SRL, municipiul Bacău, Str. Gării nr. 58, bl. 58, sc. A, et. 7, ap. 55, jud. Bacău           5243388   J 04/43/1994  4361/110/2009   857/9.11.2009
43.  DEI SERVICE & PROD SRL, municipiul Moinești, str. Tudor Vladimirescu, bl. D6, jud. Bacău              22906022  J 04/2144/2007  5414/110/2009   873/9.11.2009
44.  WOBYUS IMPEX SRL, sat Sănduleni, com. Sănduleni, jud. Bacău                             22603835  J 04/1834/2007  5317/110/2009   872/9.11.2009
45.  MARIO-SEM SRL, municipiul Bacău, Str. Viorelelor nr. 6, sc. A, ap. 5, cam. 1, jud. Bacău              19003130  J 04/1329/2006  5286/110/2009   871/9.11.2009
46.  METAL ALOY SRL, sat Buhoci, nr. 538, com. Buhoci, jud. Bacău                            18125287  J 04/2018/2005  5224/110/2009   870/9.11.2009
47.  REMORCA BAVARIA ROM SRL, municipiul Bacău, str. Milcov nr. 67, bl. 67, sc. B, et. 4, ap. 17, camera 2, jud. Bacău  22675246  J 04/1912/2007  5222/110/2009   869/9.11.2009
48.  K.L.T. PARTENER SRL, municipiul Bacău, str. Miron Costin, nr. 85, sc. C, ap. 2, jud. Bacău             17714896  J 04/1176/2005  5214/110/2009   868/9.11.2009
49.  BEZ-GAB SRL, municipiul Onești, Str. Tineretului nr. 5, bl. 5, sc. A, ap. 7, jud. Bacău               18590540   J 04/557/2006  5148/110/2009   867/9.11.2009
                                                                                                    13
50.  LONDON CLUB SRL, oraș Dărmănești, Calea Trotușului, nr. 160, jud. Bacău                       21461139   J 04/591/2007  5052/110/2009   866/9.11.2009
Nr.                      Denumirea firmei, forma juridică și sediul             Cod unic  Nr. de ordine în RC  Nr./An dosar  Nr./Data sentința
                                                                                                   14
crt.

51.  PRIMTIM SRL, oraș Buhuși, str. Ștefan cel Mare, bl. 38, sc. B, et. 3, ap. 15, jud. Bacău          17679225  J 04/1109/2005    5038/110/2009   865/9.11.2009
52.  ASPELL SRL, sat Lilieci, com. Hemeiuș, jud. Bacău                              977944  J 04/1868/1992    4229/110/2009   856/9.11.2009
53.  SEGMOT SRL, municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1, bl. 1, sc. C, et. 6, ap. 21, jud. Bacău      11432160  J 04/106/1999    4429/110/2009   858/9.11.2009
54.  BIXADA SRL, municipiul Bacău, Str. Mioriței, nr. 34, bl. 34, sc. B, ap. 24, jud. Bacău           17023394  J 04/2246/2004    4981/110/2009   864/9.11.2009
                                                                                            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
55.  MILDES PROD SRL, oraș Dărmănești, str. Nemira nr. 23, jud. Bacău                      19142880  J 04/1535/2006    5188/110/2009  621/22.10.2009
56.  WORLD WINES SRL, municipiul Bacău, Calea Moldovei nr. 181, jud. Bacău                   18569964  J 04/527/2006    5165/110/2009  971/16.11.2009
57.  FELIPROD SRL, municipiul Onești, Str. Gării nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Bacău          7984744  J 04/1541/1995    4450/110/2009  611/22.10.2009
58.  DACOCIP SRL, oraș Târgu Ocna, str. Gălean nr. 35, jud. Bacău                        18170806  J 04/2094/2005    5588/110/2009  627/22.10.2009
59.  EURO-PNEUS SRL, sat Itești, com. Itești, jud. Bacău                            18969464  J 04/1265/2006    5386/110/2009  625/22.10.2009
60.  LOVELY CAR SRL, sat Păncești, com. Sascut, jud. Bacău                           21790298  J 04/913/2007    5105/110/2009  620/22.10.2009
61.  BEFLOROM CONSTRUCT 2007 SRL, municipiul Moinești, str. Oșoiu nr. 28, jud. Bacău              20818641  J 04/175/2007    5239/110/2009  622/22.10.2009
62.  DIGITEX SERV SRL, municipiul Bacău, Str. Nordului nr. 54, jud. Bacău                    22786945  J 04/2014/2007    5067/110/2009  965/16.11.2009
63.  AK STEEL PRODUCTS SRL, municipiul Onești, Str. Tineretului nr. 12, bl. 12, ap. 32, jud. Bacău       18854570  J 04/1062/2006    5380/110/2009  624/22.10.2009
64.  TOP INDUSTRIES CONSULTING SRL, municipiul Bacău, str. Venus, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Bacău    22505314  J 04/1705/2007    5276/110/2009  623/22.10.2009
65.  TORMENTA SRL, municipiul Bacău, Calea Republicii, nr. 46, sc. A, ap. 26, jud. Bacău            21331830  J 04/487/2007    5597/110/2009  628/22.10.2009
66.  CONT L.A. EXPRES SRL, municipiul Bacău, Str. Nucului nr. 4, sc. A, ap. 13, jud. Bacău           21234403  J 04/406/2007    5665/110/2009  629/22.10.2009
67.  OVICAM-TRAD SRL, municipiul Bacău, Str. Bradului nr. 15, bl. 15, sc. A, ap. 14, jud. Bacău         21286011  J 04/453/2007    5667/110/2009  630/22.10.2009
68.  UNIO GRUP SRL, sat Tărhăuși, com. Ghimeș-Făget, jud. Bacău                         16140922  J 04/259/2004    4694/110/2009  614/22.10.2009
69.  KARLYS-MODE SRL, municipiul Onești, Str. Gării nr. 4, bl. 4, et. P, ap. 2, jud. Bacău           16518522  J 04/1093/2004    4908/110/2009  616/22.10.2009
70.  TERAMOB SRL, municipiul Onești, Aleea Parcului nr. 3, bl. 3, sc. B, et. P, ap. 96, jud. Bacău       15727105  J 04/1112/2003    4790/110/2009  615/22.10.2009
71.  CAMI PROD SRL, municipiul Onești, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, bl. 5, sc. B, et. 1, ap. 7, jud. Bacău  14317549  J 04/756/2001    4648/110/2009  613/22.10.2009
72.  CARSTYLE SRL, sat Oituz, nr. 62, com. Oituz, jud. Bacău                          15060019  J 04/843/2002    4667/110/2009   784/5.11.2009
73.  HYDALGO SRL, municipiul Bacău, Str. Turbinei nr. 4, jud. Bacău                       12367788  J 04/676/1999    4603/110/2009   781/5.11.2009
74.  SOGRI COMIXT SRL, sat Bârsănești, com. Bârsănești, jud. Bacău                        9991098  J 04/1109/1997    4441/110/2009   780/5.11.2009
75.  PATYMAR SRL, municipiul Bacău, str. Ana Ipătescu, nr. 17, bl. 17, sc. B, ap. 5, jud. Bacău         17791198  J 04/1328/2005    5077/110/2009  619/22.10.2009
76.  GRUMIXT SRL, municipiul Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 1, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Bacău        2477171  J 04/1315/1991    4205/110/2009  608/22.10.2009
77.  ROSSI-NISIA SRL, municipiul Bacău, calea Mărășești nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 3, jud. Bacău         17904505  J 04/1580/2005    5454/110/2009  626/22.110/2009
77.  ROSSI-NISIA SRL, municipiul Bacău, calea Mărășești, nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 3, jud. Bacău         17904505  J 04/1580/2005    5454/110/2009  626/22.10.2009
78.  BUHUCEANU SERVICE SRL, municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 116, bl. 116, sc. B, et. P, ap. 2, jud. Bacău   4456310  J 04/1323/1993    4345/110/2009  610/22.10.2009
79.  LAURIS-COM SRL, sat Tamași, com. Tamași, jud. Bacău                            16336300  J 04/702/2004    4733/110/2009   786/5.11.2009
80.  PRESTIGE INTERNATIONAL SRL, municipiul Bacău, str. Aprodu Purice, nr. 9, et. P, jud. Bacău         15397040  J 04/444/2003    4708/110/2009   785/5.11.2009
81.  MIK INVEST SRL, municipiul Bacău, str. Aprodu Purice nr. 4, sc. A, ap. 2, jud. Bacău            20415851   J 04/17/2007    5160/110/2009  970/16.11.2009
82.  SERGIOMIR & ROSES SRL, municipiul Bacău, Str. Bradului nr. 17, bl. 17, sc. B, ap. 19, jud. Bacău      21650081  J 04/770/2007    5145/110/2009  969/16.11.2009
83.  BONE TECHNICS SRL, municipiul Onești, Str. Stirenului nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Bacău    21592215  J 04/710/2007    5120/110/2009  968/16.11.2009
 84.  SEVULA-TRANS SRL, municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 46, bl. 46, sc. C, ap. 57, jud. Bacău           17782300  J 04/1314/2005  5091/110/2009  967/16.11.2009
 85.  MOTO SCR SRL, Târgu Ocna, Str. Victoriei, bl. F10, et. P, jud. Bacău                        22563323  J 04/1793/2007  5048/110/2009  964/16.11.2009
 86.  SMART STONE SRL, municipiul Bacău, str. Letea nr. 14, bl. 14, sc. B, et. 4, ap. 19, jud. Bacău           18760416  J 04/873/2006  5083/110/2009  966/16.11.2009
 87.  SILVA FELIX SRL, municipiul Bacău, Str. Bradului, bl. 23, sc. A, ap. 10, jud. Bacău                 21537350  J 04/650/2007  5035/110/2009  963/16.11.2009
 88.  PAROX COM SRL, municipiul Bacău, Str. Nordului nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 2, ap. 12, jud. Bacău            8446166  J 04/579/1996  4456/110/2009  612/22.10.2009
 89.  ITQ CONSULT SRL, municipiul Bacău, calea Mărășești nr. 191, bl. 191, sc. A, et. 5, ap. 21, jud. Bacău        16522124  J 04/1106/2004  4912/110/2009   790/5.11.2009
                                                                                             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
 90.  PRODMETAL IMPEX SRL, municipiul Onești, str. Mercur nr. 4, bl. 4, sc. C, et. 1, ap. 83, jud. Bacău         17257093  J 04/368/2005  4874/110/2009   789/5.11.2009
 91.  AVAM ART SRL, municipiul Bacău, Str. Castanilor nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 33, jud. Bacău               16635425  J 04/1385/2004  4953/110/2009   791/5.11.2009
 92.  ALL EURO PROJECT SRL, municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, bl. 5, sc. C, ap. 3, jud. Bacău         5907036  J 04/1014/1994  4335/110/2009  609/22.10.2009
 93.  TAMROM SRL, oraș Comănești, Str. Moldovei nr. 24, jud. Bacău                            22718924  J 04/1955/2007  5234/110/2009  973/16.11.2009
 94.  OSCAR CERAMICHE SRL, municipiul Bacău, str. Erou Ciprian Pintea nr. 12, jud. Bacău                 21693660  J 04/819/2007  5221/110/2009  1100/27.11.2009
 95.  BARTHELEMY SRL, municipiul Bacău, Str. Banatului nr. 34, jud. Bacău                         22641561  J 04/1876/2007  5308/110/2009  975/16.11.2009
 96.  GELUCA IFN SRL, municipiul Onești, str. Fântânele nr. 2, jud. Bacău                         19147283  J 04/1556/2006  5176/110/2009  1099/27.11.2009
 97.  MADE INTERNATIONAL SERVICES SRL, municipiul Bacău, str. Milcov nr. 61, bl. 61, sc. B, et. 3, ap. 15, jud. Bacău   18827354  J 04/1009/2006  5292/110/2009  974/16.11.2009
 98.  AVALON BUILDINGS SRL, municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, bl. 8, sc. B, ap. 1, jud. Bacău            22465988  J 04/1661/2007  5121/110/2009  1098/27.11.2009
 99.  MIMIBOIS SRL, municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 46, bl. 46, sc. C, ap. 39, jud. Bacău             20571419   J 04/65/2007  5168/110/2009  972/16.11.2009
100.  CABLIROM SRL, sat Lilieci, Calea Moldovei nr. 520, com. Hemeiuș, jud. Bacău                     19126078  J 04/1510/2006  5102/110/2009  1097/27.11.2009
101.  CONSEG SRL, municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2, bl. 2, sc. E, ap. 25, jud. Bacău           17052853  J 04/2321/2004  4982/110/2009  617/22.10.2009
102.  MIH-TRANS SRL, municipiul Bacău, str. Milcov nr. 75, bl. 75, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Bacău            16963988  J 04/2122/2004  4991/110/2009  1096/27.11.2009
103.  PEPENCON SRL, oraș Buhuși, Str. Republicii, bl. 8, sc. C, et. 2, ap. 11, jud. Bacău                 17710134  J 04/1168/2005  5254/110/2009  1102/27.11.2009
104.  NIR VUK SRL, sat Ghimeș, com. Ghimeș-Făget, jud. Bacău                               17687112  J 04/1131/2005  5264/110/2009  1103/27.11.2009
105.  TINZID PROD COM IMPEX SRL, sat Gura Văii, com. Gura Văii, jud. Bacău                        15184335  J 04/116/2003  4654/110/2009  1095/27.11.2009
106.  LA FIX XX IMPEX SRL, oraș Comănești, str. Nicolae Ghica, bl. 2, sc. A, et. P, ap. 2, jud. Bacău           22243728  J 04/1374/2007  5508/110/2009  686/26.10.2009
107.  TAVERNITI COSTRUZIONI SRL, municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 30, bl. B7, sc. A, ap. 5, jud. Bacău      18896826  J 04/1125/2006  5387/110/2009  685/26.10.2009
108.  DELVIN SRL, municipiul Moinești, str. Vasile Alecsandri, bl. E25, ap. 1, jud. Bacău                 22406795  J 04/1599/2007  5293/110/2009  684/26.10.2009
109.  NADMA TRADING SRL, municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 41, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Bacău       16863296  J 04/1881/2004  4838/110/2009  683/26.10.2009
110.  MIXT SERVIS SRL, municipiul Bacău, str. Bicaz nr. 140, bl. 140, sc. B, et. 4, ap. 13, jud. Bacău          15681806  J 04/1004/2003  4782/110/2009  682/26.10.2009
111.  GEMMA & KLAUSS IMPEX SRL, municipiul Bacău, str. Alexandru cel Bun nr. 6, bl. 6, sc. D, et. 3, ap. 12, jud. Bacău  9686256  J 04/1427/1996  4468/110/2009  680/26.10.2009
112.  PROFMAR SRL, municipiul Onești, str. General Radu R. Rosetti nr. 8, bl. 8, sc. D, et. 3, ap. 33, jud. Bacău     16210491  J 04/415/2004  4766/110/2009  681/26.10.2009
113.  ANDIN SRL, municipiul Bacău, str. Traian nr. 7, jud. Bacău                              950191  J 04/1532/1991  4202/110/2009  288/30.09.2009
114.  CLICK MEDIA SRL, municipiul Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 34, bl. 34, sc. A, et. 4, ap. 17, jud. Bacău     18192251  J 04/2130/2005  5614/110/2009  298/30.09.2009
115.  SORCAR TRADING SRL, municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 19, bl. 19, sc. F, ap. 5, jud. Bacău           22312968  J 04/1474/2007  5510/110/2009  296/30.09.2009
116.  LIANT GRUP SRL, municipiul Bacău, Calea Romanului nr. 121, jud. Bacău                        16661874  J 04/1438/2004  4916/110/2009  295/30.09.2009
117.  ELA CONSULT SRL, municipiul Bacău, Str. 9 Mai nr. 21, bl. 21, sc. C, et. 1, ap. 3, jud. Bacău            16759164  J 04/1665/2004  4873/110/2009  294/30.09.2009
                                                                                                    15
118.  EURO DAN TRANS COM SRL, municipiul Bacău, Str. Viorelelor nr. 14, bl. 14, sc. A, et. 2, ap. 7, jud. Bacău      17254291  J 04/360/2005  4869/110/2009  293/30.09.2009
Nr.                      Denumirea firmei, forma juridică și sediul               Cod unic  Nr. de ordine în RC  Nr./An dosar  Nr./Data sentința
                                                                                                      16
crt.

119.  T.T. COMPANY SRL, sat Măgura nr. 313, com. Măgura, jud. Bacău                          14345336  J 04/794/2001    4659/110/2009  290/30.09.2009
120.  ANDRACRIS SRL, municipiul Bacău, str. Aprodu Purice nr. 7, bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 6, jud. Bacău        15417856  J 04/493/2003    4718/110/2009  291/30.09.2009
121.  EUROSTONE SRL, municipiul Bacău, str. Emil Racoviță nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 7, jud. Bacău           16199776  J 04/396/2004    4765/110/2009  292/30.09.2009
122.  AGRO-RADOR SRL, sat Dealu Perjului, com. Oncești, jud. Bacău                           8223695  J 04/269/1996    4461/110/2009  289/30.09.2009
                                                                                               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
123.  MIDEE SRL, municipiul Onești, Str. Libertății nr. 31, bl. 31, sc. C, ap. 8, jud. Bacău             22878305  J 04/2114/2007    5058/110/2009  1027/23.11.2009
124.  ELPOL SRL, sat Larga, com. Dofteana, jud. Bacău                                 21356907  J 04/511/2007    5150/110/2009  1029/23.11.2009
125.  ADIRINA COM SRL, municipiul Bacău, str. Pictor Theodor Aman nr. 4, sc. A, ap. 9, jud. Bacău           21540569  J 04/658/2007    5097/110/2009  1028/23.11.2009
126.  GIʼDESIGN SRL, municipiul Bacău, Str. Castanilor nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 6, jud. Bacău             18111966  J 04/1998/2005    5194/110/2009  1006/19.11.2009
127.  GRUPUL SMV SRL, municipiul Bacău, str. Arcade Șeptilici nr. 8, jud. Bacău                    22397883  J 04/1584/2007    5016/110/2009  1001/19.11.2009
128.  AKIN CAM SRL, oraș Buhuși, str. Mihai Eminescu, bl. 11, sc. B, et. P, ap. 1, jud. Bacău             22040758  J 04/1160/2007    5320/110/2009  1009/19.11.2009
129.  ROPROD CONSTRUCT SRL, sat Nicolae Bălcescu nr. 97, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău              22119364  J 04/1236/2007    5495/110/2009  1010/19.11.2009
130.  METAL ENERGO GRUP SRL, sat Mărgineni, com. Mărgineni, jud. Bacău                        21393522  J 04/532/2007    5210/110/2009  1008/19.11.2009
131.  LEGISCON SRL, municipiul Onești, bd. Oituz nr. 27, ap. 45, jud. Bacău                      18685888  J 04/742/2006    5023/110/2009  1002/19.11.2009
132.  IF INVEST SRL, municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 86, bl. 86, sc. D, et. P, ap. 2, jud. Bacău        17665424  J 04/1085/2005    5026/110/2009  1003/19.11.2009
133.  ROBERT FOREST SRL, sat Palanca, com. Palanca, jud. Bacău                            21380557  J 04/523/2007    5162/110/2009  1004/19.11.2009
134.  LISRO SRL, oraș Comănești, Str. Arinilor nr. 25, jud. Bacău                           19040804  J 04/1383/2006    5173/110/2009  1005/19.11.2009
135.  SILVASPEC SRL, municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 18, bl. 18, sc. C, et. P, ap. 1, jud. Bacău    5444373  J 04/414/1994    4327/110/2009  981/18.11.2009
136.  W.L.G. COM SRL, sat Răcăciuni, com. Răcăciuni, jud. Bacău                            22212152  J 04/1338/2007    5514/110/2009  1011/19.11.2009
137.  MC. VALI & ANDI SRL, municipiul Onești, bd. Oituz nr. 4, ap. 12, jud. Bacău                   18569980  J 04/529/2006    5169/110/2009  996/18.11.2009
138.  DUO MANAGEMENT SRL, municipiul Bacău, str. Milcov nr. 114, bl. 114, sc. B, ap. 20, jud. Bacău          17785790  J 04/1316/2005    5065/110/2009  995/18.11.2009
139.  E.S.A. TECNOLOGIE SRL, sat Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău                 21461155  J 04/594/2007    5049/110/2009  994/18.11.2009
140.  DANY & RAMO TRANS SRL, sat Schitu Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău                      22428041  J 04/1618/2007    5007/110/2009  993/18.11.2009
141.  HEFAISTOS COM SRL, municipiul Bacău, str. Ciprian Porumbescu nr. 14, jud. Bacău                 7697542  J 04/1021/1995    4268/110/2009  980/18.11.2009
142.  ELECTRICOR SERV SRL, municipiul Onești, Str. Pinului nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 1, ap. 5, jud. Bacău       17052896  J 04/2319/2004    4980/110/2009  992/18.11.2009
143.  ANI-DALE 2005 COM SRL, municipiul Bacău, Str. 22 Decembrie nr. 18, bl. 18, sc. A, et. 4, ap. 19, jud. Bacău   17223880  J 04/314/2005    4935/110/2009  991/18.11.2009
144.  AGRO ELMAR SRL, sat Dieneț, com. Pâncești, jud. Bacău                              17398955  J 04/641/2005    4843/110/2009  990/18.11.2009
145.  MOLDO CONCEPT SRL, municipiul Onești, bd. Oituz, bl. 22, sc. B, et. 1, ap. 17, jud. Bacău            22736718  J 04/1974/2007    5212/110/2009  1243/16.12.2009
146.  ELECTRO COPY SERVICII SRL, municipiul Onești, Bd. Republicii nr. 56, bl. 56, sc. A, et. P, ap. 10, jud. Bacău  15325280  J 04/340/2003    4812/110/2009  989/18.11.2009
147.  MOBENAC DESIGN SRL, sat Sascut, com. Sascut, jud. Bacău                             17621525  J 04/1007/2005    5193/110/2009  1242/16.12.2009
148.  LALY-VAS SRL, municipiul Bacău, str. Radu Negru nr. 5, sc. D, ap. 73, jud. Bacău                18525623  J 04/468/2006    5144/110/2009  1241/16.12.2009
149.  EUROFOREST SRL, municipiul Moinești, str. Tudor Vladimirescu, bl. D7, et. 3, ap. 15, jud. Bacău         15371236  J 04/399/2003    4802/110/2009  988/18.11.2009
150.  YOUR LOOK SRL, municipiul Bacău, Str. Nordului nr. 6, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Bacău              19274902  J 04/1755/2006    5136/110/2009  1240/16.12.2009
151.  NIC-PREST SRL, municipiul Bacău, Str. Castanilor nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 4, ap. 19, jud. Bacău         16224543  J 04/442/2004    4767/110/2009  987/18.11.2009
152.  DORI-DA IMPEX SRL, sat Soci, com. Pâncești, jud. Bacău                            15010029  J 04/793/2002  4660/110/2009  986/18.11.2009
153.  LUCONIC SRL, municipiul Bacău, Str. Constanței nr. 3, jud. Bacău                       17794380  J 04/1342/2005  5087/110/2009  1239/16.12.2009
154.  SCALEXIM SRL, municipiul Onești, bd. Belvedere nr. 1, bl. 1, sc. 6, et. 4, ap. 74, jud. Bacău         21508100  J 04/626/2007  5039/110/2009  1238/16.12.2009
155.  LUCPET SRL, municipiul Bacău, str. Busila Dimitrie nr. 8, jud. Bacău                     15550550  J 04/761/2003  4643/110/2009  985/18.11.2009
156.  CARLA BRIANA SRL, municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 40, bl. 40, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Bacău   22460956  J 04/1656/2007  5017/110/2009  1237/16.12.2009
157.  SEVAD SRL, municipiul Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 17, bl. 17, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Bacău      16944765  J 04/2056/2004  4945/110/2009  1236/16.12.2009
                                                                                          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
158.  PNEU COMSERV SRL, municipiul Bacău, Str. Mioriței nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 5, jud. Bacău        10439446  J 04/388/1998  4392/110/2009  982/18.11.2009
159.  NO NAME SRL, municipiul Onești, str. Cuciur nr. 7, jud. Bacău                         14704049  J 04/402/2002  4570/110/2009  984/18.11.2009
160.  ANTAMISACON SRL, municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 44, bl. 44, sc. A, et. 10, ap. 54, jud. Bacău      9817947  J 04/921/1997  4440/110/2009   835/9.11.2009
161.  T.H.D.S. CONSTRUCT SRL, sat Lilieci, com. Hemeiuș, jud. Bacău                         22718932  J 04/1960/2007  5220/110/2009  1244/16.12.2009
162.  CRAMA BOIERULUI SRL, sat Podu Turcului, com. Podu Turcului, jud. Bacău                    18929907  J 04/1191/2006  5347/110/2009  1248/16.12.2009
163.  SIREL CONSTRUCT SRL, municipiul Moinești, str. Ion Creangă, bl. D 3, ap. 2, jud. Bacău            22845782  J 04/2080/2007  5411/110/2009  1249/16.12.2009
164.  CLUB BODY SRL, municipiul Bacău, str. Pictor Theodor Aman nr. 94D, bl. 94D, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Bacău  17592829  J 04/953/2005  5178/110/2009   842/9.11.2009
165.  MALDIS GRUP SRL, sat Luncani, com. Mărgineni, jud. Bacău                           18523118  J 04/465/2006  5142/110/2009  1202/11.12.2009
166.  TRANS CITY COM SRL, sat Cleja, com. Cleja, jud. Bacău                             18051147  J 04/1881/2005  5132/110/2009  1201/11.12.2009
167.  MOB CONFORT SRL, sat Buhoci, com. Buhoci, jud. Bacău                             17665505  J 04/1086/2005  5050/110/2009  1200/11.12.2009
168.  BETOLIAN SRL, municipiul Bacău, str. Ana Ipătescu nr. 13, bl. 3, sc. A, et. 4, ap. 14, jud. Bacău       12761951   J 04/84/2000  4599/110/2009  1199/11.12.2009
169.  GINROCOM SRL, oraș Buhuși, Str. 8 Martie, bl. E6, sc. B, et. 2, ap. 6, jud. Bacău               9347845  J 04/378/1997  4463/110/2009  983/18.11.2009
170.  OMNIAPHARMA TRADING SRL, municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 39, jud. Bacău             12280290  J 04/186/2000  4593/110/2009  1112/30.11.2009
171.  ANMAVIO IMPEX SRL, sat Leontinești nr. 349, com. Ardeoani, jud. Bacău                     16421138  J 04/886/2004  4944/110/2009  1113/30.11.2009
172.  VASIDANA SERV SRL, municipiul Bacău, str. Erou Costel-Marius Hasan nr. 9, jud. Bacău              2072704   J 04/14/2005  4986/110/2009  1114/30.11.2009
173.  P.D.N. TRUST SRL, sat Letea Veche, com. Letea Veche, jud. Bacău                        20818668  J 04/171/2007  5248/110/2009  1245/16.12.2009
174.  AXIS TEK SRL, municipiul Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 5, sc. B, jud. Bacău                  21977653  J 04/1101/2007  5307/110/2009  1246/16.12.2009
175.  BMF INVEST SRL, municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, bl. 5, sc. D, ap. 20, jud. Bacău        21583217  J 04/701/2007  5115/110/2009  1115/30.11.2009
176.  UNIXPET SRL, sat Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău                              18985095  J 04/1278/2006  5116/110/2009  1116/30.11.2009
177.  PROD CLASS SRL, municipiul Bacău, str. Avram Iancu nr. A3, bl. A3, sc. B, et. 4, ap. 19, jud. Bacău      18015713  J 04/1811/2005  5501/110/2009   849/9.11.2009
178.  DANI CONFECȚII SRL, sat Parincea, com. Parincea, jud. Bacău                          22166137  J 04/1297/2007  5518/110/2009   850/9.11.2009
179.  DIVION SRL, oraș Târgu Ocna, str. Gheorghe Doja nr. 2, jud. Bacău                       19274961  J 04/1764/2006  5131/110/2009  1117/30.11.2009
180.  G & M IMOBILIARE SRL, municipiul Onești, Bd. Republicii nr. 7, sc. B, et. P, ap. 27, jud. Bacău        22386876  J 04/1564/2007  5110/110/2009   840/9.11.2009
181.  RUDOLF & RIVALDO IMPEX SRL, municipiul Bacău, Str. Prieteniei nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Bacău  22871439  J 04/2109/2007  5237/110/2009  1118/30.11.2009
182.  MHS IMPEX CONSULT SRL, municipiul Bacău, str. Vasile Pârvan nr. 29, jud. Bacău                16818007  J 04/1779/2004  4849/110/2009   836/9.11.2009
183.  REM IMPULS SRL, municipiul Bacău, Calea Republicii nr. 13, bl. 13, sc. B, et. 2, ap. 8, jud. Bacău      17470724  J 04/742/2005  4861/110/2009   837/9.11.2009
184.  MOBIL ROMPLAST SRL, municipiul Bacău, Str. Prieteniei nr. 10, bl. 10, sc. B, et. 4, ap. 17, jud. Bacău    16415373  J 04/864/2004  4906/110/2009   838/9.11.2009
185.  MMC TRANS COMPANY SRL, oraș Comănești, Str. Parcului nr. 15, jud. Bacău                    22563285  J 04/1792/2007  5054/110/2009   839/9.11.2009
                                                                                                 17
186.  AMA PLAYA SRL, municipiul Bacău, str. Miron Costin nr. 1, bl. 1, sc. C, ap. 17, jud. Bacău          20491760   J 04/38/2007  5155/110/2009   841/9.11.2009
Nr.
                                                                                                  18
                        Denumirea firmei, forma juridică și sediul           Cod unic  Nr. de ordine în RC  Nr./An dosar  Nr./Dată sentință
crt.

187. PINO EURO EXPORT SRL, sat Hârja nr. 55, com. Oituz, jud. Bacău                      21662663  J 04/785/2007    5247/110/2009  1203/11.12.2009
188. BOGAM CONFMET SRL, sat Slobozia, com. Urechești, jud. Bacău                        18966298  J 04/1255/2006    5269/110/2009  1204/11.12.2009
189. TULLIO SRL, sat Sărata, com. Sărata, jud. Bacău                              22523043  J 04/1734/2007    5297/110/2009  1119/30.11.2009
                                                                                           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
190. DON SERGIONE SRL, municipiul Bacău, Prel. Bradului nr. 113, bl. 113, sc. A, et. 4, ap. 9, jud. Bacău   21042335  J 04/266/2007    5617/110/2009  1120/30.11.2009
191. BERZINTI-IMPEX SRL, sat Livezi, com. Livezi, jud. Bacău                          5311520   J 04/194/1994    4365/110/2009  1111/30.11.2009
192. BOF TRADING SRL, sat Mărgineni, com. Mărgineni, jud. Bacău                        5580006   J 04/545/1994    4328/110/2009  1110/30.11.2009
193. BRAȘOVEANCA TOTAL SRL, municipiul Moinești, str. Mihail Sadoveanu, bl. 10 Parc, ap. 1, jud. Bacău     18902634  J 04/1134/2006    5384/110/2009  845/9.11.2009
194. ABRIAL LTD SRL, municipiul Bacău, str. Letea nr. 21, bl. 21, sc. A, ap. 8, jud. Bacău           21995420  J 04/1119/2007    5406/110/2009  846/9.11.2009
195. ECONOMIC ENERGY CONSTRUCT SRL, municipiul Bacău, str. Toporași, Cartier Izvoare nr. 20, jud. Bacău    21393484  J 04/537/2007    5213/110/2009  844/9.11.2009
196. TICĂ & GAB TRADING SRL, municipiul Bacău, Str. Aviatorilor nr. 3 C, sc. A, ap. 11, jud. Bacău       19084312  J 04/1445/2006    5187/110/2009  843/9.11.2009
197. CRINI-REINA S.R.L., sat Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău                22819511  J 04/2051/2007    5422/110/2009  1205/11.12.2009
198. ABDERA SRL, sat Perchiu, com. Huruiești, jud. Bacău                            17820560  J 04/1394/2005    5475/110/2009  1206/11.12.2009
199. LA ZIA LINDA SRL, sat Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău                 22287457  J 04/1428/2007    5528/110/2009  1207/11.12.2009
200. LIBANDI SRL, sat Filipești, com. Bogdănești, jud. Bacău                          18343583  J 04/156/2006    5573/110/2009  1208/11.12.2009
201. ARFILCOM SRL, municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, bl. 2, sc. B, et. 5, ap. 21, jud. Bacău     4954730  J 04/1972/1993    4357/110/2009  834/9.11.2009
202. EURO MARKETING DISTRIBUTION SRL, municipiul Bacău, str. Oituz nr. 52, jud. Bacău             22235156  J 04/1366/2007    5544/110/2009  851/9.11.2009
203. JANSYL ENTERTAINMENT SRL, municipiul Bacău, Str. Luminii nr. 3, bl. 3, sc. D, et. P, ap. 3, jud. Bacău  18223293  J 04/2184/2005    5628/110/2009  852/9.11.2009
204. ARSENA SERVICE SRL, municipiul Onești, Bd. Republicii, bl. 20, sc. B, et. 2, ap. 18, jud. Bacău      3414287  J 04/2857/1992    4212/110/2009  833/9.11.2009
205. TURIST CLASS SRL, municipiul Bacău, Calea Moldovei nr. 133, jud. Bacău                  22845618  J 04/2084/2007    5409/110/2009  848/9.11.2009
206. ALBED COM SRL, oraș Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, bl. 6, sc. A, ap. 11, jud. Bacău        22682596  J 04/1918/2007    5407/110/2009  847/9.11.2009
207. CLAMUS SRL, sat Valea Budului, com. Mărgineni, jud. Bacău                         22883000  J 04/2126/2007    5412/110/2009  1250/16.12.2009
208. CASTANHEIRA SRL, sat Luncani, com. Mărgineni, jud. Bacău                         22611102  J 04/1843/2007    5318/110/2009  1247/16.12.2009
209. ANDRE-FERM SRL, sat Faraoani nr. 703, com. Faraoani, jud. Bacău                      18406100  J 04/268/2006    5650/110/2009  1179/7.12.2009
210. NELVAL PRODCOM SRL, sat Bogdana, com. Ștefan cel Mare, jud. Bacău                     18015730  J 04/1812/2005    5502/110/2009  1196/10.12.2009
211. GODE WIND IMPEX SRL, municipiul Onești, Str. Libertății nr. 31, bl. 31, sc. B, et. 2, ap. 6, jud. Bacău  6156077  J 04/1412/1994    4324/110/2009  1189/10.12.2009
212. DEMGI COM SRL, sat Prăjești, com. Prăjești, jud. Bacău                          5332850   J 04/354/1994    4367/110/2009  1190/10.12.2009
213. NICAPO SRL, municipiul Onești, Str. Tineretului nr. 8, bl. 8, sc. A, et. P, ap. 2, jud. Bacău       9018699  J 04/1370/1996    4469/110/2009  1191/10.12.2009
214. BUDI-LICA SRL, municipiul Bacău, str. Iosif Cocea nr. 8, bl. 8, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Bacău      14531193  J 04/198/2002    4564/110/2009  1192/10.12.2009
215. SF AUTOSERV SRL, municipiul Bacău, Pasaj Revoluției nr. 6, jud. Bacău                    22594486  J 04/1823/2007  5314/110/2009  1195/10.12.2009
216. EUXIN SRL, sat Valea Seacă, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău                        15031960  J 04/821/2002  4692/110/2009  1194/10.12.2009
217. GENIM TRANS SRL, municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 4, bl. 4, sc. D, et. 1, ap. 4, jud. Bacău     7623391  J 04/687/1999  4602/110/2009  1193/10.12.2009
218. Z & L INSURANCE AGENT DE ASIGURĂRI SRL, sat Coțofănești, com. Coțofănești, jud. Bacău            18044654  J 04/1869/2005  5643/110/2009  1229/14.12.2009
219. AMAROY INTERNATIONAL SRL, sat Buhoci, com. Buhoci, jud. Bacău                        21059825  J 04/278/2007  5594/110/2009  1228/14.12.2009
                                                                                        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
220. EPOCOM IMPEX SRL, municipiul Bacău, Str. Chimiei nr. 2, jud. Bacău                     22795480  J 04/2026/2007  5428/110/2009  1227/14.12.2009
221. PROD-INVEST COMPANY SRL, municipiul Bacău, str. Carpați nr. 2, jud. Bacău                  18944494  J 04/1218/2006  5344/110/2009  1226/14.12.2009
222. FILIDAN CONSTRUCT SRL, sat Bogdan Vodă, ap. cam. 1, com. Săucești, jud. Bacău                19003210  J 04/1323/2006  5288/110/2009  1225/14.12.2009
223. ROBOLI SRL, municipiul Onești, Str. Republicii nr. 12, bl. 12, sc. B, et. 1, ap. 23, jud. Bacău       17209614  J 04/299/2005  5207/110/2009  1224/14.12.2009
224. TUNNING IT SRL, municipiul Bacău, str. Venus nr. 1, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. Bacău         21599850  J 04/716/2007  5124/110/2009  1223/14.12.2009
225. GABYRAV SRL, sat Chetriș, com. Tamași, jud. Bacău                              21564690  J 04/668/2007  5109/110/2009  1221/14.12.2009
226. AGRIDAN TRANS SRL, sat Berești-Bistrița, com. Berești-Bistrița, jud. Bacău                 18782236  J 04/919/2006  5103/110/2009  1220/14.12.2009
227. FLORENTIN DELIS SRL, sat Apa Asău, com. Asău, jud. Bacău                          19990367  J 04/1873/2006  5092/110/2009  1219/14.12.2009
228. GEOLIV TRADE SRL, sat Răcăciuni, com. Răcăciuni, jud. Bacău                         18774934  J 04/898/2006  5075/110/2009  1218/14.12.2009
229. WINVEST SRL, sat Săucești nr. 659, com. Săucești, jud. Bacău                        21574863  J 04/683/2007  5113/110/2009  1222/14.12.2009
230. AUTOTRANSPORTI CIOCIARI SRL, municipiul Bacău, Prel. Bradului nr. 115, bl. 115, sc. A, ap. 12, jud. Bacău  16982254  J 04/2163/2004  4962/110/2009  1217/14.12.2009
231. MADALEX SRL, municipiul Bacău, Str. Stadionului nr. 6, bl. 6, sc. C, ap. 16, jud. Bacău           16763319  J 04/1668/2004  4875/110/2009  1216/14.12.2009
232. NAV AMBIENT SRL, sat Bogdana nr. FN, com. Săucești, jud. Bacău                       16347309  J 04/725/2004  4727/110/2009  1215/14.12.2009
233. CONSPRODAN SRL, municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, bl. 5, sc. A, et. 9, ap. 23, jud. Bacău   13584904  J 04/650/2000  4625/110/2009  1214/14.12.2009
234. LEARSI COMIXT SRL, sat Mărgineni, com. Mărgineni, jud. Bacău                        12960580  J 04/202/2000  4595/110/2009  1213/14.12.2009
235. CLUB RARĂUL SRL, sat Holt nr. F.N., com. Letea Veche, jud. Bacău                      18685837  J 04/745/2006  5085/110/2009  6/11.01.2010
236. NANDYNI-N.B.C. SRL, municipiul Bacău, Str. 22 Decembrie nr. 15, bl. 15, sc. A, ap. 2, jud. Bacău      22610999  J 04/1848/2007  5321/110/2009  2/11.01.2010
237. GILROX TRADE SRL, municipiul Bacău, Str. Ardealului nr. 5, bl. 5, sc. A, ap. 6, jud. Bacău         22028649  J 04/1156/2007  5252/110/2009  13/11.01.2010
238. GALIKRIS SRL, sat Sohodol, com. Măgura, jud. Bacău                             22153854  J 04/1278/2007  5519/110/2009  14/11.01.2010
239. GOGOCONSTRUCT SRL, sat Gutinaș, com. Ștefan cel Mare, jud. Bacău                      20301970  J 04/1934/2008  5211/110/2009  12/11.01.2010
240. MATINVEST PAN SRL, oraș Comănești, Str. Pieții, bl. 8, ap. 5, jud. Bacău                  22570614  J 04/1799/2007  5045/110/2009  5/11.01.2010
241. DRAGOM-G CONST SRL, municipiul Onești, Str. Republicii, bl. 37, ap. 5, jud. Bacău              18654490  J 04/674/2006  5126/110/2009  11/11.01.2010.


   (11/1.493.313)
                                                                                               19
  20        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      TRANSCANAL - S.A., Agigea                    Ioze și Ancuța - S.R.L., Orșova
        județul Constanța                          județul Mehedinți
       DECIZIA NR. 1/17.12.2009                    HOTĂRÂREA NR. 1/5.01.2010
  În conformitate cu prerogativele trasate de Legea nr.      Asociatul unic, Popescu Iozefina, din cadrul S.C. Ioze
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, Corina
                                 și Ancuța - S.R.L., având număr de ordine în registrul
Ligia Ionescu, în calitate de administrator al S.C.
                                 comerțului J 25/803/1994, cu sediul în municipiul Orșova,
TRANSCANAL - S.A., conform actului constitutiv al S.C.
                                 Str. Banatului nr. 24, județul Mehedinți, având C.U.I.
TRANSCANAL - S.A., decide:
                                 5870808.
  Art. 1. Se desemnează director general al S.C.
TRANSCANAL - S.A.,                         Art. 1. Am hotărât dizolvarea societății conform Legii
  în persoana domnului: Teodor Adam               nr. 31/1990, modificată, art. 227 alin. 1(b) ca urmare a
  începând cu data de: 17.12.2009                imposibilității desfășurării obiectului de activitate.
  perioada mandatului: 2 ani.                   Art. 2. Se numește în calitate de lichidator Cabinetul
  Art. 2. Atribuțiile legate de această funcție sunt cele    individual de insolvență Popescu Emil, cu sediul social în
prevăzute în contractul de management semnat la data       localitatea Timișoara, str. Sp. Nicolae Titulescu, nr. 11, sc.
de 17.12.2009.                          B, et. 8, ap. 33, județul Timiș, având atestat nr. 1B1828,
  Art. 3. Prezenta decizie se comunică celui implicat și    valabil până la 31.12.2010.
va dusă la îndeplinire prin intermediul Departamentului       Prezenta hotărâre a fost redactată de asociatul unic,
Resurse Umane.
                                 pe proprie răspundere și a fost tehnoredactată în 3 (trei)
  Art. 4. Cu drept de contestație, în termen de 30 de zile
                                 exemplare azi, data de 5.01.2010.
de la comunicare, la instanțele competente din
                                   (14/1.491.858)
Constanța.
  (12/1.491.804)
                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială                Amaryleta - S.R.L., Orșova, județul Mehedinți
  Iulikor - S.R.L., Orșova, județul Mehedinți
                                       HOTĂRÂREA NR. 1/5.01.2010
      HOTĂRÂREA NR. 1/7.01.2010                Asociatul unic Novac Alexa din cadrul S.C. Amaryleta
  Asociat, Bot Iulian, la S.C. Iulikor - S.R.L., având     - S.R.L., având număr de ordine în registrul comerțului
număr de ordine în registrul comerțului J 35/57/2001, cu     J 25/367/1998, cu sediul în Orșova, Str. Marinarilor nr. 2,
sediul în municipiul Orșova, Str. Primăverii nr. 2, sc. A, et.  sc. F, ap. 18, județul Mehedinți, având C.U.I. 11128952.
4, ap. 20, județul Mehedinți, CIF 13788459.             Art. 1. Am hotărât dizolvarea societății conform Legii
  Art. 1. Am hotărât dizolvarea societății conform Legii    nr. 31/1990, modificată, art. 227 alin. 1(b), ca urmare a
nr. 31/1990, modificată, art. 227 alin. 1(b) ca urmare a     imposibilității desfășurării obiectului de activitate.
imposibilității desfășurării obiectului de activitate.
                                  Art. 2. Se numește în calitate de lichidator Cabinetul
  Art. 2. Se numește în calitate de lichidator Cabinetul
                                 individual de insolvență Popescu Emil, cu sediul social în
individual de insolvență Popescu Emil, cu sediul în
                                 localitatea Timișoara, str. Sp. Nicolae Titulescu, nr. 11, sc.
localitatea Timișoara, str. Sp. Nicolae Titulescu, nr. 11, sc.
                                 B, et. 8, ap. 33, județul Timiș, având atestat nr. 1B1828,
B, et. 8, ap. 33, județul Timiș, având atestat nr. 1B1828,
valabil până la 31.12.2010.                   valabil până la 31.12.2010.
  Prezenta hotărâre a fost redactată de asociați, pe       Prezenta hotărâre a fost redactată de asociatul unic,
proprie răspundere și a fost tehnoredactată în 3 (trei)     pe proprie răspundere și a fost tehnoredactată în 3 (trei)
exemplare azi, data de 7.01.2010.                exemplare azi, data de 5.01.2010.
  (13/1.491.857)                          (15/1.491.859)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010                  21
       Societatea Comercială                   Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
     MIRABILIS CONS.PRO - S.R.L.                de 3 ani începând cu data de 21.01.2010.
  Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți              Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
                                  neschimbat.
              DECIZIE                   (17/1.491.861)
         a asociatului unic
                                         Societatea Comercială
    al S.C. MIRABILIS CONS.PRO - S.R.L.
                                    IMSAT D. INSTALATII ELECTRICE - S.R.L.
  Subsemnatul Jiplea Marian-Constantin, cetățean           Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
român, domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin,
str. Anghel Saligny, nr. 118, bl. 1, sc. 2, et. 1, ap. 3, județul             HOTĂRÂRE
Mehedinți, CNP 1620217253202, identificat cu C.I. seria
MH nr. 203360, eliberată de Poliția Drobeta-Turnu              a adunării generale a asociaților
Severin la data de 5.10.2005, deținând un număr de 20         S.C. IMSAT D. INSTALATII ELECTRICE - S.R.L.
părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social al          Adunarea generală a asociaților, în prezența:
societății, decid:                           dlui Pitpea Aurel, cetățean român, domiciliat în
  Art. 1. Se dizolvă societatea ca urmare a imposibilității    Drobeta-Turnu Severin, str. Calomfirescu, nr. 157, bl.
realizării obiectului de activitate al societății, conform art.   E17, sc. 2, ap. 13, județul Mehedinți, CNP
227 lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         1630603250561, identificat cu C.I. seria MH nr. 003318,
modificările și completările ulterioare.              eliberată de Poliția Drobeta-Turnu Severin la data de
  Art. 2. Se revocă din funcția de administrator dl Jiplea    1.07.1998, deținând un număr de 2.178 părți sociale,
Marian Constantin.                         reprezentând 99 % din capitalul social al societății,
  Art. 3. Se numește lichidator Cabinet individual de         dlui Mihai Stan, cetățean român, domiciliat în Drobeta-
insolvență Gradinaru Valentina, cu sediul în Drobeta-        Turnu Severin, aleea 1 Mai nr. 6, sc. 4, ap. 11, județul
Turnu Severin, str. Crișan, nr. 70, bloc M1, scara 3,        Mehedinți, CNP 1550416180012, identificat cu B.I. seria
apartament 5, județul Mehedinți, număr de ordine în         G.D. nr. 0712853, eliberat de Poliția Drobeta-Turnu
tabloul de insolvență 1B1483.                    Severin la data de 12.05.1993, deținând un număr de 22
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea asociatului    părți sociale, reprezentând 1 % din capitalul social al
unic, astăzi, data încheierii de dare de dată certă, de       societății,
referent de specialitate Selena Capezan, într-un număr         legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al
de cinci exemplare, din care patru exemplare pentru         societății din data de 22.01.2010, hotărăște:
parte și un exemplar pentru Compartimentul de asistență         Art. 1. Se modifică datele de identificare ale asociaților
din cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mehedinți.         și administratorilor, conform cărții de identitate.
  (16/1.491.860)                           Art. 2. Se prelungește mandatul administratorului pe o
                                  perioadă de patru ani.
       Societatea Comercială                   Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne
      EDI COM IMPEX - S.R.L.                 neschimbat.
  Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți              (18/1.491.862)
              DECIZIE                       Societatea Comercială
                                    MARKUS - S.R.L., satul Ostrovu Corbului
          a asociatului unic
                                     comuna Hinova, județul Mehedinți
      al S.C. EDI COM IMPEX - S.R.L.
  Subsemnata Pintea Silvia-Iuliana, cetățean român,                    DECIZIA
domiciliată în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str.
Zăbrăuțului nr. 16, județul Mehedinți, CNP                       a asociatului unic
2690112250532, identificată cu C.I. seria MH nr. 192724,              al S.C. MARKUS - S.R.L.
eliberată de Poliția Drobeta-Turnu Severin la data de         Subsemnatul Steenbergen Jacob-Markus, cetățean
27.04.2005, deținând un număr de 20 părți sociale,         străin, domiciliat în Prinsenstraat 14 241, Str.
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid:      Bodegraven, identificat cu pașaport seria NF nr.
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
2075994, eliberat de Burg. Van Reevwijk la data de          3. împuternicirea dnei Nanciu Cătălina pentru
7.10.2003, deținând un număr de 20 părți sociale,         semnarea actului adițional și al actului constitutiv
reprezentând 100 % capitalul social al societății, decid:     actualizat.
  Art. 1. Se dizolvă societatea ca urmare a imposibilității     (20/1.491.864)
realizării obiectului de activitate al societății, conform art.
227 lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               Societatea Comercială
                                     DOMASNEA ENERGY WIND - S.A.
modificările și completările ulterioare.
                                   Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
  Art. 2. Se numește lichidator Cabinet individual de
insolvență Știucă Florin, cu sediul în Drobeta-Turnu                 HOTĂRÂREA NR. 1
Severin, str. Dimitrie Cantemir, numărul 4, județul
Mehedinți, număr de ordine în tabloul de insolvență 1 B                 din 12.01.2010
1470.                                 Prin hotărârea adunării generale extraordinare din
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea asociatului    data de 12.01.2010 a S.C. DOMASNEA ENERGY WIND
unic, astăzi, data încheierii de dare de dată certă, de      - S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu
                                 nr. 25/688/2008; C.U.I. RO 24516930, în conformitate cu
referent de specialitate Selena Capezan, într-un număr
                                 prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
de cinci exemplare, din care patru exemplare pentru
                                 comerciale, cu modificările și completările ulterioare și
parte și un exemplar pentru Compartimentul de asistență
                                 ale actului constitutiv, am hotărât:
din cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mehedinți.          Art. 1. Majorarea capitalului social al societății cu
  (19/1.491.863)                        suma de 63.000 lei.
                                   Art. 2. Se împuternicește dna Iliescu Nicoleta să
      Societatea Comercială                 reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților
 FLORICOLA - S.A., Orșova, județul Mehedinți           la Oficiul Registrului Comerțului.
                                   Art. 3. În temeiul art. 204 alin. 1 din Legea nr. 31/1990
         HOTĂRÂREA NR. 10                cu modificările și completările ulterioare, se va modifica
                                 actul constitutiv al societății.
        din data de 15.01.2010
                                    (21/ 1.491.865)
   a adunării generale ordinare a acționarilor
   Societății Comerciale FLORICOLA - S.A.,                 Societatea Comercială
     desfășurată la sediul societății               IMPOREXPORT-CONSULTANCY - S.R.L.
     din Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 22                 Vânju Mare, județul Mehedinți
        la data de 15.01.2010
  Asociații/Acționarii societății,                             DICIZIE
  1. Popescu C. Constantin,                           a asociatului unic
  2. Popescu Constantin Valentin,                 al S.C. IMPOREXPORT-CONSULTANCY - S.R.L.
  3. Voicu Valentina,                        Subsemnata Hîrșovescu Rica, de cetățenie română,
  4. Popescu Gh. Elena,                     domiciliată în municipiul Târgu Jiu, str. Bicaz, bl. H2, sc.
  5. Lichi M. Rinel,                       2, ap. 8, județul Gorj, CNP 2721027250521, identificată
  6. Lichi C. Maria,                       cu CI seria GZ nr. 197295, eliberată de Dr. Tr. Severin, la
  convocați statutar și reuniți astăzi, 15.01.2010 la      data de 27.10.1972, deținând un număr de 20 părți
sediul societății.                        sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății,
  S-a supus dezbaterii ordinea de zi conform           decid:
                                   Art. 1 Se extinde obiectul de activitate cu următoarele
convocatorului. S-a ales secretarul de ședință persoană
                                 coduri CAEN: 1071 - fabricarea pâinii; fabricarea
dnei Nanciu Cătălina.
                                 prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1072 -
  Asociații au hotărât în unanimitate, următoarele:
                                 fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor
  1. revocarea din funcția de administrator a dnei Voicu     și a produselor conservate de patiserie; 4724 - comerț cu
Valentina, la cererea acesteia;                  amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor
  2. numirea în funcția de administrator a dlui Popescu     zaharoase, în magazine specializate; 4778 - comerț cu
Constantin Valentin începând cu data de 1.02.2010         amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
pentru o durată de 4 ani și cu puteri depline;          4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010                  23
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare și     nr. 57, bl. Z9, sc. 3, et. 4, ap. 13, județul Mehedinți, CNP
de încălzire; 4941 - transporturi rutiere de mărfuri; 4540 -    2701230251991, identificată cu CI seria MH nr. 141426,
comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente;        eliberată de Drobeta-Turnu Severin la data de
întreținerea și repararea motocicletelor; 4613 -          20.08.2003, deținând un număr de 10 părți sociale,
intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale      reprezentând 50 % din capitalul social al societății;
de construcții; 4614 - intermedieri în comerțul cu mașini,
                                    dnei Dinică Cristian Sorin, de cetățenie română,
echipamente industriale, nave și avioane; 4618 -
                                  domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Orly
intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 - intermedieri    nr. 57, bl. Z9, sc. 3, et. 4, ap. 13, județul Mehedinți, CNP
în comerțul cu produse diverse; 4931 - transporturi        1700816250548, identificat cu CI seria MH nr. 141424,
urbane, suburbane și metropolitane de călători; 4939 -       eliberată de Drobeta-Turnu Severin la data de
alte transporturi terestre de călători n.c.a.           20.08.2003, deținând un număr de 10 părți sociale,
  Art. 2 Ca urmare a obligației instituite prin art. 204 alin.  reprezentând 50 % din capitalul social al societății, legal
(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,     și statutar convocată, întrunită la sediul social al societății
republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006 se        din data de 25.01.2010, hotărăște:
actualizează statutul societății, urmând ca aceasta să
                                    Art. 1 Se dizolvă societatea ca urmare a imposibilității
funcționeze în baza statutului actualizat.
  Prezentul înscris a fost redactat la cererea asociatului    realizării obiectului de activitate al societății, conform art.
unic, astăzi data încheierii de dare de dată certă, de       227 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicată, cu
consilier juridic Trandafir Ileana, într-un număr de cinci     modificările și completările ulterioare.
exemplare, din care patru exemplare pentru parte și un         Art. 2 Se numește lichidator Cabinetul individual de
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul       insolvență Grădinaru Valentina, cu sediul în Drobeta-
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mehedinți.              Turnu Severin, strada Crișan, numărul 70, bloc M1, scara
   (22/1.491.866)                        3, etaj, apartament 5, județul Mehedinți, număr de ordine
                                  în tabloul de insolvență 1B1483.
       Societatea Comercială
   IMPOREXPORT-CONSULTANCY - S.R.L.                 Prezentul înscris a fost redactat la cererea asociaților,
     Vânju Mare, județul Mehedinți              astăzi data încheierii de dare de dată certă, de referent
                                  specialitate Selena Capezan, într-un număr de cinci
            NOTIFICARE                 exemplare, din care patru exemplare pentru parte și un
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
Mehedinți notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            (24/1.491.868)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale           Societatea Comercială
IMPOREXPORT-CONSULTANCY - S.R.L., cu sediul în               SNOW - WHITE SERVICE - S.R.L.
Vânju Mare, Str. Republicii, nr. 96, bloc 2, scara 1, etaj 1,
                                    Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
ap. 8, județul Mehedinți, înregistrată cu nr. J 25/78/2001,
cod unic de înregistrare 13839510, care a fost înregistrat
                                               DECIZIE
cu nr. 1828 din data de 25.01.2010.
  (23/1.491.867)                                 a asociatului unic
                                    al S.C. SNOW - WHITE SERVICE - S.R.L.
       Societatea Comercială
      WINDOWS PROD - S.R.L.                   Subsemnatul Boengiu Marian, de cetățenie română,
  Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți            domiciliat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str.
                                  Transilvaniei nr. 4, bl. 3, sc. 1, ap. 9, județul Mehedinți,
            HOTĂRÂRE                  CNP 1681216250562, identificat cu CI seria MH nr.
      a adunării generale a asociaților           041585, eliberată de Dr.-Tr. Severin la data de 7.03.2000,
      S.C. WINDOWS PROD - S.R.L.               deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 %
 Adunarea generală a asociaților în prezența:           capitalul social al societății, decid:
 dnei Dinică Violeta Florica, de cetățenie română,          Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
domiciliată în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Orly     de 3 ani începând cu data de 25.01.2010.
  24        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
  Art. 2 Se prelungește mandatul administratorului pe o     administratorului unic dl Gherase Pierre, pentru o
perioadă de 4 ani cu puteri depline.               perioadă de 4 (patru) ani, mai precis între 23.12.2009-
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân        22.12.2013.
neschimbate.                             (27/1.494.694)
  (25/1.491.869)
                                       Societatea Comercială
                                     AGROMEC ȘTEFĂNEȘTI - S.A.
      Societatea Comercială                      satul Ștefăneștii de Jos
  CRISDANIELA COM - S.R.L., satul Oprișor              comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
    comuna Oprișor, județul Mehedinți
                                          HOTĂRÂREA NR. 4
            HOTĂRÂRE
                                       din data de 6.04.2009, a AGA
      a adunării generale a asociaților             Adunarea generală a acționarilor S.C. AGROMEC
     S.C. CRISDANIELA COM - S.R.L.             ȘTEFĂNEȘTI - S.A. întrunită în conformitate cu
  Adunarea generală a asociaților în prezența:         prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și completată, la
  dnei Andronie Daniela, de cetățenie română,         sediul societății din com. Ștefăneștii de Jos, șos.
domiciliată în satul Oprișor, comuna Oprișor, județul      Ștefănești nr. 11, județul Ilfov, statutară prin participarea
Mehedinți, CNP 2751225253206, identificată cu CI seria      acționarilor reprezentând 740.764 acțiuni = 82,307 % din
MH nr. 079144, eliberată de Vânju Mare la data de        capitalul social (convocarea adunării generale a fost
29.09.2001, deținând un număr de 10 părți sociale,        publicată în cotidianul „Bursa” nr. 45 din 6.03.2009 și
reprezentând 50 % din capitalul social al societății,      completată prin publicarea în cotidianul „Bursa” cu
  dlui Geană Cristinel, de cetățenie română, domiciliat    nr. 53/18.03.2009, precum și în M.O., Partea a IV-a,
în municipiul Drobeta-Turnu Severin, aleea Danubius nr.     nr. 1384/5.03.2009 și nr. 1570/18.03.2009), hotărăște:
3, bl. XF8, sc. 4, et. 4, ap. 14, județul Mehedinți, CNP       Art. 1. Se aprobă prelungirea până la 31.12.2011, a
1740918253190, identificat cu CI seria MH nr. 018558,      contractului de prestări servicii nr. 17/30.12.2005, privind
eliberată de Dr.-Tr. Severin la data de 12.03.1999,       certificarea și auditarea bilanțului contabil, încheiat între
deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 %     S.C. Agromec Ștefănești - S.A. și S.C. Professional
din capitalul social al societății,               Accounting Solution - S.R.L., cu sediul în com.
  legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al  Dobroiești, șos. Fundeni nr. 140, jud. Ilfov, înregistrată la
societății din data de 25.01.2010, hotărăște:          Registrul Comerțului Ilfov la nr. J 23/1593/2005, CUI
  Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă   RO17868488, reprezentată prin cenzor Nogai Liliana
de trei ani începând cu data de 25.01.2010.           Izabella, expert contabil - carnet CECAR 19090/2003,
  Art. 2 Se modifică datele de identificare ale asociatului  cetățean român, cu domiciliul în București, Str.
și administratorului Geana Cristinel.              Complexului nr. 1, bl. 62, sc. 3, ap. 116, CNP
  Restul prevederile din actul constitutiv rămân        2681010262781.
neschimbate.                             Consiliul de administrație al societății va lua măsurile
   (26/1.491.870)                       necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la
                                 Registrul comerțului.
                                   (28/1.494.695)
      Societatea Comercială
VISCOFIL - S.A., Popești-Leordeni, județul Ilfov               Societatea Comercială
                                     EXPERT IT CONSULTING - S.R.L.
          HOTĂRÂREA NR. 4                     orașul Bragadiru județul Ilfov
        din data de 12.11.2009
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/11.11.2009
      a adunării generale a acționarilor
  Adunarea generală a acționarilor de la S.C. VISCOFIL         a asociatului unic al S.C. EXPERT IT
- S.A. întrunită statutar la prima convocare în data de             CONSULTING - S.R.L.
12.11.2009, conform procesului-verbal din data de         Subsemnatul Mâțulescu Dan Claudiu, domiciliat în sat
12.11.2009, a hotărât prelungirea mandatului           Nanov (com. Nanov), județ Teleorman, legitimat cu C.I.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010                 25
seria TR nr. 265054, eliberată de SPCLEP Alexandria la     29.08.2006, conform împuternicirii date de societate la
data de 28.08.2007, CNP 1830726340441, în calitate de      data de 14.09.2006,
asociat unic al S.C. EXPERT IT CONSULTING - S.R.L.,        în calitate de asociați ai S.C. EVEREST
cu sediul în oraș Bragadiru, Str. Diamantului nr. 58J,     FRANCHISING - S.R.L., cu sediul în sat Cățelu, strada
județul Ilfov, înmatriculată în Registrul comerțului cu     Drumul Între Tarlale nr. 61, corp C1, camera 2, comuna
număr J 23/3703/2008, CUI 24805580, am decis          Glina, județul Ilfov, înmatriculată la O.R.C. Ilfov sub
următoarele:                          nr. J 23/1/2001, C.U.I. 13634085, azi, 27.10.2009, în
  1. dizolvarea și lichidarea simultană a societății astfel  adunarea generală a asociaților legal constituită prin
că dizolvarea se va produce conform art. 227 lit. D) din    reprezentarea asociaților reprezentând 100 % capitalul
Legea nr. 31/1990. Lichidarea societății se va produce     social, au hotărât următoarele:
conform art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.          1. Majorarea capitalului social al S.C. EVEREST
Menționăm că societatea nu are creditori iar activele      FRANCHISING - S.R.L. cu suma de 428.940 RON,
societății rămase în urma lichidării revin asociatului unic   reprezentând echivalentul a 100.000 euro, la cursul BNR
al societății.                         de 4,2894 RON/euro (respectiv 150.463 USD la cursul de
                                2,8508 RON/USD, la o paritate euro/USD de 1,5046).
  Drept pentru care se emite prezenta decizie astăzi,
                                  Ca urmare, capitalul social crește de la 3.692.110
11.11.2009, data semnării sale.
                                RON la 4.121.050 RON.
  (29/1.494.696)
                                  2. Suma reprezentând majorarea capitalului social a
     Societatea Comercială                 fost subscrisă și vărsată integral de asociatul
                                EVERHOLD (CYPRUS) Ltd. În schimbul aportului său,
 EVEREST FRANCHISING - S.R.L., satul Cățelu
                                asociatului EVERHOLD (CYPRUS) Ltd, i se atribuie un
    comuna Glina, județul Ilfov
                                număr de 42.894 părți sociale, în valoare nominală de
      HOTĂRÂREA NR. 3/27.10.2009              10 RON fiecare, numerotate de la 369.212 la 412.105.
                                  3. Ca urmare a majorării, capitalul social, subscris și
 a adunării generale a asociaților S.C. EVEREST         vărsat integral, va fi în valoare totală de 4.121.050 RON,
 FRANCHISING - S.R.L., cu sediul în sat Cățelu,        din care 914.393 USD și 382.000 euro, respectiv, prin
strada Drumul Între Tarlale nr. 61, corp C1, camera       transformarea euro în USD, 1.372.894 USD, compus în
 2, comuna Glina, județul Ilfov, J 23/1/2001, C.U.I.      totalitate din aporturi în numerar, împărțit în 412.105 părți
          13634085                  sociale, cu valoarea nominală de 10 RON fiecare.
  Subscrisele:                          4. Participarea asociaților la capitalul social va fi
  - EVERHOLD (CYPRUS) Ltd, persoană juridică de        următoarea:
naționalitate cipriotă, cu sediul în Cipru, Nicosia, strada    - EVERHOLD (CYPRUS) Ltd - 2.303.980 RON,
                                echivalentul a 408.000 USD și 308.178,73 euro,
Themistocles nr. 3, CY-1066, înregistrată la Registrul
                                reprezentând, prin transformarea euro în USD,
Comerțului din Cipru cu nr. 110092, reprezentată prin
                                771.887,74 USD, aport în numerar, compus din 230.398
doamna Telescu Loredana Corina, cetățean român, cu
                                părți sociale, numerotate de la 1 la 154.770, de la
domiciliul în București, bulevardul Camil Ressu nr. 2, bloc
                                304.757 la 337.490 și de la 369.212 la 412.105,
R1, scara C, etajul 9, ap. 112, posesoare a C.I. seria RR
                                reprezentând 55,9076 % din capitalul social, din numărul
nr. 295895 eliberată de Secția 11 Poliție la data de
                                voturilor în adunarea generală a asociaților și din
5.04.2004, conform împuternicirii date de societate la
                                participarea la beneficii și pierderi;
data de 27.10.2009,                        - JOSEMI TRADING Ltd - 1.817.070 RON,
  - JOSEMI TRADING Ltd, persoană juridică de         echivalentul a 506.393 USD și 73.821,27 euro,
naționalitate cipriotă, cu sediul în Cipru, Nicosia 1060,    reprezentând, prin transformarea euro în USD,
strada Bouboulinas nr. 11, etaj 1, înregistrată la Registrul  601.006,26 USD, aport în numerar, compus din 181.707
Comerțului din Cipru cu nr. 160427/2005, reprezentată      părți sociale, numerotate de la 154.771 la 304.756 și de
prin domnul Ferfelis Vasileios, cetățean grec, cu        la 337.491 la 369.211, reprezentând 44,0924 % din
reședința în România, în București, bd. Decebal nr. 6,     capitalul social, din numărul voturilor în adunarea
bl. S10, scara 2, etajul 3, ap. 29, posesor al pașaportului   generală a asociaților și din participarea la beneficii și
seria AB0072591 eliberat de autoritățile elene la data de    pierderi.
  26        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
  În baza prezentei hotărâri se va întocmi actul        Beneficiile și pierderile rezultate din activitatea
constitutiv actualizat al societății.            comercială a societății se vor repartiza astfel: Jiang
  Întocmită azi, 27.10.2009, în patru exemplare       Miaocong - 100 %.
originale.                           2. Se redactează un act constitutiv actualizat.
  (30/1.494.697)                       Redactat și semnat de părți în 4 exemplare, la sediul
                               societății, părțile cunoscând limba română.
     Societatea Comercială                 (32/1.494.699)
 EVEREST FRANCHISING - S.R.L., satul Cățelu
    comuna Glina, județul Ilfov                   Societatea Comercială
                                  EUROPA ZHONGDA - S.R.L., Voluntari
           NOTIFICARE                        județul Ilfov
  Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă
                                          NOTIFICARE
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      Oficiul Registrului Comerțului llfov de pe lângă
                               Tribunalul București notifică, în conformitate cu
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                               prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Societății Comerciale EVEREST FRANCHISING -
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
S.R.L., cu sediul în sat Cățelu, str. Drumul Între Tarlale
                               Societății Comerciale EUROPA ZHONGDA - S.R.L., cu
nr. 61, comuna Glina, județ Ilfov, înregistrată sub
                               sediul în orașul Voluntari, str. Carpați nr. 52, județul Ilfov,
nr. J 23/1/2001, cod unic de înregistrare 13634085, care
                               înregistrată sub nr. J 23/2062/2009, cod unic de
a fost înregistrat sub nr. 61513 din 12.11.2009.
                               înregistrare 26078682, care a fost înregistrat sub
  (31/1.494.698)                      nr. 61709 din 13.11.2009.
                                 (33/1.494.700)
       Societatea Comercială
    EUROPA ZHONGDA - S.R.L., Voluntari                Societatea Comercială
         județul Ilfov                   RADAR LEATHER DIVISION - S.R.L.
                                   comuna Pantelimon, județul Ilfov
       DECIZIA NR. 1/11.11.2009
a unicului asociat al societății comerciale EUROPA      HOTĂRÂREA DE DIZOLVARE NR. 1/10.12.2009
    ZHONGDA - S.R.L. (J 23/2062/2009,             Subsemnata Crociani Rosalba, cetățean italian, cu
  CUI 26078682, cu sediul în orașul Voluntari,       domiciliu în Italia, Fucecchio, Via Trento nr. 113/A, în
      str. Carpați nr. 52, jud. Ilfov)         calitate de asociată a S.C. RADAR LEATHER DIVISION
                               - S.R.L., cu sediul în comuna Pantelimon, Bd. Biruinței
  Subsemnatul
                               nr. 91, jud. Ilfov, înmatriculată în Registrul Comerțului sub
  Jiang Miaocong, cetățean chinez, sex bărbătesc,
                               nr. J 23/989/2000, având CUI 13616828, îmi exprim în
căsătorit, domiciliat în China, Zhejiang, str. Yun nr. 19,
                               mod unilateral voința mea de a dizolva societatea
născut la data de 7.10.1954 în Zhejiang, China, posesor
                               comercială sus menționată din următoarele motive:
pașaport seria CHN nr. G33025309 emis de aut. Zhejiang
                                 1. în baza prevederilor art. 227 lit. b din Legea
la data de 15.01.2009, asociat unic al S.C. EUROPA
                               nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 23 alin. 1
ZHONGDA - S.R.L., am hotărât următoarele modificări la    din actul constitutiv al societății, dizolvarea societății
actul constitutiv al societății:               intervine în momentul în care devine imposibil de realizat
  1. Se majorează capitalul social al societății prin    obiectul social;
aportul asociatului Jiang Miaocong, cu suma de 109.987      2. în baza prevederilor art. 227 lit. e din Legea
$ SUA (echivalentul a 313.460 RON; 1 $ = 2,85).       nr. 31/1990 privind societățile comerciale: „hotărârea
  În consecință, în urma majorării de capital social,    tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive
capitalul social al societății este de 318,460 RON, din   temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați,
care 5.000 RON și 109.987 $ SUA (echivalentul a       care împiedică funcționarea societății”;
313.460 RON), divizat în 31.846 părți sociale a câte       3. societatea are sediul social expirat.
10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 31.846,          Având în vedere neînțelegerile grave intervenite între
reprezentând aportul unicului asociat, Jiang Miaocong.    mine și asociata mea Constantinescu Mioara, cetățean
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010                27
român, domiciliată în București, str. Bunătatea               Societatea Comercială
Samariteană nr. 6, sectorul 1, declar că aceasta nu          GOLDSTERN INTERNATIONAL - S.R.L.
dorește cu rea credință să mă convoace la adunarea             Timișoara, județul Timiș
generală și în calitate de administrator al societății decide
abuziv în numele meu, nu mi-a pus niciodată la dispoziție                ROMÂNIA
actele societății și ștampila acesteia, nu m-a consultat
niciodată pentru acțiunile care le-a întreprins în numele            MINISTERUL JUSTIȚIEI
societății decizând unilateral, în mod nelegal în ceea ce
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
privește activitatea societății. Toate aceste abuzuri au
fost făcute de asociata Constantinescu Mioara numai în      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
virtutea funcției de administrator al societății încălcând în           TRIBUNALUL TIMIȘ
toate deciziile luate prevederile art. 13 din actul
constitutiv al societății.                           DOSAR NR. 75970/2009
  Împuternicesc prin prezentul act de voință pe doamna
                                        REZOLUȚIA NR. 1185
Gosnea Isabela Gabriela, domiciliată în București, Str.
Soldanului nr. 9, bl. 167, ap. 12, sectorul 4, posesoare a        Pronunțată astăzi, 1 februarie 2010
C.I. seria RT nr. 499434 eliberată de SPCEP S4 la data       Directorul          - Ec. Floarea Brînda
de 26.07.2007 având CNP 2801112450021, să depună și        Referent           - Mixici
să ridice toate actele necesare în vederea înregistrării                      Carmen-Nicoleta
prezentei la Registrul comerțului. Mandatarul meu va
                                  Pe rol fiind soluționarea cererii înregistrare formulate
semna pentru mine și în numele meu toate cererile și      de petenta GOLDSTERN INTERNATIONAL - S.R.L., cu
actele necesare realizării mandatului.             sediul ales în Timișoara, str. Drubeta nr. 85, prin care se
  Prezenta hotărâre s-a întocmit și redactat la Cabinetul   solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni
Individual de Avocatură Anca Alexandra Paraschiva        privind modificarea actului constitutiv pentru
Chitu, din București, str. Tg. Neamț nr. 2A, bl. 31, ap. 72,  GOLDSTERN INTERNATIONAL - S.R.L., cod unic de
sectorul 6, în 5 exemplare din care patru s-au înmânat     înregistrare 6326848, număr de ordine în registrul
părții.                             comerțului J 35/2787/1994.
  (34/1.494.701)
                                           DIRECTORUL
     Societatea Comercială                   Asupra cererii de față:
ECOFERM - S.R.L., satul Rosu, comuna Chiajna            Prin cererea înregistrată sub nr. 75970 din
        județul Ilfov                  23.12.2009, s-a solicitat înregistrarea în registrul
                                comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului
      HOTĂRÂREA NR. 1/23.12.2009              constitutiv, cu privire la: sediu în același județ, aport
                                asociați fizici, capital social, persoane împuternicite,
      adunării generale a acționarilor
                                depunerea actului constitutiv actualizat.
  Subsemnații Marin Radu și Dobos Cornelus,
                                  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
administratori ai S.C. ECOFERM - S.R.L., cu sediul       menționate în cererea de înregistrare.
social în com. Chiajna, satul Rosu, str. Intrarea Razorului     Examinând înscrisurile menționate, directorul
nr. 9, cam. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.   constată următoarele: hotărârea AGA nr. 1 din 4.11.2009
J 23/1680/7.09.2005, C.U.I. 17933896,              a fost depusă cu nerespectarea termenului prevăzut de
  în calitate de asociați cu câte 50 % acțiuni-fiecare, am  art. 22 (1) din Legea 26/1990 cu modificările și
hotărât:                            completările ulterioare, în data de 25.01.2010
  1. dizolvarea și lichidarea simultană a societății     înregistrându-se cu nr. 3325 mențiunea de deschidere a
ECOFERM - S.R.L., în conformitate cu Legea           procedurii generale de insolvență în baza sentinței
nr. 31/1990, republicată, art. 227, lit. d, coroborat cu    Tribunalului Timiș nr. 121 din data de 21.01.2010 dată în
art. 235.                            dosar 6890/30/2009. La data de 1.02.2010, prin adresa
  Declarăm că societatea nu are active sau pasive       nr. C1756/1.02.2010 petentul a depus în susținerea
nerepartizate și nici plăți de efectuat către creditori.    cererii dovada înregistrării recursului împotriva sentinței
  (35/1.494.702)                       nr. 121 din data de 21.01.2010.
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
  Având în vedere că societatea este în stare de                  DIRECTORUL
insolvență, și potrivit celor menționate mai sus, în baza     Asupra cererii de față:
art. 46 (1) din legea nr. 85/2006, modificată și republicată,   Prin cererea înregistrată sub nr. 3924 din 27.01.2010
conform art. 1, 2, 6 și 7 alin. 6 din O.U.G. 116/2009, ale   s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a
Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,  mențiunii cu privire la radierea VISCONTY - S.R.L.
ale Legii nr. 26/1990 cu modificările și completările       În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
ulterioare și ale Legii nr. 359/2004 cu modificările și     menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza
completările ulterioare, urmează a respinge prezenta      cărora directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele
cerere.                             legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G.
                                nr. 116/2009, cu prevederile Legii nr. 31/1990
  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Respinge cererea de înregistrare așa cum a fost       Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și
formulată și nu dispune înregistrarea în registrul       completările ulterioare, urmează a admite cerere de
comerțului a mențiunilor cu privire la: sediu în același    radiere.
județ, aport asociați fizici, capital social, persoane
                                  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
împuternicite, depunerea actului constitutiv actualizat.
  Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,      Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Partea a IV-a, a prezentei rezoluții.              dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
  Executorie de drept.                    firmei VISCONTY - S.R.L., cu datele de identificare
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile  menționate mai sus.
art. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. 116/2009.         Motivul radierii este dizolvare.
  Pronunțată astăzi, 1.02.2010.                  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
                                Oficial al României, Partea a IV-a.
  (36/1.494.773)
                                  Executorie de drept.
     Societatea Comercială                   Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, în condițiile
 VISCONTY - S.R.L., Timișoara, județul Timiș          art. (3) - (5) și următoarelor din O.U.G. 116/2009.
                                  Pronunțată astăzi, 1.02.2010.
             ROMÂNIA                  (37/1.494.774)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      Societatea Comercială
                                  HOLZ MOB - S.R.L., Carani, județul Timiș
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                       din data de 18 ianuarie 2010
          TRIBUNALUL TIMIȘ
                                      a adunării generale a asociaților
         DOSAR NR. 3924/2010                Asociatul unic:
                                  Fees Dominik, cetățean german, născut la data de
         REZOLUȚIA NR. 1162
                                28.04.1982 în Forchheim, Germania, domiciliat în
     Pronunțată astăzi, 1 februarie 2010          Germania, Odelzhausen, Hofa Augsburgerstr 4A
                                identificat prin C.I. nr. 810215643/2008 eliberată de
  Directorul           - Ec. Floarea Brînda
                                autoritățile germane.
  Referent            - Iacobuț Cristina
                                  Asociatul unic este reprezentat de dl Ceachir Pavel,
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de     domiciliat în Timișoara, str. Maria Tănase nr. 1, bl. 50,
VISCONTY - S.R.L., cu sediul ales în Timișoara, Str.      ap. 19, județul Timiș, legitimat cu C.I. seria TM
Lunei, bl. L5, et. 2, ap. 8, prin care se solicită înscrierea  nr. 269518/27.06.2002 eliberată de Poliția Mun.
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea      Timișoara, CNP 1421201354774 conform procură
VISCONTY - S.R.L., cod unic de înregistrare 11039260,      specială autentificată sub nr. 14 din data de 5.01.2010,
număr de ordine în registrul comerțului J 35/911/1998.       a hotărât următoarele:
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010                29
  Art. 1. Dizolvarea Societății Comerciale HOLZ MOB -     funcționând conform legilor din România, având sediul
S.R.L. conform art. 235, alin. 1, din Legea nr. 31/1990     social în Timișoara, str. Baader nr. 11, județul Timiș, CUI
republicată și modificată cu Legea nr. 441/2006.        1833467 atribuit în data de 30.11.1992, nr. de ordine la
  Art. 2. Ca urmare a dizolvării situația activului și    registrul comerțului J35/729/1991, atribuit în data de
pasivului este evidențiată în Raportul de stingere a      23.05.1991, (denumită în continuare „Societatea”), a fost
activului și pasivului. Prin balanța de verificare întocmită  convocată în mod legal astăzi, 26.01.2010, la sediul
la data de 31.12.2009 se constată că sunt stinse toate     societății.
obligațiile societății către bugetul de stat, bugetul local,    La Adunarea generală a acționarilor societății au
bugetul asigurărilor sociale de șomaj și sănătate, precum    participat:
și față de terțe persoane cu care societatea a avut relații     1. Caraiman Lucian-Nicu, cetățean român, născut la
contractuale sau de orice altă natură economică.
                                data de 2.08.1973 în Orșova, județul Mehedinți,
  Art. 3. Asociatul va păstra registrele societății timp de
                                domiciliat în Timișoara, str. Petre Ispirescu nr. 10A,
5 ani și vor anunța organele financiare și celelalte organe
                                bl. T23, et. 2, ap. 7, posesor al C.I. seria TM nr. 759549,
locale despre prezentul act.
                                eliberată la data de 23.04.2009 de către SPCLEP
   (38/1.494.775)
                                Timișoara, CNP 173080211075, deținător al unui nr. de
     Societatea Comercială                 80.640 de acțiuni, reprezentând 1,06 % din capitalul
  SANGO WATER CO - S.A., Sânnicolau Mare            social al Societății;
       județul Timiș                     2. Cornu Georgica, cetățean român, născut la data de
                                8.09.1955 în Prejna, județul Mehedinți, domiciliat în
         HOTĂRÂREA NR. 2                Timișoara, Str. Martirii de la Fântâna Alba, bl. C37, ap. 2,
                                județul Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 191314,
         din 25 ianuarie 2010
                                eliberată la data de 29.03.2001 de către Poliția
  Adunarea generală a acționarilor S.C. SANGO
                                Timișoara, CNP 1550908354760, deținător al unui nr. de
WATER CO. - S.A., cu sediul în Sânnicolau Mare, str. V.
                                461.756 de acțiuni, reprezentând 6,08 % din capitalul
Babeș nr. 6, cu număr de ordine în Registrul comerțului
                                social al Societății;
J35/881/1996, și CUI RO 8546904, întrunită în ședința
                                  3. S.C. STEEL CONFORT - S.R.L., cu sediul social în
din data de 25.01.2010, a aprobat propunerea
                                Timișoara, str. Enric Baader nr. 11, et. 1, cam. 15, cod
administratorului unic al societății domul Avram
                                poștal 1900, județul Timiș, înregistrată la Registrul
Stănușoiu Constantin, privind contractarea unui credit de
investiții în valoare de 250.000 RON la B.R.D. Agenția     Comerțului sub nr. J35/3796/2004, cod unic de
Sânnicolau Mare, garantând cu imobilul înscris în CF      înregistrare 17043987, legal reprezentată de ec. Cornu
nr. 400807 (provenită din conversia de pe hârtie a CF      Georgica, în calitate de asociat, conform actelor
nr. 14574) Sânnicolau Mare.                   statutare, deținătoare a unui nr. de 140.000 de acțiuni,
  De asemenea, împuternicim pe domnul Avram          reprezentând 1,84 % din capitalul social al Societății;
Stănușoiu Constantin - administratorul unic al societății,     4. S.C. M.C.T. IMPEX - S.R.L., cu sediul social în
posesor al C.I. seria TM nr. 315289, eliberată de Poliția    Timișoara, str. Tolstoi nr. 13, ap. 7, județul Timiș,
Sânnicolau Mare la 24.03.2003, pentru semnarea         înregistrată    la  Registrul   comerțului   sub
documentelor necesare obținerii creditului și pentru      nr. J 35/1345/2008, cod unic de înregistrare 17486690,
semnarea contractelor de garanție și de credit.         reprezentată de ec. Cornu Georgica, în calitate de
   (39/1.494.776)                       Administrator, conform actelor statutare, deținătoare a
                                unui nr. de 2.800.000 acțiuni, reprezentând 36,84 % din
      Societatea Comercială                capitalul social al Societății;
  CONFORT - S.A., Timișoara, județul Timiș            5. S.C. CONFORT IMOBILIARE - S.R.L., cu sediul
                                social în Drobeta-Turnu Severin, str. I. C. Bratianu
         HOTĂRÂREA NR. 2
                                nr. 11A, județul Mehedinți, înregistrată la Registrul
      din data de 26 ianuarie 2010             comerțului sub nr. J25/460/2005, cod unic de înregistrare
 a adunării generale extraordinare a acționarilor       17044001, reprezentată de ec. Cornu Georgica, în
       S.C. CONFORT - S.A.                calitate de asociat, conform actelor statutare, deținătoare
 Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C.      a unui nr. de 140.000 acțiuni, reprezentând 1,84 % din
CONFORT - S.A., societate pe acțiuni, înființată și       capitalul social al Societății; și
  30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
  6. S.C. IZOMETAL-MAGELLAN - S.R.L., cu sediul          Seleșan Gelu-Alexandru, domiciliat în Timișoara,
social în Timișoara, str. Baader nr. 13, cod poștal 300072,   Splaiul Nicolae Titulescu nr. 21 A, ap. 43, județul Timiș,
județul Timiș, înregistrată la Registrul comerțului sub     identificat cu C.I. seria TM nr. 166748 eliberată de Pol.
nr. J35/3318/1994, cod unic de înregistrare 6633311,      Timișoara la data de 9.11.2000, CNP 1661019351061
reprezentată de ec. Cornu Georgica, în calitate de         Stancu Florentin, domiciliat în satul Rudna (Com.
Administrator, conform actelor statutare, deținătoare a     Giulvaz) nr. 154, județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM
unui nr. de 3.920.000 acțiuni, reprezentând 51,58 % din     nr. 717460 eliberată de SPCLEP Timișoara la data de
capitalul social al Societății;                 10.12.2008, CNP 1620422354785
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor         Curuți Cornel-Mircea, domiciliat în Timișoara, Str.
Societății a decis în urma modificării acționariatului S.C.   Gării nr. 8, ap. 4, județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM
CONFORT - S.A. și modificării denumirii S.C. IZOMETAL      nr. 303585, eliberată de Pol. Mun. Timișoara la data de
- S.A. în S.C. IZOMETAL-MAGELLAN - S.R.L., ca          28.01.2003, CNP 1650601354732
urmare a fuziunii, următoarele:                   Art. 1. Dizolvarea cu data de 1.12.2009 a Societății
  Art. 1. În vederea semnării actelor adiționale la      Comerciale TCACI COMPANY - S.N.C. conform
Acordul de Plafon de Credite și Garanții nr. 11 - STM din    articolului 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată,
22.05.2008 închis cu EXIMBANK - S.A. și a oricăror alte     și modificată cu Legea nr. 441/2006
acte necesare, împuternicim pentru a reprezenta           Art. 2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și
societatea în relațiile cu banca pe:              pasivului este evidențiată în raportul de stingere a
  - dl Cornu Georgica, în calitate de asociat, identificat
                                activului și pasivului întocmit la data de 1.12.2009.
cu C.I. seria TM nr. 191314, CNP 1550908354760,
                                  Prin balanța de verificare întocmită la data de
cetățean român, născut la data de 8.09.1955 în Prejna,
                                1.12.2009 se constată că sunt stinse toate obligațiile
județul Mehedinți, domiciliat în Timișoara, Str. Martirii de
                                societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul
la Fântâna Alba, bl. C37, ap. 2, județul Timiș.
                                asigurării sociale de stat, șomaj și sănătate, precum și
  - dl Caraiman Lucian Nicu, în calitate de administrator
                                față de terțele persoane cu care societatea a avut relații
și președinte al consiliului de administrație, identificat cu
                                contractuale sau de orice natură economică.
C.I. seria TM nr. 759549, CNP 173080211075, cetățean
                                  Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
român, născut la data de 2.08.1973 în Orșova, județul
                                bunurilor rămase are loc la data radierii societății la
Mehedinți, domiciliat în Timișoara, str. Petre Ispirescu
                                Oficiul Registrului Comerțului (art. 235, alin. 3 din Legea
nr. 10A, bl. T23, et. 2, ap. 7, județul Timiș.
                                nr. 31/1990, modificată cu Legea nr. 441/2006).
  Art. 2. Societatea se angajează a nu se diviza pe toată
                                  Art. 4. Asociații vor păstra registrele societății timp de
durata creditului, fără acordul prealabil al S.C.
EXIMBANK - S.A.                         5 ani și vor anunța organele financiare și celelalte organe
  Prezenta hotărâre a fost semnată de către acționari,    locale despre prezentul act.
astăzi, 26.01.2010, în 6 (șase) exemplare originale, din      Tehnoredactată la Timișoara, în trei exemplare, din
care 1 (unul) se va remite EXIMBANK - S.A.           care două s-au eliberat părților.
   (40/1.494.777)                        (41/1.494.778)
       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    TCACI COMPANY - S.N.C., Ghiroda               CRONPAN - S.R.L., Pișchia, județul Timiș
         județul Timiș
                                            HOTĂRÂRE
         HOTĂRÂREA NR. 1                         din 20.01.2010
        din 1 decembrie 2009                    a adunării generale a asociaților
      a adunării generale a asociaților            Subsemnații:
  Subsemnații:                          1. Pasca Marius-Călin, cetățean român, născut în loc.
  Tcaci Nadejda, domiciliată în localitatea Ghiroda, str.   Scărișoara, jud. Alba, la 11.04.1969, domiciliat în
Oituz nr. 5, județul Timiș, identificată cu Carte de      Timișoara, str. Cugir nr. 18, sc. A, ap. 5, județul Timiș,
Rezidență pentru membrii de familie ROU seria RTT        posesor al C.I. seria TM nr. 072435, eliberată de Poliția
nr. 00026 eliberată de APS Timiș la data de 18.01.2007,     Timișoara la data de 5.05.1999, identificat cu CNP
CNP 8540518350013                        11690411012550, în calitate de asociat cedent;
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010                31
  2. Anton Ioan, cetățean român, născut în sat Câmpia,     - Pasca Marius-Călin va deține un număr de 25.735
jud. Sălaj, la 2.02.1957, domiciliat în Becicherecu Mic,    părți sociale, în valoare de 257.350 lei, echivalentul a
nr. 487, județul Timiș, posesor al C.I. seria TM        50 % din capitalul social;
nr. 253199, eliberată de Poliția Timișoara la data de       - Pasca Camelia-Elena va deține o parte socială, în
20.03.2002, identificat cu CNP 1570202354845, în        valoare de 10 lei, echivalentul a 0,01 % din capitalul
calitate de asociat cesionar;                 social;
  3. Pasca Camelia-Elena, cetățean român, născută în      - Anton Ioan va deține un număr de 25.734 părți
Timișoara, jud. Timiș, la 13.12.1973, domiciliată în      sociale, în valoare de 257.340 lei, echivalentul a 49,99 %
Timișoara, str. Cugir nr. 18, bl. 78, sc. A, et. 2, ap. 5,   din capitalul social.
județul Timiș, posesoare a C.I. seria TM nr. 793216,       Prezenta hotărâre va sta la baza redactării actului
eliberată de SPCLEP la data de 11.12.2009, identificată    constitutiv actualizat și a unui act adițional la actul
cu CNP 2731213354758, în calitate de asociată nou       constitutiv.
cooptată și cedentă,                        (42/1.494.779)
  am hotărât următoarele:
  Art. 1. Majorarea capitalului social al societății prin         Societatea Comercială
aport în natură a unei construcții (conform CF 400658,          CRONPAN - S.R.L., satul Pișchia
nr. cadastral 481/a), proprietatea lui Pasca Marius-Călin,        comuna Pișchia, județul Timiș
asociat, și a lui Pasca Camelia-Elena, asociată nou
cooptată, în valoare de 512.700 lei, conform raportului de              NOTIFICARE
evaluare, întocmit în 14.12.2009, de un expert evaluator      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
membru ANEVAR.                         Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Astfel, capitalul social se va majora de la suma de    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
2.000 lei la suma 514.700 lei, și se vor crea un număr de   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
51.270 noi părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei,    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
realizat prin efortul asociatului Pasca Marius-Călin și a   CRONPAN - S.R.L., cu sediul în Pișchia, com. Pișchia,
asociatei nou cooptate Pasca Camelia-Elena, cu suma      județ Timiș, înregistrată sub nr. J 35/3742/2008, cod unic
de 512.700 lei, ce modifică procentual participarea      de înregistrare 24634285, care a fost înregistrat sub
asociaților la capitalul social, astfel:            nr. 3860 din 27.01.2010.
  - Pasca Marius-Călin a participat la majorare cu suma     (43/1.494.780)
de 256.350 lei, ceea ce înseamnă 25.635 părți sociale și
va deține după majorare 25.735 părți sociale, adică 50 %;         Societatea Comercială
  - Pasca Camelia-Elena a participat la majorare cu       KAUREK - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
suma de 256.350 lei, ceea ce înseamnă 25.635 părți
sociale și va deține după majorare 25.635 părți sociale,          HOTĂRÂREA NR. 1/1.01.2010
adică 49,80 %;                           Subsemnatul Kaurek Ștefan, cetățean român, fiul lui
  - Anton Ioan nu a participat la majorare și deține 100   Bernhard, născut la data de 22.06.1955 în mun.
părți sociale, adică 0,19 %.                  Timișoara, jud. Timiș, domiciliat în mun. Timișoara, Intr.
  În urma acestei majorări, societatea va avea un      Curcubeului nr. 2, sc. C, ap. 3, jud. Timiș, identificat prin
capital social în cuantum de 514.700 lei, împărțit în     C.I. seria TM nr. 653944, eliberată de SPCLEP Timișoara
51.470 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei     la data de 3.03.2008, CNP 1550622354780, în calitate de
fiecare parte socială.                     contractuală de asociat unic, referitor la S.C. KAUREK -
  Art. 2. Cesiunea unui număr de părți sociale de către   S.R.L., având sediul în Timișoara, Intr. Curcubeului nr. 2,
un asociat participant la majorarea de capital social, către  sc. C, ap. 3, jud. Timiș, înmatriculată la O.R.C. sub
asociatul care nu a participat la această majorare, astfel:  nr. J 35/671/20.03.2009, CIF RO25321952, hotărăsc:
  - Pasca Camelia-Elena, asociată nou cooptată și        Art. 1. Referitor la dizolvarea societății:
cedentă, cesionează un număr de 25.634 părți sociale, în      1. Se va dizolva Societatea Comercială KAUREK -
valoare de 256.340 lei, lui Anton Ioan, asociat cesionar.   S.R.L., fără lichidare, conform art. 235, alin. 3 din Legea
  Astfel, în urma cesiunii, capitalul social va fi astfel  31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006, prin
structurat pe asociați:                    repartizarea activelor rămase asociatului unic.
  32          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 315/10.II.2010
  2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului         Prin balanța de verificare întocmită la data de
este evidențiată în raportul de stingere a activului și           31.12.2009, se constată că sunt stinse toate obligațiile
pasivului întocmit la data de 1.01.2010.                  societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul
  Prin balanța de verificare întocmită la data de             asigurărilor sociale de stat, șomaj și sănătate, precum și
1.01.2010 se constată că sunt stinse toate obligațiile           față de terțele persoane cu care societatea a avut relații
societății către bugetul de stat, bugetul local, bugetul          contractuale sau de orice altă natură economică.
asigurărilor sociale de stat, șomaj și sănătate, precum și           3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
față de terțele persoane cu care societatea a avut relații
                                      bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data
contractuale sau de orice altă natură economică.
                                      radierii societății la ORC (art. 235, alin. 3 din Legea nr.
  3. Asociatul unic va păstra registrele societății timp de
                                      31/1990, modificată prin Legea 441/2006).
5 ani și va anunța organele financiare și celelalte organe
                                        4. Asociatul unic va păstra registrele societății timp de
locale despre prezentul act.
  Celelalte dispoziții ale actelor constitutive rămân           5 ani și va anunța organele financiare și celelalte organe
neschimbate. Prezenta hotărâre s-a redactat și semnat în          locale despre prezentul act.
3 (trei) exemplare originale, în data de 1.01.2010 de către           (45/1.494.782)
asociatul unic.
   (44/1.494.781)                                   Societatea Comercială
                                         DIAGEO - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
      Societatea Comercială
     DRAGOS & BOGDAN - S.R.L.                                    HOTĂRÂRE
  satul Remetea Mare, comuna Remetea Mare
                                                    din 1.01.2010
         județul Timiș
                                        Subsemnata Hanu Sofia, asociat unic al S.C.
       HOTĂRÂREA NR. 1/27.01.2010                   DIAGEO - S.R.L., am hotărât următoarele:
                                        1. Dizolvarea S.C. DIAGEO - S.R.L., conform art. 235,
            a asociatului unic
                                      alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată
  Subsemnata Alexandru Eleonora, cetățean român,              prin Legea nr. 441/2006, cu acordul asociatului unic.
născută la 9.12.1960 în Vulcan, județul Hunedoara,               2. Asociatul unic constată că sunt stinse toate
domiciliată în satul Remetea Mare nr. 56, județul Timiș,
                                      obligațiile societății către bugetul de stat, bugetul
identificată cu C.I. seria TM nr. 323198/6.05.2003,
                                      asigurărilor sociale, șomaj, sănătate, terțe persoane.
eliberată de Mun. Timișoara, CNP 2601209354790,
                                        3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
asociat unic al societății, am hotărât:
                                      bunurilor rămase, după plata creditorilor, are loc la data
  1. Dizolvarea Societății Comerciale DRAGOS &
BOGDAN - S.R.L., conform art. 235, alin. 1 din Legea            radierii societății conform art. 235, alin. 3 din Legea
31/1990, republicată și modificată cu Legea nr. 441/2006.          nr. 31/1990, modificată.
  2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului          4. Asociatul unic va păstra registrele societății timp de
este evindențiată în raportul de stingere a activului și          5 ani.
pasivului întocmit la data de 31.12.2009.                    (46/1.494.783)
                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
                                                                  &JUYDGY|405981|
         și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
             bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 315/10.II.2010 conține 32 de pagini.    Prețul: 6,40 lei          ISSN  1220–4889

								
To top