Docstoc

MARA Permohonan sewa kedai

Document Sample
MARA Permohonan sewa kedai Powered By Docstoc
					                MAJLIS AMANAH RAKYAT

            Borang Permohonan Menyewa Premis MARA


 Premis MARA yang di pohon

     BAHAGIAN A                  Butir-Butir Pemohon
1. Nama Pemohon
2. Nama Syarikat
3. No. Telefon          4. No. H/Phone        5. No. Faks

6. No. Kad Pengenalan       7. Tarikh Lahir       8. Warganegara

9. No. Pendaftaran Syarikat / No. Pendaftaran Perniagaan
10. Alamat Surat-Menyurat


11. Alamat Tetap (jika berlainan dari alamat di atas)


12. E-mail
   BAHAGIAN B               Butir-Butir Perniagaan Sedia Ada
1. Jenis Perniagaan
2. Tarikh Mula Berniaga    3. Jumlah Modal (RM)      Tunai
                                Stok
4. Alamat Perniagaan (jika berlainan dari Bahagian A)


   BAHAGIAN C            Butir-Butir Perniagaan Yang Akan Dijalankan
1. Jenis Perniagaan
2. Jumlah Modal (RM) akan dilaburkan       Sendiri
                         Pinjaman
   BAHAGIAN D               Ruangniaga MARA yang dipohon
1. Anggaran keluasan diperlukan (kaki persegi)
2. Kadar sewa mampu dibayar (RM)
   BAHAGIAN E                   Pengakuan Pemohon
Saya mengaku bahawa butir-butir dalam borang ini adalah benar dan saya bertanggungjawab
atas segalanya. Saya faham sekiranya butir-butir yang saya beri adalah palsu, maka pihak MARA
boleh mengambil tindakan membatalkan permohonan saya ini.
Tandatangan Pemohon

Cop SyarikatTarikh

     (Nota : Sila kemukakan permohonan yang telah dilengkapkan kepada Pengarah MARA
        Negeri / Pegawai MARA Daerah mengikut lokasi premis yang dipohon.)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1743
posted:7/7/2010
language:Malay
pages:1
Description: Borang MARA Permohonan sewa kedai
Deen Yusof Deen Yusof Basic Worker
About Still researching and studying the whole aspect of "world" Together, we share. Living is about sharing. The more you share, the happier you are.. :-)