een printer by hcj

VIEWS: 6 PAGES: 12

									           Sociale en Juridische beroepsaspecten
               Dossier: Piraterij
                 Melissa De Witte
                   3 TINB                               1
Dossier: Piraterij
Inhoudsopgave


1. Definitie piraterij............................................................................................... 3
2. Soorten van softwarepiraterij: ........................................................................... 3
  2.1. Internetpiraterij: ........................................................................................ 3
  2.2 Piraterij door de eindgebruiker: .................................................................... 4
  2.3. Laden van de harde schijf (hard disk loading): ............................................. 5
  2.4. Vervalsen van software: ............................................................................. 5
  2.5. Overgebruik van de client-server: ................................................................ 6
3. Belang van een licentie: .................................................................................... 7
4. Enkele cijfers.................................................................................................... 8
  4.1 Percentage piraterij in de Europese Unie....................................................... 8
  4.2 Waarde van de illegale software ................................................................... 8
5. Actueel vigerende nationale en Europese wetgeving ........................................... 9
inzake multimedia. ............................................................................................... 9
  5.1 Nationale wetgeving. .................................................................................. 9
  5.2. Europese richtlijnen. ................................................................................... 9
  5.3. Internationale wetgeving. ........................................................................... 9
  5.4 Auteursrecht ..............................................................................................10
   5.4.1 Wat kan beschermd worden door het auteursrecht? ...............................10
   5.4.2 Hoe kan ik een computerprogramma beschermen? ................................10
  5.5 Morele rechten en vermogensrechten ..........................................................12
   5.5.1 De vermogensrechten ..........................................................................12
    5.5.1.1 Het reproductierecht ......................................................................12
    5.5.1.2 Het recht van mededeling aan het publiek .......................................12
   5.5.2 De morele rechten ...............................................................................12
6. Bronnen ..........................................................................................................12
                                                           2
Dossier: Piraterij
           Sociale en juridische beroepsaspecten: Dossier Piraterij


1. Definitie piraterij Wat is piraterij?

 Onder "softwarepiraterij" verstaan we het kopiëren, reproduceren, gebruiken of vervaardigen,
 zonder enige vorm van goedkeuring, van softwareproducten die onder de bescherming vallen van
 de wetten op het Intellectueel eigendomsrecht (auteursrechten), ook wel "IP" genaamd (Intellectual
 Property).
2. Soorten van softwarepiraterij:


2.1. Internetpiraterij:


Dit gebeurt wanneer software van het Internet wordt gedownload zonder geldige licentie. Dezelfde
koopregels moeten gelden voor online aankoop van software als voor software die op de traditionele
wijze wordt gekocht. Internetpiraterij kan de volgende vormen aannemen:

    Piratensites die software beschikbaar stellen om gratis te downloaden of in ruil voor het
     uploaden van programma's;
    Internetveilingen die buiten de reguliere verkoopkanalen vervalste software aanbieden en
     daarmee het auteursrecht schenden;
    Peer-to-Peer netwerken die onbevoegde overdracht van door auteursrecht beschermde
     programma's mogelijk maken.


Downloaden:

Downloaden via internet is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
auteur.
Er zijn echter twee soorten software die op een volstrekt legale manier kunnen worden gedownload.

"Freeware"-programma’s kunnen onderworpen zijn aan de bescherming op het auteursrecht, maar zij
zijn doorgaans gratis.
Hetzelfde geldt voor "Shareware"-programma’s, die voor een bepaalde tijd op de harde schijf mogen
worden geïnstalleerd. Na het verstrijken van een termijn, bepaald in de licentieovereenkomst die
meestal in de eerste pagina op het scherm verschijnt, moeten zij worden gekocht of worden vernietigd.


Buiten de programma’s die onder deze twee categorieën ressorteren, worden programma’s die
werden gedownload zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur als illegaal beschouwd.
                                                    3
Dossier: Piraterij
2.2 Piraterij door de eindgebruiker:

Kopiëren van software:
Het betreft een ongeoorloofde reproductiewijze, waarbij de eindgebruiker een bepaald programma dat
op wettelijke manier verworven werd een of meerdere keren kopieert naar verschillende computers,
zonder het akkoord van de houder van de rechten, en het desgevallend verspreidt binnen of buiten de
onderneming.

Gebruik van "updates" in plaats van complete producten:
Bepaalde programma’s die in de handel worden gebracht als updates zitten in een speciale
verpakking en dragen de vermelding "Speciale update voor de gebruikers van een vorige versie" of
"Speciaal aanbod voor de gebruikers van een toepassing"; zij worden verdeeld tegen
voorkeurtarieven.

Het is verboden dergelijke "updates" te gebruiken in plaats van complete versies, indien u niet over de
vorige versie beschikt.

Verkoop van producten aan educatieve voorwaarden:

Bepaalde programma’s worden op een speciale manier verpakt met het oog op hun distributie tegen
interessante voorwaarden onder bepaalde doelgroepen zoals studenten, onderwijsinstellingen, enz.
(Deze categorieën worden louter als voorbeeld gegeven: iedere softwareproducent bepaalt zelf wie hij
wenst te begunstigen in het kader van zijn commercieel beleid ten aanzien van het onderwijs).

Deze dozen dragen de vermelding "Education" of "Academic".

Het is verboden producten die bestemd zijn voor het onderwijs te verkopen in de plaats van
programma’s bestemd voor het grote publiek, zonder rekening te houden met de verkoopbeperkingen.


Andere vormen van piraterij door de eindgebruiker:

    Met één geautoriseerd exemplaar (één licentie) een programma op meerdere computers
     installeren;
    softwarediskettes kopiëren om ze te installeren en te verspreiden;
    Diskettes binnen of buiten het werk ruilen.
                                                     4
Dossier: Piraterij
2.3. Laden van de harde schijf (hard disk loading):

Kopiëren van software op de harde schijf van computers die te koop worden aangeboden:
Dit wordt ook wel "hard disk loading" genoemd. Deze vorm van piraterij met commerciële doeleinden
is volstrekt onwettig: sommige wederverkopers installeren namelijk illegale softwarekopieën op de
harde schijf van de computers die zij verkopen.

Deze praktijk wordt toegepast als verkoopargument, in de hoop de consument te overtuigen een gratis
(!) uitgeruste computer te kopen.

Deze laatste krijgt dus vervalste software in handen - zonder licentie, originele CD-ROM of
documentatie. Hij loopt bovendien het risico dat deze kopie virussen bevat of onvolledig is: de bewuste
handelaars kopiëren immers maar al te vaak op een bijna industriële schaal.


Afzonderlijke verkoop van OEM-producten: (OEM =original equipment manufacturer)
Softwareproducenten brengen bepaalde programma’s in de handel tegen een voorkeurtarief, op
voorwaarde dat zij gekoppeld worden aan de verkoop van een computer.

Het programma Windows XP van Microsoft wordt bijna enkel samen met een computer worden
verkocht.
Deze programma’s dragen dan ook de vermelding: "wordt enkel samen met een computer verkocht".
Deze producten zijn doorgaans ook op een speciale manier verpakt.

Elementen die deel uitmaken van zo’n gegroepeerd aanbod mogen in geen geval afzonderlijk worden
verkocht.
2.4. Vervalsen van software:


Namaken van distributieproducten door wederverkopers met het oog op de verkoop:
De software wordt gewoon gekopieerd op een CD-ROM of op diskettes, zonder enige vorm van
goedkeuring door de houder van de rechten op de software, en zonder dat deze rechten worden
vergoed, met de bedoeling deze te verkopen.


"Identiek" namaken van OEM-producten en distributieproducten met het oog op de verkoop:
De software wordt gewoon gekopieerd, identiek en op grote schaal, zonder enige vorm van
goedkeuring door de houder van de rechten op de software, met de bedoeling deze te verkopen.

Het betreft een "slaafse kopie", waarbij ook de documentatie, de CD-ROM en de verpakking van de
software worden gekopieerd, en soms zelfs het bewijs van echtheid.

Deze vorm van namaak is het werk van de georganiseerde misdaad en gebeurt met de opzettelijke of
onopzettelijke medewerking van het distributienetwerk.

De software wordt gewoon gekopieerd, identiek en op grote schaal, zonder enige vorm van
goedkeuring door de houder van de rechten op de software, met de bedoeling deze te verkopen.

Het betreft een "slaafse kopie", waarbij ook de documentatie, de CD-ROM en de verpakking van de
software worden gekopieerd, en soms zelfs het bewijs van echtheid.

Deze vorm van namaak is het werk van de georganiseerde misdaad en gebeurt met de opzettelijke of
onopzettelijke medewerking van het distributienetwerk.
                                                   5
Dossier: Piraterij
              Terminologie: (vervalsen van software)
De "counterfeit".       Dit is een exacte kopie van een bestaande legale uitgave die
                nauwelijks van echt is te onderscheiden. Niet alleen de inhoud
                van de drager (cd of dvd) wordt exact gekopiëeerd, maar ook
                het drukwerk op de cd of dvd en het hoesje, boekje en de
                verpakking. Bij films komt het overigens regelmatig voor dat
                illegale dvd's circuleren vlak na of zelfs voor de verschijning
                van de film in de bioscoop. In dat geval worden voor de
                verpakking vaak filmposters of ander promotiemateriaal
                gebruikt.Illegale verzamelalbums.    De consumenten zijn liefhebbers van verzamelalbums.
                Illegale verzamelalbums worden periodiek (vaak maandelijks)
                uitgegeven onder fictieve merknamen (labels) en bevatten een
                keur van het meest populaire repertoire. De laatste jaren niet
                alleen muziek maar ook film, games en software in elk
                denkbare combinatie. Illegale verzamelalbums worden
                professioneel gemasterd en geperst op cd of dvd. De dvd wint
                terrein door zijn opslagcapaciteit die minimaal 7 cd's evenaart.
                Het uiterlijk van deze albums is meestal zeer goed van
                kwaliteit. Zie de rubriek "Gezocht" in de Brein info voor een
                overzicht van illegale labels.
De "bootleg".
                Dit is een illegale opname van een live optreden, tv- of radio-
                uitzending, verveelvoudigd op cd of dvd. Het product is
                meestal geperst en goed verzorgd. De prijs van zeldzame
                exemplaren kan oplopen tot vele honderden euro's. De term
                "bootleg" wordt ook gebruikt voor illegale remixen van
                bestaande werken die veelal in kleine oplagen op vinyl worden
                geperst. Deze term uit de muziekwereld wordt niet gebruikt
                voor illegale video-opname van een film in de bioscoop; dat
                wordt een "camcording" genoemd.
2.5. Overgebruik van de client-server:

Dit soort piraterij gebeurt wanneer te veel werknemers op een netwerk een centraal exemplaar van
een programma tegelijkertijd gebruiken. Als u een lokaal netwerk hebt en programma's op de server
installeert die verschillende mensen kunnen gebruiken, moet u controleren of uw licentie u daarvoor
het recht geeft. Als u meer gebruikers hebt dan de licentie toestaat, is dat "overgebruik".
                                                   6
Dossier: Piraterij
3. Belang van een licentie:

Softwareontwikkeling is een gezamenlijke inspanning waarin de creatieve ideeën en talenten van
programmeurs, schrijvers en grafische artiesten zich verenigen. En evenals de meeste creatieve
werken, zoals boeken, muziek en films, is computersoftware beschermd door het en Europese
auteursrecht.

Wanneer u software aanschaft, wordt u niet de eigenaar van het auteursrecht. U koopt het recht om de
software te gebruiken onder bepaalde beperkingen die de eigenaar van het auteursrecht, gewoonlijk
de software-uitgever, oplegt. De precieze regels worden in de documentatie bij de software -- de
licentie -- gegeven. Het is belangrijk dat u deze regels begrijpt en zich eraan houdt. Meestal staat erin
dat u het recht hebt de software op één computer te laden en een back-up te maken. Als u de software
kopieert, verspreidt of installeert op een manier die de licentie niet toestaat, of u nu diskettes met
vrienden en collega's ruilt of meedoet aan uitgebreide kopiëring, overtreedt u de wet op het
auteursrecht. Ook al helpt u alleen maar iemand anders ongeoorloofde kopieën te maken, dan bent u
toch aansprakelijk volgens het auteursrecht.

Afgezien van de wettelijke gevolgen, brengt het gebruik van gekopieerde of vervalste software ook
volgende nadelen met zich mee:

    Meer blootstelling aan softwarevirussen, verminkte diskettes of anderszins defecte software;
    Onvoldoende of geen documentatie. Geen garanties;
    Geen technische productondersteuning die wel beschikbaar is voor gebruikers met een
     licentie;
    Geen recht op software-upgrades waar gebruikers met een licentie wel recht op hebben.
                                                    7
Dossier: Piraterij
                            Waarde (in M$)                                                              Procent
                O                                                                        O
                os
                  t                                                                      os
                          0
                            500
                               1000
                                  1500
                                      2000
                                         2500
                   en                                                                      te
                                                                                                 0%
                                                                                                 10%
                                                                                                 20%
                                                                                                 30%
                                                                                                 40%
                                                                                                 50%
                                                                                                 60%
                                                                                                 70%
                      rij
                        k                                                                    nr
                                                                                              i
                   Be                                                                       Be jk
                     lg
Dossier: Piraterij
                       i                                                                     lg
                  Cy ë
                     pr
                                                                                         C ië
                                                                                          yp
                 T     us
                                                                                        T ru
              De sje                                                                     D sje s
                                                                                                                                                            4. Enkele cijfers
                ne chië                                                                    en c
                 m                                                                       em hië
                   ar                                                                      ar
                     ke                                                                       k
                 Es n                                                                      Es en
                    t la
                      n                                                                    tla
                 Fi d                                                                      Fi nd
                   nl                                                                       nl
                     an
                Fr       d                                                                Fr and
                  an
                     k
                                                                                          an
                Du r ijk                                                                    D kri
                                                                                         u      j
              G itsla                                                                     G it sl k
               rie      n                                                                 rie an
                 ke d                                                                      ke d
                   nl                                                                       n
                                                                                                                                    Software piraterij in de Europese Unie, 2003:
                                                                4.2 Waarde van de illegale software
                Ho a nd                                                                    H l an
                  ng                                                                      on d
                     ar                                                                     ga
                       ij                                                                      r
                  Ie e                                                                      Ie ij e
                    rla                                                                      rla
                      nd                                                                       nd
                    Ita
                                                                                                      Piraterij %
                                                                                           Ita
                       l
                                                                                                             4.1 Percentage piraterij in de Europese Unie
           Land
                 Le ië                                                                      Le lië
                    tla                                                              Land       t
                Li n d                                                                     Li land
                  to                                                                       to
                    uw                                                                      uw
                      en
                                             Waarde van de illegale software (M)
                                                                                              en
                   M
               Ne     al
                       t
                                                                                       N Ma
                                                                                        ed lta
                  de a                                                                       er
                    rla                                                                       la
                      nd                                                                       n
                   Po                                                                      Po d
                      le                                                                  Po n   le
                 Po n
                   rtu                                                                      rt
                Sl ga                                                                      Sl uga
                 ow l                                                                      ow l
                    ak                                                                       a
                 S l ije                                                                    Sl ki je
                   ov                                                                      ov
                     en                                                                      en
                        i                                                                 Sp ië
                  Sp ë
                     an                                                                      a
                 Zw je                                                                     Zw nje
                    ed                                                                      ed
                       en                                                                      en
                                                                                             U
                      UK                                                                        K
     8
5. Actueel vigerende nationale en Europese wetgeving

inzake multimedia.

5.1 Nationale wetgeving.
    Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994 (B.S. van 27 juli
     1994) erratum : B.S. van 5 november 1994 en van 22 november 1994. (samengevat
     "auteurswet" genoemd)
    Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991
     betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (B.S. van 27 juli 1994)
    (samengevat "softwarewet" genoemd)
    Wet op de uitvindingsoctrooien van 28 maart 1984.
    Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellenrecht in werking sinds 1 januari 1975
    Merkenrecht : Beneluxverdrag van kracht op 1 juli 1969. Vanaf 1 april 1996 Europees
     merkenbureau.
    Wet van 10 januari 1990 betreffende rechtsbescherming van topografieën
    van halfgeleide produkten (B.S. van 26 januari 1990)
    (samengevat "chipswet" genoemd)
5.2. Europese richtlijnen.
    Europese richtlijn van de Raad van de E.G. van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
     van het merkenrecht der lidstaten .(OPEG, 11februari 1989, n° 40/1)
    Europese richtlijn 91/250/EG van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van
     computerprogramma's. (OPEG, 15 mei 1991, n° L 122/42)
    Europese richtlijn 92/100/EG van 19 november 1992 betreffende de rechten van huur en
     uitlening en naburige rechten en auteursrechten (OPEG, 27 november 1992 n°L 346/65)
    Europese richtlijn 93/83/EG van 27 september 1993 houdende coördinatie van zekere regels
     in verband met auteursrechten en naburige rechten toepasselijk op radio-uitzendingen satelliet
     en kabeltransmissie. (OPEG, 6 oktober 1993, n° L 248/15)
    Europese richtlijn 93/88.EG van 29 oktober 1993 houdende harmonisatie in verband met de
     beschermingsduur van auteursrechten en naburige rechten. (OPEG, 24 november 1993, n° L
     290/9)

5.3. Internationale wetgeving.
    Conventie van Bern van 9 september 1886 ter bescherming van werken van kunst en
     letterkunde.
    Conventie van Rome van 26 oktober 1961 betreffende de bescherming van kunstenaars-
     uitvoerders, platenproducenten en van organismen van radio-uitzendingen).
    Akkoord van december 1993 in het kader van de GATT : aspecten van de intellectuele
     eigendomsrechten in verband met handel. (nog niet in voege).
                                                   9
Dossier: Piraterij
5.4 Auteursrecht

5.4.1 Wat kan beschermd worden door het auteursrecht?

Het auteursrecht verleent volgens de termen van artikel 1 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten (hierna “Auteurswet”) bescherming aan “werken van letterkunde
of kunst”. In de auteurswet zelf worden verder geen voorbeelden gegeven van voorwerpen die
beschermd worden door het auteursrecht. Dit betekent dus dat we moeten kijken naar de rechtspraak
om te weten wat nu uiteindelijk beschermd wordt.

Enkele voorbeelden van zaken waar weinig of geen betwisting over bestaat dat zij beschermd worden
door het auteursrecht zijn: muzikale werken, boeken, een bouwwerk, schilderijen, beeldhouwwerken,
toneelstukken, films. Al deze zaken zullen dus beschermd worden door het auteursrecht, omdat zij
beschouwd worden als “werken van letterkunde of kunst”.

Computerprogramma’s en databanken nemen een ietwat bijzondere plaats in. Zij worden principieel
beschermd door het auteursrecht, maar er zijn enkele bijzonderheden aan verbonden.

De rechtspraak moet in een concreet geval oordelen of een werk “origineel” is. Er is dus geen enkele
instantie die u op voorhand 100% kan garanderen dat wat u gemaakt hebt beschermd wordt door het
auteursrecht.5.4.2 Hoe kan ik een computerprogramma beschermen?

Computerprogramma’s, alsook het voorbereidend materiaal (waarbij gedacht kan worden aan
analyses, organigrammen, vragenlijsten), worden overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 30 juni
1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de
rechtsbescherming van computerprogramma’s (hierna “Softwarewet”) auteursrechtelijk beschermd en
gelijkgesteld met werken van letterkunde.

Dit betekent dus dat opdat een computerprogramma beschermd zou worden, voldaan moet worden
aan dezelfde voorwaarden als andere auteursrechtelijke werken, namelijk zintuiglijk waarneembaar
zijn (de bescherming slaat op de vorm, niet op de achterliggende idee) en origineel zijn. Artikel 2 van
de Softwarewet bepaalt het volgende:

Art. 2 Een computerprogramma geniet bescherming indien het oorspronkelijk is in die zin, dat het een
eigen intellectuele schepping van de auteur is. Om te bepalen of het programma voor
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, mogen geen andere criteria worden aangelegd.

De bescherming overeenkomstig deze wet wordt verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm
ook, van een computerprogramma. De ideeën en beginselen die aan enig element van een
computerprogramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën en beginselen die aan de
interfaces daarvan ten grondslag liggen, worden niet auteursrechtelijk beschermd.


Het feit dat ideeën op zich niet beschermbaar zijn door het auteursrecht, betekent voor
computerprogramma’s bijvoorbeeld dat de erin voorkomende algoritmen op zich niet beschermbaar
zijn via het auteursrecht, wanneer zij in wezen gelijk zijn aan mathematische formules. Tevens
betekent het bijvoorbeeld, zoals art. 2, tweede lid van de Softwarewet uitdrukkelijk vermeldt, dat de
ideeën en beginselen die aan de interfaces van computerprogramma’s ten grondslag liggen, niet
beschermd worden.

Net zoals voor andere auteursrechtelijke werken moeten geen formaliteiten vervuld worden om
beschermd te worden: de bescherming ontstaat automatisch door de creatie van het
computerprogramma. Wel kan het vanuit bewijsrechtelijk oogpunt nuttig zijn om het
computerprogramma onder een of andere vorm te deponeren.
                                                     10
Dossier: Piraterij
De gelijkschakeling van computerprogramma’s met letterkundige werken, betekent dat de bepalingen
van de Auteurswet in verband met de letterkundige werken ook toepasselijk zijn telkens wanneer de
Softwarewet geen regeling voor het probleem voorziet.

Sommige zaken worden in de Softwarewet evenwel anders geregeld dan in de Auteurswet. De
voornaamste verschillen tussen de Softwarewet en de Auteurswet zijn de volgende:
wanneer het werk tot stand komt in een arbeidsrelatie is er bij computerprogramma’s een vermoeden
van overdracht van de vermogensrechten naar de werkgever (art. 3 Softwarewet), terwijl voor andere
auteursrechtelijk beschermde werken die overdracht uitdrukkelijk moet voorzien worden (art. 3, § 3
Auteurswet)
er gelden specifieke uitzonderingen voor computerprogramma’s; Deze zijn:
het reproduceren of aanpassen van het computerprogramma is toegestaan om de rechtmatige
gebruiker in staat te stellen het programma te gebruiken of fouten te verbeteren (art. 6, § 1
Softwarewet)
het maken van een reservekopie (art. 6, § 2 Softwarewet)
De rechtmatige gebruiker van een kopie van een computerprogramma is gemachtigd om zonder
toestemming van de rechthebbende de werking van het programma te observeren, te bestuderen en
uit te testen, ten einde vast te stellen welke ideeën en beginselen aan een element van het
programma ten grondslag liggen (art. 6, § 3 Softwarewet)
De “decompilatieuitzondering”. Dit betekent dat de rechtmatige gebruiker van een
computerprogramma de code mag reproduceren of vertalen teneinde de compatibiliteit met andere
programma’s te verzekeren (art. 7 Softwarewet)
                                                 11
Dossier: Piraterij
5.5 Morele rechten en vermogensrechten
Het is interessant om eens na te gaan wat voor rechten een auteur heeft. Er moet een onderscheid
gemaakt worden tussen de vermogensrechten en de morele rechten van de auteur.


5.5.1 De vermogensrechten
Dank zij de vermogensrechten op het werk kan de auteur het werk exploiteren. Hij doet dit door
overeenkomsten te sluiten over zijn rechten. Wanneer iemand het werk of een stuk ervan wil
gebruiken dan zal die daarvoor toestemming moeten vragen aan de auteursrechthebbende. Vooral het
reproductierecht en het mededelingsrecht zijn hier belangrijk. Op beide rechten bestaan er
uitzonderingen.


5.5.1.1 Het reproductierecht

Het reproductierecht wordt zeer ruim opgevat. Voor elke reproductie (ongeacht de gebruikte techniek
en drager), wijziging, vertaling en bewerking, van geheel of een deel van zijn werk, is in beginsel de
toestemming van de auteur nodig. Hij kan die toestemming aan bepaalde voorwaarden koppelen.


5.5.1.2 Het recht van mededeling aan het publiek

De auteur heeft het exclusieve recht om een werk aan het publiek mee te delen. Dit wordt ook soms
het executie- of uitvoeringsrecht genoemd. Hieronder valt elke publieke uitvoering of mededeling,
waarbij publiek zeer ruim geïnterpreteerd wordt. De technische middelen die hiervoor gebruikt worden
zijn van geen belang.


5.5.2 De morele rechten
De morele rechten zijn een verzameling rechten die zeer nauw met de persoon van de auteur
verbonden zijn. Het omvat o.a. het recht om het werk bekend te maken, het recht op naamsvermelding
(ook recht op vaderschap genoemd) en het recht op eerbied voor het werk.6. Bronnen

    http://www.bsa.org/netherlands/report/
    http://www.bsa.org/belgium-dutch/events/FEDERATIE-SOFTWAREFABRIKANTEN-VRAAGT-
     AANDACHT-VOOR-ILLEGAAL-SOFTWAREGEBRUIK-OP-STUDIEDAG-OVER-PIRATERIJ-
     OP-14-NOVEMBER-organisatie-Federale-Overheidsdienst-Justitie.cfm
    http://www.breekpunt.nl/nieuwsbericht.asp?id=9333
    http://www.microsoft.com/belux/nl/piracy/illegal.aspx
    http://www.novell.com/programs/piracy/belgium/whatis.html
    http://www.anti-piracy.nl/Content/piraterij.html
    http://www.anti-piracy.nl/Content/piraterij.html
                                                     12
Dossier: Piraterij

								
To top