Borang Pemeriksaan Perubatan PLKN

					                      SULIT DARIHAL PERUBATAN          JLKN/K/:02/Pin 3/08

     PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA
         DIPENUHI OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN YANG MEMERIKSA **
    Arahan: Setiap masalah kesihatan yang diperakui oleh pelatih perlu disiasat dengan lebih lanjut.

    No Kad Pengenalan          Nama                   Bangsa


    Agama                Jantina          Tarikh Lahir  Umur


    Alamat Kem                           Kumpulan PLKN   GENERAL                                      OTHER COMMENTS

    Ht (cm)               Wt (kg)            BMI


    Blood Pressure           Temperature          Cyanosis

    Pallor               Jaundice           Oedema

   Skin                 Lymphadenopathy + / -   EYE
                      Right        Left

   Vision Without aid       6/         6/

   Vision with aid         6/         6/


   Pupils             : Equal / unequal  : Regular / irregular

   Nystagmus           : Absent / present


   EAR                 Right        Left

   Hearing

   Tympanic Membrane
   NASAL,ORAL AND THROAT

   Nasal cavity        Teeth             Pharynx

   Sinus           Tonsils            Thyroid   CARDIOVASCULAR

   Pulse rate        Pulse rhythm        Apex beat

   Heart Sounds       Heart murmurs       Varicose veins                      SULIT DARIHAL PERUBATAN                     1/4
** Sila rujuk panduan di muka surat 3/4
                     SULIT DARIHAL PERUBATAN             JLKN/K/:02/Pin 3/08

 RESPIRATORY                                        OTHER COMMENTS

 Lungs                 PEFR (jika perlu) :        Liter / minute
ABDOMEN
GENITO-URINARY AND PERINEUM

Kidneys                         Genitals

Pelvic Mass


NERVOUS SYSTEM

Tone                     Sensory

Motor
                       Reflexes
MENTAL FUNCTIONS AND EMOTIONAL STABILITY

Appearance /Posture / General behaviour

Speech             Mood               Orientation
SKELETAL SYSTEM

Gait              Skull              Spine

Upper Limbs          Lower Limbs           Deformities
LABORATORY TESTS

Urine : Albumin                  Urine Sugar

Lain-lain ujian (jika perlu)
                     SULIT DARIHAL PERUBATAN                     2/4
                    SULIT DARIHAL PERUBATAN               JLKN/K/:02/Pin 3/08

     GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN
         PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA

  Sila tuliskan diagnosa serta tandakan [ / ] pada petak yang berkenaan.

             Semak Borang Perakuan Kesihatan. Sila teliti masalah
             kesihatan yang diperakui pelatih dan buat ulasan pada
                   ruang keputusan di m/s 4/4


                  Jalankan pemeriksaan klinikal                       Status                   [ ] Sihat
[ ] Tidak pasti diagnosa    Diagnosa (ICD 10):
(menunggu penyiasatan
 lanjut atau rujukan)     ………………………………………………
                ………………………………………………       [ ] Akut            Status           [ ] Kronik        Status                          Keterukkan
                                     / severity

   [ ] Beransur       [ ] Morbidity
     pulih        Cth Kecacatan
                           [ ] Sederhana/          [ ] Mild
                             Moderate
                           [ ] Teruk/ Severe


                                           Kesesuaian
                                           mengikuti
                                          Program Latihan
                                          Khidmat Negara                               [ ]Tidak Sesuai             [ ] Sesuai [ ] Tangguh             [ ] Tak Layak                    [ ] Layak *Catatan : Keputusan kelayakan pelatih perlu mengambil kira
 i.  Tahap kesihatan pelatih
 ii.  Jenis latihan,
 iii. Tahap latihan, serta
 iv.  Keupayaan perkhidmatan kesihatan di kem


                  SULIT DARIHAL PERUBATAN                            3/4
                      SULIT DARIHAL PERUBATAN
                                                 JLKN/K/:02/Pin 3/08
KEPUTUSAN
Saya mengesahkan bahawa En./Cik ______________________________ No Kad Pengenalan________________________

Telah di periksa oleh saya pada ____________ dan mendapati beliau adalah *Layak / Tidak layak / Tangguh untuk mengikuti

Program Latihan Khidmat Negara.

MAKLUMAT INI WAJIB DIISI OLEH PEGAWAI PERUBATAN YANG MEMERIKSA

Ulasan Pemeriksaan Perubatan (Sila catatkan masalah kesihatan yang diperakui pelatih dan penemuan pemeriksaan klinikal)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Jika Tidak Layak / Tangguh, sila nyatakan sebab.
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________


Tandatangan Pegawai Perubatan Yang Memeriksa : __________________       Tuan/Puan juga di kehendaki
                                       menurunkan tandatangan di Borang
                                          JLKN/K/:01Pin 3/08
Nama dan Cop Rasmi : _____________________________

Alamat Klinik :
                                  Tarikh : ___________________


 PENGESAHAN KEDUA OLEH PAKAR PERUBATAN KERAJAAN (Jika perlu)


Saya telah menjalankan pemeriksaan perubatan ke atas En./Cik ____________________________________ No Kad

Pengenalan __________________________ pada ______________ dan mendapati beliau *Layak / Tidak layak / Tangguh

untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara.

MAKLUMAT INI WAJIB DIISI OLEH PAKAR PERUBATAN YANG MEMERIKSA

Jika Tidak Layak / Tangguh, sila nyatakan sebab.

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


Tandatangan Pakar Perubatan Yang Memeriksa : _____________________

Nama dan Cop Rasmi : _____________________________

 Alamat Klinik :
                                  Tarikh : ___________________

* potong yang tidak berkenaan


                      SULIT DARIHAL PERUBATAN                          4/4

				
Deen Yusof Deen Yusof Basic Worker
About Still researching and studying the whole aspect of "world" Together, we share. Living is about sharing. The more you share, the happier you are.. :-)