Docstoc

STPM Ekonomi 2001 Kertas3

Document Sample
STPM Ekonomi 2001 Kertas3 Powered By Docstoc
					Nama:                                Kelas :

SULIT
Macro Ekonomi
Kertas 3
Set 1
2 jam
                      PEPERIKSAAN PERCUBAAN
                  SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
                   PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN 2001

                            EKONOMI
                             Kertas 3
                             Dua jam


  Arahan Am:
   1. Ujian ini terbahagia kepada Bahagian A dan Bahagian B.
   2. Jawab 2 soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur
                               Bahagian A

                            Jawab 2 soalan sahaja.

1.      (a)      Terangkan bagaimana ekonomi anda berada dalam kesaimbangan.
              (4 markah)
       (b)      Dasar fiskal bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah inflasi, ia juga
              membantu mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. Jelaskan.
              (12 markah)
       (c)      Campurtangan kerajaan masih diperlukan bagi mengatasi
              ketidaksaimbangan ekonomi 3 sektor. Huraikan.
              (14 markah)


2.      (a)      Terangkan perbezaan KDNK pada harga faktor dengan KDNK pada harga
              pasar. (6 markah)
       (b)      Dengan bantuan angka terangkan bagaimana sesebuah negara mengira
              pendapatan negara menggunakan kaedah perbelanjaan. (14 markah)
       (c)      Negara A mempunyai pendapatan per kapita RM5000 manakala negara B
              mempunyai pendapatan perkapita RM9000. Jelaskan mengapa angka ini
              tidak menggambarkan kesejahteraan penduduk kedua-dua negara
              berkenaan. (10 markah)

3.      (a)      Terangkan bagaimana kadar bank mempengaruhi kadar bunga . ( 8 markah)
       (b)      Jelaskan kesan perubahan bekalan wang terhadap harga, pelaburan dan
              pendapatan negara. (16 markah)
       (c)      Huraikan hubungan kadar bunga dengan permintaan terhadap wang.
              (6 markah)

4.     (a)      Apakah faktor-faktor penentu pelaburan dalam sesebuah negara?
              ( 6 markah)
       (b)      Mengapa kerajaan Malaysia menggalakkan pelaburan asing?(10 markah)
       (c)      Dengan bantuan rajah-rajah terangkan kesan pelaburan ke atas
              keseimbangan pendapatan negara. ( 14 markah)
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                        Page 2 of 14
                               Bahagian B

                            Jawab 2 soalan sahaja

5.      Jadual di bawah menunjukkan keluaran negara(Y) penggunaan (C) dan pelaburan
       bagi sebuah ekonomi dua sektor.


                     Y         C        I
                    (RM juta)     (RM juta)    (RM juta)
                     0         600       600
                     1000        1200      600
                     2000        1800      600
                     3000        2400      600
                     4000        3000      600
                     5000        3600      600

       (a)            Apakah yang dimaksudkan dengan kecenderungan mengguna sut?
                    Hitung kecenderungan mengguna sut dalam jadual di atas.
                    (2 markah)

       (b)            Dengan menggunakan persamaan,nyatakan fungsi penggunaan dan
                    tabungan bagi ekonomi dua sektor ini.
                    (4 markah)

       (c)            Dengan menggunakan gambar rajah tentukan tingkat keseimbangan
                    pendapatan negara.
                    (5 markah)

       (d)            Mengapakah pada tingkat pendapatan negara yang bernilai RM 5000
                    juta,  ekonomi  tersebut tidak  mencapai  keseimbangan?
                    (2 markah)

       (e)            Jika tingkat pendapatan negara pada guna tenaga penuh ialah RM
                    4000 berapakah jumlah pelaburan yang perlu ditambah?
                    (3 markah)

       (f)            Mengapakah kecenderungan mengguna sut penduduk miskin
                    biasanya lebih tinggi daripada penduduk kaya?
                    (4 markah)
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                          Page 3 of 14
6.      Jadual dibawah menunjukkan jumlah penganggur berdaftar mengikut tingkat
       pendidikan dan jumlah pengangur yang tidak bekerja langsung di Malaysia,1985 –
       1990.


                        Penganggur berdaftar mengikut tingkat

                              pendidikan


                                   Maktab, Universiti   Jumlah
                    SRP dan            dan institusi     penganggur
                    lebih rendah          pendidikan tinggi   yang tidak
        Tahun                     SPM   yang lain       bekerja
                                               langsung
          1985             3861    38314       3686        72386
          1986             4167    39566       5643        79478
          1987            35993    36893       5667        71466
          1988            32843    36831       8526        70662
          1989            28931    35992       7204        64678
          1990            20274    29054       5059        48069       Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi,1991.

       (a)            Apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran? Bagaimanakah
                    jumlah pengangguran dihitung pada sesuatu masa? (4 markah)

       (b)            Hitung jumlah penganggur berdaftar pada setiap tahun antara tahun
                    1985 hingga tahun 1990. Huraikan arah alirannya. (6 markah)

       (c)            Mengapakah terdapat perbezaan antara penganggur berdaftar
                    dengan penganggur tidak bekerja langsung? (2 markah)

       (d)            Hitung peratusan penganggur SPM daripada jumlah penganggur
                    berdaftar dari tahun 1998 hingga tahun 1990. Apakah ciri-ciri arah
                    alirannya? Cadangkan cara-cara untuk mengatasi masalah
                    pengangguran bagi kumpulan ini. (5 markah)

       (e)            Berdasarkan arah aliran penggangur berdaftar, mungkinkah masalah
                    pengangguran dapat diatasi denagn menjadikan Malaysia sebagi
                    sebuah negara perindustrian? (3 markah)


Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                            Page 4 of 14
7.      Jadual dibawah menunjukkan kadar pertukaran ringgit Malaysia (RM) berbanding
       dengan dolar Amerika Syarikat (US$) dan pound sterling United Kingdom (UK £)

              Malaysia: Kadar Pertukaran US$ dan UK £.

                            Kadar pertukaran  RM per unit
              Tahun               US$       UK £
               1980               2.22       5.30
               1981               2.24       4.29
               1982               2.32       3.76
               1983               2.34       3.40
               1984               2.42       2.83
               1985               2.42       3.49
               1986               2.60       3.82
               1987               2.49       4.67
               1988               2.71       4.87
               1989               2.70       4.34

        Sumber : Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi,1990/1991.

       (a)      Takrifkan kadar pertukaran. (2 markah)

       (b)      Adakah ringgit Malaysia telah naik nilai atau turun nilai berbanding dengan
              US$ dan UK £ antara t ahun 1981 dengan tahun 1980.? Hitung kadar naik
              nilai atau turun nilai yang berlaku. (4 markah)

       (c)      Terangkan arah aliran perubahan nilai Ringgit Malaysia berbanding dengan
              US$ dan UK £ dari tahun 1980 hingga tahun 1989. (6 markah)

       (d)      Berasaskan perubahan nilai Ringgit Malaysia dalam jadual di atas, apakah
              yang boleh anda jangka berkenaan dengan
              (i) eksport Malaysia ke Amerika Syarikat. (2 markah)
              (ii) import Malaysia dari United Kingdom? (2 markah)

       (e)      (i)     Hitungkan nilai RM1 dalam sebutan US$ dan UK £ pada tahun 1985.
                    (2 markah)

             (ii)     Hitung nilai US$1 dalam sebutan UK £ pada tahun 1986 dan tahun
                    1989.
                    (2 markah)
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                          Page 5 of 14
8       Jadual di bawah menunjukkan peratusan sumbangan sektor-sektor ekonomi
       kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Malaysia, 1975 –1990.

        Sektor ekonomi                     1975   1980   1985      1990
        (i) Pertanian, perhutanan, perikanan           28    23    21       19
        (ii) Perkilangan                     16    20    20       27
        (iii) Perdagangan                    13    12    12       11
        (iv) Perkhidmatan kerajaan                13    10    12       11
        (v) Perkhidmatan-perkhidmatan lain.           21    21    20       19
        (vi) Pembinaan                      4    5     5       3
        (vii) Perlombongan dan kuari               5    10    10       10

       (a)      Hitung sumbangan sektor peringkat pertama, sektor peringkat kedua, dan
              sektor peringkat ketiga bagi tahun-tahun yang dinyatakan di atas.
              (6 markah)

       (b)      (i)     Berdasarkan jawapan (a), apakah rumusan yang dapat anda buat
                    tentang perubahan sumbangan sektor-sektor ekonomi Malaysia?
                    (4 markah)
              (ii)    Mengapakah arah aliran perubahan sumbangan sektor-sektor
                    sedemikian berlaku? (2 markah)

      (c)     (i)       Nyatakan ciri-ciri perubahan struktur ekonomi antara tahun 1985
                    dengan tahun 1990. (2 markah)
            (ii)       Berdasarkan perubahan struktur ekonomi dalam jangka masa
                    tersebut, apakah yang dapat anda perkatakan tentang pertumbuhan
                    ekonomi Malaysia? (3 markah)

(d)            Pada tahun 1980 dan tahun 1990, sumbangan sektor perlombongan dan
              kuari kepada KDNK tidak berubah. Adakah ini bermakna bahawa nilai
              keluaran sektor tersebut juga tidak berubah? Jelaskan. (3 markah)
                            KERTAS SOALAN TAMAT
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                          Page 6 of 14
                     JAWAPAN KERTAS MODEL: SET 1/2001

1.      a.      Permintaan agregat sama dengan penawaran agregat.
                        - Huraian AD dan AS dan rajah adalah perlu.

       (b)      -penurunan cukai –AD meningkat.
              -peningkatan G – meningkat AD
                               Huraian rajah


       (c)      Pandangan ekonomi klasik tidak perlu campur tangan kerajaan.
              Tingkat harga, upah, kadar bunga akan memembetulkan
              ketidakseimbangan.

              Campurtangan kerajaan melalui dasar fiskal dan kewangan perlu kerana
              perubahan kadar bunga, kadar upah dan penawaran tidak membetulkan
              ekonomi.
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                            Page 7 of 14
2.      (a)      KDNK hf = KNK hp - Cukai Tak Langsung + subsidi – pendapatan faktor
              bersih dari luar negeri.

              KNK hp = KDNK hf + Cukai Tak Langsung –subsidi + PF b LN

       (b)      Perbelanjaan penggunaan              28600
              Pelaburan termasuk Inventori            8200
              Pelaburan kerajaan                 8100
              Perbelanjaan Dalam Negara Kasar          44900
              (harga pasar)
              -cukai tak Langsung                 7800
              + subsidi                      800
              Perbelanjaan dalam Negara Kasar          37900
              (Harga Faktor)
              + eksport danPenerimaan Luar            11900
              -Import dan Pendapatan keluar           11300
              KNK hf                       38500
              Susutnilai                     3500
              KNB                        35,000

       (c)      Kelemahan Pendapatan Perkapita.

              i.      tidak menggambarkan perbezaan mengenai agihan pendapatan
              ii.     kos hidup di berbagai-bagai negara berbeza.
              iii.     Tidak menggambarkan perbezaan masalah pengangguran yang di
                    hadapi.
              iv.     Perbezaan masa rehat.
              v.      Perbezaan struktur /komposisi keluaran negara.
              vi.     Perbezaan keperluan hidup (terutamanya antara negara beriklim
                    sejuk dengan negara beriklim panas).
              vii.     Eksternaliti yang negatif –pencemaran.
              viii.    Masalah kadar pertukaran.
              ix.     Perbezaan kaedah pengiraan.

3.      (a)      BLR mempengaruhi bekalan wang MS
                            Huraikan rajah


Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                          Page 8 of 14
       (b) kadar bunga
           kadar bunga
              Huraian rajah
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur         Page 9 of 14
(c)
               Huraian rajah


4.      (a)      Penentu pelaburan (dengan penerangan)

       (i)      Kadar bunga
       Huraian rajah

       (i)      Kadar pulangan
       (ii)     Spekulasi
       (iii)     Kos pengeluaran
       (iv)     Teknologi
       (v)      Dasar Kerajaan


Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur               Page 10 of 14
       (b)      Kebaikan pelaburan asing
              i)  AD bertambah
              ii)  Berlakunya proses pengganda
              iii) Galakan industri baru.
              iv)  Tambah peluang pekerjaan.
              v)  Kalau keluaran dieksport, tambah tukaran asing.
              vi)  Tingkatkan teknologi


(c)
5.      (a)      (MPC) ialah nisbah antara perubahan dalam penggunaan dengan
              perubahan pendapatan.
              MPC =   C = 600 = 0.6
                   Y 1000

       (b)      C       = a + bY
              C      = 600 + 0.6 Y
              S      = -600 + 0.4 Y


Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                       Page 11 of 14
 (c)
    d)      Inventori akan bertambah.Kegiatan ekonomi akan berkurangan. Keseimbangan
          keluaran negara dengan E pada keluaran negara RM3000 j.

    e)   Y  = 4000-3000
        Y  = 1000
      mPC   = 0.6
    Pengganda = __1 _
             1-0.6
          = 2.5
    I = Y = 1000 = 400
      2.5  2.5

    f) Perbelanjaan mereka bertambah bila Y bertambah.MPC =1 i.e belanja sebahagian
     besar pertambahan pendapatan mereka.Orang kaya sudah cukup belanja.
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                    Page 12 of 14
6 (a) Tenaga kerja ingin bekerja pada satu tingkat upah, tidak mendapat pekerjaan yang
    diingini.

b)
                    Tahun       Jumlah penganggur
                    1985          45861
                    1986          49376
                    1987          78553
                    1988          78200
                    1989          72127
                    1990          54387

Jumlah penganggur meningkat di antara tahun 1985-1987 disebabkan kemelesetan
ekonomi.Selepas itu menurun disebabkan pertumbuhan ekonomi pesat selepas itu.

c) Tidak perlu daftar waktu meleset. Mereka penganggur bergeser.

d) Formula: Jumlah penganggur SPM   x 100
     Jumlah penganggur berdaftar

1988 – 47.1%
1989 - 49.9%
1990 -53.4%

Kadarnya naik. Perlu tingkatkan kemahiran dan tidak memilih pekerjaan.

e)      Ya. Ekonomi berkembang terutamanya sektor industri; tanpa buruh asing.


7.      (a) Kadar pertukaran ialah harga per unit wang asing yang dinyatakan pada
         wang tempatan.Contohnya RM2.50 = US$1 atau RM1 = US$0.40.

       (b)    RM mengalami turun nilai kerana setiap US$1 kita perlu bayar RM iaitu
           RM2.22 kepada RM 2.24 begitu juga UK£,RM 5.30 kepada RM 4.29.
           US$ = -0.90 % turun nilai
           UK£ = 19.06% naik nilai

       (c)    Bagi US$,RM merosot nilainya kecuali 1985. Naik semula 1989 hingga 1989
            Bagi UK£,RM meningkat nilainya hingga 1994 ,turun dari 1985 hingga
            1988,naik pada 1989.

(d)      (i) Eksport Malaysia naik kerana barangnya lebih murah dalam
          sebutan US$, dan sebaliknya.
       (ii) Import Malaysia naik hingga 1984 keran barang UK lebih murah dalam
          sebutan RM 1985 -1988 merosot kerana barang UK lebih mahal
          dalam sebutan RM.


Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                    Page 13 of 14
       (d)      (i)   RM 1 = 1 = US$ 0.14 (1985)
                    2.42

               RM 1 = 1 = UK£ 0.286 (1985)
                  3.49

            (ii) US$1 = 2.60 = £ 0.68 (1986)
                 3.82

              US$1= 2.70 = £ 0.62 (1989)
                4.34

8.(a)
          Sumbangan              1975   1980  1985       1990
          Sektor
          Peringkat              33    33   31        29
          pertama
          Peringkat              20    25   25        30
          kedua
          Peringkat              47    43   44        41
          ketiga

(b)(i) Sektor peringkat pertama merosot.
    Sektor peringkat kedua meningkat.
    Sektor peringkat ketiga merosot.
    Sektor kedua mengatasi serktor petama pada tahun 1990.
     Sektor peringkat pertama masih teratas.

           (ii)Dasar mempelbagaikan ekonomi terutama perkilangan untuk eksport.

       (c)(i) Semua industri merosot kecuali perkilangan .
        (ii)Pertumbuhan ekonomi pesat kerana sektor perkilangan pesat daripada sektor
          lain.
           Pertanian merosot dari 31% ke 29%
           Industri pesat dari 25% ke 30%
           Perkhidmatan merosot 44% ke 41%

       (d)Tidak. KDNK 1990 lebih tinggi dari KDNK 1980.
        KDNK dari sektor kuari dan perlombongan lebih tinggi pada 1990 berbanding
        tahun 1980.
Portal Pendidikan Utusan 2001 © Hak Cipta Terpelihara
Utusan Melayu (M) Berhad, Kuala Lumpur                      Page 14 of 14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:299
posted:7/7/2010
language:Malay
pages:14
Description: Kertas STPM Ekonomi 2001 Kertas3
Deen Yusof Deen Yusof Basic Worker
About Still researching and studying the whole aspect of "world" Together, we share. Living is about sharing. The more you share, the happier you are.. :-)