PLAN WYNIKOWY Z CHEMII DLA KLAS II-III GIMNAZJUM by cqe15118

VIEWS: 2,322 PAGES: 16

									     PLAN WYNIKOWY Z CHEMII DLA KLASY III GIMNAZJUM

PODRĘCZNIK: CHEMIA NOWEJ ERY cz.2 i 3 , J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

NUMER PROGRAMU DKW - 4014-95/99
PODSTAWA PROGRAMOWA Dz.U. Nr 51/2002 nr 51, poz.458

Opracowała
mgr Małgorzata Róziewicz
Semestr 1
                                Dział V  SOLE
Nr    Temat lekcji       Treści nauczania                  Wymagania programowe
lekcji                                 Podstawowe (na 2 i 3)      Ponadpodstawowe (na 4 i 5)
                                Uczeń wie i rozumie         Uczeń umie
1i 2   Przypomnienie najważniejszych informacji o
     kwasach i wodorotlenkach.
3    Budowa cząsteczki i   1. Budowa cząsteczek soli   - jak zbudowana jest cząsteczka soli   - ustalić wzór soli przy znanej
     nazewnictwo soli.    - wartościowość metalu i    (A),- jaka jest rola wartościowości przy wartościowości metalu i reszty
                 reszty kwasowej.        poprawnym zapisie wzoru          kwasowej(C),
                 2. Ustalanie wzorów      sumarycznego soli (B),          - zapisać ogólny wzór soli (C),
                 sumarycznych soli.       - jak tworzy się nazwy soli (B).     - ustalić wartościowość metalu we
                 3. Wzór ogólny soli.                           wzorze soli oraz podać nazwę soli
                 4. Nazewnictwo soli.                           (C).
4    Ustalanie wzorów soli  1.Wzory sumaryczne i      -że sole występują w znacznej       - ustalać wzory sumaryczne i
     na podstawie nazwy   strukturalne oraz nazwy    większości w postaci kryształów, a nie  strukturalne różnych soli na
     i odwrotnie.      soli – ćwiczenia w       pojedynczych cząsteczek (A),       podstawie nazwy i odwrotnie(C),
                 poprawnym zapisie.       - co to są wodorosole i hydraty (B),   - napisać wzory niektórych
                 2. Nazwy zwyczajowe soli.   -umie zapisać wzory soli kwasów      wodorosoli i hydratów (D),
                 3.Wodorosole i hydraty.    beztlenowych (C).             - napisać wzór soli na podstawie
                                                     nazwy zwyczajowej (D).
5    Dysocjacja jonowa     1. Dysocjacja jonowa soli.  - jak przebiega dysocjacja jonowa soli  - napisać i odczytać równania reakcji
     (elektrolityczna) soli.  2. Jony - kationy metalu i  (B),- jakie jony powstają w czasie    dysocjacji soli (C), - wskazać jony
                  aniony reszty kwasowej.   dysocjacji soli w wodzie (B).       obecne w roztworze w wyniku
                                                     zmieszania z wodą określonych soli
                                                     (D).
6    Reakcje zobojętniania   1. Reakcja zobojętniania –  - na czym polega reakcja zobojętniania  - zaproponować sposób przepro-
     jako jeden ze sposobów  jedna z metod        (A),- jaka jest rola wskaźnika w reakcji wadzenia i przeprowadzić reakcję
     otrzymywania soli.    otrzymywania soli.      zobojętniania (B),            zobojętniania (D), - napisać przebieg
                  2. Cząsteczkowy, jonowy i  - czym się różnią: cząsteczkowy, jonowy i reakcji w postaci cząsteczkowej, jo-
                  jonowy skrócony zapis    jonowy skrócony zapis równania reakcji  nowej i jonowej skróconej (C),
                  równania reakcji       (B).                   -wykazać, że wodorotlenki też
               zobojętniania.                             reagują z kwasami (D).
7  Otrzymywanie soli w   1. Wodór i sól - produkty - jak reagują metale aktywne z kwasami - przeprowadzić reakcję metalu
   reakcji metali z    reakcji metalu aktywnego z(B),                     aktywnego z kwasem (C),
   kwasami.        kwasem. 2..Sprawdzanie,  - jakie są produkty tej reakcji (A),     - zidentyfikować gazowy produkt tej
               czy metale szlachetne, np.- co to jest szereg aktywności metali (A), reakcji (C), - zapisać równanie reakcji
               Cu, reagują z kwasami.  - które metale należą do szlachetnych    metalu aktywnego z kwasem (C),
               3. Podział metali na   (A), - kiedy przebiegają reakcje metali z - korzystać z szeregu aktywności
               aktywne i szlachetne..  solami (B).                 metali (C), -przewidzieć, czy zajdzie
               4.Szereg aktywności metali.                      reakcja między kwasem a danym
               5. Reakcja metal + sól.                        metalem (D), oraz między solą a
                                                  danym metalem (D).
8  Otrzymywanie soli w   Reakcje tlenków metali z - jak reagują tlenki metali z kwasami (B), - zaproponować i przeprowadzić
   reakcjach tlenków    kwasami - jeden ze    - jakie są produkty tej reakcji (A).     reakcję tlenków metali z kwasami
   metali z kwasami.    sposobów otrzymywania                         (D),
               soli.                                 - napisać i odczytać odpowiednie
                                                  równania reakcji (C).
9  Inne sposoby otrzymy-  Inne sposoby otrzymywania - jak przebiega reakcja metali z niemetalami - napisać równanie reakcji
   wania soli.       soli: a/ reakcje metali z (B), - jak przebiega reakcja tlenków     dwutlenku węgla z wodorotlenkiem
               niemetalami,       kwasowych z tlenkami zasadowymi (B), wapnia, tlenku siarki(IV) z wodoro-
               b/ reakcje tlenków    - jak przebiega reakcja zasad z tlenkami   tlenkiem sodu, sodu z chlorem,
               zasadowych z       kwasowymi (B).                magnezu z siarką, itp. (C),- napisać
               bezwodnikami kwasowymi,                        równania reakcji otrzymywania danej
               c/ reakcje zasad z                           soli trzema sposobami (C),
               bezwodnikami kwasowymi.                        - udowodnić, że sole powstają w
                                                  reakcjach między substancjami o
                                                  właściwościach kwasowych z
                                                  substancjami o właściwościach
                                                  zasadowych (D).
10  Otrzymywanie soli    1. Sole trudno      - co to są sole trudno rozpuszczalne (A), - napisać równania reakcji powsta-
   trudno         rozpuszczalne.      - jak powstają sole trudno rozpuszczalne wania soli trudno rozpuszczalnych w
   rozpuszczalnych.    2.Reakcje pomiędzy:    (B), -jak korzystać z tabeli         postaci cząsteczkowej, jonowej i
               kwasem i solą, zasadą i  rozpuszczalności soli (B).          jonowej skróconej (C), - określić
                solą, solą i solą.                            zastosowanie reakcji strąceniowych
                3. Cząsteczkowy, jonowy i                        (D), - na podstawie tabeli rozpusz-
                jonowy skrócony zapis                          czalności przewidzieć przebieg
                równania reakcji                             reakcji soli z kwasem, zasadą lub z
                strąceniowych                              inną solą (D), napisać równania
                4. Analiza tabeli                            reakcji otrzymywania danej soli
                rozpuszczalności soli.                          trzema sposobami (C),
                                                    - zaproponować, jakich odczyn-
                                                    ników należy użyć do wytrącenia
                                                    danej soli (D).
11  Elektroliza wodnych    1. Proces elektrolizy soli -  - na czym polega elektroliza (B),     - określić produkty elektrolizy
   roztworów soli.      mechanizm elektrolizy,     - co to są: katoda i anoda (A),      roztworu chlorku miedzi(II) (C),
                reakcje elektrodowe,      - na czym polegają reakcje elektrodowe  - napisać równania reakcji
                produkty elektrolizy.2.    (B).                   elektrodowych (C), - określić
                Zastosowanie elektrolizy.                        zastosowanie procesu elektrolizy (C).
12  Podsumowanie wiado-    1. Praktyczne zastosowanie   Uczeń powinien wiedzieć i umieć:
   mości o solach - sole w  wybranych soli w        - znać nazewnictwo i budowę cząsteczek soli (B), - pisać i odczytywać
   życiu codziennym.     przemyśle, rolnictwie,     równania dysocjacji jonowej soli (C), - pisać wzory sumaryczne na podstawie
                gospodarstwie domowym,     nazwy soli i odwrotnie (C), - pisać równania reakcji otrzymywania soli trzema
                lecznictwie, itp.       podstawowymi sposobami (C), - rozumieć, na czym polega proces elektrolizy
                2. Sole zagrażające życiu   soli (B), - pisać równania reakcji zobojętnienia i strąceniowych w postaci
                człowieka.           cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej (C), - przewidzieć przebieg reakcji
                3. Utrwalenie wiadomości    soli z kwasem, zasadą lub inną solą (D), - określić zastosowanie wybranych soli
                o solach.           w życiu codziennym (B), - określić, które sole spożywane zagrażają życiu
                               człowieka (C).
13  Sprawdzian
   wiadomości.
                Dział VI SUROWCE I TWORZYWA POCHODZENIA MINERALNEGO
Nr    Temat lekcji       Treści nauczania                     Wymagania programowe
lekcji                                 Podstawowe (na 2 i 3)        Ponadpodstawowe (na 4 i 5)
                               Uczeń wie i rozumie            Uczeń umie
1    Skład pierwiastkowy   1. Skład pierwiastkowy   - co to jest skorupa ziemska (A), - jakie - wskazać miejsca występowania w
     skorupy ziemskiej.    skorupy ziemskiej.     najważniejsze pierwiastki występują w   Polsce pierwiastków w stanie
     Gleba i jej właściwości. 2. Porównanie składu    skorupie ziemskiej (B), - co to są     wolnym (C), - porównać skład
                 pierwiastkowego Ziemi,   minerały, skały, surowce mineralne (A), pierwiastkowy Ziemi, wszechświata
                 wszechświata i ciała    - w jakiej postaci występują pierwiastki  i ciała człowieka (C), - wykazać
                 człowieka. 3.Właściwości  na Ziemi (B), - na czym polega zjawisko  związek pomiędzy czystością gleby a
                 sorpcyjne gleby.      wietrzenia (B), - jakie związki chemiczne zdrowiem człowieka (C), - podać
                 4.Czynniki powodujące   są używane jako nawozy sztuczne (A),    praktyczne znaczenie właściwości
                 zanieczyszczenia gleb.   - jakie są czynniki degradujące glebę (A). sorpcyjnych gleb (D).
2    Skały wapienne i     1. Skały wapienne -    -jakie właściwości charakterystyczne    - zapisać równanie reakcji
     gipsowe - ich skład,   wapień, kreda, marmur.   wykazują skały wapienne (B), - co jest   charakterystycznej wapieni (C),
     właściwości i za-    2. Węglan wapnia - główny głównym składnikiem wapieni (B), -w     - opisać reakcję termicznego roz-
     stosowanie.       składnik skał wapiennych. jakich odmianach występują skały      kładu wapieni(C) oraz „gaszenia"
                 3. Reakcja wapieni.    wapienne (A), - co to jest wapno palone i wapna palonego (C),
                 4. Zastosowanie wapieni w gaszone (A), - co to jest zaprawa      - objaśnić przemiany chemiczne od
                 budownictwie.       murarska (A), - na czym polega       skal wapiennych do zaprawy
                 5. Anhydryt i gips - skały „gaszenie" wapna palonego (B),       murarskiej (C), - napisać wzory
                 gipsowe. 6. Siarczan(VI)  -jakie jest znaczenie wapieni w      gipsu i anhydrytu (C),-),- zapisać
                 wapnia – główny składnik budownictwie (B), - w jakich minerałach równanie reakcji otrzymywania
                 skał gipsowych. 7.Hydraty występuje siarczan (VI) wapnia (B),     gipsu palonego (C), - wyjaśnić
                 8. Gips krystaliczny i   -co to są hydraty (B), - czym się różni  proces twardnienia gipsu (D).
                 palony. 9. Zastosowanie  gips krystaliczny od gipsu palonego (B),
                 gipsu palonego.      - do czego służy gips (B).
3    Tlenek krzemu(IV), jego 1. Tlenek krzemu(IV) jako  - w jakich minerałach występuje tlenek   - opisać właściwości krzemionki
     odmiany i zastosowanie składnik minerałów.     krzemu(IV) (A),              (C),- podać przykłady związków
     w produkcji szkła.    2. Właściwości i      - jakie są właściwości krzemionki (A),   chemicznych budujących skorupę
                 zastosowanie krzemionki.  - do czego służy krzemionka (B),      ziemską (C),- wymienić rodzaje i
                 3. Budowa wewnętrzna    - czym się różni substancja krystaliczna  zastosowanie szkła (C).
              szkła. 4. Rodzaje      od bezpostaciowej (B).
              i zastosowanie szkła.
4  Metale i ich rudy   1. Wspólne i różniące    - w jakiej postaci występują metale w   - podać przykłady rud metali (C),
              właściwości metali.     skorupie ziemskiej (A),          - wyjaśnić istotę otrzymywania
              2. Metody otrzymywania   - co to są rudy metali (A),        metali z rud (C),- określić wspólne i
              metali.           - z czego składają się znane stopy metali: różniące cechy metali (C),
              3. Korozja metali.     mosiądz, brąz, stal (A),          - wyjaśnić, dlaczego częściej używa
              4.Rudy metali.       - do czego służą stopy metali (B),     się stopów niż metali czystych (C).
              5.Stopy metali.       - na czym polega korozja metali (B).
5  Surowce        1.Jak powstały złoża    - jakie są rodzaje węgli kopalnych     - wskazać na mapie Polski złoża
  energetyczne -     węgla, ropy naftowej i   (A),- jak powstały złoża węgli       węgli kopalnych i ropy naftowej
  węgle kopalne, ropa  gazu ziemnego.       kopalnych i ropy naftowej (B),       (C),- określić zastosowanie
  naftowa, gaz ziemny.  2.Podział i zastosowanie - jakie są właściwości fizyczne ropy produktów destylacji ropy
              węgli kopalnych.      naftowej (B),- co powstaje w wyniku naftowej (C),
              3. Produkty suchej     destylacji ropy naftowej (B),       - uzasadnić, dlaczego sucha
              destylacji węgla      - jakie są produkty suchej destylacji destylacja węgla kamiennego
              kamiennego.         węgla (A) i do czego one służą (B),    jest ważnym procesem
              6.Zastosowanie ropy     - jakie są produkty spalania węgla,    przemysłowym (D),
              naftowej i gazu       ropy naftowej i gazu ziemnego (A),     - wytłumaczyć wpływ
              ziemnego.          - jakie są pozawęglowe źródła       eksploatacji węgla i ropy
              7.Alternatywne źródła    energii (A), - jakie są przyczyny     naftowej na środowisko naturalne
              energii wykorzystujące   poszukiwania nowych źródeł energii (D),
              energię wiatru, słońca,   (wyczerpywanie się zasobów         - ocenić zalety i wady pozawę-
              wody, reakcji jądrowych surowców energetycznych            glowych źródeł energii (D).
              i biochemicznych.      i ochrona środowiska) (B).
6  Sprawdzian       Uczeń powinien wiedzieć i umieć:
  wiadomości.      -co to jest skorupa ziemska (A) i z czego jest zbudowana (B),-jaki jest udział soli w budowie
              skorupy ziemskiej (B),- porównać skład pierwiastkowy Ziemi, wszechświata i ciała człowieka
              (C),- odróżnić skały wapienne od innych skał (C), -określić skład skał wapiennych i gipsowych (C),
              - podać zastosowanie wapieni i gipsu (B), - określić właściwości i zastosowanie krzemionki (C),
              - wyjaśnić różnicę między substancją krystaliczną a bezpostaciową (C), - określić występowanie i
              znaczenie metali (C), - określić, co to są surowce energetyczne (B), - przedyskutować problemy
                 ekologiczne związane z eksploatacją i wykorzystaniem surowców energetycznych (D), - wyjaśnić
                 konieczność poszukiwania i stosowania alternatywnych źródeł energii (B).

                    Dział VII WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM
Nr    Temat lekcji     Treści nauczania                      Wymagania programowe
lekcji                               Podstawowe (na 2 i 3)         Ponadpodstawowe (na 4 i 5)
                              Uczeń wie i rozumie           Uczeń umie
1    Węgiel pierwiastkowy 1. Właściwości węgla     -co to jest chemia organiczna      - podać informacje o atomie węgla na
     - odmiany w jakich  jako pierwiastka (na    (A), -że węgiel jest składnikiem podstawie jego położenia w układzie
     występuje.      podstawie położenia w    związków nieorganicznych i       okresowym (C),-wymienić związki
                układzie okresowym).    wszystkich związków           nieorganiczne węgla (C),- wyjaśnić
                2. Występowanie węgla    organicznych (A), -jaka jest      przyczynę zwęglania związków
                w przyrodzie w stanie    wartościowość węgla w związ-      organicznych (D),- podać różnice w
                wolnym oraz w        kach organicznych (A), - co to     budowie wewnętrznej diamentu i
                związkach nieorgani-    jest zjawisko alotropii (A),- jakie grafitu oraz wynikające stąd
                cznych i organicznych.   są odmiany alotropowe węgla       konsekwencje (C), - zanalizować budowę
                3. Odmiany alotropowe    (A), -jakie jest zastosowanie      wewnętrzną fullerenów (D).
                węgla.           diamentu i grafitu(B).
2    Szereg homologiczny  1. Węglowodory nasycone. -co to są węglowodory (A), - co to - podać nazwy, wzory sumaryczne,
     węglowodorów nasyco- 2. Szereg homologiczny.   jest szereg homologiczny (B),      półstrukturalne i strukturalne alkanów (C),
     nych (alkanów).    3. Nazwy, wzory suma-    - co to są węglowodory nasycone     - określić wzór ogólny alkanów (C),
                ryczne, półstrukturalne i  (alkany) (B), - jakie są nazwy czterech - zbudować model cząsteczki alkanu (C),
                strukturalne alkanów, wzór pierwszych alkanów (A), - jak zmieniają - obliczyć masę cząsteczkową, skład
                ogólny. 4. Zmiany      się właściwości fizyczne alkanów w   procentowy dowolnego alkanu (C), -ustalić
                właściwości fizycznych w  szeregu homologicznym (B), - jakie jest wzór alkanu na podstawie jego masy
                szeregu homologicznym.   zastosowanie alkanów (B).        cząsteczkowej (D).
                5. Zastosowanie alkanów.
3    Metan - główny skład- 1. Metan jako składnik gazu - jaki jest wzór sumaryczny i      - zbudować model cząsteczki metanu (C),
     nik gazu ziemnego.  ziemnego. 2. Właściwości  strukturalny metanu (B), -gdzie     - napisać i uzgodnić równania reakcji
                metanu. 3. Zależność    występuje metan (A), - na czym     spalania całkowitego i niecałkowitego oraz
                przebiegu spalania metanu  polega spalanie całkowite, nie-     półspalania metanu (C) i dowolnego
                od ilości użytego tlenu.  całkowite i półspalanie (B), -jakie   alkanu (D), -napisać równanie reakcji
                4. Reakcja substytucji    właściwości fizyczne i chemiczne    metanu z bromem, chlorem (D),
                (podstawienia)-reakcja    wykazuje metan (A), - do czego     - napisać i uzgodnić równania reakcji
                charakterystyczna      służy metan (A), - na czym polega    spalania całkowitego i niecałkowitego oraz
                alkanów.           reakcja substytucji i w jakich     półspalania alkanu na wzorze ogólnym (D).
                               warunkach reaguje metan (B).
4  Węglowodory nienasy-    1. Węglowodory        -co to są węglowodory nienasycone  - podać wzory sumaryczne i strukturalne
  cone (alkeny i alkiny) -  nienasycone. 2. Alkeny,   (A), -co to są alkeny (A), - co to sąalkenów i alkinów (C),- określić wzór
  szeregi homologiczne.    wiązanie podwójne, wzór   alkiny (A), - jak się tworzy nazwy  ogólny alkenów i alkinów (D), - zbudować
                ogólny, nazewnictwo.     alkenów i alkinów (B).        model cząsteczki dowolnego alkenu i
                3. Alkiny, wiązanie                        alkinu (C), - obliczyć masę cząsteczkową,
                potrójne, wzór ogólny,                      skład procentowy alkenu i alkinu (C),
                nazewnictwo.                           -ustalić wzór alkenu i alkinu na podstawie
                                                 jego masy cząsteczkowej (D).
5  Eten (etylen) - przedsta-  1. Eten (etylen) - budowa  -jaki jest wzór etenu (A), - jakie są - zbudować model cząsteczki etenu (C),
  wiciel alkenów.       cząsteczki. 2.Otrzymywanie właściwości fizyczne i chemiczne    - opisać w jaki sposób można otrzymać
                etenu. 3. Właściwości    etenu (B),              eten (C), - napisać, uzgodnić i odczytać
                fizyczne i chemiczne etenu: - jak zachowuje się woda bromowa równania reakcji a) spalania etenu (D),
                spalanie, przyłączanie,   wobec etenu (B),           b) przyłączenia bromu, bromowodoru,
                polimeryzacja.       - jakie jest zastosowanie etenu (B), chloru, wodoru, wody do etenu (D),
                4. Zastosowanie etenu.   - jakie są reakcje charakterystyczne - wyjaśnić na czym polega reakcja addycji
                              alkenów (A).             i polimeryzacji (C).
6  Etyn (acetylen) - przed-  1. Etyn (acetylen) - budowa -jaki jest wzór etynu (A),      - zbudować model cząsteczki etynu (C),
  stawiciel alkinów.     cząsteczki.         - jakie są właściwości fizyczne i   - opisać w jaki sposób można otrzymać
                2.Otrzymywanie acetylenu. chemiczne etynu (B), - jak       etyn (C), - napisać, uzgodnić i odczytać
                3. Właściwości fizyczne i  zachowuje się woda bromowa      równania reakcji a) spalania etynu (D),
                chemiczne acetylenu:    wobec etynu (B),           b) przyłączenia bromu, bromowodoru,
                spalanie, przyłączanie,   - do czego służy etyn (B),      chloru, wodoru, wody do etynu (D),
                polimeryzacja.       - jakie są reakcje charakterystyczne - wyjaśnić wpływ wiązania potrójnego w
                4. Zastosowanie acetylenu. alkinów (A).              alkenach na ich właściwości chemiczne(D)
7  Polietylen jako       1. Tworzywa sztuczne -   - z jakich surowców otrzymuje się   - wyjaśnić, na czym polega polimeryzacja
  przykład tworzyw      przykłady.         tworzywa sztuczne (B), - jakie są   i jakie substancje mogą ulegać
  sztucznych.         2. Otrzymywanie tworzyw przykłady tworzyw sztucznych (A) polimeryzacji (C), - omówić budowę
                sztucznych przez        -co to jest monomer i polimer (A), polimeru (C), - opisać właściwości i
                polimeryzację.         -jakie są zalety i wady tworzyw    zastosowanie wybranych tworzyw
                                sztucznych (C).            sztucznych (D).
8   Porównanie budowy    1. Porównanie budowy      - co to są węglowodory (A), - jakie - zaproponować doświadczenie, które po-
   cząsteczek i       cząsteczek alkanów,       są rodzaje węglowodorów (B),     zwoli odróżnić dowolny węglowodór na-
   właściwości alkanów,   alkenów i alkinów.        -do czego służą węglowodory (B), sycony od nienasyconego (D),
   alkenów i alkinów.    2. Porównanie aktywności    -jaką postać mają wzory ogólne    - napisać wzory sumaryczne,
                chemicznej węglowo-       alkanów, alkenów i alkinów (A),    półstrukturalne i strukturalne dowolnych
                dorów. 3. Najważniejsze     - jak odróżnić węglowodory      węglowodorów (C),
                zastosowania węglowo-      nasycone od nienasyconych (B),    - napisać, uzgodnić i odczytać równania re-
                dorów.             - od czego zależy rodzaj       akcji spalania całkowitego, niecałkowitego i
                                produktów spalania          półspalania dowolnego węglowodoru (C),
                                węglowodorów (B),           - napisać, uzgodnić i odczytać równania
                                - na czym polega reakcja       reakcji przyłączania bromu, chloru lub
                                polimeryzacji (B).          wodoru do węglowodorów nienasyconych
9   Podsumowanie wiado-   Uczeń powinien wiedzieć i umieć:
   mości o węglu i jego   - przyporządkować pojęciom definicje (A), - wyjaśnić, z czego wynikają różnice we właściwościach odmian
   związkach z wodorem.   alotropowych węgla (C), - na podstawie informacji o właściwościach rozpoznać węglowodór (C),
                - przyporządkować nazwom węglowodorów wzory sumaryczne i strukturalne i odwrotnie (C), - pisać równania
                reakcji spalania, addycji, substytucji (C), - wymienić produkty destylacji ropy naftowej, podać ich właściwości i
                zastosowanie (A), - określić zależność między właściwościami fizycznymi a liczbą atomów węgla w cząsteczce
                węglowodorów (B), - zakwalifikować węglowodory do danego szeregu homologicznego na podstawie
                wzorów (C), - doświadczalnie odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych (C), - określić właściwości
                fizyczne i chemiczne metanu, etenu, acetylenu (B), - wyjaśnić pojęcia: monomer, polimer (B).
10  Sprawdzian wiadomości.
Prace kontrolne w 1 semestrze:
Kartkówka z wzorów i nazewnictwa soli we wrześniu.
Sprawdzian wiadomości o solach w październiku.
Sprawdzian z działu surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego w listopadzie.
Kartkówka z wzorów i nazewnictwa węglowodorów w grudniu.
Sprawdzian z działu węgiel i jego związki z wodorem w styczniu.
Semestr 2
                        Dział VIII POCHODNE WĘGLOWODORÓW
Nr    Temat lekcji       Treści nauczania                     Wymagania programowe
lekcji                                Podstawowe (na 2 i 3)         Ponadpodstawowe (na 4 i 5)
                               Uczeń wie i rozumie          Uczeń umie
1    Szereg homologiczny    1. Pochodne        - co to znaczy, że alkohole są    - podać nazwy, wzory sumaryczne,
     alkoholi jako       węglowodorów.       pochodnymi węglowodorów (A),     strukturalne i półstrukturalne alkoholi (C),
     pochodnych        2. Rodnik i grupa     - co to jest rodnik i grupa funkcyjna - określić wzór ogólny alkoholi (C),
     alkanów.         hydroksylowa.       (B), -co oznaczają symbole: R-,    - zbudować model cząsteczki alkoholu (C),
                  3. Szereg homologiczny   -OH (B),-jakie są nazwy czterech   - wskazać i nazwać rodnik i grupę funkcyj-
                  alkoholi.         pierwszych alkoholi w szeregu     ną w alkoholach (C), - obliczyć masę
                  4. Nazewnictwo alkoholi.  homologicznym (A),          cząsteczkową, skład procentowy alkoholu
                  5. Wzór ogólny alkoholi.  - jak się tworzy nazwy alkoholi (B). (C), - ustalić wzór alkoholu na podstawie
                                                  masy cząsteczkowej (D).
2    Metanol i etanol -    1. Metanol i etanol -   -jakie są wzory metanolu i etanolu - napisać równania reakcji spalania
     przedstawiciele alko-   właściwości fizyczne,   (A), -że metanol jest bardzo silną  metanolu i etanolu (C), -wytłumaczyć,
     holi.           chemiczne i zastosowanie. trucizną (A), - do czego służy    dlaczego mimo obecności grupy -OH od-
                  2. Fermentacja alkoholowa. metanol (A), - na czym polega     czyn etanolu jest obojętny (C),
                  3. Alkoholizm - groźna   fermentacja alkoholowa (B),      - przedyskutować zastosowanie etanolu
                  choroba społeczna.     -do czego służy etanol (A),      (zalety i niebezpieczeństwa) (D),
                               -jakie są właściwości fizyczne    -opisać doświadczenie pozwalające
                               etanolu (C).             wykryć obecność etanolu (D).
3    Gliceryna (propantriol)  1. Gliceryna (alkohol   - że gliceryna należy do alkoholi   -zapisać wzory i zbudować model
     - alkohol         trihydroksylowy) -model  wielohydroksylowych (A),       cząsteczki gliceryny (C), - zapisać równanie
     trihydroksylowy.     cząsteczki, wzór struktu- -jakie są właściwości fizyczne    reakcji spalania gliceryny (C), - napisać wzór
                  ralny, półstrukturalny i  gliceryny (B)             glikolu etylenowego(C), -porównać
                  sumaryczny.        -do czego służy gliceryna (B).    właściwości gliceryny i glikolu etylenowego
                  2. Właściwości fizyczne i                    (D).
                  zastosowanie gliceryny.
                  3. Glikol etylenowy.
4    Szereg homologiczny    1. Kwasy karboksylowe.   - co to znaczy, że kwasy       - podać nazwy, wzory strukturalne, pół-
     kwasów          2. Rodnik i grupa     karboksylowe są pochodnymi      strukturalne i sumaryczne czterech pierw-
  karboksylowych.     karboksylowa. 3. Reszta    węglowodorów (A), - jak się      szych członów szeregu homologicznego
              kwasowa w cząsteczce     tworzy systematyczne nazwy kwa-    kwasów karboksylowych (C),
              kwasu karboksylowego.     sów (B), - jakie są nazwy       - określić wzór ogólny kwasów karboksy-
              4. Szereg homologiczny    zwyczajowe czterech pierwszych    lowych (C), - wskazać i nazwać rodnik i
              kwasów karboksylowych.    członów szeregu homologicznego    grupę funkcyjną w kwasach karboksylo-
              5. Nazewnictwo. 6. Wzór    kwasów karboksylowych (A).      wych (C), - zbudować modele cząsteczek
              ogólny kwasów karboksy-                       kwasów karboksylowych (C),
              lowych.                               -ustalić wzór kwasu na podstawie masy
                                                cząsteczkowej (D).
5  Kwas mrówkowy i     1. Niższe kwasy        -jakie są wzory kwasów:        - zbudować modele cząsteczek kwasu
  kwas          karboksylowe.         mrówkowego i octowego (A),      mrówkowego i octowego (C),
  octowy - niższe kwasy  2. Fermentacja octowa.    -jakie są właściwości fizyczne    - zapisać równania reakcji spalania tych
  karboksylowe.      3. Właściwości fizyczne.   kwasów: mrówkowego i octowego     kwasów (C), -wyjaśnić odczyn kwasu
              4. Właściwości chemiczne -  (B), - na czym polega fermentacja   octowego (D), - zapisać równania reakcji
              odczyn, dysocjacja jonowa,  octowa (B),- jakie jest        dysocjacji jonowej kwasów: mrówkowego i
              reakcje: z metalem, zasadą,  zastosowanie kwasu mrówkowego     octowego (C), - zapisać równania reakcji
              tlenkiem metalu, reakcje   i octowego (A),            kwasu octowego z metalami, tlenkami
              spalania.                              metali i wodorotlenkami (D), -zapisać
              5. Zastosowanie kwasów:                       równanie reakcji fermentacji octowej (C).
              mrówkowego i octowego.
6  Wyższe kwasy      1. Wyższe kwasy        - dlaczego wyższe kwasy        - podać nazwy i wzory wyższych kwasów
  karboksylowe:      karboksylowe:         karboksylowe noszą nazwę       karboksylowych (C), - wskazać rodnik,
  - kwas palmitynowy,   - kwas palmitynowy,      kwasów tłuszczowych (A),       grupę funkcyjną i resztę kwasową w
  - kwas stearynowy,   - kwas stearynowy,      - do czego służą wyższe kwasy     cząsteczkach wyższych kwasów
  - kwas oleinowy.    - kwas oleinowy.       karboksylowe (A),- jakie są różnice  karboksylowych (C),
              2. Właściwości fizyczne    we właściwościach fizycznych      -opisać doświadczenie pozwalające
              kwasów tłuszczowych.     kwasów oleinowego i stearynowego   zbadać charakter nienasycony kwasu
              3. Kwas oleinowy jako     (B),- że kwas oleinowy jest      oleinowego (C), - zapisać równania
              przykład kwasu        kwasem nienasyconym (B),       reakcji spalania kwasów tłuszczowych
              nienasyconego. 4. Mydła.   - w jakiej reakcji powstaje mydło   (C), - zapisać równanie reakcji
              5. Mechanizm mycia i     (A).                 otrzymywania mydła sodowego (C),
              prania.                               - wyjaśnić mechanizm mycia i prania (D).
7  Porównanie       1. Porównanie budowy    - że w miarę wzrostu długości    - praktycznie wykorzystać
  właściwości kwasów   cząsteczek poznanych    łańcucha węglowego wzrasta      wiadomości do identyfikacji kwasów
  karboksylowych.    kwasów           gęstość, temperatura topnienia    karboksylowych (C), -pisać równania
              karboksylowych.      i wrzenia kwasów karboksylo-     reakcji kwasów karboksylowych
              2. Porównanie       wych (A), - że w miarę wzrostu    (spalania, dysocjacji jonowej, z
              właściwości niższych i   długości łańcucha węglowego     metalami, tlenkami metali,
              wyższych kwasów      maleje rozpuszczalność w wo-     wodorotlenkami) i nazywać
              karboksylowych.      dzie, zdolność do dysocjacji     powstałe produkty(D).
                           jonowej i aktywność chemiczna
                           kwasów karboksylowych (A).
8  Estry - pachnąca    1. Estry - produkty    - na czym polega reakcja       - zapisać równanie reakcji estryfikacji i
  chemia.        reakcji cząsteczek     estryfikacji (B), - jaka jest rola  hydrolizy estru (C), - wskazać i nazwać
              kwasów z cząsteczkami   kwasu siarkowego w reakcji      rodniki i grupę estrową w cząsteczce
              alkoholi.         estryfikacji (B), - jakie są     powstałego estru (C), - określić wzór
              2. Mechanizm i warunki,  właściwości estrów (A),       ogólny estrów (C), - tworzyć nazwy
              w jakich zachodzi     - do czego służą estry (A).     estrów, znając nazwy substratów (C),
              reakcja estryfikacji.                      - na podstawie nazwy lub wzoru estru
              3. Budowa cząsteczek                      przewidzieć nazwy i wzory alkoholu i
              estrów. 4. Właściwości i                    kwasu, z których powstał ester (D),
              zastosowanie estrów.                      -zapisać możliwe wzory estrów na
              5. Reakcja hydrolizy.                      podstawie sumarycznego wzoru ogólnego
                                              (D) .
9  Inne pochodne węglo-  1. Aminy - pochodne    - co to są aminy (B), - jakie są   - zbudować model cząsteczki oraz napisać
  wodorów - aminy i   węglowodorów i amoniaku.  właściwości amin (A), - gdzie    wzór strukturalny prostej aminy i prostego
  aminokwasy.      2. Wzór (rodnik i grupa  występują aminy (A), - co to są   aminokwasu (C),
              aminowa), właściwości,   aminokwasy (B), - jakie są      - zanalizować, jakie są konsekwencje
              występowanie amin.     właściwości aminokwasów (A),     istnienia dwóch grup funkcyjnych
              3. Aminokwasy - związki  -gdzie występują aminokwasy(A),   (kwasowej i zasadowej) w cząsteczce
              organiczne o dwóch     -jakim reakcjom ulegają       aminokwasu (D), - wskazać i nazwać
              grupach funkcyjnych.    aminokwasy (B), - jaki jest wzór   rodniki i grupy funkcyjne w cząsteczkach
              4. Wzór (rodnik, grupa   wiązania peptydowego (B).      amin i aminokwasów (D).
              aminowa i karboksylowa),
                  właściwości i występowa-
                  nie aminokwasów.
10    Podsumowanie wiado-    Uczeń powinien wiedzieć i umieć:
     mości o pochodnych    - że poznane pochodne węglowodorów to: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy (A),
     węglowodorów.       - znać nazewnictwo i budowę cząsteczek alkoholi w szeregu homologicznym (A), - znać nazewnictwo i
                  budowę cząsteczek kwasów karboksylowych (A), - rozumieć pojęcia: rodnik i grupa funkcyjna (B),
                  - rozumieć zależność między obecnością danej grupy funkcyjnej w cząsteczce a właściwościami pochodnych
                  węglowodorów (A), - znać najważniejsze właściwości i zastosowania pochodnych węglowodorów (A),
                  - rozumieć przebieg reakcji estryfikacji (B), - umieć zapisać równania reakcji spalania, dysocjacji jonowej i
                  zobojętniania kwasów karboksylowych (C), - umieć pisać równania reakcji powstawania mydła z wyższych
                  kwasów karboksylowych i zasad (C), - umieć określić: wzór ogólny, skład pierwiastkowy, grupę funkcyjną
                  przedstawicieli pochodnych węglowodorów na podstawie nazwy i odwrotnie (C), - umieć określić wzory
                  strukturalne i nazwy pochodnych węglowodorów na podstawie modelu cząsteczki (C), - umieć określić
                  nazwy i wzory strukturalne estrów na podstawie wzoru sumarycznego (D).
11    Sprawdzian
     wiadomości.

                Dział IV ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYWIENIU I ŻYCIU CODZIENNYM
Nr    Temat lekcji       Treści nauczania                       Wymagania programowe
lekcji                                  Podstawowe (na 2 i 3)         Ponadpodstawowe (na 4 i 5)
                                 Uczeń wie i rozumie          Uczeń umie
1    Podstawowe składniki   1. Skład chemiczny      - jakie pierwiastki podstawowe     - określić rolę białka, tłuszczu, cukru w
     żywności i ich rola w   organizmu człowieka.     występują w organizmie człowieka organizmie człowieka (C),
     organizmie.        2. Składniki pokarmowe:    (A),                  - określić, jaką rolę pełni woda w organiz-
                  budulcowe, energetyczne,   - co to są makro- i mikroelementy mie człowieka (C),- określić rolę witamin i
                  regulujące -ich źródła i rola (B),- jakie są rodzaje składników   soli mineralnych w zdrowiu człowieka(C),
                  w organizmie człowieka.    pokarmowych (B),            - wyjaśnić zasady prawidłowego żywienia
                  3. Zasady prawidłowego    - jakie są źródła białka, tłuszczów,  (C), - zaplanować prawidłowy dzienny
                  żywienia.           cukrów (A).              jadłospis ucznia (D).
2    Tłuszcze - budowa czą- 1. Podział tłuszczów ze     - jakie właściwości fizyczne      - zaproponować jak przeprowadzić
     steczek. Rodzaje i    względu na pochodzenie,    wykazują tłuszcze (A),         identyfikację tłuszczów nienasyconych
     właściwości tłuszczów. stan skupienia, charakter    - jaki jest podział tłuszczów i jakie (D),
              chemiczny. 2. Właściwości   są przykłady poszczególnych      - udowodnić, że tłuszcz jest estrem (D),
              fizyczne tłuszczów.      rodzajów tłuszczów (B),        - zapisać równania reakcji otrzymywania
              3. Tłuszcze - estry      - co to jest reakcja zmydlania    tłuszczu (C)
              gliceryny i wyższych     tłuszczu(B), - na czym polega     -napisać reakcję zmydlania tłuszczów (D),
              kwasów karboksylowych.    reakcja utwardzania tłuszczu (B).   -napisać reakcję utwardzania tłuszczów
              4. Reakcja zmydlania i                       (D).
              utwardzania tłuszczu.
3  Białka - skład     1. Skład pierwiastkowy    - jakie pierwiastki wchodzą w     -opisać reakcje charakterystyczne białek
  pierwiastkowy,     białek. 2. Białka - związki  skład białka (A), - co to są białka  (C),- wymienić czynniki powodujące
  właściwości, reakcje  wielkocząsteczkowe.      proste i złożone (B),         denaturację białka (C), - wyjaśnić, na czym
  charakterystyczne.   3. Podział białek na proste  - że podstawową cegiełką w      polega proces denaturacji białka (C).
              i złożone. 4. Wpływ      budowie białek są aminokwasy(B),
              różnych czynników       - jakie czynniki powodują
              chemicznych na białka -    denaturację białek (A),
              denaturacja białka.      - jakie są reakcje charakterystyczne
              5. Reakcje biuretowa i    białek(B).
              ksantoproteinowa.
4  Glukoza jako przykład  1. Skład pierwiastkowy    - jaki jest skład pierwiastkowy    - podać wzór sumaryczny glukozy (C),
  cukru prostego.     cukrów. 2. Podział cukrów.  cukrów (A), jaki jest podział     -opisać reakcje charakterystyczne glukozy
              3. Glukoza - przykład     cukrów (A), - jakie są właściwości  (C),
              cukru prostego.        fizyczne glukozy (A), - że glukoza  - udowodnić, że glukoza ma właściwości
              4. Właściwości fizyczne    jest cukrem prostym (B), - jakie są  redukujące (D), - zapisać równanie reakcji
              glukozy. 5. Reakcje      inne przykłady cukrów prostych    spalania glukozy (C).
              charakterystyczne glukozy.  (B).
              6. Spalanie glukozy w
              organizmie człowieka.
5  Sacharoza - przykład  1. Sacharoza - przykład    - jakie są właściwości fizyczne    - wyjaśnić, co to znaczy, że sacharoza jest
  dwu cukru.       dwucukru. 2. Właściwości   sacharozy (A), - że sacharoza jest  dwucukrem (C), - zaproponować, jak
              fizyczne sacharozy.      dwucukrem (B), - jakie są inne    sprawdzić doświadczalnie, czy sacharoza
                             przykłady dwucukrów (B).       ma właściwości redukujące (D),
                                                - zapisać równanie reakcji hydrolizy
                                                sacharozy (C).
6  Wielocukry - skrobia i   1. Skrobia - przykład     - gdzie występują: skrobia i     - podać wzór skrobi i celulozy (C),
  celuloza.          wielocukru.          celuloza (A), - czym się różnią    - wyjaśnić różnicę w budowie skrobi i
                2. Właściwości fizyczne i   budowa skrobi i celulozy (B), -jakie celulozy (C), -opisać reakcję
                występowanie skrobi.     są właściwości skrobi (A), - jakie są charakterystyczną skrobi (C), - wyjaśnić
                3.Celuloza (błonnik) -    właściwości celulozy (A),       znaczenie błonnika jako składnika
                przykład wielocukru.     - do czego służy skrobia (A),     pokarmowego (C), - zapisać przebieg
                4. Występowanie,       - do czego służy celuloza (A).    reakcji hydrolizy skrobi (C).
                właściwości i znaczenie
                celulozy.
7  Włókna naturalne i     1. Włókna naturalne.     - jakie są rodzaje włókien (A).    - dokonać podziału włókien (C),
  syntetyczne.        2. Włókna wytworzone                        - opisać, jak odróżnić doświadczalnie
                przez człowieka (sztuczne i                     włókno bawełniane od wełnianego (D).
                syntetyczne).
                3. Właściwości różnego
                rodzaju włókien.
                4. Identyfikacja włókna.
8  Sprawdzian         Sprawdzenie czy uczeń opanował następujące wiadomości i umiejętności:
  wiadomości i        - rozumienie roli składników pokarmowych w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu (B), - rozumienie
  umiejętności - wyko-    zasadniczej różnicy w budowie związków chemicznych będących składnikami pożywienia (B), - zapis równań
  rzystanie reakcji      reakcji spalania glukozy, hydrolizy sacharozy, hydrolizy skrobi, zmydlania tłuszczu (B), - doświadczalne
  charakterystycznych do   badanie składu pierwiastkowego substancji organicznych (C),
  identyfikacji substancji.  - wykrywanie białka, skrobi, glukozy w produktach spożywczych (D),
                - uzasadnienie przynależności tłuszczów do grupy estrów (C), - określenie właściwości fizycznych tłuszczów,
                cukrów, białek (B), - rozumienie budowy związków wielkocząsteczkowych (białka, wielocukry) (B),
                - rozumienie znaczenia i zastosowania związków organicznych w żywieniu i w życiu codziennym (B).
9  Negatywne skutki dzia-   Uczeń powinien wiedzieć mieć
  łania niektórych sub-    -że nadużywanie alkoholu szkodzi zdrowiu człowieka (B), - że alkoholizm jest groźną chorobą społeczną (A),
  stancji na organizm     - że medykamenty należy zażywać ściśle według wskazań lekarza (B), - że nadużywanie środków
  człowieka.         farmaceutycznych grozi zatruciem, a nawet śmiercią (B), - że palenie tytoniu jest nałogiem szkodliwym dla
  1. Alkoholizm.       zdrowia nie tylko samego palacza (B), - że narkotyki są środkami uzależniającymi (A), - że przyjmowanie
  2. Narkomania.       narkotyków w każdej postaci nieuchronnie prowadzi do wyniszczenia organizmu i w końcu do śmierci (B),
  3. Lekomania.        -że spożywanie w nadmiernej ilości każdej substancji szkodzi zdrowiu człowieka (B), - że spożywanie
    4.Nikotynizm.      alkoholu, zażywanie narkotyków i uleganie innym nałogom często jest przyczyną zachowań kryminogennych
    5. Inne nałogi, np.   (B).
    nadużywanie kawy,
    herbaty.
Oznaczenia :
A – zapamiętanie wiadomości, B- rozumienie wiadomości, C-stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, D- stosowanie wiadomości w
sytuacjach problemowych.

Prace kontrolne w 2 semestrze:
Kartkówka z wzorów i właściwości alkoholi w marcu.
Sprawdzian wiadomości o pochodnych węglowodorów w kwietniu.
Sprawdzian z działu związki chemiczne w żywieniu i życiu codziennym w czerwcu.

								
To top